Samsung DA-E550 Owner's manual

Samsung DA-E550 Owner's manual

DA-E550

Wireless Audio with Dock

bruksanvisning imagine the possibilities

Tack för att du har köpt den här produkten från

Samsung.

För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på adressen

www.samsung.com/register

2

funktioner

Dual Docking Audio Speaker System

Använd systemets dubbla dockningsstation för att docka, ladda och sedan spela upp med en Samsung Galaxyenhet eller Apple-enhet genom systemets inbyggda högtalare.

aptX

®

aptX aktiverar högkvalitativt Bluetooth-stereoljud genom att erbjuda samma ljudkvalitet som med kabel via trådlös anslutning.

Licens

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, Pod shuffle och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., och är registrerade i

USA och i andra länder.

säkerhetsinformation

sÄKeRHeTsVARninGAR

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).

INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

VAR FÖRSIKTIG

RisK FÖR eLeKTRisK KORTsLUTninG

ÖPPnA inTe

Symbolen indikerar ”farlig spänning” inuti produkten, vilket utgör en risk för elektrisk kortslutning eller personskada.

Den här symbolen hänvisar till viktiga anvisningar som medföljer produkten.

VARninG: Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.

VAR FÖRsiKTiG FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DET BREDA STIFTET PÅ KONTAKTEN PASSAS

IN I UTTAGET OCH FÖRAS IN HELT.

• Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.

• Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.

VAR FÖRsiKTiG

• Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt. Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser, på apparaten.

• Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.

3

sÄKeRHeTsFÖResKRiFTeR

DUAL DOCK

Kontrollera att DC-strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt. Installera produkten horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om (70-100 mm). Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta. Placera inte enheten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig användning. För att helt stänga av enheten ska du koppla från den från vägguttaget. Koppla ur enheten om du har tänkt lämna den oanvänd under en längre tid.

DUAL DOCK

DUAL DOCK

Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget.

Blixtnedslag kan skada enheten.

Utsätt inte enheten för direkt sol eller andra värmekällor.

Detta kan orsaka att enheten överhettas och inte fungerar.

DUAL DOCK

Phones

Skydda enheten från fukt (exempelvis vaser med vatten) och överdriven hetta (exempelvis öppen spis), eller utrustning som alstrar starka magnetiska eller elektriska fält. Koppla ur strömkabeln från strömkällan om enheten inte fungerar korrekt. Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.

Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta cirka 2 timmar innan du använder enheten, för att den ska uppnå rumstemperatur.

som är skadliga för miljön.

Släng inte batterierna i hushållssoporna.

4

innehåll

Funktioner

2

SÄkerHetSinForMAtion

3

koMMA iGÅnG

6

BeSkriVninGAr

7

FJÄrrkontroLL

9

PÅSLAGninG oCH

VoLYMkontroLL

10

AnSLutninGAr

11

uPPSPeLninG

16

Funktioner

18

FeLSÖkninG

19

BiLAGA

20

2 Funktioner

2 Licens

3 Säkerhetsvarningar

4 Säkerhetsföreskrifter

6 Innan du läser bruksanvisningen

6 Detta ingår

7 Främre/Bakre panel

9 Genomgång av fjärrkontrollen

10 Slå på och av strömmen

10 Justera volymen

11 Använda gummi

12 Ansluta en enhet till Dual Dock

13 Ansluta en ljudenhet med AUX IN

15 Ansluta till Bluetooth-enheter

16 Använda dockningsläget med Samsung

Galaxy-enheter och Apple-enhet

17 Använda Bluetooth-läge

18 Avancerade funktioner

19 Felsökning

20 Specifikationer

5

komma igång

innAn dU LÄseR bRUKsAnVisninGen

Observera följande regler innan du läser bruksanvisningen.

ikoner som används i den här bruksanvisningen

ikon Term definition

Anmärkning

Indikerar en situation där en funktion inte fungerar eller inställningar kan avbrytas.

Obs

Behandlar tips eller instruktioner på sidan som gör det enklare för varje funktion att fungera.

säkerhetsinstruktioner och felsökning

1) Bekanta dig med säkerhetsanvisningarna innan du använder den här produkten. (Se sidan 3)

2) Se avsnittet Felsökning om det inträffar ett problem. (Se sidan 19)

Upphovsrätt

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics Co., Ltd.

deTTA inGÅR

Se medföljande tillbehör nedan.

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

Fjärrkontroll / Litiumbatteri (3V) strömadapter

6

(Gummistöd: 2EA)

(Gummi-skin)

Gummistöd / Gummi-skin Trasa

Utseendet hos tillbehören kan variera något från illustrationerna ovan.

bruksanvisning

beskrivningar

FRÄMRe/bAKRe PAneL

<FRAM>

1 2 3

<bAK>

4 5

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

6

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

7

8

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

7

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

8

1

bAss

2

VOLUMe -/+

3

PLAY/PAUse

4

dUAL dOcK

5

6

sTAndbY-

LYsdiOd

FJÄRR-

KOnTROLLssensOR

7

dc 12V

8

AUX in

Optimera ljudet baserat på smak.

Kontrollerar volymnivå.

Spela eller pausa en musikfil.

Erbjuder en 5-stifts dockningsenhet för Samsung Galaxy-enheten eller en 30-stifts dockningsenhet för Apple-enheten.

Standby-lysdioden tänds i standby-läge.

Standby-lysdioden slås av när strömmen för enheten slås på.

Fjärrkontrollssensorn som tar emot signaler från fjärrkontrollen.

Anslut DC-adaptern till den här enheten till uttagt.

Anslut den analoga utgången för en extern enhet.

När du slår på strömmen till enheten tar det 4 till 5 sekunder innan den kan reproducera ljud.

Den här enheten kan ansluta till mobila enheter med höga utgående ljudnivåer. När du ansluter den här enheten till externa enheter med höga utgående nivåer kan det sänka det utgående ljudet för att skydda högtalarna och anläggningen.

Håll i kontakten när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget.

Dra inte i kabeln.

fjärrkontroll

GenOMGÅnG AV FJÄRRKOnTROLLen

PoWer-knapp

Slår på och av enheten.

FUNCTION kontroLLknAPP

Sök efter nästa eller föregående musikfil.

VoLYM

Ändra enhetens volymnivå.

VOL

MUTE

BASS

FunktionS-knAPP

Väljer funktionsläge.

knAPPen PLAY/PAuSe

Spela eller pausa en musikfil.

knAPPen Mute

Tystar ljudet från enheten.

Tryck igen för att återställa ljudet till föregående volymnivå.

BASS-knAPP

Optimera ljudet baserat på smak.

installera batteriet i fjärrkontrollen

1.

Öppna locket på fjärrkontrollen genom att sticka in fingernageln i glappet mellan luckan och fjärrkontrollens huvudenhet.

Lyft sedan på locket och ta bort det helt.

2.

Montera litiumbatteriet på 3 V.

Sätt i batteriet i facket med elektroden

+ riktad uppåt.

3.

Fäst fjärrkontrollens lucka på fjärrkontrollen.För in övre delen först och tryck ned luckan så att den ligger i linje med fjärrkontrollen och tryck på luckan längs med enheten i kanterna.

Var försiktig så du inte fastnar med fingernageln i luckan när du lyfter på den. Du kan skada naglarna.

Fjärrkontrollens användningsintervall

Du kan använda fjärrkontrollen på ett avstånd av 7 meter i en rak linje från enheten. Du kan också använda fjärrkontrollen i en horisontell vinkel på upp till 30° från fjärrkontrollssensorn.

9

påslagning och volymkontroll

SLÅ PÅ oCH AV StrÖMMen

eller

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

1. För att sätta på enheten trycker du på valfri knapp på enhetens frontpanel när den är i standby-läge.

eller

Tryck på PoWer på fjärrkontrollen.

2. Om du vill slå av enheten trycker du på knappen +# på enhetens frontpanel i mer än 3 sekunder.

eller

Tryck på PoWer på fjärrkontrollen igen.

Standby-lysdioden är på när nätadaptern är inkopplad till vägguttaget och strömmen för enheten är av.

Standby-lysdioden slås av när strömmen för enheten slås på.

Strömmen på enheten slås automatiskt av om ingen ingång sker på 20 minuter.

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

JUsTeRA VOLYMen

Använd knapparna +, - för att justera volymen.När du justerar volymen blinkar lysdioden för ingångsläget.

Lysdioden förblir tänd om du ökar volymen när den redan har ställts in på max, eller minskar volymen när den redan har ställts in på miniminivå.

FUNCTION

FUNCTION

MUTE

eller

VOL

MUTE

BASS

VOL

BASS

Tryck på knappen +/– i högra hörnet på frontpanelen.

eller

Tryck på VoL +/– på fjärrkontrollen.

En av volymnivåerna ökar eller minskar när du trycker på VOL +/–.

Du kan även använda volymkontrollerna för enheterna som är anslutna med Dual Dock eller Bluetooth för att kontrollera volymen. Observera att din förmåga att använda volymkontroller för enheter som är anslutna med Bluetooth för volymkontroll kan vara begränsade.

10

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

DC 12V 2A

AUX IN

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

anslutningar

AnVÄndA GUMMi

Montera gummit för att undvika direkt kontakt med den här enheten när du håller i Samsung Galaxy- och Appleenheten.

GuMMi-StÖD

1. Fäst gummit på plats och beakta storleken för den enhet du vill använda.

2. Efter att du har fäst gummi-stödet ska du ställa in enheten i den dubbla dockan.

Gummistöd

GuMMi-Skin

1. Täck över den dubbla dockans gummi-skin.

2. Efter att du har täckt över den dubbla dockans gummi-skin ska du ställa in enheten för den dubbla dockan.

Gummi-skin

Använd produkten efter att du har tagit bort det gummi-skin som är fäst i produkten om du har skyddsväskan för enheten.

Du kan bara använda den här produkten när skyddsväskans tjocklek är mindre än 1,5 mm när du fäster mellanskyddet för enheten. Det går inte att använda den här produkten när skyddsväskans tjocklek är mer

än 1,5 mm eller den har en speciell rundad form.

11

AnsLUTA en enHeT TiLL dUAL dOcK

Så här ansluter du en enhet till Dual Dock.

DUAL DOCK

DUAL DOCK

1. DuAl DoCk sitter på produktens framsida. Tryck försiktigt på den för att öppna.

2. Om du har en Samsung Galaxy-enhet ansluter du enheten till kontakten med fem stift (mindre) på den dubbla dockningsenheten. Om du har en Apple-enhet ansluter du enheten till kontakten från tredje part (stor) på den

DC 12V 2A

dubbla dockningsenheten.

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

Slå på Samsung Galaxy-enheten innan du ansluter den till Dual Dock.

Den här enheten stöder inte samtidig dockning av Samsung Galaxy- och Apple-enheten.

Anslut Samsung Galaxy- och Apple-enheten till dockningsljudet innan du startar dockningsläget.

(Se sidan 16)

12

AnsLUTA en LJUdenHeT Med AUX in

I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter enheten till en ljudenhet.

Den här enheten är utrustad med ett analogt ljuduttag för att anslutas till en ljudenhet.

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

AUX IN

Audiokabel

(medföljer ej)

Hörlursuttag

jack

extern enhet

AuX in

Anslut hörlursuttaget för den externa enheten eller ljudenheten till AUX IN (Audio) på enhetens baksida.

om du är ansluten till en extern enhet med Samsung Galaxy-enheten dockad samtidigt växlar ingångskällorna mellan AuX och Samsung Galaxy-enheten när du trycker på knappen PAuSe på

Samsung Galaxy-enheten tryck igen för att växla till den andra ingångskällan.

Använd funktionsknappen på fjärrkontrollen för att växla mellan de anslutna enheterna, om det finns flera enheter anslutna till dockningsstationen.

Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.

13

14

bLUeTOOTH

Du kan ansluta Wireless Audio with Dock till Bluetooth-enheter och lyssna på musik med högt kvalitetsstereoljud, helt trådlöst!

Vad är Bluetooth?

Med hjälp av Bluetooth-teknik kan Bluetooth-kompatibla enheter enkelt anslutas till varandra över en kort trådlös anslutning.

• En Bluetooth-enhet kan orsaka ljud eller tekniskt fel, beroende på användning, i följande fall:

- När en del av kroppen är i kontakt med mottagnings-/överföringssystemet för Bluetooth-enheten eller Wireless Audio with Dock.

- Elektrisk variation på grund av hinder i form av vägg, hörn eller företagspartition.

- Vid exponering för elektrisk störning från enheter inom samma frekvensband, som exempelvis medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlöst nätverk.

• Placera Wireless Audio with Dock och Bluetooth-enheten nära varandra under ihopparningen.

• Ju längre avstånd mellan Wireless Audio with Dock och Bluetooth-enheten desto sämre kvalitet. Om avståndet överskrider Bluetooth-enhetens användarintervall förloras anslutningen.

• I områden med dåliga mottagningsförhållanden kanske inte Bluetooth-anslutningen fungerar som den ska.

• Bluetooth-anslutningen fungerar bara när den är nära enheten. Anslutningen bryts automatiskt om

Bluetooth-enheten kommer utanför räckviddsområdet. Även inom det här intervallet kan ljudkvaliteten försämras av hinder, såsom väggar eller dörrar.

• Den här trådlösa enheten kan orsaka elektrisk störning under användningen.

Du behöver inte ange PIN-kod (lösenord) vid anslutning av Bluetooth-enheten till Wireless Audio with Dock. Om inmatningsfönstret för PIN-kod visas ska du skriva <0000>.

Wireless Audio with Dock stöder SBC-data (44,1kHz, 48kHz).

AVRCP-funktionen stöds inte.

Anslut endast till en Bluetooth-enhet som stöder A2DP-funktionen (AV).

Du kan inte ansluta till en Bluetooth-enhet som endast stöder HF-områdesfunktionen här

(handsfree).

Endast en Bluetooth-enhet kan paras ihop i taget.

När du har slagit av Wireless Audio with Dock och ihopparningen har kopplats från återställs inte ihopparningen automatiskt.För att återansluta måste du para ihop enheterna igen.

Wireless Audio with Dock kan inte söka eller ansluta korrekt i följande fall:

-

Om det finns ett kraftigt elektriskt fält runt Wireless Audio with Dock.

-

Om flera Bluetooth-enheter paras ihop samtidigt med Wireless Audio with Dock.

-

Om Bluetooth-enheten slås av, inte finns tillgänglig eller inte fungerar som den ska.

-

Observera att exempelvis mikrovågsugnar, trådlösa nätverksadaptrar, fluorescerande ljus och gasspisar använder samma frekvensområde som Bluetooth-enheten, vilket kan orsaka elektriska störningar.

AnsLUTA TiLL bLUeTOOTH-enHeTeR

I det här avsnittet förklarar vi hur du ansluter Wireless Audio with Dock till Bluetooth-kompatibla enheter.

Så här ansluter du Wireless Audio with Dock-systemet till en Bluetoothenhet

Innan du börjar ska du bekräfta att Bluetooth-enheten stöder den Bluetooth-kompatibla stereoheadsetfunktionen.

Anslut

1. Välj Bluetooth-menyn på Bluetooth-enheten.

(Se Bluetooth-enhetens bruksanvisning för anvisningar)

2. Skanna igenom eller sök efter alla enheter eller efter headset.

• Du ser en lista över enheter.

3. Välj "[Samsung] W_Audio XXXXXX" från den sökta listan.

• Om Bluetooth-enheten inte kan paras ihop med Wireless Audio with Dock, ska du radera "[Samsung] W_Audio

XXXXXX" som hittades av Bluetooth-enheten och sedan söka efter Wireless Audio with Dock igen och upprepa steg 1, 2 och 3.

Ljudkälla A

AUX

Wi-Fi

DUAL DOCK

Wireless Audio with dock bluetooth en portable enhet som stöder Wi-Fi och bT samtidigt

Ljudkälla b

När AUX och Bluetooth används samtidigt, så som visas ovan, kan ljudet komma från båda samtidigt.

15

16

uppspelning

AnVÄndA dOcKninGsLÄGeT Med sAMsUnG GALAXY-enHeTeR

OcH APPLe-enHeT

Anslut Samsung Galaxy-enheten eller Apple-enheten till Docking Audio. (Se sidan 12)

<Samsung Galaxy-enheter>

För att använda din Samsung Galaxy-seriens enhet med Dual Dock,måste du hämta och installera Docking Mode-programmet från Android Market på enheten. För att hämta följer du stegen nedan:

1. Tryck lätt på ikonen Play Store (Spelbutik) (Android Market) på huvudskärmen för Samsung Galaxy.

2. Tryck lätt på sökikonen på skärmen för att öppna sökfältet.

3. Skriv in [Samsung Wireless Audio with Dock] i sökfältet och sök.

4. I listan över sökresultat söker du och trycker sedan på [Samsung

Wireless Audio with Dock] för att starta hämtningen.

5. Tryck på [install (installera)].

För att spela upp musik följer du stegen nedan:

1-1 . Om du startar appen när Wireless Audio with Dock är den enda enheten för Bluetooth-anslutningen kommer enheten automatiskt att upprätta Bluetooth-anslutningen till Wireless

Audio with Dock och enheten som spelar musik genom att välja PLAY (SPELA) i enheten.

1-2

. Om det finns flera enheter för Bluetooth-anslutning, inklusive Wireless Audio with Dock:

1) När du startar appen visas listan med enheter som du kan ansluta till Wireless Audio with Dock.

2) Spela musik när du har anslutit till Wireless Audio with Dock genom att välja den i enhetslistan.

-

Om det finns en Bluetooth-enhet som redan är ihopparad med visas inte Wireless Audio with Dock i listan och ansluts automatiskt.

AUX IN

återstående inställningar som finns sparade i din enhet innan du parar ihop den med den nya enheten.

; [ Clear data (rensa data)].

När du har startat programmet påverkas inte prestandan av att du laddar den mobila enheten med en vanlig laddare.

När du ansluter en annan enhet till Wireless Audio with Dock efter att du har anslutit Samsung Galaxyenheten i dockningsläget kanske du måste avaktivera Bluetooth-läget på Samsung Galaxy-enheten.

Om du har problem med att ansluta Samsung Galaxy-enheten till Dual Dock, ska du slå av alla andra enheters Bluetooth-läge.

<Apple-enhet>

1. Välj läget så som det beskrivs ovan och anslut sedan Apple-enheten till Dual Dock så som beskrivs i “Ansluta en enhet till Dual Dock” (Sidan 12). Du hör ett ringande ljud.

2. Välj menyn <Music (Musik)>i Apple-enhetens huvudmeny.

3. Välj och spela upp önskad musik.

• Musiken spelar genom högtalarna i Wireless Audio with Dock.

När du spelar upp en video på enheten kanske inte funktionerna Play(Spela)/Pause(Paus)/

Next(Nästa)/Back(Bakåt) är tillgängliga.

Använd knappen på din enhet för att styra det.

kompatibilitetslista (Apple-enhet)

Dockningsläge som är kompatibelt med iPod/iPhone-modeller

Uppdatera programvaran för din iPod/iPhone till senaste versionen innan du använder den med enheten.

iPod touch 4:e generationen

iPod touch 3:e generationen

iPod nano 6:e generationen

iPod nano 5:e generationen

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod classic

• Beroende på versionen av iPod-programvaran kanske enheten inte är tillgänglig och arbetar normalt.

AnVÄndA bLUeTOOTH-LÄGe

Anslut Bluetooth-enheten till Wireless Audio with Dock. (Se sidan 15)

För att ansluta din Bluetooth-enhet när Wireless Audio with Dock är i Bluetooth-läge ska du söka efter Wireless

Audio with Dock i enhetens Bluetooth-lista.Välj Wireless Audio with Dock och anslut sedan.När Wireless Audio with

Dock har anslutits väljer du och spelar upp önskad musik.

Musiken spelar genom högtalarna i Wireless Audio with Dock.

Om du använderenheten som är ansluten genom Bluetooth-läget till den andra enheten ska du koppla från den befintliga enheten för att ansluta den andra enheten du vill använda.

I Bluetooth-kommunikation är eventuellt funktionerna Play (Spela)/Pause (Pausa)/Next (Nästa)/ Back

(Bakåt) inte tillgängliga beroende på vilken mobil enhet och vilket program som används.

En Bluetooth-enhet som har parats ihop med Wireless Audio with Dock kan hacka om den används samtidigt som Wireless Audio with Dock spelar musik från AUX-ingången.

koppla från Bluetooth-enheten från Wireless Audio with Dock

Du kan avbryta Bluetooth-parningen från Wireless Audio with Dock.För instruktioner, se Bluetoothenhetens bruksanvisning.

• Wireless Audio with Dock kopplas från.

Bluetooth-anslutningen fungerar bara när den är nära enheten. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför det här intervallet. Även inom det här intervallet kan ljudkvaliteten försämras av hinder, såsom väggar eller dörrar.

Om Bluetooth-enheten kommer tillbaka inom det effektiva området kan du starta om för att

återställa hopparningen med Bluetooth-enheten.

17

18

VOL

VOL

VOL

VOL

VOL

funktioner

AVAnceRAde FUnKTiOneR

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

POWER

VOL

VOL

VOL

POWER

VOL

VOL

VOL

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

Spela/Paus

Tryck på knappen +# under uppspelning.

• Tryck på knappen +# igen för att stoppa uppspelningen tillfälligt.

Tryck på knappen +# för att spela upp den valda filen.

Den här funktionen fungerar inte i läget Aux.

Använda funktionen

Ändra läget till docknings- och AUX-källa.

Tryck på knappen

FunCtion på fjärrkontrollen för den här enheten.

• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande: iPod (iPhone) ; Galaxy (Bluetooth) ; AUX-läge

Kontrollera funktionen du vill använda genom att trycka på funktionsknappen på fjärrkontrollen när flera enheter är anslutna till produkten samtidigt.

Hoppa framåt/bakåt

Tryck på knappen [,] under uppspelning.

• Om det finns mer än en fil väljs nästa fil när du använder knappen ].

• Om det finns mer än en fil väljs föregående fil när du använder knappen

[

.

Den här funktionen fungerar inte i läget Aux.

Aktivera tyst läge för ljudet

Den här funktionen är användbar när det ringer på dörren eller en telefon ringer.

1. För att tysta ljudet på den här enheten trycker du på knappen Mute ( ) på fjärrkontrollen.

2. Tryck på Mute ( ) på fjärrkontrollen igen (eller tryck på VoLuMe +/–) för att återställa ljudet.

FUNCTION

FUNCTION

MUTE

BASS

VOL

MUTE

BASS

Använda BASS-funktionen

Gör det möjligt för dig att optimera basljudet enligt önskemål.

Tryck på knappen BASS på fjärrkontrollen för den här enheten.

• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:

BASS ON (BAS PÅ) ; OFF (AV)

felsökning

Kontrollera följande innan du begär service.

Problem enheten slås inte på.

Kontrollera Åtgärd

• Är strömsladden inkopplad i uttaget?

• Koppla in kontakten i vägguttaget.

en funktion fungerar inte när knappen trycks in.

det hörs inget ljud.

• Har Wireless Audio with

Dock eller fjärrkontrollen exponerats för statisk elektricitet?

• Koppla från strömkontakten och anslut igen.

• Är enheten korrekt ansluten till din enhet?

• Är Mute-funktionen på?

• Är volymen inställd på minimum?

• Anslut den korrekt.

• Tryck på Mute-knappen för att avbryta funktionen.

• Justera volymen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

• Är batterierna slut?

• Är det för stort avstånd mellan fjärrkontrollen och huvudenheten?

• Byt ut mot nya batterier.

• Placera närmare huvudenheten.

19

20

bilaga

sPeciFiKATiOneR

Modellnamn DA-E550

ALLMÄnT

FÖRsTÄR-

KARe

Vikt

Mått (B x H x D)

Driftstemperaturintervall

Intervall för luftfuktighet

Utgångseffekt

1,6 kg

462,7 x 122,3 x 151,8 mm

+5°C~+35°C

10 % till 75 %

5 W/CH, 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz

Ingångskänslighet/impedans 800mV/20K ohm

S/N-förhållande (analog ingång) 65 dB

Separation (1kHz) 60 dB

FReKVenssVAR

Analog ingång

20Hz~22kHz(±3 dB) dOcKninGsFReKVens iPod

Galaxy

5 V 1,0 A

5 V 1,0 A

* S/N-förhållande, förvridning, separation och tillämplig känslighet baseras på mått enligt AES-RIKTLINJER (Audio

Engineering Society).

* Nominell specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

- Vikt och mått är ungefärliga.

- Specifikationer om strömtillförsel och energiförbrukning finns på etiketten som följer med produkten.

Härmed deklarerar Samsung Electronics att denna [Wireless Audio with Dock] efterlever de grundläggande kraven och andra relevanta regler i direktivet 1999/5/EC.

Den officiella deklarationen om överensstämmelse finns på http://www.samsung.com, under Support >

Search Product Support (Sök produktsupport) där du sedan anger modellnamnet.

Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.

Kontakta SAMSUNG WORLD WIDE

Kontakta gärna SAMSUNG:s kundtjänst om du har några frågor eller kommentarer gällande SAMSUNG:s produkter.

Område Kontaktcenter  Hemsida

ALBANIA

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CZECH

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

CYPRUS

42 27 5755

0810 - SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min) www.samsung.com

www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_ fr (French)

05 133 1999

07001 33 11 www.samsung.com

www.samsung.com

062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com

800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com

70 70 19 70

030 - 6227 515

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG(726-7864

€ 0,14/Min)

8009 4000 only from landline

80111-SAMSUNG (80111 726

7864) only from land line www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

GREECE

HUNGARY

ITALIA

KOSOVO

LUXEMBURG

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

+381 0113216899

261 03 710

MACEDONIA 023 207 777

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Område

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

Switzerland

U.K

EIRE

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

Kontaktcenter

7267864) (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801-1SAMSUNG(172-678)

+48 22 607-93-33

808 20-SAMSUNG (808 20

7267)

08010 SAMSUNG (08010 726

7864) only from landline

(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line

0700 Samsung (0700 726

7864)

0800 - SAMSUNG(0800-726

786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172

678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864,

CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

8-800-77777

8000-7267

800-7267

Hemsida www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_ fr (French) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i

EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören

(t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.

Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

DA-E550

Wireless Audio med Dock

brugervejledning forestil dig mulighederne

Tak for købet af dette Samsung-produkt.

Hvis du vil have en mere komplet service, bedes du registrere dit produkt på

www.samsung.com/register

2

funktioner

Dual Docking Audio-højttalersystem

Brug systemets dobbelte dockingstation: Dock, oplad og afspil herefter enten Samsung Galaxy- eller Apple-enheder gennem systemets indbyggede højttalere.

aptX

®

aptX giver Bluetooth-stereolyd i høj kvalitet ved at levere kabelført lydkvalitet via en trådløs forbindelse.

Licens

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

sikkerhedsinformation

siKKeRHeDsADVARsLeR

FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.

DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL

KVALIFICEREDE TEKNIKERE.

FORSIGTIG

RisiKO FOR eLeKTRisK sTØD

MÅ iKKe ÅBnes

Dette symbol indikerer “farlig spænding” indeni produktet, der udgør en risiko for elektrisk stød eller personskade.

Dette symbol indikerer vigtige instruktioner, der følger med produktet.

ADVARseL : For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.

FORsiGTiG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD SKAL DU SØRGE FOR, AT STRØMSTIKKET ER HELT INDSAT.

• Dette apparat skal altid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.

• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.

FORsiGTiG

• Udsæt ikke dette apparatet for dryp eller sprøjt. Anbring ikke objekter, der er fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.

• For at slukke helt for apparatet skal du trække strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid være klar og let adgang til strømstikket.

3

FORHOLDsReGLeR

DUAL DOCK

Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med de strømkrav, der findes på den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt. Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (70~100 mm). Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret. Anbring ikke enheden på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt. Denne enhed en konstrueret til vedvarende brug. For at afbryde enheden helt skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Fjern enheden, hvis du har planer om, at den ikke skal bruges i lang tid.

DUAL DOCK

Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige enheden.

DUAL DOCK

Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder.

Dette kan få enheden til at blive overophedet og fungere forkert.

DUAL DOCK

Phones

Beskyt produktet mod fugt (f.eks. fra vaser) og stærk varme (f.eks. varmeapparater) eller udstyr, der skaber stærke magnetiske eller elektriske felter.

Kobl strømkablet fra stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer korrekt.

Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug.

Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt har været opbevaret ved lave temperaturer.

Hvis du transporterer enheden om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender den.

miljøskadelige.

Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.

4

indhold

FUNKTIONER

2

SIKKERHEDSINFORMATION

3

KOM GODT I GANG

6

BESKRIVELSER

7

FJERNBETJENING

9

TÆNDING OG

LYDSTYRKEKONTROL

10

TILSLUTNINGER

11

AFSPILNING

16

FUNKTIONER

18

PROBLEMLøSNING

19

APPENDIKS

20

2 Funktioner

2 Licens

3 Sikkerhedsadvarsler

4 Forholdsregler

6 Inden du læser brugervejledningen

6 Dette er inkluderet

7 For/bagpanel

9 En gennemgang af fjernbetjeningen

10 Tænde og slukke

10 Justere lydstyrken

11 Brug af gummiet

12 Slutte en enhed til Dual Dock

13 Tilslutte en lydenhed med AUX IN

15 Tilslutning til bluetooth-enheder

16 Brug af docking-tilstanden med Samsung

Galaxy- og apple-enheder

17 Brug af bluetooth-tilstanden

18 Avancerede funktioner

19 Problemløsning

20 Specifikationer

5

kom godt i gang

inDen Du LæseR BRuGeRVejLeDninGen

Bemærk følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.

ikoner der anvendes i denne vejledning

ikon udtryk

Advarsel

Definition

Angiver en situation, hvor en funktion ikke virker, eller indstillinger måske bliver annulleret.

Bemærk

Indikerer tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få en funktion til at fungere.

sikkerhedsinstruktioner og fejlfinding

1) Bliv fortrolig med sikkerhedsinstruktionerne, inden du bruger dette produkt. (Se side 3).

2) Hvis der opstår et problem, skal du se Problemløsning. (Se side 19).

copyright

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning må ikke helt eller delvist reproduceres eller kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.

DeTTe eR inKLuDeReT

Kontrollér det medfølgende tilbehør herunder:

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

Fjernbetjening / Litiumbatteri (3 V) strømadapter Brugervejledning

6

(Gummistøtte: 2 stk.)

(Gummi-skin)

Gummistøtte / Gummiskin Klud

Tilbehørets udseende kan være lidt anderledes end på illustrationerne herover.

beskrivelser

FOR/BAGPAneL

<FOR>

1 2 3

<BAG>

4 5

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

6

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

7

8

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

7

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

8

1

BAss Optimerer lyden efter dine ønsker.

2

3

VOLuMe -/+

(LYDsTYRKe -/+)

PLAY / PAuse

(AFsPiL / PAuse)

Bestemmer lydstyrken.

Afspiller eller holder pause i en musikfil.

4

5

6

DuAL DOcK sTAnDBYinDiKATOR

Indeholder et 5-bens dock-stik til Samsung Galaxy-enheder eller et

30-bens dockstik til Apple-enheder.

Standbyindikatoren lyser i standbytilstand.

Standbyindikatoren slukkes, når der tændes for enheden.

FjeRnBeTjeninGssensOR

Fjernbetjeningssensoren, der modtager signaler fra fjernbetjeningen.

7

Dc 12V Slut enhedens jævnstrømsadapter til dette stik.

8

AuX in (AuX inD)

Tilsluttes den analoge udgang på en ekstern enhed.

Når du tænder for denne enhed, er der en forsinkelse på 4-5 sekunder, inden den kan afspille lyd.

Denne enhed kan sluttes til mobile enheder med høj lydudgang. Når enheden sluttes til eksterne enheder med høj lydudgang, vil den muligvis sænke lyden for at beskytte forstærker og højttalere.

Når du kobler strømkablet fra stikkontakten, skal du tage fat i stikket.

Træk ikke i kablet.

fjernbetjening

en GenneMGAnG AF FjeRnBeTjeninGen

KNAPPEN POWER (TÆND/

SLUK)

Tænder og slukker for enheden.

KNAPPEN CONTROL

(KONTROL)

Søger efter næste eller forrige musikfil.

VOLUME (LYDSTYRKE)

Justerer lydstyrken på anlægget.

VOL

FUNCTION

MUTE

BASS

KNAPPEN FUNCTION

(FUNKTION)

Indstiller tilstanden Function

(Funktion).

KNAPPEN PLAY/PAUSE

(AFSPIL/PAUSE)

Afspiller eller holder pause i en musikfil.

KNAPPEN MUTE (TAVS)

Afbryder lyden fra denne enhed.

Tryk igen for at gendanne den tidligere lydstyrke.

KNAPPEN BASS (BAS)

Optimerer lyden efter dine

ønsker.

Installation af batteri i fjernbetjeningen

1.

Åbn fjernbetjeningens dæksel ved at sætte en fingernegl i mellemrummet mellem dækslet og fjernbetjeningens hus.

Løft derefter dækslet, og fjern det komplet.

2.

Monter et 3 V litiumbatteri.

Sæt batteriet i rummet med + polen vendende opad.

3.

Sæt fjernbetjeningens dæksel fast på fjernbetjeningen. Sæt oversiden i først, og sænk dækslet, så det er på linje med fjernbetjeningens hus, og skub derefter dækslet mod huset ved at trykke kanterne ned med hånden.

Pas på, din fingernegl ikke kommer i klemme, når du løfter dækslet. Du kan knække neglen.

Fjernbetjeningens rækkevidde

Du kan anvende fjernbetjeningen op til 7 m i lige linje fra enheden. Du kan også bruge fjernbetjeningen i en vandret vinkel på op til 30° fra fjernbetjeningssensoren.

9

tænding og lydstyrkekontrol

TÆNDE OG SLUKKE

eller

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

1. Tænd for denne enhed ved at trykke på en vilkårlig knap på enhedens frontpanel, når enheden er i standbytilstand.

eller,

Tryk på POWER (TÆND/SLUK) på fjernbetjeningen.

2. Du slukker for denne enhed ved at trykke på knappen +# på enhedens frontpanel i mindst 3 sekunder.

eller,

Tryk igen på POWER (TÆND/SLUK) på fjernbetjeningen.

Standbyindikatoren er tændt, når strømstikket er sluttet til stikkontakten, og enheden er slukket.

Standbyindikatoren er slukket, når der tændes for enheden.

Enheden slukkes automatisk, hvis der ikke er noget input i 20 minutter.

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

jusTeRe LYDsTYRKen

Brug knapperne +, - til at justere lydstyrken. Når du justerer lydstyrken, blinker indgangsindikatoren.

Indikatoren forbliver tændt, når du skruer op for lydstyrken, når den allerede er skruet helt op, eller skruer ned for lydstyrken, når der allerede er skruet helt ned.

FUNCTION

FUNCTION

MUTE

eller

VOL

MUTE

BASS

VOL

BASS

Tryk på knappen +/– i frontpanelets højre side.

eller,

Tryk igen på VOL +/– (LYDSTYRKE +/-) på fjernbetjeningen.

10

Lydstyrken forøges eller formindskes, når du trykker på VOL +/–. (LYDSTYRKE +/-).

Du kan også bruge lydstyrkekontrollerne på enheder, der er tilsluttet via Dual Dock eller Bluetooth til styring af lydstyrken. Bemærk, at din mulighed for at bruge lydstyrkekontrollerne på enheder tilsluttet via Bluetooth til styring af lydstyrken kan være begrænset.

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

tilslutninger

BRuG AF GuMMieT

Monter gummiet for at undgå direkte kontakt med denne enhed, når du holder Samsung Galaxy-enheder og

Apple-enheder.

GUMMISTøTTER

1. Monter gummiet det korrekte sted med tanke på størrelsen af den enhed, du vil anvende.

2. Efter montering af gummistøtten kan du anbringe din enhed i Dual Dock.

Gummistøtte

GUMMI-SKIN

1. Afdæk gummi-skinnet på Dual Dock.

2. Når du har afdækket gummi-skinnet på Dual Dock, kan du anbringe din enhed i Dual Dock.

Gummi-skin

Brug produktet efter at have fjernet det gummi-skin, der er monteret på produktet, hvis du har et beskyttelsesetui til din enhed.

Du kan kun bruge dette produkt, når tykkelsen af beskyttelsesetuiet er mindre end 1,5 mm, når du monterer afstandsdækslet på din enhed. Det er ikke muligt at bruge dette produkt, når tykkelsen på beskyttelsesetuiet er over 1,5 mm eller har en speciel facon med afrunding.

11

sLuTTe en enHeD TiL DuAL DOcK

Sådan sluttes en enhed til Dual Dock.

DUAL DOCK

DUAL DOCK

1. DUAl DOCK er placeret på forsiden af produktet. Tryk forsigtigt ind for at åbne den.

2. Hvis du har en Samsung Galaxy-enhed, skal du slutte enheden til stikket (det mindre) med fem ben på Dual Dock.

Hvis du har en Apple-enhed, skal du slutte enheden til stikket (det større) med 30 ben til Dual Dock.

DC 12V 2A AUX IN

ONLY FOR SERVICE

Tænd for Samsung Galaxy-enheden, inden den sluttes til Dual Dock.

Enheden understøtter ikke samtidig tilslutning af Samsung Galaxy- og Apple-enheder.

Slut Samsung Galaxy- og Apple-enheder til Docking Audio-systemet (Dock-lyd), inden du starter tilstanden Docking. (Se side 16).

12

TiLsLuTTe en LYDenHeD MeD AuX in

Dette afsnit forklarer, hvordan du slutter enheden til en lydenhed.

Denne enhed er udstyret med ét analogt lydstik til tilslutning til en lydenhed.

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

AUX IN

Lydkabel

(medfølger ikke)

Hovedtelefonstik ekstern enhed

AUX IN (AUX IND)

Slut hovedtelefonstikket på den eksterne enhed eller lydenhed til AUX IN (lyd) på bagsiden af enheden.

Hvis indgangskilden er sluttet til en ekstern enhed, samtidig med at Samsung Galaxy-enheden er tilsluttet, veksler indgangskilden mellem AUX og Samsung Galaxy-enheden, når der trykkes på PAUSE-knappen på

Samsung Galaxy-enheden. Når der trykkes på den igen, skiftes der til den anden indgangskilde.

Brug tasten Function (Funktion) på fjernbetjeningen til at skifte mellem tilsluttede enheder, hvis der er sluttet flere enheder til docking-stationen.

Inden du flytter eller installerer dette produkt, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.

13

14

BLueTOOTH

Du kan slutte din Wireless Audio med Dock til Bluetooth-enheder og glæde dig over musik i stereo og høj kvalitet – det hele uden ledninger!

Hvad er Bluetooth?

Bluetooth er en teknologi, hvormed Bluetooth-kompatible enheder nemt kan sluttes til hinanden vha. en kort, trådløs forbindelse.

• En Bluetooth-enhed kan medføre støj eller fejlfunktion, afhængigt af anvendelsen, når:

- En del af din krop er i kontakt med modtage/sendesystemet på Bluetooth-enheden eller din

Wireless Audio med Dock.

- Der forekommer elektriske variationer fra forhindringer, der skyldes en væg, et hjørne eller kontorskillevægge.

- Der forekommer elektrisk støj fra enheder med samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.

• Sørg for, at din Wireless Audio med Dock og Bluetooth-enheden er tæt på hinanden under parring.

• Jo længere afstand mellem din Wireless Audio med Dock og Bluetooth-enheden, des ringere er kvaliteten. Hvis afstanden overstiger Bluetooth-driftsafstanden, mistes forbindelsen.

• I områder med ringe modtagelse fungerer Bluetooth-forbindelsen muligvis ikke korrekt.

• Bluetooth-forbindelsen fungerer kun, når den er tæt på Bluetooth-enheden. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis Bluetooth-enheden flyttes længere væk. Selv på kort afstand kan lydkvaliteten forringes af genstande, som f.eks. vægge eller døre.

• Denne trådløse enhed kan medføre elektrisk interferens under dens brug.

Du skal muligvis indtaste en PIN-kode (adgangskode) ved tilslutning af Bluetooth-enheden til din Wireless Audio med Dock. Hvis vinduet til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste

<0000>.

Wireless Audio med dock understøtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).

Funktionen AVRCP (AVRCP) understøttes ikke.

Slut kun til en Bluetooth-enhed, der understøtter funktionen A2DP (AV) (A2DP (AV)).

Du kan ikke slutte til en Bluetooth-enhed, der kun understøtter funktionen HF (Hands Free)

(HF-håndfri).

Der kan kun parres med én Bluetooth-enhed ad gangen.

Når du har slukket for din Wireless Audio med Dock, og parringen er frakoblet, gendannes parringen ikke automatisk. For at tilslutte igen skal du parre med enhederne igen.

Din Wireless Audio med Dock søger eller tilslutter måske ikke korrekt i følgende tilfælde:

-

Hvis der er et stærkt elektrisk felt omkring din Wireless Audio med Dock.

-

Hvis flere Bluetooth-enheder samtidigt parres med din Wireless Audio med Dock.

-

Hvis Bluetooth-enheden er slukket, ikke på plads eller ikke er i orden.

-

Bemærk, at enheder, som f.eks. mikrobølgeovne, trådløse netværksadaptere, fluorescerende lys og gasovne, bruger samme frekvensområde som Bluetooth-enheden, og det kan skabe elektrisk interferens.

TiLsLuTninG TiL BLueTOOTH-enHeDeR

Dette afsnit forklarer, hvordan du slutter din Wireless Audio med Dock til Bluetooth-kompatible enheder.

Sådan sluttes Wireless Audio med Dock-systemet til en Bluetooth-enhed

Inden du starter, skal du kontrollere, at din Bluetooth-enhed understøtter den Bluetooth-kompatible hovedtelefonfunktion.

Tilslut

1. Vælg menuen Bluetooth på Bluetooth-enheden.

(Se instruktioner i Bluetooth-enhedens brugervejledning)

2. Scan eller søg efter Alle enheder eller Hovedtelefoner.

• Du kan se en liste med enheder.

3. Vælg "[Samsung] W_Audio XXXXXX" på listen med søgeresultater.

• Hvis Bluetooth-enheden ikke kan parres med din Wireless Audio med Dock, skal du slette "[Samsung] W_Audio

XXXXXX", fundet af Bluetooth-enheden, søge efter Wireless Audio med Dock igen og derefter gentage trinnene

1, 2 og 3.

Lydkilde A

AuX

Wi-Fi

DUAL DOCK

Wireless Audio med Dock

Bluetooth en transportabel enhed, der samtidigt understøtter Wi-Fi og

BT

Lydkilde B

Når AUX og Bluetooth kører på samme tid, som vist herover, kan lyden samtidigt komme fra begge.

15

16

afspilning

BRuG AF DOcKinG-TiLsTAnDen MeD sAMsunG GALAXY- OG

APPLe-enHeDeR

Slut Samsung Galaxy- eller Apple-enheder til Docking Audio-systemet. (Se side 12).

<Samsung Galaxy-enheder>

Hvis du vil anvende Samsung Galaxy-enheden med Dual Dock, skal du overføre og installere programmet Docking Mode fra Android Marked på enheden. Gør følgende for at overføre programmet:

1. Tap på ikonet Play Store (Android Market) på hovedskærmen på Samsung

Galaxy-enheden.

2. Tap på søgeikonet på skærmen for at gå til søgelinjen.

3. Skriv [Samsung Wireless Audio with Dock] på søgelinjen, og start søgningen.

4. Find [Samsung Wireless Audio with Dock] på listen over søgeresultater, og tryk for at starte overførslen.

5. Tap på [Install (Installer)].

Følg disse trin for at afspille musik:

1-1

. Hvis du starter app’en, når din Wireless Audio med Dock er den eneste tilsluttede Bluetooth-enhed, og du vælger PLAY (AFSPIL) på din enhed, etableres Bluetooth-tilslutningen automatisk til din Wireless Audio med

Dock, og enheden afspiller musikken.

1-2

. Hvis der er flere enheder med Bluetooth-tilslutning, inkl. din Wireless Audio med Dock:

1) Når du starter app’en, vises listen med enheder, du kan slutte til din Wireless Audio med Dock.

2) Afspil musik efter tilslutning til din Wireless Audio med Dock ved at vælge den på listen med enheder.

-

Hvis der findes en Bluetooth-enhed, der er parret med din Wireless Audio med Dock tidligere, vises den ikke på listen og tilsluttes automatisk.

DC 12V 2A AUX IN

ONLY FOR SERVICE

2. Hvis du udskifter din Wireless Audio med Dock, som du har parret med din mobile enhed, bør du slette de resterende indstillinger, der er gemt på din enhed, inden du parrer med en ny.

; [ Clear data (Ryd data)].

Når du har startet programmet, afbrydes det ikke, selv om du oplader din mobile enhed med en normal oplader.

Når du slutter en anden enhed til din Wireless Audio med Dock efter tilslutning af en Samsung Galaxyenhed i docking-tilstand, er det måske nødvendigt at slukke for Bluetooth-tilstanden på Samsung

Galaxy-enheden.

Hvis du har problemer med at slutte Samsung Galaxy-enheden til Dual Dock, skal du slå Bluetoothtilstanden fra på alle andre enheder.

<Apple-enheder>

1. Vælg tilstanden som beskrevet ovenfor, og slut derefter Apple-enheden til Dual Dock som beskrevet i "Slutte en enhed til Dual Dock" (Side 12). Du hører en ringelyd.

2. Vælg menuen <Music (Musik)> på hovedskærmen på Apple-enheden.

3. Vælg og afspil den ønskede musik.

• Afspil musikken gennem højttalerne i din Wireless Audio med Dock.

Under afspilning af en video på din enhed, er funktionerne Play (Afspil) / Pause (Pause) / Next (Næste) /

Back (Tilbage) måske ikke tilgængelige.

Brug knappen på din enhed til betjeningen.

Kompatibilitetsliste (Apple-enheder)

iPod-/iPhone-modeller kompatible med docking-tilstanden

Opdater softwaren på din iPod/iPhone til den nyeste version, inden du bruger den med denne enhed.

-

iPod touch 4. generation iPod touch 3. generation

-

iPod nano 6. generation iPod nano 5. generation

-

iPhone 4S iPhone 4

iPhone 3GS

iPod classic

• Afhængigt af versionen af iPod-software er din enhed måske ikke kompatibel eller fungerer unormalt.

BRuG AF BLueTOOTH-TiLsTAnDen

Slut Bluetooth-enheden til din Wireless Audio med Dock. (Se side 15).

For at tilslutte din Bluetooth-enhed når din Wireless Audio med Dock er i Bluetooth-tilstand, skal du søge efter

Wireless Audio med Dock på enhedens Bluetooth-liste. Vælg din Wireless Audio med Dock, og tilslut derefter. Når din Wireless Audio med Dock er tilsluttet, kan du vælge og afspille den ønskede musik.

Musikken afspilles gennem højttalerne i din Wireless Audio med Dock.

Hvis du vil ændre den enhed, der er tilsluttet til andre enheder via Bluetooth-tilstand, skal du frakoble den eksisterende enhed og prøve at tilslutte den anden enhed, du vil bruge.

Under Bluetooth-kommunikation er handlingerne Play (Afspil)/Pause/Next (Næste)/Back (Tilbage) muligvis ikke tilgængelige alt efter anvendt mobil enhed og program.

Betjening af Bluetooth-enheden parret med din Wireless Audio med Dock kan medføre hakkeri, hvis den betjenes, mens din Wireless Audio med Dock afspiller fra AUX-indgangen.

Sådan kobles Bluetooth-enheden fra din Wireless Audio med Dock

Du kan annullere Bluetooth-parringen med din Wireless Audio med Dock. For instruktioner skal du se

Bluetooth-enhedens brugervejledning.

• Din Wireless Audio med Dock bliver frakoblet.

Bluetooth-forbindelsen fungerer kun, når den er tæt på apparatet. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis afstanden overskrider denne afstand. Selv med denne afstand kan lydkvaliteten forringes af genstande, som f.eks. vægge eller døre.

Hvis Bluetooth-enheden flyttes tilbage til det effektive område, kan du genstarte parringen med

Bluetooth-enheden.

17

18

VOL

VOL

VOL

VOL

VOL

funktioner

AVAnceReDe FunKTiOneR

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

POWER

VOL

VOL

VOL

POWER

VOL

VOL

VOL

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

Afspilning/pause

Tryk på knappen +# under afspilning.

• Tryk på knappen +# igen for at stoppe afspilningen af filen midlertidigt.

Tryk på knappen +# for at afspille den valgte fil.

Denne funktion fungerer ikke i Aux-tilstand.

Brug af funktioner

Skift tilstanden for at skifte til docking- og AUX-kilder.

Tryk på

FUNCTION på fjernbetjeningen til denne enhed.

• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således: iPod (iPhone) ; Galaxy (Bluetooth) ; AUX-tilstand

Undersøg den funktion, du vil bruge, ved at trykke på knappen

Function (Funktion) på fjernbetjeningen, når der på samme tid er sluttet flere enheder til produktet.

Hop frem/tilbage

Tryk på knappen [,] under afspilning.

• Hvis der er mere end én fil, og du trykker på knappen ], vælges den næste fil.

• Hvis der er mere end én fil, og du trykker på knappen [, vælges den forrige fil.

Denne funktion fungerer ikke i Aux-tilstand.

Afbrydelse af lyden

Dette er praktisk, hvis telefonen ringer, eller det ringer på døren.

1. For at afbryde lyden på denne enhed skal du trykke på knappen MUTE

(TAVS) ( ) på fjernbetjeningen.

2. Tryk på MUTE (TAVS) ( ) på fjernbetjeningen igen (eller tryk på

VOLUME +/– (LYDSTYRKE +/-)) for at gendanne lyden.

FUNCTION

FUNCTION

MUTE

BASS

VOL

MUTE

BASS

Brug af BAS-funktionen

Du kan optimere baslyden i forhold til dine ønsker.

Tryk på BASS (BAS) på fjernbetjeningen til denne enhed.

• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:

BASS ON (BAS FRA) ; OFF (FRA)

problemløsning

Kontrollér følgende, inden du anmoder om service.

symptom Kontrollér enheden vil ikke tænde.

• Er strømledningen sat i stikkontakten?

Afhjælpning

• Slut stikket til stikkontakten.

en funktion virker ikke, når der trykkes på en knap.

• Er din Wireless Audio med

Dock eller fjernbetjeningen blevet udsat for statisk elektricitet?

• Fjern strømkablet, og sæt det til igen.

Der er ingen lyd.

Fjernbetjening fungerer ikke.

• Er enheden sluttet korrekt til dit enheden?

• Er funktionen Mute (Tavs) aktiveret?

• Er lydstyrken skruet helt ned?

• Tilslut den korrekt.

• Tryk på knappen Mute (Tavs) for at annullere funktionen.

• Juster lydstyrken.

• Er batterierne drænet?

• Er afstanden mellem fjernbetjeningen og hovedenheden for stor?

• Udskift med nye batterier.

• Brug den tættere på hovedenheden.

19

20

appendiks

sPeciFiKATiOneR

Modelnavn DA-E550

GeneReLT

Vægt

Dimensioner (B x H x D)

Driftstemperatur

Driftsfugtighed

Angivet udgangseffekt

1,6 kg

462,7 x 122,3 x 151,8 mm

+5°C~+35°C

10 % til 75 %

5 W/KANAL, 4 OHM, THD = 10%, 1 kHz

FORsTæRKeR

Indgangsfølsomhed/impedans 800mV/20K ohm

Signal/støjforhold (analogt input) 65 dB

Kanalseparation (1 kHz) 60 dB

FReKVen- sOMRÅDe

Analogt input

20Hz~22kHz(±3 dB)

DOcKinGsTRØM iPod

Galaxy

5 V 1,0 A

5 V 1,0 A

* Signal/støjforhold, forvrængning, kanalseparation og anvendelig følsomhed er baseret på måling vha. retningslinjer fra AES (Audio Engineering Society).

* Nominel specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.

- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.

- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.

Samsung Electronics erklærer hermed, at dette [Wireless Audio med Dock] er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Denne officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support >

Search Product Support (Søg efter produktsupport) og indtast modelnavnet.

Dette udstyr kan anvendes i alle EU-lande.

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Samsung-produkter, bedes du kontakte SAMSUNGS kundeservice.

Område Kontaktcenter  Websted

ALBANIA

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CZECH

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

CYPRUS

42 27 5755

0810 - SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min) www.samsung.com

www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_ fr (French)

05 133 1999

07001 33 11 www.samsung.com

www.samsung.com

062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com

800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com

70 70 19 70

030 - 6227 515

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG(726-7864

€ 0,14/Min)

8009 4000 only from landline

80111-SAMSUNG (80111 726

7864) only from land line www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

GREECE

HUNGARY

ITALIA

KOSOVO

LUXEMBURG

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

+381 0113216899

261 03 710

MACEDONIA 023 207 777

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Område

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

Switzerland

U.K

EIRE

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

Kontaktcenter

7267864) (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801-1SAMSUNG(172-678)

+48 22 607-93-33

808 20-SAMSUNG (808 20

7267)

08010 SAMSUNG (08010 726

7864) only from landline

(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line

0700 Samsung (0700 726

7864)

0800 - SAMSUNG(0800-726

786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172

678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864,

CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

8-800-77777

8000-7267

800-7267

Websted www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_ fr (French) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller

Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

DA-E550

Wireless Audio with Dock

(Wireless Audio with Dock

-järjestelmä)

käyttöopas kaikki on mahdollista

Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.

Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

www.samsung.com/register

2

ominaisuudet

Dual Docking Audio -kaiutinjärjestelmä

Järjestelmän kaksois telakointiaseman, telakan ja laturin käyttö sekä toistaminen Samsung Galaxy -laitteen tai Applelaitteen kautta järjestelmän sisäisten kaiuttimien kautta.

aptX

®

aptX mahdollistaa korkealaatuisen Bluetooth-stereoäänen tuottamalla kiinteän äänenlaadun langattoman yhteyden kautta.

Lisenssi

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

turvallisuusohjeet

TURVALLisUUsVAROiTUKseT

SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).

KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN

HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.

VAROITUS

sÄHKÖisKUVARA

ÄLÄ AVAA

Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon.

Tämä symboli kehottaa katsomaan laitteen mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.

VAROiTUs: Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta tulipalo- ja sähköiskuvaara voidaan välttää.

VAROiTUs: VOIT VÄLTÄÄ SÄHKÖISKUVAARAN SOVITTAMALLA PISTOKKEEN LEVEÄN KOSKETTIMEN PISTORASIAN

LEVEÄÄN AUKKOON.

• Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.

• Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.

VAROiTUs

• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Älä aseta vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja, laitteen päälle.

• Laitteen virta kytketään täysin pois päältä irrottamalla virtajohto seinän pistorasiasta. Tämän vuoksi virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.

3

VAROTOimeT

DUAL DOCK

Varmista, että käyttämäsi tasavirtalähteen arvot vastaavat laitteen takana olevassa tarrassa ilmoitettuja arvoja. Aseta laite soveltuvalle alustalle (kaluste) vaakatasoon siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilmanvaihdolle (70-100 mm). Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja ei ole peitetty tai tukittu. Älä aseta laitetta kaiuttimien tai muiden mahdollisesti kuumenevien laitteiden päälle. Tämä laite on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Voit kytkeä virran täysin pois yksiköstä kytkemällä virtajohdon irti pistorasiasta. Kytke virta pois täysin, jos jätät yksikön käyttämättömään tilaan pitkäksi aikaa.

DUAL DOCK

Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella. Salamaniskun aikaansaama jännitepiikki voi vahingoittaa laitetta.

DUAL DOCK

Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Laite voi ylikuumentua ja aiheuttaa toimintavian.

DUAL DOCK

Phones

Älä altista laitetta kosteudelle (esim. maljakot), kuumuudelle (esim. takka) tai voimakkaita sähkö- tai magneettikenttiä aiheuttaville laitteille. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitteeseen tulee toimintahäiriö. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Laitteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos laitetta on säilytetty kylmässä.

Jos siirrät laitteen paikasta toiseen talviaikaan, odota ennen käyttöä, että laite lämpenee huoneenlämpöiseksi noin 2 tunnissa.

vahingollisia luonnolle.

Paristoja ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

4

sisällysluettelo

OMINAISUUDET

2

TURVALLISUUSOHJEET

3

ENNEN ALOITUSTA

6

kUVAUS

7

kAUkOSÄÄDIN

9

VIRRAN kYTkEMINEN JA

ÄÄNENVOIMAkkUUDEN SÄÄTÖ

10

LIITÄNNÄT

11

2 Ominaisuudet

2 Lisenssi

3 Turvallisuusvaroitukset

4 Varotoimet

6 Ennen käyttöoppaan lukemista

6 Pakkauksen sisältö

7 Etu-/Takapaneeli

9 Kaukosäätimen toiminnot

10 Virran kytkeminen ja katkaiseminen

10 Äänenvoimakkuuden säätäminen

TOISTAMINEN

16

TOIMINNOT

18

VIANMÄÄRITYS

19

LIITE

20

11 Kumituen käyttö

12 Laitteen yhdistäminen Dual Dock

-järjestelmään

13 Äänilaitteen kytkeminen AUX IN -liitäntää käyttäen

15 Yhdistäminen bluetooth-laitteisiin

16 Telakointitilan käyttö Samsung Galaxy- ja

Apple-laitteiden kanssa

17 Bluetooth-tilan käyttäminen

18 Lisätoiminnot

19 Vianmääritys

20 Tekniset tiedot

5

ennen aloitusta

ennen KÄyTTÖOppAAn LUKemisTA

Huomioi seuraavat kohdat ennen käyttöoppaan lukemista.

Oppaassa käytetyt kuvakkeet

Kuvake Termi määritelmä

Varoitus Tämä koskee tilannetta, jossa toiminto ei toimi tai asetukset voivat peruuntua.

Huomautus Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita, jotka auttavat toiminnon käytössä.

Turvallisuusohjeet ja vianmääritys

1) Tutustu turvallisuusohjeisiin ennen kuin käytät tätä tuotetta. (Lisätietoja on sivulla 3)

2) Jos ongelmia esiintyy, katso Vianmääritys-lukua. (Lisätietoja on sivulla 19)

Tekijänoikeudet

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tätä käyttöopasta tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung Electronics Co. -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

pAKKAUKsen sisÄLTÖ

Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

Käyttöopas Kaukosäädin / Litiumparisto (3V) Virtasovitin

6

(Kumituki: 2 kpl)

(Kumipäällyste)

Kumituki / Kumipäällyste Kangas

Lisävarusteiden ulkonäkö voi erota hieman alla olevista kuvista.

kuvaus

eTU-/TAKApAneeLi

<eTUpAneeLi>

1 2 3

<TAKApAneeLi>

4 5

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

6

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

7

8

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

7

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

8

1

BAss (BAssO) Optimoi ääni haluamaksesi.

2

3

4

5

VOLUme -/+

(ÄÄnenVOimAKKUUs

-/+)

Voit säätää äänenvoimakkuutta.

pLAy/pAUse

(TOisTA/KesKeyTÄ)

Musiikkitiedoston toisto ja keskeytys.

DUAL DOCK

(KAKsOisTeLAKKA)

VALmiUsTiLAn LeD

Tarjoaa 5-nastaisen telakan Samsung Galaxy -laitteelle tai

30-nastaisen telakan Apple-laitteelle.

Valmiustilan LED-valo syttyy valmiustilassa.

Valmiustilan LED-valo sammuu, kun laitteen virrat kytketään päälle.

6

KAUKOsÄÄTimen

TUnnisTin

Kaukosäätimen tunnistin vastaanottaa kaukosäätimen signaalit.

7

DC 12V Kytke yksikön DC-sovitin tähän liitäntään.

8

AUX in (AUX-TULO) Kytke tähän ulkoisen laitteen analoginen lähtöliitäntä.

Kun kytket laitteen virran päälle, laite on valmis äänentoistoon n. 4-5 sekunnin kuluttua.

Tämä yksikkö voidaan kytkeä mobiililaitteisiin korkeilla äänilähtötasoilla. Kun kytket tämän yksikön ulkoisiin laitteisiin korkeilla lähtötasoilla, äänilähtöä voidaan pienentää vahvistimen ja kaiuttimien suojaamiseksi.

Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, pidä kiinni pistokkeesta.

Älä vedä johdosta.

kaukosäädin

KAUKOsÄÄTimen TOiminnOT

POWER BUTTON

(VIRTAPAINIkE)

Kytkee laitteen päälle ja pois päältä.

CONTROL-PAINIkE

Hakee seuraavan ja edellisen musiikkitiedoston.

VOLUME

(ÄÄNENVOIMAkkUUS)

Säätää laitteen äänenvoimakkuutta.

VOL

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION BUTTON

(TOIMINTOPAINIkE)

Toiminto-tilan valinta.

PLAY/PAUSE BUTTON

(TOISTO/TAUkO-PAINIkE)

Musiikkitiedoston toisto ja keskeytys.

MUTE BUTTON

(MYkISTYSPAINIkE)

Mykistää laitteen äänet.

Voit palauttaa äänen painamalla painiketta uudelleen.

BASS BUTTON

(BASSOPAINIkE)

Optimoi ääni haluamaksesi.

Pariston asettaminen kaukosäätimeen

1.

Avaa kaukosäätimen kansi asettamalla kyntesi kannen ja kaukosäätimen rungon väliseen loveen.

Nosta kansi ja irrota se kaukosäätimestä.

2.

Asenna 3 V -litiumparisto.

Aseta paristo koteloon niin, että merkki

+ osoittaa ylöspäin.

3.

Kiinnitä kaukosäätimen kansi kaukosäätimeen. Aseta yläosa ensin ja laske kansi sitten alas niin, että se on suorassa tasossa kaukosäätimen runkoon nähden. Paina kansi runkoon työntämällä reunoja alaspäin.

Varo, ettei kyntesi jää väliin kantta nostaessasi. Kynsi voi vaurioitua.

kaukosäätimen toimintaetäisyys

Voit käyttää kaukosäädintä enintään 7 metrin päästä laitteesta suorassa linjassa. Kaukosäädintä voidaan käyttää enintään 30° pystykulmassa kaukosäätimen tunnistimeen nähden.

9

virran kytkeminen ja

äänenvoimakkuuden säätö

VIRRAN kYTkEMINEN JA kATkAISEMINEN

tai

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

1. Voit kytkeä laitteen päälle koskettamalla mitä tahansa laitteen etupaneelin painiketta laitteen ollessa valmiustilassa.

tai

Paina kaukosäätimen POWER (VIRTA) -painiketta.

2. Voit kytkeä laitteen virran pois päältä koskettamalla laitteen etupaneelin +# -painiketta yli 3 sekunnin ajan.

tai

Paina kaukosäätimen POWER (VIRTA) -painiketta uudelleen.

Valmiustilan LED-valo on päällä, kun virtajohto on kytketty seinän pistorasiaan ja laitteen virta on pois päältä. Valmiustilan LED-valo on pois päältä, kun laitteen virta on päällä.

Laitteen virta kytketään pois päältä automaattisesti, jos tulosignaalia ei tule 20 minuuttiin.

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla + ja -. Tulotilan LED-valo vilkkuu, kun säädät äänenvoimakkuutta.

LED-valo pysyy päällä, jos lisäät äänenvoimakkuutta sen ollessa asetettuna maksimiin tai vähennät

äänenvoimakkuutta sen ollessa asetettuna minimiin.

FUNCTION

FUNCTION

MUTE

tai

VOL

MUTE

BASS

VOL

BASS

Paina etupaneelin oikeassa kulmassa olevaa +/– -painiketta.

tai

Paina kaukosäätimen VOL +/– (ÄÄN.VOIM. +/–) -painiketta.

10

Äänenvoimakkuus lisääntyy tai vähenee, kun painat VOL +/– (ÄÄN.VOIM. +/–) -painiketta.

Voit käyttää myös yhdistettyjen laitteiden äänenvoimakkuussäätimiä käyttämällä Dual Dock- tai Bluetoothyhteyttä äänenvoimakkuuden säätämiseksi. Huomaa, että mahdollisuus käyttää yhdistettyjen laitteiden

äänenvoimakkuussäätimiä Bluetooth-yhteyden kautta äänenvoimakkuuden hallitsemiseksi voi olla rajoitettu.

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

liitännät

KUmiTUen KÄyTTÖ

Kiinnitä kumituki välttääksesi suoraa kontaktia järjestelmän kanssa pidellessäsi Samsung Galaxy- tai Apple-laitetta.

kUMITUkI

1. Kiinnitä kumituki asianmukaiseen paikkaan huomioiden käytettävän laitteen koko.

2. Kun olet kiinnittänyt kumituen, aseta laitteesi Dual Dock -järjestelmään.

Kumituki

kUMIPÄÄLLYSTE

1. Kiinnitä kumipäällyste Dual Dock -järjestelmään.

2. Kun olet kiinnittänyt kumipäällysteen Dual Dock -järjestelmään, aseta laitteesi järjestelmään.

Kumipäällyste

Käytä tuotetta siihen kiinnitetyn kumipäällysteen irrottamisen jälkeen, jos sinulla on suojakotelo laitetta varten.

Voit käyttää tätä tuotetta vain silloin, kun suojakotelon paksuus on alle 1,5 mm liittäessäsi välikappalesuojuksen laitteeseesi. Tuotetta ei voi käyttää, jos suojakotelon paksuus on yli 1,5 mm tai kotelon muoto poikkeaa tavanomaisesta muodosta.

11

DUAL DOCK

LAiTTeen yHDisTÄminen DUAL DOCK -JÄRJesTeLmÄÄn

Laitteen yhdistäminen Dual Dock -järjestelmään.

DUAL DOCK

1. DUAL DOCk sijaitsee tuotteen etuosassa. Avaa se työntämällä sitä varoen.

2. Jos sinulla on Samsung Galaxy -laite, kytke laite viiden nastan liittimeen (pienempi) kytkeäksesi sen Dual Dock

-järjestelmään. Jos sinulla on Apple-laite, kytke laite Dual Dock -järjestelmässä olevaan 30 nastan liittimeen (suurempi).

DC 12V 2A AUX IN

ONLY FOR SERVICE

Kytke Samsung Galaxy -laite päälle ennen kuin kytket sen Dual Dock -järjestelmään.

Tämä laite ei tue Samsung Galaxy- ja Apple-laitteen samanaikaista telakointia.

Yhdistä Samsung Galaxy- tai Apple-laite Docking Audio -järjestelmään ennen telakointitilan käynnistämistä. (Lisätietoja on sivulla 16)

12

ÄÄniLAiTTeen KyTKeminen AUX in -LiiTÄnTÄÄ KÄyTTÄen

Tässä osiossa käsitellään laitteen kytkemistä äänilaitteeseen.

Yksikkö on varustettu yhdellä analogisella ääniliitännällä äänilaitekytkentää varten.

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

AUX IN

Äänijohto

(lisävaruste)

Kuulokeliitäntä

Ulkoinen laite

AUX IN (AUX-TULO)

Kytke ulkoisen laitteen tai äänilaitteen kuulokeliitäntä laitteen takana olevaan AUX IN (Audio) (AUX-TULO, ääni)

-liitäntään.

Jos laite on kytketty ulkoiseen laitteeseen, kun Samsung Galaxy -laite on samanaikaisesti telakoituna, tulolähde vaihtuu AUX-lähteen ja Samsung Galaxy -laitteen välillä, kun kosket Samsung Galaxy -laitteen

PAUSE (TAUkO) -painiketta. Voit vaihtaa toiseen tulolähteeseen koskettamalla painiketta uudelleen.

Voit vaihtaa kytkettyjen laitteiden välillä kaukosäätimen Function (Toiminto) -näppäimellä, jos telakointiasemaan on kytketty useampi laite.

Laitteen virta täytyy katkaista ja sen virtajohto irrottaa ennen laitteen asennusta tai siirtoa.

13

14

BLUeTOOTH

Voit yhdistää Wireless Audio with Dock -järjestelmän Bluetooth-laitteisiin ja nauttia musiikista korkealaatuisella stereoäänellä ilman johtoja!

Mikä on Bluetooth?

Bluetooth-tekniikan avulla Bluetooth-yhteensopivat laitteet voivat muodostaa yhteyden toistensa kanssa helposti käyttäen lyhyttä langatonta yhteyttä.

• Bluetooth-laite voi aiheuttaa häiriöitä tai toimintavian käytöstä riippuen:

- Ruumiinosa koskettaa Bluetooth-laitteen tai Wireless Audio with Dock -järjestelmän lähetin- ja vastaanotinjärjestelmää.

- Se on altis sähköiselle vaihtelulle, joka aiheutuu seinän, kulman tai sermin aiheuttamasta häiriöstä.

- Se on altis sähköhäiriöille samaa taajuuskaistaa käyttävistä laitteista, kuten lääketieteellisistä laitteista, mikroaaltouunista tai langattomasta lähiverkosta.

• Pidä Wireless Audio with Dock -järjestelmä ja Bluetooth-laite lähellä toisiaan laiteparia muodostettaessa.

• Mitä pidempi matka Wireless Audio with Dock -järjestelmän ja Bluetooth-laitteen välillä on, sitä huonompi yhteys on. Jos etäisyys ylittää Bluetoothin toimintasäteen, yhteys katkeaa.

• Alueilla, joissa yhteyden laatu on heikko, Bluetooth-yhteys ei välttämättä toimi kunnolla.

• Bluetooth-yhteys toimii vain Bluetooth-laitteen ollessa lähellä laitetta. Yhteys katkeaa automaattisesti, jos Bluetooth-laite ei ole kantaman sisäpuolella. Kantaman sisälläkin äänenlaatu voi heikentyä, jos laitteiden välissä on seiniä tai ovia.

• Langaton laite voi aiheuttaa sähköistä häiriötä, kun se on toiminnassa.

Bluetooth-laitteen ja Wireless Audio with Dock -järjestelmän välisen yhteyden muodostamisessa voidaan tarvita PIN-koodi (salasana). Jos näkyviin tulee PIN-koodin syöttöikkuna, näppäile

<0000>.

Wireless Audio with Dock -järjestelmä tukee SBC-dataa (44,1 kHz, 48 kHz).

AVRCP-ominaisuutta ei tueta.

Muodosta yhteys vain Bluetooth-laitteeseen, joka tukee A2DP (AV) -toimintoa.

Et voi muodostaa yhteyttä Bluetooth-laitteeseen, joka tukee vain HF (Hands Free) -toimintoa.

Vain yksi Bluetooth-laite voidaan yhdistää kerrallaan.

Kun olet kytkenyt Wireless Audio with Dock -järjestelmän pois päältä ja laiteparin muodostaminen on katkaistu, laiteparin muodostamista ei jatketa automaattisesti. Sinun on muodostettava laitepari uudelleen.

Wireless Audio with Dock -järjestelmä ei välttämättä hae tai yhdistä oikein seuraavissa tapauksissa:

-

Jos Wireless Audio with Dock -järjestelmän läheisyydessä on voimakas sähkökenttä.

-

Jos useita Bluetooth-laitteita on yhdistetty samaan aikaan Wireless Audio with Dock

-järjestelmään.

-

Jos Bluetooth-laite on kytketty pois päältä, se ei ole paikallaan tai siinä on toimintavika.

-

Huomioi, että laitteet, kuten mikroaaltouunit, langattomat LAN-sovittimet, loisteputkivalot ja kaasuhellat käyttävät samaa taajuusaluetta kuin Bluetooth-laite. Tämä voi aiheuttaa sähköistä häiriötä.

yHDisTÄminen BLUeTOOTH-LAiTTeisiin

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka Wireless Audio with Dock -järjestelmä yhdistetään yhteensopiviin Bluetoothlaitteisiin.

Wireless Audio with Dock -järjestelmän yhdistäminen Bluetoothlaitteeseen

Varmista, että Bluetooth-laitteesi tukee Bluetooth-yhteensopivaa stereokuuloketoimintoa ennen kuin aloitat.

yhdistä

1. Valitse Bluetooth-laitteessa Bluetooth-valikko.

(Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.)

2. Hae All Devices (Kaikki laitteet) tai Headsets (Kuulokkeet).

• Näet laiteluettelon.

3. Valitse "[Samsung] W_Audio XXXXXX" hakuluettelosta.

• Jos Bluetooth-laitteen yhdistäminen Wireless Audio with Dock -järjestelmään epäonnistuu, poista Bluetoothlaitteen löytämä "[Samsung] W_Audio XXXXXX" ja hae Wireless Audio with Dock uudelleen. Toista sitten vaiheet

1, 2 ja 3.

Wi-Fi

Äänilähde A

AUX

DUAL DOCK

Wireless Audio with Dock

-järjestelmä

Bluetooth

Wi-Fi- ja BT-yhteyttä samanaikaisesti tukeva kannettava laite

Äänilähde B

Kun AUX ja Bluetooth ovat samaan aikaan käytössä, kuten alla on näytetty, ääni toistetaan mahdollisesti molemmista lähteistä.

15

toistaminen

TeLAKOinTiTiLAn KÄyTTÖ sAmsUng gALAXy- JA AppLe-

LAiTTeiDen KAnssA

Kytke Samsung Galaxy -laite tai Apple-laite Docking Audio -järjestelmään. (Lisätietoja on sivulla 12)

<Samsung Galaxy-laitteet>

Jotta voit käyttää Samsung Galaxy -sarjan laitteita Dual Dock -järjestelmän kanssa, sinun on ladattava ja asennettava Docking Mode (Telakointitila) -sovellus

Android Marketista laitteelle. Sovelluksen lataaminen:

1. Kosketa Play Storen (Android Market) kuvaketta Samsung Galaxy -laitteen pääruudulla.

2. Kosketa hakukuvaketta ruudulla, jotta voit käyttää hakupalkkia.

3. Kirjoita [Samsung Wireless Audio with Dock] hakupalkkiin ja tee haku.

4. Etsi ja kosketa kohtaa [Samsung Wireless Audio with Dock] hakuluettelossa ja aloita lataus.

5. Kosketa [Asenna]-kohtaa.

Musiikin toistaminen:

1-1

. Jos käynnistät sovelluksen, kun Wireless Audio with Dock -järjestelmä on ainoa Bluetooth-yhdistetty laite, PLAY (TOISTA) -kohdan valitseminen laitteellasi muodostaa Bluetoothyhteyden automaattisesti Wireless Audio with Dock -järjestelmän kanssa, jolloin laitteella voidaan toistaa musiikkia.

1-2

. Jos useita laitteita yhdistetään Bluetooth-yhteyden välityksellä, mukaan lukien Wireless Audio with Dock

-järjestelmä,

1) Kun käynnistät sovelluksen, luettelo laitteista, jotka voit yhdistää Wireless Audio with Dock -järjestelmään, näkyy ruudulla.

AUX IN

laiteluettelosta.

-

Jos Bluetooth-laite on yhdistetty Wireless Audio with Dock -järjestelmään aikaisemmin, se ei näy luettelossa ja yhdistetään automaattisesti.

2. Jos vaihdat mobiililaitteeseen yhdistetyn Wireless Audio with Dock -järjestelmän, poista jäljellä olevat laitteeseen tallennetut asetukset ennen uuden laitteen yhdistämistä.

; [ Clear data (Tyhjennä tiedot)].

Kun olet käynnistänyt sovelluksen, mobiililaitteen lataaminen tavallisella laturilla ei häiritse toimintaa.

Kun kytket toisen laitteen Wireless Audio with Dock -järjestelmään kytkettyäsi Samsung Galaxy -laitteen telakointitilassa, Bluetooth-tila voi olla tarpeen kytkeä pois päältä Samsung Galaxy -laitteesta.

Jos sinulla on vaikeuksia Samsung Galaxy -laitteen kytkemisessä Dual Dock -järjestelmään, kytke kaikkien muiden laitteiden Bluetooth-tila pois päältä.

<Apple-laite>

1. Valitse yllä kuvattu tila ja kytke Apple-laite Dual Dock -järjestelmään ”Laitteen yhdistäminen Dual Dock

-järjestelmään” -kohdan mukaisesti (Sivu 12). Kuulet soittoäänen.

2. Valitse <Music> (Musiikki) -valikko Apple-laitteen päävalikosta.

3. Valitse ja toista haluamasi musiikki.

• Musiikki toistetaan Wireless Audio with Dock -järjestelmän kaiuttimien kautta.

16

Toistaessasi videokuvaa laitteeltasi, Play/Pause/Next/Back (Toisto/Tauko/Seuraava/Edellinen) -toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Käytä toimintoa painamalla laitteen painiketta.

Yhteensopivuusluettelo (Apple-laite)

Telakointitilan kanssa yhteensopivat iPod/iPhone-mallit

Päivitä iPod/iPhone-laite uusimpaan versioon ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa.

iPod touch, 4. sukupolvi

iPod touch, 3. sukupolvi

iPod nano, 6. sukupolvi

iPod nano, 5. sukupolvi

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod classic

• iPod-ohjelmistoversiosta riippuen laitteesi ei välttämättä ole yhteensopiva tai se ei toimi oikein.

BLUeTOOTH-TiLAn KÄyTTÄminen

Yhdistä Bluetooth-laite Wireless Audio with Dock -järjestelmään. (Lisätietoja on sivulla 15)

Voit kytkeä Bluetooth-laitteen Wireless Audio with Dock -järjestelmän ollessa Bluetooth-tilassa hakemalla Wireless

Audio with Dock -järjestelmän laitteen Bluetooth-luettelosta. Valitse Wireless Audio with Dock ja muodosta yhteys.

Voit valita ja toistaa haluamasi musiikin, kun Wireless Audio with Dock -järjestelmä on yhdistetty.

Musiikki toistetaan Wireless Audio with Dock -järjestelmän kaiuttimien kautta.

Jos haluat vaihtaa Bluetooth-tilan kautta toiseen laitteeseen yhdistettyä laitetta, katkaise olemassa olevan laitteen yhteys ja kokeile muodostaa yhteys toiseen laitteeseen, jota haluat käyttää.

Bluetooth-käytön aikana Play/Pause/Next/Back (Toisto/Tauko/Seuraava/Edellinen) -toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä mobiililaitteesta ja sovelluksesta riippuen.

Wireless Audio with Dock -järjestelmään yhdistetyn Bluetooth-laitteen käyttö voi aiheuttaa pätkimistä, jos sitä käytetään Wireless Audio with Dock -järjestelmän toistaessa AUX-tulon kautta.

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen Wireless Audio with Dock

-järjestelmästä

Voit peruuttaa Bluetooth-yhteyden muodostamisen Wireless Audio with Dock -järjestelmästä käsin.

Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.

• Wireless Audio with Dock -järjestelmän yhteys katkaistaan.

Bluetooth-yhteys toimii vain lähellä laitetta. Yhteys katkeaa automaattisesti, jos etäisyys kasvaa liian suureksi. Tälläkin etäisyydellä äänenlaatu voi heikentyä, jos laitteiden välissä on seiniä tai ovia.

Jos Bluetooth-laite asetetaan takaisin kantoalueelle, voit käynnistää yhdistämisen uudelleen

Bluetooth-laitteen kanssa.

17

18

toiminnot

LisÄTOiminnOT

POWER FUNCTION

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

VOL

VOL

VOL

POWER

VOL

VOL

VOL

VOL

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

Toisto/Tauko

Paina toiston aikana +# -painiketta.

• Voit pysäyttää tiedoston väliaikaisesti toiston painamalla +# -painiketta.

Toista valittu tiedosto painamalla +# -painiketta.

Tämä toiminto ei toimi AUX-tilassa.

Toimintojen käyttäminen

Voit vaihtaa Docking (Telakointi)- ja AUX-lähtöihin tilaa vaihtamalla.

Paina tämän laitteen kaukosäätimen

FUNCTION -painiketta.

• Jokaisella painikkeen painalluksella tila vaihtuu seuraavalla tavalla: iPod (iPhone) ; Galaxy (Bluetooth) ; AUX-tila

Voit tarkistaa toiminnon, jota haluat käyttää, painamalla kaukosäätimen Function (Toiminto) -näppäintä, jos tuotteeseen on kytketty useita laitteita samanaikaisesti.

Siirtyminen eteen-/taaksepäin

Paina toiston aikana [,] -painiketta.

• Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, seuraava tiedosto valitaan ]

-painiketta painamalla.

• Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, edellinen tiedosto valitaan [

-painiketta painamalla.

Tämä toiminto ei toimi AUX-tilassa.

Äänen mykistys

Tämä toiminto on hyödyllinen, kun täytyy vastata esimerkiksi puhelimeen tai avata ovi.

1. Voit mykistää laitteen äänet painamalla kaukosäätimen MUTE

(MYkISTYS) ( ) -painiketta.

2. Voit palauttaa äänet painamalla uudelleen kaukosäätimen MUTE

(MYkISTYS) ( ) -painiketta (tai VOLUME +/– (ÄÄNENVOIMAkkUUS

+/–) -painiketta).

BASS (BASSO) -toiminnon käyttö

Voit optimoida bassoäänet haluamiksesi.

Paina tämän laitteen kaukosäätimen BASS (BASSO) -painiketta.

• Jokaisella painikkeen painalluksella tila vaihtuu seuraavalla tavalla:

BASS ON (BASSO KÄYTÖSSÄ) ; OFF (EI KÄYTÖSSÄ)

vianmääritys

Tarkista seuraavat asiat ennen huollon pyytämistä:

Vika Tarkastuskohde

Laitteeseen ei tule virtaa.

• Onko virtajohto kytketty pistorasiaan?

Toiminto ei toimi painiketta painettaessa.

Ääntä ei kuulu.

Korjaustoimi

• Kytke virtajohto pistorasiaan.

• Onko Wireless Audio with

Dock -järjestelmä tai kaukosäädin altistunut staattiselle sähkölle?

• Irrota virtajohto ja kytke se sitten uudelleen.

• Onko yksikkö kytketty laitteeseen oikein?

• Onko mykistystoiminto käytössä?

• Onko äänenvoimakkuus nollassa?

• Tee kytkennät oikein.

• Peruuta mykistystoiminto painamalla Mute (Mykistys)

-painiketta.

• Säädä äänenvoimakkuutta.

Kaukosäädin ei toimi.

• Onko paristojen varaus päässyt loppumaan?

• Onko kaukosäädin liian kaukana päälaitteesta?

• Vaihda tilalle uudet paristot.

• Käytä kaukosäädintä lähempänä päälaitetta.

19

20

liite

TeKniseT TieDOT

mallin nimi

DA-E550 yLeisTÄ

VAHVisTin

Paino

Mitat

(leveys x korkeus x syvyys)

Käyttölämpötila

Käyttökosteusprosentti

Lähtöteho

Tulosignaalin herkkyys ja impedanssi

Signaalikohinasuhde

(analoginen tulo)

Erotus (1 kHz)

TAAJUUsVAsTe Analoginen tulo

TeLAKOin-

TiLUOKiTUs iPod

Galaxy

1,6 kg

462,7 x 122,3 x 151,8 mm

+5°C-+35°C

10 – 75 %

5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz

800mV/20K ohm

65 dB

60 dB

20 Hz - 22 kHz (±3 dB)

5 V, 1,0 A

5 V, 1,0 A

* Signaalikohinasuhde, häiriöt, erotus ja käytettävä herkkyys perustuvat mittauksiin, joissa on käytetty AES (Audio

Engineering Society):n ohjeita.

* Nimellisarvo

- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.

- Katso tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta tuotteeseen kiinnitetystä merkintätarrasta.

Samsung Electronics ilmoittaa täten, että tämä [Wireless Audio with Dock] on yhteensopiva EU:n direktiivin 1999/5 olennaisten vaatimusten ja muiden olennaisten säädösten kanssa.

Virallinen vaatimuksenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com, siirry kohtaan

Support (Tuki) > Search Product Support (Hae tuotetukea) ja anna mallin nimi.

Tätä laitteistoa voidaan käyttää kaikissa EU-maissa.

Ota yhteyttä SAMSUNG WORLD WIDE -palveluun

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung-tuotteita, voit ottaa yhteyttä Samsung-tukeen.

Alue Yhteydenottopiste  Verkkosivusto

ALBANIA

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CZECH

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

CYPRUS

42 27 5755

0810 - SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min) www.samsung.com

www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_ fr (French)

05 133 1999

07001 33 11 www.samsung.com

www.samsung.com

062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com

800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com

70 70 19 70

030 - 6227 515

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG(726-7864

€ 0,14/Min)

8009 4000 only from landline

80111-SAMSUNG (80111 726

7864) only from land line www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

GREECE

HUNGARY

ITALIA

KOSOVO

LUXEMBURG

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

+381 0113216899

261 03 710

MACEDONIA 023 207 777

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Alue

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

Switzerland

U.K

EIRE

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

Yhteydenottopiste

7267864) (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801-1SAMSUNG(172-678)

+48 22 607-93-33

808 20-SAMSUNG (808 20

7267)

08010 SAMSUNG (08010 726

7864) only from landline

(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line

0700 Samsung (0700 726

7864)

0800 - SAMSUNG(0800-726

786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172

678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864,

CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

8-800-77777

8000-7267

800-7267

Verkkosivusto www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_ fr (French) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen.

Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

DA-E550

Wireless Audio with Dock

(Trådløst lydsystem med dokkingstasjon)

brukerhåndbok forestill deg mulighetene

Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Hvis du vil få en mer komplett service, bør du registrere produktet på

www.samsung.com/register

2

egenskape

Høyttalersystem med dobbel dokking

Ved hjelp av dette systemets doble dokkingstasjon kan du dokke, lade og deretter spille av fra enten en Samsung

Galaxy-enhet eller en Apple-enhet ved hjelp av systemets innebygde høyttalere.

aptX

®

aptX gir deg Bluetooth-lyd av høy stereokvalitet ved å levere kablet lydkvalitet via en trådløs forbindelse.

Lisens

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle og iPod touch er varemerker som tilhører Apple Inc., og som er registrert i USA og andre land.

sikkerhetsinformasjon

siKKeRHeTsADVARsLeR

FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).

DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM

ALT SERVICEARBEID.

FORSIKTIG

FARe FOR eLeKTRisK sTØT iKKe ÅPne

Dette symbolet angir at det er "farlig spenning" i produktet, som medfører fare for elektrisk støt eller personskade.

Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner som følger med produktet.

ADVARseL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må man ikke utsette apparatet for regn eller fuktighet.

FORsiKTiG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE STØPSLET HELT INN I STIKKONTAKTEN.

• Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet stikkontakt.

• For å kunne koble apparatet fra strømnettet må støpselet trekkes ut av stikkontakten, og derfor må støpselet være lett tilgjengelig.

FORsiKTiG

• Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.

• For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være lett tilgjengelig.

3

FORHOLDsReGLeR

DUAL DOCK

Kontroller at strømnettet i huset dit er i henhold til informasjonen på baksiden av produktet. Monter produktet horisontalt, på en egnet base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon (70-100 mm). Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke plasser enheten eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt. Enheten er konstruert for kontinuerlig bruk. For å slå enheten helt av trekker du støpslet helt ut av stikkontakten. Trekk støpslet ut av enheten hvis du har til hensikt å la den stå ubrukt over lengre tid.

DUAL DOCK

Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten.

Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade enheten.

DUAL DOCK

Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre varmekilder.

Dette kan føre til at enheten overopphetes og fungerer ukorrekt.

DUAL DOCK

Phones

Beskytt produktet mot fuktighet (f.eks. vaser) og varmekilder (f.eks. ovner) eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter. Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på enheten.

Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet på personlig bruk.

Det kan oppstå kondens hvis enheten er lagret i lave temperaturer.

Hvis man transporterer enheten om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til enheten har nådd romtemperatur før man bruker den.

miljøskadelige.

Ikke kast batteriene i restavfallet.

4

innhold

EgEnskapE

2

sIkkERHETsInFORMasJOn

3

kOMME I gang

6

bEskRIvElsER

7

FJERnkOnTROll

9

sTRØMbRYTER Og vOlUMkOnTROll

10

TIlkOblIngER

11

spIllE av

16

FUnksJOnER

18

FEIlsØkIng

19

TIllEgg

20

2 Egenskape

2 Lisens

3 Sikkerhetsadvarsler

4 Forholdsregler

6 Før du leser brukerhåndboken

6 Hva er inkludert

7 Front/Bakpanel

9 Gjennomgang av fjernkontrollen

10 Slå av og på

10 Justere lydnivået

11 Bruke gummien

12 Koble en enheten til den doble dokken

13 Koble til en lydenhet ved hjelp av aux in

15 Koble til andre Bluetooth-enheter

16 Bruke dokkingsmodusen med Samsung

Galaxy-enheter og Apple-enheter

17 Bruke Bluetooth-modus

18 Avanserte funksjoner

19 Feilsøking

20 Spesifikasjoner

5

komme i gang

FØR Du LeseR bRuKeRHÅnDbOKen

Vær oppmerksom på følgende terminologi før du leser brukerhåndboken.

ikoner som benyttes i denne brukerhåndboken

ikon betegnelse

Forsiktig

Definisjon

Henviser til en situasjon hvor en funksjon ikke fungerer eller hvor innstillinger kan bli avbrutt.

Merk

Involverer tips eller instruksjoner på siden som kan bidra til å få hver funksjon til

å fungere.

sikkerhetsinstruksjoner og feilsøking

1) Gjør deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk denne produktet. (se side 3)

2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking. (se side 19)

Copyright

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co.,Ltd.

HVA eR inKLuDeRT

Kontroller at tilbehøret under følger med.

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

brukerhåndbok Fjernkontroll / Litiumbatteri (3V) strømforsyning

6

(Gummistøtter: 2EA)

(Gummiskinn)

Gummistøtte / Gummiskinn Klut

Tilbehøret kan se annerledes ut enn illustrasjonene ovenfor.

beskrivelser

FROnT/bAKPAneL

<FROnT>

1 2 3

<bAK>

4 5

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

6

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

7

8

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

7

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

8

1

bAss

2

VOLuM -/+

Optimer lyden i henhold til dine ønsker.

Justerer lydnivået.

3

sPiLL AV/PAuse Spiller av eller pauser avspillingen.

4

5

6

DObbeLDOKK

HViLeDiODe

Inneholder en 5-pinners dokkingkontakt for Samsung Galaxy-enheter, og en 30-pinners dokkingkontakt for Apple-enheter.

Hviledioden tennes i hvilemodus.

Hviledioden slukker når strømmen til enheten slås på.

sensOR FOR

FJeRnKOnTROLL

Fjernkontrollsensoren som mottar signaler fra fjernkontrollen.

7

DC 12V Koble DC-adapteren til denne kontakten.

8

AuX-innGAnG Her kan du koble til den analoge utgangen fra en ekstern enhet.

Når du slår på denne enheten, vil det være en forsinkelse på 4 til 5 sekunder før den kan reprodusere lyd.

Denne enheten kan kobles til mobile enheter med høyt utgangslydnivå.Når du kobler denne enheten til eksterne enheter med høyt utgangslydnivå, kan den redusere lydsignalet for å beskytte forsterkeren og høyttalerne.

Når du kobler fra strømkabelen fra stikkontakten, må du holde i støpselet.

Ikke trekk i kabelen.

fjernkontroll

GJennOMGAnG AV FJeRnKOnTROLLen

sTRØMknapp

Slår enheten på og av.

FUNCTION kOnTROll-knapp

Søk etter neste eller forrige musikkfil.

vOlUM

Justerer lydnivået til enheten.

VOL

MUTE

BASS

FUnksJOnsknapp

Velger funksjonsmodus.

spIll av/paUsE-knapp

Spiller av eller pauser avspillingen.

MUTE-knapp

(DEMpEknapp)

Demper lyden fra enheten.

Trykk igjen for å gjenopprette lyden til det forrige lydnivået.

bass-knapp

Optimer lyden i henhold til dine

ønsker.

Installere batteriet i fjernkontrollen

1.

Åpne dekselet på fjernkontrollen ved å sette fingerneglen i sprekken mellom dekselet og huset på fjernkontrollen.

Løft så dekselet og ta det av.

2.

Installere 3V litiumbatteriet.

Sett inn batteriet i batterilommen med

+ elektroden vendt opp.

3.

Fest dekselet til fjernkontrollen på fjernkontrollen.Sett på oversiden først og senk dekselet slik at det flukter med huset på fjernkontrollen, og trykk det deretter mot huset ved å trykke ned kantene med hånden.

Pass på at fingerneglen ikke kommer i klem i sprekken når du løfter opp dekselet. Du kan skade fingernegelen.

bruke fjernkontrollen

Du kan bruke fjernkontrollen opp til 7 meter i rett linje fra enheten. Den kan også brukes med en horisontal vinkel på opp til 30° fra fjernkontrollføleren.

9

strømbryter og volumkontroll

slÅ av Og pÅ

eller

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

FUNCTION

VOL

MUTE

BASS

1. For å slå på denne enheten trykker du en av knappene på frontpanelet når enheten står i standby-modus.

eller

Trykk pOWER på fjernkontrollen.

2. For å slå av enheten trykker du +# på frontpanelet i mer enn 3 sekunder.

eller

Trykk pOWER på fjernkontrollen på nytt.

Hvilededioden lyser når AC-pluggen er koblet til stikkontakten og strømmen er slått av til enheten.

Hviledioden slukker når strømmen til enheten slås på.

Strømmen til enheten slår seg av automatisk hvis den ikke mottar innsignal på 20 minutter.

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

JusTeRe LYDniVÅeT

Bruk +, - til å justere volumet.Når du justerer volumet, vil inngangsmodus-dioden blinke.

Lysdioden forblir på hvis du øker volumet når det allerede er stilt på maksimum, eller reduser volumet hvis det allerede er stilt på minimum.

FUNCTION

FUNCTION

MUTE

eller

VOL

MUTE

BASS

VOL

BASS

Trykk +/– knappen i høyre hjørne på frontpanelet.

eller

Trykk vOl +/– på fjernkontrollen.

Lydnivået øker eller reduseres når du trykker VOL +/-.

Du kan også bruke volumkontrollene på tilkoblede enheter ved å bruke Dual Dock eller Bluetooth til å styre volumet. Merk at muligheten til å bruke volumkontrollene på enheter tilkoblet med Bluetooth til å styre volumet kan være begrenset.

10

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

DC 12V 2A AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

tilkoblinger

bRuKe GuMMien

Fest gummien for å unngå direkte kontakt med dette settet når du holder i Samsung Galaxy-enheten og Appleenheten.

gUMMIsTØTTE

1. Fest gummien på et egnet sted. Ta i betraktning størrelsen på enheten du ønsker å bruke.

2. Etter at du har festet gummistøtten, setter du enheten i dobbeldokken.

Gummistøtte

gUMMIskInn

1. Dekk gummiskinnet på dobbeldokken.

2. Etter at du har satt på gummiskinnet på dobbeldokken, plasserer du enheten i den.

Gummiskinn

Bruk produktet etter at du har fjernet gummiskinnet som er festet til produktet, hvis du har beskyttelsesetuiet til enheten.

Du kan bare bruke dette produktet når tykkelsen på beskyttelsesetuiet er mindre enn 1,5 mm når du fester avstandsdekselet på enheten. Det er ikke mulig å bruke dette produktet når tykkelsen på beskyttelsesetuiet er mer enn 1,5 mm eller har spesielt avrundet fasong.

11

KObLe en enHeTen TiL Den DObLe DOKKen

Hvordan koble enheten til den doble dokken.

DUAL DOCK

DUAL DOCK

1. DUal DOCk er plassert foran på produktet. Trykk forsiktig på denne for å åpne.

2. Hvis du har en Samsung Galaxy-enhet, kobler du enheten til den fempinners (lille) kontakten for å koble den til den doble dokken. Hvis du har en Apple-enhet, kobler du enheten til den trettipinners (store) kontakten på den doble

DC 12V 2A

dokken.

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

Slå på din Samsung Galaxy-enhet før du kobler den til den doble dokkingstasjonen.

Denne enheten støtter ikke samtidig dokking av Samsung Galaxy- og Apple-enheter.

Koble Samsung Galaxy- og Apple-enheten til lyddokkingen før du starter dokkingmodus. (Se side 16)

12

KObLe TiL en LYDenHeT VeD HJeLP AV AuX in

Dette avsnittet forklarer hvordan du kobler enheten til en lydenhet.

Denne enheten er utstyrt med én audio analog kontakt for tilkobling av en lydenhet.

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

AUX IN

Lydkabel

(ikke inkludert)

Hodetelefonkontakt ekstern enhet

aUX-Inngang

Koble hodetelefonkontakten på den eksterne enheten til AUX IN (Audio) på baksiden av enheten.

Du koblet til en ekstern enhet mens din samsung galaxy-enheter er dokket samtidig, kan du skifte inngangskilde mellom aUX og samsung galaxy-enheten ved å trykke paUsE-knappen på samsung galaxy-enheten. Trykk på nytt for å skifte tilbake til den andre inngangskilden.

Bruk funksjonstasten på fjernkontrollen til å skifte mellom de tilkoblede enhetene, hvis flere enheter er koblet til dokkingstasjonen.

Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.

13

14

bLueTOOTH

Du kan koble det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon til Bluetooth-enheter og spille musikk av beste stereokvalitet, helt uten kabler!

Hva er bluetooth?

Bluetooth-teknologien gjør at Bluetooth-kompatible enheter kan kobles sammen på en enkel måte vha. en trådløs forbindelse med kort rekkevidde.

• En Bluetooth-enhet kan skape støy eller feil, avhengig av bruken, når:

- Du er i kontakt med mottaker/sender på Bluetooth-enheten eller det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon.

- Den utsettes for elektriske variasjoner fra hindringer som skyldes vegger, hjørner eller skillevegg.

- Den utsettes for elektroniske forstyrrelser fra det samme frekvensområdet, inkludert medisinsk utstyr, mikrobølgeovner og trådløst LAN.

• Hold det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon og Bluetooth-enheten inntil hverandre når de pares.

• Jo lengre avstand det er mellom det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon og Bluetooth-enheten, jo dårligere er kvaliteten. Hvis avstanden er lengre enn rekkevidden for Bluetooth-utstyret, mistes forbindelsen.

• I områder med dårlige mottaksforhold kan det oppstå problemer med Bluetooth-tilkoblingen.

• Bluetooth-forbindelsen fungerer bare fungerer når Bluetooth-enheten er i nærheten av settet.

Tilkoblingen kobles ut automatisk hvis Bluetooth-enheten flyttes utenfor rekkevidde. Selv innenfor dette området kan lydkvaliteten bli forringet av hindringer som vegger eller dører.

• Denne trådløse enheten kan forårsake elektrisk forstyrrelser under bruk.

Det kan hende du trenger en PIN-kode (passord) når du kobler Bluetooth-enheten til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon. Hvis du blir bedt om å taste inn en PIN-kode, må du taste inn <0000>.

Det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon støtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).

AVRCP-funksjonen støttes ikke.

Må kun tilkobles en Bluetooth-enhet som støtter A2DP (AV)-funksjonen.

Du kan ikke koble til en Bluetooth-enhet som bare støtter håndfrifunksjonen.

Bare én Bluetooth-enhet kan pares om gangen.

Når du har slått av det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon og paringen er frakoblet, vil ikke paringen bli gjenopprettet automatisk.For å koble til igjen må du pare enhetene igjen.

Det kan hende at det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon ikke kobler seg til skikkelig i følgende situasjoner:

-

Hvis det er et sterkt elektrisk felt rundt det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon.

-

Hvis flere Bluetooth-enheter pares samtidig med det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon.

-

Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke er på plass eller hvis den ikke fungerer som den skal

-

Vær oppmerksom på at mikrobølgeovner, trådløse LAN-adaptere, fluorescerende lys og gasskomfyrer bruker samme frekvensområde som Bluetooth-enheten, noe som kan forårsake elektriske forstyrrelser.

KObLe TiL AnDRe bLueTOOTH-enHeTeR

Dette avsnittet forklarer hvordan du kobler det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon til Bluetooth-kompatible enheter.

For å koble det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon til en bluetooth-enhet

Før du starter må du kontrollere at Bluetooth-enheten støtter Bluetooth-kompatible stereohodetelefoner.

Koble til

1. Velg Bluetooth-menyen på Bluetooth-enheten.

(Se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok)

2. Skann eller søk etter Alle enheter eller etter Hodetelefoner.

• Du vil se en liste over enheter.

3. Velg "[samsung] W_audio XXXXXX" i listen over søkeresultatene.

• Hvis Bluetooth-enheten ikke klarer å pares med det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon, må du slette

"[Samsung] W_Audio XXXXXX" som ble funnet av Bluetooth-enheten og søke etter det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon på nytt og deretter gjenta trinn 1, 2 og 3.

Wi-Fi

Lydkilde A

AuX

DUAL DOCK

Trådløst lydsystem med dokkingstasjon bluetooth en portabel enhet som støtter Wi-Fi og bT samtidig

Lydkilde b

Når AUX og Bluetooth brukes samtidig som vist over, kan lyden komme fra begge samtidig.

15

spille av

bRuKe DOKKinGsMODusen MeD sAMsunG GALAXY-enHeTeR

OG APPLe-enHeTeR

Koble Samsung Galaxy-enheten eller Apple-enheten til lyddokkingsystemet. (Se side 12)

<samsung galaxy-enheter>

For å bruke Samsung Galaxy-enheter sammen med den doble dokkingstasjonen, må du laste ned og installere Docking Mode-programmet fra

Android Market til enheten.Følg disse trinnene for å laste ned:

1. Trykk på ikonet PlayStore (Android) på hovedskjermen til Samsung Galaxyenheten.

2. Trykk søkeikonet på skjermen for å få fram søkelinjen.

3. I søkelinjen skriver du inn [samsung Wireless audio with Dock] og søker.

4. I søkeresultatlisten finner og trykker du på [samsung Wireless audio

with Dock] for å starte nedlastingen.

5. Trykk [Installer].

Gå fram slik for å spille musikk:

1-1

. Hvis du starter appen når det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon er den eneste enheten for Bluetoothtilkobling, trykk PLAY (SPILL AV) på enheten for automatisk etablering av Bluetooth-forbindelsen til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon og enheten spiller av musikk.

1-2

. Hvis det er flere enheter for Bluetooth-tilkobling, inkludert trådløst lydsystem med dokkingstasjon,

1) Når du starter appen, vises listen over enhetene du kan koble til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon.

2) Spill musikk etter tilkobling til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon ved å velge det på listen over enheter.

DC 12V 2A

ONLY FOR SERVICE

AUX IN

-

Hvis det allerede er en Bluetooth-enhet paret med det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon, vil den ikke vises på listen og kobles til automatisk.

2. Hvis du bytter ut det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon som du har paret med den mobile enheten, skal du slette de gjenværende innstillingene lagret på enheten før den pares på nytt.

; [ Clear data (slett data)].

Når du har startet programmet, vil ikke kjøringen forstyrres hvis du lader den mobile enheten med en vanlig lader.

Når du kobler en annen enhet til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon etter at du har koblet til

Samsung Galaxy-enheten i dokkingmodus, må du slå av Bluetooth-modus i Samsung Galaxy-enheten.

Hvis du har problemer med å koble til Samsung Galaxy-enheten til den doble dokkingstasjonen, slår du av alle andre enheters Bluetooth-modus.

<apple-enhet>

1. Velg modus som beskrevet over, og koble Apple-enheten til den doble dokkingstasjonen som beskrevet i

“Koble en enhet til den doble dokkingsstasjonen” (side 12). Du vil høre en ringelyd.

2. Velg menyen <Music> (Musikk) på hovedskjermen til Apple-enheten.

3. Velg og spill musikken du ønsker.

• Musikken vil bli spilt gjennom høyttalerne til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon.

16

Når du spiller en video med enheten, kan det hende at funksjonene for spill av/pause/neste/tilbake ikke er tilgjengelige.

Bruk knappen på enheten din til å betjene den.

kompatibilitetsliste (apple-enhet)

Dokkingmodus-kompatible iPod/iPhone-modeller

Oppdater programvaren til din iPod/iPhone til siste versjon før du bruker den sammen med denne enheten.

iPod touch 4.-generasjon

iPod touch 3.-generasjon

iPod nano 6.-generasjon

iPod nano 5.-generasjon

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod classic

• Avhengig av versjon av iPod-programvaren, er det ikke sikkert at enheten er kompatibel eller vil fungere normalt.

bRuKe bLueTOOTH-MODus

Koble Bluetooth-enheten til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon. (Se side 15)

For å koble til Bluetooth-enheten når det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon er i Bluetooth-modus, må du søke etter det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon på enhetens Bluetooth-liste.Velg det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon og koble til.Så snart det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon er koblet til, kan du velge og spille musikken du ønsker.

Musikken vil bli spilt gjennom høyttalerne til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon.

Hvis du ønsker å skifte enhet som er koblet til via Bluetooth-modus til den andre enheten, kobler du fra den eksisterende enheten og forsøker å koble til den andre enheten du ønsker å bruke.

Når Bluetooth-kommunikasjon er aktiv, avhenger betjeningen av spill av/pause/neste/tilbake av hvilken mobil enhet og applikasjon som brukes.

Hvis du betjener Bluetooth-enheten som er paret med det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon, kan det gi hakkete lyd hvis den betjenes samtidig som det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon spiller av fra AUX-inngangen.

koble bluetooth-enheten fra det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon

Du kan avbryte Bluetooth-paringen fra det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon.For instruksjoner, se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok.

• Det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon kobles fra.

Bluetooth-forbindelsen bare fungerer når den er i nærheten av settet. Tilkoblingen blir koblet fra automatisk hvis avstanden blir for lang. Selv innenfor dette området kan lydkvaliteten bli forringet av hindringer som vegger eller dører.

Hvis Bluetooth-enheten kommer tilbake til det effektive området, kan du starte på nytt for å gjenopprette paringen med Bluetooth-enheten.

17

18

VOL

VOL

VOL

VOL

VOL

funksjoner

AVAnseRTe FunKsJOneR

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

POWER

VOL

VOL

VOL

POWER

VOL

VOL

VOL

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS

FUNCTION

MUTE

BASS spill av / pause

Trykk +# under avspilling.

• Trykk +# igjen for å stoppe avspilling av filen midlertidig.

Trykk +# for å spille valgt fil.

Denne funksjonen fungerer ikke i Aux-modus.

bruke funksjon

Skift modus for å skifte til dokking- og AUX-kildene.

Trykk

FUnCTIOn på fjernkontrollen til denne enheten.

• Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte: iPod (iPhone) ; Galaxy (Bluetooth) ; AUX-modus

Sjekk funksjonen du ønsker å bruke ved å trykke funksjonsknappen på fjernkontrollen når flere enheter er koblet til produktet samtidig.

Hoppe framover/bakover

Trykk [,] under avspilling.

• Når det er mer enn én fil og du trykker ], velges neste fil.

• Når det er mer enn én fil og du trykker [, velges forrige fil.

Denne funksjonen fungerer ikke i Aux-modus.

Dempe lyden

Dette er nyttig når det ringer på eller du får en telefon.

1. For å dempe lyden til enheten trykker du knappen MUTE ( ) på fjernkontrollen.

2. Trykk MUTE ( ) på fjernkontrollen på nytt (eller trykk vOlUM +/–) for å høre lyden igjen.

FUNCTION

MUTE

BASS

VOL

FUNCTION

MUTE

BASS bruke bass-funksjonen

Lar deg optimere basslyden slik du ønsker den.

Trykk bass på fjernkontrollen til denne enheten.

• Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:

BASS PÅ ; AV

feilsøking

Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.

symptom Kontroller enheten vil ikke slå seg på.

• Er støpselet satt inn i kontakten?

en funksjon virker ikke når en knapp trykkes.

Det kommer ikke noen lyd.

Fjernkontrollen fungerer ikke.

Løsning

• Sett inn strømledningen.

• Har det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon eller fjernkontrollen vært utsatt for statisk elektrisitet?

• Trekk ut støpselet og sett det inn igjen.

• Er enheten korrekt tilkoblet enheten?

• Er MUTE-funksjonen aktivert?

• Er lydstyrken satt til laveste nivå?

• Sett kablene inn korrekt.

• Trykk MUTE for å avbryte funksjonen.

• Juster lydstyrken.

• Er batteriene oppbrukte?

• Er det for stor avstand mellom fjernkontrollen og hovedenheten?

• Sett inn nye batterier.

• Hold nærmere hovedenheten.

19

20

tillegg

sPesiFiKAsJOneR

Modellnavn DA-E550

GeneReLT

Vekt

Dimensjoner (B x H x D)

Driftstemperaturområde

Fuktighetsområde drift

Nominell utgangseffekt

1,6 kg

462,7 x 122,3 x 151,8 mm

+5 °C - +35 °C

10 % til 75 %

5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz

FORsTeRKeR

Inngangsfølsomhet/impedans 800mV/20K ohm

S/N-forhold (analog inngang) 65 dB

Separasjon (1kHz) 60 dB

FReKVensResPOns

Analog inngang

20Hz~22kHz(±3 dB)

DATA FOR

DOKKinG iPod

Galaxy

5 V 1,0 A

5 V 1,0 A

* S/N-forhold, forvrengning, separasjon og ustabil følsomhet er basert på målinger ved hjelp av retningslinjene til

AES (Audio Engineering Society).

* Nominell spesifikasjon

- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.

- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.

- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.

Samsung Electronics erklærer med dette at denne [Trådløst lydsystem med dokkingstasjon] er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Den offisielle konformitetserklæringen finner du på http://www.samsung.com, gå til Support > Search

Product Support (søk igjennom kundestøtte) og skriv inn modellnavnet.

Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.

Ta kontakt med SAMSUNG WORLDWIDE

Hvis du har spørsmål eller kommentarer som gjelder Samsung produkter må du ta kontakt med SAMSUNG kundesenter.

Område Kontaktsenter  Internettside

ALBANIA

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CZECH

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

CYPRUS

42 27 5755

0810 - SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min) www.samsung.com

www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_ fr (French)

05 133 1999

07001 33 11 www.samsung.com

www.samsung.com

062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com

800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com

70 70 19 70

030 - 6227 515

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG(726-7864

€ 0,14/Min)

8009 4000 only from landline

80111-SAMSUNG (80111 726

7864) only from land line www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

GREECE

HUNGARY

ITALIA

KOSOVO

LUXEMBURG

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

+381 0113216899

261 03 710

MACEDONIA 023 207 777

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Område

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

Switzerland

U.K

EIRE

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

Kontaktsenter

7267864) (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801-1SAMSUNG(172-678)

+48 22 607-93-33

808 20-SAMSUNG (808 20

7267)

08010 SAMSUNG (08010 726

7864) only from landline

(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line

0700 Samsung (0700 726

7864)

0800 - SAMSUNG(0800-726

786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172

678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864,

CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

8-800-77777

8000-7267

800-7267

Internettside www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_ fr (French) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene

Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.

Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Code No. AH68-02474Q (00)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement