Samsung DA-E550 Brugermanual
DA-E550
Wireless Audio with Dock
bruksanvisning
imagine the possibilities
Tack för att du har köpt den här produkten från
Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera
produkten på adressen
www.samsung.com/register
funktioner
Dual Docking Audio Speaker System
Använd systemets dubbla dockningsstation för att docka, ladda och sedan spela upp med en Samsung Galaxyenhet eller Apple-enhet genom systemets inbyggda högtalare.
aptX®
aptX aktiverar högkvalitativt Bluetooth-stereoljud genom att erbjuda samma ljudkvalitet som med kabel via trådlös
anslutning.
Licens
iPad, iPhone, iPod, iPod nano, Pod shuffle och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., och är registrerade i
USA och i andra länder.
2
swe
säkerhetsinformation
SÄKERHETSVARNINGAR
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).
INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
VAR FÖRSIKTIG
RISK FÖR ELEKTRISK KORTSLUTNING
ÖPPNA INTE
Symbolen indikerar ”farlig spänning” inuti
produkten, vilket utgör en risk för elektrisk
kortslutning eller personskada.
Den här symbolen hänvisar till viktiga
anvisningar som medföljer produkten.
VARNING: Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
VAR FÖRSIKTIG FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DET BREDA STIFTET PÅ KONTAKTEN PASSAS
IN I UTTAGET OCH FÖRAS IN HELT.
• Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
• Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara
lättåtkomlig.
VAR FÖRSIKTIG
• Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt. Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser, på
apparaten.
• Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten
alltid vara lätt att komma åt.
3
sÄKeRHeTsFÖResKRiFTeR
68,6mm
2.7 inch
99,1mm
3.9 inch
DUAL DOCK
99,1mm
3.9 inch
99,1mm
3.9 inch
Kontrollera att DC-strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt. Installera produkten
horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om (70-100 mm). Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta. Placera inte enheten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig
användning. För att helt stänga av enheten ska du koppla från den från vägguttaget. Koppla ur enheten om du har tänkt lämna den oanvänd under en längre tid.
DUAL DOCK
DUAL DOCK
Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget.
Blixtnedslag kan skada enheten.
Utsätt inte enheten för direkt sol eller andra värmekällor.
Detta kan orsaka att enheten överhettas och inte fungerar.
DUAL DOCK
Phones
Skydda enheten från fukt (exempelvis vaser med vatten) och överdriven
hetta (exempelvis öppen spis), eller utrustning som alstrar starka magnetiska eller elektriska fält. Koppla ur strömkabeln från strömkällan om
enheten inte fungerar korrekt. Produkten är inte avsedd för industriell
användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga
temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta
cirka 2 timmar innan du använder enheten, för att den ska uppnå rumstemperatur.
4
Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier
som är skadliga för miljön.
Släng inte batterierna i hushållssoporna.
swe
innehåll
Funktioner
2
3
6
7
9
SÄKERHETSINFORMATION
2Funktioner
2Licens
3Säkerhetsvarningar
4Säkerhetsföreskrifter
KOMMA IGÅNG
6
6
Innan du läser bruksanvisningen
Detta ingår
BESKRIVNINGAR
7
Främre/Bakre panel
FJÄRRKONTROLL
9
Genomgång av fjärrkontrollen
PÅSLAGNING OCH
VOLYMKONTROLL
10
11
ANSLUTNINGAR
UPPSPELNING
16
18
19
20
10 Slå på och av strömmen
10 Justera volymen
11
12
13
15
Använda gummi
Ansluta en enhet till Dual Dock
Ansluta en ljudenhet med AUX IN
Ansluta till Bluetooth-enheter
16 Använda dockningsläget med Samsung
Galaxy-enheter och Apple-enhet
17 Använda Bluetooth-läge
FUNKTIONER
18 Avancerade funktioner
FELSÖKNING
19Felsökning
bilaga
20Specifikationer
5
komma igång
Innan du läser bruksanvisningen
Observera följande regler innan du läser bruksanvisningen.
Ikoner som används i den här bruksanvisningen
Ikon
Term
Anmärkning
Obs
Definition
Indikerar en situation där en funktion inte fungerar eller inställningar kan
avbrytas.
Behandlar tips eller instruktioner på sidan som gör det enklare för varje funktion
att fungera.
Säkerhetsinstruktioner och felsökning
1) Bekanta dig med säkerhetsanvisningarna innan du använder den här produkten. (Se sidan 3)
2) Se avsnittet Felsökning om det inträffar ett problem. (Se sidan 19)
Upphovsrätt
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan
föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics Co., Ltd.
DETTA INGÅR
Se medföljande tillbehör nedan.
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
Fjärrkontroll / Litiumbatteri (3V)
Strömadapter
(Gummistöd: 2EA)
(Gummi-skin)
Gummistöd / Gummi-skin
Trasa
▪▪ Utseendet hos tillbehören kan variera något från illustrationerna ovan.
6
Bruksanvisning
swe
beskrivningar
FRÄMRE/BAKRE PANEL
1
4 5
<BAK>
DC 12V 2A
2
● BESKRIVNINGAR
<FRAM>
3
6
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
7
8
7
1
BASS
Optimera ljudet baserat på smak.
2
VOLUME -/+
Kontrollerar volymnivå.
3
PLAY/PAUSE
Spela eller pausa en musikfil.
4
DUAL DOCK
Erbjuder en 5-stifts dockningsenhet för Samsung Galaxy-enheten eller
en 30-stifts dockningsenhet för Apple-enheten.
5
STANDBYLYSDIOD
6
FJÄRRKONTROLLSSENSOR
Fjärrkontrollssensorn som tar emot signaler från fjärrkontrollen.
7
DC 12V
Anslut DC-adaptern till den här enheten till uttagt.
8
AUX IN
Anslut den analoga utgången för en extern enhet.
Standby-lysdioden tänds i standby-läge.
Standby-lysdioden slås av när strömmen för enheten slås på.
▪▪ När du slår på strömmen till enheten tar det 4 till 5 sekunder innan den kan reproducera ljud.
▪▪ Den här enheten kan ansluta till mobila enheter med höga utgående ljudnivåer. När du ansluter
den här enheten till externa enheter med höga utgående nivåer kan det sänka det utgående
ljudet för att skydda högtalarna och anläggningen.
▪▪ Håll i kontakten när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget.
Dra inte i kabeln.
8
swe
fjärrkontroll
GENOMGÅNG AV FJÄRRKONTROLLEN
FUNCTION
● ANSLUTNINGAR
POWER-knapp
Slår på och av enheten.
FUNKTIONS-KNAPP
Väljer funktionsläge.
KNAPPEN PLAY/PAUSE
Spela eller pausa en musikfil.
KONTROLLKNAPP
Sök efter nästa eller föregående
musikfil.
MUTE
VOL
BASS
KNAPPEN MUTE
Tystar ljudet från enheten.
Tryck igen för att återställa ljudet
till föregående volymnivå.
VOLYM
Ändra enhetens volymnivå.
BASS-KNAPP
Optimera ljudet baserat på
smak.
Installera batteriet i fjärrkontrollen
1. Öppna locket på fjärrkontrollen
genom att sticka in fingernageln
i glappet mellan luckan och
fjärrkontrollens huvudenhet.
Lyft sedan på locket och ta bort
det helt.
2. Montera litiumbatteriet på 3 V.
Sätt i batteriet i facket med elektroden
+ riktad uppåt.
3. Fäst fjärrkontrollens lucka på
fjärrkontrollen.För in övre delen först och
tryck ned luckan så att den ligger i linje
med fjärrkontrollen och tryck på luckan
längs med enheten i kanterna.
▪▪ Var försiktig så du inte fastnar med fingernageln i luckan när du lyfter på den. Du kan skada
naglarna.
Fjärrkontrollens användningsintervall
Du kan använda fjärrkontrollen på ett avstånd av 7 meter i en rak linje från enheten. Du kan också använda
fjärrkontrollen i en horisontell vinkel på upp till 30° från fjärrkontrollssensorn.
9
påslagning och volymkontroll
SLÅ PÅ OCH AV STRÖMMEN
FUNCTION
eller
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
MUTE
VOL
BASS
1.För att sätta på enheten trycker du på valfri knapp på enhetens frontpanel när den är i standby-läge.
eller
Tryck på POWER på fjärrkontrollen.
2.Om du vill slå av enheten trycker du på knappen +# på enhetens frontpanel i mer än 3 sekunder.
eller
Tryck på POWER på fjärrkontrollen igen.
▪▪ Standby-lysdioden är på när nätadaptern är inkopplad till vägguttaget och strömmen för enheten är av.
Standby-lysdioden slås av när strömmen för enheten slås på.
▪▪ Strömmen på enheten slås automatiskt av om ingen ingång sker på 20 minuter.
JUSTERA VOLYMEN
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
Använd knapparna +, - för att justera volymen.När du justerar volymen blinkar lysdioden för ingångsläget.
Lysdioden förblir tänd om du ökar volymen när den redan har ställts in på max, eller minskar volymen när den redan
har ställts in på miniminivå.
FUNCTION
FUNCTION
eller
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
Tryck på knappen +/– i högra hörnet på frontpanelen.
eller
Tryck på VOL +/– på fjärrkontrollen.
▪▪ En av volymnivåerna ökar eller minskar när du trycker på VOL +/–.
▪▪ Du kan även använda volymkontrollerna för enheterna som är anslutna med Dual Dock eller Bluetooth för
att kontrollera volymen. Observera att din förmåga att använda volymkontroller för enheter som är anslutna
med Bluetooth för volymkontroll kan vara begränsade.
10
DC 12V 2A
AUX IN
DC 12V 2A
AUX IN
swe
anslutningar
ANVÄNDA GUMMI
Montera gummit för att undvika direkt kontakt med den här enheten när du håller i Samsung Galaxy- och Appleenheten.
GUMMI-STÖD
● ANSLUTNINGAR
1.Fäst gummit på plats och beakta storleken för den enhet du vill använda.
2.Efter att du har fäst gummi-stödet ska du ställa in enheten i den dubbla dockan.
Gummistöd
GUMMI-SKIN
1.Täck över den dubbla dockans gummi-skin.
2.Efter att du har täckt över den dubbla dockans gummi-skin ska du ställa in enheten för den dubbla dockan.
Gummi-skin
▪▪ Använd produkten efter att du har tagit bort det gummi-skin som är fäst i produkten om du har
skyddsväskan för enheten.
▪▪ Du kan bara använda den här produkten när skyddsväskans tjocklek är mindre än 1,5 mm när du fäster
mellanskyddet för enheten. Det går inte att använda den här produkten när skyddsväskans tjocklek är mer
än 1,5 mm eller den har en speciell rundad form.
11
DUAL DOCK
AnsLUTA en enHeT TiLL dUAL dOcK
Så här ansluter du en enhet till Dual Dock.
DUAL DOCK
1. DuAl DoCk sitter på produktens framsida. Tryck försiktigt på den för att öppna.
2. Om du har en Samsung Galaxy-enhet ansluter du enheten till kontakten med fem stift (mindre) på den dubbla
dockningsenheten. Om du har en Apple-enhet ansluter du enheten till kontakten från tredje part (stor) på den
dubbla dockningsenheten.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
▪ Slå på Samsung Galaxy-enheten innan du ansluter den till Dual Dock.
▪ Den här enheten stöder inte samtidig dockning av Samsung Galaxy- och Apple-enheten.
▪ Anslut Samsung Galaxy- och Apple-enheten till dockningsljudet innan du startar dockningsläget.
(Se sidan 16)
12
swe
AnsLUTA en LJUdenHeT Med AUX in
I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter enheten till en ljudenhet.
Den här enheten är utrustad med ett analogt ljuduttag för att anslutas till en ljudenhet.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
● ANsLUTNINGAR
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
AUX IN
Audiokabel
(medföljer ej)
Hörlursuttag
Earphones
jack
extern enhet
AuX in
Anslut hörlursuttaget för den externa enheten eller ljudenheten till AUX IN (Audio) på enhetens baksida.
om du är ansluten till en extern enhet med Samsung Galaxy-enheten dockad samtidigt växlar
ingångskällorna mellan AuX och Samsung Galaxy-enheten när du trycker på knappen PAuSe på
Samsung Galaxy-enheten tryck igen för att växla till den andra ingångskällan.
▪ Använd funktionsknappen på fjärrkontrollen för att växla mellan de anslutna enheterna, om det finns flera
enheter anslutna till dockningsstationen.
▪ Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
13
BLUETOOTH
Du kan ansluta Wireless Audio with Dock till Bluetooth-enheter och lyssna på musik med högt
kvalitetsstereoljud, helt trådlöst!
Vad är Bluetooth?
Med hjälp av Bluetooth-teknik kan Bluetooth-kompatibla enheter enkelt anslutas till varandra över en
kort trådlös anslutning.
• En Bluetooth-enhet kan orsaka ljud eller tekniskt fel, beroende på användning, i följande fall:
-- När en del av kroppen är i kontakt med mottagnings-/överföringssystemet för Bluetooth-enheten
eller Wireless Audio with Dock.
-- Elektrisk variation på grund av hinder i form av vägg, hörn eller företagspartition.
-- Vid exponering för elektrisk störning från enheter inom samma frekvensband, som exempelvis
medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlöst nätverk.
• Placera Wireless Audio with Dock och Bluetooth-enheten nära varandra under ihopparningen.
• Ju längre avstånd mellan Wireless Audio with Dock och Bluetooth-enheten desto sämre kvalitet. Om
avståndet överskrider Bluetooth-enhetens användarintervall förloras anslutningen.
• I områden med dåliga mottagningsförhållanden kanske inte Bluetooth-anslutningen fungerar som den
ska.
• Bluetooth-anslutningen fungerar bara när den är nära enheten. Anslutningen bryts automatiskt om
Bluetooth-enheten kommer utanför räckviddsområdet. Även inom det här intervallet kan ljudkvaliteten
försämras av hinder, såsom väggar eller dörrar.
• Den här trådlösa enheten kan orsaka elektrisk störning under användningen.
▪▪ Du behöver inte ange PIN-kod (lösenord) vid anslutning av Bluetooth-enheten till Wireless Audio
with Dock. Om inmatningsfönstret för PIN-kod visas ska du skriva <0000>.
▪▪ Wireless Audio with Dock stöder SBC-data (44,1kHz, 48kHz).
▪▪ AVRCP-funktionen stöds inte.
▪▪ Anslut endast till en Bluetooth-enhet som stöder A2DP-funktionen (AV).
▪▪ Du kan inte ansluta till en Bluetooth-enhet som endast stöder HF-områdesfunktionen här
(handsfree).
▪▪ Endast en Bluetooth-enhet kan paras ihop i taget.
▪▪ När du har slagit av Wireless Audio with Dock och ihopparningen har kopplats från återställs
inte ihopparningen automatiskt.För att återansluta måste du para ihop enheterna igen.
▪▪ Wireless Audio with Dock kan inte söka eller ansluta korrekt i följande fall:
-- Om det finns ett kraftigt elektriskt fält runt Wireless Audio with Dock.
-- Om flera Bluetooth-enheter paras ihop samtidigt med Wireless Audio with Dock.
-- Om Bluetooth-enheten slås av, inte finns tillgänglig eller inte fungerar som den ska.
-- Observera att exempelvis mikrovågsugnar, trådlösa nätverksadaptrar, fluorescerande ljus och
gasspisar använder samma frekvensområde som Bluetooth-enheten, vilket kan orsaka
elektriska störningar.
14
swe
ANSLUTA TILL BLUETOOTH-ENHETER
I det här avsnittet förklarar vi hur du ansluter Wireless Audio with Dock till Bluetooth-kompatibla enheter.
Så här ansluter du Wireless Audio with Dock-systemet till en Bluetoothenhet
Innan du börjar ska du bekräfta att Bluetooth-enheten stöder den Bluetooth-kompatibla stereoheadsetfunktionen.
● ANSLUTNINGAR
Anslut
Extern enhet
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
1.Välj Bluetooth-menyn på Bluetooth-enheten.
(Se Bluetooth-enhetens bruksanvisning för anvisningar)
2.Skanna igenom eller sök efter alla enheter eller efter headset.
•Du ser en lista över enheter.
3.Välj "[Samsung] W_Audio XXXXXX" från den sökta listan.
•Om Bluetooth-enheten inte kan paras ihop med Wireless Audio with Dock, ska du radera "[Samsung] W_Audio
XXXXXX" som hittades av Bluetooth-enheten och sedan söka efter Wireless Audio with Dock igen och upprepa
steg 1, 2 och 3.
Wi-Fi
Bluetooth
AUX
Ljudkälla A
En portable enhet
som stöder Wi-Fi och
BT samtidigt
Ljudkälla B
DUAL DOCK
Wireless Audio with Dock
▪▪ När AUX och Bluetooth används samtidigt, så som visas ovan, kan ljudet komma från båda
samtidigt.
15
uppspelning
ANVÄNDA DOCKNINGSLÄGET MED samsung GALAXY-ENHETER
OCH APPLE-ENHET
Anslut Samsung Galaxy-enheten eller Apple-enheten till Docking Audio. (Se sidan 12)
<Samsung Galaxy-enheter>
För att använda din Samsung Galaxy-seriens enhet med Dual Dock,måste du
hämta och installera Docking Mode-programmet från Android Market på
enheten. För att hämta följer du stegen nedan:
1. Tryck lätt på ikonen Play Store (Spelbutik) (Android Market) på
huvudskärmen för Samsung Galaxy.
2. Tryck lätt på sökikonen på skärmen för att öppna sökfältet.
3. Skriv in [Samsung Wireless Audio with Dock] i sökfältet och sök.
4. I listan över sökresultat söker du och trycker sedan på [Samsung
Wireless Audio with Dock] för att starta hämtningen.
5. Tryck på [Install (Installera)].
För att spela upp musik följer du stegen nedan:
1-1.Om du startar appen när Wireless Audio with Dock är den enda enheten
för Bluetooth-anslutningen kommer enheten automatiskt att upprätta Bluetooth-anslutningen till Wireless
Audio with Dock och enheten som spelar musik genom att välja PLAY (SPELA) i enheten.
1-2.Om det finns flera enheter för Bluetooth-anslutning, inklusive Wireless Audio with Dock:
1) När du startar appen visas listan med enheter som du kan ansluta till Wireless Audio with Dock.
2) Spela musik när du har anslutit till Wireless Audio with Dock genom att välja den i enhetslistan.
-- Om det finns en Bluetooth-enhet som redan är ihopparad med visas inte Wireless Audio with Dock i listan
och ansluts automatiskt.
2. Om du byter ut Wireless Audio with Dock som har parats ihop med din mobila enhet ska du radera
återstående inställningar som finns sparade i din enhet innan du parar ihop den med den nya enheten.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
•
; [Clear data (Rensa data)].
▪▪ När du har startat programmet påverkas inte prestandan av att du laddar den mobila enheten med en
vanlig laddare.
▪▪ När du ansluter en annan enhet till Wireless Audio with Dock efter att du har anslutit Samsung Galaxyenheten i dockningsläget kanske du måste avaktivera Bluetooth-läget på Samsung Galaxy-enheten.
▪▪ Om du har problem med att ansluta Samsung Galaxy-enheten till Dual Dock, ska du slå av alla andra
enheters Bluetooth-läge.
<Apple-enhet>
1.Välj läget så som det beskrivs ovan och anslut sedan Apple-enheten till Dual Dock så som beskrivs i “Ansluta
en enhet till Dual Dock” (Sidan 12). Du hör ett ringande ljud.
2.Välj menyn <Music (Musik)>i Apple-enhetens huvudmeny.
3.Välj och spela upp önskad musik.
•Musiken spelar genom högtalarna i Wireless Audio with Dock.
16
swe
▪▪ När du spelar upp en video på enheten kanske inte funktionerna Play(Spela)/Pause(Paus)/
Next(Nästa)/Back(Bakåt) är tillgängliga.
Använd knappen på din enhet för att styra det.
Kompatibilitetslista (Apple-enhet)
● UPPSPELNING
Dockningsläge som är kompatibelt med iPod/iPhone-modeller
Uppdatera programvaran för din iPod/iPhone till senaste versionen innan du använder den med
enheten.
-- iPod touch 4:e generationen
-- iPod touch 3:e generationen
-- iPod nano 6:e generationen
-- iPod nano 5:e generationen
-- iPhone 4S
-- iPhone 4
-- iPhone 3GS
-- iPod classic
• Beroende på versionen av iPod-programvaran kanske enheten inte är tillgänglig och arbetar
normalt.

Om du ansluter till en inkompatibel Apple-enhet blinkar standby-lysdioden.
ANVÄNDA BLUETOOTH-LÄGE
Anslut Bluetooth-enheten till Wireless Audio with Dock. (Se sidan 15)
För att ansluta din Bluetooth-enhet när Wireless Audio with Dock är i Bluetooth-läge ska du söka efter Wireless
Audio with Dock i enhetens Bluetooth-lista.Välj Wireless Audio with Dock och anslut sedan.När Wireless Audio with
Dock har anslutits väljer du och spelar upp önskad musik.
Musiken spelar genom högtalarna i Wireless Audio with Dock.
▪▪ Om du använderenheten som är ansluten genom Bluetooth-läget till den andra enheten ska du
koppla från den befintliga enheten för att ansluta den andra enheten du vill använda.
▪▪ I Bluetooth-kommunikation är eventuellt funktionerna Play (Spela)/Pause (Pausa)/Next (Nästa)/ Back
(Bakåt) inte tillgängliga beroende på vilken mobil enhet och vilket program som används.
▪▪ En Bluetooth-enhet som har parats ihop med Wireless Audio with Dock kan hacka om den används
samtidigt som Wireless Audio with Dock spelar musik från AUX-ingången.
Koppla från Bluetooth-enheten från Wireless Audio with Dock
Du kan avbryta Bluetooth-parningen från Wireless Audio with Dock.För instruktioner, se Bluetoothenhetens bruksanvisning.
• Wireless Audio with Dock kopplas från.
▪▪ Bluetooth-anslutningen fungerar bara när den är nära enheten. Anslutningen bryts automatiskt
om avståndet ligger utanför det här intervallet. Även inom det här intervallet kan ljudkvaliteten
försämras av hinder, såsom väggar eller dörrar.
▪▪ Om Bluetooth-enheten kommer tillbaka inom det effektiva området kan du starta om för att
återställa hopparningen med Bluetooth-enheten.
17
funktioner
AVANCERADE FUNKTIONER
POWER
FUNCTION
VOL
MUTE
VOL
BASS
Spela/Paus
FUNCTION
Tryck på knappen +# under uppspelning.
MUTE
VOL
BASS
• Tryck på knappen +# igen för att stoppa uppspelningen tillfälligt.
Tryck på knappen +# för att spela upp den valda filen.
▪▪ Den här funktionen fungerar inte i läget Aux.
Använda funktionen
FUNCTION
FUNCTION
Ändra läget till docknings- och AUX-källa.
MUTE
VOL
Tryck på knappen FUNCTION på fjärrkontrollen för den här enheten.
BASS
MUTE
VOL
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:
iPod (iPhone) ; Galaxy (Bluetooth) ; AUX-läge
BASS
▪▪ Kontrollera funktionen du vill använda genom att trycka på
funktionsknappen på fjärrkontrollen när flera enheter är anslutna
till produkten samtidigt.
POWER
FUNCTION
VOL
MUTE
VOL
BASS
FUNCTION
Tryck på knappen [,] under uppspelning.
MUTE
VOL
Hoppa framåt/bakåt
BASS
• Om det finns mer än en fil väljs nästa fil när du använder knappen ].
• Om det finns mer än en fil väljs föregående fil när du använder knappen
[.
▪▪ Den här funktionen fungerar inte i läget Aux.
FUNCTION
Aktivera tyst läge för ljudet
FUNCTION
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
Den här funktionen är användbar när det ringer på dörren eller en telefon
ringer.
1.För att tysta ljudet på den här enheten trycker du på knappen MUTE (
på fjärrkontrollen.
2.Tryck på MUTE (
) på fjärrkontrollen igen (eller tryck på VOLUME +/–)
för att återställa ljudet.
FUNCTION
Använda BASS-funktionen
FUNCTION
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
Gör det möjligt för dig att optimera basljudet enligt önskemål.
Tryck på knappen BASS på fjärrkontrollen för den här enheten.
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:
BASS ON (BAS PÅ) ; OFF (AV)
18
)
swe
felsökning
Kontrollera följande innan du begär service.
Problem
Kontrollera
Åtgärd
• Är strömsladden inkopplad i
uttaget?
• Koppla in kontakten i
vägguttaget.
En funktion fungerar inte när
knappen trycks in.
• Har Wireless Audio with
Dock eller fjärrkontrollen
exponerats för statisk
elektricitet?
• Koppla från strömkontakten
och anslut igen.
Det hörs inget ljud.
• Är enheten korrekt ansluten
till din enhet?
• Är Mute-funktionen på?
• Är volymen inställd på
minimum?
• Anslut den korrekt.
• Tryck på Mute-knappen för
att avbryta funktionen.
• Justera volymen.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Är batterierna slut?
• Är det för stort avstånd
mellan fjärrkontrollen och
huvudenheten?
• Byt ut mot nya batterier.
• Placera närmare
huvudenheten.
19
● FELSÖKNING
Enheten slås inte på.
bilaga
SPECIFIKATIONER
Modellnamn DA-E550
ALLMÄNT
FÖRSTÄRKARE
FREKVENSSVAR
Vikt
1,6 kg
Mått (B x H x D)
462,7 x 122,3 x 151,8 mm
Driftstemperaturintervall
+5°C~+35°C
Intervall för luftfuktighet
10 % till 75 %
Utgångseffekt
5 W/CH, 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz
Ingångskänslighet/impedans
800mV/20Kohm
S/N-förhållande (analog ingång) 65 dB
Separation (1kHz)
60 dB
Analog ingång
20Hz~22kHz(±3 dB)
DOCKNING- iPod
SFREKVENS Galaxy
5 V 1,0 A
5 V 1,0 A
* S/N-förhållande, förvridning, separation och tillämplig känslighet baseras på mått enligt AES-RIKTLINJER (Audio
Engineering Society).
* Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Specifikationer om strömtillförsel och energiförbrukning finns på etiketten som följer med produkten.
Härmed deklarerar Samsung Electronics att denna [Wireless Audio with Dock] efterlever de
grundläggande kraven och andra relevanta regler i direktivet 1999/5/EC.
Den officiella deklarationen om överensstämmelse finns på http://www.samsung.com, under Support >
Search Product Support (Sök produktsupport) där du sedan anger modellnamnet.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
20
Kontakta SAMSUNG WORLD WIDE
Kontakta gärna SAMSUNG:s kundtjänst om du har några frågor eller kommentarer gällande SAMSUNG:s
produkter.
Område
ALBANIA
AUSTRIA
Kontaktcenter 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Hemsida
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Område
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Kontaktcenter 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Hemsida
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör
slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande
fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i
EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för
hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat
avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören
(t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om
var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
DA-E550
Wireless Audio med Dock
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have en mere komplet service, bedes du
registrere dit produkt på
www.samsung.com/register
funktioner
Dual Docking Audio-højttalersystem
Brug systemets dobbelte dockingstation: Dock, oplad og afspil herefter enten Samsung Galaxy- eller Apple-enheder
gennem systemets indbyggede højttalere.
aptX®
aptX giver Bluetooth-stereolyd i høj kvalitet ved at levere kabelført lydkvalitet via en trådløs forbindelse.
Licens
iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre
lande.
2
dan
sikkerhedsinformation
SIKKERHEDSADVARSLER
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL
KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol indikerer “farlig spænding”
indeni produktet, der udgør en risiko for
elektrisk stød eller personskade.
Dette symbol indikerer vigtige instruktioner,
der følger med produktet.
ADVARSEL : F
or at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.
FORSIGTIG : F
OR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD SKAL DU SØRGE FOR, AT STRØMSTIKKET ER HELT INDSAT.
• Dette apparat skal altid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.
FORSIGTIG
• Udsæt ikke dette apparatet for dryp eller sprøjt. Anbring ikke objekter, der er fyldt med væske, såsom vaser, på
apparatet.
• For at slukke helt for apparatet skal du trække strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid være klar og let
adgang til strømstikket.
3
FORHOLDsReGLeR
68,6mm
2.7 inch
99,1mm
3.9 inch
DUAL DOCK
99,1mm
3.9 inch
99,1mm
3.9 inch
Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med de strømkrav, der findes på den identifikationsmærkat, der findes
på bagsiden af dit produkt. Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (70~100 mm). Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret. Anbring ikke enheden på forstærkere eller andet udstyr, der kan
blive varmt. Denne enhed en konstrueret til vedvarende brug. For at afbryde enheden helt skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Fjern
enheden, hvis du har planer om, at den ikke skal bruges i lang tid.
DUAL DOCK
DUAL DOCK
Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga.
lyn kan beskadige enheden.
Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder.
Dette kan få enheden til at blive overophedet og fungere forkert.
DUAL DOCK
Phones
Beskyt produktet mod fugt (f.eks. fra vaser) og stærk varme (f.eks. varmeapparater) eller udstyr, der skaber stærke magnetiske eller elektriske felter.
Kobl strømkablet fra stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer korrekt.
Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er
kun beregnet til personligt brug.
Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt har været opbevaret
ved lave temperaturer.
Hvis du transporterer enheden om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil
den har opnået rumtemperatur, inden du anvender den.
4
Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er
miljøskadelige.
Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.
dan
indhold
FUNKTIONER
2
3
6
7
9
SIKKERHEDSINFORMATION
KOM GODT I GANG
BESKRIVELSER
FJERNBETJENING
TÆNDING OG
LYDSTYRKEKONTROL
10
11
TILSLUTNINGER
AFSPILNING
16
18
19
20
FUNKTIONER
2Funktioner
2Licens
3Sikkerhedsadvarsler
4Forholdsregler
6
6
Inden du læser brugervejledningen
Dette er inkluderet
7For/bagpanel
9
En gennemgang af fjernbetjeningen
10 Tænde og slukke
10 Justere lydstyrken
11
12
13
15
Brug af gummiet
Slutte en enhed til Dual Dock
Tilslutte en lydenhed med AUX IN
Tilslutning til bluetooth-enheder
16 Brug af docking-tilstanden med Samsung
Galaxy- og apple-enheder
17 Brug af bluetooth-tilstanden
18 Avancerede funktioner
problemløsning
19Problemløsning
APPENDIKS
20Specifikationer
5
kom godt i gang
Inden du læser brugervejledningen
Bemærk følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.
Ikoner der anvendes i denne vejledning
Ikon
Udtryk
Definition
Advarsel
Angiver en situation, hvor en funktion ikke virker, eller indstillinger måske bliver
annulleret.
Bemærk
Indikerer tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få en funktion til at
fungere.
Sikkerhedsinstruktioner og fejlfinding
1) Bliv fortrolig med sikkerhedsinstruktionerne, inden du bruger dette produkt. (Se side 3).
2) Hvis der opstår et problem, skal du se Problemløsning. (Se side 19).
Copyright
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning må ikke helt eller delvist reproduceres eller kopieres
uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.
DETTE ER INKLUDERET
Kontrollér det medfølgende tilbehør herunder:
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
Fjernbetjening / Litiumbatteri (3 V)
Strømadapter
Brugervejledning
(Gummistøtte: 2 stk.)
(Gummi-skin)
Gummistøtte / Gummiskin
Klud
▪▪ Tilbehørets udseende kan være lidt anderledes end på illustrationerne herover.
6
dan
beskrivelser
FOR/BAGPANEL
1
4 5
<BAG>
DC 12V 2A
2
● BESKRIVELSEr
<FOR>
3
6
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
7
8
7
1
BASS
Optimerer lyden efter dine ønsker.
2
VOLUME -/+
(LYDSTYRKE -/+)
Bestemmer lydstyrken.
3
PLAY / PAUSE
(AFSPIL / PAUSE)
Afspiller eller holder pause i en musikfil.
4
DUAL DOCK
Indeholder et 5-bens dock-stik til Samsung Galaxy-enheder eller et
30-bens dockstik til Apple-enheder.
5
STANDBYINDIKATOR
6
FJERNBETJENINGFjernbetjeningssensoren, der modtager signaler fra fjernbetjeningen.
SSENSOR
7
DC 12V
Slut enhedens jævnstrømsadapter til dette stik.
8
AUX IN (AUX IND)
Tilsluttes den analoge udgang på en ekstern enhed.
Standbyindikatoren lyser i standbytilstand.
Standbyindikatoren slukkes, når der tændes for enheden.
▪▪ Når du tænder for denne enhed, er der en forsinkelse på 4-5 sekunder, inden den kan afspille
lyd.
▪▪ Denne enhed kan sluttes til mobile enheder med høj lydudgang. Når enheden sluttes til
eksterne enheder med høj lydudgang, vil den muligvis sænke lyden for at beskytte forstærker
og højttalere.
▪▪ Når du kobler strømkablet fra stikkontakten, skal du tage fat i stikket.
Træk ikke i kablet.
8
dan
fjernbetjening
EN GENNEMGANG AF FJERNBETJENINGEN
FUNCTION
● FJERNBETJENING
KNAPPEN POWER (TÆND/
SLUK)
Tænder og slukker for enheden.
KNAPPEN FUNCTION
(FUNKTION)
Indstiller tilstanden Function
(Funktion).
KNAPPEN PLAY/PAUSE
(AFSPIL/PAUSE)
Afspiller eller holder pause i en
musikfil.
KNAPPEN CONTROL
(KONTROL)
Søger efter næste eller forrige
musikfil.
MUTE
VOL
BASS
VOLUME (LYDSTYRKE)
Justerer lydstyrken på anlægget.
KNAPPEN MUTE (TAVS)
Afbryder lyden fra denne enhed.
Tryk igen for at gendanne den
tidligere lydstyrke.
KNAPPEN BASS (BAS)
Optimerer lyden efter dine
ønsker.
Installation af batteri i fjernbetjeningen
1. Åbn fjernbetjeningens dæksel
2. Monter et 3 V litiumbatteri.
ved at sætte en fingernegl i
Sæt batteriet i rummet med + polen
mellemrummet mellem dækslet
vendende opad.
og fjernbetjeningens hus.
Løft derefter dækslet, og fjern det
komplet.
3. Sæt fjernbetjeningens dæksel fast på
fjernbetjeningen. Sæt oversiden i først,
og sænk dækslet, så det er på linje med
fjernbetjeningens hus, og skub derefter
dækslet mod huset ved at trykke kanterne
ned med hånden.
▪▪ Pas på, din fingernegl ikke kommer i klemme, når du løfter dækslet. Du kan knække neglen.
Fjernbetjeningens rækkevidde
Du kan anvende fjernbetjeningen op til 7 m i lige linje fra enheden. Du kan også bruge fjernbetjeningen i en
vandret vinkel på op til 30° fra fjernbetjeningssensoren.
9
tænding og lydstyrkekontrol
TÆNDE OG SLUKKE
FUNCTION
eller
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
MUTE
VOL
BASS
1.Tænd for denne enhed ved at trykke på en vilkårlig knap på enhedens frontpanel, når enheden er i
standbytilstand.
eller,
Tryk på POWER (TÆND/SLUK) på fjernbetjeningen.
2.Du slukker for denne enhed ved at trykke på knappen +# på enhedens frontpanel i mindst 3 sekunder.
eller,
Tryk igen på POWER (TÆND/SLUK) på fjernbetjeningen.
▪▪ Standbyindikatoren er tændt, når strømstikket er sluttet til stikkontakten, og enheden er slukket.
Standbyindikatoren er slukket, når der tændes for enheden.
▪▪ Enheden slukkes automatisk, hvis der ikke er noget input i 20 minutter.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
JUSTERE LYDSTYRKEN
Brug knapperne +, - til at justere lydstyrken. Når du justerer lydstyrken, blinker indgangsindikatoren.
Indikatoren forbliver tændt, når du skruer op for lydstyrken, når den allerede er skruet helt op, eller skruer ned for
lydstyrken, når der allerede er skruet helt ned.
FUNCTION
FUNCTION
eller
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
Tryk på knappen +/– i frontpanelets højre side.
eller,
Tryk igen på VOL +/– (LYDSTYRKE +/-) på fjernbetjeningen.
▪▪ Lydstyrken forøges eller formindskes, når du trykker på VOL +/–. (LYDSTYRKE +/-).
▪▪ Du kan også bruge lydstyrkekontrollerne på enheder, der er tilsluttet via Dual Dock eller Bluetooth til styring
10
DC 12V 2A
AUX IN
af lydstyrken. Bemærk, at din mulighed for at bruge lydstyrkekontrollerne på enheder tilsluttet via Bluetooth
til styring af lydstyrken kan være begrænset.
dan
tilslutninger
BRUG AF GUMMIET
Monter gummiet for at undgå direkte kontakt med denne enhed, når du holder Samsung Galaxy-enheder og
Apple-enheder.
GUMMISTØTTER
● TILSLUTNINGER
1.Monter gummiet det korrekte sted med tanke på størrelsen af den enhed, du vil anvende.
2.Efter montering af gummistøtten kan du anbringe din enhed i Dual Dock.
Gummistøtte
GUMMI-SKIN
1.Afdæk gummi-skinnet på Dual Dock.
2.Når du har afdækket gummi-skinnet på Dual Dock, kan du anbringe din enhed i Dual Dock.
Gummi-skin
▪▪ Brug produktet efter at have fjernet det gummi-skin, der er monteret på produktet, hvis du har et
beskyttelsesetui til din enhed.
▪▪ Du kan kun bruge dette produkt, når tykkelsen af beskyttelsesetuiet er mindre end 1,5 mm, når du
monterer afstandsdækslet på din enhed. Det er ikke muligt at bruge dette produkt, når tykkelsen på
beskyttelsesetuiet er over 1,5 mm eller har en speciel facon med afrunding.
11
DUAL DOCK
sLuTTe en enHeD TiL DuAL DOcK
Sådan sluttes en enhed til Dual Dock.
DUAL DOCK
1. DUAl DOCK er placeret på forsiden af produktet. Tryk forsigtigt ind for at åbne den.
2. Hvis du har en Samsung Galaxy-enhed, skal du slutte enheden til stikket (det mindre) med fem ben på Dual Dock.
Hvis du har en Apple-enhed, skal du slutte enheden til stikket (det større) med 30 ben til Dual Dock.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
▪ Tænd for Samsung Galaxy-enheden, inden den sluttes til Dual Dock.
▪ Enheden understøtter ikke samtidig tilslutning af Samsung Galaxy- og Apple-enheder.
▪ Slut Samsung Galaxy- og Apple-enheder til Docking Audio-systemet (Dock-lyd), inden du starter
tilstanden Docking. (Se side 16).
12
dan
TiLsLuTTe en LYDenHeD MeD AuX in
Dette afsnit forklarer, hvordan du slutter enheden til en lydenhed.
Denne enhed er udstyret med ét analogt lydstik til tilslutning til en lydenhed.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
● TILSLUTnInGER
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
AUX IN
Lydkabel
(medfølger ikke)
HovedtelefonEarphones
stik
jack
ekstern enhed
AUX IN (AUX IND)
Slut hovedtelefonstikket på den eksterne enhed eller lydenhed til AUX IN (lyd) på bagsiden af enheden.
Hvis indgangskilden er sluttet til en ekstern enhed, samtidig med at Samsung Galaxy-enheden er tilsluttet,
veksler indgangskilden mellem AUX og Samsung Galaxy-enheden, når der trykkes på PAUSE-knappen på
Samsung Galaxy-enheden. Når der trykkes på den igen, skiftes der til den anden indgangskilde.
▪ Brug tasten Function (Funktion) på fjernbetjeningen til at skifte mellem tilsluttede enheder, hvis der er sluttet
flere enheder til docking-stationen.
▪ Inden du flytter eller installerer dette produkt, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.
13
BLUETOOTH
Du kan slutte din Wireless Audio med Dock til Bluetooth-enheder og glæde dig over musik i stereo og høj
kvalitet – det hele uden ledninger!
Hvad er Bluetooth?
Bluetooth er en teknologi, hvormed Bluetooth-kompatible enheder nemt kan sluttes til hinanden vha. en
kort, trådløs forbindelse.
• En Bluetooth-enhed kan medføre støj eller fejlfunktion, afhængigt af anvendelsen, når:
-- En del af din krop er i kontakt med modtage/sendesystemet på Bluetooth-enheden eller din
Wireless Audio med Dock.
-- Der forekommer elektriske variationer fra forhindringer, der skyldes en væg, et hjørne eller
kontorskillevægge.
-- Der forekommer elektrisk støj fra enheder med samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr,
mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.
• Sørg for, at din Wireless Audio med Dock og Bluetooth-enheden er tæt på hinanden under parring.
• Jo længere afstand mellem din Wireless Audio med Dock og Bluetooth-enheden, des ringere er
kvaliteten. Hvis afstanden overstiger Bluetooth-driftsafstanden, mistes forbindelsen.
• I områder med ringe modtagelse fungerer Bluetooth-forbindelsen muligvis ikke korrekt.
• Bluetooth-forbindelsen fungerer kun, når den er tæt på Bluetooth-enheden. Forbindelsen afbrydes
automatisk, hvis Bluetooth-enheden flyttes længere væk. Selv på kort afstand kan lydkvaliteten
forringes af genstande, som f.eks. vægge eller døre.
• Denne trådløse enhed kan medføre elektrisk interferens under dens brug.
▪▪ Du skal muligvis indtaste en PIN-kode (adgangskode) ved tilslutning af Bluetooth-enheden til
din Wireless Audio med Dock. Hvis vinduet til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste
<0000>.
▪▪ Wireless Audio med dock understøtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
▪▪ Funktionen AVRCP (AVRCP) understøttes ikke.
▪▪ Slut kun til en Bluetooth-enhed, der understøtter funktionen A2DP (AV) (A2DP (AV)).
▪▪ Du kan ikke slutte til en Bluetooth-enhed, der kun understøtter funktionen HF (Hands Free)
(HF-håndfri).
▪▪ Der kan kun parres med én Bluetooth-enhed ad gangen.
▪▪ Når du har slukket for din Wireless Audio med Dock, og parringen er frakoblet, gendannes
parringen ikke automatisk. For at tilslutte igen skal du parre med enhederne igen.
▪▪ Din Wireless Audio med Dock søger eller tilslutter måske ikke korrekt i følgende tilfælde:
-- Hvis der er et stærkt elektrisk felt omkring din Wireless Audio med Dock.
-- Hvis flere Bluetooth-enheder samtidigt parres med din Wireless Audio med Dock.
-- Hvis Bluetooth-enheden er slukket, ikke på plads eller ikke er i orden.
-- Bemærk, at enheder, som f.eks. mikrobølgeovne, trådløse netværksadaptere, fluorescerende
lys og gasovne, bruger samme frekvensområde som Bluetooth-enheden, og det kan skabe
elektrisk interferens.
14
dan
TILSLUTNING TIL BLUETOOTH-ENHEDER
Dette afsnit forklarer, hvordan du slutter din Wireless Audio med Dock til Bluetooth-kompatible enheder.
Sådan sluttes Wireless Audio med Dock-systemet til en Bluetooth-enhed
Inden du starter, skal du kontrollere, at din Bluetooth-enhed understøtter den Bluetooth-kompatible hovedtelefonfunktion.
● TILSLUTNINGER
Tilslut
Ekstern enhed
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
1.Vælg menuen Bluetooth på Bluetooth-enheden.
(Se instruktioner i Bluetooth-enhedens brugervejledning)
2.Scan eller søg efter Alle enheder eller Hovedtelefoner.
•Du kan se en liste med enheder.
3.Vælg "[Samsung] W_Audio XXXXXX" på listen med søgeresultater.
•Hvis Bluetooth-enheden ikke kan parres med din Wireless Audio med Dock, skal du slette "[Samsung] W_Audio
XXXXXX", fundet af Bluetooth-enheden, søge efter Wireless Audio med Dock igen og derefter gentage trinnene
1, 2 og 3.
Wi-Fi
Bluetooth
AUX
Lydkilde A
En transportabel
enhed, der samtidigt
understøtter Wi-Fi og
BT
Lydkilde B
DUAL DOCK
Wireless Audio med Dock
▪▪ Når AUX og Bluetooth kører på samme tid, som vist herover, kan lyden samtidigt komme fra begge.
15
afspilning
BRUG AF DOCKING-TILSTANDEN MED Samsung GALAXY- OG
APPLE-ENHEDER
Slut Samsung Galaxy- eller Apple-enheder til Docking Audio-systemet. (Se side 12).
<Samsung Galaxy-enheder>
Hvis du vil anvende Samsung Galaxy-enheden med Dual Dock, skal du overføre
og installere programmet Docking Mode fra Android Marked på enheden. Gør
følgende for at overføre programmet:
1. Tap på ikonet Play Store (Android Market) på hovedskærmen på Samsung
Galaxy-enheden.
2. Tap på søgeikonet på skærmen for at gå til søgelinjen.
3. Skriv [Samsung Wireless Audio with Dock] på søgelinjen, og start
søgningen.
4. Find [Samsung Wireless Audio with Dock] på listen over søgeresultater,
og tryk for at starte overførslen.
5. Tap på [Install (Installer)].
Følg disse trin for at afspille musik:
1-1.Hvis du starter app’en, når din Wireless Audio med Dock er den eneste tilsluttede Bluetooth-enhed, og du
vælger PLAY (AFSPIL) på din enhed, etableres Bluetooth-tilslutningen automatisk til din Wireless Audio med
Dock, og enheden afspiller musikken.
1-2.Hvis der er flere enheder med Bluetooth-tilslutning, inkl. din Wireless Audio med Dock:
1) Når du starter app’en, vises listen med enheder, du kan slutte til din Wireless Audio med Dock.
2) Afspil musik efter tilslutning til din Wireless Audio med Dock ved at vælge den på listen med enheder.
-- Hvis der findes en Bluetooth-enhed, der er parret med din Wireless Audio med Dock tidligere, vises den
ikke på listen og tilsluttes automatisk.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
2. Hvis du udskifter din Wireless Audio med Dock, som du har parret med din mobile enhed, bør du slette de
resterende indstillinger, der er gemt på din enhed, inden du parrer med en ny.
•
; [Clear data (Ryd data)].
▪▪ Når du har startet programmet, afbrydes det ikke, selv om du oplader din mobile enhed med en normal
oplader.
▪▪ Når du slutter en anden enhed til din Wireless Audio med Dock efter tilslutning af en Samsung Galaxy-
enhed i docking-tilstand, er det måske nødvendigt at slukke for Bluetooth-tilstanden på Samsung
Galaxy-enheden.
▪▪ Hvis du har problemer med at slutte Samsung Galaxy-enheden til Dual Dock, skal du slå Bluetoothtilstanden fra på alle andre enheder.
<Apple-enheder>
1.Vælg tilstanden som beskrevet ovenfor, og slut derefter Apple-enheden til Dual Dock som beskrevet i "Slutte en
enhed til Dual Dock" (Side 12). Du hører en ringelyd.
2.Vælg menuen <Music (Musik)> på hovedskærmen på Apple-enheden.
3.Vælg og afspil den ønskede musik.
•Afspil musikken gennem højttalerne i din Wireless Audio med Dock.
16
dan
▪▪ Under afspilning af en video på din enhed, er funktionerne Play (Afspil) / Pause (Pause) / Next (Næste) /
Back (Tilbage) måske ikke tilgængelige.
Brug knappen på din enhed til betjeningen.
Kompatibilitetsliste (Apple-enheder)
-- iPod classic
• Afhængigt af versionen af iPod-software er din enhed måske ikke kompatibel eller fungerer
unormalt.

Hvis du tilslutter en ikke-kompatibel Apple-enhed, blinker standbyindikatoren.
BRUG AF BLUETOOTH-TILSTANDEN
Slut Bluetooth-enheden til din Wireless Audio med Dock. (Se side 15).
For at tilslutte din Bluetooth-enhed når din Wireless Audio med Dock er i Bluetooth-tilstand, skal du søge efter
Wireless Audio med Dock på enhedens Bluetooth-liste. Vælg din Wireless Audio med Dock, og tilslut derefter. Når
din Wireless Audio med Dock er tilsluttet, kan du vælge og afspille den ønskede musik.
Musikken afspilles gennem højttalerne i din Wireless Audio med Dock.
▪▪ Hvis du vil ændre den enhed, der er tilsluttet til andre enheder via Bluetooth-tilstand, skal du frakoble
den eksisterende enhed og prøve at tilslutte den anden enhed, du vil bruge.
▪▪ Under Bluetooth-kommunikation er handlingerne Play (Afspil)/Pause/Next (Næste)/Back (Tilbage)
muligvis ikke tilgængelige alt efter anvendt mobil enhed og program.
▪▪ Betjening af Bluetooth-enheden parret med din Wireless Audio med Dock kan medføre hakkeri, hvis
den betjenes, mens din Wireless Audio med Dock afspiller fra AUX-indgangen.
Sådan kobles Bluetooth-enheden fra din Wireless Audio med Dock
Du kan annullere Bluetooth-parringen med din Wireless Audio med Dock. For instruktioner skal du se
Bluetooth-enhedens brugervejledning.
• Din Wireless Audio med Dock bliver frakoblet.
▪▪ Bluetooth-forbindelsen fungerer kun, når den er tæt på apparatet. Forbindelsen afbrydes
automatisk, hvis afstanden overskrider denne afstand. Selv med denne afstand kan
lydkvaliteten forringes af genstande, som f.eks. vægge eller døre.
▪▪ Hvis Bluetooth-enheden flyttes tilbage til det effektive område, kan du genstarte parringen med
Bluetooth-enheden.
17
● AFSPILNING
iPod-/iPhone-modeller kompatible med docking-tilstanden
Opdater softwaren på din iPod/iPhone til den nyeste version, inden du bruger den med denne enhed.
-- iPod touch 4. generation
-- iPod touch 3. generation
-- iPod nano 6. generation
-- iPod nano 5. generation
-- iPhone 4S
-- iPhone 4
-- iPhone 3GS
funktioner
AVANCEREDE FUNKTIONER
POWER
FUNCTION
VOL
MUTE
VOL
BASS
Afspilning/pause
FUNCTION
Tryk på knappen +# under afspilning.
MUTE
VOL
BASS
• Tryk på knappen +# igen for at stoppe afspilningen af filen midlertidigt.
Tryk på knappen +# for at afspille den valgte fil.
▪▪ Denne funktion fungerer ikke i Aux-tilstand.
Brug af funktioner
FUNCTION
FUNCTION
Skift tilstanden for at skifte til docking- og AUX-kilder.
MUTE
VOL
Tryk på FUNCTION på fjernbetjeningen til denne enhed.
BASS
MUTE
VOL
• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
iPod (iPhone) ; Galaxy (Bluetooth) ; AUX-tilstand
BASS
▪▪ Undersøg den funktion, du vil bruge, ved at trykke på knappen
Function (Funktion) på fjernbetjeningen, når der på samme tid er
sluttet flere enheder til produktet.
POWER
FUNCTION
VOL
MUTE
VOL
BASS
FUNCTION
Tryk på knappen [,] under afspilning.
MUTE
VOL
Hop frem/tilbage
BASS
• Hvis der er mere end én fil, og du trykker på knappen ], vælges den
næste fil.
• Hvis der er mere end én fil, og du trykker på knappen [, vælges den
forrige fil.
▪▪ Denne funktion fungerer ikke i Aux-tilstand.
FUNCTION
Afbrydelse af lyden
FUNCTION
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
Dette er praktisk, hvis telefonen ringer, eller det ringer på døren.
1.For at afbryde lyden på denne enhed skal du trykke på knappen MUTE
(TAVS) (
) på fjernbetjeningen.
) på fjernbetjeningen igen (eller tryk på
2.Tryk på MUTE (TAVS) (
VOLUME +/– (LYDSTYRKE +/-)) for at gendanne lyden.
FUNCTION
Brug af BAS-funktionen
FUNCTION
MUTE
MUTE
VOL
Tryk på BASS (BAS) på fjernbetjeningen til denne enhed.
BASS
VOL
Du kan optimere baslyden i forhold til dine ønsker.
BASS
• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
BASS ON (BAS FRA) ; OFF (FRA)
18
dan
problemløsning
Kontrollér følgende, inden du anmoder om service.
Symptom
Kontrollér
Afhjælpning
• Er strømledningen sat i
stikkontakten?
• Slut stikket til stikkontakten.
En funktion virker ikke, når der
trykkes på en knap.
• Er din Wireless Audio med
Dock eller fjernbetjeningen
blevet udsat for statisk
elektricitet?
• Fjern strømkablet, og sæt
det til igen.
Der er ingen lyd.
• Er enheden sluttet korrekt til
dit enheden?
• Er funktionen Mute (Tavs)
aktiveret?
• Er lydstyrken skruet helt
ned?
• Tilslut den korrekt.
• Tryk på knappen Mute (Tavs)
for at annullere funktionen.
• Juster lydstyrken.
Fjernbetjening fungerer ikke.
• Er batterierne drænet?
• Er afstanden mellem
fjernbetjeningen og
hovedenheden for stor?
• Udskift med nye batterier.
• Brug den tættere på
hovedenheden.
19
● problemløsning
Enheden vil ikke tænde.
appendiks
SPECIFIKATIONER
Modelnavn
GENERELT
FORSTÆRKER
FREKVENSOMRÅDE
DOCKINGSTRØM
DA-E550
Vægt
1,6 kg
Dimensioner (B x H x D)
462,7 x 122,3 x 151,8 mm
Driftstemperatur
+5°C~+35°C
Driftsfugtighed
10 % til 75 %
Angivet udgangseffekt
5 W/KANAL, 4 OHM, THD = 10%, 1 kHz
Indgangsfølsomhed/impedans
800mV/20Kohm
Signal/støjforhold (analogt input) 65 dB
Kanalseparation (1 kHz)
60 dB
Analogt input
20Hz~22kHz(±3 dB)
iPod
5 V 1,0 A
Galaxy
5 V 1,0 A
* Signal/støjforhold, forvrængning, kanalseparation og anvendelig følsomhed er baseret på måling vha. retningslinjer
fra AES (Audio Engineering Society).
* Nominel specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.
Samsung Electronics erklærer hermed, at dette [Wireless Audio med Dock] er i overensstemmelse med
de obligatoriske krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Denne officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support >
Search Product Support (Søg efter produktsupport) og indtast modelnavnet.
Dette udstyr kan anvendes i alle EU-lande.
20
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Samsung-produkter, bedes du kontakte SAMSUNGS kundeservice.
Område
ALBANIA
AUSTRIA
Kontaktcenter 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Websted
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Område
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Kontaktcenter 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Websted
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid
ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller
Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og
genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (Elektrisk & Elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til
fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
DA-E550
Wireless Audio with Dock
(Wireless Audio with Dock
-järjestelmä)
käyttöopas
kaikki on mahdollista
Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi
osoitteessa
www.samsung.com/register
ominaisuudet
Dual Docking Audio -kaiutinjärjestelmä
Järjestelmän kaksois telakointiaseman, telakan ja laturin käyttö sekä toistaminen Samsung Galaxy -laitteen tai Applelaitteen kautta järjestelmän sisäisten kaiuttimien kautta.
aptX®
aptX mahdollistaa korkealaatuisen Bluetooth-stereoäänen tuottamalla kiinteän äänenlaadun langattoman yhteyden
kautta.
Lisenssi
iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
2
fin
turvallisuusohjeet
TURVALLISUUSVAROITUKSET
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUVARA
ÄLÄ AVAA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä
on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
Tämä symboli kehottaa katsomaan laitteen
mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.
VAROITUS: Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta tulipalo- ja sähköiskuvaara voidaan välttää.
VAROITUS: VOIT VÄLTÄÄ SÄHKÖISKUVAARAN SOVITTAMALLA PISTOKKEEN LEVEÄN KOSKETTIMEN PISTORASIAN
LEVEÄÄN AUKKOON.
• Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa
siihen pääsee helposti käsiksi.
VAROITUS
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Älä aseta vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja, laitteen
päälle.
• Laitteen virta kytketään täysin pois päältä irrottamalla virtajohto seinän pistorasiasta. Tämän vuoksi virtajohdon on
oltava aina helposti saatavilla.
3
VAROTOimeT
68,6mm
2.7 inch
99,1mm
3.9 inch
DUAL DOCK
99,1mm
3.9 inch
99,1mm
3.9 inch
Varmista, että käyttämäsi tasavirtalähteen arvot vastaavat laitteen takana olevassa tarrassa ilmoitettuja arvoja. Aseta laite soveltuvalle
alustalle (kaluste) vaakatasoon siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilmanvaihdolle (70-100 mm). Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja
ei ole peitetty tai tukittu. Älä aseta laitetta kaiuttimien tai muiden mahdollisesti kuumenevien laitteiden päälle. Tämä laite on suunniteltu
jatkuvaan käyttöön. Voit kytkeä virran täysin pois yksiköstä kytkemällä virtajohdon irti pistorasiasta. Kytke virta pois täysin, jos jätät yksikön
käyttämättömään tilaan pitkäksi aikaa.
DUAL DOCK
DUAL DOCK
Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella. Salamaniskun
aikaansaama jännitepiikki voi vahingoittaa laitetta.
Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon tai muiden lämmönlähteiden
lähelle. Laite voi ylikuumentua ja aiheuttaa toimintavian.
DUAL DOCK
Phones
Älä altista laitetta kosteudelle (esim. maljakot), kuumuudelle (esim. takka)
tai voimakkaita sähkö- tai magneettikenttiä aiheuttaville laitteille. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitteeseen tulee toimintahäiriö. Tätä laitetta ei ole
tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen
käyttöön.
Laitteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos laitetta on säilytetty kylmässä.
Jos siirrät laitteen paikasta toiseen talviaikaan, odota ennen käyttöä, että
laite lämpenee huoneenlämpöiseksi noin 2 tunnissa.
4
Tässä laitteessa käytetään paristoja, joiden sisältämät kemikaalit ovat
vahingollisia luonnolle.
Paristoja ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
OMINAISUUDET
2
3
6
7
9
TURVALLISUUSOHJEET
ENNEN ALOITUSTA
kuvaus
KAUKOSÄÄDIN
VIRRAN KYTKEMINEN JA
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
10
11
fin
sisällysluettelo
2Ominaisuudet
2Lisenssi
3Turvallisuusvaroitukset
4Varotoimet
6
6
Ennen käyttöoppaan lukemista
Pakkauksen sisältö
7Etu-/Takapaneeli
9
Kaukosäätimen toiminnot
10 Virran kytkeminen ja katkaiseminen
10 Äänenvoimakkuuden säätäminen
LIITÄNNÄT
11 Kumituen käyttö
12 Laitteen yhdistäminen Dual Dock
-järjestelmään
13 Äänilaitteen kytkeminen AUX IN -liitäntää
käyttäen
15 Yhdistäminen bluetooth-laitteisiin
TOISTAMINEN
16 Telakointitilan käyttö Samsung Galaxy- ja
Apple-laitteiden kanssa
17 Bluetooth-tilan käyttäminen
16
18
19
20
TOIMINNOT
18Lisätoiminnot
VIANMÄÄRITYS
19Vianmääritys
liite
20 Tekniset tiedot
5
ennen aloitusta
Ennen käyttöoppaan lukemista
Huomioi seuraavat kohdat ennen käyttöoppaan lukemista.
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
Kuvake
Termi
Varoitus
Määritelmä
Tämä koskee tilannetta, jossa toiminto ei toimi tai asetukset voivat peruuntua.
Huomautus Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita, jotka auttavat toiminnon käytössä.
Turvallisuusohjeet ja vianmääritys
1) Tutustu turvallisuusohjeisiin ennen kuin käytät tätä tuotetta. (Lisätietoja on sivulla 3)
2) Jos ongelmia esiintyy, katso Vianmääritys-lukua. (Lisätietoja on sivulla 19)
Tekijänoikeudet
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tätä käyttöopasta tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung Electronics Co. -yhtiön
antamaa kirjallista lupaa.
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
Kaukosäädin / Litiumparisto (3V)
Virtasovitin
(Kumituki: 2 kpl)
(Kumipäällyste)
Kumituki / Kumipäällyste
Kangas
▪▪ Lisävarusteiden ulkonäkö voi erota hieman alla olevista kuvista.
6
Käyttöopas
fin
kuvaus
ETU-/TAKAPANEELI
1
4 5
<TAKAPANEELI>
DC 12V 2A
2
● kuvaus
<ETUPANEELI>
3
6
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
7
8
7
1
BASS (BASSO)
2
VOLUME -/+
(ÄÄNENVOIMAKKUUS Voit säätää äänenvoimakkuutta.
-/+)
3
PLAY/PAUSE
(TOISTA/KESKEYTÄ)
Musiikkitiedoston toisto ja keskeytys.
4
DUAL DOCK
(KAKSOISTELAKKA)
Tarjoaa 5-nastaisen telakan Samsung Galaxy -laitteelle tai
30-nastaisen telakan Apple-laitteelle.
5
VALMIUSTILAN LED
6
KAUKOSÄÄTIMEN
TUNNISTIN
Kaukosäätimen tunnistin vastaanottaa kaukosäätimen signaalit.
7
DC 12V
Kytke yksikön DC-sovitin tähän liitäntään.
8
AUX IN (AUX-TULO)
Kytke tähän ulkoisen laitteen analoginen lähtöliitäntä.
Optimoi ääni haluamaksesi.
Valmiustilan LED-valo syttyy valmiustilassa.
Valmiustilan LED-valo sammuu, kun laitteen virrat kytketään päälle.
▪▪ Kun kytket laitteen virran päälle, laite on valmis äänentoistoon n. 4-5 sekunnin kuluttua.
▪▪ Tämä yksikkö voidaan kytkeä mobiililaitteisiin korkeilla äänilähtötasoilla. Kun kytket tämän
yksikön ulkoisiin laitteisiin korkeilla lähtötasoilla, äänilähtöä voidaan pienentää vahvistimen ja
kaiuttimien suojaamiseksi.
▪▪ Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, pidä kiinni pistokkeesta.
Älä vedä johdosta.
8
fin
kaukosäädin
KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT
FUNCTION
● KAUKOSÄÄDIN
POWER BUTTON
(VIRTAPAINIKE)
Kytkee laitteen päälle ja pois
päältä.
FUNCTION BUTTON
(TOIMINTOPAINIKE)
Toiminto-tilan valinta.
PLAY/PAUSE BUTTON
(TOISTO/TAUKO-PAINIKE)
Musiikkitiedoston toisto ja
keskeytys.
CONTROL-PAINIKE
Hakee seuraavan ja edellisen
musiikkitiedoston.
MUTE
VOL
BASS
VOLUME
(ÄÄNENVOIMAKKUUS)
Säätää laitteen äänenvoimakkuutta.
MUTE BUTTON
(MYKISTYSPAINIKE)
Mykistää laitteen äänet.
Voit palauttaa äänen painamalla
painiketta uudelleen.
BASS BUTTON
(BASSOPAINIKE)
Optimoi ääni haluamaksesi.
Pariston asettaminen kaukosäätimeen
1. Avaa kaukosäätimen kansi
asettamalla kyntesi kannen ja
kaukosäätimen rungon väliseen
loveen.
Nosta kansi ja irrota se
kaukosäätimestä.
2. Asenna 3 V -litiumparisto.
Aseta paristo koteloon niin, että merkki
+ osoittaa ylöspäin.
3. Kiinnitä kaukosäätimen kansi
kaukosäätimeen. Aseta yläosa ensin ja
laske kansi sitten alas niin, että se on
suorassa tasossa kaukosäätimen runkoon
nähden. Paina kansi runkoon työntämällä
reunoja alaspäin.
▪▪ Varo, ettei kyntesi jää väliin kantta nostaessasi. Kynsi voi vaurioitua.
Kaukosäätimen toimintaetäisyys
Voit käyttää kaukosäädintä enintään 7 metrin päästä laitteesta suorassa linjassa. Kaukosäädintä voidaan käyttää
enintään 30° pystykulmassa kaukosäätimen tunnistimeen nähden.
9
virran kytkeminen ja
äänenvoimakkuuden säätö
VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN
FUNCTION
tai
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
MUTE
VOL
BASS
1.Voit kytkeä laitteen päälle koskettamalla mitä tahansa laitteen etupaneelin painiketta laitteen ollessa valmiustilassa.
tai
Paina kaukosäätimen POWER (VIRTA) -painiketta.
2.Voit kytkeä laitteen virran pois päältä koskettamalla laitteen etupaneelin +# -painiketta yli 3 sekunnin ajan.
tai
Paina kaukosäätimen POWER (VIRTA) -painiketta uudelleen.
▪▪ Valmiustilan LED-valo on päällä, kun virtajohto on kytketty seinän pistorasiaan ja laitteen virta on pois
päältä. Valmiustilan LED-valo on pois päältä, kun laitteen virta on päällä.
▪▪ Laitteen virta kytketään pois päältä automaattisesti, jos tulosignaalia ei tule 20 minuuttiin.
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla + ja -. Tulotilan LED-valo vilkkuu, kun säädät äänenvoimakkuutta.
LED-valo pysyy päällä, jos lisäät äänenvoimakkuutta sen ollessa asetettuna maksimiin tai vähennät
äänenvoimakkuutta sen ollessa asetettuna minimiin.
FUNCTION
FUNCTION
tai
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
Paina etupaneelin oikeassa kulmassa olevaa +/– -painiketta.
tai
Paina kaukosäätimen VOL +/– (ÄÄN.VOIM. +/–) -painiketta.
▪▪ Äänenvoimakkuus lisääntyy tai vähenee, kun painat VOL +/– (ÄÄN.VOIM. +/–) -painiketta.
▪▪ Voit käyttää myös yhdistettyjen laitteiden äänenvoimakkuussäätimiä käyttämällä Dual Dock- tai Bluetooth10
yhteyttä äänenvoimakkuuden säätämiseksi. Huomaa, että mahdollisuus käyttää yhdistettyjen laitteiden
äänenvoimakkuussäätimiä Bluetooth-yhteyden kautta äänenvoimakkuuden hallitsemiseksi voi olla rajoitettu.
fin
liitännät
KUMITUEN KÄYTTÖ
Kiinnitä kumituki välttääksesi suoraa kontaktia järjestelmän kanssa pidellessäsi Samsung Galaxy- tai Apple-laitetta.
KUMITUKI
● LIITÄNNÄT
1.Kiinnitä kumituki asianmukaiseen paikkaan huomioiden käytettävän laitteen koko.
2.Kun olet kiinnittänyt kumituen, aseta laitteesi Dual Dock -järjestelmään.
Kumituki
KUMIPÄÄLLYSTE
1.Kiinnitä kumipäällyste Dual Dock -järjestelmään.
2.Kun olet kiinnittänyt kumipäällysteen Dual Dock -järjestelmään, aseta laitteesi järjestelmään.
Kumipäällyste
▪▪ Käytä tuotetta siihen kiinnitetyn kumipäällysteen irrottamisen jälkeen, jos sinulla on suojakotelo laitetta
varten.
▪▪ Voit käyttää tätä tuotetta vain silloin, kun suojakotelon paksuus on alle 1,5 mm liittäessäsi
välikappalesuojuksen laitteeseesi. Tuotetta ei voi käyttää, jos suojakotelon paksuus on yli 1,5 mm tai
kotelon muoto poikkeaa tavanomaisesta muodosta.
11
DUAL DOCK
LAiTTeen yHDisTÄminen DUAL DOCK -JÄRJesTeLmÄÄn
Laitteen yhdistäminen Dual Dock -järjestelmään.
DUAL DOCK
1. DUAL DOCk sijaitsee tuotteen etuosassa. Avaa se työntämällä sitä varoen.
2. Jos sinulla on Samsung Galaxy -laite, kytke laite viiden nastan liittimeen (pienempi) kytkeäksesi sen Dual Dock
-järjestelmään. Jos sinulla on Apple-laite, kytke laite Dual Dock -järjestelmässä olevaan 30 nastan liittimeen (suurempi).
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
▪ Kytke Samsung Galaxy -laite päälle ennen kuin kytket sen Dual Dock -järjestelmään.
▪ Tämä laite ei tue Samsung Galaxy- ja Apple-laitteen samanaikaista telakointia.
▪ Yhdistä Samsung Galaxy- tai Apple-laite Docking Audio -järjestelmään ennen telakointitilan
käynnistämistä. (Lisätietoja on sivulla 16)
12
fin
ÄÄniLAiTTeen KyTKeminen AUX in -LiiTÄnTÄÄ KÄyTTÄen
Tässä osiossa käsitellään laitteen kytkemistä äänilaitteeseen.
Yksikkö on varustettu yhdellä analogisella ääniliitännällä äänilaitekytkentää varten.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
● LiiTÄnnÄT
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
AUX IN
Äänijohto
(lisävaruste)
KuulokeEarphones
liitäntä
jack
Ulkoinen laite
AUX IN (AUX-TULO)
Kytke ulkoisen laitteen tai äänilaitteen kuulokeliitäntä laitteen takana olevaan AUX IN (Audio) (AUX-TULO, ääni)
-liitäntään.
Jos laite on kytketty ulkoiseen laitteeseen, kun Samsung Galaxy -laite on samanaikaisesti telakoituna,
tulolähde vaihtuu AUX-lähteen ja Samsung Galaxy -laitteen välillä, kun kosket Samsung Galaxy -laitteen
PAUSE (TAUkO) -painiketta. Voit vaihtaa toiseen tulolähteeseen koskettamalla painiketta uudelleen.
▪ Voit vaihtaa kytkettyjen laitteiden välillä kaukosäätimen Function (Toiminto) -näppäimellä, jos
telakointiasemaan on kytketty useampi laite.
▪ Laitteen virta täytyy katkaista ja sen virtajohto irrottaa ennen laitteen asennusta tai siirtoa.
13
BLUETOOTH
Voit yhdistää Wireless Audio with Dock -järjestelmän Bluetooth-laitteisiin ja nauttia musiikista korkealaatuisella
stereoäänellä ilman johtoja!
Mikä on Bluetooth?
Bluetooth-tekniikan avulla Bluetooth-yhteensopivat laitteet voivat muodostaa yhteyden toistensa kanssa
helposti käyttäen lyhyttä langatonta yhteyttä.
• Bluetooth-laite voi aiheuttaa häiriöitä tai toimintavian käytöstä riippuen:
-- Ruumiinosa koskettaa Bluetooth-laitteen tai Wireless Audio with Dock -järjestelmän lähetin- ja
vastaanotinjärjestelmää.
-- Se on altis sähköiselle vaihtelulle, joka aiheutuu seinän, kulman tai sermin aiheuttamasta häiriöstä.
-- Se on altis sähköhäiriöille samaa taajuuskaistaa käyttävistä laitteista, kuten lääketieteellisistä laitteista,
mikroaaltouunista tai langattomasta lähiverkosta.
• Pidä Wireless Audio with Dock -järjestelmä ja Bluetooth-laite lähellä toisiaan laiteparia
muodostettaessa.
• Mitä pidempi matka Wireless Audio with Dock -järjestelmän ja Bluetooth-laitteen välillä on, sitä
huonompi yhteys on. Jos etäisyys ylittää Bluetoothin toimintasäteen, yhteys katkeaa.
• Alueilla, joissa yhteyden laatu on heikko, Bluetooth-yhteys ei välttämättä toimi kunnolla.
• Bluetooth-yhteys toimii vain Bluetooth-laitteen ollessa lähellä laitetta. Yhteys katkeaa automaattisesti,
jos Bluetooth-laite ei ole kantaman sisäpuolella. Kantaman sisälläkin äänenlaatu voi heikentyä, jos
laitteiden välissä on seiniä tai ovia.
• Langaton laite voi aiheuttaa sähköistä häiriötä, kun se on toiminnassa.
▪▪ Bluetooth-laitteen ja Wireless Audio with Dock -järjestelmän välisen yhteyden muodostamisessa
voidaan tarvita PIN-koodi (salasana). Jos näkyviin tulee PIN-koodin syöttöikkuna, näppäile
<0000>.
▪▪ Wireless Audio with Dock -järjestelmä tukee SBC-dataa (44,1 kHz, 48 kHz).
▪▪ AVRCP-ominaisuutta ei tueta.
▪▪ Muodosta yhteys vain Bluetooth-laitteeseen, joka tukee A2DP (AV) -toimintoa.
▪▪ Et voi muodostaa yhteyttä Bluetooth-laitteeseen, joka tukee vain HF (Hands Free) -toimintoa.
▪▪ Vain yksi Bluetooth-laite voidaan yhdistää kerrallaan.
▪▪ Kun olet kytkenyt Wireless Audio with Dock -järjestelmän pois päältä ja laiteparin
muodostaminen on katkaistu, laiteparin muodostamista ei jatketa automaattisesti. Sinun on
muodostettava laitepari uudelleen.
▪▪ Wireless Audio with Dock -järjestelmä ei välttämättä hae tai yhdistä oikein seuraavissa
tapauksissa:
-- Jos Wireless Audio with Dock -järjestelmän läheisyydessä on voimakas sähkökenttä.
-- Jos useita Bluetooth-laitteita on yhdistetty samaan aikaan Wireless Audio with Dock
-järjestelmään.
-- Jos Bluetooth-laite on kytketty pois päältä, se ei ole paikallaan tai siinä on toimintavika.
-- Huomioi, että laitteet, kuten mikroaaltouunit, langattomat LAN-sovittimet, loisteputkivalot ja
kaasuhellat käyttävät samaa taajuusaluetta kuin Bluetooth-laite. Tämä voi aiheuttaa sähköistä
häiriötä.
14
fin
YHDISTÄMINEN BLUETOOTH-LAITTEISIIN
Tässä osiossa kerrotaan, kuinka Wireless Audio with Dock -järjestelmä yhdistetään yhteensopiviin Bluetoothlaitteisiin.
Wireless Audio with Dock -järjestelmän yhdistäminen Bluetoothlaitteeseen
● LIITÄNNÄT
Varmista, että Bluetooth-laitteesi tukee Bluetooth-yhteensopivaa stereokuuloketoimintoa ennen kuin aloitat.
Yhdistä
Ulkoinen laite
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
1.Valitse Bluetooth-laitteessa Bluetooth-valikko.
(Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.)
2.Hae All Devices (Kaikki laitteet) tai Headsets (Kuulokkeet).
•Näet laiteluettelon.
3.Valitse "[Samsung] W_Audio XXXXXX" hakuluettelosta.
•Jos Bluetooth-laitteen yhdistäminen Wireless Audio with Dock -järjestelmään epäonnistuu, poista Bluetoothlaitteen löytämä "[Samsung] W_Audio XXXXXX" ja hae Wireless Audio with Dock uudelleen. Toista sitten vaiheet
1, 2 ja 3.
Wi-Fi
Bluetooth
AUX
Äänilähde A
Wi-Fi- ja BT-yhteyttä
samanaikaisesti
tukeva kannettava
laite
Äänilähde B
DUAL DOCK
Wireless Audio with Dock
-järjestelmä
▪▪ Kun AUX ja Bluetooth ovat samaan aikaan käytössä, kuten alla on näytetty, ääni toistetaan
mahdollisesti molemmista lähteistä.
15
toistaminen
TELAKOINTITILAN KÄYTTÖ samsung GALAXY- JA APPLELAITTEIDEN KANSSA
Kytke Samsung Galaxy -laite tai Apple-laite Docking Audio -järjestelmään. (Lisätietoja on sivulla 12)
<Samsung Galaxy-laitteet>
Jotta voit käyttää Samsung Galaxy -sarjan laitteita Dual Dock -järjestelmän
kanssa, sinun on ladattava ja asennettava Docking Mode (Telakointitila) -sovellus
Android Marketista laitteelle. Sovelluksen lataaminen:
1. Kosketa Play Storen (Android Market) kuvaketta Samsung Galaxy -laitteen
pääruudulla.
2. Kosketa hakukuvaketta ruudulla, jotta voit käyttää hakupalkkia.
3. Kirjoita [Samsung Wireless Audio with Dock] hakupalkkiin ja tee haku.
4. Etsi ja kosketa kohtaa [Samsung Wireless Audio with Dock]
hakuluettelossa ja aloita lataus.
5. Kosketa [Asenna]-kohtaa.
Musiikin toistaminen:
1-1.Jos käynnistät sovelluksen, kun Wireless Audio with Dock -järjestelmä on
ainoa Bluetooth-yhdistetty laite, PLAY (TOISTA) -kohdan valitseminen laitteellasi muodostaa Bluetoothyhteyden automaattisesti Wireless Audio with Dock -järjestelmän kanssa, jolloin laitteella voidaan toistaa
musiikkia.
1-2.Jos useita laitteita yhdistetään Bluetooth-yhteyden välityksellä, mukaan lukien Wireless Audio with Dock
-järjestelmä,
1) Kun käynnistät sovelluksen, luettelo laitteista, jotka voit yhdistää Wireless Audio with Dock -järjestelmään,
näkyy ruudulla.
2) Toista musiikkia yhdistettyäsi laitteen Wireless Audio with Dock -järjestelmään valitsemalla sen
laiteluettelosta.
-- Jos Bluetooth-laite on yhdistetty Wireless Audio with Dock -järjestelmään aikaisemmin, se ei näy
luettelossa ja yhdistetään automaattisesti.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
2. Jos vaihdat mobiililaitteeseen yhdistetyn Wireless Audio with Dock -järjestelmän, poista jäljellä olevat
laitteeseen tallennetut asetukset ennen uuden laitteen yhdistämistä.
•
; [Clear data (Tyhjennä tiedot)].
▪▪ Kun olet käynnistänyt sovelluksen, mobiililaitteen lataaminen tavallisella laturilla ei häiritse toimintaa.
▪▪ Kun kytket toisen laitteen Wireless Audio with Dock -järjestelmään kytkettyäsi Samsung Galaxy -laitteen
telakointitilassa, Bluetooth-tila voi olla tarpeen kytkeä pois päältä Samsung Galaxy -laitteesta.
▪▪ Jos sinulla on vaikeuksia Samsung Galaxy -laitteen kytkemisessä Dual Dock -järjestelmään, kytke
kaikkien muiden laitteiden Bluetooth-tila pois päältä.
<Apple-laite>
1.Valitse yllä kuvattu tila ja kytke Apple-laite Dual Dock -järjestelmään ”Laitteen yhdistäminen Dual Dock
-järjestelmään” -kohdan mukaisesti (Sivu 12). Kuulet soittoäänen.
2.Valitse <Music> (Musiikki) -valikko Apple-laitteen päävalikosta.
3.Valitse ja toista haluamasi musiikki.
•Musiikki toistetaan Wireless Audio with Dock -järjestelmän kaiuttimien kautta.
16
FIN
▪▪ Toistaessasi videokuvaa laitteeltasi, Play/Pause/Next/Back (Toisto/Tauko/Seuraava/Edellinen) -toiminnot
eivät välttämättä ole käytettävissä.
Käytä toimintoa painamalla laitteen painiketta.
Yhteensopivuusluettelo (Apple-laite)
Telakointitilan kanssa yhteensopivat iPod/iPhone-mallit
Päivitä iPod/iPhone-laite uusimpaan versioon ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa.
● TOISTAMINEN
-- iPod touch, 4. sukupolvi
-- iPod touch, 3. sukupolvi
-- iPod nano, 6. sukupolvi
-- iPod nano, 5. sukupolvi
-- iPhone 4S
-- iPhone 4
-- iPhone 3GS
-- iPod classic
• iPod-ohjelmistoversiosta riippuen laitteesi ei välttämättä ole yhteensopiva tai se ei toimi oikein.

Jos kytket Apple-laitteen, joka ei ole yhteensopiva, valmiustilan LED-valo vilkkuu.
BLUETOOTH-TILAN KÄYTTÄMINEN
Yhdistä Bluetooth-laite Wireless Audio with Dock -järjestelmään. (Lisätietoja on sivulla 15)
Voit kytkeä Bluetooth-laitteen Wireless Audio with Dock -järjestelmän ollessa Bluetooth-tilassa hakemalla Wireless
Audio with Dock -järjestelmän laitteen Bluetooth-luettelosta. Valitse Wireless Audio with Dock ja muodosta yhteys.
Voit valita ja toistaa haluamasi musiikin, kun Wireless Audio with Dock -järjestelmä on yhdistetty.
Musiikki toistetaan Wireless Audio with Dock -järjestelmän kaiuttimien kautta.
▪▪ Jos haluat vaihtaa Bluetooth-tilan kautta toiseen laitteeseen yhdistettyä laitetta, katkaise olemassa
olevan laitteen yhteys ja kokeile muodostaa yhteys toiseen laitteeseen, jota haluat käyttää.
▪▪ Bluetooth-käytön aikana Play/Pause/Next/Back (Toisto/Tauko/Seuraava/Edellinen) -toiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä mobiililaitteesta ja sovelluksesta riippuen.
▪▪ Wireless Audio with Dock -järjestelmään yhdistetyn Bluetooth-laitteen käyttö voi aiheuttaa pätkimistä,
jos sitä käytetään Wireless Audio with Dock -järjestelmän toistaessa AUX-tulon kautta.
Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen Wireless Audio with Dock
-järjestelmästä
Voit peruuttaa Bluetooth-yhteyden muodostamisen Wireless Audio with Dock -järjestelmästä käsin.
Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.
• Wireless Audio with Dock -järjestelmän yhteys katkaistaan.
▪▪ Bluetooth-yhteys toimii vain lähellä laitetta. Yhteys katkeaa automaattisesti, jos etäisyys kasvaa
liian suureksi. Tälläkin etäisyydellä äänenlaatu voi heikentyä, jos laitteiden välissä on seiniä tai ovia.
▪▪ Jos Bluetooth-laite asetetaan takaisin kantoalueelle, voit käynnistää yhdistämisen uudelleen
Bluetooth-laitteen kanssa.
17
toiminnot
LISÄTOIMINNOT
POWER
FUNCTION
VOL
MUTE
VOL
BASS
Toisto/Tauko
FUNCTION
Paina toiston aikana +# -painiketta.
MUTE
VOL
BASS
• Voit pysäyttää tiedoston väliaikaisesti toiston painamalla +# -painiketta.
Toista valittu tiedosto painamalla +# -painiketta.
▪▪ Tämä toiminto ei toimi AUX-tilassa.
Toimintojen käyttäminen
FUNCTION
FUNCTION
Voit vaihtaa Docking (Telakointi)- ja AUX-lähtöihin tilaa vaihtamalla.
MUTE
VOL
Paina tämän laitteen kaukosäätimen FUNCTION -painiketta.
BASS
MUTE
VOL
• Jokaisella painikkeen painalluksella tila vaihtuu seuraavalla tavalla:
iPod (iPhone) ; Galaxy (Bluetooth) ; AUX-tila
BASS
▪▪ Voit tarkistaa toiminnon, jota haluat käyttää, painamalla
kaukosäätimen Function (Toiminto) -näppäintä, jos tuotteeseen
on kytketty useita laitteita samanaikaisesti.
POWER
FUNCTION
VOL
MUTE
VOL
BASS
FUNCTION
Paina toiston aikana [,] -painiketta.
MUTE
VOL
Siirtyminen eteen-/taaksepäin
BASS
• Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, seuraava tiedosto valitaan ]
-painiketta painamalla.
• Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, edellinen tiedosto valitaan [
-painiketta painamalla.
▪▪ Tämä toiminto ei toimi AUX-tilassa.
FUNCTION
Äänen mykistys
FUNCTION
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
FUNCTION
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun täytyy vastata esimerkiksi puhelimeen tai
avata ovi.
1.Voit mykistää laitteen äänet painamalla kaukosäätimen MUTE
(MYKISTYS) (
) -painiketta.
2.Voit palauttaa äänet painamalla uudelleen kaukosäätimen MUTE
(MYKISTYS) (
) -painiketta (tai VOLUME +/– (ÄÄNENVOIMAKKUUS
+/–) -painiketta).
FUNCTION
MUTE
VOL
MUTE
BASS (BASSO) -toiminnon käyttö
BASS
Voit optimoida bassoäänet haluamiksesi.
BASS
VOL
Paina tämän laitteen kaukosäätimen BASS (BASSO) -painiketta.
18
• Jokaisella painikkeen painalluksella tila vaihtuu seuraavalla tavalla:
BASS ON (BASSO KÄYTÖSSÄ) ; OFF (EI KÄYTÖSSÄ)
fin
vianmääritys
Tarkista seuraavat asiat ennen huollon pyytämistä:
Vika
Tarkastuskohde
Korjaustoimi
• Onko virtajohto kytketty
pistorasiaan?
• Kytke virtajohto pistorasiaan.
Toiminto ei toimi painiketta
painettaessa.
• Onko Wireless Audio with
Dock -järjestelmä tai
kaukosäädin altistunut
staattiselle sähkölle?
• Irrota virtajohto ja kytke se
sitten uudelleen.
Ääntä ei kuulu.
• Onko yksikkö kytketty
laitteeseen oikein?
• Onko mykistystoiminto
käytössä?
• Onko äänenvoimakkuus
nollassa?
• Tee kytkennät oikein.
• Peruuta mykistystoiminto
painamalla Mute (Mykistys)
-painiketta.
• Säädä äänenvoimakkuutta.
Kaukosäädin ei toimi.
• Onko paristojen varaus
päässyt loppumaan?
• Onko kaukosäädin liian
kaukana päälaitteesta?
• Vaihda tilalle uudet paristot.
• Käytä kaukosäädintä
lähempänä päälaitetta.
19
● VIANMÄÄRITYS
Laitteeseen ei tule virtaa.
liite
TEKNISET TIEDOT
Mallin nimi
YLEISTÄ
VAHVISTIN
DA-E550
Paino
1,6 kg
Mitat
(leveys x korkeus x syvyys)
462,7 x 122,3 x 151,8 mm
Käyttölämpötila
+5°C-+35°C
Käyttökosteusprosentti
10 – 75 %
Lähtöteho
5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
Tulosignaalin herkkyys ja
impedanssi
800mV/20Kohm
Signaalikohinasuhde
(analoginen tulo)
65 dB
Erotus (1 kHz)
60 dB
TAAJUUSVASTE Analoginen tulo
TELAKOIN- iPod
TILUOKITUS Galaxy
20 Hz - 22 kHz (±3 dB)
5 V, 1,0 A
5 V, 1,0 A
* Signaalikohinasuhde, häiriöt, erotus ja käytettävä herkkyys perustuvat mittauksiin, joissa on käytetty AES (Audio
Engineering Society):n ohjeita.
* Nimellisarvo
- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
- Katso tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta tuotteeseen kiinnitetystä merkintätarrasta.
Samsung Electronics ilmoittaa täten, että tämä [Wireless Audio with Dock] on yhteensopiva EU:n
direktiivin 1999/5 olennaisten vaatimusten ja muiden olennaisten säädösten kanssa.
Virallinen vaatimuksenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com, siirry kohtaan
Support (Tuki) > Search Product Support (Hae tuotetukea) ja anna mallin nimi.
Tätä laitteistoa voidaan käyttää kaikissa EU-maissa.
20
Ota yhteyttä SAMSUNG WORLD WIDE -palveluun
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung-tuotteita, voit ottaa yhteyttä Samsung-tukeen.
Alue
ALBANIA
AUSTRIA
Yhteydenottopiste 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Verkkosivusto
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Alue
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Yhteydenottopiste 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Verkkosivusto
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei
saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd
tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen.
Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne
kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina
toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien
haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän
kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä
tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai
sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
DA-E550
Wireless Audio with Dock
(Trådløst lydsystem med
dokkingstasjon)
brukerhåndbok
forestill deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
Hvis du vil få en mer komplett service, bør du
registrere produktet på
www.samsung.com/register
egenskape
Høyttalersystem med dobbel dokking
Ved hjelp av dette systemets doble dokkingstasjon kan du dokke, lade og deretter spille av fra enten en Samsung
Galaxy-enhet eller en Apple-enhet ved hjelp av systemets innebygde høyttalere.
aptX®
aptX gir deg Bluetooth-lyd av høy stereokvalitet ved å levere kablet lydkvalitet via en trådløs forbindelse.
Lisens
iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle og iPod touch er varemerker som tilhører Apple Inc., og som er registrert
i USA og andre land.
2
nor
sikkerhetsinformasjon
SIKKERHETSADVARSLER
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM
ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører fare
for elektrisk støt eller personskade.
Dette symbolet indikerer viktige
instruksjoner som følger med produktet.
ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må man ikke utsette apparatet for regn eller fuktighet.
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE STØPSLET HELT INN I STIKKONTAKTEN.
• Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet stikkontakt.
• For å kunne koble apparatet fra strømnettet må støpselet trekkes ut av stikkontakten, og derfor må støpselet være lett
tilgjengelig.
FORSIKTIG
• Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, på
apparatet.
• For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være lett
tilgjengelig.
3
FORHOLDsReGLeR
68,6mm
2.7 inch
99,1mm
3.9 inch
DUAL DOCK
99,1mm
3.9 inch
99,1mm
3.9 inch
Kontroller at strømnettet i huset dit er i henhold til informasjonen på baksiden av produktet. Monter produktet horisontalt, på en egnet
base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon (70-100 mm). Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke
plasser enheten eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt. Enheten er konstruert for kontinuerlig bruk. For å slå enheten
helt av trekker du støpslet helt ut av stikkontakten. Trekk støpslet ut av enheten hvis du har til hensikt å la den stå ubrukt over lengre tid.
DUAL DOCK
DUAL DOCK
Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten.
Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade enheten.
Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre varmekilder.
Dette kan føre til at enheten overopphetes og fungerer ukorrekt.
DUAL DOCK
Phones
Beskytt produktet mot fuktighet (f.eks. vaser) og varmekilder (f.eks. ovner)
eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter. Trekk
støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på enheten.
Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet
på personlig bruk.
Det kan oppstå kondens hvis enheten er lagret i lave temperaturer.
Hvis man transporterer enheten om vinteren, må man vente omtrent 2
timer til enheten har nådd romtemperatur før man bruker den.
4
Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er
miljøskadelige.
Ikke kast batteriene i restavfallet.
nor
innhold
Egenskape
2
3
6
7
9
SIKKERHETSINFORMASJON
2Egenskape
2Lisens
3Sikkerhetsadvarsler
4Forholdsregler
KOMME I GANG
6
6
beskrivelser
7Front/Bakpanel
FJERNKONTROLL
STRØMBRYTER OG
VOLUMKONTROLL
10
11
TILKOBLINGER
spille av
16
18
19
20
FUNKSJONER
FEILSØKING
TILLEGG
9
Før du leser brukerhåndboken
Hva er inkludert
Gjennomgang av fjernkontrollen
10 Slå av og på
10 Justere lydnivået
11
12
13
15
Bruke gummien
Koble en enheten til den doble dokken
Koble til en lydenhet ved hjelp av aux in
Koble til andre Bluetooth-enheter
16 Bruke dokkingsmodusen med Samsung
Galaxy-enheter og Apple-enheter
17 Bruke Bluetooth-modus
18 Avanserte funksjoner
19Feilsøking
20Spesifikasjoner
5
komme i gang
Før du leser brukerhåndboken
Vær oppmerksom på følgende terminologi før du leser brukerhåndboken.
Ikoner som benyttes i denne brukerhåndboken
Ikon
Betegnelse
Forsiktig
Merk
Definisjon
Henviser til en situasjon hvor en funksjon ikke fungerer eller hvor innstillinger
kan bli avbrutt.
Involverer tips eller instruksjoner på siden som kan bidra til å få hver funksjon til
å fungere.
Sikkerhetsinstruksjoner og feilsøking
1) Gjør deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk denne produktet. (se side 3)
2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking. (se side 19)
Copyright
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten
forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co.,Ltd.
HVA ER INKLUDERT
Kontroller at tilbehøret under følger med.
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
Fjernkontroll / Litiumbatteri (3V)
Strømforsyning
(Gummistøtter: 2EA)
(Gummiskinn)
Gummistøtte / Gummiskinn
Klut
▪▪ Tilbehøret kan se annerledes ut enn illustrasjonene ovenfor.
6
Brukerhåndbok
nor
beskrivelser
FRONT/BAKPANEL
1
4 5
<BAK>
DC 12V 2A
2
● beskrivelser
<FRONT>
3
6
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
7
8
7
1
BASS
Optimer lyden i henhold til dine ønsker.
2
VOLUM -/+
Justerer lydnivået.
3
SPILL AV/PAUSE
Spiller av eller pauser avspillingen.
4
DOBBELDOKK
Inneholder en 5-pinners dokkingkontakt for Samsung Galaxy-enheter,
og en 30-pinners dokkingkontakt for Apple-enheter.
5
HVILEDIODE
6
SENSOR FOR
FJERNKONTROLL
Fjernkontrollsensoren som mottar signaler fra fjernkontrollen.
7
DC 12V
Koble DC-adapteren til denne kontakten.
8
AUX-INNGANG
Her kan du koble til den analoge utgangen fra en ekstern enhet.
Hviledioden tennes i hvilemodus.
Hviledioden slukker når strømmen til enheten slås på.
▪▪ Når du slår på denne enheten, vil det være en forsinkelse på 4 til 5 sekunder før den kan
reprodusere lyd.
▪▪ Denne enheten kan kobles til mobile enheter med høyt utgangslydnivå.Når du kobler denne
enheten til eksterne enheter med høyt utgangslydnivå, kan den redusere lydsignalet for å
beskytte forsterkeren og høyttalerne.
▪▪ Når du kobler fra strømkabelen fra stikkontakten, må du holde i støpselet.
Ikke trekk i kabelen.
8
nor
fjernkontroll
GJENNOMGANG AV FJERNKONTROLLEN
FUNCTION
● FJERNKONTROLL
STRØMKNAPP
Slår enheten på og av.
FUNKSJONSKNAPP
Velger funksjonsmodus.
SPILL AV/PAUSE-KNAPP
Spiller av eller pauser
avspillingen.
KONTROLL-KNAPP
Søk etter neste eller forrige
musikkfil.
MUTE
VOL
BASS
VOLUM
Justerer lydnivået til enheten.
MUTE-KNAPP
(DEMPEKNAPP)
Demper lyden fra enheten.
Trykk igjen for å gjenopprette
lyden til det forrige lydnivået.
BASS-KNAPP
Optimer lyden i henhold til dine
ønsker.
Installere batteriet i fjernkontrollen
1. Åpne dekselet på fjernkontrollen
ved å sette fingerneglen i
sprekken mellom dekselet og
huset på fjernkontrollen.
Løft så dekselet og ta det av.
2. Installere 3V litiumbatteriet.
Sett inn batteriet i batterilommen med
+ elektroden vendt opp.
3. Fest dekselet til fjernkontrollen på
fjernkontrollen.Sett på oversiden først og
senk dekselet slik at det flukter med huset
på fjernkontrollen, og trykk det deretter
mot huset ved å trykke ned kantene med
hånden.
▪▪ Pass på at fingerneglen ikke kommer i klem i sprekken når du løfter opp dekselet. Du kan
skade fingernegelen.
Bruke fjernkontrollen
Du kan bruke fjernkontrollen opp til 7 meter i rett linje fra enheten. Den kan også brukes med en horisontal vinkel
på opp til 30° fra fjernkontrollføleren.
9
strømbryter og volumkontroll
SLÅ AV OG PÅ
FUNCTION
eller
FUNCTION
MUTE
VOL
BASS
MUTE
VOL
BASS
1.For å slå på denne enheten trykker du en av knappene på frontpanelet når enheten står i standby-modus.
eller
Trykk POWER på fjernkontrollen.
2.For å slå av enheten trykker du +# på frontpanelet i mer enn 3 sekunder.
eller
Trykk POWER på fjernkontrollen på nytt.
▪▪ Hvilededioden lyser når AC-pluggen er koblet til stikkontakten og strømmen er slått av til enheten.
Hviledioden slukker når strømmen til enheten slås på.
▪▪ Strømmen til enheten slår seg av automatisk hvis den ikke mottar innsignal på 20 minutter.
JUSTERE LYDNIVÅET
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
Bruk +, - til å justere volumet.Når du justerer volumet, vil inngangsmodus-dioden blinke.
Lysdioden forblir på hvis du øker volumet når det allerede er stilt på maksimum, eller reduser volumet hvis det
allerede er stilt på minimum.
FUNCTION
FUNCTION
eller
MUTE
MUTE
VOL
BASS
VOL
BASS
Trykk +/– knappen i høyre hjørne på frontpanelet.
eller
Trykk VOL +/– på fjernkontrollen.
▪▪ Lydnivået øker eller reduseres når du trykker VOL +/-.
▪▪ Du kan også bruke volumkontrollene på tilkoblede enheter ved å bruke Dual Dock eller Bluetooth til å styre
volumet. Merk at muligheten til å bruke volumkontrollene på enheter tilkoblet med Bluetooth til å styre
volumet kan være begrenset.
10
DC 12V 2A
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
AUX
IN
nor
tilkoblinger
BRUKE GUMMIEN
Fest gummien for å unngå direkte kontakt med dette settet når du holder i Samsung Galaxy-enheten og Appleenheten.
GUMMISTØTTE
● TILKOBLINGER
1.Fest gummien på et egnet sted. Ta i betraktning størrelsen på enheten du ønsker å bruke.
2.Etter at du har festet gummistøtten, setter du enheten i dobbeldokken.
Gummistøtte
GUMMISKINN
1.Dekk gummiskinnet på dobbeldokken.
2.Etter at du har satt på gummiskinnet på dobbeldokken, plasserer du enheten i den.
Gummiskinn
▪▪ Bruk produktet etter at du har fjernet gummiskinnet som er festet til produktet, hvis du har
beskyttelsesetuiet til enheten.
▪▪ Du kan bare bruke dette produktet når tykkelsen på beskyttelsesetuiet er mindre enn 1,5 mm når du fester
avstandsdekselet på enheten. Det er ikke mulig å bruke dette produktet når tykkelsen på
beskyttelsesetuiet er mer enn 1,5 mm eller har spesielt avrundet fasong.
11
DUAL DOCK
KObLe en enHeTen TiL Den DObLe DOKKen
Hvordan koble enheten til den doble dokken.
DUAL DOCK
1. DUal DOCk er plassert foran på produktet. Trykk forsiktig på denne for å åpne.
2. Hvis du har en Samsung Galaxy-enhet, kobler du enheten til den fempinners (lille) kontakten for å koble den til den
doble dokken. Hvis du har en Apple-enhet, kobler du enheten til den trettipinners (store) kontakten på den doble
dokken.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
▪ Slå på din Samsung Galaxy-enhet før du kobler den til den doble dokkingstasjonen.
▪ Denne enheten støtter ikke samtidig dokking av Samsung Galaxy- og Apple-enheter.
▪ Koble Samsung Galaxy- og Apple-enheten til lyddokkingen før du starter dokkingmodus. (Se side 16)
12
nor
KObLe TiL en LYDenHeT VeD HJeLP AV AuX in
Dette avsnittet forklarer hvordan du kobler enheten til en lydenhet.
Denne enheten er utstyrt med én audio analog kontakt for tilkobling av en lydenhet.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
● TilkoblinGer
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
AUX IN
Lydkabel
(ikke inkludert)
HodetelefonEarphones
kontakt
jack
ekstern enhet
aUX-Inngang
Koble hodetelefonkontakten på den eksterne enheten til AUX IN (Audio) på baksiden av enheten.
Du koblet til en ekstern enhet mens din samsung galaxy-enheter er dokket samtidig, kan du skifte
inngangskilde mellom aUX og samsung galaxy-enheten ved å trykke paUsE-knappen på samsung
galaxy-enheten. Trykk på nytt for å skifte tilbake til den andre inngangskilden.
▪ Bruk funksjonstasten på fjernkontrollen til å skifte mellom de tilkoblede enhetene, hvis flere enheter er
koblet til dokkingstasjonen.
▪ Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
13
BLUETOOTH
Du kan koble det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon til Bluetooth-enheter og spille musikk av beste
stereokvalitet, helt uten kabler!
Hva er Bluetooth?
Bluetooth-teknologien gjør at Bluetooth-kompatible enheter kan kobles sammen på en enkel måte vha.
en trådløs forbindelse med kort rekkevidde.
• En Bluetooth-enhet kan skape støy eller feil, avhengig av bruken, når:
-- Du er i kontakt med mottaker/sender på Bluetooth-enheten eller det trådløse lydsystemet med
dokkingstasjon.
-- Den utsettes for elektriske variasjoner fra hindringer som skyldes vegger, hjørner eller skillevegg.
-- Den utsettes for elektroniske forstyrrelser fra det samme frekvensområdet, inkludert medisinsk utstyr,
mikrobølgeovner og trådløst LAN.
• Hold det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon og Bluetooth-enheten inntil hverandre når de
pares.
• Jo lengre avstand det er mellom det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon og Bluetooth-enheten,
jo dårligere er kvaliteten. Hvis avstanden er lengre enn rekkevidden for Bluetooth-utstyret, mistes
forbindelsen.
• I områder med dårlige mottaksforhold kan det oppstå problemer med Bluetooth-tilkoblingen.
• Bluetooth-forbindelsen fungerer bare fungerer når Bluetooth-enheten er i nærheten av settet.
Tilkoblingen kobles ut automatisk hvis Bluetooth-enheten flyttes utenfor rekkevidde. Selv innenfor
dette området kan lydkvaliteten bli forringet av hindringer som vegger eller dører.
• Denne trådløse enheten kan forårsake elektrisk forstyrrelser under bruk.
▪▪ Det kan hende du trenger en PIN-kode (passord) når du kobler Bluetooth-enheten til det
trådløse lydsystemet med dokkingstasjon. Hvis du blir bedt om å taste inn en PIN-kode, må du
taste inn <0000>.
▪▪ Det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon støtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
▪▪ AVRCP-funksjonen støttes ikke.
▪▪ Må kun tilkobles en Bluetooth-enhet som støtter A2DP (AV)-funksjonen.
▪▪ Du kan ikke koble til en Bluetooth-enhet som bare støtter håndfrifunksjonen.
▪▪ Bare én Bluetooth-enhet kan pares om gangen.
▪▪ Når du har slått av det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon og paringen er frakoblet, vil
ikke paringen bli gjenopprettet automatisk.For å koble til igjen må du pare enhetene igjen.
▪▪ Det kan hende at det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon ikke kobler seg til skikkelig i
følgende situasjoner:
-- Hvis det er et sterkt elektrisk felt rundt det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon.
-- Hvis flere Bluetooth-enheter pares samtidig med det trådløse lydsystemet med
dokkingstasjon.
-- Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke er på plass eller hvis den ikke fungerer som den skal
-- Vær oppmerksom på at mikrobølgeovner, trådløse LAN-adaptere, fluorescerende lys og
gasskomfyrer bruker samme frekvensområde som Bluetooth-enheten, noe som kan
forårsake elektriske forstyrrelser.
14
nor
KOBLE TIL ANDRE BLUETOOTH-ENHETER
Dette avsnittet forklarer hvordan du kobler det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon til Bluetooth-kompatible
enheter.
For å koble det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon til en
Bluetooth-enhet
● TILKOBLINGER
Før du starter må du kontrollere at Bluetooth-enheten støtter Bluetooth-kompatible stereohodetelefoner.
Koble til
Ekstern enhet
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
1.Velg Bluetooth-menyen på Bluetooth-enheten.
(Se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok)
2.Skann eller søk etter Alle enheter eller etter Hodetelefoner.
•Du vil se en liste over enheter.
3.Velg "[Samsung] W_Audio XXXXXX" i listen over søkeresultatene.
•Hvis Bluetooth-enheten ikke klarer å pares med det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon, må du slette
"[Samsung] W_Audio XXXXXX" som ble funnet av Bluetooth-enheten og søke etter det trådløse lydsystemet
med dokkingstasjon på nytt og deretter gjenta trinn 1, 2 og 3.
Wi-Fi
Bluetooth
AUX
Lydkilde A
En portabel enhet
som støtter Wi-Fi og
BT samtidig
Lydkilde B
DUAL DOCK
Trådløst lydsystem med
dokkingstasjon
▪▪ Når AUX og Bluetooth brukes samtidig som vist over, kan lyden komme fra begge samtidig.
15
spille av
BRUKE DOKKINGSMODUSEN MED Samsung GALAXY-ENHETER
OG APPLE-ENHETER
Koble Samsung Galaxy-enheten eller Apple-enheten til lyddokkingsystemet. (Se side 12)
<Samsung Galaxy-enheter>
For å bruke Samsung Galaxy-enheter sammen med den doble
dokkingstasjonen, må du laste ned og installere Docking Mode-programmet fra
Android Market til enheten.Følg disse trinnene for å laste ned:
1. Trykk på ikonet PlayStore (Android) på hovedskjermen til Samsung Galaxyenheten.
2. Trykk søkeikonet på skjermen for å få fram søkelinjen.
3. I søkelinjen skriver du inn [Samsung Wireless Audio with Dock] og
søker.
4. I søkeresultatlisten finner og trykker du på [Samsung Wireless Audio
with Dock] for å starte nedlastingen.
5. Trykk [Installer].
Gå fram slik for å spille musikk:
1-1.Hvis du starter appen når det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon er den eneste enheten for Bluetooth-
tilkobling, trykk PLAY (SPILL AV) på enheten for automatisk etablering av Bluetooth-forbindelsen til det
trådløse lydsystemet med dokkingstasjon og enheten spiller av musikk.
1-2.Hvis det er flere enheter for Bluetooth-tilkobling, inkludert trådløst lydsystem med dokkingstasjon,
1) Når du starter appen, vises listen over enhetene du kan koble til det trådløse lydsystemet med
dokkingstasjon.
2) Spill musikk etter tilkobling til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon ved å velge det på listen over
enheter.
-- Hvis det allerede er en Bluetooth-enhet paret med det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon, vil den
ikke vises på listen og kobles til automatisk.
DC 12V 2A
AUX IN
ONLY FOR SERVICE
2. Hvis du bytter ut det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon som du har paret med den mobile enheten,
skal du slette de gjenværende innstillingene lagret på enheten før den pares på nytt.
•
; [Clear data (Slett data)].
▪▪ Når du har startet programmet, vil ikke kjøringen forstyrres hvis du lader den mobile enheten med en
vanlig lader.
▪▪ Når du kobler en annen enhet til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon etter at du har koblet til
Samsung Galaxy-enheten i dokkingmodus, må du slå av Bluetooth-modus i Samsung Galaxy-enheten.
▪▪ Hvis du har problemer med å koble til Samsung Galaxy-enheten til den doble dokkingstasjonen, slår
du av alle andre enheters Bluetooth-modus.
<Apple-enhet>
1.Velg modus som beskrevet over, og koble Apple-enheten til den doble dokkingstasjonen som beskrevet i
“Koble en enhet til den doble dokkingsstasjonen” (side 12). Du vil høre en ringelyd.
2.Velg menyen <Music> (Musikk) på hovedskjermen til Apple-enheten.
3.Velg og spill musikken du ønsker.
•Musikken vil bli spilt gjennom høyttalerne til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon.
16
NOR
▪▪ Når du spiller en video med enheten, kan det hende at funksjonene for spill av/pause/neste/tilbake
ikke er tilgjengelige.
Bruk knappen på enheten din til å betjene den.
Kompatibilitetsliste (Apple-enhet)
● spille av
Dokkingmodus-kompatible iPod/iPhone-modeller
Oppdater programvaren til din iPod/iPhone til siste versjon før du bruker den sammen med denne
enheten.
-- iPod touch 4.-generasjon
-- iPod touch 3.-generasjon
-- iPod nano 6.-generasjon
-- iPod nano 5.-generasjon
-- iPhone 4S
-- iPhone 4
-- iPhone 3GS
-- iPod classic
• Avhengig av versjon av iPod-programvaren, er det ikke sikkert at enheten er kompatibel eller vil
fungere normalt.

Hvis du kobler til en Apple-enhet som ikke er kompatibel, blinker Standby-dioden.
BRUKE BLUETOOTH-MODUS
Koble Bluetooth-enheten til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon. (Se side 15)
For å koble til Bluetooth-enheten når det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon er i Bluetooth-modus, må du
søke etter det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon på enhetens Bluetooth-liste.Velg det trådløse lydsystemet
med dokkingstasjon og koble til.Så snart det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon er koblet til, kan du velge og
spille musikken du ønsker.
Musikken vil bli spilt gjennom høyttalerne til det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon.
▪▪ Hvis du ønsker å skifte enhet som er koblet til via Bluetooth-modus til den andre enheten, kobler du
fra den eksisterende enheten og forsøker å koble til den andre enheten du ønsker å bruke.
▪▪ Når Bluetooth-kommunikasjon er aktiv, avhenger betjeningen av spill av/pause/neste/tilbake av
hvilken mobil enhet og applikasjon som brukes.
▪▪ Hvis du betjener Bluetooth-enheten som er paret med det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon,
kan det gi hakkete lyd hvis den betjenes samtidig som det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon
spiller av fra AUX-inngangen.
Koble Bluetooth-enheten fra det trådløse lydsystemet med
dokkingstasjon
Du kan avbryte Bluetooth-paringen fra det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon.For instruksjoner,
se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok.
• Det trådløse lydsystemet med dokkingstasjon kobles fra.
▪▪ Bluetooth-forbindelsen bare fungerer når den er i nærheten av settet. Tilkoblingen blir koblet fra
automatisk hvis avstanden blir for lang. Selv innenfor dette området kan lydkvaliteten bli
forringet av hindringer som vegger eller dører.
▪▪ Hvis Bluetooth-enheten kommer tilbake til det effektive området, kan du starte på nytt for å
gjenopprette paringen med Bluetooth-enheten.
17
funksjoner
AVANSERTE FUNKSJONER
POWER
FUNCTION
VOL
MUTE
VOL
BASS
Spill av / Pause
FUNCTION
Trykk +# under avspilling.
MUTE
VOL
BASS
• Trykk +# igjen for å stoppe avspilling av filen midlertidig.
Trykk +# for å spille valgt fil.
▪▪ Denne funksjonen fungerer ikke i Aux-modus.
Bruke funksjon
FUNCTION
FUNCTION
Skift modus for å skifte til dokking- og AUX-kildene.
MUTE
VOL
Trykk FUNCTION på fjernkontrollen til denne enheten.
BASS
MUTE
VOL
• Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:
iPod (iPhone) ; Galaxy (Bluetooth) ; AUX-modus
BASS
▪▪ Sjekk funksjonen du ønsker å bruke ved å trykke
funksjonsknappen på fjernkontrollen når flere enheter er koblet til
produktet samtidig.
POWER
FUNCTION
VOL
MUTE
VOL
BASS
FUNCTION
Trykk [,] under avspilling.
MUTE
VOL
Hoppe framover/bakover
BASS
• Når det er mer enn én fil og du trykker ], velges neste fil.
• Når det er mer enn én fil og du trykker [, velges forrige fil.
▪▪ Denne funksjonen fungerer ikke i Aux-modus.
Dempe lyden
FUNCTION
Dette er nyttig når det ringer på eller du får en telefon.
FUNCTION
MUTE
MUTE
VOL
BASS
FUNCTION
2.Trykk MUTE (
) på fjernkontrollen på nytt (eller trykk VOLUM +/–) for å
høre lyden igjen.
Bruke BASS-funksjonen
Lar deg optimere basslyden slik du ønsker den.
FUNCTION
MUTE
MUTE
BASS
VOL
18
) på
BASS
VOL
VOL
1.For å dempe lyden til enheten trykker du knappen MUTE (
fjernkontrollen.
BASS
Trykk BASS på fjernkontrollen til denne enheten.
• Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:
BASS PÅ ; AV
nor
feilsøking
Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.
Symptom
Kontroller
Løsning
• Er støpselet satt inn i
kontakten?
• Sett inn strømledningen.
En funksjon virker ikke når en
knapp trykkes.
• Har det trådløse lydsystemet • Trekk ut støpselet og sett
med dokkingstasjon eller
det inn igjen.
fjernkontrollen vært utsatt for
statisk elektrisitet?
Det kommer ikke noen lyd.
• Er enheten korrekt tilkoblet
enheten?
• Er MUTE-funksjonen
aktivert?
• Er lydstyrken satt til laveste
nivå?
• Sett kablene inn korrekt.
• Trykk MUTE for å avbryte
funksjonen.
• Juster lydstyrken.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
• Er batteriene oppbrukte?
• Er det for stor avstand
mellom fjernkontrollen og
hovedenheten?
• Sett inn nye batterier.
• Hold nærmere
hovedenheten.
● FEILSØKING
Enheten vil ikke slå seg på.
19
tillegg
SPESIFIKASJONER
Modellnavn
GENERELT
FORSTERKER
DA-E550
Vekt
1,6 kg
Dimensjoner (B x H x D)
462,7 x 122,3 x 151,8 mm
Driftstemperaturområde
+5 °C - +35 °C
Fuktighetsområde drift
10 % til 75 %
Nominell utgangseffekt
5W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
Inngangsfølsomhet/impedans
800mV/20Kohm
S/N-forhold (analog inngang)
65 dB
Separasjon (1kHz)
60 dB
FREKVENAnalog inngang
SRESPONS
DATA FOR
DOKKING
20Hz~22kHz(±3 dB)
iPod
5 V 1,0 A
Galaxy
5 V 1,0 A
* S/N-forhold, forvrengning, separasjon og ustabil følsomhet er basert på målinger ved hjelp av retningslinjene til
AES (Audio Engineering Society).
* Nominell spesifikasjon
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.
Samsung Electronics erklærer med dette at denne [Trådløst lydsystem med dokkingstasjon] er i samsvar
med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Den offisielle konformitetserklæringen finner du på http://www.samsung.com, gå til Support > Search
Product Support (søk igjennom kundestøtte) og skriv inn modellnavnet.
Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
20
Ta kontakt med SAMSUNG WORLDWIDE
Hvis du har spørsmål eller kommentarer som gjelder Samsung produkter må du ta kontakt med SAMSUNG
kundesenter.
Område
ALBANIA
AUSTRIA
Kontaktsenter 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Internettside
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Område
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Kontaktsenter 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Internettside
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av
batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene
Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer
avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på
ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om
hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Code No. AH68-02474Q (00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement