Samsung SP-L250, SP-L200 Owner's manual

Samsung SP-L250, SP-L200 Owner's manual

For at undgå personskader eller beskadigelse af ejendele bedes du læse følgende forholdsregler nøje og anvende produktet i henhold dertil.

Hvis ikke instruktionerne, der er mærket med dette symbol, følges, kan det medføre personskade evt. med døden til følge.

Hvis ikke instruktionerne, der er mærket med dette symbol, følges, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet eller ejendele.

|

Strømforsyningsrelateret

|

Installationsrelateret

|

Rengørings-og brugsrelateret

|

[Billederne er kun til reference og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).]

Sørg for at sætte stikket helt i, da det ellers kan opstå brand.

z

Hvis tilslutningen er ikke er fuldstændig, kan der opstå brand.

Brug ikke stikkontakter, der er løse, eller beskadigede strømkabler.

z

Der er fare for stød eller brand.

Du må under ingen omstændigheder berøre strømstikket med våde hænder.

z

Der er fare for stød.

Slut ikke flere apparater til én stikkontakt.

z

Der er fare for brand.

Anbring ikke tunge genstande oven på netledningen. Undgå at bøje, trække eller sno netledningen.

z

Der er fare for stød eller brand.

Før du flytter produktet, skal du kontrollere, at der er slukket for strømmen og tage netledningen ud af stikkontakten i væggen.

Desuden skal du kontrollere, at alle tilslutningskabler er koblet fra andre enheder, før du flytter det.

z

Hvis du flytter produktet uden at frakoble netledningen, kan det beskadige netledningen eller forårsage en brand eller stød.

For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra

stikkontakten, og derfor skal stikkontakten være klar til brug.

z

Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Du skal altid koble enheden fra ved at holde i stikket og ikke i netledningen.

z

Der er fare for brand.

Træk strømstikket ud, før du rengør produktet.

z

Der er fare for stød eller brand.

|

Strømforsyningsrelateret

|

Installationsrelateret

|

Rengørings-og brugsrelateret

|

FOR AT FORHINDRE BRAND SKAL DU HELE TIDEN HOLDE LYS OG

ANDEN ÅBEN ILD BORTE FRA PRODUKTET.

z

Der er fare for brand.

Når du installerer produktet i et skab eller på en hylde, må produktets forside ikke rage ud af skabet eller ud over hylden.

z

Hvis et produkt falder ned, kan det blive beskadiget eller forårsage skade eller personskade.

Hold netledningen på afstand af varmeapparater.

z

Netledningens isolering kan smelte og forårsage stød eller brand.

Installér ikke produktet på steder, der er udsat for olie, røg, fugt eller vand (regnvand) eller i et køretøj.

z

Der er fare for stød eller brand.

Installér ikke produktet på steder, hvor der ikke er ventilation, som f.eks. en boghylde eller et vægskab.

z

Dette kan forårsage brand eller beskadige produktet.

Installér ikke produktet på et ustabilt sted, f.eks. en sokkel eller et stativ, der er mindre end produktet.

z

Hvis produktet vælter, kan det forvolde skade på børn eller blive beskadiget.

Installér på et stabilt sted, da den forreste del er tung.

I tilfælde af tordenvejr skal du straks slukke for systemet og trække netledningen ud af stikkontakten i væggen.

z

Der er fare for stød eller brand.

Sørg for, at produktets ventilationsåbninger ikke blokeres af en dug eller et gardin.

z

Dette kan forårsage brand eller beskadige produktet.

Anbring forsigtigt produktet på gulvet.

z

Gør du ikke det, kan det forårsage beskadigelse eller personskade.

Pas på ikke at tabe produktet, når du flytter det.

z

Gør du ikke det, kan det forårsage beskadigelse eller personskade.

Hold produktet uden for børns rækkevidde.

z

Hvis et produkt falder ned, kan det forvolde skade på børn. Fordi den forreste del af produktet er tungere end den bageste, skal du installere produktet på et plant og stabilt sted.

|

Strømforsyningsrelateret

|

Installationsrelateret

|

Rengørings-og brugsrelateret

|

Du må ikke stikke metal, som f.eks. spisepinde, ledninger og bor eller brændbare substanser, som f.eks. papir og tændstikker, ind i produktets ventilationsåbninger eller AV-porte.

z

Der er fare for stød eller brand. Hvis vand eller en anden substans kommer ind i produktet, skal du slukke for produktet, trække netledningen ud af stikkontakten i væggen og kontakte en Serviceafdeling .

Skil ikke produktet ad, og forsøg ikke på at reparere eller omdanne produktet.

z

Hvis produktet skal repareres, skal du kontakte en Serviceafdeling .

Der er fare for stød eller beskadigelse af produktet.

Hold produktet på afstand af letantændelige spraydåser eller andre lignende substanser.

z

Der er fare for brand eller eksplosion.

Anbring ikke beholdere med vand, vaser, drinks, kemikalier, små metaldele eller tunge genstande oven på produktet.

z

Hvis nogen genstand eller væske kommer ind i produktet, kan det forårsage stød, brand eller personskade.

Tillad ikke børn at anbringe genstande, som f.eks. legetøj eller småkager, oven på produktet.

z

Hvis et barn forsøger at nå en af disse genstande, kan produktet vælte og forvolde skade på barnet.

Se aldrig direkte på lyset i lampen på forsiden af produktet, og projicér aldrig billedet direkte mod øjne.

z

Dette er især farligt for børn.

Pas på, at børn ikke putter batterierne i munden, når du fjerner dem i fjernbetjeningen. Undgå at opbevare batterierne i nærheden af børn.

z

Kontakt lægen omgående, hvis et barn sluger et batteri.

Hvis produktet udsender røg, usædvanlig lyd, eller hvis der lugter brændt, skal du straks slukke for systemet, trække netledningen ud af stikkontakten i væggen og kontakte en Serviceafdeling .

z

Der er fare for stød eller brand.

Hvis strømstikkets tilslutningsben udsættes for støv, vand eller anden substans, skal det rengøres.

z

Der er fare for stød eller brand.

Rengør produktet let ved hjælp af en blød, tør klud eller serviet efter at have trukket netledningen ud af stikkontakten i væggen.

z

Rengør ikke produktet ved hjælp af kemikalier, som f.eks. voks, rensebenzin, sprit, fortyndervæske, myggebalsam, aromastoffer, smøremidler, rensemidler osv.

Hvis produktet ikke anvendes i længere perioder, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten.

z

Der er fare for stød eller brand.

Kontakt et autoriseret servicecenter hvis produktet installeres på et sted med meget støv, høje eller lave temperaturer, høj fugtighed, kemiske opløsninger, eller på steder hvor det er i drift døgnet rundt, såsom lufthavne, jernbanestationer etc.

z

Såfremt denne anvisning ikke følges, kan det forårsage alvorlig skade på produktet.

Hvis produktet tabes eller kassen går i stykker, skal du slukke for produktet og tage strømstikket ud, da dette kan forårsage stød eller brand.

z

I så fald skal du kontakte en Serviceafdeling .

Brug kun de angivne standardbatterier. Undlad at anvende nye og brugte batterier sammen.

z

Kan føre til, at batteriet går i stykker eller lækker, hvilket kan føre til brand, legemsbeskadigelse eller forgiftning (beskadigelse).

Sørg for at anbringe din fjernbetjening på et bord.

z

Hvis du træder på fjernbetjeningen, kan du falde og slå dig, eller produktet kan blive beskadiget.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr) - Kun Europa

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt - Kun Europa

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66.

Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

|

Produkt Egenskaber

|

Produkt Oversigt

|

Fjernbetjening

|

Produkt Specificeringer

|

En optisk enhed der anvender ny LCD-teknologi

- Der bruges et panel på 1024x768.

- Anvendelse af et 3P-LCD-panel.

- SP-L250 : Giver en lysstærk skærm på 2500 lumen.

SP-L220 : Giver en lysstærk skærm på 2200 lumen.

SP-L200 : Giver en lysstærk skærm på 2000 lumen.

- Kompakt størrelse, let og nem at flytte.

Levende farver

- Kvalitets billedindstilling rettet imod forbedring af farve - denne enhed går efter at udføre farvekoordinater som opfylder udsendelsesstandarder ved videoproduktion.

Reduceret blæserstøj

- Forbedrer tilslutningsmulighederne for eksternt udstyr ved at tilbyde forskellige stik, som f.eks. 2 D-

Sub 15 bens (der understøtter DTV-signaler), S-Video- og Video-terminals.

Lydoutput

- Der findes to stereohøjttalere til højre og venstre, og en 5 bånds equalizer understøttes.

Bruger justeringer

- Denne enhed har mulighed for justering af hver indgangsport.

- Enheden har et referencemønster som kan bruges til at indstille og justere.

|

Produkt Egenskaber

|

Produkt Oversigt

|

Fjernbetjening

|

Produkt Specificeringer

|

For/Øvre Side

1. Indikatorer 5. POWER(

) Knap

Bruges til at tænde og slukke for projektoren. - STAND BY (Blå LED)

- LAMP (Blå LED)

- TEMP (Rød LED)

※ Se efter i LED Indikationer .

7. Fjernbetjening Signalmodtager

2. VOL - / + & Vælg og flyt knap

Justerer lydstyrken.

Bruges til fokusjustering.

Brug denne knap til at flytte eller vælge et element i en menu.

9. Zoom knap

Bruges til at forstørre eller reducere billedets

3. MENU Knap

størrelse.

Brug denne knap til at gå ind i eller forlade

8. Fokus Ring

menuen eller til at springe videre i menuen.

10.Objektivdæksel

4. SOURCE Knap

Bruges til at vælge indgangssignaler fra eksterne kilder.

6. Linse

Pakkens indhold

Hurtig Installationsvejledning /

Sikkerhedsvejledning

Garantibevis/ Registreringskort

(Ikke alle steder)

Brugervejledning CD

Strømkabel

Fjernbetjening/ 1 Batterier (CR2025)

(Ikke alle steder)

Rengøringsklud

D-Sub-kabel

LED Indikationer

●:Lys er til ◐:Lys blinker ○:Lys er fra

STAND

BY

LAMP TEMP

● ○ ○

Information

Hvis du trykker på POWER knappen på fjernbetjeningen eller på projektoren, vises skærmen inden for 30 sekunder.

● ● ○

● ◐ ○

Projektoren er under normale funktionsforhold.

Denne tilstand forekommer når projektoren forbereder en funktion efter at POWER knappen på projektoren eller på fjernbetjeningen er blevet trykket.

POWER knappen trykkes for at slukke for projektoren og kølesystemet til afkøling af de indre dele i projektoren kører fortsat.(Fungerer i ca. 30 sekunder.)

Se handling 1 herunder hvis køleventilatoren inden i projektoren ikke fungerer normalt.

Se handling 2 herunder hvis lampedækslet der beskytter lampeenheden ikke lukker rigtigt.

Dette indikerer, at objektivdækslet ikke er åbnet helt. Se handling 3 herunder.

Dette indikerer, at der er skiftet til køle-tilstand, fordi projektorens interne temperatur er forøget ud over vedligeholdelsesgrænsen. Se handling 4.

○ ○ ◐

Dette indikerer, at strømmen er slukket automatisk, fordi projektorens interne temperatur er forøget ud over vedligeholdelsesgrænsen. Se handling 5 herunder.

◐ ◐ ◐ Et problem opstod med lampens funktion. Se handling 6.

Håndtering af Indikatorproblemer

Klassifikation Tilstand handling 1

Når køleventilatorsystemet ikke fungerer normalt.

Forholdsregler

Hvis symptomerne fortsætter selv efter at have afbrudt og tilsluttet stømkablet og tændt for projektoren igen, bedes du venligst kontakte din leverandør eller vores service center . handling 2

Når lampedæksel der beskytter lampeenheden ikke lukker rigtigt eller sensorsystemet ikke fungerer normalt.

Kontroller, om skruerne på projektorens side er låst korrekt. Hvis de er låst normalt, skal du kontakte din forhandler eller et servicecenter.

handling 3

Denne status viser, at objektivdækslet ikke er

åbnet helt.

Åbn objektivdækslet komplet.

Hvis objektivdækslet ikke er åbnet helt, mens projektoren anvendes, afbrydes både video og lyd automatisk.

Hvis denne status varer i minutter, afbrydes projektoren automatisk.

handling 4

Dette indikerer, at der er skiftet til køle-tilstand, fordi projektorens interne temperatur

Hvis den interne temperatur i projektoren er forøget ud over vedligeholdelsesgrænsen, ændres den til køle-tilstand, inden den automatisk slukkes.

* Køle-tilstand: En status hvor blæserhastigheden er forøget, og projektorens lampe manuelt er ændret til spare-tilstand.

handling 5 er forøget ud over vedligeholdelsesgrænsen.

Hvis den interne temperatur i projektoren overstiger grænsen, slukkes den automatisk.

Kontroller, om projektorens ventilationshuller er blevet blokeret.

Kontroller, om luftfilteret er blokeret. Rengør det, hvis det er blokeret.

Kontroller, om den temperatur, der er omkring projektoren, er højere end projektorens generelle standardtemperaturområde.

Afkøl projektoren tilstrækkeligt, og brug den igen.

Kontroller, om projektorens ventilationshuller er blevet blokeret.

Kontroller, om luftfilteret er blokeret. Rengør det, hvis det er blokeret.

Kontroller, om den temperatur, der er omkring projektoren, er højere end projektorens generelle standardtemperaturområde.

Afkøl projektoren tilstrækkeligt, og brug den igen.

Hvis det samme problem opstår hele tiden, bedes du kontakte din distributør eller vores service center . handling 6

Lampen virker ikke korrekt efter forkert slukning eller genopstart lige efter at have slukket for projektoren

Sluk for strømmen, vent indtil den er kølet rigeligt ned og tænd derefter for strømmen igen. Hvis det samme problem opstår hele tiden, bedes du kontakte din distributør eller vores service center .

Bagside

Projektoren har et køleventilatorsystem til at forhindre enheden i at overophede. Køleventilatorens funktion kan afgive støj, hvilket ikke påvirker produktets funktion. Enheden kan ikke byttes eller refunderes på grund af støjspørgsmålet.

1. PC OUT port

2. AUDIO OUT port

3. RS-232C port (Til service indgangsterminaler)

4. [AV IN] R-AUDIO-L Indgangsport

5. [AV IN] VIDEO Indgangsport

6. [AV IN] S-VIDEO Indgangsport

7. [PC IN 1,2] PC Indgangsport

8. [PC IN 1,2] AUDIO Indgangsport

9. Fjernbetjening Signalmodtager

10.POWER Input port Indgangsport

|

Produkt Egenskaber

|

Produkt Oversigt

|

Fjernbetjening

|

Produkt Specificeringer

|

1.

POWER ( ) Knap

2.

AUTO Knap

3.

MENU ( ) Knap

4.

Flyt (▲ ▼ ◀ ▶)/ ( ) Knap

5.

V.KEYSTONE(+/-) Knap

(VERTICAL KEYSTONE)

6.

INSTALL Knap

7.

BLANK Knap

8.

P.SIZE Knap

9.

QUICK Knap

10.

MUTE ( ) Knap

11.

RETURN ( ) Knap

12.

EXIT (

13.

VOL Knap

) Knap

14.

INFO Knap

15.

SOURE Knap

16.

P.MODE Knap

17.

STILL Knap

1.

POWER ( )

Bruges til at tænde for projektoren.

2.

AUTO

Justerer Picture automatisk. Ikke tilgængelig i tilstanden PC

3. MENU (

)

Bruges til at vise display Menu Skærm.

4.

Flyt (▲ ▼ ◀ ▶)/ ( )

Bruges til at flytte til eller vælge hvert menuelement.

5.

V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)

Brug denne, når videoscener er forvrængede eller væltede.

6.

INSTALL

Bruges til at skifte eller vende billedet der vises.

7.

BLANK

Denne anvendes til midlertidigt at afbryde for video og lyd.

Den frigives, når du trykker på alle andre knapper end knappen POWER.

8.

P.SIZE

Bruges til at justere størrelsen af billedskærmen.

9.

QUICK

Denne anvendes til hurtigt at vælge den sidst anvendte menu.

10.

MUTE ( )

Denne anvendes til midlertidigt at afbryde lyden.

For at høre lyden igen skal du trykke på knappen MUTE igen eller trykke på knappen - VOL +.

11.

RETURN ( )

Vender tilbage til den foregående menu.

12.

EXIT ( )

Bruges til at få display Menu Skærmen til at forsvinde.

13.

VOL

Justerer lydstyrken.

14.

INFO

Bruges til at checke kildesignaler, billedindstilling, PC skærmjustering og lampens tændetid.

15.

SOURCE

Denne anvendes til at skifte mellem tv’et og det eksterne input.

16.

P.MODE

Bruges til at vælge Billed Mode.

17.

STILL

Bruges til at se stillbilleder.

|

Produkt Egenskaber

|

Produkt Oversigt

|

Fjernbetjening

|

Produkt Specificeringer

|

Design og specificeringer for produktet kan modificeres uden bekendtgørelse, med henblik på forbedringer af funktion.

Specificeringer

Model SP-L250, SP-L220, SP-L200

Panel

Opløsning

Sideforhold

0,63 inch 3P LCD

XGA (1024 x 768)

Lysstyrke

4:3

Maks. 2.500 ANSI lumen (L250)

Maks. 2.200 ANSI lumen (L220)

Maks. 2.000 ANSI lumen (L200)

Kontrast

Diagonal skærmstørrelse

Projekteringsrækkevidde

Zoom-justering

Maks. 500:1

40 ~ 300 inch

1 m ~ 10 m

Manuel

Fokus-justering

Objektiv

Zoom-forhold

Hovedprincip

Manuel

F=1,65~1,93, f=18,5mm~22,5mm

1:1,2

Vertikal (±20°)

Lampe

Indgangsstik

Højttaler

Strøm

Støj

Dimensioner

Vægt

Strømforbrug

Levetid

203W (Eco : 172W )

2.500 timer ( Eco : 3.000 timer )

D-Sub 15p x 2 Analog RGB, analog YPbPr

Mini DIN x 1

RCA x 1

Strømforbrug

Spænding

S-Video

Komposit video

3W x 2 (Stereo)

Maks. 280 W

100~240V AC, 50/60Hz

Eco : 30dB, Bright : 32dB

291 mm(W) x 289 mm(H) x 127 mm(D)

3,8 Kg

Funktion

Temperatur : 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F),

Luftfugtighed : 20 % ~ 80 % (ikke kondenserende)

Brugermiljø

Opbevaring

Temperatur : -10 °C ~ 60 °C (-14 °F ~ 140 °F)

Luftfugtighed : 10 % ~ 90 % (ikke kondenserende)

Dette Klasse B udstyr er designet til hjemme og kontor brug. Udstyret er registreret i henhold til EMI til brug ved beboelser. Det må bruges i alle områder. Klasse A er til kontor brug. Klasse A er til firmaer mens klasse B udsender færre elektroniske bølger end klasse A.

Det LCD-panel, der anvendes i LCD-projektoren, består af hundredtusindvis af fine pixels.

Som andre videofremvisningsenheder kan LCD-panelet indeholde dårlige pixels, der ikke fungerer. Ved afsendelse af et produkt administreres omstændighederne til identifikation af dårlige pixels og antallet af dårlige pixels, som et LCD-panel må indeholde, i streng overensstemmelse med de relevante specificerede standarder af LCD-panelproducenten og vores virksomhed. Selvom en skærm kan have nogle døde pixels, påvirker dette ikke den overordnede skærmkvalitet eller produktets levetid.

Tilgængeligt Display Mode

PC-timing

Format

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

MAC

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

IBM

IBM

IBM

VESA

MAC

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

Opløsning

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 768

1280 x 768

1280 x 800

1280 x 800

640 x 350

640 x 480

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

720 x 576

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1400 x 1050

1440 x 900

1440 x 900

1600 x 1200

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

75Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

56Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

70Hz

60Hz

70Hz

60Hz

67Hz

70Hz

72Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

Pixel Frekvens

(MHz)

108,000

74,500

89,040

91,706

95,750

79,500

102,250

83,500

106,500

57,284

65,000

75,000

78,434

78,750

81,750

96,768

99,643

25,175

25,175

28,322

25,175

30,240

28,560

31,500

31,500

32,750

36,000

40,000

45,500

50,000

49,500

108,000

120,839

124,540

130,000

108,000

128,943

132,752

135,000

121,750

106,500

136,750

162,000

Vertikal frekvens

(Hz)

75,000

59,855

70,000

72,000

74,777

59,870

74,893

59,810

74,934

74,551

60,004

70,069

72,000

75,029

59,959

70,000

72,000

70,086

59,940

70,087

59,940

66,667

70,000

72,809

75,000

59,950

56,250

60,317

70,000

72,188

75,000

60,000

70,000

72,000

74,857

60,020

70,000

72,000

75,025

59,978

59,887

74,984

60,000

Horisontal frekvens

(kHz)

67,500

44,772

52,500

54,072

56,456

47,776

60,289

49,702

62,795

49,726

48,363

56,476

57,672

60,023

53,783

63,000

64,872

31,469

31,469

31,469

31,469

35,000

35,000

37,861

37,500

35,910

35,156

37,879

43,750

48,077

46,875

60,000

69,930

72,072

75,231

63,981

74,620

76,824

79,976

65,317

55,935

70,635

75,000

For de opløsninger der er nævnt herover: Hvis der anvendes et signal med en opløsning mindre eller større end 1024x768, konverteres det til 1024x768 af skaleringschippen inde i projektoren.

Når projektorens ægte opløsning (1024x768) og pc’ens udgangsopløsning er ens, er billedkvaliteten optimal.

AV-timing (D-Sub)

Format

BT.601 SMPTE 267M

BT.1358 SMPTE 293M

BT.601

BT.1358

SMPTE 296M

BT.709 SMPTE 274M

AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

480i

480p

576i

576p

720p

720p

1080i

1080i

Opløsning

59,94Hz

59,94Hz

50Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

Scan

Interlaced

Progressiv

Interlaced

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Interlaced

Interlaced

|

Basis Indstillinger

|

Tilslutning af strømmen

|

Tilslutning af en ekstern enhed

|

Installering af projektoren

Installer projektoren så strålen fra projektoren er lodret på skærmen.

Placer projektoren så at linsen er på midten af skærmen.

Hvis skærmen ikke er installeret vertikalt, er billedet muligvis ikke firkantet.

Installer ikke skærmen i lyse omgivelser. Hvis skærmen er for lys, vil billedet på skærmen ikke blive vist klart.

Når skærmen installeres i lyse omgivelser, skal der bruges gardiner.

Du kan installere projektoren på de følgende steder: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.

( For at se installeringspositions indstillingerne )

For at se billedet når projektoren installeres bagved skærmen,

Installer en halv-gennemsigtig skærm.

Vælg

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

For at se billedet når projektoren installeres foran skærmen,

Installer projektoren på den side hvor du ser på skærmen.

Vælg

Menu > Setup >Install > Front-Floor

Zoom og Fokus justering

Zoom Knap Fokus Ring

Du kan justere størrelsen af billedet inden for zoom rækkevidden ved at dreje

Zoom knappen.

Indstil billedet på skærmen ved at bruge Fokus Ringen.

Hvis dit produkt er installeret på et sted uden for den angivne projiceringsafstand (se Skærmstørrelse og Projiceringsafstand ), kan fokus ikke justeres korrekt.

Niveller med justerbare fødder

Skærmstørrelse

[tommer]

190

200

210

220

230

240

130

140

150

160

170

180

250

260

270

40

50

60

70

80

90

100

110

120

For at placere projektoren plant, juster projektorens justerbare fødder.

Projektoren kan justeres til en højde på op til 30 mm (ca. 12 grader) fra referencepunktet.

Afhængigt af projektorens placering, kan Hovedprincip forvrængning af billedet forekomme.

Hvis der forekommer Keystone, kan du justere det med funktionen V-Keystone .

Skærmstørrelsen og Projiceringsafstanden

Installer projektoren på en flad, jævn overflade og niveller projektoren ved at bruge de justerbare fødder til at opnå den optimale billedkvalitet. Hvis billederne ikke er klare, kan de justeres ved at bruge Zoom Knappen eller Fokus Ring, eller flytte projektoren frem eller tilbage.

3860,8

4064,0

4267,2

4470,4

4673,6

4876,8

2641,6

2844,8

3048,0

3251,2

3454,4

3657,6

5080,0

5283,2

5486,4

Horisontal

(X:mm)

812,8

1016,0

1219,2

1422,4

1625,6

1828,8

2032,0

2235,2

2438,4

Vertikal

(Y:mm)

609,6

762,0

914,4

1066,8

1219,2

1371,6

1524,0

1676,4

1828,8

1981,2

2133,6

2286,0

2438,4

2590,8

2743,2

2895,6

3048,0

3200,4

3352,8

3505,2

3657,6

3810,0

3962,4

4114,8

Max

(Z:mm)

1376

1727

2078

2430

2781

3133

3484

3835

4187

4538

4889

5241

5592

5944

6295

6646

6998

7349

7701

8052

8403

8755

9106

9457

Min

(Z:mm)

1140

1433

1726

2020

2313

2606

2899

3192

3485

3778

4071

4364

4657

4950

5243

5536

5829

6122

6415

6708

7001

7294

7587

7880

483

508

533

559

584

610

330

356

381

406

432

457

635

660

686

Offset

(Y':mm)

102

127

152

178

203

229

254

279

305

280

290

300

5689,6

5892,8

6096,0

4267,2

4419,6

4572,0

9809

10160

10512

8173

8466

8759

Denne projektor er designet til at vise billeder optimalt på en skærm på 80 ~ 120 tommer.

711

737

762

A. Skærm

Z: Stråle Afstand

Y': Afstand fra Linsemidten til Billedets bund

Opsætning af PC Miljøet - Check de følgende elementer før din PC tilsluttes til din projektor.

1.

Klik på den højre museknap på Windows tapetet og klik på [Properties].

<Display Properties> fanebladet vil komme frem.

2.

Klik på [Indstillinger] fanebladet og indstil <Skærmopløsning> ved at referere til <Opløsning> beskrevet i display mode register understøttet af denne projektor.

Du behøver ikke ændre <Farvekvalitet> indstilling.

3.

Tryk på [Advanced] knappen.

Et andet egenskabsvindue vil fremkomme.

4.

Klik på [Monitor] fanebladet og indstil <Skærm fornyelsesgrad> ved at henvise til <Vertikal Frekvens> beskrevet i det understøttede display mode register på denne projektor.

Indstil både den vertikale og horisontale frekvens i stedet for

<Skærm fornyelsesgrad>.

5.

Klik på [OK] knappen for at lukke vinduet, og klik derefter på

[OK] knappen til <Display Egenskaber> vinduet for at lukke vinduet.

Computeren udfører muligvis en genopstart automatisk.

6.

Luk ned for PC´en og tilslut projektoren.

Processen kan variere afhængigt af computertypen eller Windows versionen.

(For eksempel, [Egenskaber] kommer frem i stedet for [Egenskaber (R)] som vist i 1.)

Dette apparat understøtter op til 24 bits per pixel i farvekvalitet når den bruges som PC monitor.

Viste billeder kan variere fra monitoren afhængigt af monitorfabrikanten eller Windows versioner.

Når projektoren tilsluttes til PC´en, check at PC indstillingen passer til display indstillingerne understøttet af denne projektor. Hvis ikke, kan der være signalproblemer.

|

Basis Indstillinger

|

Tilslutning af strømmen

|

Tilslutning af en ekstern enhed

|

1. Bagside af Projektoren

TIlslut strømkablet i strømindgangen på bagsiden af projektoren.

|

Basis Indstillinger

|

Tilslutning af strømmen

|

Tilslutning af en ekstern enhed

|

Tilslutning af en pc med et D-Sub-kabel

Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.

Tilslut stikket [PC IN (1 eller 2) PC] på projektorens bagside til D-Sub-stikket på din pc med et D-Sub-kabel.

- For understøttede indgangssignaler skal du se "Pc-timing" .

Tilslut stikket [PC IN (1 eller 2) AUDIO] på projektorens bagside til lydudgangsstikket på din pc med et lydkabel (Medfølger ikke).

Tilslutning af en ekstern skærm

Du kan vise et billede på både din projektor og en separat skærm på samme tid.

Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.

Tilslut stikket [PC IN (1) PC] på projektorens bagside til D-Sub-stikket på din pc med et D-Sub-kabel.

Tilslut stikket [PC OUT] på projektoren til D-Sub-stikket på en skærm med et D-Sub-kabel.

- Ved tilslutning af en skærm med funktionen [PC OUT] skal du sørge for at tilslutte din pc til stikket [PC IN (1) PC] .

- Når du har trykket på knappen [Blank] på fjernbetjeningen, er outputtet normalt, også selvom du ser en tom

skærm på din projektor, og den skærm der er tilsluttet til stikket [PC OUT].

- Funktionen [PC OUT] fungerer også i Standby-tilstand.

Tilslutning af en AV-enhed med et D-Sub-kabel

Start med at kontrollere, at der er slukket for AV-enheden og for din projektor.

Tilslut stikket [PC IN (1 eller 2) PC] på projektorens bagside til D-Sub-stikket på din AV-enhed med et D-Sub-kabel.

- For understøttede indgangssignaler skal du se "AV-timing (D-Sub)" .

Tilslut stikket [PC IN (1 eller 2) AUDIO] på projektorens bagside til lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel

(Medfølger ikke).

Tilslutning af en AV-enhed med komponentudgang

Start med at kontrollere, at der er slukket for AV-enheden og for din projektor.

Tilslut stikket [PC IN (1 eller 2) PC] på projektorens bagside til komponentstikket på din AV-enhed med et D-Sub / komponentkabel (Medfølger ikke).

- For understøttede indgangssignaler skal du se "AV Timing (D-Sub)" .

Tilslut stikket [PC IN (1 eller 2) AUDIO] på projektorens bagside til lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel

(Medfølger ikke).

Tilslutning med et Video/S-Video-kabel

Start med at kontrollere, at der er slukket for AV-enheden og for din projektor.

Tilslut stikket [VIDEO] eller [S-VIDEO] og AV-enheden med et Video-kabel (Medfølger ikke) eller S-Video-kabel

(Medfølger ikke).

- For understøttede indgangssignaler skal du se "AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)" .

Tilslut stikket [AV IN R-AUDIO-L] på projektorens bagside til lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel

(Medfølger ikke).

Tilslutning af en ekstern højttaler

Du kan høre lyd gennem en ekstern højttaler i stedet for den højttaler, der er indbygget i projektoren.

Klargør et lydkabel (Medfølger ikke), der passer til din eksterne højttaler.

Tilslut stikket [AUDIO OUT] på projektoren til den eksterne højttaler med et lydkabel.

- Når du anvender en ekstern højttaler, fungerer den interne højttaler ikke, men du kan indstille lydstyrken for

den eksterne højttaler med volumenknappen på projektoren (eller på fjernbetjeningen).

- Stikket [AUDIO OUT] kan udsende alle lydsignaler.

|

Grundlæggende funktioner

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

Tænd for projektoren

Kontroller, at objektivdækslet er abnet helt.

Tænd for strømmen.

Kontroller, at indikatoren STAND BY LED er tændt.

Tryk pa tænd/sluk-knappen. While the power is turned on (with the Power button on the remote control or at the top of the projector), the blue LAMP LED indicator blinks.

Nar der er tændt helt for strømmen, forbliver indikatoren LAMP LED bla.

Hvis du slukker for projektoren, nar lampen ikke er tilstrækkeligt afkølet, kan du muligvis høre en høj støj midlertidigt, fordi blæserhastigheden sættes op for at afkøle lampen.

Sluk for projektoren

Tryk pa tænd/sluk-knappen (Fjernbetjening eller øverst på projektoren). OK eller Cancel bliver vist. lg OK med piletasterne (Fjernbetjening eller øverst på projektoren).

Tryk på knappen Enter, eller tryk på tænd/sluk-knappen igen.

Indikatoren STAND BY LED slukkes, og indikatoren LAMP LED blinker.

Blæserhastigheden forøges for hurtigt at afkøle lampen.Nar denne handling er færdig, slukkes indikatoren LAMP

LED, og indikatoren STAND BY LED tændes og forbliver bla.

Fjern strømkablet.

Luk objektivdækslet.

Valg af en indgangskilde

Tryk pa knappen SOURCE (pa fjernbetjeningen eller øverst pa projektoren).

Tilstandene AV (AV) og S-Video (S-Video) kan kun vælges, når der er tilsluttet en ekstern enhed. Tilstandene

PC1 (Pc1) og PC2 (Pc2) kan vælges, uanset om der er tilsluttet en ekstern enhed eller ej.

|

Grundlæggende funktioner

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Klik på Play( )/Stop( ) knappen i registret herunder for at se videofilen.

Skærm Justering

Source List

Beskrivelse

Du kan vælge et apparat der er tilsluttet til projektoren til fremvisning.

1) PC 1

2) PC 2

3) AV

4) S-Video

Edit Name

Play/Stop

Du kan redigere navnene pa apparaterne der er tilsluttede til din projektor.

1) VCR

2) DVD

3) Cable STB

4) HD STB

5) Satellite STB

6) AV Receiver

7) DVD Receiver

8) Game

9) Camcorder

10) DVD Combo

11) PC

|

Grundlæggende funktioner

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Klik på Play( )/Stop( ) knappen i registret herunder for at se videofilen.

Skærm

Justering

Mode

Beskrivelse

Vælg en skærmtilstand som er tilpasset til din projektor eller skift skærmmode som

ønsket.

1) Mode

- Standard

Denne billedtilstand er den mest universelle til forskellige formål.

- Presentation

Denne tilstand er velegnet til præsentationer.

- Text

Denne tilstand er velegnet til tekstarbejde.

- Movie

Denne tilstand er velegnet til visning af film.

- Game

Denne billedtilstand er optimeret til spil.

▶ Teksten på et stillbillede vises måske forkert.

- User

Denne tilstand kan brugertilpasses med funktionen Mode > Save .

▶ Tilstandene Presentation og Text kan kun anvendes, hvis indgangssignalet er et Pc-

Play/Stop

Mode

Size

Position

Digital NR

Black Level

Overscan timing .

2) Contrast : Bruges til at justere kontrasten mellem objektet og baggrunden.

3) Brightness : Bruges til at justere lysstyrken for hele billedet.

4) Sharpness : Bruges til at justere konturen af objektet til mere eller mindre skarp.

▶ Nar indgangssignalet er Pc-timing , kan Sharpness ikke justeres.

5) Color : Bruges til at justere farven til lysere eller mørkere.

▶ Nar indgangssignalet er Pc-timing , kan Color ikke justeres.

6) Tint : Bruges til at opna mere naturlige farver til objekterne ved at bruge Grøn eller

Rød forstærkning.

▶ Nar indgangssignalet er Pc-timing og PAL og SECAM fra tilstandene [S-

Video] og [AV], kan farven ikke justeres.

7) Color Temperature : Du kan vælge farvetemperaturen efter dine egne ønsker.

- Zadane tvornicke postavke: 5500K, 6500K, 8000K, 9300K

- Du kan vælge farvetemperaturen for elementerne herunder efter dine egne ønsker.

R-Gain, G-Gain, B-Gain : Justerer farvetemperaturen for hvid-niveauet.

R-Offset, G-Offset, B-Offset : Justerer farvetemperaturen for sort-niveauet.

1) Color Temperature 5) R-Offset

2) R-Gain

3) G-Gain

4) B-Gain

6) G-Offset

7) B-Offset

8) Gamma : Ændrer lysstyrkekarakteristikken for hver farvetone i et billede.

- Jo større (+) værdi, jo større kontrast i lyse og mørke dele. Jo mindre (-) værdi, jo mørkere bliver de mørke dele.

- Justeringsomrade: -3 til +3

9) Save : Du kan gemme statussen for en skærm, du har justeret efter dine egne ønsker, med skærmmenuen Mode > User .

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint

Color

Temperature

R-Gain

G-Gain

B-Gain

R-Offset

G-Offset

B-Offset

Gamma

Save

10) Reset : Genopretter mode indstillinger til fabriksindstilling.

Reset

Du kan vælge skærmstørrelse i henhold til typen af scenen.

▶ Nar indgangssignalet er Pc-timing , understøttes Zoom1/Zoom2 ikke.

1) Normal

2) Zoom1

3) Zoom2

4) 16:9

Juster skærmpositionen hvis den ikke er rettet ind.

Nar en stiplet linie vises eller skærmen ryster, kan du opna en bedre visuel billedkvalitet ved at aktivere Støjreducering.

▶ Nar indgangssignalet er Pc-timing , fungerer Digital NR ikke.

Du kan vælge signalets lysstyrkestandard i overensstemmelse med indgangssignalet.

Hvis det ikke passer med indgangssignalet, vises mørke dele muligvis ikke klart, eller de vises svagt.

▶ Sortniveauet kan kun indstilles for 480i- og 576i-RGB-signalerne for tilstandene [AV],

[S-Video] og AV-timing (D-Sub) .

- For 480i- og 576i-signalerne for tilstandene [AV], [S-Video] og AV-timing (D-Sub)

1) 0 IRE : Indstiller lysstyrken for mørke dele af signalet til Høj.

2) 7.5 IRE : Indstiller lysstyrken for mørke dele af signalet til Lav.

Ved at bruge denne funktion kan du skære kanten af billedet nar der findes unødvendig information, billeder eller støj pa kanten af billedet.

▶ Dette er ikke understøttet i tilstandene [AV] og [S-Video].

▶ Dette understøttes kun, når indgangssignalet er AV Timing(D-Sub) .

▶ Hvis Overscan er slaet fra, vises unødvendige ekstra dele i kanterne af et billede

Film Mode

PC

Zoom muligvis, sa du kan se en større del af omradet. I dette tilfælde skal du tænde for

Overscan.

Ved at bruge denne funktion kan du indstille display mode optimiseret til afspilning af film, nar du ser en film. Film Mode giver optimale fremvisningsindstillinger til film.

1) Off

2) On

▶ Film Mode understøttes kun for [AV] ([AV]), [S-Video] ([S-Video]), 480i og 576i ved signalerne AV Timing(D-Sub) .

Fjerner eller reducerer støj som forarsager ustabil skærmkvalitet, sasom skærmforvrængning. Hvis støjen ikke fjernes ved at bruge Finjustering, justeres frekvensen til maksimum og derefter udføres Finjusteringen igen.

▶ Dette er kun aktiveret for Pc-timing-indgangen for D-Sub-stikket.

▶ Se " Pc-timing ".

1) Auto Adjustment : Bruges til at justere frekvensen og fasen til PC skærmen automatisk.

2) Coarse : Bruges til at justere frekvensen nar vertikale linier fremkommer pa PC skærmen.

3) Fine : Bruges til at finindstille PC skærmen.

4) Reset : Ved at bruge denne funktion kan du nulstille PC menu indstillingerne til fabriksindstillingen.

Forstørrer pc-skærmen 2X, 4X eller 8X.

▶ Dette kan kun justeres, nar indgangssignalet er Pc-timing .

|

Grundlæggende funktioner

|

Input

|

Picture

|

Auto

Adjustment

Coarse

Fine

Reset

Setup

|

Option

|

* Klik på Play( )/Stop( ) knappen i registret herunder for at se videofilen.

Play/Stop Skærm Justering

Install

Beskrivelse

Du kan vælge det sprog du vil bruge til menuskærmen.

1) Front-Floor : Normalt billede

2) Front-Ceiling : Horisontalt/Vertikalt Omvendt Billede

3) Rear-Floor : Horisontalt Omvendt Billede

4) Rear-Ceiling : Vertikalt Omvendt Billede

Lamp Mode Bruges til at indstille billede lysstyrken ved at justere mængden af lys der genereres af lampen.

1) Eco : Denne tilstand er optimeret til mindre skærme (mindre end 100 tommer).

Denne tilstand nedsætter lampens lysstyrke og strømforbrug for at forlænge

Eco

V-Keystone

Background

Test Pattern

Video Type

Reset lampens levetid og reducere støjen og strømforbruget.

2) Bright : Denne tilstand maksimerer lampens lysstyrke, når den omgivende belysning er kraftig. Da lampens lysstyrke forøges, reduceres lampens levetid, og støjen og strømforbruget forøges muligvis.

Hvis videoscener er forvrængede eller væltede, kan du kompensere for dette ved at bruge den vertikale Keystone-funktion.

▶ Lydudgangen fra din projektor stoppes midlertidigt, når keystone (keystone) ændres.

▶ Der kompenseres ikke for keystone (keystone) på skærmens display (OSD).

Du kan indstille den Background, der vises, nar der ikke er noget signal fra den eksterne enhed, der er tilsluttet til projektoren. Hvis der modtages et signal, forsvinder den

Background, du indstiller, og den normale skærm vises.

1) Logo

2) Blue

3) Black

Genereret af projektoren. Bruges som installationsbasis for installeringen af projektoren.

1) Crosshatch : Du kan checke om billedet er forvrænget eller ej.

2) Screen Size : Du referere til billedformatstørrelser såsom 1,33 : 1 eller 1,78 : 1.

Bright

Crosshatch

Screen

Size

Gør det muligt at indstille indgangssignalets type, når din projektor ikke kan afgøre dette automatisk i tilstanden PC, og skærmkvaliteten derfor er unormal.

▶ I tilstanden [PC] er dette kun muligt, hvis indgangssignalet et AV-timing (D-

Sub) .Men for en separat H/V-synk. er dette kun muligt for signalerne 1280 x 720p

59,94 Hz/60 Hz.

1) Auto

2) RGB(PC)

3) RGB(AV)

4) YPbPr(AV)

Brug

Color,

Sharpness,Tint

PC-menu og zoom

RGB(PC)

Ved tilslutning af RGB-outputtet fra en pc til D-Sub-stikket

RGB(AV)

Ved tilslutning af RGB-outputtet fra en

AV-enhed (STB, dvd mv.) til D-Substikket

Ved tilslutning af YPbPr-outputtet fra

YPbPr(AV) en AV-enhed (STB, dvd mv.) til D-

Sub-stikket

Auto Automatiske indstillinger

Aktiver

Deaktiver

Deaktiver

-

Deaktiver

Deaktiver

Aktiver

-

Ved at bruge denne funktion kan du nulstille flere indstillinger til fabriksindstillinger.

1) Factory Default : Ændrer indstillingerne til fabriksstandarderne.

2) Reset Filter Time : Nulstiller filtertiden.

Factory

Default

Reset

Filter Time

|

Grundlæggende funktioner

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Klik på Play( )/Stop( ) knappen i registret herunder for at se videofilen.

Play/Stop Skærm Justering

Language

Beskrivelse

Du kan vælge det sprog du vil bruge til menuskærmen.

Menu Option

Sound

1) Position

Du kan flytte Menu Position til op / ned / venstre / højre.

2) Transparency

Du kan indstille gennemsigtigheden af menuen.

- High

- Medium

- Low

- Opaque

3) Display Time

Du kan indstille fremvisningstiden for menuen.

- 5 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec / 90 sec / 120 sec / Stay On

Justerer den højre og venstre lydbalance og equalizer for 3 W stereohøjttaleren, der er integreret i projektoren.

1) Balance 4) 1kHz

2) 100Hz

3) 300Hz

5) 3kHz

6) 10kHz

Position

Transparency

Display

Time

Filter Check

Time

Indstiller kontrolperioden for filteret. (Enhed: timer)

1) Off

2) 100

3) 200

4) 400

5) 800

Hvis filterbrugstiden er større end filterkontrolperioden, vises meddelelsen om filterkontrol hvert minut, sa længe projektoren er tændt.

▶ Meddelelse om filterkontrol: “Check the filter, and if necessary, clean or replace it.”.

Auto Power On Hvis strømmen til projektoren afbrydes automatisk uden at trykke pa tænd/slukknappen.

1) Off

2) On

Sleep Timer

Information

Hvis der ikke er noget indgangssignal i den angivne tid, slukkes projektoren automatisk.

(Men i den angivne tid ma der ikke trykkes pa knapperne pa fjernbetjeningen eller øverst pa projektoren)

1) Off

2) 10 min

3) 20 min

4) 30 min

Du kan checke eksterne kildesignaler, billedopsætning, PC billedjustering og lampe brugstiden.

|

Tjekliste, der skal anvendes, før et problem rapporteres

|

Installation og tilslutning

Symptom

Ingen strøm.

Jeg vil installere min projektor i loftet.

Ekstern kilde er ikke.

Menu og fjernbetjening

Symptom

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Jeg kan ikke vælge en menu.

Skærm og ekstern kilde

Symptom

Kan ikke se afbildninger.

Dårlig farvegengivelse.

Billederne er ikke tydelige.

Underlig lyd.

Lysdioden er tændt.

Der er streger på skærmen.

Kan ikke se billedet fra de eksterne enheder.

Der er kun blå skærm.

z z

Løsning z

Kontrollér strømkablets tilslutninger.

Installationsmontering til loftet sælges separat. Kontakt din lokale forhandler.

Kontrollér, at tilslutningskablet (video) er sluttet korrekt til den rigtige port. Hvis ikke de er forbundet korrekt, er enheden ikke tilgængelig.

Løsning z z z z

Kontrollér vinklen og afstanden mellem fjernbetjeningen og projektoren. Sørg for, at der ikke er noget mellem projektoren og fjernbetjeningen, som kan spærre for signalet.

Direkte belysning med 3-vejs lyspærer eller anden belysningsenhed på projektorens fjernsensor kan påvirke følsomheden og forårsage, at fjernbetjeningen ikke fungerer.

Kontrollér, om fjernbetjeningens batteri er opbrugt.

Kontrollér, om indikatoren øverst på projektoren er tændt. z

Kontrollér, om menuen vises er nedtonet (grå). Hvis en menu er nedtonet (grå), er den ikke tilgængelig.

Løsning z z z z z

Kontrollér, at projektorens netledning er korrekt tilsluttet.

Kontrollér, at den korrekte input-kilde er valgt.

Kontrollér, at stikkene er sluttet korrekt til portene bag på projektoren.

Kontrollér fjernbetjeningens batterier.

Kontrollér, at indstillingerne for <Color> og <Brightness> ikke er for lave. z

Justér <Tint> og <Contrast>. z z

Justér fokus.

Kontrollér, at projektionsafstanden ikke er enten for stor eller for lille i forhold til skærmen. z

Hvis der stadig høres en underlig lyd, skal du kontakte vores servicecenter . z

Grib ind i henhold til indholdet af Modforholdsregler imod unormalt fungerende lysdioder . z

Streger som følge af støj kan forekomme i pc-tilstand i tilfælde af frekvensuoverensstemmelse. Justér den lodrette frekvens for videokortet i avancerede egenskaber for skærm. z

Kontrollér, at den eksterne enhed fungerer og om justeringselementer, som f.eks. Brightness, Contrast osv. i projektorens menu <Mode> er blevet ændret. z

Sørg for at tilslutte de eksterne enheder korrekt. Kontroller tilslutningskablerne

Skærmen fremstår i sort/hvid eller en underlig farve/ skærmen er for mørk eller for lys.

igen. z z

Kontrollér, at de justérbare punkter i menuen Custom Picture er indstillet korrekt.

Anvend <Factory Default>, hvis du vil gendanne fabriksstandardværdierne.

|

Pasning og Vedligeholdelse

|

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

|

Myndigheder

|

Til at rengøre de udvendige dele og projektorens linse

Rengør projektoren med en blød tør klud.

Rengør ikke projektoren med brandbare substanser såsom benzol, opløsningsmiddel eller en våd klud da disse kan forårsage problemer.

Rør ikke ved projektoren med negle eller andre skarpe objekter, da dette kan ridse overfladen.

Til rengøring af de indvendige dele i projektoren

Til rengøring af de indvendige dele af projektoren bedes du venligst forhøre dig hos dit Service Center eller hos en distributør. (Ladet)

Kontakt din distributør eller Service Center hvis støv eller andre substanser kommer ind i projektoren.

Lampe Udskiftning

Forholdsregler til Lampe Udskiftning

Projektorlampen er udvidelig del. For bedste driftspræstation, skal lampen udskiftes i henhold til brugstiden. Du kan se lampens brugstid i Informationsdisplayet (INFO knap).

Brug den anbefalede lampe når der udskiftes. Udskift med samme model som følger med projektoren.

- Lampe Model Navn : NSHA230SS

- Lampefabrikant : Ushio

- For forespørgsler om indkøb af lamper bedes du se ' Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE '.

Check at strømkablet er trukket ud før lamper udskiftes.

Lampen kan stadig være varm efter at strømkablet er trukket ud. Lad den køle ned i mindst en time før den udskiftes.

Lampen er placeret til venstre på bagsiden af din projektor.

Før du vender projektoren om for at udskifte lampen bør du overdække den med en blød klud på en flad overflade.

Efterlad ikke den gamle lampe nær brandbare kilder eller inden for børns rækkevidde. Der er fare for brand eller skade.

Fjern snavs eller andre uvedkommende materialer rundt om eller inden i lampeenheden ved at bruge en passende støvsuger.

Når lampen håndteres bør du undgå at røre ved nogle andre dele undtagen håndtagene. Hvis du ikke håndterer

lampen korrekt, kan det påvirke skærmkvaliteten og forkorte dens levetid.

Projektoren er designet, så den ikke fungerer, hvis lampedækslet ikke er samlet helt efter en lampeudskiftning.Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere driftstilstanden på LED-indikatoren .

Lampe Udskiftningsprocedure

Da lampen er et produkt med både høj temperatur og høj spænding, skal du vente i mindst én time, fra strømkablet er fjernet, til du udskifter lampen.

Lampen findes på projektorens venstre side (set forfra).

Fjern skruen, der er vist i figuren herunder, og åbn dækslet.

Fjern de to skruer som vist i figuren herunder.

Tag fat i lampen, og træk den let ud af projektoren, som vist i figuren herunder.

Isætning af en ny lampe er på samme måde i omvendt rækkefølge.

Udskiftning og rengøring af filteret

Forholdsregler ved udskiftning af projektorfilteret

Filteret findes nederst på projektoren.

Sluk for strømmen til projektoren, og fjern derefter strømkablet, når projektoren er nedkølet tilstrækkeligt.

Ellers kan dens dele blive beskadiget af den indre varme .

Ved udskiftning af filteret kan der forekomme støv.

For forespørgsler om indkøb af filtre bedes du se ' Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE '.

Rækkefølge for udskiftning eller rengøring af filteret i projektoren.

Sluk for strømmen til projektoren, og fjern derefter strømkablet, når projektoren er nedkølet tilstrækkeligt.

Anbring produktet, så dets bund vender opad, og skub og fjern derefter filterdækslet i pilens retning.

* Når du anbringer produktet med bunden opad, så husk at anbringe et blødt tæppe på gulvet for at forhindre ridser.

Udskift eller rengør filteret.

Når du rengør filteret, skal du anvende en lille støvsuger til computere og mindre elektriske produkter eller vaske filteret under rindende vand.

Når du vasker filteret under rindende vand, skal du sørge for at tørre det helt.Fugten kan få filteret til at ruste.

Hvis støvet ikke kan fjernes fra filteret, eller hvis filteret er i stykker, skal det udskiftes.

Sørg for at vælge muligheden Reset Filter Time , når du har udskiftet eller rengjort projektorens filter

Ventilationsåbninger

Placeringen af ventilationsåbningerne

Ventilationsåbningerne findes på projektorens højre og venstre side samt i bunden.

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

|

Pasning og Vedligeholdelse

|

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

|

Myndigheder

|

Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til Samsung produkter, kontakt venligst SAMSUNG kundeservice center.

North America

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864)

http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

U.S.A

CANADA

MEXICO

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

BELARUS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

MOLDOVA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303

Europe

0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)

02 201 2418

800 - SAMSUNG (800-726786)

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be

(Dutch)

http://www.samsung.com/be_fr

(French)

http://www.samsung.com/cz

8 - SAMSUNG(7267864)

0818 717 100

30 - 6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)

06-80-SAMSUNG (726-7864)

800-SAMSUNG (726-7864)

02 261 03 710

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

3 - SAMSUNG(7267864)

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

808 20 - SAMSUNG (7267864)

0800-SAMSUNG (726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0845 SAMSUNG (7267864)

http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/lu http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk

810-800-500-55-500

800-7267

8000-7267

8-800-77777

00-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

CIS

http://www.samsung.com/ee http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com/kz_ru

RUSSIA

TADJIKISTAN

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

http://www.samsung.ru

UKRAINE 8-800-502-0000

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com/kz_ru

UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500

Asia Pacific

AUSTRALIA

CHINA

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com/cn

HONG KONG 3698 - 4698

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

3030 8282

1-800-3000-8282

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

Middle East & Africa

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-4726

http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

Informationen i dette dokument kan ændres uden bekendtgørelse. ⓒ 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Reproduktion af hvilken som helst type uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlig for fejl som dette måtte indeholde eller for ulykker eller skade i forbindelse med drift eller brug af dette materiale.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement