Samsung NV66H3523LS User manual

Samsung NV66H3523LS User manual
NV70*35-serien
NV66*35-serien
Inbyggnadsugn
bruksanvisning
Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du valde en produkt från Samsung.
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 1
2014-03-24 �� 5:28:37
innehåll
ANVÄNDA DEN HÄR
BRUKSANVISNINGEN
3
3
SÄKERHETSANVISNINGAR
INSTALLATION
9
MEKANISKT LÅS
11
UGNSKONTROLLER
12
TILLBEHÖR
12
INSTÄLLNINGAR
13
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
16
03 Använda den här bruksanvisningen
07
08
08
09
09
Byte av lampa
Borttagning av lucka
Avlägsnande av rutan
Autofunktion för energibesparing
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
09Installation
11Användning
11 Avlägsnande av mekaniskt lås
11 Installation av mekaniskt lås
12Ugnskontroller
12Tillbehör
13Tidsinställning
13 Ställ alarm
13Barnlåsfunktion
13 Användning av snabbuppvärmningsläget
14 Använda tillagningsläge
15Testrätter
16 Katalytiskt emaljerad yta (tillval)
16 Manuell rengöring
16 Rengöring av vattenuppsamlaren
17 Demontera sidoskenorna (tillval)
17 Rengöra takhöljet (tillval)
18Felsökning
18Informationskoder
Svenska – 2
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 2
2014-03-24 �� 5:28:37
använda den här bruksanvisningen
Tack för att du valde en SAMSUNG inbyggnadsugn.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att vägleda
dig vid användning och underhåll av denna apparat.
Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok för
framtida referens.
Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning.
Viktigt
Kommentar
säkerhetsanvisningar
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för anslutning
av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekommendationer.
VARNING
Den här apparaten är inte avsedd att användas av
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk
eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och
kunskap, om personen eller personerna inte övervakas
och instrueras angående hur apparaten används av en
person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med
apparaten.
Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en
specialsladd eller en enhet som är tillgänglig hos
tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.
(Endast fast kabeltyp)
Om utrustningens strömkabel skadas måste den bytas av
tillverkaren eller dess servicetekniker, eller av en person
med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk.
(Endast montering med strömsladd)
01 ANVÄNDA DENNA MANUAL & SÄKERHETSINSTRUKTIONER
VARNING eller VAR FÖRSIKTIG!
Svenska – 3
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 3
2014-03-24 �� 5:28:38
Enheten måste kunna kopplas ifrån strömförsörjningen
efter installationen. Urkoppling blir enkel genom
att ha kontakten åtkomlig eller genom att integrera
en strömbrytare i det fasta kablaget i enlighet med
kablagereglerna.
Under användning blir apparaten mycket varm. Omsorg
bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen inne i
ugnen.
VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta
under användning. Små barn ska hållas på avstånd.
Om enheten har ång- eller självrengöringsfunktion, måste
spill avlägsnas före rengöring och inga verktyg får lämnas
i ugnen under ång- eller självrengöring.
(Endast rengöringsmodell)
Om den här enheten har en självrengörande
funktion kan ytorna bli hetare än vanligt under
självrengöringsprocessen och barn ska hållas på avstånd.
(Endast rengöringsmodell)
Använd bara rekommenderad termometer för den här
ugnen. (Endast termometer med givare)
Ångrengöring ska inte användas.
VARNING: Se till att apparaten är avstängd innan
lampan byts ut för att undvika risk för elektrisk stöt.
Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att
rengöra ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket
kan leda till att glaset spricker.
VARNING: Enheten och dess åtkomliga delar kan
bli heta under användning. Omsorg bör vidtas för att
undvika att röra värmeelementen. Barn under 8 år ska
inte använda apparaten om de inte övervakas.
Svenska – 4
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 4
2014-03-24 �� 5:28:38
01 ANVÄNDA DENNA MANUAL & SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Denna enhet kan användas av barn från 8 år och äldre
och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har
övervakats eller instruerats i att använda enheten på
ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med
att använda enheten. Barn får inte leka med enheten.
Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av
barn utan övervakning.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara mycket hög när
apparaten är igång.
Luckan eller den yttre ytan kan bli het när apparaten
används.
Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn
som är mindre än 8 år.
Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern
timer eller separat fjärrstyrning.
Placera den uppbända ramsidan i den
bakre delen som stöd för vilopositionen
vid tillagning av stora mängder.
(Modellberoende)
VAR FÖRSIKTIG
Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.
Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig elektriker.
Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.
Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda
till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta SAMSUNG
servicecenter eller din återförsäljare.
Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring. Använd
aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.
Svenska – 5
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 5
2014-03-24 �� 5:28:38
Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
Om den här enheten har en ångkokfunktion ska du inte använda den här enheten när
vattentillförseln inte fungerar. (endast ångfunktionsmodell)
Om enheten är skadad eller har sprickor ska du inte använda den utan kontakta närmaste
servicecenter. (endast ångfunktionsmodell)
Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte vid
värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.
Förvara aldrig antändbara material i ugnen.
Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt strömmar
ut.
Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer och
ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
För din säkerhet skall du inte använda ång- eller högtrycksapparater för rengöring.
Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.
Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan den
deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.
Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade ytan.
Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.
Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på den.
Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och därmed
leda till dåliga tillagningsresultat.
Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade ytor. Vid
tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.
Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
Om barn befinner sig nära tvättmaskinen skall en vuxen kontrollera att de inte leker med den.
Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den, eftersom de kan slå sig på luckan
eller fastna med fingrarna i den.
Du får inte stå på, sätta dig på eller luta dig mot luckan eller placera tunga saker på den.
Var inte våldsam när du öppnar luckan.
VARNING: Koppla inte ur apparaten från strömmen efter att tillagningsprocessen är klar.
VARNING: Låt inte luckan stå öppen när ugnen är på.
Svenska – 6
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 6
2014-03-24 �� 5:28:38
BYTE AV LAMPA
Risk för elektrisk stöt!
Innan byte av glödlampa, skall följande åtgärder
vidtagas:
Bakre ugnslampa
1.Avlägsna hylsan genom att vrida moturs
och plocka bort metallringen, rutans
ring och rengör glaset. Vid behov kan
glödlampan bytas ut mot en 25 watts,
300 °C värmetålig ugnsglödlampa.
2.Rengör glashöljet, metallringen och rutans ring vid behov.
3.Montera metallringen på glashöljet.
01 ANVÄNDA DENNA MANUAL & SÄKERHETSINSTRUKTIONER
•Slå av ugnen.
•Koppla från ugnen från strömkällan.
•Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att
lägga en trasa på botten av ugnen.
•Lampor kan köpas från ett servicecenter för SAMSUNG.
4.Placera glashöljet där du har plockat bort det i steg 1
och vrid medurs för att hålla på plats.
Svenska – 7
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 7
2014-03-24 �� 5:28:38
BORTTAGNING AV LUCKA
Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex.
rengöring, skall dessa instruktioner följas.
VAR FÖRSIKTIG! Ugnsluckan är tung.
2
70
1
1. Öppna luckan och vrid
upp clipsen på de båda
gångjärnen helt.
2. Stäng igen luckan till en
vinkel på omkring 70°. Ta
tag i sidorna i mitten på
ugnsluckan och dra tills
gångjärnen kan tas ut.
3. För att sätta tillbaka
luckan efter rengöringen
upprepar du steg 1 och 2
i omvänd ordning. Clipset
på gångjärnet ska vara
stängt på båda sidor.
AVLÄGSNANDE AV RUTAN
Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra.
Dessa rutor kan avlägsnas för rengöring.
1. Tryck på båda knapparna
på vänster och höger sida
om luckan.
2. Demontera kåpan och
avlägsna ruta 1 från
luckan.
3. Lyft glasruta 2 och rengör
plåtarna med varmt vatten
eller diskmedel och torka
torrt med en mjuk, torr
trasa.
Luckans glas varierar från modell till modell och från 2 EA till 4 EA.
Däremot är metoden för demontering och montering samma.
Vid montering av innerglas 1, skriv ut enligt riktningen nedan.
Svenska – 8
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 8
2014-03-24 �� 5:28:42
AUTOFUNKTION FÖR ENERGIBESPARING
• Om du inte väljer någon funktion när apparaten är mitt i inställning eller användning och tillfälligt
stoppad avbryts funktionen och klockan visas efter 10 minuter.
KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN
(ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare
information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt
avfall.
02 INSTALLATION
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska
tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
installation
Säkerhetsanvisningar för installation
Den här ugnen får endast installeras av en behörig elektriker. Montören ansvarar för att ansluta
enheten till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller.
• Säkerställ att ugnen inte kommer i kontakt med rörliga delar vid montering.
Strömanslutning
Om apparaten inte är ansluten till strömkällan med en kontakt måste en
jordad kontakt (med minst 3 mm kontaktyta) användas för att uppfylla
säkerhetsreglerna. Strömkabeln (H05 RR-F eller H05 VV-F, min.
2,5 mm²) måste vara tillräckligt lång för att anslutas till ugnen, även
om ugnen står på golvet framför det inbyggda skåpet. Öppna ugnens
bakre lucka med en skruvmejsel och lossa skruvarna för kabelklämman
BRUN eller BLÅ eller
innan du ansluter strömmen till relevanta anslutningar. Ugnen är jordad
SVART
VIT
via (
)-terminalen. Den gula och gröna kabeln (jord) måste anslutas
först och vara längre än de andra kablarna. Om ugnen ansluts till eluttaget med
en kontakt måste kontakten förbli åtkomlig efter att ugnen installerats.
Samsung tar inte ansvar för olyckor som har sitt ursprung i att det jordade uttaget är bristfälligt.
GUL och
GRÖN
VARNING: Se till att elsladden inte hamnar i kläm under installationen, och att den inte ligger
mot en yta som kan bli het.
Svenska – 9
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 9
2014-03-24 �� 5:28:42
Installation i skåpet
Plastöverdragna ytor på skåpets insida måste klara 90 °C, omgivande ytor och möbler måste klara 75 °C.
Samsung tar inget ansvar för skador som uppstår på plastöverdragna ytor på grund av värmen.
1
2
545
560
595
Övre element
572
595
3
Nedre
element
21
Luftflöde genom luftkanalen
4
minst
550 minst 560
minst 600
minst 50
Det måste finnas en luftkanal längst ner
i skåpet där ugnen installeras. Utrymmet
bör vara 50 mm mellan det nedre
hyllplanet och den bakre väggen. Om
ugnen installeras under en spishäll ska
instruktionerna till hällen följas.
5
50
minst 590 max. 600
minst 550
minst 560
Nedre element
Övre element
För in enheten helt och hållet i skåpet och fixera den med hjälp av två skruvar. Se till att avståndet mellan
enheten och skåpet intill är minst 5 mm.
Avlägsna skyddsplast, tejp, papper och tillbehör från ugnen och luckan efter installationen. Om ugnen
avlägsnas från skåpet ska den först kopplas bort från elnätet, och sedan ska de två skruvarna lossas.
VARNING: Skåpet måste ha en luftkanal som är minst så stor som bilden visar. Täck inte
över öppningen eftersom det då förhindrar ventilationen.
Utsidan på ugnen, till exempel handtaget, är olika beroende på modell. Storleken är dock
densamma som för ugnen på bilden.
Svenska – 10
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 10
2014-03-24 �� 5:28:44
mekaniskt lås
ANVÄNDNING
När du öppnar luckan lyfter du upp det mekaniska
låset och drar samtidigt ut dörren.
03 MEKANISKT LÅS
AVLÄGSNANDE AV MEKANISKT LÅS
Avlägsna skruven från det mekaniska låset.
INSTALLATION AV MEKANISKT LÅS
1. För in del "A" av det mekaniska låset i hålet så
som visas på bilden.
2. Skruva på det mekaniska låset för att fästa det.
A
Svenska – 11
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 11
2014-03-24 �� 5:28:46
ugnskontroller
Funktionsvalsratt
Alarm
Tid
Teckenfönster
Tidskontrollknappar
Temperaturkontrollsratt
Främre design
Den främre panelen finns att få med olika material och färger inklusive rostfritt stål, i vitt eller
svart och i glas. För att höja kvaliteten kan utseendet förändras.
Vridknappen för funktion och Kontrollknappen för temp är pop - up knappar.
Tryck in och vrid. (tillval)
tillbehör
VAR FÖRSIKTIG! Se till att du monterar tillbehören korrekt på skenorna. Det måste var
minst 2 cm mellan plåtarna nederst i ugnen, annars kan den emaljerade ytan skadas.
VARNING: Var försiktig när du tar ut mat och/eller tillbehör ur ugnen.
Du kan bränna dig på maten eller på de varma ytorna!
Bakplåt
Bakplåten kan användas för att förbereda kakor, tårtor och småkakor.
Dropplåt (tillval)
Den (djupa) dropplåten är lämplig för grillning. Det kan användas i kombination
med det lilla gallret för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten.
Litet galler (tillval)
Det lilla gallret ska användas för grillning. Det kan användas i kombination
med dropplåten för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten.
Stort galler (tillval)
Det stora gallret ska användas för grillning. Du kan även använda det för att
ställa grytor på.
Teleskopisk guide (tillval)
• För att infoga tillbehören för du först ut de teleskopiska falsarna för en
viss nivå.
• Placera galler eller plåt på falsarna och för tillbaka dem helt in i ugnen.
Stäng ugnsluckan först efter att du har fört in de teleskopiska falsarna
ordentligt i ugnen.
Svenska – 12
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 12
2014-03-24 �� 5:28:48
inställningar
TIDSINSTÄLLNING
När du kopplar in strömmen för första gången ska du använda produkten efter att tiden har ställts in.
Ställ in minuter| 02
Tryck på knappen för Tid så
blinkar minutsymbolen.
Tryck på Tidskontrollknappen
för att ställa in önskad tid.
03 | Bekräfta tid
Tryck på knappen för Tid igen
för att ställa in aktuell tid.
Tryck på Tidskontrollknappen
för att ställa in önskad alarmtid.
02 | Bekräfta alarm
Tryck på Alarmknappen för
att bekräfta.
STÄLL ALARM
Ställ in alarm | 01
Tryck på Alarmknappen så
börjar alarmsymbolen blinka.
04 UGNSKONTROLLER & TILLBEHÖR & INSTÄLLNINGAR
Ställ in timmar| 01
Tryck på knappen för Tid så
blinkar timsymbolen.
Om du vill stoppa timeranvändningen ska du ställa in alarmet på 0:00.
När det används trycker du på Tid-knappen för att visa klockan för den aktuella tiden.
BARNLÅSFUNKTION
För att aktivera eller avaktivera barnlåsfunktionen trycker du på och håller in knapparna för
Alarm och Tid i 3 sekunder. Symbolen för barnlås (L) visar aktiveringen för tangentlås.
ANVÄNDNING AV SNABBUPPVÄRMNINGSLÄGET
Om du använder SNABBUPPVÄRMNING kan du öka temperaturen för att ställa in
värdet snabbt. Det här kommer drastiskt att förkorta väntetiden tills föruppvärmningen
är klar. Använd alternativet SNABBUPPVÄRMNING för att öka temperaturen till det
inställda värdet tills föruppvärmningen är klar. Vrid sedan reglaget till tillagningsläge innan
du fortsätter. Du behöver dock inte använda SNABBUPPVÄRMNING för grillning av mat.
Föruppvärmningsstadiet inklusive SNABB FÖRVÄRMNING kommer
att visas med blinkande “
”-meddelande i displayen. När den valda
temperaturen uppnåtts kommer “
”-meddelandet försvinna och en
signal påminner dig att sätta in maten i din ugn.
Svenska – 13
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 13
2014-03-24 �� 5:28:50
ANVÄNDA TILLAGNINGSLÄGE
Ställ in tillagningsläge | 01
Vrid Funktionsvalsratten,
ställ in önskad tillagningstid.
b
02 | Ställ in temperaturen
Ange önskad temperatur
genom att vrida
Temperaturkontrollratten.
a
a
b
Grilltemperatur
1: Låg
2: Medium
3: Hög
Ställ in temperaturen för all
tillagning förutom grillning.
Om du väljer grillfunktionen och ställer in temperaturen mellan 50 °C och 250 °C, eller om
du väljer normalt tillagningsläge och ställer in temperaturen mellan Grill 1 och 3, ombeds du
återställa temperaturen med en signal och ett popupmeddelande.
Endast lampa på
Ugnens funktioner
Varmluft
Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via
fläktar. Den här funktionen ska användas för frusna maträtter och vid bakning.
Föreslagen temperatur: 170 °C
Övervärme + varmluft
Den hetta som genereras genom övre varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via
fläktar. Den här funktionen ska användas för att grilla exempelvis kött.
Föreslagen temperatur: 190 °C
Traditionell
Värme kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den här funktionen ska
användas för normal bakning och grillning av nästan alla typer av maträtter.
Föreslagen temperatur: 200 °C
Undervärme + varmluft
Den hetta som genereras genom det nedre värmesystemet och
varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska
användas för pizza, bröd och vid bakning av kakor.
Föreslagen temperatur: 190 °C
Stor grill
Värme alstras från det stora grillområdet. Den här funktionen ska användas för
maträtter som lasagne och vid grillning.
Föreslagen temperatur: Medium
Svenska – 14
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 14
2014-03-24 �� 5:28:51
TESTRÄTTER
Enligt standard EN 60350
1. Bakning
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.
Typ av
livsmedel
Tillagningsläge
Temp.
(°C)
Tillagningstid
(min)
Bakplåt
2
Traditionell
170-190
15-25
Fettfri
Bakform på grillgaller
sockerkaka (mörk beläggning,
ø 26 cm)
1
Traditionell
160-180
25-35
1+3
Varmluft
170-190
80-100
Traditionell
180-200
75-90
Äppelpaj
Grillgaller+ bakplåt
+ 2 kakformar med
löstagbar botten
(mörk beläggning,
ø 20 cm)
Stort galler +2 kakformar 1 Placerad
med löstagbar botten
diagonalt
(mörk beläggning,
ø 20 cm)
2. Grillning
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.
Använd denna funktion med den maximala temperaturinställningen.
Typ av
livsmedel
Maträtt & anteckningar Falsnivå Tillagningsläge
Temp.
(°C)
Tillagningstid
(min)
Varma
smörgåsar
på vitt bröd
Stort galler
5
Stor grill
Hög
1:a 1-2
2a 1-1½
Hamburgare
Stort galler
Djup plåt
(för uppsamling av spad)
4
3
Stor grill
Hög
1:a 7-10
2:a 5-8
04 UGNSKONTROLLER & TILLBEHÖR & INSTÄLLNINGAR
Falsnivå
Små kakor
Maträtt &
anteckningar
Svenska – 15
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 15
2014-03-24 �� 5:28:51
rengöring och skötsel
KATALYTISKT EMALJERAD YTA (TILLVAL)
Det avtagbara höljet är täckt med en mörkgrå katalytisk emalj som kan täckas med olja och fett via
ugnens varmluftsfunktion. Dessa avlagringar bränns bort i ugnstemperaturer på 200 °C eller högre.
1. Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
2. Sätt temperaturen till konvektion 250 °C när alla inre ugnsytor är rengjorda.
MANUELL RENGÖRING
VAR FÖRSIKTIG! Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala före rengöring.
Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull, knivar
eller andra frätande material.
Ugnens insida
• Rengör ugnens insida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
• Rengör inte dörrtätningen för hand.
• För att undvika skada på emaljerade ugnsytor, använd de ugnsrengöringsmedel som finns i
handeln.
• För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.
Ugnens utsida
Rengör ugnens utsida, till exempel luckan, handtaget och displayen med en trasa och ett milt
rengöringsmedel eller varmt tvålvatten. Torka med handduk eller hushållspapper.
Fett och smuts kan förekomma runt handtaget och knappar på grund av den varma luften som
ventileras ut, se därför till att rengöra dem efter användande.
Tillbehör
Tvätta tillbehören efter varje användning och torka med en kökshandduk. Vid behov, lägg i varmt
tvålvatten i omkring 30 minuter för enklare rengöring.
RENGÖRING AV VATTENUPPSAMLAREN
Vattenuppsamlaren samlar upp vattnet som uppstår när
ugnen tillagar mat med mycket fukt. Matrester kan samlas på
vattensamlaren. Om rengöring inte utförs kan de inbyggda tillbehören
skadas. Rengör vattensamlaren för att skydda tillbehören efter
tillagning.
VARNING: Om du stöter på ett vattenläckage från
vattensamlaren efter tillagningen ska du kontakta oss på
servicecentret.
Vattensamlare
Svenska – 16
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 16
2014-03-24 �� 5:28:52
DEMONTERA SIDOSKENORNA (TILLVAL)
2. Vrid sidoskenan med
omkring 45°.
RENGÖRA TAKHÖLJET (TILLVAL)
1. Värmeelementet kan fällas ner, vilket gör det enklare
att göra rent.
Vrid låsmekanismen åt sidan genom att snurra det
motsols samtidigt som du håller i elementet.
3. Dra i och ta bort
sidoskenan från de båda
nedre hålen.
05 RENGÖRING OCH SKÖTSEL
1. Tryck på mittdelen av
sidoskenans övre del.
2. Framsidan av värmeelementet lutar neråt och
kan inte avlägsnas ur ugnen. Tryck inte ner
värmeelementet, det kan då deformeras.
3. När rengöringen är klar ska du lyfta den övre delen
av värmeelementet tillbaka till den ursprungliga
nivån och vrida låsmekanismen medurs
Svenska – 17
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 17
2014-03-24 �� 5:28:53
FELSÖKNING
PROBLEM
LÖSNING
Vad gör jag om ugnen inte värms
upp?
• Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.
• Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.
• En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare gått
sönder. Byt ut säkringarna för att återställa kretsen. Om
detta inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad
elektriker tillkallas.
Vad skall jag göra om ugnen inte
värms upp, trots att ugnsfunktion
och temperatur har ställts in?
• Låt inte ugnsluckan stå öppen när ugnen är på.
• Om du inte lämnar ugnsdörren öppen kan det vara
problem med de interna elektriska anslutningarna. Ring
ett lokalt servicecenter.
Vad gör jag om ugnslampan inte
tänds?
• Ugnslampan kan vara sönder. Byt ut ugnslampan.
• Om ugnsljuset inte fungerar efter att ugnslampan har
bytts ut, ring ett lokalt servicecenter.
Vad ska jag göra om kylfläkten är
igång efter att ugnen stängts av?
• Efter användning körs kylfläkten för att skydda din ugn
från värmen tills ugnen har kylts ner. Ring ditt lokala
servicecenter om kylfläkten fortsätter att köras då ugnen
kylts ner.
Vad gör1)jag om inte alla knappar
fungerar?
• Kontrollera om barnlåset är aktiverat. Om låset inte är
aktiverat bör du ringa en servicetekniker.
**
INFORMATIONSKODER
Alla informationskoder är inte från ugnens fel. Vänligen se lösningen nedan först och om
informationskoderna fortfarande uppstår ring ditt lokala SAMSUNG-kundtjänstcenter.
1)
**
KOD
1)
**
1)
**
PROBLEM
LÖSNING
Säkerhetsbrytare
Ugnen har varit i drift vid inställd
temperatur under en längre tid.
• Under 105 °C
16 timmar
• Från 105 °C till 240 °C
8 timmar
• Från 245 °C till max.
4 timmar
Stäng av ugnen och avlägsna maten.
Tillåt ugnen att kylas ner innan du
använder den igen. Eftersom det inte
är fel på ugnen, vänligen använd ugnen
igen efter att den har stängts av och kylts
ner.
Knappfel
Det uppstår när knappen trycks och hålls
under en tid.
Rengör knappen och kontrollera att det
inte förekommer vatten runt knappen.
Slå av, och på, ugnen och försök igen.
Om det inträffar igen ska du kontakta ditt
lokala kundcenter för SAMSUNG.
Om du inte har valt lämplig temperatur
för läget.
Välj rätt temperatur för läget.
(se avsnittet "Användning av
snabbuppvärmningsläget")
Säkerhetsfel
Ett fel på ugnen kan orsaka bristfällig drift
och säkerhetsproblem.
Sluta omedelbart att använd ugnen och
stäng av den.
Ring din lokala SAMSUNG.
1) ** står för alla nummer.
Svenska – 18
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 18
2014-03-24 �� 5:28:54
pm
05 RENGÖRING OCH SKÖTSEL
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 19
2014-03-24 �� 5:28:54
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00540A-00
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_SV.indd 20
2014-03-24 �� 5:28:54
NV70*35-serien
NV66*35-serien
Innebygd stekeovn
brukerhåndbok
Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.
se for deg mulighetene
Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt.
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 1
2014-03-24 �� 5:04:46
innhold
BRUKE DENNE HÅNDBOKEN
3
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
3
03 Bruke denne håndboken
07Pæreutskifting
08 Fjerning av døren
08 Fjerning av dørglass
09 Automatisk energisparingsfunksjon
09 Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
INSTALLASJON
09Installasjon
MEKANISK LÅS
11 Slik brukes den
11 Fjerning av mekanisk lås
11 Installasjon av mekanisk lås
9
11
STEKEOVNKONTROLLER
12
TILBEHØR
12
INNSTILLINGER
13
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
16
12Stekeovnkontroller
12Tilbehør
13Tidsinnstilling
13 Stille alarmen
13Barnelåsfunksjon
13 Bruke modusen rask forvarming
14 Bruke tilberedningsmodus
15Testretter
16 Katalyttemaljerte overflater (valgfritt)
16 Rengjøring for hånd
16 Rengjøring av vannsamleren
17 Fjerne sideholderne (valgfritt)
17 Rengjøre taket (valgfritt)
18 Feilsøking og problemløsning
18Informasjonskoder
Norsk – 2
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 2
2014-03-24 �� 5:04:47
bruke denne håndboken
Takk for at du valgte innbyggingsovnen fra SAMSUNG.
Denne brukerhåndboken inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner som gjør det lettere å
bruke og vedlikeholde apparatet.
Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken før du bruker ovnen og ta vare på denne boken til fremtidig
referanse.
Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerhåndboken:
Viktig
Merknad
sikkerhetsinstruksjoner
Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å koble apparatet
til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer.
ADVARSEL
Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer
(inkludert barn) som er svekket fysisk, sansemessig eller
mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med
mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet.
Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med
en spesiell ledning eller montasje, som kan leveres av
produsenten eller en autorisert servicerepresentant.
(Kun modeller med kabling)
Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av
produsenten, serviceagenten eller en annen kvalifisert
person for å unngå farer.
(Kun modeller med strømledning)
01 BRUKE DENNE HÅNDBOKEN OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL eller FORSIKTIG
Norsk – 3
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 3
2014-03-24 �� 5:04:49
Det bør være mulig å koble apparatet fra
strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen
kan oppnås ved å ha støpselet lett tilgjengelig eller
ved å tilføye en bryter i kablingen i samsvar med
kablingsreglene.
Under bruk blir apparatet varmt.
Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.
ADVARSEL: Deler som man kan komme borti, kan bli
varme under bruk. Små barn må holdes unna.
Hvis dette apparatet har funksjon for damprengjøring
eller selvrensing, må overdrevent søl fjernes før rengjøring
og ingen redskaper må være igjen i ovnen under
damprengjøring eller selvrensing.
(Kun modeller med rengjøringsfunksjon)
Hvis dette apparatet har selvrensingsfunksjon, kan
overflatene bli varmere enn vanlig under selvrensingen og
barn bør holdes unna. (Kun rengjøringsmodell)
Bare bruk den temperatursonden som er anbefalt for
denne ovnen. (Kun modeller med temperaturfølersonde)
Det skal ikke brukes en damprenser.
ADVARSEL: Kontroller at apparatet er slått av før du
skifter lyspæren for å unngå muligheten for elektrisk
støt.
Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre
glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir
skrapet opp slik at glasset knuses.
ADVARSEL: Dette apparatet og deler man kan
komme borti, blir varme under bruk. Unngå å berøre
varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna
med mindre de er under oppsyn.
Norsk – 4
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 4
2014-03-24 �� 5:04:49
01 BRUKE DENNE HÅNDBOKEN OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover,
og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
evne, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom
de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ikke leke
med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres
av barn uten oppsyn.
Temperaturen til tilgjengelige overflater kan være høy når
apparatet er i bruk.
Døren eller den ytre overflaten kan bli varm når apparatet
er i bruk.
Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn
under 8 år.
Apparater er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av en
ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
Sett den oppoverbøyde rammesiden i
bakkant, slik at den støtter opp under
hvileposisjonen når du tilbereder store
mengder. (Avhenger av modell)
FORSIKTIG
Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke kobles til.
Dette apparatet må kobles til strømnettet av en autorisert elektriker.
Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor fare
for deg selv og andre. Hvis stekeovnen trenger reparasjon, kontakter du forhandleren eller et
SAMSUNG-servicesenter.
Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
Stekeovnen må kobles til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring.
Bruk aldri adaptere med flere kontakter eller skjøteledninger.
Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
Vær forsiktig når elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av stekeovnen.
Norsk – 5
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 5
2014-03-24 �� 5:04:51
Hvis dette apparatet har dampkokefunksjon, må du ikke bruke det når vannforsyningspatronen er
skadet. (Kun modell med dampfunksjon)
Når patronen er spruttet eller ødelagt, må du ikke bruke den og du må kontakte nærmeste
servicesenter. (Kun modell med dampfunksjon)
Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av husholdningsmatvarer.
Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å forårsake brannskader.
Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de er kjølt ned.
Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.
Vær forsiktig når ovnsdøren åpnes. Varm luft og damp kan strømme raskt ut av åpningen.
Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av den høye
temperaturen, og dampen kan begynne å brenne hvis den kommer i kontakt med en varm del av
stekeovnen.
Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, av hensyn til din egen
sikkerhet.
Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
Frossen mat, for eksempel pizza, må tilberedes på den store risten. Hvis det brukes bakeplate,
kan den bli deformert på grunn av de store variasjonene i temperaturen.
Ikke hell vann inn i stekeovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den emaljerte
overflaten.
Døren på stekeovnen må være lukket under tilberedning.
Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og bakeplater eller -former må ikke
settes på bunnen. Aluminiumsfolien blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på den
emaljerte overflaten og dårlige tilberedningsresultater.
Fruktjuice lager flekker som kan være umulige å fjerne fra de emaljerte overflatene i stekeovnen.
Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
Bakeutstyr må ikke plasseres på den åpne stekeovndøren.
Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Hold barn borte fra døren når du åpner eller lukker den, da de kan skumpe borti døren eller sette
fast fingrene i døren.
Ikke tråkk på, len deg mot, sitt på eller plasser tunge gjenstander på døren.
Ikke åpne døren med unødvendig mye kraft.
ADVARSEL: Ikke koble apparatet fra strømnettet selv etter at tilberedningsprosessen er
ferdig.
ADVARSEL: Ikke la døren være åpen mens ovnen er i bruk.
Norsk – 6
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 6
2014-03-24 �� 5:04:51
PÆREUTSKIFTING
Fare for elektrisk støt!
Før du skifter noen av ovnspærene, må du
gjennomføre følgende tiltak:
Lys bak på ovnen
1.Fjern hetten ved å vri mot klokken, fjern
metallringen og plateringen og rengjør
glasshetten. Om nødvendig skifter du ut
pæren med en lyspære på 25 watt som
tåler stekeovnvarme på 300 °C.
2.Rengjør glasshetten, metallringen og plateringen om
nødvendig.
01 BRUKE DENNE HÅNDBOKEN OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER
•Slå av ovnen.
•Koble ovnen fra nettstrøm.
•Beskytt lyspæren og glassdekselet ved å legge en klut i
bunnen av ovnsrommet.
•Pærer kan kjøpes fra et SAMSUNG-servicesenter.
3.Sett metallringen og beskyttelsesringen på glassdekselet.
4.Plasser glasshetten der du fjernet den i trinn 1, og vri den
med klokken for å holde den på plass.
Norsk – 7
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 7
2014-03-24 �� 5:04:52
FJERNING AV DØREN
Ved normal bruk skal stekeovndøren ikke demonteres. Hvis det imidlertid er nødvendig å demontere
døren, for eksempel ved rengjøring, følger du disse instruksjonene.
FORSIKTIG: Stekeovndøren er tung.
2
70
1
1. Åpne døren og vend
klipsene på begge
hengsler slik at det er helt
åpne.
2. Lukk døren med omtrent
70°. Grip med begge
hender midt på sidene av
ovnsdøren, og trekk og løft
den ut inntil hengslene kan
tas ut.
3. For å feste døren etter
rengjøring må du gjenta
trinn 1 og 2 i omvendt
rekkefølge. Klipset på
hengslen skal lukkes på
begge sider.
FJERNING AV DØRGLASS
Stekeovndøren er utstyrt med tre glassplater som ligger mot hverandre.
Disse platene kan fjernes for rengjøring.
1. Trykk ned begge
knappene på venstre og
høyre side av døren.
2. Løsne dekselet og fjern
glass 1 fra døren.
3. Løft opp glass 2 og
rengjør glassene
med varmt vann eller
oppvaskmiddel, og tørk
med en myk og ren klut.
Dørglasset er forskjellig fra 2 EA- og 4 EA-modellene.
Metoden for å demontere og sette dem sammen igjen er imidlertid den samme.
Ved montering av innerglass 1 skal det trykte elementet følge retningen nedenfor.
Norsk – 8
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 8
2014-03-24 �� 5:04:56
AUTOMATISK ENERGISPARINGSFUNKSJON
• Hvis du ikke velger en funksjon når apparatet er midt i en innstilling eller bruker den midlertidige
stopptilstanden, avbrytes funksjonen og klokken vises etter 10 minutter.
KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET
(AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter
for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
02 INSTALLASJON
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet
eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen
med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet
eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra
andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette
produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal
kastes.
installasjon
Sikkerhetsinstrukser for installasjon
Denne ovnen kan bare installeres av en godkjent elektriker. Installatøren er ansvarlig for å koble
apparatet til hovedforsyningen, samtidig som de relevante sikkerhetsbestemmelsene følges.
• Sørg for beskyttelse mot strømførende deler når ovnen installeres.
Strømtilkobling
Hvis apparatet ikke kobles til hovedforsyningen med en stikkontakt, må
det installeres en flerpols skillebryter (med minst 3 mm avstand mellom
kontaktpunktene) for å tilfredsstille sikkerhetsbestemmelsene. Strømkabelen
(H05 RR-F eller H05 VV-F, min., 2,5 mm²) må være tilstrekkelig lang slik at
den kan kobles til ovnen, selv om ovnen står på gulvet foran det innebygde
kabinettet. Åpne det bakre tilkoblingsdekslet på ovnen med en skrutrekker
BRUN eller BLÅ eller GUL og
og løsne skruene på kabelklammer før du kobler nettledningene til de
SVART
HVIT
GRØNN
relevante kabelklemmene. Ovnen er jordet via (
)-terminalen. Den gule og
grønne kabelen (jordforbindelse) må tilkobles først og være lenger enn de andre.
Hvis ovnen er koblet til hovedforsyningen med en stikkontakt, må denne stikkontakten være tilgjengelig
også etter at ovnen er installert. Samsung er ikke ansvarlig for ulykker som oppstår fra en manglende eller
defekt jordforbindelse.
ADVARSEL: Du må ikke la forbindelseskabelen sitte fastklemt under installasjonen,
og hindre at den kommer i kontakt med varme deler på ovnen.
Norsk – 9
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 9
2014-03-24 �� 5:04:57
Installasjon i kabinettet
Med innebygget møblement, skal plastflater og bindemiddel for ovnen være motstandsdyktig opptil
90 °C inne i møblementet og opptil 75 °C for tilstøtende møblement. Samsung er ikke ansvarlig for skade
på plastflater eller bindemiddel som følge av varme.
1
2
545
560
595
Toppelement
572
595
3
Nedre
element
min.
550
21
Luftstrøm gjennom ventilasjonsåpning
4
min. 560
min. 600
min. 50
Det skal være en ventilasjonsåpning i
kjøkkenskapets base der ovnen skal
plasseres. For ventilasjon, skal det være
en åpning på ca. 50 mm mellom nedre
hylle og støtteveggen. Hvis ovnen skal
installeres under en komfyrtopp, skal
du følge installasjonsinstruksjonene for
komfyrtoppen.
5
min. 590 maks. 600
50
min. 550
min. 560
Nedre element
Toppelement
Skyv apparatet helt inn i kabinettet og fest ovnen på begge sider ved hjelp av to skruer. Påse at det finnes
en åpning på minst 5 mm mellom apparatet og det tilstøtende kabinettet.
Etter installasjonen, må du fjerne beskyttelsesfilmen, tape, papir og tilbehør fra døren og innsiden av
ovnen. Før du demonterer ovnen fra møblementet, må du koble ovnen fra strømforsyningen og skru løs de
to skruene fra begge sider av ovnen.
ADVARSEL: Det innebyggede møblementet må ha en minimum ventilasjonsåpning for
luftstrøm som vist på bildet. Du må ikke dekke til dette hullet med trebiter, ettersom dette
brukes som ventilasjon.
Ovnens forside, slik som håndtaket, kan avvike fra modell til modell.
Men størrelsen på ovnen i bildet er den samme.
Norsk – 10
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 10
2014-03-24 �� 5:05:00
mekanisk lås
SLIK BRUKES DEN
Når du åpner døren, løfter du opp den mekaniske
låsen og drar i døren samtidig.
03 MEKANISK LÅS
FJERNING AV MEKANISK LÅS
Fjern skruen fra den mekaniske låsen.
INSTALLASJON AV MEKANISK LÅS
1. Sett inn “A”-delen av Mekanisk lås i hullet som
vises på bildet.
2. Skru på Mekanisk lås for å feste den.
A
Norsk – 11
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 11
2014-03-24 �� 5:05:01
stekeovnkontroller
Alarm
Funksjonsveler
Tid
Tidskontrollknapper
Vindusdisplay
Temperaturvelger
Frontdesign
Frontpanelet er tilgjengelig i forskjellige material- og fargeutførelser, blant annet rustfritt stål,
hvitt, svart og glass. For å forbedre kvaliteten kan utseendet bli gjenstand for endringer.
Funksjonsvelgeren og Temperaturvelgeren er trykknapper.
Trykk på knappene for å vri på dem. (valgfritt)
tilbehør
FORSIKTIG: Sørg for å feste tilbehøret riktig til stativene. Plater trenger minst 2 cm klaring
mot bunnen av ovnen, hvis ikke kan emaljeoverflaten ta skade.
ADVARSEL: Vær svært forsiktig når du fjerner mat og/eller tilbehør fra ovnen.
Du kan brenne deg på varm mat, tilbehør og overflater!
Bakeplate
Bakeplaten kan brukes til å lage kaker, kjeks og annet bakverk.
Dryppebrett (valgfritt)
Det dype dryppebrettet passer bra til steking. Det kan brukes i kombinasjon
med den lille risten for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen.
Liten rist (valgfritt)
Den lille risten brukes til grilling og steking av mat.
Den kan brukes i kombinasjon med dryppebrettet for å forhindre at væske
drypper ned i bunnen av ovnen.
Stor rist (valgfritt)
Den store risten brukes til grilling og steking av mat.
Du kan bruke den med kasseroller og andre matlagingsbeholdere.
Teleskopisk holder (valgfritt)
• Når du skal sette inn rist, bakeplate eller langpanne, trekker du først ut
de teleskopiske holderne på ett bestemt nivå.
• Plasser platen eller pannen på holderne, og skyv dem bakover og helt
inn i ovnen. Ikke lukk ovnsdøren før de teleskopiske holderne er skjøvet
helt inn i ovnen
Norsk – 12
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 12
2014-03-24 �� 5:05:03
innstillinger
TIDSINNSTILLING
Når du kobler til strømmen for første gang, må du bruke produktet etter at du har stilt inn tiden.
Angi timer | 01
Angi minutter | 02
Trykk på Tid-knappen, så vil
minuttallet blinke.
Trykk på Tidskontrollknappen og angi ønsket tid.
03 | Bekreft tid
Trykk på Tid-knappen igjen
for å angi gjeldende tid.
Trykk på Tidskontrollknappen og angi alarmtid.
02 | Bekreft alarm
Trykk på Alarm-knappen for
å bekrefte.
STILLE ALARMEN
Stille inn alarm | 01
Trykk på Alarm-knappen, så
vil alarmtallet blinke.
04 BETJENINGSKNAPPER OG TILBEHØR OG INNSTILLINGER
Trykk på Tid-knappen, så vil
timetallet blinke.
Hvis du vil stoppe tidtakeren, setter du den til 0:00.
Mens den er i funksjon, kan du trykke på Tid-knappen for å vise klokken med riktig tid.
BARNELÅSFUNKSJON
Hvis du vil aktivere eller deaktivere barnesikringsfunksjonen, trykker du på
Alarm- og Tid-knappen og holder inne i 3 sekunder. Barnesikringsfiguren (L) viser
barnesikringsaktiviteten.
BRUKE MODUSEN RASK FORVARMING
Hvis du bruker alternativet RASK FORVARMING, kan du på et blunk øke
temperaturen opp til den innstilte verdien. Dette vil drastisk forkorte ventetiden inntil
forvarmingen er ferdig. Bruk alternativet RASK FORVARMING for å øke temperaturen
til den innstilte verdien inntil forvarmingen er ferdig. Bytt deretter til tilberedningsmodus
før du fortsetter. Du bør imidlertid ikke å bruke RASK FORVARMING for å grille mat.
Forvarmingsstadiet inkludert RASK FORVARMING indikeres med en
blinkende melding “
” på displayet. Når den valgte temperaturen er
nådd, forsvinner meldingen “
” og et signal minner deg på å sette
maten inn i ovnen.
Norsk – 13
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 13
2014-03-24 �� 5:05:04
BRUKE TILBEREDNINGSMODUS
Angi tilberedningsmodus | 01
02 | Angi temperatur
Velg ønsket temperatur ved
å vri Temperaturvelgeren.
Vri Funksjonsvelgeren
og angi ønsket
tilberedningsmodus.
b
a
a
b
Grilltemperatur
1: Lav
2: Middels
3: Høy
Still inn temperaturen for
all tilbereding bortsett fra
grilling.
Hvis du velger grillfunksjonen og stiller inn temperaturen mellom 50 °C og 250 °C, eller hvis
du velger normal tilberedningsmodus og stiller inn temperaturen mellom Grill 1 og 3, blir du
bedt om å tilbakestille temperaturen med et summesignal og en melding.
Bare lampe på
Stekeovnfunksjoner
Konveksjon
Den genererte konveksjonsvarmen fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter.
Denne funksjonen bør brukes til frosne retter og baking.
Anbefalt temperatur: 170 °C
Overvarme + konveksjon
Den genererte varmen fra det øvre varmesystemet og konvektoren fordeles jevnt
i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til å steke retter med ytre
hinner, for eksempel kjøtt.
Anbefalt temperatur: 190 °C
Konvensjonell
Varmen stråler ut fra det øvre og nedre varmesystemet. Denne funksjonen bør
brukes til standard baking og steking av nesten alle slags retter.
Anbefalt temperatur: 200 °C
Undervarmekonveksjon
Den genererte varmen fra det nedre varmesystemet og konvektoren fordeles jevnt
i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til pizzaer, brød og kaker.
Anbefalt temperatur: 190 °C
Stor grill
Varme stråles ut fra den store grillen.
Denne funksjonen bør brukes til retter som lasagne og grilling av kjøtt.
Anbefalt temperatur: Middels
Norsk – 14
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 14
2014-03-24 �� 5:05:05
TESTRETTER
I henhold til standard EN 60350
1. Baking
Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn.
Matvaretype
Rett og notater
Hyllenivå
Tilberedningsmodus
Temp.
(°C)
Tilberedningstid (min.)
Bakeplate
2
Konvensjonell
170-190
15-25
Sukkerbrød
uten fett
Bakeform på stor rist
(mørk, ø 26 cm)
1
Konvensjonell
160-180
25-35
Eplepai
Stor rist + Bakeplate +
2 kakeformer
(mørk, ø 20 cm)
1+3
Konveksjon
170-190
80-100
1 Plassert
diagonalt
Konvensjonell
180-200
75-90
Stor rist +
2 kakeformer
(mørk, ø 20 cm)
2. Grilling
Forvarm ovnen i 5 minutter med funksjonen for stor grill.
Bruk denne funksjonen med en høy temperaturinnstilling.
Matvaretype
Rett og notater
Hyllenivå
Tilberednings- Temp. Tilberedningsmodus
(°C)
tid (min.)
Toast med
hvitt brød
Stor rist
5
Stor grill
Høy
1. 1-2
2. 1-1½
Biffburgere
Stor rist
Langpanne
(for å samle opp væske)
4
3
Stor grill
Høy
1. 7-10
2. 5-8
04 BETJENINGSKNAPPER OG TILBEHØR OG INNSTILLINGER
Småkaker
Norsk – 15
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 15
2014-03-24 �� 5:05:05
rengjøring og vedlikehold
KATALYTTEMALJERTE OVERFLATER (VALGFRITT)
Det avtakbare dekselet er dekket med en mørk grå katalyttemalje, som kan bli dekket av olje og fett
som sirkulerer i luften ved bruk av konveksjonsvarme.
Disse avleiringene brennes bort ved stekeovntemperaturer over 200 °C.
1. Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
2. Etter rengjøring av alle innvendige ovnsoverflater settes ovnen på konveksjon 250 °C.
RENGJØRING FOR HÅND
FORSIKTIG: Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret er kalde før du rengjør dem.
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter, stålull,
kniver eller andre slipende materialer.
Stekeovnens innvendige flater
• Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig rengjøring av
stekeovnen.
• Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.
• Bruk et vanlig rengjøringsmiddel for stekeovn for å unngå skade på emaljerte overflater.
• Bruk en spesiell stekeovnrens ved fjerning av vanskelig smuss.
Stekeovnens utvendige flater
Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann og tørk med tørkepapir eller et
tørt håndkle ved utvendig rengjøring av stekeovnen som ovnsdør, håndtak og display.
Spesielt kan det ligge igjen fett og smuss rundt håndtaket og tastene på grunn av den varme luften
som kommer fra ovnen, så rengjør håndtaket og tastene etter bruk av ovnen.
Tilbehør
Vask tilbehøret etter hver gangs bruk, og tørk det av med kjøkkenpapir. Legg det eventuelt i varmt
såpevann i omtrent 30 minutter for enklere rengjøring.
RENGJØRING AV VANNSAMLEREN
Vannsamleren samler opp vannet fra fuktigheten som skapes når
ovnen brukes til å tilberede veldig fuktig mat. Matavfall kan bli
sittende fast på vannsamleren. Hvis rengjøring ikke utføres kan de
innebygde møblene bli ødelagt. Rengjør vannsamleren for å beskytte
møblene etter matlaging.
ADVARSEL: Hvis det oppstår vannlekkasje fra vannsamleren
etter matlaging, kontakter du oss på servicesenteret.
Vannsamler
Norsk – 16
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 16
2014-03-24 �� 5:05:06
FJERNE SIDEHOLDERNE (VALGFRITT)
2. Roter sideholderen
omtrent 45°.
RENGJØRE TAKET (VALGFRITT)
1. Du kan slippe ned grillelementet og det er nyttig ved
rengjøring av taket på ovnen.
Fjern muttersirkelen ved å vri den mot klokken mens
du holder grillelementet.
3. Dra og fjern sideholderen
fra de nederste to hullene.
05 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
1. Trykk på den midtre delen
av sideholderens øvre del.
2. Fronten av grillelementet vipper nedover og
grillelementet kan ikke tas ut av ovnen. Ikke press
grillelementet ned, da kan det bli deformert.
3. Når rengjøring er utført, løfter du toppen av
grillelementet tilbake til det opprinnelige nivået og
vrir muttersirkelen med klokken
Norsk – 17
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 17
2014-03-24 �� 5:05:07
FEILSØKING OG PROBLEMLØSNING
PROBLEM
LØSNING
Hva skal jeg gjøre hvis
stekeovnen ikke blir varm?
• Stekeovnen er kanskje ikke slått på. Slå på stekeovnen.
• Kontroller at ønskede innstillinger er valgt.
• Det kan hende at en sikring har røket eller en kretsbryter
er utløst. Skift sikringen eller tilbakestill kretsbryteren.
Kontakt en kvalifisert elektriker hvis dette skjer gjentatte
ganger.
Hva skal jeg gjøre hvis
stekeovnen ikke blir varm
selv om stekeovnfunksjon og
temperatur er valgt?
• Ikke la ovnsdøren være åpen mens ovnen er i bruk.
• Hvis du ikke lar ovnsdøren være åpen, kan det oppstå
problemer med de interne elektriske tilkoblingene.
Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis lampen i
stekeovnen ikke tennes?
• Ovnslampen kan være ødelagt. Bytt ut ovnslampen.
• Hvis ovnslampen ikke fungerer etter at ovnslampen er
skiftet, ringer du ditt lokale servicesenter.
Hva gjør jeg hvis kjøleviften
kjører etter at ovnen er slått av?
• Etter at stekeovnen har vært brukt, fortsetter kjøleviften
å gå til ovnen er kjølt ned. Kontakt servicesenteret hvis
kjøleviften fortsetter å gå etter at stekeovnen er kjølt ned.
Hva skal1) jeg gjøre hvis ingen av
knappene virker?
• Kontroller om barnesikringen er aktiv. Hvis barnesikringen
ikke er aktivert, ringer du ditt lokale servicesenter.
**
INFORMASJONSKODER
Alle informasjonskoder skyldes ikke en feil ved ovnen. Se løsningen nedenfor først, og hvis
informasjonskodene fremdeles vises, ringer du ditt lokale SAMSUNG kundesenter.
1)
**
KODE
1)
**
1)
**
PROBLEM
LØSNING
Sikkerhetsutkobling
Stekeovnen har vært slått på med innstilt
temperatur over lang tid.
• Under 105 °C
16 timer
• Fra 105 °C til 240 °C
8 timer
• Fra 245 °C til Maks
4 timer
Slå av ovnen og ta ut maten.
La ovnen kjøle seg ned før du bruker
den igjen. Siden dette ikke er en feil ved
ovnen, bruker du ovnen igjen når du har
slått den av og latt den kjøle seg ned.
Tastefeil
Denne feilen oppstår når tasten trykkes
og holdes inn en stund.
Rengjør tastene og kontroller om det er
vann på overflaten rundt tastene. Slå
av ovnen og prøv å stille inn på nytt.
Hvis det skjer igjen, ringer du ditt lokale
SAMSUNG kundesenter.
Hvis du ikke valgte en passende
temperatur for modusen.
Velg riktig temperatur for modusen.
(Se avsnittet “Bruke modusen rask
oppvarming”)
Sikkerhetsfeil
En feil i stekeovnen kan føre til dårlig
ytelse og oppstår problemer med
sikkerheten.
Slutt å bruke ovnen øyeblikkelig og slå
den av.
Ring ditt lokale SAMSUNG servicesenter.
1) ** refererer til alle tall.
Norsk – 18
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 18
2014-03-24 �� 5:05:08
huskeliste
05 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 19
2014-03-24 �� 5:05:08
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00540A-00
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_NO.indd 20
2014-03-24 �� 5:05:08
NV70*35-sarja
NV66*35-sarja
Yhdistelmähöyryuuni
käyttöopas
Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.
ajattele mahdollisuuksia
Kiitos, että ostit tämän Samsungin tuotteen.
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 1
2014-03-24 �� 5:02:33
Sisällysluettelo
OPPAAN KÄYTTÄMINEN
03 Oppaan käyttäminen
TURVALLISUUSOHJEET
07
08
08
09
09
3
3
ASENTAMINEN
9
MEKAANINEN LUKKO
11
Lampun vaihto
Luukun irrottaminen
Luukun lasien irrotus
Automaattinen virransäästötoiminto
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
09Asentaminen
11Käyttö:
11 Mekaanisen lukon irrottaminen
11 Mekaanisen lukon asentaminen
UUNIN OHJAIMET
12 Uunin ohjaimet
LISÄTARVIKKEET
12Lisätarvikkeet
12
12
ASETUKSET
13
PUHDISTAMINEN JA HUOLTO
16
13 Kellonajan asettaminen
13 Aseta hälytys
13Lapsilukkotoiminto
13 Nopean esilämmityksen tilan käyttäminen
14Ruoanvalmistustila
15 Koekeittiössä testatut ruuat
16 Katalyyttiset emalipinnat (valinnainen)
16 Käsin puhdistaminen
16 Vedenkeräimen puhdistaminen
17 Sivuohjainten irrottaminen (valinnainen)
17 Katon puhdistaminen (valinnainen)
18Vianmääritys
18Näyttökoodit
Suomi - 2
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 2
2014-03-24 �� 5:02:34
oppaan käyttäminen
Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat laitteen käytössä ja
hoidossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
Tärkeää
Huom.
turvallisuusohjeet
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään
sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten mukaisesti.
VAROITUS
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti
rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim.
lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään
laitetta oikein.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle
valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta.
(Vain kiinteää johdotusta käyttävät mallit)
Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa
valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai
ammattitaitoisella teknikolla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin
välttyä. (Vain pistorasiaan liitettävät mallit.)
Laite tulee voida irrottaa verkkovirrasta asentamisen
jälkeen. Irrottaminen voidaan varmistaa huolehtimalla
pistokkeen luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään
johdotukseen kytkin määräysten mukaisesti.
01 OPPAAN KÄYTTÄMINEN JA TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS tai HUOMIO
Suomi - 3
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 3
2014-03-24 �� 5:02:34
Laite kuumenee käytön aikana.
Uunin sisällä oleviin vastuksiin ei saa koskea.
VAROITUS: Laitteen näkyvillä olevat osat voivat
kuumeta käytön aikana. Pikkulapset on pidettävä
turvallisella etäisyydellä laitteesta.
Jos tässä laitteessa on höyry- tai
automaattipuhdistustoiminto, irtoava lika ja
kaikki tarpeettomat astiat tulee poistaa uunista
höyrypuhdistuksen tai automaattipuhdistuksen ajaksi.
(Koskee vain niitä malleja, joissa on puhdistustoiminto.)
Jos tässä laitteessa on automaattipuhdistustoiminto,
uunin pinnat saattavat kuumentua automaattisen
puhdistamisen aikana tavallista kuumemmiksi. Lapset on
pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.
(Koskee vain niitä malleja, joissa on puhdistustoiminto.)
Käytä vain tähän uuniin suositeltua lämpömittaria.
(Vain lämpötilatunnistimella varustetut mallit.)
Höyrypuhdistusta ei saa käyttää.
VAROITUS: Sammuta laite, ennen kuin vaihdat sen
lampun, jotta et saisi sähköiskua.
Älä puhdista uunin luukun lasia hankaavilla aineilla
tai terävillä metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa
lasipintaa, mikä puolestaan voi johtaa lasin
rikkoutumiseen.
VAROITUS: Laite ja sen näkyvillä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Laitteen lämpövastuksiin ei
saa koskea. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa
laitteen lähettyviltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.
Suomi - 4
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 4
2014-03-24 �� 5:02:34
01 OPPAAN KÄYTTÄMINEN JA TURVALLISUUSOHJEET
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä
fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat
henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu
ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät
käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta
ilman valvontaa.
Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
Luukun ulkopinta voi kuumentua laitteen ollessa käytössä.
Pidä laite ja sen sähköjohto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen
tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
Aseta ylös taivutettu sivu taakse tukemaan
painavaa kuormaa.
(Vaihtelee mallin mukaan)
HUOMIO
Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasennusliike.
Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vaurioitunutta laitetta.
Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiantuntematon korjaus voi vaarantaa
käyttäjän ja sivullisten turvallisuuden. Ota yhteyttä SAMSUNGin huoltoon tai jälleenmyyjään, jos
uuni kaipaa korjausta.
Sähköjohdot tai -kaapelit eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä milloinkaan
käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä sijaitsevia sähköpistokkeita.
Jos tässä laitteessa on höyrytystoiminto, älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on vaurioitunut.
(Koskee vain malleja, joissa on höyrytystoiminto.)
Jos säiliö on murtunut tai rikki, älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
(Koskee vain malleja, joissa on höyrytystoiminto.)
Suomi - 5
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 5
2014-03-24 �� 5:02:35
Tämä uuni on tarkoitettu vain ruoanvalmistukseen kotitalouksissa.
Uunia käytettäessä sen sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi. Älä koske uunin sisäpintoja tai
lämpövastuksia, ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
Uunin pinnat kuumenevat, kun se lämmitetään korkeaan lämpötilaan pidemmäksi aikaa.
Avatessasi uunin luukkua varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä.
Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia voi alkoholi höyrystyä korkeassa lämpötilassa ja höyry voi
syttyä palamaan tullessaan kosketuksiin uunin kuuman kohdan kanssa.
Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.
Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
Pakasteruuat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti saattaisi vääntyä suuren
lämpöeron vuoksi.
Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Tämä voi vaurioittaa emalipintaa.
Uunia käytettäessä sen luukun tulee olla kiinni.
Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai vuoalla.
Alumiinifolio estää uunin kuumenemisen, mikä voi vaurioittaa emalipintoja ja estää ruoan
kunnollisen kypsymisen.
Hedelmämehuista tulee tahroja, jotka saattavat jäädä pysyvästi uunin emalipinnoille. Kun paistat
kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
Älä pane astioita uunin luukun päälle.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Älä päästä lapsia luukun lähelle, kun avaat tai suljet sen, sillä lapset voivat satuttaa itsensä siihen
tai heidän sormensa voivat jäädä sen väliin.
Älä astu luukun päälle tai nojaa siihen äläkä aseta luukun päälle mitään painavia esineitä.
Älä käytä luukun avaamisessa tarpeetonta voimaa.
VAROITUS: Älä irrota laitetta verkkovirrasta, vaikka ruoka olisi jo valmista.
VAROITUS: Älä jätä luukkua auki, kun käytät uunia.
Suomi - 6
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 6
2014-03-24 �� 5:02:35
LAMPUN VAIHTO
Sähköiskun vaara!
Toimi seuraavasti ennen lampun vaihtamista:
Uunin takavalo
1.Irrota lasikupu kääntämällä sitä
vastapäivään. Irrota metallirengas ja
tiivisterengas ja puhdista lasikupu.
Asenna tarvittaessa uusi 25 W:n valo,
joka kestää 300 °C:n kuumuutta.
2.Puhdista tarvittaessa lasikupu, metallirengas ja
tiivisterengas.
3.Aseta lasikupuun metalli- ja tiivisterenkaat.
01 OPPAAN KÄYTTÄMINEN JA TURVALLISUUSOHJEET
•Katkaise uunista virta.
•Irrota uuni verkkovirrasta.
•Suojaa uunin valoa ja sen lasikupua käyttämällä kangasta
pehmusteena uunin pohjalla.
•Voit ostaa uuden lampun SAMSUNGin huollosta.
4.Asenna lasikupu takaisin paikoilleen vaiheen 1 mukaiseen
paikkaan ja käännä sitä myötäpäivään.
Suomi - 7
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 7
2014-03-24 �� 5:02:35
LUUKUN IRROTTAMINEN
Uunin luukkua ei tule irrottaa normaalikäytössä, mutta jos se on välttämätöntä esim. puhdistuksen
vuoksi, noudata näitä ohjeita.
HUOMIO: Uunin luukku on painava.
2
70
1
1. Avaa luukku ja käännä
molempien saranoiden
vivut kokonaan auki.
2. Sulje luukkua noin
70 astetta. Ota tukeva
ote luukun reunojen
keskikohdilta molemmin
käsin ja vedä ylöspäin,
kunnes saranat voidaan
irrottaa.
3. Kiinnitä luukku
puhdistamisen jälkeen
toistamalla vaiheet 1
ja 2 käänteisessä
järjestyksessä. Saranavipu
on suljettava molemmilta
sivuilta.
LUUKUN LASIEN IRROTUS
Uunin luukussa on kolme päällekkäistä lasilevyä. Nämä lasit voidaan irrottaa puhdistusta varten.
1. Paina luukun vasemmalla
ja oikealla puolella olevia
painikkeita.
2. Irrota luukun lista ja poista
luukun lasi 1.
3. Nosta lasia 2, puhdista
lasilevyt lämpimällä vedellä
tai astianpesunesteellä
ja kuivaa ja kiillota ne
puhtaalla, pehmeällä
liinalla.
Luukun lasi on erilainen 2-4 kpl:een malleissa.
Purkamis- ja kokoamistapa on kuitenkin sama.
Kun kokoat lasia 1, aseta kirjoitus alareunaan.
Suomi - 8
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 8
2014-03-24 �� 5:02:39
AUTOMAATTINEN VIRRANSÄÄSTÖTOIMINTO
• Jos et valitse mitään toimintoa, kun laitteen asetusten tekeminen on kesken tai kun laite on
tilapäisesti pysähtyneenä, toiminto perutaan ja kello palautuu näkyviin 10 minuutin kuluttua.
TUOTTEEN TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN
(ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖLAITTEET)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla
yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
02 ASENTAMINEN
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai
lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja
kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
asentaminen
Asentamisen turvallisuusohjeet
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään
sähköverkkoon soveltuvien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
• Varmista uunia asennettaessa jännitteellisten osien suojaus.
Sähkökytkentä
Jos laitetta ei kytketä verkkovirtaan pistokkeella, kytkennän tulopuolelle on
asennettava turvallisuussyistä moninapainen irtikytkentälaite (kosketinväli
vähintään 3 mm). Sähköjohdon (H05 RR-F tai H05 VV-F, väh.
2,5 mm²) on oltava niin pitkä, että se voidaan kiinnittää uuniin, joka seisoo
lattialla sijoituskalusteensa edessä. Avaa uunin kytkentöjen taustalevy
ruuviavaimella ja löysää johdon vedonpoistimen ruuvit. Asenna vasta sen
RUSKEA SININEN KELTAINEN
jälkeen sähköjohdot asianmukaisiin liittimiin. Uuni maadoitetaan
tai
tai
ja
(
)-liittimen kautta. Keltainen ja vihreä johto (maatto) täytyy kytkeä
MUSTA VALKOINEN
VIHREÄ
ensin ja niiden on oltava muita pitempiä. Jos uuni kytketään verkkovirtaan
pistokkeella, pistokkeeseen tulee päästä helposti käsiksi uunin asentamisen jälkeenkin. Samsung ei vastaa
sellaisista vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat puuttuvasta tai viallisesta maadoituksesta.
VAROITUS: Älä anna liitosjohdon juuttua mihinkään asennuksen aikana ja estä sitä
pääsemästä kosketuksiin uunin kuumien osien kanssa.
Suomi - 9
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 9
2014-03-24 �� 5:02:40
Asentaminen kaapistoon
Asennuskalusteiden muovi- ja liimapintojen tulee kestää 90 °C:n lämpötila ja niiden viereisten kalusteiden
75 °C:n lämpötila. Samsung ei vastaa kuumuuden aiheuttamista kaappien muovi- tai liimapintojen
vaurioista.
1
2
545
595
Yläkaappi
572
595
3
Alakaappi
560
väh.
550
21
Sen keittiökaapiston pohjassa, johon
uuni asennetaan, tulisi olla ilmankiertotila.
Alahyllyn ja tukiseinän väliin tulee jättää
n. 50 mm:n kokoinen tila ilmanvaihtoa
varten. Jos uuni asennetaan lieden alle,
on noudatettava lieden asennusohjeita.
Ilmanvaihto ilmankiertotilan kautta
4
väh. 560
väh. 600
väh. 50
5
50
väh.
590-enint.
600
väh. 550
väh. 560
Alakaappi
Yläkaappi
Työnnä laite täysin kaapiston sisään ja kiinnitä uuni tiiviisti paikoilleen molemmilta sivuilta kahden tähän
tarkoitukseen varatun ruuvin avulla. Varmista, että laitteen ja sen viereisen kaapin väliin jää vähintään
5 mm:n kokoinen aukko.
Poista uunin luukusta ja sisältä suojakalvot, teipit, paperit ja lisätarvikkeet asennuksen jälkeen. Ennen kuin
irrotat uunin kalusteista, katkaise sen virransyöttö ja irrota sen molemmilla sivuilla olevat kaksi ruuvia.
VAROITUS: Asennuskalusteisiin on jätettävä vähintään kuvassa näytetyt ilmankiertotilat
ilmanvaihtoa varten. Älä peitä tätä tilaa välipuilla, sillä tilaa käytetään ilmanvaihtoon.
Uunin etupuolen ulkoasu, esimerkiksi kahva, on erilainen eri malleissa. Uuni on kuitenkin
kooltaan samanlainen kuin kuvassa.
Suomi - 10
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 10
2014-03-24 �� 5:02:45
mekaaninen lukko
KÄYTTÖ:
Kun avaat luukun, nosta luukun mekaanista lukkoa
ylöspäin ja vedä luukku auki samanaikaisesti.
03 MEKAANINEN LUKKO
MEKAANISEN LUKON IRROTTAMINEN
Poista mekaanisen lukon ruuvi.
MEKAANISEN LUKON ASENTAMINEN
1. Aseta mekaanisen lukon osa ”A” kuvassa
näkyvään aukkoon.
2. Ruuvaa mekaaninen lukko kiinni.
A
Suomi - 11
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 11
2014-03-24 �� 5:02:46
uunin ohjaimet
Hälytys
Toimintovalitsin
Aika
Ajanvalintapainikkeet
Näyttö
Lämpötilanvalitsin
Etupuoli
Etupaneelia on saatavana useita materiaali- ja värivaihtoehtoja kuten ruostumaton teräs,
valkoinen, musta ja lasi. Koska kehitämme laatua jatkuvasti, laitteen ulkoasu saattaa muuttua.
Toimintovalitsin ja Lämpötilanvalitsin ovat kohokytkimiä.
Paina sisään ja käännä. (valinnainen)
lisätarvikkeet
HUOMIO: Varusteet tulee asettaa huolellisesti pellinkannattimiin. Peltien ja astioiden tulee olla
vähintään 2 cm uunin pohjaa ylempänä, jottei emalipinta vaurioituisi.
VAROITUS: Ole huolellinen, kun otat ruuat ja/tai varusteet uunista.
Kuumat ruuat, varusteet ja pinnat voivat polttaa!
Uunipelti
Uunipelti kakuille, pikkuleiville ja muille leivonnaisille.
Rasvapelti (valinnainen)
(Syvä) rasvapelti sopii hyvin paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä
paahtoritilän kanssa estämään ruokien tippumisnesteiden pääsy uunin pohjalle.
Paahtoritilä (valinnainen)
Paahtoritilä ruoan grillaamiseen ja paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää
yhdessä rasvapellin kanssa estämään ruokien tippumisnesteiden pääsy
uunin pohjalle.
Grilliritilä (valinnainen)
Grilliritilä ruoan grillaamiseen ja paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää vuokien
ja muiden leivonta-astioiden kanssa.
Teleskooppiset sivuohjaimet (valinnainen)
• Voit asettaa uunipellin tai pannun uuniin liu’uttamalla ensin yhden tason
teleskooppiset ohjaimet ulos.
• Aseta uunipelti tai pannu ohjainten päälle ja työnnä ohjaimet kokonaan
takaisin uuniin. Sulje uunin luukku vasta, kun teleskooppiset ohjaimet
ovat kokonaan uunin sisällä.
Suomi - 12
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 12
2014-03-24 �� 5:02:50
asetukset
KELLONAJAN ASETTAMINEN
Kun kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, käytä laitetta vasta kellonajan asettamisen jälkeen.
Aseta tunnit | 01
Aseta minuutit | 02
Aseta haluamasi
valmistusaika painamalla
Ajanvalintapainiketta.
Paina Aikapainiketta.
Minuuttien ilmaisin alkaa vilkkua.
03 | Vahvista aika
Paina Aikapainiketta
uudelleen. Aika asetetaan.
ASETA HÄLYTYS
Aseta hälytys | 01
Paina Hälytyspainiketta.
Hälytyksen ilmaisin alkaa vilkkua.
Aseta hälytysaika painamalla
Ajanvalintapainiketta.
04 UUNIN OHJAIMET, LISÄTARVIKKEET JA ASETUKSET
Paina aikapainiketta. Tuntien
ilmaisin alkaa vilkkua.
02 | Vahvista hälytys
Vahvista hälytys painamalla
Hälytyspainiketta.
Voit lopettaa toiminta-aikatoiminnon asettamalla toiminta-ajaksi 0:00.
Toiminta-ajan ollessa käytössä näet kellonajan painamalla Aikapainiketta.
LAPSILUKKOTOIMINTO
Lapsilukko otetaan käyttöön tai pois käytöstä pitämällä Hälytys- ja Aikapainikkeita
painettuna 3 sekuntia. Lapsilukon merkki (L) näyttää lapsilukon tilan.
NOPEAN ESILÄMMITYKSEN TILAN KÄYTTÄMINEN
Jos käytät NOPEA ESILÄMMITYS -toimintoa, saat nostettua lämpötilan halutuksi
hetkessä. Tämä vähentää huomattavasti esilämmitykseen käytettävää aikaa. Käytä
NOPEA ESILÄMMITYS -toimintoa lämpötilan nostoon halutuksi kunnes esilämmitys
on valmis. Valitse sen jälkeen ruoanvalmistustila, ennen kuin jatkat.
NOPEA ESILÄMMITYS ei ole tarpeen ruokaa grillattaessa.
Esilämmitysvaiheen, NOPEA ESILÄMMITYS mukaan lukien, merkkinä
näyttöön ilmestyy viesti ”
”. Kun valittu lämpötila saavutetaan, viesti
”
” katoaa ja äänimerkki muistuttaa, että ruoka tulisi laittaa uuniin.
Suomi - 13
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 13
2014-03-24 �� 5:02:51
RUOANVALMISTUSTILA
Aseta valmistustila | 01
Käännä Toimintovalitsinta
ja valitse haluamasi
ruoanvalmistustila.
b
02 | Aseta lämpötila
Käännä Lämpötilakytkintä
ja valitse haluamasi
lämpötila.
a
a
b
Grillilämpötila
1: Alhainen
2: Keskiteho
3: Suuri
Valitse lämpötila kaikkeen
valmistukseen grillausta
lukuun ottamatta.
Jos valitset grillitoiminnon ja asetat lämpötilan välille 50-250 °C, tai jos valitset tavallisen
ruoanvalmistustilan ja asetat grillin lämpötilan välille 1-3, äänimerkki ja viesti ilmoittavat, milloin
lämpötila tulee nollata.
Vain valo palaa
Uunin toiminnot
Kiertoilma
Kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla.
Tätä toimintoa suositellaan pakasteille ja leivontaan.
Suositeltu lämpötila: 170 °C
Ylälämpö + Kiertoilma
Ylävastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien
avulla. Tätä toimintoa suositellaan rapeakuoriseen paahtamiseen esimerkiksi lihalle.
Suositeltu lämpötila: 190 °C
Perinteinen
Lämpö säteilee ylä- ja alavastuksesta. Tätä toimintoa suositellaan lähes kaiken
tyyppisten ruokalajien tavalliseen leipomiseen ja paistamiseen.
Suositeltu lämpötila: 200 °C
Alalämpö + Kiertoilma
Alavastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien
avulla. Tätä toimintoa suositellaan pizzoille, leivälle ja kakuille.
Suositeltu lämpötila: 190 °C
Iso grilli
Lämpö säteilee grillistä laajalla alueella.
Tätä toimintoa suositellaan lasagne-tyyppiselle ruualle ja lihan grillaukseen.
Suositeltu lämpötila: Keskiteho
Suomi - 14
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 14
2014-03-24 �� 5:02:52
KOEKEITTIÖSSÄ TESTATUT RUUAT
Standardi EN 60350
1. Leivonta
Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön.
Ruokatyyppi
Astia ja
huomautukset
Uunitaso
Valmistustila
Lämpö
(°C)
Valmistusaika
(min)
Uunipelti
2
Perinteinen
170-190
15-25
Rasvaton
sokerikakku
Kakkuvuoka
grilliritilällä
(tumma, ø 26 cm)
1
Perinteinen
160-180
25-35
1+3
Kiertoilma
170-190
80-100
Perinteinen
180-200
75-90
Omenapiirakka Grilliritilä +
Uunipelti +
2 irtopohjavuokaa
(tummia,
ø 20 cm)
Grilliritilä +
1 Diagonaalisesti
2 irtopohjavuokaa
(tummia,
ø 20 cm)
2. Grillaus
Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia iso grilli -toiminnolla.
Käytä tätä toimintoa enintään korkealla lämmöllä.
Ruokatyyppi
Astia ja
huomautukset
Vehnäpaahtoleipä Grilliritilä
Hampurilaiset
Grilliritilä
Uunipannu
(nesteen
keräämiseen)
Lämpö Valmistusaika
(°C)
(min)
Uunitaso
Valmistustila
5
Iso grilli
Suuri
1. 1-2
2. 1-1½
4
3
Iso grilli
Suuri
1. 7-10
2. 5-8
04 UUNIN OHJAIMET, LISÄTARVIKKEET JA ASETUKSET
Pienet kakut
Suomi - 15
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 15
2014-03-24 �� 5:02:53
puhdistaminen ja huolto
KATALYYTTISET EMALIPINNAT (VALINNAINEN)
Irrotettava takaseinän suojakotelo on pinnoitettu tummanharmaalla katalyysiemalilla, joka voi
likaantua kiertoilmatilassa ilman mukana liikkuvasta öljystä ja rasvasta.
Nämä tahrat palavat puhtaiksi 200 °C:n ja sitä korkeammassa lämmössä.
1. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
2. Kun olet puhdistanut kaikki uunin sisäpinnat, aseta uuni kiertoilmatilaan 250 asteen lämpöön.
KÄSIN PUHDISTAMINEN
HUOMIO: Varmista ennen puhdistamista, että uuni ja lisätarvikkeet ovat kylmiä.
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, kovia harjoja, hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa,
veistä tai muita kuluttavia aineita.
Uunin sisäosat
• Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin sisäpintojen
puhdistamiseen.
• Älä pese luukun tiivistettä käsin.
• Käytä tavallisia uuninpuhdistusaineita, jotta emalipinnat eivät vaurioituisi.
• Käytä uuninpuhdistusaineita vaikeaan likaan.
Ulkopinnat
Puhdista uunin ulkopinnat, esimerkiksi luukku, kahva ja näyttö, puhtaalla liinalla ja joko miedolla
pesuaineella tai lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla pyyhkeellä.
Kahvan ja painikkeiden ympärille kertyy helposti rasvaa ja likaa uunista tulevan kuuman ilman vuoksi.
Kahva ja painikkeet tulisi puhdistaa aina uunin käytön jälkeen.
Lisätarvikkeet
Pese varusteet ja astiat aina käytön jälkeen ja kuivaa keittiöpyyhkeellä.
Noin 30 minuutin liotus saippuavedessä helpottaa tarvittaessa puhdistamista.
VEDENKERÄIMEN PUHDISTAMINEN
Vedenkeräin kerää kosteudesta syntyvän veden, kun uunissa
valmistetaan erittäin kosteuspitoista ruokaa. Ruoka-aineita saattaa
kertyä vedenkeräimeen. Jos puhdistaminen laiminlyödään, rakenne
saattaa rikkoutua. Puhdista vedenkeräin ruoanvalmistuksen jälkeen,
jotta rikkoutumista ei pääse tapahtumaan.
VAROITUS: Jos havaitset ruoanvalmistuksen jälkeen, että
vettä on päässyt vuotamaan vedenkeräimestä, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Vedenkeräin
Suomi - 16
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 16
2014-03-24 �� 5:02:53
SIVUOHJAINTEN IRROTTAMINEN (VALINNAINEN)
2. Käännä sivuohjainta noin
45 astetta.
KATON PUHDISTAMINEN (VALINNAINEN)
1. Voit laskea grillivastuksen alas, mikä helpottaa uunin
sisätilojen katon puhdistamista.
Irrota kiinnitysmutteri kääntämällä sitä vastapäivään
pitäen samalla kiinni vastuksesta.
3. Vedä sivuohjainta ja irrota
se kummastakin alareiästä.
05 PUHDISTAMINEN JA HUOLTO
1. Paina sivuohjaimen
yläreunaa keskeltä.
2. Grillivastuksen etuosaa voidaan kallistaa alaspäin,
mutta ei poistaa uunista. Älä paina grillivastusta
alaspäin, sillä se saattaa vaurioitua.
3. Kun puhdistaminen on tehty, nosta grillivastus
takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja käännä
kiinnitysmutteria myötäpäivään.
Suomi - 17
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 17
2014-03-24 �� 5:02:55
VIANMÄÄRITYS
ONGELMA
RATKAISU
Mitä teen, jos uuni ei kuumene?
• Uunia ei ole kytketty päälle. Käynnistä uuni.
• Varmista, että kaikki tarvittavat asetukset on tehty.
• Asunnosta on palanut sulake tai suojakatkaisin on
lauennut. Vaihda sulake tai vapauta suojakatkaisin.
Jos tilanne toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
sähköasentajaan.
Mitä teen, kun uuni ei
kuumene, vaikka olen tehnyt
oikeat toiminto- ja lämpötilaasetukset?
• Älä jätä uunin luukkua auki käytön ajaksi.
• Jos luukku ei ole auki, sisäisissä sähköliitännöissä
saattaa olla vikaa. Ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Mitä teen, jos uunin valo ei
syty?
• Uunin valo saattaa olla rikki. Vaihda uunin valo.
• Jos uunin valo ei toimi vaihtamisen jälkeen, ota yhteyttä
lähimpään huoltoliikkeeseen.
Miksi tuuletin pysyy käynnissä,
vaikka uuni on sammutettu?
• Tuuletin suojaa uunia kuumuudelta käytön jälkeen
jäähdyttämällä sitä. Ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen, jos tuuletin käy, vaikka uuni on jo
jäähtynyt.
Mitä teen, jos painikkeet eivät
toimi? 1)
• Tarkista, onko lapsilukkotoiminto käytössä.
Jos lapsilukkotoiminto ei ole käytössä, ota yhteyttä
lähimpään huoltoliikkeeseen.
**
NÄYTTÖKOODIT
Kaikki näyttökoodit eivät viittaa vikoihin. Kokeile ensin alla mainittuja ratkaisuja. Jos näyttökoodit
näkyvät vielä tämän jälkeen, ota yhteyttä lähimpään SAMSUNGin asiakaspalveluun.
1)
**
KOODI
1)
**
1)
**
ONGELMA
RATKAISU
Turvakatkaisu
Sammuta ja tyhjennä uuni.
Uuni on ollut toiminnassa pitkään
Anna uunin jäähtyä ennen seuraavaa
asetetussa lämmössä.
käyttöä. Koska kyseessä ei ole vika,
• Alle 105 °C
16 tuntia voit käyttää uunia uudelleen, kun olet
sammuttanut sen ja antanut sen jäähtyä.
• 105-240 °C
8 tuntia
• 245 °C – enimmäislämpötila 4 tuntia
Painikevirhe
Tämä virhe ilmestyy näkyviin, kun
painiketta pidetään painettuna jonkin
aikaa.
Puhdista painikkeet ja varmista, että niiden
ympärillä ei ole nestettä. Sammuta uuni
ja yritä uudelleen. Jos sama tapahtuu
uudelleen, ota yhteyttä lähimpään
SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Et ole valinnut käyttötilaan soveltuvaa
lämpöä.
Valitse käyttötilaan soveltuva lämpö.
(ks. ”Nopean esilämmityksen tilan
käyttäminen”)
Turvallisuusvirhe
Virheet voivat haitata uunin toimintaa ja
aiheuttaa vaaratilanteita.
Lopeta uunin käyttäminen välittömästi ja
sammuta uuni.
Ota yhteyttä lähimpään SAMSUNGin
edustajaan.
1) ** viittaa mihin tahansa numeroon.
Suomi - 18
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 18
2014-03-24 �� 5:02:55
muistiinpanoja
05 PUHDISTAMINEN JA HUOLTO
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 19
2014-03-24 �� 5:02:55
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00540A-00
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_FI.indd 20
2014-03-24 �� 5:02:56
NV70*35-serien
NV66*35-serien
Indbygningsovn
brugervejledning
Denne manual er trykt p_100 % genbrugspapir.
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 1
2014-03-24 �� 4:46:40
indhold
BRUG AF DENNE VEJLEDNING
03 Brug af denne vejledning
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
07
08
08
09
09
3
3
INSTALLATION
9
MEKANISK LÅS
11
OVNKONTROLLER
12
TILBEHØR
12
INDSTILLINGER
13
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
16
Udskiftning af pære
Fjernelse af lågen.
Fjernelse af lågeglasset
Funktionen til automatisk energibesparelse
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
09Installation
11 Sådan bruges den
11 Fjernelse af mekanisk lås
11 Installation af mekanisk lås
12Ovnkontroller
12Tilbehør
13Tidsindstilling
13 Indstil alarm
13Børnesikring
13 Brug af tilstanden hurtig forvarmning
14 Brug af tilstanden tilberedning
15Testmåltider
16 Katalytisk emaljeoverflade (tilbehør)
16 Rengøring med håndkraft
16 Rengøring af vandopsamler
17 Afmontering af sideskinnerne (tilbehør)
17 Rengøring af ovnens loft (tilbehør)
18Fejlfinding
18Informationskoder
Dansk - 2
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 2
2014-03-24 �� 4:46:41
brug af denne vejledning
Tak, fordi du valgte en indbygningsovn fra SAMSUNG.
Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om sikkerhed og instruktioner, der hjælper dig
med at bruge og vedligeholde dit apparat.
Inden du bruger din ovn, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og gemme den til
fremtidigt brug.
Følgende symboler anvendes i teksten i denne brugervejledning:
Vigtigt
Bemærkning
sikkerhedsinstruktioner
Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret el-installatør. Installatøren er ansvarlig for at
tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.
ADVARSEL
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller
mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden,
med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr.
brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med
et særligt kabel eller en særlig del, der leveres af
producenten eller et autoriseret serviceværksted.
(Kun modeller med fast kabling)
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af
producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå risici.
(Kun modeller med strømkabel)
01 BRUG AF DENNE VEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ADVARSEL eller FORSIGTIG
Dansk - 3
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 3
2014-03-24 �� 4:46:41
Det bør være muligt at koble apparatet fra
strømforsyningen efter installationen. Frakoblingen kan
være mulig, ved at der er adgang til stikket eller ved at
montere en afbryder på den faste kabling i henhold til
installationsbestemmelser.
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på
ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under
brugen. Mindre børn bør holdes på afstand.
Hvis dette apparat har damp- eller selvrensende funktion,
skal overskydende spild fjernes inden rengøring, og
alle køkkenredskaber skal fjernes fra ovnen under
damprengøring eller selvrensning.
(Kun rengørende model)
Hvis dette apparat har selvrensende funktion, kan
overflader under selvrensning blive varmere end normalt,
og børn skal holdes borte. (Kun rengørende model)
Brug kun den temperaturprobe, der anbefales til denne
ovn. (Kun modeller med temperaturprobe)
En damprenser ikke må anvendes.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du
udskifter pæren, for at undgå risikoen for elektrisk stød.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller
metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da disse
kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset
splintres.
ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver
varme under brug. Vær opmærksom på ikke at berøre
varmeelementerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, hvis de ikke er under konstant overvågning.
Dansk - 4
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 4
2014-03-24 �� 4:46:41
01 BRUG AF DENNE VEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og
personer med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de
har fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug
af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må
ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af
brugeren bør ikke udføres af børn uden overvågning.
På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen
være høj, når apparatet er i brug.
Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når
apparatet er i brug.
Hold apparatet og dets kabel uden for rækkevidde af
børn under 8 år.
Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af
en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
Anbring den opbøjede side bagud for at
støtte hvilestillingen ved tilberedning af
store mængder. (Afhængigt af modellen)
FORSIGTIG
Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten, må du ikke tilslutte den.
Dette apparat må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret el-installatør.
I tilfælde af fejl på eller beskadigelse af apparatet, må du ikke forsøge at anvende det.
Reparationer må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Forkert reparation kan medføre
alvorlige skader på dig og andre. Hvis din ovn skal repareres, skal du kontakte et Samsungservicecenter eller din forhandler.
Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen.
Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring.
Brug aldrig fordelerdåser eller forlængerledninger.
Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring.
Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen.
Dansk - 5
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 5
2014-03-24 �� 4:46:41
Hvis dette apparat har en funktion til damptilberedning, må apparatet ikke bruges, hvis
vandforsyningsbeholderen er beskadiget. (Kun model med dampfunktion)
Hvis beholderen er revnet eller ødelagt, må du ikke bruge den, og du skal kontakte det nærmeste
servicecenter. (Kun model med dampfunktion)
Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger.
Under brugen bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger. Rør ikke ved
ovnens varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at køle af.
Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen.
Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i meget lang tid.
Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp slipper hurtigt
ud.
Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje
temperaturer, og der kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm del af ovnen.
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
Børn bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug.
Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på den store rist. Hvis der anvendes en
bageform, kan denne deformeres pga. store temperaturændringer.
Hæld ikke vand ind i ovnbunden, når den er varm. Dette kan beskadige emaljeoverfladen.
Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen.
Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser på den.
Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det kan medføre beskadigelse af emaljeoverfladen og
give dårlige resultater med madlavningen.
Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade. Ved tilberedning af
"fugtige" kager, bør du anvende en bradepande.
Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen.
Mindre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Hold børn væk fra døren, når den åbnes eller lukkes, da børnene kan støde ind i døren eller få
fingrene i klemme i den.
Du må ikke træde på, læne dig over, sidde på eller anbringe tunge genstande på døren.
Brug ikke unødvendig kraft, når du åbner døren.
ADVARSEL: Kobl ikke apparatet fra hovedstrømforsyningen, heller ikke selvom
tilberedningen er færdig.
ADVARSEL: Lad ikke døren være åben, når ovnen er tændt.
Dansk - 6
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 6
2014-03-24 �� 4:46:41
UDSKIFTNING AF PÆRE
Fare for elektrisk stød!
Udfør følgende trin, inden du udskifter nogen af
pærerne i ovnen:
Bageste ovnlys
1.Fjern dækslet ved at dreje mod uret, fjern
metalringen, isoleringsringen, og rengør
glasdækslet. Udskift om nødvendigt
pæren med en 25 watt, 300 °C
varmeresistent ovnpære.
2.Rengør om nødvendigt glasdækslet, metalringen og
isoleringsringen.
01 BRUG AF DENNE VEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
•Sluk for ovnen.
•Fjern ovnen fra strømtilslutningen.
•Beskyt ovnpæren og glasdækslet ved at anbringe en
klud nederst i ovnrummet.
•Pærer kan købes hos SAMSUNGS servicecenter.
3.Fastgør metalringen og isoleringsringen til glasdækslet.
4.Anbring glasdækslet, hvor du fjernede det i trin 1, og drej
med uret for at sætte det fast.
Dansk - 7
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 7
2014-03-24 �� 4:46:42
FJERNELSE AF LÅGEN.
Ved normalt brug bør ovnlågen ikke fjernes, men hvis det er nødvendigt at fjerne den, f.eks. ved
rengøring, skal du følge disse instruktioner.
FORSIGTIG: Ovnlågen er tung.
2
70
1
1. Åbn låget, og åbn
clipsene på begge
hængsler helt.
2. Luk lågen ca. 70°. Tag
med begge hænder fat
om midten af siderne på
ovnlågen, og træk/løft,
indtil hængslerne kan
tages ud.
3. Efter rengøring skal du
gentage trin 1 og 2 i
omvendt rækkefølge for
at montere lågen. Clipsen
på hængslet skal lukkes i
begge sider.
FJERNELSE AF LÅGEGLASSET
Ovnlågen er udstyret med tre lag glas, der er placeret mod hinanden.
Disse lag kan fjernes til rengøring.
1. Tryk på begge knapper på
venstre og højre side af
lågen.
2. Fjern afdækningen, og
fjern glas 1 fra lågen.
3. Løft glas 2, og rengør
lagene med varmt vand
eller opvaskemiddel, og
polér dem tørre med en
tør, ren klud.
Dørglassene varierer fra 2 stk. til 4 stk., afhængigt af model.
Men metoden til adskillelse og samling er den samme.
Ved samling af inderglas 1, skal du anbringe print i nedadgående retning.
Dansk - 8
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 8
2014-03-24 �� 4:46:44
FUNKTIONEN TIL AUTOMATISK ENERGIBESPARELSE
• Hvis du ikke vælger en funktion, når apparatet er ved at indstille, eller opererer med midlertidigt
stop, annulleres funktionen og klokkeslættet vil blive vist efter 10 minutter.
KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT
(ELEKTRISK & ELEKTRONISK UDSTYR)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere
oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig
genindvinding.
02 INSTALLATION
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred
eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en
genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt
og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
installation
Sikkerhedsinstruktioner for installationen
Denne ovn må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Installatøren er ansvarlig for at tilslutte
apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.
• Sørg for beskyttelse mod 'levende' dele, når ovnen installeres.
Strømtilslutning
Hvis apparatet ikke tilsluttes til strømforsyningen med et stik, skal der
anvendes en flerpols isolerende kontakt (med en kontaktafstand på
mindst 3 mm) for at overholde sikkerhedsbestemmelserne.
Strømkablet (H05 RR-F eller H05 VV-F, min. 2,5 mm²) skal have en
tilstrækkelig længde til at tilslutte ovnen, også selvom ovnen står på gulvet
foran indbygningsskabet. Åbn ovnens bageste tilslutningsdæksel med
BRUN eller BLÅ eller GUL og
en skruetrækker, og løsn skruerne på kabelklemmen, inden du tilslutter
HVID
GRØN
SORT
strømkablerne til de relevante tilslutningsterminaler.
Ovnen er jordet via (
)-terminalen. Det gule og grønne kabel (jordforbindelsen)
skal tilsluttes først og være længere end de andre. Hvis ovnen tilsluttes til strømforsyningen med et stik,
skal dette stik være tilgængeligt, når ovnen er installeret. Samsung har intet ansvar for uheld, der skyldes
manglende eller fejlagtig jordforbindelse.
ADVARSEL: Sørg for, at tilslutningskablet ikke bliver fanget under installationen, og sørg for,
at det ikke kommer i kontakt med ovnens varme dele.
Dansk - 9
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 9
2014-03-24 �� 4:46:44
Installation i skabet
For indbygget inventar skal plastoverflader og klæbestof til ovnen være varmebestandigt op til 90 °C på
indersiden af inventaret og op til 75 °C for tilstødende inventar. Samsung er ikke ansvarlig for skader på
plastoverflader eller klæbestof, der skyldes varme.
1
2
545
560
595
Øverste
element
572
595
3
Nederste
element
min.
550
21
Luftstrøm gennem ventilationsåbning
4
min. 560
min. 600
min. 50
Der skal være en ventilationsåbning
i bunden af det køkkenskab, som
ovnen skal placeres i. Der skal
være en ventilationsåbning på ca.
50 mm mellem den nederste hylde
og bagvæggen. Hvis ovnen skal
installeres under en komfurplade,
skal installationsinstruktionerne til
komfurpladen følges.
5
50
min. 590 maks. 600
min. 550
min. 560
Nederste element
Øverste element
Skub apparatet helt ind i skabet, og fastgør ovnen ordentligt på begge sider med 2 skruer.
Sørg for, at der er en åbning på mindst 5 mm mellem apparatet og det tilstødende skab.
Efter installationen fjernes den beskyttende vinylfilm, papir og tilbehørsdele fra ovndøren og fra ovnens
indre. Inden ovnen fjernes fra inventaret, skal ovnen kobles fra strømforsyningen, og de to skruer på hver
side af ovnen løsnes.
ADVARSEL: Det indbyggede inventar skal have en ventilationsåbning af en bestemt
størrelse til luftstrøm, som vist på billedet. Dette hul må ikke dækkes med træpaneler, da det
skal bruges til ventilation.
Den udvendige del af ovnens forside, f.eks. håndtaget, varierer fra model til model.
Størrelsen af ovnen på billedet er dog den samme.
Dansk - 10
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 10
2014-03-24 �� 4:46:46
mekanisk lås
SÅDAN BRUGES DEN
Når du åbner døren: Løft op i den mekaniske lås, og
træk på samme tid i døren.
03 MEKANISK LÅS
FJERNELSE AF MEKANISK LÅS
Fjern skruen fra den mekaniske lås.
INSTALLATION AF MEKANISK LÅS
1. Indsæt del “A” af mekanisk lås i hullet, der er vist
på billedet.
2. Skru på mekanisk lås for at fastgøre den.
A
Dansk - 11
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 11
2014-03-24 �� 4:46:46
ovnkontroller
Alarm
Knap til funktionsvalg
Tid
Knapper til tidskontrol
Display
Knap til temperaturkontrol
Frontdesign
Frontpanelet leveres i forskellige materialer og farvemuligheder, herunder rustfrit stål, hvid,
sort samt glas. Af hensyn til forbedring af kvaliteten kan udseendet ændres.
Knappen til valg af tilberedningsfunktion og Knappen til kontrol med temperatur er
trykknapper. Du skal blot trykke for at dreje. (tilbehør)
tilbehør
FORSIGTIG: Sørg for at montere tilbehøret korrekt i ristene. Bakker skal have mindst 2 cm
afstand til bunden af ovnen, ellers kan emaljeoverfladen blive beskadiget.
ADVARSEL: Vær meget omhyggelig, når du tager måltider og/eller tilbehør ud af ovnen.
Du kan brænde dig på varme måltider, varmt tilbehør og varme overflader!
Bageplade
Bagepladen kan anvendes til tilberedning af kager, cookies og andet
bagværk.
Drypbakke (tilbehør)
Den (dybe) drypbakke er velegnet til stegning. Den kan anvendes sammen med
den lille rist for at forhindre, at væsker drypper ned på ovnens bund.
Lille rist (tilbehør)
Den lille rist bør anvendes til grilning og stegning af måltider.
Den kan anvendes sammen med drypbakken for at forhindre, at væsker
drypper ned på ovnens bund.
Stor rist (tilbehør)
Den store rist bør anvendes til grilning og stegning af måltider.
Du kan anvende den med kasseroller og andre bageforme.
Teleskopisk glideskinne (tilbehør)
• For at indsætte risten, bage- eller stegeplader skal du først skyde de
teleskopiske glideskinner for et bestemt niveau ud.
• Anbring bakken eller pladen, og skub dem helt tilbage i ovnen. Luk først
ovnlågen, når du har skubbet de teleskopiske skinner ind i ovnen
Dansk - 12
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 12
2014-03-24 �� 4:46:49
indstillinger
TIDSINDSTILLING
Når strømmen tilsluttes første gang, skal du indstille tiden, inden produktet tages i brug.
Indstil timer | 01
Vælg minutter | 02
Tryk på knappen Tid. Tallene
for minutterne blinker.
Tryk på knappen Tidskontrol,
indstil den ønskede tid.
03 | Bekræft tid
Tryk på knappen Tid igen for
at indstille aktuel tid.
Tryk på knappen Tidskontrol,
indstil alarmtiden.
02 | Bekræft alarm
Tryk på knappen Alarm for at
bekræfte.
INDSTIL ALARM
Indstil alarm | 01
Tryk på knappen Alarm.
Alarmtallene blinker.
04 KONTROLELEMENTER OG TILBEHØR OG INDSTILLINGER
Tryk på knappen Tid. Tallene
for timerne blinker.
Hvis du vil standse timeren, skal du indstille alarmen til 0:00. Når timeren er i gang, kan du trykke
på Knappen til tidsindstilling for at vise det aktuelle klokkeslæt.
BØRNESIKRING
For at aktivere eller deaktivere børnesikringsfunktionen: Tryk og hold på knappen Alarm
og Tid i 3 sekunder. Børnesikringssymbolet (L) viser børnesikringsaktivering.
BRUG AF TILSTANDEN HURTIG FORVARMNING
Hvis du bruger muligheden HURTIG FORVARMNING, kan du forøge temperaturen
til den indstillede værdi på ingen tid. Dette vil på dramatisk vis forkorte din ventetid,
indtil forvarmningen er klar. Brug muligheden HURTIG FORVARMNING til at forøge
temperaturen til den indstillede værdi, indtil forvarmningen er parat. Skift derefter til
tilstanden Tilberedning, inden du fortsætter. Men det er ikke nødvendigt at anvende
HURTIG FORVARMNING til grilning af madvarer.
Trinnet til forvarmning indeholder HURTIG FORVARMNING og indikeres
med den blinkende meddelelse “
” i displayet. Når den valgte
temperatur er nået, forsvinder meddelelsen “
”, og der udløses et
signal som påmindelse om, at du skal stille mad i ovnen.
Dansk - 13
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 13
2014-03-24 �� 4:46:51
BRUG AF TILSTANDEN TILBEREDNING
Indstilling af tilstanden | 01
Drej Knappen til
funktionsvalg.
Indstil den ønskede
tilberedningstilstand.
b
02 | Indstil temperatur
Vælg den ønskede
temperatur ved at
dreje Knappen til
temperaturkontrol.
a
a
b
Grilltemperatur
1: Lav
2: Mellem
3: Høj
Indstil temperaturen for
al anden madlavning end
grilning.
Hvis du vælger Grill-funktionen og indstiller temperaturen mellem 50 °C og 250 °C, eller hvis
du vælger tilstanden Normal tilberedning og indstiller temperaturen mellem Grill 1 og 3, bliver
du bedt om at nulstille temperaturen med en summelyd og en pop-up-meddelelse.
Kun lampe tændt
Ovnfunktioner
Varmluft
Varmluften fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere.
Denne funktion kan anvendes til frosne retter og bagning.
Anbefalet temperatur: 170 °C
Overvarme + varmluft
Den varme, der genereres af det øverste varmesystem og varmluften, fordeles
ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne funktion kan anvendes til stegning af retter,
der skal brunes, som f.eks. kød.
Anbefalet temperatur: 190 °C
Konventionel
Varme udsendes fra det øverste og det nederste varmesystem. Denne funktion
kan anvendes til almindelig bagning og stegning af næsten alle typer retter.
Anbefalet temperatur: 200 °C
Undervarmluft
Den varme, der genereres af det nederste varmesystem og varmluften, fordeles
ligeligt i ovnen vha. blæsere.
Denne funktion kan anvendes til pizzaer, brød og kager.
Anbefalet temperatur: 190 °C
Stor grill
Varme udsendes fra det store grillområde. Denne funktion kan anvendes til
tallerkenretter, som f.eks. lasagne og grillkød.
Anbefalet temperatur: Mellem
Dansk - 14
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 14
2014-03-24 �� 4:46:52
TESTMÅLTIDER
I henhold til standard EN 60350
1. Bagning
Anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn.
Udstyr og
bemærkninger
Type
Bageplade
Fedtfattig
Bageform på stor
sukkerbrødskage rist
(slip let-springform
Ø 26 cm)
Æbletærte
Stor rist +
Bageplade +
2 slip letspringforme,
Ø 20 cm
Stor rist +
2 slip letspringforme
Ø 20 cm
Tilstand
Temp.
(°C)
Tilberedningstid
(min.)
2
Konventionel 170-190
15-25
1
Konventionel 160-180
25-35
1+3
Varmluft
170-190
80-100
1 Placeret Konventionel 180-200
diagonalt
75-90
2. Grillning
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter vha. stor grill-funktionen.
Brug denne funktion med den højeste temperaturindstilling på Høj.
Type
Udstyr og bemærkninger
Rille nr. Tilstand
04 KONTROLELEMENTER OG TILBEHØR OG INDSTILLINGER
Små kager
Rille nr.
Temp. Tilberedningstid
(°C)
(min.)
Toast af
franskbrød
Stor rist
5
Stor grill
Høj
1. 1-2
2. 1-1½
Burgere
Stor rist
Bradepande (til opsamling af dryp)
4
3
Stor grill
Høj
1. 7-10
2. 5-8
Dansk - 15
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 15
2014-03-24 �� 4:46:52
rengøring og vedligeholdelse
KATALYTISK EMALJEOVERFLADE (TILBEHØR)
Den udtagelige beklædning er belagt med en mørkegrå katalytisk emalje, der bliver fyldt med olie
og fedt, der skyldes den cirkulerende luft ved varmluftbrug. Disse aflejringer brænder af ved en
ovntemperatur på 200 °C og højere.
1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Efter rengøring af alle indvendige ovnoverflader indstilles ovnen til varmluft 250 °C.
RENGØRING MED HÅNDKRAFT
FORSIGTIG: Sørg for, at ovnen og tilbehør er afkølet inden rengøring.
Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde børster, skuresvampe eller klude, ståluld, knive
eller andre slibende materialer.
Ovnens indre
• Til rengøring af ovnens indre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt
sæbevand.
• Rengør ikke lågens tætning med hænderne.
• Brug specialfremstillede ovnrengøringsmidler for at undgå at beskadige de emaljerede
ovnoverflader.
• For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et særligt ovnrensemiddel.
Ovnens ydre
Til rengøring af ovnens yderside, f.eks. låge, håndtag og display, skal du bruge en ren klud og et
mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand. Aftør med køkkenrulle eller et tørt klæde.
Specielt fedt og snavs kan nemt samle sig omkring håndtag og knapper, fordi der kommer varm luft
ud af ovnen. Aftør derfor håndtag og knapper efter hver brug.
Tilbehør
Rengør tilbehøret efter hver anvendelse, og tør det af med køkkenrulle. Læg det, hvis det er
nødvendigt, i varmt sæbevand i 30 minutter for lettere rengøring.
RENGØRING AF VANDOPSAMLER
Vandopsamleren er til opsamling af vand fra dampen, når ovnen er
i drift med meget fugtige madvarer. Der kan opsamles madrester i
vandopsamleren. Foretages der ikke rengøring, kan det indbyggede
inventar blive beskadiget. Rengør vandopsamleren for at beskytte dit
inventar efter tilberedning.
ADVARSEL: Hvis du opdager en vandlækage fra
vandopsamleren efter tilberedning, bedes du kontakte os på
servicecenteret.
Vandopsamler
Dansk - 16
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 16
2014-03-24 �� 4:46:53
AFMONTERING AF SIDESKINNERNE (TILBEHØR)
2. Drej sideskinnen ca. 45°.
3. Træk, og fjern sideskinnen
fra de to huller i bunden.
RENGØRING AF OVNENS LOFT (TILBEHØR)
1. Du kan tage grillelementet ned, hvilket er nyttigt ved
rengøring af loftet i ovnen.
Fjern den runde møtrik ved at dreje den mod uret,
mens du holder fast i grillelementet.
05 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
1. Tryk på den midterste del
af sideskinnens øverste
del.
2. Grillelementets front hælder nedad, og grillelementet
kan ikke tages ud af ovnen. Tryk ikke grillelementet
ned, grillelementet kan blive deformeret.
3. Når du er færdig med rengøringen, skal du løfte
grillelementet tilbage til dets originale niveau og
dreje den runde møtrik med uret
Dansk - 17
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 17
2014-03-24 �� 4:46:54
FEJLFINDING
PROBLEM
LØSNING
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen
ikke varmer?
• Der er måske ikke tændt for ovnen. Tænd for ovnen.
• Kontrollér for at se, om de nødvendige indstillinger er
foretaget.
• Der kan være sprunget en sikring, eller et afbryderrelæ
er udløst. Udskift sikringen, eller nulstil relæet. Tilkald en
autoriseret elinstallatør, hvis dette sker flere gange.
Hvad skal jeg gøre, hvis
ovnen, selvom jeg har indstillet
ovnfunktion og temperatur, ikke
varmer?
• Lad ikke ovndøren være åben, når ovnen er tændt.
• Hvis du ikke lader døren stå åben, kan der opstå
problemer med de interne elektriske tilslutninger.
Kontakt dit lokale servicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis
ovnpæren ikke lyser?
• Der er måske noget i vejen med ovnpæren.
Udskift ovnpæren.
• Hvis ovnpæren ikke fungerer, når den er skiftet, så
kontakt dit lokale servicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis
blæseren kører, når ovnen er
slukket?
• Blæseren kører efter brug for at beskytte din ovn mod
varmen, indtil den er kølet ned. Kontakt dit lokale
servicecenter, hvis blæseren fortsætter med at køre, efter
at ovnen er afkølet.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke
kan trykke
på knapperne?
1)
• Kontrollér, om børnesikringen er aktiveret.
Hvis børnesikringen ikke er aktiveret, skal du kontakte dit
lokale servicecenter.
**
INFORMATIONSKODER
Ikke alle informationskoder skyldes fejl ved ovnen. Se nedenstående først. Hvis der stadig
forekommer informationskoder, skal du kontakte dit lokale Samsung-kundecenter.
1)
**
KODE
1)
**
1)
**
PROBLEM
LØSNING
Sikkerhedsafbryder
Ovnen har været i fortsat brug ved
indstillet temperatur i lang tid.
• Under 105 °C
16 timer
• Fra 105 °C til 240 °C
8 timer
• Fra 245 °C til maks.
4 timer
Sluk for ovnen, og fjern madvarerne.
Lad ovnen blive kold, inden du bruger den
igen. Da det ikke er en fejl ved ovnen, kan
du bruge den igen, når du har slukket for
den, og den er kølet af.
Tastfejl
Tastfejl forekommer, når en tast
trykkes og holde inde i en vis tid.
Rengør knapperne, og kontrollér, om der
er vand på overfladen omkring knappen.
Sluk ovnen, og prøv igen. Hvis det sker
igen, skal du kontakte det lokale Samsungkundeservicecenter.
Hvis du ikke valgte en passende
temperatur til tilstanden.
Vælg den korrekte temperatur til tilstanden.
(se afsnittet “Brug af tilstanden hurtig
forvarmning”)
Sikkerhedsfejl
En fejl i ovnen kan medføre ringe
ydelse og sikkerhedsproblemer.
Ophør straks med at bruge ovnen, og sluk
den.
Kontakt dit lokale SAMSUNG-servicecenter.
1) ** henviser til alle tal.
Dansk - 18
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 18
2014-03-24 �� 4:46:54
memo
05 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 19
2014-03-24 �� 4:46:54
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00540A-00
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_DA.indd 20
2014-03-24 �� 4:46:54
NV70*35 Series
NV66*35 Series
Built-in Oven
user manual
This manual is made with 100 % recycled paper.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 1
2014-03-24 �� 4:52:14
contents
USING THIS MANUAL
3
SAFETY INSTRUCTIONS
3
INSTALLATION
9
MECHANICAL LOCK
11
OVEN CONTROLS
12
ACCESSORIES
12
SETTINGS
13
CLEANING AND CARE
16
03 Using this manual
07
08
08
09
09
Bulb exchange
Door removal
Door glass removal
Auto energy saving function
Correct disposal of this product
(Waste electrical & Electronic equipment)
09Installation
11 To use it
11 Mechanical lock removal
11 Installation of mechanical lock
12 Oven controls
12Accessories
13
13
13
13
14
15
Time setting
Set alarm
Child lock function
Using the fast preheating mode
Using the cooking mode
Test dishes
16 Catalytic enamel surface (optional)
16 Hand cleaning
16 Water collector cleaning
17 Detaching the side runners (optional)
17 Cleaning the ceiling (optional)
18Troubleshooting
18 Information codes
English - 2
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 2
2014-03-24 �� 4:52:15
using this manual
Thank you for choosing SAMSUNG Built - In Oven.
This user Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the
operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this Owner’s Manual before using your oven and keep this book for future
reference.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual:
Important
Note
safety instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible
for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety
recommendations.
WARNING
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
If the supply cord is defective, it must be replaced by a
special cord or assembly available from the manufacturer or
an authorised service agent. (Fixed wiring type model only)
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard. (Power cord type
model only)
Appliance should allow to disconnection of the appliance
from the supply after installation. The disconnection
may be achieved by having the plug accessible or by
incorporating a switch in the fixed wiring in accordance
with the wiring rules.
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING or CAUTION
English - 3
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 3
2014-03-24 �� 4:52:16
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
If this appliance has steam or self cleaning function,
excess spillage must be removed before cleaning and
all utensils should not be left in the oven during steam
cleaning or self cleaning. (cleaning function model only)
If this appliance has self cleaning function, during self
cleaning the surfaces may get hotter than usual and
children should be kept away. (Cleaning function model
only)
Only use the temperature probe recommended for this
oven. (Temperature sensing probe model only)
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of the glass.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to
avoid touching heating elements. Children less than 8
years of age shall be kept away unless continuously
supervised.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.
English - 4
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 4
2014-03-24 �� 4:52:16
CAUTION
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed
electrician.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in
considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service
Centre or your dealer.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit
breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
Please put the bent up frame side to the
back, in order to support the restposition
when cooking big loads. (Depending on
model)
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
If this appliance has steam cooking function, do not operate this appliance when the water supply
cartridge is damaged. (Steam function model only)
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service center.
(Steam function model only)
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating
elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
Never store flammable materials in the oven.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an
extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high
temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
English - 5
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 5
2014-03-24 �� 4:52:16
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the Big grid. If the baking tray is used, it may
become deformed due to the great variation in temperatures.
Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to the enamel
surface.
The oven door must be closed during cooking.
Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or tins on it.
The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and cause
poor cooking results.
Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of the oven.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
Do not rest bakeware on the open oven door.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on
the door or catch their fingers in the door.
Do not step, lean, sit or place heavy stuff on the door.
Do not open the door with unnecessarily strong power.
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the
cooking process is completed.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
English - 6
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 6
2014-03-24 �� 4:52:16
BULB EXCHANGE
Danger of electric shock! Before replacing any of
the oven bulbs, take the following steps:
Rear oven light
1.Remove cap by turning anticlockwise and
remove the metal ring, the sheet ring and
clean the glass cap. If necessary, replace
the bulb with a 25 watt, 300 °C heatresistant oven light bulb.
2.Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if
necessary.
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
•Switch oven Off.
•Disconnect the oven from the mains.
•Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a
cloth on the bottom of the oven compartment.
•Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service
Centre.
3.Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4.Place glass cap where you have removed it in step 1 and
turn it clockwise to keep it in place.
English - 7
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 7
2014-03-24 �� 4:52:17
DOOR REMOVAL
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for
cleaning purposes, follow these instructions.
CAUTION: The oven door is heavy.
2
70
1
1. Open the door and flip
open the clips at both
hinges completely.
2. Close the door by
approximately 70°. With
both hands, grasp the
sides of the oven door at
its middle and pull-lift until
the hinges can be taken
out.
3. After cleaning, for
attaching the door repeat
the 1 and 2 steps in
revers order. The clip
on the hinge should be
closed on both side.
DOOR GLASS REMOVAL
The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other. These sheets can
be removed for cleaning.
1. Press the both buttons on
the left and right sides of
the door.
2. Detach the covering and
remove glass 1 from the
door.
3. Lift glass 2 and Clean the
sheets with warm water
or washing-up liquid and
polish dry them with a soft
clean cloth.
The Door-Glass is different from 2 EA to 4 EA model by model.
But, the method of the disassembly and assembly is same.
When assembly the inner glass 1, put printing to direction below.
English - 8
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 8
2014-03-24 �� 4:52:22
AUTO ENERGY SAVING FUNCTION
• If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with
temporary stop condition, function is canceled and clock will be displayed after 10 minutes.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local
government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe
recycling.
02 INSTALLATION
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic
accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household
waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health
from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and
recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase
contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.
installation
Safety instructions for the installation
This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for
connecting the appliance to the main supply, while observing the relevant safety regulations.
• Ensure protection from live parts when installing the oven.
Power connection
If the appliance is not connected to the mains with a plug, a multipole isolator switch (with at least 3 mm contact spacing) must be
provided in order to satisfy safety regulations. The power cable
(H05 RR-F or H05 VV-F, min., 2.5 mm²) must be of sufficient
length to be connected to the oven, even if the oven stands on
the floor in front of its built-in cabinet. Open the rear connection
BROWN or BLUE or YELLOW and
cover of the oven with a screwdriver and loosen the screws of the
BLACK
WHITE
GREEN
cable clamp before you connect the power lines to the relevant
connection terminals. The oven is earthed via the (
)-terminal. The yellow
and green cable(earth connection) must be connected first and be longer than the others. If the oven is
connected to the mains with a plug, this plug must remain accessible after the oven is installed. Samsung
will take no responsibility for accidents that originate from a missing or faulty earth connection.
WARNING: Do not allow the connecting cable to become trapped during installation, and
prevent it coming into contact with hot parts of the oven.
English - 9
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 9
2014-03-24 �� 4:52:22
Installation in the cabinet
With built-in furniture, plastic surfaces and adhesive for the oven should be resistant to 90 °C inside of
the furniture and to 75 °C for adjacent furniture. Samsung will take no responsibility for damage of plastic
surfaces or adhesive from the heat.
1
2
545
560
595
Top element
572
595
3
Lower
element
min.
550
21
Airflow through the ventilation gap
4
min. 560
min. 600
min. 50
There should be a ventilation gap
in the base of the kitchen cabinet
where the oven is to be placed. For
ventilation, a gap of about 50 mm
should be left between the lower shelf
and the supporting wall. If the oven is
to be installed below a hob, the hob’s
installation instructions should be
followed.
5
50
min. 590 max. 600
min. 550
min. 560
Lower element
Top element
Push the appliance completely into the cabinet and fix the oven firmly on both sides using 2 screws. Make
sure that a gap of at least 5 mm should be left between the appliance and the adjacent cabinet.
After installation, remove the vinyl protective film, tape, paper and accessories from the door and inside
of oven. Before uninstalling the oven from the furniture, disconnect the oven from the power supply and
release the 2 screws on the both sides of the oven.
WARNING: The built-in furniture must have a minimum ventilation gap for Air-flow as shown
on picture. Do not cover this hole with strips of wood, for this is used to provide ventilation.
The front exterior of the oven such as handle is different model by model. But the size of the
oven in the picture is same.
English - 10
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 10
2014-03-24 �� 4:52:25
mechanical lock
TO USE IT
When you open the door, please lift up the
Mechanical lock and pull the door at the same time.
03 MECHANICAL LOCK
MECHANICAL LOCK REMOVAL
Remove the screw from Mechanical lock.
INSTALLATION OF MECHANICAL LOCK
1. Insert “A” part of Mechanical lock into the hole
which is presented on the picture.
2. Screw on Mechanical lock to fix it.
A
English - 11
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 11
2014-03-24 �� 4:52:27
oven controls
Alarm
Function Select Knob
Time
Time Control Buttons
Window Display
Temp Control Knob
Front design
The front panel is available in various material and color options including stainless steel,
white, black and glass. For purposes of quality improvement, the appearance may be subject
to change.
The Function Select Knob and the Temp Control Knob are pop - up knobs. Simply push
to turn. (Optional)
accessories
CAUTION: Be sure to attach the accessory correctly to the racks. Trays need to have at
least 2 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the enamel surface could be
damaged.
WARNING: Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals,
accessories and surfaces can burn you!
Baking tray
The baking tray could be used for the preparation of cakes, cookies and
other pastries.
Dripping tray (Optional)
The (deep) dripping tray is good for roasting. It can be used in combination with
the small grid to prevent liquids from dropping onto the bottom of the oven.
Small grid (Optional)
The small grid should be used for grilling and roasting meals. It can be used
in combination with the dripping tray to prevent liquids from dropping onto
the bottom of the oven.
Big grid (Optional)
The big grid should be used for grilling and roasting meals. You could use it
with casseroles and other baking pots.
Telescopic slide guide (Optional)
• To insert the grid, baking or roasting pan, first slide out the telescopic
guides for one particular level.
• Place the tray or pan on the guides and push them back completely into
the oven. Close the oven door only after you have pushed the telescopic
guides into the oven
English - 12
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 12
2014-03-24 �� 4:52:29
settings
TIME SETTING
When connecting the power for the first time, please use the product after setting the time.
Set hours | 01
Set minutes | 02
Press Time button, minutes
figure will blink.
Press Time Control button,
set desired time.
03 | Confirm time
Press Time button again, to
set the current time.
Press Time Control button
to set Alarm Time.
02 | Confirm alarm
Press Alarm button to
confirm.
SET ALARM
Set alarm | 01
Press Alarm button, alarm
figures blink.
04 OVEN CONTROLS & ACCESSORIES & SETTINGS
Press Time button, hours
figure will blink.
If you want to stop the timer operation, set the Alarm to 0:00.
While it is operating, press the Time button to display the clock for the current time.
CHILD LOCK FUNCTION
To active or deactivate the child lock function, press and hold Alarm and Time button for
3 seconds. The child lock figure (L) shows child lock activity.
USING THE FAST PREHEATING MODE
If you use the FAST PREHEATING option, you can increase the temperature up to the
set value in no time. This will drastically shorten your waiting time until the preheating is
done. Use the FAST PREHEATING option to increase the temperature to the set value
until the preheating is completed. Then switch to Cooking mode before proceeding.
However, you do not need to use FAST PREHEATING for grilling food.
The preheating statge including FAST PREHEATING will be indicated
with blinking “
” message in the display. After the selected
temperature is reached, “
” message will disappear and a signal
reminds you to insert the food into your oven.
English - 13
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 13
2014-03-24 �� 4:52:30
USING THE COOKING MODE
Set cooking mode | 01
Turn Function Select
Knob, set desired the
cooking mode.
b
02 | Set temperature
Select the desired
temperature by turning the
Temp Control Knob.
a
a
b
Grill temperature
1: Low
2: Medium
3: High
Set the temperature for all
cooking other than grilling.
If you select the Grill function and set the temperature between 50 °C and 250 °C, or if you
select Normal Cooking mode and set the temperature between Grill 1 and 3, you are asked
to reset the temperature with a buzzer and popup message.
Only Lamp On
Oven functions
Convection
The heat generated by the convection is shared evenly in the oven by fans. This
function should be used for frozen dishes and baking.
Suggested temperature: 170 °C
Top Heat + Convection
The heat generated by the upper heating system and the convection is shared
evenly in the oven by fans. This function should be used for roasting crusty dishes
like meat.
Suggested temperature: 190 °C
Conventional
Heat is emitted from the upper and lower heating system. This function should be
used for standard baking and roasting of almost any type of dishes.
Suggested temperature: 200 °C
Bottom Heat Convection
The heat generated by the lower heating system and the convection is shared
evenly in the oven by fans. This function should be used for pizzas, bread and
cakes.
Suggested temperature: 190 °C
Large Grill
Heat is emitted from the large area grill. This function should be used for scalloped
dishes like lasagne and grilling meat.
Suggested temperature: Medium
English - 14
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 14
2014-03-24 �� 4:52:31
TEST DISHES
According to standard EN 60350
1. Baking
The recommendations for baking refer to preheated oven.
Type of Food
Small Cake
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking time
(min.)
2
Conventional
170-190
15-25
1
Conventional
160-180
25-35
Big grid + Baking tray +
2 Springform cake tins
(Dark coated, ø 20 cm)
1+3
Convection
170-190
80-100
Big grid + 2 Springform
cake tins (Dark coated,
ø 20 cm)
1 Placed
diagonally
Conventional
180-200
75-90
Baking Tray
Fatless
Baking tin on Big grid
Sponge Cake (Dark coated, ø 26 cm)
Apple Pie
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
Use this function with the maximum temperature setting of high.
Type of Food
Dish & Notes
Shelf
level
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking time
(min.)
White Bread
Toast
Big grid
5
Large grill
High
1st 1-2
2nd 1-1½
Beef Burgers
Big grid
Deep pan (to catch drippings)
4
3
Large grill
High
1st 7-10
2nd 5-8
04 OVEN CONTROLS & ACCESSORIES & SETTINGS
Shelf
level
Dish & Notes
English - 15
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 15
2014-03-24 �� 4:52:32
cleaning and care
CATALYTIC ENAMEL SURFACE (OPTIONAL)
The removable cover casing is coated with a dark gray catalytic enamel this can become coated
with oil and fat distributed by circulating air during convection heating. These deposits will burn off
at oven temperatures of 200 °C and higher.
1. Remove all accessories from the oven.
2. After cleaning all interior oven surfaces and set the oven to convection 250 °C.
HAND CLEANING
CAUTION: Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool,
knives or other abrasive materials.
Oven Interior
• For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy
water.
• Do not hand-clean the door seal.
• To avoid damaging the enameled oven surfaces, use customary oven cleaners.
• To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
Oven exterior
For cleaning the exterior of the oven such as oven door, handle and display, use a clean cloth and a
mild cleaning detergent or warm soapy water and dry with kitchen roll or a dry towel.
Especially grease and dirt easily can be remained around handle or keys because of hot air coming
from oven, so please clean handle and keys after you use the oven.
Accessories
Wash the accessory after every use and dry it with a kitchen towel. If necessary, lay in warm soapy
water for about 30 minutes for easier cleaning.
WATER COLLECTOR CLEANING
The water collector is for collecting the water from the moisture when
oven is operating with very moist food. Food waste can be stack
on the water collector. If the cleaning is not performed, the built-in
furniture can be damaged. Clean the water collector to protect your
furniture after cooking.
WARNING: If you encounter a water leakage from the water
collector after the cooking, please contact us at the service
center.
Water collector
English - 16
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 16
2014-03-24 �� 4:52:32
DETACHING THE SIDE RUNNERS (OPTIONAL)
2. Rotate the side runner by
approximately 45º.
CLEANING THE CEILING (OPTIONAL)
1. You can let down the grill heater and it is helpful for
cleaning the ceiling of the oven.
Remove the nut circular by turning it anticlockwise
while holding the grill heater.
3. Pull and remove the side
runner from bottom two
holes.
05 CLEANING AND CARE
1. Press central part of the
side runner top portion.
2. The front of the grill heater inclines downwards and
the grill heater can not be removed out of the oven.
Do not press the grill heater down, the grill heater
can be deformed.
3. When cleaning has been done, lift the grill heater
back to its original level and turn the nut circular
clockwise
English - 17
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 17
2014-03-24 �� 4:52:33
TROUBLESHOOTING
PROBLEM
SOLUTION
What should I do if the oven
doesn’t heat up?
• The oven may not be switched on. Switch the oven on.
• Check to see if the required settings have been applied.
• A household fuse may have blown or a circuit breaker
may have tripped. Replace the fuses or reset the circuit.
If this happens repeatedly, call a qualified electrician.
What should I do if, even
though the oven function and
temperature have been set, the
oven does not heat up?
• Do not leave the oven door open while oven is cooking.
• If you don’t leave the oven door open, there may be
problems with the internal electrical connections. Call
your local service centre.
What should I do if the oven
light doesn’t illuminate?
• The oven light may have failed. Replace the oven light.
• If the oven light doesn’t work after changing the oven
light, call your local service centre.
What should I do if the cooling
fan is running after the oven has
been switched off?
• After use, the cooling fan runs to protect your oven from
the heat until the oven has cooled down. Call your local
service centre if the cooling fan continues to run after the
oven has cooled down.
What should I do if the all keys
are not 1)pressed?
• Check if the child lock function is active or not. If the
child lock function is not activated, call your local service
centre.
**
INFORMATION CODES
All information codes are not from the fault of the oven. Please refer to below solution first, if the
information codes still occur, please call your local SAMSUNG Customer Care Centre.
1)
**
CODE
1)
**
1)
**
PROBLEM
SOLUTION
Safety Shutoff
Oven has continued operating at set
temperature for prolonged time.
• Under 105 °C
16 hours
• From 105 °C to 240 °C 8 hours
• From 245 °C to Max
4 hours
Turn oven off and remove food.
Allow oven to cool before using again.
As it is not the error of oven, please use
the oven again after turning oven off and
cool down.
Key Error
It occurs when the key is pressed and
held for a period of time.
Clean the keys and check if there is
water on the surface around key. Turn
off the oven and try setting again. If it
occurs again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
If you did not select an appropriate
temperature for the mode.
Select the correct temperature for the
mode. (see section “Using the Fast
Preheating mode”)
Safety Error
An oven error may cause low
performance and problems in safety.
Stop using the oven immediately and
turn oven off.
Call your local SAMSUNG.
1) ** refers to all numbers.
English - 18
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 18
2014-03-24 �� 4:52:34
memo
05 CLEANING AND CARE
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 19
2014-03-24 �� 4:52:34
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
FRANCE
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00540A-00
NV66H3523LS_EE_DG68-00540A-00_EN.indd 20
2014-03-24 �� 4:52:34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement