Samsung ED75C Betjeningsvejledning

Add to My manuals
151 Pages

advertisement

Samsung ED75C Betjeningsvejledning | Manualzz

LFD-SKÆRM

Brugervejledning

ED65C ED75C

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

Indholdsfortegnelse

Inden produktet anvendes

Ophavsret 5

Sikkerhedsforanstaltninger 6

Symboler 6

Rengøring 6

Opbevaring 7

Elektricitet og sikkerhed 7

Installation 8

Betjening 10

Forberedelser

Kontrol af indholdet

Fjernelse af emballagen

Kontrol med komponenterne

Dele 15

Paneltast 15

Bagside 16

Eksternt sensorsæt 17

Montering af kabelholdersokkel 19

Tyverisikringslås 19

Fjernbetjening 20

Inden installation af produktet

(installationsvejledning) 23

Hældningsvinkel og rotation 23

Ventilation 23

13

13

14

Mål 24

Installation af vægmonteringen 25

Installation af vægmonteringen

Specifikationer til vægbeslag (VESA)

25

26

Fjernbetjening (RS232C) 27

Kabeltilslutning 27

Tilslutning 30

Kontrolkoder 31

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontroller inden tilslutning

40

40

Tilslutning til en pc 41

Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type) 41

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

Tilslutning med et HDMI-kabel

42

42

Ændring af opløsningen

Ændring af opløsningen på Windows XP

Ændring af opløsningen på Windows Vista

Ændring af opløsningen på Windows 7

Ændring af opløsningen på Windows 8

43

43

43

44

44

Tilslutning til en videoenhed

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

Tilslutning ved hjælp af et HDMI-kabel

45

45

46

Tilslutning til et lydsystem 47

Skift af indgangskilden 48

Source 48

Brug af MDC

Konfiguration af indstillinger for

Multi Control 49

Konfiguration af indstillinger for Multi Control 49

Installation/afinstallation af MDC-program 50

Installation 50

Afinstallation 50

Hvad er MDC?

Tilslutning til MDC

51

51

Tilslutningsstyring 53

User Login 54

Auto Set ID 55

Kloning 56

Kommandoen Forsøg igen 57

Kom i gang med MDC

Opbygning af hovedskærm

58

59

Menuer 59

Skærmjustering 61

Avancerede funktioner 64

Lydjustering 66

Systemkonfiguration 66

Funktionsindstillinger 75

Andre funktioner 78

Gruppeadministration 79

Planlægningshåndtering 81

Problemløsningsvejledning 83

2

Indholdsfortegnelse

Skærmjustering

Picture Mode 85

Hvis inputkilden er PC, HDMI(PC) 85

Hvis inputkilden er HDMI(AV) 85

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Color / Tint (G/R) 86

Picture Size 87

Picture Size 87

Position 88

Resolution Select 88

Auto Adjustment 89

PC Screen Adjustment 89

PIP 90

Advanced Settings 91

Dynamic Contrast 91

Black Tone 91

Flesh Tone 91

RGB Only Mode 91

Color Space 91

White Balance 92

Gamma 92

Motion Lighting 92

Color Tone 94

Color Temp. 94

Digital Clean View 94

MPEG Noise Filter 94

HDMI Black Level 94

Film Mode 95

Auto Motion Plus 95

Dynamic Backlight 95

Picture Off 96

Reset Picture 96

Lydjustering

Sound Mode 97

Sound Effect 98

Speaker Settings 99

Reset Sound 99

Applications

Source List 100

Edit Name 100

Information 100

System

Menu Language 101

Multi Control 102

Konfiguration af indstillinger for Multi Control 102

Time 103

Clock Set 103

Sleep Timer 103

On Timer 104

Off Timer 105

Holiday Management 105

Eco Solution 106

Energy Saving 106

Eco Sensor 106

Auto Power Off 106

Screen Burn Protection 107

Pixel Shift 107

Timer 108

Immediate Display 109

Side Gray 109

Ticker 110

Video Wall 111

Video Wall 111

Format 111

Horizontal 111

Vertical 112

Screen Position 112

Source AutoSwitch Settings 113

Source AutoSwitch 113

Primary Source Recovery 113

Primary Source 113

Secondary Source 113

Change PIN 114

General 115

Max. Power Saving 115

Game Mode 115

3

Indholdsfortegnelse

Auto Power 115

Safety Lock 115

Standby Control 116

Lamp Schedule 116

OSD Display 117

Power On Adjustment 117

Temperature Control 117

Anynet+ (HDMI-CEC) 118

Anynet+ (HDMI-CEC) 118

Auto Turn Off 119

Fejlsøgning for Anynet+ 120

Magic Clone 122

Reset System 122

Reset All 123

PC Module Power 123

Synced Power-On 123

Synced Power-Off 123

Support

Software Update 124

By USB 124

Contact Samsung 124

Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter 125

Afprøvning af produktet 125

Kontrol af opløsning og frekvens

Kontroller følgende.

125

126

Spørgsmål & svar 129

Specifikationer

Generelt 131

Forudindstillede timertilstande 134

Appendiks

Kontakt SAMSUNG 136

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne) 145

Produktet er ikke defekt. 145

En produktskade, som kunden har forårsaget. 145

Andet 145

Korrekt bortskaffelse 146

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) 146

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt 146

Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder 147

Bedste billedkvalitet

Beskyttelse mod efterbilleder

147

148

Licens 150

Terminologi 151

4

Kapitel 01

Inden produktet anvendes

Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis

-

(a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.

(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

-

(b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.

(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

5

Sikkerhedsforanstaltninger

Forsigtig!

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)

DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.

AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.

Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.

Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.

Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og vedligeholdelsesdokumentation.

Symboler

Advarsel!

Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.

Forsigtig!

Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.

Rengøring

― Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.

― Gør følgende ved rengøring.

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

1

Sluk produktet og computeren.

2

Afbryd strømkablet fra produktet.

― Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

3

Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.

Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.

!

Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

4

Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.

Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.

5

Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.

6

Tænd produktet og computeren.

Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

6

Opbevaring

Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i nærheden.

― Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).

Elektricitet og sikkerhed

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Advarsel!

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.

Overophedede stikkontakter kan medføre brand.

Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

!

Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

En løs forbindelse med medføre brand.

!

Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).

Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe strømledningen under en tung genstand.

Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.

Der kan opstå brand.

7

Forsigtig!

!

!

!

Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.

Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra

Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.

Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på strømknappen på fjernbetjeningen.

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

Installation

Advarsel!

Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

Der kan opstå brand.

Få en tekniker til at montere vægbeslaget.

Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.

Brug kun godkendte kabinetter.

Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

!

Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.

Børn kan blive kvalt.

!

8

!

Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.

Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Forsigtig!

!

Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.

Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

• Produktet kan falde ned og beskadige børn.

Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil overflade.

Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt.

Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

!

SAMSUNG

!

Tab ikke produktet under flytning.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.

Skærmen kan blive beskadiget.

Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.

Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

Sæt produktet forsigtigt ned.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine partikler, kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller banegård, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.

9

Betjening

Advarsel!

!

!

Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.

Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

!

Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

Børn kan komme alvorligt til skade.

Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.

!

Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på produktet.

Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.

Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

GAS

Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.

Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

10

!

100

Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

Det kan medføre eksplosion eller brand.

Forsigtig!

Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

!

Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet

(via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).

Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter

Samsungs servicecenter.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter

Samsungs servicecenter.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

!

!

-_-

!

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.

Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.

Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

Dit syn kan forringes.

Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.

Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.

Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

11

!

!

!

Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.

Det kan lindre trætte øjne.

Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.

Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.

Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.

Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give personskader.

Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

!

!

Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

For høj lyd kan føre til høreskader.

Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.

Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.

Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).

Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.

Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.

Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.

Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.

Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.

12

Kapitel 02

Forberedelser

Kontrol af indholdet

Fjernelse af emballagen

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

1

Fjern den sorte låseanordning på boksens bund.

1 2 3

3

Kontroller komponenterne, og fjern flamingoen og plasticposen.

― Udseendet af de virkelige komponenter kan være anderledes end på det viste billede.

2

Brug udskæringerne i boksen, løft og fjern boksens top.

4

Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.

13

-

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.

-

Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste billede.

-

Der medfølger ikke en sokkel til produktet.

Hvis du vil montere et stativ, kan du købe et separat.

Kontrol med komponenterne

Komponenter

― Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Hurtig opsætningsvejledning Garantikort

(ikke til rådighed visse steder)

Fjernbetjening (

s.20

)

(AA59-00714A)

-

+

+

Batterier (

s.21

)

(ikke til rådighed visse steder)

Elementer der sælges separat

D-SUB-kabel (

s.41

)

Holderkabelfod

Strømkabel

Holderring (4EA)

Vægbeslag HDMI-kabel (

s.42

) HDMI-DVI-kabel (

s.42

)

PIM

14

Dele

Paneltast

Tænd for produktet.

Hvis du trykker på knappen [ ], når du tænder for produktet, vises kontrolmenuen.

Hvis du vil lukke skærmmenuen, skal du trykke på paneltasten og holde den nede i mindst ét sekund.

Gå til den øvre eller nedre menu. Du kan også tilpasse værdien for en indstilling.

Gå til venstre eller højre menu.

Du kan justere lydstyrken ved at flytte paneltasten mod venstre eller højre, når kontrolmenuen ikke vises.

15

Bagside

Port

HDMI IN

SERVICE (5V 0.5A)

EXTERNAL IR / AMBIENT SENSOR IN

RGB IN

AUDIO OUT

RGB / HDMI AUDIO IN

RS232C IN

RS232C OUT

PIM

Beskrivelse

Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.

Denne port anvendes kun til opgradering af softwaren.

Leverer strøm til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra lysføleren.

Tilsluttes til en kildeenhed med et D-USB-kabel.

Sluttes til en kildeenheds lyd.

Modtaget lyd fra en computer via et lydkabel.

Tilsluttes til MDC med en RS232C-stereoadapter.

Tilsluttes en PIM. (Du kan finde flere oplysninger i PIM-brugervejledningen.)

16

Eksternt sensorsæt

― Det eksterne sensorsæt indeholder en fjernbetjeningssensor, en lysstyrkesensor og funktionstaster. Hvis du monterer skærmen på en væg, kan du flytte det eksterne sensorsæt hen på siden af skærmen.

― Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan

ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Knapper

Fjernbetjeningssensor

Beskrivelse

Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på LCD-skærmen.

― Hold området mellem fjernbetjeningssensoren og fjernbetjeningen fri for forhindringer.

Lyssensor

Detekterer automatisk intensiteten af lyset omkring en valgt skærm og justerer skærmens lysstyrke.

Strømindikator

Slukker i tændt tilstand og blinker grønt i strømsparetilstand.

Knappen POWER

Knappen SOURCE

Brug denne knap til at tænde og slukke for LCD-skærmen.

Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand.

Vælger den indgangskilde, som en ekstern enhed er tilsluttet til.

17

Tilslutning af det eksterne sensorsæt på siden

― Dette eksterne sensorsæt kan monteres på en hvilken som helst del af skærmen ved hjælp af den dobbeltklæbende tape, der følger med til sensoren.

― Det eksterne sensorsæt kan også monteres på en væg i nærheden af skærmen.

― Undlad at montere det eksterne sensorsæt på skærmen, hvis skærmens sider ikke er lavet af plast eller metal. Ellers kan skærmen tage skade.

18

Montering af kabelholdersokkel Tyverisikringslås

― Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.

― Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

Sådan låses en tyverisikring:

― Fod: Sælges separat

1

Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.

2

Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.

3

Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.

4

Lås låseenheden.

-

En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.

-

Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

-

Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

19

Fjernbetjening

― Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres

― En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.

Tænd for produktet.

Juster lydstyrken.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite/S

MENU

BLANK

Slukker for produktet.

Angiv adgangskoden i OSD-menuen.

Afbryd lyden.

Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på lydstyrkeknapperne (+ VOL -).

Vælg en tilsluttet kildeenhed.

Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til forrige menu.

-

Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

20

TOOLS INFO

Lynvalg af de mest anvendte funktioner.

Gå tilbage til forrige menu.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

Viser oplysninger på skærmen.

Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu, eller juster indstilling for en mulighed.

Bekræft et menuvalg.

Afslut den eksisterende menu.

Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt indstillingerne

PC

,

HDMI

.

Indstiller sikkerhedslåsen.

-

Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen

21

Justering af skærmmenuen med fjernbetjeningen

Knapper Beskrivelse

1

Åbn skærmmenuen.

2

Vælg mellem

Picture

,

Sound

,

Applications

,

System

eller

Support

på den viste OSD-menuskærm.

Fjernbetjeningens rækkevidde

3

Skift indstillinger efter ønske.

30˚

30˚

4

Færdiggør indstilling.

Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30 til højre eller venstre.

― Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.

― Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.

― Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.

5

Luk skærmmenuen.

22

Inden installation af produktet

(installationsvejledning)

15 ˚

For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.

Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.

Ellers kan det falde ned og medføre personskade.

Sørg for at installere det angivne vægbeslag.

Hældningsvinkel og rotation

― Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

• Dette produkt kan hældes med en vinkel på højst 15 i forhold til en lodret væg.

For at anvende produktet lodret (portræt): Drej det med uret, så LED'en peger nedad.

Ventilation

Installation på en lodret væg

A Mindst 40 mm

B Omgivende temperatur: Under 35 C

Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende A-temperatur ikke overstiger 35 C.

A

B

Figur 1,1 Set fra siden

23

B

A

E

C

Figur 1,2 Set fra siden

Mål

2

1

Figur 1,3 Set fra siden

D

4

3

D

Installation på en skrå væg

― Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

Plan

A Mindst 40 mm

B Mindst 70 mm

C Mindst 50 mm

D Mindst 50 mm

E Omgivende temperatur: Under 35 C

― Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 C.

5

Modelnavn

1

1467,5

1 2

1431,4

2 3

806,5

3 4

848,0

4 5

65,0 ED65C

ED75C 1675,0 1653,3 931,3 958,5

― Ikke alle tegninger har det korrekte målestoksforhold. Nogle mål kan ændres uden forudgående varsel.

Kontroller målene, før du monterer produktet. Der tages forbehold for typografiske fejl og trykfejl.

65,0

Enhed: mm

24

Installation af vægmonteringen

Installation af vægmonteringen

Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.

Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.

Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.

1

25

Specifikationer til vægbeslag (VESA)

― Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet.

Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.

Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre alvorlige kvæstelser.

Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen, medfølger.

Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.

I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.

Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til produktet.

Undlad at installere produktet med en hældning på mere end 15 grader.

Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.

Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.

Enhed: mm

Modelnavn Antal

ED65C

VESAskruehulspecifikationer

(A * B) i mm

Standardskrue

400 x 400 M8, L32 4 EA

ED75C

― Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk stød.

26

Fjernbetjening (RS232C)

Kabeltilslutning

RS232C-kabel

Grænseflade

Ben

Bithastighed

Databit

Paritet

Stopbit

Flow-kontrol

Maks. længde

RS232C (9 bens)

TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)

9600 bps

8 bit

Ingen

1 bit

Ingen

15 m (kun skærmet type)

Benlayout

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Ben

1

2

6 7 8 9

Signal

Detekter bærebølge

Modtagede data

Afsendte data

Klargør dataterminal

Signaljord

Klargør datasæt

Send anmodning

Parat til at sende

Ringeindikator

27

RS232C-kabel

Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Hun Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO

STIK

(3,5ø)

3

2

1

-P2-

LAN-kabel

Benlayout

6

7

8

4

5

2

3

1

Ben nr.

1 2 3 4 5 6 7 8

Standardfarve

Hvid og orange

Orange

Hvid og grøn

Blå

Hvid og blå

Grøn

Hvid og brun

Brun

Signal

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

28

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Stik: RJ45

Direkte LAN-kabel (PC til HUB)

HUB

P2

RJ45 MDC

P1

P1

P2

RJ45 MDC

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

LAN-krydskabel (PC til PC)

RJ45 MDC

P1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signal

RX+

RX-

TX+

TX-

29

Tilslutning

Tilslutning 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

Tilslutning 2

RJ45

Tilslutning 3

RJ45

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

30

Kontrolkoder

Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA Kommandotype 0

Kontrol (kontrolkommandoen Set)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA Kommandotype 1

8

9

5

6

7

2

3

4

Kommando

Nr.

Kommandotype

1

Strømstyring

Lydstyrke

Styring af indgangskilde

Styring af skærmtilstand

Styring af skærmstørrelse

Styring af PIP til/fra

Styring af autojustering (PC, kun

BNC)

Styring af tilstanden Videovæg

Sikkerhedslås

0x5C

0x5D

Kommando

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

Data

Værdi

0~1

0~1

Tjeksum

Værdiområde

0~1

-

0~100

-

0~255

0~1

0

Nr.

10

11

Kommandotype

Videovæg til

Brugerstyring af videovæg

Kommando

0x84

0x89

Værdiområde

-

0~1

Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.

F.eks. Tænd & ID=0

Header

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalængde

1

Data 1

"Power"

Tjeksum

Header

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalængde

1

Data 1

1

12

For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke med ACK.

31

Strømstyring

Funktion

Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.

Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x11 0

Tjeksum

Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x11 1

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

1: Strøm TIL

0: Strøm FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

'A'

Data

"Power" r-CMD

0x11

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x11

Tjeksum

Vær1

"Power"

Tjeksum

Vær1

"ERR"

Tjeksum

Lydstyrke

Funktion

Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.

Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x12 0

Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)

Header

0xAA

Kommando

0x12

ID Datalængde

1

Data

"Volume"

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Tjeksum

Vær1

"Volume"

Tjeksum

Vær1

"ERR"

Tjeksum

32

Styring af indgangskilde

Funktion

Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.

Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x14 0

Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x14 1

Data

"Input Source"

"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.

0x14 Pc

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Indgangskilde

Komponent

MagicInfo

DVI_video

RF (tv)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Tjeksum

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer kun på

"Get"-kommandoer.

― Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 and HDMI2_PC .

MagicInfo

er tilgængelig på modeller, der

MagicInfo

-funktionen.

― RF (tv) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder tv.

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 "Input

Source"

"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Vær1

"ERR"

Tjeksum

33

Styring af skærmtilstand

Funktion

Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.

Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen

Video Wall

er aktiveret.

― Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.

Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x18 0

Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)

Header Kommando ID Datalængde Data

0xAA 0x18 1 "Screen

Mode"

"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoom

Bred zoom

4 : 3

Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x18

Tjeksum

Vær1

"Screen

Mode"

"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status

Tjeksum

Nak

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x18

Vær1

"ERR"

Tjeksum

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af skærmstørrelse

Funktion

Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.

Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x19 0

Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x19

"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19 "ERR"

Vær1

"Screen

Size"

Tjeksum

Tjeksum

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

34

Styring af PIP til/fra

Funktion

PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.

― Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.

― Tilstanden kan ikke styres, hvis

Video Wall

er indstillet til

On

.

― Denne funktion er ikke tilgængelig i

MagicInfo

.

Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x3C 0

Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x3C 1

Data

"PIP"

Tjeksum

"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.

1: PIP TIL

0: PIP FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

Tjeksum

"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Tjeksum

Styring af autojustering (PC, kun BNC)

Funktion

Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.

Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)

Ingen

Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)

Header Kommando ID Datalængde Data

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

Tjeksum

"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)

Ack

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

Ack/

Nak

'A' r-CMD

0x3D

Vær1

"Auto

Adjustment"

Tjeksum

Nak

Header Kommando ID Datalængde r-CMD Vær1 Tjeksum Ack/

Nak

'A' 0x3D "ERR" 0xAA 0xFF 3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

35

Styring af tilstanden Videovæg

Funktion

Video Wall

-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.

Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor

Video Wall

er aktiveret.

Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x5C 0

Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x5C 1

Data

"Video Wall Mode"

Tjeksum

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

1:

Full

0:

Natural

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/

Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "Video

Wall

Mode"

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/

Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Sikkerhedslås

Funktion

Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen

Safety Lock

på et produkt.

Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.

Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x5D 0

Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)

Header Kommando ID Datalængde Data Tjeksum

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

1: TIL

0: FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/

Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D

Vær1

"ERR"

Vær1

"Safety

Lock"

Tjeksum

Tjeksum

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

36

Videovæg til

Funktion

Pc slår produktets videovæg TIL/FRA.

Få status for videovæg til/fra

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x84 0

Tjeksum

Slå videovæg til/fra

Header

0xAA

Kommando

0x84

ID Datalængde

1

Data

V.Wall_On

V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet

1: Videovæg TIL

0: Videovæg FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x84

Tjeksum

Vær1

V.Wall_

On

V.Wall_On : Samme som ovenfor

Tjeksum

Nak

Header

0xAA

Kommando ID

0xFF

Datalængde

3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Brugerstyring af videovæg

Funktion

Pc slår produktets videovægfunktion til/fra.

Få status for videovæg

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x89 0

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x84

Tjeksum

Indstil videovæg

Header

0xAA

Kommando

0x89

ID Datalængde

2

Vær1

Wall_Div

Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet

Vær1

ERR

Vær2

Wall_SNo

Tjeksum

Tjeksum

37

Videovægmodel på 10 x 10

Fra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

38

...

99

1

2

Videovægmodel på 10 x 10: ( 1 ~ 100)

Indstil nummer Data

0x01

0x02

...

0x63

100 0x64

Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

4

Nak

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Ack/Nak

'A'

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Vær1

ERR

Vær1

Wall_Div

Vær2

Wall_SNo

Tjeksum

Tjeksum

39

Kapitel 03

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontroller følgende, inden du slutter dette produkt til andre enheder. Enheder, der kan sluttes til dette produkt, omfatter pc'er, videokameraer, højttalere, set-top-bokse og DVD/Blu-ray-diskafspillere.

Kontroller inden tilslutning

― Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.

Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.

― Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.

Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.

― Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

40

Tilslutning til en pc

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

En pc kan sluttes til produktet på flere måder.

Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)

RGB IN

RGB / HDMI AUDIO IN

41

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

― Når du slutter en pc til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille

Edit

Name

til

DVI PC

for at få adgang til video- og lydindhold gemt på pc'en.

HDMI IN

RGB / HDMI AUDIO IN

Tilslutning med et HDMI-kabel

HDMI IN

42

Ændring af opløsningen

― Juster opløsningen og opdateringshastigheden i kontrolpanelet på din pc for at få den bedste billedkvalitet.

― Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.

Ændring af opløsningen på Windows XP

Gå til Kontrolpanel Skærm Indstillinger, og skift opløsningen.

Ændring af opløsningen på Windows Vista

Gå til Kontrolpanel Personlige indstillinger Skærmindstillinger, og skift indstillingen.

43

Ændring af opløsningen på Windows 7

Gå til Kontrolpanel Skærm Skærmopløsning, og skift opløsningen.

Ændring af opløsningen på Windows 8

Gå til Indstillinger Kontrolpanel Skærm Skærmopløsning, og skift opløsningen.

44

Tilslutning til en videoenhed

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

― Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

― Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et

HDMI-DVI-kabel. For at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden. Når du slutter en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille

Edit Name

til

DVI Devices

for at få adgang til video- og lydindhold, der er gemt på videoenheden.

― Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og

576p.

HDMI IN

45

Tilslutning ved hjælp af et HDMI-kabel

Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til

1080p)

Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et

HDMI-kabel.

Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.

-

Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et HDMI-DVI- og lydkabler.

Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMItilstand, til produktet. Hvis der opstår et sådant problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.

Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.

Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.

Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.

HDMI IN

46

Tilslutning til et lydsystem

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

RGB / HDMI AUDIO IN

47

Skift af indgangskilden

Source

HDMI

PC

PC

----

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Source

MENU m : T

Source List

ENTER

Source

gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.

Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den valgte kilde.

― Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.

― Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.

48

Kapitel 04

Brug af MDC

MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærme samtidigt på en pc.

Konfiguration af indstillinger for Multi Control

MENU m : T

Multi Control

ENTER

Tildel en individuel ID til dit produkt.

Konfiguration af indstillinger for Multi Control

ID Setup

Tildel et sæt et ID. (Område: 0~99)

Tryk på for at vælge et antal, og tryk på .

ID Input

Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet.

Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.

49

Installation/afinstallation af MDC-program

MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.

Hvis et vindue til softwareinstallation ikke vises på hovedskærmen, skal du installere med den eksekverbare fil MDC Unified i mappen MDC på cd'en.

Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.

Vælg "

Launch MDC Unified

", og klik på "

Finish

" for straks at køre MDCprogrammet.

-

Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller produktspecifikationerne.

-

Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.

Installation

1

Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.

2

Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.

3

Vælg installationssproget. Klik derefter på "

OK

".

4

Når skærmen "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

" vises, skal du klikke på "

Next

".

5

I det viste "

License Agreement

"-vindue skal du vælge "

I accept the terms in the license agreement

" og klikke på "

Next

".

6

I det viste "

Customer Information

"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på "

Next

".

7

I det viste "

Destination Folder

"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere programmet, og klikke på "

Next

".

8

I vinduet "

Ready to Install the Program

", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor programmet skal installeres, og klikke på "

Install

".

9

Installationsstatussen bliver vist.

10

Klik på "

Finish

" i det viste "

InstallShield Wizard Complete

"-vindue.

11

Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.

Afinstallation

1

Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.

2

Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.

50

"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.

Hvad er MDC?

Tilslutning til MDC

Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)

Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.

RS232C IN

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN

/

OUT

RS232C IN

Monitor 2

RS232C OUT

Computer

51

Brug af MDC via Ethernet

Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Der kan oprettes forbindelse mellem to visningsenheder med et serielt RS-232C-kabel.

Tilslutning via et LAN-krydskabel

― Der kan tilsluttes flere produkter med RS232C IN/OUT-porten på produktet.

RS232C IN

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C OUT

RS232C IN

Monitor 2

52

Tilslutningsstyring

Tilslutningsstyring indeholder Tilslutningsliste og Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste.

Tilslutningsliste - Tilslutningsliste viser oplysninger for tilslutningerne som f.eks. tilslutningsindstilling (IP/COM, portnr., MAC og Tilslutningstype), tilslutningsstatus,

Set ID

Range

og registrerede enheder.

Hver tilslutning kan indeholde maks. 100 enheder, som er tilsluttet serielt sammenkoblet. Alle de LFD'er, som registreres i en tilslutning, vises på enhedslisten, hvor brugeren kan oprette grupper og sende kommandoer til registrerede enheder.

Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste – Redigeringsmuligheder for tilslutning omfatter

Add

,

Edit

,

Delete

og

Refresh

.

53

User Login

Når du starter programmet, vises brugerloginvinduet.

Login-id'et (

Username

: admin) og adgangskoden (

password

: admin) er som standard admin.

― Af sikkerhedsmæssige grunde bør du sørge for at ændre adgangskoden efter første login.

― Gå til

Home

>

User Settings

for at ændre adgangskoden.

Når du har logget på, vises [

User Login : admin

] nederst til højre i programmet.

For at logge på automatisk, når programmet genstartes, skal du markere afkrydsningsfeltet

Auto Login

i vinduet

User Login

.

54

Auto Set ID

Funktionen

Auto Set ID

tildeler et indstillet id til alle de LFD'er, der er tilsluttet sammenkoblet i en valgt tilslutning.

Der kan maks. være 100 LFD'er i en tilslutning.

Det indstillede id tildeles sekventielt i den sammenkoblede kørsel fra 1 til 99 og til sidst til indstillet id 0.

― Id for det sidste hundrede LFD er indstillet til 0.

55

Kloning

Du kan bruge funktionen Kloning til at kopiere indstillingen for en LFD og derefter anvende den på flere valgte LFD'er.

Du kan vælge specifikke fanekategorier eller alle fanekategorier til kloningen med indstillingsvinduet til kopiering af indstilling.

― Du kan slette de indstillinger, du har konfigureret, ved at klikke på knappen

Paste Settings

.

56

Kommandoen Forsøg igen

Denne funktion bruges til at angive det maksimale antal gange, MDC-kommandoen forsøges igen, hvis der ikke returneres noget svar, eller hvis der leveres et beskadiget svar fra en LFD.

Værdien for antal gentagede forsøg kan indstilles i vinduet med indstillinger for MDC.

Værdien for antal gentagne forsøg skal være mellem 1-10. Standardværdien er 1.

57

Kom i gang med MDC

1

2

1

Du starter programmet ved at klikke på Start Programmer Samsung MDC Unified.

Loginvinduet vises efter MDC-programmet startes.

Angiv bruger-id'et og adgangskoden.

Standardbruger-id'et og adgangskoden er admin.

Sørg for at ændre adgangskoden efter første login.

2

Klik på

Add

for at tilføje en visningsenhed.

SET ID Range

: Vælg et interval for det entydige id, der knyttes til en skærm.

-

Hvis der etableres forbindelse via RS232C, skal du gå til

Serial

og angive

COM Port

.

-

Hvis der etableres forbindelse via

Ethernet

, skal du indtaste den IP-adresse, som var angivet for visningsenheden.

58

Opbygning af hovedskærm

1 6

5

4

Menuer

Home

2

3

1

1

Menulinje

2

Enhedskategori

3

Planlægningskategori

4

Indstil liste

5

Redigér indstillet liste

6

Hjælpeemner

Skift status for en visningsenhed eller egenskaber for programmet.

Vis en liste over tilsluttede visningsenheder eller enhedsgrupper.

Vis en liste over planlægninger for visningsenheder.

Vælg den visningsenhed, du vil justere.

Tilføj, rediger, omgrupper eller slet indstillinger.

Vis hjælpeemner for programmet.

Du kan tænde eller slukke for en valgt enhed eller ændre indgangskilden eller lydstyrken for enheden.

Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen

Home

.

Vælg et emne, og redigér den tilsvarende indstilling.

Strøm

On

: Tænd for en valgt skærm.

Off

: Sluk for en valgt skærm.

Input

2 3

Indgangskilde: Skift indgangskilden.

-

De tilgængelige indgangskilder varierer afhængig af modeller af visningsenheder.

-

Indgangskilden kan kun ændres for tændte skærme.

Channel

: Skift kanal.

-

Tv-kanalen kan ændres med tasterne pil og ned.

-

Kanalen kan kun ændres, når indgangskilden er

TV

.

-

Der kan kun vælges registrerede kanaler.

-

Gælder kun modeller, der understøtter tv-apparater.

59

1

1

Volume

2

2

Advarsel

3

3

― Lydstyrken kan kun ændres eller sættes på lydløs for tændte skærme.

Volume

Justér lydstyrken for en valgt visningsenhed.

Lydstyrken kan ændres med skyderen inden for området 0 til 100.

Mute

Aktivér eller deaktiver

Mute

for en valgt visningsenhed.

Mute

deaktiveres automatisk, hvis

Volume

tilpasses, når

Mute

er aktiveret.

Fault Device

Denne menu viser en liste over visningsenheder, som har følgende fejl – blæserfejl, temperaturfejl, fejl for lystyrkesensor eller lampefejl.

Vælg en visningsenhed fra listen. Knappen

Repair

aktiveres.

Klik på knappen

Refresh

for at opdatere fejlstatus for visningsenheden. Den gendannede visningsenhed forsvinder fra

Fault Device List

.

Fault Device Alert

Visningsenhed, hvor der registreres fejl, rapporteres med e-mail.

Udfyld alle obligatoriske felter. Knapperne

Test

og

OK

deaktiveres.

Kontrollér, at der er angivet

Sender

-information og mindst én

Recipient

.

60

User Login

Skærmjustering

Tilpasset

User Settings

Tilføj, slet eller rediger loginoplysninger.

Logout

Sådan logger du ud af den aktuelle brugerkonto:

Klik på

Logout

. Meddelelsen "

Do you want to log admin out?

" vises

Klik på

Yes

. Brugerloginvinduet vises.

Klik på

Close

, hvis du ikke vil logge på. Programmet lukkes.

― Hvis du lukker programmet vha.

Logout

, vises loginvinduet, og du bliver bedt om at angive brugeroplysninger, også selvom afkrydsningsfeltet

Auto Login

er markeret.

Skærmindstillingerne (kontrast, lystyrke osv.) kan justeres.

Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen

Picture

.

Vælg et emne, og redigér den tilsvarende skærmindstilling.

Picture Mode

Justér skærmtilstanden for den valgte visningsenhed.

Contrast

Justér kontrasten på den valgte visningsenhed.

Brightness

Justér lysstyrken på den valgte visningsenhed.

61

Farve

-

Color

og

Tint (G/R)

er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er

PC

.

-

Color

,

Tint (G/R)

,

Color Tone

og

Color Temp.

er ikke tilgængelig, hvis både

PC Source

og

Video Source

er valgt.

Indstillinger

Color

Justér farverne på den valgte visningsenhed.

Tint (G/R)

Justér tonen på den valgte visningsenhed.

Color Tone

Justér baggrundsfarvetonen på den valgte visningsenhed.

Color Temp.

Justér farvetemperaturen på den valgte visningsenhed.

― Denne indstilling er aktiveret, hvis

Color Tone

er indstillet til

Off

.

HDMI Black Level

Justér

HDMI Black Level

for den valgte visningsenhed.

Auto Motion Plus

Denne indstilling bruges til at vise dynamiske billeder.

Off

: Deaktivér funktionen

Auto Motion Plus

.

Clear

: Indstil niveauet for

Auto Motion Plus

til klar. Denne tilstand er velegnet til at vise intense billeder.

Standard

: Indstil niveauet for

Auto Motion Plus

til standard.

Smooth

: Indstil niveauet for

Auto Motion Plus

til jævn. Denne tilstand er velegnet til at vise billeder jævnt.

Custom

: Tilpas niveauet for skærmefterbilleder eller flimren.

Demo

: Denne funktion viser teknologien ved

Auto Motion Plus

. Når tilstanden ændres, kan resultatet ses på venstre side af vinduet.

Auto Motion Plus

er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.

Detail

: Få vist udførlige oplysninger om den valgte visningsenhed.

Brightness Sensor

Aktivér eller deaktiver

Brightness Sensor

for den valgte visningsenhed.

Brightness Sensor

detekterer den omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens lysstyrke.

Brightness Sensor

er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.

62

Størrelse

MPEG Noise Filter

Reducerer MPEG-støj for at forbedre billedkvaliteten.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

Smart LED

Kontrollerer LED-baggrundsbelysningen for at maksimere billedets klarhed.

Cinema Black

I filmtilstand nedtoner denne funktion de øverste og nederste områder på videobilledet for at skabe en mere fængslende visningsoplevelse.

Off

: Slår funktionen

Cinema Black

fra.

On

: Justerer nedtoningen øverst og nederst på skærmen, alt efter videoen.

Picture Size

Justér skærmstørrelsen på den valgte visningsenhed.

Detail

-punktet vises, hvis

Picture Size

er indstillet til en tilstand, som understøtter detaljeret konfiguration.

Knapperne -/+ kan bruges til at justere

Zoom

.

Skærmens placering kan ændres med knapperne op/ned/venstre/højre.

Detail

Du kan få vist detaljer for den valgte skærmstørrelse.

PC Screen Adjustment

Frekvensjustering eller finindstilling er tilgængelig via knapperne -/+ i

Coarse

eller

Fine

.

Du kan ændre skærmens placering ved at klikke på et af de fire billeder under

Position

.

Du justerer frekvensen automatisk, finindstiller eller ændrer skærmens placering ved at klikke på

Auto Adjustment

.

63

Avancerede funktioner

3D Control

3D Mode

Vælg 3D-inputformatet.

3D L/R Change

Byt om på det venstre og højre billede.

3D 2D

Viser kun billedet for venstre øje.

3D Auto View

Hvis du indstiller

3D Auto View

til

Message Notice

, vises der et pop-op-vindue, når produktet modtager et 3D-signal.

3D Optimization

Den overordnede justering af 3D-effekten.

3D Expert Pattern

Få vist et 3D-mønster.

3D Effect

Justér 3D-effekter som perspektiv og dybde for at opnå din foretrukne 3D-oplevelse.

Auto

: Justér automatisk indstillingerne for perspektiv og dybde i henhold til 3D-indgangskilden.

Manual

: Justér manuelt indstillingerne for perspektiv og dybde.

64

Advanced Settings Dynamic Contrast

Justér skærmkontrasten.

Gamma Control

Justér den primære farveintensitet.

RGB Only Mode

Viser farverne

Red

,

Green

og

Blue

med henblik på at foretage finjusteringer af nuance og mæthed.

Flesh Tone

Forstærker lyserød "hudfarve".

Motion Lighting

Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen bevæger sig.

LED Motion Plus

Fjerner slør og rystelser fra scener med mange, hurtige bevægelser for at opnå et tydeligere billede.

Color Space

Justerer det farveområde og den farvevariation, der er tilgængelig til at skabe billeder.

Auto

/

Native

/

Custom

-

Hvis du vil justere

Color

,

Red

,

Green

,

Blue

og

Reset

, skal du indstille

Color Space

til

Custom

.

White Balance

Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

Justér mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

Justér lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).

Reset

Nulstiller

White Balance

til standardindstillingerne.

65

Lydjustering

-

Bass

- eller

Treble

-punktet deaktiveres, hvis punktet ikke understøttes af den valgte indstilling.

Du kan ændre lydindstillingerne.

Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen

Sound

.

Bass

Justér bassen for den valgte visningsenhed.

Treble

Justér diskanten for den valgte visningsenhed.

Balance(L/R)

Justér lydstyrken i venstre og højre højttaler på den valgte visningsenhed.

SRS TS XT

Aktivér eller deaktiver

SRS TS XT

-effekten for den valgte visningsenhed.

Systemkonfiguration

Video Wall

Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen

System

.

Funktionen

Video Wall

kan anvendes til at vise en del af et helt videobillede eller gentage det samme billede på hver af de tilsluttede visningsenheder.

Video Wall

er kun aktiveret, når der er enheder i gruppen.

Video Wall

Aktivér eller deaktiver

Video Wall

.

66

Format

Vælg det format, der skal vises på den opdelte skærm.

PIP

Full Natural

-

Grundlæggende information til justering af PIP vises på menuskærmen.

-

PIP vil blive deaktiveret, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

-

Bemærk, at

Picture Size

er deaktiveret, når PIP er indstillet til

On

.

H

Vælg antal vandrette visningsenheder.

V

Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.

― Der kan maks. tildeles 6 til

V

, hvis 15 er tildelt

H

.

Vælg antal lodrette visningsenheder.

Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.

― Der kan maks. tildeles 6 til

H

, hvis 15 er tildelt

V

.

Screen Position

Vis skærmes layout (konfigureret med skærmopdeleren), eller skift layoutet efter ønske.

Screen Position

og

Preview

er aktiveret, når

Video Wall

er aktiveret.

Bemærk, at hvis der er valgt flere indstillinger, er

Preview

kun aktiveret, hvis indstillingerne for

H

og

V

matcher layoutet for de valgte indstillinger.

Du kan ændre

Position

ved at vælge et sæt og trække det til den nye placering.

― Omfanget af indstillingen for skærmopdeleren kan variere i forhold til modellen.

PIP Size

Vis

PIP Size

for den aktuelle visningsenhed.

PIP Source

Vælg en PIP-indgangskilde.

Sound Select

Vælg og aktivér lyden fra enten den primære skærm eller en sekundær skærm.

Channel

Kanalen kan ændres, hvis

PIP Source

er

TV

.

67

Generelt

Blæser & temperatur

User Auto Color

Justér skærmens farver automatisk.

― Kun tilgængelig i tilstanden

PC

.

Auto Power

Indstil produktet til automatisk start.

Standby Control

Indstil standbytilstand til at aktivere, hvis der ikke registreres en indgangskilde.

Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for at registrere blæserhastighed og intern temperatur for produktets beskyttelse.

Fan Control

Vælg en metode til at konfigurere blæserhastighed.

Fan Speed Setting

Konfigurer blæserens hastighed.

Temperature

Registrer den interne temperatur ved at angive temperaturområde.

68

Sikkerhed

OSD-display

Safety Lock

Lås skærmmenuerne.

― Du låser menuerne op ved at indstille

Safety Lock

til

Off

.

Button Lock

Lås knapperne på visningsenheden.

― Du låser knapperne op ved at indstille

Button Lock

til

Off

.

Source OSD

Vælg, om der skal vises en meddelelse, når

Source

ændres.

Not Optimum Mode OSD

Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der vælges en ikke-kompatibel tilstand.

No Signal OSD

Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der ikke er et indgangssignal.

MDC OSD

Vælg, om der skal vises en meddelelse, når indstillingerne ændres af MDC'en.

69

Time

Timer

Clock Set

Redigér den aktuelle tid på den valgte skærm efter den tid, der er indstillet på en pc.

Hvis tiden ikke er indstillet på visningsenheden, vises der nulværdier.

On Timer

Repeat

: Angiv den periode, hvori du vil gentage den valgte

Timer

.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

:

Holiday Management

-indstillingerne kan anvendes på

Timer

.

On Time

: Indstil tiden til at tænde for den valgte visningsenhed.

Volume

: Angiv lydstyrken for visningsenheden, når den tændes af

On Time

.

Source

: Angiv indgangskilde for visningsenheden, når den tændes af

On Time

.

Off Timer

Repeat

: Angiv den periode, hvori du vil gentage den valgte

Timer

.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

:

Holiday Management

-indstillingerne kan anvendes på

Timer

.

Off Time

: Indstil tiden til at slukke for den valgte visningsenhed.

― Afkrydsningsfelterne til at vælge ugedage nedenfor

Repeat

aktiveres kun, hvis

Manual

er valgt.

70

Holiday Management

Screen Burn Protection

Holiday Management

gør det muligt for dig at forhindre enheder, som er indstillet til at blive tændt af

Timer

, fra at tænde på en bestemt dato.

Holiday Management

kan aktiveres eller deaktiveres i indstillingsmenuen for

Timer

.

Add

: Du kan angive ferier.

Klik på knappen

Add

i vinduet

Holiday Management

.

Delete

: Slet ferier. Markér de tilsvarende afkrydsningsfelter, og klik på denne knap.

Liste over ferier: Vis en liste over ferier, som du har tilføjet.

Pixel Shift

Flyt skærmen en anelse ved bestemte tidsintervaller for at forhindre skærmefterbilleder.

71

Screen Saver

Period (Hour)

og

Time (Sec)

kan konfigureres, når

Repeat

er valgt.

Denne funktionen forhindrer skærmefterbilleder, når skærmen på det valgte visningsenhed er i standby i længere tid.

Timer

: Du kan indstille timeren for

Screen Saver

.

Off

Repeat

: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i

Mode

ved angivne tidsintervaller (

Period

).

Interval

: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i

Mode

for en angivet tidsperiode (fra

Start Time

til

End Time

).

Mode

: Vælg et skærmbeskyttelsesmønster til visning.

Period (Hour)

: Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen

Screen Saver

.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Repeat

er valgt for

Timer

.

Time (Sec)

: Angiv den varighed, hvor funktionen

Screen Saver

skal være aktiveret.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Repeat

er valgt for

Timer

.

Start Time

: Indstil starttidspunktet for visning af pauseskærmen.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Interval

er valgt for

Timer

.

End Time

: Indstil sluttidspunktet for visning af pauseskærmen.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Interval

er valgt for

Timer

.

Start Time

og

End Time

kan konfigureres, når

Interval

er valgt.

72

Safety Screen

Lamp Control

Funktionen

Safety Screen

kan bruges til at forhindre skærmefterbilleder, når der vises et stationært billede på skærmen af en visningsenhed i en længere periode.

Lamp Control

anvendes til at justere baggrundsbelysningen for at reducere strømforbruget.

Justér baggrundsbelysningen automatisk for den valgte visningsenhed på et specificeret tidspunkt.

Hvis

Manual Lamp Control

justeres, skifter

Auto Lamp Control

automatisk til

Off

.

Justér baggrundsbelysningen manuelt på den valgte visningsenhed.

Hvis

Auto Lamp Control

justeres, skifter

Manual Lamp Control

automatisk til

Off

.

Ambient Light

:

Ambient Light

registrerer omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens lysstyrke på alle

LFD'er i den samme serielle kæde.

73

Ticker

Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.

Ticker

Aktivér eller deaktiver

Ticker

.

Off

/

On

Message

Indtast en besked, der skal vises på skærmen.

Timer

Indstil

Start Time

og

End Time

for at få vist en besked (

Message

).

Position

Vælg en retning for at få vist en besked (

Message

) fra

Horizontal

og

Vertical

.

Motion

Angiv

Direction

og

Speed

for at få vist en besked (

Message

).

Font Options

Angiv beskedens

Size

,

Foreground Color

,

Foreground Opacity

,

Background Color

og

Background Opacity

.

74

Funktionsindstillinger

Sikkerhed

Panel Control

: Tænd eller sluk for skærmen på en visningsenhed.

Remote Control

: Aktivér eller deaktiver fjernbetjening.

Nulstilling

Reset Picture

: Nulstil skærmindstillingerne.

Reset Sound

: Nulstil lydindstillingerne.

Reset System

: Nulstil systemindstillingerne.

Reset All

: Nulstil indstillinger for skærm, lyd og system på samme tid.

75

Redigeringskolonne

Options

Edit Column

Konfigurer indstillingerne for de elementer, der skal vises på skærmoversigten.

Language

: Vælg det sprog, der skal benyttes i MDC-programmet. Når du har valgt et sprog, skal du genstarte MDCprogrammet for at anvende det valgte sprog.

Command Retry Count

: Angiv antallet af gentagne forsøg, når en kommando mislykkes.

Error Status Interval

: Angiv, tidsintervallet for, hvornår der sendes en forespørgsel til visningsenheden om at kontrollere, hvis der forekommer en "

Fault Device

".

Mail Alert Interval

: Angiv tidsintervallet for e-mail-meddelelser, i tilfælde af "

Fault Device

"-fejl.

Vælg de punkter, som du vil vise på listen med indstillinger.

76

Monitor Window

Information

Der vises et vindue med oplysninger om dataoverførslen mellem computeren og skærmene.

Filter

Vis programinformation.

77

Andre funktioner

Ændring af størrelse på et vindue

Anbring musemarkøren i hjørnet af programvinduet. Der vises en pil.

Flyt pilen for at tilpasse størrelsen på programvinduet.

78

Gruppeadministration

Oprettelse af grupper

Opret grupper og administrer listen over indstillinger på gruppebasis.

― Dobbelte gruppenavne kan ikke bruges.

1

Højreklik og vælg

Group Edit

på visningsenhedens listesektion i venstre side af programvinduet.

-

Knappen

Add on the same level

er kun aktiveret, hvis der er oprettet mindst én gruppe.

2

Klik på

Add on the same level

eller

Add on the sub level

i det

Edit Group

-vinduer, der vises.

Add on the same level

: Opret en gruppe på samme niveau som den valgte gruppe.

79

Add on the sub level

: Opret en undergruppe under den valgte gruppe.

3

Indtast gruppenavnet.

Sletning af grupper

1

Vælg et gruppenavn, og klik på

Edit

.

2

Klik på

Delete

i det

Edit Group

-vindue, der vises.

3

Klik på

Yes

. Gruppen slettes.

80

Omdøbning af grupper

1

Vælg et gruppenavn, og klik på

Edit

.

2

Klik på

Rename

i det

Edit Group

-vindue, der vises.

3

Hvis der vises en markør i det gamle gruppenavn, skal du indtaste et nyt gruppenavn.

Rename

Planlægningshåndtering

Oprettelse af planlægninger

Opret og registrer en planlægning på gruppebasis.

1

Klik på

All Schedule List

i planlægningsafsnittet i venstre side af programvinduet. Knappen

Add

aktiveres i midten.

81

2

Klik på knappen

Add

. Vinduet

Add Schedule

vises.

3

Klik på

Add

under

Device Group

-punktet og vælg den gruppe, du vil føje en planlægning til.

4

Vælg

Date&Time

/

Action

, og klik på

OK

. Planlægningen tilføjes, og der vises en liste over planlægninger i vinduet med indstillede lister.

-

Device Group

: Vælg en gruppe.

-

Date&Time

Instant Execution

: Kør planlægningen med det samme.

Timer

: Indstil dato, tidspunkt og interval til at køre planlægningen.

-

Action

: Vælg en funktion, som skal aktiveres på det bestemte tidspunkt og interval.

Planlægningsændringer

Du kan ændre en planlægning ved at vælge den og klikke på

Edit

.

Sletning af planlægning

Du kan slette en planlægning ved at vælge den og klikke på

Delete

.

82

Problemløsningsvejledning

-

Dette program fungerer nogle gange forkert pga. et kommunikationsproblem mellem pc'en og skærmen eller elektromagnetiske stråler, der udsendes fra elektroniske enheder tæt på.

Problem

Den skærm, du vil styre, vises ikke i oversigten med systeminformationer.

Den skærm, du vil styre, vises ikke i andre kontrollers infogitter.

Følgende meddelelse vises flere gange.

Løsning

1

Kontrollér tilslutningen af RS232C-kablet (kontrollér, at kablet er sluttet til den korrekte serielport).

2

Kontrollér, at der ikke er tilsluttet en anden skærm med det samme ID. Tilslutning af skærme med det samme kan medføre, at skærmen ikke vises pga. datakollision.

3

Kontrollér, at skærmens id er inden for området 0 til 99. (Skift id'et ved hjælp af menuen Skærm.)

― For en skærm, der understøtter et ID i området 0 til 99, skal ID'et indstilles mellem 0 og 99.

Kontrollér, at skærmen er tændt. (Se strømstatussen i oversigten med systeminformationer.)

Sørg for at vælge den indgangskilde, som skærmen er tilsluttet.

Kontrollér, at den skærm, du vil styre, er valgt.

Skærme tændes eller slukkes på forskellige tidspunkter, selvom On Time eller Off Time er indstillet.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Justér tiden på pc'en for at synkronisere tiden mellem de tilsluttede skærme.

Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis RS-232C-kablet er fjernet, eller programmet lukkes unormalt, mens funktionen

Remote Control

er

Disable

. For at løse dette: Kør programmet igen, og indstil

Remote Control

til

Enable

.

83

Sådan vises egenskaber, når der anvendes flere skærme

1

Når ingen skærm er valgt: Standardværdien vises.

2

Når én skærm er valgt: Indstillinger for den valgte skærm vises.

3

Når to skærme er valgt (f.eks. i rækkefølgen ID 1 og ID 3): Indstillingerne for ID 1 vises før indstillingerne for ID 3.

4

Når afkrydsningsfeltet All+Select er valgt, og alle skærme er valgt: Standardindstillingerne vises.

84

Kapitel 05

Skærmjustering

Konfigurer

Picture

-indstillingerne (

Backlight

,

Color Tone

osv.).

-

Layoutet af indstillingerne på menuen

Picture

kan variere afhængigt af produktet

Picture Mode

MENU m : T

Picture Mode

ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg en billedtilstand (

Picture Mode

), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.

Forskellige muligheder for

Picture Mode

vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.

Hvis inputkilden er PC, HDMI(PC)

Information

: Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed og er velegnet til visning af informationer på offentlige steder.

Advertisement

: Denne tilstand er velegnet til at vise videoindhold og inden/udendørs reklamer.

Hvis inputkilden er HDMI(AV)

Dynamic

: Denne tilstand er velegnet, hvis det omgivende lys er stærkt.

Standard

: Denne tilstand er generelt velegnet til alle miljøer.

Natural

: Velegnet til at reducere belastning af øjne.

Movie

: Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed.

85

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Color / Tint (G/R)

MENU m : T ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.

Indgangskilde

PC

,

HDMI

(når en pc er tilsluttet)

Picture Mode

Information

Brugerdefinerbare indstillinger

Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

HDMI

(720p, 1080i, 1080p)

Advertisement

Dynamic

,

Standard

,

Natural

,

Movie

Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

/

Color

/

Tint (G/R)

― Når du foretager ændringer af

Backlight

,

Contrast

,

Brightness

,

Sharpness

,

Color

eller

Tint (G/R)

, justeres OSD i overensstemmelse hermed.

― Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

― Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

86

Picture Size

MENU m : T

Picture Size

ENTER

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution Select

16:9

Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Picture Size

Hvis du har en kabelboks eller satellitmodtager, kan den også have sine eget sæt skærmstørrelser. Men vi anbefaler meget, at du bruger produktet i tilstanden 16:9 det meste af tiden.

16:9

: Indstiller billedet til bred tilstand

16:9

.

Zoom1

: Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.

Zoom2

: Bruges til en kraftigere forstørrelse.

Smart View 1

: Reducerer

16:9

-billedet med 50%.

Smart View 1

er kun aktiveret i

HDMI

-tilstand.

Smart View 2

: Reducerer

16:9

-billedet med 25%.

Smart View 2

er kun aktiveret i

HDMI

-tilstand.

Wide Fit

: Forstørrer billedformatet, så billedet passer til hele skærmen.

4:3

: Indstiller billedet til grundlæggende (

4:3

)-tilstand.

― Indstil ikke produktet til

4:3

-format i lang tid.

De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder, som ikke dækkes af garantien.

Screen Fit

: Viser hele billedet uden afskæringer, når signalerne

HDMI

(720p / 1080i / 1080p) indlæses.

Custom

: Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.

Original Ratio

: Hvis indgangskilden er

PC

,

HDMI

(pc-tilslutning), vises videoen i det originale billedforhold.

― Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen.

― Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

Tilgængelige billedstørrelser efter indgangskilde.

Indgangskilde

HDMI

(720p, 1080i, 1080p)

PC

,

HDMI

(når en pc er tilsluttet)

Picture Size

16:9

,

4:3

,

Smart View 1

,

Smart View 2

,

Custom

,

Wide Fit

,

Screen Fit

16:9

,

4:3

,

Original Ratio

87

Position

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Resolution Select

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

16:9

Off

Kun tilgængelig i tilstanden

PC

.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

16:9

Off

Justerer billedpositionen.

Position

er kun tilgængelig, hvis

Picture Size

er indstillet til

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

.

― Hvis du vil bruge funktionen

Position

efter at have valgt

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

eller

Original Ratio

, skal du følge denne fremgangsmåde.

1

Tryk på knappen for at vælge

Position

. Tryk på knappen .

2

Tryk på knappen eller for at flytte billedet op eller ned.

3

Tryk på knappen .

Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende, kan du optimere billedkvaliteten ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en med denne menu.

Mulige opløsninger:

Off

/

1024x768

/

1280x768

/

1360x768

/

1366x768

88

Auto Adjustment

MENU m : T

Auto Adjustment

ENTER

Picture

Auto Adjustment

Kun tilgængelig i tilstanden

PC

.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

PC Screen Adjustment

PC Screen Adjustment

Coarse

Fine

Position

Image Reset

50

0

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Justerer frekvensværdierne/-positionerne og finjusterer indstillingerne automatisk.

Coarse

/

Fine

Fjerner eller reducerer billedstøj.

Hvis støjen ikke fjernes kan med finjustering, skal du bruge funktionen

Coarse

til at justere frekvensen så godt som muligt

(

Coarse

) og derefter finjustere igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er centreret på skærmen.

Position

Justering af computerens skærmposition, hvis den ikke er centreret eller ikke passer med produktskærmen.

Tryk på knappen eller for at justere lodret position. Tryk på knappen eller for at justere vandret position.

Image Reset

Nulstiller billedet til standardindstillingerne.

89

PIP

MENU m : T

PIP

ENTER

Picture

PIP

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

-

Hvis du ønsker oplysninger om

PIP

-lyd, skal du se instruktionerne for

Sound Select

.

-

Hvis du slukker produktet, mens det er i

PIP

, nulstilles PIP-funktionen til at være slået fra. Når du tænder produktet, skal du slå PIP til igen for at bruge

PIP

-tilstand.

-

Du bemærker måske, at billedet på PIP-skærmen bliver en smule unaturlig, når du bruger hovedskærmen til at vise et spil eller karaoke.

PIP Indstillinger

Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIP-underbilledskærmen.

Hovedbillede

PC

Underbillede

HDMI

HDMI PC

PIP

(

Off

/

On

): Aktivér eller deaktiver PIP-funktionen.

Source

: Du kan vælge en kilde til underbilledet.

Size

( , , , , , ): Vælg en størrelse for underbilledet.

Position

( , , , ): Vælg en position for underbilledet.

― I tilstanden (

, , ) kan du ikke vælge

Position

.

Sound Select

(

Main

/

Sub

): Du kan vælge at lytte til lyden fra

Main

-billedet eller fra

Sub

-billedet.

90

Advanced Settings

MENU m : T

Advanced Settings

ENTER

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Color Space

Medium

Off

0

Off

Native

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indgangskilde

PC

,

HDMI

(når en pc er tilsluttet)

Picture Mode

Information

Advertisement

Advanced Settings

White Balance

/

Gamma

White Balance

/

Gamma

Dynamic Contrast

Justér skærmkontrasten.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Black Tone

Vælg sortniveauet for at justere skærmdybden.

Off

/

Dark

/

Darker

/

Darkest

Flesh Tone

Markeret lyserød

Flesh Tone

.

RGB Only Mode

Viser farverne

Red

,

Green

og

Blue

med henblik på at foretage finjusteringer af nuance og mæthed.

Off

/

Red

/

Green

/

Blue

Color Space

Justerer det farveområde og den farvevariation, der er tilgængelig til at skabe billeder.

Auto

/

Native

/

Custom

― Hvis du vil justere

Color

,

Red

,

Green

,

Blue

og

Reset

, skal du indstille

Color Space

til

Custom

.

91

Advanced Settings

White Balance

Gamma

Motion Lighting

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

0

Off

White Balance

Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

: Juster mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: Juster lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).

Reset

: Nulstiller

White Balance

til standardindstillingerne.

Gamma

Justér den primære farveintensitet.

Motion Lighting

Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen bevæger sig.

Off

/

On

92

Picture Options

MENU m : T

Picture Options

ENTER

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

Standard

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg en mulighed ved hjælp af piletasterne og , og tryk på .

Brug piletasterne til at ændre indstillingen, og tryk derefter på .

Indgangskilde Picture Mode Picture Options

PC

,

HDMI

(når en pc er tilsluttet)

Information Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

Advertisement Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

93

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Standard

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Off

Color Tone

Hvis inputkilden er

PC

,

HDMI

(pc-tilslutning).

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm

Hvis inputkilden er

HDMI

.

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm1

/

Warm12

Warm1

eller

Warm2

vil blive deaktiveret, når

Picture Mode

er indstillet til

Dynamic

.

― Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

Color Temp.

Juster farvetemperaturen (

Red

/

Green

/

Blue

). (Område: 3000K–15000K)

― Denne indstilling er tilgængelig, når

Color Tone

er indstillet til

Off

.

Digital Clean View

Hvis det transmissionssignal, som produktet modtager, er svagt, kan du aktivere funktionen

Digital Clean View

for at reducere evt. støj og billedtræk, der vises på skærmen.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

― Når signalet er svagt, skal du prøve alle indstillinger, indtil produktet viser det bedste resultat.

MPEG Noise Filter

Reducerer MPEG-støj for at forbedre billedkvaliteten.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

HDMI Black Level

Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.

Normal

/

Low

― Kun tilgængelig i tilstandene

HDMI

(AV Timing : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

94

Picture Options

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

Off

Off

Film Mode

Denne tilstand er velegnet til at vise film.

Indstiller produktet til automatisk at registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet til optimal kvalitet.

Off

/

Auto1

/

Auto2

― Tilgængelig i

HDMI

(1080i).

Auto Motion Plus

Fjerner slør og rystelser fra scener med mange, hurtige bevægelser for at opnå et tydeligere billede.

Menunavnene kan variere, afhængigt af landet.

Off

: Slukker for

Auto Motion Plus

.

Clear

: Indstiller

Auto Motion Plus

til tilstanden

Clear

(velegnet til klar visning af levende billeder).

Standard

: Indstiller

Auto Motion Plus

til tilstanden

Standard

.

Smooth

: Indstiller

Auto Motion Plus

til visningen

Smooth

(velegnet til klar visning af levende billeder).

Custom

: Bruges til at reducere efterbilleder og rystelser efter behov.

Blur Reduction

: bruges til at reducere efterbilleder efter behov.

-

Denne indstilling understøttes kun, hvis

Auto Motion Plus

indstilles til

Custom

.

Judder Reduction

: bruges til at reducere rystelser efter behov.

-

Denne indstilling understøttes kun, hvis

Auto Motion Plus

indstilles til

Custom

.

LED Clear Motion

Reset

: Gendan indstillingerne for

Auto Motion Plus

til standardværdier.

-

Farven på skærmen kan variere utilsigtet med denne indstilling.

-

Deaktiveret, når

PIP

er indstillet til

On

.

Dynamic Backlight

Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skærmkontrast under de nuværende betingelser.

Off

/

On

Dynamic Backlight

er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til

PC

, mens

Video Wall

er indstillet til

On

.

95

Picture Off

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Reset Picture

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Produktets skærm er slukket, men lyden høres fortsat. Tryk på en vilk rlig tast på fjernbetjeningen for at tænde for skærmen igen.

Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.

96

Kapitel 06

Lydjustering

Konfigurer lydindstillingerne (

Sound

) for produktet.

Sound Mode

MENU m : T

Sound Mode

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan vælge en lydtilstand, som passer til dine personlige præferencer.

Standard

: Vælger den normale lydtilstand.

Music

: Forstærker musik frem for stemmer.

Movie

: Giver den bedste lyd til film.

Clear Voice

: Forstærker stemmer frem for andre lyde.

Amplify

: Forøg intensiteten af højfrekvent lyd for at opnå en bedre lytteoplevelse for hørehæmmede.

― Hvis

Speaker Select

er indstillet til

External

, er

Sound Mode

deaktiveret.

97

Sound Effect

MENU m : T

Sound Effect

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfigurer dine foretrukne lydeffekt til den lyd, der udsendes.

― Hvis

Speaker Select

er indstillet til

External

, er

Sound Effect

deaktiveret.

― Kun tilgængelig, når

Sound Mode

er indstillet til

Standard

.

DTS TruSurround

(

Off

/

On

)

Denne funktion giver en virtuel 5.1-kanals surroundsound-oplevelse ved hjælp af et par højttalere med HRTF-teknologi

(Head Related Transfer Function).

DTS TruDialog

(

Off

/

On

)

Med denne funktion kan du øge intensiteten af en stemme i forhold til baggrundsmusik eller lydeffekt, så dialogen kan høres tydeligere.

Equalizer

Brug

Equalizer

til at tilpasse lydindstillingen for hver højttaler.

-

Balance(L/R)

: Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler.

-

100Hz

/

300Hz

/

1kHz

/

3kHz

/

10kHz

(Båndbreddejustering): Justerer niveauet af bestemte båndbreddefrekvenser.

-

Reset

: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.

98

Speaker Settings

MENU m : T

Speaker Settings

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Reset Sound

MENU m : T

Reset Sound

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Speaker Select

(

External

/

Internal

/

Receiver

)

Hvis du lytter til lydsporet for en udsendelse eller film via en ekstern modtager, kan du evt. høre et ekko, som skyldes forskellen i afkodningshastigheden mellem produktets højttalere og højttalerne til lydmodtageren. Hvis dette sker, skal du indstille produktet til

External

.

― Når du indstiller

Speaker Select

til

External

, slukkes der for produktets højttalere.

Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere. Når du indstiller

Speaker Select

til

Internal

, er både produktets højttalere og de eksterne højttalere tændt. Du kan høre lyd gennem begge.

― Hvis der ikke er noget videosignal, er der slukket for både produktets højttalere og de eksterne højttalere.

Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.

99

Kapitel 07

Applications

Source List

Source

gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.

Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den valgte kilde.

― Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.

― Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.

MENU m : T

Source List

ENTER

Applications

Source List

Edit Name

MENU m : T

Source List

TOOLS

Edit Name

ENTER

Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i

Edit Name

.

Desuden er det bedst at omdøbe kildeenheden i

Edit Name

for at opnå optimal billedkvalitet.

― Listen kan omfatte følgende kildeenheder.

Source

-enhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte kilde.

VCR

/

DVD

/

Cable STB

/

Satellite STB

/

PVR STB

/

AV Receiver

/

Game

/

Camcorder

/

PC

/

DVI PC

/

DVI Devices

/

TV

/

IPTV

/

Blu-ray

/

HD DVD

/

DMA

― De tilgængelige indstillinger i menuen

Picture

afhænger af den aktuelle kilde, de indstillinger, der er angivet i

Edit Name

.

Når du slutter en pc til HDMI IN-porten med HDMI-kablet, skal du indstille produktet til

PC

-tilstand under

Edit Name

.

Når du slutter en pc til HDMI IN-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til

DVI PC

-tilstand under

Edit

Name

.

Når du slutter en AV-enhed til HDMI IN-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til

DVI Devices

-tilstand under

Edit Name

.

Information

MENU m : T

Source List

TOOLS

Information

ENTER

Du kan se detaljerede oplysninger om den valgte eksterne enhed.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

100

Kapitel 08

System

Menu Language

MENU m : T

Menu Language

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstil menusproget.

― En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.

101

Multi Control

MENU m : T

Multi Control

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af indstillinger for Multi Control

ID Setup

Tildel et sæt et ID. (Område: 0~99)

Tryk på eller for at vælge et nummer, og tryk på .

ID Input

Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet.

Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.

102

Time

MENU m : T

Time

ENTER

Time

Clock Set

Sleep Timer Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan konfigurere

Clock Set

og

Sleep Timer

. Du kan også indstille produktet til automatisk at tænde eller slukke på et bestemt tidspunkt vha. funktionen

Timer

.

Clock Set

Indstil uret for at bruge de forskellige timerfunktioner i produktet.

Clock Set

Indstil

Date

og

Time

.

Vælg

Clock Set

. Vælg

Date

eller

Time

, og tryk derefter på .

Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til at flytte fra ét indtastningsfelt til det næste. Tryk på , når du er færdig.

― Du kan indstille

Date

og

Time

direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.

Sleep Timer

Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.

(

Off

/

30 min.

/

60 min.

/

90 min.

/

120 min.

/

150 min.

/

180 min.

)

― Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på

. Hvis du vil annullere

Sleep Timer

, skal du vælge

Off

.

103

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

On Timer

Angiv

On Timer

, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.

Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.

On Timer

: Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det aktuelle klokkeslæt først.

(

On Timer 1

~

On Timer 7

)

― Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge

On Timer

.

Setup

: Vælg

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

eller

Manual

. Hvis du vælger

Manual

, kan du vælge de dage, hvor

On Timer

skal tænde for produktet.

― Markeringen angiver de dage, du har valgt.

Time

: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.

Volume

: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.

Source

: Vælg en indgangskilde efter eget valg.

104

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

Off Timer

Indstil off-timeren (

Off Timer

) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (

Off Timer 1

~

Off Timer 7

)

― Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge

Off Timer

.

Setup

: Vælg

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

eller

Manual

. Hvis du vælger

Manual

, kan du vælge de dage, hvor

Off Timer

skal slukke for produktet.

― Markeringen angiver de dage, du har valgt.

Time

: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.

Holiday Management

Timer

bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.

Add

: Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.

Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne / , og klik på knappen

Save

.

Perioden føjes til listen med ferier.

-

Start

: Angiv feriens startdato.

-

End

: Angiv feriens slutdato.

-

Delete

: Slet alle elementer på listen med ferier.

Vælg

Delete

. Meddelelsen "

Delete all holidays?

" vises.

Vælg

Yes

. Alle ferier bliver slettet.

Apply

: Indstil

On Timer

og

Off Timer

for ikke at aktivere offentlige fridage.

-

Tryk på for at vælge de

On Timer

- og

Off Timer

-indstillinger, som du ikke vil aktivere.

-

Den valgte

On Timer

og

Off Timer

vil ikke blive aktiveret.

105

Eco Solution

MENU m : T

Eco Solution

ENTER

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Auto Power Off

Off

Off

Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Energy Saving

Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Eco Sensor

For at forbedre strømbesparelsen tilpasses billedindstillingerne automatisk til lyset i lokalet.

Off

/

On

― Hvis du justerer indstillingen for

Backlight

under

Picture

, mens

Eco Sensor

er aktiveret, deaktiveres

Off

.

Min. Backlight

: Når

Eco Sensor

er

On

, kan du manuelt justere skærmens minimale lysstyrke.

― Hvis

Eco Sensor

er

On

, kan lysstyrken ændre sig (blive en smule mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende lysintensitet. Du kan kontrollere skærmens minimumlysstyrke med funktionen

Min. Backlight

.

Auto Power Off

Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører ved en knap på produktet inden for 4 timer, for at undgå overophedning.

Off

/

On

106

Screen Burn Protection

MENU m : T

Screen Burn Protection

ENTER

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Off

Off

Off

Off

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

For at reducere risikoen for skærmefterbilleder er denne enhed udstyret med

Pixel Shift

-teknologi til forhindring af skærmefterbilleder.

Pixel Shift

flytter billedet en lille smule på skærmen.

Med indstillingen

Pixel Shift Time

kan du programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i minutter.

Pixel Shift

Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.

Horizontal

: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.

Vertical

: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.

Time

: Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.

Tilgængelige indstillinger og optimale indstillinger for Pixel Shift.

Tilgængelige indstillinger Optimale indstillinger

Horizontal (pixels) 0

~

4 4

Vertical (pixels) 0

~

4 4

Time (minutter) 1 min.

~

4 min.

4 min.

― Værdien for

Pixel Shift

kan variere, afhængigt af produktstørrelsen (tommer) og tilstanden.

― Hvis der bliver vist et stillbillede eller et

4:3

-output i en længere periode, kan det forårsage skærmefterbilleder. Dette er ikke en defekt ved produktet.

― Denne funktion er ikke tilgængelig i

Screen Fit

-tilstand.

107

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

Off

Off

Off

Timer

Du kan indstille timeren for

Screen Burn Protection

.

Pixel Shift

-funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.

Off

Repeat

: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i

Mode

ved angivne tidsintervaller (

Period

).

Period

og

Time

kan konfigureres, når

Repeat

er valgt.

Interval

: Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i

Mode

for en angivet tidsperiode (fra

Start Time

til

End Time

).

― Indstillingen aktiveres kun, når

Clock Set

er konfigureret.

Mode

: Vælg et skærmbeskyttelsesmønster til visning.

-

Pixel

: Pixels på skærmen skifter hele tiden til sort.

-

Rolling Bar

: En vertikal skyder, der kan rykkes fra venstre til højre.

-

Fading Screen

: Hele skærmen bliver lysere, og derefter mørkere.

― Mønstrene for

Rolling Bar

og

Fading Screen

vises kun én gang, uanset den angivne gentagelsestidsperiode.

Period

: Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen

Screen Burn Protection

.

-

Hour 1

~

Hour 10

― Indstillingen aktiveres kun, når

Repeat

er valgt for

Timer

.

Time

: Angiv den varighed, hvor funktionen

Screen Burn Protection

skal være aktiveret.

-

sec 10

~

sec 50

― Indstillingen aktiveres kun, når

Pixel

er valgt for

Mode

.

Start Time

: Indstil starttidspunktet for at aktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Interval

er valgt for

Timer

.

End Time

: Indstil sluttidspunktet for at deaktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Interval

er valgt for

Timer

.

108

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

Off

Off

Off

Immediate Display

Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.

Off

/

Pixel

/

Rolling Bar

/

Fading Screen

Side Gray

Når skærmen indstilles til billedformatet

4:3

, skal du tilpasse de hvide margeners lysstyrke for at beskytte skærmen.

Off

/

Light

/

Dark

109

Ticker

MENU m : T

Ticker

ENTER

System

Screen Burn Protection

Ticker

Video Wall

Source AutoSwitch Settings

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.

Off

/

On

Message

,

Time

,

Position

,

Motion

og

Font Options

er kun aktiveret, når

Ticker

er indstillet til

On

.

Message

: Indtast en besked, der skal vises på skærmen.

Time

: Indstil

Start Time

og

End Time

for visning af en

Message

.

Position

: Vælg den retning, du vil have vist en

Message

i

Horizontal

og

Vertical

.

-

Horizontal

(

Left

/

Center

/

Right

)

-

Vertical

(

Up

/

Middle

/

Down

)

Motion

: Angiv

Direction

og

Speed

for visning af en

Message

.

-

Motion

(

Off

/

On

)

-

Direction

(

Left

/

Right

/

Up

/

Down

)

-

Speed

(

Slow

/

Normal

/

Fast

)

Direction

og

Speed

aktiveres kun, når

Motion

er indstillet til

On

.

Font Style

: Angiv beskedens

Size

og

Font Color

.

110

Video Wall

MENU m : T

Video Wall

ENTER

Video Wall

Video Wall

· Format

·

Horizontal

· Vertical

·

Screen Position

On

Full

1

1

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

-

Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.

-

Indstillingen

Video Wall

aktiveres kun, når

PIP

er indstillet til

Off

.

-

Hvis der er sammenkoblet mere end fire skærme vandret og lodret, anbefales det, at du anvender en XGA-indgangsopløsning (1024 x 768) eller højere for at forhindre et mørkt billede pga. forringelse af kontrasten eller farveintensiteten.

Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.

Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.

Video Wall

Du kan aktivere eller deaktivere

Video Wall

.

Vælg

On

for at organisere en videovæg.

Format

Vælg et format til visning af billeder på flere skærme.

Full

: Viser fuldskærmsbilleder.

Natural

: Viser billeder med den originale opløsning uden at forstørre eller reducere.

― Indstillingen

Format

aktiveres kun, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

Horizontal

Denne funktion opdeler automatisk skærmen i overensstemmelse med det angivne antal horisontale skærme.

Indtast antallet af horisontale skærme.

Den horisontale skærm bliver automatisk opdelt i overensstemmelse med det indtastede antal.

Der kan højst anvendes 15 skærme horisontalt.

― Skærmen kan højst opdeles på 100 skærme (horisontalt og vertikalt antal multipliceret). Eksempel: Hvis det horisontale antal er indstillet til 15, kan højst 6 vertikale skærme knyttes til arrangementet. Og tilsvarende: Hvis det vertikale antal er indstillet til 15, kan højst 6 horisontale skærme knyttes til arrangementet.

― Indstillingen

Horizontal

aktiveres kun, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

111

Video Wall

Video Wall

·

Format

·

Horizontal

·

Vertical

·

Screen Position

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

On

Full

1

1

Vertical

Denne funktion opdeler automatisk skærmen i overensstemmelse med det angivne antal vertikale skærme.

Indtast antallet af vertikale skærme.

Den vertikale skærm bliver automatisk opdelt i overensstemmelse med det indtastede antal.

Der kan højst anvendes 15 skærme vertikalt.

― Skærmen kan højst opdeles på 100 skærme (horisontalt og vertikalt antal multipliceret). Eksempel: Hvis det horisontale antal er indstillet til 15, kan højst 6 vertikale skærme knyttes til arrangementet. Og tilsvarende: Hvis det vertikale antal er indstillet til 15, kan højst 6 horisontale skærme knyttes til arrangementet.

― Indstillingen

Vertical

aktiveres kun, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

Screen Position

Du kan tilpasse arrangementet af opdelte skærme ved at flytte skærme, identificeret med et tal, med funktionen

Screen

Position

.

Vælg

Screen Position

for at vise arrangementet af skærme (identificeret med et tal), angivet i henhold til de

Horizontal

eller

Vertical

indstillinger. For at tilpasse arrangementet: Flyt et tal (en skærm) med piltasterne på fjernbetjeningen, og tryk på .

― Der kan højst arrangeres 100 skærme i

Screen Position

.

― Indstillingen

Screen Position

aktiveres kun, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

― Vinduet

Screen Position

vises kun, når

Horizontal

og

Vertical

er konfigureret.

112

Source AutoSwitch Settings

MENU m : T

Source AutoSwitch Settings

ENTER

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

· Primary Source Recovery

· Primary Source

· Secondary Source

On

Off

All

PC

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Hvis du tænder skærmen med

Source AutoSwitch On

, og det forrige videovalg ikke er aktivt, vil skærmen automatisk søge efter forskellige videoindgange for den aktive video.

Source AutoSwitch

Når

Source AutoSwitch

er

On

, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.

Valgmuligheden

Primary Source

aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.

Secondary Source

-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.

Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to søgninger for en aktiv kilde. Hver søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til den første indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.

Når valgmuligheden

Primary Source

er indstillet til

All

, søger skærmen alle videokildeindgangene to gange i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.

Primary Source Recovery

Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er tilsluttet.

― Funktionen

Primary Source Recovery

deaktiveres, hvis

Primary Source

er indstillet til

All

.

Primary Source

Angiv

Primary Source

for den automatiske indgangskilde.

Secondary Source

Angiv

Secondary Source

for den automatiske indgangskilde.

113

Change PIN

MENU m : T

Change PIN

ENTER

System

Change PIN

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Skærmen

Change PIN

vises.

Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i

Enter New PIN

. Indtast de 4 cifre igen i

Confirm New PIN

.

Når bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på knappen

Close

. Produktet har gemt din nye PIN-kode.

114

General

MENU m : T

General

ENTER

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Standby Control

Lamp Schedule

On

Off

Off

Off

Off

Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Max. Power Saving

Slukker produktet for at reducere strømforbruget, efter at computeren har stået ubenyttet i et angivet tidsrum.

Off

/

On

― Kun tilgængelig i

PC

,

HDMI

-tilstand.

Game Mode

Når du tilslutter en spillekonsol som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge spiltilstand.

Off

/

On

― Sikkerhedsforanstaltninger og begrænsninger for

Game Mode

Hvis du vil frakoble spillekonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed, skal du indstille

Game Mode

til

Off

i konfigurationsmenuen.

Game Mode

er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til

PC

.

― Hvis

Game Mode

er indstillet til

On

.

Picture Mode

er indstillet til

Standard

, og

Sound Mode

er indstillet til

Movie

.

Auto Power

Aktivering af denne mulighed slukker automatisk for produktet, hvis strømkablet er tilsluttet.

Off

/

On

Safety Lock

Indstiller sikkerhedslåsen.

Off

/

On

Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på fjernbetjeningen, låses af funktionen

Safety Lock

.

Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på knappen LOCK og derefter angive adgangskoden

(standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).

115

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Standby Control

Lamp Schedule

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Off

Off

Off

On

Off

Off

Standby Control

Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.

Auto

Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også selvom der er sluttet en kildeenhed til skærmen.

Meddelelsen

No Signal

bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.

On

Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.

Off

Meddelelsen

No Signal

bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.

― Indstillingen

Standby Control

aktiveres kun, når

Source List

er indstillet til

PC

,

HDMI

.

― Hvis

No Signal

vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere kabeltilslutningen.

Lamp Schedule

Giver mulighed for at justere Lamp-værdien til en brugerdefineret værdi til et angivet tidspunkt i MDC-tilstand.

Off

/

On

116

General

OSD Display

Power On Adjustment

Temperature Control

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

0 sec

77

OSD Display

Viser eller skjuler et menupunkt på skærmen.

Source OSD

/

No Signal OSD

/

MDC OSD

Power On Adjustment

Du kan indstille en opvarmningstid for skærmen, som der tændes efter, når du trykker på tænd/sluk-knappen. (Område: 0 – 50 sekunder)

― En opvarmningstid, der er for kort, kan beskadige produktet pga. overspænding.

Temperature Control

Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturområde.

Standardtemperaturen er indstillet til 77 C.

Den anbefalede driftstemperatur for dette produkt er 75-80 C (baseret på en omgivende temperatur på 40 C).

― Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgrænse. Hvis temperaturen fortsætter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.

117

Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU m : T

Anynet+ (HDMI-CEC)

ENTER

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

On

Yes

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

-

Funktionerne

Anynet+ (HDMI-CEC)

fungerer ikke sammen med andre producenters produkter.

-

Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilslutter Anynet+-eksterne enheder i brugervejledningen til den pågældende enhed.

-

Du kan kun tilslutte én modtager (hjemmebiograf).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en funktion, som gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan kun bruges med Samsung-enheder, der har Anynet+funktionen. Du kan kontrollere, om din Samsung-enhed har denne funktion, ved at se, om der er et Anynet+-logo på det.

― Du kan kun kontrollere

Anynet+

-enheder ved hjælp af produktets fjernbetjening, ikke knapperne på produktet.

― Produktets fjernbetjening fungerer muligvis ikke under bestemte forhold. Hvis det sker, skal du vælge

Anynet+

-enheden igen.

Anynet+

fungerer, når den AV-enhed, der understøtter

Anynet+

, er på standby eller er tændt.

― I

PIP

-tilstand fungerer

Anynet+

kun, når der er tilsluttet en AV-enhed som primær skærm. Det fungerer ikke, hvis AVenheden er tilsluttet som sekundær skærm.

Anynet+

understøtter op til 12 AV-enheder i alt. Bemærk, at du kan tilslutte op til 3 enheder af samme type.

Menuen Anynet+

Menuen

Anynet+

ændres, afhængigt af typen og status for de Anynet+-enheder, der er sluttet til produktet.

Menuen Anynet+

View PC

Beskrivelse

Ændrer

Anynet+

-tilstand til

PC

-tilstand.

Device List

(enhedsnavn) MENU

(enhedsnavn) Tools

Viser Anynet+-enhedslisten.

Viser menuen for den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvd-afspiller, vises dvd-menuen for dvd-afspilleren.

Viser værktøjsmenuen for den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvdafspiller, vises værktøjsmenuen for dvd-afspilleren.

― Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enheden.

(enhedsnavn) Title Menu

Viser titelmenuen for disken i den tilsluttede enhed. Hvis der f.eks. er tilsluttet en dvdafspiller, vises titelmenuen for filmen i dvd-afspilleren.

― Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enheden.

118

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

On

Yes

Auto Turn Off

Indstiller automatisk en

Anynet+

-enhed til

Off

, når produktet slukkes.

No

/

Yes

― Hvis

Auto Turn Off

er indstillet til

Yes

, slukkes kørende eksterne enheder, så snart du slukker for produktet.

― Aktiveres muligvis ikke, afhængigt af produktet.

Skift mellem Anynet+-enheder

1

Tryk på knappen TOOLS, vælg

Anynet+ (HDMI-CEC)

, og tryk derefter på .

2

Vælg

Device List

, og tryk derefter på knappen .

Hvis du ikke kan finde en enhed, du vil bruge, skal du vælge

Refresh

for at opdatere listen.

3

Vælg en enhed, og tryk derefter på knappen . Du kan skifte til den valgte enhed.

― Menuen

Device List

vises kun, når du indstiller

Anynet+ (HDMI-CEC)

til

On

i menuen

System

.

― Skiftet til den valgte enhed kan tage op til 2 minutter. Du kan ikke annullere skiftet, mens det er i gang.

― Hvis du har valgt en Anynet+-enhed ved at trykke på knappen SOURCE og derefter vælge indgangskilden, kan du ikke bruge Anynet+-funktionen.

― Sørg for at tilslutte en

Anynet+

-enhed ved hjælp af

Device List

.

119

Fejlsøgning for Anynet+

Problem

Anynet+ fungerer ikke.

Jeg vil starte Anynet+.

Jeg vil afslutte Anynet+.

Meddelelsen “ Connecting to

Anynet+ device ...

” vises på skærmen.

Anynet+-enheden afspiller ikke.

Mulig løsning

Kontrollér, om enheden er en Anynet+-enhed. Anynet+-systemet understøtter kun Anynet+-enheder.

Du kan kun tilslutte én modtager (hjemmebiograf ).

Kontrollér, om Anynet+-enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.

Kontrollér tilslutningen af Anynet+-enhedens video-/lyd-/HDMI-kabel.

Kontrollér, om

Anynet+ (HDMI-CEC)

er indstillet til

On

i menuen for opsætning af Anynet+.

Kontrollér, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+.

Anynet+ fungerer ikke i visse situationer. (startopsætning)

Hvis du har fjernet og derefter tilsluttet HDMI-kablet igen, skal du sørge for at søge efter enheder igen eller slukke og tænde for produktet igen.

Kontrollér, om Anynet+-funktionen på Anynet-enheden er aktiveret.

Kontrollér, om Anynet+-enheden er korrekt sluttet til produktet, og kontrollér, om

Anynet+ (HDMI-CEC)

er indstillet til

On

i menuen

Anynet+ System

.

Tryk på knappen TOOLS for at få vist menuen

Anynet+

, og vælg den ønskede menu.

Vælg

View PC

i menuen

Anynet+

.

Tryk på knappen SOURCE på produktets fjernbetjening, og vælg en enhed, der ikke er en Anynet+-enhed.

Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.

Brug fjernbetjeningen, når produktet har fuldført Anynet+-konfigurationen eller har afsluttet skift til Anynet+.

Du kan ikke bruge spilfunktionen, når startopsætningen er i gang.

120

Problem

Den tilsluttede enhed vises ikke.

Produktlyden udsendes ikke via modtageren.

Mulig løsning

Kontrollér, om enheden understøtter Anynet+-funktionerne eller ej.

Kontrollér, om HDMI-kablet er korrekt tilsluttet eller ej.

Kontrollér, om

Anynet+ (HDMI-CEC)

er indstillet til

On

i menuen

Anynet+ System

.

Søger efter Anynet+-enheder igen.

Anynet+ kræver en HDMI-forbindelse. Sørg for, at enheden er tilsluttet til produktet med et HDMI-kabel.

Nogle HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+-funktioner.

Hvis forbindelse afsluttes på grund af strømsvigt eller frakobling af HDMI-kablet, skal du gentage enhedsscanningen.

Tilslut det optiske kabel mellem produktet og modtageren.

121

Magic Clone

MENU m : T

Magic Clone

ENTER

Magic Clone

Clone to USB

Clone From USB

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Reset System

MENU m : T

Reset System

ENTER

System

Reset System

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Eksporter produktindstillingerne til en USB-enhed, eller indlæs indstillingerne via en USB-enhed.

Denne indstilling er nyttig, når du tildeler de samme indstillinger til flere produkter.

Clone to USB

: Kopier produktindstillingerne til en USB-enhed.

Clone From USB

: Tildel de indstillinger, der er gemt på en USB-enhed, til produktet.

-

Når konfigurationen er afsluttet, genstartes produktet automatisk.

― Indstillingen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis USB-enheden indeholder en anden fil end en konfigurationsfil.

― Bekræft, at USB-enheden fungerer korrekt, før du kører konfigurationen.

― Indstillingen er ikke tilgængelig for produkter med samme

Model Code

og

Software Version

.

Gå til

Support Contact Samsung

, og find produktets

Model Code

og

Software Version

.

Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.

122

Reset All

MENU m : T

Reset All

ENTER

System

Reset All

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

PC Module Power

MENU m : T

PC Module Power

ENTER

System

PC Module Power

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

-

PC

modul: Henviser til netværksmoduler.

Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.

Pc-modulet kan tændes eller slukkes separat fra LFD'en.

Synced Power-On

Hvis du vil tænde pc-modulet uden at tænde LFD'en, skal du vælge

Off

.

Off

/

On

Synced Power-Off

Hvis du vil slukke LFD'en uden at slukke pc-modulet, skal du vælge

Off

.

Off

/

On

123

Kapitel 09

Support

-

Current Version

: Dette er den softwareversion, der allerede er installeret i produktet.

Software Update

MENU m : T

Software Update

ENTER

I menuen

Software Update

kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.

― Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.

― Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du nemt at angive dem igen efter opgraderingen.

By USB

Hvis du vil foretage en softwareopdatering via en USB-enhed, skal du kontakte kundeservicecenteret.

Contact Samsung

MENU m : T

Contact Samsung

ENTER

Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.

Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.

Contact Samsung

, og find produktets

Model Code

og

Software Version

.

124

Kapitel 10

Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt

Samsungs kundeservicecenter.

Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pcsystemet, videocontrolleren og kablet.

Afprøvning af produktet

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.

1

Sluk for både pc'en og for produktet.

2

Fjern alle kabler fra produktet.

3

Tænd for produktet.

4

Hvis

No Signal

vises, fungerer produktet normalt.

Kontrol af opløsning og frekvens

Not Optimum Mode

vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning

(se Understøttede opløsninger).

125

Kontroller følgende.

Installationsforhold (Pc-tilstand)

Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.

Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og computeren.

Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.

De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.

Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.

Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.

(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.

Skærmforhold

No Signal vises på skærmen (se "Tilslutning til en pc").

Not Optimum Mode vises.

Billederne på skærmen virker forvrængede.

Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.

Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel

Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og frekvens.

Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i overensstemmelse med produktspecifikationerne.

Kontroller kabeltilslutningen til produktet

Juster

Coarse

og

Fine

.

Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.

Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.

126

Skærmforhold

Skærmen virker ustabil og rystende.

Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.

Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.

Skærmfarven er ikke ensartet.

Hvid ser ikke rigtig hvid ud.

Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.

Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område, der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.

Juster

Brightness

og

Contrast

.

Gå til

Picture

, og juster indstillinger for

Color Space

.

Gå til

Picture

, og juster indstillinger for

White Balance

.

Produktet er i strømbesparende tilstand.

Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Lydforhold

Der er ikke nogen lyd.

Lydstyrken er for lav.

Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.

Kontroller lydstyrken.

Juster lydstyrken.

Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.

127

Fjernbetjeningsforhold

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Lydkildeforhold

Der høres en bippende lyd, når min pc starter.

Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).

Kontroller, om batterierne er brugt op.

Kontroller for strømfejl.

Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.

Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.

Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.

128

Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

Spørgsmål & svar

Spørgsmål

Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

Hvordan kan jeg ændre opløsningen?

Svar

Indstil frekvensen på dit grafikkort.

Windows XP: Gå til Kontrolpanel Udseende og temaer Skærm Indstillinger

Avanceret Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel Skærm Indstillinger Avanceret Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger Personlige

indstillinger Skærmindstillinger Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

Windows 7: Gå til Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger Skærm Juster

opløsning Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

Windows 8: Gå til Indstillinger Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger

Skærm Juster opløsning Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i

Skærmindstillinger.

Windows XP: Gå til Kontrolpanel Udseende og temaer Skærm Indstillinger, og juster opløsningen.

Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel Skærm Indstillinger, og juster opløsningen.

Windows Vista: Gå til Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger Personlige

indstillinger Skærmindstillinger, og juster opløsningen.

• Windows 7: Gå til Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger Skærm

Juster opløsning, og juster opløsningen.

Windows 8: Gå til Indstillinger Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger

Skærm Juster opløsning, og juster opløsningen.

129

Spørgsmål

Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?

Svar

Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel Udseende og temaer

Skærm Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel Skærm Indstillinger

for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel Udseende og personlige

indstillinger Personlige indstillinger Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS

OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel Udseende og personlige

indstillinger Personlige indstillinger Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS

OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger Kontrolpanel Udseende og

personlige indstillinger Personlige indstillinger Indstillinger for pauseskærm eller

BIOS SETUP på pc'en.

130

Kapitel 11

Specifikationer

1

Størrelse

2

Visningsområde

H

V

3

Mål (B x H x D)

D

B

H

Generelt

Modelnavn

Panel

Mål (B x H x D)

Vægt (uden fod)

VESA

Skærmfarve

Synkronisering

Opløsning

Maksimal pixelclock

Strømforsyning

Størrelse

Visningsområde

Horisontal frekvens

Vertikal frekvens

Optimal opløsning

Maksimal opløsning

ED65C

Klasse 65 (64,5" / 163 cm)

1431,4 (H) x 806,5 (V) mm

ED75C

Klasse 75 (75" / 189 cm)

1653,3 (H) x 931,3 (V) mm

1467,5 x 848,0 x 65,0 mm 1675,0 x 958,5 x 65,0 mm

26,8 kg

400 x 400 mm

10bit(dithering), 1,07 mia

30 ~ 81 kHz

48 ~ 75 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

28,8 kg

148,5 MHz (analog, digital)

Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.

131

Modelnavn

Signalforbindelser Indgang

ED65C ED75C

PC D-Sub, HDMI, Audio In, RS232C In, USB(Service Only), External Ambient Sensor, PIM (Plugable In Module-Option)

Miljømæssige overvejelser

Udgang

I drift

Audio Out, RS232C Out

Temperatur: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende

Opbevaring

Temperatur: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)

Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

― Plug-and-Play

Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne.

Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.

― Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

― Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.

132

Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

Strømsparer Normal drift

Nominel effekt

Typisk Maks.

Energisparetilstand

(SOG-signal:understøtter ikke DPM-tilstanden)

Slukket Slukket

(Tænd/sluk-knap fra)

Strømindikator

Fra Blinker Til Til

ED65C 215 W 180 W 235 W 1 W 1 W 0 W

ED75C 280 W 247 W 310 W 1 W 1 W 0 W

― Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.

― SOG (Sync On Green) understøttes ikke.

― For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.).

133

-

Horisontal frekvens

Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

-

Vertikal frekvens

Produktet viser et enkelt billede flere gange pr. sekund (som et fluorescerende lys) for at vise det, brugeren ser. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.

Forudindstillede timertilstande

― Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.

Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.

Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Opløsning

IBM, 720 x 400

Horisontal frekvens

(kHz)

31,469

Vertikal frekvens

(Hz)

70,087

Pixelclock

(MHz)

28,322

Synkroniseringspolaritet

(H/V)

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

37,861

37,500

35,156

37,879

35,000

49,726

68,681

31,469

48,077

46,875

48,363

72,809

75,000

56,250

60,317

66,667

74,551

75,062

59,940

72,188

75,000

60,004

31,500

31,500

36,000

40,000

30,240

57,284

100,000

25,175

50,000

49,500

65,000

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

134

Opløsning

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Horisontal frekvens

(kHz)

56,476

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

60,023

45,000

63,981

79,976

Vertikal frekvens

(Hz)

70,069

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

75,029

60,000

60,020

75,025

Pixelclock

(MHz)

75,000

78,750

74,250

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

Synkroniseringspolaritet

(H/V)

-/-

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

135

Kapitel 12

Appendiks

Kontakt SAMSUNG

― Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

NORTH AMERICA

U.S.A

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

CANADA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

MEXICO

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French) http://www.samsung.com

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421

4004-0000

800 - SAMSUNG (726-7864)

From mobile 02-24 82 82 00 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/cl

136

LATIN AMERICA

COLOMBIA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

01-8000112112

Bogotá: 6001272

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

98005420001

0-800-777-08 (Only from landline)

336-8686 (From HHP & landline) http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

137

LATIN AMERICA

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

URUGUAY

VENEZUELA

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG(726-7864)

40543733

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

051 133 1999

07001 33 11 , normal tariff

062 SAMSUNG (062 726 786)

8009 4000 only from landline

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

800 - SAMSUNG (800-726786)

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská

394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung

Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

70 70 19 70

0818 717100

800-7267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ee

138

EUROPE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 5 SAMSUNG bzw.

0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800 - SAMSUNG (726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **

* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)

** (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20-SAMSUNG(808 20 7267) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com

139

EUROPE

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

08008 SAMSUNG (08008 726 7864)

TOLL FREE No.

+381 11 321 6899

(old number still active 0700 7267864)

0800 - SAMSUNG(0800-726 786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)

00-800-500-55-500

0-800-614-40

+7-800-555-55-55 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French) http://www.samsung.com http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

140

CIS

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

1300 362 603

400-810-5858

(852) 3698 4698

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English) http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com

141

ASIA PACIFIC

PHILIPPINES

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

MENA

BAHRAIN

1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT

1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel

1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe

02-5805777

1800 - SAMSUNG (726-7864)

0800-329-999

0266-026-066

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

8000-4726

08000-726786

021-8255

800-22273

065777444

183-2255 (183-CALL)

080 100 2255 http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/Levant (English) http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

142

MENA

OMAN

QATAR

SAUDI ARABIA

SYRIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

ANGOLA

BOTSWANA

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

GHANA

KENYA

NAMIBIA

NIGERIA

SENEGAL

800 - SAMSUNG (726-7864)

800-2255 (800-CALL)

9200-21230

18252273

444 77 11

800 - SAMSUNG (726-7864)

91-726-7864

0800-726-000

7095- 0077

8000 0077

0800-10077

0302-200077

0800 545 545

8197267864

0800-726-7864

800-00-0077 http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com/sa (Arabic) http://www.samsung.com/Levant (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

143

AFRICA

SOUTH AFRICA

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

0860-SAMSUNG (726-7864 )

0685 88 99 00

0800 300 300

211350370 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

144

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

― Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt.

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.

Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)

Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.

Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.

Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.

Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.

Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.

Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.

Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget.

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.

Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.

Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.

At kunden har ombygget eller repareret produktet.

Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.

At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)

Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

― Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

145

Korrekt bortskaffelse

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten.

Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Mærkningen på batteriet, i brugervejledningen eller på emballagen indikerer, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EUdirektiv 2006/66.

Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne batteriet, og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller punktere batteriet. Hvis du planlægger at bortskaffe produktet, tager genbrugsstationen de korrekte forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, inkl. batteriet.

146

Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder

Bedste billedkvalitet

For at få den bedste billedkvalitet: Gå til kontrolpanelet på din pc, og juster opløsningen og opdateringshastigheden således. Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.

-

Opløsning: 65" ~ 75": FHD (1920x1080)

-

Vertikal frekvens (opdateringshastighed): 48 ~ 75 Hz

Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på -panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

-

Antallet af underpixels efter -paneltype: 6,220,800

Kør

Auto Adjustment

for at forbedre billedkvaliteten. Hvis der fortsat er støj, efter at auto-justering er kørt, skal du justere

Coarse

eller

Fine

.

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

-

Aktivér strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger produktet i længere tid.

I modsætning til CDT-skærme kan TFT-LCD-skærme (pga. panelets beskaffenhed) kun indstilles til én opløsning for at få den bedste billedkvalitet. Indstilling af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for din skærm.

147

Beskyttelse mod efterbilleder

Sort matrix

Kilde Adgang

TFT

Databus-linje

Port

Fælles elektrode (ITO)

Farvefilter

Hvad er efterbilleder?

Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere end 12 timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende krystaller.

En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere. Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.

Pixelelektrode

(ITO)

Lagringskondensator

(Cs)

― Den bedste måde at beskytte produktet mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller at sætte computeren eller systemet til at køre en pauseskærm, når produktet ikke bruges. Endvidere er garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.

Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand

-

Sluk for produktet i fire timer, når du har brugt det i 20 timer.

-

Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.

-

Gå til Egenskaber for skærm > Strømforsyning på pc'en, og indstil produktet til slukning efter behov.

-

Det anbefales at bruge en pauseskærm.

Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.

Almindelig farveændring

-

Brug to farver

Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.

Type 1

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

148

Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.

― Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.

― Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

Almindelig farveændring

-

Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.

Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

-

Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

-

Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.

Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers brug.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

149

Licens

Produceret på licens fra Dolby Laboratories.

Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

®

Premium Sound 5.1

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX

CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the

United States and other countries.

Licensbemærkninger vedr. Open Source

Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.

Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.

150

Terminologi

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p____ Hver af ovenstående scanningshastigheder henviser til antallet af effektive scanningslinjer, der bestemmer skærmopløsningen.

Scanningshastigheden indikeres som i (interlaced) eller p (progressiv), afhængigt af scanningsmetoden.

- Scanning

Scanning henviser til en proces med at sende pixels, der progressivt danner et billede. Et stort antal pixels giver et tydeligere og mere levende billede.

- Progressiv

I progressiv scanningstilstand scannes alle linjer med pixels én efter én

(progressivt) på skærmen.

- Interlaced

I interlaced scanningstilstand scannes først hver anden linje med pixels fra top til bund, hvorefter de resterende linjer med pixels (de linjer, der ikke blev scannet) bliver scannet.

Non-interlace tilstand (progressiv

scanning) og Interlace-tilstand____

Non-interlace tilstand (progressiv scanning) viser progressivt en horisontal linje fra top til bund på skærmen. Interlace tilstand viser først de ulige linjenumre og derefter de lige numre. Non-interlace tilstand anvendes hovedsageligt i pc-skærme, da den medfører en tydelig skærm, og interlace tilstand anvendes mest i tv.

Dot Pitch____ Produktet og skærmen består af røde, grønne og blå prikker.

En mindre afstand mellem prikkerne medfører en højere opløsning. Dot pitch henviser til den korteste afstand mellem prikker med samme farve. Dot pitch måles i millimeter.

Vertikal frekvens____ Produktet viser et enkelt billede mange gange pr. sekund (som et lysstofrør, der flimrer) for at gengive et billede, som brugeren kan se. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.

F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der vises 60 gange på ét sekund.

Horisontal frekvens____ Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

Kilde____ Indgangskilde henviser til en videokilde, der er sluttet til produktet, f.eks. et videokamera, en videooptager eller en dvd-afspiller.

Plug & Play____ Plug & Play er en funktion, der muliggør automatisk udveksling af informationer mellem en skærm og en pc, for at opnå det optimale visningsmiljø. Produktet anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.

Opløsning____ Opløsning er antallet af de horisontale prikker (pixels) og de vertikale prikker (pixels), der udgør en skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad. En højere opløsning gør det muligt at vise flere data på skærmen og er praktisk ved samtidig udførelse af flere opgaver.

Eksempel: En opløsning på 1920 X

1080 består af 1.920 horisontale pixels

(horisontal opløsning) og 1.080 vertikale pixels (vertikal opløsning).

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____Dette er en grænseflade, der kan sluttes til en digital lydkilde eller en High Definition-videokilde uden komprimering med et enkelt kabel.

Multiple Display Control (MDC)____

MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det muligt at styre flere skærme samtidig via en pc. Kommunikation mellem pc og skærm sker med RS232C (seriel datatransmission) og RJ45-kabler (LAN).

151

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 165.1 cm (65") 1920 x 1080 pixels LED 320 cd/m²
  • 6.5 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement