Samsung BD-F5100 Betjeningsvejledning

Samsung BD-F5100 Betjeningsvejledning
BD-F5100
Blu-ray™-skiva
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa den här produkten från
Samsung.
För att få mer komplett service ske du registrera
produkten på
www.samsung.com/register
SVENSKA
Säkerhetsinformation
Varning
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET
(ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT,
ÖPPNA INTE
Den här symbolen betyder att det finns
“farlig spänning” inuti den här produkten
som kan utgöra risk för elektriska stötar
eller personskador.
OBSERVERA: FÖR ATT MINSKA
RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET
(ELLER BAKSIDAN). ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD
PERSONAL.
Installera inte den här utrustningen i ett
begränsat utrymme som exempelvis en bokhylla
eller liknande.
VARNING
För att förhindra skador som kan leda till brand
eller risk för elektriska stötar bör du inte utsätta
den här produkten för regn eller fukt.
OBSERVERA
BLU-RAY DISC-SPELAREN ANVÄNDER EN
OSYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN ORSAKA
SKADLIG EXPONERING AV STRÅLNING OM
DEN RIKTAS OM.
SE TILL ATT DU ANVÄNDER BLU-RAY
DISC-SPELAREN ENLIGT ANVISNINGARNA.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE DEN
HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER LASER. ANNAN
ANVÄNDNING AV KONTROLLER, ÄNDRING
AV PRESTANDA ELLER PROCEDURER ÄN
2
Den här symbolen visar att det finns
viktiga instruktioner som tillhör
produkten.
DE SOM SPECIFICERATS HÄR KAN ORSAKA
SKADLIG STRÅLNING. ÖPPNA INTE HÖLJET
ELLER REPARERA INTE PRODUKTEN SJÄLV.
ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL
PERSONAL.
Den här produkten uppfyller kraven för CEmärkning när skärmade kablar och anslutningar
används för att ansluta enheten till annan
utrustning. För att förhindra elektromagnetiska
störningar med annan elektrisk utrustning
som radio- och tv-apparater skall du använda
skärmade kablar och anslutningar.
VIKTIG ANMÄRKNING
Nätsladden till den här utrustningen har en
gjuten kontakt med en inbyggd säkring.
Säkringens värden finns på en ytan vid
kontaktens stift. Om den behöver bytas skall
en säkring som är godkänd enligt BS1362 med
samma märkning användas.
Använd aldrig kontakten om säkringens lock
saknas om locket är avtagbart. Om ett nytt
säkringslock behövs skall det ha samma färg
som ytan vid kontaktens stift. Utbyteslock finns
att tillgå hos din återförsäljare.
Om den kontakt som är monterad inte passar i
uttagen i ditt hus eller om kabel inte är tillräckligt
lång för att nå till uttaget skall du skaffa en
passande godkänd förlängningssladd eller
kontakta din återförsäljare för hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa
kontakten skall säkringen tas bort och kontakten
skall avyttras på ett säkert sätt. Anslut inte
kontakten till ett uttag då det finns risk för
elektriska stötar från den oskyddade sladden.
När du kopplar bort enheten från ström ska
kontakten dras ut från vägguttaget, därför ska
väggkontakten vara lättåtkomlig.
Produkten som den här manualen tillhör är
licensierad under immaterialrättigheter tillhörande
tredje part.
KLASS 1 LASER-PRODUKT
Denna CD-spelare är klassificerad som en
KLASS 1 LASER-produkt. Om du använder
kontroller, gör ändringar eller utför arbetsgångar
på andra sätt än så som är angivna häri kan det
uppstå farlig strålning.
OBSERVERA :
• KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG
LASERSTRÅLNING NÄR ENHETEN ÄR
ÖPPEN. UNDVIK EXPONERING AV STRÅLEN
(IEC 60825-1)
• DENNA PRODUKT ANVÄNDER EN LASER.
OM DU ANVÄNDER KONTROLLER,
GÖR ÄNDRINGAR ELLER UTFÖR
ARBETSGÅNGAR PÅ ANDRA SÄTT ÄN SÅ
SOM ÄR ANGIVNA HÄRI KAN DET UPPSTÅ
FARLIG STRÅLNING. ÖPPNA INTE HÖLJET
OCH UTFÖR INGA REPARATIONER PÅ
EGEN HAND. LÄMNA SERVICEARBETEN
TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Försiktighetsåtgärder
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs de här användaranvisningarna noggrant
innan du använder enheten. Följ alla
säkerhetsanvisningar som anges nedan.
Förvara de här användaranvisningarna för
framtida referens.
1. Läs de här instruktionerna.
2. Spara de här instruktionerna.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte den här apparaten nära
vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna.
Installera i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
8. Installera inte produkten nära värmekällor
som exempelvis element, värmeutsläpp
eller andra enheter (inklusive AVmottagare) som avger värme.
9. Bryt inte mot säkerhetsreglerna för den
polariserade eller jordade kontakten. En
polariserad kontakt har två blad som är
bredare än de andra. En jordad kontakt
har två blad och ett tredje jordningsstift.
Det breda stiftet eller den tredje
kontaktytan finns där för din säkerhet.
Om den medföljande kontakten inte
passar i ditt uttag skall du kontakta
en elektriker för utbyte av ditt felaktiga
uttag.
10. Skydda strömsladden från att utsättas
för tryck på grund av att du går på
den, eller att den kläms, samt skydda
bekväma recepterorer och den punkt
där de går ut ur apparaten.
11. Använd bara tillbehör/accessoarer som
specificeras av tillverkaren.
12. Använd endast
vagn, stall, stativ,
fäste eller bord som
specificerats av
tillverkaren eller som
sålts tillsammans
med apparaten.
När en kundvagn används ska du vara
försiktig när du flyttar kundvagnen/
apparaten för att undvika att skada den
till följd av att den välter.
13. Koppla ur apparaten ur vägguttaget
under åskväder eller när den inte
används under en lång tid.
14. Överlämna alla reparationer åt
kvalificerad personal. Service krävs när
apparaten har skadats på något sätt,
exempelvis då en elsladd eller kontakt
har skadats, vätska har spillts ut eller
föremål har ramlat ned på apparaten,
om apparaten har utsatts för regn eller
fukt, inte fungerar normalt eller har fallit.
Skivförvaring och -hantering
• Att hålla i skivorna
-- Fingeravtryck eller repor
på skivan kan försämra
ljud- och bildkvaliteten
eller orsaka hopp
-- Undvik att vidröra skivan på det område
inspelning sker.
-- Håll skivan i kanterna så att
fingeravtrycken inte kommer på ytan.
-- Fäst inte papper eller tejp på skivan.
• Rengöra skivor
-- Om det kommer
fingeravtryck eller
smuts på skivan ska du
rengöra den med ett milt
rengöringsmedel som har
spätts ut i vatten och torka med en mjuk
trasa.
-- Torka försiktigt inifrån och ut på skivan
vid rengöringen.
• Skivförvaring
`` Förvara dem inte i direkt solljus.
`` Förvara dem på en kall ventilerad plats.
`` Förvara stående i en ren förvaringspåse.
Hanteringsföreskrifter
• Utsätt inte apparaten för droppar eller
skvätt. Ställ inte föremål fyllda med vätskor,
såsom vaser, på apparaten.
• För att stänga av apparaten helt måste
du dra ur strömkontakten ur vägguttaget.
Följaktligen måste strömkontakten alltid
vara lättåtkomlig.
• Koppla inte in flera elektriska enheter i
samma vägguttag. Överbelastning av ett
uttag kan orsaka överhettning och sin tur
leda till brand.
• Underhåll av höljet.
-- Se till att du har stängt av alla apparater
innan du ansluter några komponenter till
den här produkten.
-- Om du flyttar spelaren snabbt från en
kall plats till en varmare kan det uppstå
kondens på mekaniken och linsen vilket
kan ge upphov till onormal uppspelning.
Om detta inträffar, ska du dra ur
kontakten och vänta i två timmar innan
du ansluter den igen. Sätt sedan i skivan
och försök spela upp den igen.
• Om du upplever ett onormalt ljud, lukt av
bränt eller rök, ska du omedelbart slå av
strömbrytaren och koppla från kontakten
ur el-uttaget. Kontakta sedan närmaste
kundcenter för teknisk hjälp. Använd inte
produkten. Om du använder produkten i
befintligt skick kan det orsaka brand eller
elektrisk kortslutning.
Upphovsrätt
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt; det är förbjudet att helt
eller delvis kopiera eller återge denna
instruktionsmanual utan föregående tillstånd
från Samsung Electronics Co.,Ltd.
Innehåll
Säkerhetsinformation
Nätverk....................................................... 11
Försiktighetsåtgärder.................................... 2
Språk......................................................... 13
Varning......................................................... 2
Skivförvaring och -hantering......................... 3
Hanteringsföreskrifter.................................... 3
Upphovsrätt................................................. 3
System....................................................... 12
Säkerhet..................................................... 13
Allmänt....................................................... 13
Support...................................................... 13
Komma igång
Medieuppspelning
bruksanvisningen.......................................... 4
skiva........................................................... 14
Innan du använder den här
Logotyper för skivor som spelaren
kan spela upp............................................... 4
Tillbehör........................................................ 6
Frontpanel.................................................... 6
Bakre panel.................................................. 6
Fjärrkontroll................................................... 7
Anslutningar
Ansluta till en TV........................................... 7
Ansluta till ett ljudsystem............................... 8
Ansluta till en nätverksrouter......................... 8
Inställningar
Spela upp en kommersiell spelbar
Spela upp filer på en USB-enhet................. 14
Spela upp en skiva med
användarinspelat innehåll............................ 15
Spela upp innehåll som finns på
datorn........................................................ 15
Kontrollera videouppspelning...................... 15
Kontrollera musikuppspelning..................... 16
Visa bildinnehåll.......................................... 17
Appendix
Felsökning.................................................. 17
Specifikationer............................................ 19
Proceduren för grundinställningar................. 9
Menynavigering............................................ 9
Ställa in menyn............................................. 9
Skärm.......................................................... 9
Ljud............................................................ 10
3
Komma igång
Regionskod
Innan du använder den här bruksanvisningen
Skivtyper och innehåll spelaren kan spela upp
Media
VIDEO
MUSIK
FOTO
✎✎ OBS!
Skivtyp
Blu-ray-skiva
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detaljer
BD-ROM- eller BD-RE/-R-skiva som spelats in med BD-RE-format.
DVD-VIDEO, inspelad DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som har
spelats in och stängts, eller ett USB-lagringsmedia innehållande DivX-,
MKV-, MP4-innehåll.
Musik som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett
USB-lagringsmedia med MP3- eller WMA-innehåll.
Skivtyper spelaren inte kan spela upp
4
Skivtyp Regionskod
a
Blu-rayskiva
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(utom CD-lager)
• DVD-RW (VR-läge)
• 3,9 GB DVD-R-skiva
för Authoring.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs spelar endast
ljud, inte grafik.)
b
c
Bilder som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett
USB-lagringsmedia med JPEG-innehåll.
`` Spelaren kanske inte kan spela vissa CD-RW/-R- och DVD-R-format på grund av skivtypen eller
inspelningsförhållandena.
`` Om en skiva av typen DVD-RW/-R inte har spelats in korrekt i DVD-videoformat kan den inte spelas.
`` Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en DVD-R-skiva med en bithastighet som överskrider 10
Mbps.
`` Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en BD-R-skiva eller USB-enhet med en bithastighet som
överskrider 25 Mbps.
`` Uppspelning kanske inte fungerar för vissa skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom vinkelförändring och
justeringar av bildförhållandet. Information om skivan anges detaljerat på skivans förpackning. Läs där vid behov.
`` När en BD-J-titel spelas upp kan laddningen ta längre tid än för en normal titel, eller så kanske vissa funktioner
arbetar långsamt.
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
Både spelare och skivor är regionskodade.
Dessa regionskoder måste överensstämma
för att det skall gå att spela upp skivan. Om
koderna inte överensstämmer går skivan inte
att spela upp.
Regionsnumret för den här spelaren visades
på spelarens bakre panel.
DVDVIDEO
Logotyper för skivor som spelaren
kan spela upp
Blu-ray-skiva
BD-LIVE
DivX
PAL sändningssystem
i Storbritannien,
Frankrike, Tyskland etc.
Område
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong och
Sydöstasien.
Europa, Grönland, Franska
territorier, Mellanöstern, Afrika,
Australien och Nya Zeeland.
Indien, Kina, Ryssland,
Central- och Sydasien.
1
USA, amerikanska territorier
och Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Sydafrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Filippinerna,
Indonesien, Hong Kong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika, Australien,
Nya Zeeland, Stillahavsöarna,
Västindien
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
större delen av Afrika,
Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
Filformat som stöds
Att observera kring USB-anslutning
• Spelaren stöder USB-lagringsmedia, MP3spelare, digitalkameror och USB-kortläsare.
• Spelaren stöder inte mapp- eller filnamn som
är längre än 128 tecken.
• Vissa USB-/Extern hårddisk/digitalkameror
kanske inte är kompatibla med spelaren.
• Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32
och NTFS.
• Anslut USB-enheterna direkt till spelarens
USB-port. Anslutning via en USB-kabel kan
orsaka kompatibilitetsproblem.
• Om du sätter i mer än en minnesenhet i en
multikortsläsare kanske den inte fungerar som
den ska.
• Spelaren stöder inte PTP-protokollet.
• Koppla inte från USB-enheten under en
laddningsprocess.
• Ju större bildupplösning desto längre
fördröjning till visning.
• Den här spelaren kan inte spela upp MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) hämtat från
kommersiella platser.
• Spelaren stöder bara video som har lägre hastighet än 30 fps (bildrutor per sekund).
• Din spelare stöder bara MSC-enheter (USB Mass Storage Class), såsom miniatyrenheter och
USB HDD. (HUB stöds inte.)
• Vissa USB-hårddiskar, multi-card-läsare och miniatyrenheter kanske inte är kompatibla med den
här produkten.
• Om en USB-enhet kräver mer effekt kan den bli begränsad av kretssäkerhetssystemet.
• Om uppspelning från en USB-hårddisk är instabil kan du få mer effekt genom att koppla in
hårddisken i ett vägguttag.
Om problemet kvarstår ska du kontakta tillverkaren av USB-hårddisken.
• Du måste ta bort USB-lagringsenheten på ett säkert sätt genom att använda funktionen "Säker
bortt. USB" för att förhindra risk för skador på USB-minnet.
Tryck på knappen HOME för att gå till startskärmen, tryck sedan på den GULA (C) knappen och
därefter på knappen v.
• SAMSUNG kan inte hållas ansvariga för skador eller förlust av filer och data.
• Din spelare stöder inte NTSF-komprimerade filer, säkerhetskopieringsfiler eller krypterade filer.
• Du kan reparera eller formatera en USB-enhet på den stationära datorn. (endast MS-Windows OS).
Videofiler som stöds
Filtillägg
Innehåll
Video Codec
DivX 3.11/4/5/6
*.avi
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
*.mpg
*.mpeg
MP4
PS
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audio Codec
MP3
Dolby DIgital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby DIgital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby DIgital
DTS
Upplösning
1920x1080
•• Begränsningar
-- Även om filen är kodad av ett codec som stöds (nämns ovan) kanske en fil inte kan spelas
om det är något problem med innehållet.
-- Normal uppspelning kan inte garanteras om filen innehåller information som är felaktig eller
om filen i sig är korrupt.
-- Filer med högre bithastighet/bildrutehastighet än standard kan hoppa i ljud och bild vid
uppspelning.
-- Sökfunktionen (hoppa) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
•• Videodekoder
-- Stöder upp till H.264 nivå 4.1 eller AVCHD
-- Stöder inte H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: 60 bildrutor max
Över 1280 x 720: 30 bildrutor max
-- Stöder inte GMC 2 eller högre
•• Audiodekoder
-- Stöder WMA 7, 8, 9 och STD
-- Stöder inte WMA samplingshastighet på 220/50Hz mono.
-- AAC: Högsta samplingshastighet: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2,
96) Högsta bitrate: 320 kbps
Musikfiler som stöds
1920x1080
Filtillägg
Innehåll
1920x1080
*.mp3
MP3
*.wma
WMA
1920x1080
1920x1080
Audio
Codec
MP3
WMA
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Intervall som stöds
* Samplingshastigheter (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bithastigheter - Alla bithastigheter i intervallet 5
kbps till 384 kbps
Bildfilssupport
Filtillägg
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Typ
Upplösning
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
5
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
Frontpanel
• Den här spelaren kan spela upp skivor i formatet AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på
och används av videokameror.
• Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt videokameraformat.
• Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar bilder med större effektivitet än traditionella
bildkomprimeringsformat.
• Vissa AVCHD-skivor använder formatet ”x.v.Color”. Den här spelaren kan spela upp AVCHDskivor som använder formatet ”x.v.Color”.
• ”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
• ”AVCHD” och logotypen för AVCHD är varumärken som tillhör Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.
KNAPPEN SPELA/PAUS
KNAPPEN STOP
KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG
STRÖMKNAPPEN
✎✎ OBS!
`` Vissa skivor med formatet AVCHD kanske inte kan spelas, beroende på inspelningsförhållandet.
AVCHD-formaterade skivor måste stängas.
`` ”x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga skivor för DVD-videokameror.
USB-VÄRD
Tillbehör
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
✎✎ OBS!
AUDIO
BONUS
VIEW
Batterier till fjärrkontrollen (AAAstorlek)
6
Bruksanvisning
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
SKIVFACK
SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL
`` När spelaren visar menyn för Blu-ray-skivan kan du inte starta filmen genom att trycka på knappen Spela
på spelaren eller fjärrkontrollen. Om du vill spela upp filmen måste du välja Spela upp film eller Start på
skivmenyn och sedan trycka på knappen v
`` För att uppgradera spelaren programvara genom USB-värduttaget måste du använda ett USB-minne.
Bakre panel
Fjärrkontroll
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Anslutningar
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
Sätter på eller stänger av produkten
Slå på och av TV:n.
Gör det möjligt att efter inställningarna ställa
in ingångskällan på din TV.
Öppnar och stänger skivfacket
Justering av TV-volymen.
Ansluta till en TV
Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI
IN-uttaget på TV:n.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Tryck på sifferknapparna för att använda
alternativ
Använd denna för att gå till popup-/
titelmenyn.
Använd denna för att gå till skivmenyn
Tryck på dessa för att hoppa framåt eller
bakåt.
Tryck på denna för att stoppa en skiva.
Tryck på dessa för att söka framåt eller
bakåt på en skiva.
Tryck på denna för att pausa en skiva.
Tryck på denna för att spela upp en skiva.
Tryck på den här för att använda
verktygsmenyn.
Använd den här för att visa
uppspelningsinformationen
Återgå till föregående meny.
Tryck för att avsluta menyn.
Används för att välja menyposter och
ändra menyvärde
Dessa knappar används både för
menyer och för spelaren samt flera av
funktionerna på en Blu-ray-skiva.
Tryck för att använda
bonusvisningsfunktionen.
Med denna knapp kan du repetera A-B
Installera batterier
Ljud
Video
Tryck på den här för att gå till Home
Tryck på denna för att byta Blu-rayskivans/
DVD:ns textningsspråk.
Med den här knappen kan du använda
olika funktioner på en skiva (Blu-ray/DVD).
Tryck för att använda helskärmsfunktionen
under uppspelning av Bluray-/DVD-skivor,
då den här knappen inte fungerar.
Med denna knapp kan du repetera ett
kapitel, ett spår eller en skiva.
✎✎ OBS!
!!
`` Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
• Kontrollera batteriernas polaritet +/–.
• Kontrollera om batterierna är tomma.
• Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
• Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.
OBSERVERA
`` Det laddningsbara batteri som sitter i den här produkten kan
inte bytas ut av användaren. Mer information om hur du byter
det finns hos din serviceleverantör.
✎✎ OBS!
`` Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta Digital Audio
Out till ett ljudsystem för att höra ljud.
`` En HDMI-kabel ger digital video och digitalt ljud, så du behöver inte ansluta en ljudkabel.
`` Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen
till TV:n.
`` När du ansluter spelaren till TV:n med HDMI-kabeln eller till en ny TV och sedan slår på den för första
gången, ställer spelaren automatiskt in den utgående HDMI-upplösningen till den högsta som stöds av
TV:n.
`` En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om så är fallet ska du ställa in HDMI djup färg
som av i menyn.
`` För att titta på HDMI 720p, 1080i eller 1080p måste du använda en höghastighets (kategori 2) HDMIkabel.
`` HDMI sänder bara en ren digital signal till TV:n.
Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), visas brus ibland på skärmen.
7
Ansluta till ett ljudsystem
Ansluta till en nätverksrouter
Du kan ansluta Blu-ray-spelaren till ett ljudsystem på det sätt som anges nedan.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Metod 1 Ansluta till en AV-mottagare som stöder HDMI
Du kan ansluta spelaren till nätverksroutern på ett av de sätt som anges nedan.
För att använda DLNA-nätverksfunktionen måste du ansluta datorn till nätverket så som visas i
illustrationerna.
Kabelnätverk
• Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI
IN-uttaget på mottagaren.
• Bästa kvalitet (rekommenderas).
Metod 2 Ansluta till en AV-mottagare med Dolby Digital eller DTS-dekoder
• Använd en digital koaxialkabel (medföljer ej) och anslut den digitala koaxialljudutgången på
produktens baksida till det digitala, optiska ingående uttaget på mottagaren.
• Bra kvalitet
• Du hör endast ljudet genom de två främre högtalarna med digital utgång inställd på PCM.
Eller
Bredbandsmodem
(med integrerad router)
Bredbandstjänst
Router
Bredbandstjänst
Metod 1
Ljud
Bredbandsmodem
Metod 2
Ljud
✎✎ OBS!
`` Du kanske inte har någon Internet-åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver beroende på den router du
använder eller Internet-leverantörens policy. Kontakta din Internet-leverantör för ytterligare information.
`` DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.
8
Inställningar
Proceduren för grundinställningar
`` Om spelaren lämnas i stoppläget i mer än 5
minuter utan att användas visas en skärmsläckare
på TV:n. Om spelaren lämnas i skärmsläckarläget i
mer än 25 minuter kommer enheten automatiskt att
slås av.
• Startskärmen visas inte om du inte konfigurerar
grundinställningarna.
• OSD (On Screen Display) kan ändras på spelaren
efter en programuppdatering.
• Åtkomststegen kan variera beroende vilken
meny som är vald.
• Efter att laddningsprocessen för denna produkt
är klar, Panelknapparna och fjärrkontrollen kan
användas.
Menynavigering
AUDIO
`` Startmenyn visas inte om du inte konfigurerar de
inledande inställningarna enligt anvisningarna nedan.
`` Om du trycker på den BLÅ (D) knappen under
nätverksinställningen kommer du åt startmenyn även
om nätverksinställningen inte är klar än.
`` När du går tillbaka till menyn Home avbryts
helskärmsläget automatiskt.
`` Om du vill visa skärmen Inledande inställningar igen
för att göra ändringar ska du trycka på knappen @
på produktens frontpanel och hålla in den i mer än
5 sekunder utan att det finns någon skiva i enheten.
Detta återställer spelaren till standardinställningar.
`` Efter att laddningsprocessen för denna produkt är
klar kan du använda HDMI-CEC-funktionen.
Om du vill använda en Anynet+(HDMI-CEC)-funktion
ska du följa instruktionerna nedan.
1) Anslut spelaren till en Anynet+(HDMI-CEC)kompatibel Samsung TV med hjälp av en HDMIkabel.
2) Ställ in Anynet+(HDMI-CEC)-funktionen som På
på både teven och spelaren.
3) Ställ in teven på Inledande inställningsprocedur.
Väljer Musik.
2
Väljer Inställningar.
3
Visa tillgängliga knappar.
4
Väljer program.
5
Väljer Videor.
6
Väljer Foton.
✎✎ OBS!
SUBTITLE
`` Video-, foto- och musikalternativen kräver att
du har rätt skiva insatt i spelaren eller en USBflash-enhet ansluten till spelaren.
1
Ställa in menyn
3
Proceduren för grundinställning gör det möjligt
för dig att ställa in skärmspråk och menyspråk,
konfigurera anslutningen för ditt nätverk
i hemmet, välja utgående bildförhållande
(skärmstorlek och format) som passar för din TV.
✎✎ OBS!
HOME
1
2
4
BONUS
1
2
3
4
REPEAT
REPEAT
FULL
Knappen HOME : Tryck på den här för att gå till
menyn Home.
VIEW
A-B
SCREEN
Knappen RETURN : Återgå till föregående meny.
Knappen v (Enter) /PILAR :
Flytta markören eller välj en post.
Välj den markerade posten.
Bekräfta inställningen.
• Startmenyn
1
Videor
Foton
Musik
Inställningar
2
5
4
App 1
App 2
Ingen skiva a Ändra enhet
App 3
App 4
d Visa enheter " Enter
1.
2.
3.
Knappen EXIT : Tryck på den här för att avsluta
menyn.
6
Följ stegen nedan för att få tillgång till
inställningsmenyn och undermenyer:
4.
5.
Tryck på knappen POWER.
Menyn Home visas.
Tryck på knapparna ◄► för att välja
Inställningar och tryck sedan på
knappen v.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskad undermeny och tryck sedan på
knappen v.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskad post och tryck sedan på knappen
v.
Tryck på knappen EXIT för att lämna
menyn.
✎✎ OBS!
`` Åtkomststeget kan variera beroende
vilken meny som är vald. OSD (On Screen
Display) kan ändras på produkten efter en
programuppdatering.
Skärm
Du kan konfigurera olika visningsalternativ,
t.ex. bildformat, upplösning etc.
TV-bildformat
Beroende på vilken typ av TV du har kan du
behöva justera skärminställningarna.
✎✎ OBS!
`` Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat
inte är tillgängliga.
`` Om du väljer ett bildformat och alternativ som
skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan
bilden komma att visas förvrängd.
BD Wise (endast spelare från
Samsung)
BD Wise är Samsungs senaste
Interanslutningsfunktion.
När du ansluter en Samsung-spelare och en
Samsung-TV med BD Wise till varandra via HDMI,
och BD Wise är på i både spelaren och TV:n,
sänder spelaren ut video i videoupplösning och
ramhastighet för Blu-ray-/DVD-skivan.
✎✎ OBS!
`` När BD Wise är på ställs upplösningen automatiskt in
på BD Wise och BD Wise visas i upplösningsmenyn.
`` Om produkten ansluts till en enhet som inte stöder BD
Wise, så kan du inte använda funktionen BD Wise.
`` För lämplig användning av BD Wise ställer du in menyn
BD Wise på både produkten och TV:n som På.
Upplösning
Ställer in upplösningen för HDMI-videosignal.
Numret i 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, anger
antalet linjer för videon.
Bokstaven ”i” och ”p” anger sammanflätad
respektive progressiv skanning. Ju fler rader
desto högre kvalitet
3
9
Upplösning beroende på utgångsläge
• Blu-ray-skivor/E-innehåll/Uppspelning
av digitalt innehåll
Utsignaler
Inställningar
BD Wise
HDMI ansluten
HDMI-läge
Blu-ray-skiva
E-innehåll/
Digitalt innehåll
Upplösning för
Blu-ray-skiva
1080p
Maximal
upplösning för
TV-ingång
Maximal
upplösning för
TV-ingång
1080@60F
1080@60F
Filmbildrutor :
Auto (24Fs)
1080@24F
1080@24F
720p
1080i
720p
1080i
Auto
1080p@60F
(Filmram:Av)
1080i
576p/480p
576p/480p
720p
576p/480p
• Uppspelning av DVD
Utsignaler
Inställningar
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
10
HDMI ansluten
HDMI-läge
576i/480i
Maximal upplösning för TVingång
1080p
1080i
720p
576p/480p
✎✎ OBS!
`` Om den anslutna TV:n inte stöder Filmram eller
vald upplösning visas meddelandet ”Om ingen
bild visas efter att du har ändrat upplösning
ska du vänta i 15 sekunder. Sedan återställs
upplösningen automatiskt till föregående värde.
Vill du ändra upplösning?”.
Om du väljer Ja och upplösningen inte stöds
blir TV-skärmen tom. Vänta 15 sekunder,
upplösningen kommer att återgå till föregående
värde automatiskt.
`` Om skärmen blir tom ska du trycka och hålla
ned knappen @ på produktens framsida i mer
än 5 sekunder (ingen skiva ska sitta i). Alla
inställningar återställs till fabriksstandard. Följ
stegen på föregående sida för att komma till
varje läge och välj den visningsinställning som
TV:n stöder.
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas all BD-data i minnet.
`` Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar
för att användas i läget för Filmram (24 r/s).
Filmram (24 r/s)
Om du ställer in funktionen Filmram (24 r/s) på
På kan du justera produktens HDMI-utgång till
24 ramar per sekund för bättre bildkvalitet.
Du kan bara dra nytta av funktionen Filmram
(24 r/s) på en TV som endast stöder den här
ramhastigheten. Den här menyn kan bara väljas
i upplösningslägena 1080p för HDMI-utgång.
Progressivt läge
Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du tittar på DVD.
Digital utgång
Gör det möjligt för dig att välja digitalt utgångsformat som passar för TV:n eller AV-mottagaren.
För mer information, se tabellen för digitalt utgångsval.
Val av digital utsignal
Inställningar
Anslutning
PCM
Dolby
Digital
Dolby
Digital
Plus
Ljudström på
Dolby
Blu-ray-skiva TrueHD
DTS
DTS-HD
HRA
DTS-HD
MA
HDMI-färgformat
Du kan optimera färginställningarna från
HDMI-utsignalen genom att välja en ansluten
enhetstyp.
HDMI-färgdjup
Ställ in utbilden från HDMI OUT med Djup färg eller
inte. Djup färg ger en mer exakt färgåtergivning och
större färgdjup.
Ljud
PCM
Ljudström på
DVD
Dolby
Digital
DTS
Definition för
Blu-ray-skiva
Valfri
PCM
HDMI
mottagare
Upp till
7,1-kanals
PCM
2-kanals
Koaxial
PCM
2-kanals
Bitstream
(Obearbetad)
HDMI
mottagare
PCM
Koaxial
PCM
2-kanals
Bitstream
(DTS-omkodat)
HDMI mottagare eller
Koaxial
DTS-omkodad
Bitstream
(Dolby D-omkodat)
HDMI-kompatibel AVmottagare eller Koaxial
omkodat
Dolby Digital *
PCM
2-kanals
Dolby Digital
Dolby
Digital
DTS-omkodning
omkodat
Dolby Digital *
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
Dolby Digital
Plus
Dolby
Digital
DTS-omkodning
omkodat
Dolby Digital *
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
Dolby TrueHD
Dolby
Digital
DTS-omkodning
omkodat
Dolby Digital *
DTS
DTS
DTS-omkodning
DTS-HD HRA
DTS
DTS-omkodning
DTS-HD MA
DTS
DTS-omkodning
PCM 2-kanals
PCM
2-kanals
omkodat
Dolby Digital *
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
omkodat
Dolby Digital *
omkodat
Dolby Digital *
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby
Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
DTS
Sänder bara ut ljudströmmen
Avkodar huvudfunktionsljudet
för huvudfunktionen, så att
och BONUSVIEW-ljudströmmen
din AV-mottagare kan avkoda
tillsammans i PCM-ljud och
ljudbitströmmen.
lägger till ljudeffekter för
Du hör inte BONUSVIEW-ljud och
navigering
ljudeffekter för navigering.
Avkodar huvudfunktionsljudet Avkodar huvudfunktionsljudet
och BONUSVIEW-ljudströmmen och BONUSVIEW-ljudströmmen
till PCM-ljud och lägger till
till PCM-ljud och lägger till
ljudeffekter för navigering och ljudeffekter för navigering och
kodar sedan om PCM-ljud till kodar sedan om PCM-ljud till
DTS-bitström.
Dolby D-bitström.
** Om Source Stream är 2K, används inte
inställningen “Dolby D-omkodad”.
Blu-ray-skivor kan inkludera tre ljudströmmar:
-- Huvudfunktionsljud: Ljudspår för
huvudfunktionen.
-- BONUSVIEW-ljud: Ytterligare ljudspår, t.ex.
kommentatorsspår eller skådespelarens
kommentarer.
-- Ljudeffekter för navigering: När du väljer
viss menynavigering kan ljudeffekter för
navigering höras. Ljudeffekter för navigering
skiljer sig åt på varje Blu-ray-skiva.
✎✎ OBS!
`` Se till att du väljer rätt digital utsignal annars
hör du inget ljud eller bara högt oljud.
`` Om HDMI-enheten (AV receiver, TV) inte är
kompatibel med komprimerade format (Dolby
digital, DTS), blir ljudsignalutgången av PCMtyp.
`` Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud
och ljudeffekter för navigering.
`` Vissa Blu-ray-skivor saknar BONUSVIEW-ljud
och ljudeffekter för navigering.
`` Om du spelar upp MPEG audio ljudspår, blir
utsignalen PCM oavsett val av digital utsignal
(PCM eller Bitstream).
`` Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade
flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan
produkten kanske avge PCM 2-kanaler
nedmixat ljud även om du ställer in Bitstream
(antingen omkodning eller Audiophile) på
inställningsmenyn.
`` Om TV:n inte är kompatibel med PCMsamplingshastigheter över 48kHz kanske
produkten avger 48kHz nedsamplat PCM-ljud
även om du ställt in PCM nedsampling som
Av.
PCM-nedsampling
Gör det möjligt för dig att välja om du vill ha
96 Khz PCM-signaler nedsamplade till 48
Khz innan de sänds ut till en förstärkare. Välj
På om din förstärkare eller mottagare inte är
kompatibel med en signal på 96Khz.
Dynamisk områdeskontroll
Gör det möjligt för dig att använda dynamisk
områdeskontroll för Dolby Digital-, Dolby
Digital Plus- och Dolby TrueHD-ljud.
• Auto : Kontrollerar automatiskt det
dynamiska området för Dolby TrueHD-ljud,
baserat på information i Dolby TrueHDljudspåret. Aktiverar även dynamisk
områdeskontroll för Dolby Digital och Dolby
Digital Plus.
• Av : Lämnar det dynamiska området
okomprimerat och gör att du hör originalljudet.
• På : Slår på dynamisk områdeskontroll
för alla tre Dolby-formaten. Svagare ljud
blir starkare och volymen för starkare ljud
minskas.
Downmixing-läge
Gör det möjligt för dig att välja metod för
flerkanalig nedmixning som är kompatibel
med ditt stereosystem. Du kan välja att låta
spelaren mixa ned till normal stereo eller
surroundkompatibel stereo.
Nätverk
Kontakta din Internet-leverantör för att få reda
på om din IP-adress är fast eller dynamisk.
Om den är dynamisk rekommenderar vi att du
använder den automatiska inställningen. Detta
är det enklaste sättet och fungerar i de flesta
fall. Om den är fast måste göra manuella
inställningar. Instruktioner för kabelnätverk finns
nedan.
✎✎ OBS!
`` Den här enheten kan bara anslutas till
nätverket via kabelanslutning.
Inst. för trådbundet nätverk
1.
2.
3.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Inst. för trådbundet nätverk och tryck
sedan på knappen v Skärmen för
kabelnätverksinställningar visas.
För att mata in nätverksinställningarna
i produkten gör du på följande sätt:
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverk och tryck sedan på knappen v.
Ljud
System
Språk
Inst. för trådbundet nätverk
Konfig. Internetprotokoll : Auto
Nätverk
IP-adress
Nätmask
Gateway
DNS
Säkerhet
Allmänt
Support
DNS-server
0
3.
0
0
: 0
0
0
0
: Auto
: 0
0
0
0
0
7.
1.
2.
0
: 0
För att hämta värdena till nätverksinställningen
på de flesta Windows-datorer gör du på
följande sätt.
0
: 0
\
> Flytta " Välj ' Åter
TVälj Auto i fältet Internet Protocol Setup
(IP-konfiguration), om det inte redan är
valt. (Tryck på v välj AUTO och tryck
sedan på v.igen.)
Autofunktionen erhåller och fyller i
värdena för IP-adress, Nätmask etc.
automatiskt.
✎✎ OBS!
6.
Om nätverksfunktionen inte hämtar
nätverksvärdena eller om du har
valt manuell inställning ska du gå till
instruktionerna för manuell inställning.
Manuell nätverksinstallation
Skär
5.
9.
När nätverkstestet har slutförts trycker du
på RETURN två gånger för att återgå till
huvudmenyn.
I menyn Home trycker du på knapparna
◄► för att välja Inställningar och
trycker sedan på knappen v.
Inställningar
4.
8.
`` Den här processen kan ta upp till fem minuter.
Efter att nätverksfunktionen har hämtat
nätverksvärdena trycker du på knappen
RETURN.
Välj Nätverkstest och tryck sedan på
v för att säkerställa att spelaren har
anslutit till nätverket.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I menyn Home trycker du på knapparna
◄► för att välja Inställningar och trycker
sedan på knappen v.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverk och tryck sedan på knappen v.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Inst. för trådbundet nätverk och tryck
sedan på knappen v Skärmen för
kabelnätverksinställningar visas.
I skärmen för Internet Egensk.
Internetprotokoll trycker du på knappen
v.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Manuellt och tryck sedan på knappen
v.
Tryck på knappen ▼ för att gå till det
första inmatningsfältet (IP-adress).
Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen
för att ange numren.
När du har fyllt ett fält använder du
knappen ► för att gå vidare till nästa
fält. Du kan även använda de andra
pilknapparna för att gå uppåt, nedåt och
bakåt.
Ange värdena för IP-adress, Nätmask
och Gateway.
11
10. Tryck på knappen ▼ för att gå till DNS.
11. Tryck på knappen ▼ för att gå till det
första inmatningsfältet för DNS.
12. Ange numren som ovan.
13. Tryck på knappen RETURN på
fjärrkontrollen.
14. produkten har anslutit till Nätverkstest.
Nätverkstest
Använd den här menyn för att ansluta för att
kontrollera om din nätverksanslutning fungerar
eller inte.
Använda BD-LIVE™
När produkten är ansluten till nätverket kan du
använda ett flertal filmrelaterade tjänsteinnehåll
med hjälp av en BD-LIVE-kompatibel skiva.
1.
2.
3.
Kontrollera storleken på återstående
minne.Minnesenheten måste ha minst 1
GB ledigt utrymme för att kunna rymma
BD-LIVE-tjänsterna.
Lägg i en Blu-ray-skiva som stöder BDLIVE.
Välj en post från de olika BD-LIVEtjänstinnehållen som tillhandahållits av
skivtillverkaren.
Nätverksstatus
✎✎ OBS!
Internetanslutning för BD-Live
Använda funktionen DLNA
Kontrollera om anslutning till nätverket och
Internet har upprättats.
Ställ in för att tillåta Internet-anslutning när
BD-LIVE-tjänsten används.
• Tillåt (alla) : Internet-anslutningen är tillåten
för allt BD-LIVE-innehåll.
• Tillåt (endast giltiga) : Internetanslutningen tillåts endast för BD-LIVEinnehåll som innehåller ett giltigt certifikat.
• Förhindra : Ingen Internet-anslutning är
tillåten för något BD-LIVE-innehåll.
✎✎ OBS!
`` Vad är ett giltigt certifikat?
När produkten använder BD-LIVE för att skicka
skivdata och begära att servern certifierar
skivan använder servern överförda data för
att kontrollera om skivan är giltig och skickar
certifikatet tillbaka till produkten.
`` Internetanslutningen kan vara begränsad när
du använder BD-LIVE-innehåll.
12
`` Hur du använder BD-LIVE och dess innehåll
kan variera beroende på skivtillverkaren.
Med DLNA kan du spela upp musik,
video och foto som finns på datorn NAS
på spelaren. För att använda DLNA med
spelaren måste du ansluta spelaren till
nätverket (Se sidorna 11-12). För att använda
DLNA med datorn måste du installera DLNAprogramvaran på datorn. Om du har en NAS
kan du använda DLNA utan någon extra
programvara.
Så här hämtar du DLNAprogramvaran:
1.
Besök sidan Samsung.com.
3.
På nästa skärm klickar du på Get
Downloads under the Downloads
menu (Gör hämtningar under
hämtningsmenyn).
2.
4.
5.
Klicka på Support, ange spelarens
produktnummer i fältet som visas och
klicka sedan på Product (Produkt).
Klicka på Software (Programvara) på
nästa sida.
Klicka på ikonen på raden DLNAraden under File (Arkiv) för att starta
downloading (hämtningen).
System
Grundinställningar
Med inledande inställningar kan du ange
språk, bildformat, nätverksinställningar etc.
Mer information om inställningarna finns i
motsvarande avsnitt i bruksanvisningen.
(Se sidorna 9).
Snabbstart
Gör det möjligt för dig att ställa in spelaren på
att snabbt minska starttiden.
✎✎ OBS!
`` Om den här funktionen är inställd på På ökar
strömförbrukningen i standby-läge.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder
länkad användning med andra Samsungprodukter med funktionen Anynet+.
För att använda funktionen ska du ansluta
den här produkten till en Samsung TV med en
HDMI-kabel.
Du kan styra den här produkten med
fjärrkontrollen till en Samsung TV och starta
skivuppspelning genom att trycka på knappen
SPELA (
) å TV:ns fjärrkontroll.
Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.
✎✎ OBS!
`` Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMIkabeln inte stöder CEC.
`` Om din Samsung-TV har en n-logotyp så
stöder den Anynet+.
`` Beroende på vilken TV du har kanske den
utgående HDMI-upplösningen inte fungerar.
Se bruksanvisningen till TV:n.
`` Efter att produkten stängdes slås den på
automatiskt om du kopplar bort och sätter
tillbaka strömkabeln. För tillfället stängs den av
i ca 15 sekunder för att återuppta anslutningen
med Anynet+.
`` Med vissa TV-produkter, om de har anslutits till
produkten med funktionen Anynet+, visas ett
varningsmeddelanden om att ingen anslutning
har hittats när TV:n slås på. Anslutningen
Anynet+ är dock fortfarande korrekt etablerad
och tillgänglig för användning.
BD-datahantering
Detta gör att du kan hämta innehåll från en
Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera enhetsinformation som
lagringsstorlek, borttagna BD-data eller ändra
Flash-minnesenheten.
✎✎ OBS!
`` I det externa minnesläget kan uppspelningen
av en skiva stoppas om du kopplar från USBenheten mitt i uppspelningen..
`` Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32 och
NTFS. rekommenderar att du använder USBenheter som stöder USB 2.0-protokoll, 4 MB/
sek eller högre läs-/skrivhastighet.
`` Funktionen Resume Play kanske inte fungerar
efter formatering av lagringsenheten.
`` Den totala storleken för BD Datahantering kan
variera, beroende på förhållandena.
DivX® Video på begäran
Visa DivX(R) VOD-registrering skoden för att
köpa och spela DivX(R) VOD-innehåll.
Språk
Du kan välja önskat språk för menyn Home,
skivmenyn, undertexter etc.
✎✎ OBS!
`` Det valda språket visas bara om det finns på
skivan.
Säkerhet
När du använder den här menyn första
gången visas inställningsskärmen för
lösenord. Ange det 4-siffriga lösenordet med
hjälp av sifferknapparna.
BD-föräldraklass.
Förhindra uppspelning av Blu-ray-skivor med
specifika åldersklassificeringar om inte ett
lösenord anges.
DVD-föräldraklass.
Den här funktionen fungerar i samspel
med DVD-skivor som har tilldelats en
åldersklassificering eller numerisk klassificering
som indikerar åldersnivå för innehållet. Med hjälp
av de här nummerna kan du kontrollera typerna
av DVD-skivor som familjen kan titta på.Vælg
det spærringsniveau, du vil indstille. Hvis du
f.eks. vælger op til nivå 6, kan diske, der
indeholder nivå 7 og 8, ikke afspilles.Et højere
tal indikerer, at programmet kun er beregnet til
voksne personer.
Ändra PIN
Ändra det 4-siffriga lösenordet som används
för att komma åt säkerhetsfunktioner.
Om du glömt ditt lösenord
1. Ta ut skivan.
2. Tryck in och håll in knappen @ på
frontpanelen i 5 sekunder eller mer.
Samtliga inställningar återgår till
fabriksinställningar.
✎✎ OBS!
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas all BD-data i minnet..
Tidszon
Allmänt
Du kan ange den tidszon som gäller i din region.
Support
Programvaruupdatering
Via menyn för programuppdatering kan du
uppgradera spelarprogrammet för att få bättre
prestanda och ytterligare tjänster:.
Via online
Följ stegen nedan för att uppgradera via
online:
1.
2.
3.
4.
Välj Via online och tryck sedan
på knappen v Meddelandet för
anslutningen till servern visas.
Ett popupfönster visas om en
uppdatering är tillgänglig.
Om du väljer Ja startar
nedladdningsprocessen. (Slå aldrig på
spelaren under en uppgradering.))
När uppdateringen är klar startas
spelaren om automatiskt.
✎✎ OBS!
`` av efter omstart. Tryck på knappen POWER
för att slå på den uppdaterade produkten och
använda den.
`` Slå aldrig av eller på produkten manuellt under
uppgraderingsprocessen.
`` Samsung Electronics kan inte hållas
ansvarig för tekniska fel hos produkten
som orsakats av en instabil Internetanslutning eller användarförsummelse under
programuppgraderingen.
`` Programuppgraderingar via online-värduttaget
måste utföras utan någon skiva i enheten.
Via USB
Följ stegen nedan för att uppgradera via USB:
1.
Besök samsung.com
3.
Zippa upp arkivet på datorn. Du ska ha
en enkel RUF-fil med samma namn som
zip-filen.
2.
4.
5.
6.
7.
Hämta den senaste USBprogramuppdateringen via zip-filen på
datorn.
Kopiera RUF-filen till en USB-flashenhet.
Se till att skivenheten är tom och för
in USB-flashenheten i USB-porten på
spelaren.
I spelarmenyn går du till Inställningar >
Support > Programuppgradatering.
Välj Via USB.
✎✎ OBS!
`` Programuppgraderingar via USB-värduttaget
måste utföras utan någon skiva i enheten.
`` När systemuppgraderingen är klar
kontrollerar du programdetaljerna i menyn för
systemuppgradering.
`` Slå inte av produkten under
systemuppgraderingen, eftersom det kan leda
till tekniskt fel på produkten.
`` Programuppgraderingar som använder porten
för USB-värd får endast ske via ett USB-minne.
Meddelande om autouppgradering
Om du har anslutit spelaren till nätverket
och sedan ställer in det automatiska
uppgraderingsmeddelandet meddelar
spelaren.
13
automatiskt dig när en ny programversion är
tillgänglig för spelaren:
1.
Välj Meddelande om
autouppgradering och tryck sedan på
knappen v.
2. ryck på knapparna ▲▼ för att välja På
och tryck sedan på knappen v.
Om det finns en ny programversion meddelar
spelaren dig via ett popup-meddelande.
1.
Välj Ja i popup-rutan för att uppgradera
firmware. Produkten slås av automatiskt,
sedan startar den om och påbörjar
nedladdningen. (Slå inte av produkten
manuellt i det här läget.)
Uppgraderingsförloppet visas i en
popup-ruta.
När uppgraderingen är klar slås den av
automatiskt.
Tryck på knappen POWER för att slå
på produkten.
2.
3.
4.
✎✎ OBS!
`` av efter omstart. Tryck på knappen POWER
för att slå på den uppdaterade produkten och
använda den.
`` Slå aldrig av eller på produkten manuellt under
uppgraderingsprocessen.
`` Samsung Electronics kan inte hållas
ansvarig för tekniska fel hos produkten
som orsakats av en instabil Internetanslutning eller användarförsummelse under
programuppgraderingen.
Kontakta Samsung
Ange kontaktinformation för hjälp med
produkten.
Villkor för serviceavtal
friskrivningssklausul om innehåll och tjärnster
från tredje part.
Återställ
Alla inställningar återgår till standard förutom
inställningar för nätverk.
Medieuppspelning
Spela upp en kommersiell spelbar
skiva
1.
Tryck på knappen 8 för att öppna
skivenheten.
3.
Tryck på knappen 8 för att stänga
skivenheten. Uppspelningsn startar
automatiskt.
Spela upp filer på en USB-enhet
Du kan använda USB-anslutningen för att
spela upp multimediafiler som laddats ner från
en USB-lagringsenhet.
1.
Gå till menyn Home.
3.
Tryck på knappen ◄►för att välja Ja
och tryck sedan på knappen v.
2.
4.
123
a
123
6.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
USB och tryck sedan på knappen v.
Musik
Inställningar
App 2
a Ändra enhet
App 3
App 4
c Säker bortt. USB d Visa enheter " Enter
Tryck på knapparna ◄► för att välja
önskad videor, musik eller foton och
tryck sedan på knappen v. Gå till steg
7.
4-1. Tryck på BLå(D), skärmen nedan visas.
Gå till steg 5-1.
123
I stoppläge ansluter du USBlagringsenheten till USB-porten på
produktens frontpanel. Meddelandet ”Vill
du byta enhet?” visas.
Om du har en skiva i Blu-ray-spelaren
ska du trycka på den RÖDA (A) eller
den BLÅ (D) knappen. Om du inte har
det ska du gå till steg 6.
Om du tryckt på RÖD(A) knapp, gå till
steg 5.
Om du tryckt på BLå(D) knapp, gå till
steg 4-1.
Foton
Ingen skiva
2. Placera försiktigt en skiva i enheten med
etikettsidan uppåt.
5.
14
Videor
App 1
123
a
App 2
Inställningar
App 3
App 4
d Hem " Enter
5-1. Tryck på knapparna ◄► för att välja
USB och tryck sedan på knappen v.
6-1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskad videor, musik eller foton och
tryck sedan på knappen v.
7.
8.
En skärm visas med en lista över
innehållet på enheten. Beroende på
hur innehållet sorteras ser du antingen
mappar, individuella filer eller både och.
Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en mapp och
sedan trycker du på knappen v.
9.
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen v.
✎✎ OBS!
`` Trots att spelaren visar mappar för alla
innehållstyper visar den bara filer av den
innehållstyp du har valt i steg 6 eller 6-1. Om
du exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till startskärmen och upprepa steg 4.
10. Tryck på RETURN-knappen en eller
flera gånger för att stänga en skärm, en
mapp eller återgå till startskärmen. Tryck
på EXIT-knappen för att återgå direkt till
startskärmen.
✎✎ OBS!
`` Du måste ta bort USB-lagringsenheten på
ett säkert sätt genom att använda funktionen
"Säker bortt. USB" för att förhindra risk för
skador på USB-minnet.
Tryck på knappen HOME för att gå till
startskärmen, tryck sedan på den GULA (C)
knappen och därefter på knappen v.
`` Om du sätter i en skiva när du spelar upp från
en USB-lagringsenhet kommer enhetsläget
automatiskt att ändras till ”Blu-ray, DVD eller
CD”.
Spela upp en skiva med
användarinspelat innehåll
Du kan spela upp multimedieinnehåll du har
spelat in på Blu-ray, DVD- eller CD-skivor.
1.
2.
Lägg i en användarinspelad skiva i
skivfacket med skivetiketten uppåt och
stäng sedan facket. Popup-fönstret för
enhet ansluten visas.
Använd knapparna ◄► för att välja
typen av innehåll du vill visa eller spela
upp - videor, foton eller musik - och
tryck sedan på knappen v.
✎✎ OBS!
3.
4.
5.
6.
`` Trots att spelaren visar mappar för alla
innehållstyper visar den bara filer av den
innehållstyp du har valt i steg 2. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till startskärmen och upprepa steg 2.
Spela upp innehåll som finns på
datorn
7.
Om du vill spela upp innehåll som finns på
datorn på din Blu-ray-skivspelare måste du
ansluta Blu-ray-spelaren till nätverket och
installera DLNA-programvaran på datorn.
8.
Så här spelar du upp innehåll på
datorn
1.
Gå till menyn Home.
3.
På den enhetsskärm som visas väljer du
din dator, och tryck sedan på knappen
v.
2.
4.
Tryck på den BLÅ knappen (D) på
fjärrkontrollen (enhet).
Använd knapparna ◄► för att välja
typen av innehåll du vill visa eller spela
upp - videor, foton eller musik - och
tryck sedan på knappen v.
En skärm visas med en lista över
innehållet på enheten. Beroende på
hur innehållet sorteras ser du antingen
mappar, individuella filer eller både och.
✎✎ OBS!
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen v.
5.
Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en mapp och
sedan trycker du på knappen v.
Tryck på RETURN-knappen en eller
flera gånger för att stänga en skärm, en
mapp eller återgå till startskärmen. Tryck
på EXIT-knappen för att återgå direkt till
startskärmen.
6.
`` Trots att spelaren visar mappar för alla
innehållstyper visar den bara filer av den
innehållstyp du har valt i steg 4. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till startskärmen och upprepa steg 4.
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen v.
Tryck på RETURN-knappen en eller
flera gånger för att stänga en skärm, en
mapp eller återgå till startskärmen. Tryck
på EXIT-knappen för att återgå direkt till
startskärmen.
Kontrollera videouppspelning
Du kan spela upp videoinnehåll som finns på
en Blu-ray-skiva, DVD, CD, USB eller dator.
Beroende på skivan eller innehållet kanske
vissa av funktionerna som beskrivs i den här
bruksanvisningen inte är tillgängliga.
Knappar på fjärrkontrollen som
används till videouppspelning
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
En skärm visas med en lista över
innehållet på enheten. Beroende på
hur innehållet sorteras ser du antingen
mappar, individuella filer eller både och.
Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en mapp och
sedan trycker du på knappen v.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
15
Knappar relaterade till uppspelning
Spelaren spelar inte upp ljud i sökläge,
långsamt läge och stegvis läge.
• Tryck på knappen 6 för att återgå till
uppspelning i normal hastighet.
6 knapp
Startar uppspelning.
7 knapp
Pausar uppspelning.
5 knapp
Stoppar uppspelning.
Snabbspelning
framåt
Under uppspelning kan du trycka
på knappen 3 eller 4.
Varje gång du trycker på
knappen 3 eller 4 ändras
uppspelningshastigheten.
Uppspelning i
Slow-motion
I pausläge trycker du på knapp
4.
Varje gång du trycker
på knapp 4 ändras
uppspelningshastigheten.
Uppspelning
stegvis
Uppspelning med
överhoppning
I pausläge trycker du på knapp
7.
Varje gång du trycker på knapp
7 visas en ny ram.
Tryck på knappen 1 eller 2
under uppspelning.
Varje gång du trycker på knapp
1 eller 2 går skivan till
föregående eller nästa kapitel
eller fil.
Använda skivmenyn, titelmenyn, popup-menyn och titellistan
Hoppa över: Under uppspelning trycker du
på 1 eller 2 för att gå till föregående
eller nästa sida i spellistan.
5-knappen: Stoppar ett spår.
Knappen
DISC MENU
Tryck på den här knappen
under uppspelning för att visa
skivmenyn.
3
Knappen TITLE
MENU
Tryck på den här knappen
under uppspelning för att visa
titelmenyn.
4
Tryck på den här knappen under
Knappen POPUP
uppspelning för att visa popupMENU
menyn.
Kontrollera musikuppspelning
Du kan spela upp musikinnehåll som finns på
en Blu-ray-skiva, DVD, CD, USB enhet eller
dator.
Knappar på fjärrkontrollen som
används till musikuppspelning
5
6
Snabbuppspelning (endast Audio CD (CD-DA))
Under uppspelning kan du trycka på knappen
3 eller 4.
Varje gång du trycker på knappen 3 eller
4 ändras uppspelningshastigheten.
Paus: Pausar ett spår.
6-knappen: Spelar upp aktuellt spår.
1.
TRACK 001
+
00:08 / 05:57
4
1
HOME
SUBTITLE
5
6
SIFFER-knappar (endast Audio CD (CDDA): Tryck på önskat spårnummer under
uppspelning av spellistan.
Det valda spåret spelas upp.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
) Spår
Det aktuella spåret upprepas.
(
) Alla
Alla spår upprepas.
(
)Blanda
Alternativet för slumpvis
uppspelning spelar upp låtar i
slumpvis ordning
Spellista
1.
För att gå till musiklistan trycker du på
knappen 5 eller RETURN.
Musiklistskärmen visas.
2.
Musik TRACK 001
04:07
03:41
TRACK 005
03:17
CD
" Paus
Verktyg
3. Tryck på knappen v.
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
02:38
02:38
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
2.
03:35
' Tillbaka
Tryck på knapparna ◄► för att välja
Spår, Alla, Blanda, or Avstånd.
1/2 Sida
TRACK 001
04:27
TRACK 004
Spåren spelas upp i den
ordning de har sorterats.
(
Spellista
1/6
Verktyg
TRACK 001
Läget Upprepa
? Avstånd \05:57
TRACK
002
< Justera " Välj ' Tillbaka
TRACK 006
AUDIO
Avstånd
Tryck på knappen TOOLS under
uppspelning.
1
2
Upprepa en Audio CD (CD-DA)/
MP3
TRACK 003
3
16
2
3.
CD
c Välj
( ) Hoppa över
' Tilbaka
Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskat spår och Tryck på den GULA (C)
knappen. En kryssmarkering visas på
spåret.
Upprepa den här processen för att välja
ytterligare spår.
För att ta bort ett spår från listan går
du till spåret och sedan trycker du på
knappen GULA (C) igen.
Kryssmarkeringen på spåret avbryts.
4. Tryck på knappen v när du är klar.
5.
6.
För att ändra spellistan trycker du på
Return-knappen så kommer du tillbaka
till musiklistan. Upprepa steg 2, 3 och 4.
För att avbryta spellistan och återgå till
startskärmen trycker du på Return- eller
Exit-knappen.
✎✎ OBS!
`` Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår
på en Audio CD (CD-DA).
`` Om du tar bort alla spår från en spellista och
sedan trycker på v-knappen listar spelaren
och spelar upp alla spåren på skivan.
✎✎ OBS!
`` Verktygsmenyn kan variera beroende på skiva
eller lagringsenhet.
`` För att aktivera funktionen för bakgrundsmusik
måste bildfilen vara i samma lagringsmedium
som musikfilen.
Ljudkvaliteten kan påverkas av bithastigheten
för MP3-filen, bildstorleken och
kodningsmetoden.
`` Du kan inte förstora undertexten och PGgrafiken i helskärmsläget.
Appendix
Innan du begär service bör du kontrollera följande.
PROBLEM
• Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut.
• Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1m från spelaren.
• Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter,
för att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den.
Sätt i batterierna och försök igen.
• Tryck på knappen @ (på frontpanelen) och håll in den i mer än
5 sekunder utan någon skiva i enheten. Samtliga inställningar
återgår till fabriksinställningar.
• Tryck på knappen P och håll in den i mer än 5 sekunder.
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
• Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.
• Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Ett varningsmeddelande visas på
skärmen.
• Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in.
• Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex. vinklar).
• Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är felaktig.
Uppspelningsläget skiljer sig från valet
i inställningsmenyn.
• Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte
fungerar som det ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra skärmens
bildformat.
• Bildformatet är fast på dina Blu-ray Disc/DVD-skivor.
• Det här är inte något problem hos spelaren.
Inget ljud.
• Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Du kan visa bildinnehåll som finns på en Bluray-skiva, DVD, CD, USB enhet eller dator.
Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
Starta bildspel
Välj om du vill starta bildspelet.
Zoom
Välj om du vill förstora den aktuella
bilden. (Förstorad upp till 4 gånger)
Rotera
Välj om du vill rotera bilden. (Detta
roterar bilden antingen medurs
eller moturs.)
Välj om du vill lyssna på musik
Bakgrundsmusik
när du tittar på ett bildspel.
Information
Visar bildinformationen.
LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Visa bildinnehåll
Använda verktygsmenyn
Felsökning
17
PROBLEM
Skärmen är blank.
Glömt PIN-koden
LÖSNING
• Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte
kan hantera (exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV:
• Tryck på knappen @ (på frontpanelen) och håll in den i mer än
5 sekunder utan någon skiva i enheten. Samtliga inställningar
återgår till fabriksinställningar.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla
användar-BD-data i minnet.
• Tryck på knappen @ (på frontpanelen) och håll in den i mer än
5 sekunder utan någon skiva i enheten. Samtliga inställningar
inklusive lösenordet återgår till fabriksinställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut
nödvändigt.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla
användar-BD-data i minnet.
Bilden har störningar eller är delvis
förvrängd
• Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
• Rengör skivan.
Ingen HDMI-signal.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på spelaren.
• Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Onormal utsignal på HDMI-skärmen.
• Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Jag upplever andra problem.
• Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som
beskriver aktuellt problem. Följ anvisningarna en gång till.
• Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmaste
Samsung-auktoriserade servicecenter.
DLNA-funktion
Jag kan se de delade mapparna via
DLNA men jag kan inte se filerna.
18
• DLNA visar bara video-, foto- och musikfiler. Andra typer av filer
visas inte.
PROBLEM
LÖSNING
Videon spelas upp ryckigt.
• Kontrollera att nätverket är stabilt.
• Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att
nätverket inte är överbelastat.
DLNA-anslutning mellan spelaren och
datorn är instabil.
• IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik.
Om den inte är det kan det bli IP-störningar.
• Kontrollera om brandväggen är aktiverad.
Avaktivera i så fall brandväggen.
BD-LIVE
Jag kan inte ansluta till BD-LIVEservern.
• Prova om nätverksanslutningen är bra med
nätverksstatusfunktionen.
• Kontrollera om USB-minnet är anslutet till spelaren.
• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att
hantera BD-LIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering.
• Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-LIVE är inställd på
Tillåt alla.
• Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören
eller uppgradera till senaste firmware.
När jag använder BD-LIVE-tjänsten
uppstår ett fel.
• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att
hantera BD-LIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering.
✎✎ OBS!
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
Reparationer
Om du kontaktar oss för att reparera spelaren kan en administrativ avgift tillkomma om:
1. En tekniker kallas till till ditt hus på din begäran och produkten inte har något fel.
2. Du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på den.
Vi kommer att begära en administrationsavgift innan vi gör ett hembesök eller påbörjar något
arbete på spelaren.
Vi rekommenderar att du läser den här bruksanvisningen noggrant, söker efter en lösning
online på adressen www.samsung.com, eller kontaktar Samsungs kundtjänst innan du
försöker reparera spelaren.
Specifikationer
Vikt
Allmänt
Mått
HDMI
Ljudutsignal
Nätverk
-----
269 (B) X 193 (D) X 39 (H) mm
Driftstemperaturintervall
+5°C till +35°C
Typ A
USB 2.0
Luftfuktighetsintervall
USB
1.0 Kg
DC-utgång
Video
Ljud
Digital ljudutsignal
Ethernet
10 % till 75 %
5V 0.5A Max.
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Bitstream
Koaxial
100BASE - TX Terminal
Nätverkshastigheter på 10Mbps och lägre stöds inte.
Utseendet och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på spelaren.
Vikt och mått är ungefärliga.
Krav och kompatibilitet
ALLA skivor är INTE kompatibla.
• Begränsningar som beskrivs nedan och som finns anmärkta i denna bruksanvisning, inklusive
avsnittet Skivtyp och egenskaper i denna bruksanvisning. Skivtyper som kan spelas är: inspelade
kommersiella BD-ROM, DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA), BD-RE/-R, DVD-RW/-R och CDRW/-R.
• Andra skivor, än de ovan, kan inte och/eller är inte avsedda att spelas i den här produkten. Vissa
av ovanstående skivor kanske inte kan spelas beroende på orsaker som beskrivs nedan.
• Samsung kan inte garantera att den här produkten kan spela alla skivor med logotyperna BDROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och CD-RW/-R. Den här produkten kanske
inte svarar på alla kommandon eller kan använda alla funktioner på alla skivor. Detta, annan
skivkompatibilitet och andra produktproblem vid användning av nya eller bifintliga skivformat beror
på att:
-- Blu-ray är ett nytt format som är under utveckling och den här produkten kanske inte kan
använda alla funktioner som finns på Blu-ray-skivor eftersom vissa funktioner kan vara tillval.
Ytterligare funktioner kan ha lagts till Blu-ray-formatet efter att denna produkt har tillverkats och
tillgång till vissa funktioner kan komma längre fram.
-- Inte alla nya och befintliga skivformatsversioner stöds av den här produkten.
-- Nya och befintliga skivformat kan har ändrats, uppdaterat, förbättrats eller förändrats på annat
sätt.
-- Vissa skivor tillverkas på ett sätt som gör att uppspelningen endast tillåter specifik eller
begränsad användning.
-- Vissa skivor som bär logotyperna BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R och CD-RW/-R kan vara icke-standardiserade skivor.
-- Vissa skivor inte kan spelas beroende på deras fysiska kondition eller inspelningsförhållanden.
-- Problem och fel kan uppstå under skapande av Blu-ray-skivor, DVD, programvara och/eller
skivtillverkning.
-- Den här produkten har en annan teknik än standard-DVD-produkter eller annan AV-utrustning.
-- Det finns anledningar som är angivna i den här bruksanvisningen samt andra orsaker som
upptäckts och meddelats av SAMSUNGs kundcenter.
• Om du stöter på problem med skivkompatibilitet eller produktanvändning ska du kontakta
SAMSUNGs kundcenter.
Du kan även kontakta SAMSUNGs kundcenter för uppgraderingar av den här produkten.
• Ytterligare information om begränsningar i uppspelning och skivkompatibilitet finns i avsnitten
Försiktighetsåtgärder, Innan du läser bruksanvisningen, Skivtyper och egenskaper samt Innan
uppspelning.
19
• För Blu-ray-spelarens progressiva skanningsutsignal : KONSUMENTEN SKALL NOTERA ATT
INTE ALLA HDTV-APPARATER ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DEN HÄR produkten OCH ATT
DEN KAN SKAPA ARTEFAKTER SOM SYNS I BILDEN. OM DET SKULLE UPPSTÅ PROBLEM
MED PROGRESSIV SKANNING REKOMMENDERAS DET ATT ANVÄNDAREN BYTER
ANSLUTNINGEN TILL UTGÅNGEN ”STANDARD DEFINITION”. KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST
OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR GÄLLANDE TV:NS KOMPATIBILITET MED DEN HÄR produkten.
Kopieringsskydd
• Eftersom AACS (Advanced Access Content System) har förbättrats som skyddssystem för
innehåll på Blu-ray-skivor, liknande CSS (Content Scramble System) för DVD-format, finns vissa
begränsningar för uppspelning, analog utsignal etc. för AACS-skyddat innehåll.
Användning av den här produkten och begränsningar av den här produkten kan variera beroende
på tidpunkten för inköpet eftersom dessa begränsningar kan ha används och/eller ändrats av
AACS efter tillverkningen av den här produkten. Dessutom används BD-ROM Mark och BD+
även som skyddssystem för innehåll på Blu-ray-skivor, vilket innebär vissa begränsningar för
uppspelning av BD-ROM Mark och/eller BD+ -skyddat innehåll. Mer information om AACS, BDROM Mark, BD+ eller den här produkten kan du få om du kontaktar SAMSUNGs kundcenter.
• Många Blu-ray-/DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av detta ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till en
videobandspelare får du en bild med störningar från kopieringsskyddade Blu-ray-/DVD-skivor.
• Enligt upphovsrättslagar i USA och i andra länder kan obehörig inspelning, användning, visning,
distribuering eller revidering av TV-program, videoband, Blu-ray-skivor, DVD-skivor och annat
material innebära lagbrott.
• Cinavia-meddelande : Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa antalet
obehöriga kopior på vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår. Om en
förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och uppspelningen
eller kopieringen avbryts. Mer information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online
Consumer Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära ytterligare
information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din adress till: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Den här produkten införlivar
egendomsteknik på licens från Verance Corporation och skyddas av det amerikanska patentet
7,369,677 och andra patent i USA och internationellt och väntande patent,samt upphovsrätt och
varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance
Corporation. Upphovsrätt 2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance. Reverse
engineering och nedmontering är förbjudet.
20
Friskrivning av nätverkstjänst
Allt innehåll och alla tjänster som går att få genom den här enheten tillhör tredje parter och omfattas
av upphovsrätt, patentskydd, varumärkes- och/eller annan intellektuell upphovsrätt. Sådant innehåll
och sådana tjänster erbjuds uteslutande för din personliga och icke kommersiella användning. Du får
inte använda något innehåll eller några tjänster på ett sätt som inte har godkänts av innehållsägaren
eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av det föregående och om det inte uttryckligen
godkänns av den tillämpliga innehållsägaren eller tjänsteleverantören, får du inte modifiera, kopiera,
återge, överföra, publicera, överföra, översätta, sälja, skapa derivativa arbeten av, exploatera, eller
distribuera något innehåll eller några tjänster som visas i den här enheten.
TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". SAMSUNG
UTDELAR INGA GARANTIER FÖR INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS, VARKEN
UTTALAT ELLER UNDERFÖRSTÅTT OCH INTE I NÅGOT SYFTE. SAMSUNG FRÅNSÄGER SIG
UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE OCH INTE BEGRÄNSAT
TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.
SAMSUNG GARANTERAR INTE FELFRI ANVÄNDNING, GILTIGHET, TIDSENLIGHET, JURIDISK
LÄMPLIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET FÖR NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST SOM
GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM DEN HÄR ENHETEN OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER,
INKLUSIVE OAKTSAMHET, SKALL SAMSUNG HÅLLAS ANSVARIGT, VARKEN SKRIFTLIGT
ELLER MUNTLIGT, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER
FÖLJDMÄSSIGA SKADOR, ADVOKATKOSTNADER, UTGIFTER, ELLER ANDRA SKADOR SOM
UPPKOMMER TILL FÖLJD AV, ELLER I ANSLUTNING TILL, NÅGON INFORMATION HÄRI, ELLER
SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST AV DIG ELLER
AV NÅGON TREDJE PART, ÄVEN OM MAN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA
SKADOR.
Tredjepartstjänster avbrytas eller avslutas när som helst och Samsung ger ingen garanti att något
innehåll eller någon tjänst förblir tillgänglig under en viss tidsperiod. Innehåll och tjänster som
överförs av tredje part genom nätverks- och sändningsanläggningar över vilka Samsung inte har
något kontroll. Utan begränsning till det övergripande i den här friskrivningsklausulen frånsäger sig
Samsung allt ansvar för avbrott eller tillbakadragande av innehåll eller tjänster som görs tillgängliga
genom den här enheten.
Samsung ansvarar inte för kundtjänster som är relaterade till innehåll och tjänster. Eventuella frågor
eller beställningar av tjänster relaterat till innehåller eller andra tjänster ska göras direkt till respektive
innehålls- och tjänsteleverantörer.
Licens
• Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. “Dolby” och symbolen
double-D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Tillverkad på licens under amerikanska patentnummer: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 & andra amerikanska och världsomspännande sökta och
utfärdade patent. DTS, symbolen och DTS och symbolen tillsammans är
registrerade varumärken som tillhör DTS 2.0+Digital Out är ett varumärke som tillhör DTS,
Inc. Produkten innehåller programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
2.0+Digital Out
• DivX
-- OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av
DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Besök www.divx.com
för mer information om programverktyg för att konvertera dina filer till
DivX-video.
-- OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, Inc.
Det här är en officiell DivX®-certifierad enhet som spelar upp DivX-video.
Besök www.divx.com för mer information om programverktyg för att konvertera dina filer
till DivX-video.
-- DivX-certifierad® för att spela upp DivX®-video upp till HD 1080p, inklusive
premiuminnehåll.
-- DivX®, DivX Certified® och logotyper associerade till dessa är varumärken som tillhör
DivX, Inc och används under licens.
-- Den här produkten täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller
dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive
ägare.
• Licensmeddelande för Open Source
-- Om ett Open Source-program används finns licensavtalet för Open Source i
produktmenyn.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ och dess logotyper är varumärken som tillhör Blu-ray Disc
Association.
• DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED® är varumärken,
tjänstemärkningar eller certifieringsmärkningar som tillhör Digital
Living Network Alliance.
• HDMI, logotypen för HDMI och High-Definition Multimedia Interface är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing
LLC i USA och i andra länder.
21
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den ursprungliga
inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni
återlämna produkten till den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer dock
att uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid
problem, finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 075-SAMSUNG(726 78 64)
www.samsung.com/se
@ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp
tillsammans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, samt att
serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. S
amsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av
produkten eller den felaktiga delen.
3. G
arantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända
servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än av
Samsung godkända handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på
produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna
garanti.
4. D
enna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av att
den kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder
eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket produkten
ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att omfatta, och
ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon skada som kan bli
följden därav.
5. D
enna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal
förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de
avsedda, installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, krig, allmänna oroligheter, felaktig
nätspänning, otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. D
enna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till
produkten under garantiperioden.
7. K
onsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det rör
sig om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra rättigheter,
påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning som säger
annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter, och Samsung,
dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador eller följdskador
eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller på annan
sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen
att kontakta Samsung Support.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna
produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i
denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska
symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver,
kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet
2006/66.
Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för
hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera
batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska
och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de
elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans
med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa
bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun
för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett
miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans
med annat kommersiellt avfall.
BD-F5100
Blu-ray™-levysoitin
käyttöohje
Mielikuvitus rajana
Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen.
Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun,
kun rekisteröit sen osoitteessa.
www.samsung.com/register
Suomi
Turvallisuusohjeet
Varoitus
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET
KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROEN
SÄHKÖISKUN VAARA,
ÄLÄ AVAA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen
sisällä on vaarallinen jännite,
joka voi aiheuttaa sähköiskun tai
henkilövahingon.
VAROEN : Älä irrota kantta (tai takalevyä),
jotta sähköiskuvaara voidaan välttää.
laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa
olevia osia. anna huoltotoimet koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai vastaavaan.
VAROITUS
Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle
ulipalon tai sähköiskun välttämiseksi.
VAROEN
BLU-RAY-LEVYSOITTIMESSA KÄYTETÄÄN
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄDETTÄ, JOKA VOI
AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA.
VARMISTA, ETTÄ KÄYTÄT BLU-RAYLEVYSOITINTA OHJEIDEN MUKAISESTI.
VAROEN
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA! TÄSSÄ
TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN LASERIA.
MUIDEN KUIN NÄISSÄ OHJEISSA
MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN, SÄÄTÖJEN
TAI TOIMINTAMENETELMIEN KÄYTTÖ VOI
AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA.
2
Tämä symboli kehottaa katsomaan
laitteen mukana toimitettuja tärkeitä
ohjeita.
ÄLÄ AVAA KANSIA ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA
LAITETTA ITSE. ANNA HUOLTOTOIMET
KOULUTETUN HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
Tämä laite täyttää CE-määräykset, kun se
kytketään muihin laitteisiin suojatuilla kaapeleilla
ja liittimillä. Muiden sähkölaitteiden, kuten
radioiden ja televisioiden, sähkömagneettisten
häiriöiden ehkäisemiseksi käytä kytkennöissä
suojattuja kaapeleita ja liittimiä.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Laitteen virtajohdossa on sulakkeella
varustettu valettu pistotulppa. Sulakkeen arvo
on ilmoitettu pistotulpan napapinnalla.
Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä BS1362hyväksyttyä samanarvoista sulaketta.
Älä koskaan käytä pistotulppaa ilman
sulakekantta,
jos kansi on irrotettavissa. Jos sulakekansi
täytyy vaihtaa, sen täytyy olla samanvärinen
kuin pistotulpan napapinta. Vaihtokansia on
saatavana jälleenmyyjältä.
Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin
tai jos johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva
turvahyväksytty jatkojohto tai kysy neuvoa
jälleenmyyjältä.
Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja,
irrota sulake ja hävitä pistotulppa sitten
turvallisesti. Älä kytke pistotulppaa pistorasiaan,
koska paljas johto voi aiheuttaa sähköiskun.
Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta,
pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten
pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa siihen
pääsee helposti käsiksi.
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava
tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien
teollisoikeuksien mukaisesti.
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN
1 LASERLAITTEEKSI. Muut kuin tässä
määritetyt säätimet, muutokset tai
toimenpiteet voivat johtaa vaaralliseen
säteilylle altistumiseen.
VAROITUS :
• LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA ÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA LUKOT
AVATTUINA. VÄLTÄ SÄTEELLE
ALTISTUMISTA (IEC 60825-1).
• TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN
LASERIA. MUIDEN KUIN NÄISSÄ
OHJEISSA MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN,
SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTAMENETELMIEN
KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANTTA
ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE.
ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Varotoimet
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja
turvallisuusohjeita.
Pidä nämä käyttöohjeet saatavilla.
1.
Lue nämä ohjeet.
3.
Ota huomioon kaikki varoitukset.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Säilytä nämä ohjeet.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna laitetta lähelle lämpöä
tuottavia laitteita, kuten pattereita,
lämpöventtiileitä, liesiä tai muita
vastaavia laitteita (AV-vastaanottimet
mukaan lukien).
Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua
pistotulppaa muuten kuin tarkoitetulla
tavalla. Polarisoidussa pistotulpassa on
kaksi lehteä, joista toinen on leveämpi.
Maadoitetussa pistotulpassa on kaksi
lehteä ja kolmas maadoituskärki.
Leveä lehti tai kolmas kärki ovat
turvallisuusominaisuuksia. Jos toimitettu
pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä
sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut
pistorasia.
10. Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä
ei kävellä ja ettei se jää puristuksiin
etenkään pistotulppien, jakorasioiden ja
laitteen ulostulopisteen kohdalla.
11. Käytä vain valmistajan määrittämiä
lisälaitteita ja -varusteita.
12. Käytä vain valmistajan
suosittelemaa tai
laitteen mukana
myytävää kärryä,
telinettä, kolmijalkaa,
kiinnikettä tai pöytää.
Jos käytät kärryä,
käsittele kärry-laiteyhdistelmää aina
huolellisesti ja varovaisesti, jotta se ei kaadu
eikä pääse aiheuttamaan vammoja.
13. Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai
silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14. Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan
esimerkiksi silloin, kun virtajohto tai pistotulppa
on vaurioitunut, laitteeseen on läikkynyt
nestettä tai sinne on pudonnut esineitä, laite
on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi
normaalisti tai se on pudonnut.
Levyjen säilyttäminen ja hallinta
• Levyjen koskettaminen
-- Levyssä olevat sormenjäljet ja naarmut
voivat heikentää äänen- ja
kuvanlaatua sekä aiheuttaa
osioiden ohittamista
-- Vältä koskettamasta levyn tallennuspintaa.
-- Pitele levyä sen reunoista, jotta pinnalle
ei muodostu sormenjälkiä.
-- Älä lisää tarrapaperia tai teippiä levyyn.
• Levyjen puhdistaminen
-- Jos levylle muodostuu sormenjälkiä
tai likaa, puhdista se miedolla, vedellä
laimennetulla, puhdistusaineella ja pyyhi
pehmeällä kankaalla.
-- Puhdista levy pyyhkimällä sitä varovasti
keskeltä reunoja kohti.
• Levyjen säilyttäminen
`` Älä jätä levyä suoraan
auringonvaloon.
`` Säilytä levyä viileässä ja
tuuletetussa paikassa.
`` Säilytä levy puhtaassa
suojakotelossa ja
pystysuunnassa.
Käsittelyä koskevia varoituksia
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle. Älä aseta laitteen päälle mitään
nesteellä täytettyä esinettä, kuten maljakkoa.
• Laitteen virta kytketään täysin pois
irrottamalla virtajohto pistokkeesta. Tämän
vuoksi virtajohdon on oltava aina helposti ja
nopeasti saatavilla.
• Älä kytke useita sähkölaitteita samaan
pistokkeeseen. Jos pistoke kuormittuu
liikaa, se voi ylikuumentua. Tästä seuraa
tulipalon vaara.
• Kotelon hoitaminen.
-- Ennen kuin kytket muita laitteita tähän
soittimeen, muista katkaista niistä ensin
virta.
-- Jos soitin viedään kylmästä lämpimään,
liikkuviin osiin ja linssiin saattaa tiivistyä
kosteutta, jolloin levyä ei voi toistaa
normaalisti. Jos näin käy, irrota soittimen
virtajohto pistorasiasta, odota kaksi tuntia
ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.
Aseta levy laitteeseen ja yritä aloittaa
toisto uudelleen.
• Jos havaitset epänormaalia ääntä,
palaneen hajua tai savua, kytke virtakytkin
välittömästi pois päältä ja irrota virtajohto
seinän pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä
lähimpään asiakaspalvelupisteeseen
teknistä tukea varten. Älä käytä tuotetta.
Tuotteen käyttäminen tässä tapauksessa
voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Tekijänoikeudet
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta
tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida
ilman Samsung Electronics Co.,Ltd. -yhtiön
antamaa kirjallista lupaa.
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Kieli............................................................ 13
Varotoimet.................................................... 2
Yleiset........................................................ 13
Varoitus........................................................ 2
Levyjen säilyttäminen ja hallinta..................... 3
Suojaus...................................................... 13
Tuki............................................................ 13
Käsittelyä koskevia varoituksia...................... 3
Mediatoisto
Ennen aloitusta
Tiedostojen toistaminen USB-laitteella........ 14
Tekijänoikeudet............................................. 3
Ennen käyttöoppaan käyttämistä.................. 4
Soittimessa toistettavien levyjen logot........... 4
Tarvikkeet..................................................... 6
Etupaneeli.................................................... 6
Takapaneeli.................................................. 6
Kaukosäädin................................................ 7
Liitännät
Kytkentä televisioon...................................... 7
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään........... 8
Kytkeminen verkkoreitittimeen...................... 9
Kaupallisesti tallennetun levyn toisto........... 14
Käyttäjän tallentamaa sisältöä
sisältävän levyn toistaminen........................ 15
Tietokoneella sijaitsevan sisällön
toistaminen................................................. 15
Videotoiston hallinta.................................... 15
Musiikkitoiston hallinta................................ 16
Valokuvasisällön toistaminen....................... 17
Liite
Vianmääritys............................................... 17
Tekniset tiedot............................................ 19
Asetukset
Alkuperäinen asetus..................................... 9
Siirtyminen valikoissa.................................... 9
Asetukset-valikon käyttö............................... 9
Näyttö.......................................................... 9
Ääni............................................................ 10
Verkko........................................................ 11
Järjestelmä................................................. 12
3
Ennen aloitusta
Aluekoodi
Ennen käyttöoppaan käyttämistä
Soittimessa toistettavat levytyypit ja sisältö
Media
VIDEO
MUSIIKKI
VALOKUVAT
✎✎ HUOMAUTUS
Levytyyppi
Blu-ray-levy
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Details
BD-ROM tai BD-RE/-R-levy, joka on tallennettu BD-RE-muodossa.
DVD-VIDEO, joka on tallennettu DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+Rlevyllä ja viimeistelty tai USB-tallennusväline, jossa on DivX-, MKV-,
MP4-sisältöä.
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USBtallennusvälineelle tallennettu musiikki, jossa on MP3- tai WMAsisältöä.
Sekä soittimissa että levyissä on aluekoodi.
Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta
levyä voidaan toistaa. Jos koodit eivät ole
samat, levyä ei voida toistaa.
Tämän soittimen aluekoodi näkyy soittimen
takapaneelissa.
Levy
Aluekoodi
-tyyppi
a
Bluray-levy
c
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USBtallennusvälineelle tallennetut valokuvat, joissa on JPEG-sisältöä.
Soitin ei ehkä toista tiettyjä CD-RW/-R- ja DVD-R-levyjä levytyypin tai tallennusolosuhteiden vuoksi.
Jos DVD-RW/-R-levyä ei ole tallennettu oikein DVD-video-muodossa, sitä ei voi toistaa.
Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu DVD-R-levylle yli 10 Mbps:n siirtonopeudella.
Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu BD-R- tai USB-laitteelle yli 25 Mbps:n siirtonopeudella.
Toisto ei ehkä toimi joidenkin levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä toimintoja – esim. muutetaan
kuvakulmaa tai kuvasuhdetta. Levyjen tiedot näkyvät niiden kansista. Lue ne tarvittaessa.
`` Kun BD-J-nimikettä toistetaan, sen lataaminen saattaa kestää tavallisen nimikkeen lataamista kauemmin
tai jotkin toiminnot saattavat toimia hitaasti.
``
``
``
``
``
Levytyypit, joita soitin ei voi toistaa
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-levy jne.
4
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(lukuun ottamatta
CD-kerrosta)
• DVD-RW (VR-tila)
• 3,9 GB DVD-Rskiva för Authoring.
• CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/
LD (CD-G-levyt
toistavat vain ääntä,
eivät kuvaa.)
b
DVDVIDEO
Soittimessa toistettavien levyjen
logot
Blu-ray-levy
BD-LIVE
DivX
PAL-lähetysjärjestelmä
Yhdistyneessä
kuningaskunnassa,
Ranskassa, Saksassa jne.
Alue
Pohjois-Amerikka, KeskiAmerikka, Etelä-Amerikka,
Korea, Japani, Taiwan,
Hongkong ja Kaakkois-Aasia
Eurooppa, Grönlanti, Ranskan
alueet, Lähi-itä, Afrikka,
Australia ja Uusi-Seelanti.
Intia, Kiina, Venäjä, Keski-Aasia
ja Etelä-Aasia.
1
Yhdysvallat, Yhdysvaltojen
territoriot ja Kanada
2
Eurooppa, Japani, Lähi-itä,
Egypti, Etelä-Afrikka, Grönlanti
3
Taiwan, Korea, Filippiinit,
Indonesia, Hongkong
4
Meksiko, Etelä-Amerikka, KeskiAmerikka, Australia, Uusi-Seelanti,
Tyynenmeren saaret, Karibia
5
Venäjä, Itä-Eurooppa, Intia,
suurin osa Afrikkaa, PohjoisKorea, Mongolia
6
Kiina
Tuetut tiedostomuodot
Huomautus USB-liitännästä
• Soitin tukee USB-tallennusvälineitä, MP3soittimia, digitaalisia kameroita ja USBkortinlukijoita.
• Soitin ei tue yli 128 merkin pituisia kansion
tai tiedoston nimiä.
• Jotkin USB-laitteet, Ulkoista kiintolevyä
tai digitaaliset kamerat eivät ehkä ole
yhteensopivia soittimen kanssa.
• Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFSmuotoja.
• Kytke USB-laitteet suoraan soittimen USBliitäntään. Kytkeminen USB-kaapelin kautta
voi aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
• Useamman kuin yhden muistilaitteen
asettaminen usean kortin lukijaan voi
aiheuttaa toimivuusongelmia.
• Soitin ei tue PTP-protokollaa.
• Älä kytke USB-laitetta irti "lataus"
-prosessin aikana.
• Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on,
sitä pitempi näyttöviive on.
• Tällä soittimella ei voida soittaa DRM-suojausta (Digital Rights Management) käyttäviä
kaupallisilta sivustoilta ladattuja MP3-tiedostoja.
• Soitin tukee videokuvaa, jonka siirtonopeus on alle 30 ruutua/s. (kuvaa sekunnissa).
• Soitin tukee vain USB-massamuistilaitteita (MSC), kuten muistitikkuja ja USB-kiintolevyjä.
(HUB ei ole tuettu.)
• Toetyt USB-kiintolevylaitteet, usean kortin lukijat ja muistitikut eivät välttämättä ole
yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
• Jos jotkin USB-laitteet vaativat erityisen paljon virtaa, virtapiirisuojajärjestelmä voi rajoittaa
laitteiden toimintaa.
• Jos toisto USB-kiintolevyltä on epävakaata, voit lisätä virran määrää kytkemällä kiintolevyn
pistorasiaan.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä USB-kiintolevyn valmistajaan.
• Sinun täytyy poistaa USB-tallennuslaite turvallisesti suorittamalla "Poista USB turv." -toiminto,
jotta voit estää mahdolliset vauriot USB-laitteen muistille.
Siirry aloitusruutuun painamalla HOME-painiketta. Paina sitten KELTAISTA (C) painiketta ja
v-painiketta.
• SAMSUNG ei ole vastuussa mistään tiedostovaurioista tai tiedon menetyksistä.
• Soitin ei tue tiivistettyjä NTSF-tiedostoja, hajanaisia tiedostoja tai salattuja tiedostoja.
• Voit korjata tai alustaa USB-laitteen pöytätietokoneella. (Vain MS-Windows-käyttöjärjestelmä).
Videotiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.avi
Tiedoston
pakkausmuoto
AVI
Videokoodekki
Äänikoodekki
DivX 3.11/4/5/6
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Tarkkuus
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•• Rajoitukset
-- Vaikka tiedosto olisi koodattu yllä mainitulla tuetulla koodekilla, tiedostoa ei välttämättä
voida toistaa, jos sen sisältö on vaurioitunut.
-- Normaali toisto ei välttämättä toimi, jos tiedoston pakkausmuototieto on väärä tai itse
tiedosto on vaurioitunut.
-- Tiedostot, joilla on korkeampi siirtonopeus/kuvataajuus kuin tavallisilla tiedostoilla, voivat
pätkiä toistettaessa.
-- Haku (ohitus) -toiminto ei ole käytettävissä jos tiedoston hakemistotaulukko on vaurioitunut.
•• Videodekooderi
-- Stöder upp till H.264 nivå 4.1 eller AVCHD
-- Stöder inte H.264 FMO/ASO/RS eller VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: 60 bildrutor max
Över 1280 x 720: 30 bildrutor max
-- Stöder inte GMC 2 eller högre
•• Äänikoodaus
-- Tukee: WMA 7, 8, 9 ja STD
-- Ei tue WMA-näytteenottotaajuutta 22050Hz mono.
-- AAC: Suurin näytteenottotaajuus: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2,
96) Suurin bittinopeus: 320 kbps.
Musiikkitiedostojen tuki
Tiedos
-totunniste
*.mp3
Tiedoston
pakkausmuoto
*.wma
Äänikoodekki
MP3
MP3
WMA
WMA
Tukialue
-
* Näytteenottotaajuudet (kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bittinopeudet – Kaikki bittinopeudet alueella:
5–384kbps
Kuvatiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Tyyppi
Tarkkuus
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
5
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
Etupaneeli
• Tämä soitin voi toistaa AVCHD-muotoisia levyjä. Näitä levyjä tallennetaan ja käytetään
yleensä videokameroissa.
• AVCHD-muoto on digitaalisten videokameroiden teräväpiirtovideomuoto.
• MPEG-4 AVC/H.264 -muotoon voi pakata kuvia tehokkaammin kuin tavanomaisiin
pakattuihin kuvamuotoihin.
• Joissakin AVCHD-levyissä käytetään x.v.Color-muotoa. Tämä soitin voi toistaa "x.v.Color"muotoa käyttäviä AVCHD-muotoisia levyjä.
• "x.v.Color" on Sony Corporationin tavaramerkki.
• "AVCHD" ja AVCHD-logo ovat Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.:n ja Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
TOISTA/KESKEYTÄ-PAINIKE
PYSÄYTÄ-PAINIKE
AVAA/SULJE-PAINIKE
VIRTAPAINIKE
✎✎ HUOMAUTUS
`` Joitakin AVCHD-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden tallennusmuodosta johtuen.
AVCHD-muotoiset levyt on viimeisteltävä.
`` "x.v.Color" tarjoaa tavallisia DVD-videokameralevyjä laajemman värialueen.
Tarvikkeet
LEVYKELKKA
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
✎✎ HUOMAUTUS
AUDIO
BONUS
VIEW
Kaukosäätimen paristot (koko AAA)
6
Käyttöopas
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
KAUKOSÄÄTIMEN
TUNNISTIN
USB-LIITÄNTÄ
`` Soittimen näyttäessä Blu-ray-levyvalikon et voi käynnistää elokuvaa painamalla soittimen tai kaukosäätimen
Toista -painiketta. Käynnistä elokuva valitsemalla Toista elokuva tai Käynnistä levyn valikosta ja paina sitten
v -painiketta.
`` Voit päivittää soittimen ohjelmiston USB-liitännän kautta käyttämällä USB-muistitikkua.
Takapaneeli
Kaukosäädin
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Kaukosäätimen toiminnot
Liitännät
Kaukosäädin
Kytke soitin päälle tai pois päältä.
TV:n kytkeminen päälle ja pois päältä.
Voit valita TV:n tulolähteen asennuksen
jälkeen.
TV:n äänenvoimakkuuden säätö.
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
Kytkentä televisioon
Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takaosassa olevasta HDMI OUT -liitännästä television
HDMI IN -liitäntään.
-- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
-- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.
Voit muuttaa asetuksia painamalla
numeropainikkeita.
Tällä painikkeella voit avata
ponnahdusvalikon tai nimikevalikon.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai
eteenpäin.
Tällä painikkeella voit keskeyttää levyn toiston.
Tällä painikkeella voit avata levyvalikon.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai eteenpäin.
Tällä painikkeella voit pysäyttää levyn.
Paina, jos haluat toistaa levyn.
Voit hyödyntää levyn eri äänitoimintoja
tällä painikkeella (Blu-ray/DVD).
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Painamalla tästä voit käyttää Työkalut valikkoa.
Käytetään valikosta poistumiseen.
Palaa edelliseen valikkoon.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Koko näytön tilan käyttö. Painike ei ole
käytössä Bluray-/ DVDlevyjen toiston
aikana.
Voit toistaa nimikkeen, jakson, raidan tai
levyn.
Painamalla tästä voit A-B
Paristojen asentaminen
Tällä painikkeella voi vaihtaa Blu-ray-/DVDlevyn tekstityskielen.
Näyttää toistotiedot Blu-ray/DVD-levyn
toiston aikana.
Voit valita valikkokohteita ja muuttaa valikon
asetuksia.
Näillä painikkeilla käytetään sekä soittimen
valikkoja että useita Blu-ray-levyn toimintoja.
Bonusview-toiminnon käyttäminen.
Ääni
Video
Painamalla tästä voit siirtyä päävalikkoon.
✎✎ HUOMAUTUS
!!
`` Jos kaukosäädin ei toimi oikein:
• Tarkista paristojen napaisuus (+/–).
• Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
• Varmista, että kaukosäätimen tunnistimen edessä
ei ole esteitä.
• arkista, että lähellä ei ole loistevaloja.
VAROITUS
`` Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumääräysten
mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos kytket näyttölaitteen HDMI-DVI-kaapelilla, sinun täytyy kytkeä myös Digitaalinen lähtöliitäntä soittimeen
äänen kuulemiseksi.
`` HDMI-kaapeli lähettää digitaalista videokuvaa ja ääntä, joten et tarvitse erikseen äänijohtoa.
`` Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi sen mukaan, millainen televisio sinulla on. Katso lisätietoja
televisiosi käyttöoppaasta.
`` Kun kytket soittimen televisioon käyttäen HDMI-kaapelia tai kytket sen uuteen televisioon, ja kytket virran
päälle ensimmäisen kerran, soitin asettaa HDMI-lähtötarkkuuden automaattisesti television tukemaan
korkeimpaan tarkkuuteen.
`` Pitkä HDMI-kaapeli voi aiheuttaa häiriöitä ruudulla. Kytke tällöin HDMI Syvä väri Ei käytössä -tilaan
valikosta.
`` Jotta voit katsella videokuvaa HDMI 720p-, 1080i- tai 1080p -lähtötilassa, käytettävän HDMI-kaapelin on
oltava suurinopeuksinen (luokka 2).
`` HDMI lähettää vain puhtaan digitaalisen signaalin televisioon.
Jos televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth Digital Content Protection), ruudussa näkyy lumisadetta.
7
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
Kytkeminen verkkoreitittimeen
Voit kytkeä Blu-ray-soittimen äänentoistojärjestelmään käyttäen yhtä alla olevista tavoista.
-- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
-- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.
Menetelmä 1 Kytkeminen HDMI-tuettuun AV-vastaanottimeen
Voit kytkeä soittimen verkkoreitittimeen yhdellä alla olevasta kolmesta eri menetelmästä.
Sinun täytyy yhdistää tietokoneesi verkkoon alla olevien kuvien mukaisesti, jotta voit käyttää
DLNA-verkkotoimintoa.
Kiinteä verkko
• Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takaosassa olevasta HDMI OUT -liitännästä
vastaanottimen HDMI IN -liitäntään.
• Paras laatu (suositellaan)
Menetelmä 2 AV-vastaanottimen kytkeminen Dolby Digital- tai DTS-dekooderiin
• Kytke tuotteen koaksiaalinen digitaalinen äänilähtö vastaanottimen digitaaliseen
koaksiaaliliitäntään käyttäen digitaalista koaksiaalikaapelia (lisävaruste).
• Hyvä laatu
• Jos digitaalinen lähtö on asetettu PCM-tilaan, kuulet äänen vain kahdesta etukaiuttimesta.
Tai
Laajakaistamodeemi
(sisäänrakennettu reititin)
Laajakaista
-palvelu
Reititin
Menetelmä 1
Ääni
Laajakaista
-modeemi
Menetelmä 2
Ääni
✎✎ HUOMAUTUS
Laajakaista
- palvelu
`` Käytössä oleva reititin tai internet-palveluntarjoajasi käytäntö eivät välttämättä salli internet-yhteyden muodostamista
Samsungin ohjelmistopäivityspalvelimeen. Saat lisätietoja internet-palveluntarjoajalta.
`` DSL-käyttäjien tulee muodostaa verkkoyhteys reitittimen kautta.
8
Asetukset
Alkuasetukset
`` Jos soitin jätetään pysäytystilaan yli 5 inuutiksi
eikä mitään toimintoja tehdä, näytönsäästäjä
käynnistyy televisioruudulle. Jos soitin jätetään
näytönsäästötilaan yli 25 minuutiksi, virta
sammuu automaattisesti.
• Päävalikkoa ei näytetä, ellet määritä
alkuasetuksia.
• Kuvaruutunäyttö voi muuttua tässä soittimessa
ohjelmistoversion päivittämisen jälkeen.
• Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen.
• Kun tuotteen latausprosessi on valmis, Paneelin
painikkeita ja kaukosäädintä voidaan käyttää.
Siirtyminen valikoissa
AUDIO
`` Päävalikko ei tule näkyviin, ellet ole määrittänyt
alkuasetuksia, paitsi alla olevassa tapauksessa.
`` Jos painat SINISTÄ (D) painiketta verkkoasetuksen
aikana, pääset päävalikkoon, vaikka
verkkoasetuksia ei ole suoritettu vielä loppuun.
`` Kun palaat päävalikkoon, koko näyttö -tila
peruutetaan automaattisesti.
`` Jos haluat Alkuasetukset-ruudun uudelleen
äkyviin muutoksia varten, paina @ -painiketta
tuotteen etupaneelissa yli 5 sekunnin ajan
ilman levyä sisällä. Tämä palauttaa soittimen
oletusasetukset.
`` Kun tuotteen latausprosessi on valmis, voit
käyttää HDMI-CEC-toimintoa.
`` Jos haluat käyttää Anynet+(HDMI-CEC)ominaisuutta, noudata alla olevia ohjeita.
1) Kytke soitin Anynet+(HDMI-CEC)-yhteensopivaan
Samsung TV:hen HDMI-kaapelilla.
2) Aseta Anynet+(HDMI-CEC)-ominaisuus Käytössä
-tilaan sekä televisiossa että soittimessa.
3) Aseta TV alkuasetustilaan.
Valitsee kohdan Music.
2
Valitsee kohdan Asetukset.
3
Näyttää käytettävissä olevat painikkeet.
4
Sovellusten valinta.
5
Valitsee kohdan Videos.
6
Valitsee kohdan Photos.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Videot-, Valokuvat- ja Musiikki-asetukset
edellyttävät, että sopiva levy on asetettu
soittimeen tai että USB-flash-laite on kytketty
soittimeen.
SUBTITLE
1
Alkuasetuksen aikana voit asettaa
kuvaruutunäytön ja valikon kielet, määrittää
kotiverkkosi, valita TV:lle sopivan kuvasuhteen
lähdön (ruudun koko ja muoto).
✎✎ HUOMAUTUS
HOME
1
3
2
HOME-painike : Painamalla tästä voit siirtyä
päävalikkoon.
BONUS
1
2
3
4
Asetukset-valikon käyttö
4
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
RETURN-painike: Palaa edelliseen valikkoon.
v (Enter) / SUUNTA-painike :
Liikuta kohdistinta tai valitse kohde.
Voit valita sillä hetkellä valitun kohteen.
Vahvista asetukset.
• Päävalikko
1
Valokuvat
Musiikki
Asetukset
2
5
App 1
Ei levyä
2.
4.
5.
6
4
1.
3.
EXIT-painike: Käytetään nykyisestä valikosta
poistumiseen.
Videot
Asetukset-valikon ja alavalikoiden
käyttäminen:
App 2
a Vaihda laitetta
App 3
App 4
d Näytä laitteet " Hyväksy
3
Paina POWER-painiketta.
Päävalikko tulee näkyviin.
Valitse Asetukset painamalla ◄►
-painikkeitaja paina sitten v-painiketta.
Valitse haluamasi alavalikko ▲▼
-painikkeilla ja paina sitten v
-painiketta.
Valitse haluamasi vaihtoehto ▲▼
-painikkeilla ja paina sitten v-painiketta.
Poistu valikosta painamalla EXITpainiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen. Kuvaruutunäyttö voi muuttua tässä
soittimessa ohjelmistoversion päivittämisen
jälkeen.
Näyttö
Voit määrittää näyttöasetuksia, kuten
television kuvasuhdetta, tarkkuutta, jne.
TV:n kuvasuhde
Käytettävän television tyypistä riippuen
kuvasuhteen säätö saattaa olla paikallaan.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Tietyt kuvasuhteet eivät ehkä ole käytettävissä
levytyypistä johtuen.
`` Jos valitset kuvasuhteen ja asetuksen, joka
poikkeaa television kuvasuhteesta, kuva saattaa
näky vääristyneenä.
BD Wise (vain Samsung-soittimet)
BD Wise on Samsungin uusin
kytkentäominaisuus. Kytkettäessä BD Wise
-ominaisuuden sisältävä Samsung-soitin ja
Samsung-televisio yhteen HDMI:n kautta –
ja BD Wise on käytössä molemmissa – soitin
lähettää videon resoluution ja kuvanopeuden
BD/DVD-levyn tarkkuudella ja nopeudella.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Kun BD Wise on käytössä, Resoluutio-asetus
on oletuksena BD Wise ja BD Wise tulee
näkyviin Resoluutio-valikossa.
`` Jos soitin kytketään laitteeseen, joka ei tue BD Wise
-toimintoa, tätä toimintoa ei voi käyttää.
`` BD Wise -toimintoa varten sekä soittimen että
television BD Wise -asetukseksi on valittava
Käytössä.
Tarkkuus
Voit valita HDMI-videosignaalin
lähtökuvatarkkuudeksi Automaattinen, 1080p,
1080i, 720p tai 576p/480p. Numero ilmaisee
videon viivojen lukumäärän kuvaa kohti. Kirjaimet
i ja p tarkoittavat lomitettua ja progressiivista
kuvanmuodostusta, tässä järjestyksessä. Laatu
on parempi, mitä enemmän viivoja on.
9
Resoluutio ulostulon mukaan
• Blu-ray-levyn / e-sisällön / digitaalisen
sisällön toisto
Lähtö
Asetukset
BD Wise
Automaattinen
1080p@60F
(Elokuvan
kuvataajuus : Pois)
HDMI / kytketty
HDMI-tila
Blu-ray-levy
Blu-ray-levyn
resoluutio
E-sisältö /
digitaalinen
sisältö
1080p
Televisiotulon
Televisiotulon
suurin resoluutio suurin resoluutio
1080@60F
1080@60F
1080@24F
1080p@24F
1080i
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Elokuvan kuvataajuus :
Automaattinen (24Fs)
720p
720p
720p
• DVD-toisto
Lähtö
Asetukset
BD Wise
HDMI / kytketty
HDMI-tila
576i/480i
Automaattinen
Televisiotulon suurin resoluutio
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
10
1080p
720p
576p/480p
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos soittimeen kytketty televisio ei tue Elokuvan
kuvataajuus -tilaa tai valittua tarkkuutta,
seuraava viesti tulee näkyviin: ”Jos kuvia ei
näy Kyllä-painikkeen napsauttamisen jälkeen,
odota 15 sekuntia, niin alkuperäinen tarkkuus
palautetaan. Haluatko muuttaa tarkkuutta?” Jos
valitset Kyllä, television näyttö muuttuu tyhjäksi
15 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen resoluutio
palautuu automaattisesti edelliseen resoluutioon
`` Jos ruutu on edelleen tyhjä, kun olet vaihtanut
resoluutiota, poista kaikki levyt ja pidä
soittimen etuosan @-painiketta painettuna yli 5
sekuntia. Kaikki asetukset palautetaan tehtaan
oletusasetuksiksi. Noudata edellisellä sivulla
olevia ohjeita kunkin tilan käyttämiseksi ja valitse
kuvasuhdeasetus, jota televisiosi tukee. `Kun
tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki BDtietoihin tallennetut käyttäjän tiedot häviävät.
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki
BD-tietoihin tallennetut käyttäjän tiedot häviävät.
`` Blu-ray-levyn on tuettava 24 ruudun kuvanopeutta,
jotta Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -tilaa voi käyttää.
Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -ominaisuuden
asettaminen Automaattinen-tilaan mahdollistaa
sen, että voit säätää soittimen HDMI-lähdön 24
kuvaan sekunnissa, jolloin kuvanlaatu paranee.
Voit käyttää Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
-ominaisuutta vain tätä kuvataajuutta tukevien
televisioiden kanssa. Voit valita Elokuvan
kuvataajuus -tilan vain silloin, kun soitin on HDMI
1080p-lähtöresoluutiotiloissa.
HDMI-värimuoto
Voit asettaa väritilan muodon HDMIlähdölle vastaamaan kytketyn laitteen
toiminnallisuuksia (televisio, näyttö, jne).
HDMI Syvä väri
Voit lähettää videokuvaa HDMI OUT -liitännästä
Syvä väri -ominaisuudella. Syvä väri antaa
tarkemman ja syvemmän väritoiston.
Progressiivinen tila
Parantaa kuvanlaatua DVD-levyjä toistettaessa.
ääni
Digitaalilähtö
Voit valita televisiolle tai AV-vastaanottimelle sopivan digitaalisen äänilähtömuodon. Saat lisätietoja
digitaalisen lähdön valintataulukosta
Digitaaliset lähtövalinnat
Asetukset
PCM
HDMIHDMIKoaksiaalinen
vastaanotin
vastaanotin
Kytkentä
PCM
Dolby Digital
Jopa 7.12-kanavainen PCM
kanavainen
Blu-ray-levyn
äänivirta
Dolby TrueHD
DTS
PCM
2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM Dolby Digital
Dolby Digital Plus 2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM
Dolby Digital
Plus
2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD Master
DTS-HD
2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM
Audio
Master Audio
Blu-ray-levyn
määritelmä
2-kanavainen PCM
DTS uudelleenkood. Dolby D. uudelleenkood.*
Dolby Digital DTS uudelleenkood. Dolby D. uudelleenkood.*
Dolby Digital DTS uudelleenkood. Dolby D. uudelleenkood.*
2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM Dolby TrueHD Dolby Digital DTS uudelleenkood. Dolby D. uudelleenkood.*
DTS-HD High
2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM
Resolution Audio
DVD:n
äänivirta
Bittivirta
Bittivirta
(DTS
(Dolby D
uudelleenkood.) uudelleenkood)
HDMI-tuettu AVHDMI-vastaanotin
Koaksiaalinen
vastaanotin tai
tai koaksiaalinen
koaksiaalinen
Bittivirta
(käsittelemätön)
DTS
DTS uudelleenkood. Dolby D. uudelleenkood.*
DTS
DTS uudelleenkood. Dolby D. uudelleenkood.*
DTS
DTS uudelleenkood. Dolby D. uudelleenkood.*
PCM
2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM
DTS
2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM
Dolby Digital
Mikä tahansa
2-kanavainen PCM 2-kanavainen PCM Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
DTS
Purkaa pääohjelman
äänen ja BONUSVIEWLähettää vain pääohjelman
ääniraidan yhteen
Purkaa pääohjelman
ääniraidan, jotta AVPCM-ääneksi ja
äänen ja BONUSVIEWvastaanottimesi voi purkaa
lisää siirtymisen
ääniraidan yhteen
äänibittivirran.
äänitehosteet. Koodaa
PCM-ääneksi ja lisää
Et kuule BONUSVIEW-ääntä
sitten uudelleen
siirtymisen äänitehosteet.
tai siirtymisen äänitehosteita.
PCM-äänen DTSbittivirraksi.
Dolby Digital
DTS
Purkaa pääohjelman
äänen ja BONUSVIEWääniraidan yhteen
PCM-ääneksi ja
lisää siirtymisen
äänitehosteet. Koodaa
sitten uudelleen PCMäänen Dolby Digital
-bittivirraksi.
** Jos lähderaita on 2-kanavainen, "Dolby D
uudelleenkood" -asetusta ei oteta käyttöön.
Blu-ray-levyt voivat sisältää kolme äänivirtaa:
-- Pääohjelman ääni: Pääohjelman ääniraita.
-- BONUSVIEW-ääni: Lisä-ääniraita, kuten
ohjaajan tai näyttelijöiden kommenttiraita.
-- Siirtymisen äänitehosteet: Kun teet valintoja
valikoissa, siirtymisen äänitehosteita voi
kuulua. Siirtymisen äänitehosteet ovat
erilaisia jokaisella Blu-ray-levyllä.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Huolehdi oikean digitaalisen lähdön valinnasta,
sillä muuten et kuule mitään ääntä tai kuulet
hyvin voimakkaan äänen.
`` Jos HDMI-laite (AV-vastaanotin tai televisio) ei
ole yhteensopiva pakattujen muotojen (Dolby
digital, DTS) kanssa, äänisignaali toistetaan
PCMmuodossa.
`` Tavallisilla DVD-levyillä ei ole BONUSVIEWääntä tai siirtymisen äänitehosteita.
`` Kaikissa Blu-ray-levyissä ei ole BONUSVIEWääntä tai siirtymisen äänitehosteita.
`` Jos toistat MPEG-ääniraitoja, äänisignaali
lähetetään PCM-muodossa riippumatta
digitaalisen lähdön asetuksista (PCM tai
bittivirta).
`` Jos televisio ei ole yhteensopiva pakattujen
monikanavamuotojen (Dolby Digital, DTS)
kanssa, soitin saattaa toistaa kaksikanavaista
PCM-ääntä, vaikka asetusvalikossa olisi valittu
Bittivirta (uudelleenkood. tai käsittelemätön).
`` Jos televisiosi ei ole yhteensopiva yli 48 kHz:n
PCM-näytteenottotaajuuksien kanssa, soitin
saattaa toistaa 48 kHz:n PCM-ääntä, vaikka
PCM-äänen taajuuden muuntamisen asetus
olisi Pois -tilassa.
PCM-aliotanta
Voit muuntaa 96kHz:n PCM-signaalin alaspäin
48kHz:iin ennen kuin ne lähetetään vahvistimeen.
Valitse Käytössä, jos vahvistimesi tai vastaanottimesi ei
ole yhteensopiva 96 kHz:n signaalin kanssa.
Dynaamisen alueen hallinta
Voit asettaa dynaamisen alueen hallinnan
Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- ja Dolby
TrueHD -tiloille.
• Automaattinen: Dolby TrueHD -äänen
dynaaminen äänialueen hallinta asetetaan
automaattisesti Dolby TrueHD -ääniraidan
tietojen perusteella Asettaa dynaamisen
alueen hallinnan myös Dolby Digital- ja
Dolby Digital Plus -tiloille.
• Pois: Dynaamista aluetta ei pakata, jolloin
kuulet alkuperäisen äänen.
• Käytössä: Dynaaminen äänialueen hallinta
otetaan käyttöön kaikille kolmelle Dolbymuodolle. Hiljaisia ääniä korostetaan ja
voimakkaita ääniä hiljennetään.
Kiinteiden verkkojen ohjeet ovat alla.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Voit yhdistää tämän laitteen verkkoon käyttäen
vain kiinteää yhteyttä.
Lankaverkon asetukset
1.
2.
3.
Verkko
Selvitä palveluntarjoajaltasi onko IP-osoitteesi
staattinen vai dynaaminen. Jos se on
dynaaminen, suosittelemme Automaattinen
-asetusta. Tämä on helpointa, ja se toimii
useimmissa tapauksissa. Jos osoite on
staattinen, sinun täytyy käyttää manuaalista
asetusta.
Valitse Verkko painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sitten
v-painiketta.
Valitse Lankaverkon asetukset
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sitten v-painiketta. Kiinteän verkon
asetukset -ruutu tulee näkyviin.
Settings
Näytty
Ääni
Verkk
Kieli
Suoja
Lankaverkon asetukset
Internet-protokollan asetus: Automaattinen
IP-osoite
Aliverkon peite
Järjest
Alasmiksaustila
Voit valita stereojärjestelmäsi kanssa
yhteensopivan usean kanavan
alasmiksaustilan. Voit asettaa soittimen
miksaamaan äänen alas normaaliksi
stereoääneksi tai surround-yhteensopivaksi
stereoääneksi.
Valitse päävalikossa Asetukset
painamalla ◄► -painikkeita. Paina
sitten v-painiketta.
Yhdyskäytävä
DNS
Yleiseal
DNS-palvelin
Tuki
4.
5.
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
: 0
0
: Automaattinen
: 0
0
0
0
\
8.
9.
0
> Siirrä " Valitse ' Palaa
Valitse Internet-protokollan asetus
-kentässä Automaattinen, jos sitä
ei ole valittu. (Paina v-painiketta,
valitse AUTOMAATTINEN ja paina
v-painiketta.).
Automaattinen toiminto hakee ja täyttää
automaattisesti muun muassa IPosoite- ja Aliverkon peite-arvot.
`` Tämä prosessi voi kestää jopa viisi minuuttia.
Kun Verkkotoiminto on hakenut
verkkoarvot, paina RETURN -painiketta.
Valitse Verkkotesti ja paina
v-painiketta varmistaaksesi, että soitin
on muodostanut verkkoyhteyden.
Kun Verkkotesti on suoritettu, paina
RETURN-painiketta kahdesti, jolloin
palaat päävalikkoon.
Jos Verkkotoiminto ei hae verkkoarvoja tai
olet valinnut Manuaalinen -asetukset, saat
ohjeet Manuaalinen asetus -kohdasta.
Verkon manuaalinen asetus
Määritä verkon asetusarvot ennen kuin aloitat
verkon manuaalisen asetuksen.
Voit syöttää verkkoasetukset
soittimeen noudattamalla näitä ohjeita:
1.
2.
0
✎✎ HUOMAUTUS
6.
7.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Valitse päävalikossa Asetukset
painamalla ◄► -painikkeita. Paina
sitten v-painiketta.
Valitse Verkko painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sitten
v-painiketta.
Valitse Lankaverkon asetukset
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sitten v-painiketta. Kiinteän verkon
asetukset -ruutu tulee näkyviin.
Paina v-painiketta Internet-protokollan
asetus -ruudulla.
Valitse Manuaalinen painamalla
▲▼ -painikkeita ja paina sitten
v-painiketta.
Pääset ensimmäiseen syöttökenttään
(IP-osoite) painamalla ▼-painiketta.
Syötä numerot käyttämällä
kaukosäätimen numeropainikkeita.
Kun olet valmis kentän kanssa, pääset
seuraavaan kenttään painamalla
►-painiketta. Voit myös käyttää muita
nuolipainikkeita, jotta voit liikkua ylös,
alas ja takaisin.
11
9.
Syötä IP-osoite-, Aliverkon peite- ja
Yhdyskäytävä -arvot.
Siirry kohtaan DNS painamalla
▼-painiketta.
Pääset ensimmäiseen DNSsyöttökenttään painamalla ▼-painiketta.
Syötä numerot samalla tavalla kuin yllä.
Paina kaukosäätimen Return -painiketta.
Suorita Verkkotesti, jotta voit varmistaa,
että tuote on kytketty verkkoosi.
10.
11.
12.
13.
14.
Verkkotesti
Tämän valikon avulla voit kytkeä kiinteän
verkon tai tarkistaa, toimiiko verkkoyhteys
Verkon tila
Tarkista onko yhteys verkkoon ja internetiin
muodostettu.
BD-Live Internet -yhteys
Valitse internet-yhteyden salliminen tai
kieltäminen, kun käytät BD-LIVE-palvelua.
• Salli (Kaikki) : Internet-yhteys sallitaan
kaikelle BD-LIVE-sisällölle.
• Salli (vain kelvolliset) : Internet-yhteys
sallitaan vain sellaiselle BD-LIVE-sisällölle,
jolla on kelvollinen varmenne.
• Estä : Internet-yhteyttä ei sallita
minkäänlaiselle BD-LIVE-sisällölle.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Mikä on kelvollinen varmenne?
Kun soitin lähettää BD-LIVE-palveluun levyn
tiedot ja pyytää palvelinta varmentamaan levyn,
palvelin tarkistaa siirrettyjen tietojen avulla,
onko levy kelvollinen ja lähettää varmenteen
takaisin soittimeen.
`` Internet-yhteydessä saattaa olla rajoituksia BDLIVE-sisällön käytön aikana.
12
Using BD-LIVE™
Når spilleren er tilkoblet nettverket, kan du
nyte godt av forskjellige filmrelaterte tjenester
når du spiller av plater med BD-LIVEkompatibelt innhold.
1.
2.
3.
Sett en USB-basert minnepinne inn i
USB-kontakten på siden av spilleren og
se deretter etter hvor mye minne som
er igjen. Lagringsenheten må ha minst 1
GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Sett inn en Blu-ray-plate som støtter
BD-LIVE.
Velg en BD-LIVE-tjeneste som
produsenten av platen har lagt opp.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Måten du bruker BD-LIVE, og de forskjellige
innholdsfunksjonene vil variere med platen.
DLNA-toiminnon käyttäminen
DLNA lar deg spille av musikk og video samt
vise bilder som befinner seg på datamaskinen
din eller en annen NAS-enheten på spilleren.
Hvis du vil bruke DLNA på spilleren må du
koble den til nettverket. (Katso sivut 12~13).
Hvis du vil bruke DLNA sammen med
datamaskinen din må du installere DLNA på
datamaskinen.
Hvis du har en NAS kan du bruke AllShare
sammen med disse uten ekstra programvare.
DLNA-ohjelmiston lataaminen:
1.
Vieraile osoitteessa Samsung.com.
3.
Valitse seuraavalla ruudulla Downloads
(Lataukset)-valikon Get Downloads (Hae
lataukset) -kohta.
2.
4.
5.
Valitse Support (Tuki), anna soittimen
tuotenumero esiin tulevasta kentästä ja
valitse Product (Tuote).
Valitse Software (Ohjelmisto) seuraavalla
sivulla.
Napsauta File (Tiedosto)-kohdan
alla olevaa DLNA-rivin kuvaketta
aloittaaksesi latauksen.
Järjestelmä
Alkuperäinen asetus
Käyttämällä Alkuasetukset-toimintoa voit
asettaa kielen, verkkoasetukset, jne.
Saat lisätietoja alkuasetuksista katsomalla
tämän käyttöoppaan Alkuasetukset-osion.
(Katso sivu 9)
Pikakäynnistys
Voit asettaa soittimen käynnistymään
nopeammin.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos tämä toiminto asetetaan tilaan Käytössä,
valmiustilan virrankulutus lisääntyy.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ on kätevä toiminto, jonka avulla
toimintoja voi yhdistää muiden Anynet+ominaisuutta tukevien Samsung-soittimien
kanssa.
Voit käyttää tätä toimintoa kytkemällä tämän
soittimen Samsung-televisioon HDMIkaapelilla.
Kun Anynet+ on käytössä, voit hallita
tätä soitinta käyttäen Samsung-television
kaukosäädintä ja aloittaa toiston vaivattomasti
painamalla television kaukosäätimen TOISTA
(
) -painiketta.
Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMIkaapeli ei tue CEC:tä.
`` Jos Samsung-televisiossa on Anynet+-logo, se
tukee Anynet+-toimintoa.n.
`` Televisiosta riippuen jotkin HDMIlähtöresoluutiot eivät välttämättä toimi.
Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.
Please refer to the user manual of your TV.
`` Kun tuote on kytketty pois päältä, virtajohdon
irrottaminen ja kiinnittäminen takaisin kytkee
virrat päälle automaattisesti. Tällä hetkellä se
sammuu automaattisesti noin 15 sekunnin
kuluttua Anynet+ -yhteyden muodostamiseksi
uudelleen.
`` Tiettyjen TV-tuotteiden osalta kytkeminen
tähän tuotteeseen Anynet+ -toiminnolla
aiheuttaa varoitusviestin, kun TV kytketään
päälle. Anynet+ -yhteys on kuitenkin oikein
muodostettu ja käyttövalmis.
BD Data Management
Voit hallita ladattua sisältöä, jota olet käyttänyt
BDLIVE- palvelua tukevan Blu-ray-levyn
kautta, ja joka on tallennettu kytkettyyn Flashtallennuslaitteelle.
Voit tarkistaa laitteen tiedot, mukaan lukien
tallennustilan koon, poistaa BD-tietoa tai
muuttaa Flash-tallennuslaitetta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Levyn toisto voi keskeytyä ulkoisen muistin
tilassa, jos USB-laite irrotetaan kesken toiston.
`` Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFS-muotoja.
On suositeltavaa käyttää USB-laitteita, jotka
tukevat USB 2.0-protokollaa, 4 Mt/s tai
nopeampi luku-/kirjoitusnopeus.
`` Toiston jatkamistoiminto ei ehkä enää toimi,
kun tallennusväline on alustettu.
`` BD-tiedon hallinnan muistin kokonaismäärä
saattaa vaihdella olosuhteista riippuen.
DivX® Video On Demand
Katso DivX® VOD -rekisteröintikoodit, jotta
voit ostaa ja toistaa DivX® VOD -sisältöä..
Kieli
Voit valita haluamasi kielen päävalikkoon,
levyvalikkoon, jne.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy tukee
sen käyttöä.
Suojaus
Kun käytät tätä valikkoa ensimmäistä kertaa,
salasanan asetusvalikko tulee näkyviin.
Syötä haluamasi 4-numeroinen salasana
käyttämällä numeropainikkeita. Salasana on
oletusarvoisesti 0000.
BD-ikäluokitus
Rajoita Blu-ray Disc -levyn toistoa ertyisillä
luokituksilla, kunnes salasana annetaan.
DVD-ikäluokitus
Tämä toiminto toimii yhdessä DVD-levyjen
kanssa, joille on määrätty ikäraja tai sisällön
ikärajaa merkitsevä numeroarvo.Näiden
numeroiden avulla voit määrittää, minkälaista
DVD-sisältöä perheessäsi katsotaan.
Valitse haluamasi käytönvalvonnan taso.
Jos valitset esimerkiksi Turvataso 6
-vaihtoehdon, Turvatasot 7 tai 8 -vaihtoehtoja
sisältäviä levyjä ei voi toistaa.
Suuri numero osoittaa, että ohjelma on
tarkoitettu ainoastaan aikuisten katseltavaksi.
Vaihda PIN
Voit vaihtaa 4-numeroisen suojaussalasanan.
Jos salasanasi on päässyt
unohtumaan
1.
2.
Poista levy.
Pidä etupaneelin @ -painiketta
painettuna vähintään 5 sekuntia.
Kaikki asetukset palautetaan
tehdasasetuksiin.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan,
kaikki käyttäjän tallentamat BD-tiedot häviävät.
Yleiset
Aikavyöhyke
Voit määrittää alueellasi käytettävän
aikavyöhykkeen.
Tuki
Ohjelmistopäivitys
Ohjelm. päivitys -valikon avulla voit päivittää
soittimen ohjelmistoa, jotta saat paremman
suorituskyvyn tai lisäpalveluita.
Online
Päivittäminen Online kautta:
1.
2.
3.
4.
Valitse Online, Paina sitten
v-painiketta. Yhdistetään palvelimelle
-viesti tulee näkyviin.
Ponnahdusikkuna tulee näkyviin jos
päivityksiä on saatavilla.
Jos valitset Kyllä, latausprosessi alkaa.
(Älä koskaan kytke soitinta pois päältä
päivityksen aikana.)
Soitin käynnistyy uudelleen
automaattisesti, kun päivitys on
suoritettu.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Päivitys on suoritettu, kun tuote sammuu sen
jälkeen, kun se on käynnistynyt uudelleen.
Kytke päivitetty tuote päälle painamalla
POWER-painiketta.
`` Älä koskaan sammuta tai käynnistä tuotetta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
`` Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta
soittimen viasta, joka aiheutuu epävakaasta internetyhteydestä tai kuluttajan huolimattomuudesta
ohjelmistopäivityksen aikana.
`` Laitteessa ei saa olla levyä, kun päivität
ohjelmistoa käyttäen Online.
USB:lla
Päivittäminen USB:n kautta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vieraile osoitteessa: www.samsung.
com/bluraysupport.
Lataa viimeisin USB-ohjelmistopäivitys
.zip-muodossa tietokoneellesi.
Pura .zip-arkisto tietokoneellesi. Sinulla
tulisi nyt olla yksi RUF-tiedosto, jolla on
sama nimi kuin .zip-tiedostolla.
Kopioi tämä RUF-tiedosto USBmuistitikulle.
Varmista, että soittimessa ei ole levyä.
Aseta USB-muistitikku soittimen USBliitäntään.
Siirry soittimen valikossa kohtaan
Asetukset > Tuki > Ohjelmistopäivitys.
Valitse USB:lla.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Laitteessa ei saa olla levyä, kun päivität
ohjelmistoa käyttäen USB-liitäntää.
`` Kun ohjelmistopäivitys on tehty, tarkista
ohjelmiston tiedot Ohjelm. päivitys -valikosta.
`` Älä sammuta soitinta ohjelmistopäivityksen
aikana. Tämä voi aiheuttaa soittimen virheellisen
toiminnan.
`` USB-liitännän kautta tehtävät
ohjelmistopäivitykset täytyy tehdä USB-flashmuistitikkua käyttäen.
Ilmoitus autom.päiv.
Jos olet yhdistänyt soittimen verkkoon ja ottanut
automaattiset päivitysilmoitukset käyttöön,
soitin ilmoittaa sinulle automaattisesti, kun uusi
ohjelmistoversio on saatavilla.
13
Aseta Ilmoitus autom.päiv. päälle
noudattamalla alla olevia ohjeita:
1.
Valitse Ilmoitus autom.päiv. ja paina
v v-painiketta.
2. Valitse Käytössä ▲▼ -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
Soitin ilmoittaa sinulle ponnahdusviestin
välityksellä, jos uusi ohjelmistoversio on
saatavilla.
1.
VKoyiltl äp äpiovinttnäaäh
ldauitesiokhkjuenlmasisstao.n T uaolittes
esmamalmla uu automaattisesti,
jonka jälkeen se käynnistyy ja aloittaa
latauksen. (Älä koskaan sammuta
tuotetta manuaalisesti.).
Päivityksen edistymispalkki ponnahtaa
esiin.
Kun päivitys on valmis, tuote sammuu
automaattisesti.
Kytke tuote päälle painamalla POWER
-painiketta.
2.
3.
4.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Päivitys on suoritettu, kun tuote sammuu sen
jälkeen, kun se on käynnistynyt uudelleen.
Kytke päivitetty tuote päälle painamalla
POWER-painiketta.
`` Älä koskaan sammuta tai käynnistä tuotetta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
`` Samsung Electronicsilla ei ole laillista
vastuuta soittimen viasta, joka aiheutuu
epävakaasta internet-yhteydestä tai kuluttajan
huolimattomuudesta ohjelmistopäivityksen
aikana.
Samsung-yhteystiedot
Anna yhteystietosi, jos haluat asiakastukea
soittimellesi.
Palvelusopimuksen ehdot
Anna yhteystietosi, jos haluat asiakastukea
soittimellesi
Palauta
Kaikki asetukset palaavat oletusarvoihin,
lukuun ottamatta verkko-asetuksia.
Mediatoisto
Kaupallisesti tallennetun levyn
toisto
1. Avaa levykelkka painamalla
8-painiketta.
3. Sulje levykelkka painamalla
8-painiketta. Toisto käynnistyy
automaattisesti.
Tiedostojen toistaminen USBlaitteella
Voit toistaa USB-laitteiden multimediatiedostoja
1.
Siirry päävalikkoon.
3.
Valitse Kyllä painamalla ◄►-painiketta
ja paina sitten v-painiketta.
2.
4.
123
a
123
6.
Valitse USB ▲▼ -painikkeilla ja paina
sitten v-painiketta.
Musiikki
Asetukset
App 2
a Vaihda laitetta
App 3
App 4
c Poista USB turv. d Näytä laitteet " Hyväksy
Valitse haluamasi videot, musiikki tai
valokuvat painamalla ◄► -painikkeita
ja paina sitten v-painiketta. Siirry
vaiheeseen 7.
4-1. Kun painat SINISTÄ(D) -painiketta,
alla oleva ruutu tulee näkyviin. Siirry
vaiheeseen 5-1.
Kytke USB-tallennuslaite Pysäytä-tilassa
soittimen etupaneelissa olevaan USBporttiin.
Viesti “Haluatko vaihtaa laitteen?” tulee
näkyviin.
Jos Blu-ray-soittimessa on levy,
paina PUNAISTA (A) tai SINISTÄ
(D) painiketta. Jos et tee näin, siirry
vaiheeseen 6.
Jos painoit PUNAISTA(A) -painiketta,
siirry vaiheeseen 5.
Jos painoit SINISTÄ(D) -painiketta, siirry
vaiheeseen 4-1.
Valokuvat
Ei levyä
2. Aseta levy varovasti levykelkkaan
etikettipuoli ylöspäin.
5.
14
Videot
123
App 1
123
a
App 2
Asetukset
App 3
App 4
d Koty " Hyväksy
5-1. Valitse USB ◄► -painikkeilla ja paina
sitten v-painiketta.
6-1. Valitse haluamasi videot, musiikki tai
valokuvat painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sitten v-painiketta.
7.
Esiin tulevalla ruudulla näytetään laitteen
sisältö. Riippuen siitä, miten sisältö on
järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä
tiedostoja tai molempia.
8.
9.
Käyttäjän tallentamaa sisältöä
sisältävän levyn toistaminen
Voit tarvittaessa valita kansion ▲▼◄►
-painikkeilla. Paina sitten v-painiketta.
Valitse tarkasteltava tai toistettava
tiedosto ▲▼◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 6 tai
vaiheessa 6-1 valitsemasi sisältötyypin
tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi musiikin,
näet vain musiikkitiedostot. Voit muuttaa
tämän valinnan palaamalla aloitusruudulle ja
toistamalla vaiheen 4.
10. Paina RETURN -painiketta kerran
tai useamman kerran poistuaksesi
nykyiseltä ruudulta, kansiosta tai
palataksesi aloitusruudulle. Palaa
suoraan aloitusruudulle painamalla EXIT
-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Sinun täytyy poistaa USB-tallennuslaite
turvallisesti (suorittamalla "Poista USB turv."
-toiminto), jotta voit estää mahdolliset vauriot
USB-laitteen muistille. Siirry päävalikkoon
painamalla HOME-painiketta. Paina KELTAISTA
(C) painiketta ja sitten v-painiketta.
`` Jos asetat levyn sisään, kun USBtallennuslaitteen sisältöä toistetaan, laitteen
tila vaihdetaan "Blu-ray, DVD tai CD" -tilaksi
automaattisesti.
Voit toistaa multimediatiedostoja, jotka olet
tallentanut Blu-ray, DVD- tai CD-levylle.
1.
2.
Aseta käyttäjän tallentama levy
levykelkkaan levyn etikettipuoli
ylöspäin ja sulje kelkka. Laite kytketty
-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Valitse toistettavan sisällön tyyppi –
Videot, Valokuvat tai Musiikki ◄►
-painikkeilla. Paina sitten v-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
3.
4.
5.
6.
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 2 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot.
Voit muuttaa tämän valinnan palaamalla
aloitusruudulle ja toistamalla vaiheen 2.
Esiin tulevalla ruudulla näytetään laitteen
sisältö. Riippuen siitä, miten sisältö on
järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä
tiedostoja tai molempia.
Voit tarvittaessa valita kansion ▲▼◄►
-painikkeilla. Paina sitten v-painiketta.
Valitse tarkasteltava tai toistettava
tiedosto ▲▼◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
Paina RETURN -painiketta kerran
tai useamman kerran poistuaksesi
nykyiseltä ruudulta, kansiosta tai
palataksesi aloitusruudulle. Palaa
suoraan aloitusruudulle painamalla EXIT
-painiketta.
Tietokoneella sijaitsevan sisällön
toistaminen
Voit toistaa tietokoneella sijaitsevaa sisältöä
Blu-ray-soittimellasi kytkemällä Blu-raysoittimen verkkoosi ja asentamalla DLNAohjelmiston tietokoneellesi.
Tietokoneen sisällön toistaminen
1.
Siirry päävalikkoon.
3.
Valitse tietokoneesi esiin tulevalta
laiteruudulta, ja paina v-painiketta.
2.
4.
Paina kaukosäätimen (laitteen) SINISTÄ
(D) painiketta.
Valitse toistettavan sisällön tyyppi –
Videot, Valokuvat tai Musiikki ◄►
-painikkeilla. Paina sitten v-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
5.
6.
7.
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 4 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot.
Voit muuttaa tämän valinnan palaamalla
aloitusruudulle ja toistamalla vaiheen 4.
8.
Paina RETURN -painiketta kerran
tai useamman kerran poistuaksesi
nykyiseltä ruudulta, kansiosta tai
palataksesi aloitusruudulle. Palaa
suoraan aloitusruudulle painamalla EXIT
-painiketta.
Videotoiston hallinta
YVoit hallita Blu-ray-levyllä, DVD-levyllä, CDlevyllä, USB-tallennuslaitteella tai Tietokoneen
olevan videosisällön toistoa. Levystä riippuen
jotkin tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot
eivät välttämättä ole saatavilla.
Kaukosäätimen videon toistoon
käytetyt painikkeet
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Esiin tulevalla ruudulla näytetään laitteen
sisältö. Riippuen siitä, miten sisältö on
järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä
tiedostoja tai molempia.
Voit tarvittaessa valita kansion ▲▼◄►
-painikkeilla. Paina sitten v-painiketta.
Valitse tarkasteltava tai toistettava
tiedosto ▲▼◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
15
Toistoa ohjaavat painikkeet
Soitin ei toista ääntä Haku-, Hidastus tai Askel
-tilassa.
• Voit palata normaalinopeuksiseen toistoon
painamalla 6-painiketta.
6 -painike
Aloittaa toiston.
7 -painike
Keskeyttää toiston.
5 -painike
Lopettaa toiston.
Nopea toisto
Paina toiston aikana 3- tai
4-painiketta.
Painaessasi 3- tai
4-painiketta toistonopeus
muuttuu.
Hidastettu
toisto
Paina keskeytystilassa
4-painiketta.
Painaessasi 4-painiketta
toistonopeus muuttuu.
Kuva kuvalta
-toisto
Ohitustoisto
Paina keskeytystilassa
7-painiketta.
Painaessasi 7-painiketta uusi
kuva tulee näkyviin.
Paina toiston aikana 1- tai
2-painiketta.
Painaessasi 1- tai 2-painiketta
levy siirtyy edelliseen tai
seuraavaan jaksoon tai tiedostoon.
Levyvalikon, nimikevalikon, ponnahdusvalikon ja nimikelistan käyttö
DISC MENU
-painike
Painamalla tätä painiketta toiston
aikana voit käyttää levyvalikon
toimintoja.
TITLE MENU
-painike
Painamalla tätä painiketta toiston
aikana voit käyttää nimikevalikon
toimintoja.
POPUP MENU
-painike
Painamalla tätä painiketta
toiston aikana voit käyttää
ponnahdusvalikon toimintoja.
Musiikkitoiston hallinta
Voit hallita Blu-ray-levyllä, DVD-levyllä, CDlevyllä, USB-tallennuslaitteella tai Tietokoneen
olevan musiikkisisällön toistoa.
Ohita: Paina toiston aikana 1- tai
2-painiketta siirtyäksesi soittolistan
edelliselle tai seuraavalle sivulle.
3
5-painike: Pysäyttää raidan toiston.
4
5
6
Nopea toisto (vain CD-äänilevyt (CD-DA))
Paina toiston aikana 3- tai 4-painiketta.
Painaessasi 3- tai 4-painiketta
toistonopeus muuttuu.
Keskeytä: Keskeyttää raidan toiston.
6-painike: Toistaa valittuna olevan raidan.
Repeat an Audio CD (CD-DA)/
MP3
1.
TRACK 001
TRACK 003
1
SUBTITLE
4
2.
5
6
3.
NUMERO-painikkeet: Paina haluamasi raidan
numeroa toistettaessa soittolistaa.
Valittu raita toistetaan.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
(
) Raita
Toistaa nykyisen kappaleen
toistuvasti.
(
) Kaikki
Toistaa kaikki kappaleet
toistuvasti.
(
)Sekoita
Tämä vaihtoehto toistaa
kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä.
Soittolista
1.
Voit siirtyä musiikkiluetteloon painamalla
5- tai RETURN-painiketta.
Musiikkiluettelo-ruutu tulee näkyviin.
TRACK 001
TRACK 003
02:38
TRACK 005
02:38
TRACK 007
00:08 / 05:57
CD
02:38
03:17
Työkalut
03:35
' Palaa
Valitse ◄► -painikkeilla ja haluamasi
toistotila Raita, Kaikki, Sekoita, tai
Pois.
Paina v-painiketta.
TRACK 009
03:41
TRACK 005
" Keskeytä
02:38
04:07
TRACK 004
1/2 Sivu
Musiikki TRACK 001
< Säädä " Valitse ' Palaa04:27
1
HOME
Kappaleet toistetaan niiden
tallennusjärjestyksessä.
Soittolista
1/6
Työkalut
TRACK 001
Toistotila
? Pois \05:57
TRACK 002
TRACK 006
AUDIO
Pois
02:38
+
3
Paina soittolistan toiston aikana TOOLSpainiketta.
Kaukosäätimen musiikin toistoon
käytetyt painikkeet
2
16
2
2.
3.
CD
TRACK 002
02:38
TRACK 004
02:38
TRACK 006
02:38
TRACK 008
02:38
TRACK 010
02:38
c Valitse
( ) Hyppää s.
' Palaa
Siirry haluamaasi raitaan ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina KELTAISTA (C)
-painiketta. Raidan kohdalla näkyy
valintamerkki.
Voit valita lisää raitoja samalla tavalla.
Voit poistaa raidan luettelosta siirtymällä
raitaan ja painamalla KELTAISTA (C)painiketta uudelleen.
Valintamerkki poistuu raidan kohdalta.
4.
Kun olet valmis, paina v-painiketta.
6.
Voit peruuttaa soittolistan ja palata
aloitusruudulle painamalla Return tai
Exit -painiketta.
5.
Voit muuttaa soittolistaa painamalla
Return -painiketta, jolloin palaat
musiikkiluetteloon. Toista vaiheet 2, 3 ja 4.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Voit luoda jopa 99 raitaa sisältävän soittolistan
CD-äänilevylle (CD-DA).
`` Jos poistat kaikki raidat soittolistalta ja painat
v-painiketta, soitin listaa ja toistaa kaikki
levyn raidat.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Työkalut -valikko voi erota levystä tai
tallennuslaitteesta riippuen.
`` Jotta voit ottaa taustamusiikkiominaisuuden
käyttöön, valokuvatiedoston ja
musiikkitiedoston on oltava samalla
tallennusvälineellä.
MP3-tiedoston siirtonopeus, valokuvan koko
ja koodaustapa voivat kuitenkin vaikuttaa
äänenlaatuun.
`` Et voi suurentaa tekstitystä tai PG-grafiikkaa
koko näytön tilassa.
Liite
Tarkista seuraavat ratkaisut ennen yhteydenottoa huoltoon.
ONGELMA
Työkalut-valikon käyttäminen
Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
Aloita diaesitys Aloita diaesitys valitsemalla tämä.
Voit kuunnella musiikkia
Taustamusiikki
katsellessasi diaesitystä.
Zoom
Suurenna kuva valitsemalla tämä.
(Voidaan suurentaa 4-kertaiseksi)
Käännä
Käännä kuvaa valitsemalla tämä.
(Tämä kääntää kuvan joko myötätai vastapäivään.)
Tiedot
Näyttää kuvatiedot.
RATKAISU
Kaukosäädin ei toimi.
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Vaihda tarvittaessa.
• Käytä kaukosäädintä korkeintaan 6,1 metrin etäisyydeltä soittimesta.
• Poista paristot ja pidä yhtä tai useampaa painiketta alhaalla muutaman
minuutin ajan, jolloin kaukosäätimen mikroprosessori tyhjentyy
uudelleenasennusta varten. Asenna paristot ja yritä käyttää kaukosäädintä
uudelleen.
• Paina (etupaneelin) @ -painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun laitteessa ei ole
levyä. Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
• Paina (etupaneelin) P -painiketta yli 5 sekunnin ajan.
Levyä ei voi toistaa.
• Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.
• Tarkista Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi.
Levyvalikko ei tule näkyviin.
• Varmista, että levyssä on levyvalikoita.
Kuvaruudussa näkyy
kieltoviesti
• Tämä viesti tulee näkyviin, jos väärää painiketta painetaan.
• Blu-ray- tai DVD-levyn ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kulmat).
• Hakemaasi nimikettä, jakson numeroa tai hakuaikaa ei löydy.
Toistotila on erilainen kuin
Asetusvalikko-valinnassa.
• Jotkin Asetusvalikosta valitut toiminnot saattavat toimia puutteellisesti, jos
vastaavia toimintoja ei ole asennettu levylle.
Kuvasuhdetta ei voi vaihtaa.
• Kuvasuhde on määritetty Blu-ray- tai DVD-levyillä.
• Tämä ei ole vika soittimessa.
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut Äänivalinnat-valikossa oikean digitaalisen
lähtöasetuksen.
Valokuvasisällön toistaminen
Voit toistaa Blu-ray-levyn, DVD-levyn, CDlevyn, USB-tallennuslaitteen valokuvasisältöä
tai Tietokoneen.
Vianmääritys
17
ONGELMA
Kuvaa ei näy
Salasana on unohtunut
RATKAISU
• Jos HDMI-lähtö on asetettu näyttötarkkuudelle, jota televisio ei tue
(esimerkiksi 1080p), et ehkä näe kuvaa televisiossa.
• Paina (etupaneelin) @ -painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun laitteessa ei ole
levyä. Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
• Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki BD-tietoihin tallennetut
käyttäjän tiedot häviävät.
• Paina (etupaneelin) @ -painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun laitteessa
ei ole levyä. Kaikki asetukset, salasana mukaan lukien, palautetaan
oletusasetuksiksi. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman
välttämätöntä.
• Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki BD-tietoihin tallennetut
käyttäjän tiedot häviävät.
Kuva kohisee tai on
vääristynyt.
• Varmista, että levy ei ole likainen tai naarmuuntunut.
• Puhdista levy.
Ei HDMI-lähtöä.
• Tarkista kytkennät television ja soittimen HDMI-liitäntöjen välillä.
• Tarkista, tukeeko televisio HDMI-tulon näyttötarkkuuksia 576p/480p, 720p,
1080i, 1080p.
Epänormaali HDMI-lähdön
näyttö.
• Jos ruudulla näkyy ”lumisadetta”, televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth
Digital Content Protection).
Jos kohtaat muita ongelmia.
• Katso käyttöoppaan hakemistosta, millä sivulla kyseiseen ongelmaan on
lisäohjeita, ja noudata annettuja ohjeita.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
Samsungin huoltoon.
ONGELMA
RATKAISU
Näen DLNA-toiminnon kautta
jaetut kansiot, mutta en näe
tiedostoja.
• DLNA-toiminto näyttää vain tiedostot, jotka vastaavat Kuva-, Musiikki- ja
Elokuva -luokkia. Tiedostot, jotka eivät vastaa näitä luokkia, eivät ehkä näy.
Videokuva pätkii.
• Tarkista onko verkko vakaa.
• Varmista, että verkkokaapeli on oikein kytketty ja että verkko ei ole
ylikuormitettu.
DLNA-yhteys soittimen
ja tietokoneen välillä on
epävakaa.
• Saman aliverkon IP-osoitteen tulee olla yksilöllinen. Jos osoitteet eivät ole
yksilöllisiä, voi esiintyä häiriöitä.
• Tarkista, onko sinulla palomuuri käytössä. Poista palomuuri tarvittaessa
käytöstä.
DLNA-toiminto
BD-LIVE
En voi yhdistää BD-LIVEpalvelimelle
• Tarkista, onko verkkoyhteys toimiva käyttämällä Verkon tila -valikkoa.
• Tarkista, onko USB-muistitikku kytketty soittimeen.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVEpalveluita voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedon hallinta -valikosta.
• Tarkista onko BD-LIVE-internet-yhteys -valikko asetettu Salli (kaikki) -tilaan.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai päivitä
uusimpaan laiteohjelmistoon.
Virhe tapahtuu käytettäessä
BD-LIVE-palvelua.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVEpalveluita voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedon hallinta -valikosta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BD-tiedot häviävät.
18
Korjaukset
Jos otat meihin yhteyttä soittimen korjausta varten, käsittelykulut voidaan periä, jos:
1.
2.
Teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
Tuot laitteen korjauskeskukseen ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt
soittimen kanssa.
Suosittelemme, että luet tämän käyttöoppaan tarkoin läpi, etsit ratkaisun verkossa osoitteessa
www.samsung.com tai otat yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun osoitteessa www.samsung.
com ennen kuin pyydät soittimen korjausta.
Tekniset tiedot
Yleiset
Paino
1.0 Kg
Käyttölämpötila
+5°C - +35°C
Mitat
Käyttötilan ilmankosteus
USB
HDMI
Äänilähtö
Verkko
-----
Tyyppi A
296 (L) X 193 (K) X 39 (S) mm
10 % - 75 %
USB 2.0
DC-lähtö
5V 0.5A maks.
Ääni
PCM, bittivirta
Video
Digitaalinen äänilähtö
Ethernet
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Koaksiaalinen
100BASE - TX Terminal
10Mbps:n tai sitä hitaampia verkkoyhteyksiä ei tueta.
Suunnittelua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Saat tietoa virtalähteestä ja virrankulutuksesta soittimeen kiinnitetystä merkkitarrasta.
Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
Tietoja yhteensopivuudesta
KAIKKI levyt EIVÄT ole yhteensopivia
• Ottaen huomioon alla kuvatut rajoitukset ja muualla tässä käyttöoppaassa mainitut
rajoitukset, mukaan lukien tämän käyttöoppaan kohta "Levytyypit ja niiden ominaisuudet",
levytyypit, joita voidaan toistaa ovat: valmiiksi tallennetut kaupalliset BD-ROM-, DVD-VIDEOja CD-äänilevyt (CD-DA); BD-RE/-R-, DVD-RW/-R-levyt sekä CD-RW/-R-levyt.
• Muita kuin edellä mainittuja levyjä ei voi ja/tai niitä ei ole tarkoitus toistaa tällä soittimella.
Joitakin edellä mainituista levyistä ei ehkä voi toistaa jostain alla mainitusta syystä johtuen.
• Samsung ei voi taata, että tämä soitin toistaa kaikki levyt, joissa on BD-ROM-, BDRE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+R- ja CD-RW/-R-logot eikä tämä soitin
ehkä reagoi kaikkien levyjen kaikkiin käyttökomentoihin tai pysty käyttämään niiden kaikkia
ominaisuuksia. Nämä ja muut levyjen yhteensopivuusongelmat ja soittimen käyttöön liittyvät
ongelmat uusien ja olemassa olevien levymuotojen kanssa ovat mahdollisia, koska:
-- Blu-ray on uusi ja kehittyvä muoto eikä tämä soitin ehkä pysty käyttämään kaikkia Bluray-levyjen ominaisuuksia, koska jotkin ominaisuudet voivat olla valinnaisia, Blu-raymuotoon on saatettu lisätä ominaisuuksia tämän soittimen valmistuksen jälkeen ja tietyt
ominaisuudet saattavat tulla käyttöön viiveellä.
-- tämä soitin ei tue kaikkia uusia ja olemassa olevia levymuotoja
-- uusia ja olemassa olevia levymuotoja voidaan muokata, muuttaa, päivittää, parantaa ja/tai
tehdä niihin lisäyksiä
-- jotkin levyt on valmistettu tavalla, joka sallii tietynlaiset tai rajoitetun käytön ja ominaisuudet
toiston aikana
-- jotkin levyt, joissa on BD-ROM-, BD-RE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+Rja CD-RW/-R-logo voivat edelleen olla epästandardin mukaisia levyjä
-- joitakin levyjä ei ehkä voi toistaa niiden fyysisen kunnon tai tallennustavan vuoksi
-- ongelmia ja virheitä voi tapahtua Blu-ray- tai DVD-levyjen ohjelmistojen luonnissa ja/tai
levyjen valmistuksessa
-- tämä soitin toimii eri tavalla kuin vakiomalliset DVD-soittimet tai muut AV-laitteet ja/tai
-- syistä, jotka on mainittu tässä käyttöoppaassa ja muista syistä, jotka on havaittu ja jotka
SAMSUNGin asiakaspalvelu on julkaissut.
• Jos havaitset ongelmia levyjen yhteensopivuudessa tai soittimen toiminnassa, ota yhteyttä
SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Voit myös ottaa yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun, jos tarvitset soittimeen päivityksen.
• Lisätietoja toistorajoituksista ja levyjen yhteensopivuudesta on tämän käyttöoppaan kohdissa
"Varotoimet", "Ennen käyttöoppaan lukemista", "Levytyypit ja niiden ominaisuudet" ja "Ennen
toistamista".
19
• Koskien Blu-ray-soittimen progressiivista kuvanmuodostusta : KULUTTAJIEN TULEE
OTTAA HUOMIOON, ETTÄ KAIKKI TERÄVÄPIIRTOTELEVISIOT EIVÄT OLE TÄYSIN
YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA ETTÄ KUVASSA SAATTAA ESIINTYÄ
HÄIRIÖITÄ. JOS PROGRESSIIVISESSA KUVANMUODOSTUKSESSA ESIINTYY ONGELMIA,
SUOSITTELEMME, ETTÄ LIITÄNTÄTAVAKSI VALITAAN "VAKIOPIIRTOTERÄVYYSLÄHTÖ".
JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TELEVISION YHTEENSOPIVUUDESTA TÄMÄN
TUOTTEEN KANSSA, OTA YHTEYTTÄ SAMSUNGIN ASIAKASPALVELUUN.
Kopiosuojaus
• Koska AACS (Advanced Access Content System) on hyväksytty sisällönsuojausjärjestelmäksi
Blu-ray-levy-muotoon, samalla tavoin kuin CSS (Content Scramble System) on DVDmuodossa, AACS-suojatun sisällön toistamisessa, analogisen signaalin ulostulossa yms. on
tiettyjä rajoituksia.
Tämän laitteen toiminta ja siinä olevat rajoitukset saattavat vaihdella ostoajankohdan
mukaan, koska AACS:n rajoituksia voidaan lisätä ja/tai muuttaa tämän laitteen valmistamisen
jälkeen. Lisäksi käytetään BD-ROM Mark- ja BD+-järjestelmiä Blu-ray-levy-muodon
sisällönsuojaukseen ja ne asettavat tiettyjä rajoituksia BD-ROM Mark- ja/tai BD+-suojatulle
sisällölle, mukaan lukien toiston rajoitukset. Lisätietoja AACS-, BD-ROM Mark- ja BD+järjestelmistä tai tästä laitteesta saat SAMSUNGin asiakaspalvelusta.
• Blu-ray/DVD-levyissä on usein kopiosuojaus. Tämän takia sinun tulee kytkeä soitin suoraan
televisioon, ei videonauhuriin. Kytkentä videonauhuriin vääristää kopiosuojatun Blu-ray/DVDlevyn kuvan.
• Yhdysvaltain tekijänoikeuslain ja muiden maiden tekijänoikeuslakien mukaan televisioohjelmien, videonauhojen, Blu-ray ja DVD-levyjen sekä muun materiaalin luvaton tallennus,
käyttö, jakelu tai muuttaminen saattavat johtaa yksityis- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.
• Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen joidenkin
kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden
käyttöä. Kun luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin ja toisto tai
kopiointi keskeytetään.
Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta Cinavia Online Consumer Information Centre
-kuluttajakeskuksesta osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi, osoitteeseen: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance Corporationin lisenssillä. Käyttöä
suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja
vireillä olevat patentit sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.
20
Verkkopalveluiden vastuuvapautuslauseke
Kaikki tällä laitteella käytettävä sisältö ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja niitä
suojaavat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai muut teollisoikeudet. Tämä sisältö
ja nämä palvelut tarjotaan ainoastaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Et saa
käyttää mitään sisältöä tai palveluita tavalla, johon sisällönomistaja tai palveluntarjoaja ei ole
antanut valtuutusta. Rajoittamatta edellämainittua, ellei asianmukainen sisällönomistaja tai
palveluntarjoaja erityisesti valtuuta, et saa muokata, kopioida, julkaista uudelleen, lähettää,
julkaista, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, hyödyntää tai muutoin levittää
millään tavalla tai tietovälineellä mitään sisältöä tai palveluita, jotka näkyvät tämän laitteen
kautta.
KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN "SELLAISENAAN."
SAMSUNG EI ANNA TÄLLAISENAAN TARJOTULLE SISÄLLÖLLE TAI PALVELULLE TAKUITA,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN SAMSUNG SANOUTUU IRTI
SUORAAN KAIKISTA VÄLILLISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN,
KAUPALLISET TAKUUT TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVAT TAKUUT.
SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA SAATAVILLE ASETETUN
SISÄLLÖN TAI PALVELUN SAATAVUUTTA, OIKEA-AIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI
TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS,
SAMSUNG OLE VASTUUSSA, SOPIMUKSENMUKAISESTI TAI OIKEUDENVASTAISESTI,
MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISLAATUISESTA TAI
VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, ASIANAJOKUSTANNUKSISTA, KULUISTA TAI MISTÄÄN
MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TAI OVAT YHTEYDESSÄ MIHINKÄÄN TIETOON,
JOKA SISÄLTYY TAI ON SEURAUSTA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUSTA SINUN TAI
MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMESTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.
Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lopettaa tai keskeyttää milloin tahansa. Samsung
ei anna takuita siitä, että mikään sisältö tai palvelu tulee olemaan saatavilla minkään
ajanjakson aikana. Sisältö ja palvelut siirretään kolmansien osapuolten toimesta verkkojen
ja tiedonsiirtoresurssien kautta, joihin Samsung ei voi vaikuttaa. Rajoittamatta tämän
vastuuvapautuslausekkeen yleispätevyyttä Samsung sanoutuu suoraan irti vastuusta ja
velvollisuudesta mihinkään minkään sisällön tai palvelun keskeytykseen tai lakkautukseen, joka
on asetettu saataville tämän laitteen kautta.
Samsung ei ole vastuussa tai velvoitettu sisältöön ja palveluihin liittyvään asiakaspalveluun.
Kaikki kysymykset tai palvelupyynnöt liittyen sisältöön tai palveluihin tulee tehdä suoraan
asianmukaiselle sisällön tai palvelun tarjoajalle.
Lisenssi
• Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Valmistettu lisenssillä, Yhdysvaltain patenttinumerot: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 ja muut Yhdysvaltain ja maailmanlaajuiset myönnetyt tai vireillä
olevat patentit. DTS, sen symboli ja DTS sekä sen symboli yhdessä ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS 2.0+Digital Out on DTS, Inc.:n tavaramerkki. Ohjelmisto
2.0+Digital Out
sisältyy tuotteeseen. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
• DivX
-- KOSKIEN DIVX-VIDEOTA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön,
DivX, LLC:n, kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen
DivX-sertifioitu® laite, joka toistaa DivX-videokuvaa. Saat lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja,
joilla voit muuntaa tiedostosi DivX-videoiksi, vierailemalla osoitteessa divx.com.
-- KOSKIEN DIVX VIDEO-ON-DEMAND -PALVELUA: Tämä DivX-sertifioitu® laite täytyy
rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia.
Saat rekisteröintikoodin siirtymällä DivX VOD -osioon laitteen asetusvalikossa. Saat
lisätietoja rekisteröinnin suorittamisesta osoitteesta vod.divx.com.
-- DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videokuvaa, jonka tarkkuus on enintään HD 1080p,
mukaan lukien premium-sisältö.
DivX®, DivX Certified® ja näihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Niitä käytetään luvanvaraisesti.
Laite on seuraavien Yhdysvaltain patenttien alainen: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
• Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut nimet voivat olla niiden asianmukaisten omistajiensa
tavaramerkkejä.
• Avoimen lähdekielen lisenssi-ilmoitus
-- Mikäli avoimen lähdekielen ohjelmistoa käytetään, Avoimen lähdekielen lisenssit ovat
saatavilla tuotevalikosta.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ ja niiden logot ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
• DLNA®, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED® ovat Digital Living Network
Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifikaattimerkkejä.
• Termit HDMI, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
21
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
alkaen materiaali- tai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen
myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin
valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EU-maissa
myönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja
valtuutetuista huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Puh: 30 - 6227 515
www.samsung.com/fi
@ TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja
oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun
ostoksen vahvistavan todisteen kanssa, eikä tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu
tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin
valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan
jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata
sellaisia korjauksia eikä niiden Samsungtuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali-eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää
muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin
kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin
suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön
mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvia kustannuksia myöskään makseta
korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia
korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista
poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, mellakoiden tai
minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia
vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden
takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen
pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän
takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai
seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen
palautusjärjestelmä.)
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä
Samsung tukeen.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän
tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun
niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että
paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66
viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten
terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta
jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen
palautusjärjestelmään.
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että
tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai
USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä
kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
BD-F5100
Blu-ray™-spiller
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende service,
må du registrere produktet på
www.samsung.com/register
Norsk
Nøkkelfunksjoner
Advarsel
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT
SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR STØT.
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører
fare for elektrisk støt eller personskade.
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK
STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELL
ER BAKSIDEN). DET FINNES INGEN DELER
BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN.
LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
Plasser ikke dette utstyret på et innelukket sted,
for eksempel i en bokhylle eller lignende enheter.
ADVARSEL
Utsett ikke dette apparatet for regn eller
fuktighet som kan forårsake skade som kan
føre til brann eller elektrisk støt.
FORSIKTIG
BLU-RAY-SPILLEREN BRUKER EN
USYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN GI
FARLIG STRÅLINGSEKSPONERING DER
DEN RETTES. DU MÅ DERFOR BETJENE
BLU-RAYSPILLEREN I HENHOLD TIL
INSTRUKSJONENE.
FORSIKTIG
DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER. BRUK
AV KONTROLLERE ELLER JUSTERINGER
ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER SOM
IKKE ER ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE IKKE
2
Dette symbolet indikerer viktige
instruksjoner som følger med produktet.
DEKSLENE OG UTFØR INGEN REPARASJONER
SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND
OM ALT SERVICEARBEID.
Dette produktet oppfyller CE-regelverket for
beskyttede kabler og kontakter som brukes til
å koble enheten til annet utstyr. For å hindre
elektromagnetiske forstyrrelser fra elektriske
apparater som radio og fjernsyn, brukes
skjermede kabler og kontakter til tilkoblinger.
VIKTIG MERKNAD
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med
en formstøpt kontakt som inneholder en sikring.
Sikringens verdi er angitt på kontaktens pinneside.
Hvis den må byttes ut, må det brukes en BS1362sikring med samme styrke.
Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri bruke
kontakten uten at dekselet er på. Hvis du må bytte
ut sikringsdekselet, må det ha samme farge som
kontaktens pinneside. Deksler kan du få kjøpt hos
forhandleren din.
Hvis kontakten ikke passer til kontaktene i
huset ditt, eller hvis ledningen ikke er lang nok
til å nå en kontakt, må du skaffe en passende
sikkerhetsgodkjent forlengelsesledning eller spørre
forhandleren om hjelp.
Men hvis du må kutte av støpslet, må du fjerne
sikringen før du deponerer det på en forsvarlig måte.
Koble ikke kontakten til en stikkontakt fordi den
ubeskyttede ledningen kan forårsake elektrisk støt.
Når du skal koble apparatet fra strømnettet må
støpselet trekkes ut av stikkontakten, og støpselet
må derfor være lett tilgjengelig.
Produktet som følger med denne
brukerveiledningen, er lisensiert under visse
immaterielle opphavsrettigheter hos visse
tredjeparter.
LASERPRODUKT I KLASSE 1
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert
som et laserprodukt i klasse 1. Bruk av
kontroller, justering og andre prosedyrer enn
de som er spesifisert her kan føre til farlig
stråling.
FORSIKTIG :
• SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING
I KLASSE 3B NÅR ÅPNET. UNNGÅ AT
STRÅLEN TREFFER DEG (IEC 60825-1)
• DETTE PRODUKTET BRUKER EN
LASER. BRUK AV KONTROLLERE ELLER
JUSTERINGER ELLER UTFØRELSE
AV PROSEDYRER SOM IKKE ER
ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE
IKKE DEKSLET OG UTFØR INGEN
REPARASJONER SELV. LA KVALIFISERT
PERSONALE TA HÅND OM ALT
SERVICEARBEID.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Forholdsregler
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les denne brukerveiledningen nøye
før du bruker enheten. Følg alle
sikkerhetsinstruksjoner som er angitt
nedenfor.
Oppbevar denne brukerveiledningen for
fremtidig oppslag.
1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Lytt til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nær vann.
6. Rengjør bare med en tørr klut.
7. Ikke blokker noen av
ventileringsåpningene. Monter enheten i
henhold til produsentens instruksjoner.
8. Plasser ikke apparatet nær noen
varmekilder, for eksempel radiatorer,
varmepaneler, ovner eller andre
apparater (inkludert forsterkere) som
produserer varme.
9. Opphev ikke sikkerhetsmålet for den
polariserte eller jordede kontakten. En
polarisert kontakt har to pinner hvor én
er bredere enn den andre. En jordet
kontakt har to pinner og en tredje
jordingstind. Den brede, tredje pinnen
er der for din sikkerhets skyld. Hvis den
medfølgende kontakten ikke passer i
din stikkontakt, kan du be en elektriker
erstatte stikkontakten.
10. Beskytt strømledningen slik at den ikke
kan tråkkes på eller komme i klem,
spesielt ved kontakter, stikkontakter og
der de går ut fra apparatet.
11. Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er
angitt av produsenten.
12. Bruk bare med vogn, stativ, fotostativ,
brakett eller bord som er spesifisert
av produsenten eller som selges med
apparatet. Ved bruk
av vogn, vær forsiktig
når vognen med
apparatet beveges
for å unngå at den
velter og forårsaker
skade.
13. Ta støpslet ut av stikkontakten under
tordenvær eller hvis apparatet skal stå
ubrukt over lengre tid.
14. Overlat alt teknisk vedlikehold til
kvalifiserte personell. Service er påkrevd
hvis apparatet har blitt skadet på noen
måte, for eksempel hvis strømledningen
eller kontakten er skadet, væske søles
på apparatet eller objekter kommer inn i
det, apparatet eksponeres for regn eller
fuktighet, ikke fungerer som det skal eller
har falt ned.
Oppbevaring og administrasjon av
plater
• Holde plater
-- Fingeravtrykk eller riper
på platen kan redusere
lyd- og bildekvaliteten
eller føre til at den hopper over.
-- Unngå å berøre platens overflate der
dataene har blitt lagret.
-- Hold platen kanten, slik at det ikke blir
fingeravtrykk på overflaten.
-- Fest ikke papir eller tape på platen.
• Rengjøre plater
-- Hvis du får fingeravtrykk eller
smuss på platen, rengjøres
den med en myk klut som er
dyppet i vann med et mildt
vaskemiddel.
-- Når du skal rengjøre platen, må du tørke
forsiktig utover fra midten på platen.
• Lagring av plater
`` Hold platene unna direkte sollys.
`` Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
`` La dem ligge i et rent
beskyttelsesdeksel og oppbevar dem
vertikalt.
Forsiktighetsregler
• Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller
vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med
væske, f.eks. vaser, på apparatet.
• For å slå av apparatet helt, må du trekke ut
pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen
til enhver tid være lett tilgjengelig.
• Ikke sett flere elektriske enheter inn i samme
stikkontakt. Overbelastning av en stikkontakt
kan føre til overoppheting og brann.
• Vedlikehold av kabinettet
-- Før du kobler andre komponenter til denne
spilleren, sørg for at alle komponentene er
slått av.
-- Hvis du plutselig flytter spilleren fra et kaldt
til et varmt sted, kan det legge seg kondens
på de bevegelige delene og linsen, noe
som kan forårsake unormal diskavspilling.
Hvis dette skjer, må du trekke ut støpslet og
deretter vente i to timer før du setter det inn
i veggkontakten igjen. Deretter setter du inn
platen og forsøker å spille den av igjen.
• Hvis produktet lager unormal støy, brannlukt
eller røyk, slår du av apparatet øyeblikkelig og
trekker støpslet ut av stikkontakten. Deretter
kontakter du nærmeste kundesenter for hjelp.
Ikke bruk produktet. Hvis produktet brukes
som det er, kan det føre til brann eller støt.
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke
reproduseres eller kopieres, helt eller delvis,
uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Innhold
Nøkkelfunksjoner
Nettverk...................................................... 11
Forholdsregler.............................................. 2
Språk......................................................... 13
Advarsel....................................................... 2
Oppbevaring og administrasjon av
plater............................................................ 3
Forsiktighetsregler........................................ 3
System....................................................... 12
Sikkerhet.................................................... 13
Generelt...................................................... 13
Kundesupport............................................ 13
Copyright..................................................... 3
Medieavspilling
Før du leser brukerhåndboken...................... 4
plate........................................................... 14
Komme i gang
Logoer til platetyper som spilleren
kan spille av.................................................. 4
Tilleggsutstyr................................................ 6
Frontpanel.................................................... 6
Bakpanelet................................................... 6
Fjernkontroll.................................................. 7
Tilkoblinger
Koble til et TV-apparat.................................. 7
Koble til et lydsystem.................................... 8
Koble til en trådløs ruter................................ 8
Spille en kommersielt innspilt
Spille av filer fra en USB- enhet................... 14
Spille en plate med egeninnspilt
innhold....................................................... 15
Spille innhold fra datamaskinen din............. 15
Styre videoavspilling................................... 15
Styre musikkavspilling................................. 16
Spille av bildeinnhold.................................. 17
Tillegg
Feilsøking................................................... 17
Spesifikasjoner........................................... 19
Oppsett
Prosedyre for startinnstillinger....................... 9
Menynavigering............................................ 9
Bruke innstillingsmenyen.............................. 9
Skjerm.......................................................... 9
Lyd............................................................. 10
3
Komme i gang
Regionkode
Før du leser brukerhåndboken
Platetyper og innhold som spilleren kan spille av
Media
VIDEO
MUSIKK
FOTO
✎✎ MERK
Platetype
Blu-ray-plate
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detaljer
BD-ROM eller BD-RE/-R-plate spilt inn i formatet BD-RE.
DVD-VIDEO, innspilte DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som er spilt
inn og sluttbehandlet, eller et USB-minne som inneholder DivX-, MKVeller MP4-innhold.
Musikk innspilt på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-, BD-RE-/-R eller en
USB-basert lagringsenhet som media av typen MP3 eller WMA.
Platetyper som spilleren ikke kan spille av
• Plater av typen DVDROM/PD/MV el.l.
4
Platetype
• DVD-RAM
• Super Lyd-CD
(unntatt CD-lag)
• DVD-RW (VR-modus)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(Plater av typen CD-G
vil spille av lyd, men
ikke grafikk)
• 3,9 GB DVD-R for
redigering.
Region
kode
a
Blu-rayplate
Bilder lagret på CD-RW-/-R, DVD-RW-/-R, BD-RE-/-R eller en USBbasert lagringsenhet som media av typen JPEG.
`` Det er mulig at spilleren ikke vil kunne spille av enkelte CD-RW-/-R- og DVD-R-plater på grunn av platetypen,
eller innpillingsbetingelsene.
`` Hvis en DVD-RW/-R-plate ikke er spilt inn på korrekt måte i DVD-video-formatet, vil den ikke kunne spilles av.
`` Spilleren din vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen DVD-R med en bithastighet som
overstiger 10 Mbps.
`` Spilleren din vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen BD-R eller USB-enheter med en
bithastighet som overstiger 25 Mbps.
`` Avspillingen vil kanskje ikke fungere for noen platetyper, eller når det utføres spesielle operasjoner som endring av
vinkel eller justering av sideforhold. Informasjon om platene er skrevet i detalj på boksen. Se om nødvendig på den.
`` Når en BD-J-tittel spilles av, kan innlastingen ta lenger tid enn normalt, eller noen funksjoner utføres langsomt.
• HD DVD
Både spilleren og platene er kodet etter
region.
Disse regionale kodene må passe sammen
hvis platen skal kunne spilles av. Hvis kodene
ikke passer sammen, kan ikke platen spilles.
Regionnummeret denne spilleren tilhører er
beskrevet på spillerens bakside.
b
c
1
2
3
DVDVIDEO
4
5
6
Logoer til platetyper som spilleren
kan spille av
Blu-ray-plate
BD-LIVE
DivX
PAL-systemet i
Storbritannia, Frankrike,
Tyskland osv.
Område
Nord-Amerika, MellomAmerika, Sør-Amerika, Korea,
Japan, Taiwan, Hong Kong og
sørøstlige Asia
Europa, Grønland, franske
territorier, Midtøsten, Afrika,
Australia og New Zealand.
India, Kina, Russland, Sentralog Sør-Asia.
USA, amerikanske territorier
og Canada
Europa, Japan, Midtøsten,
Egypt, Sør Afrika, Grønland
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
Mexico, Sør-Amerika, SentralAmerika, Australia, New
Zealand, Stillehavsøyene,
Karibia
Russland, Øst-Europa, India,
det meste av Afrika, NordKorea, Mongolia
Kina
Støttede filformater
Merknader om USB-kontakten
• Spilleren din støtter USB-baserte
lagringsmedier som MP3-spillere, digitale
kamera og kortlesere med USB-kontakt.
• Spilleren støtter ikke mappe- eller filnavn som er
lengre enn 128 tegn.
• Det er mulig at enkelte USB-enheter/
Eksterne harddiskenheter/digitale kamera
ikke er kompatibelt med produktet.
• Spilleren støtter filsystemene FAT16, FAT32
og NTFS.
• Koble USB-enhetene direkte til USB-porten
på produktet. Det kan føre til
kompatibilitetsproblemer hvis du bruker en
USB-forlenger når du kobler til.
• Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en
kortleser med flere kortspor, kan det hende
at denne ikke fungerer som den skal.
• Spilleren støtter ikke PTP-protokollen.
• Du må ikke koble fra USB-enheten under en
"innlastingsprosess".
• Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid
vil det ta å vise det.
• Denne spilleren kan ikke spille av MP3-filer som inneholder DRM (Digital Rights Management)
som er lastet ned fra kommersielle nettsteder.
• Spilleren din støtter bare video som er under 30 fps (bilder per sekund).
• Spilleren din støtter bare USB-baserte masselagringsenheter (MSC) som minnepinner,
minnekortlesere og USB HDD. (HUB støttes ikke.)
• Det er mulig at enkelte USB-baserte harddisker, kortlesere eller minnepinner ikke er kompatible
med denne spilleren.
• Hvis noen USB-enheter krever mye strøm, kan de begrenses av sikkerhetskretser.
• Hvis avspillingen fra en USB-basert harddisk er ustabil, kan du tilføre mer kraft ved å plugge
harddisken i en stikkontakt.
Hvis problemet vedvarer, kontakt produsenten av den USB-baserte harddisken.
• Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte ved å utføre funksjonen "Trygg fj. av USB" for å
forhindre mulige skader på den USB-baserte lagringsenheten.
Trykk HOME slik at home-skjermen vises og velg deretter GUL (C). Deretter må du trykke v.
• SAMSUNG kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap av filer.
• Spilleren støtter ikke NTSF-komprimerte filer, sikkerhetskopifiler eller krypterte filer.
• Du kan reparere eller formatere en USB-enhet på datamaskinen. (Kun med MS-Windows)
Støttede videoformater
Filforlengelse
*.avi
Format
AVI
Videokodeks
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
*.mpg
*.mpeg
MP4
PS
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Lydkodeks
MP3
Dolby DIgital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby DIgital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby DIgital
DTS
Oppløsning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•Begrensninger
- Selv om en fil er kodet med en av de støttede kodeksene nevnt ovenfor, kan det hende at den ikke kan spilles av da det er innholdsmessige problemer i filen.
- Normal avspilling kan ikke garanteres hvis filens informasjon er feil, eller hvis filen i seg selv er
skadet.
- Filer som har en høyere bithastighet/bildehastighet enn standard kan ha hakkende lyd/bilde
under avspilling.
- Søkefunksjonen (hopp over) er ikke tilgjengelig hvis filens indekstabell er skadet.
•Videodekoder
- Støtter opp til H.264 nivå 4.1 og AVCHD
- Støtter ikke H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4.
- MPEG4 SP, ASP:
Under 1280 x 720: 60 bilder maks
Over 1280 x 720: 30 bilder maks
- Støtter ikke GMC 2 eller høyere
•Lyddekoder
- Støtter WMA 7, 8, 9 og STD
- Støtter ikke samplingsrater i WMA med 22050Hz mono
- AAC: Maks samplingrate: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Maks bithastighet: 320 kbps
Støttede musikkformater
Filforlengelse
Format
Lydkodeks
Kompatibilitet
*.wma
WMA
WMA
* Samplingshastighet (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bithastighet - Alle bithastigheter i området 5kbps
til 384kbps
*.mp3
MP3
MP3
-
Støttede bildeformater
Filforlengelse
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
type
Oppløsning
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
5
Frontpanel
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
• Denne spilleren kan spille av plater i AVCHD-formatet. Disse platene spilles normalt inn og
brukes i videokamera.
• AVCHD-formatet er et digitalt format med høy oppløsning for videokamera.
• Formatene MPEG-4 AVC/H.264 komprimerer bildene med en større effektivitet enn de
konvensjonelle komprimeringsformatene for bilder.
• Noen AVCHD-plater bruker "x.v.Color"-formatet. Dette produktet kan spille av AVCHDplater som bruker "x.v.Color"-formatet.
• "x.v.Color" er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
• "AVCHD" og AVCHD-logoen er varemerker som tilhører Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. og Sony Corporation.
SPILL AV/PAUSE-KNAPP
STOPP-KNAPP
ÅPNE/LUKKE-KNAPP
STRØMKNAPP
✎✎ MERK
`` Det kan hende at du ikke får spilt av enkelte plater med AVCHD-formatet, avhengig av
opptaksbetingelsene.
Plater av typen AVCHD må sluttbehandles.
USB KONTAKT
`` "x.v.Color" gir et bredere fargespekter enn normale DVD-plater for videokamera.
Tilleggsutstyr
✎✎ MERK
Kontroller at tilbehøret under følger med.
`` Når spilleren viser Blu-ray-platemenyen, kan du ikke starte filmen ved å trykke avspillingsknappen
på spilleren eller fjernkontrollen. For å kunne spille av filmen må du velge Spill av film eller Start på
platemenyen, og deretter må du trykke v.
AUDIO
BONUS
VIEW
Batterier til fjernkontroll (AAA)
6
PLATESKUFF
SENSOR FOR FJERNKONTROLL
Brukerhåndbok
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
`` For å oppgradere produktets programvare gjennom USB-kontakten må du bruke en USB-minnepinne.
Bakpanelet
FULL
SCREEN
Fjernkontroll
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Tilkoblinger
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
Slå spilleren på og av.
Slår TV-apparatet på og av.
Lar deg etter oppsettingen velge inngangskilde
på TV-apparatet ditt.
Volumjustering for fjernsynet.
Trykk for å mate ut en plate.
Koble til et TV-apparat
Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og HDMI
IN-kontakten på TV-apparatet.
-- Du må IKKE koble til strømmen før du har koblet til alle ledningene.
-- Når du endrer tilkoblingene, skal du slå av alle enhetene før du starter.
Trykk nummerknappene for å betjene
alternativene.
Bruk denne til å gå inn i hurtigmenyen/
tittelmenyen.
Bruk denne knappen til å se på
platemenyen.
Trykk for å stanse en plate.
Trykk for å pause en plate.
Trykk her for å gå til startmenyen.
Press to play a disc.
Bruk denne til å få tilgang til forskjellige
lydfunksjoner på en plate.
Trykk på denne for å bytte språk på
undertekstene på Blu-ray-/DVD-plater.
Trykk her for å bruke Verktøy-menyen.
Bruk denne for å spille av informasjon.
Brukes til å velge et menyelement, og endrer
verdien til elementet.
Trykk her for å avslutte menyen.
Går tilbake til forrige meny.
Disse knappene benyttes både til menyen
på spilleren, men også til flere forskjellige
Blu-ray-funksjoner.
Trykk her for å bruke bonusview-funksjonen.
Trykkes hvis du vil bruke fullskjermsfunksjonen.
Under avspilling fra Blu-ray-/DVDplater
vil ikke denne knappen fungere.
Trykk her for å bruke PIP-funksjonen.
Brukes til å gjenta avspillingen av A-B.
Montere batteriene
Lyd
Video
Trykk for å søke bakover eller fremover.
Trykk for å hoppe bakover eller fremover.
✎✎ MERK
!!
`` Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal:
• Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til polene +/–.
• Sjekk om batteriene er utladet.
• Sjekk om fjernkontrollens sensor blokkeres av hindringer.
• Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.CAUTION.
FORSIKTIG
`` Brukte batterier må avhendes i henhold til lokale
✎✎ MERK
`` Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-kabel til å koble til skjermen, må du også koble Digital Audio-utgangen på
produktet til et lydsystem for å høre lyden.
`` En HDMI-kabel sender et digitalt lyd og bildesignal, slik at du ikke trenger noen egen lydkabel.
`` Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i
brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
`` Når du kobler spilleren til TV-apparatet med HDMI-kabelen eller til en ny TV, og du slår den på for første
gang, stiller spilleren HDMI-utgangsoppløsningen automatisk på det høyeste som TV-apparatet støtter.
`` En lang HDMI-kabel kan føre til forstyrrelser på skjermen. Hvis dette skjer, kan du slå av alternativet HDMI
fargedybde (Dyp farge) på menyen.
`` For å se video i HDMI 720p, 1080i, 1080p-modus, må du bruke en høyhastighets (kategori 2) HDMI-kabel.
`` HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), vises det snø på
skjermen.
miljøbestemmelser. De må ikke legges i husholdningsavfallet.
7
Koble til et lydsystem
Koble til en trådløs ruter
Du kan koble Blu-ray-spilleren til lydsystemet ved hjelp av metodene vist under.
-- Du må IKKE koble til strømmen før du har koblet til alle ledningene.
-- Når du endrer tilkoblingene, skal du slå av alle enhetene før du starter.
Metode 1 Koble til forsterker med HDMI-støtte
Du kan koble produktet til nettverksruteren ved hjelp av en av fremgangsmåtene vist under.
For å kunne bruke DLNA nettverksfunksjonen, må du koble datamaskinen din til nettverket som
vist i illustrasjonene.
Kablet nettverk
• Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og
HDMI IN-kontakten på mottakeren.
• Best kvalitet (Anbefalt)
Metode 2 Koble til en forsterker med Dolby Digital eller DTS-dekoder
• Bruk en digital koaksialkabel (ikke inkludert), koblet til den optiske digitale
lydutgangskontakten på produktet, til den digitale koaksialinngangen på mottakeren.
• God kvalitet
• Du vil høre lyd gjennom de to fronthøyttalerne når digital utgang er satt til PCM.
Eller
Bredbåndsmodem
(med integrert ruter)
Bredbåndstjeneste
Ruter
Metode 1
Lyd
Bredbåndsmodem
Metode 2
Lyd
✎✎ MERK
Bredbåndstjeneste
`` Det er mulig at tilgang til Samsungs oppdateringsserver ikke er tillat, avhengig av hvilken ruter du bruker,
og tilbyderens policy. Ta kontakt med din internettleverandør (ISP - Internet Service Provider) for mer
informasjon.
`` DSL-brukere må bruke ruteren til å sette opp en tilkobling.
8
Oppsett
Prosedyre for startinnstillinger
`` Hvis spilleren står i stoppmodus i mer enn
5 minutter, vil du se en skjermsparer på TVskjermen. Hvis spilleren har vist skjermspareren
i mer enn 25 minutter, vil den slå seg av
automatisk.
• THjem-menyen vil ikke bli vist hvis du ikke setter
opp de opprinnelige innstillingene.
• Skjermmenyene (OSD) på denne spilleren
kan endres etter en oppgradering av
programvareversjonen.
• Antallet trinn du må igjennom avhenger av
menyen du har valgt.
• Når innlastingsprosessen av produktet er fullført,
Knappene på panelet og fjernkontrollen kan
brukes.
Med startinnstillingsprosedyren kan du
stille skjermmenyene og menyspråkene,
konfigurere tilkoblingen til hjemmenettverket,
og velge skjermbildeforholdet (skjermstørrelse
og –format) som passer til ditt Tv-apparat.
✎✎ MERK
`` Hjem-menyen vil ikke bli vist hvis du ikke setter
opp de opprinnelige innstillingene, med følgende
unntak.
`` Hvis du trykker BLÅ (D) under nettverksoppsettet,
får du tilgang til Hjem-menyen selv om
nettverksoppsettet ikke er ferdig ennå.
`` Når du går tilbake til Hjem-menyen, vil
fullskjermsmodus bli avsluttet automatisk.
`` Hvis du vil se de opprinnelige innstillingene igjen
slik at du kan endre de, må du trykke @ foran på
produktet i mer enn 5 sekunder når det ikke er
noen plate satt inn.
`` Når innlastingsprosessen av produktet er fullført,
kan du bruke HDMI-CEC-funksjonen.
`` Hvis du vil bruke en Anynet+(HDMI-CEC)funksjon, følg instruksjonene under.
1) Koble spilleren til et Anynet+(HDMI-CEC)- kompatibelt TV-apparat fra Samsung med en HDMI-kabel.
2) Sett Anynet+(HDMI-CEC)-funksjonen til På på både TV-apparatet og og spilleren.
3) Sett TV-apparatet til prosedyren for startinnstillinger.
Menynavigering
AUDIO
HOME
1
2
3
4
REPEAT
SCREEN
v (Enter) / PILTASTER-knapper: : Flytt
pekeren, og velg et punkt.
Velg det valgte punktet.
Bekrefte en innstilling.
EXIT-knapp : Trykk her for å avslutte den
aktive menyen.
6
1
Musikk
Innstillinger
2
5
4
App 1
App 2
Ingen plate a Bytt enhet
App 3
Velg applikasjoner.
5
Velger Videoer.
6
Velger Bilder.
✎✎ MERK
• Hjem-menyen
Bilder
4
1. Trykk POWER.
Hjem-menyen vises.
2. Bruk ◄► til å velge innstillinger, og trykk
deretter v.
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket undermeny, og
trykk deretter v.
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket element og
trykk deretter v.
5. Trykk EXIT hvis du vil gå ut av menyen.
RETURN-knapp : Går tilbake til forrige
meny.
Videoer
Viser tilgjengelige knapper.
Hvis du vil gå inn på innstillingsmenyen
og underpunktene på denne må du gjøre
følgende:
FULL
HOME-knapp : Trykk her for å gå til Hjemmenyen.
A-B
Velger innstillinger.
3
Bruke innstillingsmenyen
4
REPEAT
2
`` Alternativene Videoer, Bilder og Musikk krever
at du har satt inn en egnet plate i spilleren eller
en USB-flashminneenhet i spilleren.
3
2
VIEW
Velger Musikk.
✎✎ MERK
SUBTITLE
1
BONUS
1
App 4
d Vis enheter " Enter
3
`` Skjermmenyene (OSD) på denne spilleren
kan endres etter en oppgradering av
programvareversjonen.
Skjerm
Du kan konfigurere forskjellige skjermalternativer
som bildeforhold, oppløsning o.l.
TV-sideforhold
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du kanskje
trenge å justere skjermens størrelsesinnstilling.
✎✎ MERK
`` Avhengig av platetypen kan det hende at noen
sideforhold ikke er tilgjengelige.
`` Hvis du velger et annet bildeforhold enn det
reelle bildeforholdet på TV-skjermen din, kan
det hende at bildet virker forvrengt.
BD Wise (Kun Samsung-spillere)
BD Wise er Samsungs nyeste
sammenkoblingsfunksjon.
Når du koblet en Samsung-spiller til et Samsung
TV-apparat med BD Wise ved hjelp av en HDMIkabel, og når BD Wise er slått på både på spilleren
og TV-apparatet, vil spilleren sende ut signalet
med oppløsningen og hastigheten som BD-/DVDplaten angir.
✎✎ MERK
`` Når BD Wise er slått på vil oppløsningen
automatisk bli juster av BD Wise og BD Wise vil
vises på menyen Oppløsning.
`` Hvis spilleren er tilkoblet en enhet som ikke
støtter BD Wise, kan du ikke bruke BD wisefunksjonen.
`` For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere
BD Wise-funksjonen På både TV-apparatet og
produktet.
Oppløsning
Lar deg sette oppløsningen til HDMI-signalene,
og du kan velge mellom Auto, 1080p, 1080i,
720p og 576p/480p. Nummeret henviser til
antallet videolinjer per bilde. Bokstavene p og
i indikerer om signalet er linjesprang respektivt
progressivt. Jo flere linjer jo høyere er kvaliteten.
9
✎✎ MERK
Oppløsning i henhold til
utgangsmodus
• Avspilling av Blu-ray-plate/E-innhold/
Digitalt innhold
Utgang
Oppsett
BD Wise
Automatisk
1080@60F
(Filmbilde : Av)
Filmramme :
Automatisk
(24Fs)
1080i
720p
576p/480p
• DVD Avspillin
Utgang
Oppsett
BD Wise
HDMI / tilkoblet
HDMI-Mode
E-innhold/
Digitalt
innhold
Blu-ray-plate
Oppløsningen til
Blu-ray-platen
1080p
Maks. oppløsning
på TV-signalet
Maks. oppløsning
på TV-signalet
1080@60F
1080@60F
1080@24F
1080@24F
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
HDMI / tilkoblet
HDMI-Mode
576i/480i
Automatisk
Maks. oppløsning på TV-signalet
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
10
1080p
720p
576p/480p
`` Hvis det tilkoblede TV-apparatet ikke støtter
filmbilder, eller den valgte oppløsningen, vil
meldingen “Hvis det ikke vises noen bilder etter
at du har valgt Ja, venter du i 15 sekunder før
du returnerer til forrige oppløsning. Vil du endre
oppløsningen?” vises
Hvis du velger Ja, vil skjermen på TV-apparatet bli
svart i 15 sekunder før oppløsningen vil gå tilbake
til den forrige oppløsningen automatisk.
`` Hvis skjermen blir blank etter at du har endret
oppløsning må du ta ut alle plater og deretter
holde @ foran på spilleren inn i mer enn 5
sekunder. Alle innstillinger tilbakestilles til
fabrikkinnstillinger. Følg trinnene på foregående
side for å gå til hver modus og velg den
skjerminnstillingen som TV-apparatet ditt støtter.
`` Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
`` Blu-ray-platen må ha funksjonen 24 rammer for
å kunne bruke Filmbilde (24 Fs).
Progressiv modus
Lar deg forbedre bildet når du ser på DVD-plater.
Lyd
Digitalt utsignal
Lar deg velge digitalt lydutgangsformat som passer til ditt TV-apparat eller AV-mottaker. Se digitalt
lydutgangsformat-tabellen for mer informasjon.
Valg av digitale signaler
Oppsett
HDMI-fargeformat
Lar deg velge fargeområdet som skal
benyttes til HDMI-signalet slik at det stemmer
med spesifikasjonene til det tilkoblede TVapparatet (TV-monitor el.l.).
HDMI-fargedybde
Lar deg sende ut signaler på HDMI OUT-kontakten
med dype farger. Dype farger gir deg en mer
nøyaktig fargereproduksjon, men en større
fargedybde.
HDMIforsterker
Tilkobling
PCM
Dolby Digital
Filmbilde (24 B./s.)
Ved å sette funksjonen Filmramme (24Fs) til Auto
kan du justere spillerens HDMI-signal til 24 bilder
per sekund for å øke bildekvaliteten.
Du kan bare benytte funksjonen Filmramme (24Fs)
på TV-apparat som støtter denne funksjonen. Du
kan bare velge funksjonen Filmramme når spilleren
er satt opp med oppløsningene 1080p.
PCM
Dolby Digital
Plus
Lydstrøm på
Blu-ray-plater
Lydstrøm på
DVD
Definisjon for
en Blu-rayplate
Dolby TrueHD
DTS
Opp til
7.1-kanals
Koaksial
HDMIforsterker
Koaksial
PCM 2-k.
PCM
PCM 2-k.
Bitstrøm
(DTS-omkodet)
Bitstrøm
(Dolby D-omkodet)
Omkodet DTS
Omkodet Dolby Digital *
HDMI-mottaker eller
HDMI-kompatibel
koaksial
forsterker eller koaksial
PCM 2-k.
PCM 2-k. Dolby Digital Dolby Digital
Omkodet DTS
Omkodet Dolby Digital *
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Omkodet DTS
Omkodet Dolby Digital *
PCM 2-k.
PCM 2-k. Dolby TrueHD Dolby Digital
Omkodet DTS
Omkodet Dolby Digital *
DTS
Omkodet DTS
Omkodet Dolby Digital *
DTS
Omkodet DTS
Omkodet Dolby Digital *
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTSHD High Resolution Audio
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTS-HD
Master Audio
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
PCM
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTS
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Hvilken som
helst
Bitstrøm
(ubehandlet)
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
DTS
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTS
DTS
PCM 2-k. Dolby Digital Dolby Digital
Dekoder hovedlyden
og BONUSVIEWlyden sammen til
PCM-lyd og legger til
navigasjonslydeffekter.
Omkodet DTS
PCM 2-k.
Dolby Digital
DTS
Dekoder hovedlyden
Mater ut kun hovedlyden,
og BONUSVIEWslik at AV-mottakeren kan
lyden sammen til
dekode lydstrømmen.
PCM-lyd og legger til
Du hører ikke
navigasjonslydeffekter,
BONUSVIEW-lyden og
deretter kodes PCMnavigasjonslydeffektene. lyden på nytt til DTSdatastrøm.
Omkodet Dolby Digital *
PCM 2-k.
Dolby Digital
DTS
Dekoder hovedlyden
og BONUSVIEW-lyden
sammen til PCM-lyd og
legger til navigasjonslydeffekter, deretter kodes
PCM-lyden på nytt til en
Dolby Digital bitstrøm.
** Hvis lydkilden er 2-kanals, blir ikke innstillingen “Dolby D-omkodet” aktivert.
Plater av typen Blu-ray kan inneholde tre
lydspor :
-- Hovedlyd : Lydsporet til hovedfunksjonen.
-- BONUSVIEW-lyd : Tilleggsspor som
f.eks. regissørens eller skuespillerens
kommentarer.
-- Navigasjonslydeffekter : Når du navigerer i
menyen, vil du høre navigasjonslydeffekter.
Navigasjonslydeffektene er forskjellige,
avhengig av Blu-ray-platen.
✎✎ MERK
`` Sørg for å velge riktig Digital Output, ellers får
du ingen lyd eller bare lydstøy.
`` Hvis HDMI-enheten (forsterker, TV-apparat)
ikke er kompatible med komprimerte formater
(Dolby digital, DTS), går lydsignalet ut som
PCM.
`` Vanlige DVD-plater inneholder ikke
BONUSVIEW lyd eller navigasjonslydeffekter.
`` Noen Blu-ray-plater inneholder ikke
BONUSVIEW lyd og navigasjonslydeffekter.
`` Hvis du skal spille av et MPEG-lydspor, vil det
bli sendt et PCM-signal uavhengig av oppsettet
til den digitale utgangen (PCM eller Bitstream).
`` Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt
med komprimert flerkanalsformater (Dolby
Digital, DTS), kan spilleren sende et 2-kanals
nedmikset lydsignal, selv om du har valgt
Bitstream (enten omkodet eller ubehandlet) på
oppsettmenyen.
`` Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt
med samplingsrater for PCM over 48kHz, vil
spilleren kunne sende et nedsamplet 48kHz
PCM-signal selv om du har satt alternativet
PCM nedsampling til Av.
PCM-nedsampling
Lar deg velge 96Khz PCM-signaler
nedsamplet til 48Khz før de blir sendt til en
forsterker. Velg På hvis forsterkeren eller
mottakeren ikke er kompatibel med et 96Khzsignal.
Dynamisk områdekontroll
Lar deg bruke dynamisk områdekontroll på
Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby True
HD audio.
• Automatisk : Styrer automatisk
dynamikkområdet til Dolby TrueHD audio,
basert på informasjonen som finnes i
Dolby TrueHD-lydsporet. Slår også på den
dynamiske områdekontrollen for Dolby
Digital og Dolby Digital Plus.
• Av: Lar det dynamiske området være
ukomprimert, slik at du kan høre originallyden.
• På: Slår på den dynamiske
områdekontrollen for alle tre Dolbyformatene. Svakere lyder forsterkes og
kraftige lyder reduseres i intensitet.
Downmixing-modus
Her kan du velge flerkanals nedmiksingsmetode
som er kompatibel med stereosystemet ditt. Du
kan velge om du vil ha spilleren til å nedmikse
til normal stereo eller til surroundkompatibel
stereo.
Nettverk
Ta kontakt med din internettleverandør
(ISP) for å finne ut om IP-adressen din er
statisk eller dynamisk. Hvis den er dynamisk
anbefaler vi at du bruker de automatiske
innstillingene. Dette er det enkleste, og
det vil fungere i de fleste tilfeller. Hvis den
er statisk, må du bruke den manuelle
oppsettprosedyren. Veiledning for kablede
nettverk finner du nedenfor.
✎✎ MERK
`` Skjermen kablede nettverksinnstillinger vises.
Innstillinger for kablet nettverk
1.
2.
3.
På Hjem-menyen må du bruke ◄► til
å velge Innstillinger, og deretter må du
trykke v.
Bruk ▲▼ til å velge Nettverk, og trykk
deretter v.
Bruk ▲▼ til å velge Innstillinger for
kabelet Nettverks , og trykk deretter
v. Skjermen Innstillinger for kablet
nettverk vises.
Innstillinger
Skjerm
Lyd
Nettverk
System
Språk
IP-adresse
Delnettmaske
Gateway
DNS
Sikkerhet
Generelt
DNS-server
Kundesupport
4.
5.
Innstillinger for kabelet Nettverk
Konfig. Internett-protokoll : Automatisk
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
: 0
0
: Automatisk
: 0
0
0
0
\
0
0
7.
9.
På feltet oppsett Internett-protokoll må
du velge Auto hvis det ikke allerede er
valgt. (Trykk v, velg AUTO og trykk
v en gangtil).
Funksjonen Auto tar vare på og fyller
inn de rette verdiene for IP-adresse,
Delnettmaske og lignende automatisk.
`` Denne prosessen kan ta opp til 5 minutter.
Etter at nettverksfunksjonen har hentet
inn de nødvendige nettverksverdiene,
må du trykke RETURN.
Velg Nettverkstest og trykk deretter
v for å forsikrte deg om at spilleren er
koblet til nettverket ditt.
Når nettverkstesten er fullført må du
trykke to ganger på RETURN for å
gå tilbake til hovedmenyen. Manuelt
nettverksoppsett
Hvis nettverksfunksjonen ikke greier
å skaffe inn de nødvendige verdiene,
eller hvis du valgte Manuell, må du gå til
veiledningen for manuelt oppsett.
Manuelt nettverksoppsett
Før du starter det manuelle nettverksoppsettet
må du skaffe de nødvendige ettverksdetaljene.
Når du skal angi disse
nettverksinnstillingene på spilleren må
du følge disse trinnene:
1.
2.
3.
> Flytt " Velg ' Tillbake
✎✎ MERK
6.
8.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
På Hjem-menyen må du bruke ◄► til
å velge Innstillinger, og deretter må du
trykke v.
Bruk ▲▼ til å velge Nettverk, og trykk
deretter v.
Bruk ▲▼ til å velge Innstillinger
for kabelet Nettverks , og trykk
deretter v. Skjermen kablede
nettverksinnstillinger vises.
Trykk v på skjermen Oppsett
Internett-protokoll.
Bruk ▲▼ til å velge Manuell, og trykk
deretter v.
Bruk ▼ til å gå til det første feltet (IPadresse).
Bruk talltastene på fjernkontrollen til å
taste inn numrene.
Når du er ferdig med hvert felt, kan du
bruke ► til å gå til neste felt. Du kan
også bruke de andre piltastene til å
bevege deg opp, ned og tilbake.
Tast inn verdiene i feltene IP-adresse,
Delnettmaske og Gateway.
10. Bruk ▼ til å gå til DNS.
11
11. Bruk ▼ til å gå til det første DNS-feltet.
12. Tast inn numrene på samme måte som
ovenfor.
13. Trykk RETURN på fjernkontrollen.
14. Deretter må du kjøre en Nettverkstest
for å sikre at produktet har en tilkobling
til nettverket.
Nettverkstest
Bruk denne menyen for koble til det
kablede nettverket, eller for å kontrollere om
nettverkstilkoblingen virker.
Nettverksstatus
Kontroller om en tilkobling til nettverket og
internett er etablert.
BD-Live internettforbindelse
Velg og du vil tillate eller forby en internetttilkobling når du bruker BD-LIVE-tjenesten.
• Tillat (Alle) : Internett-tilkoblingen vil være
tilgjengelig for alt BD-LIVE-innhold.
• Tillat (kun gyldige) : Internett-tilkoblingen
vil bare være tilgjengelig for BD-LIVEinnhold som inneholder et gyldig sertifikat.
• Forhindre : Ingen internett-tilkobling vil
være tilgjengelig for BD-LIVE-innhold.
✎✎ MERK
`` Hva er et gyldig sertifikat?
Når spilleren bruker BD-LIVE for å sende data
og forespørsel til serveren for å sertifisere
platen, bruker serveren de overførte dataene
til å kontrollere om denne platen er gyldig, og
sender sertifikatet tilbake til spilleren.
`` Internett-tilkoblingen kan være begrenset når
du bruker BD-LIVE-innhold.
12
Bruke BD-LIVE™
Når spilleren er tilkoblet nettverket, kan du
nyte godt av forskjellige filmrelaterte tjenester
når du spiller av plater med BD-LIVEkompatibelt innhold.
1.
2.
3.
Sett en USB-basert minnepinne inn i
USB-kontakten på siden av spilleren og
se deretter etter hvor mye minne som
er igjen. Lagringsenheten må ha minst 1
GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Sett inn en Blu-ray-plate som støtter
BD-LIVE.
Velg en BD-LIVE-tjeneste som
produsenten av platen har lagt opp.
✎✎ MERK
`` Måten du bruker BD-LIVE, og de forskjellige
innholdsfunksjonene vil variere med platen.
Bruke DLNA-funksjonen
DLNA lar deg spille av musikk og video samt
vise bilder som befinner seg på datamaskinen
din eller en annen NAS-enheten på spilleren.
Hvis du vil bruke DLNA på spilleren må du
koble den til nettverket (Se side 11 - 12).
Hvis du vil bruke DLNA sammen med
datamaskinen din må du installere DLNA på
datamaskinen.
Hvis du har en NAS kan du bruke DLNA
sammen med disse uten ekstra programvare.
Slik laster du ned DLNA:
1.
Gå ti Samsung.com.
3.
På siden som vises må du sørge for at
kategorien Filarkiv er valgt.
2.
4.
5.
Klikk Support, skriv inn
produktnummeret til spilleren din i feltet
som vises, og klikk deretter Se alle
resultater.
Klikk programvaren på neste side.
Last ned DLNA ved å klikke på ikonet
under Fil.
System
Oppringnnelig innstilling
Ved å bruke funksjonen Startinnstillingene,
kan du angi språk og bildeforhold og
lignende.
Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen
Startinnstillinger kan du se i seksjonen
Startinnstillinger i denne brukerhåndboken.
(Se side 9).
Hurtigstart
Lar deg stille spilleren slik at den slår seg på
hurtig ved å redusere oppstarttiden.
✎✎ MERK
`` Hvis denne funksjonen er stilt på På, øker
strømforbruket i hvilemodus.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som tilbyr linket operasjon
med andre Samsung-produkter med Anynet+funksjonen.
For å kunne benytte funksjonen, må du koble
dette produktet til et TV-apparat fra Samsung TV
med en HDMI-kabel.
Når Anynet+ er slått på kan du betjene dette
produktet med en Samsung fjernkontroll for TVapparater, og starte avspilling ved å trykke SPILL
AV (
) på fjernkontrollen til TV-apparatet.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for mer
informasjon.
✎✎ MERK
`` Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis
HDMI-kabelen ikke støtter CEC.
`` Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en
Anynet+-logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
`` Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger
ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen til TV-apparatet hvis du
vil vite mer.
`` Når produktet er avslått, vil frakobling og
tilkobling av strømkabelen slå det på igjen
automatisk. For øyeblikket slår det seg av
automatisk i ca. 15 sekunder for å gjenopprette
Anynet+-tilkoblingen.
`` For enkelte TV-produkter, hvis tilkoblet til dette
produktet med Anynet+-funksjonen, vil det
vises en hurtigmelding med en advarsel om at
det ikke ble funnet noen forbindelse når TVapparatet slås på. Men Anynet+-tilkoblingen er
likevel opprettet og klar til bruk.
BD-datastyring
Lar deg håndterer det nedlastede innholdet
som du fikk tilgang til via en Blu-ray-plate
som støtter BD-LIVE, og som er lagret på en
tilkoblet FLASH-basert minneenhet.
Du kan kontrollere enhetsinformasjonen,
inkludert lagringsstørrelsen, slette BD-dataene
eller endre minneenheten.
✎✎ MERK
`` I eksternt minnemodus, kan avspillingen av
en plate bli stoppet hvis du kobler fra USBenheten midt i en avspilling.
`` Spilleren støtter filsystemene FAT16, FAT32 og
NTFS. Vi anbefaler at du bruker USB-enheter
som støtter USB 2.0-protokollen, og som har
en lese-/skrivehastighet på 4 MB eller mer.
`` Det kan være at funksjonen Gjenoppta
avspilling ikke virker etter at lagringsenheten
er formatert.
`` Den totale minnestørrelsen som er tilgjengelig
for BD-datastyring kan variere, avhengig av
forholdene.
DivX® progrmabestilling (Video
On Demand).
Vis registreringskode for DivX® VOD for å
kjøpe og spille av DivX® VOD-innhold.
Språk
Du kan velge språket du foretrekker på Hjemmenyen, platemenyer el. l.
✎✎ MERK
`` Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes
på platen.
Sikkerhet
Første gang, vil du bli møtt med et spørsmål
om passord. Tast inn det firesifrede passordet
ved hjelp av talltastene.
Tidssone
Du kan angi tidssonen du befinner deg i.
BD-foreldrestyring
Begrens Avspillingen av Blu-ray plater mend
bestemte klassifikaseringer til passordet er angitt.
DVD-foreldrestyring
Denne funksjonen fungerer sammen med DVDplater som har fått tildelt en aldersgrense eller en
tallgrense som indikerer hvor voksent innholdet er.
Disse tallene hjelper deg med å styre hvilke DVDplater familien kan se på.Velg klassifiseringsnivået
du vil angi.Hvis du for eksempel velgeropp til nivå
6, kan ikke plater med nivå 7- eller nivå 8-innhold
spilles.Et høyere tall indikerer at programmet er
ment kun for voksen bruk.
Endre PIN-kode
Endre det firesifrede passordet som benyttes
til å få tilgang til sikkerhetsfunksjonene.
Hvis du har glemt passordet
1.
2.
Ta ut platen.
Trykk inn og hold @ på frontpanelet
inntrykt i 5 sekunder eller mer.
Alle innstillinger tilbakestilles til
fabrikkinnstillingene.
✎✎ MERK
`` Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
Generelt
Kundesupport
Programvareoppgradering
Menyen Programvareoppgradering gir deg
muligheten til å oppgradere programvaren på
spilleren for bedret ytelse og ekstra tjenester.
Du kan oppgradere på fire måter:
Online
Via USB
Hvis du vil oppgradere via USB må du følge
disse trinnene:
1. Gå til www.samsung.com/bluraysupport
2. Last ned den siste oppgraderingspakken
(ZIP) for USB til datamaskinen din.
3. Pakk ut det komprimerte arkivet på
datamaskinen. Du skal ende opp med en
fil av typen .RUF som har samme navn
som ZIP-filen.
4. Kopier denne .RUF-filen over på en USBbasert lagringsenhet (Flash).
5. Kontroller at plateskuffen er tom og
sett deretter denne USB-enheten inn i
spillerens USB-port.
Hvis du vil oppgradere over online må du
følge disse trinnene:
6. På spillerens meny må du gå til
Innstillinger > Kundesupport >
Programvareoppgradering.
2.
✎✎ MERK
1.
3.
4.
Velg Online og trykk deretter v.
Meldingen ”Kobler til server” vises.
En melding vil vises hvis det finnes en
tilgjengelig oppdatering.
Hvis du velger Ja, starter
nedlastingsprosessen. (Du må aldre slå
spilleren på under en oppdatering).
Når oppdateringen er ferdig, vil spilleren
starte opp på nytt automatisk.
✎✎ MERK
`` Oppdateringen er ferdig når produktet slå seg
av etter omstarten. Trykk POWER for å slå på
produktet igjen.
`` Du må aldri slå av eller på igjen produktet
Manuell under oppdateringsprosessen.
`` Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig
ansvarlig for feil på spilleren som skyldes
ustabil internett-tilkobling, eller uaktsomhet
fra forbrukerens side under oppdatering av
programvaren.
`` Plateskuffen må være tom når du skal
oppgradere programvaren ved hjelp av Online.
7. Velg Via USB.
`` Plateskuffen må være tom når du skal
oppgradere programvaren ved hjelp av USBkontakten.
`` Når programvareoppgraderingen er ferdig, må
du sjekke programvaredetaljene på menyen
Programvareoppgradering.
`` Du må ikke slå av spilleren under en
programvareoppgradering. Dette kan føre til at
spilleren ikke fungerer som den skal.
`` Programvareoppdateringer ved hjelp av USBkontakten (Host) støtter bare en USB-basert
minnepinne.
Melding om automatisk oppgradering
Hvis du har koblet spilleren til nettverket,
og deretter slått alternativet Melding
om automatisk oppgradering på, vil
spilleren varsle deg automatisk når en ny
programvareversjon er tilgjengelig for spilleren.
13
Hvis du vil aktivere alternativet Automatisk
varsling om oppgradering, må du følge
trinnene nedenfor:
1.
Velg Melding om automatisk
oppgradering og trykk deretter v.
2. Bruk ▲▼ til å velge På, og trykk deretter
v.
Hvis det finnes en ny programvareversjon
tilgjengelig, vil spilleren gi beskjed om det ved
hjelp av en melding på skjermen.
1.
Hvis du vil oppgradere programvaren,
må du velge Ja. Produktet vil slå seg
av automatisk, starte på nytt og deretter
starte nedlastingen. (Du må aldri slå det
på manuelt i dette trinnet).
Du vil få beskjed om framdriften til
oppdateringen på skjermen.
Når oppdateringen er ferdig, vil
produktet slå seg av automatisk igjen.
Trykk POWER for å slå på produktet
igjen.
2.
3.
4.
✎✎ MERK
`` Oppdateringen er ferdig når produktet slå seg
av etter omstarten. Trykk POWER for å slå på
produktet igjen.
`` Du må aldri slå av eller på igjen produktet
Manuell under oppdateringsprosessen.
`` Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig
ansvarlig for feil på spilleren som skyldes
ustabil internett-tilkobling, eller uaktsomhet
fra forbrukerens side under oppdatering av
programvaren.
Kontakt Samsung
Viser deg kontaktinformasjon når du søker
hjelp til ditt produkt.
Brukervilkåravtale
Vis den generelle ansvarsfraskrivelsen om
innhold og tjenester fra tredjeparter.
Tilbakestill
Alle innstillinger vil bli satt tilbake til
standardinnstillingene med unntak av
nettverksinnstillingene.
Medieavspilling
Spille en kommersielt innspilt
plate
Videoer
1. Åpne plateskuffen ved å trykke på
8-knappen.
2. Trykk forsiktig en plate i skuffen med
platens etikett vendt opp.
3. Trykk 8 for å lukke plateskuffen.
Avspillingen starter automatisk.
Spille av filer fra en USB- enhet
Du kan spille multimediefiler som er lagret en
USB-enhet.
1.
Gå til Hjem-menyen.
3.
Velg ja ved å trykke på ◄►-knappene,
og trykk deretter på v-knappen.
2.
4.
Hvis du trykket RØDE (A), må du gå til trinn 5.
Hvis du trykket BLÅ (D), må du gå til
trinn 4-1.
5. Bruk ▲▼ til å velge USB, og trykk
deretter v.
123
a
123
Innstillinger
App 2
a Bytt enhet
App 3
App 4
c Trygg fj. av USB d Vis enheter " Enter
6. Bruk ◄► til å velge ønsket videoer,
musikk eller bilder, og trykk deretter v.
Gå til trinn 7.
4-1. Trykk BLÅ (D), og skjermen under vil bli
vist. Gå til trinn 5-1.
123
App 1
123
a
App 2
Innstillinger
App 3
App 4
d Hjem " Enter
5-1. Bruk ◄► til å velge USB, og trykk
deretter v.
6-1. Bruk ▲▼ til å velge ønsket videoer,
musikk eller bilder, og trykk deretter v.
7.
8.
14
Musikk
Ingen plate
I stoppmodus må du koble den USBbaserte lagringsenheten til USB-porten
på forsiden av produktet. Meldingen “Vil
du endre enheten?” vil bli vist.
Hvis du har en plate i Blu-ray-spilleren,
trykker du på den RØDE (A) eller BLÅ
(D)-knappen. Hvis ikke, gå til trinn 6.
Bilder
Det vises en skjerm med innholdet på
enheten. Avhengig av hvordan innholdet
er arrangert, vil du se enten mapper,
individuelle filer eller begge.
Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å
velge mappe, trykk deretter v.
9.
✎✎
``
Spille en plate med egeninnspilt
innhold
Bruk ▲▼◄► til å velge filen du vil vise
eller spille av, og trykk deretter v.
MERK
Selv om spilleren viser mapper for alle
typer innhold, vil den bare vise filene med
innholdstypen du valgte i trinn 6 eller 6-1. Hvis
du for eksempel valgte musikk, vil du bare se
musikkfilene. Du kan endre dette valget ved å gå
tilbake til hovedskjermen og gjenta trinn 4.
10. Trykk RETURN en eller flere ganger for
å gå ut av skjermbildet, ut av en mappe,
eller for å gå tilbake til hovedskjermen.
Trykk EXIT-knappen for å gå direkte
tilbake til hovedskjermen.
✎✎ MERK
`` Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte
(ved å utføre funksjonen "Trygg fj. av USB")
for å forhindre mulige skader på USB-baserte
lagringsenheten. Trykk HOME slik at Hjemmenyen vises og trykk deretter GUL (C)
knapp. Deretter må du trykke v.
`` Hvis du setter inn en plate mens du spiller av
fra en USB-basert lagringsenhet, vil modus
automatisk bli endret til "Blu-ray", "DVD" eller
"CD".
Du kan spille multimediefiler som du har spilt
inn på Blyu-ray, DVD- eller CD-plater.
1.
2.
Plasser platen med egeninnspilt innhold
i plateskuffen med etiketten oppover
og lukk skuffen. Hurtigmeldingen Enhet
tilkoblet vises.
Bruk ◄► til å velge type innhold du
ønsker å vise eller spille, Videos, Photos
eller Music - og trykk deretter v.
✎✎ MERK
3.
4.
5.
6.
`` Selv om spilleren viser mapper for alle
typer innhold, vil den bare vise filene med
innholdstypen du valgte i trinn 2. Hvis du
for eksempel valgte musikk, vil du bare se
musikkfilene. Du kan endre dette valget ved å
gå tilbake til hovedskjermen og gjenta trinn 2.
Det vises en skjerm med innholdet på
enheten. Avhengig av hvordan innholdet
er arrangert, vil du se enten mapper,
individuelle filer eller begge.
Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å
velge mappe, trykk deretter v.
Bruk ▲▼◄► til å velge filen du vil vise
eller spille av, og trykk deretter v.
Trykk RETURN en eller flere ganger for
å gå ut av skjermbildet, ut av en mappe,
eller for å gå tilbake til hovedskjermen.
Trykk EXIT-knappen for å gå direkte
tilbake til hovedskjermen.
Spille innhold fra datamaskinen
din
For å spille innhold fra datamaskinen din
på din Blu-ray-spiller, må du koble Blu-rayspilleren til nettverket og installere DLNAprogrammet på datamaskinen din.
For å spille innhold fra
datamaskinen din
1.
Gå til Hjem-menyen.
3.
Velg datamaskinen på skjermen til
fjernkontrollen, og trykk deretter v.
2.
4.
Trykk BLÅ (D) på fjernkontrollen.
Bruk ◄► til å velge type innhold du
ønsker å vise eller spille, Videos, Photos
eller Music - og trykk deretter v.
✎✎ MERK
5.
6.
`` Selv om spilleren viser mapper for alle
typer innhold, vil den bare vise filene med
innholdstypen du valgte i trinn 4. Hvis du
for eksempel valgte musikk, vil du bare se
musikkfilene. Du kan endre dette valget ved å
gå tilbake til hovedskjermen og gjenta trinn 4.
7.
8.
Bruk ▲▼◄► til å velge filen du vil vise
eller spille av, og trykk deretter v.
Trykk RETURN en eller flere ganger for
å gå ut av skjermbildet, ut av en mappe,
eller for å gå tilbake til hovedskjermen.
Trykk EXIT-knappen for å gå direkte
tilbake til hovedskjermen.
Styre videoavspilling
Du kan styre avspilling av videoinnhold
som ligger på en Blu-ray-plate DVD, CD,
USB enhet eller datamaskin. Avhengig av
platen eller innholdet, kan det hende at ikke
alle funksjonene som er beskrevet i denne
bruksanvisningen er tilgjengelig.
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til videoavspilling
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Det vises en skjerm med innholdet på
enheten. Avhengig av hvordan innholdet
er arrangert, vil du se enten mapper,
individuelle filer eller begge..
Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å
velge mappe, trykk deretter v.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
15
Avspillingsrelaterte knapper
Produktet spiller ikke av lyd i søkemodus, ved
sakte avspilling eller ved trinnvis avspilling.
• Trykk 6 for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
6-knapp
Starter avspilling.
5-knapp
Stanser avspillingen.
7-knapp
Pauser avpillingen.
Under avspilling må du trykke 3
eller 4.
Hurtigavspilling Hver gang du trykker
3 eller 4, endres
avspillingshastigheten.
Trykk 4 i pausemodus.
Sakte avspilling Hver gang du trykker 4 endres
avspillingshastigheten.
Trinnvis
avspilling
Hopp over
Trykk 7 i pausemodus.
Hver gang du trykker 7 vil en
ny ramme vises.
Under avspilling må du trykke 1
eller 2.
Hver gang du trykker 1 eller
2, går platen til forrige eller
neste kapittel eller fil.
Bruke platemeny, tittelmeny, meldingsmeny og tittelliste
DISC MENUknapp
For å starte platemeny-funksjonen
under avspilling trykker du inn
denne knappen.
TITLE MENUknapp
For å starte tittelmeny-funksjonen
under avspilling trykker du inn
denne knappen.
POPUP MENUknapp
For å starte meldingsmenyfunksjonen under avspilling
trykker du inn denne knappen.
Styre musikkavspilling
Du kan styre avspilling av musikkinnhold som
ligger på en Blu-ray-plate DVD, CD, USB
enhet eller datamaskin.
Hopp over : Under avspilling må du trykke
1 eller 2 for å gå til forrige eller neste
side i spillelisten.
3
5-knapp: Stopper et spor.
4
5
6
Hurtigspoling (kun lyd-CD (CD-DA))
Under avspilling må du trykke 3 eller 4.
Hver gang du trykker 3 eller 4, endres
avspillingshastigheten.
Pause : Pauser avspilling.
6-knapp: Spiller av det valgte sporet.
Repetere en lyd-CD (CD-DA)/
MP3
1.
TRACK 001
1
3
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
NUMBER -knapper (kun lyd-CD (CD-DA):
Under avspilling på spillelisten, kan du trykke
på ønsket spornummer.
Det valgte sporet spilles av.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
2.
Sangene blir spilt av i den
rekkefølgen de ble lagret på platen.
(
) Spor
Den aktive sangen blir repetert.
(
) Alle
Alle sanger blir repetert.
(
)Tilfeldig
Alternativet Tilfeldig spiller
av sangene i en tilfeldig
rekkefølge.
Spilleliste
1.
For å gå til musikklisten, må du trykke
5 eller RETURN.
Musikkliste-skjermen vises.
Musikk TRACK 001
00:08 / 05:57
CD
02:38
TRACK 003
02:38
TRACK 005
TRACK 004
TRACK 007
02:38
TRACK 009
02:38
CD
1/2 Side
TRACK 002
02:38
TRACK 004
02:38
TRACK 006
02:38
TRACK 008
02:38
TRACK 010
02:38
c Velg
( ) Til side
' Tilbake
03:41
TRACK 005
" Pause
02:38
04:07
03:17
Verktøy
03:35
' Tilbake
Bruk ◄► til å velge Spor, Alle, Tilfeldig
ellerr Av.
3. Trykk v.
TRACK 001
04:27
TRACK 006
5
6
Av
Spilleliste
1/6
Verktøy
TRACK 001
Gjentakelsesmodus ?Av
\ 05:57
TRACK
002
< Juster " Velg ' Tilbake
TRACK 003
+
4
Trykk TOOLS under avspilling av
spillelisten.
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til musikkavspilling
2
16
2
2. Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket spor, og
trykk deretter GUL (C). En hake vises på
sporet.
Gjenta denne prosessen for å legge til
ekstra spor.
3.
Hvis du vil fjerne et spor fra listen må du
gå til sporet og deretter trykke GUL (C)
igjen.
4. Når du er ferdig må du trykke v.
5.
6.
For å endre spillelisten, trykker du
Return-knappen for å gå tilbake til
spillelisten. Gjenta trinn 2, 3 og 4.
Trykk Return- eller Exit-knappen for
å avbryte spillelisten og gå tilbake til
hovedskjermen.
✎✎ MERK
`` Du kan opprette spillelister som inneholder opp
til 99 spor på en Lyd-CD (CD-DA).
`` Hvis du fjerner alle sporene fra en spilleliste og
deretter trykker v-knappen, vises og spilles
alle sporene på platen.
✎✎ MERK
`` Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil
Tools-menyen kunne variere.
`` For å kunne aktivere funksjonen for
bakgrunnsmusikk, må bildefilen finnes på det
samme lagringsmediet som musikkfilen.
Men lydkvaliteten kan bli påvirket av størrelsen
på MP3-filen, størrelsen på bildet, og
kodingsmetoden som er benyttet.
`` Du kan ikke forstørre undertekster og PGgrafikk i fullskjermsmodus.
Tillegg
Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.
PROBLEM
LØSNING
Ingen operasjoner kan
utføres med fjernkontrollen.
• Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Det er mulig de må byttes.
• Bruk fjernkontrollen i en avstand på 6,1 meter eller mer.
• Ta ut batteriene, og trykk ned en eller flere taster i flere minutter for å
tømme mikroprosessoren i fjernkontrollen, slik at denne tilbakestilles. Sett
tilbake batteriene, og prøv fjernkontrollen en gang til.
• Trykk @ (på frontpanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen plate i spilleren.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
• Trykk P (på frontpanelet) i mer enn 5 sekunder.
Platen vil ikke spille.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Kontroller regionnummeret på Blu-ray-/DVD-platen.
Platemenyen vises ikke.
• Kontroller at platen faktisk har menyer.
Forhindre-meldingen vises
på skjermen.
• Denne meldingen vises hver gang en ugyldig knapp trykkes.
• Blu-ray-/DVD-programmet støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler)
• Du har bedt om en tittel, et kapittel eller en søketid som ligger utenfor
området.
Avspillingsmodus er ikke likt
valget på SETUP-menyen.
• Noen av funksjonene som er valgt på SETUP-menyen fungerer ikke som de
skal hvis platen ikke er innkodet med en den korresponderende funksjonen.
Skjermforholdet kan ikke
endres.
• Skjermforholdet er låst på din Blu-ray-/DVD-plate.
• Dette er ikke et problem med spilleren.
Ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt korrekt digital utgang på menyen for lydalternativer.
Spille av bildeinnhold
Du kan spille av bildeinnhold som er på en
Blu-ray-plate DVD, CD, USB eller datamaskin.
Bruke verktøymenyen
Trykk TOOLS under avspilling.
Start bildefremvisning
Velg å starte lysbildeframvisningen.
Zoom
Velg denne om du vil forstørre det
aktive bildet. (Du kan forstørre bildet
opp til 4-ganger original størrelse)
Bakgrunnsmusikk
Roter
Informasjon
Velg om du skal lytte til
bakgrunnsmusikk mens du ser en
lysbildevisning.
Velg denne om du vil rotere bildet.
(Dette vil rotere bildet med eller mot
klokken).
Viser bildeinformasjonen.
Feilsøking
17
PROBLEM
Skjermen er blokkert.
Har glemt passordet
LØSNING
PROBLEM
LØSNING
• Hvis HDMI-utgangen er satt til en oppløsning TV-apparatet ditt ikke støtter
(f.eks. 1080p), kan det hende at du ikke ser noe bilde på TV-skjermen.
• Trykk @ (på frontpanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen plate i spilleren.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
• Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet
bli slettet.
Videoavspillingen er hakkete
• Kontroller om nettverket er stabilt.
• Kontroller om nettverkskabelen er korrekt tilkoblet, og at nettverket ikke er
overbelastet.
DLNA-tilkoblingen
mellom TV-apparatet og
datamaskinen er ustabil.
• IP-adresser under det samme delnettet må være unik. Hvis de ikke er det
kan IP-forstyrrelser føre til dette fenomenet.
• Kontroller om du har en aktiv brannmur.
Hvis dette er tilfellet må du deaktivere brannmuren.
• Trykk @ (på frontpanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen plate i spilleren.
Alle innstillinger, inkludert passordet, tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
• Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet
bli slettet.
Det er støy eller forvrengning
i bildet.
• Kontroller om platen er tilsmusset eller oppskrapet.
• Rengjør platen.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på spilleren.
• Kontroller om TV-apparatet ditt støtter HDMI-oppløsningene 576p/480p,
720p, 1080i og 1080p.
Unormalt HDMIutgangsskjermbilde.
• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
Hvis du opplever andre
problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen, og finn avsnittet i denne brukerveiledningen
som inneholder forklaringer til problemene du har, og følg prosedyren en
gang til.
• Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med ditt
nærmeste autoriserte Samsung servicesenter.
DLNA-funksjonen
Jeg kan se mappene som er
det ut via DLNA, men ikke
filene i mappene.
• DLNA viser bare video-, bilde- og musikk-filer. Andre typer filer vises ikke.
BD-LIVE
Jeg kan ikke koble med til
for å kunne få tilgang til BDLIVE-serveren.
• Kontroller om nettverkstilkoblingen er etablert eller ikke ved hjelp av
menyen Nettverksstatus.
• Se om den USB-baserte minneenheten er koblet til spilleren.
• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD Data Management (BD datastyring).
• Kontroller om menyen BD-LIVE Internet Connections (BD-LIVE internett
forbindelse) er satt til Tillat (alle).
• Hvis tiltakene over ikke fungerer, må du ta kontakt med tilbyderen av
innholdet, eller oppgradere spilleren med den siste programvaren.
En feil oppstår når du bruker
BD-LIVE.
• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til BDLIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring.
✎✎ MERK
``Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
Reperasjoner
IHvis du tar kontakt med oss for å få reparert spilleren din kan det hende at et
administrasjonsgebyr blir belastet deg hvis:
1. En reparatør blir sendt ut til deg på etter ditt ønske og det ikke er noe galt med produktet.
2. Du tar med deg enheten til et serviceverksted, og det ikke er noe galt med produktet.
Vi vil opplyse deg om hvor stort dette administrasjonsgebyret er før vi besøker deg eller starter
å jobbe med spilleren.
Vi anbefaler at du leser denne håndboken nøye, og at du søker etter en løsning på nettet på
www.samsung.com, eller kontakter Samsung Customer Care før du får spilleren din reparert.
18
Spesifikasjoner
Generelt
USB
HDMI
Lydutgang
Nettverk
Vekt
1.0 Kg
Mål
269 (B) X 193 (D) X 39 (H) mm
Bruksområde, temperatur
+5°C till +35°C
Bruksområde, luftfuktighet
10 % till 75 %
Type A
USB 2.0
DC-utgang.
5V 0.5A Maks.
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Lyd
PCM, Bitstream
Digitale lydsignaler ut
Koaksial
Ethernet
100BASE - TX kontakt
-- Støttes ikke hvis nettverkshastigheten er under 10 Mbps.
-- Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
-- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og
strømforbruk.
-- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
Overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader
IKKE ALLE plater er kompatible
• Med tanke på begrensningene beskrevet nedenfor, og de som er nevnt andre steder i denne
brukerhåndboken, inkludert avsnittet Platetype og karakteristikker, er platetypene som kan spilles
av følgende: Forhåndsinnspilt kommersiell plater av typen BD-ROM, DVD-VIDEO og lyd-CD (CDDA), plater av typen BD-RE/-R og DVD-RW/-R samt plater av typen CD-RW/-R.
• Andre plater enn de som ble nevnt ovenfor kan ikke og/eller er ikke beregnet å kunne spille av på
denne spilleren. I tillegg kan det hende at noen av platene som ble nevnt ovenfor likevel ikke kan
spilles av på grunn av en eller flere av grunnene nedenfor.
• Samsung kan ikke garantere at denne spilleren vil spille av alle plater som bærer logoene
BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R og CD-RW/-R, og at det
kan hende at spilleren ikke vil reagere på alle kommandoer eller at alle funksjoner vil fungere
på enhver plate. Disse og andre kompatibilitetsproblemer på spilleren, og med nye og
eksisterende plater er på grunn av:
-- Blu-ray-formatet er et nytt og modnende format, og at dette produktet ikke kan betjene alle
funksjonene på en Blu-ray-plate, da enkelte funksjoner kan være tilvalg, nye funksjoner kan
være lagt til Blu-ray-formatet etter at dette produktet ble produsert, og at enkelte tilgjengelige
funksjoner kan være offer for en utsatt tilgjengelighet.
-- ikke alle nye og eksisterende formater er støttet av denne spilleren.
-- nye og eksisterende formater kan være reviderte, endret, oppdatert, forbedret og/eller lagt til.
-- noen plater er produsert på en måte som tillater en spesiell eller begrenset tilgang til
kommandoer og funksjoner under avspilling.
-- noen plater som bærer logoen BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
og CD-RW/-R behøver ikke å være standardiserte plater.
-- noen plater kan ikke spilles av på grunn av platens fysiske status, eller opptaksbetingelsene.
-- problemer og feil kan inntreffe under produksjonen av programvaren til Blu-ray-, DVD- og CDplaten, og/eller produksjonen av selve platen.
-- denne spilleren fungere annerledes enn en standard DVD-spiller, eller annet AV-utstyr. og/eller
-- årsaker som er nevnt i denne brukerhåndboken, og andre årsaker som er oppdaget og
publisert av SAMSUNG kundesenter.
• Hvis du opplever kompatibilitetsproblemer med plater eller bruken av spilleren, ber vi deg ta
kontakt med SAMSUNG kundesenter.
Du kan også ta kontakt med SAMSUNG kundesenter for mulige oppdateringer.
• For mer informasjon om begrensinger på avspilling, og platekompatibilitet, må du se
forholdsreglene, før du leser kapitlene “Platetyper og karakteristikker” og “Før du spiller av” i
denne brukerveiledningen.
19
• For Blu-ray-spillere med progressivt signal : KUNDER MÅ MERKE SEG AT IKKE ALLE TVAPPARAT MED HØY OPPLØSNING ER KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, OG KAN
FØRE TIL AT DET VISES ARTEFAKTER PÅ SKJERMEN. HVIS DU HAR PROBLEMER MED
PROGRESSIVE BILDER, ANBEFALER VI AT DU BYTTER TIL STANDARDOPPLØSNING.
HVIS DU HAR SPØRSMÅL OM KOMPATIBILITETEN MELLOM TV-APPARATET DITT, OG
DETTE PRODUKTET, MÅ DU TA KONTAKT MED VÅRT KUNDESENTER.
Kopibeskyttelse
• På grunn av at AACS (Advanced Access Content System) er godkjent som et
beskyttelsessystem av innhold for Blu-ray-formatet, på samme måte som CSS (Content
Scramble System) benyttes på DVD-formatet, er det lagt visse begrensninger på avspilling,
det analoge utgangssignalet o.l. på AACS-beskyttet innhold.
Bruken av dette produktet, og begrensningene kan variere avhengig av når du kjøper
produktet, da begrensninger kan bli lagt til og/eller endret av AACS etter produksjonen av
dette produktet. I tillegg blir DB-ROM Mark og BD+ benyttet som et beskyttelsessystem for
innholdet på Blu-ray-formaterte plater. Dette kan pålegge enkelte begrensninger, inkludert
avspillingsbegrensninger på BD-ROM Mark og/eller BD+ beskyttet innhold. Hvis du ønsker
mer informasjon om AACS, BD-ROM Mark og BD+ på dette produktet, må du ta kontakt
med SAMSUNG kundesenter.
• Mange Blu-ray-/DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør dette produktet bare
kobles direkte til TV-apparatet ditt, og ikke til en videospiller. Hvis produktet kobles til en
videospiller, vil det føre til et forvrengt bilde fra kopibeskyttede Blu-ray-/DVD-plater.
• Dette produktet benytter opphavsrettbeskyttet teknologi som er beskyttet av patenter
og andre intellektuelle rettigheter tilhørende Rovi Corporation i USA. De-kompilering og
demontering er forbudt.
• Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å begrense bruken av
uautoriserte kopier av enkelte kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når
det detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og avspillingen eller
kopieringen vil bli avbrutt.Mer informasjon om Cinavia-teknologien finner du hos Cinavias
forbrukersenter på http://www.inavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær
post, send et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dette produktet innbefatter proprietær teknologi
på lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og
andre amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt beskyttelse
av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter av slik teknologi. Cinavia er et
varemerke som tilhører Sony Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheter forbeholdt for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
20
Ansvarsfraskrivelse relatert til nettverkstjenester
Alt innhold og tjenester som er tilgjengelige igjennom denne enheten tilhører tredjepart og
er beskyttet av kopirettslige love, varemerker og/eller andre intellektuelle opphavsrettigheter.
Innhold og tjenester av denne typen er kun tilbudt deg for personlig ikke-kommersiell bruk.
Du kan ikke bruke noen av dette innholdet eller disse tjenestene på måter som ikke har blitt
autorisert av innholdseieren eller tjenestetilbyderen. Uten begrensning til det foregående, og
hvis det ikke er uttrykkelig godkjent av eier eller servicetilbyder av respektive innhold, har du
ikke lov til å endre, kopiere, republisere, laste opp, poste, sende, oversette, selge, utvikle
avledet arbeid, utforske eller distribuere på noen måte eller medium noe innhold eller tjenester
gjennom denne enheten.
TREDJERPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES “SOM DE ER”. SAMSUNG
GARANTERER IKKE INNOHLD ELLER TJENESTER SOM LEVERES, HVERKEN
UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOE FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER
SEG UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN,
TIDSRIKTIGHETEN, LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NOE INNHOLD ELLER
TJENESTE SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DENNE ENHETEN, OG UNDER
INGEN OMSTENDIGHET, INKLUSIVE FORSØMMELSE, SKAL DE VÆRE ANSVARLIGE,
HVERKEN NÅR DET GJELDER KONTRAKT ELLER TORT, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE,
TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, ADVOKATKOSTNADER, KOSTNADER,
ELLER NOEN SKADER SOM SKYLDES, ELLER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED, NOE
AV INFORMASJONEN SOM ER GITT HER, ELLER SOM ER ET RESULTAT AV BRUK AV NOE
INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU ELLER EN TREDJEPART HAR PÅDRATT SEG, SELV
OM MAN HAR FÅTT MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE KAN OPPSTÅ.
Tredjepartstjenester kan avsluttes eller avbrytes når som helst, og Samsung gir ingen garantier
eller løfter om at noe innhold eller tjenester vil forbli tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold
og tjenester overføres til tredjeparter via nettverk og overføringsutstyr som Samsung ikke
har kontroll over. Uten begrensning til det generelle i denne fraskrivelsen, uttrykker Samsung
uttrykkelig at de ikke har noe ansvar eller materielt ansvar for avbrudd eller opphør av innhold
eller tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten.
Samsung er verken ansvarlig eller økonomisk ansvarlig overfor kundetjenester relatert til
innhold eller tjenester. Ethvert spørsmål eller anmodning om tjeneste relatert til innhold eller
tjenester skal skje direkte til respektive innholds- eller tjenesteleverandør.
Lisens
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
• Lisensprodusert i henhold til amerikansk patentnummer: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 og andre patenter for USA og/eller andre land, utstedte og patentsøkt.
DTS, symbolet og DTS sammen med symbolet er registrerte varemerker, mens
& DTS 2.0+ Digital Out er et varemerke som tilhører DTS, Inc. Produkt inkluderer programvare. ©
DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt..
2.0+Digital Out
• Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller dettes
datterselskaper. Andre navn kan være varemerker til sine respektive eiere.
• Lisensmerknader om åpen kildekode
-- Hvis det benyttes åpen kildekode i programvaren, er lisensene for denne
åpne kildekoden tilgjengelige på produktets meny.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoene er varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.
• DLNA®, DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED® er varemerker,
servicemerker eller sertifiseringsmerker for Digital Living Network Alliance.
• DivX
-- OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat som er skapt av DivX,
LLC, et datterselskap til Rovi Corporation.
Dette er en offisiell DivX-Certified® enhet som spiller av DivX-video.
Gå til www.divx.com for mer informasjon, og verktøy til å konvertere filmene dine til DivXformatet.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enheten må registreres for å kunne
spille av kjøpte DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få en registreringskode må du finne
DivX VOD-seksjonen på enhetens innstillingsmeny. Gå til vod.divx.com for mer informasjon om
hvordan du kan fullføre registreringen.
-- DivX-sertifisert® til å spille av DivX®-filmer opp til HD 1080p, inkludert premium innhold.
-- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation, eller
dets datterselskaper,og brukes på lisens.
-- Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende US-patenter: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• HDMI, HDMI-logoen og High Definition Multimedia Interface er varemerker
eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og
andre land.
21
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den
opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den forhandleren
det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil
oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis
det oppstår problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra
tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 3 - SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/no
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er
fullstending utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen
eller bekreftelsen, og serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning
av produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et
autorisert servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er
utført av andre forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som
skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
22
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller
fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale
eller lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket
som helst annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og
produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik
tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller
ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske
uroligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst
annen årsak som er utenfor Samsungs kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg
eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten
mot forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke
påvirket av denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot
dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste rettigheter, og
Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller
derav følgende tap eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et
hvilket som helst annet relatert utstyr eller materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å
kontakte Samsung Support.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate
systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette
produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin
levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet
inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller
miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille
batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis
mottaksstasjon.
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja
sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai
lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa
hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja
lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
BD-F5100
Blu-ray™-diskafspiller
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere
dit produkt på
www.samsung.com/register
Dansk
Sikkerhedsinformationer
Advarsel
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL
OVERLADES TIL TEKNIKERE.
FORSIGTIG
MÅ IKKE ÅBNES :
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Dette symbol indikerer “farlig spænding”
inden i produktet og udgør risiko for stød
eller personskade.
FORSIGTIG: FOR-ELLER BAGPLADEN MÅ
IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR
ELEKTRISK STØD. DER ER INTET INDENI,
DER KAN REPARERES. REPARATIONET
SKAL UDFØRES AF UDDANNEDE
TEKNIKERE
Installér ikke dette udstyr et sted med begrænset
plads som f.eks. en bogreol e.l.
ADVARSEL
For at forhindre skade, der kan medføre
brand eller elektrisk stød, må du ikke udsætte
apparatet for regn eller fugt.
FORSIGTIG
BLU-RAY-DISKAFSPILLEREN ANVENDER
EN USYNLIG LASERSTRÅLE, DER KAN
MEDFØRE SKADELIG STRÅLING, HVIS
MAN UDSÆTTES FOR DEN. SØRG FOR
AT BRUGE BLURAY- DISKAFSPILLEREN
KORREKT EFTER INSTRUKTIONERNE.
FORSIGTIG
DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER.
BRUG AF KONTROLLER ELLER
JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF
ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER
ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE SKADELIG
2
Dette symbol henviser til vigtige
instruktioner, der følger med produktet.
STRÅLING. ÅBN IKKE ENHEDEN, OG
FORSØG IKKE AT REPARERE DEN SELV.
REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL
KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når
der anvendes skærmede kabler og stik, når
enheden tilsluttes til andet udstyr. For at
forhindre elektromagnetiske forstyrrelser på
elektrisk udstyr, som f.eks. radioer og tv, skal
du anvende skærmede kabler og stik til
tilslutningerne.
VIGTIG BEMÆRKNING
Netledningen på dette udstyr er forsynet med
et støbt netstik med en sikring. Sikringens
værdi er anført på stikkets benside.
Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en
BS1362-godkendt sikring af samme størrelse.
Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet.
Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det
nye være i samme farve som stikbensoverfladen.
Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren.
Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne
i dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til
at nå en stikkontakt, kan du bruge en egnet,
sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få
hjælp hos din forhandler.
Men hvis der ikke er anden udvej end at skære
stikket af, fjerner du sikringen og kasserer
stikket på forsvarlig vis. Stikket må ikke
forbindes til en stikkontakt, da der er risiko for
elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal
stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal
stikkontakten være klar til brug.
Produktenheden, der følger med denne
brugervejledning, gives i licens under
bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder
tilhørende bestemte tredjeparter.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret
som et KLASSE 1 LASERPRODUKT. Brug af
kontroller og andre justeringer eller ændringer
af procedurer end de, der er angivet heri, kan
medføre skadelig stråling.
FORSIGTIG :
• KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR STRÅLEN (IEC 60825-1)
• DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER.
BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER
ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER,
END DE, DER ER ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE
SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE DÆKSLET,
OG FORSØG IKKE AT REPARERE ENHEDEN
SELV. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL
KVALIFICEREDE TEKNIKERE..
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Forholdsregler
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt,
inden enheden tages i anvendelse. Følg alle
sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder.
Behold disse sikkerhedsinstruktioner i
nærheden for senere reference.
1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette udstyr i nærheden af
vand.
6. Brug kun en tør klud til rengøring.
7. Blokér ikke nogen ventilationsåbning.
Installér i overensstemmelse med
fabrikantens instruktioner.
8. Installér ikke tæt på varmekilder, som f.eks.
radiatorer, varmeovne, ovne eller andet udstyr
(herunder AV-modtagere), der afgiver varme.
9.
Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet
med det polariserede stik eller stikket med
jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben,
hvor det ene er bredere end det andet. Et
stik med jordforbindelse har to ben og en
tredje tand til jordforbindelsen. Det brede
ben eller den tredje "tand" findes af hensyn
til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke
passer til din stikkontakt, skal du konsultere
en elektriker for at få en erstatning for det
forkerte stik.
10. Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes
på strømkablet, specielt ved stikkene,
opbevaringssteder og det sted, hvor de
udgår fra udstyret.
11. Brug kun tilbehør, der er specificeret af
fabrikanten.
12. Brug kun et rullebord,
en sokkel, en
skammel, et ophæng
eller et bord,
der er anbefalet af
fabrikanten, eller som
sælges sammen med
udstyret. Når der anvendes et rullebord,
skal du være forsigtig, når du flytter
rullebordet/apparatet, for at forhindre skade
pga. tippende apparater.
13. Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr
med lyn og torden, eller hvis det ikke skal
anvendes i længere tid.
14. Overlad al service til kvalificeret
servicepersonale. Service er nødvendig, hvis
apparatet er blevet beskadiget på nogen
måde, som f.eks. hvis strømforsyningen
eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt
væske, eller hvis objekter er kommet ind i
apparatet, hvis apparatet har været udsat
for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er
blevet tabt.
Diskopbevaring og håndtering
• Hold på diske
-- Fingeraftryk eller ridser på
en disk kan reducere lydog billedkvaliteten eller
medføre, at der springes på disken.
-- Undgå at røre ved diskens overflade, når
der er blevet optaget data på den.
-- Hold disken på kanterne, så der ikke
kommer fingeraftryk på overfladen.
-- Sæt ikke papir eller tape på disken.
• Diskrengøring
-- Hvis der kommer
fingeraftryk eller snavs
på en disk, kan du
rengøre den med et mildt
rengøringsmiddel fortyndet
med vand og aftørre med en blød klud.
-- Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt
fra disken midte og udefter.
• Diskopbevaring
`` Opbevar dem ikke i direkte sollys.
`` Opbevar i et køligt, ventileret område.
`` Opbevar i et rent beskyttelsesomslag,
og opbevar stående.
Advarsler vedr. håndtering
• Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt.
Anbring ikke genstande fyldt med væsker,
f.eks. vaser, oven på apparatet.
• For at slukke komplet for dette apparat, skal
du fjerne stikket fra stikkontakten.Derfor skal
stikket være let tilgængeligt hele tiden.
• Slut ikke flere elektriske enheder til den
samme stikkontakt. Overbelastning af en
stikkontakt kan medføre overophedning og
brand.
• Vedligeholdelse af kabinettet.
- Inden andre komponenter sluttes til denne
afspiller, skal du sørge for at slukke for dem.
-- Hvis du flytter afspilleren hurtigt fra et koldt
sted til et varmt sted, kan der dannes
kondens på de drivende dele og på
objektivet, hvilket kan medføre unormal
diskafspilning. Hvis dette sker, skal du tage
ledningen ud af afspilleren og vente i to timer,
inden du sætter stikket i stikkontakten igen.
Isæt derefter disken, og forsøg at afspille igen.
• Hvis produktet laver en unormal lyd eller
frembringer en brændt lugt eller røg: Sluk
straks på afbryderen, og fjern strømstikket fra
stikkontakten. Kontakt herefter det nærmeste
kundeservicecenter for teknisk assistance.
Brug ikke produktet. Brug af produktet, som
det er, kan medføre brand eller elektrisk stød.
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne
brugervejledning må ikke reproduceres eller
kopieres helt eller delvist uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
Co.,Ltd.
Indhold
Sikkerhedsinformationer
Netværk..................................................... 11
Forholdsregler.............................................. 2
Sprog......................................................... 13
Advarsel....................................................... 2
Diskopbevaring og håndtering...................... 3
Advarsler vedr. håndtering............................ 3
Copyright..................................................... 3
System....................................................... 12
Sikkerhed................................................... 13
Generelt...................................................... 13
Support...................................................... 13
Sådan kommer du i gang
Media Play
brugervejledning........................................... 4
disk............................................................ 14
Inden du anvender denne
Logoer på diske, som afspilleren
kan afspille................................................... 4
Tilbehør........................................................ 6
Frontpanel.................................................... 6
Set bagfra.................................................... 6
Fjernbetjening............................................... 7
Tilslutninger
Tilslutning til et tv.......................................... 7
Tilslutning til et lydsystem............................. 8
Tilslutning til en netværksrouter..................... 8
Indstillinger
Afspiller en kommercielt optaget
Afspilning af filer på en USB-enhed............. 14
Afspilning af en disk med indhold
optaget af brugeren.................................... 15
Afspilning af indhold placeret på
din PC........................................................ 15
Styring af videoafspilning............................ 15
Styring af musikafspilning........................... 16
Afspilning af billedindhold............................ 17
Appendiks
Fejlfinding................................................... 17
Specifikationer............................................ 19
Den første indstillingsprocedure.................... 9
Menunavigation............................................ 9
Adgang til menuen Indstillinger..................... 9
Skærm......................................................... 9
Lyd............................................................. 10
3
Sådan kommer du i gang
Inden du anvender denne brugervejledning
Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille
Medier
VIDEO
MUSIK
FOTO
✎✎ BEMÆRK
Disktype
Blu-ray-disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detaljer
BD-ROM eller BD-RE/-R optaget i BD-RE-formatet.
Musik optaget på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USBlagringsmedie med MP3- eller WMA-indhold.
Disktype Regionskode
a
Blu-raydisk
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR• 3,9 GB DVD-R til
tilstand)
mastering.
• Super Audio CD
(med undtagelse af • CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/
CD layer)
LD
(CD-G’er afspiller
kun lyd, ikke grafik.)
b
c
Billeder gemt på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USBlagringsmedie med JPEG-indhold.
Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille
4
Både afspillerne og diskene er kodede efter
region.
Disse regionskoder skal stemme overens,
for at en disk kan afspilles. Hvis koderne ikke
stemmer overens, afspilles disken ikke.
Regionskoden for denne afspiller vises på
afspillerens bagpanel.
DVD-VIDEO, optagede DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R der er blevet
optaget og afsluttet, eller et USB-lagringsmedie med DivX-, MKV-,
MP4-indhold.
`` Denne afspiller kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller optagelsesmetoden.
`` Hvis en DVD-RW/-R ikke er optaget korrekt i DVD-Video-formatet, kan den ikke afspilles.
`` Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en DVD-R ved en bithastighed, der overstiger
10 Mbps.
`` Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en BD-R eller en USB-enhed ved en
bithastighed, der overstiger 25 Mbps.
`` Afspilning fungerer muligvis ikke med visse disktyper, eller når visse funktioner, som f.eks. ændring af vinkel
og justering af formatforhold, udføres. Detaljerede oplysninger om diskene er angivet på æsken. Læs om
nødvendigt dette.
`` Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsningen tage længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner
udføres muligvis langsommere.
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV osv.
Regionskode
DVDVIDEO
Logoer på diske, som afspilleren
kan afspille
Blu-ray-disk
BD-LIVE
DivX
PAL-sendesystemer
i England, Frankrig,
Tyskland mv.
Område
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong og
Sydøstasien.
Europa, Grønland, Franske
besiddelser, Mellemøsten,
Afrika, Australien og New
Zealand.
Indien, Kina, Rusland Centralog Sydasien.
1
USA, USA’s besiddelser og
Canada
2
Europa, Japan, Mellemøsten,
Ægypten, Sydafrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinerne,
Indonesien, Hongkong
4
Mexico, Sydamerika,
Mellemamerika, Australien,
New Zealand, Stillehavsøerne,
Caribien
5
Rusland, Østeuropa,
Indien, det meste af Afrika,
Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
Understøttede filformater
Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen
• Din afspiller understøtter USB-lagermedier,
MP3-afspillere, digitale kameraer og USBkortlæsere.
• Afspilleren understøtter ikke mappe- eller
filnavne, som er længere end 128 tegn.
• Visse USB-/Ekstern harddiskenhed/digitale
kameraenheder er muligvis ikke kompatible med
afspilleren.
• Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32og NTFS-filsystemer.
• Slut USB-enheder direkte til afspillerens
USB-port. Tilslutning gennem et USB-kabel
kan medføre kompatibilitetsproblemer.
• Hvis du indsætter flere hukommelsesenheder
i et multikortlæser, kan det medføre, at
læseren ikke fungerer korrekt.
• Afspilleren understøtter ikke PTP-protokollen.
• Frakobl ikke en USB-enhed under en
"indlæsningsproces".
• Jo større billedopløsningen er, desto
længere tid tager det at vise billedet.
• Denne afspiller kan ikke afspille MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) downloadet
fra kommercielle websteder.
• Din afspiller understøtter kun videoer under 30 bill./s (billeder pr. sekund).
• Din afspiller understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC), som f.eks.USBnøgler og USB-harddiske. (Hubber understøttes ikke.)
• Visse USB-harddiskenheder, multikortlæsere og USB-nøgler er måske ikke kompatible med
denne afspiller.
• Hvis en USB-enhed kræver megen strøm, kan de være begrænset af sikkerhedskredsløbet.
• Hvis afspilning fra en USB-harddisk er ustabil, så tilfør ekstra strøm ved at slutte harddisken
til en stikkontakt.
Hvis problemet består: Kontakt USB-harddiskens fabrikant.
• Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert ved at anvende funktionen "Sikker fjr. USB"
for at forhindre en mulig beskadigelse af USB-hukommelsen.
Tryk på knappen HOME for at flytte til startskærmen, tryk på den GUL (C) knap, og tryk
derefter på knappen v.
• Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
• Afspilleren understøtter ikke NTSF-komprimerede filer, spredte filer eller krypterede filer.
• Du kan reparere eller formatere en USB-enhed på din pc. (Kun Windows-operativsystemer).
Understøttelse af videofiler
Filtypenavn
Container
*.avi
AVI
Video-codec
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
*.mpg
*.mpeg
MP4
PS
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audio-codec
MP3
Dolby DIgital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby DIgital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby DIgital
DTS
Opløsning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•• Begrænsninger
-- Selv når filen er kodet med en understøttet codec, som er nævnt ovenfor, kan en fil
muligvis ikke afspilles, hvis der er et problem med dens indhold.
-- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve
filen er beskadiget.
-- Filer med højere bithastighed/billedhastighed end standard afspilles muligvis hakkende ved
lyd/videoafspilning.
-- Søgefunktionen (spring over) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.
•• Videodekoder
-- Understøtter op til H.264 niveau 4.1 og AVCHD
-- Understøtter ikke H.264 FMO/ASO/RS og VC1 SP/MP/AP L4.
-- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: maks. 60 billeder
Over 1280 x 720: maks. 30 billeder
-- Understøtter ikke GMC 2 eller højere
•• Lyddekoder
-- Understøtter WMA 7, 8, 9 og STD
-- Understøtter ikke WMA samplingshastighed på 22050 Hz mono.
-- AAC: Maks. samplinghastighed: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96)
Maks. bitrate: 320 kbps
Understøttelse af musikfiler
Filtypenavn
Container
Audio-codec
*.wma
WMA
WMA
*.mp3
MP3
MP3
Understøttet område
-
* Samplinghastigheder (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* Bithastigheder - Alle bithastigheder i området 5 kbps til
384 kbps
Understøttelse af billedfiler
Filtypenavn
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Type
Opløsning
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
5
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
Frontpanel
• Denne afspiller kan afspille AVCHD-format diske. Disse diske optages med og bruges
normalt til videokameraer.
• AVCHD-formatet er et højdefinitions digitalt videokameraformat.
• MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer billeder mere effektivt end det traditionelle
billedkomprimeringsformat.
• Visse AVCHD-diske benytter “x.v.Color”-formatet. Denne afspiller kan afspille AVCHD-diske
ved brug af “x.v.Color”-formatet.
• “x.v.Color” er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
• “AVCHD” og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. og Sony Corporation.
AFSPIL/PAUSE-KNAP
STOP-KNAP
ÅBN/LUK-KNAP
TÆND/SLUK-KNAP
✎✎ BEMÆRK
`` Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene.
AVCHD-format diske skal finaliseres.
`` “x.v.Color” tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer.
Tilbehør
Kontrollér følgende medfølgende tilbehør.
✎✎ BEMÆRK
AUDIO
BONUS
VIEW
Batterier til fjernbetjening
(størrelse AAA)
6
Brugervejledning
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
DISKBAKKE
FJERNBETJENINGSSENSOR
USB-VÆRT
`` Når afspilleren viser Blu-ray-diskmenuen, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen Afspil på
afspilleren eller fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Play Movie eller Start i diskmenuen
og derefter trykke på knappen v.
`` Du kan udføre softwareopgraderinger ved hjælp af USB-værtsstikket med kun en USB-flashhukommelse.
SCREEN
Set bagfra
Fjernbetjening
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Tilslutninger
Fjernbetjening
Beskrivelse af fjernbetjeningen
Tænd og sluk for afspilleren.
Tænder og slukker for tv’et.
Efter opsætning har du mulighed for at
indstille indgangskilden på dit tv.
Justering af tv’ets lydstyrke.
Tryk for at skubbe en disk ud.
Tilslutning til et tv
Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket på produktets bagside til HDMI
IN-stikket på dit tv.
-- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
-- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
Tryk på talknapperne for at bruge disse
muligheder.
Brug denne til at åbne diskmenuen.
Bruges til at åbne pop-up-menuen/
titelmenuen.
Tryk for at springe frem eller tilbage.
Tryk for at søge frem eller tilbage.
Tryk for at stoppe en disk.
Tryk for at afspille en disk.
Brug til at gå til forskellige lydfunktioner på
en disk.
HOME
SUBTITLE
Tryk for at anvende menuen Værktøj.
Tryk for at skifte sprog på Blu-ray-diskens/
DVD'ens undertekst.
Tryk for at forlade menuen.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
gør der muligt at gentage afspilning af A-B
disk
Installation af batterier
Tryk for at gå til menuen Start.
Bruges til at vise afspilningsinformationer.
Bruges til at vælge menuemner og skifte
menuværdier.
Gå tilbage til den forrige menu.
Disse knapper anvendes både til menuer
i afspilleren og også til flere Blu-raydiskfunktioner.
Tryk for at bruge Bonusview-funktionen.
Lyd
Video
Tryk for at sætte en disk på pause.
AUDIO
FULL
SCREEN
Tryk for at bruge fuldskærmsfunktionen.
Under afspilning af bluray/DVD-diske
fungerer denne knap ikke.
Tryk for at bruge gentag-funktionen.
✎✎ BEMÆRK
!!
`` Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt:
• Kontrollér, at batteriernes poler (+/–) vender rigtigt.
• Kontrollér, om batterierne er brugt op.
• Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret.
• Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i nærheden.
FORSIGTIG
`` Aflever brugte batterier iht. lokale miljøbestemmelser.
Kom dem ikke i husholdningsaffaldet.
✎✎ BEMÆRK
`` Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel ved tilslutning af din visningsenhed, skal du også slutte den digitale
lydudgang på afspilleren til lydsystemet for at høre lyd.
`` Et HDMI-kabel overfører digital video og lyd, så du skal ikke tilslutte et lydkabel.
`` Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
`` Når du slutter afspilleren til dit tv med HDMI-kablet eller til en nyt tv og tænder første gang, indstiller
afspilleren automatisk HDMI-opløsningen til tv'ets højest understøttede opløsning.
`` Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal HDMI dybe farver indstilles til
Fra i menuen.
`` For at vise video i udgangstilstandene HDMI 720p, 1080i eller 1080p, skal du anvende et højhastighedsHDMI-kabel (kategori 2).
`` HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på
skærmen.
7
Tilslutning til et lydsystem
Tilslutning til en netværksrouter
Du kan slutte Blu-ray-afspilleren til et lydsystem med en af de metoder, der er vist herunder.
-- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
-- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
Metode 1 Tilslutning til en AV-modtager med HDMI-understøttelse
Du kan slutte din afspiller til en netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder.
For at bruge netværksfunktionen DLNA skal du slutte din pc til dit netværk som vist i figurerne.
Kablet netværk
• Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket på produktets bagside til HDMI
IN-stikket på din modtager.
• Bedste kvalitet (anbefales).
Bredbåndsmodem
(med integreret router)
Metode 2 Tilslutning til en AV-modtager med Dolby Digital- eller DTS-dekoder
• Brug et digitalt koaksialkabel (medfølger ikke), og slut det koaksiale, digitale lydudgangsstik
på produktet til det koaksiale, digitale indgangsstik på modtageren.
• God kvalitet
• Du hører kun lyd gennem de forreste to højttalere, når Digitalt output er indstillet til PCM.
Bredbåndstjeneste
eller
Router
Bredbåndsmodem
Metode 1
Lyd
Bredbåndstjeneste
Metode 2
Lyd
✎✎ BEMÆRK
`` Internetadgang til Samsungs server med softwareopdateringer tillades muligvis ikke, afhængigt af hvilken router du
bruger og af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du har brug for flere oplysninger.
`` DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.
8
Indstillinger
Den første indstillingsprocedure
`` Hvis afspilleren efterlades i stoptilstand i mere end 5
minutter, uden at den bruges, vises en pauseskærm på
tv’et. Hvis afspilleren efterlades med pauseskærm i mere
end 25 minutter, slukker det automatisk for strømmen.
• Menuen Hjem vises ikke, hvis du ikke konfigurerer
startindstillingerne.
• Skærmmenuen (OSD = On Screen Display) i
denne afspiller kan evt. ændres efter opgradering
af softwareversionen.
• Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af
den valgte menu.
• Efter indlæsningen af dette produkt er afsluttet,
Knapperne på panelet og fjernbetjeningen kan
betjenes.
Den første indstillingsprocedure lader dig
indstille skærm- og menusprogene, konfigurere
tilslutningen til dit hjemmenetværk, vælge
udgangens formatforhold (skærmstørrelse
og format), der passer til dit tv og søge efter
ønskede kanaler.
✎✎ BEMÆRK
`` Menuen Hjem vises ikke, hvis du ikke konfigurerer
startindstillingerne, med mindre det er beskrevet nedenfor.
`` Hvis du trykker på den BLÅ (D) knap under
netværksopsætningen, kan du få adgang til menuen Hjem,
selv om netværksopsætningen endnu ikke er fuldført.
`` When you return to the Home menu, the full screen mode
is cancelled automatically.
`` Hvis du vil vise skærmbilledet Startindstilling igen for at lave
ændringer, skal du trykke på knappen @ foran på produktet
i mere end 5 sekunder, når der ikke er isat en disk. Dette
nulstiller afspilleren til dens standardindstillinger.
`` Efter indlæsningen af dette produkt er afsluttet, kan du
betjene HDMI-CEC-funktionen..
`` Hvis du ønsker at bruge en funktion til Anynet+ (HDMI-CEC),
skal du følge instruktionerne nedenfor.
1) Slut afspilleren til et Samsung-tv, der er kompatibelt med
Anynet+ (HDMI-CEC), ved hjælp af HDMI-kablet.
2) Indstil funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) til Til på både
tv’et og afspilleren.
3) Indstil tv’et til den første indstillingsprocedure.
Menunavigation
AUDIO
HOME
1
Vælger Musik.
2
Vælger Indstillinger.
3
Viser de tilgængelige knapper.
4
Vælger programmer.
5
Vælger Videoer.
6
Vælger Billeder.
✎✎ BEMÆRK
SUBTITLE
`` Video-, foto- og musikfunktionerne kræver, at
du har en korrekt disk sat i afspilleren eller en
USB-flashenhed sluttet til afspilleren.
1
3
2
Adgang til menuen Indstillinger
4
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Følg nedenstående trin for at få adgang til
menuen Indstillinger og til undermenuerne:
FULL
SCREEN
1
Knappen HOME : Tryk for at gå til
menuen Hjem.
2
Knappen RETURN : Gå tilbage til forrige
menu.
3
Knappen v ENTER / RETNINGS:
Flyt markøren eller vælg et element.
Aktiver det aktuelt valgte element.
Bekræft en indstilling.
4
Knappen EXIT : Tryk for at afslutte den
aktuelle menu.
1.
2.
3.
4.
• Menuen Hjem
6
1
Videoer
Billeder
Musik
Indstilinger
2
5
4
App 1
Ingen disk
App 2
a Skift enhed
App 3
App 4
d Vis enheder " Enter
3
5.
Tryk på menuen POWER.
Menuen Hjem vises.
Tryk på knapperne ◄► for at vælge
Indstillinger, og tryk derefter på knappen
v.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
ønskede undermenu, og tryk derefter på
knappen v.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede element, og tryk derefter på
knappen v.
Tryk på knappen EXIT for at forlade
menuen.
✎✎ BEMÆRK
`` Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt
af den valgte menu. Skærmmenuen OSD
(On Screen Display) i denne afspiller kan evt.
ændres efteropgradering af softwareversionen.
Skærm
Du kan konfigurere forskellige skærmmuligheder,
som f.eks. tv-formatforhold, opløsning osv.
TV-bredformat
Alt efter hvilket tv, du har, skal du muligvis
justere skærmstørrelseopsætningen
✎✎ BEMÆRK
`` Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det
afhænger af disktypen.
`` Hvis du vælger et format og en mulighed, som er
forskellig fra tv-skærmens billedformat, kan billedet
muligvis se forvrænget ud.
BD Wise (kun Samsung-afspillere)
BD Wise er Samsungs nyeste funktion til
sammenkobling.
Når du tilslutter en Samsung-afspiller og et
Samsung-tv med BD Wise med hinanden via
HDMI, og BD Wise findes både på afspilleren og
tv’et, udsender afspilleren video ved BD/DVDdiskens videoopløsning og rammehastighed.
✎✎ BEMÆRK
`` Når BD Wise er tændt, sættes indstillingen
Opløsning automatisk til BD Wise som standard,
og BD Wise vises i menuen Opløsning.
`` Hvis afspilleren sluttes til en enhed, der ikke
understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD
Wise-funktionen.
`` For at BD Wise fungerer korrekt skal du indstille
menuen BD Wise på afspilleren og tv’et til Til.
Opløsning
Lader dig indstille udgangsopløsningen af
HDMI-videosignalet til Auto, 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p. Tallet angiver antallet af
videolinjer pr. ramme. i’et og p’et indikerer hhv.
interlaced og progressiv scanning. Jo flere
linjer, desto bedre kvalitet.
9
Opløsning alt efter udgangstilstanden
• Afspilning af Blu-ray-disk/e-indhold/
digitalt indhold
Udgang
Opsætning
BD Wise
HDMI / tilsluttet
HDMI tilstand
Blu-ray-disk
Opløsning af
Blu-ray-disk
E-indhold/digitalt
indhold
1080p
Maks.
opløsning af
tv-input
Maks. opløsning
af tv-input
1080@60F
1080@60F
1080@24F
1080@24F
1080i
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Auto
1080@60F
(Filmramme
: fra)
Filmramme :
Auto (24Fs)
720p
720p
720p
• DVD-afspilning
Udgang
Opsætning
BD Wise
HDMI tilstand
576i/480i
Auto
Maks. opløsning af tv-input
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
10
HDMI / tilsluttet
1080p
720p
576p/480p
✎✎ BEMÆRK
`` Hvis det tilsluttede tv ikke understøtter filmrammer
eller den valgte opløsningen, vises meddelelsen
“Hvis der ikke vises noget billede efter valg af ‘Ja’,
skal du vente 15 sek. for at vende tilbage til den
forrige opløsning. Vil du ændre opløsningen?”.
Hvis du vælger Ja, blive tv-skærmen sort i 15
sekunder, hvorefter opløsningen automatisk
vender tilbage til det forrige valg.
`` Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har
ændret opløsningen, skal du fjerne alle diske
og derefter trykke på og holde knappen @
på forsiden af afspilleren inde i mindst 5
sekunder. Alle indstillingerne gendannes til
fabriksstandarden. Følg trinnene på forrige side
for at få adgang til hver funktion, og vælg den
skærmopsætning, som dit tv understøtter.
`` Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle
gemte bruger-BD-data.
`` Blu-ray-disken skal mindst have funktionen
til 24 billeder for at kunne anvende tilstanden
Filmramme (24Fs).
Progressiv tilstand
Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du ser DVD’er.
Digitalt output
Lader dig vælge det digitale lydudgangsformat, der passer til dit tv eller til din AV-modtager. Se
tabellen til valg af digitalt output for yderligere oplysninger.
Valg af digital udgang
Indstillinger
Tilslutning
PCM
Filmramme (24Fs)
Hvis du indstiller funktionen Filmramme (24Fs)
til Auto, kan du justere afspillerens HDMI-output
til 24 rammer pr. sekund for at få en forbedret
billedkvalitet.
Du kan kun få glæde af funktionen Filmramme
(24Fs) på et tv, som understøtter denne
rammehastighed. Du kan kun vælge Filmramme,
hvis afspilleren har en opløsningstilstand med et
HDMI-output på 1080p.
HDMI-farveformat
Lader dig indstille farverumsformatet til HDMI
output, så det passer til den tilsluttede enheds
kapacitet (tv, skærm osv.).
HDMI dybe farver
Med denne funktion kan du udsende video fra
HDMI OUT-stikket med dybe farver. Dybe farver
muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en
større farvedybde
Lyd
Lydstream
på Blu-raydisk
PCM
HDMIKoaksial
modtager
Op til 7.1
kan.
PCM 2 kan.
Bitstream
(ubehandlet)
HDMImodtager
Koaksial
HDMI-modtager
eller koaksial
PCM
PCM 2 kan.
DTS genindkodet
HDMI-understøttet AVmodtager eller koaksial
Genindkodet Dolby
Digital*
Genindkodet Dolby
Digital *
PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby Digital
Dolby Digital
DTS genindkodet
Dolby Digital
Plus
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
DTS genindkodet
Dolby TrueHD PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS genindkodet
DTS
DTS genindkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
DTS
DTS genindkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
DTS
DTS genindkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
DTS-HD Master
DTS-HD
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Audio
Master Audio
Definition
til Blu-raydisk
Bitstream
(Dolby D genindkodet)
Dolby Digital
DTS-HD High
DTS-HD High
Resolution PCM 2 kan. PCM 2 kan. Resolution
Audio
Audio
Lyd-stream
på DVD
Bitstream
(DTS genindkodet)
PCM
Dolby Digital
DTS
Alle
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby Digital
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
Genindkodet Dolby
Digital *
Genindkodet Dolby
Digital *
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
Afkoder
hovedindholdslyd
Afkoder
Udsender kun
og BONUSVIEWhovedindholdslyd og
Afkoder hovedindholdslyd
hovedindholdslyd, så din AV- lyd-stream sammen BONUSVIEW-lyd-stream
og BONUSVIEW-lydmodtager kan afkode lydtil PCM-lyd,
sammen til PCM-lyd,
stream sammen til PCMbitstream.
tilføjer lydeffekter
tilføjer lydeffekter til
lyd og tilføjer lydeffekter
Du kan ikke høre BONUSVIEWtil navigering og
navigering og genkoder
til navigering.
lyd og lydeffekter til navigering. genkoder derefter
derefter PCM-lyd til
PCM-lyd til DTSDolby Digital-bitstream
bitstream.
** Hvis lyd-stream er 2 kan., anvendes
indstillingen “Dolby D genindkodet” ikke.
Blu-ray-diske kan omfatte tre lyd-stream :
-- Hovedindholdslyd : Lydsporet til
hovedindholdet:
-- BONUSVIEW-lyd : Ekstra lydspor, som
f.eks. instruktørens eller skuespillernes
kommentarer.
-- Lydeffekter til navigation : Når du vælger
visse former for menunavigation, kan
du måske høre lydeffekter til navigation.
Lydeffekter til navigation er forskellig på
hver Blu-ray-disk.
✎✎ BEMÆRK
`` Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang,
ellers vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj.
`` Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, tv) ikke er
kompatibel med komprimerede formater (Dolby
Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
`` Almindelige DVD’er har ikke BONUSVIEW-lyd
og lydeffekter til navigering.
`` Visse Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd
og lydeffekter til navigering.
`` Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes
lydsignaler som PCM uanset valg af Digitalt
output (PCM eller Bitstream).
`` Hvis tv’et ikke er kompatibelt med
komprimerede flerkanals formater (Dolby
Digital, DTS), udsender afspilleren muligvis
PCM 2 kan. downmikset lyd, også selv om
du har valgt Bitstream (enten Re-encode eller
Audiophile) i opsætningsmenuen.
`` Hvis dit tv ikke er kompatibelt med PCMsamplinghastigheder på over 48 kHz, udsender
afspilleren muligvis 48 kHz nedsamplet PCMlyd, også selv om du har indstillet PCMnedsampling til Fra.
PCM-nedsampling
Du kan vælge at få 96kHz PCM-signaler
nedsamplet til 48kHz, inden de sendes til en
forstærker. Vælg Til, hvis din forstærker eller
modtager ikke er kompatibel med et 96kHz
signal.
Dynamisk områdekontrol
Gør det muligt at anvende dynamisk
områdekontrol på Dolby Digital-, Dolby Digital
Plus- og Dolby TrueHD-lyd.
• Auto : Styrer automatisk det dynamiske
område for Dolby TrueHD-lyd baseret på
informationer i Dolby TrueHD-lydsporet.
Aktiverer også dynamisk områdekontrol for
Dolby Digital og Dolby Digital Plus.
• Fra : Komprimerer ikke det dynamiske område,
så du kan høre den originale lyd.
• Til : Aktiverer dynamisk områdekontrol for
alle tre Dolby-formater. Svage lyde gøres
kraftigere, og lydstyrken på kraftige lyde
reduceres.
Retningslinjer for kablede netværk findes
herunder.
✎✎ BEMÆRK
`` Enheden kan kun sluttes til netværket via en
kabelforbindelse.
Indstillinger for kablet netværk
1.
2.
3.
Indstillinger
Skærm
Lyd
System
Sprog
Netværk
Kontakt din internetleverandør for at få
at vide, om din IP-adresse er statisk eller
dynamisk. Hvis den er dynamisk, anbefaler
vi, at du anvender den automatiske indstilling.
Dette er det nemmeste og fungerer i de fleste
tilfælde. Hvis den er statisk, skal du gennem
den manuelle opsætningsprocedure.
IP-adresse
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
Undernetmaske
DNS
Sikkerhed
Generelt
DNS-server
Support
4.
5.
Indstillinger for kablet Netværk
Internet protokolopsætning: Auto
Netværk
Downmixing-tilstand
Du kan vælge en flerkanals downmixingmetode, der er kompatibel med dit
stereosystem. Du kan vælge, af afspilleren
skal downmixe til normal stereo eller til
surroundkompatibel stereo.
Tryk på knapperne ◄► i menuen
Hjem for at vælge Indstillinger, og tryk
derefter på knappen v.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Netvæk, og tryk derefter på knappen v.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Indstillinger for kablet Netværk,
og tryk derefter på knappen v
Skærmbilledet Indstillinger for kablet
netværk vises.
: 0
: Auto
: 0
0
0
0
0
\
0
7.
9.
Markér Auto i feltet IP-opsætning,
hvis det ikke er markeret. (Tryk på v
markér AUTO, og tryk derefter på v.)
Den automatiske funktion henter og
udfylder automatisk værdierne for IPadresse, Undernetmaske mv.
`` Denne proces kan tage op til fem minutter.
Tryk på knappen RETURN, når
netværksfunktionen har hentet
netværksværdierne.
Vælg Netværkstest, og tryk på v for at
sikre, at afspilleren er sluttet til dit netværk.
Når din Netværkstest er afsluttet: Tryk to
gange på RETURN for at vende tilbage
til hovedmenuen.
Hvis netværksfunktionen ikke henter
netværksværdierne, eller du valgte
Manuel, skal du gå til retningslinjerne for
manuel opsætning.
Manuel netværksopsætning
Inden du starter den manuelle
netværksopsætning, skal du bruge følgende
netværksværdier.
Følg disse trin for at indtaste
netværksindstillingerne i dit produkt:
1.
2.
3.
0
> Flyt " Vælg ' Tilbage
✎✎ BEMÆRK
6.
8.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tryk på knapperne ◄► i menuen
Hjem for at vælge Indstillinger, og tryk
derefter på knappen v.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Netvæk, og tryk derefter på knappen v.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Indstillinger for kablet Netværk,
og tryk derefter på knappen v
Skærmbilledet Indstillinger for kablet
netværk vises.
På skærmbilledet Internet
protokolopsætning: Tryk på knappen v.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Manuel, og tryk derefter på knappen v.
Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
indtastningsfelt (IP-adresse).
Brug talknapperne på fjernbetjeningen til
at indtaste tal.
Når du er færdigt med et felt: Brug
knappen ► til at flytte til næste felt. Du
kan også bruge de andre pileknapper til
at flytte op, ned og tilbage.
Indtast værdier for IP-adresse,
Undernetmaske og Gateway.
10. Tryk på knappen ▼ for at gå til DNS.
11
11. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
DNS-indtastningsfelt.
12. Indtast tallene som herover.
13. Tryk på knappen RETURN på
fjernbetjeningen.
14. Kør en netværkstest for at sikre, at
produktet er sluttet til dit netværk.
Netværkstest
Brug denne menu til at slutte til det kablede
netværk eller til at kontrollere, om din
netværksforbindelse fungerer eller ej.
Netværksstatus
Kontrollér, om der er oprette forbindelse til
netværket og internettet.
BD-Live-internet forbindelse
Vælg eller fravælg denne indstilling for at
tillade eller ikke tillade en internetforbindelse,
når du bruger BD-LIVE-tjenesten.
• Tillad (alle) : Internetforbindelsen vil blive
tilladt til alt BD-LIVE-indhold.
• Tillad (kun gyldig) : Internetforbindelsen
vil kun blive tilladt til BD-LIVE-indhold, der
indeholder et gyldigt certifikat.
• Forbyd : Ingen internetforbindelse vil blive
tilladt til noget BD-LIVE-indhold.
✎✎ BEMÆRK
`` Hvad er et gyldigt certifikat?
Når afspilleren bruger BD LIVE til at sende data
til disken og anmode serveren om at certificere
disken, anvender serveren de overførte data til
at kontrollere, om disken er gyldig, og sender
certifikatet tilbage til afspilleren.
`` Internetforbindelsen kan have begrænsninger,
mens du anvender BD-LIVE-indhold.
12
Brug af BD-LIVE™
Når afspilleren er sluttet til netværket, kan
du glæde dig over forskelligt filmrelateret
tjenesteindhold med en BD-LIVE-kompatibel
disk.
1.
2.
3.
Sæt en USB-hukommelse i USB-stikket
på siden af afspilleren, og kontrollér
derefter den resterende hukommelse.
Hukommelsesenheden skal have mindst
1 GB ledig plads for at kunne rumme
BD-LIVE-tjenesterne.
Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter
BD-LIVE.
Vælg et punkt blandt forskelligt BDLIVE-tjenesteindhold, der stilles til
rådighed af diskproducenten.
✎✎ BEMÆRK
`` Den måde, du bruger BD-LIVE og det
tilbudte indhold på kan variere, afhængigt af
diskproducenten.
Brug af funktionen DLNA
Med DLNA kan du afspille musik, videoer og
billedfiler, som ligger på din pc eller din på
NAS på afspilleren. For at anvende DLNA
med din afspiller skal du slutte afspilleren til dit
netværk (se side 11 ~ 12).
For at anvende DLNA med din pc skal du
installere DLNA-software på din pc.
Hvis du har en NAS, kan du anvende DLNA
uden yderligere software.
Sådan downloades DLNA softwaren:
1.
Besøg Samsung.com
3.
På næste skærm: Klik på Get
Downloads (Hent downloads) under
menuen Downloads (Downloads).
2.
4.
5.
Klik på Support (Support), indtast din
afspillers produktnummer i det felt,
der vises, og klik derefter på Product
(Produkt).
Klik på Software (Software) på næste
side.
Klik på ikonet under linjen DLNA under
File (Fil) for at starte downloaden.
System
Startindstilling
Med startindstillinger kan du indstille sprog,
tv-formatforhold, netværksindstillinger mv.
For flere informationer om indstillingerne
skal du se den tilhørende sektion i denne
brugervejledning. (Se side 9).
Hurtig start
Du kan indstille, at afspilleren tændes hurtigt
ved at reducere starttiden.
✎✎ BEMÆRK
`` Hvis denne funktion er indstillet til Til, forøges
strømforbruget.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ is er en praktisk funktion, der gør det
muligt at kæde betjening til andre Samsungafspillere med funktionen Anynet+.
For at anvende denne funktion skal du slutte
denne afspiller til et Samsung-tv med et
HDMI-kabel.
Du kan betjene denne afspiller ved hjælp
af en Samsung tv-fjernbetjening og starte
diskafspilningen ved blot at trykke på knappen
) på tv’ets fjernbetjening.
PLAY (
Se brugervejledningen til tv’et for at få flere
oplysninger.
✎✎ BEMÆRK
`` Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMIkablet ikke understøtter CEC.
`` Hvis dit Samsung-tv er forsynet med Anynet+
logoet, understøtter det funktionen Anynet+.
`` Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke.
Det afhænger af dit tv.
Se brugervejledningen til tv’et for at få flere
oplysninger.
`` Når produktet er slukket, bevirker frakobling og
tilslutning af kablet, at det tændes automatisk.
I øjeblikket slukkes det automatisk om ca. 15
sekunder for at genetablere forbindelsen til
Anynet+.
`` For nogle tv-produkter gælder det, at hvis de
er sluttet til dette produkt med funktionen
Anynet+, kan der vises en pop-upadvarselsmeddelelse, der siger, at der ikke blev
fundet nogen forbindelse, hvis tv’et tændes.
Forbindelsen til Anynet+ er stadig korrekt
etableret og klar til brug.
BD-datastyring
Lader dig styre det indhentede indhold, som
du fik adgang til gennem en Blu-ray-disk, der
understøtter BD-LIVE-tjenesten, og er lagret
på en vedhæftet flashhukommelsesenhed.
Du kan kontrollere enhedsinformationerne,
inkl. lagringsstørrelse, slette BD Data eller
ændre flashhukommelsesenheden.
✎✎ BEMÆRK
`` I ekstern hukommelsestilstand standses
diskafspilning muligvis, hvis du frakobler USBenheden under afspilningen.
`` Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32og NTFS-filsystemer. Vi anbefaler, at du
anvender USB-enheder, der understøtter USB
2.0-protokollen med en læse/skrivehastighed
på mindst 4 MB/sek.
`` Funktionen til genoptagelse af afspilning
fungerer muligvis ikke, når du har formateret
lagringsenheden.
`` Den samlede størrelse af BD-datastyring kan
variere, afhængigt af betingelserne.
DivX® Video On Demand
Se DivX® VOD-registreringskoderne, der skal
købes til afspilning af DivX® VOD-indhold..
Sprog
Du kan vælge det sprog, du foretrækker
til skærmmenuen, diskmenuen, lyd,
undertekster.
✎✎ BEMÆRK
`` Det valgte sprog vises kun, hvis disken
understøtter det.
Sikkerhed
Når du anvender denne menu første
gang, vises skærmbilledet til indstilling af
adgangskode.
Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode
med talknapperne
BD-spærringsniveau
Begæns afspilning aff blu-ray diske med
angiven klassificering,indtil adgangskode.
DVD-spærringsniveau
Denne funktion virker sammen med DVD-diske,
som er blevet tildelt et
aldersnivea eller et tal, der angiver indholdets
modenhedsniveau. Disse tal hjælper dig
med at styre de DVD-diske, som
familien må se.
Vælg det spærringsniveau, du vil indstille. Hvis
du f.eks. vælger op til niveau 6, kan diske,
der indeholder niveau 7 og 8, ikke afspilles.
Et højere tal indikerer, at programmet kun er
beregnet til voksne personer.
Skift PIN
Skifter den 4-cifrede adgangskode, der
anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.
Hvis du glemmer din adgangskode
1. Fjern disken.
2. Tryk på og hold knappen @ på
frontpanelet inde i mindst 5 sekunder.
Alle indstillingerne vender tilbage til
fabriksstandarden.
✎✎ BEMÆRK
`` Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes
alle de brugerdata, der er gemt i BD-data.
Generelt
Tidszone
Du kan angive tidszonen, der gælder for dit
område.
Support
Softwareopgradering
I menuen Softwareopgradering kan du
opgradere afspillerens software til forbedring
af ydeevnen eller til ekstra tjenester. Du kan
opgradere på fire forskellige måder.
Online
Følg disse trin for at opgradere Online :
1.
2.
3.
4.
Vælg Online og tryk derefter på
knappen v Meddelelsen ”Opretter
forbindelse til serveren” vises.
Der vises en pop up meddelelse, hvis
der findes en opdatering.
Hvis du vælger Ja, startes
downloadprocessen. (Tænd aldrig for
afspilleren under en opgradering).
Når opdateringen er færdig, genstartes
afspilleren automatisk.
✎✎ BEMÆRK
`` Opdateringen er færdig, når produktet slukkes
efter genstart. Tryk på knappen POWER for at
tænde for det opdaterede produkt og bruge det.
`` Sluk aldrig manuelt for afspilleren under
opdateringsprocessen.
`` Samsung Electronics har ikke noget juridisk
ansvar for afspillerens fejlfunktion, der skyldes
en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres
uopmærksomhed under softwareopgradering.
`` Diskbakken skal være tom, når du opgraderer
softwaren med Online-værtsstikket.
Via USB
Følg disse trin for at opgradere via USB:
1.
Besøg Samsung.com.
3.
Udpak zip filen på computeren. Der bør
nu være en enkelt RUF fil med samme
navn som zip filen.
2.
4.
5.
6.
7.
Download zip-filen med den nyeste
USB-softwareopgradering på din
computer.
Kopiér RUF filen et USB flashdrev.
Sørg for, at der ikke er nogen disk i
afspilleren, og indsæt derefter USB
flashdrevet i afspillerens USB port.
Gå til Indstillinger. > Support >
Softwareopgradering i afspillerens menu.
Vælg Via USB.
✎✎ BEMÆRK
`` Diskbakken skal være tom, når du opgraderer
softwaren med USB-værtsstikket.
`` Når systemopgraderingen er udført, kan
du kontrollere softwaredetaljerne i menuen
Softwareopgradering.
`` Afspilleren må ikke slukkes under
softwareopgraderingen. Det kan bevirke, at
afspilleren ikke fungerer korrekt.
`` Softwareopgraderinger med USB-værtsstikk må
kun udføres med en USB-flashhukommelse.
Meddelelse om auto-opgradering
Hvis du har sluttet afspilleren til dit netværk,
og derefter aktiverer Meddelelse om autoopgradering, underretter afspilleren dig
automatisk, når der er en ny softwareversion
tilgængelig til afspilleren.
13
For at aktivere Meddelelse om autoopgradering skal du følge trinnene herunder
1.
Vælg Meddelelse om autoopgradering, og tryk derefter på
knappen v.
2. Brug knapperne ▲▼ til at vælge Til og
tryk derefter på knappen v.
Hvis der findes en ny softwareversion, viser
afspilleren en pop up meddelelse.
1.
TVælg Ja i pop-up-vinduet for at
opgradere firmwaren. Produktet slukkes
automatisk, genstartes og begynder
derpå at downloade. (Tænd aldrig
produktet manuelt på dette tidspunkt).
Der vises en status-pop-up.
Når opdateringen er færdig, slukkes det
automatisk.
Tryk på knappen POWER for at tænde
produktet.
2.
3.
4.
✎✎ BEMÆRK
`` Opdateringen er færdig, når produktet slukkes
efter genstart. Tryk på knappen POWER for
at tænde for det opdaterede produkt og bruge
det.
`` Sluk aldrig manuelt for afspilleren under
opdateringsprocessen.
`` Samsung Electronics har ikke noget juridisk
ansvar for afspillerens fejlfunktion, der skyldes
en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres
uopmærksomhed under softwareopgradering.
Kontakt Samsung
Indeholder kontaktoplysninger for hælp til
afspilleren.
Vilkår for serviceaftale
Se den generelle ansvarsfraskrivelse
vedrørende indhold og tjenester fra tredjepart.
Nulstil
Alle indstillinger vender tilbage til standard,
undtagen netværks- indstillinger.
Media Play
Afspiller en kommercielt optaget
disk
1. Tryk på knappen 8 for at åbne
diskbakken.
3.
Tryk på knappen 8 for at lukke diskbakken.
Afspilningen starter automatisk.
Afspilning af filer på en USB-enhed
Du kan anvende USB-tilslutningen til at
afspille multimediefiler, der findes på en USBlagringsenhed.
1.
Flyt til menuen Hjem.
3.
Tryk på knappen ◄ ► for at vælge Ja,
og tryk derefter på knappen v.
2.
4.
123
a
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
USB, og tryk derefter på knappen v.
App 2
123
6.
Musik
Indstillingerr
a Skift enhed
App 3
App 4
c Sikker fjr. USB d Vis enheder " Enter
Tryk på knapperne ◄► for at vælge de
ønskede videoer, musik eller billeder, og
tryk derefter på knappen v. Gå til trin 7.
4-1. Tryk på den BLå(D) knap. Skærmen
nedenfor vises. Gå til 5-1.
123
I Stop-tilstand: Slut USBlagringsenheden til USB-porten på
produktets frontpanel. Meddelelsen “Vil
du ændre enheden?” vises.
Hvis der er en disk i Blu-ray-afspilleren,
skal du trykke på den RØDE (A) eller
BLÅ (D) knap. Hvis der ikke er, skal du
gå til trin 6.
Hvis du trykkede på den RøDE(A) knap,
skal du gå til trin 5.
Hvis du trykkede på den BLå(D) knap,
skal du gå til trin 4-1.
Billeder
Ingen disk
2. Skub forsigtigt en disk ind i diskbakken
med mærkatsiden opad.
5.
14
Videoer
App 1
123
a
App 2
Indstillingerr
App 3
App 4
d Hjem " Enter
5-1. Tryk på knapperne ◄► for at vælge
USB, og tryk derefter på knappen v.
6-1. ryk på knapperne ▲▼ for at vælge de
ønskede videoer, musik eller billeder, og
tryk derefter på knappen v.
7.
8.
Der vises et skærmbillede, der viser
enhedens indhold. Afhængigt af,
hvorledes indholdet er arrangeret, vil
du se alle mapper, individuelle filer eller
begge.
Brug om nødvendigt knapperne
▲▼◄► til at vælge en mappe, og tryk
derefter på knappen v.
9.
Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge
en fil, du vil vise eller afspille, og tryk
derefter på knappen v.
✎✎ BEMÆRK
`` Selvom afspilleren viser mapper for alle
indholdstyper, viser den kun filer med den
indholdstype, du valgte i trin 6 eller 6-1.
Hvis du f.eks. valgte Musik, kan du kun se
musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå
tilbage til skærmen Home (Hjem) og gentage
trin 4.
10. Tryk på knappen RETURN en eller
flere gange for at afslutte den aktuelle
skærm, afslutte en mappe eller vende
tilbage til skærmen Home (Hjem). Tryk
på knappen EXIT for at gå til skærmen
Hjem.
Afspilning af en disk med indhold
optaget af brugeren
Du kan afspille multimediefiler, du har gemt på
Blu-ray, DVD- eller CD-diske.
1.
2.
`` Hvis du isætter disken ved afspilning af USBlagringsenheden, skifter enhedens tilstand
automatisk til “Blu-ray, DVD eller CD”.
Brug knapperne ◄► til at vælge den
type indhold, du vil vise eller afspille –
Videoer, Billeder eller Musik – og tryk
derefter på knappen v.
✎✎ BEMÆRK
✎✎ BEMÆRK
`` Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert
ved at anvende funktionen "Sikker fjr. USB"
for at forhindre en mulig beskadigelse af USBhukommelsen.
Tryk på knappen HOME for at flytte til
startskærmen, tryk på den GUL (C) knap, og
tryk derefter på knappen v.
Læg en brugerfremstillet disk i
diskbakken med diskmærkaten
vendende opad, og luk derefter bakken.
Pop-up'en Device Enhed tilsluttet vises.
3.
4.
5.
6.
`` Selvom afspilleren viser mapper for alle
indholdstyper, viser den kun filer med den
indholdstype, du valgte i trin 2. Hvis du f.eks.
valgte Musik, kan du kun se musikfiler. Du kan
ændre dette valg ved at gå tilbage til skærmen
Home (Hjem) og gentage trin 2.
Der vises et skærmbillede, der viser
enhedens indhold. Afhængigt af,
hvorledes indholdet er arrangeret, vil
du se alle mapper, individuelle filer eller
begge.
Brug om nødvendigt knapperne
▲▼◄► til at vælge en mappe, og tryk
derefter på knappen v.
Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge
en fil, du vil vise eller afspille, og tryk
derefter på knappen v.
Tryk på knappen RETURN en eller
flere gange for at afslutte den aktuelle
skærm, afslutte en mappe eller vende
tilbage til skærmen Home (Hjem). Tryk
på knappen EXIT for at gå til skærmen
Hjem.
Afspilning af indhold placeret på
din PC
7.
For at afspille indhold der findes på din PC
eller din Blu-ray-diskafspiller, skal du slutte
Blu-ray-afspilleren til dit netværk og installere
DLNA-software på din PC.
8.
Sådan afspilles indhold fra din PC
1.
Flyt til menuen Hjem
3.
Vælg din PC på skærmen Device
(Enhed), der vises, og tryk derefter på
knappen v.
2.
4.
Tryk på den BLÅ knap (D) på din
fjernbetjeningen (enhed).
Brug knapperne ◄► til at vælge den
type indhold, du vil vise eller afspille –
Videoer, Billeder eller Musik – og tryk
derefter på knappen v.
✎✎ BEMÆRK
5.
6.
`` Selvom afspilleren viser mapper for alle
indholdstyper, viser den kun filer med den
indholdstype, du valgte i trin 4. Hvis du f.eks.
valgte Musik, kan du kun se musikfiler. Du kan
ændre dette valg ved at gå tilbage til skærmen
Home (Hjem) og gentage trin 4.
Der vises et skærmbillede, der viser
enhedens indhold. Afhængigt af,
hvorledes indholdet er arrangeret, vil
du se alle mapper, individuelle filer eller
begge.
Brug om nødvendigt knapperne
▲▼◄► til at vælge en mappe, og tryk
derefter på knappen v.
Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge
en fil, du vil vise eller afspille, og tryk
derefter på knappen v.
Tryk på knappen RETURN en eller
flere gange for at afslutte den aktuelle
skærm, afslutte en mappe eller vende
tilbage til skærmen Home (Hjem). Tryk
på knappen EXIT for at gå til skærmen
Hjem.
Styring af videoafspilning
Du kan styre afspilningen af videofiler, der
findes på en Blu-ray-disk, DVD, CD, en
USB-enhed eller en pc. Afhængigt af disken
eller indholdet kan det være, at nogle af de
funktioner, der er beskrevet i denne vejledning,
ikke er tilgængelige.
Knapper på fjernbetjeningen til
videoafspilning
2
1
AUDIO
BONUS
VIEW
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
15
Afspilningsknapper
Afspilleren afspiller ikke lyd under søgning,
langsom visning eller trintilstand.
• Tryk på knappen 6 for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
6 -knap
Starter afspilning.
7 -knap
Sætter afspilningen på pause.
5 -knap
Stopper afspilning.
Hurtig afspilning
Tryk under afspilning på knappen
3 eller 4.
Hver gang du trykker på
knappen 3 eller 4, ændres
afspilningshastigheden.
Afspilning i
slowmotion
Tryk i pausetilstand på knappen
4.
Hver gang du trykker på
knappen 4, ændres
afspilningshastigheden.
Tryk i pausetilstand på knappen
7.
Trinvis afspilning
Hver gang du trykker på knappen
7, vises et nyt billede.
Skip kapitel/filafspilning
Tryk under afspilning på knappen
1 eller 2.
Hver gang, du trykker på knappen
1 eller 2, flytter disken til
forrige eller næste kapitel eller fil.
Brug af diskmenuen, titelmenuen, pop-up-menuen og titellisten
Knappen
DISC MENU
Knappen TITLE
MENU
Knappen POPUP
MENU
Tryk under afspilning på denne
knap for at bruge diskmenuen.
Skip : Tryk under afspilning på knappen 1
eller 2 for at flytte til forrige eller næste
side af afspilningslisten.
3
5-knap : Stopper et nummer.
Tryk under afspilning på denne
knap for at bruge titelmenuen.
4
Tryk under afspilning på denne
knap for at bruge pop-up-menuen.
5
Styring af musikafspilning
Du kan styre afspilningen af musikindhold, der
findes på en Blu-ray-disk, DVD, CD, en USBenhed eller en pc.
Knapper på fjernbetjeningen til
musikafspilning
6
Hurtig afspilning (kun lyd-cd (CD-DA))
Tryk under afspilning på knappen 3 eller 4.
Hver gang du trykker på knappen 3 eller 4,
ændres afspilningshastigheden.
Pause : Hold pause i et nummer.
6-knap : Afspiller det aktuelt valgte nummer.
1.
TRACK 001
+
4
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
NUMMER -knap (kun lyd-cd (CD-DA)) :
Under afspilning fra afspilningslisten kan du
trykke på det ønskede nummer.
Det valgte nummer afspilles.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Sange afspilles i den
rækkefølge, de blev optaget i.
(
) Spor
Den aktuelle sang gentages.
(
) Alle
Alle sange gentages.
(
)Bland
Denne vilkårlige funktion afspiller
sange i vilkårlig rækkefølge.
Afspilningsliste
1.
For at flytte til musiklisten skal du trykke
på knappen 5 eller RETURN.
Musiklisten vises.
Musik TRACK 001
TRACK 001
02:38
TRACK 003
02:38
TRACK 005
AFSPILNINGSLISTE
00:08 / 05:57
2.
3.
CD
02:38
1/6
TRACK 007
Værktøjer
TRACK 001
Gentag-tilstand
? Fra \05:57
TRACK
002
< Juster " Vælg ' Retur
02:38
CD
1/2 Side
TRACK 002
02:38
TRACK 004
02:38
TRACK 006
02:38
TRACK 008
02:38
TRACK 010
02:38
c Vælg
( ) Gå til s.
' Retur
03:41
TRACK 005
03:17
Værktøjer
03:35
' Retur
Tryk på knapperne ◄► for at vælge
Spor, Alle, Bland, or Fra.
Tryk på knappen v.
TRACK 009
04:07
TRACK 004
" Pause
02:38
04:27
TRACK 006
3
Fra
Tryk på knappen TOOLS under
afspilning.
1
2
Gentag en lyd-cd (CD-DA)/MP3)
TRACK 003
1
16
2
2.
3.
4.
ryk på knapperne ▲▼◄► for at flytte til et
ønsket nummer, og tryk derefter på knappen
GUL (C). Der vises en afkrydsning på
nummeret.
Gentag denne procedure for at vælge flere
numre.
Hvis du vil flytte et nummer fra listen,
skal du markere nummeret og derefter
trykke på knappen GUL (C) igen.
Afkrydsningen på nummeret annulleres.
Tryk på knappen v.
5.
6.
For at ændre afspilningslisten skal du
trykke på knappen Return (Retur) for
at vende tilbage til listen Music (Musik).
Gentag trin 2, 3 og 4.
For at annullere afspilningslisten og
vende tilbage til skærmen Home (Hjem)
skal du trykke på knappen Return eller
Exit.
✎✎ BEMÆRK
`` Du kan oprette en afspilningsliste med op til
99 numre på en lyd-CD (CD-DA).
`` Hvis du fjerner alle sporene fra en
afspilningsliste og derefter trykker på knappen
v, viser og afspiller afspilleren alle sporene
på disken.
✎✎ BEMÆRK
`` Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan
menuen Værktøj variere.
`` For at aktivere baggrundsmusikfunktionen skal
billedfilen være i samme lagringsmedie som
musikfilen.
Men lydkvaliteten kan blive påvirket af MP3filens
bithastighed, billedets størrelse og
kodningsmetoden.
`` Du kan ikke forstørre underteksten og PGgrafikken i fuldskærmstilstand..
Appendiks
Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.
PROBLEM
Brug af menuen Værktøj
Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
Start diasshow Vælg for at starte diasshowet.
Baggrundsmusik
Vælg for at lytte til musik, mens
du viser et diasshow.
Zoom
Vælg for at forstørre det aktuelle
billede. (Forstørrer op til fire
gange)
Roter
Vælg for at rotere billedet. (Dette
roterer billedet enten med eller
mod uret.)
Information
Viser billedinformationerne.
LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes.
• Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1m fra afspilleren.
• Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter
for helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den
nulstilles. Sæt batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen
igen.
• Tryk på knappen @ (på frontpanelet) i mere end 5 sekunder
uden nogen disk i bakken. Alle indstillinger vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
• Tryk på knappen P (på frontpanelet) i mere end 5 sekunder.
Disken afspilles ikke.
• Kontroller, at disken er indsat med mærkaten opad.
• Kontrollér Blu-ray-diskens/DVD'ens regionskode.
Diskmenuen vises ikke.
• Kontrollér, om disken har en diskmenu.
Forbudsindikatoren vises på skærmen.
• Denne meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap.
• Blu-ray/DVD-diskens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler).
• Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden
for intervallet.
Afspilningen afviger fra valgene på
menuen Indstillinger.
• Nogle valgte funktioner i menuen Indstillinger fungerer muligvis ikke
korrekt, hvis disken ikke er kodet med den pågældende funktion.
Skærmforholdet kan ikke ændres.
• Skærmforholdet er fastsat på Blu-ray disken/DVD’en.
• Dette er ikke et problem med afspilleren.
Ingen lyd.
• Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen
Lydindstillinger.
Afspilning af billedindhold
Du kan afspille billedindhold, der findes på en
Blu-ray-disk, DVD, CD, en USB-enhed eller
en pc.
Fejlfinding
17
PROBLEM
Skærmen er tom.
Glemt PIN-kode
LØSNING
• Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke
understøtter (f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit tv.
• Tryk på knappen @ (på frontpanelet) i mere end 5 sekunder
uden nogen disk i bakken. Alle indstillinger vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
• Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BDdata.
• Tryk på knappen @ (på frontpanelet) i mere end 5 sekunder uden
nogen disk i bakken. Alle indstillinger, herunder adgangskoden, vender
tilbage til fabriksindstillingerne.
Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt.
• Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BDdata.
PROBLEM
LØSNING
Videoen afspilles med afbrydelser.
• Kontrollér, om netværket er stabilt.
• Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke
er overbelastet.
DLNA-forbindelsen mellem afspilleren og
pc'en er ustabil.
• IP-adresser på samme undernetværk skal være entydige.
I modsat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen.
• Kontrollér, om din firewall er aktiveret.
Hvis ja, skal du deaktivere firewall-funktionen.
BD-LIVE
Jeg kan ikke slutte til BD-LIVE-serveren.
• Brug funktionen Netværksstatus til at undersøge, om
netværksfunktionen er i orden.
• Kontrollér, om en USB-hukommelsesenhed er tilsluttet afspilleren.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVEtjenesten.
Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring.
• Kontrollér, om muligheden BD-Live-internet forbindelse er indstillet til
Tillad(alle).
• Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller
opgrader til den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVE-tjenesten opstår
der en fejl.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVEtjenesten.
Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring.
Billedet er støjfyldt eller forvrænget
• Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset.
• Rens disken.
Intet HDMI-signal.
• Kontrollér forbindelsen mellem tv’et og HDMI-stikket på afspilleren.
• Kontrollér, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningerne
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Unormalt HDMI-skærmbillede.
• Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at tv’et ikke
understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Hvis du oplever andre problemer.
• Gå til indholdsfortegnelsen, og find det afsnit i brugervejledningen,
som indeholder forklaringer på det aktuelle problem, og udfør
proceduren igen.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, skal du kontakte nærmeste
autoriserede Samsung servicecenter
✎✎ BEMÆRK
• DLNA viser kun video-, billed- og musikfiler. Andre filtyper vises ikke.
1. Du ringer til en tekniker og får ham til at besøge dig i hjemmet, og produktet er ikke defekt.
Funktionen DLNA
Jeg kan se delte mapper gennem DLNA,
men jeg kan ikke se filerne.
`` Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
Reparationer
Hvis du kontakter os for at få repareret din afspiller, kan du blive pålagt et administrationsgebyr,
hvis enten:
2. Du afleverer apparatet på reparationscentret, og produktet er ikke defekt.
Vi fortæller dig, hvad administrationsgebyret er, før vi aflægger et hjemmebesøg eller begynder
på at reparere afspilleren.
Vi anbefaler, at du læser denne vejledning grundigt, søger efter en løsning online på www.
samsung.com eller kontakter Samsung kundeservice, før du får din afspiller repareret.
18
Specifikationer
Generelt
USB
HDMI
Lydudgang
Netværk
-----
Vægt
1,0 kg
Dimensioner
269 (B) X 193 (D) X 39 (H) mm
Driftstemperatur
+5°C til +35°C
Driftsfugtighed
10 % til 75 %
Type A
USB 2.0
Jævnstrømsudgang
5V 0.5A maks.
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Lyd
PCM, Bitstream
Digital lydudgang
Koaksial
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Netværkshastigheder under 10Mbps understøttes ikke.
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
For strømforsyningen og strømforbrug: Se etiketten på afspilleren.
Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige..
Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet
IKKE ALLE diske er kompatible
• Med forbehold for begrænsningerne herunder samt de, der er omtalt gennem denne
brugervejledning, herunder afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning, kan følgende
typer afspilles: færdige, kommercielle BD-ROM-, DVD-VIDEO- og lyd-CD (CD-DA)-diske, BDRE/-R-, DVD-RW/-R-diske og CD-RW/-R-diske.
• Andre diske end de, der er nævnt herover, kan ikke og/eller er ikke beregnet til afspilning på
denne afspiller. Og nogle af disktyperne herover kan muligvis ikke afspilles på grund af en eller
flere af de årsager, der er nævnt herunder.
• Samsung garanterer ikke, at denne afspiller kan afspille alle diske, der er forsynet med logoerne
BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og denne afspiller
reagerer muligvis ikke på alle betjeningskommandoer eller kan anvende alle funktioner på alle
diske. Disse og andre diskkompatibilitetsproblemer og afspilleproblemer med nye og eksisterende
formater er mulige, fordi:
-- Blu-ray er et nyt format under udvikling, og denne afspiller kan ikke nødvendigvis håndtere alle
funktionerne ved Blu-ray-diske, da visse funktioner er valgfrie, yderligere funktioner kan være
tilfældet til Blu-ray-formatet efter produktionen af denne afspiller, og visse funktioner bliver
muligvis først tilgængelige senere.
-- ikke alle nye og eksisterende diskformatversioner er understøttet af denne afspiller,
-- nye og eksisterende diskformater kan blive revideret, ændret, opdateret, forbedret og/eller
suppleret,
-- visse diske er produceret på en måde, der muliggør specifik eller begrænset funktionalitet
under afspilning.
-- visse diske med logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R og
CD-RW/-R kan alligevel være ikke-standardiserede diske,
-- visse diske kan muligvis ikke afspilles pga. deres fysiske tilstand eller optageomstændighederne,
-- problemer og fejl under oprettelse af Blu-ray-diske, DVD-software og/eller produktionen af
diske,
-- denne afspiller fungerer anderledes end en almindelig dvd-afspiller eller andet AV-udstyr og/
eller
-- af årsager nævnt gennem denne brugervejledning og af andre årsager, der opdages og
offentliggøres af SAMSUNG’s kundecenter.
• Hvis du opdager problemer med diskkompatibilitet eller driftsmæssige problemer, bedes du
kontakte et SAMSUNG kundecenter.
Du kan også kontakte et SAMSUNG kundecenter for mulige opdateringer til denne afspiller.
• For yderligere informationer om afspilningsbegrænsninger og diskkompatibilitet skal du se
afsnittene Forholdsregler, Før du læser brugervejledningen, Disktyper og egenskaber og Inden
afspilning i denne vejledning.
19
• For Blu-ray-diskafspilleres progressive scanning-udgang: FORBRUGERNE SKAL VÆRE
OPMÆRKSOMME PÅ, AT IKKE ALLE HØJDEFINITIONS-TV ER HELT KOMPATIBLE MED
DETTE PRODUKT, OG DET KAN MEDFØRE DIGITALE FEJL PÅ BILLEDET. I TILFÆLDE AF
BILLEDPROBLEMER MED PROGRESSIV SCANNING, ANBEFALES DET, AT BRUGEREN
SKIFTER TILSLUTNING TIL ’STANDARDDEFINITION’-UDGANG. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL
OM DIT TV’S KOMPATIBILITET MED DETTE PRODUKT, SKAL DU KONTAKTE VORES
KUNDESERVICECENTER.
Kopibeskyttelse
• Da AACS (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem for
Blu-ray-disk-formatet – som brugen af CSS (Content Scramble System) til dvd-formatet – er der
indført visse begrænsninger for afspilning, analogt signaloutput mv. af AACS-beskyttet indhold.
Funktionen af dette produkt og begrænsninger i dette produkt kan variere, afhængigt af
anskaffelsestidspunktet, da disse begrænsninger kan indføres og/eller ændres af AACS efter
produktionen af produktet. Herudover anvendes BD-ROM Mark og BD+ endvidere som
indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray-disk-formatet, som indeholder visse begrænsninger,
herunder afspilningsbegrænsninger for indhold der er beskyttet med BD-ROM Mark og/eller BD+.
For at få flere informationer om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller dette produkt bedes du kontakte
et SAMSUNG kundecenter.
• Mange Blu-ray/DVD-diske er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte din afspiller
direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du slutter til en videomaskine, får du måske et
forvrænget billede fra kopibeskyttede Blu-ray/dvd-diske.
• I henhold til copyrightlove i USA og andre lande er ikke-autoriseret optagelse, brug, visning,
distribution eller ændring af tv-programmer, videobånd, Blu-ray-diske, DVD’ER og andet materiale
omfattet af civilt og/eller kriminelt strafansvar.
• Bemærkning vedr. Cinavia: Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning af
ikkeautoriseret kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor.
Når forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse, og
afspilning eller kopiering bliver afbrudt.Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at få flere informationer om
Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dette produkt anvender producentspecifik
teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og
andre USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under ansøgning, samt
copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er
et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
20
Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester
Alt indhold og alle tjenesteydelser, som der er adgang til gennem denne enhed, tilhører tredjeparter
og er beskyttet af copyright-, patent- og varemærkelovgivning og/eller anden immaterielret.
Dette indhold og disse tjenester leveres udelukkende for personlig, ikke-kommerciel brug. Du
må ikke anvende indhold eller tjenester på en måde, der ikke er godkendt af indholdsejeren eller
tjenesteudbyderen. Uden begrænsning i det foregående, med mindre dette er udtrykkeligt godkendt
af den pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, må du ikke på nogen måde redigere, kopiere,
genudgive, overføre, udsende, sende, oversætte, sælge, udarbejde afledte værker, anvende eller
distribuere indhold eller tjenester på en sådan måde eller gennem nogen medier, som vises i denne
enhed.
TREDJEPARTSINDHOLD OG -TJENESTEYDELSER LEVERES “SOM DE ER”. SAMSUNG
GARANTERER IKKE FOR DET INDHOLD ELLER DE TJENESTER, SOM LEVERES, HVERKEN
UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, TIL NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASIGER
SIG UDTRYKKELIGT ENHVER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL
GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG
GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, AKTUALITETEN, LOVLIGHEDEN
ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE, SOM GØRES
TILGÆNGELIGT GENNEM DENNE ENHED OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER
FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, HVERKEN I KONTRAKTMÆSSIGE
SAMMENHÆNG ELLER I FORBINDELSE MED SVIG, FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER
HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FOR
FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER ANDEN SKADESERSTATNING,
SOM MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED ENHVER INFORMATION INDEHOLDT
I ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER TREDJEPARTS ANVENDELSE AF INDHOLDET ELLER
TJENESTERNE, OGSÅ VED MEDDELESE OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING.
Tredjeparts tjenester kan opsige eller afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, og Samsung
fremsætter ingen erklæringer eller garantier for, om et indhold eller en tjeneste forbliver
tilgængeligt i et bestemt tidsperiode. Indhold og tjenester overføres af tredjeparter via netværk
og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke kontrollerer. Ud at begrænse det generelle
indhold i denne ansvarsfraskrivelse, frasiger Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver
erstatningspligt vedrørende enhver afbrydelse eller suspendering af indhold eller tjenester, som gøres
tilgængeligt gennem denne enhed.
Samsung er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice vedrørende indholdet og
tjenesterne. Alle spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal
stilles direkte til den respektive indholdsejer og serviceudbyder.
Licens
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-Dsymbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Produceret under licens under de amerikanske patentnumre : 5.956.674,
5.974.380, 6.487.535 og andre amerikanske og verdensomspændende
patenter, som er tildelt, og som der er ansøgt om. DTS, symbolet og DTS
og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS 2.0+Digital Out er et varemærke
2.0+Digital Out
tilhørende DTS, Inc. Produkt indeholder software. © DTS, Inc.Alle rettigheder forbeholdes.
• DivX
-- OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, LLC,
et datterselskab af Rovi Corporation.
Det er en officiel DivX Certified® enhed, der kan afspille DivX-video.
Besøg www.divx.com for flere informationer og softwareværktøjer til konvertering af dine
filer til DivX-video.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal være registreret for at
kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din registreringskode
under sektionen DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til www.vod.divx.com for
yderligere oplysninger om, hvordan du fuldfører din registrering.
-- DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 1080p, inkl. premium-indhold.
-- OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, LLC, et datterselskab af
Rovi Corporation.
-- Dækket af en eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller
dens datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende
deres respektive ejere
• Licensbemærkning vedr. Open Source
-- Hvis du bruger Open Source-software, er Open Source-licenser tilgængelige på
produktmenuen.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoerne er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
• DLNA®, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED® er varemærker,
tjenestemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing
LLC i USA og i andre lande.
21
DENMARK
På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod
materiale- og fabrikationsfejl.
I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den
forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske
lande opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land.
I tilfælde af problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på
følgende adresse:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tlf: 8 - SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/dk
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og
kvittering, og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller
udskiftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan
udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et
autoriseret servicecenter.
Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder,
eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede
indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
22
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation,
såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller
sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land produktet oprindeligt
er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse
for sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke
følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som
følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af
produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert
installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert
forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for
Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, under garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra
købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der
nationalt er lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne
garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller
forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på
plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr
eller materiel.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst
kontakte Samsung Support.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette
produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb
betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i
EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være
skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra
andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk &elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at
produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og
indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for
oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig
genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen
med andet erhvervsaffald.
AK68-02311A-00
AK68-02311A-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement