Samsung PS-58P96FD Owner's manual

Samsung PS-58P96FD Owner's manual

PDP-TV

(P

LASMA

D

ISPLAY

P

ANEL

)

Brugervejledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, før apparatet tages i brug.

Gem vejledningen til senere brug.

BN68-01352D-01Dan.indd 1

SKÆRMMENUER

Billede i billede (PIP)

Energisparefunktion

TEKST-TV

(ekstraudstyr)

SRS TruSurround XT

Digital Natural Image engine

Registrer dit produkt på www.samsung.com/global/register

Notér model og serienummer her for fremtidig reference.

▪ Model _______________ ▪ Serienummer _______________

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 5:59:44

Brugsanvisninger

Indbrænding af skærmbillede

Lad ikke et stillbillede (f.eks. i et computerspil eller ved tilslutning af en pc) blive stående på plasmaskærmen i mere end to timer, da der ellers kan opstå en indbrænding af billedet. Denne billedindbrænding kaldes også “screen burn”. For at undgå dette skal lysstyrken og kontrasten ved visning af et stillbillede reduceres.

Højde

Plasmaskærmen fungerer kun normalt kun højder på under 2000 m over havoverfladen. Den kan fungere unormalt ved højder på over 2000 m og bør derfor ikke anvendes i disse højder.

Varme oven på plasma-tv’et

Den øverste side af produktet kan være varm efter længere tids brug, da der afgives varme fra panelet gennem ventilationshullet i den øverste del af produktet. Dette er normalt og angiver ikke en mangel eller driftsfejl i produktet. Børn bør imidlertid forhindres i at røre ved den øverste del af produktet.

Produktet laver en ‘klakkende’ lyd.

En ‘klakkende’ lyd kan være forårsaget af, at produktet trækker sig sammen eller udvider sig på grund af ændringer i det omgivende miljø, såsom ændringer i temperatur eller fugtighed. Dette er normalt og ikke en fejl ved enheden.

Celledefekter

hvilket kræver avanceret teknologi at producere. Der kan imidlertid været nogle få lyse eller mørke pixels på skærmen. Disse pixels har ingen indflydelse på produktets ydeevne.

Undgå at lade tv’et køre ved temperaturer under 5°C(41°F)

Et stillbillede, der vises for længe, kan medføre permanent beskadigelse af PDP-panelet.

Hvis du ser på plasma-tv’et i formatet 4:3 i længere tid ad gangen, kan det medføre, at der vises kanter i venstre og højre side samt midt på skærmen som følge af forskel i skærmens lysafgivelse. Brug af en dvd eller en spilkonsol kan medføre lignende resultat på skærmen. Beskadigelse forårsaget af ovenstående dækkes ikke af garantien.

Efterbillede på skærmen.

Visning af stillbilleder fra videospil og pc i en længere periode kan give delvise efterbilleder. For at forhindre dette kan du reducere lysstyrken og kontrasten, når du viser stillbilleder i længere tid.

Garanti

- Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.

- Screen burn dækkes ikke af garantien.

Installation

Kontakt et autoriseret servicecenter, når skærmen skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes, eller hvor skærmen er tændt døgnet rundt som f.eks. i lufthavne, jernbanestationer osv. Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.

Alle funktioner i forbindelse med Digital TV (DVB) fungerer kun i lande eller områder, hvor der udsendes DVB-T (MPEG2) digitale terrestriske signaler. Få bekræftet hos din lokale forhandler, om du kan modtage DVB-T-signaler. Selvom dette tv overholder DVB-T-specifikationen, garanteres der ikke for kompatibilitet med DVB-T digital terrestriske udsendelser, der måtte komme i fremtiden. Flere funktionen er muligvisikke tilgængelige i visse lande.

Dansk - 2

BN68-01352D-01Dan.indd 2 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 5:59:44

Indhold

Generelle informationer

Brugsanvisninger ............................................ 2

Kontrol af medfølgende dele ........................... 4

Brug af soklen ................................................. 4

Betjeningspanel .............................................. 5

Tilslutningspanel ............................................. 6

Fjernbetjening ................................................. 8

Funktion

Sådan tænder og slukker du for fjernsynet ..... 9

Visning af menuer ......................................... 10

Plug & Play-funktionen .................................. 10

Visning af en ekstern signalkilde ................... 12

Redigering af enhedsnavne .......................... 13

Kanalkontrol

Automatisk lagring af kanaler ........................ 13

Manuel lagring af kanaler .............................. 14

Tilføjelse/låsning af kanaler ........................... 15

Sortering af de lagrede kanaler ..................... 16

Navngivning af kanaler ................................. 16

Finindstilling af kanaler ................................. 17

LNA (Low Noise Amplifier) ............................ 17

Billedkontrol

Ændring af billedstandarden ......................... 18

Brugertilpasning af billedindstillingerne ......... 18

Konfiguration af detaljerede billedindstillinger .. 19

Valg af billedformat ....................................... 20

Valg af skærmtilstand .................................... 20

Digital NR / Aktiv farve / DNIe / Movie Plus .. 21

Fastfrysning af det aktuelle billede ................ 21

Lydkontrol

Lydfunktioner ................................................. 22

Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen) ... 23

Funktionsbeskrivelse

Tidsfunktioner ................................................ 24

Sprog / Blå skærm / Melodi / Lyseffekt /

Energisparefunktion / HDMI, sort niveau ...... 25

Brug af Spiltilstand ........................................ 26

Justering af vægmontering (sælges separat)

(PS-50P96FD) ............................................... 27

Visning af billede-i-billede (PIP) .................... 28

Skærmbeskyttelse ........................................ 29

Pc-visning

Installation af pc’ens software (baseret på

Windows XP) ................................................ 30

Visningstilstande ........................................... 31

Indstilling af pc’en ......................................... 32

Indstilling af hjemmebiograf-pc ..................... 33

Brug af funktionen DTV

Visning af DTV-menusystemet ...................... 34

Visning af programinformationer ................... 35

Brug af menuen DTV .................................... 36

Om Anynet+

Hvad er Anynet+? ......................................... 46

Tilslutning af Anynet+ enheder ...................... 46

Indstilling af Anynet+ ..................................... 47

Scanning af og skift mellem Anynet+ enheder .. 47

Optagelse ...................................................... 48

Aflytning via en modtager ............................. 49

Kontrolpunkter inden du anmoder om service .. 49

Appendiks

Tekst-tv-funktion (afhængigt af modellen) ..... 50

Specifikationer for vægbeslag (VESA) .......... 52

Indstilling af fjernbetjeningen ........................ 53

Sådan samles soklen (afhængigt af modellen) .. 58

Fejlfinding ...................................................... 58

Specifikationer .............................................. 59

BN68-01352D-01Dan.indd 3

Symboler

Tryk

Dansk - 3

☛ ➢

Vigtigt Bemærk

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 5:59:45

Kontrol af medfølgende dele

Brugervejledning Fjernbetjening/

AAA-batterier

Netledning Renseklud Garantikort/

Registreringskort/

Sikkerhedsvejledning

Dækselbund / skruer

(2 stk. af hver)

(PS-50P96FD/PS-58P96FD,

Se side 58)

Ferritkerne

Sælges separat

S-Video-kabel Antennekabel Komponentkabler Lydkabler Videokabel

Pc-kabel Scart-kabel

Ferritkerne

Ferritkernen anvendes til at afskærme kablerne mod interferens. Ved tilslutning af et kabel åbnes ferritkernen og samles omkring kablet tæt ved stikket.

Drej ferritkernen omkring den del af

DVI-kablet, der er tæt på pc’en, når

HDMI2-porten og pc’en er tilsluttet med

HDMI/DVI-kablet. (PS-58P96FD)

Brug af soklen

Der bør være to eller flere personer til at bære plasmaskærmen. Læg aldrig plasmaskærmen på gulvet, da skærmen kan blive beskadiget.

Hold altid plasmaskærmen i lodret position.

Skærmen kan drejes 20 grader til højre og venstre.

Pc-lydkabel

Dansk - 4

BN68-01352D-01Dan.indd 4

HDMI-kabel HDMI/DVI-kabel

Stik på panelet på siden eller

Lydkabler/

S-Video-kabel

-20° ~ 20°

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 5:59:49

Betjeningspanel

Forside eller sidepanel

PS-50P96FD/

PS-58P96FD

PS-63P76FD

Produktets farve og form kan variere fra model til model.

1

SOURCE

Viser en menu med alle de tilgængelige indgangskilder (TV, Ekstern1, Ekstern2, AV,

S-Video, Komponent, PC, HDMI1, HDMI2,

HDMI3 og DTV).

Brug denne knap på skærmmenuen, som når du trykker på knappen ENTER/OK

PS-58P96FD)

2

MENU

Tryk for at se en skærmmenu med dit tv’s funktioner.

3

+

Tryk forat forøge ellerformindske lydstyrken.

På skærmmenuen skal du bruge knapperne

+ som du bruger knapperne ◄ og ► på fjernbetjeningen.

4

C/P.

Tryk for at skifte kanaler. På skærmmenuen skal du bruge knapperne C/P. , som du

5

(ENTER)

6

Tænd/sluk-knap

Blinker og slukkes, når der er tændt, og lyser i standby-tilstand.

Fjernbetjeningssensor

Ret fjernbetjeningen mod dette sted på fjernsynet.

7

Højttaler

Dansk - 5

BN68-01352D-01Dan.indd 5 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 5:59:51

Tilslutningspanel

Sidepanel

8

(PS-58P96FD)

1

2 eller

3

➢ Produktets farve og form kan variere fra model til model.

1

HDMI IN 3

Tilslutning til HDMI-stikket på en enhed med HDMI-udgang.

2

S-VIDEO eller VIDEO / AUDIO L/R

Video- (S-Video eller video) og lydindgange til eksterne enheder, som f.eks. et videokamera eller en videobåndoptager.

3

Hovedtelefonstik

se et tv-program uden at forstyrre andre personer i lokalet.

Længerevarende brug af hovedtelefon med høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Bagpanel

1

0 eller

Kabel-tv-netværk

6 8 eller

2 3 4 5

Produktets farve og form kan variere fra model til model.

7 9

Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til tv-apparatet, skal du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.

Ved tilslutning af en ekstern enhed skal farven på tilslutningsstikket passe med kablet.

Fortsættes…

Dansk - 6

BN68-01352D-01Dan.indd 6 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 5:59:57

1

POWER IN

Tilslutning af den medfølgende netledning.

2

Tilslutning af eksterne lydenheder

Tilslut RCA-lydsignaler fra fjernsynet til en ekstern kilde, som f.eks. lydudstyr.

3

EKSTERN1, EKSTERN2

Indgange eller udgange til eksterne enheder, som f.eks. video, dvd-afspiller, spilkonsol eller videodiskafspillere.

Specifikation for indgang/udgang

Stik

Indgang Udgang

Video Audio (L/R) RGB Video + Audio (L/R)

EKSTERN1 ✔

✔ ✔

Kun tv- eller

DTV-udgange er tilgængelige.

EKSTERN2 ✔

Udgang kan vælges.

4

COMPONENT IN

Audio (AUDIO L/R) og video (Y/P

B

/P

R

) indgange til Komponent.

5

DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK)

Tilsluttes til en digital lydkomponent.

6

SERVICE

− Stik til service.

− Tilslut det serielle stik mellem den elektrisk bevægelige vægmontering og dit tv, når du vil justere tv’ets vinkel med din fjernbetjening.

7

PC IN / AUDIO

Tilslutning til video og lydudgangsstikket på din pc.

8

COMMON INTERFACE Slot

Isæt CI-kort (Common Interface) i slotten.

(se side 45).

− Hvis “CI CARD” ikke isættes, vises

“Scrambled Signal” (“Kodet signal”) for visse kanaler på skærmen.

− Clearinginformationerne omfatter et telefonnummer, CI CARD-ID, Host-ID og andre informationer og vises i ca. 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din serviceleverandør.

− Når kanalkonfigurationen er færdig, vises meddelelsen “Updating Completed”

(“Opdatering færdig”), som indikerer, at kanallisten nu er opdateret.

Indsæt CI-kortet i den markerede retning.

9

HDMI IN 1, HDMI IN 2

− Tilslutning til HDMI-stikket på en enhed med

HDMI-udgang. Disse indgange kan også anvendes som DVI-tilslutning med separate, analoge lydindgange. Et HDMI/DVI-kabel

(ekstraudstyr) er nødvendigt til denne tilslutning. Ved brug af HDMI/DVI-adapteren

(ekstraudstyr) gør de analoge DVIlydindgange på dit TV det muligt at modtage højre og venstre lyd fra din DVI-enhed. (Ikke kompatibelt med pc)

− Ved tilslutning af dette produkt via HDMI eller DVI til en set-top-boks, dvd-afspiller eller spilkonsol mv., skal du sikre dig, at disse er indstillet til en kompatibel videoudgangstilstand, som vist i tabellen herunder. Hvis denne ikke indstilles korrekt, kan det medføre billedforvrængning, billedopdeling eller intet billede.

− Forsøg ikke på at slutte HDMI/DVI-stikket til en pc eller et grafikkort til en bærbar computer. (Dette vil medføre, at der vises en tom skærm).

− Tv’et udsender muligvis ingen lyd, og billeder vises muligvis med forkerte farver, når dvd-afspillere/kabelbokse/ satellitmodtagere, der understøtter HDMIversioner ældre end 1.3, tilsluttes. Ved tilslutning af et ældre HDMI-kabel, og der ikke er nogen lyd, skal du tilslutte HDMIkablet til HDMI IN 2-stikket og lydkablerne til stikkene DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] på bagsiden af tv’et. Hvis dette sker, skal du kontakte producenten af den eksterne enhed, bekræfte HDMI-versionen og derefter anmode om en opgradering.

DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R

DVI-lydudgange til eksterne enheder.

0

ANT IN

75Ω koaksialstik til antenne/kabelnetværk.

Understøttede tilstande for HDMI og Komponent

HDMI/DVI 50 Hz X

HDMI/DVI 60 Hz X

Komponent

480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p

X

O

X

X

O O O

O

X

O

O

O O

O

O

O

O

O

X

Dansk - 7

BN68-01352D-01Dan.indd 7 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 5:59:58

Fjernbetjening

Dette er en særlig fjernbetjening til synshandicappede personer, som har Braille-punkter på tænd/sluk-knappen samt på knapperne til kanal, lydstyrke, STOP og PLAY/PAUSE.

Fjernbetjeningens ydeevne kan blive påvirket af skarpt lys.

1

Knappen POWER

(tænder og slukker for tv’et)

2

Talknapper til direkte adgang til kanaler

3

Kanalvalg, et/to cifre

4

Kanalvalgknap (se side 15)

5

Vælger tilstanden TV og

DTV direkte

6

Lydstyrke op

Lydstyrke ned

7

Midlertidig frakobling af lyden

8

Viser hovedskærmmenuen

9

Vender tilbage til den forrige menu

@

Valg af billedstørrelse

#

Visning af EPG (Elektronisk

Program Guide)

$

Valg af lydtilstand

%

Indstilling af fjernbetjening

^

Vælger en målenhed, der skal styres af Samsungfjernbetjeningen (TV, DVD,

STB, CABLE, VCR)

&

Tryk for at bagbelyse knapperne VOL, CH og den aktive kildeknap (TV, DVD,

CABLE, STB, VCR) på fjernbetjeningen.

*

Valg af tilgængelige kilder

(

Forrige kanal

)

Visning af menuen DTV a

Optager levende udsendelser b

VIDEO/DVD-funktion

(Tilbage, Stop, Afspil/pause,

Hurtig Fremspoling) c

Næste kanal

Forrige kanal d

Afslutter skærmmenuen e

Styring af markøren i menuen f

Bruges til at se oplysninger om den aktuelle udsendelse g

Kører Anynet+visningsfunktionerne og indstiller Anynet+-enheder.

h

Billede-i-billede Til/Fra i

Billedeffektvalg (se side 18) j

Visning af digitale undertekster k

Fastfrysning af billede l

Hvis din fjernbetjening ikke fungerer korrekt, skal du tage batterierne ud og trykke på knappen RESET i ca. 2-3 sekunder.

Sæt batterierne i igen, og prøv at bruge fjernbetjeningen igen.

Tekst-tv-funktioner

(Se side 50)

5

Afslut tekst-tv-visning

(afhængigt af model)

8

Tekst-tv – indeks

0

Hurtigt valg af tekst-tv-emner

!

Visning af tekst-tv/bland både tekst-tv-oplysninger og normal udsendelse

@

Tekst-tv, størrelse

*

Valg af tekst-tv-tilstand

(LIST/FLOF)

(

Tekst-tv – underside c

P :Tekst-tv - næste side

P :Tekst-tv - foregående side d

Tekst-tv – annuller f

Tekst-tv – afslør h

Tekst-tv – hold i

Tekst-tv – gem

Fortsættes…

Dansk - 8

BN68-01352D-01Dan.indd 8 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:00

Montering af batterier i fjernbetjeningen

1 Løft dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen op, som vist i illustrationen.

2 Isæt to AAA-batterier.

Sørg for, at batteriernes “

+” og “”-ender passer med tegningen inde i rummet.

Bland ikke forskellige batterityper; f.eks. alkaliske og brunstensbatterier.

3 Luk dækslet som vist i figuren.

Fjern batterierne, og gem dem et tørt og køligt sted, hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i en længere periode.

Fjernbetjeningen kan anvendes op til ca. 7 m fra tv’et. (Ved typisk brug holder batterierne i omkring et år.)

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer! Kontroller følgende:

1. Er der tændt for tv’et?

2. Er batteriernes poler byttet om?

3. Er batterierne brugt op?

4. Er der strømafbrydelse, eller er netledningen ikke tilsluttet?

5. Er der et særligt fluorescerende lys eller neonskilt i nærheden?

Sådan tænder og slukker du for fjernsynet

Netledningen sættes i bag på tv’et.

1 Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.

➢ Spændingen er angivet bag på fjernsynet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.

2 Tryk på tænd/sluk-knappen på forsiden af tv’et (eller på knappen POWER på fjernbetjeningen) for at tænde for tv’et. Den sidst viste kanal vælges automatisk igen. Hvis du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun billedstøj. Se “Automatisk lagring af kanaler” på side 13 eller “Manuel lagring af kanaler” på side 14.

Første gang du tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk. Læs mere i “Plug & Play-funktionen” på side 10.

3 For at slukke for fjernsynet skal du trykke på tænd/sluk-knappen på forsiden af fjernsynet eller trykke på knappen POWER på fjernbetjeningen.

4 For at tænde for fjernsynet skal du trykke på tænd/sluk-knappen på forsiden af fjernsynet, på knappen POWER eller på talknapperne på fjernbetjeningen.

BN68-01352D-01Dan.indd 9

Dansk - 9

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:01

Visning af menuer

1 Tryk på knappen MENU .

Hovedmenuen vises på skærmen.

Til venstre er der fem ikoner: Billede, Lyd, Kanal, Indstillinger og Input).

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et af ikonerne.

Tryk på knappen ENTER/OK for at få adgang til ikonets undermenu.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at gå til punkter i menuen.

Tryk på knappen ENTER/OK for at gå ind i punkter i menuen.

4 Tryk på knappen ▲/▼/◄/► for at ændre de valgte punkter.

Tryk på knappen RETURN for at returnere til den forrige menu.

5 Tryk på knappen EXIT for at forlade menuen.

T V Billede

Tilstand

Kontrast

Lysstyrke

Skarphed

Farvetone

Mere

:

:

Dynamisk

Kold1

Indstillinger for detaljer

100

Farve

75

55

Nuance G 50 R 50

45

Flyt

Enter Afslut

Plug & Play-funktionen

Når du første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk.

Følgende indstillinger er tilgængelige.

Hvis du ved en fejl vælger det forkert land til dit tv, vises tegnene på skærmen muligvis forkert.

Alle funktioner i forbindelse med Digital TV (DVB) fungerer kun i lande eller områder, hvor der udsendes DVB-T (MPEG2) digitale terrestriske signaler. Få bekræftet hos din lokale forhandler, om du kan modtage DVB-T-signaler. Selvom dette tv overholder DVB-T-specifikationen, garanteres der ikke for kompatibilitet med DVB-T digitale terrestriske udsendelser, der måtte komme i fremtiden. Flere funktioner er muligvis ikke tilgængelige i visse lande.

1 Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er i standby. Meddelelsen Start Plug & Play vises. Tryk på knappen ENTER/OK.

2 Menuen Sprog vises automatisk efter nogle sekunder.

3 Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

Tryk på knappen ENTER/OK. Meddelelsen Vælg kun

tilstanden Hjemme, når du installerer dette tv hjemme. vises.

4 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Butik eller Hjemme, og tryk derefter på knappen ENTER/OK. Meddelelsen til kontrol af tilslutningsstatus for antennen vises.

Standardvalget er Hjemme.

bedste billeder i dine hjemlige omgivelser.

Tilstanden Butik er kun beregnet til brug i butiksmiljøer.

Hvis denne enhed fejlagtigt er indstillet til tilstanden Butik, og du vil vende tilbage til tilstanden Dynamisk (Hjemme), skal du trykke på lydstyrkeknappen og derefter holde knappen MENU på tv’ets sidepanel nede i fem sekunder.

5 Kontroller, at antennen er sat i stikket bag på tv’et.

Tryk på knappen ENTER/OK. Menuen Land vises.

Sprog

Flyt

Plug & Play

Start Plug & Play.

OK

Enter Afslut

Plug & Play

Dansk

Suomi

Enter

Plug & Play

Vælg kun tilstanden Hjemme, når du installerer dette tv hjemme.

Flyt

Butik

Enter

Hjemme

Skip

Land

Flyt

Plug & Play

Kontroller ant.input

OK

Enter Skip

Plug & Play

Andre

Sverige

Finland

Danmark

Enter

Skip

Skip

Fortsættes…

Dansk - 10

BN68-01352D-01Dan.indd 10 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:03

6 Vælg dit land eller område ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

Tryk på knappen ENTER/OK.

Meddelelsen

Visse DTV-funktioner er muligvis ikke

tilgængelige. Digital scanning? vises.

Denne funktion understøttes for alle lande med undtagelse af følgende otte lande: England, Østrig, Frankrig, Tyskland,

Italien, Spanien, Sverige og Finland.

Hvis dit land understøtter DTV-funktionerne, vises meddelelsen ikke. Du kan herefter følge instruktionerne fra trin 12. Hvis den lokale tjenesteudbyder ikke understøtter

DTV-udsendelser, men du vælger et land, der understøtter

DTV, går det i DTV Plug & Play, men funktionen DTV fungerer muligvis ikke korrekt.

Afhængigt af landet vises denne meddelelse muligvis ikke.

Hvis du vælger Nej, skal du følge instruktionerne fra trin 7 til

10. Hvis du vælger Ja, skal du følge instruktionerne fra trin 11.

7 Vælg Nej ved at trykke på knappen ◄ eller ►, og tryk derefter på knappen ENTER/OK. Menuen Auto-lagring vises.

8 Tryk på knappen ENTER for at starte søgningen af kanalerne.

Kanalsøgningen starter og slutter automatisk. Når alle de tilgængelige kanaler er gemt, vises menuen Indstil ur. Tryk på knappen ENTER/OK.

Hvis du vil stoppe søgningen, før den er fuldført, skal du trykke på knappen ENTER/OK med Stop valgt.

9 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Måned, Dato, År, Time eller Minut. Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

Du kan indstille Måned, Dato, År, Time eller Minut direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.

10 Tryk på knappen ENTER/OK for at bekræfte din indstilling.

Meddelelsen Nyd dit tv vises. Tryk på knappen ENTER/OK, når du er færdig.

Selvom du ikke trykker på knappen ENTER/OK, forsvinder meddelelsen automatisk efter nogle sekunder.

11 Vælg Ja ved at trykke på knappen ◄ eller ►, og tryk derefter på knappen ENTER/OK. Menuen Auto-lagring vises.

12 Tryk på knappen ENTER/OK for at starte søgningen af de analoge kanaler. Søgningen efter analoge kanaler starter og slutter automatisk. Når alle tilgængelige analoge kanaler er lagret, vises billedet til søgning efter digitale kanaler automatisk.

Hvis du vil stoppe søgningen, før den er fuldført, skal du trykke på knappen ENTER/OK med Stop valgt.

13 Tryk på knappen ENTER for at starte søgningen af de digitale kanaler. Søgningen efter digitale kanaler starter og slutter automatisk. Når alle de tilgængelige digitale kanaler er lagret, vises, afhængigt af landet, skærmbilledet til valg af tidszone.

Hvis du vil stoppe søgningen, før den er fuldført, skal du trykke på knappen

ENTER/OK med Stop valgt.

Hvis DTV-kanalen opdateres, ændres kilden i kildelisten i menuen Input automatisk til DTV.

For en detaljeret beskrivelse af opdatering af DTV-kanaler skal du se side 36 i denne vejledning.

14 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede tidszone, og tryk derefter på knappen ENTER/OK. Skærmbilledet til indstilling af klokkeslæt vises. Tryk på knappen ENTER/OK.

Plug & Play

Visse DTV-funktioner er muligvis ikke tilgængelige. Digital scanning?

Ja Nej

Flyt

Enter Skip

Plug & Play

Auto-lagring

P 1 C -- 40 MHz

0 %

Start

Enter Skip

Plug & Play

Indstil ur

Måned Dato År Time Minut

01 01 2007 00 : 00

Tilpas Flyt

0%

Fundne servicer: 0 Kanal: -

Start

Plug & Play

Scanner efter digitale tjenester…

29%

Fundne servicer: 6 Kanal: 35

Stop

Plug & Play

Den iberiske halvø og Balearerne.

De kanariske Øer

Flyt

Skip

Skip

Plug & Play

Vælg Skip

Enter

Fortsættes…

Dansk - 11

BN68-01352D-01Dan.indd 11 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:05

15 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Måned, Dato, År, Tid eller Minut. Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

Du kan indstille

Måned, Dato, År, Tid eller Minut direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.

16 Tryk på knappen ENTER/OK for at bekræfte din indstilling.

Meddelelsen Nyd dit tv. vises. Tryk på knappen ENTER/OK, når du er færdig.

Selvom du ikke trykker på knappen ENTER/OK, forsvinder meddelelsen automatisk efter nogle sekunder.

Plug & Play

Indstil den aktuelle tid.

Måned Dato År

01

15

Tid Minut

2007

12 00

Tilpas Flyt Vælg

Skip

Nyd dit tv.

OK

Hvis du ønsker at nulstille denne funktion ...

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ENTER/OK igen for at vælge Plug & Play.

Meddelelsen Start Plug & Play vises.

T V Indstillinger

Plug & Play

Sprog

Tid

Spiltilstand

Blå skærm

Melodi

: Dansk

: Fra

Lyseffekt

Mere

: Fra

: Fra

PC

Hjemmebiograf-pc : Fra

: Standby aktiv

Flyt

Enter Retur

Visning af en ekstern signalkilde

Du kan skifte mellem visning af signaler fra tilsluttet udstyr, så som en videobåndoptager, dvd-afspiller, Set-Top-boks og tvkilden (antenne eller kabel).

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Input, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ENTER/OK for at vælge Liste over kilder.

4 Tryk på knappen ▲ or ▼ for at vælge signalkilden, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Mulige signalkilder: TV, Ekstern1, Ekstern2, AV, S-Video,

Komponent, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV

T V Input

Liste over kilder : TV

Rediger navn

Anynet+ (HDMI-CEC)

T V

Flyt Enter

Liste over kilder

TV

Ext.1

Ext.2

AV

S-Video

Komponent

PC

HDMI1

HDMI2

HDMI3

DTV :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

Flyt

Enter

Retur

Retur

Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen

SOURCE på fjernbetjeningen.

Tryk på knappen TV/DTV for at vende tilbage til tv-visning igen, og indtast det ønskede programnummer.

Dansk - 12

BN68-01352D-01Dan.indd 12 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:07

Redigering af enhedsnavne

Du kan give den eksterne kilde et navn.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Input, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Rediger navn, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den eksterne kilde, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

5 Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK. Tilgængelige enhedsnavne: Video, DVD, D-VHS, Kabel STB, HD STB,

Satellit STB, AV-modtager, DVD-modtager, Spil, Camcorder,

DVD-kombi, DHR (DVD HDD-optager)), PC.

6 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Når en pc med en opløsning på 1920 x 1080 ved 60 Hz tilsluttes til porten HDMI IN 2, bør du indstille tilstanden for

HDMI2 til PC i Rediger navn for tilstanden Input.

Hvis HDMI2-tilstanden ikke er PC, fungerer den afhængigt af tv-indstillingen.

T V

T V

Input

Liste over kilder : TV

Rediger navn

Anynet+ (HDMI-CEC)

Flyt

Enter Retur

Ekstern1

Ekstern2

AV

S-Video

Komponent

PC

HDMI1

HDMI2

HDMI3

Rediger navn

: −−−−

: −−−−

: −−−−

: −−−−

: −−−−

: −−−−

: −−−−

: −−−−

: −−−−

−−−−

Video

DVD

D-VHS

Kabel STB

HD STB

Satellit STB

Flyt

Enter Retur

Automatisk lagring af kanaler

Ikke tilgængelig i tilstandene DTV eller eksternt input.

Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige

(dette afhænger af det land, du bor i).

Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre. Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de kanaler, du ikke

ønsker at se.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ENTER/OK igen. De tilgængelige lande vises.

4 Vælg dit område ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Selvom du ændrer landeindstillingen i denne menu,

ændres landeindstillingen for DTV ikke. Brug funktionen

Plug & Play til at ændre indstillingen for DTV.

(Se side 10 til 12)

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Auto Store, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Søgningen afsluttes automatisk.

Tryk på knappen MENU eller ENTER/OK for at standse søgningen, inden den er færdig.

T V

T V

Kanal

Land

Auto-lagring

: Belgien

Manuel lagring

Kanaladministration

Sorter

Navn

Finindstilling

LNA : Fra

Sverige

Finland

Danmark

Flyt

Enter

Kanal

Land

Auto-lagring

: Danmark

Manuel lagring

Kanaladministration

Sorter

Navn

Finindstilling

LNA : Fra

Retur

Flyt

Enter

Auto-lagring

Retur

P 1 C -- 40 MHz

0 %

Start

Enter Retur

Dansk - 13

BN68-01352D-01Dan.indd 13 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:09

Manuel lagring af kanaler

Ikke tilgængelig i tilstandene DTV eller eksternt input.

Du kan lagre tv-kanalerne inklusive dem, der modtages via kabelnetværk.

Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:

 om en fundet kanal skal lagres eller ej.

 det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Manuel lagring, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

5 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen

ENTER/OK.

6 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Program (Det programnummer der skal knyttes til en kanal)

Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved

T V

T V

Land

Auto-lagring

: Danmark

Manuel lagring

Kanaladministration

Sorter

Navn

Finindstilling

LNA : Fra

Flyt

Program

Farvesystem

Lydsystem :

Kanal

Søg

Gem

Kanal

Enter

Manuel lagring

: P 1

: Auto

BG

: C 4

: 63 MHz

: ?

− Tryk på knappen ▲ eller ▼, indtil du finder det rigtige nummer.

at trykke på talknapperne (0~9).

Farvesystem: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43

− Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede farvestandard.

Lydsystem: BG/DK/I/L

− Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede lydstandard.

Kanal (Hvis du kender nummeret på kanalen, der skal lagres)

Flyt

Enter

− Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge C (Luftantenne) eller S (Kabelkanal).

− Tryk på knappen ►, og tryk derefter på knappen ▲ or ▼ for at vælge det ønskede nummer.

Retur

Retur

➢ Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved at trykke på talknapperne (0~9).

Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal lydstandarden vælges igen.

Søg (Når du ikke kender kanalnumrene)

− Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at starte søgningen.

− Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.

Gem (Når du gemmer kanalen og det tilknyttede programnummer)

− Indstil til OK ved at trykke på knappen ENTER/OK.

Kanaltilstand

P (tilstanden Programme): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.

C (Luftantennetilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver

 enkelt sendestation i denne tilstand.

kabelkanal i denne tilstand.

Dansk - 14

BN68-01352D-01Dan.indd 14 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:10

Tilføjelse/låsning af kanaler

Ikke tilgængelig i tilstandene DTV eller eksternt input.

Ved hjælp af Kanaladministration kan du meget praktisk låse eller tilføje kanaler.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Kanaladministration, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilføjelse af kanaler

Ved hjælp af Kanalliste kan du tilføje kanaler.

4 Vælg Kanalliste ved at trykke på knappen ENTER/OK.

5 Flyt til feltet ( ) ved at trykke på knapperne ▲/▼/◄/►, vælg en kanal, der skal tilføjes, og tryk derefter på knappen

ENTER/

OK for at tilføje kanalen.

Hvis du trykker på knappen ENTER/OK igen, forsvinder symbolet ( ) ved siden af kanalen, og kanalen tilføjes ikke.

Låsning af kanaler

Denne funktion gør det muligt at forhindre uautoriserede brugere, f.eks. børn, i at se uegnede programmer ved at slukke for video og lyd.

T V

T V

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Børnesikring, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

7 Vælg Til ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

8 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Kanalliste, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

9 Flyt til feltet ( ) ved at trykke på knapperne ▲/▼/◄/►, vælg en kanal, der skal låses, og tryk derefter på knappen tilføje kanalen.

ENTER/OK for at

Hvis du trykker på knappen ENTER/OK igen, forsvinder symbolet

( ) ved siden af kanalen, og låsningen af kanalen annulleres.

Der vises en blå skærm, når Børnesikring er aktiveret.

10 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen

CH LIST på fjernbetjeningen.

Kanal

Land

Auto-lagring

: Danmark

Manuel lagring

Kanaladministration

Sorter

Navn

Finindstilling

LNA : Fra

Flyt

Enter

Kanaladministration

Kanalliste

Børnesikring : Fra

Retur

Flyt

P 1 C 4

Program

0 C - -

1 C 4

2 C 24

3 C 2

4 C 5

5 C 80

6 C 7

7 C 36

8 C 52

9 C 11

Tilføj

Flyt

Side

Enter

Kanalliste

Lås

Enter

Retur

Retur

1 / 10

BN68-01352D-01Dan.indd 15

Dansk - 15

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:12

Sortering af de lagrede kanaler

Ikke tilgængelig i tilstandene DTV eller eksternt input.

Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for de lagrede kanaler.

Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt auto-lagring.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ or ▼ for at vælge Sorter, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Vælg den kanal, som du vil flytte, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

5 Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

Tryk på knappen ENTER/OK. Kanalen flyttes til den nye placering, og alle andre kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.

6 Gentag trin 4 til 5, indtil du har flyttet alle kanaler til de ønskede programnumre.

7 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

T V

T V

Kanal

Land

Auto-lagring

: Danmark

Manuel lagring

Kanaladministration

Sorter

Navn

Finindstilling

LNA : Fra

Flyt

Enter Retur

Sorter

Program Kanal Navn

0

1

2

3

4

C−−

C76

C5

C6

C7

Flyt

Enter Retur

Navngivning af kanaler

Ikke tilgængelig i tilstandene DTV eller eksternt input.

Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i udsendelsen. Du kan ændre disse navne.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Navn, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, der skal have et nyt navn, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et bogstav, et tal eller et symbol (I denne rækkefølge: A~Z, 0~9, +, -, *, /, tom).

Gå til det foregående eller næste bogstav ved at trykke på knappen ◄ eller ►, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

6 Gentag trin 4 til 5 for hver kanal, der skal have et nyt navn.

7 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

T V

T V

Kanal

Land

Auto-lagring

: Danmark

Manuel lagring

Kanaladministration

Sorter

Navn

Finindstilling

LNA : Fra

Flyt Enter Retur

Navn

0

1

2

3

4

Program Kanal Navn

C−− −−−−−

C76 −−−−−

C5 −−−−−

C6 −−−−−

C7

−−−−−

Flyt

Enter Retur

Dansk - 16

BN68-01352D-01Dan.indd 16 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:14

Finindstilling af kanaler

Ikke tilgængelig i tilstandene DTV eller eksternt input.

Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finindstille kanalen, eftersom dette foretages automatisk under søgningen og lagringen.

Hvis signalet er svagt eller forvrænget, kan det være nødvendigt at finindstille kanalen manuelt.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Finindstilling, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

indstilling, for at opnå et skarpt og tydeligt billede og optimal lydkvalitet. Tryk på knappen ENTER/OK.

For at nulstille finindstillingen til 0, skal du vælge Nulstil ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen

ENTER/OK.

5 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Gem finindstilling ændrer farven på kanalens skærmdisplay fra hvid til rød og tilføjer mærket “*”.

T V

P 1 *

Mono

Billede

Lyd

SRS TS XT

−− : −−

Kanal

Land

Auto-lagring

: Danmark

Manuel lagring

Kanaladministration

Sorter

Navn

Finindstilling

LNA : Fra

Flyt

Enter

Finindstilling

: Dynamisk

: Brugertilpasset

: Fra

Retur

P 1

+3

Nulstil

Tilpas Gem Retur

LNA (Low Noise Amplifier)

Denne funktion er særligt nyttig, hvis fjernsynet modtager et svagt signal.

LNA forstærker tv-signalet i det svage signalområde. En lownoise-forforstærker forstærker det indkommende signal.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge LNA, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Vælg Fra eller Til ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

5 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

T V

Afhængigt af områderne vil fabriksindstillingen for LNA være Til eller Fra.

Kanal

Land

Auto-lagring

: Danmark

Manuel lagring

Kanaladministration

Sorter

Navn

Finindstilling

LNA : Fra

Flyt Enter Retur

BN68-01352D-01Dan.indd 17

Dansk - 17

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:15

Ændring af billedstandarden

Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ENTER/OK for at vælge Billede.

3 Tryk på knappen ENTER/OK igen for at vælge Tilstand.

4 Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK. Tilgængelige tilstande:

Dynamisk, Standard, Film

➢ Indstillingsværdierne kan variere. Det afhænger af indgangskilden. (f.eks. Antenne, Video, Komponent, PC eller HDMI)

5 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

T V

T V

Billede

Tilstand

Kontrast

Lysstyrke

Skarphed

Farvetone

Mere

:

:

Dynamisk

Kold1

Indstillinger for detaljer

100

Farve

75

55

Nuance G 50 R 50

45

Flyt

Enter Retur

Billede

Tilstand

Kontrast

Lysstyrke

Skarphed

Farve

: Dynamisk Dynamisk

Standard

Film

100

45

75

55

Nuance G 50 R 50

Farvetone : Kold1

Indstillinger for detaljer

Mere

Flyt

Enter Retur

Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen

P.MODE på fjernbetjeningen.

Vælg Dynamisk til visning af tv om dagen, eller når der er klart lys i værelset.

Vælg Standard til almindeligt tv-kiggeri.

Vælg Film, når du ser film.

Brugertilpasning af billedindstillingerne

Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af billedkvaliteten:

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ENTER/OK for at vælge Billede.

3 Tryk på knappen ENTER/OK igen for at vælge Tilstand.

4 Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilgængelige tilstande: Dynamisk, Standard, Film

5 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

6 Tryk på knappen ENTER/OK, når du er tilfreds med dine indstillinger.

7 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

T V

T V

Tilstand

Kontrast

Lysstyrke

Skarphed

Farvetone

Mere

:

:

Dynamisk

Kold1

Indstillinger for detaljer

100

Farve

75

55

Nuance G 50 R 50

45

Flyt

Billede

Enter

Billede

Retur

KontrastLysstyrkeSkarphed FarveNuance

➢ I tilstandene TV, AV og S-Video ved PAL-systemet kan du ikke anvende funktionen Nuance.

KontrastLysstyrkeFarvetone: PC-tilstand Tryk på knappen ◄ eller ►, indtil du når den optimale indstilling.

Farvetone: Kold2 / Kold1 / Normal / Varm1 / Varm2

Tilstand

Kontrast

Lysstyrke

Skarphed

Farve

Nuance G 50 R 50

Farvetone : Kold1

Indstillinger for detaljer

Mere

: Dynamisk

Kold2

Kold1

Normal

Varm1

Varm2

100

45

75

55

Flyt

Enter Retur

➢ Når billedtilstanden er indstillet til Dynamisk eller Standard, kan Varm 1 og Varm2 ikke vælges.

Nulstil: Annuller / OK

Vælg OK. Du kan vende tilbage til billedets fabriksindstillinger.

Nulstilfunktionen indstilles for hver billedtilstand og farvetone.

Dansk - 18

BN68-01352D-01Dan.indd 18 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:17

Konfiguration af detaljerede billedindstillinger

Du kan foretage detaljerede billedindstillinger.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ENTER/OK for at vælge Billede.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger for

detaljer, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilgængelige muligheder: Justering af sort, Dynamisk

kontrast, Gamma, Hvidbalance, Min farvekontr.,

Kantforbedring, Farverum, xvYCC

5 Tryk på knappen ENTER/OK, når du er tilfreds med dine indstillinger.

6 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Når billedtilstanden er indstillet til Film eller Standard, kan

Indstillinger for detaljer vælges.

Hvis DNIe er Fra, kan Indstillinger for detaljer ikke vælges, når billedtilstanden er Standard.

T V

T V

Billede

Tilstand

Kontrast

Lysstyrke

Skarphed

: Film

80

45

10

Farve 53

Nuance G 50 R 50

Farvetone : Varm2

Indstillinger for detaljer

Mere

Flyt

Indstillinger for detaljer

Justering af sort : Fra

Dynamisk kontrast : Fra

Gamma

Hvidbalance

Farverum xvYCC

Min farvekontr.

Kantforbedring :

: 0

Fra

: Auto

: Fra

Flyt

Enter

Enter

Retur

Retur

Justering af sort: Fra / Lav / Medium / Høj

Du kan direkte vælge sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.

Dynamisk kontrast: Fra / Lav / Medium / Høj

Du kan justere skærmkontrasten, så du får den bedste kontrast.

Gamma: -3 ~ +3

Du kan justere billedernes mellemste lysstyrke.

Tryk på knappen ◄ eller ►, indtil du når den optimale indstilling.

Hvidbalance: Tilpas - rød / Tilpas - grøn / Tilpas - blå / Tilpas + rød / Tilpas + grøn / Tilpas + blå /

Nulstil

Du kan justere farvetemperaturen for mere naturlige farver.

Tilpas - rød / Tilpas - grøn / Tilpas - blå / Tilpas + rød / Tilpas + grøn / Tilpas + blå:

Ændring af værdien opdaterer det indstillede skærmbillede.Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK. Tryk på knappen ◄ eller ►, indtil du når den optimale indstilling.

Nulstil: De tidligere indstillinger for hvidbalance nulstilles til fabriksstandarderne.

Min farvekontr.: Lyserød / Grøn / Hvid / Nulstil

Denne indstilling kan justeres, så den passer til dine personlige ønsker.

Lyserød / Grøn / Blå / Hvid:

Ændring af værdien opdaterer det indstillede skærmbillede.

Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen

ENTER/OK. Tryk på knappen ◄ eller ►, indtil du når den optimale indstilling.

Nulstil: De tidligere indstillinger for farver nulstilles til fabriksstandarderne.

Kantforbedring: Fra / Til

Du kan fremhæve objekters kanter.

Farverum: Auto / Bred

Du kan indstille indgangssignalets farvereproduktionsområde til Auto eller Bred.

xvYCC: Fra/Til

Indstilling af tilstanden xvYCC til Til forøger detaljerne og farverummet, når du ser film fra en ekstern enhed (f.eks. dvd-afspiller), der er tilsluttet til indgangsstikkene HDMI eller Komponent. Du skal indstille billedtilstanden til Film for at anvende denne funktion.

Funktionen xvYCC fungerer kun i tilstanden Komponent eller HDMI.

Dansk - 19

BN68-01352D-01Dan.indd 19 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:18

Valg af billedformat

Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet til det, du ser.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ENTER/OK for at vælge Billede.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Størrelse, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilgængelige muligheder: Auto - bred, 16:9, vid, Zoom, 4:3,

Kun scan

Auto - bred: Udvider og trækker billedet op fra formatet 4:3 til 16:9.

16:9: Indstiller billedet til bredformatet 16:9.

vid: Forstørrer billedstørrelsen til mere end 4:3. Flyt skærmen op/ned med knapperne ▲ eller ▼, når du har valgt

ved at trykke på knappen ► eller ENTER/OK.

Zoom: Forstørrer billedformatet lodret på skærmen.

4:3: Indstiller billedet til normalt 4:3-format.

Kun scan: Viser inputscenerne som de er uden nogen afskæring, når input er HDMI 720p, 1080i, 1080p signaler.

➢ Med HDMI-billedstørrelsen Kun Scan kan billedet, afhængigt af AV-enhederne, blive afkortet, eller der vises en bestemt farve på skærmen.

5 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

T V

T V

Mere

Størrelse

Skærmtilstand

Digital NR

Aktiv farve

DNIe

Movie Plus

Nulstil

Flyt

Auto - Bred

16:9 vid

Zoom

4:3

Kun scan

Flyt

Du kan ændre billedstørrelsen ved blot at trykke på knappen P.SIZE på fjernbetjeningen.

Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for billedstørrelsen variere.

De tilgængelige elementer afhænger af den valgte tilstand.

Billede

Enter

Størrelse

Enter

:

Auto - Bred

: 16 : 9

: Auto

: Til

: Til

: Til

: OK

Retur

Retur

Placering og indstilling af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom

Ændring af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom muliggør placering og angivelse af formatet i op/ned-retning ved hjælp af knappen ▲ eller ▼ samt skærmens format.

Flyt skærmen op/ned med knapperne ▲ eller ▼, når du har valgt ved at trykke på knappen ◄ or ►.

Tilpas skærmen lodret ved at bruge knapperne ▲ eller ▼, når du har valgt ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

Valg af skærmtilstand

Når du indstiller billedstørrelsen til Auto - Bred på et 16:9-tv, kan du bestemme den billedstørrelse, i hvilken du ønsker at se i 4:3 WSS-billedet, eller intet. Hvert europæisk land anvender forskellige billedstørrelser, så denne funktion er beregnet til, at brugere kan vælge det.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ENTER/OK for at vælge Billede.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Skærmtilstand, og

T V

tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilgængelige muligheder:

16:9, vid, Zoom, 4:3

16:9: Indstiller billedet til bredformatet 16:9.

vid: Forstørrer billedstørrelsen til mere end 4:3.

Zoom: Forstørrer billedformatet lodret på skærmen.

4:3: Indstiller billedet til normalt 4:3 format.

5 Tryk på knappen ENTER/OK, når du er tilfreds med dine indstillinger.

6 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Mere

Størrelse

Skærmtilstand

Digital NR

Aktiv farve

DNIe

Movie Plus

Nulstil

Billede

:

Auto - Bred

: 16 : 9

: Auto

: Til

: Til

: Til

: OK

Flyt Enter Retur

Dansk - 20

BN68-01352D-01Dan.indd 20 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:20

Digital NR / Aktiv farve / DNIe / Movie Plus

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ENTER/OK for at vælge Billede.

3 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilgængelige muligheder: Digital NR, Aktiv farve, DNIe, Movie

Plus.

4 Tryk på knappen ENTER/OK, når du er tilfreds med dine indstillinger.

T V

Mere

Størrelse

Skærmtilstand

Digital NR

Aktiv farve

DNIe

Movie Plus

Nulstil

Billede

:

Auto - Bred

: 16 : 9

: Auto

: Til

: Til

: Til

: OK

5 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Digital NR: Fra / Lav / Medium / Høj / Auto

Flyt

Enter Retur

Hvis det signal, der modtages af dit tv, er svagt, kan du aktivere digital støjreduktion for at reducere evt. statisk støj og skyggeeffekter på skærmen.

Aktiv farve: Fra / Til

Hvis du aktiverer denne mulighed, bliver farverne på himmel og græs stærkere og giver et mere levende billede på skærmen.

Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden PC.

Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden Film og Standard.

DNIe: Fra / Demo / Til

Dette tv indeholder funktionen DNIe, der giver en høj visuel kvalitet. Hvis du aktiverer DNIe, kan du se skærmbilledet med funktionen DNIe aktiveret. Hvis du indstiller DNIe til Demo, kan du som demonstration vise et DNIe-billede og et normalt billede på skærmen. Med denne funktion kan du se forskellen i den visuelle kvalitet.

DNIe

TM

( Digital Natural Image engine)

Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med 3D-støjreduktion, forbedring af detaljerne, kontrasten og niveauet af hvid. Den nye billedkompensationsalgoritme giver dig et tydeligere, klarere og mere detaljeret billede. DNIe

TM

-teknologien får et hvilket som helst signal til at passe til dine øjne.

Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden PC.

Movie Plus: Fra / Til

Du kan se mere naturlig hud og klar tekst – også i scener med hurtige bevægelser.

Tilstanden Vid, Zoom og Kun scan understøttes ikke.

Fastfrysning af det aktuelle billede

Du kan fastfryse billedet, mens du ser et tv-program, ved at trykke på knappen STILL. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal visning.

Denne funktion annulleres automatisk efter fem minutter.

BN68-01352D-01Dan.indd 21

Dansk - 21

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:21

Lydfunktioner

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Lyd, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilgængelige muligheder: Tilstand, Equalizer, SRS TS XT,

Auto-lydstyrke, Intern u/lyd, Lydvalg, Nulstil

4 Tryk på knappen ENTER/OK, når du er tilfreds med dine indstillinger.

5 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Tilstand: Standard / Musik / Film / Tale / Brugertilpasset udsendelse.

Equalizer: Balance / 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af lydkvaliteten:

Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter lydtilstanden automatisk til Brugertilpasset.

SRS TS XT: Fra / Til

TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel surroundsoundoplevelse gennem et afspilningssystem me herunder interne TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

TruSurround XT, SRS og symbolet er

T V Lyd

Enter

< Hvis Spiltilstand er aktiveret >

T V

T V

Tilstand

Equalizer

SRS TS XT

Auto-lydstyrke

Intern u/lyd

Lydvalg

Nulstil

Flyt

Tilstand

Equalizer

SRS TS XT

Auto-lydstyrke

Intern u/lyd

Lydvalg

Nulstil

Flyt

:

:

:

:

Brugertilpasset

Fra

Fra

Fra

: Hoved

Lyd

:

:

:

: Brugertilpasset

Fra

Fra

Fra

: Hoved

Enter

Equalizer

Retur

Retur

varemærker tilhørende SRS Labs, Inc.

TruSurround XT-teknologi er indbygget under licens fra SRS Labs, Inc.

Auto-lydstyrke: Fra / Til

R

L

-

+

0

-

+

0

Balance 100Hz 300Hz 1kHz 3kHz 10kHz

Hver tv-station har sine egne signalforhold, og det er besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter

Flyt Tilpas Retur

kanal. Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt, eller øge lydeffekten, når

 programsignalet er lavt.

Hvis du vil høre lyden gennem separate højttalere, skal du deaktivere den interne forstærker.

Knapperne 

Når

+, - og MUTE fungerer ikke, når Intern u/lyd (Internal Mute) er aktiveret.

Intern u/lyd er indstillet til Til, kan lydmenuerne – med undtagelse af Lydvalg (i tilstanden

PIP) – ikke justeres.

Lydvalg: Hoved / Under

Når funktionen PIP er aktiveret, kan du lytte til lyden fra underbilledet (PIP).

Hoved: Anvendes til at lytte til lyden fra hovedbilledet.

Under: Anvendes til at lytte til lyden fra underbilledet.

Nulstil

Hvis Spiltilstand er aktiveret, er funktionen Nulstil lyd aktiveret. Hvis du vælger funktionen Nulstil efter at have indstillet din equalizer, nulstilles equalizerindstillingen til fabriksværdierne.

MEDDELELSER OM VAREMÆRKE OG LICENS

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.

“Dolby” og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Dansk - 22

BN68-01352D-01Dan.indd 22 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:23

Valg af lydtilstand

(afhængigt af modellen)

Knappen DUAL I-II viser/styrer behandling og output af lydsignalet. Når der tændes for fjernsynet, er tilstanden automatisk indstillet til Dual-I eller Stereo, afhængigt af den aktuelle transmission.

Udsendelsestype

Skærmmeddelelse

Almindelig udsendelse

(Standardlyd)

Almindelig + NICAM mono

NICAM

Mono (Normalt brug)

Mono

(Normal)

NICAM

Stereo

NICAM Stereo

NICAM stereo

Mono

(Normal)

NICAM DUAL-I/II

NICAM dual-1

NICAM dual-2

Mono

(Normal)

A2

Stereo

Almindelig udsendelse

(Standardlyd)

Tosproglig eller Dual-I/II

Stereo

Mono (Normalt brug)

Dobbelt I

Stereo

Dobbelt II

Mono

(Tvunget mono)

Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten bedre, hvis du vælger Mono.

Hvis stereosignalet er svagt, og apparatet skifter tilstand automatisk, skal du vælge

Mono.

BN68-01352D-01Dan.indd 23

Dansk - 23

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:24

Tidsfunktioner

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Tid, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilgængelige muligheder: Indstil ur, Sleep-timer, Timer 1,

Timer 2, Timer 3

5 Tryk på knappen ENTER/OK, når du er tilfreds med dine indstillinger.

6 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Indstil ur

Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, når du trykker på knappen INFO. Du skal også indstille klokkeslættet, hvis du ønsker at bruge den automatiske tænd/ sluk-funktion.

− Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Måned, Dato, År,

Time eller Minut. Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

Du kan indstille Måned, Dato, År, Time eller Minut direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.

➢ I tilfælde af strømafbrydelse, eller hvis enhedens strømforsyning afbrydes, mistes urets indstillinger.

Sleep-timer

Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter fjernsynet automatisk går på standby.

− Vælg et forudindstillet tidsinterval ( Fra, 30, 60, 90, 120, 150 eller 180) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

Tid 1 / Tid 2 / Tid 3

Du kan indstille tænd/sluk-timerne, så fjernsynet tændes og slukkes automatisk på de tidspunkter, du har valgt.

T V

T V

T V

Plug & Play

Sprog

Tid

Spiltilstand

Blå skærm

Melodi

: Dansk

: Fra

Lyseffekt

Mere

: Fra

: Fra

PC

Hjemmebiograf-pc : Fra

: Standby aktiv

Flyt

Clock Set

Sleep Timer

Timer 1

Timer 2

Timer 3

Flyt

Indstillinger

Tændtid

Sluktid

: 00 : 00

: Fra

:

Ikke aktiveret

: Ikke aktiveret

: Ikke aktiveret

00 : 00 Nej

Gentag Lydstyrke

En gang 10

Progam

01

Flyt

Enter

Tid

Enter

Tid 1

00 : 00 Nej

Tilpas

Retur

Retur

Retur

Du skal indstille uret først.

− Tryk på knappen ◄ eller ► for at markere det pågældende element herunder.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere til den ønskede indstilling.

Tændtid: Vælg time, minut og Nej / Ja. (For at aktivere timeren med den valgte indstilling skal du vælge Ja.)

Sluktid: Vælg time, minut og Nej / Ja. (For at aktivere timeren med den valgte indstilling skal du vælge Ja.)

Gentag: Vælg En gang, Hver dag, Man ~ Fre, Man ~ Lør eller Lør ~ Søn.

Lydstyrke: Indstiller den ønskede lydstyrke.

Program: Vælger den ønskede indstilling.

Du kan indstille time, minut og kanal direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.

Automatisk slukning

Når du indstiller timeren til ”Til”, slukkes tv’et til sidst, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 3 timer efter, at tv’et blev tændt af timeren. Denne funktion er kun tilgængelig, når timeren er aktiveret og forhindrer overophedning, der kan forekomme, hvis et tv er tændt i for lang tid.

Dansk - 24

BN68-01352D-01Dan.indd 24 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:25

Sprog / Blå skærm / Melodi / Lyseffekt /

Energisparefunktion / HDMI, sort niveau

1 Energisparefunktion / HDMI, sort niveau Tryk på knappen

MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilgængelige muligheder: Sprog, Blå skærm, Melodi,

Lyseffekt, Energisparefunktion, HDMI, sort niveau

T V Indstillinger

Plug & Play

Sprog

Tid

Spiltilstand

Blå skærm

Melodi

: Dansk

: Fra

Lyseffekt

Mere

: Fra

: Fra

PC

Hjemmebiograf-pc : Fra

: Standby aktiv

Flyt Enter Retur

indstillinger.

5 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Sprog

Dette afhænger af modellen. Når du første gang tager fjernsynet i brug, skal du vælge det sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.

Blå skærm: Til / Fra

Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er

T V Indstillinger

Mere

Justering af vægmontering

Energisparefunktion : Fra

HDMI, sort niveau : Normal

PIP

Skærmbeskyttelse

meget svagt, erstatter en blå skærm automatisk billedstøjen.

Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du indstille Blå skærm til Fra.

Melodi: Fra / Lav / Medium / Høj

Flyt

Lyden, når tv’et tændes og slukkes, kan justeres.

Lyseffekt: Fra / Standby aktiv / Visning aktiv / Til

Du kan tænde/slukke for den blå LED foran på dit tv efter omstændighederne.

Brug den til strømbesparelse, når LED’en trætter dine øjne.

Enter

Fra: Den blå LED er altid tændt.

Standby aktiv: Den blå LED lyser i standby og tændes, når du slukker for tv’et.

Visning aktiv: Den blå LED er tændt, når du ser tv, og den slukkes, når du slukker for dit tv.

Til: Den blå LED er altid tændt.

Retur

Indstiller Belysningseffekt til Fra for at spare på energien.

Energisparefunktion: Fra / Lav / Medium / Høj

Denne funktion justerer skærmens lysstyrke afhængigt af lysforholdene i omgivelserne.

Fra: Slår energisparefunktionen fra.

Lav: Fungerer i standardtilstand uanset den omgivende belysning.

Medium: Går i den mellemste energisparetilstand uanset den omgivende belysning.

Høj: Går i maksimal energisparetilstand uanset den omgivende belysning.

HDMI, sort niveau: Normal / Lav

Med denne funktion kan du justere billedkvaliteten, når der konstateres skærmindbrænding

(forekomst af sortniveau, lav kontrast, ringe farver mv.) på HDMI-indgangen i begrænset RGBområde (16 til 235).

➢ Denne funktion er kun aktiv, når eksternt input er tilsluttet til HDMI (RGB-signaler).

BN68-01352D-01Dan.indd 25

Dansk - 25

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:26

Brug af Spiltilstand

Ved tilslutning til en spilkonsol, som f.eks. PlayStation

Xbox TM vælge spillemenuen.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

TM

eller

, kan du opnå en mere realistisk spiloplevelse ved at

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Spiltilstand, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Vælg Fra eller Til ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

5 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

T V

Plug & Play

Sprog

Tid

Spiltilstand

Blå skærm

Melodi

: Dansk

: Fra

Lyseffekt

Mere

: Fra

: Fra

PC

Hjemmebiograf-pc : Fra

: Standby aktiv

Flyt

Indstillinger

Enter Retur

For at afbryde spilkonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed, skal du annullere spilletilstand i menuen Indstillinger.

Hvis du viser menuen TV i Spiltilstand, ryster billedet ganske let.

Spiltilstand er ikke tilgængelig i tilstanden TV.

Hvis Spiltilstand er aktiveret:

Tilstanden Billede ændres automatisk til Standard, og brugerne kan ikke skifte tilstand.

Tilstanden Lyd i menuen Lyd er deaktiveret. Reguler lyden vha. equalizeren.

Funktionen Nulstil lyd er aktiveret. Hvis du vælger funktionen Nulstil efter at have indstillet din equalizer, nulstilles equalizerindstillingen til fabriksværdierne.

BN68-01352D-01Dan.indd 26

Dansk - 26

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:26

Justering af vægmontering (sælges separat)

(PS-50P96FD)

Når vægmonteringen er monteret, kan du let justere tv’ets position.

Bagpanel Automatisk vægmontering

Serielt kabel (1P til 1P) (medfølger ikke)

Sådan går du ind i menuen

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge “Indstillinger”, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge “Justering af

vægmontering”, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Juster til den ønskede position med knappen ▲, ▼, ◄ eller ►.

4 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Hvis du trykker på en pileknap, når der ikke vises nogen skærmmenu på tv’et, vises billedet til skærmjustering.

Når du slukker for tv’et, drejes dit tv til den oprindelige installationsposition.

Når du tænder for dit tv, drejes tv’et til den senest anvendte position, der er gemt.

T V Indstillinger

Mere

Justering af vægmontering

Energisparefunktion : Fra

HDMI, sort niveau : Normal

PIP

Skærmbeskyttelse

Position1

Flyt Enter

Justering af vægmontering

Retur

Position

Tilpas

1

INFO

2

Center

3

Afslut

Brug af knappen på fjernbetjeningen

Knap

Justering af vinkel på vægmontering

Funktion

Tilt Up, Tilt Down, Move right, Move left

Nulstil Flytter til den oprindelige installationsposition

(Rød) (Grøn) (Gul)

Husker position, og flytter til den gemte position

Husker tre position med den røde, den grønne og den gule knap.

Flytter til de gemte positioner med disse tre farveknapper.

For installation skal du se i den medfølgende installationsvejledning.

For installation af produktet og installation af vægmonteringen skal du sørge for at kontakte en installationsspecialist.

Denne installationsvejledning skal anvendes, når vægmonteringen fastgøres til en væg. Ved fastgøring på andre byggematerialer skal du kontakte din nærmeste forhandler.

Dansk - 27

BN68-01352D-01Dan.indd 27 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:29

Visning af billede-i-billede (PIP)

Du kan vise et underbillede i hovedbilledet. På den måde kan du følge med i et tv-program eller se video fra eventuelt tilsluttet udstyr.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼for at vælge PIP, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilgængelige muligheder: PIP (Til / Fra), Kilde, Størrelse,

Position, Programme indstillinger.

6 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

PIP: Til / Fra

Du kan aktivere eller deaktivere PIP-funktionen.

Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen PIP på fjernbetjeningen.

Tabel over PIP-indstillinger

T V

T V

Indstillinger

Mere

Justering af vægmontering

Energisparefunktion : Fra

HDMI, sort niveau : Normal

PIP

Skærmbeskyttelse

Flyt

PIP

Kilde

Størrelse

Position

Program

Flyt

Hovedbillede Underbillede

Komponent

HDMI1,2,3

PC

Kun analoge tv-udsendelser

Ekstern1,Ekstern2

Kilde: TV / Ekstern1 / Ekstern2 / AV Du kan vælge en kilde til underbilledet.

Størrelse: / /

Du kan vælge en størrelse til underbilledet.

Hvis hovedbilledet er i tilstanden PC og Komponent, er Størrelse ikke tilgængelig.

Position: / / /

Programme

Du kan kun vælge en kanal til underbilledet, når Kilde er indstillet til TV.

Enter

PIP

: Til

: TV

:

:

: P 1

Retur

Enter Retur

BN68-01352D-01Dan.indd 28

Dansk - 28

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:32

Skærmbeskyttelse

For at nedsætte risikoen for billedindbrænding er denne enhed udstyret med skærmbeskyttelsesteknologi. Med denne teknologi kan du indstillede billedbevægelse op/ned (lodret streg) og sidelæns (vandret prik). Med indstillingerne for Tid kan du i minutter programmere tiden mellem bevægelser af billedet .

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Skærmbeskyttelse, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilgængelige muligheder: Pixelskift, Helt hvid, Signalmønster,

Side - grå

5 Tryk på knappen ENTER/OK, når du er tilfreds med dine indstillinger.

6 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Pixelskift: Med denne funktion kan du minutiøst flytte pixels på plasmaskærmen vandret eller lodret for at minimere efterbillede på skærmen.

− Indstil Pixelskift til Til ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

− Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen

▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilgængelige muligheder: Horisontalt punkt, Vertikal streg,

Tid

Optimal betingelse for pixelskift:

PC

Horisontalt punkt

1

Vertikal streg

1

Tid (minutter)

2 min

TV/Ext/AV/S-Video/

Komponent/HDMI/DTV

2

2

2 min

T V

T V

T V

Indstillinger

Mere

Justering af vægmontering

Energisparefunktion : Fra

HDMI, sort niveau : Normal

PIP

Skærmbeskyttelse

Flyt

Skærmbeskyttelse

Pixelskift

Helt hvid

Signalmønster

Side - grå : Mørk

Flyt

Pixelskift

Pixelskift : Til

Horisontalt punkt : 2

Vertikal streg

Tid :

: 2

2 min

Flyt

Enter

Enter

Enter

Retur

Retur

Retur

Værdien for pixelskift kan variere, afhængigt af skærmstørrelsen og tilstanden.

Helt hvid: Denne funktion hjælper med at fjerne efterbilleder på skærmen ved at ændre pixels farver til hvid. Brug denne funktion, hvis der er spor efter efterbilleder eller symboler på skærmen, særligt hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.

Signalmønster: Denne funktion hjælper med at fjerne efterbilleder på skærmen ved at flytte alle pixels på plasmaskærmen iht. et mønster. Brug denne funktion, hvis der er spor efter efterbilleder eller symboler på skærmen, særligt hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.

Side - grå: Når du ser tv i skærmformatet 4:3, forhindrer du, at skærmen lider overlast ved at justere hvidbalancen for højre og venstre kant uden for selve billedet.

Mørk: Når du indstiller skærmformatet til 4:3, gøres venstre og højre side mørkere.

Lys: Når du indstiller skærmformatet til 4:3, gøres venstre og højre side lysere.

For at fjerne efterbilleder på skærmen skal du bruge funktionen Helt hvid eller Signalmønster.

Selvom begge funktioner fjerner efterbilleder fra skærmen, er Signalmønster mest effektiv.

Funktionen til fjernelse af efterbilleder skal køre i lang tid (ca. 1 time) for effektivt at fjerne efterbilleder på skærmen. Hvis efterbilleder ikke fjerner efter brug af funktionen, skal du gentage funktionen igen.

Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at annullere denne funktion.

Dansk - 29

BN68-01352D-01Dan.indd 29 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:33

Installation af pc’ens software (baseret på Windows XP)

Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows. De faktiske skærmbilleder på din pc ser dog sandsynligvis anderledes ud, afhængigt af din version af

Windows og dit grafikkort. Men selv om skærmbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende installationsprincipper i næsten alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsungforhandler).

1 Højreklik med musen på Windows Skrivebord, og klik derefter på Egenskaber.

Egenskaber for skærm vises.

2 Klik på fanen Indstillinger, og angiv derefter visningstilstanden ved at se i tabellen med visningstilstande.

Det er ikke nødvendigt at ændre farveindstillingerne.

3 Klik på Avanceret. En ny dialogboks med indstillinger vises.

4 Klik på fanen Skærm, og angiv derefter et tal under Skærmens opdateringshastighed ved at se i tabellen med visningstilstande. Angiv lodret frekvens og vandret frekvens separat, hvis du kan gøre dette, i stedet for at ændre indstillinger under Skærmens opdateringshastighed.

5 Klik på OK for at lukke vinduet, og klik på knappen OK i vinduet Skærmegenskaber. Det er muligvis nødvendigt at genstarte computeren.

BN68-01352D-01Dan.indd 30

Dansk - 30

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:33

Visningstilstande

Både skærmposition og -størrelse kan variere, afhængigt af pc-skærmen og dens opløsning.

Opløsningerne i tabellen anbefales. (Alle opløsninger mellem de understøttede grænser understøttes)

D-Sub-indgang

Tilstand

IBM

VESA

Opløsning

640 x 350

640 x 480

720 x 400

640×480

640×480

640×480

800×600

800×600

800×600

800×600

1024×768

1024×768

1024×768

1024×768

1152 x 864

1280 x 960

1280×1024

1280×1024

1280×1024

1280×1024

1600×1200

1920×1080

Horisontal frekvens (kHz)

31.469

31.469

31.469

35.000

37.861

37.500

43.750

37.879

48.077

46.875

57.672

48.364

56.476

60.023

67.500

60.000

63.981

74.620

76.824

79.976

75.000

66.587

Vertikal frekvens

(Hz)

70.086

59.940

70.087

70.000

72.809

75.000

70.000

60.317

72.188

75.000

72.000

60.000

70.069

75.029

75.000

60.000

60.020

70.000

72.000

75.025

60.000

59.934

Pixel clockfrekvens (MHz)

25.175

25.175

28.322

28.560

31.500

31.500

45.500

40.000

50.000

49.500

78.434

65.000

75.000

78.750

108.000

108.000

108.000

128.943

132.752

135.000

162.000

138.500

Synk.-polaritet

(H/V)

+/-

-/-

-/+

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

+/-

+/+

+/+

+/+

-/-

HDMI/DVI-indgang

Tilstand

IBM

VESA

Opløsning

640 x 350

640 x 480

720 x 400

800×600

1024×768

1280×1024

1920×1080

Horisontal frekvens (kHz)

31.469

31.469

31.469

37.879

48.364

63.981

66.587

Vertikal frekvens

(Hz)

70.086

59.940

70.087

60.317

60.000

60.020

59.934

Pixel clockfrekvens (MHz)

25.175

25.175

28.322

40.000

65.000

108.000

138.500

Synk.-polaritet

(H/V)

+/-

-/-

-/+

+/+

-/-

+/+

+/-

Tilstanden Interlace understøttes ikke.

Apparatet kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.

Tilstandene Separate (Separat) og Sammensat understøttes ikke. SOG understøttes ikke.

Dansk - 31

BN68-01352D-01Dan.indd 31 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:33

Indstilling af pc’en

Forudindstil tilstanden PC ved at trykke på knappen SOURCE.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge PC, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller

▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Tilgængelige muligheder: Motivlås, Position, Autojustering,

Nulstil billede

5 Tryk på knappen ENTER/OK, når du er tilfreds med dine indstillinger.

6 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Motivlås: Grov / Fin reducere billedstøj.

Hvis støjen ikke går væk ved hjælp af finindstilling alene, justerer du frekvensen så godt som muligt og finindstiller igen.

Når støjen er reduceret, justeres billedet igen, så det er rettet ind på midten af skærmen.

1 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Grov eller Fin, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere skærmkvaliteten.

Lodrette striber ses muligvis, eller billedet bliver uklart. Tryk på knappen ENTER/OK.

Position

Juster pc’ens skærmplacering, hvis den ikke passer til tvskærmen.

1 Juster placeringen ved at trykke på knappen ▲/▼/◄/►.

2 Tryk på knappen ENTER/OK.

Autojustering

Med autojustering kan pc-skærmen indstilles til selv at justere det indkommende pc-videosignal.

Værdierne for fin, grov og position justeres automatisk.

Nulstil billede

Du kan erstatte alle billedindstillingerne med fabriksstandardv

ærdierne.

T V

T V

T V

T V

Indstillinger

Plug & Play

Sprog

Tid

Spiltilstand

Blå skærm

Melodi

: Dansk

: Fra

Lyseffekt

Mere

: Fra

: Fra

PC

Hjemmebiograf-pc : Fra

: Standby aktiv

Flyt

Enter Retur

Motivlås

Position

Autojustering

Nulstil billede

PC

Grov

Fin

Flyt

Enter

Motivlås

50

31

Retur

Flyt

Enter

Position

Flyt Enter

Retur

Retur

Autotilpasning i gang

Vent venligst

Billednulstilling er gennemført

Retur

Dansk - 32

BN68-01352D-01Dan.indd 32 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:35

Indstilling af hjemmebiograf-pc

Du kan vise billeder med højere kvalitet ved at konfigurere skærmindstillingerne i tilstanden PC.

Hvis du indstiller funktionen Hjemmebiograf-pc til Til, kan du konfigurere indstillingerne for Indstillinger for detaljer (når tilstanden Billede er indstillet til Standard eller Film) som I tilstanden PC.

1 Tryk på knappen MENU for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger, og tryk

T V Indstillinger

Plug & Play

Sprog

Tid

Spiltilstand

Blå skærm

Melodi

: Dansk

: Fra

Lyseffekt

Mere

: Fra

: Fra

PC

Hjemmebiograf-pc : Fra

: Standby aktiv

 derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Hjemmebiograf-pc,

Flyt

Enter Retur

og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4 Vælg Fra eller Til ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

5 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

➢ Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden PC.

BN68-01352D-01Dan.indd 33

Dansk - 33

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:36

Visning af DTV-menusystemet

Virksomheden garanterer ikke korrekt funktion af menuen

DTV for andre lande end de otte understøttede lande

(England, Tyskland, Frankrig, Sverige, Finland, Italien,

Spanien, Østrig), da kun disses landes standarder er understøttet. Og hvis landets broadcast-stream adskiller sig fra det land, som brugeren har valgt, vises den streng, der vises i kanalbanneret, Info, Guide, Kanalliste mv., muligvis ikke korrekt.

Tilgængelig i tilstanden DTV. Forudindstil tilstanden DTV ved at bruge knappen TV/DTV på din fjernbetjening.

Se følgende illustration som en hjælp til navigation gennem skærmmenuen og justering af de forskellige tilgængelige indstillinger.

Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen.

Vejledning

Nu og næste vejledning

Komplet vejledning

Planlagt liste

Standardve-jledning

Kanal

Nu/Næste

Komplet vejledning

Auto-lagring

Manuel lagring

Rediger foretrukne kanaler

Kanalliste

Indstillinger

Menugennem-sigtighed

Børnespærring

Under-tekst

Underteks-ttilstand

Lydformat

Digital tekst

Tidszone

System

Alle

Foretrukne

Standard

Høj

Medium

Lav

Uigennemsigtig

Spærringsniveau

Skift PIN

Fra

Til

Normal

Svært at høre

PCM

Dolby Digital

Deaktiver

Aktiver

Produktinformation

Signalinformation

Softwareopgradering

Fælles interface

Nulstil

Vejledning

Nu og næste vejledning

Komplet vejledning

Planlagt-liste

Standardvejledning : Komplet vejledning

Flyt

Enter

Kanal

Auto-lagring

Manuel lagring

Rediger foretrukne kanaler

Kanalliste

Afslut

Flyt

Enter Afslut

Indstillinger

Menugennemsigtighed : Medium

Børnespærring

Undertekst : Til

Underteksttilstand : Normal

Lydformat : PCM

Flyt

Enter Afslut

Fortsættes…

Dansk - 34

BN68-01352D-01Dan.indd 34 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:38

Sprog

Lydsprog

Undertekstsprog

Sprog på tekst-tv

Foretrukket Primært lydsprog

Sekundært lydsprog

Primært undertekstsprog

Sekundært undertekstsprog

Primært tekst-tv-sprog

Sekundært tekst-tv-sprog

Flyt

Underemnerne på menuen CI kan variere, afhængigt af CAM-modellen. (se side 45).

Sprog

Lydsprog

Undertekstsprog

Sprog på tekst-tv

Foretrukket

Enter Afslut

Visning af programinformationer

Når du ser en kanal, kan der muligvis vises ekstra informationer om det aktuelle program.

Tryk på knappen INFO, mens du ser et program.

Programinformationerne vises.

Informationerne vises:

− Spærringsniveau

− Videotype: SD, HD, Radio

− Lydtype: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital

− Eksistens af tekst-tv eller DVB-undertekst

− Lydsprog

➢ Tryk på knappen INFO for at lukke bannerinformationerne.

1 AFDO, 16:9

AFDO, 16:9

Ingen blokke

SD

Engelsk

Undertekst

English

Afslut

21:49 Sat 1 May

Alle kanaler

14:20 - 14:33

Contains video with AFD O; coded frame is 16:9

BN68-01352D-01Dan.indd 35

Dansk - 35

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:39

Brug af menuen DTV

Visning af menuen DTV

Når du har installeret dit antennesystem og tv med tilhørende forbindelser.

Tilslut strømmen, og tænd for tv’et.

Tryk på knappen D.MENU for at vise menuen DTV.

Hovedmenuen vises på skærmen. Til venstre er der fire ikoner: Vejledning, Kanal, Indstillinger og

Sprog.

1 Kanal

Denne menu indeholder fire undermenuer:

Auto-lagring, Manuel lagring, Rediger foretrukne kanaler og

Kanalliste.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen ENTER/OK. Menuen Kanal vises.

Kanal

Auto-lagring

Manuel lagring

Rediger foretrukne kanaler

Kanalliste

1.1 Auto-lagring

Du kan opdatere kanallisten, når tv-stationer tilføjer nye tjenester, eller hvis du flytter dit tv til en anden adresse.

Tryk på knappen ENTER/OK for at vælge Auto-lagring.

Tryk på knappen ENTER/OK igen for at starte søgningen.

Når den er færdig, vises antallet af scannede tjenester.

− Den eksisterende liste med foretrukne kanaler slettes ikke, når kanallisten opdateres.

− Hvis du vil stoppe scanningen, før den er fuldført, skal du trykke på knappen ENTER/OK med Stop valgt.

Hvis signalstatussen er svag, vises meddelelsen

No service found! Ingen tjenester fundet! Kontroller

antennen.

Flyt

Enter

Kanal

Auto-lagring

Manuel lagring

Rediger foretrukne kanaler

Kanalliste

Afslut

Flyt Enter

Auto-lagring

Retur

0%

Fundne servicer: 0 Kanal: -

Start

Retur

1.2 Manuel lagring

Du kan angive en kanal til en fast kanalsøgning.

Kanal

Tryk på knapperne ▲, ▼ eller på talknapperne (0~9) for at vælge en kanal.

De tilgængelige kanaler er 21~68. Den tilhørende frekvens for den valgte kanal indstilles automatisk.

Frekvens

Du kan angive frekvensen (KHz) med talknapperne

(0~9). Hvis du ikke kender den nøjagtige frekvens, skal du følge punkterne herover for at indstille frekvensen automatisk vha. kanalen.

Båndbredde

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en båndbredde.

De tilgængelige båndbredder er 7 og 8 MHz.

Tryk på den røde knap for at starte scanningen for digitale tjenester. Når den er færdig, opdateres kanaler i kanallisten.

Auto-lagring

Manuel lagring

Rediger foretrukne kanaler

Kanalliste

Kanal Frekvens Båndbredde

5 177500 KHz 7 MHz

Flyt

Søg

Kanal

Enter

Manuel lagring

Tilpas Retur

Retur

Du kan indtaste ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.

Du kan ikke udelukkende ændre frekvensen, og når du ændrer en kanal, ændres frekvensen automatisk.

Fortsættes…

Dansk - 36

BN68-01352D-01Dan.indd 36 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:41

1.3 Rediger foretrukne kanaler

Du kan redigere dine foretrukne kanaler med farveknapperne.

I tilstanden DTV kan

OK eller Select anvendes som knappen ENTER/OK.

Tryk på den røde knap i menuen Rediger foretrukne kanaler for at vise alle aktuelt lagrede kanaler.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ til at vælge den ønskede kanal. Tryk på knappen ENTER/OK. Ikonet ““ vises ved siden af den valgte kanal, og kanalen tilføjes til listen med foretrukne kanaler.

Tryk på knappen

ENTER/OK igen for at fortryde.

Vælg alle: Vælger alle kanaler der aktuelt vises.

Vælg ingen: Fravælger alle valgte kanaler.

Visning: Viser aktuelt valgt(e) kanal(er).

Hvis indstillingerne for foretrukne kanaler er færdige.

Tilføj

Du kan anvende denne funktion, når du har valgt en eller flere foretrukne kanaler.

− Tryk på den røde knap i menuen

Rediger foretrukne

kanaler. Se forrige afsnit for at tilføje flere kanaler.

− For at tilføje alle kanaler til listen med foretrukne kanaler skal du trykke på den røde knap.

− For at fjerne alle kanaler skal du trykke på den grønne knap.

Visning: Viser aktuelt valgt(e) kanal(er).

− Tryk på knappen CH LIST for at vise listen med foretrukne kanaler.

Gennummerer

− Tryk i menuen Rediger foretrukne kanaler på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede kanal.

− Tryk på den grønne knap.

Auto-lagring

Manuel lagring

Kanalliste

4

5

1

2

3

1

2

3

Flyt

Flyt

Kanal

Rediger foretrukne kanaler

Enter

BBC TWO

Five

BBC THREE abc1

QVC

BBC TWO

BBC THREE abc1

Retur

Retur

Rediger foretrukne kanaler

Vælg alle Vælg ingen Visning

Flyt

Vælg Retur

Rediger foretrukne kanaler

Tilføj Gennummerer Visning Slet

Pladsen til indtastning af nummeret er tom.

− Indtast det nye kanalnummer. Tryk på ENTER/OK for at gemme eller RETURN for at annullere.

Tryk på knappen ◄ for at slette et indtastet ciffer.

Hvis du indtaster et nummer, der allerede er tildelt til en anden kanal, tildeles nummeret til den valgte kanal, og det tidligere nummer, der var tildelt til den valgte kanal, tildeles til den anden kanal. Med andre ord: De to numre byttes om.

Favoritkanalerne sorteres automatisk i stigende kanalnummerrækkefølge.

Visning

Tryk i menuen Rediger foretrukne kanaler på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, der skal vises.

− Tryk på den gule knap. Viser den aktuelt valgte kanal.

Slet

− Tryk i menuen Rediger foretrukne kanaler på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, der skal slettet fra listen med foretrukne kanaler.

− Tryk på den blå knap. Den valgte kanal og det valgte nummer slettes.

For at sætte en kanal tilbage på listen med foretrukne kanaler skal du se Tilføj.

Fortsættes…

Dansk - 37

BN68-01352D-01Dan.indd 37 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:43

1.4 Kanalliste

Du kan vise en liste med alle kanaler eller dine foretrukne kanaler.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge

Kanalliste, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Du kan også gøre det ved blot at trykke på knappen

CH LIST.

Tryk på den gule knap for at skifte mellem dine foretrukne kanaler og alle kanaler.Dine foretrukne kanaler vises kun, hvis de tidligere er indstillet i menuen

Rediger foretrukne

kanaler (se side 37).

Tryk på den røde eller på den grønne knap for at vise kanallistens forrige eller næste side.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en kanal, der skal finjusteres, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

BBC TWO

1. Test Card ‘M’...

2. BBC TWO

3. Vida003b

4. Vida004b

5. Vida005b

6. Vida006b

7. BBC THREE

30. CBBC Channel

Kanalliste

40. BBC NEWS24

51. BBCi

800 ARD-MHP-DATA

801 ARD-OnLine-K..

802 BBC ONE

803 MDR FERNSE..

804 NDR FERNSEH..

805 Vida002b

Alle kanaler-Alle

806 arte

Foregående side Næste side Foretrukne

Flyt Se Retur

TV

Kanalnummeret, -navnet og -ikonet vises i det øverste venstre hjørne, når du skifter kanal. Kanalnummeret og -navnet vises, hvis kanalen er en af alle kanalerne, og ikonet  vises, hvis kanalen er en af de foretrukne kanaler.

Tryk på den blå knap for at skifte mellem TV, Radio, Data/andet og Alle.

Tryk på knappen

CH LIST for at afslutte kanallisten.

Nu og næste vejledning

2 Vejledning

Denne menu indeholder fire undermenuer:

Nu og næste vejledning, Komplet vejledning, Planlagt-liste og Standardvejledning.

2.1 Nu og næste vejledning / Komplet vejledning

EPG (Electronic Programme Guide) informationerne leveres af tv-stationerne. Programinformationerne kan være tomme eller ikke ajourførte, baseret på de oplysninger der udsendes på en given kanal.

Visningen opdateres dynamisk, så snart der er nye informationer til rådighed.

Nu og næste vejledning

For de seks kanaler, der vises i venstre spalte, vises informationer om det aktuelle og det næste program.

Komplet vejledning

Viser programinformationer, sorteret i segmenter på en time.

Der vises programinformationer for to timer, og der kan rulles fremad eller tilbage i tiden.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge

Nu og næste

vejledning eller Komplet vejledning. Tryk på knappen

ENTER/OK. Den valgte vejledningsmenu vises.

− Tryk på den røde knap for at skifte mellem

Nu og næste

vejledning eller Komplet vejledning.

− Tryk på den grønne knap for at vise listen

Foretrukne

eller

Alle kanaler.

− Tryk på den gule knap for hurtigt at rulle tilbage.

− Tryk på den blå knap for hurtigt at rulle fremad.

Du kan også vise vejledningsmenuen ved blot at trykke på knappen

GUIDE.

For at se et program på EPG-listen skal du trykke på knappen ▲/▼/◄/► for at vælge det ønskede program, og herefter trykke på knappen ENTER/OK.

Hvis det næste program er valgt, vises planlægningen

Flyt

Now

Komplet vejledning Foretrukne

med visning af ur-ikonet. Hvis du trykker på knappen

ENTER/OK igen, annulleres planlægningen, og ur-ikonet forsvinder. Se dette afsnit for detaljerede informationer om planlægning af programmer.

Next

Afslut

Fortsættes…

Dansk - 38

BN68-01352D-01Dan.indd 38 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:44

For at vise programinformationer skal du trykke på knappen ▲/▼/◄/► for at vælge det ønskede program og derefter trykke på knappen INFO.

Informationer, som f.eks. kanalnummeret, programtitlen og forløbet tid, statuslinje og et kort resume af det markerede program, vises i skærmens øverste højre hjørne. Hvis resumeet er langt, vises “…”. Tryk på knappen INFO for at vise hele resumeet.

Der vises seks kanaler. For at rulle mellem kanaler skal du flytte til en kanal med knappen ▲ eller ▼. For at vise sidevis skal du bruge knappen P eller .

Hvis du opretter en liste med programmer, du vil se, skiftes der automatisk kanal til det planlagte program på det planlagte tidspunkt, også selvom du ser et andet program.

Tryk på den røde knap for at tilføje et nyt program.

Menuen til tilføjelse af et program vises, og Kanal er valgt.

Tryk på knapperne ▲/▼ og ENTER/OK for at indstille

ønsket kanal, tid. dato og frekvens. Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du gemme den justerede plan ved at trykke på den røde knap.

Hvis du vil redigere det planlagte program, skal du vælge et program ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ og herefter trykke på den grønne knap. Om nødvendigt kan du vælge et program, der skal slettes, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ og derefter trykke på den blå knap.

Når du ser analogt tv, kan den reserverede DTV-kanal ikke ændres. Kanalen kan kun ændres automatisk til den reserverede kanal, når du ser DTV.

Planlægning af programmer fungerer kun, når tv’et allerede er tændt, og ikke fra standby. Se side 9 for detaljer om automatisk tænd og sluk af tv’et.

Planlagt-liste

Torsdag 22 Apr

2 BBC TWO

Torsdag 22 Apr

2 BBC TWO

15:30 ~ 18:00 En gang

Animal Park

20:00 ~ 21:00 En gang

The Hairy Biker’s

Tilføj program

Flyt

Retur

Rediger Slet

Kanal

Tid

Dato

Frekvens

Planlagt-liste

810 Super RTL

10 : 15 to - - : - -

Thu 03 Mar 2005

Gem

Tilpas Flyt

Annuller

Retur

Du kan forudindstille standardvejledningen.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede mulighed ( Nu/Næste eller Komplet vejledning), og tryk derefter på knappen ENTER/OK. Den valgte indstilling for standardvejledningen vises på menuen EPG, og kanallisten vises.

Vejledning

Nu og næste vejledning

Komplet vejledning

Planlagt-liste

Standardvejledning : Komplet vejledning

Flyt

Enter Retur

Vejledning

Nu og næste vejledning

Komplet vejledning

Planlagt-liste

Standardvejledning : Komplet vejledning

Komplet vejledning

Flyt Enter Retur

BN68-01352D-01Dan.indd 39

Dansk - 39

Fortsættes…

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:46

2.4 Alle kanaler og foretrukne kanaler

I menuen EPG kan du vise alle kanaler eller foretrukne kanaler

Tryk på den grønne knap flere gange for at rulle gennem kanallisten med alle og foretrukne.

Hvis listen med foretrukne kanaler ikke er indstillet:

Listen med foretrukne er tom. Vil du vælge dine

foretrukne nu? vises.

− Vælg Ja. Menuen Rediger foretrukne kanaler vises.

Hvis du vælger Nej, forbliver alle kanaler uændrede.

− Se side 37 for flere detaljer om at redigere de foretrukne kanaler.

Alle kanaler er listen med kanaler, der er blevet scannet i forbindelse med opdatering af kanallisten.

Alle kanaler vises i tilstanden Alle kanaler.

Foretrukne (foretrukne kanaler) er listen, der er indstillet i menuen Rediger foretrukne kanaler (se side 37).

Når der ikke findes kanalinformationer, vises meddelelsen

Ingen data, og du kan ikke skifte kanal, heller ikke når du trykker på knappen

ENTER/OK.

Når meddelelsen Ingen data vises, og du ikke kan

ændre kanalen, skal du trykke kanalnummeret direkte med talknapperne.

Flyt

Vejledning

Nu og næste vejledning

Komplet vejledning

Planlagt-liste

Standardvejledning : Komplet vejledning

Flyt

Enter

Nu og næste vejledning

Retur

Nu

Komplet vejledning Foretrukne

Nu og næste vejledning

Afslut

Favoritlisten er tom. Vil du vælge dine favoritter nu?

Ja Nej

Næste

Til Komplet vejledning Foretrukne Afslut

3 Sprog

Denne menu indeholder fire undermenuer:

Lydsprog, Undertekstsprog, Sprog på tekst-tv og

Foretrukket.

Sprog

Lydsprog

Undertekstsprog

Sprog på tekst-tv

Foretrukket

Flyt

Enter Retur

3.1 Lydsprog / Undertekstsprog / Sprog på tekst-tv

Du kan ændre standardværdien for undertekst-, lyd-, og tekst-tv-sprog.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede menu ( Lydsprog, Undertekstsprog eller

Sprog på tekst-tv), og tryk derefter på knappen ENTER/OK. Mulighederne for den valgte menu vises.

BN68-01352D-01Dan.indd 40

Dansk - 40

Fortsættes…

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:48

3.2 Foretrukket

Denne menu indeholder seks undermenuer:

Primært lydsprog, Sekundært lydsprog, Primært

undertekstsprog, Sekundært undertekstsprog, Primært

tekst-tv-sprog og Sekundært tekst-tv-sprog.

Med brug af denne funktion kan brugere vælge et af sprogene

(

Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Fransk, Walisisk, Gælisk,

Irsk, Dansk, Finsk, Norsk, Spansk, Tjekkisk og Græsk). Det sprog, der vælges her, er standarden, når brugeren vælger en kanal.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede menu ( Primært lydsprog, Sekundært lydsprog, Primært

undertekstsprog, Sekundært undertekstsprog, Primært

tekst-tv-sprog eller Sekundært tekst-tv-sprog), og tryk derefter på knappen

ENTER/OK.Mulighederne for den valgte menu vises.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede mulighed ( Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Fransk,

Walisisk, Gælisk, Irsk, Dansk, Finsk, Norsk, Spansk,

Tjekkisk eller Græsk), og tryk derefter på knappen

ENTER/OK.

Hvis du ændrer sprogindstillingen, ændres sproget for

Lydsprog

Undertekstsprog

Sprog på tekst-tv

Foretrukket

Retur

Primært lydsprog :

Engelsk

Sekundært lydsprog :

Engelsk

Primært undertekstsprog :

Engelsk

Sekundært undertekstsprog :

Engelsk

Primært tekst-tv-sprog :

Engelsk

Flyt

Flyt

Sprog

Enter

Foretrukket

Enter

Foretrukket

Retur

Primært lydsprog :

Engelsk

Lydsprog, Undertekstsprog og Sprog på tekst-tv på menuen Sprog automatisk til det valgte sprog (se side 40).

Lydsprog, Undertekstsprog og Sprog på tekst-

Sekundært lydsprog :

Primært undertekstsprog :

Sekundært undertekstsprog :

German

German

Fransk

Primært tekst-tv-sprog : German

tv på menuen Sprog viser en liste med sprog,

Flyt

Enter Retur

der understøttes på den aktuelle kanal, og valget er fremhævet. Hvis du ændrer denne sprogindstilling, er det nye valg kun gyldigt for den aktuelle kanal. De ændrede indstillinger påvirker ikke indstillingen for Primært lydsprog, Primært undertekstsprog eller Primært

tekst-tv-sprog på menuen Foretrukket.

BN68-01352D-01Dan.indd 41

Dansk - 41

Fortsættes…

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:50

4. Indstillinger

Denne menu indeholder ni undermenuer:

Menugennemsigtighed, Børnespærring, Undertekst,

Underteksttilstand, Lydformat, Digital tekst, Tidszone og

System.

4.1 Menugennemsigtighed

Du kan indstille skærmmenuens gennemsigtighed

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede mulighed ( Høj, Medium, Lav eller Uigennemsigtig), og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

4.2 Børnespærring

Med denne funktion kan du forhindre, at ikke-autoriserede brugere, som f.eks. børn, ser upassende programmer ved hjælp af en fircifret PIN-kode (Personal Identification Number), som brugeren definerer.

Skærmmenuen instruerer dig om, hvorledes du opretter en PINkode (du kan om ønsket ændre den senere).

Angiv din aktuelle fircifrede PIN-kode med talknapperne (0~9). Menuen Børnespærring vises, og

Spærringsniveau er valgt.

Standard-PIN-koden for et nyt tv er 0000.

Hvis du angiver en ugyldig PIN-kode, vises meddelelsen Ugyldig PIN-kode, Prøv igen.

Tryk på knappen ENTER/OK. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede spærringsniveau, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Hvis du vil ændre PIN-kode, skal du trykke på knappen

▲ eller ▼ for at vælge Skift PIN og derefter trykke på knappen ENTER/OK.

− Angiv din nye PIN-kode med talknapperne (0~9).

Bekræft ny PIN vises

− Gentag din nye PIN-kode som bekræftelse med talknapperne (0~9). Meddelelsen Din PIN-kode er

ændret korrekt vises.

➢ Hvis du glemmer din PIN-kode, skal du trykke på fjernbetjeningens knapper i følgende rækkefølge, der nulstiller PIN-koden til 0-0-0-0: POWER (Fra)MUTE

824POWER (Til).

.. Angiv PIN Retur

Skift PIN

Angiv ny PIN

Indstillinger

Menugennemsigtighed : Medium

Børnespærring

Undertekst : Til

Underteksttilstand : Normal

Lydformat : PCM

Flyt

Enter Retur

Indstillinger

Menugennemsigtighed : Medium

Børnespærring

Undertekst :

Medium

Lav

Til

Underteksttilstand : Normal

Lydformat : PCM

Flyt

Enter Retur

Indstillinger

Menugennemsigtighed : Medium

Børnespærring

Undertekst : Til

Underteksttilstand : Normal

Lydformat : PCM

Flyt

Enter Retur

Angiv PIN

Børnespærring

.. Angiv PIN Retur

BN68-01352D-01Dan.indd 42

Dansk - 42

Fortsættes…

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:52

4.3 Undertekst / Underteksttilstand / Lydformat / Digital tekst

Du kan anvende forskellige indstillinger til indstilling af dine personlige præferencer.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede menu ( Undertekst, Underteksttilstand, Lydformat eller

Digital tekst), og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Mulighederne for den valgte menu vises.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Undertekst: Til / Fra

Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen SUBTITLE på fjernbetjeningen.

Underteksttilstand: Normal (grundlæggende undertekst) /

Svært at høre (undertekst til hørehæmmede personer)

Hvis det program, du ser, ikke understøtter funktionen

Svært at høre, aktiveres Normal automatisk, selvom du vælger tilstanden Svært at høre.

Lydformat

Du kan kun høre Dolby Digital-lyd gennem en audioreceiver, der er tilsluttet med et optisk kabel. Du kan kun høre PCMlyd gennem hovedhøjttaleren.

Når lyden udsendes fra såvel hovedhøjttaleren og audioreceiveren, kan der forekomme lydekko pga. forskelle i dekodningshastigheden i hovedhøjttaleren og audioreceiveren. I dette tilfælde skal du afbryde for hovedhøjttaleren.

Selvom du har valgt PCM eller Dolby Digital i Lydformat, og indgangssignalerne er i PCM- og Dolby Digitalformat, anvendes indgangsformatet uanset indstillingen.

Hvis indgangssignalerne ikke er nogen af disse, anvendes indstillingen ikke.

Digital tekst: Aktiver / Deaktiver (kun i Storbritannien)

Hvis programmet udsendes med digital tekst, er denne funktion aktiveret.

Menugennemsigtighed : Medium

Børnespærring

Undertekst

Underteksttilstand : Normal

Lydformat

Menugennemsigtighed : Medium

Børnespærring

Underteksttilstand : Normal

Flyt

Undertekst

Lydformat

Flyt

Undertekst

Lydformat

Indstillinger

: Til

: Til

Retur

Menugennemsigtighed : Medium

Børnespærring

Underteksttilstand : Normal

Flyt

: PCM

Enter

Indstillinger

: PCM

Enter

Indstillinger

: Til

: PCM

Enter

Retur

Retur

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)?

En international standard for datakodningssystemer, der anvendes i multimedier og hypermedier. Dette er på et højere niveau end MPEG-systemet, der omfatter datakædning af hypermedier, som f.eks. stillbilled-, tegntjeneste-, animations-, grafik- og videofiler samt multimediefiler. MHEG er en brugerinteraktionsteknologi på kørselstidspunktet og anvendes i forskellige områder, herunder VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic

Commerce), fjernundervisning, telekonferencer, digitale biblioteker og netværksspil.

4.4 Tidszone (kun i Spanien)

Du kan vælge den tidszone, der passer med det sted, hvor du befinder sig.

Digital tekst

Indstillinger

: Aktiver

Denne menu er kun aktiveret, når du vælger et land, hvor tidszone understøttes.

Tidszone

System

Flyt

Enter Retur

BN68-01352D-01Dan.indd 43

Dansk - 43

Fortsættes…

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:55

4.5 System

Denne menu indeholder fem undermenuer:

Produktinformation, Signalinformation, Softwareopgradering,

Fælles interface og Nulstil.

Produktinformation

Du kan vise dine produktinformationer. I tilfælde af service eller reparation skal du kontakte en autoriseret Samsungforhandler.

Tryk på knappen ENTER/OK, når Produktinformation er valgt. Menuen med produktinformationer vises.

Softwareversion / Firmwareversion

Signalinformation

Du kan få informationer om signalets status.

Tryk på knappen ENTER/OK, når Signalinformation er valgt. De tekniske informationer for signalets status vises.

Service / Service-id / Multiplex / Netværk /

Fejlbitniveau / Signalstyrke

Softwareopgradering (Option)

For at holde dit produkt ajourført med nye digitale tvfunktioner udsendes softwareopgraderinger periodisk som en del af det almindelige tv-signal. Det detekterer automatisk disse signaler og viser banneret vedr. softwareopgradering.

Du får mulighed for at installere opgraderingen.

Softwareinformation

Tryk på knappen ENTER/OK, hvorefter den aktuelle softwareversion vises. For at vise informationer om softwareversionen skal du trykke på knappen

ENTER/

OK igen.

Manuel opgradering

Tryk på knappen

ENTER/OK for at søge efter ny software fra de tv-kanaler, der aktuelt sender.

Opgradering i Standby-tilstand: Til / Fra

Tryk på knappen ENTER/OK. For at fortsætte softwareopgraderingen med strømmen tændt skal du vælge Til ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

45 minutter efter enheden går i standby, udføres automatisk en manuel opgradering. Da strømmen til enheden er tændt internt, tændes plasmaskærmen muligvis en anelse. Dette fænomen kan fortsætte i mere end en time, indtil softwareopgraderingen er udført.

Digital tekst

Tidszone

System

Indstillinger

: Aktiver

Flyt

Enter

System

Produktinformation

Signalinformation

Softwareopgradering

Fælles interface

Nulstil

Retur

Flyt

Enter Retur

Produktinformation

Softwareversion: T_BDXPDEU00_0710

Firmwareversion: T_STDEU7_102c

Retur

Signalinformation

Service: ?

Service-id: 0000

Multiplex: ? (TSID 0000,ONID 0000)

Netværk: ? (ID 0000)

Bitfejlniveau: 10

Signalstyrke: 0

Retur

Softwareopgradering

Oplysninger om software

Manuel opgradering

Opgradering i Standby-tilstand : Til

Flyt

Enter Retur

BN68-01352D-01Dan.indd 44

Dansk - 44

Fortsættes…

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:57

Fælles interface

Installation af CI-kortet

a. Køb CI CAM-modulet hos din nærmeste forhandler eller pr. telefon.

b. Sæt CI-kortet i CAM’et i pilens retning, indtil det passer.

c. Isæt CAM’et med CI-kortet installeret i CI-slotten.

Isæt CAM-et i pilens retning helt op til enden, så det er parallelt med slotten.

d. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.

Du kan installere CAM’et når som helst, uanset

Type: CA

Retur

Programinfo

Producent: Canal Plus

Info: Top Up TV

CI-menu

om tv’et er tænd t eller slukket.

Programinformationer.

Dette indeholder informationer om CAM’er, der er sat i

CI-slotten og viser disse.

− Tryk på knappen ENTER/OK for at vise informationer om dit program.

Menuen CI

Denne hjælper brugeren med at vælge et emne på den

Flyt Enter

CAM-understøttede menu.

− Tryk på knappen ENTER/OK. Mulighederne for den valgte menu vises.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Vælg CI-menuen baseret på menuen Pc-kort.

Nulstil

Du kan nulstille de gemte værdier til fabriksstandarderne.

Nulstil-handlingen sletter alle kanalinformationer og brugervalg og indstiller alle værdier til deres fabriksværdier.

Tryk på knappen

ENTER/OK, når Nulstil er valgt. Angiv

PIN vises.

Angiv din aktuelle fircifrede PIN-kode med talknapperne

(0~9). Der vises en advarselsmeddelelse. All values will be reset by pressing the coloured buttons rød, grøn, gul og blå) i rækkefølge.

Standard-PIN-koden på et nyt tv er “0-0-0-0”.

Når PIN-koden ændres i Child Lock

(Børnespærring), ændres PIN-koden for nulstilling automatisk.

Når nulstilling er færdig, anvendes DTV Plug & Play

(DTV Auto-lagring, Tidszone (afhængigt af landet),

Tidsindstilling) og afslutter den digitale tv-tilstand uden at

ændre til analog tv-tilstand. (Se side 11)

Afslut

ADVARSEL: Alle kanalindstillinger og brugervalg mistes, og der vendes tilbage til fabriksindstillingerne. Det anbefales kun at nulstille, hvis du oplever alvorlige problemer.

Retur

Nulstil

BN68-01352D-01Dan.indd 45

Dansk - 45

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:58

Hvad er Anynet+?

Anynet+ er et AV-netværkssystem, der muliggør en brugervenlig AV-brugerflade ved at styre alle tilsluttede AV-enheder via menuen Anynet+, når der AV-enheder fra Samsung Electronics tilsluttes.

Tilslutning af Anynet+ enheder

Anynet+ systemet understøtter kun AV-enheder, der understøtter Anynet+.

Kontrollér, om der findes et Anynet+ mærke på den AV-enhed, der skal tilsluttes til tv’et.

For at tilslutte direkte til tv’et

TV

Anynet+ enhed 1 Anynet+ enhed 2 Anynet+ enhed 3

Tilslut stikkene [HDMI 1], [HDMI

2] eller [HDMI 3] på tv’et til HDMI

OUT-stikket på den tilhørende

Anynet+ enhed med et HDMIkabel.

HDMI 1.3-kabel

HDMI 1.3-kabel

HDMI 1.3-kabel

TV

Anynet+ enhed 1 Anynet+ enhed 2

HDMI 1.3-kabel

Hjemmebiograf

HDMI 1.3-kabel

Anynet+ enhed 3

For at tilslutte til en hjemmebiograf

1 Tilslut stikkene [HDMI 1],

[HDMI 2] eller [HDMI 3] på tv’et til HDMI OUT-stikket på den tilhørende Anynet+ enhed med et HDMI-kabel.

2 Tilslut HDMI IN-stikket på hjemmebiografen og

HDMI OUT-stikket på den tilhørende Anynet+ enhed med et HDMI-kabel.

HDMI 1.3-kabel

Optisk kabel

HDMI 1.3-kabel

➢ Tilslut kun det optiske kabel mellem [Digital Audio Out (Optical)] på dit tv og den digitale lydindgang på modtageren.

Tilslut kun én modtager.

Du kan lytte til 5.1 kanals lyd gennem hjemmebiografens højttalere. Ellers kan du i andre tilfælde lytte til 2 kanals stereolyd. Husk at tilslutte Digital Audio IN (optisk) på hjemmebiografen korrekt til tv’et for at lytte til tv-lyden gennem hjemmebiografen. Men du kan ikke høre lyd fra BD-optageren, der sendes til hjemmebiografen via tv’et, i 5.1 kanals lyd, fordi tv’ets udgang kun er 2 kanals stereolyd. Se i brugervejledningen til hjemmebiografen.

➢ Du kan tilslutte en Anynet+ enhed med HDMI-kablet. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke

Anynet+ funktioner.

Anynet+ fungerer, når AV-enheden, der understøtter Anynet+, er i standby eller er tændt.

Anynet+ understøtter op til i alt 8 enheder.

Dansk - 46

BN68-01352D-01Dan.indd 46 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:00:59

Indstilling af Anynet+

Følgende indstillinger anvendes til Anynet+ funktioner.

Brug af funktionen Anynet+

1 Tryk på knappen Anynet+.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

2 Tryk på knappen ENTER/OK for at vælge Anynet+ (HDMI-

CEC), og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Til, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) aktiveres.

Hvis du vælger Fra, deaktiveres funktionen Anynet+ (HDMI-CEC).

Når funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) er deaktiveret, er alle

Anynet+ relaterede muligheder deaktiveret.

TV P 1

Se tv

Vælg enhed

Optag

Menu på enhed

Brug af enhed

Modtager : Fra

Flyt

Indstillinger

Enter

Retur

Indstillinger

Anynet+ (HDMI-CEC)

Automatisk slukning,

: Off

Fra

: Off

Til

Searching Connections

Sådan slukkes for en Anynet+ enhed, når der er slukket for tv’et

Flyt Enter Retur

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Automatisk slukning, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Til, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Funktionen Automatisk slukning aktiveres.

Hvis du vælger Fra, deaktiveres funktionen Automatisk slukning.

Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Indstillinger

Anynet+ (HDMI-CEC)

Automatisk slukning,

Søger tilslutninger

Flyt

: Til

: Off

Enter

Til

Retur

Indstillingen til valg af enhed på tv’ets fjernbetjening skal indstilles til TV for at bruge funktionen Anynet+.

Hvis du indstiller Automatisk slukning til Til afbrydes tilsluttede eksterne enheder også, når du slukker for tv’et. Hvis en enhed optager, slukkes denne dog ikke.

Scanning af og skift mellem Anynet+ enheder

1 Tryk på knappen Anynet+.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Vælg enhed, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en bestemt enhed, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Der skiftes til den valgte enhed.

4 Hvis du ikke kan finde en ønsket enhed, skal du trykke på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Søger tilslutninger og derefter trykke på knappen ENTER/OK.

Meddelelsen

Konfigurerer Anynet+ tilslutning vises. Når søgningen er færdig, vises de tilsluttede enheder på menuen Anynet+.

Skift mellem de valgte enheder kan tage op til to minutter. Du kan ikke annullere skift-handlingen.

Den tid, der kræves til at scanne efter enheder, bestemmes af antallet af tilsluttede enheder.

Antallet af fundne enheder vises ikke, når scanningen efter enheder er færdig.

TV P 1

Se tv

Vælg enhed

Optag

Menu på enhed

Brug af enhed

Modtager : Fra

Indstillinger

Flyt

Retur

Enter

Anynet+ (HDMI-CEC)

Automatisk slukning,

Søger tilslutninger

Indstillinger

DVDR1

DVDR2

DVD1

DVD2

: Til

: Til

Selvom tv’et automatisk scanner efter enheder, når der

Flyt Enter Retur

tændes for det med knappen POWER, vises enheder, der derfor menuen Søger tilslutninger for at søge efter enheder.

Hvis du har valgt en ekstern indgangstilstand ved at trykke på knappen SOURCE, kan du ikke bruge funktionen Anynet+. Sørg for at skifte til en Anynet+ enhed med knappen Anynet+.

Dansk - 47

BN68-01352D-01Dan.indd 47 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:00

Menuen Anynet+

Menuen Anynet+ ændres, afhængigt af typen og statussen på de Anynet+ enheder, der er tilsluttet til tv’et.

Se tv

Vælg enhed

Optag

Menuen Anynet+ Beskrivelse

Skifter fra Anynet+ til tv-tilstand.

Dit tv tilsluttes til den tilhørende enhed.

Starter en optagelse. (Denne menu fungerer kun ved en enhed, der understøtter optagelse.)

Menu på enhed

Brug af enhed

Modtager

Indstillinger

Viser menuen på den tilsluttede enhed.

Eksempel. Når der er tilsluttet en dvd-optager, vises dvdoptagerens titelmenu.

Viser afspillekontrolmenuen på den tilsluttede enhed.

Eksempel. Når der er tilsluttet en dvd-optager, vises dvdafspillerens afspillekontrolmenu.

Lyden udsendes gennem modtageren.

Du kan indstille vilkårene for brug af Anynet+.

Tilgængelige tv-fjernbetjeningsknapper i tilstanden Anynet+

Enhedstype

Anynet+ enhed

Brug

Når der skiftes til enheden, vises den pågældende enheds menu på skærmen.

Når der skiftes til enheden under afspilning af en fil

Tilgængelige knapper

Talknapper

▲/▼/◄/►/ ENTER/OK-knapper

Farveknapper

Knappen

EXIT

◄◄ (Baglæns søgning)

►► (Søgning fremad)

(Stop)



(Afspilning/Pause)

Enhed med indbygget tuner

Når der skiftes til enheden, når du ser et tv-program

Knappen CH ▲/▼

Lydenhed

Når modtageren aktiveres

Knappen

VOL +/-

Knappen

MUTE

Anynet+ funktionerne fungerer kun, når fjernbetjeningen er indstillet til tv.

Knappen REC fungerer kun i en status, hvor der kan optages.

Du kan ikke styre Anynet+ enheder med knapperne på siden af tv’et. Du kan kun styre Anynet+ enheder med tv’ets fjernbetjening.

Tv-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke under visse omstændigheder. Er det tilfældet, skal du vælge Anynet+ enheden igen.

Anynet+ funktionerne fungerer ikke med produkter fra andre producenter.

I tilstanden Anynet+ fungerer farveknapperne muligvis ikke korrekt.

Funktionen af ◄◄, ►► kan variere, afhængigt af enheden.

Optagelse

Du kan optage en tv-udsendelse med en optager.

Tryk på knappen REC.

Optagelsen starter. (Kun når en Anynet+ kompatibel optageenhed er tilsluttet.)

Det aktuelle tv-program optages i statussen Ser tv. Hvis du ser video fra en anden enhed, optages videoen fra denne enhed.

Du kan også optage fra kilden ved at vælge Record, når du har trykket på knappen Anynet+.

Inden optagelse skal du kontrollere, om antennestikket er tilsluttet korrekt til optageenheden.

Se dens brugervejledning vedrørende tilslutning af antennen til optageenheden.

Dansk - 48

BN68-01352D-01Dan.indd 48 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:01

Aflytning via en modtager

Du kan høre lyden via en modtager i stedet for tv-højttalerne.

1 Tryk på knappen Anynet+.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Receiver, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Til, og tryk derefter på knappen ENTER/OK.

Du kan nu høre lyden gennem modtageren.

3 Tryk på knappen EXIT for at afslutte.

Når modtageren er indstillet til Til, kan du lytte til tv-lyden gennem 2 kanals modtageren.

TV P 1

Se tv

Vælg enhed

Optag

Menu på enhed

Brug af enhed

Modtager : Til

Indstillinger

➢ Hvis modtageren udelukkende er en hjemmebiograf (der kun understøtter lyd), vises den muligvis ikke i enhedslisten.

Flyt

Afslut

Enter

Først når du har tilsluttet det optiske stik på tv’et korrekt til modtageren, fungerer modtageren.

I tilfælde af indhold med copyrightproblemer fungerer aflytning via receiveren muligvis ikke korrekt.

➢ Ved aflytning gennem modtageren er der begrænsninger for brug af PIP og lydrelaterede menuer.

Kontrolpunkter inden du anmoder om service

Symptom

Anynet+ fungerer ikke.

Jeg vil starte Anynet+.

Jeg vil afslutte Anynet+.

Meddelelsen Tilslutter til

Anynet+ enhed... vises på skærmen.

Løsning

■ Kontrollér, om enheden er en Anynet+ enhed. Anynet+ systemet understøtter kun Anynet+ enheder.

■ Tilslut kun én modtager.

■ Kontrollér, om Anynet+ enhedens netledning er tilsluttet korrekt.

■ Kontrollér Anynet+ enhedens video/lyd/HDMI 1.3-kabeltilslutninger.

■ Kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til i indstillingsmenuen Anynet+.

■ Kontroller, om tv’ets fjernbetjening er i tilstanden TV.

■ Kontroller, om det er en fjernbetjening, der ikke understøtter Anynet+.

■ Anynet+ fungerer ikke i en bestemt situation. (Ved søgning efter kanaler)

■ Når du tilslutter eller fjerner HDMI 1.3-kablet, skal du huske at søge efter enheder igen eller genstarte dit tv.

■ Kontroller, om funktionen Anynet+ på Anynet+ -enheden er aktiveret.

■ Kontrollér, om Anynet+ enheden er tilsluttet korrekt til tv’et, og kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til i menuen

Indstillinger for Anynet+.

■ Tryk på knappen TV på tv’ets fjernbetjening for at skifte til tv. Tryk derefter på knappen Anynet+ for at vise menuen derefter den ønskede menu.

Anynet+, og vælg

■ Vælg Se tv på menuen Anynet+.

■ Tryk på knappen SOURCE på tv’ets fjernbetjening, og vælg en ikke-Anynet+ enhed.

■ Tryk på en af følgende CH, CH LIST, PRE-CH, for at skifte til tilstanden TV. (Bemærk, at kanalknappen kun fungerer, når der ikke er tilsluttet en Anynet+ enhed med indbygget tuner.)

■ Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.

■ Brug fjernbetjeningen, når Anynet+ indstillingerne eller skiftet til visningstilstand er udført.

Anynet+ enheden afspiller ikke.

Tv-programmet kan ikke optages.

■ Du kan ikke bruge afspillefunktionen, når Plug & Play er i gang.

Den tilsluttede enhed vises ikke. ■ Kontrollér, hvorvidt enheden understøtter Anynet+ funktioner.

■ Kontrollér, hvorvidt HDMI 1.3-kablet er tilsluttet korrekt.

■ Kontroller, om <Anynet+ (HDMI-CEC)> er indstillet til i indstillingsmenuen Anynet+.

■ Søg efter Anynet+ enheder igen.

■ Du kan kun tilslutte en Anynet+ enhed med HDMI 1.3-kablet. Visse

HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+ funktioner.

■ Kontroller, om antennestikket på optageenheden er tilsluttet korrekt.

Tv-lyden udsendes ikke gennem modtageren.

■ Tilslut det optiske kabel mellem tv’et og modtageren.

Dansk - 49

BN68-01352D-01Dan.indd 49 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:01

Tekst-tv-funktion

(afhængigt af modellen)

De fleste tv-kanaler tilbyder tekstinformationer via tekst-tv.

Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Herudover kan du vælge forskellige indstillinger, der passer til dine ønsker, vha. fjernbetjeningen.

Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.

1

TV/DTV

Afslut tekst-tv-visning (afhængigt af model)

2

(indeks)

Anvendes til at vise indekssiden når som helst, du ser tekst-tv.

3

(tekst-tv til/bland)

Tryk for at aktivere tekst-tv-tilstand efter valg af kanal med tekst-tv. Tryk to gange for at overlappe tekst-tv med det aktuelle tv-billede.

(størrelse)

4

Tryk for at vise bogstaver i dobbelt størrelse af skærmens

øverste halvdel. Tryk på den igen for at vise skærmens

nederste halvdel.

5

Tryk på den igen for at vise den normale skærm.

(tilstand).

Tryk for at vælge tekst-tv-tilstand (LIST/FLOF).

Hvis du trykker på den i LIST-tilstand, skifter den til Listlagringstilstand.

I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-tv-siden med knappen

(Gem).

6

(underside)

Anvendes til at vise tilgængelige undersider.

7

(side op)

Anvendes til visning af næste tekst-tv-side.

8

(side ned)

Anvendes til visning af forrige tekst-tv-side.

9

(annuller)

Anvendes til at vise tv-udsendelsen ved søgning efter en side.

0

(afslør)

Anvendes til at vise skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.

!

Farvede knapper (rød/grøn/gul (blå)

Hvis en sendestation anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den ønskede knap. Siden vises med anden farvekodet information,

@

# som kan vælges på samme måde.

For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på den tilsvarende farveknap.

(hold)

Anvendes til at “holde” visningen af en given side, hvis den valgte side er kædet med flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortsætte.

(gem)

Anvendes til at lagre tekst-tv-sider.

Du kan ændre tekst-tv-sider ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

Fortsættes…

Dansk - 50

BN68-01352D-01Dan.indd 50 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:04

Tekst-tv-siderne er inddelt i seks kategorier:

Område Indhold

C

D

A

B

E

F

Valgt sidenummer.

Tv-stationens navn

Aktuelt sidenummer eller søgestatus

Dato og klokkeslæt.

Tekst.

Statusinformationer.

FASTEXT-information.

Tekst-tv-information er ofte vist over flere sider i rækkefølge, som du har adgang til ved at:

Indtaste sidenummeret

Vælge et emne på en liste

ælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)

Tryk på knappen TV/DTV for at forlade tekst-tv-skærmen.

BN68-01352D-01Dan.indd 51

Dansk - 51

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:06

Specifikationer for vægbeslag (VESA)

Installer dit vægbeslag på en robust, lodret væg.

Ved fastgøring på andre byggematerialer skal du kontakte din nærmeste forhandler.

Hvis det installeres i loftet eller på en skrå væg, kan det falde ned og medføre alvorlige personskader.

Produktfamilie tomme

23 ~ 26

32 ~ 40

46 ~ 52

VESA-spec. (A * B)

200 * 100

200 * 200

600 * 400

Standardskrue

M4

M6

Mængde

LCD-tv

4

57

M8

PDP-tv

57 ~ 70

80 ~

42 ~ 58

70

63

800 * 400

1400 * 800

600 * 400

800 * 400

Intet VESA

M8

4

6

80 ~ 1400 * 800 4

Vi leverer standarddimensioner til vægmontering, som vist i tabellen herover.

Når du køber vores vægmonteringsbeslag, medfølger en detaljeret installationsvejledning og alle nødvendige dele til samlingen.

Brug ikke skruer, der er længere end standarddimensionen, da lange skruer kan medføre skade inde i tv’et.

For vægbeslag, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer, kan skruernes længde variere, afhængigt af deres specifikationer.

Brug ikke skruer, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer.

Fastgør ikke skruerne for stramt, da dette kan beskadige produktet eller medføre, at produktet falder ned og forårsager personskade. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne skader.

Samsung er ikke ansvarlig for produktbeskadigelse eller personskade, når et ikke-VESA- eller et ikke-specificeret vægbeslag anvendes, eller hvis forbrugeren undlader at følge instruktionerne vedr. produktets installation.

Vores 57” og 63”-modeller overholder ikke VESA-specifikationerne. Du skal derfor bruge vores særlige vægmonteringsbeslag til denne model.

Overskrid ikke en hældning på 15 grader, når du monterer dette tv.

Installér ikke dit vægmonteringssæt mens dit tv er tændt.

Det kan medføre personskade pga. elektrisk stød

Dansk - 52

BN68-01352D-01Dan.indd 52 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:07

Indstilling af fjernbetjeningen

Når den er indstillet korrekt, kan din fjernbetjening fungere i fem forskellige tilstande. TV, videobåndoptager, kabel, dvd eller set-top-boks. Ved at trykke på den tilsvarende knap på fjernbetjeningen kan du skifte mellem disse tilstande og styre udstyr efter dit eget ønske.

Fjernbetjeningen er muligvis ikke kompatibel med alle dvd-afspillere, videobåndoptagere, kabelbokse og set-top-bokse.

Indstilling af fjernbetjeningen til styring af din videobåndoptager.

1 Sluk for videobåndoptageren.

2 Tryk på knappen VCR på tv’ets fjernbetjening.

3 Tryk på knappen SET på tv’ets fjernbetjening.

til mærket for din videobåndoptager, der findes på side 55 i denne vejledning. Sørg for at trykke kodens tre tal, også selvom det første tal er et “0”. (Hvis derfindes flere koder: Start med den første.) bør tænde, hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt.

Hvis din videobåndoptager ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3 og 4, men prøve med en af de andre koder, der findes til mærket for din videobåndoptager. Hvis der ikke findes nogle koder: Prøv alle videobåndoptagerkoder fra 000 til 080.

Bemærkning om brug af fjernbetjeningstilstande: Videobåndoptager

Når din fjernbetjening står på tilstanden VCR, styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken på dit tv.

Indstilling af fjernbetjeningen til styring af din kabelboks.

1 Sluk for kabelboksen.

2 Tryk på knappen CABLE på tv’ets fjernbetjening.

3 Tryk på knappen SET på tv’ets fjernbetjening.

4 Brug talknapperne på fjernbetjeningen, og tryk den trecifrede kode til mærket for din kabelboks, der findes på side 56 i denne vejledning.

Sørg for at trykke kodens tre tal, også selvom det første tal er et

“0”. (Hvis der findes flere koder: Start med den første.)

5 Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen.

Din kabelboks bør tænde, hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt.

Hvis din kabelboks ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3 og 4, men prøve med en af de andre koder til mærket for din kabelboks. Hvis der ikke findes nogle koder: Prøv alle kabelbokskoder fra 000 til 046.

Bemærkning om brug af fjernbetjeningstilstande: Kabelboks

Når din fjernbetjening står på tilstanden CABLE, styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken på dit tv.

BN68-01352D-01Dan.indd 53

Dansk - 53

Fortsættes…

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:08

Indstilling af fjernbetjeningen til styring af din dvd-afspiller.

1 Sluk for dvd-afspilleren.

2 Tryk på knappen DVD på tv’ets fjernbetjening.

3 Tryk på knappen SET på tv’ets fjernbetjening.

4 Brug talknapperne på fjernbetjeningen, og tryk den trecifrede kode til mærket for din dvd-afspiller, der findes på side 57 i denne vejledning. Sørg for at trykke kodens tre tal, også selvom det første tal er et “0”. (Hvis der findes flere koder: Start med den første.)

5 Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen.

Din dvd-afspiller bør tænde, hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt.Hvis din dvd-afspiller ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3 og 4, men prøve med en af de andre koder, der findes til mærket for din dvd-afspiller. Hvis der ikke findes nogle koder: Prøv alle koder fra 000 til 141.

Bemærkning om brug af fjernbetjeningstilstande: DVD

Når din fjernbetjening står på tilstanden DVD, styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken på dit tv.

Indstilling af fjernbetjeningen til styring af din set-top-boks.

1 Sluk for set-top-boksen.

2 Tryk på knappen STB på tv’ets fjernbetjening.

3 Tryk på knappen SET på tv’ets fjernbetjening.

kode til mærket for din set-top-boks, der findes på side 56 i denne vejledning. Sørg for at trykke kodens tre tal, også selvom det første tal er et “0”. (Hvis der findes flere koder: Start med den første.)

5 Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen.

Din set-top-boks bør tænde, hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt.Hvis din set-top-boks ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3 og 4, men prøve med en af de andre koder, der findes til mærket for din set-top-boks. Hvis der ikke findes nogle koder: Prøv alle koder fra 000 til 074.

Bemærkning om brug af fjernbetjeningstilstande: Set-top-boks

Når din fjernbetjening står på tilstanden stadig lydstyrken på dit tv.

STB, styrer lydstyrkeknapperne

BN68-01352D-01Dan.indd 54

Dansk - 54

Fortsættes…

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:10

Koder for fjernbetjening

JCL

KENWOOD

KLH

LIOYD

LOGIK

LXI

JVC

MAGNAVOX

MARANTZ

MARTA

KONIA

ORION

MEI

MEMOREX

MGA

MIDLAND

MINOLTA

Videobåndoptager

Mærke

SAMSUNG

ADMIRAL

AIWA

AKAI

AUDIO DYNAMICS

BELL&HOWELL

BROKSONIC

CANDLE

CANON

CITIZEN

COLORTYME

CRAIG

CURTIS MATHES

DAEWOO

DB

DIMENSIA

DYNATECH

ELECTROHOME

EMERSON

FISHER

FUNAI

GENERAL ELECTRIC

GO VIDEO

LG (Goldstar)

HARMAN KARDON

HITACHI

INSTANT REPLAY

JC PENNEY

Kode

000 001 002 003 004 005 077 078 079

020

025

004 027 032

007 026

018

022

002 003 006 008 015 055

021 056

002 003 006 008 015 055

007

002 024

002 007 008 017 021 025 056 064 066

003 010 011 012 013 014 015 016

007 026

017

025

034

001 003 006 021 022 025 030 032 034

040 047 050 052 060 063 065 066 067

069 073

018 024 028 029 048 051 061

025

002 005 017 021 056

002

006 007 008 009 010

007

019 025 041 042 074

021

002 007 018 019 021 026 037 041

054 056

007 008 018 021 026 037

007 008 018 026 037

070

025

038

025

081 082 083

021 056 059

007 008 018 021 026 037 062

006

036

073 074 075 076

021

006 021 024 025

034

005

019 041 075

SANSUI

SANYO

SCOTT

SEARS

SHARP

SHIMTOM

SIGNATURE

SONY

SYLVANIA

SYMPHONIC

TANDY

TASHIKA

TATUNG

TEAC

TECHNICS

TEKNIKA

TMK

TOSHIBA

TOTEVISION

UNITECH

VECTOR RESEARCH

VICTOR

VIDEO CONCEPTS

VIDEOSONIC

WARDS

Mærke

MærkeMITSUBISHI

MONTGOMERY WARD

MTC

MULTITECH

NEC

OPTIMUS

PANASONIC

PENTAX

PENTEX RESEARCH+

PHILCO

PHILIPS

PIONEER

PORTLAND

PROSCAN

QUARTZ

QUASAR

RADIO SHACK/

REALISTIC

RCA

YAMAHA

ZENITH

Kode

019 034 041 046

020

002 025

002 005 025 038

007 008 018 026 037 062 064

020

021 056 071 072

019 041 075

008

021 056 059

021 080

019 026 039 053

015 049 055

017

018

021 056

006 018 020 021 024 025 029 034

048 056

002 017 019 021 035 041 043 057

068 076

026

018 024

003 047 052 067

006 018 019 024 028 029 041 048 051

020 034 045 015

027 033 038 058

025

027 033 044

021 025 056 059

025

018 025

006

037

025 037 068

021

006 021 025 031

066

003 019 029 051 052

002 006

002

007 026

026

007 026

002

002 003 006 019 020 021 024 025 034

038 041

007 008 018 026 037

023 027 033

Fortsættes…

Dansk - 55

BN68-01352D-01Dan.indd 55 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:11

KABELBOKS

Mærke

SAMSUNG

GI

HAMLIN

HITACHI

JERROLD

MACOM

MAGNAVOX

OAK

PANASONIC

PHILIPS

PIONEER

RCA

REGAL

Kode

000 001 002 003 004 005 006 007

041

003 024 031

025 030

038 039

025 030

019 023 028

026

003 022 027 037 044

019 021 023 028

004 018 020 044

014 022 040

003

SAMSUNG SET-TOP-BOKS

Produkt

Ground wave set-top-boks

KABEL-SET-TOP-BOKS

Satellit-set-top-boks

Kode

000 001 002 008 013

000 004 008 013

000 003 008 013

SET-TOP-BOKS

Mærke

ALPHASTAR

ANAM

CHANNEL MASTER

CROSSDIGITAL

CHAPARRAL

DIRECT TV

DAEWOO

DISH NETWORK SYSTEM

DISHPRO

DRAKE

DX ANTENNA

ECHOSTAR

EXPRESSVU

GOI

GE

GENERAL INSTRUMENT

HTS

HOME CABLE

HITACHI

HUGHES NETWORK

IQ

IQ PRISM

JANEIL

JERROID

JVC

Kode

023

043

018 034

019

035

015 016 017 019 022 045 060

061 062 065 066 067 068

074

069 070

069

018 024 032

027

025 069 070 071

069

069

065

046 047 048 063 064

069

056

022

015 017

020

020

059

063

069 070

Mærke

REGENCY

SA

SCIENTIFIC ATLAN

SPRUCER

STARGATE 2000

SYLVANIA

TEXSCAN

TOCOM

UNIVERSAL

VIEWSTAR

WARNER AMEX

ZENITH

Mærke

LG (Goldstar)

MAGNAVOX

MEMOREX

MOTOROLA

MACOM

MITSUBISHI

NEXT LEVEL

PHILIPS

PRIMESTAR

PANASONIC

PAYSAT

PROSCAN

RCA

RADIOSHACK

REALISTIC

STS

STAR TRAK

SKY

SKY LIFE

SHACK

STAR CHOICE

SONY

TOSHIBA

ULTIMATE TV

UNIDEN

ZENITH

022

036

016

016

Kode

015 023

042 043

042 043

032

033 034

019 021 023 028

046

017 029 035 037 045

Kode

044 073

016 021 036 038 039 040 041 042

016

064

018

015

047 048 064

015 016 017 021 033 036 038 039

040 041 042 067

046 049 050 063

058 059 061 062

016

065 066

051 052 053 065 066

064

057

020 027

026

031

005 006 007

064

064

054 060

015 017 028 029 030 072

060 066

016 021 037 055 056 057

024 031 068

Fortsættes…

Dansk - 56

BN68-01352D-01Dan.indd 56 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:12

AIWA

BROKSONIC

BLAUPUNKT

B&K

CURTIS MATHES

CYBER HOME

CLARION

CIRRUS

CINEVISION

DAEWOO

DENON

FARENHEIT

FISHER

GPX

GO VIDEO

GE

GREENHILL

HITACHI

HITEKER

HOYO

HARMAN / KARDON

IRT

INTEGRA

JBL

JVC

JATON

KENWOOD

KISS

KONKA

KLH

LG (Goldstar)

LOEWE

LASONIC

MOBILE AUTHORITY

MEMOREX

MALATA

MAGNAVOX

MINTEK

MONYKA

SAMSUNG DVD

Produkt

DVD

DVDR

BD-optager

VIDEOBÅNDOPTAGER-KOMBI

Videobåndoptager

DHR-KOMBI

DVD

Mærke

ANAM

AUDIOVOX

AUDIOLOGIC

ANABA

APEX DIGITAL

Kode

000 001 002

003 004

005 006

007 008 009 010 011

012

013

Kode

030

075

085

072

070 071 074 086 083 084 088

111 112

114

062

074

122 123

027

065 077 078 079 082

080 125

081

095

066

146

067 068

090

060

061 089 133 135

069 074

074

064 113

071

073

091 110

089

092

091

022 033 115 116

073

051 108 109

073

059 100 106 107

074 075

025 031

057

058

054

055

056

076 093

074 094

073

Produkt

Hjemmebiograf-videobåndoptager-kombi

Harddiskoptager-kombi

TWIN TRAY COMBO

SET-TOP-BOKS-KOMBI

Dvd-modtager

AV-modtager

Kode

014 015 016

017

018

019

020

021

SHERWOOD

SVA

SYLVANIA

SHARP

SANSUI

SANYO

SHINSONIC

SANYO

THOMSON

TOSHIBA

TECHNICS

TVIEW

TOKAI

TEAC

TECHWOOD

TREDEX

URBAN CONCEPTS

VENTURER

VOCOPRO

YAMAHA

YAMAKAWA

XWAVE

ZENITH

Mærke

NORCENT

NEXT BASE

NEC

NANTAUS

NESA

OPTOMEDIA ELECTRONICS

OPTIVIEW

ONKYO

PHILCO

PRINCETON

PROSCAN

PANASONIC

PHILIPS

ROTEL

RIO

RCA

RAITE

ROWA

SAMPO

SONY

139

072

073

096

097

098 099 101

076

075

102

032 063

040 073

103

076 121

144

074

105

072

Kode

048 049 050

052

053

076 092 119

044 045

046 047

023

024 034 124 134 136 137 138

036 076

117 118

120

023 035 074 075 131 132

073

038

104

026 029 126 127 128 129

130 141

039 041

042

043 093

140

062

062

094

090

145

028 062 076

Dansk - 57

BN68-01352D-01Dan.indd 57 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:13

Sådan samles soklen

(afhængigt af modellen)

Brug skruer til sikring af soklen og skærmen. Fastgør omhyggeligt skærmen til soklen.

(Apparatets ydre kan være anderledes end på billedet.)

I tilfælde af installation af dit tv på en væg skal du lukke dækslet (1) på sokkelforbindelsen med to skruer for at skjule den.

PS-50P96FD/

PS-58P96FD

PS-63P76FD Advarsel

Fastgør omhyggeligt soklen til tv’et, inden du flytter det, da soklen kan falde af og medføre alvorlige personskader.

Der bør være to eller flere personer til at bære tv’et.

Læg aldrig tv’et på gulvet, da skærmen kan blive beskadiget.

Stil altid tv’et i opretstående position.

Fejlfinding

Inden du kontakter en Samsung-serviceafdeling, kan du udføre nedenstående enkle kontrol.Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, skal du notere fjernsynets model og serienummer og kontakte din forhandler.

Ingen lyd eller billede

Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten.

Kontrollér, at du har trykket på tænd/sluk-knappen på frontpanelet, eller tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen.

Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke.

Kontroller lydstyrken.

Kontroller, om Intern u/lyd (Internal Mute) er indstillet til Til.

Normalt billede, men ingen lyd

Kontroller lydstyrken.

Kontroller, om du har trykket på knappen MUTE på fjernbetjeningen.

Intet billede eller sort/hvidt billede

Juster farveindstillingerne.

Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.

Interferens i lyd og billede

Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det pågældende apparat længere væk.

Tilslut fjernsynet til en anden stikkontakt.

Uklart billede eller sne på billedet, forvrænget lyd

Kontroller antennens retning, placering og forbindelser.

Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en indendørsantenne.Fjernbetjeningen virker ikke.

Udskift fjernbetjeningens batterier.

Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet).

Kontrollér, at batterienderne “+” og “–“ vender korrekt.

Kontrollér, om batterierne er brugt op.

Skærmen er sort, og strømindikatoren blinker vedvarende

Kontrollér følgende på din computer: strøm, signalkabel.

Tv’et anvender dets strømstyringssystem.

Flyt computerens mus, eller tryk på en tast på tastaturet.

Kontrollér følgende på dit udstyr (STB, DVD MV.): strøm, signalkabel.

Tv’et anvender dets strømstyringssystem.

Tryk på knappen Source på panelet eller på fjernbetjeningen.

Sluk for fjernsynet, og tænd for det igen.

Det beskadigede billede vises i hjørnet af skærmen.

Hvis Kun scan er valgt på visse eksterne enheder, vises det beskadigede billede i hjørnet af skærmen. Dette skyldes eksterne enheder og ikke tv’et.

Dansk - 58

BN68-01352D-01Dan.indd 58 2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:16

Specifikationer

Beskrivelserne og egenskaberne i denne brochure er kun angivet til information og kan ændres uden varsel.

Modelnavn

Skærmstørrelse

(diagonal)

Pc-opløsning

Lydudgang

Mål (B x H x D)

Hoveddel

Med sokkel

Vægt

Hoveddel

Med sokkel

Miljømæssige betragtninger

Driftstemperatur

Driftsfugtighed

Opbevaringstemperatur

Opbevaringsfugtighed

PS-50P96FD

50 tommer

1289 x 739 x 95 mm

1289 x 804 x 319 mm

45 kg

53 kg

PS-58P96FD

58 tommer

1920 x 1080 @ 60 Hz

15W x 2

1465 X 838 X 100 mm

1465 X 905 X 345 mm

59 kg

64 kg

PS-63P76FD

63 tommer

1528 x 1001 x 88 mm

1528 x 1087 x 423 mm

10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)

10% til 80%, ikke-kondenserende

-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)

5% til 95%, ikke-kondenserende

68 kg

89 kg

 Denne enhed er et digitalt apparat i klasse B.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

For strømforsyningen og strømforbruget henvises der til mærkaten, der er påklæbet produktet.

BN68-01352D-01Dan.indd 59

Dansk - 59

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:23

BN68-01352D-01Dan.indd 60

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

2007-10-06 ¿ÀÈÄ 6:01:23

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement