Samsung SPF-72H Kasutusjuhend

Samsung SPF-72H Kasutusjuhend
|
Turvasümbolid
|
Toide
| Paigaldamine |
Kasutamine ja
puhastamine
|
Turvasümbolid
Õnnetuste ärahoidmiseks ja toote kahjustuste vältimiseks järgige kindlasti alltoodud juhiseid, et oskaksite toodet õigesti käsitseda.
Esitatud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua tõsiseid vigastusi või surma.
Esitatud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua kergemaid vigastusi või tekitada varakahjustusi.
|
Turvasümbolid
|
Toide
| Paigaldamine |
Kasutamine ja
puhastamine
Toide
Sisestage toitepistik korralikult, kuni ta on kindlalt paigas.
z
Vastasel korral kujutab see tulekahjuohtu.
Ärge kasutage katkist toitepistikut, juhet või kontakti; elektrilöögi- või
tulekahjuoht!
Ärge katsuge toitepistikut märgade kätega; elektrilöögioht!
|
Ärge paigutage ühte kontakti üle ühe seadme, kuna ülekuumenenud kontakt võib
põhjustada tulekahju.
Ärge kasutage toitejuhtme eemaldamisel jõudu.
z
Ärge paigutage toitejuhtmele raskeid esemeid; elektrilöögi- või tulekahjuoht!
Seadme teise kohta asetamisel ärge unustage seda eelnevalt välja lülitada ja
toitepistikut seinakontaktist eemaldada. Ühendage kindlasti lahti ka teiste
seadmetega ühendatud juhtmed.
z
Seadme teisaldamine ilma toitejuhet eemaldamata võib seadet kahjustada;
elektrilöögi- või tulekahjuoht!
Juhtme eemaldamisel seinakontaktist hoidke kinni pistikust; juhtmest sikutamine
võib seda rikkuda.
z
Juhtmest sikutamine võib põhjustada tulekahju või ei pruugi seade õigesti sisse
lülituda.
Enne seadme puhastamist eemaldage kindlasti toitejuhe seinakontaktist.
z
Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.
Jälgige, et vesi ei puutuks toiteadapteriga kokku või pääseks sinna sisse;
elektrilöögi- või tulekahjuoht!
z
Soovitame tungivalt seadet õues sajuse või lumise ilmaga mitte kasutada; hoiduda
tuleks vee lähedusest.
z
Põranda pesemisel jälgige, et vesi ei puutuks toiteadapteriga kokku.
Ärge paigutage toiteadapterit soojapuhuri lähedusse; see võib põhjustada
tulekahju.
|
Paigaldamine
Turvasümbolid
|
Toide
| Paigaldamine |
Kasutamine ja
puhastamine
|
Kui paigutate seadme kapile või riiulile, siis jälgige, et seadme esiserv ei ulatuks
üle mööblieseme ääre.
z
Vastasel korral võib seade alla kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi
inimestele.
Ärge paigutage toitejuhet soojapuhuri lähedusse, kuna juhe võib hakata sulama;
elektrilöögi- või tulekahjuoht!
Ärge paigaldage seadet kohta, kus see võib kokku puutuda õli, suitsu, niiskuse,
vee või vihmaveega, või autosse.
z
Mis tahes kokkupuude loetletud ainetega võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Äikese ajal eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
z
Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.
Seadme paigaldamisel asetage see oma kohale õrnalt.
z
Vastasel korral võib seade puruneda või põhjustada inimestele vigastusi.
Hoiduge toote pillamisest sellega liikumisel; seade võib puruneda või põhjustada
vigastusi inimestele.
Ärge paigutage seadet kohta, kus see on lastele kergesti ligipääsetav.
z
|
Toode võib kukkuda ja tekitada kehavigastusi.
Turvasümbolid
Kasutamine ja puhastamine
|
Toide
| Paigaldamine |
Kasutamine ja
puhastamine
|
Ärge toppige toote tagaküljel olevatesse portidesse mingeid metallesemeid
(kahvleid, traati, klambreid), või süttivaid esemeid (paber, tikud); see võib
põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
z
Kui tootesse satub vett või muid aineid, siis eemaldage kindlasti toitepistik
seinakontaktist ja pöörduge teeninduskeskuse poole.
Ärge kunagi seadet ise lahti võtke, parandage või muutke.
z
Kui toodet on tarvis parandada, pöörduge teeninduskeskuse poole. Vastasel korral
kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.
Kui kuulete seadmest imelikku heli, tunnete põlemise lõhna või märkate suitsu,
eemaldage viivitamata toitepistik seinakontaktist ja pöörduge teeninduskeskuse
poole.
z
Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.
Ärge unustage toitepistiku kahvlilt ja ühendustelt tolmu või veepritsmeid ära
pühkida.
z
Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.
Seadme puhastamisel eemaldage kõigepealt toitepistik ja puhastage seda pehme
kuiva lapiga.
z
Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, alkoholi, lahustit, putukatõrjevahendit,
õhuvärskendajat, määrdeid, pesuvahendeid või vaha.
Kui seadet pikka aega ei kasutada, tuleks toitejuhe seinakontaktist kindlasti
eemaldada.
z
Raske kogunev tolm võib tekitada kuumenemist või sädemeid; elektrilöögi- või
tulekahjuoht!
Kui toode tuleb paigaldada asukohta, mille tingimused erinevad tavapärastest, siis
konsulteeriga asukoha suhtes kindlasti teeninduskeskusega, kuna ebaharilikud
tingimused võivad seadmele tekitada tõsiseid kvaliteediprobleeme.
z
Siinkohal peetakse silmas kohti, kus esineb palju peenikest tolmu, kemikaale, kõrget või
madalat temperatuuri, niiskust, või juhul, kui seadet kasutatakse pikka aega ilma
pausideta.
Kui seade on maha kukkunud või seadme korpus purunenud, lülitage see välja ja
eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
z
Kui kasutate toodet veendumata, et see pole rikutud, kujutab see elektrilöögi- või
tulekahjuohtu. Palun pöörduge teeninduskeskuse poole.
Toote nõuetekohane kõrvaldamine
(elektri- ja elektrooniliste seadmete jäätmed) - ainult Euroopa
(Rakendatav ainult Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus kasutatakse eri
kogumissüsteeme)
Selline tähis tootel või juhistel näitab, et seda ei tohiks kasutusaja lõppemisel koos teiste
koduste jäätmetega kõrvaldada. Selleks, et kontrollimatu jäätmekäitluse tulemusena ei
tekitataks võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, palume Teid seade eraldada
teistest jäätmetest ning saata ümbertöötlemisele.
Koduses majapidamises kasutajad peaksid võtma ühendust toote müüja või kohaliku
omavalitsusega, kes teavitavad neid, kuhu ja kuidas saab selle seadme keskkonnale ohutuks
ümbertöötlemiseks viia.
Ettevõtted peaksid ühendust võtma tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid.
Toodet ei tohi panna muude kõrvaldamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
|Funktsioonid |
Osad
|
Esikülg
|
Tagakülg
|
Külg
(nupud)
|
Funktsioonid
Suurendage mälumahtu mälukaardi abil. Nautige salvestatud pilte kohe.
Ühendades digitaalse fotokaamera SD või MMC/MS/XD mälukaardi digitaalse pildiraamiga, võite te kiiresti ja hõlpsalt
oma pilte vaadata. Ka annab see võimaluse pildiraami mälumahu suurendamiseks.
Stiilne kujundus
Õhuke ja puhta joonega disain teeb digitaalsest pildiraamist pilkupüüdva detaili teie töölaual või riiulil.
90-kraadine pöördalus lubab nii horisontaalset kui ka verikaalset paigutust.
|Funktsioonid |
Osad
|
Esikülg
|
Tagakülg
|
Külg
(nupud)
Palun kontrollige, kas pakend sisaldab kõiki seadme juurde kuuluvaid osi.
Kui mõni osa on puudu, pöörduge toote kohaliku edasimüüja poole. Lisatarvikute hankimiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.
Ärge kunagi kasutage toote juurde kuuluvast toiteadapterist erinevat adapterit.
Osad
Digital Photo Frame
|
(värvid võivad olla tooteti erinevad.)
Kasutusjuhend
Kiirstart
Garantii
Kasutusjuhend
(igal pool ei ole kättesaadav)
Juhtmed
Toitejuhe
USB-juhe
Toiteadapter
(tüüp A-B)
|Funktsioonid |
Osad
|
Esikülg
|
Tagakülg
|
|Funktsioonid |
Osad
|
Esikülg
|
Tagakülg
|
Külg
(nupud)
|
Esikülg
Tagakülg
Külg
(nupud)
|
Kensingtoni lukk on seade süsteemi lukustamiseks avalikus kohas kasutamisel.
Kensingtoni lukk
(Lukustusseade tuleb osta eraldi.)
Teavet lukustusseadme kasutamise kohta saate oma kohalikult SAMSUNGI
edasimüüjalt.
Ühendage arvuti või muu välisseade USB-juhtme abil.
USB ühendusport
Allavooluport Ühendage oma digitaalne pildiraam USB-d toetava
salvestusseadmega USB-juhtme abil.
ÜlesvooluportÜhendage oma digitaalne pildiraam arvuti USB-pordiga USBjuhtme abil.
Digitaalse pildiraami ja arvuti ühendamisel ülesvoolupordi kaudu kasutage kindlasti
tootega kaasasolevat USB-juhet (tüüp A-B).
Ühendage toiteadapter sellesse pessa.
Toitepesa
Ühendage toitejuhe toiteadapteri vastavasse pessa.
Alus
45 ja 90 kraadi pööratav alus võimaldab nii horisontaalset kui ka vertikaalset paigutust.
Kui digitaalne pildiraam on paigutatud vertikaalselt, võite te pööramisfunktsiooni abil
oma fotosid pöörata, et sobitada neid vertikaalse paigutusega.
Mälukaardi ava
Salvestatud sisu vaatamiseks sisestage SD või MMC/MS/XD kaart sellesse avasse.
Libisemist takistav
Toetab seadet, et see püsiks kindlalt paigal ka libedatel pindadel.
hoidja
|Funktsioonid |
Külg (nupud)
Osad
|
Esikülg
|
Tagakülg
|
Külg
(nupud)
|
[
] Toitenupp
Lülitab seadme sisse või välja.
Hoidke seadme küljel asuvat toitenuppu all umbes 2 sekundit.
Toiteindikaator
Näitab, kas toide on sisse lülitatud. Kui seade on sisse lülitatud, süttib toitetuli.
[MENU] menüünupp
Kuvab menüü ekraani alumises vasakpoolses nurgas.
[
Viib menüüs valitud raami ülespoole.
] üles-nupp
[ ] vasak-nupp
Viib menüüs valitud raami vasakule.
[ ] parem-nupp
Viib menüüs valitud raami paremale.
[
Viib menüüs valitud raami allapoole.
] alla-nupp
[ENTER( )]
sisestusnupp
Valib taasesitatava faili, menüüsätte või -üksuse.
[ ▶ll ] esituse / peatamise
Esitus / peatamine taasesituse ajal.
nupp
[BACK] tagasi-nupp
Tagasipöördumine eelmisesse menüüsse.
Toide
|
|
USB
|
Mälukaart
|
|
USB
|
Mälukaart
|
Ühendamine vooluvõrku
Ühendage adapter toote tagaküljel asuvasse liidesepessa
.
Ühendage toitejuhe toiteadapteri külge.
Ühendage seadme toitejuhe lähimasse toitepistikusse.
Seadme sisselülitamiseks vajutage seadme küljel olevat nuppu
|
Ühendamine USB kaudu
.
Toide
Allavooluport
Kasutatakse USB-d toetava välisseadme ühendamiseks digitaalse pildiraamiga.
Kui ühendate oma USB-mälupulga USB-jaoturi või USB-pikendi kaudu, ei pruugita seadet tunnistada.
Seet?ttu veenduge, et USB-mälupulk oleks ühendatud otse USB-porti.
See toode ei toeta USB-kaardi lugejaid. Toetatakse üksnes USB-salvestusseadmeid.
Teie arvuti ei tunnista digitaalse pildiraamiga ühendatud välisseadmeid.
Välisseadme ühendamisel allavooluporti kasutage välisseadme juurde kuuluvat USB-juhet.
Samsung ei vastuta tõrgete eest välisseadme töös, mille põhjuseks on muude kui seadme jaoks ette
nähtud standardsete juhtmete kasutamine.
Mõne seadme juurde kuuluv juhe ei vasta USB standarditele. Seetõttu võivad need põhjustada
tõrkeid.
Kui väline salvestusseade ei tööta digitaalse pildiraamiga ühendatult õigesti, siis püüdke see
ühendada oma arvutiga. Kui seade ei tööta õigesti ka arvutiga ühendatult, siis pöörduge välisseadme
või arvuti vastavasse teeninduskeskusse.
Ülesvooluport
Kasutatakse digitaalse pildiraami ühendamiseks arvutiga.
Digitaalse pildiraami ja arvuti ühendamisel ülesvoolupordi kaudu kasutage kindlasti tootega
kaasasolevat USB-juhet.
Ühendage juhe digitaalse pildiraami ülesvoolupessa.
Ühendage teine ots oma arvuti USB-liidesepessa.
|
Mälukaardi ühendamine
Toide
|
USB
|
Mälukaart
|
SD/MMC/MS/XD KAART
Lükake kaart sisse kaardi ülaosas oleva tähise järgi.
Kui toide on sisse lülitatud, kuvatakse automaatselt fotomenüüekraan ning
algab slaidiseanss pildiraami mälus Frame Memory olevatest fotodest.
Juhul kui installitud on välismälu (mälukaart või USB-mälu), valitakse
esmalt see ning algav slaidiseanss põhineb välismälu juurkaustas olevatel
fotodel. Kui fotosid ei ole, kuvatakse kaustade loend.
Sisselülitamisel käivitub installitud välismäluseadme juurkaustas olevate fotofailide slaidiseanss. Kui fotofaile või
välismäluseadet pole installitud, kuvatakse fotomenüüekraan.
Kui klahve ei kasutata viie minuti jooksul, lülitub olemasolev režiim ekraani säästmiseks ümber režiimile Clock (kell). Kui
vajutate režiimis Clock (kell) nuppu MENU (menüü), kuvatakse alammenüü. Põhiekraanile naasmiseks vajutage nuppu BACK
(tagasi).
|
Nupud
|
Foto
|
Kell
|
Sätted
|
|
Sätted
|
Nupud
Otsefunktsioonid
Ekraanimenüü
MENU
∧,∨,<,>
ENTER
BACK
Kirjeldus
Avab ekraanimenüü ja väljub menüüst.
Selle nupu abil saate reguleerida menüüvalikuid.
Aktiveerib esiletõstetud menüüvaliku.
See nupp võimaldab menüüs sammhaaval tagasi liikuda.
|
Nupud
|
Foto
Foto
Kui kaust on valitud
Vajutades nuppu MENU, kuvatakse ekraanil ekraanimenüü.
|
Kell
Ekraanimenüü
Kirjeldus
Open
Avage kaust.
Copy
Kopeerige kaust.
Delete
Kustutage kaust.
Kui valitud on pisipildiloend
Vajutades nuppu MENU, kuvatakse ekraanil ekraanimenüü.
Ekraanimenüü
Kirjeldus
Start Slide Show
Alustage slaidiseanssi.
Copy / Copy All files
Kopeerige fail.
Delete / Delete All files
Kustutage fail.
Slaidiseanss
Vajutades nuppu MENU, kuvatakse ekraanil ekraanimenüü.
Ekraanil saab kuavada ainult selliseid fotosid, mille eraldusvõime on alla 8000 (laius) * 8000 (kõrgus) piksli.
Ülemine
Alam-ekraanimenüü
Detailne ekraanimenüü
ekraanimenüü
Start Slide Show
Kirjeldus
Alustage slaidiseanssi
Slide Show Effect
Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion,
Silk, Random
Valige, millist efekti piltide ekraanil kuvamise juures kasutada.
Slide Show Speed
Slide Show Setting
Fast, Normal, Slow
Valige režiimide Fast, Normal ja Slow seast.
Slide Show Repeat
On, Off
Valige kuvatavate piltide kordamine.
Slide Show Shuffle
On, Off
Valige, kas esitada failid üksteisele järgnevas või juhuslikus järjestikuses.
Heledus
0~100
Reguleerige heledust skaalas 0 kuni 100.
Auto Rotation
On, Off
Kui fotot kuvatakse portreerežiimis, kuid Digital Album on paigutatud horisontaalselt, pööratakse pilti
automaatselt nii, et see paigutuks laiuti.
Original, 90°, 180°, 270°
Rotate
Valige üks võimaluste Original, 90°, 180° või 270° seast.
Original, x1, x2, x4
Zoom
Valige see võimalus, kui soovite fotot suumida. Fotot on võimalik kaks või neli korda suuremaks teha.
Ühekordse suurendamise puhul on fotole valitud seadistus Fit to Width.
Aspect Ratio
Original, Fit To Width, Fit To Screen
Valige kuvatavate piltide kuvasuhe.
Otsefunktsioonid (slaidiseanss)
Nupp
Olek
Kirjeldus
>
Peata slaidiseanss
Järgmise loendis oleva faili esitamine. Failiteabe kuvamine
<
Peata slaidiseanss
Eelmise loendis oleva faili esitamine. Failiteabe kuvamine.
[ ▶ ] Esita slaidiseanss.
Failiteabe kuvamine
[ ll ] Peata slaidiseanss.
Slaidiseansi esitamine. Slaidiseansi esitamine.
Esita slaidiseanss
Slaidiseansi peatamine. Failimenüü kuvamine.
Peata slaidiseanss
Menüüst väljumine. Slaidiseansi esitamine.
MENU
|
Nupud
|
Foto
|
Kell
|
Sätted
Kell
Vajutades nuppu MENU, kuvatakse ekraanil ekraanimenüü.
Ülemine
Detailne ekraanimenüü
ekraanimenüü
Kirjeldus
Time Format
12 hours, 24 hours
Sisestage ja määrake 12 tundi või 24 tundi.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Valige kuupäevavorming.
Date and Time
set to 12 Hours
Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm
set to 24 Hours
Day, Month, Date, Year, Hour, Minute
Sisestage kuu, päev, aasta, tund, minut, am (enne lõunat) või pm (pärast lõunat). Toitejuhtme
eemaldamisel läheb kuupäeva- ja kellaajateave kaotsi. Seetõttu tuleb see teave iga kord uuesti määrata.
On Timer
set to 12 Hours
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
set to 24 Hours
Activation, Hour, Minute, Repeat
Teie seade lülitub kindlaksmääratud ajal automaatselt sisse.
Off Timer
set to 12 Hours
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
set to 24 Hours
Activation, Hour, Minute, Repeat
Teie seade lülitub kindlaksmääratud ajal automaatselt välja.
|
|
Nupud
|
Foto
|
Kell
|
Sätted
Sätted
Ülemine
Detailne ekraanimenüü
ekraanimenüü
Kirjeldus
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska,
Language
Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
Valige oma tootega kasutatav keel.
Auto Slide Show
On, Off
Kui On on valitud ja monitor sisse lülitatatakse, käivitub automaatselt slaidiseanss.
Brightness
0~100
Reguleerige heledust skaalas 0 kuni 100.
Firmware Update
System Information
Toote värskendamine välismälu (SD/MMC/MS/xD, USB) abil.
Uusimad püsivaravärskendused leiate aadressilt www.samsung.com .
Model, Firmware, Copyright
Vaadake toote kohta käivat teavet.
Reset Settings
Yes, No
Taastab toote algsed vaikesätted.
Soovin värskendada püsivara.
Ettevalmistused
Digital Photo Frame
Püsivara värskendusfail.
Uusimad püsivaravärskendused leiate aadressilt www.samsung.com .
USB-mälukaart või välismälu seadmed (SD/MMC/MS/xD)
Ühendage USBmälukaart
arvutiga
Ühendage USBmälukaart
Digital Photo
Kui olete valmis, ühendage USB-mälukaart oma arvutiga.
Kopeerige alla laaditud püsivara värskendusfail USB-mälukaardile.
(Kopeerige püsivara värskendusfail kindlasti juurkausta.)
Eemaldage USB-mälukaart arvutist ja ühendage see oma Digital Photo Frame'iga.
Kui Digital Photo Frame on välja lülitatud, siis lülitage see sisse.
Frame'iga
Valige
Valige Firmware Update jaotisest Settings.
värskendus
Värskendamine
Pärast värskenduse l?ppemist lülitage maksimaalse turvalisuse tagamiseks Digital Photo Frame
välja, eemaldage USB-mälukaart ja lülitage Digital Photo Frame uuesti sisse.
Ärge eemaldage USB-mälukaarti värskendamise ajal.
Ärge vajutage värskendamise ajal ühtegi klahvi.
Ärge sisestage värskendamise ajal ühtegi muud kaarti.
Ärge lülitage värskendamise ajal Digital Photo Frame'i välja.
Seda, kas värskendamine on edukalt lõpule viidud, saate kontrollida selle järgi, kas teie Digital
Photo Frame'i püsivaraversioon on vastavalt püsivaravärskenduse versioonile muutunud.
|
| Spetsifikatsioonid
|
Toetatavad failid
Spetsifikatsioonid
Üksused
Mudeli nimi
Spetsifikatsioonid
SPF-72H
Tüüp
7" (17 cm) TFT
Eraldusvõime
800 x 480
Heledus
200 cd/m2
Kontrastsustase
300 : 1
Liides
RGB 6-bitine TTL
Paneel
Toetatavad vormingud
JPEG (RGB, Alla 8000x8000) progressiivset JPEG-d ei toetata.
Operatsioonisüsteem
Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Sisemälu
128 MB
Üks vastu edastussuunda (seade 2.0) ja üks edastussuunas (host
USB
1.1)
Mälukaart
SD/MMC/MS/XD
Hinnang
Toide
Energiatarve
Sisufailid
Fotofail
Mõõtmed
Üldist
(LxKxS)
Kaal
Väline DC toiteadapter (12V, 2A, 24W)
Normal mode : alla 12W, power saving mode : alla 5W,
Power off mode : alla 1W
Slaidiseansi käivitus / Slaidiseansi efekt / Pööramine / Pisipildivaade
209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 tolli
550 g / 1,21 naela
|
Toote disain võib olenevalt mudelist erineda ning kuna toodet pidevalt täiustatakse, võidakse spetsifikatsioone
ilma ette teatamata muuta.
B-klassi seade ((info-kommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Käesolev seade on kooskõlas elektromagnetilise ühilduvuse direktiividega kodukasutajaile ja seda võib
kasutada kõigis piirkondades, sealhulgas tavalistes elamupiirkondades. (B-klassi seadme
elektromagnetkiirgus on väiksem kui A-klassi seadmel.)
| Spetsifikatsioonid
Toetatavad failid
Eraldusvõime: Alla 8000x8000
Toetatav pildifailivorming: JPEG (progressiivset JPEG-d ei toetata)
|
Toetatavad failid
|
| Troubleshooting |
Terminology
|
Service Centers
|
Troubleshooting
This section lists various problems and solutions encountered by users while using the digital photo frame. When encountering a problem,
first check the list below and follow the suggested action if one matches your problem. If the problem still persists, contact or visit the
nearest service center.
Symptoms
My Digital Photo Frame does not
turn on.
On Timer and Off Timer does not
work.
It takes some time to display an
image after the digital photo frame
turns on.
The aspect ratio of the screen
looks abnormal.
The screen color is dimmed or too
strong.
Possible Causes and Suggested Actions
Check the power connection between the product and the power adapter.
If auto On Timer and Off Timer are set to the same time, they do not work.
Please check these times. If both the On Timer and Off Timer are set to the
same time, the Off Timer has priority and operates first.
Loading a file from an external memory card may take several seconds.
(This depends on the file format and size.)
Select one of the three values in the Photo>Aspect Ratio menu using the
buttons on the right side of the product.
(See Photo>Aspect Ratio)
Adjust the brightness in the Settings>Brightness menu using the buttons on
the right side of the product.
(See Settings>Brightness)
Check the cable connection between the product and the external device.
I have connected an external
Check whether the external device works as a standalone, and check the
device (USB memory device), but
format of the files stored on it.
it does not work.
For this product, the USB host operates using USB 1.1 specifications and the
USB devices operate using USB 2.0 specifications.
Whenever I turn my Digital Photo
This product has no built-in battery. When the power turns off, the time info
Frame off and on, I find the time
disappears. Therefore, you need to reset the time whenever the Digital Photo
goes wrong.
Frame is turned on.
A menu is not displayed
immediately when I press the
menu button.
Photos are automatically displayed
as rotated.
The slide show does not start
automatically.
Displaying the menu and other operations may take some time while the
product is loading an image to display on the screen.
Check if Auto Rotation is set to On.
Check if Auto Slide Show is set to Off.
I have connected a memory card,
but it does not work.
Check the fi le system on the memory card.
I have connected a USB memory
Check the type of the USB memory device. This product may not support the
device, but it does not work.
compound USB device.
|
Tõrkeotsing
| Terminoloogia | Teeninduskeskused |
Terminoloogia
Terminid
Kirjeldus
JPEG on pildi tihendamise tehnoloogia. See võimaldab vähimat kaotust kõigist
pilditihendamise tehnoloogiatest. Seda kasutatakse laialdaselt
JPEG
multimeediafailide saatmiseks üle Interneti ja ka muudel eesmärkidel. JPEG-
(Joint Photographic Coding Expert
vormingus pildifaile kutsutakse tavaliselt JPEG- või JPG-failiks. Tavaliselt
Group)
luuakse JPEG-fail digitaalse fotoaparaadiga pildistades, arvutiga või
graafikapaketi abil joonistades ning seejärel pildifaili JPEG-vormingusse
tihendades.
SD kaart on Flash-mälukaart, mis on postmargi suurune. See on väga stabiilne
ja suuremahuline. Seda kasutatakse paljudes erinevates digiseadmetes (PDA-
SD Card
d, digitkaamerad, MP3-mängijad, mobiiltelefonid ning tahvelarvutid. Oma
(Secure Digital Card)
väljanägemiselt on SD-kaart sarnane MMC-le, kuid kontaktide arv ning ka
paksus on erinevad. Samuti on SD-kaardil andmete kaitseks olemas
paroolivõimalus.
MMC on väline Flash-mälukaart, mida sarnaselt SD-kaardile kasutatakse
MMC
väiksemates mobiilseadmetes. Kuna see on suuruselt väiksem kui SD/MMC-
(Multi Media Card)
kaardid, on MMC muutunud mälukaartide standardiks. Tavaliselt kasutatakse
seda filmide ja piltide salvestamiseks.
Arvutiga ühendatult kasutage üleslaadimisporti. See toode toetab USB 2.0
tehnoloogiat. A-B-tüüpi kaabel, mida kasutatakse digitaalse pildiraami
USB-kaabel
ühendamiseks arvutiga, on tootega kaasas. A-tüüp on USB-konnektor, mida
1) A-B-tüüp
kasutatakse ühenduse loomiseks arvutiga. B-tüüp on USB-konnektor, mida
kasutatakse ühenduse loomiseks välisseadmega. Digitaalse pildiraami võib
arvutiga ühendada A-B-tüüpi USB-kaabli abil.
USB-kaabel
Seda tüüpi kaablit kasutatakse allalaadimispordi puhul. See toode toetab USB
2) Kaabel ühenduse loomiseks muude
2.0 tehnoloogiat. Välisseadme ühendamisel allavooluporti kasutage
seadmetega
välisseadme juurde kuuluvat USB-juhet.
|
Tõrkeotsing
| Terminoloogia | Teeninduskeskused |
Teeninduskeskused
Kui teil on tarvis tooteteenindust, võtke ühendust või külastage Samsungi teeninduskeskust.
Võrguühenduse- ja serveriteenindus.
Teenindus
Ettevõtte Samsung Electronics veebisait
Kontaktid
www.samsung.com
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
70 70 19 70
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
http://www.samsung.com.cn
010-6475 1880
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in/
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement