Samsung HW-D570 User guide
HW-D570
Crystal Surround Air Track
(Aktivt højttalersystem)
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du valgte at købe et Samsung-produkt.
For at modtage komplet service bedes du registrere
dit produkt på
www.samsung.com/register
finesser
Aktivt højttalersystem
This unit features an Active Speaker System that provides high sound quality in a single slim unit.
This unit does not require any satellite loudspeakers or speaker cabling, which are normally associated with
conventional surround sound systems.
Multifunktionsfjernbetjening
Den medfølgende fjernbetjening kan anvendes til at styre det tv, der er tilsluttet til enheden.
Fjernbetjeningen har en TV-genvejstast, hvormed du kan udføre forskellige handlinger med et enkelt tryk på knappen.
Speciel lydtilstand
Du kan vælge blandt 7 forskellige lydfelttilstande (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS
(original lyd)) afhængigt af den type indhold, du vil nyde.
Kompatibilitet med teknologierne
Denne enhed indeholder dekodere, der er kompatible med Dolby Digital og DTS (Digital Theater Systems).
− Dolby Digital
Dette er standardlydformatet, der anvendes på dvd’er og andre helt digitale medier.
enne surroundteknologi leverer digital lyd i høj kvalitet til op til 5.1 særskilte kanaler og giver en
D
retningsbestemt og mere realistisk effekt.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS leverer et særskilt 5.1 kanals digitalt lydsignal til både musik- og filmindhold og anvender mindre
komprimering end Dolby Digital og giver en rigere lyd.
Trådløs subwoofer
Med Samsungs trådløse modul slipper du for kabler, der går mellem hovedenheden og subwooferen.
I stedet tilsluttes subwooferen til et kompakt, trådløst modul, der kommunikerer med hovedenheden.
Dyb 3D-lyd
3D-lydfunktionen føjer dybde og rumlighed til din lytteoplevelse.
HDMI
HDMI overfører video- og lydsignaler samtidigt og giver et klarere billede.
Og enheden indeholder ARC-funktionen, så du kan lytte til tv-lyd med Crystal Surround Air Track ved kun at bruge
et HDMI-kabel. (Denne funktion er kun tilgængelig, hvis et ARC-kompatibelt tv er tilsluttet.)
Trådløs dock-cradle til iPod/iPhone
Du kan få en bedre musikkvalitet fra højttaleren ved at sende lydsignalerne fra din iPod/iPhone via en trådløs sender.
DAN
HVAD ER INKLUDERET
Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Fjernbetjening
/ batterier (AAA-størrelse)
HDMI-kabel (A til C-type)
Beslag-vægmontering
(Til subwooferstrømkabel 1 stk.)
Brugervejledning
Lydkabel
Ferritkerne
CH
AR
GE
Trådløs dock-cradle til iPod/iPhone : HT-WDC10
CH
AR
GE
CH
AR
LI
GE
LI
N
NK
STA
BY
DB
Y
CHAR
Trådløs sender
K
STAN
ND
GE
Opladning af cradle
Jævnstrømskode
Jævnstrømsadapter
LINK
STAND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
▪ Tilbehøret kan have et lidt anderledes udseende end ovenfor.
sikkerhedsinformationer
Sikerhedsadvarsler
FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE
MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBJEDE TIL AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLERE.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol angiver, at der er farlig
spænding inde i enheden, som kan
forårsage elektrisk stød.
Dette symbol advarer dig om, at der følger
vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstru
ktioner med denne enhed.
ADVARSEL : For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING
OG SÆTTES HELT IND.
• Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.
FORSIGTIG
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må
anbringes på apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.
DAN
FORHOLDSREGLER
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt.
Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7,5 ~ 10 cm). Sørg for, at
ventilationshullerne ikke er blokeret. Anbring ikke enheden på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt. Denne enhed en konstrueret til vedvarende brug.
For helt at afbryde enheden fra strømforsyningsnettet skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten, særligt når enheden ikke skal anvendes i en længere periode.
Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr.
Strømspidser pga. lyn kan beskadige enheden.
Udsæt ikke enheden
for direkte sollys eller andre varmekilder.
Dette kan medføre, at enheden overophedes og ikke fungerer korrekt.
Phones
Beskyt produktet mod fugt (f.eks. fra vaser) og stærk varme (f.eks. varm
apparater) eller udstyr, der skaber stærke magnetiske eller elektriske
felter. Kobl strømkablet fra stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer
korrekt.
Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er
kun beregnet til personligt brug.
Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været
opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer enheden om
vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur,
inden du anvender den.
Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er
miljøskadelige.
Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.
5
Indhold
finesser
2
3
Finesser
Hvad er inkluderet
sikkerhedsinformationer
4
5
Sikerhedsadvarsler
Forholdsregler
kom godt i gang
7
Inden du læser brugervejledningen
beskrivelser
8
9
Frontpanel
Bagpanel
2
4
7
8
10
11
fjernbetjening
tilslutninger
funktioner
18
22
23
problemløsning
appendiks
10 En gennemgang af fjernbetjeningen
11 Installation af vægbeslaget
12 Tilslutning af den trådløse subwoofer
13 Montering af ferritkernen på subwooferens
strømkabel
13 Installation af ferritkernen på subwooferen
14 Brug iPod/iPhone med en trådløs dock-cradle
til iPod/iPhone
14 Sådan oplades den trådløse sender
15 Sådan kædes den trådløse sender med
hovedenheden
16 Tilslutning af crystal surround air track
18 Grundlæggende funktioner
18 Avancerede funktioner
21 Softwareopgradering
22 Problemløsning
23 Specifikationer
DAN
kom godt i gang
INDEN DU LÆSER BRUGERVEJLEDNINGEN
Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.
Ikoner der anvendes i vejledningen
Udtryk
Advarsel
Bemærk
● kom godt i gang
Ikon
Definition
Dette omhandler en situation, hvor en funktion ikke fungerer, eller indstillinger
måske bliver annulleret.
Dette omhandler tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få den
enkelte funktion til at fungere.
Om brugen af denne brugervejledning
1) Sørg for at kende sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dette produkt. (Se side 4)
2) Hvis der opstår et problem, skal du se Problemløsning. (Se side 22)
Copyright
©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning – hverken helt eller delvist – må reproduceres eller
kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.
beskrivelser
FRONTPANEL
1
2
3
4
5
DISPLAY
Viser den aktuelle tilstand.
INPUT-TILSTAND
Vælger HDMI-indgangen, den optiske indgang, lydindgangen eller
Trådløs.iPod-indgangen.
LYDTILSTAND
Indstiller lydtilstanden.
(MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS
(Original Lyd))
VOLUME +/-
Bestemmer lydstyrken.
POWER-KNAP
Tænder og slukker for Crystal Surround Air Track.
▪ Når du tænder for strømmen til denne enhed, er der en forsinkelse på 4-5 sekunder, inden
den kan afspille lyd.
ONLY FOR UPDATE
DAN
BAGPANEL
1
ONLY FOR UPDATE
● beskrivelser
ONLY FOR UPDATE
6
2
AUDIO IN
HDMI
OUT
(ARC)
DIGITA
L
AUDIO
IN
4
2
3
OPTICA
L
HDMI
IN 2
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
(TV)
5
HDMI
IN 1
USB-PORT
(KUN TIL SOFTWAREO- Du kan opdatere enhedens software via USB-porten.
PDATERINGER)
AUDIO IN-STIK
Tilsluttes til den analoge udgang på en ekstern enhed.
DIGITAL
Tilsluttes til den digitale (optiske) udgang på en ekstern enhed.
LYDINDGANG 1 og 2
HDMI-OUT-STIK
Udsender digitale video- og lydsignaler samtidigt ved hjælp af et
HDMI-kabel.
5
HDMI-IN-1 og 2-STIK Modtager video- og lydsignaler samtidigt ved hjælp af et HDMI-kabel.
6
STRØMKABEL
Sæt strømkablet i stikkontakten.
▪ Når du kobler strømkablet fra stikkontakten, skal du tage fat i stikket.
Træk ikke i kablet.
▪ Tilslut ikke denne enhed eller andre komponenter til strømmen, før alle tilslutninger
mellem komponenterne er udført.
fjernbetjening
EN GENNEMGANG AF FJERNBETJENINGEN
POWER -KNAP
Tænder og slukker for
Crystal Surround Air Track.
POWER
TV INFO
Brug dette til at vise tvkanalinformationer.
TV POWER
TV CH
Skifter mellem de mulige
tvkanaler.
TV INFO
LYDSTYRKE
Justerer lydstyrken på
anlægget.
VOL
MUTE
Afbryder lyden fra enheden.
Tryk igen for at gendanne
den tidligere lydstyrke.
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
3D SOUND
Denne funktion føjer dybde og
rumlighed til lyden.
DRC
SPK CONTROL
SMART VOLUME
Regulerer og stabiliserer
volumenniveauet for at
forhindre en dramatisk
volumenændring.
S/W LEVEL
TV POWER -KNAP
Tænder og slukker for
Samsung-tv’et.
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER, DRC
Du kan justere displayets
lysstyrke.
Du anvende denne funktion
og nyde Dolby Digital lyd,
når du ser film med lav
lydstyrke om natten (Standard,
MAX, MIN).
SOUND MODE
Indstiller lydtilstanden.
(MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME,
PASS (Original Lyd))
INPUT SELECT
Vælger HDMI-indgangen, den digitale
(optiske) indgang, lydindgangen eller
Trådløs.iPod-indgangen.
AUTO POWER
Synkroniserer Air Track via en optisk
forbindelse via det optiske stik, så
den automatisk ændres, når du
tænder for dit tv.
Anynet+
Anynet+ er en funktion, der giver dig
mulighed for at kontrollere andre
Samsung-enheder med fjernbetjeningen
til dit Samsung-tv.
AUDIO
Med denne knap kan du vælge at
lytte til lyd fra Air track eller dit tv.
S/W LEVEL, AV SYNC
Justerer subwooferniveauet.
Bruges til at synkronisere
video til lyd, når der er oprettet
tilslutning til et digitalt tv.
▪ Fjernbetjeningen kan kun betjene tv-apparater, der er fremstillet af Samsung.
▪ Afhængigt af det tv, du anvender, kan du muligvis ikke betjene dit tv med denne
fjernbetjening. I dette tilfælde skal du betjene tv’et med tv’ets fjernbetjening.
Installation af batteriet i fjernbetjeningen
øft dækslet på
1. L
fjernbetjeningens bagside
opad som vist.
2. Installér to AAA-batterier. Sørg for, at
batteriernes “+” og “–” ender passer med
diagrammet inde i rummet.
3. Sæt dækslet på igen. Ved
normalt tv-forbrug holder
batterierne i omkring et år.
Fjernbetjeningens rækkevidde
Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje. Den kan også anvendes i en vandret vinkel på op til 30°
fra fjernbetjeningens sensor.
10
DAN
tilslutninger
INSTALLATION AF VÆGBESLAGET
Du kan anvende vægmonteringsbeslaget til at montere denne enhed på væggen.
Forholdsregler vedr. installation
1. Anbring vægmonteringsbeslaget på en væg, og fastgør
det herefter med to skruer (medfølger ikke).
2.Fastgør herefter enheden i de tilhørende åbninger i
vægmonteringsbeslaget. For sikker installation skal du
sørge for, at monteringsskruerne går forsvarligt ned i
bunden af åbningerne.
1
2
3.Dette færdiggør installationen af den anbefalede
vægmontering.
5 cm eller mere
▪ Udsæt ikke den installerede enhed for hele din vægt, og undgå enhver kraftpåvirkning af
enheden.
▪ Fastgør enheden forsvarligt til væggen, så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned,
kan det medføre kvæstelse eller beskadigelse af produktet.
▪ Når enheden er installeret på væggen, skal du sørge for, at børn ikke trækker i de
tilsluttede kabler, da dette kan få den til at falde ned.
▪ Du opnår den bedste ydeevne i en vægmontering ved at holde højttalersystemet mindst 5
cm på afstand af tv'et.
11
● tilslutninger
• Installer kun på en lodret væg.
• Undgå høj temperatur eller fugtighed på installationsstedet, ellers kan væggen ikke bære enhedens vægt.
• Kontroller væggens styrke. Hvis væggen ikke er stærk nok til installation af produktet, skal du sørge for at
forstærke væggen inden installationen.
• Kontroller væggens materiale. Hvis væggen er lavet af gips, marmor eller metal, så køb og anvend
passende skruer til fastgørelse.
• Kabler, der tilsluttes til de eksterne enheder, skal tilsluttes til enheden inden installationen.
• Sørg for at slukke for enheden og trække stikket ud inden installation. Ellers kan der forekomme elektriske
stød.
TILSLUTNING AF DEN TRÅDLØSE SUBWOOFER
Subwooferens link-ID er forudindstillet fra fabrikken, og hovedenheden og subwooferen bør tilslutte (ved
trådløs tilslutning) automatisk, når der tændes. Hvis linkindikatoren ikke er tændt, når hovedenheden og
subwooferen er tændt, skal du indstille ID’et med følgende fremgangsmåde.
1. Sæt strømkablerne til hovedenheden og subwooferen i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ID SET på bagsiden af subwooferen med en spids genstand i 5 sekunder.
• Indikatoren STANDBY slukkes og indikatoren LINK (blå LED) blinker hurtigt.
STANDBY
LINK
POWER
3. Mens der er tændt for hovedenheden (STANDBY-tilstand), skal
du trykke på MUTE på fjernbetjeningen i fem sekunder.
POWER
4. Indikatoren for strøm på hovedenheden tændes og slukkes og
vender herefter tilbage til tilstanden STANDBY.
• Hovedenheden og subwooferen kommunikerer nu (tilsluttet).
• Link-indikatoren (blå LED) på subwooferen er tændt.
• Du kan glæde dig over en bedre lyd fra den trådløse subwoofer ved
at vælge lydtilstanden. (Se side 19)
TV POWER
TV INFO
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
▪ Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne
strømkablet.
Hvis der slukkes for hovedenheden, skifter den trådløse subwoofer til standbytilstand med
STANDBY-LED'en vist i den øverste del af skærmen. 30 sekunder efter begynder den blå
indikator LINK at blinke.
Hvis du anvender en enhed, der anvender samme frekvens (5,2 GHz eller 5,8 GHz) tæt på
systemet, kan der forekomme afbrydelser i lyden pga. forstyrrelser.
Overførselsafstanden for radiobølgerne er ca. 10 m, men kan variere, afhængigt af
driftsforholdene. Det afhænger af driftsomstændighederne. Hvis der er en jernbeton- eller
stålmur mellem hovedenheden og modulet til trådløs modtagelse, fungerer systemet muligvis
slet ikke, fordi radiobølgerne ikke kan trænge gennem metal.
Hvis hovedenheden ikke opretter den trådløse forbindelse, skal du følge trin 1-4 herover for at
gendanne forbindelsen mellem hovedenheden og den trådløse subwoofer.
AH59-02330A
▪
▪
▪
▪
▪ Antennen til trådløs modtagelse er indbygget i den trådløse subwoofer. Hold modulet borte
fra vand og fugt.
▪ For den bedste lydoplevelse skal du sørge for, at der i området omkring den trådløse
subwoofer ikke er noget, der spærrer.
12
Hvis du monterer en ferritkerne på subwooferens strømkabel, medvirker den til at forhindre forstyrrelser, der skyldes
radiosignaler.
DAN
MONTERINGAFFERRITKERNENPÅSUBWOOFERENSSTRØMKABEL
1. Træk i låsetappen for at åbne ferritkernen.
2. Lav tre løkker på kablet til subwooferen.
● tilslutNiNger
3. Monter ferritkernen på subwooferens strømkabel, som figuren viser, og
tryk, indtil den klikker.
InSTAllATIon Af ferrITKernen PÅ SubWooferen
Løft op for at udløse låsen, og åbn kernen.
Luk den bageste lås.
Lav tre snoninger omkring kernen med strømkablet.
(Start med at sno 5-10 cm fra omskifteren).
1
BRUGiPod/iPhoneMEDENTRÅDLØSDOCK-CRADLETILiPod/iPhone
Du kan få en bedre musikkvalitet fra højttaleren ved at sende lydsignalerne fra din iPod/iPhone via en trådløs sender.
For at kæde hovedenheden med en trådløs sender, skal du udføre en ID-indstilling, når både hovedenheden
og den trådløse sender er i standby.
Tænd for hovedenheden, og slut din iPod/iPhone til den trådløse sender.
Tryk derefter på knappen InPuT SeleCT på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden "W iPod".
Tilstanden InPuT SeleCT på hovedenheden skiftes således.
Tryk flere gange på DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG ➡ W iPod ➡ HDMI.1 ➡ HDMI.2 (Se side 20)
Din Sound Bar bliver ikke slukket, hvis din iPod/iPhone ikke er sluttet til den trådløse sender.
For flere informationer om HT-WDC10 skal du se brugervejledningen til HT-WDC10.
SÅDANOPLADESDENTRÅDLØSESENDER
1. Slut den trådløse sender til din oplade-cradle.
2. Slut jævnstrømsadapteren til en stikkontakt.
• Opladeindikatoren tændes, og opladningen starter.
Når batteriet er helt opladet, skifter opladeindikatoren
til grønt.
DRIFTSSTATUSPÅOPLADE-CRADLENSINDIKATOR
LIN
K
STA
N
LINK
Display
STAN
Function
DB
Y
DB
Y
CH
AR
GRØNINDIKATOR
TÆNDT
Tænd/Opladning udført
RØDINDIKATOR
TÆNDT
Oplader.
GE
CH
A
RG
E
▪ Denne indikation er opladestatussen for det indbyggede batteri i din iPod’s hoved-dock.
Kontroller opladestatussen på din iPod/iPhone ved at kontrollere opladeindikatoren for dens
batteri.
▪ Den trådløse sender kan kun oplades med den medfølgende adapter.
iPod/iPhone-MODELLERDERKANANVENDESMEDDETTEPRODUKT
iPodtouch
iPodclassic
iPodmedvideo
(1.,2.,3.,4.,5.,og6.
generation)
iPhone4
iPhone3GS
iPhone3G
iPhone
(1.,2.,3.og4.
generation)
iPodnano
▪ “Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk
tilbehør er designet til specifik tilslutning til iPod eller iPhone, og at
udstyret af udvikleren er blevet certificeret, så det overholder Apples
ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens kompatibilitet
med sikkerhedsstandarder og regulatoriske standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør med
iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydelse.
▪ iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc.,
registreret i USA og i andre lande.
▪ Lydstyrkekontrollen kan, med undtagelse af de nævnte modeller, muligvis ikke betjenes korrekt. Hvis der
sker fejl med modellerne nævnt herover: Opdater softwaren i din iPod/iPhone til den nyeste version.
1
DAN
SÅDANKÆDESDENTRÅDLØSESENDERMEDHOVEDENHEDEN
Indstil et ID til subwooferen, inden du indstiller et sender-ID. (Se side 12)
POWER
TV POWER
● tilslutNiNger
1. Tænd for din hjemmebiograf (HW-D570).
2. Tryk og hold på knappen "3DSound" på fjernbetjeningen i fem
sekunder.
3. Slut din iPod/iPhone til den trådløse sender.
4. Tænd for din iPod/iPhone. Tryk på knappen "IDSET" på bagsiden
af subwooferen i 5 sekunder. Link-indikatoren på den trådløse
sender blinker hurtigt.
5. Tænd for din hjemmebiograf (sørg for, at link-indikatoren på den
trådløse sender er TÆNDT). For at lytte til musik fra din iPod/
iPhone på hjemmebiografen skal du vælge tilstanden iPod som
kilde på hjemmebiografen.
LIN
K
STA
ND
BY
TV INFO
TV
CH
CH
VOL
AR
POWER
• Du kan styre højttalerlydstyrken på din iPod/iPhone med en
lydstyrkeknap eller en lydstyrkelinje.
• Når din iPod/iPhone er stoppet eller i strømbesparende tilstand,
går den trådløse sender i dvaletilstand.
Når din iPod/iPhone er i dyb dvaletilstand, slukkes den trådløse
sender.
GE
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
DRIFTSSTATUSPÅDENTRÅDLØSESENDERSINDIKATOR
Display
INDIKATORTÆNDT
LEDBLINK
(Long blink)
LEDBLINK
(Short blink)
Funktion
LINK
STANDBY
(Blåindikator)
(Rødindikator)
Parring udført korrekt
STANDBY
Behandler iPod/iPhone
LAVT BATTERI
Behandler parring
Parring
mislykkedes
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
G
LI
N
K
E
STAN
DB
Y
CH
AR
GE
▪ Hvis du anvender hovedenheden tæt ved en enhed, som f.eks. en bærbar computer, et
adgangspunkt eller WiFi, kan der forekomme driftsfejl.
▪ Par ikke subwooferen og din iPod/iPhone på samme tid. Hvis du parrer på samme tid, bliver
din iPod/iPhone og subwooferen muligvis ikke sluttet til din Sound Bar.
15
TILSLUTNING AF CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
HDMI er et digitalt standardinterface til tilslutning af enheder, som f.eks. et tv, en projektor, dvd-afspiller, Bluray- afspiller, set-top-boks mv.
HDMI fjerner alt tab af signal fra analog konvertering og giver dig mulighed for at nyde en video- og lydkvalitet,
som den oprindeligt blev skabt i den digitale kilde.
ONLY FOR UPDATE
HDMI OUT
(ARC)
HDMI
OUT
(ARC)
HDMI-kabel
C-type
(lille side)
A-type
(stor side)
HDMI IN 1,2
HDMI
IN 2
HDMI-kabel
C-type
(lille side)
HDMI
IN 1
A-type
(stor side)
Digitale enheder
HDMI OUT (ARC)
• ARC-funktionen bliver aktiveret i tilstanden DIGI.1.
• Tilslut et HDMI-kabel fra HDMI OUT-stikket bag på produktet til HDMI IN-stikket på dit tv.
• D
ette produkt understøtter funktionen ARC (Audio Return Channel) via et HDMI-kabel. Bemærk, at ARC-funktionen
kun understøttes på porten HDMI OUT (ARC).
• M
ed ARC-funktionen kan digital lyd udsendes via porten HDMI OUT (ARC). Den kan kun aktiveres, når Air Track er
sluttet til et tv, der understøtter ARC-funktionen.
• Anynet+ skal være aktiveret.
og,
OPTICAL
OUT
HDMI IN 1,2
Slut et HDMI-kabel fra HDMI IN-stikket på bagsiden af produktet til HDMI OUT-stikket på dine digitale enheder.
▪ HDMI-kablets lille side sluttes til Air Track.
▪ Det medfølgende HDMI-kabel er til tilslutning af SAT og tv. Hvis du vil tilslutte enheder over
længere afstand end det medfølgende kabel, så køb et kabel af typen A-til-C (mini).
▪ Når du køber HDMI-kabler til tilslutning af enheder, så vælg kabeltypen A-til-C (mini), der er
langt nok til tilslutningen.
16
DAN
TILSLUTNING AF CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Dette afsnit forklarer tovejstilslutning (digital og optisk) af enheden til tv’et.
Denne enhed er udstyret med to optiske, digitale stik og et analogt stik til tilslutning til et tv.
ONLY FOR UPDATE
● tilslutninger
AUDIO IN
AUDIO IN
Lydkabel
DIGITAL AUDIO IN 1, 2
DIGITA
L
AUDIO
IN
2
White
OPTICA
L
eller
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
(TV)
AUDIO
OUT
L
R
Red
OPTICAL
OUT
Optisk kabel
eller
BD-/dvd-afspiller/
set-topboks/
spilkonsol
AUDIO IN
Tilslut AUDIO IN på hovedenheden til AUDIO OUT på tv’et eller kildeenheden.
Sørg for, at stikkenes farver passer sammen.
eller,
DIGI TAL AUDIO IN (OPTICAL) 1,2
Tilslut den digitale indgang på hovedenheden til OPTICAL OUT på tv’et eller kildeenheden.
▪ Tilslut ikke strømkablet på dette produktet eller på dit tv til stikkontakten, før alle tilslutninger
mellem komponenterne er udført.
▪ Inden du flytter eller installerer dette produkt, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne
strømkablet.
▪ Hvis du vælger 'ANALOG' uden at tilslutte lydkablet, slukkes enheden automatisk efter 20 minutter.
▪ Hvis et tv eller en enhed sluttet til Air Track med det optiske kabel slukkes, og der ikke er noget
digitalt input, slukkes Air Track efter 20 minutter. (Hvis der ikke har været noget indgangssignal i
mere end 20 minutter fra DIGITAL LYDINDGANG 1 eller 2, slukkes Air Track.)
▪ Når Air Track ikke er kædet med model HT-WDC10 i tilstanden Trådløs.iPod, slukker Air Track
efter 20 minutter.
17
funktioner
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Tænd og sluk
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
DRC
POWER
TV POWER
SPK CONTROL
HDMI
1.Rør ved knappen POWER ( ) på frontpanelet.
eller,
Tryk på POWER på fjernbetjeningen for at tænde for strømmen.
2.Rør ved knappen POWER ( ) på frontpanelet.
eller,
Tryk på POWER på fjernbetjeningen igen for at slukke for strømmen.
Justering af lydstyrken
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
S/W LEVEL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AV SYNC
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
HDMI
AUDIO
AH59-02330A
VOL
AV SYNC
TV
CH
MUTE
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
• Den numeriske værdi for lydstyrken vises på frontdisplayet.
AUTO
POWER
DRC
Rør ved knappen VOLUME +/– på frontpanelet.
eller,
Tryk på VOLUME +/– på fjernbetjeningen for at forøge eller formindske
lydstyrken.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
▪ Lydstyrken forøges eller formindskes, når du trykker på VOL+/–.
▪ Hvis du kun vil nyde lyd fra Crystal Surround Air Track, skal du
slukke for tv'ets højtalere i menuen til lydopsætning på dit tv. Se i
brugervejledningen, der fulgte med til dit tv.
AVANCEREDE FUNKTIONER
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Afbrydelse af lyden
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
Dette er praktisk, hvis telefonen ringer, eller det ringer på døren.
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
1.Tryk på MUTE (
) på fjernbetjeningen for at afbryde lyden.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
POWER
AUTO
POWER
DRC
TV POWER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
AH59-02330A
Brug af funktionen til dyb 3D-lyd
HDMI
TV SYNC
INFO
AV
AUDIO
TV
CH
MUTE
3D-lydfunktionen føjer dybde og rumlighed til lyden ved at trykke på knappen
3D SOUND.
Tryk på 3D SOUND på fjernbetjeningen.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AH59-02330A
• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF
AUTO
POWER
HDMI
▪ Når du tænder for dyb 3D-lyd, ændres lydtilstanden automatisk til
PASS.
AV SYNC
AUDIO
18
2.Tryk på MUTE på fjernbetjeningen igen (eller tryk på VOLUME +/–) for at
gendanne lyden.
Du kan vælge blandt 7 forskellige lydfelttilstande (MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (original lyd)) afhængigt af den type kilder,
du vil nyde.
DAN
Brug af lydtilstanden
Tryk på SOUND MODE på fjernbetjeningen, , eller tryk flere gange på
SOUND MODE ( ) på frontpanelet for at vælge den lydfelttilstand, du ønsker.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
• Vælg PASS-tilstand, hvis du ønsker at nyde original lyd.
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
SOUND
MODE
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
og din personlige smag.
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
POWER
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
POWER
AUTO
DRC
▪ Når du vælger lydtilstanden (med undtagelse af PASS), deaktiveres
den dybe 3D-lyd automatisk.
AH59-02330A
POWER
TV
POWER
Brug af tv-funktionerne
TV INFO
VOL
S/W LEVEL
INPUT
SELECT
S.VOL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
SPK CONTROL
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
AH59-02330A
AV SYNC
HDMI
TV INFO
AV SYNC
AUDIO
TV
CH
MUTE
AUDIO
POWER
AH59-02330A
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
TV INFOINPUT
SELECT
VOL
DIMMER
SPK CONTROL
3D
SOUND
S/W LEVEL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
SOUND
MODE
AUDIO
INPUT
SELECT
S.VOL
AH59-02330A
TV
CH
MUTE
3.Tryk på TV CH på fjernbetjeningen for at vælge tv-kanalen.
SAMSUNG.
HDMI
AV SYNC
TV POWER
TV INFO
VOL
2.Tryk på TV INFO på fjernbetjeningen for at vælge tv-kanal-informationen.
▪ Fjernbetjeningen kan kun betjene tv-apparater, der er fremstillet af
TV
AUTO
CH
POWER
MUTE
DRC
1.Tryk på TV POWER på fjernbetjeningen til denne enhed.
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
Brug af funktionen AUTO POWER LINK
Crystal Surround Air Track aktiveres automatisk, når du tænder for et tv eller
en enhed tilsluttet til Air Track med det optiske kabel.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Tryk på AUTO POWER på fjernbetjeningen til denne enhed.
• Funktionen Auto power link tænder og slukker, hver gang du trykker på
AUTO POWER.
AH59-02330A
AUTO POWER LINK
Til
Fra
POWER
TV POWER
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
TV
CH
MUTE
TV POWER
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
▪ Enheden fungerer kun, hvis funktionen Anynet+ er 'Fra'.
Brug af funktionen S/W LEVEL
Du kan styre den grundlæggende lydstyrke med tasten S/W Level på
fjernbetjeningen.
1.Tryk på knappen S/W Level på fjernbetjeningen.
HDMI
AV SYNC
▪ Hvis et tv eller en enhed tilsluttet til Air Track med det optiske kabel
slukkes, og der ikke er noget digitalt input, slukkes Air Track efter
20 minutter.
TV INFO
VOL
Display
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
2.“SW 00” vises på displayet.
3.Tryk på “+” på tasten LEVEL for at forøge subwooferens lydstyrke. Du kan
indstille den fra SW+01 til SW+06.
4.Tryk på “-” på tasten LEVEL for at mindske subwooferens lydstyrke. Du
kan indstille den fra SW-01 til SW-06.
19
● funktioner
▪ Det anbefales, at du vælger en lydtilstand baseret på kildematerialet
TV INFO
VOL
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV
CH
MUTE
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
POWER
TV POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AH59-02330A
TV INFO
AUDIO
AH59-02330A
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV
CH
MUTE
TV INFO
VOL
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
POWER
TVHDMI
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AH59-02330A
AV SYNC
VOL
POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
AUDIO
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
S/W LEVEL
TV INFO
POWER
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
TV INFO
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
S/W LEVEL
VOL
AV SYNC
MUTE
TV
CH
AUDIO
AH59-02330A
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
• Du kan bruge knappen + og - til at indstille lydforsinkelsestiden mellem 0
ms og 300 ms.
Denne funktion balancerer området mellem de kraftigste og de svageste
lyde. Du kan anvende denne funktion og nyde Dolby Digital lyd, når du ser
film med lav lydstyrke om natten.
Tryk på DRC på fjernbetjeningen til denne enhed.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Tryk på Dimmer for at styre lysstyrken på displayet.
Tryk på DIMMER på fjernbetjeningen til denne enhed.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
Brug af funktionen S.VOLUMEN
AUTO
POWER
SPK CONTROL
Tryk på AV SYNC +/–. på fjernbetjeningen til denne enhed.
Brug af DÆMPNINGS-funktionen
TV POWER
SPK CONTROL
Video kan forekomme forsinket i forhold til lyden, hvis den er tilsluttet til et
digitalt tv. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så
den passer med videoen.
Brug af DRC-funktionen
AUTO
POWER
AH59-02330A
VOL
Brug af funktionen AV SYNC
AUTO
POWER
AH59-02330A
Denne regulerer og stabiliserer volumenniveauet for at forhindre en
dramatisk volumenændring i tilfælde af kanalændring eller sceneovergang.
Tryk på S.VOL på fjernbetjeningen til denne enhed.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
Brug af indgangstilstanden
POWER
TV POWER
Du kan vælge enten HDMI-indgangen, den optiske digitale indgang,
lydindgangen eller Trådløs.iPod-indgangen.
Tryk på INPUT SELECT på fjernbetjeningen , eller tryk flere gange på
INPUT SELECT ( ) på frontpanelet for at vælge HDMI-indgangen, den
optiske digitale indgang, lydindgangen eller Trådløs.iPod-indgangen.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
INPUT
SELECT
S.VOL
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
Indgangstilstand
Optisk digital indgang
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
POWER
SOUND
MODE
AUTO
POWER
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Display
DIGI.1
DIGI.2
Lydindgang
ANALOG
iPod-tilstand
W.iPod
AH59-02330A
HDMI-indgang
HDMI.1
HDMI.2
▪ Selvom det fremgår af displayet med indgangstilstand, er iPodtilslutning ikke mulig med denne model. Det er kun muligt med
model HT-WDC10.
20
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
Brug af funktionen Anynet+ (HDMI-CEC)
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
Anynet+ er en funktion, der giver dig mulighed for at kontrollere andre Samsungenheder med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv.
DAN
POWER
TV
CH
MUTE
Anynet+ funktionen aktiveres og deaktiveres, hver gang du trykker på Anynet+.
1.Slut produktet til et Samsung-tv med et HDMI-kabel. (Se side 16)
2.Indstil funktionen Anynet+ på dit tv (Se betjeningsvejledningen til tv’et
for yderligere oplysninger.)
TV POWER
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
TV
CH
MUTE
TV INFO
VOL
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
(TV POWER, TV INFO, TV CH)
▪ Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV.
TV INFO
VOL
▪ Anynet+ funktionen understøtter visse taster på fjernbetjeningen.
AUTO
POWER
HDMI
▪ Se brugervejledningen til dit tv. * Se efter logoet
har logoet
(hvis dit tv
understøtter det funktionen Anynet+.)
Knappen AUDIO
Med denne knap kan du vælge at lytte til lyd fra dit tv eller til lyd fra Air
Track ved tilslutning med HDMI.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
Tryk på AUDIO på fjernbetjeningen til denne enhed.
LYDTILSTAND
HDMI IND
ARC
TILSTAND
TV
AVR
TV
AVR
SOFTWAREOPGRADERING
Samsung kan tilbyde fremtidige opgraderinger af firmwaren i
Crystal Surround Air Track.
Besøg Samsung.com eller kontakt Samsungs call-center for at
modtage oplysninger om downloadopgraderinger og brug af
et USB-drev.
Det er muligt at opgradere ved at sætte et USB-drev i
USB-porten på dit Air Track.
Rulledisplay
HDMI AUDIO TV
HDMI AUDIO AVR
SOUND TV
SOUND AVR
Display
SND TV
HDMI
S MUTE
TV ARC
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
▪ Sæt et USB-drev med firmwareopgraderingen i USB-porten bag på hovedenheden.
▪ Sørg for ikke at slukke for strømmen eller koble USB-drevet fra, mens opgraderingen er ved at blive udført.
Hovedenheden slukker automatisk, så snart firmwaren er blevet opgraderet. Når softwaren opgraderes, går de
indstillinger, du har foretaget, tilbage til standardindstillingerne (fabriksindstillingern e). Vi anbefaler, at du noterer
dine indstillinger, så du nemt kan genindstille dem efter opgraderingen.
▪ Hvis opgraderingen af firmwaren ikke lykkes, anbefaler vi, at du formaterer USB-drevet som FAT16 og prøver igen.
▪ Det USB-drev, der anvendes til opgraderingen, må ikke være formateret som NTFS, da dette filsystem ikke
understøttes.
▪ Afhængigt af producenten understøttes visse USB-lagerenheder muligvis ikke.
21
● funktioner
POWER
problemløsning
Kontroller følgende, inden du anmoder om service.
Symptom
Kontrollér
Afhjælpning
Enheden vil ikke tænde.
• Er strømkablet sat i
stikkontakten?
• Tilslut stikket til
stikkontakten.
En fungerer virker ikke, når der
trykkes på en knap.
• Er der statisk elektricitet i
luften?
• Fjern strømkablet, og sæt
det til igen.
Der er ingen lyd.
• En enheden tilsluttet korrekt
til dit tv?
• Er funktionen Mute
aktiveret?
• Er lydstyrken skruet helt
ned?
• Tilslut enhederne korrekt.
• Tryk på knappen Mute for at
annullere funktionen.
• Juster lydstyrken.
Billede vises ikke på tv’et, når
funktionen er valgt.
• Er tv’et tilsluttet korrekt?
• Tilslut enhederne korrekt.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Er batterierne brugt op?
• Er afstanden mellem
fjernbetjeningen og
hovedenheden for stor?
• Udskift med nye batterier.
• Gå tættere på.
Lyden fra venstre/højre kanal er
byttet om.
• Er højre/venstre
lydudgangskabler fra tv’et
tilsluttet korrekt?
• Kontroller venstre/højre
kanal, og tilslut dem korrekt.
"Searching (Søger)" vises på
displayet.
• Er subwooferen tilsluttet?
• Kontroller, om subwooferen
et tændt.
22
DAN
appendiks
SPECIFIKATIONER
Modelnavn
HW-D570
Strømforbrug
GENERELT
Vægt
Dimensioner
(B x H x D)
FORSTÆRKER
0.75W
Hovedenhed
45W
Subwoofe
20W
Hovedenhed
9.7 kg
Subwoofer
5.4 kg
Hovedenhed
1058 x 80 x 40.1 mm
Subwoofer
175 x 350 x 294.9 mm
Driftstemperatur
+ 5 °C til +35 °C
Driftsfugtighed
10 % til 75 %
Hovedenhed
Angivet
udgangseffekt Subwoofer
80W/KANAL, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
● apendiks
Strømforbrug (standby)
150W, 3Ω, THD = 10%, 100Hz
Indgangsfølsomhed/impedans 570mV/20KΩ
Signal/støjforhold (analogt input) 70 dB
FREKVENSOMRÅDE
Kanalseparation (1 KHz)
70 dB
Analogt input
20Hz~20kHz(±3 dB)
Digitalt input/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3 dB)
* Signal/støjforhold, forvrængning, kanalseparation og anvendelig følsomhed er baseret på måling efter
retningslinjer fra AES (Audio Engineering Society).
*: Nominel specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.
HT-WDC10
Strømforbrug
10W
Vægt
0.10 kg (ialt)
Dimensioner (B x H x D)
Trådløs sender : 40.6 x 89 x 28 mm
Oplade-cradle : 51 x 28 x 51 mm
Driftstemperatur
+5°C til +35°C
Driftsfugtighed
10% ~ 75%
Opladetid
90min ± 10min
Tilgængelig brugstid
180min ± 30min (Tiden kan variere alt efter iPod- eller iPhoneomstændighederne)
23
Česky [Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Crystal Surround Air Track je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Crystal Surround Air Track overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Crystal Surround Air Track in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Eesti [Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Crystal Surround Air Track vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Crystal Surround Air Track is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara que el Crystal Surround Air Track cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Crystal Surround Air Track ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]
Par la présente Samsung déclare que l'appareil Crystal Surround Air Track est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Crystal Surround Air Track
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de essentiële
eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Crystal Surround Air Track jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Crystal Surround Air Track megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelmé-nyeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]
Samsung declara que este Crystal Surround Air Track está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Crystal Surround Air Track spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Crystal Surround Air Track tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]SS
Härmed intygar Samsung att denna Crystal Surround Air Track står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Crystal Surround Air Track er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]
Samsung erklærer herved at utstyret Crystal Surround Air Track er i samsvar med de grunnleggende krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Crystal Surround Air Track’nin 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve
ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyaneder.
* I frekvensområdet mellem 2454 MHz og 2483,5 MHz må dette produkt kun anvendes indendørs i Frankrig.
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte
Samsung Support.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
www.samsung.com
www.samsung.com/ be
(Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Contact Centre 
Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid
ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller
Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og
genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til
fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages