Samsung RSH7PNRS Betjeningsvejledning

Samsung RSH7PNRS Betjeningsvejledning
Kylskåp
Bruksanvisning
Sweden
tänk dig möjligheterna
Tack för att du köpt en produkt från Samsung.
Registrera produkten på www.samsung.se för
att få en mer komplett service.
www.samsung.com/register
Fristående skåp
DA99-02291G-(0.3).indd
1
2010.8.20
4:39:10 PM
Funktioner på ditt nya kylskåp
VIKTIGA FUNKTIONER PÅ DITT NYA KYLSKÅP
Ditt Samsung Side By Side-kylskåp är utrustat med många utrymmessparande, innovativa
förvarings- och energieffektiva funktioner.
• DOLDA GÅNGJÄRN & DÖRR S/W
Dörrar med dolda gångjärn och med eleganta skydd bidrar till en snygg och stilfull framsida.
• CoolSelect Zone™-lådan (TILLVAL)
Med den här toppmoderna funktionen kan du välja knapparna Quick Cool (snabbkylning),
Thaw (tina), eller Select (välj) för att snabbkyla, tina, eller kyla ned livsmedel endast i lådan CoolSelect.
Väl Cool eller 0 Zone för att kontrollera temperaturen i lådan.
• ENKEL ÖPPNING (TILLVAL)
Du öppnar dörren smidigt och lätt med hjälp av “Easy Handle”-funktionen.
• TYDLIG SVART LEDDISPLAY (TILLVAL)
Ett lyxigt svart fönster ger en snygg och tydlig design
• HEMMABAR AV SOFTTYP (TILLVAL)
Med hemmabaren av softtyp kan du trycka och fånga för att öppna eller stänga med
spärrhake och dämpningssystem.
• LÄTTFLYTTAD LÅDA (TILLVAL)
Nyutvecklat lådkoncept som gör det enklare att flytta mat samtidigt. Användbar för förvaring
av efterrätter och bakelser etc.
• Förstklassigt utformad is-och vattendispenser
Snabb och enkel åtkomst till filtrerat vatten och iskuber/krossad is med den
utvändiga dispensern.
• Clear View Icemaker
Ismaskinen är placerad i frysens dörr för att underlätta användning av frysens hyllyta. Is
skapas snabbt. Du kan dessutom kontrollera mängden is via det genomskinliga glaset.
CE-information
Denna produkt är tillverkad I enlighet med lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och direktivet
för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC) och Eco-design direktivet (2009/125/EC)
implementeringsbestämmelse (EC) Nr 643/2009 utfärdad av EU.
Skriv ner modell- och serienumret så att du
hittar det lätt i framtiden. Du hittar
modellnumret på vänstra kylskåpsväggen.
Modellnummer #
Serienummer #
2_ funktioner
DA99-02291G-(0.3).indd
2
2010.8.20
4:39:10 PM
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
• Läs igenom användarhandboken noggrant före användning av kylen/frysen och förvara den
på en säker plats i närheten av apparaten för framtida användning.
• Använd endast kylen/frysen för avsett syfte, enligt beskrivningen i den här
användarhandboken. Kylen/frysen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller personer utan tillräcklig erfarenhet
och kunskap, såvida de inte har fått instruktioner i användningen av apparaten eller övervakas
av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Varningarna och de viktiga säkerhetsinstruktionerna i den här handboken tar inte upp alla
förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara
försiktig och noggrann vid installation, underhåll och användning av apparaten.
• Eftersom följande användningsinstruktioner omfattar olika modeller kan egenskaperna hos din
kyl/frys skilja sig något från de som beskrivs i den här handboken och vissa varningsmärken
gäller eventuellt inte för din modell. Kontakta närmaste servicecenter om du undrar över
något, eller få hjälp och hitta information online på www.samsung.com.
Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsåtgärder:
VARNINg
FöRSIKTIgHET
Faror eller riskfyllda åtgärder som kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall.
Faror eller riskfyllda åtgärder som kan resultera i lättare personskada eller materiell skada.
Försök INTE.
Ta INTE isär.
Vidrör INTE.
Följ anvisningarna noga.
Dra ut el-kontakten ur vägguttaget.
Se till att apparaten är jordad för att förhindra elchock.
Ring kundcentret för hjälp.
Obs!
De här varningsskyltarna finns till för att förhindra att du eller andra skadas.
Följ instruktionerna noga.
Förvara detta avsnitt på en säker plats för framtida behov efter att ha läst det.
säkerhetsinformation _3
DA99-02291G-(0.3).indd
3
2010.8.20
4:39:11 PM
Säkerhetsinformation
VARNINg
Märkningar med allvarliga varningar gällande
transport och installationsplats
• Var därför försiktig så att inga delar av kylslingan går sönder vid transport och installation.
-Kylmedel som läcker ut ur ledningarna kan fatta eld eller orsaka ögonskada. Undvik öppna
lågor och gnistkällor om en gasläcka upptäcks och vädra ur rummet där frysen finns under flera
minuter.
• För att undvika att brandfarlig gas-luftblandning bildas om en läcka uppstår i kylkretsen, ska
storleken på rummet där frysen står anpassas efter hur mycket kylmedel som används.
• Starta aldrig en kyl/frys som visar tecken på skada. Kontakta din återförsäljare om du är osäker.
Rummet där apparaten ska placeras måste ha en volym på 1m³ för varje 8g av kylmedlet R600a
i apparaten. Mängden kylmedel i just ditt kyl/frysskåp finns angiven på märkplåten inne i kyl/
frysskåpet.
VARNINg
Märken med allvarliga varningar gällande
installation
• Installera inte kylen/frysen på en fuktig plats eller där det kan komma i kontakt med vatten.
- Dålig isolerade elektriska ledningar kan resultera i elektriska stöt eller eldsvåda.
• Placera inte kylskåpet i direkt solljus och utsätt det inte för värme från spisar, rumsfläktar eller
andra apparater.
• Koppla inte in flera apparater i samma förgreningsuttag.
Kylen/frysen ska alltid vara inkopplad i ett eget individuellt eluttag med en spänning som matchar
den på märkplåten.
- Detta ger bäst prestanda och förhindrar även överhettning av husets ledningskrets. Om
ledningarna överhettas kan det innebära brandfara.
• Sätt inte i kontakten om vägguttaget sitter löst.
- Risk för elchock eller brand.
• Använd inte en sladd som är sprucken eller sliten längs med sladden eller i ändarna.
• Undvik att böja strömsladden för mycket och placera inga tunga föremål på den.
• Koppla aldrig från kylen/frysen genom att dra i strömsladden. Ta alltid ett stadigt tag i kontakten
och dra den rakt ut från vägguttaget.
- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elchock.
• Använd inte aerosoler i närheten av kylen/frysen.
- Aerosoler som används i närheten av kylen/frysen kan orsaka explosion eller brand.
• Denna kyl/frys måste installeras på rätt sätt och placeras enligt handboken innan den börjar
användas.
• Förvara paketeringsmaterialet utom räckhåll för barn efter uppackning.
- Det finns risk för kvävning om barn sätter förpackningsmaterial över huvudet.
• Koppla in strömkontakten i rätt läge med sladden hängande nedåt.
- Om strömkontakten kopplas in upp och ner kan en ledare gå av och orsaka brand eller
elchock.
• Kontrollera att kontakten inte är klämd eller skadad på baksidan av kylskåpet.
• Var försiktig när du flyttar kylskåpet, så att du inte rullar det över strömsladden eller skadar den.
- Detta kan utgöra en brandfara.
• Apparaten måste placeras så att stickkontakten kan kommas åt efter installationen.
4_ säkerhetsinformation
DA99-02291G-(0.3).indd
4
2010.8.20
4:39:11 PM
Säkerhetsinformation
• Kylen/frysen måste anslutas till ett jordat vägguttag.
- Kylen/frysen måste jordas för att förhindra eventuella strömläckage och elchocker orsakade av
strömläckage från apparaten.
• Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra potentiella åskledare som jordning.
- Felaktig användning av den jordade kontakten kan orsaka elektriska stötar.
• Låt omedelbart tillverkaren eller en servicerepresentant byta ut strömsladden om den är skadad.
• Säkringen i kylen/frysen måste bytas ut av en kvalificerad tekniker eller en reparationsfirma.
- Om detta inte görs kan det resultera i elchock eller personskada.
FöRSIKTIgHET
Försiktighetsmärkningar gällande installation
• Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att installera kyl/frysskåpet på en plan yta.
- Om kylen/frysen inte befinner sig i nivå, kommer det interna kylsystemet eventuellt inte att
fungera korrekt.
• Se till att ventilationsöppningarna i apparatens inneslutning och fundament inte sätts igen.
• Låt apparaten stå i 2 timmar efter installationen.
VARNINg
Skyltar med allvarliga varningar angående
användning
• Sätt inte i kontakten med våta händer.
• Förvara inte föremål ovanpå kylskåpet.
- När du öppnar eller stänger dörren, kan föremålet falla ned och orsaka person- eller
materialskada.
• Placera inte behållare med vatten på kylen/frysen.
- Om vattnet spills ut kan det innebära risk för brand eller elektriska stötar.
• Låt inte barn hänga på dörren.
- Detta kan leda till allvarlig personskada.
• Lämna inte dörrarna till kylen/frysen öppna när ingen finns i närheten av den och låt inte barn
komma in i apparaten.
- Det finns risk att barn fastnar och för allvarlig personskada på grund av den låga temperaturen.
• För inte in handen i utrymmet under kylskåpet.
- Skarpa kanter kan orsaka personskada.
• Låt inte barn kliva på lådans skyddslock.
- Detta kan gå sönder och barnet ramla omkull.
• Förvara inte alltför mycket livsmedel i kylen/frysen.
- Om du öppnar dörren kan något föremål falla ut och orsaka person- eller materialskada.
• Peta aldrig med fingrarna eller för in föremål i vattenautomatens öppning.
- Det kan orsaka personskada eller materiell skada.
• Förvara inte flyktiga eller brandfarliga substanser som bensen, förtunning, alkohol, eter eller gasol
i kylen/frysen.
- Förvaring av sådana produkter medför explosionsrisk.
• Förvara inte läkemedel som är känsliga för låga temperaturer, vetenskapligt material eller andra
produkter som är känsliga för låga temperaturer i kylen/frysen.
- Produkter som kräver strikt temperaturkontroll får inte förvaras i kylskåpet.
• Placera eller använd inte elektriska apparater inne i kylen/frysen, såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
• Använd inte en hårtork för att torka inne i kylen/frysen. Placera inte ett tänt ljus i kylen/frysen för
att ta bort dålig lukt.
säkerhetsinformation _5
DA99-02291G-(0.3).indd
5
2010.8.20
4:39:12 PM
Säkerhetsinformation
- Detta kan resultera i elchock eller brand.
• Ta inte på väggarna i frysen eller i frysta livsmedel med våta händer.
- Detta kan leda till frostskada.
• Använd inga mekaniska verktyg eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen.
Använd endast sådana som rekommenderas av tillverkaren.
• Skada inte kylslingan.
• Den här produkten är endast avsedd för förvaring av livsmedel i hemmiljö.
• Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de inte ramlar ut.
• Undvik öppna lågor och gnistkällor om en gasläcka upptäcks och vädra ur rummet där
apparaten står under flera minuter.
• Använd endast lysdiodlampor från tillverkaren eller servicerepresentanten.
• Se till att barn inte leker med och/eller klättrar in i kylen/frysen.
• Demontera eller reparera inte kylskåpet på egen hand.
- Detta medför risk för brand, fel på utrustningen och/eller personskada.
Kontakta servicerepresentanten i händelse av fel på utrustningen.
• Dra ut strömkontakten ur uttaget före byte av apparatens invändiga lampor.
- I annat fall föreligger risk för elektriska stötar.
• Dra ur elkontakten direkt och kontakta närmaste servicecenter om apparaten låter konstigt, eller
om det luktar bränt eller ryker från den.
- Om detta inte görs kan det medföra el- eller brandfara. Se till att ventilationsöppningarna i
apparatens inneslutning och fundament inte sätts igen.
• Kontakta en servicerepresentant om du har problem att byta en lampa.
• Om kylen/frysen är utrustad med lysdiodlampor, ta inte isär lampskyddet eller själva
lysdiodlampan.
- Kontakta servicerepresentanten.
• Dra ut elkontakten och kontakta Samsung Electronics servicecenter om det finns damm eller
vatten i kylen/frysen.
- Annars finns risk för brand.
6_ säkerhetsinformation
DA99-02291G-(0.3).indd
6
2010.8.20
4:39:12 PM
Säkerhetsinformation
FöRSIKTIgHET
Varningsmärkning gällande användning
• Om kylen/frysen kopplas bort från strömkällan bör du vänta i minst fem minuter innan du
återansluter det.
• Om du ska vara borta längre än tre veckor eller om kylen/frysen inte ska användas under en
längre tid måste den tömmas, rengöras och elsladden dras ut. Torka bort överdriven fukt från
insidan och lämna dörrarna öppna.
- I annat fall kan lukt och mögel bildas.
- Sliten isolering kan orsaka brand.
• Vid en längre semester eller arbetsresa då vatten- eller isdispensern inte ska användas ska
vattenkranen stängas av.
- Annars kan det uppstå vattenläckage.
• För att få ut bäst prestanda av produkten,
- Placera inte livsmedel för nära ventilerna på baksidan, eftersom det kan hindra luftcirkulationen
inne i kylen/frysen.
- Förpacka livsmedlen ordentligt eller lägg dem i en lufttät behållare innan du lägger in dem i
kylen/frysen.
• Frys inte om varor som har tinat helt.
• Placera inte kolsyrade drycker i frysutrymmet. Lägg inte flaskor eller glasbehållare i frysen.
- När innehållet fryser kan glaset gå sönder och orsaka personskada och materiell skada.
• Ändra inte funktionaliteten eller modifiera kylen/frysen.
- Ändringar eller modifieringar kan resultera i personskada och/eller materiell skada. Alla
eventuella ändringar eller modifieringar som utförs av en tredje part på den här apparaten
omfattas inte av Samsungs garantiservice och Samsung kan heller inte hållas ansvarigt för
säkerhetsrisker som uppkommer som ett resultat av tredjepartsmodifikationer.
• Blockera inte lufthål.
- Om lufthålen blockeras, speciellt med en plastpåse, kan kylen/frysen bli för kall. Om den här
nedkylningen pågår länge kan vattenfiltret gå sönder och orsaka vattenläckage.
- Placera inte varor som ska frysas in bredvid redan infrysta varor.
• Tänk på de maximala förvaringstiderna och utgångsdatumen för frysta varor.
• Fyll endast vattentanken och isbrickan med rent dricksvatten.
• Placera inte livsmedel inne i kylen/frysen hur som helst.
- Livsmedlen kyls inte ned ordentligt.
• Om modellen har en Cool Select Zone ska en hylla inte skjutas in på skenan, eftersom den kan
slå i dryckesstationens skyddslock som kan skadas.
• Använd endast den ismaskin som följer med kylen/frysen.
• Vattentillförseln till det här kylskåpet får endast installeras/anslutas av en behörig person och till
en källa med drickbart vatten.
• För att använda ismaskinen på rätt sätt krävs ett vattentryck på 138 ~ 862 kpa (1.4~8.8 kgf/cm3).
• Slå av strömmen direkt om apparaten översvämmas och kontakta närmaste servicecenter.
FöRSIKTIgHET
Varningsmärkning gällande rengöring och
underhåll
• Spraya inte med vatten inuti eller utanpå kylen/frysen.
- Risk för brand eller elchock föreligger.
• Spraya inte brandfarlig gas i närheten av kylen/frysen.
- Risk för explosion eller brand föreligger.
säkerhetsinformation _7
DA99-02291G-(0.3).indd
7
2010.8.20
4:39:13 PM
Säkerhetsinformation
• Spreja inte rengöringsmedel direkt på displayen.
- Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.
• Ta bort allt skräp eller damm från kontaktens stift. Använd inte en våt eller fuktig trasa vid
rengöring av kontakten och ta bort allt skräp eller damm från kontaktens stift.
- Annars finns risk för brand eller elchock.
• Peta aldrig med fingrarna i eller för in föremål i ismaskinens öppning och isglidbanan.
- Risk för person- eller materialskada föreligger.
• Dra ur elkontakten innan du rengör eller reparerar kylen/frysen.
VARNINg
Skyltar med allvarliga varningar angående
kassering
• Kontrollera att inga ledningar på baksidan av apparaten är skadade innan kasseraring.
• R600a eller R134a används som kylmedel. Se dekalen på kompressorn som sitter på apparatens
baksida eller märkplåten på insidan för information om vilket kylmedel som används i kylen/frysen.
Kontakta lokala myndigheter angående säker kassering om produkten innehåller brandfarlig gas
(kylmedium R600a). Cyklopentan används som blåsningsgas vid isoleringstillverkning. En speciell
kasseringsprocedur krävs pga. gaserna i isoleringsmaterialet. Kontakta din kommun för säker
och miljövänlig avfallshantering av denna produkt. Se till att inget av rören på baksidan av kylen/
frysen är skadat före kassering. Eventuell kapning av rören ska ske utomhus.
• Apparaten kan innehålla kylmedlet Isobutan (R600a), vilket är en miljövänlig gas som dock
är brandfarlig. Var därför försiktig så att inga delar av kylslingan går sönder vid transport och
installation.
• Ta bort dörrarna/dörrtätningarna och dörrhandtagen vid kassering av detta och andra kylar/frysar,
så att småbarn eller djur inte kan bli inlåsta. Låt hyllorna vara kvar så att inte barn kan klättra in
kylen/frysen så lätt. Se till att barn inte leker med den gamla apparaten.
• Kassera förpackningsmaterialet för denna produkt på ett miljövänligt sätt.
FLERA PRAKTISKA ANVÄNDNINGSTIPS
• Ring elbolaget i händelse av strömavbrott och fråga hur länge det kommer att pågå.
- Strömavbrott som varar i en till två timmar brukar inte påverka temperaturen i kylen/frysen. Se
dock till att begränsa antalet gånger som dörrarna öppnas vid strömavbrott.
- Ta ut alla frysta varor om strömavbrottet varar längre än 24 timmar.
• Om en nyckel medföljer kylen/frysen ska den förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten
av apparaten.
• Apparaten kanske inte fungerar som den ska (varor tinar eller temperaturen blir för hög i kylen/
frysen) om den under en längre tid placeras på en plats där omgivningstemperaturen är lägre än
den minimitemperatur apparaten är konstruerad för.
• Förvara inte livsmedel som lätt förstörs vid låg temperatur i kylen, som bananer och meloner.
• Ditt kyl/frysskåp är frostfritt, vilket innebär att du inte behöver frosta av det manuellt, utan detta
sker automatiskt.
• Temperaturökningen under avfrostning överensstämmer med ISO-kraven. För att förhindra att
temperaturen i frysta varor ökar under avfrostningen kan de lindas in i flera lager tidningspapper.
• En ökning av temperaturen i frysta varor under avfrostningen kan förkorta förvaringstiden.
8_ säkerhetsinformation
DA99-02291G-(0.3).indd
8
2010.8.20
4:39:13 PM
Innehåll
INSTALLATION AV DITT SIDE BY
SIDEKYLSKÅP
10
11
12
15
18
INSTALLATION AV DITT SIDE BY
SIDEKYLSKÅP
19 Göra mindre justeringar på dörrarna
20 Kontroll av vattenautomaten slangar(TILLVAL)
20 Installation av vattenslangen
10
19
ANVÄNDNING AV SAMSUNG SIDE BY
SIDE-KYLSKÅP
24
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
38
39
Förberedelser inför installation av kylskåpet
Innan du använder ismaskinen
Borttagning av kylskåpsdörrarna
Montering av kylskåpsdörrarna
Avvägning av kylskåpet
Installation av kylskåpet
Användning av kylskåpet
Användning av den digitala displayen
Kontroll av temperaturen
Användning av is-och kallvattenautomaten
Hyllor och fack
Förvaring av livsmedel
Användning av Cool Select Zone™-Lådan (Tillval)
Borttagning av frystillbehören
Borttagning av kylskåpstillbehören
Rengöring av kylskåpet
Byte av de invändiga lamporna
Byte av vattenfiltret
Användning av dörrarna
FELSÖKNING
40
innehåll _9
DA99-02291G-(0.3).indd
9
2010.8.20
4:39:14 PM
Installation av ditt side by
sidekylskåp
FÖRBEREDELSER INFÖR INSTALLATION AV KYLSKÅPET
Gratulerar till valet av ditt Samsung Side-By Side-kylskåp. Vi hoppas att du kommer att uppskatta de många
toppmoderna funktionerna och den effektivitet din nya utrustning har att erbjuda.
Att välja bästa plats för kylskåpet.
•
•
•
•
•
Välj en plats med enkel åtkomst till vattenförsörjning.
Välj en plats utan direkt solljus.
Välj en plats med plant (eller nästan plant) golv.
Välj en plats med tillräckligt med utrymme så att kylskåpsdörrarna kan öppnas lätt.
Lämna tillräckligt utrymme på höger sida, vänster sida, baktill och upptill för luftcirkulation.
- Om kylskåpet inte står plant kanske det interna kylsystemet inte fungerar korrekt.
- Totalt utrymme som krävs vid användning. Se ritning och dimensioner nedan.
• Säkerställ att enheten kan flyttas utan svårighet i händelse av underhålls- eller servicebehov.
777mm
160º
1155mm
1027mm
minst 50mm
732mm
minst 50mm
25mm
160º
25mm
1724mm
Närduflyttarkyl/frysskåpet,
se till att de främre avvägningsbenen är i övre
läget (ovanför golvet) för att förhindra skador
på golvet. Se “Avvägning av kyl/frysskåpet” i
instruktionsboken (sid. 18).
För att skydda golvytan placerar du skyddsark
av t ex kartong under kylskåpet.
FÖRSIKTIGhET
Ben
Skruvmejsel
Vid installation, underhåll eller rengöring
bakom kyl/frysskåpet, dra ut enheten rakt
ut och skjut tillbaka den rakt in efter avslutat
arbete.
10_ installation
DA99-02291G-(0.3).indd
10
2010.8.20
4:39:19 PM
Installation av ditt side by
sidekylskåp
01 INSTALLATION
ANVÄNDA ISMASKINEN
Avlägsna Ishinken
- Håll i handtaget så som visas i bild 1.
- Dra upp den nedre delen en aning.
- Ta långsamt ut isbehållaren.
Återinsätt Ishinken
- Sätt ihop i omvänd ordning som du tog isär.
- Tryck in behållaren bestämt tills du hör ett klickande ljud.
- Om behållaren inte passar på dessa plats, vrider du handtaget på baksidan
90 grader och sätter tillbaka det igen så som visas i bild 2.
Normal Drift
- Alla ljud som du hör när ismaskinen släpper is i behållaren ingår i normal
drift.
- Om ingen is används under långa perioder kan detta leda till att det bildas
isklumpar i isbehållaren. Ta bort återstående is och töm behållaren.
- Om isen inte kommer ut, kontrollera att isen inte har fastnat i rännan och ta
bort det.
- Den första omgången isbitar kan vara liten på grund av luft i röret efter
anslutning, eventuell luft kommer att rensas vid normal användning.
Viktigt
- När
ICE OFF blinkar på displaypanelen, sätter du tillbaka
isbehållaren och/eller ser till att den har installerats ordentligt.
- Om luckan är öppen, fungerar inte vatten- och isdispensern.
-O
m du stänger luckan för hårt, kan det leda till att det spiller vatten
över ismaskinen.
-F
ör att förhindra att det droppar från isbehållaren, ska du använda
båda händerna när du tar bort den.
-F
ör att förhindra personskador ska du ta bort is eller vatten som kan
ha hamnat på golvet.
-L
åt inte barn hänga i isdispensern eller isbehållaren. De kan skadas.
-S
tick aldrig in dina händer eller något annat föremål i isutmatningen.
Det kan orsaka personskador eller skada mekaniska delar.
Figur 1
90。
Figur 2
Isutmatning
installation _11
DA99-02291G-(0.3).indd
11
2010.8.20
4:39:23 PM
BORTTAGNING AV KYLSKÅPSDÖRRARNA
Om du inte får in kylskåpet lätt genom ytterdörren kan du ta bort kylskåpsdörrarna.
1. Borttagning av täckplåten för de främre stödbenen
Öppna först både kyl- och frysskåpsdörrarna och ta sedan bort täckplåten för de främre
stödbenen genom att vrida de tre skruvarna moturs.
Separera vattenledningen från kylskåpet
1. Ta bort vattenledningen genom att trycka in kopplingjen 1 och dra bort vattenledningen 2 .
1
2
Se till att vattenröret
ansluts till en nslutning
med samma färg.
Sätta tillbaka vattenledningen
1. Vattenledningen måste föras in helt till den markerade linjen för att förhindra
vattenläckage och vattendropp från vattendispensern.
Ledning
Ledning
Koppling
Koppling
2. Sätt i de 2 klämmorna från installationspaketet och kontrollera att de håller ledningen
ordentligt.
Klämma A
(6.35mm)
Koppling
Klämma A
(6.35mm)
Ko p p l i n g
Skär inte av vattenledningen. Separera den försiktigt från kopplingen.
12_ installation
DA99-02291G-(0.3).indd
12
2010.8.20
4:39:29 PM
Installation av ditt side by
sidekylskåp
Ett par saker att tänka på först.
• Lyft dörren rakt upp så att gångjärnen inte böjs eller går av.
• Var försiktig så att vattenslangar och elkablar inte kläms i dörren.
• Placera dörrarna på en skyddad yta för att förhindra skrapmärken eller annan skada.
1. Ta bort det övre gångjärnsskyddet 1 med hjälp av en skruvmejsel, med dörren till frysen
stängd, och ta sedan bort elkablarna genom att försiktigt dra isär kontakterna 2 .
01 INSTALLATION
2. Borttagning av frysdörren
2
1
2. Skruva ut gångjärnsskruvarna 3 och jordningsskruven 4 moturs och ta sedan av det övre
gångjärnet 5 . Var försiktig så att dörren inte faller över dig när du tar av den.
4
3
5
3. Ta sedan av dörren från det undre gångjärnet 6 genom att lyfta den rakt upp 7 .
7
6
Var försiktig så att
vattenslangar och
elkablar inte kläms i
dörren.
4. Ta bort det undre gångjärnet 8 från hållaren 9
genom att lyfta upp gångjärnet försiktigt.
installation _13
DA99-02291G-(0.3).indd
13
2010.8.20
4:39:40 PM
Borttagning av kylskåpsdörren
1. Se till att dörren är stängd och ta sedan bort det övre gångjärnsskyddet 1 med hjälp av en
skruvmejsel.
1
2. Skruva ut gångjärnsskruvarna 2 och jordningsskruven 3 moturs och ta sedan av det övre
gångjärnet 4 . Var försiktig så att dörren inte faller över dig när du tar av den.
2
3
4
3. Ta sedan av dörren från det undre gångjärnet 5 genom att lyfta den rakt upp 6 .
4. Ta bort det undre gångjärnet 7 från hållaren 8 genom att lyfta upp gångjärnet försiktigt.
14_ installation
DA99-02291G-(0.3).indd
14
2010.8.20
4:39:51 PM
Installation av ditt side by
sidekylskåp
01 INSTALLATION
MONTERING AV KYLSKÅPSDÖRRARNA
När du har placerat ditt kylskåp där du vill ha det på ett säkert sätt är det dags att sätta tillbaka dörrarna.
Montering av frysdörren
1. Börja med att sätta tillbaka slangen 1 i det undre hörnet av dörren
och sedan tillbaka i hålet på det undre gångjärnet 2 .Dra försiktigt ner
slangen så att den går rakt utan knutar eller böjar.
1
2
2. Sätt i den övre gångjärnsbulten 3 i hålet på hörnet av frysdörren
4 . Se till att gångjärnet sitter rakt mellan det övre gångjärnshålet
5 och hålet på toppen av kylskåpet 6 och skruva sedan i
gångjärnsskruvarna 7 och jordningsskruven 8 medurs.
8
7
5
3
6
4
3. Koppla ihop kablarna.
4. Placera främre kanten av det övre gångjärnsskyddet
och skruva fast detta.
9 längst fram på det övre gångjärnet 10
10
9
installation _15
DA99-02291G-(0.3).indd
15
2010.8.20
4:39:56 PM
Montering av kylskåpsdörren
1. Sätt tillbaka det undre gångjärnet 1 i gångjärnshållaren 2 .
1
2
2. Passa in hålet i hörnet av kylskåpsdörren 3 över det undre gångjärnet 4 .
3
4
3. Sätt i den övre gångjärnsaxeln 5 Sätt i den övre
gångjärnsaxeln 6 . Se till att gångjärnet sitter rakt mellan
det övre gångjärnshålet 7 och hålet på toppen av
kylskåpet 8 . Skruva sedan fast gångjärnsskruvarna 9
och jordningsskruven 10 medurs.
4. Placera främre delen av det övre gångjärnsskyddet 11 längst fram på det övre gångjärnet 12
och skruva fast det.
12
11
16_ installation
DA99-02291G-(0.3).indd
16
2010.8.20
4:40:1 PM
Installation av ditt side by
sidekylskåp
01 INSTALLATION
Återanslut vattenslangen
1. Tryck in vattenslangen 1 i slangkopplingen 2
.
1
2
Fastsättning av täckplåten för de främre stödbenen
Kontrollera att slangkopplingen inte läcker innan du sätter fast täckplåten.
Sätt fast täckplåten genom att skruva fast de tre skruvarna medurs, så som visas på bilden.
Täckplåt för de
främre stödbenen
Skruv
installation _17
DA99-02291G-(0.3).indd
17
2010.8.20
4:40:7 PM
AVVÄGNING AV KYLSKÅPET
När dörrarna är monterade bör du se till att kylskåpet är står plant, så att du sedan kan göra slutjusteringarna.
Om kylskåpet inte är står plant kommer det inte gå att få dörrarna helt i nivå med varandra
Fronten på kylskåpet är också justerbar.
När frysdörren är lägre än kylskåpet
Sätt in en skruvmejsel i en skåra på benet, vrid den medurs eller moturs för att justera frysskåpet
vågrätt.
Ben
Skruvmejsel
När frysdörren är högre än kylskåpet
Sätt in en skruvmejsel i en skåra på benet, vrid den medurs eller moturs för att justera kylskåpet
vågrätt.
Ben
Skruvmejsel
Se istället nästa avsnitt för bästa sättet att göra mindre justeringar av dörrarna.
18_ installation
DA99-02291G-(0.3).indd
18
2010.8.20
4:40:14 PM
Installation av ditt side by
sidekylskåp
Kom ihåg att kylskåpet måste stå plant för att dörrarna ska hänga helt i nivå med varandra.
Läs igenom föregående avsnitt igen angående avvägning, om du behöver hjälp.
När frysdörren är högre än
kylskåpet
01 INSTALLATION
GÖRA MINDRE JUSTERINGAR PÅ DÖRRARNA
Justeringsdel
Justeringsprocessen är samma i båda fallen. Öppna dörrarna och justera dem en i taget
enligt nedan:
1. Skruva upp muttern 1 på det undre gångjärnet tills den når övre änden av bulten 2 .
3
Sexkantsnyckel
1
mutter
2
Bult
När du lossar muttern 1 , ska du se till att använda den medföljande nyckeln för insexhål 3 för
att lossa bulten 2 i moturs riktning. Du bör sedan kunna skruva ut muttern 1 med fingrarna.
2. Justera höjdskillnaden mellan dörrarna genom att skruva muttern 2 medurs
.
När du vrider medurs
eller moturs.
3
Sexkantsnyckel
2
Bult
, flyttas dörren uppåt.
installation _19
DA99-02291G-(0.3).indd
19
2010.8.20
4:40:20 PM
3. Efter att ha justerat dörrarna vrider du muttern 1 medurs
tills den når undre änden av
bulten och drar sedan fast bulten igen med sexkantsnyckeln 3 för att fixera muttern 1 .
3
Sexkantsnyckel
1
mutter
2
Bult
Om du inte drar fast muttern ordentligt kan bulten lossna.
KONTROLL AV VATTENAUTOMATENS SLANGAR (TILLVAL)
För att ismaskinen ska fungera bra krävs ett vattentryck på mellan 138~862 Kpa. Under normala
förhållanden kan en 170 ml pappersmugg fyllas på 10 sekunder.
Om kylskåpet installeras på en plats med lågt vattentryck (under 138 Kpa), så kan du installera en
boosterpump för att kompensera för det låga vattentrycket.
Se till att vattentanken i kylskåpet är rätt tillräckligt fylld. Tryck in vattenautomatens hävarm tills det rinner ut vatten ur röret.
Din Samsungåterförsäljare kan tillhandahålla installationssatser för vattensystemet utan extra kostnad.
Vi rekommenderar användning av en installationssats som innehåller kopparrör.
INSTALLATION AV VATTENSLANGEN
TYPE.A
Delar för installation av vattenledning
1
Vattenledningsfäste
ochskruvar
2
Röranslutning
3
Vattenledning
4
Klämma
Anslutning till vattenförsörjningen
FÖRSIKTIGhET
1. Först stänger du av huvudvattenledningen.
Vattenledningen måste anslutas till kallvattnets
2. Leta reda på närmaste kallvattenledning för dricksvatten. rörsystem Om den kopplas till varmvattnets
3. Följ installationsinstruktionerna för vattensystemet
rörsystem kan detta medföra en felfunktion av
renaren
i installationssatsen.
Stängav
vattenkranen
Stängav
vattenkranen
INGET
mELLANRUm
4. Efter att du anslutit vattenledningen till vattenfiltret, sätt på huvudvattenförsörjningen och tappa ut
cirka 1 liter för att rensa och förbereda vattenfiltret.
20_ installation
DA99-02291G-(0.3).indd
20
2010.8.20
4:40:30 PM
Installation av ditt side by
sidekylskåp
1. Ta bort locket på vattenslangen från kylskåpet och sätt dit muttern från den medföljande installationssatsen.
2. Koppla ihop vattenslangen från kylskåpet med den medföljande vattenslangen från installationssatsen.
3. Dra fast tryckmuttern på kopplingsnippeln. Inget mellanrum ska förekomma mellan kopplingsnippeln och muttern.
4. Slå på vattnet och kontrollera att det inte förekommer läckage.
Vattenslangen
från kylskåpet
Lossa på a
Ta bort
locket
01 INSTALLATION
Anslutning av vattenslangen till kylskåpet.
Inget
Vattenslangen
mellanrum
från installationssatsen
Anslut vattenslangen endast till en dricksvattenledning. Skär av 6.5 mm av vattenslangen
om du måste laga eller ta isär den, så att du får en tät, läckagefri anslutning.
VARNING
Innan man börjar användningen ska man undersöka läckage på dessa platser
• Samsung-garantin täcker inte INSTALLATION AV VATTENLEDNINGEN.
• Det görs på kundens bekostnad förutom om priset inkluderat installationskostnaden.
• Kontakta rörmokaren eller auktoriserad installatör för installationen om det behövs.
• Om vattenläckage inträffade på grund av felaktig installation, kontakta installatören.
installation _21
DA99-02291G-(0.3).indd
21
2010.8.20
4:40:38 PM
INSTALLERA VATTENDISTRIBUTÖRENS LEDNING
TYPE.B
Delar för installation av vattenledning
Fästenochskruvar
förvattenledning
Vattenledning
Röranslutningr
Anslut vattenröret till kopplingen
och kranen.
1. Stäng av huvudvattenkranen.
2. Anslut kopplingen ”A” till kranen.
FÖRSIKTIGhET
Vattenledningen måste anslutas till kallvattnets
rörsystem Om den kopplas till varmvattnets
rörsystem kan detta medföra en felfunktion av renaren
GARANTIUPPLYSNINGAR
Denna vattenledningsinstallation täcks inte av
kylskåpets eller ismaskinens tillverkares garanti.
Följ dessa instruktioner noggrant för att sänka risk
för dyr vattenskada.
Obs:
Om kopplingen inte passar den aktuella kranen,
gå till närmaste auktoriserade servicehandlare och
köp de korrekta kopplingsmonteringarna.
Anslut vattenledningen till kylskåpet.
- Avlägsna kylskåpets kompressorskydd.
- Anslut vattenledningen till ventilen enligt förklaringen på
figuren.
- När den är ansluten, kontrollera om det finns någon läcka.
Om detta är fallet, gör om anslutningen.
- Sätt tillbaka kylskåpets kompressorskydd.
Fäst vattenledningen.
- Med användning av klämma ”A”, fäst vattenledningen till väggen eller
bak på kylskåpet.
- När vattenledningen är fäst, kontrollera om vattenledningen är överdrivet
böjd, klämd eller pressad.
KOPPLING “A”
KRAN
VATTENLEDING
ANSLUTNINGSMUTTER
KYLSKÅPETS
KOMPRESSORSKYDD
KLÄMMA A
VATTENLEDNING
22_ installation
DA99-02291G-(0.3).indd
22
2010.8.20
4:40:45 PM
Installation av ditt side by
sidekylskåp
1. Slå PÅ huvudvattenkranen och stäng AV ventilen på
vattenslangen.
2. Spola vatten genom vattenautomaten tills vattnet är klart
(approx. 1L). Detta rengör vattensystemet och driver ut luft
ur ledningarna.
3. Ytterligare spolning kan behövas i vissa hushåll.
4. Öppna kylskåpsdörren och se till att det inte läcker från
vattenfi ltret.
Is
Vatten
01 INSTALLATION
Borttagning av kvarvarande material i vattensystemet efter
fi lterinstallation.
installation _23
DA99-02291G-(0.3).indd
23
2010.8.20
4:40:48 PM
Användning av SAMSUNG
side by side-kylskåp
INSTALLATION AV KYLSKÅPET
Nu när du har installerat ditt nya kylskåp är du redo att ställa in och uppskatta alla funktioner med kylskåpet.
Genom att utföra de kommande instruktionerna bör kylskåpet vara fullt användbart. Om inte, kontrollerar
du först elanslutningen eller följer felsökningsanvisningarna längst bak i denna bruksanvisning. Kontakta ditt
Samsung Electronics servicenter om du har ytterligare frågor.
1. Placera kylskåpet på lämplig plats med ett visst utrymme mellan kylskåpet och väggen. Se
installationsanvisningarna i denna bruksanvisning.
2. Kontrollera att belysningen i kylskåpet tänds när du öppnar dörrarna.
3. Ställ temperaturen på lägsta nivå och vänta en timme.
Frysen ska bli lite kall och motorn ska gå tyst.
4. Efter att ha slagit på kylskåpet tar det några timmar att uppnå inställd temperatur.
När inställd temperatur uppnåtts är kylskåpet klart för att förvara livsmedel och dryck.
Tips för att spara energi
- Placera kyl/frysskåpet i ett svalt, torrt rum med tillräcklig ventilation.
S
e till att kyl/frysskåpet inte utsätts för direkt solljus och ställ det aldrig i närheten av en
värmekälla (t ex ett element).
- Blockera inte ventilationshål eller galler på kyl/frysskåpet.
- Låt varm mat svalna innan du ställer in den i kyl/frysskåpet.
- Låt frysta livsmedel tina i kylskåpet.
På så sätt kan du använda de frysta varornas låga temperatur till att kyla maten i kylskåpet.
- Låt inte dörren till kyl/frysskåpet stå öppen alltför länge när du ställer in eller tar ut mat. Ju
kortare tid dörren står öppen, desto mindre is bildas i frysen.
- Rengör kylskåpet regelbundet på baksidan. Dammansamlingar ökar energiförbrukningen.
- Ställ inte in temperaturen med mer kyla än vad som är nödvändigt.
- Se till att tillräckligt mycket luft får tränga ut under kylskåpet och på kylskåpets baksida. Täck
inte över ventilationsöppningarna.
- Lämna tillräckligt med utrymme åt höger, vänster, bak och ovanpå under installationen. Detta
bidrar till att minska energiförbrukningen och hålla nere elräkningarna.
24_ användning
DA99-02291G-(0.3).indd
24
2010.8.20
4:40:49 PM
ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET
ANVÄNDNING AV KONTROLLPANELEN
RSH7Z/K/Y/J***
02 ANVÄNDNING
5
1
6
2
7
3
4
RSH7P/F/U/D***
RSH7V/B/S/N***
1
POWER
FREEZEKNAPP
(snabbfrysknapp)
Kortar ner tiden det tar att frysa in livsmedel. Detta kan vara praktiskt om
du snabbt måste frysa in varor som lätt blir dåliga, eller om temperaturen i
frysen har gått upp mycket (tex om dörren lämnats öppen).
2
Freezer-KNAPP
Tryck på Freezer-knappen för att ställa in önskad temperatur I frysen. Du
kan ställa in temperaturen på mellan -14°C och -25ºC.
3
ICETYPE-KNAPP(istypsknapp)
Använd denna knapp för att välja Cubed, (isbitar), Crushed (krossad is), eller för att stänga av isfunktionen.
4
FILTERChANGE-KNAPP
(filterbytesknapp)
Håll in knappen i 3 sekunder när du byter filtret, för att återställa filterschemat.
5
VACATION-KNAPP
(semesterknapp)
Tryck på Vacation-knappen om du ska resa bort en kortare tid eller inte behöver använda kylskåpet.
När du väljer knappen Vacation för att stänga av kylskåpet kommer lampan för Fridge att släckas och
lampan för Vacation att tändas automatiskt.
Du måste ta ut all mat från kylskåpet och inte lämna dörren öppen när
du aktiverar funktionen Vacation.
6
BARNLÅSFUNKTION
Tryck på semesterknappen (Vacation) och frysknappen (Fridge)
samtidigt under 3 sekunder, alla knappar kommer att låsas. Spaken för
vattendispensern och isspaken kommer inte heller att fungera. För att avbryta
denna funktion trycker du på dess två knappar under 3 sekunder igen.
7
FRIDGE-KNAPP
Tryck på Fridge-knappen för att ställa in önskad kylskåpstemperatur.
Du kan ställa in temperaturen mellan +1°C och +7°C.
användning _25
DA99-02291G-(0.3).indd
25
2010.8.20
4:40:56 PM
Användning av SAMSUNG
side by side-kylskåp
ANVÄNDNING AV DEN DIGITALA DISPLAYEN
Siffran “88” på Freezer-delen visar aktuell temperatur i frysen.
Siffran “88” på Fridge-delen visar aktuell temperatur i kylen.
“QuickCool” (snabbkylning), “Thaw” (upptining), och “0Zone” visar statusen för CoolSelect Zone™-lådan.
Om den inte används släcks displayen, detta är normalt.
RSH7Z/K/Y/J***
RSH7P/F/U/D***
RSH7V/B/S/N***
power Freeze (snabbinfrysning)
Denna symbol tänds när du aktiverar funktionen ”PowerFreeze”. ”PowerFreeze” är perfekt för
de gånger du behöver mycket is.
Om du trycker på PowerFreeze-knappen ökar isproduktionen. När du har tillräckligt med is
trycker du bara på knappen igen för att gå ur ”PowerFreeze”-läget.
När du använder denna funktion ökar kylskåpets strömförbrukning. Kom ihåg att slå av
funktionen när du inte behöver den och ställ tillbaka frysen till ursprungstemperaturen.
Om du behöver frysa in mycket mat ställer du in temperaturen på lägsta nivån innan du
trycker på Power Freeze-knappen.
26_ användning
DA99-02291G-(0.3).indd
26
2010.8.20
4:41:2 PM
Filterindikator
Barnlås
02 ANVÄNDNING
När lampan för filterindikatorn tänds är det dags att byta ut filtret. Detta inträffar normalt var sjätte månad.
När du tagit bort det gamla vattenfiltret och installerat ett nytt (se sidan 38 för instruktioner om
detta), återställer du indikatorn genom att hålla in Ice Type-knappen i 3 sekunder.
Indikatorlampan tänds igen efter ca 6 månader för att informera dig om att det är dags att byta
vattenfiltret.
När du inte använder vattenfiltret håller du in Ice Type-knappen längre än 5 sekunder.
Filterindikatorlampan och Filter Change-texten är släckta.
Denna ikon tänds när du aktiverar barnlåsfunktionen genom att trycka på semesterknappen
(Vacation) och frysknappen (Fridge) samtidigt under 3 sekunder. Tryck på dessa två knappar
under 3 sekunder en gång till för att återaktivera.
Cubed Ice (isbitar), Crushed Ice (krossad is) och avstängning av ismaskinen.
Njut av isbitar eller krossad is genom att välja något av dessa i den digitala kontrollpanelen.
Ice type
Stäng av funktionen om du inte behöver is, så sparar du
vatten och el. Lampan ”Ice type” visar vald istyp (eller ingen is).
KONTROLL AV TEMPERATUREN
Kontroll av frystemperaturen
Frystemperaturen kan ställas in mellan -14°C och -25ºC för att passa dina behov. Tryck på Freezerknappen kontinuerligt tills önskad temperatur visas i temperaturdisplayen. Tänk på att livsmedel
som t ex glass kan smälta redan vid -16ºC.
Temperaturen visas steglöst från -14°C till -25ºC. När displayen når -14ºC börjar den om på -25ºC.
Fem sekunder efter att den nya temperaturen ställts in visar displayen aktuell temperatur igen.
Denna siffra ändras dock när temperaturen ändras till den nya inställningen.
Kontroll av kylskåpstemperaturen
Kylskåpstemperaturen kan ställas in på mellan 7°C och 1ºC för att passa dina behov. Tryck på
Freezer-knappen kontinuerligt tills önskad temperatur visas i temperaturdisplayen.
Temperaturkontrollprocessen för kylskåpet fungerar precis som Freezer-processen.
Tryck på Fridge-knappen för att ställa in önskad temperatur. Efter några sekunder börjar
temperaturen i kylskåpet anpassas till den nya inställningen. Detta visas på displayen.
Temperaturen i frysen eller kylen kan stiga om man öppnar dörrarna för ofta, eller om man
sätter in mycket varm eller het mat.
Detta kan få displayen att börja blinka. Så fort kylskåpet och frysen uppnått inställd
temperatur igen slutar displayen att blinka.
Om blinkandet fortsätter kan du behöva “återställa” kylskåpet. Försök med att dra ut
kontakten, vänta 10 minuter och sätt tillbaka den igen.
användning _27
DA99-02291G-(0.3).indd
27
2010.8.20
4:41:4 PM
Användning av SAMSUNG
side by side-kylskåp
ANVÄNDNING AV IS- OCH KALLVATTENAUTOMATEN
Tryck på Ice Type-knappen för att välja önskad istyp.
Ingenis
Välj detta om du vill
stänga av ismaskinen
Isbitar skapas. När du väljer “Crushed”, maler ismaskinen isbitarna till krossad is.
Användning av isautomaten
Placera glaset under isutloppet och tryck det försiktigt mot
hävarmen. Se till att glaset står rakt under isutloppet för att
förhindra att is studsar ut.
Tryck
Användning av vattenautomaten
Placera glaset under vattenröret och tryck det försiktigt mot
hävarmen. Se till att glaset står rakt under röret för att förhindra
att vatten stänker ut.
VARNING
VARNING
Tryck
• Sätt inte in händer, fingrar, eller andra olämpliga föremål i isrännan eller islådan.
- Det kan resultera i personskada, eller skada på utrustningen.
• För aldrig in fingrar eller föremål i isutloppet.
- Det kan orsaka personskada.
• Använd endast den ismaskin som medföljer kylskåpet.
• Vattenförsörjningen till detta kylskåp måste installeras/kopplas in av en kvalificerad
person och får endast anslutas till en dricksvattenledning.
• För att använda ismaskinen på rätt sätt, krävs ett vattentryck på 138~862 Kpa.
• Stäng av vattenkranen om du ska åka bort en längre tid och inte kommer att använda
vattenautomaten eller ismaskinen.
- Annars kan vatten läcka ut.
• Torka upp överskottsfukt på insidan och lämna dörrarna öppna.
- Annars kan lukt och mögel uppstå.
28_ användning
DA99-02291G-(0.3).indd
28
2010.8.20
4:41:11 PM
HYLLOR OCH FACK
Frys
02 ANVÄNDNING
Lampskydd
Isränna
Glashyllor
Plasthylla
Dörrfack
Lador
Täckplåt för de främre
stödbenen
Kylskåp
Vattenfilter (tillval)
Lampskydd
Glashylla
Mejerilåda
Vinhylla (tillval)
ÄGGLÅDA
Z-hylla (tillval)
Beverage S tation
(dryckesförvaring)(tillval)
Flyttbar hylla
(vissa modeller)
CoolSelect Zone-låda
(vissa modeller)
Dörrfack
Frukt- & Grönsakslådor
användning _29
DA99-02291G-(0.3).indd
29
2010.8.20
4:41:22 PM
Användning av SAMSUNG
side by side-kylskåp
FÖRVARING AV LIVSMEDEL
Förvaring av mat i frysen
Samsungs side-by-side kylskåp har utformats för att ge dig maximalt ytbesparande funktioner. Här
beskrivs några av de anpassade utrymmena vi har skapat för att hålla din mat fräsch längre. Kom ihåg
att, för att förhindra att lukt kommer in till isen, bör mat slås in väl och så lufttätt som möjligt.
För att få mer utrymme kan du ta bort de översta fryslådor, eftersom detta inte innebär
någon mekanisk eller temperaturmässig påverkan. Frysutrymmets angivna förvaringsvolym
är beräknad med dessa lådor borttagna.
VARNING
Skjut inte in en hylla på denna skena om din modell har en Cool Select Zone, för då
kan hyllan slå i dryckstationens lock som kan gå sönder.
12
5
1
6
9
8
14
2
7
10
3
11
13
4
För att få bättre plats kan du förvara matvaror med skydd FRE-UPP istället
för ishinken ( 1 ).
Om du tar bort ishinken kommer lampan ICE OFF att blinka på panelen.
GUARD FRE-UPP
(tillval)
30_ användning
DA99-02291G-(0.3).indd
30
2010.8.20
4:41:29 PM
Förvaring av mat i frysen
Ishink (Tillval)
- Framtagen för att förvara mycket is på ett enkelt sätt.
Placera inga fingrar, händer eller föremål i glidbanan eller
VARNING ishinken. Det kan leda till person- eller materielskador.
2
HYLLOR
Kan användas till förvaring av alla typer av
frysta varor.
3
DÖRRFACK
Kan användas för små paket med frysta varor.
LÅDOR
Passar bäst för att förvara kött eller torra varor.
Mat som förvaras bör vara väl inslagen i
aluminiumfolie eller andra lämpliga
inslagningsmaterial, eller förvaras i
förvaringslådor.
4
02 ANVÄNDNING
1
Förvaring av mat i kylskåpet
Framtagna för att inte spricka. De kan användas till
förvaring av all sorts mat och dryck. Runda märken
på glasytan är normalt och kan oftast torkas bort
med en ren, fuktig trasa.
Hjälper till att behålla vinets smak genom att tillhandahålla en
optimal förvaringsplats för vinflaskor.
5
HYLLOR
6
VINHYLLA (TILLVAL)
7
FLYTTBAR HYLLA
(vissa modeller)
Framtagen för att enkelt kunna flytta mat. Den kan användas för att förvara
all sorts mat och dryck som behöver flyttas ofta.
8
Z-HYLLA (TILLVAL)
Maximalt och effektivt användande av utrymme.
Tillräckligt för att förvara såväl vinflaskor som
2-liters mjölkförpackningar.
9
ÄGGLÅDA
Bästa platsen att förvara ägg på. Placera
ÄGGLÅDAN på hyllan för att lätt komma åt
den.
10 COOLSELECT ZONELÅDA (vissa modeller)
Hjälper till att bibehålla smaken och förlänga
matens fräschör. Använd denna för att förvara
ost, kött, fågel, fisk, eller annan mat som
konsumeras ofta.
11
FRUKT &
GRÖNSAKSLÅDA
Används för att bibehålla fräschören hos dina
frukter och grönsaker. Den har utvecklats
speciellt för att styra fuktighetsnivån i lådan.
12
MEJERILÅDA
Kan användas att förvara mindre
mjölkprodukter som smör, margarin,
yoghurt, eller mindre ostar.
13
DÖRRFACK
Avsedda för förvaring av större, skrymmande
föremål, som stora mjölkförpackningar, eller
andra stora flaskor och paket.
14
Beverage S tation (dryckesförvaring)
(tillval)
Används för att förvara varor som används ofta, t.ex.
drycker på burk och tilltugg och gör att du kan komma
åt dem utan att behöva öppna kylskåpsdörren.
Flaskor bör förvaras tätt ihop så att de inte faller omkull när kylsåpsdörren öppnas.
• Töm och stäng av kylskåpet om du planerar att resa bort en längre tid. Torka upp överskottsfukten på insidan
av kylskåpet och lämna dörrarna öppna. Detta förhindrar att lukt och mögel uppstår.
VARNING • Dra ut strömkontakten om kylskåpet inte ska användas under en längre tid.
- Skadad/sliten isolering kan orsaka brand
DA99-02291G-(0.3).indd
31
användning _31
2010.8.20
4:41:43 PM
Användning av SAMSUNG
side by side-kylskåp
ANVÄNDNING AV COOL SELECT ZONE™-LÅDAN (TILLVAL)
Quick Cool
• Du kan använda funktionen Quick
Cool med CoolSelect ZoneTM.
• “Quick Cool” gör att 1~3 drycker på
burk kan kylas ned inom 60 min.
• Tryck på knappen “Quick Cool”
igen för att avbryta funktionen.
CoolSelect ZoneTM återgår till den
tidigare temperaturen.
• När “Quick Cool” avslutas,
går temperaturen tillbaka till
temperaturinställningen ”Cool”.
Thaw
• Droppar som rinner och kvalitetsförsämring av kött sänker matvarornas fräschör.
• Efter att “Thaw” har valts, tillförs lådan CoolSelect ZoneTM omväxlande varm och kall luft.
• Beroende på köttets vikt kan en upptiningstid på 4 timmar, 6 timmar, 10 timmar eller 12 timmar väljas.
• När “Thaw” avslutas, går displayen CoolSelect ZoneTM tillbaka till “Chill”.
• När “Thaw” avslutas finns det inte någon köttsaft i köttet och det är halvfruset så det är lätt att skära
det i bitar för tillagning.
• Tryck på vilken knapp som helst, förutom “Thaw”, för att avbryta detta läge.
• De ungefärliga upptiningstiderna för kött och fisk visas nedan (baserat på en tjocklek på ca 2,5 cm).
UPPTININGSTID
4 timmar
6 timmar
10 timmar
12 timmar
VIKT
363g
590g
771g
1000g
Beroende på köttet och fiskens storlek och tjocklek kan upptiningstiden variera. Vikten ovan
står för den totala matvikten i lådan CoolSelect ZoneTM . Exempel: Den totala upptiningstiden
för 400g fryst oxkött och 600 g fryst kyckling är 10 timmar.
VARNING
Med alternativet “Thaw” ska mat som förvaras i lådan CoolSelect ZoneTM och som inte
behöver tinas tas ut.
32_ användning
DA99-02291G-(0.3).indd
32
2010.8.20
4:41:46 PM
Zero Zone (0ºC)
• När du valt “Zero Zone” hålls temperaturen för lådan CoolSelect ZoneTM på 0 oC oavsett
kylskåpets inställda temperatur.
Cool
• När du valt “Cool” kommer temperaturen att bli densamma som kylskåpets inställda
temperatur. Samma temperatur visas på den digitala panelen som på displayen.
• Lådan CoolSelect ZoneTMger extra kylskåpsutrymme.
02 ANVÄNDNING
• “Zero Zone” hjälper till att hålla kött och fisk färska längre.
Nedkylningstiden kan variera beroende på dryckerna.
För tillvalet “Quick Cool”, ska mat som förvaras i lådan CoolSelect ZoneTM tas ut.
VARNING
användning _33
DA99-02291G-(0.3).indd
33
2010.8.20
4:41:47 PM
Användning av SAMSUNG
side by side-kylskåp
BORTTAGNING AV FRYSTILBEHÖREN
Det är enkelt att göra rent och arrangera om inne i frysen.
1. Ta bort glashyllan genom att dra ut hyllan så långt det går.
Lyft sedan upp och ta bort den.
2. Ta bort dörrfacket genom att hålla dörrfacket med båda
händerna och sedan lyfta upp det.
3. Ta bort plastlådan genom att dra ut och lyfta upp den en bit.
4. Ishink (frys)
Ta bort ishinken genom att lyfta upp och dra ut den försiktigt.
• Ta tag i handtaget så som visas på bilden
• Lyft upp nedre delen lite
• Ta ut ishinken försiktigt
5. Ta bort täckplåten för de främre stödbenen genom att öppna dörrarna till både kylen och
frysen och ta bort de tre skruvarna. När du lossat skruvarna
tar du bort täckplåten. Sätt fast täckplåten igen genom att
sätta tillbaka den på plats och dra fast de tre skruvarna.
Dra inte för hårt när du tar bort täckplåten. Täckplåten kan gå
sönder och orsaka skada.
34_ användning
DA99-02291G-(0.3).indd
34
2010.8.20
4:41:51 PM
BORTTAGNING AV KYLTILLBEHÖREN
1. Ta bort den spillsäkra glashyllan genom att dra ut hyllan så
långt det går. Lyft sedan försiktigt upp och ta bort den.
02 ANVÄNDNING
2. Ta bort frukt & grönsakslådan genom att trycka in
fördjupningarna på insidan på högra och vänstra sidan av
locket på Veggie Box/Dry Box-lådan, och dra ut den. Håll i
lådan med ena handen, lyft uppåt en liten bit medan du drar
utåt, och ta sedan ut lådan.
3. Ta bort dörrfacket genom att hålla dörrfacket med båda
händerna och sedan lyfta upp det.
4. Z-HYLLAN sitter fast på kylskåpets vägg. Ta bort vinhyllan
genom att skjuta den uppåt och försiktigt lyfta av den av
fästena.
VARNING
V
ar försiktig så du inte förväxlar översida och undersida
eller vänster och höger när du sätter ihop Z-hyllan.
Se till att inga matvaror är i vägen innan du tar bort tillbehören.
Ta om möjligt ut alla matvaror för att minska risken för olyckor.
För att få optimal energiekonomi för den här produkten ska du låta alla hyllor, lådor och korgar
vara kvar i originalposition så som visas på bilden på sidan (31).
användning _35
DA99-02291G-(0.3).indd
35
2010.8.20
4:41:56 PM
Användning av SAMSUNG
side by side-kylskåp
RENGÖRING AV KYLSKÅPET
Om du sköter om ditt Samsung Side By Sidekylskåp förlängs kylskåpets livslängd och håller det fritt från lukt
och bakterier.
Rengöring av insidan
Rengör insidan och tillbehören med ett milt rengöringsmedel och
torka sedan torrt med en mjuk trasa. Du kan ta ut lådorna och
hyllorna för en grundligare rengöring. Se bara till att torka av dom
innan du sätter in dom igen.
Rengöring av utsidan
Torka av den digitala panelen och displayen med en ren, mjuk trasa.
Spruta vatten på trasan i stället för att spruta direkt på kylskåpet.
Detta hjälper till att sprida ut vattnet över ytan. Dörrarna,
handtagen och kylskåpets andra ytor bör göras rena med ett
milt rengöringsmedel och sedan torkas av med en mjuk trasa.
För att ditt kylskåp ska se bra ut bör utsidan poleras en eller två
gånger per år.
VARNING
Använd INTE bensen, thinner, eller Klorin vid rengöringen.
Dessa medel kan skada ytan och risk för brand kan uppstå.
Rengöra hemmabaren med softknappar
Använd en fuktig trasa för att rengöra ismaskinen och vattenautomaten.
Torka sedan torrt med en ren, mjuk trasa.
Använd hemmabaren av softtype
- Om du öppnar hemmabaren öppnas den automatiskt när
du trycker på den övre positionen på hemmabaren tills den
skallrar.
- När du stänger hemmabaren trycker du på den övre delen tills
det skakar.
Rengöring av dörrarnas gummitätningar
Om dörrarnas gummitätningar är smutsiga kanske dörrarna inte
stängs ordentligt, och kylskåpet fungerar då inte på ett effektivt sätt.
Håll dörrtätningarna fria från smuts och skräp genom att rengöra
dem med ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Torka
sedan torrt med en ren, mjuk trasa.
VARNING
Spruta inte vatten på kylskåpet när det är anslutet till
eluttaget eftersom det kan leda till
elstötar. Använd heller inte bensen, thinner, eller bilrengöringsmedel vid rengöring av
kylskåpet, eftersom detta innebär brandrisk.
36_ användning
DA99-02291G-(0.3).indd
36
2010.8.20
4:42:6 PM
Rengöring av de dubbla luktborttagarna (TILLVAL)
Rengör luktborttagarna genom att ta bort locket med en spårskruvmejsel. Ta bort
luktborttagarkassetten från locket och låt den ligga i rent, varmt vatten minst 4 timmar.
Låt sedan kassetten torka helt och hållet innan du sätter tillbaka den i hållaren. Detta kan ta
upp till 8 timmar i ett välventilerat utrymme. För bästa resultat bör du göra om denna process
en till två gånger per år,.
02 ANVÄNDNING
Kassett
Om kassetten torkar i ett dåligt ventilerat fuktigt) utrymme kan det orsaka dålig lukt i
kassetten. Gör ren kassetten igen om detta inträffar, och låt den torka i ett välventilerat
utrymme.
Rengöring bakom kylskåpet
Dammsug bakom kylskåpet en eller två gånger per år för att hålla sladdar och oskyddade delar
fria från damm och skräp.
VARNING
Ta inte bort skyddet på baksidan. Risk för elchock finns.
användning _37
DA99-02291G-(0.3).indd
37
2010.8.20
4:42:11 PM
Användning av SAMSUNG
side by side-kylskåp
BYTE AV DE INVÄNDIGA LAMPORNA
VARNING
Dra ut kontakten från eluttaget innan du byter ut en invändig lampa i kyl/frysskåpet.
- Annars föreligger risk för elchock.
Kontakta närmaste servicecenter om du har problem med att byta en lampa.
Byte av LeD-lampor
FÖRSIKTIGhET
Ta inte isär eller byt ut LED-lampor na.
För att byta ut LED-lampor, kontakta Samsung servicecenter eller en auktoriserad
Samsung-återförsäljare.
BYTE AV VATTENFILTRET
VARNING
För att minska risken för vattenskador på din egendom använd INTE i marknaden vanligen
förekommande filtermärken i dit t SAMSUNG kylskåp.
ANVÄND ENBART SAMSUNG VATTENFILTER.
SAMSUNG är ej legalt ansvariga för skador, inklusive men inte begränsat till egendomsskador
förorsakade av vattenläckage, som orsakats genom användning av generiska vattenfilter.
SAMSUNG kylskåp är konstruerade att fungera enbart med SAMSUNG vattenfilter.
Lampan för ”filterindikatorn” visar när det är dags att byta vattenfilterkassett. För att ge dig tid att skaffa ett nytt
filter tänds lampan en tid innan det befintliga filtret ska bytas ut.
Du får det fräschaste vattnet från kylskåpet om du byter filter i tid.
1. Ta ur vattenfiltret ur lådan och fäst en månadsindikatoretikett på filtret enligt bilden.
2. Fäst en etikett på filtret som har ett datum sex månader framåt. Om du t ex installerar
vattenfiltret i mars fäster du “SEP” (september)-etiketten på filtret för att påminna dig om att byta
ut det i september. Normal livstid för filtret är ca 6 månader.
3. Skruva sedan av locket moturs.
4. Ta bort det nya filtrets skyddslock och ta bort det gamla filtret.
5. Sätt in det nya filtret i filterhållaren.
Vrid filtret långsamt moturs 90º tills det överenstämmer med indexmarkeringen på locket.
Se till att indexmarkeringen är i linje med ”lås”-läget. Dra inte åt för hårt.
Skyddsfilter
1
2
Etikett
(månadsvisning)
4
3
5
Se till att
indexmarkeringen
är i linje med
“lock”-läget
38_ användning
DA99-02291G-(0.3).indd
38
2010.8.20
4:42:29 PM
Vatten kan tillfälligt spruta ur vattenautomaten efter installation av en ny vattenfilterkassett.
Detta beror på luft som kommer in i ledningarna. Det är naturligt och orsakar inga problem.
Beställning av ersättningsfilter
02 ANVÄNDNING
6. När du gjort detta håller du in IceType
knappen i 3 sekunder för att återställa
filterschemat.
7. Spola till sist 1 liter vatten genom dispensern
och kasta bort det. Se till att vattnet rinner
obehindrat och är klart igen innan du dricker
det.
För att beställa fler vattenfilter kontaktar du din närmaste auktoriserade Samsungåterförsäljare.
ANVÄNDNING AV DÖRRARNA
Kylskåpsdörrarna är utrustade med en dörröppnings-/stängningsfunktion som ser till att dörrarna stängs och
sluter helt tätt.
Om dörren öppnats mer än ca halvvägs hålls den öppen, annars stängs den automatiskt.
användning _39
DA99-02291G-(0.3).indd
39
2010.8.20
4:42:31 PM
Felsökning
PROBLEM
LÖSNING
Kylskåpet fungerar inte
alls, eller blir inte
tillräckligt kallt.
Maten i kylen är fryst.
Du hör ovanliga ljud.
Kylskåpets främre hörn
och sidor är varma
och kondensation kan
förekomma.
• Kontrollera att elkontakten är rätt ansluten.
• Är temperaturen rätt inställd pådisplaypanelen? Försök med att ställa in en lägre
temperatur.
• Står kylskåpet i direkt solljus, eller är det placerat för nära en värmekälla?
• Är det dålig luftcirkulation på grund av att baksidan är för nära väggen.
• Är temperaturen rätt inställd på displaypanelen? Försök med att ställa in en högre
temperatur.
• Är temperaturen mycket låg i rummet?
• Förvarade du matvaror med högt vatteninnehåll i den kallaste delen av kylen?
Försök med att flytta dessa varor till en annan del av kylskåpet i stället för att
förvara dem i CoolSelect Zone™-lådan.
•
•
•
•
Kontrollera att kylskåpet står stabilt och i nivå.
Är det dålig luftcirkulation på grund av att baksidan är för nära väggen.
Har något tappats ned bakom eller under kylskåpet?
Ett “tickande” ljud hörs från insidan av kylskåpet. Detta är normalt och inträffar på
grund av att vissa tillbehör expanderar eller dras samman när temperaturen ändras
i kylskåpet.
• Viss värmeutveckling är normalt eftersom antikondensatorer sitter i kylskåpets
främre hörn för att förhindra kondensation.
• Är kylskåpsdörren öppen? Kondensation kan förekomma om du lämnar dörren
öppen under en längre tid.
Ingen is kommer ut.
• Väntade du 12 timmar efter installationen av vattentillförseln innan du gjorde is?
• Är vattenslangen inkopplad och ventilen öppen?
• Avbröt du isfunktionen manuellt? Se till att Ice Type är inställd på Cubed (isbitar)
eller Crushed (krossad is).
• Finns det en isblockering i förvaringsenheten?
• Är temperaturen i frysen för hög? Försök sänka temperaturen i frysen.
Det låter som vatten
bubblar i kylskåpet.
• Detta är normalt. Det bubblande ljudet kommer från kylmedlet som cirkulerar
genom kylskåpet.
Det luktar illa i kylskåpet.
• Har mat blivit dålig?
• Se till att starkt luktande mat (till exempel fisk) paketeras lufttätt.
• Rensa kylskåpet ibland och kasta all dålig mat eller mat du misstänker är dålig.
Frost bildas på väggarna
i frysen.
Vattenautomaten
fungerar inte.
• Är luftventilen blockerad? Ta bort eventuellt skräp som blockerar denna så att luft
kan cirkulera fritt.
• Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan matvarorna för att säkerställa
effektiv luftcirkulation.
• Är dörren till frysen helt stängd?
• Är vattenslangen inkopplad och ventilen öppen?
• Har vattenslangarna tryckts ihop eller klämts? Se till att slangarna löper fritt och
obehindrat.
• Har vattnet i vattentanken frusit på grund av för låg temperatur i kylskåpet? Försök
med att ställa in en högre temperatur på displaypanelen.
40_ felsökning
DA99-02291G-(0.3).indd
40
2010.8.20
4:42:31 PM
pm
DA99-02291G-(0.3).indd
41
2010.8.20
4:42:32 PM
Begränsningar för rumstemperatur
Kylen/frysen är konstruerad för att fungera i de omgivande temperaturer som ingår i
den temperaturklass som anges på apparatens märkplåt.
Klass
Symbol
Omgivande lufttemperaturintervall (°C)
Utökad tempererad
SN
+10 till +32
Tempererad
N
+16 till +32
Subtropisk
ST
+16 till +38
Tropisk
T
+16 till +43
Temperaturen i kylen/frysen kan påverkas av faktorer som placering, den omgivande
lufttemperaturen och hur ofta dörrarna öppnas. Justera temperaturen för att kompensera för dessa faktorer.
Sweden Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten
och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.
Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat
för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin
kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan
återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB
SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Denna handbok är tryckt på returpapper i en eftersträvan att främja återvinning.
DA99-02291G-(0.3).indd
42
2010.8.20
4:42:32 PM
Køleskab
Brugsvejledning
Denmark
Forestil dig mulighederne
Tak, fordi du har valgt at købe et produkt fra Samsung.
For at kunne få en fuldt dækkende service,
skal du registrere dit produkt på
www.samsung.com/register
Fritstående apparat
DA99-02291G-(0.3).indd
1
2010.8.20
4:42:34 PM
Køleskabets funktioner
KØLESKABETS NØGLEFUNKTIONER
Dit Samsung Side-By-Side køleskab er udstyret med innovative plads- og energibesparende funktioner.
• SKJULTE HÆNGSLER & DØR S/W
Skjulte hængsler & dør s/w hjælper med til at give enheden et pænt og stilfuldt ydre.
• CoolSelect Zone™ skuffe (EKSTRAUDSTYR)
Med denne højteknologiske egenskab kan du vha. knapperne Quick Cool, Thaw eller
Select vælge, om de madvarer, der er i CoolSelectskuffen, skal nedkøles hurtigt, tø op eller
nedkøles. Vælg Cool eller 0 Zone for at kontrollere skuffens temperatur.
• EASY OPENING (EKSTRAUDSTYR)
Dørene åbnes nemt og uden problemer med dette ”Easy-håndtag”, der gør betjeningen
nemmere.
• SORT, KLART LED DISPLAY (EKSTRAUDSTYR)
Med et gennemsigtigt, sort vindue kan du både se og føle det pæne og klare design.
• HJEMMEBAR AF TYPEN ‘SOFT TOUCH’ (EKSTRAUDSTYR)
Med en hjemmebar af typen ‘soft touch’ skal du blot skubbe og fange for at åbne eller lukke
døren med et hængsels- og dæmpersystem.
• LETBEVÆGELIG BAKKE (EKSTRAUDSTYR)
Et nyt bakkekoncept, der samtidig øger madvarernes mobilitet. Er praktisk til opbevaring af
desserter, kager etc.
• Luksus isdesign og ismaskine
Hurtig og nem adgang til filtreret vand og isterninger/knust is med ismaskinen.
• Clear View Icemaker
Ismaskinen er placeret direkte i fryserdøren, så der er meget mere bekvem anvendelse af
pladsen på fryserhylden. Isen produceres hurtigt. Endvidere kan man se igennem glasset og
hurtigt kontrollere, hvor meget is der er.
CE Note
Dette produkt vurderes at opfylde Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF), EMCdirektivet
(2004/108/EF) og Ecodesigndirektivet (2009/125/EF) implementeret via Kommissionens
Forordning (EF) Nr. 643/2009 udstedt af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber.
Skriv køleskabets model- og serienummer ned
til senere brug. Du kan se modelnummeret på
køleskabets venstre side.
Modelnummerl #
Serienummer #
2_ køleskabets
DA99-02291G-(0.3).indd
2
2010.8.20
4:42:34 PM
Sikkerhedsoplysninger
SIKKERHEDSINFORMATION
• Inden brug af enheden bedes du læse denne manual helt igennem og opbevare den sikkert
og i nærheden af køleskabet for fremtidig reference.
• Brug kun fryseren til dens tiltænkte formål, som beskrevet i instruktionsvejledningen. Apparatet
er ikke påtænkt til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mentalt
kapacitet, eller mangel på erfaring og kendskab til apparatet, undtagen hvis de er under opsyn
eller er blevet oplært i brugen af apparatet, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Advarsler og Vigtige Sikkerhedsanvisninger i denne manual er ikke dækkende for alle
situationer der kan opstå. Det er dit eget ansvar at udvise sund fornuft, forsigtighed og onhu
ved opstilling, vedligeholdelse og drift af apparatet.
• Da de følgende betjeningsanvisninger er beregnet til flere modeller, er det muligt, at dit
køleskabs egenskaber afviger lidt fra de, der er beskrevet i denne manual, og ikke alle
advarselsmærker er gældende. Hvis du har spørgsmål eller tvivl bedes du kontakte dit
nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.
Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler:
ADVARSEL
BEMæRK
Farer og usikker håndtering der kan medføre alvorlig personskade eller død.
Farer og usikker håndtering der kan medføre mindre personskade eller tingskade.
Forsøg IKKE.
Afmonter IKKE.
Rør IKKE.
Følg vejldningerne nøje.
Afbryd strømstikket fra stikkontakten.
Sørg for at apparatet er jordforbundet for at undgå elektrisk stød.
Ring til servicecentret for hjælp.
Bemærk.
Disse advarselssymboler skal forebygge personskader.
Følg dem venligst nøje.
Når du har læst dette afsnit, så gem det til senere brug.
sikkerhedsoplysninger _3
DA99-02291G-(0.3).indd
3
2010.8.20
4:42:35 PM
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
ALVORLIGE ADVARSELSSYMBOLER FOR TRANSpORT OG
OpSTILLINGSSTED
• Når apparatet transporteres og installeres, skal man være opmærksom på ikke at beskadige
dele af kølesystemet.
- Kølemiddel, der lækker fra rørene, kan antændes eller forårsage øjenskader. Hvis en utæthed
opdages, skal åben ild eller mulige antændelseskilder undgås, og rummet, hvor apparatet
står, skal udluftes i adskillige minutter.
• For at undgå, at der dannes en brændbar gas-luftblanding i tilfælde af udslip fra kølesystemet, er
mængden af anvendt kølemiddel afhængig af størrelsen af det rum, som apparatet må placeres i.
• Start aldrig et apparat, der viser tegn på beskadigelse. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler.
Rummet skal være 1 m3 stort for hver 8 g R600a-kølemiddel i apparatet Mængden af kølemiddel
i dit apparat er oplyst på identifikationspladen inden i apparatet.
ADVARSEL
ALVORLIGE ADVARSELSSYMBOLER FOR INSTALLERING
• Undgå at installere køleskabet et fugtigt sted eller et sted, hvor det kan komme i kontakt med
vand.
- Beskadiget isolering på elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand.
• Undgå at placere køleskabet i direkte sollys eller et sted, hvor det udsættes for varme fra et
komfur eller en anden varmekilde.
• Tilslut ikke flere apparater til samme stikdåse. Køleskabet skal altid være tilslutet sin egen
stikdåse med en spænding der matcher angivelserne på typeskiltet.
- Dette giver den bedste ydeevne og forhindrer også overbelastning af husets ledningskredsløb,
hvilket kan medføre risiko for brand som følge af overophedede ledninger.
• Hvis stikkontakten er løs, må stikket ikke sættes i.
- Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
• Er der revner eller tegn på slitage langs med ledningen eller i en af enderne, må ledningen ikke
anvendes.
• Undgå at bøje ledningen for meget eller placere tunge genstande på den.
• Træk aldrig stikket ud ved at trække i ledningen. Tag altid fat om selve stikket, og træk det
direkte ud af stikkontakten.
- Beskadigelse af ledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
• Benyt ikke spray nær køleskabet.
- Spray der benyttes nær køleskabet kan medføre eksplosion eller brand.
• Dette køleskab skal installeres og placeres korrekt i henhold til vejledningen, før det tages i brug.
• Indpakningsmaterialet skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Der er risiko for død ved kvælning hvis børn tager det over hovedet.
• Tilslut strømstikket i den korrekte position med ledningen hængende nedad.
- Hvis du tilslutter strømstikket omvendt, kan ledningen blive afskåret og forårsage brand eller
elektrisk stød.
• Sørg for, at stikket ikke klemmes eller beskadiges af køleskabets bagside.
• Når du flytter køleskabet, skal du passe på ikke at køre hen over eller beskadige netledningen.
- Det kan medføre brandfare.
• Placer køleskabet således, at strømstikket er nemt tilgængeligt.
• Køleskabet skal være jordforbundet.
4_ sikkerhedsoplysninger
DA99-02291G-(0.3).indd
4
2010.8.20
4:42:35 PM
Sikkerhedsoplysninger
- Du skal jordforbinde køleskabet for at undgå lækeffekt eller elektrisk stød som følge af
lækstrøm fra køleskabet.
• Brug aldrig gasledninger, telefonledninger eller andre potentielle lynafledere til at jorde.
- Ukorrekt brug af jordstikket kan føre til elektrisk stød.
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den omgående udskiftes af producenten eller dennes
serviceværksted.
• Sikringen på køleskabet skal udskiftes af kvalificeret tekniker eller serviceselskab.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller personskade.
BEMæRK
ADVARSELSSYMBOLER FOR INSTALLERING
• Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads til at installere køleskabet på en plan overflade.
- Hvis køleskabet ikke er plant, kan det interne kølesystem ikke fungere optimalt.
• Sørg for, at køleskabets ventilationsåbninger ikke er tildækkede.
• Lad apparatet stå i 2 timer efter installationen.
ADVARSEL
ALVORLIGE ADVARSELSSYMBOLER FOR BRUG
• Tilslut ikke elstikket med våde hænder.
• Undgå at opbevare genstande oven på apparatet.
- Når du åbner eller lukker døren, kan ting falde ned og forårsage personskade og/eller materiel
skade.
• Sæt ikke en beholder fyldt med vand ovenpå køleskabet.
- Hvis vandet spildes, er der risiko for brand eller elektrisk stød.
• Lad ikke børn hænge i døren.
- I modsat fald kan der opstå alvorlig personskade.
• Lad ikke køleskabets døre være åbne uden opsyn og lad ikke børn komme ind i køleskabet.
- Der er risiko for at børn bliver lukket inde og alvorlig personskade på grund af lav temperatur.
• Undgå at stikke hænderne ind under apparatet.
- Any sharp edges may cause personal injury.
• Lad ikke bærn træde på skuffens afdækning.
- It may break and cause slip hazard.
• Overfyld ikke køleskabet med madvarer.
- Når du åbner døren, kan ting falde ud og forårsage personskade eller materiel skade.
• Stik aldrig fingre eller genstande ind i koldtvandsmaskinens åbning.
- Dette kan medføre personskade eller skade på materialet.
• Opbevar ikke flygtige eller brandbare substanser som benzin, fortynder, alkohol æter eller gas i
køleskabet.
- Opbevaring af disse produkter kan medføre eksplosion.
• Opbevar ikke temperaturfølsomme farmecautiske produkter, videnskabelige materialer eller andre
temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
- Produkter, der kræver en nøjagtig temperaturstyring, må ikke opbevares i køleskabet.
• Sæt ikke elektriske apparater ind i køleskabet, undtagen hvis de er af en type der er anbefalet af
fabrikanten.
• Benyt ikke en hårtørrer til tørring af køleskabet indvendigt. Anbring ikke stearinlys i køleskabet for
at fjerne lugt.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Rør ikke ved indersiden af fryserens sider eller produkter i fryseren med våde hænder.
- Dette kan medføre forfrysninger.
• Brug ikke mekanisk udstyr eller andet end det, der er anbefalet af producenten, til at fremskynde
sikkerhedsoplysninger _5
DA99-02291G-(0.3).indd
5
2010.8.20
4:42:36 PM
Sikkerhedsoplysninger
afrimningsprocessen.
• Undgå at beskadige køleskabets kredsløb.
• Dette produkt er kun beregnet som husholdningsapparat til opbevaring af madvarer.
• Flasker bør opbevares tæt sammen, så de ikke falder ud.
• Hvis der findes en gaslækage, undgå nøgne flammer eller andre mulige antændelseskilder og luft
i rummet hvor fryseren står i flere minutter.
• Brug kun de LED lamper der leveres af fabrikanten eller servicemedarbejderne.
• Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger med og/eller klatrer ind i apparatet.
• Lad være med selv at skille køleskabet ad eller reparere det.
- Du risikerer at forårsage brand, driftsfejl og/eller personskade. I tilfælde af funktionsfejl
kontaktes serviceagenten.
• Tag netstikket ud før udskiftning af køleskabets indvendige pærer.
- Ellers er der risiko for elektrisk stød.
• Hvis apparatet afgiver en fremmed lyd, brænding eller lugt eller røg, udtages strømstikket straks
og servicecentret kontaktes.
- I modsat fald kan der opstå elektriske eller brandfarer. Sørg for, at køleskabets
ventilationsåbninger ikke er tildækkede.
• Hvis du har problemer med at udskifte lampen, bedes du venligst kontakte en
servicemedarbejder.
• Hvis produkterne er udstyret med en LED lampe, må du ikke afmontere lampe-afdækningen og
LED lampen selv.
- Kontakt venligst din servicemedarbejder.
• Hvis der er støv eller vand i køleskabet, skal strømstikket trækkes ud og du bedes kontakte
Samsung Electronics servicecenter.
- I modsat fald er der risiko for brand.
6_ sikkerhedsoplysninger
DA99-02291G-(0.3).indd
6
2010.8.20
4:42:36 PM
Sikkerhedsoplysninger
BEMæRK
FORSIGTIGHEDSSYMBOLER IFM. BRUG
• Vent mindst fem minutter med at sætte stikket i igen, når strømforsyningen til køleskabet har
været afbrudt.
• Hvis du er væk i mere end tre uger eller hvis køleskabet ikke benyttes i længere tid, skal det tømmes
og rengøres og strømmen skal afbrydes. Tør indersiden fri for fugt, og lad dørene stå åbne.
- Ellers kan der udvikles lugt og mug.
- Beskadiget isolering kan forårsage brand.
• Hvis du tager på en længere ferie eller forretningsrejse og ikke skal bruge koldtvands- eller
ismaskinen, bør du lukke for vandventilen.
- Ellers kan der opstå vandudsivning.
• Følg nedenstående anvisninger for at opnå den bedste ydelse:
- Bør der ikke placeres madvarer nær ved ventilationshullerne på bagvæggen i køleskabet, da
dette kan blokere for den fri luftcirkulering i køleskabet.
- Pak maden ind korrekt eller læg den i lufttætte beholdere før den lægges ind i køleskabet.
• Optøede madvarer må ikke fryses ned igen.
• Sæt ikke kulsyreholdige eller brusende drikkevarer ind i fryseren. Undgå at anbringe flasker eller
glasbeholdere i fryseren.
- Når indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og forårsage person- eller tingskade.
• Foretag ikke ændringer på køleskabet.
- Ændringer eller modifikationer kan medføre personskade og/eller tingskade. Ændringer eller
modifikationer der udføres af trediepart på apparatet er ikke dækket af Samsung garanti,
og Samsung er ikke ansvarlig for sikkerheden og skader som følge af modifikationer af
trediepart.
• Luk ikke lufthuller.
- Hvis lufthuller blokeres, specielt med en plastpose, kan køleskabet overkøles. Hvis denne
køleperiode varer for længe kan vandfiltret gå i stykker og medføre vandlækage.
- Sæt ikke madvarer der lige er blevet sat ind til nedfrysning for tæt på allerede frosne
madvarer.
• Overhold tiden for maksimal opbevaring samt udløbsdatoerne på frysevarer.
• Fyld kun vandbeholderen, isbakken med drikkevand.
• Anbring ikke madvarter i køleskabet på en farlig måde.
- Maden vil ikke køles korrekt.
• Hvis modellen er udstyret med CoolSelect Zone, må der ikke indsættes en hylde på denne
skinne, da hylden kan støde sammen med minibarens dør, som da kan beskadiges.
• Anvend kun den ismaskine, der følger med køleskabet.
• Vandforsyningen til dette køleskab må kun installeres/tilsluttes af en kvalificeret person og må
kun tilsluttes en drikkevandsforsyning.
• For korrekt drift af ismaskinen kræves et vandtryk på 138 ~ 862 kpa(1.4~8.8 kgf/cm3).
• Hvis apparatet oversvømmes skal strømmen straks afbrydes og nærmeste sevicecenter
kontaktes.
BEMæRK
ADVARSELSSYMBOLER FOR RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
• Undgå at sprøjte vand direkte på køleskabets inder- eller yderside.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Undgå at forstøve brændbare gasser i nærheden af køleskabet.
- Der er risiko for eksplosion eller brand.
• Undgå at forstøve rensemidler direkte på displayet.
sikkerhedsoplysninger _7
DA99-02291G-(0.3).indd
7
2010.8.20
4:42:37 PM
Sikkerhedsoplysninger
- De trykte bogstaver på displayet kan blive slettede.
• Fjern alle fremmedlegemer eller støv fra strømstikkets ben. Brug ikke en våd eller fugtig klud når
stikket rengøres, fjern alle fremmedlegemer eller støv fra strømstikkets ben.
- Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød.
• Stik aldrig fingre eller genstande ind i is- og koldtvandsmaskinens åbning eller isslisken.
- Det kan forårsage personskade eller materiel skade.
• Tag stikket ud før rengøring eller reparation af køleskabet.
ADVARSEL
ADVARSELSSYMBOLER IFM. BORTSKAFFELSE
• Kontroller, at ingen af rørene på bagsiden af apparatet er beskadigede, inden det kasseres.
• R600a eller R134a bruges som kølevæske. På kompressorens mærkat på apparatets bagside
og mærkepladen inden i køleskabet kan du se, hvilket kølemiddel der er anvendt i dit køleskab.
Hvis dette produkt indeholder brændbar gas (kølemiddel R600a), skal du kontakte de lokale
myndigheder med henblik på en sikker bortskaffelse. Der er anvendt cyclopentan som
isoleringsgas. Gasserne i isolationsmaterialet kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontakt
de lokale myndigheder med henblik på en miljøvenlig bortskaffelse af dette produkt. Kontroller,
at ingen af rørene på bagsiden af apparatet er beskadigede, inden det kasseres. Rørene skal
destrueres på et åbent område.
• Dette apparat indeholder en lille mængde isobutankølemiddel (R600a), som er en naturlig, meget
miljøvenlig gas, der imidlertid også er brændbar. Når apparatet transporteres og installeres, skal
man være opmærksom på ikke at beskadige dele af kølesystemet.
• Når dette eller andre køleskabe bortskaffes, aftages døren/dørforseglingen, sikkerhedslukningen
så små børn eller dyr ikke kan bliver fanget inden i køleskabet. Lad hylderne sidde, så børn ikke
har nemt ved at kravle ind i køleskabet. Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger
med det gamle apparat.
• Sørg for at bortskaffe emballagen fra dette produkt på miljøvenlig vis.
YDERLIGERE TIP OM KORREKT BRUG
• I tilfælde af strømsvigt kan du kontakte det lokale elektricitetsselskab for at høre, hvor længe
strømsvigtet vil vare.
- De fleste strømsvigt, som varer en times tid eller to, påvirker ikke temperaturen i køleskabet.
Antallet af døråbninger bør dog holdes på et minimum under strømsvigt.
- Men hvis strømafbrydelsen varer mere end 24 timer, skal alle frosne madvarer tages ud.
• Hvis der følger en nøgle med til køleskabet, bør nøglen opbevares uden for børns rækkevidde og
ikke i nærheden af køleskabet.
• Apparatet fungerer muligvis ikke ensartet (mulighed for optøning af indholdet eller at temperaturen
bliver for høj i køleskabet) hvis temperaturen er under den koldeste temperatur som køleskabet
er designet til, over en længere tidsperiode.
• Opbevar ikke madvarer som let kan fordærves ved lave temperaturer, såsom bananer og
meloner.
• Apparatet er frostfrit, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at afrime det, idet denne funktion
udføres automatisk.
• Temperaturstigninger under afrimning kan overholde ISO betingelserne. Hvis du vil forhindre en
uhensigtsmæssig temperaturstigning i frosne madvarer, mens apparatet afrimes, bør du pakke
de frosne varer ind i flere lag avispapir.
• Enhver temperaturstigning i de frosne madvarer under afrimning kan forkorte deres
holdbarhedstid.
8_ sikkerhedsoplysninger
DA99-02291G-(0.3).indd
8
2010.8.20
4:42:37 PM
Indholdsfortegnelse
OPSTILLING AF SIDE-BY-SIDE
KØLESKABET
10
11
12
15
18
OPSTILLING AF SIDE-BY-SIDE
KØLESKABET
19 Mindre justeringer af dørene
20 Kontrol af vandledningen
20 Installation af vandledningen
10
19
BETJENING AF SIDE-BY-SIDE
KØLESKABET
24
Installation af køleskabet
Før ibrugtagning af ismaskinen
Afmontering af køleskabsdørene
Genmontering af køleskabsdørene
Nivellering af køleskabet
24Opstilling af køleskabet
25 Betjening af køleskabet
26 Betjening af digitaldisplayet
27 Temperaturkontrol
28 Betjening af koldtvands- og ismaskinen
29 Hylder og skuffer
30Opbevaring af madvarer
32 Betjening af CoolSelect Zone™-skuffen(ekstraudstyr)
34Udtagning af frysertilbehøret
35Udtagning af køleskabstilbehøret
36 Rengøring af køleskabet
38Udskiftning af de indvendige elpærer
38Udskiftning af vandfilteret
39 Betjening af dørene
FEJLFINDING
40
indholdsfortegnelse _9
DA99-02291G-(0.3).indd
9
2010.8.20
4:42:37 PM
Opstilling af Side-By-Side
køleskabet
INSTALLATION AF KØLESKABET
Tillykke med dit nye Samsung Side-By-Side køleskab. Vi håber, at du vil få glæde af de mange
højteknologiske funktioner og egenskaber, som apparatet tilbyder.
Valg af den bedste placering til køleskabet
•
•
•
•
•
Vælg en placering, hvor der er let adgang til vandforsyningen.
Vælg en placering, der ikke er udsat for direkte sollys.
Vælg et sted, hvor gulvet har en plan (eller næsten plan) gulvbelægning.
Vælg en placering, hvor der er tilstrækkeligt med plads til at åbne køleskabets døre.
Sørg for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation til højre, venstre, bagved og over enheden.
- Hvis køleskabet ikke er plant, kan det interne kølesystem ikke fungere optimalt.
- Samlet nødvendig plads ved brug. Se tegning og dimensioner nedenfor
• Sørg for, at enheden nemt kan flyttes i forbindelse med vedligeholdelse og service.
777mm
732mm
160º
1155mm
min. 50 mm
min. 50 mm
1027mm
25mm
160º
25mm
1724mm
Vedflytningafkøleskabet
For at beskytte gulvet mod skader, skal de forreste
nivelleringsben være ude (oven på gulvet). Der
henvises til “Nivellering af køleskabet” på side 18 i
vejledningen.
For at beskytte gulvet under køleskabet kan du placere
et underlag, så som et stykke karton, under det.
FORSIGTIG
Nivelleringsben
Skruetrækker
Ved installering, eftersyn eller rengøring
bag køleskabet, skal køleskabet trækkes
lodret ud og skubbes lodret på plads.
10_ opstilling
DA99-02291G-(0.3).indd
10
2010.8.20
4:42:42 PM
Opstilling af Side-By-Side
køleskabet
01 OPSTILLING
SÅDAN ANVENDER DU ISMASKINEN
Sådan tager du isspanden ud
- Tag fat i håndtaget som vist på fig. 1.
- Træk den nederste del en smule op.
- Tag forsigtigt isspanden ud.
Sådan sætter du isspanden ind
- Installer isspanden i modsat rækkefølge, som den blev afinstalleret.
- Tryk spanden omhyggeligt ind, indtil du hører et klik.
- Hvis du ikke kan få isspanden placeret korrekt, skal du dreje håndtaget bag
på isspanden 90 grader og installere den igen, som vist på fig. 2.
Normal betjening
- Alle lyde, der høres i forbindelse med, at isen dumper ned i isspanden, hører
til den normale funktion.
- Hvis der ikke er doseret is i en længere periode, kan der forekomme
isklumper i isspanden. Fjern den resterende is og tøm isspanden.
- Hvis der ikke kommer is ud, skal du tjekke, om der sidder is fast i slidsken
og i så fald fjerne den.
- Den første portion isterninger er muligvis små, da der kan være luft i røret
efter tilslutningen, men luften forsvinder under normal brug.
FORSIGTIG
-H
vis ICE OFF (IS - SLUKKET) blinker i displayet, skal du sætte
spanden ind igen og/eller sørge for, at den er placeret korrekt.
- Hvis døren er åben, fungerer is- og vandautomaten ikke.
-H
vis du lukker døren hårdt i, spildes der måske vand ud over
isautomaten.
-T
ag fat om isspanden med begge hænder, så du ikke taber den, når
du tager den ud.
-F
or at undgå ulykker skal du huske at tørre eventuel is eller vand op
fra gulvet.
-L
ad ikke børn hænge i isautomaten eller på isspanden. De kan
komme til skade.
-L
ad være med at stikke hænder eller andet ind i isautomaten. Det
kan give personskader eller beskadige de mekaniske dele.
Fig. 1
90。
Fig. 2
Isslidske
opstilling _11
DA99-02291G-(0.3).indd
11
2010.8.20
4:42:44 PM
AFMONTERING AF KØLESKABSDØRENE
Hvis køleskabet ikke kan komme igennem entréen, er det muligt at afmontere dørene.
1. Afmontering af fodlisten
Luk først fryser- og køleskabsdørene op, og afmonter fodlisten ved at dreje de tre skruer
mod uret.
Frakobling af vandforsyningsledningen fra køleskabet
1. Afmonter vandledningen ved at trykke på muffen 1 og trække vandledningen 2 ud.
1
Vær opmærksom på, at
vandrøret forbindes til et
rør med samme farve.
2
Genmontering af vandforsyningen
1. Vandledningen skal være isat helt hen til den markerede linje, så man undgår
vandlækage, og at der drypper vand ud af vandautomaten.
Ledning
Ledning
Forskruning
Forskruning
2. Sæt de 2 clips på og kontroller, at ledningen er fuldstændig fastgjort.
Clips A
(6.35mm)
Clips A
(6.35mm)
Forskruning
Forskruning
Skær ikke i vandledningen. Træk den forsigtigt fra muffen.
12_ opstilling
DA99-02291G-(0.3).indd
12
2010.8.20
4:42:52 PM
Opstilling af Side-by-Side
køleskabet
Først et par vigtige ting:
• Sørg for at løfte dørene lodret op, så hængslerne ikke bøjes eller ødelægges.
• Pas på ikke at klemme vandledningen og ledningsnettet på døren.
• Anbring dørene på en beskyttet overflade for at undgå skrammer eller beskadigelser.
1. Når fryserdøren er lukket, fjernes det øverste ledningshængsel 1 med en skruetrækker, og
herefter frakobles ledningerne forsigtigt ved at trække i dem 2 .
1
01 OPSTILLING
2. Afmontering af fryserdøren
2
2. Afmonter hængselskruerne 3 og jordskruen 4 ved at dreje mod uret, og tag det øverste
hængsel af 5 . Pas på, at døren ikke falder ned over dig, når du afmonterer den.
4
3
5
3. Herefter afkobles døren fra det nederste hængsel 6 ved forsigtigt at løfte døren lodret op 7 .
7
6
pas på ikke at klemme
vandledningen og
ledningsnettet på døren.
4. Afmonter det nederste hængsel 8 fra beslaget 9 ved
forsigtigt at løfte det nederste hængsel opad.
opstilling _13
DA99-02291G-(0.3).indd
13
2010.8.20
4:43:2 PM
Afmontering af køleskabsdøren
1. Når døren er lukket, fjernes det øverste ledningshængsel 1 med en skruetrækker.
1
2. Afmonter hængselskruerne 2 og jordskruen 3 ved at dreje mod uret, og tag det øverste
hængsel af 4 . Pas på, at døren ikke falder ned over dig, når du afmonterer den.
2
3
4
3. Fjern døren fra det nederste hængsel 5 ved forsigtigt at løfte døren lodret op 6 .
4. Afmonter det nederste hængsel 7 fra beslaget 8 ved forsigtigt at løfte det nederste hængsel opad.
14_ opstilling
DA99-02291G-(0.3).indd
14
2010.8.20
4:43:12 PM
Opstilling af Side-by-Side
køleskabet
01 OPSTILLING
GENMONTERING AF KØLESKABSDØRENE
Når du har anbragt køleskabet på et sikkert og plant sted, skal dørene monteres på køleskabet.
Genmontering af fryserdøren
1. Genmonter fryserdøren ved at sætte slangen 1 tilbage i dørens nederste
hjørne, og før den herefter igennem hullet i det nederste hængsel 2 . Træk
forsigtigt slangen ned, så den er lige, uden knæk eller bøjning.
1
2
2. Indfør det øverste hængselskaft 3 i hullet i fryserdørens hjørne.
4 . Sørg for at få hullet i det øverste hængsel 5 og hullet i
kabinettet 6 til at flugte, og genmonter hængselskruerne 7 og
jordskruen 8 ved at dreje med uret.
8
7
5
3
6
4
3. Tilslut ledningerne.
4. Placer den forreste kant på det øverste hængselbeslag 9 forrest på det øverste
hængsel 10 og genmonter med skruen.
10
9
opstilling _15
DA99-02291G-(0.3).indd
15
2010.8.20
4:43:15 PM
Genmontering af køleskabsdøren
1. Sæt det nederste hængsel 1 tilbage i det nederste hængselbeslag 2 .
1
2
2. Placer hullet i hjørnet på køleskabsdøren 3 over det nederste hængsel 4 .
3
4
3. Indfør det øverste hængselskaft 5 i hullet i på hængslet.
6 . Sørg for at få hullet i det øverste hængsel 7 og
hullet i kabinettet 8 . til at flugte. Genmonter herefter
hængselskruerne 9 og jordskruen 10 ved at dreje med
uret.
4. Placer den forreste kant på det øverste hængselbeslag 11 forrest på det øverste hængsel 12
og genmonter med skruen.
12
11
16_ opstilling
DA99-02291G-(0.3).indd
16
2010.8.20
4:43:20 PM
Opstilling af Side-by-Side
køleskabet
01 OPSTILLING
Genmontering af vandforsyningen
1. Indfør vandslangen 1 i muffen 2
.
1
2
Genmontering af fodlisten
Kontrollér vandledningen for lækage, inden listen monteres.
Sæt fodlisten på igen ved at dreje de tre skruer med uret som vist på tegningen.
Fodliste
Skrue
opstilling _17
DA99-02291G-(0.3).indd
17
2010.8.20
4:43:28 PM
NIVELLERING AF KØLESKABET
Nu, hvor dørene igen er monteret på køleskabet, skal du kontrollere, at køleskabet står plant, så du kan
foretage de sidste justeringer, Hvis køleskabet ikke står plant, vil det ikke være muligt at få dørene helt lige.
Køleskabets forreste del kan også justeres.
Hvis fryserdøren er lavere end køleskabsdøren
Sæt en fladbladet skruetrækker ind i indsnittet på benet, drej den med eller mod uret, indtil
fryseren står plant.
Ben
Skruetrækker
Hvis fryserdøren er højere end køleskabsdøren
Sæt en fladbladet skruetrækker ind i indsnittet på benet, drej den med eller mod uret, indtil
køleskabet står plant.
Ben
Skruetrækker
Der henvises til det næste afsnit, som beskriver hvordan man foretager mindre justeringer af
dørene.
18_ opstilling
DA99-02291G-(0.3).indd
18
2010.8.20
4:43:34 PM
Opstilling af Side-by-Side
køleskabet
Husk, at køleskabet skal stå plant, for at dørene kan blive helt lige. Hvis du er i tvivl, så læs det forrige
afsnit om, hvordan man får køleskabet til at stå plant.
Hvis fryserdøren er højere
end køleskabsdøren
01 OPSTILLING
MINDRE JUSTERINGER AF DØRENE
Justeringsdel
I begge tilfælde, er proceduren til at korrigere ubalancen, den samme. Åben dørene og juster
dem én ad gangen, som beskrevet nedenfor:
1. Drej møtrikken 1 på det nederste hængsel, indtil den nederste del af bolten nås 2 .
3
Skruenøgle
1
møtrik
2
Bolt
Når du skruer møtrikken 1 , af, skal du bruge den medfølgende Allen nøgle 3 til at løsne bolten
2 med i retning mod uret. Herefter kan du med fingrene skrue møtrikken 1 af.
2. Juster højdeforskellen mellem dørene ved at dreje bolten 2 med
Når du drejer bolten med uret
eller mod uret
3
Skruenøgle
2
Bolt
.
, vil døren bevæge sig op.
opstilling _19
DA99-02291G-(0.3).indd
19
2010.8.20
4:43:42 PM
3. Når du har justeret dørene, så drej møtrikken 1 med uret
indtil den nederste del af bolten
nås, og stram bolten igen med skruenøglen 3 for at fastgøre møtrikken 1 .
3
Skruenøgle
1
møtrik
2
Bolt
Hvis møtrikken ikke strammes tilstrækkeligt, kan bolten løsne sig.
KONTROL AF VANDLEDNINGEN
Et vandtryk på 138~862 Kpa er nødvendigt, for at ismaskinen fungerer korrekt.
Under optimale forhold kan et papkrus på 100 cl fyldes på 10 sekunder.
Hvis køleskabet installeres på et sted med lavt vandtryk (under 138 Kpa), kan du montere en hjælpepumpe for at kompensere for det lave
vandtryk.
Kontroller, at vandtanken i køleskabet er fyldt. Dette kontrolleres ved at trykke på ismaskinens betjeningshåndtag, indtil der løber vand fra
aftapningspunktet.
Der følger et vandledningsinstallationssæt med enheden. Det ligger i en skuffe i fryseren.
INSTALLATION AF VANDLEDNINGEN
TYPE.A
Dele til vandledningsinstallation
1
Vandlednings
fastspændingogskruer
2
Tilslutningsrør
3
Vandledning
4
Clips
Tilslutning til vandforsyningsledningen
FORSIGTIG
1. Først skal du lukke for hovedvandledningen.
Vandledningen skal forbindes med
2. Find den nærmeste vandledning med koldt drikkevand. koldtvandsledningen. Hvis den forbindes
3. Følg installationsvejledningen i vandforsyningskittet.
til varmtvandsledningen, kan det give fejl
på vandrenseren.
Lukfor
vandtilførslen
Lukfor
vandtilførslen
INTET
mELLEmRUm
4. Når du har tilsluttet vandledningen til vandfi lteret, skal du igen åbne for hovedvandledningen og
lade ca. 1 liter løbe igennem vandfi lteret, så vandfi lteret renses og klargøres.
20_ opstilling
DA99-02291G-(0.3).indd
20
2010.8.20
4:43:55 PM
Opstilling af Side-by-Side
køleskabet
1. Fjern dækslet fra enhedens vandledning og indfør omløbermøtrikken i enhedens vandledning, efter den er
adskilt fra den medfølgende vandledning.
2. Tilslut både enhedens vandledning og vandledningen fra det medfølgende kit.
3. Stram omløbermøtrikken på klemfittingen. Kontrollér, at der ikke er mellemrum mellem de to dele.
4. Tænd for vandet og kontroller, at der ikke er utætheder.
01 OPSTILLING
Tilslutning af vandforsyningsledningen til køleskabet
Enhedens
vandledning
Løsn a
Fjern
dækslet
Kittets
vandledning
Intet
mellemrum
Slut kun vandledningen til en vandkilde med drikkeligt vand.
Hvis du skal reparere eller adskille vandledningen, så skær 6.5mm af plastikrøret for at
sikre, at du får en stram og lækagefri tilslutning.
FORSIGTIG
Forud for anvendelse bør der undersøges for lækage følgende steder:
• Samsung garantien dækker ikke VANDLEDNINGSINSTALLATION.
• Dette skal udføres for kundens regning, med mindre installationsomkostningerne er indeholdt i detailprisen.
• Du skal, om nødvendigt, kontakte en VVS-installatør eller en autoriseret installatør til at udføre installationen.
• Hvis der opstår vandlækage på grund af ukorrekt installation, skal du kontakte installatøren.
opstilling _21
DA99-02291G-(0.3).indd
21
2010.8.20
4:43:59 PM
INSTALLATION AF LEDNINGEN TIL KOLDTVANDSMASKINEN
TYPE.B
Dele til vandledningsinstallation
Vandledningsfastspænding
ogskruer
Tilslutningsrør
Tilslut vandrørsforskruningen
til vandhanen.
1. Luk for hovedvandhanen.
2. Tilslut forskruning “A” til vandhanen.
Vandledning
FORSIGTIG
Vandledningen skal forbindes med koldtvandsledningen.
Hvis den forbindes til varmtvandsledningen, kan det
give fejl på vandrenseren.
GARANTIOPLYSNINGER
“A” MUFFE
Denne vandledningsinstallation er ikke dækket af
køleskabs-eller ismaskinefabrikantens garanti.
Følg disse anvisninger nøje for at minimere risikoen
for en bekostelig vandskade.
Bemærk:
HANE
Hvis muffen ikke passer på den eksisterende
hane, så besøg din nærmeste autoriserede
serviceforhandler for at købe de rette fittings.
Tilslutning af vandledningen til køleskabet.
- Fjern køleskabets kompressordæksel.
- Tilslut vandledningen til ventilen som vist på figuren.
- Efter tilslutningen, tjek for utætheder. I tilfælde af
utætheder, gentag tilslutningen.
- Sæt køleskabets kompressordæksel på igen.
VANDLEDNING
TILSLUTNINGSMØTRIK
KØLESKABETS
KOMPRESSORDÆKSEL
Fastgørelse af vandforsyningsledningen.
- Fastgør vandledningen til væggen (eller til bagsiden af
køleskabet) ved hjælp af clipsen “A”.
- Når vandledningen er fastgjort, kontrolleres det, at den ikke er for
bøjet, klemt eller sammentrykket.
A CLIPS
VANDLEDNING
22_ opstilling
DA99-02291G-(0.3).indd
22
2010.8.20
4:44:5 PM
Opstilling af Side-by-Side
køleskabet
1. Tænd for ON vandforsyningen og sluk OFF for ventilen til
vandforsyningsledningen.
2. Lad vandet løbe gennem koldtvandsmaskinen, indtil det er klart
(ca. 1L). Herved renses vandforsyningssystemet, og luften i
ledningerne lukkes ud.
3. I nogle husholdninger kan det være nødvendigt at skylle i
længere tid.
4. Åben køleskabsdøren og kontrollér, at vandfilteret ikke lækker
vand.
Is
Vand
01 OPSTILLING
Fjernelse af eventuelle reststoffer i vandforsyningsledningen, når
filteret er installeret.
opstilling _23
DA99-02291G-(0.3).indd
23
2010.8.20
4:44:7 PM
BETJENING AF SIDE-BY-SIDE
KØLESKABET
OPSTILLING AF KØLESKABET
Nu hvor køleskabet er installeret og på plads, kan du indstille og få fornøjelse af alle apparatets egenskaber
og funktioner.
Ved at gennemføre følgende trin, bør køleskabet blive fuldt operativt. I modsat fald så kontrollér
strømtilførslen og elektricitetskilden, eller læs afsnittet om fejlfinding sidst i denne vejledning. Hvis du har
yderligere spørgsmål, kan du kontakte dit Samsung Electronics servicecenter.
1. Anbring køleskabet på et passende sted med en rimelig afstand mellem væggen og
køleskabet. Se installationsvejledningen for flere oplysninger.
2. Når køleskabet er sat til så kontrollér, at de indvendige pærer tændes, når dørene åbnes.
3. Indstil temperaturkontrollen til den koldeste temperatur og vent én time.
Fryseren bør blive let afkølet, og motoren bør køre jævnt.
4. Det vil tage nogle timer efter start af køleskabet, før den rette temperatur er nået. Så
snart køleskabets temperatur er tilstrækkelig lav, kan du begynde at opbevare madvarer i
køleskabet.
Energibesparende tips
- Installer apparatet i et køligt, tørt rum med tilstrækkelig ventilation.
S
ørg for, at det ikke udsættes for direkte sollys, og placer det aldrig i nærheden af en direkte
varmekilde (f.eks. en radiator).
- Bloker aldrig ventilationsåbninger eller gitre på apparatet.
- Lad varm mad køle ned, før det sættes i apparatet.
- Læg frosne madvarer i køleskabet til optøning.
D
u kan således udnytte de lave temperaturer i de frosne produkter til at køle madvarerne i
køleskabet.
- Lad ikke apparatets dør stå åben for længe, når du sætter madvarer ind eller tager dem ud.
Jo kortere tid døren står åben, jo mindre is dannes der i fryseren.
- Rengør køleskabets bagside regelmæssigt. Støv forøger energiforbruget.
- Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
- Sørg for tilstrækkelig luftstrøm ved køleskabets sokkel og ved køleskabets bagside. Tildæk ikke
ventilationsåbninger.
- Lad der være noget plads til højre, venstre, bagved og øverst ved installationen. Dette medvirker
til at reducere strømforbruget og holde din strømregning nede.
24_ betjening
DA99-02291G-(0.3).indd
24
2010.8.20
4:44:8 PM
BETJENING AF KØLESKABET
BETJENING AF KONTROLPANELET
RSH7Z/K/Y/J***
6
2
7
02 BETJENING
5
1
3
4
RSH7P/F/U/D***
RSH7V/B/S/N***
1
KNAPPEN
“POWERFREEZE”
Gør det muligt at nedfryse maden i fryseren hurtigere. Du kan bruge denne
funktion, hvis du ønsker en hurtigere nedfrysning af mad, der hurtigt fordærves,
eller hvis frysertemperaturen er steget voldsomt (fx, hvis en dør har stået åben).
2
KNAPPEN
“Freezer”
Tryk på knappen Freezer for at indstille frysertemperaturen. Du kan
indstille temperaturen mellem -14°C og -25ºC.
3
KNAPPEN“ICETYPE”
Brug denne knap til at vælge Cubed (isterninger), Crushed (knust is) eller til at slukke for ismaskinen.
4
KNAPPEN“FILTER
ChANGE”
Når du vil skifte filter, så tryk på denne knap i 3 sekunder for at nulstille filteret.
5
KNAPPEN
“VACATION”
Hvis du skal på ferie eller forretningsrejse, eller du ikke har brug for køleskabet, skal du trykke på knappen
Vacation. Når du slukker for køleskabet vha. knappen Vacation, skifter visningen på LED-skærmen
automatisk fra Fridge til Vacation.
Det anbefales kraftigt at fjerne alle madvarer fra køleskabet og efterlade
døren lukket, når du vælger Vacation-funktionen.
6
BØRNESIKRINGSF
UNKTION
Tryk samtidigt på knappen Vacation (ferie) og Fridge (køleskab) i 3
sekunder, alle knapper vil blive låst. Doseringsarmen på vandautomaten og
ishåndtaget vil ikke fungere endnu. For at annullere denne funktion skal du
igen trykke på disse to knapper i 3 sekunder.
7
KNAPPEN
“FRIDGE”
Tryk på knappen Fridge for at indstille den ønskede temperatur.
Du kan indstille temperaturen mellem 1ºC og 7ºC.
betjening _25
DA99-02291G-(0.3).indd
25
2010.8.20
4:44:12 PM
BETJENING AF SIDE-BY-SIDE
KØLESKABET
BETJENING AF DIGITALDISPLAYET
“88” segmentet på fryseren indikerer den aktuelle frysertemperatur.
“88” segmentet på køleskabet indikerer den aktuelle køleskabstemperatur.
“Quick Cool”, “Thaw”, og “0 Zone” indikerer statussen på CoolSelect Zone™-skuffen.
Når funktionen ikke anvendes, slukker displayet. Dette er normalt.
RSH7Z/K/Y/J***
RSH7P/F/U/D***
RSH7V/B/S/N***
power Freeze
Dette ikon vil lyse, når du aktiverer funktionen “power Freeze”. “power Freeze” er en utrolig nyttig funktion,
når du har brug for meget is. Når du trykker på knappen power Freeze, vil isproduktionen stige. Når du har
nok is, så tryk igen på knappen for at annullere funktionen “power Freeze”.
Når du bruger denne funktion, vil køleskabets energiforbrug stige. Husk at slukke for
funktionen, når du ikke har behov for den, og stil fryseren tilbage til de oprindelige
temperaturindstillinger.
Hvis du får brug for at fryse store mængder madvarer, skal du indstille frysertemperaturen til
den koldeste temperatur, før du tænder knappen Power Freeze.
26_ betjening
DA99-02291G-(0.3).indd
26
2010.8.20
4:44:16 PM
Filterindikator
Børnesikring
Ikonet lyser, når du aktiverer funktionen Børnelås ved, at du trykker samtidigt på knappen
Vacation (ferie) og Fridge (køleskab) i 3 sekunder. Tryk igen på disse to knapper i 3 sekunder for
at genaktivere funktionen.
02 BETJENING
Når filterindikatoren lyser, skal filteret udskiftes. Dette vil typisk være aktuelt hver 6. måned.
Når det gamle vandfilter er fjernet, og et nyt er installeret (se side 38 for installationsvejledning),
så nulstil indikatoren ved at trykke på knappen Ice Type i ca. 3 sekunder. Indikatoren vil lyse igen
efter ca. 6 måneder for igen at indikere, at vandfilteret skal udskiftes.
Når du ikke bruger vandfilteret, så tryk på knappen Ice Type i mere end 5 sekunder,
herefter vil filterindikatorlyset og filterudskiftningssymbolet slukke.
Isterninger, knust is og slukning af ismaskinen.
Få glæde af isterninger eller knust is ved at vælge en
funktion fra det digitale kontrolpanel.
Hvis du ikke har brug for is, så sluk for funktionen og spar
på vand- og energiforbruget. Ice Type-lyset indikerer typen
af is (eller ingen is), der aktuelt er valgt.
Ice type
TEMPERATURKONTROL
Kontrol af frysertemperaturen
Frysertemperaturen kan indstilles mellem - 14°C og -25ºC alt efter behov. Tryk gentagne gange
på knappen Freezer, indtil den ønskede temperatur bliver vist på temperaturdisplayet. Vær
opmærksom på, at varer som fx is kan smelte ved -16ºC.
Temperaturdisplayet vil gå sekventielt fra - 14°C og -25ºC. Når displayet når -14ºC, vil det
begynde forfra med -25ºC.
Fem sekunder efter den nye temperatur er indstillet, vil displayet igen vise fryserens ændre sig,
efterhånden som fryseren indstilles til den nye temperatur.
Kontrol af køleskabstemperaturen
Køleskabstemperaturen kan indstilles mellem 1ºC og 7ºC alt efter behov. Tryk gentagne gange på knappen
Fridge, indtil den ønskede temperatur bliver vist på temperaturdisplayet. Temperaturkontrolprocessen
til køleskabet fungerer på nøjagtig samme måde som til fryseren. Tryk på knappen Fridge for at indstille
den ønskede temperatur. Efter et par sekunder vil køleskabets temperatur bevæge sig mod den nye
temperaturangivelse. Dette kan aflæses i det digitale display.
Fryser- og køleskabstemperaturen kan stige, hvis dørene åbnes for ofte, eller hvis en større
mængde varm mad anbringes i enten køleskabet eller fryseren.
Dette kan få LCD-displayet til at blinke. Når fryseren og køleskabet har opnået den normale
temperatur, vil displayet stoppe med at blinke.
Hvis displayet fortsat blinker, kan det være nødvendigt at nulstille køleskabet. Prøv af
trække stikket ud, vent i 10 minutter og sæt herefter stikket i.
betjening _27
DA99-02291G-(0.3).indd
27
2010.8.20
4:44:17 PM
BETJENING AF SIDE-BY-SIDE
KØLESKABET
BETJENING AF KOLDTVANDS- OG ISMASKINEN.
Tryk på knappen Ice Type for at vælge en istype:
NoIce(ingenis)
Vælg denne funktion, hvis du vil
slukke for ismaskinen.
Isen laves i terninger. Når du vælger ”Crushed”, knuser ismaskinen isen til knust is.
Betjening af ismaskinen
Placér et glas under aftapningspunktet, og tryk
forsigtigt glasset mod ismaskinens betjeningshåndtag.
Kontrollér, at glasset er lodret under aftapningspunktet, så isen
ikke falder på gulvet.
Tryk
Betjening af koldvandsmaskinen
Placér et glas under aftapningspunktet, og tryk forsigtigt glasset
mod koldtvandsmaskinens betjeningshåndtag. Kontrollér, at
glasset er lodret under aftapningspunktet, så vandet ikke
spildes på gulvet.
ADVARSEL
Tryk
• Stik ikke fingre, hænder eller genstande ind i isslisken eller isspanden.
- Det kan forårsage personskade eller materiel skade.
• Stik aldrig fingre eller genstande ind i is- og koldtvandsmaskinens åbning.
- Det kan forårsage personskade.
• Anvend kun den ismaskine, der følger med køleskabet.
• Vandforsyningen til dette køleskab må kun installeres/tilsluttes af en kvalificeret person
og må kun tilsluttes en drikkevandsforsyning.
• For at ismaskinen skal kunne fungere korrekt, kræves der et vandtryk på 138~862Kpa.
• Hvis du tager på en længere ferie eller forretningsrejse og ikke skal bruge koldtvandseller ismaskinen, bør du lukke for vandventilen.
FORSIGTIG
- Ellers kan der opstå vandudsivning.
• Tør indersiden fri for fugt, og lad dørene stå åbne.
- Ellers kan der udvikles lugt og mug.
28_ betjening
DA99-02291G-(0.3).indd
28
2010.8.20
4:44:21 PM
HYLDER OG SKUFFER
Fryser
02 BETJENING
Elpæredæksel
Issliske
Glashylder
Plastikhylder
Dørbokse
Skuffer
Fodliste
Køleskab
Vandfilter (ekstraudstyr)
Elpæredæksel
Glashylde
Vinhylde (ekstraudstyr)
Beholder til
mejeriprodukter
ÆGGEBAKKE
Z-hylde (valgfri)
Minibar
(ekstraudstyr)
Bevægelig hylde
(ekstraudstyr)
CoolSelect Zone-skuffe
(ekstraudstyr)
Dørbokse
Grøntsags- og
frugtskuffer
betjening _29
DA99-02291G-(0.3).indd
29
2010.8.20
4:44:27 PM
BETJENING AF SIDE-BY-SIDE
KØLESKABET
OPBEVARING AF MADVARER
Opbevaring af madvarer i fryseren
Samsung Side-By-Side køleskabet er fremstillet med optimale pladsbesparende egenskaber og
funktioner. Køleskabet har nyskabende kølerum, som er fremstillet, så dine madvarer kan holdes
friske i længere tid. Husk, at for at undgå at madlugte trænger ind i isen, skal madvarerne pakkes
godt ind i lufttæt emballlaget.
Du kan få mere plads ved at fjerne de øverste skuffe i fryseren, da disse ikke påvirker de
varmetekniske og mekaniske egenskaber. Den anførte opbevaringsmængde for frosne
madvarer er beregnet uden disse skuffer.
FORSIGTIG
Hvis modellen er udstyret med CoolSelect Zone, må der ikke indsættes en hylde på denne
skinne, da hylden kan støde sammen med minibarens dør, som da kan beskadiges.
12
5
1
6
9
8
14
2
7
10
3
11
13
4
Hvis du har brug for mere plads, kan du i stedet for at anvende isspanden
( 1 ) opbevare fødevarer i Guard FRE-UPP.
Hvis du fjerner isspanden, blinker ICE OFF i displayet.
GUARD FRE-UPP
(ekstraudstyr)
30_ betjening
DA99-02291G-(0.3).indd
30
2010.8.20
4:44:31 PM
Opbevaring af madvarer i fryseren
Isspand (ekstraudstyr)
- Ideel til opbevaring af større mængder is.
Stik ikke fingre, hænder eller genstande ind i isslisken eller
ADVARSEL isspanden. Det kan forårsage personskade eller materiel skade.
2
HYLDER
Kan bruges til opbevaring af alle typer
frostvarer.
3
DØRBOKSE
Kan bruges til opbevaring af frostvarer i
små pakker.
SKUFFER
Bedst egnet til opbevaring af kød eller tørre
madvarer. Madvarerne skal indpakkes forsvarligt
vha. folie eller andre passende
indpakningsmaterialer eller lægges i beholdere.
4
02 BETJENING
1
Opbevaring af madvarer i køleskabet
5
HYLDER
Fremstillet til at være slitageresistent. Kan bruges
til opbevaring af alle typer mad-og drikkevarer.
Ringformere mærker på glasoverfladen er normalt,
og de kan som regel fjernes med en klud opvredet
i varmt vand.
6
VINHYLDE (EKSTRAUDSTYR)
Hjælper, så vinene bevarer deres smag, da
vinflasker har en optimal opbevaringsplads.
7
BEVÆGELIG HYLDE
(EKSTRAUDSTYR)
Designet så det er nemt at flytte rundt på madvarerne. Den kan
bruges til alle mad- og drikkevarer, der oftes flyttes rundt.
8
Z-HYLDE (EKSTRAUDSTYR)
Maksimerer og effektiserer pladsudnyttelsen.
Der kan både ligge vinflasker og 2 liter mælk.
9
ÆGGEBAKKE
Det bedste sted til opbevaring af æg.
Vælg en placering, hvor der er let adgang til
ÆGGEBAKKEN.
10
COOLSELECT ZONESKUFFE
(EKSTRAUDSTYR)
Bidrager til at bevare madvarernes smag og
holde dem friske længere. Brug denne
skuffe til opbevaring af ost, kød, fjerkræ,
fisk eller andre madvarer, der ofte spises.
11
FRUGT- &
GRØNTSAGSSKUFFE
Denne skuffe bruges til at holde grøntsager
og frugter friske. Skuffen er specieldesignet
til at kontrollere fugtighedsniveauet i skuffen.
12
BEHOLDER TIL
MEJERIPRODUKTER
Her kan du opbevare mindre
mælkeprodukter fx smør, margarine,
yoghurt eller små stykker smøreost.
13
DØRBOKSE
Boksene er designet til at opbevare store
og tunge produkter fx mælk eller andre
flasker og beholdere.
14
Minibar (ekstraudstyr)
Kan bruges til at opbevare ting, der bruges ofte, såsom
drikkevarer på dåse og snacks, som således er let
tilgængelige uden, at man behøver åbne køleskabsdøren.
Flasker bør opbevares tæt sammen i køleskabet, så de ikke falder ud, når køleskabsdøren åbnes.
• Hvis du skal væk i en længere periode, så tøm og sluk køleskabet. Tør indersiden af køleskabet
fri for fugt, og lad dørene stå åbne. Dette forebygger dannelse af lugt og mug.
ADVARSEL• Hvis køleskabet ikke skal bruges længere tid, skal stikket trækkes ud.
- Beskadiget isolering kan forårsage brand.
betjening _31
DA99-02291G-(0.3).indd
31
2010.8.20
4:44:41 PM
BETJENING AF SIDE-BY-SIDE
KØLESKABET
BETJENING AF COOLSELECT ZONE™- SKUFFEN (EKSTRAUDSTYR)
Quick Cool
• Quick Cool-funktionen kan anvendes
sammen med CoolSelect ZoneTM.
• “Quick Cool” gør det muligt at afkøle
1-3 dåser med drikkevarer inden for
60 minutter.
• Hvis du ønsker at annullere
denne funktion, skal du trykke
på knappen “Quick Cool” igen.
CoolSelect ZoneTM vender tilbage til
den tidligere temperatur.
• Når funktionen “Quick
Cool” afsluttes, gendannes
temperaturindstillingen “Cool”.
Thaw
• Væsketab i form af dryp forringer kødets kvalitet og reducerer madvarernes friskhed.
• Når “Thaw” (Optøning) er valgt, tilføres CoolSelect ZoneTM-skuffen skiftevis varm og kold luft.
• Afhængigt af kødets vægt kan optøningstiden indstilles til 4, 6, 10 eller 12 timer.
• Når “Thaw”-funktionen afsluttes, vender CoolSelect ZoneTM-displayet tilbage til tilstanden “Chill”.
• Når “Thaw”-funktionen afsluttes, er kødsaften ikke løbet ud af kødet, som stadig er delvist frossent
og derfor nemt at skære ud.
• Funktionen kan annulleres med et tryk på en hvilken som helst anden knap end “Thaw”.
• Den omtrentlige optøningstid for kød og fisk er vist nedenfor. (Baseret på en tykkelse på 2,5 cm)
OPTØNINGSTID
4 timer
6 timer
10 timer
12 timer
VÆGT
363g
590g
771g
1000g
Optøningstiderne kan variere alt efter størrelsen og tykkelsen af kødet og fiskene.
Ovenstående vægt svarer til den samlede vægt af alle madvarerne i CoolSelect ZoneTMskuffen. Den samlede optøningstid for 400 g frosset oksekød og 600 g frosset kylling vil f.eks.
være 10 timer.
ADVARSEL
Ved brug af “Thaw”-funktionen bør madvarer, der opbevares i CoolSelect ZoneTM-skuffen,
tages ud.
32_ betjening
DA99-02291G-(0.3).indd
32
2010.8.20
4:44:44 PM
Zero Zone (0ºC)
• Når “Zero Zone” er valgt, holdes temperaturen i CoolSelect ZoneTM-skuffen på 0 ºC, uanset hvilken
temperatur der er indstillet for køleskabet.
• “Zero Zone”-temperaturen bidrager til at holde kødvarer og fisk friske længere.
02 BETJENING
Cool
• Når “Cool” er valgt, er temperaturen den samme som den temperatur, der er indstillet for
køleskabet. LCD-panelet viser den samme temperatur som displayet.
• CoolSelect ZoneTM-skuffen giver ekstra køleskabsplads.
Køletiden kan variere afhængigt af typen af drikkevarer.
ADVARSEL
Ved brug af “Quick Cool”-funktionen bør madvarer, der opbevares i CoolSelect ZoneTMskuffen, tages ud.
betjening _33
DA99-02291G-(0.3).indd
33
2010.8.20
4:44:44 PM
BETJENING AF SIDE-BY-SIDE
KØLESKABET
UDTAGNING AF FRYSERTILBEHØRET
Rengøring og omrokering af frysertilbehøret er nemt.
1. Tag glashylden ud, ved at trække hylden ud så langt som
muligt. Løft den derefter forsigtigt op, og tag den ud.
2. Tag dørboksen ud, ved at tage fat i dørboksen med begge
hænder, og løft den forsigtigt op.
3. Tag plastikskuffen ud, ved at trække den ud og løfte den en
smule opad.
4. sspand (fryser)
Tag isspanden ud, ved at løfte den op og trække den ud.
• Tag fat i håndtaget som vist i figuren.
• Løft den nederste del en smule.
• Tag forsigtigt isspanden ud.
5. Tag fodlisten af, ved at åbne både fryser- og køleskabsdørene
og fjerne de tre skruer. Når skruerne er taget af, kan listen
tages af. Fodlisten sættes på igen, ved at anbringe den på
samme sted, og skrue de tre skruer i.
Undgå at bruge for megen kraft ved afmontering af fodlisten.
Fodlisten kan gå i stykker og forårsage personskader.
34_ betjening
DA99-02291G-(0.3).indd
34
2010.8.20
4:44:48 PM
UDTAGNING AF KØLESKABSTILBEHØRET
1. Tag den spilsikre glashylde ud ved at trække hylden ud så
langt som muligt. Løft den derefter forsigtigt op, og tag den
forsigtigt ud.
02 BETJENING
2. Tag grøntsags- & frugtskuffen ud ved at trykke på
fordybningerne, der sidder på venstre og højre inderside af
grøntsagsskuffen, og trække den ud. Hold skuffen med én
hånd, løft den en smule op, når den trækkes ud, og tag den
herefter ud af køleskabet.
3. Fjern dørboksen ved at tage fat i boksen med begge hænder
og derefter løfte den forsigtigt op.
4. Z-HYLDE er monteret på køleskabspanelet.
Tag vinhylden ud ved at løfte den op, og løft forsigtigt hylden
ud af holderne.
FORSIGTIG
P
as på at du ikke bytter om på top og bund samt
venstre og højre, når du samler Z hylden.
Inden hylder, skuffer og bokse tages ud skal du kontrollere, at der ikke ligger madvarer i vejen.
Hvis det er muligt, tag da alle madvarerne ud af køleskabet. Herved mindskes risikoen for
ulykker.
For at få den bedste energieffektivitet ved dette produkt skal du lade alle hylder, skuffer og net
være i deres originale placeringer som i illustrationen på side (31).
betjening _35
DA99-02291G-(0.3).indd
35
2010.8.20
4:44:52 PM
BETJENING AF SIDE-BY-SIDE
KØLESKABET
RENGØRING AF KØLESKABET
Rengøring af Samsung Side-By-Side køleskabet forlænger dets levetid og holder
det lugt- og bakteriefrit.
Indvendig rengøring
Rengør de indvendige paneler med et mildt rengøringsmiddel,
og aftør derefter med en blød klud. Du kan tage skufferne og
hylderne ud, hvis du vil foretage en grundig rengøring.
Husk at aftørre skufferne og hylderne, inden du sætter dem
tilbage i køleskabet.
udvendig rengøring
Tør det digitale panel og displaypanelet af med en ren og blød
klud. Gør rengøringskluden våd i stedet for at komme vand direkte
på køleskabspanelerne. Det vil giver en ensartet fugtfordeling
på overfladerne. Køleskabets døre, håndtag og overflader skal
rengøres med et mildt rengøringsmiddel og herefter aftørres
med en blød klud. For at holde køleskabet i pæn stand, bør de
udvendige overflader rengøres én eller to gange om året.
ADVARSEL
Der må IKKE bruges benzen, fortyndervæske eller Clorox™ til rengøringen.
Dette kan ødelægge køleskabets overflader og udgøre en brandrisiko.
Sådan rengør du hjemmebaren af typen ‘soft touch’
Brug en fugtig klud til at rengøre is- og koldtvandsmaskinen.
Aftør med en ren og blød klud.
Hjemmebaren af typen ‘soft touch’ anvendes på følgende måde:
- Når du vil bruge hjemmebaren, åbnes den automatisk, når du
skubber på den øverste del af hjemmebaren.
- Når du vil lukke hjemmebaren, skal du skubbe på den
øverste del af hjemmebaren.
Rengøring af dørtætningslisterne
Hvis dørtætningslisterne er snavsede, kan dørene ikke lukke
ordentligt, og køleskabet vil ikke fungere optimalt. Rengør
dørtætningslisterne for snavs med et mildt rengøringsmiddel og
en fugtig klud. Aftør med en ren og blød klud.
FORSIGTIG
Hæld ikke vand på køleskabet, mens stikket er sat i, da
dette kan forårsage elektrisk
stød. Der må ikke bruges benzen, fortyndervæske eller bilvaskemiddel til rengøringen,
da dette kan udgøre en brandrisiko.
36_ betjening
DA99-02291G-(0.3).indd
36
2010.8.20
4:45:0 PM
Rengøring af lugtfjerner (eKSTRAuDSTyR)
For at rengøre lugtfjerneren, skal dækslet lugtfjernerpatronen ud af dækslet, og læg den i blød i
rent, varmt vand i mindst 4 timer.
Lad derefter patronen tørre fuldstændigt, før den sættes tilbage i holderen. Tørringen kan tage
op til 8 timer på et godt ventileret sted. For at få det bedste resultat, skal denne procedure
foretages én eller to gange om året.
02 BETJENING
Patron
Hvis lugtfjerneren tørres på et indelukket eller fugtigt sted, kan patronen stadig lugte. Hvis
dette forekommer, så rengør patronen igen og lad den tørre på et godt ventileret sted.
Rengøring bag køleskabet
Støvsug bag køleskabet én eller to gange om året, for at holde ledninger og udsatte dele fri
for støv og snavs.
ADVARSEL
Tag ikke bagpanelet af. Dette kan medføre risiko for elektrisk stød.
betjening _37
DA99-02291G-(0.3).indd
37
2010.8.20
4:45:4 PM
BETJENING AF SIDE-BY-SIDE
KØLESKABET
UDSKIFTNING AF DE INDVENDIGE ELPÆRER
ADVARSEL
Tag netstikket ud før udskiftning af køleskabets indvendige pærer.
- I modsat fald er der risiko for elektrisk stød.
Hvis du har problemer med at skifte pæren, bør du kontakte dit servicecenter.
Udskiftning af lysdioden.
Lysdioden må ikke adskilles eller udskiftes.
FORSIGTIG
Kontakt et Samsung servicecenter eller din autoriserede Samsung-forhandler, såfremt
lysdioden skal udskiftes.
UDSKIFTNING AF VANDFILTERET
ADVARSEL
For at minimere risikoen for vandskader af din ejendom skal du IKKE BRUGE generiske
vandfiltermærker i dit køleskab fra SAMSUNG. BRUG KUN VANDFILTERMÆRKER FRA SAMSUNG.
SAMSUNG er ikke juridisk ansvarlig for nogen som helst skader, inklusive men ikke begrænset
til skader på ejendom, forårsaget af vandlækage efter brug af et generisk filter. Køleskabe fra
SAMSUNG er designet således, at de KUN FUNGERER SAMMEN MED ET SAMSUNG vandfilter.
“Filter Indicator”-lampen fortæller dig, når tiden er inde til at udskifte patronen i vandfilteret. For at give dig
tid til at købe et nyt filter, vil indikatoren blinke inden det aktuelle filters kapacitet udløber.
En filterudskiftning på rette tidspunkt tide giver det friskeste og reneste vand fra dit køleskab.
1. Tag vandfilteret ud af æsken, og sæt en mærkat til angivelse af måneden på filteret som vist.
2. Sæt et mærkat på filteret, der angiver en dato seks måneder senere. Hvis du fx udskifter
vandfilteret i marts, så skriv “sep” (september) på filtermærkatet for at minde dig om, at det skal
udskiftes i september. En normal filterlevetid er ca. 6 måneder.
3. Fjern herefter det fastsiddende dæksel ved at dreje det med uret.
4. Tag det nye filters beskyttelsesdæksel af og fjern det gamle filter.
5. Indfør det nye filter i filterhuset.
Drej langsomt vandfilteret 90° med uret, således at mærkerne på huset står over for
hinanden, hvorved filteret låses fast i denne position. Kontrollér, at mærkerne står over
for låsepositionen. Pas på ikke at overskrue.
Filter
1
2
Mærkat
(til angivelse af
måneden)
4
3
5
Mærkerne på
huset skal stå over
for hinanden
38_ betjening
DA99-02291G-(0.3).indd
38
2010.8.20
4:45:17 PM
02 BETJENING
6. Når denne procedure er gennemført, så tryk
på knappen IceType i 3 sekunder for at
nulstille filteret.
7. Til sidst skal du skylle vandbeholderen
igennem med 1 liter vand og smide vandet
væk. Kontrollér, at vandet igen er rent, inden
det drikkes.
Efter installation af en ny filterpatron, er det muligt, at vandet kortvarigt sprøjter ud af
maskinen. Dette skyldes luft i ledningen. Dette forårsager ikke betjeningsproblemer.
Bestilling af filtre til udskiftning
Kontakt din autoriserede Samsung-forhandler, for at bestille nye patroner til vandfilteret.
BETJENING AF DØRENE
Køleskabets døre er udstyret med en særlig åbne- og lukkefunktion, der sikrer, at dørene lukker helt i og slutter tæt.
Døren vil ”gribe” og blive stående åben, når den er åbnes et vist stykke. Når døren står på klem, men ikke
gribes af krogen, der får køleskabsdøren til at stå åben, vil den lukke automatisk.
betjening _39
DA99-02291G-(0.3).indd
39
2010.8.20
4:45:19 PM
Fejlfinding
FEJL
LØSNING
Køleskabet fungerer slet
ikke, eller temperaturen
er ikke tilstrækkelig lav.
•
•
•
•
Madvarerne i køleskabet
er frosne.
Der høres usædvanlige
lyde eller støj.
Køleskabets forreste
hjørner og sider er
varme og der er
kondensation.
Kontrollér, at stikket er korrekt tilsluttet.
Er temperaturstyringen på displayet indstillet til den korrekte temperatur?Prøv at
indstille den til en lavere temperatur.
Står køleskabet i direkte sollys eller nær en varmekilde?
Er køleskabets bagside for tæt på væggen, så luften forhindres i atcirkulere?
• Er temperaturstyringen på displayet indstillet til den korrekte temperatur? Prøv at
indstille den til en højere temperatur.
• Er temperaturen i rummet meget lav?
• Opbevarer du madvarer med højt vandindhold på de koldeste steder i køleskabet?
Prøv at opbevare disse varer midt i køleskabet, i stedet for at opbevare dem i
CoolSelect Zone™-skuffen.
•
•
•
•
Kontroller, at køleskabet står plant og stabilt.
Er køleskabets bagside for tæt på væggen, så luften forhindres i at cirkulere?
Er der tabt noget bag ved eller under køleskabet?
Der lyder en “tikkende” lyd inde fra køleskabet. Dette er normalt og forekommer
når de forskellige dele udvidersig eller trækker sig sammen ifm. køleskabets
temperaturændringer.
• Det er normalt, eftersom der er installeret antikondensatorer i de forreste hjørner
på køleskabet, så der ikke forekommer kondens.
• Står køleskabsdøren på klem? Kondens kan opstå, når du lader døren stå åben i
for lang tid.
Der kommer ingen is ud.
• Ventede du i 12 timer efter installation af vandledningen, før du begyndte at lave
is?
• Er vandledningen tilsluttet og stopventilen åben?
• Har du slået isfunktionen fra? Kontrollér, at Ice Type er indstillet til Cubed
(isterninger) eller Crushed (knust is).
• Er der is, der blokerer i opbevaringsenheden?
• Er frysertemperaturen for høj? Prøv at indstille frysertemperaturen lavere.
Du kan høre vand boble i
køleskabet.
Der er en ubehagelig lugt
i køleskabet.
Der dannes is på
væggene i fryseren.
Koldtvandsmaskinen
fungerer ikke.
• Dette er normalt. Boblelyden stammer fra kølemidlet, der cirkulerer i køleskabet.
• Er en madvare fordærvet?
• Sørg for, at madvarer med en stærk lugt fx fisk), er pakket godt ind eller dækket
med lufttætte beholdere.
• Gør jævnligt køleskabet rent, og smid fordærvet eller gammel mad ud.
• Er udluftningsåbningen blokeret? Sørg for, at ventilationsåbninger ikke er
tildækkede, så luften kan cirkulere frit.
• Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads mellem de opbevarede madvarer, så
luften kan cirkulere effektivt.
• Er fryserdøren ordentligt lukket?
• Er vandledningen tilsluttet og stopventilen åben?
• Er vandforsyningsledningen klemt eller bøjet? Sørg for, at ledningen ligger frit og
ikke er tildækket.
• Er vandtanken frosset til, fordi temperaturen i køleskabet er for lav? Prøv at vælge
en højere temperaturindstilling i displaypanelet.
40_ fejlfinding
DA99-02291G-(0.3).indd
40
2010.8.20
4:45:19 PM
memo
DA99-02291G-(0.3).indd
41
2010.8.20
4:45:20 PM
Grænser for omgivende temperatur
Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug i de omgivende temperaturer, der angives af
temperaturklassen på apparatets mærkeplade.
Klasse
Symbol
Omgivende temperaturområde (°C)
Udvidet tempereret
SN
+10 til +32
Tempereret
N
+16 til +32
Subtropisk
ST
+16 til +38
Tropisk
T
+16 til +43
Den indvendige temperatur kan blive påvirket af faktorer som placeringen af køleskabet,
den omgivende temperatur og hvor mange gange døren åbnes. Juster temperaturen
efter behov for at kompensere for disse faktorer.
Denmark Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation
betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USBledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter
endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet
affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik
på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB
SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
I et forsøg på at fremme genanvendelse er denne brugervejledning trykt på genbrugspapir.
DA99-02291G-(0.3).indd
42
2010.8.20
4:45:20 PM
Kjøleskap
Brukerveiledning
Norway
grenseløse muligheter
Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt
For å motta en mer komplett tjeneste,
registrer produktet ditt på:
www.samsung.com/register
Frittstående Type
DA99-02291G-(0.3).indd
1
2010.8.20
4:45:22 PM
Funksjoner på ditt nye kjøleskap
NØKKELFUNKSJONER PÅ DITT NYE KJØLESKAP
Ditt side-ved-side-kjøleskap fra Samsung har mange plassbesparende, innovative lagringsløsninger og
energibesparende funksjoner.
• SKJULTE HENGSLER OG DØR S/W
Slick-covered, skjulte hengsler og dør s/w bidrar til en firkantet, ryddig og stilig front.
• CoolSelect Zone™-skuff (VALGFRITT)
Med denne høyteknologiske funksjonen kan du velge Quick Cool (hurtigkjøling) og Thaw
(tine), eller Select-knappen (velge) for å hurtigkjøle, tine eller avkjøle ting som ligger i
CoolSelect-skuffen. Velg Cool (kjøling) eller 0 Zone for å bestemme temperaturen i skuffen.
• ENKEL ÅPNING (VALGFRITT)
Dørene åpnes enkelt og mykt med Easy Handle-håndtaket.
• SVART, KLART LED-DISPLAY(VALGFRITT)
Med det elegante, svarte vinduet kan du både se og føle den ryddige og oversiktlige designen.
• SOFT TOUCH-HJEMMEBAR (VALGFRITT)
Med Soft Touch-hjemmebaren trykker du bare for å åpne eller lukke. System med sperre og demping.
• HYLLE SOM ER ENKELT Å TA UT (VALGFRITT)
Nytt konseptbrett som gjør det lettere å flytte mat. Hendig for oppbevaring av desserter og
kaker o.l.
• Prima Design Is- og Vanndispenser
Rask og enkel tilgang til filtrert vann og isbiter/knust is med en håndbevegelse med ekstern
dispenser.
• Clear View Icemaker
Isbitmaskinen befinner seg i døren til fryseska pet slik at det er enklere å komme til hyllene i f
ryseskapet. Isbitene produseres raskt. Gjenno msiktig glass gjør at du kan kontrollere mengd
en av isbiter med et kjapt blikk.
CE Melding
Dette produkt er blitt bestemt til å være i overholdelse med Lav Spenning direktiv
(2006/95/EC), det elektromagnetiske forenlighet direktiv (2004/108//EC) og Eco-Design direktivet
(2009/125/EC) implementert av foreskrift (EC) No 643/2009 for den Europeiske Union (EU).
For fremtidig referanse, skriv ned modell- og
serienummer. Du finner modellnummeret på
venstre sidevegg av kjøleskapet.
Modellnr #
Serienr #
2_ funksjoner
DA99-02291G-(0.3).indd
2
2010.8.20
4:45:22 PM
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsinformasjon
• Les nøye gjennom denne håndboken før du tar enheten i bruk, og ta vare på den på en sikker
måte i nærheten av enheten i tilfelle du trenger å lese den senere.
• Bruk denne enheten utelukkende til formålet det er ment for, og som beskrevet i denne
brukerveiledningen. Enheten er ikke beregnet brukt av personer (inklusive barn) med redusert
fysiske, følelse- eller mentale evner. Ikke heller brukes av uerfarne, hvis ikke dette skjer under
tilsyn, eller at instruksjoner gis om enheten av en person ansvarlig for sikkerheten.
• Advarsler og viktige sikkerhetsanvisninger i denne håndboken dekker ikke alle tenkbare
forutsetninger og situasjoner som kan oppstå. Det er under ditt ansvar å bruke sunt fornuft,
forsiktighet og omhu når du installerer, vedlikeholder og bruker din enhet.
• Da disse bruksanvisningene gjelder forskjellige modeller, kan ditt kjøleskap være noe
annerledes enn det som står beskrevet i denne manualen, det er også mulig at ikke alle
forsiktighetsregler gjelder. Hvis du har noen spørsmål eller tvil, kontakter du ditt nærmeste
servicesenter eller søker hjelp og informasjon online på www.samsung.com
Viktige faresymboler og forholdsregler:
ADVARSEL
FORSIKTIg
Farlig og usikker håndtering kan føre til alvorlig personskade eller død.
Farlig og usikker håndtering kan føre til lettere personskade eller skade på eiendom.
Må ALDRI forsøkes.
Må IKKE demonteres.
Må IKKE berøres.
Følg instruksjonene nøye.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Sørg for at enheten er jordet så du forhindrer elektrisk støt.
Kontakte servicesentret for hjelp.
Merk.
Disse advarselsskiltene er laget for å forhindre personskade.
Følg dem nøyaktig.
Ta vare på brukerveiledningen når du har lest den, slik at du har den tilgjengelig
senere.
sikkerhetsinformasjon _3
DA99-02291G-(0.3).indd
3
2010.8.20
4:45:22 PM
Sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Alvorlige forsiktighetsregler ved transport og
plassering
• Når kjøleskapet flyttes og installeres, må man passe på at ingen deler av kjølekretsen skades.
- Hvis kjølemiddel lekker ut av rørene, kan det antennes eller skade øynene. Hvis det oppdages
en lekkasje, unngå nakne flammer eller potensielle tenningkilder, og luft grundig på rommet
der enheten står.
• For å unngå at det oppstår en antennbar blanding av gass og oksygen hvis det blir en lekkasje
i kjølekretsen, bør enheten plasseres i et rom med en størrelse som står i forhold til mengden
kjølemiddel som brukes.
• Sett aldri i gang en enhet som viser tegn til skade. Ta kontakt med forhandleren hvis du er usikker
på om enheten er skadet. Rommet der kjøleskapet skall plasseres må ha en størrelse på 1m³ for
hver 8 g med R600a kjølemiddel som brukes i enheten. Mengden kjølemiddel i kjøleskapet vises
på identifikasjons-platen inne i kjøleskapet.
ADVARSEL
Alvorlige forsiktighetsregler ved installasjon.
• Installer ikke kjøleskapet på et fuktig sted eller der det kan komme i kontakt med vann.
- Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til elektrisk støt eller brann.
• Plasser ikke dette kjøleskapet i direkte sollys og utsett den ikke heller for varme fra komfyrer,
ovner eller andre apparater.
• Kople aldri flere enheter til en kontakt med flere uttak (trilling-kontakt e.l.). Kjøleskapets støpsel
skal alltid sitte i egen stikkontakt med samme spenning som den som framgår av merkeplaten.
- Dermed oppnår du best ytelse og forhindrer også overlast av strømkursene i huset, noe som
kan føre til brannfare som følge av overoppheting.
• Hvis uttaket i veggen er løst, må du ikke sette i støpselet.
- Det er risiko for elektrisk støt eller brann.
• Bruk ikke en ledning med synlige sprekker eller sliteskade på langs eller i en av endene.
• Strømledningen må ikke bøyes, og det må ikke plasseres tunge gjenstander på den.
• Trekk aldri ut kontakten fra kjøleskapet ved å trekke i ledningen. Ta alltid godt tak i støpselet og
trekk rett ut fra uttaket.
- Skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
• Ikke bruk aerosolspray i nærheten av kjøleskapet.
- Bruk av aerosolspray i nærheten av kjøleskapet kan resultere i eksplosjon eller brann.
• Dette kjøleskapet må installeres riktig og plasseres i samsvar med brukerveiledningen før det tas
i bruk.
• Etter at enheten er pakket opp må du sørge for at barn ikke leker med emballasjematerialet.
- Det fins risiko for kveling hvis barn får den over hode.
• Koble støpselet i korrekt posisjon med leningen hengende ned.
- Hvis du kobler støpselet opp ned, kan ledningen kuttes av og føre til brann eller elektrisk støt.
• Pass på at støpselet ikke blir klemt eller skadet av baksiden på kjøleskapet.
• Når kjøleskapet flyttes, må du passe på så ikke strømledningen kommer i klem eller bli skadet.
- Dette kan føre til brann.
• Kjøleskapet må plasseres slik at det er enkelt å komme til stikkontakten etter installasjon.
• Kjøleskapet må være jordet.
- Kjøleskapet må jordes for å forhindre strømlekkasje eller elektrisk støt som følge av
4_ sikkerhetsinformasjon
DA99-02291G-(0.3).indd
4
2010.8.20
4:45:23 PM
Sikkerhetsinformasjon
overledning fra kjøleskapet.
• Bruk aldri gassrør, telefonledninger eller andre potensielle lyn-avledere som jording.
- Feilaktig bruk av jordingskontakten kan føre til elektrisk støt.
• Hvis strømledningen er skadet, må du umiddelbart få den byttet ut hos produsenten eller
produsentens serviceverksted.
• Kjøleskapets sikring må skiftes av kvalifisert kvalifisert reparatør eller servicefirma.
- Hvis ikke, fins det risiko for elektrisk støt eller personskade.
FORSIKTIg
Forsiktighetsregler ved installasjon
• Sørg for nok plass til å installere kjøleskapet på et flatt underlag.
- Hvis kjøleskapet ikke står plant, kan det hende at det innvendige kjølesystemet ikke fungerer
som det skal.
• Sørg for at ventilasjons-åpninger i selve enheten eller montering-strukturen er fri for hindringer.
• La enheten stå i ro i to timer etter installasjon.
ADVARSEL
Alvorlige forsiktighetsregler ved bruk
• Sett ikke i støpselet med våte hender.
• Oppbevar ikke gjenstander på toppen av kjøleskapet.
- Når du åpner eller lukker døren, kan ting falle ut og føre til personskade eller materielle skader.
• Sett ikke en beholder fylt med vann på kjøleskapet.
- Hvis det søles vann på enheten, kan dette føre til brann eller elektrisk støt.
• La ikke barn leke med eller henge fra dørene.
– Hvis ikke, kan det resultere i alvorlig personskade.
• La ikke dørene forbli åpne når kjøleskapet er uten tilsyn og la ikke barn gå inn i kjøleskapet.
- Det fins risiko for at barn kan stenges inne samt alvorlig personskade på grunn av lav
temperatur.
• Stikk aldri hendene inn i området under kjøleskapet.
- Skarpe kanter kan føre til personskade.
• Ikke la barn stå på skuffene.
- De kan gå i stykker og føre til fall.
• Ikke overfyll kjøleskapet med mat.
- Når du åpner døren, kan ting falle ut. Dette kan føre til personskade eller materielle skader.
• Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i dispenserhullet. Det kan føre til personskade eller
materiell skade.
• Ikke oppbevar flyktige eller brennbare stoffer som benzen, tynner, alkohol, eter eller LP-gass i
kjøleskapet.
- Oppbevaring av disse og lignende produkter kan føre til eksplosjon.
• Oppbevar ikke temperatursensitive farmasøytvarer, vitenskapelige materiale eller andre
temperatursensitive produkter i kjøleskapet.
- Temperatursensitive produkter må ikke oppbevares i kjøleskapet.
• Ikke plasser eller bruk elektriske apparater inne i kjøleskapet med mindre det er en type som
anbefales av produsenten.
• Ikke bruk hårtørrer for å tørke innsiden på kjøleskapet. Ikke plasser et tent stearinlys i kjøleskapet
for å fjerne dårlig lukt
- Dette kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Ta ikke på innsiden av veggene i fryseren eller på produkter som oppbevares i fryseren, med våte
hender.
sikkerhetsinformasjon _5
DA99-02291G-(0.3).indd
5
2010.8.20
4:45:23 PM
Sikkerhetsinformasjon
- Dette kan gi frostskader.
• Ikke bruk mekaniske enheter eller annet utstyr enn det som er anbefalt av produsenten, til å
påskynde avising av kjøleskapet.
• Vær forsiktig så du ikke skader kjølekretsen.
• Dette produktet er kun tiltenkt oppbevaring av mat i en vanlig husholdning.
• Flasker må settes tett sammen så de ikke faller ut.
• Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne flammer eller potensielle tenningkilder, og luft
grundig på rommet der enheten står.
• Bruk kun diodebelysning som anbefales av produsenten eller serviceverkstedet.
• Barn må passes på slik at de ikke leker og/eller klatrer inn i enheten.
• Forsøk ikke å demontere eller reparere kjøleskapet på egen hånd.
- Du risikerer at det tar fyr, at det oppstår funksjonssvikt og/eller personskade. Ved dårlig
funksjon tar du kontakt med ditt serviceverksted.
• Trekk ut støpselet fra uttaket før lyspærer skiftes inne i kjøleskapet.
- Forsøker du å bytte pæren selv, risikerer du å få elektrisk støt.
• Hvis enheten produserer en rar lyd, brann, lukt eller røyk, må du straks trekke ut støpselet og ta
kontakt med ditt nærmeste servicesenter. Hvis ikke, fins det risiko for elektrisk støt eller brann.
Sørg for at ventilasjons-åpninger i selve enheten eller montering-strukturen er fri for hindringer.
• Hvis du får problemer med å skifte lyspæren, tar du kontakt med serviceverkstedet.
• Hvis produktet er utstyrt med diodebelysning, må du ikke selv prøve å fjerne lampedekselet og
diodebelysningen.
- Vennligst ta kontakt med serviceverkstedet.
• Hvis det fins støv eller vann i kjøleskapet, må du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med
Samsung Electronics’ servicesenter.
- Det fins risiko for brann.
6_ sikkerhetsinformasjon
DA99-02291G-(0.3).indd
6
2010.8.20
4:45:24 PM
Sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIg
Forsiktighetsregler ved bruk
• Hvis støpselet til kjøleskapet trekkes ut, bør du vente i minst fem minutter før du setter det inn igjen.
• Hvis du skall reise bort i mer enn tre uker eller ditt kjøleskapet skal stå ubrukt i en lengre periode,
må du tømme og rengjøre det samt trekke ut støpselet.Tørk av fuktighet innvendig og la dørene
stå åpne.
- Ellers kan det utvikles lukt og mugg.
- Svekket isolasjon kan føre til brann.
• Hvis du er på ferie eller forretningsreise over lengre tid og ikke kommer til å bruke vann- eller
isdispenserne, må vannventilen stenges.
- Ellers kan det oppstå vannlekkasje.
• Slik oppnår du best ytelse:
- Ikke plasser mat for nær ventilene lengst bak i enheten, da dette kan hindre luftsirkulasjonen i
kjøleskapet.
- Pakk inn maten eller legg den i vakuumtette beholdere før du setter den i kjøleskapet.
• Frys ikke frysevarer som er tint helt.
• Drikke som inneholder kullsyre, må ikke settes i fryseren. Ikke sett flasker eller glassbeholdere i
fryseren.
- Når innholdet fryser, kan glasset knuses og forårsake personskade og skade på eiendom.
• Ikke forandre funksjonen på, eller på annen måte modifisere kjøleskapet.
- Forandringer eller modifiseringer kan føre til personskade og/eller skade på eiendom.
Alle forandringer eller modifiseringer utført av tredje part på denne enheten dekkes ikke
av Samsung’s garantiservice, ikke heller blir Samsung ansvarlig ved situasjoner med
sikkerhetsrisiko og skader som er et resultat fra modifiseringer utført av tredje part.
• Ikke blokkere lufthullene.
- Hvis lufthullene blokkeres, spesielt med en plastpose, kan kjøleskapet kjøles ned for mye.
Hvis denne kjøleperiod står seg for lang tid, kan vannfilteret gå i stykker og forårsake
vannlekkasje.
- Ikke legg nye varer til innfrysing nært inntil varer som allerede er frosne.
• Ta hensyn til lagringslengde og utløpsdato for frosne matvarer.
• Fyll vanntank, isbrett, vann/isbiter kun med drikkevann.
• Ikke legg inn mat i kjøleskapet på måfå.
- Maten vil ikke kjøles på en korrekt måte.
• Hvis modellen er utstyrt med Cool Select zone, sett ikke en hylle inn i denne skinnen, ellers kan
hyllen treffe beverage station-dekslet og dekselet kan ødelegges.
• Bruk kun ismaskinen som følger med kjøleskapet.
• Vannforsyningen til dette kjøleskapet må kun installeres/kobles av en kvalifisert tekniker og må
kun kobles til drikkevann.
• For at ismaskinen skal fungere ordentlig, må vanntrykket være på 138 ~ 862kpa(1.4~8.8kgf/cm3).
• Hvis enheten blir oversvømt, må du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med ditt nærmeste
servicesenter.
FORSIKTIg
Forsiktighetsregler ved rengjøring og
vedlikehold.
• Spray ikke vann direkte på kjøleskapet, verken innvendig eller utvendig.
- Dette kan føre til brann eller gi elektrisk støt.
• Ikke spray med brennbar gass i nærheten av kjøleskapet.
sikkerhetsinformasjon _7
DA99-02291G-(0.3).indd
7
2010.8.20
4:45:24 PM
sikkerhetsinformasjon
- Dette kan føre til eksplosjon eller brann.
• Spray ikke rengjøringprodukter direkte på displayet.
- Trykte bokstaver på displayet kan oppløse seg.
• Fjern eventuelle partikler eller støv fra pinnene på støpselet. Bruk ikke en våt eller fuktig klut ved
rengjøring av støpselet. Fjern eventuelle partikler eller støv fra støpsel-pluggene.
- Ellers er det risiko for brann eller elektrisk støt.
• Aldri stikk fingre eller andre gjenstander inn i dispenserhullet og isgliderennen.
- Det kan føre til personskade eller materiell skade.
• Trekk ut kontakten til kjøleskapet før rengjøring og vedlikehold.
ADVARSEL
Alvorlige forsiktighetsregler ved avhending
• Pass på at ingen av rørene på baksiden av kjøleskapet er skadet før du kvitter deg med det.
• R600a eller R134a brukes som kjølemiddel. Sjekk kompressoretiketten på baksiden av
enheten og merkeplaten inne i kjøleskapet for å finne ut hvilket kjølemiddel som benyttes. Når
dette produktet inneholder brennbar gass (Kjølemiddel R600a) må du ta kontakt med lokale
myndigheter for å sikre trygg avhending av produktet. Syklopentan brukes som isolasjonsgass.
Gassene i isolasjonsmaterialet krever en spesiell avhendingsprosedyre. Ta kontakt med lokale
myndigheter for å forhøre deg om hvor du kan kvitte deg med dette produktet. Pass på at ingen
av rørene på baksiden av enheten er skadet før du kvitter deg med det. Rørene må brekkes
utendørs.
• Hvis enheten inneholder kjølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gass med høy
miljøkompatibilitet, men den er også brennbar. Når kjøleskapet flyttes og installeres, må man
passe på at ingen deler av kjølekretsen skades.
• Når du kvitter deg med dette eller andre kjøleskap, må du huske å fjerne dører/tetningslister, og
dørhengsler, slik at barn eller dyr ikke kan stenges inne. La hyllene bli stående så det ikke er lett
for barn å komme seg inn i kjøleskapet. Barn må passes på slik at de ikke leker med den gamle
enheten.
• Sørg for å kvitte deg med produktemballasjen på en miljøvennlig måte.
TILLEGGSTIPS FOR KORREKT BRUK
• I tilfelle av strømbrudd ringer du ditt lokale strømforsyningsfirma og spør hvor lang tid det tar før
strømforsyningen kommer tilbake.
- Strømbrudd som repareres innen en time eller to, vil som regel ikke påvirke temperaturen i
kjøleskapet. Du må imidlertid la være å åpne dørene oftere enn nødvendig når strømmen er
av.
- Hvis strømbruddet varer lengre enn 24 timer, må du ta ut alle frosne matvarer.
• Dersom kjøleskapet er utstyrt med nøkkel, skal nøklene oppbevares utenfor barns rekkevidde,
og ikke i enhetens umiddelbare nærhet.
• Skapet vil kanskje ikke virke som forutsatt (mulighet for høy temperatur i kjøleskapet) hvis det i
lengre tid har vært plassert i lavere temperatur enn det kjøleskapet er utviklet for.
• Varer som ødelegges av lave temperaturer, som bananer og meloner, skal ikke oppbevares i
kjøleskapet.
• Skapet er isfritt, noe som betyr at du ikke trenger å avrime det manuelt, dette skjer automatisk.
• Temperaturøkninger under avising skal være i samsvar med ISO-standarder. Men hvis du vil
sikre deg mot temperaturøkning i matvarene under avriming, kan du pakke maten inn i flere lag
avispapir.
• Temperaturøkning i frossen mat ved avriming kan forkorte oppbevaringstiden.
8_ sikkerhetsinformasjon
DA99-02291G-(0.3).indd
8
2010.8.20
4:45:25 PM
Innhold
INSTALLERE SIDE-VED-SIDE
KJØLESKAPET
10
11
12
15
18
INSTALLERE SIDE-VED-SIDE
KJØLESKAPET
19 Foreta mindre justeringer på dørene
20 Kontrollere vanndispenserledningen(valgfritt)
20 Montere vanndispenserledningen
10
19
BRUKE SIDE-VED-SIDE KJØLESKAPET
FRA SAMSUNG
24
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
38
39
Klargjøre montering av kjøleskapet
Før du bruker Icemaker
Fjerne kjøleskapdørene
Sette kjøleskapdørene på igjen
Gjøre kjøleskapet plant
Installere kjøleskapet
Bruke kjøleskapet
Bruke det digitale displayet
Kontrollere temperaturen
Bruke dispenser for is og kaldt vann
Hyller og beholdere
Oppbevare mat
Bruke CoolSelect Zone™-skuffen(valgfritt)
Fjerne frysertilbehøret
Fjerne kjøleskaptilbehøret
Rengjøre kjøleskapet
Skifte av innvendige lys
Bytte vannfilter
Bruke dørene
PROBLEMLØSING
40
innhold _9
DA99-02291G-(0.3).indd
9
2010.8.20
4:45:25 PM
Installere side-ved-side
kjøleskapet
KLARGJØRE MONTERING AV KJØLESKAPET
Gratulerer med kjøpet av ditt side-ved-sidekjøleskap fra Samsung. Vi håper du vil like de mange moderne
funksjonene og effektive løsningene som dette nye apparatet har å tilby.
Finne den beste plasseringen for kjøleskapet
• Velg en plassering der det er lett tilgang til vanntilførselen.
• Velg et sted som ikke er direkte utsatt for sollys.
• Velg et sted der underlaget er bortimot plant.
• Velg et sted der det er nok plass for kjøleskapdørene til å åpnes lett.
• Tillat tilstrekkelig rom til høyre, venstre, bak og topp for luft-sirkulasjon.
- Hvis kjøleskapet ikke er plant, kan det hende at det innvendige kjølesystemet ikke fungerer som det skal.
- Samlet plassbehov ved bruk. Se tegning og dimensjoner nedenfor
• Vennligst sørg for at apparatet kan flyttes fritt i tilfeller av vedlikehold & service.
777mm
732mm
160º
1155mm
minst 50 mm
minst 50 mm
1027mm
25mm
160º
25mm
1724mm
Vedflyttingavkjøleskapet
For å forhindre skade, pass på at forbeinaer i oppreist
posisjon (over gulvet). Referer til “Planering av
kjøleskapet” i manualet (se side 18).
For at beskytte gulvet under køleskabet kan du
placere et underlag, så som et stykke karton,
under det.
FORSIKTIG
Ben
Skrutrekker
Under installasjon, service eller vask bak
kjøleskapet, vær påpasselig med å dra
enheten rett ut, og dytt tilbake rett etterpå.
10_ installere
DA99-02291G-(0.3).indd
10
2010.8.20
4:45:29 PM
Installere side-ved-side
kjøleskapet
01 INSTALLERE
Bruk av Ismaskinen
For å fjerne Isbøtten
- Hold håndtaket som vist på figur 1.
- Trekk underdelen litt ut.
- Ta istrauet langsomt ut.
For å sette Isbøtten på plass igjen
- Sett inn i motsatt rekkefølge.
- Skyv trauet hardt inn til du hører et klikk.
- Dersom trauet ikke går på plass, drei håndtaket på baksiden 90 grader og
sett det inn igjen som vist på figur 2.
Normal Operasjon
- Lyder du hører når ismaskinen dumper is ned i trauet er en del av
maskinens normale drift.
- Hvis du ikke lager is i en lengre periode kan det dannes isklumper i trauet.
Fjern isen og tøm trauet.
- Sjekk om noe is har satt seg fast og fjern det, dersom is ikke kommer ut.
- Den første ladingen med is kan være litt liten på grunn av luft i røret etter
sammenkobling, luft tømmes ut under vanlig forbruk.
ADVARSEL
- Når
ICE OFF blinker i displaypanelet, sett trauet inn igjen og/eller
kontroller at det er satt inn riktig.
- Is-og vanndispenseren fungerer ikke når døren er åpen.
-D
ersom du lukker døren hardt, kan detføre til at det søles vann over
ismaskinen.
-B
ruk begge hender når du tar ut istrauet, hvis ikke er det lett å
miste det.
-H
vis det er sølt is eller vann på gulvet, bør du tørke det opp for å
forhindre skade.
- Ikke la barn henge i isdispenseren eller trauet, de kan komme til
skade.
- Ikke stikk hånden eller noen gjenstander inn i issjakten. Det kan
føre til personskade eller skade på mekaniske deler.
Figur 1
90。
Figur 2
Issjakt
installere _11
DA99-02291G-(0.3).indd
11
2010.8.20
4:45:30 PM
FJERNE KJØLESKAPDØRENE
Hvis inngangsdøren din ikke er stor nok for kjøleskapet til å passere problemfitt gjennom, kan du fjerne
kjøleskapdørene.
1. Fjerne frontbeinets deksel
Først åpner du fryser- og kjøleskapdørene, deretter fjerner du frontbeinets dekselmonteringen
ved å skru de tre skruene mot urviseren.
Skilling av vannslangen fra kjøleskapet
1. Fjern vannslangen ved å trykke på koblingen 1 og dra vannslangen 2 vekk.
1
pass på at
vannslangen matcher
til samme farge.
2
Skilling av vannslangen fra kjøleskapet
1. Vannledningen må være satt helt inn til mar keringslinjen for å hindre vannlekkasje og at
d et drypper vann ut av vanndispenseren.
Ledning
Ledning
Koplingsdel
Koplingsdel
2. Monter de to klipsene i monteringspakken og kontroller at ledningen holdes godt på plass.
Klips A
(6.35mm)
Klips A
(6.35mm)
Koplingsdel
Koplingsdel
Sørg for at vannslangen ikke blir kuttet. Løsne den forsiktig fra koblingen.
12_ installere
DA99-02291G-(0.3).indd
12
2010.8.20
4:45:36 PM
Installere side-ved-side
kjøleskapet
01 INSTALLERE
2. Fjerne fryserdøren
Et par ting før du begynner.
• Sørg for at du løfter døren rett opp slik at hengslene ikke bøyes eller knekker.
• Vær forsiktig så du ikke klemmer vannledningene og ledningsfastspenneren på døren.
• Sett dørene på et beskyttende underlag for å beskytte mot skraping eller skade.
1. Med døren lukket, fjerner du øvre hengselsdeksel 1 med en skrutrekker, koble så fra
ledningene ved å dra dem forsiktig fra hverandre 2 .
1
2
2. Fjern hengselskruene 3 og jordingsskruen 4 ved å skru dem mot urviseren, og fjern det
øverste hengselet 5 . Vær forsiktig når du fjerner døren slik at den ikke faller på deg.
4
3
5
3. Deretter skal du fjerne døren fra det nedre hengselet 6 ved å løfte den forsiktig rett opp 7 .
7
6
Vær forsiktig så
du ikke klemmer
vannledningene og
ledningsfastspenneren
på døren.
4. Fjern det nedre hengselet 8 fra braketten 9 ved å
forsiktig løfte det nedre hengselet oppover.
installere _13
DA99-02291G-(0.3).indd
13
2010.8.20
4:45:44 PM
Fjerne kjøleskapdøren
1. Med lukket dør fjerner du det øvre hengseldekselet 1 med en skrutrekker.
1
2. Fjern hengselskruene 2 og jordingsskruen 3 ved å skru dem mot urviseren, og fjern det
øverste hengselet 4 . Vær forsiktig når du fjerner døren slik at den ikke faller på deg.
2
3
4
3. Fjern døren fra det nedre hengselet 5 ved å løfte døren rett opp 6 .
4. Fjern det nedre hengselet 7 fra braketten 8 ved å forsiktig løfte det nedre hengselet oppover.
14_ installere
DA99-02291G-(0.3).indd
14
2010.8.20
4:45:50 PM
Installere side-ved-side
kjøleskapet
01 INSTALLERE
SETTE KJØLESKAPDØRENE PÅ IGJEN
Når du har plassert kjøleskapet der du vil at det skal stå, er det tid for å sette på igjen dørene.
Sette fryserdøren på igjen
1. Sett fryserdøren på plass igjen ved å føre inn igjen slangen 1
i den nedre hjørnet av døren og så inn i hullet i det nedre
hengselet 2 . Dra slangen forsiktig tilbake slik at den ligger rett,
uten bend eller bøyninger.
1
2
2. Sett inn den øvre hengselakselen 3 inn i hullet i hjørnet på
fryserdøren 4 . Sørg for at hengslen er på linje mellom det
øvre hengselhullet 5 og kabinetthullet 6 og sett på plass
hengselsskruene 7 og jordingsskruen 8 ved å
skru mot urviseren.
8
7
5
3
6
4
3. Koble tilbake ledningene.
4. Sett den fremre delen av det øvre hengselsdekselet 9 på fremsiden av det øvre hengselet 10
og fest med skruen.
10
9
installere _15
DA99-02291G-(0.3).indd
15
2010.8.20
4:45:53 PM
Sette kjøleskapdørene på igjen
1. Før det nedre hengselet 1 tilbake inn i nedre hengselklamme 2 .
1
2
2. Pass hullet i hjørnet på kjøleskapdøren 3 over det nedre hengselet 4 .
3
4
3. Sett inn den øvre hengselakselen 5 inn i hullet på
hengeselet 6 . Sørg for at hengselet er på linje mellom det
øvre hengselhullet 7 og hullet på toppen av kabinettet 8
. Fest så hengselskruene 9 og jordingsskruen 10 ved å
skru dem med urviseren.
4. Sett den fremre delen av det øvre hengselsdekselet 11 på fremsiden av det øvre hengselet 12
og fest med skruen.
12
11
16_ installere
DA99-02291G-(0.3).indd
16
2010.8.20
4:45:57 PM
Installere side-ved-sidekjøleskapet
01 INSTALLERE
Sette vannforsyningsledningen på igjen
1. Før vannledning 1 inn i koblingen 2
.
1
2
Sette frontbeinets dekselet på igjen
Før du setter på dekselet, sjekk vannkoblingen for lekkasje.
Sett på frontbeinets deksl ved å dreie de tre skruene med urviseren, som vist på tegningen.
Frontbeinets deksel
Skrue
installere _17
DA99-02291G-(0.3).indd
17
2010.8.20
4:46:2 PM
GJØRE KJØLESKAPET PLANT
Nå som dørene er tilbake på kjøleskapet må du sørge for at kjøleskapet er plant slik at du kan gjøre
finjusteringer. Hvis kjøleskapet ikke er plant, vil ikke dørene være helt jevne.
Framdelen av kjøleskapet er også justerbar.
Hvis fryserdøren er lavere enn kjøleskapet
Sett inn en flat skrutrekker i et spor på benet, vri den med urviserne eller mot urviserne for å
bringe fryseskapet i vater.
Ben
Skrutrekker
Hvis fryserdøren er høyere enn kjøleskapet
Sett inn en flat skrutrekker i et spor på benet, vri den med urviserne eller mot urviserne for å
bringe kjøleskapet i vater.
Ben
Skrutrekker
Se heller neste kapittel for beste måte å gjøre veldig små justeringer av dørene.
18_ installere
DA99-02291G-(0.3).indd
18
2010.8.20
4:46:7 PM
Installere side-ved-side
kjøleskapet
Husk at kjøleskapet må være plant for at dørene skal passe perfekt. Hvis du trenger hjelp til dette, se
forrige kapittel om å gjøre kjøleskapet plant.
Hvis fryserdøren er høyere
enn kjøleskapet
01 INSTALLERE
FORETA MINDRE JUSTERINGER PÅ DØRENE
Justeringsdel
Fremgangsmåten for å rette opp ubalansen er den samme for begge tilfeller. Åpne dørene og
juster dem, én om gangen, på følgende måte:
1. Skru ut mutteren 1 fra det nederste hengselet til den når øverste ende av bolten 2 .
3
Skrunøkkel
1
mutter
2
Bolt
Når du frigjør mutteren 1 , må du forsikre deg om at du bruker den medfølgende skiftenøkkelen
3 for å løsne bolten 2 ved å dreie den mot urviserne. Du skal da kunne klare å skru av
mutteren 1 med fingrene.
2. Juster høydeforskjellen mellom dørene ved å dreie bolten 2 med urviseren
urviseren
.
Når du dreier med urviseren
3
Skrunøkkel
2
Bolt
eller mot
, blir døren hevet.
installere _19
DA99-02291G-(0.3).indd
19
2010.8.20
4:46:12 PM
3. Etter at du har justert dørene, drei mutteren 1 med urviseren
helt til den når den nedre
enden av bolten. Stram så til bolten igjen med skrunøkkelen 3 for å feste mutteren på plass 1 .
3
Skrunøkkel
1
mutter
2
Bolt
Hvis du ikke fester mutteren godt, kan bolten løsne.
KONTROLLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN (VALGFRITT)
For at ismaskinen skal fungere normalt må den ha et vanntrykk på 138~862 Kpa. Under normal forhold kan
et pappbeger på 170 ml fylles på 10 sekunder.
Hvis kjøleskapet monteres på et sted med dårlig vanntrykk (under 138 Kpa), må du installere en
trykkøkningspumpe for å kompensere for det lave trykket.
Sørg for at vannbeholderen inne i kjøleskapet er fylt opp før kjøleskapet tas i bruk. For å gjøre dette, trykk på
vanndispenserspaken til det kommer vann ut av uttaket.
Sett for vannledningsinstallasjon leveres sammen med enheten. Du finner det i skuffen i fryseskapet.
MONTERE VANNDISPENSERLEDNINGEN
TYPE.A
Deler for vannledningsinstallasjon
1
Vannledningsfesteog
skruer
2
Rørforbindelsesstykke
Kople til vannledningen
1. Steng først for vanntilførselen fra hovedledningen.
2. Finn nærmeste vannledning for kaldt drikkevann.
3. Følg installasjonsanvisningene for vannledningen
i installasjonssettet.
3
Vannledning
4
Klips
FORSIKTIG
Vannledningen må kobles til
kaldtvannsrøret. Hvis det er koblet
til varmtvannsrøret, kan det føre til
at renseren ikke fungerer skikkelig.
Steng
hovedvannkrannen
Steng
hovedvannkrannen
INGEN
MELLOMrOM
4. Etter at du har koplet til vanntilførselen til vannfi lteret, åpner for vannet fra hovedledningen og lar
det renne ca. 1 l vann for å rense og prime vannfi lteret.
20_ installere
DA99-02291G-(0.3).indd
20
2010.8.20
4:46:22 PM
Installere side-ved-side
kjøleskapet
01 INSTALLERE
Koble vannledningen til kjøleskapet
1. Fjerne hetten på enhetens vannledning, demonter omløpsmutteren fra vannledningen fra
settet og monter omløpsmutteren på enhetens vannledning.
2. Koble vannledningen fra enheten til vannledningen fra settet.
3. Stram omløpsmutteren på klemringskoplingen. Pass på at det ikke er noe mellomrom mellom de to elementene.
4. Skru på vannet og sjekk om det er lekkasje.
Vannledning
fra enhet
Fjern hette
Løsne “a”
Vannledning
fra sett
Ingen
mellomrom
Bare koble vannledningen til en drikevannskilde.
Hvis du må reparere eller demontere vannledningen, kutt av 6.5mm av plastrøret slik at du
er sikker på å få en tett, lekkasjefri kobling.
FORSIKTIG
Innen apparatet settes i drift, bør det kontrolleres for eventuelle lekkasjer på
disse stedene.
• Garantien fra Samsung dekker ikke INSTALLASJONEN MED VANNLEDNINGEN.
• Dette gjøres for eierens regning med mindre forretningens utsalgsspris omfatter
installasjonskostnader.
• Kontakt eventuelt en rørlegger eller en autorisert installatør dersom det er nødvendig for
installasjonen.
• Oppstår det en vannlekkasje som følge av feilaktig installasjon, må installatør kontaktes.
installere _21
DA99-02291G-(0.3).indd
21
2010.8.20
4:46:28 PM
INSTALLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN
TYPE.B
Deler for vannledningsinstallasjon
Vannledningsfeste
ogskruer
Rørforbindelsesstykke
Kople til vannrøret til kranen
ved hjelp av koplingsdelen.
1. Steng kranen.
2. Kople kolingsdelen “A” til kranen.
Vannledning
FORSIKTIG
Vannledningen må kobles til kaldtvannsrøret.
Hvis det er koblet til varmtvannsrøret, kan det
føre til at renseren ikke fungerer skikkelig.
GARANTIOPPLYSNINGER
KOBLING “A”
Denne vannledningsinstallasjonen dekkes ikke av
kjøleskapets eller ismaskinens fabrikantgaranti.
Følg disse instruksjonene nøye for å minimere
risikoen for dyr vannskade.
TAPPEKRAN
merk:
Hvis koblingen ikke passer til den aktuelle
tappekranen, må du kjøpe de rette
koblingstilpasningene hos nærmeste forhandler.
Koble vannledningen til kjøleskapet.
- Fjern kompresjonsdekselet fra kjøleskapet.
- Koble vannledningen til ventilen, som vist på tegningen.
- Når den er tilkoblet, må du sjekke at det ikke er noen
lekkasje. I tilfelle lekkasje, må du gjenta tilkoblingen.
- Fest kompressordekselet på kjøleskapet igjen.
VANNLEDNING
TILKOBLINGSMUTTER
KOMPRESSORDEKSEL PÅ
KJØLESKAP
Fest vannledningen.
- Bruk klemme ”A”, fest vannledningen til veggen (bak på
kjøleskapet).
- Når vannledningen er festet, må du sjekke om vannledningen er
for mye bøyd, klemt eller trykt flat.
KLEMME A
VANNLEDNING
22_ installere
DA99-02291G-(0.3).indd
22
2010.8.20
4:46:33 PM
Installere side-ved-side
kjøleskapet
1. Åpne hovedvannkranen og lukk ventilen til
vanntilførselsledningen.
2. La vannet renne gjennom dispenseren til det er klart
(approx. 1L). Det vil rense vannsystemet og fjerne luft fra
ledningene.
3. I enkelte husholdninger vil det være nødvendig med
tilleggsskylling.
4. Åpne kjøleskapdøren og sjekk at det ikke er vannlekkasje
rundt vannfilteret.
Is
Vann
01 INSTALLERE
Fjern eventuelt reststoff inne i vannforsyningsledningen når filteret er
installert.
installere _23
DA99-02291G-(0.3).indd
23
2010.8.20
4:46:34 PM
Bruke side-ved-side
kjøleskapet fra SAMSUNG
INSTALLERE KJØLESKAPET
Nå som du har ditt nye kjøleskap installert og på plass er du klar til å stille inn og ta i bruk alle funksjonene
og innstillingene på enheten.
Når du har utført følgende punkter, vil kjøleskapet ditt være klart til bruk. Hvis ikke, sjekk først
strømtilførselen og strømkilden, eller prøv feilsøkingskapittelet bakerst i denne brukerveiledningen. Hvis du
har ytterligere spørsmål, ta kontakt med Samsung Electronics serviceavdeling.
1. Plasser kjøleskapet på egnet sted med rimelig klaring mellom vegg og kjøleskap. Se
installasjonsanvisningene i denne brukerhåndboken.
2. Når kjøleskapets støpsel er satt i, skal det innvendige lyset tennes når dørene åpnes.
3. Still temperaturkontrollen til kaldeste temperatur og vent i én time.
Fryseren skal nå begynne å bli kald, og motoren skal gå jevnt med en myk summing.
4. Når kjøleskapet er startet, tar det noen timer før det når riktig temperatur.
Når temperaturen i kjøleskapet er tilstrekkelig lav, kan du sette inn mat- og drikkevarer.
Tips for å spare energi
- Sett kjøleskapet i et kjølig, tørt rom med god ventilasjon.
S
ørg for at det ikke utsettes for direkte sollys, og sett det aldri i nærheten av en direkte
varmekilde (f.eks.en radiator)
- Ikke blokker kjøleskapets ventiler og gitre.
- La varm mat få avkjøles før du setter den i kjøleskapet.
- Sett frossen mat til tining i kjøleskapet.
Du benytter da de frosne varenes lave temperatur til å kjøle maten i kjøleskapet.
- Ikke la døren til kjøleskapet stå lenge åpen når du setter inn eller tar ut mat. Jo kortere tid døren
står åpen, desto mindre is vil det danne seg i fryseren.
- Rengjør baksiden av kjøleskapet ofte. Støv øker energiforbruket.
- Ikke still temperaturen kaldere enn nødvendig.
- Sørg for tilstrekkelig luftutslipp nederst på kjøleskapet og ved baksiden av kjøleskapet. Ikke dekk
til lufteåpningene.
- La det være litt plass på høyre side, venstre side, baksiden og toppen under installasjon. Dette
vil være med på å redusere strømforbruket og holde strømregningene nede.
24_ buke
DA99-02291G-(0.3).indd
24
2010.8.20
4:46:34 PM
BRUKE KJØLESKAPET
BRUKE KONTROLLPANELET
RSH7Z/K/Y/J***
6
2
02 BUKE
5
1
7
3
4
RSH7P/F/U/D***
RSH7V/B/S/N***
1
POWER
FREEZE-KNAPP
(EFFEKTFRYSING)
Fremskynder tiden det tar å fryse produkter i fryseren. Dette kan være nyttig
hvis du trenger å hurtigfryse artikler som lett blir dårlig eller hvis temperaturen i
fryseren har blitt dramatisk varmere (for eksempel hvis døren har vært åpen).
2
FREEZER-KNAPP
Trykk på Freezer-knappen for å stille inn fryseren til ønsket temperatur. Du
kan stille inn temperaturen mellom -14 °C og -25 ºC.
3
ICETYPE-KNAPP(ISTYPE)
Bruk denne knappen til å velge Cubed (isbiter), Crusher (knust is) eller for å slå denne funksjonen av.
4
FILTERChANGE
KNAPP(FILTERBYTTE)
Når du bytter filter, trykk på denne knappen i tre sekunder for å nullstille filterprogrammet.
5
VACATION-KNAPP
(FERIE)
Hvis du skal på en lengre ferie eller forretningsreise eller av andre grunner ikke trenger å bruke kjøleskapet,
trykker du på Vacation-knappen (ferie). Når du slår av ferieknappen for kjølerommet, vil kjøleskaplyset
slukkes og ferielysindikatoren vil komme på automatisk.
Det anbefales å ta ut matvarer fra ferskvarerommet og ikke la døren stå
åpen når du velger funksjonen Vacation (ferie).
6
ChILDLOCK
FUNKSJON
(BARNESPERRE)
Trykk og hold på knappene Vacation (Ferie) og Fridge (Kjøleskap) samtidig i
3 sekunder, alle knapper blir blokkert. Hendlene for vanndispenseren og is vil
heller ikke fungere. For å deaktivere funksjonen trykker og holder du på disse
to knappene igjen i 3 sekunder.
7
FRIDGE-KNAPPEN
(KJØLESKAP)
Trykk på Fridge-knappen (kjøleskap) for å stille inn kjøleskapet til ønsket
temperatur. Du kan stille temperaturen mellom 1 °C og 7 °C .
buke _25
DA99-02291G-(0.3).indd
25
2010.8.20
4:46:38 PM
Bruke side-ved-side
kjøleskapet fra SAMSUNG
BRUKE DET DIGITALE DISPLAYET
“88” Det tosifrede tallet på fryserdelen viser gjeldende frysertemperatur.
“88” Det tosifrede tallet på kjøleskapsdelen viser gjeldende kjøleskaptemperatur.
Quick Cool (hurtigkjøling), Thaw (tine) og 0 Zone indikerer statusen til CoolSelect Zone™- skuffen.
Når det ikke er i bruk, slås displayet av. dette er normalt.
RSH7Z/K/Y/J***
RSH7P/F/U/D***
RSH7V/B/S/N***
power Freeze (effektfrysing)
Dette ikonet vil vises når du aktiverer Power Freeze-funksjonen (effektfrysing). Power Freeze (effektfrysing) er utmerket i
situasjoner hvor du trenger mye is. Trykk på Power Freeze-knappen (effektfrysing), og isproduksjonen øker. Når du har fått
nok is er det bare å trykke på knappen igjen for å avbryte Power Freeze-modus (effektfrysing).
Når du bruker denne funksjonen vil energiforbruket for kjøleskapet øke. Husk å skru av
funksjonen når du ikke trenger den og sett fryseren til den opprinnelige temperaturinnstillingen.
Hvis du skal fryse ned en stor mengde matvarer, setter du temperaturen i fryseren på den
laveste innstillingen før du trykker på Power Freeze-knappen (effektfrysing).
26_ buke
DA99-02291G-(0.3).indd
26
2010.8.20
4:46:40 PM
Filterindikator
02 BUKE
Når filterindikatorlyset lyser, er det på tide å bytte filter. Dette skjer normalt hver sjette måned.
Etter at du har fjernet det gamle vannfilteret og installert det nye (se side 38 for instruksjoner
for dette), nullstill indikatorstatuslyset ved å trykke på Ice Type-knappen i omtrent tre sekunder.
Indikatorlyset vil lyse igjen om ca. seks måneder for å minne deg på at det er på tide å skifte
vannfilter.
Når du ikke bruker vannfilteret, trykk på Ice Type-knappen (is på/av) i mer enn fem sekunder og
filterindikatorlyset og beskjeden “Filter Change” vil slås av.
Child Lock (barnesperre)
Dette ikonet vil lyse når du aktiverer barnesikringen ved å Trykk og hold på knappene Vacation
(Ferie) og Fridge (Kjøleskap) samtidig i 3 sekunder. Trykk og hold på disse to knappene igjen
i 3 sekunder for å aktivere.
Cubed Ice (isbiter), Crushed Ice (knust is) og slå av ismaskin
Nyt isbiter eller knust is ved å velge dine preferanser fra det
digitale kontrollpanelet. Hvis du ikke
trenger is, slå av denne funksjonen for å spare vann- og
strømforbruk. Ice typelyset (istype) indikerer hvilken istype
(eller ingen is) som er valgt.
Ice type
KONTROLLERE TEMPERATUREN
Kontrollere frysertemperaturen
Frysertemperaturen kan stilles inn til mellom - 14 °C og -25 ºC for å tilpasse dine ønsker.
Trykk på Freezer-knappen flere ganger til ønsket temperatur vises på temperaturdisplayet. Husk
at matvarer som iskrem kan smelte ved -16 ºC.
Temperaturdisplayet vil endres i sekvens mellom -14 °C og -25 ºC. Når temperaturdisplayet når14 °C vil den begynne på -25 ºC igjen.
Fem sekunder etter at den nye temperaturen er stilt inn, vil displayet igjen vise den aktuelle
frysertemperaturen. Dette nummeret vil imidlertid endres etter hvert som fryseren justeres til den
nye temperaturen.
Kontrollere kjøleskapstemperaturen
Kjøleskapstemperaturen kan stilles inn til mellom 7 °C og 1 ºC for å tilpasse dine ønsker. Trykk
på Fridge-knappen (kjøleskap) flere ganger til ønsket temperatur vises på temperaturdisplayet.
Temperaturinnstilling for kjøleskapet fungerer på samme måte som med fryseren.
Trykk på Fridge-knappen (kjøleskap) for å stille inn ønsket temperatur. Etter få sekunder vil
kjøleskapet begynne å bevege seg mot den nylig innstilte temperaturen. Dette kan du se i det
digitale displayet.
Temperaturen i fryseren eller kjøleskapet kan øke på grunn av hyppig åpning av dørene eller
hvis mye varm mat er plassert på en av sidene.
Dette kan føre til at det digitale displayet blinker. Når fryseren og kjøleskapet har gått tilbake
til sine normale, innstilte temperaturer, vil blinkingen stanse.
Hvis blinkingen fortsetter må du kanskje starte kjøleskapet opp på nytt. Prøv å koble fra
enheten, vente i omtrent ti minutter og koble det til igjen.
buke _27
DA99-02291G-(0.3).indd
27
2010.8.20
4:46:42 PM
Bruke side-ved-side
kjøleskapet fra SAMSUNG
BRUKE DISPENSER FOR IS OG KALDT VANN
Trykk på Ice Type-knappen (istype) for å velge hva slags is du vil ha
NoIce(ingenis)
Bruk denne knappen til å
slå av ismaskinen.
Is blir lagd i isbiter. Når du velger Crushed (knust is) vil ismaskinen male opp isbiter slik at
du får knust is.
Levere is
Sett glasset ditt under is-uttaket og skyv glasset forsiktig mot
midten av dispenserarmen. Pass på at glasset er på linje med
dispenseren for å forhindre at isen spretter ut.
Trykk
Bruke vanndispenseren
Sett et glass under vannuttaket og skyv glasset forsiktig mot
midten av dispenserarmen. Pass på at glasset er på linje med
dispenseren for å forhindre at vannet spruter.
ADVARSEL
Trykk
• Ikke stikk fingre, hender eller gjenstander inn i gliderennen eller ismaskinbøtta.
- Dette kan føre til personskade eller materielle skader.
• Stikk aldri fingrene eller andre gjenstander inn i dispenseråpningen.
- Det kan føre til skade.
• Bruk kun ismaskinen som følger med kjøleskapet.
• Vannforsyningen til dette kjøleskapet må kun installeres/tilkobles av kvalifiserte fagfolk
og må kun kobles til drikkevann.
• For at isbitmaskinen skal fungere korrekt, kreves et vanntrykk på 138 ~ 862 Kpa.
• Hvis du er på ferie eller forretningsreise over lengre tid og ikke kommer til å bruke
vann- eller isdispenserne, må vannventilen stenges.
FORSIKTIG
- Ellers kan det oppstå vannlekkasje.
• Tørk av fuktighet innvendig og la dørene stå åpne.
- Ellers kan det utvikles lukt og mugg.
28_ buke
DA99-02291G-(0.3).indd
28
2010.8.20
4:46:46 PM
HYLLER OG BEHOLDERE
Fryser
02 BUKE
Lampedeksel
Isgliderenne
Glasshyller
Plasthylle
Dørbeholdere
Skuffer
Frontbendeksel
Kjøleskap
Vannfilter(valgfritt)
Lampedeksel
Kurv for melkeprodukter
Glasshylle
Vinhylle (valgfritt)
EGGFAT
Z-hylle (valgfritt)
Drikkeholder(valgfritt)
Bevegelig hylle
(valgfritt)
CoolSelect Zone-skuff
(valgfritt)
Dørbeholdere
Frukt- og
grønnsakskuff
buke _29
DA99-02291G-(0.3).indd
29
2010.8.20
4:46:52 PM
Bruke side-ved-side
kjøleskapet fra SAMSUNG
OPPBEVARE MAT
Oppbevaring av mat i fryser
Side-ved-side-kjøleskap fra Samsung har blitt utviklet for å gi deg maksimalt med
plassbesvarende funksjoner. Her er noen av de spesiallagde rommene vi har lagd for å holde
maten frisker lengre. Husk, for å hindre at lukt trekker gjennom til isen skal alltid mat pakkes inn
godt og så lufttett som mulig.
Hvis du vil ha mer plass, kan du ta ut toppskuff i fryseren. Dette påvirker ikke de termiske
eller mekaniske egenskapene. Det spesifiserte volumet til frossenmatrommet er beregnet
med skuffene til dette formål fjernet.
• Hvis modellen er utstyrt med Cool Select Zone, må du ikke sette inn en hylle i denne
FORSIKTIG
skinnen. Hyllen kan kollidere med drikkestasjonsdekselet og dekselet kan bli ødelagt.
12
5
1
6
9
8
14
2
7
10
3
11
13
4
For mer plass, kan du lagre mat med Guard FRE-UPP istedenfor is-bøtten (
Hvis du fjerner is-bøtten, vil ICE OFF blinke på display-panelet.
).
GUARD FRE-UPP
(valgfritt)
30_ buke
DA99-02291G-(0.3).indd
1
30
2010.8.20
4:46:56 PM
Oppbevaring av mat i fryser
Ismaskinspann (valgfritt)
- Laget for å lagre mye is enkelt.
Ikke stikk fingre, hender eller gjenstander inn i gliderennen eller
ADVARSEL ismaskinspannet. Det kan føre til personskade eller materiell skade.
2
HYLLER
Kan brukes til å oppbevare alle typerrossen
mat.
3
DØRBEHOLDERE
Kan brukes til små pakker med frossen
mat.
4
SKUFFER
Ypperlige til oppbevaring av kjøtt og
tørrvarer. Oppbevart mat bør pakkes
godt inn i folie eller andre egnede
innpakkingsmaterialer eller - beholdere.
02 BUKE
1
Oppbevaring av mat i kjøleskapet
5
HYLLER
Utviklet som sprekksikre. De kan brukes til å
oppbevare alle typer mat og drikke.
Runde merker på glassets overflate er normalt
og kan vanligvis tørkes av med en fuktig klut.
6
VINHYLLER (VALGFRITT)
Bevarer smaken på vinen ved å gi et optimalt sted for
oppbevaring for dine vinflasker.
7
BEVEGELIG HYLLE
(VALGFRITT)
Utviklet for å enkelt kunne flyttes med mat. Den kan brukes til å
oppbevare alle typer mat og drikke som trengs å flyttes på ofte.
8
Z-HYLLE (VALGFRITT)
Maksimerer og effektiviserer bruk av plass.
Nok til å lagre store melkekartonger og
lignende artikler.
9
EGGFAT
Beste stedet å oppbevare egg.
Sett eggfatet på hyllen for lett tilgang.
10
COOLSELECT ZONESKUFF
(VALGFRITT)
Smaken på maten bevares og maten
holdes fersk lenger. Brukes til å oppbevare
ost, fjærfe, fisk eller annen mat som
forbrukes i hverdagskosten.
11
FRUKT- OG
GRØNNSAKSSKUFF
Brukes til å holde frukt og grønnsaker ferske
lenger. Den har blitt spesielt utviklet for å
kontrollere luftfuktighetsnivået inni skuffen.
12
KURV FOR
MELKEPRODUKTER
Kan brukes til å lagre små melkeprodukter
som smør, margarin, yoghurt eller fløteost.
13
DØRBEHOLDERE
Utviklet for å håndtere store, uhåndterlige
varer som store flasker eller andre
eholdere.
14
DRIKKEHOLDER
(VALGFRITT)
Kan brukes til å oppbevare varer som brukes ofte,
f.eks. drikke på boks og snacks, og gir deg tilgang
til disse varene uten å åpne kjøleskapdøren.
Flasker må settes tett sammen så de ikke tipper over og faller ut når kjøleskapdøren åpnes.
• IHvis du planlegger å reise vekk en lengre periode, må du tømme kjøleskapet for matvarer og slå
det av. Tørk av fuktighet innvendig og la dørene stå åpne. Dette hjelper mot utvikling av lukt og mugg.
ADVARSEL • Hvis kjøleskapet ikke skal brukes på lenge, trekk ut kontakten.
- Svekket isolasjon kan føre til brann.
buke _31
DA99-02291G-(0.3).indd
31
2010.8.20
4:47:7 PM
Bruke side-ved-side
kjøleskapet fra SAMSUNG
BRUKE COOLSELECT ZONE™-SKUFFEN (VALGFRITT)
Quick Cool (Rask nedkjøling)
• Du kan bruke funksjonen Quick Cool
med CoolSelect ZoneTM.
• Med “Quick Cool” kan 1~3 bokser med
drikkevarer kjøles ned innen 60 min.
• For å avbryte denne funksjonen, trykker
du på “Quick Cool”-knappen (hurtig
nedkjøling) igjen. CoolSelect ZoneTM går
tilbake til forrige temperatur.
• Når “Quick Cool” avsluttes, går den
tilbake til temperaturinnstillingen “Cool”
(kjølig).
Thaw
• Dryppingstap og kvalitetsforringelse av kjøtt gjør maten mindre fersk.
• Når “Thaw” er valgt, tilføres det varm og kal luft vekselsvis inn i CoolSelect ZoneTM -skuffen.
• Avhengig av matens vekt, kan opptiningstiden velges mellom 4 t, 6 t, 10 t og 12 t sekvensielt.
• Når “Thaw” er avsluttet, går displayet CoolSelect ZoneTM tilbake til “chill”.
• Når “Thaw “ er avsluttet, renner det ikke saft av kjøttet, det er halvt frossent, så det er enkelt å koke det.
• For å avbryte dette alternativet, trykk på hvilken som helst knapp unntatt “Thaw”.
• Tilnærmet opptiningstid for kjøtt og fisk vises nedenfor (basert på en tykkelse på 1 tomme).
OPPTININGSTID
4timer
6timer
10timer
12timer
VEKT
363 g
590 g
771 g
1000 g
Opptiningstid kan variere, avhengig av kjøttets og fiskens tykkelse. Vekten ovenfor tilsvarer
den totale vekten av maten i CoolSelect ZoneTM -skuffen. Eks) Total opptiningstid for 400 g
frosset oksekjøtt og 600 g frossen kylling er 10 timer.
ADVARSEL
Med “Thaw”-alternativet bør mat som ligger i CoolSelect ZoneTM-skuffen som ikke trenger
å tines, tas ut.
32_ buke
DA99-02291G-(0.3).indd
32
2010.8.20
4:47:11 PM
Zero Zone (0ºC) (Null sone)
• Når “Zero Zone” (Null sone) er valgt, holdes temperaturen på CoolSelect ZoneTM skuffen på 0 ºC
uavhengig av innstilt temperatur på kjøleskap.
• “Zero Zone” (null sone) temperatur bidrar til å holde kjøtt og fersk fisk lenger ferskt.
• Når “Cool” (kjølig) er valgt, vil temperaturen være den samme som den innstilte temperaturen på
kjøleskapet. Det digitale panelet viser samme temperatur som på displaypanelet.
• CoolSelect ZoneTM skuffen gir ekstra plass i kjøleskapet.
02 BUKE
Cool (kjølig)
Nedkjølingstiden kan variere, avhengig av drikkevaren.
ADVARSEL
For alternativet “Quick Cool”, bør matvarer som er oppbevart i CoolSelect ZoneTM skuffen
fjernes.
buke _33
DA99-02291G-(0.3).indd
33
2010.8.20
4:47:11 PM
Bruke side-ved-side
kjøleskapet fra SAMSUNG
FJERNE FRYSERTILBEHØRET
Rengjøring og omorganisering av fryserinnholdet er fort gjort.
1. Fjern glasshyllen ved å dra hyllen ut så langt som mulig.
Løft den så opp og ta den ut.
2. Fjern dørbeholderen ved å holde dørbeholderen med
begge hender og fjerne den ved å løfte den opp.
3. Fjern plastskuffen ved å trekke den ut og løfte den litt
oppover.
4. I sspann (Fryser)
Fjern ismaskinspannet ved å løfte den opp og dra den sakte ut.
• Grip håndtaket som vist på figuren
• Løft den nedre delen lett
• Ta isbøtten sakte ut
5. Fjern frontbendekselet ved å åpne både fryser- og
kjøleskapdøren og fjern de tre skruene. Når skruene er løse,
ta av dekselet. For å sett på frontbendekselet igjen, sett den
tilbake i sin opprinnelige stilling og stram til de tre skruene.
34_ buke
Ikke bruk mye makt når dekselet demonteres.
Dekselet kan knekke og forårsake skade.
DA99-02291G-(0.3).indd
34
2010.8.20
4:47:15 PM
FJERNE KJØLESKAPTILBEHØRET
1. Fjern den tette glasshyllen ved å dra hyllen ut så langt som
mulig. Løft den så opp og ta den forsiktig ut.
02 BUKE
2. Fjern frukt- og grønnsaksskuffen ved å trykke på
fordypningene som du finner på innsiden på begge sider av
frukt- og grønnsaksskuffdekselet / tørrboksdekselet og fjern
ved å dra fremover. Hold skuffen med én hånd, løft den opp
litt mens du drar den framover og tar den ut av kjøleskapet.
3. Fjern dørbeholderen ved å holde dørbeholderen med
begge hender og løfte den forsiktig opp.
4. Z-HYLLE er festet til skapveggen. Fjern vinhyllen ved å
skyve den opp og forsiktig løfte hyllen ut av rennene.
FORSIKTIG
Påse at du ikke monterer Z-hyllen speilvendt
eller opp ned.
Før du fjerner noe tilbehør, pass på at det ikke er mat i veien.
Når mulig, fjern all mat for å redusere faren for uhell.
For å oppnå best mulig energieffektivitet fra produktet må du la alle hyller, skuffer og kurver
stå i originalposisjonene som vist på illustrasjonen på side (31).
buke _35
DA99-02291G-(0.3).indd
35
2010.8.20
4:47:19 PM
Bruke side-ved-side
kjøleskapet fra SAMSUNG
RENGJØRE KJØLESKAPET
Rengjøring av side-ved-side-kjøleskapet fra Samsung forlenger levetiden til apparatet og hjelper å holde det
lukt- og bakteriefritt.
Rengjøre inni kjøleskapet
Rengjør innsiden av veggene og tilbehøret med et mildt
vaskemiddel og tørk av med en tørr klut. Du kan fjerne skuffene
og hyllene for en mer grundig rengjøring. Pass på at du tørker
dem før du setter dem på plass igjen.
Rengjøre utsiden av kjøleskapet
Tørk av det digitale panelet og displaypanelet med en ren, myk
klut. Spray vann på rengjøringskluten i stedet for å spraye direkte
på overflaten av skapet. Dette hjelper å sikre en jevn fordeling
av fuktighet på overflaten. Dørene, håndtakene og skapets
overflater bør rengjøres med et mildt vaskemiddel og klut og
tørkes med en tørr klut. Utsiden bør poleres én eller to ganger i
året for å opprettholde utseende.
ADVARSEL
Bruk IKKE benzen, tynner eller Clorox™ til rengjøring.
Dette kan skade overflaten til apparatet og kan utgjøre en brannfare.
Rengjøre type Soft Touch-hjemmebaren
Bruk en fuktig klut til å rengjøre is- og vanndispenseren.
Tørk den ren med en ren, myk klut.
Bruk type Soft Touch-hjemmebaren som følger
- Trykk øverst på åpningen for hjemmebaren til du hører
skrangling, dermed åpnes den automatisk.
- Trykk øverst på hjemmebaren til du hører skrangling,
dermed lukkes den.
Rengjøring av gummidørpakninger
Hvis gummidørpakningene er skitne, kan det være at dørene
ikke lukker ordentlig, og kjøleskapet vil ikke fungere som det
skal. Hold dørpakningene frie for sandpartikler og smuss ved å
rengjøre dørene med et mildt vaskemiddel og en fuktig klut. Tørk
den ren med en ren, myk klut.
FORSIKTIG
Ikke spray vann på kjøleskapet når skapet er tilkoblet
strøm, da dette kan føre til elektrisk
støt. Ikke rengjør med benzen, tynner eller bilvaskemiddel. Dette kan føre til brann.
36_ buke
DA99-02291G-(0.3).indd
36
2010.8.20
4:47:28 PM
Rengjøre den doble luktfjerneren (VALGFRITT)
For å rengjøre den doble luktfjerneren, fjern dekselet med en flat skrutrekker. Fjern
luktfjernerpatronen fra dekselet og gjennombløt den i rent, varmt vann i minst fire timer.
La patronen tørke helt før den settes på plass igjen. Dette kan ta opptil åtte timer i et godt
ventilert område. For best mulig resultat, gjenta denne prosessen én eller to ganger i året.
02 BUKE
Patron
Hvis patronen tørker på et lukket (eller fuktig) område, kan patronen begynne å lukte. Hvis
dette skjer, rengjør på nytt og la den tørke i et godt ventilert sted.
Rengjøre bak kjøleskapet
For at ledningen og utsatte deler skal være støv- og smussfrie, støvsug bak enheten én eller to
ganger i året.
ADVARSEL
Ikke fjern bakdekselet. Det kan føre til elektrisk støt.
buke _37
DA99-02291G-(0.3).indd
37
2010.8.20
4:47:31 PM
Bruke side-ved-side
kjøleskapet fra SAMSUNG
SKIFTE AV INNVENDIGE LYS
ADVARSEL
Trekk ut støpselet fra uttaket før lyspærer skiftes inne i kjøleskapet.
- Ellers risikerer du å få elektrisk støt.
Hvis du får problemer med å skifte lyspæren, ta kontakt med serviceverkstedet.
Skifte av diodelys
FORSIKTIG
Ikke demontere eller erstatte diodelys.
For å erstatte diodelys, kontakt Samsung servicesenter eller din lokale autoriserte
Samsung-forhandler.
BYTTE VANNFILTER
ADVARSEL
For å redusere risiko for vannskade på din eiendom, IKKE bruk generiske fremmede merker
av vannfiltere i ditt SAMSUNG kjøleskap.
BRUK BARE SAMSUNG MERKET VANNFILTERE.
SAMSUNG vil ikke være lovmessig ansvarlig for enhver skade, inkludert, men ikke
begrenset til eiendoms-skade forårsaket av vann-lekasje fra bruk av et generisk vannfilter.
SAMSUNG kjøleskap er designet/konstruert for å fungere BARE MED SAMSUNG vannfilter.
Filterindikatoren gir beskjed om når du må skifte vannfilterpatron. For å gi deg litt tid til å få tak i et nytt filter
vil lampen begynne å lyse før det aktuelle filteret er ubrukelig.
Ved å bytte ut filteret i tide har du alltid det friskeste, reneste vannet i kjøleskapet.
1. Fjern vannfilteret fra boksen og sett en etikett som angir måneden på filteret som vist.
2. Plasser en etikett på filteret som er datert seks måneder fram i tid. Hvis du f.eks.
monterer vannfilteret i mars, plasser etiketten merket “SEP” på filteret slik at du husker
at det er i september du skal bytte filter. Normal levetid for et filter er seks måneder.
3. Fjern så den festede hetten ved å vri den mot urviseren.
4. Fjern det nye filterets beskyttelseshette, og fjern det gamle filteret.
5. Plasser og før det nye filteret inn i filterhuset.
Drei vannfilteret sakte med urviseren 90º for å sette kant-i-kant med indikasjonsmerket
på dekslet, slik at filteret låses på plass. Pass på at indikatoren er på linje med
låseposisjonen. Ikke stram for mye.
Filterdeksel
1
2
Etikett
(månedsangivelse)
4
3
5
Sett
angivelsesmerket
kant-i-kant med
låsestillingen.
38_ buke
DA99-02291G-(0.3).indd
38
2010.8.20
4:47:45 PM
02 BUKE
6. Når du har fullført denne prosessen, hold
inne IceType-knappen (is på/av) i tre
sekunder for å nullstille filterprogrammet.
7. Til slutt lar du det renne 1 l vann gjennom
dispenseren. Deretter helles vannet i et
sluk. Pass på at vannet som kommer ut av
dispenseren er klart.
En nylig installert vannfilterpatron kan forårsake at det spruter litt vann fra dispenseren.
Dette er fordi luft kommer inn i ledningen. Det skal ikke være noe problem å bruke den.
Bestille nye vannfiltre
Ta kontakt med din autoriserte Samsungforhandler for å bestille flere vannfilterpatroner.
BRUKE DØRENE
Kjøleskapdørene har en spesiell døråpnings- og lukkingsfunksjon for å sikre at dørene lukkes helt og er helt
tette.
Når dørene blir åpnet til et visst punkt, vil de “ta tak” og forbli åpne. Når døren er åpnet, men ikke så mye at
døren tar tak, vil den lukkes automatisk.
buke _39
DA99-02291G-(0.3).indd
39
2010.8.20
4:47:47 PM
Feilsøking
PROBLEM
LØSNING
Kjøleskapet virker ikke
i det hele tatt eller det
kjøler ikke tilstrekkelig
Maten i kjøleskapet er
frossen.
Du hører uvanlige lyder.
Fronthjørnene og sidene
av skapet er varme, og
det oppstår kondens.
Det kommer ikke ut is fra
dispenseren.
Du hører lyden av vann
som bobler i kjøleskapet.
Det lukter vondt i
kjøleskapet.
Det utvikles frost på
veggene i fryseren.
Vanndispenseren
fungerer ikke.
• Kontroller om støpselet er koblet til skikkelig.
• Er temperaturkontrollen på displaypanelet stilt på riktig temperatur? Prøv å senke
temperaturen.
• Står kjøleskapet i direkte sollys, eller står det for nærme en varmekilde?
• Står kjøleskapet for tett inntil veggen bak og forhindrer derfor at luften
sirkulerer?
• Er temperaturkontrollen på displaypanelet stilt på riktig temperatur? Prøv å stille inn
på høyere temperatur.
• Er temperaturen i rommet svært lav?
• Oppbevarte du maten med høyt vanninnhold på det kaldeste stedet i kjøleskapet?
Prøv å flytte slike artikler mot midten av kjøleskapet i stedet for å oppbevare dem i
CoolSelect Zone™- skuffen.
•
•
•
•
Sjekk at kjøleskapet er plant og stabilt.
Står kjøleskapet for tett inntil veggen bak og forhindrer derfor at luften sirkulerer?
Har noe falt bak eller under kjøleskapet?
En tikkelyd kan høres fra inne i kjøleskapet. Dette er normalt og skjer fordi
forskjellig tilbehør trekker seg sammen eller utvider seg i forhold til temperaturen
inne i kjøleskapet.
• Det er vanlig med noe varme da antikondenselementer er montert i de fremre
hjørnene av kjøleskapet for å hindre kondensdannelse.
• Er kjøleskapdøren åpen? Kondens kan oppstå når du lar døren stå åpen lenge.
• Ventet du i tolv timer etter installasjon av vannledningen før du begynte å lage is?
• Er vannledningen koblet til og ventilen åpen?
• Har du slått av ismaskinen manuelt? Pass på at Ice Type (istype) er satt til Cubed
(isbiter) eller Crushed (knust is).
• Finnes det is som sitter fast i beholderen?
• Er det for varmt i fryseren? Prøv å senke temperaturen.
• Dette er normalt. Boblingen kommer av at kjølemiddelet sirkulerer i kjøleskapet.
• Har noen av matvarene blitt dårlige?
• Pass på at mat som har en sterk lukt (for eksempel fisk) er pakket godt inn så det
er lufttett.
• Rengjør fryseren jevnlig og kast all dårlig eller tvilsom mat.
• Er luftåpningen tett? Fjern alt som hindrer fri luftsirkulasjon.
• Sørg for nok plass mellom matvarer for å oppnå effektiv luftsirkulasjon.
• Er døren ordentlig igjen?
• Er vannledningen koblet til og ventilen åpen?
• Har vannforsyningsledningen blitt satt i klem eller blitt bøyd? Pass på at ledningene
er fri for hindringer.
• Er vanntanken frossen fordi kjøleskapets temperatur er for lav? Velg en varmere
innstilling på displaypanelet.
40_ feilsøking
DA99-02291G-(0.3).indd
40
2010.8.20
4:47:48 PM
notater
DA99-02291G-(0.3).indd
41
2010.8.20
4:47:48 PM
Begrensninger for omgivelsetemperatur
Kjøleskapet/fryseren er utviklet for å fungere i omgivelsetemperaturer angitt av temperaturklassen på merkeplaten.
Klasse
Symbol
Omgivelsetemperatur (°C)
Utvidet temperert
SN
+10 til +32
Temperert
N
+16 til +32
Subtropisk
ST
+16 til +38
Tropisk
T
+16 til +43
Innvendige temperaturer kan påvirkes av faktorer som f.eks. plassering av kjøleskap/
fryser, omgivelsetemperatur og hvor ofte du åpner døren. Regulere temperaturen etter
behov for å kompensere for disse faktorene.
Norway Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon,
indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset,
USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten
av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre
typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av
materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller
lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres
på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet
kommersielt avfall som skal kastes.
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Samsung Electronics Nordic AB
SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden
815-56 480
www.samsung.com/no
I vårt arbeid med å fremme gjenbruk, er denne brukerhåndboken trykt på resirkulert papir.
DA99-02291G-(0.3).indd
42
2010.8.20
4:47:48 PM
Jääkaappi
Käyttöohje
Finland
ovi unelmiisi
Kiitämme Samsung-tuotteen hankinnasta.
Saat vieläkin parempaa palvelua
rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa:
www.samsung.com/register
Vapaasti seisova laite
DA99-02291G-(0.3).indd
1
2010.8.20
4:47:50 PM
Uuden jääkaapin ominaisuudet
UUDEN JÄÄKAAPIN PÄÄOMINAISUUDET
Samsungin Side by Side -jääkaappi toimitetaan varustettuna useilla tilaa säästävillä, innovatiivisilla säilytys- ja
energiatehokkuusominaisuuksilla.
• PIILOSARANAT JA OVEN PUUJÄLJITELMÄ
Sileäpintaiset piilosaranat ja oven puujäljitelmä auttavat luomaan siistin ja tyylikkään etujulkisivun.
• CoolSelect Zone™-kylmäosa (LISÄVARUSTE)
Tämä viimeisimmän kehityksen mukainen ominaisuus mahdollistaa toimintojen Quick Cool, Thaw
ja Select käytön, ja tuotteita voidaan jäähdyttää, sulattaa ja viilentää pelkästään CoolSelectkylmäosassa. Voit säätää kylmäosan lämpötilaa toiminnoilla Cool tai 0 Zone.
• HELPPO AVATA (LISÄVARUSTE)
Ovien avaaminen ja sulkeminen on helppoa käyttäjäystävällisen helppokäyttökahvan ansiosta.
• MUSTA-KIRKAS LED-NÄYTTÖ (LISÄVARUSTE)
Ylellinen musta näyttöikkuna antaa selkeän ja siistin ulkonäön.
• PEHMEÄSTI TOIMIVA KOTIBAARI (LISÄVARUSTE)
Pehmeästi toimivaa kotibaaria käyttäessäsi sinun tarvitsee vai painaa avataksesi tai sulkeaksesi
vaimennetusti toimivan luukun.
• HELPOSTI SIIRRETTÄVÄ TELINE (LISÄVARUSTE)
Uuden konseptin teline lisää samanaikaisesti ruoan liikutettavuutta. Hyödyllinen jälkiruoan ja
kakun jne. säilytykseen.
• Jää- ja vesiautomaatti ensiluokkaista suunnittelua
Nopea ja helppo tapa saada suodatettua vettä ja jääkuutiot tai -murska ovat sormien ulottuvilla
ulkoisen automaatin ansiosta.
• Clear View Icemaker
Jääpalakone sijaitsee kätevästi pakastimen ovessa, joten pakastimen hyllytilaa tilaa on helpompi
hyödyntää. Jää valmistuu nopeasti.
Tarkistusikkunan lasin läpi pystyy katsomaan yhdellä silmäyksellä jääpalojen määrän.
CE-ilmoitus
Tämä tuote on määritelty noudattamaan pienjännitedirektiiviä (2006/95/EC), elektromagneettisen
yhteensopivuuden direktiiviä (2004/108/EC) ja Ekomallien direktiiviä (2009/125/EC) toteutettu
määräyksellä (EC) nro 643/2009 EU:n sisällä.
Kirjoita muistiin laitteen malli ja sarjanumero tulevaa
tarvetta varten. Mallinumero on jääkaapin vasemmassa
sivuseinässä.
Malli #
Sarja #
2_ uuden jääkaapin
DA99-02291G-(0.3).indd
2
2010.8.20
4:47:50 PM
Turvaohjeet
Turvaohjeet
• Lue ennen laitteen käyttöä tämä opas perusteellisesti ja säilytä sitä turvallisessa paikassa
laitteen lähellä tulevaa tarvetta varten.
• Tätä laitetta saa käyttää vain sen aiottuun, tässä käyttöohjeessa kuvailtuun käyttötarkoitukseen.
Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät ole fyysisesti, aistillisesti
tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä laitteen käytöstä, paitsi
jos näiden henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä alussa.
• Tässä oppaassa olevat varoitukset ja tärkeät turvaohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia
olosuhteita ja ilmeneviä tilanteita. Käyttäjän omaan vastuuseen kuuluu laitteen asennuksen,
kunnossapidon ja käytön yhteydessä käyttää tervettä järkeä, sekä tuolloin on myös oltava
varovainen ja huolellinen.
• Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita malleja, oman jääkaappisi ominaisuudet saattavat
hieman poiketa tässä oppaassa on esitetyistä, eivätkä kaikki varoitusmerkit välttämättä koske
sitä. Jos sinulla on kysyttävää tai huolia, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen tai etsi
ohjeita tai tietoa internetistä osoitteesta www.samsung.com.
Tärkeitä turvallisuutta koskevia symboleja ja varoituksia:
VAARA
Vaarat ja vaaralliset menettelytavat saattavat aiheuttaa vakavia fyysisiä
vammoja tai kuoleman.
VAROITUS
Vaarat ja vaaralliset menettelytavat saattavat aiheuttaa vähäisiä fyysisiä
vammoja tai omaisuusvahinkoja.
ÄLÄ kokeile.
ÄLÄ pura.
ÄLÄ kosketa.
Noudata ohjeita huolellisesti.
Kytke virtapistoke irti seinäpistorasiasta.
Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen välttämiseksi.
Kun tarvitset ohjeita, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Huomio
Näiden varoitusmerkkien tarkoituksena on estää käyttäjää ja muita henkilöitä
loukkaantumasta.
Noudata niitä tarkasti.
Luettuasi tämän luvun säilytä sitä huolellisesti tulevaa tarvetta varten.
turvaohjeet _3
DA99-02291G-(0.3).indd
3
2010.8.20
4:47:51 PM
Turvaohjeet
VAARA
KUlJETUSTA JA ASENNUSPAIKKAA KOSKEVAT VAKAVAT
VAARAT
• Laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana on huolehdittava siitä, että mitkään kylmäkoneiston
osat eivät vahingoitu.
- Putkistosta vuotava kylmäaine voi syttyä palamaan tai aiheuttaa silmävamman. Jos havaitset
vuodon, vältä avotulta ja kipinöintiä ja tuuleta laitteen sijoituspaikkaa useiden minuuttien ajan.
• Tulenaran kaasun ja ilman seoksen muodostumisen ehkäisemiseksi mahdollisen kylmäainepiirin
vuodon sattuessa laitteen sijoituspaikan koon on oltava suhteutettu käytetyn kylmäaineen
määrään.
• Älä käynnistä laitetta, jos se vaikuttaa vahingoittuneelta. Jos olet epävarma, ota yhteys
jälleenmyyjään. Huoneessa, johon jääkaappi sijoitetaan, on oltava vähintään 1 m³ tilaa jokaista
laitteen sisältämää R600a-kylmäaineen kahdeksaa grammaa kohti. Laitteen sisältämän
kylmäaineen määrä on ilmoitettu sen sisällä olevassa tunnuskilvessä.
VAARA
ASENNUSTA KOSKEVIA VAKAVIA VAAROJA
• Jääkaappia ei saa asentaa kosteaan tilaan tai paikkaan, jossa se voi joutua kosketuksiin veden
kanssa.
- Sähköosien rikkoutunut eriste voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Jääkaappia ei saa sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen tai liian lähelle uunia, lämpöpatteria tai
muita kodinkoneita.
• Useaa laitetta ei saa kytkeä samaan pistorasiaan. Jääkaappi on aina kytkettävä erilliseen
pistorasiaan, jonka nimellisjännite vastaa arvokilvessä mainittua jännitettä. Näin laite voi toimia
mahdollisimman tehokkaasti. Samalla vältetään talon sähköjohtoverkoston ylikuormittuminen.
Ylikuumentuneet sähköjohdot voivat aiheuttaa tulipalon vaaran.
• Älä kytke virtapistoketta, jos pistorasia ei ole kunnolla paikoillaan.
- Sähköiskun tai tulipalon vaara.
• Älä käytä johtoa, jos siinä on murtumia tai kuluneita kohtia (itse johdossa tai sen päissä).
• Älä taita virtajohtoa tai aseta sen päälle mitään painavaa.
• Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta. Tartu pistokkeeseen tukevasti ja vedä se suoraan pois
pistorasiasta.
- Vioittunut johto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
• Älä käytä aerosoleja jääkaapin lähellä.
- Jääkaapin lähellä käytettävät aerosolit voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
• Tämä jääkaappi on asennettava ja sijoitettava käyttöohjeessa olevien tietojen mukaisesti ennen käyttöä.
• Pidä laitteesta irrotetut pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- On olemassa tukehtumiskuoleman vaara, jos lapset laittavat pakkausmateriaaleja päänsä yli.
• Kytke virtapistoke oikeaan asentoon niin, että johto riippuu alaspäin.
- Jos kytket virtapistokkeen ylösalaisin, johdin saattaa katketa ja aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Varmista, että virtapistoke ei jää puristuksiin jääkaapin taakse. Se voi rikkoutua.
• Varmista, että jääkaappi ei siirrettäessä mene virtajohdon päälle ja vahingoita sitä.
- Tästä seuraa tulipalon vaara.
• Laite on sijoitettava siten, että pistokkeeseen päästään helposti käsiksi asennuksen jälkeen.
• Jääkaappi on maadoitettava.
4_ turvaohjeet
DA99-02291G-(0.3).indd
4
2010.8.20
4:47:51 PM
Turvaohjeet
- Jääkaappi on maadoitettava virtavuotojen ja sähköiskujen ehkäisemiseksi.
• Maattona ei saa käyttää kaasuputkia, puhelinlinjoja tai muita mahdollisia ukkosenjohdattimia.
- Maadoituspistokkeen virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.
• Vaurioitunut johto on vaihdettava heti. Vaihdon saa suorittaa vain valmistaja tai sen valtuuttama
huoltoliike.
• Jääkaapin sulakkeen saa vaihtaa vain ammattiasentaja tai huoltoliike.
- Ellei tätä noudateta, seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövamma.
VAROITUS
ASENNUSTA KOSKEVIA VAROITUKSIA
• Jääkaapin asennuspaikan on oltava tasainen ja sen ympärillä on oltava riittävästi tilaa.
- Jos jääkaappi ei ole pystysuorassa asennossa, jäähdytysjärjestelmä ei ehkä toimi oikein.
• Laitteen sijoituspaikan tai kiinnitysrakenteen tuuletusaukot on pidettävä vapaina.
• Laitteen on annettava tasaantua kaksi tuntia asennuksen jälkeen.
VAARA
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAKAVIA VAAROJA
• Älä kytke virtajohtoa märin käsin.
• Laitteen päälle ei saa asettaa mitään esineitä.
- Laitteen päälle asetettu esine saattaa pudota ovea avattaessa tai suljettaessa ja aiheuttaa
henkilövahingon tai laitevaurion.
• Jääkaapin päälle ei saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä.
- Läikkyvä neste aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran.
• Älä anna lasten roikkua ovessa.
- Ellei tätä noudateta, voi aiheutua vakava vamma.
• Älä jätä jääkaapin ovia auki, kun jääkaappi on ilman valvontaa. Älä päästä lapsia jääkaapin sisään.
- On olemassa vaara, että lapset jäävät sinne loukkuun, ja alhainen lämpötila voi aiheuttaa
vakavia vammoja.
• Älä aseta sormia laitteen alareunan alle.
- Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä anna lasten astua vetolaatikon kannen päälle.
- Se saattaa rikkoutua ja aiheuttaa luiskahtamisen vaaran.
• Älä täytä jääkaappia liian täyteen.
- Tavaroita saattaa pudota ulos ovea avattaessa, mistä saattaa seurata henkilövahinkoja tai
laitevaurioita.
• Älä työnnä sormia tai esineitä vedenjäähdyttimen aukkoon.
- Vammojen tai aineellisten vahinkojen vaara.
• Jääkaapissa ei saa säilyttää helposti haihtuvia tai tulenarkoja aineita kuten bentseeniä, ohenteita,
etanoleja tai nestekaasua.
- Tällaisten tuotteiden säilyttämisestä voi aiheutua räjähdyksiä.
• Jääkaappi ei sovellu alhaisille lämpötiloille herkkien lääkkeiden, tieteellisten materiaalien tai
muiden tällaisten tavaroiden säilytykseen.
- Jääkaapissa ei saa säilyttää tuotteita, jotka edellyttävät hyvin vakaata lämpötilaa.
• Älä säilytä tai käytä jääkaapissa sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan hyväksymää tyyppiä.
• Älä käytä hiustenkuivaajaa jääkaapin sisäosien kuivaamiseen. Älä laita jääkaapin sisään palavaa
kynttilää pahojen hajujen poistoa varten.
- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä kosketa pakastimen sisäseiniä tai pakastimessa säilytettyjä tuotteita märin käsin.
- Voit saada paleltumia.
turvaohjeet _5
DA99-02291G-(0.3).indd
5
2010.8.20
4:47:52 PM
Turvaohjeet
• Sulamista ei saa nopeuttaa mekaanisilla välineillä tai millään muilla kuin valmistajan suosittelemilla
keinoilla.
• Kylmäainepiiriä ei saa vaurioittaa.
• Tuote on tarkoitettu ainoastaan ruuan säilytykseen kotitalousympäristössä.
• Pullot on asetettava toistensa viereen siten, että ne eivät pääse putoamaan.
• Jos havaitset kaasuvuodon, vältä avotulta ja kipinöintiä ja tuuleta laitteen sijoituspaikkaa useiden
minuuttien ajan.
• Käytä ainoastaan valmistajan ja huoltoliikkeen myymiä LED-lamppuja.
• Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella ja/tai kiipeä siihen.
• Älä pura tai korjaa jääkaappia itse.
- Tulipalon, toimintavian ja/tai vammojen vaara. Mikäli laitteeseen tulee vika, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
• Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisävalon lamppujen vaihtoa.
- Sähköiskun vaara.
• Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä, siinä on palon merkkejä tai se haisee tai savuaa, irrota heti
virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Ellei näin tehdä, seurauksena on sähköiskun tai tulipalon vaara. Laitteen sijoituspaikan tai
kiinnitysrakenteen tuuletusaukot on pidettävä vapaina.
• Jos et saa vaihdettua lamppua, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
• Jos tuotteessa on LED-lamppu, älä irrota lampun suojusta ja LED-lamppua itse.
- Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
• Jos jääkaapin sisällä on pölyä tai vettä, vedä pistoke irti ja ota yhteys Samsung Electronicsin
huoltoliikkeeseen.
- Tulipalon vaara.
6_ turvaohjeet
DA99-02291G-(0.3).indd
6
2010.8.20
4:47:52 PM
Turvaohjeet
VAROITUS
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROITUKSIA
• Odota vähintään viisi minuuttia ennen kuin kytket jääkaapin uudelleen, jos pistoke on irrotettu
pistorasiasta.
• Jos olet poissa yli kolme viikkoa tai jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan, se on tyhjennettävä ja
puhdistettava ja virtapistoke on kytkettävä irti. Pyyhi kosteus jääkaapin sisältä ja jätä ovet auki.
- Muussa tapauksessa saattaa muodostua hajua ja hometta.
- Eristeen sisäiset vauriot voivat aiheuttaa tulipalon.
• Jos lähdet pitkälle lomalle tai liikematkalle tai et muuten käytä vedenjäähdytintä tai jääpalakonetta,
sulje vesihana.
- Muussa tapauksessa voi tapahtua vesivuoto.
• Laitteen suorituskyky paranee, jos
- Ruokia ei aseteta liian lähekkäin laitteen takaosassa olevien tuuletusaukkojen eteen, jotta ne
eivät estäisi ilman kiertoa pakastimessa
- Elintarvikkeet kääritään huolellisesti tai peitetään ilmatiiviisti ennen jääkaappiin asettamista.
• Älä pakasta uudelleen elintarvikkeita, jotka ovat sulaneet kokonaan.
• Älä sijoita pakastimeen hiilihapollisia juomia. Älä sijoita pakastimeen pulloja tai lasisia säilytysastioita.
- Sisältö voi jäätyessään rikkoa lasin ja aiheuttaa vammoja ja omaisuusvahinkoja.
• Älä tee jääkaapin toimintoihin tai itse jääkaappiin muutoksia.
- Muutokset tai muuntelut saattavat aiheuttaa henkilövammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
Samsung-takuu ei kata kolmannen osapuolen tekemiä muutoksia ja muunteluita tähän
valmiiseen laitteeseen. Samsung ei myöskään ota vastuuta kolmannen osapuolen tekemistä
muutoksista aiheutuvista turvallisuusongelmista ja vaurioista.
• Älä tuki tai estä ilma-aukkoja.
- Jos ilma-aukot on estetty, erityisesti muovipussilla, jääkaappi voi jäähtyä liikaa. Jos tämä
jäähdytysjakso kestää liian kauan, vedensuodatin saattaa rikkoutua ja aiheuttaa vesivuodon.
- Uusia pakastettavia elintarvikkeita ei sijoiteta jo pakastettujen elintarvikkeiden viereen.
• Noudata pakasteruokapakkauksissa mainittuja säilytysohjeita ja -aikoja.
• Täytä vesisäiliöön ja jääpalarasiaan vain juomavettä ja tee jääpaloja vain juomavedestä.
• Älä laita ruokaa pakastimeen umpimähkäisesti.
- Ruoka ei jäähdy kunnolla.
• Jos mallissa on Cool Select Zone, älä kiinnitä näihin kiskoihin hyllyä. Hylly voi osua Beverage
Station -juomaosaston suojukseen ja rikkoa sen.
• Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua jääpalakonetta.
• Jääkaapin vesiliittymän saa asentaa vain asianmukaisesti valtuutettu henkilö, ja se saadaan
asentaa vain juomavesiliitäntään.
• Jotta jääpalakone toimii kunnolla, tarvitaan vedenpaine 138 ~ 862 kpa (1,4 - 8,8 kgf/cm3).
• Jos laitteeseen tulvii vettä, kytke virta pois välittömästi ja ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen.
VAROITUS
PUHDISTUSTA JA HUOlTOA KOSKEVIA VAROITUKSIA
• Älä suihkuta vettä suoraan jääkaapin sisä- tai ulkopuolelle.
- Tulipalon ja sähköiskun vaara.
• Älä käytä tulenarkoja kaasuja jääkaapin lähellä.
- Tästä seuraa räjähdyksen tai tulipalon vaara.
• Älä suihkuta puhdistusaineita suoraan näytölle.
- Näyttöön painetut kirjaimet saattavat lähteä pois.
• Poista lika ja pöly pistokkeen piikeistä. Älä puhdista pistoketta märällä tai kostealla liinalla.
turvaohjeet _7
DA99-02291G-(0.3).indd
7
2010.8.20
4:47:52 PM
Turvaohjeet
- Muutoin on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara.
• Älä työnnä sormia tai esineitä vesisäiliön aukkoon tai jääpalakoneen kouruun.
- Tästä saattaa seurata henkilövahinkoja tai laitteen vaurioituminen.
• Kytke irti jääkaapin virtajohto ennen puhdistusta ja huoltoa.
VAARA
HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVIA VAKAVIA VAAROJA
• Varmista ennen hävittämistä, että laitteen takana olevat putket ovat ehjiä.
• Laitteessa käytetään kylmäaineena joko R600a:ta tai R134a:ta. Tarkista jääkaapissa käytetyn
kylmäaineen tyyppi laitteen takana olevasta kompressorikilvestä tai sen sisällä olevasta
arvokilvestä. Jos tämä laite sisältää tulenarkaa kaasua (kylmäaine R600a), kysy neuvoja laitteen
turvallisesta hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta. Eristeen ponneaineena on käytetty
syklopentaania. Eristemateriaali on hävitettävä erityisten ohjeiden mukaan sen sisältämien
kaasujen takia. Kysy neuvoja laitteen ympäristön kannalta turvallisesta hävittämisestä paikallisilta
viranomaisilta. Varmista ennen hävittämistä, että kaikki laitteen takana olevat putket ovat ehjiä.
Putket voivat olla rikki peittämättömissä kohdissa.
• Tämä laite sisältää kylmäaineena isobutaania (R600a), joka on ympäristöystävällinen mutta
tulenarka luonnonkaasu. Laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana on huolehdittava siitä, että
mitkään kylmäkoneiston osat eivät vahingoitu.
• Ennen tämän tuotteen tai jonkin muun jääkaapin hävittämistä siitä on irrotettava ovi/ovitiivisteet
ja oven salpa, jotta pienet lapset tai eläimet eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään. Hyllyt on
jätettävä paikoilleen, jotta lasten on vaikeampi päästä laitteen sisään. Lapsia on valvottava, jotta
he eivät leiki vanhalla laitteella.
• Hävitä laitteen pakkausmateriaali tavalla, joka ei kuormita ympäristöä.
MUITA ASIANMUKAISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VINKKEJÄ
• Jos tulee pidempi virtakatkos, tiedustele omalta paikalliselta sähköyhtiöltä sen kestoa
- Alle kaksi tuntia kestävät virtakatkokset eivät yleensä vaikuta jääkaapin lämpötilaan. Ovien
avauskertoja on kuitenkin järkevää rajoittaa sähkökatkoksen aikana.
- Jos sähkökatkos kestää yli 24 tuntia, kaikki pakasteet on poistettava laitteesta.
• Jos jääkaappiin kuuluu avaimia, ne on pidettävä poissa lasten ulottuvilta ja laitteen lähettyviltä.
• Laite voi toimia epätasaisesti, jos se on sijoitettuna pidemmän aikaa laitteen normaalin
käyttölämpötila-alueen alarajaa kylmempään paikkaan. Tällöin jääkaapin sisälämpötila voi nousta
liian korkeaksi.
• Älä säilytä jääkaapissa nopeasti alhaisessa lämpötilassa pilaantuvia elintarvikkeita, kuten
banaaneja ja meloneja.
• Laite on huurtumaton, joten käyttäjän ei tarvitse sulattaa sitä. Huurteenpoisto toimii
automaattisesti.
• Lämpötilan kohoaminen huurteenpoiston aikana on ISO-standardin mukaista. Jos kuitenkin
halutaan vähentää pakastettujen ruokien lämpötilan kohoamista huurteenpoiston aikana, ruuat
voidaan kääriä useaan kerrokseen sanomalehtipaperia.
• Pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilan kohoaminen huurteenpoiston aikana voi heikentää
niiden säilyvyyttä.
8_ turvaohjeet
DA99-02291G-(0.3).indd
8
2010.8.20
4:47:53 PM
Sisällys
SIDE-BY-SIDE-JÄÄKAAPPIN
ASENNUS
10
11
12
15
18
SIDE-BY-SIDE-JÄÄKAAPPIN
ASENNUS
19 Pienehköjen säätöjen tekeminen oviin
20 Vesisäiliöliitännän tarkastus (lisävaruste)
20 Vesisäiliöliitännän asennus
10
19
SAMSUNG SIDE-BY-SIDE JÄÄKAAPPIN KÄYTTÖ
24
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
38
39
Valmistaudu jääkaapin asennukseen
Ennen jääpalakoneen käyttöä
Jääkaapin ovien irrottaminen
Jääkaapin ovien uudelleenkiinnitys
Jääkaapin asennon tarkistaminen
Jääkaapin asennus
Jääkaapin käyttö
Digitaalisen näytön käyttäminen
Lämpötilan säätäminen
Jääpalakoneen ja vesisäiliön käyttö
Hyllyt ja lokerot
Elintarvikkeiden säilytys
CoolSelect Zone™-kylmäosan käyttö (lisävaruste)
Pakastimen osien irrotus
Jääkaapin osien irrotus
Jääkaapin osien puhdistaminen
Sisävalojen lampun vaihtaminen
Vedensuodattimen vaihtaminen
Ovien käyttäminen
VIANETSINTÄ
40
sisällys _9
DA99-02291G-(0.3).indd
9
2010.8.20
4:47:53 PM
Side-by-side -jääkaapin
asennus
VALMISTAUTUMINEN JÄÄKAAPIN ASENNUKSEEN
Kiitämme Samsung Side-by-Side-jääkaapin hankinnasta. Toivomme, että nautit monista tämän uuden
laitteen tarjoamista viimeisimmän kehityksen mukaisista ominaisuuksista ja tehokkaista toiminnoista.
Parhaan mahdollisen sijoituspaikan valinta jääkaapille
• Valitse vesiliittymää lähellä oleva paikka.
• Valitse paikka, johon aurinko ei paista suoraan.
• Valitse sijoituspaikaksi tasainen (tai lähes tasainen) lattiapinta.
• Paikassa on oltava riittävästi tilaa, jotta jääkaapin ovet ovat helposti avattavissa.
• Jätä riittävä tila oikealle, vasemmalle, taakse ja yläpuolelle parasta mahdollista ilmanvirtausta varten.
- Jos jääkaappi ei ole pystysuorassa asennossa, jäähdytysjärjestelmä ei välttämättä toimi oikein.
- Käyttöön tarvittava tila: Lisätietoa on alla olevassa kuvassa ja mittapiirroksessa.
• Varmista, että laitetta voidaan siirtää vapaasti huolto- ja kunnossapitotarkoituksia varten.
777mm
732mm
160º
1155mm
vähintään 50 mm
vähintään 50 mm
1027mm
25mm
160º
25mm
1724mm
Jääkaapinsiirtäminen
Lattian vahingoittumisen estämiseksi etutasausjalat
ovat yläasennossa (lattiapinnan yläpuolella).
Lisätietoa on oppaan luvussa “Jääkaapin asennon
suoristaminen” (sivulla 18).
Suojataksesi lattian pintaa aseta suojapahvi,
esimerkiksi pakkauskartonki, jääkaapin alle.
hUOmIO
Jalka
Ruuvimeisseli
Kun laitteen takapuolella tehdään
asennuksia, sitä huolletaan tai
puhdistetaan, varmista, että laite vedetään
ulospäin suoraan ja työnnetään takaisin
paikalleen suoraan, kun työt ovat valmiita.
10_ asennus
DA99-02291G-(0.3).indd
10
2010.8.20
4:47:57 PM
Side-by-side -jääkaapin
asennus
01 ASENNUS
JÄÄPALAKONEEN KÄYTTÖ
Jääpalakaukalon irrotus
- Pidä kädensijasta kuvan 1 esittämällä tavalla
- Vedä varovasti pohjaosa ulos
- Poista jääpalasäiliö varoen
Jääpalakaukalon kiinnitys takaisin
- Kiinnitä päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotus
- Työnnä säiliötä lujasti kunnes kuulet napsahduksen
- Jos säiliö ei sovi paikalleen, käännä sen takana olevaa nuppia 90 astetta ja
aseta uudelleen paikalleen kuvan 2 esittämällä tavalla
Normaali toiminta
- Kaikki äänet, jotka kuuluvat jääpalakoneen pudottaessa jäitä säiliöön, ovat
normaaleja käyntiääniä
- Jos jäitä ei käytetä pitkään aikaan, jääpalasäiliöön saattaa muodostua
jääkokkareita Poista kaikki jäljellä oleva jää ja tyhjennä säiliö
- Jos jääpaloja ei tule ulos koneesta, tarkasta ovatko jääpalat tukkineet
kourun ja poista tukokset.
- Ensimmäinen jääpalaerä voi olla pieni, koska putkissa on ilmaa liitännän
jälkeen mutta ilma tulee poistumaan putkista normaalin käytön aikana.
Vaara
- Kun
ICE OFF vilkkuu näyttöpaneelissa, aseta säiliö paikalleen ja/ tai
varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Kun ovi on auki, jään ja veden annostelija ei toimi
- J os suljet ovet voimakkaasti, vettä saattaa loiskua jääpalakoneen
päälle
- J otta ei pudottaisi jääpalasäiliötä, tartu siihen molemmin käsin
irrottaessasi sitä
-T
apaturmien välttämiseksi pyyhi kaikki lattialle mahdollisesti
pudonnut jää tai vesi
-Ä
lä anna lasten riippua jääpalaannostelijasta tai säiliöstä. Se saattaa
aiheuttaa vahingon.
-Ä
lä työnnä kättä tai mitään esinettä jääpalakanavaan. Siitä saattaa
aiheuta tapaturma tai laitteen osien mekaaninen vaurio.
Kuva 1
90。
Kuva 2
Jääpalakouru
asennus _11
DA99-02291G-(0.3).indd
11
2010.8.20
4:47:59 PM
JÄÄKAAPIN OVIEN IRROTTAMINEN
Ellei jääkaappi mahdu ovesta sisään helposti, sen ovet voidaan irrottaa.
1. Sokkelin etulevyn irrotus
Avaa ensin sekä pakastimen että jääkaapin ovi ja irrota sitten sokkelin etulevy avaamalla ensin
sen kolme kiinnitysruuvia.
Vesiliitännän irrotus jääkaapista
1. Irrota vesiputki puristamalla liitintä 1 ja vetämällä vesiputki 2 pois.
1
Huolehdi, että vesiputki
liitetään samanväriseen
putkeen.
2
Vesiliitännän kiinnitys
1. Vesiputki täytyy työntää kokonaan paikalleen merkkiviivaan saakka annostelijan
vesivuodon ja veden tippumisen estämiseksi.
Putki
Putki
Liitin
Liitin
2. Insert the 2 clips in the install pack and check that each clip holds the line firmly.
Lukkorengas A
(6.35mm)
Liitin
Lukkorengas A
(6.35mm)
Liitin
Älä katkaise vesiputkea. Irrota se varoen liittimestä.
12_ asennus
DA99-02291G-(0.3).indd
12
2010.8.20
4:48:5 PM
Side-by-side -jääkaapin
asennus
01 ASENNUS
2. pakastimen oven irrotus
Aluksi muutama huomionarvoinen seikka:
• Varmista, että nostat ovea suoraan ylöspäin, etteivät saranat väänny tai rikkoudu.
• Varmista, että vesiputki ja johtosarja eivät jää oven väliin.
• Sijoita ovet turvalliseen paikkaan, jotteivat ne naarmuunnu tai vahingoitu.
1. Irrota pakastimen oven ollessa suljettuna ylemmän saranan peitelevy 1 ruuvimeisselin avulla ja
irrota sen jälkeen johdot vetämällä niiden päät varoen toisistaan irti 2 .
1
2
2. Irrota ensin saranaruuvit 3 ja maadoitusjohdon ruuvi 4 kiertämällä niitä vastapäivään ja irrota
sitten yläsarana 5 . Ole varovainen, ettei ovi kaadu päällesi irrottaessasi sitä.
4
3
5
3. Irrota seuraavaksi ovi alemmasta saranasta 6 nostamalla ovea varovasti suoraan ylöspäin 7 .
7
6
Varmista, että vesiputki
ja johtosarja eivät jää
oven väliin.
4. Irrota alasarana 8 peitelevystä 9 nostamalla
alasaranaa varoen ylöspäin.
asennus _13
DA99-02291G-(0.3).indd
13
2010.8.20
4:48:12 PM
jääkaapin oven irrottaminen
1. Irrota yläsaranan peitelevy 1 ruuvimeisselillä oven ollessa suljettuna.
1
2. Irrota ensin saranaruuvit 2 ja maadoitusjohdon ruuvi 3 kiertämällä niitä vastapäivään ja irrota
sitten yläsarana 4 . Ole varovainen, ettei ovi putoa päällesi irrottaessasi sitä.
2
3
4
3. Irrota ovi alemmasta saranasta 5 nostamalla ovea suoraan ylöspäin 6 .
4. Irrota alasarana 7 peitelevystä 8 nostamalla alasaranaa varoen ylöspäin.
14_ asennus
DA99-02291G-(0.3).indd
14
2010.8.20
4:48:18 PM
Side-by-side -jääkaapin
asennus
01 ASENNUS
JÄÄKAAPIN OVIEN UUDELLEENKIINNITYS
Sitten kun jääkaappi on sijoitettu sille pysyvästi tarkoitettuun paikkaan, sen ovet voidaan asentaa takaisin
paikalleen.
Pakastimen oven kiinnitys
1. Asenna pakastimen ovi takaisin paikalleen asettamalla letkun 1 takaisin
oven alanurkkaan ja pujottamalla sen alasaranassa 2 . olevan reiän
lävitse. Vedä letkua varoen taaksepäin, kunnes se kulkee suorana ilman
kiertymiä tai taipumia.
1
2
8
2. Aseta yläsaranan tappi 3 pakastimen oven 4 . kulmassa
olevaan reikään. Varmista, että sarana on kohdakkain yläsaranan
reiän 5 ja kaapin 6 ruuvireiän kanssa ja kiristä saranaruuvit 7
ja maadoitusruuvi 8 paikoilleen kääntämällä niitä myötäpäivään.
7
5
3
6
4
3. Kytke johtojen päät uudelleen toisiinsa.
4. Aseta yläsaranan peitelevyn 9 etureuna yläsaranan 10 etupuolen päälle ja ruuvaa ne
toisiinsa kiinni.
10
9
asennus _15
DA99-02291G-(0.3).indd
15
2010.8.20
4:48:21 PM
jääkaapin oven kiinnitys
1. Asenna alasarana 1 uudelleen kiinni alasaranalevyyn 2 .
1
2
2. Sijoita jääkaapin oven 3 kulmassa oleva reikä alasaranan 4 päälle.
3
4
3. Aseta yläsaranan tappi 5 saranassa 6 . olevaan reikään.
Varmista, että sarana on kohdakkain yläsaranan reiän
7 ja kaapin 8 . päällä olevan reiän kanssa. Kiristä sen
jälkeen saranaruuvit 9 ja maadoitusruuvi 10 paikoilleen
kääntämällä niitä myötäpäivään.
4. Aseta yläsaranan peitelevyn 11 etupuoli yläsaranan 12 etupuolen päälle ja ruuvaa se
uudelleen kiinni.
12
11
16_ asennus
DA99-02291G-(0.3).indd
16
2010.8.20
4:48:25 PM
Side-by-side -jääkaapin
asennus
01 ASENNUS
Vesijohdon uudelleenkiinnitys
1. Aseta vesijohto 1 liittimeen 2
.
1
2
Sokkelin etulevyn kiinnitys
Tarkasta vesijohdon liitin ennen etulevyn kiinnitystä vuotojen varalta.
Asenna etulevy takaisin paikoilleen kiristämällä kolme ruuvia kuvan osoittamalla tavalla.
Sokkelin etulevy
Ruuvi
asennus _17
DA99-02291G-(0.3).indd
17
2010.8.20
4:48:30 PM
JÄÄKAAPIN ASENNON TARKISTAMINEN
Sen jälkeen kun ovet on asennettu takaisin jääkaappiin, on varmistettava, että jääkaappi on suorassa, jotta voidaan tehdä
viimeiset säätötoimenpiteet. Ellei jääkaappi ole suorassa, ovia ei ole mahdollista saada täysin samalle tasolle.
Myös jääkaapin etuosaa voidaan säätää.
Kun pakastimen ovi on alempana kuin jääkaapin ovi
Aseta ruuvitaltta jalassa olevaan koloon ja pyöritä jalkaa myötä- tai vastapäivään asettaaksesi
pakastimen vaakasuoraan.
Jalka
Ruuvimeisseli
Kun pakastimen ovi on ylempänä kuin jääkaapin ovi
Aseta ruuvitaltta jalassa olevaan koloon ja pyöritä jalkaa myötä- tai vastapäivään asettaaksesi
jääkaapin vaakasuoraan.
Jalka
Ruuvimeisseli
Paras tapa säätää hieman ovien asentoa on kuvattu seuraavassa luvussa.
18_ asennus
DA99-02291G-(0.3).indd
18
2010.8.20
4:48:35 PM
Side-by-side -jääkaapin
asennus
Muista, että jääkaapin on oltava aivan suorassa, jotta sen ovet saadaan täysin kohdakkain. Ohjeita on
edellisen sivun jääkaapin asennon tarkistamista koskevassa luvussa.
Kun pakastimen ovi on
ylempänä kuin
jääkaapin runko
01 ASENNUS
PIENEHKÖJEN SÄÄTÖJEN TEKEMINEN OVIIN
Säädettävä jalka
Kummassakin tapauksessa epätasapaino korjataan samalla tavalla. Avaa ovet ja säädä niitä yksi
kerrallaan seuraavasti :
1. Ruuvaa alasaranassa olevaa mutteria auki 1 pultin 2 pään asti.
3
Avain
1
mutteri
2
Pultti
Kun löysäät mutterin 1 , käytä ainoastaan mukana toimitettua kuusioavainta 3 löysätäksesi
pultin 2 kiertämällä vastapäivään. Sen jälkeen mutteri 1 voidaan avata käsin.
2. Säädä ovien välistä korkeuseroa kiertämällä pulttia 2 myötäpäivään
.
Ovi nousee, kun pulttia kierretään
tai vastapäivään
3
Avain
2
Pultti
, myötäpäivään.
asennus _19
DA99-02291G-(0.3).indd
19
2010.8.20
4:48:41 PM
3. Käännä ovien säätämisen jälkeen mutteria 1 myötäpäivään
pultin juureen asti ja kiristä
sen jälkeen pultti uudelleen kuusiokoloavaimella 3 mutterin lukitsemiseksi 1 paikalleen.
3
Avain
1
mutteri
2
Pultti
Jos mutteria ei kiristetä tiukasti, pultti voi irrota.
VESISÄILIÖLIITÄNNÄN TARKASTAMINEN (LISÄVARUSTE)
Jotta jääpalakone toimisi moitteettomasti, vedenpaineen tulee olla 138~826 Kpa. Normaaliolosuhteissa vajaan kahden
desilitran kokoinen paperimuki täyttyy 10 sekunnissa. Jos jääkaappi asennetaan paikkaan, jossa on alhainen vedenpaine
(alle 138Kpa), sitä kompensoimaan voidaan asentaa paineenkorotuspumppu. Varmista, että jääkaapin sisällä oleva
vesisäiliö on täynnä. Se tehdään painamalla veden annosteluvipua, kunnes vettä tulee ulos veden ulostulosta.
Vesijohtoliitossarja toimitetaan laitteen mukana. Se löytyy pakastimen laatikosta.
VESISÄILIÖLIITÄNNÄN ASENNUS
TYPE.A
Vesiliitäntäsarjaan kuuluvat osat
Vesiputken
1 kiinnitinjaruuvit
2
Putkiliitin
Liittäminen vesijärjestelmään
1. Sulje ensin päävedensyöttö.
2. Paikanna lähin kylmävesijohto (juomavesi).
3. Noudata asennussarjaan kuuluvia vesijohdon
asennusohjeita.
3
Vesijohto
4
Lukkorengas
hUOmIO
Vesijärjestelmä on liitettävä
kylmävesijohtoon. Jos se liitetään
kuumavesijohtoon, puhdistin ei
ehkä toimi oikein.
Sulje
päävesiputki
Päävesiputki
EIVÄLYSTÄ
4. Liitettyäsi vedensuodattimen vesijohtoon, kytke päävedensyöttö takaisin päälle ja annostele noin 1 l
vettä puhdistaaksesi ja alustaaksesi vedensuodattimen.
20_ asennus
DA99-02291G-(0.3).indd
20
2010.8.20
4:48:52 PM
Side-by-side -jääkaapin
asennus
1. Irrota laitteen vesijohdon päässä oleva tulppa ja aseta laitteen vesijohtoon puristusmutteri sen
jälkeen, kun se on purettu irti oheisesta vesijohdosta.
2. Yhdistä toisiinsa laitteen vesijohto ja asennussarjaan kuuluva vesijohto.
3. Kiristä puristusmutteri puristusliittimen päälle. Varmista, ettei niiden välille jää välystä.
4. Avaa venttiili ja tarkista, onko jossain vuotoja.
01 ASENNUS
Vesijohdon liittäminen jääkaappiin
Laitteen
vesijohto
Löysää
Irrota
tulppa
Ei välystä
Asennussarjan
vesijohto
Vesijohdon saa yhdistää vain juomavesiliitäntään. Jos vesijohto on korjattava tai purettava,
katkaise muoviputkesta 6.5mm varmistaaksesi, että liitännästä tulee tiivis ja vuotamaton.
HUOMIO
Ennen käyttöä mahdolliset vuodot asennuksessa tulee tarkistaa.
• Samsung-takuu ei kata PUTKIASENNUSTA.
• Työ veloitetaan asiakkaalta, ellei vähittäismyyntihinta sisällä asennuskustannuksia.
• Ota yhteyttä valtuutettuun putkiasennusliikkeeseen tarvitessasi putkiasennusta.
• Jos virheellisen asennuksen seurauksena tapahtuu vesivahinko, ota yhteys asennuksen
tehneeseen liikkeeseen.
asennus _21
DA99-02291G-(0.3).indd
21
2010.8.20
4:48:57 PM
VESIJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN
TYPE.B
Vesiliitäntäsarjaan kuuluvat osat
Vesiputkenkiinnitin
jaruuvit
Putkiliitin
Kiinnitä vesijohtoon liittimen
ja hanan avulla.
1. Sulje päävesihana.
2. Kiinnitä liitin “A” hanaan.
Vesiputki
hUOmIO
Vesijärjestelmä on liitettävä kylmävesijohtoon.
Jos se liitetään kuumavesijohtoon, puhdistin
ei ehkä toimi oikein.
Tämä vesiletkun asennustapa ei kuulu jääkaapin tai
jääkoneen valmistajan takuuseen.
Noudata tässä esitettyjä ohjeita, jotta välttyisit
kalliilta vesivahingolta.
LIITIN ”A”
HANA
huomautus:
Jos liitin ei sovi hanaan, osta lähimmästä
vesijohtoliikkeestä oikeanlainen liitin.
Vesiletkun liittäminen jääkaappiin.
- Irrota jääkaapin kompressorin suojakansi.
- Liitä vesiletku venttiiliin kuvan osoittamalla tavalla.
- Tarkista sen jälkeen, että vuotoja ei ole.
Tee muussa tapauksessa liittäminen uudelleen.
- Aseta jääkaapin kompressorin kansi takaisin paikoilleen.
VESILETKU
KIINNITYSMUTTERI
JÄÄKAAPIN
KOMPRESSORIN
KANSI
Vesiletkun kiinnittäminen paikoilleen.
- Kiinnitä vesiletku jääkaapin kuoreen (jääkaapin taakse) iinnittimellä ”A”.
- Kun vesiletku on hyvin kiinnitetty, varmista vielä, että siinä ei ole liian
jyrkkiä mutkia tai että se ei ole puristunut kokoon.
KIINNITIN A
VESILETKU
22_ asennus
DA99-02291G-(0.3).indd
22
2010.8.20
4:49:2 PM
Side-by-side -jääkaapin
asennus
01 ASENNUS
Epäpuhtauksien poistaminen vesijärjestelmästä suodattimen
asennuksen jälkeen.
1. Kytke päävesihana ON-asentoon ja käännä vesijärjestelmän
Jää
hana OFF-asentoon.
2. Anna veden virrata järjestelmän läpi, kunnes vesi on puhdasta
(noin 6-7 minuuttia). Vesijärjestelmä puhdistuu ja ilma poistuu
putkista.
3. Joissakin tapauksissa huuhtelua on ehkä jatkettava pitempään.
4. Avaa jääkaapin ovi ja varmista, ettei vedensuodatin vuoda vettä.
Vesi
asennus _23
DA99-02291G-(0.3).indd
23
2010.8.20
4:49:3 PM
SAMSUNG side-by-side
jääkaapin käyttö
JÄÄKAAPIN ASENNUS
Nyt kun uusi jääkaappisi on asennettuna paikalleen, voit ottaa sen käyttöön ja nauttia sen kaikista
ominaisuuksista ja toiminnoista.
Jääkaappi voidaan ottaa käyttöön suorittamalla seuraavat toimenpiteet. Ellei näin ole, tarkasta ensin
verkkovirta ja virtalähde tai yritä ratkaista ongelma tämän käyttöohjeen lopussa olevan vianmäärityksen
avulla. Jos sinulla on lisää kysyttävää, ota yhteys SAMSUNG Electronics huoltoon.
1. Sijoita jääkaappi siten, että sen ja seinän välissä on riittävästi tilaa. Lisätietoja on tässä
käyttöohjeessa olevissa asennusohjeissa.
2. Kun laitteen pistoke on kytketty, varmista, että sisävalo syttyy, kun ovet avataan.
3. Aseta lämpötilan säädin kylmimpään asentoon ja odota tunti. Pakastimen tulisi jäähtyä hieman
ja moottorin käydä tasaisesti.
4. Jääkaapin käynnistämisen jälkeen sen jäähtyminen toimintalämpötilaan kestää muutaman
tunnin. Kun jääkaapin lämpötila on riittävän kylmä, sitä voidaan käyttää ruuan säilytykseen.
Energiansäästövihjeitä
- Asenna laite viileään ja kuivaan huoneeseen, jossa on riittävä ilmanvaihto.
Varmista, että laite ei altistu suoralle auringonpaisteelle. Älä sijoita laitetta lämmönlähteen, kuten lämpöpatterin,
lähelle.
- Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja tai ritilöitä.
- Anna lämpimien ruokien jäähtyä ennen niiden sijoittamista laitteeseen.
- Sulata pakasteet sijoittamalla ne jääkaappiin.
Tällöin pakasteiden alhainen lämpötila jäähdyttää jääkaapissa olevia ruokia.
- Avaa laitteen ovi mahdollisimman lyhyeksi aikaa, kun sijoitat laitteeseen ruokaa tai otat siitä ruokaa pois. Mitä
lyhyemmän aikaa ovi on auki, sitä vähemmän pakastimeen muodostuu jäätä.
- Puhdista jääkaapin takaosa säännöllisesti. Pöly lisää laitteen energiankulutusta.
- Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman kylmäksi.
- Varmista riittävä ilmankierto jääkaapin ja lattian välissä sekä jääkaapin takana. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Jätä vapaata tilaa asennetun jääkaapin vasemmalle ja oikealle puolelle, taakse sekä yläpuolelle. Tämä auttaa
vähentämään energiankulutusta ja pitää sähkölaskusi pienempinä.
24_ käyttö
DA99-02291G-(0.3).indd
24
2010.8.20
4:49:4 PM
JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ
OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ
RSH7Z/K/Y/J***
6
2
7
02 KÄYTTÖ
5
1
3
4
RSH7P/F/U/D***
RSH7V/B/S/N***
1
POWERFREEZEPAINIKE
(SUPERPAKASTUSPAINIKE)
Tämä toiminto lyhentää tuotteiden pakastamiseen kuluvaa aikaa. Se voi olla hyödyllinen,
jos helposti pilaantuvia tuotteita on pakastettava nopeasti tai jos pakastimen lämpötila on
laskenut huomattavasti (jos esimerkiksi ovi unohtunut auki).
2
FREEZER.-PAINIKE
Paina Freezer -painiketta säätääksesi pakastimen haluamaasi lämpötilaan.
Lämpötila voidaan asettaa -14 °C ja -25 ºC välille.
3
ICETYPE-PAINIKE(JÄIDEN
VALmISTUSTAVANVALINTAPAINIKE)
Tällä painikkeella voidaan valita jääpalat Cubed), jäämurskan (Crushed) tai
sammuttaa jäätoiminnon.
4
FILTERChANGE-PAINIKE
(SUODATTImENVAIhTOPAINIKE)
Vedensuodattimen vaihdon jälkeen tätä painiketta on painettava 3 sekunnin
ajan suodattimen vaihtoaikataulun nollaamiseksi.
5
VACATIONPAINIKE
(LOmAPAINIKE)
Jos lähdet lomalle tai liikematkalle tai et muuten käytä jääkaappia, paina
lomapainiketta. Kun jääkaappiosasto poistetaan käytöstä Vacation-painikkeella,
näytön merkkivalo siirtyy automaattisesti kohdasta Fridge kohtaan Vacation.
Kun Vacation-toiminto otetaan käyttöön, jääkaappiosasto on
tyhjennettävä ruuasta ja ovi jätettävä kiinni.
6
ChILDLOCK-TOImINTO
(LAPSILUKKOTOImINTO)
Painamalla Vacation (Loma) -painiketta ja Fridge (Jääkaappi) -painiketta
samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kaikki painikkeet lukittuvat. Veden
annostelijan vipu ja jäävipu eivät toimi myöskään. Peruuttaaksesi tämän
toiminnon, paina näitä kahta painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.
7
FRIDGE-PAINIKE
(JÄÄKAAPPIPAINIKE)
Paina fridge-painiketta säätääksesi jääkaapin haluamaasi lämpötilaan.
Lämpötila voidaan asettaa 1 °C:n ja 7 °C:n välille.
käyttö _25
DA99-02291G-(0.3).indd
25
2010.8.20
4:49:8 PM
SAMSUNG side-by-sidejääkaapin käyttö
DIGITAALISEN NÄYTÖN KÄYTTÄMINEN
“88”-lohko pakastinpuolella tarkoittaa pakastimen senhetkistä lämpötilaa.
“88”-lohko jääkaappipuolella tarkoittaa jääkaapin senhetkistä lämpötilaa.
Quick Cool, Thaw, ja 0 Zone tarkoittavat CoolSelect Zone™-kylmäosan toimintatilaa.
Näyttö sammuu, kun sitä ei käytetä, mikä on normaalia.
RSH7Z/K/Y/J***
RSH7P/F/U/D***
RSH7V/B/S/N***
Superpakastus
Tämä kuvake syttyy, kun power freeze-toiminto aktivoidaan. power freeze eli superpakastus on suurenmoinen
toiminto, kun tarvitaan runsaasti jäitä. Paina power freeze-painiketta, niin jääntuotanto kasvaa. Kun jäitä on
tarpeeksi, paina painiketta uudestaan power freeze-tilan peruuttamiseksi.
Jääkaapin energiankulutus lisääntyy tätä toimintoa käytettäessä. Kun et tarvitse tätä toimintoa,
muista kytkeä se pois päältä ja palauttaa pakastimen alkuperäinen lämpötilaasetus.
Jos on tarpeen pakastaa suuria määriä ruokaa, aseta pakastimen lämpötila alimmaksi
mahdolliseksi ennen power pakastuspainikkeen painamista.
26_ käyttö
DA99-02291G-(0.3).indd
26
2010.8.20
4:49:10 PM
Suodattimen merkkivalo
02 KÄYTTÖ
Kun suodattimen merkkivalo palaa, on aika vaihtaa suodatin. Normaalisti vaihto on suoritettava 6
kuukauden välein.
Nollaa merkkivalo vanhan vedensuodattimen poiston ja uuden asentamisen (sivulla 38 on
suodattimen vaihto-ohjeet) jälkeen painamalla Ice Type -painiketta noin 3 sekunnin ajan.
Merkkivalo syttyy uudelleen noin 6 kuukauden kuluttua ilmoittaakseen, että vedensuodattimen
vaihdon aika on tullut.
Ellet käytä vedensuodatinta, paina Ice Type-painiketta yli 5 sekunnin ajan, niin suodattimen
merkkivalo sammuu ja suodattimen vaihdosta ilmoittavat kirjaimet katoavat.
Lapsilukko
Tämä kuvake syttyy, kun kytket päälle Child Lock (Lapsilukko) -toiminnon painamalla Vacation
(Loma) -painiketta ja Fridge (Jääkaappi) -painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Paina näitä
kolmea painiketta 3 sekunnin ajan uudelleen ottaaksesi toiminnon taas käyttöön.
Jääpalat, jäämurska ja jääpalakoneen kytkeminen pois päältä.
Voit valmistaa jääpaloja tai jäämurskaa valitsemalla
digitaalisesta ohjauspaneelista kumman tahansa haluamasi
asetuksen. Ellet tarvitse jäitä, kytke toiminto pois päältä
veden ja energian säästämiseksi. Jäätyypin valo osoittaa,
kumpi jäätyyppi (tai ei jäitä lainkaan) on sillä hetkellä valittuna.
Ice type
LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN
Pakastimen lämpötilan säätäminen
Pakastimen lämpötila voidaan asettaa tarpeittesi mukaan -14 °C ja -25 ºC välille. Paina freezerpainiketta toistamiseen, kunnes lämpötilanäytöllä näkyy haluttu lämpötila. Pidä mielessä, että
elintarvikkeet esim. jäätelö voi sulaa -16 ºC lämpötilassa. Lämpötilanäyttöä voidaan selata
järjestyksessä -14 °C lämpötilasta -25 ºC:seen. Kun näyttö saavuttaa -14 ºC, se jatkuu sen jälkeen
-25 ºC lämpötilasta. Viisi sekuntia uuden lämpötilan asettamisen jälkeen näytöllä näkyy uudelleen
pakastimen sen hetkinen lämpötila. Tämä numero kuitenkin muuttuu, kun pakastimen lämpötila
säädetään automaattisesti uuteen lämpötilaan.
Jääkaapin lämpötilan säätäminen
Jääkaapin lämpötila voidaan asettaa 7 ºC ja 1ºC välille erityistarpeittesi mukaisesti.
Paina toistamiseen fridge-painiketta, kunnes näytöllä lukee haluamasti lämpötila.
Jääkaapin lämpötilaa säädetään aivan samalla tavalla kuin pakastimenkin. Paina Fridge-painiketta
säätääksesi haluamasi lämpötilan. Muutaman sekunnin kuluttua jääkaappi alkaa säätää lämpötilaa
uuden asetuksen mukaiseksi. Tämä muutoskehitys näkyy digitaalinäytöllä.
Pakastimen tai jääkaapin lämpötila saattaa nousta, jos ovia avataan liian tiuhaan tai jos
kumpaan tahansa sijoitetaan lämmintä tai kuumaa ruokaa. Numeronäyttö saattaa ruveta
vilkkumaan tämän takia. Kun pakastin ja jääkaappi palautuvat niiden normaaleihin asetettuihin
lämpötiloihin, vilkkuminen päättyy. Jos vilkkuminen jatkuu, jääkaapin “nollaaminen” saattaa olla
tarpeen. Kokeile irrottaa laitteen pistoke pistorasiasta, odota noin 10 minuuttia ja kytke sen
jälkeen pistoke takaisin pistorasiaan.
käyttö _27
DA99-02291G-(0.3).indd
27
2010.8.20
4:49:12 PM
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
JÄÄPALAKONEEN JA VESISÄILIÖN KÄYTTÖ
Valitse Ice Type-painiketta painamalla, millaisia jäitä haluat valmistaa:
NoIce(Eijäitä)
Valitse tämä, jos haluat
sammuttaa jääpalakoneen
Jää tehdään jääpaloiksi. Kun valitset Crushedvaihtoehdon, jääpalakone murskaa jääpalat
jäämurskaksi.
jääpalojen annostelu
Aseta lasi jään annosteluaukon alle ja paina sitä kevyesti
annosteluvipua vasten. Varmista, että astia on samansuuntainen
annostelijan kanssa, jotta jää ei kimpoa siitä pois.
Paina
Vesiannostelijan käyttö
Aseta lasi veden annosteluaukon alle ja paina lasia kevyesti
veden annosteluvipua vasten. Varmista, että lasi on
samansuuntainen annostelijan kanssa, jotta vesi ei roisku siitä
ulos.
VAROITUS
hUOmIO
Paina
• Älä työnnä sormia, käsiä tai muita sopimattomia esineitä kouruun tai jääpalakoneen
lokeroon.
-Henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen vaara.
• Älä koskaan työnnä sormia tai esineitä vesiannostelijan aukkoon.
- Henkilövahingon vaara.
• Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua jääpalakonetta.
• Jääkaapin vesiliittymän saa asentaa vain asianmukaisesti valtuutettu henkilö, ja se
saadaan asentaa vain juomavesiliitäntään.
• Jotta jääpalakone toimisi kunnolla, veden paineen on oltava 138~862 Kpa.
• Jos lähdet pitkälle lomalle tai liikematkalle tai et muuten käytä veden-tai jäänannostelijaa,
sulje vesihana.
- Muussa tapauksessa laitteeseen voi vuotaa vettä.
• Pyyhi ylimääräinen kosteus jääkaapin sisältä ja jätä ovet auki.
- Muussa tapauksessa saattaa muodostua hajua ja hometta.
28_ käyttö
DA99-02291G-(0.3).indd
28
2010.8.20
4:49:16 PM
HYLLYT JA LOKEROT
Pakastin
02 KÄYTTÖ
Sisävalon suojus
Jääkouru
Lasihyllyt
Muovihylly
Ovilokerot
Laatikot
Sokkelin etulevy
Jääkaappi
Vedensuodatin (lisävaruste)
Sisävalon suojus
Lasihylly
Voi- ja juustolokero
Viinihylly (lisävaruste
MUNATELINE
Z-hylly (lisävaruste)
Virvoitusjuomaosasto
(lisävaruste)
Siirrettävä hylly
(lisävaruste
CoolSelect Zone kylmäosa (lisävaruste)
Ovilokerot
Vihannes- ja
hedelmälaatikot
käyttö _29
DA99-02291G-(0.3).indd
29
2010.8.20
4:49:22 PM
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS
Elintarvikkeiden säilytys pakastimessa
Samsung side-by-side -jääkaappi on suunniteltu niin, että siinä mahdollisimman paljon tilaa
säästäviä ominaisuuksia ja toimintoja. Tässä on muutamia mukautettuja lokeroita, jotka on luotu
säilyttämään elintarvikkeet tuoreina pidempään. Muista, että säilytettävät elintarvikkeet tulee
kääriä huolellisesti ja mahdollisimman ilmatiiviisti, jotteivat hajut pääse tunkeutumaan jääpaloihin.
Lisätilan saamiseksi, voit irrottaa pakastimen ylälaatikon koska tämä ei vaikuta lämpö- ja
mekaanisiin ominaisuuksiin. Pakastimen ilmoitettu tallennuskapasiteetti on laskettu nämä
lokerot irrotettuna.
HUOMIO
Jos mallissa on CoolSelect Zone, älä kiinnitä näihin kiskoihin hyllyä. Hylly voi osua
Beverage Station-kotibaarin suojukseen ja rikkoa sen.
12
5
1
6
9
8
14
2
7
10
3
11
13
4
Lisätilaa varten, voit säilyttää ruokia suojuksessa FRE-UPP
jääpalakotelon( 1 ) sijasta.
Jos poistat jääpalakotelon, ICE OFF teksti vilkkuu näyttöpaneelissa.
30_ käyttö
DA99-02291G-(0.3).indd
30
GUARD FRE-UPP
(lisävaruste)
2010.8.20
4:49:26 PM
Elintarvikkeiden säilytys pakastimessa
Jääpalakoneen lokero
(lisävaruste)
- Sen tarkoitus on helpottaa suuren jäämäärän säilytystä.
Älä työnnä sormia, käsiä tai mitään esineitä jääkouruun
tai jääpalakoneen lokeroon. Henkilövahingon tai laitteen
VAROITUS
vaurioitumisen vaara.
2
HYLLYT
Soveltuvat kaikenlaisten pakasteiden
säilyttämiseen.
3
OVILOKEROT
Sopivia pienille pakasterasioille.
LAATIKOT
Soveltuvat parhaiten lihan ja kuivan ruuan
säilyttämiseen. Ruoka-aineet on käärittävä
huolellisesti kelmuun tai muuhun sopivaan
kääreeseen, tai laitettava rasiaan.
4
02 KÄYTTÖ
1
Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa
5
HYLLYT
Luotu halkeilunkestäviksi. Ne soveltuvat kaikenlaisten
ruokien ja juomien säilyttämiseen. Lasin pinnan olevat
ympyränmuotoiset kuviot ovat normaali ilmiö ja ne voidaan
yleensä pyyhkiä pois kostealla rätillä.
6
VIINIHYLLY (LISÄVARUSTE)
Viinien hyvän maun säilyttäminen on helpompaa tämän
ihanteellisen viinipullojen säilytyspaikan ansiosta.
7
SIIRRETTÄVÄ HYLLY
(LISÄVARUSTE)
Sen tarkoitus on helpottaa ruokien siirtämistä. Sitä voidaan käyttää
kaikentyyppisten ruokien ja juomien säilyttämiseen, joita siirretään usein.
8
Z-HYLLY (LISÄVARUSTE)
Tehokkaan tilankäytön maksimointiin.
Tälle hyllylle mahtuu viinipullojen lisäksi kaksi
litran maitopurkkia.
9
MUNATELINE
Paras paikka munien säilytykseen.
Sijoita MUNATELINE helppopääsyiselle
hyllylle.
10
COOLSELECT ZONE KYLMÄOSA (LISÄVARUSTE)
Säilyttää ruuan maun ja tuoreuden kauemmin.
Siinä voidaan säilyttää juustoa, lihaa, kanaa, kalaa
tai muita säännöllisesti syötäviä ruokia.
11
VIHANNES-JA
HEDELMÄLAATIKKO
Säilytettävien vihannesten ja hedelmien tuoreuden
ylläpitoon. Se on erityisesti suunniteltu ylläpitämään
laatikon sisäistä kosteustasoa.
12
VOI- JA JUUSTOLOKERO
Pienien meijerituotteiden kuten voin tai
margariinin, jogurtin tai tuorejuustojen
säilytykseen.
13
OVILOKEROT
Suurten, irtonaisten tuotteiden, kuten
maitotölkkien tai suurten pullojen ja
astioiden säilyttämiseen.
14
Virvoitusjuomaosasto
(lisävaruste)
Sopii usein käytettyjen ruokatavaroiden, kuten
juomatölkkien ja välipalojen säilyttämiseen, ja
mahdollistaa niiden saannin jääkaapin ovea avaamatta.
Pullot on säilytettävä tiiviisti vierekkäin, etteivät ne kaadu ja putoa jääkaapin ovea avattaessa.
• Jos matkustat pitkäksi aikaa, tyhjennä jääkaappi ja sammuta sen virta. Pyyhi ylimääräinen kosteus pois
jääkaapin sisältä ja jätä ovet auki. Tämä estää hajuja ja hometta kehittymästä.
VAROITUS • Jos jääkaappia ei aiota käyttää pitkään aikaan, sen virtapistoke on irrotettava.
- Eristeen sisäiset vauriot voivat aiheuttaa tulipalon.
käyttö _31
DA99-02291G-(0.3).indd
31
2010.8.20
4:49:38 PM
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
COOLSELECT ZONE™-KYLMÄOSAN KÄYTTÖ (LISÄVARUSTE)
Quick Cool
• Quick Cool -toiminnolla voidaan
laskea CoolSelect ZoneTM
-kylmäosan lämpötilaa.
• ”Quick Cool” -toiminnolla
1~3 juomatölkkiä jäähtyy 60
minuutissa.
• Voit peruuttaa valinnan painamalla
”Quick Cool” -painiketta uudelleen.
CoolSelect ZoneTM - kylmäosan
lämpötila palaa normaaliksi.
• Kun ”Quick Cool” -valinta
poistetaan, lämpötila palaa ”Cool”asetuksen mukaiseksi.
Thaw
• Vuotava lihasneste heikentää lihan laatua ja vaikuttaa haitallisesti sen tuoreuteen.
• Kun ”Thaw”-toiminto (sulatus) valitaan, CoolSelect ZoneTM -kylmäosassa virtaa vuorotellen lämmintä
ja kylmää ilmaa.
• Sulatusajaksi voidaan asettaa 4, 6, 10 tai 12 tuntia lihan painon mukaan.
• Kun sulatusaika loppuu, CoolSelect ZoneTM -kylmäosan näyttö palaa ”Chill”-tilaan.
• Kun sulatusaika päättyy, kohmeisesta lihasta ei valu nestettä, ja se on helppo paloitella erilaisia
ruokia varten.
• Voit peruuttaa valinnan painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin ”Thaw”.
• Alla olevassa taulukossa on esitetty lihan ja kalan arvioidut sulatusajat (lihan paksuus n. 2,5 cm).
SULATUSAIKA
4 tuntia
6 tuntia
10 tuntia
12 tuntia
PAINO
363g
590g
771g
1000g
Sulatusaika saattaa vaihdella lihan ja kalan koon ja paksuuden mukaan. Yllä esitetyt painot
tarkoittavat CoolSelect ZoneTM -kylmäosassa olevien ruoka-aineiden yhteispainoa. Jos
kylmäosassa on esimerkiksi 400 g pakastettua lihaa ja 600 g pakastettua kanaa, sulatusaika
on 10 tuntia.
VAROITUS
Kun ”Thaw”-toiminto (sulatus) valitaan, CoolSelect ZoneTM -kylmäosasta tulisi poistaa
sellaiset ruuat, joita ei tarvitse sulattaa.
32_ käyttö
DA99-02291G-(0.3).indd
32
2010.8.20
4:49:41 PM
Zero Zone (0ºC)
• Kun ”Zero Zone” -asetus on valittuna, CoolSelect Zone TM -kylmäosan lämpötila on 0 oC riippumatta
siitä, mikä on jääkaapin lämpötila.
• ”Soft Freeze” -lämpötila säilyttää lihan ja kalan kauemmin tuoreina.
• Kun ”Cool”-asetus on valittuna, kylmäosan lämpötila on sama kuin jääkaapin asetuslämpötila.
Digitaalisessa näytössä on sama lämpötila kuin ulkoisessa näytössä.
02 KÄYTTÖ
Cool
• CoolSelect ZoneTM -kylmäosaa voidaan käyttää kuten jääkaapin muutakin tilaa.
Jäähtymisaika saattaa vaihdella sen mukaan, millaisia juomia laatikkoon asetetaan.
VAROITUS
Kun ”Quick Cool” -toiminto valitaan, CoolSelect ZoneTM -kylmäosassa säilytetyt ruuat olisi
siirrettävä muualle.
käyttö _33
DA99-02291G-(0.3).indd
33
2010.8.20
4:49:42 PM
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
PAKASTIMEN OSIEN IRROTUS
Pakastimen sisustan puhdistus ja järjestäminen uudelleen käy käden käänteessä.
1. Irrota lasihylly vetämällä sitä ulospäin niin pitkälle kuin
mahdollista. Käännä sitä sitten varoen ylöspäin ja irrota se.
2. Irrota ovilokero tarttumalla siihen molemmin käsin ja
nostamalla sitä varoen ylöspäin.
3. Irrota muovipakkauksille tarkoitettu laatikko vetämällä se
ulos ja nostamalla sitä hieman.
4. J äälokero (pakastin)
Irrota jääpalakoneen lokero nostamalla sitä ylöspäin ja vetämällä se
ulos hitaasti.
• Ota kahvasta kiinni kuvan osoittamalla tavalla.
• Nosta hieman alaosaa.
• Irrota jäälokero hitaasti.
5. Irrota sokkelin etulevy avaamalla ensin sekä pakastimen
että jääkaapin ovet ja sitten ruuvaamaalla irti kolme levyn
kiinnitysruuvia. Kun ruuvit on irrotettu, levy voidaan poistaa.
Asenna sokkelin etulevy takaisin sijoittamalla se paikoilleen ja
kiristämällä sen kolme ruuvia.
Älä käytä levyä irrotettaessa liiallista voimaa.
Se voi rikkoutua ja aiheuttaa vamman.
34_ käyttö
DA99-02291G-(0.3).indd
34
2010.8.20
4:49:45 PM
JÄÄKAAPIN OSIEN IRROTUS
1. Irrota roiskeenkestävä lasihylly vetämällä sitä ulospäin niin
pitkälle kuin mahdollista. Käännä sitä sitten varoen ylöspäin ja
irrota se.
02 KÄYTTÖ
2. Irrota vihannes- ja hedelmälaatikko painamalla
vihanneslaatikon/kuivalaatikon kannen sisäpuolella
vasemmalla ja oikealla olevia painumia ja vetämällä laatikkoa
eteenpäin. Pidä laatikosta kiinni yhdellä kädellä sekä vetämällä
sitä ulospäin jääkaapista toisella ja samanaikaisesti nostamalla
sitä.
3. Irrota oven tölkkiteline tarttumalla siihen molemmin käsin ja
nostamalla sitä varoen ylöspäin.
4. Z-HYLLY on kiinnitetty jääkaapin seinään. Irrota viinihylly
liu’uttamalla sitä ylöspäin ja nostamalla se varoen irti
kielekkeistä.
HUOMIO
V
aro, ettet asenna Z hyllyä ylösalaisin tai vasen ja oikea
puoli päinvastoin.
Varmista ennen minkään osan poistamista, ettei ruokatarvikkeita ole tiellä.
Jos mahdollista, niin poista kaikki ruokatarvikkeet jääkaapista onnettomuuksien vaaran
vähentämiseksi.
Tämä tuote toimii energiatehokkaimmalla tavalla, jos jätät kaikki hyllyt, laatikot ja korit niiden
alkuperäisille sijoituspaikoillensa sivulla (31) kuvatun mukaisesti.
käyttö _35
DA99-02291G-(0.3).indd
35
2010.8.20
4:49:50 PM
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
JÄÄKAAPIN PUHDISTAMINEN
Samsung Side-by-Side -jääkaapista huolehtiminen pidentää sen käyttöikää, ja se pysyy helpommin
hajuttomana ja bakteerittomana.
Sisustan puhdistus
Puhdista sisäseinät ja osat miedolla puhdistusaineella ja pyyhi
sen jälkeen pinnat kuiviksi pehmeällä rätillä. Laatikot ja hyllyt
voidaan irrottaa perusteellista puhdistusta varten. Varmista, että
kuivaat ne, ennen kuin asetat ne takaisin paikalleen.
ulkopinnan puhdistus
Pyyhi digitaalinen paneeli ja näyttöpaneeli puhtaalla, kuivalla
rätillä. Suihkuta vettä mieluummin rättiin kuin suoraan jääkaapin
pinnalle. Tällä tavoin varmistetaan kosteuden tasainen
jakautuminen pinnalle. Ovet, kahvat ja kaappi on puhdistettava
miedolla puhdistusaineella ja sen jälkeen kuivattava pehmeällä
rätillä. Jotta laite pysyy ulkonäöltään moitteettomana, ulkopinta
on kiillotettava kerran tai kahdesti vuodessa.
VAROITUS
ÄLÄ puhdista laitetta bentseenillä, ohenteella tai
Clorox™-autonpesuaineella.
Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa
tulipalon vaaran.
pehmeästi toimivan kotibaarin puhdistus
Puhdista jääpala- ja vesiannostelija kostealla liinalla.
Pyyhi ne sitten kuivaksi puhtaalla, pehmeällä rätillä.
Käytä pehmeästi toimivaa kotibaaria seuraavasti
- Kotibaari aukenee automaattisesti, kun painat sen yläreunaa,
kunnes se naksahtaa.
- Sulkiessasi Kotibaarin paina sen yläreunaa, kunnes se
naksahtaa.
oven kumitiivisteiden puhdistus
Jos oven kumitiivisteet ovat likaiset, ovet eivät välttämättä
sulkeudu kunnolla ja tuolloin jääkaappi ja pakastin eivät
toimi tehokkaasti. Pidä ovitiivisteet pölyttöminä ja liattomina
puhdistamalla ovet miedolla puhdistusaineella ja kostealla rätillä.
Pyyhi ne kuivaksi puhtaalla, pehmeällä rätillä.
hUOmIO
Älä suihkuta jääkaappiin vettä, jos sen pistoke on kytkettynä, koska tämä voi aiheuttaa
sähköiskun. Älä puhdista jääkaappia tulipalovaaran vuoksi bentseenillä, ohentimella tai
autonpesuaineella.
36_ käyttö
DA99-02291G-(0.3).indd
36
2010.8.20
4:49:59 PM
Kaksinkertaisen hajunpoistajan puhdistaminen (LISäVARuSTe)
Kaksinkertainen hajunpoistaja puhdistetaan irrottamalla sen kansi tasapäisellä ruuvimeisselillä. Irrota
hajunpoistokasetti ja aseta se likoamaan puhtaaseen, lämpimään veteen vähintään neljäksi tunniksi.
Anna kasetin kuivua sen jälkeen täysin ennen sen asentamista takaisin pitimeen. Tämä voi kestää
jopa 8 tuntia hyvin tuulettuvassa tilassa. Tee tämä parhaita tuloksia varten kerran tai kahdesti
vuodessa.
02 KÄYTTÖ
Kasetti
Jos kasetti kuivataan suljetussa (tai kosteassa) tilassa, saattaa muodostua hajua. Jos käy
näin, puhdista se uudelleen ja anna sen kuivua hyvin tuulettuvassa tilassa.
jääkaapin takaosan puhdistus
Pidä johdot ja esillä olevat osat pölyttöminä ja liattomina ja imuroi laitteen takaa kerran tai
kahdesti vuodessa.
VAROITUS
Älä irrota takakantta. Sähköiskun vaara.
käyttö _37
DA99-02291G-(0.3).indd
37
2010.8.20
4:50:3 PM
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
SISÄVALOJEN LAMPUN VAIHTAMINEN
VAROITUS
Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisävalon lampun vaihtoa.
- Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.
Jos et saa vaihdettua lamppua, ota yhteys huoltoon.
LeD-tyypin valojen vaihtaminen
Älä pura tai vaihda LED-tyypin valoja.
Ota LED-tyypin valojen vaihtoa koskien yhteyttä Samsungin huoltoon tai valtuutettuun
Samsung-jälleenmyyjään.
hUOmIO
VEDENSUODATTIMEN VAIHTAMINEN
VAROITUS
Vesivaurioiden välttämiseksi ÄLÄ KÄYTÄ SAMSUNG jääkaapissasi yleisiä vedensuodattimia.
KÄYTÄ AINOASTAAN SAMSUNG-MERKKISIÄ VEDENSUODATTIMIA.
SAMSUNG ei ole vastuussa vesivahingoista, mukaan lukien mutta ei rajoitetusti, jotka
kohdistuvat omaisuuteen yleisien vedensuodattimien käytöstä johtuen.
SAMSUNG Jääkaapit on suunniteltu toimimaan VAIN SAMSUNG vedensuodattimilla.
Filter Indicator-merkkivalo ilmaisee, milloin on aika vaihtaa vedensuodatin. Valo syttyy hiukan ennen nykyisen
suodattimen kulumista loppuun, jotta uusi suodatin ehditään hankkia. Kun suodatin vaihdetaan ajoissa,
varmistat, että saat jääkaappisi kautta mitä tuoreinta ja puhtainta juomavettä.
1. Poista vedensuodatin kotelosta ja kiinnitä siihen asennuspäivän ilmaiseva tarra.
2. Liimaa suodattimen päälle tarra, jonka ilmaisee kuuden kuukauden kuluttua olevan ajankohdan.
Jos esimerkiksi vaihdat vedensuodattimen maaliskuussa, liimaa suodattimen päälle tarra “SEP”
(September), joka muistuttaa, että suodatin on vaihdettava syyskuussa. Suodattimen normaali
käyttöikä on noin 6 kuukautta.
3. Irrota seuraavaksi kiinnitetty tulppa kääntämällä sitä vastapäivään.
4. Irrota uuden suodattimen suojatulppa ja poista vanha suodatin.
5. Kohdista ja sijoita uusi suodatin suodatinkoteloon. Kierrä vedensuodatinta hitaasti myötäpäivään
90 astetta, kunnes kohdistusmerkit ovat kohdakkain ja suodatin lukittuu paikoilleen. Varmista,
että merkki on “lock”-lukituskohdan kanssa kohdakkain. Älä kiristä liikaa.
Suodattimen kotelo
1
2
Tarra
(kuukausimerkintä)
4
3
5
Kohdista toisiinsa
kohdistusmerkki ja
lukitusmerkki.
38_ käyttö
DA99-02291G-(0.3).indd
38
2010.8.20
4:50:18 PM
02 KÄYTTÖ
6. Kun tämä toimenpide on valmis, pidä Ice
Type-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan
nollataksesi suodattimen aikataulun.
7. Viimeiseksi, annostele 1 l vettä veden
annostelijasta ja kaada se pois. Varmista,
että vesi virtaa taas kirkkaana ennen kuin sitä
juodaan.
Kun vedensuodatin on juuri vaihdettu, vesi saattaa hetkellisesti purskahtaa annostelijasta.
Se johtuu ilman pääsemisestä putkeen. Se ei yleensä aiheuta mitään käyttöön liittyviä
ongelmia.
Vaihtosuodattimien tilaus
Tilaa lisää vesisuodattimia ajoissa. Ota yhteys valtuutettuun Samsung-jälleenmyyjään.
OVIEN KÄYTTÄMINEN
Jääkaapin ovissa on avaus-ja sulkemismekanismi, joka varmistaa, että ovet sulkeutuvat aina kokonaan
ja tiiviisti. Kun ovi on avattu tiettyyn kohtaan asti, se pysähtyy ja jää auki. Jos ovi ei ole auki sen
aukipysymiskohtaan asti, se sulkeutuu automaattisesti.
käyttö _39
DA99-02291G-(0.3).indd
39
2010.8.20
4:50:20 PM
Vianetsintä
ONGELMA
RATKAISU
Jääkaappi ei toimi
lainkaan tai se ei jäähdy
tarpeeksi.
Jääkaapissa oleva ruoka
jäätyy.
Laitteesta kuuluu
epätavallista melua tai
ääniä.
Laitteen etukulmat ja
sivut ovat kuumia,
esiintyy tiivistynyttä
vettä.
• Varmista, että virtapistoke on kytketty oikein.
• Tarkista näytöstä, että lämpötila on säädetty oikein. Säädä lämpötila alemmaksi.
• Tarkista, ettei jääkaappi ole suorassa auringonpaisteessa tai liian lähellä
lämmönlähdettä.
• Tarkista, ettei jääkaapin tausta ole liian lähellä seinää ja siten estä ilmanvaihtoa.
• Tarkista näytöstä, että lämpötila on säädetty oikein. Säädä lämpötila
korkeammaksi.
• Tarkista, että huoneen lämpötila ei ole hyvin alhainen.
• Tarkista, että jääkaapin kylmimmässä osassa ei ole paljon vettä sisältäviä
ruokaaineita. Siirrä sellaiset tuotteet jääkaapin runkoon. Älä säilytä niitä CoolSelect
Zone™-kylmäosassa.
•
•
•
•
Varmista, että jääkaappi on suorassa ja vakaalla alustalla.
Tarkista, ettei jääkaapin tausta ole liian lähellä seinää ja siten estä ilmanvaihtoa.
Varmista, että jääkaapin alla tai takana ei ole vieraita esineitä.
Jääkaapin sisältä kuuluu tikittävää ääntä. Tämä on normaalia ja johtuu jääkaapin
sisällä osien kutistumisesta tai laajentumisesta lämpötilan muuttuessa.
• Jonkin verran lämpöä on normaalia, koska jääkaapin etukulmissa olevat
kondensaation estolaitteet estävät kosteuden tiivistymistä.
• Tarkista, ettei jääkaapin ovi ole osittain auki. Kosteuden tiivistymistä saattaa
esiintyä, jos ovi jätetään auki pitkäksi ajaksi.
Kone ei tee jäitä.
• Varmista, että vesijärjestelmän asennuksesta on kulunut vähintään 12 tuntia.
• Tarkista, että vesijohto on liitetty ja että sulkuventtiili on auki.
• Tarkista, ettet ole pysäyttänyt jääpalakonetta manuaalisesti. Varmista, että
jäätyypiksi on valittu joko Cubed (jääpalat) tai Crushed (jäämurska).
• Tarkista, onko jää tukkinut jäiden säilytysastian.
• Tarkista, että pakastimen lämpötila ei ole liian korkea. Kokeile laskea pakastimen
lämpötilaa.
Jääkaapista kuuluu
pulppuavan veden ääni.
Jääkaapissa on paha
haju.
Pakastimen seiniin
muodostuu jäätä.
Vedenannostelija ei toimi
kunnolla.
• Se on normaalia. Ääni johtuu laitteen kylmäaineen virtauksesta sen järjestelmässä.
• Onko jokin elintarvike pilaantunut?
• Varmista, että voimakkaasti tuoksuva ruoka (esim. kala) on pakattu ilmatiiviisti.
• Siivoa pakastin säännöllisesti ja heitä pois kaikki pilaantunut tai epäilyttävä ruoka.
• Tarkista, ettei tuuletusventtiili ole tukossa. Poista kaikki esteet, jotta laitteen
ilmanvaihtoaukot pysyvät vapaina.
• Sijoita ruokapakkaukset siten, että ilma pääsee kiertämään.
• Tarkista, että pakastimen ovi on suljettu kunnolla.
• Tarkista, että vesijohto on liitetty ja että sulkuventtiili on auki.
• Onko vesijohto puristunut kokoon tai taittunut? Varmista, että putki kulkee vapaana
ja esteettä.
• Tarkista, että vesisäiliö ei ole jäätynyt jääkaapin liian alhaisen lämpötilan vuoksi.
Säädä tällöin lämpötilaa päänäytöltä korkeammaksi.
40_ vianetsintä
DA99-02291G-(0.3).indd
40
2010.8.20
4:50:20 PM
Memo
DA99-02291G-(0.3).indd
41
2010.8.20
4:50:20 PM
Huonelämpötilan rajat
Tämä jääkaappi on suunniteltu toimimaan arvokilpeen merkityn lämpötilaluokituksen
mukaisessa lämpötilassa.
Luokka
Merkintä
Huonelämpötila-alue (°C)
Viileä
SN
+10 to +32
Lauhkea
N
+16 to +32
Subtrooppinen
ST
+16 to +38
Trooppinen
T
+16 to +43
Jääkaapin sisälämpötilaan voivat vaikuttaa laitteen sijainti, huonelämpötila ja ovien avaamistiheys. Säädä lämpötilaa tarvittaessa näiden tekijöiden mukaan.
Finland
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että
tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai
USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä
kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen
jätteen seassa.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden
030-6227 515
www.samsung.com/fi
Kierrätyksen edistämiseksi tämä käyttöohje on painettu kierrätyspaperille.
Code No. DA99-02291G REV(0.3)
DA99-02291G-(0.3).indd
42
2010.8.20
4:50:21 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement