Samsung NZ64H57479K User manual

Samsung NZ64H57479K User manual
NZ64H57-serien
Induktionshäll
bruksanvisning
Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du valde en produkt från Samsung.
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 1
2014-04-29
8:17:59
innehåll
använda den här
bruksanvisningen
4
säkerhetsanvisningar
5
instruktioner för
kassering
9
montera hällen
10
delar och funktioner
16
innan du börjar
21
04 Viktiga säkerhetssymboler och
föreskrifter
05 Säkerhetsanvisningar
09 Kassera förpackningsmaterialet
09 Kassera gamla hällar
09 Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
10 Säkerhetsanvisningar för montören
11 Ansluta till strömkälla
13 Installera på arbetsbänk
16
16
17
17
18
19
20
20
Värmezoner
Manöverpanel
Komponenter
Induktionsuppvärmning
Hällens huvudfunktioner
Säkerhetsbrytare
Indikator för kvarvarande värme
Temperaturavkänning
21 Inledande rengöring
Svenska - 2
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 2
2014-04-29
8:17:59
använda hällen
21
rengöring och
skötsel
33
garanti och service
36
tekniska data
39
21 Matkärl lämpliga för inducerade
värmezoner
22 Lämplig test
22 Kärlens storlek
22 Driftsljud
23 Använda lämpliga matlagningskärl
24 Använda pekkontrollerna
24 Slå på hällen
24 Välja värmezon och värmeinställning
25 Stänga av hällen
25 Stänga av en värmezon
25 Använda barnspärren
26 Timer
28 Använda förvärm kokkärl
29 Extra energi-kontroll
30 Energihantering
30 Paus
31 Bryggkontroll
31 Ljud på/av
32 Rekommenderade inställningar för
olika livsmedel
33 Häll
35 Hällram (tillval)
35 Undvika skador på hällen
36 Vanliga frågor och felsökning
38 Service
39 Tekniska data
39 Värmezoner
Svenska - 3
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 3
2014-04-29
8:17:59
använda den här
bruksanvisningen
Ta dig tid att läsa den här bruksanvisningen innan du börjar använda
hällen och var speciellt uppmärksam på säkerhetsinformationen
i det följande avsnittet. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Kom ihåg att ge bruksanvisningen till den nya ägaren vid eventuellt
ägarbyte.
Viktiga säkerhetssymboler och föreskrifter
Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning:
VARNING
Farlig eller osäker användning som kan leda till
allvarlig personskada eller dödsfall.
Faror eller osäkra åtgärder som kan resultera i
VAR
mindre personskada eller dödsfall.
FÖRSIKTIG!
För att minska risken för brand, explosion,
elektrisk kortslutning och personskada vid
VAR
användning av mikrovågsugnen ska du följa de
FÖRSIKTIG! grundläggande säkerhetsanvisningarna.
Gör INTE detta.
Försök INTE demontera apparaten.
Vidrör INTE.
Följ anvisningarna exakt.
Ta ur kontakten ur vägguttaget.
Se till så att enheten är jordad för att undvika
elektrisk kortslutning.
Ring servicecentret för hjälp.
Obs!
Viktigt
Svenska - 4
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 4
2014-04-29
8:18:00
säkerhetsanvisningar
De säkerhetsfunktioner som gäller för den här hällen uppfyller alla
vedertagna tekniska standarder och säkerhetsstandarder. Som
tillverkare anser vi dock att det är vårt ansvar att göra dig medveten
om följande säkerhetsanvisningar.
01 använda den här bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar
VARNING
Den här enheten är inte avsedd att användas av några
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk
eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet
och kunskap, om personen eller personerna inte
har någon som övervakar och instruerar angående
enhetsanvändningen av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker
med enheten.
Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av
tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad
person för att undvika en fara.
Enheten måste kunna kopplas ifrån strömförsörjningen
efter installationen. Urkoppling blir enkel genom
att ha kontakten åtkomlig eller genom att integrera
en strömbrytare i det fasta kablaget i enlighet med
kablagereglerna.
VARNING! Om det finns sprickor i ytan ska du stänga
av hällen för att undvika elstötar.
Apparaten blir varm under användning. Omsorg bör
vidtas för att undvika att röra värmeelementen inne i
hällen.
VARNING! Delar som är lättåtkomliga kan bli heta
under användning. Små barn skall hållas på avstånd.
Ångrengörare får inte användas på produkten.
Metallobjekt såsom knivar, gafflar, skedar och lock
bör inte placeras på hällen eftersom de kan bli mycket
heta.
Svenska - 5
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 5
2014-04-29
8:18:00
Efter användning stänger du av hällelementen med
kontrollen och förlitar dig inte på avkänningsfunktionen.
Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att
rengöra hällens glas, eftersom det kan repa ytorna,
vilket kan leda till att glaset spricker.
Enheten är inte avsedd att användas med en extern
timer eller separat fjärrstyrning.
VARNING! Enheten och dess åtkomliga delar kan bli
heta under användning.
Omsorg bör vidtas för att undvika att röra
värmeelementen inne i hällen.
Barn under 8 år ska inte använda apparaten utan
övervakning.
Denna enhet kan användas av barn från 8 år och
äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap
om de har övervakats eller instruerats i att använda
enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna i
samband med att använda enheten. Barn får inte leka
med enheten. Rengöring och användarunderhåll skall
inte utföras av barn utan övervakning.
VARNING! Oövervakad tillagning på en häll med fett
eller olja kan vara farlig och resultera i brand.
Försök ALDRIG släcka en eld med vatten, utan stäng
av enheten och täck över lågan, med exempelvis ett
lock eller en eldfilt.
VARNING! Brandfara: förvara inga föremål på
plattorna.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när
enheten används.
Förvara enheten och dess sladd utom räckhåll för barn
som är yngre än 8 år.
VARNING! Använd endast hällskydd utformade av
enhetens tillverkare. Användning av olämpliga hällskydd
kan leda till olyckor.
Svenska - 6
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 6
2014-04-29
8:18:00
01 använda den här bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar
VAR FÖRSIKTIG!
Se till att hällen installeras och jordas på rätt sätt av en
kvalificerad tekniker.
Hällen ska enbart underhållas av kvalificerad
servicepersonal. Reparationer som utförs av
okvalificerade personer kan leda till skador eller
allvarliga fel. Kontakta ett lokalt servicecenter om hällen
behöver repareras. Om instruktionerna inte följs kan
det leda till skador och garantin kan ogiltigförklaras.
Infällda enheter får bara användas efter det att de har
monterats i skåp eller arbetsbänkar som uppfyller
gällande standarder. Detta tillgodoser tillräckligt skydd
för kontakt mot annan elektrisk utrustning enligt gällande
säkerhetsnormer.
Om det blir fel på hällen eller om brott, sprickor eller
bristningar uppstår:
- stäng av alla värmezoner;
- koppla bort hällen från strömtillförseln och
- kontakta ett lokalt servicecenter.
Om det blir sprickor på hällens ovansida ska apparaten
stängas av för att undvika elektriska stötar. Använd inte
hällen förrän glasytan har bytts ut.
Värm inte upp aluminiumfolie, produkter
inlindade i aluminiumfolie eller frysta matvaror i
aluminiumförpackningar på hällen.
Vätska mellan grytans underrede och hällen kan orsaka
ångtryck. Det kan göra att grytan hoppar. Kontrollera alltid
att det heta området och grytans underreda är torra.
Värmezonerna blir heta när du lagar mat. Håll alltid små
barn borta från apparaten.
Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn,
eftersom förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.
Hällen ska enbart användas i hemmet för vanlig
matlagning och stekning. Den är inte utformad för
kommersiell eller industriell användning.
Svenska - 7
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 7
2014-04-29
8:18:00
Använd aldrig hällen för att värma upp ett rum.
Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till
eluttag i närheten av hällen. Nätsladdar får inte komma
i kontakt med hällytan.
Fett och oljor som hettas upp för mycket kan snabbt
antändas. Lämna aldrig hällen obevakad när du lagar
mat med fett och oljor, t.ex. vid fritering.
Stäng av värmezonerna efter användning.
Håll alltid kontrollpanelen ren och torr.
Placera aldrig antändbara föremål på hällen, de kan
börja brinna.
Det finns risk för brännskador om hällen används
ovarsamt.
Sladdar från elprodukter får inte komma i kontakt med
ytan på hällen eller heta kokkärl.
Använd inte hällen för att torka kläder.
VARNING! Användare med pacemaker eller aktivt
hjärtimplantat måste hålla överkroppen minst 30 cm
från värmezonerna när de är påslagna. Kontakta
tillverkaren eller en läkare om du har några frågor.
(Endast induktionshäll)
Försök inte att reparera, demontera eller modifiera
enheten själv.
Stäng alltid av hällen före rengöring.
Rengör hällen i enlighet med rengörings- och
skötselanvisningarna i den här bruksanvisningen.
Svenska - 8
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 8
2014-04-29
8:18:00
instruktioner för kassering
VARNING
Kassera förpackningsmaterialet
VARNING
Kassera gamla hällar
VARNING! Innan en gammal häll kasseras ska den göras
obrukbar så att den inte kan utgöra någon fara.
Låt en kvalificerad tekniker göra det genom att koppla bort hällen
från strömkällan och avlägsna nätsladden.
Hällen får inte kastas som hushållsavfall.
Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser
finns att få från kommunen eller det lokala sophanteringsföretaget.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
02 instruktioner för kassering
Allt material som används för att förpacka hällen kan
återvinnas. Kartong och hårda skumdelar är märkta. Kasta
förpackningsmaterialet och gamla hällar på ett säkert och
miljövänligt sätt.
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger
att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare,
headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat
för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra
fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt
produkten eller kommunen för vidare information om var och hur
produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera
angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska
tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt
avfall.
Svenska - 9
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 9
2014-04-29
8:18:00
montera hällen
VARNING
Se till att den nya hällen enbart monteras och jordas av
kvalificerad personal.
Följ denna anvisning. Garantin omfattar inte skador som kan
uppstå på grund av felaktig installation.
Tekniska data finns i slutet av bruksanvisningen.
Säkerhetsanvisningar för montören
• En anordning som gör att apparaten kan kopplas bort från
nätströmmen vid alla poler med en kontaktöppningsbredd på
minst 3 mm måste tillhandahållas. Lämpliga isoleringsanordningar
inkluderar linjeskyddande frånslagningsdon, säkringar
(skruvsäkringar ska tas bort från hållaren), jordslutningsbrytare och
kontaktorer.
• Den här enheten uppfyller brandsäkerhetskraven enligt
EN 60335 – 2 – 6. Enheten kan installeras med ett högt köksskåp
eller vägg på enda sidan.
• Installationen måste skyddas mot stötar.
• Köksenheten som apparaten ska monteras i måste uppfylla
stabilitetskraven i DIN 68930.
• Alla kapade ytor ska tätas med lämpligt tätningsmedel som skydd
mot fukt.
• På kakelförsedda arbetsytor måste fogarna i närheten av hällen
fyllas med fogmassa.
• På arbetsytor av naturlig eller artificiell sten eller keramik måste alla
fastsnäppbara fjädrar fästas med lämpligt konstharts eller blandat
vidhäftningsmedel.
• Kontrollera att tätningen har rätt säte mot arbetsytan och att det
inte finns några gap. Silikontätningsmedel bör inte användas, det
gör borttagning vid service svårare.
• Hällen måste tryckas ut underifrån när den tas bort.
• Ett mothåll kan installeras under hällen.
• Ventilationsöppningen mellan arbetsytan och fronten under den får
inte täckas igen.
Svenska - 10
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 10
2014-04-29
8:18:00
Ansluta till strömkälla
Kontrollera före montering att hällens nominella spänning, dvs.
spänningen som anges på märkplåten, motsvarar den aktuella
strömkällans. Märkplåten är placerad på hällens undre hölje.
VARNING
Stäng av strömkretsen innan ledningar ansluts till
kretsen.
VARNING
VARNING
03 montera hällen
Värmeelementets spänning är AC 230 V~. Enheten fungerar även i
äldre nät med AC 220 V~ eller AC 240 V~.
Hällen ska anslutas till strömkällan med en anordning som gör
att den kan kopplas bort från strömkällan vid alla poler med en
kontaktöppningsbredd på minst 3 mm, t.ex. ett linjeskyddande
frånslagningsdon, en jordfelsbrytare eller säkring.
Kablarna måste anslutas i enlighet med tillämpliga
föreskrifter och uttagens skruvar ska dras åt ordentligt.
Använd lämpligt kokkärl och kontrollera att alla värmezoner är
klara att användas genom att i turordning slå på dem på den
högsta inställningen sedan hällen anslutits till strömkällan.
Alla lampor och barnspärren aktiveras när hällen slås på första
gången.
VARNING
VARNING
Var speciellt uppmärksam på fas och neutral ledning i huset
och i hällen (kopplingsscheman) eftersom komponenterna kan
skadas.
Garantin omfattar inte skador som uppstår på grund av felaktig
installation.
Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren,
en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att
undvika en fara.
Svenska - 11
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 11
2014-04-29
8:18:00
• 1N ~
• 2N ~ : Separera de 2-fasiga
kablarna (L1 och L2) före
anslutning.
220-240 V ~
380-415 V ~
220-240 V ~
Grön/gul
Grön/gul
Svart
Blå
Svart
Blå
Brun
Grå
Brun
Grå
L
N
32A
L1 L2
16A
1N ~
N
2N ~
2 x 1N ~ : Separera kablarna före anslutning.
220-240 V ~
Blå
Svart
Brun
Grå
L1 N1
16A
220-240 V ~
Grön/gul
VARNING
För korrekt
strömanslutning, följ
kabeldiagrammet som sitter
nära terminalerna.
L2 N2
2 x 1N ~
Svenska - 12
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 12
2014-04-29
8:18:01
Installera på arbetsbänk
Anteckna serienumret på hällens märkplåt före installationen.
Numret krävs i händelse av servicefrågor och syns inte efter
installationen eftersom märkplåten sitter på undersidan av
apparaten.
Var speciellt uppmärksam på de minimiavstånd och fria utrymmen
som krävs.
Hällens underdel är utrustad med två fläktar. Om det finns ett
skåp under hällen ska det inte användas till att förvara små
föremål eller papper, eftersom de kan skada fläkten eller störa
kylningen om de sugs fast på den.
03 montera hällen
serienummer
Min. 2 mm
560 mm
ø6
x4
R3
560±1
max. 50
minst 20
90°
minst 60
minst 60
minst 600
490±1
minst 60
minst 50
Svenska - 13
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 13
2014-04-29
8:18:01
minst 40
minst 40
520
25
15
minst 60
minst 50
480
minst 550
minst 2
minst 35
minst 65
minst 100
minst 20
minst 20
minst 5
Svenska - 14
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 14
2014-04-29
8:18:01
03 montera hällen
Svenska - 15
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 15
2014-04-29
8:18:01
delar och funktioner
Värmezoner
5
1
45
m
m
1
3
21
4
0
2
m
m
6
1.Bryggzon bak på 1800 W med Extra energi 2600 W
2.Bryggzon fram på 1800 W med Extra energi 2600 W
3.Bryggzon komplett på 3300 W med Extra energi 3600 W
4.Värmezon på 2200 W med Extra energi 3200 W
5.Värmezon på 1200 W med Extra energi 2000 W
6.Manöverpanel
Manöverpanel
6
7
5
4
8
3
9
1
2
1.Val av värmezon
2.Väljare för värmeinställning
3.Låskontroll
4.På/av-kontroll
5.Timersensor och indikator
Svenska - 16
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 16
2014-04-29
8:18:01
6.Indikatorer för värmeinställningar och kvarvarande värme
7.Förvärm kokkärl
8.Paus
9.Fullständig bryggzonsväljare
Komponenter
Fjäderbeslag
Skruvar
Induktionsuppvärmning
• Grunderna i användning av induktionshällar: När du placerar
matkärlet på en värmezon och sätter på hällen skapar de
elektriska kretsarna i induktionshällen "inducerad ström" under
matkärlet vilket medför att temperaturen omedelbart stiger.
04 delar och funktioner
Induktionshäll
Inducerande
ström
Inducerande
slinga
Elektrisk krets
• Snabbare uppvärmning vid matlagning: Eftersom kokkärlet
hettas upp direkt och inte glaset får du en effektivare
användning eftersom ingen värme går förlorad. Den största
delen av energin överförs till värme.
Svenska - 17
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 17
2014-04-29
8:18:02
Hällens huvudfunktioner
• Glaskeramikytan: Hällen har en glaskeramikyta med fyra
värmezoner.
• Pekkontroller: Hällen styrs med pekkontrollerna.
• Enkel rengöring: Fördelen med glaskeramikytan och
pekkontrollerna är att de är lätt åtkomliga.
De är även enkla att rengöra.
• På-/av-sensor: På/av-kontrollsensorn fungerar som hällens
huvudströmbrytare. Strömförsörjningen kopplas bort helt när du
trycker på kontrollen.
• Kontroll- och funktionsindikatorer: Digitala skärmar
och indikatorlampor visar information om inställningar och
avancerade funktioner samt kvarvarande värme i de olika
värmezonerna.
• Säkerhetsbrytare: En säkerhetsbrytare ser till att alla
värmezoner stängs av automatiskt efter en viss tid om
inställningen inte ändras.
• Extra energi : Använd den här funktionen när du vill värma
upp kärlet snabbare än när du väljer maximal nivå ' '.
(Skärmen visar ' '.)
• Indikator för kvarvarande värme: En ikon för kvarvarande
värme visas på skärmen om värmezonen är så het att det finns
risk för brännskador.
• Autoavkänning: För varje värmezon finns en automatisk
matkärlsdetektering. Systemet känner av kärl med en diameter
som är något mindre än värmezonen. Kärlet måste alltid
placeras mitt på varje värmezon. Du ska dessutom använda
avsedda matkärl.
• Digitala displayer:
-
hällen är påslagen
-
till , valda värmeinställningar
restvärme (varmhållning)
-
-
kvarvarande värme
-
barnspärren är aktiverad
-
felmeddelande, kontrollen har tryckts in i mer än
8 sekunder.
Svenska - 18
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 18
2014-04-29
8:18:02
-
Säkerhetsbrytare
Om en av värmezonerna inte stängs av eller om värmeinställningen
inte justeras på en längre tid, kommer den aktuella värmezonen att
stängas av automatiskt.
Kvarvarande värme anges med , (för "het") på den digitala
skärmen för värmezonen.
Värmezonerna stängs av automatiskt i följande fall:
Värmeinställning
Slår av
1-3
Efter 6 timmar
4-6
Efter 5 timmar
7-9
Efter 4 timmar
10-15
Efter 1,5 timmar
04 delar och funktioner
felmeddelande, när hällen är överhettad på grund av
felanvändning. (exempel: hällen används med tomma kärl)
-
meddelande, kärlet är inte lämpligt eller för litet, eller inget
kärl har placerats på värmezonen.
• Paus
: Använd den här funktionen för att slå på alla
värmezoner på inställningen låg energi.
(exempel : för att ta ett telefonsamtal)
Skärmen visar ' '.
• Fullständig bryggzonväljare Använd den här funktionen för att
utöka värmezonen till hela vänster sida.
• Förvärm kokkärl
: Använd den här funktionen för att
förvärma kokkärl.
visas om hällen överhettas på grund av fel.
Hällen stängs av.
Om kärlet är olämpligt eller för litet, eller om inget kärl har
placerats på värmezonen, visas meddelandet .
Efter 1 minut kommer värmezonen att stängas av.
Om en eller flera av värmezonerna stängs av innan den
angivna tiden har gått, ska du läsa avsnittet "Felsökning".
Svenska - 19
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 19
2014-04-29
8:18:02
Andra anledningar till att en värmezon stängs av
Alla värmezoner stängs av om vätska kokar över och hamnar på
kontrollpanelen.
Den automatiska säkerhetsbrytaren aktiveras även om du placerar
en fuktad trasa på kontrollpanelen. I båda fallen måste hällen slås
på igen med På/av-kontrollen efter det att vätskan eller trasan
har avlägsnats.
Indikator för kvarvarande värme
När en enskild värmezon eller hällen stängs av, visas kvarvarande
värme med , (för "het") på den digitala skärmen för
värmezonen. Indikatorn för kvarvarande värme slocknar inte förrän
värmezonen har svalnat, även om värmezonen har slagits av.
Du kan använda den kvarvarande värmen för att tina upp eller för
att hålla maten varm.
Så länge indikatorn för kvarvarande värme är tänd finns det
risk för brännskador.
VARNING
VARNING
Om ett strömavbrott inträffar, släcks symbolen , och
information om kvarvarande värme visas inte. Det kan
emellertid fortfarande finnas risk för att du bränner dig.
Undvik detta genom att alltid vara försiktig i närheten av
hällen.
Temperaturavkänning
Om temperaturen i en värmezon blir för hög så att den överstiger
säkerhetsnivån, kommer temperaturen i zonen automatiskt att
sänkas.
När du har använt hällen färdigt kommer kylfläkten att fortsätta tills
hällens elektronik har kylts ner. Kylfläkten stängs av automatiskt
beroende på hur varm elektroniken är.
Svenska - 20
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 20
2014-04-29
8:18:03
innan du börjar
Inledande rengöring
VARNING
använda hällen
Matkärl lämpliga för inducerade
värmezoner
Induktionshällen kan endast sättas på när ett magnetiskt kokkärl
har placerats på en värmezon. Du kan använda följande typer av
matkärl.
Material för matkärl
Material för matkärl
Lämplighet
Stål, emaljerat stål
Ja
Gjutjärn
Ja
Rostfritt stål
05 innan du börjar samt hur du använder hällen
Torka glaskeramikytan med en fuktad trasa och rengöringsmedel
för glaskeramikhällar.
Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel.
Detta kan skada ytan.
Om det är försett med lämplig
etikett från tillverkaren
Aluminium, koppar, mässing
Nej
Glas, keramik, porslin
Nej
Matkärl avsedda för induktionshällar är förmärkta av
tillverkaren.
Vissa matkärl kan skapa ljud när de används på inducerande
värmezoner. Dessa ljud beror inte på något fel i utrustningen
och påverkar inte funktionen på något sätt.
Svenska - 21
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 21
2014-04-29
8:18:03
Lämplig test
Kärl som är lämpliga för
induktionshäll har en magnet
på undersidan och tillverkaren
har lagt till en symbol att den är
lämplig för ändamålet.
Induktionshällen fungerar inte som avsett om kokkärlen är
gjorda av något annat material än stål (icke magnetisk botten)
eller om bottnarna är järnbeklädda.
Kärlens storlek
De inducerande värmezonerna anpassas automatiskt till storleken
på kärlets undersida till en viss gräns. Den magnetiska del av
kärlets undersida måste ha en minimidiameter som är anpassad till
storleken på värmezonen.
Diameter på
värmezoner
Minimidiameter för kärlets
undersida
210 mm
140 mm
145 mm
100 mm
Främre eller bakre brygga
120 mm
Fullständig brygga
180 mm (långsida), ovalt, fiskfat
Driftsljud
Om du hör något av följande.
• Knakande ljud: kärlen är tillverkade i andra typer av material.
• Visslande ljud: du använder mer än två värmezoner och kärlen
är tillverkade i olika material.
• Surrande ljud: du använder höga effektnivåer.
• Klickande ljud: elektrisk växling inträffar.
• Väsande, surrande ljud : fläkten är igång.
Ljuden är normala och beror inte på några fel.
Svenska - 22
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 22
2014-04-29
8:18:03
Använda lämpliga matlagningskärl
Energibesparingstips
Du kan spara värdefull energi genom att följa anvisningarna
nedan.
• Placera alltid stek- och kokkärl
på hällen innan värmezonen slås
på.
• Energiförbrukningen ökar om
värmezonerna eller kärlens
undersidor är smutsiga.
• Lägg lock på kärlen så att de
täcks helt om det går.
Rätt!
05 innan du börjar samt hur du använder hällen
Bättre kärl ger bättre resultat.
• Du känner igen ett bra kok- eller stekkärl genom att titta på
undersidan. Undersidan ska vara så tjock och plan som möjligt.
• Var speciellt uppmärksam på basens diameter när du köper nya
matlagningskärl. Tillverkarna anger ofta bara den övre kantens
diameter.
• Använd inte kärl med skadade undersidor, t.ex. vassa kanter
eller repor. Permanenta repor kan uppstå om kärlen glider på
ytan
• Kärlens undersida är ofta en aning inåtböjda (konkava) när de är
kalla. De ska aldrig vara böjda utåt (konvexa).
• Följ tillverkarens anvisningar när du använder specialkärl, t.ex.
tryckkokare, sjudningskärl eller en wok.
Fel!
• Stäng av värmezonen innan
tillagningstiden nått sitt slut och
utnyttja den kvarvarande värmen
för att tina upp eller hålla maten
varm.
Svenska - 23
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 23
2014-04-29
8:18:03
Använda pekkontrollerna
Använd pekkontrollerna genom att trycka på önskad panel med
fingret tills motsvarande skärm tänds eller slocknar eller funktionen
aktiveras.
Kontrollera att du bara rör vid en sensor när hällen används. Om
du håller fingret plant mot panelen kan en närliggande sensor
aktiveras.
Slå på hällen
1.Hällen stängs av med
På/av-kontrollen .
Tryck på På/av-kontrollen i
1–2 sekunder.
De digitala skärmarna visar .
ca
1–2 sek.
När hällen har slagits på med På/av-kontrollen måste en
värmeinställning väljas inom ca 20 sekunder. Hällen stängs av
säkerhetsskäl annars av.
Välja värmezon och värmeinställning
1.Välj värmezon genom att trycka på
motsvarade zonsensor.
2.För att ställa in och justera effektnivån
rör du vid valalternativen för
värmeinställning.
Standardnivån när du väljer värmezon är 15.
Om du vill varmhålla mat väljer du en värmezon och trycker på
reglaget under Varmhållning .
Svenska - 24
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 24
2014-04-29
8:18:03
Om mer än en sensor hålls intryckt i över 8 sekunder, visas
på inställningsdisplayen. Tryck på På/av-kontrollen för att
återställa sensorn.
Stänga av hällen
ca
1–2 sek.
När du stänger av en värmezon eller hela hällen, visas
kvarvarande värme på de digitala skärmarna för motsvarande
värmezoner med ett eller (för "het").
Stänga av en värmezon
1. Välj värmezon och tryck på
.
Använda barnspärren
Barnspärren gör att en värmezon inte kan slås på och en
matlagningsyta aktiveras av misstag. Du kan låsa kontrollpanelen,
utom På/av-kontrollen , så att inställningarna inte ändras av
misstag, t.ex. genom att en trasa dras över panelen.
05 innan du börjar samt hur du använder hällen
För att helt stänga av enheten använder du
På/av-kontrollen .
Tryck på På/av-kontrollen i 1–2
sekunder.
Svenska - 25
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 25
2014-04-29
8:18:03
Aktivera och inaktivera barnspärren
1.Tryck på Låskontrollen i ca
3 sekunder.
En ljudsignal bekräftar ditt val.
ca
3 sek.
2.Tryck på någon av kontrollerna.
visas på skärmarna vilket anger att
barnspärren är aktiverad.
3.Du stänger av barnspärren genom att trycka på Låskontrollen
igen i ca 3 sekunder. En ljudsignal hörs som bekräftelse.
Timer
Timern kan användas på två sätt:
Använda timern som säkerhetsbrytare:
Om en viss tid anges för en värmezon, kommer värmezonen att
stängas av när den tiden gått. Funktionen kan användas för flera
värmezoner samtidigt.
Använda timern för räkning uppåt:
Du kan inte använda timern för räkning uppåt om värmezonen
använder timer som säkerhetsbrytare.
Ställa in som säkerhetsbrytare
Värmezonerna som du vill aktivera säkerhetsbrytaren för måste
vara påslagna.
1.Slå på enheten och tryck på en
värmezon för att aktivera en blinkande
signal för värmezonen på displayen.
2.Tryck på Timerkontrollen .
Siffran 10 visas ovanför timerdisplayen.
Svenska - 26
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 26
2014-04-29
8:18:04
3.Ställ med timerinställningsknapparna
( eller ) in den tidsperiod, t.ex.
15 minuter, efter vilken värmezonerna
ska stängas av automatiskt.
Säkerhetsbrytaren är nu aktiverad.
Använd Timerkontrollen om du vill visa återstående tid för en
av värmezonerna.
Motsvarande indikator börjar blinka långsamt.
Du återställer inställningarna med Timerinställningsväljarna
( eller ). Värmezonen stängs automatiskt av när den angivna
tidsperioden har gått ut, en ljudsignal hörs som bekräftelse och en
indikator visas på timerskärmen.
Om du trycker på Timerkontrollen utan att välja en
värmezon tänds skärmen, men inga timerinställningar väljs.
Om du vill göra inställningarna snabbare trycker du på en av
kontrollerna
eller
tills önskat värde nås.
05 innan du börjar samt hur du använder hällen
4.Om du vill nollställa timerinställningarna
väljer du brännare och håller
nedtryckt i
Timerkontrollen
3 sekunder. Ett ljud hörs när brännarens
timerinställningarna nollställts.
Om du håller ner Timerkontrollen i tre sekunder utan att välja en brännare nollställs
timerinställningarna för den brännare som senast ändrades.
Svenska - 27
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 27
2014-04-29
8:18:04
Timer för räkning uppåt
Hällen måste vara påslagen, men ingen av värmezonerna får använda
timer som säkerhetsbrytare om du ska kunna använda timern för räkning
uppåt.
1.Tryck på Timerkontrollern .
visas på skärmen.
2.Timerfunktionen för räkning
uppåt aktiveras och siffrorna på
skärmen ändras allt eftersom
tiden går.
Om du vill nollställa
timerinställningarna håller du
Timerkontrollen nedtryckt i 3 sekunder.
3.Om du vill stoppa timern trycker
du på Timerkontrollen .
Använda förvärm kokkärl
Använd funktionen för att förvärma kokkärl.
Använd Förvärm kokkärl för den fuillständiga bryggzonen
1.När du har slagit på enheten
trycker du på Förvärm kokkärl
.
2.
visas i båda bryggzonerna.
Läget för extra energi är
aktivt i ca 50 sekunder innan
energinivån automatiskt sänks till
9.
Svenska - 28
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 28
2014-04-29
8:18:05
Använd Förvärm kokkärl för främre eller bakre bryggzon
1.Slå på strömmen och tryck på
sensorn för den främre eller
bakre bryggzonen .
Den här funktionen är endast tillgänglig i bryggzonen.
Den temperatur som uppnås genom förvärmingen av
kokkärlet kan variera beroende på kärlets botten. Om
förvärmningstemperaturen inte är tillräcklig kan du justera
energinivån.
Extra energi-kontroll
Med funktionen för extra energitillskott blir mer energi tillgänglig för
varje värmezon. (exempel: när du vill få en stor kastrull med vatten
att koka snabbare)
Värmezoner
Maxtid för extra energi
210 mm
10 min
145 mm
10 min
Främre eller bakre brygga
10 min
Fullständig brygga
5 min
05 innan du börjar samt hur du använder hällen
2.Tryck på Förvärm kokkärl
för att visa indikationen
för
den valda bryggzonen. Läget
för extra energi är aktivt i ca
50 sekunder innan energinivån
automatiskt sänks till 9.
Därefter återställs värmezonen automatiskt till .
I vissa lägen kan funktionen för extra energitillskott inaktiveras
för att skydda interna komponenter i hällen.
Svenska - 29
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 29
2014-04-29
8:18:05
Energihantering
För värmezonerna finns en maximal
energinivå.
Om gränsvärdet överskrids med
funktionen för extra energitillskott,
kommer energihanteringssystemet
automatiskt att reducera värmen som
är inställd för värmezonen.
• Vänster sida: Nr 1 och nr 2 är
parvis inställda värmezoner
• Höger sida: Nr 3 och nr 4 är parvis
inställda värmezoner
Indikatorn för den här värmezonen ändras under några sekunder
mellan inställd värmeinställning och maximal värmeinställning.
Efter det ändras indikatorn från inställd värmeinställning till maximal
värmeinställning.
Paus
Funktionen PAUS
försätter simultant alla värmezoner som
är påslagna i läget låg energi, och sedan tillbaka till den tidigare
inställda värmeinställningen. Den här funktionen är användbar för
kortare avbrott, t.ex. när telefonen ringer.
När PAUS-funktionen
aktiveras avaktiveras alla peksensorer
förutom kontrollsensorerna 'PAUS', 'Lås' och 'På/av'. För att
återuppta tillagningen trycker du på knappen PAUS
igen.
Manöverpanel
Att slå på
Tryck på PAUS
Att slå av
Tryck på PAUS
Skärm
Återgå till föregående energinivå
Timerfunktionerna stoppas inte av PAUS
.
Svenska - 30
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 30
2014-04-29
8:18:05
Bryggkontroll
Bryggfunktionen kan styra hela vänster sidas värmezon så att stora
kokkärl kan användas. (exempel: ovala grytor som fiskgrytor)
1.Rör vid sensor knappen för fullständig
bryggzon.
Ljud på/av
1.Tryck på På/av-kontrollen i ca
1–2 sekunder.
De digitala skärmarna visar .
i 3 sekunder inom
2.Tryck på PAUS
20 sekunder från att du slagit på
enheten.
3.Ljudet stängs AV och
på displayen.
ca 1–2 sek.
ca
3 sek.
05 innan du börjar samt hur du använder hällen
2.Tryck på
värmeinställningsväljarna
( eller ).
Värmeinställningsdisplayen
för höger sida (fram, bak)
ändras.
visas
4.Om du vill ändra ljudinställningen
upprepar du steg 1 och 2.
visas på
Ljudet slås PÅ och
skärmarna.
Svenska - 31
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 31
2014-04-29
8:18:06
Rekommenderade inställningar för
olika livsmedel
Värdena i tabellen nedan är riktlinjer. Värmeinställningarna som
krävs för olika tillagningsmetoder beror på ett antal faktorer,
inklusive kärlens kvalitet och typen och mängden mat som tillagas.
Inställning Tillagningsmetod
Användningsexempel
Koka upp stora mängder
Hetta upp
vätska, koka pasta, bryna kött
14-15
Fräsa upp
och grytor, bräsera kött
Steka
10-13
Intensiv
Steka
8-9
Steka
Schnitzel/kotlett, lever, fisk,
kroketter, stekta ägg
6-7
Koka
Koka upp till 1,5 l vätska,
potatis, grönsaker
3-5
Ångkoka
Stuva
Koka
1-2
Smälta
Biff, rostbiff, rösti, korv,
pannkakor/plättar
Ångkoka och stuva små
mängder grönsaker, koka ris
och mjölkrätter
Smälta smör, lösa upp gelatin,
smälta choklad
Värmeinställningarna som anges i tabellen ovan är enbart
avsedda som riktlinjer.
Du måste justera värmeinställningarna efter kärlen och
livsmedlen som används.
Svenska - 32
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 32
2014-04-29
8:18:06
rengöring och skötsel
Häll
VARNING
Lätt smuts
1.Torka glaskeramikytan med en fuktad trasa.
2.Torka torrt med en ren trasa. Det får inte finnas några rester av
rengöringsmedel kvar på ytan.
3.Torka hela glaskeramikytan noga en gång i veckan med ett
rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
4.Torka glaskeramikytan med tillräckliga mängder rent vatten och
torka torrt med en ren, luddfri trasa.
06 rengöring och skötsel
Rengöringsmedel får inte komma i kontakt med en varm
glaskeramikyta: Alla rengöringsmedel måste avlägsnas med
tillräcklig mängd rent vatten eftersom de har en frätande effekt
när ytan blir het. Använd inte aggressiva rengöringsmedel,
t.ex. rengöringsmedel för grillar eller ugnar, kökssvampar eller
stålbollar.
Rengör glaskeramikytan efter varje användningstillfälle när
den fortfarande känns varm. Det förhindrar att spill bränns
fast på ytan. Avlägsna kalk, vattenmärken, fett och metalliska
missfärgningar med ett rengöringsmedel för glaskeramik eller
rostfritt stål.
Svenska - 33
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 33
2014-04-29
8:18:06
Ihärdiga fläckar
1.Använd en glasskrapa när du ska ta bort mat som kokat över
eller fastbrända stänkfläckar.
2.Placera glasskrapan i vinkel mot glaskeramikytan.
3.Avlägsna fläckarna genom att skrapa med bladet.
Glasskrapor och rengöringsmedel för
glaskeramik finns i specialbutiker.
Hårt fastbrända fläckar
1.Avlägsna fastbränt socker, smält plast, aluminiumfolie och andra
material omedelbart med glasskrapan när ytan fortfarande är
varm.
Det finns risk att du bränner dig när glasskrapan används på
en het värmezon.
2.Rengör hällen som vanligt när den har svalnat.
Om något har smält på en värmezon och värmezonen har
svalnat, ska du värma upp den igen vid rengöringen.
Det går inte att avlägsna repor och mörka
skavanker på glaskeramikytan som
orsakats av t.ex. en kastrull med vassa
kanter. Detta påverkar emellertid inte
hällens funktion.
VARNING
Svenska - 34
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 34
2014-04-29
8:18:06
Hällram (tillval)
Använd inte vinäger, citronsaft eller avkalkningsmedel på
hällens infattning eftersom de kan orsaka matta fläckar.
1.Torka infattningen med en fuktad trasa.
2.Lös upp intorkad smuts med en blöt trasa. Torka bort och torka
torrt.
VARNING
• Använd inte hällen som en arbetsyta eller förvaringsplats.
• Aktivera inte en värmezon om det inte finns ett kärl på hällen
eller om kärlet är tomt.
• Glaskeramik är ett mycket tåligt material och motståndskraftigt
mot temperaturförändringar, men det är inte oförstörbart.
Glaskeramiken kan skadas om ett mycket vasst eller hårt
föremål tappas på hällen.
• Placera inte kärl på hällens infattning. Repor och andra skador
på ytbehandlingen kan uppstå.
• Undvik att spilla sura vätskor, t.ex. vinäger, citronsaft och
avkalkningsmedel på infattningen, eftersom de kan orsaka
matta fläckar.
• Om socker eller sockerhaltiga blandningar kommer i kontakt
med en het värmezon och smälter, ska spillet avlägsnas med
en köksskrapa medan det är varmt. Om fläckarna får torka in,
kan ytan skadas när de tas bort.
• Håll alla föremål och material som kan smälta borta från
glaskeramikytan, t.ex. plast, aluminiumfolie och ugnsfolie.
Sådana material måste avlägsnas omedelbart med en skrapa
om de smälter på hällen.
06 rengöring och skötsel
Undvika skador på hällen
Svenska - 35
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 35
2014-04-29
8:18:06
garanti och service
Vanliga frågor och felsökning
Åtgärda småfel själv med hjälp av följande anvisningar eftersom de
annars kan leda till större fel. Försök inte utföra andra reparationer
om det inte går att åtgärda felet med hjälp av anvisningarna
nedan.
Reparationer ska enbart utföras av en kvalificerad
servicetekniker. Felaktigt utförda reparationer kan leda till
allvarliga faror för användaren. Kontakta ett servicecenter om
hällen behöver repareras.
VARNING
Vad gör jag om värmezonerna inte fungerar?
Kontrollera följande:
• Säkringen i husets säkringsskåp är hel. Tillkalla en kvalificerad
elektriker om säkringen går ofta.
• Hällen är påslagen.
• Indikatorerna på kontrollpanelen är tända.
• Värmezonen är påslagen.
• Värmezonen är inställd på önskad värmeinställning.
Vad gör jag om värmezonerna inte slås på?
Kontrollera följande:
• Det har gått mer än 20 sekunder sedan på/av-kontrollen slogs
på och önskad värmezon slogs på (se avsnittet "Slå på hällen").
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad trasa eller vätska.
Vad gör jag om skärmarna, utom indikatorn för återstående
värme , , plötsligt slocknar?
Det kan bero på två saker:
• På/av-kontrollen har aktiverats av misstag.
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad trasa eller vätska.
Svenska - 36
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 36
2014-04-29
8:18:06
Vad gör jag om återstående värme inte anges på skärmen
efter det att värmezonerna har stängts av?
Kontrollera följande:
• Värmezonen användes bara en kort tid och blev därmed inte
tillräckligt het. Kontakta kundtjänst om värmezonen är het.
Det kan bero på något av följande:
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad trasa eller vätska.
• Barnspärren är aktiverad.
Vad gör jag om skärmen
är tänd?
Vad gör jag om skärmen
är tänd?
Kontrollera följande:
• Kontrollpanelen är delvis täckt av en fuktad trasa eller vätska.
• Återställ den genom att trycka på sensorn för "På/Av"kontrollen.
07 garanti och service
Vad gör jag om det inte går att stänga av eller slå på en
värmezon?
Kontrollera följande:
• Hällen är överhettad på grund av onormal användning.
• När hällen kylts ner trycker du på sensorn för "På/Av"-kontrollen för
att återställa inställningarna.
Vad gör jag om skärmen
är tänd?
Kontrollera följande:
• Kärlet är inte lämpligt eller för litet, eller inget kärl har placerats
på värmezonen.
• Om det är ett olämpligt kärl släcks meddelandet automatiskt.
Vad ska jag göra om kylfläkten körs efter att hällen har
slagits av?
Kontrollera följande:
• När du är klar med användningen av hällen körs kylfläkten av
sig själv för att svalna.
• Efter att hällens elektronik har svalnat stängs kylfläkten av.
Om du begär service för ett fel som beror på att hällen används
felaktigt, kan du debiteras för serviceteknikerns besök även om
garantin fortfarande gäller.
Svenska - 37
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 37
2014-04-29
8:18:06
Service
Läs avsnittet "Felsökning" innan du ringer och begär hjälp eller
service.
Följ instruktionerna nedan om du fortfarande behöver hjälp.
När det gäller tekniska fel
Kontakta ett servicecenter om det är ett tekniskt fel.
Förbered dig inför samtalet. Det underlättar felsökningsprocessen
och gör det enklare att avgöra om ett servicebesök krävs.
Tänk på följande:
• Hur yttrar sig problemet?
• När inträffar problemet?
Ha hällens modell- och serienummer till hands när du ringer.
Följande information finns på märkplåten:
• Modellbeskrivning
• Serienummer (15 siffror)
Vi rekommenderar att du antecknar informationen här för framtida
referens.
Modell:
Serienummer:
I vilka fall kan du debiteras under garantiperioden?
• Om du kunde ha åtgärdat problemet själv genom att följa
anvisningarna i avsnittet "Felsökning".
• Om serviceteknikern måste göra flera besök eftersom relevant
information inte tillhandahålls före besöket och det gör att
serviceteknikern t.ex. måste göra flera resor för reservdelar. Du
kan undvika sådana kostnader genom att förbereda dig inför
samtalet enligt ovan.
Svenska - 38
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 38
2014-04-29
8:18:06
tekniska data
Tekniska data
Mått för hål i
arbetsbänk
600 mm
Djup
520 mm
Höjd
56 mm
Bredd
560 mm
Djup
490 mm
Hörnradie
3 mm
220–240 V ~ 50/60 Hz
Spänning
Maximalt ansluten strömbelastning
Vikt
08 tekniska data
Hällens mått
Bredd
7,2 kW
Netto
13,3 kg
Brutto
15,5 kg
Värmezoner
Position
Diameter
Effekt
Bak, höger
145 mm
1200 W/Extra energi 2000 W
Fram, höger
210 mm
2200 W/Extra energi 3200 W
Främre brygga
-
1800 W/Extra energi 2600 W
Bakre brygga
-
1800 W/Extra energi 2600 W
Fullständig brygga
-
3300 W/Extra energi 3600 W
Svenska - 39
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 39
2014-04-29
8:18:06
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00560A-00
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_SV.indd 40
2014-04-29
8:18:06
NZ64H57-serien
Induksjonskomfyrtopp
brukerhåndbok
Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.
se for deg mulighetene
Takk for at du kjøpte et Samsung-produkt.
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 1
2014-04-29
8:17:22
innhold
bruke denne håndboken
4
sikkerhetsinstruksjoner
5
04 Viktige sikkerhetssymboler og
forholdsregler
05 Sikkerhetsinstruksjoner
instruksjoner for
avhending
09 Avhending av emballasje
09 Riktig avhending av ditt gamle apparat
09 Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr)
installere komfyrtoppen
10 Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
11 Koble til strømnettet
13 Installere i benkeplaten
9
10
deler og funksjoner
16
før du begynner
21
16
16
17
17
18
19
20
20
Kokesoner
Kontrollpanel
Komponenter
Induksjonsoppvarming
Apparatets nøkkelfunksjoner
Sikkerhetsutkobling
Restvarmeindikator
Temperatursensor
21 Rengjøring ved oppstart
Norsk - 2
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 2
2014-04-29
8:17:22
bruk av komfyrtoppen
21
21 Kokekar for matlaging med
induksjonssoner
22 Egnethetstest
22 Størrelse på kokekar
22 Driftsstøy
23 Bruk av egnede kokekar
24 Bruke berøringsbryterne
24 Slå på apparatet
24 Velge kokesone og varmeinnstilling
25 Slå av apparatet
25 Slå av en kokesone
25 Bruke barnesikringen
26 Tidtaker
28 Bruke klar panne
29 Effektøkning
30 Strømstyring
30 Pause
31 Brokontroll
31 Lyd på/Av
32 Foreslåtte innstillinger for tilberedning
av spesielle matvarer
rengjøring og
vedlikehold
33 komfyrtopp
35 Komfyrtoppramme (alternativ)
35 Unngå skader på apparatet
garanti og service
36 Vanlige spørsmål og feilsøking
38 Service
33
36
tekniske data
39
39 Tekniske data
39 Kokesoner
Norsk - 3
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 3
2014-04-29
8:17:22
bruke denne håndboken
Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken. Vær spesielt
oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen som du finner i følgende
kapittel, før du bruker apparatet ditt. Behold denne håndboken for
fremtidige oppslag. Hvis du overlater apparatet til andre eiere, må du
huske å levere med manualen til den nye eieren.
Viktige sikkerhetssymboler og
forholdsregler
Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerhåndboken:
Farer eller usikker bruk som kan føre til alvorlige
ADVARSEL personskader eller død.
OBS!
OBS!
Farer eller utrygg praksis som kan føre til
mindre personskader eller skader på ting.
For å redusere risikoen for brann, eksplosjon,
elektrisk støt eller personskader når du bruker
komfyrtoppen, følger du disse grunnleggende
sikkerhetsforholdsreglene.
IKKE forsøk.
IKKE demonter.
IKKE rør.
Følg instruksjonene nøye.
Koble strømkontakten fra vegguttaket.
Sørg for at maskinen er jordet slik at du unngå støt.
Ta kontakt med servicesenteret for hjelp.
Merk
Viktig
Norsk - 4
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 4
2014-04-29
8:17:23
sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhetsaspektene omkring dette apparatet er i samsvar med
alle godtatte tekniske standarder og sikkerhetsstandarder. Som
produsenter mener vi imidlertid også at det er vårt ansvar å gjøre
dere kjent med følgende sikkerhetsinstrukser.
01 bruke denne håndboken og sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL
Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av
personer (inkludert barn) med svekkede fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller som mangler
relevant erfaring og kunnskap, med mindre de er
under oppsyn eller får opplæring av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet.
Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av
produsenten, serviceagenten eller en annen kvalifisert
person for å unngå farer.
Det bør være mulig å koble apparatet fra
strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen
kan oppnås ved å ha støpselet lett tilgjengelig eller
ved å tilføye en bryter i kablingen i samsvar med
kablingsreglene.
ADVARSEL: Hvis platen er sprukket, må du skru av
apparatet for å unngå faren for elektrisk støt.
Under bruk blir apparatet varmt. Pass på å unngå å
berøre varmeelementene inne i komfyrtoppen.
ADVARSEL: Deler som man kan komme borti, kan bli
varme under bruk. Små barn må holdes unna.
Det skal ikke brukes en damprenser til å rengjøre
produktet.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må
ikke plasseres på komfyrtoppens overflate, siden de
kan bli varme.
Norsk - 5
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 5
2014-04-29
8:17:23
Slå av komfyrelementet med bryteren etter bruk, ikke bruk
kjelesensoren som eneste sikring.
Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å
rengjøre glasset på komfyrtoppen. Dette kan føre til at
overflaten blir skrapet opp slik at glasset knuses.
Apparatet er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av
en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
ADVARSEL: Dette apparatet og deler man kan
komme borti, blir varme under bruk.
Pass på å unngå å berøre varmeelementene inne i
komfyrtoppen.
Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er
under kontinuerlig oppsyn.
Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk
eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og
kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er
blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene
som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av
brukeren, må ikke utføres av barn uten oppsyn.
ADVARSEL: Det kan være farlig å ikke holde oppsyn
med maten hvis du lager mat på en komfyrtopp med
fett eller olje. Dette vil kunne føre til brann.
Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men
heller slå av apparatet og deretter dekke til flammen
med f.eks. et lokk eller et brannteppe.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
tilberedningsoverflatene.
Temperaturen til tilgjengelige overflater kan være høy
når apparatet er i bruk.
Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til
barn under 8 år.
ADVARSEL: Bruk bare komfyrtoppbeskyttere som er
utviklet av produsenten av matlagingsapparatet. Bruk
av feil type beskyttere kan forårsake ulykker.
Norsk - 6
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 6
2014-04-29
8:17:23
01 bruke denne håndboken og sikkerhetsinstruksjoner
FORSIKTIG
Pass på at apparatet er riktig installert og jordet av
kvalifiserte fagfolk.
Bare kvalifiserte fagfolk kan utføre service på dette
apparatet. Reparasjoner foretatt av ukvalifiserte
personer kan føre til skade eller alvorlig funksjonssvikt.
Hvis apparatet trenger reparasjon, må du kontakte ditt
lokale servicesenter. Hvis disse instruksjonene ikke
følges, kan det føre til skade og gjøre garantien ugyldig.
Innebygde apparater må bare brukes etter at de er
installert i rom og på arbeidssteder som overholder
gjeldende standarder. Dette sikrer tilstrekkelig beskyttelse
mot kontakt for elektriske enheter i samsvar med kravene
i gjeldende sikkerhetsstandarder.
Hvis apparatet fungerer dårlig eller hvis det oppstår
brudd, sprekker eller rifter:
- slå av alle kokesoner,
- koble komfyrtoppen fra strømforsyningen og
- kontakt ditt lokale servicesenter.
Hvis koketoppen sprekker, må du slå apparatet av
for å unngå elektrisk støt. Ikke bruk komfyrtoppen før
glassplaten er byttet.
Ikke bruk komfyrtoppen til å varme opp aluminiumsfolie,
produkter pakket i aluminium eller frosne varer som er
oppbevart i kokekar av aluminium.
Væske mellom kjelebunnen og komfyrtoppen kan gi
damptrykk. Dette kan få kjelen til å hoppe. Pass alltid på
at kokeplaten og kjelebunnen holdes tørre.
Kokesonene blir varme når du lager mat. Hold alltid små
barn unna apparatet.
Oppbevar alt emballasjemateriale utenfor barns
rekkevidde, ettersom emballasje kan være farlig for barn.
Dette apparatet skal bare brukes til normal koking og
steking i hjemmet. Det er ikke laget for kommersiell
eller industriell bruk.
Norsk - 7
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 7
2014-04-29
8:17:23
Bruk aldri komfyrtoppen til å varme opp rommet.
Vær forsiktig når du setter inn elektriske apparater
i stikkontakter i nærheten av komfyrtoppen.
Strømledninger må ikke komme i kontakt med
koketoppen.
Overopphetet fett og olje kan raskt ta fyr. Forlat aldri
overflateenheter uten tilsyn når du lager mat i fett eller
olje, for eksempel når du lager chips.
Slå av kokesonene etter bruk.
Hold alltid kontrollpanelene rene og tørre.
Plasser aldri brennbare gjenstander på komfyrtoppen.
Det kan føre til brann.
Uforsiktig bruk kan medføre fare for brannskader.
Ledninger fra elektriske apparater må ikke berøre den
varme overflaten på komfyrtoppen eller varme kokekar.
Ikke bruk komfyrtoppen til å tørke klær.
ADVARSEL: Brukere med pacemakere og Active
Heart-implantater må holde overkroppen minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når disse står på. Hvis du
er i tvil, ber vi om at du tar kontakt med produsenten
av implantatet eller legen din. (Kun modeller med
induksjonskomfyrtopp)
Ikke forsøk å reparere, demontere eller endre apparatet
selv.
Slå alltid apparatet av før du gjør rent.
Gjør ren komfyrtoppen i samsvar med rengjørings- og
behandlingsinstruksjonene i denne håndboken.
Norsk - 8
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 8
2014-04-29
8:17:23
instruksjoner for avhending
ADVARSEL
Avhending av emballasje
ADVARSEL
Riktig avhending av ditt gamle apparat
ADVARSEL: Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det
ubrukelig slik at det ikke kan oppstå fare.
Dette gjør du ved å kontakte en kvalifisert fagperson og få
vedkommende til å koble apparatet fra strømnettet og fjerne
nettledningen.
Apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er
tilgjengelig fra det lokale renholdsverket.
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
02 instruksjoner for avhending
Alle materialer som er brukt i emballasjen til dette apparatet, er
fullstendig resirkulerbare. Ark og deler i hardskum er riktig merket.
Sørg for at emballasjemateriale og gamle apparater blir avhendet
med hensyn til sikkerhet og miljø.
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret
(for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen
med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre
potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert
avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre
typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet
av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse
artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene
i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal
ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Norsk - 9
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 9
2014-04-29
8:17:23
installere komfyrtoppen
ADVARSEL
Pass på at det nye apparatet blir installert og jordet av
kvalifisert personell.
Vennligst følg denne anvisningen. Garantien vil ikke dekke
skader som kan oppstå som et resultat av feil installasjon.
Tekniske data finner du på slutten av denne håndboken.
Sikkerhetsinstruksjoner for
installatøren
• Det må finnes en enhet i den elektriske installasjonen som gjør
det mulig å koble apparatet fra strømnettet i alle polene med
en kontaktåpning på minst 3 mm. Passende isolasjonsenheter
inkluderer sikringsbryter for utkobling av linje, sikringer (sikringer
med skrufatning må fjernes fra holderen), jordfeilbryter og
vernebryter.
• Når det gjelder brannvern, samsvarer dette apparatet med EN
60335 - 2 - 6. Denne typen apparat kan installeres med et høyt
skap eller vegg på én side.
• Installasjonen må garantere for beskyttelse mot støt.
• Kjøkkenenheten der apparatet monteres, må oppfylle
stabilitetskravene i DIN 68930.
• For beskyttelse mot fuktighet må alle avkuttede overflater forsegles
med egnet forsegling.
• På flislagte overflater må skjøtene i området der komfyrtoppen
plasseres, være helt fylt opp med fugemasse.
• På naturlig, kunstig stein eller keramikktopper, må
snappfestefjærene festes på plass med egnet kunstharpiks eller
blandet klebemiddel.
• Sikre at forseglingen er riktig plassert mot arbeidsflaten uten
mellomrom. Ekstra silikonforsegling må ikke brukes. Det ville gjøre
demontering mye vanskeligere ved service.
• Komfyrtoppen må presses ut nedenfra når den skal fjernes.
• Det kan installeres et brett under komfyrtoppen.
• Ventilasjonsåpningen mellom benkeplaten og fronten på enheten
under den må ikke tildekkes.
Norsk - 10
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 10
2014-04-29
8:17:23
Koble til strømnettet
Før tilkobling må du sjekke at apparatets nominelle spenning, dvs.
den spenningen som er angitt på typeskiltet, stemmer overens med
tilgjengelig strømforsyning. Typeskiltet er plassert på den nederste
karmen på komfyrtoppen.
ADVARSEL
Slå av strømmen før du kobler kablene til kretsen.
ADVARSEL
ADVARSEL
Så snart komfyrtoppen er koblet til strømnettet, må du
kontrollere at alle kokesonene er klare til bruk ved å slå
dem kort på etter tur på maksimumsinnstilling med egnede
kokekar.
03 installere komfyrtoppen
Spenningen i varmeelementet er AC 230 V~. Apparatet virker også
perfekt på eldre nettverk med AC 220 V~ eller AC 240 V~.
Komfyrtoppen skal kobles til nettet med en enhet som tillater at
apparatet kan kobles fra nettet på alle poler med en kontaktåpning
på minst 3 mm, dvs. automatisk sikringsbryter for utkobling av
linje, jordfeilbryter eller vernebryter.
Kabelkoblingene må gjøres i samsvar med forskriftene og
terminalskruene må festes sikkert.
Når komfyrtoppen blir slått på for første gang, lyser alle
displayene, og barnesikringen blir aktivert.
ADVARSEL
ADVARSEL
Pass på å avstemme og nøytralisere tilordning av koblingene
i huset og apparatet (koblingsskjemaer). Ellers kan
komponenter bli skadet.
Garantien dekke ikke skader som skyldes feil installasjon.
Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten,
serviceagenten eller en annen kvalifisert person for å unngå
farer.
Norsk - 11
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 11
2014-04-29
8:17:23
• 1N ~
• 2N ~ : Separer 2-fasete
ledninger (L1 og L2) før
tilkobling.
220-240 V ~
380-415 V ~
220-240 V ~
Grønn/gul
Grønn/gul
Svart
Blå
Svart
Blå
Brun
Grå
Brun
Grå
L
N
32A
L1 L2
16A
1N ~
N
2N ~
2 x 1 N ~ : Separer ledningene før tilkobling.
220-240 V ~
Blå
Svart
Brun
Grå
L1 N1
16A
220-240 V ~
Grønn/gul
ADVARSEL
For riktig
forsyningstilkobling, følg
kablingsdiagrammet ved
terminalene.
L2 N2
2 x 1N ~
Norsk - 12
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 12
2014-04-29
8:17:23
Installere i benkeplaten
Noter ned serienummeret på apparatets typeskilt før
installasjonen. Dette nummeret er nødvendig i tilfelle det
er behov for service og det er ikke lenger tilgjengelig etter
installasjon, ettersom det befinner seg på det opprinnelige
typeskiltet på undersiden av apparatet.
Vær spesielt oppmerksom på kravene om minimumsplass og
-klaring.
Bunnen av komfyrtoppen er utstyrt med to vifter. Hvis det en
skuff under komfyrtoppen, bør den ikke brukes til oppbevaring
av små gjenstander eller papir, da det kan skade viften eller
forstyrre kjølingen hvis de suges inn i viften.
03 installere komfyrtoppen
serienummer
Min. 2 mm
560 mm
ø6
x4
R3
560±1
maks. 50
min. 20
90°
min. 60
min. 60
min. 600
490±1
min. 60
min. 50
Norsk - 13
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 13
2014-04-29
8:17:24
min. 40
min. 40
520
25
15
min. 60
min. 50
480
min. 550
min. 2
min. 35
min. 65
min. 100
min. 20
min. 20
min. 5
Norsk - 14
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 14
2014-04-29
8:17:24
03 installere komfyrtoppen
Norsk - 15
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 15
2014-04-29
8:17:24
deler og funksjoner
Kokesoner
5
1
45
m
m
1
3
21
4
0
2
m
m
6
1.Bakre induksjonsbrosone 1800 W med effektøkning 2600 W
2.Fremre induksjonsbrosone 1800 W med effektøkning 2600 W
3.Komplett induksjonsbrosone 3300 W med effektøkning 3600 W
4.Induksjonsoppvarmingssone 2200 W med effektøkning 3200 W
5.Induksjonsoppvarmingssone 1200 W med effektøkning 2000 W
6.Kontrollpanel
Kontrollpanel
6
7
5
4
8
3
9
1
2
1.Brytere for valg av kokesone
2.Valg for varmeinnstilling
3.Låsbryter
4.På/Av-bryter
5.Tidtakerbryter og -indikator
Norsk - 16
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 16
2014-04-29
8:17:24
6.Indikatorer for varmeinnstillinger og restvarme
7.Klar panne
8.Pause
9.Sonevelger for komplett bro
Komponenter
Brakettfjær
Skruer
Induksjonsoppvarming
• Prinsippet med induksjonsoppvarming: Når du plasserer
et kokekar på en kokesone og slår den på, produserer de
elektroniske kretsene i induksjonskomfyrtoppen "indusert
strøm" i bunnen av kokekaret, slik at kokekarets temperatur
umiddelbart øker.
04 deler og funksjoner
Induksjonskomfyrtopp
Indusert strøm
Induksjonsspole
Elektroniske kretser
• Raskere koking og steking: Siden kokekaret blir varmet
opp direkte, ikke glassplaten, blir effekten bedre enn i andre
systemer fordi ingen varme går tapt. Det meste av energien
som absorberes, transformeres til varme.
Norsk - 17
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 17
2014-04-29
8:17:24
Apparatets nøkkelfunksjoner
• Kokeflate av keramisk glass: Apparatet har en kokeflate av
keramisk glass og fire kokesoner som reagerer raskt.
• Berøringsbrytere: Apparatet styres ved hjelp av
berøringsbrytere.
• Enkel rengjøring: Én fordel med kokeflaten og bryterne av
keramisk glass er at de er enkle å komme til.
Den glatte, flate overflaten er lett å gjøre ren.
• På/Av-bryter: På/Av-bryteren gir apparatet en ekstra
strømbryter. Når du berører denne bryteren, slås strømmen helt
av eller på.
• Kontroll og -funksjonsindikatorer: Digitale displayer og
indikatorlamper gir informasjon om innstillinger og aktiverte
funksjoner, og viser om det finnes restvarme i de ulike
kokesonene.
• Sikkerhetsutkobling: En funksjon for sikkerhetsutkobling
sikrer at alle kokesoner slås av automatisk etter en viss tid hvis
innstillingen ikke er endret.
• Effektøkning : Bruk denne funksjonen til å varme opp
innholdet i kokekaret raskere enn det maksimale effektnivået
" ". (Displayet vil vise " ".)
• Restvarmeindikator: Et ikon for restvarme vises på displayet
hvis kokesonen er så varm at det er fare for å brenne seg.
• Automatisk kjelesensor: Hver kokesone inneholder en
automatisk kjelesensor. Systemet er kalibrert slik at det skal
gjenkjenne kokekar med en diameter som er bare litt mindre
enn kokesonen. Kjeler og andre kokekar må alltid plasseres
midt på hver kokesone. Du må alltid bruke egnede kokekar.
• Digitale displayer:
-
apparatet er slått på
-
til , valgte varmeinnstillinger
restvarme (hold varmt)
-
-
restvarme
- barnesikringen er aktivert
-
feilmelding når sensoren har blitt berørt i mer enn
8 sekunder.
Norsk - 18
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 18
2014-04-29
8:17:25
-
Sikkerhetsutkobling
Hvis én av kokesonene ikke er slått av eller varmeinnstillingen ikke
er justert etter en lengre periode, vil denne kokesonen automatisk
slå seg selv av.
Eventuell restvarme vil angis med , (for "hot") på de digitale
displayene for de ulike kokesonene.
Kokesonene slås av automatisk i følgende tilfeller.
Varmeinnstilling
Slå av
1-3
Etter 6 timer
4-6
Etter 5 timer
7-9
Etter 4 timer
10-15
Etter 1,5 timer
04 deler og funksjoner
feilmelding når komfyrtoppen er overopphetet på grunn
av unormal bruk (for eksempel når det står tomme kokekar
på en kokesonen).
-
melding når det blir brukt uegnede eller for små kokekar
eller hvis det ikke er plassert noen kokekar på kokesonen.
• Pause
: Bruk denne funksjonen for å stille alle kokesonene
til lav strøm. (for eksempel for å ta en telefon)
Skjermen viser " ".
• Sonevelger for komplett bro : Bruk denne funksjonen til å
utvide kokesonen til hele venstre side.
• Klar panne
: Bruk denne funksjonen til å forvarme pannen.
Hvis komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk,
vil
vises. Og komfyrtoppen vil bli slått av.
Hvis det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller hvis det
ikke er plassert noen kokekar på kokesonen, vises .
Og etter ett minutt blir den tilsvarende kokesonen slått av.
Skulle én eller flere kokesoner slå seg av før angitt tid har gått,
kan du se i kapittelet "Feilsøking".
Norsk - 19
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 19
2014-04-29
8:17:25
Andre grunner til at en kokesone kan slås av
automatisk
Alle kokesoner vil bli slått av hvis væske koker over og renner ut
over kontrollpanelet.
Den automatiske utkoblingen vil også aktiveres hvis du plasserer
en fuktig klut på kontrollpanelet. I begge disse tilfellene må
apparatet slås på igjen ved hjelp av På/Av-bryteren etter at
væsken eller kluten er fjernet.
Restvarmeindikator
Når én enkelt kokesone eller komfyrtoppen slås av, vil eventuell
restvarme i kokesonene vises med en , (for "hot") på det
digitale displayet for de aktuelle kokesonene. Selv etter at
kokesonen er slått av, blir restvarmeindikatoren bare slått av etter
at kokesonen er kjølnet.
Du kan bruke restvarmen til å tine eller holde mat varm.
Så lenge restvarmeindikatoren lyser, finnes det en viss fare for
å brenne seg.
ADVARSEL
ADVARSEL
Hvis strømforsyningen blir avbrutt, vil symbolet , bli borte,
og informasjon om restvarme vil ikke lenger være tilgjengelig.
Det kan imidlertid likevel være mulig å brenne deg. Dette kan
unngås ved å alltid passe på når man er nær komfyrtoppen.
Temperatursensor
Hvis temperaturen uansett årsak skulle stige over
sikkerhetsgrensene på en av kokesonene, vil kokesonen
automatisk bli slått ned til et lavere effektnivå.
Når du er ferdig med å bruke komfyrtoppen, vil kjøleviften fortsette
å kjøre til elektronikken i komfyrtoppen er kjølt ned. Kjøleviften slås
automatisk av avhengig av temperaturen i elektronikken.
Norsk - 20
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 20
2014-04-29
8:17:25
før du begynner
Rengjøring ved oppstart
ADVARSEL
bruk av komfyrtoppen
Kokekar for matlaging med
induksjonssoner
Induksjonskomfyrtoppen kan bare slås på når et kokekar med
magnetisk bunn plasseres på en av kokesonene. Du kan bruke
følgende egnede kokekar.
Materiale i kokekar
Materiale i kokekar
Egnet
Stål, emaljert stål
Ja
Støpejern
Ja
Rustfritt stål
05 før du begynner og bruk av komfyrtoppen
Tørk av den keramiske glassplaten med en fuktig klut og
glassrensemiddel for keramiske koketopper.
Bruk aldri etsende eller slipende rengjøringsmidler. Overflaten
kan bli skadet.
Hvis merket for induksjon av
produsenten
Aluminium, kobber, messing
Nr.
Glass, keramikk, porselen
Nr.
Kokekar for induksjonskomfyrer er merket som egnet for dette
av produsentene.
Enkelte kokekar kan avgi lyd når de brukes på
induksjonskokesoner. Lyden er ikke noen feil i apparatet, og
påvirker på ingen måte effekten.
Norsk - 21
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 21
2014-04-29
8:17:25
Egnethetstest
Kokekar er egnet for
induksjonsoppvarming dersom
en magnet fester seg til bunnen
av kokekaret og kokekaret er
merket som egnet for dette av
produsenten.
Det kan hende at induksjonsoppvarmingen ikke virker ordentlig
med kokekar i andre metaller enn jern der kanten ikke fester
seg til magneten, eller med kokekar i andre metaller enn jern,
men med en jernbelagt bunn.
Størrelse på kokekar
Induksjonskokesoner tilpasser seg automatisk til størrelsen på
bunnen av kokekaret, opp til en viss grense. Den magnetiske
delen av bunnen på kokekaret må imidlertid ha en minstediameter
som avhenger av størrelsen på kokesonen.
Diameter på kokesoner
Minste tillatte diameter på bunnen
av kokekaret
210 mm
140 mm
145 mm
100 mm
Forside- eller baksidebro
120 mm
Komplett bro
180 mm (langside), oval, fiskekjele
Driftsstøy
Hvis du hører:
• Sprakelyd: kokekaret er laget av forskjellige materialer.
• Plystring: du bruker mer enn to kokesoner og kokekarene er
laget av forskjellige materialer.
• Summing: du bruker høye effektnivåer.
• Klikking: elektrisk veksling foregår.
• Hvesing, susing: viften er i bruk.
Støyen er normal og vitner ikke om feil.
Norsk - 22
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 22
2014-04-29
8:17:26
Bruk av egnede kokekar
Energisparende tips
Du kan spare verdifull energi ved å overholde følgende
punkter.
• Sett alltid gryter og kasseroller
på kokesonen før du slår den på.
• Skitne kokesoner og
kasserollebunner øker
strømforbruket.
Riktig!
• Legg lokkene godt og rett på
grytene og kasserollene slik at
de dekker helt når det er mulig.
05 før du begynner og bruk av komfyrtoppen
Gode kasseroller gir gode resultater
• Du kan kjenne igjen gode kasseroller på bunnen. Bunnen bør
være så tykk og flat som mulig.
• Når du kjøper nye kasseroller, må du være spesielt oppmerksom
på diameteren på bunnen. Produsentene oppgir ofte diameteren
ved den øvre kanten.
• Ikke bruk kasseroller med skader i bunnen med skarpe eller
ru kanter. Varig oppskraping kan bli resultatet hvis disse
kasserollene glir over overflaten.
• Når de er kalde, er kasserollebunnene vanligvis bøyd svakt
innover (konkave). De må aldri være bøyd utover (konvekse).
• Hvis du vil bruke en bestemt kasserolletype, for eksempel en
trykkoker, sautépanne eller wok, må du følge produsentens
veiledning.
Feil!
• Slå av kokesonene før koketiden
er slutt for å bruke restvarmen
til å holde maten varm eller til
tining.
Norsk - 23
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 23
2014-04-29
8:17:26
Bruke berøringsbryterne
Berøringsbryterne opereres ved at du berører ønsket panel med
fingertuppen til riktig display lyser opp eller slukkes, eller til ønsket
funksjon aktiveres.
Pass på at du bare berører én bryter når du styrer apparatet. Hvis
fingeren din ligger for flatt på panelet, kan også en tilstøtende
bryter bli aktivert.
Slå på apparatet
1.Apparatet slås på med Av/På-bryteren
.
Berør Av/På-bryteren i omtrent
1-2 sekunder.
Det digitale displayet viser .
omtrent
1-2 sek.
Etter at På/Av- bryteren er aktivert for å slå på apparatet,
må du velge en varmeinnstilling innen omtrent 20 sekunder. Av
sikkerhetsgrunner vil apparatet ellers slå seg selv av.
Velge kokesone og varmeinnstilling
1.Du velger kokesone ved å berøre den
tilsvarende kokesonesensoren.
2.For innstilling og justering av effektnivå,
trykk på Valg for varmeinnstilling.
Standardnivået angis til 15 når du velger kokesone.
For å holde maten varm kan du velge en aktuell kokesone og
trykke på glidebryteren under Hold varm .
Norsk - 24
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 24
2014-04-29
8:17:26
Hvis mer enn én sensor trykkes i mer enn 8 sekunder, vil
på varmeinnstillingsdisplayet.
Berør sensoren for På/Av-bryteren for å nullstille.
vises
Slå av apparatet
omtrent
1-2 sek.
Etter å ha slått av én kokesone eller hele kokeflaten, vil
eventuell restvarme vises på de digitale displayene for de ulike
kokesonene i form av en eller (for "hot").
Slå av en kokesone
1. Velg kokesonen, og berør deretter
-sensoren.
Bruke barnesikringen
05 før du begynner og bruk av komfyrtoppen
Apparatet slås helt av ved hjelp av
På/Av-bryteren .
Berør På/Av-bryteren i omtrent
1-2 sekunder.
Du kan bruke barnesikringen til å hindre at du slår på en kokesone
og aktiverer den uten å mene det. I tillegg kan kontrollpanelet, med
unntak av På/Av-bryteren , låses for å hindre at innstillingene
kan forandres uforvarende, for eksempel når du tørker over panelet
med en klut.
Norsk - 25
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 25
2014-04-29
8:17:26
Slå på/av barnesikringen
1.Berør Lås-bryteren i omtrent
3 sekunder.
Innstillingen bekreftes med et lydsignal.
omtrent
3 sek.
2.Berør hvilken som helst bryter.
vises på displayene for å angi at
barnesikring er aktivert.
3.Når du skal slå av barnesikringen, berører du Lås-bryteren
omtrent 3 sekunder en gang til.
Innstillingen bekreftes med et lydsignal.
i
Tidtaker
Det er to måter å bruke tidtakeren på:
Bruke tidtakeren som sikkerhetsutkobling
Hvis det er satt en bestemt tid for en kokesone, vil kokesonen slå
seg selv av så snart denne tiden er omme. Denne funksjonen kan
brukes for flere kokesoner samtidig.
Bruke tidtakeren som en opptellingstidtaker:
Opptellingstidtakeren kan ikke brukes hvis en kokesone bruker
tidtakeren som en sikkerhetsutkobling.
Stille inn sikkerhetsutkobling
Kokesonen(e) der du vil bruke sikkerhetsutkoblingen, må være
slått på.
1.Når den er slått på, trykker du på den
tilsvarende kokesonen for å aktivere
blinkesignalet for visning av den
tilsvarende kokesonen.
2.Trykk på Tidtaker-bryteren .
Tallet 10 vises over tidtakerdisplayet.
Norsk - 26
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 26
2014-04-29
8:17:27
3.Bruk Tidtakerinnstilling-bryterne
( eller ) til å stille inn ønsket tid, for
eksempel 15 minutter. Kokesonen vil da
bli slått av automatisk etter 15 minutter.
Sikkerhetsutkoblingen er nå aktivert.
Du kan vise hvor mye tid som er igjen for en kokesone ved hjelp
av Tidtaker-bryteren .
Den tilsvarende indikatoren vil begynne å blinke langsomt.
Du kan nullstille innstillingene ved hjelp av Tidtakerinnstillingbryterne ( eller ). Etter at den angitte tiden er gått ut, slår
kokesonen seg automatisk av. Du får en bekreftelse i form av et
lydsignal, og det vises på tidtakerdisplayet.
Hvis du trykker på Tidtaker-bryteren uten å velge en
kokesone, blir displayet slått på, men ingen tidtakerinnstillinger
brukes.
05 før du begynner og bruk av komfyrtoppen
4.Hvis du vil annullere
tidtakerinnstillingene, velger du
målbrenneren og holder nede Tidtakerbryteren i 3 sekunder. Dette vil
annullere tidtakerinnstillingene for
brenneren med et pipesignal.
Hvis du holder nede Tidtaker-bryteren i 3 sekunder uten
å velge en brenner, vil dette annullere tidtakerinnstillingene for
brenneren som sist ble endret.
Hvis du vil endre innstillingene raskere, kan du trykke på og
holde nede en av kontrollsensorene
eller
til den ønskede
verdien vises.
Norsk - 27
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 27
2014-04-29
8:17:27
Opptellingstidtaker
For å bruke opptellingstidtakeren må apparatet være slått på, men ingen
av kokesonene kan bruke en tidtaker som en sikkerhetsutkobling.
1.Berør Tidtaker-bryteren .
vises på tidtakerdisplayet.
2.Opptellingstidtakerfunksjonen blir
aktiv, og tallene som vises, øker
over tid.
Hvis du vil annullere
tidtakerinnstillingene, holder du
nede Tidtaker-bryteren i
3 sekunder.
3.For å avbryte tidtakeren berører
du Tidtaker-bryteren .
Bruke klar panne
Bruk Klar panne til å forvarme pannen.
Bytte Klar panne for komplett brosone
1.Når du har slått på apparatet,
berører Klar panne-sensoren
.
vises i begge
2.Indikasjonen
brosonene. Produktet begynner
å virke med effektøkning i
omtrent 50 sekunder, og deretter
endres effektnivået automatisk til
9.
Norsk - 28
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 28
2014-04-29
8:17:27
Bytte fremre eller bakre brosone for Klar panne
1.Slå på strømmen, og berør
sensoren for fremre eller bakre
brosone.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i brosonen.
Forvarmingstemperaturen i pannebunnen avhenger av pannen.
Hvis du ikke er fornøyd med forvarmingstemperaturen, kan du
justere effektnivået for å øke temperaturen til ønsket nivå.
Effektøkning
Effektøkningsfunksjonen gjør mer energi tilgjengelig for
kokesonene. (for eksempel praktisk når du skal koke opp en stor
kjele med vann).
Kokesoner
Maks. effektøkningstid
210 mm
10 min
145 mm
10 min
Forside- eller baksidebro
10 min
Komplett bro
5 min
05 før du begynner og bruk av komfyrtoppen
2.Berør Klar panne-sensoren
for å vise indikasjonen
i den valgte brosonen.
Produktet begynner å virke
med effektøkning i omtrent
50 sekunder, og deretter endres
effektnivået automatisk til 9.
Etter dette returnerer kokesonen automatisk til effektnivå .
Under enkelte omstendigheter kan effektøkningsfunksjonen
bli deaktivert automatisk for å beskytte de interne elektroniske
komponentene i komfyrtoppen.
Norsk - 29
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 29
2014-04-29
8:17:28
Strømstyring
Kokesonene har et tilordnet
maksimalt effektnivå.
Hvis dette effektnivået overstiges
ved å slå på effektøkningsfunksjonen
for en kokesone, reduserer
strømstyringen automatisk
varmeinnstillingen for kokesonen.
• Venstre side:
Kokesone 1 og 2 er koblet i par
• Høyre side:
Kokesone 3 og 4 er koblet i par
Indikatoren for denne kokesonen veksler i noen sekunder mellom
angitte varmeinnstillingen og den høyest mulige varmeinnstillingen.
Deretter skifter indikatoren fra den angitte varmeinnstillingen til den
høyest mulige varmeinnstillingen.
Pause
PAUSE
-funksjonen setter alle kokesonene på lav
strøminnstilling samtidig, og deretter tilbake til den tidligere angitte
varmeinnstillingen. Denne funksjonen kan brukes til å raskt avbryte
og deretter fortsette kokeprosessen, hvis du f.eks. vil ta en telefon.
Når PAUSE
-funksjonen er aktivert, er alle berøringssensorer,
bortsett fra PAUSE, Lås og På/Av deaktivert.
Trykk på PAUSE
-sensoren en gang til for å gjenoppta
matlagingen.
Kontrollpanel
Å slå på
Trykk på PAUSE
Å slå av
Trykk på PAUSE
Skjerm
Gå tilbake til tidligere strømnivå
Tidtakerfunksjoner stoppes ikke ved PAUSE
.
Norsk - 30
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 30
2014-04-29
8:17:28
Brokontroll
Brofunksjonen kan styre hele kokesonen på venstre side ved bruk
av store kokekar. (for eksempel ovale kokekar, fiskegryte)
1.Trykk på sensoren for komplett
brosone.
Lyd på/Av
1.Trykk på På/Av-kontrollsensoren
om omtrent 1-2 sekunder.
Det digitale displayet viser .
i
2.Trykk på PAUSE-sensoren
3 sekunder innen 20 sekunder etter at
strømmen er slått på.
3.Lyden slås av, og
displayet.
omtrent
1-2 sek.
omtrent
3 sek.
05 før du begynner og bruk av komfyrtoppen
2.Trykk på bryterne for
varmeinnstilling
( eller ). Displayet
for varmeinnstilling til
venstre (fremre, bakre)
vil endres sammen.
vises i
4.Hvis du vil endre lydinnstillingen,
gjentar du prosedyre 1 og 2.
vises i
Lyden slås på, og
displayet.
Norsk - 31
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 31
2014-04-29
8:17:28
Foreslåtte innstillinger for
tilberedning av spesielle matvarer
Tallene i tabellen nedenfor er veiledende. Varmeinnstillingene som
kreves for forskjellige tilberedningsmetoder, avhenger av flere
faktorer, inkludert kvaliteten på kokekarene som brukes, og type
og mengde mat som tilberedes.
Bryterinnstilling Tilberedningsmetode
Eksempler på bruk
Oppvarming av store mengder
væske, koking av nudler, bruning av
kjøtt, (bruning av gulasj, brasering av
kjøtt)
14-15
Oppvarming
Sautering
Steking
10-13
Intensivt
Steking
Biff, kjøttfilet, poteter, pølser,
pannekaker/lefser
8-9
Steking
Snitsel/koteletter, lever, fisk,
kjøttkaker, egg
6-7
Koking
Koking av opptil 1,5 l væske, poteter,
grønnsaker
3-5
Damping
Stuing
Koking
Damping og stuing av små mengder
grønnsaker, ris og melkeretter
1-2
Smelting
Smelting av smør, oppløsning av
gelatin, smelting av sjokolade
Varmeinnstillingene som vises i tabellen over, er bare en
veiledende referanse
Du vil måtte justere varmeinnstillingene etter bestemte kokekar
og matvarer.
Norsk - 32
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 32
2014-04-29
8:17:28
rengjøring og vedlikehold
komfyrtopp
ADVARSEL
Lett tilsmussing
1.Tørk av den keramiske glassflaten med en fuktig klut.
2.Gni tørr med en ren klut. Rester av rengjøringsmiddel må ikke
etterlates på overflaten.
3.Rengjør hele den keramiske glasskokeflaten en gang i uken med
et rengjøringsmiddel for keramisk glass eller rustfritt stål som du
får i handelen.
4.Tørk av den keramiske glassflaten med tilstrekkelige mengder
rent vann og gni tørr med en ren klut som ikke loer.
06 rengjøring og vedlikehold
Rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med en
oppvarmet keramisk glassflate: Alle rengjøringsmidler må
fjernes med tilstrekkelige mengder rent vann etter rengjøring,
ettersom de kan ha en etsende virkning når overflaten blir
varm. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som grill- eller
ovnspray, skureputer eller slipemiddel for gryter.
Rengjør den keramiske glassflaten etter hver bruk mens den
fortsatt er varm å ta på. Dette vil hindre at søl blir brent fast på
overflaten. Fjern belegg, vannmerker, fettdråper og metallisk
misfarging ved hjelp av rengjøringsmidler for keramisk glass
eller rustfritt stål som du får i handelen.
Norsk - 33
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 33
2014-04-29
8:17:28
Inngrodd smuss
1.Bruk en glasskrape til å fjerne inngrodd sprut og mat som har
kokt over.
2.Plasser glasskrapen i spiss vinkel mot den keramiske
glassflaten.
3.Fjern smusset ved å skrape med bladet.
Glasskraper og spesialrengjøringsmidler
for keramisk glass finnes i spesialbutikker.
Problematisk smuss
1.Fjern fastbrent sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller andre
materialer med en glasskrape straks, mens det fortsatt er
varmt.
Det er fare for at du kan brenne deg når glasskrapen brukes
på en varm kokesone:
2.Rengjør komfyrtoppen som normalt når den er avkjølt.
Hvis kokesonen som noe har smeltet på, har blitt avkjølt, må du
varme den opp igjen for rengjøring.
Skraper eller mørke flekker på den
keramiske glassflaten, for eksempel
forårsaket av en kasserolle med skarpe
kanter, kan ikke fjernes. Dette skader
imidlertid ikke komfyrtoppen funksjonelt.
ADVARSEL
Norsk - 34
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 34
2014-04-29
8:17:29
Komfyrtoppramme (alternativ)
Ikke bruk eddik, sitronsaft eller beleggfjerner på
komfyrtopprammen. Da kan det oppstå matte flekker.
1.Tørk rammen med en fuktig klut.
2.Fukt tørkede matrester med en våt klut. Tørk og gni tørr.
ADVARSEL
• Ikke bruk komfyrtoppen som arbeidsplate eller som
oppbevaringsplass.
• Ikke slå på en kokesone hvis det ikke står kokekar på
komfyrtoppen eller hvis kokekaret er tomt.
• Keramisk glass er veldig sterkt og motstandsdyktig, men det
er ikke uknuselig. Det kan bli skadet hvis en spesielt skarp eller
hard gjenstand faller ned på komfyrtoppen.
• Ikke plasser kasseroller på komfyrtopprammen. Det kan føre til
oppskraping og skade på overflaten.
• Unngå å søle etsende væsker, for eksempel eddik, sitronsaft
og avskallingsmidler, på komfyrtopprammen. Slike væsker kan
forårsake matte flekker.
• Hvis sukker eller en blanding som inneholder sukker, kommer i
kontakt med en varm kokesone og smelter, må det renses vekk
umiddelbart med en kjøkkenskrape, mens det fortsatt er varmt.
Hvis det får avkjøles, kan det skade overflaten når det fjernes.
• Hold alle gjenstander og materialer som kan smelte, for
eksempel plast, aluminiumsfolie og stekefolie, borte fra den
keramiske glassflaten. Hvis noe av denne typen smelter på
komfyrtoppen, må det umiddelbart fjernes med en skrape.
06 rengjøring og vedlikehold
Unngå skader på apparatet
Norsk - 35
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 35
2014-04-29
8:17:29
garanti og service
Vanlige spørsmål og feilsøking
Det kan oppstå en forstyrrelse på grunn av en mindre feil som du
selv kan rette ved hjelp av følgende veiledning. Ikke forsøk å gjøre
andre reparasjoner hvis følgende instruksjoner ikke hjelper i hvert
enkelt tilfelle.
Reparasjoner på apparatet må bare utføres av en kvalifisert
servicetekniker. Feilaktig utførte reparasjoner kan medføre
betydelig risiko for brukeren. Hvis apparatet ditt trenger
reparasjon, ber vi deg kontakte ditt kundesenter.
ADVARSEL
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonene ikke virker?
Kontroller følgende mulige forklaringer:
• Sikringen i husets ledningsnett (i sikringsskapet) er intakt. Hvis
sikringene går flere ganger, må du tilkalle elektriker.
• Apparatet er riktig slått på.
• Kontrollindikatorene på kontrollpanelet lyser.
• Kokesonen er slått på.
• Kokesonene er satt på ønsket varmeinnstilling.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonene ikke vil slås på?
Kontroller følgende mulige forklaringer:
• Det har gått mer enn 20 sekunder fra Av/På-bryteren ble
aktivert til ønsket kokesone slår seg på (se kapitlet "Slå på
apparatet").
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Hva skal jeg gjøre hvis displayet, med unntak av ,
restvarmeindikatoren, plutselig slukkes?
Dette kan ha én av to mulige forklaringer:
• Du har aktivert På/Av-bryteren uten å mene det.
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Norsk - 36
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 36
2014-04-29
8:17:29
Hva skal jeg gjøre hvis restvarmeindikatoren ikke vises på
displayet etter at kokesonene er slått av?
Kontroller følgende mulige forklaring:
• Kokesonen ble bare brukt kort tid, og ble derfor ikke varm nok.
Hvis kokesonen er varm, må du ringe kundeservice.
Hva skal jeg gjøre hvis kokesonen ikke vil slås på eller av?
Hva skal jeg gjøre hvis
displayet lyser?
Hva skal jeg gjøre hvis
displayet lyser?
Kontroller følgende:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
Berør Av/På-bryteren for å nullstille.
Kontroller følgende:
• Komfyrtoppen er overopphetet på grunn av unormal bruk.
• Berør Av/På-bryteren for å nullstille etter at komfyrtoppen er kjølt
ned.
Hva skal jeg gjøre hvis
07 garanti og service
Dette kan ha én av følgende mulige forklaringer:
• Kontrollpanelet er delvis dekket av en fuktig klut eller av væske.
• Barnesikringen er på.
displayet lyser?
Kontroller følgende:
• Det blir brukt uegnede eller for små kokekar eller det er ikke er
plassert noen kokekar på kokesonen.
• Hvis du bruker egnede kokekar, forsvinner meldingen
automatisk.
Hva gjør jeg hvis kjøleviftene kjører etter at komfyrtoppen
er slått av?
Kontroller følgende:
• Når du er ferdig med komfyrtoppen kjører kjøleviften av seg selv
for nedkjøling.
• Etter at komfyrtoppens elektroniske komponenter er nedkjølt,
blir kjøleviften slått av.
Hvis du ber om servicebesøk på grunn av feil bruk av apparatet,
kan du måtte betale for et besøk av servicetekniker også i
garantiperioden.
Norsk - 37
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 37
2014-04-29
8:17:29
Service
Før du tilkaller hjelp eller service, må du sjekke kapitlet "Feilsøking".
Hvis du fortsatt trenger hjelp, følger du veiledningene under:
Er det en teknisk feil?
I så fall må du kontakte kundeservice.
Forbered deg alltid på samtalen. Dette vil gjøre det enklere å
diagnostisere problemet og vil også gjøre det enklere å bestemme
om det er nødvendig med besøk fra kundeservice.
Noter ned følgende informasjon:
• Hvordan arter problemet seg?
• I hvilke situasjoner oppstår problemet?
Når du ringer, må du vite modellnummer og serienummer på
apparatet ditt. Denne informasjonen finnes på typeskiltet, slik:
• Modellbeskrivelse
• S / N-kode (15 sifre)
Vi anbefaler at du skriver ned informasjonen her slik at du har den
tilgjengelig.
Modell:
Serienummer:
Når pådrar du deg utgifter også i garantiperioden?
• Hvis du kunne ha løst problemet selv ved hjelp av én av
løsningene i kapitlet "Feilsøking".
• Hvis serviceteknikeren må gjøre flere servicebesøk fordi han
ikke fikk all relevant informasjon før besøket, og han derfor for
eksempel må gjøre flere turer etter deler. Hvis du forbereder
deg på telefonsamtalen slik det beskrevet ovenfor, vil det spare
deg for kostnaden ved slike turer.
Norsk - 38
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 38
2014-04-29
8:17:29
tekniske data
Tekniske data
Utskjæringsmål for
benkeplaten
600 mm
Dybde
520 mm
Høyde
56 mm
Bredde
560 mm
Dybde
490 mm
Hjørneradius
3 mm
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Tilkoblingsspenning
Maksimal tilkoblet strømbelastning
Vekt
08 tekniske data
Apparatets mål
Bredde
7,2 kW
Netto
13,3 kg
Brutto
15,5 kg
Kokesoner
Stilling
Diameter
Strøm
Høyre bak
145 mm
1200 W / økning 2000 W
Høyre fremme
210 mm
2200 W / økning 3200 W
Forsidebro
-
1800 W / økning 2600 W
Baksidebro
-
1800 W / økning 2600 W
Komplett bro
-
3300 W / økning 3600 W
Norsk - 39
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 39
2014-04-29
8:17:29
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00560A-00
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_NO.indd 40
2014-04-29
8:17:29
NZ64H57-sarja
Induktioliesi
käyttöopas
Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.
ajattele mahdollisuuksia
Kiitos, että ostit tämän Samsungin tuotteen.
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 1
2014-04-29
8:15:49
sisällysluettelo
Oppaan käyttäminen
04 Tärkeitä turvamerkintöjä ja
varotoimenpiteitä
Turvallisuusohjeet
05 Turvallisuusohjeet
4
5
Hävitysohjeet
9
Lieden asentaminen
10
Osat ja ominaisuudet
16
Alkuvalmistelut
21
09 Pakkausmateriaalin hävitys
09 Vanhan laitteen oikeanlainen
hävittäminen
09 Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
10 Asentajan turvallisuusohjeet
11 Sähköverkkoon kytkeminen
13 Asentaminen työpöydälle
16
16
17
17
18
19
20
20
Keittoalueet
Käyttöpaneeli
Osat
Induktiolämmitys
Laitteen tärkeimmät toiminnot
Turvakatkaisu
Jälkilämmön ilmaisin
Lämpötilan tunnistin
21 Ensipuhdistus
Suomi – 2
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 2
2014-04-29
8:15:49
Lieden käyttäminen
21
Puhdistaminen ja
huolto
33
Takuu ja huolto
36
Tekniset tiedot
39
21 Induktiokeittoalueille tarkoitetut
ruoanvalmistusastiat:
22 Sopivuustesti
22 Astioiden koko
22 Toimintaäänet
23 Oikeanlaisten astioiden käyttäminen
24 Kosketuspainikkeiden käyttäminen
24 Virran kytkeminen laitteeseen
24 Keittoalueen ja lämpötilan valitseminen
25 Virran katkaiseminen laitteesta
25 Keittoalueen sammuttaminen
25 Lapsilukon käyttäminen
26 Ajastin
28 Pannun lämmityksen käyttäminen
29 Tehonlisäyspainike
30 Tehonhallinta
30 Keskeytys
31 Ison keittoalueen ohjaus
31 Ääni käyttöön / pois käytöstä
32 Suositeltavat ruokakohtaiset asetukset
33 Liesi
35 Lieden kehys (lisätarvike)
35 Kuinka vältät laitteen vahingoittamista
36 Usein kysytyt kysymykset ja
vianmääritys
38 Huolto
39 Tekniset tiedot
39 Keittoalueet
Suomi – 3
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 3
2014-04-29
8:15:49
oppaan käyttäminen
Lue tämä käyttöopas huolella ennen laitteen käyttämistä ja kiinnitä
erityistä huomiota seuraavan osion turvallisuusohjeisiin. Säilytä opas
myöhempää käyttöä varten. Jos laite luovutetaan uudelle omistajalle,
opas tulee toimittaa sen mukana.
Tärkeitä turvamerkintöjä ja
varotoimenpiteitä
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai
VAROITUS kuoleman.
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka
saattavat aiheuttaa lieviä henkilö- tai
HUOMIO: omaisuusvahinkoja.
Noudata liettä käyttäessäsi näitä turvallisuuteen
liittyviä perusohjeita, jotta voisit välttyä
HUOMIO: tulipaloilta, räjähdyksiltä, sähköiskuilta tai
henkilövahingoilta.
ÄLÄ yritä tätä.
ÄLÄ pura.
ÄLÄ koske.
Noudata ohjeita tarkasti.
Irrota virtajohto pistorasiasta.
Varmista, että laite on maadoitettu, jotta et saisi
sähköiskua.
Pyydä ohjeita huoltoliikkeestä.
Huom.
Tärkeää
Suomi – 4
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 4
2014-04-29
8:15:49
turvallisuusohjeet
Tämä laite täyttää turvallisuudeltaan kaikkien hyväksyttyjen teknisten
ja turvallisuusstandardien vaatimukset. Laitteen valmistajana olemme
kuitenkin sitä mieltä, että velvollisuutemme on antaa sinulle myös
seuraavat turvallisuusohjeet.
01 Oppaan käyttäminen ja turvallisuusohjeet
VAROITUS
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti
rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim.
lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä
käyttämään laitetta oikein.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan,
sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai muun pätevän
ammattilaisen tulee vaihtaa johto, jotta vaaratilanteilta
voitaisiin välttyä.
Laite tulee voida irrottaa verkkovirrasta asentamisen
jälkeen. Irrottaminen voidaan varmistaa huolehtimalla
pistokkeen luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään
johdotukseen kytkin määräysten mukaisesti.
VAROITUS: Jos laitteen pinta on lohjennut, katkaise
laitteesta virta sähköiskujen välttämiseksi.
Laite kuumenee käytön aikana. Lieden sisällä oleviin
vastuksiin ei pidä koskea.
VAROITUS: Laitteen näkyvillä olevat osat voivat
kuumeta käytön aikana. Pikkulapset on pidettävä
turvallisella etäisyydellä laitteesta.
Laitetta ei saa puhdistaa höyrypesurilla.
Älä aseta lieden päälle metalliesineitä, esimerkiksi
veitsiä, haarukoita, lusikoita tai kattilankansia, sillä ne
saattavat kuumentua.
Kytke aina käytön jälkeen virta päältä virtapainiketta
käyttäen äläkä luota kattilantunnistimeen.
Suomi – 5
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 5
2014-04-29
8:15:50
Älä puhdista lieden lasia hankaavilla aineilla tai terävillä
metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa,
mikä puolestaan voi johtaa lasin rikkoutumiseen.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen
ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
VAROITUS: Laite ja sen näkyvillä olevat osat
kuumenevat käytön aikana.
Lieden sisällä oleviin vastuksiin ei pidä koskea.
Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen
lähettyviltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä
fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat
henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu
ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät
käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta
ilman valvontaa.
VAROITUS: Rasvan tai öljyn kuumentaminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon.
ÄLÄ MILLOINKAAN yritä sammuttaa paloa vedellä,
vaan kytke laite pois päältä ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutusliinalla.
VAROITUS: Tulipalon vaara: älä säilytä tavaroita
keittopinnoilla.
Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
Pidä laite ja sen sähköjohto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
VAROITUS: Käytä vain laitteen valmistajan
suunnittelemia liesisuojuksia. Vääränlaisten suojusten
käyttäminen voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Suomi – 6
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 6
2014-04-29
8:15:50
01 Oppaan käyttäminen ja turvallisuusohjeet
HUOMIO
Varmista, että laite on pätevän sähköteknikon oikein
asentama ja maadoittama.
Vain pätevän huoltohenkilöstön tulee huoltaa laitetta.
Epäpätevien henkilöiden tekemät korjaukset voivat
aiheuttaa vammoja tai laitteen vaurioitumisen. Jos
laite tarvitsee korjausta, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen. Näiden ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja ja mitätöidä takuun.
Uppoasennettuja laitteita saa käyttää vain, jos ne
on asennettu asiaankuuluvat standardit täyttäviin
kaappeihin ja työpisteisiin. Näin varmistutaan siitä, että
turvallisuussäädösten vaatima riittävä sähköeristys tulee
tehdyksi.
Jos laite ei toimi oikein tai jos siihen ilmestyy murtumia tai
halkeamia:
- sammuta kaikki keittoalueet
- irrota liesi verkkovirrasta ja
- ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
Jos keittotaso murtuu, katkaise laitteesta virta sähköiskun
vaaran välttämiseksi. Älä käytä liettä, ennen kuin lasipinta
on vaihdettu.
Älä käytä liettä alumiinifolion, alumiinifolioon
pakattujen tuotteiden tai alumiinivuokaan pakattujen
pakastetuotteiden lämmittämiseen.
Paistinpannun ja lieden väliin jäävä vesi saattaa höyryyntyä
ja väliin voi muodostua painetta. Tällöin paistinpannu
saattaa hypähtää. Varmista aina, että keittolevy ja
paistinpannun pohja ovat kuivia.
Keittoalueet kuumenevat ruoanlaiton aikana. Pidä pienet
lapset aina poissa laitteen lähettyviltä.
Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta
vaaratilanteiden välttämiseksi.
Tätä laitetta tulee käyttää vain tavalliseen keittämiseen
ja paistamiseen kotioloissa. Sitä ei ole suunniteltu
kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
Suomi – 7
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 7
2014-04-29
8:15:50
Älä milloinkaan käytä liettä huoneen lämmittämiseen.
Ole varovainen kytkiessäsi sähkölaitteita pistorasiaan
lieden lähellä. Sähköjohdot eivät saa joutua
kosketuksiin keittotason kanssa.
Ylikuumentunut rasva ja öljy syttyvät helposti
palamaan. Älä milloinkaan jätä pintayksiköitä
valvomatta valmistaessasi ruokaa, esimerkiksi
ranskalaisia perunoita, rasvassa tai öljyssä.
Sammuta keittoalueet käytön jälkeen.
Pidä käyttöpaneeli aina puhtaana ja kuivana.
Älä milloinkaan aseta syttyviä aineita tai esineitä lieden
päälle. Ne voivat syttyä.
Laite saattaa aiheuttaa palovammoja, jos sitä käytetään
huolimattomasti.
Sähkölaitteiden johdot eivät saa osua lieden kuumalle
pinnalle eivätkä kuumiin ruoanlaittovälineisiin.
Älä käytä liettä vaatteiden kuivaamiseen.
VAROITUS: Sydämentahdistajien ja implanttien
käyttäjien tulee pitää ylävartalonsa vähintään 30 cm
päässä induktiokeittoalueilta, kun ne ovat päällä. Jos
sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä tahdistajasi
valmistajaan tai lääkäriin. (Vain induktioliesimallit.)
Älä yritä itse korjata, purkaa tai muokata laitetta millään
tavalla.
Katkaise laitteesta aina virta ennen puhdistusta.
Puhdista liesi tässä oppaassa olevien puhdistus- ja
hoito-ohjeiden mukaisesti.
Suomi – 8
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 8
2014-04-29
8:15:50
hävitysohjeet
VAROITUS
Pakkausmateriaalin hävitys
VAROITUS
Vanhan laitteen oikeanlainen hävittäminen
VAROITUS: Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee se
toimimattomaksi, jottei se aiheuttaisi vaaraa kenellekään.
Pyydä pätevää asentajaa kytkemään laite pois verkkovirrasta ja
irrottamaan sähköjohto.
Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Saat paikallisilta viranomaisilta tietoja jätteiden keräyspäivistä ja
keräyspisteistä.
02 Hävitysohjeet
Kaikki laitteen pakkausmateriaalit ovat täysin kierrätettäviä. Pahvija muoviosat on merkitty asianmukaisesti. Ota turvallisuus ja
ympäristö huomioon, kun hävität pakkausmateriaaleja ja vanhoja
laitteita.
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita
(esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä
ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Suomi – 9
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 9
2014-04-29
8:15:50
lieden asentaminen
VAROITUS
Varmista, että laitteen asentaa ja maadoittaa pätevä
sähköteknikko.
Noudata tätä ohjetta. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka
aiheutuvat vääränlaisesta asennuksesta.
Laitteen tekniset tiedot löytyvät tämän käyttöoppaan
loppuosasta.
Asentajan turvallisuusohjeet
• Sähköasennuksessa on käytettävä laitetta, jonka avulla laitteen
voi kytkeä pois verkkovirrasta kaikista johtimista katkaisimen
aukon ollessa vähintään 3 mm. Sopiviin eristyslaitteisiin kuuluvat
linjansuojakatkaisimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet tulee
irrottaa liitännästä), maavuotokatkaisimet ja kontaktorit.
• Palosuojauksen osalta tämä laite vastaa standardia
EN 60335 - 2 - 6. Tämäntyyppiset laitteet voidaan asentaa siten,
että yhdellä sivulla on korkea kaappi tai seinä.
• Asennuksen on suojattava laitetta iskuilta.
• Keittiöyksikön, johon laite asennetaan, tulee täyttää standardin
DIN 68930 vakausvaatimukset.
• Kosteussuojauksen vuoksi kaikki leikatut pinnat tulee tiivistää
sopivalla tiivisteellä.
• Laatoitetuilla työpinnoilla lieden alustan liitokset tulee täyttää
kokonaan laastilla.
• Luonnonkivi-, keinokivi- ja keraamisilla pinnoilla jouset tulee
kiinnittää paikoilleen tarkoitukseen soveltuvalla keinohartsilla tai
yhdistelmäliimalla.
• Varmista, että tiiviste asettuu työpintaa vasten ilman, että siihen
jäisi aukkoja. Ylimääräistä silikonitiivistettä ei pidä käyttää, sillä tämä
tekee huoltoa varten irrottamisesta hankalaa.
• Liesi irrotetaan painamalla sitä ulos alhaaltapäin.
• Lieden alle voidaan asentaa levy.
• Työtason ja sen alla olevan yksikön etuosan välistä ilmankiertotilaa
ei saa peittää.
Suomi – 10
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 10
2014-04-29
8:15:50
Sähköverkkoon kytkeminen
Ennen liittämistä tulee tarkistaa, että laitteen nimellisjännite eli
arvokilvessä mainittu jännite vastaa verkon jännitettä. Arvokilpi
sijaitsee lieden kotelon alaosassa.
VAROITUS
Katkaise piiristä virta ennen johtojen kytkemistä piiriin.
VAROITUS
VAROITUS
Kun liesi on kytketty verkkovirtaan, varmista, että kaikki
keittoalueet ovat käyttövalmiita asettamalla jokainen vuorollaan
huipputeholle. Käytä tarkoitukseen sopivia ruoanlaittovälineitä.
03 Lieden asentaminen
Vastuksen jännite on AC 230 V~. Laite toimii hyvin myös sellaisissa
verkoissa, jotka käyttävät jännitteitä AC 220 V~ tai AC 240 V~.
Liesi tulee liittää verkkovirtaan laitteella, jonka avulla laite
voidaan irrottaa verkkovirrasta kaikista johtimista katkaisimen
aukon ollessa vähintään 3 mm, esimerkiksi automaattisella
linjansuojakatkaisimella, maavuotokatkaisimella tai sulakkeella.
Johdon liitäntöjen tulee olla säännösten mukaisia ja
liitinten ruuvit tulee kiristää varmasti.
Kun lieteen kytketään virta ensimmäistä kertaa, kaikkiin
näyttöihin syttyy valo ja lapsilukko aktivoituu.
VAROITUS
VAROITUS
Ota taloliitännän ja laitteen vaihe-neutraali-jakauma
(kytkentäkaaviot) huomioon. Muutoin osat voivat vaurioitua.
Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat vääränlaisesta
asennuksesta.
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen
valtuuttaman huoltoliikkeen tai muun pätevän ammattilaisen
tulee vaihtaa johto, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
Suomi – 11
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 11
2014-04-29
8:15:50
• 1 N ~
• 2 N ~ : Erota kaksivaihejohdot
(L1 ja L2) ennen kytkemistä.
220–240 V ~
380–415 V ~
220–240 V ~
Vihreä/keltainen
Vihreä/keltainen
Musta
Sininen
Musta
Sininen
Ruskea
Harmaa
Ruskea
Harmaa
L
N
32A
L1 L2
16A
1N ~
N
2N ~
2 x 1 N ~ : Erota johdot ennen kytkentää.
220–240 V ~
220–240 V ~
Vihreä/keltainen
Sininen
Musta
Ruskea
Harmaa
L1 N1
16A
VAROITUS
Jotta sähköasennus
tehtäisiin oikein, noudata
liitäntöjen läheltä löytyvää
kytkentäkaaviota.
L2 N2
2 x 1N ~
Suomi – 12
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 12
2014-04-29
8:15:50
Asentaminen työpöydälle
Merkitse laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero muistiin
ennen asennusta. Tarvitset numeroa pyytäessäsi huoltoa.
Numero ole näkyvillä asennuksen jälkeen, sillä arvokilpi jää
laitteen alle.
Kiinnitä erityistä huomiota vähimmäistilan ja välien vaatimuksiin.
Laitteen pohjassa on kaksi tuuletinta. Jos lieden alla on
laatikko, siinä ei tulisi säilyttää pieniä esineitä tai paperia, sillä
ne voivat vaurioittaa tuuletinta tai haitata laitteen jäähdytystä,
jos tuuletin pääsee imemään ne sisäänsä.
03 Lieden asentaminen
Sarjanumero
Väh. 2 mm
560 mm
ø6
x4
R3
560±1
enint. 50
väh. 20
90°
väh. 60
väh. 60
väh. 600
490±1
väh. 60
väh. 50
Suomi – 13
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 13
2014-04-29
8:15:51
väh. 40
väh. 40
520
25
15
väh. 60
väh. 50
480
väh. 550
väh. 2
väh. 35
väh. 65
väh. 100
väh. 20
väh. 20
väh. 5
Suomi – 14
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 14
2014-04-29
8:15:51
03 Lieden asentaminen
Suomi – 15
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 15
2014-04-29
8:15:51
osat ja ominaisuudet
Keittoalueet
5
1
45
m
m
1
3
21
4
0
2
m
m
6
1.1800 W:n takainduktioalue 2600 W:n tehonlisäyksellä
2.1800 W:n etuinduktioalue 2600 W:n tehonlisäyksellä
3.3300 W:n koko induktioalue 3600 W:n tehonlisäyksellä
4.2200 W:n induktiokeittoalue 3200 W:n tehonlisäyksellä
5.1200 W:n induktiokeittoalue 2000 W:n tehonlisäyksellä
6.Käyttöpaneeli
Käyttöpaneeli
6
7
5
4
8
3
9
1
2
1.Keittoalueen valitsimet
2.Lämpöasetuspainikkeet
3.Lukkopainike
4.Virtapainike
5.Ajastuspainike ja ajastimen ilmaisin
Suomi – 16
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 16
2014-04-29
8:15:51
6.Lämpöasetusten ja jälkilämmön ilmaisimet
7.Pannun lämmitys
8.Keskeytys
9.Koko keittoalueen valitsin
Osat
Jousikiinnike
Ruuvit
Induktiolämmitys
• Induktiolämmityksen toimintaperiaate: Kun asetat
keittoastian keittoalueelle ja kytket induktiolieden virran päälle,
lieden elektroniset piirit tuottavat ”indusoitua virtaa” keittoastian
pohjalle, jolloin astian lämpötila nousee välittömästi.
04 Osat ja ominaisuudet
Induktioliesi
Indusoitu virta
Induktiokela
Elektroniset piirit
• Nopeuttaa keittämistä ja paistamista: Koska paistinpannu
lämmitetään suoraan lasin sijaan, järjestelmän teho on muita
järjestelmiä parempi, sillä lämpöä ei mene hukkaan.
Suurin osa käytetystä energiasta muuttuu lämmöksi.
Suomi – 17
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 17
2014-04-29
8:15:51
Laitteen tärkeimmät toiminnot
• Lasikeraaminen keittopinta: Laitteessa on lasikeraaminen
keittopinta ja neljä pikakeittoaluetta.
• Kosketuspainikkeet: Laitetta käytetään kosketuspainikkeiden
avulla.
• Helppo puhdistus: Lasikeraamisen keittopinnan ja
kosketuspainikkeiden etuna on niiden helppokäyttöisyys.
Sileä, litteä pinta on helppo puhdistaa.
• Virtapainike: Virtapainike on erillinen pääkatkaisin verkkovirralle.
Tämän painikkeen koskettaminen joko kytkee virran laitteeseen
tai katkaisee sen kokonaan.
• Ohjaus- ja toimintoilmaisimet: Digitaaliset näytöt ja
merkkivalot antavat tietoja asetuksista ja käytössä olevista
toiminnoista sekä keittoalueen jälkilämmöstä.
• Turvakatkaisin: Turvakatkaisin varmistaa, että kaikki keittoalueet
sammuvat automaattisesti tietyn ajan jälkeen, jos asetusta ei ole
muutettu.
• Tehonlisäys : Käytä tätä toimintoa, jos haluat kuumentaa
ruoan nopeammin kuin korkeimmalla teholla ” ”.
(Näytössä näkyy ” ”.)
• Jälkilämmön ilmaisin: Jälkilämmön kuvake näkyy näytössä,
jos keittoalue on niin kuuma, että se voi polttaa.
• Automaattinen kattilantunnistin: Jokaisella keittoalueella on
automaattinen kattilantunnistinjärjestelmä, joka on kalibroitu niin,
että se tunnistaa sellaisen kattilan tai pannun, jonka halkaisija
on jonkin verran keittoaluetta pienempi. Kattila tai pannu on
aina asetettava keittoalueen keskelle. Käytä vain tarkoitukseen
sopivia ruoanlaittovälineitä.
• Digitaalinäytöt:
– laitteeseen on kytketty virta
– – , valitut lämpöasetukset
– jälkilämpö (pidä kuumana)
– jälkilämpö
– lapsilukko on käytössä
–
virheilmoitus, kun kosketuspainiketta on kosketettu yli
8 sekuntia
Suomi – 18
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 18
2014-04-29
8:15:52
–
Turvakatkaisu
Jos jotakin keittoaluetta ei sammuteta tai sen lämpöasetusta ei
säädetä pitkään aikaan, kyseinen keittoalue sammuu itsestään.
Mahdollisen jälkilämmön merkkinä on , (”hot” eli kuuma)
kyseisen keittoalueen digitaalinäytössä.
Keittoalueet sammuvat itsestään seuraavassa mainittujen aikojen
kuluttua.
Lämpöasetus
Sammutus
1–3
6 tunnin kuluttua
4–6
5 tunnin kuluttua
7–9
4 tunnin kuluttua
10–15
1,5 tunnin kuluttua
04 Osat ja ominaisuudet
virheilmoitus, kun liesi on ylikuumentunut vääränlaisen
käytön vuoksi (esimerkiksi tyhjien astioiden käyttö liedellä)
– ilmoitus, kun keittoalueella käytetään vääränlaista tai
liian pientä keittoastiaa tai astiaa ei ole asetettu lainkaan
keittoalueelle.
• Keskeytys
: Käytä tätä toimintoa, jos haluat kytkeä kaikki
keittoalueet päälle alhaisella tehoasetuksella.
(Esimerkiksi jotta voisit vastata puhelimeen.) Näytössä näkyy ” ”.
• Koko keittoalueen valitsin : Käytä tätä toimintoa
laajentamaan keittoaluetta niin, että se kattaa koko vasemman
puolen.
• Pannun lämmitys
: Käytä tätä toimintoa paistinpannun
esilämmittämiseen.
Jos liesi on ylikuumentunut vääränlaisen käytön takia, näytössä
näkyy
. Liedestä katkeaa virta.
Jos keittoalueella käytetään vääränlaista tai liian pientä
keittoastiaa tai keittoastiaa ei ole asetettu lainkaan
keittoalueelle, näytössä näkyy . Keittoalue sammutetaan
automaattisesti minuutin kuluttua.
Mikäli yksi tai useampi keittoalue sammuu ennen mainittua
aikaa, katso kohtaa ”Vianmääritys”.
Suomi – 19
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 19
2014-04-29
8:15:52
Muita syitä, joiden vuoksi keittoalue sammuu itsestään
Kaikki keittoalueet sammuvat itsestään, jos vettä kiehuu yli ja
roiskuu käyttöpaneeliin.
Virta katkaistaan automaattisesti myös silloin, kun käyttöpaneelin
päälle asetetaan kostea liina. Molemmissa tapauksissa laitteeseen
on kytkettävä virta uudelleen virtapainikkeesta , kun neste tai
liina on poistettu.
Jälkilämmön ilmaisin
Kun yksittäinen keittoalue tai liesi on sammutettu, jälkilämmön
merkkinä on , (”hot” eli kuuma) kyseisen keittoalueen
digitaalinäytössä. Keittoalueen sammuttamisen jälkeenkin
jälkilämmön ilmaisin sammuu vasta, kun keittoalue on jäähtynyt.
Voit käyttää jälkilämpöä ruoan sulattamiseen tai lämpimänä
pitämiseen.
Niin kauan kuin jälkilämmön ilmaisin palaa, alue voi polttaa.
VAROITUS
VAROITUS
Jos virransyöttö katkeaa, , -merkki sammuu eivätkä
jälkilämpötiedot ole enää käytettävissä. Keittoalueelta voi silti
edelleen saada palovammoja. Vahinkojen välttämiseksi lieden
lähettyvillä tulee aina olla varovainen.
Lämpötilan tunnistin
Jos jonkin keittoalueen lämpötila jostakin syystä nousee yli
turvarajan, alueen lämpötilaa lasketaan automaattisesti.
Kun olet lopettanut lieden käytön, jäähdytystuuletin jatkaa
toimintaansa niin kauan, että liesi jäähtyy. Lieden elektronisten
osien lämpötilasta riippuen jäähdytystuuletin kytketään
automaattisesti pois päältä.
Suomi – 20
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 20
2014-04-29
8:15:52
alkuvalmistelut
Ensipuhdistus
VAROITUS
lieden käyttäminen
Induktiokeittoalueille tarkoitetut
ruoanvalmistusastiat:
Induktioliesi voidaan kytkeä päälle vain silloin, kun keittoalueilla
käytetään magneettipohjaista ruoanlaittoastiaa. Voit käyttää
seuraavanlaisia astioita.
Astian materiaali
Astian materiaali
Sopiva
Teräs ja emaloitu teräs
Kyllä
Valurauta
Kyllä
Ruostumaton teräs
05 Alkuvalmistelut ja lieden käyttäminen
Pyyhi lasikeraaminen pinta kostealla liinalla ja lasikeraamisen
keittopinnan puhdistusaineella.
Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Pinta voi
vaurioitua.
Jos valmistaja on merkinnyt
tuotteen asianmukaisesti
Alumiini, kupari ja messinki
Ei
Lasi, keramiikka ja posliini
Ei
Induktioliedelle sopivat astiat ovat valmistajan asianmukaisesti
merkitsemiä.
Joistakin astioista saattaa lähteä ääntä, kun niitä käytetään
keittoalueilla. Tämä ääni ei tarkoita, että laitteessa olisi vikaa
eikä se vaikuta laitteen toimintaan mitenkään.
Suomi – 21
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 21
2014-04-29
8:15:53
Sopivuustesti
Astia soveltuu induktioliedellä
käytettäväksi, jos magneetti
tarttuu sen pohjaan ja jos astian
valmistaja on merkinnyt sen
induktioliedelle soveltuvaksi.
Ruoanvalmistus induktiolla muita kuin rautaisia, magneettiin
tarttumattomia tai rautapohjaisia valmistusastioita käyttäen ei
saata onnistua.
Astioiden koko
Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti astioiden pohjan
kokoon tiettyyn rajaan saakka. Astian pohjan magneettisen
osan halkaisijan on kuitenkin oltava vähintään tietyn kokoinen
keittoalueesta riippuen.
Keittoalueiden halkaisija Astian pohjan vähimmäishalkaisija
210 mm
140 mm
145 mm
100 mm
Etu- tai taka-alue
120 mm
Iso keittoalue
180 mm (pitkän reunan mitta),
soikea, kalavuoka
Toimintaäänet
Jos kuulet...
• Rutinaa: keittiövälineet on valmistettu erilaisista materiaaleista.
• Vihellystä: käytät useampaa kuin yhtä keittoaluetta ja
keittiövälineet on valmistettu erilaisista materiaaleista.
• Hurinaa: käytät korkeita tehotasoja.
• Naksahtelua: sähköjä kytketään.
• Sihinää tai surinaa: tuuletin on käynnissä.
Nämä äänet ovat normaaleja eivätkä tarkoita, että laitteessa olisi
vikaa.
Suomi – 22
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 22
2014-04-29
8:15:53
Oikeanlaisten astioiden käyttäminen
Energiansäästövinkkejä
Voit säästää energiaa ottamalla alla mainitut seikat huomioon.
• Aseta kattilat ja pannut
kohdalleen aina ennen
keittoalueen sytyttämistä.
• Likaiset keittoalueet tai pannujen
pohjat lisäävät energiankulutusta.
• Aseta kannet kattiloiden ja
pannujen päälle tiiviisti aina, kun
mahdollista.
Oikein!
05 Alkuvalmistelut ja lieden käyttäminen
Mitä parempia astioita käytät, sitä parempiin tuloksiin pääset.
• Tunnistat soveltuvat astiat niiden pohjista. Pohjan tulisi olla
mahdollisimman paksu ja tasainen.
• Kun ostat uusia astioita, kiinnitä erityistä huomiota pohjan
halkaisijaan. Valmistajat ilmoittavat usein vain yläreunan
läpimitan.
• Älä käytä pannuja, joiden pohja on vaurioitunut tai joissa on
epätasaisia reunoja tai särmiä. Jos tällaisia pannuja liikutellaan
lieden pinnalla, pinta voi vaurioitua pysyvästi.
• Kylminä pannujen pohjat ovat normaalisti hieman koveria. Ne
eivät milloinkaan saisi olla kuperia.
• Jos haluat käyttää jotakin erikoista astiaa, esimerkiksi
painekeitintä, haudutuspannua tai wokkipannua, noudata astian
valmistajan antamia ohjeita.
Väärin!
• Sammuta keittoalue ennen
keittoajan päättymistä ja käytä
jälkilämpöä ruoan lämpimänä
pitämiseen ja sulattamiseen.
Suomi – 23
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 23
2014-04-29
8:15:53
Kosketuspainikkeiden käyttäminen
Käytä kosketuspainikkeita koskettamalla haluamaasi painiketta
sormen kärjellä, kunnes halutut näytöt syttyvät tai sammuvat tai
haluamasi toiminto aktivoituu.
Varmista, että kosketat vain yhtä painiketta kerrallaan, kun käytät
laitetta. Jos sormesi painuu liian leveästi käyttöpaneelille, myös
viereinen painike saattaa aktivoitua.
Virran kytkeminen laitteeseen
1.Laitteeseen kytketään virta painamalla
virtapainiketta .
Kosketa virtapainiketta
1–2 sekuntia.
Digitaalinäyttöön ilmestyy .
n. 1–2 s
Kun laitteeseen on kytketty virta virtapainikkeella ,
lämpöasetus on valittava n. 20 sekunnin sisällä.
Muuten laitteen virta katkeaa itsestään turvallisuussyistä.
Keittoalueen ja lämpötilan
valitseminen
1.Valitse keittoalue koskettamalla
haluamasi keittoalueen painiketta.
2.Aseta teho koskettamalla lämpötilan
valitsimia.
Kun keittoalue valitaan, oletusasetuksena on 15.
Pidä ruoka lämpimänä valitsemalla oikea keittoalue ja
koskettamalla Pidä lämpimänä -toiminnon alla olevaa
kosketuspalkkia.
Suomi – 24
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 24
2014-04-29
8:15:53
Jos painat useampaa kuin yhtä painiketta yli 8 sekuntia,
näyttää lämpötilanäytön. Nollaa arvo koskettamalla
virtapainiketta .
Virran katkaiseminen laitteesta
n. 1–2 s
Kun yksittäinen keittoalue tai koko keittopinta on sammutettu,
tai
(”hot” eli kuuma)
jälkilämmön merkkinä näkyy
kyseisen keittoalueen digitaalinäytössä.
Keittoalueen sammuttaminen
1. Valitse keittoalue ja kosketa
-painiketta.
Lapsilukon käyttäminen
05 Alkuvalmistelut ja lieden käyttäminen
Laitteen virta katkaistaan kokonaan
koskettamalla virtapainiketta .
Kosketa virtapainiketta 1–2 sekuntia.
Lapsilukon avulla voit estää keittoalueen tahattoman käynnistämisen
ja keittopinnan aktivoinnin. Käyttöpaneeli voidaan virtapainiketta
lukuun ottamatta lukita. Näin estetään asetusten tahaton
muuttaminen esimerkiksi käyttöpaneelia pyyhittäessä.
Suomi – 25
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 25
2014-04-29
8:15:53
Lapsilukon kytkeminen päälle ja pois päältä
1.Kosketa lukkopainiketta noin
3 sekuntia.
Laite vahvistaa asetuksen äänimerkillä.
n. 3 s
2.Kosketa mitä tahansa painiketta.
Näytöissä näkyy.
merkkinä siitä, että lapsilukko on
käytössä.
3.Kun haluat ottaa lapsilukon pois päältä, kosketa
lukkopainiketta uudelleen 3 sekuntia.
Laite vahvistaa asetuksen äänimerkillä.
Ajastin
Ajastinta voidaan käyttää kahdella tavalla:
Ajastimen käyttäminen turvakatkaisimena:
Jos keittoalueelle asetetaan määräaika, se sammuttaa
itsensä tämän ajan kuluttua. Tätä toimintoa voidaan käyttää
samanaikaisesti usean keittoalueen kanssa.
Toiminta-ajastimen käyttäminen:
Toiminta-ajastinta ei voi käyttää, jos jokin keittoalue käyttää ajastinta
turvakatkaisuun.
Turvakatkaisun asettaminen
Jos haluat asettaa turvakatkaisun jollekin keittoalueelle, sen tulee
olla käytössä.
1.Kun keittoalue on kytketty päälle, aktivoi
sen valomerkki koskettamalla sen
valintapainiketta.
2.Paina ajastuspainiketta .
Ajastinnäytön yläpuolella näytetään
numero 10.
Suomi – 26
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 26
2014-04-29
8:15:54
3.Käytä ajastimen asetuspainikkeita
( tai ) ja aseta haluamasi
automaattinen katkaisuaika, esimerkiksi
15 minuuttia. Turvakatkaisu on nyt
aktivoitu.
Voit näyttää minkä tahansa keittoalueen jäljellä olevan ajan
käyttämällä ajastuspainiketta .
Keittoalueen ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti.
Asetukset nollataan käyttämällä ajastimen asetuspainikkeita
( tai ). Asetetun ajan kuluttua keittoalue sammuu
automaattisesti, laite antaa vahvistukseksi äänimerkin ja
ajastinnäyttö osoittaa, että haluttu toiminto on tehty.
Jos kosketat ajastuspainiketta valitsematta keittoaluetta,
näyttö käynnistyy, mutta ajastusasetuksia ei käytetä.
05 Alkuvalmistelut ja lieden käyttäminen
4.Voit perua ajastuksen valitsemalla
ajastetun keittoalueen ja pitämällä
ajastuspainiketta
painettuna
3 sekuntia. Tämä peruu keittoalueen
ajastusasetukset ja laite antaa
äänimerkin.
Jos pidät ajastuspainiketta
painettuna 3 sekuntia
valitsematta keittoaluetta, viimeisimmän ajastetun keittoalueen
ajastusasetukset perutaan.
Voit muuttaa asetuksia nopeammin koskettamalla - tai
-painiketta ja pitämällä sitä painettuna, kunnes haluamasi
asetus tulee näkyviin.
Suomi – 27
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 27
2014-04-29
8:15:54
Toiminta-ajastin
Jotta toiminta-ajastinta voitaisiin käyttää, laitteen on oltava käynnissä eikä
millään keittoalueella saa käyttää ajastinta turvakatkaisuun.
1.Kosketa ajastuspainiketta .
ilmestyy ajastinnäyttöön.
2.Toiminta-ajastintoiminto otetaan
käyttöön ja näytön numeroarvot
suurenevat ajan kuluessa.
Voit perua ajastusasetukset
pitämällä ajastuspainiketta
painettuna 3 sekuntia.
3.Pysäytä ajastin koskettamalla
ajastuspainiketta .
Pannun lämmityksen käyttäminen
Käytä pannun lämmitystoimintoa paistinpannun esilämmittämiseen.
Pannun lämmityksen käyttäminen isolla keittoalueella
1.Kun laite on käynnistetty, kosketa
pannun lämmityspainiketta
.
2.
-merkki ilmestyy molemmille
isoille keittoalueille. Laite alkaa
toimia tehostetummin ja toimii
näin n. 50 sekuntia. Tämän
jälkeen tehoksi asetetaan
automaattisesti 9.
Suomi – 28
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 28
2014-04-29
8:15:55
Pannun lämmityksen vaihtaminen etu- tai taka-alueelle
1.Käynnistä laite ja kosketa joko
etu- tai taka-alueen painiketta.
Tämä toiminto on käytettävissä vain isolla keittoalueella.
Pannun esilämmityksen lämpötila riippuu pannusta. Jos
esilämmityksen lämpötila ei ole riittävä, valitse suurempi teho.
Tehonlisäyspainike
Tehonlisäystoiminnon avulla saat lisätehoa käyttöön keittoalueilla.
(Esimerkiksi silloin, kun haluat keittää suuren määrän vettä.)
Keittoalueet
Enimmäistehoaika
210 mm
10 min
145 mm
10 min
Etu- tai taka-alue
10 min
Iso keittoalue
5 min
05 Alkuvalmistelut ja lieden käyttäminen
2.Kosketa pannun
, jolloin
lämmityspainiketta
valitun keittoalueen kohdalle
ilmestyy
. Laite alkaa toimia
tehostetummin ja toimii näin
n. 50 sekuntia. Tämän jälkeen
tehoksi asetetaan automaattisesti 9.
Tämän jälkeen keittoalue palaa automaattisesti tehotasolle .
Joissakin tilanteissa tehonlisäystoiminto saattaa mennä pois
päältä automaattisesti lieden sisäisten elektronisten osien
suojaamiseksi.
Suomi – 29
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 29
2014-04-29
8:15:55
Tehonhallinta
Keittoalueilla on tietty enimmäisteho.
Jos tämä teho ylitetään
tehonlisäystoimintoa käyttämällä,
tehonhallinta laskee keittoalueen
lämpötilaa automaattisesti.
• Vasen puoli: Keittoalueet 1 ja 2
ovat toistensa pareja.
• Oikea puoli: Keittoalueet 3 ja 4
ovat toistensa pareja.
Tämän keittoalueen ilmaisin vaihtelee muutaman sekunnin
ajan asetetun lämpötilan ja enimmäislämpöasetuksen välillä.
Tämän jälkeen ilmaisin muuttuu asetetusta lämpötilasta
enimmäislämpöasetukseen.
Keskeytys
KESKEYTYS
kytkee kaikki käytössä olevat keittoalueet ensin
alhaiseen tehoasetukseen ja sen jälkeen aiemmin asetettuun
lämpöasetukseen. Tämän toiminnon avulla voit keskeyttää
ruoanlaiton esim. puhelimeen vastataksesi ja jatkaa sitten siitä,
mihin jäit.
Kun KESKEYTYS
on käytössä, kaikki kosketuksentunnistimet
KESKEYTYSTÄ, lukitusta ja virtakytkintä lukuun ottamatta
otetaan pois käytöstä. Voit jatkaa valmistusta painamalla
uudelleen.
KESKEYTYSPAINIKETTA
Käyttöpaneeli
Käyttöön
Kosketa
KESKEYTYSPAINIKETTA
Pois käytöstä
Kosketa
KESKEYTYSPAINIKETTA
Näyttö
Palaa edelliselle
tehotasolle
Ajastintoiminnot eivät pysähdy, kun
KESKEYTYSPAINIKETTA
painetaan.
Suomi – 30
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 30
2014-04-29
8:15:55
Ison keittoalueen ohjaus
Toiminnolla ohjataan koko vasemman puolen keittoaluetta
käytettäessä suuria astioita (esimerkiksi soikeat astiat, kalavuoka)
1.Kosketa ison keittoalueen painiketta.
Ääni käyttöön / pois käytöstä
1.Kosketa virtapainiketta 1–2 sekuntia.
Digitaalisessa näytössä näkyy .
2.Kosketa KESKEYTYSPAINIKETTA
3 sekuntia 20 sekunnin sisällä
käynnistämisestä.
n. 1–2 s
n. 3 s
05 Alkuvalmistelut ja lieden käyttäminen
2. Kosketa lämpötilaasetusten painikkeita
( tai ). Vasemman
puolen (etu-, taka-)
lämpötilanäyttö vaihtuu
kosketuksen mukaisesti.
3.Ääni otetaan POIS KÄYTÖSTÄ ja
näkyy näytöissä.
4.Muuta ääniasetusta toistamalla
vaiheet 1–2.
Ääni otetaan KÄYTTÖÖN ja
näkyy näytöissä.
Suomi – 31
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 31
2014-04-29
8:15:56
Suositeltavat ruokakohtaiset asetukset
Taulukon luvut ovat ohjeellisia. Eri ruoanlaittotapojen vaatimat
lämpöasetukset riippuvat useista tekijöistä, esimerkiksi käytettävän
astian laadusta ja valmistettavan ruoan tyypistä.
Asetus
Ruoanlaittotapa
Käyttöesimerkkejä
14–15
Lämmittäminen
Kevyt ruskistus
Paistaminen
10–13
Tehopesu
Paistaminen
Pihvi, sisäpaisti, paistetut perunat,
makkarat, ohukaiset/blinit
8–9
Paistaminen
Leikkeet/höystö, maksa, kala,
pasteijat, paistetut munat
6–7
Keittäminen
Keittäminen enintään 1,5 l:n
nestemäärässä, perunat,
vihannekset
3–5
Höyrystäminen
Hauduttaminen
Keittäminen
1–2
Sulattaminen
Suurten nestemäärien
lämmittäminen, nuudeleiden
keitto, lihan ruskistus
Pienten vihannesmäärien
höyrystäminen ja hauduttaminen,
riisin ja maitoruokien keittäminen
Voin, liivatteen ja suklaan
sulattaminen
Taulukon lämpöasetukset on tarkoitettu vain ohjeellisiksi.
Lämpöasetukset on säädettävä käytettyjen astioiden ja raakaaineiden mukaisesti.
Suomi – 32
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 32
2014-04-29
8:15:56
puhdistaminen ja huolto
Liesi
VAROITUS
Kevyt lika
06 Puhdistaminen ja huolto
Puhdistusaineet eivät saa joutua kosketuksiin kuumentuneen
lasikeraamisen pinnan kanssa: Kaikki puhdistusaineet tulee
poistaa riittävällä määrällä puhdasta vettä puhdistuksen
jälkeen, sillä ne voivat vaikuttaa syövyttävästi pinnan
kuumentuessa. Älä käytä mitään voimakkaita puhdistusaineita
tai -välineitä, kuten grillin tai uunin puhdistussuihkeita tai
hankaustyynyjä.
Puhdista lasikeraaminen pinta jokaisen käyttökerran jälkeen
silloin, kun pinta tuntuu vielä käteen lämpimältä. Näin voit
estää roiskeiden palamisen kiinni pintaan. Poista kattilakivi,
vesijäljet, rasvaroiskeet ja metallivärjäytyminen tavallisella
lasikeramiikan tai ruostumattoman teräksen puhdistamiseen
tarkoitetulla puhdistusaineella.
1.Pyyhi lasikeraaminen pinta kostealla liinalla.
2.Hankaa kuivaksi puhtaalla liinalla. Pinnalle ei saa jäädä
puhdistusaineen jäämiä.
3.Puhdista perusteellisesti koko lasikeraaminen keittopinta kerran
viikossa tavallisella lasikeramiikan tai ruostumattoman teräksen
puhdistamiseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
4.Pyyhi lasikeraaminen pinta käyttäen riittävää määrää puhdasta
vettä ja hankaa kuivaksi puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
Suomi – 33
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 33
2014-04-29
8:15:56
Vaikea lika
1.Käytä lasikaavinta ylikiehuneen ruoan ja muun vaikean lian
poistamiseen.
2.Aseta lasikaavin kulmassa lasikeraamista pintaa vasten.
3.Poista lika kaapimella.
Lasikaapimia ja lasikeramiikan
puhdistusaineita saa erikoismyymälöistä.
Ongelmalika
1.Poista palanut sokeri, ja sulanut muovi, alumiinifolio tai muu
materiaali lasikaapimella välittömästi sen ollessa vielä kuumaa.
Saatat saada palovammoja, jos käytät lasikaavinta kuumalla
keittoalueella.
2.Puhdista liesi tavalliseen tapaan sen jäähdyttyä.
Jos keittoalue, johon on sulanut jotakin, on päässyt jäähtymään,
lämmitä se uudelleen puhdistusta varten.
Esimerkiksi teräväreunaisen pannun
aiheuttamia naarmuja tai tummia jälkiä
lasikeraamisella pinnalla ei voi poistaa. Ne
eivät kuitenkaan haittaa lieden toimintaa.
VAROITUS
Suomi – 34
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 34
2014-04-29
8:15:56
Lieden kehys (lisätarvike)
Älä käytä etikkaa, sitruunamehua tai kattilakiven poistoainetta
lieden kehykseen, sillä pintaan voi ilmestyä himmentymiä.
1.Pyyhi kehys kostealla liinalla.
2.Kostuta kuivunut lika märällä liinalla. Pyyhi ja hankaa kuivaksi.
VAROITUS
• Älä käytä liettä työpintana tai säilytysalustana.
• Älä kuumenna keittoaluetta, jos sillä ei ole astiaa tai astia on
tyhjä.
• Lasikeramiikka on erittäin kovaa ja kestää lämpötilanvaihteluja,
mutta se ei ole särkymätöntä. Erityisen terävien tai kovien
esineiden pudottaminen liedelle voi vaurioittaa sitä.
• Älä aseta astioita lieden kehykselle. Kehyksen pinta voi
naarmuuntua ja vaurioitua.
• Vältä kaatamasta happamia nesteitä, esimerkiksi etikkaa,
sitruunamehua tai kattilakiven poistoainetta lieden kehykselle,
sillä ne voivat aiheuttaa himmentymiä.
• Jos sokeria tai sokeroitua valmistetta tippuu ja sulaa kuuman
keittoalueen pinnalle, aine tulisi poistaa keittiökaapimella
välittömästi sen ollessa vielä kuumaa. Jos se pääsee
jäähtymään, sen poistaminen voi vaurioittaa pintaa.
• Pidä kaikki helposti sulavat materiaalit, kuten muovit,
alumiinifoliot ja uunifoliot poissa lasikeraamiselta pinnalta. Jos
tämäntyyppistä ainetta sulaa lieden päälle, aine tulee poistaa
välittömästi kaapimella.
06 Puhdistaminen ja huolto
Kuinka vältät laitteen vahingoittamista
Suomi – 35
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 35
2014-04-29
8:15:56
takuu ja huolto
Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys
Vika voi joskus johtua jostakin pienestä virheestä ja voit
mahdollisesti korjata sen itse seuraavien ohjeiden avulla. Jos
seuraavista ohjeista ei ole hyötyä jossakin tilanteessa, älä yritä
tehdä mitään muita korjauksia.
Vain pätevä huoltoteknikko saa korjata laitetta. Väärin tehdyt
korjaukset voivat aiheuttaa huomattavan vaaran laitteen
käyttäjälle. Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
VAROITUS
Mitä teen, jos keittoalueet eivät toimi?
Tarkista seuraavat seikat:
• Sulake (sulakekaapissa) on kunnossa. Jos sulakkeet palavat
useita kertoja, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.
• Laitteeseen on kytketty virta.
• Käyttöpaneelin merkkivalot palavat.
• Keittoalueeseen on kytketty virta.
• Keittoalueille on asetettu halutut lämpöasetukset.
Mitä teen, jos keittoalueisiin ei tule virtaa?
Tarkista seuraavat seikat:
• Virtapainikkeen painamisen ja halutun keittoalueen aktivoimisen
välillä on kulunut yli 20 sekuntia (katso osiota ”Virran kytkeminen
laitteeseen”).
• Kostea liina tai neste peittää käyttöpaneelin osittain.
Mitä teen, jos näyttö jälkilämmönilmaisinta ,
ottamatta katoaa yhtäkkiä näkyvistä?
lukuun
Tämä voi johtua kahdesta seikasta:
• Virtapainiketta on kosketettu vahingossa.
• Kostea liina tai neste peittää käyttöpaneelin osittain.
Suomi – 36
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 36
2014-04-29
8:15:56
Mitä teen, jos keittoalueiden sammuttamisen jälkeen
näytössä ei näy jälkilämmönilmaisinta?
Tarkista seuraavat seikat:
• Keittoaluetta on käytetty vain lyhyen aikaa eikä se siksi ole
kuumentunut riittävästi. Jos keittoalue on kuuma, ota yhteyttä
asiakaspalveluun.
Tämä voi johtua seuraavista seikoista:
• Kostea liina tai neste peittää käyttöpaneelin osittain.
• Lapsilukko on käytössä.
Mitä teen, jos näytössä näkyy
?
Mitä teen, jos näytössä näkyy
?
Tarkista seuraavat:
• Kostea liina tai neste peittää käyttöpaneelin osittain. Nollaa
asetukset koskettamalla virtapainiketta.
07 Takuu ja huolto
Mitä teen, jos keittoalueeseen ei tule virtaa tai virta ei katkea?
Tarkista seuraavat:
• Liesi on ylikuumentunut vääränlaisen käytön vuoksi.
• Kun liesi on jäähtynyt, kosketa virtapainiketta.
Mitä teen, jos näytössä näkyy ?
Tarkista seuraavat:
• Keittoalueella on vääränlainen tai liian pieni astia tai astiaa ei ole
asetettu lainkaan keittoalueelle.
• Kun käytät oikeanlaista astiaa, viesti häviää automaattisesti.
Mitä teen, jos tuuletin on käynnissä, vaikka liesi on
sammutettu?
Tarkista seuraavat:
• Kun olet lopettanut lieden käytön, tuuletin käynnistyy itsestään
ja jäähdyttää laitteen.
• Kun lieden elektroniset osat ovat jäähtyneet, tuuletin sammuu.
Jos kutsut asiakaspalvelusta huoltohenkilön paikalle ja ongelman
syynä on käyttövirhe, käynnistä voidaan laskuttaa myös
takuuaikana.
Suomi – 37
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 37
2014-04-29
8:15:56
Huolto
Ennen kuin soitat huoltoon, lue kohta ”Vianmääritys”.
Jos tarvitset vielä tämänkin jälkeen apua, noudata seuraavia
ohjeita.
Onko kyseessä tekninen vika?
Jos on, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Valmistaudu keskusteluun etukäteen. Tämä helpottaa vian
määrittelyä ja arviota mahdollisen huoltokäynnin tarpeesta.
Pane merkille seuraavat seikat.
• Miten ongelma ilmenee?
• Missä tilanteessa ongelma ilmenee?
Kun soitat, pidä esillä laitteen malli ja sarjanumero. Nämä tiedot
löytyvät laitteen arvokilvestä:
• Mallin kuvaus
• Sarjanumero (15 numeroa)
Tiedot kannattaa kirjoittaa tähän, jotta ne löytyvät helposti.
Malli:
Sarjanumero:
Milloin huolto on maksullista jopa takuuaikana?
• Jos vian olisi voinut korjata noudattamalla jotakin kohdan
”Vianmääritys” ratkaisua.
• Jos huoltoteknikko joutuu tekemään useita huoltokäyntejä, sillä
hänelle ei ole annettu kaikkia tarvittavia tietoja ennen käyntiä,
ja hän joutuu tästä syystä esimerkiksi hakemaan osia. Säästät
nämä matkakustannukset, kun valmistaudut puheluun edellä
kuvatulla tavalla.
Suomi – 38
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 38
2014-04-29
8:15:56
tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Työtason leikkauksen
mitat
600 mm
Syvyys
520 mm
Korkeus
56 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
490 mm
Kulman säde
220 – 240 V – 50 / 60 Hz
Liitäntäjännite
7,2 kW
Suurin tehokuormitus
Paino
3 mm
08 Tekniset tiedot
Laitteen mitat
Leveys
Netto
13,3 kg
Brutto
15,5 kg
Keittoalueet
Sijaintipaikka
Halkaisija
Teho
Takaoikea
145 mm
1200 W / tehonlisäys 2000 W
Etuoikea
210 mm
2200 W / tehonlisäys 3200 W
Etualue
–
1800 W / tehonlisäys 2600 W
Taka-alue
–
1800 W / tehonlisäys 2600 W
Iso keittoalue
–
3300 W / tehonlisäys 3600 W
Suomi – 39
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 39
2014-04-29
8:15:56
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00560A-00
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_FI.indd 40
2014-04-29
8:15:56
NZ64H57-serien
Induktionskomfur
brugervejledning
Denne manual er trykt p_100 % genbrugspapir.
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 1
2014-04-29
8:16:49
indhold
brug af denne vejledning
04 Vigtige sikkerhedssymboler og
sikkerhedsforanstaltninger
sikkerhedsinstruktioner
05 Sikkerhedsinstruktioner
4
5
affaldsinstruktioner
9
installation af komfuret
10
dele og funktioner
16
inden du starter
21
09 Bortskaffelse af emballagen
09 Korrekt bortskaffelse af dit gamle
apparat
09 Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
10 Sikkerhedsinstruktioner for
installatøren
11 Tilslutning til strømforsyningen
13 Indbygget installation
16
16
17
17
18
19
20
20
Kogezoner
Betjeningspanel
Komponenter
Induktionsopvarmning
De vigtigste funktioner ved dit apparat
Sikkerhedsafbryder
Indikator for resterende varme
Temperaturdetektering
21 Første rengøring
Dansk - 2
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 2
2014-04-29
8:16:49
brug af komfuret
21
rengøring og
vedligeholdelse
33
garanti og service
36
tekniske data
39
21
22
22
22
23
24
24
24
25
25
25
26
28
29
30
30
31
31
32
Køkkentøj til induktionskogezoner
Egnethedstest
Størrelse på køkkentøj
Driftsstøj
Brug af passende køkkengrej
Brug af berøringssensorerne.
Tænd for apparatet
Vælg kogezone og varmeindstilling
Sluk for apparatet
Afbrydelse af et kogezone
Brug af børnesikringen
Timer
Brug af klar pande
Power Boost-kontrol
Power Management (Strømstyring)
Pause
Brokontrol
Lyd Til/Fra
Foreslåede indstillinger ved
tilberedning af visse madvarer
33 Komfur
35 Komfurramme (tilbehør)
35 Sådan undgår du at beskadige dit
apparat
36 Spørgsmål, svar og fejlfinding
38 Service
39 Tekniske data
39 Kogezoner
Dansk - 3
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 3
2014-04-29
8:16:49
brug af denne vejledning
Inden du bruger dette apparat, bør du bruge lidt tid på at læse
denne brugervejledning og specielt være opmærksom på de
sikkerhedsforanstaltninger, der findes i følgende sektion. Gem denne
brugervejledning til fremtidigt brug. Hvis du sælger apparatet, bedes
du give brugervejledningen til den nye ejer.
Vigtige sikkerhedssymboler og
sikkerhedsforanstaltninger
Følgende symboler anvendes i teksten i denne brugervejledning:
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan
ADVARSEL medføre alvorlig personskade eller død.
Farer eller usikre fremgangsmåder, som
kan medføre mindre personskade eller
FORSIGTIG tingsskade.
For at mindske risikoen for brand, eksplosion,
elektrisk stød eller personskade i forbindelse
FORSIGTIG med brug af dit komfur, skal du følge disse
grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.
Forsøg IKKE.
Adskil IKKE.
Rør IKKE.
Følg anvisningerne nøje.
Tag strømstikket ud af stikkontakten.
Sørg for, at apparatet er jordforbundet for at
forhindre elektrisk stød.
Ring til servicecentret for at få hjælp.
Bemærkning
Vigtigt
Dansk - 4
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 4
2014-04-29
8:16:49
sikkerhedsinstruktioner
Dette apparats sikkerhedsforhold overholder accepterede tekniske
standarder. Men som producent mener vi også, at det er vores
ansvar at gøre dig fortrolig med følgende sikkerhedsinstruktioner.
01 brug af denne vejledning og sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller
mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden,
med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr.
brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af
producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå risici.
Det bør være muligt at koble apparatet fra
strømforsyningen efter installationen. Frakoblingen kan
være mulig, ved at der er adgang til stikket eller ved at
montere en afbryder på den faste kabling i henhold til
installationsbestemmelser.
ADVARSEL: Hvis overfladen er revnet, skal du slukke
for apparatet for at undgå muligheden for stød.
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på
ikke at berøre varmeelementerne inde i komfuret.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under
brugen. Mindre børn bør holdes på afstand.
En damprenser ikke må anvendes til at rengøre
produktet.
Metalgenstande, som f.eks. knive, gafler, skeer og
gryder, bør ikke anbringes på komfurets overflade, da
den kan blive varm.
Efter brug skal du slukke for komfurelementet med dets
kontrol og ikke stole på pandedetektoren.
Dansk - 5
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 5
2014-04-29
8:16:49
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller
metalskrabere til rengøring af komfurglasset, da disse
kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset
splintres.
Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent
ved hjælp af en ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver
varme under brug.
Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne
inde i komfuret.
Børn på under 8 år skal holdes på afstand, hvis de ikke
er under konstant overvågning.
Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og
personer med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis
de har fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker
brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører.
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og
brugerens vedligeholdelse bør ikke udføres af børn
uden overvågning.
ADVARSEL: Uovervåget tilberedning på en komfur
med fedt eller olie kan være farligt og medføre brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet, og dæk flammerne med et låg eller
et brandtæppe.
ADVARSEL: Brandfare: opbevar ikke genstande på
varmepladerne.
På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen
være høj, når apparatet er i brug.
Hold apparatet og dets kabel uden for rækkevidde af
børn under 8 år.
ADVARSEL: Brug kun komfurbeskyttere designet af
producenten af tilberedningsenheden. Brug af uegnede
beskyttere kan forårsage uheld.
Dansk - 6
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 6
2014-04-29
8:16:49
01 brug af denne vejledning og sikkerhedsinstruktioner
CAUTION
Sørg for, at apparatet installeres korrekt og
jordforbindes af en kvalificeret tekniker.
Apparatet må kun serviceres af kvalificeret
servicepersonale. Reparationer, der udføres af ikkekvalificerede personer, kan medføre personskade eller
alvorlig fejlfunktion. Hvis dit apparat skal repareres,
skal du kontakte dit lokale servicecenter. Hvis disse
instruktioner ikke efterleves, kan dette medføre skade
og ugyldiggøre garantien.
Indbyggede apparater må kun anvendes, når de er
installeret i rum og arbejdssteder, der overholder de
relevante standarder. Dette sikrer tilstrækkelig beskyttelse
mod kontakt med elektriske enheder som krævet af
vigtige sikkerhedsstandarder.
Hvis dit apparat fungerer forkert, går i stykker, knækker
eller der opstår revner:
- afbryd for alle kogezoner,
- afbryd komfuret fra strømforsyningen, og
- kontakt dit lokale servicecenter.
Hvis komfurets overflade knækker, skal du slukke for det
for at undgå mulige elektriske stød. Brug ikke dit komfur,
før glasoverfladen er udskiftet.
Brug ikke komfuret til at opvarme aluminiumsfolie,
produkter indpakket i aluminiumsfolie eller dybfrost, der er
emballeret i kogekar af aluminium.
Væske mellem bunden af panden og komfuret kan danne
damptryk. Dette kan få panden til at "hoppe". Sørg altid
for, at varmepladen og pandens bund holdes tørre.
Kogezonerne bliver meget varme, når du laver mad. Hold
altid små børn borte fra apparatet.
Opbevar alle emballagematerialer uden for børns
rækkevidde, da emballagematerialer kan være farlige for
børn.
Dansk - 7
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 7
2014-04-29
8:16:49
Dette apparat er kun beregnet til almindelig madlavning
og stegning i hjemmet. Det er ikke designet til
kommercielt eller industrielt brug.
Brug aldrig komfuret til opvarmning af rummet.
Pas på, når du tilslutter elektriske apparater til
stikkontakter tæt på komfuret. Netledninger må ikke
komme i kontakt med komfurets overflade.
Overophedet fedt og olie kan let bryde i brand. Efterlad
aldrig enheder på overfladen uden opsyn, når du
tilbereder mad i fedt eller olie, f.eks. når du laver chips.
Afbryd kogezonerne efter brug.
Hold altid kontrolpanelerne rene og tørre.
Efterlad aldrig letantændelige ting på komfuret, da
dette kan medføre brand.
Der er risiko for forbrændinger fra apparatet, hvis det
anvendes skødesløst.
Kabler fra elektriske apparater må ikke røre ved
komfurets varme overflade eller varmt køkkentøj.
Brug ikke komfuret til at tørre tøj.
ADVARSEL: Brugere med pacemakere og aktive
hjerteimplantater skal holde deres overkrop mindst
30 cm fra induktionskogezonerne, når de er tændt.
Hvis du er i tvivl, bør du konsultere din enheds
producent eller din læge. (Kun induktionskomfurer)
Forsøg ikke selv at reparere, demontere eller ændre
apparatet.
Afbryd altid apparatet inden rengøring.
Rengør komfuret i overensstemmelse med de
rengørings- og vedligeholdelsesinstruktioner, der findes
i denne brugervejledning.
Dansk - 8
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 8
2014-04-29
8:16:50
affaldsinstruktioner
ADVARSEL
Bortskaffelse af emballagen
ADVARSEL
Korrekt bortskaffelse af dit gamle
apparat
ADVARSEL: Inden dit gamle apparat bortskaffes, skal du sørge
for, at det ikke længere kan bruges og ikke udgør nogen.
For at gøre dette skal du lade en kvalificeret tekniker koble
apparatet fra strømforsyningen og fjerne netledningen.
Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
Du kan få informationer om indsamlingsdage og offentlige
genbrugspladser hos kommunen.
02 affaldsinstruktioner
Alle materialer, der er anvendt til emballering, er helt genbrugelige.
Plader og dele af hårdt skum er forsynet med relevant
mærkning. Bortskaf emballagemateriale og gamle apparater med
hensyntagen til sikkerheden og miljøet.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen
betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader,
headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge
skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal
disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og
indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på
miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne
i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må
ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Dansk - 9
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 9
2014-04-29
8:16:50
installation af komfuret
ADVARSEL
Sørg for, at det nye apparat installeres korrekt og
jordforbindes af en kvalificeret person.
Vær opmærksom på denne instruktion. Garantien dækker
ingen skade, der opstår som følge af forkert installation.
De tekniske data findes i slutningen af denne
brugervejledning.
Sikkerhedsinstruktioner for installatøren
• Der skal findes en enhed i den elektriske installation, hvormed
apparatet kan frakobles strømforsyningen ved alle poler med en
kontaktåbning på mindst 3 mm. Velegnede isoleringsenheder
omfatter afbrydere, sikringer (sikringer af skruetypen skal fjernes fra
holderen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
• Med hensyn til brandbeskyttelse er dette apparat i
overensstemmelse med EN 60335 - 2 - 6. Denne type apparat må
installeres i et højt skab eller med en væg på den ene side.
• Installationen skal sikre beskyttelse mod stød.
• Den køkkenenhed, hvori apparatet monteres, skal overholde
stabilitetskravene i DIN 68930.
• For beskyttelse mod fugt skal alle overflader forsegles med en
passende forsegler.
• Ved flisevægge skal sammenføjningerne i området, hvor komfuret
er placeret, udfyldes helt med mørtel.
• Ved naturlige kunststen eller keramiske overflader skal
momentringene lukkes på stedet med en passende kunstig klæber
eller blandet klæbestof.
• Kontrollér, at forseglingen er korrekt placeret mod
arbejdsoverfladen uden huller. Der må ikke anvendes yderligere
silikoneforsegling. Dette gør fjernelse i forbindelse med service
mere vanskelig.
• Komfuret skal trykkes ud nedefra, når det fjernes.
• Et bord kan installeres under komfuret.
• Ventilationsåbningen mellem toppladen og frontenhedens underdel
må ikke tildækkes.
Dansk - 10
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 10
2014-04-29
8:16:50
Tilslutning til strømforsyningen
Kontrollér inden tilslutningen apparatets nominelle spænding. Med
andre ord: den spænding, der står på ydelsesskiltet, skal svare til
det tilgængelige spænding. Ydelsesskiltet findes i komfurets nedre
ovnrum.
ADVARSEL
Varmeelementets spænding er AC 230 V~. Apparatet funger også
perfekt på el-net med 220 V AC~ eller 240 V AC~.
Komfuret skal tilsluttes til strømforsyningen med en enhed, der
muliggør, at enheden kan afbrydes fra strømforsyningen ved alle
poler med en kontaktåbning på mindst 3 mm, f.eks. automatisk
beskyttelseskredsløb, fejlstrømsrelæ eller sikring.
Kabelforbindelserne skal udføres i overensstemmelse
med reguleringer, og terminalskruerne skal strammes
sikkert.
ADVARSEL
ADVARSEL
Når komfuret er tilsluttet til strømforsyningen, skal du
kontrollere, at alle kogezoner er klar til brug ved i kort tid at
tænde hver enkelt og dreje til den højeste indstilling med
velegnet køkkentøj.
03 installation af komfuret
Afbryd strømmen til kredsløbet, inden tilslutning af
ledninger.
Når komfuret tændes første gang, lyser alle displays, og
børnesikringen er aktiveret.
ADVARSEL
ADVARSEL
Vær opmærksom på (overensstemmelse) allokering af
fase og neutral i husholdningstilslutningen og apparatet
(tilslutningsskemaer). Ellers kan komponenter blive
beskadiget.
Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert installation.
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af
producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå risici.
Dansk - 11
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 11
2014-04-29
8:16:50
• 1N ~
• 2N ~ : Adskil de 2-fasede
ledninger (L1 og L2) inden
tilslutning.
220 - 240 V ~
380 - 415 V ~
220 - 240 V ~
Grøn/gul
Sort
Blå
Sort
Blå
Brun
Grå
Brun
Grå
L
N
32A
L1 L2
16A
1N ~
Grøn/gul
N
2N ~
2 x 1N ~ : Adskil ledningerne inden tilslutning.
220 - 240 V ~ 220 - 240 V ~
Grøn/gul
Blå
Sort
Brun
Grå
L1 N1
16A
ADVARSEL
For korrekt
tilførselsforsyning: Følg
tilslutningsdiagrammet, der
findes tæt på terminalerne.
L2 N2
2 x 1N ~
Dansk - 12
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 12
2014-04-29
8:16:50
Indbygget installation
Notér serienummeret på apparatets ydelsesskilt inden
installationen. Nummeret er nødvendigt, hvis der bliver brug for
service. Nummeret er ikke tilgængeligt efter installationen, da
det originale ydelsesskilt er på apparatets underside.
Vær særlig opmærksom på minimumsarealer og pladskrav.
Bunden af komfuret er udstyret med to blæsere. Hvis der er en
skuffe under komfuret, bør den ikke anvendes til at opbevare
små genstande af papir, da disse kan beskadige blæseren
eller forhindre kølingen, hvis de suges ind i blæseren.
03 installation af komfuret
serienummer
Min. 2 mm
560 mm
ø6
x4
R3
560±1
maks. 50
min. 20
90°
min. 60
min. 60
min. 600
490±1
min. 60
min. 50
Dansk - 13
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 13
2014-04-29
8:16:50
min. 40
min. 40
520
25
15
min. 60
min. 50
480
min. 550
min. 2
min. 35
min. 65
min. 100
min. 20
min. 20
min. 5
Dansk - 14
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 14
2014-04-29
8:16:50
03 installation af komfuret
Dansk - 15
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 15
2014-04-29
8:16:51
dele og funktioner
Kogezoner
5
1
45
m
m
1
3
21
4
0
2
m
m
6
1.Induktionsbrozone (bageste) 1800 W med Power Boost 2600 W
2.Induktionsbrozone (forreste) 1800 W med Power Boost 2600 W
3.Induktionsbrozone (komplet) 3300 W med Power Boost 3600 W
4.Induktionskogezone 2200 W med Power Boost 3200 W
5.Induktionskogezone 1200 W med Power Boost 2000 W
6.Betjeningspanel
Betjeningspanel
6
7
5
4
8
3
9
1
2
1.Knapper til kogezoner
2.Knapper til varmeindstilling
3.Låsesensor
4.Tænd/sluk-sensor
5.Timerkontrolsensor og indikator
Dansk - 16
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 16
2014-04-29
8:16:51
6.Indikatorer for varmeindstillinger og resterende varme
7.Klar pande
8.Pause
9.Knap til samlet brozone
Komponenter
Fjeder
Skruer
Induktionsopvarmning
• Princippet ved induktionsopvarmning: Når du anbringer
dit køkkentøj på en kogezone og tænder for den, genererer
de elektroniske kredsløb i dit komfur “inducerede strømme” i
bunden af køkkentøjet, der øjeblikkeligt hæver køkkentøjets
temperatur.
04 dele og funktioner
Induktionskomfur
Inducerede strømme
Induktionsbånd
Elektroniske
kredsløb
• Hurtigere madlavning og stegning: Da køkkentøjet - og ikke
glasset - opvarmes direkte er effektiviteten større end i andre
systemer, da der ikke går nogen varme tabt. Det meste af den
absorberede energi omsættes til varme.
Dansk - 17
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 17
2014-04-29
8:16:51
De vigtigste funktioner ved dit apparat
• Glaskeramisk kogeoverflade : Apparatet er udstyret med en
glaskeramisk overflade og fire kogezoner med hurtig reaktion.
• Berøringssensorer: Dit apparat betjenes med
berøringssensorer.
• Let rengøring: En fordel ved den glaskeramiske kogeoverflade
og berøringssensorerne er, at de er lette at komme til.
Den glatte, flade overflade er let at rengøre.
• Tænd/sluk-sensor: “Tænd/sluk”-sensoren indeholder en
separat strømafbryder. Ved berøring af denne sensor tændes
eller slukkes der helt for strømmen.
• Kontrol- og funktionsindikatorer: Digitale displays og
Indikatorlysene viser informationer om indstillinger og aktiverede
funktioner samt den resterende varme i de forskellige
kogezoner.
• Sikkerhedsafbryder: En sikkerhedsafbryder sikrer, at kogezoner
afbrydes automatisk efter en vis tid, hvis indstillingen ikke er
ændret.
• Power Boost : Brug denne funktion til at opvarme
køkkentøjets indhold hurtigere end ved det højeste effektniveau
‘ ’. (Displayet viser ‘ ’.)
• Indikator for resterende varme: På displayet vises et symbol
for resterende varme, hvis kogezonen er så varm, at der er
risiko for forbrænding.
• Autodetektering af køkkentøj: Hver kogezone indeholder et
automatisk system til detektering af køkkentøj. Systemet er
kalibreret til at genkende køkkentøj med en diameter en anelse
mindre end kogezonen. Køkkentøj skal altid anbringes midt på
hver kogezone. Og du bør anvende velegnet køkkentøj.
• Digitale displays:
-
der er tændt for apparatet
-
til , valgte varmeindstillinger
resterende varme (Hold varm)
-
-
resterende varme
-
børnesikringen er aktiveret
-
fejlmeddelelse. Berøringssensorknappen er berørt i
mere end 8 sekunder.
Dansk - 18
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 18
2014-04-29
8:16:51
-
Sikkerhedsafbryder
Hvis en af kogezonerne ikke afbrydes, eller varmeindstillingerne
ikke er justeret efter en vis periode, afbryder denne bestemt
kogezone automatisk sig selv.
Resterende varme indikeres med , (for “Hot” - “Varm”) på de
digitale displays, der svarer til de relevante kogezoner.
Kogezonerne afbryder sig selv ved følgende tider.
Varmeindstilling
Slukning
1-3
Efter 6 timer
4-6
Efter 5 timer
7-9
Efter 4 timer
10-15
Efter 1,5 timer
04 dele og funktioner
fejlmeddelelse, når komfuret overophedes pga. unormal
drift. (eksempel: anvendelse med tomt køkkentøj)
-
meddelelse, køkkentøjet er ikke velegnet eller for småt,
eller der er ikke anbragt noget køkkentøj på kogezonen.
• Pause
: Brug denne funktion til at skifte alle kogezoner til
indstillingen lav styrke. (eksempel: hvis telefonen ringer)
Displayet viser ‘ ’.
• Knap til samlet brozone : Brug denne funktion til at udvide
kogezonen til hele venstre side.
• Klar plande
: Brug denne funktion til at forvarme panden.
Hvis komfuret overophedes pga. unormalt brug,
vises
. Endvidere afbrydes komfuret.
Hvis køkkentøjet ikke er velegnet eller for småt, eller der er ikke
anbragt noget køkkentøj på kogezonen, vises .
Og efter 1 minut afbrydes den tilhørende kogezone.
Hvis en eller flere kogezoner afbrydes inden forløbet af den
viste tid, skal du se i afsnittet “Fejlfinding”.
Dansk - 19
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 19
2014-04-29
8:16:52
Andre muligheder for at en kogezone afbryder sig selv
Alle kogezoner afbryder sig selv, hvis væske koger over og havner
på kontrolpanelet.
Den automatiske afbryder aktiveres også, hvis du anbringer en
fugtig klud på kontrolpanelet. I begge tilfælde er det nødvendigt
at tænde for apparatet igen på Tænd/sluk -sensoren, når den
fugtige klud er fjernet.
Indikator for resterende varme
Når der afbrydes for en individuel kogezone eller for komfuret,
indikeres resterende varme med , (for “Hot” - “Varm”) på det
digitale display, der hører til den pågældende kogezone. Selvom
kogezonen er afbrudt, forsvinder indikatoren for resterende varme
først, når kogezonen er afkølet.
Du kan anvende den resterende varme til optøning eller til at holde
maden varm.
Så længe indikatoren for resterende varme vises, er der risiko
for forbrænding.
ADVARSEL
ADVARSEL
Hvis strømforsyningen afbrydes, forsvinder symbolet , ,
og informationer om resterende varme vises ikke længere.
Men det er stadig muligt at blive forbrændt. Dette kan undgås
ved altid at passe på, når du er i nærheden af komfuret.
Temperaturdetektering
Hvis temperaturerne på en kogezone - uanset årsag - overskrider
sikkerhedsniveauerne, reducerer kogezonen automatisk
temperaturen til et lavere effektniveau.
Når du er færdig med at anvende komfuret, fortsætter blæseren
med at køre, indtil komfurets elektroniske kredsløb er kølet af.
Og blæseren slukker for sig selv, afhængigt af elektronikkens
temperatur.
Dansk - 20
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 20
2014-04-29
8:16:52
inden du starter
Første rengøring
ADVARSEL
brug af komfuret
Køkkentøj til induktionskogezoner
Du kan kun tænde for induktionskomfuret, når der er anbragt
køkkentøj en magnetisk bund på en af kogezonerne. Du kan
anvende følgende, velegnede køkkentøj.
Køkkentøjets materiale
Køkkentøjets materiale
Velegnet
Stål, emaljeret stål
Ja
Støbejern
Ja
Rustfrit stål
05 inden du starter og brug af komfuret
Aftør den glaskeramiske overflade med en fugtig klud og
rengøringsmiddel til glaskeramik.
Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler. Overfladen
kan tage skade.
Hvis det er passende mærket af
producenten
Aluminium, kobber,
messing
Nej
Glas, keramik, porcelæn
Nej
Køkkentøj til induktionskomfur er mærket passende af
producenten.
Visse typer af køkkentøj kan lave støj, når det anvendes på
induktionskogezoner. Støjen er ikke en fejl ved apparatet og
påvirker på ingen måde brugen.
Dansk - 21
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 21
2014-04-29
8:16:52
Egnethedstest
Køkkentøj er velegnet til
induktionsbrug, hvis en
magnet kan hæfte sig fast på
køkkentøjets bund, og køkkentøjet
er mærket som velegnet af
køkkentøjsproducenten.
Induktionsbrug fungerer muligvis ikke korrekt på ikkejernholdigt køkkentøj, hvis kant ikke sidder fast på magneten
eller ikke-jernholdigt køkkentøj, hvis bund er belagt med jern.
Størrelse på køkkentøj
Induktionskogezoner tilpasses automatisk til størrelsen på
køkkentøjets bund, op til en vis grænse. Men den magnetiske del
af køkkentøjets bund skal have en mindste diameter, afhængigt af
kogezonens diameter.
Kogezoners diameter
Mindste diameter på køkkentøjets
bund
210 mm
140 mm
145 mm
100 mm
Forreste eller bageste bro
120 mm
Samlet bro
180 mm (dimension for lang side),
ovalt, fiskefad
Driftsstøj
Hvis du hører:
• En knaldende lyd: Køkkenudstyret er fremstillet af et anderledes
materiale.
• Fløjten: du bruger mere end to kogezoner, og køkkenudstyret er
fremstillet af et anderledes materiale.
• Brummen: du bruger høje effektniveauer.
• Klik: der forekommer elektrisk omskiftning.
• Syden, summen: ventilatoren kører.
Støjen er normal og er ikke tegn på, at der er noget galt.
Dansk - 22
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 22
2014-04-29
8:16:52
Brug af passende køkkengrej
Tips til energibesparelse
Du kan spare værdifuld energi ved at holde øje med følgende
punkter.
• Anbring altid gryder og pander,
inden du tænder for kogezonen.
• Snavsede kogezoner og
kasseroller kan forøge
energiforbruget.
Rigtigt!
• Anbring om muligt lågene på
gryder og kasseroller, så de
dækker helt.
05 inden du starter og brug af komfuret
Bedre kasseroller giver bedre resultater.
• Du kan kende en god kasserolle på dens bund. Bunden skal
være så tyk som mulig.
• Når du køber nye kasseroller, skal du være særlig opmærksom
på bundens diameter. Fabrikanter angiver ofte diameteren på
den øverste kant.
• Brug ikke en kasserolle med beskadiget bund eller med rå eller
skarpe kanter. Permanente ridser kan opstå, hvis sådanne
pander skubbes over overfladen.
• Når de er kolde, bøjer panders bunde normalt en anelse indad
(konkave). De må aldrig bøjes udad (konveks).
• Hvis du ønsker at anvende en særlig kasserolletype, en
trykkoger, et kogekar eller en wok, skal du læse fabrikantens
instruktioner.
Forkert!
• Sluk for kogezonerne inden
madlavningen er færdig for at
bruge den resterende varme
til at holde maden varm eller til
optøning.
Dansk - 23
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 23
2014-04-29
8:16:52
Brug af berøringssensorerne.
For at betjene berøringssensorerne skal du berøre det ønskede
panel med en fingerspids, indtil det ønskede display vises eller
slukkes, eller indtil den ønskede funktion er aktiveret.
Sørg for, at du kun berører ét sensorpanel, når du bruger
apparatet. Hvis din finger ligger for fladt mod panelet, kan du
komme til berøre flere sensorer.
Tænd for apparatet
1.Apparatet tændes med sensoren
Tænd/sluk .
Tryk på Tænd/sluk -sensoren i ca.
1~2 sekunder.
Det digitale display viser .
ca.
1~2 sekunder.
Når Tænd/sluk `-sensoren er aktiveret for at tænde dit
apparat, skal der vælges en varmeindstilling i løbet af ca.
20 sekunder. Ellers slukker apparatet af sikkerhedsmæssige
årsager for sig selv.
Vælg kogezone og varmeindstilling
1.For at vælge en kogezone skal du røre
ved kogezonens tilhørende sensor.
2.For at indstille og justere styrken
skal du trykke på knapperne til
varmeindstilling.
Standardniveauet er indstillet til 15 ved valgt af kogezonen.
For at holde mad varm skal du vælge en egnet kogezone og
trykke på skyderen under Hold varm .
Dansk - 24
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 24
2014-04-29
8:16:53
Hivs mere end en sensor trykkes i mere end 8 sekunder, vises
på displayet til varmeindstilling. Før ved Tænd/sluk -sensor for
at nulstille.
Sluk for apparatet
ca.
1~2 sekunder.
Når du har slukket for en enkelt kogezone eller for hele
kogeoverfladen, indikeres resterende varme i det digitale
display for de pågældende kogezoner i form af eller
(for “Hot” - "Varm").
Afbrydelse af et kogezone
1. Vælg kogezonen, og tryk derefter på
sensoren.
05 inden du starter og brug af komfuret
For at slukke helt for apparatet skal du
bruge Tænd/sluk -sensoren.
Tryk på Tænd/sluk -sensoren i ca.
1~2 sekunder.
Brug af børnesikringen
Du kan anvende børnesikringen til sikring mod utilsigtet tænding
for en kogezone og aktivering af kogeoverfladen. På et hvilket som
helst trin i kogeprocessen kan kontrolpanelet, med undtagelse
af Tænd/sluk-sensoren , låses for at hindre, at indstillingerne
ændres ved en fejl, f.eks. ved at køre over knapperne med en klud.
Dansk - 25
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 25
2014-04-29
8:16:53
Aktivering/deaktivering af børnesikringen
1.Tryk på sensoren til låsning i ca.
3 sekunder.
Det lyder et akustisk signal som
bekræftelse.
ca.
3 sekunder.
2.Tryk på en hvilken som helst sensor.
vises på displayene og indikerer, at
børnesikringen er aktiveret.
3.For sikkert at afbryde børnesikringen skal du igen trykke på
sensoren til låsning i 3 sekunder.
Det lyder et akustisk signal som bekræftelse.
Timer
Du kan bruge timeren på to måder:
Brug af timeren som en sikkerhedsafbryder:
Hvis der indstillet en specifik tid for en kogezone, afbryder
kogezonen sig selv, når denne periode er forløbet. Denne funktion
kan anvendes på flere kogezoner på samme tid.
Brug af timeren til at tælle op:
Timeren til at tælle op kan ikke bruges, hvis en kogezone bruger timer
som en sikkerhedsafbryder.
Indstilling af sikkerhedsafbryder
Der skal være tændt for den/de kogezone(r), hvor du vil anvende
sikkerhedsafbryderen.
1.Når apparatet er tændt, skal du trykke
på den tilsvarende kogezone for at
aktivere blinksignalet til displayet på den
tilsvarende kogezone.
2.Tryk på timerens sensor.
Tallet 10 vises i det over timerens display.
Dansk - 26
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 26
2014-04-29
8:16:53
3.Brug sensoren til indstilling af
timeren ( eller ) for at indstille
den ønskede tid, f.eks. 15 minutter,
hvorefter kogezonen automatisk slukker
for sig selv. Sikkerhedsafbryderen er nu
aktiveret.
For at vise den resterende tid for en kogezone skal du bruge
sensoren til timeren .
Den tilhørende kontrolindikator begynder at blinke langsomt.
Indstillingerne nulstilles med knapperne til timerindstillinger
( eller ). Når den indstillede tid er forløbet, slukker kogezonen
automatisk sig selv. Et akustisk signal lyder som bekræftelse, og
timerdisplayet vises.
Hvis du trykker på timerens sensor, uden der vælges
en kogezone, tændes displayet, men der anvendes ingen
timerindstillinger.
05 inden du starter og brug af komfuret
4.For at annullere timerindstillingerne skal
du vælge målblusset og holde timerens
sensor nede i 3 sekunder. Dette vil
annullere blussets timerindstillinger med
et bip.
Hvis timerens sensor holdes
nede i 3 sekunder, uden der vælges et blus, vil det annullere
timerindstillingerne for det senest ændrede blus.
For at udføre indstillingerne hurtigere kan du berøre en af
eller
lsensorerne, indtil den ønskede værdi vises.
Dansk - 27
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 27
2014-04-29
8:16:54
Timer til at tælle op
For at bruge timeren til tælle op skal der være tændt for apparatet, men
kogezonerne må ikke bruge timer som sikkerhedsafbryder.
1.Tryk på timerens sensor.
vises på timerens display.
2.Timerfunktionen til at tælle
op bliver aktiv, og tallene på
displayet øges over tid.
For at annullere
timerindstillingerne skal du holde
timerens sensor i 3 sekunder.
3.For at stoppe timeren skal du
trykke på timerens sensor.
Brug af klar pande
Brug klar pande til at forvarme panden.
Udskifte klar pande med samlet brozone
1.Når apparatet er tændt, skal du
trykke på sensoren klar pande
.
2.
indikationen vises i begge
brozoner. Produktet starter
i funktionen boosted power
i ca. 50 sekunder, og skifter
effektniveauet automatisk til 9.
Dansk - 28
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 28
2014-04-29
8:16:54
Skifte til klar pande forrest og bagerste brozone
1.Tænd for strømmen, og berør
sensoren for enten den forreste
eller bagerste brozone.
Denne funktion er kun tilgængelig i brozonen.
Den forvarmede temperatur på pandens bund afhænger
af panden. Hvis den forvarmede temperatur ikke er
tilfredsstillende, skal du justere effektniveauet for at øge
temperaturen som passende.
Power Boost-kontrol
Power Boost-funktionen sørger for ekstra effekt til kogezonerne.
(eksempel: bring en stor mængde vand i kog)
Kogezoner
Maks. boost-tid
210 mm
10 min
145 mm
10 min
Forreste eller bageste bro
10 min
Samlet bro
5 min
05 inden du starter og brug af komfuret
2.Berør Klar pande
sensoren
for at få vist
indikationen i
den valgte brozone. Produktet
starter i funktionen boosted
power i ca. 50 sekunder, og
derefter skifter effektniveauet
automatisk til 9.
Efter denne tid vender kogezonerne automatisk tilbage til
effektniveau .
Under visse omstændigheder bliver Power Boost-funktionen
måske deaktiveret automatisk for at beskytte de interne
elektroniske komponenter i komfuret.
Dansk - 29
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 29
2014-04-29
8:16:54
Power Management (Strømstyring)
Der er en maksimal effekt til rådighed
for kogezonerne.
Hvis dets effektområde overskrides
ved at tænde for Power Boostfunktionen, reducerer effektstyring
automatisk varmeindstillingen for
kogezonen.
• Venstre side: Nr. 1 og nr. 2 er
parret som en kogezone
• Højre side: Nr. 3 og nr. 4 er parret
som en kogezone.
Indikatoren for denne kogezone skifter i nogle sekunder
mellem den indstillede varmeindstilling og den højst mulige
varmeindstilling. Herefter skifter indikatoren fra den indstillede
varmeindstilling til den højst mulige varmeindstilling.
Pause
Funktionen PAUSE
skifter samtidigt alle kogezoner, der er
tændt, til indstillingen lav effekt og derefter tilbage til den tidligere
indstillede varmeindstilling. Denne funktion kan anvendes til
kortvarigt at afbryde og derefter fortsætte tilberedningen, f.eks.
hvis telefonen ringer.
Når funktionen PAUSE
er aktiveret, er alle berøringssensorer
med undtagelse af kontrolsensorerne ‘PAUSE’, ‘Lås’ og
‘Tænd/sluk’ deaktiveret. For at fortsætte med tilberedningen skal
du berøre knappen PAUSE
.
Betjeningspanel
Display
For at tænde Berør PAUSE
For at slukke
Berør PAUSE
Går tilbage til forrige effektniveau
Timer-funktioner stoppes ikke af PAUSE
.
Dansk - 30
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 30
2014-04-29
8:16:55
Brokontrol
Brofunktionen kan styre hele kogezonen i venstre side ved
anvendelse af stort køkkentøj. (eksempel: ovalt køkkentøj, fiskefad)
1.Rør ved sensortasten til den komplette
brozone.
Lyd Til/Fra
1.Berør sensoren Tænd/sluk
1~2 sekunder.
Det digitale display viser .
i ca.
-sensoren i
2.Berør PAUSE
3 sekunder inden for 20 sekunder efter,
der er tændt for apparatet.
3.Lyden slukkes, og
displayet.
ca.
1~2 sekunder.
ca.
3 sekunder.
05 inden du starter og brug af komfuret
2. Rør ved knapperne til
varmeindstillingerne
( eller ). Visningen af
varmeindstillingen for højre
side (forreste, bageste)
bliver ændret sammen.
vises i
4.For at ændre lydstindstillingen
skal du gentage procedure nr.
1 og 2.
vises i
Lyden tændes, og
displayet.
Dansk - 31
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 31
2014-04-29
8:16:55
Foreslåede indstillinger ved
tilberedning af visse madvarer
Tallene i tabellen herunder er vejledende. De varmeindstillinger,
der kræves til forskellige kogemetoder, afhænger af en række
variabler, herunder kvaliteten af det køkkentøj, der anvendes, og
den mængde mad der tilberedes.
Skift
Indstilling
Kogemetode
14-15
Opvarmning
Sautering
Stegning
10-13
Intensiv
Stegning
Steak, filet, biksemad, pølser,
pandekager
8-9
Stegning
Schnitzel/koteletter, lever, fisk,
frikadeller, spejlæg
6-7
Kogning
Kogning af op til 1,5 l væske,
kartofler, grøntsager
3-5
Dampning
Stuvning
Kogning
Dampning og stuvning af mindre
portioner grøntsager, kogning af
ris og mælkeretter
1-2
Smeltning
Smeltning af smør, opløsning af
husblas, smeltning af chokolade
Eksempler for brug
Opvarmning af store mængder
væske, kogning af nudler,
svitsning af kød (bruning af
gullash, grydestegning af kød)
De varmeindstillinger, der er vist i tabellen herover, er kun
vejledninger.
Du skal justere varmeindstillingerne efter det anvendte
køkkentøj og de anvendte fødevarer.
Dansk - 32
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 32
2014-04-29
8:16:55
rengøring og vedligeholdelse
Komfur
ADVARSEL
Lettere snavset
1.Aftør den glaskeramiske overflade med en fugtig klud.
2.Gnid tør med en ren klud. Rester af rengøringsmidlet må ikke
efterlades på overfladen.
3.Rengør omhyggeligt hele den glaskeramiske overflade en gang
om ugen med et kommercielt tilgængeligt rengøringsmiddel til
glaskeramik eller rustfrit stål.
4.Aftør den glaskeramiske overflade med tilstrækkelig meget rent
vand, og gnid tør med en ren, fnugfri klud.
06 rengøring og vedligeholdelse
Rengøringsmidler må ikke komme i kontakt med en opvarmet
glaskeramisk overflade: Alle rengøringsmidler skal fjernes med
tilstrækkelige mængder af rent vand efter rengøring, da disse
kan have en ætsende virkning, når overfladen bliver varm.
Brug ikke aggressive rengøringsmidler, som f.eks. sprayer
til rengøring til grill eller ovn, skuresvampe eller slibende
rengøringsmidler.
Rengør den glaskeramiske overflade efter hver brug, mens
den endnu er for varm til at berøre. Dette forhindrer, at
spild brændes fast på overfladen. Fjern kalk, vandmærker,
fedtstænk og metallisk misfarvning med et kommercielt
tilgængeligt rengøringsmiddel til glaskeramik eller rustfrit stål.
Dansk - 33
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 33
2014-04-29
8:16:55
Alvorligt snavset
1.Brug en glasskraber til at fjerne madvarer, der er kogt over samt
alvorlige plamager.
2.Anbring glasskraberen i en vinkel i forhold til den glaskeramiske
overflade.
3.Fjern snavset ved at skrabe med bladet.
Glasskrabere og rengøringsmidler til
glaskeramik kan købes i specialbutikker.
Problematisk snavs
1.Fjern fastbrændt sukker, smeltet plast, aluminiumsfolie eller
andre materialer med en glasskraber med det samme, og mens
det endnu er varm.
Der er risiko for, at du brænder dig, når glasskraberen
anvendes på en varm kogezone.
2.Rengør komfuret normalt, når det er afkølet.
Hvis den kogezone, hvor noget er brændt fast, har nået at køle
af, skal du tænde for den igen for rengøring.
Ridser eller mørke pletter på den
glaskeramiske overflade, der f.eks.
skyldes en kasserolle med skarpe kanter,
kan ikke fjernes. Men dette påvirker ikke
komfurets funktion.
ADVARSEL
Dansk - 34
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 34
2014-04-29
8:16:55
Komfurramme (tilbehør)
Brug ikke eddike, citronsaft eller kalkfjerner på
komfurrammen. Ellers opstår der mørke pletter.
1.Aftør rammen med en fugtig klud.
2.Opblød indtørret snavs med en våd klud. Aftør, og gnid tør.
ADVARSEL
• Brug ikke komfuret som arbejdsbord eller til opbevaring.
• Brug ikke en kogezone, hvis der ikke er nogen kasserolle på
komfuret, eller hvis kasserollen er tom.
• Glaskeramik er meget hårdt og modstandsdygtigt overfor
temperaturskift, men det kan godt gå i stykker. Det kan
blive beskadiget, hvis en spids eller hård genstand tabes på
komfuret.
• Anbring ikke kasseroller på komfurrammen. Ridsning og
beskadigelse af finishen kan forekomme.
• Undgå at spilde sure væsker, som f.eks. eddike, citronsaft og
kalkfjerner på komfurrammen, da sådanne væsker kan medføre
mørke pletter.
• Hvis sukker eller varer, der indeholder sukker, kommer i kontakt
med en varm kogezone og smelter, skal det fjernes med det
samme med en køkkenskraber, mens det endnu er varmt. Hvis
det når at køle af, kan det muligvis beskadige overfladen, når
det fjernes.
• Hold alle emner og materialer, der kan smelte, som f.eks.
plast, aluminiumsfolie og ovnfolie, borte fra den glaskeramiske
overflade. Hvis noget af dette smelter på komfuret, skal det
med det samme fjernes med en skraber.
06 rengøring og vedligeholdelse
Sådan undgår du at beskadige dit apparat
Dansk - 35
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 35
2014-04-29
8:16:55
garanti og service
Spørgsmål, svar og fejlfinding
Et problem kan skyldes en mindre fejl, som du selv kan rette vha.
følgende instruktioner. Forsøg ikke yderligere reparationer, hvis
følgende instruktioner ikke hjælper i de enkelte tilfælde.
Reparationer på apparatet må kun udføres af en kvalificeret
servicetekniker. Ikke-korrekt udførte reparationer kan udsætte
brugeren for en alvorlig risiko. Hvis dit apparat skal repareres,
skal du kontakte dit kundeservicecenter.
ADVARSEL
Hvad skal jeg gøre, hvis kogezonerne ikke fungerer?
Kontrollér følgende muligheder:
• Sikringen i boligens installation er i orden. Hvis sikringen
springer flere gange, skal du tilkalde en autoriseret elektriker.
• Der er tændt korrekt for apparatet.
• Der er lys i kontrolindikatorerne i kontrolpanelet.
• Der er tændt for kogezonen.
• Kogezonen er indstillet til den ønskede varmeindstilling.
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke tændes for kogezonerne?
Kontrollér følgende muligheder:
• Der er gået mere end 20 sekunder, siden Tænd/sluk-knappen
blev aktiveret, og den ønskede kogezone blev tændt (se
afsnittet “Tænd for apparatet”).
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.
Hvad skal jeg gøre, hvis displayet - med undtagelse
af indikatoren for resterende varme , - pludselig
forsvinder?
Dette kan skyldes to ting:
• Tænd/sluk-sensoren blev aktiveret ved en fejl.
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.
Dansk - 36
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 36
2014-04-29
8:16:55
Hvad skal jeg gøre, hvis kogezonerne, når der slukkes for
dem, ikke viser resterende varme i displayet?
Kontrollér følgende mulighed:
• Kogezonen var kun kortvarigt i brug, og den blev derfor ikke
tilstrækkelig varm. Hvis kogezonen er varm, skal du kontakte
kundeservicecenteret.
Dette kan skyldes en af følgende muligheder:
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.
• Børnesikringen er aktiveret.
Hvad skal jeg gøre, hvis der er lys i displayet
?
Hvad skal jeg gøre, hvis der er lys i displayet
?
Kontrollér følgende:
• Kontrolpanelet er delvist dækket af en fugtig klud eller væske.
Tryk på sensoren “Tænd/sluk” for at nulstille.
07 garanti og service
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan tænde eller slukke for
kogezonen?
Kontrollér følgende:
• Komfuret er overophedet pga. unormalt brug.
• Når komfuret er afkølet, skal du trykke på sensoren “Tænd/sluk” for
at nulstille.
Hvad skal jeg gøre, hvis der er lys i displayet ?
Kontrollér følgende:
• Køkkentøjet et ikke velegnet eller for småt, eller der er ikke
anbragt noget køkkentøj på kogezonen.
• Hvis du anvender passende køkkentøj, forsvinder den viste
meddelelse automatisk.
Hvad skal jeg gøre, hvis blæseren kører, efter at komfuret
er slukket?
Kontrollér følgende:
• Når du er færdig med at bruge komfuret, kører blæseren af sig
selv for at køle af.
• Når komfurpladens elektronik er afkølet, slukkes blæseren.
Hvis du beder om et servicebesøg, der skyldes fejlbetjening af
apparatet, kan serviceteknikerens besøg koste et beløb; også i
garantiperioden.
Dansk - 37
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 37
2014-04-29
8:16:55
Service
Inden du ringer efter hjælp, bedes du kontrollere afsnittet
“Fejlfinding”.
Følg instruktionerne herunder, hvis du stadig har brug for hjælp.
Er det en teknisk fejl?
Hvis ja: Kontakt dit kundeservicecenter.
Forbered dig på forhånd til samtalen. Dette letter processen med
at diagnosticere problemet, og det gør det lettere at afgøre, om
det er nødvendigt med et servicebesøg.
Noter venligst følgende informationer.
• Hvordan viser problemet sig?
• Under hvilke omstændigheder opstår problemet?
Når du ringer, bedes du oplyse dit apparats model- og
serienummer. Disse oplysninger findes på ydelsesskiltet således:
• Modelbetegnelse
• Serienummer (15 cifre)
Vi anbefaler, at du skriver disse informationer ned, så du har dem
ved hånden.
Model :
Serienummer:
Hvornår hæfter du for serviceomkostninger i
garantiperioden?
• Hvis du kunne have løst problemet selv ved at følge et af
løsningerne, der findes i afsnittet “Fejlfinding”.
• Hvis serviceteknikeren er nødt til at køre flere gange, fordi han/
hun ikke fik alle nødvendige oplysninger inden besøget, og det
f.eks. derfor er nødvendigt at køre flere gange efter reservedele.
Forbered din telefonsamtale som forklaret herover, så du sparer
disse omkostninger.
Dansk - 38
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 38
2014-04-29
8:16:56
tekniske data
Tekniske data
Bredde
600 mm
Dybde
520 mm
Højde
56 mm
Bredde
560 mm
Indbygning Dybde
udskæringsdimensioner
Hjørneradius
490 mm
3 mm
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Tilslutningsspænding
7,2 kW
Maksimalt strømforbrug
Vægt
08 tekniske data
Apparatets
dimensioner
Netto
13,3 kg
Brutto
15,5 kg
Kogezoner
Placering
Diameter
Effekt
Bageste højre
145 mm
1200 W / Boost 2000 W
Foran til højre
210 mm
2200 W / Boost 3200 W
Forreste bro
-
1800 W / Boost 2600 W
Bageste bro
-
1800 W / Boost 2600 W
Samlet bro
-
3300 W / Boost 3600 W
Dansk - 39
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 39
2014-04-29
8:16:56
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00560A-00
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_DA.indd 40
2014-04-29
8:16:56
NZ64H57 Series
Induction Hob
user manual
This manual is made with 100 % recycled paper.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 1
2014-04-15 �� 2:05:14
contents
USING THIS MANUAL
4
SAFETY INSTRUCTIONS
5
DISPOSAL INSTRUCTIONS
9
INSTALLING THE HOB
10
PARTS AND FEATURES
16
BEFORE YOU BEGIN
21
04 Important safety symbols and
precautions
05 Safety instructions
09 Disposing of the packaging material
09 Proper disposal of your old appliance
09 Correct disposal of this product
(Waste electrical & Electronic equipment)
10 Safety instructions for the installer
11 Connecting to the mains power supply
13 Installing into the countertop
16 Cooking zones
16 Control panel
17Components
17 Induction heating
18 The key features of your appliance
19 Safety shutoff
20 Residual heat indicator
20 Temperature detection
21 Initial cleaning
English - 2
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 2
2014-04-15 �� 2:05:14
HOB USE
21
CLEANING AND CARE
33
WARRANTY AND SERVICE
36
TECHNICAL DATA
39
21 Cookware for induction cooking zones
22 Suitability test
22 Size of pans
22 Operating noises
23 Using suitable cookware
24 Using the touch control sensors
24 Switching the appliance on
24 Select cooking zone and heat setting
25 Switching the appliance off
25 Switching a cooking zone off
25 Using the child safety lock
26Timer
28 Using ready pan
29 Power boost control
30 Power management
30Pause
31 Bridge control
31 Sound On/Off
32 Suggested settings for cooking
specific foods
33Hob
35 Hob frame (option)
35 To avoid damaging your appliance
36 FAQs and troubleshooting
38Service
39 Technical data
39 Cooking zones
English - 3
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 3
2014-04-15 �� 2:05:14
using this manual
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular
attention to the safety information contained in the following section,
before using your appliance. Keep this manual for future reference.
If transferring ownership of the appliance, please remember to pass
the manual on to the new owner.
IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND
PRECAUTIONS
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual :
Hazards or unsafe practices that may result in
WARNING severe personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in
minor personal injury or property damage.
CAUTION
To reduce the risk of fire, explosion, electric
shock, or personal injury when using your hob,
follow these basic safety precaution
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from the wall socket.
Make sure the machine is grounded to prevent
electric shock.
Call the service center for help.
Note
Important
English - 4
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 4
2014-04-15 �� 2:05:15
safety instructions
The safety aspects of this appliance comply with all accepted
technical and safety standards. However, as manufacturers we also
believe it is our responsibility to familiarize you with the following
safety instructions.
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
Appliance should allow the disconnection of the
appliance from the supply after installation. The
disconnection may be achieved by having the plug
accessible or by incorporating a switch in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
WARNING: If the surface is cracked, switch off the
appliance to avoid the possibility of electric shock.
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the hob.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
A steam cleaner is not to be used to clean the product.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.
After use, switch off the hob element by its control and do
not rely on the pan detector.
English - 5
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 5
2014-04-15 �� 2:05:15
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the hob glass since they can scratch
the surface, which may result in shattering of the glass.
Appliance is not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use.
Care should be taken to avoid touching heating
elements inside the hob.
Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or
oil can be dangerous and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off
the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a
fire blanket.
WARNING: Danger of fire: do not store items on the
cooking surfaces.
The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
WARNING: Use only hob guards designed by the
manufacturer of the cooking appliance. The use of
inappropriate guards can cause accidents.
English - 6
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 6
2014-04-15 �� 2:05:15
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTION
Be sure the appliance is properly installed and
grounded by a qualified technician.
The appliance should be serviced only by qualified
service personnel. Repairs carried out by unqualified
individuals may cause injury or serious malfunction. If
your appliance is in need of repair, contact your local
service centre. Failure to follow these instructions may
result in damage and void the warranty.
Flush - mounted appliances may be operated only after
they have been installed in cabinets and workplaces that
conform to the relevant standards. This ensures sufficient
protection against contact for electrical units as required
by the essential safety standards.
If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or
splits appear:
- switch off all cooking zones;
- disconnect the hob from the mains supply; and
- contact your local service centre.
If the cooktop cracks, turn the appliance off to avoid the
possibility of electric shock. Do not use your hob until the
glass surface has been replaced.
Do not use the hob to heat aluminium foil, products
wrapped in aluminium foil or frozen foods packaged in
aluminium cookware.
Liquid between the bottom of the pan and the hob can
produce steam pressure. Which may cause the pan to
jump.
Always ensure that the hotplate and the base of the pan
are kept dry.
The cooking zones will become hot when you cook.
Always keep small children away from the appliance.
Keep all packaging materials well out of the reach of
children, as packaging materials can be dangerous to
children.
English - 7
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 7
2014-04-15 �� 2:05:15
This appliance is to be used only for normal cooking
and frying in the home. It is not designed for
commercial or industrial use.
Never use the hob for heating the room.
Take care when plugging electrical appliances into
mains sockets near the hob. Mains leads must not
come into contact with the cooktop.
Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never
leave surface units unattended when preparing foods
in fat or oil, for example, when cooking chips.
Turn the cooking zones off after use.
Always keep the control panels clean and dry.
Never place combustible items on the hob, it may
cause fire.
There is the risk of burns from the appliance if used
carelessly.
Cables from electrical appliances must not touch the
hot surface of the hob or hot cookware.
Do not use the hob to dry clothes.
WARNING : Users with Pacemakers and Active Heart
Implants must keep their upper body at a minimum
distance of 30 cm from induction cooking zones
when turned on. If in doubt, you should consult the
manufacturer of your device or your doctor. (Induction
hob model only)
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the
appliance yourself.
Always turn the appliance off before cleaning.
Clean the hob in accordance with the cleaning and
care instructions contained in this manual.
English - 8
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 8
2014-04-15 �� 2:05:15
disposal instructions
WARNING
DISPOSING OF THE PACKAGING MATERIAL
WARNING
PROPER DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE
WARNING : Before disposing of your old appliance, make it
inoperable so that it cannot be a source of danger.
To do this, have a qualified technician disconnect the appliance
from the mains supply and remove the mains lead.
The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
Information about collection dates and public refuse disposal sites
is available from your local refuse department or council.
02 DISPOSAL INSTRUCTIONS
All materials used to package the appliance are fully recyclable.
Sheet and hard foam parts are appropriately marked. Please
dispose of packaging materials and old appliances with due
regard to safety and the environment.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates
that the product and its electronic accessories (e.g. charger,
headset, USB cable) should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from
other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they
purchased this product, or their local government office, for details
of where and how they can take these items for environmentally
safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms
and conditions of the purchase contract. This product and its
electronic accessories should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.
English - 9
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 9
2014-04-15 �� 2:05:15
installing the hob
WARNING
Be sure the new appliance is installed and grounded only by
qualified personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not cover any
damage that may occur as a result of improper installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
• A device must be provided in the electrical installation that allows
the appliance to be disconnected from the mains at all poles with a
contact opening width of at least 3 mm. Suitable isolation devices
include line protecting cut - outs, fuses (screw type fuses are to be
removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
• With respect to fire protection, this appliance corresponds to EN
60335 - 2 - 6. This type of appliance may be installed with a high
cupboard or wall on one side.
• The installation must guarantee shock protection.
• The kitchen unit in which the appliance is fitted must satisfy the
stability requirements of DIN 68930.
• For protection against moisture, all cut surfaces are to be sealed
with a suitable sealant.
• On tiled work surfaces, the joints in the area where the hob sits
must be completely filled with grout.
• On natural, artificial stone, or ceramic tops, the snap action springs
must be bonded in place with a suitable artificial resin or mixed
adhesive.
• Ensure that the seal is correctly seated against the work surface
without any gaps. Additional silicon sealant must not be applied;
this would make removal more difficult when servicing.
• The hob must be pressed out from below when removed.
• A board can be installed underneath the hob.
• The ventilation gap between the worktop and front of the unit
underneath it must not be covered.
English - 10
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 10
2014-04-15 �� 2:05:16
CONNECTING TO THE MAINS POWER SUPPLY
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance,
that is, the voltage stated on the rating plate, corresponds to the
available supply voltage. The rating plate is located on the lower
casing of the hob.
WARNING
The heating element voltage is AC 230 V~. The appliance also
works perfectly on networks with AC 220 V~ or AC 240 V~.
The hob is to be connected to the mains using a device that
allows the appliance to be disconnected from the mains at
all poles with a contact opening width of at least 3 mm, eg.
automatic line protecting cut - out, earth leakage trips or fuse.
The cable connections must be made in accordance with
regulations and the terminal screws tightened securely.
WARNING
WARNING
03 INSTALLING THE HOB
Shut off power to circuit before connecting wires to
circuit.
Once the hob is connected to the mains supply, check that all
cooking zones are ready for use by briefly switching each on
in turn at the maximum setting with suitable cookware.
When the hob is powered on for the first time, all displays light
and the child safety lock is activated.
WARNING
WARNING
Pay attention (conformity) to phase and neutral allocation
of house connection and appliance (connection schemes);
otherwise, components can be damaged.
Warranty does not cover damage resulting from improper
installation.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
English - 11
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 11
2014-04-15 �� 2:05:16
• 1N ~
• 2N ~ : Separate the 2-phase
wires (L1 and L2) before
connection.
220-240 V ~
380-415 V ~
220-240 V ~
Green/Yellow
Black
Brown
L
Green/Yellow
Blue
Black
Blue
Gray
Brown
Gray
N
32A
L1 L2
16A
1N ~
N
2N ~
2 x 1N ~ : Separate the wires before connection.
220-240 V ~
220-240 V ~
Green/Yellow
Blue
Black
Brown
Gray
L1 N1
16A
WARNING
For correct supply
connection, follow the
wiring diagram attached
near the terminals.
L2 N2
2 x 1N ~
English - 12
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 12
2014-04-15 �� 2:05:16
INSTALLING INTO THE COUNTERTOP
Make a note of the serial number on the appliance rating
plate prior to installation. This number will be required in the
case of requests for service and is no longer accessible after
installation, as it is on the original rating plate on the underside
of the appliance.
Pay special attention to the minimum space and clearance
requirements.
The bottom of the hob is equipped with two fans. If there is
a drawer under the hob it should not be used to store small
objects or paper, since they could damage the fan or interfere
with the cooling if they are sucked into it.
03 INSTALLING THE HOB
serial number
Min. 2 mm
560 mm
ø6
x4
R3
560±1
max. 50
min. 20
90 °
min. 60
min. 60
min. 600
490±1
min. 60
min. 50
English - 13
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 13
2014-04-15 �� 2:05:17
min. 40
min. 40
520
25
15
min. 60
min. 50
480
min. 550
min. 2
min. 35
min. 65
min. 100
min. 20
min. 20
min. 5
English - 14
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 14
2014-04-15 �� 2:05:17
03 INSTALLING THE HOB
English - 15
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 15
2014-04-15 �� 2:05:18
parts and features
COOKING ZONES
5
1
45
m
m
1
3
21
4
0
2
m
m
6
1.Induction rear Bridge zone 1800 W with Power Boost 2600 W
2.Induction front Bridge zone 1800 W with Power Boost 2600 W
3.Induction complete Bridge zone 3300 W with Power Boost
3600 W
4.Induction cooking zone 2200 W with Power Boost 3200 W
5.Induction cooking zone 1200 W with Power Boost 2000 W
6.Control panel
CONTROL PANEL
6
7
5
4
8
3
9
1
2
1.Cooking zone selectors
2.Heat setting selectors
3.Lock control sensor
4.On/Off control sensor
English - 16
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 16
2014-04-15 �� 2:05:19
5.Timer control sensor and indicator
6.Indicators for heat settings and residual heat
7.Ready Pan
8.Pause
9.Complete Bridge zone selector
COMPONENTS
Bracket Spring
Screws
INDUCTION HEATING
• The Principle of Induction Heating: When you place your
cookware on a cooking zone and you turn it on, the electronic
circuits in your induction hob produce “induced currents” in
the bottom of the cookware which instantly raise cookware’s
temperature.
04 PARTS AND FEATURES
Induction hob
Induced currents
Induction coil
Electronic circuits
• Greater speed in cooking and frying: As the pan is heated
directly and not the glass, the efficiency is greater than in other
systems because no heat is lost. Most of the energy absorbed
is transformed into heat.
English - 17
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 17
2014-04-15 �� 2:05:19
THE KEY FEATURES OF YOUR APPLIANCE
• Ceramic glass cooking surface : The appliance has a ceramic
glass cooking surface and four rapid - response cooking zones.
• Touch control sensors : Your appliance is operated using
touch control sensors.
• Easy cleaning : One advantage of the ceramic glass cooking
surface and the control sensors is their accessibility.
The smooth, flat surface is easy to clean.
• On/Off sensor : The “On/Off” control sensor provides the
appliance with a separate mains switch. Touching this sensor
switches the power supply on or off completely.
• Control and function indicators : Digital displays and
indicator lights provide information about settings and activated
functions, as well as the presence of residual heat in the various
cooking zones.
• Safety shutoff : A safety shutoff ensures that cooking zones
switch off automatically after a period of time if the setting has
not been changed.
• Power Boost : Use this function to heat up the contents of
the pan faster than maximum power level ‘ ’. (The display will
show ‘ ’.)
• Residual heat indicator : An icon for residual heat appears in
the display if the cooking zone is so hot that there is a risk of
burning.
• Auto Pan-Detection : Each cooking zone incorporates an
automatic pan-detection system, the system is calibrated in
order to recognize pans of a diameter just slightly smaller than
the cooking zone. Pans must always be placed centrally on
each cooking zone. And you should use suitable cookware.
• Digital displays :
-
the appliance has been switched on
-
to , selected heat settings
-
residual heat (Stay Hot)
residual heat
-
-
the child lock is activated
-
error message, the touch sensor button has been
touched for longer than 8 seconds.
English - 18
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 18
2014-04-15 �� 2:05:21
-
SAFETY SHUTOFF
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting
is not adjusted after an extended period of time, that particular
cooking zone will automatically switch itself off.
Any residual warmth will be indicated with , (for “hot”) in the
digital displays corresponding to the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
Heat setting
Switch off
1-3
After 6 hours
4-6
After 5 hours
7-9
After 4 hours
10-15
After 1.5 hours
04 PARTS AND FEATURES
error message, when the hob is overheated because
of abnormal operation. (example : operation with empty
cookware)
-
message, cookware is unsuitable or too small or no
cookware has been placed on the cooking zone.
• Pause
: Use this function to switch all cooking zones on to
the low power setting. (example : to take a telephone call)
The display will show ‘ ’.
• Complete Bridge zone selector : Use this function to
expand cooking zone into complete left side.
• Ready Pan
: Use this function to preheat the pan.
If the Hob is overheated because of abnormal operation,
will be displayed. And the Hob will be switched off.
If cookware is unsuitable or too small or no cookware has
been placed on the cooking zone, will be displayed.
And after 1 minute the corresponding cooking zone will be
switched off.
Should one or more of the cooking zones switch off before the
indicated time has elapsed, see the section “Troubleshooting”.
English - 19
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 19
2014-04-15 �� 2:05:22
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will switch themselves off if liquid boils over and
lands on the control panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a
damp cloth on the control panel. In both of these instances,
the appliance will need to be switched on again using the main
On/Off control sensor after the liquid or the cloth has been
removed.
RESIDUAL HEAT INDICATOR
When an individual cooking zone or the hob is turned off, the
presence of residual heat is shown with an , (for “hot”) in the
digital display of the appropriate cooking zones. Even after the
cooking zone has been switched off, the residual heat indicator
goes out only after the cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
As long as the residual heat indicator is illuminated, there is a
risk of burns.
WARNING
WARNING
If the power supply is interrupted, the , symbol will go out
and information about residual heat will no longer be available.
However, it may still be possible to burn yourself. This can be
avoided by always taking care when near the hob.
TEMPERATURE DETECTION
If for any reason the temperatures on any of the cooking zones
were to exceed the safety levels, should this happen then the
cooking zone will automatically reduce to a lower power level.
When you have finished using the hob, the cooling fan will
continue to run until the hob’s electronics has cooled down. And
the cooling fan switched itself off depending upon the temperature
of the electronics.
English - 20
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 20
2014-04-15 �� 2:05:22
before you begin
INITIAL CLEANING
WARNING
hob use
COOKWARE FOR INDUCTION COOKING ZONES
The induction hob can only be turned on when cookware with a
magnetic base is placed on one of the cooking zones. You can
use the following suitable cookware.
Cookware material
Cookware material
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic
cooktop glass cleaner.
Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be
damaged.
Suitable
Steel, Enamelled steel
Yes
Cast iron
Yes
Stainless steel
If appropriately labelled by the
manufacturer
Aluminium, Copper, Brass
No
Glass, Ceramic, Porcelain
No
Cookware for induction hob is labelled as suitable by the
manufacturer.
Certain cookware can make noise when being used on
induction cooking zones. These noise are not a fault in the
appliance and do not affect operation in any way.
English - 21
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 21
2014-04-15 �� 2:05:22
SUITABILITY TEST
Cookware is suitable for induction
cooking, if a magnet sticks to
the bottom of the cookware and
cookware is labelled as suitable by
the cookware manufacturer.
Induction cooking may not function properly on nonferrous
cookware whose edge doesn’t stick to the magnet, or on
nonferrous cookware whose bottom is iron-coated.
SIZE OF PANS
Induction cooking zones adapt automatically to the size of
the bottom of the cookware up to a certain limit. However the
magnetic part of the bottom of the cookware must have a
minimum diameter depending upon the size of the cooking zone.
Diameter of cooking
zones
Minimum diameter of the bottom
of the cookware
210 mm
140 mm
145 mm
100 mm
Front or Rear Bridge
120 mm
Complete Bridge
180 mm (long side dimension), oval,
fish kettle
OPERATING NOISES
If you can hear.
• Cracking noise : cookware is made of different materials.
• Whistling : you use more than two cooking zones and the
cookware is made of different materials.
• Humming : you use high power levels.
• Clicking : electric switching occurs.
• Hissing, Buzzing : the fan operates.
The noise are normal and do not refer to any defects.
English - 22
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 22
2014-04-15 �� 2:05:22
USING SUITABLE COOKWARE
Energy saving tips
You can save valuable energy by observing the following
points.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their bases. The base should
be as thick and flat as possible.
• When buying new pans, pay particular attention to the diameter
of the base. Manufacturers often give only the diameter of the
upper rim.
• Do not use pans which have damaged bases with rough edges
or burrs. Permanent scratching can occur if these pans are slid
across the surface.
• When cold, pan bases are normally bowed slightly inwards
(concave). They should never be bowed outwards (convex).
• If you wish to use a special type of pan, for example, a pressure
cooker, a simmering pan, or a wok, please observe the
manufacturer’s instructions.
• Always position pots and pans
before switching on the cooking
zone.
• Dirty cooking zones and
pan bases increase power
consumption.
• When possible, position the lids
firmly on the pots and pans to
cover completely.
Right!
Wrong!
• Switch the cooking zones off
before the end of the cooking
time to use the residual heat
for keeping foods warm or for
thawing.
English - 23
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 23
2014-04-15 �� 2:05:23
USING THE TOUCH CONTROL SENSORS
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with
the tip of your pointed finger until the relevant displays illuminate or
go out, or until the desired function is activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when
operating the appliance. If your finger is too flat on the panel, an
adjacent sensor may be actuated as well.
SWITCHING THE APPLIANCE ON
1.The appliance is switched on using the
On/Off control sensor.
Touch the On/Off control sensor for
approximately 1~2 seconds.
The digital displays will show .
approx
1~2 sec.
After the On/Off control sensor has been actuated to
switch on your appliance, a heat setting must be selected
within approximately 20 seconds. Otherwise, the appliance will
switch itself off for safety reasons.
SELECT COOKING ZONE AND HEAT SETTING
1.For selecting the cooking zone, touch
the corresponding cooking zone’s
sensor.
2.For setting and adjusting the power
level, touch the Heat setting selectors.
The default level is set to 15 when selecting the cooking zone.
To keep food warm, select an appropriate cooking zone and
tap the slider bar under Keep warm .
English - 24
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 24
2014-04-15 �� 2:05:23
If more than one sensor is pressed for longer than 8 seconds,
will show in the heat setting display. To reset, touch the On/Off
control sensor.
SWITCHING THE APPLIANCE OFF
approx
1~2 sec.
After switching off a single cooking zone or the entire cooking
surface, the presence of residual heat will be indicated in the
digital displays of the corresponding cooking zones in the form
of an or (for “hot”).
SWITCHING A COOKING ZONE OFF
1. Select the cooking zone and then touch
sensor.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
To completely switch off the appliance, use
the On/Off control sensor.
Touch the On/Off control sensor for
approximately 1~2 seconds.
USING THE CHILD SAFETY LOCK
You can use the child safety lock to safeguard against
unintentionally turning on a cooking zone and activating the cooking
surface. Also the control panel, with the exception of the On/Off
control sensor, can be locked in order to prevent the settings
from being changed unintentionally, for example, by wiping over the
panel with a cloth.
English - 25
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 25
2014-04-15 �� 2:05:24
Switching the child safety lock on / off
1.Touch the Lock control sensor for
approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as
confirmation.
approx
3 sec.
2.Touch any control sensor.
will appear in the displays, indicating
the child safety lock has been activated.
3.For switching the child safety lock off, touch the Lock control
sensor again for 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
TIMER
There are two ways to use the timer:
Using the timer as a safety shutoff:
If a specific time is set for a cooking zone, the cooking zone will
shut itself off once this period of time has elapsed. This function
can be used for multiple cooking zones simultaneously.
Using the timer to count up timer:
The count up timer cannot be used if a cooking zone use timer as a
safety shutoff.
Setting the safety shutoff
The cooking zone(s) for which you want to apply the safety shutoff
must be switched on.
1.After switched on, press the
corresponding cooking zone to activate
the flash signal for the corresponding
cooking zone display.
2.Press Timer control sensor.
The number 10 will be displayed above
the timer display.
English - 26
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 26
2014-04-15 �� 2:05:24
3.Use the Timer setting selectors (
or ) to set the desired amount of time,
for example, 15 minutes, after which the
cooking zone will automatically switch
itself off. The safety shutoff is now
activated.
To display the time remaining for any of the cooking zones, use
the Timer control sensor.
The corresponding control indicator will begin to blink slowly.
The settings are reset using the Timer setting selectors ( or
). After the set period of time has elapsed, the cooking zone
automatically switches itself off, an acoustic signal sounds as
confirmation and the timer display indicates.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
4.To cancel the timer settings, select the
target burner and hold down the Timer
control sensor for 3 seconds. This
will cancel the burner’s timer settings
with a beep.
If holding down the Timer control
sensor for 3 seconds without selecting a burner, this will cancel
the timer settings of the last changed burner.
If you tap the Timer control sensor without selecting a
cooking zone, the display turns on but no timer settings is
applied.
To change the settings quicker, touch and hold any of the
or
control sensors until the desired value is reached.
English - 27
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 27
2014-04-15 �� 2:05:25
Count up timer
For the count up timer to be used, the appliance must be
switched on but all the cooking zones must do not use timer as a
safety shutoff.
1.Touch the Timer control
sensor.
will appear in the timer
display.
2.The count up timer function
becomes active and the display
numbers increase over time.
To cancel the timer settings,
hold down the Timer control
sensor for 3 seconds.
3.To stop the timer, touch the
Timer control sensor.
USING READY PAN
Use Ready Pan to preheat the pan.
Switching the Ready Pan for Complete Bridge zone
1.After switching the appliance
on, touch the Ready Pan
sensor.
2.The
indication appears in
both Bridge zones. The product
starts operating in boosted
power for approximately
50 seconds, and then the
power level automatically
changes to 9.
English - 28
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 28
2014-04-15 �� 2:05:26
Switching the Ready Pan Front or Rear Bridge zone
1.Turn on the power and touch
either the front or rear Bridge
zone sensor.
This function is available only in the Bridge zone.
The pan-bottom preheating temperature depends on the
pan. If the preheating temperature is not satisfiable, adjust the
power level to increase the temperature as appropriate.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
2.Touch Ready Pan
sensor
to display the
indication
in the selected Bridge zone.
The product starts operating
in boosted power for
approximately 50 seconds, and
then the power level automatically changes to 9.
POWER BOOST CONTROL
The power boost function makes additional power available to the
cooking zones. (example : bring a large volume of water to the boil)
Cooking zones
Max Boost time
210 mm
10 min
145 mm
10 min
Front or Rear Bridge
10 min
Complete Bridge
5 min
After these times, the cooking zones automatically return to power
level .
In certain circumstances, the Power boost function may be
deactivated automatically to protect the internal electronic
components of the hob.
English - 29
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 29
2014-04-15 �� 2:05:26
POWER MANAGEMENT
The cooking zones have a maximum
power available to them.
If this power range is exceeded
by switching on the power boost
function, Power Management
automatically reduced the heat
setting of cooking zone.
• Left side : No.1 and No.2 is paired
cooking zone
• Right side : No.3 and No.4 is
paired cooking zone
The indicator for this cooking zone alternates for some seconds
between the set heat setting and the maximum possible heat
setting. After then, the indicator changes from the set heat setting
to maximum possible heat setting.
PAUSE
The PAUSE
function simultaneously switches all cooking
zones that are switched on to the low power setting and then
back to the heat setting that was previously set. This function can
be used to briefly interrupt and then continue the cooking process
e.g. to take a telephone call.
When the PAUSE
function is activated, all touch sensors
except for the ‘PAUSE’, ‘Lock’ and the ‘On/Off’ control sensors
are disabled. To resume cooking, touch the PAUSE
sensor
again.
Control Panel
To Switch on
Touch PAUSE
To Switch off
Touch PAUSE
Display
Return to previous power level
Timer functions are not stopped by PAUSE
.
English - 30
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 30
2014-04-15 �� 2:05:27
BRIDGE CONTROL
The bridge function can operate complete left side cooking zone
for using large size cookware. (example : oval cookware, fish kettle)
1.Touch the complete Bridge zone
sensor.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
2.Touch the heat setting
selectors ( or ).
Heat setting display of
left side (front, rear) will
be changed together.
SOUND ON/OFF
1.Touch the On/Off control sensor for
approximately 1~2 seconds.
The digital displays will show .
2.Touch the PAUSE
sensor for 3
seconds within 20 seconds after Power
On.
3.Sound will OFF and
show in the displays.
approx
1~2 sec.
approx
3 sec.
will
4.To change Sound setting,
repeat No1 and No2 procedure.
Sound will ON and
will
show in the displays.
English - 31
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 31
2014-04-15 �� 2:05:28
SUGGESTED SETTINGS FOR COOKING
SPECIFIC FOODS
The figures in the table below are guidelines. The heat settings
required for various cooking methods depend on a number of
variables, including the quality of the cookware being used and the
type and amount of food being cooked.
Switch
Setting
Cookingmethod
Examples for Use
14-15
Warming
Sautéing
Frying
Warming large amounts of liquid,
boiling noodles, searing meat,
(browning goulash, braising meat)
10-13
Intensive
Frying
Steak, sirloin, hash browns,
sausages, pancakes / griddle cakes
8-9
Frying
Schnitzel / chops, liver, fish,
rissoles, fried eggs
6-7
Boiling
Cooking up to 1.5 l liquid,
potatoes, vegetables
3-5
Steaming
Stewing
Boiling
1-2
Melting
Steaming and stewing of small
amounts of vegetables, boiling
rice and milk dishes
Melting butter, dissolving gelatine,
melting chocolate
The heat settings indicated in the table above are provided
only as guidelines for your reference.
You will need to adjust the heat settings according to specific
cookware and foods.
English - 32
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 32
2014-04-15 �� 2:05:28
cleaning and care
HOB
WARNING
06 CLEANING AND CARE
Cleaning agents must not come into contact with a heated
ceramic glass surface: All cleaning agents must be removed
with adequate amounts of clean water after cleaning because
they can have a caustic effect when the surface becomes
hot. Do not use any aggressive cleaners such as grill or oven
sprays, scouring pads or abrasive pan cleaners.
Clean the ceramic glass surface after each use when it is still
warm to the touch. This will prevent spillage from becoming
burnt onto the surface. Remove scales, watermarks, fat
drippings and metallic discolouration with the use of a
commercially available ceramic glass or stainless steel cleaner.
Light Soiling
1.Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth.
2.Rub dry with a clean cloth. Remnants of cleaning agent must
not be left on the surface.
3.Thoroughly clean the entire ceramic glass cooking surface once
a week with a commercially available ceramic glass or stainless
steel cleaner.
4.Wipe the ceramic glass surface using adequate amounts of
clean water and rub dry with a clean lint - free cloth.
English - 33
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 33
2014-04-15 �� 2:05:28
Stubborn Soiling
1.To remove food that has boiled over and stubborn splashes,
use a glass scraper.
2.Place the glass scraper at an angle to the ceramic glass
surface.
3.Remove soiling by scraping with the blade.
Glass scrapers and ceramic glass
cleaners are available from specialty
retailers.
Problem Dirt
1.Remove burnt-on sugar, melted plastic, aluminium foil or other
materials with a glass scraper immediately and while still hot.
There is a risk of burning yourself when the glass scraper is
used on a hot cooking zone:
2.Clean the hob as normal when it has cooled down.
If the cooking zone on which something has melted has been
allowed to cool, warm it up again for cleaning.
Scratches or dark blemishes on the
ceramic glass surface, caused, for
example, by a pan with sharp edges,
cannot be removed. However, they do not
impair the function of the hob.
WARNING
English - 34
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 34
2014-04-15 �� 2:05:28
HOB FRAME (OPTION)
Do not use vinegar, lemon juice or scale remover on the hob
frame; otherwise dull blemishes will appear.
1.Wipe the frame with a damp cloth.
2.Moisten dried debris with a wet cloth. Wipe and rub dry.
WARNING
• Do not use the hob as a work surface or for storage.
• Do not operate a cooking zone if there is no pan on the hob or
if the pan is empty.
• Ceramic glass is very tough and resistant to temperature shock,
but it is not unbreakable. It can be damaged by a particularly
sharp or hard object dropping onto the hob.
• Do not place pans on the hob frame. Scratching and damage
to the finish may occur.
• Avoid spilling acidic liquids, for example, vinegar, lemon juice
and descaling agents, onto the hob frame, since such liquids
can cause dull spots.
• If sugar or a preparation containing sugar comes into contact
with a hot cooking zone and melts, it should be cleaned off
immediately with a kitchen scraper while it is still hot. If allowed
to cool, it may damage the surface when removed.
• Keep all items and materials that could melt, for example,
plastics, aluminium foil and oven foils, away from the ceramic
glass surface. If something of this nature melts onto the hob, it
must be removed immediately with a scraper.
06 CLEANING AND CARE
TO AVOID DAMAGING YOUR APPLIANCE
English - 35
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 35
2014-04-15 �� 2:05:28
warranty and service
FAQS AND TROUBLESHOOTING
A fault may result from a minor error that you can correct yourself
with the help of the following instructions. Do not attempt any
further repairs if the following instructions do not help in each
specific case.
Repairs to the appliance are to be performed only by a
qualified service technician. Improperly effected repairs may
result in considerable risk to the user. If your appliance needs
repair, please contact your customer service centre.
WARNING
What should I do if the cooking zones are not functioning?
Check for the following possibilities:
• The fuse in the house wiring (fuse box) is intact. If the fuses trip
a number of times, call an authorised electrician.
• The appliance is properly switched on.
• The control indicators in the control panel are illuminated.
• The cooking zone is switched on.
• The cooking zones are set at the desired heat settings.
What should I do if the cooking zones will not switch on?
Check for the following possibilities:
• A period of more than 20 seconds has elapsed between when
the On/Off button was actuated and the desired cooking zone
switches on (see the section “Switching the appliance on”).
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if the display except for ,
warmth indicator suddenly disappears?
the residual
This could be a result of one of two possibilities:
• The On/Off sensor was accidentally actuated.
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
English - 36
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 36
2014-04-15 �� 2:05:28
What should I do if, after the cooking zones have been
switched off, residual warmth is not indicated in the display?
Check for the following possibility:
• The cooking zone was only briefly used and therefore did not
become hot enough. If the cooking zone is hot, please call the
customer service centre.
This could be due to one of the following possibilities:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is illuminated?
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
To reset, press the “On/Off” control sensor.
Check for the following:
• The hob is overheated because of abnormal operation.
• After hob is cooled down, press the “On/Off” control sensor for
resetting.
What should I do if the
07 WARRANTY AND SERVICE
What should I do if the cooking zone will not switch on or off?
display is illuminated?
Check for the following:
• Cookware is unsuitable or too small or no cookware has been
placed on the cooking zone.
• If you use suitable cookware, displayed message will
automatically disappear.
What should I do if the cooling fan runs after the hob is
turned off?
Check for the following:
• When you have finished using the hob, the cooling fan runs by
itself for cooling down.
• After the hob’s electronics has cooled down, the cooling fan will
be turned off.
If you request a service call because of an error made in operating
the appliance, the visit from the customer service technician may
incur a charge even during the warranty period.
English - 37
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 37
2014-04-15 �� 2:05:29
SERVICE
Before calling for assistance or service, please check the section
“Troubleshooting”.
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service centre.
Always prepare in advance for the discussion. This will ease the
process of diagnosing the problem and also make it easier to
decide if a customer service visit is necessary.
Please take note of the following information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the problem occur?
When calling, please know the model and serial number of your
appliance. This information is provided on the rating plate as
follows:
• Model description
• S/N code (15 digits)
We recommend that you record the information here for easy
reference.
Model:
Serial number:
When do you incur costs even during the warranty period?
• If you could have remedied the problem yourself by applying
one of the solutions provided in the section “Troubleshooting”.
• If the customer service technician has to make several service
calls because he was not provided with all of the relevant
information before his visit and as a result, for example, has to
make additional trips for parts. Preparing for your phone call as
described above will save you the cost of these trips.
English - 38
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 38
2014-04-15 �� 2:05:29
technical data
TECHNICAL DATA
600 mm
Appliance dimensions Depth
520 mm
Height
56 mm
Width
560 mm
Depth
490 mm
Worktop cut - out
dimensions
Corner radius
3 mm
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Connection voltage
Maximum connected load power
Weight
08 TECHNICAL DATA
Width
7.2 kW
Net
13.3 kg
Gross
15.5 kg
COOKING ZONES
Position
Diameter
Power
Rear Right
145 mm
1200 W / Boost 2000 W
Right Front
210 mm
2200 W / Boost 3200 W
Front Bridge
-
1800 W / Boost 2600 W
Rear Bridge
-
1800 W / Boost 2600 W
Complete Bridge
-
3300 W / Boost 3600 W
English - 39
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 39
2014-04-15 �� 2:05:29
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00560A-00
NZ64H57479K_EE_DG68-00560A-00_EN.indd 40
2014-04-15 �� 2:05:29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement