Samsung | NX1000 | Kasutusjuhend | Samsung NX1000 Kasutusjuhend

Samsung NX1000 Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
See the world in perfect detail
See the world in perfect detail
See kasutajajuhend sisaldab täpsustatud kasutusjuhiseid teie kaamerale.
Palun lugege seda juhendit põhjalikult.
EST
Autoriõiguse teave
• Microsoft Windows ja Windowsi logo on ettevõtte Microsoft
•
•
•
•
•
•
Corporation registreeritud kaubamärgid.
Mac ja Apple App Store on Apple Corporation registreritud
kaubamärgid.
Google Play Store on Google, Inc registreeritud kaubamärk.
microSD™, microSDHC™ ja microSDXC™ on SD Associationi
registreeritud kaubamärgid.
HDMI, HDMI logo ja termin „High Definition
Multimedia Interface“ on HDMI Licensing
LLC kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi
Alliance registreeritud kaubamärgid.
Selles kasutusjuhendis kasutatavad kaubamärgid ja ärinimed
kuuluvad vastavatele omanikele.
• Kaamera tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse
•
•
•
•
kaamera funktsioonide täiendamiseks ette teatamata muuta.
Ilma eelneva loata on selle kasutusjuhendi taaskasutus või
levitamine keelatud.
Soovitame kasutada kaamerat riigis, kust te selle ostsite.
Kasutage kaamerat vastutustundlikult ja täitke kõiki kohaldatavaid
seadusi ja määrusi.
Teavet avatud lähtekoodi litsentside kohta leiate failist
kaasasoleval CD-ROMil olevast failist „OpenSourceInfo.pdf“.
PlanetFirst esindab Samsung Electronicsi pühendumist
kestlikule arengule ja sotsiaalsele vastutustundele
ökoloogilise äri ja juhtimise kaudu.
1
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Pidage alati kinni järgnevatest ettevaatusabinõudest ja soovitustest,
see võimaldab vältida ohtlikke olukordi ning tagada kaamera parima
töö.
Hoiatus – olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi
teile või teistele inimestele
Ärge võtke kaamerat koost lahti ega üritage seda
remontida.
See võib põhjustada elektrilöögi või kahjustada kaamerat.
Ärge kasutage kaamerat kergsüttivate või
plahvatusohtlike gaaside ja vedelike läheduses.
Hoiduge kahjustamast objektide silmanägemist.
Ärge kasutage välku inimestele või loomadele väga lähedal (lähemal
kui 1 meeter). Kui kasutate välku objekti silmadele liiga lähedal, võib
see põhjustada ajutisi või püsivaid nägemiskahjustusi.
Hoidke kaamera kättesaamatuna lastele ja
lemmikloomadele.
Hoidke kaamerat ja kõiki lisatarvikuid väikelastele ja loomadele
kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad allaneelamisel
põhjustada lämbumist või raskeid vigastusi. Ka liikuvad osad ja
lisatarvikud võivad tekitada füüsilist ohtu.
Ärge jätke kaamerat pikaks ajaks otsese päikesevalguse
kätte või kuuma kohta.
See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
Pikaajaline päikese käes või äärmusliku temperatuuriga kohas
olemine võib tekitada kaamera sisedetailidele jäädavaid kahjustusi.
Ärge toppige kergsüttivaid materjale kaamerasse ega
hoidke neid kaamera läheduses.
Ärge katke kaamerat teki või riietega.
See võib põhjustada tule- või elektrilöögiohtu.
Ärge käsitsege kaamerat märgade kätega.
See võib põhjustada elektrilöögi.
Kaamera võib üle kuumeneda, see omakorda võib rikkuda kaamera
või põhjustada tulekahju.
Ärge käsitsege äikese ajal toitekaablit ega minge laaduri
lähedale.
See võib põhjustada elektrilöögi.
2
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Kui kaamerasse satub vedelik või võõrkeha, lahutage
viivitamatult kõik toiteallikad, nt aku või laadija, seejärel
võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Pidage kinni igasugustest nõuetest, mis keelavad
kaamera kasutamise teatud aladel.
• Vältige teiste elektroonikaseadmete segamist.
• Lennukis viibides lülitage kaamera välja. Kaamera võib häirida
Ettevaatust – olukorrad, mis võivad kahjustada
kaamerat või muid seadmeid
Kaamera pikaajalisel hoiustamisel eemaldage kaamerast
aku.
Kaamerasse jäetud aku võib aja jooksul lekkida või korrodeeruda ja
põhjustada kaamerale tõsiseid kahjustusi.
lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennuliini nõudeid ja lülitage
kaamera lennuliini personali nõudmisel välja.
• Lülitage kaamera välja meditsiiniseadmete läheduses. Kaamera
võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes
tervishoiuasutustes. Järgige kõiki nõudeid, hoiatussilte ja
meditsiinipersonali korraldusi.
Kasutage üksnes autentseid, tootja poolt soovitatud
liitium-ioon varuakusid. Ärge kahjustage ega kuumutage
akut.
Vältige südamestimulaatorite häirimist.
Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid,
laadijaid, kaableid ja lisaseadmeid.
Häirimise vältimiseks säilitage vähemalt 15 cm vahemaa kaamera
ja südamestimulaatori vahel, nagu seda soovitavad tootjad ning
sõltumatu uurimisasutus Wireless Technology Research. Kui teil
on põhjust kahtlustada, et kaamera häirib südamestimulaatori
või meditsiiniseadme tööd, lülitage kaamera viivitamatult välja
ja võtke suuniste saamiseks ühendust südamestimulaatori või
meditsiiniseadme tootjaga.
Ebaautentsed, kahjustatud või ülekuumenenud akud võivad
põhjustada tule või kehavigastuse.
• Sobimatute akude, laadijate, kaablite või lisaseadmete kasutamine
või põhjustada aku plahvatuse, kahjustada kaamerat või põhjustada
vigastusi.
• Samsung ei vastuta sobimatute akude, laadijate, kaablite või
lisaseadmete kasutamisest tingitud kahjude või vigastuste eest.
Kasuta akut ainult tema ettenähtud eesmärgil.
Aku väär kasutamine võib põhjustada tule või elektrilöögi.
3
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Ärge puudutage välku selle süttimise ajal.
Põlemise ajal on välklamp väga kuum ja võib põhjustada põletuse.
Ärge kasutage kunagi kahjustatud laadijat, akut või
mälukaarti.
See võib põhjustada elektrilöögi, kaamera rikke või tulekahju.
Ärge kasutage akude laadimiseks vigast toitekaablit,
pistikut või logisevat pesa.
See võib põhjustada tule- või elektrilöögiohtu.
Ärge rakendage kaamera osadele jõudu ning ärge suruge
kaamerat.
See võib põhjustada kaamera rikke.
Olge ettevaatlik, kui ühendate kaableid, paigaldate akusid
ja mälukaarte.
Kui surute pistikut jõuga, ühendate kaabli valesti või paigaldate aku
või mälukaardi valesti, võite sellega kahjustada porte, pistikupesi ja
lisaseadmeid.
Hoidke magnetribaga kaardid kaamera kerest eemal.
Kaardil olev info võib kahjustuda või kustuda.
Kontrollige enne kasutamist, kas kaamera töötab
korralikult.
Tootja ei vastuta mistahes failide kaotsimineku või kahjustamise eest,
kui see on tingitud kaamera rikkest või väärkasutusest.
Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama.
Kui sisestate vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta
andmete kaotsimineku eest.
Kaitske oma kaamera objektiivi.
Ärge laske otsesel päikesevalgusel objektiivile paista, kuna see võib
muuta pildisensori laiguliseks või seda kahjustada.
Kui kaamera kuumeneb üle, eemaldage aku ja laske sellel
jahtuda.
• Kaamera pikaajaline kasutamine võib aku ülekuumendada
ning tõsta kaamera sisemist temperatuuri. Kui kaamera lakkab
töötamast, eemaldage aku ja laske sellel jahtuda.
• Kõrged sisemised temperatuurid võivad tekitada teie fotodele müra.
See on normaalne ega tohiks kaamera üldist toimimist mõjutada.
4
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Vältige teiste elektroonikaseadmete segamist.
Teie kaamera väljastab raadiosignaale (RF), mis võivad häirida
varjestamata või halvasti varjestatud elektroonikaseadmeid,
nt südamestimulaatoreid, kuuldeaparaate, meditsiiniseadmeid
ning muid kodus või sõidukites olevaid elektroonikaseadmeid.
Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide
lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.
Soovimatute häirete vältimiseks kasutage ainult Samsungi poolt
heakskiidetud seadmeid ja lisaseadmeid.
Kasutage oma kaamerat normaalses asendis.
Vältige kokkupuudet kaamera siseantenniga.
Andmete edastamine ja teie vastutus
• WLAN-i kaudu saadetavad andmed võivad lekkida, nii et vältige
tundlikke andmete saatmist avalikes kohtades või avatud võrkudes.
• Kaamera tootja ei vastuta mingi andmeedastuse eest, mis rikub
autoriõigust, kaubamärke või intellektuaalomandit käsitlevaid
õigusakte või avalikku sündsust käsitlevaid reegleid.
5
Selles kasutusjuhendis kasutatavad tähised
Selles kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid
Ikoon
Võtterežiimi tähised
Funktsioon
Võtterežiim
Tähis
Lisateave
Nutikas automaatne
t
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Programm
P
[
]
Kaamera nupud. Näiteks, [Katik] tähistab päästikut.
Ava prioriteet
A
(
)
Seonduva teabe leheküljenumber
Katikuprioriteet
S
Valikute ja menüüde järjekord, mille te peate valima,
et teostada samm; näiteks: Valige J → Quality
(Kvaliteet) (tähistab valige J ja seejärel Quality
(Kvaliteet)).
Ikooni kõrval olev number või võtterežiimist olenevalt
varieeruda. See tähendab, et mõned valikud võivad
asuda K või L.
See juhend põhineb Programmirežiimil.
Manuaalne
M
Objektiivi prioriteet
i
Maagiline
g
Stseen
s
Film
v
Wi-Fi
B
→
*
Märkus
6
Sisukord
Nipid
Peatükk 1
Fotograafia mõisted
Minu kaamera
Pildistamisasendid.......................................................................... 13
Alustamine ....................................................................................... 27
Kaamera hoidmine.................................................................................13
Seisev fotograafia ..................................................................................13
Kükitav fotograafia .................................................................................14
Lahtipakkimine ......................................................................................... 27
Ava .................................................................................................... 14
Avaväärtus ja teravussügavus ...............................................................15
Kaamera ehitus ............................................................................... 28
SMART LINK nupu kasutamine ............................................................ 30
Ekraani ikoonid................................................................................ 31
Vastavus fookuskauguse, nurga ja vaate vahel .......................... 19
Võtterežiimis............................................................................................. 31
Pildistamine .......................................................................................... 31
Videote salvestamine............................................................................ 32
Tasememäärajast ................................................................................. 32
Taasesitusrežiimis .................................................................................... 33
Fotode vaatamine ................................................................................. 33
Videote esitamine ................................................................................. 33
Teravussügavus .............................................................................. 20
Objektiivid ........................................................................................ 34
Säriaeg ............................................................................................. 16
ISO tundlikkus ................................................................................. 17
Kuidas ava seadistus, säriaeg ja ISO tundlikkus kontrollivad
säritust ............................................................................................. 18
Mis kontrollib fookusest väljas efekte? ..................................................20
Teravussügavuse eelvaade ...................................................................22
Kompositsioon ................................................................................ 22
Ühe kolmandiku reegel ..........................................................................22
Kahe subjektiga fotod ............................................................................23
Välk ................................................................................................... 24
Välklambi juhtarv ...................................................................................24
Põrke fotograafia ...................................................................................25
Objektiivi kujundus ................................................................................... 34
Objektiivi lukustamine või avamine ....................................................... 35
Objektiivimärgistused ............................................................................... 37
Lisandid............................................................................................ 38
Välise välgu kujundus .............................................................................. 38
Välgu ühendamine ................................................................................... 39
GPS-mooduli kujundus (valikuline) .......................................................... 41
GPS-mooduli kinnitamine......................................................................... 41
7
Sisukord
Pildistusrežiimid .............................................................................. 43
ISO tundlikkus ................................................................................. 60
t Nutikas automaatrežiim ............................................................. 43
P Programmirežiim .................................................................................. 44
Programmivahetus................................................................................ 44
A Avaprioriteedi režiim ............................................................................ 45
S Katikuprioriteedi režiim ......................................................................... 45
M Manuaalrežiim ..................................................................................... 46
Raamimisrežiim .................................................................................... 46
Pirni kasutamine ................................................................................... 46
i Objektiiviprioriteedi režiim ................................................................... 47
Kasutamine E režiim .................................................................. 47
i-Funktsiooni kasutamine PASM režiimides ....................................... 48
Kasutamine Z .............................................................................. 49
g Võlurežiim .......................................................................................... 50
s Stseenirežiim ................................................................................... 51
v Filmirežiim.......................................................................................... 54
Saadavalolevad funktsioonid võtterežiimis .............................................. 55
Valgetasakaal (valgusallikas) ......................................................... 61
Valge tasakaalu valikud............................................................................ 61
Algseadisatud valikute kohandamine ................................................... 62
Pildiviisard (foto stiilid)................................................................... 64
AF-režiim .......................................................................................... 65
Ühekordne AF .......................................................................................... 65
Pidev AF ................................................................................................... 66
Manuaalfookus ......................................................................................... 66
AF-ala ............................................................................................... 67
Valimise AF .............................................................................................. 67
Mitu AF ..................................................................................................... 68
Näotuvastuse AF ...................................................................................... 68
Autoportree AF ......................................................................................... 69
MF-abi ............................................................................................... 70
Optiline pildistabilisaator (OIS)...................................................... 71
OIS valikud ............................................................................................... 71
Peatükk 2
Pildistamisfunktsioonid
Suurus .............................................................................................. 57
Foto suuruse valikud ................................................................................ 57
Video suuruse valikud .............................................................................. 58
Kvaliteet ........................................................................................... 59
Foto kvaliteedi valikud .............................................................................. 59
Video kvaliteedi valikud ............................................................................ 59
Draiv (pildistamismeetod) .............................................................. 72
Üksik ........................................................................................................ 72
Pidev ........................................................................................................ 72
Sarivõte .................................................................................................... 73
Taimer ...................................................................................................... 73
Automaatne särivahetus (AE Bracket) ..................................................... 74
Valgetasakaalu särivahetus (WB Bracket) ............................................... 74
Pildiviisardi särivahetus (P Wiz Bracket) .................................................. 75
Särivahetuse seadistus ............................................................................ 75
8
Sisukord
Välk ................................................................................................... 76
Välguvalikud ............................................................................................. 76
Punasilmsuse efekti parandamine ........................................................... 77
Välgu intensiivsuse reguleerimine............................................................ 77
Mõõtmine ......................................................................................... 79
Mitu .......................................................................................................... 79
Keskelekaalutud ....................................................................................... 80
Punkt ........................................................................................................ 80
Fookusala säritusväärtuse mõõtmine ................................................. 81
Nutikas ulatus .................................................................................. 82
Valikuline värv ................................................................................. 83
Värviruum......................................................................................... 84
Särituse kompensatsioon/lukk ...................................................... 85
Särituse kompensatsioon ......................................................................... 85
Särituse lukk............................................................................................. 86
Videofunktsioonid ........................................................................... 87
Filmi AE-režiim ......................................................................................... 87
Multiliikumine............................................................................................ 87
Pimendaja ................................................................................................ 88
Hääl .......................................................................................................... 88
Peatükk 3
Taasesitus/redigeerimine
Failide otsimine ja korraldamine ................................................... 90
Fotode vaatamine .................................................................................... 90
Pisipiltide vaatamine ................................................................................ 90
Failide kuvamine kategooria järgi............................................................. 91
Failide vaatamine kaustana ..................................................................... 91
Failide kaitsmine ...................................................................................... 92
Failide kustutamine .................................................................................. 92
Üksiku faili kustutamine ........................................................................ 92
Mitme faili kustutamine ......................................................................... 93
Kõigi failide kustutamine ....................................................................... 93
Fotode vaatamine............................................................................ 94
Foto suurendamine .................................................................................. 94
Slaidiesituse vaatamine ........................................................................... 94
Automaatne pööramine ............................................................................ 95
Pisipildirežiimi seadmine .......................................................................... 95
Videote esitamine ............................................................................ 96
Video kärpimine taasesituse ajal.............................................................. 96
Pildi jäädvustamine taasesituse ajal ........................................................ 97
Fotode redigeerimine...................................................................... 98
Valikud...................................................................................................... 98
9
Sisukord
Peatükk 4
Fotode ja videote saatmine automaatse varundamise abil ...... 117
Traadita võrk
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrguseadete
konfigureerimine ........................................................................... 101
WLAN ühenduse loomine ...................................................................... 101
Võrguvalikute seadistamine ................................................................ 102
IP-aadressi määramine käsitsi............................................................ 102
Logimisbrauseri kasutamine .................................................................. 103
Näpunäited võrguühenduse kohta ......................................................... 104
Teksti sisestamine .................................................................................. 105
Automaatse varundamise programmi arvutisse installimine .................. 117
Fotode ja videote saatmine arvutisse..................................................... 117
Fotode või videote vaatamine TV Linkiga teleris ....................... 119
Fotode saatmine funktsiooniga Wi-Fi Direct .............................. 121
Wake on LAN (WOL) funktsiooni kohta ...................................... 122
Arvuti seadmine unerežiimist ärkama ..................................................122
Arvuti seadmine sisse lülituma ............................................................123
Failide automaatne salvestamine nutifonisse............................ 106
Fotode ja videote saatmine nutitelefoni ..................................... 107
Nutitelefoni kasutamine kaugjuhtimispäästikuna ..................... 109
Foto- ja videojagamisportaalide kasutamine ............................. 111
Veebisaidi kasutamine ........................................................................... 111
Fotode ja videote üleslaadimine............................................................. 112
Fotode või videote saatmine e-postiga....................................... 113
E-posti seadete muutmine .....................................................................
Teabe salvestamine ............................................................................
E-posti parooli määramine ..................................................................
E-posti parooli muutmine ....................................................................
Fotode või videote saatmine e-postiga ..................................................
113
113
114
114
115
10
Sisukord
Peatükk 5
Peatükk 6
Kaamera seadete menüü
Välisseadmetega ühendamine
Kasutajaseaded ............................................................................. 125
Failide vaatamine HDTV-teleris või 3D-teleris ............................ 135
ISO kohandamine .................................................................................. 125
ISO samm ........................................................................................... 125
Automaatne ISO vahemik ................................................................... 125
Müra vähendamine ................................................................................ 125
DMF (otsene manuaalfookus) ................................................................ 125
AF prioriteet............................................................................................ 126
Moonutuse parandus ............................................................................. 126
iFn kohandamine.................................................................................... 126
Kasutajaekraan ...................................................................................... 127
Võtmekaardistamine .............................................................................. 128
Ruudujoon .............................................................................................. 128
AF-i tuli ................................................................................................... 128
Failide vaatamine HDTV-s ..................................................................... 135
Failide vaatamine 3D-teleris................................................................... 136
Seadistamine 1 .............................................................................. 129
Seadistamine 2 .............................................................................. 131
Seadistamine 3 .............................................................................. 132
GPS ................................................................................................. 133
Fotode printimine .......................................................................... 137
Fotode trükkimine PictBridge'i fotoprinteril ............................................. 137
Printimisseadete konfigureerimine...................................................... 138
Printimisjärjestuse loomine (DPOF) ....................................................... 138
DPOF-valikud ..................................................................................... 139
Failide ülekandmine arvutisse ..................................................... 140
Failide teisaldamine Windows-arvutisse ................................................ 140
Kaamera ühendamine irdkettana........................................................ 140
Kaamera lahutamine (Windows XP puhul) ......................................... 141
Failide teisaldamine Mac-arvutisse ........................................................ 141
Programmide kasutamine arvutis ............................................... 142
Tarkvara installimine............................................................................... 142
CD-l sisalduvad programmid .............................................................. 142
Intelli-studio kasutamine......................................................................... 143
Nõuded ............................................................................................... 143
Intelli-stuudio liidese kasutamine ........................................................ 144
Failide teisaldamine Intelli-studio abil ................................................. 145
Samsung RAW konverteerija kasutamine .............................................. 146
Nõuded Windows-ile ........................................................................... 146
Nõudmised Mac-ile ............................................................................. 146
Samsung RAW konverteerija liidese kasutamine ............................... 147
RAW-formaadis failide redigeerimine ................................................. 147
11
Sisukord
Peatükk 7
Enne teeninduskeskusse pöördumist ........................................ 159
Lisa
Kaamera tehnilised andmed ........................................................ 162
Tõrketeated .................................................................................... 150
Sõnastik ......................................................................................... 167
Kaamera hooldamine .................................................................... 151
Valikulised lisatarvikud................................................................. 173
Kaamera puhastamine ........................................................................... 151
Kaamera objektiiv ja ekraan ............................................................... 151
Pildiandur ............................................................................................ 151
Kaamera korpus ................................................................................. 151
Kaamera kasutamine ja hoidmine .......................................................... 152
Kaamera kasutamiseks ja hoidmiseks ebasobivad kohad ................. 152
Kasutamine rannas või kaldal ............................................................. 152
Ladustamine pikemaks ajaks.............................................................. 152
Kaamera ettevaatlik kasutamine niisketes keskkondades.................. 153
Muud ettevaatusabinõud .................................................................... 153
Teave mälukaardi kohta ......................................................................... 154
Toetatud mälukaart ............................................................................. 154
Mälukaardi maht ................................................................................. 154
Ettevaatusabinõud mälukaartide kasutamisel .................................... 156
Teave aku kohta ..................................................................................... 157
Aku tehnilised andmed ....................................................................... 157
Aku tööiga ........................................................................................... 158
Patarei/aku tühjenemise sõnum ......................................................... 158
Märkused aku kasutamise kohta ........................................................ 158
Märkused aku laadimise kohta ........................................................... 158
Register .......................................................................................... 175
Deklaratsioon ametlikes keeltes .................................................. 179
12
Fotograafia mõisted
Pildistamisasendid
Õige asend kaamera stabiliseerimiseks on hea foto tegemiseks
vajalik. Isegi kui te hoiate kaamerat õigesti, võib vale asend
põhjustada kaamera värisemise. Seiske sirgelt ja olge paigal, et
säilitada kaamera jaoks stabiilne alus. Kui te pildistate madala
säriajaga, hoidke hinge kinni, et minimaliseerida keha liikumist.
Seisev fotograafia
Komponeerige oma võte; seiske sirgelt, jalad õlalaiuselt üksteisest
lahus ning hoidke oma küünarnukid alla osutatuna.
Kaamera hoidmine
Hoidke kaamerat oma parema käega ning asetage parema käe
nimetissõrm päästikule. Asetage oma vasak käsi objektiivi alla
toetuseks.
13
Fotograafia mõisted
Kükitav fotograafia
Komponeeriga oma võte; kükitage üks põlv maas ja hoidke sirget
asendit.
Ava
Ava, auk, mis kontrollib, kui palju valgust kaamerasse sisse tuleb, on
üks kolmest tegurist, mis määrab särituse. Apertuuri korpus sisaldab
õhukesi metallpolaate mis avanevad ja sulgevad, et võimaldada
valdusel apertuuri läbida ja kaamerasse siseneda. Ava suurus on
tihedalt seotud foto heledusega: mida suurem on ava, seda heledam
on foto; mida väiksem on ava, seda tumedam on foto.
Ava suurused
Väikseim ava
Tumedam foto
(ava kergelt avatud)
Keskmine ava
Suurim ava
Heledam foto
(ava laialt avatud)
14
Fotograafia mõisted
Ava suurust esindab väärtus tuntud kui „F-number.“ F-number esindab
objektiivi diameetri poolt lahutatud fookuskaugust. Näiteks, kui 50 mm
fookuskaugusega objektiivi f-number on F2, on ava diameeter 25 mm
(50 mm/25 mm=F2) Mida väiksem on f-number, seda suurem on ava.
Avaväärtus ja teravussügavus
Te saate ava kontrollides hägustada või teravustada foto tausta. See
on lähedalt seotud teravussügavusega, mis võib olla kas väike või
suur.
Ava avanemist kirjeldatakse kui särituse väärtust. Särituse väärtuse
suurendamine (+1 EV) tähendab, et valguse hulk kahekordistub.
Särituse väärtuse vähendamine (-1 EV) tähendab, et valguse
hulk läheb poole väiksemaks. Te saate kasutada ka särituse
kompensatsiooni lisa, et täpsustada valguse hulka, jaotades särituse
väärtused näiteks järgmisteks: 1/2, 1/3 EV jne.
+1 EV
-1 EV
Foto suure teravussügavusega
F1.4
F2
F2.8
F4
Särituse väärtuse meetmed
F5.6
F8
Foto madala teravussügavusega
Ava pesa koosneb mitmest labast. Need labad liiguvad koos ja kontrollivad
valguse hulka, mis läbib ava keset. Öövõtete pildistamisel mõjutab labade
arv ka valguse kuju. Kui aval on võrdne arv labasid, siis jaguneb valgus
võrdsetesse osadesse. Kui labade arv on paaritu, siis on osade hulk
labadest kaks korda suurem.
Näiteks, 8 labaga ava jagab valguse 8 ossa ja 7 labaga ava 14 ossa.
7 laba
8 laba
15
Fotograafia mõisted
Säriaeg
Säriaeg on katiku avamise ja sulgemise vahele jääv aeg. See on
oluline tegur foto heleduse määramisel, kuna muudab läbi ava
pääsevat ning andurile jõudvat valgushulka.
Tavaliselt on võimalik säriaega reguleerida käsitsi. Säriaja mõõde on
tuntud kui „särituse väärtus“, mis on märgitud intervallides nagu 1 s,
1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1000 s, 1/2000 s ja nii edasi.
Seetõttu, mida kiirem on säriaeg, seda vähem valgust lastakse sisse.
Samuti, mida aeglasem on säriaeg, seda rohkem valgust lastakse
sisse.
Nagu fotod allpool illustreerivad, jätab aeglane säriaeg valguse
sissepääsemiseks rohkem aega, muutes sedasi foto eredamaks.
Teisalt, lühike säriaeg jätab valguse läbipääsemiseks vähem aega
ning pilt jääb tumedam, samuti „külmutab“ see liikuvad objektid.
+1 EV
Säritus
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Säriaeg
16
Fotograafia mõisted
ISO tundlikkus
Pildi säritus on kaamera tundlikkuse poolt kindlaks määratud. See
tundlikkus põhineb rahvusvahelistel ISO standarditel. Digikaamerate
puhul kasutatakse seda hinnangut, et esitada selle digimehhanismi
tundlikkust, mis jäädvustab pildi.
Kuna madal ISO tundlikkus tähendab, et kaamera on valgusele
vähem tundlikum, vajate te rohkem valgust, et saavutada optimaalne
säritus. Kui kasutate madalat ISO tundlikkust, avage rohkem ava või
vähendage säriaega, et lasta lasta kaamerasse rohkem valgust sisse.
Näiteks, päikselisel päeval, kui valgust on rikkalikult, ei vaja madal
ISO tundlikkus madalat säriaega. Kuid pimedas kohas või öösel toob
madal ISO tundlikkus ja kiire säriaeg kaasa häguse foto.
ISO tundlikkus kahekordistub, kui arv kahekordistub. Näiteks
ISO 200 seadistus on võimeline jäädvustama pilte ISO 100 seadistuse
kahekordsel kiirusel. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad kaasa
tuua „müra“ - väikesed täpid, laigud ja muud nähtused fotol, mis
muudavad foto ilme müraseks ja räpaseks. Üldise reeglina on müra
ennetamiseks parim kasutada madalat ISO seadistust, välja arvatud
juhul, kui te pildistate pimendatud keskkonnas või öösel.
Statiiviga jäädvustatud foto ja
kõrge tundlikkus
Hägustatud foto madala ISO
tundlikkusega
Kvaliteedi ja heleduse muutused vastavalt ISO tundlikkusele
17
Fotograafia mõisted
Kuidas ava seadistus, säriaeg ja ISO
tundlikkus kontrollivad säritust
Ava seadistus, säriaeg ja ISO tundlikkus on fotograafias omavahel
tihedalt seotud. Ava seadistus kontrollib avanemist, mis reguleerib
valgust, mis siseneb kaamerasse ajal, kui säriaeg määrab aja pikkuse,
mille jooksul valgust sisse lastakse. ISO tundlikkus määrab kiiruse,
millega film reageerib valgusele. Neid kolme aspekti kirjeldatakse kui
särituse kolmnurka.
Sätted
Säriaeg
Ava väärtus
Tulemused
Suur kiirus
= vähem valgust
Väike kiirus
= rohkem valgust
Kiire = liikumatu
Aeglane = hägune
Muutusi säriajas, ava väärtuses või ISO tundlikkuses saab hüvitada
muudatustega teistes, et säilitada valguse hulk. Tulemused muutuvad
vastavalt seadistustele. Näiteks, säriaeg on kasulik liikumise
väljendamisel, ava saab kontrollida teravussügavust ja ISO tundlikkus
foto teralisust.
Sätted
Tulemused
ISO tundlikkus
Kõrge tundlikkus
= rohkem tundlik
valgusele
Madal tundlikkus
= vähem tundlik
valgusele
Kõrge = rohkem teraline
Madal = vähem teraline
Lai ava
= rohkem valgust
Kitsas ava
= vähem valgust
Lai = väike teravussügavus
Kitsas = suur teravussügavus
18
Fotograafia mõisted
Vastavus fookuskauguse, nurga ja vaate
vahel
Pikk fookuskaugus
Fookuskaugus, mida mõõdetakse millimeetrites, on vahemaa
objektiivi keskelt fookuspunktini. See mõjutab jäädvustatud piltide
nurka ja vaadet. Lühike fookuskaugus väljendub laias nurgas, mis
võimaldab jäädvustada laia kaadri. Pikk fookuskaugus väljendub
kitsas nurgas, mis võimaldab jäädvustada telekaadreid.
telefoto objektiiv
telefoto
Lühike fookuskaugus
kitsas nurk
Vaadake neid allpool olevaid fotosid ning võrrelge muutusi.
laianurgaline objektiiv
lai kaader
lai nurk
20 mm nurk
50 mm nurk
200 mm nurk
Tavaliselt on laianurgaline objektiiv sobilik maastike pildistaiseks ja
kitsanurgaline on soovitatav spordisündmuste ja portreede pildistamisel.
19
Fotograafia mõisted
Teravussügavus
Mis kontrollib fookusest väljas efekte?
Enamasti inimeste poolt kiidetud portree- või vaikelufotod on need,
millel taust on fookusest väljas, et subjekt oleks tugevalt esiletungiv.
Sõltuvalt fokusseeritud aladest saab fotod hägustada või teravustada.
Seda nimetatakse „madalaks teravussügavuseks“ või „kõrgeks
teravussügavuseks“.
Teravussügavus on subjekti ümber asuv fokusseeritud ala. Seetõttu
märgib väike teravussügavus, et fokusseeritud ala on kitsas ja suur
teravussügavus tähendab, et fokusseeritud ala on lai.
Teravussügavus sõltub ava väärtusest
Mida laiem ava on (nimelt, mida madalam ava väärtus), seda
madalamaks teravussügavus muutub. Tingimustes, kus teised
väärtused, kaasaarvatud säriaeg ja ISO tundlikkus on võrdsed, toob
madal ava väärtus kaasa madala teravussügavusega foto.
Väikse teravussügavusega fotot, mis rõhutab subjekti ja muudab
ülejäänud häguseks, saadakse kasutades teleskoop-objektiivi või
valides madal ava väärtus. Ümberpöördult, suure teravussügavusega
foto, mis näitab kõiki fotol olevaid elemente teravas fookuses,
saadakse kasutades laianurgalist objektiivi või valides kõrge ava
väärtus.
20 mm F5.7
Väike teravussügavus
50 mm F22
Suur teravussügavus
20
Fotograafia mõisted
Teravussügavus sõltub fookuskaugusest
Mida pikem on fookuskaugus, seda madalamaks teravussügavus
muutub. Pikema fookuskaugusega teleskoop-objektiiviga on
parem jäädvustada madala teravussügavusega fotot kui lühikese
fookuskaugusega teleskoop-objektiiviga.
Teravussügavus sõltub vahemaast subjekti ja kaamera
vahel
Mida lühem on vahemaa subjekti ja kaamera vahel, seda madalamaks
teravussügavus muutub. Seetõttu võib subjekti lähedalt pildistamine
kaasa tuua madala teravussügavusega pildi.
100 mm teleskoop-objektiiviga jäädvustatud foto
20 mm teleskoop-objektiiviga
jäädvustatud foto
100 mm teleskoop-objektiiviga
jäädvustatud foto
Subjekti lähedalt jäädvustatud foto
21
Fotograafia mõisted
Teravussügavuse eelvaade
Kohanda nupu abil saate vaadata, milline näeb kaader välja enne
pildistamist. Kui te vajutate seda nuppu, reguleerib kaamera ava
eelnevalt määratud seaded ja näitab tulemusi ekraanil. Seadke
Kohanda nupp Optical Preview (Optiline eelvaade) funktsioonile.
(lk 128)
Kompositsioon
On tore jäädvustada kaameraga foto maailma ilust. Pole oluline,
mil viisil maailm ilus on, kehv kompositsioon ei suuda selle ilu
jäädvustada.
Rääkides kompositsioonist, on väga oluline muuta subjektid
prioriteetseks.
Kompositsioon tähendab fotograafias objektide paigutust fotol.
Tavaliselt annab hea kompositsiooni ühe kolmandiku reeglist
kinnipidamine.
Ühe kolmandiku reegel
Ühe kolmandiku reegli kasutamiseks jagage pilt võrdsetest
ristkülikutest koosnevaks 3x3 mustriks.
Selleks, et komponeerida fotosid, mis rõhutavad subjekti kõige
paremini, veenduge, et subjekt paikneb ühe keskmise ristküliku
nurgas.
22
Fotograafia mõisted
Ühe kolmandiku reegli kasutamine loob stabiilse ja veenva
kompositsiooniga fotod. Allpool on mõned näited.
Kahe subjektiga fotod
Kui teie subjekt on foto ühes nurgas, loob see tasakaalutu
kompositsiooni. Te saate fotot stabiliseerida, jäädvustades teise
subjekti vastasnurgas, et tasakaalustada foto kaalu.
Subjekt 2
Subjekt 1
Ebastabiilne
Subjekt 2
Subjekt 1
Stabiilne
Kui teete maastikufotosid, loob horisondi keskmistamine tasakaalutu
efekti. Andke fotole rohkem kaalu, liigutades horisonti ülesse või alla.
Subjekt 1
Subjekt 1
Subjekt 2
Subjekt 2
Ebastabiilne
Stabiilne
23
Fotograafia mõisted
Välk
Välklambi juhtarv
Valgus on fotograafia üks olulisemaid komponente. Sellepoolest ei ole
kerge saada igal ajal ja igalpool piisavalt valgust. Välgu kasutamine
võimaldab teil optimeerida valgusseadistusi ja luua mitmekesiseid
efekte.
Välk, tuntud ka kui strobo või kiirvälk, aitab teil luua madala
valgusega tingimustes adekvaatne säritus. See on kasulik ka
valgusküllastes situatsioonides. Näiteks, välku saab kasutada subjekti
varju kompenseerimisel või nii subjekti ja tausta jäädvustamisel
taustvalgusega situatsioonides.
Välgu mudelinumber viitab välgu võimsusele ja maksimaalne loodav
valgushulk on esindatud väärtuse „juhtarv“ kaudu. Mida suurem
on juhtarv, seda enam valgust välgust eraldub. Juhtarv saadakse,
korrutades vahemaa välgu ja subjekti vahel ning ava väärtus, kui ISO
tundlikkus on seatud 100-le.
Juhtarv = Vahemaa välgu ja subjekti vahel X Ava väärtus
Ava väärtus = Juhtarv / Vahemaa välgu ja subjekti vahel
Vahemaa välgu ja subjekti vahel = Juhtarv / Ava väärtus
Seetõttu, kui teile on teada välgu juhtarv, saate te oletada optimaalset
vahemaad välgu ja subjekti vahel, kui seadistate välku käsitsi.
Näiteks, kui välgu juhtarv on GN 20 ja see asub 4 meetrit subjektist
eemal, on optimaalne ava väärtus F5.0.
Enne parandamist
Pärast parandamist
24
Fotograafia mõisted
Põrke fotograafia
Põrke fotograafia viitab meetodile, mille korral valgus „põrgatab“
laest või seintelt nii, et valgus levib võrdselt üle subjekti. Välguga
tehtud fotod võivad tavaliselt välja tulla ebaloomulikud ja varjudega.
„Põrke fotograafiaga“ jäädvustatud subjektid ei jäta varje ning näevad
võrdselt levitatud valguse tõttu sujuvad välja.
25
Peatükk 1
Minu kaamera
Tutvuge oma kaamera kujunduse, ekraaniikoonide, põhiliste funktsioonide,
varustatud objektiivide ja valikuliste lisanditega.
Minu kaamera
Alustamine
Lahtipakkimine
Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed.
Kaamera
(kaasaarvatud kere kork
ja kuuma-kinga kate)
Väline välk
USB-kaabel
Taaslaetav aku
Akupesa/AC toitekaabel
Tarkvara CD-ROM
(Lisatud kasutajajuhend)
Kasutajajuhend Põhilised töövõtted
Rihm
• Illustratsioonid võivad tegelikest esemetest erineda.
• Komplekti mittekuuluvaid lisaseadmeid saate osta jaemüüjalt või Samsungi teeninduskeskusest. Samsung ei vastuta
probleemide eest, mis on tingitud heakskiitmata lisaseadmete kasutamisest. Teavet lisandite kohta vaata 173.
27
Minu kaamera
Kaamera ehitus
1
2
3
Nr.
12
11
10
9
4
5
6
7
8
1
Nimi
Režiimi valimise ketas
• t: nutikas automaatrežiim
(lk 43)
• P: programmirežiim (lk 44)
• A: avaprioriteediga režiim (lk 45)
• S: katikuprioriteediga režiim (lk 45)
• M: manuaalrežiim (lk 46)
• i: objektiiviprioriteediga režiim
(lk 47)
• g: võlurežiim (lk 50)
• s: stseenirežiim (lk 51)
• v: filmirežiim (lk 54)
• B: Wi-Fi (lk 100)
2
SMART LINK nupp
Käivitage soovitud Wi-Fi funktsioon.
(lk 30)
3
Mikrofon
4
Kaamerarihma aas
5
Kõlar
Nr.
Nimi
6
Pildiandur
7
Objektiivipäästik
8
Objektiiviühendus
9
Objektiivi kinnitusmärk
10
AF-sihiku valgustus/taimeri tuli
11
Toitelüliti
12
Katikunupp
28
Minu kaamera >
Kaamera ehitus
1 2
3
Nr.
4
5
6
7
12
1
Hot-shoe kate
2
Hot-shoe
3
Nr.
8
Siseantenn
* Vältige juhtmevaba võrgu kasutamise ajal
kontakti siseantenniga.
4
Video salvestamise nupp
Video salvestamise alustamine.
5
Olekutuli
Näidake kaamera olekut.
• Vilgub: kui salvestate fotot, filmite
videot, saadate andmeid arvutile või
printerile või ühendate WLAN-ga või
saadate fotot.
• Põleb: kui andmete teisaldamist ei
toimu või kui andmete teisaldamine
arvutisse või printerisse on lõpetatud.
6
Fn nupp
Pääse ligi peamistele funktsioonidele ja
täpsusta mõningaid seadeid.
7
o nupp
• Menüüekraanil: salvesta valitud
valikud.
• Võtterežiimis: võimaldab mõnede
võtterežiimide puhul valida fookusala
manuaalselt.
8
11 10
9
Nimi
Nimi
Kustuta/Kohanda nupp
• Võtterežiimis: täidab määratud
funktsiooni. (lk 128)
• Taasesitusrežiimis: kustuta faile.
Navigatsiooninupp (Nutikas valija)
• Võtterežiimis
9
- D: vaata kaamera seadeid ja
muuda valikuid
- I: kohandage säriaega/
M režiimis valige avasuurus või
katikukiirus
- C: valige draivi valik
- F: valige AF-režiim
• Teistes olukordades
Liikuge vastavalt üles, alla, vasakule,
paremale. (Ekraanide vahel
liikumiseks või failide kerimiseks saab
kasutada ka kerimisnuppu.)
10
Taasesituse nupp
Sisenege taasesitusrežiimi.
11
Menüü nupp
Valikutele või menüüdele ligipääsemine.
12
Ekraan
29
Minu kaamera >
Kaamera ehitus
Nr.
1
2
4
Nimi
1
USB ja katiku päästikuport
Ühendage kaamera arvuti või katikupäästikuga. Kasutage katikupäästiku kaablit statiiviga,
et minimaliseerida kaamera liikumist.
2
HDMI-port
3
Akupesa/Mälukaardi kate
Sisestage mälukaart ja aku.
4
Statiivi kinnitus
3
SMART LINK nupu kasutamine
SMART LINK nupu abil on mugav Wi-Fi sisse lülitada.
Soovitud Wi-Fi funktsiooni sisselülitamiseks vajutage SMART LINK nuppu.
Nuppu ümbritsev rõngas süttib ning kaamera aktiveerib valitud funktsiooni.
SMART LINK valiku seadistamine
SMART LINK nuppu vajutades saate valida ning aktiveerida Wi-Fi funktsiooni.
SMART LINK valiku
seadistamiseks,
Vajutge võtterežiimis [m] → X → Key Mapping (Võtmekaardistamine) →
SMART LINK → valik.
30
Minu kaamera
Ekraani ikoonid
Võtterežiimis
Ikoon
Pildistamine
1
London
2
3
1. Pildistusvalikud (vasakul)
Ikoon
Kirjeldus
Foto suurus
Foto kvaliteet
Fookuse piirkond
Näotuvastus
AF-režiim (lk 65)
Värviruum
Ikoon
Välgu intensiivsus
Tasememääraja (lk 32)
Mõõtmine (lk 79)
Kaamera värisemine
Valgetasakaal (lk 61)
Histogramm (lk 127)
Valgetasakaalu mikro-kohandamine
Võtterežiim
Näo toon
Fookus
Näo viimistlus
Välgu märgutuli
Pildiviisard (lk 64)
Säriaeg
Nutikas filter (lk 50)
Ava väärtus
Võluraam (lk 50)
Säriarv
Valikuline värv (lk 83)
ISO-tundlikkus (lk 60)
Automaatne särilukk (lk 86)
3. Pildistamisinfo
Ikoon
Mälukaart ei ole sisestatud***
Kirjeldus
Teha jäänud fotode arv
Z sees
•
•
•
Z suhe
AutoShare sees
GPS aktiveeritud*
Kuupäev
Aeg
Optiline pildistabilisatsioon (OIS)
(lk 71)
Asukohainformatsioon*
Kirjeldus
Sõidurežiim
Kirjeldus
Vahemaaskaala (lk 127)
Nutikas ulatus (lk 82)
2. Pildistusvalikud (paremal)
Ikoon
Kirjeldus
Välguvalik
Fookusabi riba (lk 70)**
Autofookuse raam
: täielikult laetud
: osaliselt laetud
(Punane): tühi
(taaslaadige aku)
* Need ikoonid ilmuvad, kui te lisate valikulise GPS-mooduli.
** See ikoon ilmub, kui valite MF Assist funktsioonis FA
valiku.
*** Fotosid, mis jäädvustati mälukaarti sisestamata, ei saa
printida või teisaldada mälukaardile või arvutisse.
Kaamera ekraanile kuvatavad ikoonid
muutuvad vastavalt valitud režiimile või
määratud valikutele.
Punktmõõteala
31
Minu kaamera >
Ekraani ikoonid
Videote salvestamine
2. Pildistusvalikud (paremal)
Ikoon
1
Kirjeldus
Taimer
Mõõtmine (lk 79)
Ikoon
Kirjeldus
•
•
•
: täielikult laetud
: osaliselt laetud
(Punane): tühi
(taaslaadige aku)
Valgetasakaal (lk 61)
Pildiviisard (lk 64)
2
3
1. Pildistusvalikud (vasakul)
Ikoon
Kirjeldus
Autofookus aktiveeritud
Video suurus
Video kvaliteet
Multi-liikumine
AF-režiim (lk 65)
Pimendus (lk 88)
Hääle salvestamine (lk 88)
Optiline pildistabilisatsioon (OIS)
(lk 71)
Valikuline värv (lk 83)
Kaamera ekraanile kuvatavad ikoonid
muutuvad vastavalt valitud režiimile või
määratud valikutele.
3. Pildistamisinfo
Ikoon
Kirjeldus
Kuupäev
Aeg
Histogramm (lk 127)
Filmi AE-režiim
Säriaeg
Ava väärtus
Tasememäärajast
Tasememääraja aitab teil joondada kaamerat
horisontaalsete ja vertikaalsete joontega
ekraanil. Kui tasememääraja ei ole tasemel,
sättige tasememääraga õigeks, kasutades
horisontaalse kalibreerimise funktsiooni.
(lk 131)
Vertikaalne
Säriarv
ISO tundlikkus
Automaatne särilukk (lk 86)
Mälukaart ei ole sisestatud
Allesjäänud salvestusaeg
Horisontaalne
▲ Tasandage
▲ Ebatasandage
32
Minu kaamera >
Ekraani ikoonid
Taasesitusrežiimis
Fotode vaatamine
1
London
Mode
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Picture Wizard
Size
Date
Ikoon
Videote esitamine
2
Informatsioon
Kirjeldus
Movie Size
Date
3
4
Nr.
Kirjeldus
Stop
Pause
Ikoon
Kirjeldus
Helitugevus
1
Jäädvustatud foto
Taasesituse kiirus
Pidevalt jäädvustatud fail
2
RGB histogramm (lk 127)
Helitugevus
Kausta number - faili number
3
Võtterežiim, Mõõtmine, Välk,
Valgetasakaal, Pildiviisard,
Fookusulatus, Särituse väärtus,
Foto suurus, Kuupäev
Katikukiirus, Avaväärtus ISO-väärtus,
Praegune fail/Failide koguarv
Video pikkus
Asukohainformatsioon
RAW-fail
3D-fail
Failile lisatud prindi informatsioon
(lk 138)
Kaitstud fail
4
Multi-liikumine
Käesolev taasesituse aeg
Kausta number - faili number
Asukohainformatsioon
Säriaeg
Ava väärtus
ISO-väärtus
Praegune fail/Failide koguarv
33
Minu kaamera
Objektiivid
Te saate osta valikulisi objektiive, tehtud eksklusiivselt teie NX-seera
kaamerale. Tutvuge iga objektiivi funktsioonidega ning valige üks, mis
sobib teie vajaduste ja eelistustega.
Objektiivi kujundus
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II objektiiv (näide)
7
Nr.
Kirjeldus
1
Objektiivi kinnitusmärk
2
Suumiluku lüliti
3
Objektiiv
4
Fookusrõngas (lk 66)
5
i-Funktsiooni nupp (lk 48)
6
Suumirõngas
7
Objektiivikontaktid
1
Kui te ei kasuta objektiivi, kinnitage objektiivikork ja objektiiviühendus kork,
et kaitsta objektiivi tolmu ja kriimustuste eest.
2
6
3
5
4
34
Minu kaamera >
Objektiivid
Objektiivi lukustamine või avamine
Objektiivi lukustamiseks tõmmake ja hoidke suumiluku lülitit eemal
kaamera kerest ja pöörake suumirõngast päripäeva.
Objektiivi avamiseks pöörake suumirõngast vastupäeva, kuni kuulete
klikki.
Te ei saa jäädvustada fotot, kui objektiiv on lukus.
35
Minu kaamera >
Objektiivid
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III objektiiv (näide)
8
1
SAMSUNG 16 mm F2.4 objektiiv (näide)
5
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
Nr.
Kirjeldus
1
i-Funktsiooni nupp (lk 48)
Kirjeldus
2
Objektiivi kinnitusmärk
1
Objektiivi kinnitusmärk
3
Fookusrõngas (lk 66)
2
Suumirõngas
4
Objektiiv
3
Fookusrõngas (lk 66)
5
Objektiivikontaktid
4
Objektiivivarjuki paigaldusmärk
5
Objektiiv
6
i-Funktsiooni nupp (lk 48)
7
AF/MF-lüliti (lk 65)
8
Objektiivikontaktid
Nr.
36
Minu kaamera >
Objektiivid
Objektiivimärgistused
Uuri välja, mida numbrid objektiivil tähendavad.
Nr.
1
Ava väärtus
Toetatud avaväärtuste ulatus. Näiteks, 1:3.5–6.3 tähendab
maksimaalse avaväärtuse ulatust alates 3,5 kuni 6,3.
2
Fookuskaugus
Kaugus objektiivi keskosast fookuseni (millimeetrites). See näitaja
on väljendatud vahemikus: minimaalsest objektiivi fookuskaugusest
maksimaalse fookuskauguseni.
Pikemad fookuskaugused tingivad kitsama vaatevälja ning
objekti suurendamise. Lühemad fookuskaugused tingivad laiema
vaatenurga.
3
ED
ED tähendab ekstra-madal hajutus. Ekstra-madala hajutuse klaas on
efektiivne vähendamaks värvimoonutusi (moonutused, mis tekivad
siis, kui objektiiv ei keskenda kõiki värve sama lähenemise punkti).
4
OIS (lk 71)
Optiline pildistabilisaator. Selle lisaga objektiivid oskavad tabada
kaamera raputust ja efektiivselt tühistada kaamera sees liikumise.
5
Ø
Objektiivi diameeter. Kui te kinnitate objektiivile filtri, veenduge, et
objektiivi ja filtri diameetrid on ühesugused.
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS objektiiv (näide)
1
2
Kirjeldus
3 4 5
37
Minu kaamera
Lisandid
Te saate kasutada lisandeid, kaasaarvatud välist välku ja
GPS-moodulit, mis võib aidata teil jäädvustada paremaid ja
mugavamaid pilte.
Välise välgu kujundus
SEF220A (näide) (valikuline)
Lisainformatsiooni valikulistest lisadest vaadake iga lisandi juhendist.
7
8
• Illustratsioonid võivad tegelikest esemetest erineda.
• Samsungi poolt heakskiidetud lisandeid saate osta jaemüüjalt või
Samsungi teeninduskeskusest. Samsung ei vastuta kahjude eest, mis
on tingitud teise tootja lisandite kasutamisest.
1
2
3
6
5
4
Nr.
9
Kirjeldus
1
Ekraani ikoonid
2
READY lamp/testnupp
3
MODE nupp
4
Välgupäästik
5
POWER nupp
6
Akupesa kaas
7
Pirn
8
TELE/WIDE režiimivahetus
9
Välgupesa ühendus
38
Minu kaamera >
Lisandid
Välgu ühendamine
SEF8A (näide)
1
1
Eemalda kaameralt välgupesa kaas.
2
Paigalda välk, libistades selle hot-shoe sisse.
2
3
Nr.
Kirjeldus
1
Pirn
2
Välgupesa kinnitussüsteemide valija
3
Välgupesa ühendus
39
Minu kaamera >
3
Lisandid
Lukustage välk kohale, keerates kuuma-kinga katet
päripäeva.
• Te saate jäädvustada foto välguga, mis ei ole täies ulatuses laetud, kuid
on soovitatav kasutada täielikult laetud välku.
• Saadavalolevate välisvälkude jaoks vaadake valikuliste lisade lehele.
•
•
•
•
(lk 173)
Saadalolevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt erineda.
Kahe välgu vahel on paus. Enne teist välku ei tohi liigutada.
SEF8A ei pruugi teiste NX-seeria kaameratega ühilduda.
Lisainformatsiooni valikulistest välkudest vaadake kasutajajuhendist
välgu kohta.
Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud välkusid. Mitteühilduvate
välkude kasutamine võib teie kaamerat kahjustada.
4
Kasutamiseks tõstke välk üles.
40
Minu kaamera >
Lisandid
GPS-mooduli kujundus (valikuline)
1
GPS-mooduli kinnitamine
1
Eemalda kaameralt välgupesa kaas.
2
Paigaldage GPS-moodul, libistades see välgupessa.
2
3
4
5
Nr.
Kirjeldus
1
Olekutuli
2
TOITE nupp
3
Välgupesa kinnitussüsteemide valija
4
Välgupesa ühendus
5
Akupesa kaas
41
Minu kaamera >
Lisandid
3
Lukusta GPS-moodul kohale, keerates välgupesa
kinnitussüsteemide valijat edasi LOCK.
4
Vajuta GPS-moodulil olevat toitenuppu.
42
Minu kaamera
Pildistusrežiimid
Kaks lihtsalt pildistamisrežiimi - Nutikas automaatne ja Stseenirežiim
- aitab sul jäädvustada fotosid mitmete automaatsete seadistustega.
Lisarežiimid võimaldavad seadistuste suuremat kohandamist.
Ikoon
Kirjeldus
t
Nutikas automaatrežiim (lk 43)
P
Programmirežiim (lk 44)
A
Avaprioriteediga režiim (lk 45)
S
Katikuprioriteediga režiim (lk 45)
M
Manuaalrežiim (lk 46)
i
Objektiiviprioriteediga režiim (lk 47)
g
Võlurežiim (lk 50)
s
Stseenirežiim (lk 51)
v
Filmirežiim (lk 54)
B
t Nutikas automaatrežiim
Nutikas automaatrežiimis tuvastab kaamera ümbritsevad tingimused
ning autmaatselt reguleerib tegurid, mis on soodustavad säritust,
kaasaarvatud katikukiirus, avaväärtus, mõõtmine, valgetasakaal ja
särikompensatsioon. Kuna kaamera kontrollib enamikke funktsioone,
on mõned pildistamisfunktsioonid piiratud. See režiim on kasulik kiirete
ülesvõtete jäädvustamisel, koos võimalikult vähese korrigeerimisega.
Kaamera võib tabada erinevaid stseene, isegi samu subjekte, sõltuvalt
välistest teguritest nagu kaameraraputus, valgustus ja kaugus subjektist.
Wi-Fi (lk 100)
43
Minu kaamera >
Pildistusrežiimid
P Programmirežiim
Kaamera kohandab automaatselt katikukiirust ja avaväärtust, et
optimaalne säritusväärtus oleks saavutatud.
See režiim on kasulik, kui te tahate jäädvustada püsiva särituse
kaadreid, olles samal ajal suutelised kohandada teisi seadeid.
Programmivahetus
Programmivahetuse funktsioon võimaldab teil kohandada katikukiirust
ja avaväärtust, samal ajal, kui kaamera säilitab sama särituse. Kui
pöörate navigatsiooninuppu vastupäeva, väheneb katikukiirus ja
suureneb avaväärtus. Kui pöörate navigatsiooninuppu päripäeva,
suureneb katikukiirus ja väheneb avaväärtus.
44
Minu kaamera >
Pildistusrežiimid
A Avaprioriteedi režiim
S Katikuprioriteedi režiim
Avaprioriteedi režiimis arvestab kaamera automaatselt katikukiiruse
vastavalt avaväärtusele, mida te valite. Te saate kohandada
avaväärtust muutes kohandada teravussügavust. See režiim on
kasulik portreede ja maastikuvõtete tegemisel.
Katikuprioriteedi režiimis kohandab kaamera automaatselt
avaväärtuse vastavalt katikukiirusele, mille te valite. See režiim on
kasulik, kui jäädvustate fotosid kiiresti liikuvatest subjektidest või loote
pildile märgistuskaasi efekte.
Näiteks, sättige katikukiirus üle 1/500 sekundi, et külmutada subjekt.
Selleks, et subjekt ilmuks hägusena, sättige katikukiirus alla 1/30
sekundi.
Suur teravussügavus
Väike teravussügavus
Hämara-seadetes peate te võib-olla suurendama ISO-tundlikkust, et vältida
häguseid fotosid.
Aeglane katikukiirus
Kiire katikukiirus
Selleks, et kompenseerida kiirest katikukiirusest tingitud vähendatud
valgushulka, avage ava ja laske sisse rohkem valgust. Kui teie fotod on
endiselt liiga tumedad, suurendage ISO-väärtust.
45
Minu kaamera >
Pildistusrežiimid
M Manuaalrežiim
Manuaalrežiim võimaldab teil kohandada katikukiirust ja avaväärtust
käsitsi. Selles režiimis saate te täielikult kontrollida oma fotode säritust.
See reziim on kasulik kontrollitud pildistamiskeskkondades, nagu
stuudio või kui kaamera seaded on vajalik peenusteni sättida.
Manuaalrežiim on samuti soovitatud öövõtete ja ilutulestiku
pildistamisel.
Kasuta pirni, et teha öövõtteid või pildistada öist taevast. Samal ajal,
kui te vajutate [Katik], on katik jäetud lahti, et te saaksite luua liikuvaid
valgusefekte.
Kasutamaks
pirni,
Katikukiiruse valimiseks vajutage [I] ning seejärel pöörake
navigatsiooninuppu vastupäeva kuni Bulb (Pirn) →
Vajutage ning hoidke soovitud aja seadmiseks [Katik].
• Kui te seadistate kõrge ISO-väärtuse või avate katikut pikka aega, võib
Raamimisrežiim
pildi müra suureneda.
Kui te kohandate avaväärtust või katikukiirust, muutub säritus vastavalt
seadetele, seega võib ekraan tumeneda. Kui see funktsioon on
sisselülitatud, on ekraani heledus püsiv olenemata seadetest, seega
saate te oma pildi paremini raamistada.
Selleks, et kasutada
Raamistusrežiimi,
Pirni kasutamine
• Pirni funktsiooniga ei saa te kasutada pideva pildistamise funktsiooni.
Võtterežiimis kasutage [m] → K →
Framing Mode (Raamistusrežiim) → valik.
46
Minu kaamera >
Pildistusrežiimid
i Objektiiviprioriteedi režiim
3
Kohandage fookusrõngast, et valida stseen või filterefekt.
• Kui vajutasite [f], et valida E, vajutage [o], ja seejärel
pöörake navigatsioninuppu või vajutage valiku tegemiseks
[C/F].
Kasutamine E režiim
Te saate valida teie paigaldatud objektiivile kohase stseeni (i-Scene)
või filterefekti. Saadavalolevad stseenid ja filterefektid võivad erineda
sõltuvalt paigaldatud objektiivist.
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse i.
2
Vajutage [i-Function] objektiivil, et valida E.
Backlight
• Te saate seda funktsiooni kasutada ka, vajutades [f].
E
4
Vajutage täielikult [Katik], et jäädvustada foto.
Saadavalolevad stseenirežiimid ja filterefektid (SAMSUNG 20-50
mm F3.5-5.6 ED II objektiiv jaoks): Beauty Shot (Iluvõte), Portrait
(Portree), Children (Lapsed), Backlight (Taustvalgus), Landscape
(Maastik), Sunset (Päikeseloojang), Dawn (Koit), Beach & Snow
(Rand ja lumi), Night (Öö), Vignetting (Vinjettimine), Miniature
(Miniatuurne), Fish Eye (Kalasilm), Sketch (Visand), Defog (Udu
vähendamine), Halftone Dots (Pooltoonis täpid)
47
Minu kaamera >
Pildistusrežiimid
i-Funktsiooni kasutamine PASM režiimides
3
Kohandage fookusrõngast, et valida valik.
Kui te kasutate i-Funktsiooni nuppu i-Funktsiooni objektiivil, saate
te objektiivil käsitsi valida ja kohandada katikukiirust, avaväärtust,
säritusväärtust, ISO-tundlikkust ja valgetasakaalu.
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse P, A, S või M.
2
Vajutage [i-Function] objektiivil, et valida seadistus.
Automaatne
• Te saate ka pöörata navigatsiooninuppu või vajutada [C/F] et
valida seadistus.
4
Vajutage täielikult [Katik], et jäädvustada foto.
Automaatne
48
Minu kaamera >
Pildistusrežiimid
Saadavalolevad valikud
3
Pildistamisrežiim
P
A
S
M
Ava väärtus
-
O
-
O
Säriaeg
-
-
O
O
Säri väärtus
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
Valge tasakaal
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
• Foto resolutsioon varieerub vastavalt suumitasemele, kui te
kasutate Z.
Selleks, et valida üksused, mis ilmuksid, kui te vajutate objektiivil
[i-Function] pildistamisrežiimis, vajutage [m] → X →
iFn Customizing (iFn kohandamine) → valik → [m].
Z Võimaldab teil subjekti sisse suumida vähema pildikvaliteedi
alanemisega kui digitaalsuumiga. Siiski võib foto resolutsioon muutuda
võrreldes sellega, kui te suumite sisse pöörates suumirõngast.
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse P, A, S, M või
i.
2
Vajutage [i-Function] objektiivil, et valida Z.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040
(13.9M)
4560X2568
(11.7M)
3040X3040
(9.2M)
x1.4
3888X2592
(10.1M)
3888X2184
(8.5M)
2592X2592
(6.7M)
x1.7
3264X2176
(7.1M)
3264X1840
(6.0M)
2176X2176
(4.7M)
x2
2736X1824
(5.0M)
2736X1536
(4.2M)
1824X1824
(3.3M)
Need näitajad põhinevad maksimaalsel resolutsioonil iga pildi suhtarvu juures.
4
Kasutamine Z
Kohandage fookusrõngast, et valida valik.
Vajutage täielikult [Katik], et jäädvustada foto.
• Z ei ole saadaval, kui teete sarivõtteid.
• Z ei ole saadaval, kui jäädvustate faile RAW-failiformaadis.
• Z deaktiveeritud, kui salvestate videosid, vajutades video
salvestamise nuppu.
• Te saate ka pöörata navigatsiooninuppu või vajutada [C/F] et
valida seadistus.
49
Minu kaamera >
Pildistusrežiimid
g Võlurežiim
Te saate rakendada erinevaid filterefekte ja raamida oma fotosid või
videosid ning luua ainulaadseid pilte. Fotode kuju ja tunnetus muutub
vastavalt valitud efektidele.
Efekti
seadmiseks,
Vajutage võtterežiimis [f] → Magic Mode (Võlurežiim) →
Magic Frame (Võluraam) või Smart Filter (Nutifilter) →
soovitud efekt.
• Kui valite filterefektide seast Sketch (Visand), muutub foto suurus
automaatselt 5.9M või madalamaks.
• Kui valite raami efekti, muutub fot suurus automaatselt 2M.
• Raami efektiga ei saa videoülesvõtet teha.
• Kui valite filterefekti, muutub video suurus 640X480 või madalamaks.
50
Minu kaamera >
Pildistusrežiimid
s Stseenirežiim
Stseenirežiimis valib kaamera parimad seaded igat tüüpi stseeni jaoks.
Te saate valida soovitud stseeni, vajutades [f] pildistamisrežiimis.
Ikoon
Kirjeldus
Panorama (Panoraam): jäädvustage
2D või 3D panoraamfoto.
Jäädvustatud 3D panoraamfotosid
saab vaadata ainult 3D-televiisoris.
Ikoon
Kirjeldus
• 3D-panoraamrežiimis ei pruugi kaamera jäädvustada stseeni
algust või lõppu. Selle põhjuseks on 3D efekti iseloom.
Täieliku stseeni jäädvustamiseks liikuge veidi eespoole
alguspunktist ja kaugemale lõpupunktist, mida soovite
jäädvustada.
• 3D-panoraamrežiimis jäädvustatakse fotod nii JPEG kui ka
MPO failiformaadis.
• Te saate vaadata MPO, mis toetab 3D-efekti, ainult MPO
ühilduvalt ekraanilt, nagu 3D-televiisori või 3D-monitor. Oma
kaamera ekraanil, saate te vaadata ainult JPEG faile.
• Kasutage õigeid prille, kui te vaatate MPO faili
3D-televiisorist või 3D-monitorilt.
• 2D panoraamfoto maksimaalne suurus on 8000 X 1152
(horisontaal) ja 1728 X 4752 (vertikaal).
• 3D panoraamfoto maksimaalne suurus on
3300 X 768 (horisontaal).
Beauty Shot (Iluvõte): peida näo
ebapuhtused.
• Panoraamvõtte režiimis ei ole mõned pildistusvalikud
saadaval.
• Kaamera võib pildistamise katkestada kompositsiooni või
objekti liikumise tõttu.
• Juhul kui te peatate panoraamrežiimis kaamera liikumise
pildi kvaliteedi suurendamiseks, ei pruugi kaamera
viimast stseeni täielikult jäädvustada. Täieliku stseeni
jäädvustamiseks liigutage kaamerat veidi kaugemale
punktist, kus soovite stseeni lõpetada.
Night (Öö): jäädvustage fotosid öösiti
või väheses valguses. Kasutage
statiivi, et vältida kaamera värisemist,
mis on põhjustatud madalast
säriajast.
51
Minu kaamera >
Ikoon
Pildistusrežiimid
Kirjeldus
Ikoon
Kirjeldus
Landscape (Maastik): jäädvusta
natüürmortlikke stseene ja maastikke.
Close Up (Lähivõte): jäädvusta
subjekti pisiosi või väikseid subjekte
nagu lilled või putukad.
Portrait (Portree): tabage ja
fokusseerige automaatselt nägusid, et
saavutada selged, pehmed portreed.
Text (Tekst): jäädvusta selgelt trükitud
või elektrooniliste dokumentide teksti.
Children (Lapsed): muutke lapsed
pilditel märgatavamaks, jäädvustades
nende riideid ja tausta elavamalt.
Sunset (Päikeseloojang): jäädvusta
päikeseloojangut loomulike punaste
ja kollaste toonidega.
Sports (Sportmängud): jäädvusta
kiirelt liikuvaid subjekte.
Dawn (Päikesetõus): jäädvusta
päikesetõusu.
52
Minu kaamera >
Ikoon
Pildistusrežiimid
Kirjeldus
Backlight (Taustvalgus): jäädvustage
tagantpoolt valgustatud subjekte.
Fireworks (Ilutulestik): jäädvusta
öösiti värvikirevat ilutulestikku.
Kaamera värisemise vältimiseks
kasutage statiivi.
Beach & Snow (Rand ja lumi):
vähendage liivalt või lumelt
peegelduvast päikesevalgusest
tingitud ülevalgustatust.
3D: jäädvustatud 3D-fotosid saab
vaadata ainult 3D-televiisoris. (lk 136)
53
Minu kaamera >
Pildistusrežiimid
v Filmirežiim
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) on kõige uuem videokodeerimisformaat,
Filmirežiimis saate te filmida täieliku kõrglahutusega videosid
(1920X1080) ja salvestada heli läbi kaamera mikrofoni.
Selleks, et kohandada särituse taset, saate te valida Program
(Programm) Movie AE Mode (Filmi AE režiimis) valikumenüüs, et
avaväärtust ja katikukiirust oleks võimalik automaatselt seadistada või
valige Aperture Priority (Ava prioriteet), et ava prioriteet manuaalselt
seadistada. Te saate ka valida Shutter Priority (Katiku prioriteet), et
manuaalselt seadistada katikukiirus või valige Manual (Manuaal), et
seadistada käsitsi nii avaväärtus kui katikukiirus. Kui salvestate videot,
vajutage [F], selleks et aktiveerida või deaktiveerida AF-funktsioon.
•
•
•
•
•
Valige Fader (Hajuja), et hajuda stseeni sisse või välja. Te saate ka
valida Voice (Hääl), et vaigistada või valjendada heli.
Kaamera võimaldab jäädvustada kuni 25-minutilisi videofaile
30 või 24 kaadrit sekundis ja salvestab failid MP4 (H.264) vormingus.
Kaadrikiirust 24 kaadrit sekundis saab kasutada üksnes 1920X810
eraldusvõime korral.
•
•
•
•
•
mis loodi 2003. aastal üheskoos ISO-IEC ja ITU-T. Kuna see formaat
kasutab suurt tihendustaset, on võimalik väiksema mäluruumiga
salvestada rohkem andmeid.
Kui lülitate pildi stabilisaatori videoülesvõtte ajal sisse, võib kaamera
salvestada pildistabilisaatori heli.
Suumiheli või teised objektiivihelid võidakse salvestada, kui te
kohandate objektiivi samaaegselt videosalvestamisega.
Kui kasutate valikulist video objektiivi, siis automaatfookuse heli ei
salvestata.
Kui te eemaldate kaamera objektiivi samal ajal, kui salvestate filmi, on
salvestamine häiritud. Ärge vahetage objektiivi salvestamise ajal.
Kui te paigaldate välise objektiivi filmi salvestamise ajal, heli välise
mikrofoniga ei salvestata. (Eelmised seadistused säilitatakse.) Kui te
eemaldate välismikrofoni filmi salvestamise ajal, siis heli ei salvestata.
Lülitage kaamera välja enne, kui paigaldate või eemaldate välise
mikrofoni.
Kui te muudate äkki kaamera pildistamisnurka filmimise ajal, ei
pruugi kaamera pilte õigesti salvestada. Kaamera värisemise
minimaliseerimiseks kasutage statiivi.
Filmirežiimis toetab kaamerra ainult Multi AF-funktsiooni. Te ei saa
kasutada ühtegi fookusala seadistamise funktsiooni, nagu näiteks
Näotuvastus AF.
Kui filmifaili suurus ületab 4GB, lõpetab kaamera automaatselt
salvestamise. Kui see juhtub, jätkake filmimist, alustates uue filmifailiga.
Kui te kasutate aeglase kirjutamiskiirusega mälukaarti, võib teie
filmimine olla häiritud, sest kaart ei saa töödelda andmeid samal kiirusel,
millega videot salvestatakse. Kui see juhtub, asendage kaart kiiremaga
või vähendage pildi suurust (näiteks 1280X720 640X480).
Vormindage mälukaart alati kasutades kaamerat. Kui te vormindate
kaardi teises kaameras või arvutis, võite te faile kaotada või esile tuua
muutuse kaardi mahus.
54
Minu kaamera >
Pildistusrežiimid
Saadavalolevad funktsioonid võtterežiimis
Täpsemat infot võtterežiimide kohta vaadake peatükist 2.
Funktsioon
Saadaval
Size (Suurus) (lk 57)
P/A/S/M/i/g*/s*/
v/t
Quality (Kvaliteet) (lk 59)
P/A/S/M/i/g*/s*/v
ISO (lk 60)
P/A/S/M*/v*
White Balance (Valgetasakaal) (lk 61) P/A/S/M/v
Picture Wizard (Pildiviisard) (lk 64)
P/A/S/M/v
Selective Color (Valikuline värv)
(lk 83)
P/A/S/M/v
AF Mode (AF-režiim) (lk 65)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*
AF Area (AF-ala) (lk 67)
P/A/S/M/i*/s*
MF Assist (MF-abi) (lk 70)
P/A/S/M/i/g*/s/v/
t
OIS (lk 71)
P/A/S/M/i/g/s/v/
t
Drive (Draiv) (Continuous (Pidev)/
Burst (Sarivõte)/Timer (Taimer)/
Bracketing (Särivahetus)) (lk 72)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*/
t*
Funktsioon
Saadaval
Metering (Mõõtmine) (lk 79)
P/A/S/M/v
Smart Range (Nutikas ulatus) (lk 82)
P/A/S/M
Color Space (Värviruum) (lk 84)
P/A/S/M/i/g/s/t
Flash (Välk) (lk 76)
P*/A*/S*/M*/g*/s*/t*
Exposure compensation
(Särikompensatsioon) (lk 85)
P/A/S/i/g/s/v
Exposure lock
(Särituslukk) (lk 86)
P/A/S/v*
Noise Reduction
(Müra vähendamine) (lk 125)
P/A/S/M
* Nendes režiimides on teatud funktsioonid piiratud.
55
Peatükk 2
Pildistamisfunktsioonid
Tutvuge funktsioonidega, mida te saate seadistada võtterežiimis.
Te saate pildistamisfunktsioone kasutades nautida rohkem kujundatud fotosid ja videosid.
Pildistamisfunktsioonid
Suurus
Kui suurendate eraldusvõimet, suureneb ka pildi või videoklipi
pikslite arv, mis võimaldab printimist suuremale paberile või kuvamist
suuremal ekraanil. Kui kasutate kõrget eraldusvõimet, suureneb ka
faili maht. Kasutage fotode puhul, mida kuvatakse digitaalpildi raamis
või laetakse veebi ülesse, madalat resolutsiooni.
Selleks, et
määrata suurus,
Vajutage võtterežiimis [f] → Photo Size (Foto suurus) või
Movie Size (Filmi suurus) → valik.
Foto suuruse valikud
Ikoon
Suurus
Soovitatud
20.0M (5472X3648) (3:2)
Printimiseks A1 paberile.
10.1M (3888X2592) (3:2)
Printimiseks A2 paberile.
5.9M (2976X1984) (3:2)
Printimiseks A3 paberile.
2.0M (1728X1152) (3:2)
Printimiseks A5 paberile.
16.9M (5472X3080) (16:9)
Printimiseks A1 paberile või
vaatamiseks HD-teleris.
7.8M (3712X2088) (16:9)
Printimiseks A3 paberile või
vaatamiseks HD-teleris.
4.9M (2944X1656) (16:9)
Printimiseks A4 paberile või
vaatamiseks HD-teleris.
2.1M (1920X1080) (16:9)
Printimiseks A5 paberile või
vaatamiseks HD-teleris.
13.3M (3648X3648) (1:1)
Ruudukujulise foto printimiseks A1
paberile.
7.0M (2640X2640) (1:1)
Ruudukujulise foto printimiseks A3
paberile.
4.0M (2000X2000) (1:1)
Ruudukujulise foto printimiseks A4
paberile.
1.1M (1024X1024) (1:1)
E-kirjale manustamine.
57
Pildistamisfunktsioonid >
Suurus
Video suuruse valikud
Ikoon
Suurus
Soovitatud
1920X1080
(30 fps (30 kdr sek)) (16:9)
Vaatamine Full HD-teleris.
1920X810
(24 fps (24 kdr sek))
(Ligikaudu 2,35:1)
Failide vaatamine HD-teleris.
1280X720
(30 fps (30 kdr sek)) (16:9)
Failide vaatamine HD-teleris.
640X480
(30 fps (30 kdr sek)) (4:3)
Failide vaatamine teleris.
320X240
(30 fps (30 kdr sek)) (4:3)
Postitage veebilehele juhtmevaba
võrgu kaudu (maksimaalne pikkus
30 s).
Kui seate Video Out valiku PAL, vähendatakse kaadrisagedust
30 kaadrilt sekundis 25 kaadrile sekundis.
58
Pildistamisfunktsioonid
Kvaliteet
Kaamera salvestab fotosid JPEG või RAW-formaadis.
Ikoon
Sageli teisendatakse kaameraga jäädvustatud failid JPEGvormingusse ja salvestatakse mällu kaamera võtteaegsete seadete
kohaselt. RAW-vorminguga faile ei teisendata JPEG-vormingusse ja
need salvestatakse mällu muutusteta.
Raw-failidel on laienduseks „SRW“. Selleks, et kohandada ja õigeks
sättida säritusi, valgetasakaalu, toone, kontraste ja RAW-failide värve
või teisendada need JPEG või TIFF-formaati, kasutage Samsung
RAW Converter, mille leiab kaasaantud CD-ROM-ilt. Veenduge,
et teil oleks RAW-vormingus fotode jäädvustamiseks piisavalt
saadavalolevat mälu.
Selleks, et
määrata kvaliteet,
Vajutage võtterežiimis [f] → Quality (Kvaliteet) → valik.
Vorming
Kirjeldus
JPEG
Normal (Normaalne):
• Kokku pandud normaalse kvaliteedi jaoks.
• Soovitatud väikeses suuruses printimiseks või
veebi üleslaadimiseks.
RAW
RAW:
• Salvestade foto ilma andmete kaotuseta.
• Soovitatud pildistamisele järgneva
redigeerimise jaoks.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + Väga terav): salvestage
foto JPEG (Väga terav kvaliteet) ja RAWformaadis.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + Terav): salvestage foto
JPEG (Terav kvaliteet) ja RAW-formaadis.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + Normaalne): salvestage
foto JPEG (Normaalne kvaliteet) ja RAWformaadis.
Foto kvaliteedi valikud
Ikoon
Vorming
Kirjeldus
JPEG
Super Fine (Väga terav):
• Kokku pandud parima kvaliteedi jaoks.
• Soovitatud suurtes suuruses printimiseks.
JPEG
Fine (Terav):
• Kokku pandud parema kvaliteedi jaoks.
• Soovitatud normaalses suuruses printimiseks.
Video kvaliteedi valikud
Ikoon
Laiend
Kirjeldus
MP4 (H.264)
Normal (Normaalne): salvestage videosid
normaalses kvaliteedis.
MP4 (H.264)
HQ: salvestage videosid kõrges kvaliteedis.
59
Pildistamisfunktsioonid
ISO tundlikkus
ISO-tundlikkuse väärtus näitab kaamera tundlikkust valgusele.
Näited
Mida suurem on ISO-väärtus, seda tundlikum on kaamera valgusele.
Järelikult, valides kõrgema ISO-tundlikkuse väärtuse, saate te
jäädvustada fotosid hämarates ja pimedates kohades kiirema
säriajaga. Kuid see võib suurendada elektroonist müra ning kaasa
tuua teralise foto.
Selleks, et seadistada
ISO-tundlikkus,
Vajutage võtterežiimis [f] → ISO → valik.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Suurendage ISO-väärtust kohades, kus välk on keelatud. Te saate
jäädvustada selge foto ilma rohkema valguse kindlustamiseta, seades
kaamerale kõrge ISO-väärtuse.
• Kasutage High ISO NR funktsiooni, et vähendada nähtavat müra, mis
võib ilmuda kõrge ISO-väärtusega fotodele. (lk 125)
60
Pildistamisfunktsioonid
Valgetasakaal (valgusallikas)
Pildi värv sõltub valgusallika tüübist ja kvaliteedist. Kui te tahate,
et teie foto värv oleks realistik, valige kohane valgustustingimus, et
sättida õigeks Valgetasakaal, nagu näiteks Auto WB (Automaatne
WB), Daylight (Päevavalgus), Cloudy (Pilvine), Tungsten
(Volfram), või kohandage värvitemperatuuri käsitsi. Te saate algsete
valgusallikate jaoks värvi kohandada nii, et foto värvid sobituvad
tegeliku vaatepildiga segatüüpi valgustuse tingimustes.
Selleks, et seadistada
Valgetasakaal,
Vajutage võtterežiimis [f] → White Balance
(Valge tasakaal) → valik.
Ikoon
Kirjeldus
Fluorescent NW (Fluorestseeruv NW)*: valige, kui pildistate
päevavalguslambi all. Eriti valge fluorestseeruva valguse jaoks,
millel eriti valged toonid ja temperatuur umbes 5000K.
Fluorescent Daylight (Fluorestseeruv päevalgus)*: valige,
kui pildistate päevavalguslambi all. Eriti valge fluorestseeruva
valguse jaoks, kerge sinaka tooni ja temperatuuriga umbes
6500K.
Tungsten (Volfram)*: valige, kui pildistate siseruumides hõõgvõi halogeenlambi valgel. Hõõguvatel volframkarbiidiumlampidel
kipub olema punakas toon. See valik tasakaalustab selle efekti.
Flash WB (Välk WB)*: valige, kui kasutate välku.
Valge tasakaalu valikud
Ikoon
Kirjeldus
Auto WB (Automaatne WB)*: kasutage automaatseid seadeid
sõltuvalt valgustustingimustest.
Custom Set (Kohandatud seade): kasutage oma
eelnevalt määratletud seadeid. Te saate käsitsi seadistada
Valgetasakaalu, pildistades valget paberilehte. Täitke
punktmõõtmise ring paberiga ja seadisage Valgetasakaal.
* Neid valikuid saab kohandada.
Daylight (Päevavalgus)*: valige, kui teete fotosid päikselisel
päeval väljas. See valiku tulemusel on fotod kõige lähedasemad
vaatepildi tegelikele värvidele.
Cloudy (Pilvine)*: valige, kui teete fotosid õues pilvisel päeval
või varjus. Pilvistel päevade tehtud fotod kipuvad olema rohkem
sinakad kui päikselistel päevadel. See valik tasakaalustab selle
efekti.
Fluorescent White (Fluorestseeruv valgus)*: valige, kui
pildistate päevavalguslambi all. Eriti valge fluorestseeruva
valguse, värvitemperatuuriga umbes 4200K-d, jaoks.
61
Pildistamisfunktsioonid >
Valik
Valgetasakaal (valgusallikas)
Algseadisatud valikute kohandamine
Kirjeldus
Color Temperature (Värvitemperatuur): kohandage käsitsi
valgusallika värvitemperatuuri. Värvitemperatuur on Kelvini
kraadides mõõdetav mõõt, mis näitab valgusallika kindlat tüüpi.
Värvitemperatuuri tõustes muutub värvijaotus jahedamaks.
Värvitemperatuuri alanedes muutub värvijaotus soojemaks.
Te saate kohandada algseadistatud Valgetasakaalu valikuid.
Selleks, et kohandada
algseadistatud
valikuid,
Vajutage võtterežiimis [f] → White Balance
(Valgetasakaal) → valik → [D] → pöörake
navigatsiooninuppu või vajutage [D/I/C/F].
Selge taevas
Fluorestseeriv H
White Balance : Daylight
Pilvine
Päevavalgus
Daylight
Fluorestseeriv L
Halogeenlamp
Volfram
Back
Reset
Küünlavalgus
62
Pildistamisfunktsioonid >
Valgetasakaal (valgusallikas)
Näited
Auto WB (Automaatne WB)
Daylight (Päevavalgus)
Fluorescent Daylight
(Fluorestseeruv päevalgus)
Tungsten (Volfram)
63
Pildistamisfunktsioonid
Pildiviisard (foto stiilid)
Pildiviisard võimaldab teil oma fotole lisada erinevaid fotostiile, et
luua erinevaid välimusi ja emotsionaalseid tujusid. Te saate ka luua ja
salvestada oma fotostiile, kohandades iga stiili jaoks värvi, küllastust,
teravust ja kontrasti.
Näited
Kaamera kohandab foto automaatselt vastavalt valitud seadetele.
Eksprementeerige erinevate stiilidega ja leidke omaenda seaded.
Selleks, et
seadistada fotostiil,
Vajutage võtterežiimis [f] → Picture Wizard
(Pildiviisard) → valik.
Standard (Standartne)
Vivid (Ere)
Portrait (Portree)
Landscape (Maastik)
Forest (Mets)
Retro
Cool (Lahe)
Calm (Rahulik)
Classic (Klassikaline)
Te saate ka kohandada ka eelseadistatud stiili seadistuste väärtusi. Valige
Picture Wizard (Pildiviisard) valik, vajutage [D] ja seejärel kohandage
värvi, küllastust, teravust või kontrasti.
64
Pildistamisfunktsioonid
AF-režiim
Õppige, kuidas kohandada kaamera fookust vastavalt subjektidele.
Ühekordne AF
Te saate valida subjektile kohase fokusseerimisrežiimi järgmiste seast:
Ühekordne autofookus, Pidev autofookus ja Manuaalfookus.
AF-funktsioon aktiveeritakse, kui te vajutate [Katik] poole peale.
MF-režiimis peate te pöörama objektiivil fookusrõngast, et
fokusseerida käsitsi.
Ühekordne AF on sobilik, kui pildistate liikumatut subjekti. Kui te
vajutate [Katik] poole peale, kinnitatakse fookus fookusalas. Ala
muutub roheliseks, kui fookus on saavutatud.
Enamikel juhtudel saate te fokusseerida valides Single AF
(Ühekordne AF). Kiirelt liikuvaid või taustale sarnast värvi subjekte
on keeruline fokussseerida. Valige selliste juhtumite korral sobilik
fokusseerimisrežiim.
Kui teie objektiivil on AF/MF-lüliti, peate fokusseerimisrežiimi
valimiseks lülitit vastavalt seadma. Single AF (Ühekordse autofookuse)
või Continuous AF (Pideva autofookuse) valimiseks seadke lüliti AF
asendisse. Käsitsi fokusseerimsieks seadke lüliti MF asendisse.
Kui teie objektiivil ei ole AF/MF lülitit, vajutage [F], et valida soovitud
AF-režiim.
Selleks, et seadistada
automaatse fookuse režiim,
Vajutage võtterežiimis [F] → valikule.
65
Pildistamisfunktsioonid >
AF-režiim
Pidev AF
Manuaalfookus
Samal ajal, kui te vajutate [Katik] poole peale, jätkab kaamera
automaatse fokusseerimisega. Kui fookusala on subjektile fikseeritud,
on subjekt alati fookuses, isegi kui ta liigub. See režiim on soovitatav
rattaga sõitva inimese, jooksva koera või võidusõidu pildistamiseks.
Te saate käsitsi fokusseerida subjekti, pöörates objektiivil
fookusrõngast. MF abi võimaldab teil kergesti saavutada fookus.
Samal ajal, kui te pöörate fookusrõngast, suurendatakse fookusala
või ilmub fookuse abiriba, et aidata teil saavutada selge fookus. See
režiim on soovitatud taustaga sarnast värvi objektide, öövõtte või
ilutulestiku pildistamiseks.
66
Pildistamisfunktsioonid
AF-ala
AF-funktsioon muudab fookusala positsoone.
Valimise AF
Üldiselt fokusseerivad kaamerad lähimale subjektile. Paljude
subjektide olemasolul võivad aga fookusesse sattuda mittetahetud
subjektid. Selleks, et vältida mittetahetud subjektide fookusesse
sattumist, muudke fookusala nii, et fookuses oleks soovitud subjekt.
Te saate puhtama ja teravama foto, kui valite sobiliku fookusala.
Te saate seadistada fookuse teie soovitud alale. Lisage fookusestväljas efekt, et muuta subjekt rohkem eristuvaks.
Selleks, et seadistada
automaat fookusala,
Alumisel fotol olev fookus paigutati ümber ja selle suurust muudeti,
seega sobib see subjekti näoga.
Vajutage võtterežiimis [f] → AF Area (AF-ala)
→ valikule.
AF Zoom
Move
Selleks, et võtterežiimis muuta fookusala suurust või seda
teisaldada, vajutage [o]. Fookuse piirkonna kohandamiseks vajutage
[D/I/C/F]. Fookuse piirkonna kohandamiseks pöörake
navigatsiooninuppu.
67
Pildistamisfunktsioonid >
AF-ala
Mitu AF
Näotuvastuse AF
Kaamera kuvab rohelise ristküliku kohtades, kus fookus on
seadistatud õigesti. Foto on jagatud mitmeks osaks ja kaamera
saavutab kõigi alade fookuspunkti. See on soovitatud maastikufotode
jaoks.
Kaamera fokusseerib inimeste nägusid eelistatult. Kuni
10 inimese näod on võimalik tuvastada. See seadistus on soovitatud,
kui pildistate gruppi inimesi.
Kui vajutate [Katik] poolenisti alla, kuvab kaamera fookusalad
roheliselt, nagu näidatud alumisel fotol.
Kui te vajutate [Katik] poole peale, fokusseerib kaamera nägusid nagu
näidatud alumisel pildil. Kui pildistate gruppi inimesi, kuvab kaamera
lähima inimese näol fookuse valgega ja ülejäänute nägudel halliga.
68
Pildistamisfunktsioonid >
AF-ala
Autoportree AF
On keeruline kontrollida, kas teie nägu on fookuses, kui te pildistate
autoportreed. Kui see funktsioon on sisselülitatud, muutub kaamera
piiks kiiremaks, kui teie nägu asub kompositsiooni keskel.
69
Pildistamisfunktsioonid
MF-abi
Manuaalfookuse režiimis peate te pöörama objektiivil fookusrõngast,
et fokusseerida käsitsi. Kui te seadistate MF-abi funktsiooni, saate
te saavutada selgema fookuse. See funktsioon on saadaval ainult
objektiivil, mis toetab manuaalfookust.
Selleks, et seadistada
manuaalfookuse abi,
Vajutage võtterežiimis [m] → K või k →
MF Assist (MF-abi) → valikule.
* Vaikeseade
Valik
Kirjeldus
Off (Väljas)
Ärge kasutage MF-abi funktsiooni.
* Vaikeseade
Valik
Fookusala suurendatakse 8 korda, kui te pöörate
fookusrõngast.
Enlarge x8
(Suurendamine
x8)
Fookusala suurendatakse 5 korda, kui te pöörate
fookusrõngast.
Enlarge x5
(Suurenda viis
korda)*
Kirjeldus
Kui pöörate fookusrõngast, tõuseb fookusabiriba vastavalt
fookuse paranemisele.
FA
(Fookusabi
riba)
70
Pildistamisfunktsioonid
Optiline pildistabilisaator (OIS)
Kasutage kaamera värisemise vähendamiseks optilist
pildistabilisaatorit. See lisa ei pruugi mõnede objektiividega saadaval
olla.
OIS valikud
* Vaikeseade
Ikoon
Kaamera kipub värisema pimedates kohtades või juhtudel, kui
pildistatakse siseruumides. Sellistel juhtudel kasutab kaamera
aeglasemaid säriaegu, et vähendada sissevõetava valguse hulka, mis
võib kaasa tuua häguse foto. Te saate seda situatsiooni ennetada,
kasutades OIS-funktsiooni.
Kui teie objektiivil on OIS-lüliti, peate OIS-funktsiooni kasutamiseks
seadma lüliti ON asendisse.
OIS valikute
seadistamiseks,
Kirjeldus
Mode 1 (Režiim 1)*: OIS-funktsioon lisatakse ainult juhul, kui
vajutate [Katik] täielikult või poolenisti.
Mode 2 (Režiim 2): OIS-funktsioon on sisselülitatud.
Off (Väljas): OIS-funktsioon on väljalülitatud. (See valik ei pruugi
mõnede objektiividega saadaval olla.)
Vajutage võtterežiimis [m] → K või k →
OIS → valikule.
Ilma OIS-paranduseta
OIS-parandusega
71
Pildistamisfunktsioonid
Draiv (pildistamismeetod)
Te saate seadistada pildistamismeetodi nagu Pidev, Sari, Taimer jne.
Pidev
Valige Single (Üksik), et jäädvustada üks pilt korraga. Valige
Continuous (Pidev) või Burst (Sarivõte), et pildistada kiiresti liikuvaid
subjekte. Valige AE Bracket (AE särivahetus), WB Bracket (WB
särivahetus) või P Wiz Bracket (P Wiz särivahetus), et kohandada
säritust, valgetasakaalu või lisada pildiviisardi efekte. Te saate ka
valida Timer (Taimer), et pildistada iseennast.
Jäädvustage pidevalt fotosid, samal ajal, kui vajutate [Katik].
Te saate jäädvustada kuni 3 fotot (Continuous Low (3fps) (Pidev
madal (3 kaadrit sekundis)) või 8 fotot (Continuous High (8fps)
(Pidev kõrge (8 kaadrit sekundis)) sekundis.
Selleks, et seadistada
pildistamis meetod,
Vajutage võtterežiimis [C] → valikule.
Üksik
Jäädvustage üks foto, mis tahes ajal te vajutate [Katik]. Soovitatud
üldiste tingimuste jaoks.
72
Pildistamisfunktsioonid >
Draiv (pildistamismeetod)
Sarivõte
Taimer
Jäädvustage järjestikuselt kuni 10 kaadrit sekundis (3 sekundit),
15 kaadrit sekundis (2 sekundit) või 30 kaadrit sekundis (1 sekund),
kui vajutate [Katik] korra. Soovitatud kiiresti liikuvate subjektide
pildistamiseks, nagu võidusõiduautod.
Jäädvustage 2 kuni 30 sekundilise viivitusega foto. Viivtus on
kohandatav 1 sekundi sammu kaupa.
Selleks, et võtterežiimis seadistada kaadrite arv, vajutage [C] →
Burst (Sarivõte) ja seejärel vajutage [D].
Selleks, et võtterežiimi seadistada viivitus, vajutage [C] → Timer (Taimer)
ja seejärel vajutage [D].
73
Pildistamisfunktsioonid >
Draiv (pildistamismeetod)
Automaatne särivahetus (AE Bracket)
Valgetasakaalu särivahetus (WB Bracket)
Kui te vajutate [Katik], jäädvustab kaamera kolm järjestikust fotot:
originaal, üks aste tumedam ja üks aste heledam. Kasutage statiivi,
et vältida häguseid fotosid, kui kaamera jäädvustab katkematult kolm
fotot. Te saate kohandada seadeid Bracket Set (Särivahetuse seade)
menüü.
Kui te vajutate [Katik], jäädvustab kaamera kolm järjestikust fotot:
originaali ja kaks erineva valgetasakaalu seadistusega. Originaalfoto
jäädvustatkse, kui te vajutate [Katik]. Kaks teist pilti kohandatakse
automaatselt, vastavalt valgetasakaalule, mille te olete seadistanud.
Te saate kohandada seadeid Bracket Set (Särivahetuse seade)
menüü.
Säritus +2
Säritus -2
Originaal
WB+2
WB-2
Originaal
74
Pildistamisfunktsioonid >
Draiv (pildistamismeetod)
Pildiviisardi särivahetus (P Wiz Bracket)
Särivahetuse seadistus
Vajutades [Katik], jäädvustab kaamera kolm järjestikust fotot, igaüks
erineva Pildiviisardi seadistusega. Kaamera jäädvustab foto ning lisab
kolm teie seadistatud Pildiviisardi valikut jäädvustatud fotole. Te saate
valida kolm erinevat seadistust Bracket Set (Särivahetuse seade)
menüüs.
Saate määrata valikud AE Bracket (AE särivahetus), WB Bracket (WB
särivahetus), ja P Wiz Bracket (P Wiz särivahetus).
Selleks, et määrata
särivahetuse valik,
Valik
Kirjeldus
AE Bracket Set
(AE särivahetus)
Määrake särivahetuse kord ja ala.
• Bracket Order (Säri kord): määrake kord,
millega kaamera jäädvustab originaalse,
heledama ja tumedama foto (esindatud 0,
+ ja - märkidega).
• Bracket Area (Särivahetuse ala): määrake
särituse vahemik 3 särivahetatud foto puhul.
WB Bracket Set
(WB särivahetuse
seadistus)
Kohandage valgetasakaalu intervalli vahemikku
3 särivahetatud foto puhul.
Näiteks, AB-/+3 kohandab merevaigu väärtust
pluss või miinus kolm sammu. MG-/+3 kohandab
magneta väärtust samaväärselt.
P Wiz Bracket Set
(P Wiz särivahetuse
seadistus)
Valige 3 pildiviisardi seadistust, mida kaamera
kasutab, jäädvustamaks 3 särivahetatud fotot.
Retro
Ere
Vajutage võtterežiimis [m] → L →
Bracket Set (Särivahetuse seade) → valikule.
Standardne
75
Pildistamisfunktsioonid
Välk
Selleks, et jäädvustada subjektist realistlik foto, peaks valguse hulk
olema püsiv. Kui valgusallikas varieerub, saate te kasutada välku
ja saate püsiva hulga valgust. Valige sobivad seaded vastavalt
valgusallikale ja subjektile.
Selleks, et määrata
välgu valikud,
Vajutage võtterežiimis [f] → Flash (Välk) → valikule.
Välguvalikud
Ikoon
Kirjeldus
Ikoon
Kirjeldus
1st Curtain (Esimene kardin): välk
lülitub koheselt sisse, kui päästik
avaneb. Kaamera jäädvustab
subjektist foto varasema tegevuse
järjekorras selgelt.
Palli liikumise suunas
2nd Curtain (Teine kardin): välk
lülitub hetk enne katiku sulgumist
sisse. Kaamera jäädvustab
subjektist foto hilisema tegevuse
järjekorras selgelt.
Palli liikumise suunas
Off (Väljas): ärge kasutage välu.
Smart Flash (Nutikas välk): kaamera kohandab automaatselt
välgu heledust vastavalt ümbritsevas keskkonnas olevale
valguse hulgale.
Auto (Automaatne): välk lülitub pimedates kohtades
automaatselt sisse.
Auto Red-eye (Automaatne punasilmsus): välk läheb
automaatselt tööle ja ennetab punasilmsust.
Fill in (Täitevälk): välk lülitub automaatselt sisse, millal tahes te
jäädvustate fotot.
Fill-in Red (Täitevälk punasilmsus): välk lülitub automaatselt
sisse, millal tahes te jäädvustate fotot ning ennetab
punasilmsust.
• Saadalolevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt erineda.
• Kahe välgu vahel on paus. Enne teist välku ei tohi liigutada.
• Välgu valikud ja välgu tugevuse kohandamine on võimalikud ainult NX
valise välgu puhul.
• Te saate jäädvustada foto välguga, mis ei ole täies ulatuses laetud, kuid
on soovitatav kasutada täielikult laetud välku.
Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud välkusid. Mitteühilduvate
välkude kasutamine võib teie kaamerat kahjustada.
76
Pildistamisfunktsioonid >
Välk
Punasilmsuse efekti parandamine
Välgu intensiivsuse reguleerimine
Kui te pildistate inimest pimedas ning välk lülitub sisse
võib inimese silmadesse jääda punane kuma. Punasilmsuse efektsi
parandamiseks valige Auto Red-eye (Automaatne punasilmsus) või
Fill-in Red (Täitevälk punane).
Kohandage välgu intensiivsust, et vältida ülevalgustatud või
alavalgustatud pilte. Te saate kohandada seda ±2 astet.
Selleks, et
seadistada välgu
intensiivsus,
Vajutage võtterežiimis [f] → Flash (Välk) → valik →
[D] → pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [C/F].
Flash : Fill in
Flash Option
Ilma punasilmsuse-paranduseta
Punasilmsuse parandusega
Back
Reset
Kui subjekt on kaamerast liiga kaugel või liigub, kui esimene välk sisse
lülitub, ei pruugi punasilmsus olla eemaldatud.
77
Pildistamisfunktsioonid >
Välk
• Välgu intensiivsuse reguleerimisest ei pruugi kasu olla järgmistel
•
•
•
•
juhtudel:
- subjekt on kaamerale liiga lähedal
- ISO-tundlikkus on suur
- säriarv on liiga suur või liiga väike
Mõnedes pildistusrežiimides ei saa seda funktsiooni kasutada.
Kui te paigaldate kaamerale intensiivus-reguleeritava välisvälgu,
lisatakse välgule intensiivsusseaded.
Kui subjekt on välku kasutades liiga lähedal, võib juhtuda, et osa valgust
blokeeritakse, mis toob kaasa tumeda foto. Veenduge, et subjekt on
soovitatud kauguses, mis varieerub sõltuvalt objektiivist.
Välgust tuleb valgus võib olla blokeeritud, kui objektiivi kate on
kinnitatud. Eemaldage kate, et kasutada välku.
78
Pildistamisfunktsioonid
Mõõtmine
Mõõtmisrežiim viitab viisile, kuidas kaamera mõõdab valguse hulka.
Mitu
Kaamera mõõdab valguse hulga vaateväljas ning oma mitmetes
režiimides kasutab mõõtmist, et kohandada seadeid. Näiteks, kui
subjekt näeb välja tumedam kui päriselt, jäädvustab kaamera sellest
ülesäritatud foto. Näiteks, kui subjekt näeb välja heledem kui päriselt,
jäädvustab kaamera sellest alasäritatud foto.
Mitu-režiim arvutab valguse hulga mitmel alal. Kui valgus on piisav
või ebapiisav, reguleerib kaamera säritust, keskmistades vaatepildi
üleüldist heledust. See režiim on sobilik üldistele fotodele.
See, kuidas kaamera mõõdab valguse hulka, võib mõjutada ka foto
heledust ning üleüldist tuju. Valige pildistamistingimustele sobilik
seadistus.
Selleks, et määrata
mõõtmisvalik,
Vajutage võtterežiimis [f] → Metering (Mõõtmine)
→ valik.
79
Pildistamisfunktsioonid >
Mõõtmine
Keskelekaalutud
Punkt
Keskelekaalutud režiim arvutab laiema ala kui Koharežiim. See võtab
kokku valguse hulga keskosas (60–80 %) ja ülejäänud kaadris
(20–40 %). See on soovitatud situatsioonides, kus subjekti ja tausta
heleduse vahel on kerge erinevus või subjekti ala on võrreldes foto
üleüldise kompositsiooniga suur.
Punkt-režiim arvutab valguse hulga keskel. Kui te jäädvustate fotot
tingimustes, kus subjekti taga on tugev tausvalgus, reguleerib
kaamera automaatselt säritust, et pildistada subjekt õigesti. Näiteks,
kui te valite Multi-.režiimi tugeva taustvalgusega tingimustes, arvutab
kaamera välja, et üldine valguse hulk on rohke, mis toob kaasa
tumedama foto. Punkt-režiim võib seda situatsiooni ennetada, kuna
see arvutab välja valguse hulga määratud piirkonnas.
Subjekt on heledates värvides, samal ajal kui taust on tume. Punktrežiim on soovitatud situatsiooni jaoks, kus subjekti ja tausta vahel on
suur erinevus särituses.
80
Pildistamisfunktsioonid >
Mõõtmine
Fookusala säritusväärtuse mõõtmine
Kui see funktsioon on sisselülitatud, määrab kaamera automaatselt
optimaalse särituse, arvutades välja fookusala heleduse.
See funktsioon on saadaval ainult siis, kui te valite Spot (Punkt)
mõõtmine või Multi (Mitu) mõõtmine ja Selection AF (Valik AF).
Selleks, et seadistada
see funktsioon,
Vajutage võtterežiimis [m] → K →
Link AE to AF Point (Lingi AE AF-punktini) → valikule.
81
Pildistamisfunktsioonid
Nutikas ulatus
See funktsioon parandab automaatselt ereda detaili kaotuse, mis võib
juhtuda varjutamiserinevuste tõttu pildil.
Selleks, et määrata
Nutika ulatuse valikud,
Vajutage võtterežiimis [f] → Smart Range (Nutikas
ulatus) → valik.
Ilma Nutika ulatuse efektita
Nutika ulatuse efektiga
82
Pildistamisfunktsioonid
Valikuline värv
See funktsioon võimaldab teil valida värvi, mida te tahate rõhutada
ning lahendab teised. Te saate valida menüüst punase, rohelise, sinise
või kollase.
Selleks, et määrata
Valikuse värvi valikud,
Vajutage võtterežiimis [f] → Selective Color
(Valikuline värv) → valikule.
Näited
Originaal
Kui valitud on punane
83
Pildistamisfunktsioonid
Värviruum
Digitaalpildinduse seadmetel nagu digikaameratel, monitoridel ja
printeritel on oma meetodid, kuidas esindada värve, mida nimetatakse
värviruumideks.
Teie kaamera laseb teil valida kaks värviruumi: sRGB või Adobe
RGB.
sRGB kasutatakse laialdaselt värvide loomiseks arvutite monitoridel ja
see on ka standardne värviruum Exif. sRGB soovitatakse regulaarsete
piltide jaoks ja piltide jaoks, mida te soovite avaldada internetis.
Adobe RGB
sRGB
Adobe RGB kasutatakse kommertsprintimiseks ja sel on suurem
värviulatus kui sRGB. Selle laiem värviulatus aitab teil kergelt
arvutis pilte töödelda. Pange tähele, et individuaalprogrammid on
üldiselt ühilduvad limiteeritud arvu värviruumidega. Kui te avate pildi
programmis, mis ei ole ühilduv pildi värviruumiga, ilmuvad värvid
heledamalt.
Selleks, et määrata
värviruum,
Vajutage võtterežiimis [m] → L →
Color Space (Värviruum) → valikule.
84
Pildistamisfunktsioonid
Särituse kompensatsioon/lukk
Särituse kompensatsioon
Kaamera määrab automaatselt särituse, mõõtes foto kompositsioonil
ja subjekti kompositsiooni valgusastmed. Kui kaamera määratud
säritus on kõrgem või madalam, kui te ootasite, saate te reguleerida
särituse väärtust käsitsi. Särituse väärtus on reguleeritav ±3 sammu.
Kaamera kuvab iga üle ±3 ulatuse mineva sammu kohta punase
säritushoiatuse.
Säriaja kohandamiseks vajutage [I], ning seejärel pöörake
navigatsiooninuppu. Te saate reguleerida ka särituse väärtust,
vajutades [f], ja seejärel valides EVC (Exposure Value
Compensation) (Särituse väärtuse kompensatsioon).
+2
-2
Originaal
Te saate kontrollida säritusväärtust särituse taseme indikaatori
positsiooni järgi.
Säritushoiatus
Standardne särituse indeks
Särituse taseme
indikaator
Vähendatud säritus
(tumedam)
Suurenenud säritus
(heledam)
85
Pildistamisfunktsioonid >
Särituse kompensatsioon/lukk
Särituse lukk
Kui tugeva värvikontrasti tõttu ei õnnestu saavutada sobivat säritust,
lukustage säritus ning seejärel jäädvustage foto.
Pärast särituse lukustamist, suunake objektiiv sinna, kuhu soovite ning
vajutage [Katik].
Särituse lukustamiseks kohandage foto kompositsiooni, millel soovite
säritust arvutada ning seejärel vajutage Kohanda nuppu. (lk 128)
86
Pildistamisfunktsioonid
Videofunktsioonid
Video jaoks saadavalolevad funktsioonid on seletatud allpool.
Multiliikumine
Määrake video esituskiirus.
Filmi AE-režiim
Selleks, et määrata
salvestuskiiruse
valikuid,
Määrake säritusrežiim video salvestamiseks.
Selleks, et määrata
AE valikud,
Vajutage video salvestamis režiimis [f] →
Movie AE Mode (Filmi AE režiim) → valikule.
Ikoon
Kirjeldus
x0.25: salvestage video ja esitage seda 1/4 normaalsel kiirusel.
* Vaikeseade
Ikoon
Vajutage video salvestamise režiimis [m] → l →
Multi Motion (Multiliikumine) → valik.
Kirjeldus
Program (Programm)*: avaväärtust ja säriaega reguleeritakse
automaatselt.
Aperture Priority (Avaprioriteet): määrake avaväärtus enne
video salvestamist käsitsi. Avaväärtuse muutmiseks pöörake
navigatsiooninuppu.
Shutter Priority (Katiku prioriteet): määrake säriaeg enne
video salvestamist käsitsi. Katikukiiruse muutmiseks pöörake
navigatsiooninuppu.
Manual (Käsitsi): määrake avaväärtus ja säriaeg enne video
salvestamist käsitsi. Avaväärtuse või katikukiiruse valimiseks
vajutage [I] ning seejärel pöörake väärtuse muutmiseks
navigatsiooninuppu.
x0.5: salvestage video ja esitage seda 1/2 normaalsel kiirusel.
x1: salvestage video ja esitage seda normaalsel kiirusel.
x5: salvestage video ja esitage seda 5X normaalsel kiirusel.
x10: salvestage video ja esitage seda 10X normaalsel kiirusel.
x20: salvestage video ja esitage seda 20X normaalsel kiirusel.
• Kui te teete mõne muu valiku kui x1, siis heli ei salvestata.
• Saadalolevad valikud võivad vastavalt video suurusele erineda.
87
Pildistamisfunktsioonid >
Videofunktsioonid
Pimendaja
Hääl
Te võite pilti pimendada ja vastupidi, kasutades kaameral pimendaja
funktsiooni, ilma et peaksite seda tegema arvutis. Kasutage seda
funktsiooni asjakohaselt ja lisage oma videotele dramaatilisi efekte.
Teinekord on helitu video atraktiivsem kui heliga. Keerake heli kinni, et
salvestada helitu video.
Selleks, et määrata
pimendaja valikud,
Ikoon
Vajutage video salvestamise režiimis [f] →
Fader (Pimendaja) → valik.
Selleks, et määrata
heli valikud,
Vajutage video salvestamise režiimis [f] →
Voice (Hääl) → valik.
Kirjeldus
Off (Väljas): pimendaja funktsiooni ei kasutata.
In (Sees): pilt tuhmub järk-järgult.
Out (Väljas): pilt hajub järk-järgult.
In-out (Sees-väljas): pimendaja funktsioon rakendatakse võtte
alguses ja lõpus.
88
Peatükk 3
Taasesitus/redigeerimine
Tutvuge sellega, kuidas taasesitada ja redigeerida fotosid ja videosid.
Vaadake kuuendast peatükist, kuidas arvutis faile redigeerida.
Taasesitus/redigeerimine
Failide otsimine ja korraldamine
Tutvuge sellega, kuidas pisipildivaate abil fotosid ja videosid kiirelt
otsida ning kuidas kaitsta ja kustutada faile.
Fotode vaatamine
1
Pisipiltide vaatamine
Selleks, et otsida teie soovitud fotosid ja videosid, vahetage ümber
pisipildivaatele. Pisipildivaade kuvab korraga mitu pilti, seega saate
te vaevata vaadata läbi üksuste, mida soovite leida. Te saate ka
rühmitada ja kuvada faile nende tüübi, salvestuspäeva ja -nädala
kaupa.
Vajutage [y].
• Kuvatakse teie kõige hilisem jäädvustatud fail.
Menu
Fotode ja pisipiltide kuvamiseks vajutage [I].
2
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [C/F], et
kerida läbi failide.
Formaatide või koodekite ühildumatuse tõttu võib muu kaameraga
pildistatud failide redigeerimine või esitamine mitte õnnestuda. Redigeerige
või esitage neid faile arvutit või muud seadet kasutades.
• Vajutage üks kord 3 pisipildi vaatamiseks.
• 15 või 40 pisipildi vaatamiseks vajutage kaks korda (Üksikvaates
vajutage failide arvu valimiseks [m] → x → Thumbnail
Mode (Pisipildirežiim). (lk 95))
Alternatiivina vajutage üksikvaates [m] → x → View (Vaade) →
valik.
90
Taasesitus/redigeerimine >
Failide otsimine ja korraldamine
Failide kuvamine kategooria järgi
Failide vaatamine kaustana
Pidev-ja sarivõtted kuvatakse kaustana. Kausta kustutamine kustutab
kõik kaustas olevad fotod.
1
Vajutage pisipildivaates [m].
2
Valige Filter → kategooria ning seejärel vajutage [o].
* Vaikeseade
Valik
Kirjeldus
Type (Tüüp)
Vaadake faile nende tüübi järgi, nagu näiteks foto
või video.
Date (Kuupäev)*
Võimaldab vaadata faile salvestamise kuupäeva
järgi.
Week (Nädal)
Vaadake faile nende salvestamise nädalapäeva
järgi.
Location
(Asukoht)
Võimaldab vaadata faili tema salvestuskoha järgi.
(Ainult fotodel, mis on jäädvustatud GPS-mooduliga,
on asukohainformatsioon.)
: Single View
Kui vajutate kaustavaates [I], kuvatakse antud kaustas olevad failid
pisipiltidena.
91
Taasesitus/redigeerimine >
Failide otsimine ja korraldamine
Failide kaitsmine
Failide kustutamine
Faile on võimalik kogemata kustutamise eest kaitsta.
Kustutage faile Taasesitusrežiimis ja kindlustage oma mälukaardil
rohkem ruumi. Kaitstud faile ei kustutata.
1
2
3
Vajutage taasesitusrežiimis [m] → z → Protect
(Kaitse) → valik. (Single (Üksik), Select (Vali), All (Kõik))
Pöörage navigatsiooninuppu või vajutage [C/F], et
valida fail ning seejärel vajutage [o].
Vajutage [f].
Üksiku faili kustutamine
Teil on võimalik valida üks fail ning see kustutada.
1
Valige esitusrežiimis fail ja vajutage nuppu [
].
• Alternatiivina Taasesitusrežiimis vajutage [m] → z →
Delete (Kustuta) → Single (Üksik).
2
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Yes (Jah).
92
Taasesitus/redigeerimine >
Failide otsimine ja korraldamine
Mitme faili kustutamine
Kõigi failide kustutamine
Võimalik on valida ka mitu faili ning need kustutada.
1
Vajutage Taasesitusrežiimis [
(Mitmene kustutamine).
] → Multiple Delete
• Alternatiivselt Taasesitusrežiimis vajutage [m] → z →
Delete (Kustuta) → Select (Vali).
2
Valige failid, mida te tahate kustutada, pöörates
navigatsiooninuppu või vajutades [C/F] ja seejärel
vajuta [o].
Te saate korraga kustutada kõik mälukaardil olevad failid.
1
Taasesitusrežiimis vajutage [m].
2
Valige z → Delete (Kustuta) → All (Kõik).
3
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Yes (Jah).
• Vajuta [o], et tühistada oma valik.
3
Vajutage [
].
4
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Yes (Jah).
93
Taasesitus/redigeerimine
Fotode vaatamine
Foto suurendamine
Slaidiesituse vaatamine
Te saate fotosid Taasesitusrežiimis suurendada. Te saate ka liigutada
suurendatud ala ja kasutada kärpimisfunktsiooni, et lõigata välja osa
ekraanil kuvatud pildist ning salvestada see uue failina.
Te saate vaadata fotosid slaidishowna, lisada slaidishowle erinevaid
efekte ja mängida taustamuusikat.
Suurendatud ala
Suurendamine (maksimaalne
suurendus võib resolutsioonist
sõltuvalt erineda)
Full Image
1
Taasesitusrežiimis vajutage [m].
2
Valige
3
Määrake slaidiseansi efekti valik.
.
• Slaidiseansi käivitamiseks ilma efektita jätkake 4. sammuga.
Valik
Kirjeldus
Images (Pildid)
Võimaldab määrata fotod, mida slaidiseansina
vaadata.
• All (Kõik): vaadake kõiki fotosid slaidishowna.
• Date (Kuupäev): vaadake teatud kuupäeval tehtud
fotosid slaidiseansina.
• Select (Vali): vaadake valitud pilte slaidishows.
Effect (Efekt)
Valige üleminekuefekt. Valige Off (Väljas), et efektid
tühistada.
Valige ajamaht, mille jooksul iga fotot kuvatakse.
Trim
Vajutage [o] ning seejärel pöörake navigatsiooninuppu foto
suurendamiseks päripäeva.
(Foto vähendamiseks pöörake navigatsiooninuppu vastupäeva.)
Toiming
Tehke seda
Liikuge suurendatud alale
Vajutage [D/I/C/F].
Interval
(Intervall)
Kärpige suurendatud fotot
Vajutage [f]. (salvestatud uue failina)
Music (Muusika) Mängige taustamuusikat.
Naaske algupärase pildi juurde
Vajutage [o].
4
Valige Slide Show (Slaidiseanss) → Play (Mängi) või
Repeat (Korda).
• Slaidiseanss algab koheselt.
94
Taasesitus/redigeerimine >
Fotode vaatamine
Automaatne pööramine
Automaatse pööramisega pöörab kaamera teie vertikaalselt
jäädvustatud fotod automaatselt ekraani sobivasse,
horisontaalasendisse.
Selleks, et määrata
automaatse pööramise
valikud,
Vajutage taasesitusrežiimis [m] → x → Auto
Rotate (Automaatne pööramine) → valik.
Pisipildirežiimi seadmine
Te saate valida pisipildirežiimis kuvatavate failide arvu.
Pisipildirežiimi valikute
seadistamiseks,
Vajutage taasesitusrežiimis [m] → x →
Thumbnail Mode (Pisipildirežiim) → valik.
95
Taasesitus/redigeerimine
Videote esitamine
Te saate esitada videot, jäädvustada videost pildi või kärpida videot
ning salvestada selle uue failina.
Pause
Stop
Video vaatamise kontrollid
Toiming
Tehke seda
Tagasikerimine
Vajutage [C].
Liikuge failis tagasi 2X, 4X ja 8X sammu igakord,
kui vajutate [C].
Paus/Mängi
Vajutage [o].
Kiire edasikerimine
Vajutage [F].
Liikuge failis tagasi 2X, 4X ja 8X sammu igakord,
kui vajutate [F].
Helitugevus
Pöörake navigatsiooninuppu vasakule või
paremale.
Peata
Vajutage [D].
Video kärpimine taasesituse ajal
1
Vajutage [o] punktis, kus soovite, et uus video algaks.
2
Kui peatatud, vajutage [
3
Vajutage [o] punktis, kus soovite, et uus video lõppeks.
4
Kui peatatud, vajutage [
5
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Yes (Jah).
].
].
Lõigatud fail on salvestatud eraldi failina uue nime all.
96
Taasesitus/redigeerimine >
Videote esitamine
Pildi jäädvustamine taasesituse ajal
1
Vajutage [o] punktis, millest soovite saada stoppkaadrit.
2
Vajutage [I].
• Lõigatud pildi resolutsioon on sama, mis video resolutsioon.
• Lõigatud fail on salvestatud eraldi failina uue nime all.
97
Taasesitus/redigeerimine
Fotode redigeerimine
Sooritage fototöötlusülesandeid, nagu suuruse muutmine,
pööramine või punasilma-efekti eemaldamine. Töödeldud fotod
salvestatakse uute failidena teistesuguste failinimede all. 3D-fotosid,
panoraamfotosid ja 3D panoraamfotosid ei saa redigeerida Pildi
redigeerimise funktsiooniga.
Selleks, et määrata Pildi
redigeerimise valikud,
Kirjeldus
Backlight (Taustvalgus): parandage ülesäritatud foto heledust.
(Off (Väljas)*, On (Sees))
Vajutage taasesitusrežiimis [f] → valik.
Enne parandamist
Valikud
* Vaikeseade
Ikoon
* Vaikeseade
Ikoon
Pärast parandamist
Uue faili suurus võib olla originaalist väiksem.
Kirjeldus
Smart Filter (Nutikas filter): lisage fotodele mitmesuguseid
filterefekte ning looge ainulaadseid pilte.
(Off (Väljas)*, Miniature (Miniatuurne), Soft Focus (Pehme
fookus), Old Film 1 (Vana film 1), Old Film 2 (Vana film 2),
Halftone Dots (Pooltooni täpid), Sketch (Visand), Fish Eye
(Kalasilm), Defog (Udu vähendamine), Negative (Negatiiv))
Uue faili suurus võib olla originaalist väiksem.
Red-eye Fix (Punasilmsuse vähendamine): eemaldage fotolt
punasilmad. (Off (Väljas)*, On (Sees))
Resize (Muuda suurust): muutke foto suurust.
Saadavalolevad resolutsioonid võivad erineda sõltuvalt
valitud foto suurusest.
Rotate (Pööra): pöörake fotot.
(Off (Väljas)*, Right 90˚ (Parem 90˚), Left 90˚ (Vasak 90˚),
180˚, Horizontal (Horisontaal), Vertical (Vertikaal))
Te ei saa pöörata kaitstud või RAW-faile.
Uue faili suurus võib olla originaalist väiksem.
98
Taasesitus/redigeerimine >
Fotode redigeerimine
* Vaikeseade
Ikoon
Kirjeldus
Face Retouch (Näo parandus): peitke näo ebatäiuslikkused.
Uue faili suurus võib olla originaalist väiksem.
Brightness (Heledus): kohandage pildi heledust.
Uue faili suurus võib olla originaalist väiksem.
Contrast (Kontrast): kohandage foto teravust.
Uue faili suurus võib olla originaalist väiksem.
Vignetting (Vinjettimine): lisage retro-stiilis värve, kõrget
kontrasti ja tugevat vinjetiefekti.
Uue faili suurus võib olla originaalist väiksem.
99
Peatükk 4
Traadita võrk
Kuidas luua ühendust juhtmevabasse kohtvõrku (WLAN) ja kasutada funktsioone.
Traadita võrk
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrguseadete konfigureerimine
Siin on teavet selle kohta, kuidas mõne WLAN-i levialas olles
pöörduspunkti (AP) kaudu ühendust luua. Kuidas konfigureerida
võrguühendust.
Ikoon/Valik
Refresh (Värskenda)
Kirjeldus
Ühenduseks sobivate pääsupunktide
värskendamine.
Ad-hoc-võrgu pöörduspunkt (AP)
Turvaline pöörduspunkt (AP)
WLAN ühenduse loomine
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
2
Valige
3
,
,
või
.
Valige [m] ja seejärel valige Wi-Fi Setting (Wi-Fi
seadistus).
• Teatud režiimides vajutage [m] või järgige ekraanile
kuvatavaid juhiseid, kuni Wi-Fi Setting (Wi-Fi seadistus) kuva
ilmub.
• Kaamera otsib automaatselt kasutatavaid AP seadmeid.
4
WPS-võrgu pöörduspunkt (AP)
Signaali tugevus
WPS button connection
(WPS nupuühendus)
Add wireless network
(Lisa raadiovõrk)
Ühenduse loomine WPS-pääsupunktiga.
Pääsupunkti käsitsi lisamine.
• Võrguseadete avamiseks vajutage [f].
• Kui valite turvalise AP, siis ilmub hüpikaken. WLAN-ga
ühendumiseks sisestage nõutavad salasõnad. Teavet teksti
sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“. (lk 105)
• Kui ilmub sisselogimiskuva, vaadake jaotist „Logimisbrauseri
kasutamine“. (lk 103)
Valige AP.
• Kui valite ebaturvalise AP, siis loob kaamera kohe ühenduse.
• Kui valite WPS-profiili toetava pääsupunkti, valige WPS PIN
Wi-Fi Setting
connection (WPS PIN-ühendus) ning sisestage pääsupunkti
seadme PIN-kood. Te saate ühenduse luua ka WPS-profiili
toetava pääsupunktiga, valides WPS button connection (WPS
nupuühendus) kaameral ning seejärel vajutades WPS nuppu
pääsupunkti seadmel.
Refresh
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Exit
Manual
101
Traadita võrk >
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrguseadete konfigureerimine
Võrguvalikute seadistamine
IP-aadressi määramine käsitsi
1
Kuval Wi-Fi seadistus, liikuge AP-le ning seejärel
vajutage [f].
1
Kuval Wi-Fi seadistus, liikuge AP-le ning seejärel
vajutage [f].
2
Tehke kõik valikud ja sisestage nõutav teave.
2
Valige IP Setting (IP seadistus) → Manual (Käsitsi).
3
Tehke kõik valikud ja sisestage nõutav teave.
Valik
Kirjeldus
Authentication
(Autentimine)
Võrgu autentimistüübi valimine.
Data Encryption
(Andmekrüpteering)
Valik
Kirjeldus
Võimaldab valida krüptimistüübi.
IP
IP-aadressi sisestamiseks.
Network Key
(Võrgukood)
Sisestage võrgu salasõna.
Subnet Mask
(Alamvõrgu mask)
Alamvõrgu maski sisestamiseks.
IP Setting
(IP seadistus)
Gateway (Lüüs)
Lüüsi sisestamiseks.
IP-aadressi käsitsi määramine.
DNS Server
DNS aadressi sisestamine.
102
Traadita võrk >
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrguseadete konfigureerimine
Logimisbrauseri kasutamine
Teatud AP-d, failijagamissaidid ning pilveserverid võimaldavad
sisselogimisandmete sisestamist logimisserveri kaudu.
Nupp
Kirjeldus
[D/I/C/F]
Liikuge üksusele või kerige lehekülge.
[o]
Valige üksus.
[m]
Saate valida järgmisi suvandeid:
• Previous Page (Eelmine lehekülg): liikuge
eelmisele leheküljele.
• Next Page (Järgmine lehekülg): liikuge
järgmisele leheküljele.
• Reload (Lae uuesti): laadige lehekülg uuesti.
• Stop (Peata): peatage lehekülje laadimine.
• Exit (Välju): sulgege logimisbrauser.
[
Sulgege logimisbrauser.
]
• Sõltuvalt leheküljest, millega te ühendatud olete, ei saa ta mõndasid
üksusi valida. See ei viita rikkele.
• Leheküljest olenevalt ei tarvitse logimisbrauser pärast sisselogimist
automaatselt sulguda. Kui se juhtub, sulgege logimisbrauser, vajutades
[ ] ning seejärel jätkake soovitud toiminguga.
• Lehekülje mahust või ühenduskiirusest olenevalt võib logimislehekülje
avamine kesta kauem. Kui see juhtub, oodake, kuni kuvatakse
sisselogimisinfo aken.
103
Traadita võrk >
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrguseadete konfigureerimine
Näpunäited võrguühenduse kohta
• Wi-Fi funktsioonide kasutamiseks peate sisestama mälukaardi.
• Võrguühenduse kvaliteedi määrab AP.
• Mida suurem on vahemaa kaamera ja pääsupunkti vahel, seda
kauem võtab aega ühenduse loomine võrguga.
• Kui lähedalasuv seade kasutab teie kaameraga sama
raadiosagedust, siis võib see ühenduse katkestada.
• Kui teie pääsupunkti nimi pole inglise keeles, ei pruugi kaamera
seadet leida või nimi võib olla vääral kujul.
• Võrguseadete või parooli saamiseks võtke ühendust kas
võrguadministraatori või võrguteenuse pakkujaga.
• Kui WLAN nõuab autentimist teenusepakkuja juures, siis ei pruugi
ühenduse loomine olla võimalik. WLAN-iga ühenduse loomiseks
võtke ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.
• Võrku ühendumisega võivad kaasneda täiendavad tasud. Kulud
sõltuvad teie lepingu tingimustest.
• Kui kasutate ühenduseks WLAN-i, proovige AP-de loendist mõnd
muud AP-d.
• Välisriikides võite ühenduse saada ka mõne tasuta WLAN-võrguga.
• Ekraanile võidakse kuvada sisselogimisaken, kui valite mõne
võrguteenusepakkuja tasuta WLAN-i. WLAN-ga ühendumiseks
sisestage oma tunnus ja salasõna. Lisateavet registreerimise või
teenuste kohta küsige võrguteenusepakkujalt.
• Olge isikuandmete sisestamisel AP-ühendusse ettevaatlik. Ärge
sisestage oma kaamerasse maksu- või krediitkaardiandmeid.
Tootja ei vastuta võimalike probleemide eest, mis tulenevad selliste
andmete sisestamisest.
• Kasutatavad võrguühendused sõltuvad riigist.
• Teie kaamera WLAN-funktsioonid peavad vastama teie piirkonnas
• Olenevalt krüpteeringu tüübist võib numbrite arv paroolis erineda.
kehtivatele raadiosidenõuetele. Vastavuse tagamiseks kasutage
WLAN-funktsioon ainult riigis, kus te kaamera ostsite.
• Kõigis kohtades ei pruugi WLAN-ühenduse loomine olla võimalik.
• Võrguseadete muutmise protsess võib võrgutingimustest sõltuvalt
• Kaamera võib AP-listis kuvada WLANi-toega printerit.
Siiski pole printeri kaudu võrku ühendumine võimalik.
• Võrgu ja teleriga samaaegselt kaamerat ühendada ei saa. Samuti ei
saa te võrguühenduse ajal vaadata fotosid ja videoid teleril.
erineda.
• Ärge looge ühendust võrguga, mille kasutamiseks teil puudub õigus.
• Enne võrguga ühendumist jälgige, et aku oleks täielikult laetud.
• Kui DHCP-serverit käepärast pole, siis tuleb Auto IP abil võrku
ühendumiseks teha fail autoip.txt ja kopeerida see sisestatud
mälukaardile.
104
Traadita võrk >
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrguseadete konfigureerimine
Teksti sisestamine
Ikoon
Kirjeldus
Kustutab viimase märgi.
Kuidas sisestada teksti. Allpool olevas tabelis kuvatud ikoonid
võimaldavad teil liigutada kursorit, muuta juhtu, jne. Soovitud võtmeni
kerimiseks kasutage navigatsiooninuppu ning võtme sisestamiseks
vajutage [o].
Liigutab kursorit.
ABC-režiimis suur- või väiketähtede valimiseks.
Sisestab laiendi „.com“.
Sümolirežiimi ja ABC-režiimi vahel valimine.
Lisab tühiku.
Done
Kuvatud teksti salvestamine.
Teksti sisestamisjuhendi vaatamine.
Done
Back
Backspace
• Olenemata ekraanikeelest saate sisestamiseks kasutada üksnes inglise
tähti.
• Done (Valmis) otseliikumiseks vajutage [y].
• Saate sisestada maksimaalselt 64 märki.
105
Traadita võrk
Failide automaatne salvestamine nutifonisse
Kaamera loob kohtvõrgu kaudu ühenduse nutifoniga, mis toetab
AutoShare funktsiooni. Kaameraga jäädvustatud foto salvestatakse
automaatselt nutifonisse.
• AutoShare funktsiooni toetavad Android 2.2 või kõrgema
operatsioonsüsteemiga Galaxy seeria nutifonid ja Galaxy Tab mudelid
ning iOS 4.3 või kõrgema operatsioonsüsteemiga iOS seadmed. Enne
funktsiooni kasutamist kontrollige seadme püsivara ning värskendage
seda vastavalt vajadusele.
• Enne funktsiooni kasutamist peab telefoni või seadmesse installima
Samsung SMART CAMERA App rakenduse. Selle rakenduse saate
alla laadida Samsung Apps, Google Play Store või Apple App Store
veebilehtedelt.
4
Valige loendist kaamera ja ühendage nutifon kaameraga.
• Nutifoniga saab korraga ühendada ainult ühe kaamera.
5
Lubage kaameral nutifoniga ühenduda.
• Kui nutifoni on teie kaameraga varem ühendatud, ühendatakse
see automaatselt
• Kaamera ekraanile ilmub ühenduse oleku ikoon (
6
).
Jäädvustage kaameraga foto.
• Jäädvustatud foto salvestatakse kaamerasse ja edastatakse
seejärel nutifonisse.
1
Pöörake kaameral režiimi valimise ketas B.
2
Valige kaameras
• AutoShare funktsiooni ajal pole video salvestamine võimalik.
.
• Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta,
valige Next (Järgmine).
3
Lülitage nutifonis sisse Samsung SMART CAMERA App
rakendus.
• iOS seadmete puhul lülitage enne rakenduse kasutamist sisse
Wi-Fi funktsioon.
106
Traadita võrk
Fotode ja videote saatmine nutitelefoni
Kaamera loob raadiokohtvõrgu kaudu ühenduse nutitelefoniga, mis
toetab MobileLink funktsiooni. Fotode ja videote saatmine nutitelefoni
abil on üsna lihtne.
• MobileLink funktsiooni toetavad Android 2.2 või kõrgema
•
•
•
•
operatsioonsüsteemiga Galaxy seeria nutifonid ja Galaxy Tab mudelid
ning iOS 4.3 või kõrgema operatsioonsüsteemiga iOS seadmed. Enne
funktsiooni kasutamist kontrollige seadme püsivara ning värskendage
seda vastavalt vajadusele.
Enne funktsiooni kasutamist peab telefoni või seadmesse installima
Samsung SMART CAMERA App rakenduse. Selle rakenduse saate
alla laadida Samsung Apps, Google Play Store või Apple App Store
veebilehtedelt.
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
Nutifonis on võimalik kuvada kuni 1000 hiljutist faili ja saata kuni 150
faili korraga. Kaameras saate kuvada ainult kaamera faile. Maksimaalne
failide saatmise hulk erineb sõltuvalt nutifoni ladustamisruumist.
Te ei saa saata RAW-faile.
1
Pöörake kaameral režiimi valimise ketas B.
2 Valige kaameras
.
• Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige
Next (Järgmine).
3 Valige kaameras saatmise suvand.
• Kui valite Select Files from Smartphone (Valige nutitelefonist
failid), saate nutifoni abil kuvada ja jagada kaamerasse
salvestatud faile.
• Kui valite Select Files from Camera (Valige kaamerast failid),
saate valida faile kaamerast saatmiseks.
4 Lülitage nutifonis sisse Samsung SMART CAMERA App
rakendus.
• iOS seadmete puhul lülitage enne rakenduse kasutamist sisse
107
Traadita võrk >
Fotode ja videote saatmine nutitelefoni
Wi-Fi funktsioon.
5 Valige loendist kaamera ja ühendage nutifon kaameraga.
• Nutifoniga saab korraga ühendada ainult ühe kaamera.
6 Lubage kaameral nutifoniga ühenduda.
• Kui nutifoni on teie kaameraga varem ühendatud, ühendatakse
see automaatselt.
7
Valige nutifonis või kaameras failid, mida saata
nutifonisse.
8 Puudutage nutifonis kopeerimise nuppu või valige
kaameras Share (Jaga).
• Kaamera saadab failid.
108
Traadita võrk
Nutitelefoni kasutamine kaugjuhtimispäästikuna
Kaamera loob ühenduse nutitelefoniga WLAN kaudu. Funktsiooni
Remote Viewfinder (Kaugjuhitav pildiotsija) abil saab mobiiltelefoni
kasutada kaugjuhtimispäästikuna. Tehtud foto kuvatakse nutitelefonis.
• Remote Viewfinder (Kaugjuhitav pildiotsija) funktsiooni toetavad Android
2.2 või kõrgema operatsioonsüsteemiga Galaxy seeria nutifonid ja
Galaxy Tab mudelid ning iOS 4.3 või kõrgema operatsioonsüsteemiga
iOS seadmed. Enne funktsiooni kasutamist kontrollige seadme püsivara
ning värskendage seda vastavalt vajadusele.
• Enne funktsiooni kasutamist peab telefoni või seadmesse installima
Samsung SMART CAMERA App rakenduse. Selle rakenduse saate
alla laadida Samsung Apps, Google Play Store või Apple App Store
veebilehtedelt.
1
3 Lülitage nutifonis sisse Samsung SMART CAMERA App
rakendus.
• iOS seadmete puhul lülitage enne rakenduse kasutamist sisse
Wi-Fi funktsioon.
4 Valige loendist kaamera ja ühendage nutifon kaameraga.
• Nutifoniga saab korraga ühendada ainult ühe kaamera.
5 Lubage kaameral nutifoniga ühenduda.
• Kui nutifoni on teie kaameraga varem ühendatud, ühendatakse
see automaatselt.
Pöörake kaameral režiimi valimise ketas B.
2 Valige kaameras
.
• Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige
Yes (Jah).
109
Traadita võrk >
6
Nutitelefoni kasutamine kaugjuhtimispäästikuna
Määrake nutitelefonil järgmised võttesuvandid.
Ikoon
7
Fokusseerimiseks toksake ja hoidke oma nutitelefonil
.
• Fookussuvandiks määratakse automaatselt multi-AF.
Kirjeldus
Välguvalik
Taimeri valik
Foto suurus
Salvestamie asukoht
• Selle funktsiooni kasutamise ajaks lülitatakse osa kaamera
nuppudest välja.
• Selle funktsiooni kasutamisel teie nutitelefoni suuminupp ja päästik
ei toimi.
• Remote Viewfinder (Kaugjuhitav pildiotsija) režiim toetab ainult
ja
foto suurusi.
8
Pildistamiseks vabastage
•
.
eraldusvõimega pildistamisel muudetakse nutifonisse
salvestatud fotode suuruseks 640X424 pikslit ja
eraldusvõimega pildistades 640X360 pikslit.
• Selle funktsiooni kasutamisel sõltub ideaalne vahemaa kaamera ja
nutitelefoni vahel teie ümbrusest.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab nutitelefon olema kaamerast kõige
rohkem 7 m kaugusel.
nutitelefonis.
• Kulub natuke aega, et jäädvustada foto, kui te vabastate
• Funktsioon Remote Viewfinder (Kaugjuhitav pildiotsija) lülitub välja, kui:
- nutitelefonile tuleb kõne
- kas kaamera või nutitelefon välja lülitatakse
- mälu on täis
- emb-kumb seadmetest kaotab ühenduse kohtvõrguga
- Wi-Fi ühendus on nõrk või ebastabiilne
110
Traadita võrk
Foto- ja videojagamisportaalide kasutamine
Laadige oma fotosid või videosid üles failijagamise veebilehtedele.
Kasutatavad veebilehed kuvatakse teie kaameras. Failide
üleslaadimiseks teatud veebilehtedele.peate enne kaamera
ühendamist külastama veebilehte ja seal registreeruma.
4
Sisestage oma ID ja salasõna ning valige Login
(Sisselogimine).
• Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“.
(lk 105)
• Kui lõite ühenduse SkyDrive veebilehega, vaadake jaotist
Veebisaidi kasutamine
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
2
Valige
„Logimisbrauseri kasutamine“. (lk 103)
• Loendist ID valimiseks valige
→ ID.
• Kui olete varem olnud veebilehele sisse logitud, võidakse teid
sisse logida automaatselt.
.
Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil olema failijagamisportaalis konto.
3
Valige veebisait.
• Kui ilmub hüpiksõnum konto loomise kohta, valige OK.
• Kaamera püüab viimati kasutatud AP seadme abil luua
automaatselt ühenduse WLAN-ga.
• Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud,
otsib see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 101)
111
Traadita võrk >
Foto- ja videojagamisportaalide kasutamine
Fotode ja videote üleslaadimine
1
Veebisaidi külastamine kaamera abil.
2
Kerige failini, mida soovite üleslaadida, ning vajutage [o].
• Te ei saa laadida üles RAW-faile.
• Üles laadida on võimalik maksimaalselt 20 faili korraga.
• Mahupiirangut ületavaid faile ei saa üles laadida. Üleslaaditava foto
• Valida on võimalik kuni 20 faili. Kogumaht võib olla maksimaalselt
10 MB. (Teatud veebilehtedel võib failide kogumaht või arv
erineda.)
3
Valige Upload (Lae üles).
•
•
• Kui lõite ühenduse Facebookiga, valige Upload (Lae üles) →
•
• Kui lõite ühenduse Facebookiga, saate te oma kommentaarid
•
Upload (Lae üles).
lisada, valides Comment (Kommentaar) kasti. Teavet teksti
sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“. (lk 105)
•
•
•
maksimaalne resolutsioon on 2M, ning pikim video, mille te üles laadida
saate, on salvestatud kasutades
. Kui valite foto, mille resolutsioon
on suurem kui 2M, siis vähendatakse selle resolutsiooni automaatselt.
Kui te lõite ühenduse Facebookiga, muudetakse foto resolutsioon 1M
resolutsiooniks.
Fotode või videote üleslaadimise meetod võib portaalist sõltuvalt
erineda.
Kui te ei pääse veebisaidile tulemüüri või kasutaja autentimise seadete
tõttu ligi, saate abi oma võrguadministraatorilt või võrguteenuse
pakkujalt.
Üleslaaditud fotode ja videote pealkirjaks võib automaatselt saade
nende salvestamise kuupäev.
Fotode üleslaadimise ja veebilehtede avanemise kiirust võib mõjutada
teie Interneti-ühenduse kiirus.
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
Te saate fotosid või videosid Taasesitusrežiimis üles laadida
failijagamiskeskkondadesse, vajutades [m], ning valides z →
Share(Wi-Fi) (Jaga(Wi-Fi)) → soovitud veebileht.
Kui te laadite fotod üles SkyDrive keskkonda, muudetakse nende
suurust kuni 2M, kuid säilitatakse nende kuvasuhe.
112
Traadita võrk
Fotode või videote saatmine e-postiga
Kuidas muuta e-posti menüüs olevaid seadeid ning saata kaameras
salvestatud fotosid ja videoid e-kirjaga.
5
Valige lahter Name (Nimi), sisestage oma nimi ning valige
Done (Valmis).
Sender Setting
E-posti seadete muutmine
Name
E-posti menüüs saab muuta seadeid teabe salvestamiseks. Samuti
saate määrata või muuta e-posti parooli. Teavet teksti sisestamise
kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“. (lk 105)
Email
Save
Teabe salvestamine
Back
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
2
Valige
3
Vajutage [m].
4
Valige
6
Valige lahter Email (E-post), sisestage oma e-posti
aadress ning valige Done (Valmis).
7
Muudatuste salvestamiseks valige Save (Salvesta).
.
→ Sender
Reset
• Oma teabe kustutamiseks, valige Reset (Lähtesta).
Setting (Saatja seadistus).
113
Traadita võrk >
Fotode või videote saatmine e-postiga
E-posti parooli määramine
E-posti parooli muutmine
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
2
Valige
2
Valige
3
Vajutage [m].
3
Vajutage [m].
4
Valige
→ Setting Password (Parooli seadmine) →
On (Sees).
4
Valige
5
Sisestage oma kehtiv 4-numbriline parool.
6
Sisestage uus 4-numbriline parool.
7
Sisestage uus parool uuesti.
8
Kui ilmub hüpikaken, vajutage [o].
.
• Parooli väljalülitamiseks valige Off (Väljas).
5
Kui ilmub hüpikaken, vajutage [o].
• Hüpikaken kaob automaatselt, isegi kui te ei vajuta [o].
6
Sisestage 4-kohaline parool.
7
Sisestage parool uuesti.
8
Kui ilmub hüpikaken, vajutage [o].
.
→ Change
Password (Muuda parooli).
• Hüpikaken kaob automaatselt, isegi kui te ei vajuta [o].
• Hüpikaken kaob automaatselt, isegi kui te ei vajuta [o].
Kui olete salasõnaunustanud, saate selle lähtestada, kui valite
paroolisisestuskuval Reset (Lähtesta). Selle teabe lähtestamisel
kustutatakse varem salvestatud kasutajaseaded, e-posti aadress ja hiljuti
saadetud e-kirjade loend.
114
Traadita võrk >
Fotode või videote saatmine e-postiga
Fotode või videote saatmine e-postiga
6
Kerige failideni, mida soovite saata ning vajutage [o].
• Valida on võimalik kuni 20 faili. Kogumaht võib olla maksimaalselt
Kuidas saata kaameras salvestatud fotosid ja videoid e-postiga.
Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“. (lk 105)
7 MB.
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
7
Valige Send (Saada).
2
Valige
8
Valige lahter Comment (Kommentaar), sisestage oma
kommentaar ning valige Done (Valmis).
3
Valige Sender (Saatja) lahter, sisestage oma e-posti
aadress ning seejärel valige Done (Valmis).
9
Valige Send (Saada).
.
• Kui te olete oma teabe eelnevalt salvestanud, siis sisestatakse
see automaatselt. (lk 113)
• Aadressi valimiseks varasemate adressaatide hulgast valige
→ aadress.
4
• Kaamera püüab automaatselt WLAN-ühenduse luua ning kirja
saata viimati kasutatud AP-seadme abil.
• Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud,
otsib see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 101)
Valige lahter Receiver (Vastuvõtja), sisestage e-posti
aadress ning valige Done (Valmis).
• Aadressi valimiseks varasemate adressaatide hulgast valige
→ aadress.
• Adressaatide lisamiseks valige
. Sisestada saab kuni
30 aadressit.
• Aadressi kustutamiseks loendist valige
5
.
Valige Next (Järgmine).
115
Traadita võrk >
Fotode või videote saatmine e-postiga
• Te ei saa saata RAW-faile.
• Saata on võimalik maksimaalselt 20 faili korraga.
• Foto edastamise õnnestumine võib oleneda ka vigadest vastuvõtja
•
•
•
•
•
e-postikontol, mille tõttu foto vastuvõtmisest keeldutakse või sõnum
rämpspostiks liigitatakse.
Kui võrguühendust pole saadaval või kui e-posti seaded on valed, ei
pruugi e-posti saatmine olla võimalik.
Kui fail ületab mahupiirangut, ei saa e-kirja saata. Saadetava foto
maksimaalne resolutsioon on 2M ja pikim video, mida te saata saate on
salvestatud, kasutades
. Kui valite foto, mille resolutsioon on suurem
kui 2M, siis vähendatakse selle resolutsiooni automaatselt.
Kui te ei saa e-kirja tulemüüri või kasutaja autentimise seadete tõttu
saata, saate abi oma võrguadministraatorilt või võrguteenuse pakkujalt.
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
Taasesitusrežiimis on võimalik ka e-kirja saata, vajutades [m], ja
seejärel valides z → Share(Wi-Fi) (Jaga(Wi-Fi)) → Email (E-post).
116
Traadita võrk
Fotode ja videote saatmine automaatse varundamise abil
Kaameraga tehtud fotosid ja videoid saab arvutisse saata
juhtmevabalt. Automaatse varundamise funktsioon toimib ainult
operatsioonisüsteemiga Windows.
Automaatse varundamise programmi
arvutisse installimine
1
Paigaldage arvutisse Intelli-studio. (lk 142)
2
Ühendage USB-kaabli abil kaamera ja arvuti.
3
Klõpsake hüpikaknas OK.
Fotode ja videote saatmine arvutisse
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
2
Valige
• Automaatse varundamise funktsiooni kasutamiseks peate
sisestama varundamise arvuti andmed. Üksikasju vaadake
jaotisest „Automaatse varundamise programmi arvutisse
installimine“. (lk 117)
3
• Auto Backup (Automaatvarundusfunktsiooni spikri vaatamiseks)
valige
→ Guide (Juhis).
programm on arvutisse paigaldatud. Järgige ekraanile ilmuvaid
paigaldusjuhiseid.
Eemaldage USB-kaabel.
5
Ühendage USB-kaabli abil kaamera ja arvuti.
Valikute seadmiseks vajutage [m].
• Arvuti automaatseks väljalülitamiseks pärast edastamise
lõppemist, valige
→ Shut down PC after backup (Lülita arvuti
pärast varundamist välja) → On (Sees).
• Auto Backup (Automaatvarundusfunktsiooni spikri vaatamiseks)
4
.
4
Vajutage [o], et käivitada varundamine.
• Saatmise tühistamiseks vajutage [o].
• Kaamera talletab arvuti andmed, et kaamera saaks arvutisse faile
saata.
• Varundamiseks ei saa valida üksikuid faile. See funktsioon
varundab ainult uued kaameras olevad failid.
• Varundamise edenemist näidatakse arvuti kuvaril.
• Kui edastamine on lõppenud, lülitub kaamera umbes 30 sekundi
Enne programmi paigaldamist veenduge, et arvuti oleks võrku ühendatud.
Kui internetiühendus puudub, siis peate programmi installima komplektis
olevalt CD-lt.
möödudes automaatselt välja. Valige Cancel (Tühista), et naasta
eelmisele kuvale ning vältida kaamera automaatset väljalülitumist.
117
Traadita võrk >
Fotode ja videote saatmine automaatse varundamise abil
• Kui arvuti toetab funktsiooni Wake on LAN (WOL, võrgukäivitus), saate
arvuti automaatselt sisse lülitada, otsides seda oma kaameras. (lk 122)
• Kui ühendate kaamera juhtmevabasse kohtvõrku, siis valige pääsupunkt,
mis on arvutiga ühendatud.
• Kaamera otsib saadaolevaid pääsupunkte, isegi kui ühendute uuesti
samasse pääsupunkti.
• Kui lülitate failide saatmise ajal kaamera välja või eemaldate aku, siis
failiedastus katkeb.
• Selle funktsiooni kasutamisel on ainult [Toite] nupp teie kaameral
kasutatav.
• Korraga on failide saatmiseks võimalik arvutiga ühendada ainult üht
kaamerat.
• Varundamine võib katkeda võrguoludest tingituna.
• Fotosid ja videoid saab arvutisse saata ainult üks kord. Faile pole
võimalik korduvalt saata, isegi kui ühendate oma kaamera teise arvutiga.
• Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb Windowsi tulemüür ja ka
võimalikud muud tulemüürd välja lülitada.
• Saata on võimalik maksimaalselt 1000 faili.
• Arvuti tarkvara serveri nimi peab olema sisestatud ladina tähestikus ja
võib sisaldada mitte rohkem kui 48 tähemärki.
118
Traadita võrk
Fotode või videote vaatamine TV Linkiga teleris
TV Link on tehnoloogia meediafailid jagamiseks sama AP-ga
ühendatud kaamera ja teleri vahel. Selle tehnoloogia abil saate teleris
fotosid ja videoid vaadata.
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
2
Valige
.
• Kui ilmub juhis, vajutage [o].
• Kaamera püüab viimati kasutatud AP seadme abil luua
4
Otsige teleris üles kaamera ja sirvige jagatud fotosid või
videoid.
• Teavet kaamera otsimise ning fotode või videote sirvimise kohta
teleris leiate teleri kasutusjuhendist.
• Olenevalt teleri tüübist või võrgu seisundist ei pruugi video
mängida sujuvalt. Kui see juhtub, salvestage video uuesti
või
kvaliteediga ja esitage uuesti. Kui videod üle juhtmeta võrgu
teie teleril sujuvalt ei mängi siis proovige oma kaamera teleriga
ühendada HDMI-kaabli abil.
automaatselt ühenduse WLAN-ga.
• Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud,
otsib see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 101)
3
Ühendage oma teler pääsupunkti seadme kaudu
juhtmevabasse võrku.
• Täpsemat teavet selleks leiate oma teleri kasutusjuhendist.
AP
119
Traadita võrk >
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fotode või videote vaatamine TV Linkiga teleris
Te ei saa jagada RAW-faile.
Jagada on võimalik kuni 1000 fotot või videot.
Teleris saate vaadata üksnes oma kaameraga tehtud pilte või videoid.
Juhtmevaba ühenduse ulatus teie kaamera ja teleri ümber sõltub
pääsupunkti tehnilistest andmetest.
Kui kaamera on ühendatud 2 teleriga, võib esitus olla aeglasem.
Seda funktsiooni saate kasutada üksnes TV Linkiga teleriga.
Fotosid ja videoid jagatakse nende originaalformaadis.
Mõned videod võivad teistest aeglasemalt puhverdada.
Jagatud fotosid ega videoid ei salvestata teleris, kuid neid saab
salvestada kaamerasse, et vastata teleri spetsifikatsioonidele.
Fotode ja videote teisaldamine telerisse võib võtta pisut aega olenevalt
võrguühendusest, jagatavate failide arvust ja suurusest.
Kui lülitate kaamera teleris fotode või videote vaatamise ajal välja
(näiteks akut eemaldades) siis peab teler kaamerat ikkagi ühenduses
olevaks.
Fotode või videote järjestus kaameras võib erineda järjestusest teleris.
Olenevalt sellest, kui palju fotosid või videoid te jagada tahate, võib
nende laadimiseks ja algseadistuseks kuluda pisut aega.
Teleripuldi pidev kasutamine või teleril muude toimingute tegemine
fotode või videote vaatamise ajal võib häirida selle funktsiooni
normaalset tööd.
Kui te faile kaameras ümber korraldate või sordite, samal ajal neid
teleris vaadates, siis tuleb teil teleris olevate failide loendi uuendamiseks
alghäälestus uuesti teha.
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
Soovitame ühendada teler pääsupunktiga võrgukaabli abil. See
vähendab miinimumini video võimaliku „hakkimise“ voogesituse ajal.
120
Traadita võrk
Fotode saatmine funktsiooniga Wi-Fi Direct
Kui kaamera ühendatakse raadiovõrgu kaudu seadmega, mis toetab
funktsiooni Wi-Fi Direct, saab fotosid sellesse seadmesse saata.
Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
4
Valige kaamera Wi-Fi Direct seadmete loendist seade.
• Veenduge, et seadme Wi-Fi Direct valik on sisselülitatud.
• Võite valida oma kaamera ka Wi-Fi Direct seadmete loendist.
1
Lülitage telefonis sisse suvand Wi-Fi Direct.
2
Kerige kaameral Taasesitusrežiimis fotoni.
3
Vajutage [m], ja seejärel valige z → Share(Wi-Fi)
(Jaga(Wi-Fi)) → Wi-Fi Direct.
5
Kui seade on valitud, lubage kaameral seadmega
ühenduda.
• Valitud foto saadetakse seadmesse.
• Üksiku pildi vaates saate te saata korraga ühe foto.
• Pisipildivaatel mitme foto valimiseks kerige fotosid ja vajutage [o].
Valige Send (Saada) kui olete fotode valimisega lõpetanud.
• Saata on võimalik maksimaalselt 20 faili korraga.
• Kui kaamera mälus ei ole ühtki fotot, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• Kui te tühistate ühenduse katse enne, kui see on lõpetanud, ei pruugi
kaamera olla võimeline seadet taasühendama. Sel juhul uuendage oma
seadet uusima püsivaraga.
121
Traadita võrk
Wake on LAN (WOL) funktsiooni kohta
Wol-funktsiooni abil saate oma arvuti kaamerast automaatselt sisse lülitada. See funktsioon on kasutatav viimase 5 aasta jooksul toodetud
Samsungi lauaarvutites (ei ole kasutatav kõik-ühes arvutites).
Kõik muud muudatused teie arvuti BIOS määrangutes peale kirjeldatute võivad arvutit kahjustada. Tootja ei vastuta kahjude eest, mida on põhjustanud teie arvuti
BIOS määrangute muutmine.
Arvuti seadmine unerežiimist ärkama
1
Klõpsake Start (Käivita) ning avage Control Panel
(Juhtpaneel).
3
Paremklõps suvandil Local Area (Lähivõrk) ning klõps
suvandil Properties (Omadused).
2
Häälestage võrguühendus.
4
Klõpsake Configure (Konfigureeri) → Power manage
(Toite haldamine) → Allow this device to wake the
computer (Lubage sel seadmel äratada arvuti).
5
Klõpsake OK.
6
Käivitage arvuti uuesti.
• Windows 7:
Klõpsake Network and Internet (Võrk ja Internet) →
Network and Sharing Center (Võrk ja jagamiskeskus) →
Change adapter settings (Muuda adapteri seaded).
• Windows Vista:
Klõpsake Network and Internet (Võrk ja Internet) →
Network and Sharing Center (Võrk ja jagamiskeskus) →
Manage network connections (Halda võrguühendusi).
• Windows XP:
Klõpsake Network and Internet Connection (Võrk ja
internetiühendus) → Network Connection (Võrguühendus).
122
Traadita võrk >
Wake on LAN (WOL) funktsiooni kohta
Arvuti seadmine sisse lülituma
1
Lülitage arvuti sisse ja vajutage algkäivituse ajal F2.
• Ilmub BIOS häälestusmenüü.
2
Valige Advanced (Täiendatud) → Power management
Setup (Toitehalduse häälestus).
3
Valige Resume on PME (Jätka alates PME-st) →
Enabled (Võimaldatud).
4
Muudatuste salvestamiseks vajutage F10 ning jätkake
algkäivitust.
5
Klõpsake Start (Käivita) ning avage Control Panel
(Juhtpaneel).
6
Häälestage võrguühendus.
7
Valige võrguadapteriga seotud draiverid.
8
Klõpsake Advanced (Täiendatud) sakki ning seejärel
määrake WOL menüüd.
• Seda funktsiooni ei saa kasutada läbi tulemüüri või kui on installitud
turvatarkvara.
• Wol-funktsiooniga arvuti sisselülitamiseks peab arvutil olema aktiivne
kohtvõrguühendus. Veenduge, et arvuti võrgupordi näidik põleks, see
näitab, et kohtvõrguühendus on aktiivne.
• Olenevalt teie arvutimudelist, võib kaamera olla võimeline arvutit ainult
äratama.
• Olenevalt teie arvuti operatsioonisüsteemist võivad WOL
häälestusmenüü nimed olla teistsugused.
- näited häälestusmenüü nimedest: võimalda PME, Ärka LAN-i peale,
jne.
- näited häälestumenüü väärtustest: võimalda Magic Packet, jne.
• Windows 7:
Klõpsake Network and Internet (Võrk ja Internet) →
Network and Sharing Center (Võrk ja jagamiskeskus) →
Change adapter settings (Muuda adapteri seaded).
• Windows Vista:
Klõpsake Network and Internet (Võrk ja Internet) →
Network and Sharing Center (Võrk ja jagamiskeskus) →
Manage network connections (Halda võrguühendusi).
• Windows XP:
Klõpsake Network and Internet Connection (Võrk ja
internetiühendus) → Network Connection (Võrguühendus).
123
Peatükk 5
Kaamera seadete menüü
Tutvuge kasutajaseadete ja üldise menüüga.
Saate reguleerida seadeid, mis sobivad paremini teie vajaduste ja eelistustega.
Kaamera seadete menüü
Kasutajaseaded
Müra vähendamine
Nende seadetega saate määrata kasutajakeskkonna.
Kasutajavalikute
määramiseks,
Kasutage müra vähendamist, vähendamaks visuaalset müra fotodel.
Võtterežiimis vajutage [m] → u või X
→ valikut.
* Vaikeseade
Saadalolevad esemed ja nende järjekord võib erineda sõltuvalt
võtterežiimist.
Valik
Kirjeldus
High ISO NR
(Kõrge ISO NR)
See funktsioon vähendab müra, mis võib tekkida, kui
te määrate kõrge ISO tundlikkuse.
(Off (Väljas), On (Sees)*)
Long Term NR
(Pikaajaline NR)
See funktsioon vähendab müra, kui te seate kaamera
pikale säritusele. (Off (Väljas), On (Sees)*)
ISO kohandamine
DMF (otsene manuaalfookus)
ISO samm
Saate määrata ISO tundlikkuse suuruse kas 1/3 või 1 sammu järgi.
Automaatne ISO vahemik
Te saate kohandada fookust manuaalselt, pöörates
fokusseerimisrõngast pärast seda, kui olete saavutanud
poolvajutusega fookuse [Katik]. See lisa ei pruugi mõnede
objektiividega saadaval olla.
Saate määrata maksimaalse ISO väärtuse, mille alusel iga EV samm
on valitud, kui määrate automaatse ISO.
* Vaikeseade
Valik
Väärtus
1 Step (1 Aste)
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600, ISO 3200
1/3 Step (1/3 Aste)
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200
125
Kaamera seadete menüü >
Kasutajaseaded
AF prioriteet
iFn kohandamine
Te saate seadistada kaamera jäädvustamaks fotosid ainult siis, kui
subjekt on fookuses.
Te saate valida variante, mida on võimalik kohandada, kui te vajutate
[i-Function] i-Function objektiivil.
Kui te jäädvustate pidevaid või sarivõtteid, jäädvustab kaamera fotosid
isegi, kui AF prioriteedifunktsioon on sisselülitatud ja subjekt ei ole
fookuses.
Moonutuse parandus
Te saate parandada objektiivi moonutust, mis võib objektiividest
ilmneda. See lisa ei pruugi mõnede objektiividega saadaval olla.
Valik
Kirjeldus
Aperture (Ava)
Seadistus ava väärtuse kohandamiseks.
Shutter Speed
(Säriaeg)
Seadistus säriaja kohandamiseks.
EV
Seadistus särituse väärtuse kohandamiseks.
ISO
Seadistus ISO tundlikkuse kohandamiseks.
WB
Seadistus valgetasakaalu kohandamiseks.
Z
Seadistus suumimäära kohandamiseks.
126
Kaamera seadete menüü >
Kasutajaseaded
Kasutajaekraan
Nr.
Histogramm
Seadistage histogramm ekraanil sisse või välja.
Te saate ekraanile lisada või sealt eemaldada pildistamise
informatsiooni.
3
1
2
4
5
Nr.
Kirjeldus
Paremikoonid
Määrake, et pildistamisrežiimis kuvatakse paremale ikoonid.
2
Vasakikoonid
Määrake, et pildistamisrežiimis kuvatakse vasakule ikoonid.
3
Kuupäev ja kellaaeg
Määrake, et kuvataks kuupäev ja kellaaeg.
Histogrammist
Histogramm on graafik, mis näitab pildi heledusejaotust. Vasakule
kaldunud histogramm osutab tumedale fotole.
Paremale kaldunud histogramm osutab heledale fotole. Graafiku
kõrgus sõltub värviteabest. Graafik muutub kõrgemaks, kui
konkreetne värv on rohkem levinud.
Ebapiisav säritus
4
1
Kirjeldus
5
Tasakaalustatud säritus
Liiane säritus
Vahemaaskaala
Määrake, et kuvataks vahemaa subjekti ja kaamera vahel, kui
kinnitate objektiivi, mis toetab Kaugusskaala funktsiooni.
(Off (Väljas), ft, m*)
See lisa on kättesaadav ainult siis, kui te kinnitate objektiivi, mis
toetab Kaugusskaala funktsiooni.
127
Kaamera seadete menüü >
Kasutajaseaded
Võtmekaardistamine
Ruudujoon
Kohanda nupu või SMART LINK nupu funktsioone on võimalik muuta.
Võimaldab valida juhiku stseeni loomiseks.
(Off (Väljas)*, 3 X 3, 2 X 2, Cross (Rist), Diagonal (Diagonaal))
* Vaikeseade
Nupp
Funktsioon
Custom
(Kohandatav)
Määrake Kohanda nupule funktsioon.
• Optical Preview (Optiline eelvaade)*, mis käivitab
teravussügavuse eelvaate funktsiooni praeguse
ava väärtuse jaoks. (lk 22)
• One Touch WB (Ühe puudutuse WB)
(Valgetasakaal), mis käivitab kohandatud
valgetasakaalu funktsiooni.
• One Touch RAW + (Ühe puudutuse RAW+), mis
aktiveerib või deaktiveerib RAW+JPEG lisa.
• Reset (Lähtesta), mis taastab teatud seaded.
• AEL, mis käivitab automaatse säritusluku
funktsiooni.
SMART LINK
Määrake SMART LINK nupule funktsioon.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder
(Kaugpildiotsija), SNS & Cloud, Email (E-post),
Auto Backup (Automaatne varundus), TV Link)
AF-i tuli
Kui pildistate pimedates paikades, lülitage parema autofookuse
jaoks AF-i tuli sisse. Autofookuse funktsioonid täpsemalt pimedates
kohtades, kui AF-i tuli on sees.
128
Kaamera seadete menüü
Seadistamine 1
Tutvuge seadistamine 1 menüü sisuga.
* Vaikeseade
Üksus
Seadistus 1
valikud,
Määrake meetod failide ja kaustade nummerdamiseks.
• Reset (Lähtesta): pärast nullimisfunktsiooni kasutamist
alustatakse järgmise faili nime 0001-st.
• Series (Seeria)*: failinumbrid jätkavad olemasolevat
numbrijada, isegi kui olete installinud uue mälukaardi,
vormindanud kaardi või kustutanud kõik fotod.
Võtte- või esitusrežiimis vajutage [m] → q
→ valikule.
* Vaikeseade
Üksus
Kirjeldus
Language
Määrake keel, mida kaamera näitab ekraanil.
File Name
(Faili nimi)
Määrake meetod failinimede loomiseks.
• Standard (Standartne)*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Date (Kuupäev):
- sRGB failid - MMDDxxxx.JPG. Näiteks, 1. jaanuaril
jäädvustatud foto nimi oleks 0101xxxx.jpg.
- Adobe RGB failid- _MDDxxxx.JPG kuudele jaanuar
kuni september. Kuudele oktoober kuni detsember,
kuunumber on asendatud tähtedega A (Okt.), B (Nov.)
ja C (Dets.).
Näiteks, 3. veebruaril jäädvustatud foto failinimi oleks
_203xxxx.jpg. Näiteks 5.oktoobril jäädvustatud foto
failinimi oleks _A05xxxx.jpg.
Kirjeldus
• Esimese kausta nimi on 100PHOTO, kui
File Number
(Failinumber)
•
•
•
•
•
olete valinud sRGB värviruumi ja standartse
failinimetamise, on esimese faili nimi SAM_0001.
Failinime numbrid kasvavad 1-st SAM_0001 kuni
SAM_9999.
Kaustanumbrid kasvavad 1-st 100PHOTO kuni
999PHOTO.
Ühte kausta saab salvestada maksimaalselt 9999
faili.
Failinumbrid on määratud vastavalt DCF
(Disainireegel kaamera failisüsteemi jaoks)
tehnilistele nõuetele.
Kui te muudate failinime (näiteks arvutis), ei pruugi
kaamera seda faili taasesitada.
129
Kaamera seadete menüü >
Seadistamine 1
* Vaikeseade
Üksus
Kirjeldus
Folder Type
(Kaustatüüp)
Määrake kaustatüüp.
• Standard (Standartne)*: XXXPHOTO
• Date (Kuupäev): XXX_MMDD
Format
(Vorming)
Reset
(Lähtesta)
Vormindage mälukaart. Vormindamine valmistab
mälukaardi ette kaameras kasutamiseks ja kustutab kõik
olemasolevad failid, kaasaarvatud kaitstud failid.
(Yes (Jah), No (Ei))
Kui kasutate teist marki kaameras, mälukaardilugejas
või arvutis vormindatud kaarti, võib see põhjustada
vigu. Palun vormindage mälukaart kaameras, enne kui
seda fotode jäädvustamiseks kasutate.
Lähtesta seadistusmenüü ja pildistamise valikud
tehase vaikeseadetele. (Kuupäeva, kellaaja, keele ja
videoväljundi seadeid mitte muuta.) (Yes (Jah), No (Ei))
130
Kaamera seadete menüü
Seadistamine 2
Tutvuge seadistamine 2 menüü sisuga.
* Vaikeseade
Üksus
Seadistus 2
valikud,
Võtte- või esitusrežiimis vajutage [m] → w
→ valikule.
Auto Display
Määrake ekraani väljalülitusaeg. Ekraan lülitab end välja,
Off (Automaatne kui te ei kasuta kaamera teie poolt määratud aja jooksul.
kuva väljalülitus) (Off (Väljas), 30 sec (30 s)*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
* Vaikeseade
Üksus
Kirjeldus
Quick View
(Kiirvaade)
Määrake kiirvaate ajapikkus - aja hulk, mille jooksul
kaamera kuvab fotot, kohe pärast seda, kui te olete selle
jäädvustanud. (Off (Väljas), 1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s),
5 sec (5 s), Hold (Hoidma))
Display Adjust
(Ekraani
kohandamine)
Kohandage ekraani heledus, automaatse heleduse
seadistus, ekraani värv või tasememõõt.
• Display Brightness (Ekaani heledus): te saate
kohandada ekraani heledust manuaalselt.
• Auto Brightness (Automaatne heledus): lülitage
automaatne heledus sisse või välja.
(Off (Väljas), On (Sees)*)
• Display Color (Ekaani värv): te saate kohandada
ekraani värvi manuaalselt.
• Horizontal Calibration (Horisontaalne kalibreerimine):
kalibreerige tasememõõt. Kui tasememõõt ei ole tase,
positsioneerige kaamera taseme pinnal ja seejärel
järgige ekraanil olevaid juhiseid.
• Te ei pääse ligi Horizontal Calibration
(Horisontaalse kalibreerimise) valikule
taasesitusrežiimis.
• Te ei saa tasememõõturit portreeorientatsioonis
kalibreerida.
Kirjeldus
Power Save
(Energia
säästja)
Date & Time
(Kuupäev ja
kellaaeg)
Määrake energia väljalülitusaeg. Kaamera lülitab end
välja, kui te ei kasuta kaamerat teie poolt määratud aja
jooksul. (30 sec (30 s), 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min,
30 min)
• Kaamera säilitab väljalülituse ajaseadistuse isegi
siis, kui te asendate aku.
• Energiasääst ei pruugi töötada, kui kaamera on
ühendatud arvuti, TV või printeriga, taasesitamas
slaidiesitust või filmi.
Määrake kuupäev, kellaeg, kuupäeva vorming, ajatsoon
ja kas märkida fotodele kuupäev. (Time Zone (Ajatsoon),
Date (Kuupäev), Time (Aeg), Type (Tüüp),
Imprint (Märge))
• Kuupäev ilmub foto alla paremale.
• Kui te prindite fotot, ei pruugi mõned printerid
kuupäeva kohaselt printida.
Help Guide
Display
(Spikrijuhendi
kuva)
Määrake, et kuvataks spikkertekste menüüde ja
funktsioonide kohta. (Off (Väljas), On (Sees)*)
Vajutage [
] et peita spikkertekst.
131
Kaamera seadete menüü
Seadistamine 3
Tutvuge seadistamine 3 menüü sisuga.
Seadistus 3
valikud,
* Vaikeseade
Üksus
Kirjeldus
Sound (Heli)
• System Volume (Süsteemiheli): määrake helitugevus või
vaigistage kogu heli. (Off (Väljas), Low (Madal),
Medium (Keskmine)*, High (Kõrge))
• AF Sound (AF heli): määrake heli, mida kaamera teeb, kui
AF-i režiim on sees või väljas. (Off (Väljas), On (Sees)*)
• Button Sound (Nupuheli): määrake heli, mida kaamera
teeb, kui te vajutate nuppe sisse või välja. (Off (Väljas),
On (Sees)*)
Video Out
(Videoväljund)
Kirjeldus
Anynet+
(HDMI-CEC)
Kui te ühendate kaamera HDTV-ga, mis toetab
Anynet+ (HDMI-CEC), saate te kontrollida kaamera
taasesitusfunktsiooni telekapuldiga.
• Off (Väljas): te ei saa kontrollida kaamera
taasesitusfunktsiooni telekapuldiga.
• On (Sees)*: te saate kontrollida kaamera
taasesitusfunktsiooni telekapuldiga.
Võtte- või esitusrežiimis vajutage [m] → e
→ valikule.
* Vaikeseade
Sensor
Cleaning
(Sensori
puhastamine)
Üksus
HDMI Output
(HDMI väljund)
• Sensor Cleaning (Sensori puhastamine): eemaldage
sensorilt tolmu.
• Start-Up Action(Käivitamise tegevus): kui aktiveeritud,
siis kaamera sooritab sensoripuhastuse igal
sisselülitamisel. (Off (Väljas)*, On (Sees))
Kuna see toode kasutab vahetatavaid objektiive,
võib sensor tolmuda, kui te objektiive vahetate. See
võib kaasa tuua selle, et jäädvustatud fotodel esineb
tolmuosakesi. Ei ole soovitatav vahetada objektiive, kui
te viibite eriti tolmuses piirkonnas. Peale selle veenduge,
et kinnitate objektiivile korgi, kui te seda ei kasuta.
Määrake videoväljund oma riigile kohaseks, kui ühendate
kaamera välise videoseadmega nagu monitor või TV.
• NTSC*: USA, Kanada, Jaapan Korea, Taiwan, Mehhiko, jne
• PAL (Toetab ainult PAL B, D, G, H, või I): Austraalia, Austria,
Belgia, Hiina, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa,
Inglismaa, Itaalia, Kuveit, Malaisia, Uus-Meremaa, Singapur,
Hispaania, Rootsi Sveitš, Tai, Norra, jne
Kui te ühendate kaamera HDTV-ga, kasutades HDMI
kaablit, saate te pildi resolutsiooni muuta.
• NTSC: Auto (Automaatne)*, 1080i, 720p, 480p, 576p
(aktiveerub ainult siis, kui PAL on valitud)
Kui ühendatud HDTV ei toeta teie valitud resolutsiooni,
määrab kaamera resolutsiooni taseme võrra
madalamaks.
Vaadake kere ja objektiivi püsivara, Wi-Fi MAC aadressi ja
võrgu sertifikaadinumbrit, või uuendage püsivara.
• Firmware Update (Püsivara uuendamine): uuendage
kaamera keha või objektiivi püsivara. (Body Firmware
(Keha püsivara), Lens Firmware (Objektiivi püsivara))
Device
Information
(Seadmeteave)
• Te saate püsivara uuendusi alla laadida aadressilt
www.samsung.com.
• Te ei saa käivitada püsivara uuendust ilma täielikult
laetud akuga. Laadige aku täielikult, enne kui
käivitate püsivara uuenduse.
• Kui te uuendate püsivara, kasutajaseadete
väärtused lähtestatakse. (Kuupäeva, kellaaja, keele
ja videoväljundi seadeid mitte muuta.)
• Ärge lülitage kaamerat välja, kui uuendamine on
pooleli.
132
Kaamera seadete menüü
GPS
Tutvuge GPS seadistuse menüü üksustega. Te peaksite ostma
valikulise GPS lisandi, et kasutada GPs funktsioone.
GPS valikute
määramiseks,
Võtte- või esitusrežiimis vajutage [m] → U
→ valikule.
* Vaikeseade
Üksus
Kirjeldus
Geotagging
(Geosildistamine)
Määrake, et jäädvustada fotosid asukohainfoga,
kasutades GPS-i. Asukoha informatsioon lisatakse Exif
datale, mis on seotud fotoga. (Off (Väljas), On (Sees)*)
GPS Valid Time
Settings
(GPS-i kehtivad
ajasätted)
Määrake aeg, et kasutada viimast
asukohainformatsiooni, kui kaamera ei suuda vastu
võtta GPS signaale. Kui kaamera ei suuda vastu võtta
GPS signaale pärast kindlaksmääratud aega, siis
asukohainformatsiooni piltidele ei salvestata.
(15 sec (15 s)*, 30 sec (30 s), 1 min, 3 min, 10 min,
30 min)
Location Display
(Asukohakuva)
Määrake, et asukohainformatsioon kuvataks
pildistamisrežiimi ekraanil üleval paremal.
Asukohainformatsioon ilmub korea keeles ainult
siis, kui te olete Koreas ja kuvakeel on seatud
korea keeleks. Kui määratud on teine keel, ilmub
asukohainformatsioon inglise keeles.
(Off (Väljas), On (Sees)*)
GPS Reset
(GPS lähetus)
Määrake, et otsida teie hetkeasukohale kõige lähemaid
GPS sateliite. (Yes (Jah), No (Ei))
133
Peatükk 6
Välisseadmetega ühendamine
Kasutage oma kaamerat kõiki võimalusi ning ühendage seda välisseadmetega nagu arvuti, HDTV-teler või fotoprinter.
Välisseadmetega ühendamine
Failide vaatamine HDTV-teleris või 3D-teleris
Ühendage oma kaamera HDTV-teleriga (3D-teleriga) valikulise HDMIkaabli abil ning taasesitage fotosid või videosid.
4
Veenduge, et nii kõrglahutusteler kui ka kaamera on sisse
lülitatud ja valige kõrglahutusteleris HDMI-režiim.
• Kõrglahutusteleri ekraan hakkab kajastama kaamera kuva.
Failide vaatamine HDTV-s
1
Võtte- või esitusrežiimis, vajutage [m] → e →
HDMI Output (HDMI väljund) → valikul. (lk 132)
5
Vaadake videoid ja fotosid, kasutades kaameral olevaid
nuppe.
• Kui kasutate HDMI-kaablit, saate te ühendada kaamera HDTV-ga,
kasutades Anynet+(CEC) meetodit.
2
Lülitage kaamera ja HDTV välja.
3
Ühendage HDTV-teler ja kaamera, kasutades valikulist
HDMI-kaablit.
• Need Anynet+(CEC) funktsioonid võimaldavad teil kontrollida ühendatud
•
•
•
•
•
seadmeid teleripuldiga.
Kui HDTV toetab Anynet+(CEC), lülitab teler end automaatselt sisse,
kui teda kaameraga seoses kasutatakse. See lisa ei pruugi mõnede
HDTV´d-ga saadaval olla.
Kui kaamera on ühendatud HDMI-kaabli abil HDTV-ga, ei saa seade
fotot või videot jäädvustada.
Kui kaamera on ühendatud HDTV-ga, ei pruugi seadme mõned
taasesitusfunktsioonid kättesaadavad olla.
Aeg, pärast mida kaamera ja HDTV on ühendatud, võib varieeruda
sõltuvalt mälukaardist, mida te kasutate.
Kuna mälukaardi peamine funktsioon on ülekandekiiruse suurendamine,
ei ole see ilmtingimata tõsi, et kiirema ülekandekiirusega mälukaart on
kiire ka kasutades HDMI-funktsiooni.
135
Välisseadmetega ühendamine >
Failide vaatamine HDTV-teleris või 3D-teleris
Failide vaatamine 3D-teleris
5
Režiimis 3D-foto või 3D-panoraam jäädvustatud fotosid saab vaadata
3D-teleris.
1
Võtte- või esitusrežiimis, vajutage [m] → e →
HDMI Output (HDMI väljund) → valikul.
Vajutage [I] kaameral või režiimivahetavat nuppu
teleril, et lülituda 3D režiimi.
• Vajutage [I] või uuesti režiimivahetavat nuppu, et lülituda
ümber 2D režiimi.
6
Lülitage enda teleri 3D funktsioon sisse.
• Täpsemat teavet selleks leiate oma teleri kasutusjuhendist.
2
Lülitage kaamera ja 3D teler välja.
3
Ühendage kaamera valikulise HDMI-kaabli abil 3D
teleriga.
4
Lülitage kaamera sisse.
• Kui teil on funktsiooniga Anynet+ ühilduv Samsungi 3D-teler ja te
olete lülitanud sisse kaamera funktsiooni Anynet+, lülitub 3D-teler
automaatselt sisse ning kuvab kaamera ekraani. Samal ajal lülitub
kaamera automaatselt taasesitusrežiimi.
7
Vaadake 3D fotosid enda teleri kaugjuhtimispuldi nuppe
kasutades.
• Te ei saa vaadata MPO faili 3D efektiga telerites, mis ei toeta seda
failivormingut.
• Kasutage MPO failide vaatamiseks 3D teleril sobivaid 3D prille.
Ärge vaadake kaameraga jäädvustatud 3D-kujutisi 3D-teleris või
3D-monitoril pikema aja jooksul. See võib põhjustada ebameeldivaid
sümptomeid, näiteks silmade kurnatust, väsimust, iiveldust ja muud.
• Kui lülitate Anynet+ välja, siis 3D teler automaatselt sisse ei lülitu.
136
Välisseadmetega ühendamine
Fotode printimine
Printige fotosid oma kaameralt, ühendades seade otse printeritega
või salvestades Digital Print Order Format (DPOF) informatsioon
mälukaardile.
2
• Kui pop-up teade ilmub kaamera ekraanile, valige Printer.
3
1
Vajutage [C/F] foto valimiseks.
• Vajutage [m] prindivalikute muutmiseks.
Fotode trükkimine PictBridge'i fotoprinteril
Fotosid saab printida PictBridge'iga ühilduva printeriga, ühendades
oma kaamera otse printeriga.
Lülitage kaamera sisse.
4
Vajutage [o] printimiseks.
Ühendage oma kaamera USB-kaabli abil sisselülitatud
printeriga.
137
Välisseadmetega ühendamine >
Fotode printimine
Printimisseadete konfigureerimine
Images
One Photo
Size
Layout
Type
Quality
Printimisjärjestuse loomine (DPOF)
DPOF (Digital Print Order Format) laseb teil määrata foto
prindisuuruse ja prinditavate koopiate arvu. Kaamera salvestab
DPOF-informatsiooni teie mälukaardi MISC-kausta. Teie kaamera
kuvab DPOF-indikaatori, kui see kuvab DPOF-informatsiooniga pildi.
Kui te olete määranud DPOF-informatsiooni oma piltidele, saate te
mälukaardi viia printimiseks digitaalprintimise kauplusse.
DPOF-valikute
määramiseks,
Date
Exit
Taasesitusrežiimis vajutage [m] → x → DPOF →
üksus.
Print
Valik
Kirjeldus
Images (Pildid)
Valige, kas prinditakse praegune foto või kõik fotod.
Size (Suurus)
Täpsustage prindi suurust.
Layout
(Ekraanilaotus)
Määrake fotode arv ühe lehekülje kohta.
Type (Tüüp)
Valige paberi tüüp.
Quality (Kvaliteet)
Määrake prindi kvaliteet.
Date (Kuupäev)
Saate määrata kuupäeva printimise.
File Name
(Faili nimi)
Failinime printimise määramine.
Reset (Lähtesta)
Seadete lähtestamine vaikeväärtustele.
Mõned printerid ei pruugi teatud valikuid toetada.
138
Välisseadmetega ühendamine >
Fotode printimine
DPOF-valikud
Valik
Kirjeldus
Standard
(Standartne)
Te saate valida fotod ja koopiate arvu, mida soovite
printida.
• Select (Valige): valige teiepoolt valitud fotode koopiate
arv. (Kerige fotodele, mida soovite printida → Valige
koopiate arv pöörates navigatsiooninuppu ning seejärel
vajutage [f].)
• All (Kõik): valige koopiate arv kõigi fotode jaoks. (Valige
koopiate arv, vajutades [D/I], ja seejärel
vajutades [o].)
• Reset (Lähtesta): tühistage kõik DPOF-printimise hulga
valikud.
Index
(Register)
See valik laseb teil printida kõik fotod pisipiltidena ühele
paberile. Prindisuurus, mille te olete määranud, on
saadaval ainult koos DPOF 1.1-ga ühilduvate printeritega.
Size (Suurus)
Te saate täpsustada prindi suurust.
• Select (Valige): valige prindisuurus fotodele, mida te
valite. (Kerige fotodele, mida soovite printida → Valige
printimissuurus ning seejärel vajutage [f].)
• All (Kõik): valige kõigi mälukardile salvestatud fotode
printimissuurus. (Valige printimissuurus, vajutades
[D/I], ja seejärel vajutades [o].)
• Reset (Lähtesta): tühistage DPOF-printimissuurus kõigi
fotode jaoks.
139
Välisseadmetega ühendamine
Failide ülekandmine arvutisse
Kandke faile mälukaardilt üle arvutisse, ühendades kaamera arvutiga.
4
Valige oma arvutis Minu arvuti → Irdketas → DCIM →
XXXPHOTO või XXX_MMDD.
Failide teisaldamine Windows-arvutisse
5
Valige fotod, mida te tahate ja seejärel tirige või salvestage
need oma arvutisse.
Kaamera ühendamine irdkettana
Te saate kaamera arvutiga irdkettana.
1
Lülitage kaamera välja.
2
Ühendage kaamera ja arvuti USB-kaabli abil.
Kui Folder Type (Kausta tüüp) on määratud kui Date (Kuupäev), ilmub
kausta nimi kujul „XXX_MMDD“. Näiteks, kui te jäädvustate foto 1.jaanuaril,
on kausta nimi „101_0101“.
• Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui
sisestate vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta
andmete kaotsimineku eest.
• Kui te üritate USB-kaablit pista HDMI-pistikusse, ei pruugi kaamera
õigesti töötada. Kui see juhtub, taaskäivitage kaamera.
3
Lülitage kaamera sisse.
• Kui kaamera ekraanile kuvatakse pop-up teade, valige Computer
(Arvuti).
140
Välisseadmetega ühendamine >
Failide ülekandmine arvutisse
Kaamera lahutamine (Windows XP puhul)
Windows Vista ja Windows 7 puhul on kaamera lahutamise meetodid
sarnased.
1
Veenduge, et kaamera ja arvuti vahel ei toimuks
mittemingisuguste andmete ülekannet.
Failide teisaldamine Mac-arvutisse
1
Lülitage kaamera välja.
2
Ühendage kaamera USB-kaabli abil Mac-arvutiga.
Mac OS 10.4 või hilisemad versioonid on toetatud.
• Kui kaamera olekutuli vilgub, tähendab see, et andmete ülekanne
on pooleli. Palun oodake, kuni olekutuli lõpetab vilkumise.
2
Klõpsake arvutiekraani alaserva tööriistariba paremas
.
otsas
3
Klõpsake hüpikteadet.
• Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui
sisestate vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta
andmete kaotsimineku eest.
• Kui te üritate USB-kaablit pista HDMI-pistikusse, ei pruugi kaamera
õigesti töötada. Kui see juhtub, taaskäivitage kaamera.
3
Lülitage kaamera sisse.
• Kui kaamera ekraanile kuvatakse pop-up teade, valige Computer
4
Klõpsake dialoogiakent, mis näitab ohutut eemaldamist.
5
Eemaldage USB-kaabel.
(Arvuti).
4
Avage irdketas.
5
Kande fotosid või videosid arvutisse üle.
141
Välisseadmetega ühendamine
Programmide kasutamine arvutis
Digitaalfotosid on võimalik mitmetel eri viisidel redigeerida
pilditöötlusprogrammide abil. Õppige fotosid ettenähtud
töötlusprogrammidega töötlema.
Tarkvara installimine
1
Sisestage oma arvutisse CD-ROM.
2
Kui seadistamisviisard ilmub, klikkige Samsung Digital
Camera Installer.
3
Valige programm, mida te tahate installida ja seejärel
klikkige Install.
4
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5
Kui installimine on lõpetatud, vajutage Exit (Välju).
CD-l sisalduvad programmid
Programm
Eesmärk
Intelli-studio
Töödelge fotosid ja videosid.
Samsung RAW Converter
Konverteerige RAW-faile soovitud
failiformaati.
PC Auto Backup
Saatke salvestatud failid Wi-Fi kaudu
ühendatud arvutisse.
• Kui teie arvuti nõuetele ei vasta, võib videote esitamisel tõrkeid olla või
videote redigeerimine kauem aega võtta.
• Paigaldage DirectX 9.0c või uuem versioon enne programmi kasutamist.
• Te peate kasutama Windows XP/Vista/7 või Mac OS 10.4 või uuemat
versiooni, et ühendada kaamera irdkettana.
Ise kokkupandud arvuti või mittetoetatud arvuti ja operatsioonisüsteemi
kasutamine võib seadme garantii kehtetuks muuta.
142
Välisseadmetega ühendamine >
Programmide kasutamine arvutis
Intelli-studio kasutamine
Intelli-studio on sisseehitatud programm, millega saab faile esitada ja
redigeerida. Samuti saate te oma lemmik veebilehekülgedele faile üles
laadida. Täpsema info saamiseks klikkige Help (Abi) → Help (Abi)
programmis.
• Nõuded on üksnes soovituslikud. Olenevalt arvuti seisukorrast ei pruugi
•
•
•
•
Nõuded
Üksus
Nõuded
Operatsioonisüsteem
Windows XP SP2, Windows Vista või Windows 7
(32-bit versioonid)
Protsessor
Intel® Core 2 Duo 1,66 GHz või kõrgem/
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2 GHz või kõrgem
RAM
Miinimum 512 MB RAM
(soovitav 1 GB või rohkem)
Kõvaketta maht
250 MB või enam (soovitatav 1 GB või enam)
Muud
• CD-ROM-seade
• 1024x768 pikslit, 16-bitise värvikuvaga ühilduv
ekraan (soovitatav 1280x1024 pikslit, 32-bitise
värvikuvaga ekraan)
• USB 2.0 port
• nVIDIA Geforce 7600GT või parem/
ATI X1600 seeria või parem
• Microsoft DirectX 9.0c või hilisem
programm töötada isegi siis, kui arvuti vastab nõuetele.
Intelli-stuudio on ühilduv ainult Windows-iga.
Intelli-studio toetab järgmisi vorminguid:
- Videod: MP4 (Video: H.264, Heli: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Fotod: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Te ei saa Intelli-stuudios avada RAW-formaadis faile.
Faile otse kaameras redigeerida ei saa. Teisaldage failid enne
redigeerimist oma arvutisse.
* 32-bitine versioon Intelli-stuudiost paigaldatakse—isegi 64-bitise Windows XP, Windows
Vista ja Windows 7 puhul.
143
Välisseadmetega ühendamine >
Programmide kasutamine arvutis
Intelli-stuudio liidese kasutamine
1
2
3
4
Nr.
5
6
7
15
14
8
13
9
12
Kirjeldus
8
Vaata valitud kausta faile oma arvutis.
9
Näita või peida ühendatud kaamera faile.
10
Vaata ühendatud kaamera faile.
11
Vaata faile pisipiltidena või kaardil.
12
Sirvi ühendatud seadmel olevaid kaustasid.
13
Sirvi oma arvutis olevaid kaustasid.
14
Liigu eelmisesse või järgmisesse kausta.
15
Prindi faile, vaata faile kaardil, säilita faile Minu kaustas või
registreeri nägusid.
10
11
Nr.
Kirjeldus
1
Menüüde avamine.
2
Valitud kaustas asuvate failide kuvamine.
3
Muutke foto redigreerimise režiimi.
4
Muutke video redigreerimise režiimi.
5
Muutke jagamise režiimi. (Te saate saata faile e-posti kaudu või
laadida need üles veebilehekülgedele nagu Flickr või YouTube.)
6
Suurenda või vähenda loendis asuvaid pisipilte.
7
Vali faili tüüp.
144
Välisseadmetega ühendamine >
Programmide kasutamine arvutis
Failide teisaldamine Intelli-studio abil
Te saate Intelli-stuudio abil hõlpsasti teisaldada oma kaameras olevaid
faile oma arvutisse.
1
Lülitage kaamera välja.
2
Ühendage kaamera ja arvuti USB-kaabli abil.
3
Käivitage oma arvutis Intelli-stuudio.
4
Lülitage kaamera sisse.
• Kui kaamera ekraanile kuvatakse pop-up teade, valige Computer
(Arvuti).
5
Valige oma arvutis kaust, et salvestada uusi faile ning
valige Yes (Jah).
• Uued failid teisaldatakse arvutisse.
• Kui kaameras uusi faile pole, siis uute failide salvestamise
hüpikakent ei kuvata.
• Te peate kaamerasse ühendama õige ühendusega kaabliotsa. Kui
sisestate vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta
andmete kaotsimineku eest.
• Kui te üritate USB-kaablit pista HDMI-pistikusse, ei pruugi kaamera
õigesti töötada. Kui see juhtub, taaskäivitage kaamera.
145
Välisseadmetega ühendamine >
Programmide kasutamine arvutis
Samsung RAW konverteerija kasutamine
Kaamera jäädvustatud fotod on tihti teisendatud JPEG formaatidesse
ja säilitatud mälus vastavalt kaamera seadetele võtte ajal. RAWvorminguga faile ei teisendata JPEG-vormingusse ja need
salvestatakse mällu muutusteta. Samsung RAW Converter saate te
sättida õigeks särituse, valgetasakaalu, toonid, kontrastid ja fotode
värvid.
Nõuded Windows-ile
Üksus
Operatsioonisüsteem
Protsessor
Nõudmised Mac-ile
Üksus
Nõuded
Operatsioonisüsteem
Apple® Mac® OS X v10.4/v10.5/v10.6
Protsessor
Inteli protsessoripõhine või ühilduv arvuti (Core 2
Quad või hilisem soovitatav) / PowerPC
RAM
1 GB või rohkem soovitatav
Kõvaketta maht
Palun varuge vähemalt 100 MB ruumi. Palun
eraldage piisavalt kettaruumi pildisalvestuseks.
(Üks võib kasutada rohkem kui 10 MB
kettaruumi.)
Muud
• XGA (1024x768), täisvärvides (24 bitine või
kõrgem)
• Klaviatuur, hiir või samaväärsed seadmed
Nõuded
Microsoft Windows XP, Windows Vista, või
Windows 7
* Paigalduseks on vaja administraatori õigusi.
* Programm töötab nagu 32-bitine rakendus 64-bitises
operatsioonisüsteemis.
Intel Pentium®, AMD Athlon™ protsessoripõhine
personaalarvuti või ühilduv arvuti (Pentium4,
Athlon XP või hilisem soovitatav)
* Mitmetuumaline protsessor valmis(Intel Core i7, Core 2
Quad, Core 2 Duo, AMD phenom IIX4, Phenom X4 jne)
RAM
1 GB või rohkem soovitatav
Kõvaketta maht
Palun varuge vähemalt 100 MB ruumi. Palun
eraldage piisavalt kettaruumi pildisalvestuseks.
(Üks võib kasutada rohkem kui 10 MB kettaruumi.)
Muud
• XGA (1024x768), täisvärvides (24 bitine või
kõrgem)
• Klaviatuur, hiir või samaväärsed seadmed
• Samsung RAW Converter ei pruugi mõnedes arvutites korrektselt
töötada, isegi siis, kui arvuti vastab nõudmistele.
• Mac-i paigaldusprogramm ei käivitu automaatselt. Palun käivitage
seadistusfail manuaalselt ettenähtud CD-ROM-il.
146
Välisseadmetega ühendamine >
Programmide kasutamine arvutis
Samsung RAW konverteerija liidese kasutamine
Täpsema info saamiseks Samsung RAW Converter, klikkige Help
(Abi) → Open software manual (Ava tarkvara juhend).
1
2
RAW-formaadis failide redigeerimine
Kui te redigeerida RAW-formaadis faile Samsung RAW Converter,
saate te säilitada kõrge pildikvaliteedi. Te saate ka redigeerida JPEG
ja TIFF-formaadis faile.
Kohandamaks pildi valgustust
3
1
Valige File (Fail) → Open file (Ava fail) ja avage fail.
2
Redigeerimisvahenditest valige W.
4
Nr.
Kirjeldus
1
Menüü
2
Tööriistariba
3
Redigeerimise tööriistad
4
Ava/sulge peenreguleerimise aken redigeerimise tööriistade
jaoks.
147
Välisseadmetega ühendamine >
3
Programmide kasutamine arvutis
Kohandamaks pildi kontrasti
Kohandage valgustust kerimisribaga.
Originaalpilt
P-režiim, Ava: f=8,
Katiku kiirus: 1/15 sek, ISO=100
1
Valige File (Fail) → Open file (Ava fail) ja avage fail.
2
Redigeerimisvahenditest valige
3
Kohandage valgustust kerimisribaga.
.
Redigeeritud pilt
Originaalpilt
Redigeeritud pilt
Salvestamaks RAW-faile JPEG ja TIFF-formaadis
Originaalpilt
Redigeeritud pilt
1
Valige File (Fail) → Open file (Ava fail) ja avage fail.
2
Valige File (Fail) → Development (Muutmine).
3
Valige faili formaat (JPEG või TIFF) ja valige Save
(Salvesta).
148
Peatükk 7
Lisa
Informatsioon veateadete, kaamera hoolduse, tõrkeotsingunippide,
tehniliste nõuete ja valikuliste lisandite kohta.
Lisa
Tõrketeated
Tõrketeate kuvamisel proovige järgmisi abinõusid.
Tõrketeated
Soovituslik abinõu
Lens is locked
(Objektiiv on lukus)
Objektiiv on lukus. Pöörake objektiivi vastupäeva,
kuni kuulete klõpsu. (lk 35)
Card Error
(Kaardi tõrge)
• Lülitage kaamera välja, seejärel uuesti sisse.
• Eemaldage mälukaart ja sisestage uuesti.
• Vormindage mälukaart.
Low Battery
(Aku tühjeneb)
Paigaldage laetud aku või laadige aku.
No Image File
(Pildifaile ei ole)
Jäädvustage fotosid või sisestage fotosid sisaldav
mälukaart.
Kustutage kahjustatud fail või võtke ühendust
File Error (Failitõrge)
teeninduskeskusega.
Memory Full
(Mälu täis)
Kustutage mittevajalikud failid või sisestage uus
mälukaart.
Card Locked
(Kaart lukustatud)
Failide kustutamise vältimiseks saate SD, SDHC,
või SDXC kaardi lukustada. Pildistamiseks
eemaldage mälukaardi lukustus. (lk 154)
Tõrketeated
Soovituslik abinõu
Folder and file
number are max
values. Replace
Failide nimed ei vasta DCF -standardile. Teisaldage
the card (Kausta
mälukaardil olevad andmed arvutisse, seejärel
ja faili numbrid
vormindage kaart. (lk 130)
on maksimaalsed
väärtused. Asendage
kaart)
Error 00 (Tõrge 00)
Lülitage kaamera välja ja taaspaigaldage objektiiv.
Kui teade on endiselt ekraanil, võtke ühendust
teeninduskeskusega.
Error 01/02
(Veateade 01/02)
Lülitage oma kaamera välja, eemaldage aku ja
sisestage see uuesti. Kui teade on endiselt ekraanil,
võtke ühendust teeninduskeskusega.
150
Lisa
Kaamera hooldamine
Kaamera puhastamine
Kaamera objektiiv ja ekraan
Kasutage tolmu eemaldamiseks harja ja pühkige objektiivi õrnalt
pehme lapiga. Kui tolm ei eemaldu, kandke puhastuspaberi tükile
objektiivi puhastusvahendit ja pühkige õrnalt.
Pildiandur
Sõltuvalt erinevatest pildistamistingimustest võib tolmu esineda ka
fotodel, kuna pildisensor on väliskeskkonnale avatud. See probleem
on tavaline ja kokkupuude tolmuga esineb kaamera igapäevasel
kasutamisel. Te saate sensorilt tolmu eemaldada kasutades sensori
puhastamise funktsiooni. (lk 132) Kui tolm pärast sensori puhastamist
ei kao, võtke ühendust teeninduskeskusega. Ärge sisestage puhurit
paigaldusavasse.
Kaamera korpus
Pühkige õrnalt pehme ja kuiva lapiga.
Ärge kunagi kasutage seadme puhastamisel benseeni, vedeldeid ega
alkoholi. Need lahused võivad kaamerat kahjustada või väärtalitlusi
põhjustada.
151
Lisa >
Kaamera hooldamine
Kaamera kasutamine ja hoidmine
Kasutamine rannas või kaldal
• Kui kasutate kaamerat rannas või muudes sarnastes kohtades,
Kaamera kasutamiseks ja hoidmiseks ebasobivad kohad
• Vältige kaamera sattumist väga madala või kõrge temperatuuri kätte.
• Vältige kaamera kasutamist kohtades, mis on väga kõrge niiskusega
hoidke seda liiva ja mustuse eest.
• Teie kaamera pole veekindel. Ärge katsuge akut, adapterit ega
mälukaarti märgade kätega. Kaamera kasutamine märgade kätega
võib kahjustada kaamerat.
või kus niiskus järsult muutub.
• Vältige kaamera sattumist otsese päikesevalguse kätte ning selle
hoidmist kuumades, halvasti õhutatud kohtades, nt suvel autos.
• Kaitske tõsiste vigastuste vältimiseks kaamerat ja selle ekraani
löökide, rohmaka kohtlemise ja ülemäärase vibratsiooni eest.
• Ärge kasutage ega hoiustage kaamerat tolmuses, määrdunud,
niiskes või halvasti ventileeritud kohas, kuna see võib kahjustada
liikuvaid osi ja sisedetaile.
• Ärge kasutage kaamerat kütuste, põlevate materjalide ega
Ladustamine pikemaks ajaks
• Kui jätate kaamera pikemaks ajaks seisma, pange see tihendatud
konteinerisse koos absorbendiga, nt silikageeliga.
• Pikemaks ajaks seisma jäetaval kaameral võtke akud välja.
Kaamerasse jäetud aku võib aja jooksul lekkida või korrodeeruda ja
põhjustada kaamerale tõsiseid kahjustusi.
• Kui akud pole kasutuses, tühjenevad need aja jooksul ja enne
kasutamist peab need uuesti laadima.
tuleohtlike kemikaalide läheduses. Ärge hoiustage ega kandke
tuleohtlikke vedelikke, gaase ega plahvatusohtlikke materjale koos
kaamera või selle lisatarvikutega.
• Ärge hoidke kaamerat kohas, kus on koitõrjevahendeid.
152
Lisa >
Kaamera hooldamine
Kaamera ettevaatlik kasutamine niisketes keskkondades
Kui viite kaamera külmast keskkonnast sooja ja niiskesse, siis võib
objektiivil või kaamera sisemuses moodustuda kondensaat. Sellisel
juhul lülitage kaamera välja ja oodake vähemalt 1 tund.
Kui mälukaardile tekib kondensaat, siis võtke kaart kaamerast välja ja
oodake tagasipanekuga, kuni kogu niiskus on aurustunud.
• Ärge pange kaameraid, akusid, laadureid ega lisaseadmeid
kütteseadmete lähedale, peale ega sisse, näiteks mikrolaineahju,
pliidile või radiaatorile. Seadmed võivad deformeeruda, üle
kuumeneda, põlema süttida või plahvatada.
• Ärge laske otsesel päikesevalgusel objektiivile paista, kuna see võib
muuta pildisensori laiguliseks või seda kahjustada.
• Kaitske objektiivi sõrmejälgede ja kriimustuste eest. Puhastage
Muud ettevaatusabinõud
• Ärge vehkige rihma otsas rippuva kaameraga. See võib vigastada
teid ja teisi ning kahjustada kaamerat.
• Ärge kaamerat värvige, sest värv võib takistada liikuvate osade
liikumist ja häirida kaamera tööd.
• Lülitage kaamera välja, kui te seda ei kasuta.
• Teie kaamera koosneb õrnadest osadest. Vältige kaamera
põrutamist.
• Kaitske ekraani väliste jõudude eest ja kui te seda ei kasuta, siis
hoidke seda karbis. Kaitske kaamerat kriimustuste eest, hoides seda
eemal liivast, teravatest esemetest ja lahtistest müntidest.
• Ärge kasutage kaamerat, kui ekraan on mõranenud või katki. Klaasi-
objektiivi pehme ja puhta objektiivilapiga.
• Väljast tuleva löögi puhul võib kaamera välja lülituda. Sellega
kaitstakse mälukaarti. Kasutamiseks lülitage kaamera taas sisse.
• Kasutamise ajal võib kaamera kuumeneda. See on normaalne ega
tohiks kaamera kasutusiga või toimimist mõjutada.
• Kui te kasutate kaamerat madalal temperatuuril, võib
sisselülitumiseaeg pikeneda, ekraani värvutoon võib ajutiselt
muutuda ning kujutise vahetumine ekraanil võib aeglustuda. Neil
puhkudel pole tegu rikkega ning need korrigeeruvad iseenesest kui
kaamera naaseb normaaltemperatuurile.
• Kaamera pinda kattev värv või metallosad võivad tundliku nahaga
inimestel põhjustada allergiat, naha sügelemist, ekseemi või
paistetust. Kui puutute mõne sellise sümptomiga kokku, lõpetage
viivitamatult kaamera kasutamine ja konsulteerige arstiga.
või akrüülikillud võivad vigastada teie käsi ja nägu. Viige kaamera
parandamiseks Samsungi hoolduskeskusse.
153
Lisa >
Kaamera hooldamine
Teave mälukaardi kohta
Toetatud mälukaart
Mälukaardi maht
Mälukaardi maht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt
erineda. Need mahud põhinevad 2 GB SD kaardil.
See toode toetab SD (Secure Digital–turvaline digikaart), SDHC
(Secure Digital High Capacity–suure mahutavisega turvaline digikaart),
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity–laiendatud mahtuvusega
digikaart), microSD, microSDHC, või microSDXC mälukaarte.
Suurus
Terminal
Kirjutuskaitse lüliti
Kvaliteet
HQ
Normaalne
1920X1080
(30 fps (30 kdr sek))
Ligikaudu 17' 35"
Ligikaudu 21' 56"
1920X810
(24 fps (24 kdr sek))
Ligikaudu 19' 00"
Ligikaudu 23' 43"
1280X720
(30 fps (30 kdr sek))
Ligikaudu 29' 10"
Ligikaudu 36' 20"
640X480
(30 fps (30 kdr sek))
Ligikaudu 73' 26"
Ligikaudu 91' 00"
For Sharing
(Jagamiseks)
(30 fps (30 kdr sek))
Ligikaudu 236'
16"
Ligikaudu 287'
12"
Etikett (esiküljel)
Videod*
Failide kaitsmiseks kustutamise eest kasutage SD, SDHC või SDXC
mälukaartidel kirjutuskaitse lülitit. Lukustamiseks libistage lüliti alla ja
avamiseks üles. Pilte või videoid jäädvustades avage kaart.
Mälukaardi adapter
Mälukaart
* Suumi kasutamisel võib kasutatav salvestusaeg varieeruda. Salvestuse koguaja
määramiseks salvestati järjest mitu videoklippi.
Mikro mälukaartide kasutamiseks selles tootes, arvutis või
mälukaardilugejas, sisestage kaart adapterisse.
154
Lisa >
Kaamera hooldamine
Suurus
Foto
Kvaliteet
Väga terav
Terav
Normaalne
RAW
RAW + üliterav
RAW + terav
RAW + normaalne
20.0M (5472X3648)
186
364
535
53
37
46
51
10.1M (3888X2592)
378
724
1043
-
47
53
56
5.9M (2976X1984)
626
1168
1642
-
52
57
58
2.0M (1728X1152)
1627
2742
3553
-
58
60
61
Burst (Sarivõte)
731
1349
1878
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
230
448
655
-
40
49
53
7.8M (3712X2088)
485
919
1310
-
50
55
57
4.9M (2944X1656)
747
1376
1912
-
54
57
59
2.1M (1920X1080)
1573
2666
3468
-
58
60
61
13.3M (3648X3648)
289
560
814
-
44
51
54
7.0M (2640X2640)
536
1010
1432
-
51
56
58
4.0M (2000X2000)
893
1621
2224
-
55
58
59
1.1M (1024X1024)
2645
4057
4936
-
60
61
61
155
Lisa >
Kaamera hooldamine
Ettevaatusabinõud mälukaartide kasutamisel
• Vältige mälukaardi hoidmist väga külmas või väga kuumas kohas
(alla 0° C / 32° F või üle 40° C / 104° F). Mälukaart võib väga kõrgel
või madalal temperatuuril mitte töötada.
• Sisestage mälukaart õigetpidi. Mälukaardi sisestamine valetpidi võib
kaamerat ja mälukaarti kahjustada.
• Ärge kasutage mälukaarte, mis on vormindatud teistes kaamerates
või arvutis. Vormindage mälukaart oma kaameraga ümber.
• Mälukaardi sisestamiseks või väljavõtmiseks lülitage kaamera välja.
• Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage kaamerat välja kui tuli
vilgub, kuna see võib kahjustada andmeid.
• Kui mälukaardi kasutusiga on läbi saanud, ei saa kaardile rohkem
fotosid salvestada. Kasutage uut mälukaarti.
• Ärge painutage, pillake või mõjutage mälukaarti tugevate löökide või
survega.mälukaarti.
• Vältige mälukaartide kokkupuudet vedelike, mustuse ja
võõrkehadega. Kui kaart on määrdunud, pühkige seda enne
kaamerasse panekut pehme lapiga.
• Vältige vedelike, mustuse ja võõrainete kokkupuudet mälukaartide ja
mälukaardipesaga. See võib mälukaartide või kaamera töös tõrkeid
põhjustada.
• Kui kannate mälukaarti kaasas, kasutage selle kaitsmiseks staatiliste
laengute eest ümbrist.
• Teisaldage olulised andmed muudele kandjatele, nt kõvakettale,
CD-le või DVD-le.
• Kui kasutate kaamerat pikka aega, siis võib mälukaart soojeneda.
See on normaalne ega viita rikkele.
• Kasutage mälukaarti, mis vastab standardnõuetele.
Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest.
• Vältige mälukaartide kasutamist või hoidmist tugeva magnetvälja
läheduses.
• Vältige mälukaartide kasutamist või hoidmist kõrgel temperatuuril,
suures niiskuses või korrodeerivate ainete läheduses.
156
Lisa >
Kaamera hooldamine
Teave aku kohta
• Ärge jätke seadet pikemaks ajaks kergesti süttivatele materjalidele,
Kasutage ainult Samsungi heakskiidu saanud akusid.
mündid, võtmed või käekellad).
Aku tehnilised andmed
• Kasutage üksnes autentseid, tootja poolt soovitatud liitium-ioon-
Üksus
Kirjeldus
Mudel
BP1030
Tüüp
Liitiumioonaku
Aku mahtuvus
1030 mAh
Pinge
7,4 V
Laadimisaeg
(kui aku on täiesti tühi)
Ligikaudu 140 min
Aku hooletu või ebaõige käsitsemine võib kaasa tuua kehavigastusi
või lõppeda surmaga. Ohutuse tagamiseks järgige aku õige
käsitsemise juhiseid:
• Vale käsitsemise tagajärjel võib aku süttida või plahvatada. Kui märkate
•
•
•
•
näiteks voodile, vaibale või elektrisoojendusega tekile.
• Ärge jätke sisselülitatud seadet pikemaks ajaks kinnisesse kohta.
• Jälgige, et akuklemmid ei puutuks vastu metallist esemeid (kaelakeed,
aku juures deformatsioone, pragusid või muid kõrvalekaldeid, lõpetage
viivitamatult aku kasutamine ja võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kasutage ainult autentseid, tootja poolt soovitatud akulaadijaid ning
adaptreid ja laadige akusid ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud
viisil.
Ärge pange akusid küttekehade lähedusse ega ülemäära kuuma
keskkonda, nt suvel suletud autosse.
Ärge pange akut mikrolaineahju.
Vältige aku kasutamist soojades, niisketes kohtades, näiteks saunas või
duširuumis.
•
•
•
•
•
•
varuakusid.
Ärge võtke akut koost lahti ega torgake seda teravate esemetega.
Jälgige, et aku ei jääks tugeva surve või raskuse alla.
Aku ei tohi saada tugevasti põrutada, näiteks kõrgelt alla kukkuda.
Ärge jätke akut temperatuurile 60° C (140° F) või enam.
Aku ei tohi kokku puutuda niiskuse ega vedelikega.
Aku ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nt päike, tuli jms.
Kasutuselt kõrvaldamise juhised
• Aku kasutuselt kõrvaldamisel tuleb olla hoolikas.
• Ärge visake akut tulle.
• Kõrvaldamismäärused võivad riigiti või regiooniti erineda. Kõrvaldage
aku vastavalt kõikidele kohalikele ja föderaalsetele määrustele.
Aku laadimise juhised
Laadige akut ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Vale laadimise
tagajärjel võib aku süttida või plahvatada.
157
Lisa >
Kaamera hooldamine
Aku tööiga
Märkused aku kasutamise kohta
Võtterežiim
Keskmine pildistamisaeg / Fotode arv
Fotod
Ligikaudu 160 min/Ligikaudu 320 fotot
Videod
Ligikaudu 110 min (Salvestage videosid
1920X1080 resolutsioonil ja 30 fps (30 kaadrit
sekundis).)
• Temperatuuridel alla 0° C / 32° F võib aku mahtuvus ja eluiga
väheneda.
• Aku mahtuvus võib madalatel temperatuuridel väheneda, kuid
taastub normaalsel temperatuuril.
• Kui kasutate kaamerat pikka aega, siis võib ala akukambri ümber
• Ülaltoodud andmed põhinevad Samsungi testimisnormidel. Teie
soojeneda. See ei mõjuta kaamera normaalset kasutamist.
tulemused võivad erineda olenevalt teie tegelikust kasutusest.
• Võimalik filmimisaeg erineb sõltuvalt taustast, filmimisintervallist ja
tingimuste kasutamisest.
• Salvestuse koguaja määramiseks salvestati järjest mitu videoklippi.
Märkused aku laadimise kohta
• Kui näidikutuli ei põle, veenduge, et aku on paigaldatud õigesti.
• Vooluvõrgust lahtiühendamiseks ärge tõmmake seadet tema
toitejuhtmest. See võib põhjustada tule- või elektrilöögiohtu.
Patarei/aku tühjenemise sõnum
Kui aku on täielikult tühjenenud, siis muutub aku ikoon punaseks ja
ilmub sõnum „Low Battery“ (Patarei/aku tühjeneb).
• Kui aku on täiesti tühjenenud, laadige seda vähemalt
10 minutit enne kasutamist koos kaameraga.
• Kui näidikutuli vilgub või ei põle, ühendage kaabel uuesti või
eemaldage aku ja paigaldage uuesti.
• Kui laete akut, kui kaabel on ülekuumenenud või kui temperatuur on
liiga kõrge, võib näidikutuli oranžiks muutuda. Laadimine algab, kui
aku jahtub.
• Ärge toitekaablit väänake ega asetage selle peale raskeid asju. See
võib kaablit kahjustada.
158
Lisa
Enne teeninduskeskusse pöördumist
Kui teil on probleeme kaamera kasutamisega, proovige
enne teeninduskeskusega ühendusevõttu järgmisi
probleemilahendusprotseduure.
Olukord
Soovituslik abinõu
Ei saa pildistada
• Mälukaardil ei ole ruumi. Kustutage
mittevajalikud failid või sisestage uus
mälukaart.
• Kui automaatse AF Priority (Automaatse
teravustamise prioriteet) funktsioon on
sisselülitatud, ei saa te pilti jäädvustada,
välja arvatud juhul, kui fookus on õigesti
seadistatud. Lülitage AF Priority (Automaatse
teravustamise prioriteet) Off (Välja) või
fokusseerige subjekt õigesti. (lk 126)
• Vormindage mälukaart.
• Mälukaart on kahjustatud. Hankige uus
mälukaart.
• Mälukaart on lukus. Avage kaart. (lk 154)
• Veenduge, et kaamera on sisse lülitatud.
• Laadige aku.
• Kontrollige, et aku oleks õigesti sees.
Kaamera pilt tardub
Eemaldage aku ja paigaldage uuesti.
Kaamera kuumeneb
Kasutamise ajal võib kaamera kuumeneda. See
on normaalne ega tohiks kaamera kasutusiga
või toimimist mõjutada.
Välk hakkab ootamatult
tööle
Välgu võib esile kutsuda staatiline elekter.
Kaamera ei ole rikkis.
Välk ei tööta
• Välgu valikuks võib olla seadistatud Off
(Väljas). (lk 76)
• Teatud režiimides ei saa välku kasutada.
Kui toote kaamera teeninduskeskusesse, tooge kindlasti ka kõik muud
komponendid, mis võisid vea tekkele kaasa aidata, nt mälukaart ja aku.
Olukord
Soovituslik abinõu
Kaamerat ei saa sisse
lülitada
• Kontrollige, et aku oleks sees.
• Kontrollige, et aku oleks õigesti sees.
• Laadige aku.
Kaamera lülitub
ootamatult välja
• Laadige aku.
• Teie kaamera võib olla energiasäästu režiimis
või ekraan lülitub automaatselt välja. (lk 131)
• Kaamera võib välja lülituda, et hoida ära
mälukaardi kahjustamist üleliigse kuumuse
tagajärjel. Lülitage kaamera uuesti sisse.
Aku tühjeneb kiiresti
• Aku võib tühjeneda kiiremini madalatel
temperatuuridel (alla 0° C / 32° F).
Soojendage akut taskus.
• Välgu kasutamine ja videote salvestamine
tühjendab akut kiiresti. Vajadusel laadige.
• Akud on kuluvad osad, mille peab aja jooksul
välja vahetama. Kui aku hakkab väga kiiresti
tühjenema, hankige uus.
159
Lisa >
Enne teeninduskeskusse pöördumist
Olukord
Soovituslik abinõu
Olukord
Soovituslik abinõu
Kuupäev ja kellaaeg on
valed
Määrake w menüü alt kuupäev ja kellaaeg.
(lk 131)
Eemaldage aku ja paigaldage uuesti.
Foto on udune
• Lülitage kaamera välja, seejärel uuesti sisse.
• Eemaldage mälukaart, seejärel pange see
sisse tagasi.
• Vormindage mälukaart.
Vt täpsemalt „Ettevaatusabinõud mälukaartide
kasutamisel“. (lk 156)
• Veenduge, et fookusevalik, mille te seadistate,
on sobilik konkreetse foto jäädvustamisel.
• Kaamera värisemise vältimiseks kasutage
statiivi.
• Veenduge, et objektiiv on puhas. Kui ei ole,
puhastage see. (lk 151)
Ekraan või nupud ei
tööta korralikult
Tõrge mälukaardi
kasutamisel
Foto värvid ei klapi
tegelikega
Väär värvitasakaal võib põhjustada
ebarealistlikke värve. Valige valgusallikaga
sobiv, korrektne värvitasakaal. (lk 61)
Foto on liiga ere
Foto on ülesäritatud.
• Kohandage ava väärtus või säriaeg.
• Reguleerige ISO tundlikkus. (lk 60)
• Välk ei tööta. (lk 76)
• Reguleerige säriarvu. (lk 85)
Foto on liiga tume
Foto on alasäritatud.
• Kohandage ava väärtus või säriaeg.
• Reguleerige ISO tundlikkus. (lk 60)
• Lülitage välk sisse. (lk 76)
• Reguleerige säriarvu. (lk 85)
Teie TV või arvuti
ei kuva fotosid ja
videosid, mis on
salvestatud SDXC
mälukaardile.
SDXC mälukaardid kasutavad exFAT
failisüsteemi. Veenduge enne kaamera
ühendamist seadmega, et välisseade on sobiv
exFAT failisüsteemiga.
Arvuti ei tunne SDXC
mälukaarti ära.
SDXC mälukaardid kasutavad exFAT
failisüsteemi. Selleks, et kasutada SDXC
mälukaarte Windows XP arvutis, laadige alla
ja uuendage exFAT failisüsteemi draiverit
Microsofti veebilehelt.
Ei kuva faile
Kui muudate faili nime, ei pruugi kaamera faili
taasesitada (faili nimi peab vastama
DCF-standardile). Kui satute sellisesse
olukorda, esitage faile oma arvutis.
160
Lisa >
Enne teeninduskeskusse pöördumist
Olukord
Soovituslik abinõu
Fotod on moonutatud
Sellel kaameral võib esineda minutipikkune
moonutus, kui kasutatakse lainurk-objektiivi, mis
võimaldab pildistada laia vaatenurga alt-. See
on normaalne ega viita rikkele.
Taasesitusekraan
ei esine ühendatud
välisseadmel
• Veenduge, et HDMI kaabel on välismonitoriga
õigesti ühendatud.
• Veenduge, et mälukaart on õigesti
dokumenteeritud.
Teie arvuti ei tunne
kaamerat ära
• Veenduge, et USB-kaabel on õigesti
ühendatud.
• Veenduge, et kaamera on sisse lülitatud.
• Veenduge, et kasutate toetatavat
operatsioonisüsteemi.
Arvuti katkestab
kaamera ühenduse
failide edastamise ajal
Failide edastust võib häirida staatiline elekter.
Ühendage USB-kaabel lahti ja ühendage uuesti.
Arvuti ei esita
videoklippe
Sõltuvalt tarkvarast, mida te kasutate, ei pruugi
kõik videofailid mängida. Oma kaameraga
tehtud videote esitamiseks installige ja kasutage
arvutis Intelli-studio programmi. (lk 142)
Intelli-studio ei tööta
korralikult
• Sulgege Intelli-studio ja käivitage programm
uuesti.
• Intelli-studio ei saa kasutada Macintoshi
arvutites.
Te ei saa seadistada
DPOF-i RAW failidele
Te ei saa seadistada DPOF-i RAW failidele.
Olukord
Soovituslik abinõu
Autofookus ei tööta
• Subjekt ei ole fookuses. Kui subjekt on
automaatse fookuse alast väljas, pildistage
liigutades subjekt alasse ning katiku pooleldi
pressimisega [Katik].
• Subjekt on liiga lähedal. Astuge subjektist
eemale ja pildistage.
• Fotorežiim on seatud vaikeseadele. Vahetage
režiim autofookusele.
AEL (Automaatne
särilukk) ei tööta
AEL (Automaatne särilukk) ei tööta t, M,
i, g ja s režiimis. Valige teine režiim selle
kasutamiseks.
Objektiiv ei tööta
• Veenduge, et objektiiv on õigesti paigaldatud.
• Eemaldage kaameralt objektiiv ja
taaspaigaldage see.
Väline välklamp või
GPS ei tööta
Veenduge, et välisseade on õigesti paigaldatud
ja sisselülitatud.
Päeva- ja kellaseadete
kuva ilmub kaamera
sisselülitamisel
• Määrake uuesti päev ja kellaaeg.
• See kuva ilmub, kui kaamera sisemine
energiaallikas on täiesti tühi. Sisestage
täielikult laetud aku ja oodake vähemalt
72 tundi väljalülitus-staatuses selleks, et
sisemine energiaallikas taaslaeks.
161
Lisa
Kaamera tehnilised andmed
Pildiandur
Ekraan
Tüüp
CMOS
Tüüp
TFT LCD-ekraan
Sensori suurus
23,5 X 15,7 mm
Suurus
3,0" (Ligikaudu 7,6 cm)
Pildipiksleid
Ligikaudu 20,3 megapikslit
Eraldusvõime
VGA (640X480) Ligikaudu 921 tuh punkti
Piksleid kokku
Ligikaudu 21,6 megapikslit
Vaateväli
Ligikaudu. 100 %
Värvifilter
RGB põhivärvifilter
Kasutajakuva
Grid Line (Ruudustik), Icon (Ikoonid), Histogram
(Histogramm), Distance Scale (Vahemaaskaala),
Level gauge (Tasememääraja)
Objektiivipaigaldus
Tüüp
Samsung NX paigaldus
Kättesaadav objektiiv
Samsungi objektiivid
Fokuseerimine
Tüüp
Kontrast AF
Fokusseerimispunkt
• Valik: 1 punkt (vaba valik)
• Mitu: Normaalne 15 punkti, Lähivõte 35 punkti
• Näotuvastus: Max. 10 nägu
Moonutuse parandus
Režiim
Single AF (Üksik AF), Continuous AF (Pidev AF),
Manual Focus (Manuaalne fookus)
Objektiivi moonutuse parandus sees/väljas (sõltub objektiivist)
AF-i tuli
Lisatud (roheline LED-lamp)
i-funktsioon
Katik
Pildistabilisaator
Tüüp
Objektiivi nihe (sõltub objektiivist)
Režiim
Mode 1 (Režiim 1)/Mode 2 (Režiim 2)/
Off (Väljas)
E (sõltub objektiivist), Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Tolmuvastane kaitse
Tüüp
Tüüp
Elektrooniliselt juhitav vertikaalse fokaaltasandilisi
katik
Kiirus
• Automaatne: 1/4000–30 sek.
• Manuaal: 1/4000–30 sek.
(1/3 EV Step (1/3 EV samm))
• Bulb (Lamp) (ajalimiit: 4 minutit)
Super Sonic draiv
162
Lisa >
Kaamera tehnilised andmed
Säritus
TTL 221 (17 X 13) Plokilõik
Mõõtesüsteem
Mõõtmine: Multi (Mitu), Center-weighted (Kesmest
arvestav), Spot (Punkt)
Mõõtmisulatus: EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Kompensatsioon
±3 EV (1/3 EV Step (1/3 EV samm))
AE lukk
Kohanda nupp
ISO-ekvivalent
• 1 Step (1 Aste): Auto (Automaatne), ISO 100,
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800
• 1/3 Step (1/3 Aste): Auto (Automaatne),
ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200,
ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500,
ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250,
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200,
ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000,
ISO 10000, ISO 12800
Pidev pildistamine
• 10, 15, või 30 kaadrit sekundis
• Kuni 30 kaadrit katikuvajutuse kohta
Särivahetusega
pildistamine
Auto exposure bracketing (Automaatne
särivahetus) (±3 EV), White Balance bracketing
(Valgetasakaalu särivahetus), Picture Wizard
bracketing (Pildiviisardi särivahetus)
Viitpäästik
2–30 sek. (1 sekundi intervall)
Kaugjuhtimispäästik
SR2NX02 (via Micro USB port) (valikuline)
Välk
Tüüp
Ainult väline välkmälu (komplekt on kaasas SEF8A
mudeliga)
Režiim
Smart Flash (Tark välk), Auto (Automaatne),
Auto Red-eye (Automaatne punasilmsus), Fill in
(Täide), Fill-in Red (Täitepunane), 1st Curtain
(1. Kardin), 2nd Curtain (2. Kardin), Off (Väljas)
Juhtarv
8 (baseerub ISO 100)
Vaatenurk
28 mm (35 mm filmi ekvivalent)
Single (Üksik), Continuous (Pidev), Burst
(Sarivõte) (ainult 5M), Timer (Taimer), Bracket
(Särinihe) (Auto Exposure (Automaatne säri),
White Balance (Valgetasakaal),
Picture Wizard (Pildiviisard))
Sünkroaeg
Vähem kui 1/180 sek.
Välgu EV
-2–+2 EV (0,5 EV Step)
Väline välk
Valikulised Samsungi välised välgud:
SEF42A, SEF220A
• JPEG
- Kõrge (8 kaadrit sekundis): Kuni 11 võtet
võimalik
- Madal (3 kaadrit sekundis): Kuni 15 võtet
võimalik
• RAW
- Kõrge (8 kaadrit sekundis), Madal (3 kaadrit
sekundis): kuni 8 võtet võimalik
Sünkroterminal
Sünkroonpesa
Võtterežiim
Režiim
Sarivõte
163
Lisa >
Kaamera tehnilised andmed
Valgustasakaal
Režiim
Mikroreguleerimine
Auto WB (Automaatne WB), Daylight
(Päevavalgus), Cloudy (Pilvine), Fluorescent
White (Fluorestseeriv valge), Fluorescent NW
(Fluorestseeriv NW), Fluorescent Daylight
(Fluorestseeriv päevavalgus), Tungsten (Volfram),
Flash WB (Välgu WB), Custom Set (Kohandatud
komplekt), Color Temperature (Värvustemperatuur)
(Manuaalne)
Merevaik/Sinine/Roheline/Magneta 7 sammu
vastavalt
Stseenirežiim
Panorama (Panoraam) (Reaalajas panoraam (Elus
panoraam), 3D), Beauty Shot (Iluvõte), Night (Öö),
Landscape (Maastik), Portrait (Portree), Children
(Lapsed), Sports (Sportmängud), Close Up
(Lähivõte), Text (Tekst), Sunset (Päikeseloojang),
Dawn (Koit), Backlight (Taustvalgus), Fireworks
(Ilutulestik), Beach & Snow (Rand ja lumi), 3D
Nutikas filter
Vignetting (Vinjettimine), Miniature (Miniatuurne),
Fish Eye (Kalasilm), Sketch (Visand), Defog
(Uduvastane), Halftone Dots (Pooltoonides
punktid), Soft Focus (Pehme fookus), Old Film 1
(Vana film 1), Old Film 2 (Vana film 2), Negative
(Negatiiv)
Võluraam
Old Album (Vana album), Old Film (Vana film),
Wave (Laine), Full Moon (Täiskuu),
Old Record (Vana plaat), Magazine (Ajakiri),
Newspaper (Ajaleht), Sunny Day (Päikeseline
päev), Classic TV (Klassikaline TV), Wall Art
(Seinamaaling), Holiday (Puhkus), Billboard 1
(Reklaam 1), Billboard 2 (Reklaam 2)
Valikuline värv
Punane, Roheline, Sinine, Kollane
Suurus
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (ainult sarivõtte režiimis),
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Nutikas ulatus
Smart Range (Nutikas ulatus) On (Sees)/Off (Väljas)
Pildiviisard
Režiim
Standard (Standartne), Vivid (Ere), Portrait
(Portree), Landscape (Maastik), Forest (Mets),
Retro (Retro), Cool (Lahe), Calm (Rahulik), Classic
(Klassikaline), Custom1 (Kohandatav1), Custom2
(Kohandatav2), Custom3 (Kohandatav3)
Parameeter
Contrast (Kontrast), Sharpness (Teravus),
Saturation (Küllastus), Color (Värv)
Pildistamine
Režiim
Smart Auto (Nutikas automaatne), Program
(Programm), Aperture Priority (Avaprioriteet),
Shutter Priority (Katikuprioriteet), Manual
(Manuaalne), Lens Priority (Objektiiviprioriteet),
Magic (Maagiline), Scene (Stseen), Movie (Film),
Wi-Fi
164
Lisa >
Kaamera tehnilised andmed
Kvaliteet
Super Fine (Üliterav), Fine (Terav),
Normal (Normaalne)
RAW standard
SRW
Värviruum
sRGB, Adobe RGB
Videod
Tüüp
MP4 (H.264)
Vorming
Video: H.264, heli: AAC
Video AE režiim
Program (Programm), Aperture Priority
(Avaprioriteet), Shutter Priority (Säriprioriteet),
Manual (Manuaalne)
Filmiklipp
Heli sees/väljas (filmimisaeg: kuni 25 minutit)
Nutikas filter
Vignetting (Vinjettimine), Miniature (Miniatuurne),
Fish Eye (Kalasilm), Sketch (Visand), Defog
(Uduvastane), Halftone Dots (Pooltoonides
punktid), Soft Focus (Pehme fookus), Old Film 1
(Vana film 1),
Old Film 2 (Vana film 2), Negative (Negatiiv)
Suurus
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (For Sharing (Jagamiseks))
Kaadrisagedus
24 või 30 kaadrit sekundis
(24 kaadrit sekundis on saadaval ainult 1920X810
eraldusega.)
Multiliikumine
x0.25 (640X480, 320X240 ainult),
x0.5 (1280X720, 640X480, 320X240 ainult),
x1, x5, x10, x20
Kvaliteet
HQ, Normal (Normaalne)
Heli
Stereo
Redigeeri
Stoppkaadri eraldamine, Ajakärbe
Taasesitus
Tüüp
Üksikpilt, Pisipildid (3/15/40), Slaidiesitus, Film
Redigeeri
Smart Filter (Nutikas filter), Red-eye Fix
(Punasilmsuse parandus), Backlight (Taustvalgus),
Resize (Suuruse muutmine), Rotate (Pöörama),
Face Retouch (Näo retušeerimine), Brightness
(Heledus), Contrast (Kontrast), Vignetting
(Vinjettimine)
Nutikas filter
Miniature (Miniatuurne), Soft Focus (Pehme
fookus), Old Film 1 (Vana film 1), Old Film 2 (Vana
film 2), Halftone Dots (Pooltoonides täpid), Sketch
(Visand), Fish Eye (Kalasilm), Defog (Uduvastane
kaitse), Negative (Negatiiv)
Nutika filtri suurus
• JPEG (3:2): 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 6.2M (3328X1872),
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 6.0M (2448X2448),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
165
Lisa >
Kaamera tehnilised andmed
Hoiustamine
Vooluallikas
Meediumid
Väline mälu (valikuline):
SD -kaart (kuni 1–2 GB garanteeritud),
SDHC -kaart (kuni 32 GB garanteeritud),
SDXC -kaart (kuni 128 GB garanteeritud)
Tüüp
Failivorming
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
114 x 62,5 x 37,5 mm (ilma väljaulatuvate osadeta)
Otseprintimine
• Taaslaetav: BP1030 (1030 mAh)
• Laadija: BC1030
* Toiteallikas võib regioonist sõltuvalt erinada.
Mõõtmed (L x K x P)
Kaal
222 g (ilma aku ja mälukaardita)
PictBridge
Töötemperatuur
GPS
Tüüp
Geo-sildistamine valikulise GPS mooduliga
(WGS 84)
Funktsioon
• Asukoha nimi (inglise ja korea ainult)
• Google Mapi link (koos Intelli-studio)
0–40° C
Tööniiskus
5–85 %
Tarkvara
Intelli-studio, Samsung RAW Converter, PC Auto Backup
Traadita võrk
Tüüp
IEEE 802.11n toetatud
Funktsioon
SNS & Cloud, Email (E-post), MobileLink,
Remote Viewfinder (Kaugpildiotsija), Auto Backup
(Automaatne varundamine), TV Link, Wi-Fi Direct,
AutoShare
* Spetsifikatsioone saab muuta jõudluse värskendamiseks ilma teatamata.
* Muud kaubamärgid ja -nimed kuuluvad erinevatele omanikele.
Liidesed
Digitaalväljund
USB 2.0 (HI-SPEED) (micro USB pesa)
Videoväljund
NTSC, PAL (valitav)
HDMI 1.4b: (1080i, 720p, 576p/480p)
Väline vabastus
Jah (mikro USB)
Välismikrofon
Jah
166
Lisa
Sõnastik
AP (Juurdepääsupunkt)
AEL (Automaatne särilukk)
Juurdepääsupunkt on seade, mis võimaldab traadita seadmetel
ühenduda traadiga võrku.
See funktsioon aitab teil lukustada säritust punktil, millel soovite välja
arvutada säritust.
Juhuvõrk
AF (Autofookus)
Juhuvõrk on ajutine ühendus, jagamaks arvutite ja seadmete vahel
faile või internetiühendust.
Süsteem, mis teravustab kaamera objektiivi objektile automaatselt.
Teie kaamera kasutab automaatseks teravustamiseks kontrasti.
AdobeRGB
AMOLED (Aktiiv-maatriks orgaaniline valgust kiirgav
diood) / LCD (Vedelkristallekraan)
Adobe RGB-d kasutatake tööstuslikuks trükkimiseks ja sel on suurem
värviulatus kui sRGB-l. Selle laiem värviulatus aitab teil hõlpsasti
arvutis fotosid töödelda.
AMOLED on väga peenike ja hele kuvar ja seega ei vaja
taustvalgustamist. LCD on kuvar, mis on üldiselt kasutusel
koduelektroonikas. See kuvar vajab värvide esitamiseks eraldi
taustvalgustust, nagu CCDL või LED.
AEB (Automaatne särinihe)
See funktsioon teeb automaatselt erineva säritusega mitu pilti, aidates
teil saada sobivalt säritatud foto.
Ava
Ava määrab valguse hulga, mis kaamera andurile jõuab.
167
Lisa >
Sõnastik
Kaamera värin (Hägusus)
Kompositsioon
Kui kaamera katiku lahtioleku ajal liigub, siis võib pilt jääda uduseks.
Seda juhtub tihemini siis, kui säriaeg on pikk. Kaamera värisemise
vältimiseks suurendage tundlikkust, kasutage välku või lühendage
säriaega. Teisel juhul kasutage kaamera stabiliseerimiseks statiivi või
OIS-funktsiooni.
Kompositsioon tähendab fotograafias objektide paigutust fotol.
Tavaliselt annab hea kompositsiooni ühe kolmandiku reeglist
kinnipidamine.
DCF (Kaamera failisüsteemi disainireegel)
Pilvandmetöötlus
Pilvandmetöötlus on tehnoloogia, mis võimaldab teil säilitada andmeid
kaugserverites, kasutamaks neid internetiühendusega seadmes.
Värviruum
Värvigamma, mida kaamera näeb.
Digitaalkaamerate failivormingu ja failisüsteemi defineerimiseks
Jaapani Elektroonika- ja Infotehnoloogiatööstuse Assotsiatsiooni
(JEITA) poolt loodud spetsifikatsioon.
Teravussügavus
Kaugus lähima ja kaugeima rahuldavalt terava punkti vahel fotol.
Teravussügavus sõltub objektiivi avast, fookuskaugusest ning kaamera
ja objekti vahelisest kaugusest. Näiteks väiksem ava suurendab
teravussügavust ning hägustab kompositsiooni tausta.
Värvitemperatuur
Värvitemperatuur on mõõde Kelvini (K) kraadides, misnäitab
konkreetset tüüpi valgusallika tooni. Mida enam värvitemperatuur
tõuseb, seda sinakam kvaliteet valgusallika värvil on. Mida enam
värvitemperatuur langeb, seda punakam kvaliteet valgusallika
värvil on. 5500 kraadi kelvinites juures sarnaneb valgusallika värv
keskpäevasele päikesele.
DPOF (Digitaalse prindijärjestuse vorming)
Vorming prinditeabe, nt valitud piltide ja koopiate arvu kirjutamiseks
mälukaardile. DPOF-ühilduvad printerid, mida leiab mõnedes
fototöökodades, saavad seda teavet kaardilt mugavaks printimiseks
lugeda.
168
Lisa >
Sõnastik
EV (Säri väärtus)
Välk
Kõik kaamera säriaja ja ava kombinatsioonid, mis annavad tulemuseks
sama särituse.
Välklamp, mis võimaldab nõrga valgusega oludes saavutada piisava
säri.
EV kompenseerimine
Fookuskaugus
See funktsioon võimaldab teil muuta kiiresti kaamera poolt mõõdetud
säriväärtust määratud sammu võrra, parandamaks fotode säritust.
Kaugus objektiivi keskelt kuni tema fookuspunktini. Pikemad
fookuskaugused tingivad kitsama vaatevälja ning objekti
suurendamise. Lühemad fookuskaugused tingivad laiema vaatenurga.
Exif (Pildifaili vahetusvorming)
Digitaalkaamerate pildifaili vormingu defineerimiseks Jaapani
Elektroonikatööstuse Arengu Assotsiatsiooni (JEIDA) poolt loodud
spetsifikatsioon.
Histogramm
Pildi ereduse graafiline kujutis. Horisontaaltelg vastab pildi eredusele
ning vertikaaltelg pikslite arvule. Suured näitajad graafikul vasakul
(liiga tume) või paremal (liiga hele) annavad tunnistust väärast
säritusest.
Säritus
Valguse hulk, mis kaamera andurile pääseb. Säri kontrollitakse säriaja,
ava ja ISO tundlikkuse kombinatsiooni abil.
169
Lisa >
Sõnastik
H.264/MPEG-4
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Rahvusvaheliste standardorganisatsioonide poolt loodud kõrge
tihendusega videoformaat ISO-IEC ja ITU-T. See koodek on arendatud
Joint Video meeskonna poolt ning on võimeline tagama madalatel
bitikiirustel hea videokvaliteedi.
Digitaalsete piltide kaoline tihendusmeetod. JPEG-pildid on
tihendatud, et vähendada nende failisuurust pildi resolutsiooni
minimaalse vähenemise juures.
Pildiandur
Digitaalkaamera füüsiline detail, mis sisaldab pildi iga piksli asukohta.
Iga pildipunkt jäädvustab sellele särituse ajal langeva valguse
ereduse. Levinud anduritüüpideks on CCD (laengsidestusseadis) ja
CMOS (täiend-metalloksiidpooljuht).
Mõõtmine
Mõõtmine viitab viisile, kuidas kaamera mõõdab säri määramiseks
valgushulka.
MF (Manuaalfookus)
IP (Interneti protokolli) aadress
Süsteem, mis fokusseerib kaamera objektiivi subjektile automaatselt.
Te saate kasutada fookusrõngast, et subjektil fokusseerida.
IP-aadress on ainulaadne number, mis on määratud igale internetiga
ühendatud seadmele.
MJPEG (Liikuv JPEG)
Videovorming, mis on tihendatud nagu JPEG-pilt.
ISO tundlikkus
Kaamera valgustundlikkus, mis põhineb filmikaamerates kasutatava
filmi ekvivalendil. Kõrgema ISO tundlikkuse korral saab kaamera
kasutada lühemat säriaega, mis vähendab kaamera värinast ja
nõrgast valgusest tingitud hägusust. Samas on suure tundlikkusega
tehtud pildid tundlikumad müra suhtes.
MPO (Multi Picture Object)
Pildifaili formaat mis sisaldab ühes failis mitut kujutist. MPO fail tagab
MPO-ühilduvatel ekraanidel 3D effekti, näiteks 3D monitoridel või 3D
teleritel.
170
Lisa >
Sõnastik
Müra
Kvaliteet
Digitaalfotol olevad valesti tõlgendatud pikslid, mis ilmnevad valesti
paiknevate või juhuslike eredate pikslitena. Müra tekib tavaliselt siis,
kui pildistatakse kõrge tundlikkusega või kui tundlikkus pimedas kohas
automaatselt määratakse.
Digitaalfoto tihendussuhte väljendus. Suurema kvaliteediga piltidel on
madalam tihendussuhe, mis tavaliselt tähendab ühtlasi suuremat faili.
RAW (Sensori töötlemata andmed)
NTSC (Rahvusvaheline Televisioonisüsteemi komitee)
Video värvi kodeerimisstandard, mida kasutatakse kõige sagedamini
Jaapanis, Põhja-Ameerikas, Filipiinidel, Lõuna-Ameerikas, LõunaKoreas ja Taiwanis.
Optiline suum
See on üldsuum, mis suurendab kujutist objektiivi abil ega halvenda
pildi kvaliteeti.
Originaalsed, töötlemata andmed, kogutud otse kaamera pildiandurilt.
Valgetasakaalu, kontrasti, küllastuse, teravuse ja muude andmetega
on võimalik töötlustarkvara abil manipuleerida, enne kui pilt on kokku
surutud standard failiformaati.
Eraldusvõime
Digitaalfoto pikslite arv. Suurema resolutsiooniga pildid sisaldavad
rohkem piksleid ning on enamasti detailsemad kui madala
resolutsiooniga pildid.
PAL (Faasi vahelduv liin)
Video värvi kodeerimisstandard, mida kasutatakse mitmetes riikides
läbi kogu Aafrika, Aasia, Euroopa ja Lähis-Idas.
171
Lisa >
Sõnastik
Säriaeg
Valgetasakaal (Värvitasakaal)
Säriaeg on katiku avamise ja sulgemise vahele jääv aeg. See on
oluline tegur foto heleduse määramisel, kuna muudab läbi ava
pääsevat ning andurile jõudvat valgushulka. Lühike säriaeg jätab
valguse läbipääsemiseks vähem aega ning pilt jääb tumedam, samuti
„külmutab“ see liikuvad objektid.
Värvi (tavaliselt põhivärvide punase, rohelise ja sinise) intensiivsuse
häälestamine pildil. Valgetasakaalu või värvitasakaalu kohandamise
eesmärgiks on värve pildil õigesti muuta.
Wi-Fi
sRGB (Standartne RGB)
IEC (Rahvusvaheline Elektrotehniline komisjon) poolt loodud
rahvusvaheline värviruumi standard. See on määratletud
arvutimonitoride värviruumist ning see on Exifi standardne värviruum.
Wi-Fi on tehnoloogia, mis võimaldab elektroonilistel seadmetel traadita
üle võrgu andmeid vahetada.
WPS (Wi-Fi kaitstud seadistus)
WPS on tehnoloogia, mis tagab traadita koduvõrkude turvalisuse.
Vinjettimine
Pildi ereduse või küllastatuse vähenemine pildi servades võrreldes
pildi keskosaga. Vinjettimisega saab koondada tähelepanu pildi keskel
olevatele objektidele.
172
Lisa
Valikulised lisatarvikud
Objektiiv
Objektiiv
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
Väline välk
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS II
SEF42A
SEF220A
GPS
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
GPS10
173
Lisa >
Valikulised lisatarvikud
Muud lisandid
Muud lisandid
Kaamerakott
Te saate kaamerakoti eraldi osta.
Päästiku vabastamine (mikro USB tüüp)
Kui päästik vabastatakse kasutades statiivi,
väheneb värisemine.
Kaamerakott
Te saate kaamerakoti eraldi osta.
Mikrofon
Mikrofon püüab subjekti heli selgemalt, kui te
salvestate videot suumi funktsiooniga.
Mälukaart
See toode toetab SD (Secure Digital–turvaline
digikaart), SDHC (Secure Digital High Capacity–
suure mahutavisega turvaline digikaart),
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity–
laiendatud mahtuvusega digikaart), microSD,
microSDHC, või microSDXC mälukaarte.
Filter
Oma objektiivile filtreid lisades saate te luua
erinevaid värviefekte.
Rihm
Te saate rihmad osta lisaks.
Aku
Te saate osta täiendavaid akusid.
Kiirlaadija
Te saate osta valikulise kiirlaadija.
USB-kaabel
Te saate osta täiendavaid USB-kaableid.
• Need illustratsioonid võivad erineda tegelikest toodetest. Täpsustavat
HDMI-kaabel
Te saate vaadata kõrglahutused fotosid ja
videosid, ühendades HDMI (HDMI tüüp D) kaabli
abil kaamera HDMI-ühilduva montoriga.
informatsiooni leiate nende valikuliste lisandite kasutusjuhenditest.
• Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud lisaseadmeid. Samsung
ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud teiste tootjate lisandite
kasutamine.
174
Lisa
Register
A
F
Aku
Failid
Tehnilised andmed 157
Tööiga 158
Asend 13
Autofookus 65
Automaatne varundamine 117
AutoShare 106
Ava 14, 18
D
Digital Print Order Format,
digitaalse prindijärjestuse
vorming (DPOF) 138
Draiv (vaadake
Pildistamismeetodit) 72
E
Foto formaat 59
Kaitsmine 92
Kustutamine 92
RAW-formaadi redigeerimine 147
Video formaat 59
Ülekandmine
personaalarvutisse 140
Ülekanne Mac-le 141
F-number 15
H
M
Hooldus 151
MF-abi 70
Mõõtmine 79
Mälukaart 154
I
i-Funktsioon 48
Intelli-Studio 143
N
ISO tundlikkus 17, 18, 60
Nutikas ulatus 82
i-Suum 49
O
Fookuskaugus 19
Fotod
Pildistusvalikud 57
Redigeerimine 98
Suurendamine 94
Tooni kohandamine 148
Vaatamine 3D-teleris 136
Vaatamine HDTV 135
Vaatamine kaameras 90
K
Kaamera
Arvutiga ühendamine 140
Ekraanilaotus 28
Lahutamine (Windows) 141
Ühendamine irdkettana 140
Objektiivid
Avamine 35
Lukustamine 35
Märgistused 37
Optiline pildistabilisaator (OIS) 71
Kohanda nupp 128
Fotostiilid 64
E-post 113
175
Lisa >
Register
P
S
V
PictBridge 137
Samsung RAW konverteerija 146
Valikulised lisatarvikud
Pildistamismeetod 72
Slaidiesitus 94
Pildistusrežiimid
SMART LINK nupp 30
Avaprioriteet 45
Film 54
Katikuprioriteet 45
Manuaal 46
Nutikas automaatne 43
Objektiiviprioriteet 47
Programm 44
Stseen 51
Pildiviisard 64
Pimendaja 88
Punasilmsuse efekt 77
Sõnastik 167
Säriaeg 16, 18
Videod
Vaatamine 96
Valikud 87
Särituse väärtus 15, 85
Särivahetus 72, 74
Välk
Intensiivsus 77
Juhtarv 24
Põrke fotograafia 25
Välguvalikud 76
T
Taimer 73
Teravussügavus 15, 20
Traadita võrk 101
TV Link 119
R
GPS-mooduli kujundus 41
Kinnitage GPS-moodul 41
Välgu kujundus 38
Värviruum 84
Ü
Ühe kolmandiku reegel 22
Remote Viewfinder 109
3
3D võte 53
176
Lisa
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab,
et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt,
USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude
olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega
seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele
ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust,
eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need
vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu
taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu
tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi
panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akusid
ei tohi kasutusaja lőppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega.
Keemilised elemendid Hg, Cd, vői Pb näitavad, et aku elavhőbeda,
kaadmiumi vői plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest
suurem. Kui akusid ei käidelda őigel viisil, vőib nende sisu pőhjustada
tervise-vői keskkonnakahjustusi.
Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide
taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake
need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude
tagastussüsteemi abil.
Seda seadet võib kasutada kõigis EL riikides.
Prantsusmaal võib seda seadet kasutada üksnes siseruumides.
177
ELECTRONICS
Vastavusdeklaratsioon
Toote detailid
ja Ökodisaini direktiiv (2009/125/EÜ), rakendatud Määrtustega
(EÜ) nr 278/2009 väliste toiteallikate jaoks.
Järgmiseks
Toode :
DIGITAALKAAMERA
Mudel(id) : NX1000
Deklaratsioon ja kehtivad standardid
Käesolevaga kinnitame, et toode (tooted) eespool on kooskõlas
RR&TTE direktiivi (1999/5/EC), Madalpinge direktiivi (2006/95/EC)
ja Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2004/108/EC) oluliste
nõuete ja seadetega, kohaldades:
EN 60950-1:2006+A1:2010
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
Esindaja Euroopa liidus
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
(AASTA, MIL HAKATAKSE KINNITAMA CE-
5.aprill 2012
Joong-Hoon Choi / labor. Juhataja
(Väljaandmise aeg ja koht)
(Volitatud isiku nimi ja allkiri)
MÄRGIST 2012)
* See ei ole Samsungi teenuskeskuse aadress. Samsungi
teenuskeskuse addressi või telefoninumbri jaoks vaadake
garantiikaarti või kontakteeruge jaeettevõttega, kust te oma toote
ostsite.
EN62311 :2008
178
Lisa
Deklaratsioon ametlikes keeltes
Riik
Deklaratsioon
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti
oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
179
Lisa >
Deklaratsioon ametlikes keeltes
Riik
Deklaratsioon
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és
egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и
другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar
1999/5/EB.
180
Müügijärgse hoolduse ja päringute tegemise kohta leiate teavet
garantiidokumendist, mis oli ostetud tootega kaasas, või meie veebilehelt
www.samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising