Samsung PS-42P7H, PS-50P7H Owner's manual

Samsung PS-42P7H, PS-50P7H Owner's manual
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 1
PDP-TV
(PLASMASKÆRM)
Brugervejledning
Læs denne vejledning omhyggeligt,
før apparatet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.
SKÆRMMENUER
BILLEDE I BILLEDE (PIP)
Energisparefunktion
TEKST-TV (VALGMULIGHED)
SRS TruSurroundXT
Digital Natural Image engine
Vind når du registrerer dit produkt på
www.samsung.com/global/register
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 2
Brugsanvisninger
◆ Indbrænding af skærmbillede
Lad ikke et stillbillede (f.eks. i et computerspil eller ved tilslutning af en PC) blive stående på plasmaskærmen i mere end
to timer, da der ellers kan opstå en indbrænding af billedet. Denne billedindbrænding kaldes også "screen burn". For at
undgå dette skal lysstyrken og kontrasten ved visning af et stillbillede reduceres.
◆ Højde
Plasmaskærmen fungerer normalt kun ved højder på under 2000 m. over havoverfladen. Den kan fungere unormalt ved
højder på over 2000 m. og bør derfor ikke anvendes i disse højder.
◆ Varme oven på plasmaskærmen
Den øverste side af produktet kan være varm efter længere tids brug, da der afgives varme fra panelet
gennem ventilationshullet i den øverste del af produktet. Dette er normalt og angiver ikke en mangel eller driftsfejl i
produktet. Børn bør imidlertid forhindres i at røre ved den øverste del af produktet.
◆ Produktet laver en "smældende" lyd.
En "smældende" lyd kan være forårsaget af, at produktet trækker sig sammen eller udvider sig på grund af ændringer i
det omgivende miljø, såsom ændringer i temperatur eller fugtighed. Dette er normalt og ikke en fejl ved enheden.
◆ Pixelfejl
plasmaskærmen anvender et panel, der består af 1.230.000 (SD-niveau) til 3.150.000 (HD-niveau) pixler,
hvilket kræver avanceret teknologi at producere. Der kan imidlertid været nogle få lyse eller mørke pixler på skærmen.
Disse pixler har ingen indflydelse på produktets ydeevne.
◆ Undgå at betjene TV'et ved temperaturer under 5°C
◆ Et stillbillede, der vises for længe, kan forårsage permanent skade på plasmaskærmen
Hvis du ser på plasmaskærmen i formatet 4:3 i længere tid ad gangen, kan det medføre, at der
vises kanter i venstre og højre side samt midt på skærmen som følge af forskel i skærmens
lysafgivelse.
Afspilning af en DVD eller en spilkonsol kan medføre lignende resultat på skærmen.
Beskadigelse forårsaget af ovenstående dækkes ikke af forsikringen.
◆ Skyggebillede på skærmen.
Visning af stillbilleder fra videospil og pc i en længere periode kan give delvise skyggebilleder.
For at forhindre dette kan du reducere ‘lysstyrke’ og ‘kontrast’, når du har et stillbillede på skærmen.
◆ Garanti
- Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.
- Screen burn dækkes ikke af garantien.
◆ Installation
Kontakt et autoriseret servicecenter, når enheden skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave
temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes, og hvor skærmen er tændt hele tiden som f.eks. i
lufthaven, jernbanestationer osv. Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af din enhed.
Kontrol af medfølgende dele
Sælges separat
Brugervejledning
Netledning
➢
Garantikort/
Fjernbetjening/ Registreringskort/
AAA-batterier Sikkerhedsguide
Ferritkerne til
netledning (PS-42P7H)
Renseklud
Ferritkerne til netledning/
antennekabel/AV på side
(PS-50P7H)
Ferritkerne
(Netledning, Antennekabel, AV på side)
Ferritkernen anvendes til at afskærme kablet
mod interferens.
Ved tilslutning af et kabel åbnes ferritkernen
og samles omkring kablet.
Dansk - 2
S-VIDEOkabel
PC-kabel
HDMI-kabel Antennekabel Komponentkabler
(RCA)
SCART-kabel
PC-audiokabel
HDMI/DVIkabel
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 3
Indhold
d
◆ GENERELLE INFORMATIONER
■
■
■
d
■
■
■
■
Brugsanvisninger...................................................................................................
Kontrol af medfølgende dele.................................................................................
Kontrolpanel ..........................................................................................................
Tilslutningspanel....................................................................................................
Brug af soklen .......................................................................................................
Fjernbetjening (afhængigt af modellen) ................................................................
Montering af batterier i fjernbetjeningen ...............................................................
2
2
5
6
8
8
9
◆ FUNKTION
■
■
■
■
■
■
Sådan tænder og slukker du for fjernsynet...........................................................
Visning af menuer .................................................................................................
Fastfrysning af det aktuelle billede........................................................................
Plug & Play-funktionen..........................................................................................
Visning af en ekstern signalkilde...........................................................................
Redigering af enhedsnavne ..................................................................................
9
10
10
11
12
12
◆ KANALKONTROL
■
er
■
■
■
■
■
Automatisk lagring af kanaler................................................................................
Manuel lagring af kanaler......................................................................................
Tilføjelse/låsning af kanaler...................................................................................
Sortering af de gemte kanaler...............................................................................
Navngivning af kanaler..........................................................................................
Finindstilling af kanaler..........................................................................................
13
14
15
16
16
17
◆ BILLEDKONTROL
■
■
■
■
■
■
e
i
■
Ændring af billedstandarden .................................................................................
Brugertilpasning af billedindstillingerne.................................................................
Valg af billedformat................................................................................................
Digital NR ..............................................................................................................
SMD ......................................................................................................................
DNIe-demo ............................................................................................................
Visning af billede-i-billede (PIP) ............................................................................
18
18
19
19
19
19
20
◆ LYDKONTROL
■
Lydfunktioner.........................................................................................................
21
◆ FUNKTIONSBESKRIVELSE
■
■
■
■
■
■
ler
I-
■
■
Tidsfunktioner........................................................................................................
Sprog.....................................................................................................................
Blå skærm .............................................................................................................
Melodi....................................................................................................................
Energisparefunktion ..............................................................................................
Brug af Spiltilstand ................................................................................................
Skærmbeskyttelse.................................................................................................
Indstilling af Blue Eye............................................................................................
22
23
23
23
23
23
24
25
◆ PC VISNING
■
■
■
Installation af PC-software (Baseret på Windows XP)..........................................
Indgangstilstand (PC)............................................................................................
Indstilling af PC .....................................................................................................
fortsættes…
Dansk - 3
25
26
27
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 4
Indhold
◆ WISELINK
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Brug af funktionen WISELINK .................................................................................
Brug af tilstanden WISELINK...................................................................................
Brug af Fotoliste (JPEG) .........................................................................................
Kopiering af fotofiler ................................................................................................
Sletning af fotofiler ..................................................................................................
Udskrivning af et billede ..........................................................................................
Brug af Musikliste (MP3) .........................................................................................
Kopiering af musikfiler .............................................................................................
Sletning af musikfiler ...............................................................................................
Brug af menuen Indstillinger ....................................................................................
28
29
30
36
37
38
39
40
41
42
◆ APPENDIKS
■
■
■
■
Tekst-tv (afhængig af model) ................................................................................
Sådan monteres vægbeslaget ..............................................................................
Indstilling af fjernbetjeningen.................................................................................
Fejlfinding ..............................................................................................................
☛
Symboler
Tryk
Vigtigt
Dansk - 4
➢
Bemærk
44
46
48
53
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 5
Kontrolpanel
➢
Produktets farve og form kan variere fra model til model.
Forside eller sidepanel
Højtaler
ΠSOURCE
Viser en menu med alle de tilgængelige
indgangskilder (TV, Ekstern1, Ekstern2, AV, S-Video,
Komponent, PC, HDMI1 og HDMI2).
¨
C/P.
Tryk for at skifte kanaler. Brug knapperne
C/P.
på skærmmenuen, som du bruger
knapperne … og † på fjernbetjeningen.
´ MENU
Tryk for at se en skærmmenu med dit tv'as
funktioner.
ˆ
(ENTER)
Tryk for at bekræfte et valg.
Ø
Tænd/sluk-knap
Tryk på knappen for at tænde og slukke fjernsynet.
+
ˇ Tryk for at formindske eller forøge lydstyrken.
+ på skærmmenuen, som du
Brug knapperne bruger knapperne œ og √ på fjernbetjeningen.
Strømindikator
- Slukket: Blå
- Tændt: Fra
Fjernbetjeningssensor
Ret fjernbetjeningen mod dette sted på fjernsynet.
Dansk - 5
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 6
Tilslutningspanel
➢
Produktets farve og form kan variere fra model til model.
Sidepanel
ˇ
Œ
¨
eller
ˆ
Ø
´
ΠS-VIDEO eller VIDEO/LYD V/H
- Video- (S-video eller video) og lydindgange til
eksterne enheder, som f.eks. et videokamera eller en
videomaskine.
´ Stik til hovedtelefoner
- Du kan tilslutte hovedtelefoner, hvis du ønsker at se
et tv-program uden at forstyrre andre personer i
lokalet.
➢
ˇ CF/MD/MAGICSTOR
Indsæt et CF/MD/MAGICSTOR-hukommelseskort i
slotten. (Se side 28)
¨ SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD
Indsæt et SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD-kort i slotten.
(Se side 28)
ˆ
Længerevarende brug af hovedtelefon med høj
lydstyrke kan beskadige hørelsen.
(USB Mass Storage Class)
Tilslut en USB-masselagringsenhed for at vise fotofiler
(JPEG) og afspille lydfiler (MP3).
(Se side 28)
Ø PictBridge
Tilslut en printer med PictBridge-understøttelse (sælges
separat). (Se side 38)
➢
fortsættes…
Dansk - 6
Visse printere, der understøtter PictBridge, er
muligvis ikke kompatible med dette tv.
BN68-00990V-04Dan
9/20/06
2:33 PM
Page 7
Tilslutningspanel
➢
Produktets farve og form kan variere fra model til model.
Bagpanel
”
Œ
eller
Kabelnetværk
’
eller
∏
Ø
ˆ
´
ˇ
¨
r
es
☛ Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til tv-apparatet, skal du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.
☛ Ved tilslutning af en ekstern enhed skal farven på tilslutningsstikket passe med kablet.
(ekstraudstyr) er nødvendigt for denne tilslutning.
ed brug af HDMI/DVI-adapteren (ekstr audstyr), gør de
analoge DVI-lydindgange på dit TV det muligt at modtage
højre og venstre lyd fra din DVI-enhed.
(Ikke kompatibelt med PC)
- Når dette produkt via HDMI eller DVI sluttes til en Set
Top Box, en dvd-afspiller eller en spilkonsol osv., skal
du sørge for, at det er indstillet til en kompatibel
videoudgangstilstand, som vist i skemaet nedenfor.
Gør du ikke det, kan det medføre billedforvrængning
og billedsplitning, eller at der ikke vises noget billede.
- Forsøg ikke på at slutte HDMI/DVI-stikket til en pc
eller et grafikkort til en bærbar computer.
Gør du det, vil det medføre sort skærm.
DVI AUDIO IN L/R
- DVI-lydudgang for eksterne enheder.
Œ ANT IN VHF/UHF (75Ω)
- 75Ω koaksialstik til antenne/kabelnetværk.
´ Tilslutning af eksterne lydenheder
- Tilslut RCA-lydsignaler fra fjernsynet til en ekstern
kilde, som f.eks. lydudstyr.
ˇ COMPONENT IN
- Lydudgang (AUDIO L/R) og video- (Y/PB/PR) til
komponent.
¨ PC IN / AUDIO
- Tilslutning til video- og lydudgangsstikket.
ˆ EXT 1, EXT 2
- Indgange eller udgange til eksterne enheder, såsom
videobåndoptager, dvd-afspiller, spilkonsol eller
videodiskafspillere.
Specifikation for indgang/udgang
Stik
EXT 1
EXT 2
Indgang
Video Audio (L/R) RGB
✔
✔
✔
✔
✔
Udgang
Video + Audio (L/R)
Kun tv- eller dtv-udgange er tilgængelige.
Udgang kan vælges.
Ø HDMI IN 2
- Tilslutning til HDMI-stikket på en enhed med HDMI-udgang.
∏ HDMI 1/DVI IN
- Tilslutning til HDMI-stikket på en enhed med HDMI-udgang.
” POWER IN
- Tilslutning af den leverede netledning.
’ SERVICE
- Stik kun til service.
➢ Tilstande, der understøtter HDMI/DVI og Komponent
Disse indgange kan også anvendes som en DVI-tilslutning
med separate analog lydindgange. Et HDMI/DVI-kabel
Dansk - 7
HDMI/DVI 50Hz
HDMI/DVI 60Hz
Komponent
480i
X
X
O
480p
O
O
O
576i
X
X
O
576p
O
X
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 8
Brug af soklen
➢
➢
Der bør være to eller flere personer til at
bære plasmaskærmen. Læg aldrig
plasmaskærmen på gulvet, da skærmen kan
blive beskadiget.
Hold altid plasmaskærmen i opretstående
position.
Skærmen kan drejes 20 grader til højre og
venstre.
-20° ~ 20°
Fjernbetjening (afhængigt af modellen)
ΠKnappen POWER
(tænder og slukker for
fjernsynet)
˛
´ Talknapper til direkte adgang
til kanaler
± Styring af markøren i menuen
Næste kanal
Forrige kanal
◊ Afslut skærmmenuen
ˇ Kanalvalg, ét/to cifre
≠ Bruges til at se oplysninger
om den aktuelle udsendelse
¨ Kanalvalgknap (se side 15)
— Hurtigt valg af tekst-tv-emner
ˆ Vælger TV-tilstanden direkte
÷ Valg af billedstørrelse
Ø
® Fastfrysning af billede
Lydstyrke op
Lydstyrke ned
∏ Midlertidig frakobling af lyden
” Viser hovedskærmmenuen
’ Billede-i-billede Til/Fra
˝ Billedeffektvalg (se side 18)
Ô Lydeffektvalg (se side 21)
 Valg af lydtilstand
Ò TruSurround XT-tilstandsknap
Ú Indstilling af fjernbetjening
Æ Vælger en enhed, der skal
kontrolleres af Samsung
fjernbetjeningen (TV, DVD,
STB, CABLE, VCR)
ı Tryk for at bagbelyse
knapperne VOL, CH, MUTE
og den aktive kildeknap (TV,
DVD, CABLE, STB, VCR) på
fjernbetjeningen.
∑ Vælger PC-tilstanden direkte
µ Vælg kanal for underbillede
(PIP)
¥ Hvis din fjernbetjening ikke
fungerer korrekt, skal du tage
batterierne ud og trykke på
knappen reset i ca. 2-3
sekunder.
Sæt batterierne i igen, og prøv
at bruge fjernbetjeningen igen.
Tekst-tv-funktioner
(Se side 44)
ˆ Afslut visning af tekst-tv
(afhængigt af modellen)
” Tekst-tv – indeks
’ Tekst-tv – hold
Ô Tekst-tv – gem
˜ Valg af tilgængelige kilder
˜ Valg af tekst-tv-tilstand
(LIST/FLOF)
¯ Forrige kanal
¯ Tekst-tv – underside
˘ Automatisk slukning
˛ P
P
: Tekst-tv - næste side
: Tekst-tv - foregående
side
¿ Med denne funktion kan du
vise og afspille fotofiler
◊ Tekst-tv – annuller
(JPEG) og lydfiler (MP3) fra
en ekstern enhed.
≠ Tekst-tv – afslør
(se side 30 (JPEG), 39 (MP3))
– Visning af tekst-tv/bland både
¸ VIDEO-/DVD-FUNKTION
tekst-tv-oplysninger og normal
(Tilbage, stop, afspil/pause,
udsendelse
hurtig fremspoling)
— Hurtigt valg af tekst-tv-emner
Dansk - 8
➢
➢
Fjernbetjeningens signal kan blive
påvirket af skarpt lys.
Dette er en særlig fjernbetjening til
synshandicappede, som har
Braille-punkter på knapperne Power,
Channel og Volume.
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 9
Montering af batterier i fjernbetjeningen
1
Løft dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen op, som vist i illustrationen.
2
Monter to AAA-batterier.
➢ Sørg for, at batteriernes “+” og “–” ender passer med tegningen inde i
rummet.
3
➢
Luk dækslet som vist i figuren.
Fjern batterierne, og gem dem et tørt, køligt sted, hvis du ikke skal bruge
fjernbetjeningen i en længere periode. Fjernbetjeningen kan anvendes op til
ca. 7 m fra tv’et. (Ved typisk brug holder batterierne i omkring et år.)
➢
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer! Kontroller følgende:
1. Er der tændt for tv’et?
2. Er batteriernes poler byttet om?
3. Er batterierne brugt op?
4. Er der strømafbrydelse, eller er netstikket ikke tilsluttet?
5. Er der et særligt fluorescerende lys eller neonskilt i nærheden?
Sådan tænder og slukker du for fjernsynet
Netledningen sættes i bag på tv’et.
1
Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.
➢ Spændingen er angivet bag på fjernsynet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
2
Tryk på
tænd/sluk-knappen (Til/Fra) på forsiden af tv'et (eller på knappen POWER ( ) på fjernbetjeningen) for
at tænde for tv'et. Den senest viste kanal vælges automatisk igen. Hvis du endnu ikke har lagret kanaler, vises der
kun billedstøj. Se "Automatisk lagring af kanaler" på side 13 eller "Manuel lagring af kanaler" på side 14.
➢ Første gang du tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk.
Læs mere i “Plug & Play-funktionen” på side 11.
3
For at slukke for fjernsynet skal du trykke på knappen
eller på knappen POWER ( ) på fjernbetjeningen.
4
For at tænde for fjernsynet skal du trykke på knappen
(tænd/sluk-knappen) (Til/Fra) på forsiden af fjernsynet
eller på knappen POWER ( ) eller talknapperne på fjernbetjeningen.
er,
Dansk - 9
(tænd/sluk-knappen) (Til/Fra) på forsiden af fjernsynet
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 10
Visning af menuer
TV
Input
Liste over kilder
Rediger navn
WISELINK
Flyt
1
Tryk på knappen MENU (
).
Hovedmenuen vises på skærmen.
Til venstre er der fem ikoner: Input, Billede, Lyd, Kanal og
Indstillinger.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge et af ikonerne.
) for at få adgang til ikonets undermenu.
Tryk på knappen ENTER (
3
Tryk på knappen … eller † for at gå til punkter i menuen.
) for at gå ind i punkter i menuen.
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen …/†/œ/√ for at ændre de valgte punkter.
Tryk på knappen MENU (
) for at returnere til den forrige menu.
5
Tryk på knappen EXIT (
: TV
Enter
Afslut
) for at forlade menuen.
Fastfrysning af det aktuelle billede
Du kan fastfryse billedet, mens du ser et tv-program, ved at trykke på knappen
"STILL". Tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal visning.
➢
Denne funktion annulleres automatisk efter fem minutter.
Dansk - 10
n
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 11
Plug & Play-funktionen
Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk.
Følgende indstillinger er tilgængelige.
1
2
3
Plug & Play
Tryk på knappen POWER ( ) på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er i
standby. Meddelelsen til start af Plug & Play vises.
Start Plug & Play
Menuen Sprog vises automatisk efter nogle sekunder.
OK
Enter
Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen … eller †.
). Meddelelsen til kontrol af tilslutningsstatus
Tryk på knappen ENTER (
for antennen vises.
4
Kontroller, at antennen er sat i stikket bag på fjernsynet.
). Menuen Land vises.
Tryk på knappen ENTER (
5
Vælg dit land eller område ved at trykke på knappen … eller †.
). Menuen til valg af kanaler vises.
Tryk på knappen ENTER (
Afslut
Plug & Play
Sprog
Dansk
Suomi
Flyt
Enter
Skip
Plug & Play
6
7
8
) for at starte kanalsøgningen.
Tryk på knappen ENTER (
Søgningen afsluttes automatisk. Tv’et begynder at søge efter og gemme alle
de tilgængelige kanaler.
) for at indstille uret.
Tryk på knappen ENTER (
Kontr. ant.input
OK
Enter
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge time eller minut.
Indstil disse ved at trykke på knappen … eller †.
➢ Du kan indtaste timer eller minutter ved at bruge de numeriske knapper
på fjernbetjeningen.
Skip
Plug & Play
Land
) for at bekræfte din indstilling.
Tryk på knappen ENTER (
Meddelelsen “Nyd dit tv.” vises.
Belgien
Frankrig
Tyskland
Italien
Flyt
Enter
Skip
Plug & Play
Auto-lagring
P 1
C --
40 MHz
0%
Start
Enter
Skip
Plug & Play
--
Indstil ur
--
:
Enter
Skip
Plug & Play
Indstil ur
Flyt
00
Tilpas
:
Enter
00
Skip
Nyd dit tv.
OK
Hvis du ønsker at nulstille denne funktion …
1
2
3
Tryk på knappen MENU (
) for at vise menuen.
Tryk på knappen … eller † for at vælge Indstillinger, og tryk derefter
på knappen ENTER (
).
Tryk på knappen ENTER (
) igen for at vælge Plug & Play.
Meddelelsen til start af Plug & Play vises.
TV
Indstillinger
Plug & Play
Sprog
Tid
Spiltilstand
Blå skærm
Melodi
PC
Mere
Flyt
Dansk - 11
: Dansk
: Fra
: Fra
: Fra
Enter
Retur
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 12
Visning af en ekstern signalkilde
TV
Du kan skifte mellem visning af signal fra tilsluttet udstyr, så som en
videobåndoptager, dvd-afspiller, Set-Top-boks og tv-kilden (antenne eller kabel).
Input
Liste over kilder
Rediger navn
WISELINK
: TV
1
Flyt
TV
Enter
Retur
Liste over kilder
TV
Ekstern1
Ekstern2
AV
S-Video
Komponent
PC
Mere
:
:
:
:
:
:
Flyt
) for at vise menuen.
2
Tryk på knappen ENTER (
) for at vælge Liste over kilder.
3
Tryk på knappen ENTER (
) igen.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge signalkilden, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
-------------------
Enter
Tryk på knappen MENU (
Mulige signalkilder: TV, Ekstern1, Ekstern2, AV, S-Video, Komponent,
PC, HDMI1, og HDMI2
Retur
➢
➢
Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen SOURCE på
fjernbetjeningen.
Du kan skifte til TV mode <TV-tilstand> eller PC mode <PC-tilstand> direkte
vha. knappen TV eller PC på fjernbetjeningen.
Redigering af enhedsnavne
TV
Du kan give den eksterne kilde et navn.
Input
Liste over kilder
Rediger navn
WISELINK
Flyt
TV
: TV
Enter
1
Tryk på knappen MENU (
) for at vise menuen.
2
Tryk på knappen ENTER (
).
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge Rediger navn, og tryk derefter
).
på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge den eksterne kilde, der skal
).
redigeres, og tryk derefter på knappen ENTER (
5
Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
).
derefter på knappen ENTER (
Retur
Rediger navn
Ekstern1
Ekstern2
AV
S-Video
Komponent
PC
HDMI1
HDMI2
Flyt
:
:
:
:
:
:
:
:
-----------Video
-----DVD
----D-VHS
----Kabel STB
-------------
Enter
Tilgængelige enhedsnavne: Video, DVD, D-VHS, Kabel STB, HD STB,
Satellit STB, AV-modtager, DVD-modtager, Spil, Camcorder,
DVD-kombi, DHR (dvd harddiskoptager) og PC.
Retur
6
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Dansk - 12
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 13
Automatisk lagring af kanaler
).
t,
Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette afhænger af det
land, du bor i).
Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de
faktiske eller ønskede programnumre.
Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de kanaler, du ikke ønsker at se.
1
Tryk på knappen MENU (
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
) for at vise menuen.
3
Tryk på knappen ENTER (
)igen. De tilgængelige lande vises.
4
Vælg dit område ved at trykke på knappen … eller †, og derefter trykke
på knappen ENTER (
).
5
Tryk på knappen … eller † for at vælge Auto-lagring, og tryk derefter
på knappen ENTER (
).
6
Tryk på knappen ENTER (
) igen for at starte søgningen.
Søgningen afsluttes automatisk.
TV
Kanal
Land
: Belgien
Auto-lagring
Manuel lagring
Kanaladministration
Sorter
Navn
Finindstilling
Flyt
Enter
Auto-lagring
P 1
C --
40 MHz
0%
på
➢
Tryk på knappen MENU (
inden den er færdig.
) eller ENTER (
) for at standse søgningen,
ekte
Dansk - 13
Start
Enter
Retur
Retur
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 14
Manuel lagring af kanaler
Du kan lagre tv-kanalerne inklusive dem, der modtages via kabelnetværk.
Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:
◆ om en fundet kanal skal lagres eller ej.
◆ det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal.
TV
Kanal
Land
: Belgien
Auto-lagring
Manuel lagring
Kanaladministration
Sorter
Navn
Finindstilling
Flyt
TV
Enter
1
Tryk på knappen MENU (
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
3
Tryk på knappen … eller †for at vælge Manuel lagring, og tryk derefter
på knappen ENTER (
).
4
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
5
Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen
ENTER (
).
6
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Retur
Manuel lagring
Program
Farvesystem
Lydsystem
Kanal
Søg
Gem
Flyt
:P 1
: Auto
: BG
:C 4
: 63 MHz
:?
Enter
) for at vise menuen.
Retur
◆ Program (Det programnummer der skal knyttes til en kanal)
- Tryk på knappen … eller †, indtil du finder det korrekte nummer.
➢ Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved at trykke på de numeriske taster (0~9).
◆ Farvesystem: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43
- Tryk på knappen … eller † for at vælge den ønskede farvestandard.
◆ Lydsystem: BG/DK/I/L
- Tryk på knappen … eller † for at vælge den ønskede lydstandard.
◆ Kanal (Hvis du kender nummeret på kanalen, der skal lagres)
- Tryk på knappen … eller † for at vælge C (luftkanal) eller S (kabelkanal).
- Tryk på knappen √, og tryk derefter på knappen … eller † for at vælge det ønskede nummer.
➢ Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved at trykke på de numeriske taster (0~9).
➢ Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal lydstandarden vælges igen.
◆ Søg (Når du ikke kender kanalnumrene)
- Tryk på knappen … eller † for at påbegynde søgningen.
- Tuneren afsøger frekvensområdet, til den første kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.
◆ Gem (Når du gemmer kanalen og det tilknyttede programnummer)
- Vælg OK ved at trykke på knappen ENTER (
).
☛
Kanaltilstand
◆ P (Programtilstand): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre
fra P00 til P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.
◆ C (Luftantennetilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i denne tilstand.
◆ S (Kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i
denne tilstand.
Dansk - 14
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:55 PM
Page 15
Tilføjelse/låsning af kanaler
Ved hjælp af Kanaladministration kan du meget praktisk låse eller tilføje kanaler.
en
1
Tryk på knappen MENU (
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge Kanaladministration, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
TV
) for at vise menuen.
Flyt
TV
er
◆ Tilføjelse af kanaler
Ved hjælp af Kanaladministration kan du tilføje kanaler.
Vælg Kanaladministration ved at trykke på knappen ENTER (
5
Gå til feltet (
) ved at trykke på knapperne …/†/œ/√, vælg en kanal, der
skal tilføjes, og tryk på knappen ENTER (
) for at tilføje kanalen.
Hvis du trykker på ENTER (
) igen, forsvinder symbolet (
kanalen, og kanalen tilføjes ikke.
) ud for
6
Tryk på knappen … eller † for at vælge Børnesikring, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
7
Vælg Til ved at trykke på knappen … eller †, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
8
Tryk på knappen … eller † for at vælge Kanaladministration, og tryk
derefter på ENTER (
).
9
Gå til feltet ( ) ved at trykke på knapperne …/†/œ/√, vælg en kanal, der
skal låses, og tryk derefter på knappen ENTER (
).
➢
Hvis du trykker på knappen ENTER (
) igen, forsvinder symbolet
(
) ud for kanalen, og låsning af kanalen annulleres.
Der vises en blå skærm, når Børnesikring er aktiveret.
10 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
➢
Du kan vælge disse indstillinger ved at trykke på knappen CH MGR på
fjernbetjeningen.
re
a-
al i
Dansk - 15
Retur
Kanaladministration
).
◆ Låsning af kanaler
Denne funktion gør det muligt at forhindre uautoriserede brugere, f.eks. børn, i
at se uegnede programmer ved at slukke for video og lyd.
➢
Enter
Kanaladministration
Børnesikring
: Fra
4
➢
Kanal
Land
: Belgien
Auto-lagring
Manuel lagring
Kanaladministration
Sorter
Navn
Finindstilling
Flyt
Enter
Kanaladministration
P 1 C4
1 / 10
Program
0 C -1 C4
2 C 24
3 C2
4 C5
5 C 80
6 C7
7 C 36
8 C 52
9 C 11
Tilføj
Lås
Flyt
Enter
Side
Retur
Retur
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 16
Sortering af de gemte kanaler
TV
Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for gemte kanaler.
Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt auto-lagring.
Kanal
Land
: Belgien
Auto-lagring
Manuel lagring
Kanaladministration
Sorter
Navn
Finindstilling
Flyt
Enter
TV
Retur
Sorter
Program Kanal
0
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU (
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge Sorter, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
4
Vælg den kanal, som du vil flytte, ved at trykke på knappen … eller †,
og tryk derefter på knappen ENTER (
).
5
Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at trykke på
knappen … eller †.
Tryk på knappen ENTER (
). Kanalen flyttes til sin nye placering, og alle
andre kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.
6
Gentag punkt 4 til 5, indtil du har flyttet alle kanaler til de ønskede
programnumre.
7
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Navn
C -C4
C 24
C2
C5
Flyt
1
Enter
) for at vise menuen.
Retur
Navngivning af kanaler
TV
Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i udsendelsen.
Du kan ændre disse navne.
Kanal
Land
: Belgien
Auto-lagring
Manuel lagring
Kanaladministration
Sorter
Navn
Finindstilling
Flyt
TV
Enter
Retur
Navn
Program
Kanal
0
1
2
3
4
C -C4
C 24
C2
C5
Flyt
1
Tryk på knappen MENU (
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge Navn, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge den kanal, der skal have et nyt navn,
).
og tryk derefter på knappen ENTER (
5
Tryk på knappen … eller † for at vælge et bogstav (A~Z), et tal (0~9) eller et
symbol. Gå til det foregående eller næste bogstav ved at trykke på knappen
œ eller √, og tryk derefter på knappen ENTER (
).
Navn
--------A
-------------
Tilpas
Retur
) for at vise menuen.
6
Gentag trin 4 til 5 for hver kanal, der skal tildeles et nyt navn.
7
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Dansk - 16
er.
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 17
Finindstilling af kanaler
Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finindstille kanalen, eftersom
dette foretages automatisk under søgningen og lagringen.
Hvis signalet er svagt eller forvrænget, kan det være nødvendigt at finindstille
kanalen manuelt.
pen
ppen
1
Tryk på knappen MENU (
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
3
) for at vise menuen.
Tryk på knappen … eller † for at vælge Finindstilling, og tryk derefter
på knappen ENTER (
).
TV
Kanal
Land
: Belgien
Auto-lagring
Manuel lagring
Kanaladministration
Sorter
Navn
Finindstilling
Flyt
Enter
Retur
Finindstilling
P
1*
+3
Nulstil
4
le
Tryk på knappen œ eller √, indtil du finder den mest optimale indstilling, for at
opnå et skarpt og tydeligt billede og optimal lydkvalitet.
Tryk på knappen ENTER (
).
➢
5
Hvis du vil nulstille finindstillingen til 0, skal du vælge Nulstil ved at
trykke på knappen … eller †. Tryk på knappen ENTER (
).
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
➢
Gem finindstilling ændrer farven på kanalens OSD (On Screen Display)
fra hvid til rød og tilføje mærket "*".
n
vn,
et
n
Dansk - 17
Tilpas
Gem
Retur
P 1*
Mono
Billede
Lyd
SRS TSXT
-- : --
: Dynamisk
: Brugertilpasset
: Fra
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 18
Ændring af billedstandarden
Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.
TV
Billede
Tilstand
Størrelse
Digital NR
SMD
DNIe-demo
PIP
: Dynamisk
: Auto - Bred
: Til
: Til
: Fra
Flyt
TV
Enter
Retur
1
Tryk på knappen MENU (
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Billede, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
) for at vise menuen.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
) to gange.
Tilstand
Tilstand
Kontrast
Lysstyrke
Skarphed
Farve
Farvetone G 50
Farvetone
Nulstil
Flyt
: Dynamisk
Dynamisk
Standard100
Film 50
75
Brugertilpasset
55
R 50
: Kold1
Enter
Tilgængelige tilstande: Dynamisk, Standard, Film, Brugertilpasset
➢
5
Indstillingsværdierne kan variere. Det afhænger af inputkilden.
(f.eks. Antenne, Video, komponent, PC, eller HDMI)
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Retur
➢
➢
Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen P.MODE på
fjernbetjeningen.
◆ Vælg Dynamisk til visning af tv om dagen, eller når der er klart lys i
værelset.
◆ Vælg Standard for fabriksindstillingerne.
◆ Vælg Film ved visning af film.
◆ Vælg Brugertilpasset, hvis du vil justere indstillingerne efter egne ønsker.
Brugertilpasning af billedindstillingerne
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af billedkvaliteten:
TV
Billede
Tilstand
Størrelse
Digital NR
SMD
DNIe-demo
PIP
: Dynamisk
: Auto - Bred
: Til
: Til
: Fra
Flyt
TV
Enter
Retur
1
Tryk på knappen MENU (
) for at vise menuen.
2
Tryk på knappen … eller †for at vælge Billede, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
) to gange.
Tilstand
Tilstand
Kontrast
Lysstyrke
Skarphed
Farve
Farvetone G 50
Farvetone
Nulstil
Flyt
Tilgængelige tilstande: Dynamisk, Standard, Film, Brugertilpasset
: Dynamisk
100
Kold2 50
Kold1 75
Normal 55
Varm1 R 50
: Kold1
Varm2
Enter
5
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
6
Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen
ENTER (
).
7
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Retur
◆ Kontrast – Lysstyrke – Skarphed – Farve – Farvetone(kun NTSC)
◆ Kontrast – Lysstyrke – Farve : PC-tilstand
Tryk på knappen œ eller √ for at opnå den optimale indstilling.
◆ Farvetone: Kold2/Kold1/Normal/Varm1/Varm2
◆ Nulstil: Du kan vende tilbage til fabriksbilledindstillingerne.
➢ Nulstilfunktionen indstilles for hver billedtilstand og farvetone.
Dansk - 18
på
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 19
Valg af billedformat
Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet til det program, du ser.
1
Tryk på knappen MENU (
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Billede, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge Størrelse, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
4
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
Tilgængelige muligheder: Auto-Bred, 16:9, Bred 4:3, Zoom, 4:3
◆ Auto-Bred: Udvider og løfter billedet fra 4:3 formatet til 16:9 formatet.
◆ 16:9: Indstiller billedet til 16:9 bredformat.
◆ Bred 4:3: Forstørrer billedstørrelsen til mere end 4:3.
Flyt skærmbilledet op/ned ved hjælp af knappen … eller †
efter valg
ved at trykke på knappen √ eller ENTER (
).
◆ Zoom: Forstørrer billedstørrelsen lodret på skærmen.
◆ 4:3: Indstiller billedet til 4:3 normalformat.
5
Billede
Tilstand
Størrelse
Digital NR
SMD
DNIe-demo
PIP
Flyt
TV
: Dynamisk
: Auto - Bred
: Til
: Til
: Fra
Enter
Retur
Størrelse
Auto - Bred
16:9
Bred 4:3
Zoom
4:3
Flyt
Enter
Retur
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
➢
➢
➢
➢
sker.
TV
) for at vise menuen.
Du kan ændre billedstørrelsen ved blot at trykke på knappen P.SIZE på
fjernbetjeningen.
Hvis du ændrer billedstørrelsen, mens PIP er aktiveret, afbrydes PIP
automatisk.
Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for billedstørrelsen variere.
De tilgængelige elementer afhænger af den valgte tilstand.
Placering og indstilling af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom
◆ Ændring af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom muliggør placering og angivelse af formatet i
op/ned-retning ved hjælp af knappen … eller † samt skærmens format.
◆ Flyt skærmbilledet op/ned ved hjælp af knappen … eller † efter valg af
ved at trykke på knappen œ eller √.
◆ Flyt skærmbilledet lodret ved hjælp af knappen … eller † efter valg af
ved at trykke på knappen œ eller √.
Digital NR / SMD / DNIe-demo
1
Tryk på knappen MENU (
TV
) for at vise menuen.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Billede, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
3
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
Tilgængelige muligheder: Tilstand, Størrelse, Digital NR, SMD, DNIe-demo, PIP
4
5
Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen ENTER (
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Billede
Tilstand
Størrelse
Digital NR
SMD
DNIe-demo
PIP
Flyt
: Dynamisk
: Auto - Bred
: Til
: Til
: Fra
Enter
Retur
).
◆ Digital NR: Til/Fra
Hvis det signal, der modtages af dit tv, er svagt, kan du aktivere digital støjreduktion for at reducere evt. statisk
støj og skyggeeffekter på skærmen.
◆ SMD(Smooth Motion Driver (Rolige bevægelser)): Til/Fra
Hvis du indstiller SMD til Til, kan du se mere naturlig hud og klar tekst – også i scener med hurtige bevægelser.
➢ SMD er ikke tilgængelig i PC-tilstand.
◆ DNIe-demo: Til/Fra
Dette TV indeholder DNIe-funktionen, der giver en høj visuel kvalitet.
Hvis du indstiller DNIe-demo til Til, kan du som demonstration vise et DNIe-billede og et normalt billede på
skærmen. Med denne funktion kan du se forskellen i den visuelle kvalitet.
➢
➢
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med 3Dstøjreduktion, forbedring af detaljerne,
kontrasten og niveauet af hvid. Den nye billedkompensation Algorithm giver dig et tydeligere, klarere og
mere detaljeret billede. DNIeTM-teknologien får et hvilket som helst signal til at passe til dine øjne.
DNIe-demo er ikke tilgængelig i PC-tilstand.
Dansk - 19
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 20
Visning af billede-i-billede (PIP)
Du kan vise et underbillede i hovedbilledet. På den måde kan du følge med i et tv-program eller se video fra eventuelt
tilsluttet udstyr.
TV
Billede
Tilstand
Størrelse
Digital NR
SMD
DNIe-demo
PIP
Flyt
TV
: Dynamisk
: 16:9
: Til
: Til
: Fra
Enter
Retur
1
Tryk på knappen MENU (
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Billede, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge PIP, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
4
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
5
Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen ENTER (
6
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
PIP
PIP
Kilde
Position
Program
Flyt
Tilgængelige muligheder: PIP(Til/Fra), Kilde, Position, Program
: Til
: AV
:
:P 1
Enter
) for at vise menuen.
Retur
).
◆ PIP: Til/Fra
Du kan aktivere eller deaktivere PIP-funktionen.
➢
Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen PIP på
fjernbetjeningen.
◆ Kilde: TV/Ekstern1/Ekstern2/AV/S-Video
Du kan vælge en kilde til underbilledet.
◆ Position: / / /
Du kan vælge en placering til underbilledet.
◆ Program
Du kan kun vælge en kanal til underbilledet, når Kilde er indstillet til TV.
Nemme funktioner på fjernbetjeningen.
Knapper
Funktion
PIP
Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
SOURCE
Bruges til at tildele en kilde for underbilledet (TV, Ekstern1,
Ekstern2, AV, eller S-Video).
Tabel over PIP indstillnger
Front
Under
TV
Ekstern1
Ekstern2
AV
S-Video
Komponent
PC
HDMI1
HDMI2
TV
X
X
X
X
X
X
O
O
O
Dansk - 20
X - Denne PIP-kombination er ikke tilgængelig.
O - Denne PIP-kombination er tilgængelig.
Ekstern1
X
X
X
X
X
X
O
O
O
Ekstern2
X
X
X
X
X
X
O
O
O
AV
X
X
X
X
X
X
O
O
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
O
PC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 21
Lydfunktioner
uelt
1
Tryk på knappen MENU (
) for at vise menuen.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Lyd, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
3
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
TV
Lyd
Tilstand
Equalizer
SRS TSXT
Auto-lydstyrke
Intern u/lyd
Nulstil
Flyt
Tilgængelige muligheder: Tilstand, Equalizer, SRS TSXT,
Auto-lydstyrke, Intern u/lyd, Nulstil (Hvis Spiltilstand er aktiveret)
Enter
).
å
ig.
5
Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen
ENTER (
).
Lyd
Tilstand
Equalizer
SRS TSXT
Auto-lydstyrke
Intern u/lyd
Nulstil
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
◆ Tilstand: Standard/Musik/Film/Tale/Brugertilpasset
Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt udsendelse.
➢
Retur
< Hvis Spiltilstand er aktiveret >
TV
4
: Brugertilpasset
: Fra
: Fra
: Fra
Flyt
: Brugertilpasset
: Fra
: Fra
: Fra
Enter
Retur
Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen S.MODE
på fjernbetjeningen.
◆ Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af
lydkvaliteten:
➢
Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter lydtilstanden
automatisk til Brugertilpasset.
TV
◆ SRS TSXT: Til/Fra
TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med
at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere.
Trusurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse gennem et
afspilningssystem med to højtalere, herunder interne TV-højtalere.
Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.
➢
➢
Equalizer
H
V
Balance
Flyt
+
+
0
0
-
-
100Hz 300Hz 1kHz 3kHz 10kHz
Tilpas
Retur
Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen
) på fjernbetjeningen.
SRS(
TruSurround XT, SRS og
Symbol er varemærker
tilhørende SRS Labs, Inc. TruSurround XT-teknologi er
indbygget under licens fra SRS Labs, Inc.
◆ Auto-lydstyrke: Til/Fra
Hver tv-station har sine egne signalforhold, og det er besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter
kanal. Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket kanal ved at reducere lydeffekten, når
programsignalet er højt, eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.
◆ Intern u/lyd: Til/Fra
Hvis du vil høre lyden gennem separate højtalere, skal du deaktivere den interne forstærker.
➢
Knapperne
+,
- og MUTE fungerer ikke, når Intern u/lyd er aktiveret.
◆ Nulstil
Hvis Spiltilstand er aktiveret, er funktionen Nulstil lyd aktiveret. Hvis du vælger funktionen Nulstil efter at have
indstillet din equalizer, nulstilles equalizerindstillingen til fabriksværdierne.
Dansk - 21
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 22
Tidsfunktioner
TV
Indstillinger
Plug & Play
Sprog
Tid
Spiltilstand
Blå skærm
Melodi
PC
Mere
Flyt
TV
1
Tryk på knappen MENU (
: Dansk
2
: Fra
: Fra
: Fra
Tryk på knappen … eller † for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge Tid, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
4
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
Enter
Retur
Tid
Indstil ur
Sleep-timer
Tændetidspunkt
Slukketidspunkt
Flyt
00 : 00
: Fra
00 : 00 Fra
00 : 00 Fra
Enter
Retur
) for at vise menuen.
Tilgængelige muligheder: Indstil ur, Sleep-timer, Tændetidspunkt,
Slukketidspunkt
5
Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen ENTER
(
).
6
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
◆ Indstil ur
Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, når du trykker
på knappen INFO ( ). Du skal også indstille klokkeslættet, hvis du ønsker at
bruge den automatiske tænd/sluk-funktion.
-
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Time eller Minut.
Indstil disse ved at trykke på knappen … eller †.
➢
➢
Du kan også indstille timer og minutter direkte ved at trykke på de
numeriske knapper på fjernbetjeningen.
I tilfælde af strømafbrydelse, eller hvis enhedens strømforsyning
afbrydes, mistes urets indstillinger.
◆ Sleep-timer
Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter fjernsynet
automatisk går på standby.
-
Vælg de forudindstillede tidsintervaller (Fra, 30, 60, 90, 120, 150, eller
180) ved at trykke på knappen … eller †.
➢
Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen SLEEP på
fjernbetjeningen. Fra vises, hvis sleep-timeren ikke er indstillet endnu.
Hvis den allerede er indstillet, vises den tid, der er tilbage, inden
fjernsynet går på standby..
◆ Tændetidspunkt / Slukketidspunkt
Du kan indstille tænd/sluk-timerne, så fjernsynet tændes og slukkes automatisk på de tidspunkter, du har valgt.
☛ Du skal indstille uret først.
- Tændetidspunkt:
Vælg Time, Minut, Program, eller Lydstyrke ved at trykke på knappen œ eller √.
Indstil disse ved at trykke på knappen … eller †.
Indstil Aktivering til Ja med knapperne … eller † for at aktivere
Tændetidspunkt med den angivne indstilling.
➢
- Slukketidspunkt:
Vælg Time eller Minut ved at trykke på knappen œ eller √.
Indstil disse ved at trykke på knappen … eller †.
Indstil Aktivering til Ja med knapperne … eller † for at aktivere
Slukketidspunkt med den angivne indstilling.
➢
☛
Du kan også indstille timer og minutter direkte ved at trykke på de numeriske
knapper på fjernbetjeningen.
Du kan også indstille timer og minutter direkte ved at trykke på de numeriske
knapper på fjernbetjeningen.
Automatisk slukning
Når du indstiller timeren til “Til”, slukkes tv'et til sidst, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 3 timer efter, at
tv'et blev tændt af timeren. Denne funktion er kun tilgængelig, når timeren er aktiveret og forhindrer
overophedning, der kan forekomme, hvis et tv er tændt i for lang tid.
Dansk - 22
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 23
Sprog / Blå skærm / Melodi / Energisparefunktion
1
er på
n
2
3
Tryk på knappen MENU (
TV
) for at vise menuen.
Tryk på knappen … eller † for at vælge Indstillinger, og tryk derefter
på knappen ENTER (
).
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
Flyt
Tilgængelige muligheder: Sprog, Blå skærm, Melodi,
Energisparefunktion
t,
4
Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen ENTER (
5
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Indstillinger
Plug & Play
Sprog
Tid
Spiltilstand
Blå skærm
Melodi
PC
Mere
: Dansk
: Fra
: Fra
: Fra
Enter
Retur
).
◆ Sprog
Dette afhænger af modellen. Når du første gang tager fjernsynet i brug, skal du vælge det sprog, der skal bruges til
visning af menuer og meddelelser.
ker
er at
◆ Blå skærm: Til/Fra
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt, erstatter en blå skærm automatisk
billedstøjen. Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du indstille Blå skærm til Fra.
◆ Melodi: Til/Fra
Du hører en melodi, når der tændes og slukkes for fjernsynet.
◆ Energisparefunktion: Fra/Lav/Medium/Høj
Denne funktion justerer skærmens lysstyrke afhængigt af lysforholdene i omgivelserne.
Fra: Slår Energisparefunktion fra.
Lav: Fungerer i standardtilstand uanset den omgivende belysning.
Medium: Går i den mellemste energisparetilstand uanset den omgivende belysning.
Høj: Går i maksimal energisparetilstand uanset den omgivende belysning.
et
r
P på
u.
Brug af Spiltilstand
Ved tilslutning til en spilkonsol, som f.eks. PlayStationTM eller XboxTM, kan du
opnå en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge spillemenuen.
√.
ke
ke
t
Indstillinger
Plug & Play
Sprog
Tid
Spiltilstand
Blå skærm
Melodi
PC
Mere
1
Tryk på knappen MENU (
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge Spiltilstand, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
4
Vælg Fra eller Til ved at trykke på knappen … eller †, og tryk derefter på knappen ENTER (
5
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
➢
➢
➢
➢
) for at vise menuen.
TV
Flyt
: Dansk
: Fra
: Fra
: Fra
Enter
Retur
).
For at afbryde spilkonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed, skal du annullere spilletilstand i
billedmenuen.
Hvis du viser TV-menuen i Spiltilstand, ryster billedet ganske let.
Spiltilstand er ikke tilgængelig i TV-tilstand.
Hvis Spiltilstand er aktiveret:
◆ Billedtilstand ændres automatisk til Brugerdefineret, og brugerne kan ikke skifte tilstand.
◆ Lydtilstand i menuen Lyd er deaktiveret. Regulér lyden vha. din equalizer.
◆ Funktionen Nulstil lyd er aktiveret. Hvis du vælger funktionen Nulstil efter at have indstillet din equalizer,
nulstilles equalizerindstillingen til fabriksværdierne.
Dansk - 23
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 24
Skærmbeskyttelse
TV
For at nedsætte risikoen for billedindbrænding er denne enhed udstyret med
skærmbeskyttelsesteknologi. Med denne teknologi kan du indstillede billedbevægelse op/ned (lodret streg) og sidelæns (vandret prik). Med tidsindstillingen
kan du i minutter programmere tiden mellem billedets bevægelse.
Indstillinger
Mere
Energisparefunktion: Fra
Skærmbeskyttelse
Blue Eye
: Til
Flyt
TV
Enter
Retur
1
Tryk på knappen MENU (
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
) for at vise menuen.
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge Skærmbeskyttelse, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
4
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
5
Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen
ENTER (
).
6
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Skærmbeskyttelse
Pixelskift
Helt hvid
Signalmønster
Flyt
TV
Enter
Pixelskift
Horisontalt punkt
Vertikal streg
Tid
Flyt
◆ Pixelskift:
: Til
:4
:4
:4
Enter
Tilgængelige muligheder: Pixelskift, Helt hvid, Signalmønster
Retur
Pixelskift
Retur
Med denne funktion kan du minutiøst flytte pixels på plasmaskærmen vandret eller lodret for at
min imere efterbillede på skærmen.
- Indstil Pixelskift til Til ved at trykke på knappen … eller †, og tryk derefter på knappen ENTER (
- Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †, og tryk derefter på knappen ENTER (
).
).
Tilgængelige muligheder: Horisontalt punkt, Vertikal streg, Tid
➢
Optimal betingelse for pixelskift;
Horisontalt punkt
Vertikal streg
Tid (minutter)
4
4
4
◆ Helt hvid: Denne funktion hjælper med at fjerne skyggebilleder på skærmen ved at ændre pixels farver til
hvid. Brug denne funktion, hvis der er spor efter skyggebilleder eller symboler på skærmen, særligt
hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.
◆ Signalmønste: Denne funktion hjælper med at fjerne skyggebilleder på skærmen ved at flytte alle pixels på plas
maskærmen iht. et mønster. Brug denne funktion, hvis der er spor efter skyggebilleder eller
symboler på skærmen, særligt hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.
➢
➢
➢
For at fjerne skyggebilleder på skærmen skal du bruge funktionen “Helt hvid” eller “Signalmønster”.
Selvom begge funktioner fjerner skyggebilleder fra skærmen, er “Signalmønster” mest effektiv.
Funktionen til fjernelse af skyggebilleder skal køre i lang tid (ca 1 time) for effektivt at fjerne skyggebilleder på
skærmen.
Hvis skyggebilleder ikke fjerner efter brug af funktionen, skal du gentage funktionen igen.
Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at annullere denne funktion.
Dansk - 24
en
BN68-00990V-03Dan
Page 25
Du kan indstille den blå lysdiode til at være tændt. Hvis der slukkes for strømmen,
når Blue Eye er slået fra, slukkes den blå lysdiode efter fem sekunder.
Dette sparer strøm og mindsker øjentræthed.
TV
Indstillinger
Mere
Energisparefunktion: Fra
Skærmbeskyttelse
Blue Eye
1
Tryk på knappen MENU (
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
: Til
) for at vise menuen.
Flyt
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge Blue Eye, og tryk derefter på ENTER (
4
Vælg Fra eller Til ved at trykke på knappen … eller †, og tryk derefter på knappen ENTER (
Enter
Retur
).
).
◆ Fra: Den blå lysdiode tændes ikke.
◆ Til: Den blå lysdiode tændes, når du slukker for fjernsynet.
5
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
Installation af PC-software (Baseret på Windows XP)
Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows.
De faktiske skærmbilleder på din PC ser dog sandsynligvis anderledes ud
afhængigt af din version af Windows og dit grafikkort. Men selv om
skærmbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende
installationsprincipper i næsten alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du
kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).
1
Højreklik med musen på Windows Skrivebord, og klik derefter på Properties
(Egenskaber).
Display Properties (Egenskaber for skærm) vises.
2
Klik på fanen Settings (Indstillinger), og angiv derefter visningstilstanden med henvisning til tabellen Display
Modes (Visningstilstande).
Det er ikke nødvendigt at ændre farveindstillingerne.
3
Klik på Advanced (Avanceret). En ny dialogboks med indstillinger vises.
4
Klik på fanen Monitor (Skærm), og angiv derefter et tal under Screen Refresh Rate (Skærmens
opdateringshastighed) med henvisning til tabellen Display Modes. Angiv Vertical Frequency (Lodret frekvens)
og Horizontal Frequency (Vandret frekvens) separat, hvis du kan gøre dette, i stedet for at ændre indstillinger
under Screen Refresh Rate (Skærmens opdateringshastighed).
5
Klik på OK for at lukke vinduet, og klik derefter på knappen OK i vinduet Display Properties
(Egenskaber for skærm). En automatisk genstart af systemet går muligvis i gang.
igt
plas
4:56 PM
Indstilling af Blue Eye
er på
at
8/25/06
å
Dansk - 25
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 26
Indgangstilstand (PC)
Både skærmens position og størrelse kan være forskellig afhængigt af PC-skærmen og dens opløsning.
Tabellen nedenfor viser alle de skærmvisninger, der understøttes:
Videosignal
Punkter x
linjer
640 x 350
720 x 400
640 x 480
IBM PC/AT-
800 x 600
kompatibel
848 x 480
1024 x 768
1280 x 720
1360 x 768
Lodret
frekvens
(Hz)
Vandret
frekvens
(kHz)
Lodret
polaritet
Vandret
polaritet
70.086
70.087
59.940
70.000
72.809
75.000
56.250
60.317
70.000
72.188
75.000
60.000
74.769
60.004
70.069
72.000
75.029
59.855
60.015
31.469
31.469
31.469
35.000
37.861
37.500
35.156
37.879
43.750
48.077
46.875
31.020
37.684
48.363
56.476
57.672
60.023
44.772
47.712
N
P
N
N/P
N
N
N/P
P
N/P
P
P
P
P
N
N
N/P
P
N
P
P
N
N
N/P
N
N
N/P
P
N/P
P
P
P
N
N
N
N/P
P
P
P
PS-42P7H
PS-50P7H
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
(N: negativ / P: positiv)
◆
◆
◆
◆
◆
➢
Interlaced afspilning understøttes ikke.
Tv'et kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
480i/p, 576i/p, 720p eller 1080i er ikke tilgængelige i PC-tilstand.
For PS-42P7H er pc-tekstkvaliteten bedst i tilstanden XGA (1024 x 768 ved 60 Hz).
For PS-50P7H er pc-tekstkvaliteten bedst i tilstanden WXGA (1360 x 768 ved 60 Hz).
(De tre pixels til højre og venstre nedtones ved en opløsning på 1360 x 768 ved 60 Hz. Dette er ikke et mekanisk
problem, men en følge af pixelforskellen mellem standardopløsningen og PDP-panelet.)
Denne enhed er et digital apparat i klasse B.
Dansk - 26
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 27
Indstilling af PC
H
➢
Indstil til PC-tilstand ved at trykke på knappen SOURCE (
1
Tryk på knappen MENU (
).
TV
) for at vise menuen.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge PC, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
4
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
Indstillinger
Plug & Play
Sprog
Tid
Spiltilstand
Blå skærm
Melodi
PC
Mere
: Dansk
: Fra
: Fra
: Fra
Flyt
Enter
TV
Retur
PC
Motivlås
Position
Autojustering
Nulstil billede
Tilgængelige muligheder: Motivlås, Position, Autojustering,
Nulstil billede
5
Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen
ENTER (
).
6
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
◆ Motivlås: Grov/Fin
Formålet med justering af billedkvaliteten er at fjerne eller reducere billedstøj.
Hvis støjen ikke går væk ved hjælp af finindstilling alene, justerer du
frekvensen så godt som muligt og finindstiller igen.
Når støjen er reduceret, justeres billedet igen, så det er rettet ind på midten af
skærmen.
itiv)
1
Tryk på knappen … eller † for at vælge Grov eller Fin, og tryk derefter
på knappen ENTER (
).
2
Tryk på knappen œ eller √ for at justere skærmkvaliteten. Lodrette striber
ses muligvis, eller billedet bliver uklart. Tryk på knappen ENTER (
).
◆ Position:
Juster pc’ens skærmplacering, hvis den ikke passer til tv-skærmen.
sk
1
Juster placeringen ved at trykke på knappen …/†/œ/√.
2
Tryk på knappen ENTER (
Flyt
TV
Enter
Motivlås
Grov
Fin
50
0
Flyt
TV
Enter
Retur
Position
).
Flyt
◆ Autojustering:
Med autojustering kan pc-skærmen indstilles til selv at justere det indk
ommende pc-videodignal.
Værdierne for fin, grov og position justeres automatisk.
◆ Nulstil billede:
Du kan erstatte alle billedindstillingerne med fabriksstandardværdierne.
➢
Retur
Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen PC på
fjernbetjeningen.
Dansk - 27
Enter
Autotilpasning i gang
Vent venligst
Billednulstilling er gennemført
Retur
Retur
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 28
Brug af funktionen WISELINK
Med denne funktion kan du vise fotofiler (JPEG) og lytte til lydfiler (MP3), der er gemt på en hukommelsesenhed.
Sidepanel
´
´
Œ
ΠUSB
- Indsæt en USB-enhed, der indeholder JPEG- og/eller
MP3-filer i WISELINK-stikket (USB-stik) på tv’ets side.
´ Hukommelseskort
- Indsæt et hukommelseskort, der indeholder JPEG- og/eller
MP3-filer i slotten på tv’ets side først.
- Indsæt et SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD-hukommelseskort i
hukommelsesslot 1.
- Indsæt et CF/MD/MAGICSTOR-hukommelseskort i
hukommelsesslot 2.
◆ Understøttede hukommelseskort
Compact Flash (CF)
Micro Driver (MD)
MAGICSTOR
Secure Digital Card
(SD Card)
Multimedia Card (MMC)
Memory Stick
MSPRO
XD
➢
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
➢
Smart Media Card
Visse typer hukommelseskort eller USB-værter, afhængigt af producent, understøttes muligvis ikke.
Anvend ikke overdreven kraft, når du indsætter/fjerner hukommelseskortet eller USB-enheden.
Anbring ikke hukommelseskortet eller USB-enheden i nærheden af en stærkt elektromagnetisk enhed.
Lad ikke metalgenstande komme kontakt med terminalerne på hukommelseskortet.
Bøj ikke, tab ikke, eller brug ikke unødige kræfter på hukommelseskort eller USB-enheder.
Der kan kun anvendes alfanumeriske tegn i navne på foto- og musikfiler. Filnavne med ikke-alfanumeriske tegn
vises som ”???”.
Hvis et filnavn er for langt, vises det således: “filnavn ...+.jpg” eller “filnavn ...+.mp3”.
Filsystemet understøtter kun FAT16/32.
Visse typer af USB-enheder (digitale kameraer og lydenheder) er muligvis ikke kompatible med dette tv.
WISELINK understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC). MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only
Transport-enhed. Eksempler på MSC’er omfatter USB-nøgler og hukommelseskortlæsere.
Inden du indsætter hukommelseskort eller USB-enheder i tv’et, skal du sikkerhedskopiere dine filer.
SAMSUNG er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
Datafilerne i hukommelseskortet kan blive slettet pga. elektrostatisk udstråling (EST), dårlig kontakt eller støv.
Når du tænder for systemet og skifter til tilstanden WISELINK, og der er sat hukommelsesenheder i alle slottene
(parallel, USB, Memory 1 og 2), genkendes alle enheder muligvis ikke af systemet. I dette tilfælde skal du fjerne
og genmontere den problematiske hukommelsesenhed.
Dette produkt understøtter USB-enheder, der har en blokstørrelse på kun 512 bytes.
Dansk - 28
d
n
nly
e
e
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 29
Brug af tilstanden WISELINK
1
Tryk på knappen MENU (
) for at åbne menuen.
Tryk på knappen ENTER (
) for at vælge Input.
Tryk på knappen … eller † for at vælge WISELINK, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
TV
Input
Liste over kilder
Rediger navn
WISELINK
Flyt
2
: TV
Enter
Retur
Tryk på knappen … eller † for at vælge en tilsvarende hukommelsesenhed,
).
og tryk derefter på knappen ENTER (
Der vises en menu til valg foto/musikfiler eller opsætningsfunktion på en valgt
hukommelsesenhed.
Flyt
3
Enter
Afslut
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge et ikon (Photo, Music eller Setup),
).
og tryk derefter på knappen ENTER (
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden
WISELINK.
Flyt
➢
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden
WISELINK.
Brug af fjernbetjeningen med menuen WISELINK
Knap
Funktion
Flytter markøren og vælger et emne.
Vælger det aktuelt valgte emne.
Afspiller eller holder pause i diasshowet eller MP3-filen.
Stopper den aktuelle funktion og vender tilbage til den
forrige, overordnede menu.
Kører forskellige funktioner fra menuerne Foto og Musik.
Stopper det aktuelle diasshow eller den aktuelle MP3-fil.
Side op/ned (fillisteemne)
Vend tilbage til den forrige menu
Dansk - 29
Enter
Retur
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 30
Brug af Fotoliste (JPEG)
Du kan vise JPEG-filer, der er gemt på en hukommelsesenhed, på forskellige måder.
Flyt
Enter
1
Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed,
som du har installeret. (Se side 29)
2
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Photo, og tryk derefter på knappen
ENTER (
). JPEG-filer og eksisterende mapper vises.
3
Tryk på knappen …/†/œ/√ for at vælge en fil, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
Retur
➢
œœ 1/10 Side √√
219x171
6 KBytes
May 05,2006
3/130
Flyt
Enter
Fotomenu
➢
Retur
➢
: Mappeikon
➢
➢
: Fotoikon
: Flytter til mappeikonet på
det forrige trin
Trykker du på knappen over et fotoikon, vises det aktuelt valgte foto på
hele skærmen. Men JPEG-filer mindre end 640 x 480 pixels zoomes
ind til fire gange deres originale størrelse.
(Hvis et fotos originalstørrelse er 200 x 200 pixels Det vises som 800
x 800 pixels)
Tryk på knappen INFO ( ), og vælg Vis for at vise et foto i dets
originale størrelse.
Trykker du på knappen over et mappeikon, vises de JPEG-filer, der
findes i mappen.
Når der vises en fuld skærm, kan du med knapperne œ/√ vise et andet
foto fra den samme mappe.
Tryk på knappen PLAY/PAUSE (
), når der vises et fotoikon, for at
starte et diasshow.
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden
WISELINK.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Det kan tage et par sekunder at flytte til et foto, fordi filen skal indlæses.
På dette punkt vises ikonet
.
Denne menu viser kun filer med filtypen JPEG (eller JPG). Filer i andre
formater, som f.eks. GIF eller TIFF, vises ikke.
Der vises 15 miniaturefotos pr. side.
Miniaturebillederne nummereres fra venstre til højre og fra top til bund,
fra 1 til 15.
Mapper vises først, og de efterfølges af alle JPEG-filer i den aktuelle
mappe. Mapperne og JPEG-filerne er sorteret i alfabetisk orden.
Hvis fotofilerne vises som fuld skærm, kan du zoome ind og ud eller
rotere fotoet på skærmen. (Se side 34~35)
Det tager nogle sekunder at vise JPEG-filer som thumbnail-billeder.
WISELINK for dette produkt understøtter JPEG-filer på op til 8.000 x
8.000 pixels. For progressive JPEG-filer eller filer, der er større end 8
MB, vises fotoet kun som et thumbnail-billede. Ved forsøg på visning af
en progressiv JPEG-fil, vises meddelelsen “Vælg filer til
baggr.musik.”. Ved forsøg på visning af en fil, der er større end 8
MB, vises meddelelsen “This file is too large to decode”
(Denne fil er for stor til afkodning).
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden
WISELINK.
fortsættes…
Dansk - 30
BN68-00990V-03Dan
8/30/06
2:49 PM
Page 31
Brug af Fotoliste (JPEG)
Brug af menuen Indstillinger
d,
n
å
00
et
◆ Diasshow:
Starter et diasshow.
(Se “Visning af et diasshow” på side 32)
◆ Roter:
Du kan rotere billeder i tilstanden fuld skærm.
Billeder roteres i denne rækkefølge: 90°, 180°, 270° og 0° (original tilstand).
(Se “Rotation” på side 34)
➢
◆ Zoom:
Du kan zoome billeder ind i tilstanden fuld skærm.
Billeder zoomes i denne rækkefølge: 2X, 3X, 4X og 1X (original størrelse).
(Se “Sådan zoomer du ind” på side 35)
➢
es.
Du kan ikke gemme et roteret billede.
Du kan ikke gemme et zoomet billede.
◆ Kopiering, Kopier alle filer:
Du kan kopiere billedfiler til et andet hukommelseskort.
(Se “Kopiering af fotofiler” på side 36)
Kopiering
Vælg enhed til filkopiering.
e
MS
Photo0001
,
Flyt
◆ Slet, Slet alle filer:
Du kan slette valgte billedfiler.
(Se “Sletning af fotofiler” på side 37)
Enter
Retur
Enter
Retur
Slet
Vil du slette filen?
Photo0001
Ja
Nej
Flyt
af
◆ Udskriv:
Du kan udskrive billedfiler direkte på din printer.
(Se “Udskrivning af et billede” på side 38)
Udskriv
Vil du udskrive filen?
Photo0001
Ja
Nej
Flyt
◆ Liste:
Displays the stored files and folders and file info.
➢
Meddelelsen “Filfejl” vises på skærmen i følgende tilfælde:
• Når filen rent faktisk har en fejl
• Hvis der ikke kan skrives til målhukommelsen ved kopiering af filer
• Hvis målhukommelsen ikke har tilstrækkelig plads ved kopiering af
filer
fortsættes…
Dansk - 31
Enter
Retur
œœ 1/10 Side √√
219x171
6 KBytes
May 05,2006
3/130
Flyt
Enter
Fotomenu
Retur
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 32
Brug af Fotoliste (JPEG)
Visning af et diasshow
Flyt
Enter
1
Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed,
som du har installeret. (Se side 29)
2
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Photo, og tryk derefter på knappen
ENTER (
). JPEG-filer og eksisterende mapper vises.
3
Tryk på knappen INFO ( ) for at vise mulighederne (Vis, Diasshow,
Kopiering, Kopier alle filer, Slet, Slet alle filer, Udskriv).
4
Klik på knapperne … eller † for at vælge Diasshow, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
Retur
œœ 1/10 Side √√
219x171
6 KBytes
May 05,2006
3/130
➢
Vis
Diasshow
Kopiering
Kopier alle filer
Slet
Slet alle filer
Udskriv
➢
➢
Afslut
➢
Hastighed
Baggrundsmusik
Baggrundsmusikindstill.
Liste
Afslut
➢
Diasshowet viser alle JPEG-filer i den valgte mappe med en
forudindstillet hastighed.
Under diasshowet vises filer i rækkefølge fra den aktuelt viste fil.
Tryk på knappen INFO ( ) for at køre et diasshow.
MP3-filer kan afspilles automatisk under diasshowet, hvis
”Standardbaggrundsmusik” er indstillet til Til. For at aktivere denne
funktion skal MP3-filer og andre fotofiler findes i den samme mappe på
hukommelsesenheden.
For at køre diasshowet igen og igen, skal du ændre indstillingen (se
side 42).
Tryk på knappen PLAY/PAUSE (
), når der vises et fotoikon, for at
starte et diasshow.
5
Tryk på knappen INFO ( ) under diasshowet for at vælge indstillingen
(Hastighed, Baggrundsmusik, Baggrundsmusikindstill., Liste).
6
Tryk på knappen … eller † for at vælge indstillingen, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
➢
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden
WISELINK.
fortsættes…
Dansk - 32
ed,
en
v).
på
at
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 33
Brug af Fotoliste (JPEG)
Brug af menuen under et diasshow
Hurtig
◆ Hastighed:
Vælges for at bestemme hastigheden på diasshowet.
Hver gang, du trykker på knappen ENTER (
(Normal hast. Langsom Hurtig)
), ændres hastigheden et trin.
◆ Baggrundsmusik:
Vælges for at bestemme, om der skal afspilles en MP3-fil under et diasshow.
Hver gang, du trykker på knappen ENTER (
), skiftes aktiveringen af
baggrundsmusik. (Til Fra)
Til
◆ Baggrundsmusikindstill.:
Når et diasshow er i gang, afspilles MP3-filer og -mapper i den samme
mappe.
Vælg en mappe med knapperne … eller †, og tryk på knappen ENTER (
).
Den valgte mappe markeres.
Tryk på knappen MENU (
) igen for at vende tilbage til skærmbilledet med
diasshowet.
Den valgte baggrundsmusik afspilles.
➢
Baggrundsmusikindstill.
Vælg filer til baggr.musik.
RESOURCE
03:48
1/1 Side
Swan Song feat.TBNY
02:20
Beatles-Yesterday
05:30
Fall in Love
04:28
Tom Waits-Time
05:10
Valgt fil
Chuk Mangione-Feel So good
04:20
:1
Flyt
Enter
Retur
Hvis du afbryder for baggrundsmusikken, også selvom du har foretaget
indstilling af baggrundsmusik, afspilles baggrundsmusikken ikke.
).
◆ Liste:
JPEG-filer og eksisterende mapper vises. Tryk på knappen WISELINK på
fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden WISELINK. Tryk på knappen EXIT for
at skifte til WISELINK-startbilledet, når der kan vælges et andet
hukommelseskort.
➢
œœ 1/10 Side √√
219x171
6 KBytes
May 05,2006
3/130
Når du vælger en fotofil, vises informationer om fotofilen, som f.eks.
opløsning, størrelse, ændringsdato og filens placering i den aktuelle
mappe, til venstre på tv-skærmen.
Flyt
Enter
Fotomenu
Retur
œœ 1/10 Side √√
219x171
6 KBytes
May 05,2006
3/130
Flyt
Opløsning
Filstørrelse
Ændringsdato
Filens placering i den
aktuelle mappe
fortsættes…
Dansk - 33
Enter
Fotomenu
Photo
219x171
6 KBytes
May 05,2006
3/130
Retur
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 34
Brug af Fotoliste (JPEG)
Rotation
Flyt
Enter
1
Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed,
som du har installeret. (Se side 29)
2
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Photo, og tryk derefter på knappen
ENTER (
). JPEG-filer og eksisterende mapper vises.
3
Tryk på knappen …/†/œ/√ for at vælge en fil, og tryk derefter på knappen
ENTER (
). Trykker du på knappen over et fotoikon, vises det aktuelt
valgte foto på hele skærmen.
4
Tryk på knappen INFO ( ) for at vise mulighederne (Diasshow, Roter,
Zoom, Kopiering, Slet, Udskriv, Liste).
Tryk på knappen … eller † for at vælge Roter, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
Retur
œœ 1/10 Side √√
219x171
6 KBytes
May 05,2006
3/130
Flyt
Enter
Fotomenu
Retur
Diasshow
Roter
Zoom
Kopiering
Slet
Udskriv
Liste
Hver gang, du trykker på knappen ENTER (
(90° 180° 270° 0°)
Afslut
➢
➢
), roteres et trin.
Rotation direkte fra 90 grader til 270 grader er ikke tilladt.
Når du roterer et foto, vises fotoets kant muligvis ikke på skærmen.
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden
WISELINK.
➢
Den roterede fil gemmes ikke.
Informationsikoner for rotation (vises øverst til venstre på skærmen).
Ikon
Aktuelt OSD
Funktion
Roterer (Rotating) (90°) Roterer et foto 90 grader
Roterer (Rotating) (180°) Roterer et foto 180 grader
Roterer (Rotating) (270°) Roterer et foto 270 grader
Roterer (Rotating) (0°) Roterer et foto tilbage til originalen.
➢
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden
WISELINK.
fortsættes…
Dansk - 34
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 35
Brug af Fotoliste (JPEG)
Sådan zoomer du ind
ed,
1
Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed,
som du har installeret. (Se side 29)
en
2
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Photo, og tryk derefter på knappen
ENTER (
). JPEG-filer og eksisterende mapper vises.
n
3
Tryk på knappen …/†/œ/√ for at vælge en fil, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
Trykker du på knappen over et fotoikon, vises det aktuelt valgte foto på hele
skærmen.
,
Flyt
pen
Tryk på knappen INFO ( ) for at vise mulighederne (Diasshow, Roter,
Zoom, Kopiering, Slet, Udskriv, Liste).
Tryk på knappen … eller † for at vælge Zoom, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
Hver gang, du trykker på knappen ENTER (
(X1 X2 X3 X4)
), forøges fotostørrelsen.
219x171
6 KBytes
May 05,2006
3/130
For at flytte et forstørret billede op/ned/venstre/højre skal du trykke på
knapperne …/†/œ/√.
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden
WISELINK.
Informationsikoner for zoom (vises øverst til venstre på skærmen).
Ikon
Aktuelt OSD
➢
Funktion
Zoom (x 2)
Zoomer et foto ind 2X.
Zoom (x 3)
Zoomer et foto ind 3X.
Zoom (x 4)
Zoomer et foto ind 4X.
Zoom (x 1)
Gendanner et foto i dets originale størrelse.
Panorer ned
Panorerer ned for at vise den nederste
del af et foto, der er zoomet ind.
Panorer op
Panorerer op for at vise den øverste
del af et foto, der er zoomet ind.
Funktion
Knap
Diasshow
Roter
Zoom
Kopiering
Slet
Udskriv
Liste
Afslut
• X2: Zoomer fotoet ind 2X.
• X3: Zoomer fotoet ind 3X.
• X4: Zoomer fotoet ind 4X.
• X1: Gendanner fotoets i dets originale størrelse.
Panorer til højre
Panorerer til højre for at vise den
højre del af et foto, der er zoomet ind.
Panorer til venstre
Panorerer til venstre for at vise den
venstre del af et foto, der er zoomet ind.
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden
WISELINK.
Dansk - 35
Retur
œœ 1/10 Side √√
Flyt
4
Enter
Enter
Fotomenu
Retur
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
5:07 PM
Page 36
Kopiering af fotofiler
Du kan kopiere filer mellem forskellige hukommelsesenheder, der er installeret.
Flyt
Enter
1
Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed,
som du har installeret. (Se side 29)
2
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Photo, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
De tilsvarende filer og eksisterende mapper vises.
3
Tryk på knappen …/†/œ/√ for at vælge en fil, der skal kopieres, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
Retur
œœ 1/10 Side √√
219x171
6 KBytes
May 05,2006
3/130
➢
Flyt
Enter
Fotomenu
Tryk på knapperne REW (
næste side.
) eller FF (
) for at vælge en fil på
Retur
4
Diasshow
Roter
Zoom
Kopiering
Slet
Udskriv
Liste
Tryk på knappen INFO ( ) for at vise mulighederne (Diasshow, Roter,
Zoom, Kopiering, Slet, Udskriv, Liste).
Tryk på knappen … eller † for at vælge Kopiering, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
For at kopiere alle filer skal du trykke på knappen … eller † for at vælge
Kopier alle filer og derefter trykke på knappen ENTER (
).
Afslut
5
Kopiering
Vælg enhed til filkopiering.
➢
MS
Photo0001
Flyt
Enter
Tryk på knappen … eller † for at vælge en anden tilsluttet hukommelsesenhed,
og tryk derefter på knappen ENTER (
).
Den valgte fil (de valgte filer) kopieres til den valgte hukommelsesenhed.
Retur
➢
➢
Du kan kun kopiere fra en hukommelsesenhed til en anden enhed, der
er sat i en anden slot. F.eks. fra hukommelsesslot 1 til slot 2 eller USB.
Da kopieringen – afhængigt af filstørrelserne – kan tage lidt tid, skal du
vente til kopieringen er færdig. Pas på ikke at fjerne hukommelseskortet,
mens indholdet kopieres, da det kan beskadige hukommelseskortet eller
medføre tab af de data, der er gemt på kortet.
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden
WISELINK.
Dansk - 36
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 37
Sletning af fotofiler
Du kan slette filer, de er gemt på en hukommelsesenhed.
ed,
1
Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed,
som du har installeret. (Se side 29)
en
2
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Photo, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
De tilsvarende filer og eksisterende mapper vises.
3
Tryk på knappen …/†/œ/√ for at vælge en fil, der skal slettes, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
4
Tryk på knappen INFO ( ) for at vise mulighederne (Diasshow, Roter,
Zoom, Kopiering, Slet, Udskriv, Liste).
Tryk på knappen … eller † for at vælge Slet, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
For at slette alle filer skal du trykke på knappen … eller † for at vælge Slet
alle filer og derefter trykke på knappen ENTER (
).
Flyt
,
➢
ed,
Da et hukommelseskort læser eller skriver data baseret på et filsystem,
kan gentagne kopierings- eller sletningshandlinger øge adgangstiden,
eller læse- eller skrivehandlingen kan mislykkes, hvorefter meddelelsen
"Kontrollér dit hukommelseskort." vises på skærmen. Hvis
dette sker, skal du formatere hukommelseskortet, og kopiere og slette
data på din computer i stedet for på hukommelseskortet, hvis dette er
muligt.
Enter
Retur
œœ 1/10 Side √√
219x171
6 KBytes
May 05,2006
3/130
Flyt
Enter
Fotomenu
Retur
Diasshow
Roter
Zoom
Kopiering
Slet
Udskriv
Liste
Afslut
Slet
5
er
B.
Tryk på knapper œ eller √ for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
Den valgte fil eller alle filer slettes.
➢
➢
➢
u
et,
er
➢
Vil du slette filen?
Photo0001
Ja
Den valgte fil (eller alle filer) slettes.
Slettede filer kan ikke gendannes
Da sletning af alle filer – afhængigt af filstørrelserne – kan tage lidt tid, skal
du vente til sletningen er færdig. Pas på ikke at fjerne hukommelseskortet
under handlingen, da det kan beskadige hukommelseskortet eller medføre
tab af de data, der er gemt på kortet.
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden
WISELINK.
Dansk - 37
Nej
Flyt
Enter
Retur
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 38
Udskrivning af et billede
Ved at tilslutte tv’et til en printer med PictBridge-understøttelse (sælges separat) kan du sende billeder
fra hukommelseskortet direkte til printeren med nogle få enkle trin.
Tilslutning til en printer med et USB-kabel
Sidepanel
Œ Sluk for strømmen til printeren.
PictBridge-understøttet
fotoprinter
´ Tilslut et USB-kabel (sælges separat) mellem
PictBridge-stikket på tv’et og USB-stikket på printeren.
ˇ Tænd for printeren.
USB-kabel
➢
Visse printere, der understøtter PictBridge, er muligvis ikke kompatible med dette tv.
Sådan udskrives et billede
Flyt
Enter
1
Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed,
som du har installeret. (Se side 29)
2
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Photo, og tryk derefter på knappen
ENTER (
). JPEG-filer og eksisterende mapper vises.
3
Tryk på knappen …/†/œ/√ for at vælge en fil, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
Retur
œœ 1/10 Side √√
219x171
6 KBytes
May 05,2006
3/130
➢
➢
Flyt
Enter
Fotomenu
Trykker du på knappen over et fotoikon, vises det aktuelt valgte foto på
hele skærmen.
Trykker du på knappen over et mappeikon, vises de JPEG-filer, der
findes i mappen.
Retur
4
Tryk på knappen INFO ( ) for at vise mulighederne (Diasshow, Roter,
Zoom, Kopiering, Slet, Udskriv, Liste).
Tryk på knappen … eller † for at vælge Udskriv, og tryk derefter på
).
knappen ENTER (
5
Tryk på knapper œ eller √ for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
Det valgte billede udskrives.
Diasshow
Roter
Zoom
Kopiering
Slet
Udskriv
Liste
Afslut
Udskriv
Vil du udskrive filen?
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden
WISELINK.
Photo0001
Ja
Nej
Flyt
Enter
➢
Retur
➢
➢
Bemærk, at billedet muligvis afskæres i kanten og muligvis ikke
udskrives, afhængigt af din printermodel.
Det udskrevne billede kan være mindre end dets originale størrelse.
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden
WISELINK.
Dansk - 38
ed,
en
på
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 39
Brug af Musikliste (MP3)
Du kan afspille MP3-filer, der er gemt på en hukommelsesenhed, på forskellige måder.
1
Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed,
som du har installeret. (Se side 29)
2
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Music, og tryk derefter på knappen
ENTER (
). MP3-filer og eksisterende mapper vises.
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge en fil, der skal afspilles, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
➢
➢
➢
Flyt
Enter
Retur
œœ 1/10 Side √√
Nat King Cole-Fly me to the moon
Trykker du på knappen ENTER (
), når en musikfil er markeret,
afspilles den umiddelbart.
Trykker du på knappen ENTER (
), når en mappe er markeret, vises
musikfilerne i mappen.
Tryk på knapperne REW (
) eller FF (
) for at vælge en fil på
næste side.
00:04:00
RESOURCE
5 Mbytes
May 07,2006
8/95
Folder 1
001 Swan Song feat.TBNY
002 Beatles-Yesterday
003 Fall in Love
004 Tom Waits-Time
005 Chuk Mangione-Feel So good
006 Nat King Cole-Fly me to the moon
007 Ryuichi Sakamoto-Rain
008 Bon jovi-This ain’t a love song
Flyt
Enter
Musikmenu
Retur
: Mappeikon
4
For at vælge alle filer skal du trykke på knappen INFO ( ) for at vise
musikmenuen.
Tryk på knappen … eller † for at vælge Afspil alle filer, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
Alle MP3-filer i den samme mappe afspilles.
➢
5
: Ikon for musikliste
: Flytter til mappeikonet på
det forrige trin
œœ 1/10 Side √√
For at afspille filerne igen og igen, skal du ændre indstillingen (se side 43).
Tryk på knappen PLAY/PAUSE (
) under afspilning af en MP3-fil for at
holde pause i afspilningen. Tryk på knappen STOP ( ) for at stoppe
afspilningen.
Nat King Cole-Fly me to the moon
➢
➢
➢
Denne menu viser kun filer med filtypen MP3. Filer med andre filtyper vises
ikke, heller ikke selvom de er gemt på den samme hukommelsesenhed.
Den valgte fil vises øverst på skærmen med dens spilletid.
For at justere musikkens lydstyrke skal du trykke på knappen
+
eller
- på fjernbetjeningen.
For at afbryde lyden skal du trykke på knappen MUTE ( ) på
fjernbetjeningen.
Knapperne FF (
) og REW (
) fungerer ikke under afspilning.
Trykker på du på disse knapper, standser afspilningen.
Folder 1
001 Swan Song feat.TBNY
002 Beatles-Yesterday
003 Fall in Love
Play
Afspil alle filer
Kopiering
Kopier alle filer
Slet
Slet alle filer
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at afslutte tilstanden
WISELINK.
➢
004 Tom Waits-Time
005 Chuk Mangione-Feel So good
006 Nat King Cole-Fly me to the moon
007 Ryuichi Sakamoto-Rain
008 Bon jovi-This ain’t a love song
Afslut
➢
Tryk på knappen WISELINK
på fjernbetjeningen for at
skifte til tilstanden
WISELINK.
Informationsikoner for musik (vises øverst til venstre på skærmen).
Ikon
Aktuelt OSD
Funktion
(Musik) Gentag alle
Ved gentagelse af alle musikfiler i mappen.
(Musik) Alle
Ved afspilning én gang af alle musikfiler i mappen.
(Musik) Gentag en
Ved gentagelse af én musikfil.
(Musik) En
Ved afspilning en gang af en musikfil.
(Musik) afspilning/pause
Ved tryk på knappen PLAY/PAUSE (
) på fjernbetjeningen, mens der
afspilles musik. Musikken stopper, og teksten ‘Afspilning’ vises øverst på
skærmen.
(Musik) Stop
Ved tryk på knappen STOP ( ) på fjernbetjeningen, mens musikken er
stoppet. Musikken starter igen, og teksten ‘Stop’ vises øverst på skærmen.
Dansk - 39
00:04:00
RESOURCE
5 Mbytes
May 07,2006
8/95
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 40
Kopiering af musikfiler
Du kan kopiere filer mellem forskellige hukommelsesenheder, der er installeret.
Flyt
Enter
1
Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed,
som du har installeret. (Se side 29)
2
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Music, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
De tilsvarende filer og eksisterende mapper vises.
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge en fil, der skal kopieres, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
4
Tryk på knappen INFO ( ) for at vise mulighederne (Play, Afspil alle
filer, Kopiering, Kopier alle filer, Slet, Slet alle filer).
Tryk på knappen … eller † for at vælge Kopiering, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
Retur
œœ 1/10 Side √√
Nat King Cole-Fly me to the moon
00:04:00
RESOURCE
5 Mbytes
May 07,2006
8/95
Folder 1
001 Swan Song feat.TBNY
002 Beatles-Yesterday
003 Fall in Love
004 Tom Waits-Time
005 Chuk Mangione-Feel So good
006 Nat King Cole-Fly me to the moon
007 Ryuichi Sakamoto-Rain
008 Bon jovi-This ain’t a love song
Flyt
Enter
Musikmenu
Retur
œœ 1/10 Side √√
Nat King Cole-Fly me to the moon
00:04:00
RESOURCE
5 Mbytes
May 07,2006
8/95
Folder 1
001 Swan Song feat.TBNY
002 Beatles-Yesterday
003 Fall in Love
Play
Afspil alle filer
Kopiering
Kopier alle filer
Slet
Slet alle filer
004 Tom Waits-Time
For at kopiere alle filer skal du trykke på knappen … eller † for at vælge
Kopier alle filer og derefter trykke på knappen ENTER (
).
005 Chuk Mangione-Feel So good
006 Nat King Cole-Fly me to the moon
007 Ryuichi Sakamoto-Rain
008 Bon jovi-This ain’t a love song
Afslut
œœ 1/10 Side √√
Nat King Cole-Fly
me to the moon
Kopiering
5
00:04:00
RESOURCE
Vælg
enhed til filkopiering.
Folder 1
5 Mbytes
May 07,2006
8/95
001 Swan Song feat.TBNY
Tryk på knappen … eller † for at vælge en anden tilsluttet hukommelsesenhed,
og tryk derefter på knappen ENTER (
).
Den valgte fil (de valgte filer) kopieres til den valgte hukommelsesenhed.
002 Beatles-Yesterday
003 Fall in Love
➢
MS
004 Tom Waits-Time
Photo0001
005 Chuk Mangione-Feel So good
006 Nat King Cole-Fly me to the moon
007 Ryuichi Sakamoto-Rain
008 Bon jovi-This ain’t a love song
Flyt
Enter
➢
Retur
➢
Du kan kun kopiere fra en hukommelsesenhed til en anden enhed, der
er sat i en anden slot. F.eks. fra hukommelsesslot 1 til slot 2 eller USB.
Da kopieringen – afhængigt af filstørrelserne – kan tage lidt tid, skal du
vente til kopieringen er færdig. Pas på ikke at fjerne hukommelseskortet,
mens indholdet kopieres, da det kan beskadige hukommelseskortet eller
medføre tab af de data, der er gemt på kortet.
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden
WISELINK.
Dansk - 40
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
5:08 PM
Page 41
Sletning af musikfiler
Du kan slette filer, de er gemt på en hukommelsesenhed.
d,
1
Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed,
som du har installeret. (Se side 29)
n
2
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Music, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
De tilsvarende filer og eksisterende mapper vises.
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge en fil, der skal slettes, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
Flyt
Nat King Cole-Fly me to the moon
Folder 1
001 Swan Song feat.TBNY
Tryk på knappen INFO ( ) for at vise mulighederne (Play, Afspil alle
filer, Kopiering, Kopier alle filer, Slet, Slet alle filer).
002 Beatles-Yesterday
003 Fall in Love
004 Tom Waits-Time
005 Chuk Mangione-Feel So good
006 Nat King Cole-Fly me to the moon
007 Ryuichi Sakamoto-Rain
008 Bon jovi-This ain’t a love song
Flyt
For at slette alle filer skal du trykke på knappen … eller † for at vælge Slet
alle filer og derefter trykke på knappen ENTER (
).
➢
ed,
5
r
B.
Tryk på knapper œ eller √ for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
Den valgte fil eller alle filer slettes.
➢
➢
➢
t,
r
➢
Da et hukommelseskort læser eller skriver data baseret på et filsystem,
kan gentagne kopierings- eller sletningshandlinger øge adgangstiden,
eller læse- eller skrivehandlingen kan mislykkes, hvorefter meddelelsen
"Kontrollér dit hukommelseskort." vises på skærmen. Hvis
dette sker, skal du formatere hukommelseskortet, og kopiere og slette
data på din computer i stedet for på hukommelseskortet, hvis dette er
muligt.
00:04:00
RESOURCE
Tryk på knappen … eller † for at vælge Slet, og tryk derefter på knappen
ENTER (
).
e
Enter
Musikmenu
Nat King Cole-Fly me to the moon
Dansk - 41
00:04:00
RESOURCE
5 Mbytes
May 07,2006
8/95
Folder 1
001 Swan Song feat.TBNY
002 Beatles-Yesterday
003 Fall in Love
Play
Afspil alle filer
Kopiering
Kopier alle filer
Slet
Slet alle filer
004 Tom Waits-Time
005 Chuk Mangione-Feel So good
006 Nat King Cole-Fly me to the moon
007 Ryuichi Sakamoto-Rain
008 Bon jovi-This ain’t a love song
Afslut
œœ 1/10 Side √√
Nat King Cole-Fly me to the moon
Slet
00:04:00
RESOURCE
Vil du slette filen?
5 Mbytes
May 07,2006
8/95
Folder 1
001 Swan Song feat.TBNY
002 Beatles-Yesterday
003 Fall in Love
004 Tom Waits-Time
Photo0001
005 Chuk Mangione-Feel So good
006 Nat King Cole-Fly me to the moon
Ja
Nej
007 Ryuichi Sakamoto-Rain
Flyt
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden
WISELINK.
Retur
œœ 1/10 Side √√
008 Bon jovi-This ain’t a love song
Den valgte fil (eller alle filer) slettes.
Slettede filer kan ikke gendannes
Da sletning af alle filer – afhængigt af filstørrelserne – kan tage lidt tid, skal
du vente til sletningen er færdig. Pas på ikke at fjerne hukommelseskortet
under handlingen, da det kan beskadige hukommelseskortet eller medføre
tab af de data, der er gemt på kortet.
Retur
œœ 1/10 Side √√
5 Mbytes
May 07,2006
8/95
4
Enter
Enter
Retur
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 42
Brug af menuen Indstillinger
Indstillinger viser brugerindstillingerne for menuen WISELINK.
Flyt
Enter
Når du har skiftet til tilstanden WISELINK, skal du vælge en hukommelsesenhed,
som du har installeret. (Se side 29)
2
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Setup, og tryk derefter på knappen
ENTER (
). Menuen Indstillinger vises.
3
Tryk på knappen … eller † for at vælge et ønsket emne, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge indstillingen, og tryk derefter på
knappen ENTER (
).
Retur
Diasshowhastighed
: Hurtig
√
Diasshoweffekt
: Ingen overgang
√
Gentag diasshow
: Fra
√
Gentag musik
: Fra
√
Baggrundsmusik
: Til
√
√
Baggrundsmusikindstill.
Pauseskærm
1
√
: Fra
VERSION P42E-13
Flyt
Enter
Diasshoweffekt
Hurtig
: Hurtig
Normal
hast.
: Ingen
overgang
Gentag diasshow
Langsom
: Fra
Diasshowhastighed
Gentag musik
: Fra
Baggrundsmusik
: Til
Retur
◆ Diasshowhastighed:
Vælges for at bestemme hastigheden på diasshowet.
Du kan vælge Hurtig, Normal hast. eller Langsom.
Baggrundsmusikindstill.
Pauseskærm
: Fra
VERSION P42E-13
Flyt
Enter
Diasshowhastighed
: Hurtig
Diasshoweffekt
: Ingen
Ingenovergang
overgang
Udvisk nedad
: Fra
Vandret rullegardin
: Fra
Opdel vandret - ind
: Til
Opdel vandret - ud
Ternet - ned
: Fra
Vilk. horisont. bjælker
Opløsning
Tilfældig overgang
Gentag diasshow
Gentag musik
Baggrundsmusik
Baggrundsmusikindstill.
Pauseskærm
VERSION P42E-13
Flyt
Enter
Diasshowhastighed
: Hurtig
Diasshoweffekt
: Ingen overgang
Gentag diasshow
: Fra
Fra
Gentag musik
: Fra
Til
Baggrundsmusik
: Til
Retur
◆ Diasshoweffekt:
Du kan anvende forskellige typer effekter til diasshow.
Du kan vælge blandt Ingen overgang, Udvisk nedad, Vandret
rullegardin, Opdel vandret - ind, Opdel vandret - ud,
Ternet - ned, Vilk. horisont. bjælker, Opløsning eller
Tilfældig overgang.
Retur
◆ Gentag diasshow:
Til: Gentager diasshowet fra starten, når alle filerne i mappen har været vist.
Fra: Afslutter et diasshow. Vender tilbage til menuen Foto, når alle filerne i
mappen har været vist.
Baggrundsmusikindstill.
Pauseskærm
: Fra
VERSION P42E-13
Flyt
Enter
Retur
➢
Tryk på knappen WISELINK på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden
WISELINK.
fortsættes…
Dansk - 42
ed,
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 43
Brug af menuen Indstillinger
◆ Gentag musik:
Til: Afspiller én musikfil eller alle musikfiler igen og igen.
Fra: Afspiller ikke igen og igen.
: Hurtig
: Ingen overgang
Gentag diasshow
: Fra
Fra
: Fra
Gentag musik
Til
: Til
Baggrundsmusik
Baggrundsmusikindstill.
Pauseskærm
en
på
Diasshowhastighed
Diasshoweffekt
: Fra
VERSION P42E-13
Flyt
◆ Baggrundsmusik:
Vælges for at bestemme, om der skal afspilles en MP3-fil under et diasshow.
Du kan vælge Musik Til eller Musik Fra.
Enter
Retur
Diasshowhastighed
: Hurtig
Diasshoweffekt
: Ingen overgang
Gentag diasshow
: Fra
Gentag musik
: Fra
Baggrundsmusikindstill.
Fra
: Til
Til
Pauseskærm
: Fra
Baggrundsmusik
VERSION P42E-13
Flyt
◆ Baggrundsmusikindstill.:
Når diasshowet kører, kan du ændre Indstilling af baggrundsmusik for at lytte
til en musikfil.
Vælg en MP3-fil som baggrundsmusik.
Retur
Baggrundsmusikindstill.
Vælg filer til baggr.musik.
Diasshowhastighed
Diasshoweffekt
RESOURCE
diasshow
Swan SongGentag
feat.TBNY
: Hurtig
overgang
1/1 Side
03:48 : Ingen
02:20 : Fra
: Fra
Gentag musik
Beatles-Yesterday
Baggrundsmusik
Fall in Love
Baggrundsmusikindstill.
Tom Waits-Time
Pauseskærm
05:30
: Til
04:28
05:10 : Fra
Valgt fil
:1
04:20
Chuk Mangione-Feel So good
Flyt
◆ Pauseskærm:
Vælges for at indstille ventetiden, inden pauseskærmen går i gang, når ingen
knap trykkes.
Du kan vælge blandt Fra (brug ikke denne), 5min eller 10min.
Enter
Enter
Retur
Diasshowhastighed
: Hurtig
Diasshoweffekt
: Ingen overgang
Gentag diasshow
: Fra
Gentag musik
: Fra
Baggrundsmusik
: Til
Baggrundsmusikindstill.
➢
Pauseskærm
For at forhindre at et billede brændes fast på skærmen, er tiden til start
af Pauseskærm som standard indstillet til 10min. Indstillingen kan
ændres til Fra, 5min eller 10min efter brugerens ønske.
st.
Dansk - 43
Fra : Fra
5min
VERSION P42E-13
10min
Flyt
Enter
Retur
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 44
Tekst-tv (afhængig af model)
De fleste tv-kanaler tilbyder tekstinformationer via tekst-tv.
Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan
tjenesten bruges. Herudover kan du vælge forskellige indstillinger, der
passer til dine ønsker, vha. fjernbetjeningen.
☛
Œ
Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne
vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider
vises muligvis ikke.
(tekst-tv til/bland)
Tryk for at aktivere tekst-tv-tilstand efter valg af kanal med tekst-tv.
Tryk to gange for at overlappe tekst-tv med det aktuelle tv-billede.
´
(underside)
Anvendes til at vise tilgængelige undersider.
ˇ
(gem)
Anvendes til at lagre tekst-tv-sider.
¨
(størrelse)
Tryk for at vise bogstaver i dobbeltstørrelse af skærmens øverste
halvdel. Tryk på den igen for at vise skærmens nederste halvdel.
Tryk på den igen for at vise den normale skærm.
ˆ
(hold)
Anvendes til at “holde” visningen af en given side, hvis den valgte
side er kædet med flere sekundære sider, der vises automatisk.
Tryk på den igen for at fortsætte.
Ø
(side op)
Anvendes til visning af næste tekst-tv-side.
∏
(tilstand)
Tryk for at vælge tekst-tv-tilstand (LIST/FLOF). Hvis du trykker på
den i LIST-tilstand, skifter den til List-lagringstilstand.
I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-tv-siden med knappen
(Gem).
”
(side ned)
Anvendes til visning af forrige tekst-tv-side.
’
(indeks)
Anvendes til at vise indekssiden når som helst, du ser tekst-tv.
˝
(afslør)
Anvendes til at vise skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.
Ô Farvede knapper (rød/grøn/gul/blå)
Hvis en sendestation anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges
ved at trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den ønskede knap. Siden vises med
anden farvekodet information, som kan vælges på samme måde.
For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på den tilsvarende farveknap.

(annuller)
Anvendes til at vise tv-udsendelsen ved søgning efter en side.
Ò
(afslut)
Afslut tekst-tv-visning (afhængigt af model)
➢
Du kan ændre tekst-tv-sider ved at trykke på de numeriske knapper på
fjernbetjeningen.
fortsættes…
Dansk - 44
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 45
Tekst-TV (afhængigt af modellen)
Tekst-tv-siderne er inddelt i seks kategorier:
Område
A
B
C
D
E
F
➢
➢
Indhold
Valgt sidenummer.
Tv-stationens navn.
Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
Dato og klokkeslæt.
Tekst.
Statusinformation.
FASTEXT-information.
Tekst-TV-information er ofte vist over flere sider i rækkefølge, som du
har adgang til ved at:
◆ Indtaste sidenummeret
◆ Vælge et emne på en liste, eller
◆ Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)
Tryk på TV for at afslutte tekst-tv.
.
es
Dansk - 45
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 46
Sådan monteres vægbeslaget
➢
Denne monteringsvejledning kan afvige fra brugermanualen til plasmaskærmen.
Se den rigtige monteringsvejledning til produktet.
Monteringsbemærkninger
◆ Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
◆ Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når
installationen udføres af kunden.
◆ Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det installeres på gips
eller træ.
◆ Pakningens indhold og dele til vægbeslaget kan ændres uden forudgående varsel.
Monteringssæt
◆ Brug kun dele og komponenter, der følger med til installation af vægmontering.
Skruer
HÆNGSEL-SÆT
Vægbeslag
Plastikkrog: 4 EA
1EA
VENSTRE :1EA HØJRE :1EA
Fastgørelsesskruer
Sådan samles vægbeslaget
1
SKRUE: 4 EA
Vægbeslaget leveres separat.
Skru fastgørelsesskruen i pilens retning fast
efter at have samlet beslaget.
Installér vægbeslaget, efter at skruerne er
monteret sikkert i væggen.
Vægbeslag
HÆNGSEL-SÆT
(VENSTRE)
Separat HÆNGSEL-SÆT
til venstre og højre.
HÆNGSEL-SÆT
(HØJRE)
Instruktioner til fastgørelse af apparatet på vægbeslaget
➢ Apparatets ydre kan være anderledes end på billedet. (Samling og montering af plastikkrogene er det
samme).
1
Fjern skruerne på bagsiden af plasmaskærmen.
2
☛
fortsættes…
Dansk - 46
Brug skruen, og saml plastikkrogen.
(Se følgende billede).
1 Bed installatørerne om at montere
vægbeslaget.
2 Husk at kontrollere, at plastikkrogen er
fuldstændig fastgjort på både venstre og højre
side, efter at apparatet er hængt op på
vægbeslaget.
3 Undgå at få fingrene i klemme, mens du
monterer og justerer vinklen.
4 Fastgør vægbeslaget ordentligt til væggen, for
at undgå personskader ved at apparatet falder
ned.
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 47
Sådan monteres vægbeslaget
3
Skru plastikkrogens skruer fast (vist på billede
2) på bagsiden af apparatet.
4
s
ÆT
e
or
er
Fjern sikkerhedsnålene. Fastgør de fire plastikkroge
samlet i trin (#) på bagsiden af plasmaskærmen til
styrehullerne på vægbeslaget, skub (!), og træk
(@) ned for at sikre plasmaskærmen på
vægbeslaget (som vist på illustrationen). Indsæt
sikkerhedsnålene, så du sikrer, at plasmaskærmen
ikke falder ned fra vægbeslaget.
Plasmaskærm
Beslag til
vægmontering
Væg
Sådan justeres monteringsvinklen
➢ Fastgør monteringsbeslaget på væggen efter at have indstillet vinklen til 0°.
1
2
3
Fastgør apparatet sikkert til vægbeslaget. (Se følgende
instruktioner.)
Indstil vinklen ved at trække den øvre ende af apparatet, der
er fastgjort til beslaget, i pilens retning. (Se illustrationen til
højre.)
Vinklen kan justeres fra 0° til 15° med ±2°.
Tag fat på midten af apparatet (ikke
på apparatets sider) for at justere
vinklen.
Tilslutning af eksterne enheder til plasmaskærmen
➢ Se følgende instruktioner for at tilslutte eksterne enheder, som f.eks. en dvd-afspiller eller et
hjemmeteatersystem til plasmaskærmen:
1
2
Sørg for at fjerne sikkerhedsnålene under plasmaskærmen.
➢ Hvis sikkerhedsnålene ikke fjernes, kan vinklen ikke
justeres.
Ethvert forsøg herpå kan beskadige plasmaskærmen.
Tag fast i apparatets bund, og skub helt fremad som vist
med pilen (se illustrationen) for at justere vinklen. (0°~20°
med 2°)
Indsæt sikkerhedsnålene i de forreste styrehuller på begge
sider som vist i fi-gur @.
➢ Se på plasmaskærmen efter tilslutning af eksterne
enheder Fjern sikkerhedsnålene for at justere vinklen til
0°, og fastgør derefter sikkerhedsnålene igen.
Sørg af sikkerhedsmæssige årsager for at sikre
plasmaskærmen med sikkerhedsnålene. Hvis
sikkerhedsnålene ikke anvendes, kan plasmaskærmen
falde ned og forårsage alvorlig skade.
☛
Dansk - 47
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 48
Indstilling af fjernbetjeningen
Når den er indstillet korrekt, kan din fjernbetjening fungere i fem forskellige tilstande. Tv, videobåndoptager, kabel, dvd
eller set-top-boks. Ved at trykke på den tilsvarende knap på fjernbetjeningen kan du skifte mellem disse tilstande og
styre udstyre efter dit eget ønske.
➢
Fjernbetjeningen er muligvis ikke kompatibel med alle dvd-afspillere, videobåndoptagere, kabelbokse og
set-top-bokse.
Indstilling af fjernbetjeningen til styring af din videobåndoptager.
1
Sluk for videobåndoptageren.
2
Tryk på knappen VCR på tv'ets fjernbetjening.
3
Tryk på knappen SET på tv'ets fjernbetjening.
4
Brug taltasterne på fjernbetjeningen, og tryk den trecifrede kode til mærket
for din videobåndoptager, der findes på side 50 i denne vejledning. Sørg for
at trykke kodens tre tal, også selvom det første tal er et "0". (Hvis der findes
flere koder: Start med den første.)
5
Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen. Din videobåndoptager bør
tænde, hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt.
Hvis din videobåndoptager ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage
trin 2, 3 og 4, men prøve med en af de andre koder, der findes til mærket for
din videobåndoptager. Hvis der ikke findes nogle koder: Prøv alle videobåndoptagerkoder fra 000 til 080.
Bemærkning om brug af fjernbetjeningstilstande: Videobåndoptager
Når din fjernbetjening står på tilstanden "VCR", styrer lydstyrkeknapperne stadig
lydstyrken på dit tv.
Indstilling af fjernbetjeningen til styring af din kabelboks.
1
Sluk for kabelboksen.
2
Tryk på knappen CABLE på tv'ets fjernbetjening.
3
Tryk på knappen SET på tv'ets fjernbetjening.
4
Brug taltasterne på fjernbetjeningen, og tryk den trecifrede kode til mærket
for din kabelboks, der findes på side 51 i denne vejledning. Sørg for at
trykke kodens tre tal, også selvom det første tal er et "0". (Hvis der findes
flere koder: Start med den første.)
5
Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen.
Din kabelboks bør tænde, hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt.
Hvis din kabelboks ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3
og 4, men prøve med en af de andre koder til mærket for din kabelboks.
Hvis der ikke findes nogle koder: Prøv alle kabelbokskoder fra 000 til 046.
Bemærkning om brug af fjernbetjeningstilstande: Kabelboks
Når din fjernbetjening står på tilstanden "CABLE", styrer lydstyrkeknapperne
stadig lydstyrken på dit tv.
fortsættes…
Dansk - 48
dvd
g
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Indstilling af fjernbetjeningen
Indstilling af fjernbetjeningen til styring af din dvd-afspiller.
1
Sluk for dvd-afspilleren.
2
Tryk på knappen DVD på tv'ets fjernbetjening.
3
Tryk på knappen SET på tv'ets fjernbetjening.
4
Brug taltasterne på fjernbetjeningen, og tryk den trecifrede kode til mærket
for din dvd-afspiller, der findes på side 52 i denne vejledning. Sørg for at
trykke kodens tre tal, også selvom det første tal er et "0". (Hvis der findes
flere koder: Start med den første.)
5
Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen.
Din dvd-afspiller bør tænde, hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt.
et
or
es
e
for
n-
ig
et
Page 49
Hvis din dvd-afspiller ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2,
3 og 4, men prøve med en af de andre koder, der findes til mærket for din
dvd-afspiller. Hvis der ikke findes nogle koder: Prøv alle koder fra 000 til
141.
Bemærkning om brug af fjernbetjeningstilstande: DVD
Når din fjernbetjening står på tilstanden "DVD", styrer lydstyrkeknapperne stadig
lydstyrken på dit tv.
Indstilling af fjernbetjeningen til styring af din set-top-boks.
1
Sluk for set-top-boksen.
2
Tryk på knappen STB på tv'ets fjernbetjening.
3
Tryk på knappen SET på tv'ets fjernbetjening.
4
Brug taltasterne på fjernbetjeningen, og tryk den trecifrede kode til mærket
for din set-top-boks, der findes på side 51 i denne vejledning. Sørg for at
trykke kodens tre tal, også selvom det første tal er et "0". (Hvis der findes
flere koder: Start med den første.)
5
Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen.
Din set-top-boks bør tænde, hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt.
Hvis din set-top-boks ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2,
3 og 4, men prøve med en af de andre koder, der findes til mærket for din
set-top-boks. Hvis der ikke findes nogle koder: Prøv alle koder fra 000 til
074.
3
.
Bemærkning om brug af fjernbetjeningstilstande: Set-top-boks
Når din fjernbetjening står på tilstanden "STB", styrer lydstyrkeknapperne stadig
lydstyrken på dit tv.
fortsættes…
Dansk - 49
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 50
Indstilling af fjernbetjeningen
Koder for fjernbetjening
Videobåndoptager
Mærke
SAMSUNG
ADMIRAL
AIWA
AKAI
AUDIO DYNAMICS
BELL&HOWELL
BROKSONIC
CANDLE
CANON
CITIZEN
COLORTYME
CRAIG
CURTIS MATHES
DAEWOO
DB
DIMENSIA
DYNATECH
ELECTROHOME
EMERSON
FISHER
FUNAI
GENERAL ELECTRIC
GO VIDEO
LG(Goldstar)
HARMAN KARDON
HITACHI
INSTANT REPLAY
JC PENNEY
JCL
KENWOOD
KLH
LIOYD
LOGIK
LXI
JVC
MAGNAVOX
MARANTZ
MARTA
KONIA
ORION
MEI
MEMOREX
MGA
MIDLAND
MINOLTA
Kode
000 001 002 003 004 005 077 078 079
020
025
004 027 032
007 026
018
022
002 003 006 008 015 055
021 056
002 003 006 008 015 055
007
002 024
002 007 008 017 021 025 056 064 066
003 010 011 012 013 014 015 016
007 026
017
025
034
001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050
052 060 063 065 066 067 069 073
018 024 028 029 048 051 061
025
002 005 017 021 056
002
006 007 008 009 010
007
019 025 041 042 074
021
002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
007 008 018 021 026 037
007 008 018 026 037
070
025
038
025
081 082 083
021 056 059
007 008 018 021 026 037 062
006
036
073 074 075 076
021
006 021 024 025
034
005
019 041 075
Mærke
MITSUBISHI
MONTGOMERY WARD
MTC
MULTITECH
NEC
OPTIMUS
PANASONIC
PENTAX
PENTEX RESEARCH+
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
PROSCAN
QUARTZ
QUASAR
RADIO SHACK/REALISTIC
RCA
SANSUI
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SHIMTOM
SIGNATURE
SONY
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
TASHIKA
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TMK
TOSHIBA
TOTEVISION
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VICTOR
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
YAMAHA
ZENITH
fortsættes…
Dansk - 50
Kode
019 034 041 046
020
002 025
002 005 025 038
007 008 018 026 037 062 064
020
021 056 071 072
019 041 075
008
021 056 059
021 080
019 026 039 053
015 049 055
017
018
021 056
006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
026
018 024
003 047 052 067
006 018 019 024 028 029 041 048 051
020 034 045 015
027 033 038 058
025
027 033 044
021 025 056 059
025
018 025
006
037
025 037 068
021
006 021 025 031
066
003 019 029 051 052
002 006
002
007 026
026
007 026
002
002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
007 008 018 026 037
023 027 033
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 51
Indstilling af fjernbetjeningen
Kabelboks
Mærke
SAMSUNG
GI
HAMLIN
HITACHI
JERROLD
MACOM
MAGNAVOX
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
REGAL
Kode
000 001 002 003 004 005 006 007
041
003 024 031
025 030
038 039
025 030
019 023 028
026
003 022 027 037 044
019 021 023 028
004 018 020 044
014 022 040
003
Mærke
REGENCY
SA
SCIENTIFIC ATLAN
SPRUCER
STARGATE 2000
SYLVANIA
TEXSCAN
TOCOM
UNIVERSAL
VIEWSTAR
WARNER AMEX
ZENITH
Kode
015 023
042 043
042 043
022
036
016
016
032
033 034
019 021 023 028
046
017 029 035 037 045
SAMSUNG SET-TOP-BOKS
Produkt
Ground wave STB
Satellite STB
CABLE STB
STB DVD COMBO
Satellite STB HDD COMBO Standard
Kode
001 002
003
004
008
009
Produkt
Satellite STB HDD COMBO Premium
CABLE STB HDD COMBO Standard
CABLE STB HDD COMBO Premium
Ground wave STB HDD COMBO Standard
Ground wave STB HDD COMBO Premium
Kode
010
011
012
013
014
SET-TOP-BOKS
Kode
023
043
018 034
019
035
015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067
068
074
DAEWOO
DISH NETWORK SYSTEM 069 070
069
DISHPRO
018 024 032
DRAKE
027
DX ANTENNA
025 069 070 071
ECHOSTAR
069
EXPRESSVU
069
GOI
065
GE
GENERAL INSTRUMENT 046 047 048 063 064
069
HTS
056
HOME CABLE
022
HITACHI
HUGHES NETWORK 015 017
020
IQ
020
IQ PRISM
059
JANEIL
063
JERROID
069 070
JVC
Mærke
ALPHASTAR
ANAM
CHANNEL MASTER
CROSSDIGITAL
CHAPARRAL
DIRECT TV
Mærke
LG(Goldstar)
MAGNAVOX
MEMOREX
MOTOROLA
MACOM
MITSUBISHI
NEXT LEVEL
PHILIPS
PRIMESTAR
PANASONIC
PAYSAT
PROSCAN
RCA
RADIOSHACK
REALISTIC
STS
STAR TRAK
SKY
SKY LIFE
SHACK
STAR CHOICE
SONY
TOSHIBA
ULTIMATE TV
UNIDEN
ZENITH
fortsættes…
Dansk - 51
Kode
044 073
016 021 036 038 039 040 041 042
016
064
018
015
047 048 064
015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
046 049 050 063
058 059 061 062
016
065 066
051 052 053 065 066
064
057
020 027
026
031
005 006 007
064
064
054 060
015 017 028 029 030 072
060 066
016 021 037 055 056 057
024 031 068
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 52
Indstilling af fjernbetjeningen
SAMSUNG DVD
Produkt
DVD
DVDR
BD Record
VCR COMBO
VCR Record
DHR COMBO
Kode
000 001 002
003 004
005 006
007 008 009 010 011
012
013
Produkt
Home Theater VCR COMBO
HDD Record COMBO
TWIN TRAY COMBO
STB DVD COMBO
DVD Receiver
AV Receiver
Kode
014 015 016
017
018
019
020
021
Kode
030
075
085
072
070 071 074 086 083 084 088 111 112
114
062
074
122 123
027
065 077 078 079 082
080 125
081
095
066
146
067 068
090
060
061 089 133 135
069 074
074
064 113
071
073
091 110
089
092
091
022 033 115 116
073
051 108 109
073
059 100 106 107
074 075
025 031
057
058
054
055
056
076 093
074 094
073
Mærke
NORCENT
NEXT BASE
NEC
NANTAUS
NESA
OPTOMEDIA ELECTRONICS
OPTIVIEW
ONKYO
PHILCO
PRINCETON
PROSCAN
PANASONIC
PHILIPS
ROTEL
RIO
RCA
RAITE
ROWA
SAMPO
SONY
SHERWOOD
SVA
SYLVANIA
SHARP
SANSUI
SANYO
SHINSONIC
SANYO
THOMSON
TOSHIBA
TECHNICS
TVIEW
TOKAI
TEAC
TECHWOOD
TREDEX
URBAN CONCEPTS
VENTURER
VOCOPRO
YAMAHA
YAMAKAWA
XWAVE
ZENITH
Kode
048 049 050
052
053
144
074
105
072
076 092 119
044 045
046 047
023
024 034 124 134 136 137 138
036 076
117 118
120
023 035 074 075 131 132
073
038
104
026 029 126 127 128 129 130 141
039 041
042
043 093
140
062
062
094
090
145
028 062 076
139
072
073
096
097
098 099 101
076
075
102
032 063
040 073
103
076 121
DVD
Mærke
ANAM
AUDIOVOX
AUDIOLOGIC
ANABA
APEX DIGITAL
AIWA
BROKSONIC
BLAUPUNKT
B&K
CURTIS MATHES
CYBER HOME
CLARION
CIRRUS
CINEVISION
DAEWOO
DENON
FARENHEIT
FISHER
GPX
GO VIDEO
GE
GREENHILL
HITACHI
HITEKER
HOYO
HARMAN / KARDON
IRT
INTEGRA
JBL
JVC
JATON
KENWOOD
KISS
KONKA
KLH
LG(Goldstar)
LOEWE
LASONIC
MOBILE AUTHORITY
MEMOREX
MALATA
MAGNAVOX
MINTEK
MONYKA
Dansk - 52
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 53
Fejlfinding
Inden du kontakter en Samsung-serviceafdeling, kan du udføre nedenstående enkle tester.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, skal du notere fjernsynets model og serienummer og
kontakte din forhandler.
Ingen lyd eller billede.
◆ Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten.
◆ Kontrollér, at du har trykket på knappen
(tænd/sluk-knappen) (Til/Fra) på frontpanelet, eller tryk på knappen
POWER ( ) på fjernbetjeningen.
◆ Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller lydstyrken.
◆ Kontroller, om Intern u/lyd er indstillet til TIL.
Normalt billede, men ingen lyd.
◆ Kontroller lydstyrken.
◆ Kontroller, om du har trykket på knappen MUTE (
) på fjernbetjeningen.
Intet billede eller sort/hvidt billede.
◆ Juster farveindstillingerne.
◆ Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Forstyrrelser i lyd og billede.
◆ Forsøg at finde ud af, hvor forstyrrelserne stammer fra. Flyt det pågældende apparat længere væk.
◆ Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet, forvrænget lyd.
◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser.
Denne type forstyrrelser skyldes ofte, at man bruger en indendørsantenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.
◆ Udskift fjernbetjeningens batterier.
◆ Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet).
◆ Kontrollér, at batterienderne “+” og “–“ vender korrekt.
◆ Kontrollér, om batterierne er brugt op.
Skærmen er sort og lysdioden for strøm blinker konstant
◆ På din computer, kontrollér ; strøm, signalkabel.
◆ TV-apparatet bruger sit strømstyringssystem.
◆ Flyt computerens mus, eller tryk på en tast på tastaturet.
◆
◆
◆
◆
På dit udstyr, kontrollér (STB, DVD osv.); strøm, signalkabel.
TV-apparatet bruger sit strømstyringssystem.
Tryk på knappen Source (Kilde) på fjernbetjeningen.
Sluk og tænd for TV-apparatet.
Dansk - 53
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 54
Denne side skal være tom.
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 55
Denne side skal være tom.
BN68-00990V-03Dan
8/25/06
4:56 PM
Page 56
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at
produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på
grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig
materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller
den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere
produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og
vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med
andet erhvervsaffald.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement