Samsung BD-F5500 Brugermanual

Samsung BD-F5500 Brugermanual
BD-F5500
BD-F5500E
Blu-ray™-skiva
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa den här produkten från
Samsung.
För att få mer komplett service ske du registrera
produkten på
www.samsung.com/register
SVENSKA
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 1
2014-02-26 오후 2:04:11
Säkerhetsinformation
VIKTIG ANMÄRKNING
Varning
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET
(ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
OBSERVERA
Den här symbolen betyder att det finns
“farlig spänning” inuti den här produkten
som kan utgöra risk för elektriska stötar
eller personskador.
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT,
ÖPPNA INTE
OBSERVERA: FÖR ATT MINSKA RISKEN
FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE
TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL
KVALIFICERAD PERSONAL.
Installera inte den här utrustningen i ett
begränsat utrymme som exempelvis en
bokhylla eller liknande.
VARNING
För att förhindra skador som kan leda till
brand eller risk för elektriska stötar bör du inte
utsätta den här produkten för regn eller fukt.
OBSERVERA
BLU-RAY DISC-SPELAREN ANVÄNDER
EN OSYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN
ORSAKA SKADLIG EXPONERING AV
STRÅLNING OM DEN RIKTAS OM.
SE TILL ATT DU ANVÄNDER BLU-RAY
DISC-SPELAREN ENLIGT ANVISNINGARNA.
Den här symbolen visar att det finns viktiga
instruktioner som tillhör produkten.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE
DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER LASER.
ANNAN ANVÄNDNING AV KONTROLLER,
ÄNDRING AV PRESTANDA ELLER
PROCEDURER ÄN DE SOM SPECIFICERATS
HÄR KAN ORSAKA SKADLIG STRÅLNING.
ÖPPNA INTE HÖLJET ELLER REPARERA
INTE PRODUKTEN SJÄLV. ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL PERSONAL.
Den här produkten uppfyller kraven för CEmärkning när skärmade kablar och anslutningar
används för att ansluta enheten till annan
utrustning. För att förhindra elektromagnetiska
störningar med annan elektrisk utrustning
som radio- och tv-apparater skall du använda
skärmade kablar och anslutningar.
Nätsladden till den här utrustningen har en
gjuten kontakt med en inbyggd säkring.
Säkringens värden finns på en ytan vid
kontaktens stift. Om den behöver bytas skall
en säkring som är godkänd enligt BS1362
med samma märkning användas.
Använd aldrig kontakten om säkringens lock
saknas om locket är avtagbart. Om ett nytt
säkringslock behövs skall det ha samma färg
som ytan vid kontaktens stift. Utbyteslock
finns att tillgå hos din återförsäljare.
Om den kontakt som är monterad inte
passar i uttagen i ditt hus eller om kabel
inte är tillräckligt lång för att nå till uttaget
skall du skaffa en passande godkänd
förlängningssladd eller kontakta din
återförsäljare för hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att
kapa kontakten skall säkringen tas bort och
kontakten skall avyttras på ett säkert sätt.
Anslut inte kontakten till ett uttag då det finns
risk för elektriska stötar från den oskyddade
sladden. När du kopplar bort enheten från
ström ska kontakten dras ut från vägguttaget,
därför ska väggkontakten vara lättåtkomlig.
Produkten som den här manualen tillhör
är licensierad under immaterialrättigheter
tillhörande tredje part.
KLASS 1 LASER-PRODUKT
Denna CD-spelare är klassificerad som
en KLASS 1 LASER-produkt. Om du
använder kontroller, gör ändringar eller utför
arbetsgångar på andra sätt än så som är
angivna häri kan det uppstå farlig strålning.
OBSERVERA :
• KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG
LASERSTRÅLNING NÄR ENHETEN
ÄR ÖPPEN. UNDVIK EXPONERING AV
STRÅLEN (IEC 60825-1)
• DENNA PRODUKT ANVÄNDER EN LASER.
OM DU ANVÄNDER KONTROLLER,
GÖR ÄNDRINGAR ELLER UTFÖR
ARBETSGÅNGAR PÅ ANDRA SÄTT
ÄN SÅ SOM ÄR ANGIVNA HÄRI KAN
DET UPPSTÅ FARLIG STRÅLNING.
ÖPPNA INTE HÖLJET OCH UTFÖR INGA
REPARATIONER PÅ EGEN HAND. LÄMNA
SERVICEARBETEN TILL KVALIFICERAD
PERSONAL.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
2
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 2
2014-02-26 오후 2:04:11
Försiktighetsåtgärder
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs de här användaranvisningarna noggrant
innan du använder enheten. Följ alla
säkerhetsanvisningar som anges nedan.
Förvara de här användaranvisningarna för
framtida referens.
1.
Läs de här instruktionerna.
3.
Beakta alla varningar.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spara de här instruktionerna.
Följ alla instruktioner.
Använd inte den här apparaten nära
vatten.
Rengör endast med torr trasa.
Blockera inte ventilationsöppningarna.
Installera i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
Installera inte produkten nära värmekällor
som exempelvis element, värmeutsläpp
eller andra enheter (inklusive AVmottagare) som avger värme.
Bryt inte mot säkerhetsreglerna för den
polariserade eller jordade kontakten. En
polariserad kontakt har två blad som är
bredare än de andra. En jordad kontakt
har två blad och ett tredje jordningsstift.
Det breda stiftet eller den tredje
kontaktytan finns där för din säkerhet.
Om den medföljande kontakten inte
passar i ditt uttag skall du kontakta en
elektriker för utbyte av ditt felaktiga uttag.
10. Skydda strömsladden från att utsättas
för tryck på grund av att du går på
den, eller att den kläms, samt skydda
bekväma recepterorer och den punkt
där de går ut ur apparaten.
11. Använd bara tillbehör/accessoarer som
specificeras av tillverkaren.
12. Använd endast
vagn, stall, stativ,
fäste eller bord som
specificerats av
tillverkaren eller som
sålts tillsammans
med apparaten.
När en kundvagn används ska du vara
försiktig när du flyttar kundvagnen/
apparaten för att undvika att skada den
till följd av att den välter.
13. Koppla ur apparaten ur vägguttaget
under åskväder eller när den inte
används under en lång tid.
14. Överlämna alla reparationer åt
kvalificerad personal. Service krävs när
apparaten har skadats på något sätt,
exempelvis då en elsladd eller kontakt
har skadats, vätska har spillts ut eller
föremål har ramlat ned på apparaten,
om apparaten har utsatts för regn eller
fukt, inte fungerar normalt eller har fallit.
Skivförvaring och -hantering
Hanteringsföreskrifter
• Att hålla i skivorna
-- Fingeravtryck eller repor
på skivan kan försämra
ljud- och bildkvaliteten
eller orsaka hopp.
-- Undvik att vidröra skivan på det område
inspelning sker.
-- Håll skivan i kanterna så att
fingeravtrycken inte kommer på ytan.
-- Fäst inte papper eller tejp på skivan.
• Rengöra skivor
-- Om det kommer
fingeravtryck eller
smuts på skivan ska du
rengöra den med ett milt
rengöringsmedel som har
spätts ut i vatten och torka med en mjuk
trasa.
-- Torka försiktigt inifrån och ut på skivan
vid rengöringen.
• Skivförvaring
`` Förvara dem inte i direkt solljus.
`` Förvara dem på en kall ventilerad plats.
`` Förvara stående i en ren förvaringspåse.
• Utsätt inte apparaten för droppar eller
skvätt. Ställ inte föremål fyllda med vätskor,
såsom vaser, på apparaten.
• För att stänga av apparaten helt måste
du dra ur strömkontakten ur vägguttaget.
Följaktligen måste strömkontakten alltid
vara lättåtkomlig.
• Koppla inte in flera elektriska enheter i
samma vägguttag. Överbelastning av ett
uttag kan orsaka överhettning och sin tur
leda till brand.
• Se till att du har stängt av alla apparater
innan du ansluter några komponenter till
den här produkten.
• Om du flyttar spelaren snabbt från en
kall plats till en varmare kan det uppstå
kondens på mekaniken och linsen vilket
kan ge upphov till onormal uppspelning.
Om detta inträffar, ska du dra ur kontakten
och vänta i två timmar innan du ansluter
den igen. Sätt sedan i skivan och försök
spela upp den igen.
• Om du upplever ett onormalt ljud, lukt av
bränt eller rök, ska du omedelbart slå av
strömbrytaren och koppla från kontakten
ur el-uttaget. Kontakta sedan närmaste
kundcenter för teknisk hjälp. Använd inte
produkten. Om du använder produkten i
befintligt skick kan det orsaka brand eller
elektrisk kortslutning.
!!
OBSERVERA
`` Kasta inte batterierna i eld.
`` Var försiktig så du inte kortsluter, plockar isär
eller överhettar batterierna.
`` Risk för explosion om batteriet byts på fel sätt.
Byt bara mot samma eller liknande typ.
3
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 3
2014-02-26 오후 2:04:12
Använda 3D-funktionen
VIKTIG HÄLSO- OCH
SÄKERHETSINFORMATION FÖR 3D-BILDER.
Läs och förstå följande säkerhetsinformation
innan du använder 3D-funktionen.
• Vissa tittare kan uppleva obehag när de
tittar på 3D-TV, såsom yrsel, illamående
och huvudvärk.
Om du upplever sådana symptom
ska du sluta titta på 3D-TV, ta av dig
3D-glasögonen och vila.
• Om du tittar på 3D-bilder under en längre
tid kan det ge trötta ögon. Om du upplever
sådana symptom ska du sluta titta på 3DTV, ta av dig 3D-glasögonen och vila.
• En vuxen ska titta till barn ofta när de
använder 3D-funktionen.
Om de säger sig uppleva trötta ögon,
huvudvärk, yrsel eller illamående ska de
omedelbart sluta titta på 3D-TV och vila.
• Använd inte 3D-glasögonen i andra
syften (exempelvis som vanliga glasögon,
solglasögon, skyddslagöson etc).
• Använd inte 3D-funktionen eller
3D-glasögonen när du går eller rör dig.
Om du använder 3D-funktionen eller
3D-glasögonen när du rör dig kan det göra
att du går in i föremål, snubblar på och/eller
faller och orsakar allvarlig skada.
• Om du vill titta på 3D-innehåll ska du
ansluta en 3D-enhet (3D-kompatibel AVmottagare eller TV) till spelarens HDMI
OUT-port med en höghastighets HDMIkabel. Sätt på dig 3D-glasögonen innan du
spelar upp 3D-innehåll.
• Spelaren sänder bara ut 3D-signaler via
HDMI-kabeln som är ansluten till HDMI
OUT-porten.
• Eftersom videoupplösningen i
3D-uppspelningsläge är fast beroende
på upplösning för original-3D-video,
kan du inte ändra upplösning enligt dina
inställningar.
• Vissa funktioner, såsom BD Wise, eller
inställning av skärmstorlek eller upplösning
kanske inte fungerar i 3D-uppspelningsläge.
• Du måste använda en höghastighets
HDMI-kabel för att skicka 3D-signalen.
• Sitt minst tre gånger bredden för skärmen
från TV:n när du tittar på 3D-bilder. Om du
exempelvis har en 46 tums skärm ska du
sitta på ett avstånd av 138 tum (11,5 fot)
från skärmen.
• Placera 3D-videoskärmen i ögonhöjd för
optimal 3D-bildkvalitet.
• Vid anslutning av produkten till vissa
3D-enheter kanske inte 3D-effekten
fungerar som den ska.
• Den här spelaren konverterar inte
2D-innehåll till 3D.
• "Blu-ray 3D" och logotypen för "Blu-ray
3D" är varumärken som tillhör Blu-ray Disc
Association.
Upphovsrätt
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt; Det är förbjudet att helt
eller delvis kopiera eller återge denna
instruktionsmanual utan föregående tillstånd
från Samsung Electronics Co.,Ltd.
Innehåll
Säkerhetsinformation
Systeminställningar..................................... 14
Försiktighetsåtgärder.................................... 3
Säkerhetsinställningar................................. 15
Varning......................................................... 2
Skivförvaring och -hantering......................... 3
Hanteringsföreskrifter.................................... 3
Använda 3D-funktionen................................ 4
Upphovsrätt................................................. 4
Komma igång
Innan du använder den här bruksanvisningen... 5
Logotyper för skivor som spelaren kan spela
upp.............................................................. 6
Tillbehör........................................................ 7
Frontpanel.................................................... 8
Bakre panel.................................................. 8
Fjärrkontroll................................................... 8
Anslutningar
Ansluta till en TV........................................... 9
Ansluta till ett ljudsystem............................... 9
Språkinställningar....................................... 15
Allmänna inställningar................................. 15
Supportinställningar.................................... 15
Medieuppspelning
Spela upp en kommersiell spelbar skiva..... 16
Spela upp filer på en USB-enhet................. 16
Spela upp en skiva med användarinspelat
innehåll....................................................... 17
Spela upp innehåll som finns på datorn...... 17
Kontrollera videouppspelning...................... 17
Kontrollera musikuppspelning..................... 18
Visa bildinnehåll.......................................... 19
Appendix
Felsökning.................................................. 19
Specifikationer............................................ 21
Ansluta till en nätverksrouter....................... 10
Inställningar
Proceduren för grundinställningar............... 10
Menynavigering.......................................... 10
Öppna inställningsmenyn............................ 11
Skärminställningar...................................... 11
Ljudinställningar.......................................... 12
Nätverksinställningar................................... 13
4
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 4
2014-02-26 오후 2:04:12
Komma igång
Regionskod
Innan du använder den här bruksanvisningen
Skivtyper och innehåll spelaren kan spela upp
Media
VIDEO
MUSIK
FOTO
Skivtyp
Blu-ray-skiva
3D Blu-ray-skiva
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
✎✎ KOMMENTARER
Detaljer
Skivtyp
BD-ROM- eller BD-RE/-R-skiva som spelats in med BD-RE-format.
DVD-VIDEO, inspelad DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som har
spelats in och stängts, eller ett USB-lagringsmedia innehållande DivX-,
MKV-, MP4-innehåll.
Blu-ray-skiva
Musik som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett
USB-lagringsmedia med MP3- eller WMA-innehåll.
Bilder som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett
USB-lagringsmedia med JPEG-innehåll.
`` Spelaren kanske inte kan spela vissa CD-RW/-R- och DVD-R-format på grund av skivtypen eller
inspelningsförhållandena.
`` Om en skiva av typen DVD-RW/-R inte har spelats in korrekt i DVD-videoformat kan den inte spelas.
`` Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en DVD-R-skiva med en bithastighet som
överskrider 10 Mbps.
`` Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en BD-R-skiva eller USB-enhet med en bithastighet
som överskrider 25 Mbps.
`` Uppspelning kanske inte fungerar för vissa skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom
vinkelförändring och justeringar av bildförhållandet. Information om skivan anges detaljerat på skivans
förpackning. Läs där vid behov.
`` När en BD-J-titel spelas upp kan laddningen ta längre tid än för en normal titel, eller så kanske vissa
funktioner arbetar långsamt.
Skivtyper spelaren inte kan spela upp
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
Både spelare och skivor är regionskodade.
Dessa regionskoder måste överensstämma för att det skall gå att spela upp skivan. Om
koderna inte överensstämmer går skivan inte att spela upp.
Regionsnumret för den här spelaren visades på spelarens bakre panel.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(utom CD-lager)
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 5
• DVD-RW (VR-läge) • 3,9 GB DVD-R-skiva
• CVD/CD-ROM/CDV/ för Authoring.
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs spelar endast
ljud, inte grafik.)
DVD-VIDEO
Regionskod
a
b
Område
Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong
och Sydöstasien.
Europa, Grönland, Franska territorier, Mellanöstern, Afrika, Australien och
Nya Zeeland.
c
Indien, Kina, Ryssland, Central- och Sydasien.
1
USA, amerikanska territorier och Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern, Egypten, Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Filippinerna, Indonesien, Hong Kong
4
Mexiko, Sydamerika, Centralamerika, Australien, Nya Zeeland,
Stillahavsöarna, Västindien
5
Ryssland, Östeuropa, Indien, Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
5
2014-02-26 오후 2:04:12
Logotyper för skivor som spelaren kan spela upp
Blu-ray-skiva
3D Blu-ray-skiva
DivX
BD-LIVE
PAL sändningssystem i Storbritannien, Frankrike,
Tyskland etc.
Filformat som stöds
Att observera kring USB-anslutning
• Spelaren stöder USB-lagringsmedia, MP3-spelare, digitalkameror och USB-kortläsare.
• Spelaren stöder inte mapp- eller filnamn som är längre än 128 tecken.
• Vissa USB-/externa HDD-/digitalkameror kanske inte är kompatibla med spelaren.
• Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32 och NTFS.
• Anslut USB-enheterna direkt till spelarens USB-port. Anslutning via en USB-kabel kan
orsaka kompatibilitetsproblem.
• Om du sätter i mer än en minnesenhet i en multikortsläsare kanske den inte fungerar som
den ska.
• Spelaren stöder inte PTP-protokollet.
• Koppla inte från USB-enheten under en laddningsprocess.
• Ju större bildupplösning desto längre fördröjning till visning.
• Den här spelaren kan inte spela upp MP3-filer med DRM (Digital Rights Management)
hämtat från kommersiella platser.
• Spelaren stöder bara video som har lägre hastighet än 30 fps (bildrutehastighet).
• Din spelare stöder bara MSC-enheter (USB Mass Storage Class), såsom miniatyrenheter
och USB HDD. (HUB stöds inte.)
• Vissa USB-hårddiskar, multi-card-läsare och miniatyrenheter kanske inte är kompatibla med
den här produkten.
• Om en USB-enhet kräver mer effekt kan den bli begränsad av kretssäkerhetssystemet.
• Om uppspelning från en USB-hårddisk är instabil kan du få mer effekt genom att koppla in
hårddisken i ett vägguttag.
Om problemet kvarstår ska du kontakta tillverkaren av USB-hårddisken.
• Du måste ta bort USB-lagringsenheten på ett säkert sätt genom att använda funktionen
"Säker bortt. USB" för att förhindra risk för skador på USB-minnet.
Tryck på knappen HOME för att gå till startskärmen, tryck sedan på den GUL (C) knappen
och därefter på knappen v.
• SAMSUNG kan inte hållas ansvariga för skador eller förlust av filer och data.
• Din spelare stöder inte NTSF-komprimerade filer, säkerhetskopieringsfiler eller krypterade filer.
• Du kan reparera eller formatera en USB-enhet på den stationära datorn. (endast MSWindows OS)
Videofiler som stöds
Filtillägg
Innehåll
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
Video Codec
DivX 3.11/4.x/5.x/6.1
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audio Codec
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Upplösning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•• Begränsningar
-- Även om filen är kodad av ett codec som stöds och nämns ovan kanske en fil inte kan
spelas om det är något problem med innehållet eller den är korrupt.
-- Normal uppspelning kan inte garanteras om filen innehåller information som är felaktig eller
om filen i sig är korrupt.
-- Filer med högre bithastighet/bildrutehastighet än standard kan hoppa i ljud och bild vid
uppspelning.
-- Sökfunktionen (hoppa) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
6
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 6
2014-02-26 오후 2:04:12
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
•• Videodekoder
-- Stöder upp till H.264 nivå 4,1 och AVCHD
-- Stöder inte H.264 FMO/ASO/RS och VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: 60 bildrutor max
Över 1280 x 720: 30 bildrutor max
-- Stöder inte GMC 2 eller högre
•• Audiodekoder
-- Stöder WMA 7, 8, 9 och STD
-- Stöder inte WMA samplingshastighet på 22050Hz mono.
-- AAC: Högsta samplingshastighet: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Maxbithastighet: 320 kbps.
„„
DivX-undertextfilformat som stöds
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎✎ KOMMENTARER
`` Vissa DivX-, MKV- och MP4-formaterade skivor kan inte spelas, beroende på videoupplösning och
bildrutehastighet.
Musikfiler som stöds
Filtillägg
*.mp3
*.wma
Bildfilsstöd
Filtillägg
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Innehåll
MP3
Audio Codec
Intervall som stöds
WMA
* Samplingshastigheter (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bithastigheter - Alla bithastigheter i intervallet 5kbps till
355kbps.
MP3
WMA
• Den här spelaren kan spela upp skivor i formatet AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på
och används av videokameror.
• Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt videokameraformat.
• Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar bilder med större effektivitet än traditionella
bildkomprimeringsformat.
• Vissa AVCHD-skivor använder formatet ”x.v.Color”. Den här spelaren kan spela upp AVCHDskivor som använder formatet ”x.v.Color”.
• ”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
• ”AVCHD” och logotypen för AVCHD är varumärken som tillhör Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.
✎✎ KOMMENTARER
`` Vissa AVCHD-formatsskivor kanske inte går att spela upp, beroende på inspelningsförhållanden.
AVCHD-formatsskivor behöver stängas.
`` ”x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga skivor för DVD-videokameror.
`` Vissa MKV- och MP4-formaterade skivor kan inte spelas, beroende på videoupplösning och
bildrutehastighet.
Tillbehör
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
-
Typ
Upplösning
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
AUDIO
BONUS
VIEW
Batterier till fjärrkontrollen
(AAA-storlek)
Bruksanvisning
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Fjärrkontroll
7
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 7
2014-02-26 오후 2:04:12
Frontpanel
KNAPPEN SPELA/PAUS
KNAPPEN STOPP
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG
Sätt på eller stäng av spelaren.
STRÖMKNAPPEN
Tryck här för att öppna och stänga skivfacket.
Slå på och av TV:n.
Efter installationen kan du ställa in
ingångskällan på din TV.
TV-volyminställning.
Tryck på sifferknapparna för att använda
alternativ.
Använd denna för att gå till popup-/titelmenyn.
Använd denna för att gå till skivmenyn.
SKIVFACK
✎✎ KOMMENTARER
SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL
USB-VÄRD
`` När spelaren visar menyn för Blu-ray-skivan kan du inte starta filmen genom att trycka på knappen Spela
på spelaren eller fjärrkontrollen. Om du vill spela upp filmen måste du välja Spela upp film eller Start på
skivmenyn och sedan trycka på knappen v.
`` För att uppgradera spelaren programvara genom USB-värduttaget måste du använda ett USB-minne.
Bakre panel
Tryck på dessa för att söka framåt eller bakåt.
Tryck på dessa för att hoppa framåt eller bakåt.
Tryck här för att stoppa en skiva.
Tryck på denna för att spela upp en skiva.
Med den här knappen kan du användaolika
funktioner på en skiva (Blu-ray/DVD).
Tryck på denna för att pausa en skiva.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Används för att visa uppspelningsinformation.
Tryck här för att använda verktygsmenyn.
Används för att välja menyposter och ändra
menyvärden.
Tryck här för att avsluta menyn.
Återgå till föregående meny.
Dessa knappar används både för menyer och för
spelaren samt flera av funktionerna på en Blu-ray-skiva.
Tryck för att använda bonusview-funktionen.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
HDMI OUT
8
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 8
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
FULL
SCREEN
Tryck för att använda helskärmsfunktionen.
Gör det möjligt att upprepa en titel, ett
kapitel, ett spår eller en skiva.
Med denna knapp kan du repetera A-B.
Installera batterier
Tryck här för att gå till startmenyn.
Tryck på denna för att byta Blu-ray-skivans/
DVD:ns textningsspråk.
✎✎ KOMMENTARER
!!
`` Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
• Kontrollera batteriernas polaritet +/–.
• Kontrollera om batterierna är tomma.
• Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är
blockerad.
• Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i
närheten.
OBSERVERA
`` Kassering av batterier skall ske i enlighet med lokala
miljöregler. Släng dem inte med hushållssoporna.
2014-02-26 오후 2:04:13
Anslutningar
Ansluta till ett ljudsystem
Ansluta till en TV
Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI
IN-uttaget på TV:n.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Du kan ansluta Blu-ray-spelaren till ett ljudsystem på det sätt som anges nedan.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Metod 1 Ansluta till en AV-mottagare som stöder HDMI
• Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI
IN-uttaget på mottagaren.
• Bästa kvalitet (rekommenderas)
Metod 2 Ansluta till en AV-mottagare med Dolby Digital eller DTS-dekoder
Ljud
Video
✎✎ KOMMENTARER
`` Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta Digital Audio
Out till ett ljudsystem för att höra ljud.
`` En HDMI-kabel ger digital video och digitalt ljud, så du behöver inte ansluta en ljudkabel.
• Använd en digital koaxialkabel (medföljer ej) och anslut den digitala koaxialljudutgången på
produktens baksida till det digitala, optiska ingående uttaget på mottagaren.
• Bra kvalitet
• Du hör endast ljudet genom de två främre högtalarna med digital utgång inställd på PCM.
Metod 1
Ljud
Metod 2
Ljud
`` Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen
till TV:n.
`` När du ansluter spelaren till TV:n med HDMI-kabeln eller till en ny TV och sedan slår på den för första
gången, ställer spelaren automatiskt in den utgående HDMI-upplösningen till den högsta som stöds av TV:n.
`` En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om så är fallet ska du ställa in HDMI djup färg
som av i menyn.
`` För att titta på HDMI 720p, 1080i eller 1080p måste du använda en höghastighets (kategori 2) HDMI-kabel.
`` HDMI sänder bara en ren digital signal till TV:n.
Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), visas brus ibland på skärmen.
9
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 9
2014-02-26 오후 2:04:13
Ansluta till en nätverksrouter
Du kan ansluta spelaren till nätverksroutern på ett av de sätt som anges nedan.
För att använda DLNA-nätverksfunktionen måste du ansluta datorn till nätverket såsom visas
på bilden.
Kabelnätverk
Bredbandsmodem
(med integrerad router)
Bredbandstjänst
Eller
Router
Proceduren för grundinställningar
• Startskärmen visas inte om du inte konfigurerar
grundinställningarna.
• OSD (On Screen Display) kan ändras på spelaren
efter en programuppdatering.
• Åtkomststegen kan variera beroende vilken
meny som är vald.
• Efter att den initiala inställningsprocessen är klar kan
du sedan använda panelknapparna och fjärrkontrollen.
Proceduren för grundinställning gör det möjligt
för dig att ställa in skärmspråk och menyspråk,
konfigurera anslutningen för ditt nätverk
i hemmet, välja utgående bildförhållande
(skärmstorlek och format) som passar för din
TV. Följ anvisningarna som visas på skärmen.
`` Om du vill använda funktionen Anynet+(HDMICEC) som en hjälp i startprocessen, ska du
följa instruktionerna nedan.
1) Anslut spelaren till en Anynet+(HDMI-CEC)kompatibel Samsung TV med hjälp av en
HDMI-kabel.
2) Ställ in Anynet+(HDMI-CEC)-funktionen som
På på både teven och spelaren.
3) Ställ in teven på Inledande
inställningsprocedur.
`` Om spelaren lämnas i stoppläget i mer
än 5 minuter utan att användas visas en
skärmsläckare på TV:n. Om spelaren lämnas
i skärmsläckarläget i mer än 25 minuter
kommer enheten automatiskt att slås av.
Menynavigering
✎✎ KOMMENTARER
Bredbandstjänst
Bredbandsmodem
✎✎ KOMMENTARER
Inställningar
`` Du kanske inte har någon Internet-åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver beroende på den router du
använder eller Internet-leverantörens policy. Kontakta din Internet-leverantör för ytterligare information.
`` DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.
`` Startmenyn visas inte om du inte konfigurerar de
inledande inställningarna enligt anvisningarna
nedan.
`` Om du trycker på den BLÅ(D) knappen under
nätverksinställningen kommer du åt startmenyn
även om nätverksinställningen inte är klar än.
`` När du går tillbaka till startmenyn avbryts
helskärmsläget automatiskt.
`` Om du vill visa skärmen Inledande inställningar
igen för att göra ändringar ska du trycka på
knappen @ på produktens frontpanel och
hålla in den i mer än 5 sekunder, utan någon
skiva i enheten. Detta återställer spelaren till
standardinställningar.
`` Efter att grundinställningsprocessen blir klar
kan du använda HDMI-CEC-funktionen.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
3
2
4
BONUS
1
2
3
4
REPEAT
REPEAT
FULL
Knappen HOME: Tryck på den här för att gå
till startskärmen.
VIEW
A-B
SCREEN
Knappen RETURN: Återgå till föregående
meny.
v (Enter)/RIKTNINGS-knappar:
Flytta markören eller välj en post.
Aktivera den markerade posten.
Bekräfta en inställning.
Knappen EXIT: Tryck här för att avsluta menyn.
10
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 10
2014-02-26 오후 2:04:14
• Startmenyn
3.
6
1
Videor
Foton
Musik
Inställningar
2
5
5.
4
App 1
Ingen skiva
App 2
a Ändra enhet
App 3
App 4
d Visa enheter " Enter
1
Väljer musik.
2
Väljer inställningar.
3
Visar knapparna som du kan använda på
fjärrkontrollen för att komma åt funktioner.
4
Väljer program.
5
Väljer videor.
6
Väljer foton.
3
✎✎ KOMMENTARER
`` Video-, foto- och musikalternativen kräver att
du har rätt skiva insatt i spelaren eller en USBflash-enhet ansluten till spelaren.
Öppna inställningsmenyn
Följ stegen nedan för att få tillgång till
inställningsmenyn och undermenyer:
1.
2.
4.
Tryck på knappen POWER.
Startmenyn visas.
Tryck på knapparna ◄► för att välja
Inställningar och tryck sedan på
knappen v.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskad undermeny och tryck sedan på
knappen v.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskad post och tryck sedan på
knappen v.
Tryck på knappen EXIT för att lämna
menyn.
✎✎ KOMMENTARER
`` Åtkomststegen kan variera beroende
vilken meny som är vald. OSD (On Screen
Display) kan ändras på spelaren efter en
programuppdatering.
Skärminställningar
Du kan konfigurera olika visningsalternativ,
t.ex. bildformat, upplösning etc.
3D-inställn.
Välj om du vill spela en Blu-ray-skiva med
3D-innehåll i 3D-läge.
✎✎ KOMMENTARER
`` För vissa 3D-skivor trycker du på knappen 5 en
gång för att stoppa en film under 3D-uppspelning.
Filmen stoppas och 3D-lägesalternativet
avaktiveras.
För att ändra ett 3D-alternativval när du spelar upp
en 3D-film trycker du på knappen 5 en gång.
Blu-ray-menyn visas. Tryck på knappen 5 igen
och välj sedan 3D-inställningar i Blu-ray-menyn.
TV-bildformat
Beroende på vilken typ av TV du har kan du
behöva justera skärminställningarna.
✎✎ KOMMENTARER
`` Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat
inte är tillgängliga.
`` Om du väljer ett bildformat och alternativ som
skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan
bilden komma att visas förvrängd.
BD Wise (endast TV-apparater
från Samsung)
BD Wise är Samsungs senaste
interanslutningfunktion.
När du ansluter en Samsung-spelare och
en Samsung-TV med BD Wise till varandra
via HDMI, och BD Wise är på i både
spelaren och TV:n, sänder spelaren ut video
i videoupplösning och ramhastighet för Bluray--/DVD-skivan/-skivorna.
✎✎ KOMMENTARER
`` När BD Wise är på ställs upplösningen
automatiskt in på BD Wise och BD Wise visas i
upplösningsmenyn.
`` Om spelaren ansluts till en enhet som inte
stöder BD Wise, så kan du inte använda
funktionen BD Wise.
`` För lämplig användning av BD Wise ställer du
in menyn BD Wise på både produkten och TV:n
som På.
Upplösning
Gör det möjligt för dig att ställa in den utgående
upplösningen för HDMI-videosignalen till Auto,
1080p, 1080i, 720p eller 576p/480p. Antalet
indikerar antalet videorader per bildruta.
Bokstäverna i och p anger sammanflätad
respektive progressiv skanning. Ju fler rader
desto högre kvalitet.
Upplösning beroende på utgångsläge
• Blu-ray-skivor/E-innehåll/Uppspelning
av digitalt innehåll
Utgång
Installation
BD Wise
Auto
1080p@60F
(Filmbildrutor: Av)
Filmbildrutor:
Auto (24Fs)
1080i
720p
576p/480p
HDMI/ansluten
HDMI-läge
E-innehåll/
Blu-ray-skiva
Digitalt
innehåll
Upplösning för
1080p
Blu-ray-skiva
Maximal
Maximal
upplösning för TV- upplösning för TVingång
ingång
1080@60F
1080@60F
1080@24F
1080p@24F
1080i
720p
576p/480p
1080i
720p
576p/480p
`` Beroende på innehåll och position för bilden
på TV-skärmen kan du se vertikala svarta
streck på vänster och höger sida, eller på båda
sidorna.
11
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 11
2014-02-26 오후 2:04:14
• Uppspelning av DVD
Utgång
Installation
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
HDMI/ansluten
HDMI-läge
576i/480i
Maximal upplösning för TV-ingång
1080p
1080i
720p
576p/480p
✎✎ KOMMENTARER
`` Om den anslutna TV:n inte stöder Filmram eller
vald upplösning visas meddelandet "Om inga
bilder visas efter att du har valt “Ja” väntar
du i 15 sekunder och återgår till den tidigare
upplösningen. Vill du ändra upplösningen?". Om
du väljer Ja blir TV-skärmen tom i 15 sekunder
och sedan återgår upplösningen automatiskt till
den tidigare upplösningen.
`` Om skärmen blir tom efter att du har ändrat
upplösning ska du ta bort alla skivor och sedan
trycka på och hålla in knappen @ på spelarens
framsida i mer än 5 sekunder. Alla inställningar
återställs till fabriksstandard. Följ stegen på
föregående sida för att komma till varje läge och
välj den Visningsinställning som TV:n stöder.
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas alla användar-BD-data i minnet.
`` Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar
för att användas i läget för Filmram (24 r/s).
Filmram (24 r/s)
Om du ställer in funktionen Filmram (24 r/s) på
Auto kan du justera produktens HDMI-utgång
till 24 ramar per sekund för bättre bildkvalitet.
Du kan bara använda Filmram (24 r/s) på en
TV som stöder bildrutehastigheten.
Du kan bara välja filmruta när spelaren är i
lägena HDMI 1080i eller 1080p för utgående
upplösning.
Gör det möjligt för dig att ställa in
områdesformat för HDMI-utgång till att
matcha funktionerna för den anslutna enheten
(TV, skärm etc.).
Anslutning
PCM
Dolby Digital
Audio Stream
på Blu-rayskiva
HDMI-färgdjup
Progressivt läge
Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du
tittar på DVD.
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD högupplöst ljud
Gör det möjligt för dig att sända ut video från
HDMI OUT-uttaget med djup färg. Djup färg
ger en mer exakt färgåtergivning och större
färgdjup.
DTS-HD Master
Audio
PCM
Ljudström på
DVD
Dolby Digital
DTS
Ljudinställningar
Gör det möjligt för dig att välja digitalt
utgångsformat som passar för TV:n eller AVmottagaren. För mer information, se tabellen
nedan för digitalt utgångsval.
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 12
Installation
HDMI-färgformat
Digital utgång
12
Val av digital utsignal
Definition för
Blu-ray-skiva
Valfri
Bitstream
(obearbetad)
PCM
Bitstream
(Dolby
D-omkodad)
HDMI-stöd för AVHDMI-mottagare
mottagare eller
eller koaxial
koaxial
Bitstream
(DTS-omkodad)
HDMImottagare
Koaxial
HDMImottagare
Koaxial
Upp till
7,1-kanals
PCM
2-kanals
PCM
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS-omkodad
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
DTS-omkodad
Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS-omkodad
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
Avkodar huvudfunktionen
för ljud och BONUSVIEWljudströmmen gemensamt
till PCM-ljud och lägger
till ljudeffekter för
navigering.
Omkodad Dolby
Digital*
DTS-omkodad
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
DTS
DTS
DTS-omkodad
DTS-HD högupplöst ljud
DTS
DTS-omkodad
DTS
DTS-omkodad
Omkodad Dolby
Digital*
PCM 2-kanals PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS-HD
Master Ljud
Omkodad Dolby
Digital*
Avkodar
huvudfunktionen för
Sänder bara ut
ljud och BONUSVIEWhuvudfunktionens ljudström
ljudströmmen
så att din AV-mottagare kan
gemensamt till PCMavkoda ljudbiströmmen.
ljud och lägger
Du hör inget BONUSVIEWtill navigeringsljud och inga navigeringsljudljudeffekter och
effekter.
omkodar sedan PCMljud till DTS- bistream.
Avkodar huvudfunktionsljud och
BONUSVIEW-ljudstream tillsammans
till PCM-ljud
och lägger till
navigeringsljudeffekter och kodar
sedan om PCMljud till Dolby Digital
bitstream.
** Om Source Stream är 2K, används inte inställningen “Dolby D-omkodad”.
Blu-ray-skivor kan inkludera tre ljudströmmar. :
-- Huvudfunktionsljud : Ljudspår för huvudfunktionen.
-- BONUSVIEW-ljud : Ytterligare ljudspår, t.ex. kommentatorsspår eller skådespelarens kommentarer.
-- Ljudeffekter för navigering : När du väljer en menynavigeringsmarkering, kanske det hörs en
navigerings- ljudeffekt. Ljudeffekter för navigering skiljer sig åt på varje Blu-ray-skiva.
2014-02-26 오후 2:04:14
✎✎ KOMMENTARER
`` Se till att du väljer rätt digital utsignal annars
hör du inget ljud eller bara högt oljud.
`` Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är
kompatibel med komprimerade format (Dolby
digital, DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.
`` Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud
och ljudeffekter för navigering.
`` Vissa Blu-ray-skivor saknar BONUSVIEW-ljud
och ljudeffekter för navigering.
`` Om du spelar upp MPEG audio ljudspår, blir
utsignalen PCM oavsett val av digital utsignal
(PCM eller Bitstream).
`` Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade
flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan spelaren
kanske avge PCM 2-kanaler nedmixat ljud även
om du ställer in Bitstream (antingen omkodning
eller obearbetat) på inställningsmenyn.
`` Om TV:n inte är kompatibel med PCMsamplingshastigheter över 48 kHz kanske
produkten avger 48 kHz nedsamplat PCM-ljud
även om du ställt in PCM nedsampling som Av.
PCM-nedsampling
Gör det möjligt för dig att välja om du vill ha
96 Khz PCM-signaler nedsamplade till 48 Khz
innan de sänds ut till en förstärkare. Välj På
om din förstärkare eller mottagare inte är
kompatibel med en signal på 96 Khz.
Dynamisk områdeskontroll
Gör det möjligt för dig att använda dynamisk
områdeskontroll för Dolby Digital-, Dolby
Digital Plus- och Dolby TrueHD-ljud.
• Auto : Kontrollerar automatiskt det
dynamiska området för Dolby TrueHD-ljud,
baserat på information i Dolby TrueHDljudspåret.
Aktiverar även dynamisk områdeskontroll
för Dolby Digital och Dolby Digital Plus.
• Av : Lämnar det dynamiska området
okomprimerat och gör att du hör
originalljudet.
• På : Slår på dynamisk områdeskontroll
för alla tre Dolby-formaten. Svagare ljud
blir starkare och volymen för starkare ljud
minskas.
Inst. för trådbundet nätverk
1.
2.
3.
Nätverksinställningar
Kontakta din Internet-leverantör för att få reda
på om din IP-adress är fast eller dynamisk.
Om den är dynamisk (vilket de flesta är)
rekommenderar vi att du använder Autoalternativet för nätverksinställningar. Det här
är det enklaste alternativet och fungerar i en
majoritet av fallen. Om den är fast måste göra
manuella inställningar.
Du hittar anvisningar för nätverksinställningar
nedan.
✎✎ KOMMENTARER
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverk och tryck sedan på knappen
v.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Inst. för trådbundet nätverk och tryck
sedan på knappen v. Skärmen för
kabelnätverksinställningar visas.
Inställningar
Skärm
Ljud
System
Språk
Inst. för trådbundet nätverk
Konfig. Internetprotokoll : Auto
Nätverk
0
0
0
IP-adress:
0
0
0
0
Gateway:
0
0
0
0
Nätmask:
DNS
Säkerhet
Downmixing-läge
Gör det möjligt för dig att välja metod för
flerkanalig nedmixning som är kompatibel
med ditt stereosystem. Du kan välja att låta
spelaren mixa ned till normal stereo eller
surroundkompatibel stereo.
I menyn Home trycker du på knapparna
◄► för att välja Inställningar och
trycker sedan på knappen v.
Allmänt
:Auto
DNS-server: 0
Support
4.
5.
0
0
\
0
0
> Flytta " Välj ' Åter
I fältet för inställningar av Internet-protokoll
väljer du Auto om alternativet inte har
markerats. (Tryck på knappen v och välj
Auto, och tryck sedan på v.)
Autofunktionen erhåller och fyller i
värdena för IP-adress, Nätmask etc.
automatiskt.
✎✎ KOMMENTARER
6.
7.
`` Den här processen kan ta upp till fem minuter.
Efter att nätverksfunktionen har hämtat
nätverksvärdena trycker du på knappen
RETURN.
Välj Nätverkstest och tryck sedan på
v för att säkerställa att spelaren har
anslutit till nätverket.
8.
9.
När nätverkstestet har slutförts trycker
du på RETURN två gånger för att återgå
till huvudmenyn.
Om nätverksfunktionen inte hämtar
nätverksvärdena ska du gå till
instruktionerna för manuell inställning.
Manuell nätverksinstallation
Innan du påbörjar med den manuella
nätverksinstallationen behöver du värdena för
nätverksinställningar.
För att hämta värden för nätverksinställningar
kontaktar du din ISP (Internet Service Provider)
eller nätverksadministratören.
För att mata in nätverksinställningarna
i spelaren gör du på följande sätt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I menyn Home trycker du på knapparna
◄► för att välja Inställningar och
trycker sedan på knappen v.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverk och tryck sedan på knappen v.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Inst. för trådbundet nätverk och tryck
sedan på knappen v. Skärmen för
kabelnätverksinställningar visas.
Markera fältet för inställningar av
Internetprotokoll och tryck sedan på
knappen v.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Manuellt och tryck sedan på knappen v.
Tryck på knappen ▼ för att gå till det
första inmatningsfältet (IP-adress).
Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen
för att ange numren.
`` Den här enheten kan bara anslutas till
nätverket via kabelanslutning.
13
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 13
2014-02-26 오후 2:04:15
8.
9.
När du har fyllt ett fält använder du
knappen ► för att gå vidare till nästa
fält. Du kan även använda de andra
pilknapparna för att gå uppåt, nedåt och
bakåt.
✎✎ KOMMENTARER
`` Vad är ett giltigt certifikat?
När spelaren använder BD-LIVE för att skicka
skivdata och en begäran till servern att
certifiera skivan använder servern skickad
information för att kontrollera om skivan är giltig
och skickar tillbaka certifikatet till spelaren.
Ange värden för IP-adress, Nätmask
och Gateway på samma sätt.
10. Tryck på knappen ▼ för att gå till DNS.
11. Tryck på knappen ▼ för att gå till det
första inmatningsfältet för DNS.
12. Ange numren som ovan.
13. Tryck på knappen RETURN på
fjärrkontrollen.
14. Kör ett nätverkstest för att kontrollera att
spelaren har anslutit till nätverket.
Nätverkstest
Använd det här menyalternativet för att
kontrollera om din nätverksanslutning fungerar
eller inte.
Nätverksstatus
Använd detta för att kontrollera om anslutning
till nätverket och Internet har upprättats.
Internetanslutning för BD-Live
Ställ in för att tillåta eller hindra en Internetanslutning när du använder BD-LIVE-tjänsten.
• Tillåt (alla) : Internet-anslutningen är tillåten
för allt BD-LIVE-innehåll.
• Tillåt (endast giltiga) : Internet-anslutningen
tillåts endast för BD-LIVE-innehåll som
innehåller ett giltigt certifikat.
• Förhindra : Ingen Internet-anslutning är
tillåten för något BD-LIVE-innehåll.
`` Internetanslutningen kan vara begränsad när
du använder BD-LIVE-innehåll.
Använda BD-LIVE™
När spelaren är ansluten till nätverket kan du
använda ett flertal filmrelaterade tjänsteinnehåll
med hjälp av en BD-LIVE-kompatibel skiva.
1.
2.
3.
Koppla in ett USB-minne i USB-uttaget
på spelarens framsida och kontrollera
återstående minne. Minnesenheten
måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för
att kunna rymma BD-LIVE-tjänsterna.
Lägg i en Blu-ray-skiva som stöder BDLIVE.
Välj en post från de olika BD-LIVEtjänstinnehållen som tillhandahållits av
skivtillverkaren.
✎✎ KOMMENTARER
`` Hur du använder BD-LIVE och dess innehåll
kan variera beroende på skivtillverkaren.
DLNA-funktionen
Med DLNA kan du spela upp musik, video
och foto som finns på datorn eller NAS på
spelaren. För att använda DLNA med spelaren
måste du ansluta spelaren till ditt nätverk.
(Se sidan 10).
För att använda DLNA med datorn måste du
installera DLNA-programvaran på datorn.
Om du har NAS kan du använda DLNA utan
ytterligare programvara.
Så här hämtar du DLNA-programvaran
1.
Gå till Samsung.com.
3.
På nästa skärm klickar du på Gör
hämtningar under hämtningsmenyn.
2.
4.
5.
Klicka på Support, ange spelarens
produktnummer i fältet som visas och
klicka sedan på Produkt.
Klicka på Programvara på nästa sida.
Klicka på ikonen på DLNA-raden under
Arkiv för att starta hämtningen.
För instruktioner kring hur du spelar upp innehåll
som finns på datorn, se sidan 17.
Systeminställningar
Grundinställningar
Du kan ange språk, nätverksinställningar
etc. genom att använda funktionen för
grundinställningar.
För mer information om
grundinställningsfunktionen, se avsnittet
Grundinställningar i den här bruksanvisningen
(sidan 10).
Snabbstart
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder
länkade uppgifter med andra Samsungspelare som har Anynet+-funktionen.
För att använda den här funktionen ansluter
du spelaren till en Anynet+-TV från Samsung
med en HDMI-kabel. Du kan styra den här
spelaren med fjärrkontrollen till en Samsung
TV och starta skivuppspelning genom att
trycka på knappen SPELA (
) på TV:ns
fjärrkontroll. Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
✎✎ KOMMENTARER
`` Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMIkabeln inte stöder CEC.
`` Om din Samsung-TV har en Anynet+-logotyp
så stöder den Anynet+.
`` Beroende på vilken TV du har kanske den
utgående HDMI-upplösningen inte fungerar.
Se bruksanvisningen till TV:n.
`` Om du har slagit på Anynet+ kommer produkten
automatiskt att återupprätta Anynet+-anslutningen
när du stänger av produkten, kopplar från och
sedan återansluter strömkabeln. Efter omkring 15
sekunder stängs den av igen automatiskt.
`` Vissa Samsung TV-apparater kommer vid
anslutning till den här produkten med Anynet+
att vid påslagning visa ett varningsmeddelande
med informationen att ingen anslutning hittades.
Anslutningen Anynet+ är dock fortfarande
korrekt etablerad och tillgänglig för användning.
Du kan slå på strömmen snabbt genom att
minska starttiden.
✎✎ KOMMENTARER
`` Om den här funktionen är inställd på På ökar
strömförbrukningen i standby-läge.
14
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 14
2014-02-26 오후 2:04:15
BD-datahantering
Gör det möjligt för dig att hantera hämtat
innehåll du har fått tillgång till genom en Bluray-skiva som stöder BD-LIVE-tjänsten och
lagras på en bifogad Flash-minnesenhet.
Du kan kontrollera enhetsinformationen,
inklusive lagringsstorleken, ta bort BD-data
eller ändra Flash-minnesenheten.
✎✎ KOMMENTARER
`` I det externa minnesläget kan uppspelningen
av en skiva stoppas om du kopplar från USBenheten mitt i uppspelningen.
`` Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32 och
NTFS. Vi rekommenderar att du använder USBenheter som stöder USB 2.0-protokoll med 4
MB/sek eller högre läs-/skrivhastighet.
`` Funktionen för att återuppta uppspelning
kanske inte fungerar efter formatering av
lagringsenheten.
`` Den totala storleken för BD-datahantering kan
variera, beroende på förhållandena.
DivX® Video på begäran
Visa DivX® VOD-registreringskoden för att
köpa och spela DivX® VOD-innehåll.
Språkinställningar
Du kan välja språk för startmenyn, skivmenyn,
ljud och undertexter.
✎✎ KOMMENTARER
`` Det valda språket visas bara om det finns på
skivan.
Säkerhetsinställningar
När du använder den här funktionen första
gången visas inställningsskärmen för lösenord.
Ange\standard - PIN 0000 - med sifferknapparna.
För att ändra PIN-kod använder du funktionen
Ändra PIN-kod (sidan 15). Varje gång du öppnar
säkerhetsinställningarna hädanefter, måste du
ange den fyrsiffriga PIN-koden. Om du inte
ändrar PIN-kod ska du fortsätta använda
standard-PIN-koden.
BD-föräldraklass.
Förhindra uppspelning av Blu-ray-skivor med
specifika åldersklassificeringar om inte en
4-siffrig PIN-kod anges.
DVD-föräldraklass.
Den här funktionen fungerar i samspel med DVDskivor som har tilldelats en åldersklassificering
eller numerisk klassificering som indikerar
åldersnivå för innehållet. Med hjälp av de här
numren kan du kontrollera typerna av DVD-skivor
som familjen kan titta på.
Välj önskad nivå. Om du till exempel väljer upp
till Nivå 6 kommer skivor som är Nivå 7, 8 inte
att spelas.
Höga nummer indikerar innehåll till äldre tittare.
När DVD-åldersklassifieringsfunktionen är
på måste du ange den 4-siffriga PIN-koden
för att spela upp skivor med begränsande
klassificeringsnivåer.
Ändra PIN
Ändra det 4-siffriga lösenordet som används
för att komma åt säkerhetsfunktioner.
Följ stegen nedan för att ändra lösenord:
1.
2.
3.
4.
5.
Välj Ändra PIN och tryck sedan på
knappen v. Skärmen Ange gammalt
lösenord visas.
Ange gammalt lösenord. Om du aldrig
har ändrat lösenordet, ska du ange
standardlösenordet. 0000. Skärmen
Ange nytt lösenord visas.
Ange nytt lösenord i fälten för Ange nytt
lösenord.
Ange nytt lösenord igen i fälten för
Bekräfta nytt lösenord. Meddelandet
"PIN-koden har ändrats." visas.
2.
Programvaruuppdatering
Via menyn för programuppdatering kan du
uppgradera spelarprogrammet för att få bättre
prestanda och ytterligare tjänster.
Via online
Följ stegen nedan för att uppgradera via
online:
1.
2.
Tryck på knappen v.
3.
Ta bort skivorna.
4.
Om du glömmer ditt lösenord
1.
Supportinställningar
Tryck och håll in knappen @ på övre
panelen i 5 sekunder eller längre.
Samtliga inställningar återgår till
fabriksinställningar.
✎✎ KOMMENTARER
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas alla användar-BD-data i minnet.
Allmänna inställningar
Tidszon
Gör det möjlig för dig att ange den tidszon
som gäller i din region.
5.
Välj Via online och tryck sedan
på knappen v. Meddelandet för
anslutningen till servern visas.
Ett popupfönster visas om en
uppdatering är tillgänglig.
Om du väljer Ja stängs spelaren av
automatiskt före omstart.
(Slå aldrig på eller av spelaren under en
uppgradering.)
Popupfönstret för uppdateringsförloppet
visas.
När uppdateringen är klar slås spelaren
av automatiskt.
Tryck på knappen POWER för att slå på
spelaren.
✎✎ KOMMENTARER
`` Uppdateringen slutförs när produkten slås av
efter omstart. Tryck på knappen POWER för att
slå på den uppdaterade spelaren och använda
den.
`` Slå aldrig av eller på spelaren manuellt under
uppdateringsprocessen.
`` Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig
för tekniska fel hos spelaren som orsakats av en
instabil Internet-anslutning eller
användarförsummelse under
programuppgraderingen.
15
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 15
2014-02-26 오후 2:04:15
Via USB
Följ stegen nedan för att uppgradera via USB:
1.
Besök sidan www.samsung.com/
bluraysupport.
2.
Hämta den senaste USBprogramuppdateringen via zip-filen på
datorn.
3.
Zippa upp arkivet på datorn.
Du ska ha en enkel RUF-fil med samma
namn som zip-filen.
4.
Kopiera RUF-filen till en USB-flashenhet.
5.
Se till att skivenheten är tom och för
in USB-flashenheten i USB-porten på
spelaren.
6.
I spelarmenyn går du till Inställningar >
Support > Programvaruuppdatering.
7.
Välj Via USB.
✎✎ KOMMENTARER
`` Ingen skiva ska matas in i produkten när
du uppgraderar programvaran med USBvärduttaget.
`` När programuppgraderingen är klar
kontrollerar du programdetaljerna i menyn för
programuppgradering.
`` Slå inte av spelaren under en
programuppgradering. Det kan göra att
spelaren inte fungerar.
`` Programuppgraderingar som använder porten
för USB-värd får endast ske via ett USB-minne.
Autouppgraderingsmeddelande
Om du har anslutit spelaren till nätverket
och sedan ställer in det automatiska
uppgraderingsmeddelandet meddelar
spelaren automatiskt dig när en ny
programversion är tillgänglig för spelaren.
Om du vill aktivera funktionen för automatiskt
uppgraderingsmeddelande ska du följa stegen
nedan:
1.
Välj Meddelande om autouppgradering
och tryck sedan på knappen v.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja På
och tryck sedan på knappen v.
Om det finns en ny programversion meddelar
spelaren dig via ett popup-meddelande.
1.
2.
3.
4.
Välj Ja i popup-rutan för att uppgradera
firmware. Produkten slås av automatiskt,
sedan startar den om och påbörjar
nedladdningen. (Slå aldrig på eller av
spelaren under en uppgradering.)
Uppdateringsförloppet visas i en popupruta.
När uppdateringen är klar slås spelaren
av automatiskt.
Tryck på knappen POWER för att slå på
spelaren.
✎✎ KOMMENTARER
`` Uppdateringen slutförs när spelaren slås av efter
omstart. Tryck på knappen POWER för att slå på
den uppdaterade spelaren och använda den.
`` Slå aldrig av eller på spelaren manuellt under
uppdateringsprocessen.
`` Samsung Electronics kan inte hållas
ansvarig för tekniska fel hos spelaren
som orsakats av en instabil Internetanslutning eller användarförsummelse under
programuppgraderingen.
Kontakta Samsung
Medieuppspelning
Spela upp en kommersiell spelbar
skiva
1.
2.
3.
1.
Gå till startmenyn.
3.
Tryck på knapparna ◄► för att välja Ja
och tryck sedan på knappen v.
4.
Villkor för serviceavtal
Återställ
Tryck på knappen 8 för att stänga
skivenheten. Uppspelningen startar
automatiskt.
5.
123
a
123
6.
Tryck på ▲▼ för att välja USB-enhet
och tryck sedan på knappen v.
Musik
Inställningar
App 2
a Ändra enhet
App 3
c Säker bortt. USB
App 4
d Visa enheter
" Enter
Tryck på knapparna ◄► för att välja
önskad Videor, Musik eller Foton och
tryck sedan på knappen v. Gå till steg 7.
5-1. Tryck på ◄► för att välja USB-enhet
och tryck sedan på knappen v.
CD
I stoppläge ansluter du USBlagringsenheten till USB-porten på
spelarens frontpanel.
Meddelandet "Vill du byta enhet?" visas.
Om meddelandet inte visas trycker du
på den RÖD (A) eller BLÅ (D) knappen.
Om du inte har det ska du gå till steg 6.
Om du tryckt på RÖD (A) knapp, gå till
steg 5.
Om du tryckt på BLÅ (D) knapp, gå till
steg 5-1.
Foton
Ingen skiva
Placera försiktigt en skiva i enheten med
etikettsidan uppåt.
Du kan spela upp multimediefiler som finns
på USB-enheten.
Ange kontaktinformation för hjälp med spelaren.
Gör det möjligt för dig att visa den allmänna
friskrivningen gällande tredje partsinnehåll och
tjänster.
Tryck på knappen 8 för att öppna
skivenheten.
Spela upp filer på en USB-enhet
2.
Videor
App 1
123
123
App 2
Inställningar
App 3
App 4
d Hem " Enter
6-1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskad Videor, Foton eller Musik och
tryck sedan på knappen v. Gå till steg 7.
7.
8.
En skärm visas med en lista över
innehållet på enheten. Beroende på hur
innehållet sorteras kan du se antingen
mappar, individuella filer, eller både och.
Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en mapp och
sedan trycker du på knappen v.
Återställer alla inställningar till fabriksstandard,
förutom nätverksinställningar.
16
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 16
2014-02-26 오후 2:04:16
9.
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen v.
✎✎ KOMMENTARER
`` Även o mspelaren visar mappar för alla
innehållstyper visar den bara visningsfiler för
den innehållstyp du har valt i steg 6 eller steg
6-1.
Om du exempelvis väljer musik kan du bara
se musikfiler. Du kan ändra det här valet
genom att återgå till startskärmen och upprepa
anvisningarna från steg 4.
10. Tryck på RETURN-knappen en eller
flera gånger för att stänga en skärm, en
mapp eller återgå till startskärmen. Tryck
på EXIT-knappen för att återgå direkt till
startskärmen.
11. Kontrollerna och verktygen som du
använder för att spela videor, musik och
bilder på en USB-enhet är identiska
med de som du använder för att spela
videor, musik och bilder på en skiva.
Gå till sidorna 17~19 för instruktioner.
✎✎ KOMMENTARER
`` Du måste ta bort USB-lagringsenheten på ett
säkert sätt (genom att utföra funktionen ”Säker
borttagning av USB”) för att förhindra möjliga
skador på USB-minnet. Tryck på knappen
MENU för att gå till startmenyn, välj GUL(C)
knapp och tryck sedan på knappen v.
`` Om du sätter i en skiva när du spelar upp från
en USB-lagringsenhet kommer enhetsläget
automatiskt att ändras till Blu-ray, DVD eller CD
automatiskt.
Spela upp en skiva med
användarinspelat innehåll
7.
Du kan spela upp multimedieinnehåll du har
spelat in på Blu-ray-, DVD- eller CD-skivor.
1.
2.
Lägg i en användarinspelad skiva i
skivfacket med skivetiketten uppåt och
stäng sedan facket. Popup-fönstret för
enhet ansluten visas.
Använd knapparna ◄► för att välja
typen av innehåll du vill visa eller spela
upp - videor, foton eller musik - och
tryck sedan på knappen v.
✎✎ KOMMENTARER
3.
4.
5.
6.
`` Trots att spelaren visar mappar för alla
innehållstyper visar den bara filer av den
innehållstyp du har valt i steg 2. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till startskärmen och upprepa steg 2.
En skärm visas med en lista över skivans
innehåll. Beroende på hur innehållet
är sorterat ser du antingen mappar,
individuella filer eller både och.
Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en mapp och
sedan trycker du på knappen v.
Spela upp innehåll som finns på
datorn
För att spela upp innehåll som finns på en dator
på din Blu-ray-skivspelare måste du ansluta
Blu-ray-spelaren till nätverket (se sidan 10) och
installera DLNA-programvaran på din dator.
Så här spelar du upp innehåll på
datorn
1.
Gå till startmenyn.
3.
På enhetsskärmen som visas väljer
du din dator och sedan trycker du på
knappen v.
2.
4.
Tryck på den BLÅ (D) knappen på
fjärrkontrollen.
Använd knapparna ◄► för att välja
typen av innehåll du vill visa eller spela
upp - videor, foton eller musik - och
tryck sedan på knappen v.
✎✎ KOMMENTARER
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen v.
Tryck på RETURN-knappen en eller
flera gånger för att stänga en skärm, en
mapp eller återgå till startskärmen. Tryck
på EXIT-knappen för att återgå direkt till
startskärmen.
Gå till sidorna 17~19 för instruktioner
som beskriver hur du styr uppspelning
av videor, musik och bilder på en skiva.
5.
`` Trots att spelaren visar mappar för alla
innehållstyper visar den bara filer av den
innehållstyp du har valt i steg 4. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till startskärmen och upprepa steg 4.
En skärm visas med en lista över
innehållet på datorn. Beroende på hur
innehållet sorteras kan du se antingen
mappar, individuella filer, eller både och.
6.
7.
8.
9.
Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en mapp och
sedan trycker du på knappen v.
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen v.
Tryck på RETURN-knappen en eller
flera gånger för att stänga en skärm, en
mapp eller återgå till startskärmen. Tryck
på EXIT-knappen för att återgå direkt till
startskärmen.
Gå till sidorna 17~19 för instruktioner
som beskriver hur du styr uppspelning
av videor, musik och bilder på en dator.
Kontrollera videouppspelning
Du kan spela upp videoinnehåll som finns
på en Blu-ray-, DVD- och CD-skiva, USBlagringsenhet och din dator. Beroende på
skivan kanske vissa av funktionerna som
beskrivs i den här bruksanvisningen inte är
tillgängliga.
Under Blu-ray- och DVD-skivuppspelning
fungerar inte knapparna på helskärmen.
Knappar på fjärrkontrollen som
används till videouppspelning
2
1
AUDIO
BONUS
VIEW
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 17
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
17
SCREEN
2014-02-26 오후 2:04:16
qqKnappar relaterade till uppspelning
Spelaren spelar inte upp ljud i sökläge,
långsamt läge och stegvis läge.
• Tryck på knappen 6 för att återgå till
normal uppspelningshastighet.
6-knapp
Startar uppspelning.
5-knapp
Stoppar uppspelning.
7-knapp
Pausar uppspelning.
Snabbspelning
framåt
Tryck på knappen 3 eller 4
under uppspelning.
Varje gång du trycker på
knappen 3 eller 4 så ändras
uppspelningshastigheten.
Uppspelning i
Slow-motion
Tryck på knappen 4 i pausläge.
Varje gång du trycker på
knappen 4 så ändras
uppspelningshastigheten.
Uppspelning
stegvis
Tryck på knappen 7 i pausläge.
Varje gång du trycker på knappen
7 visas en ny ram.
Uppspelning
med
överhoppning
Tryck på knappen 1 eller 2
under uppspelning.
Varje gång som du trycker på
knappen 1 eller 2 hoppar
skivan till föregående eller nästa
kapitel eller fil.
wwAnvända skivmenyn, titelmenyn,
popup-menyn och titellistan
Knappen DISC
MENU
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att använda
skivmenyn.
Knappen TITLE
MENU
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att använda
titelmenyn.
Tryck på den här knappen under
Knappen POPUP
uppspelning för att använda
MENU
popup-menyn.
Kontrollera musikuppspelning
Du kan spela upp videoinnehåll som finns på
en Blu-ray-, DVD- och CD-skiva, USB-enhet
och din dator.
Knappar på fjärrkontrollen som
används till musikuppspelning
2
Hoppa över : Under uppspelning trycker du
på 1 eller 2 för att gå till föregående
eller nästa sida i spellistan.
3
5-knappen : Stoppar ett spår.
4
5
6
Snabbuppspelning (endast Audio CD (CDDA))
Tryck på knappen 3 eller 4 under
uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen 3 eller
4 så ändras uppspelningshastigheten.
Paus : Pausar ett spår.
1.
TRACK 001
Spellista
1/6
Verktyg
TRACK 001
Läget Upprepa
? Avstånd \05:57
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
4
1
HOME
SUBTITLE
SIFFER-knappar (endast Audio CD (CD-DA)) :
Under uppspelning av spellistan trycker du in
önskat spårnummer.
Det valda spåret spelas upp.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
2.
3.
CD
" Pause
Tools
Tryck på knapparna ◄► för att välja
Spår, Alla, Blanda eller Avstånd.
Tryck på knappen v.
Spela upp spåren i slumpvis
ordning.
Om du vill gå till musiklistan ska du
trycka på knappen 5 eller RETURN.
Musiklistskärmen visas.
1/2 Sida
TRACK 001
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
02:38
02:38
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
2.
03:35
' Tillbaka
)Blanda
Alla spår upprepas.
Musik TRACK 001
03:17
TRACK 006
AUDIO
1.
03:41
TRACK 005
Det aktuella spåret upprepas.
Spellista
Tryck på knappen TOOLS under
uppspelning av en spellista.
+
3
(
Spåren spelas upp i den
ordning de har sorterats.
) Spår
) Alla
Upprepa en Audio CD (CD-DA)/
MP3
1
5
6
(
(
6-knappen : Spelar upp aktuellt spår.
TRACK 002
Information
< Justera > Flytta ' Return04:27
TRACK 003
2
Avstånd
3.
4.
CD
c Välj
( ) Hoppa över
' Tillbaka
Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskat spår och tryck sedan på den
GUL (C) knappen. En kryssmarkering
visas ovanför spåret.
Upprepa den här proceduren för att välja
ytterligare spår.
För att ta bort ett spår från listan går du
till spåret och sedan trycker du på den
GUL (C) knappen igen.
Markeringen för spåret tas bort.
Tryck på knappen v när du är klar.
Spåren du har valt visas på skärmens
högra sida. Spelaren spelar upp det
första spåret.
FULL
SCREEN
18
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 18
2014-02-26 오후 2:04:17
5.
6.
För att ändra spellistan trycker du på @
eller RETURN-knappen så kommer du
tillbaka till musiklistan. Upprepa steg 2,
3 och 4.
För att avbryta spellistan och återgå till
startskärmen trycker du på RETURNeller EXIT -knappen.
✎✎ KOMMENTARER
`` Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår
på en Audio CD (CD-DA).
`` Om du tar bort alla spår från en spellista och
sedan trycker på v-knappen listar spelaren
och spelar upp alla spåren på skivan.
Visa bildinnehåll
Du kan styra uppspelningen av bildinnehåll
som finns på en Blu-ray-, DVD- och CD-skiva,
USB-lagringsenhet och din dator.
Använda verktygsmenyn
Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
Starta bildspel/
Stoppa bildspel
Välj om du vill starta eller stoppa
bildspelet.
Bildspelshastighet
Välj för att ställa in en
bildspelshastighet.
Bakgrundsmusik
Välj om du vill lyssna på musik
när du tittar på ett bildspel.
Zoom
Välj om du vill förstora den
aktuella bilden. (Förstorad upp till
4 gånger)
Rotera
Välj om du vill rotera bilden. (Detta
roterar bilden antingen medurs
eller moturs.)
Information
✎✎ KOMMENTARER
`` Verktygsmenyn kan variera beroende på skiva
eller lagringsenhet.
`` För att aktivera funktionen för bakgrundsmusik
måste bildfilen vara i samma lagringsmedium
som musikfilen.
Ljudkvaliteten kan påverkas av bithastigheten för
MP3-filen, bildstorleken och kodningsmetoden.
`` Du kan inte förstora undertexten och PGgrafiken i helskärmsläget.
Appendix
Felsökning
Innan du begär service bör du kontrollera följande.
PROBLEM
LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut.
• Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1m från spelaren.
• Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för att
tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i batterierna
och försök igen.
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
• Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.
• Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Ett varningsmeddelande visas • Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in.
på skärmen.
• Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex. vinklar).
• Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är felaktig.
Uppspelningsläget skiljer sig • Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungerar som det
från valet i inställningsmenyn.
ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra
skärmens bildformat.
• Bildformatet är fast på dina Blu-ray Disc/DVD-skivor.
• Det här är inte något problem hos spelaren.
Inget ljud.
• Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Visar bildinformationen.
19
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 19
2014-02-26 오후 2:04:17
PROBLEM
LÖSNING
Skärmen är blank.
• Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan hantera
(exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV:
• Tryck på knappen @ (på toppanelen) i mer än 5 sekunder utan att ha någon
skiva inmatad. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BDdata i minnet.
Glömt PIN-koden.
• Tryck på knappen @ (på toppanelen) i mer än 5 sekunder utan att ha
någon skiva imatad. Samtliga inställningar inklusive lösenordet återgår till
fabriksinställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BDdata i minnet.
Bilden har störningar eller är
delvis förvrängd.
• Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
• Rengör skivan.
Ingen HDMI-signal.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på spelaren.
• Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p/480p, 720p,
1080i, 1080p.
Onormal utsignal på HDMIskärmen.
• Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Jag upplever andra problem.
• Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som beskriver aktuellt
problem. Följ anvisningarna en gång till.
• Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmaste Samsungauktoriserade servicecenter.
PROBLEM
LÖSNING
Jag kan se de delade
mapparna via DLNA men jag
kan inte se filerna.
• DLNA visar bara filer med kategorier som överensstämmer med bild, musik
och film. Filer som inte överensstämmer med de här kategorierna visas inte.
Videon spelas upp ryckigt.
• Kontrollera att nätverket är stabilt.
• Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte är
överbelastat.
DLNA-anslutning mellan
spelaren och datorn är
instabil.
• IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik. Om den inte är det kan
det bli IP-störningar.
• Kontrollera om brandväggen är aktiverad.
Avaktivera i så fall brandväggen.
DLNA-funktion
BD-LIVE
Jag kan inte ansluta till BDLIVE-servern.
• Prova om nätverksanslutningen är bra med nätverksstatusfunktionen.
• Kontrollera om USB-minnet är anslutet till spelaren.
• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att hantera BDLIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering.
• Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-LIVE är inställd på Tillåt (alla).
• Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller
uppgradera till senaste firmware.
När jag använder BD-LIVEtjänsten uppstår ett fel.
• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att hantera BDLIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering.
✎✎ KOMMENTARER
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
20
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 20
2014-02-26 오후 2:04:17
Reparationer
Om du kontaktar oss för att reparera spelaren kan en administrativ avgift tillkomma om:
1.
2.
En tekniker kallas till till ditt hus på din begäran och produkten inte har något fel.
Du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på den.
Vi kommer att begära en administrationsavgift innan vi gör ett hembesök eller påbörjar något
arbete på spelaren.
Vi rekommenderar att du läser den här bruksanvisningen noggrant, söker efter en lösning
online på adressen www.samsung.com, eller kontaktar Samsungs kundtjänst innan du
försöker reparera spelaren.
Specifikationer
Allmänt
Vikt
1.2 Kg
Driftstemperaturintervall
+5°C till +35°C
Mått
Luftfuktighetsintervall
USB
HDMI
Ljudutsignal
Nätverk
-----
Typ A
DC-utgång
Video
Ljud
Digital ljudutsignal
Ethernet
360 (B) X 196 (D) X 39 (H) mm
10 % till 75 %
USB 2.0
5V 500mA Max.
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitstream
Koaxial
100BASE - TX Terminal
Nätverkshastigheter på 10Mbps och lägre stöds inte.
Utseendet och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på spelaren.
Vikt och mått är ungefärliga.
Krav och kompatibilitet
ALLA skivor är INTE kompatibla.
• Begränsningar som beskrivs nedan och som finns anmärkta i denna bruksanvisning,
inklusive avsnittet Skivtyp och egenskaper i denna bruksanvisning. Skivtyper som kan spelas
är: förinspelade kommersiella BD-ROM, DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA), BD-RE/-R, DVDRW/-R och CD-RW/-R.
• Andra skivor, än de ovan, kan inte och/eller är inte avsedda att spelas i den här spelaren.
Vissa av ovanstående skivor kanske inte kan spelas beroende på orsaker som beskrivs
nedan.
• Samsung kan inte garantera att den här spelaren kan spela alla skivor med logotyperna BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och CD-RW/-R. Den här spelaren
kanske inte svarar på alla kommandon eller kan använda alla funktioner på alla skivor. Detta,
annan skivkompatibilitet och andra produktproblem vid användning av nya eller befintliga
skivformat beror på att:
-- Blu-ray är ett nytt format som är under utveckling och den här spelaren kanske inte kan
använda alla funktioner som finns på Blu-ray-skivor eftersom vissa funktioner kan vara
tillval. Ytterligare funktioner kan ha lagts till Blu-ray-formatet efter att denna spelare har
tillverkats och tillgång till vissa funktioner kan komma längre fram.
-- inte alla nya och befintliga skivformatsversioner stöds av den här produkten.
-- nya och befintliga skivformat kan har ändrats, uppdaterat, förbättrats eller förändrats på
annat sätt.
-- vissa skivor tillverkas på ett sätt som gör att uppspelningen endast tillåter specifik eller
begränsad användning.
-- vissa skivor som bär logotyperna BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R och CD-RW/-R kan vara icke-standardiserade skivor.
-- vissa skivor inte kan spelas beroende på deras fysiska kondition eller inspelningsförhållanden.
-- problem och fel kan uppstå under skapande av Blu-ray-skivor, DVD, programvara och/
eller skivtillverkning.
-- den här spelaren har en annan teknik än standard-DVD-produkter eller annan AV-utrustning.
-- det finns anledningar som är angivna i den här bruksanvisningen samt andra orsaker som
upptäckts och meddelats av SAMSUNG:s kundcenter.
• Om du stöter på problem med skivkompatibilitet eller produktanvändning ska du kontakta
SAMSUNG:s kundcenter.
Du kan även kontakta SAMSUNG:s kundcenter för uppgraderingar av den här spelaren.
• Ytterligare information om begränsningar i uppspelning och skivkompatibilitet finns i avsnitten
Försiktighetsåtgärder, Innan du läser bruksanvisningen, Skivtyper och egenskaper samt
Innan uppspelning.
21
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 21
2014-02-26 오후 2:04:17
• För Blu-ray-spelarens progressiva skanningsutsignal: KONSUMENTEN SKALL
OBSERVERA ATT INTE ALLA HDTV-APPARATER ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DEN
HÄR produkten OCH ATT DEN KAN SKAPA ARTEFAKTER SOM SYNS I BILDEN. OM DET
SKULLE UPPSTÅ PROBLEM MED PROGRESSIV SKANNING REKOMMENDERAS DET ATT
ANVÄNDAREN BYTER ANSLUTNINGEN TILL UTGÅNGEN AV ”STANDARDUPPLÖSNING”.
KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR GÄLLANDE TV:NS
KOMPATIBILITET MED DEN HÄR PRODUKTEN.
Kopieringsskydd
• Eftersom AACS (Advanced Access Content System) har förbättrats som skyddssystem för
innehåll på Blu-ray-skivor, liknande CSS (Content Scramble System) för DVD-format, finns
vissa begränsningar för uppspelning, analog utsignal etc. för AACS-skyddat innehåll.
Användning av den här produkten och begränsningar av den här produkten kan variera
beroende på tidpunkten för inköpet eftersom dessa begränsningar kan ha används och/
eller ändrats av AACS efter tillverkningen av den här produkten. Dessutom används BDROM Mark och BD+ även som skyddssystem för innehåll på Blu-ray-skivor, vilket innebär
vissa begränsningar för uppspelning av BD-ROM Mark och/eller BD+ -skyddat innehåll.
Mer information om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller den här produkten kan du få om du
kontaktar SAMSUNG:s kundcenter.
• Många Blu-ray-/DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av detta ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till
en videobandspelare får du en bild med störningar från kopieringsskyddade Blu-ray-/DVDskivor.
• Enligt upphovsrättslagar i USA och i andra länder kan obehörig inspelning, användning,
visning, distribuering eller revidering av TV-program, videoband, Blu-ray-skivor, DVD-skivor
och annat material innebära lagbrott.
• Cinavia-meddelande: Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa antalet
obehöriga kopior på vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och
uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer information om Cinavia-tekniken erbjuds av
Cinavia Online Consumer Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För
att begära ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din adress till:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance Corporation och
skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677 och andra patent i USA och internationellt
och väntande patent, samt upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan
teknik. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2010
Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance. Reverse engineering och nedmontering är
förbjudet.
Friskrivning av nätverkstjänst
Allt innehåll och alla tjänster som går att få genom den här enheten tillhör tredje parter och
omfattas av upphovsrätt, patentskydd, varumärkes- och/eller annan intellektuell upphovsrätt.
Sådant innehåll och sådana tjänster erbjuds uteslutande för din personliga och icke
kommersiella användning. Du får inte använda något innehåll eller några tjänster på ett sätt
som inte har godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av
det föregående och om det inte uttryckligen godkänns av den tillämpliga innehållsägaren
eller tjänsteleverantören, får du inte modifiera, kopiera, återge, överföra, publicera, överföra,
översätta, sälja, skapa derivativa arbeten av, exploatera, eller distribuera något innehåll eller
några tjänster som visas i den här enheten.
TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK".
SAMSUNG UTDELAR INGA GARANTIER FÖR INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS,
VARKEN UTTALAT ELLER UNDERFÖRSTÅTT OCH INTE I NÅGOT SYFTE. SAMSUNG
FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE
OCH INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR
ETT VISST SYFTE. SAMSUNG GARANTERAR INTE FELFRI ANVÄNDNING, GILTIGHET,
TIDSENLIGHET, JURIDISK LÄMPLIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET FÖR NÅGOT INNEHÅLL
ELLER NÅGON TJÄNST SOM GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM DEN HÄR ENHETEN OCH
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE OAKTSAMHET, SKALL SAMSUNG HÅLLAS
ANSVARIGT, VARKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNTLIGT, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA,
SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR, ADVOKATKOSTNADER,
UTGIFTER, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV, ELLER I
ANSLUTNING TILL, NÅGON INFORMATION HÄRI, ELLER SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING
AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST AV DIG ELLER AV NÅGON TREDJE PART,
ÄVEN OM MAN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
Tredjepartstjänster avbrytas eller avslutas när som helst och Samsung ger ingen garanti att
något innehåll eller någon tjänst förblir tillgänglig under en viss tidsperiod. Innehåll och tjänster
som överförs av tredje part genom nätverks- och sändningsanläggningar över vilka Samsung
inte har något kontroll. Utan begränsning till det övergripande i den här friskrivningsklausulen
frånsäger sig Samsung allt ansvar för avbrott eller tillbakadragande av innehåll eller tjänster
som görs tillgängliga genom den här enheten.
Samsung ansvarar inte för kundtjänster som är relaterade till innehåll och tjänster. Eventuella
frågor eller beställningar av tjänster relaterat till innehåller eller andra tjänster ska göras direkt till
respektive innehålls- och tjänsteleverantörer.
22
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 22
2014-02-26 오후 2:04:17
Licens
• Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla
D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Tillverkad på licens under amerikanska patentnummer: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 & andra amerikanska och världsomspännande sökta och
utfärdade patent. DTS, symbolen och DTS och symbolen tillsammans är
registrerade varumärken som tillhör DTS 2.0+Digital Out är ett varumärke som tillhör DTS, Inc.
2.0+Digital Out
Produkten innehåller programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
• DivX
-- OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av
DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX
Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. Besök divx.com för mer information om
programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-videor.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att
kunna spela upp DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att generera registreringskoden
ska du gå till DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx för mer
information om hur du slutför registreringen.
-- DivX Certified® för att spela upp DivX®-video upp till HD 1080p, inklusive premiuminnehåll.
DivX®, DivX Certified® och logotyper som är kopplade till dessa är varumärken som tillhör
Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används under licens.
Den här produkten täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller
dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive
ägare.
• Licensmeddelande för Open Source
-- Om ett Open Source-program används finns licensavtalet för Open Source i
produktmenyn.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ och dess logotyper är varumärken som tillhör Blu-ray Disc
Association.
• DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED® är varumärken,
tjänstemärkningar eller certifieringsmärkningar som tillhör Digital
Living Network Alliance.
• Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt
logotypen HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.
23
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 23
2014-02-26 오후 2:04:17
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den
ursprungliga inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att
garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till den återförsäljare från vilken den
köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer
dock att uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella
landet. Vid problem, finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 0771-SAMSUNG (0771-7267864)
http://www.samsung.com/se
@ GARANTIVILLKOR
1. G
arantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp
tillsammans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen,
samt att serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. S
amsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte
av produkten eller den felaktiga delen.
3. G
arantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända
servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än
av Samsung godkända handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på
produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete kommer inte att omfattas av
denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av
att den kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska
standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket
produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att
omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon
skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal
förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av
produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de
avsedda, installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, krig, allmänna oroligheter, felaktig
nätspänning, otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten
till produkten under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det
rör sig om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra
rättigheter, påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning
som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter,
och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador
eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller
på annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 24
2014-02-26 오후 2:04:17
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna
produkt
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att
kontakta Samsung Support.
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-SWE.indd 25
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att
batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall.
De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden
som anges i EU-direktivet 2006/66.
Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en
fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera
batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten
och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras
tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada
på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin
kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan
återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat
kommersiellt avfall.
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
AK68-02285F-06
2014-02-26 오후 2:04:17
BD-F5500
BD-F5500E
Blu-ray™-spiller
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende service,
må du registrere produktet på
www.samsung.com/register
Norsk
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 1
2014-02-26 오후 1:58:18
Sikkerhetsinformasjon
Advarsel
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT
SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører fare
for elektrisk støt eller personskade.
FARE FOR STØT.
MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK
Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner
STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELL som følger med produktet.
ER BAKSIDEN). DET FINNES INGEN DELER
BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN.
LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
Plasser ikke dette utstyret på et innelukket
sted, for eksempel i en bokhylle eller lignende
enheter.
ADVARSEL
Utsett ikke dette apparatet for regn eller
fuktighet som kan forårsake skade som kan
føre til brann eller elektrisk støt.
FORSIKTIG
BLU-RAY-SPILLEREN BRUKER EN
USYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN GI
FARLIG STRÅLINGSEKSPONERING DER
DEN RETTES. DU MÅ DERFOR BETJENE
BLU-RAYSPILLEREN I HENHOLD TIL
INSTRUKSJONENE.
FORSIKTIG
DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER. BRUK
AV KONTROLLERE ELLER JUSTERINGER
ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER SOM
IKKE ER ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE IKKE
DEKSLENE OG UTFØR INGEN REPARASJONER
SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND
OM ALT SERVICEARBEID.
Dette produktet oppfyller CE-regelverket for
beskyttede kabler og kontakter som brukes til
å koble enheten til annet utstyr. For å hindre
elektromagnetiske forstyrrelser fra elektriske
apparater som radio og fjernsyn, brukes
skjermede kabler og kontakter til tilkoblinger.
VIKTIG MERKNAD
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt
med en formstøpt kontakt som inneholder
en sikring. Sikringens verdi er angitt på
kontaktens pinneside.
Hvis den må byttes ut, må det brukes en
BS1362-sikring med samme styrke.
Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri bruke
kontakten uten at dekselet er på. Hvis du må
bytte ut sikringsdekselet, må det ha samme
farge som kontaktens pinneside. Deksler kan
du få kjøpt hos forhandleren din.
Hvis kontakten ikke passer til kontaktene i
huset ditt, eller hvis ledningen ikke er lang nok
til å nå en kontakt, må du skaffe en passende
sikkerhetsgodkjent forlengelsesledning eller
spørre forhandleren om hjelp.
Men hvis du må kutte av støpslet, må du
fjerne sikringen før du deponerer det på en
forsvarlig måte. Koble ikke kontakten til en
stikkontakt fordi den ubeskyttede ledningen
kan forårsake elektrisk støt.
Når du skal koble apparatet fra strømnettet
må støpselet trekkes ut av stikkontakten, og
støpselet må derfor være lett tilgjengelig.
Produktet som følger med denne
brukerveiledningen, er lisensiert under visse
immaterielle opphavsrettigheter hos visse
tredjeparter.
LASERPRODUKT I KLASSE 1
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert
som et laserprodukt i klasse 1. Bruk av
kontroller, justering og andre prosedyrer enn de
som er spesifisert her kan føre til farlig stråling.
FORSIKTIG :
• SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING
I KLASSE 3B NÅR ÅPNET. UNNGÅ AT
STRÅLEN TREFFER DEG (IEC 60825-1)
• DETTE PRODUKTET BRUKER EN
LASER. BRUK AV KONTROLLERE ELLER
JUSTERINGER ELLER UTFØRELSE
AV PROSEDYRER SOM IKKE ER
ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE
IKKE DEKSLET OG UTFØR INGEN
REPARASJONER SELV. LA KVALIFISERT
PERSONALE TA HÅND OM ALT
SERVICEARBEID.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
2
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 2
2014-02-26 오후 1:58:18
Forholdsregler
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er
angitt nedenfor.
Oppbevar denne brukerveiledningen for fremtidig
oppslag.
1.
Les disse instruksjonene.
3.
Lytt til alle advarsler.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ta vare på disse instruksjonene.
Følg alle instruksjoner.
Bruk ikke dette apparatet nær vann.
Rengjør bare med en tørr klut.
Ikke blokker noen av
ventileringsåpningene. Monter enheten i
henhold til produsentens instruksjoner.
Plasser ikke apparatet nær noen
varmekilder, for eksempel radiatorer,
varmepaneler, ovner eller andre
apparater (inkludert forsterkere) som
produserer varme.
Opphev ikke sikkerhetsmålet for den
polariserte eller jordete kontakten. En
polarisert kontakt har to pinner hvor én
er bredere enn den andre. En jordet
kontakt har to pinner og en tredje
jordingspigg. Den brede, tredje pinnen
er der for din sikkerhets skyld. Hvis den
medfølgende kontakten ikke passer i
din stikkontakt, kan du be en elektriker
erstatte stikkontakten.
10. Beskytt strømledningen slik at den ikke
kan tråkkes på eller komme i klem,
spesielt ved kontakter, stikkontakter og
der den går ut fra apparatet.
11. Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er
angitt av produsenten.
12. Bruk bare med
vogn, stativ,
fotostativ, brakett
eller bord som
er spesifisert av
produsenten eller
som selges med
apparatet. Ved bruk av vogn, vær
forsiktig når vognen med apparatet
beveges for å unngå at den velter og
forårsaker skade.
13. Ta støpslet ut av stikkontakten under
tordenvær eller hvis apparatet skal stå
ubrukt over lengre tid.
14. Overlat alt teknisk vedlikehold til
kvalifiserte personell. Service er påkrevd
hvis apparatet har blitt skadet på noen
måte, for eksempel hvis strømledningen
eller kontakten er skadet, væske søles
på apparatet eller objekter kommer inn i
det, apparatet eksponeres for regn eller
fuktighet, ikke fungerer som det skal
eller har falt ned.
Oppbevaring og administrasjon av
plater
• Holde plater
-- Fingeravtrykk eller riper
på platen kan redusere
lyd- og bildekvaliteten
eller føre til at den hopper over.
-- Unngå å berøre platens overflate der
dataene har blitt lagret.
-- Hold platen kanten, slik at det ikke blir
fingeravtrykk på overflaten.
-- Fest ikke papir eller tape på platen.
• Rengjøre plater
-- Hvis du får fingeravtrykk
eller smuss på platen,
rengjøres den med en myk
klut som er dyppet i vann
med et mildt vaskemiddel.
-- Når du skal rengjøre platen, må du tørke
forsiktig utover fra midten på platen.
• Lagring av plate
`` Hold platene unna direkte sollys.
`` Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
`` La dem ligge i et rent
beskyttelsesdeksel og oppbevar dem
vertikalt.
Forsiktighetsregler
• Ikke utsett apparatet for dryppende vann
eller vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt
med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
• For å slå av apparatet helt, må du trekke
ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må
pluggen til enhver tid være lett tilgjengelig.
• Ikke sett flere elektriske enheter inn i
samme stikkontakt. Overbelastning av en
stikkontakt kan føre til overoppheting og
brann.
• Før du kobler andre komponenter til denne
spilleren, sørg for at alle komponentene er
slått av.
• Hvis du plutselig flytter spilleren fra et kaldt
til et varmt sted, kan det legge seg kondens
på de bevegelige delene og linsen, noe
som kan forårsake unormal diskavspilling.
Hvis dette skjer, må du trekke ut støpslet
og deretter vente i to timer før du setter det
inn i veggkontakten igjen. Deretter setter du
inn platen og forsøker å spille den av igjen.
• Hvis produktet lager unormal støy,
brannlukt eller røyk, slår du av apparatet
øyeblikkelig og trekker støpslet ut av
stikkontakten. Deretter kontakter du
nærmeste kundesenter for hjelp. Ikke bruk
produktet. Hvis produktet brukes som det
er, kan det føre til brann eller støt.
!!
FORSIKTIG
`` Ikke kast batteriene i åpen ild.
`` Ikke kortslutt, demonter eller overopphet batteriene.
`` Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke byttes ut
riktig. Bytt det bare ut med samme eller tilsvarende
type.
3
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 3
2014-02-26 오후 1:58:18
Bruke 3D-funksjonen
VIKTIG HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON
FOR 3D-BILDER.
Les og forstå følgende sikkerhetsinformasjonen
før du bruker 3D-funksjonen.
• Enkelte seere kan oppleve ubehag når
de ser på 3D-filmer/-sendinger. Dette kan
være svimmelhet, kvalme eller hodepine.
Hvis du opplever symptomer som dette må
du stoppe å se på 3D-innhold, ta av deg
de aktive 3D-brillene og ta deg en pause.
• Det å se på 3D-bilder i en lengre periode
kan være slitsomt for øynene. Hvis du føler
at det er slitsomt å se på, må du stoppe
å se på 3D-innhold, ta av deg de aktive
3D-brillene og ta deg en pause.
• En ansvarlig voksen må jevnlig sjekke inn til
barn som bruker 3D-funksjonen.
Hvis noen av barna forteller om slitne øyne,
hodepine, svimmelhet eller kvalme må du
de stoppe å se på 3D-innholdet og ta en
pause.
• Du ikke bruke de aktive 3D-brillene til andre
formål (Som generelle briller, solbriller,
beskyttelsesbriller el.l.).
• Du må ikke bruke 3D-funksjonen eller
de aktive 3D-brillene når du går rundt
eller beveger deg på andre måter. Hvis
du bruker 3D-funksjonen eller de aktive
3D-brillene mens du beveger deg rundt kan
føre til at du kolliderer med objekter, snubler
og/eller faller ned og kan føre til alvorlige
skader.
• Hvis du ønsker å nyte 3D-innhold må
du koble en 3D-enhet (3D-kompatibel
AV-forsterker eller TV-apparat) til
spillerens HDMI OUT-port ved hjelp av en
høyhastighets HDMI-kabel. Sett på deg
3D-briller før du spiller av 3D-innhold.
• Spilleren sender bare ut 3D-signalene via
en HDMI-kabel som er tilkoblet HDMI OUTporten.
• Siden videooppløsningen i
3D-avspillingsmodus er låst iht,
oppløsningen på den originale 3D-videoen,
kan du ikke endre oppløsningen.
• Noen funksjoner, som f.eks. BD Wise, eller
innstilling av skjermstørrelse fungerer ikke
korrekt i 3D-avspillingsmodus.
• Bruk en høyhastighets HDMI-kabel når du
skal se på 3D-signaler.
• Sitt minst tre ganger lengre unna TVapparatet enn bredden på TV-apparatet når
du ser på 3D-bilder. Hvis du for eksempel
har en 46-tommers skjerm må du sitte 138
tommer (11,5 fot) fra skjermen.
• Monter 3D-skjermen i øyehøyde for best
mulig 3D-bilde.
• Hvis spilleren er koblet til enkelte
3D-enheter, så kan det være at 3D-effekten
ikke fungerer korrekt.
• Denne spilleren konverterer ikke 2D til 3D.
• "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoen er
varemerker som tilhører Blu-ray Disc
Association.
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan
ikke reproduseres eller kopieres, helt eller
delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra
Samsung Electronics Co.,Ltd.
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Systeminnstillinger...................................... 14
Forholdsregler.............................................. 3
Sikkerhetsinnstillinger................................. 15
Advarsel....................................................... 2
Oppbevaring og administrasjon av plater...... 3
Forsiktighetsregler........................................ 3
Bruke 3D-funksjonen.................................... 4
Copyright..................................................... 4
Komme i gang
Før du leser brukerhåndbokenl..................... 5
Logoer til platetyper som spilleren kan spille av.... 6
Tilleggsutstyr................................................ 7
Frontpanel.................................................... 8
Bakpanelet................................................... 8
Fjernkontroll.................................................. 8
Tilkoblinger
Koble til et TV-apparat.................................. 9
Koble til et lydsystem.................................... 9
Språkinnstillinger........................................ 15
Generelle innstillinger.................................. 15
Støtteinnstillinger........................................ 15
Medieavspilling
Spille en kommersielt innspilt plate............. 16
Spille filer på en USB-enhet........................ 16
Spille en plate med egeninnspilt innhold..... 17
Spille innhold fra datamaskinen din............. 17
Styre videoavspilling................................... 17
Styre musikkavspilling................................. 18
Spille av bildeinnhold.................................. 19
Tillegg
Feilsøking................................................... 19
Spesifikasjoner........................................... 21
Koble til en trådløs ruter.............................. 10
Innstillinger
Prosedyre for startinnstillinger..................... 10
Menynavigering.......................................... 10
Bruke innstillingsmenyen............................ 11
Skjerminnstillinger....................................... 11
Lydinnstillinger............................................ 12
Nettverksinnstillinger................................... 13
4
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 4
2014-02-26 오후 1:58:18
Komme i gang
Regionkode
Før du leser brukerhåndboken
Platetyper og innhold som spilleren kan spille av
Media
VIDEO
MUSIKK
FOTO
✎✎ MERK
Platetype
Blu-ray-plate
3D Blu-ray-plate
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detaljer
Platetype
BD-ROM eller BD-RE/-R-plate spilt inn i formatet BD-RE.
DVD-VIDEO, innspilte DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som er spilt
inn og sluttbehandlet, eller et USB-minne som inneholder DivX-, MKVeller MP4-innhold.
Blu-ray-plate
Musikk innspilt på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-, BD-RE-/-R eller en
USB-basert lagringsenhet som media av typen MP3 eller WMA.
Bilder lagret på CD-RW-/-R, DVD-RW-/-R, BD-RE-/-R eller en USBbasert lagringsenhet som media av typen JPEG.
`` Det er mulig at spilleren ikke vil kunne spille av enkelte CD-RW-/-R- og DVD-R-plater på grunn av
platetypen, eller innpillingsbetingelsene.
`` Hvis en DVD-RW/-R-plate ikke er spilt inn på korrekt måte i DVD-video-formatet, vil den ikke kunne spilles av.
`` Spilleren din vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen DVD-R med en bithastighet som
overstiger 10 Mbps.
`` Spilleren din vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen BD-R eller USB-enheter med en
bithastighet som overstiger 25 Mbps.
`` Avspillingen vil kanskje ikke fungere for noen platetyper, eller når det utføres spesielle operasjoner som
endring av vinkel eller justering av sideforhold. Informasjon om platene er skrevet i detalj på boksen. Se
om nødvendig på den.
`` Når en BD-J-tittel spilles av, kan innlastingen ta lenger tid enn normalt, eller noen funksjoner utføres langsomt.
Platetyper som spilleren ikke kan spille av
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
Både spilleren og platene er kodet etter region.
Disse regionale kodene må passe sammen hvis platen skal kunne spilles av. Hvis kodene ikke
passer sammen, kan ikke platen spilles.
Regionnummeret denne spilleren tilhører er beskrevet på spillerens bakside.
• DVD-RAM
• Super Lyd-CD
(unntatt CD-lag)
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 5
• DVD-RW (VR-modus) • 3,9 GB DVD-R for
redigering.
• CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
(Plater av typen
CD-G vil spille av
lyd, men ikke grafikk)
DVD-VIDEO
Regionkode
a
b
Område
Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Sør-Amerika, Korea, Japan, Taiwan, Hong
Kong og sørøstlige Asia.
Europa, Grønland, franske territorier, Midtøsten, Afrika, Australia og New
Zealand.
c
India, Kina, Russland, Sentral- og Sør-Asia.
1
USA, amerikanske territorier og Canada
2
Europa, Japan, Midtøsten, Egypt, Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinene, Indonesia, Hong Kong
4
Mexico, Sør-Amerika, Sentral-Amerika, Australia, New Zealand, Stillehavsøyene,
Karibia
5
Russland, Øst-Europa, India, Nord-Korea, Mongolia
6
Kina
5
2014-02-26 오후 1:58:18
Logoer til platetyper som spilleren kan spille av
Blu-ray-plate
3D Blu-ray-plate
DivX
BD-LIVE
PAL-systemet i Storbritannia, Frankrike, Tyskland osv.
Støttede filformater
Notes on the USB connection
• Spilleren din støtter USB-baserte lagringsmedier som MP3-spillere, digitale kamera og
kortlesere med USB-kontakt.
• Spilleren støtter ikke mappe- eller filnavn som er lengre enn 128 tegn.
• Det er mulig at enkelte USB-enheter/digitale kamera ikke er kompatibelt med produktet.
• Spilleren støtter filsystemene FAT16, FAT32 og NTFS.
• Koble USB-enhetene direkte til USB-porten på produktet. Det kan føre til
kompatibilitetsproblemer hvis du bruker en USB-forlenger når du kobler til.
• Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en kortleser med flere kortspor, kan det hende at
denne ikke fungerer som den skal.
• Spilleren støtter ikke PTP-protokollen.
• Du må ikke koble fra USB-enheten under en "innlastingsprosess".
• Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid vil det ta å vise det.
• Denne spilleren kan ikke spille av MP3-filer som inneholder DRM (Digital Rights Management)
som er lastet ned fra kommersielle nettsteder.
• Spilleren din støtter bare video som er under 30 fps (bildehastighet).
• Spilleren din støtter bare USB-baserte masselagringsenheter (MSC) som minnepinner,
minnekortlesere og USB HDD. (HUB støttes ikke.)
• Det er mulig at enkelte USB-baserte harddisker, kortlesere eller minnepinner ikke er
kompatible med denne spilleren.
• Hvis noen USB-enheter krever mye strøm, kan de begrenses av sikkerhetskretser.
• Hvis avspillingen fra en USB-basert harddisk er ustabil, kan du tilføre mer kraft ved å plugge
harddisken i en stikkontakt.
Hvis problemet vedvarer, kontakt produsenten av den USB-baserte harddisken.
• Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte ved å utføre funksjonen "Trygg fj. av USB" for å
forhindre mulige skader på den USB-baserte lagringsenheten.
Trykk HOME slik at home-skjermen vises og velg deretter GUL (C). Deretter må du trykke v.
• SAMSUNG kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap av filer.
• Spilleren støtter ikke NTSF-komprimerte filer, sikkerhetskopifiler eller krypterte filer.
• Du kan reparere eller formatere en USB-enhet på datamaskinen. (Kun med MS-Windows)
Støttede videoformater
Filtype
Format
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
Videokodeks
DivX 3.11/4.x/5.x/6.1
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Lydkodeks
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Oppløsning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•• Begrensninger
-- Selv om en fil er kodet med en av de støttede kodeksene listet opp ovenfor, kan det hende
at den ikke kan spilles av da det er innholdsmessige problemer i filen.
-- Normal avspilling kan ikke garanteres hvis filens informasjon er feil, eller hvis filen i seg selv
er skadet.
-- Filer som har en høyere bithastighet/bildehastighet enn standard kan ha hakkende lyd/
bilde under avspilling.
-- Søkefunksjonen (hopp over) er ikke tilgjengelig hvis filens indekstabell er skadet.
6
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 6
2014-02-26 오후 1:58:19
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
•• Videodekoder
-- Støtter opp til H.264 nivå 4.1 og AVCHD
-- Støtter ikke H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: 60 bilder maks
Over 1280 x 720: 30 bilder maks
-- Støtter ikke GMC 2 eller høyere
•• Lyddekoder
-- Støtter WMA 7, 8, 9 og STD
-- Støtter ikke samplingsrater i WMA med 22050Hz mono
-- AAC: Maks samplingrate: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96)
Maks bitrate: 320 kbps.
„„
DivX-undertekstformater som støttes
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎✎ MERK
`` Det er mulig at enkelte plater i DivX-, MKV- og MP4-formatet ikke kan spilles av, og dette kan avhenge av
oppløsning og bildehastigheten.
Støttede musikkformater
Filtype
*.mp3
*.wma
Format
MP3
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Kompatibilitet
WMA
* Samplingshastigheter (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bithastighet - Alle bithastigheter i området 5kbps til
355kbps
MP3
WMA
Støttede bildeformater
Filtype
Lydkodeks
• Denne spilleren kan spille av plater i AVCHD-formatet. Disse platene spilles normalt inn og
brukes i videokamera.
• AVCHD-formatet er et digitalt format med høy oppløsning for videokamera.
• Formatene MPEG-4 AVC/H.264 komprimerer bildene med en større effektivitet enn de
konvensjonelle komprimeringsformatene for bilder.
• Noen AVCHD-plater bruker "x.v.Color"-formatet. Dette produktet kan spille av AVCHD-plater
som bruker "x.v.Color"-formatet.
• "x.v.Color" er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
• "AVCHD" og AVCHD-logoen er varemerker som tilhører Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. og Sony Corporation.
✎✎ MERK
`` Det kan hende at du ikke får spilt av enkelte plater med AVCHD-formatet, avhengig av opptaksbetingelsene.
Plater av typen AVCHD må sluttbehandles.
`` "x.v.Color" gir et bredere fargespekter enn normale DVD-plater for videokamera.
`` Det er mulig at enkelte plater i MKV- og MP4-formatet ikke kan spilles av, og dette kan avhenge av
oppløsning og bildehastigheten.
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
-
Type
Oppløsning
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
AUDIO
BONUS
VIEW
Batterier til fjernkontroll (AAA)
Brukerhåndbok
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Fjernkontroll
7
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 7
2014-02-26 오후 1:58:19
Frontpanel
SPILL AV/PAUSE-KNAPP
STOPP-KNAPP
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
ÅPNE/LUKKE-KNAPP
Slå spilleren på og av.
STRØMKNAPP
Trykk for å åpne og lukke plateskuffen.
Slår TV-apparatet på og av.
Lar deg etter oppsettingen velge
inngangskilde på TV-apparatet ditt.
Volumjustering for fjernsynet.
Trykk talltastene for å velge alternativer.
Bruk denne til å gå inn i hurtigmenyen/
tittelmenyen.
Trykk for å søke bakover eller fremover.
Bruk denne knappen til å se på platemenyen.
✎✎ MERK
PLATESKUFF
SENSOR FOR FJERNKONTROLL
USB-KONTAKT
`` Når spilleren viser Blu-ray-platemenyen, kan du ikke starte filmen ved å trykke avspillingsknappen
på spilleren eller fjernkontrollen. For å kunne spille av filmen må du velge Spill av film eller Start på
platemenyen, og deretter må du trykke v.
`` For å oppgradere produktets programvare gjennom USB-kontakten må du bruke en USB-minnepinne.
Bakpanelet
Trykk for å hoppe bakover eller fremover.
Trykk for å stanse en plate.
Trykk for å spille av en plate.
Bruk denne til å få tilgang til forskjellige
lydfunksjoner på en plate (Blu-ray/DVD).
Trykk for å pause en plate.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Trykk her for å bruke Verktøy-menyen.
Trykk her for å avslutte menyen.
Går tilbake til forrige meny.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
HDMI OUT
8
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 8
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Trykk her for å bruke fullskjerm-funksjonen.
Lar deg repetere tittel, kapittel, spor eller
plate.
Lar deg repetere plate A-B.
Montere batteriene
Trykk på denne for å bytte språk på
undertekstene på Blu-ray-/DVD-plater.
Bruk denne for å spille av informasjon.
Brukes til å velge et menyelement, og endrer
verdien til elementet.
Disse knappene benyttes både til menyen på spilleren,
men også til flere forskjellige Blu-ray-funksjoner.
Trykk her for å bruke bonusview-funksjonen.
Trykk her for å gå til startmenyen.
✎✎ MERK
!!
`` Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal:
• Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til
polene +/–.
• Sjekk om batteriene er utladet.
• Sjekk om fjernkontrollens sensor blokkeres av
hindringer.
• Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.
FORSIKTIG
`` Brukte batterier må avhendes i henhold til
lokale miljøbestemmelser. De må ikke legges i
husholdningsavfallet.
2014-02-26 오후 1:58:20
Tilkoblinger
Koble til et lydsystem
Koble til et TV-apparat
Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og HDMI
IN-kontakten på TV-apparatet.
-- Du må IKKE koble til strømmen før du har koblet til alle ledningene.
-- Når du endrer tilkoblingene, skal du slå av alle enhetene før du starter.
Du kan koble Blu-ray-spilleren til lydsystemet ved hjelp av metodene vist under.
-- Du må IKKE koble til strømmen før du har koblet til alle ledningene.
-- Når du endrer tilkoblingene, skal du slå av alle enhetene før du starter.
Metode 1 Koble til forsterker med HDMI-støtte
• Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og
HDMI IN-kontakten på mottakeren.
• Best kvalitet (Anbefalt)
Metode 2 Koble til en forsterker med Dolby Digital eller DTS-dekoder
Lyd
Video
✎✎ MERK
`` Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-kabel til å koble til skjermen, må du også koble Digital Audio-utgangen på
produktet til et lydsystem for å høre lyden.
• Bruk en digital koaksialkabel (ikke inkludert), koblet til den optiske digitale lydutgangskontakten
på produktet, til den digitale koaksialinngangen på mottakeren.
• God kvalitet
• Du vil høre lyd gjennom de to fronthøyttalerne når digital utgang er satt til PCM.
Metode 1
Lyd
Metode 2
Lyd
`` En HDMI-kabel sender et digitalt lyd og bildesignal, slik at du ikke trenger noen egen lydkabel.
`` Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen
for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
`` Når du kobler spilleren til TV-apparatet med HDMI-kabelen eller til en ny TV, og du slår den på for første
gang, stiller spilleren HDMI-utgangsoppløsningen automatisk på det høyeste som TV-apparatet støtter.
`` En lang HDMI-kabel kan føre til forstyrrelser på skjermen. Hvis dette skjer, kan du slå av alternativet HDMI
fargedybde (Dyp farge) på menyen.
`` For å se video i HDMI 720p, 1080i, 1080p-modus, må du bruke en høyhastighets (kategori 2) HDMI-kabel.
`` HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), vises det snø på
skjermen.
9
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 9
2014-02-26 오후 1:58:20
Koble til en trådløs ruter
Du kan koble produktet til nettverksruteren ved hjelp av en av fremgangsmåtene vist under.
For å kunne bruke DLNA nettverksfunksjonen, må du koble datamaskinen din til nettverket
som vist i illustrasjonene.
Kablet nettverk
Bredbåndsmodem
(med integrert ruter)
Bredbåndstjeneste
Eller
Ruter
Prosedyre for startinnstillinger
• Hjem-menyen vil ikke bli vist hvis du ikke setter
opp de opprinnelige innstillingene.
• Skjermmenyene (OSD) på denne spilleren kan endres
etter en oppgradering av programvareversjonen.
• Antallet trinn du må igjennom avhenger av menyen
du har valgt.
• Etter at startinnstillingen er fullført kan du bruke
panelknappene og fjernkontrollen.
Med startinnstillingsprosedyren kan du stille
skjermmenyene og menyspråkene, konfigurere
tilkoblingen til hjemmenettverket, velge
skjermbildeforholdet (skjermstørrelse og –
format) som passer til ditt Tv-apparat. Følg
anvisningene som vises på skjermen.
`` Hvis du ønsker å bruke Anynet+ (HDMI-CEC)funksjonen for å hjelpe startoppsettet, vennligst
følg anvisningene under.
1) Koble spilleren til et Anynet+(HDMICEC)kompatibelt TV-apparat fra Samsung med en
HDMI-kabel.
2) Sett Anynet+(HDMI-CEC)-funksjonen til På
på både TV-apparatet og spilleren.
3) Sett TV-apparatet til prosedyren for
startinnstillinger.
`` Hvis spilleren står i stoppmodus i mer
enn 5 minutter, vil du se en skjermsparer
på TV-skjermen. Hvis spilleren har vist
skjermspareren i mer enn 25 minutter, vil den
slå seg av automatisk.
Menynavigering
✎✎ MERK
Bredbåndstjeneste
Bredbåndsmodem
✎✎ MERK
Innstillinger
`` Det er mulig at tilgang til Samsungs oppdateringsserver ikke er tillat, avhengig av hvilken ruter du bruker, og
tilbyderens policy. Ta kontakt med din internettleverandør (ISP - Internet Service Provider) for mer informasjon.
`` DSL-brukere må bruke ruteren til å sette opp en tilkobling.
`` Hjem-menyen vil ikke bli vist hvis du ikke
setter opp de opprinnelige innstillingene, med
følgende unntak.
`` Hvis du trykker BLÅ (D) under nettverksoppsett,
får du tilgang til Hjem-menyen selv om
nettverksoppsettet ikke er ferdig ennå.
`` Når du går tilbake til Hjem-menyen, vil
fullskjermsmodus bli avsluttet automatisk.
`` Hvis du vil se de opprinnelige innstillingene
igjen slik at du kan endre de, må du trykke
@ oppe på produktet i mer enn 5 sekunder
når det ikke er noen plate satt inn. Dette
tilbakestiller spilleren til standardinnstillingene.
`` Etter at startinnstillingsprosessen er fullført kan
du bruke HDMI-CEC-funksjonen.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
3
2
4
BONUS
1
2
3
4
REPEAT
REPEAT
FULL
HOME-knapp : Trykk her for å gå til Hjemskjermen.
VIEW
A-B
SCREEN
RETURN-knapp : Går tilbake til forrige meny.
v (Enter) / PILTASTER-knapper :
Flytt pekeren, og velg et punkt.
Velg det valgte punktet.
Bekreft innstillingen.
EXIT-knapp: Trykk her for å avslutte den
aktive menyen.
10
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 10
2014-02-26 오후 1:58:20
• Hjem-menyen
3.
6
1
Videoer
Bilder
Musikk
Innstillinger
2
5
App 1
ingen plate
App 2
a Bytt enhet
App 3
App 4
d Vis enheter " Enter
3
1
Velger musikken.
2
Velger innstillingene.
3
Viser knappene du kan bruke på
fjernkontrollen for å få tilgang til funksjoner.
4
Velg applikasjoner.
5
Velger videoene.
6
Velger bildene.
✎✎ MERK
`` Alternativene Videoer, Bilder og Musikk krever
at du har satt inn en egnet plate i spilleren eller
en USB-flashminneenhet i spilleren.
Bruke innstillingsmenyen
Hvis du vil gå inn på innstillingsmenyen og
underpunktene på denne må du gjøre følgende:
2.
5.
TV-sideforhold
Trykk EXIT hvis du vil gå ut av menyen.
✎✎ MERK
Trykk ▲▼ for å velge ønsket element, og
trykk deretter v.
✎✎ MERK
4
1.
4.
Bruk ▲▼ til å velge ønsket undermeny,
og trykk deretter på v.
Trykk POWER.
Hjem-menyen vises.
`` Antallet trinn du må igjennom avhenger
av menyen du har valgt. Skjermmenyene
(OSD) på denne spilleren kan endres etter en
oppgradering av programvareversjonen.
Skjerminnstillinger
Du kan konfigurere forskjellige skjermalternativer
som bildeforhold, oppløsning o.l.
3D-innst.
Velg om du vil spille av en Blu-ray-plate med
3D-innhold i 3D-modus.
✎✎ MERK
`` Hvis du vil stoppe avspillingen under
3D-avspilling, må du trykke en gang på 5.
Filmen stopper og 3D-modus blir deaktivert.
Hvis du ønsker å endre et 3D-alternativ mens
du spiller av en 3D-film må du trykke en gang
på 5. Blu-ray-menyen vises. Trykk 5 en
gang til og velg deretter 3D-innstillingene på
Blu-ray-menyen.
`` Avhengig av innholdet og plasseringen av
bildet på TV-skjermen, så kan det hende at
du ser vertikale svarte striper på venstre side,
høyre side eller begge sidene.
Avhengig av hva slags fjernsyn du har,
vil du kanskje trenge å justere skjermens
størrelsesinnstilling.
`` Avhengig av platetypen kan det hende at noen
sideforhold ikke er tilgjengelige.
`` Hvis du velger et annet bildeforhold enn det
reelle bildeforholdet på TV-skjermen din, kan
det hende at bildet virker forvrengt.
BD Wise (Kun TV-er fra Samsung)
BD Wise er Samsungs nyeste tilkoblingsfunksjon.
Når du koblet en Samsung-spiller til et Samsung
TV-apparat med BD Wise ved hjelp av en HDMIkabel, og når BD Wise er slått på både på
spilleren og TV-apparatet, vil spilleren sende ut
signalet med oppløsningen og hastigheten som
Blu-ray-/DVD-platen angir.
✎✎ MERK
`` Når BD Wise er slått på vil oppløsningen
automatisk bli juster av BD Wise og BD Wise vil
vises på menyen Oppløsning.
`` Hvis spilleren er tilkoblet en enhet som ikke
støtter BD Wise, kan du ikke bruke BD wisefunksjonen.
`` For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere
BD Wise-funksjonen På både TV-apparatet og
produktet.
Oppløsning
Lar deg sette oppløsningen til HDMIsignalene til Automatisk, 1080p, 1080i,
720p eller 576p/480p. Nummeret henviser
til antallet videolinjer per bilde. Bokstavene
p og i indikerer om signalet er linjesprang
respektivt progressivt. Jo flere linjer jo høyere
er kvaliteten.
Oppløsning i henhold til utgangsmodus
• Avspilling av Blu-ray-plate/E-innhold/
Digitalt innhold
Utgang
Oppsett
BD Wise
Automatisk
1080p@60F
(Filmramme: Av)
Filmramme:
Auto (24Fs)
1080i
720p
576p/480p
HDMI / tilkoblet
HDMI-modus
E-innhold/
Blu-ray-plate
Digitalt innhold
Oppløsningen til
1080p
Blu-ray-platen
Maks. oppløsning Maks. oppløsning
på TV-signalet på TV-signalet
1080@60F
1080@60F
1080@24F
1080p@24F
1080i
720p
576p/480p
1080i
720p
576p/480p
Trykk ◄►knappene for å velge
Innstillinger, og trykk deretter v.
11
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 11
2014-02-26 오후 1:58:21
• DVD-avspilling
Utgang
Oppsett
BD Wise
Automatisk
1080p
1080i
720p
576p/480p
✎✎ MERK
HDMI / tilkoblet
HDMI-modus
576i/480i
Maks. oppløsning på TV-signalet
1080p
1080i
720p
576p/480p
`` Hvis TV-apparatet du koblet til produktet ikke
støtter Filmbilde, eller den valgte oppløsningen,
vil meldingen "Hvis det ikke vises bilder etter
at du har valgt Ja, vent 15 sekunder for å
gå tilbake til forrige oppløsning. Ønsker du å
endre oppløsningen?" vises. Hvis du velger
Ja, vil skjermen på TV-apparatet bli svart i 15
sekunder før oppløsningen går tilbake til den
forrige oppløsningen automatisk.
`` Hvis skjermen blir blank etter at du har endret
oppløsning, må du ta ut alle plater og deretter
holde knappen @ på toppen av spilleren
inne i mer enn 5 sekunder. Alle innstillinger
tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Følg trinnene
på foregående side for å gå til hver modus og
velg den skjerminnstillingen som TV-apparatet
ditt støtter.
`` Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
`` Blu-ray-platen må ha funksjonen 24 rammer for å
kunne bruke Filmbilde (24 B./s.).
Filmbilde (24 B./s.)
Hvis du stiller inn Filmbilde (24 B./s.) til Auto,
kan du justere spillerens HDMI-signal til 24
rammer per sekund for bedre bildekvalitet.
Du kan kun bruke Filmbilde (24 B./s.) på TVapparater som støtter denne rammehastigheten.
Du kan bare velge funksjonen Filmbilde når
spilleren er satt opp med oppløsningene 1080i
eller 1080p.
Valg av Digitale ignaler
Oppsett
Lydstrøm på
Blu-ray-plater
HDMI-fargedybde
Lar deg sende ut signaler på HDMI OUTkontakten med dype farger. Dype farger gir
deg en mer nøyaktig fargereproduksjon, men
en større fargedybde.
Progressiv modus
Lar deg forbedre bildet når du ser på DVDplater.
Lydinnstillinger
Digitalt utsignal
Lar deg velge digitalt lydutgangsformat som
passer til ditt TV-apparat eller AV-mottaker.
Hvis du vil ha flere detaljer kan du se tabellen
Valg av Digitalt utsignal.
Lydstrøm På
DVD
Bitstrøm
(ubehandlet)
Bitstrøm
(DTS-omkodet)
Bitstrøm
(Dolby
D-omkodet)
HDMI støttet AV
mottaker eller
koaksial
HDMI
Mottaker
Koaksial
HDMI
Mottaker
Koaksial
HDMI-mottaker
eller koaksial
PCM
Opp til
7.1-kanals
PCM 2-k.
PCM
PCM 2-k.
Omkodet DTS
Dolby Digital
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
Dolby Digital
Omkodet DTS
Dolby Digital Plus
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Omkodet DTS
Dolby TrueHD
PCM 2-k.
PCM 2-k. Dolby TrueHD Dolby Digital
Omkodet DTS
DTS
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTS
DTS
Omkodet DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTS
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
DTS-HD Master
Lyd
DTS-HD High
Resolution
Audio
Omkodet Dolby
Digital *
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTS
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
Tilkobling
HDMI-fargeformat
Lar deg velge fargeområdet som skal benyttes
til HDMI-signalet slik at det stemmer med
spesifikasjonene til det tilkoblede TV-apparatet
(TV, monitor el.l.).
PCM
PCM
Dolby Digital
DTS
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTS-HD
Master Lyd
PCM 2-k.
Dolby Digital
DTS
PCM 2-k.
Dolby Digital
DTS
Mater kun ut hovedlyden
Dekoder hovedlyden
slik at AV-mottakeren kan
Definisjon for
og BONUSVIEW
dekode lydstrømmen.
en Blu-ray- Hvilken som helst lydstrømmen sammen
Du vil ikke høre BONUSVIEWplate
til PCM-lyd og legger til
lyden og navigasjonslydNavigasjonslydeffekter.
effektene.
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dekoder hovedlyden
og BONUSVIEW
lydstrømmen sammen
til PCM-lyd og legger til
Nagigasjonslydeffekter
og koder igjen PCMlyd til DTS Bitstrøm
Dekoder hovedlyden
og BONUSVIEW
lydstrømmen
sammen til PCMlyd og legger
til Navigasjonslydeffekter, og koder
igjen PCM-lyden
til Dolby Digital
Bitstrøm
DTS
DTS
** Hvis lydkilden er 2-kanals, blir ikke innstillingen "Dolby D-omkodet" aktivert.
Plater av typen Blu-ray kan inneholde tre lydspor :
-- Hovedlyd : Lydsporet til hovedfunksjonen.
-- BONUSVIEW-lyd : Tilleggsspor som f.eks. regissørens eller skuespillerens kommentarer.
-- Navigasjonslydeffekter : Når du navigerer i menyen, kan en navigasjonslydeffekt høres.
Navigasjonslydeffektene er forskjellige, avhengig av Blu-ray-platen.
12
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 12
2014-02-26 오후 1:58:21
✎✎ MERK
`` Sørg for å velge korrekt digitalt signal, ellers får
du ingen lyd eller bare lydstøy.
`` Hvis HDMI-enheten (forsterker, TV-apparat)
ikke er kompatible med komprimerte formater
(Dolby Digital, DTS), går lydsignalet ut som
PCM.
`` Vanlige DVD-plater inneholder ikke
BONUSVIEW lyd eller navigasjonslydeffekter.
`` Noen Blu-ray-plater inneholder ikke
BONUSVIEW lyd og navigasjonslydeffekter.
`` Hvis du skal spille av et MPEG-lydspor, vil det
bli sendt et PCM-signal uavhengig av oppsettet
til den digitale utgangen (PCM eller Bitstream).
`` Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt
med komprimert flerkanalsformater (Dolby
Digital, DTS), kan produktet sende et 2-kanals
nedmikset lydsignal, selv om du har valgt
Bitstream (enten omkodet eller ubehandlet) på
oppsettmenyen.
`` Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt
med samplingsrater for PCM over 48kHz, vil
produktet kunne sende et nedsamplet 48kHz
PCM-signal selv om du har satt alternativet
PCM-nedsampling til Av.
PCM-nedsampling
Lar deg velge 96Khz PCM-signaler
nedsamplet til 48Khz før de blir sendt til en
forsterker. Velg kun hvis forsterkeren eller
mottakeren ikke er kompatibel med et 96Khzsignal.
Dynamisk områdekontroll
Lar deg bruke dynamisk områdekontroll på
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby
True HD audio.
• Automatisk : Styrer automatisk
dynamikkområdet til Dolby TrueHD audio,
basert på informasjonen som finnes i Dolby
TrueHD-lydsporet.
Slår også på den dynamiske
områdekontrollen for Dolby Digital og Dolby
Digital Plus.
• Av : Lar det dynamiske området være
ukomprimert, slik at du kan høre originallyden.
• På : Slår på den dynamiske områdekontrollen
for alle tre Dolby-formatene. Svakere lyder
forsterkes og kraftige lyder reduseres i
intensitet.
Innstillinger for kablet nettverk
1.
2.
3.
Nettverksinnstillinger
Ta kontakt med din internettleverandør (ISP)
for å finne ut om IP-adressen din er statisk
eller dynamisk. Hvis det er dynamisk, og de
fleste er, så anbefaler vi at det automatiske
nettverksoppsettet benyttes. Dette er det
enkleste, og det vil fungere i de fleste tilfeller.
Hvis den er statisk, må du bruke den manuelle
oppsettprosedyren.
Nettverkoppsettanvisninger under.
✎✎ MERK
Trykk ▲▼knappene for å velge Nettverk,
og trykk deretter v.
Bruk ▲▼ til å velge Innstillinger for
kablet nettverk, og trykk deretter v.
Skjermen Innstillinger for kablet nettverk
vises.
Innstillinger
Skjerm
Lyd
System
Språk
0
0
IP-adresse:
0
0
0
0
0
Gateway:
0
0
0
Delnettmaske:
DNS
Sikkerhet
Generelt
5.
:Automatisk
DNS-server: 0
Kundesupport
4.
Innstillinger for kablet nettverk
Konfig.Internett-protokoll :Automatisk
Nettverk
Downmixing-modus
Her kan du velge flerkanals nedmiksingsmetode
som er kompatibel med stereosystemet ditt. Du
kan velge om du vil ha spilleren til å nedmikse
til normal stereo eller til surroundkompatibel
stereo.
På Hjem-menyen må du bruke ◄► til
å velge innstillinger, og deretter må du
trykke v.
0
0
0
\
0
0
> Flytt " Velg ' Tilbake
Hvis Internettprotokolloppsettet
mislykket, velg Automatisk hvis det ikke
er valgt. (Trykk v og velg Automatisk,
trykk deretter v.)
Funksjonen Auto tar vare på og fyller
inn de rette verdiene for IP-adresse,
Delnettmaske og lignende automatisk.
✎✎ MERK
6.
7.
`` Denne prosessen kan ta opp til 5 minutter.
Etter at nettverksfunksjonen har hentet
inn de nødvendige nettverksverdiene,
må du trykke RETURN.
Velg Nettverkstest og trykk deretter
v for å forsikre deg om at spilleren er
koblet til nettverket ditt.
8.
9.
Når nettverkstesten er fullført må du
trykke to ganger på RETURN for å gå
tilbake til hovedmenyen.
Hvis nettverksfunksjonen ikke greier
å skaffe inn de nødvendige verdiene
må du gå til veiledningen for manuelt
oppsett.
Manuelt nettverksoppsett
Før du starter det manuelle nettverksoppsettet
må du skaffe de nødvendige nettverksdetaljene.
Kontakt internettlevernadøren eller
nettverksadministratoren din for å få
nettverkinnstillingsverdiene.
Når du skal angi disse nettverksinnstillingene
på spilleren må du følge disse trinnene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
På Hjem-menyen må du bruke ◄► til
å velge Innstillinger, og deretter må du
trykke v.
Trykk ▲▼knappene for å velge Nettverk,
og trykk deretter v.
Bruk ▲▼ til å velge Innstillinger for
kablet nettverk, og trykk deretter v.
Skjermen Innstillinger for kablet nettverk
vises.
Velg feltet for Internettprotokolloppsett
og trykk på v.
Trykk ▲▼knappene for å velge Manuell,
og trykk deretter v.
Bruk ▼ til å gå til det første feltet (IPadresse).
Bruk talltastene på fjernkontrollen til å
taste inn numrene.
`` Denne enheten kan bare kobles til et nettverk
via en kablet forbindelse.
13
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 13
2014-02-26 오후 1:58:22
8.
9.
Når du er ferdig med hvert felt, kan du
bruke ► til å gå til neste felt. Du kan
også bruke de andre piltastene til å
bevege deg opp, ned og tilbake.
✎✎ MERK
`` Hva er et gyldig sertifikat?
Når spilleren bruker BD-LIVE for å sende data
og forespørsler til serveren for å sertifisere
platen, bruker serveren de overførte dataene
til å kontrollere om denne platen er gyldig, og
sender sertifikatet tilbake til spilleren.
Tast inn verdiene i feltene IP-adresse,
Delnettmaske og Gateway.
10. Bruk ▼ til å gå til DNS.
11. Bruk ▼ til å gå til det første DNS-feltet.
12. Tast inn numrene på samme måte som
ovenfor.
13. Trykk RETURN på fjernkontrollen.
14. Deretter må du kjøre en Nettverkstest
for å sikre at produktet har en tilkobling
til nettverket.
Nettverkstest
`` Internett-tilkoblingen kan være begrenset når
du bruker BD-LIVE-innhold.
Bruke BD-LIVE™
Når spilleren er tilkoblet nettverket, kan du nyte
godt av forskjellige filmrelaterte tjenester når
du spiller av plater med BD-LIVE-kompatibelt
innhold.
1.
Bruk denne menyen for å kontrollere om
nettverkstilkoblingen virker.
Nettverksstatus
Brukes for å kontrollere om en tilkobling til
nettverket og Internett er etablert.
BD-Live internettforbindelse
Velg og du vil tillate eller forby en internetttilkobling når du bruker BD-LIVE-tjenesten.
• Tillat (alle) : Internett-tilkoblingen vil være
tilgjengelig for alt BD-LIVE-innhold.
• Tillat (kun gyldige) : Internett-tilkoblingen
vil bare være tilgjengelig for BD-LIVEinnhold som inneholder et gyldig sertifikat.
• Forhindre : Ingen internett-tilkobling vil
være tilgjengelig for BD-LIVE-innhold.
2.
3.
Sett en USB-basert minnepinne inn i
USB-kontakten foran på spilleren og se
deretter etter hvor mye minne som er
igjen. Lagringsenheten må ha minst 1
GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Sett inn en Blu-ray-plate som støtter
BD-LIVE.
Velg en BD-LIVE-tjeneste som
produsenten av platen har lagt opp.
✎✎ MERK
`` Måten du bruker BD-LIVE, og de forskjellige
innholdsfunksjonene vil variere med platen.
DLNA-funksjonen
DLNA lar deg spille av musikk og video samt
vise bilder som befinner seg på datamaskinen
din eller NAS-enheten på spilleren.
For å bruke DLNA med din spiller, må du
koble produktet til nettverket.
(se side 10).
Hvis du vil bruke DLNA sammen med
datamaskinen din må du installere DLNA på
datamaskinen.
Hvis du har NAS kan du bruke DLNA uten
ytterligere programvare.
Slik laster du ned DLNA
1.
Gå til Samsung.com
3.
På siden som vises må du trykke hent
nedlastinger under nedlastinger.
2.
4.
5.
Klikk Support, skriv inn
produktnummeret til spilleren din i feltet
som vises, og klikk deretter Se alle
resultater.
Last ned programvaren ved å klikke på
ikonet under Fil.
Klikk på ikonet i DLNA-linjen under filen
for å starte nedlastingen.
For instruksjoner som forklarer hvordan du spiller
av innhold fra datamaskinen din, se side 17.
Systeminnstillinger
Opprinnelig innstilling
Ved å bruke funksjonen Startinnstillingene, kan
du angi språk og bildeforhold og lignende.
Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen
Startinnstillinger kan du se i seksjonen
Startinnstillinger i denne brukerhåndboken
(side 10).
Hurtigstart
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som tilbyr linket
operasjon med andre Samsung-produkter
med Anynet+-funksjonen.
For å kunne benytte funksjonen, må du koble
dette produktet til et Anynet+ TV-apparat fra
Samsung med en HDMI-kabel.
Med Anynet+ på, kan du betjene dette
produktet med en Samsung fjernkontroll for
TV-apparater, og starte avspilling ved å trykke
på PLAY (
) på fjernkontrollen til TVapparatet.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for mer
informasjon.
✎✎ MERK
`` Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis
HDMI-kabelen ikke støtter CEC.
`` Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en
Anynet+-logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
`` Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger
ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis
du vil ha mer informasjon.
`` Hvis du har Anynet+ aktivert når du slår av
produktet, koble strømkabelen fra og til igjen,
produktet slår på automatisk for å gjenopprette
Anynet+ forbindelsen. Etter omtrent 15
sekunder slår det automatisk av igjen.
`` Noen TV-apparater fra Samsung viser en
advarsel som sier at ingen forbindelse ble
funnet når dette produktet blir koblet til og
Anynet+ brukes. Men Anynet+-tilkoblingen er
likevel opprettet og klar til bruk.
Du kan slå strømmen på hurtig ved å redusere
oppstarttiden.
✎✎ MERK
`` Hvis denne funksjonen er stilt på På, øker
strømforbruket i hvilemodus.
14
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 14
2014-02-26 오후 1:58:22
BD-datastyring
Lar deg håndterer det nedlastede innholdet
som du fikk tilgang til via en Blu-ray-plate
som støtter BD-LIVE, og som er lagret på en
FLASH-basert minneenhet.
Lar deg håndterer det nedlastede innholdet
som du fikk tilgang til via en Blu-ray-plate
som støtter BD-LIVE, og som er lagret på en
FLASH-basert minneenhet.
✎✎ MERK
`` I eksternt minnemodus, kan avspillingen av
en plate bli stoppet hvis du kobler fra USBenheten midt i en avspilling.
`` Spilleren støtter filsystemene FAT16, FAT32 og
NTFS. Vi anbefaler at du bruker USB-enheter
som støtter USB 2.0-protokollen, og som har
en lese-/skrivehastighet på 4 MB eller mer.
`` Det kan være at funksjonen Gjenoppta
avspilling ikke virker etter at lagringsenheten
er formatert.
`` Den totale minnestørrelsen som er tilgjengelig
for BD-datastyring kan variere, avhengig av
forholdene.
DivX®-programbestilling (Video
On Demand)
View DivX® VOD Registration Codes to
purchase and play DivX® VOD contents.
Språkinnstillinger
Du kan velge språket du foretrekker på Hjemmenyen, platemenyer, lydspor og undertekster.
✎✎ MERK
`` Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes
på platen.
Sikkerhetsinnstillinger
Når du bruker denne funksjonen første
gang, vil du bli møtt med et spørsmål om
PIN. Skriv inn standard PIN - 0000 - med
nummerknappene. For å endre PIN, bruk
Endre PIN-funksjonen (side 15). Heretter må
du skrive inn den 4-sifrede PIN hver gang du
åpner sikkerhetsinnstillingene. Hvis du ikke
endrer PIN, fortsett å bruk standard PIN.
BD-foreldrestyring
Forhindrer at Blu-ray-plater kan spilles av hvis
det er angitt en aldersgrense på platen og
denne er over den angitte grensen så lenge
det ikke tastes inn en 4-sifret PIN.
DVD-foreldrestyring
Denne funksjonen fungerer sammen med DVDplater som har fått tildelt en aldersgrense eller en
tallgrense som indikerer hvor voksent innholdet
er. Disse tallene hjelper deg med å styre hvilke
DVD-plater familien kan se på.
Velg klassifiseringsnivået du vil angi.
Hvis du for eksempel velger opp til nivå 6, kan
ikke plater klassifisert over 6, - nivå 7eller 8 spilles.
Høye nummer indikerer mer voksent innhold.
Når DVD-foreldrestyring er på, må du skrive inn
den 4-sifrede PIN for å spille plater med forbudt
klassifiseringsnivå.
Endre PIN-kode
Endre det firesifrede passordet som benyttes
til å få tilgang til sikkerhetsfunksjonene.
Hvis du vil endre PIN må du gjøre følgende:
1.
2.
3.
4.
Velg Endre PIN-kode og trykk deretter
v. Skjermbildet Skriv inn PIN vises.
Angi den gamle PIN-koden. Hvis du aldri
har endret PIN-koden må du taste inn
standard-PIN-koden: 0000.
Skjermbildet Skriv inn ny PIN vises.
Skriv inn den nye PIN-koden i Skriv inn
ny PIN-feltene.
Skriv inn den nye PIN-koden i en gang
til i Bekreft ny PIN-feltene. Beskjeden
"Endring av PIN-kode var vellykket." vises.
Støtteinnstillinger
Programvareoppgradering
Menyen Programvareoppgradering gir deg
muligheten til å oppgradere programvaren på
spilleren for bedret ytelse og ekstra tjenester.
Online
Hvis du vil oppgradere via Online må du følge
disse trinnene:
1.
2.
5.
Trykk på v.
3.
1.
Ta ut eventuelle plater.
4.
Hvis du glemmer passordet
2.
Trykk og hold nede @ på frontpanelet i
minst 5 sekunder eller mer.
Alle innstillinger går tilbake til
fabrikkinnstillingene.
✎✎ MERK
`` Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
Generelle innstillinger
Tidssone
Lar deg angi tidssonen du befinner deg i.
5.
Velg Online og trykk deretter v.
Meldingen Kobler til server vises.
En melding vil vises hvis det finnes en
tilgjengelig oppdatering.
Hvis du velger Ja, vil spilleren slå seg av
automatisk før det starter opp igjen.
(Du må aldre slå spilleren på eller av
manuelt under en oppdatering).
Du vil få beskjed om framdriften til
oppdateringen på skjermen. Når
oppdateringen er ferdig, vil spilleren slå
seg av automatisk.
Trykk POWER-knappen for å slå på TVapparatet.
✎✎ MERK
`` Oppdateringen er ferdig når spilleren slår seg
av etter omstarten. Trykk på POWER for å slå
på den oppdaterte spilleren.
`` Du må aldri slå av eller på igjen produktet
manuelt under oppdateringsprosessen.
`` Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig
ansvarlig for feil på spilleren som skyldes
ustabil internett-tilkobling, eller uaktsomhet
fra forbrukerens side under oppdatering av
programvaren.
15
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 15
2014-02-26 오후 1:58:22
Via USB
Hvis du vil oppgradere via USB må du følge
disse trinnene:
1. Gå til www.samsung.com/bluraysupport.
2.
Last ned den siste oppgraderingspakken
(ZIP) for USB til datamaskinen din.
3.
Pakk ut det komprimerte arkivet på
datamaskinen. Du skal ende opp med
en fil av typen .RUF som har samme
navn som ZIP-filen.
4.
Kopier denne .RUF-filen over på en
USB-basert lagringsenhet (Flash).
5.
Kontroller at plateskuffen er tom og
sett deretter denne USB-enheten inn i
spillerens USB-port.
6.
På spillerens meny må du gå til
Innstillinger > Kundesupport >
Programvareoppgradering.
7.
Velg Via USB.
✎✎ MERK
`` Det må ikke ligge noen plate i spilleren når du
skal oppgradere programvaren ved hjelp av
USB-kontakten.
`` Når programvareoppgraderingen er ferdig, må
du sjekke programvaredetaljene på menyen
Programvareoppgradering.
`` Du må ikke slå av spilleren under en
programvareoppgradering. Dette kan føre til at
spilleren ikke fungerer som den skal.
`` Programvareoppdateringer ved hjelp av USBkontakten (Host) støtter bare en USB-basert
minnepinne.
Melding om automatisk oppgradering
Hvis du har koblet spilleren til nettverket, og
deretter slått alternativet Automatisk varsling
om oppgradering på, vil spilleren varsle deg
automatisk når en ny programvareversjon er
tilgjengelig for spilleren.
Hvis du vil aktivere alternativet Melding om automatisk
oppgradering, må du følge trinnene nedenfor:
16
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 16
1.
Velg Melding om automatisk
oppgradering og trykk deretter v.
2. Bruk ▲▼ for å velge På og trykk
deretter v.
Hvis det finnes en ny programvareversjon
tilgjengelig, vil spilleren gi beskjed om det ved
hjelp av en melding på skjermen.
1.
2.
3.
4.
Hvis du vil oppgradere programvaren,
må du velge Ja. Produktet vil slå seg av
automatisk, starte på nytt og deretter starte
nedlastingen. (Du må aldre slå spilleren på
eller av manuelt under en oppdatering).
Du vil få beskjed om framdriften til
oppdateringen på skjermen.
Når oppdateringen er ferdig, vil
produktet slå seg av igjen automatisk.
Trykk POWER-knappen for å slå på TVapparatet.
✎✎ MERK
`` Oppdateringen er ferdig når spilleren slår seg
av etter omstarten. Trykk på POWER for å slå
på den oppdaterte spilleren.
`` Du må aldri slå av eller på produktet manuelt
under oppdateringsprosessen.
`` Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig
ansvarlig for feil på spilleren som skyldes
ustabil internett-tilkobling, eller uaktsomhet
fra forbrukerens side under oppdatering av
programvaren.
Kontakt Samsung
Medieavspilling
Spille en kommersielt innspilt
plate
1.
2.
3.
Viser deg de generelle ansvarsfraskrivelsene
angående innhold og tjenester fra tredjeparter.
Tilbakestill
Innstillinger
123
a
123
App 2
a Bytt enhet
App 3
c Trygg fj. av USB
App 4
d Vis enheter
" Enter
6.
Spille filer på en USB-enhet
5-1. Bruk ◄► til å velge USB, og trykk
deretter v.
3.
Trykk ◄► for å velge Ja, og trykk
deretter v.
5.
Musikk
Lukk plateskuffen ved å trykke på
8-knappen. Avspillingen starter
automatisk.
Gå til Hjem-menyen.
4.
Bilder
Ingen plate
Plasser forsiktig en plate i plateskuffen
med platens etikett vendt opp.
1.
Viser deg kontaktinformasjon når du søker
hjelp til ditt produkt.
Brukervilkåravtale
Åpne plateskuffen ved å trykke på
8-knappen.
Du kan spille multimediefiler som er lagret en
USB-enhet.
2.
Videoer
CD
I stoppmodus må du koble den USBbaserte lagringsenheten til USB-porten
på forsiden av spilleren.
Meldingen "Vil du endre enheten?" vises.
4. Hvis beskjeden ikke vises, trykk den
RØD (A) eller BLÅ (D) knappen.
Hvis ikke, gå til Trinn 6.
Hvis du trykket RØD (A), må du gå til
Trinn 5.
Hvis du trykket BLÅ (D), må du gå til
Trinn 5-1.
Bruk ▲▼ til å velge USB, og trykk
deretter v.
Bruk ◄► til å velge Videoer, Bilder
eller Musikk og trykk deretter v. Gå til
Trinn 7.
App 1
123
123
App 2
Innstillinger
App 3
App 4
d Hjem " Enter
6-1. Bruk ▲▼ til å velge Videoer, Bilder
eller Musikk og trykk deretter v. Gå til
Trinn 7.
7.
8.
Det vises en skjerm med innholdet på
enheten. Avhengig av hvordan innholdet
er arrangert, vil du se enten mapper,
individuelle filer eller begge.
Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å
velge mappe, trykk deretter v.
Tilbakestiller alle innstillinger unntatt
nettverksinnstillingene tilbake til standardene
de hadde fra fabrikken.
2014-02-26 오후 1:58:22
9.
Spille en plate med egeninnspilt
innhold
Bruk ◄►▲▼ til å velge filen du vil vise
eller spille av, og trykk deretter v.
✎✎ MERK
`` Selv om spilleren viser mapper for alle
typer innhold, vil den bare vise filene med
innholdstypen du valgte i Trinn 6 eller Trinn 6-1.
Hvis du for eksempel valgte musikk, vil du bare
se musikkfilene. Du kan endre dette valget ved
å gå tilbake til hovedskjermen og gjenta Trinn 4.
10. Trykk RETURN en eller flere ganger for
å gå ut av skjermbildet, ut av en mappe,
eller for å gå tilbake til hovedskjermen.
Trykk EXIT-knappen for å gå direkte
tilbake til hovedskjermen.
11. Kontrollene og verktøyene du bruker for
å kontrollere og spille videoer, musikk
og bilder fra en USB-enhet, er identiske
med de som du bruker for å spille
videoer, musikk og bilder fra en plate.
Se side 17~19 for instruksjoner.
✎✎ MERK
`` Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte
ved å utføre funksjonen "Trygg fjerning av
USB" for å forhindre mulige skader på USBbaserte lagringsenheten. Trykk MENU-knappen
for å gå til Hjem-menyen. Velg deretter GUL (C),
og til slutt v.
`` Hvis du setter inn en plate mens du spiller av
fra en USB-basert lagringsenhet, vil modus
automatisk bli endret til Blu-ray, DVD eller CD.
7.
Du kan spille multimediefiler som du har spilt
inn på Blu-ray, DVD- eller CD-plater.
1.
2.
Plasser platen med egeninnspilt innhold
i plateskuffen med etiketten opp og lukk
skuffen. Hurtigmeldingen Enhet tilkoblet
vises.
Bruk ◄► til å velge type innhold du
ønsker å vise eller spille, Videoer, Bilder
eller Musikk - og trykk deretter v.
✎✎ MERK
3.
4.
5.
6.
`` Selv om spilleren vil vise mapper for alle
innholdstyper, vil den bare vise filer av den
innholdstypen som du valgte i Trinn 2. Hvis du
f.eks. valgte musikk, vil du kun se musikkfiler.
Du kan endre dette valget ved å gå tilbake til
hovedskjermen og gjenta Trinn 2.
En skjerm vises som lister opp innholdet
på platen. Avhengig av hvordan
innholdet er arrangert vil du enten se
mapper, individuelle filer eller begge.
Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å
velge mappe, trykk deretter v.
Spille innhold fra datamaskinen
din
For å spille innhold fra datamaskinen din på
Blu-ray platespilleren, må du forbinde Bluray-spilleren til nettverket ditt (se side 10.) og
installere DLNA på datamaskinen din.
For å spille innhold fra
datamaskinen din
1.
Gå til Hjem-menyen.
3.
Velg datamaskin i enhetsskjermen som
vises, og trykk v.
2.
4.
Trykk BLÅ (D) på fjernkontrollen.
Bruk ◄► til å velge type innhold du
ønsker å vise eller spille, Videoer, Bilder
eller Musikk - og trykk deretter v.
✎✎ MERK
Bruk ◄►▲▼ til å velge filen du vil vise
eller spille av, og trykk deretter v.
Trykk RETURN en eller flere ganger for
å gå ut av skjermbildet, ut av en mappe,
eller for å gå tilbake til hovedskjermen.
Trykk EXIT-knappen for å gå direkte
tilbake til hovedskjermen.
Se side 17~19 for instruksjoner som
forklarer hvordan du kontrollerer
avspilling av filmer, musikk eller bilder på
en plate.
5.
`` Selv om spilleren vil vise mapper for alle
innholdstyper, vil den bare vise filer av den
innholdstypen som du valgte i Trinn 4. Hvis du
f.eks. valgte musikk, vil du kun se musikkfiler.
Du kan endre dette valget ved å gå tilbake til
hovedskjermen og gjenta Trinn 4.
Det vises en skjerm med innholdet på
datamaskinen din. Avhengig av hvordan
innholdet er arrangert, vil du se enten
mapper, individuelle filer eller begge.
6.
7.
8.
9.
Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å
velge mappe, trykk deretter v.
Bruk ◄►▲▼ til å velge filen du vil vise
eller spille av, og trykk deretter v.
Trykk RETURN en eller flere ganger for
å gå ut av skjermbildet, ut av en mappe,
eller for å gå tilbake til hovedskjermen.
Trykk EXIT-knappen for å gå direkte
tilbake til hovedskjermen.
Se side 17~19 for instruksjoner som
forklarer hvordan du kontrollerer avspilling
av filmer, musikk eller bilder på en
datamaskin.
Styre videoavspilling
Du kan styre avspilling av videoinnhold som
ligger på en Blu-ray plate, DVD, CD eller
USB-lagringsenhet eller datamaskinen din.
Avhengig av medie-innholdet, kan det hende
at ikke alle funksjonene som er beskrevet i
denne bruksanvisningen er tilgjengelig.
Under avspilling av Blu-ray-plater eller DVDplater fungerer ikke fullskjerm-knappen.
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til videoavspilling
2
1
AUDIO
BONUS
VIEW
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 17
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
17
2014-02-26 오후 1:58:23
qqAvspillingsrelaterte knapper
Produktet spiller ikke av lyd i søkemodus, ved
sakte avspilling eller ved trinnvis avspilling.
• Trykk på 6-knappen for å gå tilbake til
vanlig avspillingshastighet.
6-knapp
Starter avspilling.
5-knapp
Stanser avspillingen.
7-knapp
Pauser avpillingen.
Trykk 3 eller 4 under
avspilling.
Hurtigavspilling
Hver gang du trykker 3 eller 4
endres avspillingshastigheten.
Trykk 4 i pausemodus.
Sakte avspilling Hver gang du trykker 4 endres
avspillingshastigheten.
Trinnvis
avspilling
Trykk 7 i pausemodus.
Hver gang du trykker 7 vil en
ny ramme vises.
Hopp over
Trykk 1 eller 2 under
avspilling.
Hver gang du trykker 1 eller
2, går platen til forrige eller
neste kapittel eller fil.
wwBruke platemeny, tittelmeny,
meldingsmeny og tittelliste
DISC MENUknapp
For å starte platemeny-funksjonen
under avspilling trykker du inn
denne knappen.
TITLE MENUknapp
For å starte tittelmeny-funksjonen
under avspilling trykker du inn
denne knappen.
POPUP MENUknapp
For å starte meldingsmenyfunksjonen under avspilling
trykker du inn denne knappen.
Styre musikkavspilling
Du kan styre avspilling av musikkinnhold som
ligger på en Blu-ray plate, DVD, CD eller USBlagringsenhet eller datamaskinen din.
Av
3
5-knapp : Stopper et spor.
(
) Spor
4
5
6
Hurtigspoling (kun lyd-CD (CD-DA))
Trykk 3 eller 4 under avspilling.
Hver gang du trykker 3 eller 4 endres
avspillingshastigheten.
Pause : Pauser avspilling.
6-knapp: Spiller av det valgte sporet.
Repetere en lyd-CD (CD-DA)/
MP3
1.
TRACK 001
00:08 / 05:57
1
1
spilleliste
Verktøy
TRACK 001
Gjentakelsesmodus ? AV
HOME
SUBTITLE
2.
5
6
3.
NUMMER-knapper (Kun Lyd-CD (CD-DA)) :
Under avspilling på spillelisten, kan du trykke
på ønsket spornummer.
Det valgte sporet spilles av.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
)Tilfeldig
TRACK 004
1.
CD
" Pause
TRACK 001
02:38
TRACK 005
02:38
TRACK 007
1/6
02:38
TRACK 009
\05:57
03:35
02:38
Trykk på v.
2.
' Tilbake
Trykk ◄►-knappene for å velge Spor,
Alle, Tilfeldig eller Av.
Tilfeldig spiller av sangene i
tilfeldig rekkefølge.
1/2 Page
Musikk TRACK 001
TRACK 003
03:17
Verktøy
Den aktive sangen blir repetert.
Alle sanger blir repetert.
For å gå til musikklisten, må du trykke
5 eller RETURN.
Musikkliste-skjermen vises.
02:38
03:41
TRACK 005
Sangene blir spilt av i den
rekkefølgen de ble lagret på
platen.
Spilleliste
04:07
TRACK 006
AUDIO
(
TRACK 002
Informasjon
< Juster > Velg ' Tilbake04:27
TRACK 003
4
) Alle
(
Trykk TOOLS under avspilling av
spillelisten.
+
3
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 18
Hopp over : Trykk 1 eller 2 under
avspilling for å gå til forrige eller neste fil på
listen.
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til musikkavspilling
2
18
2
3.
4.
CD
TRACK 002
02:38
TRACK 004
02:38
TRACK 006
02:38
TRACK 008
02:38
TRACK 010
02:38
c Velg
( ) Til side
' Tilbake
Bruk ▲▼◄► til å gå til ønsket spor, og
trykk deretter GUL (C). En hake vises på
sporet.
Gjenta denne prosessen for å legge til
ekstra spor.
Hvis du vil fjerne et spor fra listen må du
gå til sporet og deretter trykke GUL (C)
igjen.
Merket på sporet er borte.
Når du er ferdig må du trykke v.
Sporene du har valgt vises på høyre side
av skjermen. Spilleren spiller det første
sporet.
FULL
SCREEN
2014-02-26 오후 1:58:23
5.
6.
For å endre spillelisten, trykker du @eller RETURN-knappen for å gå tilbake
til spillelisten. Gjenta trinn 2, 3 og 4.
Trykk RETURN- eller EXIT-knappen
for å avbryte spillelisten og gå tilbake til
hovedskjermen.
✎✎ MERK
`` Du kan opprette spillelister som inneholder opp
til 99 spor på en Lyd-CD (CD-DA).
`` Hvis du fjerner alle sporene fra en spilleliste og
deretter trykker v-knappen, vises og spilles
alle sporene på platen.
Spille av bildeinnhold
Du kan styre avspilling av bildeinnhold som
ligger på en Blu-ray plate, DVD, CD eller USBlagringsenhet eller datamaskinen din.
Bruke verktøymenyen
Trykk TOOLS under avspilling.
Start
bildefremvisning/
Velg å starte lysbildeframvisningen.
Stopp
bildefremvisning
Bildehastighet
Velg for å stille hastigheten på
lysbildevisningen.
Velg om du skal lytte til
Bakgrunnsmusikk bakgrunnsmusikk mens du ser en
lysbildevisning.
Zoom
Velg denne om du vil forstørre det
aktive bildet. (Du kan forstørre
bildet opp til 4-ganger original
størrelse)
Roter
Velg denne om du vil rotere bildet.
(Dette vil rotere bildet med eller
mot klokken.)
Informasjon
Viser bildeinformasjonen.
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 19
✎✎ MERK
`` Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil
Tools-menyen kunne variere.
`` For å kunne aktivere funksjonen for
bakgrunnsmusikk, må bildefilen finnes på det
samme lagringsmediet som musikkfilen.
Men lydkvaliteten kan bli påvirket av størrelsen
på MP3-filen, størrelsen på bildet, og
kodingsmetoden som er benyttet.
`` Du kan ikke forstørre undertekster og PGgrafikk i fullskjermsmodus.
Tillegg
Feilsøking
Før du tar rekvirerer service, må du forsøke følgende løsninger.
PROBLEM
LØSNING
Ingen operasjoner kan
utføres med fjernkontrollen.
• Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Det er mulig de må byttes.
• Bruk fjernkontrollen i en avstand på 6,1 meter eller mer fra spilleren.
• Ta ut batteriene, og trykk ned en eller flere taster i flere minutter for å tømme
mikroprosessoren i fjernkontrollen, slik at denne tilbakestilles. Sett tilbake
batteriene, og prøv fjernkontrollen en gang til.
Platen vil ikke spille.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Kontroller regionnummeret på Blu-ray-/DVD-platen.
Platemenyen vises ikke.
• Kontroller at platen faktisk har menyer.
Forhindre-meldingen vises på • Denne meldingen vises hver gang en ugyldig knapp trykkes.
skjermen.
• Blu-ray-/DVD-programmet støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
• Du har bedt om en tittel, et kapittel eller en søketid som ligger utenfor
området.
Avspillingsmodus er ikke likt
valget på Setup-menyen.
• Noen av funksjonene som er valgt på SETUP-menyen fungerer ikke som de
skal hvis platen ikke er innkodet med den korresponderende funksjonen.
Skjermforholdet kan ikke
endres.
• Skjermforholdet er låst på din Blu-ray-/DVD-plate.
• Dette er ikke et problem med spilleren.
Ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt korrekt digital utgang på menyen for lydalternativer.
19
2014-02-26 오후 1:58:23
PROBLEM
LØSNING
Skjermen er tom.
• Hvis HDMI-utgangen er satt til en oppløsning TV-apparatet ditt ikke støtter
(f.eks. 1080p), kan det hende at du ikke ser noe bilde på TV-skjermen.
• Trykk på @-knappen på det øverste panelet i mer enn 5 sekunder, uten noen
plate i spilleren. Alle innstillinger går tilbake til fabrikkinnstillingene.
• Når fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slettes alle BD-data som brukeren
har lagret.
Glemt PIN.
• Trykk på @-knappen på det øverste panelet i mer enn 5 sekunder, uten
noen plate i spilleren. Alle innstillinger, inkludert passordet, tilbakestilles til
fabrikkinnstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
• Når fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slettes alle BD-data som brukeren
har lagret.
Det er støy eller forvrengning i • Kontroller om platen er tilsmusset eller oppskrapet.
bildet.
• Rengjør platen.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på spilleren.
• Kontroller om TV-apparatet ditt støtter HDMI-oppløsningene 576p/480p,
720p, 1080i, eller 1080p.
Unormalt HDMIutgangsskjermbilde.
• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
Hvis du opplever andre
problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen, og finn avsnittet i denne brukerveiledningen som
inneholder forklaringer til problemene du har, og følg prosedyren en gang til.
• Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med ditt nærmeste
autoriserte Samsung servicesenter.
PROBLEM
DLNA-funksjon
LØSNING
Jeg kan se mappene som er • DLNA viser bare filer som er i henhold til kategoriene Bilder, Musikk og Film.
delt via DLNA, men ikke filene
Det er mulig at filer som ikke er i en av disse kategoriene, ikke blir vist.
i mappene.
Videoen spilles periodisk.
• Kontroller om nettverket er stabilt.
• Kontroller om nettverkskabelen er korrekt tilkoblet, og om nettverket er
overbelastet.
DLNA-tilkoblingen mellom
spilleren og datamaskinen er
ustabil.
• IP-adresser under det samme delnettet må være unik.
Hvis de ikke er det kan IP-forstyrrelser føre til dette fenomenet.
• Kontroller om du har en aktiv brannmur.
Hvis dette er tilfellet må du deaktivere brannmuren.
BD-LIVE
Jeg kan ikke koble med til for • Kontroller om nettverkstilkoblingen er etablert eller ikke ved hjelp av menyen
å kunne få tilgang til BD-LIVENettverksstatus.
serveren.
• Se om den USB-baserte minneenheten er koblet til spilleren.
• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til BDLIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD-datastyring.
• Kontroller om menyen BD-Live internettforbindelse er satt til Tillat (alle).
• Hvis tiltakene over ikke fungerer, må du ta kontakt med tilbyderen av
innholdet, eller oppgradere spilleren med den siste programvaren.
En feil oppstår når du bruker
BD-LIVE.
• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til BDLIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD-datastyring.
✎✎ MERK
`` Når fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slettes alle BD-data som brukeren har lagret.
20
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 20
2014-02-26 오후 1:58:24
Reparasjoner
Hvis du tar kontakt med oss for å få reparert spilleren din kan det hende at et
administrasjonsgebyr blir belastet deg hvis:
1.
2.
En reparatør blir sendt ut til deg på etter ditt ønske og det ikke er noe galt med produktet.
Du tar med deg enheten til et serviceverksted, og det ikke er noe galt med produktet.
Vi vil opplyse deg om hvor stort dette administrasjonsgebyret er før vi besøker deg eller starter
å jobbe med spilleren.
Vi anbefaler at du leser denne veiledningen nøye, søker etter en løsning på www.samsung.com
eller tar kontakt med Samsung kundesenter før du ber om at spilleren blir reparert.
Spesifikasjoner
Generelt
Vekt
1,2 Kg
Bruksområde, temperatur
+5°C til +35°C
Mål
Bruksområde, luftfuktighet
USB
HDMI
Lydutgang
Nettverk
Type A
DC-utgang
Video
Lyd
Digitale lydsignaler ut
Ethernet
360 (B) X 196 (D) X 39 (H) mm
10 % til 75 %
USB 2.0
5V 500mA Maks.
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitstrøm
Koaksial
100BASE - TX Terminal
-- Nettverkshastighet lik eller lavere enn 10Mbps støttes ikke.
-- Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
-- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og
strømforbruk.
-- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
Overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader
IKKE ALLE plater er kompatible
• Med tanke på begrensningene beskrevet nedenfor, og de som er nevnt andre steder i denne
brukerhåndboken, inkludert avsnittet Platetype og karakteristikker, er platetypene som kan
spilles av følgende: Forhåndsinnspilte kommersielle BD-ROM, DVD-VIDEO og lyd-CD-er
(CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R, og CD-RW/-R.
• Andre plater enn de som er nevnt ovenfor kan ikke og er ikke beregnet å kunne spille av på
denne spilleren. I tillegg kan det hende at noen av platene som ble nevnt ovenfor likevel ikke
kan spilles av på grunn av en eller flere av grunnene nedenfor.
• Samsung kan ikke garantere at denne spilleren vil spille av alle plater som bærer logoene
BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og at det
kan hende at spilleren ikke vil reagere på alle kommandoer eller at alle funksjoner vil fungere
på enhver plate. Disse og andre kompatibilitetsproblemer på spilleren, og med nye og
eksisterende plater er på grunn av:
-- Blu-ray-formatet er et nytt og modnende format, og at dette produktet ikke kan betjene
alle funksjonene på en Blu-ray-plate, da enkelte funksjoner kan være tilvalg, nye funksjoner
kan være lagt til Blu-ray-formatet etter at dette produktet ble produsert, og at enkelte
tilgjengelige funksjoner kan være offer for en utsatt tilgjengelighet.
-- ikke alle nye og eksisterende formater er støttet av denne spilleren.
-- nye og eksisterende formater kan være reviderte, endret, oppdatert, forbedret og/eller lagt
til.
-- noen plater er produsert på en måte som tillater en spesiell eller begrenset tilgang til
kommandoer og funksjoner under avspilling.
-- noen plater som bærer logoen BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R og CD-RW/-R behøver ikke å være standardiserte plater.
-- noen plater kan ikke spilles av på grunn av platens fysiske status, eller
opptaksbetingelsene.
-- problemer og feil kan inntreffe under produksjonen av programvaren til Blu-ray-, DVD- og
CD-platen, og/eller produksjonen av selve platen.
-- denne spilleren fungere annerledes enn en standard DVD-spiller, eller annet AV-utstyr. og/
eller
-- årsaker som er nevnt i denne brukerhåndboken, og andre årsaker som er oppdaget og
publisert av SAMSUNGs kundesenter.
• Hvis du opplever kompatibilitetsproblemer med plater eller bruken av dette produktet, ber vi
deg ta kontakt med SAMSUNGs kundesenter.
Du kan også ta kontakt med SAMSUNGs kundesenter for mulige oppdateringer til dette
produktet.
• For mer informasjon om begrensinger på avspilling, og platekompatibilitet, må du se
forholdsreglene, før du leser kapitlene "Platetyper og karakteristikker" og "Før du spiller av" i
denne brukerveiledningen.
21
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 21
2014-02-26 오후 1:58:24
• For Blu-ray-spillere med progressivt signal : KUNDER MÅ MERKE SEG AT IKKE ALLE TVAPPARAT MED HØY OPPLØSNING ER KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, OG KAN
FØRE TIL AT DET VISES ARTEFAKTER PÅ SKJERMEN. HVIS DU HAR PROBLEMER MED
PROGRESSIVE BILDER, ANBEFALER VI AT DU BYTTER TIL STANDARDOPPLØSNING.
HVIS DU HAR SPØRSMÅL OM KOMPATIBILITETEN MELLOM TV-APPARATET DITT, OG
DETTE PRODUKTET, MÅ DU TA KONTAKT MED VÅRT KUNDESENTER.
Kopibeskyttelse
• På grunn av at AACS (Advanced Access Content System) er godkjent som et
beskyttelsessystem av innhold for Blu-ray-formatet, på samme måte som CSS (Content
Scramble System) benyttes på DVD-formatet, er det lagt visse begrensninger på avspilling,
det analoge utgangssignalet o.l. på AACS-beskyttet innhold.
Bruken av dette produktet, og begrensningene kan variere avhengig av når du kjøper
produktet, da begrensninger kan bli lagt til og/eller endret av AACS etter produksjonen av
dette produktet. I tillegg blir BD-ROM Mark og BD+ benyttet som et beskyttelsessystem for
innholdet på Blu-ray-formaterte plater. Dette kan pålegge enkelte begrensninger, inkludert
avspillingsbegrensninger på BD-ROM Mark og/eller BD+ beskyttet innhold. Hvis du ønsker
mer informasjon om AACS, BD-ROM Mark og BD+ på dette produktet, må du ta kontakt
med SAMSUNG kundesenter.
• Mange Blu-ray-/DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør dette produktet bare
kobles direkte til TV-apparatet ditt, og ikke til en videospiller. Hvis produktet kobles til en
videospiller, vil det føre til et forvrengt bilde fra kopibeskyttede Blu-ray-/DVD-plater.
• I henhold til amerikanske lover om opphavsrett, samt lover om opphavsrett i andre land, kan
uautoriserte opptak, bruk, visning, distribusjon og revisjon av TV-programmer, videotaper,
Blu-ray- og DVD-plater, samt annet materiale føre til sivil- og strafferettslig ansvar.
• Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å begrense bruken av
uautoriserte kopier av enkelte kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når
det detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og avspillingen eller
kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinavia-teknologien finner du hos Cinavias
forbrukersenter på http://www.cinavia.com. For mer informasjon om Cinavia via regulær
post, send et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance Corporation og er
beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og verdensomfattende
patenter og patentsøknader, samt beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter
for visse aspekter av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt for Verance. Omvendt
utvikling eller demontering er forbudt.
Ansvarsfraskrivelse relatert til nettverkstjenester
Alt innhold og tjenester som er tilgjengelige igjennom denne enheten tilhører tredjepart og
er beskyttet av kopirettslige love, varemerker og/eller andre intellektuelle opphavsrettigheter.
Innhold og tjenester av denne typen er kun tilbudt deg for personlig ikke-kommersiell bruk.
Du kan ikke bruke noen av dette innholdet eller disse tjenestene på måter som ikke har blitt
autorisert av innholdseieren eller tjenestetilbyderen. Uten begrensning til det foregående, og
hvis det ikke er uttrykkelig godkjent av eier eller servicetilbyder av respektive innhold, har du
ikke lov til å endre, kopiere, republisere, laste opp, poste, sende, oversette, selge, utvikle
avledet arbeid, utforske eller distribuere på noen måte eller medium noe innhold eller tjenester
gjennom denne enheten.
TREDJERPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG
GARANTERER IKKE INNOHLD ELLER TJENESTER SOM LEVERES, HVERKEN
UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOE FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG
UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET
TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.
SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, TIDSRIKTIGHETEN,
LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NOE INNHOLD ELLER TJENESTE
SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DENNE ENHETEN, OG UNDER INGEN
OMSTENDIGHET, INKLUSIVE FORSØMMELSE, SKAL DE VÆRE ANSVARLIGE, HVERKEN
NÅR DET GJELDER KONTRAKT ELLER TORT, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE,
TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, ADVOKATKOSTNADER, KOSTNADER,
ELLER NOEN SKADER SOM SKYLDES, ELLER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED, NOE
AV INFORMASJONEN SOM ER GITT HER, ELLER SOM ER ET RESULTAT AV BRUK AV NOE
INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU ELLER EN TREDJEPART HAR PÅDRATT SEG, SELV
OM MAN HAR FÅTT MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE KAN OPPSTÅ.
Tredjepartstjenester kan avsluttes eller avbrytes når som helst, og Samsung gir ingen garantier
eller løfter om at noe innhold eller tjenester vil forbli tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold
og tjenester overføres til tredjeparter via nettverk og overføringsutstyr som Samsung ikke
har kontroll over. Uten begrensning til det generelle i denne fraskrivelsen, uttrykker Samsung
uttrykkelig at de ikke har noe ansvar eller materielt ansvar for avbrudd eller opphør av innhold
eller tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten.
Samsung er verken ansvarlig eller økonomisk ansvarlig overfor kundetjenester relatert til innhold
eller tjenester. Ethvert spørsmål eller anmodning om tjeneste relatert til innhold eller tjenester
skal skje direkte til respektive innholds- eller tjenesteleverandør.
22
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 22
2014-02-26 오후 1:58:24
Lisens
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel D-symbolet
er varemerker for Dolby Laboratories.
• Lisensprodusert i henhold til amerikansk patentnummer: 5,956,674;
5,974,380; 6,487,535 og andre patenter for USA og/eller andre land,
utstedte og patentsøkt. DTS, symbolet og DTS sammen med symbolet er
registrerte varemerker, mens & DTS 2.0+ Digital Out er et varemerke som tilhører DTS, Inc.
2.0+Digital Out
Produkt inkluderer programvare. © DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
• DivX
-- OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat som er skapt av
DivX, LLC, et datterselskap til Rovi Corporation. Dette er en offisiell
DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video. Gå til divx.com for mer informasjon, og
verktøy til å konvertere filmene dine til DivX-formater.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enheten må registreres for å
kunne spille av kjøpte DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få en registreringskode
må du finne DivX VOD-seksjonen på enhetens innstillingsmeny. Gå til vod.divx.com for
mer informasjon om hvordan du kan fullføre registreringen.
-- DivX Certified® til å spille av DivX®-filmer med en oppløsning opp til HD 1080p, inkludert
premium innhold.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation,
eller dets datterselskaper, og brukes på lisens.
Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende US-patenter: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/
eller dettes datterselskaper. Andre navn kan være varemerker til sine
respektive eiere.
• Lisensmerknader om åpen kildekode
-- Hvis det benyttes åpen kildekode i programvaren, er lisensene for denne åpne kildekoden
tilgjengelige på produktets meny.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoene er varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.
• DLNA®, DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED® er varemerker,
servicemerker eller sertifiseringsmerker for Digital Living Network
Alliance.
• Begrepene HDMI og High Definition Multimedia Interface samt HDMIlogoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI
Licensing LLC i USA og andre land.
23
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 23
2014-02-26 오후 1:58:24
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra
den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig
utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den
forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre
EU-land vil oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i
vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer informasjon om våre
autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 81556480
http://www.samsung.com/no
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er
fullstending utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen,
salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret på produktet ikke er
uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn,
erstatning av produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et
autorisert servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som
er utført av andre forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet
som skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 24
4. D
ette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer
eller fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle
nasjonale eller lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder
i et hvilket som helst annet land enn det landet produktet opprinnelig ble
konstruert og produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon
vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga.
normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller
ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig,
politiske uroligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en
hvilken som helst annen årsak som er utenfor Samsungs kontroll.
6. D
enne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet
seg eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7. F
orbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning
enten mot forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte,
blir ikke påvirket av denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning
som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste
rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke
ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade på plater,
CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller
materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
2014-02-26 오후 1:58:24
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte
Samsung Support.
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-NOR.indd 25
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med
separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i
dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten
av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at
batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv
2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers
helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg
adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din
lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon,
indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset,
USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av
levetiden.
For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert
avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og
resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller
lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres
på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpskontrakten.
Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet
kommersielt avfall som skal kastes.
AK68-02285F-06
2014-02-26 오후 1:58:24
BD-F5500
BD-F5500E
Blu-ray™-levysoitin
käyttöohje
Mielikuvitus rajana
Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen.
Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun,
kun rekisteröit sen osoitteessa.
www.samsung.com/register
Suomi
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 1
2014-02-25 오후 6:35:18
Turvallisuusohjeet
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET
KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROEN
SÄHKÖISKUN VAARA,
ÄLÄ AVAA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä VAROEN: ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ), Tämä symboli kehottaa katsomaan laitteen
on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
JOTTA SÄHKÖISKUVAARA VOIDAAN VÄLTTÄÄ.
mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.
sähköiskun tai henkilövahingon.
LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA
OLEVIA OSIA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai vastaavaan.
VAROITUS
Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle
ulipalon tai sähköiskun välttämiseksi.
VAROEN
BLU-RAY-LEVYSOITTIMESSA KÄYTETÄÄN
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄDETTÄ, JOKA VOI
AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. VARMISTA, ETTÄ
KÄYTÄT BLU-RAY-LEVYSOITINTA OHJEIDEN
MUKAISESTI.
VAROEN
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA! TÄSSÄ
TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN LASERIA.
MUIDEN KUIN NÄISSÄ OHJEISSA
MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN, SÄÄTÖJEN
TAI TOIMINTAMENETELMIEN KÄYTTÖ
VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANSIA
ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE.
ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI. Tämä laite
täyttää CE-määräykset, kun se kytketään
muihin laitteisiin suojatuilla kaapeleilla ja
liittimillä. Muiden sähkölaitteiden, kuten
radioiden ja televisioiden, sähkömagneettisten
häiriöiden ehkäisemiseksi käytä kytkennöissä
suojattuja kaapeleita ja liittimiä.
Laitteen virtajohdossa on sulakkeella
varustettu valettu pistotulppa. Sulakkeen arvo
on ilmoitettu pistotulpan napapinnalla.
Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä BS1362hyväksyttyä samanarvoista sulaketta.
Älä koskaan käytä pistotulppaa ilman
sulakekantta, jos kansi on irrotettavissa. Jos
sulakekansi täytyy vaihtaa, sen täytyy olla
samanvärinen kuin pistotulpan napapinta.
Vaihtokansia on saatavana jälleenmyyjältä.
Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin
tai jos johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva
turvahyväksytty jatkojohto tai kysy neuvoa
jälleenmyyjältä.
Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja,
irrota sulake ja hävitä pistotulppa sitten
turvallisesti. Älä kytke pistotulppaa pistorasiaan,
koska paljas johto voi aiheuttaa sähköiskun.
Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta,
pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten
pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa siihen
pääsee helposti käsiksi.
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava
tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien
teollisoikeuksien mukaisesti.
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN
1 LASERLAITTEEKSI. Muut kuin tässä
määritetyt säätimet, muutokset tai
toimenpiteet voivat johtaa vaaralliseen
säteilylle altistumiseen.
VAROITUS :
• LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA ÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA LUKOT
AVATTUINA. VÄLTÄ SÄTEELLE
ALTISTUMISTA (IEC 60825-1)
• TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN
LASERIA. MUIDEN KUIN NÄISSÄ
OHJEISSA MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN,
SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTAMENETELMIEN
KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANTTA
ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE.
ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
2
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 2
2014-02-25 오후 6:35:18
Varotoimet
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja
turvallisuusohjeita.
Pidä nämä käyttöohjeet saatavilla.
1.
Lue nämä ohjeet.
3.
Ota huomioon kaikki varoitukset.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Säilytä nämä ohjeet.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna laitetta lähelle lämpöä
tuottavia laitteita, kuten pattereita,
lämpöventtiileitä, liesiä tai muita
vastaavia laitteita (AV-vastaanottimet
mukaan lukien).
Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua
pistotulppaa muuten kuin tarkoitetulla
tavalla. Polarisoidussa pistotulpassa on
kaksi lehteä, joista toinen on leveämpi.
Maadoitetussa pistotulpassa on kaksi
lehteä ja kolmas maadoituskärki.
Leveä lehti tai kolmas kärki ovat
turvallisuusominaisuuksia. Jos toimitettu
pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä
sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut
pistorasia.
10. Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä
ei kävellä ja ettei se jää puristuksiin
etenkään pistotulppien, jakorasioiden ja
laitteen ulostulopisteen kohdalla.
11. Käytä vain valmistajan määrittämiä
lisälaitteita ja -varusteita.
12. Käytä vain
valmistajan
suosittelemaa tai
laitteen mukana
myytävää kärryä,
telinettä, kolmijalkaa,
kiinnikettä tai pöytää.
Jos käytät kärryä, käsittele kärrylaiteyhdistelmää aina huolellisesti ja
varovaisesti, jotta se ei kaadu eikä pääse
aiheuttamaan vammoja.
13. Irrota laite sähköverkosta ukonilman
aikana tai silloin, kun laitetta ei käytetä
pitkään aikaan.
14. Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa
tarvitaan esimerkiksi silloin, kun
virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut,
laitteeseen on läikkynyt nestettä tai sinne
on pudonnut esineitä, laite on altistunut
sateelle tai kosteudelle, se ei toimi
normaalisti tai se on pudonnut.
Levyjen säilyttäminen ja hallinta
Käsittelyä koskevia varoituksia
• Levyjen koskettaminen
-- Levyssä olevat
sormenjäljet ja naarmut
voivat heikentää äänenja kuvanlaatua sekä aiheuttaa osioiden
ohittamista.
-- Vältä koskettamasta levyn
tallennuspintaa.
-- Pitele levyä sen reunoista, jotta pinnalle
ei muodostu sormenjälkiä.
-- Älä lisää tarrapaperia tai teippiä levyyn.
• Levyjen puhdistaminen
-- Jos levylle muodostuu
sormenjälkiä tai likaa,
puhdista se miedolla,
vedellä laimennetulla,
puhdistusaineella ja pyyhi
pehmeällä kankaalla.
-- Puhdista levy pyyhkimällä sitä varovasti
keskeltä reunoja kohti.
• Levyjen säilyttäminen
`` Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
`` Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa
paikassa.
`` Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa
ja pystysuunnassa.
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai
roiskuvalle vedelle. Älä aseta laitteen päälle
mitään nesteellä täytettyä esinettä, kuten
maljakkoa.
• Laitteen virta kytketään täysin pois
irrottamalla virtajohto pistokkeesta. Tämän
vuoksi virtajohdon on oltava aina helposti ja
nopeasti saatavilla.
• Älä kytke useita sähkölaitteita samaan
pistokkeeseen. Jos pistoke kuormittuu
liikaa, se voi ylikuumentua. Tästä seuraa
tulipalon vaara.
• Ennen kuin kytket muita laitteita tähän
soittimeen, muista katkaista niistä ensin
virta.
• Jos soitin viedään kylmästä lämpimään,
liikkuviin osiin ja linssiin saattaa tiivistyä
kosteutta, jolloin levyä ei voi toistaa
normaalisti. Jos näin käy, irrota soittimen
virtajohto pistorasiasta, odota kaksi tuntia
ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.
Aseta levy laitteeseen ja yritä aloittaa toisto
uudelleen.
• Jos havaitset epänormaalia ääntä,
palaneen hajua tai savua, kytke virtakytkin
välittömästi pois päältä ja irrota virtajohto
seinän pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä
lähimpään asiakaspalvelupisteeseen
teknistä tukea varten. Älä käytä tuotetta.
Tuotteen käyttäminen tässä tapauksessa
voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
!!
VAROITUS
`` Akkuja ja paristoja ei saa heittää tuleen.
`` Älä pura tai ylikuumenna akkuja ja paristoja
äläkä aiheuta niissä oikosulkuja.
`` Jos akku tai paristo vaihdetaan väärin,
on olemassa räjähdyksen vaara. Vaihda
akut ja paristot vain samanlaisiin tai
vastaavantyyppisiin akkuihin ja paristoihin.
3
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 3
2014-02-25 오후 6:35:19
3D-toiminnon käyttäminen
TÄRKEÄTÄ TERVEYS- JA
TURVALLISUUSTIETOA 3D-SISÄLLÖSTÄ.
Lue seuraavat turvallisuustiedot ennen
3D-toiminnon käyttämistä.
• Jotkin katsojat voivat kokea olonsa
epamukavaksi katsellessaan 3D TV:ta. Voi
esiintya esim. huimausta, pahoinvointia ja
paansarkya.
Jos sinulla esiintyy mitaan naista oireista,
lopeta 3D TV:n katseleminen, ota 3D Active
Glasses -lasit pois silmiltasi ja lepaa.
• 3D-sisallon pitkaaikainen katseleminen voi
rasittaa silmia. Jos silmasi rasittuvat 3D
TV:ta katsellessa ota 3D Active Glasses
-lasit pois silmiltasi ja lepaa.
• Aikuisten tulee saannollisesti katsoa
3D-toimintoa kayttavien lasten peraan.
Jos lapsella esiintyy silmien vasymista,
paansarkya, huimausta tai pahoinvointia,
keskeyta lapsen 3D TV:n katselu ja anna
hanen levata.
• Ala kayta 3D Active Glasses -laseja
muihin tarkoituksiin (kuten silmalaseina,
aurinkolaseina, suojalaseina, jne.).
• Ala kayta 3D-toimintoa tai 3D Active
Glasses -laseja, kun kavelet tai olet
liikkeessa. 3D-toiminnon tai 3D Active
Glasses -lasien kaytto liikkuessa voi
aiheuttaa sen, etta tormaat esineisiin,
kaadut ja/tai putoat, mista voi aiheutua
vakava loukkaantuminen.
• Jos haluat nauttia 3D-sisallosta, kytke
3D-laite (3D-yhteensopiva AV-vastaanotin
tai televisio) soittimen HDMI OUT -liitantaan
kayttaen nopeata HDMI-kaapelia. Aseta
3D-lasit silmillesi ennen 3D-sisallon
toistamista.
• Soitin lähettää 3D-signaalia vain HDMI OUT
-liitäntään kytketyn HDMI-kaapelin kautta.
• 3D-videotoistotilassa näyttötarkkuus
asetetaan alkuperäisen 3D-sisällön
mukaiseksi. Et voi muuttaa
näyttötarkkuutta.
• Jotkin toiminnot, kuten BD Wise tai näytön
koon tai näyttötarkkuuden asettaminen,
eivät välttämättä toimi oikein 3D-toistossa.
• Käytä nopeata HDMI-kaapelia 3D-signaalin
lähettämiseen.
• Pysy vähintään kolme kertaa näytön
leveyden verran kauempana televisiosta
3D-sisältöä katsellessasi. Jos sinulla
on esim. 46 tuuman televisio, pysy 138
tuuman päässä (11,5 jalkaa) näytöstä.
• Saat aikaan parhaan 3D-kuvan asettamalla
3D-videonäytön silmien tasolle.
• Jos soitin on kytketty joihinkin 3D-laitteisiin,
3D-tehoste ei välttämättä toimi oikein.
• Tämä soitin ei muunna 2D-sisältöä
3D-sisällöksi.
• "Blu-ray 3D" ja "Blu-ray 3D" -logo ovat Bluray Disc Associationin tavaramerkkejä.
Tekijänoikeudet
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta
tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida
ilman Samsung Electronics Co.,Ltd. -yhtiön
antamaa kirjallista lupaa.
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Järjestelmäasetukset.................................. 14
Varotoimet.................................................... 3
Suojausasetukset....................................... 15
Varoitus........................................................ 2
Levyjen säilyttäminen ja hallinta..................... 3
Handling Cautions........................................ 3
3D-toiminnon käyttäminen............................ 4
Tekijänoikeudet............................................. 4
Ennen aloitusta
Ennen käyttöoppaan käyttämistä.................. 5
Soittimessa toistettavien levyjen logot........... 6
Tarvikkeet..................................................... 7
Front Panel................................................... 8
Takapaneeli.................................................. 8
Kaukosäädin................................................ 8
Liitännät
Kytkentä televisioon...................................... 9
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään........... 9
Kytkeminen verkkoreitittimeen.................... 10
Kieliasetukset............................................. 15
Yleiset asetukset......................................... 15
Tukiasetukset.............................................. 15
Mediatoisto
Kaupallisesti tallennetun levyn toisto........... 16
Tiedostojen toistaminen USB-laitteella........ 16
Käyttäjän tallentamaa sisältöä sisältävän levyn
toisto.......................................................... 17
Tietokoneella sijaitsevan sisällön toistaminen.....17
Videotoiston hallinta.................................... 17
Musiikkitoiston hallinta................................ 18
Valokuvasisällön toistaminen....................... 19
Liite
Vianmääritys............................................... 19
Specifications............................................. 21
Asetukset
Alkuasetukset............................................. 10
Siirtyminen valikoissa.................................. 10
Asetukset-valikon käyttö............................. 11
Näyttöasetukset......................................... 11
Ääniasetukset............................................. 12
Verkkoasetukset......................................... 13
4
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 4
2014-02-25 오후 6:35:19
Ennen aloitusta
Aluekoodi
Ennen käyttöoppaan käyttämistä
Soittimessa toistettavat levytyypit ja sisältö
Media
VIDEO
MUSIIKKI
VALOKUVAT
Levytyyppi
Blu-ray-levy
3D Blu-ray -levy
Tiedot
Levytyyppi
BD-ROM tai BD-RE/-R-levy, joka on tallennettu BD-RE-muodossa.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, joka on tallennettu DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+Rlevyllä ja viimeistelty tai USB-tallennusväline, jossa on DivX-, MKV-,
MP4-sisältöä.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USBtallennusvälineelle tallennetut valokuvat, joissa on JPEG-sisältöä.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Sekä soittimissa että levyissä on aluekoodi.
Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta levyä voidaan toistaa. Jos koodit eivät ole samat,
levyä ei voida toistaa.
Tämän soittimen aluekoodi näkyy soittimen takapaneelissa.
Blu-ray-levy
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USBtallennusvälineelle tallennettu musiikki, jossa on MP3- tai WMAsisältöä.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Soitin ei ehkä toista tiettyjä CD-RW/-R- ja DVD-R-levyjä levytyypin tai tallennusolosuhteiden vuoksi.
`` Jos DVD-RW/-R-levyä ei ole tallennettu oikein DVD-video-muodossa, sitä ei voi toistaa.
`` Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu DVD-R-levylle yli 10 Mbps:n siirtonopeudella.
`` Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu BD-R- tai USB-laitteelle yli 25 Mbps:n siirtonopeudella.
`` Toisto ei ehkä toimi joidenkin levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä toimintoja – esim. muutetaan
kuvakulmaa tai kuvasuhdetta. Levyjen tiedot näkyvät niiden kansista. Lue ne tarvittaessa.
`` Kun BD-J-nimikettä toistetaan, sen lataaminen saattaa kestää tavallisen nimikkeen lataamista kauemmin
tai jotkin toiminnot saattavat toimia hitaasti.
Levytyypit, joita soitin ei voi toistaa
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-levy jne.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(lukuun ottamatta
CD-kerrosta)
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 5
• DVD-RW (VR-tila)
• 3,9 Gt:n DVD-R for
Authoring.
• CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
(CD-G-levyt toistavat
vain ääntä, eivät kuvaa.)
DVD-VIDEO
Aluekoodi
a
b
Alue
Pohjois-Amerikka, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Korea, Japani, Taiwan,
Hongkong ja Kaakkois-Aasia.
Eurooppa, Grönlanti, Ranskan alueet, Lähi-itä, Afrikka, Australia ja UusiSeelanti.
c
India, China, Russia, Central and South Asia.
1
Yhdysvallat, Yhdysvaltojen territoriot ja Kanada
2
Europe, Japan, the Middle East, Egypt, Africa, Greenland
3
Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong
4
Meksiko, Etelä-Amerikka, Keski-Amerikka, Australia, Uusi-Seelanti,
Tyynenmeren saaret, Karibia
5
Venäjä, Itä-Eurooppa, Intia, Pohjois-Korea, Mongolia
6
Kiina
5
2014-02-25 오후 6:35:19
Soittimessa toistettavien levyjen logot
Blu-ray-levy
3D Blu-ray -levy
DivX
BD-LIVE
PAL-lähetysjärjestelmä Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, Ranskassa, Saksassa jne.
Tuetut tiedostomuodot
Huomautus USB-liitännästä
• Soitin tukee USB-tallennusvälineitä, MP3-soittimia, digitaalisia kameroita ja USB-kortinlukijoita.
• Soitin ei tue yli 128 merkin pituisia kansion tai tiedoston nimiä.
• Jotkin USB-laitteet / ulkoiset kiintolevyt / digitaalikamerat eivät ehkä ole yhteensopivia
soittimen kanssa.
• Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFS-muotoja.
• Kytke USB-laitteet suoraan soittimen USB-liitäntään. Kytkeminen USB-kaapelin kautta voi
aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
• Useamman kuin yhden muistilaitteen asettaminen usean kortin lukijaan voi aiheuttaa
toimivuusongelmia.
• Soitin ei tue PTP-protokollaa.
• Älä kytke USB-laitetta irti "lataus" -prosessin aikana.
• Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on, sitä pitempi näyttöviive on.
• Tällä soittimella ei voida soittaa DRM-suojausta (Digital Rights Management) käyttäviä
kaupallisilta sivustoilta ladattuja MP3-tiedostoja.
• Soitin tukee videokuvaa, jonka siirtonopeus on alle 30 ruutua/s.
• Soitin tukee vain USB-massamuistilaitteita (MSC), kuten muistitikkuja ja USB-kiintolevyjä.
(HUB ei ole tuettu.)
• Toetyt USB-kiintolevylaitteet, usean kortin lukijat ja muistitikut eivät välttämättä ole
yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
• Jos USB-laite vaatii erityisen paljon virtaa, virtapiirisuojajärjestelmä voi rajoittaa laitteen toimintaa.
• Jos toisto USB-kiintolevyltä on epävakaata, voit lisätä virran määrää kytkemällä kiintolevyn
pistorasiaan.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä USB-kiintolevyn valmistajaan.
• Sinun täytyy poistaa USB-tallennuslaite turvallisesti suorittamalla "Poista USB turv."
-toiminto, jotta voit estää mahdolliset vauriot USB-laitteen muistille.
Siirry aloitusruutuun painamalla HOME-painiketta. Paina sitten KELTAISTA (C) painiketta ja
v-painiketta.
• SAMSUNG ei ole vastuussa mistään tiedostovaurioista tai tiedon menetyksistä.
• Soitin ei tue tiivistettyjä NTSF-tiedostoja, hajanaisia tiedostoja tai salattuja tiedostoja.
• Voit korjata tai alustaa USB-laitteen pöytätietokoneella. (Vain MS-Windows-käyttöjärjestelmä)
Videotiedostojen tuki
Tiedostotunniste
Tiedoston
pakkausmuoto
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
Videokoodekki
Äänikoodekki
DivX 3.11/4.x/5.x/6.1
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Tarkkuus
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•• Rajoitukset
-- Vaikka tiedosto olisi koodattu yllä mainitulla tuetulla koodekilla, tiedostoa ei välttämättä
voida toistaa, jos sen sisältö on vaurioitunut.
-- Normaali toisto ei välttämättä toimi, jos tiedoston pakkausmuototieto on väärä tai itse
tiedosto on vaurioitunut.
-- Tiedostot, joilla on korkeampi siirtonopeus/kuvataajuus kuin tavallisilla tiedostoilla, voivat
pätkiä toistettaessa.
-- Haku (ohitus) -toiminto ei ole käytettävissä jos tiedoston hakemistotaulukko on vaurioitunut.
6
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 6
2014-02-25 오후 6:35:19
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
•• Videodekooderi
-- Tukee jopa H.264 Level 4.1:tä ja AVCHD:tä
-- Ei tue: H.264 FMO/ASO/RS ja VC1 SP/MP/AP L4.
-- MPEG4 SP, ASP :
Alle 1280 x 720 : 60 kuvaa maksimissaan
Yli 1280 x 720 : 30 kuvaa maksimissaan
-- Ei tue GMC 2:ta tai korkeampaa
•• Äänikoodaus
-- Tukee: WMA 7, 8, 9 ja STD
-- Ei tue WMA-näytteenottotaajuutta 22050Hz mono.
-- AAC: Suurin näytteenottotaajuus: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Suurin bittinopeus: 320kbps
„„
Tuetut DivX-tekstitystiedostomuodot
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Joitakin DivX-, MKV- ja MP4-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden videotarkkuuden ja kuvanopeuden
vuoksi.
Musiikkitiedostojen tuki
Tiedoston
Tiedostotunniste
pakkausmuoto
Äänikoodekki
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
Tiedostotunniste
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Joitakin AVCHD-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden tallennusmuodosta johtuen.
AVCHD-muotoiset levyt on viimeisteltävä.
`` "x.v.Color" tarjoaa tavallisia DVD-videokameralevyjä laajemman värialueen.
`` Joitakin MKV- ja MP4-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden videotarkkuuden tai kuvanopeuden vuoksi.
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
*.mp3
Kuvatiedostojen tuki
• Tämä soitin voi toistaa AVCHD-muotoisia levyjä. Näitä levyjä tallennetaan ja käytetään
yleensä videokameroissa.
• AVCHD-muoto on digitaalisten videokameroiden teräväpiirtovideomuoto.
• MPEG-4 AVC/H.264 -muotoon voi pakata kuvia tehokkaammin kuin tavanomaisiin
pakattuihin kuvamuotoihin.
• Joissakin AVCHD-levyissä käytetään x.v.Color-muotoa. Tämä soitin voi toistaa "x.v.Color"muotoa käyttäviä AVCHD-muotoisia levyjä.
• "x.v.Color" on Sony Corporationin tavaramerkki.
• "AVCHD" ja AVCHD-logo ovat Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.:n ja Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
Tukialue
-
AUDIO
* Näytteenottotaajuudet (kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bittinopeudet – Kaikki bittinopeudet alueella: 5–355kbps
BONUS
VIEW
Kaukosäätimen paristot (koko AAA)
Tyyppi
Resoluutio
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
Käyttöopas
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Kaukosäädin
7
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 7
2014-02-25 오후 6:35:20
Etupaneeli
TOISTA/KESKEYTÄ-PAINIKE
PYSÄYTÄ-PAINIKE
Kaukosäädin
Kaukosäätimen toiminnot
AVAA/SULJE-PAINIKE
Kytke soitin päälle tai pois päältä.
VIRTAPAINIKE
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
TV:n kytkeminen päälle ja pois päältä.
Voit valita TV:n tulolähteen asennuksen jälkeen.
TV:n äänenvoimakkuuden säätö.
Voit muuttaa asetuksia painamalla numeropainikkeita.
Talla painikkeella voit avata
ponnahdusvalikon tai nimikevalikon.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai eteenpäin.
Tällä painikkeella voit avata levyvalikon.
LEVYKELKKA
✎✎ HUOMAUTUKSET
KAUKOSÄÄTIMEN TUNNISTIN
USB-LIITÄNTÄ
`` Soittimen näyttäessä Blu-ray-levyvalikon et voi käynnistää elokuvaa painamalla soittimen tai kaukosäätimen
Toista -painiketta. Käynnistä elokuva valitsemalla Toista elokuva tai Käynnistä levyn valikosta ja paina sitten
v-painiketta.
`` Voit päivittää soittimen ohjelmiston USB-liitännän kautta käyttämällä USB-muistitikkua.
Takapaneeli
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai eteenpäin.
Tällä painikkeella voit pysäyttää levyn.
Paina, jos haluat toistaa levyn.
Voit hyödyntää levyn eri äänitoimintojatällä
painikkeella (Blu-ray/DVD).
Tällä painikkeella voit keskeyttää levyn toiston.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Painamalla tästä voit käyttää Työkalut -valikkoa.
Näyttää toistotiedot.
Voit valita valikkokohteita ja muuttaa valikon
asetuksia..
Käytetään valikosta poistumiseen.
Palaa edelliseen valikkoon.
Näillä painikkeilla käytetään sekä soittimen
valikkoja että useita Blu-ray-levyn toimintoja.
Bonusview-toiminnon käyttäminen.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
HDMI OUT
8
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 8
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
FULL
SCREEN
Koko näytön tilan käyttäminen.
Voit toistaa nimikkeen, jakson, raidan tai
levyn.
Painamalla tästä voit A-B.
Paristojen asentaminen
Painamalla tasta voit siirtya paavalikkoon.
Tällä painikkeella voi vaihtaa Blu-ray-/DVDlevyn tekstityskielen.
✎✎ HUOMAUTUKSET
!!
`` Jos kaukosäädin ei toimi oikein:
• Tarkista paristojen napaisuus +/–.
• Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
• Varmista, että kaukosäätimen tunnistimen
edessä ei ole esteitä.
• Tarkista, että lähellä ei ole loistevaloja.
VAROITUS
`` Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumääräysten
mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
2014-02-25 오후 6:35:20
Liitännät
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
Kytkentä televisioon
Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takaosassa olevasta HDMI OUT -liitännästä television
HDMI IN -liitäntään.
-- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
-- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.
Voit kytkeä Blu-ray-soittimen äänentoistojärjestelmään käyttäen yhtä alla olevista tavoista.
-- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
-- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.
Menetelmä 1 Kytkeminen HDMI-tuettuun AV-vastaanottimeen
• Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takaosassa olevasta HDMI OUT -liitännästä
vastaanottimen HDMI IN -liitäntään.
• Paras laatu (suositellaan)
Menetelmä 2 AV-vastaanottimen kytkeminen Dolby Digital- tai DTS-dekooderiin
Ääni
Video
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Jos kytket näyttölaitteen HDMI-DVI-kaapelilla, sinun täytyy kytkeä myös Digitaalinen lähtöliitäntä soittimeen
äänen kuulemiseksi.
`` HDMI-kaapeli lähettää digitaalista videokuvaa ja ääntä, joten et tarvitse erikseen äänijohtoa.
• Kytke tuotteen koaksiaalinen digitaalinen äänilähtö vastaanottimen digitaaliseen
koaksiaaliliitäntään käyttäen digitaalista koaksiaalikaapelia (lisävaruste).
• Hyvä laatu
• Jos digitaalinen lähtö on asetettu PCM-tilaan, kuulet äänen vain kahdesta etukaiuttimesta.
Menetelmä 1
Ääni
Menetelmä 2
Ääni
`` Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi sen mukaan, millainen televisio sinulla on. Katso lisätietoja
televisiosi käyttöoppaasta.
`` Kun kytket soittimen televisioon käyttäen HDMI-kaapelia tai kytket sen uuteen televisioon, ja kytket virran
päälle ensimmäisen kerran, soitin asettaa HDMI-lähtötarkkuuden automaattisesti television tukemaan
korkeimpaan tarkkuuteen.
`` Pitkä HDMI-kaapeli voi aiheuttaa häiriöitä ruudulla. Kytke tällöin HDMI Syvä väri Ei käytössä -tilaan
valikosta.
`` Jotta voit katsella videokuvaa HDMI 720p-, 1080i- tai 1080p -lähtötilassa, käytettävän HDMI-kaapelin on
oltava suurinopeuksinen (luokka 2).
`` HDMI lähettää vain puhtaan digitaalisen signaalin televisioon.
Jos televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth Digital Content Protection), ruudussa näkyy lumisadetta.
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 9
9
2014-02-25 오후 6:35:21
Kytkeminen verkkoreitittimeen
Voit kytkeä soittimen verkkoreitittimeen yhdellä alla olevasta kolmesta eri menetelmästä.
Sinun täytyy yhdistää tietokoneesi verkkoon kuvien mukaisesti, jotta voit käyttää DLNAverkkotoimintoa.
Wired Network
Tai
Laajakaistamodeemi
(sisäänrakennettu reititin)
Laajakaista
-palvelu
Reititin
Alkuasetukset
• Päävalikkoa ei näytetä, ellet määritä
alkuasetuksia.
• Kuvaruutunäyttö voi muuttua tässä soittimessa
ohjelmistoversion päivittämisen jälkeen.
• Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen.
• Kun alkuasetukset on tehty, voit käyttää paneelin
painikkeita ja kaukosäädintä.
Alkuasetukset tulevat näkyviin, kun käynnistät
soittimen ensimmäisen kerran. Voit asettaa
kuvaruutunäytön ja valikon kielet, määrittää
kotiverkkosi, valita TV:lle sopivan kuvasuhteen
lähdön (ruudun koko ja muoto).
Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita.
`` Jos haluat käyttää Anynet+(HDMI-CEC)
-toimintoa apuna alkuasetusprosessissa,
noudata alla olevia ohjeita.
1) Kytke soitin Anynet+(HDMI-CEC)yhteensopivaan Samsung TV:hen HDMIkaapelilla.
2) Aseta Anynet+(HDMI-CEC)-ominaisuus
Käytössä-tilaan sekä televisiossa että
soittimessa.
3) Aseta TV alkuasetustilaan.
`` Jos soitin jätetään pysäytystilaan yli 5
minuutiksi eikä mitään toimintoja tehdä,
näytönsäästäjä käynnistyy televisioruudulle.
Jos soitin jätetään näytönsäästötilaan yli 25
minuutiksi, virta sammuu automaattisesti.
Siirtyminen valikoissa
✎✎ HUOMAUTUKSET
Laajakaista
-palvelu
Laajakaistamodeemi
✎✎ HUOMAUTUKSET
Asetukset
`` Käytössä oleva reititin tai internet-palveluntarjoajasi käytäntö eivät välttämättä salli internet-yhteyden muodostamista
Samsungin ohjelmistopäivityspalvelimeen. Saat lisätietoja internet-palveluntarjoajalta.
`` DSL-käyttäjien tulee muodostaa verkkoyhteys reitittimen kautta.
`` Päävalikko ei tule näkyviin, ellet ole määrittänyt
alkuasetuksia, paitsi alla olevassa tapauksessa.
`` Jos painat SINISTÄ (D) painiketta
verkkoasetuksen aikana, pääset päävalikkoon,
vaikka verkkoasetuksia ei ole suoritettu vielä
loppuun.
`` Kun palaat päävalikkoon, koko näytön tila
peruutetaan automaattisesti.
`` Jos haluat näyttää Alkuasetukset-ruudun
uudelleen tehdäksesi muutoksia, paina
yläpaneelin @-painiketta yli viiden sekunnin
ajan, kun soittimessa ei ole levyä. Tämä
palauttaa soittimen oletusasetukset.
`` Kun alkuasetukset on tehty, voit käyttää HDMICEC-toimintoa.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
3
2
4
BONUS
1
2
3
4
REPEAT
REPEAT
FULL
HOME-painike : Painamalla tästä voit siirtyä
aloitusruutuun.
VIEW
A-B
SCREEN
RETURN-painike : Palaa edelliseen valikkoon.
v (Anna) / SUUNTA -painikkeet :
Liikuta osoitinta tai valitse kohde.
Aktivoi valittuna oleva kohde.
Vahvista asetus.
EXIT-painike : Käytetään nykyisestä valikosta
poistumiseen.
10
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 10
2014-02-25 오후 6:35:21
• Päävalikko
3.
6
Videot
Valokuvat
Musiikki
5
4
App 1
No Disc
App 2
a Vaihda Iaitetta
App 3
1
4.
2
5.
Asetukset
3
1
Valitse Musiikki.
2
Valitse Asetukset.
3
Näyttää kaukosäätimen painikkeet, joita voit
käyttää toimintojen käyttämiseksi.
4
Valitse sovellukset.
5
Valitse Videot.
6
Valitse Valokuvat.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Videot-, Valokuvat- ja Musiikki-asetukset
edellyttävät, että sopiva levy on asetettu
soittimeen tai että USB-flash-laite on kytketty
soittimeen.
Asetukset-valikon käyttö
Asetukset-valikon ja alavalikoiden käyttäminen:
1.
2.
Valitse haluamasi kohde ▲▼ -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
Poistu valikosta painamalla EXITpainiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
App 4
d Näytä Iaitteet " Hyväksy
Valitse haluamasi alavalikko ▲▼
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
Paina POWER-painiketta.
Päävalikko tulee näkyviin.
Valitse Asetukset ◄► -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
`` Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen. Kuvaruutunäyttö voi muuttua tässä
soittimessa ohjelmistoversion päivittämisen
jälkeen.
Näyttöasetukset
Voit määrittää näyttöasetuksia, kuten
television kuvasuhdetta, tarkkuutta jne.
3D-Asetukset
Valitse, toistetaanko Blu-ray-levyn 3D-sisältö
3D-tilassa.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Joidenkin 3D-levyjen kohdalla voit pysäyttää
elokuvan 3D-toiston painamalla 5-painiketta
kerran.
Elokuvan toisto keskeytyy ja 3D-tila poistetaan
käytöstä.
Voit muuttaa 3D-asetusvalintaa 3D-elokuvan
toiston aikana painamalla 5-painiketta
kerran. Blu-ray-valikko tulee esiin.
Paina 5-painiketta uudelleen ja valitse
3D-asetukset Blu-ray-valikosta.
TV:n kuvasuhde
Käytettävän television tyypistä riippuen
kuvasuhteen säätäminen voi olla tarpeen.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Tietyt kuvasuhteet eivät ehkä ole käytettävissä
levytyypistä johtuen.
`` Jos valitset kuvasuhteen ja asetuksen, joka
poikkeaa television kuvasuhteesta, kuva saattaa
näky vääristyneenä.
BD Wise (vain Samsung TV:t)
BD Wise on Samsungin uusin kytkentäominaisuus.
Kytkettäessä BD Wise -ominaisuuden sisältävä Samsungsoitin ja Samsung-televisio yhteen HDMI:n kautta – ja BD
Wise on käytössä molemmissa – soitin lähettää videon
resoluution ja kuvanopeuden Blu-ray-/DVD-levyjen
tarkkuudella ja nopeudella.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Kun BD Wise on käytössä, Tarkkuus-asetus on
oletuksena BD Wise ja BD Wise tulee näkyviin
Tarkkuus-valikossa.
`` Jos soitin kytketään laitteeseen, joka ei tue BD
Wise -toimintoa, tätä toimintoa ei voi käyttää.
`` BD Wise -toimintoa varten sekä soittimen että
television BD Wise -asetukseksi on valittava
Käytössä.
Tarkkuus
Voit valita HDMI-videosignaalin lähtöresoluutioksi
Automaattinen, 1080p, 1080i, 720p tai
576p/480p. Numero ilmaisee videon viivojen
lukumäärän kuvaa kohti.Kirjaimet i ja p tarkoittavat
lomitettua ja progressiivista kuvanmuodostusta,
tässä järjestyksessä. The i and p indicate
interlaced and progressive scan, respectively.
Laatu on parempi, mitä enemmän viivoja on.
Tarkkuus lähtötilan mukaan
• Blu-ray-levyn / e-sisällön / digitaalisen
sisällön toisto
Asetukset
Lähtö
BD Wise
Automaattinen
1080p@60F
(Elokuvan kuvataajuus
: Ei käytössä)
Elokuvan kuvataajuus :
Automaattinen (24 fps)
1080i
720p
576p/480p
HDMI / kytketty
HDMI-tila
E-sisältö /
Blu-ray-levy
digitaalinen
sisältö
Blu-ray-levyn
1080p
tarkkuus
Televisiotulon
Televisiotulon
suurin tarkkuus suurin tarkkuus
1080@60F
1080@60F
1080@24F
1080p@24F
1080i
720p
576p/480p
1080i
720p
576p/480p
`` Sisällöstä ja kuvan sijainnista riippuen
television ruudulla, pystysuorat mustat palkit
voivat tulla näkyviin vasemmalla, oikealla tai
molemmilla sivuilla.
11
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 11
2014-02-25 오후 6:35:22
• DVD-toisto
Lähtö
Asetukset
BD Wise
Automaattinen
1080p
1080i
720p
576p/480p
HDMI / kytketty
HDMI-tila
576i/480i
Televisiotulon suurin tarkkuus
1080p
1080i
720p
576p/480p
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Jos soittimeen kytketty televisio ei tue Elokuvan
kuvataajuus -tilaa tai valittua tarkkuutta,
seuraava viesti tulee näkyviin: "Jos kuvia ei
näy Kyllä-painikkeen napsauttamisen jälkeen,
odota 15 sekuntia, niin alkuperäinen tarkkuus
palautetaan. Haluatko muuttaa tarkkuutta?".
Jos valitset Kyllä, television ruutu pimenee 15
sekunniksi. Tämän jälkeen tarkkuus palautuu
edelliseen tarkkuuteen automaattisesti.
`` Jos ruutu on edelleen tyhjä vaihdettuasi
resoluutiota, poista kaikki levyt ja pidä
soittimen yläosan @-painiketta painettuna yli 5
sekuntia. Kaikki asetukset palautetaan tehtaan
oletusasetuksiksi. Noudata edellisellä sivulla
olevia ohjeita kunkin tilan käyttämiseksi ja
valitse näyttöasetus, jota televisiosi tukee.
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan,
kaikki BD-tietoihin tallennetut käyttäjän tiedot
häviävät.
`` Blu-ray-levyn on tuettava 24 ruudun kuvanopeutta,
jotta Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -tilaa voi
käyttää.
12
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 12
Elokuvan kuvataajuus (24 Fs)
Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -ominaisuuden
asettaminen Automaattinen-tilaan
mahdollistaa sen, että voit säätää HDMIlähdön 24 kuvaan sekunnissa, jolloin
kuvanlaatu paranee.
Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -ominaisuutta
voi käyttää vain televisioissa, jotka tukevat tätä
kuvanopeutta.Voit valita Elokuvan kuvataajuus
-tilan vain silloin, kun soitin on HDMI 1080i- tai
1080p-lähtötarkkuustiloissa.
Digitaaliset lähtövalinnat
Asetukset
Kytkentä
PCM
Dolby Digital
HDMI-värimuoto
Voit asettaa väritilan muodon HDMI-lähdölle
vastaamaan kytketyn laitteen toiminnallisuuksia
(televisio, näyttö jne).
Dolby Digital Plus
Blu-ray-levyn
äänivirta
HDMI Syvä väri
Parantaa kuvanlaatua DVD-levyjä
toistettaessa.
Voit valita televisiolle tai AV-vastaanottimelle
sopivan digitaalisen äänilähtömuodon. Saat
lisätietoja digitaalisen lähdön valintataulukosta
alla.
DTS
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen
Dolby Digital
PCM
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen Dolby Digital
PCM
PCM
Plus
PCM
Äänivirta
DVD:llä
Dolby Digital
DTS
Blu-ray-levyn
määritelmä
Mikä tahansa
Bittivirta
(DTS
Uudelleenkood)
Dolby D.
2-kanavainen
DTS uudelleenkood.
uudelleenkood.*
PCM
Dolby Digital DTS uudelleenkood.
Dolby Digital DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.*
Dolby D.
uudelleenkood.*
2-kanavainen 2-kanavainen
Dolby D.
Dolby TrueHD Dolby Digital DTS uudelleenkood.
PCM
PCM
uudelleenkood.*
2-kanavainen 2-kanavainen
PCM
PCM
DTS
DTS-HD Master 2-kanavainen 2-kanavainen DTS-HD
PCM
PCM
Master Audio
Audio
Ääniasetukset
Digitaalinen lähtö
Dolby TrueHD
Jopa
2-kanavainen
7.1-kanavainen
PCM
Bittivirta
(Käsittelemätön)
DTS-HD,
DTS-HD, korkean 2-kanavainen 2-kanavainen korkean
PCM
PCM
tarkkuuden ääni
tarkkuuden
ääni
Voit lähettää videokuvaa HDMI OUT (HDMI-LÄHTÖ)
-liitännästä Syvä väri -ominaisuudella. Syvä väri -tila
tarjoaa tarkemman ja syvemmän väritoiston.
Progressiivinen tila
Bittivirta
(Dolby D
Uudelleenkood )
HDMI-tuettu AVHDMI
HDMI
HDMI-vastaanotin
Koaksiaalinen
Koaksiaalinen
vastaanotin tai
-vastaanotin
-vastaanotin
tai koaksiaalinen
koaksiaalinen
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen 2-kanavainen
PCM
PCM
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen
Dolby Digital
PCM
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen
PCM
PCM
DTS
DTS
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.*
DTS
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.*
DTS
DTS uudelleenkood.
2-kanavainen
PCM
Dolby D.
uudelleenkood.*
2-kanavainen PCM
2-kanavainen PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Purkaa pääohjelman
Koodaa pää
äänen ja BONUSVIEW f-ohjelman äänen
-ääniraidan yhteen
ja BONUSVIEWLähettää vain pääohjelman
Purkaa pääohjelman
PCM-ääneksi ja
äänivirran yhteen
ääniraidan, jotta AVäänen ja BONUSVIEW
lisää siirtymisen
PCM-ääneksi ja
vastaanotin voi purkaa
-ääniraidan yhteen
äänitehosteet sekä
lisää siirtymisen
äänibittivirran.
PCM-ääneksi ja lisää
ääni -tehosteet
Et kuule BONUSVIEW -ääntä äänitehosteet sekä
siirtymisen äänitehosteet.
tai siirtymisen ääni tehosteita. koodaa uudelleen sekä koodaa PCMPCM-äänen DTS
äänen Dolby Digital
bittivirraksi.
-bittivirraksi.
** Jos ääniraita on 2-kanavainen, "Dolby D Uudelleenkood" -asetuksia ei oteta käyttöön.
Blu-ray-levyt voivat sisältää kolme äänivirtaa:
-- Pääohjelman ääni : Pääohjelman ääniraita.
-- BONUSVIEW-ääni : Lisä-ääniraita, kuten ohjaajan tai näyttelijöiden kommenttiraita.
-- Siirtymisen äänitehosteet : Kun teet valikon siirtymisvalinnan, voit kuulla siirtymisen
äänitehosteääniä. Siirtymisen äänitehosteet ovat erilaisia jokaisella Blu-ray-levyllä.
2014-02-25 오후 6:35:22
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Huolehdi oikean digitaalisen lähdön valinnasta,
sillä muuten et kuule mitään ääntä tai kuulet
hyvin voimakkaan äänen.
`` Jos HDMI-laite (AV-vastaanotin tai televisio) ei
ole yhteensopiva pakattujen muotojen (Dolby
Digital, DTS) kanssa, äänisignaali toistetaan
PCM-muodossa.
`` Tavallisilla DVD-levyillä ei ole BONUSVIEWääntä tai siirtymisen äänitehosteita.
`` Kaikilla Blu-ray-levyillä ei ole BONUSVIEWääntä tai siirtymisen äänitehosteita.
`` Jos toistat MPEG-ääniraitoja, äänisignaali
lähetetään PCM-muodossa riippumatta
digitaalisen lähdön asetuksista (PCM tai
bittivirta).
`` Jos televisio ei ole yhteensopiva pakattujen
monikanavamuotojen (Dolby Digital, DTS)
kanssa, soitin saattaa toistaa kaksikanavaista
PCM-ääntä, vaikka asetusvalikossa olisi valittu
Bittivirta (uudelleenkood. tai käsittelemätön).
`` Jos televisiosi ei ole yhteensopiva yli 48 kHz:n
PCM-näytteenottotaajuuksien kanssa, soitin
saattaa toistaa 48 kHz:n PCM-ääntä, vaikka
PCM-äänen taajuuden muuntamisen asetus
olisi Ei käytössä -tilassa.
PCM-aliotanta
Voit valita 96 kHz:n PCM-signaalit
muunnettavaksi 48 kHz:n signaaliksi ennen
kuin ne lähetetään vahvistimeen. Valitse vain,
jos vahvistimesi tai vastaanottimesi ei ole
yhteensopiva 96 kHz:n signaalien kanssa.
Dynaaminen alueen hallinta
Voit asettaa dynaamisen alueen hallinnan
Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- ja Dolby
TrueHD -tiloille.
• Automaattinen : Dolby TrueHD -äänen
dynaaminen äänialueen hallinta asetetaan
automaattisesti Dolby TrueHD -ääniraidan
tietojen perusteella.
Asettaa dynaamisen alueen hallinnan myös
Dolby Digital- ja Dolby Digital Plus -tiloille.
• Pois : Voit nauttia alkuperäisestä äänestä, kun
äänen dynaamista aluetta ei pakata.
• Käytössä : Dynaaminen äänialueen
hallinta otetaan käyttöön kaikille kolmelle
Dolby-tilalle.Hiljaisia ääniä korostetaan
ja voimakkaiden äänien voimakkuutta
pienennetään.
Alasmiksaustila
Voit valita stereojärjestelmäsi kanssa
yhteensopivan usean kanavan
alasmiksaustavan. Voit asettaa soittimen
alasmiksaamaan normaaliin stereoääneen tai
surround-yhteensopivaan stereoääneen.
Verkkoasetukset
Selvitä palveluntarjoajaltasi, onko IPosoitteesi staattinen vai dynaaminen. Jos se
on dynaaminen, kuten useimmat osoitteet,
suosittelemme käyttämään automaattista
verkon asetusta. Tämä on helpoin tapa ja se
toimii useimmissa tapauksissa. Jos osoite on
staattinen, sinun on käytettävä manuaalista
asetusta. Verkkoasetusohjeet alkavat alta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
Lakaverkon asetukset
1.
2.
3.
Valitse päävalikossa Asetukset ◄►
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
Valitse Verkko ▲▼ -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
Valitse Lakaverkon asetukset ▲▼
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
Kiinteän verkon asetukset -ruutu tulee
näkyviin.
Settings
Wired Network Settings
Display
Audio Internet Protocol Setup
Network
System
Language
General
Support
5.
: Auto
0
0
0
0
0
Gateway:
0
IP Address
Subnet Mask
DNS
Security
4.
8.
DNS Server
: 0
: 0
:Auto
: 0
0
0
0
0
0
\
0
0
> Move " Select ' Return
Valitse Internet-protokollan asetus
-kentässä Automaattinen, jos sitä ei
ole valittu. (Paina v-painiketta, valitse
Automaattinen ja paina v-painiketta.)
Automaattinen toiminto hakee ja täyttää
automaattisesti muun muassa IPosoite- ja Aliverkon peite -arvot.
✎✎ HUOMAUTUKSET
6.
7.
`` Prosessi voi kestää viisi minuuttia
Paina RETURN-painiketta, kun
verkkotoiminto on hakenut verkkoarvot.
Valitse Verkotesti ja paina v-painiketta
varmistaaksesi, että soitin on muodostanut
verkkoyhteyden.
9.
Kun Verkon testaus on suoritettu, paina
RETURN-painiketta kahdesti, jolloin
palaat päävalikkoon.
Jos verkkotoiminto ei hae verkkoarvoja,
siirry manuaalisen asetuksen ohjeisiin.
Verkon manuaalinen asetus
Määritä verkon asetusarvot ennen kuin aloitat
verkon manuaalisen asetuksen.
Saat verkkoasetusarvot ottamalla yhteyttä
internet-palveluntarjoajaasi tai verkon
järjestelmänvalvojaasi.
Voit syöttää verkkoasetukset
soittimeen noudattamalla näitä ohjeita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valitse päävalikossa Asetukset ◄►
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
Valitse Verkko ▲▼ -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
Valitse Lakaverkon asetukset ▲▼
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
Kiinteän verkon asetukset -ruutu tulee
näkyviin.
Valitse Internet-protokollan asetus
-kenttä ja paina v-painiketta.
Valitse Manuaalinen ▲▼ -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
Siirry ensimmäiseen syöttökenttään (IPosoite) ▼ -painikkeella.
Syötä numerot käyttämällä
kaukosäätimen numeropainikkeita.
`` Voit yhdistää tämän laitteen verkkoon käyttäen
vain kiinteää yhteyttä.
13
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 13
2014-02-25 오후 6:35:23
8.
9.
Kun olet valmis, siirry seuraavaan
kenttään ► -painikkeella. Voit myös
siirtyä ylös, alas ja taakse muilla
nuolipainikkeilla.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Mikä on kelvollinen varmenne?
Kun soitin lähettää BD-LIVE-palveluun levyn
tiedot ja pyytää palvelinta varmentamaan levyn,
palvelin tarkistaa siirrettyjen tietojen avulla,
onko levy kelvollinen ja lähettää varmenteen
takaisin soittimeen.
Anna IP-osoite-, Aliverkon peite- ja
Yhdyskäytävä-arvot samalla tavalla.
10. Siirry DNS-kohtaan ▼ -painikkeella.
11. Siirry ensimmäiseen DNSsyöttökenttään ▼ -painikkeella.
`` Internet-yhteydessä saattaa olla rajoituksia BDLIVE-sisällön käytön aikana.
12. Syötä numerot samalla tavalla kuin yllä.
BD-LIVE™
14. Suorita Verkon testaus varmistaaksesi,
että soitin on muodostanut
verkkoyhteyden.
1.
13. Paina kaukosäätimen RETURNpainiketta.
Verkotesti
Tällä valikkokohteella voit tarkistaa
verkkoyhteyden toimivuuden.
Verkon tila
Voit tarkistaa, onko yhteys verkkoon ja
internetiin muodostettu.
BD-Live Internet -yhteys
Valitse internet-yhteyden salliminen tai
kieltäminen, kun käytät BD-LIVE-palvelua.
• Salli (kaikki) : Internet-yhteys sallitaan
kaikelle BD-LIVE-sisällölle.
• Salli (vain kelvolliset) : Internet-yhteys
sallitaan vain sellaiselle BD-LIVE-sisällölle,
jolla on kelvollinen varmenne.
• Estä : Internet-yhteyttä ei sallita
minkäänlaiselle BD-LIVE-sisällölle.
Kun soitin on kytketty verkkoon, voit nauttia
useista eri elokuviin liittyvistä palveluista
käyttämällä BD-LIVE-yhteensopivaa levyä.
2.
3.
Kytke USB-muistitikku soittimen edessä
olevaan USB-liitäntään ja tarkista jäljellä
oleva muisti. Muistilaitteella täytyy olla
vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BDLIVE-palveluita voidaan käyttää.
Aseta tuotteeseen BD-LIVE-palvelua
tukeva Blu-ray-levy.
Valitse kohde levyn valmistajan
tarjoamista BD-LIVE-sisältöpalveluista.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` BD-LIVE-palvelun ja sisällön käyttötavat voivat
vaihdella levyn valmistajasta riippuen.
DLNA-toiminto
DLNA-toiminnon avulla voit toistaa musiikkia,
videokuvaa ja valokuvatiedostoja, jotka
sijaitsevat tietokoneellasi tai soittimen NAS:llä.
Sinun täytyy yhdistää soitin verkkoon, jotta
voit käyttää DLNA-toimintoa soittimella.
(Katso sivu 10).
Sinun on asennettava DLNA-ohjelma
tietokoneellesi, jotta voit käyttää DLNAtoimintoa tietokoneellasi.
Jos sinulla on NAS-laite, voit käyttää DLNAtoimintoa ilman lisäohjelmia.
DLNA-ohjelmiston lataaminen
1.
Siirry osoitteeseen Samsung.com.
3.
Valitse seuraavalla ruudulla Lataukset
-valikon Hae lataukset -kohta.
2.
4.
5.
Valitse Tuki, anna soittimen tuotenumero
esiin tulevasta kentästä ja valitse Tuote.
Valitse Ohjelmisto seuraavalla sivulla.
Aloita lataus napsauttamalla Tiedosto
-kohdan alla olevaa DLNA-rivin
kuvaketta.
Sivulta 17 saat ohjeet tietokoneellasi sijaitsevan
sisällön toistamiseksi
Järjestelmäasetukset
Alkuperäinen asetus
Käyttämällä Alkuasetukset-toimintoa voit
asettaa kielen, verkkoasetukset jne.
Saat lisätietoja Alkuasetukset-toiminnosta
tämän käyttöoppaan Alkuasetukset-osiosta
(sivulta 10).
Pikakäynnistys
Voit käynnistää virran nopeasti vähentämällä
käynnistysaikaa.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ on kätevä toiminto, jonka avulla
toimintoja voi yhdistää muiden Samsungsoittimien kanssa, jotka tukevat Anynet+toimintoa.
Voit käyttää toimintoa kytkemällä tämän
soittimen Anynet+ Samsung -televisioon
HDMI-kaapelilla.
Kun Anynet+ on käytössä, voit hallita
tätä soitinta käyttäen Samsung-television
kaukosäädintä ja aloittaa levyn toiston
vaivattomasti painamalla television
kaukosäätimen PLAY (
) -painiketta.
Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMIkaapeli ei tue CEC:tä.
`` Jos Samsung-televisiossa on Anynet+ -logo,
se tukee Anynet+ -toimintoa.
`` Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi
sen mukaan, millainen televisio sinulla on.
Katso lisätietoja televisiosi käyttöoppaasta.
`` Jos Anynet+ on käytössä, kun kytket tuotteen
pois päältä, irrota virtajohto ja kytke se taas
kiinni. Tuote käynnistyy automaattisesti ja
muodosta Anynet+ -yhteyden automaattisesti.
Tuote sammuu noin 15 sekunnin kuluttua
automaattisesti.
`` Jotkin tähän tuotteeseen Anynet+ -toiminnolla
kytketyt Samsung-televisiot näyttävät
varoitusponnahdusviestin, kun kytket television
päälle. Viestissä lukee, että yhteyttä ei
löytynyt. Anynet+ -yhteys on kuitenkin oikein
muodostettu ja käyttövalmis.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Jos tämä toiminto asetetaan Käytössä-tilaan,
valmiustilan virrankulutus lisääntyy.
14
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 14
2014-02-25 오후 6:35:23
BD-tiedonhallinta
Voit hallita ladattua sisältöä, jota olet käyttänyt
BD-LIVE-palvelua tukevan Blu-ray-levyn
kautta, ja joka on tallennettu flash-asemalle.
Voit tarkistaa laitteen tiedot, mukaan lukien
tallennustilan koon, poistaa BD-tietoa tai
muuttaa Flash-tallennuslaitetta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Levyn toisto voi keskeytyä ulkoisen muistin
tilassa, jos USB-laite irrotetaan kesken toiston.
`` Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFStiedostomuotoja. On suositeltavaa käyttää USBlaitteita, jotka tukevat USB 2.0-protokollaa, 4
Mt/s tai nopeampi luku-/kirjoitusnopeus.
`` Toiston jatkamistoiminto ei ehkä enää toimi,
kun tallennusväline on alustettu.
`` BD-tiedon hallinnan muistin kokonaismäärä
saattaa vaihdella olosuhteista riippuen.
DivX® Video On Demand
Katso DivX® VOD -rekisteröintikoodit, jotta
voit ostaa ja toistaa DivX® VOD -sisältöä.
Kieliasetukset
Voit valita haluamasi kielen päävalikkoon,
levyvalikkoon, ääneen ja tekstityksiin.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy tukee
sen käyttöä.
Suojausasetukset
Kun käytät tätä toimintoa ensimmäistä
kertaa, PIN-ruutu tulee näkyviin. Anna PINoletuskoodi – 0000 – numeropainikkeilla. Voit
vaihtaa PIN-koodin Vaihda PIN -toiminnolla
(sivu 15). Sinun on annettava kyseinen
nelinumeroinen PIN-koodi aina käyttäessäsi
suojausasetuksia. Jos et vaihda PIN-koodia,
jatka PIN-oletuskoodin käyttöä.
BD-ikäluokitus
Estää tietyin ikäluokituksin varustettujen Bluray-levyjen toiston, ellei 4-numeroista PINkoodia anneta.
DVD-ikäluokitus
Tämä toiminto toimii yhdessä DVD-levyjen
kanssa, joille on määrätty ikäraja tai sisällön
ikärajaa merkitsevä numeroarvo. Näiden
numeroiden avulla voit määrittää, minkälaista
DVD-levyjen sisältöä perheessäsi katsotaan.
Valitse haluamasi ikärajaluokitus. Jos valitset
esim. tason 6, tason 6 ylittäviä levyjä – taso 7
ja 8 – ei toisteta.
Suurempi numero ilmaisee aikuisille tarkoitettua
sisältöä.
Kun DVD-ikäluokitustoiminto on käytössä,
sinun on annettava 4-numeroinen PIN-koodi
toistaaksesi levyjä, joissa on ikäluokitus.
Vaihda PIN
Voit vaihtaa 4-numeroisen suojaussalasanan.
PIN-koodin vaihtaminen:
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse Vaihda PIN ja paina v-painiketta.
Anna vanha PIN -ruutu tulee näkyviin.
Anna vanha PIN. Jos et ole vaihtanut
PIN-koodia, anna PIN-oletuskoodi:
0000. Anna uusi PIN -ruutu tulee
näkyviin.
Syötä uusi PIN-koodi Anna uusi PIN
-kenttiin.
Syötä uusi PIN-koodi uudelleen Vahvista
uusi PIN -kenttiin. Viesti "PIN vaihdettiin
onnistuneesti." tulee näkyviin.
Paina v-painiketta.
Jos salasanasi on päässyt
unohtumaan
1.
2.
Poista levyt soittimesta.
Pidä yläpaneelin @-painiketta painettuna
vähintään 5 sekunnin ajan.
Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan,
kaikki käyttäjän tallentamat BD-tiedot häviävät.
Yleiset asetukset
Aikavyöhyke
Voit määrittää alueellasi käytettävän
aikavyöhykkeen.
Tukiasetukset
Ohjelmistopäivitys
Ohjelm. päivitys -valikon avulla voit päivittää
soittimen ohjelmistoa, jotta saat paremman
suorituskyvyn tai lisäpalveluita.
Online
Online-päivitys:
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse Online ja paina v-painiketta.
Yhdistetään palvelimelle -viesti tulee
näkyviin.
Ponnahdusviesti tulee näkyviin, jos
päivitys on saatavilla.
Soitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti
ennen uudelleenkäynnistymistä, jos painat
Kyllä. (Älä koskaan kytke soitinta päälle
tai pois päältä manuaalisesti päivityksen
aikana.)
Päivityksen edistymisen ponnahdusikkuna
tulee näkyviin. Soitin kytkeytyy pois päältä
automaattisesti, kun päivitys on suoritettu.
Kytke soitin päälle painamalla POWER
(VIRTA) -painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Päivitys on suoritettu, kun soitin sammuu
uudelleenkäynnistymisen jälkeen. Kytke
päivitetty soitin päälle painamalla POWER
(VIRTA) -painiketta.
`` Älä koskaan sammuta tai käynnistä soitinta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
`` Samsung Electronicsilla ei ole laillista
vastuuta soittimen viasta, joka aiheutuu
epävakaasta internet-yhteydestä tai kuluttajan
huolimattomuudesta ohjelmistopäivityksen
aikana.
15
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 15
2014-02-25 오후 6:35:23
USB:lla
Päivittäminen USB:llä:
1.
Vieraile osoitteessa: www.samsung.
com/bluraysupport.
2.
Lataa viimeisin USB-ohjelmistopäivitys
.zip-muodossa tietokoneellesi.
3.
Pura .zip-arkisto tietokoneellesi. Sinulla
tulisi nyt olla yksi RUF-tiedosto, jolla on
sama nimi kuin .zip-tiedostolla.
4.
Kopioi tämä RUF-tiedosto USBmuistitikulle.
5.
Varmista, että soittimessa ei ole levyä.
Aseta USB-muistitikku soittimen USBliitäntään.
6.
Siirry soittimen valikossa kohtaan
Asetukset > Tuki > Ohjelmistopäivitys.
7.
Valitse USB:lla.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Laitteessa ei saa olla levyä, kun päivität
ohjelmistoa käyttäen USB-liitäntää.
`` Kun ohjelmistopäivitys on tehty, tarkista
ohjelmiston tiedot Ohjelm. päivitys -valikosta.
`` Älä sammuta soitinta ohjelmistopäivityksen
aikana. Tämä voi aiheuttaa soittimen virheellisen
toiminnan.
`` USB-liitännän kautta tehtävät
ohjelmistopäivitykset täytyy tehdä USB-flashmuistitikkua käyttäen.
Ilmoitus autom. päiv.
Jos olet yhdistänyt soittimen verkkoon ja
ottanut automaattiset päivitysilmoitukset
käyttöön, soitin ilmoittaa sinulle
automaattisesti, kun uusi ohjelmistoversio on
saatavilla.
Aseta Automaattiset päivitysilmoitukset päälle
seuraavasti:
1.
Valitse Ilmoitus autom. päiv. ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Käytössä ▲▼ -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
Soitin ilmoittaa sinulle ponnahdusviestin
välityksellä, jos uusi ohjelmistoversio on saatavilla.
1.
2.
3.
4.
Päivitä laiteohjelma valitsemalla
Käytössä ponnahdusviestissä. Soitin
sammuu automaattisesti, käynnistyy
uudelleen ja aloittaa latauksen. (Älä
koskaan kytke soitinta päälle tai pois
päältä manuaalisesti päivityksen aikana.)
Päivityksen edistymisen
ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Soitin kytkeytyy pois päältä
automaattisesti, kun päivitys on suoritettu.
Kytke soitin päälle painamalla POWER
(VIRTA) -painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Päivitys on suoritettu, kun soitin sammuu
uudelleenkäynnistymisen jälkeen. Kytke
päivitetty soitin päälle painamalla POWER
(VIRTA) -painiketta.
`` Älä koskaan sammuta tai käynnistä soitinta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
`` Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta
soittimen viasta, joka aiheutuu epävakaasta internetyhteydestä tai kuluttajan huolimattomuudesta
ohjelmistopäivityksen aikana.
Samsung-yhteystiedot
Mediatoisto
Kaupallisesti tallennetun levyn
toisto
1.
2.
3.
Sulje levykelkka painamalla
8-painiketta. Toisto käynnistyy
automaattisesti.
1.
2.
3.
123
a
123
6.
4.
5.
Valitse USB-laite ▲▼ -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
Settings
App 2
a Change Device
App 3
App 4
c Safely Remove USB d View Devices " Enter
5-1. Valitse USB-laite ◄► -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
Disc
Kytke USB-tallennuslaite Pysäytä-tilassa
soittimen etupaneelissa olevaan USBporttiin.
Viesti "Haluatko vaihtaa laitteen?" tulee
näkyviin.
Jos viesti ei tule näkyviin, paina
PUNAINEN (A) tai SININEN (D)
painiketta.
Jos et tee näin, siirry vaiheeseen 6.
Jos painoit PUNAINEN (A) painiketta,
siirry vaiheeseen 5.
Jos painoit SININEN (D) painiketta, siirry
vaiheeseen 5-1.
Music
Valitse Videot, Musiikki tai Valokuvat
◄► -painikkeilla ja paina v-painiketta.
Siirry vaiheeseen 7.
Siirry päävalikkoon.
Valitse Kyllä ◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
Photos
No Disc
Aseta levy varovasti levykelkkaan
etikettipuoli ylöspäin.
Voit toistaa USB-laitteiden multimediatiedostoja.
Palvelusopimuksen ehdot
Palauta
Avaa levykelkka painamalla
8-painiketta.
Tiedostojen toistaminen USBlaitteella
Anna yhteystietosi, jos haluat asiakastukea
soittimellesi.
Voit tarkastella kolmansien osapuolten sisällön
ja palveluiden yleistä vastuuvapautuslauseketta.
Videos
App 1
123
123
App 2
Settings
App 3
App 4
d Home " Enter
6-1.Valitse Videot, Musiikki tai Valokuvat
▲▼ -painikkeilla ja paina v-painiketta.
Siirry vaiheeseen 7.
7.
8.
Esiin tulevalla ruudulla näytetään laitteen
sisältö. Riippuen siitä, miten sisältö on
järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä
tiedostoja tai molempia.
Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
Palauttaa kaikki asetukset verkkoasetuksia
lukuun ottamatta tehtaan oletusasetuksiin.
16
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 16
2014-02-25 오후 6:35:24
9.
Käyttäjän tallentamaa sisältöä
sisältävän levyn toisto
Valitse tarkasteltava tai toistettava
tiedosto ◄►▲▼ -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 6 tai 6-1
valitsemasi sisältötyypin tiedostot.
Jos valitset esimerkiksi musiikin, näet vain
musiikkitiedostot. Voit muuttaa tämän valinnan
palaamalla aloitusruudulle ja noudattamalla
vaiheen 4 ohjeita.
10. Paina RETURN-painiketta kerran
tai useamman kerran poistuaksesi
nykyiseltä ruudulta, kansiosta tai
palataksesi aloitusruudulle. Palaa
suoraan aloitusruudulle painamalla
EXIT-painiketta.
11. USB-laitteen videoiden, musiikin ja
valokuvien hallinta- ja toistosäätimet
sekä -työkalut ovat identtiset levyltä
toistettavan vastaavan sisällön säätimien
ja työkalujen kanssa.
Saat ohjeet sivuilta 17~19.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Sinun täytyy poistaa USB-tallennuslaite
turvallisesti suorittamalla "Poista USB turv."
-toiminto, jotta voit estää mahdolliset vauriot
USB-laitteen muistille. Siirry päävalikkoon
painamalla MENU-painiketta. Paina sitten
KELTAISTA (C) painiketta ja v-painiketta.
`` Jos asetat levyn sisään, kun USBtallennuslaitteen sisältöä toistetaan, laitteen tila
vaihtuu automaattisesti Blu-ray-, DVD- tai CDtilaksi.
Voit toistaa multimediatiedostoja, jotka olet
tallentanut Blu-ray-, DVD- tai CD-levylle.
1.
2.
Aseta käyttäjän tallentamaa sisältöä
sisältävä levy kelkkaan etikettipuoli
ylöspäin ja sulje levykelkka. Uusi laite
kytketty -ponnahdusikkuna tulee esiin.
Valitse tarkasteltava tai toistettava
sisältötyyppi – Videot, Valokuvat tai
Musiikki – ◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
3.
4.
5.
6.
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 2 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot.
Voit muuttaa tämän valinnan palaamalla
aloitusruudulle ja toistamalla vaiheen 2.
Esiin tulevalla ruudulla näytetään laitteen
sisältö. Riippuen siitä, miten sisältö on
järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä
tiedostoja tai molempia.
Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
7.
Tietokoneella sijaitsevan sisällön
toistaminen
Voit toistaa tietokoneella sijaitsevaa sisältöä
Blu-ray-soittimellasi kytkemällä Blu-raysoittimen verkkoosi (katso sivu 10) ja
asentamalla DLNA-ohjelmiston tietokoneellesi.
Tietokoneen sisällön toistaminen
1.
Siirry päävalikkoon.
3.
Valitse tietokoneesi esiin tulevalta
laiteruudulta ja paina v-painiketta.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
Valitse tarkasteltava tai toistettava
tiedosto ◄►▲▼ -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
Paina RETURN-painiketta kerran
tai useamman kerran poistuaksesi
nykyiseltä ruudulta, kansiosta tai
palataksesi aloitusruudulle.
Palaa suoraan aloitusruudulle painamalla
EXIT-painiketta.
Sivuilta 17~19 saat ohjeita tietokoneen
videoiden, musiikin ja valokuvien toiston
hallintaan liittyen.
Paina kaukosäätimen SININEN (D)
painiketta.
Videotoiston hallinta
Valitse tarkasteltava tai toistettava
sisältötyyppi – Videot, Valokuvat tai
Musiikki – ◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
Voit hallita Blu-ray-, DVD-, CD-levyllä, USBlaitteella ja tietokoneellasi olevan videosisällön
toistoa. Mediasta riippuen jotkin tässä
käyttöoppaassa kuvatut toiminnot eivät
välttämättä ole saatavilla.
Koko näyttö -painike ei ole käytössä Blu-raytai DVD-levyjen toiston aikana.
✎✎ HUOMAUTUKSET
Valitse tarkasteltava tai toistettava
tiedosto ◄►▲▼ -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
Paina RETURN-painiketta kerran
tai useamman kerran poistuaksesi
nykyiseltä ruudulta, kansiosta tai
palataksesi aloitusruudulle.
Palaa suoraan aloitusruudulle painamalla
EXIT-painiketta.
Sivuilta 17~19 saat ohjeita levyn
videoiden, musiikin ja valokuvien toiston
hallintaan liittyen.
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 4 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot.
Voit muuttaa tämän valinnan palaamalla
aloitusruudulle ja toistamalla vaiheen 4.
Esiin tulevalla ruudulla näytetään
tietokoneen sisältö. Riippuen siitä, miten
sisältö on järjestelty, näet joko kansioita,
yksittäisiä tiedostoja tai molempia.
Kaukosäätimen videon toistoon
käytetyt painikkeet
2
1
AUDIO
BONUS
VIEW
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 17
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
17
2014-02-25 오후 6:35:24
qqToistoa ohjaavat painikkeet
Soitin ei toista ääntä Haku-, Hidastus- tai
Askel-tilassa.
• Voit palata normaalinopeuksiseen toistoon
painamalla 6-painiketta.
6-painike
Aloittaa toiston.
5-painike
Lopettaa toiston.
7-painike
Keskeyttää toiston.
Nopea toisto
Paina toiston aikana 3- tai
4-painiketta.
Aina kun painat 3- tai
4-painiketta, toistonopeus
muuttuu.
Hidastettu
toisto
Paina taukotilassa 4-painiketta.
Aina kun painat 4-painiketta,
toistonopeus muuttuu.
Kuva kuvalta
-toisto
Paina taukotilassa 7-painiketta.
Joka kerran, kun painat
7-painiketta, uusi kuva tulee
näkyviin.
Ohitustoisto
Paina toiston aikana 1- tai
2-painiketta.
Aina painaessasi 1- tai
2-painiketta, levy siirtyy edelliseen
tai seuraavaan jaksoon tai tiedostoon.
wwLevyvalikon, nimikevalikon,
ponnahdusvalikon ja nimikelistan
käyttö
DISC MENU
-painike
Painamalla tätä painiketta toiston
aikana voit käyttää levyvalikon
toimintoja.
TITLE MENU
-painike
Painamalla tätä painiketta toiston
aikana voit käyttää nimikevalikon
toimintoja.
POPUP MENU
-painike
Painamalla tätä painiketta
toiston aikana voit käyttää
ponnahdusvalikon toimintoja.
Musiikkitoiston hallinta
Voit hallita Blu-ray-, DVD-, CD-levyllä, USBlaitteella ja tietokoneellasi olevan musiikin
toistoa.
3
5-painike : Pysäyttää raidan toiston.
4
5
6
Nopea toisto (vain CD-äänilevyt (CD-DA)
Paina toiston aikana 3- tai 4-painiketta.
Aina kun painat 3- tai 4-painiketta,
toistonopeus muuttuu.
Keskeytä : Keskeyttää raidan toiston.
6-painike : Toistaa valittuna olevan raidan.
CD-äänilevyn (CD-DA) tai MP3levyn toistuva toisto
1.
TRACK 001
3
1
Playlist
Tools
TRACK 001
Repeat Mode
? Off
HOME
SUBTITLE
NUMEROPAINIKKEET (vain CD-äänilevyt (CD-DA)) :
Valitse haluamasi raidan numero soittolistan
toiston aikana.
Valittu raita toistetaan.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Kappaleet toistetaan niiden
tallennusjärjestyksessä.
(
) Raita
Toistaa nykyisen kappaleen
toistuvasti.
(
) Kaikki
Toistaa kaikki kappaleet
toistuvasti.
(
)Sekoita
Toistaa kappaleet
satunnaisessa järjestyksessä.
Soittolista
1.
2.
3.
Voit siirtyä musiikkilistaan painamalla 5tai RETURN-painiketta. Musiikkilistaruutu tulee esiin.
00:08 / 05:57
TRACK 004
TRACK 001
CD
" Pause
Tools
03:35
Valitse Raita, Kaikki, Sekoita tai Pois
◄► -painikkeilla.
Paina v-painiketta.
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
\05:57
' Return
02:38
TRACK 003
1/6
03:17
TRACK 002
02:38
02:38
02:38
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
03:41
TRACK 005
1/2 Page
Music TRACK 001
04:07
TRACK 006
AUDIO
Pois
TRACK 002
Tiedot
< Adjust > Move ' Return04:27
TRACK 003
1
5
6
Paina soittolistan toiston aikana TOOLSpainiketta.
+
2
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 18
Ohita : Paina toiston aikana 1- tai
2-painiketta siirtyäksesi edelliseen tai
seuraavaan tiedostoon soittolistalla.
Kaukosäätimen musiikin toistoon
käytetyt painikkeet
4
18
2
2.
3.
4.
CD
c Select
( ) Jump Page
' Return
Siirry haluamaasi raitaan ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina KELTAINEN (C)
painiketta. Valintamerkki ilmestyy raidan
kohdalle.
Valitse lisää raitoja toistamalla tämä.
Poista raita listalta siirtymällä raidan
kohdalle ja painamalla KELTAINEN (C)
painiketta uudelleen.
Valintamerkki poistetaan raidan
kohdalta.
Kun olet valmis, paina v-painiketta.
Valitsemasi raidat näytetään ruudun
oikeassa laidassa. Soitin toistaa
ensimmäisen raidan.
FULL
SCREEN
2014-02-25 오후 6:35:25
5.
6.
Voit muuttaa soittolistaa painamalla
RETURN @-painiketta, jolloin palaat
musiikkiluetteloon.
Toista vaiheet 2, 3 ja 4.
Voit peruuttaa soittolistan ja palata
aloitusruudulle painamalla RETURN- tai
EXIT-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Voit luoda jopa 99 raitaa sisältävän soittolistan
CD-äänilevylle (CD-DA).
`` Jos poistat kaikki raidat soittolistalta ja painat
v-painiketta, soitin listaa ja toistaa kaikki
levyn raidat.
Valokuvasisällön toistaminen
Voit hallita Blu-ray-, DVD-, CD-levyllä,
USB-laitteella ja tietokoneellasi olevan
valokuvasisällön toistoa.
Työkalut-valikon käyttäminen
Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
Aloita diaesitys/
Pysäytä diaesitys
Aloita tai keskeytä diaesitys
valitsemalla tämä.
Kuvaesitysnopeus
Voit määrittää diaesityksen
nopeuden.
Taustamusiikki
Voit kuunnella musiikkia
katsellessasi diaesitystä.
Zoom
Suurenna kuva valitsemalla tämä.
(Voidaan suurentaa 4-kertaiseksi)
Käännä
Käännä kuvaa valitsemalla tämä.
(Tämä kääntää kuvan joko myötätai vastapäivään.)
Tiedot
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Työkalut -valikko voi erota levystä tai
tallennuslaitteesta riippuen.
`` Jotta voit ottaa taustamusiikkiominaisuuden
käyttöön, valokuvatiedoston ja
musiikkitiedoston on oltava samalla
tallennusvälineellä.
MP3-tiedoston siirtonopeus, valokuvan koko
ja koodaustapa voivat kuitenkin vaikuttaa
äänenlaatuun.
`` Et voi suurentaa tekstitystä tai PG-grafiikkaa
koko näytön tilassa.
Liite
Vianmääritys
Tarkista seuraavat ratkaisut ennen yhteydenottoa huoltoon.
ONGELMA
RATKAISU
Kaukosäädin ei toimi.
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Vaihda tarvittaessa.
• Käytä kaukosäädintä korkeintaan 6,1 metrin etäisyydeltä soittimesta.
• Poista paristot ja pidä yhtä tai useampaa painiketta alhaalla muutaman
minuutin ajan, jolloin kaukosäätimen mikroprosessori tyhjentyy
uudelleenasennusta varten. Asenna paristot ja yritä käyttää kaukosäädintä
uudelleen.
Levyä ei voi toistaa.
• Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.
• Tarkista Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi.
Levyvalikko ei tule näkyviin.
• Varmista, että levyssä on levyvalikoita.
Kuvaruudussa näkyy
kieltoviesti.
• Tämä viesti tulee näkyviin, jos väärää painiketta painetaan.
• Blu-ray- tai DVD-levyn ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kuvakulmat).
• Hakemaasi nimikettä, jakson numeroa tai hakuaikaa ei löydy.
Toistotila on erilainen kuin
Asetusvalikko-valinnassa.
• Jotkin Asetusvalikosta valitut toiminnot saattavat toimia puutteellisesti, jos
vastaavia toimintoja ei ole asennettu levylle.
Kuvasuhdetta ei voi vaihtaa.
• Kuvasuhde on määritetty Blu-ray- tai DVD-levyillä.
• Tämä ei ole vika soittimessa.
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut Äänivalinnat-valikossa oikean digitaalisen
lähtöasetuksen.
Näyttää kuvatiedot.
19
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 19
2014-02-25 오후 6:35:25
ONGELMA
RATKAISU
Kuvaa ei näy.
• Jos HDMI-lähtö on asetettu näyttötarkkuudelle, jota televisio ei tue (esimerkiksi
1080p), et ehkä näe kuvaa televisiossa.
• Paina (yläpaneelin) @-painiketta yli viiden sekunnin ajan, kun soittimessa ei
ole levyä. Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
• Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BDtiedot häviävät.
Unohtunut PIN-koodi.
• Paina (yläpaneelin) @-painiketta yli viiden sekunnin ajan, kun soittimessa
ei ole levyä. Kaikki asetukset, salasana mukaan lukien, palautetaan
oletusasetuksiksi.
Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
• Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BDtiedot häviävät.
Kuva kohisee tai on
vääristynyt.
• Varmista, että levy ei ole likainen tai naarmuuntunut.
• Puhdista levy.
Ei HDMI-lähtöä.
• Tarkista kytkennät television ja soittimen HDMI-liitäntöjen välillä.
• Tarkista, tukeeko televisio HDMI-tulon näyttötarkkuuksia 576p/480p, 720p,
1080i tai 1080p.
Epänormaali HDMI-lähdön
näyttö.
• Jos ruudulla näkyy ”lumisadetta”, televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth
Digital Content Protection).
Jos kohtaat muita ongelmia.
• Katso käyttöoppaan hakemistosta, millä sivulla kyseiseen ongelmaan on
lisäohjeita, ja noudata annettuja ohjeita.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
Samsungin huoltoon.
ONGELMA
DLNA-toiminto
RATKAISU
Näen DLNA-toiminnon kautta
jaetut kansiot, mutta en näe
tiedostoja.
• DLNA näyttää vain Kuva-, Musiikki ja Elokuva-luokkia vastaavat tiedostot.
Tiedostoja, jotka eivät vastaa näitä luokkia, ei näytetä.
Videokuva pätkii.
• Tarkista onko verkko vakaa.
• Varmista, että verkkokaapeli on kytketty oikein ja että verkko ei ole
ylikuormitettu.
DLNA-yhteys soittimen
ja tietokoneen välillä on
epävakaa.
• Saman aliverkon IP-osoitteiden tulee olla yksilöllisiä.
Jos osoitteet eivät ole yksilöllisiä, voi esiintyä häiriöitä.
• Tarkista, onko sinulla palomuuri käytössä.
Poista palomuuri tarvittaessa käytöstä.
BD-LIVE
En voi yhdistää BD-LIVEpalvelimelle
• Testaa verkkoyhteyden toimivuus käyttämällä Verkon tila -toimintoa.
• Tarkista, onko USB-muistitikku kytketty soittimeen.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVE-palveluita
voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedon hallinta -valikosta.
• Tarkista, onko BD-LIVE-internet-yhteys-valikko asetettu Salli (kaikki) -tilaan.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai päivitä
uusimpaan laiteohjelmistoon.
Virhe tapahtuu käytettäessä
BD-LIVE-palvelua.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVE-palveluita
voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedon hallinta -valikosta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BD-tiedot häviävät.
20
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 20
2014-02-25 오후 6:35:25
Korjaukset
Jos otat meihin yhteyttä soittimen korjausta varten, käsittelykulut voidaan periä, jos:
1.
2.
Teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
Tuot laitteen korjauskeskukseen ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt
soittimen kanssa.
Suosittelemme, että luet tämän käyttöoppaan tarkoin läpi, etsit ratkaisun verkossa osoitteessa
www.samsung.com tai otat yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun osoitteessa www.samsung.
com ennen kuin pyydät soittimen korjausta.
Tekniset tiedot
Yleiset
Paino
1.2 Kg
Käyttölämpötila
+5°C to +35°C
Mitat
Käyttötilan ilmankosteus
USB
HDMI
Äänilähtö
Verkko
-----
Tyyppi A
DC-lähtö
Video
Ääni
Digitaalinen äänilähtö
Ethernet
360 (L) X 196 (K) X 39 (S) mm
10 % to 75 %
USB 2.0
5V 500mA maks.
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, bittivirta
Koaksiaalinen
100BASE - TX Terminal
10Mbps:n tai sitä hitaampia verkkoyhteyksiä ei tueta.
Suunnittelua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Saat tietoa virtalähteestä ja virrankulutuksesta soittimeen kiinnitetystä merkkitarrasta.
Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
Tietoja yhteensopivuudesta
KAIKKI levyt EIVÄT ole yhteensopivia
• Ottaen huomioon alla kuvatut rajoitukset ja muualla tässä käyttöoppaassa mainitut
rajoitukset, mukaan lukien tämän käyttöoppaan kohta "Levytyypit ja niiden ominaisuudet",
levytyypit, joita voidaan toistaa ovat: valmiiksi tallennetut kaupalliset BD-ROM-, DVD-VIDEOja CD-äänilevyt (CD-DA); BD-RE/-R-, DVD-RW/-R-levyt sekä CD-RW/-R-levyt.
• Muita kuin edellä mainittuja levyjä ei voi eikä niitä ei ole tarkoitus toistaa tällä soittimella.
Joitakin edellä mainituista levyistä ei ehkä voi toistaa jostain alla mainitusta syystä johtuen.
• Samsung ei voi taata, että tämä soitin toistaa kaikki levyt, joissa on BD-ROM-, BDRE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+R- ja CD-RW/-R-logot eikä tämä soitin
ehkä reagoi kaikkien levyjen kaikkiin käyttökomentoihin tai pysty käyttämään niiden kaikkia
ominaisuuksia. Nämä ja muut levyjen yhteensopivuusongelmat ja soittimen käyttöön liittyvät
ongelmat uusien ja olemassa olevien levymuotojen kanssa ovat mahdollisia, koska:
-- Blu-ray on uusi ja kehittyvä muoto eikä tämä soitin ehkä pysty käyttämään kaikkia Bluray-levyjen ominaisuuksia, koska jotkin ominaisuudet voivat olla valinnaisia, Blu-raymuotoon on saatettu lisätä ominaisuuksia tämän soittimen valmistuksen jälkeen ja tietyt
ominaisuudet saattavat tulla käyttöön viiveellä.
-- tämä soitin ei tue kaikkia uusia ja olemassa olevia levymuotoja.
-- uusia ja olemassa olevia levymuotoja voidaan muokata, muuttaa, päivittää, parantaa ja/tai
tehdä niihin lisäyksiä.
-- jotkin levyt on valmistettu tavalla, joka sallii tietynlaiset tai rajoitetun käytön ja ominaisuudet
toiston aikana.
-- jotkin levyt, joissa on BD-ROM-, BD-RE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+Rja CD-RW/-R-logo voivat edelleen olla epästandardin mukaisia levyjä.
-- joitakin levyjä ei ehkä voi toistaa niiden fyysisen kunnon tai tallennustavan vuoksi.
-- ongelmia ja virheitä voi tapahtua Blu-ray- tai DVD-levyjen ohjelmistojen luonnissa ja/tai
levyjen valmistuksessa.
-- tämä soitin toimii eri tavalla kuin vakiomalliset DVD-soittimet tai muut AV-laitteet ja/tai.
-- syistä, jotka on mainittu tässä käyttöoppaassa ja muista syistä, jotka on havaittu ja jotka
SAMSUNGin asiakaspalvelu on julkaissut.
• Jos havaitset ongelmia levyjen yhteensopivuudessa tai soittimen toiminnassa, ota yhteyttä
SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Voit myös ottaa yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun, jos tarvitset soittimeen päivityksen.
• Lisätietoja toistorajoituksista ja levyjen yhteensopivuudesta on tämän käyttöoppaan kohdissa
"Varotoimet", "Ennen käyttöoppaan lukemista", "Levytyypit ja niiden ominaisuudet" ja "Ennen
toistamista".
21
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 21
2014-02-25 오후 6:35:25
• Koskien Blu-ray-soittimen progressiivista kuvanmuodostusta: KULUTTAJIEN TULEE
OTTAA HUOMIOON, ETTÄ KAIKKI TERÄVÄPIIRTOTELEVISIOT EIVÄT OLE TÄYSIN
YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA ETTÄ KUVASSA SAATTAA ESIINTYÄ
HÄIRIÖITÄ. JOS PROGRESSIIVISESSA KUVANMUODOSTUKSESSA ESIINTYY ONGELMIA,
SUOSITTELEMME, ETTÄ LIITÄNTÄTAVAKSI VALITAAN "VAKIOPIIRTOTERÄVYYSLÄHTÖ".
JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TELEVISION YHTEENSOPIVUUDESTA TÄMÄN
TUOTTEEN KANSSA, OTA YHTEYTTÄ SAMSUNGIN ASIAKASPALVELUUN.
Kopiosuojaus
• Koska AACS (Advanced Access Content System) on hyväksytty sisällönsuojausjärjestelmäksi
Blu-ray-levy-muotoon, samalla tavoin kuin CSS (Content Scramble System) on DVDmuodossa, AACS-suojatun sisällön toistamisessa, analogisen signaalin ulostulossa yms. on
tiettyjä rajoituksia.
Tämän laitteen toiminta ja siinä olevat rajoitukset saattavat vaihdella ostoajankohdan
mukaan, koska AACS:n rajoituksia voidaan lisätä ja/tai muuttaa tämän laitteen valmistamisen
jälkeen. Lisäksi käytetään BD-ROM Mark- ja BD+-järjestelmiä Blu-ray-levy-muodon
sisällönsuojaukseen ja ne asettavat tiettyjä rajoituksia BD-ROM Mark- ja/tai BD+-suojatulle
sisällölle, mukaan lukien toiston rajoitukset. Lisätietoja AACS-, BD-ROM Mark- ja BD+järjestelmistä tai tästä laitteesta saat SAMSUNGin asiakaspalvelusta.
• Blu-ray/DVD-levyissä on usein kopiosuojaus. Tämän takia sinun tulee kytkeä soitin suoraan
televisioon, ei videonauhuriin. Kytkentä videonauhuriin vääristää kopiosuojatun Blu-ray/DVDlevyn kuvan.
• Yhdysvaltain tekijänoikeuslain ja muiden maiden tekijänoikeuslakien mukaan televisioohjelmien, videonauhojen, Blu-ray ja DVD-levyjen sekä muun materiaalin luvaton tallennus,
käyttö, jakelu tai muuttaminen saattavat johtaa yksityis- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.
• Cinavia-ilmoitus : Tämä tuote käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen joidenkin
kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden
käyttöä. Kun luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin ja toisto
tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta Cinavia Online Consumer
Information Centre -kuluttajakeskuksesta osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit
pyytää lisätietoja Cinaviasta postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance Corporationin lisenssillä. Käyttöä
suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja
vireillä olevat patentit sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Verkkopalveluiden vastuuvapautuslauseke
Kaikki tällä laitteella käytettävä sisältö ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja niitä
suojaavat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai muut teollisoikeudet. Tämä sisältö
ja nämä palvelut tarjotaan ainoastaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Et saa
käyttää mitään sisältöä tai palveluita tavalla, johon sisällönomistaja tai palveluntarjoaja ei ole
antanut valtuutusta. Rajoittamatta edellämainittua, ellei asianmukainen sisällönomistaja tai
palveluntarjoaja erityisesti valtuuta, et saa muokata, kopioida, julkaista uudelleen, lähettää,
julkaista, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, hyödyntää tai muutoin levittää
millään tavalla tai tietovälineellä mitään sisältöä tai palveluita, jotka näkyvät tämän laitteen
kautta.
KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN "SELLAISENAAN."
SAMSUNG EI ANNA TÄLLAISENAAN TARJOTULLE SISÄLLÖLLE TAI PALVELULLE TAKUITA,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN SAMSUNG SANOUTUU IRTI
SUORAAN KAIKISTA VÄLILLISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN,
KAUPALLISET TAKUUT TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVAT TAKUUT.
SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA SAATAVILLE ASETETUN
SISÄLLÖN TAI PALVELUN SAATAVUUTTA, OIKEA-AIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI
TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS,
SAMSUNG OLE VASTUUSSA, SOPIMUKSENMUKAISESTI TAI OIKEUDENVASTAISESTI,
MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISLAATUISESTA TAI
VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, ASIANAJOKUSTANNUKSISTA, KULUISTA TAI MISTÄÄN
MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TAI OVAT YHTEYDESSÄ MIHINKÄÄN TIETOON,
JOKA SISÄLTYY TAI ON SEURAUSTA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUSTA SINUN TAI
MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMESTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.
Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lopettaa tai keskeyttää milloin tahansa. Samsung
ei anna takuita siitä, että mikään sisältö tai palvelu tulee olemaan saatavilla minkään
ajanjakson aikana. Sisältö ja palvelut siirretään kolmansien osapuolten toimesta verkkojen
ja tiedonsiirtoresurssien kautta, joihin Samsung ei voi vaikuttaa. Rajoittamatta tämän
vastuuvapautuslausekkeen yleispätevyyttä Samsung sanoutuu suoraan irti vastuusta ja
velvollisuudesta mihinkään minkään sisällön tai palvelun keskeytykseen tai lakkautukseen, joka
on asetettu saataville tämän laitteen kautta.
Samsung ei ole vastuussa tai velvoitettu sisältöön ja palveluihin liittyvään asiakaspalveluun.
Kaikki kysymykset tai palvelupyynnöt liittyen sisältöön tai palveluihin tulee tehdä suoraan
asianmukaiselle sisällön tai palvelun tarjoajalle.
22
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 22
2014-02-25 오후 6:35:25
Lisenssi
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• Valmistettu lisenssillä, Yhdysvaltain patenttinumerot: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 ja muut Yhdysvaltain ja maailmanlaajuiset myönnetyt tai vireillä
olevat patentit. DTS, sen symboli ja DTS sekä sen symboli yhdessä ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS 2.0+Digital Out on DTS, Inc.:n tavaramerkki. Ohjelmisto
2.0+Digital Out
sisältyy tuotteeseen. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
• DivX
-- KOSKIEN DIVX-VIDEOTA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön,
DivX, LLC:n, kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen
DivX-sertifioitu® laite, joka toistaa DivX-videokuvaa. Saat lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja,
joilla voit muuntaa tiedostosi DivX-videoiksi, vierailemalla osoitteessa divx.com.
-- KOSKIEN DIVX VIDEO-ON-DEMAND -PALVELUA: Tämä DivX-sertifioitu® laite täytyy
rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia.
Saat rekisteröintikoodin siirtymällä DivX VOD -osioon laitteen asetusvalikossa. Saat
lisätietoja rekisteröinnin suorittamisesta osoitteesta vod.divx.com.
-- DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videokuvaa, jonka tarkkuus on enintään HD 1080p,
mukaan lukien premium-sisältö.
DivX®, DivX Certified® ja näihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Niitä käytetään luvanvaraisesti.
Laite on seuraavien Yhdysvaltain patenttien alainen: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
• Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut nimet voivat olla niiden asianmukaisten omistajiensa
tavaramerkkejä.
• Avoimen lähdekielen lisenssi-ilmoitus
-- Mikäli avoimen lähdekielen ohjelmistoa käytetään, Avoimen lähdekielen lisenssit ovat
saatavilla tuotevalikosta.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ ja niiden logot ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
• DLNA®, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED® ovat Digital Living Network
Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifikaattimerkkejä.
• Termit HDMI, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
23
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 23
2014-02-25 오후 6:35:26
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
alkaen materiaali- tai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen
myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut
myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä
takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista
huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 0306227515
http://www.samsung.com/fi
@ TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja
oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun
ostoksen vahvistavan todisteen kanssa, eikä tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu
tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia
korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista
poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, mellakoiden tai
minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia
vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden
takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen
pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän
takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai
seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin
valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan
jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata
sellaisia korjauksia eikä niiden Samsungtuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali-eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää
muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin
kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin
suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön
mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvia kustannuksia myöskään makseta
korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 24
2014-02-25 오후 6:35:26
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen
palautusjärjestelmä.)
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Sa
msung tukeen.
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-FIN.indd 25
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän
tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun
niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että
paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66
viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten
terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta
jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen
palautusjärjestelmään.
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että
tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai
USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä
kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
AK68-02285F-05
2014-02-25 오후 6:35:26
BD-F5500
BD-F5500E
Blu-ray™-diskafspiller
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere
dit produkt på
www.samsung.com/register
Dansk
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 1
2014-02-26 오후 1:49:54
Sikkerhedsinformationer
VIGTIG BEMÆRKNING
Advarsel
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL
OVERLADES TIL TEKNIKERE.
FORSIGTIG
Dette symbol indikerer “farlig spænding”
inden i produktet og udgør risiko for stød
eller personskade.
MÅ IKKE ÅBNES :
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
FORSIGTIG: FOR-ELLER BAGPLADEN MÅ
IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR
ELEKTRISK STØD. DER ER INTET INDENI,
DER KAN REPARERES. REPARATIONET
SKAL UDFØRES AF UDDANNEDE
TEKNIKERE.
Installér ikke dette udstyr et sted med begrænset
plads som f.eks. en bogreol e.l.
ADVARSEL
For at forhindre skade, der kan medføre brand
eller elektrisk stød, må du ikke udsætte apparatet
for regn eller fugt.
FORSIGTIG
BLU-RAY-DISKAFSPILLEREN ANVENDER EN
USYNLIG LASERSTRÅLE, DER KAN MEDFØRE
SKADELIG STRÅLING, HVIS MAN UDSÆTTES
FOR DEN. SØRG FOR AT BRUGE BLURAYDISKAFSPILLEREN KORREKT EFTER
INSTRUKTIONERNE.
FORSIGTIG
Dette symbol henviser til vigtige instruktioner,
der følger med produktet.
DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER.
BRUG AF KONTROLLER ELLER
JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF
ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER
ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE SKADELIG
STRÅLING. ÅBN IKKE ENHEDEN, OG
FORSØG IKKE AT REPARERE DEN SELV.
REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL
KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når
der anvendes skærmede kabler og stik, når
enheden tilsluttes til andet udstyr. For at
forhindre elektromagnetiske forstyrrelser på
elektrisk udstyr, som f.eks. radioer og tv, skal
du anvende skærmede kabler og stik til
tilslutningerne.
Netledningen på dette udstyr er forsynet med
et støbt netstik med en sikring. Sikringens
værdi er anført på stikkets benside.
Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en
BS1362-godkendt sikring af samme størrelse.
Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet.
Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det
nye være i samme farve som stikbensoverfladen.
Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren.
Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne
i dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til
at nå en stikkontakt, kan du bruge en egnet,
sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få
hjælp hos din forhandler.
Men hvis der ikke er anden udvej end at skære
stikket af, fjerner du sikringen og kasserer
stikket på forsvarlig vis. Stikket må ikke
forbindes til en stikkontakt, da der er risiko for
elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal
stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal
stikkontakten være klar til brug.
Produktenheden, der følger med denne
brugervejledning, gives i licens under bestemte
intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende
bestemte tredjeparter.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret
som et KLASSE 1 LASERPRODUKT. Brug af
kontroller og andre justeringer eller ændringer
af procedurer end de, der er angivet heri, kan
medføre skadelig stråling.
FORSIGTIG :
• KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR STRÅLEN (IEC 60825-1)
• DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN
LASER. BRUG AF KONTROLLER ELLER
JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF
ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER
ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE SKADELIG
STRÅLING. ÅBN IKKE DÆKSLET, OG
FORSØG IKKE AT REPARERE ENHEDEN
SELV. REPARATIONER SKAL OVERLADES
TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASERPRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
2
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 2
2014-02-26 오후 1:49:54
Forholdsregler
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt,
inden enheden tages i anvendelse. Følg alle
sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder.
Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden
for senere reference.
1.
Læs disse instruktioner.
3.
Vær opmærksom på alle advarsler.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gem disse instruktioner.
Følg alle instruktioner.
Brug ikke dette udstyr i nærheden af
vand.
Brug kun en tør klud til rengøring.
Blokér ikke nogen ventilationsåbning.
Installér i overensstemmelse med
fabrikantens instruktioner.
Installér ikke tæt på varmekilder, som f.eks.
radiatorer, varmeovne, ovne eller andet udstyr
(herunder AV-modtagere), der afgiver varme.
Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet
med det polariserede stik eller stikket med
jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben,
hvor det ene er bredere end det andet. Et
stik med jordforbindelse har to ben og en
tredje tand til jordforbindelsen. Det brede
ben eller den tredje "tand" findes af hensyn
til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke
passer til din stikkontakt, skal du konsultere
en elektriker for at få en erstatning for det
forkerte stik.
10. Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes
på strømkablet, specielt ved stikkene,
opbevaringssteder og det sted, hvor de
udgår fra udstyret.
11. Brug kun tilbehør, der er specificeret af
fabrikanten.
12. Brug kun et rullebord, en
sokkel, en skammel, et
ophæng eller et bord,
der er anbefalet af
fabrikanten, eller som
sælges sammen med
udstyret. Når der anvendes et rullebord,
skal du være forsigtig, når du flytter
rullebordet/apparatet, for at forhindre skade
pga. tippende apparater.
13. Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr
med lyn og torden, eller hvis det ikke skal
anvendes i længere tid.
14. Overlad al service til kvalificeret
servicepersonale. Service er nødvendig, hvis
apparatet er blevet beskadiget på nogen
måde, som f.eks. hvis strømforsyningen
eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt
væske, eller hvis objekter er kommet ind i
apparatet, hvis apparatet har været udsat
for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er
blevet tabt.
Diskopbevaring og håndtering
Advarsler vedr. håndtering
• Hold på diske
-- Fingeraftryk eller ridser på
en disk kan reducere lydog billedkvaliteten eller
medføre, at der springes på disken.
-- Undgå at røre ved diskens overflade, når
der er blevet optaget data på den.
-- Hold disken på kanterne, så der ikke
kommer fingeraftryk på
overfladen.
-- Sæt ikke papir eller tape
på disken.
• Diskrengøring
-- Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs
på en disk, kan du rengøre den med et
mildt rengøringsmiddel fortyndet med
vand og aftørre med en blød klud.
-- Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt
fra disken midte og udefter.
• Diskopbevaring
`` Opbevar dem ikke i direkte sollys.
`` Opbevar i et køligt, ventileret område.
`` Opbevar i et rent beskyttelsesomslag,
og opbevar stående.
• Udsæt ikke dette apparat for dryp eller
sprøjt. Anbring ikke genstande fyldt med
væsker, f.eks. vaser, oven på apparatet.
• For at slukke komplet for dette apparat,
skal du fjerne stikket fra stikkontakten.
Derfor skal stikket være let tilgængeligt hele
tiden.
• Slut ikke flere elektriske enheder til den samme
stikkontakt. Overbelastning af en stikkontakt
kan medføre overophedning og brand.
• Inden andre komponenter sluttes til denne
afspiller, skal du sørge for at slukke for dem.
• Hvis du flytter afspilleren hurtigt fra et koldt
sted til et varmt sted, kan der dannes
kondens på de drivende dele og på
objektivet, hvilket kan medføre unormal
diskafspilning. Hvis dette sker, skal du tage
ledningen ud af afspilleren og vente i to
timer, inden du sætter stikket i stikkontakten
igen. Isæt derefter disken, og forsøg at
afspille igen.
• Hvis produktet laver en unormal lyd eller
frembringer en brændt lugt eller røg: Sluk
straks på afbryderen, og fjern strømstikket
fra stikkontakten. Kontakt herefter det
nærmeste kundeservicecenter for teknisk
assistance. Brug ikke produktet. Brug af
produktet, som det er, kan medføre brand
eller elektrisk stød.
!!
FORSIGTIG
`` Bortskaf ikke batteriet i ild.
`` Kortslut ikke, adskil ikke og overophed ikke
batterierne.
`` Der er eksplosionsfare, hvis batterier monteres
forkert. Udskift kun med samme eller
tilsvarende type.
3
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 3
2014-02-26 오후 1:49:54
Brug af 3D-funktionen
VIGTIGE SUNDHEDS- OG
SIKKERHEDSINFORMATIONER FOR 3D-BILLEDER.
Læs og forstå følgende sikkerhedsinformation,
inden 3D-funktionen anvendes.
• Nogle seere kan opleve ubehag, mens de
ser 3D-tv, som f.eks. svimmelhed, kvalme
og hovedpine.
Hvis du får et af disse symptomer, skal du
stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive
3D-briller af og hvile.
• Ser du på 3D-billeder i længere tid, kan du
blive træt i øjnene. Hvis du bliver træt i øjnene,
skal du stoppe med at se 3D-tv, tag dine
aktive 3D-briller af og hvile.
• En ansvarlig voksen bør regelmæssigt holde
øje med børn, der bruger 3D-funktionen.
Hvis der er klager over trætte øjne,
hovedpine, svimmelhed eller kvalme, skal
barnet stoppe med at se 3D-tv og hvile.
• Brug ikke de aktive 3D-briller til andre
formål (f.eks. som almindelige briller,
solbriller, beskyttelsesbriller o.l.).
• Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive
3D-briller, når du bevæger dig rundt. Hvis
du bruger 3D-funktionen eller de aktive
3D-briller, mens du går eller bevæger dig
rundt, kan du risikere at gå ind i genstande,
snuble og/eller falde, og det kan medføre
en alvorlig personskade.
• Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal
du slutte en 3D-enhed (3D-kompatibel(t)
AV-modtager eller tv) til afspillerens HDMI
OUT-port ved hjælp af et højhastigheds
HDMI-kabel. Tag 3D-briller på, før du
afspiller 3D-indholdet.
• Afspilleren udsender kun 3D-signaler gennem
HDMI-kablet tilsluttet HDMI OUT-porten.
• Da videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand
er fastsat i overensstemmelse med den
originale 3D-videos opløsning, kan du ikke
ændre opløsningen efter dine ønsker.
• Visse funktioner, som f.eks. BD Wise,
indstilling af skærmstørrelse og justering
af opløsning, virker muligvis ikke korrekt i
3D-afspilningstilstanden.
• Du skal bruge et HDMI-kabel med høj
hastighed til korrekt udsendelse af
3D-signalet.
• Du skal sidde mindst tre gange
skærmbredden foran tv'et, når du ser
3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46 tommers
skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen.
• Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for
at opfange det bedste 3D-billede.
• Hvis afspilleren er tilsluttet visse 3D-enheder,
virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt.
• Denne afspiller kan ikke konvertere
2D-indhold til 3D.
• Logoerne "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D" er
varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne
brugervejledning må ikke reproduceres eller
kopieres helt eller delvist uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
Co.,Ltd.
Indhold
Sikkerhedsinformationer
Systemindstillinger...................................... 14
Forholdsregler.............................................. 3
Sikkerhedsindstillinger................................ 15
Advarsel....................................................... 2
Diskopbevaring og håndtering...................... 3
Advarsler vedr. håndtering............................ 3
Brug af 3D-funktionen.................................. 4
Copyright..................................................... 4
Sådan kommer du i gang
Inden du anvender denne brugervejledning..... 5
Logoer på diske, som afspilleren kan afspille..... 6
Tilbehør........................................................ 7
Frontpanel.................................................... 8
Bagpanel...................................................... 8
Fjernbetjening............................................... 8
Tilslutninger
Tilslutning til et tv.......................................... 9
Tilslutning til et lydsystem............................. 9
Tilslutning til en netværksrouter................... 10
Sprogindstillinger........................................ 15
Generelle indstillinger.................................. 15
Supportindstillinger..................................... 15
Media Play
Afspilning af en kommercielt optaget disk..... 16
Afspilning af filer på en USB-enhed............. 16
Afspilning af en disk med indhold optaget af
brugeren..................................................... 17
Afspilning af indhold placeret på din PC...... 17
Styring af videoafspilning............................ 17
Styring af musikafspilning........................... 18
Afspilning af billedindhold............................ 19
Appendiks
Fejlfinding................................................... 19
Specifikationer............................................ 21
Indstillinger
Den første indstillingsprocedure.................. 10
Menunavigation.......................................... 10
Adgang til menuen Indstillinger................... 11
Skærmindstillinger...................................... 11
Lydindstillinger............................................ 12
Netværksindstillinger................................... 13
4
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 4
2014-02-26 오후 1:49:54
Sådan kommer du i gang
Inden du anvender denne brugervejledning
Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille
Medier
VIDEO
MUSIK
FOTO
Disktype
Blu-ray-disk
3D Blu-ray-disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detaljer
Regionskode
Både afspillerne og diskene er kodede efter region.
Disse regionskoder skal stemme overens, for at en disk kan afspilles. Hvis koderne ikke
stemmer overens, afspilles disken ikke.
Regionskoden for denne afspiller vises på afspillerens bagpanel.
Disktype
BD-ROM eller BD-RE/-R optaget i BD-RE-formatet.
DVD-VIDEO, optagede DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R der er blevet
optaget og afsluttet, eller et USB-lagringsmedie med DivX-, MKV-,
MP4-indhold.
Blu-ray-disk
Musik optaget på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USBlagringsmedie med MP3- eller WMA-indhold.
Billeder gemt på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USBlagringsmedie med JPEG-indhold.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Denne afspiller kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller
optagelsesmetoden.
`` Hvis en DVD-RW/-R ikke er optaget korrekt i DVD-Video-formatet, kan den ikke afspilles.
`` Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en DVD-R ved en bithastighed, der overstiger 10 Mbps.
`` Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en BD-R eller en USB-enhed ved en
bithastighed, der overstiger 25 Mbps.
`` Afspilning fungerer muligvis ikke med visse disktyper, eller når visse funktioner, som f.eks. ændring af vinkel og
justering af formatforhold, udføres. Detaljerede oplysninger om diskene er angivet på æsken. Læs om nødvendigt dette.
`` Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsningen tage længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner
udføres muligvis langsommere.
Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV osv
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR-tilstand) • 3.9 GB DVD-R til
mastering.
• CVD/CD-ROM/
• Super Audio CD
CDV/CD-G/CD-I/LD
(med undtagelse af
(CD-G’er afspiller
CD layer)
kun lyd, ikke grafik.)
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 5
DVD-VIDEO
Regionskode
a
b
Område
Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong
og Sydøstasien.
Europa, Grønland, Franske besiddelser, Mellemøsten, Afrika, Australien og
New Zealand.
c
Indien, Kina, Rusland Central- og Sydasien.
1
USA, USA’s besiddelser og Canada
2
Europa, Japan, Mellemøsten, Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinerne, Indonesien, Hongkong
4
Mexico, Sydamerika, Mellemamerika, Australien, New Zealand,
Stillehavsøerne, Caribien
5
Rusland, Østeuropa, Indien, Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
5
2014-02-26 오후 1:49:55
Logoer på diske, som afspilleren kan afspille
Blu-ray-disk
3D Blu-ray-disk
DivX
BD-LIVE
PAL-sendesystemer i England, Frankrig, Tyskland mv.
Understøttede filformater
Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen
• Din afspiller understøtter USB-lagermedier, MP3-afspillere, digitale kameraer og USBkortlæsere.
• Afspilleren understøtter ikke mappe- eller filnavne, som er længere end 128 tegn.
• Visse USB/eksterne harddiske/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med
afspilleren.
• Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32- og NTFS-filsystemer.
• Slut USB-enheder direkte til afspillerens USB-port. Tilslutning gennem et USB-kabel kan
medføre kompatibilitetsproblemer.
• Hvis du indsætter flere hukommelsesenheder i et multikortlæser, kan det medføre, at
læseren ikke fungerer korrekt.
• Afspilleren understøtter ikke PTP-protokollen.
• Frakobl ikke en USB-enhed under en "indlæsningsproces".
• Jo større billedopløsningen er, desto længere tid tager det at vise billedet.
• Denne afspiller kan ikke afspille MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) downloadet
fra kommercielle websteder.
• Din afspiller understøtter kun videoer under 30 bill./s (billedhastighed).
• Din afspiller understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC), som f.eks.USBnøgler og USB-harddiske. (Hubber understøttes ikke.)
• Visse USB-harddiskenheder, multikortlæsere og USB-nøgler er måske ikke kompatible med
denne afspiller.
• Hvis en USB-enhed kræver megen strøm, kan de være begrænset af sikkerhedskredsløbet.
• Hvis afspilning fra en USB-harddisk er ustabil, så tilfør ekstra strøm ved at slutte harddisken
til en stikkontakt.
Hvis problemet består: Kontakt USB-harddiskens fabrikant.
• Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert ved at anvende funktionen "Sikker fjr. USB" for
at forhindre en mulig beskadigelse af USB-hukommelsen.
Tryk på knappen HOME for at flytte til startskærmen, tryk på den GUL (C) knap, og tryk
derefter på knappen s.
• Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
• Afspilleren understøtter ikke NTSF-komprimerede filer, spredte filer eller krypterede filer.
• Du kan reparere eller formatere en USB-enhed på din pc. (Kun Windows-operativsystemer)
Understøttelse af videofiler
Filtypenavn
Format
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
•• Begrænsninger
PS
Video-codec
DivX 3.11/4.x/5.x/6.1
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Lyd-codec
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Opløsning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
-- Selv når filen er kodet med en understøttet codec, som er nævnt ovenfor, kan en fil
muligvis ikke afspilles, hvis indholdet er defekt eller ødelagt.
-- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve
filen er beskadiget.
-- Filer med højere bithastighed/billedhastighed end standard afspilles muligvis hakkende.
-- Søgefunktionen (spring over) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.
6
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 6
2014-02-26 오후 1:49:55
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
•• Videodekoder
-- Understøtter op til H.264 Level 4.1 og AVCHD
-- Understøtter ikke H.264 FMO/ASO/RS og VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720 : Maks. 60 billeder
Over 1280 x 720 : Maks. 30 billeder
-- Understøtter ikke GMC 2 eller højere
•• Lyddekoder
-- Understøtter WMA 7, 8, 9 og STD
-- Understøtter ikke WMA-samplinghastighed på 22050Hz mono.
-- AAC: Maks. samplingshastighed: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96)
Maks. bithastighed: 320 kbps
„„
Understøttede DivX-undertekstfilformater
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Visse DivX, MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af deres videoopløsning og
billedhastighed.
Understøttelse af musikfiler
Filtypenavn
Format
Lyd-codec
Understøttet område
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
Understøttelse af billedfiler
Filtypenavn
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
• Denne afspiller kan afspille AVCHD-format diske. Disse diske optages med og bruges
normalt til videokameraer.
• AVCHD-formatet er et digitalt HD-videokameraformat.
• MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer billeder mere effektivt end det traditionelle
billedkomprimeringsformat.
• Visse AVCHD-diske benytter "x.v.Color"-formatet. Denne afspiller kan afspille AVCHD-diske
ved brug af "x.v.Color"-formatet.
• "x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
• "AVCHD" og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. og Sony Corporation.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene.
AVCHD-format diske skal afsluttes.
`` "x.v.Color" tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer.
`` Visse DivX-, MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af omstændighederne vedr.
videoopløsning og rammehastighed.
Tilbehør
Kontrollér følgende medfølgende tilbehør.
* Samplinghastigheder (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bithastigheder - Alle bithastigheder i området 5kbps til
355kbps
Type
Opløsning
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
AUDIO
BONUS
VIEW
Batterier til fjernbetjening (størrelse
AAA)
Brugervejledning
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Fjernbetjening
7
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 7
2014-02-26 오후 1:49:55
Frontpanel
AFSPIL/PAUSE-KNAP
STOP-KNAP
Fjernbetjening
Beskrivelse af fjernbetjeningen
ÅBN/LUK-KNA
Tænd og sluk for afspilleren.
TÆND/SLUK-KNAP
Tryk for at åbne og lukke diskbakken.
Tænder og slukker for tv’et.
Efter opsætning har du mulighed for at indstille
indgangskilden på dit tv.
Justering af tv’ets lydstyrke.
Tryk på talknapperne for at bruge disse muligheder.
DISKBAKKE
FJERNBETJENINGSSENSOR
USB-VÆRT
Brug denne til at åbne diskmenuen.
Bruges til at åbne pop-up-menuen/titelmenuen.
Tryk for at springe frem eller tilbage.
Tryk for at søge frem eller tilbage.
Tryk for at stoppe en disk.
Tryk for at afspille en disk.
Bruges for at få adgang til
forskelligelydfunktioner på en disk
(Blu-ray-disk/DVD).
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Når afspilleren viser Blu-ray-diskmenuen, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen Afspil på
afspilleren eller fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Afspil film eller Start i diskmenuen og
derefter trykke på knappen s.
`` For at opgradere afspillerens software gennem USB-værtsstikket skal du bruge en USB-hukommelsesnøgle.
Bagpanel
8
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 8
LAN
HOME
SUBTITLE
Bruges til at vælge menuemner og
skifte menuværdier.
Tryk for at forlade menuen.
Gå tilbage til den forrige menu.
Disse knapper anvendes både til menuer i
afspilleren og også til flere Blu-ray-diskfunktioner.
Tryk for at bruge Bonusview-funktionen.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Tryk for at bruge fuld skærm-funktionen.
Gør det muligt at gentage en titel, et
kapitel, et nummer eller en disk.
Gør det muligt at gentage A-B på en disk.
DIGITAL AUDIO OUT
Tryk for at gå til menuen Start.
Tryk for at skifte sprog på Blu-ray-diskens/
DVD'ens undertekst.
Bruges til at vise afspilningsinformationer.
Tryk for at anvende menuen Værktøj.
Installation af batterier
HDMI OUT
Tryk for at sætte en disk på pause.
AUDIO
✎✎ BEMÆRKNINGER
!!
`` Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt:
• Kontroller, at batteriernes poler +/– vender rigtigt.
• Kontrollér, om batterierne er brugt op.
• Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er
blokeret.
• Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i
nærheden.
FORSIGTIG
`` Aflever brugte batterier iht. lokale miljøbestemmelser.
Kom dem ikke i husholdningsaffaldet.
2014-02-26 오후 1:49:56
Tilslutninger
Tilslutning til et lydsystem
Tilslutning til et tv
Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket på produktets bagside til HDMI INstikket på dit tv.
-- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
-- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
Du kan slutte Blu-ray-afspilleren til et lydsystem med en af de metoder, der er vist herunder.
-- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
-- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
Metode 1 Tilslutning til en AV-modtager med HDMI-understøttelse
• Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket på produktets bagside til HDMI
IN-stikket på din modtager.
• Bedste kvalitet (anbefales)
Metode 2 Tilslutning til en AV-modtager med Dolby Digital- eller DTS-dekoder
Lyd
Video
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel ved tilslutning af din visningsenhed, skal du også slutte den digitale
lydudgang på afspilleren til lydsystemet for at høre lyd.
`` Et HDMI-kabel overfører digital video og lyd, så du skal ikke tilslutte et lydkabel.
• Brug et digitalt koaksialkabel (medfølger ikke), og slut det koaksiale, digitale lydudgangsstik
på produktet til det koaksiale, digitale indgangsstik på modtageren.
• God kvalitet
• Du hører kun lyd gennem de forreste to højttalere, når Digitalt output er indstillet til PCM.
Metode 1
Lyd
Metode 2
Lyd
`` Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
`` Når du slutter afspilleren til dit tv med HDMI-kablet eller til en nyt tv og tænder første gang, indstiller
afspilleren automatisk HDMI-opløsningen til tv'ets højest understøttede opløsning.
`` Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal HDMI dybe farver indstilles til
Fra i menuen.
`` For at vise video i udgangstilstandene HDMI 720p, 1080i eller 1080p, skal du anvende et højhastighedsHDMI-kabel (kategori 2).
`` HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på
skærmen.
9
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 9
2014-02-26 오후 1:49:56
Tilslutning til en netværksrouter
Du kan slutte din afspiller til en netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder.
For at bruge DLNA-netværksfunktionen skal du slutte din PC til dit netværk som vist i figurerne.
Kablet netværk
Bredbåndsmodem
(med integreret router)
Bredbåndstjeneste
eller
Router
Bredbåndstjeneste
Bredbåndsmodem
Bredbåndstjeneste
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Internetadgang til Samsungs server med softwareopdateringer tillades muligvis ikke, afhængigt af hvilken router du
bruger og af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du har brug for flere oplysninger.
`` DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.
Indstillinger
Den første indstillingsprocedure
• Menuen Hjem vises ikke, hvis du ikke
konfigurerer startindstillingerne.
• Skærmmenuen (OSD = On Screen Display)
i denne afspiller kan evt. ændres efter
opgradering af softwareversionen.
• Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt
af den valgte menu.
• Når startindstillingsprocessen er udført, kan du
bruge panelknapperne og fjernbetjeningen.
Startindstillingsprocessen vises, når du tænder
for afspilleren første gang, og du kan indstille
skærm- og menusprogene, konfigurere
tilslutningen til dit hjemmenetværk, vælge
udgangens formatforhold (skærmstørrelse
og format), der passer til dit TV og søge efter
ønskede kanaler. Følg de instruktioner, der
vises på skærmen.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Startmenuen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer
startindstillingerne, med mindre det er beskrevet
nedenfor.
`` Hvis du trykker på den BLÅ (D) knap under
netværksopsætningen, kan du få adgang til
menuen Hjem, selv om netværksopsætningen
endnu ikke er fuldført.
`` Når du vender tilbage til menuen Hjem,
deaktiveres fuldskærmstilstand automatisk.
`` Hvis du vil vise skærmbilledet Startindstilling
igen for at foretage ændringer, skal du trykke
på knappen @ på afspillerens toppanel
i mere end 5 sekunder uden nogen disk
ilagt. Dette nulstiller afspilleren til dens
standardindstillinger.
10
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 10
`` Når startindstillingsprocessen er færdig, kan du
betjene HDMI-CEC-funktionen.
`` Hvis du vil bruge Anynet+(HDMI-CEC)-funktionen
som hjælp i startindstillingsprocessen, skal du
følge instruktionerne herunder.
1) Slut afspilleren til et Samsung-TV, der er
kompatibelt med Anynet+(HDMI-CEC), med et
HDMI-kabel.
2) ) Indstil funktionen Anynet+(HDMI-CEC) til Til
på både TV’et og afspilleren.
3) Indstil TV’et til startindstillingsprocessen.
`` Hvis afspilleren efterlades i stoptilstand i mere
end 5 minutter, uden at den bruges, vises en
pauseskærm på TV'et. Hvis afspilleren efterlades
med pauseskærm i mere end 25 minutter,
slukker den automatisk for strømmen.
Menunavigation
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
3
2
4
Knappen HOME : Tryk for at gå til
startskærmen.
BONUS
1
2
3
4
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Knappen RETURN : Gå tilbage til forrige
menu.
Knapperne v (Enter) / RETNING :
Flyt markøren, eller vælg et element.
Aktiver det aktuelt valgte element.
Bekræft en indstilling.
Knappen EXIT : Tryk for at afslutte den
aktuelle menu.
2014-02-26 오후 1:49:57
• Menuen Hjem
3.
6
1
Videoer
Billeder
Musik
Indstillinger
2
5
5.
4
App 1
No Disc
App 2
a Skift enhed
App 3
App 4
d Vis enheder " Enter
3
1
Vælger Musik.
2
Vælger Indstillinger.
3
Viser knapperne på fjernbetjeningen, du kan
anvende ved adgang til funktioner.
4
Vælger programmer.
5
Vælger Videoer.
6
Vælger Billeder.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Mulighederne Videoer, Billeder og Musik
kræver, at du har anbragt en passende disk i
afspilleren, eller at der er sluttet en USB-flashenhed til afspilleren.
Adgang til menuen Indstillinger
Følg nedenstående trin for at få adgang til
menuen Indstillinger og til undermenuerne:
1.
2.
4.
Tryk på knappen POWER.
Menuen Hjem vises.
Tryk på knapperne ◄► for at vælge
Indstillinger, og tryk derefter på
knappen s.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
ønskede undermenu, og tryk derefter på
knappen s.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede element, og tryk derefter på
knappen s.
Tryk på knappen EXIT for at forlade
menuen.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt
af den valgte menu. Skærmmenuen i denne
afspiller kan evt. ændres efter opgradering af
softwareversionen.
Skærmindstillinger
Du kan konfigurere forskellige skærmmuligheder,
som f.eks. TV-formatforhold, opløsning osv.
3D-indst.
Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med
3D-indhold i 3D-tilstand.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` For visse 3D-diske skal du for at stoppe en film
under 3D-afspilning trykke på 5 én gang.
Filmen stopper, og 3D-tilstanden bliver deaktiveret.
For at ændre en 3D-indstilling når du afspiller
en 3D-film, skal du trykke én gang på knappen
5. Menuen Blu-ray vises. Tryk på knappen
5 igen, og vælg derefter 3D-indstillinger i
menuen Blu-ray.
Tv-bredformat
Alt efter hvilket TV du har, skal du muligvis
justere skærmstørrelseopsætningen.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Nogle formatforhold er muligvis ikke
tilgængelige. Det afhænger af disktypen.
`` Hvis du vælger et format og en mulighed, som
er forskellig(t) fra TV-skærmens billedformat,
kan billedet muligvis se forvrænget ud.
BD Wise (kun Samsung-TV’er)
BD Wise er Samsungs nyeste funktion til
sammenkobling.
Når du slutter en Samsung-afspiller og et SamsungTV med BD Wise til hinanden via HDMI, og BD
Wise findes både på afspilleren og TV'et, udsender
afspilleren video med Blu-ray-diskens/DVD'ens
videoopløsning og rammehastighed.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Når BD Wise er tændt, sættes indstillingen
Opløsning automatisk til BD Wise som standard,
og BD Wise vises i menuen Opløsning.
`` Hvis afspilleren sluttes til en enhed, der ikke
understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD
Wise-funktionen.
`` For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte
menuen BD Wise på afspilleren og på TV'et til
Til.
Opløsning
Du kan indstille HDMI-videosignalets
udgangsopløsning til Auto, 1080p, 1080i,
720p eller 576p/480p. Tallet angiver antallet
af videolinjer pr. ramme. I'et og p'et indikerer
hhv. interlaced og progressiv scanning. Jo flere
linjer, desto bedre kvalitet.
Opløsning i forhold til udgangstilstanden
• Afspilning af Blu-ray-disk/e-indhold/
digitalt indhold
Output
Indstillinger
BD Wise
Auto
1080p@60F
(Filmramme: Fra)
Filmramme :
Auto (24Fs)
1080i
720p
576p/480p
HDMI / tilsluttet
HDMI-tilstand
E-indhold/
Blu-ray-disk
digitalt indhold
Opløsning på
1080p
Blu-ray-disk
Maks. opløsning Maks. opløsning
for TV-input
for TV-input
1080@60F
1080@60F
1080@24F
1080p@24F
1080i
720p
576p/480p
1080i
720p
576p/480p
`` Afhængigt af indholdet og placeringen af
billedet på TV'ets skærm vises der muligvis
nogle lodrette sorte streger i venstre side, højre
side eller i begge sider.
11
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 11
2014-02-26 오후 1:49:57
• DVD-afspilning
Output
Indstillinger
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
HDMI / tilsluttet
HDMI-tilstand
576i/480i
Maks. opløsning for TV-input
1080p
1080i
720p
576p/480p
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Hvis det TV, du sluttede til afspilleren, ikke
understøtter filmrammer eller den valgte
opløsning, vises meddelelsen "Hvis der ikke
vises billeder efter valg af 'Ja', så vent i 15
sekunder for at gå tilbage til forrige opløsning.
Vil du ændre opløsningen?". Hvis du vælger Ja,
bliver TV-skærmen sort i 15 sekunder, hvorefter
opløsningen automatisk går tilbage til den
forrige opløsning.
`` Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har
ændret opløsningen, skal du fjerne alle diske
og derefter trykke på og holde knappen
@ på toppen af afspilleren inde i mindst 5
sekunder. Alle indstillingerne gendannes til
fabriksstandarden. Følg trinnene på forrige side
for at få adgang til hver funktion, og vælg den
skærmopsætning, som dit TV understøtter.
`` Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes
alle gemte bruger-BD-data.
`` Blu-ray-disken skal have funktionen til 24 billeder
for at kunne anvende tilstanden Filmramme (24Fs).
Filmramme (24Fs)
Indstiller du funktionen Filmramme (24Fs) til
Auto, kan du justere produktets HDMI-output
til 24 billeder pr. sekund for at få en forbedret
billedkvalitet.
Du kan kun nyde funktionen Filmramme
(24Fs) på et TV, der understøtter denne
billedhastighed.
Du kan kun vælge Filmramme, hvis afspilleren
har en opløsningstilstand med et HDMIoutput på 1080i eller 1080p.
Valg af digital udgang
Indstillinger
Lader dig indstille farverumsformatet til HDMIoutput, så det passer til den tilsluttede enheds
kapacitet (TV, skærm osv.).
Med denne funktion kan du udsende video fra
HDMI OUT-stikket med dybe farver. Dybe farver
muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en
større farvedybde.
Progressiv tilstand
Koaksial
HDMI-modtager
eller koaksial
Op til 7.1
kan
PCM 2 kan
PCM
PCM 2 kan
DTS genindkodet
PCM 2 kan PCM 2 kan Dolby Digital
Dolby Digital
DTS genindkodet
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
DTS genindkodet
PCM 2 kan PCM 2 kan Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS genindkodet
DTS
PCM 2 kan PCM 2 kan
DTS
DTS
DTS genindkodet
Genindkodet
Dolby Digital *
DTS-HD Højopløsningslyd
PCM 2 kan PCM 2 kan
DTS-HD Højopløsningslyd
DTS
DTS genindkodet
Genindkodet
Dolby Digital *
DTS-HD
Master-lyd
PCM 2 kan PCM 2 kan
DTS-HD
Master-lyd
DTS
DTS genindkodet
Genindkodet
Dolby Digital *
Dolby Digital Plus PCM 2 kan PCM 2 kan
Lydstream
på DVD
Dolby TrueHD
PCM
Dolby Digital
DTS
Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du
ser DVD’er.
Lydindstillinger
Digitalt output
Lader dig vælge det digitale lydudgangsformat,
der passer til dit TV eller til din AV-modtager.
Se tabellen til valg af digitalt output for
yderligere oplysninger herunder.
Definition til
Blu-ray-disk
Bitstream
(Dolby D
Genindkodet)
HDMIunderstøttet
AV-modtager
eller koaksial
HDMI
modtager
Dolby Digital
HDMI dybe farver
Bitstream
(DTS
Genindkodet)
Koaksial
PCM
Lydstream på
Blu-ray-disk
Bitstream
(Ubehandlet)
HDMI
modtager
Tilslutning
HDMI-farveformat
PCM
Alle
PCM 2 kan PCM 2 kan
PCM 2 kan
PCM 2 kan PCM 2 kan
DTS
PCM 2 kan PCM 2 kan Dolby Digital
PCM 2 kan
Dolby Digital
DTS
Udsender kun
Afkoder hovedindholds- hovedindholdslyd, så din AVmodtager
kan afkode lydlyd og BONUSVIEWbitstream.
lydstream sammen
til PCM-lyd og tilføjer
Du kan ikke høre
navigationslydeffekter.
BONUSVIEW-lyd og
lydeffekter til navigering.
PCM 2 kan
Dolby Digital
DTS
Genindkodet
Dolby Digital *
Genindkodet
Dolby Digital *
Genindkodet
Dolby Digital *
Genindkodet
Dolby Digital *
PCM 2 kan
Dolby Digital
DTS
Afkoder
Afkoder
hovedindholdslyd
hovedindholdslyd
og BONUSVIEWog BONUSVIEWlyd-stream sammen lyd-stream sammen
til PCM-lyd,
til PCM-lyd,
tilføjer lydeffekter
tilføjer lydeffekter
til navigering og
til navigering og
genkoder derefter
genkoder derefter
PCM-lyd til DTSPCM-lyd til Dolby
bitstream.
Digital-bitstream
** Hvis kildestream er 2 kan., anvendes indstillingen "Dolby D Genindkodet" ikke.
Blu-ray-diske kan omfatte tre lyd-stream :
-- Hovedindholdslyd : Lydsporet til hovedindholdete.
-- BONUSVIEW-audio : Et ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes
kommentarer.
-- NLydeffekter til navigation : Når du foretager en menunavigationsvalg, lyder måske en
navigationslydsffekt. Lydeffekter til navigation er forskellige på hver Blu-ray-disk.
12
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 12
2014-02-26 오후 1:49:57
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang,
ellers vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj.
`` Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, TV) ikke er
kompatibel med komprimerede formater (Dolby
Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
`` Almindelige DVD’er har ikke BONUSVIEW-lyd
og lydeffekter til navigering.
`` Visse Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd
og lydeffekter til navigering.
`` Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes
lydsignaler som PCM uanset valg af Digital
Output (Digitalt output) (PCM eller Bitstream).
`` Hvis TV’et ikke er kompatibelt med
komprimerede flerkanals formater (Dolby
Digital, DTS), udsender denne afspiller muligvis
PCM 2 kanals downmikset lyd, også selv om
du har valgt Bitstream (enten Genindkodet eller
Ubehandlet) i opsætningsmenuen.
`` Hvis dit TV ikke er kompatibelt med PCMsamplinghastigheder på over 48 kHz, udsender
afspilleren muligvis 48 kHz nedsamplet PCMlyd, også selv om du har indstillet PCMnedsampling til Fra.
PCM-nedsampling
Du kan vælge at få 96 kHz PCM-signaler
nedsamplet til 48 kHz, inden de sendes til en
forstærker. Vælges kun, hvis din forstærker
eller modtager ikke er kompatibel med et 96
kHz signal.
Dynamisk områdekontrol
Gør det muligt at anvende dynamisk
områdekontrol på Dolby Digital-, Dolby Digital
Plus- og Dolby TrueHD-lyd.
• Auto : Styrer automatisk det dynamiske
område for Dolby TrueHD-lyd baseret på
informationer i Dolby TrueHD-lydsporet.
Aktiverer også dynamisk områdekontrol for
Dolby Digital og Dolby Digital Plus.
• Fra : Komprimerer ikke det dynamiske
område, så du kan høre den originale lyd.
• Til : Aktiverer dynamisk områdekontrol for
alle tre Dolby-formater. Svage lyde gøres
kraftigere, og lydstyrken på kraftige lyde
reduceres.
Indstillinger for kablet netværk
1.
2.
3.
Netværksindstillinger
Kontakt din internetleverandør for at få
at vide, om din IP-adresse er statisk eller
dynamisk. Hvis den er dynamisk - det er de
fleste - anbefaler vi at bruge den automatiske
procedure til netværksopsætning. Dette er
nemmest og fungerer i de fleste tilfælde. Hvis
den er statisk, skal du gennem den manuelle
opsætningsprocedure.
Instruktionerne for netværksopsætning starter
herunder.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Denne enhed kan kun sluttes til netværket via
en kabelforbindelse.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Netværk, og tryk derefter på knappen
s.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Indstillinger for Kablet Netværk,
og tryk derefter på knappen s.
Skærmbilledet Indstillinger for kablet
netværk vises.
Settings
Wired Network Settings
Display
Audio Internet Protocol Setup
Downmixing-tilstand
Du kan vælge en flerkanals downmixingmetode, der er kompatibel med dit
stereosystem. Du kan vælge, af afspilleren
skal downmixe til normal stereo eller til
surroundkompatibel stereo.
Tryk på knapperne ◄► i menuen
Hjem for at vælge Indstillinger, og tryk
derefter på knappen s.
Network
System
Language
0
0
0
0
0
Gateway:
0
IP Address
Subnet Mask
DNS
Security
General
Support
4.
5.
: Auto
DNS Server
: 0
: 0
:Auto
: 0
0
0
0
0
0
\
0
0
> Move " Select ' Return
Vælg Auto i feltet Opsætning af
internetprotokol, hvis det ikke er valgt.
(Tryk på knappen s, vælg Auto, og
tryk derefter på s.)
Den automatiske funktion henter og
udfylder automatisk værdierne for
IP-adresse, Undernetmaske mv.
✎✎ BEMÆRKNINGER
6.
7.
`` Denne proces kan tage op til fem minutter.
ANår netværksfunktionen har hentet
netværksværdierne, skal du trykke på
knappen RETURN.
Vælg Netværkstest, og tryk på s
for at sikre, at afspilleren er sluttet til dit
netværk.
8.
9.
Når din Netværkstest er afsluttet: Tryk to
gange på RETURN for at vende tilbage
til hovedmenuen.
Hvis netværksfunktionen ikke henter
netværksværdierne, skal du gå til
instruktionerne for manuel opsætning.
Manuel netværksopsætning
Inden du starter den manuelle netværksopsætning,
skal du bruge følgende netværksværdier.
For at få værdierne til indstilling af netværket
skal du kontakte din internetleverandør eller
din netværksadministrator.
Følg disse trin for at indtaste
netværksindstillingerne i din afspiller:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tryk på knapperne ◄► i menuen
Hjem for at vælge Indstillinger, og tryk
derefter på knappen s.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Netværk, og tryk derefter på knappen
s.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Indstillinger for kablet netværk, og tryk
derefter på knappen s. Skærmbilledet
Indstillinger for kablet netværk vises.
Vælg feltet Opsætning af internetprotokol,
og tryk derefter på knappen s.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Manuel, og tryk derefter på knappen
s.
Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
indtastningsfelt (IP-adresse).
Brug talknapperne på fjernbetjeningen til
at indtaste tal.
13
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 13
2014-02-26 오후 1:49:58
8.
9.
Når du er færdig med et felt, skal du
bruge knappen ► for at flytte til næste
felt. Du kan også bruge de andre
pileknapper til at flytte op, ned og
tilbage.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Hvad er et gyldigt certifikat?
Når afspilleren bruger BD-LIVE til at sende
diskdatene og anmodning til serveren om at
certificere disken, bruger serveren de overførte
data til at tjekke, om disken er gyldig, og
sender certifikatet tilbage til afspilleren.
Indtast værdierne for IP-adresse,
Undernetmaske og Gateway på
samme måde.
10. Tryk på knappen ▼ for at gå til DNS.
11. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
DNS-indtastningsfelt.
12. Indtast tallene som herover.
13. Tryk på knappen RETURN på
fjernbetjeningen.
14. Kør en netværkstest for at sikre, at
afspilleren er sluttet til dit netværk.
`` Internetforbindelsen kan have begrænsninger,
mens du anvender BD-LIVE-indhold.
Brug af BD-LIVE™
Når afspilleren er sluttet til netværket, kan
du glæde dig over forskelligt filmrelateret
tjenesteindhold med en BD-LIVE-kompatibel disk.
1.
Netværkstest
Brug dette menuelement til at tjekke, om din
netværksforbindelse fungerer eller ej.
Netværksstatus
Bruges til at tjekke, om der er oprettet
forbindelse til netværket og internettet.
BD-Live-internet forbindelse
Vælg eller fravælg denne indstilling for at
tillade eller ikke tillade en internetforbindelse,
når du bruger BD-LIVE-tjenesten.
• Tillad (alle) : Internetforbindelsen vil blive
tilladt til alt BD-LIVE-indhold.
• Tillad (kun gyldig) : Internetforbindelsen
vil kun blive tilladt til BD-LIVE-indhold, der
indeholder et gyldigt certifikat.
• Forbyd : Ingen internetforbindelse vil blive
tilladt til noget BD-LIVE-indhold.
2.
3.
Sæt en USB-hukommelse i USB-stikket
på afspillerens forside, og kontrollér
derefter den resterende hukommelse.
Hukommelsesenheden skal have mindst
1 GB ledig plads for at kunne rumme
BD-LIVE-tjenesterne.
Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter
BD-LIVE.
Vælg et punkt blandt forskelligt BDLIVE-tjenesteindhold, der stilles til
rådighed af diskproducenten.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Den måde, du bruger BD-LIVE og det
tilbudte indhold på, kan variere, afhængigt af
diskproducenten.
DLNA-funktionen
Med DLNA kan du afspille musik-, videoog billedfiler, som ligger på din PC eller NAS
på afspilleren. For at bruge DLNA med din
afspiller skal du slutte afspilleren til dit netværk
(Se side 10).
For at bruge DLNA med din PC skal du
installere DLNA-software på din PC.
Hvis du har en NAS, kan du bruge DLNA
uden nogen ekstra software.
Sådan downloades DLNA-software
1.
Gå til Samsung.com
3.
På næste skærm: Klik på Hent
downloads under menuen Downloads.
2.
4.
5.
Klik på Support, indtast din afspillers
produktnummer i det felt, der vises, og
klik derefter på Produkt.
Klik på Software på næste side.
Klik på ikonet under linjen DLNA under
Fil for at starte downloaden.
For instruktioner der forklarer, hvordan du
afspiller indhold, der findes på din PC, skal du
se side 17.
Systemindstillinger
Startindstillinger
Ved at bruge funktionen Startindstillinger kan
du ændre sproget, netværksindstillinger mv.
For flere informationer om startfunktionen skal
du se afsnittet om startfunktionen i denne
brugervejledning (side 10).
Hurtig start
Du kan hurtigt tænde for strømmen ved at
reducere starttiden.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en praktisk funktion, der gør det
muligt at kæde betjening til andre Samsungafspillere med funktionen Anynet+.
For at anvende denne funktion skal du slutte
denne afspiller til et Anynet+ Samsung-TV med
et HDMI-kabel. Med Anynet+ aktiveret kan du
betjene denne afspiller med fjernbetjeningen
til et Samsung-TV og starte diskafspilning blot
ved at trykke på knappen AFSPIL (
) på
TV’ets fjernbetjening. For flere informationer
skal du se TV’ets brugervejledning.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMIkablet ikke understøtter CEC.
`` Hvis dit Samsung-TV er forsynet med Anynet+
logoet, understøtter det funktionen Anynet+.
`` Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke.
Det afhænger af dit TV. Se i brugervejledningen
til dit TV.
`` Hvis du har aktiveret Anynet+, når du tænder for
produktet, så frakobl og gentilslut strømkablet,
produktet tændes automatisk for at genetablere
Anynet+ forbindelsen. Efter ca. 15 sekunder
slukkes den igen automatisk.
`` Nogle Samsung TV’er vil, når de er sluttet til
dette produkt med funktionen Anynet+, når
du tænder for dem, vise en advarsels-pop opmeddelelse, der oplyser, at der ikke er fundet
nogen forbindelse. Men alligevel er Anynet+
forbindelsen etableret korrekt og er klar til
anvendelse.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Hvis denne funktion er indstillet til Til, forøges
strømforbruget.
14
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 14
2014-02-26 오후 1:49:58
BD-datastyring
Lader dig styre det indhentede indhold, som
du fik adgang til gennem en Blu-ray-disk, der
understøtter BD-LIVE-tjenesten, og som er
lagret på et flash-drev.
Du kan kontrollere enhedsinformationerne,
inkl. lagringsstørrelse, slette BD Data eller
ændre flashhukommelsesenheden.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` I ekstern hukommelsestilstand standses
diskafspilning muligvis, hvis du frakobler USBenheden under afspilningen.
`` Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32og NTFS-filsystemerne. Vi anbefaler, at du
anvender USB-enheder, der understøtter USB
2.0-protokollen med en læse/skrivehastighed
på mindst 4 MB/sek.
`` Funktionen Genoptag afspilning fungerer
muligvis ikke, når du har formateret
lagringsenheden.
`` Den samlede størrelse af BD-datastyring kan
variere, afhængigt af betingelserne.
DivX® Video On Demand
Vis DivX® VOD-registreringskoderne for at
købe og afspille af DivX® VOD-indhold.
Sprogindstillinger
Du kan vælge det sprog, du foretrækker til
menuen Hjem, diskmenuen, lyd og undertekster.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Det valgte sprog vises kun, hvis disken
understøtter det.
Sikkerhedsindstillinger
Når du anvender denne funktion første gang,
vises skærmbilledet PIN-kode. Indtast\
standard-PIN-koden - 0000 - med taltasterne.
For at ændre PIN-koden skal du bruge
funktionen Skift PIN-kode (side 15). Hver gang
du herefter går til sikkerhedsindstillingerne,
skal du indtaste denne firecifrede PIN-kode.
Hvis du ikke ændrer PIN-koden, skal du
fortsætte med at bruge standard PIN-koden.
Skift PIN
Skift den 4-cifrede adgangskode, der
anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.
Følg disse trin for at skifte PIN-koden:
1.
2.
BD-spærringsniveau
Forhindrer afspilning af Blu-ray-diske med
bestemte aldersniveauer, medmindre den
firecifrede PIN-kode indtastes.
DVD-spærringsniveau
Denne funktion virker sammen med DVD-diske,
som er blevet tildelt et aldersniveau eller et tal,
der angiver indholdets modenhedsniveau. Disse
tal hjælper dig med at styre de DVD-diske, som
familien må se.
Vælg det spærringsniveau, du vil indstille. Hvis
du f.eks. vælger niveau 6, kan diske over 6 –
niveau 7 og 8 – ikke afspilles.
Et højere tal angiver et mere voksent indhold. Når
funktionen DVD-spærringsniveau er aktiveret,
skal du indtaste den 4-cifrede PIN-kode for at
afspille diske med spærringsniveauer.
3.
4.
5.
Vælg Skift PIN, og tryk derefter på
knappen s. Skærmbilledet Indtast
gammel PIN-kode vises.
Indtast den gamle PIN-kode. Hvis du
aldrig har ændret PIN-koden, skal du
indtaste standard-PIN-koden: 0000.
Skærmbilledet Indtast ny PIN-kode
vises.
Indtast den nye PIN-kode i felterne
Indtast ny PIN-kode.
Indtast igen den nye PIN-kode i felterne
Indtast ny PIN-kode. Meddelelsen
"Ændring af PIN udført." vises.
Tryk på knappen s.
Hvis du glemmer din adgangskode
1.
2.
Fjern alle diske.
Tryk på og hold knappen @ på
toppanelet nede i mindst 5 sekunder.
Alle indstillinger vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes
alle de brugerdata, der er gemt i BD-data.
Generelle indstillinger
Tidszone
Lader dig angive tidszonen, der gælder for dit
område.
Supportindstillinger
Softwareopgradering
Med menuen Softwareopgradering kan du
opgradere afspillerens software til forbedring
af ydeevnen eller til ekstra tjenester.
Online
Følg disse trin for at opgradere Online:
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg Online, og tryk derefter på
knappen s. Meddelelsen Opretter
forbindelse til server vises.
Der vises en pop op-meddelelse, hvis
der findes en opdatering.
Hvis du vælger Ja, slukker afspilleren
automatisk inden genstart. (Sluk aldrig
for afspilleren under en opgradering.)
Der vises en status-pop op for
opdateringen. Når opdateringen er
færdig, slukkes afspilleren automatisk.
Tryk på POWER-knappen for at tænde
for afspilleren.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Opdateringen er udført, når afspilleren slukker
efter genstart. Tryk på POWER-knappen for at
tænde for den opdaterede afspiller, så du kan
bruge den.
`` Sluk aldrig manuelt for afspilleren under
opdateringsprocessen.
`` Samsung Electronics har ikke noget juridisk
ansvar for fejlfunktioner i afspilleren, der skyldes
en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres
uopmærksomhed under softwareopgradering.
15
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 15
2014-02-26 오후 1:49:58
Via USB
Følg disse trin for at opgradere via USB:
1.
Besøg www.samsung.com/
bluraysupport.
Download zip-filen med den nyeste
USB-softwareopgradering på din
computer.
Udpak zip-filen på computeren. Der bør
nu være en enkelt RUF-fil med samme
navn som zip-filen.
Kopiér RUF-filen et USB-flashdrev.
Sørg for, at der ikke er nogen disk i
afspilleren, og indsæt derefter USBflashdrevet i afspillerens USB-port.
Gå til Indstillinger > Support >
Softwareopgradering i afspillerens
menu.
Vælg Via USB.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Der må ikke være lagt en disk i produktet,
når du opgraderer softwaren med USBværtsstikket.
`` Når systemopgraderingen er udført, kan
du kontrollere softwaredetaljerne i menuen
Softwareopgradering.
`` Afspilleren må ikke slukkes under
softwareopgraderingen. Det kan bevirke, at
afspilleren ikke fungerer korrekt.
`` Softwareopgraderinger med USB-værtsstik må
kun udføres med en USB-flashhukommelse.
Meddelelse om auto-opgradering
Hvis du har sluttet afspilleren til dit netværk,
og derefter aktiverer Automatisk meddelelse
om opgradering, underretter afspilleren dig
automatisk, når der er en ny softwareversion
tilgængelig til afspilleren.
For at aktivere Automatisk meddelelse om
opgradering skal du følge disse trin :
16
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 16
1.
Vælg Meddelelse om auto-opgradering,
og tryk derefter på knappen s.
2. Brug knapperne ▲▼ for at vælge Til, og
tryk derefter på knappen s.
Hvis der findes en ny softwareversion, viser
afspilleren en pop op-meddelelse.
1.
2.
3.
4.
For at opgradere firmwaren skal du
vælge Ja i pop op’pen. Afspilleren
slukkes automatisk, genstarter derefter
og begynder at downloade. (Sluk aldrig
for afspilleren under en opgradering.)
Der vises en status-pop op for
opdateringen.
Når opdateringen er færdig, slukkes
afspilleren igen automatisk.
Tryk på POWER-knappen for at tænde
for afspilleren.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Opdateringen er udført, når afspilleren slukker
efter genstart. Tryk på POWER-knappen for at
tænde for den opdaterede afspiller, så du kan
bruge den.
`` Tænd og sluk aldrig manuelt for afspilleren
under opdateringsprocessen.
`` Samsung Electronics har ikke noget juridisk
ansvar for fejlfunktioner i afspilleren, der
skyldes en ustabil internetforbindelse
eller forbrugeres uopmærksomhed under
softwareopgradering.
Kontakt Samsung
Media Play
Afspilning af en kommercielt
optaget disk
1.
2.
3.
Du kan se den generelle fraskrivelse
vedrørende tredjepartsindhold og -tjenester.
Nulstil
Sætter alle indstillinger tilbage til
fabriksindstillingerne med undtagelse af
netværksindstillingerne.
Tryk på knappen 8 for at lukke
diskbakken. Afspilningen starter
automatisk.
1.
Flyt til menuen Hjem.
3.
Tryk på knappen ◄► for at vælge Ja,
og tryk derefter på knappen s.
4.
5.
Photos
Music
Settings
No Disc
Anbring forsigtigt en disk i diskbakken
med mærkatsiden opad.
Du kan afspille multimediefiler, der findes på
din USB-lagringsenhed.
Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til
afspilleren.
Vilkår for serviceaftale
Tryk på knappen 8 for at åbne
diskbakken.
Afspilning af filer på en USB-enhed
2.
Videos
123
a
123
6.
App 2
a Change Device
App 3
App 4
c Safely Remove USB d View Devices " Enter
Brug knapperne ▲▼ til at vælge
Videoer, Musik, Billeder eller Alle, og
tryk derefter på knappen s. Gå til trin 7.
5-1. Tryk på knapperne ◄► for at vælge
USB-enhed, og tryk derefter på knappen
s.
Disc
123
Settings
I Stop-tilstand sluttes USB-lagringsenheden
til USB-porten på afspillerens frontpanel.
Meddelelsen "Vil du ændre enheden?"
vises.
Hvis meddelelsen ikke vises, skal du
trykke på den RØD (A) knap eller den
BLÅ (D) knap. Hvis ikke, gå til trin 6.
Hvis du trykkede på den RØD (A) knap,
gå til trin 5. Hvis du trykkede på den
BLÅ (D) knap, gå til trin 5-1.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
USB-enhed, og tryk derefter på knappen
s.
App 1
123
App 2
App 3
App 4
d Home " Enter
6-1. Brug knapperne ▲▼ til at vælge
Videoer, Billeder, Musik eller Alle, og
tryk derefter på knappen s. Gå til trin 7.
7.
8.
Der vises et skærmbillede, der viser
enhedens indhold. Afhængigt af,
hvorledes indholdet er arrangeret, vil
du se alle mapper, individuelle filer eller
begge.
Brug om nødvendigt knapperne
▲▼◄► til at vælge en mappe, og tryk
derefter på knappen s.
2014-02-26 오후 1:49:59
9.
Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge
en fil, du vil vise eller afspille, og tryk
derefter på knappen s.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Selvom afspilleren viser mapper for alle
indholdstyper, viser den kun filer med den
indholdstype, du valgte i trin 6 eller i trin 6-1.
Hvis du f.eks. valgte musik, kan du kun se
musikfiler. Du kan ændre dette valg ved
at gå tilbage til skærmen Hjem og følge
instruktionerne fra trin 4.
10. Tryk på knappen RETURN en eller flere
gange for at afslutte den aktuelle skærm,
afslutte en mappe eller vende tilbage til
skærmen Hjem. Tryk på knappen EXIT
for at gå til skærmen Hjem.
11. De kontroller og værktøjer, du anvender
til at styre og afspille videoer, musik og
billeder, der findes på en USB-enhed,
er identiske med dem, du bruger til at
afspille videoer, musik og billeder på en
disk.
Gå til side 17~19 for instruktioner.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert
ved at anvende funktionen "Sikker fjr. USB"
for at forhindre en mulig beskadigelse af USBhukommelsen. Tryk på knappen MENU for at
flytte til hjemmemenuen, vælg den GUL (C)
knap, og tryk derefter på knappen s.
`` Hvis du isætter disken ved afspilning af USBlagringsenheden, skifter enhedens tilstand
automatisk til Blu-ray, DVD eller CD.
Afspilning af en disk med indhold
optaget af brugeren
Du kan afspille multimediefiler, du har gemt på
Blu-ray-, DVD- eller CD-diske.
1.
2.
Læg en brugerfremstillet disk i
diskbakken med diskmærkaten
vendende opad, og luk derefter bakken.
Pop op'en Enhed tilsluttet vises.
Brug knapperne ◄► til at vælge den
type indhold, du vil vise eller afspille –
videoer, billeder eller musik – og tryk
derefter på knappen s.
✎✎ BEMÆRKNINGER
3.
4.
5.
6.
`` Selvom afspilleren viser mapper for alle
indholdstyper, viser den kun filer med den
indholdstype, du valgte i trin 2. Hvis du f.eks.
valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan
ændre dette valg ved at gå tilbage til skærmen
Hjem og gentage trin 2.
Afhængigt af, hvorledes indholdet
er arrangeret, vil du se alle mapper,
individuelle filer eller begge.
Brug om nødvendigt knapperne
▲▼◄► til at vælge en mappe, og tryk
derefter på knappen s.
7.
Afspilning af indhold placeret på
din PC
For at afspille indhold der findes på din PC
eller din Blu-ray-diskafspiller, skal du slutte
Blu-ray-afspilleren til dit netværk (se side 10.)
og installere DLNA-software på din PC.
Sådan afspilles indhold fra din PC
1.
Gå til menuen Hjem.
3.
På skærmbilledet Enhed der vises,
skal du vælge PC og derefter trykke på
knappen s.
2.
4.
Tryk på den BLÅ (D) knap på
fjernbetjeningen.
Brug knapperne ◄► til at vælge den
type indhold, du vil vise eller afspille –
videoer, billeder eller musik – og tryk
derefter på knappen s.
✎✎ BEMÆRKNINGER
Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge
en fil, du vil vise eller afspille, og tryk
derefter på knappen s.
Tryk på knappen RETURN en eller flere
gange for at afslutte den aktuelle skærm,
afslutte en mappe eller vende tilbage til
skærmen Hjem. Tryk på knappen EXIT
for at gå til skærmen Hjem.
Gå til side 17~19 for instruktioner, der
forklarer, hvordan du styrer afspilning af
videoer, musik og billeder på en disk.
5.
`` Selvom afspilleren viser mapper for alle
indholdstyper, viser den kun filer med den
indholdstype, du valgte i trin 4. Hvis du f.eks.
valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan
ændre dette valg ved at gå tilbage til skærmen
Hjem og gentage trin 4.
Der vises et skærmbillede, der viser
PC’ens indhold. Afhængigt af, hvorledes
indholdet er arrangeret, vil du se alle
mapper, individuelle filer eller begge.
6.
7.
8.
9.
Brug om nødvendigt knapperne
▲▼◄► til at vælge en mappe, og tryk
derefter på knappen s.
Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge
en fil, du vil vise eller afspille, og tryk
derefter på knappen s.
Tryk på knappen RETURN en eller flere
gange for at afslutte den aktuelle skærm,
afslutte en mappe eller vende tilbage til
skærmen Hjem. Tryk på knappen EXIT
for at gå til skærmen Hjem.
Gå til side 17~19 for instruktioner, der
forklarer, hvordan du styrer afspilning af
videoer, musik og billeder på en PC.
Styring af videoafspilning
Du kan styre afspilningen af videofiler, der
findes på en Blu-ray-, DVD-, CD-disk, en
USB-enhed eller din computer. Afhængigt af
mediet kan det være, at nogle af de funktioner,
der er beskrevet i denne vejledning, ikke er
tilgængelige.
Under Blu-ray- eller DVD-diskafspilning
fungerer knappen Fuld skærm ikke.
Knapper på fjernbetjeningen til
videoafspilning
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
17
BONUS
VIEW
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 17
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
2014-02-26 오후 1:49:59
qqAfspilningsknapper
Afspilleren afspiller ikke lyd under søgning,
langsom visning eller trintilstand.
• Tryk på knappen 6 for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
knappen 6
knappen 5
knappen 7
Starter afspilning.
Stopper afspilning.
Sætter afspilningen på pause.
Hurtig
afspilning
Tryk på knappen 3 eller 4
under afspilning.
Hver gang du trykker på
knappen 3 eller 4, ændres
afspilningshastigheden.
Afspilning i
slowmotion
Tryk i pausetilstand på knappen
4.
Hver gang du trykker på knappen
4, ændres afspilningshastigheden.
Trinvis
afspilning
Tryk i pausetilstand på knappen
7.
Hver gang du trykker på knappen
7, vises et nyt billede.
Tryk på knappen 1 eller 2
under afspilning.
Skip kapitel/filHver gang du trykker på knappen
afspilning
1 eller 2, flytter disken til
forrige eller næste kapitel eller fil.
wwBrug af diskmenuen, titelmenuen,
pop-up-menuen og titellisten
2
Knappen DISC
MENU
Tryk under afspilning på
denne knap for at starte
diskmenufunktionen.
Spr. over : Tryk under afspilning på knappen
1 eller 2 for at flytte til forrige eller
næste side af afspilningslisten.
3
Knappen 5 : Stopper et nummer.
Knappen TITLE
MENU
Tryk under afspilning på
denne knap for at starte
titelmenufunktionen.
4
Tryk under afspilning på denne
Knappen POPUP
knap for at starte pop-upMENU
menufunktionen.
Styring af musikafspilning
Du kan styre afspilningen af musik, der findes
på en Blu-ray-, DVD-, CD-disk, en USBenhed eller din computer.
Knapper på fjernbetjeningen til
musikafspilning
Pause : Holder pause i et nummer.
Knappen 6 : Afspiller det aktuelt valgte
nummer.
1.
TRACK 001
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
TALKNAPPERNE (kun lyd-CD (CD-DA)) :
Under afspilning fra afspilningslisten kan du
trykke på det ønskede nummer.
Det valgte nummer afspilles.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
) Spor
Den aktuelle sang gentages.
)Bland
Bland afspiller sange i tilfældig
rækkefølge.
) Alle
(
Playlist
Tools
TRACK 001
Repeat Mode
? Off
00:08 / 05:57
1.
Tryk på knappen 5 eller RETURN for
at flytte til musiklisten.
Skærmbilledet Musikliste vises.
Musik TRACK 001
2.
3.
TRACK 001
02:38
TRACK 003
02:38
02:38
TRACK 007
02:38
TRACK 009
CD
" Pause
\05:57
03:41
TRACK 005
02:38
1/6
04:07
TRACK 004
2.
03:17
Tools
03:35
' Return
Tryk på knapperne ◄► for at vælge
Spor, Alle, Bland eller Fra.
Alle sange gentages.
Afspilningsliste
TRACK 005
TRACK 002
Information
< Adjust > Move ' Return04:27
TRACK 003
4
(
(
Tryk på knappen TOOLS under
afspilning af en afspilningsliste.
+
2
Fra
Gentag en lyd-CD (CD-DA)/MP3)
TRACK 006
1
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 18
6
1
3
18
5
Hurtig afspilning (kun lyd-cd (CD-DA))
Tryk på knappen 3 eller 4 under
afspilning.
Hver gang du trykker på knappen 3 eller
4, ændres afspilningshastigheden.
Sange afspilles i den
rækkefølge, de blev optaget i.
3.
Tryk på knappen s.
4.
CD
1/2 Side
TRACK 002
02:38
TRACK 004
02:38
TRACK 006
02:38
TRACK 008
02:38
TRACK 010
02:38
c Vælg
( ) Til side
' Tilbage
Tryk på knapperne ▲▼◄► for at flytte
til et ønsket nummer, og tryk derefter på
den GUL (C) knap. Der vises et mærke
på sporet.
Gentag denne procedure for at vælge
flere spor.
Hvis du vil fjerne et nummer fra listen,
skal du gå til nummeret og derefter
trykke på den GUL (C) knap igen.
Markeringen ved nummeret annulleres.
Tryk på knappen s, når du er færdig.
De spor, du valgte, vises i skærmens
højre side. Afspilleren spiller det første
spor.
FULL
SCREEN
2014-02-26 오후 1:50:00
5.
6.
For at ændre afspilningslisten skal du
trykke på knappen @ eller RETURN for
at vende tilbage til listen Musik. Gentag
trin 2, 3 og 4.
For at annullere afspilningslisten og
vende tilbage til skærmen Hjem skal du
trykke på knappen RETURN eller EXIT.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Du kan oprette en afspilningsliste med op til
99 numre på en lyd-CD (CD-DA).
`` Hvis du fjerner alle sporene fra en
afspilningsliste og derefter trykker på knappen
s, viser og afspiller afspilleren alle sporene
på disken.
Afspilning af billedindhold
Du kan styre afspilningen af billedindhold,
der findes på en Blu-ray-, DVD-, CD-disk, en
USB-enhed eller din computer.
Brug af menuen Værktøj
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan
menuen Værktøj variere.
`` For at aktivere baggrundsmusikfunktionen skal
billedfilen være i samme lagringsmedie som
musikfilen.
Men lydkvaliteten kan blive påvirket af MP3filens bithastighed, billedets størrelse og
kodningsmetoden.
`` Du kan ikke forstørre underteksten og PGgrafikken i fuldskærmstilstand.
Appendiks
Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.
PROBLEM
Vælges for at starte eller stoppe
diasshowet.
Diasshowhastighed
Vælges for at indstille hastigheden
på diasshowet.
Baggrundsmusik
Vælges for at lytte til musik, mens
du viser et diasshow.
Zoom
Vælges for at forstørre det
aktuelle billede. (Forstør op til 4
gange)
Roter
Vælges for at rotere billedet.
(Dette roterer billedet enten med
eller mod uret.)
Information
LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes.
• Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1m fra afspilleren.
• Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for
helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles. Sæt
batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.
Disken afspilles ikke.
• Kontroller, at disken er indsat med mærkaten opad.
• Kontrollér Blu-ray-diskens/DVD'ens regionskode.
Diskmenuen vises ikke.
• Kontrollér, om disken har en diskmenu.
Forbudsindikatoren vises på
skærmen.
• Denne meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap.
• Blu-ray/DVD-diskens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler).
• Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for
intervallet.
Afspilningen afviger fra
valgene på menuen
Indstillinger.
• Nogle valgte funktioner i menuen Indstillinger fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis disken ikke er kodet med den pågældende funktion.
Skærmforholdet kan ikke
ændres.
• Skærmforholdet er fastsat på Blu-ray disken/DVD’en.
• Dette er ikke et problem med afspilleren.
Ingen lyd.
• Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen
Lydindstillinger.
Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
Start diasshow/
Stop diasshow
Fejlfinding
Viser billedinformationerne.
19
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 19
2014-02-26 오후 1:50:00
PROBLEM
LØSNING
Skærmen er tom.
• Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke understøtter
(f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit tv.
• Tryk på knappen @ (på toppanelet) i mere end 5 sekunder uden nogen disk i
bakken. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
• Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
Glemt PIN-kode.
• Tryk på knappen @ (på toppanelet) i mere end 5 sekunder uden nogen
disk i bakken. Alle indstillinger, herunder adgangskoden, vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt.
• Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
Billedet er støjfyldt eller
forvrænget.
• Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset.
• Rens disken.
Intet HDMI-signal.
• Kontrollér forbindelsen mellem tv’et og HDMI-stikket på afspilleren.
• Kontrollér, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningerne 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
PROBLEM
DLNA-funktion
Jeg kan se delte mapper
gennem DLNA, men jeg kan
ikke se filerne.
• DLNA viser kun de filer, der svarer til kategorierne Billede, Musik og Film.
Filer, som ikke svarer til nogen af disse kategorier, vises muligvis ikke.
Videoen afspilles med
afbrydelser.
• Kontrollér, om netværket er stabilt.
• Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er
overbelastet.
DLNA-forbindelse mellem
afspiller og PC er ustabil.
• IP-adresser på samme undernetværk skal være entydige.
I modsat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen.
• Kontrollér, om din firewall er aktiveret.
Hvis ja, skal du deaktivere firewall-funktionen.
BD-LIVE
Jeg kan ikke slutte til BDLIVE-serveren.
Unormalt HDMI-skærmbillede. • Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at tv’et ikke understøtter
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Hvis du oplever andre
problemer.
• Gå til indholdsfortegnelsen, og find det afsnit i brugervejledningen, som
indeholder forklaringer på det aktuelle problem, og udfør proceduren igen.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, skal du kontakte nærmeste
autoriserede Samsung servicecenter.
LØSNING
• Brug funktionen Netværksstatus til at undersøge, om netværksfunktionen er i
orden.
• Kontrollér, om en USB-hukommelsesenhed er tilsluttet afspilleren.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVE-tjenesten.
Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring.
• Kontroller, om menuen BD-Live-internet forbindelse er indstillet til Tillad (alle).
• Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller opgrader
til den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVE-tjenesten • Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVEopstår der en fejl.
tjenesten.
Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
20
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 20
2014-02-26 오후 1:50:00
Reparationer
Hvis du kontakter os for at få repareret din afspiller, kan du blive pålagt et administrationsgebyr,
hvis enten:
1.
2.
Du ringer til en tekniker og får ham til at besøge dig i hjemmet, og produktet er ikke
defekt.
Du afleverer apparatet på reparationscentret, og produktet er ikke defekt.
Vi fortæller dig, hvad administrationsgebyret er, før vi aflægger et hjemmebesøg eller begynder
på at reparere afspilleren.
Vi anbefaler, at du læser denne vejledning grundigt, søger efter en løsning online på www.
samsung.com eller kontakter Samsung kundeservice, før du får din afspiller repareret.
Specifikationer
Vægt
Generelt
USB
HDMI
Lydudgang
Netværk
-----
Dimensioner
1,2 kg
360 (W) X 196 (D) X 39 (H) mm
Driftsfugtighed
10 % til 75 %
Driftstemperatur
Type A
Jævnstrømsudgang
Video
Lyd
Digital lydudgang
Ethernet
+5°C til +35°C
USB 2.0
5V 500mA maks.
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitstream
Koaksial
100BASE - TX Terminal
Netværkshastigheder under 10Mbps understøttes ikke.
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
For strømforsyningen og strømforbrug: Se etiketten på afspilleren.
Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet
IKKE ALLE diske er kompatible
• Med forbehold for begrænsningerne herunder samt de, der er omtalt gennem denne
brugervejledning, herunder afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning, kan
følgende typer afspilles: færdige, kommercielle BD-ROM-, DVD-VIDEO- og lyd-CD (CD-DA),
BD-RE/-R-, DVD-RW/-R og CD-RW/-R.
• Andre diske end de, der er nævnt herover, kan ikke og er ikke beregnet til afspilning på
denne afspiller. Nogle af disktyperne herover kan muligvis ikke afspilles på grund af en eller
flere af de årsager, der er nævnt herunder.
• Samsung garanterer ikke, at denne afspiller kan afspille alle diske, der er forsynet med
logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og
denne afspiller reagerer muligvis ikke på alle betjeningskommandoer eller kan anvende alle
funktioner på alle diske. Disse og andre diskkompatibilitetsproblemer og afspilleproblemer
med nye og eksisterende formater er mulige, fordi:
-- Blu-ray er et nyt format under udvikling, og denne afspiller kan ikke nødvendigvis håndtere
alle funktionerne ved Blu-ray-diske, da visse funktioner er valgfrie, yderligere funktioner
kan være tilfældet til Blu-ray-formatet efter produktionen af denne afspiller, og visse
funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere.
-- Ikke alle nye og eksisterende diskformatversioner er understøttet af denne afspiller,
-- nye og eksisterende diskformater kan blive revideret, ændret, opdateret, forbedret og/eller
suppleret,
-- visse diske er produceret på en måde, der muliggør specifik eller begrænset funktionalitet
under afspilning.
-- visse diske med logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
og CD-RW/-R kan alligevel være ikke-standardiserede diske,
-- visse diske kan muligvis ikke afspilles pga. deres fysiske tilstand eller
optageomstændighederne,
-- problemer og fejl under oprettelse af Blu-ray-diske, DVD-software og/eller produktionen af diske,
-- denne afspiller fungerer anderledes end en almindelig dvd-afspiller eller andet AV-udstyr
og/eller
-- af årsager nævnt gennem denne brugervejledning og af andre årsager, der opdages og
offentliggøres af SAMSUNG's kundecenter.
• Hvis du opdager problemer med diskkompatibilitet eller driftsmæssige problemer, bedes du
kontakte et SAMSUNG kundecenter.
Du kan også kontakte et SAMSUNG kundecenter for mulige opdateringer til denne afspiller.
• For yderligere informationer om afspilningsbegrænsninger og diskkompatibilitet skal du se
afsnittene Forholdsregler, Før du læser brugervejledningen, Disktyper og egenskaber og
Inden afspilning i denne vejledning.
21
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 21
2014-02-26 오후 1:50:00
• For Blu-ray-diskafspilleres progressive scanning-udgang : FORBRUGERNE SKAL VÆRE
OPMÆRKSOMME PÅ, AT IKKE ALLE HØJDEFINITIONSFJERNSYN ER HELT KOMPATIBLE
MED DETTE PRODUKT, OG DET KAN MEDFØRE DIGITALE FEJL PÅ BILLEDET. I TILFÆLDE
AF BILLEDPROBLEMER MED PROGRESSIV SCANNING ANBEFALES DET, AT BRUGEREN
SKIFTER TILSLUTNING TIL 'STANDARDDEFINITION'-UDGANG. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL
OM DIT TV’S KOMPATIBILITET MED DETTE PRODUKT, SKAL DU KONTAKTE VORES
KUNDESERVICECENTER.
Kopibeskyttelse
• Da AACS (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem
for Blu-ray-disk-formatet – som brugen af CSS (Content Scramble System) til dvd-formatet –
er der indført visse begrænsninger for afspilning, analogt signaloutput mv. af AACS-beskyttet
indhold.
Funktionen af dette produkt og begrænsninger i dette produkt kan variere, afhængigt af
anskaffelsestidspunktet, da disse begrænsninger kan indføres og/eller ændres af AACS efter
produktionen af produktet. Herudover anvendes BD-ROM Mark og BD+endvidere som
indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray-disk-formatet, som indeholder visse begrænsninger,
herunder afspilningsbegrænsninger for indhold der er beskyttet med BD-ROM Mark og/eller
BD+. For at få flere informationer om AACS, BD-ROM Mark, BD+eller dette produkt bedes
du kontakte et SAMSUNG kundecenter.
• Mange Blu-ray-diske/DVD'er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte din
afspiller direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du slutter til en videomaskine, får du
måske et forvrænget billede fra kopibeskyttede Blu-ray/DVD'er.
• I henhold til copyrightlove i USA og andre lande er ikke-autoriseret optagelse, brug, visning,
distribution eller ændring af tv-programmer, videobånd, Blu-ray-diske, DVD'ER og andet
materiale omfattet af civilt og/eller kriminelt strafansvar.
• Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning
af ikke-autoriseret kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres
lydspor. Når forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse,
og afspilning eller kopiering bliver afbrudt. Flere informationer om Cinavia-teknologi fås
hos Cinavias onlineforbrugerinformationscenter på http://www.cinavia.com. For at få flere
informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra Verance Corporation og
er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og vendensomfattende patenter,
både allerede udstedte og under ansøgning, samt copyright og beskyttelse af
handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester
Alt indhold og alle tjenesteydelser, som der er adgang til gennem denne enhed, tilhører
tredjeparter og er beskyttet af copyright-, patent- og varemærkelovgivning og/eller anden
immaterielret. Dette indhold og disse tjenester leveres udelukkende for personlig, ikkekommerciel brug. Du må ikke anvende indhold eller tjenester på en måde, der ikke er godkendt
af indholdsejeren eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning i det foregående, med mindre
dette er udtrykkeligt godkendt af en pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, må du ikke
på nogen måde redigere, kopiere, genudgive, overføre, udsende, sende, oversætte, sælge,
udarbejde afledte værker, anvende eller distribuere indhold eller tjenester på en sådan måde
eller gennem nogen medier, som vises i denne enhed.
TREDJEPARTSINDHOLD OG -TJENESTEYDELSER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG
GARANTERER IKKE FOR DET INDHOLD ELLER DE TJENESTER, SOM LEVERES, HVERKEN
UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, TIL NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASIGER
SIG UDTRYKKELIGT ENHVER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL
GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, AKTUALITETEN, LOVLIGHEDEN
ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE, SOM GØRES TILGÆNGELIGT
GENNEM DENNE ENHED OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELSE, SKAL
SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, HVERKEN I KONTRAKTMÆSSIGE SAMMENHÆNG ELLER I FORBINDELSE
MED SVIG, FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET
DOKUMENTERET TAB ELLER FOR FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER ANDEN
SKADESERSTATNING, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED ENHVER INFORMATION
INDEHOLDT I ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER TREDJEPARTS ANVENDELSE AF INDHOLDET ELLER
TJENESTERNE, OGSÅ VED MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING.
Tredjepartstjenester kan opsiges eller afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, og Samsung fremsætter
ingen erklæringer eller garantier for, om et indhold eller en tjeneste forbliver tilgængeligt i et bestemt
tidsperiode. Indhold og tjenester overføres af tredjeparter via netværk og transmissionsfaciliteter, som
Samsung ikke kontrollerer. Ud at begrænse det generelle indhold i denne ansvarsfraskrivelse, frasiger
Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver erstatningspligt vedrørende enhver afbrydelse eller
suspendering af indhold eller tjenester, som gøres tilgængeligt gennem denne enhed.
Samsung er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice vedrørende indholdet og
tjenesterne.Alle spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal
stilles direkte til den respektive indholdsejer og serviceudbyder.
22
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 22
2014-02-26 오후 1:50:00
Licens
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-Dsymbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Produceret under licens under de amerikanske patentnumre : 5.956.674,
5.974.380, 6.487.535 og andre amerikanske og verdensomspændende
patenter, som er tildelt, og som der er ansøgt om. DTS, symbolet og DTS
og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS 2.0+Digital Out er et varemærke
2.0+Digital Out
tilhørende DTS, Inc. Produkt indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
• DivX
-- OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX,
LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX
Certified® enhed, der afspiller DivX-video. Besøg divx.com for yderligere oplysninger og
softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivX-videoer.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal være registreret for at
kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din registreringskode
under sektionen DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com for mere
information om, hvordan du udfører din registrering.
-- DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 1080p, inklusive premium-indhold.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation
eller dets datterselskaber og anvendes under licens.
Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller
dens datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende
deres respektive ejere.
• Bemærkninger vedr. Open Source-licens
-- I tilfælde af at du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på
produktmenuen.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoerne er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
• DLNA®, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED® er varemærker,
tjenestemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
• Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMIlogoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og i andre lande.
23
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 23
2014-02-26 오후 1:50:00
DENMARK
På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen
mod materiale- og fabrikationsfejl.
I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den
forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre
vesteuropæiske lande opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i
det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få oplysninger om vore
autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 70701970
http://www.samsung.com/dk
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis
og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller
udskiftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan
udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et
autoriseret servicecenter.
Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede
værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge
af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. D
ette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation,
såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller
sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land produktet
oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. D
enne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen
godtgørelse for sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien
dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele,
som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af
produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert
installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør,
forkert forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager,
uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, under
garantiperioden.
7. F
orbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt
udfra købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti.
Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er forbrugerens
rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres
repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab
eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd,
eller andet tilhørende udstyr eller materiel.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 24
2014-02-26 오후 1:50:00
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte S
amsung Support.
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i
dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald.Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder,
at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i
EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer
være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes
adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis
batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation
betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt,
USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på
grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra
andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller
kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med
henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
AK68-02285F-06
AK68-02285F
02285F-06-BD-F5500,F5500E-XE-DAN-.indd 25
2014-02-26 오후 1:50:01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement