Samsung UD46E-C Brugermanual

Add to My manuals
96 Pages

advertisement

Samsung UD46E-C Brugermanual | Manualzz

Brugervejledning

UD46E-A UD46E-C UD46E-B UD55E-B

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

Indholdsfortegnelse

Inden produktet anvendes

Ophavsret 5

Sikkerhedsforanstaltninger 6

Symboler 6

Rengøring 6

Opbevaring 7

Elektricitet og sikkerhed 7

Installation 8

Betjening 10

Forholdsregler ved håndtering af panelet 13

Forberedelser

Kontrol med komponenterne 14

Komponenter 14

Dele 15

Eksternt sensorsæt 15

Bagside 16

Fjernbetjening 17

Tilslutning med et IR-stereokabel

(sælges separat) 19

Inden installation af produktet

(installationsvejledning) 20

Skift mellem stående og liggende visning 20

Ventilation 20

Mål 21

Installation af vægmonteringen 22

Klargøring før installation af vægmontering 22

Installation af vægmonteringen 22

Specifikationer til vægbeslag (VESA) 23

Fjernbetjening (RS232C) 24

Kabeltilslutning 24

Tilslutning 27

Kontrolkoder 28

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning 37

Kontroller inden tilslutning 37

Tilslutning til en pc 37

Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type) 37

Tilslutning med et DVI-kabel (digital type) 38

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel 38

Tilslutning med et HDMI-kabel 39

Tilslutning med et DP-kabel 39

Tilslutning til en videoenhed 40

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel 40

Tilslutning med et HDMI-kabel 41

Tilslutning til et lydsystem 41

Tilslutning af LAN-kablet 42

Tilslutning af netværksmodulet

(sælges separat) 43

MagicInfo 43

Skift af indgangskilden 45

Source 45

Brug af MDC

Installation/afinstallation af MDC-program 46

Installation 46

Afinstallation 46

Tilslutning til MDC 47

Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation) 47

Brug af MDC via Ethernet 48

Hjemmefunktion

Video Wall 50

Video Wall 50

Horizontal x Vertical 50

Screen Position 51

Format 51

Picture Mode 52

On/Off Timer 53

On Timer 53

Off Timer 53

Holiday Management 54

Network Settings 55

MagicInfo Player I 56

ID Settings 57

ID Settings 57

Device ID Auto Set 57

PC Connection Cable 57

2

Indholdsfortegnelse

More settings 58

Skærmjustering

Picture Mode 59

Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /

Color / Tint (G/R) 60

Color Temperature 60

White Balance 60

Gamma 60

Calibrated Value 60

Picture Options 61

Color Tone 61

HDMI Black Level 61

Dynamic Backlight 61

UHD COLOR 61

Picture Size 62

Picture Size 62

Zoom/Position 62

Resolution 62

Auto Adjustment 63

PC Screen Adjustment 63

Picture Off 63

Reset Picture 63

OnScreen Display

Display Orientation 64

Onscreen Menu Orientation 64

Source Content Orientation 64

Aspect Ratio 64

Screen Protection 65

Pixel Shift 65

Timer 65

Immediate Display 65

Side Gray 65

Message Display 66

Source Info 66

No Signal Message 66

MDC Message 66

Menu Language 66

Reset OnScreen Display 66

System

Setup 67

Time 68

Clock Set 68

DST 68

Sleep Timer 68

Power On Delay 68

MagicInfo I Source 68

Auto Source Switching 68

Auto Source Switching 68

Primary Source Recovery 68

Primary Source 69

Secondary Source 69

Power Control 69

Auto Power On 69

PC Module Power 69

Standby Control 69

Network Standby 69

Power Button 69

Eco Solution 70

Energy Saving 70

Eco Sensor 70

Screen Lamp Schedule 70

No Signal Power Off 70

Auto Power Off 70

Temperature Control 70

Change PIN 71

General 71

Security 71

HDMI Hot Plug 71

Reset System 71

Lydjustering

HDMI Sound 72

3

Indholdsfortegnelse

Sound on Video Call 72

Reset Sound 72

Support

Software Update 73

Contact Samsung 73

Go to Home 74

Video Wall 74

Picture Mode 74

On/Off Timer 74

Network Settings 74

MagicInfo Player I 74

ID Settings 74

More settings 74

Reset All 74

Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter 75

Afprøvning af produktet 75

Kontrol af opløsning og frekvens 75

Kontroller følgende. 76

Spørgsmål & svar 83

Specifikationer

Generelt 85

Strømsparer 87

Forudindstillede timertilstande 88

Appendiks

Ansvar for betalingsservice

(omkostning for kunderne) 91

Produktet er ikke defekt 91

En produktskade, som kunden har forårsaget 91

Andet 91

WEEE 92

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr) 92

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt 92

Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder 93

Bedste billedkvalitet 93

Beskyttelse mod efterbilleder 93

Licens 95

Terminologi 96

4

Kapitel 01

Inden produktet anvendes

Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis

-

(a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.

(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

-

(b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.

(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

5

Sikkerhedsforanstaltninger

Forsigtig!

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)

DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.

AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.

Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.

Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.

Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og vedligeholdelsesdokumentation.

Symboler

Advarsel!

Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.

Forsigtig!

Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.

Rengøring

― Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.

― Gør følgende ved rengøring.

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

1

Sluk produktet og computeren.

2

Afbryd strømkablet fra produktet.

― Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

3

Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.

Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.

!

Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

4

Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.

Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.

5

Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.

6

Tænd produktet og computeren.

Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

6

Opbevaring

På grund af egenskaberne i højglansprodukter kan det forårsage hvide pletter på produktet, hvis du bruger en UV-luftfugter i nærheden.

― Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).

Elektricitet og sikkerhed

― Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Advarsel!

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.

Overophedede stikkontakter kan medføre brand.

Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

!

!

Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

En løs forbindelse med medføre brand.

!

Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt

(kun isolerede type 1-enheder).

Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe strømledningen under en tung genstand.

Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.

Der kan opstå brand.

7

Forsigtig!

!

!

!

Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.

Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra

Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.

Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på strømknappen på fjernbetjeningen.

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

Installation

Advarsel!

Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

Der kan opstå brand.

Få en tekniker til at montere vægbeslaget.

Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.

Brug kun godkendte kabinetter.

Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

!

Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.

Børn kan blive kvalt.

!

8

!

Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.

Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Forsigtig!

!

Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

• Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.

Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

Produktet kan falde ned og beskadige børn.

Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil overflade.

Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt.

Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

!

SAMSUNG

!

Tab ikke produktet under flytning.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.

Skærmen kan blive beskadiget.

Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.

Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

Sæt produktet forsigtigt ned.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.

9

Betjening

Advarsel!

!

!

Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.

Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.

Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

!

!

Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

Børn kan komme alvorligt til skade.

Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.

!

Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på produktet.

Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.

Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

GAS

Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.

Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

10

!

100

Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

Det kan medføre eksplosion eller brand.

Forsigtig!

Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

!

Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet

(via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).

Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter

Samsungs servicecenter.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter

Samsungs servicecenter.

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

!

!

-_-

!

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.

Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.

Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

Dit syn kan forringes.

Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.

Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.

Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

11

!

!

!

Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.

Det kan lindre trætte øjne.

Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.

Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.

Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.

Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give personskader.

Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.

!

!

Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

For høj lyd kan føre til høreskader.

Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.

Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.

Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).

Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.

Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.

Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.

Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.

Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.

12

Forholdsregler ved håndtering af panelet

Stil ikke produktet som vist på billedet. Panelet er skrøbeligt og kan tage skade.

Læg produktet ned for at håndtere det som vist på billedet. (emballagen kan bruges).

!

Sørg for at bruge håndtagene på bagsiden, når du flytter produktet.

!

15 mm

Tag ikke fat i noget område af produkt, der befinder sig inden for 15 mm af fronten.

13

Kapitel 02

Forberedelser

Kontrol med komponenterne

-

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.

Billederne kan se anderledes ud end de faktiske komponenter.

Komponenter

― Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Hurtig opsætningsvejledning

Garantikort

(ikke til rådighed visse steder)

-

+

+

Batterier

(ikke til rådighed visse steder)

Fjernbetjening

Lovgivningsmæssig vejledning Strømkabel

DP-kabel Adapter RS232C(IN)

Holderring (4EA) / Skrue (4EA)

14

Dele

Eksternt sensorsæt

POWER

― Det eksterne sensorsæt indeholder en fjernbetjeningssensor, en lysstyrkesensor og funktionstaster. Hvis du monterer skærmen på en væg, kan du flytte det eksterne sensorsæt hen på siden af skærmen.

― Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Knapper

Fjernbetjeningssensor

Beskrivelse

Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på LCD-skærmen.

― Hold området mellem fjernbetjeningssensoren og fjernbetjeningen fri for forhindringer.

Lyssensor

Detekterer automatisk intensiteten af lyset omkring en valgt skærm og justerer skærmens lysstyrke.

Strømindikator

Strømindikatoren slukker, når produktet er tændt. Det blinker i strømsparetilstand.

Knappen POWER

Brug denne knap til at tænde og slukke for LCD-skærmen.

Knappen SOURCE

Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand.

Vælger den indgangskilde, som en ekstern enhed er tilsluttet til.

Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30 til højre eller venstre.

― Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.

― Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.

― Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.

15

Bagside

― Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan

ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Port

IR OUT

CONTROL IN

DVI IN (MAGICINFO)

HDMI IN 1, HDMI IN 2

DP IN

RGB IN

DP OUT (LOOPOUT)

AUDIO IN

AUDIO OUT

RS232C IN

RS232C OUT

RJ45

USB

Beskrivelse

Modtager fjernbetjeningssignalet via det eksterne sensorkort og sender signalet via LOOP OUT.

Leverer strøm til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra lysføleren.

DVI IN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.

MAGICINFO: Når du vil bruge MagicInfo, skal du sørge for at tilslutte DP-DVI-kablet.

Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.

Tilsluttes til en computer med et DP-kabel

Tilsluttes til en kildeenhed med et D-USB-kabel.

Tilsluttes til et andet produkt med et DP-kabel.

― Når skærmene tilsluttes via DP Loopout, anbefales det at anvende DPkablet, der fulgte med pakken.

― Denne port anvender en algoritme, som er specifik for UHD-opløsningens input og output. Denne port er ikke kompatibel med skærme, der har

FHD-indholdsspecifikke DP Loopout-porte. Det anbefales, at der oprettes forbindelse til loopout-porte mellem de samme modeller.

Modtaget lyd fra en computer via et lydkabel.

Sluttes til en kildeenheds lyd.

Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.

Tilslut til en USB-nøgle. (Kun til opdateringsformål)

16

Fjernbetjening

― Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

― En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.

Tænd for produktet.

Ikke tilgængelig.

Juster lydstyrken.

Skift indgangskilden.

Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til forrige menu.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Slukker for produktet.

Talknapper

Angiv adgangskoden i OSD-menuen.

Ikke tilgængelig.

Afbryd lyden.

Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på lydstyrkeknapperne (+ VOL -).

Anvend denne hurtigtast for at få adgang til

MagicInfo Player I

.

Denne hurtigtast er tilgængelig, når en netværksboks eller PIM (Plug In Module) er tilsluttet.

Startknap til

Go to Home

.

-

Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

17

Lynvalg af de mest anvendte funktioner.

TOOLS INFO

Gå tilbage til forrige menu.

Indstiller sikkerhedslåsen.

Hvis flere produkter er tilsluttet gennem funktionen

Video Wall

, skal du trykke på knappen

SET og angive et produkt-id med talknapperne.

Du kan styre produktet ved hjælp af fjernbetjeningen.

Du kan annullere en angivet værdi med

SET-tasten og styre alle tilsluttede produktet ved hjælp af fjernbetjeningen.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Vis informationer om den aktuelle indgangskilde.

Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu, eller juster indstilling for en mulighed.

Bekræft et menuvalg.

Afslut den eksisterende menu.

Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt indstillingerne

PC

,

DVI

,

HDMI

eller

DisplayPort

.

Ikke tilgængelig.

-

Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.

Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen

18

Tilslutning med et IR-stereokabel

(sælges separat)

Sørg for at tilslutte den eksterne sensor, mens produktet er slukket. Tænd derefter for produktet.

Styring af flere skærmprodukter via fjernbetjeningen

Slut porten IR OUT på produktet til porten IR / AMBIENT SENSOR IN på det andet skærmprodukt ved hjælp af det særlige stereokabel.

En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod produkt

1

modtages af både skærmprodukt

1

og

2

.

― Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.

IR OUT

Styring af flere skærmprodukter via et eksternt sensorsæt (sælges separat)

En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod produkt

1

(som det eksterne sensorsæt er sluttet til), modtages af både skærmprodukt

1

og

2

.

― Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.

POWER

SOURCE

1

IR /AMBIENT

SENSOR IN

IR OUT

IR /AMBIENT

SENSOR IN

1

2

IR /AMBIENT

SENSOR IN

2

19

Inden installation af produktet

(installationsvejledning)

For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.

Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.

Ellers kan det falde ned og medføre personskade.

Sørg for at installere det angivne vægbeslag.

Skift mellem stående og liggende visning

― Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

Roter produktet med uret for at anvende det lodret (portrættilstand).

Ventilation

Installation på en lodret væg

A Mindst 40 mm

B Omgivende temperatur: Under 35 C

Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende A-temperatur ikke overstiger 35 C.

A

B

Figur 1.1 Set fra siden

20

B

A

E

C

Figur 1.2 Set fra siden

Figur 1.3 Set fra siden

D D

Installation på en skrå væg

― Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

Plan

A Mindst 40 mm

B Mindst 70 mm

C Mindst 50 mm

D Mindst 50 mm

E Omgivende temperatur: Under 35 C

― Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 C.

Mål

2

1

3

4

5

Enhed: mm

Modelnavn

1

1 2

1018,3

2 3

572,9

3 4

576,6

4 5

97,4 UD46E-A

UD46E-C

UD46E-B

1022,1

1024

1022,1

1018,3

1018,3

572,9

572,9

578,6

576,6

113,6

97,4

UD55E-B 1213,5 1209,8 680,6 684,3 96,6

― Ikke alle tegninger har det korrekte målestoksforhold. Nogle mål kan ændres uden forudgående varsel. Kontroller målene, før du monterer produktet. Der tages forbehold for typografiske fejl og trykfejl.

21

Installation af vægmonteringen

1

Klargøring før installation af vægmontering

Brug holderringen, hvis du vil installere en vægmontering fra en anden fabrikant (

1

).

Installation af vægmonteringen

Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.

Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.

Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.

22

Specifikationer til vægbeslag (VESA)

― Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet.

Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.

Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre alvorlige kvæstelser.

Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen, medfølger.

Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.

I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.

Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til produktet.

Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.

Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.

Enhed: mm

Modelnavn VESAskruehulspecifikationer

(A * B) i mm

Standardskrue Antal

UD46E-A / UD46E-C / UD46E-B

/ UD55E-B

600 x 400 M8 4

― Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk stød.

23

Fjernbetjening (RS232C)

Kabeltilslutning

RS232C-kabel

Grænseflade

Ben

Bithastighed

Databit

Paritet

Stopbit

Flow-kontrol

Maks. længde

RS232C (9 bens)

TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)

9600 bps

8 bit

Ingen

1 bit

Ingen

15 m (kun skærmet type)

Benlayout

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Ben

1

2

6 7 8 9

Signal

Detekter bærebølge

Modtagede data

Afsendte data

Klargør dataterminal

Signaljord

Klargør datasæt

Send anmodning

Parat til at sende

Ringeindikator

24

RS232C-kabel

Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Hun Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO

STIK

(3,5ø)

3

2

1

-P2-

LAN-kabel

Benlayout

6

7

8

4

5

2

3

1

Ben nr.

1 2 3 4 5 6 7 8

Standardfarve

Hvid og orange

Orange

Hvid og grøn

Blå

Hvid og blå

Grøn

Hvid og brun

Brun

Signal

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

25

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Stik: RJ45

Direkte LAN-kabel (PC til HUB)

HUB

P2

RJ45

P1

P1

P2

RJ45 MDC

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

LAN-krydskabel (PC til PC)

RJ45

P1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signal

RX+

RX-

TX+

TX-

26

Tilslutning

― Sørg for, at du tilslutter hver adapter til den korrekte RS232C IN eller OUT port på produktet.

Tilslutning 1

Tilslutning 2

RJ45

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

Tilslutning 3

RJ45

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

27

Kontrolkoder

Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA Kommandotype 0

Kontrol (kontrolkommandoen Set)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA Kommandotype 1

7

8

9

2

3

4

5

6

Kommando

Nr.

Kommandotype

1

Strømstyring

Lydstyrke

Styring af indgangskilde

Styring af skærmtilstand

Styring af skærmstørrelse

Styring af autojustering (PC, kun

BNC)

Styring af tilstanden Videovæg

Sikkerhedslås

Videovæg til

0x5C

0x5D

0x84

Kommando

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3D

Data

Værdi

0~1

0~1

0~1

Tjeksum

Værdiområde

0~1

-

0~100

-

0~255

0

Nr.

10

Kommandotype

Brugerstyring af videovæg

Kommando

0x89

Værdiområde

-

Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.

F.eks. Tænd & ID=0

Header

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalængde

1

Data 1

"Power"

Tjeksum

Header

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalængde

1

Data 1

1

12

For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke med ACK.

28

Strømstyring

Funktion

Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.

Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x11 0

Tjeksum

Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x11 1

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

1: Strøm TIL

0: Strøm FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

'A'

Data

"Power" r-CMD

0x11

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x11

Tjeksum

Vær1

"Power"

Tjeksum

Vær1

"ERR"

Tjeksum

Lydstyrke

Funktion

Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.

Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x12 0

Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)

Header

0xAA

Kommando

0x12

ID Datalængde

1

Data

"Volume"

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Tjeksum

Vær1

"Volume"

Tjeksum

Vær1

"ERR"

Tjeksum

29

Styring af indgangskilde

Funktion

Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.

Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x14 0

Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x14 1

"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.

0x14 Pc

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Indgangskilde

Komponent

MagicInfo

DVI_video

RF (tv)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Data

"Input Source"

Tjeksum

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer kun på

"Get"-kommandoer.

― Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 og HDMI2_PC.

MagicInfo

er tilgængelig på modeller, der

MagicInfo

-funktionen.

― RF (tv) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder tv.

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 "Input

Source"

"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Vær1

"ERR"

Tjeksum

30

Styring af skærmtilstand

Funktion

Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.

Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen

Video Wall

er aktiveret.

― Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.

Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x18 0

Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)

Header Kommando ID Datalængde Data

0xAA 0x18 1 "Screen Mode"

"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoom

Bred zoom

4 : 3

Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x18

Tjeksum

Vær1

"Screen

Mode"

"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status

Tjeksum

Nak

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x18

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af skærmstørrelse

Funktion

Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.

Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x19 0

Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde Ack/Nak

3 'A' r-CMD

0x19

Vær1

"ERR"

Vær1

"Screen Size"

Tjeksum

Tjeksum

"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19

Vær1

"ERR"

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Tjeksum

31

Styring af autojustering (PC, kun BNC)

Funktion

Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.

Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)

Ingen

Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)

Header Kommando ID Datalængde Data

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)

Ack

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak r-CMD

'A' 0x3D

Tjeksum

Vær1

"Auto

Adjustment"

Nak

Header

0xAA

Kommando ID

0xFF

Datalængde Ack/Nak

3 'A'

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået r-CMD

0x3D

Vær1

"ERR"

Tjeksum

Tjeksum

Styring af tilstanden Videovæg

Funktion

Video Wall

-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.

Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor

Video Wall

er aktiveret.

Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x5C 0

Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x5C 1

Data

"Video Wall Mode"

Tjeksum

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

1:

Full

0:

Natural

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "Video Wall

Mode"

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD Vær1 Tjeksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

32

Sikkerhedslås

Funktion

Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen

Safety Lock

på et produkt.

Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.

Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)

Header Kommando ID Datalængde Tjeksum

0xAA 0x5D 0

Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)

Header Kommando ID Datalængde Data Tjeksum

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

1: TIL

0: FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D

Vær1

"Safety Lock"

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

Nak

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Vær1

"ERR"

Tjeksum

Tjeksum

Videovæg til

Funktion

Pc slår produktets videovæg TIL/FRA.

Få status for videovæg til/fra

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x84 0

Tjeksum

Slå videovæg til/fra

Header

0xAA

Kommando

0x84

ID Datalængde

1

Data

V.Wall_On

V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet

1: Videovæg TIL

0: Videovæg FRA

Ack

Header Kommando ID Datalængde Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x84

Tjeksum

Vær1

V.Wall_

On

V.Wall_On : Samme som ovenfor

Tjeksum

33

Nak

Header

0xAA

Kommando ID

0xFF

Datalængde

3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Brugerstyring af videovæg

Funktion

Pc slår produktets videovægfunktion til/fra.

Få status for videovæg

Header Kommando ID Datalængde

0xAA 0x89 0

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x84

Tjeksum

Indstil videovæg

Header

0xAA

Kommando

0x89

ID Datalængde

2

Vær1

Wall_Div

Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet

Vær1

ERR

Vær2

Wall_SNo

Tjeksum

Tjeksum

34

Videovægmodel på 10 x 10

Fra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

1

2

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

35

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Produktnummerkode, der er indstillet på produktet

Videovægmodel på 10 x 10: ( 1 ~ 100)

Indstil nummer

Data

0x01

0x02

...

0x63

0x64

Ack

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

4

Nak

Header

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalængde

3

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Ack/Nak

'A'

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Vær1

ERR

Vær1

Wall_Div

Vær2

Wall_SNo

Tjeksum

Tjeksum

36

Kapitel 03

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontroller inden tilslutning

― Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.

Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.

― Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.

Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.

― Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.

― Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

Tilslutning til en pc

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

En pc kan sluttes til produktet på flere måder.

Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)

RGB IN

AUDIO IN

37

Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)

DVI IN (MAGICINFO)

AUDIO IN

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AUDIO IN

38

Tilslutning med et HDMI-kabel

HDMI IN 1, HDMI IN 2

Tilslutning med et DP-kabel

DP IN

Forholdsregler ved brug af DP

― For at øge standbyeffektens kapacitet afbryder produktet DP-kommunikationen, når det er slukket eller i strømsparetilstand.

― Hvis der slukkes for produktet, mens det er i toskærmstilstand, eller produktet skifter til strømbesparelsestilstand, opdateres ændringer af skærmindstillingerne muligvis ikke. Dette kan medføre, at skærmbilledet ikke vises korrekt.

― Hvis dette problem forekommer, skal du indstille

Max. Power Saving

til

Off

, før du bruger produktet.

― Visse grafikkort, der er ikke er kompatible med DP-standarden, kan forhindre, at Windowsstartskærmbilledet/BIOS-skærmbilledet vises, når produktet er i strømsparetilstand. I så fald skal du sørge for at tænde produktet, før du tænder for pc'en.

― Skærmporten (DP IN) på produktet og det medfølgende DP-kabel er designet ud fra VESAstandarderne. Hvis der anvendes et DP-kabel, som ikke overholder VESA-standarderne, kan der opstå fejl i produktet. Samsung Electronics har intet ansvar for problemer, som måtte opstå ved brug af et kabel, der ikke overholder standarderne.

Sørg for at bruge et DP-kabel, som er angivet i VESA-standarderne.

39

Tilslutning til en videoenhed

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

― Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

― Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-kabel. For at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden.

― Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AUDIO IN

40

Tilslutning med et HDMI-kabel

Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)

Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.

Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.

-

Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et HDMI-

DVI- og lydkabler.

Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet. Hvis der opstår et sådant problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.

Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.

• Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.

Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.

Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.

Tilslutning til et lydsystem

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

AUDIO OUT

HDMI IN 1, HDMI IN 2

41

Tilslutning af LAN-kablet

― Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

RJ45

Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).

*Afskærmet, parsnoet kabel

42

Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)

― Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter et netværksmodul, i den brugervejledning, der fulgte med til netværksmodulet, da du købte det.

MagicInfo

Hvis du vil bruge

MagicInfo

, skal du tilslutte et netværksmodul (sælges separat) til produktet.

― Hvis du vil ændre indstillingerne for MagicInfo, skal du køre "MagicinfoSetupWizard" på skrivebordet.

― Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger

MagicInfo

, på den dvd, der følger med til netværksmodulet.

― Oplysningerne i dette afsnit kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

― Hvis der opstår et problem, efter at du har installeret et andet operativsystem end det, der fulgte med til netværksmodulet, efter gendannelse af den forrige version af operativsystemet eller efter installation af software, der ikke er kompatibel med det medfølgende operativsystem, kan du ikke benytte dig af teknisk support og vil blive opkrævet et gebyr ved besøg af en servicetekniker. Du vil heller ikke kunne bytte produktet eller få pengene tilbage.

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Application - step 1

MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)

MagicInfo-i Premium (Web-based version)

Select Later

Få adgang til MagicInfo-tilstand

1

Når du har installeret og tilsluttet netværksmodulet (sælges separat) til produktet, skal du tænde for det.

2

Tryk på SOURCE på fjernbetjeningen, og vælg

MagicInfo

.

― Når netværksmodulet sluttes til DVI IN (MAGICINFO)-porten på produktet, ændres

Source

fra

DVI

til

MagicInfo

.

3

Vælg det program, der skal startes som standard, når MagicInfo starter.

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

43

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select TCP/IP - step 2

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 102

Subnet mask:

Default gateway:

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 0 . 1

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22

Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11

< Back(B)

< Back(B)

Next(N) >

Next(N) >

Finish

Finish

Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Language -step 3

Select the language you want to install on the system for menus and dialogs.

Current Language : Engilsh

Chinese [Traditional]

German

English

French

Italian

Japanese

Korean

Russian

Swedish

Turkish

Chinese [Simplified]

Portuguese

Cancel

4

Angiv IP-oplysningerne.

5

Vælg et sprog. (Standardsproget er

Engelsk.)

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Screen Type - step 4

Landscape

Portrait

< Back(B) Next(N) > Finish

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Setup Information

1. Application : MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\

2. Internet Protocol [TCP/IP]

IP : 192.168.0.102

3. Language : English

4. Screen Type : Landscape

Cancel

Do not show again

< Back(B) Apply Finish Cancel

6

Vælg en visningstilstand.

7

Dobbelttjek de valgte indstillinger.

― Hvis der ikke vises et udførselsikon, skal du dobbeltklikke på

MagicInfo

-ikonet på skrivebordet. Ikonet vises nederst til højre på skærmen.

44

Skift af indgangskilden

Source

SOURCE

Source

Source

PC DVI HDMI1 HDMI2 DisplayPort MagicInfo S

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Source

gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.

Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den valgte kilde.

― Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.

― Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.

Edit Name

SOURCE

Source

TOOLS

Edit Name

ENTER E

Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i

Edit Name

.

Desuden er det bedst at omdøbe kildeenheden i

Edit Name

for at opnå optimal billedkvalitet.

― Listen kan omfatte følgende kildeenheder.

Source

-enhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte kilde.

VCR

/

DVD

/

Cable STB

/

HD STB

/

Satellite STB

/

AV Receiver

/

DVD Receiver

/

Game

/

Camcorder

/

DVD Combo

/

DHR

/

PC

/

DVI PC

/

DVI Devices

― De tilgængelige indstillinger i menuen

Picture

afhænger af den aktuelle kilde, de indstillinger, der er angivet i

Edit Name

.

Ved tilslutning af en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2-porten skal du indstille

Edit Name

til

PC

. I andre tilfælde skal du indstille

Edit Name

til AV-enheder.

Når du slutter en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2-porten med HDMI-kablet, skal du indstille produktet til

PC

-tilstand under

Edit Name

.

Når du slutter en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til

DVI PC

-tilstand under

Edit Name

.

Når du slutter en AV-enhed til HDMI IN 1, HDMI IN 2-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til

DVI

Devices

-tilstand under

Edit Name

.

45

Kapitel 04

Brug af MDC

"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.

Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet findes på webstedet.

Når du trykker på knappen

On

efter at have trykket på knappen

Off

, går der ca. ét minut med at kontrollere produktets status. Hvis du vil køre en kommando, kan du prøve at gøre dette, når der er gået et minut.

Installation/afinstallation af MDC-program

Installation

― MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.

1

Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.

2

Vælg installationssproget. Klik derefter på "

OK

".

3

Når skærmen "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

" vises, skal du klikke på

"

Next

".

4

I det viste "

License Agreement

"-vindue skal du vælge "

I accept the terms in the license agreement

" og klikke på "

Next

".

5

I det viste "

Customer Information

"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på "

Next

".

6

I det viste "

Destination Folder

"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere programmet, og klikke på "

Next

".

― Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.

7

I vinduet "

Ready to Install the Program

", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor programmet skal installeres, og klikke på "

Install

".

8

Installationsstatussen bliver vist.

9

Klik på "

Finish

" i det viste "

InstallShield Wizard Complete

"-vindue.

― Vælg "

Launch MDC Unified

", og klik på "

Finish

" for straks at køre MDC-programmet.

10

Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.

― Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller produktspecifikationerne.

― Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.

Afinstallation

1

Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern

programmer.

2

Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.

46

Tilslutning til MDC

Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)

Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.

RS232C IN RS232C OUT

47

Brug af MDC via Ethernet

Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Skærmenheder kan sluttes til hinanden med et LAN-kabel.

Tilslutning via et direkte LAN-kabel

― Der kan tilsluttes flere produkter med RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.

RJ45

HUB

48

Tilslutning via et LAN-krydskabel

― Der kan tilsluttes flere produkter med RS232C IN/OUT-porten på produktet.

RJ45 RS232C OUT

49

Kapitel 05

Hjemmefunktion

Denne funktion findes i

Support

Go to Home

.

Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.

Video Wall

HOME

Video Wall

ENTER E

Video Wall

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.

Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.

For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.

Video Wall

Du kan aktivere eller deaktivere

Video Wall

.

Vælg

On

for at organisere en videovæg.

Off

/

On

Horizontal x Vertical

Denne funktion opdeler automatisk en videovægvisning baseret på en konfiguration af en videovæg-matrix.

Angiv matrix for videovæg.

Videovægvisningen opdeles baseret på den konfigurerede matrix. Antallet af lodrette eller vandrette visningsenheder kan indstilles inden for intervallet 1 til 15.

― En videovægvisning kan opdeles i helt op til 225 skærme.

― Indstillingen

Horizontal x Vertical

aktiveres kun, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

50

Screen Position

Hvis du vil omarrangere de opdelte skærme, skal du justere nummeret for hvert produkt i matrixen ved hjælp af funktionen

Screen Position

.

Vælges

Screen Position

, vises videovægmatrixen med de numre, der blev tildelt de produkter, der er med i videovæggen.

Du kan ændre rækkefølgen på en visningsenhed ved at ændre enhedens nummer og trykke på knappen E.

― Der kan højst arrangeres 255 skærme i

Screen Position

.

― Indstillingen

Screen Position

aktiveres kun, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

― Når du vil bruge funktionen, skal du sikre dig, at

Horizontal x Vertical

er konfigureret.

Format

Vælg, hvordan billederne skal vises på videovæggen.

Full

: Viser fuldskærmsbilleder.

Natural

: Viser billeder i det oprindelige billedformat.

― Indstillingen

Format

aktiveres kun, når

Video Wall

er indstillet til

On

.

― Når du anvender tilstanden

Video Wall

, anbefales en opløsning på 1280x720P, 1920x1080P eller 3840x2160P.

51

Picture Mode

HOME

Picture Mode

ENTER E

Picture Mode

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg en billedtilstand (

Picture Mode

), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.

Shop & Mall

Velegnet til indkøbscentre.

-

Vælg enten

Video/Image

eller

Text

, afhængigt af billedtilstanden.

Office & School

Velegnet til kontorer og skoler.

-

Vælg enten

Video/Image

eller

Text

, afhængigt af billedtilstanden.

Terminal & Station

Velegnet til busterminaler og togstationer.

-

Vælg enten

Video/Image

eller

Text

, afhængigt af billedtilstanden.

Video Wall

Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.

Vælg enten

Video/Image

eller

Text

, afhængigt af billedtilstanden.

Calibration

I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet brugerdefineret i farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.

-

For at anvende tilstanden

Calibration

korrekt skal du sørge for at konfigurere billedkvalitetsindstillingerne, f.eks. lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.

-

Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management.

52

On/Off Timer

HOME

On/Off Timer

ENTER E

On/Off Timer

티커

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

― Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge

Clock Set

.

On Timer

Angiv

On Timer

, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.

Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.

On Timer

: Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det aktuelle klokkeslæt først.

(

On Timer 1

~

On Timer 7

)

Setup

: Vælg

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

eller

Manual

.

Hvis du vælger

Manual

, kan du vælge de dage, hvor

On Timer

skal tænde for produktet.

-

Markeringen angiver de dage, du har valgt.

Time

: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.

Volume

: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.

Source

: Vælg en indgangskilde efter eget valg.

Off Timer

Indstil off-timeren (

Off Timer

) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (

Off Timer 1

~

Off Timer 7

)

Setup

: Vælg

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

eller

Manual

.

Hvis du vælger

Manual

, kan du vælge de dage, hvor

Off Timer

skal slukke for produktet.

-

Markeringen angiver de dage, du har valgt.

Time

: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte indtastningsfelt.

53

Holiday Management

Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.

Add Holiday

: Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.

Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne u/d, og klik på knappen

Save

.

Perioden føjes til listen med ferier.

-

Start

: Angiv feriens startdato.

-

End

: Angiv feriens slutdato.

Edit

: Vælg et ferieelement, og rediger derefter datoen.

Delete

: Slet valgte elementer fra listen med ferier.

Set Applied Timer

: Indstil

On Timer

og

Off Timer

for ikke at aktivere offentlige fridage.

-

Tryk på E for at vælge de

On Timer

- og

Off Timer

-indstillinger, som du ikke vil aktivere.

-

Den valgte

On Timer

og

Off Timer

vil ikke blive aktiveret.

54

Network Settings

HOME

Network Settings

ENTER E

Network Settings

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vis netværksindstillingerne.

IP Setting

IP Address

Subnet Mask

Gateway

Network Settings

Enter manually

***.

***.

***.

***

***.

***.

***.

***

***.

***.

***.

***

Save Close

IP Setting

:

Obtain automatically

,

Enter manually

IP Address

: Indtast

IP Address

manuelt, hvis

IP Setting

er sat til

Enter manually

.

Subnet Mask

: Indtast

Subnet Mask

manuelt, hvis

IP Setting

er sat til

Enter manually

.

Gateway

: Indtast

Gateway

manuelt, hvis

IP Setting

er sat til

Enter manually

.

55

MagicInfo Player I

HOME

MagicInfo Player I

ENTER E

MagicInfo Player I

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Skift kilden til

MagicInfo Player I

.

MagicInfo Player I

publicerer og afspiller en række forskelligt indhold, herunder oprettet indhold og multimedieindhold

(billeder, videoer og lydindhold), fra serveren eller en tilsluttet enhed.

56

Clone Product

ID Settings

HOME

ID Settings

ENTER E

ID Settings

비디오 월

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Tildel et sæt et ID.

Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.

ID Settings

Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet. (Område: 0~224)

― Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.

Device ID Auto Set

― Tildel ID-nummer til alle tilsluttede produkter automatisk.

PC Connection Cable

Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.

RS232C cable

Kommuniker med MDC via RS232C-stereokablet.

RJ45(LAN) cable

Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.

57

More settings

HOME

More settings

ENTER E

More settings

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Menuen for billedindstillinger vises.

58

Kapitel 06

Skærmjustering

Konfigurer

Picture

-indstillingerne (

Backlight

,

Color Tone

osv.).

Layoutet af indstillingerne på menuen

Picture

kan variere afhængigt af produktet

Picture

OnScreen Display

System

Sound

?

Support

Current Temperature

28

Picture

Picture Mode

Backlight

Brightness

Contrast

Sharpness

Color

Tint (G/R)

Office & School

50

50

50

100

50

50

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Picture Mode

MENU m →

Picture

Picture Mode

ENTER E

Vælg en billedtilstand (

Picture Mode

), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.

Shop & Mall

Velegnet til indkøbscentre.

-

Vælg enten

Video/Image

eller

Text

, afhængigt af billedtilstanden.

Office & School

Velegnet til kontorer og skoler.

-

Vælg enten

Video/Image

eller

Text

, afhængigt af billedtilstanden.

Terminal & Station

Velegnet til busterminaler og togstationer.

-

Vælg enten

Video/Image

eller

Text

, afhængigt af billedtilstanden.

Video Wall

Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.

-

Vælg enten

Video/Image

eller

Text

, afhængigt af billedtilstanden.

Calibration

I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet brugerdefineret i farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.

-

For at anvende tilstanden

Calibration

korrekt skal du sørge for at konfigurere billedkvalitetsindstillingerne, f.eks. lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Advanced Color

Management.

-

Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management.

59

Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness

/ Color / Tint (G/R)

MENU m →

Picture

ENTER E

Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.

Picture Mode

Shop & Mall

,

Office & School

,

Terminal & Station

,

Video Wall

Picture Mode

Indstillinger

Video/Image

Brugerdefinerbare indstillinger

Backlight

/

Brightness

/

Contrast

/

Sharpness

/

Color

/

Tint (G/R)

Text Backlight

/

Brightness

/

Contrast

/

Sharpness

Calibration Backlight

― Når du foretager ændringer af

Backlight

,

Brightness

,

Contrast

,

Sharpness

,

Color

eller

Tint (G/R)

, justeres OSD i overensstemmelse hermed.

― Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

― Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.

Color Temperature

MENU m →

Picture

Color Temperature

ENTER E

Juster farvetemperaturen. (Område: 2800K-16000K)

― Hvis

Picture Mode

er indstillet til

Calibration

, er

Color Temperature

deaktiveret.

White Balance

MENU m →

Picture

White Balance

ENTER E

Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: Juster lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).

Reset

: Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.

Gamma

MENU m →

Picture

Gamma

ENTER E

Justér den primære farveintensitet.

― Hvis

Picture Mode

er indstillet til

Calibration

, er

Gamma

deaktiveret.

Calibrated Value

MENU m →

Picture

Calibrated Value

ENTER E

Vælg, om du vil anvende indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet tilpasset i farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management til tilstandene Information og

Advertisement.

Don't Apply

/

Apply

― Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color

Management.

― Hvis

Picture Mode

er indstillet til

Calibration

, er

Calibrated Value

deaktiveret.

60

Picture Options

MENU m →

Picture

Picture Options

ENTER E

Picture Mode Picture Mode

Indstillinger

Brugerdefinerbare indstillinger

Shop & Mall

,

Office & School

,

Terminal & Station

,

Video Wall

Video/Image Color Tone

/

HDMI Black Level

/

Dynamic Backlight

/

UHD COLOR

Text Color Tone

/

HDMI Black Level

/

Dynamic Backlight

/

UHD COLOR

Calibration Dynamic Backlight

/

UHD COLOR

Color Tone

Hvis

Picture Mode

er indstillet til

Text

.

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm

Hvis

Picture Mode

er indstillet til

Video/Image

.

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm1

/

Warm2

― Hvis

Picture Mode

er indstillet til

Calibration

, er

Color Tone

deaktiveret.

― Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

HDMI Black Level

Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.

Low

/

Normal

― Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er indstillet til

PC

.

Dynamic Backlight

Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skærmkontrast under de nuværende betingelser.

Off

/

On

Dynamic Backlight

er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til

PC

, mens

Video Wall

er indstillet til

On

.

UHD COLOR

HDMI1

:

Off

/

On

HDMI2

:

Off

/

On

DisplayPort

:

Off

/

On

― Hvis du vil aktivere en UHD-inputkilde, skal du indstille

UHD COLOR

til

On

.

― Hvis skærme tilsluttes via Loopout, når UHD-opløsningen anvendes, skal du indstille

UHD COLOR

til

On

på alle skærme.

― Der kan højst tilsluttes 25 skærme via Loopout, når UHD-opløsningen er i brug.

― Hvis du vil anvende tilstanden

UHD COLOR

over et HDMI-kabel, anbefales det at anvende et HDMIkabel, der er kompatibelt med HDMI 2.0. Sørg for, at kablet er kortere end 2 m.

― Det kan tage tid at skifte

UHD COLOR

mellem

On

og

Off

.

― Hvis HDMI/DP-stikket med

UHD COLOR

aktiveret tilsluttes en enhed, der ikke understøtter

UHD-indhold, fungerer enheden muligvis ikke korrekt. Tilslut en enhed, der understøtter UHDindhold.

61

Picture Size

MENU m →

Picture

Picture Size

ENTER E

Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen.

Picture Size

Forskellige indstillinger for skærmjustering vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.

De tilgængelige indstillinger for

Picture Size

kan variere afhængigt af, om

Picture Mode

er

Video/

Image

eller

Text

.

16:9

: Indstiller billedet til bred tilstand

16:9

.

Zoom1

: Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.

Zoom2

: Bruges til en kraftigere forstørrelse.

Smart View 1

: Reducerer

16:9

-billedet med 50%.

Smart View 1

er kun aktiveret i

HDMI1

,

HDMI2

-tilstand.

Smart View 2

: Reducer den øverste og nederste margen på

16:9

-skærmen med 25 %.

Smart View 2

er kun aktiveret i

HDMI1

,

HDMI2

-tilstand.

Wide

: Forstørrer billedformatet, så billedet passer til hele skærmen.

4:3

: Indstiller billedet til grundlæggende (

4:3

)-tilstand.

― Indstil ikke produktet til

4:3

-format i lang tid.

De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder, som ikke dækkes af garantien.

Screen Fit

: Viser hele billedet uden afskæringer, når signalerne

HDMI1

,

HDMI2

(720p / 1080i /

1080p) indlæses.

Custom

: Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.

Original

: Viser billeder i den oprindelige billedkvalitet.

― Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen.

Zoom/Position

Justerer skærmens størrelse og position.

Denne indstilling kan konfigureres, hvis indgangskilden understøtter 1080i eller 1080p, og

Picture Size

er

Custom

.

― Denne indstilling understøttes ikke, når der er tilsluttet en pc.

― Følg anvisningerne nedenfor på skærmen

Zoom/Position

.

1

Tryk på knappen d for at vælge

Zoom/Position

. Tryk på knappen E.

2

Vælg

Zoom

eller

Position

. Tryk på knappen E.

3

Tryk på knappen u/d/l/r for at flytte billedet.

4

Tryk på knappen E.

― Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge

Reset

på skærmen

Zoom/

Position

.

Billedet indstilles til standardpositionen.

Resolution

Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende, kan du optimere billedkvaliteten ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en med denne menu.

Mulige opløsninger:

Off

/

1024 x 768

/

1280 x 768

/

1360 x 768

/

1366 x 768

62

Auto Adjustment

MENU m →

Picture

Auto Adjustment

ENTER E

― Kun tilgængelig i tilstanden

PC

.

Justerer frekvensværdierne/-positionerne og finjusterer indstillingerne automatisk.

Picture Off

MENU m →

Picture

Picture Off

ENTER E

Vælg

Picture Off

for at deaktivere skærmen. Lydstyrken deaktiveres ikke.

Hvis du vil aktivere skærmen igen, skal du trykke på en vilkårlig tast - dog ikke lydstyrkeknappen.

PC Screen Adjustment

MENU m →

Picture

PC Screen Adjustment

ENTER E

― Kun tilgængelig i tilstanden

PC

.

Coarse

/

Fine

Fjerner eller reducerer billedstøj.

Hvis støjen ikke fjernes kan med finjustering, skal du bruge funktionen

Coarse

til at justere frekvensen så godt som muligt (

Coarse

) og derefter finjustere igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er centreret på skærmen.

Position

Justering af computerens skærmposition, hvis den ikke er centreret eller ikke passer med produktskærmen.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere lodret position. Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere vandret position.

Image Reset

Nulstiller billedet til standardindstillingerne.

Reset Picture

MENU m →

Picture

Reset Picture

ENTER E

Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.

63

Kapitel 07

OnScreen Display

Picture

OnScreen Display

System

Sound

?

Support

Current Temperature

28

OnScreen Display

Display Orientation

Screen Protection

Message Display

Menu Language

Reset OnScreen Display

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

English

Display Orientation

MENUm →

OnScreen Display

Display Orientation

ENTERE

Onscreen Menu Orientation

Du kan indstille menuskærmbilledets retning.

Landscape

: Vis menuen i landskabstilstand (standard).

Portrait

: Vis menuen i portrættilstand på højre side af produktets skærm.

Source Content Orientation

Du kan indstille retningen af indhold fra eksterne enheder, der er tilsluttet produktet.

Landscape

: Vis skærmen i landskabstilstand (standard).

Portrait

: Vis skærmen i portrættilstand.

― Tilstanden

Portrait

understøttes ikke, når UHD-opløsningen er i brug.

Aspect Ratio

Indstil den roterede skærm til fuldskærms- eller original tilstand.

Full Screen

: Vis den roterede skærm i fuldskærmstilstand.

Original

: Vis den roterede skærm i det originale billedformat.

― Kun tilgængelig, når

Source Content Orientation

er indstillet til

Portrait

.

64

Screen Protection

MENUm →

OnScreen Display

Screen Protection

ENTERE

For at reducere risikoen for skærmefterbilleder er denne enhed udstyret med

Pixel Shift

-teknologi til forhindring af skærmefterbilleder.

Pixel Shift

flytter billedet en lille smule på skærmen.

Med tidsindstillingen

Pixel Shift

kan du programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i minutter.

Pixel Shift

Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.

Pixel Shift

(

Off

/

On

)

Horizontal

,

Vertical

og

Time

er kun aktiveret, når

Pixel Shift

er indstillet til

On

.

Horizontal

: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.

Vertical

: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.

Time

: Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.

Tilgængelige indstillinger og optimale indstillinger for Pixel Shift.

Tilgængelige indstillinger

Optimale indstillinger

Horizontal

(pixels)

0

~

4 4

Vertical

(pixels)

0

~

4 4

Time

(minutter)

1 min.

~

4 min.

4 min.

― Værdien for

Pixel Shift

kan variere, afhængigt af produktstørrelsen (tommer) og tilstanden.

― Hvis der bliver vist et stillbillede eller et

4:3

-output i en længere periode, kan det forårsage skærmefterbilleder. Dette er ikke en defekt ved produktet.

Timer

Du kan indstille timeren for

Screen Protection

.

Screen Protection

-funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.

Timer

(

Off

/

Repeat

/

Interval

)

-

Off

-

Repeat

: Vis mønsteret til forhindring af fastbrænding ved et angivent tidsinterval.

-

Interval

: Vis mønsteret til forhindring af fastbrænding i et bestemt tidsrum (fra start- til sluttidspunkt).

― Når

Clock Set

er konfigureret, aktiveres

Interval

.

Period

,

Start Time

og

End Time

er kun aktiveret, når

Timer

er indstillet til

Repeat

eller

Interval

.

Period

: Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen

Screen Protection

.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Repeat

er valgt for

Timer

.

Start Time

: Indstil starttidspunktet for at aktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Interval

er valgt for

Timer

.

End Time

: Indstil sluttidspunktet for at deaktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.

― Indstillingen aktiveres kun, når

Interval

er valgt for

Timer

.

Immediate Display

Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.

Off

/

Fading Screen

Side Gray

Når skærmen indstilles til billedformatet 4:3, skal du tilpasse de hvide margeners lysstyrke for at beskytte skærmen.

Off

/

Light

/

Dark

65

Message Display

MENUm →

OnScreen Display

Message Display

ENTERE

Source Info

Vælg, om -skærmmenuen for kilden skal vises, når indgangskilden ændres.

Off

/

On

No Signal Message

Vælg, om skærmmeddelelse om intet signal skal vises, når der ikke registreres signal.

Off

/

On

MDC Message

Vælg, om MDC-skærmmenuen skal vises, når produktet styres af MDC.

Off

/

On

Menu Language

MENU m →

OnScreen Display

Menu Language

ENTER E

Indstil menusproget.

― En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.

Reset OnScreen Display

MENU m →

OnScreen Display

Reset OnScreen Display

ENTER E

Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under

OnScreen Display

til fabriksindstillingerne.

66

Kapitel 08

System

Picture

OnScreen Display

System

Sound

?

Support

Current Temperature

28

System

Setup

Time

MagicInfo I Source

Auto Source Switching

Power Control

Eco Solution

Temperature Control

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Setup

MENU m →

System

Setup

ENTER E

Rediger de indledende indstillinger, der blev konfigureret, da du anvendte produktet første gang.

Tryk på knappen .

1

Language

Vælg det sprog, der først skal vises, når du konfigurerer skærmen.

2

Rotate Menu

Vælg, hvilken retning menuerne skal vises i, afhængigt af installationsretningen.

-

Landscape

/

Portrait

3

Network Settings

Indstil IP-indstillingerne, og vælg derefter

Next

.

4

Clock Set

Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, og vælg derefter

Next

.

5

Complete

Tillykke! Konfigurationen er fuldført, og du er klar til at gå i gang.

67

Time

MENU m →

System

Time

ENTER E

Du kan konfigurere

Clock Set

og

Sleep Timer

. Du kan også indstille produktet til automatisk at tænde eller slukke på et bestemt tidspunkt vha. funktionen

Timer

.

― Tryk på knappen INFO, hvis du vil se det aktuelle klokkeslæt.

Clock Set

Vælg

Clock Set

. Vælg

Date

eller

Time

, og tryk derefter på E.

Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til at flytte fra

ét indtastningsfelt til det næste. Tryk på E, når du er færdig.

― Du kan indstille

Date

og

Time

direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.

DST

Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.

Off

/

On

Start Date

: Angiv startdatoen for sommertid.

End Date

: Indstil slutdatoen for sommertid.

Time Offset

: Angiv den korrekte forskydning for din tidszone.

Sleep Timer

Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.

(

Off

/

30 min.

/

60 min.

/

90 min.

/

120 min.

/

150 min.

/

180 min.

)

― Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på E. Hvis du vil annullere

Sleep

Timer

, skal du vælge

Off

.

Power On Delay

Hvis du tilslutter flere produkter, skal du justere tændingstiden for hvert produkt for at forhindre overbelastning (inden for intervallet 0-50 sekunder).

MagicInfo I Source

MENU m →

System

MagicInfo I Source

ENTER E

― Funktionen

MagicInfo I Source

er tilgængelig, hvis et netværksmodul (sælges separat) er tilsluttet.

Hvis du trykker på MagicInfo Player I på fjernbetjeningen vises indhold, der er sluttet til netværksmodulet (sælges separat).

DVI

/

DisplayPort

Auto Source Switching

MENU m →

System

Auto Source Switching

ENTER E

Hvis du tænder skærmen med

Auto Source Switching On

, og det forrige videovalg ikke er aktivt, vil skærmen automatisk søge efter forskellige videoindgange for den aktive video.

Auto Source Switching

Når

Auto Source Switching

er

On

, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.

Valgmuligheden

Primary Source

aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.

Secondary Source

-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.

Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to søgninger for en aktiv kilde. Hver søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til den første indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.

Når valgmuligheden

Primary Source

er indstillet til

All

, søger skærmen alle videokildeindgangene to gange i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.

Primary Source Recovery

Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er tilsluttet.

― Funktionen

Primary Source Recovery

deaktiveres, hvis

Primary Source

er indstillet til

All

.

68

Primary Source

Angiv

Primary Source

for den automatiske indgangskilde.

Secondary Source

Angiv

Secondary Source

for den automatiske indgangskilde.

Power Control

MENU m →

System

Power Control

ENTER E

Auto Power On

Denne funktion tænder automatisk produktet, så snart det tilsluttes et stik. Det er ikke nødvendigt at trykke på strømknappen.

Off

/

On

PC Module Power

Pc-modulet kan tændes eller slukkes separat fra LFD'en.

Synced Power-On

Hvis du vil slukke LFD'en uden at slukke pc-modulet, skal du vælge

Off

.

Off

/

On

Synced Power-Off

Hvis du vil tænde pc-modulet uden at tænde LFD'en, skal du vælge

Off

.

Off

/

On

Standby Control

Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.

Auto

Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også selvom der er sluttet en kildeenhed til skærmen.

Meddelelsen

No Signal

bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.

Off

Meddelelsen

No Signal

bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.

― Hvis

No Signal

vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere kabeltilslutningen.

― Hvis

No Signal Message

er indstillet til

Off

, vises meddelelsen

No Signal

ikke.

Hvis dette er tilfældet, skal du indstille

No Signal Message

til

On

.

On

Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.

Network Standby

Denne funktion sørger for, at der stadig er tændt for netværksstrømmen, selv om der slukkes for produktet.

Off

/

On

Power Button

Strømknappen kan indstilles til enten at tænde for strømmen eller tænde/slukke for strømmen.

Power On Only

: Indstil strømknappen til at tænde for strømmen.

Power On/Off

: Indstil strømknappen til at tænde/slukke for strømmen.

69

Eco Solution

MENU m →

System

Eco Solution

ENTER E

Energy Saving

Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Eco Sensor

For at forbedre strømbesparelsen tilpasses billedindstillingerne automatisk til lyset i lokalet.

Off

/

On

― Hvis du justerer indstillingen for

High

under

Picture

, mens

Eco Sensor

er aktiveret, deaktiveres

Off

.

Min. Backlight

Når

Eco Sensor

er

On

, kan du manuelt justere skærmens minimale lysstyrke.

Min. Backlight

er den mørkeste baggrundsbelysning. Sørg for, at indstillingen

Min. Backlight

er lavere end indstillingen

Backlight

.

― Hvis

Eco Sensor

er

On

, kan lysstyrken ændre sig (blive en smule mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende lysintensitet.

Screen Lamp Schedule

Panelets lysstyrke justeres i henhold til

Screen Lamp Schedule

. En værdi tættere på 100 gør panelet lysere.

― Denne indstilling aktiveres, når

Clock Set

er konfigureret.

Off

/

On

No Signal Power Off

Spar på strømmen ved at slukke for enheden, når der ikke modtages noget signal fra nogen kilde.

Off

/

15 min.

/

30 min.

/

60 min.

― Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.

― Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.

Auto Power Off

Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører ved en knap på produktet inden for et udvalgt antal timer, for at undgå overophedning.

Off

/

4 hours

/

6 hours

/

8 hours

Temperature Control

MENU m →

System

Temperature Control

ENTER E

Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturområde.

Standardtemperaturen er indstillet til 77 C.

Den anbefalede temperatur for

Temperature Control

er 75 C ~ 80 C (baseret på en omgivende temperatur på 40 C).

― Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgrænse. Hvis temperaturen fortsætter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.

70

Change PIN

MENU m →

System

Change PIN

ENTER E

Skærmen

Change PIN

vises.

Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i

Enter a new PIN.

. Indtast de 4 cifre igen i

Enter the PIN again.

.

Når bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på knappen

Close

. Produktet har gemt din nye PIN-kode.

― Standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0

General

MENUm →

System

General

ENTERE

Security

Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".

Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen

Enter PIN

.

Safety Lock

Indstiller sikkerhedslåsen.

Off

/

On

Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på fjernbetjeningen, låses af funktionen

Safety Lock

.

Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på knappen LOCK og derefter angive adgangskoden (standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).

Button Lock

Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet.

Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis

Button Lock

er indstillet til

On

.

Off

/

On

HDMI Hot Plug

Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, når en DVI/HDMI-kildeenhed skal tændes.

Off

/

On

Reset System

MENU m →

System

Reset System

ENTER E

Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.

71

Kapitel 09

Lydjustering

Konfigurer lydindstillingerne (

Sound

) for produktet.

Picture

OnScreen Display

System

Sound

?

Support

Current Temperature

28

Sound

HDMI Sound

Sound on Video Call

Reset Sound

AV(HDMI)

Current Source

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

HDMI Sound

MENU m →

Sound

HDMI Sound

ENTER E

Vælg, om du vil høre fra

AV(HDMI)

eller

PC(DVI)

.

AV(HDMI)

/

PC(DVI)

Sound on Video Call

MENU m →

Sound

Sound on Video Call

ENTER E

Vælg lydudgang til lyd under et videoopkald.

Current Source

/

Video Call

Reset Sound

MENU m →

Sound

Reset Sound

ENTER E

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen. Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.

72

Kapitel 10

Support

Picture

OnScreen Display

System

Sound

?

Support

Current Temperature

28

Support

Software Update

Contact Samsung

Go to Home

Reset All

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Software Update

MENU m →

Support

Software Update

ENTER E

I menuen

Software Update

kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.

― Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.

― Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du nemt at angive dem igen efter opgraderingen.

Contact Samsung

MENU m →

Support

Contact Samsung

ENTER E

Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.

Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.

Contact Samsung

, og find produktets

Model Code

og

Software Version

.

73

Go to Home

Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.

MENU m →

Support

Go to Home

ENTER E

Se kapitlet "Hjemmefunktion" for at få flere oplysninger om undermenuelementer.

Go to Home

for at afspille en række forskelligt indhold fra en hukommelsesenhed eller et tilsluttet netværk.

Video Wall

Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.

Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.

For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.

Picture Mode

Vælg en billedtilstand (

Picture Mode

), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.

On/Off Timer

― Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge

On/Off Timer

.

Angiv

On Timer

, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.

Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.

Network Settings

Vis netværksindstillingerne.

MagicInfo Player I

Skift kilden til

MagicInfo Player I

.

MagicInfo Player I

publicerer og afspiller en række forskelligt indhold, herunder oprettet indhold og multimedieindhold (billeder, videoer og lydindhold), fra serveren eller en tilsluttet enhed.

ID Settings

Tildel et sæt et ID.

Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.

More settings

Menuen for billedindstillinger vises.

Reset All

MENU m →

Support

Reset All

ENTER E

Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.

74

Kapitel 11

Problemløsningsvejledning

Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt

Samsungs kundeservicecenter.

Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pcsystemet, videocontrolleren og kablet.

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

Afprøvning af produktet

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.

1

Sluk for både pc'en og for produktet.

2

Fjern alle kabler fra produktet.

3

Tænd for produktet.

4

Hvis

No Signal

vises, fungerer produktet normalt.

Kontrol af opløsning og frekvens

Not Optimum Mode

vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning

(se Understøttede opløsninger).

75

Kontroller følgende.

Installationsforhold (Pc-tilstand)

Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.

Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og computeren.

Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.

De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.

Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.

Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.

(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.)

PC

vises altid i

Source

, uanset om der er tilsluttet en pc.

PC vises i Source , når der ikke er tilsluttet en pc.

Skærmforhold

Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.

No Signal vises på skærmen.

Not Optimum Mode vises.

Billederne på skærmen virker forvrængede.

Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.

Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.

Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og frekvens.

Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i overensstemmelse med produktspecifikationerne.

Kontroller kabeltilslutningen til produktet.

76

Skærmforhold

Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.

Skærmen virker ustabil og rystende.

Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.

Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.

Hvid ser ikke rigtig hvid ud.

Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.

Produktet slukkes automatisk.

Produktets billedkvalitet er anderledes end i forretningen, hvor det blev købt.

Skærmbilledet ser ikke normalt ud.

Juster

Coarse

og

Fine

.

Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.

Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.

Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område, der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.

Juster

Brightness

og

Contrast

.

Gå til

Picture

, og juster indstillinger for

White Balance

.

Produktet er i strømbesparende tilstand.

Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Gå til

System

, og sørg for, at

Sleep Timer

er indstillet til

Off

.

Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.

Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.

Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til 15 minutter.

Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).

Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der bevæger sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.

Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette betyder ikke, at produktet er defekt.

En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske forstyrrelser på analoge og digitale produkter.

77

Skærmforhold

Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.

Gå til

Picture

, og juster skærmindstillingerne, f.eks.

Picture Mode

,

Color

,

Brightness

og

Sharpness

.

Gå til

System

, og juster indstillinger for

Energy Saving

.

Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.

Der forekommer brudte linjer i udkanten af skærmen.

Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.

Hvis

Picture Size

er indstillet til

Screen Fit

, skal du ændre indstillingen til

16:9

.

Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på skærmen.

Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen. Kontakt et af

Samsungs servicecentre for at få løst problemet.

Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller hvis signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den anbefalede.

Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.

En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et skærmbillede fra en

HD-kanal.

En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og bunden af skærmbilledet.

Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.

78

Lydforhold

Der er ikke nogen lyd.

Lydstyrken er for lav.

Der er billede, men ingen lyd.

Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.

Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.

Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.

Kontroller lydstyrken.

Juster lydstyrken.

Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.

Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.

Hvis der bruges en kildeenhed

Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.

Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.

(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skærmen, skal indstillingen for kabelboksen muligvis ændres til HDMI).

Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.

Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet noget til den indgang.

Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.

Kontrollér kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.

Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.

Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.

Juster lydstyrken for de eksterne højttalere.

Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne højttalere.

Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den eksterne forstærker (dekoder).

79

Fjernbetjeningsforhold

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Lydkildeforhold

Der høres en bippende lyd, når min pc starter.

Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).

Kontroller, om batterierne er brugt op.

Kontroller for strømfejl.

Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.

Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.

Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.

80

Andet problem

Produktet lugter af plastik.

Skærmen ser ud som om, den hælder.

Der er periodiske udfald i lyd eller billede.

Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.

Tag foden af produktet, og sæt den på igen.

Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.

Der er små partikler på produktets kanter.

Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises meddelelsen

" Mode not Supported ".

Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.

Meddelelsen "

Mode not Supported

" vises, hvis inputkildens opløsning er højere end skærmens maksimale opløsning.

Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen understøtter.

Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.

HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed med YCbCr-udgang.

Hvis du bruger et meget hårdt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.

Sørg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet på en væg, anbefales brug af retvinklede kabler.

DVI-kabler overfører ikke lyddata.

Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.

Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).

Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.

De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige. Dette kan forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMI-standarden er sluttet til produktet.

Hvis disse problemer opstår, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.

Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er tilfældet, skal du vælge lydinput manuelt.

Pc

DVI PC

Lydinput

Auto

Audio In (Stereo porte

)

Skærmtilstand

Pc-indstillinger

Pc-indstillinger

81

Andet problem

HDMI-CEC fungerer ikke.

IR-sensoren fungerer ikke.

Når pc'en startes, og inputkilden er indstillet til DisplayPort , vises BIOS- og startskærmbillederne ikke.

Dette produkt understøtter ikke HDMI-CEC-funktionen.

Hvis du vil anvende flere eksterne enheder, der er kompatible med HDMI-CEC-funktionen, og som er tilsluttet HDMI1-, HDMI2- og HDMI3-porte på produktet, skal du slukke for HDMI-CEC-funktionerne på alle de eksterne enheder. Eksterne enheder omfatter Blue-ray og dvd-afspillere.

Hvis en ekstern enhed anvendes, når dets HDMI-CEC-funktion er aktiveret, kan det automatisk stoppe andre eksterne enheder.

Hvis du vil ændre HDMI-CEC-indstillingerne, henvises til brugervejledningen eller du kan kontakte producenten for at få hjælp.

Kontrollér, at sensorens lampe lyser, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.

Hvis sensorens lampe ikke lyser, skal du slukke på tænd/sluk-knappen bag på produktet og derefter tænde igen.

(Strøm-LED'en lyser rødt, når skærmen er slukket).

Hvis sensorlampen stadig ikke lyser, når du har slukket og tændt igen på tænd/sluk-knappen, skyldes det muligvis, at et internt stik er frakoblet.

Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.

Hvis sensorlampen, der er tændt, ikke blinker rødt, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen, kan det skyldes, at IR-sensoren er defekt.

Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.

Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).

Start pc'en, når enheden er tændt, eller når inputkilden ikke er

DisplayPort

.

82

-

Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

Spørgsmål & svar

Spørgsmål

Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

Hvordan kan jeg ændre opløsningen?

Svar

Indstil frekvensen på dit grafikkort.

Windows XP: Gå til Kontrolpanel

Udseende og temaer Skærm Indstillinger

Avanceret

Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel

Skærm Indstillinger Avanceret Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel

Udseende og personlige indstillinger Personlige

indstillinger

Skærmindstillinger Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

Windows 7: Gå til Kontrolpanel

Udseende og personlige indstillinger Skærm Juster

opløsning

Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.

Windows 8: Gå til Indstillinger

Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger

Skærm

Juster opløsning Avancerede indstillinger Skærm, og juster frekvensen i

Skærmindstillinger.

Windows XP: Gå til Kontrolpanel

Udseende og temaer Skærm Indstillinger, og juster opløsningen.

Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel

Skærm Indstillinger, og juster opløsningen.

Windows Vista: Gå til Kontrolpanel

Udseende og personlige indstillinger Personlige

indstillinger

Skærmindstillinger, og juster opløsningen.

• Windows 7: Gå til Kontrolpanel

Udseende og personlige indstillinger Skærm Juster

opløsning, og juster opløsningen.

Windows 8: Gå til Indstillinger

Kontrolpanel Udseende og personlige indstillinger

Skærm

Juster opløsning, og juster opløsningen.

83

Spørgsmål

Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?

Svar

Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel

Udseende og temaer

Skærm

Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel

Skærm Indstillinger

for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel

Udseende og personlige

indstillinger

Personlige indstillingerIndstillinger for pauseskærm eller i BIOS

OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel

Udseende og personlige

indstillinger

Personlige indstillinger Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS

OPSÆTNINGEN på pc'en.

Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger

Kontrolpanel Udseende og

personlige indstillinger

Personlige indstillinger Indstillinger for pauseskærm eller

BIOS SETUP på pc'en.

84

Kapitel 12

Specifikationer

-

Størrelse

-

Visningsområde

H

V

-

Mål (B x H x D)

D

Generelt

Modelnavn

Panel Størrelse

Visningsområde

Mål (B x H x D)

Vægt (uden fod)

Modelnavn

Panel Størrelse

Visningsområde

H

Mål (B x H x D)

Vægt (uden fod)

UD46E-A

Klasse 46 (45,9"/116,8 cm)

1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)

1022,1 x 576,6 x 97,4 mm

18 kg

UD46E-B

Klasse 46 (45,9"/116,8 cm)

1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)

1022,1 x 576,6 x 97,4 mm

18 kg

B

UD46E-C

Klasse 46 (45,9"/116,8 cm)

1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)

1024 x 578,6 x 113,6 mm

18,3 kg

UD55E-B

Klasse 55 (54,6"/138,7 cm)

1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)

1213,5 x 684,3 x 96,6 mm

23,3 kg

85

Strømforsyning

Vekselstrøm 100 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz

Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.

Miljømæssige overvejelser

I drift

Temperatur: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)

Fugtighed: 10 % - 80 %, ikke-kondenserende

Opbevaring

Temperatur: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)

Fugtighed: 5 % - 95 %, ikke-kondenserende

― Plug-and-Play

Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne.

Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.

― Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

― Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.

86

Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

Strømsparer Normal drift

Nominel effekt

Typisk Maks.

Energisparetilstand

(SOG-signal: understøtter ikke DPM-tilstanden)

Slukket Slukket

(Tænd/slukafbryder)

Strømindikator

Fra Blinker Til Fra

Strømforbrug

UD46E-A 170 W 128 W 187 W Mindre end 0,5 W Mindre end 0,5 W 0 W

UD46E-C 130 W 93 W 143 W

UD46E-B

UD55E-B

130 W

180 W

87 W

136 W

143 W

198 W

― Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.

― SOG (Sync On Green) understøttes ikke.

― For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.).

87

-

Horisontal frekvens

Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

-

Vertikal frekvens

Produktet viser et enkelt billede flere gange pr. sekund (som et fluorescerende lys) for at vise det, brugeren ser. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.

Forudindstillede timertilstande

― Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.

― Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.

Modelnavn

Synkronisering

UD46E-A / UD46E-C / UD46E-B / UD55E-B

Horisontal frekvens

Vertikal frekvens

30 – 81 kHz, 30 – 134 kHz (DisplayPort), 30 – 90 kHz (HDMI)

48 – 75 Hz, 56 – 75 Hz (DisplayPort), 24 – 75 Hz (HDMI)

RGB analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB

Opløsning

Optimal opløsning

Maksimal opløsning

1920 x 1080 ved 60 Hz

Maksimal pixelclock

1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)

148,5 MHz (analog, digital), 594 MHz (DisplayPort, HDMI)

Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

88

Opløsning

IBM, 720 x 400

VESA/IBM, 640 x 480

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

Horisontal frekvens

(kHz)

31,469

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

37,879

Vertikal frekvens

(Hz)

70,087

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,940

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

60,317

Pixelclock

(MHz)

28,322

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

25,175

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

40,000

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

Synkroniseringspolaritet

(H/V)

-/+

89

Opløsning

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

VESA, 2560 x 1440

VESA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

CEA, 3840 x 2160

Horisontal frekvens

(kHz)

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

88,787

133,313

67,500

54,000

56,250

112,500

Vertikal frekvens

(Hz)

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

59,951

59,997

30,000

24,000

25,000

50,000

Pixelclock

(MHz)

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

241,500

533,250

297,000

297,000

297,000

594,000

-/+

+/+

-/+

+/+

+/-

+/-

+/+

+/+

+/+

+/+

Synkroniseringspolaritet

(H/V)

+/-

90

Kapitel 13

Appendiks

Ansvar for betalingsservice

(omkostning for kunderne)

― Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.

Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)

Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.

Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.

Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.

Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.

Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.

Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.

Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.

Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.

Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.

At kunden har ombygget eller repareret produktet.

Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.

At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)

Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

― Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

91

WEEE

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.

Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.

Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem på en genbrugsplads.

92

Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder

Bedste billedkvalitet

Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på -panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

-

Antallet af underpixels efter -paneltype: 6.220.800

Kør

Auto Adjustment

for at forbedre billedkvaliteten. Hvis der fortsat er støj, efter at auto-justering er kørt, skal du justere

Coarse

eller

Fine

.

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

-

Aktivér strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger produktet i længere tid.

Hvad er efterbilleder?

Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere end

12 timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende krystaller.

En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere.

Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.

― Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis et LCD-panel fungerer under ordentlige forhold.

Sort matrix

Kilde Adgang

Fælles elektrode (ITO)

Farvefilter

Beskyttelse mod efterbilleder

Indstilling af mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen

Mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen er aktiveret i standbytilstand.

Deaktivering af mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen

Tryk på 227CH 0 på fjernbetjeningen.

Hvis fjernbetjeningens sensor blinker én gang, er mønsteret deaktiveret.

Aktivering af mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen

Tryk på

2 → 2 → 7 → CH → 0 på fjernbetjeningen.

Hvis fjernbetjeningens sensor blinker to gange, er mønsteret aktiveret.

― Når skærmen slukkes, fungerer mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen i to timer.

― Hvis mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen kører, øges strømforbruget.

TFT

Databus-linje

Port

Pixelelektrode

(ITO)

Lagringskondensator

(Cs)

93

Forebyggelse af efterbilleder

― Den bedste måde at beskytte produktet mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller at sætte computeren eller systemet til at køre en pauseskærm, når produktet ikke bruges. Endvidere er garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.

Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand

-

Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.

Gå til Egenskaber for skærm > Strømforsyning på pc'en, og indstil produktet til slukning efter behov.

-

Det anbefales at bruge en pauseskærm.

Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.

Almindelig farveændring

-

Brug to farver

Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.

(Lysstyrke: Henviser til en farves lyse eller mørke karakter, som varierer afhængigt af mængden af udsendt lys.)

― Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.

― Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

Almindelig farveændring

-

Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.

Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

TIME

:

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

-

Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

-

Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.

Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers brug.

94

Licens

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

95

Terminologi

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p____ Hver af ovenstående scanningshastigheder henviser til antallet af effektive scanningslinjer, der bestemmer skærmopløsningen.

Scanningshastigheden indikeres som i (interlaced) eller p (progressiv), afhængigt af scanningsmetoden.

- Scanning

Scanning henviser til en proces med at sende pixels, der progressivt danner et billede. Et stort antal pixels giver et tydeligere og mere levende billede.

- Progressiv

I progressiv scanningstilstand scannes alle linjer med pixels én efter én

(progressivt) på skærmen.

- Interlaced

I interlaced scanningstilstand scannes først hver anden linje med pixels fra top til bund, hvorefter de resterende linjer med pixels (de linjer, der ikke blev scannet) bliver scannet.

Non-interlace tilstand (progressiv

scanning) og Interlace-tilstand____

Non-interlace tilstand (progressiv scanning) viser progressivt en horisontal linje fra top til bund på skærmen. Interlace tilstand viser først de ulige linjenumre og derefter de lige numre. Non-interlace tilstand anvendes hovedsageligt i pc-skærme, da den medfører en tydelig skærm, og interlace tilstand anvendes mest i tv.

Dot Pitch____ Skærmen består af røde, grønne og blå prikker. En mindre afstand mellem prikkerne medfører en højere opløsning. Dot pitch henviser til den korteste afstand mellem prikker med samme farve. Dot pitch måles i millimeter.

Vertikal frekvens____ Produktet viser et enkelt billede mange gange pr. sekund (som et lysstofrør, der flimrer) for at gengive et billede, som brugeren kan se. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.

F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der vises 60 gange på ét sekund.

Horisontal frekvens____ Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

Kilde____ Indgangskilde henviser til en videokilde, der er sluttet til produktet, f.eks. et videokamera, en videooptager eller en dvd-afspiller.

Plug & Play____ Plug & Play er en funktion, der muliggør automatisk udveksling af informationer mellem en skærm og en pc, for at opnå det optimale visningsmiljø. Produktet anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.

Opløsning____ Opløsning er antallet af de horisontale prikker (pixels) og de vertikale prikker (pixels), der udgør en skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad. En højere opløsning gør det muligt at vise flere data på skærmen og er praktisk ved samtidig udførelse af flere opgaver.

Eksempel: En opløsning på 1920 X

1080 består af 1.920 horisontale pixels

(horisontal opløsning) og 1.080 vertikale pixels (vertikal opløsning).

DVD (Digital Versatile Disc)____

Dvd henviser til en lagringsdisk på størrelse med en cd, hvorpå du kan gemme multimedieprogrammer

(lyd, video eller spil) med MPEG-2videokomprimeringsteknologi.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____Dette er en grænseflade, der kan sluttes til en digital lydkilde eller en High Definition-videokilde uden komprimering med et enkelt kabel.

Multiple Display Control (MDC)____

MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det muligt at styre flere skærme samtidig via en pc. Kommunikation mellem pc og skærm sker med RS232C (seriel datatransmission) og RJ45-kabler (LAN).

96

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 500 cd/m²
  • Direct-LED DID 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement