Samsung Chef Collection NZ9900 Induktionskomfur Brugervejledning

Samsung Chef Collection NZ9900   Induktionskomfur Brugervejledning
Induktionshäll
Användar- och installationsmanual
NZ84J9770EK
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 1
2/25/2015 3:49:29 PM
Innehåll
Innehåll
Använda denna manual
4
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
4
Säkerhetsinstruktioner
5
Kassera förpackningsmaterialet
Kassera gamla hällar
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
9
9
10
Montera hällen
11
Säkerhetsanvisningar för montören
Ansluta till strömkälla
Installera på arbetsbänk
11
12
14
Delar och funktioner
19
Värmezoner19
Manöverpanel20
Spelarens delar
21
Induktionsuppvärmning21
Hällens huvudfunktioner
22
Säkerhetsbrytare23
Tekniken Virtual Flame
24
Indikator för kvarvarande värme
25
Temperaturavkänning25
Använda hällen
26
Inledande rengöring
26
Matkärl lämpliga för inducerade värmezoner
26
Lämplig test
27
Kärlens storlek
27
Driftsljud28
Använda lämpliga matlagningskärl
28
Använda pekkontrollerna
29
Slå på hällen
30
Välja värmezon och värmeinställning
31
Stänga av hällen
32
Quick stop
32
Använda barnspärren
33
Timer34
Använda varmhållning
36
Extra energi-kontroll
37
Energihantering37
Paus38
2 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 2
2/25/2015 3:49:29 PM
38
39
40
Rengöring och skötsel
41
Häll41
Lätt smuts
41
Ihärdiga fläckar
41
Kraftig smuts
42
Hällram (tillval)
43
Undvika skador på hällen
43
Garanti och service
44
Vanliga frågor och felsökning
44
Service47
Tekniska data
48
Tekniska data
48
Värmezoner48
Produktinformation49
Svenska 3
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 3
2/25/2015 3:49:29 PM
Innehåll
Styra de anpassningsbara värmezonerna
Ljud på/av
Rekommenderade inställningar för olika livsmedel
Använda denna manual
Använda denna manual
Ta dig tid att läsa den här bruksanvisningen innan du börjar använda hällen och var speciellt uppmärksam
på säkerhetsinformationen i det följande avsnittet. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Kom ihåg att ge bruksanvisningen till den nya ägaren vid eventuellt ägarbyte.
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
VARNING!
Faror eller osäkra åtgärder som kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.
VAR FÖRSIKTIG!
Faror eller osäkra åtgärder som kan resultera i mindre personskada eller dödsfall.
VAR FÖRSIKTIG!
För att minska risken för brand, explosion, elektrisk kortslutning och personskada vid användning av
mikrovågsugnen ska du följa de grundläggande säkerhetsanvisningarna.
OBS!
Användbara tips, rekommendationer eller information som hjälper användare att hantera produkten.
4 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 4
2/25/2015 3:49:29 PM
Säkerhetsinstruktioner
De säkerhetsfunktioner som gäller för den här hällen uppfyller alla vedertagna tekniska standarder
och säkerhetsstandarder. Som tillverkare anser vi dock att det är vårt ansvar att göra dig medveten om
följande säkerhetsanvisningar.
VARNING!
Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker
eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
Enheten måste kunna kopplas ifrån strömförsörjningen efter installationen.
Urkoppling blir enkel genom att ha kontakten åtkomlig eller genom att integrera
en strömbrytare i det fasta kablaget i enlighet med kablagereglerna.
Om det finns sprickor i ytan ska du stänga av hällen för att undvika elstötar.
Apparaten blir varm under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att
röra värmeelementen inne i hällen.
Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning.
Små barn ska hållas på avstånd.
Ångrengörare får inte användas på produkten.
Metallobjekt såsom knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällen
eftersom de kan bli mycket heta.
Efter användning stänger du av hällelementen med kontrollen och förlitar dig inte
på avkänningsfunktionen.
Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra hällens glas,
eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.
Svenska 5
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 5
2/25/2015 3:49:29 PM
Säkerhetsinstruktioner
Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet
och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar och
instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
Säkerhetsinstruktioner
Enheten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat
fjärrstyrning.
Säkerhetsinstruktioner
Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning. Omsorg bör
vidtas för att undvika att röra värmeelementen inne i hällen. Barn under 8 år ska
inte använda apparaten utan ständig övervakning.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap
om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt
och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka
med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan
övervakning.
Oövervakad tillagning på en häll med fett eller olja kan vara farlig och resultera i
brand.
Försök ALDRIG släcka en eld med vatten, utan stäng av enheten och täck över
lågan, med exempelvis ett lock eller en eldfilt.
Brandfara: förvara inga föremål på plattorna.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när enheten används.
Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
6 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 6
2/25/2015 3:49:29 PM
VAR FÖRSIKTIG!
Se till att hällen installeras och jordas på rätt sätt av en kvalificerad tekniker.
Infällda enheter får bara användas efter det att de har monterats i skåp eller
arbetsbänkar som uppfyller gällande standarder. Detta tillgodoser tillräckligt
skydd för kontakt mot annan elektrisk utrustning enligt gällande säkerhetsnormer.
Om det blir fel på hällen eller om brott, sprickor eller bristningar uppstår:
•stäng av alla värmezoner;
•koppla bort hällen från strömtillförseln och
•kontakta ett lokalt servicecenter.
Om det blir sprickor på hällens ovansida ska apparaten stängas av för att undvika
elektriska stötar. Använd inte hällen förrän glasytan har bytts ut.
Värm inte upp aluminiumfolie, produkter inlindade i aluminiumfolie eller frysta
matvaror i aluminiumförpackningar på hällen.
Vätska mellan grytans underrede och hällen kan orsaka ångtryck.
Det kan göra att grytan hoppar.
Kontrollera alltid att det heta området och grytans underreda är torra.
Svenska 7
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 7
2/25/2015 3:49:30 PM
Säkerhetsinstruktioner
Hällen ska enbart underhållas av kvalificerad servicepersonal. Reparationer som
utförs av okvalificerade personer kan leda till skador eller allvarliga fel. Kontakta
ett lokalt servicecenter om hällen behöver repareras. Om instruktionerna inte följs
kan det leda till skador och garantin kan ogiltigförklaras.
Säkerhetsinstruktioner
Värmezonerna blir heta när du lagar mat.
Håll alltid små barn borta från apparaten.
Säkerhetsinstruktioner
Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn, eftersom
förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.
Hällen ska enbart användas i hemmet för vanlig matlagning och stekning. Den är
inte utformad för kommersiell eller industriell användning.
Använd aldrig hällen för att värma upp ett rum.
Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till eluttag i närheten av hällen.
Nätsladdar får inte komma i kontakt med hällytan.
Fett och oljor som hettas upp för mycket kan snabbt antändas. Lämna aldrig
hällen obevakad när du lagar mat med fett och oljor, t.ex. vid fritering.
Stäng av värmezonerna efter användning.
Håll alltid kontrollpanelen ren och torr.
Placera aldrig antändbara föremål på hällen, de kan börja brinna.
Det finns risk för brännskador om hällen används ovarsamt.
Sladdar från elprodukter får inte komma i kontakt med ytan på hällen eller heta
kokkärl.
Använd inte hällen för att torka kläder.
Användare med pacemaker eller aktivt hjärtimplantat måste hålla överkroppen
minst 30 cm från värmezonerna när de är påslagna. Kontakta tillverkaren eller en
läkare om du har några frågor.
(Endast induktionshäll)
8 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 8
2/25/2015 3:49:30 PM
Försök inte att reparera, demontera eller modifiera enheten själv.
Stäng alltid av hällen före rengöring.
Kassera förpackningsmaterialet
VARNING!
Allt material som används för att förpacka hällen kan återvinnas. Kartong och hårda skumdelar är märkta.
Kasta förpackningsmaterialet och gamla hällar på ett säkert och miljövänligt sätt.
Kassera gamla hällar
VARNING!
Innan din gamla apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan utgöra en fara. Låt en
kvalificerad tekniker göra det genom att koppla bort apparaten från strömtillförseln och avlägsna
nätsladden.
Hällen får inte kastas som hushållsavfall.
Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen eller det
lokala sophanteringsföretaget.
Svenska 9
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 9
2/25/2015 3:49:30 PM
Säkerhetsinstruktioner
Rengör hällen i enlighet med rengörings- och skötselanvisningarna i den här
bruksanvisningen.
Säkerhetsinstruktioner
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Säkerhetsinstruktioner
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten
och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör
sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål
bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att
förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller
kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören
kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor
i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras
tillsammans med annat kommersiellt avfall.
10 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 10
2/25/2015 3:49:30 PM
Montera hällen
VARNING!
Se till att den nya apparaten enbart monteras och jordas av kvalificerad personal.
Följ denna anvisning. Garantin täcker inte skador som kan uppstå på grund av felaktig installation.
Tekniska data finns i slutet av bruksanvisningen.
Säkerhetsanvisningar för montören
• På kakelförsedda arbetsytor måste fogarna i
närheten av hällen fyllas med fogmassa.
• På arbetsytor av naturlig eller artificiell sten
eller keramik måste alla fastsnäppbara fjädrar
fästas med lämpligt konstharts eller blandat
vidhäftningsmedel.
• Kontrollera att tätningen har rätt säte mot
arbetsytan och att det inte finns några gap.
Silikontätningsmedel bör inte användas, det gör
borttagning vid service svårare.
• Hällen måste tryckas ut underifrån när den tas
bort.
• Ett mothåll kan installeras under hällen.
• Ventilationsöppningen mellan arbetsytan och
fronten under den får inte täckas igen.
Svenska 11
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 11
2/25/2015 3:49:30 PM
Montera hällen
• En anordning som gör att apparaten kan kopplas
bort från nätströmmen vid alla poler med en
kontaktöppningsbredd på minst 3 mm måste
tillhandahållas. Lämpliga isoleringsanordningar
inkluderar linjeskyddande frånslagningsdon,
säkringar (skruvsäkringar ska tas bort från
hållaren), jordslutningsbrytare och kontaktorer.
• Den här apparaten uppfyller
brandsäkerhetskraven enligt EN 60335 - 2 - 6.
Enheten kan installeras med ett högt köksskåp
eller vägg på enda sidan.
• Installationen måste skyddas mot stötar.
• Köksenheten som apparaten ska monteras i
måste uppfylla stabilitetskraven i DIN 68930.
• Alla skurna ytor ska tätas med lämpligt
tätningsmedel som skydd mot fukt.
Montera hällen
Ansluta till strömkälla
Kontrollera före montering att hällens nominella spänning, dvs. spänningen som anges på märkplåten,
motsvarar den aktuella strömkällans. Märkplåten är placerad på hällens undre hölje.
VARNING!
Stäng av strömkretsen innan ledningar ansluts till
kretsen.
Montera hällen
Värmeelementets spänning är AC 230 V ~.
Enheten fungerar även i äldre nät med
AC 220 V ~ eller AC 240 V ~.
Hällen ska anslutas till strömkällan med
en anordning som gör att den kan kopplas
bort från strömkällan vid alla poler med en
kontaktöppningsbredd på minst 3 mm, t.ex.
ett linjeskyddande frånslagningsdon, en
jordfelsbrytare eller säkring.
VARNING!
Var speciellt uppmärksam på fas och
neutral tilldelning i huset och apparaten
(kopplingsscheman) annars kan komponenterna
skadas.
Garantin täcker inte skador som uppstår på grund
av felaktig installation.
VARNING!
Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av
tillverkaren, en servicetekniker eller liknande
kvalificerad person för att undvika fara.
VARNING!
Kablarna måste anslutas i enlighet med tillämpliga
föreskrifter och uttagens skruvar ska dras åt
ordentligt.
VARNING!
Använd lämpligt kokkärl och kontrollera att alla
värmezoner är klara att användas genom att i
turordning slå på dem på den högsta inställningen
sedan hällen anslutits till strömkällan.
12 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 12
2/25/2015 3:49:30 PM
1 N ~ (32 A)
01
02
04
03
05
L
06
04
Blå
02
Brun
05
Grå
03
Svart
06
Grön/Gul
2 N ~ (16 A): S eparera de 2-fasiga kablarna (L1
och L2) före anslutning.
01
05
04
06
L2
01
N
05
03
06
07
L2
N2
01
220 - 240 V ~
05
Blå
02
380 - 415 V ~
06
Grå
03
Brun
07
Grön/Gul
04
Svart
2 x 1 N ~ (16 A): S eparera kablarna före
anslutning.
04
02
N1
07
01
220 - 240 V ~
05
Svart
02
Brun
06
Grå
03
Blå
07
Grön/Gul
04
220 - 240 V ~
VARNING!
För korrekt strömanslutning, följ kabeldiagrammet
som sitter nära terminalerna.
Svenska 13
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 13
2/25/2015 3:49:30 PM
Montera hällen
03
L1
220 - 240 V ~
N
02
L1
01
Montera hällen
Installera på arbetsbänk
OBS!
A
Anteckna serienumret på apparatens märkplåt
före installationen. Numret krävs i händelse av
servicefrågor och syns inte efter installationen
eftersom märkplåten sitter på undersidan av
apparaten.
Montera hällen
A. Serienummer
OBS!
OBS!
Var speciellt uppmärksam på de minimiavstånd
och fria utrymmen som krävs.
Hällens underdel är utrustad med två fläktar.
Om det finns ett skåp under hällen ska det
inte användas till att förvara små föremål eller
papper, eftersom de kan skada fläkten eller störa
kylningen om de sugs fast på den.
01
Min. 2 mm
02
750 mm
01
02
14 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 14
2/25/2015 3:49:31 PM
01
02
03
06
04
08
07
11
09
12
10
01
x4
07
Max. 50 mm, Min. 20 mm
02
ø6
08
Min. 60 mm
03
90°
09
Min. 600 mm
04
750±1 mm
10
Min. 60 mm
05
490±1 mm
11
Min. 60 mm
06
R3
12
Min. 50 mm
Montera hällen
05
Svenska 15
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 15
2/25/2015 3:49:31 PM
Montera hällen
01
03
02
Montera hällen
04
05
06
08
07
01
Min. 40 mm
05
15 mm
02
520 mm
06
Min. 60 mm
03
Min. 40 mm
07
480 mm
04
25 mm
08
Min. 50 mm
16 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 16
2/25/2015 3:49:31 PM
01
02
03
01
Min. 550 mm
02
Min. 35 mm
03
Min. 65 mm
04
Min. 100 mm
05
Min. 5 mm
04
05
Montera hällen
02
03
01
01
Min. 20 mm
02
Min. 2 mm
03
Min. 20 mm
Svenska 17
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 17
2/25/2015 3:49:31 PM
Montera hällen
Montera hällen
18 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 18
2/25/2015 3:49:31 PM
Delar och funktioner
Värmezoner
01
04
03
Delar och funktioner
08
05
02
06
08
07
01
Bred anpassningsbar värmezon bak på 1800 W med Extra energi 2600 W
02
Bred anpassningsbar värmezon fram på 1800 W med Extra energi 2600 W
03
Heltäckande bred anpassningsbar värmezon på 3300 W med Extra energi 3600 W
04
Värmezon på 2200 W med Extra energi 3200 W
05
Värmezon på 1200 W med Extra energi 2000 W
06
Manöverpanel
07
Reglage för lyse
08
Virtual Flame Technology™
Svenska 19
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 19
2/25/2015 3:49:31 PM
Delar och funktioner
Manöverpanel
06
01
06
01
09
05
01
06
Delar och funktioner
04
01
07
06
10
02
01
Val av värmezon
02
Värmeinställningsväljare (magnetisk kontrollknapp)
03
Låskontroll
04
På/Av-kontroll
05
Timersensor och indikator
06
Indikatorer för värmeinställningar och kvarvarande värme
07
Värmebevarande
08
Paus
09
Väljare för stor anpassningsbar yta
10
Extra energi
08
03
20 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 20
2/25/2015 3:49:31 PM
Spelarens delar
Induktionshäll
Fjäderbeslag
Skruvar
Magnetisk
kontrollknapp
Induktionsuppvärmning
A
C
A. Inducerande slinga
B. Inducerande ström
C. Elektrisk krets
Svenska 21
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 21
2/25/2015 3:49:32 PM
Delar och funktioner
B
• Principen för induktionshällar: När du placerar
matkärlet på en värmezon och sätter på hällen
skapar de elektriska kretsarna i induktionshällen
"inducerad ström" under matkärlet vilket medför
att temperaturen omedelbart stiger.
• Snabbare uppvärmning vid matlagning:
Eftersom pannan hettas upp direkt och inte
glaset får du en effektivare användning
eftersom ingen värme går förlorad. Den största
delen av energin överförs till värme.
Delar och funktioner
Hällens huvudfunktioner
Delar och funktioner
• Värmezonen i glaskeramik: Hällen har en
glaskeramikyta med fyra värmezoner.
• Sensorer för pekkontroll: Hällen styrs med
pekkontrollerna.
• Enkel rengöring: En fördel med glaskeramikytan
och den löstagbara kontrollknappen är att de är
lättåtkomliga. Den jämna, plana ytan är lätt att
rengöra.
• På-/av-sensor: På/Av-kontrollsensorn
fungerar som hällens huvudströmbrytare.
Strömförsörjningen kopplas bort helt när du
trycker på kontrollen.
• Kontroll- och funktionsindikatorer: Digitala
displayer och indikatorlampor visar information
om inställningar och avancerade funktioner samt
kvarvarande värme i de olika värmezonerna.
• Säkerhetsbrytare: En säkerhetsbrytare ser till att
alla värmezoner stängs av automatiskt efter en
viss tid om inställningen inte ändras.
• Extra energi : Använd den här funktionen när
du vill värma upp kärlet snabbare än maximal
effektnivå
.
(
visas på displayen.)
• Autoavkänning: För varje värmezon finns en
automatisk kokkärlsdetektering. Systemet
känner av kärl med en diameter som är något
mindre än värmezonen. Kärlet måste alltid
placeras mitt på varje värmezon. Du ska
dessutom använda avsedda matkärl.
• Digitala displayer:
•
till
,”
” valda värmeinställningar
•
restvärme (varmhållning)
•
kvarvarande värme
•
barnspärren är aktiverad
•
meddelande, kontrollen har tryckts in i
mer än 8 sekunder.
•
meddelande, när hällen är överhettad
på grund av problem. (exempel: hällen
används med tomma kärl)
•
meddelande, kärlet är inte lämpligt
eller för litet, eller inget kärl har placerats
på värmezonen.
• Värmebevarande
: Använd den här
funktionen för att hålla tillagad mat varm.
visas på displayen.
• Paus
: Använd den här funktionen för att slå
på alla värmezoner med inställningen låg energi.
(exempel: för att svara i telefonen)
visas på
displayen.
• Väljare för bred anpassningsbar värmezon
: Använd den här funktionen för att utöka
värmezonen till hela vänster sida.
• Vritual Flame™: Bli problemfri eftersom den
visuellt informera dig
”Lagar mat på hällen nu”.
• Magnetisk knappkontroll: Effektkontrollen är
lätt, enkel och intuitiv när du använder den
magnetiska knappkontrollen.
22 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 22
2/25/2015 3:49:32 PM
• Bred anpassningsbar värmezon: Den breda
anpassningsbara värmezonen är en stor,
rektangulär yta som är avsedd för tillagning av
flera rätter.
• Quick Stop: Detta alternativ minskar stegen och
tiden det tar att avbryta tillagningen genom en
enkel beröring.
Säkerhetsbrytare
Om en av värmezonerna inte stängs av eller om värmeinställningen inte justeras på en längre tid, kommer
den aktuella värmezonen att stängas av automatiskt.
Kvarvarande värme anges med
,
(för ”het”) på den digitala displayen som motsvarar värmezonen.
Värmezonerna stängs av automatiskt i följande fall:
Slår av
1-3
Efter 6 timmar
4-6
Efter 5 timmar
7-9
Efter 4 timmar
10-15
Efter 1,5 timmar
OBS!
OBS!
visas om kärlet inte är lämpligt eller för litet,
eller om inget kärl har placerats på värmezonen.
Efter 1 minut kommer värmezonen att stängas av.
OBS!
Om en eller flera värmezoner stängs av innan den
angivna tiden har gått ut, ska du läsa avsnittet
”Felsökning”.
visas om hällen överhettas på grund av
onormal funktion.
Hällen stängs av.
Andra anledningar till att en värmezon stängs av
Alla värmezoner stängs av om vätska kokar över och hamnar på kontrollpanelen.
Den automatiska säkerhetsbrytaren aktiveras även om du placerar en fuktad trasa på kontrollpanelen. I
båda fallen måste apparaten slås på igen med huvudkontrollen för
På/Av
efter det att vätskan eller trasan har avlägsnats.
Svenska 23
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 23
2/25/2015 3:49:32 PM
Delar och funktioner
Värmeinställning
Delar och funktioner
Tekniken Virtual Flame
Tekniken Virtual Flame gör så att det ser ut som
om lågor kommer från hällen när du slår på en
induktionsyta.
Delar och funktioner
• Tekniken Virtual Flame finns bara på den högra
brännaren.
• När du vrider på kontrollknappen för att justera
effektnivån ändras färgen på lågorna. (Om
du väljer Extra energi studsar lågorna mot
kokkärlet.)
• Den virtuella lågan kan se olika ut beroende
på kokkärlets utseende, storlek eller position.
(För bästa resultat ska du använda kokkärl som
matchar komponentens storlek.) Kokkärl som är
för stora kan täcka den virtuella lågan. Kokkärl
som är för små kan orsaka missbildning av den
virtuella lågan.
• Smuts på kokkärlets botten eller på hällens ytan
kan orsaka att den virtuella lågan missbildas
eller blir ofullständig. Gör rent kokkärlet eller
hällens yta innan du använder dem.
24 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 24
2/25/2015 3:49:33 PM
Indikator för kvarvarande värme
När en enskild värmezon eller hällen stängs av, visas kvarvarande värme med
,
(för ”het”) på
den digitala displayen för tillämpliga värmezoner. Indikatorn för kvarvarande värme slocknar inte förrän
värmezonen har svalnat, även om värmezonen har slagits av.
Du kan använda den kvarvarande värmen för att tina upp eller för att hålla maten varm.
VARNING!
Så länge indikatorn för kvarvarande värme är tänd
finns det risk för brännskador.
VARNING!
Om ett strömavbrott inträffar släcks symbolen
,
och information om kvarvarande värme
visas inte.
Det kan emellertid fortfarande finnas risk för att
du bränner dig. Undvik detta genom att alltid vara
försiktig i närheten av hällen.
Om temperaturen i en värmezon blir för hög så att den överstiger säkerhetsnivån, kommer temperaturen i
zonen automatiskt att sänkas.
När du har använt hällen färdigt kommer kylfläkten att fortsätta tills hällens elektronik har kylts ner.
Kylfläkten stängs av automatiskt beroende på hur varm elektroniken är.
Svenska 25
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 25
2/25/2015 3:49:33 PM
Delar och funktioner
Temperaturavkänning
Använda hällen
Inledande rengöring
Torka glaskeramikytan med en fuktad trasa och rengöringsmedel för glaskeramikhällar.
VARNING!
Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Detta kan skada ytan.
Matkärl lämpliga för inducerade värmezoner
Induktionshällen kan endast sättas på när ett magnetiskt kokkärl har placerats på en värmezon. Du kan
använda följande typer av matkärl.
Material för matkärl
Använda hällen
Material för matkärl
Lämplighet
Stål, emaljerat stål
Ja
Gjutjärn
Ja
Rostfritt stål
Om det är försett med lämplig etikett från tillverkaren
Aluminium, koppar, mässing
Nej
Glas, keramik, porslin
Nej
OBS!
Matkärl avsedda för induktionshällar är förmärkta
av tillverkaren.
OBS!
OBS!
Icke rostfria behållare har mindre
värmeledningsförmåga jämfört med rostfria
behållare och tar mer tid att laga mat med.
Vissa matkärl kan skapa ljud när de används på
inducerande värmezoner. Dessa ljud beror inte
på något fel i utrustningen och påverkar inte
funktionen på något sätt.
26 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 26
2/25/2015 3:49:33 PM
Lämplig test
Kärl som är lämpliga för induktionshäll har en
magnet på undersidan och tillverkaren har lagt till
en symbol att den är lämplig för ändamålet.
OBS!
OBS!
Det kan vara lämpligt för att prova använda den
magnetiska kontrollknappen.
Induktionshällen fungerar inte som avsett om
kokkärlen är gjorda av något annat material än
stål (icke-magnetisk botten) eller om bottnarna är
järnbeklädda.
Kärlens storlek
Diameter på värmezoner
Minimidiameter för kärlets undersida
220 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Anpassningsbar värmezon fram eller bak
140 mm
Heltäckande anpassningsbar värmezon
240 mm (långsida), ovalt, fiskfat
Svenska 27
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 27
2/25/2015 3:49:33 PM
Använda hällen
De inducerande värmezonerna anpassas automatiskt till storleken på kärlets undersida till en viss gräns.
Den magnetiska del av kärlets undersida måste ha en minimidiameter som är anpassad till storleken på
värmezonen.
Använda hällen
Driftsljud
Om du hör något av följande.
• Knakande ljud: kärlen är tillverkade i andra
typer av material.
• Visslande ljud: du använder mer än två
värmezoner och kärlen är tillverkade i olika
material.
• Surrande ljud: du använder höga effektnivåer.
• Klickande ljud: elektrisk växling inträffar.
• Väsande, surrande ljud: fläkten är igång.
Ljuden är normala och beror inte på några fel.
Använda lämpliga matlagningskärl
Bättre kärl ger bättre resultat.
• Du känner igen ett bra kok- eller stekkärl genom
att titta på undersidan. Undersidan ska vara så
tjock och plan som möjligt.
• Var speciellt uppmärksam på basens diameter
när du köper nya matlagningskärl. Tillverkarna
anger ofta bara den övre kantens diameter.
Använda hällen
• Använd inte kärl med skadade undersidor, t.ex.
vassa kanter eller repor. Permanenta repor kan
uppstå om kärlen glider på ytan.
• Kärlens undersida är ofta en aning inåtböjda
(konkava) när de är kalla.
De ska aldrig vara böjda utåt (konvexa).
• Följ tillverkarens anvisningar när du använder
specialkärl, t.ex. tryckkokare, sjudningskärl eller
en wok.
Energispartips
OBS!
Du kan spara värdefull energi genom att följa
anvisningarna nedan.
• Placera alltid stek- och kokkärl på hällen innan
värmezonen slås på.
• Energiförbrukningen ökar om värmezonerna
eller kärlens undersidor är smutsiga.
• Lägg lock på kärlen så att de täcks helt om det
går.
• Stäng av värmezonen innan tillagningstiden nått
sitt slut och utnyttja den kvarvarande värmen
för att tina upp eller hålla maten varm.
28 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 28
2/25/2015 3:49:33 PM
Använda pekkontrollerna
Använd pekkontrollerna genom att trycka på önskad panel med fingret tills motsvarande display tänds
eller slocknar eller funktionen aktiveras.
Kontrollera att du bara rör vid en sensor när hällen används. Om du håller fingret plant mot panelen kan
en närliggande sensor aktiveras.
Använda hällen
Svenska 29
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 29
2/25/2015 3:49:33 PM
Använda hällen
Slå på hällen
Apparaten slås på med På/Av-kontrollen .
Tryck på På/Av-kontrollen
i ca 1 sekund.
Den digitala displayen visar
.
OBS!
När apparaten har slagits på med
På/Av-kontrollen
måste en värmeinställning
väljas inom ca
20 sekunder. Hällen stängs av säkerhetsskäl
annars av.
Använda hällen
30 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 30
2/25/2015 3:49:33 PM
Välja värmezon och värmeinställning
1. Välj värmezon genom att trycka på
motsvarade zonsensor.
2. För att ställa in och justera effektnivån ska du
vrida på den magnetiska kontrollknappen.
OBS!
Standardnivån när du väljer värmezon är 15.
Om du håller för hårt i eller trycker på den
magnetiska kontrollknappen när du roterar den,
fungerar den inte korrekt.
Om mer än en sensor hålls intryckt i över 8
sekunder, visas
på displayen för att ställa in
värmen. För att återställ ska du trycka på På/Avkontrollen .
OBS!
Kontrollknappen fungerar inte korrekt om du
vrider på den med handskar. Effektnivån kan inte
ställas in och justeras om användaren roterar den
magnetiska kontrollknappen med handskar.
Svenska 31
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 31
2/25/2015 3:49:34 PM
Använda hällen
OBS!
OBS!
Använda hällen
Stänga av hällen
Använd På/Av-kontrollen
när du vill stänga av
apparaten helt.
Tryck på På/Av-kontrollen
i ca 1 sekund.
OBS!
När du stänger av en enskild värmezon eller hela
hällen, visas kvarvarande värme på de digitala
displayerna för motsvarande värmezoner med en
,
(för ”het”).
Quick stop
Använda hällen
För att slå av en värmezon ska du trycka på
väljaren för värmezonen i 2 sekunder.
32 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 32
2/25/2015 3:49:34 PM
Använda barnspärren
Barnspärren gör att en värmezon inte kan slås på och en matlagningsyta aktiveras av misstag. Du kan låsa
kontrollpanelen, förutom På/Av-kontrollen , så att inställningarna inte ändras av misstag, t.ex. genom
att en trasa dras över panelen.
Aktivera och inaktivera barnspärren
1. Tryck på sensorn för Låskontrollen
sekunder.
En ljudsignal hörs som bekräftelse.
i ca 3
Svenska 33
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 33
2/25/2015 3:49:34 PM
Använda hällen
2. Tryck på en kontroll.
visas på displayerna vilket anger att
barnspärren är aktiverad.
3. Du stänger av barnspärren genom att trycka
på Låskontroll
igen i 3 sekunder. En
ljudsignal hörs som bekräftelse.
Använda hällen
Timer
Använda timern som säkerhetsbrytare:
Om en viss tid anges för en värmezon, kommer värmezonen att stängas av när den tiden gått. Funktionen
kan användas för flera värmezoner samtidigt.
Ställa in som säkerhetsbrytare
Värmezonerna som du vill aktivera säkerhetsbrytaren för måste vara påslagna.
1. Slå på enheten och tryck på en värmezon
för att aktivera en blinkande signal för
värmezonen på displayen.
2. Tryck på Timerkontroll .
Numret 10 visas ovanför timerdisplayen.
Använda hällen
3. Använd Timerinställningsväljarna
( eller ) för att ställ in den tidsperiod,
t.ex. 15 minuter, efter vilken värmezonerna
ska stängas av automatiskt. Säkerhetsbrytaren
är nu aktiverad.
OBS!
Det är möjligt att kontrollera timerinställning med
den magnetiska kontrollknappen.
Timern kan ställas in från 0 till 99.
34 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 34
2/25/2015 3:49:35 PM
4. Om du vill nollställa timerinställningarna
väljer du önskad brännare och håller
Timerkontroll
nedtryckt i två sekunder. Ett
ljud hörs när brännarens timerinställningar
har nollställts. Om du håller Timerkontroll
nedryckt i 2 sekunder utan att välja en
brännare nollställs timerinställningarna på
brännaren som användes senast.
Om du vill visa återstående tid för en av
värmezonerna ska du använda Timerkontroll .
Motsvarande indikator börjar blinka långsamt.
Du återställer inställningarna med
Timerinställningsväljarna ( eller ).
Värmezonen stängs automatiskt av när den
angivna tidsperioden har gått ut, en ljudsignal
hörs som bekräftelse och en indikator visas på
timerdisplayen.
OBS!
Om du trycker på Timerkontroll
utan att
välja en värmezon tänds displayen men inga
timerinställningar väljs.
OBS!
Om du vill göra inställningarna snabbare trycker
du på endera
eller
och håller nedtryckt tills
önskat värde nås.
Timer för räkning uppåt
1. Tryck på Timerkontroll .
visas på timerdisplayen.
2. Timerfunktionen för räkning uppåt aktiveras
och siffrorna på displayen ändras allt
eftersom tiden går. Om du vill nollställa
timerinställningarna håller du Timerkontroll
nedtryckt i
2 sekunder.
3. För att avbryta timern trycker du på
Timerkontroll .
Svenska 35
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 35
2/25/2015 3:49:35 PM
Använda hällen
För räkning uppåt måste apparaten vara påslagen, men ingen av värmezonerna får använda timern som
säkerhetsbrytare.
Använda hällen
Använda varmhållning
Funktionen Varmhållning håller maten vid rätt temperatur utan att överlaga den så att den förblir läckert
varm.
1. Använd den här funktionen för att
hålla tillagad mat varm. Tryck på
överensstämmande knapp för värmezonen.
2. Tryck på sensorn Varmhållning
.
Använda hällen
36 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 36
2/25/2015 3:49:35 PM
Extra energi-kontroll
Funktionen Extra energi
gör mer energi tillgänglig för varje värmezon.
(exempel: när du vill få en stor kastrull med vatten att koka snabbare)
Värmezoner
Maxtid för extra energi
220 mm
10 min
160 mm
10 min
Anpassningsbar värmezon fram eller bak
10 min
Heltäckande anpassningsbar värmezon
5 min
Efter den här tiden återställs värmezonen
automatiskt till effektnivån
.
OBS!
I vissa lägen kan funktionen för extra energi
inaktiveras för att skydda interna komponenter i
hällen.
Energihantering
A
Indikatorn för den här värmezonen ändras under
några sekunder mellan inställd värmeinställning
och maximal värmeinställning. Efter det ändras
indikatorn från inställd värmeinställning till
maximal värmeinställning.
B
A
B
A. Parvis inställda värmezoner
B. Parvis inställda värmezoner
Svenska 37
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 37
2/25/2015 3:49:36 PM
Använda hällen
För värmezonerna finns en maximal energinivå.
Om gränsvärdet överskrids med funktionen Extra energi , kommer energihanteringssystemet
automatiskt att reducera värmen som är inställd för värmezonen.
Använda hällen
Paus
Funktionen Paus
försätter simultant alla värmezoner som är påslagna i läget låg energi och sedan
tillbaka till den tidigare inställda värmeinställningen. Den här funktionen är användbar för kortare avbrott,
t.ex. när telefonen ringer.
När funktionen Paus
aktiveras, inaktiveras alla peksensorer förutom Paus
och Lås
och På/Avkontrollen
inaktiveras. För att återuppta tillagningen trycker du på knappen PAUS igen.
Manöverpanel
Att slå på
Tryck på Paus
Att slå av
Tryck på Paus
Display
Återgå till föregående energinivå
OBS!
Timerfunktionerna stoppas inte av
Paus .
Styra de anpassningsbara värmezonerna
Använda hällen
Funktionen med anpassningsbar värmezon kan styra hela vänstra sidans värmezon så att stora kokkärl
kan användas. (exempel: ovala grytor som fiskgrytor)
1. Tryck på Bred anpassningsbar värmezon
.
2. Värmekontroll med den magnetiska
kontrollknappen. Värmeinställningsdisplayen
på vänster sida (främre, bakre) ändras.
38 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 38
2/25/2015 3:49:36 PM
Ljud på/av
1. Tryck på På/Av-kontrollen
1 sekund.
i ca
2. Tryck på Paus
i 3 sekunder inom 10
sekunder från att du slagit på apparaten.
3. Ljudet slås AV och
timerdisplayen.
visas på
Använda hällen
4. För att ändra ljudinställning upprepar du
procedur nr 1 och nr 2.
Ljudet slås PÅ och
visas på
timerdisplayen.
OBS!
När du slagit på apparaten är det inte möjligt att
slå På/Av ljudet under
10 sekunder.
Svenska 39
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 39
2/25/2015 3:49:37 PM
Använda hällen
Rekommenderade inställningar för olika livsmedel
Värdena i tabellen nedan är riktlinjer. Värmeinställningarna som krävs för olika tillagningsmetoder beror
på ett antal faktorer, inklusive kärlens kvalitet och typen och mängden mat som tillagas.
Växla inställning
Tillagningsmetod
Användningsexempel
14-15
Hetta upp
Fräsa upp
Steka
10-13
Intensiv
Steka
8-9
Steka
Schnitzel/kotlett, lever, fisk, kroketter, stekta ägg
6-7
Koka
Koka upp till 1,5 l vätska, potatis, grönsaker
3-5
Ångkoka
Stuva
Koka
1-2
Smälta
Koka upp stora mängder vätska, koka pasta, bryna kött
och grytor, bräsera kött
Biff, rostbiff, rösti, korv, pannkakor/plättar
Ångkoka och stuva små mängder grönsaker, koka ris och
mjölkrätter
Smälta smör, lösa upp gelatin, smälta choklad
Använda hällen
OBS!
Värmeinställningarna som anges i tabellen ovan är
enbart avsedda som riktlinjer.
OBS!
Du måste justera värmeinställningarna efter kärlen
och livsmedlen som används.
40 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 40
2/25/2015 3:49:37 PM
Rengöring och skötsel
Häll
VARNING!
Rengöringsmedel får inte komma i kontakt med
en varm glaskeramikyta: Alla rengöringsmedel
måste avlägsnas med tillräcklig mängd rent vatten
eftersom de har en frätande effekt när ytan blir
het. Använd inte aggressiva rengöringsmedel,
t.ex. rengöringsmedel för grillar eller ugnar,
kökssvampar eller stålbollar.
OBS!
Rengör glaskeramikytan efter varje
användningstillfälle när den fortfarande känns
varm. Det förhindrar att spill bränns fast på ytan.
Avlägsna kalk, vattenmärken, fett och metalliska
missfärgningar med ett rengöringsmedel för
glaskeramik eller rostfritt stål.
Lätt smuts
1. Torka glaskeramikytan med en fuktad trasa.
2. Torka torrt med en ren trasa. Det får inte
finnas några rester av rengöringsmedel kvar
på ytan.
3. Torka hela glaskeramikytan noga en gång
i veckan med ett rengöringsmedel för
glaskeramik eller rostfritt stål.
4. Torka glaskeramikytan med tillräckliga
mängder rent vatten och torka torrt med en
ren, luddfri trasa.
Ihärdiga fläckar
OBS!
Glasskrapor och rengöringsmedel för glaskeramik
finns i specialbutiker.
Svenska 41
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 41
2/25/2015 3:49:37 PM
Rengöring och skötsel
1. Använd en glasskrapa när du ska ta bort mat
som kokat över eller fastbrända stänkfläckar.
2. Placera glasskrapan i vinkel mot
glaskeramikytan.
3. Avlägsna fläckarna genom att skrapa med
bladet.
Rengöring och skötsel
Kraftig smuts
1. Avlägsna fastbränt socker, smält plast,
aluminiumfolie och andra material omedelbart
med glasskrapan när ytan fortfarande är varm.
VARNING!
Det finns risk att du bränner dig när glasskrapan
används på en het värmezon.
2. Rengör hällen som vanligt när den har svalnat.
Om något har smält på en värmezon och
värmezonen har svalnat, ska du värma upp
den igen vid rengöringen.
OBS!
Det går inte att avlägsna repor och mörka
skavanker på glaskeramikytan som orsakats av
t.ex. en kastrull med vassa kanter. Detta påverkar
emellertid inte hällens funktion.
Rengöring och skötsel
42 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 42
2/25/2015 3:49:37 PM
Hällram (tillval)
VARNING!
Använd inte vinäger, citronsaft eller
avkalkningsmedel på hällens infattning eftersom
de kan orsaka matta fläckar.
1. Torka infattningen med en fuktad trasa.
2. Lös upp intorkad smuts med en blöt trasa.
Torka bort och torka torrt.
Undvika skador på hällen
• Om socker eller sockerhaltiga blandningar
kommer i kontakt med en het värmezon och
smälter, ska spillet avlägsnas med en köksskrapa
medan det är varmt. Om fläckarna får torka in,
kan ytan skadas när de tas bort.
• Håll alla föremål och material som kan
smälta borta från glaskeramikytan, t.ex. plast,
aluminiumfolie och ugnsfolie. Sådana material
måste avlägsnas omedelbart med en skrapa om
de smälter på hällen.
Rengöring och skötsel
• Använd inte hällen som en arbetsyta eller
förvaringsplats.
• Aktivera inte en värmezon om det inte finns ett
kärl på hällen eller om kärlet är tomt.
• Glaskeramik är ett mycket tåligt material och
motståndskraftigt mot temperaturförändringar,
men det är inte oförstörbart. Glaskeramiken kan
skadas om ett mycket vasst eller hårt föremål
tappas på hällen.
• Placera inte kärl på hällens infattning. Repor och
andra skador på ytbehandlingen kan uppstå.
• Undvik att spilla sura vätskor, t.ex. vinäger,
citronsaft och avkalkningsmedel på infattningen,
eftersom de kan orsaka matta fläckar.
Svenska 43
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 43
2/25/2015 3:49:37 PM
Garanti och service
Vanliga frågor och felsökning
Åtgärda mindre problem själv med hjälp av följande anvisningar eftersom de annars kan leda till
större problem. Försök inte utföra andra reparationer om det inte går att åtgärda felet med hjälp av
anvisningarna nedan.
VARNING!
Reparationer ska enbart utföras av en kvalificerad servicetekniker. Felaktigt utförda reparationer kan leda
till allvarliga faror för användaren. Kontakta ett servicecenter om hällen behöver repareras.
Problem
Vad gör jag om värmezonerna inte
fungerar?
Möjlig orsak
• Säkringen i husets säkringsskåp
är hel.
• Indikatorerna på kontrollpanelen
Lösning
• Tillkalla en kvalificerad elektriker
om säkringen går ofta.
• Hällen är påslagen.
är tända.
Vad gör jag om värmezonerna inte
slås på?
• På/Av-sensorn har aktiverats av
misstag.
• Hällen är påslagen.
• Gör rent kontrollpanelen.
• Kontrollpanelen är delvis täckt av
en fuktad trasa eller vätska.
Vad gör jag om displayen förutom
indikatorn för återstående värme
,
plötsligt slocknar?
• På/Av-sensorn har aktiverats av
misstag.
• Hällen är påslagen.
• Gör rent kontrollpanelen.
• Kontrollpanelen är delvis täckt av
en fuktad trasa eller vätska.
Vad gör jag om återstående värme
inte anges på displayen efter det
att värmezonerna har stängts av?
• Värmezonen användes bara en kort
tid och blev därmed inte tillräckligt
het.
• Kontakta kundtjänst om
värmezonen är het.
Garanti och service
44 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 44
2/25/2015 3:49:37 PM
Informationskod
Möjlig orsak
Lösning
C0
Kontrollera sensorn för automatisk
tillagning.
C1
Den avkända temperaturen är
högre än den angivna.
Starta om apparaten med strömbrytaren. Om
problemet kvarstår ska du koppla bort strömmen
i mer än 30 sekunder. Försök sedan att starta om
apparaten. Om problemet kvarstår ska du kontakta
ett lokalt servicecenter.
C2
Kontrollera sensorn för automatisk
tillagning.
A2
Likströmsmotorn fungerar
inte på grund av problem med
strömkretsbrytaren eller ledningar,
eller elektriska störningar på
motorbladet.
d0
Sensorn hålls intryck i mer än 8
sekunder.
Kontrollera om sensorskyddet är blött eller intryckt.
Om problemet kvarstår ska du starta om apparaten
med strömbrytaren. Om problemet kvarstår ska du
kontakta ett lokalt servicecenter.
F0
Kommunikation mellan
huvudkretsströmbrytaren
och underkretsströmbrytaren
misslyckas.
F2
Pekaktiverad IC kommunicerar
onormalt.
Starta om apparaten med strömbrytaren. Om
problemet kvarstår ska du koppla bort strömmen
i mer än 30 sekunder. Starta sedan om apparaten.
Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt
servicecenter.
Garanti och service
Svenska 45
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 45
2/25/2015 3:49:37 PM
Garanti och service
Vad gör jag om det inte går att stänga av eller slå
på en värmezon?
Det kan bero på något av följande:
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad
trasa eller vätska.
• Barnspärren är aktiverad.
Vad gör jag om displayen
är tänd?
Kontrollera följande:
• Kärlet är inte lämpligt eller för litet, eller inget
kärl har placerats på värmezonen.
• Om det är ett olämpligt kärl släcks meddelandet
automatiskt.
Vad gör jag om displayen
är tänd?
Kontrollera följande:
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad
trasa eller vätska.
Återställ den genom att trycka på sensorn för
På/Av-kontrollen.
• Om vätska har spillts på kontrollpanelen ska du
torka av vätskan.
Vad ska jag göra om kylfläkten körs efter att
hällen har slagits av?
Kontrollera följande:
• När du är klar med användningen av hällen körs
kylfläkten av sig själv för att svalna.
• Efter att hällens elektronik har svalnat stängs
kylfläkten av.
Vad gör jag om displayen
är tänd?
Kontrollera följande:
• Hällen är överhettad på grund av onormal
användning.
• När hällen kylts ner trycker du på sensorn
för På/Av-kontrollen för att återställa
inställningarna.
Om du begär service för ett problem som beror
på att hällen används felaktigt, kan du debiteras
för serviceteknikerns besök även om garantin
fortfarande gäller.
Garanti och service
46 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 46
2/25/2015 3:49:37 PM
Service
Läs avsnittet ”Felsökning” innan du ringer och begär hjälp eller service.
Följ instruktionerna nedan om du fortfarande behöver hjälp.
När det gäller tekniska fel
Kontakta ett servicecenter om det är ett tekniskt
fel.
Förbered dig inför samtalet. Det underlättar
problemsökningsprocessen och gör det enklare att
avgöra om ett servicebesök krävs.
Tänk på följande:
• Hur yttrar sig problemet?
• När inträffar problemet?
Ha hällens modell- och serienummer till hands
när du ringer. Följande information finns på
märkplåten:
• Modellbeskrivning
• Serienummer (15 siffror)
I vilka fall kan du debiteras under
garantiperioden?
• Om du kunde ha åtgärdat problemet själv
genom att följa anvisningarna i avsnittet
Felsökning.
• Om serviceteknikern måste göra flera besök
eftersom relevant information inte tillhandahålls
före besöket och det gör att serviceteknikern
t.ex. måste göra flera resor för reservdelar.
Du kan undvika sådana kostnader genom att
förbereda dig inför samtalet enligt ovan.
Vi rekommenderar att du antecknar informationen
här för framtida referens.
• Modell:
• Serienummer:
Garanti och service
Svenska 47
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 47
2/25/2015 3:49:37 PM
Tekniska data
Tekniska data
Hällens mått
Mått för hål i arbetsbänk
Bredd
800 mm
Djup
520 mm
Höjd
56 mm
Bredd
750 mm
Djup
490 mm
Hörnradie
3 mm
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Spänning
7,0 kW
Maximalt ansluten strömbelastning
Netto
16,5 kg
Brutto
19,5 kg
Position
Diameter
Ström
Fram, höger
160 mm
1200 W / Extra energi 2000 W
Center
220 mm
2200 W / Extra energi 3200 W
Anpassningsbar värmezon fram
-
1800 W / Extra energi 2600 W
Anpassningsbar värmezon bak
-
1800 W / Extra energi 2600 W
Heltäckande anpassningsbar värmezon
-
3300 W / Extra energi 3600 W
Vikt
Värmezoner
Tekniska data
48 Svenska
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 48
2/25/2015 3:49:37 PM
Produktinformation
Leverantörens namn
Samsung Electronics co. Ltd.
Modellbeskrivning
NZ84J9770EK
Typ av häll
Inbyggd
Värmeteknik
Induktionsvärmezoner och matlagningsområde
Antal kokzoner och/eller områden.
3
För cirkulära värmezoner eller områden: diameter
för användbar yta per eluppvärmd värmezon (Ø)
16,0 cm 22,0 cm
För icke-cirkulära värmezoner eller områden:
längd och bredd för användbar yta per
eluppvärmd värmezon eller område (L × W)
43,5 x 22,5 cm
Ø 16,0 cm : 193,0 Wh/kg
Energiförbrukning per kokzon eller område
beräknat per kg (EC elektrisk köksutrustning)
Ø 22,0 cm : 176,5 Wh/kg
43,5 x 22,5 cm : 195,6 Wh/kg
Hällens energiförbrukning beräknad per kg
(EC elektriska hällar)
188,4 Wh/kg
* Data har fastställts i enlighet med standard EN 60350-2 och kommissionens förordning (EU) nr 66/2014.
Energispartips
• Placera alltid stek- och kokkärl på hällen innan
värmezonen slås på.
• Energiförbrukningen ökar om värmezonerna
eller kärlens undersidor är smutsiga.
• En tryckkokare minskar koktiden.
Tekniska data
Svenska 49
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 49
2/25/2015 3:49:37 PM
PM
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 50
2/25/2015 3:49:37 PM
PM
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 51
2/25/2015 3:49:37 PM
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER
LAND
RING
ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/it/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/gr/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00632A-00
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_SV.indd 52
2/25/2015 3:49:38 PM
Induksjonskomfyrtopp
Bruker- og installasjonshåndbok
NZ84J9770EK
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 1
2015-02-04
9:06:21
Innhold
Innhold
Bruke denne håndboken
4
Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:
4
Sikkerhetsinstruksjoner
5
Avhending av emballasje
Riktig avhending av ditt gamle apparat
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
9
9
10
Installere komfyrtoppen
11
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
Koble til strømnettet
Installere i benkeplaten
11
12
14
Deler og funksjoner
19
Kokesoner19
Kontrollpanel20
Komponenter21
Induksjonsoppvarming21
Apparatets nøkkelfunksjoner
22
Sikkerhetsutkobling23
Virtual Flame-teknologi (virtuell flamme)
24
Restvarmeindikator25
Temperatursensor25
Bruk av komfyrtoppen
26
Rengjøring ved oppstart
26
Kokekar for matlaging med induksjonssoner
26
Egnethetstest27
Størrelse på kokekar
27
Driftsstøy28
Bruk av egnede kokekar
28
Bruke berøringsbryterne
29
Slå på apparatet
30
Velge kokesone og varmeinnstilling
31
Slå av apparatet
32
Hurtigstopp32
Bruke barnesikringen
33
Tidtaker34
Bruke hold varm
36
Effektøkning37
Strømstyring37
Pause38
2 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 2
2015-02-04
9:06:21
Fleksikontroll38
Lyd på/av
39
Foreslåtte innstillinger for tilberedning av spesielle matvarer
40
Innhold
Rengjøring og vedlikehold
41
komfyrtopp41
Lett tilsmussing
41
Inngrodd smuss
41
Problematisk smuss
42
Komfyrtoppramme (alternativ)
43
Unngå skader på apparatet
43
Garanti og service
44
Vanlige spørsmål og feilsøking
44
Service47
Tekniske data
48
Tekniske data
48
Kokesoner48
Produktinformasjon49
Norsk 3
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 3
2015-02-04
9:06:21
Bruke denne håndboken
Bruke denne håndboken
Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen som
du finner i følgende kapittel, før du bruker apparatet ditt. Behold denne håndboken for fremtidige oppslag.
Hvis du overlater apparatet til andre eiere, må du huske å levere med manualen til den nye eieren.
Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:
ADVARSEL
Farer eller usikker bruk som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
FORSIKTIG
Farer eller usikker bruk som kan føre til mindre personskader eller skader på gjenstander.
FORSIKTIG
For å redusere risikoen for brann, eksplosjon, elektrisk støt eller personskader når du bruker
komfyrtoppen, følger du disse grunnleggende sikkerhetsforholdsreglene.
MERK
Praktiske tips, anbefalinger eller informasjon som hjelper brukere med å betjene produktet.
4 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 4
2015-02-04
9:06:21
Sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhetsaspektene omkring dette apparatet er i samsvar med alle godtatte tekniske standarder og
sikkerhetsstandarder. Som produsenter mener vi imidlertid også at det er vårt ansvar å gjøre dere kjent
med følgende sikkerhetsinstrukser.
ADVARSEL
Sikkerhetsinstruksjoner
Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med svekkede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av personer som mangler relevant
erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får instruksjoner av
en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens
serviceagent eller en annen kvalifisert person for å unngå farer.
Det bør være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen etter installasjonen.
Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet tilgjengelig eller ved å legge inn en
bryter i kablingen i samsvar med kablingsreglene.
Hvis platen er sprukket, skru av apparatet for å unngå muligheten for elektrisk
støt.
Under bruk blir apparatet varmt. Pass på å unngå å berøre varmeelementene inne
i komfyrtoppen.
Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn må holdes unna.
Det skal ikke brukes en damprenser til rengjøring av produktet.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke plasseres på
komfyrtoppens overflate, siden de kan bli varme.
Slå av komfyrelementet med bryteren etter bruk, ikke bruk kjelesensoren som
eneste sikring.
Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre glasset på
komfyrtoppen. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet opp slik at glasset
knuses.
Norsk 5
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 5
2015-02-04
9:06:22
Sikkerhetsinstruksjoner
Apparatet er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av en ekstern timer eller et
separat fjernkontrollsystem.
Sikkerhetsinstruksjoner
Dette apparatet og deler man kan komme borti, blir varme under bruk. Pass på
å unngå å berøre varmeelementene inne i komfyrtoppen. Barn under 8 år må
holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med
redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og
kunnskap, såfremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av
apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke utføres av barn
uten oppsyn.
Det kan være farlig å ikke holde oppsyn med maten hvis du lager mat på en
komfyrtopp med fett eller olje. Dette vil kunne føre til brann.
Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men heller slå av apparatet og
deretter dekke til flammen med f.eks. et lokk eller et brannteppe.
Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på tilberedningsoverflatene.
Temperaturen til tilgjengelige overflater kan være høy når apparatet er i bruk.
Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
FORSIKTIG
Pass på at apparatet er riktig installert og jordet av kvalifiserte fagfolk.
Bare kvalifiserte fagfolk kan utføre service på dette apparatet. Reparasjoner
foretatt av ukvalifiserte personer kan føre til skade eller alvorlig funksjonssvikt.
Hvis apparatet trenger reparasjon, må du kontakte ditt lokale servicesenter. Hvis
disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skade og gjøre garantien ugyldig.
6 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 6
2015-02-04
9:06:22
Innebygde apparater må bare brukes etter at de er installert i rom og på
arbeidssteder som overholder gjeldende standarder. Dette sikrer tilstrekkelig
beskyttelse mot kontakt for elektriske enheter i samsvar med kravene i gjeldende
sikkerhetsstandarder.
Sikkerhetsinstruksjoner
Hvis apparatet fungerer dårlig eller hvis det oppstår brudd, sprekker eller rifter:
•slå av alle kokesoner
•koble komfyrtoppen fra strømforsyningen og
•kontakt ditt lokale servicesenter.
Hvis koketoppen sprekker, må du slå apparatet av for å unngå elektrisk støt. Ikke
bruk komfyrtoppen før glassplaten er byttet.
Ikke bruk komfyrtoppen til å varme opp aluminiumsfolie, produkter pakket i
aluminium eller frosne varer som er oppbevart i kokekar av aluminium.
Væske mellom kjelebunnen og komfyrtoppen kan gi damptrykk. Dette kan få
kjelen til å hoppe.
Pass alltid på at kokeplaten og kjelebunnen holdes tørre.
Kokesonene blir varme når du lager mat.
Hold alltid små barn unna apparatet.
Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde siden de kan være farlige
for dem.
Dette apparatet skal bare brukes til normal koking og steking i hjemmet. Det er
ikke laget for kommersiell eller industriell bruk.
Bruk aldri komfyrtoppen til å varme opp rommet.
Vær forsiktig når du setter inn elektriske apparater i stikkontakter i nærheten av
komfyrtoppen. Strømledninger må ikke komme i kontakt med koketoppen.
Overopphetet fett og olje kan raskt ta fyr. Forlat aldri overflateenheter uten tilsyn
når du lager mat i fett eller olje, for eksempel når du lager chips.
Slå av kokesonene etter bruk.
Norsk 7
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 7
2015-02-04
9:06:22
Sikkerhetsinstruksjoner
Hold alltid kontrollpanelene rene og tørre.
Plasser aldri brennbare gjenstander på komfyrtoppen. Det kan føre til brann.
Uforsiktig bruk kan medføre fare for brannskader.
Sikkerhetsinstruksjoner
Ledninger fra elektriske apparater må ikke berøre den varme overflaten på
komfyrtoppen eller varme kokekar.
Ikke bruk komfyrtoppen til å tørke klær.
Brukere med pacemakere og Active Heart-implantater må holde overkroppen
minst 30 cm fra induksjonskokesonene når disse står på. Hvis du er i tvil, ber
vi om at du tar kontakt med produsenten av implantatet eller legen din. (Kun
modeller med induksjonskomfyrtopp)
Ikke forsøk å reparere, demontere eller endre apparatet selv.
Slå alltid apparatet av før du gjør rent.
Gjør ren komfyrtoppen i samsvar med rengjørings- og behandlingsinstruksjonene
i denne håndboken.
8 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 8
2015-02-04
9:06:22
Avhending av emballasje
ADVARSEL
Sikkerhetsinstruksjoner
Alle materialer som er brukt i emballasjen til dette apparatet, er fullstendig resirkulerbare. Ark og deler i
hardskum er riktig merket. Sørg for at emballasjemateriale og gamle apparater blir avhendet med hensyn
til sikkerhet og miljø.
Riktig avhending av ditt gamle apparat
ADVARSEL
Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at det ikke blir et faremoment. For å
gjøre dette må du få en kvalifisert fagperson til å koble apparatet fra strømnettet, og fjerne nettledningen.
Apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er tilgjengelig fra det lokale
renholdsverket.
Norsk 9
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 9
2015-02-04
9:06:22
Sikkerhetsinstruksjoner
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Sikkerhetsinstruksjoner
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon,
indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader,
headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall
ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller
helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet
holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å
fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av,
eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan
resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke
blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
10 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 10
2015-02-04
9:06:22
Installere komfyrtoppen
ADVARSEL
Sikre at det nye apparatet bare blir installert og jordet av kvalifisert personell.
Legg merke til denne instruksjonen. Garantien vil ikke dekke skader som kan oppstå som et resultat av feil
installasjon.
Tekniske data finnes i slutten av denne håndboken.
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
• På flislagte overflater må skjøtene i området der
komfyrtoppen plasseres, være helt fylt opp med
fugemasse.
• På naturlig, kunstig stein eller keramikktopper,
må snappfestefjærene festes på plass med egnet
kunstharpiks eller blandet klebemiddel.
• Sikre at forseglingen er riktig plassert
mot arbeidsflaten uten mellomrom. Ekstra
silikonforsegling må ikke brukes. Det ville gjøre
demontering mye vanskeligere ved service.
• Komfyrtoppen må presses ut nedenfra når den
skal fjernes.
• Det kan installeres et brett under komfyrtoppen.
• Ventilasjonsåpningen mellom benkeplaten og
fronten på enheten under den må ikke tildekkes.
Installere komfyrtoppen
• Det må finnes en enhet i den elektriske
installasjonen som gjør det mulig å koble
apparatet fra strømnettet i alle polene med
en kontaktåpning på minst 3 mm. Passende
isolasjonsenheter inkluderer sikringsbryter
for utkobling av linje, sikringer (sikringer
med skrufatning må fjernes fra holderen),
jordfeilbryter og vernebryter.
• Når det gjelder brannvern, oppfyller dette
apparatet kravene i EN 60335 - 2 - 6. Denne
typen apparat kan installeres med et høyt skap
eller en vegg på den ene siden.
• Installasjonen må garantere for beskyttelse mot
støt.
• Kjøkkenenheten der apparatet monteres, må
oppfylle stabilitetskravene i DIN 68930.
• For beskyttelse mot fuktighet må alle avkuttede
overflater forsegles med egnet forsegling.
Norsk 11
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 11
2015-02-04
9:06:22
Installere komfyrtoppen
Koble til strømnettet
Før tilkobling må du sjekke at apparatets nominelle spenning, dvs. den spenningen som er angitt på
typeskiltet, stemmer overens med tilgjengelig strømforsyning. Typeskiltet er plassert på den nederste
karmen på komfyrtoppen.
ADVARSEL
Slå av strømmen før du kobler kablene til kretsen.
Installere komfyrtoppen
Spenningen i varmeelementet er AC 230 V~.
Apparatet virker også perfekt på eldre nettverk
med AC 220 V~ eller AC 240 V~.
Komfyrtoppen skal kobles til nettet med en enhet
som tillater at apparatet kan kobles fra nettet på
alle poler med en kontaktåpning på minst 3 mm,
dvs. automatisk sikringsbryter for utkobling av
linje, jordfeilbryter eller vernebryter.
ADVARSEL
Pass på å avstemme og nøytralisere tilordning av
koblingene i huset og apparatet (koblingsskjemaer)
for å unngå at komponenter skades.
Garantien dekke ikke skader som skyldes feil
installasjon.
ADVARSEL
Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes ut
av produsenten, produsentens serviceagent eller
en annen kvalifisert person for å unngå farer.
ADVARSEL
Kabelkoblingene må gjøres i samsvar med
forskriftene og terminalskruene må festes sikkert.
ADVARSEL
Så snart komfyrtoppen er koblet til strømnettet,
må du kontrollere at alle kokesonene er klare
til bruk ved å slå dem kort på etter tur på
maksimumsinnstilling med egnede kokekar.
12 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 12
2015-02-04
9:06:22
1 N~ (32 A)
01
02
04
03
05
L
06
220 - 240 V ~
04
Blå
02
Brun
05
Grå
03
Svart
06
Grønn/Gul
N
01
03
05
04
06
L2
07
N
01
220 - 240 V ~
05
Blå
02
380 - 415 V ~
06
Grå
03
Brun
07
Grønn/Gul
04
Svart
Installere komfyrtoppen
2 N~ (16 A): S eparer 2-fasede ledninger
(L1 og L2) før tilkobling.
02
L1
01
2 x 1 N~ (16 A): S eparer ledningene før tilkobling.
01
04
02
05
03
06
L1
N1
07
L2
01
220 - 240 V ~
05
Svart
02
Brun
06
Grå
03
Blå
07
Grønn/Gul
04
220 - 240 V ~
N2
ADVARSEL
For riktig forsyningstilkobling, følg
kablingsdiagrammet ved terminalene.
Norsk 13
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 13
2015-02-04
9:06:23
Installere komfyrtoppen
Installere i benkeplaten
MERK
A
Noter ned serienummeret på apparatets
typeetikett før installasjonen. Dette nummeret er
nødvendig i tilfelle det er behov for service og
det er ikke lenger tilgjengelig etter installasjon,
ettersom det befinner seg på det opprinnelige
typeskiltet på undersiden av apparatet.
Installere komfyrtoppen
A. Serienummer
MERK
MERK
Vær spesielt oppmerksom på kravene om
minimumsplass og -klaring.
Undersiden av komfyrtoppen er utstyrt med to
vifter. Hvis det en skuff under komfyrtoppen,
bør den ikke brukes til oppbevaring av små
gjenstander eller papir da viften kan skades viften
eller kjølingen kan forstyrres hvis de suges inn i
viften.
01
Min. 2 mm
02
750 mm
01
02
14 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 14
2015-02-04
9:06:23
01
02
03
06
04
08
07
11
05
Installere komfyrtoppen
09
12
10
01
x4
07
Maks 50 mm, Min. 20 mm
02
ø6
08
Min. 60 mm
03
90°
09
Min. 600 mm
04
750±1 mm
10
Min. 60 mm
05
490±1 mm
11
Min. 60 mm
06
R3
12
Min. 50 mm
Norsk 15
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 15
2015-02-04
9:06:23
Installere komfyrtoppen
01
03
02
Installere komfyrtoppen
04
05
06
08
07
01
Min. 40 mm
05
15 mm
02
520 mm
06
Min. 60 mm
03
Min. 40 mm
07
480 mm
04
25 mm
08
Min. 50 mm
16 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 16
2015-02-04
9:06:24
01
02
03
01
Min. 550 mm
02
Min. 35 mm
03
Min. 65 mm
04
Min. 100 mm
05
Min. 5 mm
04
Installere komfyrtoppen
05
02
03
01
01
Min. 20 mm
02
Min. 2 mm
03
Min. 20 mm
Norsk 17
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 17
2015-02-04
9:06:24
Installere komfyrtoppen
Installere komfyrtoppen
18 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 18
2015-02-04
9:06:24
Deler og funksjoner
Kokesoner
01
04
03
Deler og funksjoner
08
05
02
06
08
07
01
Bakre induksjonsflekssone 1800 W med effektøkning 2600 W
02
Fremre induksjonsflekssone 1800 W med effektøkning 2600 W
03
Komplett induksjonsflekssone 3300 W med effektøkning 3600 W
04
Induksjonsoppvarmingssone 2200 W med effektøkning 3200 W
05
Induksjonsoppvarmingssone 1200 W med effektøkning 2000 W
06
Kontrollpanel
07
Lysstyrkefelt
08
Virtual Flame™-teknologi
Norsk 19
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 19
2015-02-04
9:06:24
Deler og funksjoner
Kontrollpanel
06
01
06
01
09
05
01
06
Deler og funksjoner
04
01
07
06
10
01
Brytere for valg av kokesone
02
Valg for varmeinnstilling (magnethjul)
03
Låsbryter
04
På/Av-bryter
05
Tidtakerbryter og -indikator
06
Indikatorer for varmeinnstillinger og restvarme
07
Hold varm
08
Pause
09
Fleksisonevelger
10
Effektøkningsbryter
02
08
03
20 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 20
2015-02-04
9:06:24
Komponenter
Induksjonskomfyrtopp
Brakettfjær
Skruer
Magnethjul
Induksjonsoppvarming
A
C
A. Induksjonsspole
B. Indusert strøm
C. Elektroniske kretser
Deler og funksjoner
B
• Prinsippet med induksjonsoppvarming: Når du
plasserer et kokekar på en kokesone og slår
den på, produserer de elektroniske kretsene
i induksjonskomfyrtoppen "indusert strøm"
i bunnen av kokekaret, slik at kokekarets
temperatur umiddelbart øker.
• Raskere koking og steking: Siden kokekaret
blir varmet opp direkte, ikke glassplaten, blir
effekten bedre enn i andre systemer fordi ingen
varme går tapt. Det meste av energien som
absorberes, transformeres til varme.
Norsk 21
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 21
2015-02-04
9:06:25
Deler og funksjoner
Apparatets nøkkelfunksjoner
Deler og funksjoner
• Kokeflate av keramisk glass: Apparatet har en
kokeflate av keramisk glass og fire kokesoner
som reagerer raskt.
• Sensorer for berøringskontroll: Apparatet styres
ved hjelp av berøringsbrytere.
• Lett å gjøre rent: Én fordel med kokeflaten og
det avtakbare kontrollhjulet er tilgjengeligheten.
Den glatte, flate overflaten er lett å gjøre ren.
• På/Av-bryter: På/Av-bryteren gir apparatet
en ekstra strømbryter. Når du berører denne
bryteren, slås strømmen helt av eller på.
• Kontroll- og funksjonsindikatorer: Digitale
displayer og indikatorlamper gir informasjon om
innstillinger og aktiverte funksjoner, og viser om
det finnes restvarme i de ulike kokesonene.
• Sikkerhetsutkobling: En funksjon for
sikkerhetsutkobling sikrer at alle kokesoner slås
av automatisk etter en viss tid hvis innstillingen
ikke er endret.
• Effektøkning : Bruk denne funksjonen til
å varme opp innholdet i kokekaret raskere
enn det maksimale effektnivået
.
(Displayet vil vise
.)
• Automatisk grytesensor: Hver kokesone
inneholder en automatisk kjelesensor. Systemet
er kalibrert slik at det skal gjenkjenne kokekar
med en diameter som er bare litt mindre enn
kokesonen. Kjeler og andre kokekar må alltid
plasseres midt på hver kokesone. Du må alltid
bruke egnede kokekar.
• Digitale displayer:
•
til
,’
’ valgte varmeinnstillinger
•
restvarme (hold varm)
•
restvarme
•
barnesikringen er aktivert
•
melding, sensoren har blitt berørt i mer
enn 8 sekunder.
•
melding når komfyrtoppen er
overopphetet på grunn av unormal bruk.
(eksempel : når det står tomme kokekar på
kokesonen)
•
-melding, det blir brukt uegnede eller
for små kokekar eller det er ikke er plassert
noen kokekar på kokesonen.
• Hold varm
: Bruk denne funksjonen til å
holde kokt mat varm.
Displayet vil vise
.
• Pause
: Bruk denne funksjonen til å sette alle
kokesonene på lav strøminnstilling. (eksempel :
ta en telefon) Displayet vil vise
.
• Fleksisonevelger : Bruk denne funksjonen til å
utvide kokesonen til hele venstre side.
• Virtual Flame™: Slipp problemer ved å få
visuell informasjon om at det ”Lages mat nå på
kokeplaten”.
• Magnethjul: På/Av-kontrollen er enkel og intuitiv
ved hjelp av magnethjulet.
• Fleksisone : Fleksisonen er et stort, rektangulært
område som er laget for tilberedning av flere
retter.
22 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 22
2015-02-04
9:06:26
• Hurtigstopp : Med dette alternativet kan du
redusere tiden det tar å stanse tilberedningen,
ved å bare trykke én gang.
Sikkerhetsutkobling
Hvis én av kokesonene ikke er slått av eller varmeinnstillingen ikke er justert etter en lengre periode, vil
denne kokesonen automatisk slå seg selv av.
Eventuell restvarme vil angis med
,
(for ”varmt”) på de digitale displayene for de ulike
kokesonene.
Kokesonene slås av automatisk i følgende tilfeller.
Slå av
1-3
Etter 6 timer
4-6
Etter 5 timer
7-9
Etter 4 timer
10-15
Etter 1,5 timer
MERK
Hvis det blir brukt uegnede eller for små kokekar
eller ingen kokekar er plassert på kokesonen, vises
.
Og etter ett minutt blir den tilsvarende kokesonen
slått av.
Deler og funksjoner
Varmeinnstilling
MERK
MERK
Hvis komfyrtoppen er overopphetet på grunn av
unormal bruk, vil
bli vist.
Og komfyrtoppen vil bli slått av.
Skulle én eller flere kokesoner slå seg av før angitt
tid har gått, kan du se i kapittelet ”Feilsøking”.
Andre grunner til at en kokesone kan slås av automatisk
Alle kokesoner vil bli slått av hvis væske koker over og renner ut over kontrollpanelet.
Den automatiske utkoblingen vil også aktiveres hvis du plasserer en fuktig klut på kontrollpanelet. I begge
disse tilfellene vil apparatet måtte slås på igjen ved hjelp av
På/Av-bryteren
etter at væsken eller kluten har blitt fjernet.
Norsk 23
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 23
2015-02-04
9:06:26
Deler og funksjoner
Virtual Flame-teknologi (virtuell flamme)
Virtual Flame-teknologi (virtuell flamme)
gir et inntrykk av flammer når du slår på et
induksjonselement.
Deler og funksjoner
• Virtual Flame-teknologi er bare tilgjengelig på
visse brennere.
• Når du justerer effektnivået ved å vri hjulet,
endres fargen på flammene. (Hvis du velger
effektøkning, spretter flammene av kokekaret.)
• Utseendet på den virtuelle flammen avhenger
av kokekarets utseende, størrelse eller posisjon.
(Du får best resultater hvis du bruker kokekar
som samsvarer med elementstørrelsen. Kokekar
som er for store, kan dekke den virtuelle
flammen. Kokekar som er for små, kan føre til at
den virtuelle flammen blir misformet.
• Urenheter på bunnen av kokekaret eller
på toppen av kokeplaten, kan føre til at
den virtuelle flammen blir misformet eller
ufullstendig. Rengjør kokekaret eller kokeplaten
før du bruker dem.
24 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 24
2015-02-04
9:06:26
Restvarmeindikator
Når én kokesone eller komfyrtoppen slås av, vil eventuell restvarme i kokesonene vises med en
,
(for ”varmt”) på det digitale displayet for de aktuelle kokesonene. Selv etter at kokesonen er slått av, blir
restvarmeindikatoren bare slått av etter at kokesonen er kjølnet.
Du kan bruke restvarmen til å tine eller holde mat varm.
ADVARSEL
Så lenge restvarmeindikatoren lyser, finnes det en
viss fare for å brenne seg.
ADVARSEL
Hvis strømforsyningen blir brutt, vil symbolet
,
bli borte, og informasjon om restvarme vil
ikke lenger være tilgjengelig.
Det kan imidlertid likevel være mulig å brenne
deg. Dette kan unngås ved å alltid passe på når
man er nær komfyrtoppen.
Deler og funksjoner
Temperatursensor
Hvis temperaturen uansett årsak skulle stige over sikkerhetsgrensene på en av kokesonene, vil kokesonen
automatisk bli slått ned til et lavere effektnivå.
Når du er ferdig med å bruke komfyrtoppen, vil kjøleviften fortsette å kjøre til elektronikken i
komfyrtoppen er kjølt ned. Kjøleviften slås automatisk av avhengig av temperaturen i elektronikken.
Norsk 25
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 25
2015-02-04
9:06:27
Bruk av komfyrtoppen
Rengjøring ved oppstart
Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og glassrensemiddel for keramiske koketopper.
ADVARSEL
Bruk aldri etsende eller slipende rengjøringsmidler. Overflaten kan bli skadet.
Kokekar for matlaging med induksjonssoner
Induksjonskomfyrtoppen kan bare slås på når et kokekar med magnetisk bunn plasseres på en av
kokesonene. Du kan bruke følgende egnede kokekar.
Materiale i kokekar
Bruk av komfyrtoppen
Materiale i kokekar
Egnet
Stål, emaljert stål
Ja
Støpejern
Ja
Rustfritt stål
Hvis merket for induksjon av produsenten
Aluminium, kobber, messing
Nr.
Glass, keramikk, porselen
Nr.
MERK
Kokekar for induksjonskomfyrer er merket som
egnet for dette av produsentene.
MERK
MERK
Beholdere som ikke er i rustfritt stål, er mindre
varmeledende enn beholdere i rustfritt stål slik at
tilberedningstiden blir lengre.
Enkelte kokekar kan avgi lyd når de brukes på
induksjonskokesoner. Lyden er ikke noen feil i
apparatet, og påvirker på ingen måte effekten.
26 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 26
2015-02-04
9:06:27
Egnethetstest
Kokekar er egnet for induksjonsoppvarming
dersom en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret og kokekaret er merket som egnet for
dette av produsenten.
MERK
MERK
Magnethjulet kan brukes til å teste for egnethet.
Induksjonsoppvarmingen vil kanskje ikke fungere
ordentlig på kokekar som ikke inneholder jern der
kanten ikke festes til magneten. Dette gjelder også
for kokekar som ikke er laget av jern, men der
bunnen er jernbelagt.
Bruk av komfyrtoppen
Størrelse på kokekar
Induksjonskokesoner tilpasser seg automatisk til størrelsen på bunnen av kokekaret, opp til en viss grense.
Den magnetiske delen av bunnen på kokekaret må imidlertid ha en minstediameter som avhenger av
størrelsen på kokesonen.
Diameter på kokesoner
Minste tillatte diameter på bunnen av kokekaret
220 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Forside- eller bakside Flex
140 mm
Fullstendig Flex
240 mm (langside), oval, fiskekjele
Norsk 27
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 27
2015-02-04
9:06:27
Bruk av komfyrtoppen
Driftsstøy
Hvis du hører:
• Sprakelyd: Kokekaret er laget av forskjellige
materialer.
• Plystring: Du bruker mer enn to kokesoner, og
kokekarene er laget av forskjellige materialer.
• Summing: Du bruker høye effektnivåer.
• Klikking: elektrisk veksling forekommer.
• Hvesing, susing: Viften er i bruk.
Støyen er normal og vitner ikke om feil.
Bruk av egnede kokekar
Gode kasseroller gir gode resultater
• Du kan kjenne igjen gode kasseroller på bunnen.
Bunnen bør være så tykk og flat som mulig.
• Når du kjøper nye kasseroller, må du være
spesielt oppmerksom på diameteren på bunnen.
Produsentene oppgir ofte diameteren ved den
øvre kanten.
Bruk av komfyrtoppen
• Ikke bruk kasseroller med skader i bunnen med
skarpe eller ru kanter. Varig oppskraping kan
bli resultatet hvis disse kasserollene glir over
overflaten.
• Når de er kalde, er kasserollebunnene vanligvis
bøyd svakt innover (konkave). De må aldri være
bøyd utover (konvekse).
• Hvis du vil bruke en bestemt kasserolletype, for
eksempel en trykkoker, sautépanne eller wok,
må du følge produsentens veiledning.
Tips til energisparing
MERK
Du kan spare verdifull energi ved å overholde
følgende punkter.
• Sett alltid gryter og kasseroller på kokesonen før
du slår den på.
• Skitne kokesoner og kasserollebunner øker
strømforbruket.
• Legg lokkene godt og rett på grytene og
kasserollene slik at de dekker helt når det er
mulig.
• Slå av kokesonene før koketiden er slutt for å
bruke restvarmen til å holde maten varm eller
til tining.
28 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 28
2015-02-04
9:06:27
Bruke berøringsbryterne
Berøringsbryterne opereres ved at du berører ønsket panel med fingertuppen til riktig display lyser opp
eller slukkes, eller til ønsket funksjon aktiveres.
Pass på at du bare berører én bryter når du styrer apparatet. Hvis fingeren din ligger for flatt på panelet,
kan også en tilstøtende bryter bli aktivert.
Bruk av komfyrtoppen
Norsk 29
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 29
2015-02-04
9:06:27
Bruk av komfyrtoppen
Slå på apparatet
Apparatet slås på ved hjelp av
På/Av-bryteren .
Berør sensoren for På/Av-bryteren
sekund.
Det digitale displayet vil vise
.
i omtrent 1
MERK
Etter at På/Av-bryteren
har blitt aktivert for å
slå på apparatet, må du velge en varmeinnstilling
innen omtrent 20 sekunder. Av sikkerhetsgrunner
vil apparatet ellers slå seg selv av.
Bruk av komfyrtoppen
30 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 30
2015-02-04
9:06:28
Velge kokesone og varmeinnstilling
1. Du velger kokesone ved å berøre den
tilsvarende kokesonesensoren.
2. Ved innstilling og justering av effektnivået
kan du rotere magnethjulet.
MERK
MERK
Hvis du roterer den magnetiske knappen ved å
gripe siden eller skyve knappen kraftig, vil den
ikke fungere skikkelig.
Hvis mer enn én sensor trykkes i mer enn
8 sekunder, vil
vises på displayet for
varmeinnstilling. Berør På/Av-bryteren
for å
nullstille.
Bruk av komfyrtoppen
Standardnivået er angitt til 15 når kokesonen
velges.
MERK
MERK
Hvis du bruker hansker når du vrir knappen,
fungerer den ikke skikkelig. Hvis brukeren vrir på
den magnetiske knappen med hansker, vil det ikke
være mulig å stille og justere effektnivået.
Norsk 31
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 31
2015-02-04
9:06:28
Bruk av komfyrtoppen
Slå av apparatet
|Apparatet slås av ved hjelp av sensoren for På/
Av-bryteren .
Berør sensoren for På/Av-bryteren
i omtrent 1
sekund.
MERK
Etter å ha slått av én kokesone eller hele
kokeflaten, vil eventuell restvarme vises på de
digitale displayene for de ulike kokesonene, i form
av en
,
(for ”varmt”).
Bruk av komfyrtoppen
Hurtigstopp
Du kan slå av en kokesone ved å trykke
kokesonevelgeren i 2 sekunder.
32 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 32
2015-02-04
9:06:28
Bruke barnesikringen
Du kan bruke barnesikringen til å hindre at du slår på en kokesone og aktiverer den uten å mene det. I
tillegg kan kontrollpanelet, med unntak av På/Av-bryteren , låses for å hindre at innstillingene kan
endres uforvarende, for eksempel når du tørker av panelet med en klut.
Slå barnesikringen på/av
1. Berør Låsbryteren
i omtrent
3 sekunder.
Et akustisk signal vil lyde som en bekreftelse.
Bruk av komfyrtoppen
2. Berør en kontrollsensor.
vises på displayene for å angi at
barnesikring er aktivert.
3. Når du skal slå av barnesikringen, berører du
Låsbryteren
igjen i omtrent 3 sekunder. Et
akustisk signal vil lyde som en bekreftelse.
Norsk 33
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 33
2015-02-04
9:06:29
Bruk av komfyrtoppen
Tidtaker
Bruke tidtakeren som sikkerhetsutkobling:
Hvis det er satt en bestemt tid for en kokesone, vil kokesonen slå seg selv av så snart denne tiden er
omme. Denne funksjonen kan brukes for flere kokesoner samtidig.
Stille inn sikkerhetsutkobling
Kokesonen(e) der du vil bruke sikkerhetsutkoblingen, må være slått på.
1. Etter at den er slått på, trykk på den
korresponderende kokesonen for å
aktiverer blinkesignalet for displayet til den
korresponderende kokesonen.
2. Trykk på Tidtaker -sensoren. Tallet 10 vil
bli vist over tidtakerdisplayet.
Bruk av komfyrtoppen
3. Bruk bryterne for Tidtakerinnstilling
( eller ) til å stille inn ønsket tid, for
eksempel 15 minutter. Kokesonen vil da bli
slått av automatisk etter
15 minutter. Sikkerhetsutkoblingen er nå
aktivert.
MERK
Det er mulig å bruke magnethjulet til å angi en
tidtakerinnstilling.
Tidtakeren kan justeres mellom 0 og 99.
34 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 34
2015-02-04
9:06:30
4. Avbryt tidtakerinnstillingene ved å velge
riktig brenner og holde inne Tidtaker
-sensoren i 2 sekunder. Dette vil avbryte
brennerens tidtakerinnstillinger med et pip.
Hvis du holder nede Tidtaker -sensoren i
2 sekunder uten å velge en brenner, avbrytes
tidtakerinnstillingene for den sist endrede
brenneren.
Du kan vise gjenværende tid for noen av
kokesonene ved å bruke Tidtaker -sensoren.
Den tilsvarende indikatoren vil begynne å blinke
langsomt.
Innstillingene tilbakestilles ved hjelp av
Tidtakerinnstillingsvelgerne ( eller ).
Etter at den angitte tiden er gått ut, slår
kokesonen seg automatisk av. Du får en
bekreftelse i form av et lydsignal, og det vises på
tidtakerdisplayet.
MERK
Hvis du trykker på Tidtaker -sensoren uten å
velge en kokesone, slås displayet på, men ingen
tidtakerinnstillinger vil brukes.
MERK
Du kan endre innstillingen raskere ved å berøre og
holde inne en av kontrollsensorene
eller
til
ønsket verdi er nådd.
Bruk av komfyrtoppen
Tidtaker som teller oppover
For å bruke tidtakeren som teller oppover, må apparatet slås på, men ingen av kokesonene kan bruke
tidtakeren som en sikkerhetsutkobling.
1. Berør Tidtaker -sensoren.
vil vises i tidtakerdisplayet.
Norsk 35
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 35
2015-02-04
9:06:30
Bruk av komfyrtoppen
2. Tidtaker som teller oppover-funksjonen
aktiveres, og displaynumrene øker over tid.
Avbryt tidtakerinnstillingene ved å holde inne
Tidtaker -sensoren i
2 sekunder.
3. Du stopper tidtakeren ved å berøre Tidtaker
-sensoren.
Bruke hold varm
Hold varm-funksjonen sørger for at mat holder riktig temperatur uten overoppvarming, slik at den holder
seg deilig varm.
1. Bruk denne funksjonen til å holde kokt
mat varm. Berør sensoren for den
korresponderende kokesonen.
Bruk av komfyrtoppen
2. Bruke Hold varm
-sensoren.
36 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 36
2015-02-04
9:06:31
Effektøkning
Effektøkning-funksjonen
gjør mer energi tilgjengelig for hver kokesone.
(eksempel: praktisk når du skal koke opp en stor kjele med vann).
Kokesoner
Maks. effektøkningstid
220 mm
10 min
160 mm
10 min
Forside- eller bakside Flex
10 min
Fullstendig Flex
5 min
Etter dette returnerer kokesonene automatisk til
effektnivå
.
MERK
I visse omstendigheter kan
effektøkningsfunksjonen deaktiveres automatisk
for å beskytte de interne elektroniske
komponentene i komfyrtoppen.
Kokesonene har et tilordnet maksimalt effektnivå.
Hvis dette effektnivået overstiges ved å slå på effektøknings
strømstyringen automatisk varmeinnstillingen for kokesonen.
A
A
B
B
Bruk av komfyrtoppen
Strømstyring
-funksjonen for en kokesone, reduserer
Indikatoren for denne kokesonen veksler i noen
sekunder mellom angitte varmeinnstillingen
og den høyest mulige varmeinnstillingen.
Deretter skifter indikatoren fra den angitte
varmeinnstillingen til den høyest mulige
varmeinnstillingen.
A. Parvis kokesone
B. Parvis kokesone
Norsk 37
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 37
2015-02-04
9:06:31
Bruk av komfyrtoppen
Pause
Pause
-funksjonen setter alle kokesonene på lav strøminnstilling samtidig, og deretter tilbake til den
tidligere angitte varmeinnstillingen. Denne funksjonen kan brukes til å raskt avbryte og deretter fortsette
kokeprosessen, hvis du f.eks. vil ta en telefon.
Når PAUSE
-funksjonen er aktivert, vil alle sensorene bortsett fra Pause
, Lås
og
På/Av
bli deaktivert. Trykk en gang til på PAUSE-knappen for å gjenoppta tilberedningen.
Kontrollpanel
Å slå på
Berør Pause
Å slå av‎
Berør Pause
Skjerm
Gå tilbake til tidligere strømnivå
MERK
Tidtakerfunksjoner blir ikke stoppet av Pause .
Fleksikontroll
Bruk av komfyrtoppen
Flex-funksjonen kan styre hele kokesonen på venstre side ved bruk av store kokekar. (eksempel: ovale
kokekar, fiskegryte)
1. Berør sensoren for Fleksisone
-sensoren
2. Varmekontroll med magnethjulet. Displayet
for varmeinnstilling på venstre side (forside,
bakside) endres sammen.
38 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 38
2015-02-04
9:06:32
Lyd på/av
1. Berør sensoren for På/Av-bryteren
omtrent 1 sekund.
i
2. Berør Pause
-sensoren i 3 sekunder innen
10 sekunder etter at den ble påslått.
vil vises i
Bruk av komfyrtoppen
3. Lyden vil slås AV og
tidtakerdisplayet.
4. Gjenta prosedyre nr. 1 og nr. 2 for å endre
lydinnstillingene.
Lyden vil slås PÅ, og
vil vises i
tidtakerdisplayet.
MERK
Etter at den er påslått, er det umulig å bruke lyd
På/Av-kontrollen 10 sekunder senere.
Norsk 39
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 39
2015-02-04
9:06:33
Bruk av komfyrtoppen
Foreslåtte innstillinger for tilberedning av spesielle matvarer
Tallene i tabellen nedenfor er veiledende. Varmeinnstillingene som kreves for forskjellige
tilberedningsmetoder, avhenger av flere faktorer, inkludert kvaliteten på kokekarene som brukes, og type
og mengde mat som tilberedes.
Bruk av komfyrtoppen
Bryter innstilling
Tilberedningsmetode
Eksempler på bruk
14-15
Oppvarming
Sautering
Steking
Oppvarming av store mengder væske, koking av
nudler, bruning av kjøtt, bruning av gulasj, brasering
av kjøtt
10-13
Intensivt
Steking
Biff, kjøttfilet, poteter, pølser, pannekaker/lefser
8-9
Steking
Snitsel/koteletter, lever, fisk, kjøttkaker, egg
6-7
Koking
Koking av opptil 1,5 l væske, poteter, grønnsaker
3-5
Damping
Stuing
Koking
Damping og stuing av små mengder grønnsaker, ris
og melkeretter
1-2
Smelting
Smelting av smør, oppløsning av gelatin, smelting av
sjokolade
MERK
Varmeinnstillingene som vises i tabellen over, er
bare en veiledende referanse
MERK
Du vil måtte justere varmeinnstillingene etter
bestemte kokekar og matvarer.
40 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 40
2015-02-04
9:06:33
Rengjøring og vedlikehold
komfyrtopp
ADVARSEL
Rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt
med en oppvarmet keramisk glassflate: Alle
rengjøringsmidler må fjernes med tilstrekkelige
mengder rent vann etter rengjøring, ettersom de
kan ha en etsende virkning når overflaten blir
varm. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som
grill- eller ovnspray, skureputer eller slipemiddel
for gryter.
MERK
Rengjør den keramiske glassflaten etter hver bruk
mens den fortsatt er varm å ta på. Dette vil hindre
at søl blir brent fast på overflaten. Fjern belegg,
vannmerker, fettdråper og metallisk misfarging
ved hjelp av rengjøringsmidler for keramisk glass
eller rustfritt stål som du får i handelen.
Lett tilsmussing
1. Tørk av den keramiske glassflaten med en
fuktig klut.
2. Gni tørr med en ren klut. Rester av
rengjøringsmiddel må ikke etterlates på
overflaten.
3. Rengjør hele den keramiske glasskokeflaten
en gang i uken med et rengjøringsmiddel for
keramisk glass eller rustfritt stål som du får i
handelen.
4. Tørk av den keramiske glassflaten med
tilstrekkelige mengder rent vann og gni tørr
med en ren klut som ikke loer.
Rengjøring og vedlikehold
Inngrodd smuss
1. Bruk en glasskrape til å fjerne inngrodd sprut
og mat som har kokt over.
2. Plasser glasskrapen i spiss vinkel mot den
keramiske glassflaten.
3. Fjern smusset ved å skrape med bladet.
MERK
Glasskraper og spesialrengjøringsmidler for
keramisk glass finnes i spesialbutikker.
Norsk 41
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 41
2015-02-04
9:06:33
Rengjøring og vedlikehold
Problematisk smuss
1. Fjern fastbrent sukker, smeltet plast,
aluminiumsfolie eller andre materialer med en
glasskrape straks, mens det fortsatt er varmt.
ADVARSEL
Det er fare for at du kan brenne deg når
glasskrapen brukes på en varm kokesone:
2. Rengjør komfyrtoppen som normalt når den er
avkjølt. Hvis kokesonen som noe har smeltet
på, har blitt avkjølt, må du varme den opp
igjen for rengjøring.
MERK
Skraper eller mørke flekker på den keramiske
glassflaten, for eksempel forårsaket av en
kasserolle med skarpe kanter, kan ikke fjernes.
Dette skader imidlertid ikke komfyrtoppen
funksjonelt.
Rengjøring og vedlikehold
42 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 42
2015-02-04
9:06:33
Komfyrtoppramme (alternativ)
ADVARSEL
Ikke bruk eddik, sitronsaft eller beleggfjerner på
komfyrtopprammen.
Da kan det oppstå matte flekker.
1. Tørk rammen med en fuktig klut.
2. Fukt tørkede matrester med en våt klut. Tørk
og gni tørr.
Unngå skader på apparatet
• Hvis sukker eller en blanding som inneholder
sukker, kommer i kontakt med en varm
kokesone og smelter, må det renses vekk
umiddelbart med en kjøkkenskrape, mens det
fortsatt er varmt. Hvis det får avkjøles, kan det
skade overflaten når det fjernes.
• Hold alle gjenstander og materialer som kan
smelte, for eksempel plast, aluminiumsfolie
og stekefolie, borte fra den keramiske
glassflaten. Hvis noe av denne typen smelter på
komfyrtoppen, må det umiddelbart fjernes med
en skrape.
Rengjøring og vedlikehold
• Ikke bruk komfyrtoppen som arbeidsplate eller
som oppbevaringsplass.
• Ikke slå på en kokesone hvis det ikke står
kokekar på komfyrtoppen eller hvis kokekaret
er tomt.
• Keramisk glass er veldig sterkt og
motstandsdyktig, men det er ikke uknuselig. Det
kan bli skadet hvis en spesielt skarp eller hard
gjenstand faller ned på komfyrtoppen.
• Ikke plasser kasseroller på komfyrtopprammen.
Det kan føre til oppskraping og skade på
overflaten.
• Unngå å søle etsende væsker, for eksempel
eddik, sitronsaft og avskallingsmidler, på
komfyrtopprammen. Slike væsker kan forårsake
matte flekker.
Norsk 43
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 43
2015-02-04
9:06:33
Garanti og service
Vanlige spørsmål og feilsøking
Det kan oppstå en forstyrrelse på grunn av en mindre feil som du selv kan rette ved hjelp av følgende
veiledning. Ikke forsøk å gjøre andre reparasjoner hvis følgende instruksjoner ikke hjelper i hvert enkelt
tilfelle.
ADVARSEL
Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere. Feilaktig utførte reparasjoner
kan medføre betydelig risiko for brukeren. Hvis apparatet ditt trenger reparasjon, ber vi deg kontakte ditt
kundesenter.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Hva skal jeg gjøre hvis
kokesonene ikke virker?
• Sikringen i husets ledningsnett er intakt.
• Kontrollindikatorene på kontrollpanelet
• Hvis sikringene går flere ganger,
lyser.
Hva skal jeg gjøre hvis
kokesonene ikke vil slås på?
• Du har aktivert På/Av-bryteren
Hva skal jeg gjøre hvis
displayet bortsett fra
,
restvarmeindikatoren,
plutselig slukkes?
• Du har aktivert På/Av-bryteren
Hva skal jeg gjøre hvis
restvarmeindikatoren ikke
vises på displayet etter at
kokesonene er slått av
utilsiktet.
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en
fuktig klut eller av væske.
utilsiktet.
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en
fuktig klut eller av væske.
• Kokesonen ble bare brukt kort tid, og
ble derfor ikke varm nok.
må du tilkalle elektriker.
• Apparatet er riktig slått på.
• Apparatet er riktig slått på.
• Rengjør kontrollpanelet.
• Apparatet er riktig slått på.
• Rengjør kontrollpanelet.
• Hvis kokesonen er varm, må du
ringe kundeservice.
Garanti og service
44 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 44
2015-02-04
9:06:34
Informasjonskode
Mulig årsak
Løsning
C0
Kontroller sensoren for automatisk
tilbereding.
Start apparatet på nytt ved å bruke
Strømknappen. Koble fra strømmen i mer enn
30 sekunder hvis problemet vedvarer. Start
deretter apparatet på nytt, og prøv igjen.
Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et
lokalt servicesenter.
C1
Temperaturen registreres som høyere
enn angitt.
C2
Kontroller sensoren for automatisk
tilbereding.
A2
Likestrømsmotoren fungerer ikke på
grunn av problemer med kretskortet
eller ledningsnettet, eller på grunn av
elektrisk forstyrrelse på motorbladet.
d0
Sensoren har blitt trykket i mer enn 8
sekunder.
Sjekk om sensoren er våt eller trykket. Hvis
problemet vedvarer, må du starte apparatet
på nytt ved hjelp av På/Av-knappen. Hvis
problemet vedvarer, bør du kontakte et lokalt
servicesenter.
F0
Feilen oppstår når det ikke er
kommunikasjon mellom hovedkretskort
og underkretskort.
F2
Den berøringsaktiverte kretsen
kommuniserer unormalt.
Start apparatet på nytt ved å bruke
Strømknappen. Koble fra strømmen i mer
enn 30 sekunder hvis problemet vedvarer.
Start deretter apparatet på nytt. Hvis
problemet vedvarer, bør du kontakte et lokalt
servicesenter.
Garanti og service
Norsk 45
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 45
2015-02-04
9:06:34
Garanti og service
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonen ikke vil slås på
eller av?
Dette kan ha én av følgende mulige forklaringer:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig
klut eller av væske.
• Barnesikringen er på.
Hva skal jeg gjøre hvis displayet
lyser?
Kontroller følgende:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig
klut eller av væske.
Berør På/Av-bryteren for å nullstille.
• Hvis det har kommet væske på kontrollpanelet,
må du tørke bort væsken.
Hva skal jeg gjøre hvis displayet
lyser?
Kontroller følgende:
• Komfyrtoppen er overopphetet på grunn av
unormal bruk.
• Berør På/Av-bryteren for å nullstille etter at
komfyrtoppen er kjølt ned.
Hva skal jeg gjøre hvis displayet
lyser?
Kontroller følgende:
• Det blir brukt uegnede eller for små kokekar
eller det er ikke er plassert noen kokekar på
kokesonen.
• Hvis du bruker egnede kokekar, vil meldingen
automatisk bli borte.
Hva gjør jeg hvis kjøleviftene kjører etter at
komfyrtoppen er slått av?
Kontroller følgende:
• Når du er ferdig med komfyrtoppen kjører
kjøleviften av seg selv for nedkjøling.
• Etter at komfyrtoppens elektroniske
komponenter er nedkjølt, blir kjøleviften slått av.
Hvis du ber om servicebesøk på grunn av
informasjon du fikk under bruk av apparatet, kan
du måtte betale for et besøk av servicetekniker,
selv om garantiperioden ikke er utløpt.
Garanti og service
46 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 46
2015-02-04
9:06:34
Service
Før du tilkaller hjelp eller service, må du sjekke kapitlet ”Feilsøking”.
Hvis du fortsatt trenger hjelp, følger du veiledningene under:
Er det en teknisk feil?
I så fall må du kontakte kundeservice.
Forbered deg alltid på samtalen.
Dette vil gjøre det enklere å diagnostisere
problemet og vil også gjøre det enklere å
bestemme om det er nødvendig med besøk fra
kundeservice.
Noter ned følgende informasjon:
• Hvordan arter problemet seg?
• I hvilke situasjoner oppstår problemet?
Når pådrar du deg utgifter også i garantiperioden?
• Hvis du kunne ha løst problemet selv ved hjelp
av én av løsningene i kapitlet ”Feilsøking”.
• Hvis serviceteknikeren må gjøre flere
servicebesøk fordi han ikke fikk all relevant
informasjon før besøket, og han derfor for
eksempel må gjøre flere turer etter deler. Hvis
du forbereder deg på telefonsamtalen slik
det beskrevet ovenfor, vil det spare deg for
kostnaden ved slike turer.
Når du ringer, må du vite modellnummer
og serienummer på apparatet ditt. Denne
informasjonen finnes på typeskiltet, slik:
• Modellbeskrivelse
• S/N-kode (15 sifre)
Vi anbefaler at du skriver ned informasjonen her
slik at du har den tilgjengelig.
• Modell:
• Serienummer:
Garanti og service
Norsk 47
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 47
2015-02-04
9:06:34
Tekniske data
Tekniske data
Apparatets mål
Utskjæringsmål for benkeplaten
Bredde
800 mm
Dybde
520 mm
Høyde
56 mm
Bredde
750 mm
Dybde
490 mm
Hjørneradius
3 mm
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Tilkoblingsspenning
7,0 kW
Maksimal tilkoblet strømbelastning
Netto
16,5 kg
Brutto
19,5 kg
Stilling
Diameter
På/Av
Høyre foran
160 mm
1200 W / Økning 2000 W
Midten
220 mm
2200 W / Økning 3200 W
Fremre Flex
–
1800 W / Økning 2600 W
Bakre Flex
–
1800 W / Økning 2600 W
Fullstendig Flex
–
3300 W / Økning 3600 W
Vekt
Kokesoner
Tekniske data
48 Norsk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 48
2015-02-04
9:06:34
Produktinformasjon
Navn på leverandør
Samsung Electronics co. Ltd.
Modellidentifikasjon
NZ84J9770EK
Type kokeplate
Innebygd
Oppvarmingsteknologi
Kokesoner og kokeområder med induksjon
Antall kokesoner og/eller kokeområder
3
For runde kokesoner eller kokeområder: diameter på
anvendelig overflateområde per elektrisk oppvarmede
kokesone (Ø)
16,0 cm, 22,0 cm
For ikke-runde kokesoner eller kokeområder: lengde
og bredde på anvendelig overflateområde per elektrisk
oppvarmede kokesone eller kokeområde (L x B)
43,5 x 22,5 cm
Ø 16,0 cm : 193,0 Wh/kg
Strømforbruk per kokesone eller kokeområde
(EC elektrisk tilberedning)
Ø 22,0 cm : 176,5 Wh/kg
43,5 x 22,5 cm : 195,6 Wh/kg
Strømforbruk for kokeplaten (EC elektrisk kokeplate)
188,4 Wh/kg
* Dataene er fastsatt i henhold til standarden EN 60350-2 og kommisjonsregulering (EU) 66/2014.
Tips til energisparing
• Sett alltid gryter og kasseroller på kokesonen før
du slår den på.
• Skitne kokesoner og kasserollebunner øker
strømforbruket.
• Tilberedningstiden kan reduseres ved å bruke en
trykkoker.
Tekniske data
Norsk 49
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 49
2015-02-04
9:06:34
Notat
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 50
2015-02-04
9:06:34
Notat
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 51
2015-02-04
9:06:34
SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER
LAND
RING
ELLER BESØK OSS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/it/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/gr/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00632A-00
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_NO.indd 52
2015-02-04
9:06:34
Induktioliesi
Käyttö- ja asennusopas
NZ84J9770EK
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 1
2/25/2015 6:10:56 PM
Sisältö
Sisältö
Oppaan käyttäminen
4
Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
4
Turvallisuusohjeet
5
Pakkausmateriaalin hävitys
Vanhan laitteen oikeanlainen hävittäminen
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
9
9
10
Lieden asentaminen
11
Asentajan turvallisuusohjeet
Sähköverkkoon kytkeminen
Asentaminen työpöydälle
11
12
14
Osat ja ominaisuudet
19
Keittoalueet19
Käyttöpaneeli20
Osat21
Induktiolämmitys21
Laitteen tärkeimmät toiminnot
22
Turvakatkaisu23
Virtuaaliliekki24
Jälkilämmön ilmaisin
25
Lämpötilan tunnistin
25
Lieden käyttäminen
26
Ensipuhdistus26
Induktiokeittoalueille tarkoitetut ruoanvalmistusastiat:
26
Sopivuustesti27
Astioiden koko
27
Toimintaäänet28
Oikeanlaisten astioiden käyttäminen
28
Kosketuspainikkeiden käyttäminen
29
Virran kytkeminen laitteeseen
30
Keittoalueen ja lämpötilan valitseminen
31
Virran katkaiseminen laitteesta
32
Pikapysäytys32
Lapsilukon käyttäminen
33
Ajastin34
Jatka lämpimänä pitoa
36
Tehonlisäyspainike37
Tehonhallinta37
Keskeytys38
Flex-painike38
2 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 2
2/25/2015 6:10:57 PM
39
40
Puhdistus ja huolto
41
Liesi41
Kevyt lika
41
Vaikea lika
41
Ongelmalika42
Lieden kehys (lisätarvike)
43
Kuinka vältät laitteen vahingoittamista
43
Takuu ja huolto
44
Usein kysytyt kysymykset ja vianetsintä
44
Huolto47
Tekniset tiedot
48
Tekniset tiedot
48
Keittoalueet48
Tuotetiedot49
Suomi 3
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 3
2/25/2015 6:10:57 PM
Sisältö
Äänet käyttöön/pois käytöstä
Suositeltavat ruokakohtaiset asetukset
Oppaan käyttäminen
Oppaan käyttäminen
Lue tämä käyttöopas huolella ennen laitteen käyttämistä ja kiinnitä erityistä huomiota seuraavan osion
turvallisuusohjeisiin. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.
Jos laite luovutetaan uudelle omistajalle, opas tulee toimittaa sen mukana.
Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
VAROITUS
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.
HUOMIO
Vaarat tai vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa pieniä henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
HUOMIO
Noudata liettä käyttäessäsi näitä turvallisuuteen liittyviä perusohjeita, jotta voisit välttyä tulipaloilta,
räjähdyksiltä, sähköiskuilta tai henkilövahingoilta.
HUOM.
Hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia ja muita tietoja, jotka helpottavat laitteen käyttöä.
4 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 4
2/25/2015 6:10:57 PM
Turvallisuusohjeet
Tämä laite täyttää turvallisuudeltaan kaikkien hyväksyttyjen teknisten ja turvallisuusstandardien
vaatimukset. Laitteen valmistajana olemme kuitenkin sitä mieltä, että velvollisuutemme on antaa sinulle
myös seuraavat turvallisuusohjeet.
VAROITUS
Safety instructions
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden
eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään
laitetta oikein.
Lasten ei tule antaa leikkiä laitteella.
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen valtuuttaman
huoltoliikkeen tai muun pätevän ammattilaisen tulee vaihtaa johto, jotta
vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
Laite tulee voida irrottaa verkkovirrasta asentamisen jälkeen. Irrottaminen
voidaan varmistaa huolehtimalla pistokkeen luokse pääsystä tai liittämällä
kiinteään johdotukseen kytkin määräysten mukaisesti.
Jos laitteen pinta murtuu, katkaise laitteesta virta sähköiskujen välttämiseksi.
Laite kuumenee käytön aikana. Lieden sisällä oleviin vastuksiin ei pidä koskea.
Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta käytön aikana. Pienet lapset on
pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.
Laitetta ei saa puhdistaa höyrypesurilla.
Älä aseta lieden päälle metalliesineitä, esimerkiksi veitsiä, haarukoita, lusikoita tai
kattilankansia, sillä ne saattavat kuumentua.
Kytke aina käytön jälkeen virta päältä virtapainiketta käyttäen äläkä luota
kattilantunnistimeen.
Älä puhdista lieden lasia hankaavilla aineilla tai terävillä metallilastoilla, sillä ne
voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä puolestaan voi johtaa lasin rikkoutumiseen.
Suomi 5
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 5
2/25/2015 6:10:57 PM
Safety instructions
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukoohjausjärjestelmän kanssa.
Safety instructions
Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Lieden sisällä
oleviin vastuksiin ei pidä koskea. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa
laitteen lähettyviltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti
rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on
annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät
vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai
ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
Rasvan tai öljyn kuumentaminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja aiheuttaa
tulipalon.
ÄLÄ MILLOINKAAN yritä sammuttaa paloa vedellä, vaan kytke laite pois päältä ja
peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutusliinalla.
Tulipalon vaara: älä säilytä tavaroita keittopinnoilla.
Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
Pidä laite ja sen sähköjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
6 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 6
2/25/2015 6:10:57 PM
HUOMIO
Varmista, että laite on pätevän sähköteknikon oikein asentama ja maadoittama.
Uppoasennettuja laitteita saa käyttää vain, jos ne on asennettu asiaankuuluvat
standardit täyttäviin kaappeihin ja työpisteisiin. Näin varmistutaan siitä, että
turvallisuussäädösten vaatima riittävä sähköeristys tulee tehdyksi.
Jos laite ei toimi oikein tai jos siihen ilmestyy murtumia tai halkeamia:
•sammuta kaikki keittoalueet;
•katkaise yhteys verkkovirtaan ja
•ota yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.
Jos keittotaso murtuu, katkaise laitteesta virta sähköiskun vaaran välttämiseksi.
Älä käytä liettä, ennen kuin lasipinta on vaihdettu.
Älä käytä liettä alumiinifolion, alumiinifolioon pakattujen tuotteiden tai
alumiinivuokaan pakattujen pakastetuotteiden lämmittämiseen.
Paistinpannun ja lieden väliin jäävä vesi saattaa höyryyntyä ja väliin voi
muodostua painetta. Tällöin paistinpannu saattaa hypähtää.
Varmista aina, että keittolevy ja paistinpannun pohja ovat kuivia.
Keittoalueet kuumenevat ruoanlaiton aikana.
Pidä pienet lapset aina poissa laitteen lähettyviltä.
Suomi 7
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 7
2/25/2015 6:10:57 PM
Safety instructions
Vain pätevän huoltohenkilöstön tulee huoltaa laitetta. Epäpätevien henkilöiden
tekemät korjaukset voivat aiheuttaa vammoja tai laitteen vaurioitumisen. Jos laite
tarvitsee korjausta, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. Näiden ohjeiden
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja ja mitätöidä takuun.
Safety instructions
Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta vaaratilanteiden välttämiseksi.
Tätä laitetta tulee käyttää vain tavalliseen keittämiseen ja paistamiseen
kotioloissa. Sitä ei ole suunniteltu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
Älä milloinkaan käytä liettä huoneen lämmittämiseen.
Safety instructions
Ole varovainen kytkiessäsi sähkölaitteita pistorasiaan lieden lähellä. Sähköjohdot
eivät saa joutua kosketuksiin keittotason kanssa.
Ylikuumentunut rasva ja öljy syttyvät helposti palamaan. Älä milloinkaan jätä
pintayksiköitä valvomatta valmistaessasi ruokaa, esimerkiksi ranskalaisia
perunoita, rasvassa tai öljyssä.
Sammuta keittoalueet käytön jälkeen.
Pidä käyttöpaneeli aina puhtaana ja kuivana.
Älä milloinkaan aseta syttyviä aineita tai esineitä lieden päälle. Ne voivat syttyä.
Laite saattaa aiheuttaa palovammoja, jos sitä käytetään huolimattomasti.
Sähkölaitteiden johdot eivät saa osua lieden kuumalle pinnalle eivätkä kuumiin
ruoanlaittovälineisiin.
Älä käytä liettä vaatteiden kuivaamiseen.
Sydämentahdistajien ja implanttien käyttäjien tulee pitää ylävartalonsa
vähintään 30 cm päässä induktiokeittoalueilta, kun ne ovat päällä. Jos sinulla
on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä tahdistajasi valmistajaan tai lääkäriin. (Vain
induktioliesimallit)
Älä yritä itse korjata, purkaa tai muokata laitetta millään tavalla.
Katkaise laitteesta aina virta ennen puhdistusta.
Puhdista liesi tässä oppaassa olevien puhdistus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.
8 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 8
2/25/2015 6:10:57 PM
Pakkausmateriaalin hävitys
VAROITUS
Safety instructions
Kaikki laitteen pakkausmateriaalit ovat täysin kierrätettäviä. Pahvi- ja muoviosat on merkitty
asianmukaisesti. Ota turvallisuus ja ympäristö huomioon, kun hävität pakkausmateriaaleja ja vanhoja
laitteita.
Vanhan laitteen oikeanlainen hävittäminen
VAROITUS
Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee siitä käyttökelvoton, jotta se ei voi aiheuttaa vaaraa. Tee tämä
antamalla pätevän sähköteknikon irrottaa laite verkkovirrasta ja poistaa laitteen sähköjohto.
Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Saat paikallisilta viranomaisilta tietoja jätteiden keräyspäivistä ja keräyspisteistä.
Suomi 9
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 9
2/25/2015 6:10:57 PM
Safety instructions
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Safety instructions
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee,
että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia,
kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle
ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on
eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta
kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
10 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 10
2/25/2015 6:10:57 PM
Lieden asentaminen
VAROITUS
Varmista, että laite on ainoastaan pätevän sähköteknikon asentama ja maadoittama.
Noudata tätä ohjetta. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat väärästä asennuksesta.
Tekniset tiedot ovat tämän oppaan lopussa.
Asentajan turvallisuusohjeet
• Laatoitetuilla työpinnoilla lieden alustan liitokset
tulee täyttää kokonaan laastilla.
• Luonnonkivi-, keinokivi- ja keraamisilla pinnoilla
jouset tulee kiinnittää paikoilleen tarkoitukseen
soveltuvalla keinohartsilla tai yhdistelmäliimalla.
• Varmista, että tiiviste asettuu työpintaa vasten
ilman, että siihen jäisi aukkoja. Ylimääräistä
silikonitiivistettä ei pidä käyttää, sillä tämä tekee
huoltoa varten irrottamisesta hankalaa.
• Liesi irrotetaan painamalla sitä ulos alhaaltapäin.
• Lieden alle voidaan asentaa levy.
• Työtason ja sen alla olevan yksikön etuosan
välistä ilmankiertotilaa ei saa peittää.
Suomi 11
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 11
2/25/2015 6:10:57 PM
Lieden asentaminen
• Sähköasennuksessa on käytettävä laitetta, jonka
avulla laitteen voi kytkeä pois verkkovirrasta
kaikista johtimista katkaisimen aukon ollessa
vähintään 3 mm. Sopiviin eristyslaitteisiin
kuuluvat linjansuojakatkaisimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet tulee irrottaa liitännästä),
maavuotokatkaisimet ja kontaktorit.
• Laitteen paloturvallisuus vastaa standardia EN
60335 - 2 - 6. Laite voidaan asentaa paikkaan,
jossa sen toisella puolella on korkea kaappi tai
seinä.
• Asennuksen on suojattava laitetta iskuilta.
• Keittiöyksikön, johon laite asennetaan,
tulee täyttää standardin DIN 68930
vakausvaatimukset.
• Kosteussuojauksen vuoksi kaikki leikatut pinnat
tulee tiivistää sopivalla tiivisteellä.
Lieden asentaminen
Sähköverkkoon kytkeminen
Ennen liittämistä tulee tarkistaa, että laitteen nimellisjännite eli arvokilvessä mainittu jännite vastaa
verkon jännitettä. Arvokilpi sijaitsee lieden kotelon alaosassa.
VAROITUS
Katkaise piiristä virta ennen johtojen kytkemistä
piiriin.
Lieden asentaminen
Vastuksen jännite on AC 230 V ~.
Laite toimii hyvin myös sellaisissa verkoissa, jotka
käyttävät jännitteitä
AC 220 V ~ tai AC 240 V ~.
Liesi tulee liittää verkkovirtaan laitteella, jonka
avulla laite voidaan irrottaa verkkovirrasta
kaikista johtimista katkaisimen aukon ollessa
vähintään 3 mm, esimerkiksi automaattisella
linjansuojakatkaisimella, maavuotokatkaisimella
tai sulakkeella.
VAROITUS
Huomioi taloliitännän ja laitteen vaihe-neutraalijakauma; muuten osat voivat vahingoittua.
Takuu ei kata väärästä asennuksesta aiheutuvaa
vahinkoa.
VAROITUS
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan,
sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai muun
pätevän ammattilaisen tulee vaihtaa johto, jotta
vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
VAROITUS
Johdon liitäntöjen tulee olla säännösten mukaisia
ja liitinten ruuvit tulee kiristää varmasti.
VAROITUS
Kun liesi on kytketty verkkovirtaan, varmista, että
kaikki keittoalueet ovat käyttövalmiita asettamalla
jokainen vuorollaan huipputeholle. Käytä
tarkoitukseen sopivia ruoanlaittovälineitä.
12 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 12
2/25/2015 6:10:58 PM
1 N ~ (32 A)
01
02
04
03
05
L
06
220 - 240 V ~
04
Sininen
02
Ruskea
05
Harmaa
03
Musta
06
Vihreä/Keltainen
N
01
03
05
04
06
L2
07
N
01
220 - 240 V ~
05
Sininen
02
380 - 415 V ~
06
Harmaa
03
Ruskea
07
Vihreä/Keltainen
04
Musta
2 x 1 N ~ (16 A): E
rota johdot ennen kytkentää.
01
04
02
05
03
06
L1
N1
07
L2
01
220 - 240 V ~
05
Musta
02
Ruskea
06
Harmaa
03
Sininen
07
Vihreä/Keltainen
04
220 - 240 V ~
N2
VAROITUS
Jotta sähköasennus tehtäisiin oikein, noudata
liitäntöjen läheltä löytyvää kytkentäkaaviota.
Suomi 13
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 13
2/25/2015 6:10:58 PM
Lieden asentaminen
2 N ~ (16 A): E
rota kaksivaihejohdot
(L1 ja L2) ennen kytkemistä.
02
L1
01
Lieden asentaminen
Asentaminen työpöydälle
HUOM.
A
Kirjoita ylös laitteen arvokilvessä oleva
sarjanumero ennen asennusta. Tätä numeroa
tarvitset pyytäessäsi huoltoa eikä se ole näkyvillä
asennuksen jälkeen, koska arvokilpi jää laitteen
alle.
Lieden asentaminen
A. Sarjanumero
HUOM.
HUOM.
Kiinnitä erityistä huomiota vähimmäistilan ja
välien vaatimuksiin.
Laitteen pohjassa on kaksi tuuletinta. Jos lieden
alla on laatikko, siinä ei tulisi säilyttää pieniä
esineitä tai paperia, sillä ne voivat vaurioittaa
tuuletinta tai haitata laitteen jäähdytystä, jos
tuuletin pääsee imemään ne sisäänsä.
01
Väh. 2 mm
02
750 mm
01
02
14 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 14
2/25/2015 6:10:58 PM
01
02
03
06
04
08
07
11
09
12
10
01
x4
07
Maks. 50 mm, Väh. 20 mm
02
ø6
08
Väh. 60 mm
03
90°
09
Väh. 600 mm
04
750±1 mm
10
Väh. 60 mm
05
490±1 mm
11
Väh. 60 mm
06
R3
12
Väh. 50 mm
Lieden asentaminen
05
Suomi 15
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 15
2/25/2015 6:10:58 PM
Lieden asentaminen
01
03
02
Lieden asentaminen
04
05
06
08
07
01
Väh. 40 mm
05
15 mm
02
520 mm
06
Väh. 60 mm
03
Väh. 40 mm
07
480 mm
04
25 mm
08
Väh. 50 mm
16 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 16
2/25/2015 6:10:58 PM
01
02
03
01
Väh. 550 mm
02
Väh. 35 mm
03
Väh. 65 mm
04
Väh. 100 mm
05
Väh. 5 mm
04
Lieden asentaminen
05
02
03
01
01
Väh. 20 mm
02
Väh. 2 mm
03
Väh. 20 mm
Suomi 17
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 17
2/25/2015 6:10:58 PM
Lieden asentaminen
Lieden asentaminen
18 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 18
2/25/2015 6:10:59 PM
Osat ja ominaisuudet
Keittoalueet
01
04
03
Osat ja ominaisuudet
08
05
02
06
08
07
01
1800 W:n Wide Flex -takainduktioalue 2600 W:n tehonlisäyksellä
02
1800 W:n Wide Flex -etuinduktioalue 2600 W:n tehonlisäyksellä
03
3300 W:n koko Wide Flex -induktioalue 3600 W:n tehonlisäyksellä
04
2200 W:n induktiokeittoalue 3200 W:n tehonlisäyksellä
05
1200 W:n induktiokeittoalue 2000 W:n tehonlisäyksellä
06
Käyttöpaneeli
07
Valopalkki
08
Virtual Flame Technology™ -virtuaaliliekki
Suomi 19
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 19
2/25/2015 6:10:59 PM
Osat ja ominaisuudet
Käyttöpaneeli
06
01
06
01
09
05
01
06
Osat ja ominaisuudet
04
01
07
06
10
01
Keittoalueen valitsimet
02
Lämpöasetuksen valitsin (magneettinen nuppi)
03
Lukkopainike
04
Virtapainike
05
Ajastuspainike ja ajastimen ilmaisin
06
Lämpöasetusten ja jälkilämmön ilmaisimet
07
Pidä lämpimänä
08
Keskeytys
09
Wide Flex -alueen valitsin
10
Tehonlisäyspainike
02
08
03
20 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 20
2/25/2015 6:10:59 PM
Osat
Induktioliesi
Jousikiinnike
Ruuvit
Magneettinen nuppi
Induktiolämmitys
A
C
A. Induktiokela
B. Indusoitu virta
C. Elektroniset piirit
Suomi 21
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 21
2/25/2015 6:10:59 PM
Osat ja ominaisuudet
B
• Induktiolämmityksen toiminta: Kun
asetat keittoastian keittoalueelle ja kytket
induktiolieden virran päälle, lieden elektroniset
piirit tuottavat ”indusoitua virtaa” keittoastian
pohjalle, jolloin astian lämpötila nousee
välittömästi.
• Nopeuttaa keittämistä ja paistamista: Koska
paistinpannu lämmitetään suoraan lasin sijaan,
järjestelmän teho on muita järjestelmiä parempi,
sillä lämpöä ei mene hukkaan. Suurin osa
käytetystä energiasta muuttuu lämmöksi.
Osat ja ominaisuudet
Laitteen tärkeimmät toiminnot
Osat ja ominaisuudet
• Lasikeraaminen keittopinta: Laitteessa
on lasikeraaminen keittopinta ja neljä
pikakeittoaluetta.
• Kosketuspainikkeet: Laitetta käytetään
kosketuspainikkeiden avulla.
• Helppo puhdistus: Lasikeraamisen keittopinnan
ja irrotettavan ohjausnupin etuna on niiden
käytettävyys. Sileä, litteä pinta on helppo
puhdistaa.
• Virtapainike: Virtapainike on erillinen
pääkatkaisin verkkovirralle. Tämän painikkeen
koskettaminen joko kytkee virran laitteeseen tai
katkaisee sen kokonaan.
• Ohjaus- ja toimintoilmaisimet: Digitaaliset näytöt
ja merkkivalot antavat tietoja asetuksista ja
käytössä olevista toiminnoista sekä keittoalueen
jälkilämmöstä.
• Turvakatkaisin: Turvakatkaisin varmistaa, että
kaikki keittoalueet sammuvat automaattisesti
tietyn ajan jälkeen, jos asetusta ei ole muutettu.
• Tehonlisäystoiminto : Käytä tätä toimintoa,
jos haluat kuumentaa pannun nopeammin kuin
korkeimmalla tehotasolla
. (Näytöllä näkyy
.)
• Automaattinen kattilantunnistin:
Jokaisella keittoalueella on automaattinen
kattilantunnistinjärjestelmä, joka on kalibroitu
niin, että se tunnistaa sellaisen kattilan tai
pannun, jonka halkaisija on jonkin verran
keittoaluetta pienempi. Kattila tai pannu on aina
asetettava keittoalueen keskelle. Käytä vain
tarkoitukseen sopivia ruoanlaittovälineitä.
• Digitaalinäytöt:
•
–
,’
’ valitut lämpöasetukset
•
jälkilämpö (pidä kuumana)
•
jälkilämpö
•
lapsilukko on käytössä
•
virheilmoitus, kun painiketta on
kosketettu yli 8 sekunnin ajan.
•
virheilmoitus, kun liesi on
ylikuumentunut vääränlaisen käytön vuoksi.
(esimerkki: tyhjien astioiden käyttö liedellä)
•
ilmoitus, kun keittoalueella käytetään
vääränlaista tai liian pientä keittoastiaa tai
astiaa ei ole asetettu lainkaan keittoalueelle.
• Pidä lämpimänä
: Käytä tätä toimintoa
pitämään valmistettu ruoka lämpimänä.
Näytöllä näkyy
.
• Keskeytys
: Käytä tätä toimintoa, jos haluat
kytkeä kaikki keittoalueet päälle alhaisella
tehoasetuksella. (esimerkki: jotta voisit vastata
puhelimeen) Näytöllä näkyy
.
• Wide Flex -alueen valitsin :
Käytä tätä toimintoa laajentamaan keittoaluetta
niin, että se kattaa koko vasemman puolen.
• Virtual Flame™ -virtuaaliliekki: Virtuaalinen
liekki ilmoittaa visuaalisesti siitä, kun liesi on
käytössä ja siinä valmistetaan ruokaa.
• Magneettinen nuppi: Virran hallinta on helppoa,
yksinkertaista ja intuitiivista magneettisen nupin
avulla.
22 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 22
2/25/2015 6:11:00 PM
• Wide Flex -alue: Wide Flex -alue on suuri,
suorakaiteen muotoinen alue, joka on
suunniteltu useamman ruokalajin valmistamista
varten.
• Pikapysäytys: Tällä valinnalla voit lopettaa
ruuan valmistamisen helposti ja nopeasti vain
yhdellä kosketuksella.
Turvakatkaisu
Jos jotakin keittoaluetta ei sammuteta tai sen lämpöasetusta ei säädetä pitkään aikaan, kyseinen keittoalue
sammuu itsestään.
Mahdollisen jälkilämmön merkkinä on
,
(”hot”) kyseistä keittoaluetta vastaavassa
digitaalinäytössä.
Keittoalueet sammuvat itsestään seuraavassa mainittujen aikojen kuluttua.
Sammutus
1-3
6 tunnin kuluttua
4-6
5 tunnin kuluttua
7-9
4 tunnin kuluttua
10-15
1,5 tunnin kuluttua
HUOM.
Keittoalueella on vääränlainen tai liian pieni astia
tai astiaa ei ole asetettu lainkaan keittoalueelle,
näytölle tulee
.
Keittoalue sammutetaan automaattisesti minuutin
kuluttua.
HUOM.
HUOM.
Jos liesi on ylikuumentunut epänormaalin käytön
takia, näytölle tulee
.
Liedestä katkeaa virta.
Mikäli yksi tai useampi keittoalue sammuu ennen
mainittua aikaa, katso kohtaa ”Ongelmatilanteet”.
Muita syitä, joiden vuoksi keittoalue sammuu itsestään
Kaikki keittoalueet sammuvat itsestään, jos vettä kiehuu yli ja roiskuu käyttöpaneeliin.
Virta katkaistaan automaattisesti myös silloin, kun käyttöpaneelin päälle asetetaan kostea liina.
Molemmissa tapauksissa laitteeseen on kytkettävä virta Virtapainikkeesta , kun neste tai liina on
poistettu.
Suomi 23
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 23
2/25/2015 6:11:00 PM
Osat ja ominaisuudet
Lämpöasetus
Osat ja ominaisuudet
Virtuaaliliekki
Kun induktioelementtiin kytketään virta,
virtuaaliliekkiteknologia luo liedelle liekkien
vaikutelman.
Osat ja ominaisuudet
• Virtuaaliliekkiteknologia on vain oikeassa
keittoalueessa.
• Kun tehoa säädetään nupista kääntämällä,
liekkien väri muuttuu. (Jos valitset
tehonlisäyksen, liekit heijastuvat keittoastioista.)
• Virtuaaliliekki saattaa muuttua käytettävien
astioiden ulkomuodosta, koosta ja sijoituksesta
riippuen. (Parhaimmat tulokset saat käyttämällä
astioita, jotka vastaavat elementin kokoa.) Liian
suuret astiat voivat peittää virtuaaliliekin. Liian
pienet astiat voivat muuttaa virtuaaliliekin
muotoa.
• Astioiden pohjassa tai lieden päällä olevat
epäpuhtaudet voivat aiheuttaa virtuaaliliekin
muodon muuttumisen tai tehdä siitä rikkonaisen.
Puhdista astiat ja lieden pinta ennen käyttöä.
24 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 24
2/25/2015 6:11:00 PM
Jälkilämmön ilmaisin
Kun yksittäinen keittoalue tai liesi on sammutettu, jälkilämmön merkkinä on
,
(”hot”) kyseisten
keittoalueiden digitaalinäytöissä. Keittoalueen sammuttamisen jälkeenkin jälkilämmön ilmaisin sammuu
vasta, kun keittoalue on jäähtynyt.
Voit käyttää jälkilämpöä ruoan sulattamiseen tai lämpimänä pitämiseen.
VAROITUS
Niin kauan kuin jälkilämmön ilmaisin palaa, alue
voi polttaa.
VAROITUS
Jos virransyöttö katkeaa
,
-merkki
sammuu eivätkä tiedot jälkilämmöstä ole enää
käytettävissä.
Keittoalueelta voi silti edelleen saada
palovammoja. Vahinkojen välttämiseksi lieden
lähettyvillä tulee aina olla varovainen.
Jos jonkin keittoalueen lämpötila jostakin syystä nousee yli turvarajan, alueen lämpötilaa lasketaan
automaattisesti.
Kun olet lopettanut lieden käytön, jäähdytystuuletin jatkaa toimintaansa niin kauan, että liesi jäähtyy.
Lieden elektronisten osien lämpötilasta riippuen jäähdytystuuletin kytketään automaattisesti pois päältä.
Suomi 25
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 25
2/25/2015 6:11:00 PM
Osat ja ominaisuudet
Lämpötilan tunnistin
Lieden käyttäminen
Ensipuhdistus
Pyyhi lasikeraaminen pinta kostealla liinalla ja lasikeraamisen keittopinnan puhdistusaineella.
VAROITUS
Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Pinta voi vahingoittua.
Induktiokeittoalueille tarkoitetut ruoanvalmistusastiat:
Induktioliesi voidaan kytkeä päälle vain silloin, kun keittoalueilla käytetään magneettipohjaista
ruoanlaittoastiaa. Voit käyttää seuraavanlaisia astioita.
Astian materiaali
Lieden käyttäminen
Astian materiaali
Sopiva
Teräs ja emaloitu teräs
Kyllä
Valurauta
Kyllä
Ruostumaton teräs
Jos valmistaja on merkinnyt tuotteen asianmukaisesti
Alumiini, kupari ja messinki
Ei
Lasi, keramiikka ja posliini
Ei
HUOM.
Induktioliedelle sopivat astiat ovat valmistajan
asianmukaisesti merkitsemiä.
HUOM.
Joistakin astioista saattaa lähteä ääntä, kun niitä
käytetään keittoalueilla. Tämä ääni ei tarkoita,
että laitteessa olisi vikaa eikä se vaikuta laitteen
toimintaan mitenkään.
HUOM.
Muusta materiaalista kuin ruostumattomasta
teräksestä valmistettujen astioiden
lämmönjohtokyky on huonompi, mikä hidastaa
ruuan kypsentymistä.
26 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 26
2/25/2015 6:11:01 PM
Sopivuustesti
Astia soveltuu induktioliedellä käytettäväksi,
jos magneetti tarttuu sen pohjaan ja jos astian
valmistaja on merkinnyt sen induktioliedelle
soveltuvaksi.
HUOM.
HUOM.
Soveltuvuutta voidaan testata magneettisen nupin
avulla.
Ruoanvalmistus induktiolla muita kuin rautaisia,
magneettiin tarttumattomia tai rautapohjaisia
valmistusastioita käyttäen ei saata onnistua.
Astioiden koko
Keittoalueiden halkaisija
Astian pohjan vähimmäishalkaisija
220 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Flex-etu- tai taka-alue
140 mm
Koko Flex-alue
240 mm (pitkän reunan mitta), soikea, kalavuoka
Suomi 27
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 27
2/25/2015 6:11:01 PM
Lieden käyttäminen
Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti astioiden pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka. Astian
pohjan magneettisen osan halkaisijan on kuitenkin oltava vähintään tietyn kokoinen keittoalueesta
riippuen.
Lieden käyttäminen
Toimintaäänet
Jos kuulet...
• Rätinää: ruoanlaittoastiat on valmistettu
erilaisista materiaaleista.
• Vihellystä: käytät useampaa kuin kahta
keittoaluetta ja astiat on valmistettu erilaisista
materiaaleista.
• Hurinaa: käytät korkeita tehotasoja.
• Naksutusta: sähköjä kytketään.
• Vihellystä tai hurinaa: tuuletin toimii.
Nämä äänet ovat normaaleja eivätkä tarkoita, että
laitteessa olisi vikaa.
Oikeanlaisten astioiden käyttäminen
Lieden käyttäminen
Mitä parempia astioita käytät, sitä parempiin tuloksiin pääset.
• Tunnistat soveltuvat astiat niiden pohjista.
• Älä käytä pannuja, joiden pohja on vaurioitunut
Pohjan tulisi olla mahdollisimman paksu ja
tai joissa on epätasaisia reunoja tai särmiä. Jos
tasainen.
tällaisia pannuja liikutellaan lieden pinnalla,
• Kun ostat uusia astioita, kiinnitä erityistä
pinta voi vaurioitua pysyvästi.
huomiota pohjan halkaisijaan. Valmistajat
• Kylminä pannujen pohjat ovat normaalisti
ilmoittavat usein vain yläreunan läpimitan.
hieman koveria. Ne eivät milloinkaan saisi olla
kuperia.
• Jos haluat käyttää jotakin erikoista astiaa,
esimerkiksi painekeitintä, haudutuspannua
tai wokkipannua, noudata astian valmistajan
antamia ohjeita.
28 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 28
2/25/2015 6:11:01 PM
Energiansäästövinkit
HUOM.
Voit säästää energiaa huomioimalla seuraavat
seikat.
• Aseta kattilat ja pannut kohdalleen aina ennen
keittoalueen käynnistämistä.
• Likaiset keittoalueet tai pannujen pohjat lisäävät
virrankulutusta.
• Aseta kannet kattiloiden ja pannujen päälle
tiiviisti aina, kun mahdollista.
• Sammuta keittoalue ennen keittoajan
päättymistä ja käytä jälkilämpöä ruoan
lämpimänä pitämiseen ja sulattamiseen.
Käytä kosketuspainikkeita koskettamalla haluamaasi painiketta sormen kärjellä, kunnes halutut näytöt
syttyvät tai sammuvat tai haluamasi toiminto aktivoituu.
Varmista, että kosketat vain yhtä painiketta kerrallaan, kun käytät laitetta. Jos sormesi painuu liian leveästi
käyttöpaneelille, myös viereinen painike saattaa aktivoitua.
Suomi 29
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 29
2/25/2015 6:11:01 PM
Lieden käyttäminen
Kosketuspainikkeiden käyttäminen
Lieden käyttäminen
Virran kytkeminen laitteeseen
Laitteeseen kytketään virta koskettamalla
Virtapainiketta .
Kosketa Virtapainiketta
noin 1 sekunnin ajan.
Digitaalisessa näytössä näkyy
.
HUOM.
Kun laitteeseen on kytketty virta Virtapainikkeella
lämpöasetus on valittava noin 20 sekunnin
sisällä. Muuten laitteen virta katkeaa itsestään
turvallisuussyistä.
Lieden käyttäminen
30 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 30
2/25/2015 6:11:01 PM
Keittoalueen ja lämpötilan valitseminen
1. Valitse keittoalue koskettamalla haluamasi
keittoalueen painiketta.
2. Aseta tehotaso kiertämällä magneettista
nuppia.
HUOM.
HUOM.
Jos yrität kääntää magneettista nuppia sen
reunasta tai työntämällä sitä voimakkaasti, se ei
toimi.
Jos painat useampaa kuin yhtä painiketta yli 8
sekuntia,
ilmestyy lämpöasetusnäyttöön.
Nollaa laite koskettamalla Virtapainiketta .
HUOM.
Nupin kääntäminen ei saata onnistua hansikkaat
kädessä. Jos käyttäjällä on hansikkaat, kun hän
kääntää magneettista nuppia, hän ei voi asettaa ja
säätää tehotasoa.
Suomi 31
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 31
2/25/2015 6:11:01 PM
Lieden käyttäminen
Oletustaso on 15 keittoaluetta valittaessa.
HUOM.
Lieden käyttäminen
Virran katkaiseminen laitteesta
Laitteen virta katkaistaan kokonaan koskettamalla
Virtapainiketta .
Kosketa Virtapainiketta
yhden sekunnin ajan.
HUOM.
Kun yksittäinen keittoalue tai koko keittopinta on
sammutettu, jälkilämmön merkkinä on
,
(”hot”) kyseisten keittoalueiden digitaalinäytössä.
Pikapysäytys
Lieden käyttäminen
Sammuta keittoalue painamalla keittoalueen
valitsinta 2 sekunnin ajan.
32 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 32
2/25/2015 6:11:02 PM
Lapsilukon käyttäminen
Lapsilukon avulla voit estää keittoalueen tahattoman sytyttämisen ja keittopinnan aktivoinnin.
Käyttöpaneeli voidaan lukita Virtapainiketta
lukuun ottamatta.
Näin estetään asetusten tahaton muuttaminen esimerkiksi ohjauspaneelia pyyhittäessä.
Lapsilukon kytkeminen päälle ja pois päältä
1. Kosketa Lukkopainiketta
noin
3 sekunnin ajan.
Laite vahvistaa asetuksen äänimerkillä.
Lieden käyttäminen
2. Kosketa mitä tahansa kosketuspainiketta.
Näytöllä näkyy
merkkinä siitä, että
lapsilukko on käytössä.
3. Kun haluat ottaa lapsilukon pois päältä,
kosketa Lukkopainiketta
uudelleen 3
sekunnin ajan. Laite vahvistaa asetuksen
äänimerkillä.
Suomi 33
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 33
2/25/2015 6:11:02 PM
Lieden käyttäminen
Ajastin
Ajastimen käyttäminen turvakatkaisimena:
Jos keittoalueelle asetetaan määräaika, se sammuttaa itsensä tämän ajan kuluttua.
Tätä toimintoa voidaan käyttää samanaikaisesti usean keittoalueen kanssa.
Turvakatkaisun asettaminen
Jos haluat asettaa turvakatkaisun jollekin keittoalueelle, sen tulee olla käytössä.
1. Kun keittoalue on kytketty päälle, aktivoi
sen valomerkki koskettamalla sen
valintapainiketta.
2. Paina Ajastinpainiketta .
Numero "10" näkyy ajastimen näytön
yläpuolella.
Lieden käyttäminen
3. Käytä Ajastimen asetuspainikkeita
( tai ) asettaaksesi haluamasi
automaattisen katkaisuajan, esimerkiksi 15
minuuttia, jonka jälkeen keittoalue sammuttaa
itsensä automaattisesti. Turvakatkaisu on nyt
aktivoitu.
HUOM.
Ajastimen asetukset voidaan tehdä myös
magneettista nuppia käyttämällä. Ajastin voidaan
asettaa välille 0–99.
34 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 34
2/25/2015 6:11:02 PM
4. Peruuta ajastimen asetukset, valitse kyseessä
oleva keittoalue ja pidä Ajastinpainike
painettuna
2 sekunnin ajan. Keittoalueen asetukset
peruutetaan merkkiäänellä. Jos pidät
Ajastinpainiketta
painettuna 2 sekunnin
ajan valitsematta keittoaluetta, viimeiseksi
asetetun keittoalueen ajastimen asetukset
peruutetaan.
Voit näyttää minkä tahansa keittoalueen jäljellä
olevan ajan käyttämällä Ajastinpainiketta .
Keittoalueen ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti.
Asetukset nollataan käyttämällä Ajastinpainikkeita
( tai ).
Asetetun ajan kuluttua keittoalue sammuu
automaattisesti, laite antaa vahvistukseksi
äänimerkin ja ajastinnäyttö osoittaa, että haluttu
toiminto on tehty.
HUOM.
Jos kosketat Ajastinpainiketta
valitsematta
keittoaluetta, näyttö aktivoituu, mutta mitään
ajastimen asetuksia ei oteta käyttöön.
HUOM.
Voit muuttaa asetuksia nopeammin pitämällä joko
- tai -painiketta painettuna, kunnes haluttu
arvo saavutetaan.
Lieden käyttäminen
Toiminta-ajastin
Jotta toiminta-ajastinta voitaisiin käyttää, laitteen on oltava käynnissä eikä millään keittoalueella saa
käyttää ajastinta turvakatkaisuun.
1. Kosketa Ajastinpainiketta .
ilmestyy ajastinnäyttöön.
Suomi 35
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 35
2/25/2015 6:11:03 PM
Lieden käyttäminen
2. Toiminta-ajastin aktivoituu ja näytön numerot
suurenevat ajan kuluessa. Peruuta ajastimen
asetukset pitämällä Ajastinpainike
painettuna
2 sekunnin ajan.
3. Jos haluat pysäyttää ajastimen, kosketa
Ajastinpainiketta .
Jatka lämpimänä pitoa
Lämpimänä pidon toiminto pitää ruuan sopivassa lämpötilassa ilman ylikypsymistä.
1. Käytä tätä toimintoa pitämään valmistettu
ruoka lämpimänä. Kosketa keittämiseen
tarkoitetun keittoalueen painiketta.
Lieden käyttäminen
2. Kosketa Pidä lämpimänä
-painiketta.
36 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 36
2/25/2015 6:11:03 PM
Tehonlisäyspainike
Tehonlisäys
-toiminto lisää keittoalueiden tehoa.
(esimerkki: jos haluat keittää suuren määrän vettä).
Keittoalueet
Enimmäistehoaika
220 mm
10 min
160 mm
10 min
Flex-etu- tai taka-alue
10 min
Koko Flex-alue
5 min
Tämän jälkeen keittoalue palaa automaattisesti
tehotasoon
.
HUOM.
Joissakin tilanteissa tehonlisäystoiminto saattaa
mennä pois päältä automaattisesti lieden sisäisten
elektronisten osien suojaamiseksi.
Tehonhallinta
A
A
Tämän keittoalueen ilmaisin vaihtelee
muutaman sekunnin ajan asetetun lämpötilan
ja enimmäislämpöasetuksen välillä. Tämän
jälkeen ilmaisin muuttuu asetetusta lämpötilasta
enimmäislämpöasetukseen.
B
B
A. Keittoalueparit
B. Keittoalueparit
Suomi 37
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 37
2/25/2015 6:11:03 PM
Lieden käyttäminen
Keittoalueilla on tietty enimmäisteho.
Jos tämä teho ylitetään Tehonlisäys -toimintoa käyttämällä, tehonhallinta laskee keittoalueen
lämpötilaa automaattisesti.
Lieden käyttäminen
Keskeytys
Keskeytys
-toiminto asettaa kaikki päällä olevat keittoalueet yhtä aikaa alhaiselle tehoasetukselle ja
takaisin aikaisemmin asetetulle lämpöasetukselle. Tämän toiminnon avulla voit keskeyttää ruoanlaiton
esim. puhelimeen vastataksesi ja jatkaa sitten siitä, mihin jäit.
Kun Keskeytys
-toiminto on käytössä, kaikki painikkeet paitsi Keskeytys
,
Lukitus
ja Virtapainike
ovat pois käytöstä.
Voit jatkaa valmistusta painamalla KESKEYTYSPAINIKETTA uudelleen.
Käyttöpaneeli
Näyttö
Käyttöön
Kosketa Keskeytyspainiketta
Pois käytöstä
Kosketa Keskeytyspainiketta
Palaa edelliselle tehotasolle
HUOM.
Keskeytyspainike ajastintoimintoja.
ei keskeytä
Lieden käyttäminen
Flex-painike
Flex-toiminnolla ohjataan koko vasemman puolen keittoaluetta käytettäessä suuria astioita (esimerkki:
soikeat astiat, kalavuoka).
1. Kosketa Wide Flex -alueen
painiketta.
2. Valitse lämpö magneettisella nupilla.
Vasemman puolen (etu- ja takaosa)
lämpötilanäyttö vaihtuu kosketuksen
mukaisesti.
38 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 38
2/25/2015 6:11:04 PM
Äänet käyttöön/pois käytöstä
1. Kosketa Virtapainiketta
1 sekunnin ajan.
noin
2. Kosketa Keskeytyspainiketta
3 sekunnin ajan 10 sekunnin sisällä virran
kytkemisestä.
3. Äänet otetaan pois käytöstä ja ajastimen
näytössä näkyy
.
HUOM.
Ääniasetuksia ei voi muuttaa, jos virran
kytkemisestä on kulunut yli 10 sekuntia.
Suomi 39
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 39
2/25/2015 6:11:04 PM
Lieden käyttäminen
4. Muuta ääniasetuksia toistamalla vaiheet 1 ja 2.
Äänet otetaan käyttöön ja ajastimen näytössä
näkyy
.
Lieden käyttäminen
Suositeltavat ruokakohtaiset asetukset
Taulukon luvut ovat ohjeellisia. Eri ruoanlaittotapojen vaatimat lämpöasetukset riippuvat useista tekijöistä,
esimerkiksi käytettävän astian laadusta ja valmistettavan ruoan tyypistä.
Lieden käyttäminen
Valitsimen asetus
Ruuanlaittotapa
Käyttöesimerkkejä
14-15
Lämmittäminen
Kevyt ruskistus
Paistaminen
Suurten nestemäärien lämmittäminen, nuudeleiden keitto,
lihan ruskistus
10-13
Tehopesu
Paistaminen
Pihvi, sisäpaisti, paistetut perunat, makkarat, ohukaiset/
blinit
8-9
Paistaminen
Leikkeet/höystö, maksa, kala, pasteijat, paistetut munat
6-7
Keittäminen
Keittäminen enintään 1,5 l:n nestemäärässä, perunat,
vihannekset
3-5
Höyryttäminen
Hauduttaminen
Keittäminen
1-2
Sulattaminen
HUOM.
Taulukon lämpöasetukset on tarkoitettu vain
ohjeellisiksi.
Pienten vihannesmäärien höyrystäminen ja
hauduttaminen, riisin ja maitoruokien keittäminen
Voin, liivatteen ja suklaan sulattaminen
HUOM.
Lämpöasetukset on säädettävä käytettyjen
astioiden ja raaka-aineiden mukaisesti.
40 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 40
2/25/2015 6:11:04 PM
Puhdistus ja huolto
Liesi
VAROITUS
Puhdistusaineet eivät saa joutua kosketuksiin
kuumentuneen lasikeraamisen pinnan kanssa:
Kaikki puhdistusaineet tulee poistaa riittävällä
määrällä puhdasta vettä puhdistuksen jälkeen,
sillä ne voivat vaikuttaa syövyttävästi pinnan
kuumentuessa. Älä käytä mitään voimakkaita
puhdistusaineita tai -välineitä kuten grillin tai
uunin puhdistussuihkeita tai hankaustyynyjä.
HUOM.
Puhdista lasikeraaminen pinta jokaisen
käyttökerran jälkeen siinä tilassa, kun se tuntuu
vielä käteen lämpimältä. Näin voit estää roiskeiden
palamisen kiinni pintaan. Poista kattilakivi,
vesijäljet, rasvaroiskeet ja metallivärjäytyminen
tavallisella lasikeramiikan tai ruostumattoman
teräksen puhdistamiseen tarkoitetulla
puhdistusaineella.
Kevyt lika
1. Pyyhi lasikeraaminen pinta kostealla liinalla.
2. Hankaa kuivaksi puhtaalla liinalla. Pinnalle ei
saa jäädä puhdistusaineen jäämiä.
3. Puhdista perusteellisesti koko lasikeraaminen
keittopinta kerran viikossa tavallisella
lasikeramiikan tai ruostumattoman teräksen
puhdistamiseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
4. Pyyhi lasikeraaminen pinta käyttäen riittävää
määrää puhdasta vettä ja hankaa kuivaksi
puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
Puhdistus ja huolto
Vaikea lika
1. Käytä lasikaavinta ylikiehuneen ruoan ja
muun vaikean lian poistamiseen.
2. Aseta lasikaavin kulmassa lasikeraamista
pintaa vasten.
3. Poista lika kaapimella.
HUOM.
Lasikaapimia ja lasikeramiikan puhdistusaineita
saa erikoismyymälöistä.
Suomi 41
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 41
2/25/2015 6:11:05 PM
Puhdistus ja huolto
Ongelmalika
1. Poista palanut sokeri, ja sulanut muovi,
alumiinifolio tai muu materiaali lasikaapimella
välittömästi sen ollessa vielä kuumaa.
VAROITUS
Saatat saada palovammoja, jos käytät lasikaavinta
kuumalla keittoalueella.
2. Puhdista liesi tavalliseen tapaan sen
jäähdyttyä. Jos keittoalue, johon on sulanut
jotakin, on päässyt jäähtymään, lämmitä se
uudelleen puhdistusta varten.
HUOM.
Esimerkiksi teräväreunaisen pannun aiheuttamia
naarmuja tai tummia jälkiä lasikeraamisella
pinnalla ei voi poistaa. Ne eivät kuitenkaan haittaa
lieden toimintaa.
Puhdistus ja huolto
42 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 42
2/25/2015 6:11:05 PM
Lieden kehys (lisätarvike)
VAROITUS
Älä käytä etikkaa, sitruunamehua tai kattilakiven
poistoainetta lieden kehykseen, sillä pintaan voi
ilmestyä himmentymiä.
1. Pyyhi kehys kostealla liinalla.
2. Kostuta kuivunut lika märällä liinalla. Pyyhi ja
hankaa kuivaksi.
Kuinka vältät laitteen vahingoittamista
• Älä käytä liettä työpintana tai säilytysalustana.
• Älä kuumenna keittoaluetta, jos sillä ei ole astiaa
tai astia on tyhjä.
• Lasikeramiikka on erittäin kovaa ja kestää
lämpötilanvaihteluja, mutta se ei ole
särkymätöntä. Erityisen terävien tai kovien
esineiden pudottaminen liedelle voi vaurioittaa
sitä.
• Älä aseta astioita lieden kehykselle. Kehyksen
pinta voi naarmuuntua ja vaurioitua.
• Vältä kaatamasta happamia nesteitä, esimerkiksi
etikkaa, sitruunamehua tai kattilakiven
poistoainetta lieden kehykselle, sillä ne voivat
aiheuttaa himmentymiä.
• Jos sokeria tai sokeroitua valmistetta tippuu ja
sulaa kuuman keittoalueen pinnalle, aine tulisi
poistaa keittiökaapimella välittömästi sen ollessa
vielä kuumaa. Jos se pääsee jäähtymään, sen
poistaminen voi vaurioittaa pintaa.
• Pidä kaikki helposti sulavat materiaalit, kuten
muovit, alumiinifoliot ja uunifoliot poissa
lasikeraamiselta pinnalta. Jos tämäntyyppistä
ainetta sulaa lieden päälle, aine tulee poistaa
välittömästi kaapimella.
Puhdistus ja huolto
Suomi 43
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 43
2/25/2015 6:11:05 PM
Takuu ja huolto
Usein kysytyt kysymykset ja vianetsintä
Ongelma voi joskus johtua jostakin pienestä virheestä ja voit mahdollisesti korjata sen itse seuraavien
ohjeiden avulla. Jos seuraavista ohjeista ei ole hyötyä jossakin tilanteessa, älä yritä tehdä mitään muita
korjauksia.
VAROITUS
Vain pätevä huoltoteknikko saa korjata laitetta. Väärin tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa huomattavan
vaaran laitteen käyttäjälle. Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Mahdollisia syitä
Mitä teen, jos keittoalueet eivät
toimi?
• Sulake sulakekaapissa on kunnossa.
• Käyttöpaneelin merkkivalot
palavat.
Mitä teen, jos keittoalueisiin ei tule
virtaa?
• Virtapainiketta on kosketettu
vahingossa.
Toimintaohje
• Jos sulakkeet palavat
useita kertoja, ota yhteyttä
valtuutettuun sähköasentajaan.
• Laitteeseen on kytketty virta.
• Laitteeseen on kytketty virta.
• Puhdista käyttöpaneeli.
• Kostea liina tai neste peittää
käyttöpaneelin osittain.
Mitä teen, jos näyttö
,
jälkilämpöilmaisinta lukuun
ottamatta äkkiä katoaa näkyvistä?
• Virtapainiketta on kosketettu
Mitä teen, jos keittoalueiden
sammuttamisen jälkeen näytössä ei
näy jälkilämmönilmaisinta?
• Keittoaluetta käytettiin vain lyhyen
• Jos keittoalue on kuuma, ota
aikaa eikä se siksi kuumentunut
riittävästi.
yhteyttä asiakaspalveluun.
vahingossa.
• Laitteeseen on kytketty virta.
• Puhdista käyttöpaneeli.
• Kostea liina tai neste peittää
käyttöpaneelin osittain.
Takuu ja huolto
44 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 44
2/25/2015 6:11:05 PM
Näyttökoodit
Mahdollisia syitä
Toimintaohje
C0
Tarkista automaattisen
ruoanlaittotilan painike.
Käynnistä laite uudelleen virtapainikkeella. Jos ongelma
ilmenee edelleen, sammuta laitteen virta yli 30 sekunnin
ajaksi. Käynnistä sitten laite uudelleen ja yritä uudelleen.
Jos ongelma ilmenee yhä, ota yhteyttä lähimpään
Samsungin huoltoon.
C1
Lämpötila tuntuu asetettua
korkeammalta.
C2
Tarkista automaattisen
ruoanlaittotilan painike.
A2
Moottori ei toimi piirilevyistä tai
johdoista johtuvan vian vuoksi
tai moottorin lapoihin kohdistuu
sähköistä häirintää.
d0
Painiketta painetaan yli
8 sekunnin ajan.
Tarkista, onko painike märkä tai painunut. Jos
ongelma ilmenee edelleen, käynnistä laite uudelleen
virtapainikkeella. Jos ongelma ilmenee yhä, ota yhteyttä
lähimpään Samsungin huoltoon.
F0
Piirilevyn ja alipiirilevyn välisessä
tiedonsiirrossa on häiriö.
F2
Kosketus-IC:n tiedonsiirrossa on
häiriö.
Käynnistä laite uudelleen virtapainikkeella. Jos ongelma
ilmenee edelleen, sammuta laitteen virta yli 30 sekunnin
ajaksi. Käynnistä sitten laite uudelleen. Jos ongelma
ilmenee yhä, ota yhteyttä lähimpään Samsungin
huoltoon.
Takuu ja huolto
Suomi 45
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 45
2/25/2015 6:11:05 PM
Takuu ja huolto
Mitä teen, jos keittoalueeseen ei tule virtaa tai
virta ei katkea?
Tämä voi johtua seuraavista seikoista:
• Kostea liina tai neste peittää käyttöpaneelin
osittain.
• Lapsilukko on käytössä.
Mitä teen, jos näytössä näkyy
?
Tarkista seuraavat:
• Kostea liina tai neste peittää käyttöpaneelin
osittain.
Nollaa laite koskettamalla Virtapainiketta.
• Jos käyttöpaneelille on läikkynyt nestettä, pyyhi
se pois.
Mitä teen, jos näytössä näkyy
?
Tarkista seuraavat:
• Liesi on ylikuumentunut vääränlaisen käytön
vuoksi.
• Kun liesi on jäähtynyt, nollaa asetukset
painamalla Virtapainiketta.
Mitä teen, jos näytössä näkyy
?
Tarkista seuraavat:
• Keittoalueella on vääränlainen tai liian
pieni astia tai astiaa ei ole asetettu lainkaan
keittoalueelle.
• Kun käytät oikeanlaista astiaa, näytöllä näkyvä
viesti häviää automaattisesti.
Mitä teen, jos tuuletin on käynnissä, vaikka liesi on
sammutettu?
Tarkista seuraavat:
• Kun olet lopettanut lieden käytön, tuuletin
käynnistyy itsestään ja jäähdyttää laitteen.
• Kun lieden elektroniset osat ovat jäähtyneet,
tuuletin sammuu.
Jos kutsut asiakaspalvelusta huoltohenkilön
paikalle ja ongelman syynä on käyttövirhe,
käynnistä voidaan laskuttaa myös takuuaikana.
Takuu ja huolto
46 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 46
2/25/2015 6:11:05 PM
Huolto
Ennen kuin soitat huoltoon, lue kohta ”Vianmääritys”.
Jos tarvitset vielä tämänkin jälkeen apua, noudata seuraavia ohjeita.
Onko kyseessä tekninen vika?
Jos on, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Valmistaudu keskusteluun etukäteen. Tämä
helpottaa vian määrittelyä ja arviota mahdollisen
huoltokäynnin tarpeesta.
Pane merkille seuraavat seikat.
• Miten ongelma ilmenee?
• Missä tilanteessa ongelma ilmenee?
Kun soitat, pidä esillä laitteen malli ja sarjanumero.
Nämä tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä:
• Mallin kuvaus
• Sarjanumero (15 numeroa)
Milloin huolto on maksullista jopa takuuaikana?
• Jos vian olisi voinut korjata noudattamalla
jotakin kohdan ”Ongelmatilanteet” ratkaisua.
• Jos huoltoteknikko joutuu tekemään useita
huoltokäyntejä, koska hänelle ei ole annettu
kaikkia tarvittavia tietoja ennen käyntiä, ja
hän joutuu tästä syystä esimerkiksi hakemaan
osia. Säästät nämä matkakustannukset, kun
valmistaudut puheluun, kuten edellä neuvotaan.
Tiedot kannattaa kirjoittaa tähän, jotta ne löytyvät
helposti.
• Malli:
• Sarjanumero:
Takuu ja huolto
Suomi 47
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 47
2/25/2015 6:11:05 PM
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Laitteen mitat
Työtason leikkauksen mitat
Leveys
800 mm
Syvyys
520 mm
Korkeus
56 mm
Leveys
750 mm
Syvyys
490 mm
Kulman säde
3 mm
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Liitäntäjännite
7,0 kW
Suurin tehokuormitus
Netto
16,5 kg
Brutto
19,5 kg
Sijaintipaikka
Halkaisija
Teho
Etuoikea
160 mm
1200 W / Tehonlisäys 2000 W
Keskiosa
220 mm
2200 W / Tehonlisäys 3200 W
Etu-Flex
–
1800 W / Tehonlisäys 2600 W
Taka-Flex
–
1800 W / Tehonlisäys 2600 W
Koko Flex-alue
–
3300 W / Tehonlisäys 3600 W
Paino
Keittoalueet
Tekniset tiedot
48 Suomi
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 48
2/25/2015 6:11:05 PM
Tuotetiedot
Toimittajan nimi
Samsung Electronics co. Ltd.
Mallitunniste
NZ84J9770EK
Keittotason tyyppi
Sisäänrakennettu
Lämmitystekniikka
Induktiokeittoalueet ja liesialue
Keittovyöhykkeiden ja/tai -alueiden lukumäärä
3
Pyöreät keittoalueet tai liesialue: hyödyllisen käyttöpinnan
halkaisija sähkölämmitteistä keittoaluetta kohden (Ø)
16,0 cm, 22,0 cm
Muut kuin pyöreät keittoalueet tai liesialue: hyödyllisen
käyttöpinnan pituus ja leveys sähkölämmitteistä keittoaluetta
kohden (L × W)
43,5 x 22,5 cm
Ø 16,0 cm : 193,0 Wh/kg
Kunkin keittovyöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu
energiankulutus (EC electric cooking)
Ø 22,0 cm : 176,5 Wh/kg
43,5 x 22,5 cm : 195,6 Wh/kg
Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus
(EC electric hob)
188,4 Wh/kg
* Tiedot on määritelty standardin EN 60350-2 ja komission asetuksen (EU) nro 66/2014 mukaisesti.
Energiansäästövinkit
• Aseta kattilat ja pannut kohdalleen aina ennen
keittoalueen käynnistämistä.
• Likaiset keittoalueet tai pannujen pohjat lisäävät
virrankulutusta.
• Painekattilan käyttäminen lyhentää
valmistusaikaa.
Tekniset tiedot
Suomi 49
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 49
2/25/2015 6:11:05 PM
Muistiinpanoja
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 50
2/25/2015 6:11:05 PM
Muistiinpanoja
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 51
2/25/2015 6:11:05 PM
KYSYMYKSIÄ TAI KOMMENTTEJA
MAA
SOITA
TAI KÄY OSOITTEESSA
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/it/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/gr/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00632A-00
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_FI.indd 52
2/25/2015 6:11:05 PM
Induktionskomfur
Bruger- og installationsvejledning
NZ84J9770EK
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 1
2015-02-04
9:05:50
Indhold
Indhold
Brug af denne brugervejledning
4
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
4
Sikkerhedsvejledning
5
Bortskaffelse af emballagen
Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
9
9
10
Installation af komfuret
11
Sikkerhedsinstruktioner for installatøren
Tilslutning til strømforsyningen
Indbygget installation
11
12
14
Dele og funktioner
19
Kogezoner19
Betjeningspanel20
Komponenter21
Induktionsopvarmning21
De vigtigste funktioner ved dit apparat
22
Sikkerhedsafbryder23
Virtual Flame-teknologi
24
Indikator for resterende varme
25
Temperaturdetektering25
Brug af komfuret
26
Første rengøring
26
Køkkentøj til induktionskogezoner
26
Egnethedstest27
Størrelse på køkkentøj
27
Driftsstøj28
Brug af passende køkkengrej
28
Brug af berøringssensorerne.
29
Tænd for apparatet
30
Vælg kogezone og varmeindstilling
31
Sluk for apparatet
32
Hurtigt stop
32
Brug af børnesikringen
33
Timer34
Brug af varmholdning
36
Power boost-kontrol
37
Power strømstyring
37
Pause38
Fleksstyring38
2 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 2
2015-02-04
9:05:50
39
40
Rengøring og vedligeholdelse
41
Indhold
Lyd til/fra
Foreslåede indstillinger ved tilberedning af visse madvarer
Komfur41
Lettere snavset
41
Alvorligt snavset
41
Problematisk snavs
42
Komfurramme (tilbehør)
43
Sådan undgår du at beskadige dit apparat
43
Garanti og service
44
Spørgsmål, svar og fejlfinding
44
Service47
Tekniske data
48
Tekniske data
48
Kogezoner48
Produktinformation49
Dansk 3
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 3
2015-02-04
9:05:50
Brug af denne brugervejledning
Brug af denne brugervejledning
Inden du bruger dette apparat, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og specielt være
opmærksom på de sikkerhedsforanstaltninger, der findes i følgende sektion. Gem denne brugervejledning
til fremtidigt brug.
Hvis du sælger apparatet, bedes du give brugervejledningen til den nye ejer.
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
ADVARSEL
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre alvorlig personskade eller død.
FORSIGTIG
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre mindre personskade eller tingsskade.
FORSIGTIG
For at mindske risikoen for brand, eksplosion, elektrisk stød eller personskade i forbindelse med brug af
dit komfur, skal du følge disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.
BEMÆRK
Nyttige tip, anbefalinger eller oplysninger til optimal brug af produktet.
4 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 4
2015-02-04
9:05:50
Sikkerhedsvejledning
Dette apparats sikkerhedsforhold overholder accepterede tekniske standarder. Men som producent mener
vi også, at det er vores ansvar at gøre dig fortrolig med følgende sikkerhedsinstruktioner.
ADVARSEL
Sikkerhedsvejledning
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden,
medmindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, et
serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.
Det bør være muligt at koble apparatet fra strømforsyningen efter installationen.
Frakoblingen kan være mulig, ved at der er adgang til stikket eller ved at montere
en afbryder på den faste kabling i henhold til installationsbestemmelser.
Hvis overfladen er revnet, skal du slukke for apparatet for at undgå muligheden
for stød.
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre
varmeelementerne inde i komfuret.
Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. Mindre børn bør holdes på
afstand.
En damprenser ikke må anvendes til at rengøre produktet.
Metalgenstande, som f.eks. knive, gafler, skeer og gryder, bør ikke anbringes på
komfurets overflade, da den kan blive varm.
Efter brug skal du slukke for komfurelementet med dets kontrol og ikke stole på
pandedetektoren.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til rengøring
af komfurglasset, da disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset
splintres.
Dansk 5
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 5
2015-02-04
9:05:50
Sikkerhedsvejledning
Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller
et separat fjernbetjeningssystem.
Sikkerhedsvejledning
Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Vær opmærksom
på ikke at berøre varmeelementerne inde i komfuret. Børn på under 8 år skal
holdes på afstand, hvis de ikke er under konstant overvågning.
Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte
fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og
viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af
apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.
Uovervåget tilberedning på et komfur med fedt eller olie kan være farligt og
medføre brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet, og dæk
flammerne med et låg eller et brandtæppe.
Brandfare: opbevar ikke genstande på varmepladerne.
På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen være høj, når apparatet
er i brug.
Hold apparatet og dets kabel uden for rækkevidden af børn på under 8 år.
6 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 6
2015-02-04
9:05:50
FORSIGTIG
Sørg for, at apparatet installeres korrekt og jordforbindes af en kvalificeret
tekniker.
Sikkerhedsvejledning
Apparatet må kun serviceres af kvalificeret servicepersonale. Reparationer,
der udføres af ikke-kvalificerede personer, kan medføre personskade eller
alvorlig fejlfunktion. Hvis dit apparat skal repareres, skal du kontakte dit lokale
servicecenter. Hvis disse instruktioner ikke efterleves, kan dette medføre skade
og ugyldiggøre garantien.
Indbyggede apparater må kun anvendes, når de er installeret i rum og
arbejdssteder, der overholder de relevante standarder. Dette sikrer tilstrækkelig
beskyttelse mod kontakt med elektriske enheder som krævet af vigtige
sikkerhedsstandarder.
Hvis dit apparat fungerer forkert, går i stykker, knækker eller der opstår revner:
•afbryd for alle kogezoner,
•afbryd komfuret fra strømforsyningen, og
•kontakt dit lokale servicecenter.
Hvis komfurets overflade knækker, skal du slukke for det for at undgå mulige
elektriske stød. Brug ikke dit komfur, før glasoverfladen er udskiftet.
Brug ikke komfuret til at opvarme aluminiumsfolie, produkter indpakket i
aluminiumsfolie eller dybfrost, der er emballeret i kogekar af aluminium.
Væske mellem bunden af panden og komfuret kan danne damptryk. Dette kan få
panden til at ”hoppe”.
Sørg altid for, at varmepladen og pandens bund holdes tørre.
Kogezonerne bliver meget varme, når du laver mad.
Hold altid små børn borte fra apparatet.
Opbevar alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da
emballagematerialer kan være farlige for børn.
Dansk 7
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 7
2015-02-04
9:05:50
Sikkerhedsvejledning
Dette apparat er kun beregnet til almindelig madlavning og stegning i hjemmet.
Det er ikke designet til kommercielt eller industrielt brug.
Brug aldrig komfuret til opvarmning af rummet.
Sikkerhedsvejledning
Pas på, når du tilslutter elektriske apparater til stikkontakter tæt på komfuret.
Netledninger må ikke komme i kontakt med komfurets overflade.
Overophedet fedt og olie kan let bryde i brand. Efterlad aldrig enheder på
overfladen uden opsyn, når du tilbereder mad i fedt eller olie, f.eks. når du laver
chips.
Afbryd kogezonerne efter brug.
Hold altid kontrolpanelerne rene og tørre.
Efterlad aldrig letantændelige ting på komfuret, da dette kan medføre brand.
Der er risiko for forbrændinger fra apparatet, hvis det anvendes skødesløst.
Kabler fra elektriske apparater må ikke røre ved komfurets varme overflade eller
varmt køkkentøj.
Brug ikke komfuret til at tørre tøj.
Brugere med pacemakere og aktive hjerteimplantater skal holde deres overkrop
mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, når de er tændt. Hvis du er i tvivl, bør
du konsultere din enheds producent eller din læge. (Kun induktionskomfurer)
Forsøg ikke selv at reparere, demontere eller ændre apparatet.
Afbryd altid apparatet inden rengøring.
Rengør komfuret i overensstemmelse med de rengørings- og
vedligeholdelsesinstruktioner, der findes i denne brugervejledning.
8 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 8
2015-02-04
9:05:50
Bortskaffelse af emballagen
ADVARSEL
Sikkerhedsvejledning
Alle materialer, der er anvendt til emballering, er helt genbrugelige. Plader og dele af hårdt skum er
forsynet med relevant mærkning. Bortskaf emballagemateriale og gamle apparater med hensyntagen til
sikkerheden og miljøet.
Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat
ADVARSEL
Inden dit gamle apparat bortskaffes, skal du sørge for, at det ikke længere kan bruges og ikke udgøre
nogen fare. For at gøre dette skal du lade en kvalificeret tekniker koble apparatet fra strømforsyningen og
fjerne netledningen.
Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
Du kan få informationer om indsamlingsdage og offentlige genbrugspladser hos kommunen.
Dansk 9
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 9
2015-02-04
9:05:51
Sikkerhedsvejledning
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Sikkerhedsvejledning
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at
produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel)
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt
levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller
miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og
indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller
kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere
produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
10 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 10
2015-02-04
9:05:51
Installation af komfuret
ADVARSEL
Sørg for, at det nye apparat installeres korrekt og jordforbindes af en kvalificeret person.
Vær opmærksom på denne instruktion. Garantien dækker ingen skade, der opstår som følge af forkert
installation.
De tekniske data findes i slutningen af denne brugervejledning.
Sikkerhedsinstruktioner for installatøren
• Ved flisevægge skal sammenføjningerne i
området, hvor komfuret er placeret, udfyldes
helt med mørtel.
• Ved naturlige kunststen eller keramiske
overflader skal momentringene lukkes på stedet
med en passende kunstig klæber eller blandet
klæbestof.
• Kontrollér, at forseglingen er korrekt placeret
mod arbejdsoverfladen uden huller. Der må ikke
anvendes yderligere silikoneforsegling. Dette
gør fjernelse i forbindelse med service mere
vanskelig.
• Komfuret skal trykkes ud nedefra, når det
fjernes.
• Et bord kan installeres under komfuret.
• Ventilationsåbningen mellem toppladen og
frontenhedens underdel må ikke tildækkes.
Installation af komfuret
• Der skal findes en enhed i den elektriske
installation, hvormed apparatet kan frakobles
strømforsyningen ved alle poler med en
kontaktåbning på mindst 3 mm. Velegnede
isoleringsenheder omfatter afbrydere, sikringer
(sikringer af skruetypen skal fjernes fra
holderen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
• Med hensyn til brandbeskyttelse er dette
apparat i overensstemmelse med EN 60335 - 2
- 6. Denne type apparat må installeres i et højt
skab eller med en væg på den ene side.
• Installationen skal sikre beskyttelse mod stød.
• Den køkkenenhed, hvori apparatet monteres,
skal overholde stabilitetskravene i DIN 68930.
• For beskyttelse mod fugt skal alle overflader
forsegles med en passende forsegler.
Dansk 11
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 11
2015-02-04
9:05:51
Installation af komfuret
Tilslutning til strømforsyningen
Kontrollér inden tilslutningen apparatets nominelle spænding. Med andre ord: den spænding, der står på
ydelsesskiltet, skal svare til det tilgængelige spænding. Ydelsesskiltet findes i komfurets nedre ovnrum.
ADVARSEL
Afbryd strømmen til kredsløbet, inden tilslutning
af ledninger.
Installation af komfuret
Varmeelementets spænding er AC 230 V ~.
Apparatet funger også perfekt på el-net med 220
V AC ~ eller 240 V AC ~.
Komfuret skal tilsluttes til strømforsyningen med
en enhed, der muliggør, at enheden kan afbrydes
fra strømforsyningen ved alle poler med en
kontaktåbning på mindst 3 mm, f.eks. automatisk
beskyttelseskredsløb, fejlstrømsrelæ eller sikring.
ADVARSEL
ADVARSEL
Vær opmærksom på (overensstemmelse)
allokering af fase og neutral i
husholdningstilslutningen og apparatet
(tilslutningsskemaer). Ellers kan komponenter blive
beskadiget.
Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert
installation.
ADVARSEL
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes
af producenten, et serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.
Kabelforbindelserne skal udføres i
overensstemmelse med reguleringer, og
terminalskruerne skal strammes sikkert.
ADVARSEL
Når komfuret er tilsluttet til strømforsyningen, skal
du kontrollere, at alle kogezoner er klar til brug
ved i kort tid at tænde hver enkelt og dreje til den
højeste indstilling med velegnet køkkentøj.
12 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 12
2015-02-04
9:05:51
1 N ~ (32 A)
01
02
04
03
05
L
06
04
Blå
02
Brun
05
Grå
03
Sort
06
Grøn/Gul
03
05
04
06
L2
01
N
05
03
06
07
L2
N2
01
220 - 240 V ~
05
Blå
02
380 - 415 V ~
06
Grå
03
Brun
07
Grøn/Gul
04
Sort
2 x 1 N ~ (16 A): A
dskil ledningerne inden
tilslutning.
04
02
N1
07
Installation af komfuret
2 N ~ (16 A): A
dskil de 2-fasede ledninger (L1 og
L2) inden tilslutning.
01
L1
220 - 240 V ~
N
02
L1
01
01
220 - 240 V ~
05
Sort
02
Brun
06
Grå
03
Blå
07
Grøn/Gul
04
220 - 240 V ~
ADVARSEL
For korrekt tilførselsforsyning: Følg
tilslutningsdiagrammet, der findes tæt på
terminalerne.
Dansk 13
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 13
2015-02-04
9:05:52
Installation af komfuret
Indbygget installation
BEMÆRK
A
Notér serienummeret på apparatets
ydelsesmærkat inden installationen. Nummeret
er nødvendigt, hvis der bliver brug for service.
Nummeret er ikke tilgængeligt efter installationen,
da det originale ydelsesskilt er på apparatets
underside.
Installation af komfuret
A. Serienummer
BEMÆRK
BEMÆRK
Vær særlig opmærksom på minimumsarealer og
pladskrav.
Bunden af komfuret er udstyret med to blæsere.
Hvis der er en skuffe under komfuret, bør den ikke
anvendes til at opbevare små genstande af papir,
da disse kan beskadige blæseren eller forhindre
kølingen, hvis de suges ind i blæseren.
01
Min. 2 mm
02
750 mm
01
02
14 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 14
2015-02-04
9:05:52
01
02
03
06
04
08
07
11
05
Installation af komfuret
09
12
10
01
x4
07
Maks. 50 mm, Min. 20 mm
02
ø6
08
Min. 60 mm
03
90°
09
Min. 600 mm
04
750±1 mm
10
Min. 60 mm
05
490±1 mm
11
Min. 60 mm
06
R3
12
Min. 50 mm
Dansk 15
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 15
2015-02-04
9:05:52
Installation af komfuret
01
03
02
Installation af komfuret
04
05
06
08
07
01
Min. 40 mm
05
15 mm
02
520 mm
06
Min. 60 mm
03
Min. 40 mm
07
480 mm
04
25 mm
08
Min. 50 mm
16 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 16
2015-02-04
9:05:53
01
02
03
01
Min. 550 mm
02
Min. 35 mm
03
Min. 65 mm
04
Min. 100 mm
05
Min. 5 mm
04
Installation af komfuret
05
02
03
01
01
Min. 20 mm
02
Min. 2 mm
03
Min. 20 mm
Dansk 17
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 17
2015-02-04
9:05:53
Installation af komfuret
Installation af komfuret
18 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 18
2015-02-04
9:05:53
Dele og funktioner
Kogezoner
01
04
03
08
Dele og funktioner
05
02
06
08
07
01
Induktionsflekszone (bageste) 1800 W med Power Boost 2600 W
02
Induktionsflekszone (forreste) 1800 W med Power Boost 2600 W
03
Induktionsflekszone (samlet) 3300 W med Power Boost 3600 W
04
Induktionskogezone 2200 W med Power Boost 3200 W
05
Induktionskogezone 1200 W med Power Boost 2000 W
06
Betjeningspanel
07
Belysningslinje
08
Virtual Flame Technology™
Dansk 19
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 19
2015-02-04
9:05:54
Dele og funktioner
Betjeningspanel
06
01
06
01
09
05
01
06
Dele og funktioner
04
01
07
06
10
01
Knapper til kogezoner
02
Knap til varmeindstilling (magnetisk knap)
03
Låsesensor
04
Tænd/Sluk-sensor
05
Timerkontrolsensor og indikator
06
Indikatorer for varmeindstillinger og resterende varme
07
Varmholdning
08
Pause
09
Knap til flekszone
10
Knap til Power Boost
02
08
03
20 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 20
2015-02-04
9:05:54
Komponenter
Induktionskomfur
Fjeder
Skruer
Magnetisk knap
Induktionsopvarmning
A
C
A. Induktionsbånd
B. Inducerede strømme
C. Elektroniske kredsløb
Dele og funktioner
B
• Princippet ved induktionsopvarmning: Når
du anbringer dit køkkentøj på en kogezone
og tænder for den, genererer de elektroniske
kredsløb i dit komfur "inducerede strømme" i
bunden af køkkentøjet, der øjeblikkeligt hæver
køkkentøjets temperatur.
• Hurtigere madlavning og stegning: Da
køkkentøjet - og ikke glasset - opvarmes direkte
er effektiviteten større end i andre systemer, da
der ikke går nogen varme tabt. Det meste af den
absorberede energi omsættes til varme.
Dansk 21
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 21
2015-02-04
9:05:56
Dele og funktioner
De vigtigste funktioner ved dit apparat
Dele og funktioner
• Glaskeramisk kogeoverflade: Apparatet er
udstyret med en glaskeramisk overflade og fire
kogezoner med hurtig reaktion.
• Berøringssensorer: Dit apparat betjenes med
berøringssensorer.
• Let rengøring: En fordel ved den
glaskeramiske kogeoverflade og den aftagelige
reguleringsknap er, at de er lette at komme til.
Den glatte, flade overflade er let at rengøre.
• Sensor til Tænd/Sluk: ”Tænd/Sluk”-sensoren
indeholder en separat strømafbryder. Ved
berøring af denne sensor tændes eller slukkes
der helt for strømmen.
• Kontrol- og funktionsindikatorer: Digitale
displays og Indikatorlysene viser informationer
om indstillinger og aktiverede funktioner samt
den resterende varme i de forskellige kogezoner.
• Sikkerhedsafbryder: En sikkerhedsafbryder
sikrer, at kogezoner afbrydes automatisk efter
en vis tid, hvis indstillingen ikke er ændret.
• Power Boost : Brug denne funktion til at
opvarme køkkentøjets indhold hurtigere end ved
det højeste effektniveau
.
(Displayet viser derefter
).
• Automatisk registrering af køkkentøj: Hver
kogezone indeholder et automatisk system til
detektering af køkkentøj. Systemet er kalibreret
til at genkende køkkentøj med en diameter en
anelse mindre end kogezonen. Køkkentøj skal
altid anbringes midt på hver kogezone. Og du
bør anvende velegnet køkkentøj.
• Digitale displays:
•
til
,’
’ valgte varmeindstillinger
•
resterende varme (Hold varm)
•
resterende varme
•
børnesikringen er aktiveret
•
meddelelse. Berøringssensorknappen er
berørt i mere end 8 sekunder.
•
meddelelse, når komfuret overophedes
pga. unormal drift. (eksempel: anvendelse
med tomt køkkentøj)
•
meddelelse. Køkkentøjet er ikke
velegnet eller for småt, eller der er ikke
anbragt noget køkkentøj på kogezonen.
• Hold varm
: Brug denne funktion til at holde
tilberedt mad varm.
Displayet viser derefter
.
• Pause
: Brug denne funktion til at skifte alle
kogezoner til indstillingen lav effekt. (eksempel:
for at besvare et telefonopkald). Displayet viser
derefter
.
• Knap til flekszone : Brug denne funktion til at
udvide kogezonen til hele venstre side.
• Virtual Flame™: Gør madlavningen
uproblematisk ved visuelt at oplyse ’Tilbereder
mad nu på komfuret’.
• Magnetisk knap: Reguleringsknappen er nem,
enkel og intuitiv ved hjælp af magnetisk knap.
• Flekszone: Flekszonen er et stort, rektangulært
område, der er designet til tilberedning af flere
retter samtidig.
22 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 22
2015-02-04
9:05:57
• Hurtigt stop: Med denne indstilling stopper
du hurtigere madlavningen ved blot én enkel
berøring.
Sikkerhedsafbryder
Hvis en af kogezonerne ikke afbrydes, eller varmeindstillingerne ikke er justeret efter en vis periode,
afbryder denne bestemt kogezone automatisk sig selv.
Resterende varme indikeres med
,
(for ”hot” - ”varm”) på de digitale displays, der svarer til de
relevante kogezoner.
Kogezonerne afbryder sig selv ved følgende tider.
Slukning
1-3
Efter 6 timer
4-6
Efter 5 timer
7-9
Efter 4 timer
10-15
Efter 1,5 timer
BEMÆRK
Hvis køkkentøjet ikke er velegnet eller for småt,
eller der ikke er anbragt noget køkkentøj på
kogezonen, vises
.
Og efter 1 minut afbrydes den tilhørende
kogezone.
Dele og funktioner
Varmeindstilling
BEMÆRK
BEMÆRK
Hvis komfuret overophedes pga. unormalt brug,
vises
.
Endvidere afbrydes komfuret.
Hvis en eller flere kogezoner afbrydes inden
forløbet af den viste tid, skal du se i afsnittet
“Fejlfinding”.
Andre muligheder for at en kogezone afbryder sig selv
Alle kogezoner afbryder sig selv, hvis væske koger over og havner på kontrolpanelet.
Den automatiske afbryder aktiveres også, hvis du anbringer en fugtig klud på kontrolpanelet. I begge
tilfælde er det nødvendigt at tænde for apparatet igen ved hjælp af sensoren til Tænd/Sluk , når
væsken eller kluden er blevet fjernet.
Dansk 23
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 23
2015-02-04
9:05:57
Dele og funktioner
Virtual Flame-teknologi
Virtual Flame-teknologi skaber virtuelle flammer,
når du tænder for et induktionselement.
Dele og funktioner
• Virtual Flame-teknologien er kun tilgængelig på
det højre blus.
• I takt med at du justerer effektniveauet ved
hjælp af knappen, ændres farven på flammerne.
(Hvis du vælger Power Boost, springer
flammerne af køkkentøjet).
• Den virtuelle flamme kan se anderledes ud
afhængigt af køkkentøjets udseende, størrelse
og placering. (For at opnå de bedste resultater
skal du bruge køkkentøj, der svarer til
elementets størrelse). Køkkentøj, der er for stort,
kan risikere at dække den virtuelle flamme.
Køkkentøj, der er for småt, kan medføre en
forkert udformet virtuel flamme.
• Urenheder på undersiden af køkkentøjet
eller på komfurets overflade kan medføre en
ufuldstændig eller forkert udformet virtuel
flamme. Rengør køkkentøjet eller komfurets
overflade inden brug.
24 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 24
2015-02-04
9:05:57
Indikator for resterende varme
Når der afbrydes for en individuel kogezone eller for komfuret, indikeres resterende varme med
,
(for ”hot” - ”varm”) på det digitale display, der hører til den pågældende kogezone. Selvom kogezonen er
afbrudt, forsvinder indikatoren for resterende varme først, når kogezonen er afkølet.
Du kan anvende den resterende varme til optøning eller til at holde maden varm.
ADVARSEL
Så længe indikatoren for resterende varme vises,
er der risiko for forbrænding.
ADVARSEL
Hvis strømforsyningen afbrydes, forsvinder
symbolet
,
, og informationer om
resterende varme vises ikke længere.
Men det er stadig muligt at blive forbrændt. Dette
kan undgås ved altid at passe på, når du er i
nærheden af komfuret.
Dele og funktioner
Temperaturdetektering
Hvis temperaturerne på en kogezone - uanset årsag - overskrider sikkerhedsniveauerne, reducerer
kogezonen automatisk temperaturen til et lavere effektniveau.
Når du er færdig med at anvende komfuret, fortsætter blæseren med at køre, indtil komfurets elektroniske
kredsløb er kølet af. Og blæseren slukker for sig selv, afhængigt af elektronikkens temperatur.
Dansk 25
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 25
2015-02-04
9:05:57
Brug af komfuret
Første rengøring
Aftør den glaskeramiske overflade med en fugtig klud og rengøringsmiddel til glaskeramik.
ADVARSEL
Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler. Overfladen kan tage skade.
Køkkentøj til induktionskogezoner
Du kan kun tænde for induktionskomfuret, når der er anbragt køkkentøj med en magnetisk bund på en af
kogezonerne. Du kan anvende følgende, velegnede køkkentøj.
Køkkentøjets materiale
Brug af komfuret
Køkkentøjets materiale
Velegnet
Stål, emaljeret stål
Ja
Støbejern
Ja
Rustfrit stål
Hvis det er passende mærket af producenten
Aluminium, kobber, messing
Nr.
Glas, keramik, porcelæn
Nr.
BEMÆRK
Køkkentøj til induktionskomfur er mærket
passende af producenten.
BEMÆRK
BEMÆRK
Køkkentøj, der ikke er rustfrit, er mindre
varmeledende end rustfrit køkkentøj, hvorved
tilberedning af mad tager længere tid.
Visse typer af køkkentøj kan lave støj, når det
anvendes på induktionskogezoner. Støjen er ikke
en fejl ved apparatet og påvirker på ingen måde
brugen.
26 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 26
2015-02-04
9:05:58
Egnethedstest
Køkkentøj er velegnet til induktionsbrug, hvis
en magnet kan hæfte sig fast på køkkentøjets
bund, og køkkentøjet er mærket som velegnet af
køkkentøjsproducenten.
BEMÆRK
BEMÆRK
Kan testes for egnethed ved hjælp af den
magnetiske knap.
Induktionsbrug fungerer ikke nødvendigvis
korrekt med køkkentøj af ikke-jernmetal, hvis
kant ikke hæfter sig fast til magneten, eller med
køkkentøj af ikke-jernmetal, hvis bund er belagt
med jern.
Brug af komfuret
Størrelse på køkkentøj
Induktionskogezoner tilpasses automatisk til størrelsen på køkkentøjets bund, op til en vis grænse. Men
den magnetiske del af køkkentøjets bund skal have en mindste diameter, afhængigt af kogezonens
diameter.
Kogezoners diameter
Mindste diameter på køkkentøjets bund
220 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Forreste eller bageste fleks
140 mm
Samlet fleks
240 mm (dimension for lang side), ovalt, fiskefad
Dansk 27
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 27
2015-02-04
9:05:58
Brug af komfuret
Driftsstøj
Hvis du hører:
• Lyd af noget, der revner: køkkenudstyret er
fremstillet af et anderledes materiale.
• Fløjten: du bruger mere end to kogezoner, og
køkkenudstyret er fremstillet af et anderledes
materiale.
• Summende lyd: du bruger høje effektniveauer.
• Klikkende lyd: der forekommer elektrisk
omskiftning.
• Hvislende lyd: blæseren er i brug.
Støjen er normal og er ikke tegn på, at der er
noget galt.
Brug af passende køkkengrej
Bedre kasseroller giver bedre resultater.
• Du kan kende en god kasserolle på dens bund.
Bunden skal være så tyk som mulig.
• Når du køber nye kasseroller, skal du være
særlig opmærksom på bundens diameter.
Fabrikanter angiver ofte diameteren på den
øverste kant.
Brug af komfuret
• Brug ikke en kasserolle med beskadiget bund
eller med rå eller skarpe kanter. Permanente
ridser kan opstå, hvis sådan køkkentøj skubbes
over overfladen.
• Når de er kolde, bøjer panders bunde normalt en
anelse indad (konkave). De må aldrig bøjes udad
(konveks).
• Hvis du ønsker at anvende en særlig
kasserolletype, en trykkoger, et kogekar eller en
wok, skal du læse fabrikantens instruktioner.
28 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 28
2015-02-04
9:05:58
Tips til energibesparelse
BEMÆRK
Du kan spare værdifuld energi ved at holde øje
med følgende punkter.
• Anbring altid gryder og pander, inden du tænder
for kogezonen.
• Snavsede kogezoner og kasseroller kan forøge
energiforbruget.
• Anbring om muligt lågene på gryder og
kasseroller, så de dækker helt.
• Sluk for kogezonerne inden madlavningen er
færdig for at bruge den resterende varme til at
holde maden varm eller til optøning.
Brug af komfuret
Brug af berøringssensorerne.
For at betjene berøringssensorerne skal du berøre det ønskede panel med en fingerspids, indtil det
ønskede display vises eller slukkes, eller indtil den ønskede funktion er aktiveret.
Sørg for, at du kun berører ét sensorpanel, når du bruger apparatet. Hvis din finger ligger for fladt mod
panelet, kan du komme til berøre flere sensorer.
Dansk 29
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 29
2015-02-04
9:05:58
Brug af komfuret
Tænd for apparatet
Apparatet tændes ved hjælp af sensoren til Tænd/
Sluk .
Rør ved sensoren til Tænd/Sluk
i ca.
1 sekund.
Det digitale display viser
.
BEMÆRK
Når sensoren til Tænd/Sluk
er aktiveret for
at tænde for dit apparat, skal der vælges en
varmeindstilling i løbet af ca. 20 sekunder. Ellers
slukker apparatet af sikkerhedsmæssige årsager
for sig selv.
Brug af komfuret
30 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 30
2015-02-04
9:05:59
Vælg kogezone og varmeindstilling
1. For at vælge en kogezone skal du røre ved
kogezonens tilhørende knap.
2. For at indstille og justere effektniveauet skal
du dreje på den magnetisk knap.
BEMÆRK
BEMÆRK
Den magnetiske knap fungerer ikke, hvis du
prøver på at dreje den ved at tage fat i siden eller
skubbe hårdt til den.
Hvis der trykkes på mere end én sensor i mere
end 8 sekunder, vises
på displayet til
varmeindstilling. Rør ved sensoren til Tænd/Sluk
for at nulstille.
Brug af komfuret
Standardstyrken er indstillet til 15, når du vælger
en kogezone.
BEMÆRK
BEMÆRK
Knappen fungerer ikke, hvis du drejer den med
handsker på. Hvis brugeren drejer med den
magnetiske knap med handsker på, kan den ikke
indstille og justere effektniveauet.
Dansk 31
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 31
2015-02-04
9:05:59
Brug af komfuret
Sluk for apparatet
For at slukke helt for apparatet skal du bruge
sensoren til Tænd/Sluk .
Rør ved sensoren til Tænd/Sluk
i
1 sekund.
BEMÆRK
Når du har slukket for en enkelt kogezone eller
for hele kogeoverfladen, indikeres resterende
varme på det digitale display for de pågældende
kogezoner i form af
,
(for ”hot” - ”varm”).
Hurtigt stop
Brug af komfuret
For at slukke for en kogezone skal du trykke på
knappen til kogezonen i
2 sekunder.
32 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 32
2015-02-04
9:05:59
Brug af børnesikringen
Du kan anvende børnesikringen til sikring mod utilsigtet tænding for en kogezone og aktivering af
kogeoverfladen. Kontrolpanelet kan, med undtagelse af sensoren til
Tænd/Sluk , låses for at hindre, at indstillingerne ændres ved en fejl, f.eks. ved at køre over knapperne
med en klud.
Aktivering/Deaktivering af børnesikringen
1. Rør ved sensoren til Låsning
i ca.
3 sekunder.
Det lyder et akustisk signal som bekræftelse.
Brug af komfuret
2. Rør ved en tilfældig sensor.
vises på displayene og indikerer, at
børnesikringen er aktiveret.
3. For at deaktivere børnesikringen skal du røre
ved sensoren til Låsning
igen i 3 sekunder.
Det lyder et akustisk signal som bekræftelse.
Dansk 33
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 33
2015-02-04
9:06:00
Brug af komfuret
Timer
Brug af timeren som en sikkerhedsafbryder:
Hvis der indstillet en specifik tid for en kogezone, afbryder kogezonen sig selv, når denne periode er
forløbet. Denne funktion kan anvendes på flere kogezoner på samme tid.
Indstilling af sikkerhedsafbryder
Der skal være tændt for den/de kogezone(r), hvor du vil anvende sikkerhedsafbryderen.
1. Når tændt, skal du trykke på den tilhørende
kogezone for at aktivere blinkesignalet på
displayet til den tilhørende kogezone.
2. Tryk på sensoren til Timeren .
Tallet 10 vises oven over timerdisplayet.
Brug af komfuret
3. Brug Knapperne til indstilling af timeren (
eller ) for at indstille den ønskede tid, f.eks.
15 minutter, hvorefter kogezonen automatisk
slukker for sig selv. Sikkerhedsafbryderen er
nu aktiveret.
BEMÆRK
Du kan også bruge den magnetiske knap til
indstilling af timeren. Timeren kan justeres fra 0
til 99.
34 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 34
2015-02-04
9:06:01
4. Vælg det ønskede blus, og hold nede på
sensoren til Timeren
i 2 sekunder
for at annullere timerindstillingerne. Dette
annullerer blussets timerindstillinger med
et bip. Hvis du holder sensoren til Timeren
nede i 2 sekunder uden at vælge et blus,
annulleres timerindstillingerne for det senest
ændrede blus.
For at vise den resterende tid for en kogezone skal
du bruge sensoren til Timeren .
Den tilhørende kontrolindikator begynder at
blinke langsomt.
Indstillingerne nulstilles ved hjælp af Knapperne
til indstilling af timeren
( eller ). Når den indstillede tid er forløbet,
slukker kogezonen automatisk sig selv. Et akustisk
signal lyder som bekræftelse, og timerdisplayet
vises.
BEMÆRK
Hvis du trykker på sensoren til Timeren
uden at vælge en kogezone, tændes displayet,
men der anvendes ikke nogen timerindstillinger.
BEMÆRK
Hvis du vil ændre indstillingerne hurtigere, skal du
røre ved enten sensoren til
eller , indtil den ønskede værdi er nået.
Brug af komfuret
Timer til optælling
For at bruge timeren til optælling skal der være tændt for apparatet, men ingen af kogezonerne må bruge
timeren som en sikkerhedsafbryder.
1. Rør ved sensoren til Timeren
vises i timerens display.
.
Dansk 35
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 35
2015-02-04
9:06:01
Brug af komfuret
2. Funktionen timer til optælling aktiveres, og
tallet på displayet stiger efterhånden. Hold
nede på sensoren til Timeren
i 2 sekunder
for at annullere timerindstillingerne.
3. For at stoppe timeren skal du røre ved
sensoren til Timeren .
Brug af varmholdning
Funktionen varmholdning holder maden opvarmet ved den rette temperatur uden at overtilberede maden,
således den holdes lækkert varm.
1. Brug denne funktion til at holde tilberedt mad
varm. Rør ved sensoren til den tilsvarende
kogezone.
Brug af komfuret
2. Rør ved sensoren til Varmholdning
.
36 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 36
2015-02-04
9:06:02
Power boost-kontrol
Funktionen Power Boost
stor mængde vand i kog)
giver mulighed for yderligere effekt til hver kogezone. (eksempel: bring en
Kogezoner
Maks. boost-tid
220 mm
10 min
160 mm
10 min
Forreste eller bageste fleks
10 min
Samlet fleks
5 min
Efter denne tid vender kogezonerne automatisk
tilbage til effektniveauet
.
BEMÆRK
Under visse omstændigheder bliver
Power Boost-funktionen måske deaktiveret
automatisk for at beskytte de interne elektroniske
komponenter i komfuret.
Power strømstyring
A
A
B
B
Brug af komfuret
Der er en maksimal effekt til rådighed for kogezonerne.
Hvis den tilgængelige effekt overskrides ved at tænde for Power Boost
effektstyring automatisk varmeindstillingen for kogezonen.
-funktionen, reducerer
Indikatoren for denne kogezone skifter i nogle
sekunder mellem den indstillede varmeindstilling
og den højst mulige varmeindstilling. Herefter
skifter indikatoren fra den indstillede
varmeindstilling til den højst mulige
varmeindstilling.
A. Parret kogezone
B. Parret kogezone
Dansk 37
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 37
2015-02-04
9:06:02
Brug af komfuret
Pause
Funktionen Pause
skifter alle tændte kogezoner til indstillingen lav effekt samtidig og vender
derefter tilbage til den tidligere angivne varmeindstilling. Denne funktion kan anvendes til kortvarigt at
afbryde og derefter fortsætte tilberedningen, f.eks. hvis telefonen ringer.
Når funktionen Pause
aktiveres, deaktiveres alle berøringssensorer, undtagen sensorerne til Pause
, Låsning
og Tænd/Sluk .
For at fortsætte med tilberedningen skal du røre ved knappen PAUSE igen.
Betjeningspanel
For at tænde
Rør ved Pause
For at slukke
Rør ved Pause
Display
Gå tilbage til forrige effektniveau
BEMÆRK
Timerfunktionerne stoppes ikke ved
Pause .
Fleksstyring
Brug af komfuret
Fleksfunktionen kan styre hele kogezonen i venstre side ved anvendelse af stort køkkentøj.
(eksempel: ovalt køkkentøj, fiskefad)
1. Rør ved sensoren til Flekszone
.
2. Varmestyring ved hjælp af den magnetiske
knap. Visningen af varmeindstillingen for
venstre side (forreste, bageste) bliver ændret
sammen.
38 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 38
2015-02-04
9:06:03
Lyd til/fra
1. Rør ved sensoren til Tænd/Sluk
sekund.
i ca. 1
2. Rør ved sensoren til Pause
i
3 sekunder inden for 10 sekunder, efter at du
har tændt for den.
3. Lyden indstilles til FRA, og
timerdisplayet.
vises i
Brug af komfuret
4. For at ændre lydindstilling skal du gentage nr.
1 og nr. 2 i fremgangsmåden.
Lyden indstilles til TIL, og
vises i
timerdisplayet.
BEMÆRK
Når der komfuret tændes, kan du først bruge lyd
Til/Fra 10 sekunder senere.
Dansk 39
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 39
2015-02-04
9:06:04
Brug af komfuret
Foreslåede indstillinger ved tilberedning af visse madvarer
Tallene i tabellen herunder er vejledende. De varmeindstillinger, der kræves til forskellige kogemetoder,
afhænger af en række variabler, herunder kvaliteten af det køkkentøj, der anvendes, og den mængde mad
der tilberedes.
Brug af komfuret
Ind-stilling
Tilberedningsmetode
Eksempler
14-15
Opvarmning
Sautering
Stegning
Opvarmning af store mængder væske, kogning af nudler,
svitsning af kød, bruning af gullasch, grydestegning af kød
10-13
Intensiv
Stegning
Steak, filet, biksemad, pølser, pandekager
8-9
Stegning
Schnitzel/koteletter, lever, fisk, frikadeller, spejlæg
6-7
Kogning
Kogning af op til 1,5 l væske, kartofler, grøntsager
3-5
Dampning
Stuvning
Kogning
Dampning og stuvning af mindre portioner grøntsager,
kogning af ris og mælkeretter
1-2
Smeltning
Smeltning af smør, opløsning af husblas, smeltning af
chokolade
BEMÆRK
De varmeindstillinger, der er vist i tabellen
herover, er kun vejledninger.
BEMÆRK
Du skal justere varmeindstillingerne efter det
anvendte køkkentøj og de anvendte fødevarer.
40 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 40
2015-02-04
9:06:04
Rengøring og vedligeholdelse
Komfur
ADVARSEL
Rengøringsmidler må ikke komme i kontakt
med en opvarmet glaskeramisk overflade: Alle
rengøringsmidler skal fjernes med tilstrækkelige
mængder af rent vand efter rengøring, da
disse kan have en ætsende virkning, når
overfladen bliver varm. Brug ikke aggressive
rengøringsmidler, som f.eks. sprayer til rengøring
til grill eller ovn, skuresvampe eller slibende
rengøringsmidler.
BEMÆRK
Rengør den glaskeramiske overflade efter hver
brug, mens den endnu er for varm til at berøre.
Dette forhindrer, at spild brændes fast på
overfladen. Fjern kalk, vandmærker, fedtstænk
og metallisk misfarvning med et kommercielt
tilgængeligt rengøringsmiddel til glaskeramik eller
rustfrit stål.
Lettere snavset
1. Aftør den glaskeramiske overflade med en
fugtig klud.
2. Gnid tør med en ren klud. Rester af
rengøringsmidlet må ikke efterlades på
overfladen.
Rengøring og vedligeholdelse
3. Rengør omhyggeligt hele den glaskeramiske
overflade en gang om ugen med et
kommercielt tilgængeligt rengøringsmiddel til
glaskeramik eller rustfrit stål.
4. Aftør den glaskeramiske overflade med
tilstrækkelig meget rent vand, og gnid tør med
en ren, fnugfri klud.
Alvorligt snavset
1. Brug en glasskraber til at fjerne madvarer, der
er kogt over samt alvorlige plamager.
2. Anbring glasskraberen i en vinkel i forhold til
den glaskeramiske overflade.
3. Fjern snavset ved at skrabe med bladet.
BEMÆRK
Glasskrabere og rengøringsmidler til glaskeramik
kan købes i specialbutikker.
Dansk 41
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 41
2015-02-04
9:06:04
Rengøring og vedligeholdelse
Problematisk snavs
1. Fjern fastbrændt sukker, smeltet plast,
aluminiumsfolie eller andre materialer med
en glasskraber med det samme, og mens det
endnu er varm.
ADVARSEL
Der er risiko for, at du brænder dig, når
glasskraberen anvendes på en varm kogezone.
2. Rengør komfuret normalt, når det er afkølet.
Hvis den kogezone, hvor noget er brændt fast,
har nået at køle af, skal du tænde for den igen
for rengøring.
BEMÆRK
Ridser eller mørke pletter på den glaskeramiske
overflade, der f.eks. skyldes en kasserolle med
skarpe kanter, kan ikke fjernes. Men dette påvirker
ikke komfurets funktion.
Rengøring og vedligeholdelse
42 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 42
2015-02-04
9:06:04
Komfurramme (tilbehør)
ADVARSEL
Brug ikke eddike, citronsaft eller kalkfjerner på
komfurrammen. Ellers opstår der mørke pletter.
1. Aftør rammen med en fugtig klud.
2. Opblød indtørret snavs med en våd klud. Aftør,
og gnid tør.
Sådan undgår du at beskadige dit apparat
• Hvis sukker eller varer, der indeholder sukker,
kommer i kontakt med en varm kogezone og
smelter, skal det fjernes med det samme med en
køkkenskraber, mens det endnu er varmt. Hvis
det når at køle af, kan det muligvis beskadige
overfladen, når det fjernes.
• Hold alle emner og materialer, der kan smelte,
som f.eks. plast, aluminiumsfolie og ovnfolie,
borte fra den glaskeramiske overflade. Hvis
noget af dette smelter på komfuret, skal det med
det samme fjernes med en skraber.
Rengøring og vedligeholdelse
• Brug ikke komfuret som arbejdsbord eller til
opbevaring.
• Brug ikke en kogezone, hvis der ikke er noget
køkkentøj på komfuret, eller hvis køkkentøjet er
tomt.
• Glaskeramik er meget hårdt og
modstandsdygtigt overfor temperaturskift,
men det kan godt gå i stykker. Det kan blive
beskadiget, hvis en spids eller hård genstand
tabes på komfuret.
• Anbring ikke kasseroller på komfurrammen.
Ridsning og beskadigelse af finishen kan
forekomme.
• Undgå at spilde sure væsker, som f.eks. eddike,
citronsaft og kalkfjerner på komfurrammen, da
sådanne væsker kan medføre mørke pletter.
Dansk 43
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 43
2015-02-04
9:06:05
Garanti og service
Spørgsmål, svar og fejlfinding
Et problem kan skyldes en mindre informationskode, som du selv kan rette vha. følgende instruktioner.
Forsøg ikke yderligere reparationer, hvis følgende instruktioner ikke hjælper i de enkelte tilfælde.
ADVARSEL
Reparationer på apparatet må kun udføres af en kvalificeret servicetekniker. Ikke-korrekt udførte
reparationer kan udsætte brugeren for en alvorlig risiko. Hvis dit apparat skal repareres, skal du kontakte
dit kundeservicecenter.
Problem
Hvad skal jeg gøre, hvis
kogezonerne ikke fungerer?
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke
tændes for kogezonerne?
Mulig årsag
Løsning
• Sikringen i boligens installation er i
• Hvis sikringen springer flere
orden.
• Der er lys i kontrolindikatorerne i
kontrolpanelet.
gange, skal du tilkalde en
autoriseret elektriker.
• Der er tændt korrekt for
apparatet.
• Sensoren til Til/Fra blev aktiveret ved
• Der er tændt korrekt for
en fejl.
• Kontrolpanelet er delvist dækket af
apparatet.
• Rengør kontrolpanelet.
en fugtig klud eller væske.
Hvad skal jeg gøre, hvis
displayet, med undtagelse af
indikatoren for resterende varme
,
pludselig forsvinder?
• Sensoren til Til/Fra blev aktiveret ved
Hvad skal jeg gøre, hvis
kogezonerne, når der slukkes
for dem, ikke viser resterende
varme på displayet?
• Kogezonen var kun kortvarigt i brug,
en fejl.
• Kontrolpanelet er delvist dækket af
• Der er tændt korrekt for
apparatet.
• Rengør kontrolpanelet.
en fugtig klud eller væske.
og den blev derfor ikke tilstrækkelig
varm.
• Hvis kogezonen er varm, skal du
kontakte kundeservicecenteret.
Garanti og service
44 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 44
2015-02-04
9:06:05
Informationskode
Mulig årsag
Løsning
C0
Kontrollér sensoren til Automatisk
tilberedning.
Genstart apparatet ved hjælp af Tænd/Slukknappen. Hvis problemet fortsætter, skal du
slukke for strømmen i mere end 30 sekunder.
Genstart derefter apparatet, og prøv igen. Hvis
problemet stadig fortsætter, skal du kontakte et
lokalt servicecenter.
C1
Temperaturen føles højere end
angivet.
C2
Kontrollér sensoren til Automatisk
tilberedning.
A2
Jævnstrømsmotoren fungerer ikke
pga. problemer med printpladen,
installationen eller elektriske
forstyrrelser på motorbladet.
d0
Sensoren er blevet trykket ned i
mere end 8 sekunder.
Kontrollér, om sensorknappen er våd, eller
om der er noget, der trykker ned på den.
Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte
apparatet ved hjælp af Tænd/Sluk-knappen. Hvis
problemet stadig fortsætter, skal du kontakte et
lokalt servicecenter.
F0
Ingen kommunikationen mellem
hovedprintplade og underprintplade.
F2
Touch IC kommunikerer ikke normalt.
Genstart apparatet ved hjælp af Tænd/Slukknappen. Hvis problemet fortsætter, skal du
slukke for strømmen i mere end 30 sekunder.
Genstart derefter apparatet. Hvis problemet
stadig fortsætter, skal du kontakte et lokalt
servicecenter.
Garanti og service
Dansk 45
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 45
2015-02-04
9:06:05
Garanti og service
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan tænde eller
slukke for kogezonen?
Dette kan skyldes en af følgende muligheder:
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig
klud eller væske.
• Børnesikringen er aktiveret.
Hvad skal jeg gøre, hvis der er lys i displayet
?
Kontrollér følgende:
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig
klud eller væske.
Tryk på sensoren til Tænd/Sluk for at nulstille.
• Hvis der er kommet væske på betjeningspanelet,
skal du tørre væsken op.
Hvad skal jeg gøre, hvis der er lys i displayet
?
Kontrollér følgende:
• Komfuret er overophedet pga. unormalt brug.
• Når komfuret er afkølet, skal du trykke på
sensoren til Tænd/Sluk for at nulstille.
Hvad skal jeg gøre, hvis der er lys i displayet
Kontrollér følgende:
• Køkkentøjet et ikke velegnet eller for småt,
eller der er ikke anbragt noget køkkentøj på
kogezonen.
• Hvis du anvender passende køkkentøj,
forsvinder den viste meddelelse automatisk.
?
Hvad skal jeg gøre, hvis blæseren kører, efter at
komfuret er slukket?
Kontrollér følgende:
• Når du er færdig med at bruge komfuret, kører
blæseren af sig selv for at køle af.
• Når komfurpladens elektronik er afkølet, slukkes
blæseren.
Hvis du beder om et servicebesøg, der skyldes
en ikke-korrekt betjening af apparatet, kan
serviceteknikerens besøg koste et beløb, også i
garantiperioden.
Garanti og service
46 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 46
2015-02-04
9:06:05
Service
Inden du ringer efter hjælp, bedes du kontrollere afsnittet “Fejlfinding”.
Følg instruktionerne herunder, hvis du stadig har brug for hjælp.
Er det en teknisk fejl?
Hvis ja: Kontakt dit kundeservicecenter.
Forbered dig på forhånd til samtalen. Dette letter
processen med at diagnosticere problemet, og det
gør det lettere at afgøre, om det er nødvendigt
med et servicebesøg.
Noter venligst følgende informationer.
• Hvordan viser problemet sig?
• Under hvilke omstændigheder opstår
problemet?
Når du ringer, bedes du oplyse dit apparats modelog serienummer. Disse oplysninger findes på
ydelsesskiltet således:
• Modelbetegnelse
• Serienummer (15 cifre)
Hvornår hæfter du for serviceomkostninger i
garantiperioden?
• Hvis du kunne have løst problemet selv ved at
følge en af løsningerne, der findes i afsnittet
”Problemløsning”.
• Hvis serviceteknikeren er nødt til at køre flere
gange, fordi han/hun ikke fik alle nødvendige
oplysninger inden besøget, og det f.eks.
derfor er nødvendigt at køre flere gange efter
reservedele. Forbered din telefonsamtale
som forklaret herover, så du sparer disse
omkostninger.
Vi anbefaler, at du skriver disse informationer ned,
så du har dem ved hånden.
• Model:
• Serienummer:
Garanti og service
Dansk 47
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 47
2015-02-04
9:06:05
Tekniske data
Tekniske data
Apparatets dimensioner
Indbygning - udskæringsdimensioner
Bredde
800 mm
Dybde
520 mm
Højde
56 mm
Bredde
750 mm
Dybde
490 mm
Hjørneradius
3 mm
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Tilslutningsspænding
7,0 kW
Maksimalt strømforbrug
Netto
16,5 kg
Brutto
19,5 kg
Placering
Diameter
Effekt
Forreste højre
160 mm
1200 W / Boost 2000 W
Midte
220 mm
2200 W / Boost 3200 W
Forreste fleks
-
1800 W / Boost 2600 W
Bageste fleks
-
1800 W / Boost 2600 W
Samlet fleks
-
3300 W / Boost 3600 W
Vægt
Kogezoner
Tekniske data
48 Dansk
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 48
2015-02-04
9:06:05
Produktinformation
Navn på leverandør
Samsung Electronics co. Ltd.
Modelidentifikation
NZ84J9770EK
Kogepladetype
Indbygget
Opvarmningsteknologi
Induktionskogezoner og -kogeareal
Antallet af kogezoner og/eller -områder
3
For runde kogezoner eller rundt -areal: diameter
på anvendeligt overfladeareal for hver elektrisk
opvarmet kogezone (Ø)
16,0 cm, 22,0 cm
For ikke-runde kogezoner eller ikke-rundt -areal:
længde og bredde på anvendeligt overfladeareal
for hver elektrisk opvarmet kogezone eller hvert
elektrisk opvarmet kogeareal (L x B)
43,5 x 22,5 cm
Ø 16,0 cm : 193,0 Wh/kg (watt-time/kg)
Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet
pr. kg (EC elkogning)
Ø 22,0 cm : 176,5 Wh/kg (watt-time/kg)
43,5 x 22,5 cm : 195,6 Wh/kg (watt-time/kg)
I Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg
(EC elkogeplade)
188,4 Wh/kg (watt-time/kg)
* Data fastsat i henhold til standard EN 60350-2 og Kommissionsbestemmelser (EU)
nr. 66/2014.
Tips til energibesparelse
• Anbring altid gryder og pander, inden du tænder
for kogezonen.
• Snavsede kogezoner og kasseroller kan forøge
energiforbruget.
• Ved anvendelse af en trykkoger reduceres
kogetiden.
Tekniske data
Dansk 49
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 49
2015-02-04
9:06:05
Memo
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 50
2015-02-04
9:06:05
Memo
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 51
2015-02-04
9:06:05
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER
LAND
RING
ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/it/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/gr/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00632A-00
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_DA.indd 52
2015-02-04
9:06:05
Induction Hob
User & installation manual
NZ84J9770EK
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 1
2015-02-04
9:06:05
Contents
Contents
Using this manual
4
The following symbols are used in this User Manual:
4
Safety instructions
5
Disposing of the packaging material
Proper disposal of your old appliance
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
9
9
10
Installing the hob
11
Safety instructions for the installer
Connecting to the mains power supply
Installing into the countertop
11
12
14
Parts and features
19
Cooking zones
19
Control panel
20
Components21
Induction heating
21
The key features of your appliance
22
Safety shutoff
23
Virtual flame technology
24
Residual heat indicator
25
Temperature detection
25
Hob use
26
Initial cleaning
26
Cookware for induction cooking zones
26
Suitability test
27
Size of pans
27
Operating noises
28
Using suitable cookware
28
Using the touch control sensors
29
Switching the appliance on
30
Select cooking zone and heat setting
31
Switching the appliance off
32
Quick stop
32
Using the child safety lock
33
Timer34
Using keep warm
36
Power boost control
37
Power management
37
Pause38
Flex control
38
2 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 2
2015-02-04
9:06:05
39
40
Cleaning and care
41
Contents
Sound on/off
Suggested settings for cooking specific foods
Hob41
Light soiling
41
Stubborn soiling
42
Problem dirt
42
Hob frame (option)
43
To avoid damaging your appliance
43
Warranty and service
44
FAQs and troubleshooting
44
Service47
Technical data
48
Technical data
Cooking zones
Product information
48
48
49
English 3
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 3
2015-02-04
9:06:05
Using this manual
Using this manual
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular attention to the safety
information contained in the following section, before using your appliance. Keep this manual
for future reference.
If transferring ownership of the appliance, please remember to pass the manual on to the
new owner.
The following symbols are used in this User Manual:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.
CAUTION
To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your hob,
follow these basic safety precaution.
NOTE
Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the product.
4 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 4
2015-02-04
9:06:05
Safety instructions
The safety aspects of this appliance comply with all accepted technical and safety standards.
However, as manufacturers we also believe it is our responsibility to familiarize you with the
following safety instructions.
WARNING
Safety instructions
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
Appliance should allow the disconnection of the appliance from the
supply after installation. The disconnection may be achieved by having
the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules.
If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the
possibility of electric shock.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid
touching heating elements inside the hob.
Accessible parts may become hot during use. Young children should be
kept away.
A steam cleaner is not to be used to clean the product.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be
placed on the hob surface since they can get hot.
English 5
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 5
2015-02-04
9:06:05
Safety instructions
After use, switch off the hob element by its control and do not rely on
the pan detector.
Safety instructions
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean
the hob glass since they can scratch the surface, which may result in
shattering of the glass.
Appliance is not intended to be operated by means of an external timer
or separate remote-control system.
The appliance and its accessible parts become hot during use. Care
should be taken to avoid touching heating elements inside the
hob. Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may
result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance
and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance
is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than
8 years.
6 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 6
2015-02-04
9:06:05
CAUTION
Be sure the appliance is properly installed and grounded by a qualified
technician.
Safety instructions
The appliance should be serviced only by qualified service personnel.
Repairs carried out by unqualified individuals may cause injury or
serious malfunction. If your appliance is in need of repair, contact your
local service centre. Failure to follow these instructions may result in
damage and void the warranty.
Flush - mounted appliances may be operated only after they have
been installed in cabinets and workplaces that conform to the relevant
standards. This ensures sufficient protection against contact for
electrical units as required by the essential safety standards.
If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or splits appear:
•switch off all cooking zones;
•disconnect the hob from the mains supply; and
•contact your local service centre.
If the cooktop cracks, turn the appliance off to avoid the possibility of
electric shock. Do not use your hob until the glass surface has been
replaced.
Do not use the hob to heat aluminium foil, products wrapped in
aluminium foil or frozen foods packaged in aluminium cookware.
Liquid between the bottom of the pan and the hob can produce steam
pressure. Which may cause the pan to jump.
Always ensure that the hotplate and the base of the pan are kept dry.
The cooking zones will become hot when you cook.
Always keep small children away from the appliance.
Keep all packaging materials well out of the reach of children, as
packaging materials can be dangerous to children.
English 7
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 7
2015-02-04
9:06:06
Safety instructions
This appliance is to be used only for normal cooking and frying in the
home. It is not designed for commercial or industrial use.
Never use the hob for heating the room.
Safety instructions
Take care when plugging electrical appliances into mains sockets near
the hob. Mains leads must not come into contact with the cooktop.
Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never leave surface units
unattended when preparing foods in fat or oil, for example, when
cooking chips.
Turn the cooking zones off after use.
Always keep the control panels clean and dry.
Never place combustible items on the hob, it may cause fire.
There is the risk of burns from the appliance if used carelessly.
Cables from electrical appliances must not touch the hot surface of the
hob or hot cookware.
Do not use the hob to dry clothes.
Users with Pacemakers and Active Heart Implants must keep their
upper body at a minimum distance of 30 cm from induction cooking
zones when turned on. If in doubt, you should consult the manufacturer
of your device or your doctor. (Induction hob model only)
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
Always turn the appliance off before cleaning.
Clean the hob in accordance with the cleaning and care instructions
contained in this manual.
8 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 8
2015-02-04
9:06:06
Disposing of the packaging material
WARNING
Safety instructions
All materials used to package the appliance are fully recyclable. Sheet and hard foam parts
are appropriately marked. Please dispose of packaging materials and old appliances with due
regard to safety and the environment.
Proper disposal of your old appliance
WARNING
Before disposing of your old appliance, make it inoperable so that it cannot be a source
of danger. To do this, have a qualified technician disconnect the appliance from the mains
supply and remove the mains lead.
The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
Information about collection dates and public refuse disposal sites is available from your
local refuse department or council.
English 9
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 9
2015-02-04
9:06:06
Safety instructions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
Safety instructions
This marking on the product, accessories or literature indicates that
the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset,
USB cable) should not be disposed of with other household waste
at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate these items from other types of waste and recycle
them responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where they
purchased this product, or their local government office, for details
of where and how they can take these items for environmentally
safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product and its electronic
accessories should not be mixed with other commercial wastes for
disposal.
10 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 10
2015-02-04
9:06:06
Installing the hob
WARNING
Be sure the new appliance is installed and grounded only by qualified personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not cover any damage that may occur as a
result of improper installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
Safety instructions for the installer
• On tiled work surfaces, the joints in
the area where the hob sits must be
completely filled with grout.
• On natural, artificial stone, or ceramic tops,
the snap action springs must be bonded
in place with a suitable artificial resin or
mixed adhesive.
• Ensure that the seal is correctly seated
against the work surface without any
gaps. Additional silicon sealant must not
be applied; this would make removal more
difficult when servicing.
• The hob must be pressed out from below
when removed.
• A board can be installed underneath the
hob.
• The ventilation gap between the worktop
and front of the unit underneath it must
not be covered.
Installing the hob
• A device must be provided in the electrical
installation that allows the appliance to be
disconnected from the mains at all poles
with a contact opening width of at least 3
mm. Suitable isolation devices include line
protecting cut - outs, fuses (screw type
fuses are to be removed from the holder),
earth leakage trips and contactors.
• With respect to fire protection, this
appliance corresponds to EN 60335 - 2 6. This type of appliance may be installed
with a high cupboard or wall on one side.
• The installation must guarantee shock
protection.
• The kitchen unit in which the appliance
is fitted must satisfy the stability
requirements of DIN 68930.
• For protection against moisture, all cut
surfaces are to be sealed with a suitable
sealant.
English 11
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 11
2015-02-04
9:06:06
Installing the hob
Connecting to the mains power supply
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance, that is, the voltage stated
on the rating plate, corresponds to the available supply voltage. The rating plate is located on
the lower casing of the hob.
WARNING
Shut off power to circuit before connecting
wires to circuit.
Installing the hob
The heating element voltage is AC 230 V~.
The appliance also works perfectly on
networks with AC 220 V~ or AC 240 V~.
The hob is to be connected to the mains
using a device that allows the appliance to
be disconnected from the mains at all poles
with a contact opening width of at least
3 mm, eg. automatic line protecting cut out, earth leakage trips or fuse.
WARNING
Pay attention (conformity) to phase and
neutral allocation of house connection and
appliance (connection schemes); otherwise,
components can be damaged.
Warranty does not cover damage resulting
from improper installation.
WARNING
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
WARNING
The cable connections must be made
in accordance with regulations and the
terminal screws tightened securely.
WARNING
Once the hob is connected to the mains
supply, check that all cooking zones are
ready for use by briefly switching each on
in turn at the maximum setting with suitable
cookware.
12 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 12
2015-02-04
9:06:07
1N~ (32A)
01
02
04
03
05
L
06
04
Blue
02
Brown
05
Gray
03
Black
06
Green/Yellow
03
05
04
06
L2
01
N
05
03
06
07
L2
N2
01
220-240 V ~
05
Blue
02
380-415 V ~
06
Gray
03
Brown
07
Green/Yellow
04
Black
2 x 1N~ (16A): S
eparate the wires before
connection.
04
02
N1
07
Installing the hob
2N~ (16A): S
eparate the 2-phase wires
(L1 and L2) before connection.
01
L1
220-240 V ~
N
02
L1
01
01
220-240 V ~
05
Black
02
Brown
06
Gray
03
Blue
07
Green/Yellow
04
220-240 V ~
WARNING
For correct supply connection, follow the
wiring diagram attached near the terminals.
English 13
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 13
2015-02-04
9:06:07
Installing the hob
Installing into the countertop
NOTE
A
Installing the hob
Make a note of the serial number on the
appliance rating label prior to installation.
This number will be required in the case
of requests for service and is no longer
accessible after installation, as it is on the
original rating plate on the underside of the
appliance.
A. Serial number
NOTE
NOTE
Pay special attention to the minimum space
and clearance requirements.
The bottom of the hob is equipped with two
fans. If there is a drawer under the hob it
should not be used to store small objects or
paper, since they could damage the fan or
interfere with the cooling if they are sucked
into it.
01
Min. 2 mm
02
750 mm
01
02
14 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 14
2015-02-04
9:06:08
01
02
03
06
04
08
07
11
05
Installing the hob
09
12
10
01
x4
07
Max. 50 mm, Min. 20 mm
02
ø6
08
Min. 60 mm
03
90 °
09
Min. 600 mm
04
750±1 mm
10
Min. 60 mm
05
490±1 mm
11
Min. 60 mm
06
R3
12
Min. 50 mm
English 15
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 15
2015-02-04
9:06:08
Installing the hob
01
03
02
Installing the hob
04
05
06
08
07
01
Min. 40 mm
05
15 mm
02
520 mm
06
Min. 60 mm
03
Min. 40 mm
07
480 mm
04
25 mm
08
Min. 50 mm
16 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 16
2015-02-04
9:06:08
01
02
03
01
Min. 550 mm
02
Min. 35 mm
03
Min. 65 mm
04
Min. 100 mm
05
Min. 5 mm
04
Installing the hob
05
02
03
01
01
Min. 20 mm
02
Min. 2 mm
03
Min. 20 mm
English 17
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 17
2015-02-04
9:06:08
Installing the hob
Installing the hob
18 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 18
2015-02-04
9:06:08
Parts and features
Cooking zones
01
04
03
Parts and features
08
05
02
06
08
07
01
Induction rear Wide Flex zone 1800 W with Power Boost 2600 W
02
Induction front Wide Flex zone 1800 W with Power Boost 2600 W
03
Induction complete Wide Flex zone 3300 W with Power Boost 3600 W
04
Induction cooking zone 2200 W with Power Boost 3200 W
05
Induction cooking zone 1200 W with Power Boost 2000 W
06
Control panel
07
Lighting Bar
08
Virtual Flame Technology™
English 19
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 19
2015-02-04
9:06:09
Parts and features
Control panel
06
01
06
01
09
05
01
06
Parts and features
04
01
07
06
10
01
Cooking zone selectors
02
Heat setting selector (Magnetic Knob)
03
Lock control sensor
04
On/Off control sensor
05
Timer control sensor and indicator
06
Indicators for heat settings and residual heat
07
Keep warm
08
Pause
09
Wide Flex zone selector
10
Power Boost selector
02
08
03
20 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 20
2015-02-04
9:06:09
Components
Induction hob
Bracket Spring
Screws
Magnetic Knob
Induction heating
A
C
A. Induction coil
B. Induced currents
C. Electronic circuits
Parts and features
B
• The Principle of Induction Heating: When
you place your cookware on a cooking
zone and you turn it on, the electronic
circuits in your induction hob produce
“induced currents” in the bottom of the
cookware which instantly raise cookware’s
temperature.
• Greater speed in cooking and frying:
As the pan is heated directly and not
the glass, the efficiency is greater than
in other systems because no heat is
lost. Most of the energy absorbed is
transformed into heat.
English 21
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 21
2015-02-04
9:06:11
Parts and features
The key features of your appliance
Parts and features
• Ceramic glass cooking surface: The
appliance has a ceramic glass cooking
surface and four rapid - response cooking
zones.
• Touch control sensors: Your appliance is
operated using touch control sensors.
• Easy cleaning: One advantage of the
ceramic glass cooking surface and
The detachable control knob is their
accessibility. The smooth, flat surface is
easy to clean.
• On/Off sensor: The “On/Off” control sensor
provides the appliance with a separate
mains switch. Touching this sensor
switches the power supply on or off
completely.
• Control and function indicators: Digital
displays and indicator lights provide
information about settings and activated
functions, as well as the presence of
residual heat in the various cooking zones.
• Safety shutoff: A safety shutoff
ensures that cooking zones switch off
automatically after a period of time if the
setting has not been changed.
• Power Boost : Use this function to heat
up the contents of the pan faster than
maximum power level
. (The display
will show
.)
• Auto Pan-Detection: Each cooking zone
incorporates an automatic pan-detection
system, the system is calibrated in order
to recognize pans of a diameter just
slightly smaller than the cooking zone.
Pans must always be placed centrally on
each cooking zone. And you should use
suitable cookware.
• Digital displays:
•
to
,‘
’ selected heat settings
•
residual heat (Stay Hot)
•
residual heat
•
the child lock is activated
•
message, the touch sensor button
has been touched for longer than
8 seconds.
•
message, when the hob is
overheated because of abnormal
operation. (example : operation with
empty cookware)
•
message, cookware is unsuitable
or too small or no cookware has been
placed on the cooking zone.
• Keep warm
: Use this function to keep
cooked food warm.
The display will show
.
• Pause
: Use this fuction to switch
all cooking zones on to the low power
setting. (example : to take a telephone call)
The display will show
.
• Wide Flex zone selector : Use this
function to expand cooking zone into
complete left side.
• Vritual Flame™: Get hassle free because
inform you ‘Creating food now on the
cooktop’ by visually telling.
22 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 22
2015-02-04
9:06:12
• Magnetic Knob: The power control is easy,
simple and intuitive by using Magnectic
Knob.
• Wide Flex zone: The Wide Flex zone is a
large, rectangle-shaped area designed for
cooking multiple dishes.
• Quick Stop: This option reduces the step
and time it takes to stop cooking by
simple one touch.
Safety shutoff
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting is not adjusted after an
extended period of time, that particular cooking zone will automatically switch itself off.
Any residual warmth will be indicated with
,
(for “hot”) in the digital displays
corresponding to the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
Switch off
1-3
After 6 hours
4-6
After 5 hours
7-9
After 4 hours
10-15
After 1.5 hours
NOTE
Parts and features
Heat setting
If cookware is unsuitable or too small or no
cookware has been placed on the cooking
zone,
will be displayed.
And after 1 minute the corresponding
cooking zone will be switched off.
NOTE
NOTE
If the Hob is overheated because of
abnormal operation,
will be displayed. \
And the Hob will be switched off.
Should one or more of the cooking zones
switch off before the indicated time has
elapsed, see the section “Troubleshooting”.
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will switch themselves off if liquid boils over and lands on the control
panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a damp cloth on the control panel. In
both of these instances, the appliance will need to be switched on again using the main On/
Off control
sensor after the liquid or the cloth has been removed.
English 23
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 23
2015-02-04
9:06:13
Parts and features
Virtual flame technology
Virtual flame technology creates the
appearance of flames when you turn on an
induction element.
Parts and features
• Virtual flame technology is available only
on the right burner.
• As you turn the knob to adjust the power
level, the color of the flames change. (If
you select Power Boost, the flames bounce
off the cookware.)
• The virtual flame may look different
depending on the appearance, size, or
position of the cookware. (For the best
results, use cookware that, matches the
element size. Cookware that is too large
can cover the virtual flame. Cookware that
is too small can cause the virtual flame to
be ill-formed.
• Impurities on the cookware bottom or
the cooktop surface can cause the virtual
flame to be ill-formed of incomplete. Clean
up the cookware or the cooktop surface
before using them.
24 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 24
2015-02-04
9:06:13
Residual heat indicator
When an individual cooking zone or the hob is turned off, the presence of residual heat is
shown with an
,
(for “hot”) in the digital display of the appropriate cooking zones.
Even after the cooking zone has been switched off, the residual heat indicator goes out only
after the cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
WARNING
As long as the residual heat indicator is
illuminated, there is a risk of burns.
WARNING
Parts and features
If the power supply is interrupted, the
,
symbol will go out and information
about residual heat will no longer be
available.
However, it may still be possible to burn
yourself. This can be avoided by always
taking care when near the hob.
Temperature detection
If for any reason the temperatures on any of the cooking zones were to exceed the safety
levels, should this happen then the cooking zone will automatically reduce to a lower power
level.
When you have finished using the hob, the cooling fan will continue to run until the hob’s
electronics has cooled down. And the cooling fan switched itself off depending upon the
temperature of the electronics.
English 25
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 25
2015-02-04
9:06:13
Hob use
Initial cleaning
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic cooktop glass cleaner.
WARNING
Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be damaged.
Cookware for induction cooking zones
The induction hob can only be turned on when cookware with a magnetic base is placed on
one of the cooking zones. You can use the following suitable cookware.
Cookware material
Hob use
Cookware material
Suitable
Steel, Enamelled steel
Yes
Cast iron
Yes
Stainless steel
If appropriately labelled by the manufacturer
Aluminium, Copper, Brass
No
Glass, Ceramic, Porcelain
No
NOTE
Cookware for induction hob is labelled as
suitable by the manufacturer.
NOTE
NOTE
Non-stainless containers are less in
heat conductivity compared to stainless
containers, taking more time to cook.
Certain cookware can make noise when
being used on induction cooking zones.
These noise are not a fault in the appliance
and do not affect operation in any way.
26 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 26
2015-02-04
9:06:13
Suitability test
Cookware is suitable for induction cooking,
if a magnet sticks to the bottom of the
cookware and cookware is labelled as
suitable by the cookware manufacturer.
NOTE
NOTE
Can be suitability test using the Magnetic
Knob.
Induction cooking may not function properly
on nonferrous cookware whose edge doesn’t
stick to the magnet, or on nonferrous
cookware whose bottom is iron-coated.
Size of pans
Diameter of cooking zones
Minimum diameter of the bottom of the cookware
220 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Front or Rear Flex
140 mm
Complete Flex
240 mm (long side dimension), oval, fish kettle
Hob use
Induction cooking zones adapt automatically to the size of the bottom of the cookware up
to a certain limit. However the magnetic part of the bottom of the cookware must have a
minimum diameter depending upon the size of the cooking zone.
English 27
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 27
2015-02-04
9:06:14
Hob use
Operating noises
If you can hear.
• Cracking noise: cookware is made of
different materials.
• Whistling: you use more than two cooking
zones and the cookware. is made of
different materials.
• Humming: you use high power levels.
• Clicking: electric switching occurs.
• Hissing, Buzzing: the fan operates.
The noise are normal and do not refer to
any defects.
Using suitable cookware
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their
bases. The base should be as thick and flat
as possible.
• When buying new pans, pay particular
attention to the diameter of the base.
Manufacturers often give only the
diameter of the upper rim.
Hob use
• Do not use pans which have damaged
bases with rough edges or burrs.
Permanent scratching can occur if these
pans are slid across the surface.
• When cold, pan bases are normally bowed
slightly inwards (concave). They should
never be bowed outwards (convex).
• If you wish to use a special type of
pan, for example, a pressure cooker, a
simmering pan, or a wok, please observe
the manufacturer’s instructions.
28 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 28
2015-02-04
9:06:14
Energy saving tips
NOTE
You can save valuable energy by observing
the following points.
• Always position pots and pans before
switching on the cooking zone.
• Dirty cooking zones and pan bases
increase power consumption.
• When possible, position the lids firmly on
the pots and pans to cover completely.
• Switch the cooking zones off before the
end of the cooking time to use the residual
heat for keeping foods warm or for
thawing.
Hob use
Using the touch control sensors
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with the tip of your pointed
finger until the relevant displays illuminate or go out, or until the desired function is
activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when operating the appliance. If your
finger is too flat on the panel, an adjacent sensor may be actuated as well.
English 29
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 29
2015-02-04
9:06:14
Hob use
Switching the appliance on
The appliance is switched on using the On/
Off control
sensor.
Touch the On/Off control
sensor for
approximately 1 second.
The digital displays will show
.
NOTE
After the On/Off control
sensor has
been actuated to switch on your appliance,
a heat setting must be selected within
approximately 20 seconds. Otherwise, the
appliance will switch itself off for safety
reasons.
Hob use
30 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 30
2015-02-04
9:06:14
Select cooking zone and heat setting
1. For selecting the cooking zone, touch the
corresponding cooking zone’s sensor.
2. For setting and adjusting the power
level, rotating the magnetic knob.
NOTE
The default level is set to 15 when selecting
the cooking zone.
If you try to rotate the magnetic knob by
grabbing the side or pushing it strongly, it
will not work.
If more than one sensor is pressed for
longer than 8 seconds,
will show in the
heat setting display. To reset, touch the On/
Off control
sensor.
Hob use
NOTE
NOTE
NOTE
If you try to turn the knob with gloves on,
the knob may not work. If user rotate the
magnetic knob while wearing gloves, can
not set and adjust the power level..
English 31
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 31
2015-02-04
9:06:15
Hob use
Switching the appliance off
To completely switch off the appliance, use
the On/Off control
sensor.
Touch the On/Off control
sensor for
1 seconds.
NOTE
After switching off a single cooking zone or
the entire cooking surface, the presence of
residual heat will be indicated in the digital
displays of the corresponding cooking zones
in the form of an
,
(for “hot”).
Quick stop
Hob use
To switch off a cooking zone, press the
cooking zone selector during 2 seconds.
32 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 32
2015-02-04
9:06:15
Using the child safety lock
You can use the child safety lock to safeguard against unintentionally turning on a cooking
zone and activating the cooking surface. Also the control panel, with the exception of the
On/Off control
sensor, can be locked in order to prevent the settings from being changed
unintentionally, for example, by wiping over the panel with a cloth.
Switching the child safety lock On/Off
1. Touch the Lock control
sensor for
approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as
confirmation.
Hob use
2. Touch any control sensor.
will appear in the displays,
indicating the child safety lock has been
activated.
3. For switching the child safety lock off,
touch the Lock control
sensor again
for 3 seconds. An acoustic signal will
sound as confirmation.
English 33
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 33
2015-02-04
9:06:16
Hob use
Timer
Using the timer as a safety shutoff:
If a specific time is set for a cooking zone, the cooking zone will shut itself off once
this period of time has elapsed. This function can be used for multiple cooking zones
simultaneously.
Setting the safety shutoff
The cooking zone(s) for which you want to apply the safety shutoff must be switched on.
1. After switched on, press the
corresponding cooking zone to activate
the flash signal for the corresponding
cooking zone display.
2. Press the Timer control
sensor. The
number 10 will be displayed above the
timer display.
Hob use
3. Use the Timer setting selectors ( or
) to set the desired amount of time, for
example, 15 minutes, after which the
cooking zone will automatically switch
itself off. The safety shutoff is now
activated.
NOTE
It is possible to timer setting control using
magnetic knob. The timer can be adjusted
from 0 to 99.
34 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 34
2015-02-04
9:06:17
4. To cancel the timer settings, select the
target burner and hold down the Timer
control
sensor for 2 seconds. This
will cancel the burner’s timer settings
with a beep. If holding down the Timer
control
sensor for 2 seconds without
selecting a burner, this will cancel
the timer settings of the last changed
burner.
To display the time remaining for any of
the cooking zones, use the Timer control
sensor.
The corresponding control indicator will
begin to blink slowly.
The settings are reset using the Timer
setting selectors ( or ). After the set
period of time has elapsed, the cooking zone
automatically switches itself off, an acoustic
signal sounds as confirmation and the timer
display indicates.
NOTE
If you tap the Timer control
sensor
without selecting a cooking zone, the
display turns on but no timer settings is
applied.
NOTE
To change the settings quicker, touch and
hold any of the
or
control sensors
until the desired value is reached.
Hob use
Count up timer
For the count up timer to be used, the appliance must be switched on but all the cooking
zones must be not use timer as a safety shutoff.
1. Touch the Timer control
sensor.
will appear in the timer display.
English 35
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 35
2015-02-04
9:06:17
Hob use
2. The count up timer function becomes
active and the display numbers increase
over time. To cancel the timer settings,
hold down the Timer control
sensor
for 2 seconds.
3. To stop the timer, touch the Timer
control
sensor.
Using keep warm
Keep warm function keeps food at the proper temperature without over-cooking, so it stays
deliciously warm.
1. Use this function to Keep cooked food
Warm. Touch the corresponding cooking
zone’s sensor.
Hob use
2. Touch the Keep warm
sensor.
36 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 36
2015-02-04
9:06:18
Power boost control
The Power Boost
function makes additional power available to the each cooking zones.
(example : bring a large volume of water to the boil)
Cooking zones
Max Boost time
220 mm
10 min
160 mm
10 min
Front or Rear Flex
10 min
Complete Flex
5 min
After these times, the cooking zones
automatically return to power level
NOTE
.
In certain circumstances, the Power Boost
function may be deactivated automatically
to protect the internal electronic
components of the hob.
Power management
A
B
A
B
Hob use
The cooking zones have a maximum power available to them.
If this power range is exceeded by switching on the Power Boost
function,
Power Management automatically reduced the heat setting of cooking zone.
The indicator for this cooking zone
alternates for some seconds between the set
heat setting and the maximum possible heat
setting. After then, the indicator changes
from the set heat setting to maximum
possible heat setting.
A. Paired cooking zone
B. Paired cooking zone
English 37
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 37
2015-02-04
9:06:18
Hob use
Pause
The Pause
function simultaneously switches all cooking zones that are switched on
to the low power setting and then back to the heat setting that was previously set. This
function can be used to briefly interrupt and then continue the cooking process e.g. to take a
telephone call.
When the Pause
function is activated, all touch sensors except for the Pause
, Lock
and the On/Off
control sensors are disabled. To resume cooking, touch the PAUSE button
again.
Control Panel
To Switch On
Touch Pause
To Switch Off
Touch Pause
Display
Return to previous power level
NOTE
Timer functions are not stopped by Pause .
Flex control
Hob use
The flex function can operate complete left side cooking zone for using large size cookware.
(example : oval cookware, fish kettle)
1. Touch the Wide Flex zone
sensor.
2. Heat control using the magnetic Knob.
Heat setting display of left side (front,
rear) will be changed together.
38 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 38
2015-02-04
9:06:19
Sound on/off
1. Touch the On/Off control
approximately 1 second.
sensor for
2. Touch the Pause
sensor for
3 seconds within 10 seconds after
Power On.
3. Sound will OFF and
Timer display.
will show in the
Hob use
4. To change Sound setting, repeat No1
and No2 procedure.
Sound will ON and
will show in the
Timer display.
NOTE
After Power On, It is not possible to operate
sound On/Off control 10 senconds later.
English 39
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 39
2015-02-04
9:06:20
Hob use
Suggested settings for cooking specific foods
The figures in the table below are guidelines. The heat settings required for various cooking
methods depend on a number of variables, including the quality of the cookware being used
and the type and amount of food being cooked.
Switch setting
Cooking method
Examples for Use
14-15
Warming
Sautéing
Frying
Warming large amounts of liquid, boiling noodles,
searing meat, browning goulash, braising meat
10-13
Intensive
Frying
Steak, sirloin, hash browns, sausages, pancakes /
griddle cakes
8-9
Frying
Schnitzel / chops, liver, fish, rissoles, fried eggs
6-7
Boiling
Cooking up to 1.5 l liquid, potatoes, vegetables
3-5
Steaming
Stewing
Boiling
Steaming and stewing of small amounts of
vegetables, boiling rice and milk dishes
1-2
Melting
Melting butter, dissolving gelatine, melting
chocolate
Hob use
NOTE
The heat settings indicated in the table
above are provided only as guidelines for
your reference.
NOTE
You will need to adjust the heat settings
according to specific cookware and foods.
40 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 40
2015-02-04
9:06:20
Cleaning and care
Hob
WARNING
Cleaning agents must not come into contact
with a heated ceramic glass surface: All
cleaning agents must be removed with
adequate amounts of clean water after
cleaning because they can have a caustic
effect when the surface becomes hot. Do not
use any aggressive cleaners such as grill or
oven sprays, scouring pads or abrasive pan
cleaners.
NOTE
Clean the ceramic glass surface after
each use when it is still warm to the
touch. This will prevent spillage from
becoming burnt onto the surface. Remove
scales, watermarks, fat drippings and
metallic discolouration with the use of a
commercially available ceramic glass or
stainless steel cleaner.
Light soiling
1. Wipe the ceramic glass surface with a
damp cloth.
2. Rub dry with a clean cloth. Remnants of
cleaning agent must not be left on the
surface.
3. Thoroughly clean the entire ceramic
glass cooking surface once a week with
a commercially available ceramic glass
or stainless steel cleaner.
4. Wipe the ceramic glass surface using
adequate amounts of clean water and
rub dry with a clean lint - free cloth.
Cleaning and care
English 41
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 41
2015-02-04
9:06:20
Cleaning and care
Stubborn soiling
1. To remove food that has boiled over and
stubborn splashes, use a glass scraper.
2. Place the glass scraper at an angle to the
ceramic glass surface.
3. Remove soiling by scraping with the
blade.
NOTE
Glass scrapers and ceramic glass cleaners
are available from specialty retailers.
Problem dirt
1. Remove burnt-on sugar, melted plastic,
aluminium foil or other materials with a
glass scraper immediately and while still
hot.
Cleaning and care
WARNING
There is a risk of burning yourself when the
glass scraper is used on a hot cooking zone:
2. Clean the hob as normal when it has
cooled down. If the cooking zone on
which something has melted has been
allowed to cool, warm it up again for
cleaning.
NOTE
Scratches or dark blemishes on the ceramic
glass surface, caused, for example, by a
pan with sharp edges, cannot be removed.
However, they do not impair the function of
the hob.
42 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 42
2015-02-04
9:06:21
Hob frame (option)
WARNING
Do not use vinegar, lemon juice or scale
remover on the hob frame; otherwise dull
blemishes will appear.
1. Wipe the frame with a damp cloth.
2. Moisten dried debris with a wet cloth.
Wipe and rub dry.
To avoid damaging your appliance
• If sugar or a preparation containing sugar
comes into contact with a hot cooking
zone and melts, it should be cleaned off
immediately with a kitchen scraper while
it is still hot. If allowed to cool, it may
damage the surface when removed.
• Keep all items and materials that could
melt, for example, plastics, aluminium foil
and oven foils, away from the ceramic
glass surface. If something of this nature
melts onto the hob, it must be removed
immediately with a scraper.
Cleaning and care
• Do not use the hob as a work surface or
for storage.
• Do not operate a cooking zone if there is
no pan on the hob or if the pan is empty.
• Ceramic glass is very tough and resistant
to temperature shock, but it is not
unbreakable. It can be damaged by a
particularly sharp or hard object dropping
onto the hob.
• Do not place pans on the hob frame.
Scratching and damage to the finish may
occur.
• Avoid spilling acidic liquids, for example,
vinegar, lemon juice and descaling agents,
onto the hob frame, since such liquids can
cause dull spots.
English 43
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 43
2015-02-04
9:06:21
Warranty and service
FAQs and troubleshooting
A fault may result from a minor information that you can correct yourself with the help of
the following instructions. Do not attempt any further repairs if the following instructions do
not help in each specific case.
WARNING
Repairs to the appliance are to be performed only by a qualified service technician.
Improperly effected repairs may result in considerable risk to the user. If your appliance
needs repair, please contact your customer service centre.
Problem
Possible cause
Solution
Warranty and service
What should I do if the
cooking zones are not
functioning?
• The fuse in the house wiring is
• If the fuses trip a number
intact.
• The control indicators in the
control panel are illuminated.
of times, call an authorised
electrician.
• The appliance is properly
switched on.
What should I do if the
cooking zones will not
switch on?
• The On/Off sensor was
• The appliance is properly
What should I do if
the display except for
,
the residual
warmth indicator suddenly
disppears?
• The On/Off sensor was
What should I do if, after
the cooking zones have
been switched off, residual
warmth is not indicated in
the display.
• The cooking zone was only
accidentally actuated.
• The control panel is partially
covered by a damp cloth or
liquid.
accidentally actuated.
• The control panel is partially
covered by a damp cloth or
liquid.
briefly used and therefore did
not become hot enough.
switched on.
• Clean the control panel.
• The appliance is properly
switched on.
• Clean the control panel.
• If the cooking zone is hot,
please call the customer service
center.
44 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 44
2015-02-04
9:06:21
Information code
Possible cause
Solution
C0
Check the Auto Cook sensor.
Restart the appliance using the Power
button. If the problem continues,
disconnect power for more than 30
seconds. Then, restart the appliance and
try again. If the problem still continues,
contact a local service center.
C1
The temperature is sensed higher
than specified.
C2
Check the Auto Cook sensor.
A2
The DC Motor fails to operate
because of problems with the PCB
or wiring, or electrical disturbance
on the motor blade.
d0
The sensor is pressed for more
than 8 seconds.
Check if the sensor pad is wet or pressed.
If the problem continues, restart the
appliance using the Power button. If the
problem still continues, contact a local
service center.
F0
Communications between main
and sub PCBs fail.
F2
The touch-enabled IC
communicates abnormally.
Restart the appliance using the Power
button. If the problem continues,
disconnect power for more than 30
seconds. Then, restart the appliance. If
the problem still continues, contact a local
service center.
Warranty and service
English 45
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 45
2015-02-04
9:06:21
Warranty and service
What should I do if the cooking zone will
not switch on or off?
This could be due to one of the following
possibilities:
• The control panel is partially covered by a
damp cloth or liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is
illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by a
damp cloth or liquid.
To reset, press the On/Off control sensor.
• If liquid has overflowd on control panel,
please wipe the liquid.
What should I do if the
display is
illuminated?
Check for the following:
• The hob is overheated because of
abnormal operation.
• After hob is cooled down, press the On/Off
control sensor for resetting.
What should I do if the
display is
illuminated?
Check for the following:
• Cookware is unsuitable or too small or no
cookware has been placed on the cooking
zone.
• If you use suitable cookware, displayed
message will automatically disapear.
What should I do if the cooling fan runs
after the hob is turned off?
Check for the following:
• When you have finished using the hob,
the cooling fan runs by itself for cooling
down.
• After the hob’s electronics has cooled
down, the cooling fan will be turned off.
If you request a service call because of
an information made in operating the
appliance, the visit from the customer
service technician may incur a charge even
during the warranty period.
Warranty and service
46 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 46
2015-02-04
9:06:21
Service
Before calling for assistance or service, please check the section “Troubleshooting”.
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service
centre.
Always prepare in advance for the
discussion. This will ease the process of
diagnosing the problem and also make it
easier to decide if a customer service visit is
necessary.
Please take note of the following
information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the
problem occur?
When do you incur costs even during the
warranty period?
• If you could have remedied the problem
yourself by applying one of the solutions
provided in the section “Troubleshooting”.
• If the customer service technician has
to make several service calls because he
was not provided with all of the relevant
information before his visit and as a
result, for example, has to make additional
trips for parts. Preparing for your phone
call as described above will save you the
cost of these trips.
When calling, please know the model
and serial number of your appliance. This
information is provided on the rating plate
as follows:
• Model description
• S/N code (15 digits)
Warranty and service
We recommend that you record the
information here for easy reference.
• Model:
• Serial number:
English 47
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 47
2015-02-04
9:06:21
Technical data
Technical data
Width
800 mm
Depth
520 mm
Height
56 mm
Width
750 mm
Depth
490 mm
Corner radius
3 mm
Appliance dimensions
Worktop cut - out dimensions
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Connection voltage
7.0 kW
Maximum connected load power
Weight
Net
16.5 kg
Gross
19.5 kg
Cooking zones
Position
Diameter
Power
Front right
160 mm
1200 W / Boost 2000 W
Center
220 mm
2200 W / Boost 3200 W
Front Flex
-
1800 W / Boost 2600 W
Rear Flex
-
1800 W / Boost 2600 W
Complete Flex
-
3300 W / Boost 3600 W
Troubleshooting
48 English
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 48
2015-02-04
9:06:21
Product information
Supplier’s name
Samsung Electronics co. Ltd.
Model identification
NZ84J9770EK
Type of hob
Built-In
Heating technology
Induction cooking zones and cooking area
Number of cooking zones and/or area
3
For circular cooking zones or area:diameter
of useful surface area per electric heated
cooking zone (Ø)
16.0 cm, 22.0 cm
For non-circular cooking zones or area:
length and width of useful surface area per
electric heated cooking zone or area (L x W)
43.5 x 22.5 cm
Ø 16.0 cm : 193.0 Wh/kg
Energy consumption per cooking zone or
area calculated per kg (EC electric cooking)
Ø 22.0 cm : 176.5 Wh/kg
43.5 x 22.5 cm : 195.6 Wh/kg
Energy consumption for the hob calculated
per kg (EC electric hob)
188.4 Wh/kg
* Data determined according to standard EN 60350-2 and Commission Regulations (EU) No
66/2014.
Energy saving tips
• Always position pots and pans before
switching on the cooking zone.
• Dirty cooking zones and pan bases
increase power consumption.
• Using a pressure cooker reduces cooking
time.
Troubleshooting
English 49
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 49
2015-02-04
9:06:21
Memo
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 50
2015-02-04
9:06:21
Memo
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 51
2015-02-04
9:06:21
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/gr/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00632A-00
NZ84J9770EK_EE_DG68-00632A-00_EN.indd 52
2015-02-04
9:06:22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement