Samsung SP-L300 Owner's manual

Samsung SP-L300 Owner's manual
For at undgå personskader eller beskadigelse af ejendele bedes du læse følgende forholdsregler nøje og
anvende produktet i henhold dertil.
Hvis ikke instruktionerne, der er mærket med dette symbol, følges, kan det medføre
personskade evt. med døden til følge.
Hvis ikke instruktionerne, der er mærket med dette symbol, følges, kan det medføre
personskade eller beskadigelse af produktet eller ejendele.
| Strømforsyningsrelateret | Installationsrelateret | Rengørings-og brugsrelateret |
[Billederne er kun til reference og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).]
Sørg for at sætte stikket helt i, da det ellers kan opstå brand.
z
Hvis tilslutningen er ikke er fuldstændig, kan der opstå brand.
Brug ikke stikkontakter, der er løse, eller beskadigede strømkabler.
z
Der er fare for stød eller brand.
Du må under ingen omstændigheder berøre strømstikket med våde
hænder.
z
Der er fare for stød.
Slut ikke flere apparater til én stikkontakt.
z
Der er fare for brand.
Anbring ikke tunge genstande oven på netledningen. Undgå at bøje,
trække eller sno netledningen.
z
Der er fare for stød eller brand.
Før du flytter produktet, skal du kontrollere, at der er slukket for
strømmen og tage netledningen ud af stikkontakten i væggen.
Desuden skal du kontrollere, at alle tilslutningskabler er koblet fra
andre enheder, før du flytter det.
z
Hvis du flytter produktet uden at frakoble netledningen, kan det beskadige
netledningen eller forårsage en brand eller stød.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra
stikkontakten, og derfor skal stikkontakten være klar til brug.
z
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Du skal altid koble enheden fra ved at holde i stikket og ikke i
netledningen.
z
Der er fare for brand.
Træk strømstikket ud, før du rengør produktet.
z
Der er fare for stød eller brand.
| Strømforsyningsrelateret | Installationsrelateret | Rengørings-og brugsrelateret |
FOR AT FORHINDRE BRAND SKAL DU HELE TIDEN HOLDE LYS OG
ANDEN ÅBEN ILD BORTE FRA PRODUKTET.
z
Der er fare for brand.
Når du installerer produktet i et skab eller på en hylde, må
produktets forside ikke rage ud af skabet eller ud over hylden.
z
Hvis et produkt falder ned, kan det blive beskadiget eller forårsage skade
eller personskade.
Hold netledningen på afstand af varmeapparater.
z
Netledningens isolering kan smelte og forårsage stød eller brand.
Installér ikke produktet på steder, der er udsat for olie, røg, fugt
eller vand (regnvand) eller i et køretøj.
z
Der er fare for stød eller brand.
Installér ikke produktet på steder, hvor der ikke er ventilation, som
f.eks. en boghylde eller et vægskab.
z
Dette kan forårsage brand eller beskadige produktet.
Installér ikke produktet på et ustabilt sted, f.eks. en sokkel eller et
stativ, der er mindre end produktet.
z
Hvis produktet vælter, kan det forvolde skade på børn eller blive beskadiget.
Installér på et stabilt sted, da den forreste del er tung.
I tilfælde af tordenvejr skal du straks slukke for systemet og trække
netledningen ud af stikkontakten i væggen.
z
Der er fare for stød eller brand.
Sørg for, at produktets ventilationsåbninger ikke blokeres af en dug
eller et gardin.
z
Dette kan forårsage brand eller beskadige produktet.
Anbring forsigtigt produktet på gulvet.
z
Gør du ikke det, kan det forårsage beskadigelse eller personskade.
Pas på ikke at tabe produktet, når du flytter det.
z
Gør du ikke det, kan det forårsage beskadigelse eller personskade.
Hold produktet uden for børns rækkevidde.
z
Hvis et produkt falder ned, kan det forvolde skade på børn. Fordi den
forreste del af produktet er tungere end den bageste, skal du installere
produktet på et plant og stabilt sted.
| Strømforsyningsrelateret | Installationsrelateret | Rengørings-og brugsrelateret |
Du må ikke stikke metal, som f.eks. spisepinde, ledninger og bor eller
brændbare substanser, som f.eks. papir og tændstikker, ind i
produktets ventilationsåbninger eller AV-porte.
z
Der er fare for stød eller brand. Hvis vand eller en anden substans kommer ind
i produktet, skal du slukke for produktet, trække netledningen ud af
stikkontakten i væggen og kontakte en Serviceafdeling.
Skil ikke produktet ad, og forsøg ikke på at reparere eller omdanne
produktet.
z
Hvis produktet skal repareres, skal du kontakte en Serviceafdeling.
Der er fare for stød eller beskadigelse af produktet.
Hold produktet på afstand af letantændelige spraydåser eller andre lignende
substanser.
z
Der er fare for brand eller eksplosion.
Anbring ikke beholdere med vand, vaser, drinks, kemikalier, små metaldele
eller tunge genstande oven på produktet.
z
Hvis nogen genstand eller væske kommer ind i produktet, kan det forårsage stød,
brand eller personskade.
Tillad ikke børn at anbringe genstande, som f.eks. legetøj eller småkager,
oven på produktet.
z
Hvis et barn forsøger at nå en af disse genstande, kan produktet vælte og forvolde
skade på barnet.
Se aldrig direkte på lyset i lampen på forsiden af produktet, og projicér
aldrig billedet direkte mod øjne.
z
Dette er især farligt for børn.
Pas på, at børn ikke putter batterierne i munden, når du fjerner dem i
fjernbetjeningen. Undgå at opbevare batterierne i nærheden af børn.
z
Kontakt lægen omgående, hvis et barn sluger et batteri.
Hvis produktet udsender røg, usædvanlig lyd, eller hvis der lugter brændt,
skal du straks slukke for systemet, trække netledningen ud af stikkontakten
i væggen og kontakte en Serviceafdeling.
z
Der er fare for stød eller brand.
Hvis strømstikkets tilslutningsben udsættes for støv, vand eller anden
substans, skal det rengøres.
z
Der er fare for stød eller brand.
Rengør produktet let ved hjælp af en blød, tør klud eller serviet efter at have
trukket netledningen ud af stikkontakten i væggen.
z
Rengør ikke produktet ved hjælp af kemikalier, som f.eks. voks, rensebenzin, sprit,
fortyndervæske, myggebalsam, aromastoffer, smøremidler, rensemidler osv.
Hvis produktet ikke anvendes i længere perioder, skal du tage strømstikket
ud af stikkontakten.
z
Der er fare for stød eller brand.
Kontakt et autoriseret servicecenter når skærmen skal installeres på steder
med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj
fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes eller hvor skærmen er tændt
døgnet rundt som f.eks. i lufthaven, jernbanestationer osv.
z
Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.
Hvis produktet tabes eller kassen går i stykker, skal du slukke for produktet
og tage strømstikket ud, da dette kan forårsage stød eller brand.
z
I så fald skal du kontakte en Serviceafdeling.
Brug kun de angivne standardbatterier. Undlad at anvende nye og brugte
batterier sammen.
z
Kan føre til, at batteriet går i stykker eller lækker, hvilket kan føre til brand,
legemsbeskadigelse eller forgiftning (beskadigelse).
Sørg for at anbringe din fjernbetjening på et bord.
z
Hvis du træder på fjernbetjeningen, kan du falde og slå dig, eller produktet kan blive
beskadiget.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr) - Kun Europa
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til
fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt
og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt - Kun Europa
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt
levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd
eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66.
Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for
miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og
genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
1. Indikatorer
5. POWER(
- STAND BY (Blå LED)
) Knap
Bruges til at tænde og slukke for projektoren.
- LAMP (Blå LED)
6. Linse
- TEMP (Rød LED)
※ Se efter i LED Indikationer.
7. Fjernbetjening Signalmodtager
2. VOL - / + & Vælg og flyt knap
8. Fokus Ring
Justerer lydstyrken.
Bruges til fokusjustering.
Brug denne knap til at flytte eller vælge et element
i en menu.
9. Zoom knap
Bruges til at forstørre eller reducere billedets
3. MENU Knap
størrelse.
Brug denne knap til at gå ind i eller forlade
menuen eller til at springe videre i menuen.
10.Objektivdæksel
4. SOURCE Knap
Bruges til at vælge indgangssignaler fra eksterne
kilder.
Pakkens indhold
Hurtig Installationsvejledning
Garantibevis/ Registreringskort
(Ikke alle steder)
Brugervejledning CD
Fjernbetjening/ 1 Batterier (CR2025)
Strømkabel
(Ikke alle steder)
Rengøringsklud
D-Sub-kabel
LED Indikationer
●:Lys er til
STAND
BY
◐:Lys blinker
○:Lys er fra
LAMP
TEMP
○
○
Information
Hvis du trykker på POWER knappen på fjernbetjeningen eller på projektoren, vises
●
skærmen
inden for 30 sekunder.
●
●
○
Projektoren er under normale funktionsforhold.
●
◐
○
○
◐
○
◐
○
◐
○
◐
◐
●
◐
◐
●
●
◐
○
○
◐
◐
◐
◐
Et problem opstod med lampens funktion. Se handling 6.
●
◐
●
Lampens levetid er udløbet. Se handling 7.
◐
◐
●
Strømforsyningen i produktet fungerer ikke normalt. Kontakt et service center.
Denne tilstand forekommer når projektoren forbereder en funktion efter at POWER
knappen på projektoren eller på fjernbetjeningen er blevet trykket.
POWER knappen trykkes for at slukke for projektoren og kølesystemet til afkøling af de
indre dele i projektoren kører fortsat.(Fungerer i ca. 30 sekunder.)
Se handling 1 herunder hvis køleventilatoren inden i projektoren ikke fungerer normalt.
Se handling 2 herunder hvis lampedækslet der beskytter lampeenheden ikke lukker
rigtigt.
Dette indikerer, at objektivdækslet ikke er åbnet helt. Se handling 3 herunder.
Dette indikerer, at der er skiftet til køle-tilstand, fordi projektorens interne temperatur er
forøget ud over vedligeholdelsesgrænsen. Se handling 4.
Dette indikerer, at strømmen er slukket automatisk, fordi projektorens interne temperatur
er forøget ud over vedligeholdelsesgrænsen. Se handling 5 herunder.
Håndtering af Indikatorproblemer
Klassifikation
handling 1
Tilstand
Når køleventilatorsystemet
ikke fungerer normalt.
Forholdsregler
Hvis symptomerne fortsætter selv efter at have afbrudt og tilsluttet
stømkablet og tændt for projektoren igen, bedes du venligst kontakte
din leverandør eller vores service center.
Når lampedæksel der
beskytter lampeenheden
handling 2
ikke lukker rigtigt eller
sensorsystemet ikke
fungerer normalt.
Kontroller, om skruerne på projektorens side er låst korrekt. Hvis de er
låst normalt, skal du kontakte din forhandler eller et servicecenter.
Denne status viser, at
handling 3
objektivdækslet ikke er
åbnet helt.
Åbn objektivdækslet komplet.
Hvis objektivdækslet ikke er åbnet helt, mens projektoren anvendes,
afbrydes både video og lyd automatisk.
Hvis denne status varer i minutter, afbrydes projektoren automatisk.
Hvis den interne temperatur i projektoren er forøget ud over
vedligeholdelsesgrænsen, ændres den til køle-tilstand, inden den
Dette indikerer, at der er skiftet
til køle-tilstand, fordi
handling 4
projektorens interne temperatur
er forøget ud over
vedligeholdelsesgrænsen.
automatisk slukkes.
* Køle-tilstand: En status hvor blæserhastigheden er forøget, og
projektorens lampe manuelt er ændret til spare-tilstand.
Kontroller, om projektorens ventilationshuller er blevet blokeret.
Kontroller, om luftfilteret er blokeret. Rengør det, hvis det er blokeret.
Kontroller, om den temperatur, der er omkring projektoren, er højere
end projektorens generelle standardtemperaturområde.
Afkøl projektoren tilstrækkeligt, og brug den igen.
Kontroller, om projektorens ventilationshuller er blevet blokeret.
Hvis den interne
handling 5
temperatur i projektoren
overstiger grænsen,
slukkes den automatisk.
Kontroller, om luftfilteret er blokeret. Rengør det, hvis det er blokeret.
Kontroller, om den temperatur, der er omkring projektoren, er højere
end projektorens generelle standardtemperaturområde.
Afkøl projektoren tilstrækkeligt, og brug den igen.
Hvis det samme problem opstår hele tiden, bedes du kontakte din
distributør eller vores service center.
Lampen virker ikke korrekt efter
handling 6
forkert slukning eller genopstart
lige efter at have slukket for
projektoren
Sluk for strømmen, vent indtil den er kølet rigeligt ned og tænd
derefter for strømmen igen. Hvis det samme problem opstår hele
tiden, bedes du kontakte din distributør eller vores service center.
Undersøg lampens levetid på informationsdisplay skærmen. Hvis det
handling 7
Når skærmen bliver mørkere
er nødvendigt at udskifte lampen, bedes du kontakte din distributør
eller vores service center.
Projektoren har et køleventilatorsystem til at forhindre enheden i at overophede. Køleventilatorens funktion kan
afgive støj, hvilket ikke påvirker produktets funktion. Enheden kan ikke byttes eller refunderes på grund af
støjspørgsmålet.
Bagside
1. PC OUT port
7. [AV IN] VIDEO Indgangsport
2. AUDIO OUT port
8. [AV IN] S-VIDEO Indgangsport
3. HDMI/DVI IN Indgangsport
9. PC IN 1,2 Indgangsport
4. PC 1/DVI AUDIO IN Indgangsport
10.[PC IN2] AUDIO Indgangsport
5. RS-232C port (Til service
indgangsterminaler)
11.Fjernbetjening Signalmodtager
12.POWER Input port Indgangsport
6. [AV IN] R-AUDIO-L Indgangsport
| Produkt Egenskaber | Produkt Oversigt | Fjernbetjening | Produkt Specificeringer |
1.
POWER (
2.
AUTO Knap
3.
MENU (
4.
Flyt (▲ ▼ ◀ ▶)/ (
5.
V.KEYSTONE(+/-) Knap
) Knap
) Knap
) Knap
(VERTICAL KEYSTONE)
6.
INSTALL Knap
7.
BLANK Knap
8.
P.SIZE Knap
9.
QUICK Knap
10. MUTE (
) Knap
11. RETURN (
12. EXIT (
) Knap
) Knap
13. VOL Knap
14. INFO Knap
15. SOURE Knap
16. P.MODE Knap
17. STILL Knap
1. POWER ( )
Bruges til at tænde for projektoren.
2. AUTO
Justerer Picture automatisk. Ikke tilgængelig i tilstanden PC
3. MENU (
)
Bruges til at vise display Menu Skærm.
4. Flyt (▲ ▼ ◀ ▶)/ ( )
Bruges til at flytte til eller vælge hvert menuelement.
5. V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)
Brug denne, når videoscener er forvrængede eller væltede.
6. INSTALL
Bruges til at skifte eller vende billedet der vises.
7. BLANK
Denne anvendes til midlertidigt at afbryde for video og lyd.
Den frigives, når du trykker på alle andre knapper end knappen POWER.
8. P.SIZE
Bruges til at justere størrelsen af billedskærmen.
9. QUICK
Denne anvendes til hurtigt at vælge den sidst anvendte menu.
10. MUTE ( )
Denne anvendes til midlertidigt at afbryde lyden.
For at høre lyden igen skal du trykke på knappen MUTE igen eller trykke på knappen - VOL +.
11. RETURN (
)
Vender tilbage til den foregående menu.
12. EXIT (
)
Bruges til at få display Menu Skærmen til at forsvinde.
13. VOL
Justerer lydstyrken.
14. INFO
Bruges til at checke kildesignaler, billedindstilling, PC skærmjustering og lampens tændetid.
15. SOURCE
Denne anvendes til at skifte mellem tv’et og det eksterne input.
16. P.MODE
Bruges til at vælge Billed Mode.
17. STILL
Bruges til at se stillbilleder.
| Produkt Egenskaber | Produkt Oversigt | Fjernbetjening | Produkt Specificeringer |
Design og specificeringer for produktet kan modificeres uden bekendtgørelse, med henblik på forbedringer af funktion.
Specificeringer
Model
SP-L300
Panel
0,63 inch 3P LCD
Opløsning
XGA (1024 x 768)
Sideforhold
4:3
Lysstyrke
Maks. 3.000 ANSI lumen (Eco 2.200 lumen)
Kontrast
Maks. 500:1
Diagonal skærmstørrelse
40 ~ 300 inch
Projekteringsrækkevidde
1 m ~ 10 m
Zoom-justering
Manuel
Fokus-justering
Manuel
Objektiv
F=1,65~1,93, f=18,5mm~22,5mm
Zoom-forhold
1:1,2
Hovedprincip
Vertikal (±30°)
Lampe
Strømforbrug
220W (Normal : 200W, Eco : 152W )
Levetid
2.000 timer ( Eco : 2.500 timer )
D-Sub 15p x 2
Analog RGB, analog YPbPr
HDMI
Digital RGB, digital YCbCr
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Komposit video
Indgangsstik
Højttaler
3W x 2 (Stereo)
Strømforbrug
Maks. 300 W
Spænding
100~240V AC, 50/60Hz
Strøm
Støj
Eco : 30dB, Normal : 32dB, Bright : 35dB
Dimensioner
291 mm(W) x 289 mm(H) x 127 mm(D)
Vægt
3,9 Kg
Temperatur : 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F),
Funktion
Luftfugtighed : 20 % ~ 80 % (ikke kondenserende)
Brugermiljø
Temperatur : -10 °C ~ 60 °C (-14 °F ~ 140 °F)
Opbevaring
Luftfugtighed : 10 % ~ 90 % (ikke kondenserende)
Dette Klasse B udstyr er designet til hjemme og kontor brug. Udstyret er registreret i henhold til EMI til brug
ved beboelser. Det må bruges i alle områder. Klasse A er til kontor brug. Klasse A er til firmaer mens klasse B
udsender færre elektroniske bølger end klasse A.
Det LCD-panel, der anvendes i LCD-projektoren, består af hundredtusindvis af fine pixels.
Som andre videofremvisningsenheder kan LCD-panelet indeholde dårlige pixels, der ikke fungerer. Ved
afsendelse af et produkt administreres omstændighederne til identifikation af dårlige pixels og antallet af
dårlige pixels, som et LCD-panel må indeholde, i streng overensstemmelse med de relevante specificerede
standarder af LCD-panelproducenten og vores virksomhed. Selvom en skærm kan have nogle døde pixels,
påvirker dette ikke den overordnede skærmkvalitet eller produktets levetid.
Tilgængeligt Display Mode
PC-timing (D-Sub/HDMI)
Format
Opløsning
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixel Frekvens
(MHz)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
102,250
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
For de opløsninger der er nævnt herover: Hvis der anvendes et signal med en opløsning mindre eller større
end 1024x768, konverteres det til 1024x768 af skaleringschippen inde i projektoren.
Når projektorens ægte opløsning (1024x768) og pc’ens udgangsopløsning er ens, er billedkvaliteten optimal.
AV-timing (D-Sub)
Format
Opløsning
Scan
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Interlaced
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progressiv
BT.601
576i
50Hz
Interlaced
BT.1358
576p
50Hz
Progressiv
720p
59,94Hz/60Hz
Progressiv
720p
50Hz
Progressiv
1080i
59,94Hz/60Hz
Interlaced
1080i
50Hz
Interlaced
SMPTE 296M
BT.709 SMPTE 274M
AV-timing (HDMI)
Format
Opløsning
Scan
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixel Frekvens
(MHz)
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Format1
640 x 480
Progressiv
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progressiv
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progressiv
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Interlaced
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Interlaced
60,000
33,750
74,250
EIA-861
Format17,18
720 x 576
Progressiv
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Format19
1280 x 720
Progressiv
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Format20
1920 x 1080
Interlaced
50,000
28,125
74,250
AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
| Basis Indstillinger | Tilslutning af strømmen | Tilslutning af en ekstern enhed |
Installering af projektoren
Installer projektoren så strålen fra projektoren er lodret på skærmen.
Placer projektoren så at linsen er på midten af skærmen.
Hvis skærmen ikke er installeret vertikalt, er billedet muligvis ikke firkantet.
Installer ikke skærmen i lyse omgivelser. Hvis skærmen er for lys, vil billedet på skærmen ikke blive vist klart.
Når skærmen installeres i lyse omgivelser, skal der bruges gardiner.
Du kan installere projektoren på de følgende steder: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(For at se installeringspositions indstillingerne)
For at se billedet når projektoren installeres bagved skærmen,
Installer en halv-gennemsigtig skærm.
Vælg Menu > Setup > Install > Rear-Floor
For at se billedet når projektoren installeres foran skærmen,
Installer projektoren på den side hvor du ser på
skærmen.
Vælg Menu > Setup >Install > Front-Floor
Zoom og Fokus justering
Zoom Knap
Fokus Ring
Du kan justere størrelsen af billedet inden for zoom rækkevidden ved at dreje
Zoom knappen.
Indstil billedet på skærmen ved at bruge Fokus Ringen.
Hvis dit produkt er installeret på et sted uden for den angivne
projiceringsafstand (se Skærmstørrelse og Projiceringsafstand), kan fokus
ikke justeres korrekt.
Niveller med justerbare fødder
For at placere projektoren plant, juster projektorens justerbare fødder.
Projektoren kan justeres til en højde på op til 30 mm (ca. 12 grader) fra referencepunktet.
Afhængigt af projektorens placering, kan Hovedprincip forvrængning af billedet forekomme.
Hvis der forekommer Keystone, kan du justere det med funktionen V-Keystone.
Skærmstørrelsen og Projiceringsafstanden
Installer projektoren på en flad, jævn overflade og niveller projektoren ved at bruge de justerbare fødder til at opnå den optimale
billedkvalitet. Hvis billederne ikke er klare, kan de justeres ved at bruge Zoom Knappen eller Fokus Ring, eller flytte projektoren
frem eller tilbage.
Skærmstørrelse
Horisontal
Vertikal
Max
Min
Offset
[tommer]
(X:mm)
(Y:mm)
(Z:mm)
(Z:mm)
(Y':mm)
40
812,8
609,6
1376
1140
102
50
1016,0
762,0
1727
1433
127
60
1219,2
914,4
2078
1726
152
70
1422,4
1066,8
2430
2020
178
80
1625,6
1219,2
2781
2313
203
90
1828,8
1371,6
3133
2606
229
100
2032,0
1524,0
3484
2899
254
110
2235,2
1676,4
3835
3192
279
120
2438,4
1828,8
4187
3485
305
130
2641,6
1981,2
4538
3778
330
140
2844,8
2133,6
4889
4071
356
150
3048,0
2286,0
5241
4364
381
160
3251,2
2438,4
5592
4657
406
170
3454,4
2590,8
5944
4950
432
180
3657,6
2743,2
6295
5243
457
190
3860,8
2895,6
6646
5536
483
200
4064,0
3048,0
6998
5829
508
210
4267,2
3200,4
7349
6122
533
220
4470,4
3352,8
7701
6415
559
230
4673,6
3505,2
8052
6708
584
240
4876,8
3657,6
8403
7001
610
250
5080,0
3810,0
8755
7294
635
260
5283,2
3962,4
9106
7587
660
270
5486,4
4114,8
9457
7880
686
280
5689,6
4267,2
9809
8173
711
290
5892,8
4419,6
10160
8466
737
300
6096,0
4572,0
10512
8759
762
Denne projektor er designet til at vise billeder optimalt på en skærm på 80 ~ 120 tommer.
A. Skærm
Z: Stråle Afstand
Y': Afstand fra Linsemidten til Billedets bund
Opsætning af PC Miljøet - Check de følgende elementer før din PC tilsluttes til din projektor.
1.
Klik på den højre museknap på Windows tapetet
og klik på [Properties].
<Display Properties> fanebladet vil komme frem.
2.
Klik på [Indstillinger] fanebladet og indstil <Skærmopløsning>
ved at referere til <Opløsning> beskrevet i display mode register
understøttet af denne projektor.
Du behøver ikke ændre <Farvekvalitet> indstilling.
3.
Tryk på [Advanced] knappen.
Et andet egenskabsvindue vil fremkomme.
4.
Klik på [Monitor] fanebladet og indstil <Skærm fornyelsesgrad>
ved at henvise til <Vertikal Frekvens> beskrevet i det
understøttede display mode register på denne projektor.
Indstil både den vertikale og horisontale frekvens i stedet for
<Skærm fornyelsesgrad>.
5.
Klik på [OK] knappen for at lukke vinduet, og klik derefter på
[OK] knappen til <Display Egenskaber> vinduet for at lukke
vinduet.
Computeren udfører muligvis en genopstart automatisk.
6.
Luk ned for PC´en og tilslut projektoren.
Processen kan variere afhængigt af computertypen eller Windows versionen.
(For eksempel, [Egenskaber] kommer frem i stedet for [Egenskaber (R)] som vist i 1.)
Dette apparat understøtter op til 24 bits per pixel i farvekvalitet når den bruges som PC monitor.
Viste billeder kan variere fra monitoren afhængigt af monitorfabrikanten eller Windows versioner.
Når projektoren tilsluttes til PC´en, check at PC indstillingen passer til display indstillingerne understøttet af denne
projektor. Hvis ikke, kan der være signalproblemer.
| Basis Indstillinger | Tilslutning af strømmen | Tilslutning af en ekstern enhed |
1. Bagside af Projektoren
TIlslut strømkablet i strømindgangen på bagsiden af projektoren.
| Basis Indstillinger | Tilslutning af strømmen | Tilslutning af en ekstern enhed |
Tilslutning af en pc med et D-Sub-kabel
Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.
Tilslut stikket [PC IN (1 eller 2)] på projektorens bagside til D-Sub-stikket på din pc med et D-Sub-kabel.
- For understøttede indgangssignaler skal du se "Pc-timing (D-Sub/HDMI)".
Tilslut stikket [PC 1/DVI AUDIO IN] eller [AUDIO IN 2] på projektorens bagside til lydudgangsstikket på din pc med et
lydkabel (Medfølger ikke).
Tilslutning af en pc med et HDMI/DVI-kabel
Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.
Tilslut stikket [HDMI/DVI IN] på projektoren til DVI-stikket på din pc med et HDMI/DVI-kabel (Medfølger ikke).
- Når du tilslutter til HDMI-stikket på din pc, skal du bruge et HDMI-kabel (Medfølger ikke).
- For understøttede indgangssignaler skal du se "Pc-timing (D-Sub/HDMI)".
Tilslut stikket [PC 1/DVI AUDIO IN] på projektoren til lydudgangsstikket på din pc med et lydkabel (Medfølger ikke).
- Hvis den er tilsluttet med et HDMI-kabel, er tilslutning af et lydkabel (Medfølger ikke) ikke nødvendig.
Tilslutning af en ekstern skærm
Du kan vise et billede på både din projektor og en separat skærm på samme tid.
Sørg for, at der er slukket for pc’en og projektoren.
Tilslut stikket [PC IN 1] på projektorens bagside til D-Sub-stikket på din pc med et D-Sub-kabel.
Tilslut stikket [PC OUT] på projektoren til D-Sub-stikket på en skærm med et D-Sub-kabel.
- Ved tilslutning af en skærm med funktionen [PC OUT] skal du sørge for at tilslutte din pc til stikket [PC IN 1].
- Når du har trykket på knappen [Blank] på fjernbetjeningen, er outputtet normalt, også selvom du ser en tom
skærm på din projektor, og den skærm der er tilsluttet til stikket [PC OUT].
- Funktionen [PC OUT] fungerer også i Standby-tilstand.
Tilslutning af en HDMI-kompatibel enhed
Start med at kontrollere, at der er slukket for AV-enheden og for din projektor.
Tilslut stikket [HDMI/DVI IN] på bagsiden af projektoren til DVI-udgangsstikket på enheden med den digitale udgang, vha.
et HDMI/DVI-kabel.
- Når du tilslutter til HDMI-udgangsstikket på enheden med den digitale udgang, skal du anvende et HDMI-kabel.
- For understøttede indgangssignaler skal du se "AV-timing (HDMI)".
Tilslut stikket [PC 1/DVI AUDIO IN] på projektoren til lydudgangsstikket på din enhed med digital udgang med et lydkabel
(Medfølger ikke).
- Hvis den er tilsluttet med et HDMI-kabel, er tilslutning af et lydkabel (Medfølger ikke) ikke nødvendig.
Tilslutning af en AV-enhed med et D-Sub-kabel
Start med at kontrollere, at der er slukket for AV-enheden og for din projektor.
Tilslut stikket [PC IN (1 eller 2)] på projektorens bagside til D-Sub-stikket på din AV-enhed med et D-Sub-kabel.
- For understøttede indgangssignaler skal du se "AV-timing (D-Sub)".
Tilslut stikket [PC 1/DVI AUDIO IN] eller [AUDIO IN 2] på projektorens bagside til lydudgangsstikket på din AV-enhed med
et lydkabel (Medfølger ikke).
Tilslutning af en AV-enhed med komponentudgang
Start med at kontrollere, at der er slukket for AV-enheden og for din projektor.
Tilslut stikket [PC IN (1 eller 2)] på projektorens bagside til komponentstikket på din AV-enhed med et D-Sub /
komponentkabel (Medfølger ikke).
- For understøttede indgangssignaler skal du se "AV Timing (D-Sub)".
Tilslut stikket [PC 1/DVI AUDIO IN] eller [AUDIO IN 2] på projektorens bagside til lydudgangsstikket på din AV-enhed med
et lydkabel (Medfølger ikke).
Tilslutning med et Video/S-Video-kabel
Start med at kontrollere, at der er slukket for AV-enheden og for din projektor.
Tilslut stikket [VIDEO] eller [S-VIDEO] og AV-enheden med et Video-kabel (Medfølger ikke) eller S-Video-kabel
(Medfølger ikke).
- For understøttede indgangssignaler skal du se "AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)".
Tilslut stikket [AV IN R-AUDIO-L] på projektorens bagside til lydudgangsstikket på din AV-enhed med et lydkabel
(Medfølger ikke).
Tilslutning af en ekstern højttaler
Du kan høre lyd gennem en ekstern højttaler i stedet for den højttaler, der er indbygget i projektoren.
Klargør et lydkabel (Medfølger ikke), der passer til din eksterne højttaler.
Tilslut stikket [AUDIO OUT] på projektoren til den eksterne højttaler med et lydkabel.
- Når du anvender en ekstern højttaler, fungerer den interne højttaler ikke, men du kan indstille lydstyrken for
den eksterne højttaler med volumenknappen på projektoren (eller på fjernbetjeningen).
- Stikket [AUDIO OUT] kan udsende alle lydsignaler.
|
Grundlæggende
funktioner
| Input | Picture | Setup | Option |
Tænd for projektoren
Kontroller, at objektivdækslet er abnet helt.
Tænd for strømmen.
Kontroller, at indikatoren STAND BY LED er tændt.
Tryk pa tænd/sluk-knappen. While the power is turned on (with the Power button on the remote control or at
the top of the projector), the blue LAMP LED indicator blinks.
Nar der er tændt helt for strømmen, forbliver indikatoren LAMP LED bla.
Hvis du slukker for projektoren, nar lampen ikke er tilstrækkeligt afkølet, kan du muligvis høre en
høj støj midlertidigt, fordi blæserhastigheden sættes op for at afkøle lampen.
Sluk for projektoren
Tryk pa tænd/sluk-knappen (Fjernbetjening eller øverst på projektoren). OK eller Cancel bliver vist.
lg OK med piletasterne (Fjernbetjening eller øverst på projektoren).
Tryk på knappen Enter, eller tryk på tænd/sluk-knappen igen.
Indikatoren STAND BY LED slukkes, og indikatoren LAMP LED blinker.
Blæserhastigheden forøges for hurtigt at afkøle lampen.Nar denne handling er færdig, slukkes indikatoren LAMP
LED, og indikatoren STAND BY LED tændes og forbliver bla.
Fjern strømkablet.
Luk objektivdækslet.
Valg af en indgangskilde
Tryk pa knappen SOURCE (pa fjernbetjeningen eller øverst pa projektoren).
Tilstandene AV, S-Video og HDMI kan kun vælges, nar der er tilsluttet en ekstern enhed, og tilstandene PC1 og
PC2 kan vælges, uafhængigt af tilslutning af en ekstern enhed.
|
Grundlæggende
funktioner
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klik på Play(
Skærm Justering
Source List
)/Stop(
) knappen i registret herunder for at se videofilen.
Beskrivelse
Play/Stop
Du kan vælge et apparat der er tilsluttet til projektoren til fremvisning.
1) PC 1
4) S-Video
2) PC 2
5) HDMI
3) AV
Edit Name
Du kan redigere navnene pa apparaterne der er tilsluttede til din projektor.
1) VCR
7) DVD Receiver
2) DVD
8) Game
3) Cable STB
9) Camcorder
4) HD STB
10) DVD Combo
5) Satellite STB
11) PC
6) AV Receiver
|
Grundlæggende
funktioner
* Klik på Play(
Skærm
) knappen i registret herunder for at se videofilen.
Beskrivelse
Justering
Mode
)/Stop(
| Input | Picture | Setup | Option |
Play/Stop
Vælg en skærmtilstand som er tilpasset til din projektor eller skift skærmmode som
ønsket.
1) Mode
- Standard
Denne billedtilstand er den mest universelle til forskellige formål.
- Presentation
Denne tilstand er velegnet til præsentationer.
- Text
Denne tilstand er velegnet til tekstarbejde.
- Movie
Denne tilstand er velegnet til visning af film.
- Game
Denne billedtilstand er optimeret til spil.
▶ Teksten på et stillbillede vises måske forkert.
Mode
- User
Denne tilstand kan brugertilpasses med funktionen Mode > Save.
▶ Tilstandene Presentation og Text kan kun anvendes, hvis indgangssignalet er et Pctiming-signal (D-Sub/HDMI).
2) Contrast : Bruges til at justere kontrasten mellem objektet og baggrunden.
3) Brightness : Bruges til at justere lysstyrken for hele billedet.
4) Sharpness : Bruges til at justere konturen af objektet til mere eller mindre skarp.
▶ Nar indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), kan Sharpness ikke
Contrast
Brightness
justeres.
5) Color : Bruges til at justere farven til lysere eller mørkere.
▶ Nar indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), kan Color ikke justeres.
Sharpness
6) Tint : Bruges til at opna mere naturlige farver til objekterne ved at bruge Grøn eller
Color
Rød forstærkning.
▶ Nar indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI) og PAL og SECAM fra
Tint
tilstandene [S-Video] og [AV], kan farven ikke justeres.
7) Color Temperature : Du kan vælge farvetemperaturen efter dine egne ønsker.
-
Zadane tvornicke postavke: 5500K, 6500K, 8000K, 9300K
-
Du kan vælge farvetemperaturen for elementerne herunder efter dine egne ønsker.
Color
Temperature
R-Gain, G-Gain, B-Gain : Justerer farvetemperaturen for hvid-niveauet.
R-Offset, G-Offset, B-Offset : Justerer farvetemperaturen for sort-niveauet.
R-Gain
G-Gain
1) Color Temperature
5) R-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
R-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
G-Offset
4) B-Gain
B-Gain
B-Offset
8) Gamma : Ændrer lysstyrkekarakteristikken for hver farvetone i et billede.
-
Jo større (+) værdi, jo større kontrast i lyse og mørke dele. Jo mindre (-)
værdi, jo mørkere bliver de mørke dele.
-
Justeringsomrade: -3 til +3
Gamma
9) Save : Du kan gemme statussen for en skærm, du har justeret efter dine egne ønsker,
med skærmmenuen Mode > User.
Save
10) Reset : Genopretter mode indstillinger til fabriksindstilling.
Reset
Size
Du kan vælge skærmstørrelse i henhold til typen af scenen.
▶ Nar indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), understøttes Zoom1/Zoom2 ikke.
1) Normal
2) Zoom1
3) Zoom2
4) 16:9
Position
Juster skærmpositionen hvis den ikke er rettet ind.
Digital NR
Nar en stiplet linie vises eller skærmen ryster, kan du opna en bedre visuel billedkvalitet
ved at aktivere Støjreducering.
▶ Nar indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI), fungerer Digital NR ikke.
Black Level
Du kan vælge signalets lysstyrkestandard i overensstemmelse med indgangssignalet.
Hvis det ikke passer med indgangssignalet, vises mørke dele muligvis ikke klart, eller de
vises svagt.
▶ Black level kan kun indstilles for 480i- og 576i-signalerne for tilstandene [AV], [SVideo] og AV-timing (D-Sub) og RGB-signalet for tilstanden [HDMI].
- For 480i- og 576i-signalerne for tilstandene [AV], [S-Video] og AV-timing (D-Sub)
1) 0 IRE : Indstiller lysstyrken for mørke dele af signalet til Høj.
2) 7.5 IRE : Indstiller lysstyrken for mørke dele af signalet til Lav.
- For RGB-signalet i tilstanden [HDMI]
1) Normal: Anvendes i et normalt miljø.
2) Low: Anvendes nar de mørke dele vises for lyst.
Overscan
Ved at bruge denne funktion kan du skære kanten af billedet nar der findes unødvendig
information, billeder eller støj pa kanten af billedet.
▶ Dette er ikke understøttet i tilstandene [AV] og [S-Video].
▶ Dette understøttes kun, når indgangssignalet er AV Timing(D-Sub) eller AV Timing
(HDMI).
▶ Hvis Overscan er slaet fra, vises unødvendige ekstra dele i kanterne af et billede
muligvis, sa du kan se en større del af omradet. I dette tilfælde skal du tænde for
Overscan.
Film Mode
Ved at bruge denne funktion kan du indstille display mode optimiseret til afspilning af
film, nar du ser en film. Film Mode giver optimale fremvisningsindstillinger til film.
1) Off
2) On
▶ Film mode understøttes kun for signalerne [AV], [S-Video], 480i og 576i.
PC
Fjerner eller reducerer støj som forarsager ustabil skærmkvalitet, sasom
skærmforvrængning. Hvis støjen ikke fjernes ved at bruge Finjustering, justeres
frekvensen til maksimum og derefter udføres Finjusteringen igen.
Auto
▶ Dette er kun aktiveret for Pc-timing-indgangen for D-Sub-stikket.
Adjustment
▶ Se "Pc-timing (D-Sub/HDMI)".
1) Auto Adjustment : Bruges til at justere frekvensen og fasen til PC skærmen
automatisk.
Coarse
2) Coarse : Bruges til at justere frekvensen nar vertikale linier fremkommer pa PC
Fine
skærmen.
3) Fine : Bruges til at finindstille PC skærmen.
4) Reset : Ved at bruge denne funktion kan du nulstille PC menu indstillingerne til
Reset
fabriksindstillingen.
Zoom
Forstørrer pc-skærmen 2X, 4X eller 8X.
▶ Dette kan kun justeres, nar indgangssignalet er Pc-timing (D-Sub/HDMI).
|
Grundlæggende
funktioner
* Klik på Play(
Skærm Justering
Install
)/Stop(
Beskrivelse
Du kan vælge det sprog du vil bruge til menuskærmen.
1) Front-Floor : Normalt billede
| Input | Picture | Setup | Option |
) knappen i registret herunder for at se videofilen.
Play/Stop
2) Front-Ceiling : Horisontalt/Vertikalt Omvendt Billede
3) Rear-Floor : Horisontalt Omvendt Billede
4) Rear-Ceiling : Vertikalt Omvendt Billede
Lamp Mode
Bruges til at indstille billede lysstyrken ved at justere mængden af lys der genereres af
lampen.
1) Eco : Denne tilstand er optimeret til mindre skærme (mindre end 100 tommer).
Denne tilstand nedsætter lampens lysstyrke og strømforbrug for at forlænge
Eco
lampens levetid og reducere støjen og strømforbruget.
2) Normal : Dette tilstand er optimeret til generelt brug. Denne tilstand er den
Normal
anbefalede tilstand til en stabil lampelysstyrke, der muliggør et behageligt
driftsmiljø med lav støj også under kraftig omgivende belysning.
3) Bright : Denne tilstand maksimerer lampens lysstyrke, når den omgivende
Bright
belysning er kraftig. Da lampens lysstyrke forøges, reduceres lampens levetid, og
støjen og strømforbruget forøges muligvis.
V-Keystone
Hvis videoscener er forvrængede eller væltede, kan du kompensere for dette ved at
bruge den vertikale Keystone-funktion.
Background
Du kan indstille den Background, der vises, nar der ikke er noget signal fra den eksterne
enhed, der er tilsluttet til projektoren. Hvis der modtages et signal, forsvinder den
Background, du indstiller, og den normale skærm vises.
1) Logo
2) Blue
3) Black
Test Pattern
Genereret af projektoren. Bruges som installationsbasis for installeringen af projektoren.
Crosshatch
1) Crosshatch : Du kan checke om billedet er forvrænget eller ej.
2) Screen Size : Du referere til billedformatstørrelser såsom 1,33 : 1 eller 1,78 : 1.
Screen
Size
Video Type
Hvis skærmen er unormal, fordi projektoren ikke kan identificere indgangssignaltypen
automatisk i tilstandene PC eller HDMI, kan du manuelt indstille indgangssignaltypen.
▶
I tilstanden [PC] er dette kun muligt, hvis indgangssignalet et AV-timing (DSub).Men for en separat H/V-synk. er dette kun muligt for signalerne 1280 x 720p
59,94 Hz/60 Hz.
▶
I tilstanden [HDMI] er dette kun muligt for signalerne 640x480p 59,94Hz/60 Hz,
1280x720p 59,94Hz/60 Hz blandt AV-timing (HDMI)-signalerne.
1) Auto
2) RGB(PC)
3) RGB(AV)
4) YPbPr(AV)
Brug
RGB(PC)
Ved tilslutning af RGB-outputtet fra en
pc til D-Sub-stikket
Color,
Sharpness,Tint
PC-menu og
zoom
Aktiver
Deaktiver
Deaktiver
Deaktiver
Deaktiver
Aktiver
Aktiver
Deaktiver
Deaktiver
Aktiver
-
-
Ved tilslutning af RGB-outputtet fra en
RGB(AV)
AV-enhed (STB, dvd mv.) til D-Substikket
Ved tilslutning af YPbPr-outputtet fra
YPbPr(AV) en AV-enhed (STB, dvd mv.) til DSub-stikket
PC
AV
Auto
Reset
Ved tilslutning af en pc til HDMIstikket
Ved tilslutning af en AV-enhed (STB,
dvd mv.) til HDMI-stikket
Automatiske indstillinger
Ved at bruge denne funktion kan du nulstille flere indstillinger til fabriksindstillinger.
Factory
1) Factory Default : Ændrer indstillingerne til fabriksstandarderne.
Default
2) Reset Filter Time : Nulstiller filtertiden.
Reset
Filter Time
Grundlæggende
|
funktioner
* Klik på Play(
Skærm Justering
Language
Menu Option
)/Stop(
| Input | Picture | Setup | Option |
) knappen i registret herunder for at se videofilen.
Beskrivelse
Play/Stop
Du kan vælge det sprog du vil bruge til menuskærmen.
1) Position
Du kan flytte Menu Position til op / ned / venstre / højre.
Position
2) Transparency
Du kan indstille gennemsigtigheden af menuen.
- High
- Medium
Transparency
- Low
- Opaque
Display
3) Display Time
Time
Du kan indstille fremvisningstiden for menuen.
- 5 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec / 90 sec / 120 sec / Stay On
Sound
Justerer den højre og venstre lydbalance og equalizer for 3 W stereohøjttaleren, der er
integreret i projektoren.
Filter Check
Time
1) Balance
4) 1kHz
2) 100Hz
5) 3kHz
3) 300Hz
6) 10kHz
Indstiller kontrolperioden for filteret. (Enhed: timer)
1) Off
2) 100
3) 200
4) 400
5) 800
▶
Hvis filterbrugstiden er større end filterkontrolperioden, vises meddelelsen om
filterkontrol hvert minut, sa længe projektoren er tændt.
▶
Auto Power On
Meddelelse om filterkontrol: “Check the filter, and if necessary, clean or replace it.”.
Hvis strømmen til projektoren afbrydes automatisk uden at trykke pa tænd/slukknappen.
1) Off
2) On
Sleep Timer
Hvis der ikke er noget indgangssignal i den angivne tid, slukkes projektoren automatisk.
(Men i den angivne tid ma der ikke trykkes pa knapperne pa fjernbetjeningen eller øverst
pa projektoren)
1) Off
2) 10 min
3) 20 min
4) 30 min
Information
Du kan checke eksterne kildesignaler, billedopsætning, PC billedjustering og lampe
brugstiden.
| Tjekliste, der skal anvendes, før et problem rapporteres |
Installation og tilslutning
Symptom
Løsning
Ingen strøm.
z
Kontrollér strømkablets tilslutninger.
Jeg vil installere min projektor i
z
Installationsmontering til loftet sælges separat. Kontakt din lokale forhandler.
z
Kontrollér, at tilslutningskablet (video) er sluttet korrekt til den rigtige port. Hvis
loftet.
Ekstern kilde er ikke.
ikke de er forbundet korrekt, er enheden ikke tilgængelig.
Menu og fjernbetjening
Symptom
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Løsning
z
Kontrollér vinklen og afstanden mellem fjernbetjeningen og projektoren. Sørg
for, at der ikke er noget mellem projektoren og fjernbetjeningen, som kan
spærre for signalet.
z
Direkte belysning med 3-vejs lyspærer eller anden belysningsenhed på
projektorens fjernsensor kan påvirke følsomheden og forårsage, at
fjernbetjeningen ikke fungerer.
Jeg kan ikke vælge en menu.
z
Kontrollér, om fjernbetjeningens batteri er opbrugt.
z
Kontrollér, om indikatoren øverst på projektoren er tændt.
z
Kontrollér, om menuen vises er nedtonet (grå). Hvis en menu er nedtonet (grå),
er den ikke tilgængelig.
Skærm og ekstern kilde
Symptom
Kan ikke se afbildninger.
Løsning
z
Kontrollér, at projektorens netledning er korrekt tilsluttet.
z
Kontrollér, at den korrekte input-kilde er valgt.
z
Kontrollér, at stikkene er sluttet korrekt til portene bag på projektoren.
z
Kontrollér fjernbetjeningens batterier.
z
Kontrollér, at indstillingerne for <Color> og <Brightness> ikke er for lave.
Dårlig farvegengivelse.
z
Justér <Tint> og <Contrast>.
Billederne er ikke tydelige.
z
Justér fokus.
z
Kontrollér, at projektionsafstanden ikke er enten for stor eller for lille i forhold til
skærmen.
Underlig lyd.
z
Hvis der stadig høres en underlig lyd, skal du kontakte vores servicecenter.
Lysdioden er tændt.
z
Grib ind i henhold til indholdet af Modforholdsregler imod unormalt fungerende
lysdioder.
Der er streger på skærmen.
z
Streger som følge af støj kan forekomme i pc-tilstand i tilfælde af
frekvensuoverensstemmelse. Justér den lodrette frekvens for videokortet i
avancerede egenskaber for skærm.
Kan ikke se billedet fra de eksterne
enheder.
z
Kontrollér, at den eksterne enhed fungerer og om justeringselementer, som
f.eks. Brightness, Contrast osv. i projektorens menu <Mode> er blevet ændret.
Der er kun blå skærm.
z
Sørg for at tilslutte de eksterne enheder korrekt. Kontroller tilslutningskablerne
igen.
Skærmen fremstår i sort/hvid eller en
z
eller for lys.
Kontrollér, at de justérbare punkter i menuen Custom Picture er indstillet
korrekt.
underlig farve/ skærmen er for mørk
z
Anvend <Factory Default>, hvis du vil gendanne fabriksstandardværdierne.
| Pasning og Vedligeholdelse | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Myndigheder |
Til at rengøre de udvendige dele og projektorens
linse
Rengør projektoren med en blød tør klud.
Rengør ikke projektoren med brandbare
substanser såsom benzol, opløsningsmiddel
eller en våd klud da disse kan forårsage
problemer.
Rør ikke ved projektoren med negle eller andre
skarpe objekter, da dette kan ridse overfladen.
Til rengøring af de indvendige dele i projektoren
Til rengøring af de indvendige dele af
projektoren bedes du venligst forhøre dig
hos dit Service Center eller hos en
distributør. (Ladet)
Kontakt din distributør eller Service Center hvis
støv eller andre substanser kommer ind i
projektoren.
Lampe Udskiftning
Forholdsregler til Lampe Udskiftning
Projektorlampen er udvidelig del. For bedste driftspræstation, skal lampen udskiftes i henhold til brugstiden. Du
kan se lampens brugstid i Informationsdisplayet (INFO knap).
Brug den anbefalede lampe når der udskiftes. Udskift med samme model som følger med projektoren.
- Lampe Model Navn : 220W Philips fusion lamp
- Lampefabrikant : Philips Lighting
- For forespørgsler om indkøb af lamper bedes du se 'Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE'.
Check at strømkablet er trukket ud før lamper udskiftes.
Lampen kan stadig være varm efter at strømkablet er trukket ud. Lad den køle ned i mindst en time før den
udskiftes.
Lampen er placeret til venstre på bagsiden af din projektor.
Før du vender projektoren om for at udskifte lampen bør du overdække den med en blød klud på en flad
overflade.
Efterlad ikke den gamle lampe nær brandbare kilder eller inden for børns rækkevidde. Der er fare for brand eller
skade.
Fjern snavs eller andre uvedkommende materialer rundt om eller inden i lampeenheden ved at bruge en
passende støvsuger.
Når lampen håndteres bør du undgå at røre ved nogle andre dele undtagen håndtagene. Hvis du ikke håndterer
lampen korrekt, kan det påvirke skærmkvaliteten og forkorte dens levetid.
Projektoren er designet, så den ikke fungerer, hvis lampedækslet ikke er samlet helt efter en
lampeudskiftning.Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere driftstilstanden på LED-indikatoren.
Fjern skruen, der er vist i figuren herunder, og åbn dækslet. Fjern de to skruer som vist i figuren herunder. Tag fat i
lampen, og træk den let ud af projektoren, som vist i figuren herunder.
Lampe Udskiftningsprocedure
Da lampen er et produkt med både høj temperatur og høj spænding, skal du vente i mindst én time,
fra strømkablet er fjernet, til du udskifter lampen.
Lampen findes på projektorens venstre side (set forfra).
Da lampetypen varierer, afhængigt af model code på det købte produkt, skal du huske at kontrollere
model code, når du køber en lampe.
Når du udskifter lampen, skal du først kontrollere model code på det købte produkt, og se de
relevante instruktioner vedr. udskiftning.
Model code findes på den etiket, der findes på bunden eller bag på emballagen eller produktet.
Type 1 (Model Code : SPL300WX/**)
Fjern skruen, der er vist i figuren
Fjern de to skruer som vist i figuren
Tag fat i lampen, og træk den let
herunder, og åbn dækslet.
herunder.
ud af projektoren, som vist i
figuren herunder.
Type 2 (Model Code : SPL300WVX/**)
Fjern skruen, der er vist i figuren
Fjern de to skruer som vist i figuren
Tag fat i lampen, og træk den let
herunder, og åbn dækslet.
herunder.
ud af projektoren, som vist i
figuren herunder.
Isætning af en ny lampe er på samme måde i omvendt rækkefølge.
Udskiftning og rengøring af filteret
Forholdsregler ved udskiftning af projektorfilteret
Filteret findes nederst på projektoren.
Sluk for strømmen til projektoren, og fjern derefter strømkablet, når projektoren er nedkølet tilstrækkeligt.
Ellers kan dens dele blive beskadiget af den indre varme .
Ved udskiftning af filteret kan der forekomme støv.
For forespørgsler om indkøb af filtre bedes du se 'Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE'.
Rækkefølge for udskiftning eller rengøring af filteret i projektoren.
Sluk for strømmen til projektoren,
Anbring produktet, så dets bund
og fjern derefter strømkablet, når
vender opad, og skub og fjern
projektoren er nedkølet
derefter filterdækslet i pilens
tilstrækkeligt.
retning.
* Når du anbringer produktet med
bunden opad, så husk at anbringe
et blødt tæppe på gulvet for at
forhindre ridser.
Udskift eller rengør filteret.
Når du rengør filteret, skal du anvende en lille støvsuger til computere og mindre elektriske produkter eller
vaske filteret under rindende vand.
Når du vasker filteret under rindende vand, skal du sørge for at tørre det helt.Fugten kan få filteret til at ruste.
Hvis støvet ikke kan fjernes fra filteret, eller hvis filteret er i stykker, skal det udskiftes.
Sørg for at vælge muligheden Reset Filter Time, når du har udskiftet eller rengjort projektorens filter
Ventilationsåbninger
Placeringen af ventilationsåbningerne
Ventilationsåbningerne findes på projektorens højre og venstre side samt i bunden.
| Pasning og Vedligeholdelse | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Myndigheder |
Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til Samsung produkter,
kontakt venligst SAMSUNG kundeservice center.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
(Dutch)
02 201 2418
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
http://www.samsung.com/kz_ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
400-810-5858
CHINA
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
http://www.samsung.com/hk
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk_en/
3030 8282
INDIA
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
800-SAMSUNG(726-7864)
U.A.E
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
| Pasning og Vedligeholdelse | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Myndigheder |
Informationen i dette dokument kan ændres uden bekendtgørelse.
ⓒ 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion af hvilken som helst type uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlig for fejl som dette måtte indeholde eller for ulykker eller skade i forbindelse
med drift eller brug af dette materiale.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement