Samsung HT-P1200 Betjeningsvejledning

Samsung HT-P1200 Betjeningsvejledning
DENNE ENHED ER FREMSTILLET AF:
AH68-01720E
KOMPAKT DIGITALT
HJEMME
BIOGRAFSYSTEM
HT-P1200
Betjeningsvejledning
COMPACT
DIGITAL AUDIO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Sikkerhedsadvarsler
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASSE 1 LASERENHED
PRODUCTO LASER CLASE 1
FORSIGTIG
Brug af kontrolknapper, justeringer eller udførelse af procedurer,
der ikke er angivet heri, kan resultere i udsættelse for farlig
bestråling.
FORSIGTIG-DER KAN FOREKOMME USYNLIG
LASERSTRÅLING, HVIS AFLÅSNINGERNE
BRYDES OP. UNDGÅ BESTRÅLING FRA
LASERSTRÅLEN.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i
enheden, som kan forårsage elektrisk stød.
FORSIGTIG:
Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med denne
FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN
IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE MÅ KUN EFTERSES AF
FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBJEDE TIL AUTORISEREDE
enhed.
SERVICEFORHANDLERE.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne compactdiskafspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.
1
ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk
stød må enheden ikke udsættes for regn eller
fugt.
FORSIGTIG: FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL
STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I
DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.
Forsigtighedsregler
FORBEREDELSE
Sørg for, at strømforsyningen i huset overholder identifikationsmærkaten bag på afspilleren. Placer afspilleren vandret på et
velegnet sted (møbel), med tilstrækkelig plads rundt om til ventilation (7 ~ 10 cm). Kontroller, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede. Sæt ikke noget oven på afspilleren. Placer ikke afspilleren oven på forstærkere eller andet udstyr, der bliver
varmt. Kontroller, at diskskuffen er tom, før afspilleren flyttes. Denne afspiller er konstrueret til vedvarende brug. Når du indstiller dvd-afspilleren på standby, afbrydes strømforsyningen til den ikke. Hvis strømmen til afspilleren skal afbrydes helt,
skal du tage lysnetstikket ud af stikkontakten, især når afspilleren ikke skal bruges i en længere periode.
I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten.
Udsving i spændingen på grund af lynnedslag kan
beskadige enheden.
Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre
varmekilder.
Det kan føre til overophedning og funktionsfejl på
enheden.
Phones
Afspilleren skal beskyttes mod fugt (f.eks. vaser), stærk varme (f.eks.
kamin) og udstyr med stærke magnetiske eller elektriske felter (f.eks.
højttalere). Afbryd strømmen til afspilleren, hvis afspilleren ikke fungerer
korrekt. Afspilleren er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
Dette produkt er kun til privat brug.
Der kan dannes kondensvand, hvis afspilleren eller disken har været
opbevaret ved lave temperaturer.
Hvis afspilleren transporteres om vinteren, skal den stå ubenyttet i ca. 2
timer, indtil den har opnået rumtemperatur.
Batteriet, der bruges i dette produkt, indeholder
miljøskadelige kemikalier.
Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
2
Funktioner
Afspilning af flere diske og FM-tuner
HT-P1200 kombinerer afspilning af flere diske, herunder dvd-audio, dvd-video, vcd, cd, MP3cd, WMA-cd, DivX, cd-r/rw og dvd-r/rw med en avanceret FM-tuner, og det hele er samlet i en
enkelt afspiller.
Dvd-audio-kompatibel
Oplev dvd-audios fantastiske lydkvalitet.
Afspillerens indbyggede 24-bit/192 kHz D/A-omformer giver en fremragende lydkvalitet,
hvad angår dynamikområde, lavniveau-opløsning og højfrekvente detaljer.
USB Host-afspilning
Du kan bruge mediefiler som f.eks. billeder, film og musik gemt på en MP3-afspiller,
USB-hukommelse eller digitalkamera i høj visuel og lydkvalitet på 5.1 kanals hjemmebiografen ved at tilslutte lagerenheden til USB-porten på hjemmebiografen.
SACD-afspilning
Du kan lytte til originallyd af høj kvalitet på multi-kanaler, der giver lyd, som ligger udenfor
grænserne for de menneskelige sanser.
SDSM-EX (360 graders surroundsound)
SDSM-EX er SAMSUNG’s egen biograflydteknologi. Ud over SDSMteknologien anvendes 360 graders surroundteknologi, der giver en surroundsound som i biografer.
Logo Sound
Når du slår strømmen til, hører du et ‘lyd-logo’.
Tv-pauseskærm
HT-P1200 gør automatisk tv-skærmen lysere og mørkere efter 3 minutter i stop-indstilling.
HT-P1200 slår automatisk over på strømsparefunktionen efter 20 minutter med pauseskærm.
Samsung AV-enhed betjening vha. Anynet
Vha. Anynet kan du nemt betjene Samsung dvd og Samsung AV-enheder med en fjernbetjening til Samsung tv.
AV SYNC-funktion
Billedet kan blive forsinket i forhold til lyden, hvis enheden er tilsluttet et digital-tv.
For at kompensere for dette kan du justere lyd-forsinkelsestiden til at synkronisere med billedet.
HDMI
HDMI sender dvd-video-signaler simultant, og giver et mere tydeligt billede.
3
Indhold
FORBEREDELSE
FORBEREDELSE
Sikkerhedsadvarsler ...........................................................................................................................................................1
Forsigtighedsregler .............................................................................................................................................................2
Funktioner ...........................................................................................................................................................................3
Bemærkninger om diske.....................................................................................................................................................5
Beskrivelse..........................................................................................................................................................................7
TILSLUTNING
Installere dvd-afspiller ........................................................................................................................................................11
Installere højttalere .............................................................................................................................................................13
Tilslutning af højttalere........................................................................................................................................................15
Tilslutning af video-udgang til tv .........................................................................................................................................18
Tilslutning af eksterne komponenter...................................................................................................................................21
Tilslutning af FM-antennen .................................................................................................................................................23
Inden du bruger hjemmebiografen .....................................................................................................................................24
BETJENING
Diskafspilning......................................................................................................................................................................25
SACD (Super Audio-cd) -afspilning ....................................................................................................................................27
MP3-cd-afspilning ...............................................................................................................................................................28
JPEG-diskafspilning............................................................................................................................................................29
Kontrol af resterende tid .....................................................................................................................................................30
Afspilning af DivX................................................................................................................................................................31
Afspille mediefiler vha. USB HOST-funktionen...................................................................................................................33
Visning af diskinformation...................................................................................................................................................35
Hurtig/langsom afspilning ...................................................................................................................................................36
Overspringning af sekvenser/sange ...................................................................................................................................37
Gentaget afspilning.............................................................................................................................................................38
A-B gentaget afspilning.......................................................................................................................................................39
Vinkelfunktion......................................................................................................................................................................40
Zoomfunktion ......................................................................................................................................................................41
Bonusgruppe/Navigere sider ..............................................................................................................................................42
Valg af lydsprog/sprog til undertekst...................................................................................................................................43
Direkte adgang til en sekvens/sang....................................................................................................................................44
Brug af diskmenu................................................................................................................................................................45
Brug af titelmenuen.............................................................................................................................................................46
OPSÆTNING
Indstilling af sprog...............................................................................................................................................................47
Indstilling af tv-skærmtype ..................................................................................................................................................49
Indstilling af børnesikring (klassifikationsniveau)................................................................................................................51
Indstilling af adgangskode ..................................................................................................................................................52
Indstilling af tapet................................................................................................................................................................53
Dvd-afspilningsindstilling.....................................................................................................................................................55
SACD-afspilningsindstilling .................................................................................................................................................56
Højttalerindstilling................................................................................................................................................................57
Indstilling af prøvetone........................................................................................................................................................58
Indstilling af forsinkelsestid .................................................................................................................................................59
Indstilling af lydkvalitet ........................................................................................................................................................61
Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde) .........................................................................................................63
Opsætning af AV SYNC......................................................................................................................................................64
Dolby Pro Logic II-indstilling ...............................................................................................................................................65
Dolby Pro Logic II-effekt .....................................................................................................................................................66
Opsætning af automatisk finindstilling af lyd ......................................................................................................................67
Live Surround-indstilling .....................................................................................................................................................69
RADIOBETJENING
Radio...................................................................................................................................................................................71
Forvalg af stationer .............................................................................................................................................................72
Om RDS-udsendelser.........................................................................................................................................................73
DIVERSE
Nyttige funktioner................................................................................................................................................................75
Betjene et tv med fjernbetjeningen .....................................................................................................................................77
Inden service ......................................................................................................................................................................79
Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og opbevaring af diske ..................................................................................81
Sprogkodeliste ....................................................................................................................................................................82
Specifikationer ....................................................................................................................................................................85
Til egne notater...................................................................................................................................................................86
4
Bemærkninger om diske
DVD (Digital Versatile Disc) giver fantastisk lyd og video, takket være Dolby Digital
surround sound og MPEG-2 videokompressionsteknologi. Nu kan du nyde disse realistiske effekter hjemme, som hvis du befandt dig i en biograf eller koncertsal.
VIDEO
1
~ 6
Dvd-afspillerne og diskene er kodet efter lande. Disse regionskoder skal passe sammen, for
at disken kan afspilles. Hvis koderne ikke passer sammen, kan disken ikke afspilles.
Afspillerens landenummer er angivet på dens bagpanel.
(Din dvd-afspiller kan kun afspille dvd’er, som er mærket med identiske landekoder.)
Diske, der kan afspilles
Disktype
Mærke (logo)
Optagne signaler
Diskstørrelse
12 cm
Dvd-audio
Dvd-video
Lyd + video
8 cm
COMPACT
Lyd + video
Video-cd
DIGITAL VIDEO
COMPACT
Lyd
Lyd-cd
DIGITAL AUDIO
DivX
MPEG4
MP3
Super Audio-cd
Lyd
Max. afspilningstid
Ca. 240 min. (enkeltsidet)
Ca. 480 min. (dobbeltsidet)
Ca. 80 min. (enkeltsidet)
Ca. 160 min. (dobbeltsidet)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
74 min.
8 cm
12 cm
20 min.
8 cm
20 min.
12 cm
74 min.
74 min.
Brug ikke følgende disktyper!
• Der kan ikke afspilles ld’er, cd-g’er, cd-i’er, cd-rom’er og dvd-rom’er på denne afspiller.
•
Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen “WRONG DISC FORMAT” vist på tv-skærmen.
Dvd’er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke bruges i denne afspiller.
Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen “WRONG REGION CODE” vist på tv-skærmen.
Kopibeskyttelse
• Mange dvd’er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte din dvd-afspiller direkte til tv’et, og
•
5
ikke til en videobåndoptager. Tilslutning til en videobåndoptager resulterer i forringet
billedkvalitet fra de kopibeskyttede dvd’er.
Dette produkt indeholder en ophavsretlig beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af særlige amerikanske patenter
og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre ophavsretlige ejere.
Denne ophavsretlige beskyttelsesteknologi må kun anvendes efter tilladelse fra Macrovision Corporation, og er
beregnet til hjemmebrug og andre begrænsede visninger, medmindre andet er tilladt af Macrovision Corporation.
Det er forbudt at foretage reverse engineering eller demontering.
FORBEREDELSE
Optageformat for disk
Cd-r-diske
• Nogle cd-r-diske kan ikke altid afspilles, afhængigt af disk-optageudstyret (cd-optager eller pc) og diskens tilstand.
• Brug en 650 MB/74 minutters cd-r-disk.
Brug så vidt muligt ikke en cd-r-disk over 700 MB/80 minutter, da den ikke altid kan afspilles.
• Nogle cd-rw (skrivbare) -medier, kan ikke altid afspilles.
• Kun cd-r’er der er korrekt “afsluttede” kan afspilles helt. Hvis sessionen er afsluttet, men disken ikke er, vil det
muligvis ikke være muligt at afspille hele disken.
Cd-r med MP3-filer
• Kun cd-r-diske med MP3-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
• MP3-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
• Brug diske, som er optaget med en kompressions/dekompressionsdatahastighed på mindst 128 kbps.
• Der er kun muligt at afspille filer med filtypenavnet “.mp3” og “.MP3”.
• Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en
multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
• Hvis disken ikke afsluttes, tager det længere tid, inden afspilning begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede
filer afspilles.
• For filer, som er indkodet med VBR-format (Variable Bit Rate), dvs. både høj og lav bithastighed
(f.eks. 32 kbps ~ 320 kbps), kan du opleve spring i optagelsen ved afspilning.
• Der kan maksimalt afspilles 500 spor pr. cd.
• Der kan maksimalt afspilles 300 mapper pr. cd.
Cd-r med JPEG-filer
• Der er kun muligt at afspille filer med filtypenavnet “.jpg” og “.JPEG”.
• Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid, inden afspilning begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede
filer afspilles.
• Kun cd-r’er med JPEG-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
• JPEG-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
• Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en
multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
• Der kan højst gemmes 9.999 billeder på en enkelt cd.
• Når du afspiller en Kodak/Fuji-billed-cd er det kun JPEG-filerne i billedmappen, der kan afspilles.
• Det kan tage længere tid, før afspilningen af andre billed-cd’er end Kodak/Fuji-billed-cd’er begynder, og de kan
muligvis slet ikke afspilles.
6
Beskrivelse
—Frontpanel—
Strømknap (
Stop ( ) -knap
Afspil/Pause-knap (
Abn/luk (
) -knap
)
)
Knapperne Tuning Down og Skip (
(tune ned/overspringe)
Funktion-knap
Knapperne Tuning Down og Skip (
Lydstyrke-kontrolknap
)
(tune ned/overspringe)
Diskskuffe
Display
PRO LOGIC II-indikator
DOLBY DIGITAL-indikator
STEREO-indikator
TUNER-indikator
GROUP-indikator
TITEL-indikator
DTS-disk-indikator
DVD AUDIO-indikator
KAPITEL-indikator
TRACK-indikator
PROGRAM-indikator
Systemstatus-display
ASC-indikator
LINEÆR PCM-indikator
HDMI-indikator
7
DSP-display
RADIOFREKVENS-indikator
GENTAGE-indikator
SACD-indikator
MPEG-indikator
)
FORBEREDELSE
—Bagpanel—
9
1
1 FM-antennestik
10
2
2 USB-stik
3
3 HDMI-udgangsstik
4
4 COMPONENT VIDEO OUTPUT-stik
5
6
5 Video-udgangsstik
6 Eksternt lydindgangsstik
7 Eksterne digitale optiske indgangsstik
7
8 Lyd-udgangsstik
8
9 ASC-indgangsstik
10 Hovedtelefoner-stik
Tilbehør
HDMI kabel
Fjernbetjening
Mikrofon til automatisk
finindstilling af lyd
Videokabel
FM-antenne
DIN-lydtilslutningskabel
Brugervejledning
Lodret stativ
Skrue mellem: 6EA
Skrue stor: 4EA
8
Beskrivelse
—Fjernbetjening—
Tv-indikator
Knappen TV, DVD POWER
Knappen MODE (indstilling)
Knappen SLEEP (slumre)
DVD RECEIVER-indikator
ÅBN/LUK -knap
Knappen TV/VIDEO DIMMER (tv/video, nedblænding)
DVD-knap
Vælgerknappen RDS
AUX-knap
Knappen TUNER
Talknapper (0 - 9)
Knappen REMAIN (resterende)
Knappen CANCEL (annuller)
Afspil/pause-knap
Knappen Stop
Forvalgstuning/cd-overspringknap
Knappen MUTE (lyd til/fra)
Knappen VOLUME (lydstyrke)
Knappen MENU
Knappen SUB TITLE
SUPER 5.1, Virtuel hovedtelefon-knap
Knappen TUNING/CH (tuning/kanal)
INFO-knap
AUDIO-knap
Markør/Indtast-knap
Knappen RETURN (tilbage)
MOVIE-knap
MUSIC-knap
EZ VIEW, NT/PAL-knap
Knappen STEP (trin)
HDMI AUDIO, VÆLG-knap
Knappen PL II
MODE (PL II-indstilling)
Knappen REPEAT (gentag)
SD/HD-knap
9
Knappen ZOOM
Knap til automatisk finindstilling af lyd
Knappen TEST TONE (prøvetone)
Knappen SOUND EDIT (lydredigering)
Knappen LOGO COPY
Knappen PL II EFFECT (PL II-effekt)
MO/ST, SLOW-knap
Knappen TUNER MEMORY, DCDi
FORBEREDELSE
Sætte batterier i fjernbetjeningen
1
Tag batteridækslet
på fjernbetjeningens
bagside af ved at
trykke ned og skyde
dækslet i pilens retning.
Forsigtig
2
Isæt to batterier af
typen 1,5 V AAA og
kontroller, at polerne
vender korrekt (+ og –).
3
Sæt batteridækslet på
igen.
Følg disse forsigtighedsregler for at undgå revner eller utætheder på batterier:
• Sæt batterierne i fjernbetjeningen, så polariteten passer: (+) til (+) og (–) til (–).
• Brug den korrekte type batterier. Batterier, der ser ens ud, kan have forskellig spænding.
• Udskift altid batterierne på samme tid.
• Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.
Fjernbetjeningens rækkevidde
Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til ca. 7 meter, i lige linie.
Der kan også betjenes i en vandret vinkel på op til 30° fra fjernbetjeningsføleren.
10
Installere dvd-afspiller
Du kan bruge installation 1 eller 2, afhængigt af smag og indretning.
Installation 1 Installation på stativ
1
Brug skruerne (4) til at
skrue den runde plade
sammen med stativet.
2
Brug skruerne (6) til at skrue
hovedenheden sammen med
stativet.
Installation 2 Installation på væg
1
2
3
Placer konsollen på væggen, og sæt den
fast med skruerne (4).
Sæt hovedenheden på konsollen.
Ordn kablerne med kabelbåndet.
Forsigtig
• Børn må ikke lege med eller nær højttalerne.
De kan komme til skade, hvis en højttaler falder ned.
11
Stativ
Rund plade
Hovedenhedens
bagside
Stativ
Ordne kablerne
2
Før kablerne forbundet til Anynetind/udgangen, den optiske digitale
lydindgang og lydudgangen ind i fordybningen øverst til venstre på stativet.
3
Åbn holderdækslet på den runde
plade og før kablernes ledninger gennem holderen.
4
Pres kablerne ind i fordybningen på
holderen på den runde plade.
5
Luk holderdækslet.
1
TILSLUTNING
1
Før kablerne forbundet til HDMI-udgangen, komponentudgangen, videoudgangen og lydindgangen ind i fordybningen øverst til højre på stativet.
2
Hovedenhede
ns bagside
Holder på rund plade
12
Installere højttalere
Kontroller, at følgende findes i pakkerne.
Højttalerpakkerne
Fronthøjttaler (2)
Baghøjttaler (2)
Frontstativ (2)
Bagstativ (2)
Højttalertilbehør
Subwoofer-højttaler
Centerhøjttaler
Højttalerkabel (6)
Sådan monteres højttalerne på væggen
Sæt skruerne (2) i væggen for hver højttaler, og
sæt derefter front- og baghøjttalerne hen over
dem.
• Du kan ikke montere centerhøjttaleren på væggen.
13
Sæt højttalerne på,
så skruerne er i positionen på figuren.
Skrue (8)
TILSLUTNING
Samle højttalerne
1
2
3
Sæt fronthøjttaleren på
frontstativet.
Forbind fronthøjttalerkablet til
bagsiden af frontstativet.
Skru højttaleren fast på stativet med skruerne.
Bemærk
• Forbind fronthøjttalerkablet til tilslutningsporten
•
på enten fronthøjttaleren eller frontstativet.
Begge tilslutningsporte virker.
Hvis du har sat fronthøjttaleren og stativet sammen, anbefales det at forbinde højttalerkablet til
tilslutningsporten på bagsiden af frontstativet.
14
Tilslutning af højttalere
Sørg for, at der er slukket for strømmen, og at stikket er taget ud, før produktet flyttes eller installeres.
C
SW
L
R
LS
Dvd-afspillers placering
• Placer den på en holder, en reolhylde eller
under tv-hylden.
Fronthøjttalere L R
• Placer disse højttaler foran lyttepositionen, så de
•
•
vender inad mod dig (cirka 45°).
Placer højttalerne så deres diskanthøjttalere er på
samme højde som dit øre.
Stil fronthøjttalernes, så deres forside er i samme
position som centerhøjttalerens forside, eller placer
dem lidt foran centerhøjttaleren.
RS
Valg af lytteposition
Afstanden til lyttepositionen bør være 2,5 til 3 gange så lang som
tv-skærmens størrelse. Eksempel: For 32”-tv 2 - 2,4 m
For 55”-tv 3,5 - 4 m
Baghøjttalere LS RS
• Placer disse højttalere bagved lyttepositionen.
• Hvis der ikke er nok plads, skal du placere disse højttalere, så de vender
mod hinanden.
• Placer dem omkring 60 til 90 cm over dit øre, så de vender en smule
nedad.
forskel fra front- og centerhøjttalerne bruges baghøjttalerne hoved* Tilsageligt
til lydeffekter, og der kommer ikke lyd fra dem hele tiden.
Centerhøjttaler C
• Det er bedst, at sætte den på samme højde som fron•
thøjttalerne.
Du kan også sætte den direkte over eller under tv’et.
Subwoofer SW
• Subwooferens position er ikke så afgørende.
Placer den, hvor du har lyst til.
• Den placeres som regel i et hjørne i nærheden af fronthøjttalerne.
15
Subwooferens bagside
TILSLUTNING
Hovedenhedens underside
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler (V)
Fronthøjttaler (H)
Baghøjttaler (V)
Baghøjttaler (H)
Tilslutning af højttalere
1
Tryk klemmetappen, der
sidder bag på højttaleren,
ned.
2
Sæt den sorte ledning i den
sorte (–) klemme og den grå
ledning i den grå (+) klemme,
og udløs derefter tappen.
Sort
Grå
eller
Forsigtig
• Børn må ikke lege med eller nær højttalerne.
•
•
De kan komme til skade, hvis en højttaler falder ned.
Når du forbinder højttalerkablerne til højttalerne, skal du
sørge for, at polariteten (+/–) er korrekt.
Højttalerklemmen må aldrig berøres, mens strømmen er
slået til.
Det kan medføre risiko for elektrisk stød.
3
Forbind højttalerkabel af den korrekte
farve til den samme farve højttalerudgangsklemme på subwooferens bagside i overensstemmelse med polaritetsmærkerne (+/–).
Eksempel: Forbind det grønne centerhøjttalerkabel
til den grønne centerhøjttalerudgangsklemme på subwooferens bagside i overensstemmelse med polaritetsmærkerne (+/–).
Bemærk
• Hvis du placerer en højttaler nær et tv, kan
farverne på skærmen blive forvrænget
pga. det magnetfelt, som højttaleren danner. Hvis det sker, skal du placere højttaleren på afstand af tv’et.
16
Tilslutning af højttalere forts.
Forbinde hovedenheden og subwooferen
1
Forbind DIN-lydudgangen på hovedenheden med
DIN-lydindgangen på subwooferen vha. DIN-lydkablet.
2
Tryk på strømknappen på subwooferen for at
tænde den.
Subwooferens
bagside
Hovedenhedens
bagside
Subwoofer-funktioner
Subwoofer: Subwooferen er aktiv med en indbygget 150W forstærker. Den udsender klangfuld bas
gennem 8”-højttalere. Ved at bruge Overgang-kontrolknappen kan du få den optimale
LFE (bas).
Overgang: Overgangen indstiller afskæringsfrekvensen for subwooferen. Indstil Overgangkontrolknappen til den bedste basreaktion i lokalet.
• Du kan justere bas- eller diskantudgangen fra front-, bag- og centerhøjttalerne og
subwooferen.
• Mod venstre forøges bassen, mod højre forøges diskanten.
1
1 Strømdisplay
2
3
4
5
17
2 Strømknap
3 Eksternt lydindgangsstik
4 Overgang-kontrolknap
5 Højttaler-udgangsklemmer
Tilslutning af video-udgang til tv
Metode 1
Når du tilslutter til video-udgang
Forbind video-udgang med videoindgang på tv’et.
2
Indstil video-indgangskilden på tv’et
til den tilsvarende video-udgang på
hjemmebiografen.
Metode 2
Videokabel
(medfølger)
Når du tilslutter til komponentudgangen
Bedre kvalitet
Tilslut hvis tv-komponentindgangen understøtter opløsning på over 576p (480p).
1
Tilslut komponentudgangen (PR, PB, Y)
til komponentindgangen på tv’et (PR,
PB, Y).
• Sørg for at lave de korrekte tilslutninger, når du tilslutter
komponentudgangsstikket til tv’et. Hvis de tilsluttes forkert, kan skærmen blive rød eller blå, eller skærmen
vises muligvis slet ikke.
2
Indstil video-indgangskilden på tv’et til
den tilsvarende komponentudgang på
hjemmebiografen.
Bemærk
Komponent-indgangen kan hedde ‘dvd-indgang’
afhængigt af tv’et.
Dette produkt fungerer i tilstanden Interlaced scanning (576i,480i) for komponentudgangen.
18
TILSLUTNING
1
God kvalitet
Tilslutning af video-udgang til tv forts.
Metode 3
Når du tilslutter til HDMI
Bedst kvalitet
Tilslut hvis tv’et har et HDMI (eller DVI) -indgangsstik.
1
Tilslut HDMI Out til HDMI
(eller DVI) -indgangen på tv’et.
2
Indstil video-indgangskilden på tv’et til
den tilsvarende HDMI-udgang på hjemmebiografen.
HDMI-kabel
(medfølger)
Hvad er HDMI (High Definition Multimedia Interface)?
Denne enhed sender dvd-video-signaler digitalt uden at omsætte til analog. Du
kan få skarpere digitale billeder ved at forbinde videoen til tv’et vha. et HDMItilslutningskabel.
HDMI-lyd TIL/FRA-funktion
• Lydsignalerne sendt via HDMI-kablet kan slås TIL/FRA.
Tryk på HDMI AUDIO-knappen på fjernbetjeningen.
• Så skiftes der mellem “AUDIO ON” og “AUDIO OFF” på displayet.
• AUDIO ON : Både video- og lydsignaler sendes via HDMI-kablet, og der kommer kun lyd fra tv•
højttalerne.
AUDIO OFF : Video sendes kun via HDMI-kablet, og der kommer kun lyd fra hjemmebiografens
højttalere.
Bemærk
19
• Standard værdien for dette produkt er HDMI AUDIO OFF.
• HDMI AUDIO mikses automatisk ned til 2 kanaler for tv-højttalere.
• Hvis du tænder og slukker eller skifter funktioner, når HDMI AUDIO
er indstillet på ON, indstilles HDMI AUDIO automatisk på OFF.
Valg af opløsning
• Med denne funktion kan brugeren vælge skærmopløsning for HDMI og komponentudgang.
TILSLUTNING
I stop-indstilling skal du trykke på og holde SD/HD-knappen og vælge 480p.
• Der kan vælges følgende opløsning for HDMI-udgang: 576(480P), 720P og 1080i.
Eksempel: Hvis tv’et understøtter opløsning op til 576(480P)
Tryk på SD/HD-knappen.
• Der kommer et 576(480P)-videosignal fra HDMI-udgangene.
Bemærk
• Da dette produkt har en indbygget Video Upscaler-funktion med Faroudja DCDi-teknologi, kan den
forstærke en dvd-opløsning på 576i (480i) til 576(480P)/720p/1080i.
• Det er ikke nødvendigt at foretage individuelle justeringer, da hjemmebiografen og tv’et automatisk justerer
sig selv til den optimale opløsning og formatforhold ved tilslutning til HDMI. (Hvis tv’et er et HD-tv med et
HDMI-indgangsstik, omsættes udgangen automatisk til 1080i-opløsning (hvis den er understøttet af tv’et).)
• Hvis både HDMI-udgang og komponentudgang (PR, PB, Y) er tilsluttet på samme tid, udsendes komponentudgangssignalet ikke.
• Komponentudgang giver kun video i ‘576i(480i)’-indstilling ved afspilning af dvd-diske.
• Se betjeningsvejledningen til dit tv for flere oplysninger om valg af tv’ets video-indgangskilde.
DCDi (Directional Correlational Deinterlacing)-funktion
Omsætter interlace-signalet til progressivt for at forhindre flimmer og for at fjerne forvrængning eller støj på skærmens kant.
Tryk på og hold DCDi-knappen på fjernbetjeningen i mindst 3 sekunder.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres valget mellem DCDi ON og DCDi OFF.
20
Tilslutning af eksterne komponenter
Tilslutning af ekstern digital komponent
Eksempel: Komponenter med digitale signaler, f.eks. en Settop-boks eller cd-optager.
Lyslederkabel
(følger ikke med)
1
2
Tilslut Digital In 1 eller 2 (OPTICAL) på hovedenheden til digital-udgangen på den eksterne
digitale komponent.
Tryk på AUX på fjernbetjeningen for at vælge ‘D.IN 1 eller D.IN 2’.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres valget som følger: USB
• Du kan også bruge FUNCTION-knappen på hovedenheden.
D.IN 1 D.IN 2 AUX.
Indstillingen skifter som følger: DVD/CD D.IN 1 D.IN 2 AUX USB FM.
21
Tilslutning af ekstern analog komponent
Eksempel: Komponenter med analoge signaler, f.eks. en videobåndoptager eller tv.
TILSLUTNING
Lydkabel (medfølger ikke)
Hvis den eksterne komponent kun har
en Audio Out (lydudgang), skal enten
det venstre eller højre tilsluttes.
1
Forbind lydindgangen på hovedenheden med lyd-udgangen på den eksterne analoge
komponent.
• Sørg for, at stikkenes farver passer sammen.
2
Tryk på AUX på fjernbetjeningen for at vælge AUX.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres valget som følger: USB
• Du kan også bruge FUNCTION-knappen på hovedenheden.
D.IN 1 D.IN 2 AUX.
Indstillingen skifter som følger: DVD/CD D.IN 1 D.IN 2 AUX USB FM.
Bemærk
• For at lytte til lyd 5.1 kanals fra tv’et gennem hovedenheden skal du trykke på Dolby Pro
Logic II- eller SUPER 5.1-knappen.
• Du kan tilslutte video-udgangsstikket på videobåndoptageren til tv’et, og tilslutte lydudgangsstikket på videobåndoptageren til dette produkt.
22
Tilslutning af FM antennen
Tilslutning af FM-antennen
1
Slut den medfølgende FM-antenne til FM 75Ω COAXIAL-klemmen som en midlertidig løsning.
2
Flyt langsomt antennen rundt, til du finder et sted, hvor modtagelsen er god.
Fastgør den derefter til væggen eller anden fast overflade.
Valg af videoformat
Tryk og hold på NT/PAL-knappen på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder, mens strømmen er slået fra.
• “NTSC” eller “PAL” bliver vist på displayet.
På dette tidspunkt skal du trykke kortvarigt på NT/PAL-knappen for at vælge mellem “NTSC” og “PAL”.
• De enkelte lande har forskellige standarder for videoformat.
• Ved normal afspilning skal diskens videoformat være den samme som tv’ets videoformat.
23
Inden du bruger hjemmebiografen
Hjemmebiografen kan afspille dvd-, vcd-, cd-, MP3-, DivX- og JPEG-diske. Der kan være mindre forskelle i
vejledningen, afhængigt af den disk du bruger. Læs instruktionerne omhyggeligt før brug.
1
2
Tryk på MODE-knappen, indtil DVDindikatoren lyser.
TV
4
Tryk på MODEknappen, indtil TVindikatoren lyser.
TV
5
Tryk på POWER-knappen for at tænde
hovedenheden, og tryk derefter på
DVD-knappen for at vælge “DVD/CD”funktionen på fjernbetjeningen.
3
DVD RECEIVER
Tryk på POWER-knappen for at
tænde hjemmebiografen, og tryk
derefter på TV/VIDEO-knappen på
tv’ets fjernbetjening for at vælge
“Extern Input”-indstilling.
6
TILSLUTNING
Sæt hovedenhedens strømledning i stikkontakten.
Tryk på FUNCTION-knappen
på hovedenheden eller DVD
på fjernbetjeningen for at
vælge DVD/CD-indstilling.
DVD RECEIVER
Sådan betjenes tv’et og dvd-afspilleren med en enkelt fjernbetjening
Tryk på MODE-knappen.
• Du kan betjene tv’et efter TV-indikatoren (rød) blinker 1 gang, og betjene dvd-modtager efter DVD-indikatoren (grøn) blinker 1
gang.
• Knapper der er aktiveret til tv-betjening: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO og talknapper (0-9).
• Som standard er fjernbetjeningen indstillet til at fungere med Samsung-tv-apparater.
Se side 77 for at få yderligere oplysninger om brug af fjernbetjeningen.
Bemærk
• Hvis du flytter produktet ved afspilning, kan disken beskadiges.
• Hvis du trykker diskvinduet op eller ned med hånden, kan systemet bryde sammen.
• Pas på, at børn ikke stikker fingrene ind i enheden.
24
Afspilning af disk
1
Tryk på ÅBN/LUK-knappen for at åbne
diskskuffen.
2
3
Isæt disken med den trykte side opad.
Tryk på OPEN/CLOSE-knappen for at lukke
diskvinduet.
• Disken afspilles automatisk, når diskvinduet lukkes.
• Diskmenuen kan se anderledes ud, afhængigt af disken.
Dvd
VCD
CD
• Afspilningen begynder automatisk.
Bemærk
• Afhængigt af diskens indhold kan begyndelsesskærmen
se forskellig ud.
Tryk på STOP
ved afspilning for at standse afspilning.
• Hvis der trykkes en gang, vises “PRESS PLAY”, og
•
stoppositionen gemmes i hukommelsen. Hvis der
trykkes på PLAY/PAUSE-knappen
(
) eller ENTER-knappen, genoptages afspilning
fra stoppositionen. (Denne funktion virker kun med
dvd’er.)
Hvis der trykkes to gange på knappen, vises meddelelsen “STOP”, og hvis der trykkes på PLAY/PAUSE
(
) -knappen begynder afspilning fra begyndelsen.
25
Tryk på PLAY/PAUSE-knappen
ved afspilning for at standse
afspilning midlertidigt.
• Tryk på PLAY/PAUSE (
genoptage afspilning.
) -knappen igen for at
Diskterminologi
Grupper og spor (dvd-audio)
• Dvd-audio er inddelt i flere store afsnit kaldet “grupper” og mindre afsnit kaldet “spor”. Disse
afsnit er tildelt numre.
Disse numre kaldes “gruppenumre” og “spornumre”.
GROUP 1
TRACK 1
TRACK 2
GROUP 2
TRACK 3
TRACK 1
TRACK 2
Titler og kapitler (dvd-video)
• Dvd-video er inddelt i flere store afsnit kaldet “titler” og mindre afsnit kaldet “kapitler”.
TITLE 1
CHAPTER 1
CHAPTER 2
BETJENING
Disse afsnit er tildelt numre.
Disse numre kaldes “titelnumre” og “kapitelnumre”.
TITLE 2
CHAPTER 3
CHAPTER 1
CHAPTER 2
Spor (video- og musik-cd’er)
• Video- og musik-cd’er er inddelt i afsnit kaldet “spor”.
Disse afsnit er tildelt numre. Disse numre kaldes “spornumre”.
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
Filer (DivX)
• DivX er inddelt i afsnit kaldet “filer”.
Disse afsnit er tildelt numre. Disse numre kaldes “filnumre”.
FILE 1
Bemærk
FILE 2
• I denne vejledning gælder instruktioner mærket “DVD (
Dvd
video, dvd-audio og dvd-r/rw-diske.
Hvor en bestemt dvd-type er nævnt, er det angivet særskilt.
• Afhængigt af diskens indhold kan begyndelsesskærmen se forskellig ud.
)” for dvd-
26
SACD (Super Audio-cd) -afspilning
Du kan lytte til originallyd af høj kvalitet på multi-kanaler, der giver lyd, som ligger udenfor grænserne for de
menneskelige sanser.
1
Åbn diskskuffen
vha. OPEN/
CLOSE-knappen,
og isæt derefter
en SACD.
• SACD-menuen vises, og
2
Vælg et spor med
-knappen og tryk
på Vælg-knappen,
når afspilning er
standset.
3
Tryk på STOPknappen for at
standse afspilning.
• Ved afspilning kan du ikke vælge
afspilning begynder.
et spor med
-knappen.
Diskspecifikationer
Punkt
Lydkvalitet
CD
SACD
Dvd-audio
Lyd der kan høres af en Originallyd (giver op til lyden af frekvenser, som ligger
normal person
udenfor grænserne for de menneskelige sanser)
Antal kanaler og
afspilningstid
2 kanaler: 70 minutter
2 kanaler: 110 minutter
5.1 kanaler: 81 minutter
2 kanaler: 120 minutter
5.1-kanals: 89 minutter
Samplingsfrekven
s
44,1 kHz
2,8224 kHz
(64 gange cd)
44,1~192 kHz
(4,4 gange cd)
Dynamikområde
96 dB
120 dB
144 dB
Afspilningsfrekvens
~20 kHz
~100 kHz
~96 kHz
Bemærk
• Der findes tre typer SACD-format. Enkeltlagsdisk med 1 HD-lag, dobbeltlagsdisk med 2
HD-lag og hybriddisk med både cd-lag og HD-lag. Hybriddisk kan afspilles med normal cdafspiller.
27
MP3-cd-afspilning
Data-cd’er (cd-rom, cd-r, cd-rw) kodet i MP3-format kan afspilles.
MP3
1
Tryk på
OPEN/CLOSE-knappen for at åbne
diskskuffen, og isæt
derefter MP3-disken.
2
I Stop-indstilling skal
du bruge
til at vælge albummet,
og derefter trykke på
ENTER-knappen.
4
Tryk på STOPknappen for at
standse afspilning.
• MP3-menuskærmen vises, og afspilning
begynder.
• Afhængigt af MP3-disken, kan menuen se
3
For at skifte album,
skal du vælge et andet
album, og derefter
trykke på
ENTER-knappen.
BETJENING
forskellig ud.
• For at vælge et andet og spor, skal
du gentage trin 2 og 3 ovenfor.
Bemærk
• Afhængigt af optageindstillingen kan nogle MP3-cd’er ikke afspilles.
• Indholdsfortegnelsen for en MP3-cd varierer afhængigt af MP3-sporformatet
optaget på disken.
• Følgende MP3-filformater er understøttet: MPEG1 LAYER3 (BITHASTIGHED:
128 KBPS ~ 320 KBPS , SAMPLINGSFREKVENS: 32/44,1/48 kHz)
28
JPEG-diskafspilning
Billeder, der er optaget med et digital kamera eller et videokamera, eller JPEG-filer på en pc kan gemmes på
en cd og afspilles på denne enhed.
Tryk på OPEN/CLOSE-knappen for at åbne diskvinduer, og isæt
derefter JPEG-disken.
• Afspilning begynder automatisk, og hvert billede vises i 5 sekunder, inden der gås videre
til det næste billede.
Sådan roteres billedet
Tryk på markørknapperne
Roter lodret
Roter vandret
29
,
,
,
ved afspilning.
Roter 90° mod uret
Roter 90° med uret
Kontrol af resterende tid
Tryk på REMAIN-knappen.
• For at kontrollere samlet tid og resterende tid for en titel eller
et kapitel, der afspilles.
Hver gang der trykkes på REMAIN-knappen
Dvdvideo
Dvdaudio
GROUP ELAPSED
TITLE REMAIN
GROUP REMAIN
CHAPTER ELAPSED
TRACK ELAPSED
CHAPTER REMAIN
TRACK REMAIN
VCD
CD
MP3
TRACK ELAPSED
TRACK REMAIN
TRACK REMAIN
TRACK ELAPSED
TOTAL ELAPSED
TOTAL REMAIN
30
BETJENING
TITLE ELAPSED
Afspilning af DivX
Overspringe fremad/bagud
Tryk på knappen ved afspilning
• Gå til den næste fil, hver gang du trykker
•
.
på knappen, hvis der er over
2 filer på disken.
Gå til den foregående fil, hver gang du trykker
er over 2 filer på disken.
på knappen, hvis der
Hurtig afspilning
For at afspille disken ved en højere hastighed
skal du trykke
på og holde eller ved afspilning.
Hver
gang
du
trykker
på og holder en af knapperne, ændres
•
afspilningshastigheden som følger:
2x fi 4x fi 8x fi 32x fi Normal.
5 Minute Skip-funktion
Tryk på
,
-knappen ved afspilning.
• Afspilning springer 5 minutter fremad, hver gang du trykker på
• Afspilning springer 5 minutter bagud, hver gang du trykker på
-knappen.
-knappen.
Zoomfunktion
1
Tryk på ZOOMknappen.
2
Tryk på markørknapperne ,
, ,
for at gå til det
område, der skal
forstørres.
• Hver gang du trykker på knappen,
skifter dit valg frem og tilbage mellem
“ZOOM X2” og “ZOOM OFF”.
Bemærk
31
• DIVX-fil kan kun zoomes i ZOOM X2-indstilling.
Undertekst-display
Tryk på SUBTITLE-knappen.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og tilbage mellem “SUBTITLE ON” (1/1, 1/2 ...) og
“SUBTITLE OFF”.
• Hvis disken kun har en undertekstfil, afspilles den automatisk.
Lyddisplay
Tryk på AUDIO-knappen.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og tilbage mellem “AUDIO ON” (1/1, 1/2 ...) og
•“
”.
“ vises, når der er et understøttet sprog på disken.
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX er et videofilformat udviklet af Microsoft baseret på MPEG4-kompressionteknologi, der
giver lyd- og billeddata over internet i realtid.
MPEG4 bruges til billedkodning og MP3 bruges til lydkodning. Brugere kan se film med
billede og lyd næsten svarende til dvd-kvalitet.
1. Understøttede formater
• Dette produkt understøtter kun følgende medieformater. Hvis begge billed- og lydformater ikke understøttes, kan brugeren få problemer som f.eks. billedforstyrrelser eller ingen lyd.
●
Understøttede billedformater
Format
AVI
Understøttede versioner DivX3.11 ~ 5.1
●
WMA
V1/V2/V3/V7
Understøttede lydformater
Format
Bithastighed
Samplingsfrekvens
MP3
80~384 kbps
44,1 kHz
WMA
56~128 kbps
AC3
128~384 kbps
44,1/48 kHz
• Formatforhold: Selvom standard DivX-opløsningen er 640*480 pixels (4:3), understøtter dette produkt op til 720*480 pixels (16:9). Tv-skærm-opløsninger højere end 800 understøttes ikke.
• Når du afspiller en disk, hvis samplingsfrekvens er højere end 48 kHz eller 320 kbps, kan der
komme rystelser på skærmen ved afspilning.
2. Caption-funktion
• Du skal have nogen erfaring med video-dekomprimering og redigering for at kunne bruge denne funktion
korrekt.
• For at bruge Caption-funktionen skal du gemme Caption-filen (*.smi) under det same filnavn som navnet på
•
DivX-mediefilen (*.avi) i den samme mappe.
Eksempel. Rod
Samsung_Bluetek_007CD1.avi
Samsung_Bluetek_007CD1.smi
Op til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (tegn på 2-byte som f.eks. koreanske og kinesiske) til
filnavnet.
32
BETJENING
Bemærk
“
Afspille mediefiler vha. USB HOST-funktionen
Du kan tilslutte og afspille filer fra eksterne USB-lagerenheder som f.eks. MP3-afspillere, USB-flashhukommelse osv. vha. hjemmebiografens USB HOST-funktion.
1
Forbind USBenheden til USBporten på bagsiden
af enheden.
2
Tryk på FUNCTIONknappen på hovedenheden eller AUXknappen på fjernbetjeningen for at vælge
USB-indstilling.
• “USB” vises på displayskærmen og
forsvinder derefter.
• USB SORTING-skærmen vises på tvskærmen, og den gemte fil afspilles.
Tryk på STOP (
Bemærk
) -knappen for at standse afspilning.
• For at undgå tab af data gemt i USB-enheden skal du slukke enheden eller skifte
den til en anden indstilling, inden USB-kablet afbrydes.
Sådan afspilles en fil på USB-menuskærmen
• Musikfil-ikon
• Billedfil-ikon
• Alle filer-ikon
Tryk på
knappen, når den er i stop-indstilling, og vælg en ønsket ikon fra den øverste del af menuen.
ikonen.
• For kun at afspille musikfiler skal du vælge
ikonen.
• For kun at se billedfiler skal du vælge
ikonen.
• For at vælge alle filer skal du vælge
33
DAN
Overspringe fremad/bagud
Tryk på knappen ved afspilning
.
• Når der er mere end en fil, når du trykker på knappen
• Når der er mere end en fil, når du trykker på knappen
, vælges den næste fil.
, vælges den foregående fil.
Hurtig afspilning
For at afspille disken ved en højere hastighed skal du trykke
og holde eller ved afspilning.
på
• Hver gang du trykker på og holder en af knapperne, ændres afspilningshastigheden som følger:
2x ❽ 4x ❽ 8x ❽ 32x ❽ Normal.
1. USB-enheder der understøtter USB Mass Storage v1.0.
(USB-enheder der virker som en udtagelig disk i Windows
(2000 eller nyere) uden yderligere installation af driver.)
2. MP3-afspiller: MP3-afspiller af typen HDD og flashhukommelse.
3. CBI (Control/Bulk/Interrupt) er ikke understøttet.
4. Digitalkamera: PTP-protokol understøttes ikke.
• Enheder som kræver installation af yderligere programmer, når du har tilsluttet den til en computer, understøttes ikke.
5. USB HDD og USB Flash-drev: Enheder der understøtter USB2.0 eller
USB1.1.
• Du kan opleve en forskel i afspilningskvalitet, når du tilslutter en USB1.1-enhed.
• For en USB HDD, skal du sørge for at tilslutte en ekstra strømledning til USB HDD for korrekt funktion.
6. USB-kortlæser: 1-slot USB-kortlæser og Multi-slot USB-kortlæser
• Afhængigt af producenten understøttes USB-kortlæser ikke altid.
• Hvis du installerer flere hukommelsesenheder i en multi-kortlæser, kan du få problemer.
7. Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, genkendes USB-enheden ikke altid.
●
Understøttede formater
Stillbillede
Musik
Filnavn
File
filtypenavn Bithastighed
Version
Pixel
Sampling
Frekvens
JPG
MP3
WMA
.JPG .JPEG
–
.MP3
80~384 kbps
.WMA
56~128 kbps
–
–
V8
640*480
–
–
–
44,1 kHz
44,1 kHz
• Enheder, der bruger NTFS-filsystem, understøttes ikke.
(Kun FAT-filsystem er understøttet.)
34
BETJENING
Kompatible enheder
Visning af diskinformation
Du kan se afspilningsdata om disken på tv-skærmen
Tryk på INFO-knappen.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres displayet som følger:
Dvd
VCD
CD
MP3
DivX
DVD RECEIVER
JPEG
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
Displayet forsvinder
•
Displayet forsvinder
vises på tv-skærmen!
Hvis dette symbol vises på tv-skærmen, mens der trykkes på en knap, betyder det,
at denne funktion ikke kan bruges sammen med den disk, der afspilles.
Displayet forsvinder
• Hvad er en gruppe?
En film på en dvd-audio-disk.
Bemærk
• Hvad er en titel?
En film på en dvd-video-disk.
• Afhængigt af disken kan displayet med
• Hvad er et kapitel?
diskinformation være anderledes.
Den enkelte titel på en dvd er opdelt i mindre segmenter, der kaldes “kapitler”.
• Afhængigt af disken kan du også vælge
DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.
• Hvad er et spor (fil)?
En videosekvens eller en musikfil, der er optaget på en dvd-audio, cd eller MP3-cd.
Skærmdisplay
Dvd-display
DivX-display
Vcd-display
Dvd Dvd-audio-display
AUDIO
Cd-display
Titeldisplay
MP3-cd-display
GROUP-display
35
KAPITEL-display
Display for gentaget afspilning
Stereodisplay (V/H)
SPOR (FIL) -display
LYDSPROG-display
DOLBY DIGITAL-display
FORLØBET TID-display
UNDERTEKST-display
Vinkeldisplay
SACD-display
Hurtig/langsom afspilning
Hurtig afspilning
Tryk og hold
Dvd
VCD
CD
MP3
nede.
• Hver gang knappen holdes nede ved afspilning,
ændres afspilningshastigheden som følger:
BETJENING
Langsom afspilning
Tryk på SLOW -knappen.
• Hver gang der trykkes på knappen ved afspilning,
ændres afspilningshastigheden som følger:
DVD
VCD
Bemærk
DivX
DivX
• Der kan ikke foretages omvendt langsom
afspilning med vcd og DivX.
36
Overspringning af sekvenser/sange
Dvd
VCD
MP3
Tryk kort på
.
• Hver gang der trykkes kort på knappen, afspilles forrige eller næste kapitel, spor eller
mappe (fil).
Dvd
VCD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
MP3
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
• Når du ser en vcd med et spor, der
er længere end 15 minutter,
springer afspilning frem eller tilbage
med 5 minutter, hver gang der
trykkes på .
Bemærk
• Ved hurtig afspilning af en cd eller en MP3-cd høres der kun lyd ved hastigheden 2x og ikke ved hastighederne
4x, 8x og 32x.
• Der høres ingen lyd ved langsom afspilning og ved indstillingerne for trinvis afspilning.
37
Gentaget afspilning
Med gentaget afspilning kan du afspille et kapitel, en titel, et spor (sang) eller en mappe (MP3-fil) igen og
igen.
Dvd
VCD
CD
MP3
JPEG
Tryk på REPEAT-knappen.
• Hver gang der trykkes på knappen ved afspilning, ændres indstillingen for gentaget afspilning som følger:
Dvdvideo
Dvdaudio
Muligheder ved gentaget afspilning
CHAPTER
Afspiller det valgte spor gentaget.
GROUP
Afspiller den valgte gruppe gentaget.
MP3
JPEG
VCD
RANDOM
Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge.
(Et spor, der allerede har været afspillet, bliver
muligvis afspillet igen.)
CD
BETJENING
TITLE
Afspiller den valgte titel gentagne gange.
TRACK
Afspiller det valgte spor gentagne gange.
DIR
Afspiller alle spor i den valgte mappe gentagne
gange.
DISC
Afspiller hele disken gentagne gange.
OFF
Annullerer gentaget afspilning.
Sådan vælges en indstilling for gentaget afspilning på skærmen med
diskinformation.
Dvd
1
2
Tryk to gange på INFO-knappen.
3
Tryk på markørknappen for at
vælge den ønskede indstilling for
gentaget afspilning.
4
Tryk på ENTER-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til
REPEAT PLAYBACK (
) -displayet.
kan ikke vælge gentaget afspilning på informa* Du
tionsskærmen til MP3- og JPEG-diske.
VCD
CD
Bemærk
• Funktionen gentaget
afspilning kan ikke bruges
med version 2.0 vcd’er,
hvis PBC (afspilningskontrol) er slået til. Sæt PBC
til OFF i diskmenuen, når
du bruger gentaget
afspilning sammen med
en vcd. (Se side 45.)
38
A-B gentaget afspilning
Du kan afspille en udvalgt del af en dvd gentaget.
Dvd
1
VCD
CD
Tryk to gange på
INFO-knappen.
2
Tryk på
markørknappen for at gå til
REPEAT PLAYBACK
(
) -displayet.
4
Tryk på ENTERknappen ved slutningen af det
ønskede afsnit.
• Tryk en gang på INFO-knappen
for vcd eller cd.
3
Tryk på markørknapperne
, for at vælge ‘A-’, og
tryk derefter på ENTERknappen ved begyndelsen
af det ønskede afsnit.
• Når der trykkes på ENTER-knappen,
gemmes den valgte position i
hukommelsen.
• Det angivne afsnit afspilles gentaget.
A-
A-B
REPEAT : A—B
A -?
REPEAT : A—
For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på
markørknapperne
,
for at vælge
OFF.
Bemærk
• Funktionen A-B gentaget fungerer ikke sammen med en MP3eller JPEG-disk.
39
Vinkelfunktion
Med denne funktion kan du se den samme sekvens fra forskellige vinkler.
Dvd
1
Tryk på INFO-knappen.
BETJENING
3
Tryk på markør- ,
den ønskede vinkel.
2
Tryk på markørknappen for at gå til ANGLE
(
) -displayet.
eller talknapperne for at vælge
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres vinklen som følger:
1/3
2/3
3/3
Bemærk
• Vinkelfunktionen virker kun med diske, hvor der er optaget
flere vinkler.
40
Zoomfunktion
Med denne funktion kan du forstørre et bestemt område af det viste billede.
Zoomfunktion (forstørrelse af skærm)
1
Tryk på ZOOMknappen.
2
Tryk på markørknapperne , , ,
for at gå til det
område, der skal
forstørres.
3
Dvd
VCD
Tryk på ENTERknappen.
• Hver gang der trykkes på knappen,
ændres zoomniveauet som følger:
SELECT ZOOM POSITION
Aspektforhold
Dvd
Tryk på EZ VIEW-knappen.
• Hver gang der trykkes på knappen, slås zoomfunktionen til eller fra.
• Når der afspilles en film i bredformat, kan de sorte striber foroven og forneden på tv-skærmen fjernes med et tryk på EZ VIEW-knappen.
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
Bemærk
• Denne funktion fungerer ikke, hvis dvd’en er optaget i et format med flere kameravinkler.
• De sorte striber forsvinder muligvis ikke, da nogle dvd’er har et fast forhold mellem vandret og lodret.
41
Bonusgruppe/Navigere sider
Bonusgruppe
Dvdaudio
Nogle dvd-audio-diske har en ekstra ‘bonus’-gruppe, som et fircifret nøgeltal
giver adgang til. Se diskemballagen for nærmere oplysninger og nøgeltallet.
Når du afspiller en dvd-audio-disk, der har en
bonusgruppe, vises skærmen til indføring af
nøgeltallet automatisk.
BETJENING
BONUS GROUP
KEY NUMBER :
Bemærk
• Hvis du udkaster disken, slår strømmen fra eller afbryder afspilleren, skal du indføre
nøgeltallet igen.
Navigere sider
Ved afspilning skal du trykke på
pen på fjernbetjeningen.
Dvdaudio
knap-
• Du kan vælge det ønskede billede fra en dvd-audio-disk, der indeholder stillbilleder.
• Med nogle diske kan du ikke altid vælge billeder, afhængigt af hvordan disken er
fremstillet.
42
Valg af lydsprog/sprog til undertekst
Valg af lydsprog
1
Tryk to gange på
INFO-knappen.
Dvd
2
Tryk på markørknapperne , eller talknapperne for at vælge
det ønskede lydsprog.
• Afhængigt af, hvor mange sprog der er på en
dvd, kan du vælge forskellige lydsprog
(ENGELSK, SPANSK, FRANSK osv.), hver
gang du trykker på knappen.
SP 2/3
FR 3/3
Valg af sprog til undertekst
1
Tryk to gange på
INFO-knappen.
3
Tryk på
markørknappen
eller talknapperne for at
vælge den ønskede undertekst.
EN 1/3
EN 01/ 03
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
43
2
Dvd
Tryk på markørknappen for at gå til
SUBTITLE (
)displayet.
OFF
Bemærk
• Du kan bruge SUBTITLE-knappen
•
på fjernbetjeningen til at vælge et
sprog til undertekst.
Afhængigt af disken virker funktionerne lydsprog og undertekst
muligvis ikke.
Direkte adgang til en sekvens/sang
Dvd
1
VCD
CD
Adgang til en titel/et spor
Tryk på INFO-knappen.
2
Tryk på markørknapperne
, eller talknapperne for at
vælge titel/spor, og tryk
derefter på ENTER-knappen.
03/05
4
Tryk på markørknapperne
eller
talknapperne
for at vælge det ønskede
kapitel, og tryk derefter på
knappen ENTER.
01/05
MP3
025/040
0:00:01
0:00:01
01/05
1/1
Adgang til specifik tid
5
1/1
025/040
1:17:30
0:00:01
1/1
Adgang til specifik tid
Tryk på markørknapperne ,
for at gå til tid-displayet.
01/05
001/040
6
1/1
Tryk på talknapperne
for at vælge det
ønskede tidspunkt, og
tryk derefter på knappen ENTER.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
JPEG
Tryk på tal knapperne.
• Den valgte fil afspilles.
• En MP3- eller en JPEG-fil kan ikke flyt•
001/002
3
Tryk på markørknapperne , for at
gå til kapitel (
)displayet.
tes fra skærmen med diskdata.
Når du afspiller en MP3- eller en JPEGdisk, kan du ikke bruge
,
til at flytte en mappe.
Tryk på (
Stop), og tryk derefter på ,
for at flytte en mappe.
Bemærk
• Du kan gå direkte til den ønskede titel
•
eller det ønskede kapitel eller spor ved
at trykke på
på fjernbetjeningen.
Afhængigt af disken kan du muligvis
ikke gå til den valgte titel eller det valgte tidspunkt.
44
BETJENING
Adgang til et kapitel
Adgang til et kapitel
Brug af diskmenu
Du kan bruge menuerne til lydsprog, sprog til undertekster, profil osv.
Dvd-menuens indhold varierer fra disk til disk.
Dvd
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
MENU-knappen.
• Når du afspiller en vcd (version
2.), skiftes der mellem PBC ON og
OFF.
3
Tryk på markørknapperne ,
, for at vælge
det ønskede punkt.
2
Tryk på markørknapperne , for at gå til
‘DISC MENU’, og tryk
derefter på ENTERknappen.
• Når du vælger en diskmenu, som disken ikke
understøtter, vises meddelelsen “This menu is
not supported” på skærmen.
4
Tryk på ENTERknappen.
Bemærk
PBC (afspilningskontrol) -funktion
Tryk på MENU-knappen, mens en vcd-disk version 2.0 afspilles.
Hver gang du trykker på knappen, vælges “PBC ON” og “PBC OFF” skiftevis på tv-skærmen.
• PBC ON: Dette er en version 2.0 vcd. Disken afspilles i overensstemmelse med menuskærmen.
Nogle funktioner kan være deaktiverede. Hvis nogle af funktionerne er deaktiveret, skal du vælge “PBC OFF”
for at aktivere dem.
• PBC OFF: Dette er en version 1.1 vcd. Disken afspilles på samme måde som en musik-cd.
45
Brug af titelmenuen
For dvd’er, der indeholder flere titler, kan du se titlen på hver film.
Afhængigt af dvd’en virker denne funktion enten slet ikke, eller den virker på en anden måde
Dvd
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
MENU-knappen.
2
Tryk på markørknappen , for
at gå til ‘Title
Menu’.
3
Tryk på ENTERknappen.
• Titelmenuen vises.
BETJENING
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
46
Indstilling af sprog
Skærmdisplay-sproget (OSD) er som standard indstillet til engelsk.
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
MENU-knappen.
2
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘Setup’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
Bemærk
• For at vælge et andet sprog skal du vælge OTHER og indtaste sprogkoden for dit land.
(Se sprogkoder for forskellige lande på side 82)
Der kan vælges sprog for lyd, undertekst og diskmenu.
47
3
Vælg ‘Language’,
og tryk derefter på
ENTER-knappen
4
Tryk på
markørknappen ,for at
vælge ‘OSD Language’,
og tryk derefter på
ENTER-knappen.
5
Tryk på
markørknappen , for at vælge
det ønskede sprog, og tryk
derefter på ENTER-knappen.
• Hvis sproget blev sat til engelsk, vises
skærmbillederne på engelsk, når opsætningen er
afsluttet.
Tryk på MENU-knappen for at forlade
opsætningsskærmen
Valg af
skærmsprog
Valg af
lydsprog (optaget på
disken)
Valg af
sprog til undertekst
(optaget på disken)
Valg af diskmenusprog (optaget på
disken)
det valgte sprog ikke er
* Hvis
optaget på disken, ændres
menusproget ikke, selv om du
indstiller det til det ønskede
sprog.
48
OPSÆTNING
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det
forrige niveau.
Indstilling af tv-skærm
Afhængigt af din tv-type (bredformat eller almindeligt 4:3), kan du vælge tv’ets formatforhold.
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
MENU-knappen.
3
Tryk på
markørknappen for at gå til
‘TV DISPLAY’, og tryk
derefter på ENTERknappen.
2
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘Setup’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
4
Tryk på
markørknappen , for at
vælge det ønskede punkt,
og tryk derefter på
ENTER-knappen.
• Når opsætningen er færdig, føres du
til den forrige skærm.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det
forrige niveau.
49
Tryk på MENU-knappen for at forlade
opsætningsskærmen
Justering af tv’ets aspektforhold (skærmstørrelse)
En traditionel tv-skærms størrelsesforhold er 4:3 lodret/vandret, hvorimod et widescreen- eller
højdefinitions-tv har et størrelsesforhold på 16:9. Dette kaldes formatforholdet. Når du afspiller dvd’er, der
er optaget til en anden skærmstørrelse, bør du justere aspektforholdet, så det passer til dit tv eller din
skærm.
• For et traditionelt tv skal du vælge enten “4:3LB” eller “4:3PS” afhængigt af, hvad du foretrækker.
Vælg “16:9”, hvis du har et widescreen-tv.
WIDE
: Vælg denne for at se et 16:9-billede i fuld-skærmindstilling på et widescreen-tv.
• Du kan se formatet fuld-skærm.
4:3 LB
(4:3 Letterbox)
: Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9optagelse på et tv med traditionel skærm.
• Der vises sorte striber for oven og for neden på skærmen.
(4:3 Pan&Scan)
OPSÆTNING
4:3 PS
: Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9optagelse med “pan & scan” på et tv med
traditionel skærm.
• Du kan kun se den midterste del af skærmen (siderne af
16:9-formatsbilledet er skåret væk).
Bemærk
• Hvis en dvd har forholdet 4:3, kan du ikke se den på widescreen.
• Eftersom dvd’er er optaget i mange forskellige billedformater, ser de forskellige ud afhængig af
den software, tv-type og det aspektforhold, du anvender.
50
Indstilling af børnesikring (klassifikationsniveau)
Brug denne indstilling til at begrænse afspilningen af dvd’er med voldeligt indhold eller indhold
beregnet for voksne, som du ikke ønsker, at børn skal se.
3
Tryk på
markørknappen for at gå til
‘PARENTAL’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
MENU-knappen.
2
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘Setup’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
4
Tryk på
markørknappen , for at vælge det
ønskede klassifikationsniveau, og
tryk derefter på ENTER-knappen.
5
Indfør
adgangskoden, og
tryk derefter på
ENTER-knappen.
• Hvis du har valgt Level 6, kan du ikke
•
Bemærk
51
se dvd’er med klassifikationsniveau 7
eller derover.
Jo højere niveau jo mere indhold for
voksne og vold er der på dvd’en.
• Adgangskoden er som standard sat til
“7890”.
• Når opsætningen er færdig, føres du til
den forrige skærm.
• Denne funktion virker kun, hvis dvd’en indeholder information om
klassifikationsniveauer.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige
niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
Indstilling af adgangskode
Du kan indstille adgangskoden til børnesikring (klassifikationsniveau).
1
4
knappen.
Tryk på ENTERknappen.
2
5
Indfør adgangskoden,
og tryk derefter på
ENTER-knappen.
• Angiv den gamle adgangskode, en ny
adgangskode, og bekræft den nye adgangskode.
• Opsætningen er afsluttet.
Bemærk
• Adgangskoden er som standard sat til “7890”.
Hvis du har glemt adgangskoden til klassifikationsniveauet for børnesikring, skal
du gøre følgende:
• Når afspilleren er i ingen disk-indstilling, skal du holde hovedenhedens
på displayet, og alle indstillinger sættes igen på standardværdierne.
• Tryk på POWER-knappen.
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger.
Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
knap i mindst 5 sekunder. “INITIALIZE” vises
52
OPSÆTNING
3
Tryk på
markørknappen for at gå til
‘PASSWORD’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
Tryk på MENU-
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘Setup’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
Indstilling af tapet
JPEG
Dvd
VCD
Mens du ser en dvd, vcd eller JPEG-cd, kan du indsætte det billede, du ønsker, som baggrundstapet.
Indstilling af tapet
1
Ved afspilning skal du
trykke på PLAY/PAUSEknappen, når der vises et
billede, du kan lide.
2
Tryk på LOGOknappen.
• “COPY LOGO DATA” bliver vist på
tv-skærmen.
COPY LOGO DATA
PAUSE
3
Strømmen slås
fra og derefter til
igen.
• Det valgte tapet bliver vist.
• Du kan vælge op til 3 tapetindstillinger.
53
Vælg dette for at bruge
Samsungs logo som
tapet.
Vælg dette for at bruge det
ønskede billede som tapet.
Sådan vælges en af de 3 tapet-indstillinger, du har lavet
4
Tryk på
for at
vælge den ønskede
‘USER’, og tryk
derefter på ENTER.
2
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘Setup’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
5
Tryk på MENUknappen for at
forlade
opsætningsskærmen
3
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘LOGO’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
OPSÆTNING
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
MENU-knappen.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
54
Dvd-afspilningsindstilling
Nogle dvd-audio-diske indeholder dvd-video såvel som dvd-audio.
For at afspille dvd-video-delen af dvd-audio-disken, skal du indstille enheden på dvd-video.
1
Tryk på MENUknappen, mens
diskskuffen er åben.
3
Tryk på
markørknappen for at
rykke til ‘DVD TYPE’, og
tryk derefter på ENTERknappen.
2
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘Setup’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
4
Tryk på
markørknappen for at rykke
til ‘DVD VIDEO’, og tryk
derefter på ENTER-knappen.
• Indstil trin 1 ~ 4 igen, hvis du vil skifte
til dvd-audio-afspilningsindstilling.
Ved valg af dvdafspilningsindstilling:
• Dvd-video: indstil til at afspille dvd-
Bemærk
•
video-indholdet på en dvdaudio-disk.
• Dvd-audio: indstil til at afspille
standard-dvd-audio.
Dvd-afspilningsindstilling er som standard indstillet på dvd-audio.
DivX (R) -registrering
55
• Brug registreringskoden til at registrere denne afspiller
med DivX (R) Video On Demand-formatet. Læs mere på
på www.divx.com/vod.
SACD-afspilningsindstilling
Hvis SACD’en er oprettet i HYBRID-diskformat, kan du afspille disken i CODA MODE, når du
afspiller i SACD MODE.
3
Tryk på
markørknappen for at
rykke til ‘SACD TYPE’,
og tryk derefter på
ENTER-knappen.
2
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘Setup’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
4
Tryk på
markørknappen for at
rykke til ‘SACD MODE’, og
tryk derefter på ENTERknappen.
OPSÆTNING
1
Tryk på MENUknappen, mens
diskskuffen er åben.
• Indstil trin 1 ~ 4 igen, hvis du vil skifte
til CDDA-afspilningsindstilling.
• SACD MODE : Indstil på denne for at
afspille SACD.
• CDDA MODE : Indstil på denne for at
afspille indhold i CDDAformat på en disk.
56
Højttalerindstilling
Signaludgang og frekvensreaktion fra højttalerne justeres automatisk i overensstemmelse med din
højttalerkonfiguration, og om bestemte højttalere bruges eller ej.
1
3
I stop-indstilling
skal du trykke på
MENU-knappen.
I højttaleropsætning skal
du trykke på ENTERknappen igen.
2
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘Audio’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
4
Tryk på
, , ,
markørknapperne for at
gå til den ønskede
højttaler, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
• For C, LS og RS ændres indstillingen
•
som følger, hver gang der trykkes på
knappen: SMALL ➝ NONE.
Indstillingen for L og R er SMALL.
SMALL: Vælg denne indstilling, når højttalerne bruges.
NONE: Vælg denne indstilling, når der ikke er installeret
højttalere.
Bemærk
• Afhængigt af PRO LOGIC- og STEREO-indstillinger kan
57
højttalerindstillingen variere (se side 65).
Indstilling af prøvetone
Brug Test Tone-funktionen til at kontrollere højttalertilslutningerne og justere højttalerniveauerne.
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
MENU-knappen.
2
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘Audio’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
3
Tryk på
markørknappen for at gå til
‘TEST TONE’, og tryk
derefter på ENTERknappen.
• Prøvetonen sendes til L C R RS
LS SW i den rækkefølge.
Hvis der trykkes på ENTER-knappen
igen på dette tidspunkt, standser
prøvetonen.
OPSÆTNING
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det
forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade
opsætningsskærmen
Alternativ metode: Tryk på TEST TONE-knappen på fjernbetjeningen.
Tryk på TEST TONE-knappen.
L: Fronthøjttaler (L)
R: Fronthøjttaler (R)
C: Centerhøjttaler
LS: Baghøjttaler (L)
SW: Subwoofer
RS: Baghøjttaler (H)
Flerkanals Pro Logic-indstilling
• Prøvetonen frembringes på følgende måde:
•
Når du afspiller en dvd eller en cd, fungerer det
kun, når der er standset.
Brug denne funktion til at kontrollere, at alle højttalere
er tilsluttet korrekt, og at der ikke er problemer.
Sluk for prøvetonen
ved at trykke på TEST TONEknappen igen.
Start
58
Indstilling af forsinkelsestid
Hvis højttalerne ikke kan placeres i den samme afstand fra lyttepositionen, kan du justere
forsinkelsestiden for lydsignalerne fra center- og baghøjttalerne.
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
MENU-knappen.
2
Tryk på
markørknappen for at gå til
‘Audio’, og tryk derefter på
ENTER-knappen.
Indstilling af forsinkelsestid
Når der afspilles 5.1-surround sound, får du den bedste lyd, hvis afstanden
mellem dig og hver højttaler er den samme. Eftersom lyden ankommer til
lytterens position på forskellige tidspunkter afhængig af højttalernes
placering, kan du justere for denne forskel ved at tilføje en forsinkelse af
lyden fra centerhøjttaleren og surroundhøjttalerne.
Bemærk
• Med
(Dolby Pro Logic II) kan forsinkelsestiden være forskellig for hver
indstilling.
• Med AC-3 og DTS kan forsinkelsestiden indstilles til mellem 00 og 15
millisekunder.
59
• Centerkanalen kan kun justeres på 5.1 kanal-diske.
3
Tryk på
markørknappen for at gå til
‘DELAY TIME’, og tryk
derefter på ENTERknappen.
4
Tryk på markørknapperne
, , , for at gå til
den ønskede højttaler, og
tryk derefter på ENTERknappen.
5
Tryk på
markøren , for at indstille
forsinkelsestiden.
• Du kan indstille forsinkelsestiden for
C til 0 - 5 millisekunder, og for LS
og RS kan den indstilles til 0 - 15
millisekunder.
OPSÆTNING
• Indstilling af CENTERHØJTALER
Hvis afstanden Dc svarer til eller er større end
afstanden Df på tegningen, skal indstillingen være 0 ms.
Ellers skal indstillingen ændres i overensstemmelse
med tabellen.
Afstand mellem Df og Dc
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,02 m
1,36 m
1,70 m
Ideel placering af
CENTERHØJTTALER
Forsinkelsestid
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
• Indstilling af BAGHØJTALERE (SURROUND)
Hvis afstanden Df svarer til afstanden Ds på tegningen,
skal indstillingen være 0 ms. Ellers skal indstillingen
ændres i overensstemmelse med tabellen.
Ideel placering
af
SURROUNDH
ØJTTALER
Der bedst at placere alle højttalerne inden for denne cirkel.
Afstand mellem Df og Ds
0,00 m
1,02 m
2,04 m
3,06 m
4,08 m
5,10 m
Forsinkelsestid
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
Df: Afstand fra FRONTHØJTTALER
Dc: Afstand fra CENTERHØJTTALER
Ds: Afstand fra SURROUNDHØJTTALER
60
Indstilling af lydkvalitet
Du kan justere balancen og niveauet for hver højttaler.
Metode 1
Justering af lydkvaliteten fra opsætningsskærmen
1
I stop-indstilling
skal du trykke på
MENU-knappen.
3
Tryk på
markørknappen for at gå til
‘SOUND EDIT’, og tryk
derefter på ENTER-knappen.
2
4
Tryk på
markørknappen for at gå til
‘Audio’, og tryk derefter på
ENTER-knappen.
Tryk på
markørknapperne for at vælge og
justere det ønskede punkt. Tryk på
knapperne , for at vælge og
justere indstillingerne.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det
forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade
opsætningsskærmen
61
Metode 2
Manuel justering med SOUND EDIT-knappen
Justering af fronthøjttalers balance
Tryk på SOUND EDITknappen, og tryk derefter
på markørknapperne
, .
1
4
Tryk på SOUND EDITknappen, og tryk derefter
på markørknapperne
, .
Bemærk
2
Tryk på SOUND EDITknappen, og tryk derefter
på markørknapperne
, .
Justering af centerhøjttalers lydniveau
3
Tryk på SOUND EDITknappen, og tryk derefter
på markørknapperne
, .
Justering af subwooferniveau
5
OPSÆTNING
Justering af baghøjttalers lydniveau
Justering af baghøjttalers balance
Tryk på SOUND EDITknappen, og tryk
derefter på
markørknapperne , .
• Justeringerne bliver vist på hovedenheden, ikke på tv-skærmen.
Justering af front/baghøjttaleres balance
• Du kan vælge fra 00 til –06 og OFF.
• Lydstyrken falder, jo tættere du kommer på –6.
Justering af center/bag/subwooferhøjttalers lydniveau
• Du kan justere lydstyrkeniveauet fra -6dB til +6dB.
• Lyden bliver højere, jo tættere du kommer på +6dB, og lavere, jo tættere du kommer på -6dB.
62
Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde)
Du kan bruge denne funktion til at få Dolby Digital-lyd, når du ser film om natten
ved lav lydstyrke.
1
3
I stop-indstilling
skal du trykke på
MENU-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘DRC’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
2
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘Audio’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
4
Tryk på
markøren, for at
justere ‘DRC’.
• Hvis du trykker på
markørknappen
forøges kompressionen, hvis du trykker
på
markørknappen formindskes
kompressionen.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det
forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade
opsætningsskærmen
63
Opsætning af AV SYNC
Billedet kan blive forsinket i forhold til lyden, hvis enheden er tilsluttet et digital-tv.
Hvis det sker, kan du justere lyd-forsinkelsestiden til at synkronisere med billedet.
1
Tryk på MENU-knappen.
• Opsætning-menuen vises.
• AV-SYNC-skærmen vises.
• ‘Audio’-menuen vises.
4
Tryk på
markørknapperne , for at vælge
forsinkelsestiden for AV-SYNC, og
tryk derefter på ENTER-knappen.
• Du kan indstille lyd-forsinkelsestiden mellem 0 ms og
300 ms. Indstil den, så synkroniseringen med billedet
bliver bedst mulig.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
64
OPSÆTNING
3
Tryk på
markørknapperne, for at gå til ‘AVSYNC’ , og tryk derefter på
ENTER-knappen.
2
Tryk på
markørknapperne , for at gå til
‘Audio’, og tryk derefter på
ENTER-knappen.
Dolby Pro Logic II-indstilling
Du kan vælge den lydindstilling for Dolby Pro Logic II, du ønsker.
Tryk på
PL II MODE-knappen.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres indstillingen som følger.
PRO LOGIC II
• MUSIC: Når du lytter til musik, kan du opleve lydeffekter, som om du faktisk var til
koncerten.
• CINEMA: Gør filmsoundtracket endnu mere realistisk.
• PRO LOGIC: Du får en realistisk flerkanals effekt, som om du bruger fem
højttalere, selvom du kun bruger højre og venstre fronthøjttaler.
• MATRIX: Du får en 5.1-surroundsound.
STEREO: Vælg denne indstilling, hvis du kun vil høre lyd fra højre og venstre
fronthøjttaler samt subwooferen.
Bemærk
• Når du vælger Pro Logic II-indstilling skal du tilslutte den eksterne enhed til
AUDIO INPUT-stikkene (L og R) på afspilleren. Hvis du kun tilslutter til en
af indgangene (L eller R), kan du ikke lytte til surroundsound.
65
Dolby Pro Logic II-effekt
Denne funktion virker kun i Dolby Pro Logics MUSIC-indstilling.
1
Tryk på
PL II MODE knappen for at vælge
indstillingen ‘MUSIC’.
2
Tryk på
PL II EFFECT-knappen
for at vælge Panorama, tryk
derefter på markør , -knapperne for at
vælge den ønskede effekt-indstilling.
• Du kan vælge enten 0 eller 1.
• Denne indstilling udvider stereoeffekten, der kommer
forfra, til surroundhøjttalerne, så der opnås en
spændende “altomfattende” lyd med sideeffekt.
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
PL II EFFECT -knappen
for at vælge C-Width, og tryk
derefter på markør , -knapperne for at
vælge den ønskede effekt-indstilling.
• Du kan vælge 0 - 7.
• Dette indstiller centerbilledets bredde.
Desto højere indstilling, desto mindre lyd kommer
der fra centerhøjttaleren.
TA
Bemærk
4
Tryk på
PL II EFFECT -knappen
for at vælge Dimension, og tryk
derefter på markør , -knapperne for at
vælge den ønskede indstilling.
• Du kan vælge 0 - 6.
• Justerer lydfeltet (DSP) trinvist fremad eller
bagud.
TUNED
• Når du afspiller en dvd, der er indkodet med to eller flere kanaler, vælges flerkanals
indstillingen automatisk, og knappen
(Dolby Pro Logic II) virker ikke.
66
OPSÆTNING
3
Tryk på
Opsætning af automatisk finindstilling af lyd
* Denne funktion kan kun bruges ved dvd/cd-afspilning.
Automatisk finindstilling af lyd
Ved bare en enkelt gang at indstille funktionen automatisk finindstilling af lyd, når du flytter eller
installerer enheden, kan du få enheden til automatisk at genkende afstanden mellem højttalere, niveauer
mellem kanaler og frekvensgenskaber til at skabe 5.1-kanals lydfelt optimeret til lytterens omgivelser.
* Følgende billeder er kun eksempler, og de kan se forskellige ud på produktet.
Mikrofon til automatisk
finindstilling af lyd
L: Fronthøjttaler (L)
C: Centerhøjttaler
LS: Baghøjttaler (L)
Bemærk
R: Fronthøjttaler (H)
SW: Subwoofer
RS: Baghøjttaler (H)
• Når du lige har købt enheden eller initialiserer den, vises meddelelsen “PLEASE SET ASC FUNCTION FIRST” på
•
•
displayet, når du trykker på knappen til automatisk finindstilling af lyd uden at tilslutte mikrofonen til automatisk
finindstilling af lyd.
Da lydstyrkeniveauet for tonen er fastsat under opsætning af automatisk finindstilling af lyd, kan du ikke justere
lydstyrken med lydstyrke-kontrolknapperne.
Hvis mikrofonen til automatisk lyd er afbrudt under opsætning af automatisk finindstilling af lyd, annulleres opsætning.
Sådan slås lydlogoet til/fra
Når du slår strømmen til, udsender enheden et lydlogo efter
disklæsning for at melde, at enheden er klar til afspilning.
1
2
Sådan bekræftes automatisk finindstilling af lyd
1
Tryk på og hold ASC-knappen.
• “S.LOGO ON” eller “S.LOGO OFF” vises på displayet.
2
Tryk kort påASC-knappen.
• Hver gang der trykkes på knappen, skifter valget mellem
S.LOGO ON og S.LOGO OFF.
67
• Hvis du vælger “S.LOGO ON”, bliver der udsendt et lydlogo,
når disklæsning er afsluttet, efter strømmen er slået. Hvis du
vælger “S.LOGO OFF”, udsendes der ikke noget lydlogo.
Tryk og hold ned på ASC-knappen to gange.
• “ASC CHECK” vises på displayet.
Tryk kort på ASC-knappen.
•
Afstand- og niveauværdier for hver
kanal bliver vist på displayet.
1
2
3
Forbind mikrofonen til automatisk
finindstilling af lyd til indgangsstikket
til automatisk finindstilling af lyd.
Placer mikrofonen til automatisk
finindstilling af lyd i lytterens position.
Juster kontrolknappen Volume på
hovedenheden som følger:
• Hvis afstanden mellem lytteren og højttaleren er over 5 m:
Indstil hovedenhedens lydstyrke til over 25.
• Hvis afstanden mellem lytteren og højttaleren er 3 til 5 m:
Indstil hovedenhedens lydstyrke til 25.
• Hvis afstanden mellem lytteren og højttaleren er under 3 m:
Indstil hovedenhedens lydstyrke til 15.
4
Tryk på ASC-knappen.
• Tonen udsendes to gange, i den givne rækkefølge (L
•
C R RS LS
SW), og 5.1-kanals lydfelt optimeres automatisk.
Det tager ca. 2 minutter at gennemføre opsætning af automatisk
finindstilling af lyd.
Der udsendes en tone.
5
OPSÆTNING
Der høres en klokke
og opsætning slutter.
Der vises et resultat for hver højttaler.
Når meddelelsen “REMOVE MIC” vises på
displayet, skal du afbryde mikrofonen til
automatisk finindstilling af lyd.
For at annullere opsætning af automatisk finindstilling af lyd skal du trykke på ASC-knappen.
• Tonen standser, “CANCEL ASC” vises på displayet efterfulgt “REMOVE MIC”, og opsætningen annulleres.
For at lytte i automatisk finindstilling af lyd-indstilling skal du trykke kort på ASC-knappen.
• Valget skifter mellem ASC ON og ASC OFF på displayet.
• Hvis du vælger “ASC ON”, hører du lyd, når funktionen automatisk finindstilling af lyd er aktiveret.
Hvis du vælger “ASC OFF”, hører du lyd i indstillingen valgt i lydindstilling på opsætningsskærmen.
68
Live Surround-indstilling
SUPER 5.1
Du kan gengive en 2-kanals lydkilde, f.eks. cd og
radioudsendelser, i 5.1-kanals surroundsound.
MUSIK
Hvis du trykker på MUSIC-knappen, når du lytter til
en 2-kanals lydkilde, gengives den i 5.1-kanals
surroundsound, så du får en dynamisk lyd med
fornemmelsen af at være til stede.
Tryk på SUPER5.1knappen.
Tryk på MUSIC-knappen.
• Hver gang der trykkes på knappen,
• Hver gang der trykkes på knappen,
•
skifter valget mellem SUPER 5.1 og
SUPER OFF.
Vælg “SUPER 5.1” for at afspille 2kanals lyd i 5.1-kanaler.
Bemærk
ændres valget som følger:
CONCERT1➝ CONCERT2➝
JAZZ CLUB➝ CATHEDRAL➝
BYPASS.
FILM
Du kan vælge blandt 3 forskellige indstillinger for
film.
Tryk på MOVIEknappen.
• Hver gang der trykkes på knappen,
ændres valget som følger:
VIRTUAL➝ EX.MOVIE➝
CINEMA ➝ SPORTS ➝
BYPASS.
• Når du isætter en dvd optaget i 2-kanals eller flerkanals format og trykker på SUPER 5.1knappen, vises meddelelsen “THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE” på
displayet, og den virker ikke.
69
Virtuel hovedtelefon-funktion
Brug hovedtelefoner, når du skal lytte, for ikke at forstyrre andre (medfølger ikke).
Du får dynamiske lydeffekter, som ligner 5.1-kanals surroundsound, med
almindelige stereo-hovedtelefoner.
1
Forbind
hovedtelefonerne til
hovedtelefoner-stikket.
• Hovedtelefoner kan købes
hos de fleste elektronikforhandlere.
2
Tryk på V-H/P knappen.
• Hver gang der trykkes på knappen,
skifter valget mellem V-H/P ON og
V-H/P OFF.
OPSÆTNING
Bemærk
• Lyt ikke ved meget høj lydstyrke, når der bruges hovedtelefoner.
Hvis du lytter ved høj lydstyrke igennem længere tid, kan du få varig
høreskade.
• VIRTUAL HEADPHONE ON: Vælges for at få en 5.1-kanals surroundsound, der
•
giver en fornemmelse af være til stede på et
stadion eller i en koncertsal.
VIRTUAL HEADPHONE OFF: Vælges for at lytte til en standard 2-kanals
stereolyd.
70
Radio
Fjernbetjening
1
Tryk på TUNER knappen.
2
Stil ind på den
ønskede station.
Automatisk indstilling 1 Når der trykkes på
vælges en forvalgt radiostation.
Automatisk indstilling 2 Tryk på TUNING/CH-knappen for
automatisk at søge efter aktive
radiostationer.
Manuel indstilling Tryk kort på TUNING/CHknappen for trinvist at øge eller
sænke frekvensen.
Hovedenhed
1
Tryk på Function knappen for at
vælge det ønskede
bånd (FM).
2
Vælg en
radiostation.
Tryk på STOP ( ) knappen for at vælge
PRESET, og tryk derefter på
knappen for at vælge den forvalgte station.
Automatisk indstilling 1
Tryk på STOP ( )-knappen for
at vælge “MANUAL”, og tryk
derefter på
knappen og hold den nede
for automatisk at søge på båndet.
Automatisk indstilling 2
Tryk på STOP (
) for at
Manuel indstilling vælge MANUAL, og tryk
derefter kort på
for at stille ind på
en lavere eller højere frekvens.
Tryk på MO/ST-knappen for at høre radio i mono/stereo.
71
• Hver gang der trykkes på knappen, skifter lyden mellem “STEREO” og “MONO”.
• I områder med dårlig modtagelse skal du vælge MONO for at kunne høre tydeligt uden
interferens.
Forvalg af stationer
Du kan lagre op til: 15 FM-stationer
Eksempel: Forvalg af FM 89,1 i hukommelsen
1
Tryk på TUNER knappen, og vælg
FM-båndet.
2
Tryk på
TUNING/CH for at
vælge “89.10”.
• I trin 2 på side 71 kan du se,
hvordan du automatisk eller
manuelt stiller ind på en station.
4
Tryk på
for at vælge det
forvalgte nummer.
Tryk på TUNER
MEMORY -knappen.
• “PRGM” blinker på displayet.
Stil ind på en station.
6
Gentag trin 2 til 5
for at indstille
andre stationer.
• Tryk på TUNER MEMORY-knappen, inden
RADIOBETJENING
• Du kan vælge 1 - 15.
5
Tryk på TUNER
MEMORY -knappen
igen.
3
‘PRGM’ forsvinder fra displayet.
• ‘PRGM’ forsvinder fra displayet, og
stationen er gemt i hukommelsen.
Tryk på
på fjernbetjeningen for at
stille ind på en forvalgt kanal.
72
Om RDS-udsendelser
Brug af RDS (Radio Data System) til at modtage FM-stationer
Med RDS kan FM-stationer sende et tillægssignal sammen med deres almindelige programsignaler.
For eksempel sender stationerne deres stationsnavne såvel som informationer om, hvilken
programtype de udsender: sport, musik el.lign.
Når der er stillet ind på en FM-station, som sender RDS-service, tændes RDSindikatoren på displayet.
• Beskrivelse af RDS-funktionen
1. PTY (Programtype): Viser den programtype, der udsendes i øjeblikket
2. PS NAME (programservicenavn): Angiver navnet på radiostationen. Det består af 8
tegn.
3. RT (radiotekst): Dekoder teksten, der sendes af en station (hvis der sendes
nogen). Den består maksimalt af 64 tegn.
4. CT (klokkeslæt): Dekoder realtidsuret ud fra FM-frekvensen.
• Nogle stationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-data, som derfor ikke vises i alle
tilfælde.
5. TA (trafikmelding ): Dette symbol blinker som indikation af, at en trafikmelding er i gang.
Bemærk
• RDS virker ikke korrekt, hvis den indstillede station ikke transmitterer
RDS-signaler korrekt, eller hvis signalstyrken er svag.
Hvilke oplysninger kan RDS-signaler give?
Du kan se de RDS-signaler, som stationen sender, på displayet.
Sådan ses RDS-signaler
Tryk på RDS DISPLAY, mens du lytter til en FM-station.
Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet for at vise dig følgende oplysninger:
PS (programservice):Ved søgning vises PS”, og derefter vises stationsnavnene.”NO
PS” vises, hvis der ikke sendes noget signal.
RT (RadioText) : ved søgning vises “RT”, og derefter vises de tekstmeddelelser,
stationerne udsender. “NO RT” vises, hvis der ikke sendes noget signal.
Frekvens: stationsfrekvens (ikke RDS-service)
Om tegn vist på displayet
Når der vises PS- eller RT-signaler på displayet, bruges følgende tegn.
• Displayvinduet kan ikke skelne imellem store og små bogstaver, og bruger altid store
bogstaver.
• Displayvinduet kan ikke vise bogstaver med accenter. “A,” kan for eksempel stå for
“A’er” med accenter såsom “À, Â, Ä, Á, Å og Ã.”
Bemærk
73
• Hvis søgningen slutter med det samme, vises “PS” og “RT” ikke i displayet.
PTY (programtype) -indikator og PTY-SEARCH-funktion
En af fordelene ved RDS-service er, at du ved at specificere PTY-koderne kan finde en bestemt
programtype blandt de forvalgte kanaler.
Sådan søges efter et program vha. PTY-koderne
Inden du begynder, skal du huske...
• PTY-søgning kan kun anvendes for forvalgte
stationer.
• Tryk på PTY SEARCH under søgningen, for at
standse søgeprocessen.
• Der er en tidsbegrænsning ved at udføre følgende
trin.
Hvis indstillingen annulleres, inden du er færdig,
skal du begynde fra trin 1 igen.
• Når du trykker på knapperne på den primære
fjernbetjening, skal du sørge for, at du har valgt
FM-stationen med den primære fjernbetjening.
1
2
NEWS
AFFAIRS
Tryk igen på PTY SEARCH, mens den PTYkode, der er valgt i de forrige trin stadig
vises i displayet.
• Centerenheden søger 15 forvalgte FMstationer, standser, når den finder den, du
har valgt, og stiller ind på den pågældende
station.
prognoser, emner af interesse for forbrugere,
medicinsk information o. lign.
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
• Sport
• Uddannelse
• Drama-/radioserier osv.
• National og lokal kultur, herunder religiøse
spørgsmål, sociale videnskaber, sprog, teater o. lign.
SCIENCE
POP M
ROCK M
Tryk på PTY- eller PTY+, indtil den ønskede
PTY-kode vises på displayet.
• Displayet viser dig de PTY-koder, der er
beskrevet til højre.
• Forskellige emner, herunder aktuelle begivenheder,
dokumentar, diskussion og analyse.
• Information om blandt andet vægt og mål, afkast og
INFO
VARIED
Tryk på PTY SEARCH, mens du lytter til en
FM-station.
Programtype
• Nyheder, meninger og reportager
• Naturvidenskab og teknologi
• Andre snakke- og underholdningsprogrammer
(quiz, spil), interviews, komedie, satire o. lign.
• Popmusik
• Rockmusik
M.O.R.M
• Moderne, afslappende musik.
LIGHT M
• Let klassisk musik - klassisk musik og
instrumentalmusik og korsang
CLASSIC
• Klassisk musik - orkestermusik, symfoni,
kammermusik og opera
OTHER M
• Anden musik - jazz, R&B og countrymusik
WEATHER
• Vejret
FINANCE
• Økonomi
CHILDREN
• Børneprogrammer
SOCIAL A
• Samfund
RELIGION
• Religion
PHONE IN
TRAVEL
• “Ring-ind”
LEISURE
JAZZ
RADIOBETJENING
3
Display
• Rejser
• Fritid
• Jazzmusik
COUNTRY
• Countrymusik
NATION M
• Folkemusik
OLDIES
• Oldies
FOLK M
• Folkemusik
DOCUMENT • Dokumentar
74
Nyttige funktioner
Slumrefunktion
Du kan indstille det tidspunkt, dvd-afspilleren slukkes automatisk.
Tryk på SLEEP-knappen.
• “SLEEP” vises. Hver gang der trykkes på knappen, ændres
den forvalgte tid som følger: 10 ➝ 20➝ 30➝ 60➝ 90
➝ 120 ➝ 150 ➝ OFF.
Tryk på SLEEP-knappen for at bekræfte indstillingen af
Sleep Timer.
•Den tid, der er tilbage, indtil dvd-afspilleren slukker automatisk, vises.
•Når du trykker på knappen igen, ændres slumretiden.
Slå Sleep Timer-funktionen fra ved at trykke på
SLEEP-knappen, indtil OFF vises på displayet.
75
Justering af displayets lysstyrke
Du kan justere lysstyrken på hovedenhedens display, så det
ikke forstyrrer, når du ser film.
Tryk på DIMMER-knappen.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres lysstyrken som
følger: DARK ➝ BRIGHT.
Mute-funktion
Denne funktion er nyttig, når der er nogen ved døren,
eller når telefonen ringer.
Tryk på MUTE-knappen.
DIVERSE
• ‘MUTE’ blinker på displayet.
• Hvis du vil tænde for lyden igen (ved samme lydstyrke
som før), skal du trykke på MUTE igen, eller VOLUMEknapperne.
76
Betjene et tv med fjernbetjeningen
Ved betjening af et tv med fjernbetjeningen
1
Tryk på MODE-knappen, så tv-indikatoren
på fjernbetjeningen blinker.
TV
DVD RECEIVER
2
Tryk på POWER-knappen for at tænde tv’et.
3
Ret fjernbetjeningen mod tv’et.
4
Hold POWER-knappen nede, og indtast
koden, der svarer til dit tv-mærke.
• Hvis koden passer til tv’ets kode, slukkes tv’et.
• Hvis der er anført mere end en kode for dit tv i tabellen,
skal du prøve dig frem med en ad gangen, indtil du finder den, der
virker.
Eksempel: For et Samsung-tv
Hold POWER-knappen nede, og brug talknapperne til at indtaste 00,
01, 02, 03, 04 og 05.
5
Ret fjernbetjeningen mod tv’et, og tryk på
POWER-knappen. Hvis tv’et slukkes, er
indstillingen færdig.
• Du kan bruge TV POWER, VOLUME, CHANNEL og talknapperne
Bemærk
(0~9).
• Fjernbetjeningen virker muligvis ikke med visse tv-mærker. Afhængigt af dit tv-mærke kan
77
der også være funktioner, der ikke virker.
• Fjernbetjeningen virker som standard med et Samsung-tv, hvis du ikke indstiller den til dit tvmærkes kode.
Kodeliste for tv-mærker
Nr.
Fabrikat
Kode
Nr.
Fabrikat
Kode
1
SAMSUNG
00 (startværdi), 01, 02, 03, 04, 05, 73
30
BRANDT
41
2
ANAM
06~11, 59
31
FERGUSON
41
3
DAEWOO
12~18, 20, 21
32
PIONEER
41, 48, 74
4
LG
05, 20, 21, 22, 53
33
TELEAVA
41
5
HITACHI
23, 40, 41, 49
34
FINLUX
05, 42, 47
6
JVC
24, 55
35
FISHER
31
7
SHARP
27, 33, 34, 35, 54
36
AKAI
31
8
SONY
27, 36
37
YOKO
05
9
TOSHIBA
27, 37, 42, 43, 44, 46
38
PHONOLA
05, 45, 47
10
SANYO
27, 30, 31, 32
39
RADIOLA
05, 45
11
MITSUBISHI
05, 27, 28
40
SCHNEIDER
05
12
MATSUSHITA
09, 26
41
NEWSAN
58
13
TELEFUNKEN
41, 49, 51, 57
42
CONTINENTAL EDISON
49
14
RCA
29, 61
43
SALORA
48
15
PANASONIC
07, 09, 26, 48, 49, 50
44
SELECO
48
16
SABA
40, 41, 47, 48, 49
45
NOKIA
48
17
PHILIPS
05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69
46
REX
48
18
GRUNDIG
39, 42, 46, 70, 71, 72
47
MIVAR
46
19
ZENITH
38
48
IMPERIAL
46
20
MIVAL
52
49
CGE
46
21
NOBLEX
56
50
BANG & OLUFSEN
47
22
EMERSON
19
51
BRIONVEGA
47
23
MAGNAVOX
25
52
FORMENTI
47
LOEWE
05, 60
53
METZ
47
25
THOMSON
40, 41, 49, 62, 63
54
WEGA
47
26
NORDMENDE
40, 41, 49
55
RADIOMARELLI
47
27
LOEWE OPTA
36, 47, 05
56
SINGER
47
28
BLAUPUNKT
39
57
SINUDYNE
47
29
SIEMENS
39
DIVERSE
24
78
Før service
Se nedenstående skema, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Hvis problemet ikke er nævnt nedenfor, eller
hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for enheden, tage stikket ud og kontakte din nærmeste
autoriserede forhandler eller et Samsung Electronics-servicecenter.
Symptom
Diskskuffen åbnes ikke
Afspilningen starter ikke.
Kontrol/løsning
• Er strømledningen sat forsvarligt i stikkontakten?
• Sluk for strømmen og tænd for den igen.
• Kontroller dvd’ens landenummer.
Dvd’er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke afspilles.
• Cd-rom’er og dvd-rom’er kan ikke afspilles på dvdafspilleren.
• Sørg for, at klassifikationsniveauet er korrekt.
Afspilning begynder ikke med • Bruger du en disk, der er deformeret, eller en disk med
det samme, når der trykkes på ridser på overfladen?
• Tør disken ren.
Afspil/Pause-knappen.
Der kommer ingen lyd.
• Der høres ingen lyd ved hurtig afspilning og ved indstillingerne for
trinvis afspilning.
• Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen korrekt
tilpasset?
• Er disken alvorligt beskadiget?
Der høres kun lyd fra nogle
få højttalere, ikke alle seks.
Billedet vises ikke. Der kommer
ingen lyd. Diskskuffen åbnes
først efter 2 - 5 sekunder.
Der kommer ingen Dolby
Digital 5.1-surround sound.
• Når du lytter til en cd eller radio, udsendes lyden kun til fronthøjttalerne
(L/R). Vælg indstillingen “PRO LOGIC II” ved at trykke på (Dolby Pro
Logic II) på fjernbetjeningen for at bruge alle seks højttalere.
• Sørg for, at dvd’en er kompatibel med 5.1-kanal.
• Hvis du satte lydindstillingen for C, SL og SR til NONE i
højttalerindstillingen på opsætningsskærmen, kommer der ingen lyd fra
centerhøjttaleren, og højre og venstre fronthøjttaler. Sæt C, SL og SR
til SMALL.
• Er dvd-afspilleren pludselig blevet flyttet fra et koldt til et varmt
sted? Når der dannes kondensvand inde i afspilleren, skal du fjerne
disken og lade afspilleren stå tændt i en til to timer. (Du kan bruge
afspilleren igen, når kondensvandet er forsvundet.)
• Er disken mærket med “Dolby Digital 5.1 CH”?
•
79
Dolby Digital 5.1surround sound gengives kun, hvis disken er optaget med 5.1kanals lyd.
Er lydsproget indstillet korrekt til DOLBY DIGITAL 5.1-kanal i
informationsdisplayet?
Symptom
• Disken drejer, men der
kommer intet billede.
• Billedkvaliteten er dårlig, og
billedet ryster.
Kontrol/løsning
• Er strømmen på tv’et slået til?
• Er videokablerne tilsluttet korrekt?
• Er disken beskidt eller beskadiget?
• En disk af ringe fabrikat kan muligvis ikke afspilles.
• Betjenes fjernbetjeningen på korrekt afstand og i korrekt vinkel?
Fjernbetjeningen virker ikke. • Er batterierne flade?
• Har du valgt fjernbetjeningens (tv eller dvd) indstillingsfunktioner
(tv/dvd) korrekt?
Funktionerne for lydsprog og • Funktionerne for lydsprog og undertekster virker ikke på dvd’er, der ikke
indeholder dem. Afhængigt af disken fungerer de muligvis på en anden måde.
undertekster virker ikke.
Menuskærmen vises ikke, selvom
• Bruger du en disk, der ikke indeholder menuer?
menufunktionen er valgt.
Aspektforholdet kan ikke
ændres
• Du kan afspille 16:9-dvd’er med indstillingerne 16:9 WIDE, 4:3
Kan ikke modtage
radioudsendelse.
• Hovedenheden fungerer ikke.
• Er antennen tilsluttet korrekt?
• Hvis antennens indgangssignal er svagt, skal der installeres en
(Eksempel: Strømmen går f.eks.,
eller der høres en underlig lyd.)
• Dvd-afspilleren fungerer
ikke normalt.
ekstern FM-antenne i et område med gode modtageforhold.
• Sluk for strømmen, og tryk på
-knappen
på hovedenheden i
mere end fem sekunder.
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger.
Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
• Mens meddelelsen “NO DISC” vises på hovedenhedens display, skal du
holde hovedenhedens
knap nede i mindst 5 sekunder. “INITIALIZE”
vises på displayet, og alle indstillinger sættes igen på standardværdierne.
• Tryk på POWER-knappen.
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger.
Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
80
DIVERSE
Du har glemt adgangskoden
til klassifikationsniveauet
for børnesikring.
LETTER BOX eller 4:3 PAN SCAN, men 4:3-dvd’er kan kun ses i
formatet 4:3. Se dvd-diskens cover, og vælg derefter den korrekte
funktion.
Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og
opbevaring
af diske
Små ridser på disken kan reducere lyden og billedkvaliteten eller forårsage spring i
afspilning.Pas på ikke at ridse diskene, når du bruger dem.
Håndtering af diske
Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold disken
i kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på
overfladen.
Sæt ikke papir eller tape fast på disken.
Opbevaring af diske
Må ikke opbevares i
direkte sollys.
Forsigtig
Skal opbevares på et
køligt og ventileret sted.
Skal opbevares i et rent
beskyttelseshylster.
Skal opbevares lodret.
• Diskene må ikke blive snavsede.
• Isæt ikke beskadigede eller ridsede diske.
Håndtering og opbevaring af diske
Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, skal
den renses med et mildt rensemiddel fortyndet i vand,
og aftørres med en blød klud.
• Ved rensning skal du aftørre disken fra midten og udad.
Bemærk
• Der kan dannes kondens, hvis der kommer varm luft i kontakt med
kolde dele inde i afspilleren. Hvis der dannes kondens inden i
afspilleren, fungerer den muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne
disken og lade afspilleren stå tændt i 1 til 2 timer.
81
Sprogkodeliste
Indtast det korrekte kodenummer for grundindstillingerne “Disc Audio”, “Disc Subtitle”
og/eller “Disc Menu” (se side 47).
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
1027
Afar
1181
Frisisk
1334
Lettisk
1506
Slovensk
1028
Abkhasisk
1183
Irsk
1345
Malagasy
1507
Samoansk
1032
Afrikaans
1186
Skotsk gælisk
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharisk
1194
Galicisk
1349
Makedonsk
1509
Somalisk
1044
Arabisk
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albansk
1045
Assamesisk
1203
Gujarati
1352
Mongolsk
1512
Serbisk
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavisk
1513
Siswati
1052
Aserbajdsjansk
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Kroatisk
1357
Malajisk
1515
Sudanesisk
1057
Hviderussisk
1229
Ungarsk
1358
Maltesisk
1516
Svensk
1059
Bulgarsk
1233
Armensk
1363
Burmesisk
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamilsk
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepalesisk
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Hollandsk
1527
Tajik
1067
Tibetansk
1248
Indonesisk
1379
Norsk
1528
Thai
1070
Bretonsk
1253
Islandsk
1393
Occitansk
1529
Tigrinya
1079
Catalansk
1254
Italiensk
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmensk
1093
Korsikansk
1257
Hebraisk
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Tjekkisk
1261
Japansk
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Walisisk
1269
Jiddisch
1428
Polsk
1535
Tonga
1105
Dansk
1283
Javanesisk
1435
Pashto, Pushto
1538
Tyrkisk
1109
Tysk
1287
Georgisk
1436
Portugisisk
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kasakhisk
1463
Quechua
1540
Tatarisk
1142
Græsk
1298
Grønlandsk
1481
Rætoromansk
1543
Twi
1144
Engelsk
1299
Cambodjansk
1482
Kirundi
1557
Ukrainsk
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Rumænsk
1564
Urdu
1149
Spansk
1301
Koreansk
1489
Russisk
1572
Usbekisk
Estisk
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamesisk
1151
Baskisk
1307
Kurdisk
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persisk
1311
Kirgisisk
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finsk
1313
Latinsk
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbokroatisk
1665
Yoruba
1171
Færøsk
1327
Laotisk
1503
Sinhalesisk
1684
Kinesisk
1174
Fransk
1332
Litauisk
1505
Slovakisk
1697
Zulu
82
DIVERSE
1150
USB Host Feature Supported Products
Digital Camera
Company
Type
Company
Type
PowerShot A70
Product
Canon
Digital Camera
Lumix LC33
Product
Panasonic
Digital Camera
A90
Canon
Digital Camera
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
IXY40
Canon
Digital Camera
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
IXY50
Canon
Digital Camera
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
A90
Canon
Digital Camera
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
A95
Canon
Digital Camera
Optio 33L
Pentax
Digital Camera
G6
Canon
Digital Camera
Optio X
Pentax
Digital Camera
S60
Canon
Digital Camera
S¥œ
Pentax
Digital Camera
Exilom Z-40
Casio
Digital Camera
Optio MX
QV-R51
Casio
Digital Camera
Digimax-420
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Kenox UX4
Samsung
Digital Camera
Sanyo
Digital Camera
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
VPC-AZ1
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
Not recognize in PC
Pentax
Digital Camera
Samsung
Digital Camera
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
DSC-F828
Sony
Digital Camera
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
DSC-P73
Sony
Digital Camera
Easy Save CX-4300
Kodak
Digital Camera
DSC-T1
Sony
Digital Camera
KD-310Z
Konica
Digital Camera
DSC-F88
Sony
Digital Camera
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
DSC-M1
Sony
Digital Camera
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
DSC-W1
Sony
Digital Camera
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
DSC-T3
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
Sora PDR-T30
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Dimage X21
Sony
Digital Camera
Toshiba
Digital Camera
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Minolta
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
Coolpix4200
NIKON
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Coolpix4300
NIKON
Digital Camera
DMC-LS1
Panasonic
Digital Camera
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
DMC-LZ2
Panasonic
Digital Camera
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
IXY-Digital600
Canon
Digital Camera
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
S5i
Pentax
Digital Camera
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
DSC-W5
300-digital
Olympus
Digital Camera
u300
Olympus
Digital Camera
X-350
Olympus
Digital Camera
C-760
Olympus
Digital Camera
stylus 410 digital
C-5060
Olympus
Digital Camera
X1
Olympus
Digital Camera
Olympus
Digital Camera
u-mini
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
83
Olympus
Digital Camera
Sony
Digital Camera
Multi Card Reader
USB Flash Disk
Company
Type
Cruzer Micro
Product
SanDisk
USB2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini
SanDisk
USB2.0 128M
Cruzer Mini
SanDisk
USB2.0 256M
SONY
USB2.0 64MB
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
serotech
USB2.0 32MB
AnyDrive
A.L tech
USB2.0 128MB
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
LG
USB2.0 128M
IOMEGA
USB2.0 128M
Imation
USB2.0 64M
XTICK(M)
USB2.0 64M
EZDrive
USB2.0 64M
MP3 Player
Product
Company
Type
Creative
128 MB MP3 Player
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 player
yepp yh-920
samusung
20G HDD MP3 player
yepp yh-925
samusung
20G HDD MP3 player
apple
HDD MP3 player(40G)
I-pod mini
Apple
HDD MP3 Player(20G)
yepp (yp-T7)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-MT6)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-T6)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-53)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-ST5)
USB2.0 Card Reader
Company
Type
Unicorn
USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
Billionton(Taiwan) USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)
USB External HDD
Creative MuVo NX128M
I-pod
Product
UNICORN
samsung
Company
Type
CUTIE
Product
serotech
POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2
DVICO
USB2.0
MP3 Player
yepp(yp-T5)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-60)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-780)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-35)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-55)
samsung
MP3 Player
iAUDIO U2
COWON(Korea)
MP3 Player
COWON(Korea)
MP3 Player
iAudio M3
COWON(Korea)
HDD MP3 player
SI-M500L
SHARP(Japan)
256MB MP3Player
H10
IRIVER(Korea)
MP3Player
YEPP YP-T5 VB
Samsung(Korea)
MP3Player
YEPP YP-53
Samsung(Korea)
256MB MP3Player
DIVERSE
iAUDIO G3
84
Specifikationer
Strømforbrug
G
E
N
E
R
E
L
T
Vægt
Mål (B x H x D)
T
U
F N
M E
R
V
I
D
E
O
U
D
G
A
N
G
F
O
R
S
T
Æ
R
K
E
R
HOVEDENHED
: 30 W
SUBWOOFER
: 100 W
HOVEDENHED
: 2,8 kg
LODRET STATIV
: 8,0 kg
HOVEDENHED
: 183 x 500 x 82 mm
MED STATIV
: 328 x 1200 x 328 mm
Driftstemperaturområde
5°C ~ 35°C
Driftsfugtighedsområde
10% ~ 75%
Brugbar følsomhed
10 dB
Signal/støj-forhold
60 dB
Forvrængning
0,5%
Sammensat video
1,0 Vp-p (75Ω belastning)
Y: 1,0 Vp-p (75Ω belastning)
Component Video
Pr: 0,70 Vp-p (75Ω belastning)
HDMI
Impedans: 85~115Ω
Pb: 0,70 Vp-p (75Ω belastning)
Fronthøjttaler-effekt
130 W x 2 (3Ω)
Centerhøjttaler-effekt
130 W (3Ω)
Baghøjttaler-effekt
130 W x 2 (3Ω)
Subwooferhøjttaler-effekt
150 W (3Ω)
Frekvensområde
20 Hz~20 kHz
Signal/støj-forhold
70 dB
Kanalseparation
60 dB
Indgangsfølsomhed
(AUX) 500 mV
5.1 kanals højttalersystem
Front/center/baghøjttaler
Subwoofer-højttaler
H
ØJ
T
T
A
LE
R
E
Impedans
3Ω x 5
3Ω
Frekvensområde
110 Hz ~ 20 kHz
20 Hz ~ 200 Hz
Udgangs-lydtryksniveau
84 dB/W/M
86 dB/W/M
Mærket indgang
130 W
150 W
Maksimal indgang
260 W
Front/bag
Mål (B x H x D)
Vægt
85
Center
300 W
105,6 x 1310 x 76 mm
550 x 110 x 78 mm
Front/bag
6,2 kg
Center
2,0 kg
270 x 498 x 379,5 mm
13 kg
Til egne notater
DIVERSE
86
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement