Samsung UD55C-B Betjeningsvejledning

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Samsung UD55C-B Betjeningsvejledning | Manualzz

LFD-SKÆRM

Brugervejledning

UD46C-B

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

BN46-00331A-01

Indholdsfortegnelse

Inden produktet anvendes

Ophavsret 5

Sikkerhedsforanstaltninger 6

Symboler 6

Rengøring 6

Opbevaring 7

Elektricitet og sikkerhed 7

Installation 8

Betjening 10

Forholdsregler ved håndtering af panelet 13

Forberedelser

Kontrol af indholdet

Fjernelse af emballagen

Kontrol med komponenterne

14

14

15

Dele 17

Eksternt sensorsæt 17

Bagside 19

Fjernbetjening 21

Tilslutning via et IR-stereokabel (sælges separat) 24

Inden installation af produktet

(installationsvejledning) 25

Hældningsvinkel og rotation 25

Ventilation 25

Mål 26

Installation af vægmonteringen 27

Installation af vægmonteringen

Specifikationer til vægbeslag (VESA)

27

28

Fjernbetjening 29

Kabeltilslutning 29

Tilslutning 32

Kontrolkoder 33

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontroller inden tilslutning

40

40

Tilslutning til en pc 41

Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type) 41

Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

42

42

Tilslutning med et HDMI-kabel 43

Ændring af opløsningen

Ændring af opløsningen på Windows XP

Ændring af opløsningen på Windows Vista

Ændring af opløsningen på Windows 7

Ændring af opløsningen på Windows 8

44

44

44

45

45

Tilslutning af en ekstern skærm

Tilslutning til en videoenhed

Tilslutning med et AV-kabel

Tilslutning med komponentkablet

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

Tilslutning med et HDMI-kabel

Tilslutning til et lydsystem

46

46

46

47

47

48

49

Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat) 50

MagicInfo 50

Input

Source List 53

PIP 54

PIP 54

Source 55

Size 56

Position 56

Transparency 57

Edit Name 57

Source AutoSwitch Settings 58

Source AutoSwitch 58

Primary Source Recovery 58

Primary Source 59

Secondary Source 59

Picture

Mode 60

Custom 61

Color Tone 62

Color Control 62

2

Indholdsfortegnelse

Color Temp. 63

Image Lock 63

Auto Adjustment 64

Signal Balance 64

Signal Balance 64

Signal Control 64

Size 65

HDMI Black Level 65

PIP Picture 66

Dynamic Contrast 66

Lamp Control 67

Picture Reset 67

Picture

Mode 68

Custom 69

Color Tone 70

Color Temp. 70

Size 71

Digital NR 71

HDMI Black Level 72

Film Mode 72

PIP Picture 73

Dynamic Contrast 73

Lamp Control 74

Picture Reset 74

Sound

Mode 75

Custom 76

Auto Volume 76

SRS TS XT 77

Sound Select 77

Sound Reset 78

Setup

Language 79

Time 80

Clock Set 80

Sleep Timer 80

Timer1 / Timer2 / Timer3 80

Holiday Management 80

Menu Transparency 81

Safety Lock 81

Change PIN 81

Lock 81

Energy Saving 82

Video Wall 82

Video Wall 82

Format 83

Horizontal 83

Vertical 84

Screen Position 84

Safety Screen 85

Pixel Shift 85

Timer 86

Bar 86

Eraser 87

Pixel 87

Side Gray 88

Resolution Select 88

Power On Adjustment 89

OSD Rotation 89

Advanced Settings 90

Temperature 90

Auto Power 90

Button Lock 91

User Auto Color 91

Standby Control 92

Lamp Schedule 92

3

Indholdsfortegnelse

OSD Display 93

Software Upgrade 94

Setup Reset 95

Reset All 95

Brug af MDC

Multi Control 96

Installation/afinstallation af MDC-program 97

Installation 97

Afinstallation 97

Hvad er MDC?

Tilslutning til MDC

98

98

Tilslutningsstyring 101

User Login 102

Auto Set ID 103

Kloning 104

Kommandoen Forsøg igen 105

Kom i gang med MDC

Opbygning af hovedskærm

106

107

Menuer 107

Skærmjustering 109

Avancerede funktioner 112

Lydjustering 114

Systemkonfiguration 114

Funktionsindstillinger 123

Andre funktioner 126

Gruppeadministration 127

Planlægningshåndtering 129

Problemløsningsvejledning 131

Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter 133

Afprøvning af produktet

Kontrol af opløsning og frekvens

Kontroller følgende.

133

133

134

Spørgsmål & svar 137

Specifikationer

Generelt 139

Strømsparer 142

Forudindstillede timertilstande 143

Appendiks

Kontakt SAMSUNG 145

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne) 153

Produktet er ikke defekt. 153

En produktskade, som kunden har forårsaget. 153

Andet 153

Korrekt bortskaffelse 154

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) 154

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

154

Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder 155

Bedste billedkvalitet

Beskyttelse mod efterbilleder

155

156

Licens 158

Terminologi 159

4

Kapitel 01

Inden produktet anvendes

Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis

-

(a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.

(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

-

(b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.

(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

5

Sikkerhedsforanstaltninger

Forsigtig!

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)

DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.

AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.

Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.

Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.

Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og vedligeholdelsesdokumentation.

Symboler

Advarsel!

Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.

Forsigtig!

Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.

Rengøring

― Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.

― Gør følgende ved rengøring.

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

1

Sluk produktet og computeren.

2

Afbryd strømkablet fra produktet.

― Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

3

Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.

Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.

!

Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

4

Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.

Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.

5

Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.

6

Tænd produktet og computeren.

Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

6

Opbevaring

Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i nærheden.

― Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).

Elektricitet og sikkerhed

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Advarsel!

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.

Overophedede stikkontakter kan medføre brand.

Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

!

Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

En løs forbindelse med medføre brand.

!

Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).

Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe strømledningen under en tung genstand.

Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.

Der kan opstå brand.

7

Forsigtig!

!

!

!

Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.

Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra

Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.

Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på strømknappen på fjernbetjeningen.

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

Installation

Advarsel!

Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

Der kan opstå brand.

Få en tekniker til at montere vægbeslaget.

Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.

Brug kun godkendte kabinetter.

Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

!

Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.

Børn kan blive kvalt.

!

8

!

Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.

Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Forsigtig!

!

Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.

Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

• Produktet kan falde ned og beskadige børn.

Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil overflade.

Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt.

Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

!

SAMSUNG

!

Tab ikke produktet under flytning.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.

Skærmen kan blive beskadiget.

Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.

Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

Sæt produktet forsigtigt ned.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine partikler, kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller banegård, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.

9

Betjening

Advarsel!

!

!

Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.

Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

!

Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

Børn kan komme alvorligt til skade.

Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.

!

Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på produktet.

Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.

Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

GAS

Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.

Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

10

!

100

Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

Det kan medføre eksplosion eller brand.

Forsigtig!

Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

!

Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet

(via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).

Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter

Samsungs servicecenter.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter

Samsungs servicecenter.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

!

!

-_-

!

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.

Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.

Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

Dit syn kan forringes.

Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.

Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.

Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

11

!

!

!

Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.

Det kan lindre trætte øjne.

Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.

Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.

Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.

Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give personskader.

Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

!

!

Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

For høj lyd kan føre til høreskader.

Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.

Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.

Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).

Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.

Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.

Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.

Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.

Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.

12

Forholdsregler ved håndtering af panelet

Stil ikke produktet som vist på billedet.

Panelet er skrøbeligt og kan tage skade.

!

Læg produktet ned for at håndtere det som vist på billedet.

• emballagen kan bruges.

Sørg for at bruge håndtagene på bagsiden, når du flytter produktet.

!

Tag ikke fat i noget område af produkt, der befinder sig inden for 15 mm af fronten.

13

Kapitel 02

Forberedelser

Kontrol af indholdet

Fjernelse af emballagen

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

1

Fjern den sorte låseanordning på boksens bund.

1 2 3

2

Brug udskæringerne i boksen, løft og fjern boksens top.

3

Kontroller komponenterne, og fjern flamingoen og plasticposen.

― Udseendet af de virkelige komponenter kan være anderledes end på det viste billede.

4

Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.

14

-

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.

-

Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste billede.

-

Der medfølger ikke en sokkel til produktet.

Hvis du vil montere et stativ, kan du købe et separat.

Kontrol med komponenterne

Komponenter

― Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Hurtig opsætningsvejledning Garantikort

(ikke til rådighed visse steder)

-

+

+

Batterier (

s.22

)

(ikke til rådighed visse steder)

Fjernbetjening (

s.21

)

Brugervejledning

Strømkabel

Wall-mount Fixed Bracket Kit

MagicInfo Lite Edition-softwarecd

D-SUB-kabel (

s.41

)

15

-

Følgende elementer kan købes hos din nærmeste forhandler.

Elementer der sælges separat

Vægbeslag Fod RS232C-Stereo-kabel (

s.98

)

DVI-kabel (

s.42

) HDMI-DVI-kabel (

s.42

)

HDMI-kabel (

s.43

) Videokabel (

s.46

) Stereokabel Komponentkabel (

s.47

)

RCA-stereokabel (

s.49

)

RCA-kabel (

s.46

)

AV-/komponentadapter (

s.46

)

Lydadapter (

s.46

) LAN-kabel (

s.99

) Netværksboks (

s.50

)

DP-DVI-kabel

16

Dele

Eksternt sensorsæt

― Det eksterne sensorsæt indeholder en fjernbetjeningssensor, en lysstyrkesensor og funktionstaster. Hvis du monterer skærmen på en væg, kan du flytte det eksterne sensorsæt hen på siden af skærmen.

― Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan

ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Navn

Fjernbetjeningssensor

Lyssensor

Strømindikator

Knappen SOURCE

Knappen POWER

Beskrivelse

Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på LCD-skærmen.

― Hold området mellem fjernbetjeningssensoren og fjernbetjeningen fri for forhindringer.

Detekterer automatisk intensiteten af lyset omkring en valgt skærm og justerer skærmens lysstyrke.

Slukker i tændt tilstand og blinker grønt i strømsparetilstand.

Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand.

Vælger den indgangskilde, som en ekstern enhed er tilsluttet til.

Brug denne knap til at tænde og slukke for LCD-skærmen.

17

Tilslutning af det eksterne sensorsæt på siden

― Dette eksterne sensorsæt kan monteres på en hvilken som helst del af skærmen ved hjælp af den dobbeltklæbende tape, der følger med til sensoren.

― Det eksterne sensorsæt kan også monteres på en væg i nærheden af skærmen.

― Undlad at montere det eksterne sensorsæt på skærmen, hvis skærmens sider ikke er lavet af plast eller metal. Ellers kan skærmen tage skade.

18

Bagside

― Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan

ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

CONTROL IN

IR OUT

RJ45 MDC

RS232C IN

RS232C OUT

PC AUDIO

IN OUT

AV /

COMPONENT IN

D-SUB IN

ON

Port

CONTROL IN

IR OUT

RJ45 MDC

RS232C IN

RS232C OUT

PC AUDIO IN

PC AUDIO OUT

AV / COMPONENT IN

D-SUB IN

HDMI IN 1, HDMI IN 2

DVI OUT (LOOPOUT)

DVI IN (MagicInfo)

DVI IN

(MagicInfo)

POWER

HDMI IN 1

HDMI IN 2

DVI OUT

(LOOPOUT)

Beskrivelse

Leverer strøm til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra lysføleren.

Modtager fjernbetjeningssignalet via det eksterne sensorkort og sender signalet via LOOP OUT.

Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.

Tilsluttes til MDC med et RS232C-kabel.

Modtaget lyd fra en computer via et lydkabel.

Sluttes til en kildeenheds lyd.

Sluttes til en kildeenhed med AV-/komponentadapteren.

Tilsluttes til en kildeenhed med et D-USB-kabel.

Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.

Tilsluttes til et andet produkt med et DVI-kabel.

Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et DP-DVI-kabel.

19

Tyverisikringslås

― Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.

― Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

Sådan låses en tyverisikring:

1

Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.

2

Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.

3

Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.

4

Lås låseenheden.

-

En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.

-

Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

-

Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

20

Fjernbetjening

― Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

Tænd for produktet.

Juster lydstyrken.

Vælg en tilsluttet kildeenhed.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

VOL

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite/S

MENU

BLANK

Slukker for produktet.

Angiv adgangskoden i OSD-menuen, eller skift kanal.

-

Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

Afbryd lyden.

Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på lydstyrkeknapperne (+ VOL -).

Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til forrige menu.

21

Lynvalg af de mest anvendte funktioner.

TOOLS INFO

Gå tilbage til forrige menu.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

Startknap til MagicInfo Quick.

MagicInfo kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks.

Denne knap er deaktiveret for produkter, der ikke understøtter MagicInfo.

Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen

Viser oplysninger på skærmen.

Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu, eller juster indstilling for en mulighed.

Aktiverer et fremhævet menuelement.

Afslut den eksisterende menu.

Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt indstillingerne

PC

,

DVI

eller

HDMI.

.

Indstiller sikkerhedslåsen.

-

Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

22

Justering af skærmmenuen med fjernbetjeningen

Knapper Beskrivelse

1

Åbn skærmmenuen.

2

Vælg mellem

Input

,

Picture

,

Sound

,

Setup

eller

Multi

Control

på den viste OSD-menuskærm.

Fjernbetjeningens rækkevidde

30˚

30˚

3

Skift indstillinger efter ønske.

4

Færdiggør indstilling.

Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30 til højre eller venstre.

― Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.

― Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.

― Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.

5

Luk skærmmenuen.

23

Tilslutning via et IR-stereokabel (sælges separat)

Styring af flere skærmprodukter via fjernbetjeningen

• Tilslut porten [IR OUT] på produktet til porten [CONTROL IN] på det andet skærmprodukt ved hjælp af det særlige stereokabel.

En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod produkt

modtages af både skærmprodukt og .

― Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.

IR OUT

Styring af flere skærmprodukter via et eksternt sensorsæt (sælges separat)

En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod produkt (som det eksterne sensorsæt er sluttet til), modtages af både skærmprodukt og .

― Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.

CONTROL IN

1

CONTROL IN

2

1

CONTROL IN

2

24

Inden installation af produktet

(installationsvejledning)

15 ˚

― For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.

-

Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.

-

Ellers kan det falde ned og medføre personskade.

-

Sørg for at installere det angivne vægbeslag.

Hældningsvinkel og rotation

― Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

• Dette produkt kan hældes med en vinkel på højst 15 i forhold til en lodret væg.

For at anvende produktet lodret (portræt): Drej det med uret, så LED'en peger nedad.

Ventilation

Installation på en lodret væg

A Mindst 40 mm

B Omgivende temperatur: Under 35 C

Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende A-temperatur ikke overstiger 35 C.

A

B

Figur 1,1 Set fra siden

25

B

A

E

C

Figur 1,2 Set fra siden

Mål

2

1

Figur 1,3 Set fra siden

D

4

3

D

Installation på en skrå væg

― Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

Plan

A Mindst 40 mm

B Mindst 70 mm

C Mindst 50 mm

D Mindst 50 mm

E Omgivende temperatur: Under 35 C

― Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 C.

5

Modelnavn

1 1 2 2 3 3 4

Enhed: mm(tommer)

4 5

UD46C-B

1023.7

1018.3

572.9

578.3

― Ikke alle tegninger har det korrekte målestoksforhold. Nogle mål kan ændres uden forudgående varsel.

Kontroller målene, før du monterer produktet. Der tages forbehold for typografiske fejl og trykfejl.

95.5

26

Installation af vægmonteringen

Installation af vægmonteringen

Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.

Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.

Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.

27

Specifikationer til vægbeslag (VESA)

― Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet.

Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.

Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre alvorlige kvæstelser.

Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen, medfølger.

Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.

I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.

Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til produktet.

Undlad at installere produktet med en hældning på mere end 15 grader.

Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.

Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.

Enhed: mm(tommer)

Modelnavn VESAskruehulspecifikationer

(A * B) i mm

Standardskrue Antal

UD46C-B

600 400 M8, L12~16

― Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk stød.

28

Fjernbetjening

Kabeltilslutning

RS232C-kabel

Grænseflade

Ben

Bithastighed

Databit

Paritet

Stopbit

Flow-kontrol

Maks. længde

RS232C (9 bens)

TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)

9600 bps

8 bit

Ingen

1 bit

Ingen

15 m (kun skærmet type)

Benlayout

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Ben

1

2

6 7 8 9

Signal

Detekter bærebølge

Modtagede data

Afsendte data

Klargør dataterminal

Signaljord

Klargør datasæt

Send anmodning

Parat til at sende

Ringeindikator

29

RS232C-kabel

Stik: 9-bens D-Sub

Kabel: Krydset kabel

9 5 5 9

LAN-kabel

Benlayout

6

-P1-

1

-P1-

Hun Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

--------

-P2-

1

2

3

Tx

Rx

Gnd

-P2-

Hun

1

-P2-

6

6

7

8

4

5

2

3

1

Ben nr.

1 2 3 4 5 6 7 8

Standardfarve

Hvid og orange

Orange

Hvid og grøn

Blå

Hvid og blå

Grøn

Hvid og brun

Brun

Signal

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

30

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Stik: RJ45 MDC

Direkte LAN-kabel (PC til HUB)

HUB

P2

RJ45 MDC

P1

P1

P2

RJ45 MDC

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

LAN-krydskabel (PC til PC)

RJ45 MDC

P1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signal

RX+

RX-

TX+

TX-

31

Tilslutning

Tilslutning 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

Tilslutning 2

RJ45

Tilslutning 3

RJ45

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

32

Kontrolkoder

Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA Kommandotype 0

Kontrol (kontrolkommandoen Set)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA Kommandotype 1

Data

Værdi

Tjeksum

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kommando

Kommandotype

Strømstyring

Lydstyrke

Styring af indgangskilde

Styring af skærmtilstand

Styring af skærmstørrelse

Styring af PIP til/fra

Styring af automatisk justering

Styring af tilstanden Videovæg

Sikkerhedslås

Kommando

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

0x5C

0x5D

Værdiområde

0~1

-

0~100

-

0~255

0~1

0

0~1

0~1

Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.

F.eks. Tænd & ID=0

ID Tjeksum Header

0xAA

Kommando

0x11

Datalængde

1

Data 1

"Power"

Header

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalængde

1

Data 1

1

12

For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke med ACK.

33

Strømstyring

Funktion

Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.

Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x11 0

Tjeksum

Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x11 1

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

1: Strøm TIL

0: Strøm FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

'A'

Data

"Power" r-CMD

0x11

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x11

Vær1

"ERR"

Tjeksum

Vær1

"Power"

Tjeksum

Tjeksum

Lydstyrke

Funktion

Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.

Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x12 0

Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)

Header

0xAA

Kommando

0x12

ID Datalængde

1

Data

"Volume"

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Tjeksum

Vær1

"Volume"

Vær1

"ERR"

Tjeksum

Tjeksum

34

Styring af indgangskilde

Funktion

Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.

Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x14 0

Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x14 1

"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.

0x14 Pc

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Indgangskilde

Komponent

MagicInfo

DVI_video

RF (tv)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Data

"Input Source"

Tjeksum

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer kun på

"Get"-kommandoer.

― Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 and HDMI2_PC .

MagicInfo

er tilgængelig på modeller, der

MagicInfo

-funktionen.

― RF (tv) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder tv.

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 "Input Source"

"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Vær1

"ERR"

Tjeksum

35

Skærm

Funktion

Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.

Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen

Video Wall

er aktiveret.

― Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.

Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x18 0

Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x18 1

"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoom

Bred zoom

4 : 3

Data

"Screen Mode"

Tjeksum

Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x18

Vær1

"Screen

Mode"

"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'N'

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået r-CMD

0x18

Vær1

"ERR"

Tjeksum

Tjeksum

36

Styring af skærmstørrelse

Funktion

Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.

Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x19 0

Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x19

"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19 "ERR"

Vær1

"Screen

Size"

Tjeksum

Tjeksum

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af PIP til/fra

Funktion

PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.

― Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.

― Tilstanden kan ikke styres, hvis

Video Wall

er indstillet til

On

.

― Denne funktion er ikke tilgængelig i

MagicInfo

.

Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x3C 0

Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x3C 1

Data

"PIP"

Tjeksum

"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.

1: PIP TIL

0: PIP FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

Tjeksum

"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Tjeksum

37

Styring af autojustering (PC, kun BNC)

Funktion

Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.

Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)

Ingen

Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)

Header Kommando ID Datalængde Data

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x3D

Tjeksum

Vær1

"Auto

Adjustment"

Tjeksum

Nak

Header

0xAA

Kommando ID

0xFF

Datalængde Ack/Nak

3 'A'

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået r-CMD

0x3D

Vær1

"ERR"

Tjeksum

Styring af tilstanden Videovæg

Funktion

Video Wall

-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.

Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor

Video Wall

er aktiveret.

Denne funktion er ikke tilgængelig i

MagicInfo

.

Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x5C 0

Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x5C 1

Data

"Video Wall Mode"

Tjeksum

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

1:

Full

0:

Natural

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "Video Wall

Mode"

Tjeksum

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

38

Sikkerhedslås

Funktion

Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen

Safety Lock

på et produkt.

Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.

Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x5D 0

Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)

Header Kommando ID Datalængde Data Tjeksum

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

1: TIL

0: FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D

Vær1

"Safety

Lock"

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

Tjeksum

Nak

Header

0xAA

Kommando ID

0xFF

Datalængde

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x5D

Vær1

"ERR"

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Tjeksum

39

Kapitel 03

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontroller følgende, inden du slutter dette produkt til andre enheder.

Enheder, der kan sluttes til dette produkt, omfatter pc'er, videokameraer, højttalere, set-top-bokse og DVD/Blu-ray-diskafspillere.

Kontroller inden tilslutning

― Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.

Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.

― Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.

Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.

― Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.

― Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

40

Tilslutning til en pc

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

En pc kan sluttes til produktet på flere måder.

Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)

D-SUB IN

PC AUDIO IN

41

Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)

DVI IN (MagicInfo)

PC AUDIO IN

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

― Når du slutter en pc til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille

Edit

Name

til

DVI PC

for at få adgang til video- og lydindhold gemt på pc'en.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

PC AUDIO IN

42

Tilslutning med et HDMI-kabel

HDMI IN 1, HDMI IN 2

43

Ændring af opløsningen

― Juster opløsningen og opdateringshastigheden i kontrolpanelet på din pc for at få den bedste billedkvalitet.

― Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.

Ændring af opløsningen på Windows XP

Gå til Kontrolpanel Skærm Indstillinger, og skift opløsningen.

Ændring af opløsningen på Windows Vista

Gå til Kontrolpanel Personlige indstillinger Skærmindstillinger, og skift indstillingen.

44

Ændring af opløsningen på Windows 7

Gå til Kontrolpanel Skærm Skærmopløsning, og skift opløsningen.

Ændring af opløsningen på Windows 8

Gå til Indstillinger Kontrolpanel Skærm Skærmopløsning, og skift opløsningen.

45

Tilslutning af en ekstern skærm

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

DVI OUT (LOOPOUT)

PC AUDIO IN

Tilslutning til en videoenhed

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

― Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.

Tilslutning med et AV-kabel

AV / COMPONENT IN

PC AUDIO IN

46

Tilslutning med komponentkablet

AV / COMPONENT IN

PC AUDIO IN

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

― Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et

HDMI-DVI-kabel. For at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden.

Når du slutter en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille

Edit Name

til

DVI Devices

for at få adgang til video- og lydindhold, der er gemt på videoenheden.

― Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og

576p.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

PC AUDIO IN

47

Tilslutning med et HDMI-kabel

Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til

1080p)

Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et

HDMI-kabel.

Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.

-

Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et HDMI/DVI- og lydkabler.

Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMItilstand, til produktet. Hvis der opstår et sådant problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.

Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.

Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.

Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.

Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AV Device

48

Tilslutning til et lydsystem

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

PC AUDIO OUT

49

Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)

― Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter et netværksmodul, i den brugervejledning, der fulgte med til netværksmodulet, da du købte det.

MagicInfo

Hvis du vil bruge

MagicInfo

, skal du tilslutte et netværksmodul (sælges separat) til produktet.

― Hvis du vil ændre indstillingerne for MagicInfo, skal du køre "MagicinfoSetupWizard" på skrivebordet.

― Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger

MagicInfo

, på den dvd, der følger med til netværksmodulet.

― Oplysningerne i dette afsnit kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

― Hvis der opstår et problem, efter at du har installeret et andet operativsystem end det, der fulgte med til netværksmodulet, efter gendannelse af den forrige version af operativsystemet eller efter installation af software, der ikke er kompatibel med det medfølgende operativsystem, kan du ikke benytte dig af teknisk support og vil blive opkrævet et gebyr ved besøg af en servicetekniker. Du vil heller ikke kunne bytte produktet eller få pengene tilbage.

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Application - step 1

MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)

MagicInfo-i Premium (Web-based version)

Select Later

Få adgang til MagicInfo-tilstand

1

Når du har installeret og tilsluttet netværksmodulet (sælges separat) til produktet, skal du tænde for det.

2

Tryk på SOURCE på fjernbetjeningen, og vælg

MagicInfo

.

3

Vælg det program, der skal startes som standard, når MagicInfo starter.

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

50

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select TCP/IP - step 2

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 102

Subnet mask:

Default gateway:

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 0 . 1

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22

Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Language -step 3

Select the language you want to install on the system for menus and dialogs.

Current Language : Engilsh

Chinese [Traditional]

German

English

French

Italian

Japanese

Korean

Russian

Swedish

Turkish

Chinese [Simplified]

Portuguese

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

4

Angiv IP-oplysningerne.

5

Vælg et sprog. (Standardsproget er engelsk).

51

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Screen Type - step 4

Landscape

Portrait

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Setup Information

1. Application : MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\

2. Internet Protocol [TCP/IP]

IP : 192.168.0.102

3. Language : English

4. Screen Type : Landscape

Do not show again

< Back(B) Apply Finish Cancel

6

Vælg en visningstilstand.

7

Dobbelttjek de valgte indstillinger.

― Hvis der ikke vises et udførselsikon, skal du dobbeltklikke på

MagicInfo

-ikonet på skrivebordet. Ikonet vises nederst til højre på skærmen.

52

Kapitel 04

Input

Source List

MENU m : T

Source List

ENTER

PC

DVI

AV

Component

HDMI1

HDMI2

MagicInfo

Move

----

----

: ----

----

----

----

----

Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

-

Hvis du vil bruge

MagicInfo

, skal du tilslutte et netværksmodul (sælges separat) til produktet.

Bruges til at vælge

PC

,

HDMI

eller andre eksterne indgangskilder, der er sluttet til LCD-skærmen.

Bruges til at vælge en skærm efter dit ønske.

1

PC

2

DVI

Deaktiveres, når en netværksboks er installeret.

3

AV

4

Component

5

HDMI1

6

HDMI2

7

MagicInfo

Deaktiveres, når en netværkboks er tilsluttet.

53

PIP

PIP

PIP

Source

Size

Position

Transparency

Off

PC

On

Medium

Move Enter Return

Tænder/slukker

PIP

Skærm

Off

/

On

.

Off

/

On

― Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

― PIP slås fra, når LCD-skærmen er tilsluttet en ekstern kilde.

― Hvis du vælger

― Funktionen

PIP

, , bliver

er ikke tilgængelig, når

Size

,

Position

Video Wall

er

og

On

.

Transparency

ikke aktiveret.

― Når eksterne AV-enheder som videobåndoptagere eller DVD-afspillere er sluttet til LCD-skærmen, sætter

PIP

dig se video fra disse enheder i et lille vindue som er lægges oven på PC-videosignalet.

54

Source

PIP

Source

Size

Position

Transparency

On

DVI

AV

HDMI 1

HDMI 2

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Vælger indgangskilde til PIP.

Uden netværksmodul

Hovedbillede

PC

DVI

AV

HDMI1

HDMI2

PC

PC

PC

Underbillede

DVI

,

AV

,

HDMI1

,

HDMI2

PC

Med netværksmodul

Hovedbillede

PC

Underbillede

AV

,

HDMI1

,

HDMI2

AV

HDMI1

HDMI2

PC

PC

PC

MagicInfo

(Netværksboks)

PC

,

AV

,

Component

― PIP er deaktiveret, hvis den primære skærm ikke modtager noget signal.

55

Size

PIP

Source

Size

Position

Transparency

: On

HDMI 1

----

----

:투명하게

Move Enter

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Position

PIP

Source

Size

Position

Transparency

On

: HDMI 1

----

----

:투명하게

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Ændrer af PIP-vinduets størrelse.

Picture

>

Size

ændres til

16:9

, når

PIP

er

On

.

Ændrer PIP-vinduets position.

56

Transparency

PIP

Source

Size

Position

Transparency

Move

On

HDMI 1

----

----

Medium

Low

Opaque

Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Edit Name

PC

DVI

AV

Component

HDMI1

HDMI2

---- ▶

---- ▶

---- ▶

---- ▶

: ---- ▶

---- ▶

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Indstiller gennemsigtigheden af PIP-vinduer.

High

Medium

Low

Opaque

Navngiv den indgangsenhed, der er tilsluttet indgangsstikkene, for at gøre det lettere at vælge en indgangskilde.

VCR

/

DVD

/

Cable STB

/

HD STB

/

Satellite STB

/

AV Receiver

/

DVD Receiver

/

Game

/

Camcorder

/

DVD Combo

/

DHR

/

PC

/

DVI PC

/

DVI Devices

― De viste enheder varierer, afhængigt af den eksterne indgangstilstand.

Ved tilslutning af en PC til HDMI-stikket, skal du indstille

Edit Name

til

PC

. I andre tilfælde skal du indstille

Edit Name

til

AV

.

Men da 640x480, 720P(1280x720), og 1080p(1920x1080) er almindelige signaler til

AV

og

PC

, skal du huske at indstille

Edit

Name

i overensstemmelse med indgangssignalet.

― Menuen

Picture

ændres, afhængigt af indgangssignalet og

Edit Name

.

Ved brug af en DVI-til-HDMI-kabeltilslutning (der ikke understøtter lyd og video på samme tid), skal lydstikket tilsluttes med et separat lydkanal.

Når en pc er tilsluttet, så indstil

Edit Name

til

DVI PC

for at kunne nyde video og lyd fra den tilsluttede pc.

Når en AV-enhed er tilsluttet, så indstil

Edit Name

til

DVI Devices

for at kunne nyde video og lyd fra den tilsluttede AVenhed.

57

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

Primary Source Recovery

Primary Source

Secondary Source

:   DVI

:   PC

Move Enter Return

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

-

Source AutoSwitch Settings

er deaktiveret, hvis

PIP

er indstillet til

On

.

Primary Source Recovery

Source AutoSwitch

Primary Source Recovery

Primary Source

:

Secondary Source

: On

On

:   PC

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Source AutoSwitch

Når

Source AutoSwitch

er

On

, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.

Primary Source

-valget aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.

Secondary Source

-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig. Hvis den primære eller den sekundære videokilde ikke genkendes, søger skærmen igen. Hvis der ikke findes nogen aktiv video, viser skærmen meddelelsen om intet signal.

Når valgmuligheden

Primary Source

er indstillet til

All

, søger skærmen alle videokildeindgangene to gange i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.

Off

/

On

Source AutoSwitch

-valg og

PIP

-funktion: Hvis

Source AutoSwitch

-valget er indstillet til

On

, fungerer

PIP

-funktionen ikke.

Source AutoSwitch

-valget skal indstilles til

Off

for at

PIP

-funktionen fungerer.

― Når

Source AutoSwitch

-valget er

On

, og/eller

Primary Source Recovery

er

On

, bliver skærmens strømsparetilstand inaktiv.

― Når

Primary Source Recovery

er

On

, er det kun valgene

Primary Source

og

Secondary Source

, der er aktive og kan skiftes efter ønske. Se

PIP

>

Source

for kompatible signaler for hver primær indgangskilde.

Når

Primary Source Recovery

er

On

, bliver kun videoindgangene

Primary Source

og

Secondary Source

søgt for aktiv video.

Primary Source

bliver valgt, hvis der findes aktiv video. Findes der ikke aktiv video, vælges

Secondary Source

. Findes ingen video i

Secondary Source

, vises meddelelsen om intet signal.

Off

/

On

58

Primary Source

Source AutoSwitch

Secondary Source

Primary Source Recovery

Primary Source

:

: DVI

: On

: On

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Secondary Source

Source AutoSwitch

Primary Source Recovery

Primary Source

: PC

Secondary Source

:

: On

: On

DVI

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Angiv

Primary Source

for den automatiske indgangskilde.

Angiv

Secondary Source

for den automatiske indgangskilde.

59

Kapitel 05

Picture

PC / DVI / MagicInfo tilstand

Mode

MENU m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Color Tone

Color Control

Color Temp.

Image Lock

Auto Adjustment

More

Move

: 사용자

Enter

조정

Advertisement

----

Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

LCD-skærmen har fire automatiske billedindstillinger ("

Information

", "

Advertisement

" og "

Custom

"), der er forudindstillet fra fabrikken.

Information

Anbefales til kommunikation af nøjagtige oplysninger (f.eks. offentlige oplysninger).

Advertisement

Anbefales til visning af reklamer (f.eks. videoer eller indendørs- eller udendørsreklamer).

Custom

― Ikke tilgængelig, når tilstanden

Dynamic Contrast

er indstillet til

On

.

60

Custom

Contrast

Brightness

Sharpness

Gamma :

Natural

Mode1

Mode2

Mode3

Enter Return

90

90

50

Move

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre kontrast og lysstyrke efter eget ønske.

― Ved at justere billeder med funktionen

Custom

, skifter

Mode

til

Custom

-tilstand.

― Ikke tilgængelig, når tilstanden

Dynamic Contrast

er indstillet til

On

.

Contrast

Justerer kontrasten.

Brightness

Justerer kontrasten.

Sharpness

Justerer skarpheden.

Gamma

Juster billedets lysstyrke i mellemområdet (Gamma).

Natural

Mode1

Indstiller billedet lysere end

Natural

.

Mode2

Indstiller billeder mørkere end

Mode1

.

Mode3

Øger kontrasten mellem mørke og lyse farver.

61

Color Tone

Mode

Custom

Color Tone

Color Control

Color Temp.

: Custom

Cool

Image Lock

Auto Adjustment Custom

More

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Color Control

Red

Green

Blue

50

50

50

Move Enter

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Farvetonerne kan ændres.

― Ikke tilgængelig, når tilstanden

Dynamic Contrast

er indstillet til

On

.

Off

/

Cool

/

Normal

/

Warm

/

Custom

― Hvis du indstiller

Color Tone

til

Cool

,

Normal

,

Warm

eller

Custom

, deaktiveres funktionen

Color Temp.

.

― Hvis du indstiller

Color Tone

til

Off

, deaktiveres funktionen

Color Control

.

Justerer den individuelle røde, grønne og blå farvebalance.

― Ikke tilgængelig, når tilstanden

Dynamic Contrast

er indstillet til

On

.

Red

/

Green

/

Blue

62

Color Temp.

Color Temp. 10000K

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Color Temp.

er en måling af billedfarvernes 'varme'.

― Denne funktion er aktiveret, når

Mode

er indstillet til

Custom

, og

Dynamic Contrast

og

Color Tone

er

Off

.

Image Lock

Coarse

Fine

Position

Move Enter Return

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

-

Kun tilgængelig i tilstanden

PC

.

2200

55

Image Lock

anvendes til at fine-tune (finjustere) og opnå det bedste billede ved at fjerne støj, der skaber ustabile billeder med flimren og rystelser. Hvis du ikke opnår tilfredsstillende resultater med justeringen Fine (Fin), skal du bruge justeringen Coarse

(Grov), og derefter bruge Fine igen.

Coarse

Fjerner støj, som f.eks. lodrette striber. Coarse-justeringen flytter muligvis skærmbilledområdet. Du kan flytte det til midten med menuen til vandret kontrol.

Fine

Fjerner støj, som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen består efter finjustering, skal du gentage finjusteringen efter justering af frekvensen (klokhastigheden).

Position

Justerer skærmplaceringen vandret og lodret.

63

Auto Adjustment

i

Auto Adjustment

Please wait.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

-

Kun tilgængelig i tilstanden

PC

.

Signal Balance

Signal Balance

Signal Control

: 사용 자

조정

On

Move Enter

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Værdierne for

Fine

,

Coarse

og

Position

justeres automatisk.

Når du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto.

Signal Balance

Vælger enten

On

eller

Off

med signalbalancen.

Signal Control

― Tilgængelig, når

Signal Control

er indstillet til

On

.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

/

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

64

Size

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

: 100

16:9

4:3

Original Ratio

: Off

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

HDMI Black Level

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

: 16:9

:

Normal

Low

: Off

: 100

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Size

kan skiftes.

16:9

/

4:3

/

Original Ratio

Når en dvd-afspiller eller en set-top-boks tilsluttes til dit produkt via HDMI eller DVI, kan det medføre en forringelse af billedkvaliteten, som f.eks. en forøgelse af sortniveauet, lav kontrast eller fejlfarvning mv., afhængigt af den eksternt tilsluttede enhed. I dette tilfælde skal du justere dit produkts billedkvalitet ved at konfigurere

HDMI Black Level

.

Normal

/

Low

65

PIP Picture

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint G 50 R

100

45

76

60

50

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Dynamic Contrast

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

: 16:9

: Normal

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

Move Enter Return

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Justerer indstillinger for PIP-skærm.

― Tilgængelige tilstande:

PIP On

Contrast

Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.

Brightness

Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.

Sharpness

Justerer skarpheden i PIP-vinduet på skærmen.

Color

Justerer farven i PIP-vinduet på skærmen.

PIP

-indgangen fungerer kun i tilstandene

AV

,

HDMI1

eller

HDMI2

.

Tint

Føjer en naturlig tone til PIP-vinduet.

PIP

-indgangen fungerer kun i tilstandene

AV

,

HDMI1

eller

HDMI2

.

Dynamic Contrast

er automatisk detektering af det visuelle signalinput og justering for at skabe den bedste kontrast.

Off

/

On

― Denne funktion er deaktiveret, når

PIP

eller

Energy Saving

er

On

.

66

Lamp Control

Lamp Control 100

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Justerer inverterpæren for at spare på strømforbruget.

― Ikke tilgængelig, når tilstanden

Dynamic Contrast

er indstillet til

On

.

Picture Reset

i

Reset picture settings?

Yes No

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Nulstil skærmindstillingerne.

67

Kapitel 06

Picture

AV / HDMI / TV / Component tilstand

Mode

MENU m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

Size

Digital NR

HDMI Black Level

More

Move

Enter

: 16:9

Standard

Movie

Custom

: 16:9

: On

: Normal

Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

LCD-skærmen har fire automatiske billedindstillinger ("

Dynamic

", "

Standard

", "

Movie

" og "

Custom

"), der er forudindstillet fra fabrikken.

Dynamic

Standard

Movie

Custom

― Ikke tilgængelig, når tilstanden

Dynamic Contrast

er indstillet til

On

.

68

Custom

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint G 50

50

50

50

50

50

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre kontrast og lysstyrke efter eget ønske.

― Ikke tilgængelig, når tilstanden

Dynamic Contrast

er indstillet til

On

.

Contrast

Justerer kontrasten.

Brightness

Justerer kontrasten.

Sharpness

Justerer billedets skarphed.

Color

Justerer billedets farve.

Tint

Føjer en naturlig tone til skærmen.

― Skyderen

Tint

vises kun, når inputkilden er

AV

,

Component

,

HDMI1

eller

HDMI2

.

69

Color Tone

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

Size

Digital NR

More

Move

: Custom

: 16:9

Cool2

: 16:9

Warm1

Warm2

Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Color Temp.

Color Temp. 10000K

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Farvetonerne kan ændres. De individuelle farvekomponenter kan også justeres af brugeren.

― Ikke tilgængelig, når tilstanden

Dynamic Contrast

er indstillet til

On

.

Off

/

Cool2

/

Cool1

/

Normal

/

Warm1

/

Warm2

― Hvis du indstiller

Color Tone

til

Cool2

,

Cool1

,

Normal

,

Warm1

eller

Warm2

, deaktiveres funktionen

Color Temp.

.

― Ændring af en indstilling i menuen

Color Tone

, ændrer skærmtilstanden til

Custom

.

Color Temp.

er en måling af billedfarvernes 'varme'.

― Denne funktion er aktiveret, når

Mode

er indstillet til

Custom

, og

Dynamic Contrast

og

Color Tone

er

Off

.

70

Size

16:9

Zoom1

Zoom2

4:3

Screen Fit

Custom

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Digital NR

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

: Custom

: Normal

Size : 16:9

Digital NR :

Off

On

More

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Size

kan skiftes.

16:9

Indstiller billedet til bredformatet 16:9.

Zoom1

Forstørrer billedformatet på skærmen.

Zoom2

Forstørrer billedstørrelsen til mere end

Zoom1

.

4:3

Indstiller billedet til 4:3-format.

Screen Fit

Viser inputscenerne, som hvis de var uden afskæring, når der modtages HDMI 720p-, 1080i-, 1080p-signaler.

Custom

Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.

Med funktionen til digital støjreduktion kan du glæde dig over klarere og skarpere billeder.

Off

/

On

― Funktionen

Digital NR

er ikke tilgængelig for alle opløsninger.

71

HDMI Black Level

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

Size

: Custom

: Normal

: 16:9

Digital NR : On

HDMI Black Level :

More

Low

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Film Mode

More

Film Mode

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

Off

On

: Off

100

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Når en dvd-afspiller eller en set-top-boks tilsluttes til dit produkt via HDMI eller DVI, kan det medføre en forringelse af billedkvaliteten, som f.eks. en forøgelse af sortniveauet, lav kontrast eller fejlfarvning mv., afhængigt af den eksternt tilsluttede enhed. I dette tilfælde skal du justere dit produkts billedkvalitet ved at konfigurere

HDMI Black Level

.

Normal

/

Low

― Til Timing, der kan anvendes for både PC og DTV i

HDMI

- og DTV-tilstand bliver

HDMI Black Level

aktiveret.

Film Mode

kalibrerer unaturlige billeder, når du viser en film (24 billeder) på et tv (30 billeder).

Bevægende undertekster kan virke ødelagte, når denne tilstand aktiveres.

― I tilstanden

HDMI

er denne funktion tilgængelig, når indgangssignalet er interlaced scanning. Den er ikke tilgængelig i progressiv scanning.

Off

/

On

72

PIP Picture

Contrast

Brightness

Sharpness

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

50

50

50

Dynamic Contrast

More

Film Mode

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

Off

Off

100

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Justerer indstillinger for

PIP

-skærm.

Contrast

Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.

Brightness

Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.

Sharpness

Justerer skarpheden i PIP-vinduet på skærmen.

Dynamic Contrast

er automatisk detektering af det visuelle signalinput og justering for at skabe den bedste kontrast.

Off

/

On

― Denne funktion er deaktiveret, når

PIP

eller

Energy Saving

er

On

.

73

Lamp Control

Lamp Control 100

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Justerer inverterpæren for at spare på strømforbruget.

― Ikke tilgængelig, når tilstanden

Dynamic Contrast

er indstillet til

On

.

Picture Reset

i

Reset picture settings?

Yes No

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Nulstil skærmindstillingerne.

74

Kapitel 07

Sound

Mode

MENU m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Auto Volume

SRS TS XT :

Music

Movie

Speech

Sound Select

Sound Reset

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

LCD-skærmen har en indbygget hi-fi-stereoforstærker.

Standard

Vælg

Standard

for fabriksindstillingerne (standard).

Music

Vælg

Music

, når du ser musikvideoer eller koncerter.

Movie

Vælg

Movie

, når du ser film.

Speech

Vælger

Speech

, når du ser udsendelser, der hovedsagelig består af tale (f.eks. nyheder).

Custom

Vælger

Custom

hvis du vil justere indstillingerne efter dine egne personlige ønsker.

75

Custom

Bass

Treble

Balance L 50

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Auto Volume

Mode

Custom

: Custom

Auto Volume

SRS TS XT :

: 표준

On

Sound Select

Sound Reset

: Main

Move Enter

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

50

50

R 50

Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige ønsker.

― Du kan godt høre lyden, selv om værdien er indstillet til 0.

― Hvis du justerer lyden med funktionen

Custom

, skifter

Mode

til

Custom

-tilstand.

Bass

Fremhæver lavfrekvenslyd.

Treble

Fremhæver højfrekvenslyd.

Balance

Gør det muligt at justere lydbalancen mellem venstre og højre højttaler.

Reducerer forskellen i lydstyrkekontrol mellem sendere.

Off

/

On

76

SRS TS XT

Mode

Custom

: Custom

Auto Volume

SRS TS XT :

Sound Select

: Off

:

Off

On

Sound Reset

Move

Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Sound Select

Mode

Custom

Auto Volume

SRS TS XT

Sound Select

Sound Reset

: Custom

: Off

: Off

Sub

Move Enter

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

Image Lock

er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere.

TruSurround XT giver en tiltalende, virtuel surroundsoundoplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne tv-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

Off

/

On

Aktiver lyden for enden den primære eller den sekundære skærm i tilstanden

PIP

.

― Tilgængelig, når

PIP

er indstillet til

On

.

Main

/

Sub

77

Sound Reset

i

Yes

Reset sound settings?

No

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Nulstil lydindstillingerne.

78

Kapitel 08

Setup

Language

MENU m : T

Language

ENTER

Language

Time

Safety Lock

Video Wall

Safety Screen

More

Move

English

Deutsch

Español

Français

Italiano

Svenska

Русский

Português

Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan vælge et af 14 sprog.

― Det valgte sprog påvirker kun OSD-sproget. Det påvirker ikke den software, der kører på computeren.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский

Português ,Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文 ,日本語, 한국어

79

Time

Clock Set

Sleep Timer

Timer1

Timer2

Timer3

Holiday Management

 

10:04 am   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

 

   ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælger blandt en af fire tidsindstillinger:

Clock Set

,

Sleep Timer

,

Timer

og

Holiday Management

.

Clock Set

Aktuel tidsindstilling.

Sleep Timer

Slukker automatisk for LCD-skærmen på et bestemt tidspunkt.

Off

/

30

/

60

/

90

/

120

/

150

/

180

Timer1 / Timer2 / Timer3

Du kan indstille LCD-skærmen til at tænde eller slukke automatisk på et bestemt tidspunkt.

― Kun aktiveret, når uret er indstillet med menuen

Clock Set

.

― Med muligheden

Manual

kan du vælge en ugedag.

Holiday

: Vælger du

Apply

, er timeren ikke tilgængelig under ferie. Vælger du

Don't Apply

, er timeren tilgængelig under ferie.

Holiday Management

Add

Du kan registrere helligdage.

Delete Selected

Du kan slette valgte helligdage.

― Kun aktiveret, når der er valgt registrerede helligdage.

― Der kan vælges og slettes mere end en helligdag.

Delete All

Du kan slette alle de registrerede helligdage.

80

Menu Transparency

Language

Time

Menu Transparency

Safety Lock

Video Wall

Safety Screen

More

Move Enter

: English

: 투명하게

Medium

Low

Opaque

Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Safety Lock

Change PIN

Lock

 

     ▶

     ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Ændrer OSD-baggrundens gennemsigtighed.

High

/

Medium

/

Low

/

Opaque

Change PIN

Adgangskoden kan ændres.

Den forudindstillede adgangskode for LCD-skærmen er "0000".

― Hvis du har glemt din adgangskode, skal du trykke på knapperne INFO EXIT MUTE på fjernbetjeningen for at nulstille adgangskoden til "0000".

Lock

Dette er funktionen, som låser OSD’en for at opretholde de aktuelle indstillinger og forhindrer, at andre ændrer de aktuelle indstillinger.

81

Energy Saving

Language

Time

Menu Transparency

Safety Lock

Energy Saving

Video Wall

Safety Screen

More

Move

: English

: High

Off

On

Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Video Wall

Video Wall    

Format

 : On   ▶

 : Full  ▶

Horizontal    

: 1    ▶

Vertical    

Screen Position

 

: 1   ▶

 

   ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Denne funktion justerer enhedens strømforbrug for at spare energi.

Off

/

On

Video Wall

En

Video Wall

er en række videoskærme, der er sammenkoblet, så hver skærm viser en del af det komplette billede, eller hvor det samme billede gentages på hver skærm.

Når

Video Wall

er tændt, kan du justere skærmindstillingerne for

Video Wall

.

― Når

Video Wall

kører, er funktionerne til

Size

ikke tilgængelige.

― Deaktiveret, når

PIP

er indstillet til

On

.

Slukker/tænder for funktionen

Video Wall

for den valgte skærm.

Off

/

On

82

Format

Video Wall     

: On   ▶

Format

 : Full  ▶

Horizontal    

Vertical    

Screen Position

 

 

: 1    ▶

: 1   ▶

     ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Horizontal

Video Wall     

: On 

Format

Vertical    

Screen Position

 

 

: Full 

: 1  

 

: 1   

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Format

kan vælges for at se en opdelt skærm.

Full

Giver et fuldt skærmbillede uden marginer.

Natural

Viser et naturligt billede med det oprindelige aspektforhold intakt.

Indstiller hvor mange vandrette dele skærme skal opdeles i.

Femten justeringsniveauer: 1~15.

― Hvis

Vertical

er indstillet til

15

, er den maksimale værdi for

Horizontal 6

.

83

Vertical

Video Wall     

: On   

Format

 

Horizontal    

Vertical    

Screen Position

: Full  

: 1  

 

: 1   

     ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Screen Position

Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstiller hvor mange lodrette dele skærme skal opdeles i.

Femten justeringsniveauer: 1~15.

― Hvis

Horizontal

er indstillet til

15

, er den maksimale værdi for

Vertical 6

.

Skærmen kan opdeles i flere billeder. Der kan vælges et antal skærme med et andet layout ved opdeling.

Vælg en tilstand fra

Screen Position

.

Væg en skærm fra Display Selection.

Valget bliver indstillet bed at trykke på et tal i den valgte tilstand.

Skærmen kan opdeles i højst 100 underskærme.

― Når der er tilsluttet mere end fire skærme, anbefaler vi XGA-opløsningen (1024*768) eller større for at forhindre enhver billedforringelse.

84

Safety Screen

Pixel Shift     

: On   ▶

Horizontal

Vertical    

Time    

 

: 4   

 

: 4   

 

: 4 min  

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Pixel Shift

Pixel Shift

For at undgå efterbilleder på skærmen kan du bruge denne funktion til at få pixels til at flytte sig på LCD'en i vandret eller lodret retning.

Off

/

On

Horizontal

Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.

Fem justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Vertical

Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.

Fem justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Time

Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.

85

Timer

Timer

Mode

   

Period    

Time    

 

 

: On   

 

: Bar 

 

: 4 Hour 

 

: 4 sec

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Bar

Timer

Du kan indstille timeren til Screen Burn Protection. Hvis du starter handlingen med at slette evt. restbillede, udføres sletningen for i den angivne tidsperiode og afsluttes derefter automatisk.

Off

/

On

Mode

Du kan ændre typen for

Safety Screen

.

Bar

/

Eraser

/

Pixel

Period

Brug denne funktion til at angive udførelsesperioden for hver tilstand, der er indstillet i

Timer

.

Time

Indenfor den indstillede tidsperiode skal du angive et tidspunkt for udførelse.

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte lange sorte og hvide lodrette linjer.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

86

Eraser

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte et rektangulært mønster.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Pixel

Denne funktion forhindrer ghosting-billeder ved at flytte mange pixels på skærmen.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

87

Side Gray

Pixel Shift

Timer

Bar

Eraser

Pixel

Side Gray :

Off

Light

Dark

Enter Return Move

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Resolution Select

More

Resolution Select

Power On Adjustment

OSD Rotation

Advanced Settings

Setup Reset

Reset All

S/N : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Move Enter

: 가로

1024 X 768

: 가로

1360 X 768

1366 X 768

Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Kun tilgængelig i tilstanden

PC

.

Vælg, hvor lys den grå skærmbaggrundsfarve skal være.

Off

/

Light

/

Dark

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, når computerens grafikkort indstilles til

1024 x 768 @ 60Hz

,

1280 x 768 @ 60Hz

,

1360 x 768 @ 60Hz

eller

1366 x 768 @ 60Hz

med denne funktion (Resolution Select), kan du få billedet vist på skærmen med den angivne opløsning.

― Valg af menuen er kun tilladt, når grafikopløsningen er indstillet til

1024 x 768 @ 60Hz

,

1280 x 768 @ 60Hz

,

1360 x 768 @

60Hz

eller

1366 x 768 @ 60Hz

.

Off

/

1024 X 768

/

1280 X 768

/

1360 X 768

/

1366 X 768

88

Power On Adjustment

Power On Adjustment : 0

Adjust Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

OSD Rotation

More

Resolution Select

Power On Adjustment

OSD Rotation

Advanced Settings

Setup Reset

Reset All

S/N : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: Off

: Landscape

Portrait

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstiller Power On time (tændt-tid) for skærmen.

― Indstil Power On time (tændt-tid) til at være længere for at undgå overspænding.

Roter OSD

Landscape

/

Portrait

89

Advanced Settings

Temperature

Auto Power

Button Lock

User Auto Color

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter

: Off

: Off

Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Auto Power

Temperature

Auto Power

Lock

User Auto Color

: Off

On

Standby Control :

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Temperature

Konfigurerer indstillingen for temperaturfunktionen, der detekterer den interne temperatur af hensyn til beskyttelse af produktet.

Temperature Control

Detekterer produktets interne temperatur og specificerer den ønskede temperatur.

Produktet er som standard indstillet til 77 C.

― Billedet bliver mørkere, hvis temperaturen overskrider den specificerede temperatur, og produktet slukker automatisk for at forhindre overophedning, hvis temperaturen bliver ved med at stige.

― Det er bedst at indstille produktet til temperaturer på 75 - 80 C (baseret på en omgivende temperatur på 40 C).

Se "Specifikationer" heri for detaljer om driftsforholdene.

Current Temperature

Viser produktets aktuelle temperatur.

Aktiverer eller deaktiverer

Auto Power

for produktet.

Off

/

On

― Når

Auto Power

er

On

tændes produktet automatisk, så snart det sluttes til strømmen.

90

Button Lock

Temperature

Auto Power

Button Lock

: Off

:

Off

User Auto Color

On

Standby Control :

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

User Auto Color

Auto Color

Reset

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Låser eller oplåser skærmkontrolknapperne på produktet.

Off

/

On

Auto Color

Justerer automatisk farverne.

Reset

Nulstiller farveindstillingerne.

― Kun aktiveret i tilstanden

PC

.

91

Standby Control

Temperature

Auto Power

Button Lock

User Auto Color

Standby Control

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

: Off

: Off

On

Auto

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Lamp Schedule

Lamp Schedule

Schedule 1

Schedule 2

: On

Hour Minute am/pm Lamp

12 00 am 100

12 00 am 100

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstiller standbytilstanden, der bliver aktiveret, når der ikke detekteres noget indgangssignal.

Off

Meddelelsen

No Signal

vises, hvis der ikke detekteres noget signal.

On

Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.

Auto

Når der ikke detekteres noget indgangssignal

― Aktiveres strømbesparende tilstand, hvis der er tilsluttet en ekstern enhed.

― Vises meddelelsen

No Signal

, hvis der ikke er tilsluttet nogen ekstern enhed.

Justerer luminansen til en brugerspecificeret værdi på et angivet tidspunkt.

92

OSD Display

Source OSD     

: On   ▶

Not Optimum Mode OSD

 

: On   ▶

No Signal OSD    

MDC OSD    

 

: On   ▶

 

: On   ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Viser eller skjuler et menupunkt på skærmen.

Source OSD

Off

/

On

Not Optimum Mode OSD

Off

/

On

No Signal OSD

Off

/

On

MDC OSD

Off

/

On

93

Software Upgrade

-

Hvis der er to eller flere BMP-billeder, vises de på skærmen som et diasshow.

Det anbefales, at afspilningsintervallet mellem to BMP-billeder i diasshowet, indstilles til et sekund. Sandsynligheden for billedudtræk formindskes ved andre afspilningsintervaller.

-

Et BMP-billede udtrækkes muligvis ikke, hvis det er dækkes af et andet billede (f.eks. musemarkøren).

Temperature

Auto Power : Off

Upgrade is completed.

Power will be off and turned on automatically.

대기 모드 설정 :

휘도

조정 기능

OK

해제

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Udfører en softwareopgradering.

1

Slut produktet til en computer via en digital indgang, som f.eks. DVI eller HDMI. Klik på den BMP-billedfil, der er konverteret fra softwarekode. Billedet herunder vises på produktets skærm.

2

Når et BMP-billede, der er konverteret af softwarekode, vises på skærmen, skal du vælge

Software Upgrade

.

3

Hvis der detekteres en nyere version af den aktuelle software, bliver du bedt om at opgradere den aktuelle software. Hvis du vælger

Yes

, udføres opgraderingen.

4

Når softwareopgraderingen er udført, slukkes og tændes produktet automatisk.

― Dette fungerer kun med et digitalt signal, som f.eks i tilstandene

DVI

,

HDMI1

eller

HDMI2

. (Indgangsopløsningen skal svare til panelets opløsning.)

― I tilstandene

HDMI1

og

HDMI2

understøttes de timing-tilstande, der anvendes til både pc'en og tv'et kun, hvis

Edit Name

er indstillet til

PC

eller

DVI PC

.

― Denne indstilling understøttes kun, hvis

Size

indstilles til

16:9

.

94

Setup Reset

i

Yes

Reset settings in setup?

No

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Reset All

i

All Settings return to default settings.

Yes No

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Nulstilles alle værdierne for en indstilling.

Nulstiller alle indstillingerne for skærmen.

95

Kapitel 09

Brug af MDC

Multi Control

MENU m : T ENTER

ID Setup

ID Input

MDC Connection

Network Setting

: 00

: --

: RJ45 MDC

Move Enter

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Return

ID Setup

Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.

ID Input

Bruges til at vælge senderfunktionerne for det individuelle SÆT. Kun et SÆT, hvor ID’et stemmer overens med senderindstillingerne, aktiveres.

MDC Connection

Vælger en port til at modtage MDC-indgang fra.

RS232C MDC

: Kommunikerer med MDC via et

RS232C MDC

-kabel.

RJ45 MDC

: Kommunikerer med MDC via et

RJ45 MDC

-kabel.

Network Setting

IP Setting

:

Manual

,

Auto

IP Address

: Indtast

IP Address

manuelt, hvis

IP Setting

er sat til

Manual

.

Subnet Mask

: Indtast

Subnet Mask

manuelt, hvis

IP Setting

er sat til

Manual

.

Gateway

: Indtast

Gateway

manuelt, hvis

IP Setting

er sat til

Manual

.

96

Installation/afinstallation af MDC-program

MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.

Hvis et vindue til softwareinstallation ikke vises på hovedskærmen, skal du installere med den eksekverbare fil MDC Unified i mappen MDC på cd'en.

Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.

Vælg "

Launch MDC Unified

", og klik på "

Finish

" for straks at køre MDCprogrammet.

-

Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller produktspecifikationerne.

-

Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.

Installation

1

Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.

2

Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.

3

Vælg installationssproget. Klik derefter på "

OK

".

4

Når skærmen "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

" vises, skal du klikke på "

Next

".

5

I det viste "

License Agreement

"-vindue skal du vælge "

I accept the terms in the license agreement

" og klikke på "

Next

".

6

I det viste "

Customer Information

"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på "

Next

".

7

I det viste "

Destination Folder

"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere programmet, og klikke på "

Next

".

8

I vinduet "

Ready to Install the Program

", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor programmet skal installeres, og klikke på "

Install

".

9

Installationsstatussen bliver vist.

10

Klik på "

Finish

" i det viste "

InstallShield Wizard Complete

"-vindue.

11

Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.

Afinstallation

1

Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.

2

Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.

97

"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.

Hvad er MDC?

Tilslutning til MDC

Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)

Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.

RS232C IN

RS232C OUT

RS232C IN RS232C OUT

RS232C IN

98

Brug af MDC via Ethernet

Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Der kan oprettes forbindelse mellem to visningsenheder med et serielt RS-232C-kabel.

Tilslutning via et direkte LAN-kabel

― Der kan tilsluttes flere produkter med RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.

RJ45 MDC

HUB

99

Tilslutning via et LAN-krydskabel

― Der kan tilsluttes flere produkter med RS232C IN/OUT-porten på produktet.

RS232C IN

RS232C OUT

RJ45 MDC RS232C OUT

RS232C IN

100

Tilslutningsstyring

Tilslutningsstyring indeholder Tilslutningsliste og Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste.

Tilslutningsliste - Tilslutningsliste viser oplysninger for tilslutningerne som f.eks. tilslutningsindstilling (IP/COM, portnr., MAC og Tilslutningstype), tilslutningsstatus,

Set ID

Range

og registrerede enheder.

Hver tilslutning kan indeholde maks. 100 enheder, som er tilsluttet serielt sammenkoblet. Alle de LFD'er, som registreres i en tilslutning, vises på enhedslisten, hvor brugeren kan oprette grupper og sende kommandoer til registrerede enheder.

Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste – Redigeringsmuligheder for tilslutning omfatter

Add

,

Edit

,

Delete

og

Refresh

.

101

User Login

Når du starter programmet, vises brugerloginvinduet.

Login-id'et (

Username

: admin) og adgangskoden (

password

: admin) er som standard admin.

― Af sikkerhedsmæssige grunde bør du sørge for at ændre adgangskoden efter første login.

― Gå til

Home

>

User Settings

for at ændre adgangskoden.

Når du har logget på, vises [

User Login : admin

] nederst til højre i programmet.

For at logge på automatisk, når programmet genstartes, skal du markere afkrydsningsfeltet

Auto Login

i vinduet

User Login

.

102

Auto Set ID

Funktionen

Auto Set ID

tildeler et indstillet id til alle de LFD'er, der er tilsluttet sammenkoblet i en valgt tilslutning.

Der kan maks. være 100 LFD'er i en tilslutning.

Det indstillede id tildeles sekventielt i den sammenkoblede kørsel fra 1 til 99 og til sidst til indstillet id 0.

― Id for det sidste hundrede LFD er indstillet til 0.

103

Kloning

Du kan bruge funktionen Kloning til at kopiere indstillingen for en LFD og derefter anvende den på flere valgte LFD'er.

Du kan vælge specifikke fanekategorier eller alle fanekategorier til kloningen med indstillingsvinduet til kopiering af indstilling.

― Du kan slette de indstillinger, du har konfigureret, ved at klikke på knappen

Paste Settings

.

104

Kommandoen Forsøg igen

Denne funktion bruges til at angive det maksimale antal gange, MDC-kommandoen forsøges igen, hvis der ikke returneres noget svar, eller hvis der leveres et beskadiget svar fra en LFD.

Værdien for antal gentagede forsøg kan indstilles i vinduet med indstillinger for MDC.

Værdien for antal gentagne forsøg skal være mellem 1-10. Standardværdien er 1.

105

Kom i gang med MDC

1

Du starter programmet ved at klikke på Start Programmer Samsung MDC Unified.

Loginvinduet vises efter MDC-programmet startes.

Angiv bruger-id'et og adgangskoden.

Standardbruger-id'et og adgangskoden er admin.

Sørg for at ændre adgangskoden efter første login.

2

Klik på

Add

for at tilføje en visningsenhed.

SET ID Range

: Vælg et interval for det entydige id, der knyttes til en skærm.

-

Hvis der etableres forbindelse via RS232C, skal du gå til

Serial

og angive

COM Port

.

-

Hvis der etableres forbindelse via

Ethernet

, skal du indtaste den IP-adresse, som var angivet for visningsenheden.

106

Opbygning af hovedskærm

1 6

5

4

Menuer

Home

2

3

1

1

Menulinje

2

Enhedskategori

3

Planlægningskategori

4

Indstil liste

5

Redigér indstillet liste

6

Hjælpeemner

Skift status for en visningsenhed eller egenskaber for programmet.

Vis en liste over tilsluttede visningsenheder eller enhedsgrupper.

Vis en liste over planlægninger for visningsenheder.

Vælg den visningsenhed, du vil justere.

Tilføj, rediger, omgrupper eller slet indstillinger.

Vis hjælpeemner for programmet.

Du kan tænde eller slukke for en valgt enhed eller ændre indgangskilden eller lydstyrken for enheden.

Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen

Home

.

Vælg et emne, og redigér den tilsvarende indstilling.

Strøm

On

: Tænd for en valgt skærm.

Off

: Sluk for en valgt skærm.

Input

2 3

Indgangskilde: Skift indgangskilden.

-

De tilgængelige indgangskilder varierer afhængig af modeller af visningsenheder.

-

Indgangskilden kan kun ændres for tændte skærme.

Channel

: Skift kanal.

-

Tv-kanalen kan ændres med tasterne pil og ned.

-

Kanalen kan kun ændres, når indgangskilden er

TV

.

-

Der kan kun vælges registrerede kanaler.

-

Gælder kun modeller, der understøtter tv-apparater.

107

1

1

Volume

2

2

Advarsel

3

3

― Lydstyrken kan kun ændres eller sættes på lydløs for tændte skærme.

Volume

Justér lydstyrken for en valgt visningsenhed.

Lydstyrken kan ændres med skyderen inden for området 0 til 100.

Mute

Aktivér eller deaktiver

Mute

for en valgt visningsenhed.

Mute

deaktiveres automatisk, hvis

Volume

tilpasses, når

Mute

er aktiveret.

Fault Device

Denne menu viser en liste over visningsenheder, som har følgende fejl – blæserfejl, temperaturfejl, fejl for lystyrkesensor eller lampefejl.

Vælg en visningsenhed fra listen. Knappen

Repair

aktiveres.

Klik på knappen

Refresh

for at opdatere fejlstatus for visningsenheden. Den gendannede visningsenhed forsvinder fra

Fault Device List

.

Fault Device Alert

Visningsenhed, hvor der registreres fejl, rapporteres med e-mail.

Udfyld alle obligatoriske felter. Knapperne

Test

og

OK

deaktiveres.

Kontrollér, at der er angivet

Sender

-information og mindst én

Recipient

.

108

User Login

Skærmjustering

Tilpasset

User Settings

Tilføj, slet eller rediger loginoplysninger.

Logout

Sådan logger du ud af den aktuelle brugerkonto:

Klik på

Logout

. Meddelelsen "

Do you want to log admin out?

" vises

Klik på

Yes

. Brugerloginvinduet vises.

Klik på

Close

, hvis du ikke vil logge på. Programmet lukkes.

― Hvis du lukker programmet vha.

Logout

, vises loginvinduet, og du bliver bedt om at angive brugeroplysninger, også selvom afkrydsningsfeltet

Auto Login

er markeret.

Skærmindstillingerne (kontrast, lystyrke osv.) kan justeres.

Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen

Picture

.

Vælg et emne, og redigér den tilsvarende skærmindstilling.

Picture Mode

Justér skærmtilstanden for den valgte visningsenhed.

Contrast

Justér kontrasten på den valgte visningsenhed.

Brightness

Justér lysstyrken på den valgte visningsenhed.

109

Farve

-

Color

og

Tint (G/R)

er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er

PC

.

-

Color

,

Tint (G/R)

,

Color Tone

og

Color Temp.

er ikke tilgængelig, hvis både

PC Source

og

Video Source

er valgt.

Indstillinger

Color

Justér farverne på den valgte visningsenhed.

Tint (G/R)

Justér tonen på den valgte visningsenhed.

Color Tone

Justér baggrundsfarvetonen på den valgte visningsenhed.

Color Temp.

Justér farvetemperaturen på den valgte visningsenhed.

― Denne indstilling er aktiveret, hvis

Color Tone

er indstillet til

Off

.

HDMI Black Level

Justér

HDMI Black Level

for den valgte visningsenhed.

Auto Motion Plus

Denne indstilling bruges til at vise dynamiske billeder.

Off

: Deaktivér funktionen

Auto Motion Plus

.

Clear

: Indstil niveauet for

Auto Motion Plus

til klar. Denne tilstand er velegnet til at vise intense billeder.

Standard

: Indstil niveauet for

Auto Motion Plus

til standard.

Smooth

: Indstil niveauet for

Auto Motion Plus

til jævn. Denne tilstand er velegnet til at vise billeder jævnt.

Custom

: Tilpas niveauet for skærmefterbilleder eller flimren.

Demo

: Denne funktion viser teknologien ved

Auto Motion Plus

. Når tilstanden ændres, kan resultatet ses på venstre side af vinduet.

Auto Motion Plus

er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.

Detail

: Få vist udførlige oplysninger om den valgte visningsenhed.

Brightness Sensor

Aktivér eller deaktiver

Brightness Sensor

for den valgte visningsenhed.

Brightness Sensor

detekterer den omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens lysstyrke.

Brightness Sensor

er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.

110

Størrelse

MPEG Noise Filter

Reducerer MPEG-støj for at forbedre billedkvaliteten.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

Smart LED

Kontrollerer LED-baggrundsbelysningen for at maksimere billedets klarhed.

Cinema Black

I filmtilstand nedtoner denne funktion de øverste og nederste områder på videobilledet for at skabe en mere fængslende visningsoplevelse.

Off

: Slår funktionen

Cinema Black

fra.

On

: Justerer nedtoningen øverst og nederst på skærmen, alt efter videoen.

Picture Size

Justér skærmstørrelsen på den valgte visningsenhed.

Detail

-punktet vises, hvis

Picture Size

er indstillet til en tilstand, som understøtter detaljeret konfiguration.

Knapperne -/+ kan bruges til at justere

Zoom

.

Skærmens placering kan ændres med knapperne op/ned/venstre/højre.

Detail

Du kan få vist detaljer for den valgte skærmstørrelse.

PC Screen Adjustment

Frekvensjustering eller finindstilling er tilgængelig via knapperne -/+ i

Coarse

eller

Fine

.

Du kan ændre skærmens placering ved at klikke på et af de fire billeder under

Position

.

Du justerer frekvensen automatisk, finindstiller eller ændrer skærmens placering ved at klikke på

Auto Adjustment

.

111

Avancerede funktioner

3D Control

3D Mode

Vælg 3D-inputformatet.

3D L/R Change

Byt om på det venstre og højre billede.

3D 2D

Viser kun billedet for venstre øje.

3D Auto View

Hvis du indstiller

3D Auto View

til

Message Notice

, vises der et pop-op-vindue, når produktet modtager et 3D-signal.

3D Optimization

Den overordnede justering af 3D-effekten.

3D Expert Pattern

Få vist et 3D-mønster.

3D Effect

Justér 3D-effekter som perspektiv og dybde for at opnå din foretrukne 3D-oplevelse.

Auto

: Justér automatisk indstillingerne for perspektiv og dybde i henhold til 3D-indgangskilden.

Manual

: Justér manuelt indstillingerne for perspektiv og dybde.

112

Advanced Settings Dynamic Contrast

Justér skærmkontrasten.

Gamma Control

Justér den primære farveintensitet.

RGB Only Mode

Viser farverne

Red

,

Green

og

Blue

med henblik på at foretage finjusteringer af nuance og mæthed.

Flesh Tone

Forstærker lyserød "hudfarve".

Motion Lighting

Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen bevæger sig.

LED Motion Plus

Fjerner slør og rystelser fra scener med mange, hurtige bevægelser for at opnå et tydeligere billede.

Color Space

Justerer det farveområde og den farvevariation, der er tilgængelig til at skabe billeder.

Auto

/

Native

/

Custom

-

Hvis du vil justere

Color

,

Red

,

Green

,

Blue

og

Reset

, skal du indstille

Color Space

til

Custom

.

White Balance

Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

Justér mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

Justér lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).

Reset

Nulstiller

White Balance

til standardindstillingerne.

113

Lydjustering

-

Bass

- eller

Treble

-punktet deaktiveres, hvis punktet ikke understøttes af den valgte indstilling.

Du kan ændre lydindstillingerne.

Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen

Sound

.

Bass

Justér bassen for den valgte visningsenhed.

Treble

Justér diskanten for den valgte visningsenhed.

Balance(L/R)

Justér lydstyrken i venstre og højre højttaler på den valgte visningsenhed.

SRS TS XT

Aktivér eller deaktiver

SRS TS XT

-effekten for den valgte visningsenhed.

Systemkonfiguration

Video Wall

Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen

System

.

Funktionen

Video Wall

kan anvendes til at vise en del af et helt videobillede eller gentage det samme billede på hver af de tilsluttede visningsenheder.

Video Wall

er kun aktiveret, når der er enheder i gruppen.

Video Wall

Aktivér eller deaktiver

Video Wall

.

114

Format

Vælg det format, der skal vises på den opdelte skærm.

PIP

Full Natural

-

Grundlæggende information til justering af PIP vises på menuskærmen.

-

PIP vil blive deaktiveret, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

-

Bemærk, at

Picture Size

er deaktiveret, når PIP er indstillet til

On

.

H

Vælg antal vandrette visningsenheder.

V

Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.

― Der kan maks. tildeles 6 til

V

, hvis 15 er tildelt

H

.

Vælg antal lodrette visningsenheder.

Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.

― Der kan maks. tildeles 6 til

H

, hvis 15 er tildelt

V

.

Screen Position

Vis skærmes layout (konfigureret med skærmopdeleren), eller skift layoutet efter ønske.

Screen Position

og

Preview

er aktiveret, når

Video Wall

er aktiveret.

Bemærk, at hvis der er valgt flere indstillinger, er

Preview

kun aktiveret, hvis indstillingerne for

H

og

V

matcher layoutet for de valgte indstillinger.

Du kan ændre

Position

ved at vælge et sæt og trække det til den nye placering.

― Omfanget af indstillingen for skærmopdeleren kan variere i forhold til modellen.

PIP Size

Vis

PIP Size

for den aktuelle visningsenhed.

PIP Source

Vælg en PIP-indgangskilde.

Sound Select

Vælg og aktivér lyden fra enten den primære skærm eller en sekundær skærm.

Channel

Kanalen kan ændres, hvis

PIP Source

er

TV

.

115

Generelt

Blæser & temperatur

User Auto Color

Justér skærmens farver automatisk.

― Kun tilgængelig i tilstanden

PC

.

Auto Power

Indstil produktet til automatisk start.

Standby Control

Indstil standbytilstand til at aktivere, hvis der ikke registreres en indgangskilde.

Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for at registrere blæserhastighed og intern temperatur for produktets beskyttelse.

Fan Control

Vælg en metode til at konfigurere blæserhastighed.

Fan Speed Setting

Konfigurer blæserens hastighed.

Temperature

Registrer den interne temperatur ved at angive temperaturområde.

116

Sikkerhed

OSD-display

Safety Lock

Lås skærmmenuerne.

― Du låser menuerne op ved at indstille

Safety Lock

til

Off

.

Button Lock

Lås knapperne på visningsenheden.

― Du låser knapperne op ved at indstille

Button Lock

til

Off

.

Source OSD

Vælg, om der skal vises en meddelelse, når

Source

ændres.

Not Optimum Mode OSD

Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der vælges en ikke-kompatibel tilstand.

No Signal OSD

Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der ikke er et indgangssignal.

MDC OSD

Vælg, om der skal vises en meddelelse, når indstillingerne ændres af MDC'en.

117

Time

Timer

Clock Set

Redigér den aktuelle tid på den valgte skærm efter den tid, der er indstillet på en pc.

Hvis tiden ikke er indstillet på visningsenheden, vises der nulværdier.

On Timer

Repeat

: Angiv den periode, hvori du vil gentage den valgte

Timer

.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

:

Holiday Management

-indstillingerne kan anvendes på

Timer

.

On Time

: Indstil tiden til at tænde for den valgte visningsenhed.

Volume

: Angiv lydstyrken for visningsenheden, når den tændes af

On Time

.

Source

: Angiv indgangskilde for visningsenheden, når den tændes af

On Time

.

Off Timer

Repeat

: Angiv den periode, hvori du vil gentage den valgte

Timer

.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

:

Holiday Management

-indstillingerne kan anvendes på

Timer

.

Off Time

: Indstil tiden til at slukke for den valgte visningsenhed.

― Afkrydsningsfelterne til at vælge ugedage nedenfor

Repeat

aktiveres kun, hvis

Manual

er valgt.

118

Holiday Management

Screen Burn Protection

Holiday Management

gør det muligt for dig at forhindre enheder, som er indstillet til at blive tændt af

Timer

, fra at tænde på en bestemt dato.

Holiday Management

kan aktiveres eller deaktiveres i indstillingsmenuen for

Timer

.

Add

: Du kan angive ferier.

Klik på knappen

Add

i vinduet

Holiday Management

.

Delete

: Slet ferier. Markér de tilsvarende afkrydsningsfelter, og klik på denne knap.

Liste over ferier: Vis en liste over ferier, som du har tilføjet.

Pixel Shift

Flyt skærmen en anelse ved bestemte tidsintervaller for at forhindre skærmefterbilleder.

119

Screen Saver

Period (Hour)

og

Time (Sec)

kan konfigureres, når

Repeat

er valgt.

Denne funktionen forhindrer skærmefterbilleder, når skærmen på det valgte visningsenhed er i standby i længere tid.

Timer

: Du kan indstille timeren for

Screen Saver

.

Off

Repeat

: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i

Mode

ved angivne tidsintervaller (

Period

).

Interval

: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i

Mode

for en angivet tidsperiode (fra

Start Time

til

End Time

).

Mode

: Vælg et skærmbeskyttelsesmønster til visning.

Period (Hour)

: Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen

Screen Saver

.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Repeat

er valgt for

Timer

.

Time (Sec)

: Angiv den varighed, hvor funktionen

Screen Saver

skal være aktiveret.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Repeat

er valgt for

Timer

.

Start Time

: Indstil starttidspunktet for visning af pauseskærmen.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Interval

er valgt for

Timer

.

End Time

: Indstil sluttidspunktet for visning af pauseskærmen.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Interval

er valgt for

Timer

.

Start Time

og

End Time

kan konfigureres, når

Interval

er valgt.

120

Safety Screen

Lamp Control

Funktionen

Safety Screen

kan bruges til at forhindre skærmefterbilleder, når der vises et stationært billede på skærmen af en visningsenhed i en længere periode.

Lamp Control

anvendes til at justere baggrundsbelysningen for at reducere strømforbruget.

Justér baggrundsbelysningen automatisk for den valgte visningsenhed på et specificeret tidspunkt.

Hvis

Manual Lamp Control

justeres, skifter

Auto Lamp Control

automatisk til

Off

.

Justér baggrundsbelysningen manuelt på den valgte visningsenhed.

Hvis

Auto Lamp Control

justeres, skifter

Manual Lamp Control

automatisk til

Off

.

Ambient Light

:

Ambient Light

registrerer omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens lysstyrke på alle

LFD'er i den samme serielle kæde.

121

Ticker

Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.

Ticker

Aktivér eller deaktiver

Ticker

.

Off

/

On

Message

Indtast en besked, der skal vises på skærmen.

Timer

Indstil

Start Time

og

End Time

for at få vist en besked (

Message

).

Position

Vælg en retning for at få vist en besked (

Message

) fra

Horizontal

og

Vertical

.

Motion

Angiv

Direction

og

Speed

for at få vist en besked (

Message

).

Font Options

Angiv beskedens

Size

,

Foreground Color

,

Foreground Opacity

,

Background Color

og

Background Opacity

.

122

Funktionsindstillinger

Sikkerhed

Panel Control

: Tænd eller sluk for skærmen på en visningsenhed.

Remote Control

: Aktivér eller deaktiver fjernbetjening.

Nulstilling

Reset Picture

: Nulstil skærmindstillingerne.

Reset Sound

: Nulstil lydindstillingerne.

Reset System

: Nulstil systemindstillingerne.

Reset All

: Nulstil indstillinger for skærm, lyd og system på samme tid.

123

Redigeringskolonne

Options

Edit Column

Konfigurer indstillingerne for de elementer, der skal vises på skærmoversigten.

Language

: Vælg det sprog, der skal benyttes i MDC-programmet. Når du har valgt et sprog, skal du genstarte MDCprogrammet for at anvende det valgte sprog.

Command Retry Count

: Angiv antallet af gentagne forsøg, når en kommando mislykkes.

Error Status Interval

: Angiv, tidsintervallet for, hvornår der sendes en forespørgsel til visningsenheden om at kontrollere, hvis der forekommer en "

Fault Device

".

Mail Alert Interval

: Angiv tidsintervallet for e-mail-meddelelser, i tilfælde af "

Fault Device

"-fejl.

Vælg de punkter, som du vil vise på listen med indstillinger.

124

Monitor Window

Information

Der vises et vindue med oplysninger om dataoverførslen mellem computeren og skærmene.

Filter

Vis programinformation.

125

Andre funktioner

Ændring af størrelse på et vindue

Anbring musemarkøren i hjørnet af programvinduet. Der vises en pil.

Flyt pilen for at tilpasse størrelsen på programvinduet.

126

Gruppeadministration

Oprettelse af grupper

Opret grupper og administrer listen over indstillinger på gruppebasis.

― Dobbelte gruppenavne kan ikke bruges.

1

Højreklik og vælg

Group Edit

på visningsenhedens listesektion i venstre side af programvinduet.

-

Knappen

Add on the same level

er kun aktiveret, hvis der er oprettet mindst én gruppe.

2

Klik på

Add on the same level

eller

Add on the sub level

i det

Edit Group

-vinduer, der vises.

Add on the same level

: Opret en gruppe på samme niveau som den valgte gruppe.

127

Add on the sub level

: Opret en undergruppe under den valgte gruppe.

3

Indtast gruppenavnet.

Sletning af grupper

1

Vælg et gruppenavn, og klik på

Edit

.

2

Klik på

Delete

i det

Edit Group

-vindue, der vises.

3

Klik på

Yes

. Gruppen slettes.

128

Omdøbning af grupper

1

Vælg et gruppenavn, og klik på

Edit

.

2

Klik på

Rename

i det

Edit Group

-vindue, der vises.

3

Hvis der vises en markør i det gamle gruppenavn, skal du indtaste et nyt gruppenavn.

Rename

Planlægningshåndtering

Oprettelse af planlægninger

Opret og registrer en planlægning på gruppebasis.

1

Klik på

All Schedule List

i planlægningsafsnittet i venstre side af programvinduet. Knappen

Add

aktiveres i midten.

129

2

Klik på knappen

Add

. Vinduet

Add Schedule

vises.

3

Klik på

Add

under

Device Group

-punktet og vælg den gruppe, du vil føje en planlægning til.

4

Vælg

Date&Time

/

Action

, og klik på

OK

. Planlægningen tilføjes, og der vises en liste over planlægninger i vinduet med indstillede lister.

-

Device Group

: Vælg en gruppe.

-

Date&Time

Instant Execution

: Kør planlægningen med det samme.

Timer

: Indstil dato, tidspunkt og interval til at køre planlægningen.

-

Action

: Vælg en funktion, som skal aktiveres på det bestemte tidspunkt og interval.

Planlægningsændringer

Du kan ændre en planlægning ved at vælge den og klikke på

Edit

.

Sletning af planlægning

Du kan slette en planlægning ved at vælge den og klikke på

Delete

.

130

Problemløsningsvejledning

-

Dette program fungerer nogle gange forkert pga. et kommunikationsproblem mellem pc'en og skærmen eller elektromagnetiske stråler, der udsendes fra elektroniske enheder tæt på.

Problem

Den skærm, du vil styre, vises ikke i oversigten med systeminformationer.

Den skærm, du vil styre, vises ikke i andre kontrollers infogitter.

Følgende meddelelse vises flere gange.

Løsning

1

Kontrollér tilslutningen af RS232C-kablet (kontrollér, at kablet er sluttet til den korrekte serielport).

2

Kontrollér, at der ikke er tilsluttet en anden skærm med det samme ID. Tilslutning af skærme med det samme kan medføre, at skærmen ikke vises pga. datakollision.

3

Kontrollér, at skærmens id er inden for området 0 til 99. (Skift id'et ved hjælp af menuen Skærm.)

― For en skærm, der understøtter et ID i området 0 til 99, skal ID'et indstilles mellem 0 og 99.

Kontrollér, at skærmen er tændt. (Se strømstatussen i oversigten med systeminformationer.)

Sørg for at vælge den indgangskilde, som skærmen er tilsluttet.

Kontrollér, at den skærm, du vil styre, er valgt.

Skærme tændes eller slukkes på forskellige tidspunkter, selvom On Time eller Off Time er indstillet.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Justér tiden på pc'en for at synkronisere tiden mellem de tilsluttede skærme.

Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis RS-232C-kablet er fjernet, eller programmet lukkes unormalt, mens funktionen

Remote Control

er

Disable

. For at løse dette: Kør programmet igen, og indstil

Remote Control

til

Enable

.

131

Sådan vises egenskaber, når der anvendes flere skærme

1

Når ingen skærm er valgt: Standardværdien vises.

2

Når én skærm er valgt: Indstillinger for den valgte skærm vises.

3

Når to skærme er valgt (f.eks. i rækkefølgen ID 1 og ID 3): Indstillingerne for ID 1 vises før indstillingerne for ID 3.

4

Når afkrydsningsfeltet All+Select er valgt, og alle skærme er valgt: Standardindstillingerne vises.

132

Kapitel 10

Problemløsningsvejledning

Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt

Samsungs kundeservicecenter.

Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pcsystemet, videocontrolleren og kablet.

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

Afprøvning af produktet

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.

1

Sluk for både pc'en og for produktet.

2

Fjern alle kabler fra produktet.

3

Tænd for produktet.

4

Hvis

No Signal

vises, fungerer produktet normalt.

Kontrol af opløsning og frekvens

Not Optimum Mode

vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning

(se Understøttede opløsninger).

133

Kontroller følgende.

Installationsforhold (Pc-tilstand)

Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.

Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og computeren.

Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.

De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.

Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.

Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.

(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.

Skærmforhold

Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.

No Signal vises på skærmen (se "Tilslutning til en pc").

Not Optimum Mode vises.

Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.

Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.

Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel

Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og frekvens.

Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i overensstemmelse med produktspecifikationerne.

Kontroller kabeltilslutningen til produktet.

Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.

Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.

134

Skærmforhold

Skærmen virker ustabil og rystende.

Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.

Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.

Skærmfarven er ikke ensartet.

Hvid ser ikke rigtig hvid ud.

Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.

Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område, der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.

Juster

Brightness

og

Contrast

.

Gå til

Picture

, og juster indstillinger for

Color Control

.

Gå til

Picture

, og juster indstillinger for

Color Control

.

Produktet er i strømbesparende tilstand.

Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Lydforhold

Der er ikke nogen lyd.

Lydstyrken er for lav.

Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.

Kontroller lydstyrken.

Juster lydstyrken.

Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.

135

Fjernbetjeningsforhold

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Lydkildeforhold

Der høres en bippende lyd, når min pc starter.

Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).

Kontroller, om batterierne er brugt op.

Kontroller for strømfejl.

Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.

Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.

Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.

136

Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

Spørgsmål & svar

Spørgsmål

Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

Hvordan kan jeg ændre opløsningen?

Svar

Indstil frekvensen på dit grafikkort.

Windows XP: Gå til Kontrolpanel Udseende og temaer Skærm Indstillinger

Avanceret Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel Skærm Indstillinger Avanceret Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger Personlige

indstillinger Skærmindstillinger Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

Windows 7: Gå til Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger Skærm Juster

opløsning Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

Windows 8: Gå til Indstillinger Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger

Skærm Juster opløsning Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i

Skærmindstillinger.

Windows XP: Gå til Kontrolpanel Udseende og temaer Skærm Indstillinger, og juster opløsningen.

Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel Skærm Indstillinger, og juster opløsningen.

Windows Vista: Gå til Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger Personlige

indstillinger Skærmindstillinger, og juster opløsningen.

• Windows 7: Gå til Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger Skærm

Juster opløsning, og juster opløsningen.

Windows 8: Gå til Indstillinger Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger

Skærm Juster opløsning, og juster opløsningen.

137

Spørgsmål

Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?

Svar

Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel Udseende og temaer

Skærm Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel Skærm Indstillinger

for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel Udseende og personlige

indstillinger Personlige indstillinger Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS

OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel Udseende og personlige

indstillinger Personlige indstillinger Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS

OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger Kontrolpanel Udseende og

personlige indstillinger Personlige indstillinger Indstillinger for pauseskærm eller

BIOS SETUP på pc'en.

138

Kapitel 11

Specifikationer

1

Størrelse

2

Visningsområde

H

V

3

Mål (B x H x D)

D

Generelt

Modelnavn

Panel

Mål (B x H x D)

Vægt (uden fod)

VESA

Størrelse

Visningsområde

UD46C-B

46" (116,84 cm)

1018,3 mm (H) x 572,9 mm (V)

1023,7 x 578,3 x 95,5 mm

18,2 kg

600 x 400 mm

H

B

139

Modelnavn

Skærmfarve

UD46C-B

16,7 M

Synkronisering Horisontal frekvens

Vertikal frekvens

30 ~ 81 kHz

56 ~ 85 Hz

Opløsning Optimal opløsning

Maksimal opløsning

1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

148,5 MHz

Maksimal pixelclock

Strømforsyning

Signalforbindelser Indgang

Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.

PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, Audio In, RJ45, RS232C IN, External Ambient Sensor, SBBA(option)

Udgang

DVI Out(Loopout), Audio Out, RS232C Out, IR Out

Mulighed for netværksforbindelse

USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, RS232C

― Plug-and-Play

Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne.

Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.

― Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

― Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.

140

[Anbefaling] - kun EU

Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne Monitor er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF.

Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support > Search Product

Support, og indtast modelnavnet.

Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.

141

Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

Strømsparer Normal drift

Nominel effekt

Typisk

Energisparetilstand Slukket

(Tænd/sluk-knap fra)

Strømindikator

Til (Grøn) Blinker Til (Orange)

Strømforbrug

120 W 113 W under 0,5 W under 0,5 W

― Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.

― SOG (Sync On Green) understøttes ikke.

― For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.).

142

-

Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.

-

Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCDproduktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDTproduktet, inden du udskifter den med

LCD-produktet.

Forudindstillede timertilstande

Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Opløsning Horisontal frekvens

(kHz)

Vertikal frekvens (Hz) Pixelclock (MHz) Synkroniseringspolaritet

(H/V)

VESA, 640 x 480

31,469 59,940 25,175 -/-

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1152 x 870

31,469

35,000

49,726

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

68,681

70,087

66,667

74,551

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

75,062

28,322

30,240

57,284

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

100,000

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

-/-

+/+

-/-

-/-

143

Opløsning

-

Horisontal frekvens

Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den horisontale cyklus, og den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz

-

Vertikal frekvens

Som en fluorescerende lampe skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at præsentere et billede for brugeren.

Denne gentagelsesfrekvens kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Horisontal frekvens

(kHz)

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

Vertikal frekvens (Hz) Pixelclock (MHz)

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

Synkroniseringspolaritet

(H/V)

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

144

Kapitel 12

Appendiks

Kontakt SAMSUNG

― Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

NORTH AMERICA

U.S.A

1-800-SAMSUNG (726-7864)

CANADA

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French) http://www.samsung.com

MEXICO

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG (726-7864)

From mobile 02-482 82 00

01-8000112112 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

145

LATIN AMERICA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PERU

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG (726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

146

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HUNGARY

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

05 133 1999

07001 33 11, normal tariff

062 SAMSUNG (062 726 7864)

8009 4000 only from landline

(+30) 210 6897691 from mobile and land line http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

09 85635050

01 48 63 00 00

0180 5 SAMSUNG bzw.

0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.

0,42 €/Min.)

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

147

EUROPE

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-1SAMSUNG (172-678)

+48 22 607-93-33

808 20-SAMSUNG (808 20 7267)

08008 SAMSUNG (08008 726 7864)

TOLL FREE No.

0700 SAMSUNG (0700 726 7864)

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French) www.samsung.com

148

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)

00-800-500-55-500

0-800-614-40

+7-800-555-55-55

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

1300 362 603

400-810-5858

(852) 3698-4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

149

ASIA PACIFIC

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

1800 1100 11

3030 8282

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT

1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel

1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe

02-5805777

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-329-999

0266-026-066

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

150

MIDDLE EAST

BAHRAIN

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

OMAN

SAUDI ARABIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

ANGOLA

BOTSWANA

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

8000-4726

08000-726786

021-8255

800-22273

065777444

183-2255

080 100 2255

800-SAMSUNG (726-7864)

9200-21230

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

91-726-7864

0800-726-000

7095- 0077

8000 0077 http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

151

AFRICA

GHANA

KENYA

NAMIBIA

NIGERIA

SENEGAL

SOUTH AFRICA

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

0800-10077

0302-200077

0800 724 000

8197267864

0800-726-7864

800-00-0077

0860-SAMSUNG (726-7864)

0685 88 99 00

0800 300 300

211350370 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

152

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

― Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt.

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.

Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)

Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.

Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.

Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.

Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.

Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.

Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.

Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget.

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.

Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.

Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.

At kunden har ombygget eller repareret produktet.

Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.

At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)

Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

― Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

153

Korrekt bortskaffelse

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Mærkningen på batteriet, i brugervejledningen eller på emballagen indikerer, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EUdirektiv 2006/66.

Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne batteriet, og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller punktere batteriet. Hvis du planlægger at bortskaffe produktet, tager genbrugsstationen de korrekte forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, inkl. batteriet.

154

Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder

Bedste billedkvalitet

For at få den bedste billedkvalitet: Gå til kontrolpanelet på din pc, og juster opløsningen og opdateringshastigheden således. Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.

-

Opløsning: 1920 x 1080

-

Vertikal frekvens (opdateringshastighed): 56 ~ 85 Hz

Skærmens opdateringshastighed: Henviser til det antal gange, et skærmbillede opdateres pr. sekund.

Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på -panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

-

Antallet af underpixels efter -paneltype: 6,220,800

Kør

Auto Adjustment

for at forbedre billedkvaliteten. Hvis der fortsat er støj, efter at auto-justering er kørt, skal du justere

Coarse

eller

Fine

.

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

-

Aktivér strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger produktet i længere tid.

I modsætning til CDT-skærme kan TFT-LCD-skærme (pga. panelets beskaffenhed) kun indstilles til én opløsning for at få den bedste billedkvalitet. Indstilling af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for din skærm.

155

Beskyttelse mod efterbilleder

Sort matrix

Kilde Adgang

TFT

Databus-linje

Port

Fælles elektrode (ITO)

Farvefilter

Pixelelektrode

(ITO)

Lagringskondensator

(Cs)

Hvad er efterbilleder?

Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere end 12 timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende krystaller.

En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere. Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.

― Den bedste måde at beskytte produktet mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller at sætte computeren eller systemet til at køre en pauseskærm, når produktet ikke bruges. Endvidere er garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.

Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand

-

Sluk for produktet i fire timer, når du har brugt det i 20 timer.

-

Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.

-

Gå til Egenskaber for skærm > Strømforsyning på pc'en, og indstil produktet til slukning efter behov.

-

Det anbefales at bruge en pauseskærm.

Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.

Almindelig farveændring

-

Brug to farver

Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.

Type 1

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102

21:10

Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102

21:10

156

*Lysstyrke: Henviser til en farves lyse eller mørke karakter, som varierer afhængigt af mængden af udsendt lys.

Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.

― Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.

― Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

Almindelig farveændring

-

Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.

Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

-

Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

-

Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.

Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers brug.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

157

Licens

Produceret på licens fra Dolby Laboratories.

Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX

CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Licensbemærkninger vedr. Open Source

Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.

Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.

158

Terminologi

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p____ Hver af ovenstående scanningshastigheder henviser til antallet af effektive scanningslinjer, der bestemmer skærmopløsningen.

Scanningshastigheden indikeres som i (interlaced) eller p (progressiv), afhængigt af scanningsmetoden.

- Scanning

Scanning henviser til en proces med at sende pixels, der progressivt danner et billede. Et stort antal pixels giver et tydeligere og mere levende billede.

- Progressiv

I progressiv scanningstilstand scannes alle linjer med pixels én efter én

(progressivt) på skærmen.

- Interlaced

I interlaced scanningstilstand scannes først hver anden linje med pixels fra top til bund, hvorefter de resterende linjer med pixels (de linjer, der ikke blev scannet) bliver scannet.

Non-interlace tilstand (progressiv

scanning) og Interlace-tilstand____

Non-interlace tilstand (progressiv scanning) viser progressivt en horisontal linje fra top til bund på skærmen. Interlace tilstand viser først de ulige linjenumre og derefter de lige numre. Non-interlace tilstand anvendes hovedsageligt i pc-skærme, da den medfører en tydelig skærm, og interlace tilstand anvendes mest i tv.

Dot Pitch____ Produktet og skærmen består af røde, grønne og blå prikker.

En mindre afstand mellem prikkerne medfører en højere opløsning. Dot pitch henviser til den korteste afstand mellem prikker med samme farve. Dot pitch måles i millimeter.

Vertikal frekvens____ Produktet viser et enkelt billede mange gange pr. sekund (som et lysstofrør, der flimrer) for at gengive et billede, som brugeren kan se. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.

F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der vises 60 gange på ét sekund.

Horisontal frekvens____ Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

Kilde____ Indgangskilde henviser til en videokilde, der er sluttet til produktet, f.eks. et videokamera, en videooptager eller en dvd-afspiller.

Komponentporte (grøn, blå,

rød)____Komponentportene, som rummer, overfører og modtager kontrastsignaler, leverer en fremragende billedkvalitet i forhold til andre videotilslutningsmetoder.

Plug & Play____ Plug & Play er en funktion, der muliggør automatisk udveksling af informationer mellem en skærm og en pc, for at opnå det optimale visningsmiljø. Produktet anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.

Opløsning____ Opløsning er antallet af de horisontale prikker (pixels) og de vertikale prikker (pixels), der udgør en skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad. En højere opløsning gør det muligt at vise flere data på skærmen og er praktisk ved samtidig udførelse af flere opgaver.

Eksempel: En opløsning på 1920 X

1080 består af 1.920 horisontale pixels

(horisontal opløsning) og 1.080 vertikale pixels (vertikal opløsning).

DVD (Digital Versatile Disc)____

Dvd henviser til en lagringsdisk på størrelse med en cd, hvorpå du kan gemme multimedieprogrammer

(lyd, video eller spil) med MPEG-2videokomprimeringsteknologi.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____Dette er en grænseflade, der kan sluttes til en digital lydkilde eller en High Definition-videokilde uden komprimering med et enkelt kabel.

Multiple Display Control (MDC)____

MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det muligt at styre flere skærme samtidig via en pc. Kommunikation mellem pc og skærm sker med RS232C (seriel datatransmission) og RJ45-kabler (LAN).

159

advertisement

Key Features

 • 116.8 cm (46") Direct-lit LED
 • Full HD 1920 x 1080 pixels
 • 450 cd/m² 6.5 ms
 • 113 W

Related manuals

advertisement

Table of contents