Samsung | FQV313T003 | Brugervejledning | Samsung Varmluftsovn 42 liter FQV313T003 Brugervejledning

FQV137U
FQV137ST
FQV137UST
FQV313T003
Kombidampovn
Indbygningsovn
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
For at få mere komplet service bedes du registrere
dit produkt på
www.samsung.com/global/register
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 1
2010-01-20
8:11:01
brug af denne vejledning
Tak, fordi du valgte at købe en SAMSUNG dampovn.
Brugervejledningen indeholder vigtige sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger om,
hvordan din nye dampovn bruges og vedligeholdes.
Læs alle oplysninger i denne brugervejledning, inden du bruger ovnen, og gem
vejledningen til fremtidig brug.
I omslaget på denne brugervejledning finder du en praktisk, hurtig opslagsvejledning, der
forklarer de grundlæggende tilberedningsfunktioner.
Sikkerhedsinformation
• Læs denne brugervejledning grundigt, inden du betjener apparatet, og opbevar vejledningen
på et sikkert sted i nærheden af apparatet til fremtidig brug.
• Brug kun dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-,
sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået
oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed. Advarsler og Vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne brugervejledning omfatter
ikke alle mulige forhold og situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge
sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener
apparatet.
• Følgende brugsinstruktioner omfatter forskellige modeller, og egenskaberne for din
mikrobølgeovn kan derfor være en smule anderledes end dem, der er beskrevet i denne
brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål
eller problemer, skal du kontakte det nærmeste servicecenter, eller du kan finde hjælp og
information online på www.samsung.com.
Vigtige sikkerhedssymboler og sikkerhedsforanstaltninger.
Følgende symboler anvendes i teksten i denne brugervejledning:
ADVARSEL
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre alvorlig
personskade eller død.
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre mindre
FORSIGTIG personskade eller tingsskade.
For at mindske risikoen for brand, eksplosion, elektrisk stød eller
personskade i forbindelse med brug af mikrobølgeovnen, skal du
FORSIGTIG følge disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger
2_ brug af denne vejledning
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 2
2010-01-20
8:11:01
Forsøg IKKE.
Demonter IKKE.
Rør IKKE.
Følg anvisningerne nøje.
Tag strømstikket ud af stikkontakten.
Sørg for, at apparatet er jordforbundet for at forhindre elektrisk stød.
Ring til servicecentret for at få hjælp.
Bemærkning
Vigtigt
Alvorlige advarselstegn ved installation
Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker med erfaring i
mikrobølgeovne, som er uddannet af producenten. Se afsnittet Installation af din dampovn.
Sæt netledningen i en passende stikkontakt, og brug kun stikkontakten til dette apparat. Sæt
strømstikket godt fast i stikkontakten. Brug ikke en forlængerledning.
- Hvis du gør det og slutter andre apparater til stikkontakten ved hjælp af en strømskinne eller
en forlængerledning, kan det forårsage elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke en elektrisk transformer. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller et kvalificeret
servicefirma.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer
med produktet eller personskader.
Mikrobølgeovnen er kun beregnet til brug på et køkkenbord eller en køkkenbordsplade, og
mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab.
Installer ikke dette apparat i nærheden af et varmeapparat eller brandfarligt materiale.
Installer ikke apparatet på et fugtigt, fedtet eller støvet sted, på et sted, der er udsat for direkte
sollys eller vand (regndråber).
Installer ikke dette apparat på et sted, hvor der kan sive gas ud.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Apparatet er ikke beregnet til installation i vejkøretøjer, campingvogne og tilsvarende køretøjer
osv.
Dette apparat skal jordforbindes korrekt.
Jordforbind ikke apparatet til en gasledning, en vandledning af plastik eller en telefonledning.
- Dette kan medføre elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet.
- Sæt aldrig netledningen i en stikkontakt, der ikke er jordforbundet korrekt, og sørg for, at den
er i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.
brug af denne vejledning _3
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 3
2010-01-20
8:11:02
Forsigtighedstegn ved installation
Dette apparat skal anbringes på en sådan måde, at strømstikket kan anbringes korrekt.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand på grund af overgang i
de elektriske installationer.
Installer apparatet på et jævnt og hårdt gulv, der kan bære dets vægt.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre unormale vibrationer, støj eller problemer med
produktet.
Installer apparatet i en passende afstand fra væggen.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand som følge af overophedning.
Den mindste frie højde over ovnens overflade.
Alvorlige advarselstegn for elektriske installationer
Fjern med jævne mellemrum alle fremmede stoffer, som f.eks. støv eller vand, fra
strømstikterminalerne og kontaktpunkterne med en tør klud.
- Tag strømstikket ud af kontakten, og rengør det med en tør klud.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Sæt strømstikket i stikkontakten i den rigtige retning, så ledningen løber mod gulvet.
- Hvis du sætter strømstikket i kontakten den modsatte vej, kan de elektriske ledninger i kablet
blive beskadiget, hvilket kan medføre elektrisk stød eller brand.
Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Brug ikke et beskadiget strømstik, en beskadiget
netledning eller en løs stikkontakt.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Undlad at trække hårdt i netledningen eller bøje den.
Undlad at sno eller binde netledningen.
Undlad at hægte netledningen rundt om en metalgenstand, at anbringe en tung genstand oven
på netledningen, at sætte netledningen ind mellem genstande eller skubbe netledningen ind i
området bag ved apparatet.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Træk ikke i netledningen, når du tager strømstikket ud af kontakten.
- Hold i strømstikket, når du tager det ud af kontakten.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis apparatet eller ledningen er beskadiget.
Forsigtighedstegn for elektriske installationer
Tag strømstikket ud, når apparatet ikke bruges i længere tid, eller hvis det tordner og/eller lyner.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Alvorlige advarselstegn for brug
I tilfælde af gasudsivning (f.eks. propangas, LP-gas osv.) skal der straks ventileres, uden at
strømstikket berøres. Undlad at røre ved apparatet eller netledningen.
- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan medføre eksplosion eller brand.
Sørg for, at døren, varmeelementet eller andre dele ikke kommer i kontakt med kroppen, når du
tilbereder mad, eller lige efter du har tilberedt mad.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger.
4_ brug af denne vejledning
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 4
2010-01-20
8:11:03
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne inde
i ovnen.
Når varmeelementer flyttes, skal du sørge for at bruge det udstyr, som er designet til at flytte
varmeelementer med, og du skal anvende de sikkerhedshandsker, der følger med produktet,
og holde øje med, om temperaturen falder tilstrækkeligt (højst 10 minutter efter betjening af grill
eller kombinationstilberedning) efter betjening af ovnen.
Brug ALTID ovnhandsker, når du tager en tallerken ud af ovnen, for at undgå forbrænding.
Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren.
Grund: Varm luft eller damp, der slippes ud, kan forårsage skoldning.
Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
ADVARSEL: Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid omrøres eller rystes, og
temperaturen skal kontrolleres inden indtagelse for at undgå forbrændinger.
ADVARSEL: Lad kun børn bruge ovnen uden overvågning, når de har fået passende
anvisninger, så barnet kan bruge ovnen på en sikker måde og forstå faren ved forkert brug.
ADVARSEL: Når ovnen bruges til kombinationstilberedning, bør børn, på grund af den varme
der udvikles, kun anvende ovnen under opsyn af en voksen.
Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanseeller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring
eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. For at undgå forbrændinger bør
mindre børn holdes borte.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå risikoen for
elektrisk stød.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Det kan medføre elektrisk stød.
Sluk ikke for apparatet ved at tage strømstikket ud, mens ovnen er i brug.
- Hvis du sætter strømstikket i kontakten igen, kan det skabe en gnist, som kan forårsage
elektrisk stød eller brand.
Opbevar alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialer kan være
farlige for børn.
- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det forårsage kvælning.
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-,
sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået
oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, forbrændinger eller personskade.
Brug aldrig dette apparat til andet end tilberedning af mad.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand.
Åbn forseglede beholdere (sutteflasker, mælkeflasker osv.), og lav et hul i fødevarer som f.eks.
skaller eller nødder (æg, kastanjer osv.) med en kniv, før du tilbereder dem.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger eller personskade, fordi
fødevarerne brister.
brug af denne vejledning _5
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 5
2010-01-20
8:11:03
Undlad at berøre den indvendige del af apparatet umiddelbart efter tilberedning af mad, da
apparatets indvendige del er varm, når den har været opvarmet i længere tid, eller man har
opvarmet en mindre mængde mad.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger.
Opvarm aldrig plastic- eller papirbeholdere, og brug dem ikke sammen med ovnfunktionen.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand.
Sørg for, at fødevarer ikke kommer i kontakt med varmeelementet, når der tilberedes mad i
ovnen.
- Det kan medføre brand.
Undlad at overopvarme fødevarer.
- Det kan medføre brand.
Undlad at opvarme fødevarer, som er indpakket i papir som f.eks. ugeblade eller aviser.
- Det kan medføre brand.
Undlad at bruge eller anbringe brandbare spraydåser eller genstande i nærheden af ovnen.
- Det kan medføre brand eller eksplosion.
Undlad at åbne døren, hvis fødevarerne i ovnrummet brænder.
- Hvis du åbner døren, trænger der ilt ind, hvilket kan medføre brand.
Sæt ikke fingre, fremmede stoffer eller metalgenstande som f.eks. nåle ind i udtag, indtag, dele
til vandforsyning og udledning samt huller. Hvis der indføres et fremmed stof i nogen af disse
huller, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten og kontakte leverandøren af produktet eller
det nærmeste servicecenter.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller personskade.
Fyld ALDRIG beholderen helt op, og vælg en beholder, der er bredere foroven end forneden
for at undgå, at væsker koger over. Flasker med smalle halse kan desuden eksplodere, hvis de
overopvarmes.
Opvarm ALDRIG en sutteflaske med sut på, da flasken kan eksplodere, hvis den overophedes.
Rør IKKE ved varmeelementer eller ovnens indre, før ovnen er kølet af.
Nedsænk ikke el-ledningen eller stikket i vand, og hold el-ledningen væk fra varme flader.
Betjen ikke dette apparat med en beskadiget el-ledning eller et beskadiget stik.
ADVARSEL: Hvis døren eller dørens tætninger beskadiges, må ovnen ikke betjenes, før den er
blevet repareret af en kompetent person.
ADVARSEL: Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan
eksplodere.
Hvis apparatet er oversvømmet, skal du straks afbryde strømmen og kontakte det nærmeste
servicecenter.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Hvis apparatet udsender en underlig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage
strømstikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Forsøg ikke selv at reparere, demontere eller ændre apparatet.
- Da der kommer højspænding i produktets chassis, kan det medføre elektrisk stød.
- Du kan blive udsat for elektromagnetiske bølger.
- Når der er behov for, at apparatet repareres, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
6_ brug af denne vejledning
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 6
2010-01-20
8:11:03
Hvis der er kommet fremmede stoffer, som f.eks. vand, ind i apparatet, skal du tage
strømstikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Hvis du opdager røg, skal du afbryde for (fjerne stikket fra) apparatet og holde døren lukket for
at kvæle flammer.
Forsigtighedstegn i forbindelse med brug
Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage skal du holde øje med ovnen pga.
muligheden for antændelse.
Mindre mængder mad kræver kortere tilberednings- eller opvarmningstid.
Hvis du bruger de normale tidsangivelser, kan maden blive overophedet og brænde.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Vær forsigtig, da drikkevarer eller fødevarer kan være meget varme efter opvarmning.
- Kontroller, især hvis du giver et barn mad, at maden er kølet tilstrækkeligt af.
Vær forsigtig, når du opvarmer væske, som f.eks. vand eller andre drikkevarer.
-
-
-
-
Rør rundt under eller efter tilberedningen.
Undlad at bruge en glat beholder med en smal hals.
Fjern beholderen mindst 30 sekunder efter tilberedningen.
Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre, at indholdet pludselig løber over og medfører
forbrændinger.
Hold ikke på fødevarer eller nogen del deraf under eller umiddelbart efter tilberedningen.
- Brug ovnhandsker, da det kan være meget varmt, og du kan risikere at brænde dig.
- Hvis du trækker keramiktallerkenen eller bradepanden fremad, kan der spildes mad, hvilket
kan medføre forbrændinger.
Hvis overfladen er revnet, skal du slukke for apparatet.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød.
Undlad at ridse ovndørens glas med en skarp genstand.
- Det kan medføre, at glasset beskadiges eller går i stykker.
Stå ikke oven på apparatet, og anbring ikke genstande (som f.eks. vasketøj, ovnbetræk, tændte
stearinlys, tændte cigaretter, opvask, kemikalier, metalgenstande osv.) oven på apparatet.
- Genstande som f.eks. en klud kan komme i klemme i døren.
- Dette kan medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.
Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
- Det kan medføre elektrisk stød.
Sprøjt ikke flygtige materialer som f.eks. insektmiddel på apparatets overflade.
- Ud over at det er skadeligt for mennesker kan det desuden medføre elektrisk stød, brand
eller problemer med produktet.
Anvend ikke overdreven kraft på døren eller den indvendige del af apparatet.
- Det kan medføre misdannelse af produktet eller personskade som følge af udslip af elektriske
bølger.
- Hvis man hænger i døren, kan det medføre fejl på produktet og forårsage personskade.
- Undlad at bruge apparatet, hvis døren er beskadiget, og kontakt det nærmeste servicecenter.
Anbring ikke apparatet over en skrøbelig genstand som f.eks. en vask eller en glasgenstand.
- Det kan medføre, at vasken eller glasgenstanden beskadiges.
Brug kun apparatet, når døren er lukket.
- Hvis du bruger apparatet, når det er forurenet af fremmede stoffer som f.eks. madaffald, kan
det give problemer med apparatet.
brug af denne vejledning _7
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 7
2010-01-20
8:11:03
Vær forsigtig, når du fjerner indpakningen fra fødevarer, som lige er taget ud af apparatet.
- Hvis maden er varm, kan der pludselig komme varm damp ud, når du fjerner indpakningen,
og du kan brænde dig.
Tag ikke stikket ud af apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid fat i stikket, og træk det
lige ud af kontakten.
- Beskadigelse af ledningen kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Kom ikke for tæt på apparatet med ansigtet eller kroppen, når du tilbereder mad, eller når du
åbner døren umiddelbart efter tilberedning af mad.
- Sørg for, at børn ikke kommer tæt på apparatet.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger på grund af varmen.
Anbring ikke fødevarer eller tunge genstande over døren, når den åbnes.
- Maden eller genstanden kan falde ned, og dette kan medføre forbrændinger eller
personskade.
Afkøl ikke døren, apparatets indre eller tallerkenen meget hurtigt ved hælde vand over dem
under eller lige efter tilberedning af mad.
- Det kan medføre beskadigelse af apparatet. Damp- eller vandsprøjtene kan medføre
forbrændinger eller personskade.
Undlad at bruge apparatet, hvis vandforsyningsbeholderen er beskadiget.
- Hvis beholderen er revnet eller ødelagt, må du ikke bruge den, og du skal kontakte det
nærmeste servicecenter.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre personskade.
Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
Alvorlige advarselstegn ved rengøring
Undlad at rengøre apparatet ved at sprøjte vand direkte på det.
Brug ikke benzen, fortynder eller sprit til at rengøre apparatet.
- Det kan medføre misfarvning, misdannelse, beskadigelse, elektrisk stød eller brand.
Tag stikket ud af stikkontakten, og fjern madrester fra døren og ovnrummet, før apparatet
rengøres eller vedligeholdes.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til rengøring af glasset i
ovndøren, da disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres.
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
under rengøring kan overfladerne blive varmere end normalt, og børn bør holdes væk fra
apparatet
overskydende spild skal fjernes inden rengøring, og det skal være angivet, hvilke
køkkenredskaber der kan efterlades i ovnen under rengøring.
Forsigtighedstegn ved rengøring
Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør fjernes.
Hvis ovnen ikke holdes i ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke
apparatet og muligvis føre til en farlig situation.
Pas på, du ikke kommer til skade, når du rengør apparatet (udvendigt/indvendigt).
- Du kan komme til skade på apparatets skarpe kanter.
Undlad at rengøre apparatet med en damprenser.
- Det kan medføre rustangreb.
8_ brug af denne vejledning
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 8
2010-01-20
8:11:03
indhold
ovnens funktioner
10
13
17
inden du starter
ovnbrug
afkalkning og
rengøring
44
10 Ovn
11 Ovnkontroller
12 Tilbehør
13
14
15
16
17 Indstilling af tilberedningsfunktionen
19 Brug af dampfunktionen
23 Brug af
dampkombinationsfunktionen
26 Brug af regenererings-/
genopvarmningsfunktionen
28 Brug af varmluftsfunktionen
30 Brug af grillfunktionen
32 Forsinket start-funktion
33 Brug af automatisk
tilberedningsfunktion
34 Brug af de automatiske
tilberedningsfunktioner
38 Brug af optøningsfunktionen
40 Brug af varmholdningsfunktionen
41 Brug af hukommelsesfunktionen
43 Testmåltider
44
46
47
49
49
50
51
52
fejlkoder
53
54
tekniske data
Indstilling af uret
Opfyldning af vandbeholderen
Indstilling af vandets hårdhed
Standardindstillinger
Afkalkning
Brug af damprengøringsfunktionen
Rengøring
Deaktivering af bipperen/læsning af
temperaturen
Visning af den aktuelle
ovntemperatur
Børnelås
Rengøring og vedligeholdelse
Udskiftning af pæren
53 Fejlkoder
54 Tekniske data
indhold _9
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 9
2010-01-20
8:11:03
ovnens funktioner
Ovn
KontrolpanelDør
Øverste varmeelementer
Blæser
Ovnlys
Rille 6
Rille 5
Rille 4
Rille 3
Rille 2
Dampudtag
Vandtank
Nederste varmeelementer
Rille 1
Dør
Lågehåndtag
Drypbakke
Bemærkning
•
•
•
•
Rillernes placeringen nummereres nedefra og op.
Rille 4, 5 og 6 bruges primært til grillfunktionen.
Rille 1 bruges primært til bagning og stegning.
Se venligst de opskrifter, der findes i denne håndbog, for at finde den rigtige rille
til dine retter.
10_ ovnens funktioner
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 10
2010-01-20
8:11:04
Ovnkontroller
2
9
8
10 11
12 13
14 15
17
02 ovnens funktioner
3
18
16
4 5 1 6 7
19
1. FRA
12. STARTTIDSPUNKT
2. AUTOMATISKE PROGRAMMER
13. VARMHOLDNINGSFUNKTION
3. GENOPVARMNINGSFUNKTION
14. HUKOMMELSE
4. DAMPKOMBINATIONSFUNKTION
15. VÆLG
5. DAMPFUNKTION
16. DISPLAY
6. VARMLUFTFUNKTION
17. VALGKNAP
7. GRILLFUNKTION
18. START
8. OPTØNINGSFUNKTION
19. STOP/ANNULLER
9. FUNKTIONSKNAP
10+11. AFKALKNING
10. DAMPRENGØRINGSFUNKTION
14+15. BØRNELÅS
11. TIMER
ovnens funktioner _11
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 11
2010-01-20
8:11:05
Tilbehør
Følgende tilbehør følger med til din dampovn.
1
Bradepande.
2
Ovnrist.
3
Damprist (brug den altid sammen med
en dampbeholder).
4
Dampbeholder, perforeret, 40 mm dyb,
GN 2/3 (anvendelig til dampfunktion,
brug den altid sammen med
dampristen).
12_ ovnens funktioner
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 12
2010-01-20
8:11:05
inden du starter
Indstilling af uret
1
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen “Fra”.
2
Tryk på VÆLG. "12" begynder at
blinke.
3
Drej VALGKNAPPEN til den angivne
time.
4
Tryk på VÆLG igen. "00" begynder at
blinke.
5
Drej VALGKNAPPEN til de angivne
minutter.
6
Tryk på VÆLG igen. Uret indstilles af
sig selv inden for 5 sekunder.
03 Inden du starter
Når apparatet tilsluttes, tændes displayet. (eksempel 15:15)
Når strømmen tilsluttes første gang, skal du indstille tiden, inden produktet tages i brug.
inden du starter _13
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 13
2010-01-20
8:11:10
Opfyldning af vandbeholderen
Når du åbner døren til ovnrummet, vil du se en vandbeholder i højre side. Fyld kun
beholderen med frisk vand fra hanen eller med vand uden brus fra flaske. Hvis vandet er
meget hårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøring af vandet (se også Vandets hårdhed).
Forsigtig
Fyld ikke vandbeholderen med destilleret vand eller andre
væsker.
Fyld vandbeholderen før
hver brug
Løft vandbeholderen over låsen, og træk beholderen ud
af apparatet. Fyld vandbeholderen med koldt vand op til
"max."-mærket. Lug låget, indtil du kan mærke, det sidder
fast.
Skub vandbeholderen tilbage, indtil den sidder fast.
Tøm vandbeholderen
efter hver brug
Træk vandbeholderen langsomt ud af apparatet. Hvis du
trækker for hurtigt, kan det medføre, at der spildes vand.
Hold vandbeholderen vandret, så tilbageværende vand
ikke kan dryppe ud af ventilholderen.
Hæld vandet ud.
Tør vandbeholderen omhyggeligt i apparatet og
forseglingen i låget.
"Fyld vandbeholder"display
Hvis vandbeholderen er tom, udsendes et lydsignal.
Symbolet
vises i displayet. Handlingen afbrydes.
1. Åbn ovnrummet forsigtigt. Der vil komme damp ud.
2. Tag vandbeholderen ud, fyld til "max."-mærket, og sæt
beholderen i igen.
3. Tryk på knappen START.
Fjernelse af drypbakken
Tøm drypbakken med jævne mellemrum. Skub
drypbakken, til du hører et klik, og fjern bakken fra den
låste position.
Drypbakke
Tryk ind og fjern
14_ inden du starter
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 14
2010-01-20
8:11:11
Indstilling af vandets hårdhed
Det er nødvendigt at afkalke apparatet med jævne mellemrum. Det er den eneste måde,
hvorpå man kan undgå skader.
Apparatet har et system, der automatisk viser, hvornår det skal afkalkes. Det er
forudindstillet til vand med en hårdhedsgrad på 4. Ret denne værdi, hvis dit vand er
blødere.
Du kan få oplysninger om hårdhedsgraden for vandet i dit område hos det lokale
vandværk.
1
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen “Fra”.
2
Tryk på knappen
Damprengøring og knappen
Start på samme tid, og holde
dem inde i tre sekunder.
3
Drej VALGKNAPPEN til den
ønskede vandhårdhed.
4
Tryk på knappen VÆLG.
► Apparatet er nu programmeret til
at vise afkalkningsmeddelelsen,
når det er nødvendigt, baseret
på vandets hårdhedsgrad.
03 Inden du starter
Kontrol af vandets hårdhed
inden du starter _15
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 15
2010-01-20
8:11:13
Standardindstillinger
Når standardtilberedningstiden eller standardtemperaturen blinker (efter du har valgt en
indstilling med FUNKTIONSKNAPPEN), kan du ændre tiden eller temperaturen ved at
dreje på VALGKNAPPEN.


1
Drej FUNKTIONSKNAPPEN for at
vælge den funktion, du vil bruge.
3
Når standardtiden/
standardtemperaturen blinker: Drej
VALGKNAPPEN for at angive den
ønskede tid/temperatur.
2
Standardtiden eller
standardtemperaturen begynder at
blinke.
Hvis de er holdt op med at blinke, kan du ændre indstillingerne ved at følge
anvisningerne senere i denne brugervejledning.
Bemærkning
1) Under tilberedning kan TILBEREDNINGSTID og TEMPERATUR ændres.
• Tilberedningstid: Tryk på knappen TIMER, og drej derefter på VALGKNAPPEN.
• Temperatur: Tryk på knappen VÆLG, og drej derefter på VALGKNAPPEN.
16_ inden du starter
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 16
2010-01-20
8:11:16
ovnbrug
Indstilling af tilberedningsfunktionen
Ovnfunktioner
Følgende tabel viser de forskellige ovnfunktioner og indstilling af din ovn.
Brug tilberedningsvejledningerne for disse funktioner som retningslinjer ved
tilberedning.
Indstilling
04 Brug af ovnen
Drej knappen til valg af tilberedningsfunktion for at
vælge den ønskede ovnfunktion.
Beskrivelse
Dampfunktion
Maden tilberedes med damp, som genereres af dampgeneratoren og
sendes ind i ovnrummet af en række jetdyser.
Denne funktion er velegnet til damptilberedning af fødevarer som
grøntsager, fisk, æg, frugt g ris. Når du tilbereder mad på denne
måde, skal du altid huske at fylde vandbeholderen med frisk vand.
Temperaturområde: 40~100 °C
Dampkombinationsfunktion
Maden tilberedes med varmluftsfunktion og damp. Dampen genereres
af dampgeneratoren og sendes ind i ovnrummet med faste intervaller.
Denne funktion er velegnet til bagning af bagværk som butterdej,
æbletærter, briocher, gærdejsboller, rundstykker, croissanter,
baguettes og gærdejskager. Den overophedede damp vi danne en
dejlig, sprød overflade og en let og luftig konsistens. Stege og fisk
vil bevare en saftigere konsistens. Når du tilbereder mad på denne
måde, skal du altid huske at fylde vandbeholderen med frisk vand.
Temperaturområde: 100~230 °C
Regenererings-/genopvarmningsfunktion
Maden genopvarmes med varmluftsfunktion og damp. Dampen
genereres af dampgeneratoren og sendes ind i ovnrummet med faste
intervaller.
Denne funktion er velegnet til portionsanretninger. Retterne kan
genopvarmes skånsomt uden at blive for tørre. Når du genopvarmer
på denne måde, skal du altid huske at fylde vandbeholderen med frisk
vand.
Temperatur: 120 °C
ovnbrug _17
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 17
2010-01-20
8:11:17
Indstilling
Beskrivelse
Varmluftsfunktion
Maden opvarmes af to varmeelementer øverst i ovnrummet og et
varmeelement i bunden, mens ventilatoren fra siden fordeler den
varme luft jævnt. Denne indstilling er velegnet til stegning af kød samt
bagning af gratiner og kager.
Temperaturområde: 40~230 °C
Grillfunktion
Madvarerne opvarmes af varmeelementerne i toppen. Vi anbefaler
denne tilstand til grilning af steaks og pølser samt ostetoasts.
Optøningsfunktion
Frosne fødevarer optøs ved hjælp af damp. Dampen genereres af
dampgeneratoren og sendes ind i ovnrummet med faste intervaller.
Denne funktion er velegnet til frossent kød, fjerkræ, fisk og frugt. Når
du optør på denne måde, skal du altid huske at fylde vandbeholderen
med frisk vand.
Temperaturområde: 40~70 °C
Varmholdningsfunktion
Maden holdes varm ved hjælp af varme, som leveres af
varmeelementet i bunden. (Hold ikke mad varm i mere end 2 timer.
Varm mad ødelægges hurtigere).
Temperatur: 70 °C
Automatiske funktioner
Nedenstående tabel indeholder yderligere programmer og funktioner.
Indstilling
Beskrivelse
Autotilberedningsprogrammer
Du kan vælge mellem 40 forprogrammerede
autotilberedningsindstillinger, som gør det nemmere for dig. Tiden og
temperaturen indstilles automatisk.
Du vælger bare programmet, angiver vægten for din ret og starter
damptilberedningen.
Damprengøring
Ved hjælp af varm damp opblødes ovnrummets overflade, og du kan
nemt rengøre ovnen. Damprengøringsprogrammet varer kun
10 minutter.
18_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 18
2010-01-20
8:11:17
Brug af dampfunktionen
Fyld vandbeholderen op til
maksimumlinjen, og sæt den tilbage
igen. Anbring maden i ovnrummet.
2
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen for dampfunktion
(standardtilberedningstid 20 min.,
temperatur 100 °C). Tiden blinker.
3
Drej mens den blinker
VALGKNAPPEN, og indstil den
ønskede tilberedningstid.
4
Hvis den er holdt op med at blinke, før
du har indstillet tiden, skal du trykke på
knappen TIMER først og derefter dreje
VALGKNAPPEN.
5
Tryk på VÆLG. Temperaturen blinker.
6
Drej VALGKNAPPEN, og indstil
temperaturen.
7
04 Brug af ovnen
1
Tryk på knappen START.
► Temperaturindikatoren (°C)
på displayet vil blinke. Når
temperaturen er nået, holder den op
med at blinke.
ovnbrug _19
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 19
2010-01-20
8:11:21
Hvis der er for lidt vand ved tilberedningen, vises symbolet i
displayet, og der høres et bip. Fyld vand i beholderen, og tryk
på START for at fortsætte dampningen.
• Du kan fylde vand i beholderen på et hvilket som helst
tidspunkt under tilberedningen.
Bemærkning
1) Under tilberedning kan TILBEREDNINGSTID og TEMPERATUR ændres.
• Tilberedningstid: Tryk på knappen TIMER, og drej derefter på
VALGKNAPPEN.
• Temperatur: Tryk på knappen VÆLG, og drej derefter på VALGKNAPPEN.
2) Når dampfunktionen bruges, slår dampvarmeelementerne i toppen og bunden
til og fra under tilberedningen for at regulere temperaturen.
3) Vær forsigtig, når du tager tallerkenen ud, da den er varm. Åbn først døren
en smule for at lade den varme damp slippe ud. Hold desuden øje med
dampkanalerne.
4) Når du er færdig med at tilberede maden, skal du hælde vandet ud af
drypbakken og tømme vandbeholderen.
5) Aftør ovnrummet med en tør klud, hvis der stadig er vand i rummet.
6) Blæseren kører i 3 minutter, efter at dampprocessen er afsluttet. Dette er ikke
en fejl, og du behøver ikke at bekymre dig om det.
20_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 20
2010-01-20
8:11:22
Dampfunktionsindstilling
Maden tilberedes med damp, som genereres af dampgeneratorer og sendes ind i
ovnrummet af to jetdyser.
Dampbeholder + damprist anbringes normalt
på rille .
Sæt bradepanden på rille
.
Brug indstillinger og tider i denne tabel som vejledning ved damptilberedning.
Vi anbefaler, at du altid fylder vandbeholderen med frisk vand til
maksimumniveauet.
Rille
Dampfunktion
(°C)
Udstyr
Tid
(min.)
Broccolibuketter
3/1
100 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
12-16
Skivede grøntsager
(peberfrugt, courgetter,
fennikel, løg)
3/1
100 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
9-14
Grønne bønner
3/1
100 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
28-33
Hvide asparges
3/1
100 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
20-25
Hele grøntsager
(artiskokker, hel
blomkål, majskolber)
3/1
100 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
30-35
Skrællede kartofler
(skåret i kvarte)
3/1
100 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
30-35
Fiskefileter
3/1
100 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
15-18
Tigerrejer
3/1
100 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
12-15
Kyllingebryst
3/1
100 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
23-28
Kogte æg
3/1
100 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
15-20
Madvare
04 Brug af ovnen
Tilberedningsvejledning
ovnbrug _21
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 21
2010-01-20
8:11:23
Rille
Dampfunktion
(°C)
Udstyr
Tid
(min.)
4/1
100 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
15-20
Forkogte hvide ris
(brug en ildfast skål,
tilsæt 375 ml kogende
vand til 250 g ris)
1
100 °C
Ovnrist
25-30
Risengrød
(brug en flad, ildfast
tallerken, og tilsæt
dobbelt så meget
mælk som ris)
3
100 °C
Ovnrist
40-50
Frosne gærboller
3
100 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
23-28
Tærte/crème
(6 x desserttallerkener,
der hver rummer
100 ml)
3
90 °C
Damprist + dampbeholder/
bradepande
20-25
Æggecreme
(brug en stor ildfast
glasskål)
3
90 °C
Ovnrist
37-42
Frugtkompot
(brug et fladt, rundt
ildfast fad, tilsæt
1 teskefuld sukker og
2 spiseskefulde vand)
3
100 °C
Ovnrist
10-15
Madvare
Tilberedning på to
riller:
Toretters måltid
(fiskefileter/skivede
grøntsager)
22_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 22
2010-01-20
8:11:23
Brug af dampkombinationsfunktionen
Fyld vandbeholderen op til
maksimumlinjen, og sæt den tilbage
igen. Anbring maden i ovnrummet.
2
Drej FUNKTIONSKNAPPEN
til positionen for
dampkombinationsfunktionen
(standard: 180 °C). Temperaturen
blinker.
3
Drej mens den blinker
VALGKNAPPEN, og indstil den
ønskede temperatur.
4
Hvis den er holdt op med at blink, før
du har indstillet temperaturen, skal
du trykke på knappen VÆLG først og
derefter dreje VALGKNAPPEN.
5
Tryk på knappen TIMER for at indstille
den ønskede tilberedningstid. Tiden
blinker.
6
7
04 Brug af ovnen
1
Drej VALGKNAPPEN, og indstil den
ønskede tilberedningstid.
Tryk på knappen START.
► Temperaturindikatoren (°C)
på displayet vil blinke. Når
temperaturen er nået, holder den op
med at blinke.
ovnbrug _23
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 23
2010-01-20
8:11:26
Bemærkning
1) Under tilberedning kan TILBEREDNINGSTID og TEMPERATUR ændres.
• Tilberedningstid: Tryk på knappen TIMER, og drej derefter på
VALGKNAPPEN.
• Temperatur: Tryk på knappen VÆLG, og drej derefter på VALGKNAPPEN.
2) Når dampkombinationsfunktionen bruges, slår dampvarmeelementerne i
toppen og bunden til og fra under tilberedningen for at regulere temperaturen.
Vigtigt
• Sørg for, at bageformene er egnede til tilberedningstemperaturer på
100-230 °C, når du bruger dampkombinationsfunktionen.
24_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 24
2010-01-20
8:11:27
Kombinationsdampindstilling
Maden tilberedes med varmluftsfunktion og damp. Dampen genereres af
dampgeneratorer og sendes ind i ovnrummet med faste intervaller.
Sæt bradepanden på rille
.
04 Brug af ovnen
Tilberedningsvejledning
Brug indstillinger og tider i denne tabel som vejledning ved bagning og stegning.
Du behøver ikke at forvarme ovnen.
Vi anbefaler, at du altid fylder vandbeholderen med frisk vand til
maksimumniveauet.
Rille
nr.
Dampkombinationsfunktion
(°C)
Udstyr
Tid
(min.)
Croissanter/
rundstykker
1
170 °C
Bradepande
17-23
Butterdejsstykker
(tilsæt revet ost)
1
200 °C
Bradepande
15-20
Frossen æbletærte
1
190 °C
Bradepande
35-40
Hjemmelavet brød
1
180 °C
Ovnrist
40-50
Brownies
1
150 °C
Ovnrist
35-45
Grøntsagstærte/
kartoffelgratin
1
170-180 °C
Ovnrist
35-50
Hjemmelavet pizza
1
230 °C
Bradepande
20-25
Frossen pizza
1
230 °C
Bradepande
15-20
Flæskesteg
(1,0 kg)
2/1
1. trin:
180 °C
dampkombinationsfunktion
2. trin:
180 °C varmluftsfunktion
Ovnrist/
bradepande
1. trin:
40-50
2. trin:
40-50
Ovnbagt fisk
1
200 °C
Bradepande
15-20
Madvare
ovnbrug _25
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 25
2010-01-20
8:11:28
Brug af regenererings-/
genopvarmningsfunktionen
1
Fyld vandbeholderen op til
maksimumlinjen, og sæt den tilbage
igen. Anbring maden i ovnrummet.
2
Drej FUNKTIONSKNAPPEN
til positionen for regenerering/
genopvarmning
(standard: 20 min.). Tiden blinker.
3
Drej mens den blinker
VALGKNAPPEN, og indstil den
ønskede tilberedningstid.
4
Hvis den er holdt op med at blinke, før
du har indstillet tiden, skal du trykke på
knappen TIMER først og derefter dreje
VALGKNAPPEN.
5
Tryk på knappen START.
► Regenererings-/
genopvarmningsfunktionen
starter Når regenererings-/
genopvarmningsfunktionen er
afsluttet, bipper ovnen, og teksten
"afslut" blinker fire gange. Herefter
blinker ovnen fire gange pr. minut.
26_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 26
2010-01-20
8:11:30
Regenererings-/genopvarmningsindstilling
Brug indstillinger og tider i denne tabel som vejledning ved genopvarmning med
skånsom dampning.
Vi anbefaler, at du altid fylder vandbeholderen med frisk vand til
maksimumniveauet.
Denne funktion er velegnet til genopvarmning og til at holde måltider varme.
Genopvarmning:
Portionsmåltid
(250-450 g)
Genopvarmning på
to riller:
Portionsmåltider
(to portionsmåltider på
hver 250-450 g)
Varmholdning:
Portionsmåltider/
stege/
keramiktallerkener
Rille nr.
Indstilling
Udstyr
Tid (min.)
3
Opvarmning
Ovnrist
15-18
3/1
Opvarmning
Ovnrist/bradepande
17-23
3
Opvarmning
Ovnrist
15-30
04 Brug af ovnen
Madvare
ovnbrug _27
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 27
2010-01-20
8:11:32
Brug af varmluftsfunktionen
1
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen for varmluftsfunktionen
(standard: 180 °C). Temperaturen
blinker.
2
Drej mens den blinker
VALGKNAPPEN, og indstil den
ønskede temperatur.
3
Hvis den er holdt op med at blinke,
før du har indstillet temperaturen, skal
du trykke på knappen VÆLG først og
derefter dreje VALGKNAPPEN.
4
Tryk på knappen TIMER for at indstille
den ønskede tilberedningstid. Tiden
blinker.
Drej VALGKNAPPEN, og indstil
den ønskede tilberedningstid (maks.
tilberedningstid er 10:00 timer).
6
5
Tryk på knappen START.
► Temperaturindikatoren (°C)
på displayet vil blinke. Når
temperaturen er nået, holder den op
med at blinke.
Bemærkning
1) Under tilberedning kan TILBEREDNINGSTID og TEMPERATUR ændres.
• Tilberedningstid: Tryk på knappen TIMER, og drej derefter på
VALGKNAPPEN.
• Temperatur: Tryk på knappen VÆLG, og drej derefter på VALGKNAPPEN.
2) Når varmluftsfunktionen bruges, slår varmeelementerne i toppen og bunden til
og fra under tilberedningen for at regulere temperaturen.
Vigtigt
• Sørg for, at bageformene er egnede til tilberedningstemperaturer på 40-230 °C,
når du bruger varmluftsfunktionen.
28_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 28
2010-01-20
8:11:35
Varmluftsindstilling
Maden opvarmes af to varmeelementer øverst i ovnrummet og et varmeelement i
bunden, mens ventilatoren i siden fordeler den varme luft jævnt.
Sæt bradepanden eller ovnristen på rille
.
04 Brug af ovnen
Tilberedningsvejledning
Brug indstillinger og tider i denne tabel som vejledning ved bagning og stegning.
Vi anbefaler, at du forvarmer ovnen til den ønskede temperatur med
varmluftsfunktionen.
Rille nr.
Varmluftsfunktion
(°C)
Udstyr
Tid
(min.)
Frossen pizza
(350 g)
1
220 °C
Bradepande
14-15
Frosne pommes
frites
(450 g)
1
200 °C
Bradepande
18-20
Frossen bolle/
rundstykke
(250 g)
1
160 °C
Bradepande
7-9
Hjemmelavet pizza
(1,300 g)
1
200 °C
Bradepande
20-25
Sukkerbrødskage
(500 g)
1
150 °C
Ovnrist
25-30
Marmorkage
(700 g)
1
150 °C
Ovnrist
50-60
Muffins
(300 g)
1
170 °C
Ovnrist
17-19
Småkager
(200 g)
1
160 °C
Bradepande
8-12
Madvare
ovnbrug _29
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 29
2010-01-20
8:11:36
Brug af grillfunktionen
1
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen for grillfunktionen
(standard: (1:00 min.) Tiden blinker.
2
3
Hvis den er holdt op med at blinke, før
du har indstillet tiden, skal du trykke på
knappen TIMER først og derefter dreje
VALGKNAPPEN.
4
Drej, mens den blinker,
VALGKNAPPEN, og indstil den
ønskede tilberedningstid (maks.
tilberedningstid er 1:30 time).
Tryk på knappen START.
Vigtigt
• Brug altid ovnhandsker ved håndtering af kogekarrene i ovnen. De bliver meget
varme.
• Kontroller at varmeelementerne er i vandret stilling.
30_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 30
2010-01-20
8:11:39
Indstilling af grillfunktion
Madvarerne opvarmes af varmeelementerne i toppen (vandret placering).
Til grilning anbringes grillindsatsen med
bradepanden normalt på rille
~ .
04 Brug af ovnen
Tilberedningsvejledning
Brug indstillinger og tider i denne tabel som vejledning ved grilning.
Vi anbefaler, at du forvarmer ovnen med grillfunktionen i 2-3 minutter.
Madvare
Rille nr.
Indstilling
Udstyr
Tid (min.)
Toast
(4 skiver)
5
Grill
Bradepande
1. side: 2-3
2. side: 2-3
Ostetoast
(4 stk.)
5
Grill
Bradepande
7-8
Steaks
(500 g)
5/1
Grill
Ovnrist/
bradepande
1. side: 9-11
2. side: 5-7
Lammekoteletter
(400 g)
5/1
Grill
Ovnrist/
bradepande
1. side: 8-10
2. side: 6-8
Friske grøntsager
(250 g)
5
Grill
Bradepande
12-15
ovnbrug _31
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 31
2010-01-20
8:11:40
Forsinket start-funktion
Eksempel ved brug af varmluftsfunktionen: Aktuelt tidspunkt: 12:05
Tilberedningstid: 2:00
Starttidspunkt: Du vil starte tilberedningen
klokken 16:00
1
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen for varmluftsfunktionen
3
Drej VALGKNAPPEN, og indstil den
ønskede tilberedningstid (2:00).
5
Drej VALGKNAPPEN for at indstille det
ønskede STARTTIDSPUNKT (16:00).
Starttidspunktet vises.
.
2
Tryk på knappen TIMER for at indstille
den ønskede tilberedningstid. Tiden
blinker.
4
Tryk på knappen STARTTIDSPUNKT.
Det aktuelle tidspunkt vises.
32_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 32
2010-01-20
8:11:43
Brug af automatisk tilberedningsfunktion
De 40 automatiske tilberedningsfunktioner omfatter/indeholder forudprogrammerede
tilberedningstider. Du behøver ikke indstille hverken tilberedningstid eller temperatur.
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen AUTO.
2
Hvis symbolet
vises i displayet,
skal du fylde vandbeholderen op til
maksimumlinjen og sætte den tilbage.
Anbring maden i ovnrummet.
3
Drej VALGKNAPPEN for at vælge en
automatisk tilberedningsfunktion
(se tabellerne på s. 34, 35, 36 og 37).
4
Tryk på VÆLG. Vægtindstillingen
begynder at blinke.
5
Hvis du vil ændre vægtindstillingen,
skal du dreje VALGKNAPPEN.
6
Tryk på knappen START.
► Den automatiske tilberedning
startes. Når tilberedningen er
afsluttet, bipper ovnen, og teksten
“afslut” blinker fire gange. Herefter
blinker ovnen fire gange pr. minut.
04 Brug af ovnen
1
ovnbrug _33
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 33
2010-01-20
8:11:46
Brug af de automatiske tilberedningsfunktioner
Nedenstående tabel viser 40 automatiske programmer til damptilberedning, bagning,
grilning, stegning, optøning samt tilberedning og optøning. Den indeholder de
pågældende mængder og relevante anbefalinger.
Fyuld altid vandbeholderen op til maksimumniveauet med frisk vand, før du bruger
programmerne.
Programmerne S-1 til S-12, b-6, d-1 til d-3 og d5 kører kun med dampfunktion.
Programmerne b-5, b-7, r-1 til r-4 og d-4 kører med en kombination af damp og
varmluft. Den øvrige programmer kører enten med varmluftsfunktion eller grillfunktion.
Brug ovnhandsker, når du tager maden ud!
Kode
Mad
Portionsstørrelse
(kg)
Anbefalinger
0,2-0,6
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til maksimumniveauet.
Læg skivede grøntsager som f.eks. courgetter,
broccolibuketter, peberfrugt og gulerødder i dampbeholderen.
Sæt dampbeholderen på ovnristen, som sættes på rille 3.
Anbring bradepanden på rille 1.
Dampning
S-1
Skivede
grøntsager
S-2
Hele
grøntsager
0,2-0,6
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til maksimumniveauet.
Læg hele grøntsager eller store stykker grøntsager
som f.eks. blomkål, broccoli, majskolber og artiskokker i
dampbeholderen. Sæt dampbeholderen på ovnristen, som
sættes på rille 3. Anbring bradepanden på rille 1.
S-3
Fiskefileter
0,2-1,0
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til maksimumniveauet.
Læg fileter af fisk som lyssej, rødspætter eller torsk side om
side i dampbeholderen. Sæt dampbeholderen på ovnristen,
som sættes på rille 3. Anbring bradepanden på rille 1.
S-4
Fiskesteaks
0,2-1,0
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til maksimumniveauet.
Læg fiskesteaks som lakse- eller tunbøffer side om side i
dampbeholderen. Sæt dampbeholderen på ovnristen, som
sættes på rille 3. Anbring bradepanden på rille 1.
S-5
Rejer
0,2-0,5
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til maksimumniveauet.
Læg de rå rejer i dampbeholderen. Sæt dampbeholderen
på ovnristen, som sættes på rille 3. Anbring bradepanden
på rille 1.
S-6
Kyllingebryst
0,2-1,0
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til maksimumniveauet.
Læg kyllingebrysterne side om side i dampbeholderen. Sæt
dampbeholderen på ovnristen, som sættes på rille 3.
Anbring bradepanden på rille 1.
S-7
Æg
0,1-0,6
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til maksimumniveauet.
Stik hul i mellemstore æg (på hver 50-60 g). Læg 2-10 æg i
dampbeholderen. Sæt dampbeholderen på ovnristen, som
sættes på rille 3. Anbring bradepanden på rille 1.
S-8
Skrællede
kartofler
0,2-0,8
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til maksimumniveauet.
Skræl kartoflerne, og skær dem i både, eller brug mindre
kartofler. Læg dem i dampbeholderen. Sæt dampbeholderen
på ovnristen, som sættes på rille 3. Anbring bradepanden
på rille 1.
S-9
Hvide ris
0,1-0,5
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til maksimumniveauet.
Fordel de forkogte hvide ris jævnt i en flad, ildfast skål. Tilsæt
1,5 x kogende vand (tilsæt 375 ml kogende vand til 250 g ris).
Sæt skålen på ovnristen på rille 1.
34_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 34
2010-01-20
8:11:46
Kode
S-10
S-12
Tærte
Frugtkompot
Smeltet
chokolade
Portionsstørrelse
(kg)
Anbefalinger
0,4-0,6
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til
maksimumniveauet. Hæld tærtedejen i
6 desserttallerkener, der hver rummer 100 ml. Sæt
tallerkenerne side om side på ovnristen på rille 3.
Tilberedes utildækket.
0,2-0,5
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til
maksimumniveauet. Læg skiver af æbler, pærer, ananas
eller abrikoser i et fladt, ildfast glasfad. Tilsæt en teskefuld
sukker. Sæt fadet på ovnristen på rille 3. Tilberedes
utildækket.
0,1-0,3
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til
maksimumniveauet. Bræk overtrækschokolade (35 %
kakaoindhold) til kager i mindre stykker, læg dem i en lille,
ildfast glastallerken, og dæk dem til med varmebestandig
husholdningsfilm. Sæt tallerkenen på ovnristen på rille
1. Lad fadet være tildækket under hele programmet. Rør
godt rundt efter opvarmningen.
04 Brug af ovnen
S-11
Mad
Bagning
b-1
Marmorkage
0,7-0,8
Forvarm ovnen til 150 °C med varmluftsfunktionen. Hæld
frisk dej (dej til marmor- eller citronkage) i en rektangulær
bageform af en passende størrelse. Sæt formen på langs i
forhold til døren på ovnristen på rille 1.
Dette program er velegnet til dej som f.eks. citronkage,
hasselnøddekage og marmorkage.
b-2
Kagebund til
frugtkage
0,3-0,5
Forvarm ovnen til 150 °C med varmluftsfunktionen. Hæld
dejen i en tærteform af metal på ovnristen på rille 1.
b-3
Muffins
0,5-0,7
Forvarm ovnen til 170 °C med varmluftsfunktionen. Hæld
muffindej i muffinforme af metal til 12 muffins. Sæt formen
midt på ovnristen på rille 1, eller sæt den direkte på
rille 2.
b-4
Sukkerbrødskage
0,3-0,5
Forvarm ovnen til 160 °C med varmluftsfunktionen. Hæld
300 g dej i en 18 cm, 400 g i en 24 cm og 500 g i en
26 cm rund, sort metalbageform. Sæt formen midt på
ovnristen på rille 1.
b-5
Croissanter/
rundstykker
0,2-0,6
Forbered små gærdejsboller, croissanter eller fyldte
butterdejskager (hver på 50-100 g). Sæt dem på
bagepapir på bradepanden på rille 1. Lad der være
3-4 cm mellem hver.
b-6
Hævning af
gærdej
0,3-0,6
Forbered en gærdej til pizza, kage eller brød.
Læg dejen i en stor varmebestandig skål. Dejen skal ikke
tildækkes. Sæt skålen på ovnristen på rille 1.
b-7
Frossen
æbletærte
(-18 °C)
0,4-0,8
Anbring æbletærten diagonalt på bagepapir på
bradepanden på rille 1.
b-8
Hjemmelavet
pizza
0,6-1,0
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til
maksimumniveauet. Klargør pizzaen på bagepapir på
bradepanden på rille 1.
ovnbrug _35
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 35
2010-01-20
8:11:46
Kode
Mad
Portionsstørrelse
(kg)
Anbefalinger
Grilning
G-1
Steak
0,3-0,6
0,6-0,8
Anbring steaks side om side midt på ovnristen. Sæt
ovnristen på rille 5 og bradepanden på rille 1.
Vend, når ovnen bipper.
Tryk på startknappen for at fortsætte tilberedningen.
Den første indstilling er for tynde steaks, den anden
indstilling er for tykke steaks.
G-2
Kyllingestykker
0,4-0,8
Pensl kyllingestykker som lår og vinger med olie og
krydderier. Læg stykkerne med skindsiden nedad på
ovnristen. Sæt ovnristen på rille 4 og bradepanden på
rille 1.
Vend, så snart ovnen bipper. Tryk på startknappen for at
fortsætte tilberedningen.
G-3
Fiskesteaks
0,3-0,6
Mariner fiskesteaks som laksesteaks eller tunsteaks. Læg
dem side om side på bradepanden på rille 4. Vend, så
snart ovnen bipper. Tryk på startknappen for at fortsætte
tilberedningen.
G-4
Fiskefileter
0,3-0,6
Mariner fiskefileter som laksesteaks eller tunsteaks. Læg
dem side om side på bradepanden på rille 4. Vend, så
snart ovnen bipper. Tryk på startknappen for at fortsætte
tilberedningen.
G-5
Pølser
0,3-0,6
Læg pølserne side om side på bradepanden på rille 4.
Vend, så snart ovnen bipper. Tryk på startknappen for at
fortsætte tilberedningen.
G-6
Hamburger
0,5-1,0
Læg rå hamburgere side om side på bradepanden på
rille 4. Vend, så snart ovnen bipper. Tryk på startknappen
for at fortsætte tilberedningen.
1,2-1,3
1,4-1,5
Smør afkølet kylling med olie og krydderier.
Anbring kyllingen med brystet nedad midt på ovnristen.
Sæt ovnristen på rille 2 og bradepanden på rille 1.
Vend, så snart ovnen bipper. Tryk på startknappen for at
fortsætte tilberedningen.
1,1-1,3
Smør steg/lam med olie og krydderier (kun peber, salt
tilsættes efter stegning). Placer dem på ovnristen med
fedtsiden nedad.
Sæt ovnristen på rille 2 og bradepanden på rille 1.
Vend, så snart ovnen bipper. Tryk på start for at fortsætte
tilberedningen.
Efter stegning og i hviletiden på 5-10 minutter bør det
pakkes ind i aluminiumsfolie.
0,8-1,2
Fyld vandbeholderen med frisk vand op til
maksimumniveauet. Læg flæskestegen penslet med olie
og krydderier med fedtsiden nedad på ovnristen.
Sæt ovnristen på rille 2 og bradepanden på rille 1.
Vend dem, når ovnen bipper. Tryk på start for at fortsætte
tilberedningen.
0,4-0,8
Smør fiskens skind med olie, og tilsæt urter og krydderier.
Læg fiskene side om side med hoved mod hale på tværs i
bradepanden på rille 1.
Vend dem, når ovnen bipper. Tryk på startknappen for at
fortsætte tilberedningen.
Stegning
r-1
r-2
r-3
r-4
Hel kylling
Roastbeef
Flæskesteg
Hel fisk
36_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 36
2010-01-20
8:11:47
Kode
Mad
Portionsstørrelse
(kg)
Anbefalinger
Stegte grøntsager
0,2-0,5
r-6
Ovnkartofler
0,4-0,8
Brugt mellemstore kartofler. Skyl og rengør
kartoflerne. Pensl med en blanding af olivenolie,
salt, peber og urter. Læg kartoflerne side om side i
bradepanden på rille 1.
Færdigretter
C-1
Frossen pizza
(-18 °C)
0,3-0,35
0,4-0,45
Anbring pizzaen på bradepanden på rille 1.
C-2
Frosne ovnkartofler
(-18 °C)
0,4-0,45
Fordel de frosne kartofler jævnt på bradepanden på
rille 1.
C-3
Frosne fiskepinde
(-18 °C)
0,3-0,5
Fordel de frosne fiskepinde jævnt på bradepanden
på rille 1.
04 Brug af ovnen
r-5
Skær grøntsager som f.eks. courgetter, perberfrugt,
auberginer og løg i skiver. Tilsæt cherrytomater og
champignoner. Pensl med en blanding af olivenolie,
urter, salt og peber.
Læg grøntsagerne i bradepanden på rille 4.
Optøning
d-1
Optøning
Frossent kød
(-18 °C)
0,3-0,5
0,8-1,5
Dæk altid kanterne med alufolie. Dette program er
velegnet til oksekød, lammekød, svinekød, steaks,
koteletter og fars. Anbring kødet på ovnristen. Sæt
ovnristen på rille 2 og bradepanden på rille 1.
d-2
Optøning
Frosset fjerkræ
(-18 °C)
0,3-0,6
0,9-1,3
Dæk altid lår- og vingespidser med alufolie.
Dette program er velegnet til hele kyllinger samt
kyllingedele.
Anbring fjerkræet på ovnristen. Sæt ovnristen på
rille 2 og bradepanden på rille 1.
d-3
Optøning
Frossen fisk
(-18 °C)
0,3-0,8
Dæk altid halen på den hele fisk med alufolie. Dette
program er velegnet til hele fisk samt fiskefileter.
Anbring fisken på ovnristen. Sæt ovnristen på rille
2 og bradepanden på rille 1.
d-4
Optøning
Frossent brød
(-18 °C)
0,1-0,3
0,4-0,6
Sæt brødet vandret på langs i forhold til døren på
bradepanden på rille 1.
Dette program er velegnet til alle typer skivet brød
samt til rundstykker/boller og baguetter.
d-5
Optøning
Frossen frugt
(-18 °C)
0,2-0,6
Fordel frugten jævnt i bradepanden på rille 1. Dette
program er velegnet til alle typer skivet frugt og bær.
ovnbrug _37
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 37
2010-01-20
8:11:47
Brug af optøningsfunktionen
1
Fyld vandbeholderen op til
maksimumlinjen, og sæt den tilbage
igen. Anbring maden i ovnrummet.
2
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen for optøningsfunktionen
(standard: 20:00 min.) Tiden blinker.
3
Drej, mens den blinker,
VALGKNAPPEN, og indstil den
ønskede optøningstid (maks.
optøningstid er 10:00 timer).
4
Hvis den er holdt op med at blinke, før
du har indstillet tiden, skal du trykke på
knappen TIMER først og derefter dreje
VALGKNAPPEN.
5
Tryk på knappen START.
Bemærkning
1) Under optøning kan TILBEREDNINGSTID og TEMPERATUR ændres.
• Tilberedningstid: Tryk på knappen TIMER, og drej derefter på
VALGKNAPPEN.
• Temperatur: Tryk på knappen VÆLG, og drej derefter på VALGKNAPPEN.
2) Når du er færdig med at tø maden op, skal du hælde vandet ud af drypbakken
og vaske vandbeholderen.
3) Aftør ovnrummet med en tør klud, hvis der stadig er vand i rummet.
4) Blæseren kører i 3 minutter, efter at optøningsprocessen er afsluttet. Dette er
ikke en fejl, og du behøver ikke at bekymre dig om det.
38_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 38
2010-01-20
8:11:49
Optøningsindstilling
Madvare
Rille nr.
Optøningsfunktion
Udstyr
Tid (min.)
Frosne steaks/
hakket kød
(-18 °C)
2/1
50 °C
Ovnrist/
bradepande
25-35
Frosne fiskefileter
(-18 °C)
2/1
50 °C
Ovnrist/
bradepande
15-25
Frosne
kyllingestykker
(-18 °C)
2/1
40 °C
Ovnrist/
bradepande
20-30
Frossen kylling
(-18 °C)
2/1
50 °C
Ovnrist/
bradepande
55-65
1
50 °C
Bradepande
10-15
Frosne bær
(-18 °C)
04 Brug af ovnen
Brug indstillinger og tider i denne tabel som vejledning ved optøning med
skånsom dampning.
Vi anbefaler, at du altid fylder vandbeholderen med frisk vand til
maksimumniveauet.
Denne funktion er velegnet til at optø mad som mindre stykker kød, fisk, fjerkræ
og frugt.
Vigtigt
• Efter optøning af kød (især fjerkræ) skal den tomme ovn køre i ca.
10 minutter med varmluftsfunktion (200 °C) for at dræbe eventuelle
bakterier i ovnrummet.
• Frys ikke madvarer igen, når de har været tøet op.
ovnbrug _39
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 39
2010-01-20
8:11:49
Brug af varmholdningsfunktionen
1
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen “Fra”.
2
Tryk på knappen HOLD VARM
(standard: 1:00 time). Tiden blinker.
3
Drej, mens den blinker,
VALGKNAPPEN, og indstil den
ønskede tilberedningstid (maks.
tilberedningstid er 10:00 timer).
4
Hvis den er holdt op med at blinke, før
du har indstillet tiden, skal du trykke på
knappen TIMER først og derefter dreje
VALGKNAPPEN.
5
Tryk på knappen START.
40_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 40
2010-01-20
8:11:52
Brug af hukommelsesfunktionen
Du kan gemme 3 individuelle programmer i hukommelsen og hente dem til enhver tid.
Hukommelsen er nyttig, hvis du tilbereder en bestemt ret særlig ofte.
Du kan også gemme en ret fra de automatiske programmer.
Eksempel: Damp 20 min., 100 °C
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen for Damp.
2
Indstil temperaturen og tiderne som
beskrevet tidligere.
3
Tryk på knappen VÆLG.
4
Tryk på knappen HUKOMMELSE
(tryk én gang for kode 1, to gange for
kode 2 eller tre gange for kode 3).
5
Tryk på knappen VÆLG
(hukommelseskoden gemmes).
04 Brug af ovnen
1
Du kan altid gemme et nyt individuelt program:
1) Vælg funktion, temperatur og tid.
2) Tryk på knappen VÆLG.
3) Tryk på knappen HUKOMMELSE (kode 1, 2 eller 3).
4) Tryk på knappen VÆLG.
5) Det "gamle" program er nu erstattet af det nye.
ovnbrug _41
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 41
2010-01-20
8:11:55
Start af hukommelsesfunktionen
Det er meget nemt at starte det gemte program til hver en tid.
Eksempel på billedet: Hukommelsesplads 1 (damp 20 min., 100 °C)
Anbring maden i dampovnen.
1
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen “Fra”.
2
Tryk på knappen HUKOMMELSE
(én gang for kode 1).
3
Hvis symbolet
vises i displayet,
skal du fylde vandbeholderen op
til maksimumlinjen og sætte den
tilbage.
4
Tryk på knappen START.
42_ ovnbrug
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 42
2010-01-20
8:11:57
Testmåltider
I henhold til standard EN 60350 og DIN44547.
1. Bagning
Anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn.
Rille
nr.
Tilstand
Temp.
(°C)
Tilberedningstid (min.)
Finsk brød
Bradepande
1
Varmluftsovn
160-170
20-30
Små kager
Bradepande
1
Varmluftsovn
150-170
20-30
Fedtfattig
sukkerbrødskage
Ovnrist + slip
let-springform
Ø 26 cm
1
Varmluftsovn
150-170
25-35
Æblekage i fad
Bradepande
1
Varmluftsovn
150-170
50-70
Æbletærte
Ovnrist + slip
let-springform
Ø 20 cm
1
Varmluftsovn
170-190
80-100
04 Brug af ovnen
Udstyr og
bemærkninger
Type
2. Grilning
Forvarm den tomme ovn i fem minutter vha. grillfunktionen.
Type
Udstyr og bemærkninger
Rille
nr.
Tilstand
Temp.
(°C)
Tilberedningstid (min.)
Toast af
franskbrød
Bradepande
(midterområde/undtagen
afløb)
6
Grill
-
1. 2½-3
2. 2½-3
Burgere
Ovnrist
Bradepande (til opsamling
af dryp)
5
4
Grill
-
1. 9-12
2. 9-12
ovnbrug _43
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 43
2010-01-20
8:11:57
afkalkning og rengøring
Afkalkning
Når du ser meddelelsen
på kontrolpanelet, skal maskinen afkalkes.
1
Fortynd og brug i henhold til
beskrivelsen af citronsyre.
2
Luk låget på vandbeholderen, før den
sættes i hovedenheden.
3
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen “Fra”.
4
Luk døren, og tryk på knapperne
TIMER og DAMPRENGØRING, og
hold dem inde i 3 sekunder. Maskinen
viser "40:00" og begynder at afkalke.
5
Når afkalkningen har været i gang i ca.
30 minutter, viser maskinen "10:00" og
holder op med at køre med et bip.
Fjern beholderen, og hæld resterende
vand ud. Vask beholderen med vand,
og fyld 1 liter vand i den. Luk låget, og
sæt beholderen i hovedenheden.
6
Tryk på knappen START. Der foregår
nu en renseproces med rent vand.
44_ afkalkning og rengøring
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 44
2010-01-20
8:12:01
Når maskinen er færdig, lyder der
et bip. Tøm både beholderen og
drypbakken, og rengør beholderen med
vand.
8
Åbn døren, og aftør det indvendige
ovnrum med en tør klud.
Bemærkning
• Vi anbefaler, at du bruger citronsyre til at afkalke maskinen. Citronsyre er et
yderst effektivt afkalkningsmiddel, som er fremstillet af naturlige, biologisk
nedbrydelige stoffer.
Det er ikke rustfremkaldende, ikke-aggressivt og påvirker ikke miljøet. Ud
over at være et effektivt afkalkningsmiddel har det også en antimikrobiel
desinficerende effekt og hjælper således med at sikre hygiejnen i maskinens
indvendige komponenter, bevare madens smag over tid og forlænge maskinens
levetid.
• Vand, som indeholder calcium og magnesium, bruges til damptilberedning. Ved
opvarmning fordamper vandet, og kun de flydende materialer (mineraler) bliver
tilbage (ikke skadelige for mennesker).
• Hvis afkalkningsprocessen afbrydes, inden den er færdig, skal programmet
startes igen fra begyndelsen.
05 afkalkning og rengøring
7
afkalkning og rengøring _45
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 45
2010-01-20
8:12:02
Brug af damprengøringsfunktionen
Damprengøringsfunktionen giver dig mulighed for at desinficere ovnen på blot 10
minutter. DAMPRENGØRINGSPROCESSEN varer 7 minutter, og standbytiden for
processen er 3 minutter. I de 3 minutter vil dampen opbløde alle resterne, og du kan
derefter tørre dem af ovnrummets loft og vægge med en blød klud.
1
Fyld vandbeholderen op til
maksimumlinjen, og sæt den tilbage
igen.
2
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen “Fra”.
3
Tryk på knappen DAMPRENGØRING.
Ovnen starter automatisk.
4
Når processen er færdig: Åbn døren,
og aftør det indvendige ovnrum med en
tør klud.
Vigtigt
• Brug kun denne funktion, når ovnen er kølet helt af til stuetemperatur.
• BRUG IKKE destilleret vand.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du IKKE bruge højtryks- eller damprensere.
46_ afkalkning og rengøring
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 46
2010-01-20
8:12:04
Rengøring
Låst
●
Indvendigt hul
Rengøring af den øverste grill.
► Hvis du åbner den øverste grill i
venstre eller højre side som vist
på figuren, bliver den nemmere at
rengøre. (Husk at lukke grillen, når
du er færdig med at gøre den ren).
2
Rengøring af det indvendige ovnrum.
► Tag rillerne i venstre og højre side
ud (løsn rilleskruen ved at dreje
den mod venstre), og tør eventuelle
rester af ovnrummets loft eller
vægge af med en neutral klud, som
er dyppet i rengøringsmiddel.
► Sæt begge riller tilbage på plads,
når du er færdig. Sæt rillen i det
indvendige hul og derefter i det
udvendige hul, og drej rilleskruen
mod højre, til den sidder fast.
► Selv faste, vanskelige pletter og
indtørrede rester kan fjernes ved
hjælp af damprengøringsprocessen.
05 afkalkning og rengøring
Løs
1
afkalkning og rengøring _47
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 47
2010-01-20
8:12:08
3
Rengøring af ovnens overflade,
kontrolpanelet og vinduet.
► Ovnens overflade kan tørres af med
et vådt viskestykke og tørres efter
med en tør klud, så vandet fjernes
fuldstændig.
► Læg ikke kræfter i, når du rengør
kontrolpanelet, da det kan
beskadiges under rengøring.
► Rengør det gennemsigtige vindue
med et viskestykke, som er dyppet i
neutralt rengøringsmiddel, og tør det
derefter af med en tør klud, til der
ikke er mere vand tilbage.
4
Rengøring af vandbeholderen og
bakken.
► Tør dem af med en svamp, der er
dyppet i neutralt rengøringsmiddel,
og rens dem derefter med vand.
5
Rengøring af tilbehør.
► Tør tilbehøret af med et neutralt
rengøringsmiddel, og tør det, før det
sættes tilbage i ovnrummet.
► Læg ikke kræfter i, når du
vasker tilbehøret af med en
børste, da det kan beskadige
overfladebelægningen.
ADVARSEL:
• Brug ALDRIG benzen, fortynder eller en metalbørste til rengøring. Hvis du gør
det, kan det forårsage misfarvning eller beskadigelse af overfladen.
• Sprøjt ikke vand på maskinen, når du rengør den. Det kan medføre elektrisk
stød eller brand.
• Udsæt ikke vandbeholderen eller bakken for direkte sollys for at tørre dem. Det
kan medføre fejlfunktion eller beskadigelse.
48_ afkalkning og rengøring
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 48
2010-01-20
8:12:08
Deaktivering af bipperen/læsning af
temperaturen
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen “Fra”.
3
Du kan slå bipperen til igen ved at
trykke på STOP og START på samme
tid igen og holde dem inde i ét sekund.
Der vises ON (til) i displayet.
2
Du kan slå bipperen fra ved at trykke
på STOP og START på samme tid og
holde dem inde i ét sekund. Der vises
“Fra” i displayet.
05 afkalkning og rengøring
1
Visning af den aktuelle ovntemperatur
1
Hvis temperaturindikatoren
(°C) på displayet blinker, er den
programmerede temperatur ikke opnået
endnu. Du kan se den nuværende
temperatur på displayet ved at
trykke på knappen HOLD VARM og
HUKOMMELSE på samme tid.
afkalkning og rengøring _49
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 49
2010-01-20
8:12:11
Børnelås
Ovnens børnelås giver dig mulighed for at låse kontrolpanelet for at beskytte ovnen mod
utilsigtet brug.
Sådan låses ovnen
1
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen “Fra”.
3
Der vises et låsesymbol
i displayet, som indikerer, at alle
funktioner er låst.
2
Tryk på knappen HUKOMMELSE
og VÆLG på samme tid, og hold
dem inde i 3 sekunder.
2
Låsesymbolet forsvinder fra
displayet, hvilket indikerer, at alle
funktioner er låst op.
Sådan låses ovnen op
1
Drej FUNKTIONSKNAPPEN til
positionen “Fra”. Tryk på knappen
HUKOMMELSE og VÆLG på
samme tid, og hold dem inde i
3 sekunder.
50_ afkalkning og rengøring
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 50
2010-01-20
8:12:15
Rengøring og vedligeholdelse
Fjernelse af ovnrummet
1. Åbn ovnrummet helt.
2. Flyt de to låsehåndtag op i venstre og højre side.
3. Luk ovnrummet halvt. Tag fat i venstre og højre side
af det øverste af døren med begge hænder. Luk
døren lidt mere, og træk i den.
05 afkalkning og rengøring
Du kan tage ovndøren af, så det bliver nemmere at gøre
rent.
Rør ikke ved dørhængslerne. Du kan risikere at komme
til skade.
Sådan sættes døren til ovnrummet på plads igen
Sæt døren til ovnrummet på plads igen efter rengøring.
1. Sæt dørhængslerne lige ind i åbningerne i venstre og
højre side af ovnrummet. Fordybningen i hængslet
skal sættes fast i begge sider.
2. Åbn døren til ovnrummet helt, og bøj låsehåndtaget
opad.
3. Luk døren til ovnrummet.
afkalkning og rengøring _51
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 51
2010-01-20
8:12:16
Udskiftning af pæren
Udskiftning af den bageste ovnpære og rengøring af
glasdækslet
1. Fjern dækslet ved at dreje mod uret.
2. Fjern metalringen og isoleringsringen, og
rengør glasdækslet.
3. Udskift om nødvendigt pæren med en
25 watt, 230 V, 300 °C varmeresistent
ovnpære.
4. Fastgør metalringen og isoleringsringen til
glasdækslet.
5. Sæt glasdækslet på plads.
52_ afkalkning og rengøring
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 52
2010-01-20
8:12:17
fejlkoder
Fejlkoder
Generelle funktioner
TEMPERATURSENSOR ÅBEN
I tilfælde af at værdien for temperatursensoren er mere end 250 °C under
brug/annullering.
06 fejlkoder
Fejlkode
TEMPERATURSENSOR LAV
I tilfælde af at værdien for temperatursensoren er mindre end 5 °C under
brug/annullering.
UFÆRDIG FORVARMNING
I tilfælde af at ovnen ikke har nået den ønskede temperatur, selvom der er
gået et bestemt stykke tid (ufærdig forvarmning).
OVER 250 °C UNDER BRUG AF VARMLUFT
I tilfælde af at temperaturen overstiger 250 °C under brug af
varmluftsfunktion.
DAMPSENSOR ÅBEN
I tilfælde af at værdien for temperatursensoren er mindre end 30 °C efter
brug af dampvarmeelementet i et vist stykke tid.
DAMPSENSOR LAV
MAKS. AFKALKNINGSTID OVRE (eller MAKS. DAMPTID OVRE)
I tilfælde af at den maksimale tid for anvendelse af damp er overskredet.
Hvis nogen af disse fejl opstår, skal du kontakte SAMSUNG kundeservice.
fejlkoder _53
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 53
2010-01-20
8:12:18
tekniske data
Tekniske data
Model
FQV137U / FQV137ST / FQV137UST / FQV313T003
Strømkilde
230 V ~ 50 Hz
Strømforbrug
Maksimum effekt
Grill
Varmluft
Damp
3200 W
1530 W
2050 W
1700 W - 2200 W
Afkølingsmetode
Blæsermotor
Dimensioner (B x H x D)
Udvendig
Ovnrum netto
595 x 460 x 473 mm
400 x 215 x 385 mm
Volumen
36 liter
Vægt
Netto
Forsendelse
Ca. 25 kg.
Ca. 31 kg.
54_ tekniske data
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 54
2010-01-20
8:12:18
bemærkning
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 55
2010-01-20
8:12:18
Kodenr.: DE68-03643H
FQV313T003_XEE-03643H_DA.indb 56
2010-01-20
8:12:19
Download PDF