Samsung | HMX-F90WP | Brugervejledning | Samsung HMX-F90WP Betjeningsvejledning

Samsung HMX-F90WP Betjeningsvejledning
Brugervejledning
HMX-F90/HMX-F91
HMX-F900/HMX-F910
HMX-F920
Digitalt videokamera
www.samsung.com/register
Til filmoptagelse skal du anvende et hukommelseskort, der understøtter
hurtige skrivehastigheder.
- Anbefalet hukommelseskort: 6 MB/s (klasse 6) eller derover.
Inden du læser denne brugervejledning
SIKKERHEDSADVARSLER
Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:
Sikkerhedsikon
Betydning
Betyder risiko for alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL
FORSIGTIG
Betyder at der er potentiel risiko for person- eller
materialeskade.
For at minimere risikoen for brand, eksplosion, elektrisk stød
eller personskade, når kameraet bruges, bør du følge disse
grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.
Betyder tips eller henvisningssider, som kan være nyttige i
forbindelse med brug af videokameraet.
Indstillinger der kræves inden brug af en funktion.
Disse advarselstegn er her for at forebygge skade på dig eller andre.
Efterlev dem nøje. Efter at have læst denne sektion skal du gemme
den på et sikkert sted for fremtidig reference.
FORHOLDSREGLER
Advarsel!
• D
ette videokamera skal altid tilsluttes til en stikkontakt med en
beskyttende jordforbindelse.
• Batterier må ikke udsættes for stærk varme, som f.eks, solskin, ild eller
lignende.
Forsigtig
Der er fare for eksplosion, hvis batteriet isættes forkert. Udskift kun til et
batteri af samme eller lignende type.
2
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra
stikkontakten, og derfor skal stikkontakten være let at komme til.
VIGTIGE INFORMATIONER VEDR. BRUG
Om denne brugervejledning
Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-videokamera. Læs denne
brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender videokameraet,
og hav den ved hånden til fremtidigt brug. Hvis dit videokamera ikke
fungerer korrekt, skal du se på afsnittet Fejlsøgning.  side 93~102
Denne brugervejledning dækker modellerne HMX-F90,
HMX-F91, HMX-F900, HMX-F910 og HMX-F920 models.
• Der er brugt illustrationer af HMX-F90 i denne brugervejledning.
• Skærmvisningerne i denne vejledning kan afvige fra dem på din
LCD-skærm.
• Design af og specifikationer for videokameraet og andet tilbehør
kan ændres uden forudgående varsel.
• Inden du går i gang, så læs ‘Sikkerhedsinformationer’
omhyggeligt, og anvend derefter produktet korrekt.
• Samsung er ikke ansvarlig for nogen personskade eller andre
skader, der skyldes, at vejledningen ikke følges.
• I denne vejledning betyder et ‘hukommelseskort (kort)’ et SD,
SDHC eller SDXC-kort.
• I funktionsbeskrivelserne i denne brugervejledning betyder ikonet,
der vises på skærmen, eller symbolet i parenteser, at det vil vises
på skærmen, når du indstiller den tilhørende funktion.
Eks.) Undermenuelementet 720X576/50p (16:9) - Video
Resolution (Videoopløsning)  side 53
Punkt
720X576/50p
(16:9)
Indhold
Skærmmenu
Optager i opløsningen 720x576 (50p) i
formatforholdet 16:9.
Hvis du indstiller 720X576/50p (16:9), vises det tilhørende ikon
( ) på skærmen.
Inden du læser denne brugervejledning
Følgende udtryk anvendes i denne vejledning:
• ‘Scene’ henviser til én videoenhed fra det tidspunkt, hvor du trykker
på knappene [Start/Stop optagelse], for at starte optagelse og
indtil du trykker igen for at sætte optagelsen på pause.
• Begge udtryk billede og ‘stillbillede’ anvendes, og de betyder det
samme.
Inden du anvender dette videokamera
• Dette produkt optager video i formatet H.264 (MPEG4/AVC).
• Du kan afspille og redigere videoer optaget på
videokameraet på en pc med den software, der er indbygget
i dette videokamera.
• Bemærk, at dette videokamera ikke er kompatibelt med
andre digitale videoformater.
• Inden optagelse af en vigtig video skal du lave en prøveoptagelse.
Afspil prøveoptagelsen for at sikre dig, at videoen og lyden er
blevet optaget korrekt.
• Optaget indhold kan mistes pga. fejl i håndtering af dette
videokamera eller hukommelseskort osv. Samsung er ikke ansvarlig
for erstatning i forbindelse med beskadigelse ved tab af optagelser.
• Lav en sikkerhedskopi af vigtigt optaget data.
Beskyt dine vigtige optagne data ved at kopiere filerne til en
pc. Vi anbefaler også, at du kopierer det fra din pc til et andet
lagringsmedie. Se guiden til softwareinstallation og USB-tilslutning.
• Copyright: Bemærk, at dette videokamera kun er beregnet til
privat brug.
Data, som er optaget på lagringsmediet i dette videokamera
ved hjælp af andre digitale/analoge medier eller enheder er
ophavsretligt beskyttet og må ikke bruges uden tilladelse fra
indehaveren af ophavsretten, undtagen til privat brug. Selv hvis
du optager en begivenhed som f.eks et show, optræden eller
udstilling til privat brug, anbefales det stærkt, at du først beder
om tilladelse hertil.
Bemærkninger angående varemærker
• Alle varemærker og registrerede varemærker omtalt i denne vejledning
eller anden dokumentation, der leveres sammen med dit Samsungprodukt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de
respektive indehavere.
• Desuden er “™” og “®” ikke angivet, hver gang produktet nævnes i denne vejledning.
• SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7 og DirectX® er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® og Pentium® er registrerede varemærker
eller varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.
• AMD og Athlon™ er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende AMD i USA og andre lande.
• Macintosh, Mac OS er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande.
• YouTube er et varemærke tilhørende Google Inc.
• Flickr er et varemærke tilhørende Yahoo.
• Facebook er et varemærke tilhørende Facebook Inc.
• Twitter er et varemærke tilhørende Twitter Inc.
• Picasso er et varemærke tilhørende Google Inc.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated
i USA og/eller andre lande.
• HDMI, HDMI-logoet og begrebet ”High
Definition Multimedia Interface” er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
Korrekt adfærd ved optagelse
• Tag ikke videoer og billeder af personer uden deres godkendelse
eller samtykke.
• Tag ikke videoer og billeder på steder, hvor optagelse er forbudt.
• Tag ikke videoer og billeder på private steder.
3
Sikkerhedsinformationer
De sikkerhedsforanstaltninger, der er illustreret herunder, er for at forhindre skader på personer eller materiel. Vær opmærksom på alle
advarsler.
ADVARSEL
Betyder risiko for alvorlig
personskade eller død.
Forbudt handling.
Rør ikke ved produktet.
FORSIGTIG
Betyder at der er potentiel risiko
for person- eller materialeskade.
Adskil ikke produktet.
Tag kablet ud af stikkontakten.
Denne sikkerhedsforanstaltning
skal overholdes.
ADVARSEL
Brug af videokameraet ved
temperaturer over 140ºF (60ºC) kan
medføre brand. Opbevaring af batteriet
ved høj temperatur kan medføre
eksplosion.
Lad ikke vand eller metal samt
brændbare materialer kommer ind i
videokameraet eller strømadapteren.
Ellers kan det medføre brandfare.
Ingen sand og intet støv! Fint sand eller
støv, som trænger ind i videokameraet
eller strømadapteren kan medføre
funktionsfejl eller defekter.
Ret ikke LCD-skærmen direkte
mod solen. Hvis du gør det, kan
det beskadige øjnene og endvidere
medføre funktionsfejl på videokameraet
interne dele.
Bøj ikke USB-kablet, og beskadig ikke
strømadapteren ved at trykke på den
med en tung genstand. Der kan være
risiko for brand eller elektrisk stød.
Tag ikke opladeren ud af stikkontakten
ved at trække i dens strømkabel, da
dette kan beskadige strømkablet.
OI
L
Overbelast ikke stikkontakter eller
forlængerkabler, da dette kan medføre
unormal varme eller brand.
4
Ingen olie! Olie, som trænger ind i
videokameraet eller strømadapteren,
kan forårsage elektrisk stød,
funktionsfejl eller defekter.
Sikkerhedsinformationer
ng
ani
cle
d
flui
Brug ikke strømadapteren, hvis den
har beskadigede, knækkede eller
afbrudte strømledninger. Ellers kan der
opstå brand eller elektrisk stød.
Tilslut ikke strømadapteren,
medmindre strømstikket kan indsættes
helt, så ingen del af benene er fritlagt.
Forsøg ikke at brænde batteriet, da
den kan eksplodere.
Brug aldrig rengøringsmidler
eller lignende kemikalier. Spray
ikke rengøringsmidler direkte på
videokameraet.
Hold videokameraet borte fra
vand, når det anvendes tæt på
stranden,swimmingpoolen, eller når
det regner. Der er risiko for funktionsfejl
eller elektrisk stød.
Hold det anvendte lithiumbatteri eller
hukommelseskort uden for børn
rækkevidde. Hvis børn sluger lithiumbatteriet eller hukommelseskortet, skal
du med det samme kontakte en læge.
Tilslut eller frakobl ikke strømadapteren
med våde hænder. Der er risiko for
elektrisk stød.
Kobl strømadapteren fra, når den ikke
anvendes eller under tordenvejr. Der er
risiko for brand.
Når du rengør strømadapteren, skal
du koble den fra. Der er risiko for
funktionsfejl eller elektrisk stød.
Hvis videokameraet udsender
unormale lyde eller lugte, eller det
ryger, skal du med det samme frakoble
strømadapteren og kontakte et
Samsung-servicecenter. Der er risiko
for brand eller personskade.
Hvis videokameraet ikke fungerer
korrekt, skal du med det samme fjerne
strømadapteren eller batteriet fra
videokameraet. Der er risiko for brand
eller personskade.
Forsøg ikke at adskille, reparere
eller ændre videokameraet eller
strømadapteren for at undgå risiko for
brand eller elektrisk stød.
5
Sikkerhedsinformationer
FORSIGTIG
Tab det ikke, og udsæt ikke
videokameraet, batteriet, strømadapteren
eller andet tilbehør for svære vibrationer
eller påvirkninger. Det kan forårsage
funktionsfejl eller skade.
Brug ikke videokameraet på et stativ
(medfølger ikke) på et sted, hvor det
udsættes for alvorlige vibrationer eller
stød.
Brug ikke videokameraet tæt på direkte
sollys eller varmekilder. Det kan forårsage
funktionsfejl eller skade.
Efterlad ikke videokameraet i et lukket
køretøj, hvor temperaturen er meget høj i
lang tid.
Udsæt ikke videokameraet for sod
eller damp. Tykt sod eller damp kan
beskadige videokameraets hus eller
medføre funktionsfejl.
Brug ikke videokameraet nær tyk
udstødningsgas, genereret af benzineller dieselmotorer eller ætsene gas, som
f.eks. hydrogensylfi d. Dette kan forårsage
rust på de ydre eller indre batteripoler,
hvilklet medfører unormal drift.
Udsæt ikke videokameraet for
insekticider.Insekticider, der kommer
ind i videokameraet, kan medføre, at
produktet ikke fungerer normalt. Sluk for
videokameraet, og tildæk det med plastic
e.l., inden du bruger insekticider.
Udsæt ikke videokameraet for pludselige
ændringer i temperaturen eller et
fugtigt sted. Der er også risiko for fejl
eller elektrisk stød, hvis det anvendes
udendørs under tordenvejr.
Stil ikke videokameraet fra dig med den
åbne LCD-skærm nedad.
Aftør ikke videokameraets hus med
rensebenzin eller fortynder. Den ydre
belægning kan skalle af, eller husets
overflade kan blive ødelagt.
Efterlad ikke LCD-skærmen åben, når du
ikke bruger videokameraet.
ICIDE
INSECT
Tryk ikke på LCD’ens overfl ade med
kraft, stød ikke til den, eller prik den ikke
med en spids genstand. Hvis du trykker
på LCD’ens overflade kan der forekomme
ujævnheder på skærmen.
6
Sikkerhedsinformationer
Løft ikke videokameraet ved at holde
i LCD-skærmen. Billedsøgeren eller
LCD-skærmen kan frigøre sig, og
videokameraet kan tabes.
Brug ikke videokameraet i nærheden
af tv eller radio: Dette kan medføre, at
der opstår støj på tv-skærmen eller i
radioudsendelsen.
Brug ikke videokameraet tæt på
stærke radiobølger eller magnetisme,
som f.eks. højttalere eller en stor
motor. Støj kan påvirke den video eller
lyd, der optages.
Brug kun Samsung-godkendt
tilbehør. Brug af produkter fra
andre producenter kan medføre
overophedning, brand, eksplosion,
elektrisk stød eller personskade, der
skyldes unormal drift.
Anbring videokameraet på en
stabil overflade og et sted med
ventilationåbninger.
Opbevar vigtige data separat.
Samsung er ikke ansvarlig for datatab.
Sæt kun strømadapterstikket i en
stikkontakt, der er let adgang til. Hvis
der opstår et problem med produktet,
skal du fjerne stikket fra stikkontakten
for at afbryde komplet. Når du afbryder
med afbryderknappen på produktet,
slukker du ikke helt for strømmen.
Andre producenter af ekstraudstyr,
der er kompatibelt med dette
videokamera, er ansvarlige for deres
egne produkter. Brug ekstraudstyr i
henhold til sikkerhedsinst ruktionerne.
Samsung er ikke ansvarlig for nogen
funktionsfejl og risiko for brand,
elektrisk stød og skader, der skyldes
brug af ikke-godkendt tilbehør.
7
Indhold
Inden du læser denne brugervejledning............. 2
SIKKERHEDSADVARSLER............................................................. 2
FORHOLDSREGLER...................................................................... 2
VIGTIGE INFORMATIONER VEDR. BRUG...................................... 2
Sikkerhedsinformationer.................................... 4
Hurtigstartsguide............................................ 10
Lær dit videokamera at kende......................... 13
UDPAKNING................................................................................ 13
DE ENKELTE DELE...................................................................... 14
IDENTIFIKATION AF SKÆRMVISNINGERNE................................ 16
Sådan kommer du i gang................................ 19
ISÆTNING/UDTAGELSE AF BATTERIET...................................... 19
OPLADNING AF BATTERIET........................................................ 20
KONTROL AF BATTERIETS STATUS............................................ 21
Grundlæggende betjening af videokameraet.... 24
TÆND OG SLUK FOR DIT VIDEOKAMERA.................................. 24
SKIFT TIL DEN STRØMBESPARENDE TILSTAND........................ 24
INDSTILLING AF TIDSZONE OG DATO/TID FØRSTE GANG........ 25
INDSTILLING AF DRIFTSTILSTANDE............................................ 26
SKIFT AF INFORMATIONSSKÆRMTILSTAND.............................. 26
BRUG AF GENVEJSMENUEN (OK-GUIDE).................................. 27
VALG AF SPROG......................................................................... 29
Gør klar til at starte optagelse.......................... 30
8
ISÆTNING/UDTAGELSE AF HUKOMMELSESKORT
(MEDFØLGER IKKE)..................................................................... 30
VALG AF ET PASSENDE HUKOMMELSESKORT
(MEDFØLGER IKKE)..................................................................... 31
OPTAGETID OG -KAPACITET...................................................... 33
BRUG AF KAMERAREMMEN....................................................... 34
JUSTERING AF LCD-SKÆRMEN................................................. 34
Grundlæggende optagelse............................. 35
OPTAGELSE AF VIDEOER........................................................... 35
PAUSER/GENOPTAG OPTAGELSE.............................................. 36
MÆRKNING OG OPTAGELSE AF STORARTEDE ØJEBLIKKE
UNDER OPTAGELSE (FUNKTIONEN MY CLIP)............................ 37
HVORDAN MAN TAGER BILLEDER............................................. 38
NEM OPTAGELSE FOR BEGYNDERE
(TILSTANDEN SMART AUTO)....................................................... 39
ZOOME IND/UD........................................................................... 40
BRUG AF KNAPPEN BAGGRUNDSLYS....................................... 41
Grundlæggende afspilning.............................. 42
ÆNDRING AF AFSPILNINGSTILSTAND....................................... 42
AFSPILNING AF FILM................................................................... 43
AFSPILNING AF MY CLIP-KLIP.................................................... 45
BRUG AF FUNKTIONEN SMART BGM (SMART BGM)................. 45
MÆRKNING OG OPTAGELSE AF STORARTEDE ØJEBLIKKE
UNDER VIDEOAFSPILNING......................................................... 46
VISNING AF BILLEDER................................................................ 47
ZOOMNING UNDER BILLEDVISNING.......................................... 48
Brug af menupunkterne.................................. 49
HÅNDTERING AF MENUER......................................................... 49
MENUPUNKTER.......................................................................... 50
Avanceret optagelse....................................... 52
iSCENE........................................................................................ 52
Video Resolution (Videoopløsning)................................................ 53
Photo Resolution (Fotoopløsning)................................................. 54
Indhold
White Balance (Hvidbalance)........................................................ 54
Face Detection (Ansigtsgenkendelse)........................................... 56
EV (Eksponeringsværdi)................................................................ 57
C.Nite (F.Nat)................................................................................ 58
Focus (Fokus)............................................................................... 58
Anti-Shake(HDIS).......................................................................... 60
Digital Special Effect (Digital specialeffekt)..................................... 61
Zoom Type (Zoomtype)................................................................. 62
Cont. Shot (Fort. opt.)................................................................... 63
Time Lapse REC (Time-lapse-OPT).............................................. 64
Guideline (Retningslinje)................................................................ 66
Auto Power Off (Automatisk slukning)........................................... 79
PC Software (Pc-software)............................................................ 79
Format.......................................................................................... 80
Default Set (Indstil standard)......................................................... 80
Language..................................................................................... 80
Open source licences (Open source-licenser)............................... 80
Avanceret afspilning........................................ 67
Dubbing af videoer......................................... 84
Thumbnail View Option (Mulg. Miniaturevisn.)............................... 67
PlayOption (Afspil)......................................................................... 68
Smart BGM Option (Smart BGM-indstilling).................................. 68
Delete (Slet).................................................................................. 70
Delete My Clip (Slet My Clip) ........................................................ 71
Protect (Beskyt)............................................................................ 72
Share Mark (Delemærke) ............................................................. 73
Slide Show (Diasshow)................................................................. 74
File Info (Filinfo)............................................................................. 74
Andre indstillinger........................................... 75
Storage Info (Huk.info).................................................................. 75
File No. (Fil NR)............................................................................. 75
Date/Time Set (Indstil dato/tid)...................................................... 76
Date/Time Display (Dato/tidsvisning)............................................. 76
LCD Brightness (LCD-lysstyrke).................................................... 77
Auto LCD Off (Auto-LCD Fra)........................................................ 77
Beep Sound (Biplyd)..................................................................... 78
Shutter Sound (Lukkerlyd)............................................................ 78
Tilslutning til et TV........................................... 81
TILSLUTNING TIL ET HIGH DEFINITION-TV................................. 81
TILSLUTNING TIL ET ALMINDELIGT TV....................................... 82
VISNING PÅ EN TV-SKÆRM........................................................ 83
OVERSPILNING TIL VIDEOBÅND- ELLER DVD/
HARDDISKOPTAGERE................................................................. 84
Brug med en Windows-computer................... 85
DET KAN DU UDFØRE MED EN WINDOWSCOMPUTER............. 85
BRUG AF-PROGRAMMET Intelli-studio........................................ 86
DIREKTE UPLOAD AF DINE VIDEOER TIL YouTube..................... 90
BRUG AF EN FLYTBAR LAGERENHED........................................ 91
Fejlsøgning..................................................... 93
ADVARSELSINDIKATORER OG -MEDDELELSER........................ 93
SYMPTOMER OG LØSNINGERÍ................................................... 96
Vedligeholdelse og ekstra informationer......... 103
VEDLIGEHOLDELSE.................................................................. 103
BRUG AF VIDEOKAMERAET I UDLANDET................................. 104
ORDFORKLARING..................................................................... 105
Specifikationer.............................................. 106
9
Hurtigstartsguide
Denne hurtigtsstartguide introducerer den grundlæggende betjening og de grundlæggende funktioner i dit videokamera. Se
henvisningssiderne for mere information.
TRIN 1: Gør klar
TRIN 2: Optag med dit videokamera
1
Sæt batteriet i batteripladsen. side 19
1
Åbn LCD-skærmen, og tryk på knappen [Tænd/sluk ( )] for
at tænde for videokameraet.
• Indstil knappen til [åbning/lukning af objektivdækslet] til
åben ( ). side 15
2
Oplad batteriet helt. side 20
3
Isætning af hukommelseskort. side 30
2
For at optage videoer: Tryk på knappen [Start/stop optagelse]
eller tryk på knappen [PHOTO] for at tage billeder.
side 35, 38
CAR
D
[Start/stop
optagelse]
-knappen
CAR
D
10
[Start/stop
optagelse]
-knappen
Hurtigstartsguide
TRIN 3: Afspil videoer eller vis billeder
Visning på et tv.
Visning på dit videokameras LCD-skærm
Du kan glæde dig over detaljeret, brillant videokvalitet på det
tilsluttede tv.  side 81~83
Du kan hurtigt fi nde de optagelser, du ønsker, ved at bruge
billedindekset med miniaturer.
CARD
CARD
TRIN 4: Gem de optagede videoer / tagne billeder
1
Tryk på knappen [MODE] or at vælge Afspilningstilstanden
( ).
2
Vælg video- eller fotominiatureindexvisningen ved at bruge
skyderen [Zoom].
3
Brug [Kontrol (Op/Ned/Venstre/Højre)] til at vælge den video
eller det billede du ønsker, og tryk derefter på [Kontrol (OK)].
Bruger du programmet Intelli-studio, der er indbygget i dit
videokamera, kan du importere videoer/billeder til din computer
og redigere eller dele dine videoer/billeder med dine venner og din
familie. Se side 86~89 for detaljer.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
CARD
Play
11
Hurtigstartsguide
Visning af videoerne/billederne fra din PC
1
Start programmet Intelli-studio ved at tilslutte videokameraet til
din pc med et USB-kabel.
• En ny skærm til fillagring vises i hovedvinduet i Intellistudio. Klik på Yes (Ja), overførselsproceduren afsluttes, og
følgende pop-up-vindue vises.
2
Nye filer gemmes på din pc og registreres i Contents Manager
(Indholdsadministration) i Intelli-studio-programmet.
• Du kan arrangere filerne på forskellige måder, som f.eks.
efter ansigt, dato, sted mv.
Contents Manager
Gemte filer på din pc
Deling af videoer/fotos på websites
Del dit indhold med verden ved at overføre billeder og videoer
direkte til et website med ét klik.
Klik på fanen Share ( )  Upload (Overførsel) i browseren.
side 89
Intelli-studio kører automatisk på pc’en, når videokameraet
er tilsluttet til en computer (når du specificerer PC Software:
On (Pc-software: Til)).  side 79
TRIN 5: Slet videoer eller billeder
Hvis lagringsmediet er fyldt, kan du ikke optage nye videoer eller
tage flere billeder. Slet de videoer og /eller biller på lagringsmediet,
der allerede er blevet gemt på en computer. Herefter kan du
optage nye videoer eller tage flere billeder og gemme dem på den
netop frigjorte plads på lagringsmediet.
knappen [MODE]  afspilnings ( ) tilstand 
knappen [MENU]  Delete (Slet) side 70
Mapper på din pc
12
3
Du kan dobbeltklikke på en fil, du vil afspille.
Lær dit videokamera at kende
UDPAKNING
Kontroller tilbehøre
Dit nye videokamera kommer med følgende tilbehør. Hvis nogle
af disse artikler mangler i kassen, skal du kontakte Samsungs
kundecenter.
Modelnavn
Indbygget
hukommelse
Objektiv
HMX-F90
HMX-F91
HMX-F900
HMX-F910
HMX-F920
-
52x (Optical),
70x (Intelli),
130x (Digital)
Faconen er den samme for alle modeller. Kun farven er forskellig.
Den præcise form af hver artikel kan variere fra model til model.
Indholdet kan variere, afhængigt af salgsområdet.
Dele og tilbehør kan købes, når du har spurgt din lokale
Samsungforhandler. SAMSUNG er ikke ansvarlig for reduceret levetid
på det indbyggede batteri eller fejlfunktioner, der skyldes brug af
ikke-godkendt tilbehør, som f.eks. strømadapteren eller batterierne.
• Hukommelseskortet medfølger ikke. Se side 31 for kompatible
hukommelseskort til dit videokamera.
Batteripakke
Strømadapter
Lyd-/videokabel
Hurtigstartsguide
USB-kabel
Ekstraudstyr
Micro-HDMI-kabel
Bæretaske
Batterioplader
Hukommelseskort/
Adapter til hukommelseskort
•
•
•
•
13
Lær dit videokamera at kende
DE ENKELTE DELE
Set forfra og fra venstre
1
8
9
10 11
12
1
Objektiv
2
MENU-knap
3
Navigeringsknappper (Op/Ned/Venstre/Højre/OK),
Zoom-knap (T/W) 4
4
Start/stop optagelse-knap
5
LCD-skærm
6
Hukommelseskort/stikdæksel
ⓐ USB-stik ( )
ⓑ Hukommelseskortslo ( )
ⓒ AV-stik ( )
ⓓ CHG-indikator (oplader)
)
ⓔ HDMI -stik (
7
Indbygget højtaler
8
Skærm-knap (
9
Knap til pause/genoptagelse af optagelse (
10
Baggrundslys-knap (
11
SMART AUTO-knap ( 12
Tænd/sluk-knap ( )
2
3
4
5
6
7
CA
)
)
RD
ⓐⓑⓒⓓ ⓔ
14
) / SMART BGM-knap
) / Knappen Del ( ( )
Lær dit videokamera at kende
Set fra højre/ovenfra & nedefra
Set bagfra
1
2
9
3
1
7
2
6
3
4
5
8
1
Tilstandsindikator
: Optagetilstand (Film/Billede)
: Tilstanden Afspilning
PHOTO-knap / Knappen My Clip
2
Start/stop optagelse-knap
4
Kamerarem
3
Batterirum
5
Kameraremskrog
6
Knap til åbning (
7
Intern mikrofon
8
Knap til frigørelse af batteri (BATT.)
9
Stativbeslag
1
MODE-knap
2
Zoom-skyder (T/W)
3
Undgå at tildække den interne mikrofon og objektivet under optagelse.
) /lukning (
) af objektivdæksel
15
Lær dit videokamera at kende
IDENTIFIKATION AF SKÆRMVISNINGERNE
De mulige funktioner afhænger af den valgte driftstilstand, og forskellige indikatorer vises, afhængigt af de indstillede værdier.
• Skærmvisningen (OSD) vises kun i tilstanden Optagelse (
• Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse (
).
). side 26
Optagetilstanden Film og Billedfunktionen
STBY
0:00:00
[220Min]
1 Sec/ 24 Hr
9999
Til venstre på LCD-skærmen
Indikator
+0.3
01/JAN/2013 00:00
16
• Dette videokamera indeholder én
optagetilstand, der er en fælles tilstand til
optagelse af fi lm og billeder. Så du kan
nemt optage fi lm eller billeder i den samme
tilstand uden at ændre den pågældende
optagetilstand.
• Skærmindikatorerne er baseret på en
hukommelseskapacitet på 16 GB (SDHChukommelseskort).
• Funktioner markeret med bliver ikke lagret, når
videokameraet genstartes.
• For forstærket præstation kan
skærmindikationerne og rækkefølgen udsættes
for ændringer uden forudgående varsel.
• Det samlede antal af optagne billeder optælles
baseret på den ledige plads på lagringsmediet.
• Antallet af billeder, der kan tages på skærmen,
er højst 9999.
STBY /  / Indikator
/ 0:00:00 [220Min]
Betjeningsstatus (standby/
optagelse/pause/fotooptagelse)
Tidstæller (filmoptagetid:
tilbageværende optagetid)
iSCENE / Smart Auto
/
Time Lapse REC
(Time-lapse-OPT)
9999
Betydning
Lagringsmedie
(hukommelseskort)
Optagetilstand (Film/Billede)
/
1/50
Betydning
Til højre på LCD-skærmen
Batteriinfo.
(Tilbageværende batteriniveau)
,
Billedopløsning, Filmopløsning
Anti-Shake(HDIS)
Back Light (Baggrundslys)
My Clip
Cont. Shot (Kont. optagelser)
Billedtæller (samlet antal
optagede billeder)
Face Detection
(Ansigtsgenkendelse)
White Balance (Hvidbalance)
Manual focus (Manuel fokus)
1/50
C.Nite (F.Nat)
+0.3
EV (Eksponeringsværdi)
Zoom (optical zoom/intelli zoom/
digital zoom (Optisk zoom/
Intelli-Zoom/Digital Zoom))
Digital Special Effect
(Digital specialeffekt)
Date/Time Display
01/JAN/2013 00:00
(Dato/tidsvisning)
Lær dit videokamera at kende
• Skærmvisningen (OSD) vises kun i tilstanden Videoafspilning (
• Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Afspilning (
).
). side 26
Tilstanden Movie Play (Filmafspilning): Visningen Miniatureoversigt
Øverst på LCD-skærmen
Normal
0:00:55
1/10
Indikator
Betydning
Tilstanden Movie Play
(Filmafspilning)
Lagringsmedie (hukommelseskort)
Midten af LCD-skærmen
Indikator
Optaget tid
1/10
Aktuelt billede / Samlet antal
optagede billeder
Slettesikring
Batteriinfo.
(Tilbageværende batteriniveau)
Photo
Move
Play
Share Mark (Delemærke)
My Clip
Nederst på LCD-skærmen
Indikator
Betydning
0:00:55
Fejlfil
Betydning
Rullelinje
Knapguide
Tilstanden Movie Play (Filmafspilning): Enkelt visning
Øverst på LCD-skærmen
0:00:00/0:00:55
Indikator
Indikator
Share Mark (Delemærke)
Tilstanden Movie Play
(Filmafspilning)
Afspilningsstatus
/ / / (Afspilning/Pause/søgning)
Tidskode
0:00:00/0:00:55
(Forbrugt tid/optaget tid)
Thumbnail View
100-0001
Lagringsmedie (hukommelseskort)
Batteriinfo.
(Tilbageværende batteriniveau)
Slettesikring
Genvejsmenu
Nederst på LCD-skærmen
Indikator
PlayOption (Afspillevalg)
Filmopløsning
Betydning
My Clip
Betydning
Betydning
Knapguide
100-0001
Filnavn (filnummer)
17
Lær dit videokamera at kende
• Skærmvisningen (OSD) vises kun i tilstanden Billedvisning (
).
). side 26
• Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Afspilning (
Tilstanden Billedvisning: Visningen Miniatureoversigt
Øverst på LCD-skærmen
Normal
1/10
Indikator
Betydning
Midten af LCD-skærmen
Indikator
Betydning
Tilstanden Billedvisning
Lagringsmedie
(hukommelseskort)
Batteriinfo.
(Tilbageværende batteriniveau)
Movie
Move
Play
1/10
Slettesikring
Nederst på LCD-skærmen
Indikator
Aktuelt billede / Samlet antal
optagede billeder
Fejlfil
Betydning
Rullelinje
Knapguide
Tilstanden Billedvisning: Enkelt visning
Øverst på LCD-skærmen
1/10
Indikator
Betydning
Indikator
Diasshow
1/10
Thumbnail View
100-0001
Batteriinfo.
(Tilbageværende batteriniveau)
18
Genvejsmenu
Aktuelt billede / Samlet antal
optagede billeder
Lagringsmedie
(hukommelseskort)
Billedopløsning
Betydning
Slettesikring
Tilstanden Billedvisning
Nederst på LCD-skærmen
Indikator
Betydning
Knapguide
100-0001
Filnavn (filnummer)
Sådan kommer du i gang
ISÆTNING/UDTAGELSE AF BATTERIET
Isætning af batteriet
Sæt batteripakken i batteripakkerummet, indtil det klikker ganske let.
• Sørg for, at SAMSUNG-logoet vender fremad, når videokameraet
anbringes som vist i figuren.
Udtagning af batteriet
1
Skub forsigtigt [Battery release (batterifrigørelse.)] i den
retning, der er vist på tegningen, for at skyde batteriet ud.
2
Skub batteriet ned, løft og træk i den retning, der er vist på
tegningen.
[Battery release
(batterifrigørelse.)] -Knap
•
•
•
•
Brug kun batterier, der er godkendt af Samsung. Brug ikke batterier fra andre producenter. Ellers er der fare for overophedning, brand eller eksplosion.
Samsung er ikke ansvarlig for problemer, der skyldes anvendelse af forkerte batterier.
Opbevar batteriet adskilt fra dit videokamera, når det ikke anvendes.
Det anbefales, at du køber et eller flere ekstra batteripakker, så du hele tiden kan bruge dit videokamera.
19
Sådan kommer du i gang
OPLADNING AF BATTERIET
1
Indsæt batteriet i videokameraet. side 19
Du kan oplade batteriet med USB-kablet og med strømadapteren.
2
Åbn videokameraets tilslutningsdæksel.
3
Oplad batteriet med USB-kablet og strømadapteren.
• Indikatoren CHG (opladning) lyser, og opladningen starter.
Når batteriet er fuldt opladet, ændres opladningsindikatoren
(CHG) til grøn. side 21
Brug altid det medfølgende USB-kabel eller strømadapteren til
opladning af batteriet. Hvis du bruger en anden strømadapter til
videokameraet, fungerer det ikke korrekt, og batteriet oplades
muligvis ikke. Det kan desuden forårsage elektrisk stød eller brand.
Sådan oplades batteriet med strømadapteren
CARD
Sådan oplades ved at slutte til en pc
CARD
20
• Opladning af batteriet i lav temperatur kan tage længere tid, eller det
oplades muligvis ikke helt (grøn indikator tændes ikke).
• Sørg for, at der ikke er fremmede genstande i stikket eller
stikkontakten, når du slutter strømadapteren til videokameraet.
• Når du anvender strømadapteren, skal du anbringe den tæt på
stikkontakten. Hvis du oplever en fejlfunktion, mens du bruger
videokameraet, så fjern straks strømadapteren fra stikkontakten.
• Brug ikke strømadapteren, hvor der er lidt plads, som f.eks. mellem
møbler.
• Sørg for at slukke for videokameraet, inden du frakobler
strømadapteren.
• Ved optagelse indendørs, hvor der findes en stikkontakt, er det praktisk
at anvende strømadapteren i stedet for batteriet.
• Det anbefales at oplade batteriet et sted med en omgivende temperatur
på 50˚F~86˚F(10°C ~ 30°C).
• Selv når strømmen er tændt, oplades batteripakken med opladeren
eller USB-kablet. Men du skal bruge længere opladningstid, når der er
tændt for strømmen. Det anbefales, at videokameraet er slukket under
opladning.
• Videokameraet fungerer ikke med USB-strøm alene. Brug
strømadapteren eller batteriet til at strømforsyne videokameraet.
• Hvis du bruger videokameraet under batteriopladning, tager det længere
tid.
• Der kræves en strømstikadapter i nogle fremmede lande. Har du har
brug for en, anskaffes den hos din forhandler.
Sådan kommer du i gang
KONTROL AF BATTERIETS STATUS
Visning af batterispænding
Du kan kontrollere opladningstilstanden og den resterende
batterikapacitet.
Visning af batterispænding angiver batteriets resterende spænding.
STBY
Sådan kontrolleres opladningstilstanden
[220Min]
9999
Farven på indikatoren CHG angiver tilstanden for strømmen eller
opladningen.
Batter
iindikator
Tilstand
Meddelelse
Fuldt opladet
-
75%~50%
-
50%~25%
-
25%~5%
-
CAR
D
Opladningsindikator (CHG)
Opladning
stilstand
LED-farve
Oplader
(Orange)
Fuldt opladet
(Grøn)
Fejl
(Orange blinkende)
-
mindre end 5%
-
Opbrugt (blinker): Enheden slukker snart.
Udskift batteripakken hurtigst muligt.
-
Enheden tvinges til at slukke efter 3 sekunder.
Low battery
(Lavt
batteriniveau)
Ovenstående tal er baseret på et fuldt opladet batteri ved normal
temperatur. Lav omgivelsestemperatur kan påvirke brugstiden.
21
Sådan kommer du i gang
Mulig driftstid for batteripakken
Batteritype
IA-BP105R
IA-BP210R
Sådan oplades batteriet med strømadapteren
ca. 160 min.
ca. 300 min.
Sådan oplades ved at slutte til en pc
ca. 160 min.
ca. 300 min.
Opladningstid
Opløsning
HD
SD
HD
SD
Uafbrudt optagetid
ca. 100 min.
ca. 80 min.
ca. 200 min.
ca. 160 min.
Afspilningstid
•
•
•
•
•
ca. 400 min.
Opladningstid: Omtrentlig tid i minutter nødvendig til fuld opladning af et helt tømt batteri.
Optagelses/afspilningstid: Omtrentlig tilgængelig tid, når du har opladet batteriet helt.
Tiden er kun for reference. Tallene herover er målt i Samsungs testmiljø og kan variere mellem brugere og miljøer.
Optagelses-og afspilningstiden vil være kortere, når du anvender dit videokamera ved lave temperaturer.
Vi anbefaler at anvende strømadapteren ved brug af funktionen intervaloptagelse.
Vedvarende optagelse (uden zoom)
Videokameraets vedvarende optagetid i tabellen viser mulig
optagetid, når videokameraet er i optagelsestilstand uden brug af
andre funktioner, efter at optagelsen er påbegyndt.
Batteriet aflades 1,5 gange hurtigere end denne reference, hvis du
bruger funktionerne start/stop, zoom og afspilning.
Klargør ekstra batterier, hvis du forventer, at den faktiske optagetid
er ca. 60% af de ovenfor anførte tider.
22
ca. 200 min.
Brug af en oplader
Vi anbefaler, at du bruger strømadapteren til at strømforsyne
videokameraet fra en almindelig stikkontakt, når du optager og
afspilles med videokameraet indendørs. Lav samme tilslutninger,
som når du oplader batteriet. side 20
• Opladetiden varierer afhængigt af det batteriniveau, der er tilbage.
• Afhængigt af din pc’s specifikationer kan opladetiden være længere.
Sådan kommer du i gang
Om batteriet
• Batteriegenskaber
Et lithium-ion-batteri har lille størrelse og høj kapacitet. Lav
omgivende temperatur (under 10Cº) kan forkorte dets levetid
og påvirke dets korrekte funktion. Sker dette, skal du komme
batteriet i lommen for at varme det og derefter installere det i
videokameraet.
• Sørg for at opbevare batteriet separat efter brug.
- Der bruges en lille smule batteristrøm, når batteriet opbevares i
videokameraet, også selvom videokameraet er slukket.
- Hvis batteriet installeres og efterlades i videokameraet i lang
tid, aflades batteriet. Batteriet kan ikke anvendes, selvom det
oplades.
- Hvis batteriet ikke anvendes i en længere periode, skal du
oplade batteriet helt og bruge det op i dit videokamera en
gang hver 3. måned for at bevare korrekt funktion.
• Klargør det ekstra batteri, når du anvender videokameraet
udendørs.
- Lave temperaturer kan forkorte tiden, du kan optage i.
- Medbring det medfølgende USB-kabel til opladning af
batteriet, når du er på rejse.
• Kontroller, om batteristikket er beskadiget, hvis du taber
batteriet.
- Hvis et batteri med et beskadiget stik installeres i
videokameraet, kan videokameraet blive beskadiget.
• Fjern batteriet og hukommelseskortet fra videokameraet, og
frakobl strømadapteren efter brug.
- Opbevar batteriet et stabilt, køligt og tørt sted.
(Anbefalet temperatur: 15Cº~ 25Cº, anbefalet luftfugtighed:
40%~ 60%)
- For høje eller for lave temperaturer forkorter batteriets levetid.
- Batteristikkene kan blive rustne eller fungere fejlagtigt, hvis
batteriet opbevares et røg- eller støvfyldt sted.
• Kast et dødt batteri i affaldskurven.
• Batteriets levetid er begrænset.
- Batteriet har nået slutningen af dets levetid, hvis driftstiden er
forkortet efter en fuld opladning. Udskift det med et nyt.
- Batteriets levetid afhænger af opbevaring, anvendelse og
brugsbetingelser.
23
Grundlæggende betjening af videokameraet
TÆND OG SLUK FOR DIT VIDEOKAMERA
1
Åbn LCD-skærmen, og tryk på knappen [Tænd/sluk ( )] for at
tænde for videokameraet.
• Indstil knappen til [åbning/lukning af objektivdækslet] til
åben ( ).
2
Tryk på knappen [Tænd/sluk ( )] for at slukke for
videokameraet.
SKIFT TIL DEN STRØMBESPARENDE
TILSTAND
I tilfælde af at du har brug for videokameraet i længere tid, kan du
med følgende funktioner forhindre unødigt energiforbrug og bevare
videokameraets hurtige reaktion fra de strømbesparende tilstande.
Slumretilstand
Videokameraet skifter til dvaletilstand, når LCD-skærmen er lukket,
og derefter slukkes videokameraet, hvis det ikke bruges i mere end
20 minutter.Men hvis du har valgt Auto Power Off: 5 Min (Autom
slukning: 5 min), slukkes kameraet efter 5 minutter.
Hvis du åbner LCD-skærmen i dvaletilstand, ophører dvaletilstanden,
og videokameraet vender tilbage til den senest anvendte
brugstilstand.
LCD-skærm er lukket
LCD-skærm
Tænd/sluk-knap( )
Videokameraet kører selvdiagnosefunktionen, når der tændes for det.
Hvis der vises en advarselsmeddelelse, skal du se ‘Advarselsindikatorer
og -meddelelser’ (side 93~95) og tage de fornødne forholdsregler.
Når du bruger videokameraet for første gang
24
Når du anvender dit produkt for første gang, eller hvis du nulstiller
det, vises skærmbilledet med dato og klokkeslæt som startvisning.
Indstil dato og klokkeslæt. side 25
<Slumretilstand>
Efter 20 minutter
<Slukket>
• Strømbesparelsestilstanden virker ikke i følgende situationer:
- Under optagelse, afspilning eller visning af et diasshow.
- Når LCD-skærmen åbnes.
• Videokameraet forbruger mindre batteri i strømbesparelsestilstanden.
Hvis du planlægger at bruge videokameraet i længere tid, anbefales
det dog, at du slukker for videokameraet ved at trykke på knappen
[Tænd/sluk ( )] når det ikke er i brug.
Grundlæggende betjening af videokameraet
INDSTILLING AF TIDSZONE OG DATO/TID
FØRSTE GANG
Indstil datoen og tiden for dit lokale område, når du tænder for dette
produkt første gang.
Indbygget, opladeligt batteri
• Dit videokamera indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, der
bevarer dato/tidsindstillinger, også når strømmen slukkes.
• Når batteriet er brugt op, nulstilles alle de aktuelle dato/tidsværdier til
standarderne, og du skal oplade det indbyggede, genopladelige batteri.
Indstil herefter dato/tid igen.
Opladning af det indbyggede, genopladelige batteri
• Det interne batteri oplades altid, når dit videokamera er sluttet til
strømadapteren, eller når batteriet er monteret.
• Hvis du ikke slutter videokameraet til strømadapteren, eller hvis batteriet
er fjernet i ca. 48 timer, aflades det interne batteri komplet. Hvis dette
forekommer, skal du oplade det indbyggede batteri ved at tilslutte det
medfølgende USB-kabel og strømadapteren i ca. 12 timer.
1
Åbn LCD-skærmen, og tryk på
knappen [Tænd/sluk ( )] for at
tænde for videokameraet.
• Skærmbilledet Date/Time Set
(Indstil dato/tid) vises.
Date/Time Set
Day
Month
Year
Hr
Min
01
JAN
2013
00
00
Move
OK
2
Vælg dato- og tidsinformationerne,
og skift indstillingsværdierne ved hjælp af [Kontrol (Op/Ned/
Venstre/Højre)].
3
Sørg for, at uret er indstillet korrekt, og tryk derefter på knappen
[Kontrol (OK)].
• Året kan indstilles op til 2037.
• Indstil visningen Date/Time Display (Dato/tidsvisning) til On (Til).
side 76
• Efter indstilling, optages dato og klokkeslæt automatisk på et særligt
dataområde på lagringsmediet.
25
Grundlæggende betjening af videokameraet
INDSTILLING AF DRIFTSTILSTANDE
SKIFT AF INFORMATIONSSKÆRMTILSTAND
Du kan ændre driftstilstand i følgende rækkefølge hver gang du
trykker på [MODE]-knappen.
)  Tilstanden Afspilning ( )
Optagetilstand (
• Hver gang driftstilstanden ændres, lyser den respektive
tilstandsindikator op.
Du kan skifte skærmtilstanden for skærminformation.
Tryk på knappen [Skærm (
)].
• Der veksles mellem den fulde og minimum skærmtilstand.
STBY
[220Min]
STBY
9999
Tilstand
Ikon
Funktioner
Optagetilstand
Hvis du vil optage film eller billeder.
Tilstanden
Afspilning
For at afspille videoer eller fotos.
Dette videokamera indeholder en optagelsestilstand for både film- og
billedoptagelser. Du kan nemt optage film eller billeder i samme tilstand
uden at skulle skifte til en anden tilstand.
26
<Fuld skærmtilstand>
<Mindste skærmtilstand>
• Advarselsindikatorer og -meddelelser vises muligvis. Det afhænger af
optagelsesbetingelserne.
)] deaktiveret.
• På menuskærmen bliver knappen [Skærm (
Grundlæggende betjening af videokameraet
BRUG AF GENVEJSMENUEN (OK-GUIDE)
2
Genvejsmenuen (OK-guide) repræsenterer de funktioner for den
valgte tilstand, der ofte er foretaget adgang til. Trykker du på
knappen [Kontrol (OK)] vises en genvejsmenu for ofte anvendte
funktioner på LCD-skærmen.
For eksempel: Indstilling af EV i tilstanden Filmoptagelse ved hjælp
af genvejsmenuen (OK-guide).
1
Tryk på knappen [Kontrol (OK)] i
tilstanden STBY.
• Genvejsmenuen (OK-guide)
vises.
3
Tryk på den venstre [Kontrol
(Venstre)] for at vælge tilstanden
EV.
• Tryk på [Kontrol (Venstre/
Højre)] for at justere
eksponeringen, mens du får vist
billedet på LCD-skærmen.
Tryk på [Kontrol (OK)]-knappen for
at bekræfte dit valg.
• Tryk på [Kontrol (OK)]-knappen
for at afslutte genvejsmenuen.
• Indstillingen for
eksponeringsværdi anvendes,
og indikatoren ( ).
STBY
[220Min]
9999
EV
0.0
STBY
[220Min]
9999
+1.0
• Genvejsmenuen (OK-guide) kan ikke anvendes i SMART AUTOtilstand.
• Instruktionen herover viser et eksempel på at indstille tilstanden EV
i tilstanden Optagelse. Indstillingsproceduren kan være forskellig
blandt de forskellige menuelementer.
• Genvejsmenuen vises kortvarigt. Genvejsmenuen vises igen, når du
trykker på knappen [Kontrol (OK)].
STBY
[220Min]
9999
27
Grundlæggende betjening af videokameraet
Genvejsfunktion med navigationsknapperne
Knap
Optagetilstand (
)
Tilstanden Afspil (
Tilstanden Filmafspilning (
)
)
Tilstanden Billedvisning ( )
Valg af menu
Bekræft valg
OK
- Adgang til genvejsmenuen
- Bekræft dit valg
- Afslut genvejsmenuen
- Adgang til genvejsmenuen
- Afspilning/Pause
- Adgang til genvejsmenuen
- Afspilnings-zoom
- iSCENE
- Zoom (tele)
Forøger lydstyrken
-
Flytter markøren op
- Focus (Fokus)
- Zoom (wide)
Formindsker lydstyrken
-
Flytter markøren ned
EV
- Søg i afspilning RPS-hastighed
(Baglæns søgning i afspilning):
x2→x4→x8→x16
- Forrige overspring af afspilning
Forrige billede
Flytter til forrige menu
Face Detection
(Ansigtsgenkendelse)
- Søg i afspilning FPS-hastighed
(Forlæns søgning i afspilning):
x2→x4→x8→x16
- Næste overspring af afspilning
Næste billede
Flytter til næste menu
OP
NED
VENSTRE
HØJRE
28
Grundlæggende betjening af videokameraet
VALG AF SPROG
Du kan vælge det sprog, der vises på menuskærmen.
1
2
Tryk på [MENU]-knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling).
Tryk på [Kontrol (Op/Ned)] for at
vælge Language, og tryk derefter
på knappen [Kontrol (OK)].
STBY
Settings
Format
Default Set
Language
Exit
STBY
3
Tryk på [Kontrol (Op/Ned)] for at
vælge det ønskede skærmsprog,
og tryk derefter på knappen
[Kontrol (OK)].
[220Min]
[220Min]
Settings
Format
Default Set
English
한국어
Français
Language
Exit
4
Tryk på [MENU]-knappen for at
forlade menuen.
• Skærmsproget opdateres med det valgte sprog.
• Udbudet af sprog som kan vælges under Language kan ændres
uden forudgående varsel.
• Det valgte sprog bevares også uden batteriet.
• Dato- og tidsformatet kan ændres, afhængigt af det valgte sprog.
29
Gør klar til at starte optagelse
ISÆTNING/UDTAGELSE AF HUKOMMELSESKORT (MEDFØLGER IKKE)
CAR
D
CAR
D
Sådan isættes hukommelseskortet
Sådan udtages hukommelseskortet
1
Sluk for videokameraet.
1
Sluk for videokameraet.
2
Åbn dækslet til hukommelseskortet som vist i figuren.
2
Åbn dækslet til hukommelseskortet som vist i figuren.
3
Sæt hukommelseskortet ind i kortpladsen, indtil det klikker
ganske let.
• Sørg for, at stikdelen vender opad, og at videokameraet er
anbragt som vist på figuren.
3
Tryk forsigtigt på hukommelseskortet for at skubbe det ud.
4
Træk hukommelseskortet ud af kortpladsen, og luk dækslet.
4
Luk dækslet.
• For at undgå at miste data skal du slukke for videokameraet ved at trykke på knappen [Tænd/sluk ( )] inden du isætter eller udtager hukommelseskortet.
• Pas på ikke at trykke for hårdt på hukommelseskortet. Hukommelseskortet kan pludselig springe ud.
• Hvis hukommelseskortet skubbes ud af videokameraet, mens det hele tiden tændes, slukkes produktet.
30
Dit videokamera understøtter kun SD-, SDHC- og SDXC-kort.
Kompatibiliteten med videokameraet kan variere, afhængigt af hukommelseskortets producent og type.
Gør klar til at starte optagelse
VALG AF ET PASSENDE
HUKOMMELSESKORT (MEDFØLGER IKKE)
Kompatible hukommelseskort
• Du kan bruge SD-, SDHC- og SDXC-kort til dette videokamera.
Det anbefales at anvende SDHC-kort. SD-kort understøtter op til
2GB. Der garanteres ikke for korrekt funktion med SD-kort større
end 2GB på dette videokamera.
• MMC (Multi Media Card) og MMC Plus understøttes ikke.
• Kapacitet på kompatible hukommelseskort:
- SD: 1GB ~ 2GB
- SDHC: 4GB ~ 32GB
- SDXC: ~ op til 64GB
• Hvis du bruger ikke-godkende hukommelseskort, kan produktet
ikke optage videoer korrekt, og dine optagelser går måske tabt.
Anvendelige hukommelseskort
Stik
Beskyttelses tap
SD
(1GB ~ 2GB)
SDHC
(4GB ~ 32GB)
SDXC
(Op til 64GB)
• Hukommelseskort, der lanceres efter dette produkt kom på
markedet, er måske ikke kompatible med produktet.
Brug af hukommelseskortadapteren
• Videokameraet fungerer stabilt, når det bruges med
hukommelseskort på 6 MB/s (klasse 6) eller derover.
For at bruge et mikrohukommelseskort i en computer
eller en kortlæser skal du montere det i en adapter.
• SD-/SDHC-/SDXC-hukommelseskort har en mekanisk
skrivebeskyttelsestap. Indstilling af kontakten forhindrer fejlagtig
sletning af filer, der er optaget på kortet. For at muliggøre
skrivning skal du flytte kontakten i retning af polerne. For at
indstille skrivebeskyttelse skal du flytte kontakten ned.
• SDHC-/SDXC-kort har en højere version end SDhukommelseskort og understøtter en højere kapacitet end SDhukommelseskort.
• SD-kort kan bruges med nuværende SD-kompatible
værtsenheder.
31
Gør klar til at starte optagelse
Håndtering af hukommelseskort
32
• Det kan være, at ødelagte data ikke kan genoprettes Det
anbefales, at du laver en separat sikkerhedskopi af vigtige data
på din PC’s harddisk.
• Hvis du afbryder for strømmen/udtager hukommelseskortet,
mens det er i brug (som f.eks. formatering, sletning, optagelse og
afspilning), kan dataene beskadiges.
• Når du har ændret navn på en fil eller mappe, som er lagret på
hukommelseskortet, med din PC, kan det være, at dit kamera
ikke genkender den ændrede fil.
• Hukommelseskortet understøtter ikke nogen
gendannelsestilstand.Derfor skal du være forsigtig, hvis
hukommelseskortet er blevet beskadiget under optagelse.
• Sørg for at formatere hukommelseskortet i dette produkt. Hvis
hukommelseskortet er formateret på en pc eller en anden enhed,
og du anvender det i dette produkt uden at formatere det, kan
der opstå problemer med optagelse og/eller afspilning. Samsung
er ikke ansvarlig for skade på optaget indhold, der skyldes
sådanne årsager.
• Du skal formatere nyindkøbte hukommelseskort,
hukommelseskort med data som dit produkt ikke genkender,
og data som er gemt af andre enheder. Bemærk, at formatering
sletter alle data på hukommelseskortet, og slettede data kan ikke
gendannes.
• Et hukommelseskort har en vis levetid. Hvis du ikke kan optage
nye data, er du nødt til at købe et nyt hukommelseskort.
• Et hukommelseskort er elektronisk præcisionsudstyr. Det må ikke
bøjes, tabes eller stødes.
• Der må ikke komme fremmede substanser på
hukommelseskortets stik. Brug om nødvendigt en blød, tør klud
til at rengøre polerne.
• Der må ikke klistres andet på end mærkatet på mærkatstedet.
• Brug ikke et beskadiget hukommelseskort.
• Sørg for at holde hukommelseskortet væk fra børn, som kan
komme til at sluge det.
Videokameraet understøtter SD-, SDHC- og SDXChukommelseskort, så du får et bredere udvalg
hukommelseskort at vælge imellem!
Datalagringshastigheden kan variere, afhængigt af producenten
og produktionssystemet.
• SLC-system (single level cell): understøtter hurtig
skrivehastighed.
• MLC-system (multi level cell): understøtter kun lav
skrivehastighed.
For bedste resultater anbefaler vi, at du bruger et
hukommelseskort, der understøtter hurtige skrivehastigheder.
Brug af et hukommelseskort med lav skrivehastighed til optagelse
af en video kan medføre problemer ved lagring af videoen på
hukommelseskortet.
Du kan endda miste dine videodata under optagelsen.
I forsøg på at gemme hele den optagne video gennemtvinger
videokameraet en lagring af videoen på hukommelseskortet og
viser en advarsel:
Low speed card. Please record at a lower resolution.
(Kort med lav hastighed. Optag med lavere kvalitet.)
Hvis du fejlagtigt anvender et hukommelseskort med lav
skrivehastighed, er opløsningen og kvaliteten på det optagede
muligvis lavere end den indstillede værdi. side 53
Men jo højere opløsning og kvalitet, jo mere hukommelse bruges
der.
• Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data som følge af forkert
brug.
• Vi anbefaler, at du bruger et etui til hukommelseskortet for at undgå
tab af data pga. flytning og statisk elektricitet.
• Efter det har været i brug et stykke tid, kan hukommelseskortet blive
varmt. Dette er normalt og ikke en funktionsfejl.
Gør klar til at starte optagelse
OPTAGETID OG -KAPACITET
Mulige optagelsestider til video
Opløsning
Kapacitet
1GB
2GB
4GB
8GB
1280X720/25p
13
27
55
110
16GB 32GB 64GB
220
440
890
720X576/50p (16:9)
13
27
55
110
220
440
890
720X576/50p (4:3)
13
27
55
110
220
440
890
(Enhed: Omtrentlige optagelsestid (minutter))
Mulige optagelsestider til video
Opløsning
• Tallene i tabellen kan variere, afhængigt af de konkrete
optagelsesbetingelser samt motivet.
• Jo højere indstilling af kvalitet og opløsning, jo mere hukommelse
bruges der.
• Lavere opløsning og kvalitet forøger komprimeringsgraden og
optagelsestiden, men billedkvaliteten bliver ringere.
• Bithastigheden justeres automatisk til det, der optages. Derfor kan
optagelsestiden variere.
• Hukommelseskort større end 64 GB fungerer muligvis ikke korrekt.
• Indspilningsslængden på en Time Lapse REC kan variere alt efter
indstillingerne.
• Hukommelseskortet, som anvendes til lagring af en film, kan
indeholde uskrivbare områder, som kan resultere i reduceret
optagetid og fri hukommelsesplads.
• Den maksimale kontinuerlige optagelsestid er under 20 minutter.
Den maksimale videofilstørrelse er 1,8 GB. Når videooptagelsestiden
er længere end 20 minutter, eller en videofil er større end 1,8 GB,
oprettes der automatisk en ny videofil.
• Det højeste antal billeder og videoer, der kan gemmes er 9999.
• Opløsninger mærket med er opløsningerne på fotos, der kan
optages, når du indstiller videoopløsningen til 720X576/50p (4:3).
Kapacitet
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB 32GB 64GB
1696x954 (16:9)
1,650 3,290 6,630 9,999 9,999 9,999 9,999
1280x720 (16:9)
2,270 4,550 9,160 9,999 9,999 9,999 9,999
1600x1200 (4:3)
1,520 3,030 6,110 9,999 9,999 9,999 9,999
800x600 (4:3)
2,990 5,970 9,999 9,999 9,999 9,999 9,999
(Enhed: Omtrentligt antal billeder)
1GB ≒ 1,000,000,000 bytes : Den faktiske formaterede
kapacitet kan være mindre, da den interne firmware bruger en del
af hukommelsen.
33
Gør klar til at starte optagelse
BRUG AF KAMERAREMMEN
JUSTERING AF LCD-SKÆRMEN
Juster længden af kameraremmen, så videokameraet er
stabilt, når du trykker på knappen [start/stop optagelse] med
tommelfingeren.
Den brede LCD-skærm på dit videokamera giver billedvisning i høj
kvalitet.
Hvis du justerer stroppen for stramt og isætter hånden med vold, kan
videokameraets strop blive beskadiget.
1
2
1
Åbn LCD-skærmen med fi ngrene.
• Skærmen åbnes op til 90°.
2
Drej LCD-skærmen mod objektivet.
• Du kan dreje den op til 180° mod objektivet og op til 90°
op/ned. For at gennemse optagelser mere bekvemt kan du
dreje skærmen 180° mod objektivet og derefter folde den ind
i huset.
Omfattende drejning kan beskadige hængslet mellem skærmen og
videokameraet.
• Når LCD-skærmen roteres 150°~180°, vises motivets venstre og
højre sider modsat, hvilket giver et horisontalt spejlvendt billede.
• Fjern fingeraftryk og støv fra skærmen med en blød klud.
• For at justere LCD-lysstyrken skal du se side 77.
34
Grundlæggende optagelse
OPTAGELSE AF VIDEOER
1
Indstil din ønskede opløsning inden optagelse. side 53
• Indsæt et hukommelseskort. side 30
• Åbn objektivdækslet ved at bruge knappen [Åbning/lukning af
objektiv]. side 15
• Tryk på knappen [Tænd/sluk )] for at tænde for videokameraet.
• Vælg Optagetilstanden (
) ved at trykke på knappen
[MODE]. side 26
Videokameraet har to [Start/stop optagelse] knapper. Den ene
sidder på bagsiden af kameraet, den anden sidder på LCD-panelet.
Vælg den relevante Start/stop optagelseknap.
Kontroller motivet, der skal
optages.
• Brug LCD-skærmen.
• Brug knappen [Zoom] eller
knappen [Zoom] til at justere
motivets størrelse. side 40
0:00:00
[220Min]
0005
2
Tryk på knappen [Start/stop optagelse].
• Optagelsesindikatoren () vises, og optagelsen starter.
3
Tryk på knappen [Start/stop optagelse] igen for at afbryde
optagelsen.
• Hvis strømforsyningen afbrydes, eller der opstår fejl under
optagelsen, kan videoerne muligvis ikke optages/redigeres.
• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade, der skyldes fejl
ved normal optagelse eller afspilning, der skyldes fejl ved
hukommelseskortet.
• Bemærk, at beskadigede data ikke kan gendannes.
• Sluk ikke for videokameraet, og fjern ikke hukommelseskortet, mens
der er adgang til lagringsmediet. Hvis du gør dette, kan det forårsage
skade på lagringsmediet eller på dataene på lagringsmediet.
35
Grundlæggende optagelse
• Se side 16~18 for Visning af skærminformation.
• Se side 33 for omtrentlige optagetider.
• Fjern batteriet, når du er færdig med at optage, for at forhindre
unødigt forbrug af batteristrøm.
• Se side 52~66 for Forskellige funktioner, som er tilgængelige under
filmoptagelse.
• Under optagelse er nogle af knapfunktioner utilgængelige. ([MODE]knap, [MENU]-knap, osv.)
• Lyd optages af den interne stereomikrofon øverst foran på
videokameraet. Pas derfor på, at mikrofonen ikke er blokeret.
• Sørg for at teste optagelsesfunktionen for at undersøge om der er
problemer med lyd- og videooptagelsen, før der optages en vigtig
film.
• LCD-skærmens lysstyrke kan justeres med menumulighederne.
Justering af LCD-skærmen påvirker ikke de billeder, der optages.
side 77
• Du kan ikke bruge et låst hukommelseskort til optagelse. Du får at
vide, at optagelse ikke er mulig pga. låsen.
• Optagelse af videoer i et stille miljø forøger mikrofonens følsomhed,
og måske optages den omgivende støj. Forøgelsen af mikrofonens
følsomhed kan få produktet til at optage zoomstøj under zoomning
(lyden fra zoommekanismen mv.).
• Når du optager indendørs på mærke steder, justeres
ISOfølsomheden automatisk. Dette kan forstyrre effekter på billeder,
og du kan ikke vise de optagede billeder korrekt på de mørke steder.
Vi anbefaler, at du anvender professionelle produkter, som f.eks. et
infrarødt produkt, ved optagelse om natten.
• Et billede kan blive rystet, når funktionen Anti-Shake(HDIS) er
aktiveret, hvis videokameraet er monteret på et stativ eller fastgjort
et sted. Udløs funktionen Anti-Shake(HDIS) , hvis videokameraet er
monteret på et stativ.
36
PAUSER/GENOPTAG OPTAGELSE
Med dette videokamera kan du midlertidigt standse en
videooptagelse. På denne måde kan du optage dine separate
scener som en enkelt video.
1
2
Tryk på knappen [Start/stop
optagelse].
• Optagelsesindikatoren () vises,
og optagelsen starter.
0:01:24
[220Min]
0005
Stop
Resume
Tryk på knappen [pause/
genoptagelse af optagelse ( )].
• Optagelsen holder pause, og indikatoren ( ) vises.
• Tryk på knappen [pause/genoptagelse af optagelse ( )]
for at fortsætte optagelsen.
• Hvis videokameraet sluttes til pc’en gennem USB i pausetilstand,
sluttes det til pc’en, efter at filen, som blev optaget indtil pausen, er
blevet gemt.
• Hvis du fjerner hukommelseskortet, mens videokameraet er i
tilstanden Pause, slukkes videokameraet, og videoen, der er optaget,
gemmes ikke.
Grundlæggende optagelse
MÆRKNING OG OPTAGELSE AF
STORARTEDE ØJEBLIKKE UNDER
OPTAGELSE (FUNKTIONEN MY CLIP)
Funktionen My Clip
Optagede fotos gemmes i fotominiaturevisningen.
Hvad er funktionen My Clip? Du kan mærke gode scener under
optagelse og glæde dig over scener mærket som ‘My Clip’ ( ) i en
lang video.
Videokameraet kan også tage fotos, mens scenerne mærkes.
Funktionen My Clip fungerer ved at trykke på knappen [PHOTO].
Under
videooptagelse
Du kan udtrække og afspille de scener, der er mærket
som ‘My Clip’ ( ) fra en video. side 45
1
Tryk på knappen [Start/stop optagelse].
• Optagelsesindikatoren () vises, og optagelsen starter.
2
Tryk på knappen [PHOTO] ved hvert
storartet øjeblik, mens du optager.
• Videokameraet mærker
scenerne som My Clip ( ) og
tager billeder på samme tid.
3
Tryk på knappen [Start/
stop optagelse] igen for at afbryde optagelsen.
[220Min]
0005
• Videokameraet kan mærke op til 5 som ‘My Clip’ og optage op til 5
fotos under optagelse af en video.
• Videokameraet mærker scener, der er optaget fra 3 sekunder før til 5
sekunder efter, du trykker på knappen [PHOTO] under optagelse.
• Fotos optages i videooptagelsesløsningen.
• Under time-lapse-optagelse fungerer funktionen My Clip ikke.
• Du kan også mærke motiver i en video ved at trykke på knappen
[PHOTO] under en videoafspilning. side 46
• De optagede fotos optages ikke, hvis der opstår en fejl under
videooptagelse, eller hvis videokameraet ikke fuldfører optagelsen
korrekt.
37
Grundlæggende optagelse
HVORDAN MAN TAGER BILLEDER
2
Dit produkt kan tage billeder uden at forstyrre videooptagelsen.
side 54
Juster motivet på midten af LCDskærmen.
3
Tryk knappen [PHOTO] helt ned.
• Der høres en lukkerlyd. (når
Shutter Sound (Lukkerlyd) er
indstillet til On (Till).
• For at fortsætte med at tage billeder skal du vente, indtil det
aktuelle Billede er helt gemt på lagringsmediet.
• Indsæt et hukommelseskort. side 30
• Åbn objektivdækslet ved at bruge knappen [Åbning/lukning af
objektiv]. side 15
• Tryk på knappen [Tænd/sluk )] for at tænde for videokameraet.
• Vælg Optagetilstanden (
) ved at trykke på knappen
[MODE]. side 26
Sluk ikke for billeder, og fjern ikke hukommelseskortet, mens der er
adgang til lagringsmediet. Hvis du gør dette, kan det forårsage skade på
lagringsmediet eller på dataene på lagringsmediet.
1
38
Kontroller motivet, der skal tages billede af.
• Brug LCD-skærmen.
• Brug knappen [Zoom] eller knappen [Zoom] til at justere
motivets størrelse. side 40
• Dette videokamera indeholder én optagetilstand, der er en
fælles tilstand til optagelse af fi lm og til at tage billeder. Så du
kan nemt optage fi lm eller tage billeder i den samme tilstand
uden at ændre den pågældende optagetilstand.
• Antallet af billeder der kan lagres, afhænger af billedopløsningen.
side 33
• Der optages ikke lyd, når der tages billeder.
• Se side 16~18 for informationer om skærmvisningen.
• LCD-skærmens lysstyrke kan justeres med menumulighederne.
Justering af LCD-skærmen påvirker ikke de billeder, der optages.
side 77
• Se side 52~66 for om forskellige funktioner som er tilgængelige
under optagelse.
• Billedfiler overholder standarden DCF (Design rule for Camera File
system), der er oprettet af JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association.)
Grundlæggende optagelse
NEM OPTAGELSE FOR BEGYNDERE
(TILSTANDEN SMART AUTO)
Sceneikoner
Betydning
Vises ved optagelse af en natscene.
Brugervenlig SMART AUTO optimerer automatisk dit videokamera til
optagelsesforholdene, der giver begyndere den bedste ydelse.
Vises ved optagelse med en meget lys baggrund.
Vises ved optagelse indendørs.
Vises ved optagelse af et nærbillede.
Vises ved optagelse af landskaber.
Vises ved optagelse af et portræt.
Vises ved optagelse af portrætter udendørs om natten.
1
2
Tryk på knappen [SMART AUTO].
• Indikatoren for SMART AUTO
( ) og Anti-Shake(HDIS) (
)
vises på skærmen samtidigt.
STBY
[220Min]
9999
Juster motivet på LCD-skærmen.
• Videokameraet registrerer
automatisk scenen ved justering af fokus på videokameraet.
• Det tilhørende scene-ikon vises på LCD-skærmen.
3
Tryk på knappen [Start/stop optagelse] eller [PHOTO].
side 35, 38
4
For at annullere tilstanden SMART AUTO, tryk på knappen
[SMART AUTO].
• Ikonerne SMART AUTO ( ) og Anti-Shake(HDIS) (
)
forsvinder fra skærmen.
• Når der ikke er detekteret en scene, vises ikonet ( ).
• Videokameraet detekterer måske ikke tilstanden Portræt ved
optagelse af et ansigt, afhængigt af ansigtets stilling eller lysstyrken.
• Afhængigt af forhold, som f.eks. belysning, videokamerarystelser
eller afstanden til motivet, kan den samme scene blive detekteret
forskelligt.
• Tilstandene Portræt og Natportræt fungerer kun, når Face Detection
(Ansigtsgenkendelse) er indstillet til On (Til). side 56
• Knapper, der er utilgængelige under brug af SMART AUTO:
[MENU]-knap, [Kontrol (OK)]-knap, mv. De fl este indstillinger justeres
automatisk i tilstanden SMART AUTO. For selv at indstille eller justere
funktioner skal du først deaktivere funktionen SMART AUTO.
• SMART AUTO skal indstilles før optagelse.
39
Grundlæggende optagelse
ZOOME IND/UD
W: Vidvinkel
T: Telebillede
Brug zoom-funktionen til optagelse af nærbilleder eller vidvinkel.
Med dette videokamera kan du optage med 52x optisk powerzoom,
70x Intelli-zoom og 130x digitalt zoom.
Sådan zoomes ind (T)
Skub [Zoom]-grebet mod [T] (telebillede).
(Eller tryk på [Kontrol (Op)] på LCD-panelet.)
• Det fjerne motiv forstørres gradvist og kan optages.
Sådan zoomes ud (W)
Skub [Zoom]-grebet mod [W] (vidvinkel).
(Eller tryk på [Kontrol (Ned)] på LCD-panelet.)
• Motivet flytter sig længere væk.
• Det mindste zoomforhold er motivets originale størrelse ved zoom
ud.
40
• Zoomforstørrelse på over 70x foretages vha. digital billedbehandling
og kaldes derfor digital zoom. Digital zoomning er mulig op til 130x.
side 62
• Minimumdistancen mellem kamera og genstand, hvor fokus
bibeholdes, er omkring 1cm for vidvinkel og 1m for telebillede.
• Optisk zoom bibeholder billedkvaliteten, mens digitalzoom kan
forringe billedkvaliteten.
• Hurtig zoomning eller zoomning på motiver på lang afstand kan
medføre langsom fokusering. I dette tilfælde skal du bruge manuel
Focus: Manual (Fokus: Manuel). side 58
• Det anbefales at anvende Anti-Shake(HDIS) ved håndholdt
optagelse, hvis motivet zoomes eller forstørres.
• Hyppig brug af zoom ind/ud bruger mere batteristrøm.
• Zoomning under en optagelse kan optage lyde fra [Zoom]-grebet
eller [Zoom]-knappen.
• Når du bruger zoomfunktionen, kan hastigheden formindskes ved
langsomt at flytte grebet [Zoom (T/W)]. En hurtig bevægelse forøger
zoomhastigheden. Men knappen [Zoom (T/W)] på skærmen justerer
ikke zoomhastigheden.
• Når Video Resolution (Videoopløsning) er indstillet til 1280x720/25p,
fungerer funktionen Intelli Zoom ikke.
Grundlæggende optagelse
BRUG AF KNAPPEN BAGGRUNDSLYS
Når motivet er belyst bagfra, kompenserer denne funktion for
belysningen, så motivet ikke bliver for mørkt.
Tryk på knappen [Baggrundslys (
baggrundsbelysning Til og Fra.
Baggrundsbelysning justerer optagelsen, når motivet er
mørkere end baggrunden:
•
•
•
•
•
Motivet befi nder sig foran et vindue.
Motivet har sne som baggrund.
Motivet er udendørs, og der er overskyet baggrund.
Lyskilden er for kraftig.
Personen, som optages, bærer hvidt eller skinnede tøj og er
anbragt på en lys baggrund.
• Personens ansigt er for mørkt til, at hans/hendes ansigtstræk kan
genkendes.
)] for at skifte tilstanden for
<Baggrundslys Fra>
<Baggrundslys Til>
41
Grundlæggende afspilning
ÆNDRING AF AFSPILNINGSTILSTAND
• Du kan skifte til afspilningstilstanden ved at trykke på knappen [MODE].
• De optagede videoer eller fotos vises i miniatureoversigten, og den senest oprettede fil er fremhævet i miniatureoversigten.
• Videokameraet vælger muligheder for miniatureoversigten baseret på den standbytilstand, du anvendte sidste gang. Men du kan vælge
muligheder for miniatureoversigten ved at bruge skyderen [Zoom].
Sådan skifter du driftstilstande
Du kan nemt ændre afspilningstilstanden ved at bruge knapperne som vist i følgende figurer:
<Gå til standbytilstand efter
optagelse af en video>
STBY
[220Min]
9999
<Tilstanden Filmafspilning>
Normal
0:00:55
Photo
<Gå til standbytilstand efter
optagelse af et foto>
STBY
[220Min]
1/10
Move
Play
<Tilstanden Billedvisning>
Normal
9999
1/10
Movie
42
Move
Play
Grundlæggende afspilning
AFSPILNING AF FILM
2
Tryk på [Kontrol (Op/Ned/Venstre/
0:00:00/0:00:55
Højre)] for at vælge de ønskede fi
lmfi ler, og tryk derefter på knappen
[Kontrol (OK)].
• Videokameraet afspiller
Thumbnail View
100-0001
den video, du valgte, og
genvejsmenuen for afspilning
vises et øjeblik.
• Den valgte fim afspilles i overensstemmelse med
indstillingerne i PlayOption (Afspil). side 68
• Hvis du afspiller en video, der er mærket med My Clip, vises
ikonet My Clip ( ) på LCD-skærmen. Farven på ikonet My
Clip ændres til gul ved de scener, der er mærket som My Clip
(i 8 sekunder).
3
For at standse afspilning og vende tilbage til miniatureindekset
skal du flytte knappen [Zoom].
Du kan gennemse optagede videoer i enminiatureoversigt. Find
hurtigt den ønskede video, og afspil den direkte.
• Indsæt et hukommelseskort. side 30
• Åbn LCD-skærmen, og tryk på knappen [Tænd/sluk ( )] for at
tænde for videokameraet.
).
• Denne funktion fungerer kun i videoafspilningstilstand (
side 26
Sluk ikke for strømmen, og skub ikke hukommelseskortet ud under
billedvisning. Dette kan beskadige de optagede data.
1
Vælg videominiatureoversigtens
visningsskærm.
• Du kan helt enkelt skifte mellem
miniatureoversigt over video og
billede ved hjælp af [Zoom]knappen.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
My Clip Play
• Indlæsningstiden for en video, der skal afspilles, kan være langsom. Det
afhænger af videoopløsningen .
• Filmfiler kan muligvis ikke afspilles på videokameraet i følgende tilfælde:
- En video der er optaget på andre enheder.
- En video hvor filformatet ikke er understøttet på videokameraet.
• Den indbyggede højtaler afbrydes automatisk, når lyd/videokablet
tilsluttes til videokameraet. (Ved tilslutning til eksterne enheder, bør
lydstyrken indstilles på den tilsluttede eksterne enhed.)
• Du kan også afspille filmfiler på en TV-skærm ved at slutte videokameraet
til et TV. side 81, 86
• Se side 44 for forskellige funktioner, som er tilgængelige under afspilning,
se afspilningsfunktioner.
43
Grundlæggende afspilning
3
Forskellige afspilningsfunktioner
Tryk på [Kontrol (OK)]-knappen for at genoptage normal
afspilning.
Spring over afspilning
• Under afspilning skal du trykke på [Kontrol (Højre)] for at finde
næste fi ls startpunkt. Hvis du trykker på knappen [Kontrol
(Højre)] flere gange, springes filer over i retningen forlæns.
• Under afspilning skal du trykke på [Kontrol (Venstre)] for at finde
den aktuelle fils startpunkt. Hvis du trykker på knappen [Kontrol
(Venstre)] flere gange, springes filer over i retningen baglæns.
• Tryk [Kontrol (Venstre)] inden for 3 sekunder fra startpunktet af
den aktuelle fil for at springe tilbage til den forrige fil.
[Kontrol (Op/Ned/Venstre/
Højre/OK)] -knappen
Afspilning / PaIndhold / Stop
1
Afspilning og paIndhold skifter, når
du trykker på knappen [Kontrol
(OK)] under afspilning.
2
Brug skyderen [Zoom] til at stoppe
afspilning og vende tilbage til
miniaturevisningen.
Sådan justeres lydstyrken under videoafspilning
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0001
Søg i afspilning
1
2
44
Under afspilning skal du trykke på
og holde din finger på knappen
[Kontrol (Venstre/Højre)] for
baglæns/forlæns søgning.
Tryk på [Kontrol (Op/Ned)] for at
forøge eller formindske lydstyrken.
• Du kan høre den optagne lyd fra
den indbyggede højtaler.
• Niveauet kan tilpasses hvor som
helst mellem 0 og 10.
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0001
0:00:00/0:00:55
0:00:00/0:00:55
Hvis du trykker flere gange på
100-0001
enten [Kontrol (Venstre/Højre)]
øges søgningshastigheden i hver retning.
• RPS-hastighed (Baglæns søgning i afspilning): x2x4x8x16
• FPS-hastighed (Forlæns søgning i afspilning): x2x4x8x16
100-0001
• Hvis du lukker LCD-skærmen under afspilningen, kommer der ingen
lyd fra højtaleren.
• Du kan kun høre lyd, når der afspilles med normal hastighed.
• Ved afspilning af mærkerne My Clip fungerer funktionerne til
søgeafspilning over ikke.
Grundlæggende afspilning
BRUG AF FUNKTIONEN SMART BGM
(SMART BGM)
AFSPILNING AF MY CLIP-KLIP
Du kan udtrække og afspille de scener, der er mærket som ‘My
Clip’ fra en video.
Du kan få glæde af musik, når der afspilles video. Hvis videoens
originale lyd er høj, reduceres BGM naturligt. Hvis videoens originale
lyd på den anden side er lav, øges BGM naturligt.
Denne funktion fungerer kun i tilstanden Filmafspilning (
side 26
1
2
3
Vælg videominiatureoversigtens
visningsskærm.
Brug knappen [Kontrol (Op/Ned/
Venstre/Højre)] til at vælge den
video, der er mærket som My Clip
( ), og tryk derefter på knappen
[PHOTO].
• Videokameraet afspiller de
mærkede scener i rækkefølge.
For at standse afspilning og vende
tilbage til miniatureindekset skal du
flytte knappen [Zoom].
).
Normal
0:00:55
Photo
5/10
Move
My Clip Play
0:00:00/0:00:55
Vælg den ønskede video, der skal afspilles, og tryk derefter på
knappen [SMART BGM] for at afspille BGM.
• Tryk på knappen [SMART BGM] igen for at annullere denne
funktion.
Du kan ændre BGM i Smart BGM Option (indstilling af Smart BGM).
side 68
Thumbnail View
100-0005
45
Grundlæggende afspilning
MÆRKNING OG OPTAGELSE AF
STORARTEDE ØJEBLIKKE UNDER
VIDEOAFSPILNING
Du kan mærke gode scener under afspilning, så du kan få glæde
udelukkende af de scener, der er mærket som ‘My Clip’ ( ), og du
kan tage fotos.
3
Ret videokameraet mod den
ønskede scene, og tryk derefter på
knappen [PHOTO].
• Videokameraet mærker
scenerne som My Clip ( ) og
tager billeder på samme tid.
4
For at standse afspilning og vende
tilbage til miniatureindekset skal du flytte knappen [Zoom].
• Under videoafspilning kan videokameraet mærke op til 20 som
‘My Clip’ fra en video og tage fotos, så længe der er plads på
lagringsmediet.
• Fotos optages i videooptagelsesløsningen.
• Hvis du trykker på knappen [PHOTO] under udtrækning og afspilning
af de scener, der er mærket som My Clip, skifter videokameraet til
STBY-tilstand.
1
2
46
Vælg videominiatureoversigtens visningsskærm.
Tryk på [Kontrol (Op/Ned/
Venstre/Højre)] for at vælge de
ønskede fi lmfi ler, og tryk derefter
på knappen [Kontrol (OK)].
• Videokameraet afspiller
den video, du valgte, og
genvejsmenuen for afspilning
vises et øjeblik.
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0001
Grundlæggende afspilning
VISNING AF BILLEDER
2
Tryk på [Kontrol (Op/Ned/
1/10
Venstre/Højre)] til at vælge de
ønskede billeder, og tryk derefter
på knappen [Kontrol (OK)].
• Videokameraet viser de foto, du
Thumbnail View
100-0001
valgte, i fuldskærmsvisning, og
genvejsmenuen for afspilning
vises et øjeblik.
• For at vise det forrige/næste billede, skal du trykke på [Kontrol
(Venstre/Højre)].
3
For at vende tilbage miniatureoversigten skal du bevæge
knappen [Zoom].
Du kan vise de optagede fotos ved at bruge forskellige
afspilningsfunktioner.
• Indsæt et hukommelseskort. side 30
• Åbn LCD-skærmen, og tryk på knappen [Tænd/sluk ( )] for at
tænde for videokameraet.
• Denne funktion fungerer kun i fotoafspilningstilstand ( ).
side 26
Sluk ikke for strømmen, og skub ikke hukommelseskortet ud under
billedvisning. Dette kan beskadige de optagede data.
• Indlæsningstiden kan variere. Det afhænger af størrelsen og
kvaliteten på det valgte billede.
• Dit videokamera kan muligvis ikke afspille følgende billedfiler korrekt:
- Et billede der er optaget på andre enheder.
- Et billede med et filformat der ikke understøttes af dette
videokamera (overholder ikke DCF-standarden).
1
Vælg billedminiatureoversiktens
visningsskærm.
• Du kan helt enkelt skifte mellem
miniatureoversigt over video
og billede ved hjælp af [Zoom]
-knappen.
Normal
1/10
Movie
Move
Play
47
Grundlæggende afspilning
ZOOMNING UNDER BILLEDVISNING
3
Tryk på knappen [Kontrol (Op/
Ned/Venstre/Højre)] for at få den
ønskede del i midten af skærmen.
4
For at annullere skal du bruge
skyderen [Zoom].
Du kan forstørre et billede, der afspilles.
x1.5
1/10
Exit
• Billeder, der er optaget på andre enheder, eller billeder, der er
redigeret på en pc, kan ikke forstørres.
• Når zoomafspilning anvendes, kan andre billeder ikke vælges.
48
1
Vælg det billede, du vil forstørre.
side 47
2
Juster forstørrelsen med knappen
[Kontrol (OK)].
Thumbnail View
• Skærmen er indrammet, og
billedet forstørres, startende fra billedets midte.
• Du kan zoome ind fra 1.3x til 2.0x.
1/10
100-0001
100-0001
Brug af menupunkterne
HÅNDTERING AF MENUER
3
Instruktionerne herunder er eksempler på, hvordan du tilgår og
bruger menuer med knappen [MENU]. Når du går til og bruger
andre menupunkter, så brug disse eksempler som retningslinjer.
Tryk på knappen [Kontrol (Op/Ned)] for at vælge det ønskede
undermenuelement, og tryk derefter på knappen [Kontrol (OK)].
4
Tryk på knappen [MENU] for at afslutte, når du er færdig med at
foretage indstillinger.
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
1
2
Tryk på knappen [MENU].
• The menu screen appears.
Tryk på knappen [Kontrol
(Venstre/Højre)] for at vælge Video
Resolution (Videoopløsning).
• Videoopløsningsfunktionen
anvendes her som eksempel.
STBY
• Når du anvender elementer fra menuen, kan visse menuelementer
ikke anvendes på samme tid, eller de kan være gråtonede.
For flere informationer om gråtonede elementer skal du se
Fejlsøgning, side 102.
• For at øge forståelsen er alle eksempler på menuindstillinger fra denne
side baseret på de mest enkle metoder. Menuindstillingsmetoden
kan variere afhængigt af brugerens menuvalg.
• Du kan også få adgang til genvejsmenuen vha [Kontrol (OK)]
-knappen. side 27
[220Min]
Video Resolution
1280X720/25p
720X576/50p(16:9)
720X576/50p(4:3)
Exit
49
Brug af menupunkterne
MENUPUNKTER
• Tilgængelige punkter i menuen kan variere afhængigt af driftstilstanden.
• For driftsdetaljer skal du se den tilhørende side.
Menupunkter til optagelse
Menupunkter til afspilning
● : mulig
✕ : Ikke mulig
Punkter
Driftstilstand
Side
iSCENE
Auto
52
1280X720/25p
53
1696x954 (16:9)
54
Auto
54
Off (Fra)
56
EV
-
57
C.Nite (F.Nat)
-
58
Video Resolution
(Videoopløsning)
Photo Resolution
(Fotoopløsning)
White Balance
(Hvidbalance)
Face Detection
(Ansigtsgenkendelse)
50
Punkter
Thumbnail View
Option (Mulg.
Miniaturevisn.)
(Kun visning af
miniatureoversigt)
PlayOption
(Afspil)
Smart BGM
Option (Smart
BGM-indstillin) (kun
enkeltvisning)
Tilstanden
Tilstanden
Filmafspilning Billedvisning
)
(
)
(
Driftstilstand
Side
●
●
Normal
67
●
✕
Play All
(Afspil alt)
68
●
✕
The Flea Waltz
68
●
●
-
70
Focus (Fokus)
Auto
58
Delete (Slet)
Anti-Shake(HDIS)
Off (Fra)
60
●
✕
-
71
Digital Special Effect
(Digital specialeffekt)
Delete My Clip
(Slet My Clip)
Off (Fra)
61
Protect (Beskyt)
●
●
-
72
Zoom Type (Zoomtype)
Optical Zoom (Optisk zoom)
62
●
✕
-
73
Cont. Shot (Fort. opt.)
Off (Fra)
63
Time Lapse REC
(Time-lapse-OPT)
Off (Fra)
64
Share Mark
(Delemærke)
Slide Show
(Diasshow)
✕
●
-
74
Guideline (Retningslinje)
Off (Fra)
66
File Info (Filinfo)
●
●
-
74
Settings (Indstilling)
●
●
-
75
Settings (Indstilling)
-
75
Brug af menupunkterne
● : mulig
✕ : Ikke mulig
Indstilling af menupunkter
Punkter
Optagetilstand
(
)
Tilstanden Afspil
(Visningen Miniatureoversigt)
Tilstanden Afspil
(Tilstanden Vis kun fuldt billede)
Video
Billeder
Video
Billeder
Driftstilstand
Side
75
Storage Info (Huk.info)
●
●
●
●
●
-
File No. (Fil NR)
●
●
●
●
●
Series (Serie)
75
Date/Time Set (Indstil dato/tid)
●
●
●
●
●
-
76
Date/Time Display
(Dato/tidsvisning)
●
●
●
●
●
Off (Fra)
76
LCD Brightness (LCD-lysstyrke)
●
●
●
●
●
Normal
77
Auto LCD Off
(Auto-LCD Fra)
●
●
●
●
●
On (Til)
77
Beep Sound (Biplyd)
●
●
●
●
●
On (Til)
78
Shutter Sound (Lukkerlyd)
●
●
●
●
●
On (Til)
78
Auto Power Off
(Automatisk slukning)
●
●
●
●
●
5 Min
79
PC Software (Pc-software)
●
●
●
●
●
On (Til)
79
80
Format
●
●
●
●
●
-
Default Set (Indstil standard)
●
●
●
✕
✕
-
80
Language
●
●
●
●
●
English
80
Open source licences
(Open source-licenser)
●
●
●
●
●
-
80
•
•
•
•
Menupunkter og standardværdier kan ændres uden varsel.
Der er nogle funktioner, som ikke kan aktiveres på samme tid, i menuen. Du kan ikke vælge de grå menupunkter.
Generelt anvender miniaturevisning og enkeltbilledvisning den samme metode til funktionsindstillinger, mens de detaljerede funktioner kan være forskellige.
Punkter markeret med er kun tilgængelige, når videokameraet forsynes med strøm fra batteripakken.
51
Avanceret optagelse
iSCENE
Undermenuelementer
Dette videokamera indstiller automatisk lukkerhastighed og blænde i
forhold til motivet og lysstyrken for bedst mulig optagelse.
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
iSCENE.
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
[220Min]
Punkter
Auto
Sports (Sport)
iSCENE
Auto
Sports
Portrait
Exit
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
Portrait
(Stående)
Spotlight
(Rampelys)
Beach & Snow
(Strand og sne)
Food (Mad)
Waterfall
(Vandfald)
Indhold
Skærmmenu
Brug denne indstilling til almindelige
optageforhold. Videokameraet
justerer automatisk blændeværdien
og lukkerhastigheden til den optimale
optagelse.
Ved optagelse af motiver i hurtig
bevægelse, som f.eks i golf eller
tennis.
Ved optagelse af (næsten)
stillestående motiver, som f.eks. en
person eller et landskab.
Ved optagelse af motiver i stærkt lys.
F.eks. ved rampelys på et teater.
Bruges, når der er kraftigt sollys eller
kraftige lysrefleksioner. Eksempel: en
strand eller et sneområde.
Til optagelse af nærbilleder af
motiver med høj mætning.
Til optagelse af vandfald eller
springvand.
Du kan også indstille iSCENE med genvejsmenuen. side 27
52
Avanceret optagelse
Video Resolution (Videoopløsning)
Du kan vælge opløsningen på den film, der skal optages.
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
1
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Video Resolution
(Videoopløsning).
STBY
[220Min]
Video Resolution
• 50p indikerer, at produktet optager i progressiv scanningstilstand
med 50 rammer pr. sekund.
• 25p indikerer, at produktet optager i progressiv scanningstilstand
med 25 rammer pr. sekund.
• Optagne filer kodes med VBR (Variable Bit Rate). VBR er et
kodningssystem, der automatisk justerer bithastigheden i forhold til
det billede, der optages.
• Billeder med høj opløsning bruger mere hukommelsesplads end
billeder med lav opløsning. Hvis der vælges højere opløsning, er der
mindre plads til at optage filmfiler i hukommelsen.
• Optagetider afhænger af opløsningen på den film, der skal optages.
side 33
1280X720/25p
720X576/50p(16:9)
720X576/50p(4:3)
2
Vælg den ønskede undermenu
Exit
og menupunktet vha. [Kontrol (Op/
Ned)] og tryk derefter på [Kontrol (OK)] -knappen.
3
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
Undermenuelementer
Punkter
Indhold
1280x720/25p
Optager i opløsningen 1280x720
(25p).
720x576/50p(16:9)
Optager i opløsningen 720x576
(50p) i formatforholdet 16:9.
720x576/50p(4:3)
Optager i opløsningen 720x576
(50p) i formatforholdet 4:3.
Skærmmenu
53
Avanceret optagelse
Photo Resolution (Fotoopløsning)
White Balance (Hvidbalance)
Du kan vælge opløsningen på den film, der skal optages.
Med funktionen Hvidbalance kan du vælge en indstilling, der svarer
belysningen af det motiv, du optager (dagslys, lysstofrør mv.) eller
lade videokameraet foretage alle justeringer automatisk. Baseret
på dit valg justerer videokameraet automatisk motivets farve, så
farverne på din optagelse ser naturlige ud.
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Photo Resolution (Fotoopløsning)
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
[220Min]
Photo Resolution
1696X954(16:9)
1
1280X720(16:9)
Exit
2
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
Undermenuelementer
54
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
[220Min]
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
Exit
Punkter
Indhold
1696x954(16:9)
Optager i 1696x954 opløsning.
1280x720(16:9)
Optager i 1280x720 opløsning.
1600x1200(4:3)
Optager i 1600x1200 opløsning.
Forstå hvidbalancen:
Optager i 800x600 opløsning.
Hvidbalancen (WB) er processen med at fjerne urealistiske farvestik,
så motiver, der virker hvid i virkeligheden, gengives hvide på
dine billeder. Korrekt hvidbalance skal tage højde for en lyskildes
“farvetemperatur”, der henviser til den relative varme eller kølighed i
hvidt lys.
800x600(4:3)
Skærmmenu
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
White Balance (Hvidbalance).
• Billeder, der er optaget af dit videokamera, vises muligvis ikke i en anden enhed,
hvis denne ikke understøtter den høje opløsning.
• Med hensyn til billedfremkaldelse – jo højere opløsning, jo fi nere billedkvalitet.
• Antallet af billeder, der kan optages, afhænger af optagelsesmiljøet. side 33
• Billeder med høj opløsning bruger mere hukommelsesplads end billeder med lav
opløsning. Hvis der vælges højere opløsning, er der mindre plads til at tage billeder
i hukommelsen.
• Opløsninger mærket med er opløsningerne på fotos, der kan optages, når du
indstiller videoopløsningen til 720X576/50p (4:3).
3
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
Avanceret optagelse
Sådan indstilles hvidbalancen manuelt
Undermenuelementer
Punkter
Indhold
Auto
Styrer automatisk
hvidbalanceindstillingen, afhængigt
af optagelsesforholdene.
Daylight
(Dagslys)
Styrer hvidbalancen i forhold til lyset
udendørs.
Cloudy (Skyet)
Ved optagelse i skygge eller i skyet
vejr.
Fluorescent
(Lysstofrør)
Skærmmenu
1
-
2
Ved optagelse under hvidt
fluorescerende lys.
Tungsten
Ved optagelse under halogenlamper
og hvidglødende lys.
Custom WB
(Egen WB)
Du kan justere hvidbalancen manuelt
for tilpasning til lyskilden eller
-situationen.
Vælg Custom WB (Egen WB).
• Indikatoren (
) og meddelelsen
Set White Balance
(Hvidbalance) vises.
Indstil på et hvidt objekt, som f.eks.
et stykke papir, så hele skærmen
fyldes. Brug en genstand, som
ikke er gennemsigtig.
• Hvis den genstand, der fylder
hele skærmen, ikke er i fokus,
skal du korrigere fokuseringen
ved hjælp af Focus: Manual
(Fokus: Manuel). side 58
STBY
[220Min]
9999
Set White Balance
Exit
OK
Hvidt tykt papir
3
Tryk på [Kontrol (OK)] -knappen.
• Videokameraet anvender den gemte hvidbalance, næste
gang du optager.
4
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
• Et motiv kan optages under forskellige typer af indendørs lysforhold
(naturlig, lysstofrør, stearinlys osv.). Fordi farvetemperaturen er
forskellig, afhængigt af lyskilden, afhænger motivets farveskær
af hvidbalanceindstillingen. Brug denne funktion for at få et mere
naturligt resultat.
• Ved manuel indstilling af hvidbalancen skal motivet, der fylder
skærmen, være hvidt. Ellers kan dit videokamera muligvis ikke
detektere en relevant indstillingsværdi.
• Den justerede indstilling bevares, indtil du indstiller hvidbalancen
igen.
• Under normal udendørs optagelse kan du muligvis opnå bedre
resultater ved at indstille til Auto.
• Annuller den digital zoom-funktion for klar og nøjagtig indstilling.
• Nulstil hvidbalancen, hvis lysforholdene ændres.
55
Avanceret optagelse
Face Detection (Ansigtsgenkendelse)
Eksempel på tilstanden Ansigtsdetektering
Det detekterer og genkender en ansigtslignende facon og justerer
automatisk fokus, farve og eksponering. Det justerer også
optagelsesbetingelserne, optimeret til ansigtsdetektering.
Når Face detection (Ansigtsgenkendelse) er indstillet til On (Til),
vises rammen til ansigtsgenkendelse ved optagelse af ansigter som
vist på figuren herunder. Produktet kan detektere op til tre ansigter.
STBY
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)]  Face
Detection (Ansigtsgenkendelse).
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
[220Min]
Face Detection
Off
On
Exit
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
Undermenuelementer
Punkter
56
[220Min]
9999
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
Indhold
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen.
On (Til)
Detekterer automatisk ansigter for optimale
optagebetingelser.
Skærmmenu
-
• Indikatorer for ansigtsdetektering ( ) og ansigtsdetekteringsramme
) optages ikke.
(
• Ansigtsdetektering virker muligvis ikke, afhængigt af
optagelsesbetingelserne. F.eks. vises rammen til ansigtsdetektering
måske ved indramning af en ansigtslignende facon, selvom motivet
ikke er en persons ansigt. Hvis dette sker, skal du slukke for
ansigtsdetekteringsfunktionen.
• Funktionen Ansigtsdetektering virker ikke, når det er siden af en
persons ansigt, der indrammes, eller der ikke er tilstrækkeligt lys. Det
er nødvendigt at stå lige for eller sørge for, at der er tilstrækkeligt lys.
• Du kan også indstille ansigtsgenkendelse med genvejsmenuen.
side 27
Avanceret optagelse
EV (Eksponeringsværdi)
Forstå EV (eksponeringsværdi)
Videokameraet justerer normalt eksponeringen automatisk.
Du kan også justere eksponeringen manuelt, alt afhængigt af
optagelsesforholdene.
Eksponeringsværdien er den samlede mængde lys, der må
ramme det fotografiske medie (billedsensoren) under processen
med at optage fotos eller videoer. Jo højere tallet er, jo større er
eksponeringen. F.eks. slipper +0,3 mere lys ind end -0,3.
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
1
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)]  EV.
STBY
[220Min]
EV
2
Tryk på [Kontrol (OK)] -knappen.
Mørkere (-)
Adjust
Lysere (+)
0.0
3
4
Tryk på [Kontrol (Venstre/Højre)]
for at justere eksponeringen,
mens du får vist billedet på LCDskærmen.
• EV-værdier ( ): -2.0, -1.6,
-1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3,
+0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
Exit
STBY
[220Min]
9999
Du kan også indstille eksponeringsværdier med genvejsmenuen.
side 27
EV
0.0
Bekræft dit valg ved at trykke på
[Kontrol (OK)]-knappen.
• Indstillingen for eksponeringsværdi anvendes, og indikatoren
( ) og indstillingsværdien vises.
• For at annullere den manuelt justerede eksponering skal du
vælge 0 i trin 3.
57
Avanceret optagelse
C.Nite (F.Nat)
Focus (Fokus)
Du kan få det motiv, der optages, til at fremstå i langsom bevægelse
ved at kontrollere lukkerhastigheden, eller optage et lysere billede et
mørkt sted uden at ødelægge farverne.
Når der tændes for videokameraet, er autofokus altid indstillet.
Du kan også fokusere manuelt på et motiv afhængigt af
optagelsesforholdene.
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
1
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
C.Nite (F.Nat).
STBY
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
[220Min]
1
C.Nite
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Focus (Fokus).
Off
2
3
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
2
On
Exit
3
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
Undermenuelementer
Punkter
Off (Fra)
On (Til)
58
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
[220Min]
Focus
Auto
Manual
Exit
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
Undermenuelementer
Indhold
Deaktiverer funktionen.
Du kan optage et klarere billede ved at
forlænge det lave lukkerhastighedsinterval
til 1/50 eller 1/25.
Skærmmenu
-
• Når du anvender F.Nat, får billedet en slowmotion-effekt. Når du
bruger funktionen F.Nat, indstilles fokus endvidere langsomt, og
nogle gange kan der forekomme hvide prikker på skærmen. Dette er
ikke en funktionsfejl.
• Når videoopløsningen er indstillet til 1280x720/25p, fungerer
funktionen C.Nite ikke.
Punkter
Auto
Manual
(Manuel)
Indhold
I de fleste situationer er det bedst at bruge
autofokusfunktionen, fordi du så kan
koncentrere dig om den kreative side af
optagelsen.
Det kan være nødvendigt med manuel
fokusering under visse forhold, hvor det er
svært eller upålideligt at anvende automatisk
fokusering.
Skærmmenu
-
Avanceret optagelse
Manuel justering af fokussen
Eksempler på manuel fokustilstand
Dette videokamera indstiller automatisk fokus på et motiv fra closeup til uendelig. Dog kan det være, at korrekt fokus ikke opnås,
afhængigt af optagelsesforholdene. I dette tilfælde skal du bruge
manuel fokustilstand.
1
2
Tryk på [Kontrol (Op/Ned)] for at
vælge Manual (Manuel).
• Indikatoren for manuel fokus
vises.
STBY
[220Min]
9999
•
•
•
•
•
•
•
•
Motivet er mørkt.
Når baggrunden er for lys.
Motiv set gennem et vindue, der er snavset eller vådt.
Motiv med tætte horisontale eller skrå striber.
Motiver langt væk bag et trådhegn.
Vægge, atmosfære og andre motiver med lav kontrast.
Motiv, der udsender stærkt lys eller giver genskin.
Fokuserer på et motiv tæt på udkanten af billedet.
Manual
Tryk på [Kontrol (Venstre/Højre)]
for at vælge den ønskede indikator
for at indstille fokus, og tryk derefter på [Kontrol (OK)] -knappen.
• Den manuelle fokusindstilling anvendes, og indikatoren ( )
vises.
Fokusering på et motiv tæt på eller langt borte
• Du kan også justere fokussen med genvejsmenuen. side 27
• Manuel fokusering fokuserer på et punkt i det indrammede motiv,
mens autofokus automatisk fokuserer på centerområdet.
• Funktionen AF er praktisk, når du anvender zoomfunktionen, fordi
du måske ikke kan bevare det nøjagtige fokuseringspunkt, når
zoomforholdet er blevet ændret.
• Når Zoom Type (Zoomtype) er indstillet til Digital Zoom, fokuserer
manuel fokusering ikke nøjagtigt. Inden manuel fokusering skal du
kontrollere, om Digital Zoom er deaktiveret. side 62
For at fokusere på et motiv tæt på skal du trykke på den venstre
[Kontrol (Venstre)].
For at fokusere på et motiv tæt på skal du trykke på den venstre
[Kontrol (Højre)].
) vises mellem
• Nærmeste- og fjerneste-ikonet ( / indikatorerne, når fokuseringen er i orden.
• Den justerede værdi tilføjes lige efter, at du har trykket på [Kontrol
(Venstre/Højre)] for at indstille fokussen.
<Nærmeste motiv>
<Fjerneste motiv>
59
Avanceret optagelse
Anti-Shake(HDIS)
Brug funktionen Anti-Shake (HDIS: Electronic Image Stabilizer) til at
kompensere for ustabile billeder, der skyldes kamerarystelser.
Brug funktionen Billedstabilisator i følgende tilfælde:
• Optagelse med kraftig zoomanvendelse.
• Optagelse af et nærbillede af en lille genstand.
• Ved optagelse når du går eller ved optagelse fra en bil i fart.
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Anti-Shake(HDIS).
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
[220Min]
Anti-Shake(HDIS)
Off
On
Exit
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
Undermenuelementer
Punkter
Indhold
Skærmmenu
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen.
Funktionen Anti-Shake (HDIS) er
aktiveret for at forhindre kamerarystelser.
-
On (Til)
60
• Tilstanden SMART AUTO indstiller automatisk Anti-Shake(HDIS) til
Til.
• Der korrigeres muligvis ikke for voldsomme rystelser af
videokameraet, også selv om Anti-Shake(HDIS) er On (Til) er
indstillet. Hold videokameraet godt fast med begge hænder.
• Når denne funktion er indstillet til On (Til), kan motivets virkelige
bevægelse og den bevægelse, der vises på skærmen, være lidt
forskellige.
• Ved optagelse i mørke med en stor forstørrelse, når denne funktion
er indstillet til On (Til), kan der forekomme efterbilleder. I dette tilfælde
anbefaler vi brug af et stativ (medfølger ikke) og at indstille AntiShake(HDIS) til Off (Fra).
Avanceret optagelse
Digital Special Effect (Digital specialeffekt)
Brug af funktionen Digital effekt giver dine optagelser et kreativt
udseende.
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
1
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Digital Special Effect (Digital
specialeffekt).
STBY
Digital Special Effect
Off
Eksempler på 7 digitale effekter
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen.
Blk&Wht (SRT/HVD) ( )
Ændrer billederne til sort/hvid.
[220Min]
Sepia ( )
Denne tilstand giver billederne en rødbrun farve.
Blk&Wht
Sepia
2
Vælg den ønskede undermenu
Exit
og menupunktet vha. [Kontrol (Op/
Ned)] og tryk derefter på [Kontrol (OK)] -knappen.
3
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
Negative (Negativ) ( )
Denne tilstand vender farverne om og skaber en
effekt som et negativ.
Dazzle ( )
Denne tilstand skaber et lysere billede ved at øge
farvemætningen.
Noir ( )
Denne tilstand skaber et stærkere billede ved at
øge kontrasten.
Western (Vestlige) ( )
Denne tilstand skaber et udtonet, eksklusivt
billede, der minder om en gammel film.
61
Avanceret optagelse
Zoom Type (Zoomtype)
Videokameraet tilbyder tre zoomtyper: optisk, intelligent og digital
zoom.
Digitalt zoomområde
STBY
[220Min]
9999
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Zoom Type (Zoomtype).
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
[220Min]
Zoom Type
Intelli Zoom
Digital Zoom
Exit
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
Undermenuelementer
Punkter
Optical Zoom
(Optisk zoom)
Intelli Zoom
(Intelli-Zoom)
Digital Zoom
62
Højre side af linjen viser det digitale zoomområde. Zoomområdet vises,
når du flytter skyderen [Zoom] eller knappen [Zoom].
Optical Zoom
Indhold
Kun optisk zoom er mulig op til 52x.
• Videokameraet zoomer den fulde bredde af
billedsensoren for at opnå et stort zoomområde
uden nogen forringelse af billedkvaliteten.
• Intelli-zoom understøtter op til 70x.
• Når denne indstilling vælges, vil videokameraet
automatisk skifte til digitalt zoom, når du
zoomer ind ud over det optiske eller intelligente
zoomområde.
• Digital zoomning er mulig op til 130X.
• Med den digitale zoom behandles billedet digitalt, mere end det
intelligente eller optiske zoomforhold, så billedopløsningen kan blive
forringet. Billedkvaliteten kan blive forringet, afhængigt af hvor meget
du zoomer ind på motivet.
• Zoomområdet vil ændre sig afhængigt af videoens sideforhold.
Avanceret optagelse
Cont. Shot (Fort. opt.)
Undermenuelementer
Med funktionen Fortløbende optagelse kan du optage fotos hurtigt
efter hinanden for at give dig flere muligheder til fotooptagelse, når
du optager motiver i bevægelse.
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Cont. Shot (Fort. opt.).
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
Cont. Shot
Off
[220Min]
Punkter
Off (Fra)
On (Til)
Indhold
For kun at optage et enkelt billede.
Når du trykker på knappen [PHOTO], kan
videokameraet tage op til 30 fortløbende
fotos.
Skærmmenu
-
• Det antal fotos, der kan optages, afhænger af fotoets opløsning og
hukommelsespladsen.
• Hvis der opstår en fejl (kort fyldt mv.) under kontinuerlig optagelse,
afsluttes optagelsen, og der vises en fejlmeddelelse.
On
Exit
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
63
Avanceret optagelse
Time Lapse REC (Time-lapse-OPT)
4
Med funktionen Time-lapse kan du programmere dit videokamera
til at oprette en Time-lapse-video ved at optage en række billeder
i løbet af en indstillet periode med en indstillet interval mellem
hvert billede. Med Time-lapse-funktionen kan du oprette Timelapsevideoer med blomster og lignende genstande.
Flyt til den næste indstilling (Hr (Tm)) ved at flytte [Kontrol
(Venstre/Højre)] og indstille en ønsket samlet optagelsestid på
samme måde.
5
Tryk på knappen [Kontrol (OK)] for at færdiggøre indstillingen,
og tryk på knappen [MENU] for at afslutte menuen.
6
Når du har indstillet tilstanden Time-lapse-optagelse, skal du
trykke på knappen [Start/stop optagelse].
• Time-lapse-optagelsen starter.
• Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
• For at optage i tilstanden Time-lapse-POT skal du indstille
optagelsesintervallet mellem billeder (Interval) i menuen.
1
2
3
64
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Time Lapse REC (Time-lapseOPT).
Tryk på [Kontrol (Op/Ned)] og for
at vælge On (Til),og tryk derefter på
knappen [Kontrol (OK)].
• Punkterne for optagelsesinterval
og den samlede optagelsestid
vises.
Indstil det ønskede
optagelsesinterval (Sec (Sek)) med
[Kontrol (Op/Ned)].
STBY
Undermenuelementer
[220Min]
Punkter
Indhold
Skærmmenu
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen.
• Optagelsesinterval (Sec (Sek)): Billeder
af motivet optages med det indstillede
interval.
1  3  5  10  15  30 (Seconds)
• Samlet optagelsestid (Hr (Tm)): Samlet tid
fra starten til slutningen af optagelse.
24  48  72  ∞ (timer)
-
Time Lapse REC
Off
On
: 1 Sec
24 Hr
Exit
STBY
On (Til)
[220Min]
Time Lapse REC
Off
1
On
Sec /
24 Hr
1 Sec
= 57 Min 36 Sec
24 Hr
Exit
Move
OK
Under time-lapse-optagelse fungerer C.Nite (F.Nat) -funktionen ikke.
Avanceret optagelse
Eksempel på Time Lapse-optagelse
Samlet optagelsesti
Optagelsesinterval
Tidslinje
Funktionen Time Lapse optager billeder med det
foruddefinerede interval gennem den samlede optagelsestid og
producerer en Time Lapse-video.
Time Lapse-optagelse er f.eks. praktisk ved optagelse af film i
følgende situationer:
- Blomster der springer ud
- En fugl der bygger en rede
- Skyer der bevæger sig over himlen
Optagelsestid på
lagringsmediet (et videoklip
med Time Lapse-optagelse)
0:00:00/0:00:55
0:00:10/0:00:55
100-0001
0:00:20/0:00:55
100-0001
0:00:30/0:00:55
100-0001
100-0001
• Tilstanden Time-lapse-optagelse frigives, når optagelsen er færdig. For at starte en anden Time Lapse-optagelse skal du gentage trin 1~6.
• Afhængigt af videoopløsningen danner 50 eller 25 optagede billeder en video med en længde på 1 sekund. Da den mindste videolængde, der kan gemmes med dit
videokamera, er ét sekund, definerer intervallet, hvor længe Time Lapse-optagelsen skal være. Eksempel: Hvis du indstiller intervallet til 30 sekunder, skal du indstille
optagelsestiden for intervaloptagelse til mindst 25 eller 13 minutter for at optage en video med en længde på 1 sekund (50 eller 25 billeder).
• Tryk på knappen [Start/stop optagelse], hvis du vil stoppe time-lapse-optagelsen.
• Time-lapse-optagelse understøtter ikke optagelse af lyd. (optagelse uden lyd).
• Den maksimale kontinuerlige optagelsestid er under 20 minutter. Den maksimale videofilstørrelse er 1,8 GB. Når videooptagelsestiden er længere end 20 minutter, eller
en videofil er større end 1,8 GB, oprettes der automatisk en ny videofil.
• Hvis batteriet løber ud under Time Lapse-optagelse, gemmes optagelserne frem til dette sted, og der skiftes til tilstanden Standby. Efter et øjeblik vises en meddelelse
om afl adet batteri, hvorefter der afbrydes automatisk.
• Når hukommelsespladsen på lagringsmediet er utilstrækkelig til time-lapse-optagelsen, skiftes der til tilstanden Standby, når optagelsen er gemt op til den højeste
grænse.
• Vi anbefaler at bruge strømadapteren til en intervaloptagelse i stedet for batteriet.
• Når en intervaloptagelse starter, blinker meddelelsen om intervaloptagelse, også når du skifter informationsvisningstilstanden til den mindste visningstilstand. Dette er en
normal handling. Fjern ikke strømkilden eller hukommelseskortet fra videokameraet.
65
Avanceret optagelse
Guideline (Retningslinje)
Undermenuelementer
Dette videokamera indeholder tre typer retningslinjer, som hjælper
dig med at få en balanceret billedkomposition på skærmen.
Tryk på knappen [MODE] for at indstille tilstanden Optagelse
(
). side 26
1
2
3
66
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Guideline (Retningslinje).
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
Punkter
Indhold
Skærmmenu
Off (Fra)
Annullerer retningslinjefunktionen.
Brug denne ved fokusering på et motiv
i midten.
Brug disse ved optagelse af et
motiv i en vandret eller lodret
komposition eller ved optagelse med
telemakrofunktionen.
Placer motivet inde i
sikkerhedszonefirkanten, så du kan
sikre dig, at det kommer med på
billedet.
-
Cross (Kryds)
Grid (Net)
STBY
[220Min]
Guideline
Off
Cross
Grid
Safety Zone
(Sikkerhedszone)
Exit
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
• Anbring motivet ved et krydspunkt på retningslinjen for at balancere
billedkompositionen.
• Retningslinjerne på skærmen kommer ikke med på de optagede
billeder.
Avanceret afspilning
Thumbnail View Option
(Mulg. Miniaturevisn.)
Normal
Date (Dato)
Normal
Med funktionen Multivisning kan du sortere miniaturer med optagede
videoer og billeder efter forskellige visningsfunktioner.
Date
0:00:55
1/10
01/JAN/2013
1/10
0:10:31
• Tryk på knappen [MODE] for at vælge Afspilningstilstanden
). side 26
(
• Vælg video- eller billedminiatureoversigtens visningsskærm.
side 42
1
2
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Thumbnail View Option (Mulg.
Miniaturevisn.).
Photo
Move
Play
Photo
Date
Play
Denne funktion er kun mulig på skærmbilledet til visning af
miniatureoversigten.
Normal
Thumbnail View Option
Normal
Date
Vælg den ønskede undermenu og
Exit
menupunktet vha. [Kontrol (Op/
Ned)] og tryk derefter på [Kontrol (OK)] -knappen.
Undermenuelementer
Punkter
Normal
Date (Dato)
Indhold
For at få vist miniature af filerne i den rækkefølge, som
filerne blev optaget i.
Optagede filer bliver sorteret efter optagelsesdato og
vises som miniaturer.
67
Avanceret afspilning
PlayOption (Afspil)
Smart BGM Option (Smart BGM-indstilling)
Du kan indstille en specifik afspilningsstil efter dine ønsker.
Du kan få glæde af videoen med baggrundsmusik. Vælg den
ønskede BGM, som skal afspilles.
• Tryk på knappen [MODE] for at vælge Afspilningstilstanden
). side 26
(
• Vælg videominiatureoversigtens visningsskærm. side 42
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
PlayOption (Afspil).
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
1
Normal
PlayOption
Play All
Play One
Repeat All
A
2
Exit
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
3
Undermenuelementer
Punkter
Play All
(Afspil alt)
Play One
(Afspil en)
Repeat All
(Gentag alt)
Repeat One
(Gentag en)
68
• Tryk på knappen [MODE] for at vælge Afspilningstilstanden
). side 26
(
• Denne funktion er kun tilgængelig i enkelt videovisning.
Indhold
Skærmmenu
Afspiller fra den valgte film til den sidste
film.
Den valgte film afspilles igen og igen.
A
0:00:01/ 0:00:06
Smart BGM Option
The Flea Waltz
Canon in D
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
Cello Suite No.1
Exit
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
• For at afspille den valgte baggrundsmusik med en video skal
du trykke på knappen [SMART BGM], når videoen afspilles.
For at stoppe baggrundsmusikken: Tryk på knappen [SMART
BGM] igen.
Undermenuelementer
Punkter
Den valgte film afspilles.
Alle film afspilles igen og igen.
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Smart BGM Option (Smart BGMindstilling).
The Flea Waltz
Canon in D
Cello Suite No.1
Nocturne
Random (Tilfældig)
Indhold
For at afspille The Flea Waltz.
For at afspille Canon in D.
For at afspille Cello Suite No.1.
For at afspille Nocturne.
For at afspille The Flea Waltz til Nocturne i tilfældig rækkefølge.
Når du ændrer baggrundsmusik ved at trykke på knappen [MENU], mens
videoen afspilles, holder videoen pause. Tryk på knappen [Kontrol (OK)]
for at genoptage videoen på pause med den ændrede baggrundsmusik.
Avanceret afspilning
Brug eksterne sange som baggrundsmusik (Smart BGM II)
Du kan glæde dig over eksterne sange ved at gemme dem på et
hukommelseskort, samt lydene i Smart BGM-muligheden i dette
videokamera.
Sådan slettes de eksterne sange på hukommelseskortet
Du kan slette de eksterne sange fra
Manage BGM på skærmen eller fra
mappen BGM på hukommelseskortet.
• Indsæt et hukommelseskort.
• Gør eksterne sange klar til baggrundsmusik.
Sådan indstiller du eksterne sange som baggrundsmusik
Du skal konvertere dine sange til et kompatibelt format med
programmet Intelli-studio, der er indbygget i dit videokamera, for at
de kan genkendes af videokameraet.
1 Slut videokameraet til en pc med USB-kablet for at køre
programmet Intelli-studio. side 85
2
Klik på Tool på skærmen Intellistudio  Sending song for Smart
BGM.
3
Klik på Browse på Smart BGM-skærmen
for at vælge den ønskede sang.
4
Ændr sangens navn, der skal
genkendes af videokameraet, og
klik derefter på Send  Yes (Ja).
Sådan slettes de eksterne sange på hukommelseskortet
1 Skub hukommelseskortet ud af videokameraet, og slut det
Klik på OK, når overførslen er færdig.
derefter til din pc igen.
• Du kan gemme op til 5
2 Slet de eksterne sange fra BGM-mappen.
konverterede sange på
videokameraets hukommelseskort.
Sangene, der er gemt på
hukommelseskortet, vises på
menuen Smart BGM Option
(Smart BGM-indstilling) i
videoafspilningstilstand. side 68
sang  Vælg en sted til lagring 
Klik på Convert  Yes (Ja).
• BGM-mappen oprettes automatisk
på det valgte sted, hvorefter den
eksterne sang konverteres til
m4a-filen og lagres i BGM-mappen.
 Kopier BGM-mappen (herunder
konverterede eksterne sange) fra
pc’en til hukommelseskortet  Afbryd hukommelseskortet fra
pc’en, og sæt det tilbage i videokameraet.
4 I menuen Smart BGM Option (Smart BGM-indstilling) i
videoafspilningstilstand skal du vælge en ekstern sang som
baggrundsmusik.
overføres til hukommelseskortet i
videokameraet.
6
1 Følg trin 1~3 som vist i illustrationen til venstre.
2 Rediger navnet på den eksterne
3 Slut et hukommelseskort til din pc
• Sangen konverteres til en m4a-fil og
5
Hvis videokameraet er blevet solgt i Europa, skal du gemme
eksterne sange som følger.
0:00:01/ 0:00:06
Smart BGM Option
Nocturne
NewBGM1
Random
Exit
• Videokameraet kan kun genkende de eksterne sange, der er
konverteret med programmet Intelli-studio.
• De filformater for eksterne sange, der kan konverteres af programmet
Intelli-studio, er formaterne mp3 og m4a.
• Eksterne sange gemmes i BGM-mappen på hukommelseskortet.
• Hvis du overfører de konverterede .m4a-filer til BGM-mappen på
hukommelseskortet, kan du bruge dem som Smart BGM.
69
Avanceret afspilning
4
Delete (Slet)
Du kan slette dine optagelser enkeltvis eller på én gang.
• Tryk på knappen [MODE] for at vælge Afspilningstilstanden
). side 26
(
• Vælg video- eller billedminiatureoversigtens visningsskærm.
side 42
1
2
3
70
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)]  Delete
(Slet).
Vælg en indstilling ved at trykke på
[Kontrol (Op/Ned)] og tryk derefter
på [Kontrol (OK)] -knappen.
Normal
Delete
Select Files
Hvis du valgte All Files (Alle filer), vises en meddelelse, der
hører til den valgte mulighed. Brug [Kontrol (Venstre/Højre)]
-knappen for at vælge Yes (Ja), og tryk derefter på [Kontrol
(OK)] -knappen.
Undermenuelementer
Punkter
Select Files
(Vælg filer)
All Files (Alle filer)
Indhold
Sletter individuelt valgte fi lm eller billeder.
For at slette alle video eller fotos med undtagelse af
beskyttede filer.
All Files
Exit
Hvis du har valgt Select Files,
Delete
0:00:55
1/10
(Vælg filer), vises billedminiaturer.
ⓐ Brug [Kontrol (Op/Ned/
Venstre/Højre)] knappen til
at flytte til det billede eller den
Delete
Move
Cancel
video, du vil slette.
ⓑ Tryk på knappen [Kontrol (OK)]
for at markere billeder til sletning. Indikatoren ( ) vises på de
valgte film eller billeder.
ⓒ Gentag trin ⓐ og ⓑ for hvert billede eller video, du vil slette.
ⓓ Tryk på knappen [MENU] for at slette de billeder og videoer,
du valgte.
ⓔ Den tilhørende meddelelse for den valgte mulighed vises.
Brug [Kontrol (Venstre/Højre)] -knappen for at vælge Yes
(Ja), og tryk derefter på [Kontrol (OK)] -knappen.
• Slettede billeder kan ikke gendannes.
• Fjern ikke strømadapteren eller hukommelseskortet, mens du sletter
filer, da hukommelsesmediet kan blive beskadiget.
• Du kan også slette dine optagelser i enkelt visning.
• Hvis du vil beskytte et vigtigt billede mod at blive slettet ved et uheld,
skal du aktivere billedbeskyttelsen. side 72
• Beskyttede billeder kan ikke slettes. For at slette et beskyttet billede
skal du først fjerne beskyttelsen. side 72
• Hvis beskyttelsestappen på hukommelseskortet er låst, kan du ikke
slette.
• Du kan også formatere lagringsmediet til at slette alle billederne på én
gang. Vær opmærksom på, at alle filer og data, inklusiv beskyttede
filer, slettes. side 80
• Slettefunktionen fungerer muligvis ikke, hvis batteriet er utilstrækkeligt
opladet. Vi anbefaler, at du bruger strømadapteren for at undgå
strømafbrud under sletning.
Avanceret afspilning
4
Delete My Clip (Slet My Clip)
Du kan slette mærket fra en video, der er mærket som ‘My Clip’.
• Tryk på knappen [MODE] for at vælge Afspilningstilstanden
). side 26
(
• Vælg videominiatureoversigtens visningsskærm. side 42
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)]  Delete
My Clip (Slet My Clip).
Vælg en indstilling ved at trykke på
[Kontrol (Op/Ned)] og tryk derefter
på [Kontrol (OK)] -knappen.
Normal
Delete My Clip
Select Files
All Files
Exit
Hvis du har valgt Select Files,
Delete My Clip
0:00:55
1/10
(Vælg filer), vises billedminiaturer.
ⓐ Brug knappen [Kontrol (Op/
Ned/Venstre/Højre)] for at flytte
til den video, du mærkede som
Delete
Move
Cancel
My Clip ( ).
ⓑ Tryk på knappen [Kontrol (OK)].
Papirkurvsikonet ( ) vises på videoen.
ⓒ Gentag trin ⓐ og ⓑ for hver video, du mærkede som My Clip
( ).
ⓓ Tryk på knappen [MENU] for at slette alle mærker fra de
videoer, du valgte.
ⓔ Den tilhørende meddelelse for den valgte mulighed vises.
Brug [Kontrol (Venstre/Højre)] -knappen for at vælge Yes
(Ja), og tryk derefter på [Kontrol (OK)] -knappen.
Hvis du valgte All Files (Alle filer), vises en meddelelse, der
hører til den valgte mulighed. Brug [Kontrol (Venstre/Højre)]
-knappen for at vælge Yes (Ja), og tryk derefter på [Kontrol
(OK)] -knappen.
Undermenuelementer
Punkter
Indhold
Select Files
(Vælg filer)
Sådan slettes My Clip-mærker fra de valgte videoer.
All Files (Alle filer)
Sådan slettes My Clip-mærker fra alle videoer.
Slettede My Clip-mærker kan ikke gendannes.
Du kan også slette My Clip-mærkerne fra videoerne i enkelt visning.
71
Avanceret afspilning
Protect (Beskyt)
Du kan beskytte gemte, vigtige film (eller billeder) mod utilsigtet
sletning. Beskyttede filmfiler slettes ikke, medmindre du fjerner
beskyttelsen eller formaterer hukommelsen.
• Tryk på knappen [MODE] for at vælge Afspilningstilstanden
). side 26
(
• Vælg video- eller billedminiatureoversigtens visningsskærm.
side 42
1
2
3
72
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Protect (Beskyt).
Vælg en indstilling ved at trykke på
[Kontrol (Op/Ned)] og tryk derefter
på [Kontrol (OK)] -knappen.
Normal
Protect
Select Files
All On
All Off
Exit
Hvis du har valgt Select Files
Protect
0:00:55
1/10
(Vælg filer), vises billedminiaturer.
ⓐ Brug [Kontrol (Op/Ned/
Venstre/Højre)]-knappen til
at flytte til det billede eller den
Protect
Move
Cancel
video, du vil beskytte.
ⓑ Tryk på knappen [Kontrol (OK)]
) vises
for at markere billeder til beskyttelse. Indikatoren ( på de valgte film eller billeder.
ⓒ Gentag trin ⓐ og ⓑ for hvert billede eller video, du vil
beskytte.
ⓓ Tryk på knappen [MENU] for at beskytte de billeder og
videoer, du valgte.
ⓔ Den tilhørende meddelelse for den valgte mulighed vises.
Brug [Kontrol (Venstre/Højre)] -knappen for at vælge Yes
(Ja), og tryk derefter på [Kontrol (OK)] -knappen.
4
Hvis du valgte All On (Al til), vises en meddelelse, der hører til
den valgte mulighed. Brug [Kontrol (Venstre/Højre)] -knappen
for at vælge Yes (Ja), og tryk derefter på [Kontrol (OK)]
-knappen.
5
Hvis du valgte All Off (Al fra), vises en meddelelse, der hører til
den valgte mulighed. Brug [Kontrol (Venstre/Højre)] -knappen
for at vælge Yes (Ja), og tryk derefter på [Kontrol (OK)]
-knappen.
Undermenuelementer
Punkter
Indhold
Select Files
(Vælg filer)
Beskytter valgt film eller billeder mod sletning.
All On (Al til)
Beskytter alle film eller billeder.
All Off (Al fra)
Annullerer beskyttelsen af alle film eller billeder.
• Du kan også beskytte dine optagelser i enkelt visning.
• Hvis beskyttelsestappen på hukommelseskortet er låst, kan du ikke
indstille billedbeskyttelse. side 31
Avanceret afspilning
5
Share Mark (Delemærke)
Du kan indstille mærket Share (Deling) på videofilen. Derefter kan du
overføre den markerede fil direkte til YouTube.
• Tryk på knappen [MODE] for at vælge Afspilningstilstanden
). side 26
(
• Vælg videominiatureoversigtens visningsskærm. side 42
1
2
3
4
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)]  Share
Mark (Delemærke).
Vælg en indstilling ved at trykke på
[Kontrol (Op/Ned)] og tryk derefter
på [Kontrol (OK)] -knappen.
Normal
Share Mark
Hvis du valgte All Off (Al fra), vises en meddelelse, der hører til
den valgte mulighed. Brug [Kontrol (Venstre/Højre)] -knappen
for at vælge Yes (Ja), og tryk derefter på [Kontrol (OK)]
-knappen.
Undermenuelementer
Punkter
Select Files
(Vælg filer)
All On (Al til)
Sådan sættes delemærket på alle videoer.
All Off (Al fra)
Sådan fjernes delemærket fra alle markerede
videoer på én gang.
Select Files
All On
All Off
Indhold
Sådan sættes delemærket på udvalgte videoer.
Exit
Hvis du har valgt Select Files
Share Mark
0:00:55
1/10
(Vælg filer), vises billedminiaturer.
ⓐ Brug knappen [Kontrol (Op/
Ned/Venstre/Højre)] for at flytte
til den video, du vil delemærke.
ⓑ Tryk på knappen [Kontrol (OK)]
Mark
Move
Cancel
for at vælge de videoer, du vil
delemærke.Ikonet for delemærket ( ) vises på den valgte
video.
ⓒ Gentag trin ⓐ og ⓑ for de videoer, du vil delemærke.
ⓓ Tryk på knappen [MENU] for at markere de videoer, du vil
dele.
ⓔ Den tilhørende meddelelse for den valgte mulighed vises.
Brug [Kontrol (Venstre/Højre)] -knappen for at vælge Yes
(Ja), og tryk derefter på [Kontrol (OK)] -knappen.
Hvis du valgte All On (Al til), vises en meddelelse, der hører til
den valgte mulighed. Brug [Kontrol (Venstre/Højre)] -knappen
for at vælge Yes (Ja), og tryk derefter på [Kontrol (OK)]
-knappen.
• Du kan også anvende denne funktion til visning af enkeltbilleder.
• Ved at anvende Intelli-studio-softwaren, der er integreret i produktet,
kan du nemt uploade videoer forsynet med delemærker. side 90
• Ved overførsel af en videofil til et websted som f.eks. YouTube er
den maksimale overførselskapacitet under 15 (14 minutter og 59
sekunder) minutter.
Brug af Del (   )-knappen
Du kan indstille delemærket på en video ved blot at trykke
på knappen [Del (   )].
73
Avanceret afspilning
Slide Show (Diasshow)
File Info (Filinfo)
Du kan glæde dig over et diasshow med forskellige effekter.
Dette videokamera viser dig informationer om optagede billeder.
• Tryk på knappen [MODE] for at vælge Afspilningstilstanden
). side 26
(
• Vælg billedminiatureoversigtens visningsskærm. side 42
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Slide Show (Diasshow).
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
• Tryk på knappen [MODE] for at vælge Afspilningstilstanden
). side 26
(
1
Normal
Slide Show
Start
Interval
: 1Sec
Music
: On
2
Exit
1/10
Tryk på [MENU] -knappen for at gå
ud af menuen.
100-0001
Undermenuelementer
Punkter
Start
Interval
74
Music
(Musik)
Indhold
For at starte et diasshow fra det aktuelle billede.
- Indikatoren ( ) vises.
- For at stoppe diasshowet: Tryk på knappen [Kontrol (OK)]
igen.
- For at vende tilbage miniaturevisningen skal du bevæge
skyderen [Zoom].
Billeder afspilles fortløbende med det indstillede
diasshowinterval 1sec (1 sek) eller 3sec (3 sek).
Du kan aktivere eller deaktivere baggrundsmusikken. Dette
videokamera har som standard 4 baggrundsmusikmelodier
gemt i start-flashhukommelsen. Startes et diasshow,
startes afspilning af de 4 baggrundsmusiknumre i tilfældig
rækkefølge.
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)]  File
Info (Filinfo)  [Kontrol (OK)].
• Informationerne om den valgte fil
vises.
Normal
File Info
Select Files
Exit
Vælg ønsket video eller foto ved
at trykke på knappen [Kontrol
(Op/Ned/Venstre/Højre)], og
tryk derefter på knappen [Kontrol
(OK)].
• Oplysningerne for den valgte fil
vises, som det ses nedenfor.
- Date (Dato)
- Duration (Varighed) (kun video)
- Size (Størrelse)
- Resolution (Opløsning)
File Info
100VIDEO HDV_0001.MP4
Date
:01/JAN/2013
Duration
:0:00:20
Size
:22.6 MB
Resolution
:1280X720/25p
Exit
OK
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
Andre indstillinger
Storage Info (Huk.info)
File No. (Fil NR)
Med den kan du se lagringsoplysningerne. Du kan
vise lagringsmediet, brugt hukommelsesplads og ledig
hukommelsesplads.
Filnumre tilføjes de optagne filer i den rækkefølge, de bliver optaget i.
1
2
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling)  [Kontrol
(Op/Ned)]  Storage Info (Huk.
info)  [Kontrol (OK)] button.
• Tryk på [Kontrol (Op/Ned)] for at
vælge de ønskede informationer.
• Du kan undersøge den brugte
hukommelse, den tilgængelige
hukommelse og den mulige
optagelsestid for hver
optageopløsning.
1
Storage Info
Exit
Storage
:Card
Used
:190MB
Free
:14.6GB
Move
2
Back
Tryk på [MENU] -knappen for at gå ud af menuen.
• Hvis der ikke er isat et lagringsmedie, kan det ikke vælges. Det vil
være nedtonet på menuen.
• Den faktiske kapacitet kan være mindre end den kapacitet, der vises
på LCD-skærmen, da videokameraets systemfiler optager en del af
kapaciteten.
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling)  [Kontrol
(Op/Ned)]  File No. (Fil NR) 
[Kontrol (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Storage Info
File No.
:
Date/Time Set
Exit
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
[220Min]
Settings
Tryk på [MENU] -knappen for at gå
ud af menuen.
Storage Info
Series
File No.
Reset
Date/Time Set
Exit
Undermenuelementer
Punkter
Indhold
Series
(Serie)
Tildeler filnumre fortløbende, også selvom hukommelseskortet
udskiftes med et andet eller efter formatering eller sletning af
alle fi ler. Filnumrene nulstilles, når der laves en ny mappe.
Reset
(Nulstil)
Genstiller filnummeret til 0001, selv efter formatering, sletning
eller isættelse af et nyt hukommelseskort.
Når du indstiller File No. (Fil NR) til Series (Serie), tilføjes hver fil et nyt
nummer, så duplikering af filnavne undgås. Det er praktisk, når filerne
håndteres på din PC.
75
Andre indstillinger
Date/Time Set (Indstil dato/tid)
Date/Time Display (Dato/tidsvisning)
Ved at indstille dato og tid kan du vise dato og tid for optagelser, når
du afspiller dem.
Du kan indstille, at dato og tid vises på LCD-skærmen i
overensstemmelse med den valgte indstilling.
1
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling)  [Kontrol
(Op/Ned)]  Date/Time Set
(Indstil dato/tid)  [Kontrol (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
Exit
Vælg dato- og tidsinformationerne,
og skift indstillingsværdierne
ved hjælp af [Kontrol (Op/Ned/
Venstre/Højre)].
Sørg for, at uret er indstillet korrekt,
og tryk derefter på knappen
[Kontrol (OK)].
Året kan indstilles op til 2037.
2
Date/Time Set
Day
Month
Year
Hr
Min
01
JAN
2013
00
00
3
Cancel
Move
OK
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling)  [Kontrol
(Op/Ned)]  Date/Time Display
(Dato/tidsvisning)  [Kontrol (OK)].
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
[220Min]
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Off
Date/Time Display
Date :
Time
Tryk på [MENU] -knappen for at gå
ud af menuen.
Exit
• Dato/tid vises på LCD-skærmen
i overensstemmelse med de valgte indstillinger.
LCD Brightness
12
OFF
12
OFF
Undermenuelementer
Punkter
Off (Fra)
Date (Dato)
Time (Tid)
Date & Time
(Dato/Tid)
76
STBY
Settings
Indhold
Informationer om aktuel dato/tid
vises ikke.
Viser den aktuelle dato.
Skærmmenu
Viser den aktuelle tid.
00:00
01/JAN/2013
00:00
Viser aktuel dato og tid.
01/JAN/2013
Når det interne batteri er fladt, vises følgende dato/klokkeslæt
01/JAN/2013 00:00.
Andre indstillinger
LCD Brightness (LCD-lysstyrke)
Auto LCD Off (Auto-LCD Fra)
Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen for at kompensere for
de omgivende lysforhold.
For at reducere strømforbruget dæmpes LCD-skærmens lysstyrke
automatisk, hvis videokameraet ikke bruges i mere end 2 minutter.
1
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling)  [Kontrol
(Op/Ned)]  LCD Brightness
(LCD-lysstyrke)  [Kontrol (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
Exit
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
2
[220Min]
Settings
Tryk på [MENU] -knappen for at gå
ud af menuen.
Date/Time Set
Normal
Date/Time Display
Bright
LCD Brightness
Exit
Normal
Bright
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
[220Min]
Settings
Tryk på [MENU] -knappen for at gå
ud af menuen.
Auto LCD Off
Off
LCD
Beep Sound
On
LCD
Shutter Sound
Exit
Undermenuelementer
Undermenuelementer
Punkter
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling)  [Kontrol
(Op/Ned)]  Auto LCD Off (AutoLCD Fra)  [Kontrol (OK)].
Indhold
Standardlysstyrke.
Gør LCD-skærmen lysere.
Punkter
Indhold
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen.
Når videokameraet er ledigt i mere end 2 minutter i tilstanden
Video- eller billed-STBY eller i mere end 5 minutter ved
optagelse af video, starter strømbesparelsestilstanden med at
nedtone LCD-skærmen.
On (Til)
• Hvis det omgivende lys er for kraftigt, kan du justere LCD-skærmens
lysstyrke.
• Justering af LCD-skærmen påvirker ikke de billeder, der optages.
• En lysere LCD-skærm bruger mere strøm.
• Med funktionen Auto LCD Off (Auto-LCD Fra) aktiveret, kan du
trykke på en vilkårlig knap for at gendanne LCD-lysstyrken.
• Auto LCD Off (Auto-LCD Fra) bliver deaktiveret i følgende situationer:
- Hvis strømkablet (strømadapter, USB-kabel) er tilsluttet.
77
Andre indstillinger
Beep Sound (Biplyd)
Shutter Sound (Lukkerlyd)
Med denne indstilling kan du f.eks. anmode om, at der udløses et
bip, når der trykkes på knapper.
Du kan slå lukkerlyden til og fra ved tryk på knappen [PHOTO].
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling)  [Kontrol
(Op/Ned)]  Beep Sound (Biplyd)
 [Kontrol (OK)].
STBY
Settings
:
Auto LCD Off
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
1
[220Min]
STBY
2
[220Min]
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling)  [Kontrol
(Op/Ned)]  Shutter Sound
(Lukkerlyd)  [Kontrol (OK)].
Auto LCD Off
Off
Beep Sound
On
Shutter Sound
3
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
STBY
LCD
[220Min]
Settings
Tryk på [MENU] -knappen for at gå
ud af menuen.
Auto LCD Off
Off
Beep Sound
On
Shutter Sound
Exit
Undermenuelementer
Punkter
Indhold
Deaktiverer funktionen.
Hvis tændt, lyder et bip, hver gang du trykker på en knap.
Tilstanden biplyd annulleres i følgende tilfælde:
- Under optagelse, afspilning
- På pause under optagelsen
- Når videokameraet er tilsluttet med et kabel. (AV-kabe, Micro-HDMIkabel mv.)
78
Auto LCD Off
Exit
Undermenuelementer
Off (Fra)
On (Til)
[220Min]
Exit
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
Settings
Tryk på [MENU] -knappen for at gå
ud af menuen.
Punkter
STBY
Settings
Off (Fra)
On (Til)
Indhold
Deaktiverer funktionen.
Du hører lukkerlyden, når du bruger knappen [PHOTO].
Andre indstillinger
Auto Power Off (Automatisk slukning)
PC Software (Pc-software)
Du kan indstille dit videokamera til automatisk slukning, hvis det er
inaktivt i fem minutter uden betjening. Med denne funktion undgår
du unødigt strømforbrug.
Hvis du indstiller Pc-software til Til, kanDu kan downloade videoer
og billeder, der er gemt på videokameraet, til harddisken på din PC.
Redigering af video/fotofiler er også mulig ved brug af PC software
(PC-software).
1
2
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling)  [Kontrol
(Op/Ned)]  Auto Power Off
(Automatisk slukning)  [Kontrol
(OK)].
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
[220Min]
1
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Format
Exit
STBY
[220Min]
2
Settings
Tryk på [MENU] -knappen for at gå
ud af menuen.
Auto Power Off
Off
PC Software
5 Min
Format
Exit
Undermenuelementer
3
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling)  [Kontrol
(Op/Ned)]  PC Software (Pcsoftware)  [Kontrol (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Format
Exit
Vælg den ønskede undermenu
og menupunktet vha. [Kontrol
(Op/Ned)] og tryk derefter på
[Kontrol (OK)] -knappen.
STBY
[220Min]
Settings
Tryk på [MENU] -knappen for at gå
ud af menuen.
Auto Power Off
Off
PC Software
On
Format
Exit
Undermenuelementer
Punkter
Indhold
Punkter
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen.
Videokameraet slukkes, hvis det er ledigt i 5 minutter uden
brug.
Off (Fra)
Deaktiverer funktionen.
On (Til)
Den indbyggede redigeringssoftware starter, når videokameraet
tilsluttes til pc’en.
5 Min
• Funktionen Automatisk slukning virker ikke i følgende situationer:
- Hvis strømkablet (strømadapter, USB-kabel) er tilsluttet.
- Når følgende funktioner er i drift; Delete: All Files (Slet: Alle filer),
Protect: All On (Beskyt: Al til).
- Under optagelse, afspilning (med undtagelse af pause) eller
visning af et diasshow.
• For at bruge videokameraet igen skal du trykke på knappen
[Tænd/sluk ( )].
Indhold
PC-softwaren er kun kompatibel med Windows-operativsystemer.
79
Andre indstillinger
Format
Default Set (Indstil standard)
Brug denne funktion, hvis du vil slette alle filer komplet eller rette
problemer med lagringsmediet.
Du kan gendanne alle menuindstillinger til deres standardtilstande.
1
Indsæt et hukommelseskort. side 30
1
2
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling)  [Kontrol
(Op/Ned)]  Format  [Kontrol
(OK)].
STBY
STBY
[220Min]
Settings
Format
Default Set
Language
[220Min]
2
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Format
Exit
Vælg Yes (Ja) ved at trykke på
knappen [Kontrol (Venstre/Højre)],
og tryk derefter på knappen [Kontrol (OK)].
• Fjern ikke lagringsmediet, og udfør ikke andre handlinger (som f.eks.
at slukke for strømmen) under formateringen. Sørg også for at bruge
den medfølgende strømadapter, idet lagringsmediet kan lave fejl,
hvis batteriet løber ud under formateringen.
• Hvis lagringsmediet beskadiges, skal du formatere det igen.
80
Tryk på [MENU] -knappen 
[Kontrol (Venstre/Højre)] 
Settings (Indstilling)  [Kontrol
(Op/Ned)]  Default Set (Indstil
standard)  [Kontrol (OK)].
• Formater ikke lagringsmediet på en pc eller på andre enheder.
Sørg for at formatere lagringsmediet på dette videokamera.
• Formater hukommelseskortet i disse tilfælde:
- inden brug af et nyt hukommelseskort
- et hukommelseskort der er formateret på andre enheder
- et hukommelseskort der er optaget på andre enheder
- når dette videokamera ikke kan læse et hukommelseskort
• Et hukommelseskort med beskyttelsestappen sat på låst kan ikke
formateres.
• Hvis der ikke er isat et lagringsmedie, kan det ikke vælges. Det vil
være nedtonet på menuen.
• Du kan ikke formatere, når batteristyrken er utilstrækkelig. Vi
anbefaler, at du bruger strømadapteren for at undgå strømafbrud
under formatering.
Exit
Vælg Yes (Ja) hvis du ønsker, at
alle indstillingerne vender tilbage til standarderne.
• Sluk ikke for strømmen, mens du bruger denne funktion.
• Efter nulstilling af videokameraet nulstilles Date/Time Set (Set Indstil
dato/tid). side 25
• Funktionen Default Set påvirker ikke de filer, der er gemt på
lagringsmediet.
Language
Du kan vælge det ønskede sprog til visning af menuer og
meddelelser. side 29
Open source licences (Open source-licenser)
Vis Open source-licensinformationen.
Tilslutning til et TV
TILSLUTNING TIL ET HIGH DEFINITION-TV
Med et HDTV kan du glæde dig over kvalitetsvideoer i High Definition
(HD) optaget med HD-opløsning. Dette videokamera understøtter
HDMI-output til levering af videooverførsel i HD (High Definition).
Brug af et micro-HDMI-kabel
1
Tænd for videokameraet.
• Hvis du ikke tænder for videokameraet først, kan
videokameraet muligvis ikke genkende det tilsluttede TV.
2
Slut videokameraet til tv’et med et micro-HDMI-kabel.
3
Indstil TV'ets indgangsvælger, så TV'et kan genkende det
tilsluttede videokamera.
• Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan
TV-indgangen vælges.
4
Start for at afspille billeder. side 42
HDTV
Forståelse af HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er et kompakt
lyd/videointerface til overførsel af ikke-komprimerede
digitale data.
Videokamera
CARD
Signalets retning
Micro-HDMI-kabel
• Du kan kun bruge et micro-HDMI-kabel af D-til-A-typen til dette
videokamera.
• HDMI-stikket på videokameraet kan kun anvendes som udgang.
• Brug kun HDMI 1.3-kablet ved tilslutning af HDMI-stikket på dette
videokamera. Hvis videokameraet er tilsluttet med andre HDMIkabler, virker skærmvisningen muligvis ikke.
81
Tilslutning til et TV
TILSLUTNING TIL ET ALMINDELIGT TV
Du kan glæde dig over billeder optaget med dit videokamera på
et almindeligt TV, der understøtter standardopløsningen. Dette
videokamera understøtter komposit output til videooverførsel i
standardopløsning.
TV
Stereotype
Monaural Type
Gul
Gul
Hvid
Rød
Hvid
Videokamera
CARD
Signalets retning
AV-kabel
Tilslutning af et lyd/videokabel til kompositudgangen.
82
1
Tilslut videokameraet til et tv med et lyd/videokabel.
• Tænd for videokameraet. Hvis du ikke tænder for
videokameraet først, kan videokameraet muligvis ikke
genkende det tilsluttede TV.
2
Indstil TV’ets indgangsvælger, så TV’et kan genkende det
tilsluttede videokamera.
• Se TV’ets brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan
TV-indgangen vælges.
3
Start for at afspille billeder. side 42
• Når du slutter videokameraet til et tv, slukker videokameraets LCDskærm automatisk.
• Kontroller tilslutningsstatussen mellem videokameraet og tv’et.
Tvskærmen kan muligvis ikke vise de korrekte videoinformationer,
hvis tilslutningen ikke er korrekt.
• Da overspilningen udføres med analog dataoverførsel, kan
billedkvaliteten blive forringet.
• Vi anbefaler, at du bruger strømadapteren som strømkilde.
• Ved tilslutning til et TV med et lyd/videokabel skal du sørge for, at
farverne på kablerne passer med farverne på de tilhørende stik.
• Videoindgangen er måske grøn. Det afhænger af TV’et. I dette
tilfælde skal du slutte det gule stik på lyd/videokablet til det grønne
stik på TV’et.
• Hvis TV’et har ét lydstik (monoindgang), skal du slutte det gule stik
på lyd/videokablet til videostikket, det hvide stik til lydstikket og ikke
tilslutte det røde stik.
• Billeder optaget i High Definition-billedkvalitet (1280x720/25p)
afspilles med billedkvaliteten Standard Definition.
• Når videokameraet er tilsluttet til tv’et med forskellige kabler på
samme tid, er udgangssignalerne prioriteret således:
- HDMI  lyd/video (komposit) -udgang
Tilslutning til et TV
VISNING PÅ EN TV-SKÆRM
Billedvisning afhænger af LCD- og TV-skærmens
forhold
Optagelsesforhold
Udseende på et
bredskærms-tv (16:9)
Udseende på et 4:3 -tv
Billeder optaget i
forholdet 16:9
CARD
Billeder optaget i
forholdet 4:3
Justerer lydstyrken til et moderat niveau. Hvis lydstyrken er for høj, kan
der være støj på billederne.
83
Dubbing af videoer
OVERSPILNING TIL VIDEOBÅND- ELLER
DVD/HARDDISKOPTAGERE
Du kan overspille billeder, der afspilles på dit videokamera, til andre
optageenheder, som f.eks. videobånd- eller dvd/harddiskoptagere.
• Videoer kopieres til den anden optageenhed vha. analog
dataoverførsel. (komposittilslutning) Brug medfølgende lyd/
videokabel.
• Brug strømadapteren til at strømforsyne videokameraet, når du
kopierer til en videobåndoptager eller dvd/harddiskoptager.
VCR- eller DVD/HDD-optagere
Videokamera
CARD
Signalets retning
AV-kabel
84
1
Sæt optagelsesmediet i optageenheden.
2
Tilslut dit videokamera til optageenheden (videobånd- eller DVD/
harddiskoptager) med det medfølgende AV-kabel.
3
Start afspilningen på dit videokamera, og optag det på
optageenheden.
• Se i brugervejledningerne til din optageenhed for detaljer.
4
Når overspilningen er færdig, skal du stoppe optageenheden og
derefter dit videokamera.
• Videoer, der er optaget på dette videokamera, kan kopieres ved
at tilslutte det medfølgende Lyd/Videokabel. Al videokopiering
udføres med billedkvaliteten SD (Standard Definition), uanset
optageopløsningen (HD/SD).
• For at kopiere en video der er optaget med billedkvaliteten HD (High
Definition), skal du anvende den software, der er indbygget i dit
videokamera og kopiere billederne til din computer. side 86
• Da overspilningen udføres med analog dataoverførsel, kan
billedkvaliteten blive forringet.
• For at optage dato og klokkeslæt skal du vise det på skærmen.
side 76
Brug med en Windows-computer
DET KAN DU UDFØRE MED EN
WINDOWSCOMPUTER
Du kan glæde dig over følgende muligheder, når du tilslutter dit
videokamera til din Windows-computer med et USB-kabel.
Hovedfunktioner
• Ved at anvende den redigeringssoftware, ‘Intelli-studio’, der er
indbygget i dit videokamera, kan du glæde dig over følgende
muligheder:
- Afspilning af de optagede af videoer eller visning af billeder.
- Redigering af optagede videoer eller tagne billeder.
-Upload af de optagede videoer og tagne billeder til YouTube,
Flickr, Facebook, mv.
• Du kan overføre eller kopiere filerne (videoer og fotos), der er
gemt på lagringsmediet, til computeren.
Systemkrav
Følgende krav skal opfyldes for at anvende den indbyggede
redigeringssoftware (Intelli-studio):
Punkter
OS
CPU
RAM
Skærmkort
Skærm
USB
Direct X
Anbefalet
hukommelseskort
Krav
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 eller
højere
Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz eller højere anbefales
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz eller højere anbefales
(Bærbar pc: Intel Core2 Duo 2.2 GHz eller AMD Athlon X2
Dual-Core 2.6 GHz eller højere anbefales)
1GB eller mere anbefales
NVIDIA GeForce 8500 GT eller højere,
ATI Radeon HD 2600-serien eller højere
1024x768, 16 bit farver eller mere (1280x1024, 32 bit farver
anbefales)
USB 2.0
DirectX 9.0c eller højere
6 MB/s (klasse 6) eller derover
• De systemkrav, der er nævnt herover, er anbefalinger. Selv på et
system, der opfylder kravene, garanteres, afhængigt af systemet,
ikke for funktionen.
• Hvis du anvender en langsommere computer end anbefalet, springes
der ved afspilning af video muligvis billeder over, eller der kan opstå
noget uventet.
• Når den version af DirectX, der findes på din computer, er lavere end
9.0c, skal du opgradere programmet til version 9.0c eller højere.
• Det anbefales at overføre de optagede videodata til en PC inden
afspilning eller redigering af videodatene.
• For at gøre dette har en bærbar computer større systemkrav end en
stationær PC.
• Intelli-studio er ikke Mac OS-kompatibel.
• På 64-bit versioner af Windows XP, Windows Vista og Windows 7
installeres og køres Intelli-studio muligvis som et 32-bit program.
85
Brug med en Windows-computer
BRUG AF-PROGRAMMET Intelli-studio
Intelli-studio er et indbygget program, hvormed du kan afspille og
redigere filer. Du kan overføre filer til websteder som f.eks. YouTube
eller Flickr.
3
Klik på Yes (Ja). Overførselsproceduren afsluttes, og følgende
pop-up-vindue vises. Klik på Yes (Ja) for at bekræfte.
• Hvis du ikke vil gemme en ny fil, skal du vælge No (Nej).
Trin 1. Tilslutning af USB-kablet
1
Indstil PC Software (Pc-software) til On (Til).
• Du vil se, at standardmenuindstillingerne er indstillet som de
ovenstående.
2
Tilslut videokameraet til pc’en med USB-kablet.
• En ny skærm til fillagring vises i hovedvinduet i Intelli-studio.
Hvis camcorder’en ikke har nye filer, vises pop-up-vinduet til
lagring af nye filer ikke.
• Afhængigt af din computertype vises vinduet med den
tilhørende flytbare disk.
CARD
86
Sådan frakobles USB-kablet
Når du er færdig med dataoverførslen, skal du sikre dig, at kablet
frakobles på følgende måde:
1. Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen.
2.Valg USB-masselagerenhed, og klik derefter på Stop.
3. Hvis vinduet Stop en hardwareenhed vises, skal du klikke på
OK.
4. Fjern USB-kablet fra videokameraet og PC’en.
• Brug det medfølgende USB-kabel. (Leveret af Samsung)
• Sæt USB i, efter at du har undersøgt, om isætningsretningen er korrekt.
• Når USB-kablet er tilsluttet, kan tænding og slukning af videokameraet
medføre funktionsfejl på computeren.
• Hvis du kobler USB-kablet fra computeren eller videokameraet under
overførsel af data, stopper dataoverførslen, og data kan blive beskadigede.
• Hvis du slutter USB-kablet til en pc via en USB-HUB eller samtidigt tilslutter
USB-kablet og andre USB-enheder, fungerer videokameraet muligvis
ikke korrekt. I så fald skal du fjerne alle USB-enheder fra PC’ en og slutte
videokameraet til igen.
• Afhængigt af din computertype starter programmet Intelli-studio måske
ikke automatisk. Er det tilfældet, skal du i Denne computer åbne det cdrom-drev, hvor programmet Intelli-studio findes og køre iStudio.exe.
Brug med en Windows-computer
Trin 2. Om hovedvinduet i Intelli-studio
Der er flere oplysninger, hvis du vælger
Help  Help på Intelli-studio-skærmen.
Når Intelli-studio starter, vises miniaturevisninger af videoer og
billeder i hovedvinduet.
1
2 3
4
5 6
7
nr.
Beskrivelse
1
Menupunkter
2
Viser filerne i den valgte mappe.
3
Skift til tilstanden Fotoredigering.
4
Skift til tilstanden Videoredigering.
5
Skift til Del-tilstand.
6
Forstør eller reducer miniaturebillederne på listen.
0
7
Vælg en filtype.
!
8
Vis videoer og fotos i den valgte mappe på computeren.
9
Vis eller skjul videoer og fotos på den tilsluttede enhed.
0
Vis videoer og fotos i den valgte mappe på enheden.
!
Vis filer som miniaturer eller på et kort
@
Gennemse mapper på den tilsluttede enhed.
#
Gennemse mapper, der er gemt på computeren
$
Gå til forrige eller næste mappe
%
Udskriv filer, vis filer på et kort, gem filer i Indholdshåndtering eller
registrer ansigter.
%
$
#
8
9
@
• Hvis du installerer Intelli-studio på din pc, vil programmet blive
aktiveret hurtigere. Når du skal installere programmet, skal du vælge
Tool (Værktøj)  Install Intelli-studio on PC (Installer Intelli-studio
på pc).
• Du kan opdatere til den seneste version af Intelli-studio softwaren
ved at klikke på Web Support (Websupport)  Update Intellistudio (Opdater Intelli-studio)  Start Update (Start opdatering).
• Produktets indbyggede Intelli-studio-software er beregnet
til hjemmebrug. Det er ikke til præcisionsproduktion eller
industriproduktion. Til disse anvendelser anbefaler vi
redigeringssoftware designet til professionel anvendelse.
87
Brug med en Windows-computer
Trin 3. Afspilning af videoer eller billeder
Du kan nemt afspille optagelserne med programmet Intelli-Studio.
1
Klik på den ønskede mappe for at få vist dine optagelser med
Intelli-studio.
• Video- eller billed- miniaturer vises på skærmen i henhold til
den valgte kilde.
2
Vælg den video eller det billede, du vil afspille.
• Du kan kontrollere filinformationerne ved at flytte musen over
filen.
Trin 4. Redigering af videoer eller billeder
Med Intelli-studio kan du redigere dine videoer eller billeder på
forskellige måder. (Skift størrelse, Fintuning, Billedeffekt, Indsæt
ramme, mv.) Inden redigering af en video eller et billede i Intellistudio
skal du lave en sikkerhedskopi af video- eller billedfilen og gemme
den et sikkert sted på din computer. Brug Denne computer eller
Windows Stifinder.
1
Vælg de videoer eller fotos, der skal redigeres.
2
Klik på Movie Edit (Filmredigering) ( ) eller Photo Edit
(Fotoredigering) ( ) alt efter den valgte fil i Intelli-studiobrowseren.
• Når du klikker én gang på en videominiature vises
videoafspilningen inde i miniaturerammen, så du nemt kan
søge efter en ønsket video.
3
Vælg den video eller det billede, du vil afspille, og dobbeltklik
herefter for at afspille.
• Afspilning starter, og afspilningskontrollerne vises.
Følgende filformater understøttes i Intelli-studio:
-Videoformater: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
-Billedformater: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
88
• Den valgte fil vises i redigeringsvinduet.
3
Rediger en video eller et foto vha. forskellige
redigeringsfunktioner.
Brug med en Windows-computer
Trin 5. Deling af videoer/billeder online
4
Klik på Upload for at starte upload.
• Der vises et pop-op-vindue om at åbne webbrowseren på det
valgte sted, eller der vises et pop-op-vindue, der beder om dit
ID og din adgangskode.
5
Indtast din ID og adgangskoden for at få adgang.
• Adgang til websiteindholdet kan være begrænset, afhængigt
af dit webadgangsmiljø.
Del dit indhold med hele verden ved at uploade billeder og videoer
direkte til et website med ét klik.
1
Vælg ønsket video eller billede til deling.
2
Klik på Share (Del) ( ) i browseren.
• Den valgte fil vises i delevinduet.
3
Klik på det website, du vil overføre filerne til.
• Du kan vælge YouTube, twitter, Flickr, Facebook, Picasa,
Email eller et andet websted, du vil bruge til administration af
websted.
Optagelsestiden og kapacitet tilgængelig for upload af videoer kan
ændres, afhængigt af det enkelte websteds politik.
89
Brug med en Windows-computer
DIREKTE UPLOAD AF DINE VIDEOER TIL YouTube
Med One-Touch-knappen [Del ( )] kan du direkte uploade og dele dine videoer på YouTube. Du skal blot trykke på knappen [Del ( dit produkt er sluttet til en Windows-computer med USB-kablet.
TRIN 1
TRIN 3
På produktet: Vælg en video du vil uploade i miniatureoversigten
med videoer, og tryk derefter på knappen [Del ( )]. Gentag dette
for hver video, du vil uploade. side 73
Tryk på knappen [Del ( computer.
• Share mark (Delemærket) ( ) vises på de valgte videoer.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
)], når
)], mens dit produkt er tilsluttet til en
• Valgte videoer med delemærker vises
på skærmbilledet Deling.
• Klik på Yes (Ja) for at starte upload.
• Hvis du vil uploade direkte uden at
vises et pop-up-vindue til deling, skal
du afkrydse “Intelli-studio does not
show a list of share marked files from
the connected device.” “(Intelli-studio
viser ikke en liste med delemarkerede
filer i den tilsluttede enhed.)”.
• Du kan kun bruge knappen [Del ( )], når Intelli-studio kører.
TRIN 2
Tilslut videokameraet til pc’en med USB-kablet.
• Intelli-studio kører automatisk, når produktet er tilsluttet til en Windowscomputer (når du specificerer PC Software: On (Pc-software: Til)).
•
CARD
•
•
•
•
90
•
Når du uploader til YouTube, konverteres den valgte film inden upload til et format,
der kan afspilles på YouTube. Den tid, det tager at uploade, kan variere, afhængigt af
brugerforholdene, herunder computerens og netværkets ydelse.
Der er ingen garanti for upload i alle miljøer, og fremtidige ændringer af serverne hos
YouTube kan deaktivere denne funktion.
For flere informationer om YouTube skal du besøge YouTubes website: http://www.youtube.com/
Dette produkts funktion til upload til YouTube er givet i licens fra YouTube LLC.
Tilstedeværelsen af funktionalitet til upload til YouTube er ikke en godkendelse eller en
anbefaling af produktet fra YouTube LLC.
Hvis du ikke har en konto på det specificerede website, skal du registreres først, inden du
går videre med godkendelsen.
Afhængigt af YouTubes politik er direkte upload af fil muligvis ikke mulig i dit land/område.
Brug med en Windows-computer
BRUG AF EN FLYTBAR LAGERENHED
4
Du kan overføre optagede data til en Windows-computer ved at
tilslutte USB-kablet til videokameraet.
Mapperne i lagringsmediet vises.
• Forskellige filtyper er gemt i forskellige mapper.
5
Kopier og indsæt eller træk og slip filerne fra lagringsmediet til
din pc.
Visning af lagringsmediets
1
Indstil PC Software (Pcsoftware) til Off (Fra).
side 79
2
Isætning af hukommelseskort.
side 30
3
Tilslut videokameraet til pc’en
med et USB-kabel. side 86
• Vinduet Removable Disk
(Flytbar disk) eller Samsung
vises på computerskærmen
efter et øjeblik.
• Vælg Åbn mapper for
at se filer ved at bruge
Windows Explorer, og klik
på OK.
• Hvis vinduet Removable Disk (Flytbar disk) ikke vises, skal du
bekræfte forbindelsen (side 86) eller udføre trinene 1 og 3 igen.
Hvis den fl ytbare disk ikke vises med det samme, skal du åbne den
fl ytbare diskmappe på Denne computer.
• Hvis det tilsluttede videokameras diskdrev ikke åbnes eller
genvejsmenuen ved højreklik med musen (åbn eller gennemse) virker
ødelagt, er din computer måske infi ceret med virussen Autorun. Det
anbefales at opdatere antivirussoftwaren til den nyeste version.
Photos Videos
Systemmappe
Indstillingsmappe
91
Brug med en Windows-computer
Mappestruktur og filer på lagringsmediet
• Mappe- og filstrukturen for lagringsmediet er følgende.
• Man må ikke ændre eller fjerne mappen og filnavnet vilkårligt.
Så er afspilning måske ikke mulig.
Filmfil (H.264) ①
•
•
•
•
Videoer i HD-kvalitet har formatet HDV_####.MP4.
Videoer i SD-kvalitet har formatet SDV_####.MP4.
Filnumrene øges automatisk, når der oprettes en ny filmfil:
Der kan oprettes op til 9999 fi ler i én mappe. Der oprettes en ny
mappe, når der er oprettet mere end 9999 filer.
• Mapper navngives i rækkefølgen 100VIDEO, 101VIDEO. Det
maksimale antal mapper er 999.
• Det maksimale antal på 9.999 filer kan oprettes på et
hukommelsesmedie via produktet.
Billedfil ②
• Som ved filmfiler øges filnumrene automatisk, når der oprettes en
ny billedfil.
• Billederne har formatet SAM_####.JPG. En ny mappe gemmer
filer fra SAM_0001.JPG.
• Mappenavnet forøges i denne rækkefølge 100PHOTO  101
PHOTO osv.
Film
Video files
• Filmfiler komprimeres i H.264-format. Filtypenavnet er ‘.MP4’.
• Se side 53 for at få oplysninger om videoopløsningen.
Billeder
• Billeder komprimeres i JPEG-formatet (Joint Photographic
Experts Group). Filtypenavnet er ‘.JPG’.
• Se side 54 for at få oplysninger om billederopløsningen.
Navnet på en filmfil, der er optaget med videokameraet, bør ikke
ændres, da korrekt afspilning via videokameraet kræver den originale
mappe og det originale filnavn.
92
Fejlsøgning
ADVARSELSINDIKATORER OG -MEDDELELSER
Før du kontakter en autoriseret Samsung-serviceafdeling, skal du udføre følgende enkle check. Det kan spare tid og penge til et unødvendigt
opkald.
Strømkilde
Meddelelse
Ikon
Betyder at...
Afhjælpning
Low Battery
(Lavt batteriniveau)
-
Batteriet er næsten afladet.
• Udskift med et opladet batteri, eller brug strømadapteren.
• Lad batteriet op.
Check authenticity of
the battery. (Kontroller
batteriets gyldighed.)
-
Batteriet kunne ikke godkendes.
• Kontroller batteriets gyldighed, og skift til et nyt.
• Det anbefales kun at anvende originale Samsung-batterier med dette
videokamera.
This is not a rated
adaptor. Use only the
rated adaptor that we
provided. (Dit is geen
gecertificeerde adapter.
Gebruik uitsluitend de
gecertificeerde adapter die
is verstrekt door Samsung.)
-
Strømadapteren blev ikke godkendt.
• Kontrollér strømadapterens model.
• Vi anbefaler, at du kun bruger originale Samsung-strømadaptere til dette
videokamera.
Lagringsmedie
Meddelelse
Ikon
Betyder at...
Afhjælpning
Insert Card (Isæt kort)
Der sidder intet hukommelseskort i
kortåbningen.
• Brug et hukommelseskort.
Card Full (Kort fyldt)
Der er ikke tilstrækkelig plads til at
optage på hukommelseskortet.
• Sikkerhedskopier vigtige filer til din pc eller et andet lagringsmedie, og slet
unødvendige filer på hukommelseskortet.
Card Error (Kortfejl)
Hukommelseskortet har nogen
problemer og kan ikke genkendes.
• Formatér hukommelseskortet, eller udskift det med et nyt.
Card Locked (Kort låst)
Skrivebeskyttelsestappen på et
hukommelseskort er blevet indstillet til
låst.
• Udløs skrivebeskyttelsestappen.
93
Fejlsøgning
Lagringsmedie
Meddelelse
Ikon
Betyder at...
Afhjælpning
Not Supported Card
(Ikke understøttet kort)
Dette videokamera understøtter ikke
hukommelseskortet.
Please format (Formater!)
Hukommelseskortet er ikke formateret. • Formater hukommelseskortet ved hjælp af menupunktet.
Low speed card.
Please record a lower
resolution. (Maks. antal
videofiler er nået. Kan ikke
optage video.)
-
Hukommelseskortet har ikke
tilstrækkelig ydeevne til at optage.
• Skift til den type hukommelseskort, vi anbefaler.
• Optag filmen ved en lavere opløsning.
• Udskift til et hurtigere hukommelseskort. side 32
Optagelse
Meddelelse
Betyder at...
Afhjælpning
Write Error (Skrivefejl)
-
Der opstod et problem under skrivning • Formater lagringsmediet ved hjælp af menuerne, efter at du har
af data til lagringsmediet.
sikkerhedskopieret vigtige filer til PC’en eller et andet lagringsmedie.
Release the Smart Auto
(Slip smart auto)
-
Visse funktioner kan ikke betjenes
manuelt, når SMART AUTO er
aktiveret.
• Deaktiver SMART AUTO-funktionen .
Antallet af videofiler, der kan gemmes,
er 9.999.
• Slet unødvendige filer på lagringsmediet.
• Sikkerhedskopier dine filer til din pc eller et andet lagringsmedie, og slet
filerne.
• Skift til et andet kort, som har tilstrækkelig ledig plads.
• Set File No. (Fil NR) til Reset (Nulstil).
• Formater lagringsmediet.
Antallet af billedfiler, der kan gemmes,
er 9.999.
• Slet unødvendige filer på lagringsmediet.
• Sikkerhedskopier dine filer til din pc eller et andet lagringsmedie, og slet
filerne.
• Skift til et andet kort, som har tilstrækkelig ledig plads.
• Set File No. (Fil NR) til Reset (Nulstil).
• Formater lagringsmediet.
The number of video files
is full. Cannot record video.
(Maks. antal videofiler er nået.
Kan ikke optage video.)
The number of photo files
is full. Cannot take a photo.
(Antallet af fotofiler er nået.
Kan ikke tage fotos.)
94
Ikon
-
-
Fejlsøgning
Optagelse
Meddelelse
Ikon
Betyder at...
Afhjælpning
File number is full.
Cannot record video.
(Filantal er nået. Kan ikke
optage video.)
-
Mappe- og filnumre har nået deres
grænse, og du kan ikke optage.
• Indstil File No. (Fil NR) til Reset (Nulstil), og formater lagringsmediet. Husk
at tage sikkerhedskopi før formatering.
File number is full.
Cannot take a photo.
(Filantal er nået. Kan ikke
optage et foto.)
-
Folder and file number have reached
the maximum number and you cannot
record.
• Indstil File No. (Fil NR) til Reset (Nulstil), og formater lagringsmediet. Husk
at tage sikkerhedskopi før formatering.
Objektivdæksel er lukket.
• Åbn objektivdækslet.
Check the lens cover.
(Kontroller objektivdækslet!)
Afspilning
Meddelelse
Ikon
Betyder at...
Afhjælpning
Read Error (Læsefejl.)
-
Der er opstået et problem under
læsning af data fra lagringsmediet.
• Formater lagringsmediet ved hjælp af menuerne, efter at du har
sikkerhedskopieret vigtige filer til PC’en eller et andet lagringsmedie.
Corrupted file (Ødelagt fil.)
-
Denne fil kan ikke læses.
• Formater lagringsmediet ved hjælp af menuerne, efter at du har
sikkerhedskopieret vigtige filer til pc’en eller et andet lagringsmedie.
95
Fejlsøgning
SYMPTOMER OG LØSNINGERÍ
Hvis disse instruktioner ikke løser dit problem, kontakt det nærmeste autoriserede Samsung service centre.
Strøm
Symptom
Der kan ikke tændes for strømmen.
Forklaring/løsning
•
•
•
•
Batteripakken er muligvis ikke installeret i dit videokamera. Sæt batteripakken i videokameraet.
Den isatte batteripakke er muligvis afladet. Oplad batteripakken eller udskift den med en ny.
Hvis du bruger en strømadapter, så sørg for at den er ordentlig sluttet til stikkontakten.
Fjern batteriet, eller træk strømadapteren ud af stikkontakten, og slut strømforsyningen til videokameraet
igen, før det tændes.
Strømmen slukkes automatisk.
• Hvis der ikke trykkes på knapperne i omkring 5 minutter, slukkes videokameraet automatisk (Auto
Power Off (Autom slukning)). For at deaktivere denne mulighed skal du skifte indstillingen Auto Power
Off (Autom slukning) til Off (Fra).
• Brug af strømadapteren.
Der kan ikke slukke for strømmen.
• Fjern batteriet, eller træk strømadapteren ud af stikkontakten, og slut strømforsyningen til videokameraet
igen, før det tændes.
Batteriet aflader hurtigt.
• Temperaturen i brugerforholdet er for lavt.
• Batteriet er ikke fuldt opladet. Oplad batteriet igen.
• Batteriets levetid er slut, og det kan ikke genoplades. Brug en anden batteripakke.
Skærme
Symptom
Tv- eller LCD-skærmen viser forstyrrede billeder eller
har striber foroven/forneden eller til højre/venstre.
96
Forklaring/løsning
• Dette kan forekommer, hvis der ses billeder i 16:9 billedformat på et 4:3 billedformats-TV eller omvendt.
Se skærmspecifikationen for flere oplysninger. side 83
Fejlsøgning
Skærme
Symptom
Forklaring/løsning
Ukendt indikator vises på skærmen.
• En advarselsindikator eller -meddelelse vises på skærmen. side 93~95
Efterbilledet forbliver på LCD-skærmen.
• Dette sker, hvis du frakobler strømadapteren eller fjerner batteriet uden først at slukke for strømmen.
Billedet på LCD-skærmen synes mørkt.
• Det omgivende lys er for stærkt. Justér lysstyrken og vinklen på LCD-skærmen.
Lagringsmedie
Symptom
Forklaring/løsning
Hukommelseskortets funktioner virker ikke.
• Sæt et hukommelseskort korrekt i dit videokamera. side 30
• Hvis du bruger et hukommelseskort formateret på en computer, skal du forma-tere det igen i dit
videokamera. side 80
Billede kan ikke slettes.
• Du kan ikke slette filer, som er beskyttet på andre enheder. Fjern beskyttelsen af filer på enheden.
side 72
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet (SDHC-hukommelseskort mv.) hvis der
er en. side 31
Hukommelseskortet kan ikke formateres.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet (SDHC-hukommelseskort mv.) hvis der
er en. side 31
• Dit produkt understøtter ikke hukommelseskortet, eller der er problemer med kortet.
Datafilnavnet vises ikke korrekt.
• Filen er muligvis ødelagt.
• Filformatet understøttes ikke af dit videokamera.
• Kun filnavnet vises, hvis vejviserstrukturen ikke er kompatibel med den internationale standard.
Din computer genkender ikke et SDXChukommelseskort.
• SDXC-hukommelseskort anvender filsystemet exFAT. Hvis du vil bruge SDXC-hukommelseskort på
en Windows XP-computer, skal du downloade og opdatere exFAT-filsystemdriveren fra Microsofts
websted.
Dit tv eller din computer ikke kan vise fotos og
videoer, der er lagret på et SDXC-hukommelseskort.
• SDXC-hukommelseskort anvender filsystemet exFAT. Inden du slutter produktet til en anden enhed, skal
du kontrollere, at enheden er kompatibel med exFAT-filsystemet.
97
Fejlsøgning
Optagelse
Symptom
Hvis du trykker på knappen [Start/stop optagelse]
starter optagelsen ikke.
Forklaring/løsning
• Der er ikke tilstrækkelig ledig plads til optagelse på lagringsmediet.
• Kontrollér, om hukommelseskortet er isat, eller om skrivebeskyttelsestappen er låst.
• Temperaturen i dit kamera er usædvanlig høj.
Sluk videokameraet og lad det hvile på et køligt sted.
Dit videokamera er fugtigt indvendigt (kondens).
• Sluk videokameraet og lad det hvile omkring 1 time på et køligt sted.
• Den estimerede optagetid kan variere, afhængigt af indhold og de anvendte funktioner.
Den faktiske optagetid er mindre end den estimerede
• Optagelse af et motiv i høj fart øger bithastigheden, og dermed øges lagerpladsen til optagelsen.
tid.
Dette kan medføre kortere optagetid.
98
Optagelsen stopper automatisk.
• Der er ikke mere ledig plads til optagelser på lagringsmediet.
Sikkerhedskopier vigtige filer på din PC, og formater lagringsmediet, eller slet unødvendige filer.
• Hvis du regelmæssigt laver optagelser eller sletter filer, forringes det interne lagringsmedies ydelse.
I dette tilfælde skal du formatere dit lagringsmedie.
• Hvis du anvender et hukommelseskort med lav skrivehastighed, stopper videokameraet automatisk
optagelse af film, og den relevante meddelelse vises på skærmen.
Der vises en lodret linje, når et motiv oplyst af stærkt
lys optages.
• Videokamera kan ikke optage disse lysniveauer.
Fejlsøgning
Optagelse
Symptom
Forklaring/løsning
Når skærmen udsættes for direkte sollys under
optagelse, bliver skærmen rød eller sort et kort
øjeblik.
• Efterlad ikke videokameraet med LCD-skærmen udsat for direkte sollys.
Dato/tid vises ikke under optagelse.
• Indstil Date/Time Display (Dato/tidsvisning) til On (Til). side 76
Der høres ingen biplyd.
• Indstil Beep Sound (Biplyd) på On (Til).
• Biplyden er slået midlertidigt fra under optagelse af film.
• Når audio/video-kablet eller micro-HDMI-kablet er sluttet til videokameraet, afbrydes biplyden
automatisk.
Der er tidsforskel fra det tidspunkt der trykkes på
knappen [start/stop optagelse], og det tidspunkt
optagelsen starter/stopper.
• Der kan være en lille tidsforskel på dit videokamera mellem det tidspunkt, hvor du trykker på knappen
[start/stop optagelse] og det faktiske tidspunkt, hvor optagelsen starter/stopper. Dette er ikke en fejl.
Du kan ikke optage et billeder.
• Indstil dit videokamera til tilstanden Optagelse. side 26
• Lås skrivebeskyttelsen op på hukommelseskortet, hvis en sådan findes. side 31
• Lagringsmediet er fyldt.
Brug et nyt hukommelseskort, eller formater lagringsmediet. side 80
Du kan også fjerne unødvendige billeder. side 70
99
Fejlsøgning
Justering af billedet under optagelse
Symptom
Forklaring/løsning
Fokus justeres ikke automatisk.
•
•
•
•
Indstil Focus (Fokus) på Auto. side 58
Optagelsesforholdene er ikke velegnede til autofokus. Juster fokus manuelt. side 58
Objektivet er støvet på overfladen. Rens objektivet, og kontrollér fokus.
Optagelsen blev lavet på et mørkt sted. Oplys stedet.
Billedet vises for lyst eller flimrende eller ændrer
farve.
• Dette forekommer, når der optages under lysstofrør, natriumlampe eller kviksølvlampe.
Annuller iSCENE for at minimere dette fænomen. side 52
Afspilning på dit videokamera
Symptom
Forklaring/løsning
Videoen afspilles ikke.
• Tryk på [MODE]-knappen for at indstille tilstanden Movie Record (Filmoptagelse).
• Filer, som er optaget med andre enheder, kan muligvis ikke afspilles på dit hukommelses videokamera.
• Kontroller hukommelseskorts kompatibilitet. side 31
Funktionerne Spring over og Søg virker ikke
ordentligt.
• Hvis temperaturen i kameraet er for høj, virker det ikke korrekt.
Sluk for videokameraet, vent et par minutter, og tænd for det igen.
Afspilningen blev uventet afbrudt.
• Kontroller, om strømadapteren er tilsluttet korrekt og er stabil.
Der kommer ingen lyd under afspilning af film, der
optages vha. time lapse-optagelse.
• Time-lapse-påtagelse understøtter ikke optagelse af lyd. (optagelse uden lyd)
Billeder gemt på lagringsmediet vises ikke i den
virkelige størrelse.
• Billeder, der er optaget på en anden enhed, vises muligvis ikke i den virkelige størrelse. Dette er ikke en
fejl.
Afspilning på andre enheder (f.eks. TV)
Symptom
100
Forklaring/løsning
Du kan ikke se billedet eller høre lyden på den
tilsluttede enhed.
• Slut lydlinjen på det tilsluttede AV-kabel til dit videokamera eller den tilsluttede enhed (TV, DVD-afspiller
osv.). (Rød - venstre, hvid - højre)
• Audio/video-kablet eller micro-HDMI-kablet er ikke tilsluttet korrekt. Sørg for, at audio/video-kablet eller
micro-HDMI-kablet er sluttet til det korrekte stik. side 82
Du kan ikke kopiere korrekt ved at bruge HDMIkablet.
• Du kan ikke kopiere med HDMI-kablet.
Fejlsøgning
Tilslutning til en computer
Symptom
Forklaring/løsning
WNår filmene bruges,genkender computeren ikke dit
• Fjern USB-kablet fra computeren og videokameraet. Genstart computeren. Tilslut det igen korrekt.
videokamera.
Kan ikke afspille filmfiler korrekt på en PC.
• Du skal installere et video-codec på pc’en for at afspille de filer, der er blevet optaget med dit
videokamera. Installer eller kør den indbyggede redigeringssoftware (Intelli-studio).
• Sørg for at indsætte stikket i den rigtige retning, slut derefter USB-kablet til USB-stikket på dit
videokamera. Fjern kablet fra computeren og videokameraet. Genstart computeren. Tilslut det igen
korrekt.
• Din computer har muligvis ikke den tilstrækkelige ydeevne til at afspille en videofil. Find en computer med
den anbefalede specifikation.
Intelli-studio fungerer ikke korrekt.
• Afslut programmet Intelli-studio, og genstart Windows-computeren.
• Intelli-studio er ikke Mac OS-kompatibel.
• Indstil PC Software (Pc-software) til On (Til) i menuen Indstillinger.
Billeder eller lyden til den videofil, der er blevet
optaget med dit videokamera, afspilles ikke korrekt
på din pc.
• Afspilning af billedet eller lyden til videofilen stopper muligvis midlertidigt, afhængigt pc’ens
dataoverførselshastighed. Kopier filen til din pc, og afspil den derefter igen på pc’en.
• Hvis dit videokamera er tilsluttet til en computer, som ikke understøtter Hi-speed USB (USB 2.0), kan
det være, at billede og lyd ikke afspilles korrekt. Filmen og lyden, som kopieres til din computer, påvirkes
ikke.
Afspilningsskærmen sættes på pause eller er
forvrænget.
• Undersøg systemkravene for afspilning af film. side 85
• Afslut alle programmer, som kører på computeren.
• Hvis en optaget film afspilles på dit videokamera tilsluttet til en a computer, afspilles filmen muligvis ikke
glat, afhængigt af overførselshastigheden. Kopier filen til din pc, og afspil den derefter igen.
101
Fejlsøgning
Kopiering til andre enheder
Symptom
Du kan ikke overspille korrekt ved at bruge AVkablet.
Forklaring/løsning
• AV-kablet er ikke korrekt tilsluttet. Sørg for, at AV-kablet er sluttet til det kor-rekte stik, dvs. til
indgangsstikket på den anden enhed, der skal bruges til at overspille en fil fra dit videokamera. side 84
Generel betjening
Symptom
Forklaring/løsning
Dato og klokkeslæt vises ikke korrekt.
• Har videokameraet ikke været brugt i længere tid?
Det indbyggede genopladelige batteri er muligvis afladet. side 25
Videokameraet tændes ikke eller virker ikke, når jeg
trykker på en knap.
• Fjern batteriet, eller træk strømadapteren ud af stikkontakten, og slut strømforsyningen til videokameraet
igen, før det tændes.
Menuelementer der ikke kan anvendes pa samme tid
Symptom
Forklaring/løsning
• Du kan ikke vælge grå menupunkter i den aktuelle optagelses/afspilningstilstand. Hvis du ikke har sat
et hukommelseskort i produktet, er alle funktioner, der kræver et hukommelseskort (Storage Info (Huk.
info), Format, mv.), nedtonede i menuen, og du kan ikke vælge dem.
Kan ikke bruges på samme tid
Menupunkter er grå.
102
På grund af følgende indstillinger
Anti-Shake(HDIS)
Face Detection (Ansigtsgenkendelse)
Baggrundslys
Digital Special Effect (Digital specialeffekt)
C.Nite (F.Nat), Intelli Zoom (Intelli-Zoom)
Video Resolution (Videoopløsning) : 1280x720/25p
Vedligeholdelse og ekstra informationer
VEDLIGEHOLDELSE
Forholdsregler ved opbevaring
• Ved opbevaring af videokameraet skal du slukke for det.
- Fjern batteriet og strømadapteren.
- Fjern hukommelseskortet.
• Sådan rengøres objektivet
Brug en luftsprøjte til at fjerne støv, og aftør objektivet forsigtigt
med en blød klud.
Brug om nødvendigt objektivrengøringsservietter.
- Der kan dannes mug, hvis objektivet efterlades snavset.
- Hvis objektivet ser sløret ud, skal du slukke for videokameraet
og lade det ligge i omkring 1 time.
Rengøring af videokameraet
Sluk for videokameraet, fjern batteriet og strømadapteren inden
rengøring.
• Sådan rengøres den udvendige del
- Aftør forsigtigt med en blød tør klud. Brug ikke overdreven
kraft ved rengøring, men gnid forsigtigt på overfladen.
- Brug ikke rensebenzin eller fortynder til rengøring af
videokameraet. Lakken på huset kan skalde af eller husets
overflade kan forringes.
• Sådan rengøres LCD-skærmen
Aftør forsigtigt med en blød tør klud. Pas på ikke at beskadige
skærmen.
LCD-skærm
• For at forlænge levetiden skal du undgå at pudse det med en
grov klud.
• Vær opmærksom på følgende fænomener ved brug af
LCDskærme. Disse er ikke funktionsfejl.
- Ved brug af videokameraet kan området omkring LCDskærmen blive varmt.
- Hvis du lader det være tændt i lang tid, kan området omkring
LCD-skærmen blive varmt.
- Når du anvender videokameraet i kolde miljøer, kan der
forekomme efterbilleder på LCD-skærmen.
• En LCD-skærm er produceret med avanceret, nøjagtig teknologi
og har mere end 99.99% gangbare pixels. På trods heraf
kan sorte eller lyse prikker (røde, blå, hvide) i sjældne tilfælde
forekomme i midten af prikken og deromkring i op til to prikker.
Disse prikker er normalt opstået under produktionsprocessen og
påvirker ikke de optagede billeder.
103
Vedligeholdelse og ekstra informationer
Hvis der er dugdannelse, skal du vente lidt med at bruge
videokameraet
• Hvad er dugdannelse?
Dug opstår, når et videokamera flyttes fra et sted, hvor der er
en betydelig temperaturforskel i forhold til det sted, det kom
fra. Duggen kondenserer på de eksterne eller interne dele i
videokameraet og på reflektorlinsen. Når dette sker, kan det
medføre funktionsfejl eller beskadigelse på videokameraet, hvis
enheden anvendes med strøm på, mens der er dugdannelse.
• Hvornår opstår der dug?
Når enheden flyttes fra et sted med lav temperatur til et sted med
høj temperatur, eller ved pludselig brug i et varmt område, opstår
der kondens.
-Ved optagelse udendørs i koldt vejr om vinteren og derefter
brug indendørs.
-Ved brug udendørs i varmt vejr efter at have været brugt
indendørs eller inde i en bil med køleanlægget i gang.
• Hvad kan jeg gøre?
-Afbryd for strømmen, fjern batteriet, og opbevar kameraet et
tørt sted i 1~2 timer, inden du bruger det.
BRUG AF VIDEOKAMERAET I UDLANDET
• Hvert land eller region har egne elektriske og farvesystemer.
• Inden du bruger videokameraet i udlandet, skal du kontrollere
følgende.
Strømkilder
Strømadapteren sørger for strøm, genopladning og brug af dit
videokamera i alle områder/regioner, der har en strømforsyning
i området 100 V til 240 V, 50/60 Hz. Brug om nødvendigt en
almindeligt tilgængelig netstikadapter, afhængigt af udformningen af
de lokale stikkontakter.
Om TV-farvesystemer
Dit kamera er et PAL-systembaseret videokamera. Hvis du vil se
dine optagelser på et tv eller overspille dem til en ekstern enhed,
skal det være et PAL-systembaseret tv eller en ekstern enhed med
passende audio/video-stik. Ellers kan du være nødt til at bruge en
separat Video Format Transcoder (PAL-NTSCformatomformer).
Format Transcoder leveres ikke af Samsung.
• Brug videokameraet, når dugdannelsen er helt forsvundet.
• Sørg for at anvende det anbefalede tilbehør, der følger med
videokameraet. For service: Kontakt dit nærmeste autoriserede
Samsung servicecenter.
PAL-kompatible lande/områder
Australien, Østrig, Belgien, Bulgarien, Kina, SNG, Tjekkiet,
Danmark, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland,
Storbritannien, Holland, Hong Kong, Ungarn, Indien, Iran, Irak,
Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauritius, Norge, Rumænien, SaudiArabien, Singapore, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz,
Syrien, Thailand, Tunesien mv.
NTSC-kompatible lande/områder
Bahamas, Canada, Centralamerika, Japan, Mexico, Filippinerne,
Korea, Taiwan, USA osv.
104
Du kan lave optagelser med videokameraet og se billeder på LCDskærme over hele verden.
Vedligeholdelse og ekstra informationer
ORDFORKLARING
AF (Auto fokus)
Et system der automatisk fokuserer produktets objektiv på motivet. Dit produkt
anvender kontrasten til at fokusere automatisk.
Blænde
Blænden bestemmer den mængde lys, der når frem til produktets sensor.
Videokamerarystelse (slør)
Hvis produktet bevæges, når lukkeren er åben, kan hele billedet blive sløret. Dette
forekommer mere hyppigt, når lukkerhastigheden er lav. Forebyg produktrystelser
ved at hæve følsomheden og bruge en hurtigere lukkertid. Brug alternativ et stativ,
DIS- eller OIS-funktionen til at stabilisere produktet.
Sammensætning
Sammensætningen i billedet henviser til, hvordan motiverne arrangeres. Normalt vil
det give en god sammensætning at følge reglen om tredjedele.
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS)
CMOS er en billedsensor, der producerer billeder med nogenlunde samme kvalitet
som sensortypen CCD (Charge Coupled Device). Den bruger mindre strøm, som
betyder længere levetid for dit produkt.
Digitalt zoom
En funktion der kunstigt forøger den mængde zoom, der er tilgængelig med
zoomobjektivet (optisk zoom). Ved brug af digital zoom bliver billedkvaliteten
forringet, når forstørrelsen stiger.
Effektivt pixelantal
I modsætning til det samlede pixelantal er dette det virkelige antal pixels, der bruges
ved optagelse af et billede.
Brændvidde (f)
Afstanden fra midten af objektivet til dets fokuspunkt (i millimeter). En lang
brændvidde medfører en snæver synvinkel, og motivet bliver forstørret. En kort
brændvidde medfører en bred synsvinkel.
F-nummer
F-nummeret definerer objektivets lysstyrke. Objektiver med mindre numre har
generelt et lysere billede. F-nummeret er direkte proportionalt med brændvidden og
omvendt proportionalt med objektivdiameteren.
*F-nummer=brændvidde/objektivblændens diameter
MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-4 AVC/H.264 definerer det seneste videokodningsformat, standardiseret af ISO-IEC
og ITU-T i 2003. Sammenlignet med det konventionelle MPEG-2 format er MPEG-4 AVC/
H.264 mere end dobbelt så effektivt. Dit produkt anvender MPEG-4 AVC/H.264 til indkodning
af videoer i High Definition.
Optisk zoom
Dette er en generel zoom, der kan forstørre billeder med et objektiv, og som ikke
forringer billedkvaliteten.
Kvalitet
Et udtryk for den grad af komprimering, der anvendes på et digitalt billede. Billeder
med højere kvalitet har en lavere komprimeringsgrad, og det medfører oftest en
større filstørrelse.
Opløsning
Det antal pixels der findes i et digitalt billede. Billeder med høj opløsning indeholder
flere pixels og viser typisk flere detaljer end billeder med lav opløsning.
Lukkerhastighed
Alle kombinationerne af produktets lukkerhastighed og blændeværdi, der medfører
den samme eksponering.
Lukkerhastigheden refererer til den tid, det tager at åbne og lukke lukkeren, og
dette er en vigtig faktor for et billedes lysstyrke, da den kontrollerer den mængde
lys, der når at komme ind gennem blænderen, før det når billedsensoren. En
høj lukkerhastighed vil give mindre tid til at lukke lyset ind, hvorfor billedet vil blive
mørkere, og du kan lettere tage billeder af motiver i bevægelse.
Eksponering
Hvidbalance (farvebalance)
Den mængde lys der når frem til produktets sensor. Eksponering styres med en
kombination af lukkerhastigheden, blændeværdien og ISO-følsomheden.
En justering af farvernes intensitet (typisk primærfarverne rød, grøn og blå) i et billede.
Målet med justering af hvidbalancen - eller farvebalancen - er at gengive farverne i et
billede korrekt.
EV (Eksponeringsværdi)
105
Specifikationer
Modelnavn
HMX-F90/HMX-F91/HMX-F900/HMX-F910/HMX-F920
Videosignal
System
LCD-skærm
Stik
Generelt
106
PAL
Billedkomprimeringsformat
H.264/AVC
Lydkomprimeringsformat
AAC (Advanced Audio Coding)
Billedenhed
1/3.2” CMOS
Gyldige pixels
Ca. 920.000 pixels
Samlet antal pixel
Ca. 5 megapixels
Objektiv
1.8 til 4.9, 52x (optisk), 70x (Intelli), 130x (digitalt) elektronisk zoomobjektiv
Brændvidde
2.1mm ~ 109.2mm
Størrelse/antal prikker
2.7'' bred, 230k
LCD-skærmmetode
TFT aktiv matrixsystem
Kompositvideo udgang
1.0V (p_p), 75Ω, analog
Audioudgang
-7.5dBm 47KΩ, analog, stereo
HDMI-udgang
D type stik (Micro-HDMI)
USB-udgang
USB-mini-B-type (USB 2.0 High Speed)
Strømkilde
5.0V (Brug af strømadapteren), 3.7V (ved brug af litium-ion-batteripakke)
Strømkildetype
Strømforsyning (100V~240V) 50/60Hz, Litium-ion-batteripakke
Strømforbrug
2.4W (LCD Til)
Driftstemperatur
0˚C~40˚C
Driftsfugtighed
10% ~80%
Opbevaringstemperatur
-20˚C ~ 60˚C
Mål (W x H x D)
Ca. 53.9mm×56.4mm×119.0mm
Vægt
Ca. 222g (Uden Lithium Ion batteripakke)
Intern mikrofon
Stereomikrofon med rundkarakteristik
※Disse tekniske specifikationer og udformningen kan ændres uden varsel.
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
Kontakt SAMSUNG
Region
Europe
CIS
Country
Web Site
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
Region
Country
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
Contact Centre 
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
JORDAN
Syria
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
www.samsung.com
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
0800-726-000
www.samsung.com
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
NEW
ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
JAPAN
MALAYSIA
UKRAINE
Asia
Pacific
Contact Centre 
SERBIA
Ghana
Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på
emballagen betyder, at batterierne i dette produkt
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne
mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb,
betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium
eller bly ligger over de grænseværdier, som er
fastsat i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke
bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for
menneskers helbred eller miljøet.
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller
i manualen betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USBkabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge
skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet
skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre
typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med
henblik på genindvinding.
Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og
fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra
andre typer af affald og ved at indlevere dem på en
genbrugsplads.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har
købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning
om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og
tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge
anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen
med andet erhvervsaffald.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS-kompatibilitet
Vores produkter er i overensstemmelse med “The Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment”,
og vi anvender ikke følgende seks farlige materialer i vores produkter: Cadmium (Cd), bly (Pb), kviksølv (Hg), hexavalent chromium (Cr+6), PBB’er
(Poly Brominated Biphenyler), PBDE’ er (Poly Brominated Diphenyl Ethers).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising