Samsung ED65D Betjeningsvejledning

Add to My manuals
117 Pages

advertisement

Samsung ED65D Betjeningsvejledning | Manualzz

Brugervejledning

ED65D ED75D

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen.

Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.

Indholdsfortegnelse

Inden produktet anvendes

Ophavsret 5

Sikkerhedsforanstaltninger 6

Symboler 6

Rengøring 6

Opbevaring 7

Elektricitet og sikkerhed 7

Installation 8

Betjening 10

Forberedelser

Kontrol med komponenterne 13

Komponenter 13

Dele 15

Paneltast 15

Bagside 16

Eksternt sensorsæt 17

Montering af kabelholdersokkel 19

Tyverisikringslås 19

Fjernbetjening 20

Inden installation af produktet

(installationsvejledning) 22

Skift mellem stående og liggende visning 22

Ventilation 22

Mål 23

Installation af vægmonteringen 24

Installation af vægmonteringen

Specifikationer til vægbeslag (VESA)

24

25

Fjernbetjening (RS232C) 26

Kabeltilslutning 26

Tilslutning 27

Kontrolkoder 28

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontroller inden tilslutning

37

37

Tilslutning til en pc 37

Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type) 37

Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

38

38

Tilslutning med et HDMI-kabel 39

Tilslutning til en videoenhed

Tilslutning med et AV-kabel

Tilslutning med komponentkablet

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

Tilslutning ved hjælp af et HDMI-kabel

40

40

40

41

41

Tilslutning til et lydsystem 42

Skift af indgangskilden 42

Source 42

Brug af MDC

Konfiguration af indstillinger for

Multi Control 43

Konfiguration af indstillinger for Multi Control 43

Installation/afinstallation af MDC-program 44

Installation 44

Afinstallation 44

Tilslutning til MDC 45

Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation) 45

Skærmjustering

Picture Mode 46

Hvis inputkilden er PC, DVI, HDMI(PC) 46

Hvis inputkilden er AV, Component, HDMI(AV) 46

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Color / Tint (G/R) 47

Picture Size 48

Picture Size 48

Position 50

Zoom/Position 50

Resolution Select 51

Auto Adjustment 51

PC Screen Adjustment 52

PIP 53

2

Indholdsfortegnelse

Advanced Settings 54

Dynamic Contrast 54

Black Tone 54

Flesh Tone 54

RGB Only Mode 54

Color Space 55

White Balance 55

Gamma 55

Motion Lighting 55

Picture Options 56

Color Tone 57

Color Temp. 57

Digital Clean View 57

MPEG Noise Filter 57

HDMI Black Level 57

Film Mode 58

Auto Motion Plus (kun modellen ED75D) 58

Dynamic Backlight 58

Picture Off 59

Reset Picture 59

Lydjustering

Sound Mode 60

Sound Effect 61

Speaker Settings 62

Reset Sound 62

Applications

Source List 63

Refresh 63

Edit Name 63

Information 63

System

Menu Language 64

Multi Control 65

Konfiguration af indstillinger for Multi Control 65

Time 66

Clock Set 66

Sleep Timer 66

On Timer 67

Off Timer 68

Holiday Management 68

Eco Solution 69

Energy Saving 69

Eco Sensor 69

Auto Power Off 69

Screen Burn Protection 70

Pixel Shift 70

Timer 71

Immediate Display 72

Side Gray 72

Ticker 73

Video Wall 74

Video Wall 74

Format 74

Horizontal 74

Vertical 75

Screen Position 75

Source AutoSwitch Settings 76

Source AutoSwitch 76

Primary Source Recovery 76

Primary Source 76

Secondary Source 76

Change PIN 77

General 78

Max. Power Saving 78

Game Mode 78

Auto Power 78

Safety Lock 78

Button Lock 79

Standby Control 79

Lamp Schedule 79

3

Indholdsfortegnelse

OSD Display 80

Power On Adjustment 80

Temperature Control 80

Anynet+ (HDMI-CEC) 81

Anynet+ (HDMI-CEC) 81

Auto Turn Off 82

Fejlsøgning for Anynet+ 83

Magic Clone 85

Reset System 85

Reset All 86

Support

Software Update 87

By USB 87

Contact Samsung 87

Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter 88

Afprøvning af produktet 88

Kontrol af opløsning og frekvens

Kontroller følgende.

88

89

Spørgsmål & svar 96

Specifikationer

Generelt 98

Forudindstillede timertilstande 101

Appendiks

Kontakt SAMSUNG 103

Ansvar for betalingsservice

(omkostning for kunderne)

Produktet er ikke defekt

112

112

En produktskade, som kunden har forårsaget 112

Andet 112

Korrekt bortskaffelse

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

113

113

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt 113

Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder 114

Bedste billedkvalitet

Beskyttelse mod efterbilleder

114

114

Licens 116

Terminologi 117

4

Kapitel 01

Inden produktet anvendes

Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis

-

(a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.

(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

-

(b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.

(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

5

Sikkerhedsforanstaltninger

Forsigtig!

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)

DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.

AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.

Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.

Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.

Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og vedligeholdelsesdokumentation.

Symboler

Advarsel!

Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.

Forsigtig!

Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.

Rengøring

― Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.

― Gør følgende ved rengøring.

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

1

Sluk produktet og computeren.

2

Afbryd strømkablet fra produktet.

― Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

3

Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.

Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.

!

Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

4

Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.

Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.

5

Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.

6

Tænd produktet og computeren.

Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

6

Opbevaring

Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i nærheden.

― Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).

Elektricitet og sikkerhed

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Advarsel!

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.

Overophedede stikkontakter kan medføre brand.

Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

!

Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

En løs forbindelse med medføre brand.

!

Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).

Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe strømledningen under en tung genstand.

Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.

Der kan opstå brand.

7

Forsigtig!

!

!

!

Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.

Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra

Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.

Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på strømknappen på fjernbetjeningen.

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

Installation

Advarsel!

Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

Der kan opstå brand.

Få en tekniker til at montere vægbeslaget.

Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.

Brug kun godkendte kabinetter.

Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

!

Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.

Børn kan blive kvalt.

!

8

!

Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.

Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Forsigtig!

!

Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.

Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

• Produktet kan falde ned og beskadige børn.

Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil overflade.

Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt.

Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

!

SAMSUNG

!

Tab ikke produktet under flytning.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.

Skærmen kan blive beskadiget.

Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.

Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

Sæt produktet forsigtigt ned.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.

9

Betjening

Advarsel!

!

!

Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.

Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

!

Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

Børn kan komme alvorligt til skade.

Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.

!

Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på produktet.

Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.

Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

GAS

Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.

Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

10

!

100

Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

Det kan medføre eksplosion eller brand.

Forsigtig!

Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

!

Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet

(via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).

Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter

Samsungs servicecenter.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter

Samsungs servicecenter.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

!

!

-_-

!

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.

Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.

Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

Dit syn kan forringes.

Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.

Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.

Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

11

!

!

!

Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.

Det kan lindre trætte øjne.

Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.

Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.

Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.

Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give personskader.

Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

!

!

Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

For høj lyd kan føre til høreskader.

Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.

Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.

Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).

Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.

Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.

Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.

Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.

Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.

12

Kapitel 02

Forberedelser

Kontrol med komponenterne

Komponenter

-

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.

-

Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste billede.

-

Der medfølger ikke en sokkel til produktet.

Hvis du vil montere et stativ, kan du købe et separat.

-

Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Hurtig opsætningsvejledning Garantikort

(ikke til rådighed visse steder)

Fjernbetjening (

s.20

)

-

+

+

Batterier (

s.21

)

(ikke til rådighed visse steder)

D-SUB-kabel (

s.37

)

Holderkabelfod

Strømkabel

Holderring (4EA)

Adapter RS232C(IN)

13

Elementer der sælges separat

Vægbeslag HDMI-kabel (

s.39

)

HDMI-DVI-kabel (

s.38

)

PIM

RS232C-Stereo-kabel Adapter RS232C(OUT) Komponentkabel (

s.40

) DVI-kabel (

s.38

)

14

Dele

Paneltast

RGB / DVI /

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Knapper Beskrivelse

Tænd for produktet.

Hvis du trykker på knappen [ ], når du tænder for produktet, vises kontrolmenuen.

Hvis du vil lukke skærmmenuen, skal du trykke på paneltasten og holde den nede i mindst ét sekund.

Gå til den øvre eller nedre menu. Du kan også tilpasse værdien for en indstilling.

Gå til venstre eller højre menu.

Du kan justere lydstyrken ved at flytte paneltasten mod venstre eller højre, når kontrolmenuen ikke vises.

15

Bagside

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

COMPONENT

AUDIO IN

DVI IN

PIM

Port

HDMI IN

SERVICE (5V 0.5A)

EXTERNAL IR / AMBIENT SENSOR IN

RGB IN

DVI IN

AUDIO OUT

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

RS232C IN

RS232C OUT

PIM

COMPONENT / AV IN

Beskrivelse

Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.

Denne port anvendes kun til opgradering af softwaren.

Leverer strøm til det eksterne sensorkort eller modtager signalet fra lysføleren.

Ekstern sensor: Sælges separat

Tilsluttes til en kildeenhed med et D-USB-kabel.

Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.

Sluttes til en kildeenheds lyd.

Tilslut til lyd-input ved hjælp af et lydkabel.

Tilsluttes til MDC med en RS232C-stereoadapter.

Tilsluttes en PIM. (Du kan finde flere oplysninger i PIM-brugervejledningen.)

Sluttes til en kildeenhed med et Component/AV-kabel.

16

Eksternt sensorsæt

― Det eksterne sensorsæt indeholder en fjernbetjeningssensor, en lysstyrkesensor og funktionstaster. Hvis du monterer skærmen på en væg, kan du flytte det eksterne sensorsæt hen på siden af skærmen.

― Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan

ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Knapper

Fjernbetjeningssensor

Lyssensor

Strømindikator

Knappen SOURCE

Knappen POWER

Beskrivelse

Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på LCD-skærmen.

― Hold området mellem fjernbetjeningssensoren og fjernbetjeningen fri for forhindringer.

Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel

30 til højre eller venstre.

― Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.

― Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.

― Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.

Detekterer automatisk intensiteten af lyset omkring en valgt skærm og justerer skærmens lysstyrke.

Slukker i tændt tilstand og blinker grønt i strømsparetilstand.

Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand.

Vælger den indgangskilde, som en ekstern enhed er tilsluttet til.

Brug denne knap til at tænde og slukke for LCD-skærmen.

17

Tilslutning af det eksterne sensorsæt på siden

― Dette eksterne sensorsæt kan monteres på en hvilken som helst del af skærmen ved hjælp af den dobbeltklæbende tape, der følger med til sensoren.

― Det eksterne sensorsæt kan også monteres på en væg i nærheden af skærmen.

― Undlad at montere det eksterne sensorsæt på skærmen, hvis skærmens sider ikke er lavet af plast eller metal. Ellers kan skærmen tage skade.

18

Montering af kabelholdersokkel Tyverisikringslås

― Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.

― Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

Sådan låses en tyverisikring:

― Fod: Sælges separat

1

Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.

2

Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.

3

Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.

4

Lås låseenheden.

-

En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.

-

Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

-

Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

19

Fjernbetjening

― Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

― En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.

Tænd for produktet.

Juster lydstyrken.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite/S

MENU

BLANK

Slukker for produktet.

Angiv adgangskoden i OSD-menuen.

Afbryd lyden.

Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på lydstyrkeknapperne (+ VOL -).

Vælg en tilsluttet kildeenhed.

Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til forrige menu.

-

Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

20

TOOLS INFO

Lynvalg af de mest anvendte funktioner.

Gå tilbage til forrige menu.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

Viser oplysninger på skærmen.

Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu, eller juster indstilling for en mulighed.

Bekræft et menuvalg.

Afslut den eksisterende menu.

Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt indstillingerne

PC

,

DVI

,

HDMI

.

Indstiller sikkerhedslåsen.

-

Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen

21

Inden installation af produktet

(installationsvejledning)

For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.

Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.

Ellers kan det falde ned og medføre personskade.

Sørg for at installere det angivne vægbeslag.

Skift mellem stående og liggende visning

― Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

For at anvende produktet lodret (portræt): Drej det med uret, så LED'en peger nedad.

Ventilation

Installation på en lodret væg

A Mindst 40 mm

B Omgivende temperatur: Under 35 C

Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende A-temperatur ikke overstiger 35 C.

A

B

Figur 1,1 Set fra siden

22

B

A

E

C

Figur 1,2 Set fra siden

Mål

2

1

Figur 1,3 Set fra siden

D

4

3

D

Installation på en skrå væg

― Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

Plan

A Mindst 40 mm

B Mindst 70 mm

C Mindst 50 mm

D Mindst 50 mm

E Omgivende temperatur: Under 35 C

― Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 C.

5

Modelnavn

1

1467,5

1 2

1431,4

2 3

806,5

3 4

848,0

4 5

65,0 ED65D

ED75D 1675,0 1653,3 931,3 958,5

― Ikke alle tegninger har det korrekte målestoksforhold. Nogle mål kan ændres uden forudgående varsel.

Kontroller målene, før du monterer produktet. Der tages forbehold for typografiske fejl og trykfejl.

65,0

Enhed: mm

23

Installation af vægmonteringen

Installation af vægmonteringen

Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.

Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.

Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.

24

Specifikationer til vægbeslag (VESA)

― Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet.

Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.

Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre alvorlige kvæstelser.

Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen, medfølger.

Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.

I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.

Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til produktet.

Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.

Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.

Enhed: mm

Modelnavn VESAskruehulspecifikationer

(A * B) i mm

Standardskrue Antal

400 x 400 M8, L32 4 EA

ED65D

ED75D

― Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk stød.

25

Fjernbetjening (RS232C)

Kabeltilslutning

RS232C-kabel

Grænseflade

Ben

Bithastighed

Databit

Paritet

Stopbit

Flow-kontrol

Maks. længde

RS232C (9 bens)

TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)

9600 bps

8 bit

Ingen

1 bit

Ingen

15 m (kun skærmet type)

Benlayout

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Ben

1

2

6 7 8 9

Signal

Detekter bærebølge

Modtagede data

Afsendte data

Klargør dataterminal

Signaljord

Klargør datasæt

Send anmodning

Parat til at sende

Ringeindikator

26

RS232C-kabel

Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Hun Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO

STIK

(3,5ø)

3

2

1

-P2-

Tilslutning

Tilslutning 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

27

Kontrolkoder

Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA Kommandotype 0

Kontrol (kontrolkommandoen Set)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA Kommandotype 1

8

9

5

6

7

2

3

4

Kommando

Nr.

Kommandotype

1

Strømstyring

Lydstyrke

Styring af indgangskilde

Styring af skærmtilstand

Styring af skærmstørrelse

Styring af PIP til/fra

Styring af autojustering (PC, kun

BNC)

Styring af tilstanden Videovæg

Sikkerhedslås

0x5C

0x5D

Kommando

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

Data

Værdi

0~1

0~1

Tjeksum

Værdiområde

0~1

-

-

0~100

0~255

0~1

0

Nr.

10

11

Kommandotype

Videovæg til

Brugerstyring af videovæg

Kommando

0x84

0x89

Værdiområde

-

0~1

Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.

F.eks. Tænd & ID=0

Header

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalængde

1

Data 1

"Power"

Tjeksum

Header

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalængde

1

Data 1

1

12

For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke med ACK.

28

Strømstyring

Funktion

Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.

Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x11 0

Tjeksum

Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x11 1

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

1: Strøm TIL

0: Strøm FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

'A'

Data

"Power" r-CMD

0x11

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x11

Tjeksum

Vær1

"Power"

Tjeksum

Vær1

"ERR"

Tjeksum

Lydstyrke

Funktion

Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.

Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x12 0

Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x12 1

Data

"Volume"

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Tjeksum

Vær1

"Volume"

Tjeksum

Vær1

"ERR"

Tjeksum

29

Styring af indgangskilde

Funktion

Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.

Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x14 0

Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x14 1

Data

"Input Source"

Tjeksum

"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.

0x14 Pc

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

DVI

Indgangskilde

Komponent

MagicInfo

DVI_video

RF (tv)

DTV

HDMI

0x22 HDMI_PC

― DVI_video, HDMI_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer kun på "Get"-kommandoer.

― Denne model understøtter ikke portene HDMI, HDMI_PC.

MagicInfo

er tilgængelig på modeller, der

MagicInfo

-funktionen.

― RF (tv) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder tv.

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14

Vær1

"Input

Source"

Tjeksum

"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Vær1

"ERR"

Tjeksum

30

Styring af skærmtilstand

Funktion

Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.

Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen

Video Wall

er aktiveret.

― Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.

Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x18 0

Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)

Header Kommando ID Datalængde Data

0xAA 0x18 1 "Screen

Mode"

"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoom

Bred zoom

4 : 3

Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x18

Tjeksum

Vær1

"Screen

Mode"

"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status

Tjeksum

Nak

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Tjeksum

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af skærmstørrelse

Funktion

Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.

Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x19 0

Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x19

"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19 "ERR"

Vær1

"Screen

Size"

Tjeksum

Tjeksum

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x18

Vær1

"ERR"

31

Styring af PIP til/fra

Funktion

PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.

― Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.

― Tilstanden kan ikke styres, hvis

Video Wall

er indstillet til

On

.

― Denne funktion er ikke tilgængelig i

MagicInfo

.

Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x3C 0

Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x3C 1

Data

"PIP"

Tjeksum

"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.

1: PIP TIL

0: PIP FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

Tjeksum

Tjeksum

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af autojustering (PC, kun BNC)

Funktion

Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.

Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)

Ingen

Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)

Header Kommando ID Datalængde Data

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

Tjeksum

"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)

Ack

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

Ack/

Nak

'A' r-CMD

0x3D

Vær1

"Auto

Adjustment"

Tjeksum

Nak

Header Kommando ID Datalængde r-CMD Vær1 Tjeksum Ack/

Nak

'A' 0x3D "ERR" 0xAA 0xFF 3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

32

Styring af tilstanden Videovæg

Funktion

Video Wall

-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.

Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor

Video Wall

er aktiveret.

Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x5C 0

Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x5C 1

Data

"Video Wall Mode"

Tjeksum

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

1:

Full

0:

Natural

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/

Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "Video

Wall

Mode"

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/

Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Sikkerhedslås

Funktion

Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen

Safety Lock

på et produkt.

Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.

Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x5D 0

Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)

Header Kommando ID Datalængde Data Tjeksum

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

1: TIL

0: FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/

Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D

Vær1

"ERR"

Vær1

"Safety

Lock"

Tjeksum

Tjeksum

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

33

Videovæg til

Funktion

Pc slår produktets videovæg TIL/FRA.

Få status for videovæg til/fra

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x84 0

Tjeksum

Slå videovæg til/fra

Header Kommando

0xAA 0x84

ID Datalængde

1

Data

V.Wall_On

V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet

1: Videovæg TIL

0: Videovæg FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x84

Tjeksum

Vær1

V.Wall_

On

V.Wall_On : Samme som ovenfor

Tjeksum

Nak

Header

0xAA

Kommando ID

0xFF

Datalængde

3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Brugerstyring af videovæg

Funktion

Pc slår produktets videovægfunktion til/fra.

Få status for videovæg

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x89 0

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x84

Tjeksum

Indstil videovæg

Header

0xAA

Kommando

0x89

ID Datalængde

2

Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet

Vær1

Wall_Div

Vær1

ERR

Vær2

Wall_SNo

Tjeksum

Tjeksum

34

Videovægmodel på 10 x 10

1 2 3 4

Fra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

35

...

99

1

2

100

Wall_SNo: Produktnummerkode, der er indstillet på produktet

Videovægmodel på 10 x 10: ( 1 ~ 100)

Indstil nummer Data

0x01

0x02

...

0x63

0x64

Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

4

• Nak

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Ack/Nak

'A'

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Vær1

ERR

Vær1

Wall_Div

Vær2

Wall_SNo

Tjeksum

Tjeksum

36

Kapitel 03

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontroller følgende, inden du slutter dette produkt til andre enheder. Enheder, der kan sluttes til dette produkt, omfatter pc'er, videokameraer, højttalere, set-topbokse og DVD/Blu-ray-diskafspillere.

Kontroller inden tilslutning

― Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.

Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.

― Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.

Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.

― Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

Tilslutning til en pc

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

En pc kan sluttes til produktet på flere måder.

Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)

RGB / DVI /

COMPONENT

DVI IN

RGB IN

37

Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)

DVI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

― Når du slutter en pc til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille

Edit Name

til

DVI PC

for at få adgang til video- og lydindhold gemt på pc'en.

HDMI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

38

Tilslutning med et HDMI-kabel

HDMI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

39

Tilslutning til en videoenhed

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

― Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.

Tilslutning med et AV-kabel

RGB / DVI /

HDMI / AV /

DVI IN

COMPONENT / AV IN

AUDIO IN

Tilslutning med komponentkablet

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

COMPONENT / AV IN

AUDIO IN

40

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

― Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-kabel. For at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden. Når du slutter en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille

Edit Name

til

DVI Devices

for at få adgang til video- og lydindhold, der er gemt på videoenheden.

― Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.

HDMI IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Tilslutning ved hjælp af et HDMI-kabel

Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)

Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.

Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.

-

Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et HDMI-

DVI- og lydkabler.

Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet. Hvis der opstår et sådant problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.

Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.

Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.

Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.

HDMI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

41

Tilslutning til et lydsystem

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

HDMI / AV /

COMPONENT

DVI IN

AUDIO OUT

Skift af indgangskilden

― Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Source

HDMI

PC

HDMI-CEC

BD Player

AV Component PC DVI

----

Source

MENU m : T

Source List

ENTER

Source

gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.

Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den valgte kilde.

― Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.

― Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.

42

Kapitel 04

Brug af MDC

MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærme samtidigt på en pc.

Konfiguration af indstillinger for Multi Control

MENU m : T

Multi Control

ENTER

Tildel en individuel ID til dit produkt.

Konfiguration af indstillinger for Multi Control

ID Setup

Tildel et sæt et ID. (Område: 0~99)

Tryk på for at vælge et antal, og tryk på .

ID Input

Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet.

Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.

43

Du kan finde oplysninger om brugen af

MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet findes på webstedet.

MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.

Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.

Vælg "

Launch MDC Unified

", og klik på "

Finish

" for straks at køre MDCprogrammet.

-

Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller produktspecifikationerne.

-

Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.

Installation/afinstallation af MDC-program

Installation

1

Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.

2

Vælg installationssproget. Klik derefter på "

OK

".

3

Når skærmen "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

" vises, skal du klikke på "

Next

".

4

I det viste "

License Agreement

"-vindue skal du vælge "

I accept the terms in the license agreement

" og klikke på "

Next

".

5

I det viste "

Customer Information

"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på "

Next

".

6

I det viste "

Destination Folder

"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere programmet, og klikke på "

Next

".

7

I vinduet "

Ready to Install the Program

", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor programmet skal installeres, og klikke på "

Install

".

8

Installationsstatussen bliver vist.

9

Klik på "

Finish

" i det viste "

InstallShield Wizard Complete

"-vindue.

10

Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.

Afinstallation

1

Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.

2

Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.

44

"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.

Tilslutning til MDC

Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)

Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.

RS232C IN

HDMI / AV / RGB / DVI / COMPONENT

AUDIO IN

DVI IN

RS232C IN

/

OUT

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN

Monitor 2

RS232C OUT

Computer

45

Kapitel 05

Skærmjustering

Konfigurer

Picture

-indstillingerne (

Backlight

,

Color Tone

osv.).

-

Layoutet af indstillingerne på menuen

Picture

kan variere afhængigt af produktet

Picture Mode

MENU m : T

Picture Mode

ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg en billedtilstand (

Picture Mode

), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.

Forskellige muligheder for

Picture Mode

vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.

Hvis inputkilden er PC, DVI, HDMI(PC)

Information

: Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed og er velegnet til visning af informationer på offentlige steder.

Advertisement

: Denne tilstand er velegnet til at vise videoindhold og inden/udendørs reklamer.

Hvis inputkilden er AV, Component, HDMI(AV)

Dynamic

: Denne tilstand er velegnet, hvis det omgivende lys er stærkt.

Standard

: Denne tilstand er generelt velegnet til alle miljøer.

Natural

: Velegnet til at reducere belastning af øjne.

Movie

: Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed.

46

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Color / Tint (G/R)

MENU m : T ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.

Indgangskilde Picture Mode

PC

,

HDMI

,

DVI

(når en pc er tilsluttet)

Information

/

Advertisement

Brugerdefinerbare indstillinger

Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

AV

,

Component

,

HDMI

(720p, 1080i,

1080p)

Dynamic

/

Standard

/

Natural

/

Movie Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

/

Color

/

Tint (G/R)

― Når du foretager ændringer af

Backlight

,

Contrast

,

Brightness

,

Sharpness

,

Color

eller

Tint (G/R)

, justeres OSD i overensstemmelse hermed.

― Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

― Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

47

Picture Size

MENU m : T

Picture Size

ENTER

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution Select

16:9

Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Picture Size

Hvis du har en kabelboks eller satellitmodtager, kan den også have sine eget sæt skærmstørrelser. Men vi anbefaler meget, at du bruger produktet i tilstanden 16:9 det meste af tiden.

16:9

: Indstiller billedet til bred tilstand

16:9

.

Zoom1

: Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.

Zoom2

: Bruges til en kraftigere forstørrelse.

Smart View 1

: Reducerer

16:9

-billedet med 50%.

Smart View 1

er kun aktiveret i

HDMI

-tilstand.

Smart View 2

: Reducerer

16:9

-billedet med 25%.

Smart View 2

er kun aktiveret i

HDMI

-tilstand.

Wide Fit

: Forstørrer billedformatet, så billedet passer til hele skærmen.

4:3

: Indstiller billedet til grundlæggende (

4:3

)-tilstand.

― Indstil ikke produktet til

4:3

-format i lang tid.

De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder, som ikke dækkes af garantien.

Screen Fit

: Viser hele billedet uden afskæringer, når signalerne

HDMI

(720p / 1080i / 1080p)eller

Component

(1080i /

1080p) indlæses.

Custom

: Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.

Original Ratio

: Hvis indgangskilden er

PC

,

DVI

,

HDMI

(pc-tilslutning), vises videoen i det originale billedforhold.

― Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen.

― Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

48

Tilgængelige billedstørrelser efter indgangskilde.

Indgangskilde

AV

,

Component

(480i, 480p)

Component

(1080i, 1080p)

HDMI

(720p, 1080i, 1080p)

HDMI

(480i, 480p)

PC

,

DVI

,

HDMI

(når en pc er tilsluttet)

Picture Size

16:9

/

4:3

/

Zoom1

/

Zoom2

/

Custom

16:9

/

4:3

/

Wide Fit

/

Screen Fit

/

Custom

16:9

/

4:3

/

Smart View 1

/

Smart View 2

/

Custom

/

Wide Fit

/

Screen Fit

16:9

/

4:3

/

Zoom1

/

Zoom2

Smart View 2

/

Custom

/

Smart View 1

/

16:9

/

4:3

/

Original Ratio

49

Position

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Zoom/Position

Picture Size

Picture Size

· Zoom/Position

Resolution Select

Custom

Off

16:9

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Justerer billedpositionen.

Position

er kun tilgængelig, hvis

Picture Size

er indstillet til

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

.

― Hvis du vil bruge funktionen

Position

efter at have valgt

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

eller

Original Ratio

, skal du følge denne fremgangsmåde.

1

Tryk på knappen for at vælge

Position

. Tryk på knappen .

2

Tryk på knappen eller for at flytte billedet op eller ned.

3

Tryk på knappen .

― Hvis du vil bruge funktionen

Zoom/Position

efter at have valgt

Custom

i

HDMI

(1080i/1080p) eller

Component

(1080i/1080p) eller

Custom

, skal du følge denne fremgangsmåde.

1

Tryk på knappen for at vælge

Zoom/Position

. Tryk på knappen .

2

Vælg

Zoom

eller

Position

. Tryk på knappen .

3

Tryk på knappen / / / for at flytte billedet op eller ned.

4

Tryk på knappen .

― Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge

Reset

på skærmen

Zoom/Position

.

Billedet indstilles til standardpositionen.

50

Resolution Select

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution Select

-

Kun tilgængelig i tilstanden

PC

.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Auto Adjustment

MENU m : T

Auto Adjustment

ENTER

Picture

Auto Adjustment

-

Kun tilgængelig i tilstanden

PC

.

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

16:9

Off

Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende, kan du optimere billedkvaliteten ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en med denne menu.

Mulige opløsninger:

Off

/

1024x768

/

1280x768

/

1360x768

/

1366x768

Justerer frekvensværdierne/-positionerne og finjusterer indstillingerne automatisk.

51

PC Screen Adjustment

PC Screen Adjustment

Coarse

Fine

Position

Image Reset

50

0

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Coarse

/

Fine

Fjerner eller reducerer billedstøj.

Hvis støjen ikke fjernes kan med finjustering, skal du bruge funktionen

Coarse

til at justere frekvensen så godt som muligt

(

Coarse

) og derefter finjustere igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er centreret på skærmen.

Position

Justering af computerens skærmposition, hvis den ikke er centreret eller ikke passer med produktskærmen.

Tryk på knappen eller for at justere lodret position. Tryk på knappen eller for at justere vandret position.

Image Reset

Nulstiller billedet til standardindstillingerne.

52

PIP

MENU m : T

PIP

ENTER

Picture

PIP

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

-

Hvis du ønsker oplysninger om

PIP

-lyd, skal du se instruktionerne for

Sound Select

.

-

Hvis du slukker produktet, mens det er i

PIP

, nulstilles PIP-funktionen til at være slået fra. Når du tænder produktet, skal du slå PIP til igen for at bruge

PIP

-tilstand.

-

Du bemærker måske, at billedet på PIP-skærmen bliver en smule unaturlig, når du bruger hovedskærmen til at vise et spil eller karaoke.

PIP Indstillinger

Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIP-underbilledskærmen.

Hovedbillede Underbillede

AV PC

,

DVI

,

HDMI

Component

PC

DVI

,

HDMI

DVI

,

HDMI

AV

,

DVI

,

HDMI

AV

,

PC

,

Component

PIP

(

Off

/

On

): Aktivér eller deaktiver PIP-funktionen.

Source

: Du kan vælge en kilde til underbilledet.

Size

( , , , , , ): Vælg en størrelse for underbilledet.

Position

( , , , ): Vælg en position for underbilledet.

― I tilstanden (

, , ) kan du ikke vælge

Position

.

Sound Select

(

Main

/

Sub

): Du kan vælge at lytte til lyden fra

Main

-billedet eller fra

Sub

-billedet.

53

Advanced Settings

MENU m : T

Advanced Settings

ENTER

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Color Space

Medium

Off

0

Off

Native

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indgangskilde

PC

,

DVI

,

HDMI

(når en pc er tilsluttet)

AV

,

Component

,

HDMI

AV

,

Component

,

HDMI

Picture Mode

Information

Advertisement

Natural

/

Dynamic

Standard

Movie

Advanced Settings

White Balance

/

Gamma

White Balance

/

Gamma

Ikke tilgængelig

Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB Only

Mode

/

Color Space

/

White Balance

/

Gamma

/

Motion

Lighting

Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB Only

Mode

/

Color Space

/

White Balance

/

Gamma

Dynamic Contrast

Justér skærmkontrasten.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Black Tone

Vælg sortniveauet for at justere skærmdybden.

Off

/

Dark

/

Darker

/

Darkest

Flesh Tone

Markeret lyserød

Flesh Tone

.

RGB Only Mode

Viser farverne

Red

,

Green

og

Blue

med henblik på at foretage finjusteringer af nuance og mæthed.

Off

/

Red

/

Green

/

Blue

54

Advanced Settings

Color Space

White Balance

Gamma

Motion Lighting

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Native

0

Off

Color Space

Justerer det farveområde og den farvevariation, der er tilgængelig til at skabe billeder.

Auto

/

Native

White Balance

Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

: Juster mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: Juster lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).

Reset

: Nulstiller

White Balance

til standardindstillingerne.

Gamma

Justér den primære farveintensitet.

Motion Lighting

Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen bevæger sig.

Off

/

On

55

Picture Options

MENU m : T

Picture Options

ENTER

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

Standard

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg en mulighed ved hjælp af piletasterne og , og tryk på .

Brug piletasterne til at ændre indstillingen, og tryk derefter på .

Indgangskilde Picture Mode Picture Options

PC Information Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

DVI

,

HDMI

(når en pc er tilsluttet)

AV

,

Component

,

HDMI

Advertisement

Information

Advertisement

Dynamic

/

Standard

/

Natural

/

Movie

Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

Color Tone

/

Color Temp.

/

HDMI Black Level

/

Dynamic

Backlight

Color Tone

/

Color Temp.

/

HDMI Black Level

/

Dynamic

Backlight

Color Tone

/

Color Temp.

/

Digital Clean View

/

MPEG

Noise Filter

/

Film Mode

/

Dynamic Backlight

56

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Standard

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Off

Color Tone

Hvis inputkilden er

PC

,

DVI

,

HDMI

(pc-tilslutning).

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm

Hvis inputkilden er

AV

,

Component

,

HDMI

.

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm1

/

Warm2

Warm1

eller

Warm2

vil blive deaktiveret, når

Picture Mode

er indstillet til

Dynamic

.

― Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

Color Temp.

Juster farvetemperaturen (

Red

/

Green

/

Blue

). (Område: 3000K–15000K)

― Denne indstilling er tilgængelig, når

Color Tone

er indstillet til

Off

.

Digital Clean View

Hvis det transmissionssignal, som produktet modtager, er svagt, kan du aktivere funktionen

Digital Clean View

for at reducere evt. støj og billedtræk, der vises på skærmen.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

― Når signalet er svagt, skal du prøve alle indstillinger, indtil produktet viser det bedste resultat.

MPEG Noise Filter

Reducerer MPEG-støj for at forbedre billedkvaliteten.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

HDMI Black Level

Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.

Normal

/

Low

― Kun tilgængelig i tilstandene

HDMI

(AV Timing : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

57

Picture Options

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

Off

Off

Film Mode

Denne tilstand er velegnet til at vise film.

Indstiller produktet til automatisk at registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet til optimal kvalitet.

Off

/

Auto1

/

Auto2

― Tilgængelig i

HDMI

(1080i).

Auto Motion Plus (kun modellen ED75D)

Fjerner slør og rystelser fra scener med mange, hurtige bevægelser for at opnå et tydeligere billede.

Menunavnene kan variere, afhængigt af landet.

Off

: Slukker for

Auto Motion Plus

.

Clear

: Indstiller

Auto Motion Plus

til tilstanden

Clear

(velegnet til klar visning af levende billeder).

Standard

: Indstiller

Auto Motion Plus

til tilstanden

Standard

.

Smooth

: Indstiller

Auto Motion Plus

til visningen

Smooth

(velegnet til klar visning af levende billeder).

Custom

: Bruges til at reducere efterbilleder og rystelser efter behov.

Blur Reduction

: bruges til at reducere efterbilleder efter behov.

-

Denne indstilling understøttes kun, hvis

Auto Motion Plus

indstilles til

Custom

.

Judder Reduction

: bruges til at reducere rystelser efter behov.

-

Denne indstilling understøttes kun, hvis

Auto Motion Plus

indstilles til

Custom

.

LED Clear Motion

: Gør bevægelige billeder tydeligere.

-

Denne indstilling understøttes kun, hvis

Auto Motion Plus

indstilles til

Custom

.

Reset

: Gendan indstillingerne for

Auto Motion Plus

til standardværdier.

-

Farven på skærmen kan variere utilsigtet med denne indstilling.

-

Deaktiveret, når

PIP

er indstillet til

On

.

― Denne funktion kan være anderledes, afhængigt af modellen.

Dynamic Backlight

Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skærmkontrast under de nuværende betingelser.

Off

/

On

Dynamic Backlight

er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til

PC

, mens

Video Wall

er indstillet til

On

.

58

Picture Off

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Reset Picture

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Produktets skærm er slukket, men lyden høres fortsat. Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at tænde for skærmen igen.

Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.

59

Kapitel 06

Lydjustering

Konfigurer lydindstillingerne (

Sound

) for produktet.

Sound Mode

MENU m : T

Sound Mode

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan vælge en lydtilstand, som passer til dine personlige præferencer.

Standard

: Vælger den normale lydtilstand.

Music

: Forstærker musik frem for stemmer.

Movie

: Giver den bedste lyd til film.

Clear Voice

: Forstærker stemmer frem for andre lyde.

Amplify

: Forøg intensiteten af højfrekvent lyd for at opnå en bedre lytteoplevelse for hørehæmmede.

― Hvis

Speaker Select

er indstillet til

External

, er

Sound Mode

deaktiveret.

60

Sound Effect

MENU m : T

Sound Effect

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfigurer dine foretrukne lydeffekt til den lyd, der udsendes.

― Hvis

Speaker Select

er indstillet til

External

, er

Sound Effect

deaktiveret.

― Kun tilgængelig, når

Sound Mode

er indstillet til

Standard

.

DTS TruSurround

(

Off

/

On

)

Denne funktion giver en virtuel 5.1-kanals surroundsound-oplevelse ved hjælp af et par højttalere med HRTF-teknologi

(Head Related Transfer Function).

DTS TruDialog

(

Off

/

On

)

Med denne funktion kan du øge intensiteten af en stemme i forhold til baggrundsmusik eller lydeffekt, så dialogen kan høres tydeligere.

Equalizer

Brug

Equalizer

til at tilpasse lydindstillingen for hver højttaler.

-

Balance(L/R)

: Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler.

-

100Hz

/

300Hz

/

1kHz

/

3kHz

/

10kHz

(Båndbreddejustering): Justerer niveauet af bestemte båndbreddefrekvenser.

-

Reset

: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.

61

Speaker Settings

MENU m : T

Speaker Settings

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Reset Sound

MENU m : T

Reset Sound

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Speaker Select

(

External

/

Internal

/

Receiver

)

Hvis du lytter til lydsporet for en udsendelse eller film via en ekstern modtager, kan du evt. høre et ekko, som skyldes forskellen i afkodningshastigheden mellem produktets højttalere og højttalerne til lydmodtageren. Hvis dette sker, skal du indstille produktet til

External

.

― Når du indstiller

Speaker Select

til

External

, slukkes der for produktets højttalere.

Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere. Når du indstiller

Speaker Select

til

Internal

, er både produktets højttalere og de eksterne højttalere tændt. Du kan høre lyd gennem begge.

― Hvis der ikke er noget videosignal, er der slukket for både produktets højttalere og de eksterne højttalere.

Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.

62

Kapitel 07

Applications

Source List

Source

gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.

Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den valgte kilde.

― Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.

― Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.

MENU m : T

Source List

ENTER

Applications

Source List

Refresh

MENU m : T

Source List

TOOLS

Refresh

ENTER

Hvis du ikke kan finde en enhed, du vil bruge, skal du vælge

Refresh

for at opdatere listen.

Edit Name

MENU m : T

Source List

TOOLS

Edit Name

ENTER

Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i

Edit Name

.

Desuden er det bedst at omdøbe kildeenheden i

Edit Name

for at opnå optimal billedkvalitet.

― Listen kan omfatte følgende kildeenheder.

Source

-enhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte kilde.

VCR

/

DVD

/

Cable STB

/

Satellite STB

/

PVR STB

/

AV Receiver

/

Game

/

Camcorder

/

PC

/

DVI PC

/

DVI Devices

/

TV

/

IPTV

/

Blu-ray

/

HD DVD

/

DMA

― De tilgængelige indstillinger i menuen

Picture

afhænger af den aktuelle kilde, de indstillinger, der er angivet i

Edit Name

.

Når du slutter en pc til HDMI IN-porten med HDMI-kablet, skal du indstille produktet til

PC

-tilstand under

Edit Name

.

Når du slutter en pc til HDMI IN-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til

DVI PC

-tilstand under

Edit

Name

.

Når du slutter en AV-enhed til HDMI IN-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til

DVI Devices

-tilstand under

Edit Name

.

Information

MENU m : T

Source List

TOOLS

Information

ENTER

Du kan se detaljerede oplysninger om den valgte eksterne enhed.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

63

Kapitel 08

System

Menu Language

MENU m : T

Menu Language

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstil menusproget.

― En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.

64

Multi Control

MENU m : T

Multi Control

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af indstillinger for Multi Control

ID Setup

Tildel et sæt et ID. (Område: 0~99)

Tryk på eller for at vælge et nummer, og tryk på .

ID Input

Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet.

Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.

65

Time

MENU m : T

Time

ENTER

Time

Clock Set

Sleep Timer

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan konfigurere

Clock Set

og

Sleep Timer

. Du kan også indstille produktet til automatisk at tænde eller slukke på et bestemt tidspunkt vha. funktionen

Timer

.

Clock Set

Indstil uret for at bruge de forskellige timerfunktioner i produktet.

Clock Set

Indstil

Date

og

Time

.

Vælg

Clock Set

. Vælg

Date

eller

Time

, og tryk derefter på .

Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til at flytte fra ét indtastningsfelt til det næste. Tryk på , når du er færdig.

― Du kan indstille

Date

og

Time

direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.

Sleep Timer

Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.

(

Off

/

30 min.

/

60 min.

/

90 min.

/

120 min.

/

150 min.

/

180 min.

)

― Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på

. Hvis du vil annullere

Sleep Timer

, skal du vælge

Off

.

66

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

On Timer

Angiv

On Timer

, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.

Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.

On Timer

: Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det aktuelle klokkeslæt først.

(

On Timer1

~

On Timer7

)

― Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge

On Timer

.

Setup

: Vælg

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

eller

Manual

. Hvis du vælger

Manual

, kan du vælge de dage, hvor

On Timer

skal tænde for produktet.

― Markeringen angiver de dage, du har valgt.

Time

: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.

Volume

: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.

Source

: Vælg en indgangskilde efter eget valg.

67

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off Timer

Indstil off-timeren (

Off Timer

) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (

Off Timer1

~

Off Timer7

)

― Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge

Off Timer

.

Setup

: Vælg

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

eller

Manual

. Hvis du vælger

Manual

, kan du vælge de dage, hvor

Off Timer

skal slukke for produktet.

― Markeringen angiver de dage, du har valgt.

Time

: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.

Holiday Management

Timer

bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.

Add

: Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.

Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne / , og klik på knappen

Save

.

Perioden føjes til listen med ferier.

-

Start

: Angiv feriens startdato.

-

End

: Angiv feriens slutdato.

-

Delete

: Slet alle elementer på listen med ferier.

Vælg

Delete

. Meddelelsen "

Delete all holidays?

" vises.

Vælg

Yes

. Alle ferier bliver slettet.

Apply

: Indstil

On Timer

og

Off Timer

for ikke at aktivere offentlige fridage.

-

Tryk på for at vælge de

On Timer

- og

Off Timer

-indstillinger, som du ikke vil aktivere.

-

Den valgte

On Timer

og

Off Timer

vil ikke blive aktiveret.

68

Eco Solution

MENU m : T

Eco Solution

ENTER

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Auto Power Off

Off

Off

Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Energy Saving

Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Eco Sensor

For at forbedre strømbesparelsen tilpasses billedindstillingerne automatisk til lyset i lokalet.

Off

/

On

― Hvis du justerer indstillingen for

Backlight

under

Picture

, mens

Eco Sensor

er aktiveret, deaktiveres

Off

.

Min. Backlight

: Når

Eco Sensor

er

On

, kan du manuelt justere skærmens minimale lysstyrke.

― Hvis

Eco Sensor

er

On

, kan lysstyrken ændre sig (blive en smule mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende lysintensitet. Du kan kontrollere skærmens minimumlysstyrke med funktionen

Min. Backlight

.

Auto Power Off

Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører ved en knap på produktet inden for 4 timer, for at undgå overophedning.

Off

/

On

69

Screen Burn Protection

MENU m : T

Screen Burn Protection

ENTER

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Off

Off

Off

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

For at reducere risikoen for skærmefterbilleder er denne enhed udstyret med

Pixel Shift

-teknologi til forhindring af skærmefterbilleder.

Pixel Shift

flytter billedet en lille smule på skærmen.

Med indstillingen

Pixel Shift Time

kan du programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i minutter.

Pixel Shift

Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.

Horizontal

: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.

Vertcal

: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.

Time

: Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.

Tilgængelige indstillinger og optimale indstillinger for Pixel Shift.

Tilgængelige indstillinger Optimale indstillinger

Horizontal (pixels) 0

~

4 4

Vertcal (pixels) 0

~

4 4

Time (minutter) 1 min.

~

4 min.

4 min.

― Værdien for

Pixel Shift

kan variere, afhængigt af produktstørrelsen (tommer) og tilstanden.

― Hvis der bliver vist et stillbillede eller et

4:3

-output i en længere periode, kan det forårsage skærmefterbilleder. Dette er ikke en defekt ved produktet.

― Denne funktion er ikke tilgængelig i

Screen Fit

-tilstand.

70

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

Off

Off

Off

Timer

Du kan indstille timeren for

Screen Burn Protection

.

Pixel Shift

-funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.

Off

Repeat

: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i

Mode

ved angivne tidsintervaller (

Period

).

Period

og

Time

kan konfigureres, når

Repeat

er valgt.

Interval

: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i

Mode

for en angivet tidsperiode (fra

Start Time

til

End Time

).

― Indstillingen aktiveres kun, når

Clock Set

er konfigureret.

Mode

: Vælg et skærmbeskyttelsesmønster til visning.

-

Pixel

: Pixels på skærmen skifter hele tiden til sort.

-

Rolling Bar

: En vertikal skyder, der kan rykkes fra venstre til højre.

-

Fading Screen

: Hele skærmen bliver lysere, og derefter mørkere.

― Mønstrene for

Rolling Bar

og

Fading Screen

vises kun én gang, uanset den angivne gentagelsestidsperiode.

Period

: Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen

Screen Burn Protection

.

-

Hour 1

~

Hour 10

― Indstillingen aktiveres kun, når

Repeat

er valgt for

Timer

.

Time

: Angiv den varighed, hvor funktionen

Screen Burn Protection

skal være aktiveret.

-

sec 10

~

sec 50

― Indstillingen aktiveres kun, når

Pixel

er valgt for

Mode

.

Start Time

: Indstil starttidspunktet for at aktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Interval

er valgt for

Timer

.

End Time

: Indstil sluttidspunktet for at deaktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Interval

er valgt for

Timer

.

71

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

Off

Off

Off

Immediate Display

Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.

Off

/

Pixel

/

Rolling Bar

/

Fading Screen

Side Gray

Når skærmen indstilles til billedformatet

4:3

, skal du tilpasse de hvide margeners lysstyrke for at beskytte skærmen.

Off

/

Light

/

Dark

72

Ticker

MENU m : T

Ticker

ENTER

System

Screen Burn Protection

Ticker

Video Wall

Source AutoSwitch Settings

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

-

Funktionen

Ticker

er kun tilgængelig, når

Menu Language

er indstillet til

English

.

Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.

Off

/

On

Message

,

Time

,

Position

,

Motion

og

Font Style

er kun aktiveret, når

Ticker

er indstillet til

On

.

Message

: Indtast en besked, der skal vises på skærmen.

Time

: Indstil

Start Time

og

End Time

for visning af en

Message

.

Position

: Vælg den retning, du vil have vist en

Message

i

Horizontal

og

Vertical

.

-

Horizontal

(

Left

/

Center

/

Right

)

-

Vertical

(

Up

/

Middle

/

Down

)

Motion

: Angiv

Direction

og

Speed

for visning af en

Message

.

-

Motion

(

Off

/

On

)

-

Direction

(

Left

/

Right

/

Up

/

Down

)

-

Speed

(

Slow

/

Normal

/

Fast

)

Direction

og

Speed

aktiveres kun, når

Motion

er indstillet til

On

.

Font Style

: Angiv beskedens

Size

og

Font Color

.

73

Video Wall

MENU m : T

Video Wall

ENTER

Video Wall

Video Wall

· Format

·

Horizontal

· Vertical

·

Screen Position

On

Full

1

1

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

-

Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.

-

Indstillingen

Video Wall

aktiveres kun, når

PIP

er indstillet til

Off

.

-

Hvis der er sammenkoblet mere end fire skærme vandret og lodret, anbefales det, at du anvender en XGA-indgangsopløsning (1024 x 768) eller højere for at forhindre et mørkt billede pga. forringelse af kontrasten eller farveintensiteten.

Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.

Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.

Video Wall

Du kan aktivere eller deaktivere

Video Wall

.

Vælg

On

for at organisere en videovæg.

Format

Vælg et format til visning af billeder på flere skærme.

Full

: Viser fuldskærmsbilleder.

Natural

: Viser billeder med den originale opløsning uden at forstørre eller reducere.

― Indstillingen

Format

aktiveres kun, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

Horizontal

Denne funktion opdeler automatisk skærmen i overensstemmelse med det angivne antal horisontale skærme.

Indtast antallet af horisontale skærme.

Den horisontale skærm bliver automatisk opdelt i overensstemmelse med det indtastede antal.

Der kan højst anvendes 15 skærme horisontalt.

― Skærmen kan højst opdeles på 100 skærme (horisontalt og vertikalt antal multipliceret). Eksempel: Hvis det horisontale antal er indstillet til 15, kan højst 6 vertikale skærme knyttes til arrangementet. Og tilsvarende: Hvis det vertikale antal er indstillet til 15, kan højst 6 horisontale skærme knyttes til arrangementet.

― Indstillingen

Horizontal

aktiveres kun, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

74

Video Wall

Video Wall

·

Format

·

Horizontal

·

Vertical

·

Screen Position

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

On

Full

1

1

Vertical

Denne funktion opdeler automatisk skærmen i overensstemmelse med det angivne antal vertikale skærme.

Indtast antallet af vertikale skærme.

Den vertikale skærm bliver automatisk opdelt i overensstemmelse med det indtastede antal.

Der kan højst anvendes 15 skærme vertikalt.

― Skærmen kan højst opdeles på 100 skærme (horisontalt og vertikalt antal multipliceret). Eksempel: Hvis det horisontale antal er indstillet til 15, kan højst 6 vertikale skærme knyttes til arrangementet. Og tilsvarende: Hvis det vertikale antal er indstillet til 15, kan højst 6 horisontale skærme knyttes til arrangementet.

― Indstillingen

Vertical

aktiveres kun, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

Screen Position

Du kan tilpasse arrangementet af opdelte skærme ved at flytte skærme, identificeret med et tal, med funktionen

Screen

Position

.

Vælg

Screen Position

for at vise arrangementet af skærme (identificeret med et tal), angivet i henhold til de

Horizontal

eller

Vertical

indstillinger. For at tilpasse arrangementet: Flyt et tal (en skærm) med piltasterne på fjernbetjeningen, og tryk på .

― Der kan højst arrangeres 100 skærme i

Screen Position

.

― Indstillingen

Screen Position

aktiveres kun, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

― Vinduet

Screen Position

vises kun, når

Horizontal

og

Vertical

er konfigureret.

75

Source AutoSwitch Settings

MENU m : T

Source AutoSwitch Settings

ENTER

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

· Primary Source Recovery

· Primary Source

· Secondary Source

On

Off

All

PC

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Hvis du tænder skærmen med

Source AutoSwitch On

, og det forrige videovalg ikke er aktivt, vil skærmen automatisk søge efter forskellige videoindgange for den aktive video.

Source AutoSwitch

Når

Source AutoSwitch

er

On

, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.

Valgmuligheden

Primary Source

aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.

Secondary Source

-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.

Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to søgninger for en aktiv kilde. Hver søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til den første indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.

Når valgmuligheden

Primary Source

er indstillet til

All

, søger skærmen alle videokildeindgangene to gange i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.

Primary Source Recovery

Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er tilsluttet.

― Funktionen

Primary Source Recovery

deaktiveres, hvis

Primary Source

er indstillet til

All

.

Primary Source

Angiv

Primary Source

for den automatiske indgangskilde.

Secondary Source

Angiv

Secondary Source

for den automatiske indgangskilde.

76

Change PIN

MENU m : T

Change PIN

ENTER

System

Change PIN

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Skærmen

Change PIN

vises.

Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i

Enter New PIN

. Indtast de 4 cifre igen i

Confirm New PIN

.

Når bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på knappen

Close

. Produktet har gemt din nye PIN-kode.

77

General

MENU m : T

General

ENTER

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

Standby Control

Lamp Schedule

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Max. Power Saving

Slukker produktet for at reducere strømforbruget, efter at computeren har stået ubenyttet i et angivet tidsrum.

Off

/

On

― Kun tilgængelig i

PC

,

DVI

,

HDMI

-tilstand.

Game Mode

Når du tilslutter en spillekonsol som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge spiltilstand.

Off

/

On

― Sikkerhedsforanstaltninger og begrænsninger for

Game Mode

Hvis du vil frakoble spillekonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed, skal du indstille

Game Mode

til

Off

i konfigurationsmenuen.

Game Mode

er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til

PC

.

― Hvis

Game Mode

er indstillet til

On

.

Picture Mode

er indstillet til

Standard

, og

Sound Mode

er indstillet til

Movie

.

Auto Power

Aktivering af denne mulighed slukker automatisk for produktet, hvis strømkablet er tilsluttet.

Off

/

On

Safety Lock

Indstiller sikkerhedslåsen.

Off

/

On

Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på fjernbetjeningen, låses af funktionen

Safety Lock

.

Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på knappen LOCK og derefter angive adgangskoden

(standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).

78

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

Standby Control

Lamp Schedule

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

Button Lock

Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet.

Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis

Button Lock

er indstillet til

On

.

Off

/

On

Standby Control

Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.

Auto

Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også selvom der er sluttet en kildeenhed til skærmen.

Meddelelsen

No Signal

bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.

On

Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.

Off

Meddelelsen

No Signal

bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.

― Indstillingen

Standby Control

aktiveres kun, når

Source List

er indstillet til

PC

,

DVI

,

HDMI

.

― Hvis

No Signal

vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere kabeltilslutningen.

Lamp Schedule

Justerer luminansen til en brugerspecificeret værdi på et angivet tidspunkt.

Off

/

On

79

General

OSD Display

Power On Adjustment

Temperature Control

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

0 sec

77

OSD Display

Viser eller skjuler et menupunkt på skærmen.

Source OSD

/

No Signal OSD

/

MDC OSD

Power On Adjustment

Du kan indstille en opvarmningstid for skærmen, som der tændes efter, når du trykker på tænd/sluk-knappen. (Område: 0 – 50 sekunder)

― En opvarmningstid, der er for kort, kan beskadige produktet pga. overspænding.

Temperature Control

Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturområde.

Standardtemperaturen er indstillet til 77 C.

Den anbefalede driftstemperatur for dette produkt er 75-80 C (baseret på en omgivende temperatur på 40 C).

― Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgrænse. Hvis temperaturen fortsætter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.

80

Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU m : T

Anynet+ (HDMI-CEC)

ENTER

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

On

Yes

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

-

Funktionerne

Anynet+ (HDMI-CEC)

fungerer ikke sammen med andre producenters produkter.

-

Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilslutter Anynet+-eksterne enheder i brugervejledningen til den pågældende enhed.

-

Du kan kun tilslutte én modtager (hjemmebiograf).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en funktion, som gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan kun bruges med Samsung-enheder, der har Anynet+funktionen. Du kan kontrollere, om din Samsung-enhed har denne funktion, ved at se, om der er et Anynet+-logo på det.

― Du kan kun kontrollere

Anynet+

-enheder ved hjælp af produktets fjernbetjening, ikke knapperne på produktet.

― Produktets fjernbetjening fungerer muligvis ikke under bestemte forhold. Hvis det sker, skal du vælge

Anynet+

-enheden igen.

Anynet+

fungerer, når den AV-enhed, der understøtter

Anynet+

, er på standby eller er tændt.

― I

PIP

-tilstand fungerer

Anynet+

kun, når der er tilsluttet en AV-enhed som primær skærm. Det fungerer ikke, hvis AVenheden er tilsluttet som sekundær skærm.

Anynet+

understøtter op til 12 AV-enheder i alt. Bemærk, at du kan tilslutte op til 3 enheder af samme type.

Menuen Anynet+

Menuen

Anynet+

ændres, afhængigt af typen og status for de Anynet+-enheder, der er sluttet til produktet.

Menuen Anynet+

View PC

Beskrivelse

Ændrer

Anynet+

-tilstand til

PC

-tilstand.

Device List

(enhedsnavn) MENU

(enhedsnavn) Tools

Viser Anynet+-enhedslisten.

Viser menuen for den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvd-afspiller, vises dvd-menuen for dvd-afspilleren.

Viser værktøjsmenuen for den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvdafspiller, vises værktøjsmenuen for dvd-afspilleren.

― Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enheden.

(enhedsnavn) Title Menu

Viser titelmenuen for disken i den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvdafspiller, vises titelmenuen for filmen i dvd-afspilleren.

― Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enheden.

81

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

On

Yes

Auto Turn Off

Indstiller automatisk en

Anynet+

-enhed til

Off

, når produktet slukkes.

No

/

Yes

― Hvis

Auto Turn Off

er indstillet til

Yes

, slukkes kørende eksterne enheder, så snart du slukker for produktet.

― Aktiveres muligvis ikke, afhængigt af produktet.

Skift mellem Anynet+-enheder

1

Tryk på knappen TOOLS, vælg

Anynet+ (HDMI-CEC)

, og tryk derefter på .

2

Vælg

Device List

, og tryk derefter på knappen .

Hvis du ikke kan finde en enhed, du vil bruge, skal du vælge

Refresh

for at opdatere listen.

3

Vælg en enhed, og tryk derefter på knappen . Du kan skifte til den valgte enhed.

― Menuen

Device List

vises kun, når du indstiller

Anynet+ (HDMI-CEC)

til

On

i menuen

System

.

― Skiftet til den valgte enhed kan tage op til 2 minutter. Du kan ikke annullere skiftet, mens det er i gang.

― Hvis du har valgt en Anynet+-enhed ved at trykke på knappen SOURCE og derefter vælge indgangskilden, kan du ikke bruge Anynet+-funktionen.

― Sørg for at tilslutte en

Anynet+

-enhed ved hjælp af

Device List

.

82

Fejlsøgning for Anynet+

Problem

Anynet+ fungerer ikke.

Jeg vil starte Anynet+.

Jeg vil afslutte Anynet+.

Meddelelsen “ Connecting to

Anynet+ device ...

” vises på skærmen.

Anynet+-enheden afspiller ikke.

Mulig løsning

Kontrollér, om enheden er en Anynet+-enhed. Anynet+-systemet understøtter kun Anynet+-enheder.

Du kan kun tilslutte én modtager (hjemmebiograf ).

Kontrollér, om Anynet+-enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.

Kontrollér tilslutningen af Anynet+-enhedens video-/lyd-/HDMI-kabel.

Kontrollér, om

Anynet+ (HDMI-CEC)

er indstillet til

On

i menuen for opsætning af Anynet+.

Kontrollér, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+.

Anynet+ fungerer ikke i visse situationer. (startopsætning)

Hvis du har fjernet og derefter tilsluttet HDMI-kablet igen, skal du sørge for at søge efter enheder igen eller slukke og tænde for produktet igen.

Kontrollér, om Anynet+-funktionen på Anynet-enheden er aktiveret.

Kontrollér, om Anynet+-enheden er korrekt sluttet til produktet, og kontrollér, om

Anynet+ (HDMI-CEC)

er indstillet til

On

i menuen

Anynet+ System

.

Tryk på knappen TOOLS for at få vist menuen

Anynet+

, og vælg den ønskede menu.

Vælg

View PC

i menuen

Anynet+

.

Tryk på knappen SOURCE på produktets fjernbetjening, og vælg en enhed, der ikke er en Anynet+-enhed.

Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.

Brug fjernbetjeningen, når produktet har fuldført Anynet+-konfigurationen eller har afsluttet skift til Anynet+.

Du kan ikke bruge spilfunktionen, når startopsætningen er i gang.

83

Problem

Den tilsluttede enhed vises ikke.

Mulig løsning

Kontrollér, om enheden understøtter Anynet+-funktionerne eller ej.

Kontrollér, om HDMI-kablet er korrekt tilsluttet eller ej.

Kontrollér, om

Anynet+ (HDMI-CEC)

er indstillet til

On

i menuen

Anynet+ System

.

Søger efter Anynet+-enheder igen.

Anynet+ kræver en HDMI-forbindelse. Sørg for, at enheden er tilsluttet til produktet med et HDMI-kabel.

Nogle HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+-funktioner.

Hvis forbindelse afsluttes på grund af strømsvigt eller frakobling af HDMI-kablet, skal du gentage enhedsscanningen.

84

Magic Clone

MENU m : T

Magic Clone

ENTER

Magic Clone

Clone to USB

Clone From USB

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Reset System

MENU m : T

Reset System

ENTER

System

Reset System

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Eksporter produktindstillingerne til en USB-enhed, eller indlæs indstillingerne via en USB-enhed.

Denne indstilling er nyttig, når du tildeler de samme indstillinger til flere produkter.

Clone to USB

: Kopier produktindstillingerne til en USB-enhed.

Clone From USB

: Tildel de indstillinger, der er gemt på en USB-enhed, til produktet.

-

Når konfigurationen er afsluttet, genstartes produktet automatisk.

― Indstillingen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis USB-enheden indeholder en anden fil end en konfigurationsfil.

― Bekræft, at USB-enheden fungerer korrekt, før du kører konfigurationen.

― Indstillingen er ikke tilgængelig for produkter med samme

Model Code

og

Software Version

.

Gå til

Support Contact Samsung

, og find produktets

Model Code

og

Software Version

.

Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.

85

Reset All

MENU m : T

Reset All

ENTER

System

Reset All

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.

86

Kapitel 09

Support

Software Update

MENU m : T

Software Update

ENTER

I menuen

Software Update

kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.

― Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.

― Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du nemt at angive dem igen efter opgraderingen.

By USB

Hvis du vil foretage en softwareopdatering via en USB-enhed, skal du kontakte kundeservicecenteret.

Contact Samsung

MENU m : T

Contact Samsung

ENTER

Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.

Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.

Contact Samsung

, og find produktets

Model Code

og

Software Version

.

87

Kapitel 10

Problemløsningsvejledning

Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt

Samsungs kundeservicecenter.

Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pcsystemet, videocontrolleren og kablet.

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

Afprøvning af produktet

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.

1

Sluk for både pc'en og for produktet.

2

Fjern alle kabler fra produktet.

3

Tænd for produktet.

4

Hvis

No Signal

vises, fungerer produktet normalt.

Kontrol af opløsning og frekvens

Not Optimum Mode

vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning

(se Understøttede opløsninger).

88

Kontroller følgende.

Installationsforhold (Pc-tilstand)

Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.

Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og computeren.

Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.

De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.

Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.

Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.

(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.)

PC

vises altid i

Source

, uanset om der er tilsluttet en pc.

PC vises i Source , når der ikke er tilsluttet en pc.

Skærmforhold

Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.

No Signal vises på skærmen (se "Tilslutning til en pc").

Not Optimum Mode vises.

Billederne på skærmen virker forvrængede.

Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.

Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.

Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og frekvens.

Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i overensstemmelse med produktspecifikationerne.

Kontroller kabeltilslutningen til produktet.

89

Skærmforhold

Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.

Skærmen virker ustabil og rystende.

Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.

Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.

Skærmfarven er ikke ensartet.

Hvid ser ikke rigtig hvid ud.

Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.

Produktet slukkes automatisk.

Produktets billedkvalitet er anderledes end i forretningen, hvor det blev købt.

Juster

Coarse

og

Fine

.

Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.

Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.

Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område, der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.

Juster

Brightness

og

Contrast

.

Gå til

Picture

, og juster indstillinger for

Color Space

.

Gå til

Picture

, og juster indstillinger for

White Balance

.

Produktet er i strømbesparende tilstand.

Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Gå til

System

, og sørg for, at

Sleep Timer

er indstillet til

Off

.

Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.

Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.

Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til 15 minutter.

Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).

90

Skærmforhold

Skærmbilledet ser ikke normalt ud.

Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.

Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der bevæger sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.

Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette betyder ikke, at produktet er defekt.

En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske forstyrrelser på analoge og digitale produkter.

Gå til

Picture

, og juster skærmindstillingerne, f.eks.

Picture Mode

,

Color

,

Brightness

og

Sharpness

.

― Se

side 46

for at få oplysninger om menuen

Picture

.

Der forekommer brudte linjer i udkanten af skærmen.

Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på skærmen.

Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.

Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.

Gå til

System

, og juster indstillinger for

Energy Saving

.

― Se

side 69

for at få oplysninger om menuen

System

.

Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.

― Se

side 59

for at få oplysninger om menuen

Reset Picture

.

Hvis

Picture Size

er indstillet til

Screen Fit

, skal du ændre indstillingen til

16:9

.

Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen. Kontakt et af

Samsungs servicecentre for at få løst problemet.

Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller hvis signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den anbefalede.

En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et skærmbillede fra en

HD-kanal.

En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og bunden af skærmbilledet.

Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.

91

Lydforhold

Der er ikke nogen lyd.

Lydstyrken er for lav.

Der er billede, men ingen lyd.

Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.

Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.

Kontroller lydstyrken.

Juster lydstyrken.

Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.

Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.

Gå til

Sound

, og skift

Speaker Select

til

Internal

.

Hvis der bruges en kildeenhed

Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.

Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.

(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skærmen, skal indstillingen for kabelboksen muligvis ændres til HDMI).

Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.

Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet noget til den indgang.

Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.

Kontrollér kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.

Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.

Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.

92

Lydforhold

Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.

Lyden fra skærmen ændres ikke, når Sound Mode ændres.

Der kommer en ekkolyd fra højttalerne.

Når

Speaker Select

er indstillet til

External

, er lydstyrkeknappen og den lydløse funktion deaktiveret.

Juster lydstyrken for de eksterne højttalere.

Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne højttalere.

Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den eksterne forstærker (dekoder).

Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne højttalere.

Lydindstillingerne på en kildeenhed har ingen virkning på produktets interne højttalerindstillinger.

Forskelle i afkodningshastighed mellem produktets højttalere og eksterne højttalere kan forårsage et ekko.

Hvis det er tilfældet, skal du indstille

Speaker Select

til

External

.

Fjernbetjeningsforhold

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).

Kontroller, om batterierne er brugt op.

Kontroller for strømfejl.

Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.

Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.

Lydkildeforhold

Der høres en bippende lyd, når min pc starter.

Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.

93

Andet problem

Der er små partikler på produktets kanter.

PIP -menuen er ikke tilgængelig.

Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.

Menuen aktiveres og deaktiveres afhængigt af

Source

-tilstanden.

― Se

side 53 for at få oplysninger om menuen

PIP

.

Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises meddelelsen

" The defined resolution is not currently supported.

".

Meddelelsen "

The defined resolution is not currently supported.

" vises, hvis inputkildens opløsning er højere end skærmens maksimale opløsning.

Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen understøtter.

Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.

HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed med YCbCr-udgang.

DVI-kabler overfører ikke lyddata.

Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.

Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).

Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.

De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige. Dette kan forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMI-standarden er sluttet til produktet.

Hvis disse problemer opstår, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.

Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er tilfældet, skal du vælge lydinput manuelt.

Pc

DVI PC

Lydinput

Auto

Audio In (Stereo porte

)

Skærmtilstand

Pc-indstillinger

Pc-indstillinger

94

Andet problem

IR-sensoren fungerer ikke.

Kontrollér, at sensorens lampe lyser, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.

Hvis sensorens lampe ikke lyser, skal du slukke på tænd/sluk-knappen bag på produktet og derefter tænde igen.

(Strøm-LED'en lyser rødt, når skærmen er slukket).

Hvis sensorlampen stadig ikke lyser, når du har slukket og tændt igen på tænd/sluk-knappen, skyldes det muligvis, at et internt stik er frakoblet.

Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.

Hvis sensorlampen, der er tændt, ikke blinker rødt, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen, kan det skyldes, at IR-sensoren er defekt.

Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.

Hvis der ikke sker nogen ændring på skærmen, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen, selvom sensorlampen blinker rødt, er bundkortet muligvis defekt.

Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.

95

Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

Spørgsmål & svar

Spørgsmål

Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

Hvordan kan jeg ændre opløsningen?

Svar

Indstil frekvensen på dit grafikkort.

Windows XP: Gå til Kontrolpanel

Udseende og temaer Skærm Indstillinger

Avanceret

Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel

Skærm Indstillinger Avanceret Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel

Udseende og personlige indstillinger Personlige

indstillinger

Skærmindstillinger Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

Windows 7: Gå til Kontrolpanel

Udseende og personlige indstillinger Skærm Juster

opløsning

Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

Windows 8: Gå til Indstillinger

Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger

Skærm

Juster opløsning Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i

Skærmindstillinger.

Windows XP: Gå til Kontrolpanel

Udseende og temaer Skærm Indstillinger, og juster opløsningen.

Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel

Skærm Indstillinger, og juster opløsningen.

Windows Vista: Gå til Kontrolpanel

Udseende og personlige indstillinger Personlige

indstillinger

Skærmindstillinger, og juster opløsningen.

• Windows 7: Gå til Kontrolpanel

Udseende og personlige indstillinger Skærm Juster

opløsning, og juster opløsningen.

Windows 8: Gå til Indstillinger

Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger

Skærm

Juster opløsning, og juster opløsningen.

96

Spørgsmål

Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?

Svar

Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel

Udseende og temaer

Skærm

Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel

Skærm Indstillinger

for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel

Udseende og personlige

indstillinger

Personlige indstillingerIndstillinger for pauseskærm eller i BIOS

OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel

Udseende og personlige

indstillinger

Personlige indstillinger Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS

OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger

Kontrolpanel Udseende og

personlige indstillinger

Personlige indstillinger Indstillinger for pauseskærm eller

BIOS SETUP på pc'en.

97

Kapitel 11

Specifikationer

-

Størrelse

-

Visningsområde

H

V

-

Mål (B x H x D)

D

H

Generelt

Modelnavn

Panel Størrelse

Visningsområde

Mål (B x H x D)

Vægt (uden fod)

Strømforsyning

Miljømæssige overvejelser

I drift

Opbevaring

ED65D

Klasse 65 (64,5" / 163 cm)

1428,48 (H) x 803,52 (V) mm

ED75D

Klasse 75 (74,5" / 189 cm)

1650,24 (H) x 928,26 (V) mm

1467,4 x 848,0 x 64,9 mm 1675,0 x 959,1 x 64,8 mm

26,8 kg 28,8 kg

Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.

Temperatur: 0 C – 40 C (32 F – 104 F)

Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende

Temperatur: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)

Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende

B

98

― Plug-and-Play

Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne.

Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.

― Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

― Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.

99

Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

Strømsparer Normal drift

Nominel effekt Typisk Maks.

Energisparetilstand

(SOG-signal:understøtter ikke DPM-tilstanden)

Slukket Slukket

(Tænd/sluk-knap fra)

Strømindikator

Strømforbrug

ED65D

Fra

215 W 180 W 235 W

Blinker

1 W

Til

1 W

Fra

0 W

ED75D 280 W 247 W 310 W 1 W 1 W 0 W

― Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.

― SOG (Sync On Green) understøttes ikke.

― For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.).

100

-

Horisontal frekvens

Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

-

Vertikal frekvens

Produktet viser et enkelt billede flere gange pr. sekund (som et fluorescerende lys) for at vise det, brugeren ser. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.

Forudindstillede timertilstande

― Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.

Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.

Synkronisering

Opløsning

Horisontal frekvens

Vertikal frekvens

Optimal opløsning

Maksimal opløsning

30 – 81 kHz

48 – 75 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Opløsning Vertikal frekvens (Hz) Pixelclock (MHz)

IBM, 720 x 400

Horisontal frekvens

(kHz)

31,469 70,087 28,322

Synkroniseringspolaritet

(H/V)

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

101

Opløsning

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Horisontal frekvens

(kHz)

35,156

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

45,000

Vertikal frekvens (Hz) Pixelclock (MHz)

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

60,004

70,069

75,029

60,000

56,250

60,317

72,188

75,000

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

65,000

75,000

78,750

74,250

36,000

40,000

50,000

49,500

Synkroniseringspolaritet

(H/V)

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

102

Kapitel 12

Appendiks

Kontakt SAMSUNG

Websted: http://www.samsung.com

― Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

NORTH AMERICA

U.S.A

1-800-SAMSUNG (726-7864)

CANADA

1-800-SAMSUNG (726-7864)

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421 (Demais cidades e regiões)

4004-0000 (Capitais e grandes centros)

800-SAMSUNG (726-7864)

Bogotá 600 12 72

Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)

103

LATIN AMERICA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

URUGUAY

0-800-507-7267

00-800-1-SAMSUNG (726-7864)

1-800-751-2676

1-800-10-72670

1-800-SAMSUNG (72-6786)

800-6225

1-800-299-0013

1-800-299-0033

800-27919267

800-2791-9111

1-800-234-7267

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864)

001-800-5077267

800-7267

800-0101

009-800-542-0001

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG (726-7864)

000-405-437-33

104

LATIN AMERICA

VENEZUELA

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

GERMANY

0-800-SAMSUNG (726-7864)

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

051 331 999

800 111 31, Безплатна телефонна линия

072 726 786

8009 4000 only from landline, toll free

800 - SAMSUNG (800-726786)

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf )

105

EUROPE

GREECE

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SPAIN

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

0680SAMSUNG (0680-726-786)

0680PREMIUM (0680-773-648)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20 7267

08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT

011 321 6899

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

080 697 267

090 726 786

0034902172678

106

EUROPE

SWEDEN

SWITZERLAND

UK

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

0330 SAMSUNG (7267864)

0-800-05-555

0-88-555-55-55

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)

8-10-800-500-55-500

0-800-614-40

7-495-363-17-00

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

107

CHINA

CHINA

HONG KONG

MACAU

S.E.A

AUSTRALIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

MYANMAR

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

400-810-5858

(852) 3698 4698

0800 333

1300 362 603

021-56997777

08001128888

0120-363-905

1800-88-9999

603-77137477 (Overseas contact)

01-2399888

0800 726 786

1-800-10-7267864 [PLDT]

1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]

02-4222111 [Other landline]

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-329999

0-2689-3232,

1800-29-3232

1800 588 889

108

S.W.A

BANGLADESH

INDIA

SRI LANKA

MENA

ALGERIA

BAHRAIN

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

OMAN

PAKISTAN

QATAR

SAUDI ARABIA

09612300300

1800 3000 8282 - Toll Free

1800 266 8282 - Toll Free

0094117540540

0094115900000

021 36 11 00

8000-GSAM (8000-4726)

08000-726786

16580

021-8255

0800-22273

06 5777444

183-CALL (183-2255)

080 100 22 55

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

0800-Samsung (72678)

800-CALL (800-2255)

920021230

109

MENA

SYRIA

TUNISIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

BOTSWANA

BURUNDI

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

DRC

GHANA

KENYA

MOZAMBIQUE

NAMIBIA

NIGERIA

RWANDA

18252273

80-1000-12

444 77 11

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

8007260000

200

7095-0077

8000 0077

499999

0800-10077

0302-200077

0800 545 545

847267864 / 827267864

08 197 267 864

0800-726-7864

9999

110

AFRICA

SENEGAL

SOUTH AFRICA

SUDAN

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

800-00-0077

0860 SAMSUNG (726 7864)

1969

0800 755 755

0800 300 300

0211 350370

111

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

― Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.

Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)

Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.

Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.

Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.

Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.

Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.

Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.

Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.

Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.

Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.

At kunden har ombygget eller repareret produktet.

Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.

At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)

Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

― Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

112

Korrekt bortskaffelse

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten.

Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Mærkningen på batteriet, i brugervejledningen eller på emballagen indikerer, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EUdirektiv 2006/66.

Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne batteriet, og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller punktere batteriet. Hvis du planlægger at bortskaffe produktet, tager genbrugsstationen de korrekte forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, inkl. batteriet.

113

Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder

Bedste billedkvalitet

Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på -panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

-

Antallet af underpixels efter -paneltype: 6.220.800

Kør

Auto Adjustment

for at forbedre billedkvaliteten. Hvis der fortsat er støj, efter at auto-justering er kørt, skal du justere

Coarse

eller

Fine

.

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

-

Aktivér strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger produktet i længere tid.

Beskyttelse mod efterbilleder

Sort matrix

Fælles elektrode (ITO)

Farvefilter

Kilde Adgang

TFT

Databus-linje

Port

Pixelelektrode

(ITO)

Lagringskondensator

(Cs)

Hvad er efterbilleder?

Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere end

12 timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende krystaller.

En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere.

Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.

― Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis et LCD-panel fungerer under ordentlige forhold.

Forebyggelse af efterbilleder

― Den bedste måde at beskytte produktet mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller at sætte computeren eller systemet til at køre en pauseskærm, når produktet ikke bruges. Endvidere er garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.

Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand

-

Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.

-

Gå til Egenskaber for skærm > Strømforsyning på pc'en, og indstil produktet til slukning efter behov.

-

Det anbefales at bruge en pauseskærm.

Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.

Almindelig farveændring

-

Brug to farver

Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.

Type 1

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

114

-

Lysstyrke: Henviser til en farves lyse eller mørke karakter, som varierer afhængigt af mængden af udsendt lys.

Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.

― Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.

― Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

Almindelig farveændring

-

Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.

Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

-

Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

-

Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.

Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers brug.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

115

Licens

Produceret på licens fra Dolby Laboratories.

Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

®

Premium Sound 5.1

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the

United States and other countries.

Licensbemærkninger vedr. Open Source

Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.

Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.

Du kan finde oplysninger om Open Source-licensbemærkningerne ved at kontakte Samsung Support eller sende os en e-mail på [email protected].

116

Terminologi

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p____ Hver af ovenstående scanningshastigheder henviser til antallet af effektive scanningslinjer, der bestemmer skærmopløsningen.

Scanningshastigheden indikeres som i (interlaced) eller p (progressiv), afhængigt af scanningsmetoden.

- Scanning

Scanning henviser til en proces med at sende pixels, der progressivt danner et billede. Et stort antal pixels giver et tydeligere og mere levende billede.

- Progressiv

I progressiv scanningstilstand scannes alle linjer med pixels én efter én

(progressivt) på skærmen.

- Interlaced

I interlaced scanningstilstand scannes først hver anden linje med pixels fra top til bund, hvorefter de resterende linjer med pixels (de linjer, der ikke blev scannet) bliver scannet.

Non-interlace tilstand (progressiv

scanning) og Interlace-tilstand____

Non-interlace tilstand (progressiv scanning) viser progressivt en horisontal linje fra top til bund på skærmen. Interlace tilstand viser først de ulige linjenumre og derefter de lige numre. Non-interlace tilstand anvendes hovedsageligt i pc-skærme, da den medfører en tydelig skærm, og interlace tilstand anvendes mest i tv.

Dot Pitch____ Produktet og skærmen består af røde, grønne og blå prikker.

En mindre afstand mellem prikkerne medfører en højere opløsning. Dot pitch henviser til den korteste afstand mellem prikker med samme farve. Dot pitch måles i millimeter.

Vertikal frekvens____ Produktet viser et enkelt billede mange gange pr. sekund (som et lysstofrør, der flimrer) for at gengive et billede, som brugeren kan se. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.

F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der vises 60 gange på ét sekund.

Horisontal frekvens____ Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

Kilde____ Indgangskilde henviser til en videokilde, der er sluttet til produktet, f.eks. et videokamera, en videooptager eller en dvd-afspiller.

Komponentporte (grøn, blå,

rød)____Komponentportene, som rummer, overfører og modtager kontrastsignaler, leverer en fremragende billedkvalitet i forhold til andre videotilslutningsmetoder.

Plug & Play____ Plug & Play er en funktion, der muliggør automatisk udveksling af informationer mellem en skærm og en pc, for at opnå det optimale visningsmiljø. Produktet anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.

Opløsning____ Opløsning er antallet af de horisontale prikker (pixels) og de vertikale prikker (pixels), der udgør en skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad. En højere opløsning gør det muligt at vise flere data på skærmen og er praktisk ved samtidig udførelse af flere opgaver.

Eksempel: En opløsning på 1920 X

1080 består af 1.920 horisontale pixels

(horisontal opløsning) og 1.080 vertikale pixels (vertikal opløsning).

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____Dette er en grænseflade, der kan sluttes til en digital lydkilde eller en High Definition-videokilde uden komprimering med et enkelt kabel.

Multiple Display Control (MDC)____

MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det muligt at styre flere skærme samtidig via en pc. Kommunikation mellem pc og skærm sker med RS232C (seriel datatransmission) og RJ45-kabler (LAN).

117

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 165.1 cm (65") 1920 x 1080 pixels LED 400 cd/m²
  • 6.5 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents