Samsung SL46B Betjeningsvejledning

Add to My manuals
216 Pages

advertisement

Samsung SL46B Betjeningsvejledning | Manualzz
Brugervejledning
SL46B
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet –
være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
BN46-00236A-01
Indholdsfortegnelse
INDEN PRODUKTET
ANVENDES
FORBEREDELSER
TILSLUTNING OG BRUG
AF EN KILDEENHED
11
Ophavsret
12
Rengøring
12
Opbevaring
13
Sikkerhedsforanstaltninger
13
14
15
17
Symboler
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Betjening
21
Kontrol af indholdet
21
22
Fjernelse af emballagen
Kontrol med komponenterne
24
Dele
24
27
28
29
32
Eksternt sensorsæt
Bagside
Tyverisikringslås
Fjernbetjening
Tilslutning via et IR-stereokabel
33
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
33
34
37
Hældningsvinkel og rotation
Ventilation
Mål
38
Installation af vægmonteringen
38
38
38
Klargøring før installation af vægmontering
Installation af vægmonteringen
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
40
Fjernbetjening
40
43
45
Kabeltilslutning
Tilslutning
Kontrolkoder
56
Inden tilslutning
56
Kontroller inden tilslutning
Indholdsfortegnelse
2
Indholdsfortegnelse
BRUG AF MDC
57
Tilslutning og brug af en pc
57
59
Tilslutning til en pc
Ændring af opløsningen
62
Tilslutning af en ekstern skærm
63
Tilslutning til en videoenhed
63
63
64
65
65
Tilslutning med videokablet
Tilslutning med et RGB-komponentkabel
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning ved hjælp af et HDMI-kabel
Tilslutning til et lydsystem
66
Tilslutning af netværksmodulet (sælges
separat)
66
68
69
Installation af netværksmodulet
Tilslutning af strømmen
MagicInfo
72
Skift af indgangskilden
72
Source
73
Konfiguration af indstillinger for Multi
Control
73
Konfiguration af indstillinger for Multi Control
74
Installation/afinstallation af MDCprogram
74
74
Installation
Afinstallation
Indholdsfortegnelse
3
Indholdsfortegnelse
SKÆRMJUSTERING
75
Hvad er MDC?
75
77
78
79
80
81
83
84
86
89
90
98
100
105
Tilslutning til MDC
Tilslutningsstyring
Auto Set ID
Kloning
Kommandoen Forsøg igen
Kom i gang med MDC
Opbygning af hovedskærm
Menuer
Skærmjustering
Lydjustering
Systemkonfiguration
Funktionsindstillinger
Andre funktioner
Problemløsningsvejledning
107
Picture Mode
107
108
Hvis indgangskilden er PC eller DVI
Hvis indgangskilden er AV, Component, HDMI
108
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
109
Screen Adjustment
109
110
111
111
Picture Size
Position
PC Screen Adjustment
Resolution Select
111
Auto Adjustment
Indholdsfortegnelse
4
Indholdsfortegnelse
LYDJUSTERING
MEDIA
112
Advanced Settings
112
112
112
113
113
113
113
113
114
114
114
114
114
Black Tone
Dynamic Contrast
Shadow Detail
Gamma
Expert Pattern
RGB Only Mode
Color Space
White Balance
10p White Balance (Off / On)
Flesh Tone
Edge Enhancement (Off / On)
Motion Lighting (Off / On)
LED Motion Plus (Off / On)
115
Picture Options
115
115
116
116
116
116
116
Color Tone
Color Temp.
Digital Noise Filter
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
Edge Luminance
116
Reset Picture
117
Sound Mode
118
Sound Effect
119
Speaker Settings
119
Reset Sound
120
MagicInfo Lite
120
Videos
121
Afspilning af en video
124
Photos
124
Visning af et foto (eller Slide Show)
Indholdsfortegnelse
5
Indholdsfortegnelse
NETVÆRK
SYSTEM
125
Music
125
Afspilning af musik
127
Videos / Photos / Music - Yderligere
funktioner
127
128
Sortering af fillisterne
Indstillingsmenu for afspilning af Videos/
Photos/Music
130
Source
130
131
131
131
Source
Edit Name
Information
Refresh
132
Network Setting
132
133
135
136
138
139
140
Tilslutning til et kabelnetværk
Indstillinger for kabelnetværk
Tilslutning til et trådløst netværk
Indstilling for trådløst netværk
Konfiguration af WPS(PBC)-netværk
Konfiguration af One Foot Connectionnetværk
Opsætning af ad hoc-netværk
141
Network Status
141
MagicInfo Lite Settings
143
Multi Control
143
Konfiguration af indstillinger for Multi Control
144
Time
144
144
144
146
146
Clock set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
147
Menu Language
Indholdsfortegnelse
6
Indholdsfortegnelse
147
Eco Solution
147
148
148
148
Energy Saving
Eco Sensor (Off / On)
No Signal Power Off
Auto Power Off (Off / On)
149
Security
149
149
149
Safety Lock (Off / On)
Button Lock (Off / On)
Change PIN
150
PIP
150
Auto Protection Time
151
Screen Burn Protection
151
152
152
152
Pixel Shift
Timer
Pixel
Side Gray
153
Video Wall
153
153
153
154
154
Video Wall
Format
Horizontal
Vertical
Screen Position
155
Source AutoSwitch Settings
156
General
156
156
157
157
157
157
157
158
158
158
Max. Power Saving
Game Mode
BD Wise
Auto Power
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Power On Adjustment
Fan and Temperature
Device Name
Indholdsfortegnelse
7
Indholdsfortegnelse
SUPPORT
MAGICINFO LITE
159
Anynet+ (HDMI-CEC)
159
160
161
Anynet+ (HDMI-CEC)
Auto Turn Off (No / Yes)
Receiver
162
DivX® Video On Demand
163
Network Remote Control
163
Reset System
163
Reset All
164
Software Upgrade
164
165
By USB
Alternative Software
165
Contact Samsung
166
Filformater, der er kompatible med
MagicInfo Lite Player
166
Video/lyd
170
Network Schedule
170
171
171
174
Tilslutning til en server
Indstillinger for MagicInfo Lite
Godkendelse af en tilsluttet enhed fra serveren
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt.
175
Local Schedule
175
Local Schedule Manager
175
178
179
181
182
183
Registrering af en Local Schedule
Redigering af en Local Schedule
Sletning af en Local Schedule
Kørsel af en Local Schedule
Standsning af en Local Schedule
Visning af oplysninger om en Local Schedule
184
Contents Manager
184
185
Kopiering af indhold
Sletning af indhold
Indholdsfortegnelse
8
Indholdsfortegnelse
PROBLEMLØSNINGSVEJL
EDNING
SPECIFIKATIONER
APPENDIKS
186
Internal AutoPlay
186
Kørsel af Internal AutoPlay
186
USB AutoPlay
186
Kørsel af Internal AutoPlay
187
Ved kørsel af indhold
187
188
Visning af oplysninger om det indhold, der kører
Ændring af indstillinger for det indhold, som
køres
189
Forudsætninger inden du kontakter
Samsungs kundeservicecenter
189
189
190
Afprøvning af produktet
Kontrol af opløsning og frekvens
Kontroller følgende.
193
Spørgsmål og svar
195
Generelt
197
Strømsparer
198
Forudindstillede timertilstande
200
Licens
201
Kontakt SAMSUNG OVER HELE
VERDEN
206
Ansvar for betalingsservice (omkostning
for kunderne)
206
206
206
Produktet er ikke defekt.
En produktskade, som kunden har forårsaget.
Andet
207
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod
efterbilleder
207
208
Bedste billedkvalitet
Beskyttelse mod efterbilleder
Indholdsfortegnelse
9
Indholdsfortegnelse
211
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette
produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
212
Korrekt bortskaffelse af batterierne i
dette produkt
213
Terminologi
STIKORDSREGISTER
Indholdsfortegnelse
10
Inden produktet anvendes
Ophavsret
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
2012 Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er
forbudt.
SAMSUNG- og SyncMaster-logoerne er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
z
Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
†
(a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
†
(b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
z
Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
Inden produktet anvendes
11
Inden produktet anvendes
Rengøring
Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
Gør følgende ved rengøring.
Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
1.
Sluk produktet og computeren.
2.
Afbryd strømkablet fra produktet.
Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde
hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
3.
Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.
z
Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit,
opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.
!
z
Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte
på produktet.
4.
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre
produktet udvendigt.
5.
Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6.
Tænd produktet og computeren.
Opbevaring
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).
Inden produktet anvendes
12
Inden produktet anvendes
Sikkerhedsforanstaltninger
Forsigtig!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
Forsigtig! DÆKSLET (OG BAGSIDEN) MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.
AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.
Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og
vedligeholdelsesdokumentation.
Symboler
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.
Inden produktet anvendes
13
Inden produktet anvendes
Elektricitet og sikkerhed
Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Advarsel!
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
z
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
z
Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
z
En løs forbindelse med medføre brand.
!
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
z
Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
!
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at
anbringe strømledningen under en tung genstand.
z
Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør
klud.
!
z
Der kan opstå brand.
Inden produktet anvendes
14
Inden produktet anvendes
Forsigtig!
Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
z
Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung.
Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.
z
!
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
z
Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der
opstår et problem.
!
z
Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på
strømknappen på fjernbetjeningen.
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
z
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
!
Installation
Advarsel!
Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet.
Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.
z
Der kan opstå brand.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
!
z
Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.
z
Brug kun godkendte kabinetter.
Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller
et skab.
z
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
z
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
!
Inden produktet anvendes
15
Inden produktet anvendes
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
z
Børn kan blive kvalt.
!
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker
hylde, skrå overflade osv.).
z
Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
z
Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige
produktet eller medføre brand.
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt
(dryppende vand osv.), olie eller røg.
z
!
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som
f.eks. en brændeovn.
z
Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
z
Produktet kan falde ned og beskadige børn.
z
Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil overflade.
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet
må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
Forsigtig!
Tab ikke produktet under flytning.
z
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
!
Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
z
Skærmen kan blive beskadiget.
Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den
nederste kant på produktets forparti stikker frem.
z
Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
z
Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
Inden produktet anvendes
16
Inden produktet anvendes
Sæt produktet forsigtigt ned
z
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
!
SAMSUNG
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine partikler,
kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller banegård, hvor
produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.
!
z
Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere
produktet et sådant sted.
Betjening
Advarsel!
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller
ændre produktet.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
z
Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen
og alle andre tilsluttede kabler ud.
!
z
Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage
strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.
!
z
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
z
Børn kan komme alvorligt til skade.
Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på
afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
z
Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik
osv.), oven på produktet.
z
Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter
legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.
Inden produktet anvendes
17
Inden produktet anvendes
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
z
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket.
Området skal også straks ventileres.
!
GAS
z
Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
z
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær
produktet.
z
!
Det kan medføre eksplosion eller brand.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
z
100
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller
genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via
ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).
z
Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet
vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
z
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.),
eller metalgenstande oven på produktet.
z
Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet
vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
z
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Inden produktet anvendes
18
Inden produktet anvendes
Forsigtig!
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme
efterbilleder eller defekte pixels.
z
!
Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede,
hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.
-_!
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge
produktet i længere tid (ferie osv.).
z
Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød
eller strømafledning.
Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
z
Dit syn kan forringes.
!
Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
z
Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit
syn.
!
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
z
Det kan lindre trætte øjne.
!
Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan
blive varm.
Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
!
Inden produktet anvendes
19
Inden produktet anvendes
Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
!
z
Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
z
Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket
kan give personskader.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
z
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
z
For høj lyd kan føre til høreskader.
Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af
fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan
nå.
z
Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.
Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).
z
Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage
brand, personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.
!
Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et
brugt batteri samtidig.
z
Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade
eller skade som følge af, at den indre væske lækker.
Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal
returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller
genopladelige batterier til genbrug.
!
z
Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt
genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller
genopladeligt batteri.
Inden produktet anvendes
20
1
1.1
Forberedelser
Kontrol af indholdet
1.1.1 Fjernelse af emballagen
1
Fjern den sorte låseanordning på boksens bund.
1
2
2
Brug udskæringerne i boksen, løft og fjern boksens top.
3
Kontroller komponenterne, og fjern flamingoen og plasticposen.
3
Udseendet af de virkelige komponenter kan være anderledes end på det viste billede.
Dette billede er kun for reference.
4
Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.
1 Forberedelser
21
1.1.2 Kontrol med komponenterne
z
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
z
Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste
billede.
Komponenter
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
Hurtig opsætningsvejledning
Garantibevis (ikke til rådighed
visse steder)
Brugervejledning
MagicInfo Lite Editionsoftware-cd
D-SUB-kabel
Strømkabel
+
-
1
Forberedelser
+
Fjernbetjening
Batterier (ikke til rådighed visse
steder)
Kabeldæksel og skruer
1 Forberedelser
22
1
Forberedelser
Elementer der sælges separat
z
Stativet medfølger ikke.
z
Følgende elementer kan købes hos din nærmeste forhandler.
Vægbeslag
RS232C-stereokabel
HDMI-kabel
DVI-kabel
HDMI-DVI-kabel
AV-kabel
LAN-kabel
Stereokabel
RCA-kabel
RGB-komponentkabel
komponentkabel
RCA-stereokabel
Pynteliste (top, bund, venstre
side, højre side)
Netværksboks
1 Forberedelser
23
1
1.2
Forberedelser
Dele
1.2.1 Eksternt sensorsæt
z
Det eksterne sensorsæt indeholder en fjernbetjeningssensor, en lysstyrkesensor og
funktionstaster. Hvis du monterer skærmen på en væg, kan du flytte det eksterne sensorsæt hen
på siden af skærmen.
z
Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Navn
Beskrivelse
Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på LCD-skærmen.
Fjernbetjeningssensor
Hold området mellem fjernbetjeningssensoren og fjernbetjeningen
fri for forhindringer.
Lyssensor
Detekterer automatisk intensiteten af lyset omkring en valgt skærm og
justerer skærmens lysstyrke.
Strømindikator
Slukker i tændt tilstand og blinker grønt i strømsparetilstand.
Knappen POWER
Brug denne knap til at tænde og slukke for LCD-skærmen.
Knappen SOURCE
Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand. Vælger den indgangskilde,
som en ekstern enhed er tilsluttet til.
1 Forberedelser
24
1
Forberedelser
z
Detekterer automatisk intensiteten af lyset omkring en valgt skærm og justerer skærmens
lysstyrke.
z
MagicInfo kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks.
z
Hvis lysstyrkesensoren er fastgjort bag på produktet, fungerer den muligvis ikke korrekt, da
intensiteten af det omgivende lys kan være forskellig foran og bagved produktet.
Hvis det er tilfældet, skal du vælge System
Eco Solution og indstille
Eco Sensor til Off.
Tilslutning af det eksterne sensorsæt på siden
1 Forberedelser
25
1
Forberedelser
Tilslutning af det eksterne sensorsæt
Tilslut
A til slotten i bunden af den rille,
hvor det eksterne sensorsæt skal tilsluttes
(se billedet).
A
Når du har tilsluttet
B
de to flig
A , skal du indsætte
B på det eksterne sensorsæt i
slottene øverst i den rille, hvor det eksterne
sensorsæt skal tilsluttes.
Det eksterne sensorsæt skal tilsluttes som
vist.
A
og
B
z
Sørg for, at
ikke beskadiges, når du tilslutter det eksterne sensorsæt.
z
Afmontering foregår i omvendt rækkefølge i forhold til montering.
1 Forberedelser
26
1
Forberedelser
1.2.2 Bagside
Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
[POWER S/W] ON [ I ] / OFF
ON
RGB /
COMPONENT IN
RGB / DVI
/ HDMI
AUDIO IN
AV IN
AV / COMPONENT
AUDIO IN
- AUDIO -
RS232C
AUDIO
OUT
OUT
IR OUT
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
DVI OUT
(LOOPOUT)
DVI IN
Port
HDMI IN
USB
RJ45 MDC
IN
Beskrivelse
[POWER S/W] ON [ I ] / OFF
Tænd/sluk-knap.
[IR OUT]
Modtager fjernbetjeningssignalet via det eksterne sensorkort og
sender signalet via LOOPOUT.
[IR / AMBIENT SENSOR IN]
Leverer strøm til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra
lysføleren.
[DVI OUT (LOOPOUT)]
Tilsluttes til et andet produkt med et DVI-kabel.
[DVI IN]
Tilsluttes til en kildeenhed med et D-USB-kabel.
[RGB / COMPONENT IN]
[RGB / DVI / HDMI AUDIO IN]
[AV IN]
Sluttes til en kildeenhed ved hjælp af komponentadapteren.
Modtaget lyd fra en computer via et lydkabel.
Sluttes til en kildeenhed med videokablet.
[AV / COMPONENT AUDIO IN
[L-AUDIO-R]]
[AUDIO OUT]
Sluttes til lydudgangsporten på en kildeenhed via et RCA-kabel.
Sluttes til en kildeenheds lyd.
[HDMI IN]
Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.
[USB
Tilslut til en USB-nøgle.
]
[RJ45 MDC]
[RS232C IN / OUT]
Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.
Tilsluttes til MDC med et RS232C-stereokabel.
1 Forberedelser
27
1
Forberedelser
Montering af kabelholder
1.2.3 Tyverisikringslås
z
Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
z
Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte
med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Sådan låses en tyverisikring
1
2
3
4
Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
Lås låseenheden.
z
En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
z
Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
z
Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
1 Forberedelser
28
1
Forberedelser
1.2.4 Fjernbetjening
z
Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde,
at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
z
Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.
Tænd for produktet.
Slukker for produktet.
Vælg en tilsluttet kildeenhed.
Talknapper
Angiv adgangskoden i OSD-menuen.
Ikke tilgængelig.
Ikke tilgængelig.
Afbryd lyden.
Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på
lydstyrkeknapperne (+ VOL -).
Juster lydstyrken.
Ikke tilgængelig.
Ikke tilgængelig.
Knap til start af MagicInfo Lite.
Vis eller skjul skærmmenuen,
eller gå tilbage til forrige menu.
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
Ikke tilgængelig.
Viser oplysninger på skærmen.
Move to the upper, lower, left or right menu,
or adjust an option'ssetting.
Aktiverer et fremhævet menuelement.
Vender tilbage til den foregående menu.
Afslut den eksisterende menu.
Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt
indstillingerne PC, DVI, HDMI.
Ikke tilgængelig.
MagicInfo-hurtigstartknap.
MagicInfo kan kun aktiveres, når der er
tilsluttet en netværksboks.
Denne knap er deaktiveret for produkter,
der ikke understøtter MagicInfo.
Ikke tilgængelig.
Indstiller sikkerhedslåsen.
Brug disse knapper i tilstandene Videoer,
Fotos, Musik og Anynet+.
1 Forberedelser
29
1
Forberedelser
Justering af skærmmenuen med fjernbetjeningen
1.
Åbn skærmmenuen.
2.
Vælg mellem Picture, Sound, Media, Network, System og Support
på den viste OSD-menuskærm.
3.
Skift indstillinger efter ønske.
4.
Færdiggør indstilling.
5.
Luk skærmmenuen.
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen
1
2
3
Batterier sælges separat.
1 Forberedelser
30
1
Forberedelser
Fjernbetjeningens rækkevidde
7m ~ 10m
Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30 til højre eller
venstre.
z
Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
z
Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
z
Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
1 Forberedelser
31
1
Forberedelser
1.2.5 Tilslutning via et IR-stereokabel
Styring af flere skærmprodukter via fjernbetjeningen
2
1
z
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
IR OUT
Tilslut porten [IR OUT] på produktet til porten [IR / AMBIENT SENSOR IN] på det andet
skærmprodukt ved hjælp af det særlige stereokabel.
z
En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod produkt 1 , modtages af både
skærmprodukt 1 og 2 .
†
Kontroller, at du bruger det særlige stereokabel, der følger med produktet.
†
Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
1 Forberedelser
32
1
1.3
Forberedelser
Inden installation af produktet (installationsvejledning)
For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til
installationsvejledningen.
z
Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.
z
Ellers kan det falde ned og medføre personskade.
z
Sørg for at installere det angivne vægbeslag.
1.3.1 Hældningsvinkel og rotation
Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
15 A Dette produkt kan hældes med en vinkel på højst 15 i forhold til en lodret væg.
B For at anvende produktet lodret (portræt): Drej det med uret, så LED'en peger nedad.
1 Forberedelser
33
1
Forberedelser
1.3.2 Ventilation
1. Installation på en lodret væg
A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35 C
z
Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for
mindst 40mm luft mellem produktet og væggen til
ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke
A
overstiger 35 C.
B
Figure 1.1 Set fra siden
1 Forberedelser
34
1
Forberedelser
2. Installation på en skrå væg
Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
B
D
D
Plan
A
A Mindst 40 mm
B Mindst 70 mm
C Mindst 50 mm
C
D Mindst 50 mm
E
E Omgivende temperatur: Under 35 C
Figure 1.2 Set fra siden
Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet
og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 C.
3. Installation på et skråt gulv
Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
A Mindst 50 mm
B Omgivende temperatur: Under
20 C
A
B
Figure 1.3 Set fra siden
Ved installation af produktet på et skråt gulv: Sørg for mindst 50mm luft mellem produktet og gulvet til
ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 20 C.
1 Forberedelser
35
1
Forberedelser
4. Installation af produktet på et sted, der udsættes for direkte sol
Hvis du installerer produktet på et sted, der udsættes for direkte sol, skal du sørge for, at følgende
betingelser er opfyldt.
3
z
Temperaturen i nærheden af installationsstedet: 0 – 30 C (direkte sol)
z
Minimumssikkerhedsafstand fra vinduer og vægge: Se nedenstående tabel.
A
Fra et glasvindue
B
Fra væg eller gardin/skillevæg
Fra et glasvindue foran skærmen
15 cm
Fra loftet og vægge til venstre/højre
40 cm
Fra bagvæggen eller skillevæg
50 cm
Bemærk, at selvom minimumssikkerhedsafstanden overholdes, kan det medføre hæmning af
luftcirkulationen og temperaturstigninger til over 30 C, hvis der sættes genstande i frirummet.
z
Hvis du vil installere produktet i usædvanlige omgivelser, f.eks. en Video wall, skal du kontakte
Samsungs kundeservicecenter for at få flere oplysninger.
1 Forberedelser
36
1
Forberedelser
1.3.3 Mål
1
5
4
2
3
(Enhed: mm)
TV – mål (B x H x D) [mm]
Uden SOKKEL
Modelnavn
SL46B
1
2
3
4
5
1049,4
1011,8
566,8
602,6
125,0
Ikke alle tegninger har det korrekte målestoksforhold. Nogle mål kan ændres uden forudgående varsel.
Kontroller målene, før du monterer produktet. Der tages forbehold for typografiske fejl og trykfejl.
1 Forberedelser
37
1
1.4
Forberedelser
Installation af vægmonteringen
1.4.1 Klargøring før installation af vægmontering
Brug holderringen, hvis du vil installere en vægmontering
fra en anden fabrikant.
1
1.4.2 Installation af vægmonteringen
Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.
Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med
den. Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget. Samsung
Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du
vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.
1.4.3 Specifikationer til vægbeslag (VESA)
Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet. Inden du fastgør
vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere
oplysninger. Hvis du installerer produktet i loftet eller på en skråvæg, kan det falde ned og medføre
alvorlige kvæstelser.
1 Forberedelser
38
1
Forberedelser
z
Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af
nedenstående tabel.
z
Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig
installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til
samlingen, medfølger.
z
Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med [VESA]specifikationerne for standardskruer.
z
Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller
som ikke er kompatible med [VESA]-specifikationerne for
standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige
produktet indvendigt.
z
I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible
med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan
længden på skruerne afvige. Det afhænger af
specifikationerne for vægmonteringen.
z
Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan
produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan
medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for
sådanne ulykker.
z
Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet
eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en
vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er [VESA]kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder
installationsanvisningerne til produktet.
z
Undlad at installere produktet med en hældning på mere
end 15 grader.
z
Sørg altid for, at to personer monterer produktet på
væggen.
(Enhed: mm)
Modelnavn
[VESA]-skruehulspecifikationer
(A * B) i mm
Standardskrue
Antal
SL46B
600 X 400
M8
4
Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader
som følge af elektrisk stød.
1 Forberedelser
39
1
1.5
Forberedelser
Fjernbetjening
1.5.1 Kabeltilslutning
RS232C-kabel
Grænseflade
Ben
TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
Ingen
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
Ingen
Maks. længde
z
RS232C (9 bens)
15m (kun skærmet type)
Benlayout
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Ben
Signal
1
Detekter bærebølge
2
Modtagede data
3
Afsendte data
4
Klargør dataterminal
5
Signaljord
6
Klargør datasæt
7
Send anmodning
8
Parat til at sende
9
Ringeindikator
1 Forberedelser
40
1
Forberedelser
z
RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub
Kabel: Krydset kabel
9
6
-P1-
5
9
1
6
-P1-
Hun
-P1-
-P2-
5
-P2-
1
-P2-
Rx
2
-------->
1
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
Gnd
5
---------
3
Gnd
Hun
LAN-kabel
z
Benlayout
1 2 3 4 5 6 7 8
Ben nr.
Standardfarve
Signal
1
Hvid og orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Hvid og grøn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvid og blå
NC
6
Grøn
RX-
7
Hvid og brun
NC
8
Brun
NC
1 Forberedelser
41
1
Forberedelser
z
Stik: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
P2
RJ45 MDC
P1
P1
P2
Signal
P1
TX+
1
TX-
RJ45 MDC
P2
Signal
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
LAN-krydskabel (PC til PC)
RJ45 MDC
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
TX-
2
<-------->
6
RX-
RX+
3
<-------->
1
TX+
RX-
6
<-------->
2
TX-
1 Forberedelser
42
1
Forberedelser
1.5.2 Tilslutning
z
Tilslutning 1
RS232C
IN
z
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
Tilslutning 2
RJ45
RJ45
1 Forberedelser
43
1
Forberedelser
z
Tilslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
1 Forberedelser
44
1
Forberedelser
1.5.3 Kontrolkoder
Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
Tjeksum
Kommandotype
0
Kontrol (kontrolkommandoen Set)
Header
Kommando
Datalængde
Data
1
Værdi
ID
0xAA
Tjeksum
Kommandotype
Kommando
Nr.
Kommandotype
Kommando
Værdiområde
1
Strømstyring
0x11
0~1
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
4
Styring af skærmtilstand
0x18
-
5
Styring af skærmstørrelse
0x19
0~255
6
Styring af PIP til/fra
0x3C
0~1
7
Styring af automatisk justering
0x3D
0
8
Styring af tilstanden Videovæg
0x5C
0~1
9
Sikkerhedslås
0x5D
0~1
z
Tildelte ID'er kan vises hexadecimalt. Men ID 0 skal vises som 0xFF.
z
Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier
med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist
herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.
F.eks. Tænd & ID=0
Header
Kommando
Datalængde
Data 1
1
"Power"
Datalængde
Data 1
1
1
ID
0xAA
0x11
Header
Kommando
Tjeksum
ID
0xAA
0x11
12
1 Forberedelser
45
1
Forberedelser
z
For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en til
"0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke
med ACK.
Strømstyring
z
Funktion
Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.
z
Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x11
0
Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)
Header
Kommando
Datalængde
Data
1
"Power"
ID
0xAA
Tjeksum
0x11
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt
1 : Strøm TIL
0 : Strøm FRA
z
Ack
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x11
"Power"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x11
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
46
1
Forberedelser
Lydstyrke
z
Funktion
Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.
z
Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x12
0
Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
Header
Kommando
Datalængde
Data
1
"Volume"
ID
0xAA
Tjeksum
0x12
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
z
Ack
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x12
"Volume"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x12
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
47
1
Forberedelser
Styring af indgangskilde
z
Funktion
Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.
z
Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x14
0
Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header
Kommando
0xAA
0x14
Datalængde
Data
1
"Input
Source"
ID
Tjeksum
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
0x14
Pc
0x1E
BNC
0x18
DVI
0x0C
Indgangskilde
0x04
S-Video
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (tv)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
Display Port
†
DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer
kun på "Get"-kommandoer.
†
Denne model understøtter ikke portene BNC, S-Video, HDMI2 og HDMI2_PC.
†
MagicInfo er kun mulig på modeller, der indeholder funktionen MagicInfo.
1 Forberedelser
48
1
Forberedelser
z
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x14
"Input
Source"
ID
Tjeksum
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x14
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
49
1
Forberedelser
Skærm
z
Funktion
Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.
Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen Video Wall er aktiveret.
Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder et produkt.
z
Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x18
0
Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)
Header
Kommando
0xAA
0x18
Datalængde
Data
1
"Screen
Mode"
ID
Tjeksum
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status.
z
0x01
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x18
"Skærmt
ilstand"
ID
Tjeksum
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status.
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x18
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
50
1
Forberedelser
Styring af skærmstørrelse
z
Funktion
Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.
z
Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x19
0
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x19
"Screen
Size"
ID
Tjeksum
"Screen Size": Produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x19
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
51
1
Forberedelser
Styring af PIP til/fra
z
Funktion
PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.
z
†
Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.
†
Denne tilstand kan ikke styres, hvis Video Wall er indstillet til On.
†
Denne funktion er ikke tilgængelig i MagicInfo.
Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x3C
0
Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)
Header
Kommando
Datalængde
Data
1
"PIP"
ID
0xAA
Tjeksum
0x3C
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
1 : PIP TIL
0 : PIP FRA
z
Ack
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x3C
"PIP"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x3C
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
52
1
Forberedelser
Styring af autojustering (PC, kun BNC)
z
Funktion
Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.
z
Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)
Ingen
z
Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)
Header
Kommando
0xAA
0x3D
Datalængde
Data
1
"Auto
Adjustment"
ID
Tjeksum
"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)
z
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x3D
"Auto
Adjustment"
ID
z
Tjeksum
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x3D
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
53
1
Forberedelser
Styring af tilstanden Videovæg
z
Funktion
Tilstanden Video Wall kan aktiveres på et produkt med en computer.
Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.
Denne funktion er ikke tilgængelig i MagicInfo.
z
Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x5C
0
Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
Datalængde
Data
1
"Video Wall
Mode"
ID
Tjeksum
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
1 : Full
0 : Natural
z
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x5C
"Video Wall
Mode"
ID
Tjeksum
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x5C
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
54
1
Forberedelser
Sikkerhedslås
z
Funktion
PC'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Sikkerhedslås på et produkt.
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
z
Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x5D
0
Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)
Header
Kommando
0xAA
0x5D
Datalængde
Data
1
"Safety
Lock"
ID
Tjeksum
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt.
1 : TIL
0 : FRA
z
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x5D
"Safety
Lock"
ID
Tjeksum
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt.
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x5D
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
55
2
2.1
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller følgende, inden du slutter dette produkt til andre enheder. Enheder, der kan sluttes til dette
produkt, omfatter pc'er, videokameraer, højttalere, set-top-bokse og DVD/Blu-ray-diskafspillere.
2.1.1 Kontroller inden tilslutning
z
Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
z
Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført. Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan
beskadige produktet.
z
Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.
z
Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
56
2
2.2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning og brug af en pc
2.2.1 Tilslutning til en pc
z
Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
z
En pc kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
RGB /
COMPONENT IN
RGB / DVI
/ HDMI
AUDIO IN
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
DVI IN
RGB / DVI
/ HDMI
AUDIO IN
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
57
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
HDMI IN
RGB / DVI
/ HDMI
AUDIO IN
Når du slutter en pc til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille Edit Name til DVI PC for at få
adgang til video- og lydindhold gemt på pc'en.
Tilslutning ved hjælp af et HDMI-kabel
HDMI IN
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
58
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.2.2 Ændring af opløsningen
Juster opløsningen og opdateringshastigheden i kontrolpanelet på din pc for at få den bedste
billedkvalitet.
Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.
Ændring af opløsningen på Windows XP
Gå til Kontrolpanel
1
Skærm
Indstillinger, og skift opløsningen.
2
3
**********
**** ****
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
59
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Ændring af opløsningen på Windows Vista
Gå til Kontrolpanel
Personlige indstillinger
Skærmindstillinger, og skift opløsningen.
1
2
3
4
***********
***********
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
60
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Ændring af opløsningen på Windows 7
Gå til Kontrolpanel
Skærm
Skærmopløsning, og skift opløsningen.
1
2
3
4
**** ****
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
61
2
2.3
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning af en ekstern skærm
DVI OUT
(LOOPOUT)
DVI IN
AUDIO OUT
z
Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
z
Funktionen Loopout kan anvendes til at duplikere skærmbilledet på den primære skærm. Tilslut
[DVI OUT (LOOPOUT)] på den primære skærm til [DVI IN] eller [HDMI IN] på en anden skærm.
z
Op til HD-opløsning understøttes. De kompatible inputkilder omfatter DVI IN og HDMI IN. Du kan
dog tilslutte op til 10 skærme i Full HD-tilstand, afhængigt af kabeltypen eller signaludstyret. Når
flere skærme er sat sammen i en kæde, kan der kun tilsluttes et begrænset antal skærme.
z
[DVI OUT (LOOPOUT)]-porten på dette produkt understøtter ikke HDCP-input.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
62
2
2.4
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning til en videoenhed
z
Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
z
Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
†
Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
†
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.
2.4.1 Tilslutning med videokablet
AV IN
AV / COMPONENT
AUDIO IN
2.4.2 Tilslutning med et RGB-komponentkabel
AV / COMPONENT
AUDIO IN
RGB /
COMPONENT IN
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
63
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.4.3 Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
DVI IN
RGB / DVI
/ HDMI
AUDIO IN
z
Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
z
Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-kabel. For
at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden. Når du
slutter en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille Edit Name til
DVI Devices for at få adgang til video- og lydindhold gemt videoenheden.
z
Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
64
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.4.4 Tilslutning ved hjælp af et HDMI-kabel
HDMI IN
Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)
z
Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.
z
Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
†
Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et
HDMI/DVI- og lydkabler.
z
Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en
ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet.
z
Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
z
Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en
forbindelsesfejl.
z
Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet. Dette produkt
understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.
2.4.5 Tilslutning til et lydsystem
AUDIO OUT
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
65
2
2.5
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)
2.5.1 Installation af netværksmodulet
1
Læg et blødt tæppe på jorden som beskyttelse.
Læg derefter produktet med forsiden nedad på
tæppet.
Løsn skruerne, og tag dækslet af.
2
Indsæt netværksmodulet i pilens retning.
3
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
66
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Fastgør netværksmodulet ved hjælp af skruerne.
4
5
Drej krogen på produktet i pilens retning for at låse
netværksmodulet.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
67
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.5.2 Tilslutning af strømmen
Netværksbokse sælges separat.
1
2
Tilslut strømkablerne fra produktet og netværksmodulet til stikkontakten.
Tænd for afbryderen.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
68
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.5.3
MagicInfo
Hvis du vil bruge MagicInfo, skal du tilslutte et netværksmodul (sælges separat) til produktet.
z
Hvis du vil ændre indstillingerne for MagicInfo, skal du køre "MagicinfoSetupWizard" på
skrivebordet.
z
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger MagicInfo, på den dvd, der følger med til
netværksmodulet.
z
Oplysningerne i dette afsnit kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
z
Hvis der opstår et problem, efter at du har installeret et andet operativsystem end det, der fulgte
med til netværksmodulet, efter gendannelse af den forrige version af operativsystemet eller efter
installation af software, der ikke er kompatibel med det medfølgende operativsystem, kan du ikke
benytte dig af teknisk support og vil blive opkrævet et gebyr ved besøg af en servicetekniker. Du vil
heller ikke kunne bytte produktet eller få pengene tilbage.
Adgang til MagicInfo-tilstand
1
Når du har installeret og tilsluttet netværksmodulet (sælges separat) til produktet, skal du tænde for
det.
2
Tryk på SOURCE på fjernbetjeningen, og vælg MagicInfo.
Når du tilslutter netværksmodulet til HDMI-porten på produktet, skifter Source fra HDMI til
MagicInfo.
3
Vælg det program, der skal startes som standard, når MagicInfo starter.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
69
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
4
Angiv IP-oplysningerne.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
5
Next(N) >
Finish
Cancel
Vælg et sprog. (Standardsproget er engelsk).
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
Current Language
:
Engilsh
Chinese [Traditional]
German
English
French
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
70
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
6
Vælg en visningstilstand.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Screen Type - step 4
Landscape
Portrait
< Back(B)
7
Next(N) >
Finish
Cancel
Dobbelttjek de valgte indstillinger.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Setup Information
1. Application :
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
2. Internet Protocol [TCP/IP]
IP :
192.168.0.102
3. Language :
4. Screen Type :
English
Landscape
Do not show again
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
z
Hvis der ikke vises et udførselsikon, skal du dobbeltklikke på MagicInfo-ikonet på skrivebordet.
Ikonet vises nederst til højre på skærmen.
z
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger MagicInfo, på cd'en med MagicInfosoftwaren, der følger med til netværksmodulet.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
71
2
2.6
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Skift af indgangskilden
2.6.1
Source
O MENU [ m]
Media
Source
ENTER [
]
Med Source kan du vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.
Kilde
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise
skærmen med den valgte kilde.
Se side 130 for detaljer om menuen Source.
Media
MagicInfo Lite
Videos
Photos
Music
Source
Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
72
3
Brug af MDC
MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærme samtidigt
på en pc.
3.1
Konfiguration af indstillinger for Multi Control
O MENU [ m]
System
Multi Control
ENTER [
]
Tildel en individuel ID til dit produkt.
3.1.1 Konfiguration af indstillinger for Multi Control
z
MDC Connection
Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
†
RS232C MDC
Kommunikér med MDC via RS232C-stereokablet.
†
RJ45 MDC
Kommunikér med MDC via RJ45-kablet.
z
ID Setup
Tildel et sæt et ID. (Område: 0~99)
Tryk på
z
eller
for at vælge et nummer, og tryk på [
].
ID Input
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af
indgangssignalet.
Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
3 Brug af MDC
73
3
3.2
Brug af MDC
Installation/afinstallation af MDC-program
3.2.1 Installation
1
2
Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.
Hvis vinduet til softwareinstallation ikke vises på hovedskærmen: Installer med den kørbare fil MDC
Unified i mappen MDC på cd'en.
3
4
Klik på "Next" i den viste installationsguide.
Når vinduet "License Agreement" vises: Vælg "I accept the terms in the license agreement", og klik
på "Next".
5
6
I vinduet "Customer Information", der vises: Udfyld alle informationsfelter, og klik på "Next".
I vinduet "Destination Folder", der vises: Vælg den mappesti, hvor du vil installere programmet, og
klik på "Next".
Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.
7
I vinduet ""Ready to Install the Program"", der vises: Kontroller den mappesti, hvor programmet skal
installeres, og klik på "Install".
8
9
Installationsstatussen bliver vist.
Klik på "Finish" i vinduet "InstallShield Wizard Complete", der vises.
Vælg "Launch MDC Unified", og klik på "Finish" for straks at køre programmet MDC.
10
Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
z
Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller
produktspecifikationerne.
z
Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
3.2.2 Afinstallation
1
Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern
programmer.
2
Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.
MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.
3 Brug af MDC
74
3
3.3
Brug af MDC
Hvad er MDC?
"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere visningsenheder samtidigt
på en pc.
3.3.1 Tilslutning til MDC
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)
Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.
Tilslutning med RS232C-kablet
RS232C IN/OUT
3 Brug af MDC
75
3
Brug af MDC
Brug af MDC via Ethernet
Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Der kan oprettes
forbindelse mellem to visningsenheder med et serielt RS-232C-kabel.
Tilslutning via et direkte LAN-kabel
RJ45 MDC
Tilslutning via et LAN-krydskabel
RS232C OUT
RJ45 MDC
Der kan tilsluttes flere produkter med [RS232C IN/OUT]-porten på produktet.
3 Brug af MDC
76
3
Brug af MDC
3.3.2 Tilslutningsstyring
Tilslutningsstyring indeholder Tilslutningsliste og Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste.
Tilslutningsliste – Tilslutningsliste viser oplysninger for tilslutningerne som f.eks. tilslutningsindstilling (IP/
COM, portnr., MAC og Connection Type), tilslutningsstatus, Set ID Range og registrerede enheder.
Hver tilslutning kan indeholde maks. 100 enheder, som er tilsluttet serielt sammenkoblet. Alle de LFD'er,
som registreres i en tilslutning, vises på enhedslisten, hvor brugeren kan oprette grupper og sende
kommandoer til registrerede enheder.
Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste – Redigeringsmuligheder for tilslutning omfatter Add, Edit,
Delete og Refresh.
3 Brug af MDC
77
3
Brug af MDC
3.3.3
Auto Set ID
Funktionen Auto Set ID tildeler et indstillet id til alle de LFD'er, der er tilsluttet sammenkoblet i en valgt
tilslutning. Der kan maks. være 100 LFD'er i en tilslutning. Det indstillede id tildeles sekventielt i den
sammenkoblede kørsel fra 1 til 99 og til sidst til indstillet id 0.
3 Brug af MDC
78
3
Brug af MDC
3.3.4
Kloning
Du kan bruge funktionen Kloning til at kopiere indstillingen for en LFD og derefter anvende den på flere
valgte LFD'er. Du kan vælge specifikke fanekategorier eller alle fanekategorier til kloningen med
indstillingsvinduet til kopiering af indstilling.
3 Brug af MDC
79
3
Brug af MDC
3.3.5
Kommandoen Forsøg igen
Denne funktion bruges til at angive det maksimale antal gange, MDC-kommandoen forsøges igen, hvis
der ikke returneres noget svar, eller hvis der leveres et beskadiget svar fra en LFD. Værdien for antal
gentagede forsøg kan indstilles i vinduet med indstillinger for MDC. Værdien for antal gentagne forsøg
skal være mellem 1-10. Standardværdien er 1.
3 Brug af MDC
80
3
Brug af MDC
3.3.6 Kom i gang med MDC
1
Du starter programmet ved at klikke på Start
2
Klik på Add for at tilføje en visningsenhed.
z
Alle programmer
Samsung
MDC Unified.
Hvis der etableres forbindelse via RS232C, skal du gå til Serial og angive COM Port.
3 Brug af MDC
81
3
Brug af MDC
z
Hvis der etableres forbindelse via Ethernet, skal du indtaste den IP-adresse, som var angivet for
visningsenheden.
3 Brug af MDC
82
3
Brug af MDC
3.3.7 Opbygning af hovedskærm
1
6
5
4
2
3
1
Menulinje
Skift status for en visningsenhed eller egenskaber for programmet.
2
Enhedskategori
Vis en liste over tilsluttede visningsenheder eller enhedsgrupper.
3
Planlægningskategori
Vis en liste over planlægninger for visningsenheder.
4
Indstil liste
Vælg den visningsenhed, du vil justere.
5
Redigér indstillet liste
Tilføj, rediger, omgrupper eller slet indstillinger.
6
Hjælpeemner
Vis hjælpeemner for programmet.
3 Brug af MDC
83
3
Brug af MDC
3.3.8 Menuer
Du kan tænde eller slukke for en valgt enhed eller ændre indgangskilden eller lydstyrken for enheden.
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen Home.
1
Home
Vælg et emne, og redigér den tilsvarende indstilling.
Strøm
z
On: Tænd for en valgt skærm.
z
Off: Sluk for en valgt skærm.
Input
Indgangskilde: Skift indgangskilden.
z
†
De tilgængelige indgangskilder varierer afhængig af modeller af visningsenheder.
†
Indgangskilden kan kun ændres for tændte skærme.
Channel: Skift kanal.
z
2
†
Tv-kanalen kan ændres med tasterne pil og ned.
†
Kanalen kan kun ændres, når indgangskilden er TV.
†
Der kan kun vælges registrerede kanaler.
Volume
Lydstyrken kan kun ændres eller sættes på lydløs for tændte skærme.
Volume
†
Lydstyrken kan ændres med skyderen inden for området 0 til 100.
Justér lydstyrken for en valgt visningsenhed.
Indgang
†
Aktivér eller deaktiver Mute for en valgt visningsenhed.
Mute deaktiveres automatisk, hvis Volume tilpasses, når Mute er aktiveret.
3 Brug af MDC
84
3
Brug af MDC
3
z
Alert
Fault Device
†
Denne menu viser en liste over visningsenheder, som har følgende fejl – blæserfejl,
temperaturfejl, fejl for lystyrkesensor eller lampefejl.
Vælg en visningsenhed fra listen. Knappen Repair aktiveres. Klik på opdateringsknappen for at
opdatere fejlstatus for visningsenheden. Den gendannede visningsenhed forsvinder fra Fault
Device List.
z
Fault Device Alert
†
Visningsenhed, hvor der registreres fejl, rapporteres med e-mail.
Udfyld alle obligatoriske felter. Knapperne Test og OK deaktiveres. Kontrollér, at der er angivet
Sender-information og mindst én Recipient.
3 Brug af MDC
85
3
Brug af MDC
3.3.9 Skærmjustering
Skærmindstillingerne (kontrast, lystyrke osv.) kan justeres.
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen Picture.
Tilpasset
Vælg et emne, og redigér den tilsvarende skærmindstilling.
z
Color og Tint er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er PC.
z
Red, Green, Blue og PC Screen Adjustment er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er Video.
z
Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue og PC Screen Adjustment er ikke
tilgængelig, hvis både PC Source og Video Source vælges.
Contrast
z
Justér kontrasten på den valgte visningsenhed.
Brightness
z
Justér lysstyrken på den valgte visningsenhed.
Color
z
Justér farverne på den valgte visningsenhed.
Tint (G/R)
z
Justér tonen på den valgte visningsenhed.
Color Tone
z
Justér baggrundsfarvetonen på den valgte visningsenhed.
Color Temp
z
Justér farvetemperaturen på den valgte visningsenhed.
Denne indstilling er aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.
Red
z
Tilpas intensiteten på den røde farve på den valgte visningsenhed.
Green
z
Tilpas intensiteten på den grønne farve på den valgte visningsenhed.
3 Brug af MDC
86
3
Brug af MDC
Blue
z
Tilpas intensiteten på den blå farve på den valgte visningsenhed.
Indstillinger
Dynamic Contrast
Justér Dynamic Contrast for den valgte visningsenhed.
Gamma Control
Skift gammaværdien for den valgte visningsenhed.
Auto Motion Plus
Denne indstilling bruges til at vise dynamiske billeder.
z
Off: Deaktivér funktionen Auto Motion Plus.
z
Clear: Indstil niveauet for Auto Motion Plus til klar. Denne tilstand er velegnet til at vise intense
billeder.
z
Standard: Indstil niveauet for Auto Motion Plus til standard.
z
Smooth: Indstil niveauet for Auto Motion Plus til jævn. Denne tilstand er velegnet til at vise billeder
jævnt.
z
Custom: Tilpas niveauet for skærmefterbilleder eller flimren.
z
Demo: Denne funktion viser teknologien ved Auto Motion Plus. Når tilstanden ændres, kan
resultatet ses på venstre side af vinduet.
Auto Motion Plus er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.
Brightness Sensor
Aktivér eller deaktiver Brightness Sensor for den valgte visningsenhed.
Brightness Sensor detekterer den omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens lysstyrke.
Brightness Sensor er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.
3 Brug af MDC
87
3
Brug af MDC
Størrelse
Picture Size
Justér skærmstørrelsen på den valgte visningsenhed.
Detail-punktet vises, hvis Picture Size er indstillet til en tilstand, som understøtter detaljeret
konfiguration.
Knapperne -/+ kan bruges til at justere Zoom.
Skærmens placering kan ændres med knapperne op/ned/venstre/højre.
Detail
Du kan få vist detaljer for den valgte skærmstørrelse.
PC Screen Adjustment
Frekvensjustering eller finindstilling er tilgængelig via knapperne -/+ i Coarse eller Fine.
Du kan ændre skærmens placering ved at klikke på et af de fire billeder under Position.
Du justerer frekvensen automatisk, finindstiller eller ændrer skærmens placering ved at klikke på Auto
Adjustment.
3 Brug af MDC
88
3
Brug af MDC
3.3.10 Lydjustering
Du kan ændre lydindstillingerne.
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen Sound.
Bass- eller Treble-punktet deaktiveres, hvis punktet ikke understøttes af den valgte indstilling.
Bass
Justér bassen for den valgte visningsenhed.
Treble
Justér diskanten for den valgte visningsenhed.
Balance(L/R)
Justér lydstyrken i venstre og højre højttaler på den valgte visningsenhed.
SRS TS XT
Aktivér eller deaktiver SRS TS XT-effekten for den valgte visningsenhed.
3 Brug af MDC
89
3
Brug af MDC
3.3.11 Systemkonfiguration
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen System.
Video Wall
Funktionen Video Wall kan anvendes til at vise en del af et helt videobillede eller gentage det samme
billede på hver af de tilsluttede visningsenheder.
Video Wall er kun aktiveret, når der er enheder i gruppen.
Video Wall
Aktivér eller deaktiver Video Wall.
Format
Vælg det format, der skal vises på den opdelte skærm.
Full
Natural
3 Brug af MDC
90
3
Brug af MDC
H
Vælg antal vandrette visningsenheder.
Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.
Der kan maks. tildeles 6 til V, hvis 15 er tildelt H.
V
Vælg antal lodrette visningsenheder.
Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.
Der kan maks. tildeles 6 til V, hvis 15 er tildelt H.
Screen Position
Vis skærmes layout (konfigureret med skærmopdeleren), eller skift layoutet efter ønske.
Screen Position og Preview er aktiveret, når Video Wall er aktiveret.
Bemærk, at der er valgt flere indstillinger. Preview er kun aktiveret, hvis indstillingerne for H og V matcher
layoutet for de valgte indstillinger.
Du kan ændre Position ved at vælge et sæt og trække det til den nye placering.
Omfanget af indstillingen for skærmopdeleren kan variere i forhold til modellen.
3 Brug af MDC
91
3
Brug af MDC
PIP
Grundlæggende information til justering af PIP vises på menuskærmen.
z
PIP deaktiveres, når Video Wall er ON.
z
Bemærk, at Picture Size deaktiveres, når PIP er ON.
PIP Size
Vis PIP Size for den aktuelle visningsenhed.
PIP Source
Vælg en PIP-indgangskilde.
Sound Select
Vælg og aktivér lyden fra enten den primære skærm eller en sekundær skærm.
Channel
Kanalen kan ændres, hvis PIP Source er TV.
3 Brug af MDC
92
3
Brug af MDC
Generelt
User Auto Color
Justér skærmens farver automatisk.
Kun tilgængelig i tilstanden PC.
Auto Power
Indstil produktet til automatisk start.
Standby Control
Indstil standbytilstand til at aktivere, hvis der ikke registreres en indgangskilde.
Blæser og temperatur
Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for at registrere blæserhastighed og intern temperatur for
produktets beskyttelse.
Fan Control
Vælg en metode til at konfigurere blæserhastighed.
Fan Speed
Konfigurer blæserens hastighed.
Temperature
Registrer den interne temperatur ved at angive temperaturområde.
3 Brug af MDC
93
3
Brug af MDC
Sikkerhed
Safety Lock
Lås skærmmenuerne.
Du låser menuerne op ved at indstille Safety Lock til Off.
Button Lock
Lås knapperne på visningsenheden.
Du låser knapperne op ved at indstille Button Lock til Off.
OSD-display
Source OSD
Vælg, om der skal vises en meddelelse, når Source ændres.
Not Optimum Mode OSD
Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der vælges en ikke-kompatibel tilstand.
No Signal OSD
Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der ikke er et indgangssignal.
MDC OSD
Vælg, om der skal vises en meddelelse, når indstillingerne ændres af MDC'en.
3 Brug af MDC
94
3
Brug af MDC
Time
Clock Set
Redigér den aktuelle tid på den valgte skærm efter den tid, der er indstillet på en pc.
Hvis tiden ikke er indstillet på visningsenheden, vises der nulværdier.
Timer
z
On Time: Indstil tiden til at tænde for den valgte visningsenhed.
z
Off Time: Indstil tiden til at slukke for den valgte visningsenhed.
z
Volume: Angiv lydstyrken for visningsenheden, når den tændes af On Time.
z
Source: Angiv indgangskilde for visningsenheden, når den tændes af On Time.
z
Holiday: Holiday Management-indstillingerne kan anvendes på Timer.
z
Repeat: Angiv den periode, hvori du vil gentage den valgte Timer.
3 Brug af MDC
95
3
Brug af MDC
†
Once: Aktivér kun timeren én gang.
†
EveryDay: Aktivér timeren hver dag.
†
Mon~Fri: Aktivér timeren fra mandag til fredag.
†
Mon~Sat : Aktiver timeren fra mandag til lørdag.
†
Sat~Sun: Aktivér timeren lørdage og søndage.
†
Manual: Tilpas dagene i ugen.
Afkrydsningsfelterne til at vælge ugedage nedenfor Repeat aktiveres kun, hvis Manual er valgt.
Holiday Management
Holiday Management gør det muligt for dig at forhindre enheder, som er indstillet til at blive tændt af
Timer, fra at tænde på en bestemt dato.
Holiday Management kan aktiveres eller deaktiveres i indstillingsmenuen for Timer.
z
Add: Du kan angive ferier:
Klik på knappen Add i vinduet Holiday Management.
z
Delete : Slet ferier. Markér de tilsvarende afkrydsningsfelter, og klik på denne knap.
z
Liste over ferier: Vis en liste over ferier, som du har tilføjet.
3 Brug af MDC
96
3
Brug af MDC
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Flyt skærmen en anelse ved bestemte tidsintervaller for at forhindre skærmefterbilleder.
Screen Saver
Denne funktionen forhindrer skærmefterbilleder, når skærmen på det valgte visningsenhed er i standby i
længere tid.
z
Interval: Angiv det interval, der skal aktivere Screen Saver.
z
Mode: Indstillingen Time kan variere efter Mode.
Safety Screen
3 Brug af MDC
97
3
Brug af MDC
Funktionen Safety Screen kan bruges til at forhindre skærmefterbilleder, når der vises et stationært
billede på skærmen af en visningsenhed i en længere periode.
Lamp Control
Lamp Control anvendes til at justere baggrundsbelysningen for at reducere strømforbruget.
Justér baggrundsbelysningen automatisk for den valgte visningsenhed på et specificeret tidspunkt.
Hvis Manual Lamp Control justeres, skifter Auto Lamp Control automatisk til Off.
Justér baggrundsbelysningen manuelt på den valgte visningsenhed.
Hvis Auto Lamp Control justeres, skifter Manual Lamp Control automatisk til Off.
Ambient Light: Ambient Light registrerer omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens
z
lysstyrke på alle LFD'er i den samme serielle kæde.
3.3.12 Funktionsindstillinger
1
1
2
3
4
Sikkerhed
Panel Control
Tænd eller sluk for skærmen på en visningsenhed.
Remote Control
Aktivér eller deaktiver fjernbetjening.
3 Brug af MDC
98
3
Brug af MDC
2
Nulstilling
Reset Picture
Nulstil skærmindstillingerne.
Reset Sound
Nulstil lydindstillingerne.
Reset System
Nulstil systemindstillingerne.
Reset All
Nulstil indstillinger for skærm, lyd og system på samme tid.
3
Edit Column
Vælg de punkter, som du vil vise på listen med indstillinger.
4
Information
Vis programinformation.
3 Brug af MDC
99
3
Brug af MDC
3.3.13 Andre funktioner
Ændring af størrelse på et vindue
Anbring musemarkøren i hjørnet af programvinduet. Der vises en pil. Flyt pilen for at tilpasse størrelsen på
programvinduet.
3 Brug af MDC
100
3
Brug af MDC
Gruppeadministration
Oprettelse af grupper
Opret grupper og administrer listen over indstillinger på gruppebasis.
Dobbelte gruppenavne kan ikke bruges.
1
2
Højreklik og vælg Group
Edit på visningsenhedens listesektion i venstre side af programvinduet.
Klik på Add on the same level eller Add on the sub level i det Edit Group-vinduer, der vises.
z
Add on the same level: Opret en gruppe på samme niveau som den valgte gruppe.
Knappen Add on the same level er kun aktiveret, hvis der er oprettet mindst én gruppe.
z
Add on the sub level: Opret en undergruppe under den valgte gruppe.
3 Brug af MDC
101
3
Brug af MDC
Knappen Add on the same level er kun aktiveret, hvis der er oprettet mindst én gruppe.
3
Indtast gruppenavnet.
Sletning af grupper
1
2
Vælg et gruppenavn, og klik på Edit.
3
Klik på Yes. Gruppen slettes.
Klik på Delete i det Edit Group-vindue, der vises.
Omdøbning af grupper
1
2
Vælg et gruppenavn, og klik på Edit.
Klik på Rename i det Edit Group-vindue, der vises.
Rename
3
Hvis der vises en markør i det gamle gruppenavn, skal du indtaste et nyt gruppenavn.
3 Brug af MDC
102
3
Brug af MDC
Planlægningshåndtering
Oprettelse af planlægninger
Opret og registrer en planlægning på gruppebasis.
1
Klik på All Schedule List i planlægningsafsnittet i venstre side af programvinduet. Knappen Add
aktiveres i midten.
2
Klik på knappen Add. Vinduet Add Schedule vises.
3 Brug af MDC
103
3
Brug af MDC
3
Klik på Add under Device Group-punktet og vælg den gruppe, du vil føje en planlægning til.
4
Vælg Date&Time/Action, og klik på OK. Planlægningen tilføjes, og der vises en liste over
planlægninger i vinduet med indstillede lister.
z
Device Group: Vælg en gruppe.
z
Date&Time
z
†
Instant Execution: Kør planlægningen med det samme.
†
Timer: Indstil dato, tidspunkt og interval til at køre planlægningen.
Action: Vælg en funktion, som skal aktiveres på det bestemte tidspunkt og interval.
Planlægningsændringer
Du kan ændre en planlægning ved at vælge den og klikke på Edit.
Sletning af planlægning
Du kan slette en planlægning ved at vælge den og klikke på Delete.
3 Brug af MDC
104
3
Brug af MDC
3.3.14 Problemløsningsvejledning
Problem
Den skærm, du vil styre, vises ikke i
oversigten med
systeminformationer.
Løsning
1.
Kontrollér tilslutningen af RS232C-kablet (kontrollér, at
kablet er sluttet til den korrekte serielport).
2.
Kontroller, at der ikke er tilsluttet en anden skærm med det
samme ID. Tilslutning af skærme med det samme ID kan
medføre, at skærmen ikke vises pga. datakollision.
3.
Kontroller, at skærmens ID er i området 0 til 99. (Skift id'et
med menuen Skærm.)
For en skærm, der understøtter et ID i området 0 til 99,
skal ID'et indstilles mellem 0 og 99.
Den skærm, du vil styre, vises ikke i
andre kontrollers infogitter.
Kontrollér, at skærmen er tændt. (Se strømstatussen i
oversigten med systeminformationer.)
Sørg for at vælge den indgangskilde, som skærmen er tilsluttet.
Følgende meddelelse vises flere
gange.
Kontrollér, at den skærm, du vil styre, er valgt.
Skærme tændes eller slukkes på
forskellige tidspunkter, selvom On
Time eller Off Time er indstillet.
Justér tiden på pc'en for at synkronisere tiden mellem de
tilsluttede skærme.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis RS-232C-kablet er
fjernet, eller programmet lukkes unormalt, mens funktionen
Remote Control er Disable. For at løse dette: Kør programmet
igen, og indstil Remote Control til Enable.
Dette program fungerer nogle gange forkert pga. et kommunikationsproblem mellem pc'en og
skærmen eller elektromagnetiske stråler, der udsendes fra elektroniske enheder tæt på.
3 Brug af MDC
105
3
Brug af MDC
Sådan vises egenskaber, når der anvendes flere skærme
1
2
3
Når ingen skærm er valgt: Standardværdien vises.
Når én skærm er valgt: Indstillinger for den valgte skærm vises.
Når to skærme er valgt (f.eks. i rækkefølgen ID 1 ogID 3): Indstillingerne for ID 1 vises før
indstillingerne for ID 3.
4
Når afkrydsningsfeltet All+Select er valgt, og alle skærme er valgt: Standardindstillingerne vises.
3 Brug af MDC
106
4
Skærmjustering
Konfigurer indstillingerne Picture (Brightness, Color Tone mv.).
Layoutet af mulighederne i menuen Picture kan variere. Det afhænger af produktet.
4.1
Picture Mode
O MENU [ m]
Picture
Picture Mode
ENTER [
]
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes. Forskellige
muligheder for Picture Mode vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
100
· Contrast
95
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Color
50
· Tint (G/R)
G 50
R 50
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
4.1.1 Hvis indgangskilden er PC eller DVI
z
Information Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed og er velegnet til visning af informationer på
offentlige steder.
z
Advertisement: Denne tilstand er velegnet til at vise videoindhold og inden/udendørs reklamer.
z
Calibration: Indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der kan justeres ved hjælp af
kalibreringsprogrammet (Advanced Color Management), anvendes i denne tilstand.
Programmet Advanced Color Management kan hentes på www.samsunglfd.com.
4 Skærmjustering
107
4
Skærmjustering
4.1.2 Hvis indgangskilden er AV, Component, HDMI
4.2
z
Dynamic: Denne tilstand er velegnet, hvis det omgivende lys er stærkt.
z
Standard: Denne tilstand er generelt velegnet til alle miljøer.
z
Natural: Velegnet til at reducere belastning af øjne.
z
Movie: Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed.
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Color /
Tint (G/R)
O MENU [ m]
Picture
ENTER [
]
Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten. Vælg en mulighed med knapperne
tryk derefter på [
[
og
, og
]. Brug piletasterne til at justere indstillingsværdien, eller vælg en indstilling. Tryk på
], når du er færdig.
z
Når du laver ændringer af Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Color eller Tint (G/R),
justeres OSD derefter.
z
Når du tilslutter en PC, kan du kun lave ændringer af Backlight, Contrast, Brightness og
Sharpness.
z
Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet produktet.
z
Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.
4 Skærmjustering
108
4
4.3
Skærmjustering
Screen Adjustment
O MENU [ m]
Picture
Screen Adjustment
ENTER [
]
Screen Adjustment giver forskellige indstillinger for billedstørrelse og billedformat. Vælg en mulighed
med knapperne
og
, og tryk derefter på [
undermenuen, og tryk derefter på [
]. Brug piletasterne til at vælge en indstilling i
].
Forskellige muligheder for Screen Adjustment vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.
Screen Adjustment
Picture Size
16:9
· Position
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
4.3.1
Picture Size
Hvis du har en kabelboks eller satellitmodtager, kan den også have sine eget sæt skærmstørrelser. Men
vi anbefaler meget, at du bruger produktet i tilstanden 16:9 det meste af tiden.
z
16:9: Indstiller billedet til 16:9-tilstand.
z
Zoom1: Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.
z
Zoom2: Bruges til en kraftigere forstørrelse.
z
Smart View 1: Reducere 16:9-billedet med 50%.
Smart View 1 er kun aktiveret i HDMI-tilstand.
z
Smart View 2: Reducere 16:9-billedet med 25%.
Smart View 2 er kun aktiveret i HDMI-tilstand.
z
4:3: Indstiller billedet til grundtilstand (4:3).
Indstil ikke produktet til 4:3-format i længere tid. De kanter, der vises til venstre eller højre eller
øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder, som ikke dækkes af garantien.
z
Screen Fit: Viser hele billedet uden afskæringer, når der indlæses HDMI- (720p/1080i/1080p) eller
Component-signaler (1080i /1080p).
z
Custom: Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.
4 Skærmjustering
109
4
Skærmjustering
z
Original ratio: Hvis indgangskilden er PC, DVI, HDMI (pc-tilslutning) eller, vises videoen i det
originale formatforhold.
Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen. (side 27)
Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på
produktet.
Tilgængelige billedstørrelser efter indgangskilde.
4.3.2
Indgangskilde
Picture Size
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
Component (1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Screen Fit, Custom
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Screen Fit, Smart View 1,
Smart View 2, Custom
PC, DVI (når der er tilsluttet en pc)
16:9, 4:3, Original ratio
Position
Justerer billedplaceringen. Position er kun tilgængelig, hvis Picture Size er angivet til Zoom1, Zoom2,
Wide Fit, Screen fit eller Custom.
z
1
2
3
4
5
Gør følgende for at bruge funktionen Position efter at have valgt Zoom1, Zoom2 eller Wide Fit.
Tryk på knappen
for at vælge Position.
Tryk på knappen [
].
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen [
].
for at flytte billedet op eller ned.
Vælg Close ved at trykke på knapperne
og
efter hinanden. Nulstil billedpositionen ved at
trykke på Reset.
z
Gør følgende for at bruge funktionen Position efter at have valgt Screen Fit i HDMI (1080i/1080p),
Component (1080i/1080p) eller Custom.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen
for at vælge Position.
Tryk på knappen [
Tryk på knappen
Tryk på knappen [
].
/
/
/
for at flytte billedet.
].
Vælg Close ved at trykke på knapperne
og
efter hinanden.
Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge Reset på skærmbilledet
Position. Billedet indstilles til standardpositionen.
4 Skærmjustering
110
4
Skærmjustering
4.3.3
PC Screen Adjustment
Kun tilgængelig i tilstanden PC.
Coarse / Fine: Fjerner eller reducerer billedstøj. Hvis støjen ikke fjernes kun med finjustering, skal du
bruge funktionen Coarse til at justere frekvensen så godt som muligt (Coarse) og derefter finjustere igen.
Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er centreret på skærmen.
Position: Justering af computerens skærmposition, hvis den ikke er centreret eller ikke passer med
produktskærmen. Tryk på knappen
eller
for at justere lodret position. Tryk på knappen
eller
for at justere vandret position.
Image Reset: Nulstiller billedet til standardindstillingerne.
4.3.4
Resolution Select
Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende, kan du
optimere billedkvaliteten ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en med denne menu.
Mulige opløsninger: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
Muligheden Resolution Select er kun aktiveret, når indgangskilden er PC.
4.4
Auto Adjustment
O MENU [ m]
Picture
Auto Adjustment
ENTER [
]
Justerer frekvensværdierne/-positionerne og finjusterer indstillingerne automatisk.
Denne mulighed er tilgængelig, når indgangskilden er PC.
4 Skærmjustering
111
4
4.5
Skærmjustering
Advanced Settings
O MENU [ m]
Picture
Advanced Settings
ENTER [
]
Alle Advanced Settings er tilgængelige i tilstandene Standard og Movie. For at bruge det skal du vælge
en indstilling ved hjælp af op- og ned-piletasterne og derefter trykke på [
ændre værdien eller indstillingen, og tryk derefter på [
]. Brug piletasterne til at
].
I tilstanden PC kan du kun foretage ændringer af Gamma og White Balance.
Advanced Settings
Black Tone
Off
Dynamic Contrast
Off
Shadow Detail
0
Gamma
0
Expert Pattern
Off
RGB Only Mode
Off
Color Space
Native
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
4.5.1
Black Tone
Vælg sortniveauet for at justere skærmdybden.
z
4.5.2
Off / Dark / Darker / Darkest
Dynamic Contrast
Justér skærmkontrasten.
z
4.5.3
Off / Low / Medium / High
Shadow Detail
Gør mørke billeder lysere.
4 Skærmjustering
112
4
Skærmjustering
4.5.4
Gamma
Justér den primære farveintensitet.
4.5.5
Expert Pattern
Brug funktionen Expert Pattern til at kalibrere billedet. Hvis OSD-menuen forsvinder eller der åbnes en
anden menu end Picture, gemmer produktet kalibreringen, og skærmbilledet Expert Pattern forsvinder.
Off
z
Slår funktionen Expert Pattern fra.
Pattern1
z
Denne testskærm demonstrerer virkningen af visningsindstillingerne på gråtoner og sort.
Pattern2
z
Denne testskærm demonstrerer virkningen af visningsindstillingerne på farve.
4.5.6
z
Når du har valgt Pattern1 eller Pattern2, kan du justere nogen af de avancerede indstillinger for
den ønskede effekt.
z
Mens Expert Pattern kører, udsendes der ingen lyd.
z
Kun aktiveret i Component- og HDMI-tilstande.
RGB Only Mode
Viser farven Red, Green og Blue, så du kan finjustere farvetone og farvemætning.
z
4.5.7
Off / Red / Green / Blue
Color Space
Justerer det farveområde og den farvevariation, der er tilgængelig til at skabe billeder.
z
Auto / Native / Custom
Justér Color, Red, Green, Blue og Reset ved at indstille Color Space til Custom.
4.5.8
White Balance
Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.
z
R-Offset / G-Offset / B-Offset: Justér mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).
z
R-Gain / G-Gain / B-Gain: Justér lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).
z
Reset: Nulstiller White Balance til standardindstillingerne.
4 Skærmjustering
113
4
Skærmjustering
4.5.9
10p White Balance (Off / On)
Styrer hvidbalancen i 10 punkts interval ved at justere lysstyrken for rød, grøn og blå.
z
Interval: Vælg det interval, der skal justeres.
z
Red: Justér niveauet for rød.
z
Green: Justér niveauet for grøn.
z
Blue: Justér niveauet for blå.
z
Reset: Nulstiller 10p White Balance til standardindstillingerne.
z
Tilgængelig, når Picture Mode er indstillet til Movie, og når den eksterne indgang er sat til alle
indgange.
z
Nogle eksterne enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.
4.5.10
Flesh Tone
Forstærker lyserød "hudfarve".
4.5.11
Edge Enhancement (Off / On)
Forstærker genstandes grænser.
4.5.12
Motion Lighting (Off / On)
Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen bevæger sig.
4.5.13
LED Motion Plus (Off / On)
Fjerner slør og overfører fra scener med mange, hurtige bevægelser for at opnå et tydeligere billede
4 Skærmjustering
114
4
4.6
Skærmjustering
Picture Options
O MENU [m]
Picture
Picture Options
Vælg en mulighed med piletasterne
indstillingen, og tryk derefter på [
og
ENTER [
, og tryk derefter på [
]
]. Brug piletasterne til at ændre
].
Når du tilslutter en computer, kan du kun ændre Color Tone.
Picture Options
Color Tone
Color Temp.
Off
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Flim Mode
Off
Edge Luminance
Off
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
4.6.1
Color Tone
Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
z
4.6.2
z
Warm1 eller Warm2 deaktiveres, når Picture Mode er Dynamic.
z
Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på
produktet.
Color Temp.
Justér farvetemperaturen (Red/Green/Blue). (Område: 3000K–15000K)
Denne funktion er kun tilgængelig, når Color Tone er indstillet til Off.
4 Skærmjustering
115
4
Skærmjustering
4.6.3
Digital Noise Filter
Hvis det transmissionssignal, som produktet modtager, er svagt, kan du aktivere funktionen Digital
Noise Filter for at reducere evt. støj og billedtræk, der vises på skærmen.
z
Off / Low / Medium / High / Auto
Når signalet er svagt, skal du prøve alle indstillinger, indtil produktet viser det bedste resultat.
4.6.4
MPEG Noise Filter
Reducerer MPEG-støj for at forbedre billedkvaliteten.
z
4.6.5
Off / Low / Medium / High / Auto
HDMI Black Level
Giver mulighed for at justere skærmdybden ved at vælge et sortniveau.
z
Normal / Low
Kun tilgængelig i HDMI-tilstand.
4.6.6
Film Mode
Indstiller produktet til automatisk at registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet til
optimal kvalitet.
z
Off / Auto1 / Auto2
Tilgængelig i AV, COMPONENT (480i/1080i) og HDMI (480i/1080i).
4.6.7
Edge Luminance
Denne funktion gør det muligt at udligne lysstyrken, hvis kanterne ser mørkere ud end skærmens
midterområde. Denne funktion er praktisk, hvis kanten mellem skærmene ser mørk ud, når du anvender
funktionen Video Wall. Vælg en tilstand for Edge Luminance for at kontrollere, hvor meget lysstyrken i
midten skal reduceres. Lysstyrken i midterområdet reduceres fra Low til Very High.
4.7
Reset Picture
O MENU [ m]
Picture
Reset Picture
ENTER [
]
Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.
4 Skærmjustering
116
5
5.1
Lydjustering
Konfigurer produktets lydindstillinger (Sound).
Sound Mode
O MENU [ m]
Sound
Sound Mode
ENTER [
]
Vælg en indstilling med pil op og pil ned, og tryk derefter rykke på [
].
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speacker Settings
Reset Sound
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
z
Standard: Vælger den normale lydtilstand.
z
Music: Forstærker musik frem for stemmer.
z
Movie: Giver den bedste lyd til film.
z
Clear Voice: Forstærker stemmer frem for andre lyde.
z
Amplify: Forøg intensiteten af højfrekvent lyd for at opnå en bedre lytteoplevelse for hørehæmmede.
Hvis Speaker Select er sat til External, er Sound Mode deaktiveret.
5 Lydjustering
117
5
5.2
Lydjustering
Sound Effect
O MENU [ m]
z
Sound
Sound Effect
ENTER [
]
z
Hvis Speaker Select er sat til External, er Sound Effect deaktiveret.
z
Kun tilgængelig, når Sound Mode er sat til Standard.
SRS TruSurround HD (Off / On)
Denne funktion giver en virtuel 5.1-kanals surroundsound-oplevelse ved hjælp af et par højttalere
med HRTF-teknologi (Head Related Transfer Function).
z
SRS TruDialog (Off / On)
Med denne funktion kan du øge intensiteten af en stemme i forhold til baggrundsmusik eller
lydeffekt, så dialogen kan høres tydeligere.
z
SRS CS Headphone (Off / On)
Du kan høre 5.1-kanals surroundsound i hovedtelefonerne.
Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedtelefonerne er tilsluttet.
z
Equalizer
En equalizer har en række skydere. Brug pil op og pil ned til at vælge en skyder. Brug venstre og
højre piletast til at ændre skyderens værdi. Nulstil (Reset) Equalizer ved at vælge Reset og trykke
på [
], vælg derefter Yes, og tryk på [
]. Afslut ved at vælge Close, og tryk derefter på [
].
Equalizer er kun tilgængelig i standardlydtilstand.
†
Balance L/R: Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler.
†
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (justering af båndbredde): Justerer niveauet af bestemte
båndbreddefrekvenser.
†
Reset: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.
5 Lydjustering
118
5
5.3
Lydjustering
Speaker Settings
O MENU [ m]
z
Sound
Speaker Settings
ENTER [
]
Speaker Select (External / Internal)
Hvis du lytter til lydsporet for en udsendelse eller film via en ekstern modtager, kan du evt. høre ekko,
som skyldes forskellen i afkodningshastighed mellem produktets højttalere og højttalerne til
lydmodtageren. Hvis dette sker, skal du indstille produktet til External.
z
†
Når du indstiller Speaker Select til External, slukkes produktets højttalere. Du kan kun høre
lyd gennem de eksterne højttalere. Når Speaker Select er indstillet til Internal, er både
produktets højttalere og de eksterne højttalere tændte. Du kan høre lyd gennem begge.
†
Hvis der ikke er noget videosignal, er der slukket for både produktets højttalere og de
eksterne højttalere.
Auto Volume (Off / Normal / Night)
Normal udligner lydstyrken for hver kanal, så lydstyrken er den samme, når du skifter kanal.
Night udjævner og reducerer lydstyrken for hver kanal, så hver kanal er mere stille. Night er nyttig
om aftenen/natten, hvor du vil holde lydstyrken nede.
Du kan bruge styring af lydstyrken for en tilsluttet kildeenhed ved at indstille Auto Volume til Off.
En ændring af lydstyrkestyringen for den tilsluttede kildeenhed træder muligvis ikke i kraft, hvis
Auto Volume er sat til Normal eller Night.
5.4
Reset Sound
O MENU [ m]
Sound
Reset Sound
ENTER [
]
Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne. Vælg Reset Sound, tryk på [
vinduet, og tryk derefter på [
], vælg Yes i pop-op-
] igen.
5 Lydjustering
119
6
6.1
Media
MagicInfo Lite
O MENU [ m]
Media
MagicInfo Lite
ENTER [
]
Tryk på knappen MagicInfo Lite på fjernbetjeningen.
Media
Magiclnfo Lite
Videos
Photos
Music
Source
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Med MagicInfo Lite Player kan du afspille indhold (billeder, video, dokumentfiler), når du ønsker det.
Du kan afspille indhold, der er gemt i den interne hukommelse eller på en USB-hukommelse. Du kan
også afspille indhold via MagicInfo Lite Server efter at have oprettet forbindelse til et netværk.
Yderligere oplysninger om brugen af MagicInfo Lite Server findes i brugervejledningen til MagicInfo
Lite Server.
6.2
Videos
O MENU [m ]
Media
Videos
ENTER [
]
Tilslutning af en USB-enhed
1
2
Tænd for produktet.
Tilslut en USB-enhed, der indeholder foto-, musik- og/eller filmfiler, til USB-porten bag på eller på
siden af produktet.
3
Når der tilsluttes en USB-enhed til produktet, vises skærmen New device connected. Vælg en
tilsluttet enhed, og tryk derefter på [
].
6 Media
120
6
Media
6.2.1 Afspilning af en video
Tryk på knappen
/
Tryk på knappen [
/
/
for at vælge den ønskede video på fillisten.
] eller [
▶
] (Afspil).
z
Filnavnet vises øverst med afspilningstiden.
z
Hvis videotiden er ukendt, vises afspilningstiden og statuslinjen ikke.
z
Under videoafspilning kan du søge ved hjælp af knapperne
z
Du kan bruge knapperne [ ◀◀ ] (REW), [
fjernbetjeningen under afspilning.
z
Tryk på knappen RETURN for at afslutte filmen
z
Når du trykker på knappen MENU, når der afspilles indhold fra en USB-enhed, standses
afspilningen, og der returneres til den forrige inputtilstand.
◀◀
1
2
og
.
] (FF), Pause, Stop og Play for neden på
Understøttede formater for videoundertekster (for undertekster på andre sprog osv.)
Navn
Filtypenavn
Format
MPEG-4-tidsbaseret tekst
.ttxt
XML
SAMI
smi
HTML
SubRip
.srt
strengbaseret
SubViewer
.sub
strengbaseret
Micro DVD
.sub eller .txt
strengbaseret
Understøttede videoformater
Filtypenavn
Objektbeholder
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
Videokodeks
Opløsning
Billedhastighed
(fps)
Bithastighed
(Mbps)
DivX 3.11 /
4.x / 5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/
MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/
ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920x1080
6 ~ 30
8
Lydkodeks
MP3/AC3/
LPCM/
ADPCM/
DTS Core
6 Media
121
6
Media
Filtypenavn
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
Objektbeholder
ASF
ASF
*.trp
Opløsning
Billedhastighed
(fps)
Bithastighed
(Mbps)
DivX 3.11 /
4.x / 5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/
MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/
ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920x1080
6 ~ 30
8
Window
Media Video
v9
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
H.264 BP/
MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/
ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MP3/
ADPCM/
AAC
H.264 BP/
MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
HEMPEG4SP
/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG1
352x288
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG1
352x288
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
MP4
3GPP
VRO
VOB
PS
*.ts
*.tp
Videokodeks
TS
Lydkodeks
MP3/AC3/
LPCM/
ADPCM/
WMA
ADPCM/
AAC/HEAAC
AC3/
MPEG/
LPCM
AC3/
MPEG/
LPCM/AAC
AC3/AAC/
MP3/DD+/
HE-AAC
z
Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller
objektbeholderen.
z
Lyd eller video fungerer måske ikke, hvis indholdet har en standardbithastighed/-billedhastighed
over den kompatible billedhastighed, der er angivet i tabellen ovenfor.
z
Hvis der er en fejl i indekstabellen, understøttes funktionen Seek (Jump) ikke.
z
Afspilningen af en video kan være ujævn, hvis den afspilles via en netværksforbindelse.
z
Videoindhold kan ikke afspilles, hvis der mange indholdsdele i én fil.
z
Når du afspiller video via en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke jævnt.
z
Der kan tage længere tid at vise menuen, hvis videoens bithastighed er over 10 Mbps.
6 Media
122
6
Media
z
Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
Videodekoder
Lyddekoder
Understøtter op til H.264, niveau 4.1
Understøtter op til WMA 7, 8, 9, STD
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og
AVCHD understøttes ikke.
WMA 9 PRO understøtter ikke 2-kanals
overskydende multikanal eller lyd uden tab.
MPEG4 SP, ASP
WMA-samplinghastighed 22050 Hz mono
understøttes ikke.
z
z
Under 1280 x 720: Maks. 60
billeder
RealAudio 10 uden tab understøttes ikke.
Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
GMC 2 over understøttes ikke.
Brug af funktionen Play Continuously (Resume Play)
Hvis du afslutter en film, mens den afspilles, kan du afspille filmen senere fra det punkt, hvor du stoppede
den.
Funktionen Resume understøtter ikke flere brugere. (Det punkt, hvor den seneste bruger stoppede
afspilningen, gemmes).
1
2
3
Vælg den filmfil, du stoppede og vil genoptage, ved at trykke på knappen
Tryk på knappen [
▶
](Play) eller [
eller
.
].
Tryk på ikonet Resume på kontrolpanelet for at genoptage. Filmen begynder at afspille fra det sted,
hvor du stoppede den.
Resume er kun tilgængelig, når du genoptager afspilningen af en film, du har stoppet.
Brug af funktionen Scene Search
Scene Search opdeler en video i fem kapitler under afspilning. Du kan derefter genstarte afspilningen fra
det valgte kapitel.
Hvis indeksoplysningerne er beskadigede eller ikke understøttes, kan du ikke bruge funktionen Scene
Search.
1
2
3
Vælg den filmfil, du vil afspille, i fillisteafsnittet.
Tryk på knappen [
▶
] (Play) eller [
].
Tryk på knappen TOOLS, og tryk derefter på knappen
eller
for at vælge Scene Search. Der
vises en pop-op-skærm.
4
Tryk på knappen
eller
for at vælge et kapitel, du vil vise. Afspilning starter fra det valgte kapitel.
6 Media
123
6
6.3
Media
Photos
O MENU [ m]
Media
Photos
ENTER [
]
Tilslutning af en USB-enhed
1
2
Tænd for produktet.
Tilslut en USB-enhed, der indeholder foto-, musik- og/eller filmfiler, til USB-porten bag på eller på
siden af produktet.
3
Når der tilsluttes en USB-enhed til produktet, vises skærmen New device connected. Vælg en
tilsluttet enhed, og tryk derefter på [
].
6.3.1 Visning af et foto (eller Slide Show)
1
2
Tryk på knappen
Tryk på knappen [
/
/
/
for at vælge den ønskede fil på fillisten.
].
z
Vis filer manuelt, én ad gangen, ved at trykke på venstre eller højre pileknap.
z
Start diasshowet ved at trykke på knappen [
z
Under diasshowet vises alle filerne på fillisten i rækkefølge, idet der startes fra den valgte fil
▶
] (Afspil), når den valgte fil vises.
z
Når du trykker på knappen [
z
Under et Slide Show kan du trykke på knappen TOOLS for at få adgang til yderligere
funktioner som f.eks. Slide Show Speed, Slide Show Effect, Background Music, Zoom og
Rotate.
z
Du kan tilføje baggrundsmusik til et diasshow, hvis du har musikfiler på din USB-enhed eller
computer, ved at indstille Background Music til On i menuen Tools og derefter vælge de
musikfiler, der skal afspilles.
z
Background Music kan ikke ændres, før BGM er færdig med at indlæse.
z
Du kan bruge knapperne for Pause, Stop og Afspil nederst på fjernbetjeningen under et
diasshow.
z
Når du trykker på knappen Stop eller Retur, stopper diasshowet, og hovedfotoskærmen vises
igen.
z
Når du trykker på knappen MENU, når der afspilles indhold fra en USB-enhed, standses
afspilningen, og der returneres til den forrige inputtilstand.
▶
] (Afspil) på fillisten, starter diasshowet med det samme.
6 Media
124
6
Music
O MENU [ m]
Media
Music
ENTER [
]
Tilslutning af en USB-enhed
1
2
Tænd for produktet.
Tilslut en USB-enhed, der indeholder foto-, musik- og/eller filmfiler, til USB-porten bag på eller på
siden af produktet.
3
Når der tilsluttes en USB-enhed til produktet, vises skærmen New device connected. Vælg en
tilsluttet enhed, og tryk derefter på [
].
6.4.1 Afspilning af musik
1
2
Tryk på knappen
/
Tryk på knappen [
/
/
] eller [
for at vælge den ønskede musikfil på fillisten.
▶
] (Afspil).
Når musikken afspilles, kan du søge ved hjælp af knappen [ ◀◀ ] (REW) og [
z
◀◀
6.4
Media
] (FF).
z
Hvis lyden er unormal, når du afspiller MP3-filer, kan du justere equalizeren i menuen Sound. (En
overmoduleret MP3-fil kan give lydproblemer).
z
Når du trykker på knappen MENU, når der afspilles indhold fra en USB-enhed, standses
afspilningen, og der returneres til den forrige inputtilstand.
Oprettelse af My Playlist
1
På skærmen Music skal du trykke på knappen
på knappen [
z
2
3
/
for at vælge Edit Mode, og tryk derefter
Der vises et afkrydsningsfelt til venstre for filerne.
/
/
/
for at vælge de numre, du vil tilføje, og tryk derefter på knappen [
].
Der vises en markering i afkrydsningsfeltet.
Gentag trin 2 for at vælge flere numre.
z
Vælg alle filerne på den aktuelle side ved at vælge Select All øverst på siden og derefter trykke
på [
4
/
].
Tryk på knappen
z
/
].
Tryk på knappen
z
/
/
/
for at vælge Add to My Playlist.
Bemærk, at når du vælger Clear My Playlist, vender My Playlist tilbage til
standardafspilningslisten og fjerner alle de numre, du har tilføjet.
5
6
Tryk på knappen [
]. Meddelelsen "Selected items were added to My Playlist." vises.
Den nyligt oprettede eller opdaterede afspilningsliste vises i hovedsiden Music.
6 Media
125
6
Media
Afspilning af My Playlist
Vælg mappen My Playlist, hvorefter den afspilles automatisk. Tryk på knappen
eller
for at afspille
en anden musikfil på afspilningslisten.
Du kan slette en fil fra My Playlist ved at vælge papirkurvsikonet ud for den fil, du vil slette, ved hjælp af
retningsknapperne og derefter trykke på [
]. Filen slettes fra My Playlist.
Afspilning af valgte musikfiler
1
På skærmen Music skal du trykke på knappen
på skærmen, og tryk derefter på knappen [
2
Tryk på knappen
knappen [
z
3
4
/
/
/
/
/
/
for at vælge Edit Mode yderst til højre
].
for at vælge den ønskede musikfil på fillisten, og tryk derefter på
].
c -mærket vises til venstre for de valgte filer.
Gentag trin 2 for at vælge flere numre.
z
Du kan vælge alle filerne på den aktuelle side ved at vælge Select All foroven.
z
Du kan annullere en markering ved at trykke på knappen [
Tryk på knappen
/
/
/
] igen.
for at vælge Play nederst på skærmen, og tryk derefter på [
]. De
valgte musikfiler afspilles.
6 Media
126
6
6.5
Media
Videos / Photos / Music - Yderligere funktioner
6.5.1 Sortering af fillisterne
Du kan sortere filer på fillisterne ved at vælge ikonet
af knappen
/
/
/
. Tryk derefter på knappen [
(Sorting) øverst til højre på skærmen ved hjælp
]. Markeringerne nedenfor angiver, hvilke medier
sorteringskriterierne gælder for.
Sorteringskriterier
Betjening
Videos
Photos
Music
Folder view
Viser hele mappen. Du kan vise filnavnet og
miniaturebilledet ved at vælge mappen.
c
c
c
Title
Sorterer og viser filtitlen i rækkefølgen symbol/
tal/alfabet/specialtegn.
c
c
c
Latest Date
Sorterer og viser filer efter seneste dato.
c
c
Earliest Date
Sorterer og viser filer efter tidligste dato.
c
c
Monthly
Sorterer og viser fotofiler efter måned.
Artist
Sorterer musikfilerne efter kunstner i alfabetisk
rækkefølge.
c
Album
Sorterer musikfilerne efter album i alfabetisk
rækkefølge.
c
Genre
Sorterer musikfiler efter Genre.
c
c
6 Media
127
6
Media
6.5.2 Indstillingsmenu for afspilning af Videos/Photos/Music
Når du afspiller video- eller fotofiler, kan du trykke på knappen TOOLS for at vise indstillingsmenuen.
Nedenfor vises en række tabeller, der angiver de tilgængelige muligheder og de medier, som
mulighederne gælder for.
Indstillingsnavn
Handlinger
List
Vend tilbage til fillisten.
Play / Pause
Du kan starte eller stoppe. Du kan også bruge
knappen ▶ (Afspil) eller
fjernbetjeningen.
II
(Pause) på
Videos
Photos
Music
c
c
c
c
c
Previous / Next
Gå til foregående/næste fotofil.
Shuffle
Du kan afspille musikken i rækkefølge eller i
tilfældig rækkefølge.
Resume
Du kan genstarte en filmfil fra det punkt, hvor
du stoppede den.
c
Scene Search
Du kan bruge funktionen Scene Search under
afspilning til at vise eller starte en film fra den
scene, du selv vælger.
c
Title Search
Du kan gå direkte til en anden titel.
c
Time Search
Du kan søge i filmen med knapperne
i intervaller på 1 minut.
Subtitle
Du kan vise en undertekst. Du kan vælge et
bestemt sprog, hvis undertekstfilen indeholder
flere sprog.
c
Repeat Mode
Du kan afspille film- og musikfiler gentagne
gange.
c
Picture Size
Du kan justere billedstørrelsen efter egne
ønsker.
c
Picture Mode
Du kan skifte Picture Mode.
c
c
Sound Mode
Du kan skifte Sound Mode.
c
c
Audio Language
Du kan vise videoen i ét af de understøttede
sprog. Funktionen er kun aktiveret, når du
afspiller streamingfiler, der understøtter flere
lydformater.
c
Viser Subtitle Setting. Du kan konfigurere en
undertekstmulighed.
c
Subtitle Setting
c
og
c
c
c
c
6 Media
128
Indstillingsnavn
Handlinger
Start Slide Show
/ Stop Slide
Show
Du kan starte eller stoppe et diasshow. Du kan
Slide Show
Speed
Du kan vælge hastighed for diasshowet, mens
også bruge knappen
fjernbetjeningen.
▶
eller
Videos
II
eller
Photos
Music
c
på
det kører. Du kan også bruge knappen
◀◀
6
Media
◀◀
c
på fjernbetjeningen.
Slide Show
Effect
Du kan angive forskellige effekter for
diasshowet.
c
Background
Music On / Off
Du kan starte eller stoppe
baggrundsmusikken.
c
Background
Music Setting
Du kan indstille og vælge baggrundsmusik, når
du viser en fotofil eller et diasshow.
c
Zoom
Du kan zoome ind på billedet i
fuldskærmtilstand.
c
Rotate
Du kan rotere billeder.
c
z
Hvis du trykker på knappen INFO, mens der vælges et enhedsnavn, vises der oplysninger om den
valgte enhed.
z
Hvis du trykker på knappen INFO, mens der vælges en fil, vises der oplysninger om den valgte fil.
6 Media
129
6
6.6
Media
Source
O MENU [ m]
Media
Source
ENTER [
]
Med Source kan du vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.
6.6.1
Source
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise
skærmen med den valgte kilde.
Media
MagicInfo Lite
Videos
Photos
Music
Source
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.
6 Media
130
6
Media
6.6.2
Edit Name
O MENU [m]
Media
Source
TOOLS
Edit Name
ENTER [
]
Du kan omdøbe en tilsluttet kildeenhed.
z
Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i
Edit Name. Herudover er det bedst at omdøbe kildeenheden i Edit Name for at opnå optimal
billedkvalitet.
Listen kan indeholde følgende kildeenheder. Kildeenheder på listen kan variere afhængigt af den
valgte kilde.
†
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder /
PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Mulige indstillinger i menuen Picture afhænger af den aktuelle kilde og indstillinger foretaget i Edit
Name.
z
Når du tilslutter en computer til HDMI IN-porten med et HDMI-kabel, skal du angive tilstanden PC
under Edit Name.
z
Når du tilslutter en computer til HDMI IN-porten med et HDMI/DVI-kabel, skal du angive tilstanden
DVI PC under Edit Name.
z
Når du tilslutter AV-enheder til HDMI IN-porten med et HDMI/DVI-kabel, skal du angive tilstanden
DVI Devices under Edit Name.
6.6.3
Information
O MENU [ m]
Media
Source
TOOLS
Information
ENTER [
]
Du kan se detaljerede oplysninger om den valgte eksterne enhed.
6.6.4
Refresh
O MENU [ m]
Media
Source
TOOLS
Refresh
ENTER [
]
Hvis de eksterne enheder ikke vises, skal du i Source trykke på knappen TOOLS for at vælge Refresh.
Søg efter tilsluttede enheder.
6 Media
131
7
7.1
Netværk
Network Setting
7.1.1 Tilslutning til et kabelnetværk
Du kan tilslutte dit produkt til et lokalnetværk via et kabel på tre måder.
z
Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et eksternt modem til LAN-porten bag på
produktet ved hjælp af et LAN-kabel. Se diagrammet nedenfor.
LAN
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemstikket på væggen
Modemkabel
z
RJ45 MDC
LAN-kabel
Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et IP-delingsmodul, der er tilsluttet et
eksternt modem, til LAN-porten bag på produktet. Brug LAN-kablet til forbindelsen. Se diagrammet
nedenfor.
LAN
Modemstikket på væggen
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemkabel
z
IP-router
(med DHCP-server)
LAN-kabel
RJ45 MDC
LAN-kabel
Afhængigt af, hvordan dit netværk er konfigureret, kan du muligvis tilslutte produktet til dit
lokalnetværk ved at tilslutte LAN-porten bag på produktet direkte til et netværksstik på væggen ved
hjælp af et LAN-kabel. Se diagrammet nedenfor. Bemærk, at vægstikket er forbundet til et modem
eller en router et andet sted i huset.
LAN
LAN-stikket på væggen
RJ45 MDC
LAN-kabel
z
Hvis du har et dynamisk netværk, skal du anvende et ADSL-modem eller en router, der understøtter
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemmer og routere, der understøtter DHCP,
angiver automatisk den IP-adresse, undernetmaske, gateway og de DNS-værdier, dit produkt skal
7 Netværk
132
7
Netværk
bruge til at få adgang til internettet. Du skal derfor ikke angive dem manuelt. De fleste
hjemmenetværk er dynamiske netværk.
Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal du
angive IP-adressen, undernetmasken, gatewayen og DNS-værdierne manuelt på produktets
konfigurationsskærmbillede til kabelnetværk, når du konfigurerer netværksforbindelsen. Kontakt din
internetudbyder for at få oplyst din IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS-værdierne. Hvis
du har en Windows-computer, kan du også få oplysningerne på computeren.
Du kan anvende ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en statisk IPadresse. På ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IPadresser.
7.1.2 Indstillinger for kabelnetværk
O MENU [ m ]
Network
Network Settings
ENTER [
]
Indstil netværksforbindelsen til at bruge internettjenester, som f.eks. udførelse af softwareopgraderinger.
Network Settings
Select a network connection type.
Wired
Wireless(General)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Previous
Connect to the network using
LAN cable. Please make sure
that the LAN cable is
connected.
Next
Cancel
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Automatisk Konfiguration af netværk
Brug de automatiske Network Settings, når du tilslutter produktet til et netværk, der understøtter DHCP.
Gør følgende for at konfigurere produktets kabelnetværksforbindelse automatisk.
Automatisk opsætning
1
2
3
Gå til skærmen Network Settings.
Vælg Wired, tryk på [
], og tryk derefter på [
] igen.
Netværkstestskærmen vises og bekræfter netværksforbindelsen. Når forbindelsen er bekræftet,
vises meddelelsen "Internet is connected successfully.".
z
Hvis tilslutningen mislykkes, skal du kontrollere forbindelsen via LAN-porten.
7 Netværk
133
7
Netværk
z
Hvis den automatiske proces ikke kan finde netværksforbindelsesværdierne, eller hvis du vil
konfigurere forbindelsen manuelt, skal du gå til næste afsnit, Manuel Network Setup.
Manuel Konfiguration af netværk
Brug Manuel Network Settings, når du tilslutter produktet til et netværk, der kræver en statisk IPadresse.
Visning af netværksforbindelsesværdierne
Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.
1
2
3
4
Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
Klik på Status i den viste pop-op-menu.
Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
Klik på knappen Detaljer under fanen Support. Netværksforbindelsesværdierne vises.
Manuel opsætning
Gør følgende for at konfigurere produktets kabelnetværksforbindelse manuelt.
1
2
Gå til skærmen Network Settings.
Vælg Wired, tryk på [
], og tryk derefter på [
] igen. Netværkstestskærmen vises, og
bekræftelsen starter.
3
Tryk på [
]. Bekræftelsesprocessen stopper. Vælg IP Settings på skærmen for
netværksforbindelse. Skærmen IP Settings vises.
4
5
Vælg feltet for oven, tryk på [
Tryk på knappen
[
6
], og indstil derefter IP Mode til Manual.
på fjernbetjeningen for at gå til indtastningsfeltet IP Address, og tryk derefter på
].
Indtast den første del af IP Address (f.eks. 105) i det første indtastningsfelt ved hjælp af taltasterne
på fjernbetjeningen. Tryk på højre pileknap for at gå til næste felt.
7
8
Indtast næste del af IP Address. Tryk på højre pileknap for at gå til næste felt.
Gentag indtastningen for hvert felt i IP Address.
Hvis du laver en fejl ved indtastning af et tal, skal du indtaste det igen for at rette det. Du kan også
trykke på pil op eller pil ned for at ændre tallet én værdi ad gangen.
9
10
11
12
Når du er færdig med at indtaste IP Address, skal du trykke på [
].
Tryk på pil ned for at gå til felterne Subnet Mask, og tryk derefter på [
].
Gentag samme indtastningsproces for Subnet Mask, Gateway og DNS Server.
Når du er færdig, skal du vælge OK nederst på siden og derefter trykke på [
].
Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter. Når forbindelsen er bekræftet, vises
meddelelsen "Internet is connected successfully.".
7 Netværk
134
7
Netværk
7.1.3 Tilslutning til et trådløst netværk
Hvis du vil slutte til produkt til dit trådløse netværk, skal du bruge en trådløs router eller et modem og en
Samsung Wireless LAN-adapter (WIS10ABGN, WIS12ABGNX – sælges separat), som skal sluttes til
USB-porten bag på eller på siden af produktet. Se illustrationen nedenfor.
Trådløs IP-router
(router med DHCP-server)
Produkt Bagpanel
LAN-stikket på væggen
Samsungs trådløse LAN-adapter
LAN-kabel
Samsungs Wireless LAN-adapter sælges separat og kan købes hos udvalgte forhandlere, webbutikker
og hos Samsungparts.com. Samsungs Wireless LAN-adapter understøtter kommunikationsprotokollerne
IEEE 802.11a/b/g og n. Samsung anbefaler, at du bruger IEEE 802.11n. Når du afspiller video via en
netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke flydende.
z
Du skal bruge "Samsung Wireless LAN-adapter" (WIS10ABGN, WIS12ABGNX), hvis du vil
anvende et trådløst netværk.
z
Samsung Wireless LAN-adapteren og USB-forlængerkablet sælges separat og kan købes hos
udvalgte forhandlere, webbutikker og hos Samsungparts.com.
z
Hvis du vil anvende et trådløst netværk, skal dit produkt være tilsluttet et trådløst IP-delingsmodul
(enten en router eller et modem). Hvis det trådløse IP-delingsmodul understøtter DHCP, kan dit
produkt oprette forbindelse til det trådløse netværk ved hjælp af en DHCP- eller statisk IP-adresse.
z
Vælg en kanal til det trådløse IP-delingsmodul, der ikke anvendes i øjeblikket. Hvis den kanal, der
er angivet til det trådløse IP-delingsmodul, allerede anvendes af en anden enhed i nærheden, vil
det medføre interferens og kommunikationsfejl.
z
Dit produkt understøtter kun følgende sikkerhedsprotokoller for trådløse netværk.
†
Godkendelsestilstand: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
†
Krypteringstype: WEP, TKIP, AES.
z
Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, og krypteringstypen er
indstillet til WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) på dit adgangspunkt eller din trådløse router,
understøtter Samsung-produktet ikke en forbindelse. Dette er i overensstemmelse med nye
specifikationer for Wi-Fi-certificering.
z
Hvis din trådløse router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du oprette forbindelse til
netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS
konfigurerer automatisk SSID'et og WPA-nøglen i en af disse tilstande.
z
Hvis din router, dit modem eller enheden ikke er certificeret, kan der muligvis ikke oprettes
forbindelse til produktet via "Samsung Wireless LAN-adapter".
z
Kontroller, at produktet er tændt, før du tilslutter Samsung Wireless LAN-adapteren.
z
Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på fem måder.
†
Automatisk indstilling (vha. funktionen Automatisk netværkssøgning).
†
Manuel indstilling
7 Netværk
135
7
Netværk
†
Ad Hoc
†
WPS(PBC)
†
One Foot Connection
Produktet genkender muligvis ikke Samsung Wireless LAN-adapter, hvis du slutter den til
produktet via en USB-hub eller et andet USB-forlængerkabel end det kabel, der medfulgte til
produktet.
z
7.1.4 Indstilling for trådløst netværk
Automatisk Konfiguration af netværk
De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem, der kræver enheder, som har adgang til
netværket for at overføres en krypteret sikkerhedskode, der kaldes en adgangskode eller Security Key.
Security Key er baseret på en sikkerhedsfrase, som typisk er et ord eller en serie af bogstaver og tal af
en angivet længde, som du bliver bedt om at indtaste, når du konfigurerer sikkerhed for dit trådløse
netværk. Hvis du bruger denne metode til at konfigurere netværksforbindelsen og har en Security Key til
det trådløse netværk, skal du indtaste sikkerhedsfrasen under den automatiske eller manuelle
konfiguration.
Automatisk opsætning
1
2
3
Gå til skærmen Network Settings.
Vælg Wireless(General), tryk på [
], og tryk derefter på [
] igen.
Funktionen Network søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises der en liste
over de tilgængelige netværk.
4
Tryk på listen over netværk på knappen
knappen [
eller
for at vælge et netværk, og tryk derefter på
] to gange.
Hvis den trådløse router er indstillet til Hidden (Invisible), skal du vælge Add Network og indtaste
det korrekte Network Name (SSID) og Security key for at oprette forbindelsen.
5
Hvis skærmen Enter security key vises, skal du gå til trin 6. Hvis du vælger en trådløs router, der
ikke har sikkerhed, skal du gå til trin 8.
6
7
Hvis routeren har sikkerhed, skal du indtaste Security key (Security key eller PIN).
Når du indtaster Security key (Security key eller PIN), skal du bruge knapperne / /
på fjernbetjeningen til at vælge tal/tegn. Tryk på knappen [
] for at indtaste tegnene.
z
Du kan også indtaste tal ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
/
Når du er færdig, skal du bruge højre pileknap til at flytte markøren til Next og derefter trykke på
[
8
z
].
Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter. Når forbindelsen er bekræftet, vises
meddelelsen "Internet is connected successfully.".
z
Hvis netværket ikke accepterer Security key (Security key eller PIN), skal du vælge Retry
eller vælge IP Settings for at angive indstillingerne manuelt.
7 Netværk
136
7
Netværk
z
Hvis du vil konfigurere forbindelsen manuelt, skal du vælge IP Settings. Gå derefter til næste
afsnit "Manuel opsætning".
Manuel Network Setup
Brug Manual Network Settings, når du forbinder produktet til et netværk, der kræver en statisk IPadresse, eller hvis den automatiske forbindelsesproces mislykkes.
Visning af netværksforbindelsesværdierne
Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.
1
2
3
4
Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
Klik på Status i den viste pop-op-menu.
Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
Klik på knappen Detaljer under fanen Support. Netværksforbindelsesværdierne vises.
Manuel opsætning
Gør følgende for at konfigurere produktets kabelnetværksforbindelse manuelt.
1
2
3
Gå til skærmen Network Settings.
Vælg Wireless (General), tryk på [
], og tryk derefter på [
] igen.
Funktionen Network søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises der en liste
over de tilgængelige netværk.
4
Tryk på listen over netværk på knappen
knappen [
eller
for at vælge et netværk, og tryk derefter på
] to gange.
Hvis den trådløse router er indstillet til Hidden (Invisible), skal du vælge Add Network og indtaste
det korrekte Network Name (SSID) og Security key for at oprette forbindelsen.
5
Hvis skærmen Enter security key vises, skal du gå til trin 6. Hvis du valgte en trådløs router, der ikke
har sikkerhed, skal du gå til trin 8.
6
7
Indtast Security key (Security key eller PIN).
z
Når du indtaster Security key (Security key eller PIN), skal du bruge knapperne
på fjernbetjeningen til at vælge tal/tegn. Tryk på [
] for at indtaste tegnene.
z
Du kan også indtaste tal ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
z
Du skal kunne finde sikkerhedsfrasen på én af de konfigurationsskærmen, du brugte til at
konfigurere routeren eller modemmet.
Når du er færdig, skal du bruge knappen
knappen [
8
/
/
/
til at flytte markøren til Next og derefter trykke på
].
Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter. Tryk på [
] for at annullere. Vælg
IP Settings på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen IP Settings vises.
9
Vælg feltet for oven, tryk på [
], og indstil derefter IP Mode til Manual.
7 Netværk
137
7
Netværk
10
Tryk på knappen
[
11
på fjernbetjeningen for at gå til indtastningsfeltet IP Address, og tryk derefter på
].
Indtast den første del af IP Address (f.eks. 105) i det første indtastningsfelt ved hjælp af taltasterne
på fjernbetjeningen. Tryk på knappen
12
13
for at gå til næste felt.
Indtast næste del af IP Address. Tryk på knappen
for at gå til næste felt.
Gentag indtastningen for hvert felt i IP Address.
Hvis du laver en fejl ved indtastning af et tal, skal du indtaste det igen for at rette det. Du kan også
trykke på
14
15
16
17
eller
for at ændre tallet én værdi ad gangen.
Når du er færdig med at indtaste IP Address, skal du trykke på [
Tryk på knappen
].
for at gå til felterne Subnet Mask, og tryk derefter på [
].
Gentag samme indtastningsproces for Subnet Mask, Gateway og DNS Server.
Når du er færdig, skal du vælge OK nederst på siden og derefter trykke på [
].
Netværksforbindelsesskærmen vises, og bekræftelsen starter. Når forbindelsen er bekræftet, vises
meddelelsen "Internet is connected successfully.".
7.1.5
Konfiguration af WPS(PBC)-netværk
Opsætning med WPS(PBC)
Gør følgende, hvis routeren har en knap af typen WPS(PBC).
1
2
3
Gå til skærmen Network Setting.
Vælg WPS(PBC), tryk på [
], og tryk derefter på [
] igen.
Tryk på knappen WPS(PBC) på routeren inden for 2 minutter. Produktet henter automatisk alle de
netværksindstillingsværdier, det har brug for, og opretter forbindelse til netværket.
4
Skærmen for netværksforbindelse vises, og netværksopsætningen er fuldført.
7 Netværk
138
7
Netværk
7.1.6 Konfiguration af One Foot Connection-netværk
Med funktionen One Foot Connection kan du tilslutte dit Samsung-produkt automatisk til en trådløs
Samsung-router. Hvis din trådløse router ikke understøtter One Foot Connection, skal du oprettelse
forbindelse med én af de andre metoder.
Du kan kontrollere det udstyr, der understøtter One Foot Connection, på www.samsung.com.
Opsætning med One Foot Connection
1
2
3
4
Tænd for den trådløse Samsung-router og produktet.
Gå til skærmen Network Settings.
Vælg One Foot Connection, tryk på [
], og tryk derefter på [
] igen.
Placer den trådløse router parallelt med og højst 25 cm fra Samsung Wireless Adapter.
Hvis One Foot Connection ikke forbinder produktet til routeren, vises der en pop-op-meddelelse
på skærmen, der fortæller dig om fejlen. Hvis du vil forsøge at bruge One Foot Connection igen,
skal du nulstille den trådløse router og derefter forsøge igen fra trin 1. Du kan også vælge én af de
andre metoder til forbindelsesopsætning.
5
6
Skærmen for netværksforbindelse vises, og netværksopsætningen er fuldført.
Anbring den trådløse router på en ønsket placering.
Hvis indstillingerne for den trådløse router ændres eller du installerer en ny trådløs router, skal du
udføre produceren One Foot Connection igen, idet du starter fra trin 1.
Priority QOS
Denne Priority QOS-funktion er enestående for trådløse Samsung-routere.
Du kan tilslutte en trådløs Samsung-router til mange enheder, f.eks. bærbare computere,
mobiltelefoner, BD-afspillere osv. Men når du tilslutter et Samsung-produkt til en trådløs Samsungrouter, giver den trådløse Samsung-router Samsung-produktet en prioriteret forbindelse.
Dette sikrer, at du har streaming-indhold i høj kvalitet og den højeste hastighed.
z
Priority QOS gør produktet hurtigere ved at tildele det prioriteret båndbredde. (Priority QOS er
valgfrit. Du kan slå det til og fra).
z
Da dit Samsung-produkt har en prioriteret forbindelse, kan du vise HD-indhold uden bufferlagring.
Forbindelseshastigheden kan variere efter netværksmiljøet.
7 Netværk
139
7
Netværk
7.1.7 Opsætning af ad hoc-netværk
Du kan oprette forbindelse til en mobil enhed, der understøtter ad hoc-forbindelse uden en trådløs router
eller AP via produktet.
Opsætning af ad hoc-forbindelser
1
2
3
Gå til skærmen Network Settings.
Vælg Wireless (General), tryk på [
], og tryk derefter på [
] igen.
Vælg Ad hoc. Meddelelsen "Ad hoc service supports a direct connection with Wi-Fi compatible
devices like a cell phone or PC. Other network services may be limited. Do you want to
change the network connection?" vises.
4
5
Vælg OK, og tryk på [
]. Produktet søger efter den mobile enhed.
Når produktet afslutter søgningen efter den mobile enhed, skal du indtaste den genererede Network
Name (SSID) og Security Key i den enhed, du vil tilslutte, og derefter oprette forbindelse til
netværket
z
Hvis netværket ikke fungerer normalt, skal du kontrollere Network Name (SSID) og Security
key igen. En forkert Security key kan give en funktionsfejl.
z
Hvis en enhed tilsluttes en gang, vises den på listen Network Setting. Når du tilslutter til den
igen, kan du finde den på listen.
7 Netværk
140
7
7.2
Netværk
Network Status
O MENU [ m]
Network
Network Status
ENTER [
]
Du kan kontrollere status for netværket og internettet.
Network
Network Settings
Network Status
MagicInfo Lite Settings
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
7.3
MagicInfo Lite Settings
O MENU [m]
1
Network
MagicInfo Lite Settings
ENTER [
]
Server
z
Angivelse af server-IP-adressen for MagicInfo Lite
†
Indtast serverens IP-adresse og portnummer. Brug 7001 som portnummeret.
Hvis du ikke kan tilslutte til serveren med portnummer 7001, skal du bede din
serveradministrator om at finde det korrekte portnummer og derefter ændre
portnummeret.
z
FTP Mode
†
z
Vælg en FTP-driftstilstand: Active eller Passive.
Default Storage
†
Angiv standardhukommelsen til at gemme planer eller indhold, der sendes fra serveren.
†
Hvis standardlagerplaceringen er angivet til USB, køres der ikke en plan, hvis der ikke er
tilsluttet en USB-enhed.
†
2
3
Send en besked til serveren, når den interne hukommelse er opbrugt.
Storage
z
Internal Memory: Viser den plads, der bruges i øjeblikket, eller sletter alt indhold.
z
USB: Viser den plads, der bruges i øjeblikket.
Slideshow
7 Netværk
141
7
Netværk
z
Image Viewer Time: Angiver, hvor længe der skal vises billeder fra Local Schedule eller af én
af de automatiske afspilningsfunktioner.
z
PPT Viewer Time: Angiver, hvor længe hver side af en dokumentfil, som afspilles fra Local
Schedule eller af én af de automatiske afspilningsfunktioner, skal vises.
z
Image Effect: Konfigurerer overgangseffekter for billeder
†
4
Schedule Name
z
Vælg et plantitelformat, når du opretter en lokal plan.
†
5
YYYYMMDD, YYYYDDMM, DDMMYYYY
Safely Remove USB
z
6
Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Random, None
Fjerner USB-hukommelsen sikkert.
Information
z
Device Name: Viser navnet på en enhed, der genkendes af serveren.
z
Serial Number: Viser det originale id-nummer for en enhed.
z
Software Version: Viser softwareversionen af en enhed.
I side 120 kan du se oplysninger om menuen MagicInfo Lite Player Guide.
7 Netværk
142
8
8.1
System
Multi Control
O MENU [m]
System
Multi Control
ENTER [
]
Tildel en individuel ID til dit produkt.
8.1.1 Konfiguration af indstillinger for Multi Control
z
MDC Connection
Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
†
RS232C MDC
Kommunikér med MDC via RS232C-stereokablet.
†
RJ45 MDC
Kommunikér med MDC via RJ45-kablet.
z
ID Setup
Tildel et sæt et ID. (Område: 0~99)
Tryk på
z
eller
for at vælge et nummer, og tryk på [
].
ID Input
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af
indgangssignalet.
Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
Se side 73 for detaljer om menuen MDC.
8 System
143
8
8.2
System
Time
O MENU [ m]
System
Time
ENTER [
]
Du kan konfigurere Clock Set eller Sleep Timer. Du kan også indstille produktet til automatisk at tænde
eller slukke på et bestemt tidspunkt vha. funktionen Timer.
8.2.1
Clock set
Indstil uret for at bruge de forskellige timerfunktioner i produktet.
Ændring af indstillingen for ur
z
Clock Set
Indstil Date og Time.
Vælg Clock Set. Vælg Date eller Time, og tryk derefter på [
].
Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til at flytte
fra ét indtastningsfelt til det næste. Tryk på [
Close og derefter trykke på [
], når du er færdig. Afslut Clock Set, ved at vælge
].
Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
8.2.2
Sleep Timer
Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum. (Off / 30 min / 60 min / 90 min /
120 min / 150 min / 180 min).
Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på [
]. Annullér Sleep Timer ved at
vælge Off.
8.2.3
On Timer
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
z
On Timer: Du kan konfigurere tre separate On Timer-konfigurationer. (On Timer 1, On Timer 2,
On Timer 3)
Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge On Timer.
†
Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du
vælger Manual, kan du vælge de dage, hvor On Timer skal tænde for produktet.
Markeringen angiver de dage, du har valgt.
8 System
144
8
System
†
Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug
venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.
†
Volume: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.
†
Source: Vælg en indgangskilde efter eget valg.
†
Music / Photo (når Source er indstillet til USB): Vælg en mappe på USB-enheden, som
indeholder musik- eller billedfiler, du vil afspille, når produktet tændes automatisk.
†
Hvis der ikke er musikfiler på USB-enheden eller du ikke vælger en mappe, der indeholder en
musikfil, fungerer timerfunktionen ikke korrekt.
†
Hvis der kun er én fotofil på USB-enheden, afspilles der ikke et diasshow.
†
Hvis et mappenavn er for langt, kan mappen ikke vælges. Hver USB-enhed, du bruger,
tildeles sin egen mappe. Når du bruger mere end én af samme type USB-enhed, skal du
sørge for, at de mapper, der er tildelt til hver USB-enhed, har forskellige navne.
†
Vi anbefaler, at du bruger en USB-nøgle og en multikortlæser, når du bruger On Timer.
Funktionen On Timer fungerer måske ikke med USB-enheder med indbygget batteri, MP3afspillere eller PMP'er fra nogle producenter, da produktet kan være for længe om at
genkende disse enheder.
8 System
145
8
System
8.2.4
Off Timer
Du kan konfigurere tre separate Off Timer-konfigurationer. (Off Timer 1, Off Timer 2, Off Timer 3)
Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge Off Timer.
Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du vælger
Manual, kan du vælge de dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.
z
Markeringen angiver de dage, du har valgt.
Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre
og højre pil til at skifte indtastningsfelt.
z
8.2.5
Holiday Management
Timer bliver deaktiveret i en periode, der er specificeret som ferie.
Indstilling af Holiday Management
z
Add: Specificer den periode, du vil tilføje som ferie.
†
Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne
/
, og klik
derefter på knappen Save.
†
Perioden føjes til listen med ferier.
-
Start: Angiv feriens startdato.
-
End: Angiv feriens slutdato.
-
Delete: Slet alle elementer på listen med ferier.
Vælg Delete. Meddelelsen "Delete all holidays?" bliver vist.
Vælg Yes. Alle ferier bliver slettet.
z
Apply: Indstil On Timer og Off Timer for at undgå aktivering på helligdage.
†
Tryk på [
] for at vælge de indstillinger for On Timer og Off Timer, som du ikke vil aktivere.
†
De valgte On Timer og Off Timer aktiveres ikke.
8 System
146
8
8.3
System
Menu Language
O MENU [m]
System
Menu Language
ENTER [
]
Indstil menusproget.
En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre
funktioner på din pc.
8.4
Eco Solution
O MENU [m]
System
Eco Solution
ENTER [
]
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
8.4.1
Energy Saving
Spar strøm med funktionen Energy Saving.
Når tilstanden Energibesparelse er aktiv, styres produktets strømforbrug for at spare strøm.
z
Off / Low / Medium / High / Picture Off
8 System
147
8
System
8.4.2
Eco Sensor (Off / On)
For at forbedre strømbesparelsen tilpasses billedindstillingerne automatisk til lyset i lokalet.
Hvis du justerer Backlight i menuen Picture, indstilles Eco Sensor til Off.
z
Min. Backlight: Når Eco sensor er On, kan du manuelt justere skærmens minimumlysstyrke.
Hvis Eco Sensor er On, kan lysstyrken ændre sig (blive en smule mørkere eller lysere), afhængigt
af den omgivende lysintensitet. Du kan kontrollere skærmens minimumlysstyrke med funktionen
Min. Backlight.
8.4.3
No Signal Power Off
Du kan undgå unødvendig strømforbrug ved at angive, hvor længe produktet skal være tændt, hvis den
ikke modtager et signal.
z
Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
8.4.4
z
Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.
z
Standardindstillingen for dette produkt er 15 minutter.
z
Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.
Auto Power Off (Off / On)
Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører ved en knap
på produktet inden for 4 timer, for at undgå overophedning.
8 System
148
8
8.5
System
Security
O MENU [m]
System
Security
ENTER [
]
Hver gang du åbner sikkerhedsfunktionerne, vises PIN-skærmbilledet. PIN-koden er som standard "0-00-0". Skærmen PIN lukker, og menuen Security vises.
Security
Safety Lock
Off
Button Lock
Off
Change PIN
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
8.5.1
Safety Lock (Off / On)
Indstiller sikkerhedslåsen.
Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på
fjernbetjeningen, låses af funktionen Safety Lock. Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du
trykke på knappen LOCK og derefter angive adgangskoden (standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).
8.5.2
Button Lock (Off / On)
Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet. Kun fjernbetjeningen kan kontrollere
produktet, hvis knaplåsen er aktiveret.
8.5.3
Change PIN
Skærmen Change PIN vises. Vælg 4 vilkårlige cifre til din PIN-kode, og indtast den i Enter New PIN.
Indtast de samme 4 cifre i Confirm New PIN igen. Når skærmen Confirm vises, skal du trykke på
knappen Close. Produktet har gemt din nye PIN-kode.
8 System
149
8
8.6
System
PIP
O MENU [ m]
z
System
ENTER [
]
z
PIP-lyd: Se vejledningen til Sound Select.
z
Hvis du slukker produktet, mens det er i PIP-tilstand, nulstilles PIP-funktionen til at være slået fra.
Når du tænder produktet, skal du slå PIP til igen for at bruge PIP-tilstand.
z
Du bemærker måske, at billedet på PIP-skærmen bliver en smule unaturlig, når du bruger
hovedskærmen til at vise et spil eller karaoke.
PIP-indstillinger
Hovedbillede
Underbillede
PC
AV
AV
PC, HDMI, DVI, MagicInfo
Component
N/A
HDMI, DVI, MagicInfo
AV
†
PIP (Off / On): Aktivér eller deaktivér PIP-funktionen.
†
Source (afhængigt af indgangskilden): Du kan vælge en kilde til underbilledet.
†
Size (
†
Position (
,
,
,
,
†
,
,
I tilstanden (
8.7
PIP
): Vælg en størrelse for underbilledet.
,
,
): Vælg en position for underbilledet.
,
) kan du ikke vælge Position.
Sound Select (Main / Sub): Du kan vælge at lytte til lyd fra Main-billedet eller Sub-billedet.
Auto Protection Time
O MENU [ m]
System
Auto Protection Time
ENTER [
]
Hvis skærmen viser et stillbillede i en bestemt periode, du definerer, aktiverer produktet pauseskærmen
for at undgå dannelsen af efterbilleder/spøgelsesbilleder på skærmen.
z
Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
8 System
150
8
8.8
System
Screen Burn Protection
O MENU [m]
System
Screen Burn Protection
ENTER [
]
For at reducere risikoen for efterbilleder er denne enhed udstyret med Pixel Shift-teknologi til forhindring
af efterbilleder. Pixel Shift flytter billedet en smule på skærmen. Med indstillingen Pixel Shift Time kan du
programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i minutter.
Screen Burn Protection
Pixel Shift
On
Timer
Off
Pixel
Side Gray
Off
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
8.8.1
Pixel Shift
For at undgå efterbilleder på skærmen kan du bruge denne funktion til at få pixels til at flytte sig på
LCD'en i vandret eller lodret retning.
Tilgængelige pixelændringsindstillinger og optimale indstillinger
Tilgængelige
indstillinger
Optimale indstillinger for
AV/Component/HDMI/PC
Horizontal
0~4 (pixels)
4
Vertical
0~4 (pixels)
4
Time (minut)
1~4 min.
4 min.
z
Værdien for Pixel Shift skal variere, afhængigt af produktstørrelsen (tommer) og tilstanden.
z
Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden Screen Fit.
z
Horizontal: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.
z
Vertical: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.
z
Time: Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.
8 System
151
8
System
8.8.2
Timer
Du kan angive timeren for Screen Burn Protection.
Hvis du starter handlingen med at slette evt. restbillede, udføres sletningen for i den angivne tidsperiode
og afsluttes derefter automatisk.
z
Mode: Du kan ændre typen Safety Screen.
z
Period: Brug denne funktion til at angive udførelsesperioden for hver tilstand, der er indstillet i
timeren.
z
Time: Angiv et udførelsestidspunkt inden for den angivne tidsperiode.
8.8.3
Pixel
Denne funktion forhindrer ghosting-billeder ved at flytte mange pixels på skærmen.
8.8.4
Side Gray
Vælg, hvor lys den grå skærmbaggrundsfarve skal være.
z
Off / Light / Dark
8 System
152
8
8.9
System
Video Wall
O MENU [ m]
System
Video Wall
ENTER [
]
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg. Du kan vise en del af et
helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme. For at vise flere
billeder skal du se hjælpen til MDC Help eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter
muligvis ikke funktionen MagicInfo.
Hvis der er sammenkoblet mere end fire skærme vandret og lodret, anbefales det, at du anvender en
XGA-indgangsopløsning (1024 x 768) eller højere for at forhindre et mørkt billede pga. forringelse af
kontrasten eller farveintensiteten.
8.9.1
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall. For at organisere en videovæg: Vælg On.
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
8.9.2
Format
Vælg et format til visning af billeder på flere skærme.
z
Full: Viser fuldskærmsbilleder .
z
Natural: Viser billeder med den originale opløsning uden at forstørre eller reducere.
Muligheden Format er kun aktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
8.9.3
Horizontal
Denne funktion opdeler automatisk skærmen i overensstemmelse med det angivne antal horisontale
skærme. Indtast antallet af horisontale skærme. Den horisontale skærm bliver automatisk opdelt i
overensstemmelse med det indtastede antal. Der kan højst anvendes 15 skærme horisontalt.
8 System
153
8
System
z
Skærmen kan højst opdeles på 100 skærme (horisontalt og vertikalt antal multipliceret). Eksempel:
Hvis det horisontale antal er indstillet til 15, kan højst 6 vertikale skærme knyttes til arrangementet.
Og tilsvarende: Hvis det vertikale antal er indstillet til 15, kan højst 6 horisontale skærme knyttes til
arrangementet.
z
Muligheden Horizontal er kun aktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
8.9.4
Vertical
Denne funktion opdeler automatisk skærmen i overensstemmelse med det angivne antal vertikale
skærme. Indtast antallet af vertikale skærme. Den vertikale skærm bliver automatisk opdelt i
overensstemmelse med det indtastede antal. Der kan højst anvendes 15 skærme vertikalt.
z
Skærmen kan højst opdeles på 100 skærme (horisontalt og vertikalt antal multipliceret). Eksempel:
Hvis det horisontale antal er indstillet til 15, kan højst 6 vertikale skærme knyttes til arrangementet.
Og tilsvarende: Hvis det vertikale antal er indstillet til 15, kan højst 6 horisontale skærme knyttes til
arrangementet.
z
Muligheden Vertical er kun aktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
8.9.5
Screen Position
Du kan tilpasse arrangementet af opdelte skærme ved at flytte skærme, identificeret med et tal, med
funktionen Screen Position.
Vælg Skærmplacering for at vise arrangementet af skærme (identificeret med et tal), angivet i henhold til
de horisontale og vertikale indstillinger. For at tilpasse arrangementet: Flyt et tal (en skærm) med
piltasterne på fjernbetjeningen, og tryk på [
].
z
Der kan højst arrangeres 100 skærme i Screen Position.
z
Muligheden Screen Position er kun aktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
z
Vinduet Screen Position vises kun, når Horizontal og Vertical er konfigureret.
8 System
154
8
System
8.10 Source AutoSwitch Settings
O MENU [ m]
System
Source AutoSwitch Settings
ENTER [
]
Bruger du Source AutoSwitch og indstiller skærmen til On, er det forrige videovalg ikke aktivt. Skærmen
søger automatisk de forskellige videoindgange for aktiv video.
z
Source AutoSwitch
Når Source AutoSwitch er On, søges skærmens videokilde automatisk efter aktiv videokilde.
Primary Source-valget aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.
Secondary source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.
Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to
søgninger for en aktiv kilde. Hver søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde.
Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til den første indgangskilde og viser en
meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.
Når Primary Source-valget er indstillet til All, søger skærmen alle videokildeindgangene to gange i
rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der
ikke findes nogen video.
Source AutoSwitch Settings
Source AutoSwitch
On
· Primary Source
All
· Secondary Source
PC
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
z
Primary Source
Angiv Primary Source som den automatiske indgangskilde.
z
Secondary Source
Angiv Secondary Source som den automatiske indgangskilde.
8 System
155
8
System
8.11 General
O MENU [ m]
System
General
ENTER [
]
General
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
BD Wise
On
Auto Power
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
8.11.1
Max. Power Saving
Slukker produktet for at reducere strømforbruget, efter at computeren har stået ubenyttet i et angivet
tidsrum.
8.11.2
Game Mode
Når du tilslutter en spillekonsol som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mere realistisk
spiloplevelse ved at vælge spiltilstand.
z
Forholdsregler og begrænsninger for Game Mode
†
- Frakobl spillekonsollen, og tilslut en anden ekstern enhed ved at angive Game Mode til Off i
menuen System.
†
- Hvis du viser produktmenuen i Game Mode, ryster skærmen en smule.
z
Game Mode er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til PC.
z
Når du har tilsluttet spillekonsollen, skal du indstille Game Mode til On. Du kan desværre opleve
reduceret billedkvalitet.
z
Hvis Game Mode er indstillet til On:
- Picture Mode er indstillet til Standard, og Sound Mode er indstillet til Movie.
8 System
156
8
System
8.11.3
BD Wise
Giver den optimale billedkvalitet til Samsung DVD-, Blu-ray- og hjemmebiograf-produkter, der
understøtter BD Wise. Når BD Wise er indstillet til On, ændres billedtilstanden automatisk til den
optimale opløsning.
Tilgængelig, når du tilslutter Samsung-produkter, der understøtter BD Wise via et HDMI-kabel til
produktet.
8.11.4
Auto Power
Aktivering af denne mulighed slukker automatisk for produktet, hvis strømkablet er tilsluttet.
8.11.5
Standby Control
Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.
z
Auto
Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også selvom der
er sluttet en kildeenhed til skærmen.
Meddelelsen "No Signal" bliver vist, hvis der ikke detekteres nogen kildeenhed.
z
On
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
z
Off
Meddelelsen "No Signal" bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.
8.11.6
†
Muligheden Standby Control er kun aktiveret, når Source er indstillet til PC / DVI / HDMI.
†
Hvis "No Signal" vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere
kabeltilslutningen. Se side 130 for detaljer om tilslutning af kildeenheder.
Lamp Schedule
Giver mulighed for at justere Lamp-værdien til en brugerdefineret værdi til et angivet tidspunkt i MDCtilstand.
8.11.7
OSD Display
Viser eller skjuler et menupunkt på skærmen.
z
Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
8 System
157
8
System
8.11.8
Power On Adjustment
Du kan indstille en opvarmningstid for skærmen, som der tændes efter, når du trykker på tænd/slukknappen. (Område: 0 – 50 sekunder)
En opvarmningstid, der er for kort, kan beskadige produktet pga. overspænding.
8.11.9
Fan and Temperature
Beskytter produktet ved at detektere ventilatorhastigheden og den interne temperatur.
z
Fan Control
Indstiller automatisk eller manuel for indstillinger af blæserhastigheden.
z
†
Auto
†
Manual
Fan Speed Setting
Indstiller blæserhastigheden i området fra 0 til 100.
Aktiveret, når Fan Control er indstillet til Manual.
z
Temperature Control
Detekterer produktets interne temperatur og specificerer den ønskede temperatur.
Produktet er som standard indstillet til 77˚C.
†
Billedet bliver mørkere, hvis temperaturen overskrider den specificerede temperatur, og
produktet slukker automatisk for at forhindre overophedning, hvis temperaturen bliver ved
med at stige.
†
Det er bedst at indstille produktet til temperaturer på 75 - 80˚C (baseret på en omgivende
temperatur på 40˚C). Se "Specifikationer" heri for detaljer om driftsforholdene.
8.11.10 Device Name
Vælg eller indtast et enhedsnavn. Dette navn kan vises på netværksfjernbetjeninger over netværket.
8 System
158
8
System
8.12 Anynet+ (HDMI-CEC)
O MENU [ m]
8.12.1
System
Anynet+ (HDMI-CEC)
ENTER [
]
Anynet+ (HDMI-CEC)
Hvad er Anynet+?
Anynet+ er en funktion, som gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter
Anynet+, med fjernbetjeningen til Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan kun bruges med
Samsung-enheder, der har Anynet+-funktionen. Du kan kontrollere, om din Samsung-enhed har denne
funktion, ved at se, om der er et Anynet+-logo på det.
z
Du kan kontrollere Anynet+-enheder, der bruger produktets fjernbetjening, ikke knapperne på
produktet.
z
Produktets fjernbetjening fungerer muligvis ikke under bestemte forhold. Hvis det sker, skal du
vælge Anynet+-enheden igen.
z
Anynet+-funktioner fungerer ikke sammen med andre producenters produkter.
z
Du kan finde en vejledning til, hvordan du tilslutter eksterne Anynet+-enheder, i enhedens
brugervejledning. Du skal tilslutte en Anynet+-enhed med et HDMI-kabel. Nogle HDMI-kabler
understøtter muligvis ikke Anynet+-funktioner.
z
Anynet+ fungerer, når den AV-enhed, der understøtter Anynet+, er på standby eller er tændt.
z
I PIP-tilstand fungerer Anynet+ kun, når der er tilsluttet en AV-enhed som primær skærm. Det
fungerer ikke, hvis AV-enheden er tilsluttet som sekundær skærm.
z
Anynet+ understøtter op til i alt 12 AV-enheder. Bemærk, at du kan tilslutte op til 3 enheder af
samme type.
z
Men du kan kun tilslutte én Anynet+-hjemmebiograf. Tilslut en Anynet+-hjemmebiograf ved at
tilslutte hjemmebiografen til produktet med et HDMI-kabel.
8 System
159
8
System
Menuen Anynet+
Menuen Anynet+ ændres, afhængigt af typen og status for de Anynet+-enheder, der er tilsluttet til
produktet.
Menuen Anynet+
View PC
Device List
(enhedsnavn) MENU
(enhedsnavn) Tools
Beskrivelse
Ændrer Anynet+-tilstand til PC-tilstand.
Viser Anynet+-enhedslisten.
Viser menuen for den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en
dvd-afspiller, vises dvd-menuen for dvd-afspilleren.
Viser værktøjsmenuen for den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er
tilsluttet en dvd-afspiller, vises værktøjsmenuen for dvd-afspilleren.
Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enheden.
(enhedsnavn) Title Menu
Viser titelmenuen for disken i den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er
tilsluttet en dvd-afspiller, vises titelmenuen for filmen i dvd-afspilleren.
Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enheden.
Receiver
8.12.2
Lyden afspilles gennem Receiver.
Auto Turn Off (No / Yes)
Indstiller en Anynet+-enhed til at slukke automatisk, når produktet slukkes.
Den aktive kilde på produktets fjernbetjening skal indstilles til produktet for at bruge Anynet+funktionen. Hvis du har indstillet Auto Turn Off til Yes, slukkes de tilsluttede eksterne enheder også, når
produktet slukkes. Hvis en ekstern enhed stadig optager, slukker den muligvis.
Skift mellem Anynet+-enheder
1
2
Tryk på knappen TOOLS, vælg Anynet+ (HDMI-CEC), og tryk derefter på [
Vælg Device List, og tryk derefter på knappen [
].
].
Hvis du ikke kan finde en enhed, du vil bruge, skal du vælge Refresh for at opdatere listen.
3
Vælg en enhed, og tryk derefter på knappen [
]. Du kan skifte til den valgte enhed.
Menuen Device List vises kun, når du indstiller Anynet+ (HDMI-CEC) til On i menuen System.
z
Skiftet til den valgte enhed kan tage op til 2 minutter. Du kan ikke annullere skiftet, mens det
er i gang.
z
Hvis du har valgt en Anynet+-enhed ved at trykke på knappen SOURCE og derefter vælge
indgangskilden, kan du ikke bruge Anynet+-funktionen. Sørg for at skifte til en Anynet+-enhed
ved hjælp af Device List.
8 System
160
8
System
8.12.3
Receiver
Du kan lytte til lyd gennem en Receiver (f.eks. hjemmebiograf) i stedet for produktets højttaler. Hvis du vil
lytte til lyd gennem en receiver, skal du gå til skærmbilledet Receiver (System
Anynet+ (HDMI-CEC)
Receiver). Vælg derefter Receiver, og indstil den til On.
Hvis Receiver kun understøtter lyd, vises den muligvis ikke på enhedslisten.
Fejlsøgning for Anynet+
Problem
Anynet+ fungerer ikke.
Mulig løsning
z
Kontrollér, om enheden er en Anynet+-enhed. Anynet+-systemet
understøtter kun Anynet+-enheder.
z
Du kan kun tilslutte én modtager (hjemmebiograf).
z
Kontrollér, om Anynet+-enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
z
Kontrollér tilslutningen af Anynet+-enhedens video-/lyd-/HDMIkabel.
z
Kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i
opsætningsmenuen i Anynet+.
z
Kontrollér, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+.
z
Hvis du har fjernet og derefter tilsluttet HDMI-kablet igen, skal du
sørge for at søge efter enheder igen eller slukke og tænde for
produktet igen.
z
Kontrollér, om Anynet+-funktionen på Anynet-enheden er
aktiveret.
Jeg vil starte Anynet+.
z
Kontrollér, om Anynet+-enheden er korrekt tilsluttet til produktet,
og kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i
opsætningsmenuen for Anynet+.
z
Tryk på knappen TOOLS for at vise menuen Anynet+, og vælg
den ønskede menu.
Jeg vil afslutte Anynet+.
z
Vælg View PC i menuen Anynet+.
z
Tryk på knappen SOURCE på produktets fjernbetjening, og vælg
en enhed, der ikke er en Anynet+-enhed.
8 System
161
8
System
Problem
Mulig løsning
Meddelelsen "Connecting to
Anynet+ device..." vises på
skærmen.
z
Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+
eller skifter til en visningstilstand.
z
Brug fjernbetjeningen, når produktet har fuldført Anynet+konfigurationen eller har afsluttet skift til Anynet+.
Den tilsluttede enhed vises
ikke.
z
Kontrollér, om enheden understøtter Anynet+-funktionerne eller
ej.
z
Kontrollér, om HDMI-kablet er korrekt tilsluttet eller ej.
z
Kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i
opsætningsmenuen i Anynet+.
z
Søger efter Anynet+-enheder igen.
z
Anynet+ kræver en HDMI-forbindelse. Sørg for, at enheden er
tilsluttet til produktet med et HDMI-kabel.
z
Nogle HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+-funktioner.
z
Hvis forbindelse afsluttes på grund af strømsvigt eller frakobling af
HDMI-kablet, skal du gentage enhedsscanningen.
8.13 DivX® Video On Demand
O MENU [m]
System
DivX® Video On Demand
ENTER [
]
Viser den registreringskode, der er godkendt for produktet. Hvis du går ind på DivX-webstedet og
registrerer med denne kode, kan du downloade VOD-registreringsfilen.
Yderligere oplysninger om DivX® VOD findes på "http://vod.divx.com".
8 System
162
8
System
8.14 Network Remote Control
O MENU [ m]
System
Network Remote Control
ENTER [
]
Tænd/sluk, eller giv tilladelse til, at Samsung-mobiltelefonenheder opretter forbindelse til og styrer
produktet. Du skal have en Samsung-mobiltelefon/-enhed, der understøtter trådløs fjernbetjening.
Yderligere oplysninger findes i vejledningen til hver enkelt enhed.
8.15 Reset System
O MENU [m]
System
Reset System
ENTER [
]
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.
8.16 Reset All
O MENU [ m]
System
Reset All
ENTER [
]
Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.
8 System
163
9
9.1
Support
Software Upgrade
O MENU [m]
Support
Software Upgrade
ENTER [
]
I menuen Software Upgrade kan du opgradere produktsoftwaren til den seneste version.
z
Current Version: Dette er den softwareversion, der allerede er installeret i produktet.
Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og
tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført. Når du opgraderer software, vender alle
video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver
indstillingerne ned, så du nemt at angive dem igen efter opgraderingen.
9.1.1
By USB
Gør følgende for at opgradere med USB.
1
2
3
4
5
6
7
Besøg www.samsung.com.
Download exe-filen for den seneste USB-softwareopgradering til computeren.
Overfører exe-filen til din computer. Du skal have en enkelt mappe med samme navn som exe-filen.
Kopiér mappen til et USB-flashdrev.
Tænd for produktet, og indsæt derefter USB-flashdrevet i USB-porten på produktet.
Gå til Support
Software Upgrade i produktmenuen.
Vælg By USB.
Vær forsigtig med ikke at tage USB-drevet ud, før opgraderingen er fuldført.
9 Support
164
9
Support
9.1.2
z
Alternative Software
Alternative Software
Med Alternative Software kan du opgradere det produkt, der blev downloadet tidligere, med en fil,
men som du besluttede ikke at installere med det samme, eller en fil, der blev downloadet af
produktet under standby. Gør følgende for at opgradere med Alternative Software.
1
Hvis opgraderingssoftwaren er blevet downloadet, vises softwareversionen til højre for Alternative
Software.
2
3
Vælg Alternative Software, og tryk derefter på knappen [
].
Produktet viser en meddelelse, der spørger, om du vil opgradere. Vælg Yes. Produktet starter
opgraderingen.
4
9.2
Når opgraderingen er fuldført, slukker produktet automatisk og tænder igen.
Contact Samsung
O MENU [m ]
Support
Contact Samsung
ENTER [
]
Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren. Du kan
finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.
9 Support
165
10
MagicInfo Lite
10.1 Filformater, der er kompatible med MagicInfo Lite Player
[Læs dette, før du bruger MagicInfo Lite Player]
z
De understøttede filsystemer på USB-enheder er FAT16 og FAT32. (NTFS understøttes ikke).
z
En fil med en lodret og vandret opløsning, der er større end den maksimale opløsning, kan ikke
afspilles.
Kontroller filens lodrette og vandrette opløsning.
z
Video uden lyddata understøttes ikke. Kontroller, at videofilen indeholder lyddata.
z
Kontroller de understøttede typer og versioner af video- og lydcodec.
z
Kontroller de understøttede filversioner.
z
†
Flash understøttes op til version 10.1
†
PowerPoint understøttes op til version 97 – 2007
Indhold med en størrelse på 2 GB eller større kan ikke tildeles til en Network Schedule.
10.1.1 Video/lyd
Filtypenavn
Objektbeholder
Videokodeks
Opløsning
Billedhastighed
(fps)
Bithastighed
(Mbps)
*.avi
AVI
DivX 3.11 / 4.x /
5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
*.mkv
MKV
Motion JPEG
1920x1080
6 ~ 30
8
DivX 3.11 / 4.x /
5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/
HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/
ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920x1080
6 ~ 30
8
Window Media
Video v9
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
H.264 BP/MP/
HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/
ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MP3/
ADPCM/
AAC
*.asf
*.wmv
*.mp4
ASF
ASF
MP4
Lydcodec
MP3/AC3/
LPCM/
ADPCM/
DTS Core
MP3/AC3/
LPCM/
ADPCM/
WMA
10 MagicInfo Lite
166
10
MagicInfo Lite
Filtypenavn
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
Objektbeholder
Videokodeks
Opløsning
Billedhastighed
(fps)
Bithastighed
(Mbps)
H.264 BP/MP/
HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/
ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG1
352x288
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG1
352x288
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
3GPP
VRO
VOB
PS
*.ts
*.tp
TS
*.trp
Lydcodec
ADPCM/
AAC/HEAAC
AC3/
MPEG/
LPCM
AC3/
MPEG/
LPCM/AAC
AC3/AAC/
MP3/DD+/
HE-AAC
Video
z
Videoindhold uden lyd understøttes ikke.
z
3D-video understøttes ikke.
z
Indhold med en opløsning, der er større end den opløsning, der er angivet i tabellen ovenfor,
understøttes ikke.
z
Videoindhold med en bithastighed eller billedhastighed, der er større end den, der er angivet i
tabellen ovenfor, kan forårsage, at videoafspilningen "hakker".
z
H.264 Level 4.1 eller derunder understøttes.
z
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke.
z
MPEG4 SP/ASP
†
z
1280 x 720 eller mindre: Max. 60 billeder/større end 1280 x 720: Maks. 30 billeder
GMC 2 eller derover understøttes ikke.
10 MagicInfo Lite
167
10
MagicInfo Lite
Lyd
z
Lydindhold uden video understøttes ikke.
(Kun mp3-filer understøttes som baggrundsmusik til billed- eller PowerPoint-diasshows. Denne
funktion er kun tilgængelig, når du anvender menuen til netværksplaner).
z
Lydindhold med en bithastighed eller billedhastighed, der er større end den, der er angivet i
tabellen ovenfor, kan forårsage, at lydafspilningen "hakker".
z
WMA 7, 8, 9 STD eller derunder understøttes.
z
WMA 9 PRO understøtter ikke lossless-lyd og flerkanalslyd med mere end to kanaler.
z
WMA-samplinghastighed 22050 Hz mono understøttes ikke.
Billede
z
Kompatibelt billedfilformat: Jpeg
z
Understøttet maksimal opløsning: 15.360 x 8640
z
Understøttede billedeffekter: 8 effekter (Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe)
Flash
z
Kompatibel med Flash 10.1
z
Flashanimation
†
z
Kompatibelt filformat: SWF
Opløsning: 1280 x 720
†
Forsigtig!
-
Der garanteres ikke en ydeevne, som er sammenlignelig med Flash Player på et
Windows-operativsystem
z
Optimering er nødvendig ved oprettelse af indhold
Flash-video
†
Kompatibelt filformat: FLV
†
Video
†
-
Codec: H.264 BP
-
Opløsning: 1920 x 1080
Lyd
-
†
Codec: H.264 BP
Forsigtig!
-
F4V-filformatet understøttes ikke
-
Skærmvideo understøttes ikke
10 MagicInfo Lite
168
10
MagicInfo Lite
Power Point
z
z
Kompatible dokumentfilformater
†
Filtypenavn: ppt, pptx
†
Version: Office 97 ~ Office 2007
Ikke-understøttede funktioner:
†
Animationseffekt
†
3D-figurer (disse vises i 2D)
†
Sidehoved og sidefod (visse underelementer understøttes ikke)
†
Word Art
†
Justering (en gruppejusteringsfejl kan forekomme)
†
Office 2007 (SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud af 115 underelementer understøttes).
†
Indsættelse af objekter
†
Åbning af krypterede dokumenter
†
Lodret tekst (visse underelementer understøttes ikke)
†
Diasnoter og uddelingskopier
10 MagicInfo Lite
169
10
MagicInfo Lite
10.2 Network Schedule
10.2.1 Tilslutning til en server
Før du kan bruge MagicInfo Lite Server, skal uret på skærmen indstilles igennem serveren (internet).
Hvis du kun vil bruge AutoPlay uden brug af MagicInfo Lite Server, skal uret indstilles indstilles ved
brug af fjernbetjeningen.
Konfiguration af netværk
Hvis du vil køre MagicInfo Lite, skal du oprette forbindelse til et netværk.
Se side 132 for detaljer om menuen Network Settings.
Konfiguration af server
Gå til MENU
Network
MagicInfo Lite Settings
Server. Angiv derefter serveroplysningerne.
(Eksempel: http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)
MagicInfo Lite
Server
Access Periodically
Server Address
192.168.0.10
Port
7001
Apply
Cancel
Konfiguration af FTP-tilstand og standardlagringsplads
z
Default Storage: Angiv den placering, hvor du vil gemme indhold (der hentes fra serveren).
†
Internal Memory: Gem indholdet i produktets interne hukommelse.
†
USB-hukommelse: Gem indholdet i USB-hukommelsen.
Hvis der kører en netværksplan, mens USB-hukommelsen ikke er tilsluttet, køres
standardindholdet.
10 MagicInfo Lite
170
10
MagicInfo Lite
10.2.2 Indstillinger for MagicInfo Lite
O MENU [ m ]
Media
MagicInfo Lite
ENTER [
]
Tryk på knappen MagicInfo Lite på fjernbetjeningen.
Du kan se, om serveren er tilsluttet (godkendelse) i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite. Hvis du vil se,
om serveren er tilsluttet, når der køres en netværksplan, skal du trykke på INFO på fjernbetjeningen.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
10.2.3 Godkendelse af en tilsluttet enhed fra serveren
1
Gå ind på den server, du har knyttet til enheden.
2
Log på ved hjælp af dit id og din adgangskode.
10 MagicInfo Lite
171
10
MagicInfo Lite
3
Vælg Device i den øverste menulinje.
4
Vælg Lite Device i menuerne til venstre.
5
Vælg View Unapproved Lite Device i undermenuerne til Lite Device.
6
Tryk på knappen Approve for enheden på listen over ikke-godkendte Lite-enheder.
Når du trykker på knappen INFO på fjernbetjeningen, når der køres en netværksplan, vises
oplysningerne om planen. Kontroller, at den korrekte enhed er valgt, ved at kontrollere enhedens id
i oplysningerne.
10 MagicInfo Lite
172
10
7
MagicInfo Lite
Angiv de oplysninger, der kræves for at godkende enheden.
z
Device Name: Angiv enhedens navn.
z
Device Model Name: Vælg enhedsmodellen.
z
Device Group: Vælg
z
Location: Angiv enhedens aktuelle placering.
for at angive gruppen.
8
Vælg menuen View All Lite Device for at kontrollere, at enheden er registreret.
9
Når serveren har godkendt enheden, hentes den plan, der er registreret i den valgte gruppe, til
enheden. Når planen er hentet, køres den.
z
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en plan, i <brugervejledningen til
MagicInfo-serveren>.
z
Hvis en enhed slettes fra oversigten over enheder, der er godkendt af serveren, genstartes
enheden, så dens indstillinger nulstilles.
10 MagicInfo Lite
173
10
MagicInfo Lite
10.2.4 Indstilling af det aktuelle klokkeslæt.
En plan køres muligvis ikke, hvis klokkeslættet på enheden er forskellig fra klokkeslættet på serveren.
1
Gå til fanerne Device
2
3
Vælg enheden.
Time.
Vælg Clock Set, og synkroniser klokkeslættet med serveren.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer klokkeslættet (planlægning,
ferieplanlægning osv.) i <brugervejledningen til MagicInfo-serveren>.
10 MagicInfo Lite
174
10
MagicInfo Lite
10.3 Local Schedule
Kør en plan, der er oprettet af Local Schedule Manager.
Gå til Local Schedule Manager
Vælg det indhold, du vil køre
Denne menu er deaktiveret, hvis der ikke blev oprettet en plan af Local Schedule Manager.
1
2
Vælg Local Schedule Manager i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite.
Kør en plan, der er oprettet af en lokal plan.
10.4 Local Schedule Manager
Konfigurér afspilningsindstillingerne fra Local Schedule. Du kan også vælge og afspille indhold fra intern
eller USB-hukommelse i henhold til den tilpassede afspilningsrækkefølge.
10.4.1 Registrering af en Local Schedule
1
Vælg Local Schedule Manager i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
10 MagicInfo Lite
175
10
2
MagicInfo Lite
Vælg Create i skærmbilledet Local Schedule Manager.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
Run
Info
Close
3
Vælg Time for at indstille det tidspunkt, du vil afspille indholdet på.
Hvis du vil oprette et skema, der begynder én dag og afsluttes den næste, skal tiden indstilles som
vist nedenfor.
z
E.g.) PM 09:00 - AM 12:00 / AM 12:00 - AM 06:00
Create
Time
Contents
Time
--:-- am ~ --:-- pm
Save
Contents
No Item
Cancel
10 MagicInfo Lite
176
10
4
MagicInfo Lite
Vælg Contents for at angive det indhold, du vil afspille.
Contents
Internal Memory
No Item
USB
Folder1
Menu1.jpg
Done
Menu2.jpg
Deselect
Cancel
5
6
Vælg Save.
Vælg det hukommelsessted, du vil gemme indholdet på.
Create
Time
12:00 am ~ 02:00 pm
Delete
Conten
Where do you want to save?
Time
Save
Conten
ancel
Internal
7
USB
Cancel
Kontroller, at planen er føjet til Local Schedule Manager.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
20110101_1200.Isch
Run
Info
Close
10 MagicInfo Lite
177
10
MagicInfo Lite
10.4.2 Redigering af en Local Schedule
Kontroller, at mindst én Local Schedule er registreret.
1
Vælg Local Schedule Manager i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
2
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
Vælg den lokale plan, du vil redigere.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
20110101_1200.Isch
Run
Info
Close
10 MagicInfo Lite
178
10
3
MagicInfo Lite
Vælg Edit.
Edit
Time
12:00 am ~ 02:00 pm
Contents
Time
Delete
Menu1.jpg
--:-- am ~ --:-- pm
Save
Contents
No Item
Cancel
4
Ret oplysningerne i den lokale plan. Vælg derefter Save.
10.4.3 Sletning af en Local Schedule
Kontroller, at mindst én Local Schedule er registreret.
1
Vælg Local Schedule Manager i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
10 MagicInfo Lite
179
10
2
MagicInfo Lite
Vælg den lokale plan, du vil slette.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
Create
Edit
No Playing Schedule
Delete
20110101_1200.Isch
Run
Info
Close
3
Vælg Delete.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
Create
Edit
Do you want to delete schedule?
elete
201
Run
Yes
No
Info
Close
10 MagicInfo Lite
180
10
MagicInfo Lite
10.4.4 Kørsel af en Local Schedule
Kontroller, at mindst én Local Schedule er registreret.
1
Vælg Local Schedule Manager i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
2
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
Vælg den lokale plan, du vil køre. Vælg derefter Run.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
20110101_1200.Isch
Run
Info
Close
10 MagicInfo Lite
181
10
MagicInfo Lite
10.4.5 Standsning af en Local Schedule
Denne funktion er kun aktiv ved kørsel af en plan. Hvis du vælger Stop, skifter kørselstilstanden fra
Local Schedule til Network Schedule.
1
Vælg Local Schedule Manager i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
2
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
Vælg Stop.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
[Internal] 20110101_1200.Isch
Create
Edit
Delete
20110101_1200.Isch
Stop
Info
Close
10 MagicInfo Lite
182
10
MagicInfo Lite
10.4.6 Visning af oplysninger om en Local Schedule
1
Vælg Local Schedule Manager i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
2
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
Vælg den lokale plan, du vil have vist oplysninger om.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
20110101_1200.Isch
Run
Info
Close
3
Oplysningerne om planen vises.
Information
20110101_1200.Isch
12:00 am~02:00 pm, 1 File(s)
- Menu1.jpg
Close
10 MagicInfo Lite
183
10
MagicInfo Lite
10.5 Contents Manager
10.5.1 Kopiering af indhold
1
Vælg Contents Manager i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite.
Network Schedule
Local Schedule
· Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
2
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
Vælg det indhold, du vil kopiere.
z
Hvis du vælger indhold under Internal Memory: Du kan kopiere indholdet under Internal
Memory til USB-hukommelsen.
z
Hvis du vælger indhold under USB: Du kan kopiere indholdet i USB-hukommelsen til Internal
Memory.
Hvis du vælger indhold under Internal Memory og USB-hukommelsen på samme tid,
deaktiveres kopiering.
Contents
Internal Memory
No Item
USB
Folder1
Menu1.jpg
Delete
Menu2.jpg
Copy
Deselect
Close
3
Vælg Copy.
10 MagicInfo Lite
184
10
MagicInfo Lite
10.5.2 Sletning af indhold
1
Vælg Contents Manager i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite.
Network Schedule
Local Schedule
· Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
2
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
Vælg det indhold, du vil slette.
z
Du kan slette indhold under Internal Memory og USB memory-hukommelsen samtidig.
Contents
Internal Memory
No Item
USB
Folder1
Menu1.jpg
Delete
Menu2.jpg
Copy
Deselect
Close
3
Vælg Delete.
Contents
Internal Memory
No Item
USB
Folder1
Menu1.jpg
Delete
Menu2.jpg
Copy
Deselect
Close
10 MagicInfo Lite
185
10
MagicInfo Lite
10.6 Internal AutoPlay
10.6.1 Kørsel af Internal AutoPlay
Kontroller, at der findes mindst ét indholdselement under Internal Memory.
1
Vælg Internal AutoPlay i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite.
z
Afspil indhold, der er kopieret til Internal Memory, i alfabetisk rækkefølge.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
10.7 USB AutoPlay
10.7.1 Kørsel af Internal AutoPlay
Kontroller, at der er indsat en USB-enhed. Sørg for at oprette en mappe, der hedder "MagicInfoSlide"
på USB-enheden, og placer indhold i mappen.
1
Vælg USB AutoPlay i menuskærmbilledet til MagicInfo Lite.
z
Indholdet i mappen MagicInfoSlide på USB-enheden afspilles i alfabetisk rækkefølge.
10 MagicInfo Lite
186
10
MagicInfo Lite
z
USB AutoPlay kører automatisk, hvis der tilsluttes en USB-hukommelse, når Network
Schedule eller Local Schedule kører.
Network Schedule
Local Schedule
・ Local Schedule Manager
Contents Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Network Schedule
Connected
Disconnected
10.8 Ved kørsel af indhold
10.8.1 Visning af oplysninger om det indhold, der kører
Tryk på knappen INFO på fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Software Version: Viser softwareversionen af en enhed.
Device Name: Viser navnet på en enhed, der genkendes af serveren.
Device ID: Viser det originale id-nummer for en enhed.
Mode: Viser den aktuelt kørende tilstand (Network Schedule, Local Schedule, Internal AutoPlay
eller USB AutoPlay) for MagicInfo Lite Player.
5
6
Server: Viser serverens forbindelsesstatus (Connected, Disconnected eller Non-approval).
USB: Viser forbindelsesstatus for en USB-enhed.
10 MagicInfo Lite
187
10
7
MagicInfo Lite
Schedule Download: Viser forløbet af en netværksplan, der downloades fra serveren.
Information
Software Version
: A-VNUSCDSP-100
Device Name
: Monitor
Device ID
: FE-FF-FF-FF-FF
Mode
: Network Schedule
Server
: Connected
USB
: Connected
Schedule Download
: No Schedule to download
Close
10.8.2 Ændring af indstillinger for det indhold, som køres
Tryk på knappen TOOLS på fjernbetjeningen.
Du kan ændre indstillingen Picture Mode eller Sound Mode eller sikkert fjerne en USB-enhed
(Safely Remove USB), mens der afspilles indhold, ved at trykke på knappen TOOLS på
fjernbetjeningen.
z
Picture Mode: Tilpasser skærmindstillingerne til det indhold, der afspilles i øjeblikket (Dynamic,
Standard, Natural, Movie).
z
Sound Mode: Tilpasser lydindstillingerne til det indhold, der afspilles i øjeblikket (Standard, Music,
Movie, Clear Voice, Amplify).
z
Safely Remove USB
Tools
10 MagicInfo Lite
188
11
Problemløsningsvejledning
11.1 Forudsætninger inden du kontakter Samsungs
kundeservicecenter
11.1.1 Afprøvning af produktet
Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så
udfør produktafprøvningen.
1
2
3
4
Sluk for både pc'en og for produktet.
Fjern alle kabler fra produktet.
Tænd for produktet.
Hvis No Signal vises, fungerer produktet normalt.
Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.
11.1.2 Kontrol af opløsning og frekvens
"Not Optimum Mode" vises kortvarigt, hvis en tilstand, der overskrider en understøttet opløsning,
vælges (se Understøttede opløsninger).
11 Problemløsningsvejledning
189
11
Problemløsningsvejledning
11.1.3 Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet
og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
("2.2 Tilslutning og brug af en pc")
Der er tomme områder ved alle fire
skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVIkabel sluttes til produktet og computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har
intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en
eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller
DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke
har nogen mulighed for at justere
skærmstørrelsen, skal du opdatere
grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din
computer for flere detaljer om, hvordan du
justerer skærmindstillingerne.
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke
tænde.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
"No Signal" vises på skærmen
(se "Tilslutning til en pc").
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med
et kabel
("2.2 Tilslutning og brug af en pc")
("2.2 Tilslutning og brug af en pc")
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til
produktet, er tændt.
"Not Optimum Mode" vises.
Denne meddelelse vises, når et signal fra
grafikkortet overstiger produktets maksimale
opløsning og frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil
den maksimale opløsning og frekvens i
overensstemmelse med
produktspecifikationerne.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet
("2.2 Tilslutning og brug af en pc")
11 Problemløsningsvejledning
190
11
Problemløsningsvejledning
Skærmforhold
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Juster Coarse og Fine.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og
prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de
anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage
på skærmen.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på
pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et
område, der er kompatibelt med produktet.
Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved
at se Yderligere informationer på
produktmenuen og Tabel vedr.
standardsignaltilstand.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Gå til Picture, og justér indstillingerne
Colo(u)r Temp..
Farverne på skærmen har skygger og er
forvrængede.
Gå til Picture, og justér indstillingerne
Colo(u)r Temp..
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Gå til Picture, og justér indstillingerne
Colo(u)r Temp..
Der er intet billede på skærmen, og strømLED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt
musen for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontroller lydkablets tilslutning, eller juster
lydstyrken.
("2.2 Tilslutning og brug af en pc")
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet
op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken
på pc'ens lydkort eller i programmet.
11 Problemløsningsvejledning
191
11
Problemløsningsvejledning
Fjernbetjeningsforhold
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
Kontroller, om batterierne er brugt op.
Kontroller for strømfejl.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Undersøg, om der er tændt for særlig belysning
eller særlige neonskilte i nærheden.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter,
skal din pc til service.
11 Problemløsningsvejledning
192
11
Problemløsningsvejledning
11.2 Spørgsmål og svar
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre
frekvensen?
Svar
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
z
"Windows XP": Gå til Kontrolpanel
Udseende og
temaer
Avanceret
Skærm
Indstillinger
Skærm , og juster frekvensen i Skærmindstillinger .
z
"Windows ME/2000": Gå til Kontrolpanel
Indstillinger
Avanceret
Skærm
Skærm, og juster frekvensen
i Skærmindstillinger.
z
"Windows Vista": Gå til Kontrolpanel
personlige indstillinger
Skærmindstillinger
Udseende og
Personlige indstillinger
Avancerede indstillinger
Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
z
"Windows 7": Gå til Kontrolpanel
personlige indstillinger
Skærm
Avancerede indstillinger
Udseende og
Juster opløsning
Skærm, og juster
frekvensen i Skærmindstillinger .
11 Problemløsningsvejledning
193
11
Problemløsningsvejledning
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre
opløsningen?
Svar
z
"Windows XP": Gå til Kontrolpanel
temaer
z
Skærm
Udseende og
Indstillinger, og juster opløsningen.
"Windows ME/2000": Gå til Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger, og juster opløsningen.
z
"Windows Vista": Gå til Kontrolpanel
personlige indstillinger
Udseende og
Personlige indstillinger
Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
z
"Windows 7": Gå til Kontrolpanel
personlige indstillinger
Udseende og
Skærm
Juster opløsning,
og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg
strømbesparende tilstand?
z
Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
Udseende og temaer
Skærm
Indstillinger for
pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
z
Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i
Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger for pauseskærm
eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
z
Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i
Kontrolpanel
Udseende og personlige indstillinger
Personlige indstillinger
Indstillinger for pauseskærm
eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
z
Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
Udseende og personlige indstillinger
indstillinger
Personlige
Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.
11 Problemløsningsvejledning
194
12
Specifikationer
12.1 Generelt
Modelnavn
SL46B
Størrelse
46" (101cm)
Panel
Visningsområde
Skærmfarve
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
16,7 M
Mål (B x H x D) / vægt
(uden stativ)
VESA-monteringsinterface
1049,4 X 602,6 X 125,0 mm / 26,8 kg
600 x 400 mm
Horisontal frekvens
30 ~ 81 kHz
Vertikal frekvens
48 ~ 75 Hz
Synkronisering
Optimal opløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal opløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Opløsning
Maksimal pixelclock
Lydoutput
148,5 MHz (analog, digital)
10 W + 10 W
Indgang
AV IN, RGB(PC D-Sub)/COMPONENT IN, DVI IN, HDMI
IN, RGB/DVI/HDMI AUDIO IN, AV/COMPONENT AUDIO
IN, IR/AMBIENT SENSOR IN, RJ45 MDC, RS232C IN
Udgang
DVI OUT(LOOPOUT), AUDIO OUT, IR OUT, RS232C OUT
Signalforbindelser
USB
1DOWN
I drift
Miljømæssige
overvejelser
Opbevaring
Temperatur: 0 ˚C ~ 30˚C (32 ˚F ~ 86˚F) (direkte sol),
Luftfugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Temperatur: -20˚C ~ 65˚C (-4˚F ~ 149˚F)
Luftfugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Strømforsyning: Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden af produktet, da
standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Plug-and-Play: Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system.
Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne.
Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på
panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.
12 Specifikationer
195
12
Specifikationer
[Anbefaling] - kun EU
z
Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne Monitor er i overensstemmelse med alle
væsentlige krav i og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF.
z
Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til
Support > Search Product Support, og indtast modelnavnet.
z
Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.
12 Specifikationer
196
12
Specifikationer
12.2 Strømsparer
Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og
ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes
ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på
tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc
med en strømbesparende funktion.
Strømsparer
Normal drift
Energisparetilstand
Slukket
(Tænd/sluk-knap fra)
Strømindikator
Til
Blinker
Fra
Strømforbrug
Nominel effekt : 400 W
Typisk : 356 W
under 1 W
under 1 W
(Uden netværksboks)
z
Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger
ændres.
z
SOG (Sync On Green) understøttes ikke.
z
For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet.
Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.).
12 Specifikationer
197
12
Specifikationer
12.3 Forudindstillede timertilstande
z
Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale
billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning
kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale
opløsning, der er angivet for produktet.
z
Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCDprodukt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på
CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande,
overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan
skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i
overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Opløsning
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
12 Specifikationer
198
12
Specifikationer
Opløsning
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA,1920 x 1080 (RB)
66,587
59,934
138,500
+/-
Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal
cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal
frekvens måles i kHz.
Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt billede flere gange pr. sekund (som et fluorescerende lys) for at vise det,
brugeren ser. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale
frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.
12 Specifikationer
199
12
Specifikationer
12.4 Licens
TheaterSound HD, SRS and
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound HD technology is incorporated under license form SRS Lab,
Inc.
Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt D-symbolet
er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents
issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS
2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product
Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium
content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of
DivX, Inc. and are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to
play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate
the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on
how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
LLC in the United States and other countries.
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
12 Specifikationer
200
Appendiks
Kontakt SAMSUNG OVER HELE VERDEN
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsungs produkter: Venligst kontakt
SAMSUNG support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421 4004-0000
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Appendiks
201
Appendiks
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis
Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,
€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)210
6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) +48
22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (808207267)
http://www.samsung.com
Appendiks
202
Appendiks
EUROPE
RUMANIA
From landline : 08010SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+40)21
206 01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0800-726 786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
-
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
Appendiks
203
Appendiks
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDlE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
Appendiks
204
Appendiks
MIDDlE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Appendiks
205
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)
Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt.
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
z
Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden
at skille produktet ad.
z
Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.).
z
Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
z
Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
z
Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
z
Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
z
Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
z
Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
z
Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.
En produktskade, som kunden har forårsaget.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
z
Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
z
Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
z
Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller
partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
z
At kunden har ombygget eller repareret produktet.
z
Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
z
At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
Andet
z
Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
z
Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.).
Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et
servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
Appendiks
206
Appendiks
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder
Bedste billedkvalitet
z
For at få den bedste billedkvalitet: Gå til kontrolpanelet på din pc, og juster opløsningen og
opdateringshastigheden således. Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke
vælger den optimale opløsning.
z
†
Opløsning: 1920 x 1080
†
Vertikal frekvens (opdateringshastighed): 48~75 Hz
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på -panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
†
z
Antallet af underpixels efter -paneltype: 6,220,800
Kør Auto Adjustment for at forbedre billedkvaliteten. Hvis der stadig er støj efter autojustering:
Juster Coarse eller Fine.
z
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
†
Aktivér strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger produktet
i længere tid.
z
I modsætning til CDT-skærme kan TFT-LCD-skærme (pga. panelets beskaffenhed) kun indstilles til
én opløsning for at få den bedste billedkvalitet. Indstilling af en anden opløsning end den angivne
opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den
optimale opløsning, der er angivet for din skærm.
Appendiks
207
Appendiks
Beskyttelse mod efterbilleder
Hvad er efterbilleder?
Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et
videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere end 12
timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende
krystaller.
En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere.
Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at forhindre dette skal
den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.
Sort matrix
Kilde
Farvefilter
Adgang
Port
TFT
Fælles
elektrode (ITO)
Pixelelektrode
(ITO)
Lagringskondensator
(Cs)
Databus-linje
Appendiks
208
Appendiks
z
Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand
†
Sluk for produktet i fire timer, når du har brugt det i 20 timer.
†
Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.
†
Gå til to Egenskaber for skærm > Strømforsyning på computeren, og indstil produktet til
slukning efter behov.
†
Det anbefales at bruge en pauseskærm.
Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.
z
Almindelig farveændring
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
Brug to farver
Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.
z
Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.
Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.
Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).
z
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
Almindelig farveændring
†
Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.
Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
†
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
†
FLIGHT : TIME
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.
Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers brug.
Appendiks
209
Appendiks
†
Den bedste måde at beskytte produktet mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller at
sætte computeren eller systemet til at køre en pauseskærm, når produktet ikke bruges.
Endvidere er garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.
Appendiks
210
Appendiks
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk &
elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at
produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå
skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse
skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme
for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen
for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på
miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
Appendiks
211
Appendiks
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer for
batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i
dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at
batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv
2006/66.
Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for
menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra
andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Appendiks
212
Appendiks
Terminologi
OSD (On Screen Display, visning på skærmen)
Med visning på skærmen (OSD) kan du konfigurere indstillinger på skærmen for at optimere
billedkvaliteten efter behov. Dermed kan du ændre skærmens lysstyrke, tonfarve, størrelse og mange
andre indstillinger med menuer, der vises på skærmen.
Gamma
I menuen Gamma kan du justere den gråtoneskal, der repræsenterer skærmens mellemtoner.
Justering af lysstyrken gør hele skærmen lysere, men med justering med Gamma bliver kun den
mellemste lysstyrke lysere.
Gråtoneskala
Skala angiver niveauet af farveintensitet, der viser variationer i farveændring fra mørkere områder til
lysere områder på skærmen. Ændringer i skærmens lysstyrke udstyres med variation af sort og hvid,
og gråtoneskala angiver mellemområdet mellem sort og hvid. Ændring af gråtoneskalaen ved justering
af Gamma ændrer skærmens mellemste lysstyrke.
Skanderingshastighed
Skanderingshastighed, eller opdateringshastighed, angiver den frekvens, hvormed skærmen
opdateres. Skærmdata transmitteres, når skærmen opdateres for at vise et billede, men opdateringen
kan ikke ses med det blotte øje. Antallet af skærmopdateringer kaldes skanderingshastigheden og
måles i Hz. En skanderingshastighed på 60 Hz betyder, at skærmen opdateres 60 gange i sekundet.
Skærmens skanderingshastighed afhænger af ydeevnen af grafikkortene i computeren og produktet.
Horisontal frekvens
Tegn eller billeder, der vises på produktet består af en masse prikker (pixels). Pixels transmitteres i
vandrette linjer, som derefter arrangeres lodret for at skabe et billede. Den vandrette frekvens måles i
kHz og angiver, hvor mange gange de vandrette linjer transmitteres i sekundet og vises på produktet.
En vandret frekvens på 85 betyder, at de vandrette linjer, som udgør et billede, transmitteres 85.000
gange i sekundet, og den vandrette frekvens angives som 85 kHz.
Vertikal frekvens
Et enkelt billede består af mange vandrette linjer. Den lodrette frekvens måles i Hz og angiver, hvordan
mange billeder der kan vises i sekundet af disse vandrette linjer. En lodret frekvens på 60 betyder, at
et billede transmitteres 60 gange i sekundet. Den lodrette frekvens kaldes også
"opdateringshastigheden", og den påvirker, om skærmen flimrer.
Appendiks
213
Appendiks
Opløsning
Opløsningen er antallet af vandrette pixels og lodrette pixels, som udgør en skærm. Den
repræsenterer visningens detaljeringsgrad.
Med en højere opløsning vises en større mængde oplysninger på skærmen, og den er velegnet til at
udføre flere opgaver ad gangen.
En opløsning på 1920x1080 består f.eks. af 1.920 vandrette pixels (vandret opløsning) og 1.080
lodrette linjer (lodret opløsning).
Plug & Play
Med Plug & Play-funktionen kan der udveksles oplysninger automatisk mellem et produkt og en
computer for at opnå et optimalt visningsmiljø.
Produktet anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.
Appendiks
214
Stikordsregister
A
Ansvar for betalingsservice omkostning for
kunderne 206
Anynet+ (HDMI-CEC) 159
Appendiks 201
Kontakt SAMSUNG OVER HELE VERDEN
201
M
MagicInfo Lite 120
MagicInfo Lite Settings 141
B
Menusprog 147
Batterier 30
Multikontrol 143
Billedtilstand 107
Music 125
C
N
Change PIN 149
ndring af opløsningen 59
No Signal Power Off 148
E
Nulstil alt 163
Eco Solution 147
Edit Name 131
P
Elementer der sælges separat 23
Pctilslutning 57
Energibesparelse 147
Photos 124
Picture Size 109
F
Fjernbetjening 29
G
Game Mode 156
PIP 150
Problemrapport 189
S
Skærmjustering 109
Skærmplacering 154
Sleeptimer 144
H
Software Upgrade 164
Hvad er MDC 75
Source AutoSwitch Settings 155
Specifikationer 195
I
Standard 108
Installation/afinstallation af MDC-program 74
T
K
Kabelnetværk 132
Tilpasning af skærmen med indstillingerne
108
Trådløst netværk 135
Stikordsregister
215
Stikordsregister
V
Videos 120
Videotilslutning 63
W
WPSPBC 138
Stikordsregister
216

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels PVA 1500 cd/m²
  • 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement