Samsung C61R2AEE User's guide

Samsung C61R2AEE User's guide
Installations- och bruksanvisning
Glaskeramikhäll
C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST / C61RAEE
C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN / C61R1ADMST
C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL / C61R2ACN
C61R2ADST / C61R2AEE
Läs alla instruktioner innan apparaten installeras eller används för att undvika olyckor
och skador på hällen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
1
2008-02-22
ソタタ・10:43:17
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
2
2008-02-22
ソタタ・10:43:17
Innehåll
Använda bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Säkerhet . . . . . . . . . . . .
Elektrisk säkerhet . . . . .
Barnens säkerhet . . . . .
Säkerhet under användning
Säkerhet vid rengöring . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
3
4
4
Instruktioner för kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Montera hällen . . . . . . . . . . . .
Föreskrifter och överensstämmelse
Säkerhetsanvisningar för montören
Ansluta till strömförsörjningen . . .
Installera på arbetsbänk . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Delar och funktioner . . . . . . . .
Värmezoner och kontrollpanel . .
Komponenter. . . . . . . . . . .
Apparatens huvudfunktioner . . .
Säkerhetsbrytare. . . . . . . . .
Indikator för kvarvarande värme .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9
. 9
. 10
. 11
. 12
. 12
.
.
.
.
.
.
5
5
5
6
7
Innan du börjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Inledande rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hällens användning . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda lämpliga matlagningskärl . . . . . . . .
Använda touchkontrollerna . . . . . . . . . . . .
Slå på apparaten. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperaturreglering . . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga av apparaten. . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga av en värmezon . . . . . . . . . . . . . .
Låsa och låsa upp kontrollpanelen . . . . . . . .
Rekommenderade inställningar för vissa livsmedel
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 13
. 13
. 14
. 15
. 15
. 16
. 16
. 19
. 19
Rengöring och skötsel . . . .
Häll . . . . . . . . . . . . .
Hällens infattning. . . . . .
Undvika skador på enheten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 20
. 20
. 21
. 21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Garanti och service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vanliga frågor och felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
1
2008-02-22
ソタタ・10:43:17
Använda bruksanvisningen
SV
Ta dig tid att läsa den här bruksanvisningen innan apparaten används och var speciellt
uppmärksam på säkerhetsinformationen i det följande avsnittet. Spara bruksanvisningen för
framtida bruk. Kom ihåg att ge bruksanvisningen till den nya ägaren vid eventuellt ägarbyte.
Följande symboler används i texten
Det här är en säkerhetsvarning.
Varning anger viktig information som gäller din egen säkerhet.
Viktigt anger information som talar om hur du undviker att skada apparaten.
Den här symbolen anger användbar information och praktiska råd.
Den här symbolen anger åtgärder som kan vidtas för att skydda miljön.
1. Siffror som dessa anger stegvisa instruktioner hur apparaten används.
2. ...
3. ...
Den här bruksanvisningen beskriver steg som du själv kan vidta för att hitta och åtgärda fel
som kan uppstå. Se avsnittet “Felsökning”.
2
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
2
2008-02-22
ソタタ・10:43:18
Säkerhet
Apparatens säkerhet uppfyller vedertagna tekniska normer och de tyska
säkerhetsföreskrifterna för apparater. Som tillverkare anser vi dock att det är vårt
ansvar att göra dig bekant med följande säkerhetsanvisningar.
SV
Elektrisk säkerhet
•
•
•
•
•
•
Se till att apparaten installeras och jordas på rätt sätt av en kvalificerad tekniker.
Apparaten ska enbart underhållas av kvalificerad servicepersonal. Reparationer som
utförs av okvalificerade personer kan leda till skador eller allvarliga fel. Kontakta ett lokalt
servicecenter om apparaten behöver repareras. Om instruktionerna inte följs kan det leda
till skador och garantin kan ogiltigförklaras.
Infällda enheter får bara användas efter det att de har monterats i skåp eller arbetsbänkar
som uppfyller tillämpliga standarder. Det ger tillräckligt med skydd mot kontakt med
elektriska delar så som specificeras av VDE [elektroingenjörernas förening i Tyskland].
Om det blir fel på apparaten eller brott, sprickor eller bristningar uppstår:
- stäng av alla värmezoner;
- koppla bort hällen från strömtillförseln och
- kontakta ett lokalt servicecenter.
Om det blir sprickor på hällens ovansida ska apparaten stängas av för att undvika
elektriska stötar. Använd inte hällen förrän glasytan har bytts ut.
Värm inte upp aluminiumfolie, produkter inlindade i aluminiumfolie eller frysta matvaror i
aluminiumförpackningar på hällen.
Barnens säkerhet
Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller sjukliga personer utan
övervakning.
Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.
Värmezonerna blir heta när du lagar mat. Håll alltid små barn borta från apparaten.
3
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
3
2008-02-22
ソタタ・10:43:18
Säkerhet (fortsättning)
SV
Säkerhet under användning
•
•
•
•
•
•
•
Apparaten ska enbart användas för vanlig matlagning och stekning i hemmet. Den är inte
utformad för kommersiell eller industriell användning.
Använd aldrig hällen för att värma upp ett rum.
Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till eluttag i närheten av hällen. Nätsladdar
får inte komma i kontakt med värmeytan.
Fett och oljor som hettas upp för mycket kan snabbt antändas. Lämna aldrig hällen
obevakad när du lagar mat med fett och oljor, t.ex. vid fritering.
Stäng av värmezonerna efter användning.
Håll alltid kontrollpanelen ren och torr.
Placera aldrig antändbara föremål på hällen, de kan börja brinna.
Säkerhet vid rengöring
•
•
•
Stäng alltid av apparaten före rengöring.
Av säkerhetsskäl ska du inte rengöra apparaten med ång- eller högtrycksapparater.
Rengör hällen i enlighet med rengörings- och skötselanvisningarna i den här
bruksanvisningen.
Instruktioner för kassering
Kassera förpackningsmaterialet
•
Alla material som används för att förpacka apparaten kan återvinnas. Kartong och hårda
skumdelar är märkta. Kasta förpackningsmaterialet och gamla apparater på ett säkert och
miljövänligt sätt.
Kassera gamla apparater
Varning: Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte
kan utgöra en fara.
Låt en kvalificerad tekniker göra det genom att koppla bort apparaten från
strömtillförseln och avlägsna nätsladden.
•
•
Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.
Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen
eller det lokala sophanteringsföretaget.
4
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
4
2008-02-22
ソタタ・10:43:18
Montera hällen
Viktigt: Se till att den nya apparaten enbart monteras och jordas av kvalificerad
personal.
Följ denna anvisning. Garantin täcker inte skador som kan uppstå på grund av
felaktig installation.
Tekniska data finns i slutet av bruksanvisningen.
SV
Föreskrifter och överensstämmelse
Apparaten uppfyller följande standarder:
• EN 60 335 - 1 och EN 60 335 - 2 - 6 som gäller elektriska apparaters säkerhet för
hushållsanvändning och liknande;
• EN 60350 eller DIN 44546 / 44547 / 44548 som gäller driftsfunktioner hos elspisar, hällar,
ugnar och grillar för hushållsanvändning;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2; och
• EN 61000 - 3 - 3 som gäller grundläggande krav för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Apparaten uppfyller följande EU-direktiv:
• 73 / 23 / EWG daterat 19.02.1973 (Lågspänningsdirektivet);
• 89 / 336 / EWG daterat 03.05.1989 (EMC-direktivet inklusive ändringar i 92 /
31 / EWG); och
• 93 / 68 / EWG direktiv angående CE-märkning.
Säkerhetsanvisningar för montören
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
En anordning som gör att apparaten kan kopplas bort från nätströmmen vid alla
poler med en kontaktöppningsbredd på minst 3 mm måste tillhandahållas. Lämpliga
isoleringsanordningar inkluderar linjeskyddande frånslagningsdon, säkringar
(skruvsäkringar ska tas bort från hållaren), jordslutningsbrytare och kontaktorer.
Apparatens brandskydd uppfyller EN 60 335 - 2 - 6. Den kan monteras med ett högt skåp
eller en vägg på ena sidan.
Lådor får inte monteras under hällen.
Installationen måste skyddas mot stötar.
Köksenheten som apparaten ska monteras i måste uppfylla stabilitetskraven i DIN 68930.
Alla skurna ytor ska tätas med lämpligt tätningsmedel som skydd mot fukt.
På kakelförsedda arbetsytor måste fogarna i närheten av hällen fyllas med fogmassa.
På arbetsytor av naturlig eller artificiell sten eller keramik måste alla fastsnäppbara fjädrar
fästas med lämpligt konstharts eller blandat vidhäftningsmedel.
Kontrollera att tätningen har rätt säte mot arbetsytan och att det inte finns några gap.
Silikontätningsmedel bör inte användas, det gör borttagning vid service svårare.
Hällen måste tryckas ut underifrån när den tas bort.
5
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
5
2008-02-22
ソタタ・10:43:18
Montera hällen (fortsättning)
SV
Ansluta till strömförsörjningen
Kontrollera att apparatens märkspänning, dvs. spänningen som anges på märkplåten,
motsvarar den tillgängliga strömförsörjningen före montering. Märkplåten är placerad på
hällens undre hölje.
Stäng av strömkretsen innan ledningar ansluts till kretsen.
Värmeelementets spänning är AC 230 V~. Apparaten fungerar även med äldre nät med AC
220 V~.
Hällen ska anslutas till nätströmmen med en anordning som gör att apparaten kan kopplas
bort från nätströmmen vid alla poler med en kontaktöppningsbredd på minst 3 mm, t.ex. ett
linjeskyddande frånslagningsdon, en jordslutningsbrytare eller säkring.
En kabel av typ H05SS - F (180°C) eller bättre ska användas som nätsladd.
Apparatens märkström (A)
Nominell tvärsnittsarea (mm²)
1N~
> 25 och ≤ 32
> 4 och < 6
2N~
> 10 och ≤ 16
> 1.5 och < 2.5
Anslutningen måste utföras så som visas i diagrammet. De övriga anslutningarna ska
monteras i enlighet med lämpligt kopplingsschema.
Jordledningen ansluts till uttaget. Jordledningen måste vara längre än de strömförande
ledningarna.
Kablarna måste anslutas i enlighet med tillämpliga föreskrifter och uttagens skruvar ska dras
åt ordentligt.
Anslutningskabeln ska säkras med nätsladdsklämman och höljet ska stängas genom att
tryckas ihop (spärras på plats). Skyddande material eller dekaler måste avlägsnas från
glaskeramikytan innan apparaten slås på för första gången.
Kontrollera att alla värmezoner är klara att användas genom att slå dem
i tur ordning på den högsta inställningen när apparaten har anslutits till
strömförsörjningen.
Alla lampor och barnspärren aktiveras när hällen slås på första gången.
230 V ~
< IN ~ >
L: Brun
N: Blå
PE: Grön
230 V ~
Varning: Var speciellt uppmärksam på fas och neutral tilldelning i huset och
apparaten (kopplingsscheman) annars kan komponenterna skadas.
Garantin täcker inte skador som uppstår på grund av felaktig installation.
6
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
6
2008-02-22
ソタタ・10:43:18
Montera hällen (fortsättning)
Installera på arbetsbänk
SV
Anteckna serienumret på apparatens märkplåt före installationen.
Numret krävs i händelse av servicefrågor och syns inte efter installationen eftersom
märkplåten sitter på undersidan av apparaten.
Var speciellt uppmärksam på de minimiavstånd och fria utrymmen som krävs.
Säkra fästena på båda sidorna med skruvarna som medföljer innan hällen monteras
på fästena.
Min. 50mm
x4
R3
min. 20
560
+1
490+1
600
50
7
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
7
2008-02-22
ソタタ・10:43:19
Montera hällen (fortsättning)
SV
90 x4
2
100
=
490+1
100
=
8
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
8
2008-02-22
ソタタ・10:43:36
Delar och funktioner
Värmezoner och kontrollpanel
SV
Värmezon för gryta 1800 W
Enkel värmezon 1200 W
14
8
3
18
m
83
m
m
m
m
14
8
m
m
m
1
Kontrollpanel
Enkel värmezon 1200 W
Dubbel värmezon 1800 W
Indikatorer för
värmeinställningar och
kvarvarande värme
Väljare för värmeinställning
Låskontroll
På/av-kontroll
9
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
9
2008-02-22
ソタタ・10:43:53
Delar och funktioner (fortsättning)
SV
Komponenter
1
Glaskeramikhäll
3
Skruvar
2
Monteringsfästen
10
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
10
2008-02-22
ソタタ・10:43:53
Delar och funktioner (fortsättning)
Apparatens huvudfunktioner
•
•
•
•
•
•
•
SV
Glaskeramikyta: Apparaten har en glaskeramikyta med fyra snabba värmezoner. Hällens
kraftfulla värmeelement förkortar avsevärt tiden som behövs för att värma upp zonerna.
Touchkontroller: Apparaten används med touchkontrollerna.
Enkel rengöring: Fördelen med glaskeramikytan och touchkontrollerna är att de är lätt
åtkomliga för rengöring. Den jämna, plana ytan är lätt att rengöra.
På/av-kontroll: På/av-kontrollen fungerar som apparatens huvudströmbrytare.
Strömförsörjningen kopplas bort helt när du trycker på kontrollen.
Kontroll- och funktionsindikatorer: Digitala skärmar och indikatorlampor visar
information om inställningar och avancerade funktioner samt kvarvarande värme i de olika
värmezonerna.
Säkerhetsbrytare: En säkerhetsbrytare ser till att alla värmezoner stängs av automatiskt
efter en viss tid om inställningen inte ändras.
Indikator för kvarvarande värme: En ikon för kvarvarande värme visas på skärmen om
värmezonen är så het att det finns risk för brännskador.
Digitala skärmar: De fyra skärmfälten motsvarar de fyra värmezonerna.
De visar följande information:
apparaten är påslagen,
till valda värmeinställningar,
kvarvarande värme,
barnspärren är aktiverad och
felmeddelande, kontrollen har tryckts in i mer än 10 sekunder.
felmeddelande, när hällen är överhettad på grund av fel.
11
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
11
2008-02-22
ソタタ・10:43:54
Delar och funktioner (fortsättning)
SV
Säkerhetsbrytare
Om en av värmezonerna inte stängs av eller om värmeinställningen inte justeras på en längre
tid, kommer den värmezonen att stängas av automatiskt.
Kvarvarande värme anges med (för “het”) på den digitala skärmen som motsvarar
värmezonen.
Värmezonerna stängs av automatiskt i följande fall:
Värmeinställning
1-2
Efter 6 timmar
Värmeinställning
3-4
Efter 5 timmar
Värmeinställning
5-6
Efter 3 timmar
Värmeinställning
7-9
Efter 1 timme
visas om hällen överhettas på grund av fel.
Hällen stängs av.
Om en eller flera av värmezonerna stängs av innan den angivna tiden har gått, ska
du läsa avsnittet “Felsökning”.
Andra anledningar till att en värmezon stängs av
Alla värmezoner stängs av omedelbart om vätska kokar över och hamnar på kontrollpanelen.
Den automatiska säkerhetsbrytaren aktiveras även om du placerar en fuktad trasa på
kontrollpanelen. I båda fallen måste apparaten slås på igen med huvudströmbrytaren efter det
att vätskan eller trasan har avlägsnats. .
Indikator för kvarvarande värme
När en enskild värmezon eller hällen stängs av, visas kvarvarande värme med (för “het”) på
den digitala skärmen för tillämpliga värmezoner. Indikatorn för kvarvarande värme slocknar
inte förrän värmezonen har svalnat.
Du kan använda den kvarvarande värmen för att tina upp eller hålla mat varm.
Viktigt: Så länge indikatorn för kvarvarande värme är tänd finns det risk för
brännskador.
Viktigt: Om ett strömavbrott inträffar, kommer symbolen att slockna och
information om kvarvarande värme visas inte. Det kan fortfarande finnas risk för att
du bränner dig. Undvik det genom att alltid vara försiktig i närheten av hällen.
12
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
12
2008-02-22
ソタタ・10:43:54
Innan du börjar
Inledande rengöring
SV
Torka glaskeramikytan med en fuktad trasa och rengöringsmedel för glaskeramikhällar.
Viktigt: Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Det kan skada ytan.
Hällens användning
Använda lämpliga matlagningskärl
Bättre kärl ger bättre resultat.
• Du kan känna igen ett bra kok- eller stekkärl på basen. Undersidan ska vara så tjock och
plan som möjligt.
• Var speciellt uppmärksam på basens diameter när du köper nya matlagningskärl.
Tillverkarna anger ofta bara den övre kantens diameter.
• Kastruller med aluminium- eller kopparbas kan orsaka metalliska missfärgningar på
glaskeramikytan. Det är mycket svårt eller omöjligt att få bort missfärgningen.
• Använd inte gjutjärnskärl eller kärl med skadade undersidor, t.ex. vassa kanter eller skägg.
Permanenta repor kan uppstå om kärlen glider på ytan
• Kärlens baser är oftast en aning inåtböjda (konkava) när de är kalla. De ska aldrig vara
böjda utåt (konvexa).
• Följ tillverkarens anvisningar när du använder specialkärl, t.ex. tryckkokare, sjudningskärl
eller en wok.
Energibesparingstips
Du kan spara värdefull energi genom att följa punkterna nedan.
Rätt!
Fel!
13
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
13
2008-02-22
ソタタ・10:43:54
Hällens användning (fortsättning)
SV
•
•
•
•
Placera alltid stek- och kokkärl på hällen innan värmezonen slås på.
Energiförbrukningen ökar om värmezonerna eller kärlens undersidor är smutsiga.
Lägg lock på kärlen så att de täcks helt om det går.
Stäng av värmezonen innan tillagningstiden nått sitt slut och utnyttja den kvarvarande
värmen för att tina upp eller hålla mat varm.
•
•
Kärlets bas ska ha samma storlek som värmezonen.
Tillagningstiderna minskas med upp till 50 % när tryckkokare används.
Använda touchkontrollerna
Använd touchkontrollerna genom att trycka på önskad panel med fingret tills motsvarande
skärm tänds eller slocknar eller funktionen aktiveras.
Kontrollera att du bara tar på en sensorpanel när apparaten används. Om du håller fingret
plant mot panelen kan en närliggande sensor aktiveras.
14
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
14
2008-02-22
ソタタ・10:43:55
Hällens användning (fortsättning)
Slå på apparaten
Tryck på låskontrollen
i ca. 3 sekunder.
Apparaten stängs av med på/av-kontrollen
Tryck på på/av-kontrollen .
De digitala skärmarna visar .
SV
.
När apparaten har slagits på med på/av-kontrollen , måste en värmeinställning
väljas inom ca. 10 sekunder. Annars stängs apparaten av av säkerhetsskäl.
Temperaturreglering
När du ställer in och justerar effektnivån ( till ) för matlagning, ska du trycka på
för motsvarande värmezon.
Första gången du trycker på
, ställs värmenivån in på .
Första gången du trycker på
, ställs värmenivån in på .
Använd
om du vill öka värmeinställningen eller
om du vill minska den.
och
15
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
15
2008-02-22
ソタタ・10:43:56
Hällens användning (fortsättning)
SV
Stänga av apparaten
Använd på/av-kontrollen
Tryck på på/av-kontrollen
när du vill stänga av enheten helt.
.
När du stänger av en värmezon eller hela hällen, visas kvarvarande värme på de
digitala skärmarna för motsvarande värmezoner med (för “het”).
När värmen är inställd på och du vill stänga av
, kan du trycka på kontrollen
ytterligare en gång, då nollställs värmeinställningen.
eller
tills önskat värde visas om du snabbt vill ändra
Håll fingret på
inställningen.
på
Om mer än en kontroll hålls intryckt i över 10 sekunder, visas
värmeinställningsskärmen. Tryck på på/av-kontrollen
om du vill återställa skärmen.
Stänga av en värmezon
När du vill stänga av en värmezon ska du återställa inställningen till
värmeinställning och kontrollerna
eller
.
med kontrollpanelens
16
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
16
2008-02-22
ソタタ・10:43:56
Hällens användning (fortsättning)
Aktivera barnspärren
SV
1. Tryck på
i ca. 3 sekunder.
En ljudsignal hörs som bekräftelse.
Ca. 3 sek.
2. Tryck på en värmeinställning .
visas på skärmarna vilket anger att barnspärren är aktiverad.
17
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
17
2008-02-22
ソタタ・10:43:56
Hällens användning (fortsättning)
SV
Stänga av barnspärren
1. Tryck på kontrollen i ca. 3 sekunder.
En ljudsignal hörs som bekräftelse.
Ca. 3 sek.
18
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
18
2008-02-22
ソタタ・10:43:57
Hällens användning (fortsättning)
Låsa och låsa upp kontrollpanelen
SV
Du kan när som helst under matlagningen låsa kontrollpanelen, utom på/av-kontrollen
att inställningarna inte ändras av misstag, t.ex. genom att en trasa dras över panelen.
1. Tryck på låskontrollen i ca. 3 sekunder.
Låskontrollens indikatorlampa tänds. Kontrollerna är nu låsta.
2. Tryck på låskontrollen igen i ca. 3 sekunder när du vill låsa upp kontrollerna.
Låskontrollens indikatorlampa slocknar.
, så
Ca. 3 sek.
Rekommenderade inställningar för vissa livsmedel
Värdena i tabellen nedan är riktlinjer. Värmeinställningarna som krävs för olika
tillagningsmetoder beror på ett antal faktorer, inklusive kärlens kvalitet och typen och mängden
mat som tillagas.
Inställning
Tillagningsmetod
9
Hetta upp
Sautera
Steka
8
Intensiv stekning
7
6
5
4
3
1
Koka upp stora mängder vätska, koka pasta,
bryna kött och grytor, bräsera kött
Biff, rostbiff, rösti, korv, pannkakor/plättar
Steka
Schnitzel/kotlett, lever, fisk, kroketter, stekta ägg
Koka
Koka upp till 1.5 l vätska, potatis, grönsaker
Ångkoka
Stuva
Koka
2
Exempel
Smälta
Ångkoka och stuva små mängder grönsaker, koka
ris och mjölkrätter
Smälta smör, lösa upp gelatin, smälta choklad
Anmärkning
• Värmeinställningarna som anges i tabellen ovan är enbart avsedda som riktlinjer.
• Du måste justera värmeinställningarna efter kokkärlen och livsmedlen som används.
19
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
19
2008-02-22
ソタタ・10:43:57
Rengöring och skötsel
SV
Häll
Viktigt: Rengöringsmedel får inte komma i kontakt med en varm glaskeramikyta.
Alla rengöringsmedel måste avlägsnas med tillräcklig mängd rent vatten eftersom
de har en frätande effekt när ytan blir het. Använd inte aggressiva rengöringsmedel,
t.ex. för grillar eller ugnar, kökssvampar eller stålbollar.
Rengör glaskeramikytan efter varje användningstillfälle när den fortfarande känns
varm.
Det förhindrar att spill bränns fast på ytan. Avlägsna kalk, vattenmärken, fett och
metalliska missfärgningar med ett rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål
som finns i handeln.
Lätt smuts
1. Torka glaskeramikytan med en fuktad trasa.
2. Torka torrt med en ren trasa. Det får inte finnas några rester av rengöringsmedel kvar på
ytan.
3. Torka hela glaskeramikytan noga en gång i veckan med ett rengöringsmedel för
glaskeramik eller rostfritt stål som finns i handeln.
4. Torka glaskeramikytan med tillräckliga mängder rent vatten och torka torrt med en ren,
luddfri trasa.
Envisa fläckar
1. Använd en glasskrapa när du ska ta bort mat som kokat över eller envisa stänkfläckar.
2. Placera glasskrapan i vinkel mot glaskeramikytan.
3. Avlägsna fläckarna genom att skrapa med bladet.
Glasskrapor och rengöringsmedel för glaskeramik finns i specialbutiker.
20
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
20
2008-02-22
ソタタ・10:43:57
Rengöring och skötsel (fortsättning)
Mycket envisa fläckar
1. Avlägsna fastbränt socker, smält plast, aluminiumfolie och andra material omedelbart med
glasskrapan när ytan fortfarande är varm.
SV
Viktigt: Det finns risk att du bränner dig när glasskrapan används på en het
värmezon.
2. Rengör hällen som vanligt när den har svalnat.
Om något har smält på en värmezon och
värmezonen har svalnat, ska du värma upp den
igen vid rengöringen.
Det går inte att avlägsna repor och mörka
skavanker på glaskeramikytan som orsakats av
t.ex. en kastrull med vassa kanter. De påverkar
dock inte hällens funktion.
Hällens infattning
Viktigt: Använd inte vinäger, citronsaft eller avkalkningsmedel på hällens infattning,
det kan orsaka matta fläckar.
1. Torka infattningen med en fuktad trasa.
2. Lös upp intorkad smuts med en blöt trasa. Torka bort och torka torrt.
Undvika skador på enheten
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd inte hällen som en arbetsyta eller förvaringsplats.
Aktivera inte en värmezon om det inte finns ett kärl på hällen eller om kärlet är tomt.
Glaskeramik är ett mycket tåligt material och motståndskraftigt mot temperaturförändringar,
men det är inte oförstörbart. Glaskeramiken kan skadas om ett mycket vasst eller hårt
föremål tappas på ytan.
Använd inte gjutjärnskärl eller kärl med skadade undersidor, t.ex. vassa kanter eller skägg.
Repor kan uppstå om sådana kärl glider på ytan.
Placera inte kärl på hällens infattning. Repor och andra skador på ytbehandlingen kan
uppstå.
Undvik att spilla sura vätskor, t.ex. vinäger, citronsaft och avkalkningsmedel på
infattningen, det kan orsaka matta fläckar.
Om socker eller sockerhaltiga blandningar kommer i kontakt med en het värmezon och
smälter, ska spillet avlägsnas medan det är varmt med en köksskrapa. Om fläckarna får
torka in, kan ytan skadas när de tas bort.
Håll alla föremål och material som kan smälta, t.ex. plast, aluminiumfolie och ugnsfolie,
borta från glaskeramikytan. Sådana material måste avlägsnas omedelbart med en skrapa
om de smälter på hällen.
21
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
21
2008-02-22
ソタタ・10:43:57
Garanti och service
SV
Vanliga frågor och felsökning
Åtgärda småfel själv med hjälp av följande anvisningar, annars kan det leda till större fel.
Försök inte utföra andra reparationer om det inte går att åtgärda felet med anvisningarna
nedan.
Varning: Reparationer ska enbart utföras av en kvalificerad servicetekniker.
Felaktigt utförda reparationer kan leda till allvarliga faror för användaren. Kontakta
ett servicecenter om apparaten behöver repareras.
Vad gör jag om värmezonerna inte fungerar?
Kontrollera följande:
• Säkringen i husets säkringsskåp är hel. Tillkalla en kvalificerad elektriker om säkringen går
ofta.
• Apparaten är påslagen.
• Indikatorerna på kontrollpanelen är tända.
• Värmezonen är påslagen.
• Värmezonen är inställd på önskad värmeinställning.
Vad gör jag om värmezonerna inte slås på?
Kontrollera följande:
• Det har gått mer än 10 sekunder sedan på/av-kontrollen slogs på och önskad värmezon
slogs på (se avsnittet Slå på apparaten).
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad trasa eller vätska.
Vad gör jag om skärmarna utom indikatorn för återstående värme
slocknar?
plötsligt
Det kan bero på två saker:
• På/av-kontrollen har aktiverats av misstag.
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad trasa eller vätska.
Vad gör jag om återstående värme inte anges på skärmen efter det att
värmezonerna har stängts av?
Kontrollera följande:
• Värmezonen användes bara en kort tid och har därmed inte blivit tillräckligt het. Kontakta
kundtjänst om värmezonen är het.
Vad gör jag om det inte går att stänga av eller slå på en värmezon?
Det kan bero på något av följande:
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad trasa eller vätska.
• Barnspärren är aktiverad.
Vad gör jag om skärmen
är tänd?
Kontrollera följande:
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad trasa eller vätska. Återställ den genom att
trycka på på/av-kontrollen.
22
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
22
2008-02-22
ソタタ・10:43:57
Garanti och service (fortsättning)
Vad betyder det om brännaren inte lyser röd?
•
Värmezonens inställda temperatur regleras av en sensor som slår på och av zonen, det
innebär att den inte alltid lyser röd. När du väljer en låg värmeinställning slås värmen på
och av oftare än vid en högre inställning. Värmen slås av och på även på den högsta
inställningen.
Om du begär service för ett fel som beror på att apparaten används felaktigt, kan du debiteras
för serviceteknikerns besök även om garantin fortfarande gäller.
SV
Service
Läs avsnittet Felsökning innan du ringer och begär hjälp eller service.
Följ instruktionerna nedan om du fortfarande behöver hjälp.
När det gäller tekniska fel
Kontakta ett servicecenter.
Förbered dig inför samtalet. Det underlättar felsökningsprocessen och gör det enklare att
avgöra om ett servicebesök krävs.
Tänk på följande:
• Hur yttrar sig problemet?
• När inträffar problemet?
Ha apparatens modell- och serienummer till hands när du ringer. Följande information finns på
märkplåten:
• Modellbeskrivning
• Serienummer (10 siffror)
Vi rekommenderar att du antecknar informationen här för framtida referens.
Modell:
Serienummer:
I vilka fall kan du debiteras under garantiperioden?
•
•
Om du kunde ha åtgärdat problemet själv genom att följa anvisningarna i avsnittet
Felsökning.
Om serviceteknikern måste göra flera besök eftersom relevant information inte
tillhandahålls före besöket och det gör att serviceteknikern t.ex. måste göra flera resor för
reservdelar. Du kan undvika sådana kostnader genom att förbereda dig inför samtalet så
som beskrivs ovan.
23
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
23
2008-02-22
ソタタ・10:43:57
Tekniska data
SV
Apparatens mått
Bredd
575 mm
Djup
505 mm
Höjd
55 mm
Mått för hål i arbetsbänk
Bredd
560 mm
Djup
490 mm
Hörnradie
3 mm
Värmeringar
Position
Diameter
Effekt
Fram, vänster
183 mm
1800 W
Bak, vänster
148 mm
1200 W
Bak, höger
183 mm
1800 W
Fram, höger
148 mm
1200 W
Spänning
230 V ~ 50 Hz
Maximalt ansluten strömbelastning 6.0 kW
Vikt:
Netto
Brutto
7.5 kg
10.0 kg
24
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
24
2008-02-22
ソタタ・10:43:58
Obs
SV
25
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
25
2008-02-22
ソタタ・10:43:58
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/be
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
www.samsung.com/se
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/at
Switzerland
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ch
Code No.:DG68-00029A-01
MID] C61RAAST_XEE-00029A_SV.indd
26
2008-02-22
ソタタ・10:43:59
Installasjon og bruksanvisning
Komfyrtopp i glasskeramikk
C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST / C61RAEE
C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN / C61R1ADMST
C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL / C61R2ACN
C61R2ADST / C61R2AEE
For å unngå uhell eller skade på komfyrtoppen må du lese alle instruksjonene før du
installerer eller bruker apparatet. Behold denne håndboken for fremtidige oppslag.
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
1
2008-02-22
ソタタ・9:55:05
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
2
2008-02-22
ソタタ・9:55:05
Innhold
Bruk av håndboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sikkerhet . . . . . . . . . .
Elektrisk sikkerhet . . . .
Barnesikkerhet . . . . . .
Sikkerhet ved bruk . . . .
Sikkerhet ved rengjøring
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
3
4
4
Avhendingsinstruksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Installere komfyrtoppen . . . . . . . . . .
Forskrifter og samsvar . . . . . . . . .
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren .
Koble til strømnettet . . . . . . . . . . .
Installere i innbyggingen . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deler og funksjoner. . . . . . . . . .
Kokesoner og kontrollpanel . . . .
Komponenter . . . . . . . . . . .
Nøkkelfunksjoner på apparatet ditt
Sikkerhetsutkobling . . . . . . . .
Restvarmeindikator . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9
. 9
. 10
. 11
. 12
. 12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
5
6
7
Før du begynner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rengjøring ved oppstart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bruk av komfyrtoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruk av egnede kokekar . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruke sensorene for berøringskontroll . . . . . . . . . .
Slå på apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperaturkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slå av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slå av en kokesone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruke barnesikringen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Låse og låse opp kontrollpanelet . . . . . . . . . . . .
Foreslåtte innstillinger for koking av spesielle matvarer .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 13
. 13
. 14
. 15
. 15
. 16
. 16
. 17
. 19
. 19
Rengjøring og vedlikehold . . . . .
Komfyrtopp. . . . . . . . . . . . .
Komfyrtoppramme . . . . . . . . .
For å unngå å skade apparatet ditt:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 20
. 20
. 21
. 21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Garanti og service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hyppig stilte spørsmål og feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
1
2008-02-22
ソタタ・9:55:05
Bruk av håndboken
NO
Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken. Vær spesielt oppmerksom på
sikkerhetsinformasjonen som du finner i følgende kapittel, før du bruker apparatet ditt. Behold
denne håndboken for fremtidige oppslag. Hvis du overlater apparatet til andre eiere, må du
huske å levere med manualen til den nye eieren.
Følgende symboler brukes i teksten
Dette er et symbol for sikkerhetsadvarsel.
Advarsel viser informasjon som angår din personlige sikkerhet.
Viktig viser informasjon om hvordan man unngår å skade apparatet.
Dette symbolet angir nyttig informasjon og praktiske tips.
Dette symbolet viser til forholdsregler som kan tas for å bidra til å beskytte miljøet.
1. Slike tall angir trinn for trinn-instruksjoner for bruk av apparatet.
2. ...
3. ...
Denne manualen inneholder informasjon om trinn du kan gjøre selv for å diagnostisere og
løse problemer som kan oppstå. Viser til kapitlet “Problemløsning”.
2
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
2
2008-02-22
ソタタ・9:55:05
Sikkerhet
Sikkerhetsaspektene omkring dette apparatet er i samsvar med godtatte tekniske
standarder og den tyske apparatssikkerhetsloven. Men som produsenter tror vi også
at det er vårt ansvar å gjøre dere kjent med følgende sikkerhetsinstrukser.
NO
Elektrisk sikkerhet
•
•
•
•
•
•
Sikre at apparatet er riktig installert og jordet av kvalifiserte fagfolk.
Bare kvalifiserte fagfolk må gjøre service på dette apparatet. Reparasjoner foretatt av
ukvalifiserte personer, kan føre til skade eller alvorlig funksjonssvikt. Hvis apparatet ditt
trenger reparasjon, må du kontakte ditt lokale servicesenter. Hvis disse instruksjonene ikke
følges, kan det føre til skade og gjøre garantien ugyldig.
Innebygde apparater må bare brukes etter at de er blitt installert i rom og på arbeidssteder
som overholder gjeldende standarder. Dette sikrer tilstrekkelig beskyttelse mot kontakt for
elektriske enheter slik det kreves av VDE [Foreningen for tyske elektrikere].
Hvis apparatet ditt fungerer dårlig eller hvis brudd, sprekker eller rifter oppstår:
- slå av alle kokesoner
- koble komfyrtoppen fra strømforsyningen, og
- kontakt ditt lokale servicesenter.
Hvis koketoppen sprekker, må du slå apparatet av for å unngå elektrisk støt. Ikke bruk
komfyrtoppen før glassplaten er byttet.
Ikke bruk komfyrtoppen til å varme opp aluminiumsfolie, produkter pakket i aluminium eller
frosne varer som er oppbevart i kokekar av aluminium.
Barnesikkerhet
Dette apparatet er ikke ment for bruk av små barn eller funksjonshemmede uten
tilstrekkelig tilsyn av en ansvarlig voksen.
Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Kokesonene blir varme når du lager mat. Hold alltid små barn unna apparatet.
3
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
3
2008-02-22
ソタタ・9:55:05
Sikkerhet (forts.)
NO
Sikkerhet ved bruk
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet skal bare brukes til normal koking og steking i hjemmet. Det er ikke laget
for kommersiell eller industriell bruk.
Bruk aldri komfyrtoppen til å varme opp rommet.
Vær forsiktig når du setter inn elektriske apparater i stikkontakter i nærheten av
komfyrtoppen. Nettledninger må ikke komme i kontakt med koketoppen.
Overopphetet fett og olje kan raskt ta fyr. Forlat aldri overflateenheter uten tilsyn når du
lager mat i fett eller olje, for eksempel når du lager chips.
Slå av kokesonene etter bruk.
Hold alltid kontrollpanelene rene og tørre.
Plasser aldri brennbare gjenstander på komfyrtoppen. Det kan føre til brann.
Sikkerhet ved rengjøring
•
•
•
Slå alltid apparatet av før du gjør rent.
Av sikkerhetsgrunner må du aldri gjøre rent apparatet med dampstråle eller
høytrykksspyler.
Gjør ren komfyrtoppen i samsvar med rengjørings- og behandlingsinstruksjonene i denne
håndboken.
Avhendingsinstruksjoner
Avhending av emballasje
•
Alt materiale som er brukt til å pakke inn apparatet, er fullt ut resirkulerbart. Ark og deler
i hardskum er riktig merket. Sørg for at innpakningsmateriale og gamle apparater blir
avhendet med hensyn til sikkerhet og miljø.
Riktig avhending av ditt gamle apparat
Advarsel: Før du deponerer ditt gamle apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at det
ikke blir et faremoment.
For å gjøre dette må du få en kvalifisert fagperson til å koble apparatet fra
strømnettet, og fjerne nettledningen.
•
•
Apparatet må ikke brukes i husholdningen mer.
Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponeringssteder er tilgjengelig fra
det lokale renholdsverket.
4
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
4
2008-02-22
ソタタ・9:55:05
Installere komfyrtoppen
Viktig: Sikre at det nye apparatet bare blir installert og jordet av kvalifisert personell.
Legg merke til denne instruksjonen. Garantien vil ikke dekke skader som kan oppstå
som et resultat av feil installasjon.
Tekniske data finnes i slutten av denne håndboken.
NO
Forskrifter og samsvar
Dette apparatet oppfyller følgende standarder:
• EN 60 335 - 1 og EN 60 335 - 2 - 6, som dreier seg om sikkerhet for elektrisk utstyr for
husholdninger og lignende formål
• EN 60350, eller DIN 44546 / 44547 / 44548, som dreier seg om driftsfunksjoner i elektrisk
kokeutstyr, komfyrtopper, ovner og griller til husholdningsbruk
• EN 55014 - 2
• EN 55014
• EN 61000 - 3 - 2 og
• EN 61000 - 3 - 3, som dreier seg om krav til elektromagnetisk samsvar (EMC).
Dette er i samsvar med følgende EU-direktiver:
• 73 / 23 / EWG datert 19.02.1973 (svakstrømsdirektivet);
• 89 / 336 / EWG datert 03.05.1989 (EMC-direktiv som omfatter Amending
Directive 92 / 31 / EWG), og
• 93 / 68 / EWG CE-merkingsdirektivet.
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Det må finnes en enhet i den elektriske installasjonen som gjør det mulig å koble
apparatet fra strømnettet i alle polene med en kontaktåpning på minst 3 mm. Passende
isolasjonsenheter inkluderer sikringsbryter for utkobling av linje, sikringer (sikringer med
skrufatning må fjernes fra holderen), jordfeilbryter og vernebryter.
Når det gjelder brannvern, samsvarer dette apparatet med EN 60 335 - 2 - 6. Denne typen
apparat kan installeres med et høyt skap eller vegg på én side.
Skuffer må ikke monteres under komfyrtoppen.
Installasjonen må garantere for beskyttelse mot støt.
Kjøkkenenheten der apparatet monteres, må oppfylle stabilitetskravene i DIN 68930.
For beskyttelse mot fuktighet må alle avkuttede overflater forsegles med egnet forsegling.
På flislagte overflater må skjøtene i området der komfyrtoppen plasseres, være helt fylt opp
med fugemasse.
På naturlig, kunstig stein eller keramikktopper, må snappfestefjærene festes på plass med
egnet kunstharpiks eller blandet klebemiddel.
Sikre at forseglingen er riktig plassert mot arbeidsflaten uten mellomrom. Ekstra
silikonforsegling må ikke brukes. Det ville gjøre demontering mye vanskeligere ved service.
Komfyrtoppen må presses ut nedenfra når den skal fjernes.
5
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
5
2008-02-22
ソタタ・9:55:06
Installere komfyrtoppen (forts.)
NO
Koble til strømnettet
Før tilkobling må du sjekke at apparatets nominelle spenning, dvs. den spenningen som er
angitt på typeskiltet, stemmer overens med tilgjengelig strømforsyning. Typeskiltet er plassert
på den nederste karmen på komfyrtoppen.
Slå av strømmen før du kobler kablene til kretsen.
Spenningen i varmeelementet er AC230 V~. Apparatet virker også perfekt på eldre nettverk
med AC220 V~.
Komfyrtoppen skal kobles til nettet med en enhet som tillater at apparatet kan kobles fra nettet
i alle poler med en kontaktåpning på minst 3 mm, dvs. automatisk sikringsbryter for utkobling
av linje, jordfeilbryter eller vernebryter.
Kabel av typen H05SS - F (180 °C) eller høyere gradering må brukes som tilkoblingskabel til
nettet.
Merkestrøm til apparatet (A)
Nominelt tverrsnitt (mm²)
1N~
> 25 og ≤ 32
> 4 og < 6
2N~
> 10 og ≤ 16
> 1.5 og < 2.5
Tilkoblingen må utføres som vist i diagrammet. Mellomstykkene må monteres etter riktig
koblingsskjema.
Jordledningen er koblet til koblingspunkt. Jordledningen må være lenger enn strømførende
ledninger.
Kabelkoblingene må gjøres i samsvar med forskriftene og terminalskruene må festes sikkert.
Tilkoblet kabel må sikres med nettkabelklemmen og dekselet lukkes ved å trykke det hardt
(låse det på plass). Før apparatet slås på for første gang, må all beskyttelsesfolie eller alle
klebemerker fjernes fra den keramiske glassflaten.
Så snart komfyrtoppen er koblet til strømnettet, må du kontrollere at alle
kokesonene er klare til bruk ved å slå dem kort på etter tur på maksimumsinstilling.
Når komfyrtoppen blir slått på for første gang, lyser alle displayene og
barnesikringen blir aktivert.
230 V ~
< IN ~ >
L: Brunt
N: Blått
PE: Grønt
230 V ~
Advarsel: Pass på å avstemme og nøytralisere tilordning av koblingene i huset og
apparatet (koblingsskjemaer). Ellers kan komponenter bli skadet.
Garantien dekke ikke skader som skyldes feil installasjon.
6
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
6
2008-02-22
ソタタ・9:55:06
Installere komfyrtoppen (forts.)
Installere i innbyggingen
NO
Noter ned serienummeret på apparatets typeskilt før installasjonen.
Dette nummeret er nødvendig i tilfelle det er behov for service og det er ikke lenger
tilgjengelig etter installasjon, ettersom det befinner seg på det opprinnelige typeskiltet
på undersiden av apparatet.
Vær spesielt oppmerksom på kravene om minimumsplass og -klaring.
Sikre brakettene på begge sider med de medfølgende skruene før du monterer
komfyrtoppen oppå brakettene.
Min. 50mm
x4
R3
min. 20
560
+1
490+1
600
50
7
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
7
2008-02-22
ソタタ・9:55:06
Installere komfyrtoppen (forts.)
NO
90 x4
2
100
=
490+1
100
=
8
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
8
2008-02-22
ソタタ・9:55:23
Deler og funksjoner
Kokesoner og kontrollpanel
NO
Enkel kokesone 1200 W
14
8
Kasserollekokesone 1800 W
3
18
m
3
18
m
m
m
m
14
8
m
Kontrollpanel
m
m
Enkel kokesone 1200 W
Dobbel kokesone 1800 W
Indikatorer for varmeinnstillinger
og restvarme
Valg for varmeinnstilling
”Låse”-kontrollsensor
På / Av-bryter
9
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
9
2008-02-22
ソタタ・9:55:40
Deler og funksjoner (forts.)
NO
Komponenter
1
Komfyrtopp i glasskeramikk
3
Skruer
2
Installasjonsbraketter
10
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
10
2008-02-22
ソタタ・9:55:40
Deler og funksjoner (forts.)
Nøkkelfunksjoner på apparatet ditt
•
•
•
•
•
•
•
NO
Kokeflate av keramisk glass: Apparatet har en kokeflate av keramisk glass og fire
kokesoner som reagerer raskt. Komfyrtoppens kraftige stråleelementer gjør tiden som
kreves til å varme opp sonene, betydelig kortere.
Sensorer for berøringskontroll: Apparatet ditt styres ved hjelp av sensorer for
berøringskontroll.
Lett å gjøre rent: Fordelen med kokeflate av keramisk glass og kontrollsensorer er at de
er lette å gjøre rene. Den glatte, flate overflaten er lett å gjøre ren.
På / Av-bryter Kontrollsensoren “På / Av” er en ekstra hovedbryter på apparatet.
Berøring av denne sensoren slår strømforsyningen på eller av fullstendig.
Kontroll og -funksjonsindikatorer: Digitale display- og indikatorlys gir informasjon
om innstillinger og aktiverte funksjoner, og om det finnes restvarme i de forskjellige
kokesonene.
Sikkerhetsutkobling: En sikkerhetsutkobling sikrer at alle kokesoner slår seg av
automatisk etter en viss tid hvis innstillingen ikke er blitt endret.
Restvarmeindikator: Et ikon for restvarme vises i displayet hvis kokesonen er så varm at
det er risiko for å brenne seg.
Digitale displayer: De fire displayfeltene tilhører de fire kokesonene.
De viser følgende informasjon:
apparatet er slått på,
til til valgte varmeinnstillinger,
restvarme,
barnesikringen er aktivert, og
feilmelding, sensoren er berørt i mer enn 10 sekunder.
feilmelding, når komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk.
11
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
11
2008-02-22
ソタタ・9:55:41
Deler og funksjoner (forts.)
NO
Sikkerhetsutkobling
Hvis én av kokesonene ikke er slått av eller varmeinnstillingen ikke er justert etter en lengre
periode, vil denne kokesonen automatisk slå seg selv av.
Eventuell restvarme vil angis med (for “varmt”) i de digitale displayene for de forskjellige
kokesonene.
Kokesonene slår seg selv av i følgende tilfeller.
Kokeinnstilling
1-2
Etter 6 timer
Kokeinnstilling
3-4
Etter 5 timer
Kokeinnstilling
5-6
Etter 3 timer
Kokeinnstilling
7-9
Etter 1 time
Hvis komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk, vil
Og komfyrtoppen vil bli slått av.
vises.
Skulle én eller flere kokesoner slå seg av før angitt tid har gått, kan du se i kapittelet
“Feilsøking”.
Andre grunner til at en kokesone vil slå seg av
Alle kokesoner vil straks slå seg av hvis væske koker over og havner på kontrollpanelet.
Den automatiske utkoblingen vil også aktiveres hvis du plasserer en fuktig klut på
kontrollpanelet. I begge disse tilfellene vil apparatet måtte slås på igjen ved hjelp av
hovedstrømsensoren etter at væsken eller kluten er fjernet .
Restvarmeindikator
Når én enkelt kokesone eller komfyrtoppen slås av, vil forekomsten av restvarme vises med
en (for “varm”) i det digitale displayet for de aktuelle kokesonene. Selv etter at kokesonen er
blitt slått av, slås restvarmeindikatoren først av etter at kokesonen er kjølnet.
Du kan bruke restvarmen til å tine eller holde mat varm.
Viktig: Så lenge restvarmeindikatoren lyser, er det en risiko for å brenne seg.
Viktig: Hvis strømforsyningen blir avbrutt, vil symbolet bli borte, og informasjon
om restvarme vil ikke lenger være tilgjengelig. Men det kan likevel være mulig å
brenne deg. Dette kan unngås ved å alltid passe på når man er nær komfyrtoppen.
12
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
12
2008-02-22
ソタタ・9:55:41
Før du begynner
Rengjøring ved oppstart.
NO
Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og glassrensemiddel for keramiske
koketopper.
Viktig: Bruk aldri etsende eller slipende rengjøringsmidler. Overflaten kan bli
skadet.
Bruk av komfyrtoppen
Bruk av egnede kokekar
Gode kasseroller gir gode resultater
• Du kan kjenne igjen gode kasseroller på bunnen. Bunnen bør være så tykk og flat som
mulig.
• Når du kjøper nye kasseroller, må du være spesielt oppmerksom på diameteren på
bunnen. Produsentene oppgir ofte diameteren ved den øvre kanten.
• Gryter med aluminiums- eller kopperbunn kan forårsake metallisk misfarging av den
keramiske overflaten. Misfargingen er veldig vanskelig eller umulig å fjerne.
• Ikke bruk kasseroller laget av støpejern eller som har skadede bunner med skarpe eller ru
kanter. Varig oppskraping kan bli resultatet hvis disse kasserollene glir over overflaten.
• Når de er kalde, er kasserollebunnene vanligvis bøyd svakt innover (konkave). De må aldri
bøyes utover (konvekse).
• Hvis du ønsker å benytte en bestemt kasserolletype, trykkoker, panne som småkoker eller
wok, må du følge produsentens veiledning.
Energisparende tips
Riktig!
Feil!
13
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
13
2008-02-22
ソタタ・9:55:41
Bruk av komfyrtoppen (forts.)
NO
•
•
•
•
Sett alltid på gryter og kasseroller før du slår på kokesonen.
Skitne kokesoner og kasserollebunner øker strømforbruket.
Så sant der et mulig, plasser lokkene fast på grytene og kasserollene slik at de dekker helt.
Slå av kokesonene før koketiden er slutt for å bruke restvarmen til å holde maten varm eller
til tining.
•
•
Bunnen av pannen bør ha samme størrelse som kokesonen.
Bruk av trykkoker reduserer koketiden med opptil 50 %.
Bruke sensorene for berøringskontroll
Når du skal styre sensorene for berøringskontroll, berører du ønsket panel med fingertuppen
inntil riktig display lyser opp eller slukkes, eller inntil ønsket funksjon aktiveres.
Pass på at du bare berører ett sensorpanel når du styrer apparatet. Hvis fingeren din ligger
for flatt på panelet, kan også en tilstøtende sensor bli aktivert.
14
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
14
2008-02-22
ソタタ・9:55:42
Bruk av komfyrtoppen (forts.)
Slå på apparatet
NO
Berør sensoren for “Låse ” i omtrent 3 sekunder.
Apparatet slås på ved hjelp av kontrollsensoren for “På / Av
Berør sensoren for “På / Av ”.
Det digitale displayet vil vise .
”.
Etter at sensoren for “På / Av ” er aktivert for å slå på apparatet ditt, må du velge
varmeinnstilling innen omtrent 10 sekunder. Av sikkerhetsgrunner vil apparatet ellers
slå seg selv av.
Temperaturkontroll
For innstilling og justering av strømstyrken ( til ) for koking, berører du riktig kokesones
,
taster.
Første gang
trykkes, blir varmenivået satt til .
Første gang
trykkes, blir varmenivået satt til .
Bruk tasten
for å øke varmeinnstillingen og tasten
for å senke den.
15
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
15
2008-02-22
ソタタ・9:55:42
Bruk av komfyrtoppen (forts.)
NO
Slå av apparatet
Apparatet slås av ved hjelp av kontrollsensoren for “På / Av
Berør sensoren for “På / Av ”.
”.
Etter å ha slått av én kokesone eller hele kokeflaten, vil eventuell restvarme vises i de
digitale displayene for de forskjellige kokesonene i form av en (for “varmt”).
Hvis varmeinnstillingen er på og du ønsker å slå
brenneren av, kan sensoren
berøres en ekstra gang, og varmeinnstillingen vil gå til null.
For raskere justering kan du holde fingeren på sensoren
eller
inntil ønsket verdi
er oppnådd.
vise
Hvis mer enn én sensor trykkes i mer enn 10 sekunder, vil
-displayet for varmeinnstilling. Berør sensoren for “På / Av ” for å nullstille.
Slå av en kokesone
For å slå av en kokesone setter du innstillingen tilbake til
berøringssensorene på kontrollpanelet
eller
.
ved hjelp av varmeinnstillingen og
16
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
16
2008-02-22
ソタタ・9:55:43
Bruk av komfyrtoppen (forts.)
Bruke barnesikringen
NO
Du kan bruke barnesikringen til å sikre deg mot å slå på en kokesone og aktivere kokeflaten i
vanvare. Låsekontrollsensoren kan bare brukes når strømmen er på.
Slå på barnesikringen
1. Berør kontrollsensoren
i omtrent 3 sekunder.
Et lydsignal vil gi bekreftelse.
Ca. 3 sek.
2. Uansett hvilken kontrollsensor for varmeinnstilling du berører, vil
vises i displayene. Det viser at barnesikringen er aktivert.
.
17
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
17
2008-02-22
ソタタ・9:55:43
Bruk av komfyrtoppen (forts.)
NO
Slå av barnesikringen
1. Berør kontrollsensoren i omtrent 3 sekunder.
Et lydsignal vil gi bekreftelse.
Ca. 3 sek.
18
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
18
2008-02-22
ソタタ・9:55:44
Bruk av komfyrtoppen (forts.)
Låse og låse opp kontrollpanelet
NO
Når som helst i kokeprosessen kan kontrollpanelet, med unntak av kontrollsensoren for “På
/ Av” , låses for å hindre at innstillingene skal forandres uforvarende, for eksempel ved å
tørke over panelet med en klut.
1. Berør låsekontrollsensoren i omtrent 3 sekunder.
Indikatorlyset i låsekontrollsensoren vil tennes. Kontrollsensorene er nå låst.
2. For å låse opp kontrollsensoren berører du låsekontrollsensoren igjen i omtrent 3 sekunder.
Indikatorlyset i låsekontrollsensoren vil slukkes.
Ca. 3 sek.
Foreslåtte innstillinger for koking av spesielle matvarer
Figurene i tabellen under er veiledende. Varmeinnstillingene som kreves for forskjellige
kokemåter, avhenger av flere faktorer, inkludert kvaliteten av kokekarene som brukes og type
og mengde av mat som tilberedes.
Innstilling av
brytere
Kokemåte
9
Oppvarming
Sautering
Steking
8
7
Kraftig steking
Stek, mørbrad, stekte poteter, pølser, pannekaker
/ lefser
6
Steking
Schnitzel / koteletter, lever, fisk, kjøttkaker, stekte
egg
Koking
Koking av opptil 1.5 l væske, poteter, grønnsaker
Damping
Stuing
Koking
Damping og stuing av små mengder grønnsaker,
koking av ris og melkeretter
Smelting
Smelting av smør, oppløsning av gelatin, smelting
av sjokolade
5
4
3
2
1
Eksempler på bruk
Oppvarming av store mengder væske, koking
av nudler, bruning av kjøtt, (bruning av gulasj,
brasering av kjøtt)
Notater
• Varmeinnstillingene som vises i tabellen over, er bare oppgitt som en veiledning du kan slå
opp i.
• Du vil måtte justere varmeinnstillingene etter bestemte kokekar og matvarer.
19
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
19
2008-02-22
ソタタ・9:55:44
Rengjøring og vedlikehold
NO
Komfyrtopp
Viktig: Rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med en oppvarmet keramisk
glassflate: Alle rengjøringsmidler må fjernes med tilstrekkelige mengder rent
vann etter rengjøring, ettersom de kan ha en etsende virkning når overflaten blir
varm. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som grill- eller ovnspray, skureputer eller
slipemiddel for gryter.
Rengjør den keramiske glassflaten etter hver bruk mens den fortsatt er varm å ta
på.
Dette vil hindre at søl blir brent fast på overflaten. Fjern belegg, vannmerker,
fettdråper og metallisk misfarging ved hjelp av rengjøringsmidler for keramisk glass
eller rustfritt stål som du får i handelen.
Lett tilsmussing
1. Tørk av den keramiske glassflaten med en fuktig klut.
2. Gni tørt med en ren klut. Rester av rengjøringsmiddel må ikke etterlates på overflaten.
3. Rengjør hele den keramiske glasskokeflaten en gang i uken med et rengjøringsmiddel for
keramisk glass eller rustfritt stål som du får i handelen.
4. Tørk av den keramiske glassflaten med tilstrekkelige mengder rent vann og gni tørt med en
ren klut som ikke loer.
Inngrodd smuss
1. Bruk en glasskrape til å fjerne inngrodd sprut og mat som har kokt over.
2. Plasser glasskrapen i spiss vinkel mot den keramiske glassflaten.
3. Fjern smusset ved å skrape med bladet.
Glasskraper og keramiske glassrensemidler finnes i spesialbutikker.
20
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
20
2008-02-22
ソタタ・9:55:44
Rengjøring og vedlikehold (forts.)
Problematisk smuss
NO
1. Fjern fastbrent sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller andre materialer med en
glasskrape straks og mens det fortsatt er varmt.
Viktig: Det er fare for at du kan brenne deg når glasskrapen brukes på en varm
kokesone:
2. Rengjør komfyrtoppen som normalt når den er avkjølt.
Hvis kokesonen som noe har smeltet på, har blitt
avkjølt, må du varme den opp igjen for rengjøring.
Skraper eller mørke flekker på den keramiske
glassflaten som for eksempel er forårsaket av en
kasserolle med skarpe kanter, kan ikke fjernes.
Men det skader ikke funksjonene til komfyrtoppen.
Komfyrtoppramme
Viktig: Ikke bruk eddik, sitronsaft eller beleggfjerner på komfyrtopprammen. Da kan
matte flekker oppstå.
1. Tørk rammen med en fuktig klut.
2. Fukt tørkede matrester med en våt klut. Tørk og gni tørt.
For å unngå å skade apparatet ditt:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke bruk koketoppen som arbeidsplate eller som oppbevaringsplass.
Ikke slå på en kokeplate hvis det ikke er noen kasserolle på koketoppen eller hvis
kasserollen er tom.
Keramisk glass er veldig sterkt og motstandsdyktig, men det er ikke uknuselig. Det kan bli
skadet hvis en spesielt skarp eller hard gjenstand faller ned på koketoppen.
Ikke bruk kasseroller laget av støpejern eller som har skadede bunner med skarpe eller ru
kanter. Oppskraping kan bli resultatet hvis disse kasserollene glir over overflaten.
Ikke plasser kasseroller på komfyrtopprammen. Oppskraping og skade på overflaten kan
bli resultatet.
Unngå å søle etsende væsker, for eksempel eddik, sitronsaft og avskallingsmidler, på
komfyrtopprammen, ettersom slike væsker kan forårsake matte flekker.
Hvis sukker eller en blanding som inneholder sukker, kommer i kontakt med en varm
kokesone og smelter, må det renses vekk umiddelbart med en kjøkkenskrape mens det
fortsatt er varmt. Hvis det får avkjøles, kan det skade overflaten når det fjernes.
Hold alle gjenstander og materialer som kan smelte, for eksempel plast, aluminiumsfolie
og ovnfolie, borte fra den keramiske glassflaten. Hvis noe av denne typen smelter på
koketoppen, må det fjernes straks med en skrape.
21
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
21
2008-02-22
ソタタ・9:55:44
Garanti og service
NO
Hyppig stilte spørsmål og feilsøking
Det kan oppstå en forstyrrelse på grunn av en mindre feil som du selv kan rette ved hjelp av
følgende veiledning. Ikke forsøk å gjøre andre reparasjoner hvis følgende instruksjoner ikke
hjelper i hvert enkelt tilfelle.
Advarsel: Reparasjoner på apparatet må bare utføres av en kvalifisert
servicetekniker. Feilaktig utførte reparasjoner kan resultere i betydelig risiko for
brukeren. Hvis apparatet ditt trenger reparasjon kan du kontakte ditt kundesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis ikke kokesonene virker?
Kontroller følgende mulige forklaringer:
• Sikringen i husets ledningsnett (i sikringsboksen) er intakt. Hvis sikringene går flere
ganger, må du tilkalle elektriker.
• Apparatet er riktig slått på.
• Kontrollindikatorene i kontrollpanelet lyser.
• Kokesonen er slått på.
• Kokesonene er satt på ønsket varmeinnstilling.
Hva skal jeg gjøre hvis ikke kokesonene ikke vil slås på?
Kontroller følgende mulige forklaringer:
• Det har gått mer enn 10 sekunder fra På/Av-knappen ble aktivert til ønsket kokesone slår
seg på (se kapitlet “Slå på apparatet”).
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Hva skal jeg gjøre hvis displayet unntatt restvarmeindikatoren
borte?
plutselig blir
Dette kan ha én av to mulige forklaringer:
• På / Av-sensoren ble uforvarende utløst.
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Hva skal jeg gjøre hvis restvarmeindikatoren ikke vises i displayet etter at
kokesonene er blitt slått av?
Kontroller følgende mulige forklaring:
• Kokesonen ble bare brukt kort tid, og ble derfor ikke varm nok. Hvis kokesonen er varm,
må du ringe kundeservice.
Hva skal jeg gjøre hvis ikke kokesonen ikke vil slås på eller av?
Dette kan ha én av følgende mulige forklaringer:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
• Barnesikringen er på.
Hva skal jeg gjøre hvis displayet
lyser?
Kontroller følgende:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske. Berør kontrollsensoren for
“På / Av ” for å nullstille.
22
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
22
2008-02-22
ソタタ・9:55:44
Garanti og service (forts.)
Hva betyr det når brenneren ikke gløder rødt?
NO
•
Den valgte temperaturen på kokesonen vedlikeholdes av en sensor som slår sonen
av og på i sykler, slik at kokeflateområdet ikke alltid gløder rødt. Hvis du velger en lav
varmeinnstilling, vil varmen slås av og på i sykler hyppigere enn ved høye innstillinger.
Varmen slås også av og på i sykler ved høyeste innstilling.
Hvis du ber om servicebesøk på grunn av en feil i bruken av apparatet, kan du måtte betale
for et besøk av servicetekniker også i garantiperioden.
Service
Før du tilkaller hjelp eller service, må du sjekke kapitlet “Feilsøking”.
Hvis du fortsatt trenger hjelp, følger du veiledningene under:
Er det en teknisk feil?
I så fall må du kontakte kundeservice.
Forbered deg alltid på samtalen. Dette vil gjøre det enklere å diagnostisere problemet og vil
også gjøre det enklere å bestemme om det er nødvendig med besøk fra kundeservice.
Noter ned følgende informasjon.
• Hvordan arter problemet seg?
• I hvilke situasjoner oppstår problemet?
Når du ringer, må du vite modellnummer og serienummer på apparatet ditt. Denne
informasjonen finnes på typeskiltet slik:
• Modellbeskrivelse
• S / N-kode (10 siffer)
Vi anbefaler at du skriver ned informasjonen her slik at du har den tilgjengelig.
Modell:
Serienummer:
Når pådrar du deg utgifter også i garantiperioden?
•
•
hvis du kunne ha løst problemet selv ved å benytte én av løsningene oppgitt i kapitlet
“Problemløsning”.
hvis serviceteknikeren må gjøre flere servicebesøk fordi han ikke fikk all relevant
informasjon før besøket, og han derfor for eksempel må gjøre flere turer etter deler.
Forbereder du deg på telefonsamtalen som beskrevet over, vil det spare deg for kostnaden
ved slike turer.
23
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
23
2008-02-22
ソタタ・9:55:44
Tekniske data
NO
Apparatets mål
Bredde
575 mm
Dybde
505 mm
Høyde
55 mm
Utskjæringsmål for benkeplaten
Bredde
560 mm
Dybde
490 mm
Hjørneradius
3 mm
Kokeringer
Stilling
Diameter
Effekt
Venstre foran
183 mm
1800 W
Venstre bak
148 mm
1200 W
Høyre bak
183 mm
1800 W
Høyre foran
148 mm
1200 W
Tilkoblingsspenning
230 V ~ 50 Hz
Maksimal tilkoblet strømbelastning
6.0 kW
Vekt:
Netto
Brutto
7.5 kg
10.0 kg
24
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
24
2008-02-22
ソタタ・9:55:45
Kommentar
NO
25
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
25
2008-02-22
ソタタ・9:55:46
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/be
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
www.samsung.com/se
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/at
Switzerland
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ch
Code No.:DG68-00029A-01
MID] C61RAAST_XEE-00029A_NO.indd
26
2008-02-22
ソタタ・9:55:46
Asennus- ja käyttöohjeet
Lasikeraaminen liesi
C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST / C61RAEE
C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN / C61R1ADMST
C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL / C61R2ACN
C61R2ADST / C61R2AEE
Lue kaikki ohjeet ennen laitteen asentamista tai käyttämistä, jotta vältät
onnettomuuksien ja vahinkojen vaaran. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
1
2008-02-22
ソタタ・9:56:04
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
2
2008-02-22
ソタタ・9:56:04
Sisällys
Tämän oppaan käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Turvallisuus . . . . . . . . . . .
Sähköturvallisuus . . . . . .
Lasten turvallisuus . . . . . .
Turvallisuus käytön aikana. .
Turvallisuus puhdistettaessa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
3
4
4
Hävitysohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uunin asentaminen . . . . . . . .
Säädökset ja yhdenmukaisuus
Asentajan turvallisuusohjeet . .
Verkkovirtaan liittäminen . . . .
Asentaminen työpöydälle . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Osat ja ominaisuudet . . . . .
Keittoalueet ja ohjaustaulu .
Osat . . . . . . . . . . . .
Laitteen keskeiset osat. . .
Turvakatkaisin . . . . . . .
Jälkilämmön ilmaisin . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9
. 9
. 10
. 11
. 12
. 12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
5
6
7
Ennen aloittamista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ensipuhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lieden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . .
Käytä sopivia keittoastioita. . . . . . . .
Kosketuspainikkeiden käyttö. . . . . . .
Virran kytkeminen laitteeseen . . . . . .
Lämpötilan hallinta . . . . . . . . . . . .
Virran katkaiseminen laitteesta . . . . .
Keittoalueen sammuttaminen . . . . . .
Lapsilukon käyttö . . . . . . . . . . . .
Ohjaustaulun lukitseminen ja avaaminen
Suositeltavat ruokakohtaiset asetukset .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 13
. 13
. 14
. 15
. 15
. 16
. 16
. 17
. 19
. 19
Puhdistus ja huolto . . . . . .
Liesi . . . . . . . . . . . .
Lieden kehys . . . . . . . .
Jotta et vahingoittasi laitetta
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 20
. 20
. 21
. 21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Takuu ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Usein esitetyt kysymykset ongelmatilanteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
1
2008-02-22
ソタタ・9:56:04
Tämän oppaan käyttäminen
FI
Luo tämä käyttöopas huolella ennen laitteen käyttämistä kiinnittäen erityistä huomiota
seuraavan osan sisältämiin turvallisuustietoihin. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Jos
laite luovutetaan uudelle omistajalle, opas tulee toimittaa sen mukana.
Tekstissä käytetään seuraavia merkkejä
Tämä on turvallisuusvaroituksen merkki.
Varoitus osoittaa henkilökohtaista turvallisuuttasi koskevia tietoja.
Tärkeää osoittaa tietoja, jotka huomioimalla vältät laitteen vahingoittumisen.
Tämä merkki osoittaa hyödyllisiä tietoja ja käytännön vihjeitä.
Tämä merkki vittaa toimiin, jotka auttavat suojelemaan ympäristöä.
1. Tällaisilla numeroilla merkitään laitteen vaiheittaisia käyttöohjeita.
2. ...
3. ...
Tässä oppaassa on tietoja, joiden avulla voit itse selvittää ja ratkaista mahdollisia ongelmia.
Katso kohta Ongelmatilanteet.
2
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
2
2008-02-22
ソタタ・9:56:05
Turvallisuus
Tämän laitteen turvallisuusominaisuudet täyttävät hyväksyttyjen standardien sekä
Saksan laiteturvallisuuslain vaatimukset. Valmistajana uskomme kuitenkin, että
velvollisuutemme on tutustuttaa käyttäjä seuraaviin turvallisuusohjeisiin.
FI
Sähköturvallisuus
•
•
•
•
•
•
Varmista, että laite on pätevän sähköteknikon oikein asentama ja maadoittama.
Vain pätevän huoltohenkilöstön tulee huoltaa laitetta. Epäpätevien henkilöiden suorittamat
korjaukset voivat aiheuttaa vammoja tai laitteen vioittumisen. Jos laite tarvitsee korjausta,
ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa vahinkoja ja mitätöidä takuun.
Uppoasennettuja laitteita saa käyttää vain sen jälkeen, kun ne on asennettu asiaankuuluvat
standardit täyttäviin kaappeihin ja työpisteisiin. Tämä varmistaa VDE:n [Saksan
sähköinsinöörien yhdistys] vaatiman riittävän sähköeristyksen.
Jos laite ei toimi oikein tai jos siihen ilmestyy murtumia tai halkeamia:
- sammuta kaikki keittoalueet;
- katkaise yhteys verkkovirtaan ja
- ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.
Jos keittotaso murtuu, katkaise laittteesta virta sähköiskun vaaran välttämiseksi. Älä käytä
liettä ennen kuin lasipinta on vaihdettu.
Älä käytä liettä alumiinifolion, alumiinifolioon pakattujen tuotteiden tai alumiinivuokaan
pakattujen pakastetuotteiden lämmittämiseen.
Lasten turvallisuus
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai rajoitteisten henkilöiden käyttöön
ilman vastuullisen aikuisen riittävää valvontaa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Keittoalueet kuumenevat keittämisen aikana. Pidä pienet lapset aina poissa laitteen
lähettyviltä.
3
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
3
2008-02-22
ソタタ・9:56:05
Turvallisuus (jatkoa)
FI
Turvallisuus käytön aikana
•
•
•
•
•
•
•
Tätä laitetta tulee käyttää vain normaaliin keittämiseen ja paistamiseen kotioloissa. Sitä ei
ole suunniteltu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
Älä koskaan käytä liettä huoneen lämmittämiseen.
Ole varovainen kytkiessäsi sähkölaitteita pistorasiaan uunin lähellä. Sähköjohdot eivät saa
joutua kosketuksiin keittotason kanssa.
Ylimuumentunut rasva ja öljy syttyy helposti palamaan. Älä koskaan jätä pintayksiköitä
valvomatta valmistaessasi ruokia, esimerkiksi ranskalaisia perunoita, rasvassa tai öljyssä.
Sammuta keittoalueet käytön jälkeen.
Pidä ohjaustaulut aina puhtaina ja kuivina.
Älä koskaan aseta syttyviä aineita tai esineitä lieden päälle. Ne voivat syttyä.
Turvallisuus puhdistettaessa
•
•
•
Katkaise laitteesta aina virta ennen puhdistusta.
Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai
korkeapainepesurilla.
Puhdista liesi tämän oppaan sisältämien puhdistus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.
Hävitysohjeet
Pakkausmateriaalin hävitys
•
Kaikki laitteen pakkausmateriaalit ovat täysin kierrätettäviä. Pahvi- ja muoviosat on merkitty
asianmukaisesti. Hävitä pakkausmateriaalit ja vanhat laitteet turvallisuuden ja ympäristön
huomioon ottaen.
Vanhan laitteen oikea hävittäminen
Varoitus: Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee siitä käyttökelvoton, jotta se ei voi
aiheuttaa vaaraa.
Tee tämä antamalla pätevän sähköteknikon irrottaa laite verkkovirrasta ja poistaa
laitteen sähköjohto.
•
•
Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Tietoja keräyspäivistä ja julkisista jätekeskuksista saat paikallisilta jäteviranomaisilta.
4
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
4
2008-02-22
ソタタ・9:56:05
Uunin asentaminen
Tärkeää: Varmista, että laite on ainoastaan pätevän sähköteknikon asentama ja
maadoittama.
Noudata tätä ohjetta. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat väärästä
asennuksesta.
Tekniset tiedot ovat tämän oppaan lopussa.
FI
Säädökset ja yhdenmukaisuus
Tämä laite täyttää seuraavien standardien vaatimukset:
• EN 60 335 - 1 ja EN 60 335 - 2 - 6, kotitalouksiin ja vastaaviin ympäristöihin tarkoitettujen
sähkölaitteiden turvallisuudesta;
• EN 60350 tai DIN 44546 / 44547 / 44548, kotitalouskäyttöön tarkoitettujen sähkökeittimien,
liesien, uunien ja grillien käyttötavoista;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2 ja
• EN 61000 - 3 - 3, sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC).
Tämä laite täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:
• 73/23/ETY, annettu 19.02.1973 (Pienjännitedirektiivi);
• 89/336/ETY, annettu 03.05.1989 (Sähkömagneettinen yhteensopivuus,
muutettu direktiivillä 92/31/ETY) sekä
• 93/68/ETY (CE-merkintä).
Asentajan turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sähköasennuksessa on järjestettävä laite, joka mahdollistaa laitteen katkaisemisen
verkkovirrasta kaikista johtimista katkaisimen aukon ollessa vähintään 3 mm. Sopiviin
eristyslaitteisiin kuuluvat linjansuojakatkaisimet, varokkeet (ruuvattavat varokkeet tulee
irrottaa liitännästä), maavuotokatkaisimet ja kontaktorit.
Palosuojauksen osalta tämä laite vastaa standardia EN 60 335 - 2 - 6. Tämän tyyppinen
laite voidaan asentaa siten, että yhdellä sivulla on korkea kaappi tai seinä.
Lieden alle ei saa asentaa vetolaatikoita.
Asennuksen on taattava iskunsuojaus.
Keittiöyksikön, johon laite asennetaan, tulee täyttää standardin DIN 68930
vakausvaatimukset.
Kosteussuojauksen vuoksi kaikki leikatut pinnat tulee tiivistää sopivalla tiivisteellä.
Laatoitetuilla työpinnoilla uunin alustan liitokset tulee täyttää kokonaan laastilla.
Luonnonkivi-, keinokivi- ja keraamisilla pinnoilla jouset tulee kiinnittää paikoilleen sopivalla
keinotekoisella hartsilla tai yhdistelmäliimalla.
Varmista, että tiiviste asettuu oikein työpintaa vasten ilman aukkoja. Ylimääräistä
silikonitiivistettä ei pidä käyttää; tämä tekisi huoltoa varten irrottamisesta hankalaa.
Irrotettaessa liettä pitää painaa ulos alhaaltapäin.
5
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
5
2008-02-22
ソタタ・9:56:05
Uunin asentaminen (jatkoa)
FI
Verkkovirtaan liittäminen
Ennen liittämistä tulee tarkistaa, että laitteen nimellisjännite, toisin sanoen arvokilvessä
mainittu jännite, vastaa verkon jännitettä. Arvokilpi sijaitsee uunin kotelon alaosassa.
Katkaise piiristä virta ennen johtojen kytkemistä piiriin.
Lämmityselementin jännite on AC230 V~. Laite toimii hyvin myös vanhemmissa verkoissa
jännitteellä AC220 V~.
Uuni tulee liittää verkkovirtaan laitteella, joka mahdollistaa laitteen katkaisemisen
verkkovirrasta kaikista johtimista katkaisimen aukon ollessa vähintään 3 mm, esimerkiksi
automaattisella linjansuojakatkaisimella, maavuotokatkaisimella tai varokkeella.
Verkkoliitäntäkaapelina tulee käyttää vähintään tyypin H05SS - F (180°C) kaapelia.
Laitteen nimellisvirta (A)
Nimellispoikkileikkausala (mm²)
1 N~
> 25 ja ≤ 32
> 4 ja < 6
2 N~
> 10 ja ≤ 16
> 1.5 ja < 2.5
Liitäntä tulee suorittaa, kuten kaaviossa näytetään. Liitännät tulee kiinnittää asianmukaisen
liitäntäkaavion mukaisesti.
Maajohto liitetään liittimeen. Maajohdon tulee olla pitempi kuin virtajohtojen.
Kaapelin liitäntöjen tulee olla säännösten mukaisia ja liitinten ruuvit tulee kiristää varmasti.
Liitäntäkaapeli tulee kiinnittää kaapelipinteellä ja kansi sulkea painamalla lujasti (niin, että
se lukittuu). Ennen ensimmäistä käynnistystä, mahdolliset suojakalvot tai tarrat tulee poistaa
lasikeraamiselta pinnalta.
Kun liesi on liitetty verkkovirtaan, varmista, että kaikki keittoalueet ovat
käyttövalmiita asettamalla kukin lyhyesti huipputeholle.
Kun lieteen kytketään virta ensimmäistä kertaa, kaikkiin näyttöihin syttyy valo ja
lapsilukko aktivoituu.
230 V ~
< TULO ~ >
L: Ruskea
N: Sininen
PE: Vihreä
230 V ~
Varoitus: Huomioi taloliitännän ja laitteen vaihe-neutraali-jakauma; muuten osat
voivat vahingoittua.
Takuu ei kata väärästä asennuksesta aiheutuvaa vahinkoa.
6
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
6
2008-02-22
ソタタ・9:56:05
Uunin asentaminen (jatkoa)
Asentaminen työpöydälle
FI
Kirjoita ylös laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero ennen asennusta.
Tätä numeroa tarvitset pyytäessäsi huoltoa eikä se ole näkyvillä asennuksen jälkeen,
koska arvokilpi jää laitteen alle.
Kiinnitä erityistä huomiota vähimmäistilan ja välien vaatimuksiin.
Kiinnitä pidikkeet molemmille puolille toimitetuilla ruuveilla ennen lieden asentamista
pidikkeiden varaan.
Min. 50mm
x4
R3
min. 20
560
+1
490+1
600
50
7
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
7
2008-02-22
ソタタ・9:56:06
Uunin asentaminen (jatkoa)
FI
90 x4
2
100
=
490+1
100
=
8
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
8
2008-02-22
ソタタ・9:56:23
Osat ja ominaisuudet
Keittoalueet ja ohjaustaulu
FI
Tavallinen keittoalue 1200 W
14
8
m
83
Patakeittoalue 1800 W
3
18
m
m
m
m
14
8
m
m
m
1
Ohjaustaulu
Tavallinen keittoalue 1200 W
Kaksoiskeittoalue 1800 W
Lämpöasetusten ja jälkilämmön
ilmaisimet
Lämpöasetuspainikkeet
Lukkopainike
Virtakatkaisin
9
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
9
2008-02-22
ソタタ・9:56:41
Osat ja ominaisuudet (jatkoa)
FI
Osat
1
Lasikeraaminen liesi
3
Ruuvit
2
Asennuspidikkeet
10
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
10
2008-02-22
ソタタ・9:56:41
Osat ja ominaisuudet (jatkoa)
Laitteen keskeiset osat
•
•
•
•
•
•
•
FI
Lasikeraaminen keittopinta: Laitteessa on lasikeraaminen keittopinta ja neljä
pikakeittoaluetta. Lieden tehokkaat lämpöelementit lyhentävät merkittävästi alueiden
lämpenemiseen tarvittavaan aikaa.
Kosketuspainikkeet: Laitetta käytetään kosketuspainikkeiden avulla.
Helppo puhdistus: Lasikeraamisen keittopinnan ja kosketuspainikkeiden etuna on niiden
helppo puhdistettavuus. Sileä, litteä pinta on helppo puhdistaa.
Virtakatkaisin: Tämä kosketuspainike on erillinen pääkatkaisin verkkovirralle. Tämän
painikkeen koskettaminen joko kytkee virran laitteeseen tai katkaisee sen kokonaan.
Ohjaus- ja toimintoilmaisimet: Digitaaliset näytöt ja merkkivalot antavat tietoja
asetuksista ja aktivoiduista toiminnoista sekä jälkilämmöstä eri keittoalueilla.
Turvakatkaisin: Turvakatkaisin varmistaa, että kaikki keittoalueet sammuvat
automaattisesti tietyn ajan jälkeen, jos asetusta ei ole muutettu.
Jälkilämmön ilmaisin: Jälkilämmön kuvake näkyy näytössä, jos keittoalue on niin kuuma,
että se voi polttaa.
Digitaalinäytöt: Neljä näyttökenttää liittyvät neljään keittoalueeseen.
Ne näyttävät seuraavat tiedot:
laitteeseen on kytketty virta,
- valituilla lämpöasetuksilla,
jälkilämpö,
lapsilukko on aktivoitu ja
virheilmoitus, painiketta on kosketettu yli 10 sekuntia.
virheilmoitus, kun liesi on ylikuumentunut epänormaalin käytön takia.
11
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
11
2008-02-22
ソタタ・9:56:42
Osat ja ominaisuudet (jatkoa)
FI
Turvakatkaisin
Jos jotain keittoalueista ei sammuteta tai lämpöasetusta ei säädetä pitkän ajan kuluessa,
kyseinen keittoalue sammuu itsestään.
Mahdollisen jälkilämmön merkkinä on (“hot”) kyseistä keittoaluetta vastaavassa
digitaalinäytössä.
Keittoalueet sammuvat itsestään seuraavien aikojen kuluttua.
Keittoasetus
1-2
6 tunnin kuluttua
Keittoasetus
3-4
5 tunnin kuluttua
Keittoasetus
5-6
3 tunnin kuluttua
Keittoasetus
7-9
1 tunnin kuluttua
Jos liesi on ylikuumentunut epänormaalin käytön takia, näytölle tulee
Liedestä katkeaa virta.
.
Mikäli yksi tai useampi keittoalue sammuu ennen mainittua aikaa, katso kohta
Ongelmatilanteet.
Muita syitä, miksi keittoalue sammuu itsestään
Kaikki keittoalueet sammuvat välittömästi itsestään, jos vettä kiehuu yli ja roiskuu
ohjaustaululle.
Automaattinen katkaisu aktivoituu myös, jos ohjaustaulun päälle asetetaan kostea liina.
Molemmissa tapauksissa laitteeseen on kytkettävä virta pääkatkaisimesta, kun neste tai liina
on poistettu .
Jälkilämmön ilmaisin
Kun yksittäinen keittoalue tai liesi on sammutettu, jälkilämmön merkkinä on (“hot”) kyseisten
keittoalueiden digitaalinäytöissä. Keittoalueen sammuttamisen jälkeenkin jälkilämmön ilmaisin
sammuu vasta, kun keittoalue on jäähtynyt.
Voit käyttää jälkilämpöä ruoan sulattamiseen tai lämpimänä pitämiseen.
Tärkeää: Niin kauan kuin jälkilämmön ilmaisin palaa, alue voi polttaa.
Tärkeää: Jos virran syöttö katkeaa, -merkki sammuu eivätkä tiedot jälkilämmöstä
ole enää käytettävissä. Alue voi silti edelleen olla polttavan kuuma. Vahinkojen
välttämiseksi lieden lähettyvillä tulee aina olla varovainen.
12
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
12
2008-02-22
ソタタ・9:56:42
Ennen aloittamista
Ensipuhdistus
FI
Pyyhi lasikeraaminen pinta kostealla liinalla ja lasikeraamisen keittopinnan puhdistusaineella.
Tärkeää: Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Pinta voi
vahingoittua.
Lieden käyttö
Käytä sopivia keittoastioita
Paremmat astiat antavat parempia tuloksia.
• Voit tunnistaa hyvät astiat niiden pohjista. Pohjan tulisi olla mahdollisimman paksu ja
tasainen.
• Kun ostat uusia astioita, kiinnitä erityistä huomiota pohjan läpimittaan. Valmistajat
ilmoittavat usein vain yläreunan läpimitan.
• Astiat, joissa on alumiini- tai kuparipohja, voivat aiheuttaa metallivärjäytymistä
lasikeraamisella pinnalla. Värjäytymista on erittäin vaikea tai mahdotonta poistaa.
• Älä käytä valurautapannuja tai pannuja, joissa on vahingoittunut pohja, jossa on karkeita
reunoja tai särmiä. Jos tällaisia pannuja vedetään pinnalla, se voi vahingoittua pysyvästi.
• Kylminä pannujen pohjat ovat normaalisti hieman koveria. Ne eivät koskaan saisi olla
kuperia.
• Jos haluat käyttää erikoisen tyyppistä astiaa, esimerkiksi painekeitintä, haudutuspannua tai
wokkipannua, noudata valmistajan ohjeita.
Energiansäästöohjeita
Voit säästää arvokasta energiaa huomioimalla seuraavat seikat.
Oikein!
Väärin!
13
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
13
2008-02-22
ソタタ・9:56:42
Lieden käyttö (jatkoa)
FI
•
•
•
•
Aseta kattilat ja pannut aina ennen keittoalueen sytyttämistä.
Likainen keittoalue ja pannun pohja lisää energian kulutusta.
Aseta kannet kattiloiden ja pannujen päälle tiiviisti aina kun mahdollista.
Sammuta keittoalueet ennen keittoajan päättymistä ja käytä jälkilämpöä ruoan lämpimänä
pitämiseen ja sulattamiseen.
•
•
Pannun pohjan tulisi olla saman kokoinen kuin keittoalueen.
Painekeittimen käyttö vähentää keittoaikoja jopa 50 %.
Kosketuspainikkeiden käyttö
Käytä kosketuspainikkeita koskettamalla haluamaasi painiketta sormen kärjellä, kunnes
vastaavat näytöt syttyvät tai sammuvat tai haluamasi toiminto aktivoituu.
Varmista, että kosketat vain yhtä painiketta käyttäessäsi laitetta. Jos sormesi painuu liian
leveästi ohjaustaululle, myös viereinen painike voi aktivoitua.
14
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
14
2008-02-22
ソタタ・9:56:43
Lieden käyttö (jatkoa)
Virran kytkeminen laitteeseen
FI
Kosketa lukkopainiketta
noin 3 sekunnin ajan.
Laitteeseen kytketään virta koskettamalla virtakatkaisinta
Kosketa virtakatkaisinta .
Digitaaliselle näytölle ilmestyy .
.
Kun laitteeseen on kytketty virta virtakatkaisimella , lämpöasetus on valittava noin
10 sekunnin sisällä. Muuten laitteen virta katkeaa itsestään turvallisuussyistä.
Lämpötilan hallinta
Aseta keittoalueen teho arvoon ( - ) koskettamalla keittoalueen painikkeita
Kun painiketta
painetaan ensi kerran, lämpötasoksi asetetaan .
Kun painiketta
painetaan ensi kerran, lämpötasoksi asetetaan .
Korota lämpöasetusta painikkeella
ja alenna sitä painikkeella
.
ja
.
15
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
15
2008-02-22
ソタタ・9:56:44
Lieden käyttö (jatkoa)
FI
Virran katkaiseminen laitteesta
Laitteen virta katkaistaan kokonaan koskettamalla virtakatkaisinta
Kosketa virtakatkaisinta .
.
Kun yksittäinen keittoalue tai koko keittopinta on sammutettu, jälkilämmön merkkinä
on (“hot”) kyseisten keittoalueiden digitaalinäytöissä.
Jos lämpöasetuksena on ja haluat sammuttaa
keittoalueen, kosketa painiketta
vielä kerran, jolloin lämpöasetus vaihtuu nollaksi.
Voit säätää lämpöasetuksen nopeasti pitämällä sormea painikkeen
tai
päällä,
kunnes oikea arvo on asetettu.
Jos painat useampaa kuin yhtä painiketta yli 10 sekuntia,
ilmestyy
lämpöasetusnäytölle. Nollaa laite koskettamalla virtakatkaisinta .
Keittoalueen sammuttaminen
Kun haluat sammuttaa keittoalueen, palauta asetukseksi
lämpöasetuspainikkeella
tai
.
16
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
16
2008-02-22
ソタタ・9:56:44
Lieden käyttö (jatkoa)
Lapsilukon käyttö
FI
Lapsilukon avulla voit estää tahattoman keittoalueen sytyttämisen ja keittopinnan aktivoinnin.
Lukkopainiketta voi käyttää vain, kun laitteeseen on kytketty virta.
Lapsilukon ottaminen käyttöön
1. Kosketa lukkopainiketta [ ] noin 3 sekunnin ajan.
Laite vahvistaa asetuksen äänimerkillä.
noin 3 s
2. Kosketa kumpaa tahansa lämpöasetuspainiketta .
ilmestyy näytölle sen merkiksi, että lapsilukko on aktivoitu.
17
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
17
2008-02-22
ソタタ・9:56:45
Lieden käyttö (jatkoa)
FI
Lapsilukon poistaminen käytöstä
1. Kosketa lukkopainiketta noin 3 sekunnin ajan.
Laite vahvistaa asetuksen äänimerkillä.
noin 3 s
18
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
18
2008-02-22
ソタタ・9:56:45
Lieden käyttö (jatkoa)
Ohjaustaulun lukitseminen ja avaaminen
FI
Missä tahansa keittoprosessin vaiheessa ohjaustaulu, virtakatkaisinta
lukuunottamatta,
voidaan lukita, jotta estetään asetusten tahaton muuttaminen esimerkiksi pyyhittäessä
ohjaustaulua.
1. Kosketa lukkopainiketta noin 3 sekunnin ajan.
Lukkopainikkeen merkkivalo syttyy. Ohjaustaulun painikkeet on nyt lukittu.
2. Kun haluat avata lukituksen, kosketa lukkopainiketta uudelleen noin 3 sekunnin ajan.
Lukkopainikkeen merkkivalo sammuu.
noin 3 s
Suositeltavat ruokakohtaiset asetukset
Taulukon luvut ovat ohjeellisia. Eri keittotapojen vaatimat lämpöasetukset riippuvat useista
tekijöistä, mukaan lukien keittoastian laatu ja keitetävän ruoan tyyppi..
Lämpöasetus
Keittotapa
9
Lämmitys
Kevyt ruskistus
Paistaminen
8
Käyttöesimerkkejä
Suurten nestemäärien lämmittäminen,
nuudeleiden keitto, lihan ruskistus
7
Kuumassa
paistaminen
Pihvi, sisäpaisti, paistetut perunat, makkarat,
ohukaiset/blinit
6
Paistaminen
Leikkeet/höystö, maksa, kala, risolli, munat
Keittäminen
Keittäminen enintään 1.5 l:n nestemäärässä,
perunat, vihannekset
5
4
3
Höyrystäminen
Hauduttaminen
Keittäminen
2
1
Sulattaminen
Pienten vihannesmäärien höyrystäminen ja
hauduttaminen, riisin ja maitoruokien keittäminen
Voin, liivatteen ja suklaan sulattaminen
Huomaa
• Taulukon lämpöasetukset on tarkoitettu vain ohjeellisiksi.
• Lämpöasetukset on säädettävä käytettyjen astioiden ja raaka-aineiden mukaan.
19
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
19
2008-02-22
ソタタ・9:56:45
Puhdistus ja huolto
FI
Liesi
Tärkeää: Puhdistusaineet eivät saa joutua kosketuksiin kuumentuneen
lasikeraamisen pinnan kanssa: Kaikki puhdistusaineet tulee poistaa riittävällä
määrällä puhdasta vettä puhdistuksen jälkeen, koska ne voivat vaikuttaa
syövyttävästi pinnan kuumentuessa. Älä käytä mitään voimakkaita puhdistusaineita
tai -välineitä kuten grillin tai uunin puhdistussuihkeita tai hankaustyynyjä.
Puhdista lasikeraaminen pinta jokaisen käytön jälkeen, kun se tuntuu vielä käteen
lämpimältä.
Tämä estää roiskeiden palamisen kiinni pintaan. Poista kattilakivi, vesijäljet,
rasvaroiskeet ja metallivärjäytyminen tavallisella lasikeramiikan tai ruostumattoman
teräksen puhdistamiseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
Kevyet tahrat
1. Pyyhi lasikeraaminen pinta kostealla liinalla.
2. Hankaa kuivaksi puhtaalla liinalla. Pinnalle ei saa jäädä puhdistusaineen jäämiä.
3. Puhdista perusteellisesti koko lasikeraaminen keittopinta kerran viikossa tavallisella
lasikeramiikan tai ruostumattoman teräksen puhdistamiseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
4. Pyyhi lasikeraaminen pinta käyttäen riittävää määrää puhdasta vettä ja hankaa kuivaksi
puhtaalla nukkaamattomalla liinalla.
Vaikea lika
1. Käytä lasikaavinta ylikiehuneen ruoan ja muun vaikean lian poistamiseen.
2. Aseta lasikaavin kulmassa lasikeraamista pintaa vasten.
3. Poista lika kaapimella.
Lasikaapimia ja lasikeramiikan puhdistusaineita saa erikoiskaupoista.
20
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
20
2008-02-22
ソタタ・9:56:45
Puhdistus ja huolto (jatkoa)
Ongelmalika
1. Poista palanut sokeri, ja sulanut muovi, alumiinifolio tai muu materiaali lasikaapimella
välittömästi sen ollessa vielä kuuma.
FI
Tärkeää: Voit polttaa itsesi käyttäessäsi lasikaavinta kuumalla keittoalueella:
2. Puhdista liesi kuten normaalisti sen jäähdyttyä.
Jos keittoalue, johon on sulanut jotakin, on
päässyt jäähtymään, lämmitä se uudelleen
puhdistusta varten.
Esimerkiksi teräväreunaisen pannun aiheuttamia
naarmuja tai tummia jälkiä lasikeraamisella
pinnalla ei voi poistaa. Ne eivät kuitenkaan haittaa
lieden toimintaa.
Lieden kehys
Tärkeää: Älä käytä etikkaa, sitruunamehua tai kattilakiven poistoainetta lieden
kehykseen; muuten pintaan voi ilmestyä himmentymiä.
1. Pyyhi kehys kostealla liinalla.
2. Kostuta kuivunut lika märällä liinalla. Pyyhi ja hankaa kuivaksi.
Jotta et vahingoittasi laitetta
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä käytä keittopintaa työpintana tai säilytysalustana.
Älä kuumenna keittoaluetta, jos sillä ei ole astiaa tai astia on tyhjä.
Lasikeramiikka on erittäin kovaa ja kestää lämpötilan vaihteluita mutta se ei ole
särkymätöntä. Erityisen terävien tai kovien esineiden pudottaminen keittopinnalle voi
vahingoittaa sitä.
Älä käytä valurautapannuja tai pannuja, joissa on vahingoittunut pohja, jossa on karkeita
reunoja tai särmiä. Jos tällaisia pannuja vedetään pinnalla, se voi naarmuuntua.
Älä aseta astioita lieden kehykselle. Kehyksen pinta voi naarmuuntua ja vahingoittua.
Vältä kaatamasta happamia nesteitä, esimerkiksi etikkaa, sitruunamehua tai kattilakiven
poistoainetta lieden kehykselle, koska ne voivat aiheuttaa himmentymiä.
Jos sokeria tai sokeria sisältävää valmistetta joutuu kuuman keittoalueen pinnalle ja sulaa,
se tulisi poistaa keittiökaapimella välittömästi sen ollessa vielä kuuma. Jos se pääsee
jäähtymään, sen poistaminen voi vahingoittaa pintaa.
Pidä kaikki helposti sulavat materiaalit, kuten muovit, alumiinifoliot ja uunifoliot poissa
lasikeraamiselta pinnalta. Jos tämän tyyppistä ainetta sulaa keittopinnalle, se pitää poistaa
välittömästi kaapimella.
21
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
21
2008-02-22
ソタタ・9:56:45
Takuu ja huolto
FI
Usein esitetyt kysymykset ongelmatilanteet
Vika voi johtua pienestä virheestä, jonka voit korjata itse seuraavien ohjeiden avulla. Jos
seuraavista ohjeista ei ole hyötyä tietyssä tilanteessa, älä yritä mitään muita korjauksia.
Varoitus: Vain pätevä huoltoteknikko saa korjata laitetta. Väärin suoritetut
korjaukset voivat aiheuttaa huomattavaa vaaraa käyttäjälle. Jos laite tarvitsee
korjausta, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos keittoalueet eivät toimi?
Tarkista seuraavat mahdollisuudet:
• Varoke (varokerasiassa) ei ole lauennut. Jos varokkeet laukeavat useita kertoja, ota yhteys
valtuutettuun sähköteknikkoon.
• Laitteeseen on kytketty virta.
• Ohjaustaulun merkkivalot palavat.
• Keittoalueeseen on kytketty virta.
• Keittoalueisiin on asetettu halutut lämpöasetukset.
Mitä teen, jos keittoalueisiin ei tule virtaa?
Tarkista seuraavat mahdollisuudet:
• On kulunut 10 sekuntia virtakatkaisimen aktivoinnin ja halutun keittoalueen asettamisen
välillä (katso kohta Virran kytkeminen laitteeseen).
• Kostea liina tai neste peittää osittain ohjaustaulun.
Mitä teen, jos näyttö jälkilämpöilmaisinta
näkyvistä?
lukuun ottamatta äkkiä katoaa
Tämä voi johtua kahdesta mahdollisuudesta:
• Virtakatkaisinta on kosketettu vahingossa.
• Kostea liina tai neste peittää osittain ohjaustaulun.
Mitä teen, jos keittoalueiden sammuttamisen jälkeen näytössä ei ole
jälkilämpöilmaisinta?
Tarkista seuraava mahdollisuus:
• Keittoaluetta käytettiin vain lyhyesti eikä se siksi kuumentunut. Jos keittoalue on kuuma,
ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos keittoalueeseen ei tule virtaa tai virta ei katkea?
Tämä voi johtua jostain seuraavista mahdollisuuksista:
• Kostea liina tai neste peittää osittain ohjaustaulun.
• Lapsilukko on käytössä.
Mitä teen, jos näytöllä on
?
Tarkista seuraava mahdollisuus:
• Kostea liina tai neste peittää osittain ohjaustaulun. Nollaa laite koskettamalla
virtakatkaisinta.
22
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
22
2008-02-22
ソタタ・9:56:46
Takuu ja huolto (jatkoa)
Mitä tarkoittaa, jos keittoalue ei ole hehkuvan punainen?
•
Keittoalueen valittua lämpötilaa pidetään yllä anturin avulla, joka välillä sammuttaa alueen
niin, että sen pinta ei aina ole hehkuvan kuuma. Jos valitset alhaisen lämpöasetuksen,
lämpö katkeaa useammin kuin korkeammalla lämpöasetuksella. Myös korkeimmalla
asetuksella lämpö välillä katkeaa.
Jos kutsut huollon tekemäsi käyttövirheen vuoksi, käynnistä voidaan laskuttaa jopa
takuuaikana.
FI
Huolto
Ennen kuin soitat huoltoon, lue kohta Ongelmatilanteet.
Jos vielä tarvitset apua, noudata seuraavia ohjeita.
Onko kyseessä tekninen vika?
Jos on, ota yhteyttä huoltokeskukseen.
Valmistaudu keskusteluun etukäteen. Tämä helpottaa vian määrittämistä ja sen päättämistä,
onko huoltokäynti tarpeen.
Pane merkille seuraavat seikat.
• Miten ongelma ilmenee?
• Missä tilanteessa ongelma ilmenee?
Kun soitat, pidä esillä laitteesi malli ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä:
• Mallin kuvaus
• Sarjanumero (10 numeroa)
Tiedot kannattaa kirjoittaa tähän, jotta ne löytyvät helposti.
Malli:
Sarjanumero:
Milloin huolto maksaa jopa takuuaikana?
•
•
jos vian olisi voinut korjata noudattamalla jotain kohdan Ongelmatilanteet ratkaisuja,
jos huoltoteknikko joutuu tekemään useita huoltokäyntejä, koska hänelle ei ole annettu
kaikkia asiaankuuluvia tietoja ennen käyntiään ja joutuu siksi esimerkiksi hakemaan osia.
Säästät nämä matkakustannukset, kun valmistaudut puheluun, kuten edellä neuvotaan.
23
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
23
2008-02-22
ソタタ・9:56:46
Tekniset tiedot
FI
Laitteen mitat
Leveys
575 mm
Syvyys
505 mm
Korkeus
55 mm
Työtason leikkauksen mitat
Leveys
560 mm
Syvyys
490 mm
Kulman säde
3 mm
Keittoalueet
Sijainti
Läpileikkaus
Teho
Etuvasen
183 mm
1800 W
Takavasen
148 mm
1200 W
Takaoikea
183 mm
1800 W
Etuoikea
148 mm
1200 W
Liitäntäjännite
230 V ~ 50 Hz
Suurin tehokuormitus
6.0 kW
Paino:
Netto
Brutto
7.5 kg
10.0 kg
24
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
24
2008-02-22
ソタタ・9:56:46
Muistiinpanoja
FI
25
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
25
2008-02-22
ソタタ・9:56:47
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/be
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
www.samsung.com/se
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/at
Switzerland
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ch
Code No.:DG68-00029A-01
MID] C61RAAST_XEE-00029A_FI.indd
26
2008-02-22
ソタタ・9:56:47
Installations- og driftsanvisninger
Glaskeramisk komfur
C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST / C61RAEE
C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN / C61R1ADMST
C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL / C61R2ACN
C61R2ADST / C61R2AEE
For at undgå risikoen for at komme til skade eller ødelægge komfuret skal du læse alle
instruktioner, inden du installerer eller bruger apparatet. Gem denne brugervejledning til
fremtidigt brug.
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
1
2008-02-22
ソタタ・9:57:52
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
2
2008-02-22
ソタタ・9:57:52
Indhold
Brug af denne brugervejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sikkerhed . . . . . . . . . .
Elektrisk sikkerhed . . . .
Sikkerhed for børn . . . .
Sikkerhed under brug . .
Sikkerhed ved rengøring.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
3
4
4
Affaldsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Installation af komfuret . . . . . . . . . . .
Reguleringer og overensstemmelse . . .
Sikkerhedsinstruktioner for installatøren .
Tilslutning til strømforsyningen. . . . . .
Indbygget installation . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dele og funktioner . . . . . . . . . . . .
Kogezoner og kontrolpanel . . . . . .
Komponenter. . . . . . . . . . . . . .
De vigtigste funktioner ved dit apparat.
Sikkerhedsafbryder . . . . . . . . . .
Indikator for resterende varme . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 9
. 9
. 10
. 11
. 12
. 12
.
.
.
.
.
.
5
5
5
6
7
Inden du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Første rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Brug af komfuret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af passende køkkengrej . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af berøringssensorerne. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tænd for apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperaturkontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sluk for apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afbrydelse af et kogezone . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af børnesikringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Låsning og oplåsning af kontrolpanelet . . . . . . . . . . .
Foreslåede indstillinger ved tilberedning af visse madvarer .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 13
. 13
. 14
. 15
. 15
. 16
. 16
. 17
. 19
. 19
Rengøring og vedligeholdelse . . . . . . . .
Komfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komfurramme . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan undgår du at beskadige dit apparat
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 20
. 20
. 21
. 21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Garanti og service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Spørgsmål, svar og fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
1
2008-02-22
ソタタ・9:57:53
Brug af denne brugervejledning
DA
Inden du bruger dette apparat, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og
specielt være opmærksom på de sikkerhedsforanstaltninger, der findes i følgende sektion.
Gem denne brugervejledning til fremtidigt brug. Hvis du sælger apparatet, bedes du give
brugervejledningen til den nye ejer.
Følgende symboler anvendes i teksten
Dette symbol advarer om sikkerhed.
Advarsel indikerer informationer om din personlige sikkerhed.
Vigtigt indikerer informationer for at undgå beskadigelse af apparatet.
Dette symbol indikerer gode informationer og praktiske tips.
Dette symbol henviser til foranstaltninger, der kan tages for at hjælpe med at
beskytte miljøet.
1. Tal som disse indikerer trinvise instruktioner for brug af apparatet.
2. ...
3. ...
Denne brugervejledning indeholder informationer om trin, du kan selv udføre til diagnosticering
og løsning af problemer, der kan opstå. Se afsnittet “Fejlfinding”.
2
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
2
2008-02-22
ソタタ・9:57:53
Sikkerhed
Dette apparats sikkerhedsforhold overholder accepterede tekniske standarder og de
tyske love for sikkerhed. Men som producent mener vi også, at det er vores ansvar
at gøre dig fortrolig med følgende sikkerhedsinstruktioner.
DA
Elektrisk sikkerhed
•
•
•
•
•
•
Sørg for, at apparatet installeres korrekt og jordforbindes af en kvalificeret tekniker.
Apparatet må kun serviceres af kvalificeret servicepersonale. Reparationer, der udføres
af ikke-kvalificerede personer, kan medføre personskade eller alvorlig fejlfunktion. Hvis dit
apparat skal repareres, skal du kontakte dit lokale servicecenter. Hvis disse instruktioner
ikke efterleves, kan dette medføre skade og ugyldiggøre garantien.
Indbyggede apparater må kun anvendes, når de er installeret i rum og arbejdssteder, der
overholder de relevante standarder. Dette sikrer tilstrækkelig beskyttelse mod kontakt med
elektriske enheder som krævet af VDE [den tyske sammenslutning af elektroingeniører].
Hvis dit apparat fungerer forkert, går i stykker, knækker eller der opstår revner:
- afbryd for alle kogezoner,
- afbryd komfuret fra strømforsyningen, og
- kontakt dit lokale servicecenter.
Hvis komfurets overflade knækker, skal du slukke for det for at undgå mulige elektriske
stød. Brug ikke dit komfur, før glasoverfladen er udskiftet.
Brug ikke komfuret til at opvarme aluminiumsfolie, produkter indpakket i aluminiumsfolie
eller dybfrost, der er emballeret i kogekar af aluminium.
Sikkerhed for børn
Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af børn eller svage personer uden
tilstrækkeligt opsyn af en ansvarlig voksen.
Mindre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Kogezonerne bliver meget varme, når du laver mad. Hold altid små børn borte fra
apparatet.
3
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
3
2008-02-22
ソタタ・9:57:53
Sikkerhed (fortsat)
DA
Sikkerhed under brug
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er kun beregnet til almindelig madlavning og stegning i hjemmet. Det er ikke
designet til kommercielt eller industrielt brug.
Brug aldrig komfuret til opvarmning af rummet.
Pas på, når du tilslutter elektriske apparater til stikkontakter tæt på komfuret. Netledninger
må ikke komme i kontakt med komfurets overflade.
Overophedet fedt og olie kan let bryde i brand. Efterlad aldrig enheder på overfladen uden
opsyn, når du tilbereder mad i fedt eller olie, f.eks. når du laver chips.
Afbryd kogezonerne efter brug.
Hold altid kontrolpanelerne rene og tørre.
Efterlad aldrig letantændelige ting på komfuret, da dette kan medføre brand.
Sikkerhed ved rengøring.
•
•
•
Afbryd altid apparatet inden rengøring.
Af hensyn til sikkerheden må du ikke rengøre apparatet med damp- eller højtryksrenser.
Rengør komfuret i overensstemmelse med de rengørings- og vedligeholdelsesinstruktioner,
der findes i denne brugervejledning.
Affaldsinstruktioner
Bortskaffelse af emballagen
•
Alle materialer, der er anvendt til emballering, er helt genbrugelige. Plader og dele af hårdt
skum er forsynet med relevant mærkning. Bortskaf emballagemateriale og gamle apparater
med hensyntagen til sikkerheden og miljøet.
Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat
Advarsel: Inden dit gamle apparat bortskaffes, skal du sørge for, at det ikke længere
kan bruges og ikke udgøre nogen fare.For at gøre dette skal du lade en kvalificeret
tekniker koble apparatet fra strømforsyningen og fjerne netledningen.
•
•
Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
Du kan få informationer om indsamlingsdage og offentlige genbrugspladser hos
kommunen.
4
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
4
2008-02-22
ソタタ・9:57:53
Installation af komfuret
Vigtigt: Sørg for, at det nye apparat installeres korrekt og jordforbindes af en
kvalificeret person.Vær opmærksom på denne instruktion. Garantien dækker ingen
skade, der opstår som følge af forkert installation.
De tekniske data findes i slutningen af denne brugervejledning.
DA
Reguleringer og overensstemmelse
Apparatet overholder følgende standarder:
• EN 60 335 - 1 og EN 60 335 - 2 - 6, med hensyn til sikkerhed ved elektriske apparater til
husholdninger og lignende formål,
• EN 60350 eller DIN 44546 / 44547 / 44548 med hensyn til driftsfunktioner ved elektriske
kogeapparater, komfurer, ovne og griller til husholdningsbrug,
• EN 55014 - 2,
• EN 55014,
• EN 61000 - 3 - 2 og
• EN 61000 - 3 - 3 med hensyn til grundlæggende krav om elektromagtetisk kompatibilitet
(EMC).
Apparatet er i overensstemmelse med følgende EØF-direktiver:
• 73 / 23 / EWG dateret 19.02.1973 (svagstrømsdirektivet);
• 89 / 336 / EWG dateret 03.05.1989 (EMC-direktiv indeholdende ændret
direktiv 92 / 31 / EWG) og
• 93 / 68 / EWG CE-mærkningsdirektiv.
Sikkerhedsinstruktioner for installatøren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Der skal findes en enhed i den elektriske installation, hvormed apparatet kan frakobles
strømforsyningen ved alle poler med en kontaktåbning på mindst 3 mm. Velegnede
isoleringsenheder omfatter afbrydere, sikringer (sikringer af skruetypen skal fjernes fra
holderen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Med hensyn til brandbeskyttelse er dette apparat i overensstemmelse med EN 60 335 - 2
- 6. Denne type apparat må installeres i et højt skab eller med en væg på den ene side.
Der må ikke installeres skuffer under komfuret.
Installationen skal sikre beskyttelse mod stød.
Den køkkenenhed, hvori apparatet monteres, skal overholde stabilitetskravene i DIN
68930.
For beskyttelse mod fugt skal alle overflader forsegles med en passende forsegler.
Ved flisevægge skal sammenføjningerne i området, hvor komfuret er placeret, udfyldes helt
med mørtel.
Ved naturlige kunststen eller keramiske overflader skal momentringene lukkes på stedet
med en passende kunstig klæber eller blandet klæbestof.
Kontrollér, at forseglingen er korrekt placeret mod arbejdsoverfladen uden huller. Der må
ikke anvendes yderligere silikoneforsegling. Dette gør fjernelse i forbindelse med service
mere vanskelig.
Komfuret skal trykkes ud nedefra, når det fjernes.
5
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
5
2008-02-22
ソタタ・9:57:53
Installation af komfuret (fortsat)
DA
Tilslutning til strømforsyningen
Kontrollér inden tilslutningen apparatets nominelle spænding. Med andre ord: den spænding,
der står på ydelsesskiltet, skal svare til det tilgængelige spænding. Ydelsesskiltet findes i
komfurets nedre ovnrum.
Afbryd strømmen til kredsløbet, inden tilslutning af ledninger.
Varmeelementets spænding er AC 230 V~. Apparatet funger også perfekt på ældre elnet med
AC 220 V~.
Komfuret skal tilsluttes til strømforsyningen med en enhed, der muliggør, at enheden kan
afbrydes fra strømforsyningen ved alle poler med en kontaktåbning på mindst 3 mm, f.eks.
automatisk beskyttelseskredsløb, fejlstrømsrelæ eller sikring.
Et kabel af typen H05SS - F (180°C) eller højere klassificering skal anvendes ved tilslutning til
strømmen.
Apparatets mærkestrøm (A)
Nominelt tværsnitsareal (mm²)
1N~
> 25 og ≤ 32
> 4 og ≤ 6
2N~
> 10 og ≤ 16
> 1.5 og ≤ 2.5
Tilslutningen skal udføres som vist i følgende diagram. Tilslutningerne skal installeres i
overensstemmelse med det relevante tilslutningsdiagram.
Jordlederen forbindes til terminal. Jordlederen skal være længere end de ledere, der
indeholder den elektriske strøm.
Kabelforbindelserne skal udføres i overensstemmelse med reguleringer, og terminalskruerne
skal strammes sikkert.
Tilslutningskablet skal fastgøres til strømkablet med en klamme, og dækslet skal lukkes
ved at trykke det godt fast (så det sidder på plads). Inden der tændes første gang, skal alle
beskyttende folier eller etiketter fjernes fra den glaskeramiske overflade.
Når komfuret er tilsluttet til strømforsyningen, skal du kontrollere, at alle kogezoner
er klar til brug ved i kort tid at tænde hver enkelt og dreje til den højeste indstilling.
Når komfuret tændes første gang, lyser alle displays, og børnesikringen er aktiveret.
230 V ~
IND ~ >
L: Brun
N: Blå
PE: Grøn
< 230 V
Advarsel: Vær opmærksom på (overensstemmelse) allokering af fase og neutral i
husholdningstilslutningen og apparatet (tilslutningsskemaer). Ellers kan komponenter
blive beskadiget.Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert installation.
6
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
6
2008-02-22
ソタタ・9:57:54
Installation af komfuret (fortsat)
Indbygget installation
DA
Notér serienummeret på apparatets ydelsesskilt inden installationen.
Nummeret er nødvendigt, hvis der bliver brug for service. Nummeret er ikke
tilgængeligt efter installationen, da det originale ydelsesskilt er på apparatets
underside.
Vær særlig opmærksom på minimumsarealer og pladskrav.
Fastgør beslagene på begge sider med de medfølgende skruer, inden komfuret
monteres på beslagene.
Min. 50mm
x4
R3
560
min. 20
+1
490+1
600
50
7
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
7
2008-02-22
ソタタ・9:57:54
Installation af komfuret (fortsat)
DA
90 x4
2
100
=
490+1
100
=
8
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
8
2008-02-22
ソタタ・9:58:10
Dele og funktioner
Kogezoner og kontrolpanel
DA
Kasserollekogezone 1800 W
Enkelt kogezone 1200 W
14
8
3
18
m
83
m
m
m
m
14
8
m
m
m
1
Kontrolpanel
Enkelt kogezone 1200 W
Dobbelt kogezone 1800 W
Indikatorer for varmeindstillinger
og resterende varme
Omskiftere for
varmeindstillinger
Sensor til låsning
kasserollezone
9
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
9
2008-02-22
ソタタ・9:58:27
Dele og funktioner (fortsat)
DA
Komponenter
1
Glaskeramisk komfur
3
Skruer
2
Installationsbeslag
10
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
10
2008-02-22
ソタタ・9:58:27
Dele og funktioner (fortsat)
De vigtigste funktioner ved dit apparat
•
•
•
•
•
•
DA
Glaskeramisk kogeoverflade: Apparatet er udstyret med en glaskeramisk overflade
og fire kogezoner med hurtig reaktion. Komfurets kraftige strålevarmeelementer afkorter
betydeligt den tid, der kræves til opvarmning af zonerne.
Berøringssensorer: Dit apparat betjenes med berøringssensorer.• Let rengøring:
Fordelen ved den glaskeramiske kogeoverflade og berøringssensorerne er, at de er lette at
komme til ved rengøring. Den glatte, flade overflade er let at rengøre.
Tænd/sluk-sensor: “Tænd/sluk”-sensoren indeholder en separat strømafbryder. Ved
berøring af denne sensor tændes eller slukkes der helt for strømmen.
Kontrol- og funktionsindikatorer: Digitale displays og indikatorlys viser informationer om
indstillinger og aktiverede funktioner samt den resterende varme i de forskellige kogezoner.
Sikkerhedsafbryder: En sikkerhedsafbryder sikrer, at alle kogezoner afbrydes automatisk
efter en vis tid, hvis indstillingen ikke er ændret.
Indikator for resterende varme: På displayet vises et symbol for resterende varme, hvis
kogezonen er så varm, at der er risiko for forbrænding.
Digitale displays:
De fire displayområder er knyttet til de fire kogezoner.De viser følgende informationer:
der er tændt for apparatet,
til valgte varmeindstillinger,
resterende varme,
børnesikringen er aktiveret, og
fejlmeddelelse. Sensoren er berørt i mere end 10 sekunder.
fejlmeddelelse, når komfuret overophedes pga. unormal drift.
11
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
11
2008-02-22
ソタタ・9:58:28
Dele og funktioner (fortsat)
DA
Sikkerhedsafbryder
Hvis en af kogezonerne ikke afbrydes, eller varmeindstillingerne ikke er justeret efter en vis
periode, afbryder denne bestemt kogezone automatisk sig selv.
Resterende varme indikeres med (for “Hot” - “Varm”) på de digitale displays, der svarer til de
relevante kogezoner.
Kogezonerne afbryder sig selv ved følgende tider.
Kogeindstilling
1-2
Efter 6 timer
Kogeindstilling
3-4
Efter 5 timer
Kogeindstilling
5-6
Efter 3 timer
Kogeindstilling
7-9
Efter 1 time
Hvis komfuret overophedes pga. unormalt brug, vises
Endvidere afbrydes komfuret.
.
Hvis en eller flere kogezoner afbrydes inden forløbet af den viste tid, skal du se i
afsnittet “Fejlfinding.”
Andre muligheder for at en kogezone afbryder sig selv
Alle kogezoner afbryder med det samme sig selv, hvis væske koger over og havner på
kontrolpanelet.
Den automatiske afbryder aktiveres også, hvis du anbringer en fugtig klud på kontrolpanelet. I
begge tilfælde er det nødvendigt at tænde for apparatet igen på sensoren til strømforsyningen,
når den fugtige klud er fjernet .
Indikator for resterende varme
Når der afbrydes for en individuel kogezone eller for komfuret, indikeres resterende varme
med (for “Hot” - “Varm”) på det digitale display, der hører til den pågældende kogezone.
Selvom kogezonen er afbrudt, forsvinder indikatoren for resterende varme først, når
kogezonen er afkølet.
Du kan anvende den resterende varme til optøning eller til at holde maden varm.
Vigtigt: Så længe indikatoren for resterende varme vises, er der risiko for
forbrænding.
Vigtigt: Hvis strømforsyningen afbrydes, forsvinder symbolet , og informationer om
resterende varme vises ikke længere. Men det er stadig muligt at blive forbrændt.
Dette kan undgås ved altid at passe på, når du er i nærheden af komfuret.
12
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
12
2008-02-22
ソタタ・9:58:29
Inden du starter
Første rengøring
DA
Aftør den glaskeramiske overflade med en fugtig klud og rengøringsmiddel til glaskeramik.
Vigtigt: Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler. Overfladen kan tage
skade.
Brug af komfuret
Brug af passende køkkengrej
Bedre kasseroller giver bedre resultater.
• Du kan kende en god kasserolle på dens bund. Bunden skal være så tyk som mulig.
• Når du køber nye kasseroller, skal du være særlig opmærksom på bundens diameter.
Fabrikanter angiver ofte diameteren på den øverste kant.
• Gryder med aluminiums- eller kobberbunde kan medføre metallisk misfarvning på den
glaskeramiske overflade. Denne misfarvning er meget vanskelig eller umulig at fjerne.
• Brug ikke pander lavet af støbejern, eller som har beskadigede bunde med rå eller skarpe
kanter. Permanente ridser kan opstå, hvis sådanne pander skubbes over overfladen.
• Når de er kolde, bøjer panders bunde normalt en anelse indad (konkave). De må aldrig
bøjes udad (konveks).
• Hvis du ønsker at anvende en særlig kasserolletype, en trykkoger, et kogekar eller en wok,
skal du læse fabrikantens instruktioner.
Tips til energibesparelse
Du kan spare værdifuld energi ved at holde øje med følgende punkter.
Rigtigt!
Forkert!
13
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
13
2008-02-22
ソタタ・9:58:29
Brug af komfuret (fortsat)
DA
•
•
•
•
Anbring altid gryder og pander, inden du tænder for kogezonen.
Snavsede kogezoner og kasseroller kan forøge energiforbruget.
Anbring om muligt lågene på gryder og kasseroller, så de dækker helt.
Sluk for kogezonerne inden madlavningen er færdig for at bruge den resterende varme til
at holde maden varm eller til optøning.
•
•
Kasserollens bund bør have samme størrelse som kogezonen.
Brug af en trykkoger nedsætter kogetiden med op til 50%.
Brug af berøringssensorerne.
For at betjene berøringssensorerne skal du berøre det ønskede panel med en fingerspids,
indtil det ønskede display vises eller slukkes, eller indtil den ønskede funktion er aktiveret.
Sørg for, at du kun berører ét sensorpanel, når du bruger apparatet. Hvis din finger ligger for
fladt mod panelet, kan du komme til berøre flere sensorer.
14
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
14
2008-02-22
ソタタ・9:58:29
Brug af komfuret (fortsat)
Tænd for apparatet
Rør ved sensoren “Lås ” i ca. 3 sekunder.
Apparatet tændes med sensoren “Tænd/sluk
Rør ved sensoren “Tænd/sluk ”.
Det digitale display viser .
DA
”.
Når sensoren “Tænd/sluk ” er aktiveret for at tænde for dit apparat, skal der
vælges en varmeindstilling i løbet af ca. 10 sekunder. Ellers slukker apparatet af
sikkerhedsmæssige årsager for sig selv.
Temperaturkontrol
For at indstille og justere styrken ( til ) til madlavning skal du berøre den pågældende
kogezones taster
,
.
Første gang du trykker på
, indstilles varmeniveauet til .
Første gang du trykker på
, indstilles varmeniveauet til .
Brug tasten
til at forøge varmeindstillingen og tasten
til at formindske.
15
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
15
2008-02-22
ソタタ・9:58:30
Brug af komfuret (fortsat)
DA
Sluk for apparatet
For at slukke helt for apparatet skal du bruge sensoren “Tænd/sluk
Rør ved sensoren “Tænd/sluk ”.
”.
Når du har slukket for en enkelt kogezone eller for hele kogeoverfladen, indikeres
resterende varme i det digitale display for de pågældende kogezoner i form af (for
“Hot” - “Varm”).
Hvis varmeindstillingen er , og du vil slukke for
blusset, skal du berøre sensoren
en gang til, hvorefter varmeindstillingen går til nul.
eller
, indtil den
For at justere hurtigere kan du holde fingeren på sensoren
ønskede værdi opnås.
i displayet til
Hvis mere end en sensor trykkes i mere end 10 sekunder, vises
varmeindstilling. Rør ved sensoren “Tænd/sluk ” for at nulstille.
Afbrydelse af et kogezone
For at slukke for en kogezone skal du ændre indstillingen tilbage
kontrolpanelets varmeindstilling og berøringssensorerne
eller
ved at bruge
.
16
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
16
2008-02-22
ソタタ・9:58:30
Brug af komfuret (fortsat)
Brug af børnesikringen
DA
Du kan anvende børnesikringen til sikring mod utilsigtet tænding for en kogezone og aktivering
af kogeoverfladen. Sensoren til låsning kan kun anvendes, når der er tændt for strømmen.
Aktivering af børnesikringen
1. Rør ved sensoren
i ca. 3 sekunder.
Det lyder et akustisk signal som bekræftelse.
ca. 3 sek.
2. Rør ved en af sensorerne til varmeindstilling.
vises på displayene og indikerer, at børnesikringen er aktiveret.
17
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
17
2008-02-22
ソタタ・9:58:31
Brug af komfuret (fortsat)
DA
Deaktivering af børnesikringen
1. Rør ved sensoren i ca. 3 sekunder.
Det lyder et akustisk signal som bekræftelse.
ca. 3 sek.
18
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
18
2008-02-22
ソタタ・9:58:31
Brug af komfuret (fortsat)
Låsning og oplåsning af kontrolpanelet
DA
På et hvilket som helst trin i kogeprocessen kan kontrolpanelet, med undtagelse af sensoren
“Tænd/sluk” , låses for at hindre, at indstillingerne ændres ved en fejl, f.eks. ved at køre over
knapperne med en klud.
1. Rør ved sensoren til låsning i ca. 3 sekunder.
Indikatoren ved sensoren til låsning lyser. Sensorerne er nu låst.
2. For at låse sensorerne op skal du røre ved sensoren til låsning igen i ca. 3 sekunder.
Indikatoren ved sensoren til låsning slukkes.
ca. 3 sek.
Foreslåede indstillinger ved tilberedning af visse madvarer
Tallene i tabellen herunder er vejledende. De varmeindstillinger, der kræves til forskellige
kogemetoder, afhænger af en række variabler, herunder kvaliteten af det køkkentøj, der
anvendes, og den mængde mad der tilberedes.
Indstilling
Kogemetode
9
Opvarmning
Sautering
Stegning
8
Intensiv stegning
7
6
5
4
3
2
1
Eksempler
Opvarmning af store mængder væske, kogning
af nudler, svitsning af kød (bruning af gullash,
grydestegning af kød)
Steak, filet, biksemad, pølser, pandekager
Stegning
Schnitzel/koteletter, lever, fisk, frikadeller, spejlæg
Kogning
Kogning af op til 1.5 l væske, kartofler, grøntsager
Dampning
Stuvning
Kogning
Dampning og stuvning af mindre portioner
grøntsager, kogning af ris og mælkeretter
Smeltning
Smeltning af smør, opløsning af husblas,
smeltning af chokolade
Bemærk
• De varmeindstillinger, der er vist i tabellen herover, er kun vejledninger.
• Du skal justere varmeindstillingerne efter det anvendte køkkentøj og de anvendte
fødevarer.
19
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
19
2008-02-22
ソタタ・9:58:31
Rengøring og vedligeholdelse
DA
Komfur
Vigtigt: Rengøringsmidler må ikke komme i kontakt med en opvarmet glaskeramisk
overflade: Alle rengøringsmidler skal fjernes med tilstrækkelige mængder af rent
vand efter rengøring, da disse kan have en ætsende virkning, når overfladen bliver
varm. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, som f.eks. sprayer til rengøring til grill
eller ovn, skuresvampe eller slibende rengøringsmidler.
Rengør den glaskeramiske overflade efter hver brug, mens den endnu er for varm
til at berøre.
Dette forhindrer, at spild brændes fast på overfladen. Fjern kalk, vandmærker,
fedtstænk og metallisk misfarvning med et kommercielt tilgængeligt
rengøringsmiddel til glaskeramik eller rustfrit stål.
Lettere snavset
1. Aftør den glaskeramiske overflade med en fugtig klud.
2. Gnid tør med en ren klud. Rester af rengøringsmidlet må ikke efterlades på overfladen.
3. Rengør omhyggeligt hele den glaskeramiske overflade en gang om ugen med et
kommercielt tilgængeligt rengøringsmiddel til glaskeramik eller rustfrit stål.
4. Aftør den glaskeramiske overflade med tilstrækkelig meget rent vand, og gnid tør med en
ren, fnugfri klud.
Alvorligt snavset
1. Brug en glasskraber til at fjerne madvarer, der er kogt over samt alvorlige plamager.
2. Anbring glasskraberen i en vinkel i forhold til den glaskeramiske overflade.
3. Fjern snavset ved at skrabe med bladet.
Glasskrabere og rengøringsmidler til glaskeramik kan købes i specialbutikker.
20
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
20
2008-02-22
ソタタ・9:58:31
Rengøring og vedligehold (fortsat)
Problematisk snavs
DA
1. Fjern fastbrændt sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller andre materialer med en
glasskraber med det samme, og mens det endnu er varm.
Vigtigt: Der er risiko for, at du brænder dig, når glasskraberen anvendes på en
varm kogezone.
2. Rengør komfuret normalt, når det er afkølet.
Hvis den kogezone, hvor noget er brændt fast,
har nået at køle af, skal du tænde for den igen for
rengøring.
Ridser eller mørke pletter på den glaskeramiske
overflade, der f.eks. skyldes en kasserolle med
skarpe kanter, kan ikke fjernes. Men dette påvirker
ikke komfurets funktion.
Komfurramme
Vigtigt: Brug ikke eddike, citronsaft eller kalkfjerner på komfurrammen. Ellers
opstår der mørke pletter.
1. Aftør rammen med en fugtig klud.
2. Opblød indtørret snavs med en våd klud. Aftør, og gnid tør.
Sådan undgår du at beskadige dit apparat
•
•
•
•
•
•
•
•
Brug ikke komfuret som arbejdsbord eller til opbevaring.
Brug ikke en kogezone, hvis der ikke er nogen kasserolle på komfuret, eller hvis
kasserollen er tom.
Glaskeramik er meget hårdt og modstandsdygtigt overfor temperaturskift, men det kan godt
gå i stykker. Det kan blive beskadiget, hvis en spids eller hård genstand tabes på komfuret.
Brug ikke pander lavet af støbejern, eller som har beskadigede bunde med rå eller skarpe
kanter. Ridser kan opstå, hvis sådanne kasseroller skubbes over overfladen.
Anbring ikke kasseroller på komfurrammen. Ridsning og beskadigelse af finishen kan
forekomme.
Undgå at spilde sure væsker, som f.eks. eddike, citronsaft og kalkfjerner på
komfurrammen, da sådanne væsker kan medføre mørke pletter.
Hvis sukker eller varer, der indeholder sukker, kommer i kontakt med en varm kogezone og
smelter, skal det fjernes med det samme med en køkkenskraber, mens det endnu er varmt.
Hvis det når at køle af, kan det muligvis beskadige overfladen, når det fjernes.
Hold alle emner og materialer, der kan smelte, som f.eks. plast, aluminiumsfolie og
ovnfolie, borte fra den glaskeramiske overflade. Hvis noget af dette smelter på komfuret,
skal det med det samme fjernes med en skraber.
21
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
21
2008-02-22
ソタタ・9:58:32
Garanti og service
DA
Spørgsmål, svar og fejlfinding
Et problem kan skyldes en mindre fejl, som du selv kan rette vha. følgende instruktioner.
Forsøg ikke yderligere reparationer, hvis følgende instruktioner ikke hjælper i de enkelte
tilfælde.
Advarsel: Reparationer på apparatet må kun udføres af en kvalificeret
servicetekniker. Ikke-korrekt udførte reparationer kan udsætte brugeren
for en alvorlig risiko. Hvis dit apparat skal repareres, skal du kontakte dit
kundeservicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis kogezonerne ikke fungerer?
Kontrollér følgende muligheder:
• Sikringen i boligens installation er i orden. Hvis sikringen springer flere gange, skal du
tilkalde en autoriseret elektriker.
• Der er tændt korrekt for apparatet.
• Der er lys i kontrolindikatorerne i kontrolpanelet.
• Der er tændt for kogezonen.
• Kogezonerne er indstillet til den ønskede varmeindstilling.
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke tændes for kogezonerne?
Kontrollér følgende muligheder:
• Der er gået mere end 10 sekunder, siden Tænd/sluk-knappen blev aktiveret, og den
ønskede kogezone blev tændt (se afsnittet “Tænd for apparatet”).
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.
Hvad skal jeg gøre, hvis displayet (med undtagelse af indikatoren for
resterende varme ) pludselig forsvinder?
Dette kan skyldes to ting:
• Tænd/sluk-sensoren blev aktiveret ved en fejl.
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.
Hvad skal jeg gøre, hvis kogezonerne, når der slukkes for dem, ikke viser
resterende varme i displayet?
Kontrollér følgende mulighed:
• Kogezonen var kun kortvarigt i brug, og den blev derfor ikke tilstrækkelig varm. Hvis
kogezonen er varm, skal du kontakte kundeservicecenteret.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan tænde eller slukke for kogezonen?
Dette kan skyldes en af følgende muligheder:
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.
• Børnesikringen er aktiveret.
Hvad skal jeg gøre, hvis der er lys i displayet
?
Kontrollér følgende:
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske. Tryk på sensoren “Tænd/
sluk” for at nulstille.
22
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
22
2008-02-22
ソタタ・9:58:32
Garanti og service (fortsat)
Hvad betyder det, når blusset ikke gløder rødt?
•
Den valgte temperatur for kogezonen styres af en sensor, der tænder og slukker for
zonen, så overfladens kogeområde, vil ikke gløde rødt hele tiden. Hvis du vælger en
lav varmeindstilling, tændes og slukkes for varmen oftere end ved høje indstillinger. Der
tændes og slukkes også for varmen ved den højeste varmeindstilling.
Hvis du beder om et servicebesøg, der skyldes fejlbetjening af apparatet, kan
serviceteknikerens besøg koste et beløb; også i garantiperioden.
DA
Service
Inden du ringer efter hjælp, bedes du kontrollere afsnittet “Fejlfinding”.
Følg instruktionerne herunder, hvis du stadig har brug for hjælp.
Er det en teknisk fejl?
Hvis ja: Kontakt dit kundeservicecenter.
Forbered dig på forhånd til samtalen. Dette letter processen med at diagnosticere problemet,
og det gør det lettere at afgøre, om det er nødvendigt med et servicebesøg.
Noter venligst følgende informationer.
• Hvordan viser problemet sig?
• Under hvilke omstændigheder opstår problemet?
Når du ringer, bedes du oplyse dit apparats model- og serienummer. Disse oplysninger findes
på ydelsesskiltet således:
• Modelbetegnelse
• Serienummer (10 cifre)
Vi anbefaler, at du skriver disse informationer ned, så du har dem ved hånden.
Model :
Serienummer:
Hvornår hæfter du for serviceomkostninger i garantiperioden?
•
•
Hvis du kunne have løst problemet selv ved at følge et af løsningerne, der findes i afsnittet
“Fejlfinding”,
hvis serviceteknikeren er nødt til at køre flere gange, fordi han/hun ikke fik alle nødvendige
oplysninger inden besøget, og det f.eks. derfor er nødvendigt at køre flere gange efter
reservedele. Forbered din telefonsamtale som forklaret herover, så du sparer disse
omkostninger.
23
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
23
2008-02-22
ソタタ・9:58:32
Tekniske data
DA
Apparatets dimensioner
Bredde
575 mm
Dybde
505 mm
Højde
55 mm
Indbygning - udskæringsdimensioner
Bredde
560 mm
Dybde
490 mm
Hjørneradius
3 mm
Kogeringe
Placering
Diameter
Effekt
Forreste venstre
183 mm
1800 W
Bageste venstre
148 mm
1200 W
Bageste højre
183 mm
1800 W
Forreste højre
148 mm
1200 W
Tilslutningsspænding
230 V ~ 50 Hz
Maksimalt strømforbrug
6.0 kW
Vægt:
Netto
Brutto
7.5 kg
10.0 kg
24
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
24
2008-02-22
ソタタ・9:58:32
Bemærk
DA
25
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
25
2008-02-22
ソタタ・9:58:33
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/be
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
www.samsung.com/se
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/at
Switzerland
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ch
Code No.:DG68-00029A-01
MID] C61RAAST_XEE-00029A_DA.indd
26
2008-02-22
ソタタ・9:58:33
Installation and Operating Instructions
Ceramic Glass Hob
C61RAAST / C61RABAL / C61RACN / C61RADST / C61RAEE
C61R1AAMST / C61R1ABMAL / C61R1ACMN / C61R1ADMST
C61R1AEME / C61R2AAST / C61R2ABAL / C61R2ACN
C61R2ADST / C61R2AEE
To avoid the risk of accidents or damage to the hob, read all instructions before installing or
using the appliance. Keep this manual for future reference.
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
1
2008-02-22
ソタタ・9:57:00
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
2
2008-02-22
ソタタ・9:57:00
Contents
EN
Using This Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Electrical safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Child safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Safety during use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Safety when cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Disposal Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Installing the Hob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Regulations and compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Safety instructions for the installer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Connecting to the mains power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Installing into the countertop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Parts and Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cooking zones and control panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
The key features of your appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Safety shutoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Residual heat indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Before You Begin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Initial cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hob Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Using suitable cookware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Using the touch control sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Switching the appliance on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Temperature control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Switching the appliance off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Switching a cooking zone off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Using the child safety lock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Locking and unlocking the control panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Suggested settings for cooking specific foods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cleaning and Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hob Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
To avoid damaging your appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Warranty and Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FAQs and troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
1
2008-02-22
ソタタ・9:57:00
Using This Manual
EN
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular attention to the safety
information contained in the following section, before using your appliance. Keep this manual
for future reference. If transferring ownership of the appliance, please remember to pass the
manual on to the new owner.
The following symbols are used in the text
This is the safety alert symbol.
Warning indicates information concerning your personal safety.
Important indicates information on avoiding damage to the appliance.
This symbol indicates useful information and practical tips.
This symbol refers to measures that can be taken to help protect the environment.
1. Numbers like these indicate step - by - step instructions for using the appliance.
2. ...
3. ...
This manual contains information on steps you can take yourself to diagnose and resolve
problems that may arise. Refer to the section “Troubleshooting.”
2
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
2
2008-02-22
ソタタ・9:57:00
Safety
The safety aspects of this appliance comply with accepted technical standards and
the German Appliance Safety Law. However, as manufacturers we also believe it is
our responsibility to familiarise you with the following safety instructions.
EN
Electrical safety
• Be sure the appliance is properly installed and grounded by a qualified technician.
• The appliance should be serviced only by qualified service personnel. Repairs carried out
by unqualified individuals may cause injury or serious malfunction. If your appliance is in
need of repair, contact your local service centre. Failure to follow these instructions may
result in damage and void the warranty.
• Flush - mounted appliances may be operated only after they have been installed in
cabinets and workplaces that conform to the relevant standards. This ensures sufficient
protection against contact for electrical units as required by the VDE [Association of German Electrical Engineers].
• If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or splits appear:
- switch off all cooking zones;
- disconnect the hob from the mains supply; and
- contact your local service centre.
• If the cooktop cracks, turn the appliance off to avoid the possibility of electric shock. Do not
use your hob until the glass surface has been replaced.
• Do not use the hob to heat aluminium foil, products wrapped in aluminium foil or frozen
foods packaged in aluminium cookware.
Child safety
This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without
the adequate supervision of a responsible adult.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The cooking zones will become hot when you cook. Always keep small children
away from the appliance.
3
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
3
2008-02-22
ソタタ・9:57:00
Safety (continued)
EN
Safety during use
• This appliance is to be used only for normal cooking and frying in the home. It is not designed for commercial or industrial use.
• Never use the hob for heating the room.
• Take care when plugging electrical appliances into mains sockets near the hob. Mains
leads must not come into contact with the cooktop.
• Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never leave surface units unattended when
preparing foods in fat or oil, for example, when cooking chips.
• Turn the cooking zones off after use.
• Always keep the control panels clean and dry.
• Never place combustible items on the hob, it may cause fire.
Safety when cleaning
• Always turn the appliance off before cleaning.
• For safety reasons do not clean the appliance with a steam jet or high - pressure cleaner.
• Clean the hob in accordance with the cleaning and care instructions contained in this
manual.
Disposal Instructions
Disposing of the packaging material
• All materials used to package the appliance are fully recyclable. Sheet and hard foam
parts are appropriately marked. Please dispose of packaging materials and old appliances
with due regard to safety and the environment.
Proper disposal of your old appliance
Warning: Before disposing of your old appliance, make it inoperable so that it cannot be a source of danger.
To do this, have a qualified technician disconnect the appliance from the mains supply and remove the mains lead.
• The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
• Information about collection dates and public refuse disposal sites is available from your
local refuse department or council.
4
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
4
2008-02-22
ソタタ・9:57:00
Installing the Hob
Important: Be sure the new appliance is installed and grounded only by qualified
personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not cover any damage that may
occur as a result of improper installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
EN
Regulations and compliance
This appliance meets the following standards:
• EN 60 335 - 1 and EN 60 335 - 2 - 6, relating to the safety of electrical appliances for household use and similar purposes;
• EN 60350, or DIN 44546 / 44547 / 44548, relating to the operating features of electric cookers, hobs, ovens, and grills for household use;
• EN 55014 - 2;
• EN 55014;
• EN 61000 - 3 - 2; and
• EN 61000 - 3 - 3, relating to basic requirements for electromagnetic compatibility (EMC).
This appliance complies with the following EU Directives:
• 73 / 23 / EWG dated 19.02.1973 (Low Voltage Directive);
• 89 / 336 / EWG dated 03.05.1989 (EMC Directive including Amending Directive 92
/ 31 / EWG); and
• 93 / 68 / EWG CE Labeling Directive.
Safety instructions for the installer
• A device must be provided in the electrical installation that allows the appliance to be disconnected from the mains at all poles with a contact opening width of at least 3 mm. Suitable
isolation devices include line protecting cut - outs, fuses (screw type fuses are to be removed
from the holder), earth leakage trips and contactors.
• With respect to fire protection, this appliance corresponds to EN 60 335 - 2 - 6. This type of
appliance may be installed with a high cupboard or wall on one side.
• Drawers may not be fitted underneath the hob.
• The installation must guarantee shock protection.
• The kitchen unit in which the appliance is fitted must satisfy the stability requirements of DIN
68930.
• For protection against moisture, all cut surfaces are to be sealed with a suitable sealant.
• On tiled work surfaces, the joints in the area where the hob sits must be completely filled with
grout.
• On natural, artificial stone, or ceramic tops, the snap action springs must be bonded in place
with a suitable artificial resin or mixed adhesive.
• Ensure that the seal is correctly seated against the work surface without any gaps. Additional
silicon sealant must not be applied; this would make removal more difficult when servicing.
• The hob must be pressed out from below when removed.
5
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
5
2008-02-22
ソタタ・9:57:01
Installing the Hob (Continued)
EN
Connecting to the mains power supply
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance, that is, the voltage stated on the rating
plate, corresponds to the available supply voltage. The rating plate is located on the lower casing of the
hob.
Shut off power to circuit before connecting wires to circuit.
The heating element voltage is AC230 V~. The appliance also works perfectly on older networks with
AC220 V~.
The hob is to be connected to the mains using a device that allows the appliance to be disconnected from
the mains at all poles with a contact opening width of at least 3 mm, eg. automatic line protecting cut - out,
earth leakage trips or fuse.
A type H05SS - F (180°C) cable or one of a higher grade must be used as the mains connecting cable.
2
Rated current of appliance (A)
Nominal cross-sectional area (mm )
1N~
> 25 and ≤ 32
> 4 and < 6
2N~
> 10 and ≤ 16
> 1.5 and < 2.5
The connection must be carried out as shown in the diagram. The connecting links should be fitted according to the appropriate connection diagram.
The earth lead is connected to terminal. The earth lead must be longer than leads carrying electric current.
The cable connections must be made in accordance with regulations and the terminal screws tightened
securely.
The connecting cable is to be secured with the mains cable cleat and the covering closed by pressing firmly
(locking into place). Before switching on for the first time, any protective foil or stickers must be removed
from the ceramic glass surface.
Once the hob is connected to the mains supply, check that all cooking zones are
ready for use by briefly switching each on in turn at the maximum setting.
When the hob is powered on for the first time, all displays light and the child safety
lock is activated.
230 V ~
< IN ~ >
L: Brown
N: Blue
PE: Green
230 V ~
Warning: Pay attention (conformity) to phase and neutral allocation of house
connection and appliance (connection schemes); otherwise, components can be
damaged.
Warranty does not cover damage resulting from improper installation.
6
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
6
2008-02-22
ソタタ・9:57:01
Installing the Hob (Continued)
Installing into the countertop
EN
Make a note of the serial number on the appliance rating plate prior to installation.
This number will be required in the case of requests for service and is no longer accessible after installation, as it is on the original rating plate on the underside of the
appliance.
Pay special attention to the minimum space and clearance requirements.
Secure the brackets at both sides with the provided screws before mounting the hob
onto the brackets.
Min. 50mm
x4
R3
560
min. 20
+1
490+1
600
50
7
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
7
2008-02-22
ソタタ・9:57:01
Installing the Hob (Continued)
EN
90 x4
2
=
490+1
100
100
=
8
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
8
2008-02-22
ソタタ・9:57:18
Parts and Features
Cooking zones and control panel
EN
Single cooking zone 1200 W
14
8
3
18
m
m
3
18
m
Casserole cooking zone 1800 W
m
m
14
8
m
Control panel
Double cooking zone 1800 W
Indicators for heat settings and residual heat
Heat setting
selectors
m
m
Single cooking zone
1200 W
“Lock” control
sensor
“On/Off” control
sensor
9
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
9
2008-02-22
ソタタ・9:57:34
Parts and Features (Continued)
EN
Components
1 Ceramic Glass Hob
2 Installation Brackets
3 Screws
10
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
10
2008-02-22
ソタタ・9:57:35
Parts and Features (Continued)
The key features of your appliance
EN
• Ceramic glass cooking surface: The appliance has a ceramic glass cooking surface and
four rapid - response cooking zones. The hob’s powerful radiant heater elements significantly
shorten the amount of time required for the zones to heat up.
• Touch control sensors: Your appliance is operated using touch control sensors.
• Easy cleaning: The advantage of the ceramic glass cooking surface and the control sensors
is their accessibility for cleaning. The smooth, flat surface is easy to clean.
• On / Off sensor: The “On / Off” control sensor provides the appliance with a separate mains
switch. Touching this sensor switches the power supply on or off completely.
• Control and function indicators: Digital displays and indicator lights provide information
about settings and activated functions, as well as the presence of residual heat in the various
cooking zones.
• Safety shutoff: A safety shutoff ensures that all cooking zones switch off automatically after
a period of time if the setting has not been changed.
• Residual heat indicator: An icon for residual heat appears in the display if the cooking zone
is so hot that there is a risk of burning.
Digital displays: The four display fields are assigned to the four cooking zones.
They show the following information:
-
the appliance has been switched on,
to selected heat settings,
residual heat,
the child lock is activated; and
error message, the sensor has been touched for longer than 10 seconds.
error message, when the Hob is overheated because of abnormal operation.
11
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
11
2008-02-22
ソタタ・9:57:36
Parts and Features (Continued)
EN
Safety shutoff
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting is not adjusted after an extended period of time, that particular cooking zone will automatically switch itself off.
Any residual warmth will be indicated with (for “hot”) in the digital displays corresponding to
the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
Cooking setting
1-2
After 6 hours
Cooking setting
3-4
After 5 hours
Cooking setting
5-6
After 3 hours
Cooking setting
7-9
After 1 hour
If the Hob is overheated because of abnormal operation,
And the Hob will be switched off.
will be displayed.
Should one or more of the cooking zones switch off before the indicated time has
elapsed, see the section “Troubleshooting.”
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will immediately switch themselves off if liquid boils over and lands on the
control panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a damp cloth on the control panel. In
both of these instances, the appliance will need to be switched on again using the main power
sensor after the liquid or the cloth has been removed .
Residual heat indicator
When an individual cooking zone or the hob is turned off, the presence of residual heat is
shown with an (for “hot”) in the digital display of the appropriate cooking zones. Even after
the cooking zone has been switched off, the residual heat indicator goes out only after the
cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
Important: As long as the residual heat indicator is illuminated, there is a risk of
burns.
Important: If the power supply is interrupted, the symbol will go out and information about residual heat will no longer be available. However, it may still be possible
to burn yourself. This can be avoided by always taking care when near the hob.
12
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
12
2008-02-22
ソタタ・9:57:36
Before You Begin
Initial cleaning
EN
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic cooktop glass cleaner.
Important: Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be damaged.
Hob Use
Using suitable cookware
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their bases. The base should be as thick and flat as possible.
• When buying new pans, pay particular attention to the diameter of the base. Manufacturers often give only the diameter of the upper rim.
• Pots with aluminium or copper bases can cause metallic discolouration on the ceramic
glass surface. The discolouration is very difficult or impossible to remove.
• Do not use pans made of cast iron or which have damaged bases with rough edges or
burrs. Permanent scratching can occur if these pan are slid across the surface.
• When cold, pan bases are normally bowed slightly inwards (concave). They should never
be bowed outwards (convex).
• If you wish to use a special type of pan, for example, a pressure cooker, a simmering pan,
or a wok, please observe the manufacturer’s instructions.
Energy saving tips
You can save valuable energy by observing the following points.
Right!
Wrong!
13
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
13
2008-02-22
ソタタ・9:57:36
Hob Use (Continued)
EN
• Always position pots and pans before switching on the cooking zone.
• Dirty cooking zones and pan bases increase power consumption.
• When possible, position the lids firmly on the pots and pans to cover completely.
• Switch the cooking zones off before the end of the cooking time to use the residual heat
for keeping foods warm or for thawing.
• The base of the pan should be the same size as the cooking zone.
• Using a pressure cooker reduces cooking times by up to 50 %
Using the touch control sensors
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with the tip of your pointed finger until the relevant displays illuminate or go out, or until the desired function is activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when operating the appliance. If your
finger is too flat on the panel, an adjacent sensor may be actuated as well.
14
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
14
2008-02-22
ソタタ・9:57:36
Hob Use (Continued)
Switching the appliance on
EN
Touch the “Lock ” sensor for approximately 3 seconds.
The appliance is switched on using the “On / Off ” control sensor.
Touch the “On / Off ” sensor.
The digital displays will show .
After the “On / Off ” sensor has been actuated to switch on your appliance, a heat
setting must be selected within approximately 10 seconds. Otherwise, the appliance
will switch itself off for safety reasons.
Temperature control
For setting and adjusting the power level ( to ) for cooking, touch the corresponding cooking zone’s
,
keys.
The first time
is pressed, the heat level is set to .
The first time
is pressed, the heat level is set to .
Use the
key to increase the heat setting and the
key to decrease.
15
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
15
2008-02-22
ソタタ・9:57:37
Hob Use (Continued)
EN
Switching the appliance off
To completely switch off the appliance, use the “On / Off
Touch the “On / Off ” sensor.
” control sensor.
After switching off a single cooking zone or the entire cooking surface, the presence of
residual heat will be indicated in the digital displays of the corresponding cooking zones
in the form of an (for “hot”).
If the heat setting is at and you want to turn the
burner off, the sensor can be
touched one additional time, and the heat setting will go to zero.
For faster adjustment, keep your finger on the
or
sensor until the required
value is obtained.
If more than one sensor is pressed for longer than 10 seconds,
will show in the
heat setting display. To reset, touch the “On / Off ” sensor.
Switching a cooking zone off
To switch off a cooking zone, return the setting to
and touch sensors
or
.
by using the control panel’s heat setting
16
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
16
2008-02-22
ソタタ・9:57:38
Hob Use (Continued)
Using the child safety lock
EN
You can use the child safety lock to safeguard against unintentionally turning on a cooking
zone and activating the cooking surface. The lock control sensor can be used only when the
power is on.
Switching the child safety lock on
1. Touch the
control sensor for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx. 3 sec.
2. Touch any heat setting control sensor .
will appear in the displays, indicating the child safety lock has been activated.
17
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
17
2008-02-22
ソタタ・9:57:38
Hob Use (Continued)
EN
Switching the child safety lock off
1. Touch the control sensor for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx. 3 sec.
18
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
18
2008-02-22
ソタタ・9:57:38
Hob Use (Continued)
Locking and unlocking the control panel
EN
At any stage during the cooking process, the control panel, with the exception of the “On / Off
” control sensor, can be locked in order to prevent the settings from being changed unintentionally, for example, by wiping over the panel with a cloth.
1. Touch the lock control sensor for approximately 3 seconds.
The indicator light in the lock control sensor will illuminate. The control sensors are now
locked.
2. To unlock the control sensor, touch the lock control sensor again for approximately 3 seconds. The indicator light in the lock control sensor will extinguish.
approx. 3 sec.
Suggested settings for cooking specific foods
The figures in the table below are guidelines. The heat settings required for various cooking
methods depend on a number of variables, including the quality of the cookware being used
and the type and amount of food being cooked.
Switch Setting
Cookingmethod
9
Warming
Sautéing
Frying
Warming large amounts of liquid, boiling noodles,
searing meat, (browning goulash,braising meat)
7
Intensive
Frying
Steak, sirloin, hash browns, sausages, pancakes /
griddle cakes
6
Frying
8
5
Boiling
4
3
2
Steaming
Stewing
Boiling
1
Melting
Examples for Use
Schnitzel / chops, liver, fish, rissoles, fried eggs
Cooking up to 1.5 l liquid, potatoes, vegetables
Steaming and stewing of small amounts of vegetables, boiling rice and milk dishes
Melting butter, dissolving gelatine, melting chocolate
Note
• The heat settings indicated in the table above are provided only as guidelines for your reference.
• You will need to adjust the heat settings according to specific cookware and foods.
19
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
19
2008-02-22
ソタタ・9:57:39
Cleaning and Care
EN
Hob
Important: Cleaning agents must not come into contact with a heated ceramic glass
surface: All cleaning agents must be removed with adequate amounts of clean water
after cleaning because they can have a caustic effect when the surface becomes
hot. Do not use any aggressive cleaners such as grill or oven sprays, scouring pads
or abrasive pan cleaners.
Clean the ceramic glass surface after each use when it is still warm to the touch.
This will prevent spillage from becoming burnt onto the surface. Remove scales,
watermarks, fat drippings and metallic discolouration with the use of a commercially
available ceramic glass or stainless steel cleaner.
Light Soiling
1. Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth.
2. Rub dry with a clean cloth. Remnants of cleaning agent must not be left on the surface.
3. Thoroughly clean the entire ceramic glass cooking surface once a week with a commercially available ceramic glass or stainless steel cleaner.
4. Wipe the ceramic glass surface using adequate amounts of clean water and rub dry with a
clean lint - free cloth.
Stubborn Soiling
1. To remove food that has boiled over and stubborn splashes, use a glass scraper.
2. Place the glass scraper at an angle to the ceramic glass surface.
3. Remove soiling by scraping with the blade.
Glass scrapers and ceramic glass cleaners are available from specialty retailers.
20
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
20
2008-02-22
ソタタ・9:57:39
Cleaning and Care (Continued)
Problem Dirt
EN
1. Remove burnt-on sugar, melted plastic, aluminium foil or other materials with a glass
scraper immediately and while still hot.
Important: There is a risk of burning yourself when the glass scraper is used on a
hot cooking zone:
2. Clean the hob as normal when it has cooled down.
If the cooking zone on which something has
melted has been allowed to cool, warm it up
again for cleaning.
Scratches or dark blemishes on the ceramic glass
surface, caused, for example, by a pan with sharp
edges, cannot be removed. However, they do
not impair the function of the hob.
Hob Frame
Important: Do not use vinegar, lemon juice or scale remover on the hob frame;
otherwise dull blemishes will appear.
1. Wipe the frame with a damp cloth.
2. Moisten dried debris with a wet cloth. Wipe and rub dry.
To avoid damaging your appliance
• Do not use the cooktop as a work surface or for storage.
• Do not operate a cooking zone if there is no pan on the cooktop or if the pan is empty.
• Ceramic glass is very tough and resistant to temperature shock, but it is not unbreakable.
It can be damaged by a particularly sharp or hard object dropping onto the cooktop.
• Do not use pans made of cast iron or which have damaged bases with rough edges or
burrs. Scratching may occur if these pans are slid across the surface.
• Do not place pans on the hob frame. Scratching and damage to the finish may occur.
• Avoid spilling acidic liquids, for example, vinegar, lemon juice and descaling agents, onto
the hob frame, since such liquids can cause dull spots.
• If sugar or a preparation containing sugar comes into contact with a hot cooking zone and
melts, it should be cleaned off immediately with a kitchen scraper while it is still hot. If allowed to cool, it may damage the surface when removed.
• Keep all items and materials that could melt, for example, plastics, aluminium foil and
oven foils, away from the ceramic glass surface. If something of this nature melts onto the
cooktop, it must be removed immediately with a scraper.
21
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
21
2008-02-22
ソタタ・9:57:39
Warranty and Service
EN
FAQs and troubleshooting
A fault may result from a minor error that you can correct yourself with the help of the following
instructions. Do not attempt any further repairs if the following instructions do not help in each
specific case.
Warning: Repairs to the appliance are to be performed only by a qualified service
technician. Improperly effected repairs may result in considerable risk to the user. If
your appliance needs repair, please contact your customer service centre.
What should I do if the cooking zones are not functioning?
Check for the following possibilities:
• The fuse in the house wiring (fuse box) is intact. If the fuses trip a number of times, call an
authorised electrician.
• The appliance is properly switched on.
• The control indicators in the control panel are illuminated.
• The cooking zone is switched on.
• The cooking zones are set at the desired heat settings.
What should I do if the cooking zones will not switch on?
Check for the following possibilities:
• A period of more than 10 seconds has elapsed between when the On / Off button was actuated and the desired cooking zone switches on (see the section “Switching the appliance
on”).
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if the display except for
denly disappears?
the residual warmth indicator sud-
This could be a result of one of two possibilities:
• The On / Off sensor was accidentally actuated.
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if, after the cooking zones have been switched off, residual
warmth is not indicated in the display?
Check for the following possibility:
• The cooking zone was only briefly used and therefore did not become hot enough. If the
cooking zone is hot, please call the customer service centre.
What should I do if the cooking zone will not switch on or off?
This could be due to one of the following possibilities:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid. To reset, press the “On / Off”
control sensor.
22
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
22
2008-02-22
ソタタ・9:57:39
Warranty and Service (Continued)
What does it mean when the burner does not glow red?
EN
• The selected temperature of the cooking zone is maintained by a sensor that cycles the zone
on and off, so the surface cooking area will not always glow red. If you select a low heat
setting, the heat will cycle on and off more frequently than at higher settings. The heat also
cycles on and off at the highest setting.
If you request a service call because of an error made in operating the appliance, the visit from
the customer service technician may incur a charge even during the warranty period.
Service
Before calling for assistance or service, please check the section “Troubleshooting.”
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service centre.
Always prepare in advance for the discussion. This will ease the process of diagnosing the
problem and also make it easier to decide if a customer service visit is necessary.
Please take note of the following information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the problem occur?
When calling, please know the model and serial number of your appliance. This information is
provided on the rating plate as follows:
• Model description
• S / N code (10 digits)
We recommend that you record the information here for easy reference.
Model:
Serial number:
When do you incur costs even during the warranty period?
• if you could have remedied the problem yourself by applying one of the solutions provided in
the section “Troubleshooting,”
• if the customer service technician has to make several service calls because he was not
provided with all of the relevant information before his visit and as a result, for example, has
to make additional trips for parts. Preparing for your phone call as described above will save
you the cost of these trips.
23
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
23
2008-02-22
ソタタ・9:57:39
Technical Data
EN
Appliance dimensions
Width
Depth
Height
575 mm
505 mm
55 mm
Worktop cut - out dimensions
Width
Depth
Corner radius
560 mm
490 mm
3 mm
Cooking rings
Position
Diameter
Power
Front left
183 mm
1800 W
Rear left
148 mm
1200 W
Rear right
183 mm
1800 W
Front right
148 mm
1200 W
Connection voltage
230 V ~ 50 Hz
Maximum connected load power
6.0 kW
Weight:
Net
Gross
7.5 kg
10.0 kg
24
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
24
2008-02-22
ソタタ・9:57:39
Note
EN
25
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
25
2008-02-22
ソタタ・9:57:40
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/be
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
www.samsung.com/se
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/at
Switzerland
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ch
Code No.:DG68-00029A-01
MID] C61RAAST_XEE-00029A_EN.indd
26
2008-02-22
ソタタ・9:57:40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement