Samsung CLP-325W User manual

Samsung CLP-325W User manual
CLP-320 Series
Värviline laserprinter
Kasutusjuhend
kujutlege võimalusi
Täname, et soetasite Samsung toote.
Autoriõigused
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud.
See kasutusjuhend on mõeldud kasutamiseks ainult teabematerjalina. Kogu käesolevat teavet võidakse muuta eelneva etteteatamiseta.
Samsung Electronics ei võta vastutust mis tahes otseste või kaudsete selle kasutusjuhendi kasutamisega seotud või selle kasutamisest tulenevate kahjude osas.
•
•
•
•
Samsung ja Samsung logo on ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. kaubamärgid.
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 on kaubamärgid või ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud
kaubamärgid.
TrueType, LaserWriter ja Macintosh on ettevõtte Apple Computer, Inc. kaubamärgid.
Kõik muud kaubamärgid või tootenimed on vastavate ettevõtete või organisatsioonide kaubamärgid.
Avatud lähtekoodi puudutava litsentsiteabe nägemiseks vt komplektisoleval CD-plaadil olevat faili „LICENSE.txt”.
REV. 4.00
Autoriõigused_ 2
Sisukord
AUTORIÕIGUSED
2
SISUKORD
3
SISSEJUHATUS
25
ALUSTAMINE
30
VÕRGUSEADISTUS (AINULT CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP325W(K)/CLP-326W)
36
7
12
21
23
Ohutusalane teave
Normatiivne teave
Teave selle kasutusjuhendi kohta
Teie uue toote funktsioonid
25
25
26
27
28
28
28
29
29
29
29
29
29
Seadme ülevaade
Eestvaade
Tagantvaade
Juhtpaneeli ülevaade
Juhtpaneeli mõistmine
Oleku/tooneri LED-tuled
Juhtmevaba LED-tuli
Kasulike nuppude tutvustus
Ekraanikuva printimise nupp
Demo printimise nupp
tühistamisnupp
WPS-nupp
Toitenupp
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
34
35
35
35
Riistvara seadistamine
Asukoht
Demolehekülje printimine
Komplektis olev tarkvara
Süsteeminõuded
Microsoft® Windows®
Macintosh
Linux
USB-kaabliga ühendatud seadme draiveri installimine
Windows
Macintosh
Linux
Seadme lokaalne jagamine
Windows
Macintosh
36
36
36
36
36
36
37
37
37
38
39
Võrgukeskkond
Kasulike võrguprogrammide tutvustus
SyncThru™ Web Service
SyncThru™ Web Admin Service
SetIP
Kaabelvõrgu kasutamine
Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine
IP-aadressi seadistamine
IPv4 konfigureerimine
IPv6 konfigureerimine
Tehase vaikeseadistuste taastamine programmi SyncThru™ Web
Service abil
Võrguühendusega seadme draiveri installimine
Windows
39
39
Sisukord_ 3
Sisukord
40
41
JUHTMEVABA VÕRGU SEADISTUS
(AINULT CLP-325W(K)/CLP-326W)
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
48
50
50
51
51
51
PÕHISEADISTUS
52
KANDJAD JA SALV
54
PRINTIMINE
62
52
52
52
53
53
Macintosh
Linux
Alustamine
Võrguühenduse valimine
Juhtmevaba võrgu nimi ja võrguvõti
Juhtmevaba võrgu installimistüübi valimine
Juhtpaneelilt
Arvutist
Juhtmevaba võrgu seadistamine WPS-nupuga
Juhtmevaba võrgu seadistamine WPS-nupuga
Juhtmevaba võrgu seadistamine arvutist
Juhtmevaba võrgu seadistamine USB-kaabliga
Juhtmevaba võrgu seadistamine võrgukaabliga
Installimise lõpuleviimine
Wi-Fi võrgu sisse-/väljalülitamine
Tõrkeotsing
Juhtmevaba seadistuse seadistamise ja seadmedraiveri installimisel
esinevate probleemide lahendamine
Muude probleemide lahendamine
53
Kõrguse reguleerimine
Salve ja paberi vaikeväärtuste seadistamine
Teie arvutist
Energiasäästufunktsiooni kasutamine
Fondiseadistuse muutmine (ainult CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP325W(K)/CLP-326W)
Niiskus režiimi seadistamine
54
54
54
55
56
56
57
58
59
59
60
60
60
60
60
60
61
61
Prindikandja valimine
Juhised prindikandja valimiseks
Erinevates režiimides toetatavad kandja formaadid
Salve formaadi muutmine
Paberi salve laadimine
Salves
Kandja käsitsi salve laadimine
Erikandjatele printimine
Ümbrikud
Lüümikud
Sildid
Köitepapp/kohandatud formaadis paber
Kirjablankett/eeltrükitud paber
Taaskasutatud paber
Läikiv foto
Matt foto
Paberiformaadi ja -tüübi seadistamine
Väljastustoe kasutamine
62
62
62
62
62
62
Kasuliku tarkvaraprogrammi tutvustus
Samsung AnyWeb Print
Samsung Easy Color Manager
Printeridraiveri funktsioonid
Printeridraiver
Üldine printimine
Sisukord_ 4
Sisukord
HALDUSTÖÖRIISTAD
71
HOOLDUS
76
63
63
63
64
64
64
64
64
65
65
65
65
66
66
67
68
68
68
68
68
69
69
69
70
70
Prinditöö tühistamine
Prindieelistuste akna avamine
Lemmikseadistuse kasutamine
Spikri kasutamine
Printimise erifunktsioonide kasutamine
Mitme lehekülje printimine paberi ühele poolele
Plakatite printimine
Brošüüride printimine (käsirežiim)
Paberi mõlemale poolele printimine (käsirežiim)
Dokumendi suuruse protsendiline muutmine
Dokumendi kohandamine valitud paberformaadi jaoks
Vesimärkide kasutamine
Pealiskihi kasutamine
Vahekaardi Graphics suvandid
Printimise vaikeseadistuste muutmine
Seadme vaikeseadmeks määramine
Printimine faili (PRN-vormingus)
Printimine Macintosh-arvutist
Dokumendi printimine
Printeri seadistuste muutmine
Mitme lehekülje printimine paberi ühele poolele
Printimine Linuxiga
Printimine rakendustest
Failide printimine
Printeri atribuutide konfigureerimine
71
71
71
71
72
72
72
72
73
73
73
73
75
Kasulike haldustööriistade tutvustus
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
Juurdepääs programmile SyncThru™ Web Service
Programmi SyncThru™ Web Service ülevaade
E-posti teavituse seadistamine
Süsteemiadministraatori teabe seadistamine
Programmi Smart Panel kasutamine
Programmi Smart Panel seletav teave
Programmi Smart Panel seadistuste muutmine
Programmi Unified Linux Driver Configurator kasutamine
Programmi Unified Driver Configurator avamine
Printeri konfigureerimise aken
Ports configuration
76
76
76
76
78
78
78
78
Seadme aruande printimine
Seadme puhastamine
Väljastpoolt puhastamine
Sisemuse puhastamine
Toonerikasseti hoiustamine
Toonerikasseti hoiustamine
Käsitsemisjuhised
Samsung erinevate tootjate valmistatud ja taastäidetud toonerikassettide
kasutamine
Kasseti hinnanguline kasutusiga
Seadme liigutamist ja hoiustamist puudutavad nõuanded
78
78
Sisukord_ 5
Sisukord
TÕRKEOTSING
79
TARVIKUD
91
TEHNILISED ANDMED
95
79
79
80
80
80
81
82
82
83
83
84
86
88
89
90
Tooneri jaotumise ühtlustamine
Nõuanded paberiummistuste vältimiseks
Paberiummistuste kõrvaldamine
Salves
Masina sisemuses
Paberi väljutusalas
Muude probleemide lahendamine
Süsteemi probleemid
Toitevarustuse probleemid
Probleemid paberisöötmisel
Probleemid printimisel
Probleemid prindikvaliteediga
Levinud probleemid operatsioonisüsteemis Windows
Levinud probleemid operatsioonisüsteemis Linux
Levinud probleemid Macintoshi operatsioonisüsteemis
91
91
91
92
93
94
Kuidas osta
Kasutatavad tarvikud
Varuosad
Toonerikasseti vahetamine
Pildindusseadme vahetamine
Tooneri jäätmete mahuti vahetamine
95
95
96
97
Seadmestiku tehnilised andmed
Keskkonna andmed
Elektrisüsteemi andmed
Prindikandjate andmed
CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
98
SÕNASTIK
100
REGISTER
105
Sisukord_ 6
Ohutusalane teave
Käesolevad hoiatused ja ettevaatusabinõud on lisatud selleks, et ära hoida võimalikke kahjustusi nii teile kui ka teistele
isikutele, samuti teie seadmele. Enne seadme kasutuselevõttu lugege kindlasti läbi kõik juhised ning veenduge, et saate
kõigest aru.
Kasutage kõiki elektrilisi seadmeid ja ka käesolevat seadet alati mõistlikult. Samuti järgige kõiki nii seadmel kui ka lisatud
materjalides olevaid hoiatusi ja juhiseid. Pärast käesoleva jaotise läbilugemist pange see edaspidiseks ohutusse kohta.
Tähtis ohutussümbolid
Käesolevas jaotises on lahti seletatud kõikide kasutusjuhendis toodud piltkujutiste ja märkide tähendused. Järgmised ohutussümbolid on
järjestatud vastavalt ohuastmele.
Kõikide kasutusjuhendis kasutatud piltkujutiste ja märkide selgitused:
Hoiatus
Ettevaatust
Riskid või ohud, mis võivad põhjustada inimvigastusi või surma.
Riskid või ohud, mis võivad põhjustada väiksemaid inimvigastusi või varalist kahju.
Mitte proovida.
Mitte demonteerida.
Mitte puudutada.
Ühendage voolujuhe pistikupesast lahti.
Elektrišoki vältimiseks veenduge, et seade on maandatud.
Abi saamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.
Järgige täpselt juhiseid.
Ohutusalane teave_ 7
Töökeskkond
Hoiatus
Ärge kasutage, kui voolujuhe on kahjustatud või
pistikupesa pole maandatud.
► See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ärge painutage voolujuhet ega asetage sellele
raskeid esemeid.
► Voolujuhtmele astumine või raske esemega
muljumine võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ärge asetage midagi seadme peale (vett, väikseid
metallesemeid või raskeid esemeid, küünlaid,
süüdatud sigarette jne).
► See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmmates; ärge
käsitsege pistikut märgade kätega.
► See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Kui seade kuumeneb üle, suitseb, teeb ebatavalist
häält või eraldab imelikku lõhna, siis lülitage
voolulüliti viivitamatult välja ja eemaldage seadme
pistik pistikupesast.
► See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ettevaatust
Äikesevihma korral või seadme mittekasutamisel
eemaldage pistik pistikupesast.
► See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Kui pistiku sisestamine pistikupesasse on raskendatud, siis
ärge kasutage selleks jõudu.
► Pistikupesa vahetamiseks võtke ühendust elektrikuga,
vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki.
Olge ettevaatlik – paberi väljalaskeala on kuum.
► See võib põhjustada põletusi.
Ärge laske koduloomadel voolu-, telefoni- ega arvutiliidese
juhet närida.
► See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju ja/või vigastada
kodulooma.
Kui seade on maha kukkunud või selle korpus näib kahjustatud,
ühendage seade kõigist liidesühendustest lahti ja pöörduge abi
saamiseks kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.
► Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Kui olete järginud kõiki juhiseid, kuid seadme töös esineb ikka
tõrkeid, siis ühendage seade kõigist liidesühendustest lahti ja
pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud teeninduspersonali
poole.
► Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Kui seadme töös esineb ootamatu ja märgatav muutus, siis
ühendage seade kõigist liidesühendustest lahti ja pöörduge abi
saamiseks kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.
► Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ohutusalane teave_ 8
Tööviis
Ettevaatust
Ärge tõmmake printimise ajal paberit jõuga välja.
► See võib seadet kahjustada.
Mahukate tööde printimisel võib paberi väljalaskeala
alumine osa kuumaks minna. Ärge lubage lastel seda
puudutada.
► See võib põhjustada põletusi.
Olge ettevaatlik, et te ei asetaks oma kätt seadme ja
paberisalve vahele.
► Te võite end vigastada.
Ärge kasutage ummistunud paberi eemaldamiseks
pintsette ega muid teravaid metalseid esemeid.
► See võib seadet kahjustada.
Ärge blokeerige ventilatsiooniava ega toppige sinna mingeid
esemeid.
► See võib tõsta seadme osade temperatuuri, mis võib seadet
kahjustada või tulekahju põhjustada.
Ärge laske paberi väljastusalusele liiga palju pabereid kuhjuda.
► See võib seadet kahjustada.
Olge paberi vahetamisel või ummistunud paberi eemaldamisel
ettevaatlik.
► Uuel paberil on teravad servad ja need võivad põhjustada
valusaid lõikehaavasid.
Seade saab voolu voolujuhtme kaudu.
► Energiavarustuse väljalülitamiseks eemaldage voolujuhe
pistikupesast.
Ohutusalane teave_ 9
Paigaldamine / ümberpaigutamine
Hoiatus
Ärge paigutage seadet kohta, kus on palju tolmu,
niiskust või veelekkeid.
► See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Ettevaatust
Enne seadme liigutamist lülitage toide välja ja
ühendage kõik juhtmed lahti.
Seejärel tõstke seadet:
•Kui seade kaalub vähem kui 20 kg (44,09 naela),
võib seda tõsta üks inimene.
•Kui seade kaalub 20–40 kg (44,09–88,18 naela),
peab seda tõstma kaks inimest.
•Kui seade kaalub üle 40 kg (88,18 naela), peab seda
tõstma neli või rohkem inimest.
► Seade võib maha kukkuda, põhjustades vigastusi või
kahjustusi seadmele.
Ärge pange seadmele katet peale ega asetage seda
õhukindlasse kohta, näiteks kappi.
► Halvasti ventileeritud seade võib põhjustada tulekahju.
Ärge asetage seadet ebastabiilsele alusele.
► Seade võib maha kukkuda, põhjustades vigastusi või
kahjustusi seadmele.
Veenduge, et ühendate voolujuhtme maandatud
pistikupesasse.
► Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Seade tuleks ühendada märgisel näidatud tasemel
võimsusega.
► Kui te pole kindel ning soovite kontrollida kasutusel oleva
võimsuse taset, siis võtke ühendust elektriettevõttega.
Ärge koormake pistikupesasid ega pikendusjuhtmeid üle.
► See võib vähendada jõudlust ning põhjustada elektrišoki või
tulekahju.
Kasutage ainult juhtmeid nr 26 AWGa või vajadusel suuremat –
telefoni liinikaablit.
► Vastasel juhul võib see seadet kahjustada.
Seadme ohutu töö tagamiseks kasutage seadmega kaasas
olevat voolujuhet. Kui kasutate 140-voldise seadmega üle 2
meetri (6 jalga) pikkust juhet, siis peaks juhtme mõõduühikuks
olema 16 AWG või rohkem.
► Vastasel juhul võib see seadet kahjustada ning põhjustada
elektrišoki või tulekahju.
a. AWG: Ameerika juhtmemõõduühik
Ohutusalane teave_ 10
Hooldus / kontrollimine
Ettevaatust
Enne seadme sisemuse puhastamist eemaldage
seadme pistik pistikupesast. Ärge puhastage seadet
benseeniga, värvilahustiga ega alkoholiga; ärge
pihustage vett otse seadmele.
► See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaamatus
kohas.
► Lapsed võivad viga saada.
Kui te tegutsete seadme sisemuses, vahetades
tarvikuid või puhastades seadme sisemust, siis ärge
seadet tööle pange.
► Te võite end vigastada.
Ärge võtke seadet ise lahti, parandage seda ega
ehitage ümber.
► See võib seadet kahjustada. Kui seade vajab
parandamist, siis võtke ühendust sertifitseeritud
tehnikuga.
Hoidke voolujuhe ja pistiku pind tolmust või veest puhtana.
► Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
Seadme puhastamiseks ja kasutamiseks järgige täpselt
seadmega kaasas olevat kasutusjuhendit.
► Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
Ärge eemaldage ühtegi kruvidega kinnitatud katet ega kaitset.
► Seadet tohib parandada ainult Samsung teeninduse tehnik.
Tarvikute kasutamine
Ettevaatust
Ärge võtke toonerikassetti lahti.
► Tooneri tahm võib sissehingamisel või
allaneelamisel olla ohtlik.
Ärge põletage mitte ühtegi tarvikut, näiteks
toonerikassetti ega kuumutit.
► See võib põhjustada plahvatuse või kontrollimatu
tulekahju.
Toonerikassetti vahetades või ummistunud paberit eemaldades
olge ettevaatlik, et tooneri tahm ei puutuks teie kehaga või
riietega kokku.
► Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla
ohtlik.
Ohutusalane teave_ 11
Toonerikassette ja muid sarnaseid tarvikuid hoidke
lastele kättesaamatus kohas.
► Tooneri tahm võib sissehingamisel või
allaneelamisel olla ohtlik.
Tarvikute, näiteks tooneri mitmekordne kasutamine võib seadet
kahjustada.
► Mitmekordselt kasutatud tarvikute põhjustatud kahjustuse
korral tuleb maksta teenindustasu.
Kui toonerit läheb teie riietele, ärge kasutage nende
pesemiseks kuuma vett.
► Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge. Kasutage külma
vett.
Normatiivne teave
Antud seade on kujundatud töötama normaalses keskkonnas ja see omab mitmeid normatiivsete avalduste sertifikaate.
Laseriohutuse avaldus
Printerile on USA-s omistatud standardi DHHS 21 CFR (peatükk 1, alamgrupp J) nõuetele vastava 1. klassi lasertoote sertifikaat; mujal on
printerile omistatud standardi IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 nõuetele vastava 1. klassi lasertoote sertifikaat.
1. klassi lasertooteid ei käsitleta ohtlike toodetena. Laserisüsteem ja printer on konstrueeritud nii, et tavakasutuse, kasutajapoolse hoolduse või
ettenähtud töötingimuste puhul ei puutu kasutaja kunagi kokku 1. klassi taset ületava laserkiirgusega.
• Lainepikkus: 800 nm
• Kiire lahknevus
- Paralleel: 12 kraadi
- Vertikaalne: 30 kraadi
• Maksimaalne võimsus või energiaväljund: 5 mW
HOIATUS!
Ärge kunagi kasutage või hooldage printerit avatud laseriüksuse/skanneri kaitsekattega. Peegelduv laserikiir on küll nähtamatu, kuid võib
sellegipoolest teie silmi kahjustada.
Selle toote kasutamisel tuleb tulekahju puhkemise, elektrilöögi saamise ja kehavigastuste vältimiseks järgida alltoodud üldisi ohutusnõudeid.
Osooniga seotud ohutusnõuded
Antud seade eritab tavakasutuse käigus osooni. Eritatav osoon ei ole kasutaja jaoks ohtlik. Sellegipoolest on soovitatav kasutada seadet
hästiventileeritud paigas.
Lisateabe saamiseks osooni kohta võtke ühendust oma lähima Samsung edasimüüjaga.
Normatiivne teave_ 12
Energiasääst
Selles printeris on rakendatud tõhusaid energiasäästuvõtteid, mis vähendavad energiatarvet, kui printerit aktiivselt ei kasutata.
Energiatarve väheneb automaatselt, kui printer ei saa pikemat aega mingeid signaale.
ENERGY STAR ja tähis ENERGY STAR on USA registreeritud tähised.
Lisateavet programmi ENERGY STAR kohta leiate veebisaidilt http://www.energystar.gov.
Jäätmekäitlus
Antud toote pakendusmaterjal tuleb anda ümbertöötlusse või kõrvaldada keskkonnasõbralikul viisil.
Teave ainult Hiina turu jaoks
Antud toote (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) nõuetekohane kõrvaldamine
(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes jäätmete eraldi kogumist rakendavates Euroopa riikides)
Tootel, selle tarvikutel või dokumentatsioonil olev märgis tähendab, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt või
USB-kaabel) ei tohi kasutusea lõpus muude majapidamisjäätmete hulka visata. Vältimaks jäätmete reguleerimata kõrvaldamisest tulenevaid
kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, eraldage need teistest jäätmetest ja viige vastutustundlikult jäätmekogumispunkti, et
anda oma panus materjaliressursside säästvasse kasutamisse.
Teavet selle kohta, kuhu ja kuidas antud toode keskkonnasõbralikuks ja ohutuks ringlussevõtuks viia, saavad eraisikutest kasutajad neile toote
müünud edasimüüjalt või vastavast kohalikust riigiametist.
Ärikasutajad võivad võtta ühendust oma varustajaga või vaadata teavet ostulepingu tingimustest. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos muude
tööstusjäätmetega.
Normatiivne teave_ 13
Raadiokiirgus
Föderaalse sideameti (FCC) teave kasutajale
Antud seade vastab FCC-reeglistiku 15. osa nõuetele. Kasutamine peab vastama kahele järgmisele tingimusele.
• Antud seade ei tohi põhjustada kahjulikke mõjutusi.
• Antud seade peab taluma mis tahes häirivaid mõjutusi, sh mõjutusi, mis võivad põhjustada seadme töö ebasoodsat hälbimist.
Antud seade on läbinud vastavad testid ja tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadme nõuetele (vastavalt FCC-reeglistiku 15. osale). Need
piirangud on töötatud välja eesmärgiga pakkuda vastuvõetavat kaitset kahjulike mõjutuste eest kodukasutuse puhul. Antud seade tekitab,
kasutab ja võib kiirata raadiolaineid; juhul kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see avaldada kahjulikku mõju
raadioside toimimisele. Sellegipoolest ei ole garanteeritud, et teatud õige paigaldusviisi korral kahjulikke mõjusid ei esine. Kui seade avaldab
kahjulikku mõju raadio- või telesignaali vastuvõtule (mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamise teel), on kasutajal soovitatav
püüda kahjulikke mõjutusi neutraliseerida, kasutades ühte või mitut järgmistest abinõudest.
• Muutke vastuvõtuantenni asendit või asukohta.
• Paigutage seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
• Ühendage seade pistikupessa, mis ei kuulu vastuvõtja ühendamiseks kasutatava pistikupesaga samasse vooluringi.
• Konsulteerige abi saamiseks seadme edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.
Muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole nõuetele vastavuse eest vastutava tootja poolt selgesõnaliselt heaks kiidetud, võivad muuta
kehtetuks kasutaja volitused seadme kasutamiseks.
Kanada raadiohäirete eeskirjad
See digitaalseade ei ületa digitaalseadmete poolt tekitatava raadimüra B-klassi piirväärtusi, mis on määratletud Kanada tööstus- ja
teadusorganisatsiooni (Industry and Science Canada) häireid põhjustava seadmestiku standardis, mis kannab nime „Digitaalne aparatuur”,
ICES-003.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Teave Ameerika Ühendriikide turu jaoks
Föderaalne Kommunikatsioonikomisjon (FCC)
Sihilik kiirgur FCC kohta, osa 15
Teie printerisüsteemis võivad olla madala võimsusega raadiovastuvõtja LAN-tüüpi seadmed (raadiosagedusega (RF) juhtmevabad
sideseadmed), mis töötavad sagedusel 2,4 GHz/5 GHz. See jaotis rakendub ainult juhul, kui need seadmed on olemas. Juhtmevabade
seadmete olemasolu saate kontrollida süsteemisildilt.
Juhtmevabad seadmed, mis võivad olla teie süsteemis, on kvalifitseeritud kasutamiseks Ameerika Ühendriikides, kui süsteemisildil on olemas
FCC tunnusnumber.
FCC on määranud üldise juhise, et seadme ja keha vahele peab jääma 20 cm (8 tolli), kui kasutusel on juhtmevaba seade (see ei kehti
hädaolukorra kohta). Seda seadet peaks kasutama kehast rohkem kui 20 cm (8 tolli) kaugusel, kui juhtmevaba seade on sisse lülitatud.
Juhtmevaba seadme (või seadmete) efektiivvõimsus, mis võib olla teie printeris, on märgatavalt alla RF-mõjutuspiirangu, mis on määratud
FCC poolt.
Seda saatjat ei tohi paigutada ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.
Selle seadme kasutamine peab vastama kahele järgmisele tingimusele. (1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade
peab taluma mis tahes häirivaid mõjutusi, sh mõjutusi, mis võivad põhjustada seadme töö ebasoodsat hälbimist.
Juhtmevabasid seadmeid ei tohi kasutaja parandada. Ärge muutke neid ühelgi viisil. Juhtmevaba seadme muutmine tühistab selle
kasutamisloa. Parandustöödeks võtke ühendust tootjaga.
FCC avaldus juhtmevaba LAN-i kasutamiseks:
Selle saatja ja antenni installimisel ja kasutamisel võidakse installitud antenni läheduses ületada raadiosageduse mõjutuspiirang (1 m W/
cm2). Seega peaksid kasutajad hoidma vahemaad antennist kogu aeg vähemalt 20 cm. Seda seadet ei tohi paigutada koos teise saatja
ega saateantenniga.
Normatiivne teave_ 14
Teave ainult Türgi turu jaoks
Teave ainult Venemaa turu jaoks
Ainult Saksamaal
Komplektisoleva pistiku vahetamine (ainult Suurbritannia turu jaoks)
Tähtis!
Antud seadme toitekaablil on standardne (BS 1363) 13-amprine pistik ja 13-amprine kaitse. Kaitsme vahetamisel või kontrollimisel peate
paigaldama tagasi õige 13-amprise kaitsme. Seejärel peate vahetama kaitsmekatte. Kui olete kaitsmekatte kaotanud, ärge kasutage pistikut
enne, kui olete uue kaitsmekatte muretsenud.
Võtke ühendust ettevõtte või inimestega, kellelt seadme ostsite.
13-amprine pistik on Suurbritannias kõige laialdasemalt kasutusel olev pistik ja peaks olema sobiv. Sellegipoolest mõnedes (peamiselt
vanemat tüüpi) hoonetes tavalisi, 13-amprise pistiku pesasid ei leidu. Peate soetama sobiva pistikuadapteri. Ärge eemaldage valatud pistikut.
Kui valatud pistiku maha lõikate, vabanege sellest koheselt. Pistikut ei saa uuesti ühendada ja selle pistikupessa ühendamisel võite
saada elektrilöögi.
Tähtis hoiatus!
Antud seade peab olema maandatud.
Toitekaabli juhtmete värvide tähendused on järgmised.
• Roheline ja kollane: maandus
• Sinine: nulljuhe
• Pruun: pingestatud juhe
Kui toitekaabli juhtmete värvid ei vasta teie pistiku tähistustele, toimige järgmiselt.
Ühendage roheline ja kollane juhe kontaktiga, mis kannab tähistust „E” või ohutussümbolit „Maandus” või on värvitud roheliseks ja kollaseks
või lihtsalt roheliseks.
Ühendage sinine juhe kontaktiga, mis kannab tähistust „N” või on värvitud mustaks.
Ühendage pruun juhe kontaktiga, mis kannab tähistust „L” või on värvitud punaseks.
Pistikus, adapteris või jaotuskilbis peab olema 13-amprine kaitse.
Normatiivne teave_ 15
Vastavusdeklaratsioon (Euroopa riigid)
Heakskiidud ja sertifikaadid
Antud tootel olev CE-märgistus tähistab ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. vastavusdeklaratsiooni koos järgmiste asjassepuutuvate
Euroopa Liidu direktiividega 93/68/EMÜ (kehtestatud alltoodud kuupäevadel).
CLP-320 Series: Madalpingedirektiiv (2006/95/EÜ), elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) direktiiv (2004/108/EÜ)
CLP-325W(K): R&TTE direktiiv (1999/5/EC)
Vastavusdeklaratsiooniga saab tutvuda veebisaidil www.samsung.com/printer, minge asukohta Support (Klienditugi) > Download center
(Allalaadimiskeskus) ja sisestage oma printeri nimi (MFP), et sirvida jaotist EuDoC.
1. jaanuar 1995: Euroopa nõukogu määrus 2006/95/EÜ, madalpingeseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine.
1. jaanuar 1996: Euroopa nõukogu määrus 2004/108/EÜ (92/31/EEC), elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamine.
9. märts 1999: Euroopa nõukogu direktiiv 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende
nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta. Täispika deklaratsiooni, milles on määratletud seonduvad direktiivid ja viidatud standardid,
saate kohalikult ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. esindajalt.
Euroopa raadiovastuvõtjate heakskiidu teave (Euroopa Liidu poolt heakskiidetud raadioseadmed)
Teie printerisüsteemis, mis on mõeldud kodus või kontoris kasutamiseks, võivad olla madala võimsusega raadiovastuvõtja LAN-tüüpi seadmed
(raadiosagedusega (RF) juhtmevabad sideseadmed), mis töötavad sagedusel 2,4 GHz/5 GHz. See jaotis rakendub ainult juhul, kui need
seadmed on olemas. Juhtmevabade seadmete olemasolu saate kontrollida süsteemisildilt.
Seadmes olevaid võimalikke raadioseadmeid on lubatud Euroopa Liidus või assotsieerunud piirkondades kasutada üksnes juhul, kui
andmesildil on CE tähis
koos teavitatud registreerimisnumbri ja hoiatustähisega.
Juhtmevaba seadme (või seadmete) efektiivvõimsus, mis võib olla teie printeris, on märgatavalt alla RF-mõjutuspiirangu, mille on määranud
Euroopa Komisjon R&TTE direktiivi kaudu.
Euroopa riigid, mis kvalifitseeruvad juhtmevabade heakskiitude alla:
Euroopa Liit
Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa
(koos sageduse piirangutega), Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari
EEA/EFTA riigid
Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits
Euroopa riigid, milles piirangud on kasutusel
Euroopa Liit
Prantsusmaal on sagedusvahemiku piiranguks 2446,5–2483,5 MHz seadmete puhul, mille edastusvõimsus on üle 10 mW, nt juhtmevabad
seadmed
EEA/EFTA riigid
Hetkel piirangud puuduvad
Normatiivne teave_ 16
Normatiivse vastavuse avaldused
Juhtmevaba seadme juhised
Teie printerisüsteemis võivad olla madala võimsusega raadiovastuvõtja LAN-tüüpi seadmed (raadiosagedusega (RF) juhtmevabad
sideseadmed), mis töötavad sagedusel 2,4 GHz/5 GHz. Järgmine jaotis on üldine ülevaade sellest, mida peaks juhtmevaba seadme
kasutamisel silmas pidama.
Lisapiirangud, hoiatused ja asjakohane teave teatud riikide kohta on toodud vastavate riikide jaotistes (või riigirühmade jaotistes). Teie
süsteemis olevad juhtmevabad seadmed on kvalifitseeritud kasutamiseks ainult riikides, mis on tuvastatud raadiovastuvõtja heakskiidu
märgiga süsteemisildil. Kui riiki, milles te hakkate juhtmevaba seadet kasutama, pole loetelus, võtke tehniliste tingimuste teadasaamiseks
ühendust kohaliku raadiovastuvõtja heakskiidu agentuuriga. Juhtmevabad seadmed on igakülgselt normitud ja nende kasutamine ei pruugi olla
lubatud.
Juhtmevaba seadme (või seadmete) efektiivvõimsus, mis võib olla teie printeris, on hetkel teadaolevalt märgatavalt alla RF-mõjutuspiirangute.
Kuna juhtmevabad seadmed (mis võivad olla teie printeris) kiirgavad raadiosageduse ohutusstandardites ja soovitustes lubatust vähem
energiat, usuvad tootjad nende seadmete ohutusse kasutamisesse. Vaatamata võimsuse tasemetele peaks olema ettevaatlik ja tavalise
kasutamise ajal vähendama inimkontakti.
Üldise juhise järgi peaks juhtmevaba seadme ja keha vahele jääma 20 cm (8 tolli), kui kasutusel on juhtmevaba seade (see ei kehti
hädaolukorra kohta). Seda seadet peaks kasutama kehast rohkem kui 20 cm (8 tolli) kaugusel, kui juhtmevaba seade on sisse lülitatud ja
edastab andmeid.
Seda saatjat ei tohi paigutada ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.
Mõnel tingimusel on vajalikud juhtmevabade seadmete piirangud. Näiteid üldistest piirangutest on toodud allpool.
Raadiosagedusel juhtmevaba teabeedastus võib häirida kommertslennukite seadmeid. Praegused lennunduseeskirjad näevad ette, et
juhtmevabad seadmed tuleb lennukiga reisimise ajal välja lülitada. IEEE 802.11 (tuntud ka kui juhtmevaba Ethernet) ja Bluetoothi
sideseadmed on näited nendest seadmetest, mis pakuvad juhtmevaba teabeedastust.
Keskkondades, kus on oht teisi seadmeid või teenuseid häirida, võib juhtmevabade seadmete kasutamine olla piiratud või keelatud.
Lennujaamad, haiglad ning hapniku või tuleohtliku gaasi ladustamiskohad on vaid mõned näited, kus juhtmevabade seadmete kasutamine
võib olla piiratud või keelatud. Kui olete keskkonnas, kus te pole kindel juhtmevabade seadmete kasutamise sanktsioonides, küsige enne
juhtmevaba seadme sisselülitamist või kasutamist luba vastavalt asjatundjalt.
Igas riigis on juhtmevabade seadmete kasutamiseks erinevad piirangud. Kuna teie süsteem on varustatud juhtmevaba seadmega, siis koos
sellega teise riiki reisimisel kontrollige enne kohaliku raadiovastuvõtja heakskiidu spetsialistidelt, kas juhtmevaba seadme kasutamisel on
sihtriigis piiranguid.
Kui teie süsteemil on sisemine juhtmevaba seade, ärge kasutage seda enne, kui veendute, et kõik katted ja kaitsekilbid on oma kohal ning
süsteem on korralikult kokku pandud.
Juhtmevabasid seadmeid ei tohi kasutaja parandada. Ärge muutke neid ühelgi viisil. Juhtmevaba seadme muutmine tühistab selle
kasutamisloa. Parandustöödeks võtke ühendust tootjaga.
Kasutage ainult draivereid, mis heaks kiidetud riigi poolt, kus seadet kasutatakse. Lisateabe saamiseks vaadake tootja süsteemi
taastuskomplekti või võtke ühendust tootja tehnilise toega.
Normatiivne teave_ 17
OpenSSL-i litsents
Autoriõigused (c) 1998–2001 OpenSSL Project. Kõik õigused kaitstud.
Taaslevitamine ja kasutamine lähtekoodi kujul ning kahendkujul (muudatustega või ilma) on lubatud tingimusel, et täidetud on järgmised
tingimused.
1. Lähtekoodi taaslevitamise käigus säilitatakse ülaltoodud autoriõigusi puudutav teave, tingimuste loend ja järgnev õigustest loobumise
avaldus.
2. Kahendkujul taaslevitamisel tuleb ülaltoodud autoriõigusi puudutav märkus, tingimuste loend ja järgnev õigustest loobumise avaldus lisada
levitatava eksemplari dokumentatsioonile ja/või teistesse materjalidesse.
3. Kõikides reklaammaterjalides, milles on mainitud antud tarkvara elemente või kasutamist, peab sisalduma järgmine teade: „This product
includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)” (See toode sisaldab
tarkvara, mille on välja arendanud organisatsioon OpenSSL Project paketis OpenSSL Toolkit kasutamiseks (http://www.openssl.org/)).
4. Nimetusi „OpenSSL Toolkit” ja „OpenSSL Project” ei tohi ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada selle tarkvara põhjal välja arendatud
toodete toetamiseks või reklaamimiseks. Kirjaliku loa saamiseks kontakteeruge e-posti aadressil [email protected]
5. Selle tarkvara baasil välja arendatud tarkvarale ei tohi anda nimeks „OpenSSL”, samuti ei tohi „OpenSSL” nende nimedes sisalduda, kui
selleks puudub organisatsiooni OpenSSL Project eelnev kirjalik nõusolek.
6. Mis tahes kujul taaslevitatavate eksemplaridele peab olema lisatud järgmine teade: „This product includes software developed by the
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)” (See toode sisaldab tarkvara, mille on välja arendanud
organisatsioon OpenSSL Project paketis OpenSSL Toolkit kasutamiseks (http://www.openssl.org/)).
SELLE TARKVARA ON ORGANISATSIOON OpenSSL PROJECT LOONUD KASUTAMISEKS SELLISENA, NAGU TA ON („AS IS”) NING EI
ANNA MINGIT VÄLJENDATUD VÕI EELDATAVAT GARANTIID, SEALHULGAS – AGA MITTE AINULT – TURUSTATAVUSE VÕI TEATUD
OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ORGANISATSIOON OpenSSL PROJECT EGA TA
KOOSTÖÖPARTNERID VASTUTAVAD ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISE, ÜHEKORDSE EGA TULENEVA
KAHJU (SEALHULGAS – AGA MITTE AINULT – ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMINE, KASUTUSKÕLBMATUKS
MUUTUMINE, ANDMETE VÕI TULUDE KAOTUS VÕI ÄRITEGEVUSE KATKEMINE) EEST MIS TAHES VIISIL PÕHJUSTATUNA JA MIS
TAHES KOHUSTUSTE PÕHJENDUSEGA, ÜKSKÕIK KAS SEE TEKIB LEPINGULISE KOHUSTUSE, RANGE VASTUTUSE VÕI
ÕIGUSERIKKUMISE (SEALHULGAS HOOLETUSEST TINGITUD VÕI MUU) TÕTTU, KUI SEE TULENEB ÜKSKÕIK MISSUGUSEL VIISIL
SELLE TARKVARA KASUTAMISEST, ISEGI KUI ON TEATAVAKS TEHTUD SELLISE KAHJU VÕIMALUS.
See toode sisaldab krüptograafilist tarkvara, mille on kirjutanud Eric Young ([email protected]). See toode sisaldab tarkvara, mille on
kirjutanud Tim Hudson ([email protected]).
Normatiivne teave_ 18
Algne SSLeay litsents
Autoriõigused (C) 1995–1998 Eric Young ([email protected]) Kõik õigused kaitstud.
See toode on SSL-rakendus, mille on kirjutanud Eric Young ([email protected]). See rakendus on kirjutatud ühilduma protokolliga Netscapes
SSL.
Antud teeki võib piiranguteta kasutada ärilistel ja mitteärilistel eesmärkidel, kui täidetud on järgmised tingimused. Järgmised tingimused
kehtivad kogu selles levituseksemplaris leiduva koodi, olgu selleks siis RC4, RSA, lhash, DES vms kohta, mitte ainult SSL-koodi kohta. Selle
levituseksemplari juurde kuuluvale SSL-dokumentatsioonile kehtivad samad autoriõiguste tingimused, v.a asjaolu, et omanikuks on Tim
Hudson ([email protected]). Autoriõigused jäävad Eric Youngile ja seega ei tohi koodis leiduvaid mis tahes autoriõigusi puudutavaid märkusi
eemaldada. Kui seda paketti kasutatakse tootes, tuleb viidata Eric Youngile kui kasutatud teegi teatud osade autorile. Viite võib lisada
programmi käivitumisel kuvatava tekstina või paketi juurde kuuluvasse dokumentatsiooni (veebipõhine või tekstiline).
Taaslevitamine ja kasutamine lähtekoodi kujul ning kahendkujul (muudatustega või ilma) on lubatud tingimusel, et täidetud on järgmised
tingimused.
1. Lähtekoodi taaslevitamise käigus säilitatakse autoriõigusi puudutav teave, tingimuste loend ja järgnev õigustest loobumise avaldus.
2. Kahendkujul taaslevitamisel tuleb ülaltoodud autoriõigusi puudutav märkus, tingimuste loend ja järgnev õigustest loobumise avaldus lisada
levitatava eksemplari dokumentatsioonile ja/või teistesse materjalidesse.
3. Kõikides reklaammaterjalides, milles on mainitud antud tarkvara elemente või kasutamist, peab sisalduma järgmine teade: „This product
includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected])” (See toode sisaldab krüptograafilist tarkvara, mille on
kirjutanud Eric Young ([email protected])). Sõna „krüptograafiline” võib välja jätta, kui kasutatud teegi osad ei ole krüptograafilist laadi.
4. Kui lisate mis tahes Windowsi-põhise koodi (või selle edasiarendust) rakenduste kaustast (rakenduse kood) peate lisama järgmise teate:
„This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])” (See toode sisaldab tarkvara, mille on kirjutanud Tim Hudson
([email protected])).
SELLE TARKVARA ON ERIC YOUNG LOONUD KASUTAMISEKS SELLISENA, NAGU TA ON („AS IS”) NING EI ANNA MINGIT
VÄLJENDATUD VÕI EELDATAVAT GARANTIID, SEALHULGAS – AGA MITTE AINULT – TURUSTATAVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEKS
SOBIVUSE KOHTA. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE AUTOR EGA TA KOOSTÖÖPARTNERID VASTUTAVAD ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE,
KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISE, ÜHEKORDSE EGA TULENEVA KAHJU (SEALHULGAS – AGA MITTE AINULT – ASENDUSTOODETE
VÕI -TEENUSTE HANKIMINE, KASUTUSKÕLBMATUKS MUUTUMINE, ANDMETE VÕI TULUDE KAOTUS VÕI ÄRITEGEVUSE
KATKEMINE) EEST MIS TAHES VIISIL PÕHJUSTATUNA JA MIS TAHES KOHUSTUSTE PÕHJENDUSEGA, ÜKSKÕIK KAS SEE TEKIB
LEPINGULISE KOHUSTUSE, RANGE VASTUTUSE VÕI ÕIGUSERIKKUMISE (SEALHULGAS HOOLETUSEST TINGITUD VÕI MUU)
TÕTTU, KUI SEE TULENEB ÜKSKÕIK MISSUGUSEL VIISIL SELLE TARKVARA KASUTAMISEST, ISEGI KUI ON TEATAVAKS TEHTUD
SELLISE KAHJU VÕIMALUS.
Antud koodi mis tahes üldkasutatava versiooni või edasiarenduse litsentsi- ja levitamistingimusi on keelatud muuta. s.t seda koodi ei tohi
lihtsalt kopeerida ja sellele teist levitamislitsentsi (sh GNU avalik litsents) omistada.
Normatiivne teave_ 19
Teave ainult Hiina turu jaoks
Normatiivne teave_ 20
Teave selle kasutusjuhendi kohta
Sellest kasutusjuhendist leiate teavet seadme põhifunktsioonide kohta, samuti kasutustoimingute üksikasjalikud
kirjeldused. See on väärtuslik allikas nii algajatele kui ka professionaalsetele kasutajatele ning sisaldab teavet õige
paigaldamise ja seadme kasutamise kohta.
•
•
•
•
•
Enne seadme kasutamist lugege läbi ohutusteave.
Kui seadme kasutamisel ilmneb probleeme, lugege tõrkeotsingu peatükki (vt osa „Tõrkeotsing” lk 79).
Selles kasutusjuhendis leiduvad mõisted on lahti seletatud sõnaseletuste peatükis (vt osa „Sõnastik” lk 100).
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme omadustest või mudelist).
Kasutusjuhendi toimingutes on üldjuhul võetud aluseks operatsioonisüsteemi Windows XP kasutamine.
Kokkuleppelised elemendid
Mõned selles kasutusjuhendis kasutatavad terminid on samatähenduslikud:
• dokument on sünonüümne originaaliga;
• paber on sünonüümne andmekandja või prindikandjaga;
• seade tähendab printerit või mitmefunktsioonilist printerit.
Järgmises tabelis on toodud selle kasutusjuhendi kokkuleppelised elemendid.
Kokkuleppeline element
Kirjeldus
Näide
Rasvane kiri
Ekraanile kuvatavad tekstid või seadmel olevate nuppude nimetused.
Märkus
Mõnda seadme tööpõhimõtet või funktsiooni puudutav lisateave või
üksikasjalikud andmed.
Kuupäevavorming võib riikide lõikes
erineda.
Ettevaatust
Sisaldab teavet, mida saate kasutada seadme kaitsmiseks võimalike
mehaaniliste kahjustuste või rikete eest.
Ärge puudutage toonerikassetis või
pildindusseadmes asuva trumli pinda.
Allmärkus
Teatud termini või fraasi seletuseks lisatud teave.
a. lehekülge minutis
(„Ristviide”)
Viitab, kust leiate lisateavet.
(Vt osa „Lisateabe otsimine” lk 22)
Teave selle kasutusjuhendi kohta_ 21
Loobu
Lisateabe otsimine
Oma seadme seadistamist ja kasutamist puudutavat teavet leiate järgmistest trükitud või elektroonilistest allikatest.
Materjali nimetus
Kirjeldus
Kiirpaigaldusjuhend
See juhend sisaldab teavet seadme seadistamise kohta. See juhend on kaasas printeri karbis.
Kasutusjuhend
See juhend sisaldab sammhaaval esitatud juhised kõigi seadme funktsioonide kohta ning teavet seadme hooldamise, tõrkeotsingu ja
tarvikute vahetamise kohta.
Seadme draiveri
spikker
Sellest spikrist leiate printeri draiverit puudutava teabe ja juhised prindisuvandite seadistamise kohta (vt osa „Spikri kasutamine” lk 64).
Samsungi veebisait
Kui te omate juurdepääsu internetile, saate hankida spikriteavet, seadme draivereid, juhendeid ja tellimisteavet ettevõtte Samsung
veebisaidilt www.samsung.com/printer.
Allalaaditav tarkvara
Ettevõtte Samsung veebisaidilt saate laadida alla ka kasulikke tarkvaraprogramme.
• SyncThru™ Web Admin Service: sobib võrguadministraatoritele, kes peavad samaaegselt haldama mitmeid seadmeid. See
programm kehtib ainult võrgumudelite puhul. (http://solution.samsungprinter.com)
• Samsung AnyWeb Print: võimaldab erakasutajatel Windowsi veebilehitsejas Internet Explorer hõlpsasti kuvatõmmiseid teha.
(http://solution.samsungprinter.com/personal/anywebprint)
• Samsung Easy Color Manager: võimaldab Samsungi värvilise laserprinteri kasutajatel reguleerida värve vastavalt soovile. (http://
solution.samsungprinter.com/personal/colormanager)
Teave selle kasutusjuhendi kohta_ 22
Teie uue toote funktsioonid
Teie uus seade on varustatud mitmete erifunktsioonidega, mis aitavad parandada prinditavate dokumentide kvaliteeti.
Erifunktsioonid
Printige suurepärase kvaliteedi ja kiirusega
Printige erinevaid operatsioonisüsteeme kasutades
•
•
•
•
Saate printida laia värvigammat, kasutades tsüaani,
magentat, kollast ja musta värvi.
Te saate printida efektiivse väljunderaldusvõimega kuni
2400 x 600 punkti tolli kohta.
Teie seade prindib A4-formaadis paberi kasutamisel kuni
16 lk/min ja letter-formaadis paberi kasutamisel kuni 17 lk/
min mustvalges režiimis ning 4 lk/min värvilises režiimis.
•
•
•
Printimiseks saate kasutada nii Windowsi, Linuxi kui
Macintoshi operatsioonisüsteeme.
Teie seadmel on Hi-Speed USB 2.0 liides.
Teie seadmel on sisseehitatud võrguliides, Ethernet 10/199
BaseTX. (Ainult CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/
CLP-326W)
Teie seadmel on sisseehitatud võrguliides 802.11 b/g/n
juhtmevaba LAN. (Ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)
Kasutage paljusid erinevat tüüpi prindimaterjale
•
•
Toele mahub kuni 150 lehte erinevas formaadis tavapaberit.
Salve saate laadida erinevaid kohandatud formaadiga
prindikandjaid.
IPv6 (ainult CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/
CLP-326W)
Looge dokumente tööalaseks kasutamiseks (ainult
Windows)
•
•
•
Printige vesimärke. Te saate lisada oma dokumentide
eristamiseks sõnu, näiteks „Konfidentsiaalne” (vt osa
„Vesimärkide kasutamine” lk 65).
Printige plakateid. Teie dokumendi kõikide lehekülgede tekst
ja pildid muudetakse suuremaks ning prinditakse
paberilehtedele, mille saab hiljem plakatiks kokku kleepida
(vt osa „Plakatite printimine” lk 64).
Te saate printida eeltrükitud ankeete ja kirjablankette
tavapaberiga (vt osa „Pealiskihi kasutamine” lk 66).
Säästke aega ja raha
•
•
•
Paberi säästmiseks saate printida mitu dokumendi lehekülge
paberi ühele leheküljele (vt osa „Mitme lehekülje printimine
paberi ühele poolele” lk 64).
Antud seade säästab automaatselt energiat, vähendades
kasutusvälisel ajal märkimisväärselt voolutarvet.
Paberi säästmiseks saate kasutada kahepoolset printimist
(käsirežiim) (vt osa „Paberi mõlemale poolele printimine
(käsirežiim)” lk 65).
Teie uue toote funktsioonid_ 23
Seade toetab versiooni IPv6 (vt osa „IPv6 konfigureerimine” lk
38).
Funktsioonid mudelite lõikes
Seadmed on mõeldud täitma kõiki teie dokumentidega seotud vajadusi printimisest kuni ettevõtete keerulisemate võrgulahendusteni.
Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval.
Funktsioonid mudelite lõikes on järgmised.
FUNKTSIOONID
CLP-320(K)
CLP-321
CLP-325(K)
CLP-326
CLP-320N(K)
CLP-321N
CLP-325W(K)
CLP-326W
●
●
●
●
●
Hi-Speed USB 2.0
Võrguliides Ethernet 10/100 BaseTX kaabliga LAN
●
a
Võrguliides 802.11 b/g/n juhtmevaba LAN
Kahepoolne printimine (käsirežiim)
●
●
●
a. Sõltuvalt teie riigist ei pruugi juhtmevabad LAN-kaardid olla saadaval. Võtke ühendust oma kohaliku Samsung edasimüüjaga või jaemüüjaga, kellelt printeri
ostsite.
( ●: kaasas. Tühi: pole saadaval)
Teie uue toote funktsioonid_ 24
Sissejuhatus
1.
See peatükk sisaldab teie seadme ülevaadet.
Peatükk koosneb järgmistest osadest.
•
•
Seadme ülevaade
Juhtpaneeli ülevaade
•
•
Juhtpaneeli mõistmine
Kasulike nuppude tutvustus
Seadme ülevaade
Eestvaade
1
2
3
1
8
7
4
6
9
10
5
Antud joonis võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist).
1
Väljastusalus (kiri allapoole)
6
Esikate
2
Väljastustugi
7
Esikatte vabastusnupp
3
Ülakate
8
Toonerikassetid
4
Juhtpaneel
9
Tooneri jäätmete mahuti
5
Salv
10
Pildindusseade
Sissejuhatus_ 25
Tagantvaade
1
5
2
4
3
Antud joonis võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist).
1
Tagumise katte vabastusnupp
4
USB-port
2
Tagumine kate
5
Võrguporta
3
Toite sisendpesa
a. Ainult CLP-320N(K)/CLP-321N.
Sissejuhatus_ 26
Juhtpaneeli ülevaade
Antud joonis võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist).
5
1
1
2
2
3
6
3
4
5
4
[1] CLP-320(K)/CLP-321/CLP-325(K)/ CLP-326/CLP-320N(K)/CLP-321N
1
Tooneri LED-tuled
Kuvab iga toonerikasseti olekut (vt osa „Oleku/tooneri LED-tuled” lk 28).
2
Toitenupp
Seda nuppu kasutades saate seadme toite sisse või välja lülitada (vt osa „Toitenupp” lk 29).
3
Tühistamisnupp
Peatab toimingu ükskõik millal ning sellel on ka teisi funktsioone (vt osa „tühistamisnupp” lk 29).
4
Oleku LED-tuli
Kuvab teie seadme olekut (vt osa „Oleku/tooneri LED-tuled” lk 28).
Prindi ekraanikuvaa
Prindib teie monitori ekraanikuva (vt osa „Ekraanikuva printimise nupp” lk 29).
Demo printimineb
Prindib demolehekülje (vt osa „Demo printimise nupp” lk 29).
5
a. Ainult CLP-320(K)/CLP-321/CLP-325(K)/ CLP-326.
b. Ainult CLP-320N(K)/CLP-321N.
[2] CLP-325W(K)/CLP-326W
1
Tooneri LED-tuled
Kuvab iga toonerikasseti olekut (vt osa „Oleku/tooneri LED-tuled” lk 28).
2
Toitenupp
Seda nuppu kasutades saate seadme toite sisse või välja lülitada (vt osa „Toitenupp” lk 29).
3
Tühistamisnupp
Peatab toimingu ükskõik millal ning sellel on ka teisi funktsioone (vt osa „tühistamisnupp” lk 29).
4
Status LED-tuli
Näitab masina olekut (vt „Oleku/tooneri LED-tuled” lk 28).
Wireless LED-tuli
Kuvab juhtmevaba võrgu olekut. Kui LED-tuli põleb, on seade juhtmevabalt ühendatud (vt osa „Juhtmevaba
LED-tuli” lk 28).
Nupp WPS
Kui teie juhtmevaba pääsupunkt toetab WPS-i (Wi-Fi Protected Setup™), saate juhtmevaba võrguühendust
konfigureerida lihtsalt ilma arvutita (vt osa „Juhtmevaba võrgu seadistamine WPS-nupuga” lk 42).
5
6
Sissejuhatus_ 27
Juhtpaneeli mõistmine
LED-tuli
Oleku/tooneri LED-tuled
Punane
tuli vilgub
LED-tulede värv annab teavet seadme hetkeoleku kohta.
LED-tuli
Ühendatu
d/tõrge
(
)
Olek
Tooneri
LED-tuled
Kirjeldus
Väljas
Ükski
LED-tuli ei
põle
Seade ei ole ühendatud.
Roheline
tuli põleb
Ükski
LED-tuli ei
põle
Seade on ühendatud ja valmis
arvutist andmeid vastu võtma.
Roheline
tuli vilgub
aeglaselt
Ükski
LED-tuli ei
põle
Kui oleku LED-tuli vilgub
aeglaselt roheliselt, võtab
seade parajasti arvutist
edastatavaid andmeid vastu.
Roheline
tuli vilgub
kiirelt
Ükski
LED-tuli ei
põle
Kui oleku LED-tuli vilgub kiirelt
roheliselt, tegeleb seade
parajasti andmete
printimisega.
Roheline
tuli põleb
Vastav
LED-tuli
vilgub
punaselt
Kõikide toonerikassettide
kasutusiga hakkab lõpule
jõudma.
Vastav
LED-tuli
vilgub kogu
aeg
punaselt
Seade soojeneb.
Ükski
LED-tuli ei
põle
•
Punane
tuli põleb
•
•
•
Vastav
LED-tuli
põleb
punaselt
•
•
Tooneri
LED-tuled
Olek
Vastav
LED-tuli
põleb
punaselt
Kirjeldus
•
•
Kate on avatud. Sulgege
kate.
Salves ei ole paberit.
Laadige salve paberit.
Seade on tõsise probleemi
tõttu töö peatanud.
Seadmel on tekkinud
hooldust vajav
süsteemitõrge, nt LSU
tõrge, kuumutitõrge või ITB
tõrge. Võtke ühendust
hooldusesindajaga.
Toonerikassett on jõudnud
peaaegu oma hinnangulise
kasutusea lõppua.Soovitatav
on toonerikassett välja
vahetada (vt osa
„Toonerikasseti
vahetamine” lk 92).
Seade ei suuda tuvastada
toonerikassettide olekut ega
lisatarvikute teavet. Avage
ja sulgege kate ning
kontrollige, kas seade
töötab korralikult. Kui
probleem ei lahene, lülitage
toide välja ja uuesti sisse.
Ummistus
(
)
Oranž tuli
põleb
Ükski
LED-tuli ei
põle
Seadme töös on ilmnenud
kergemat sorti tõrge ja
seade ootab selle
kõrvaldamist. Pärast
probleemi kõrvaldamist
jätkab seade töötamist.
Kassetis on väike kogus
toonerit. Kasseti
hinnangulinea kasutusea
lõpp on lähedal. Pange uus
kassett vahetamiseks
valmis. Prindikvaliteedi
ajutiseks parandamiseks
võite tooneri jaotust kassetis
ühtlustada (vt osa „Tooneri
jaotumise ühtlustamine” lk
79).
Seadmes on paberiummistus
(vt osa „Paberiummistuste
kõrvaldamine” lk 80).
a. Hinnanguline kasutusiga tähendab prognoositavat või hinnangulist
toonerikasseti tööiga, mille arvutamisel on aluseks võetud keskmine
trükitavate lehekülgede arv ja mis on töötatud välja vastavalt standardile
ISO/IEC 19798. Lehekülgede arvu võib mõjutada kasutuskeskkond,
kasutuskordade sagedus, graafika, andmekandja tüüp ja formaat.
Kassetis võib leiduda väike kogus toonerit isegi siis, kui punane LED-tuli
põleb ja printer printimise lõpetab.
Samsung ei soovita kasutada Samsung järelturu ja mitteoriginaalseid
toonerikassette, näiteks taastäidetud või taastatud kassette. Samsung
ei saa garanteerida Samsung järelturu ja mitteoriginaalsete
toonerikassettide kvaliteetsust. Samsung järelturu või mitteoriginaalse
toonerikasseti kasutamise tõttu vajalikud hooldus- või remonditööd ei
kuulu seadme garantii alla.
Kõik printimisel tekkivad tõrked kuvatakse rakenduse Smart Panel
programmiaknas. Kui probleem püsib, tuleb seade viia remonti (vt osa
„Programmi Smart Panel kasutamine” lk 72).
Juhtmevaba LED-tuli
Juhtmevaba LED-tule olek
Sinine
Sissejuhatus_ 28
Ei põle (
Põleb (
Kirjeldus
)
)
Vilgub
aeglaselt
(
)
Vilgub kiirelt
)
(
Juhtmevaba võrguühendus on
katkestatud.
Juhtmevaba võrk on ühendatud.
Seade hakkab looma ühendust
juhtmevaba võrguga.
•
•
Seade loob ühendust
pääsupunktiga (või juhtmevaba
ruuteriga).
Juhtmevaba võrguühendus
katkestatakse.
Kasulike nuppude tutvustus
WPS-nupp
Ekraanikuva printimise nupp
Ainult
(ainult CLP-320(K)/CLP-321/CLP-325(K)/ CLP-326)
Kui vajutate nuppu Prindi ekraanikuva (
funktsioone.
Funktsioon
), saate teostada järgmisi
Kirjeldus
Aktiivse akna
printimine
Vajutage seda nuppu ja roheline LED-tuli
hakkab vilkuma. Kui roheline LED-tuli lõpetab
vilkumise, vabastage nupp.
Terve ekraanil oleva
kuva printimine
Vajutage seda nuppu ja roheline LED-tuli
hakkab vilkuma. Vabastage nupp vilkumise
ajal.
•
•
•
•
Lehekülg prinditakse vaikimisi A4- või letter-formaadis.
Seda funktsiooni saate kasutada ainult koos USB-ühendusega
seadmega.
Funktsiooni Prindi ekraanikuva saab kasutada ainult Windowsi ja
Macintoshi operatsioonisüsteemides.
Seda funktsiooni saate kasutada ainult juhul, kui installitud on
programm Smart Panel.
(CLP-325W(K)/CLP-326W)
See funktsioon tuvastab automaatselt, millist WPS (Wi-Fi Protected
Setup™) režiimi teie pääsupunkt kasutab. Kui vajutate juhtmevaba LAN
ruuteri/pääsupunkti ning seadme nuppu, saate seadistada juhtmevaba
võrgu ja turvaseadistused (vt osa „Juhtmevaba võrgu seadistamine
WPS-nupuga” lk 42).
Toitenupp
Kasutage seda nuppu seadme sisse- või väljalülitamiseks.
Seadme sisselülitamine
1. Ühendage toitekaabel.
2. Vajutage juhtpaneelil nuppu Toide (
).
Demo printimise nupp
(ainult CLP-320N(K)/CLP-321N)
Seda nuppu vajutades prinditakse demolehekülg. Prinditud lehekülg näitab
seadme värvilise prindikvaliteedi potentsiaalseid ja üleüldiseid
prindiomadusi.
tühistamisnupp
Kui vajutate nuppu Tühista (
Funktsioon
), saate tühistada järgmisi funktsioone.
Kirjeldus
Demolehekülje
printimine (ainult
CLP-325W(K)/
CLP-326W)
Ooterežiimis hoidke seda nuppu umbes 2
sekundit all ja vabastage, kui oleku LED-tuli
hakkab aeglaselt vilkuma (vt osa
„Demolehekülje printimine” lk 30).
Konfiguratsioonilehekü
lgede printimine
Ooterežiimis hoidke seda nuppu umbes 5
sekundit all ja vabastage, kui oleku LED-tuli
hakkab kiirelt vilkuma (vt osa „Seadme
aruande printimine” lk 76).
Prinditöö tühistamine
Vajutage printimise ajal nuppu Tühista ( ).
Punane LED-tuli vilgub sel ajal, kui prinditöö
kustutatakse nii seadmest kui arvutist.
Seejärel naaseb seade ooterežiimi. See võib
prinditöö suurusest sõltuvalt veidi aega võtta.
Sissejuhatus_ 29
Kui soovite toite välja lülitada, hoidke seda nuppu umbes 3
sekundi jooksul all.
Alustamine
2.
Sellest peatükist leiate sammhaaval esitatud juhised USB-liidese kaudu ühendatud seadme ja tarkvara seadistamiseks.
Peatükk koosneb järgmistest osadest.
•
•
•
•
•
•
Riistvara seadistamine
Demolehekülje printimine
Komplektis olev tarkvara
Süsteeminõuded
USB-kaabliga ühendatud seadme draiveri installimine
Seadme lokaalne jagamine
Riistvara seadistamine
Selles jaotises on vastavalt juhendis Kiirpaigaldusjuhend kirjeldatule
loetletud riistvara seadistamiseks vajalikud sammud. Kindlasti lugege
esmalt läbi juhend Kiirpaigaldusjuhend ja järgige alltoodud samme.
Asukoht
1. Valige seadme jaoks kindel asukoht.
Valige tasapinnaline ja stabiilne koht, jättes piisavalt ruumi õhuringluse
toimimiseks. Jätke piisavalt ruumi katte (katete) ja salve (salvede)
avamiseks.
Paik peab olema hästi ventileeritud ega tohi olla otseses
päikesevalguses, kuumusallikate läheduses, külm ega niiske. Ärge
paigutage seadet laua serva lähedale.
2mm
(0.08 in)
2.
3.
4.
5.
6.
2mm
(0.08 in)
Pakkige seade lahti ja kontrollige kõik komplektis olevad osad üle.
Eemaldage teip seadet kindlalt paigal hoides.
Laadige paber (vt osa „Paberi salve laadimine” lk 56).
Veenduge, et kõik kaablid on seadmega ühendatud.
Lülitage seade sisse (vt osa „Seadme sisselülitamine” lk 29).
Elektritoite katkemisel see seade ei tööta.
Demolehekülje printimine
Printige demolehekülg, et kontrollida, kas seade töötab korralikult.
Demolehekülje printimine
Ooterežiimis hoidke nuppu Tühista ( ) all 2 sekundit ja seejärel vabastage
see. (Ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)
Demolehekülje printimiseks võite kasutada ka nuppu Demolehekülg
( ). Seda nupp on ainult mudelitel CLP-320N(K)/CLP-321N.
Komplektis olev tarkvara
Pärast seadme seadistamist ja arvutiga ühendamist tuleb installida printeri
tarkvara. Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows või Macintosh OS,
installige esmalt kaasasolevalt CD-plaadilt tarkvara. Kui kasutate
operatsioonisüsteemi Linux OS, laadige tarkvara alla Samsungi veebisaidilt
(www.samsung.com/printer) ja seejärel installige.
Seade on mõeldud printimiseks kõrgustel alla 1000 m (3281 jalga).
Printimise optimeerimiseks pöörake tähelepanu kõrguse seadistamisele
(vt osa „Kõrguse reguleerimine” lk 52).
Paigutage seade tasapinnalisele ja kindlale pinnale, mille erinevate
osade kõrgus ei erine rohkem kui 2 mm (0,08 tolli). Teistsugused
tingimused võivad mõjutada prindikvaliteeti.
Alustamine_ 30
Seoses näiteks uute operatsioonisüsteemide turule tulekuga
värskendatakse seadme tarkvara perioodiliselt. Vajadusel saate
uusima versiooni alla laadida Samsung veebisaidilt.
(www.samsung.com/printer)
Nõutav (soovitatav)
Operatsi
oonisüst
eem
Windows
•
•
•
•
Macintosh •
•
•
•
Linux
OPERATSIOO
NISÜSTEEM
Sisu
•
•
•
•
Printeridraiver: kasutage seda draiverit, et oma
seadme funktsioone maksimaalselt ära kasutada.
Smart Panel: see programm võimaldab jälgida seadme
olekut, samuti annab see märku printimise käigus
ilmnenud tõrgetest.
Printer Settings Utility: see programm võimaldab teil
seadistada printeri teisi suvandeid oma arvutist.
SetIP: kasutage seda programmi, et seadistada oma
seadme TCP-/IP-aadressid. (Ainult CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)
Printeridraiver: kasutage seda draiverit, et oma
seadme funktsioone maksimaalselt ära kasutada.
Smart Panel: see programm võimaldab jälgida seadme
olekut, samuti annab see märku printimise käigus
ilmnenud tõrgetest.
Printer Settings Utility: see programm võimaldab teil
seadistada printeri teisi suvandeid oma arvutist.
SetIP: kasutage seda programmi, et seadistada oma
seadme TCP-/IP-aadressid. (Ainult CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)
Unified Linux Driver: kasutage seda draiverit, et oma
seadme funktsioone maksimaalselt ära kasutada.
Smart Panel: see programm võimaldab jälgida seadme
olekut, samuti annab see märku printimise käigus
ilmnenud tõrgetest.
Printer Settings Utility: see programm võimaldab teil
seadistada printeri teisi suvandeid oma arvutist.
SetIP: kasutage seda programmi, et seadistada oma
seadme TCP-/IP-aadressid. (Ainult CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)
Süsteeminõuded
Protsessor
Intel® Pentium® IV 1 GHz
(Pentium IV 2 GHz)
512 MB
(2048 MB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB
(1024 MB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz
32-bitine või 64-bitine
protsessor või võimsam
1 GB (2 GB)
16 GB
•
•
Windows
Server® 2008 R2
•
•
•
DirectX® 9 graafika tugi ja 128 MB mälu (kujunduse
Aero võimaldamiseks).
DVD-R/W-seade
Intel® Pentium® IV 1 GHz
(x86) või 1,4 GHz (x64)
protsessorid (2 GHz või
kiirem)
Nõutav (soovitatav)
OPERATSIOO
NISÜSTEEM
Protsessor
Vaba
kõvakett
aruum
Windows® 2000
Intel® Pentium® II 400
MHz (Pentium III 933
MHz)
64 MB (128
MB)
600 MB
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933
MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(256 MB)
1,5 GB
Windows
Server® 2003
Intel® Pentium® III 933
MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(512 MB)
1,25 GB
kuni 2 GB
Mac OS X 10.6
Alustamine_ 31
Vaba
kõvakettar
uum
128 MB PowerPC 1 GB
protsessoriga
Maci puhul (512
MB)
512 MB Inteli
protsessoriga
Maci puhul (1 GB)
•
512 MB (1 GB)
1 GB
•
Intel®-i
protsessorid
867 MHz või
kiirem Power
PC G4/G5
•
Intel®-i
protsessorid
1 GB (2 GB)
1 GB
•
Mac OS X 10.5
Muutmälu
Intel®-i
protsessorid
PowerPC G4/
G5
•
Teie seade toetab järgmisi operatsioonisüsteemi Windows versioone.
Muutmälu
10 GB
Macintosh
Microsoft® Windows®
Protsessor
512 MB
(2048 MB)
Kõigi Windowsi operatsioonisüsteemide puhul on
miinimumnõudeks veebilehitseja Internet Explorer® 5.0 või sellest
uuema versiooni olemasolu.
Tarkvara installimiseks on vajalikud administraatori õigused.
Windows Terminal Services on antud seadmega ühilduv.
Enne alustamist veenduge, et teie süsteem vastab järgmistele nõuetele.
OPERATSIOO
NISÜSTEEM
Vaba
kõvakett
aruum
Windows
Server® 2008
Mac OS X
10.3–10.4
Nõutav (soovitatav)
Muutmälu
•
•
Linux
3. Valige suvand Install now.
Element
Nõutav (soovitatav)
Operatsioonisüst
eem
RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32-/64-bitine)
Fedora Core 2–10 (32-/64-bitine)
SuSE Linux 9.1 (32-bitine)
OpenSuSE® 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0,
11.1 (32-/64-bitine)
Mandrake 10.0, 10.1 (32-/64-bitine)
Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32-/
64-bitine)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32-/
64-bitine)
SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32-/64-bitine)
Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32-/64-bitine)
Protsessor
Pentium® IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
Muutmälu
512 MB (1024 MB)
Vaba
kõvakettaruum
1 GB (2 GB)
USB-kaabliga ühendatud seadme draiveri
installimine
Lokaalselt ühendatuks nimetatakse seadet, mis on USB-kaabli kaudu otse
teie arvutiga ühendatud. Kui teie seade on võrku ühendatud, jätke allolevad
sammud vahele ja jätkake võrguga ühendatud seadme draiveri
installimisega (vt osa „Võrguühendusega seadme draiveri installimine” lk
39).
Vajadusel valige ripploendist keel.
•
Mudelitel CLP-325W(K)/CLP-326W pääsete ligi menüüle
Wireless Setting and Installation . Suvand Wireless Setting
and Installation võimaldab teil installida juhtmevaba võrgu, et
saaksite ühendada seadme USB-kaabliga (vt osa
„Juhtmevaba võrgu seadistamine USB-kaabliga” lk 43).
• Suvandi Advanced Installation kasutamisel antakse teile
kaks valikut – Custom Installation ja Install Software Only.
Valik Custom Installation võimaldab teil valida seadme
ühendamise tüübi ja installitavad üksikkomponendid. Suvand
Install Software Only võimaldab teil installida seadme juurde
kuuluva tarkvara, näiteks programmi Smart Panel. Järgige
aknas kuvatavaid juhiseid.
4. Lugege läbi litsentsileping License Agreement ja märkige valik I
accept the terms of the License Agreement. Seejärel klõpsake nuppu
Next.
Ärge kasutage USB-kaablit, mis on pikem kui 3 m (10 jalga).
Windows
Te saate installida seadme tarkvara tüüpilist või kohandatud meetodit
kasutades.
Järgmised sammud on soovitatavad enamiku kasutajate jaoks, kelle seade
on otse arvutiga ühendatud. Installitakse kõik seadme tööks vajalikud
komponendid.
1. Veenduge, et seade on ühendatud arvutiga ja selle toide on sisse
lülitatud.
Kui installimistoimingu käigus kuvatakse aken „Uue riistvara
otsimise viisard”, klõpsake akna sulgemiseks Loobu.
2. Sisestage komplektis olnud tarkvara CD-plaat arvuti CD-draivi.
• Tarkvara CD-plaat peaks automaatselt käivituma ja kuvama
installimisakna.
• Kui installimisakent ei kuvata, klõpsake menüül Start ja seejärel
suvandil Run. Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X”
tähega, mis tähistab teie CD-ROM draivi. Klõpsake nuppu OK.
• Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows Vista, Windows 7 või
Windows Server 2008 R2, klõpsake Start > Kõik programmid >
Tarvikud > Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
• Kui operatsioonis Windows Vista, Windows 7 või Windows Server
2008 R2 ilmub aken Automaatesitus, klõpsake suvandil Käivita
Setup.exe, mis asub väljal Installi või käivita fail, seejärel klõpsake
Jätka või Jah aknas Kasutajakonto kontroll.
Alustamine_ 32
Programm alustab seadme otsimist.
Kui teie seadet ei leita võrgust või kohalikult, kuvatakse järgmine
aken.
Kui teie seade pole veel arvutiga ühendatud, klõpsake How to
connect?. Suvand How to connect? sisaldab üksikasjalikku
teavet seadme ühendamise kohta. Järgige aknas kuvatavaid
juhiseid.
9. Klõpsake nuppu Finish.
Kui printeri draiver ei tööta korralikult, läbige draiveri parandamiseks
või uuesti installimiseks alltoodud sammud.
a) Veenduge, et seade on ühendatud seadmega ja selle toide on
sisse lülitatud.
b) Valige menüüst Start suvandid Programmid või Kõik
programmid > Samsung Printers > teie printeri nimi >
Maintenance.
c) Valige suvand, mida soovite teostada ja seejärel järgige aknas
kuvatavaid juhiseid.
•
Check if you want to install the software without
connection of the printer.
- Märkige see suvand, kui soovite installida programmi
seadet arvutiga ühendamata. Sellisel juhul jäetakse
proovilehekülje printimise aken vahele ja installimine
viiakse lõpule.
• Search again
Kui vajutate seda nuppu, kuvatakse tulemüüri teavitusaken.
- Lülitage tulemüür välja ja klõpsake Search again.
Operatsioonisüsteemi Windows puhul klõpsake Start >
Juhtpaneel > Windowsi tulemüür ja desaktiveerige see
suvand. Teiste operatsioonisüsteemide puhul vaadake
vastavaid võrgus olevaid juhiseid.
- Lülitage lisaks operatsioonisüsteemi tulemüürile välja ka
kolmanda osapoole programmi tulemüür. Vt teavet
konkreetse programmiga kaasas olnud kasutusjuhendist.
• Direct Input
Suvand Direct Input võimaldab teil otsida võrgust teatud
seadet.
- Search by IP address: sisestage IP-aadress või hosti nimi.
Seejärel klõpsake Next.
Seadme IP-aadressi kontrollimiseks printige
võrgukonfiguratsiooni aruanne (vt osa „Seadme aruande
printimine” lk 76).
- Search by network path: jagatud seadme (UNC Path)
leidmiseks sisestage käsitsi jagatud nimi või otsige jagatud
printerit, klõpsates nuppu Browse. Seejärel klõpsake Next.
• Help
Kui teie seade ei ole arvuti ega võrguga ühendatud, annab see
spikrinupp üksikasjalikku teavet seadme ühendamise kohta.
5. Leitud seadmed kuvatakse ekraanile. Valige seade, mida soovite
kasutada ja klõpsake nuppu Next.
Kui draiver leidis ainult ühe seadme, kuvatakse kinnitusaken.
6. Pärast installimise lõpetamist kuvatakse aken, milles palutakse teil
proovilehekülg printida. Kui soovite proovilehekülje printida, klõpsake
nupul Print a test page.
Kui mitte, klõpsake lihtsalt nuppu Next ja jätkake 8. sammuga.
7. Kui proovilehekülg prinditakse korralikult, klõpsake nuppu Yes.
Kui mitte, klõpsake selle uuesti printimiseks nuppu No.
8. Kui soovite registreerida oma seadme Samsung veebisaidil, klõpsake
On-line Registration.
Macintosh
Teie seadmega kaasasolnud tarkvara CD-plaat sisaldab draiveri faile, mis
võimaldavad teil Macintosh-arvutist printimiseks kasutada CUPS-draiverit
või PostScripti draiverit (kasutatav ainult juhul, kui teie seade toetab
PostScripti draiverit).
1. Veenduge, et seade on ühendatud arvutiga ja selle toide on sisse
lülitatud.
2. Sisestage komplektis olnud tarkvara CD-plaat arvuti CD-draivi.
3. Topeltklõpsake CD-ikoonil, mis teie Macintosh-arvuti töölauale
kuvatakse.
4. Topeltklõpsake kaustal MAC_Installer.
5. Topeltklõpsake ikoonil Installer OS X.
6. Sisestage parool ja klõpsake nuppu OK.
7. Avaneb Samsung installimisaken. Klõpsake nuppu Continue.
8. Lugege läbi litsentsileping ja klõpsake nuppu Continue.
9. Klõpsake litsentsilepinguga nõustumiseks nuppu Agree.
10. Valige suvand Easy Install ja klõpsake nuppu Install. Suvandi Easy
Install kasutamine on soovitatav enamiku kasutajate jaoks. Installitakse
kõik seadme tööks vajalikud komponendid.
Kui valite suvandi Custom Install, saate installitavad komponendid
eraldi valida.
11. Kui kuvatakse teade, mis edastab hoiatuse kõikide arvuti rakenduste
sulgemise kohta, klõpsake nuppu Continue.
12. Valige soovitud installimistüüp ja klõpsake nuppu OK.
• Typical installation for a local printer: installitakse
vaikekomponendid seadme jaoks, mis on kasutaja arvutiga otse
ühendatud.
• Typical installation for a network printer: installitakse tarkvara
seadme jaoks, millel on võrguühendus. Programm SetIP käivitub
automaatselt. Kui seade on võrguteabe juba konfigureerinud,
sulgege SetIP programm. Jätkake järgmisest sammust.
• Wireless Setting and Installation : Mudelitel CLP-325W(K)/
CLP-326W pääsete ligi menüüle Wireless Setting and Installation
. Suvand Wireless Setting and Installation võimaldab teil installida
juhtmevaba võrgu, et saaksite ühendada seadme USB-kaabliga (vt
osa „Juhtmevaba võrgu seadistamine USB-kaabliga” lk 43).
13. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et lõpetada installimine. Pärast
installimise lõpulejõudmist klõpsake nuppu Quit või Restart.
14. Avage kaust Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• Operatsioonisüsteemide Mac OS X 10.5–10.6 puhul avage kaust
Applications > System Preferences ja klõpsake Print & Fax.
15. Klõpsake nuppu Add, mis asub aknas Printer List.
Alustamine_ 33
•
Operatsioonisüsteemide Mac OS X 10.5–10.6 puhul klõpsake ikooni
„+”; ilmub kuvaaken.
16. Operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.3 puhul valige vahekaart USB.
• Operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.4 puhul klõpsake suvandil
Default Browser ja leidke USB-ühendus.
• Operatsioonisüsteemide Mac OS X 10.5–10.6 puhul klõpsake
Default ja leidke USB-ühendus.
17. Operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.3 puhul (kui automaatse valimise
funktsioon Auto Select ei tööta korralikult) valige suvand Samsung, mis
asub jaotises Printer Model ja oma seadme nimi, mis asub jaotises
Model Name.
• Operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.4 puhul (kui automaatse
valimise funktsioon Auto Select ei tööta korralikult) valige suvand
Samsung, mis asub jaotises Print Using ja oma seadme nimi, mis
asub jaotises Model.
• Operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.5–10.6 puhul (kui automaatse
valimise funktsioon Auto Select ei tööta korralikult) valige suvand
Select a driver to use... ja oma seadme nimi, mis asub jaotises
Print Using.
Teie seade kuvatakse loendis Printer List ja on määratud
vaikeseadmeks.
18. Klõpsake nuppu Add.
Kui printeri draiver ei tööta korralikult, desinstallige see ja installige
seejärel uuesti.
Järgige draiveri desinstallimiseks Macintosh-arvutist järgmiseid
samme.
a) Veenduge, et seade on ühendatud arvutiga ja selle toide on sisse
lülitatud.
b) Sisestage komplektis olnud tarkvara CD-plaat arvuti CD-draivi.
c) Topeltklõpsake CD-ikoonil, mis teie Macintosh-arvuti töölauale
kuvatakse.
d) Topeltklõpsake kaustal MAC_Installer.
e) Topeltklõpsake ikoonil Installer OS X.
f) Sisestage parool ja klõpsake nuppu OK.
g) Avaneb Samsung installimisaken. Klõpsake nuppu Continue.
h) Lugege litsentsilepingut ja klõpsake nupul Continue.
i) Klõpsake litsentsilepinguga nõustumiseks nupul Agree.
j) Valige suvand Uninstall ja klõpsake nuppu Uninstall.
k) Kui kuvatakse teade, mis edastab hoiatuse kõikide arvuti
rakenduste sulgemise kohta, klõpsake nuppu Continue.
l) Pärast desinstallimise lõpulejõudmist klõpsake nuppu Quit.
Linux
Printeri tarkvara installimiseks tuleb Linuxi tarkvarapakett Samsung
veebisaidilt alla laadida.
Järgige tarkvara installimiseks alltoodud samme.
4. Paremklõpsake paketil Unified Linux Driver ja ekstraktige see.
5. Topeltklõpsake cdroot > autorun.
6. Tervitusekraani ilmumisel klõpsake nuppu Next.
7. Pärast installimise lõpulejõudmist klõpsake nuppu Finish.
Installiprogramm on teie mugavuse huvides lisanud töölauale ikooni
Unified Driver Configurator ja süsteemimenüüsse grupi Unified Driver.
Probleemide ilmnemisel lugege ekraanile kuvatavat spikrit, millele
pääsete ligi süsteemimenüü või draiveripaketi Windowsi rakenduste, nt
Unified Driver Configurator, vahendusel.
Programmi Smart Panel installimine
1. Veenduge, et seade on ühendatud arvutiga ja selle toide on sisse
lülitatud.
2. Kui kuvatakse aken Administrator Login, sisestage väljale Login
kirje „root” ja sisestage süsteemi parool.
Seadme tarkvara installimiseks peate logima sisse
ülikasutajana/juurkasutajana. Kui teil ei ole ülikasutaja õigusi,
paluge abi oma süsteemiadministraatorilt.
3. Laadige Samsung veebisaidilt enda arvutisse pakett Smart Panel.
4. Paremklõpsake paketil Smart Panel ja ekstraktige see.
5. Topeltklõpsake cdroot > Linux > smartpanel > install.sh.
Programmi Printer Settings Utility installimine
1. Veenduge, et seade on ühendatud arvutiga ja selle toide on sisse
lülitatud.
2. Kui kuvatakse aken Administrator Login, sisestage väljale Login
kirje „root” ja sisestage süsteemi parool.
Seadme tarkvara installimiseks peate logima sisse
ülikasutajana/juurkasutajana. Kui teil ei ole ülikasutaja õigusi,
paluge abi oma süsteemiadministraatorilt.
3. Laadige Samsung veebisaidilt enda arvutisse Printer Settings Utility
pakett.
4. Paremklõpsake paketil Printer Settings Utility ja ekstraktige see.
5. Topeltklõpsake cdroot > Linux > psu > install.sh.
Unified Linux Driver installimine
1. Veenduge, et seade on ühendatud arvutiga ja selle toide on sisse
lülitatud.
2. Kui kuvatakse aken Administrator Login, sisestage väljale Login
kirje „root” ja sisestage süsteemi parool.
Seadme tarkvara installimiseks peate logima sisse
ülikasutajana/juurkasutajana. Kui teil ei ole ülikasutaja õigusi,
paluge abi oma süsteemiadministraatorilt.
3. Laadige Samsung veebisaidilt enda arvutisse Unified Linux Driver
pakett.
Alustamine_ 34
Kui printeri draiver ei tööta korralikult, desinstallige see ja installige
seejärel uuesti.
Järgige Linuxi draiveri desinstallimiseks järgmiseid samme.
a) Veenduge, et seade on ühendatud arvutiga ja selle toide on
sisse lülitatud.
b) Kui kuvatakse aken Administrator Login, sisestage väljale
Login kirje „root” ja sisestage süsteemi parool.
Printeri tarkvara desinstallimiseks peate logima sisse
ülikasutajana/juurkasutajana. Kui teil ei ole ülikasutaja õigusi,
paluge abi oma süsteemiadministraatorilt.
Klientarvuti seadistamine
c) Klõpsake töölaua alaosas olevat ikooni. Kui kuvatakse
Terminali ekraan, sisestage järgmine käsurida:
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
d) Klõpsake nuppu Uninstall.
e) Klõpsake nuppu Next.
f) Klõpsake nuppu Finish.
1. Installige oma printeri draiver (vt osa „USB-kaabliga ühendatud
seadme draiveri installimine” lk 32, „Võrguühendusega seadme
draiveri installimine” lk 39).
2. Klõpsake Windowsi menüül Start.
3. Valige Kõik programmid > Tarvikud > Windows Explorer.
4. Sisestage hostarvuti IP-aadress aadressiribale ja vajutage
klaviatuuri sisestusklahvi.
Seadme lokaalne jagamine
Arvutite seadistamiseks seadme lokaalse jagamise võimaldamiseks järgige
alltoodud samme.
Kui hostarvuti on ühendatud USB-kaabli kaudu otse seadmega ja lisaks
kohaliku võrguga, saab kohalikku võrku ühendatud klientarvuti jagatud
seadet printimiseks kasutada hosti kaudu.
1
Kui teie hostarvuti nõuab elemente Kasutajanimi ja Parool,
sisestage hostarvuti kasutajakonto kasutajatunnus ja parool.
5. Paremklõpsake jagatava printeri ikoonil ja valige Loo ühendus.
6. Kui kuvatakse seadistamise lõpulejõudmise teade, klõpsake nuppu
OK.
7. Avage fail, mida soovite printida ja alustage printimist.
2
Macintosh
Järgmised sammud on mõeldud kasutamiseks
operatsioonisüsteemide Mac OS X 10.5–10.6 puhul. Teiste
operatsioonisüsteemi versioonide puhul lugege Maci spikrit.
1
2
Hostarvuti
Arvuti, mis on seadmega USB-kaabli
kaudu otse ühendatud.
Klientarvutid
Arvutid, mis kasutavad jagatud seadet
hostiks oleva arvuti kaudu.
Hostarvuti seadistamine
1. Installige oma printeri draiver (vt osa „Macintosh” lk 33).
2. Avage kaust Applications > System Preferences ja klõpsake
suvandil Print & Fax.
3. Valige jagatav printer loendist Printers list.
4. Valige suvand Share this printer.
Windows
Klientarvuti seadistamine
Hostarvuti seadistamine
1. Installige oma printeri draiver (vt osa „USB-kaabliga ühendatud
seadme draiveri installimine” lk 32, „Võrguühendusega seadme
draiveri installimine” lk 39).
2. Klõpsake Windowsi menüül Start.
3. Operatsioonisüsteemi Windows 2000 puhul valige Seaded >
Printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige
Printerid ja faksid.
• Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows 7 puhul valige Juhtpaneel >
Seadmed ja printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid.
4. Paremklõpsake printeri ikoonil.
5. Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista
puhul vajutage Atribuudid.
Operatsioonisüsteemi Windows 7 või Windows Server 2008 R2
puhul valige kontekstimenüüdest suvand Printeri atribuudid.
Kui suvandi Printeri atribuudid juures on märk ►, saate
valida ka teisi antud printeriga seotud printeridraivereid.
6.
7.
8.
9.
Valige vahekaart Ühiskasutus.
Märkige suvand Muuda ühiskasutuse suvandeid.
Märkige märkeruut Anna see printer ühiskasutusse.
Täitke väli Ühiskasutusnimi. Klõpsake nuppu OK.
Alustamine_ 35
1. Installige oma printeri draiver (vt osa „Macintosh” lk 33).
2. Avage kaust Applications > System Preferences ja klõpsake
suvandil Print & Fax.
3. Klõpsake ikooni „+”.
Kuvatakse teie jagatud printeri nime sisaldav kuvaaken.
4. Valige oma seade ja klõpsake Add.
Võrguseadistus (ainult CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)
3.
Sellest peatükist leiate sammhaaval esitatud juhised võrgu kaudu ühendatud seadme ja tarkvara seadistamiseks.
Peatükk koosneb järgmistest osadest:
•
•
Võrgukeskkond
Kasulike võrguprogrammide tutvustus
•
•
Kaabelvõrgu kasutamine
Võrguühendusega seadme draiveri installimine
Võrgukeskkond
SyncThru™ Web Service
Peate seadistama võrguprotokollid seadmes, et kasutada seda oma
võrguseadmena. Põhilised võrguseadistused saate seadistada seadme
juhtpaneeli või võrgu seadistusprogrammide kaudu.
Allolevas tabelis on toodud seadme poolt toetatavad võrgukeskkonnad.
Teie võrguseadmesse sisseehitatud veebiserver, mille abil saate:
• Konfigureerida võrguparameetreid, mis on vajalikud, et seade saaks
luua ühenduse erinevate võrgukeskkondadega.
• Kohandada seadme seadistusi.
Vt osa „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 71.
Element
Nõuded
Võrguliides
•
•
Ethernet 10/100 Base-TX
802.11 b/g/n juhtmevaba LAN (ainult
CLP-325W(K)/CLP-326W)
Võrgu
operatsioonisüsteem
•
Windows 2000/Server 2003 /Server
2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
Erinevad Linuxi operatsioonisüsteemid
Mac OS X 10.3–10.6
•
•
Võrguprotokollid
Juhtmevaba turvalisus
•
•
•
•
TCP/IPv4
DHCP, BOOTP
DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR,
IPP
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR,
SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Vt osa „IPv6 konfigureerimine” lk 38.
•
•
Autentimine: avatud süsteem, jagatud
võti, WPA isiklik, WPA2 isiklik (PSK)
Krüpteerimine: WEP64, WEP128,
TKIP, AES
SyncThru™ Web Admin Service
Veebipõhine seadme halduslahendus, mis on mõeldud
võrguadministraatoritele. Programm SyncThru™ Web Admin Service pakub
teile tõhusat viisi võrguseadmete haldamiseks ning laseb teil kaugelt jälgida
ja lahendada võrguseadmete probleeme ükskõik milliselt korporatiivse
interneti juurdepääsuga saidilt. Laadige see programm alla veebisaidilt
http://solution.samsungprinter.com.
SetIP
See utiliitprogramm võimaldab teil valida võrguliidese ja käsitsi
konfigureerida IP-aadresse kasutamiseks koos TCP-/IP-protokolliga.
• Vt osa „IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Windows)” lk 37.
• Vt osa „IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Macintosh)” lk 37.
• Vt osa „IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Linux)” lk 38.
See programm ei toeta versioone TCP/IPv6.
Kaabelvõrgu kasutamine
Peate seadistama võrguprotokollid seadmes, et kasutada seda oma võrgus.
Selles peatükis kirjeldatakse, kuidas see lihtsalt saavutada.
Võrku saate kasutada pärast võrgukaabli ühendamist seadme vastava
pordiga.
Kasulike võrguprogrammide tutvustus
Võrgukeskkonnas on võrguseadistuste lihtsaks seadistamiseks saadaval
mitmeid programme. Võrguadministraatoritel on võimalik hallata võrgus
mitmeid seadmeid.
Enne allolevate programmide kasutamist seadistage esmalt
IP-aadress.
Võrguseadistus (ainult CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 36
Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine
Seadme juhtpaneelilt saate printida võrgukonfiguratsiooni aruande, mis
näitab seadme praegusi võrguseadistusi. See aitab teil seadistada võrku ja
lahendada probleeme.
Aruande printimiseks tehke järgmist.
Ooterežiimis hoidke
(tühistamisnuppu) umbes 5 sekundit all. Siit leiate
oma seadme MAC-aadressi ja IP-aadressi.
Näide.
• MAC-aadress: 00:15:99:41:A2:78
• IP-aadress: 192.0.0.192
4. Klõpsake ikoonil
(vasakult kolmas) aknas SetIP, et avada TCP-/
IP-konfiguratsiooniaken.
5. Sisestage seadme uus teave konfiguratsiooniaknasse.
Korporatiivses sisevõrgus peab enne jätkamist selle teabe määrama
võrguhaldur.
IP-aadressi seadistamine
Esmalt peate seadistama IP-aadressi võrguprintimise ja -halduse jaoks.
Enamikel juhtudel määratakse IP-aadress automaatselt võrgusoleva
DHCP-serveri (dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokoll) poolt.
Mõnes olukorras peab IP-aadressi seadistama käsitsi. Seda kutsutakse
staatiliseks IP-ks ja seda nõutakse tihti korporatiivsetes sisevõrkudes
turvalisuse põhjustel.
• DHCP IP määramine: looge oma seadmega võrguühendus ja oodake
paar minutit, et DHCP-server määraks seadmele IP-aadressi. Seejärel
printige võrgukonfiguratsiooni aruanne nagu kirjeldatud eelpool.
Määramine õnnestus, kui aruandes näidatakse, et IP-aadress on
muutunud. Aruandes näete uut IP-aadressi.
• Staatilise IP määramine: kasutage programmi SetIP, et muuta
IP-aadressi oma arvutist.
Kontorikeskkonnas soovitame teil võtta ühendust võrguadministraatoriga,
kes määrab selle aadressi teie jaoks.
IPv4 konfigureerimine
IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Windows)
See programm on teie seadme võrgu IP-aadressi käsitsi
seadistamiseks, kasutades seadmega suhtlemisel selle MAC-aadressi.
MAC-aadress on võrguliidese riistvara seerianumber ja selle leiate
võrgukonfiguratsiooni aruandest.
SetIP programmi kasutamiseks desaktiveerige arvuti tulemüür enne
järgmiste toimingutega jätkamist.
1. Avage Start > Juhtpaneel.
2. Topeltklõpsake valikul Turvakeskus.
3. Klõpsake valikul Tulemüür.
4. Desaktiveerige tulemüür.
Programmi installimine
1. Sisestage seadmega kaasasolev printeri tarkvara CD-ROM. Kui
draiveri CD käivitub automaatselt, sulgege see aken.
2. Käivitage Windows Explorer ja avage X-draiv. (X tähistab teie
CD-ROM draivi.)
3. Topeltklõpsake Application > SetIP.
4. Selle programmi installimiseks topeltklõpsake Setup.exe.
5. Valige keel ja seejärel klõpsake nuppu Next.
6. Järgige aknas kuvatavaid juhiseid ja lõpetage installimine.
Programmi käivitamine
1. Ühendage seade võrgukaabli abil võrku.
2. Lülitage seade sisse.
3. Valige operatsioonisüsteemi Windows Start menüüst Kõik
programmid > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
•
MAC Address: leidke seadme MAC-aadress
võrgukonfiguratsiooni aruandest ja sisestage see ilma
kooloniteta. Näiteks 00:15:99:29:51:A8 asemel 0015992951A8.
• IP Address: sisestage uus IP-aadress oma printeri jaoks.
Näiteks kui teie arvuti IP-aadress on 192.168.1.150, sisestage
192.168.1.X. (X tähistab numbrit vahemikus 1 ja 254, mis on
teistsugune kui arvuti aadress.)
• Subnet Mask: sisestage alamvõrgumask.
• Default Gateway: sisestage vaikelüüs.
6. Klõpsake Apply ja seejärel OK. Seade prindib automaatselt
võrgukonfiguratsiooni aruande. Veenduge, et kõik seadistused on
õiged.
7. Klõpsake Exit, et sulgeda SetIP programm.
8. Vajadusel käivitage arvuti tulemüür uuesti.
IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Macintosh)
SetIP programmi kasutamiseks desaktiveerige arvuti tulemüür enne
järgmiste toimingutega jätkamist.
Tee ja kasutajaliidesed võivad Mac OS-i versioonide puhul
erineda. Lisateavet leiate Mac OS-i kasutusjuhenditest.
1.
2.
3.
4.
Avage System Preferences.
Klõpsake valikul Security.
Klõpsake menüül Firewall.
Lülitage tulemüür välja.
Järgmised juhised võivad teie mudeli puhul erineda.
1. Ühendage seade võrgukaabli abil võrku.
2. Sisestage installimise CD-ROM ja avage kettaaken ning valige
MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPApplet.html.
3. Topeltklõpsake failil ja Safari avaneb automaatselt, seejärel valige
Trust. Brauser avab lehekülje SetIPApplet.html, kus kuvatakse
printeri nimi ja IP-aadressi teave.
(vasakult kolmas) aknas SetIP, et avada TCP-/
4. Klõpsake ikoonil
IP-konfiguratsiooniaken.
5. Sisestage seadme uus teave konfiguratsiooniaknasse.
Korporatiivses sisevõrgus peab enne jätkamist selle teabe määrama
võrguhaldur.
Võrguseadistus (ainult CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 37
•
MAC Address: leidke seadme MAC-aadress
võrgukonfiguratsiooni aruandest ja sisestage see ilma
kooloniteta. Näiteks 00:15:99:29:51:A8 asemel 0015992951A8.
• IP Address: sisestage uus IP-aadress oma printeri jaoks.
Näiteks kui teie arvuti IP-aadress on 192.168.1.150, sisestage
192.168.1.X. (X tähistab numbrit vahemikus 1 ja 254, mis on
teistsugune kui arvuti aadress.)
• Subnet Mask: sisestage alamvõrgumask.
• Default Gateway: sisestage vaikelüüs.
6. Valige Apply ja seejärel OK ning uuesti OK. Printer prindib
automaatselt konfiguratsiooni aruande. Veenduge, et kõik
seadistused on õiged. Quit Safari. Võite sulgeda ja võtta välja
installimise CD-ROM-i. Vajadusel käivitage arvuti tulemüür uuesti.
Olete edukalt muutnud IP-aadressi, alamvõrgumaski ja lüüsi.
IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Linux)
SetIP programm installitakse printeridraiveri installimisel automaatselt.
Tee ja kasutajaliidesed võivad operatsioonisüsteemi Linux
versioonide puhul erineda. Lisateavet tulemüüri väljalülitamise
kohta leiate operatsioonisüsteemi Linux kasutusjuhenditest.
1. Printige seadme võrgukonfiguratsiooni aruanne, et leida oma
seadme MAC-aadress.
2. Avage /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
3. Topeltklõpsake failil SetIPApplet.html.
4. Klõpsake, et avada TCP/IP konfiguratsiooniaken.
5. Sisestage võrgukaardi MAC-aadress, IP-aadress, alamvõrgumask ja
vaikelüüs ning seejärel klõpsake Apply.
Kui sisestate MAC-aadressi, jätke ära koolonid (:).
6. Seade prindib võrgukonfiguratsiooni aruande. Veenduge, et kõik
seadistused on õiged.
7. Sulgege SetIP programm.
IPv6 konfigureerimine
TCP/IPv6 versiooni toetatakse ainult operatsioonisüsteemis Windows
Vista või uuemas.
Kui IPv6-võrk ei tööta, taastage tehase vaikimisi võrguseadistused ja
proovige uuesti (vt osa „Tehase vaikeseadistuste taastamine
programmi SyncThru™ Web Service abil” lk 39).
IPv6-võrgukeskkonna kasutamiseks järgige allolevat toimingut, et kasutada
IPv6-aadressi.
Seadmes on IPv6 funktsioon.
1. Ühendage seade võrgukaabli abil võrku.
2. Lülitage seade sisse.
3. Printige seadme juhtpaneelilt võrgukonfiguratsiooni aruanne, mis
näitab IPv6-aadresse.
4. Valige Start > Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid > Lisa
printer.
5. Klõpsake Lisa kohalik printer aknas Lisa printer.
6. Järgige aknas kuvatavaid juhiseid.
Kui seade ei tööta võrgukeskkonnas, aktiveerige IPv6. Lisateavet
leiate allolevast osast.
Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine
Seadme juhtpaneelilt saate printida võrgukonfiguratsiooni aruande,
mis näitab seadme praegusi võrguseadistusi. See aitab teil seadistada
võrku ja lahendada probleeme.
Aruande printimiseks tehke järgmist.
Ooterežiimis hoidke
(tühistamisnuppu) umbes 5 sekundit all. Siit
leiate oma seadme MAC-aadressi ja IP-aadressi.
Näide.
• MAC-aadress: 00:15:99:41:A2:78
• IP-aadress: 192.0.0.192
IPv6-aadressite seadistamine
Seade toetab võrguprintimise ja -halduse puhul järgmisi IPv6-aadresse.
• Link-local Address: enda konfigureeritud kohalik IPv6-aadress.
(Aadress algab nii – FE80.)
• Stateless Address: võrguruuteri poolt automaatselt konfigureeritud
IPv6-aadress.
• Stateful Address: DHCPv6-serveri poolt automaatselt
konfigureeritud IPv6-aadress.
• Manual Address: kasutaja poolt käsitsi konfigureeritud
IPv6-aadress.
Käsitsi aadressi konfiguratsioon
1. Käivitage veebibrauser, näiteks Internet Explorer, mis toetab
IPv6-aadresse URL-idena (vt osa „SyncThru™ Web Service” lk 36).
IPv4 jaoks sisestage aadressiväljale IPv6-aadress (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake Mine.
2. Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Network Settings.
3. Klõpsake TCP/IPv6.
4. Aktiveerige suvand Manual Address jaotises TCP/IPv6.
5. Valige Address/Prefix ja klõpsake nuppu Add ning seejärel
sisestatakse aadressiväljale ruuteri prefiks automaatselt.
Sisestage ülejäänud aadress. (nt 3FFE:10:88:194::AAAA. „A” on
kuueteistkümnendik 0 kuni 9, A kuni F.)
6. Klõpsake nuppu Apply.
Printeridraiveri installimine
Draiveri installimine võrguprinteri jaoks IPv6-võrgukeskkonnas on
samasugune nagu TCP/IPv4 puhul (vt osa „Võrguühendusega seadme
draiveri installimine” lk 39).
Valige TCP-/IP-port ja kui kuvatakse seadmete loend, valige lihtsalt oma
seadme IPv6-aadress.
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
1. Käivitage veebibrauser, näiteks Internet Explorer, mis toetab
IPv6-aadresse URL-idena.
2. Valige üks IPv6-aadress (Link-local Address, Stateless Address,
Stateful Address, Manual Address) aruandest
võrgukonfiguratsiooni aruanne.
3. Sisestage IPv6-aadressid. (nt http://[FE80::215:99FF:FE66:7701])
Aadress peab olema nurksulgudes „[]”.
Võrguseadistus (ainult CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 38
Tehase vaikeseadistuste taastamine programmi
SyncThru™ Web Service abil
3. Valige Install now.
1. Käivitage veebibrauser, nt Internet Explorer, Safari või Firefox, ja
sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.
Näide.
2. Klõpsake Mine, et avada programm SyncThru™ Web Service.
3. Klõpsake Login programmi SyncThru™ Web Service veebisaidi
paremas ülanurgas.
Kuvatakse sisselogimise lehekülg.
4. Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake Login.
Kui logite programmi SyncThru™ Web Service sisse esimest korda,
sisestage allolev vaiketunnus ja -parool.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Settings > Network Settings > Restore Default.
6. Klõpsake võrgu jaoks Clear.
7. Seadistuste rakendamiseks lülitage seade välja ja uuesti sisse.
Võrguühendusega seadme draiveri installimine
Printimiseks peate installima printeri draiveri tarkvara. Tarkvara sisaldab
draivereid, rakendusi ja teisi kasutajasõbralikke programme.
Veenduge, et võrguseadistus on teie seadme puhul lõpule viidud. Enne
installimise alustamist peavad kõik rakendused olema suletud.
Windows
Seda soovitatakse enamiku kasutajate jaoks. Installitakse kõik seadme
tööks vajalikud komponendid.
Järgige allolevaid samme.
1. Veenduge, et seade on ühendatud võrguga ja selle toide on sisse
lülitatud.
2. Sisestage komplektis olnud tarkvara CD-plaat arvuti CD-draivi.
• Tarkvara CD-plaat peaks automaatselt käivituma ja kuvama
installimisakna.
• Kui installimisakent ei kuvata, klõpsake Start ja seejärel Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi. Klõpsake OK.
• Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows Vista, Windows 7 või
Windows Server 2008 R2, klõpsake Start > Kõik programmid >
Tarvikud > Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
• Kui operatsioonis Windows Vista, Windows 7 või Windows Server
2008 R2 ilmub aken Automaatesitus, klõpsake suvandil Käivita
Setup.exe, mis asub väljal Installi või käivita fail, seejärel klõpsake
Jätka või Jah aknas Kasutajakonto kontroll.
Vajadusel valige ripploendist keel.
•
Mudeli CLP-325W(K) puhul pääsete ligi menüüle Wireless
Setting and Installation. Suvand Wireless Setting and
Installation võimaldab teil installida juhtmevaba võrgu, et
saaksite ühendada seadme USB-kaabliga (vt osa
„Juhtmevaba võrgu seadistamine USB-kaabliga” lk 43).
• Suvandi Advanced Installation kasutamisel antakse teile
kaks valikut – Custom Installation ja Install Software Only.
Suvand Custom Installation võimaldab teil valida seadme
ühendamise tüübi ja installitavad üksikkomponendid. Suvand
Install Software Only võimaldab teil installida seadme juurde
kuuluva tarkvara, näiteks programmi Smart Panel. Järgige
aknas kuvatavaid juhiseid.
4. Lugege läbi litsentsileping License Agreement ja märkige valik I
accept the terms of the License Agreement. Seejärel klõpsake Next.
Programm alustab seadme otsimist.
Kui teie seadet ei leita võrgust või kohalikult, kuvatakse järgmine
aken.
Võrguseadistus (ainult CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 39
Kui teie seade pole veel arvutiga ühendatud, klõpsake How to
connect?. Suvand How to connect? sisaldab üksikasjalikku
teavet seadme ühendamise kohta. Järgige aknas kuvatavaid
juhiseid.
9. Klõpsake nuppu Finish.
•
•
•
Check if you want to install the software without
connection of the printer.
- Märkige see suvand, kui soovite installida programmi
seadet arvutiga ühendamata. Sellisel juhul jäetakse
proovilehekülje printimise aken vahele ja installimine
viiakse lõpule.
• Search again
Kui vajutate seda nuppu, kuvatakse tulemüüri teavitusaken.
- Lülitage tulemüür välja ja klõpsake Search again.
Operatsioonisüsteemi Windows puhul klõpsake Start >
Juhtpaneel > Windowsi tulemüür ja desaktiveerige see
suvand. Teiste operatsioonisüsteemide puhul vaadake
vastavaid võrgus olevaid juhiseid.
- Lülitage lisaks operatsioonisüsteemi tulemüürile välja ka
kolmanda osapoole programmi tulemüür. Vt teavet
konkreetse programmiga kaasas olnud kasutusjuhendist.
• Direct Input
Suvand Direct Input võimaldab teil otsida võrgust teatud
seadet.
- Search by IP address: sisestage IP-aadress või hosti nimi.
Seejärel klõpsake Next.
Seadme IP-aadressi kontrollimiseks printige
võrgukonfiguratsiooni aruanne (vt osa „Seadme aruande
printimine” lk 76).
- Search by network path: jagatud seadme (UNC Path)
leidmiseks sisestage käsitsi jagatud nimi või otsige jagatud
printerit, klõpsates nuppu Browse. Seejärel klõpsake Next.
• Help
Kui teie seade ei ole arvuti ega võrguga ühendatud, annab see
spikrinupp üksikasjalikku teavet seadme ühendamise kohta.
5. Leitud seadmed kuvatakse ekraanile. Valige seade, mida soovite
kasutada ja klõpsake nuppu Next.
Kui draiver leidis ainult ühe seadme, kuvatakse kinnitusaken.
6. Pärast installimise lõpetamist kuvatakse aken, milles palutakse teil
proovilehekülg printida. Kui soovite proovilehekülje printida, klõpsake
Print a test page.
Kui mitte, klõpsake lihtsalt Next ja jätkake 8. sammuga.
7. Kui proovilehekülg prinditakse korralikult, klõpsake nuppu Yes.
Kui mitte, klõpsake selle uuesti printimiseks nuppu No.
8. Kui soovite registreerida oma seadme Samsung veebisaidil, klõpsake
On-line Registration.
Pärast draiveri seadistamist võite aktiveerida tulemüüri.
Kui printeri draiver ei tööta korralikult, läbige draiveri
parandamiseks või uuesti installimiseks alltoodud sammud.
a) Veenduge, et seade on ühendatud seadmega ja selle toide on
sisse lülitatud.
b) Valige menüüst Start suvandid Programmid või Kõik
programmid > Samsung Printers > teie printeri nimi >
Maintenance.
c) Valige soovitud suvand ja järgige aknas kuvatavaid juhiseid.
Macintosh
1. Veenduge, et seade on ühendatud teie võrguga ja selle toide on sisse
lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IP-aadress.
2. Sisestage komplektis olnud tarkvara CD-plaat arvuti CD-draivi.
3. Topeltklõpsake CD-ikoonil, mis teie Macintosh-arvuti töölauale
kuvatakse.
4. Topeltklõpsake kaustal MAC_Installer.
5. Topeltklõpsake ikoonil Installer OS X.
6. Sisestage parool ja klõpsake nuppu OK.
7. Avaneb Samsung installimisaken. Klõpsake nuppu Continue.
8. Lugege läbi litsentsileping ja klõpsake nuppu Continue.
9. Klõpsake litsentsilepinguga nõustumiseks nuppu Agree.
10. Valige suvand Easy Install ja klõpsake nuppu Install. Suvandi Easy
Install kasutamine on soovitatav enamiku kasutajate jaoks. Installitakse
kõik seadme tööks vajalikud komponendid.
• Kui valite suvandi Custom Install, saate installitavad komponendid
eraldi valida.
11. Kuvatakse teade, mis edastab hoiatuse kõikide arvuti rakenduste
sulgemise kohta. Klõpsake nuppu Continue.
12. Valige soovitud installimistüüp ja klõpsake nuppu OK.
• Typical installation for a local printer: Installitakse
vaikekomponendid seadme jaoks, mis on kasutaja arvutiga otse
ühendatud.
• Typical installation for a network printer: Installitakse tarkvara
seadme jaoks, millel on võrguühendus. Programm SetIP käivitub
automaatselt. Kui seade on võrguteabe juba konfigureerinud,
sulgege SetIP programm. Minge edasi järgmise sammuga.
• Wireless Setting and Installation : Mudelitel CLP-325W(K)/
CLP-326W pääsete ligi menüüle Wireless Setting and Installation
. Suvand Wireless Setting and Installation võimaldab teil installida
juhtmevaba võrgu, et saaksite ühendada seadme USB-kaabliga (vt
osa „Juhtmevaba võrgu seadistamine USB-kaabliga” lk 43).
13. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et lõpetada installimine. Pärast
installimise lõpulejõudmist klõpsake nuppu Quit või Restart.
14. Avage kaust Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• Operatsioonisüsteemide Mac OS X 10.5–10.6 puhul avage kaust
Applications > System Preferences ja klõpsake suvandil Print &
Fax.
15. Klõpsake Add, mis asub aknas Printer List.
• Operatsioonisüsteemide Mac OS X 10.5–10.6 puhul klõpsake ikooni
„+”; ilmub kuvaaken.
Võrguseadistus (ainult CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 40
16. Operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.3 puhul valige vahekaart IP
Printing.
• Operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.4 puhul klõpsake IP Printer.
• Operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.5–10.6 puhul klõpsake IP.
17. Valige Socket/HP Jet Direct suvandis Printer Type.
Kui prindite mitmeleheküljelist dokumenti, saate prindijõudlust
parandada, valides Socket suvandi Printer Type jaoks.
18. Sisestage seadme IP-aadress väljale Printer Address.
19. Sisestage loendinimi väljale Queue Name. Kui te ei tea oma seadme
serveri loendinime, proovige esmalt kasutada vaikimisi loendinime.
20. Operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.3 puhul (kui automaatse valimise
funktsioon Auto Select ei tööta korralikult) valige suvand Samsung, mis
asub jaotises Printer Model ja oma seadme nimi, mis asub jaotises
Model Name.
• Operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.4 puhul (kui automaatse
valimise funktsioon Auto Select ei tööta korralikult) valige suvand
Samsung, mis asub jaotises Print Using ja oma seadme nimi, mis
asub jaotises Model.
• Operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.5–10.6 puhul (kui automaatse
valimise funktsioon Auto Select ei tööta korralikult) valige suvand
Select a driver to use... ja oma seadme nimi, mis asub jaotises
Print Using.
Teie seade kuvatakse loendis Printer List ja on määratud
vaikeseadmeks.
21. Klõpsake nuppu Add.
Kui printeri draiver ei tööta korralikult, desinstallige see ja installige
seejärel uuesti.
Järgige draiveri desinstallimiseks Macintosh-arvutist järgmiseid
samme.
a) Veenduge, et seade on ühendatud arvutiga ja selle toide on
sisse lülitatud.
b) Sisestage komplektis olnud tarkvara CD-plaat arvuti CD-draivi.
c) Topeltklõpsake CD-ikoonil, mis teie Macintosh-arvuti töölauale
kuvatakse.
d) Topeltklõpsake kaustal MAC_Installer.
e) Topeltklõpsake ikoonil Installer OS X.
f) Sisestage parool ja klõpsake nuppu OK.
g) Avaneb Samsung installimisaken. Klõpsake nuppu Continue.
h) Lugege litsentsilepingut ja klõpsake nupul Continue.
i) Klõpsake litsentsilepinguga nõustumiseks nupul Agree.
j) Valige suvand Uninstall ja klõpsake nuppu Uninstall.
k) Kui kuvatakse teade, mis edastab hoiatuse kõikide arvuti
rakenduste sulgemise kohta, klõpsake nuppu Continue.
l) Pärast desinstallimise lõpulejõudmist klõpsake nuppu Quit.
Unifitseeritud Linuxi draiveri installimine
1. Veenduge, et seade on ühendatud teie võrguga ja selle toide on
sisse lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme
IP-aadress.
2. Laadige Samsung veebisaidilt enda arvutisse unifitseeritud Linuxi
draiveri pakett (Unified Linux Driver).
3. Paremklõpsake paketil Unified Linux Driver ja ekstraktige see.
4. Topeltklõpsake cdroot > autorun.
5. Avaneb Samsung installimisaken. Klõpsake nuppu Continue.
6. Avaneb aken Add printer wizard. Klõpsake nuppu Next.
7. Valige Network printer ja klõpsake nuppu Search.
8. Loendiväljale kuvatakse printeri IP-aadress ja mudeli nimi.
9. Valige oma seade ja klõpsake nuppu Next.
10. Sisestage printeri kirjeldus ja klõpsake nuppu Next.
11. Pärast printeri lisamist klõpsake nuppu Finish.
12. Pärast installimise lõpulejõudmist klõpsake nuppu Finish.
Võrguprinteri lisamine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Topeltklõpsake Unified Driver Configurator.
Klõpsake nuppu Add Printer…
Avaneb aken Add printer wizard. Klõpsake nuppu Next.
Valige Network printer ja klõpsake nuppu Search.
Loendiväljale kuvatakse printeri IP-aadress ja mudeli nimi.
Valige oma seade ja klõpsake nuppu Next.
Sisestage printeri kirjeldus ja klõpsake nuppu Next.
Pärast printeri lisamist klõpsake nuppu Finish.
Linux
Printeri tarkvara installimiseks tuleb Linuxi tarkvarapakett Samsung
veebisaidilt alla laadida.
Muu tarkvara installimiseks tehke järgmist:
• Vt osa „Programmi Smart Panel installimine” lk 34.
• Vt osa „Programmi Printer Settings Utility installimine” lk 34.
Võrguseadistus (ainult CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 41
Juhtmevaba võrgu seadistus
(ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)
4.
Sellest peatükist leiate sammhaaval esitatud juhised juhtmevaba võrgu kaudu ühendatud seadme ja tarkvara
seadistamiseks.
Peatükk koosneb järgmistest osadest.
•
•
•
•
Alustamine
Juhtmevaba võrgu installimistüübi valimine
Juhtmevaba võrgu seadistamine WPS-nupuga
Juhtmevaba võrgu seadistamine arvutist
Lisateavet võrgukeskkonna, võrguprogrammide ja võrguühendusega
seadmedraiveri installimise kohta leiate järgmistest osadest.
• Vt osa „Võrgukeskkond” lk 36.
• Vt osa „Kasulike võrguprogrammide tutvustus” lk 36.
• Vt osa „Võrguühendusega seadme draiveri installimine” lk 39.
•
•
•
Installimise lõpuleviimine
Wi-Fi võrgu sisse-/väljalülitamine
Tõrkeotsing
Juhtmevaba võrgu installimistüübi valimine
Olemas on erinevaid installimisviise juhtmevaba võrgu ühendamiseks
seadmega. Juhtmevaba võrgu saate installida seadme juhtpaneeli või arvuti
kaudu. Enamikul kasutajatel soovitame kasutada juhtmevabade
võrguseadete konfigureerimiseks nuppu WPS (
).
Alustamine
Juhtpaneelilt
Võrguühenduse valimine
•
Tavaliselt võib teil olla samaaegselt arvuti ja seadme vahel üks ühendus.
Olemas on kahte erinevat tüüpi võrguühendust:
• Juhtmevaba võrk ilma pääsupunktita (Ad-Hoc režiim)
• Juhtmevaba võrk koos pääsupunktiga (infrastruktuuri režiim)
Infrastruktuuri režiim
See on keskkond, mida tavaliselt kasutatakse
kodudes ja SOHO-de (väikekontor/kodukontor)
jaoks. See režiim kasutab juhtmevaba seadmega
suhtlemiseks pääsupunkti.
• Vt osa „Seadme installimine juhtmevabas
võrgus koos pääsupunktiga (Windows)” lk 43.
• Vt osa „Seadme installimine juhtmevabas
võrgus koos pääsupunktiga (Macintosh)” lk 46.
Ad-Hoc režiim
See režiim ei kasuta pääsupunkti. Juhtmevaba
arvuti ja juhtmevaba seade suhtlevad otse.
• Vt osa „Seadme installimine Ad-Hoc
juhtmevabas võrgus (Windows)” lk 45.
• Vt osa „Seadme installimine Ad-Hoc
juhtmevabas võrgus (Macintosh)” lk 47.
Pärast konfiguratsiooni valimist järgige lihtsaid juhiseid, mis kehtivad
teie arvuti operatsioonisüsteemi kohta, kuid enne jätkamist otsige üles
seadmega kaasasolev tarkvara CD-plaat.
Juhtmevaba võrgu nimi ja võrguvõti
Juhtmevaba võrk nõuab suuremat turvalisust, seega kui esmalt on
seadistatud pääsupunkt, luuakse võrgu jaoks võrgu nimi (SSID), kasutatava
turvalisuse tüüp ja võrguvõti. Leidke see teave enne, kui jätkate seadme
installimist.
WPS ( ) : kui teie seade ja pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter)
toetavad funktsiooni WPS (Wi-Fi Protected Setup™), saate juhtmevaba
võrgu sätteid lihtsalt ilma arvutita konfigureerida, kui vajutate juhtpaneelil
nuppu WPS ( ). (Vt osa „Juhtmevaba võrgu seadistamine
WPS-nupuga” lk 42.)
Arvutist
Arvutist soovitame kasutada USB-kaablit koos programmiga, mille
leiate kaasasolevalt tarkvara CD-lt.
• USB-kaabliga: saate lihtsalt seadistada juhtmevaba võrgu, kasutades
programmi, mille leiate kaasasolevalt tarkvara CD-plaadilt. Toetab ainult
operatsioonisüsteeme Windows ja Macintosh (vt osa „Juhtmevaba
võrgu seadistamine USB-kaabliga” lk 43).
Pärast draiveri installimist saate juhtmevaba võrgu installida ka
USB-kaabli kaudu programmis Printer Settings Utility (toetatud on
operatsioonisüsteemid Windows ja Macintosh).
•
Võrgukaabliga: saate lihtsalt seadistada juhtmevaba võrgu, kasutades
programmi SyncThru™ Web Service (vt osa „Juhtmevaba võrgu
seadistamine võrgukaabliga” lk 48).
Juhtmevaba võrgu seadistamine WPS-nupuga
Saate installida juhtmevaba võrgu, vajutades nuppu WPS (
).
Rakendusest printimiseks peate pärast juhtmevaba võrgu ühendamist
installima seadmedraiveri (vt osa „Võrguühendusega seadme draiveri
installimine” lk 39).
Juhtmevaba võrgu seadistamine WPS-nupuga
Kui teie seade ja pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) toetavad funktsiooni
WPS (Wi-Fi Protected Setup™), saate juhtmevaba võrgu sätteid lihtsalt ilma
).
arvutita konfigureerida, kui vajutate juhtpaneelil nuppu WPS (
Juhtmevaba võrgu seadistus (ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 42
Kui soovite kasutada juhtmevaba võrku infrastruktuuri režiimis,
veenduge et võrgukaabel on seadme küljest eraldatud. Kui kasutate
pääsupunktiga ühenduse loomiseks nuppu WPS (PBC) või sisestate
arvutil oleva PIN-numbri, erinevad toimingud sõltuvalt kasutatavast
pääsupunktist (või juhtmevabast ruuterist). Lisateavet leiate
kasutatava pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) kasutusjuhendist.
Ettevalmistatavad elemendid
Veenduge, et teil on valmis pandud järgmised elemendid.
• Kontrollige, kas pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) toetab
funktsiooni WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
• Kontrollige, kas teie seade toetab funktsiooni WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
• Võrguühendusega arvuti (ainult PIN-režiim).
Võrguühenduse valimine
Seadme ühendamiseks juhtmevaba võrguga on kaks meetodit, kui
kasutate juhtpaneelil nuppu WPS (
).
Meetod PBC (Push Button Configuration) võimaldab teil ühendada
oma seadme juhtmevaba võrguga, kui vajutate oma seadme
kaugjuhtimispuldil nuppu WPS ( ) ja WPS (Wi-Fi Protected
Setup™)-võimaldaval pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) nuppu
WPS (PBC).
Meetod Personal Identification Number (PIN) aitab teil ühendada oma
seadme juhtmevaba võrguga, kui sisestate WPS (Wi-Fi Protected
Setup™)-võimaldaval pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril)
kaasasoleva PIN-teabe.
Vaikimisi on teie seade PBC-režiimis, mida soovitatakse tüüpilise
juhtmevaba võrgukeskkonna jaoks.
•
: Juhtmevaba LED-tuli vilgub aeglaselt. Seade alustab
ühenduse loomist pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
3. Peate kahe minuti jooksul sisestama 8-numbrilise PIN-numbri
arvutisse, mis on ühendatud pääsupunktiga (või juhtmevaba
ruuteriga).
LED-tuli vilgub aeglaselt kuni kaks minutit, kuni te sisestate
8-numbrilise PIN-numbri.
Juhtmevaba LED-tuli vilgub alltoodud järjestuses:
a)
: Juhtmevaba LED-tuli vilgub kiirelt. Seade loob ühendust
pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
b)
: Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt ühendatud,
jääb juhtmevaba LED-tuli põlema.
Ühenduse taasloomine juhtmevaba võrguga
Kui juhtmevaba funktsioon on väljas, proovib seade automaatselt uuesti
luua ühendust pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga) koos eelnevalt
kasutatud juhtmevaba võrgu seadistuste ja aadressiga.
Seade proovib juhtmevaba võrguga automaatselt taasluua
ühendust järgmistes olukordades.
• Seade lülitatakse välja ja uuesti sisse.
• Pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) lülitatakse välja ja uuesti
sisse.
Juhtmevaba võrguühenduse protsessi tühistamine
Juhtmevaba võrguühenduse funktsiooni tühistamiseks sel ajal, kui
seade loob juhtmevaba võrguga ühendust, vajutage juhtpaneelil nuppu
Tühista ( ) ja seejärel vabastage see. Juhtmevaba võrgu
taasühendamiseks peate ootama kaks minutit.
Juhtmevaba võrguga ühenduse loomine PBC-režiimis
Juhtmevaba võrguühenduse katkestamine
Seadme ühendamiseks juhtmevaba võrguga PBC-režiimis järgige
allolevaid samme.
Peate kontrollima juhtmevaba LED-tule olekut.
Juhtmevaba võrguühenduse katkestamiseks hoidke juhtpaneelil nuppu
WPS ( ) all vähemalt kaks sekundit.
1. Hoidke juhtpaneelil nuppu WPS (
LED-tuli hakkab kiirelt vilkuma.
•
2.
•
: Juhtmevaba LED-tuli vilgub aeglaselt. Seade hakkab
looma ühendust juhtmevaba võrguga. LED-tuli vilgub aeglaselt
kuni kaks minutit, kuni te vajutate pääsupunktil (või juhtmevabal
ruuteril) PBC nuppu.
: Vajutage pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) nuppu WPS
(PBC).
Juhtmevaba LED-tuli vilgub alltoodud järjestuses:
a)
: Juhtmevaba LED-tuli vilgub kiirelt. Seade loob ühendust
pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
b)
: Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt ühendatud,
jääb juhtmevaba LED-tuli põlema.
Juhtmevaba võrguga ühenduse loomine PIN-režiimis
Seadme ühendamiseks juhtmevaba võrguga järgige allolevaid samme.
Peate kontrollima juhtmevaba LED-tule olekut.
1. PIN-numbriga võrgukonfiguratsiooni aruanne tuleb printida.
Ooterežiimis hoidke juhtpaneelil nuppu Tühista ( ) all umbes 5
sekundit. Seejärel näete oma seadme PIN-numbrit.
2. Hoidke juhtpaneeli nuppu WPS (
oleku LED-tule süttimiseni.
•
) 2–4 sekundit all, kuni oleku
) all kauem kui neli sekundit,
Kui Wi-Fi võrk on puhkerežiimis: koheselt katkestatakse seadme
juhtmevaba võrguühendus ning juhtmevaba LED-tuli kustub.
Kui Wi-Fi võrk on kasutusel: sel ajal kui seade ootab praeguse
töö lõpetamist, vilgub juhtmevaba LED-tuli kiirelt. Seejärel
katkestatakse juhtmevaba võrguühendus automaatselt. Juhtmevaba
LED-tuli kustub.
Kui Wi-Fi võrguühendus on katkestatud, vajutage juhtpaneelil
nuppu WPS ( ). Wi-Fi võrk on sisse lülitatud ja algab
juhtmevaba võrgu seadistamine.
Juhtmevaba võrgu seadistamine arvutist
Juhtmevaba võrgu saate installida USB-kaabli või võrgukaabli kaudu
arvutist.
Juhtmevaba võrgu seadistamine USB-kaabliga
Võtke ühendust oma võrguadministraatoriga või isikuga, kes
seadistas teie juhtmevaba võrgu, et saada teavet
võrgukonfiguratsiooni kohta.
Seadme installimine juhtmevabas võrgus koos
pääsupunktiga (Windows)
Ettevalmistatavad elemendid
Veenduge, et teil on valmis pandud järgmised elemendid.
Juhtmevaba võrgu seadistus (ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 43
•
•
•
•
•
Pääsupunkt
Võrguga ühendatud arvuti
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
USB-kaabel
Infrastruktuurvõrgu loomine operatsioonisüsteemis
Windows
Kui elemendid on valmis, järgige allolevaid samme:
1. Kontrollige, kas USB-kaabel on seadmega ühendatud.
2. Lülitage arvuti, pääsupunkt ja seade sisse.
3. Sisestage komplektis olnud tarkvara CD-plaat arvuti CD-draivi.
• Tarkvara CD-plaat peaks automaatselt käivituma ja kuvama
installimisakna.
• Kui installimisakent ei kuvata, klõpsake Start ja seejärel Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega,
mis tähistab teie CD-draivi. Klõpsake nuppu OK.
• Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows Vista, Windows 7
või Windows Server 2008 R2, klõpsake Start > Kõik
programmid > Tarvikud > Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega,
mis tähistab teie CD-draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
• Kui operatsioonisüsteemis Windows Vista, Windows 7 või
Windows Server 2008 R2 ilmub aken Automaatesitus, klõpsake
suvandil Käivita Setup.exe, mis asub väljal Installi või käivita
fail, seejärel klõpsake Jätka või Jah aknas Kasutajakonto
kontroll.
4. Valige suvand Wireless Setting and Installation.
•
Install Now: kui olete juba seadistanud juhtmevaba võrgu,
klõpsake seda nuppu, et installida juhtmevaba võrguseadme
kasutamiseks seadmedraiver. Kui te pole juhtmevaba võrku
seadistanud, klõpsake nuppu Wireless Setting and
Installation, et seadistada juhtmevaba võrk enne sellel nupul
klõpsamist.
• Wireless Setting and Installation: konfigureerige oma seadme
juhtmevaba võrgu seadistusi koos USB-kaabliga ning seejärel
installige seadmedraiver. Teave ainult neile kasutajatele, kes
pole enne seadistanud juhtmevaba ühendust.
5. Lugege läbi litsentsileping License Agreement ja märkige valik I
accept the terms of the License Agreement. Seejärel klõpsake
Next.
6. Tarkvara alustab juhtmevaba võrgu otsimist.
Kui otsimine ebaõnnestus, võite kontrollida, kas arvuti ja
seadme vaheline USB-kaabel on korralikult ühendatud ning
seejärel järgige aknas kuvatavaid juhiseid.
7. Pärast otsimist kuvatakse aknas juhtmevaba võrgu seadmed. Valige
pääsupunkti nimi (SSID), mida kasutate ning seejärel klõpsake Next.
Kui te ei leia soovitud võrgunime või kui soovite seadistada
juhtmevaba konfiguratsiooni käsitsi, klõpsake Advanced
Setting.
• Enter the wireless Network Name: sisestage soovitud
pääsupunkti SSID (see on tõstutundlik).
• Operation Mode: valige Infrastructure.
• Authentication: valige autentimise tüüp.
Open System: autentimist ei kasutata ja krüpteerimist
võidakse sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada
või mitte.
Shared Key: autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi
seade, millel on õige WEP-võti.
WPA Personal või WPA2 Personal: valige see suvand,
et autentida prindiserverit, mis põhineb WPA eeljagatud
võtmel. See kasutab jagatud salavõtit (tavaliselt kutsutakse
seda eeljagatud võtme pääsufraasiks), mis
konfigureeritakse pääsupunktis ja igal selle kliendil käsitsi.
• Encryption: valige krüpteerimine (Puudub, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
• Network Key: sisestage krüpteerimise võrguvõtme
väärtus.
• Confirm Network Key: kinnitage krüpteerimise
võrguvõtme väärtus.
• WEP Key Index: kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige
vastav üksus WEP Key Index.
Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui
pääsupunktil on turvalisuse seadistus.
Kuvatakse juhtmevaba võrgu turvalisuse aken. Aken võib
erineda sõltuvalt selle turvalisuse režiimist, WEP või WPA.
• WEP-i puhul
Valige autentimiseks Open System või Shared Key ja
sisestage WEP-i turvalisuse võti. Klõpsake nuppu Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) on turvaprotokoll, mis
takistab teie juhtmevaba võrgu volitamata kasutamist. WEP
krüpteerib kõiki juhtmevabas võrgus vahetavate pakettide
andmeosasid, kasutades 64-bitist või 128-bitist WEP
krüpteerimisvõtit.
• WPA puhul
Sisestage WPA jagatud võti ja klõpsake Next.
WPA autoriseerib ja tuvastab kasutajad, põhinedes
salavõtmel, mis muutub teatud intervallide järel
automaatselt. WPA kasutab andmete krüpteerimiseks ka
TKIP-d (ajutiste võtmete tervikluse protokoll) ja AES-i
(täiustatud krüpteerimisstandard).
8. Aknas kuvatakse juhtmevaba võrgu seadistused; kontrollige, kas
need on õiged. Klõpsake nuppu Next.
• DHCP-meetodi puhul
Kui IP-aadressi määramise meetodiks on DHCP, siis kontrollige,
kas DHCP kuvatakse aknas. Kui see kuvatakse staatilisena,
klõpsake Change TCP/IP, et muuta määramise meetodiks
DHCP.
• Staatilise meetodi puhul
Kui IP-aadressi määramise meetodiks on staatiline, siis
kontrollige, kas staatiline kuvatakse aknas. Kui see kuvatakse
DHCP-na, klõpsake Change TCP/IP, et sisestada IP-aadressi ja
muid seadme võrgu konfigureerimise väärtusi. Enne seadme
Juhtmevaba võrgu seadistus (ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 44
IP-aadressi sisestamist peate teadma arvuti võrgu
konfigureerimise teavet. Kui arvuti on seadistatud DHCP-le,
peate võtma ühendust võrguadministraatoriga, et saada staatilist
IP-aadressi.
Näide.
Kui arvuti võrguteave on nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133.42
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0
Siis peaks seadme võrguteave olema nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133. 43
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0 (kasutage arvuti
alamvõrgumaski).
- Lüüs: 169.254.133.1
9. Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on valmis, eraldage USB-kaabel
arvuti ja seadme vahelt. Klõpsake nuppu Next.
10. Kuvatakse aken Wireless Network Setting Complete.
Valige Yes, kui nõustute praeguste seadistustega ja jätkake
seadistamist.
Valige No, kui soovite naasta alguskuvale.
Seejärel klõpsake Next.
11. Klõpsake Next, kui kuvatakse aken Confirm Printer Connection.
12. Valige installitavad komponendid. Klõpsake nuppu Next.
Pärast komponentide valimist saate muuta ka seadme nime,
seadistada seadme võrgus jagamiseks, seadistada seadme
vaikeseadmeks ja muuta iga seadme pordinime. Klõpsake nuppu
Next.
13. Pärast installimise lõpetamist kuvatakse aken, milles palutakse teil
proovilehekülg printida. Kui soovite proovilehekülje printida,
klõpsake Print a test page.
Kui mitte, klõpsake lihtsalt nuppu Next ja jätkake 15. sammuga.
14. Kui proovilehekülg prinditakse korralikult, klõpsake nuppu Yes.
Kui mitte, klõpsake selle uuesti printimiseks nuppu No.
15. Kui soovite seadme kasutaja registreerida, et saada ettevõttelt
Samsung kasulikku teavet, klõpsake nuppu On-line Registration.
16. Klõpsake nuppu Finish.
Seadme installimine Ad-Hoc juhtmevabas võrgus
(Windows)
Kui teil pole pääsupunkti, saate seadme ikkagi juhtmevabalt arvutiga
ühendada, kui seadistate allolevaid lihtsaid samme järgides Ad-Hoc
juhtmevaba võrgu.
Ettevalmistatavad elemendid
Veenduge, et teil on valmis pandud järgmised elemendid:
• Võrguga ühendatud arvuti
• Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
• Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
• USB-kaabel
Ad-Hoc võrgu loomine operatsioonisüsteemis Windows
Kui elemendid on valmis, järgige allolevaid samme:
1. Kontrollige, kas USB-kaabel on seadmega ühendatud.
2. Lülitage arvuti ja juhtmevaba võrguga seade sisse.
3. Sisestage komplektis olnud tarkvara CD-plaat arvuti CD-draivi.
• Tarkvara CD-plaat peaks automaatselt käivituma ja kuvama
installimisakna.
•
Kui installimisakent ei kuvata, klõpsake Start ja seejärel Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega,
mis tähistab teie CD-draivi. Klõpsake nuppu OK.
• Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows Vista, Windows 7
või Windows Server 2008 R2, klõpsake Start > Kõik
programmid > Tarvikud > Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega,
mis tähistab teie CD-draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
• Kui operatsioonisüsteemis Windows Vista, Windows 7 või
Windows Server 2008 R2 ilmub aken Automaatesitus, klõpsake
suvandil Käivita Setup.exe, mis asub väljal Installi või käivita
fail, seejärel klõpsake Jätka või Jah aknas Kasutajakonto
kontroll.
4. Valige suvand Wireless Setting and Installation.
•
Install Now: kui olete seadistanud juhtmevaba võrgu, klõpsake
seda nuppu, et installida juhtmevaba võrguseadme
kasutamiseks seadmedraiverit. Kui te pole juhtmevaba võrku
seadistanud, klõpsake nuppu Wireless Setting and
Installation, et seadistada juhtmevaba võrk enne sellel nupul
klõpsamist.
• Wireless Setting and Installation: konfigureerige oma seadme
juhtmevaba võrgu seadistusi koos USB-kaabliga ning seejärel
installige seadmedraiver. Teave ainult neile kasutajatele, kes
pole enne seadistanud juhtmevaba ühendust.
5. Lugege läbi litsentsileping License Agreement ja märkige valik I
accept the terms of the License Agreement. Seejärel klõpsake
Next.
6. Tarkvara alustab juhtmevaba võrgu otsimist.
Kui tarkvaral ebaõnnestub võrgu otsimine, kontrollige, kas
arvuti ja seadme vaheline USB-kaabel on korralikult ühendatud
ning seejärel järgige aknas kuvatavaid juhiseid.
7. Pärast juhtmevabade võrkude otsimist kuvatakse loend teie seadme
poolt leitud juhtmevabadest võrkudest.
Kui soovite kasutada ettevõtte Samsung vaikimisi ad-hoc seadistust,
valige loendist viimane juhtmevaba võrk, mille Network
Name(SSID) on portthru ja Signal on Printer Self Network.
Seejärel klõpsake Next.
Kui soovite kasutada teisi ad-hoc seadistusi, valige loendist teine
juhtmevaba võrk.
Kui soovite ad-hoc seadistusi muuta, klõpsake nuppu
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: sisestage soovitud
SSID nimi (see on tõstutundlik).
• Operation Mode: valige Ad-hoc.
Juhtmevaba võrgu seadistus (ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 45
•
•
•
•
•
•
Channel: valige kanal. (Auto Setting või 2412 MHz kuni
2467 MHz).
Authentication: valige autentimise tüüp.
Open System: autentimist ei kasutata ja krüpteerimist
võidakse sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada
või mitte.
Shared Key: autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi
seade, millel on õige WEP-võti.
Encryption: valige krüpteerimine (Puudub, WEP64,
WEP128).
Network Key: sisestage krüpteerimise võrguvõtme
väärtus.
Confirm Network Key: kinnitage krüpteerimise
võrguvõtme väärtus.
WEP Key Index: kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige
vastav üksus WEP Key Index.
Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui ad-hoc
võrgul on turvalisuse seadistus.
Kuvatakse juhtmevaba võrgu turvalisuse aken. Valige
autentimiseks Open System või Shared Key ja klõpsake
nuppu Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) on turvaprotokoll, mis
takistab teie juhtmevaba võrgu volitamata kasutamist. WEP
krüpteerib kõiki juhtmevabas võrgus vahetavate pakettide
andmeosasid, kasutades 64-bitist või 128-bitist WEP-i
krüpteerimisvõtit.
8. Kuvatakse aken, mis näitab juhtmevaba võrgu seadistusi. Kontrollige
seadistusi ja klõpsake nuppu Next.
Enne seadme IP-aadressi sisestamist peate teadma arvuti
võrgu konfigureerimise teavet. Kui arvuti
võrgukonfiguratsiooniks on seadistatud DHCP, peaks
juhtmevaba võrgu seadistus olema ka DHCP. Ning kui arvuti
võrgukonfiguratsiooniks on seadistatud staatiline, peaks
juhtmevaba võrgu seadistus olema ka staatiline.
Kui teie arvuti on seadistatud DHCP-le ja soovite kasutada
staatilise juhtmevaba võrgu seadistust, peate võtma ühendust
võrguadministraatoriga, et saada staatilist IP-aadressi.
• DHCP-meetodi puhul
Kui IP-aadressi määramise meetodiks on DHCP, siis
kontrollige, kas DHCP kuvatakse aknas Wireless Network
Setting Confirm. Kui see kuvatakse staatilisena, klõpsake
Change TCP/IP, et muuta määramise meetodiks Receive
IP address automatically (DHCP).
• Staatilise meetodi puhul
Kui IP-aadressi määramise meetodiks on staatiline, siis
kontrollige, kas staatiline kuvatakse aknas Wireless
Network Setting Confirm. Kui see kuvatakse DHCP-na,
klõpsake Change TCP/IP, et sisestada IP-aadressi ja muid
seadme võrgu konfigureerimise väärtusi.
Näide.
Kui arvuti võrguteave on nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133.42
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0
Siis peaks seadme võrguteave olema nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133. 43
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0 (kasutage arvuti
alamvõrgumaski).
- Lüüs: 169.254.133.1
9. Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on valmis, eraldage USB-kaabel
arvuti ja seadme vahelt. Klõpsake nuppu Next.
Kui kuvatakse aken Change PC Network Setting, järgige seal
olevaid samme.
Klõpsake Next, kui olete lõpetanud arvuti juhtmevaba võrgu
seadistamise.
Kui seadistate arvuti juhtmevabaks võrguks DHCP, võtab
IP-aadressi vastuvõtmine mitu minutit aega.
10. Kuvatakse aken Wireless Network Setting Complete.
Valige Yes, kui nõustute praeguste seadistustega ja jätkake
seadistamist.
Valige No, kui soovite naasta alguskuvale.
Seejärel klõpsake Next.
11. Klõpsake Next, kui kuvatakse aken Confirm Printer Connection.
12. Valige installitavad komponendid. Klõpsake nuppu Next.
Pärast komponentide valimist saate muuta ka seadme nime,
seadistada seadme võrgus jagamiseks, seadistada seadme
vaikeseadmeks ja muuta iga seadme pordinime. Klõpsake nuppu
Next.
13. Pärast installimise lõpetamist ilmub aken, mis palub teil printida
proovilehekülg. Kui soovite proovilehekülje printida, klõpsake Print a
test page.
Kui mitte, klõpsake lihtsalt nuppu Next ja jätkake 15. sammuga.
14. Kui proovilehekülg prinditakse korralikult, klõpsake nuppu Yes.
Kui mitte, klõpsake selle uuesti printimiseks nuppu No.
15. Kui soovite seadme kasutaja registreerida, et Samsungilt kasulikku
teavet saada, klõpsake nuppu On-line Registration.
16. Klõpsake nuppu Finish.
Seadme installimine juhtmevabas võrgus koos
pääsupunktiga (Macintosh)
Ettevalmistatavad elemendid
Veenduge, et teil on valmis pandud järgmised elemendid:
• Pääsupunkt
• Võrguga ühendatud arvuti
• Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
• Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
• USB-kaabel
Infrastruktuurvõrgu loomine operatsioonisüsteemis
Macintosh
Kui elemendid on valmis, järgige allolevaid samme:
1. Kontrollige, kas USB-kaabel on seadmega ühendatud.
2. Lülitage arvuti, pääsupunkt ja seade sisse.
3. Sisestage komplektis olnud tarkvara CD-plaat arvuti CD-draivi.
4. Topeltklõpsake CD-ikoonil, mis teie Macintosh-arvuti töölauale
kuvatakse.
5. Topeltklõpsake kaustal MAC_Installer.
6. Topeltklõpsake ikoonil Installer OS X.
7. Sisestage parool ja klõpsake nuppu OK.
8. Avaneb Samsung installimisaken. Klõpsake nuppu Continue.
9. Lugege läbi litsentsileping ja klõpsake nuppu Continue.
10. Klõpsake litsentsilepinguga nõustumiseks nuppu Agree.
11. Avaneb Samsungi installeri aken. Klõpsake nuppu Continue.
Juhtmevaba võrgu seadistus (ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 46
12. Valige Easy Install ja klõpsake nuppu Install. Suvandi Easy Install
kasutamine on soovitatav enamiku kasutajate jaoks. Installitakse
kõik seadme tööks vajalikud komponendid.
Kui valite suvandi Custom Install, saate installitavad toimingud
eraldi valida.
13. Valige suvand Wireless Setting and Installation.
14. Tarkvara alustab juhtmevaba võrgu otsimist.
Kui otsimine ebaõnnestus, võite kontrollida, kas arvuti ja
seadme vaheline USB-kaabel on korralikult ühendatud ning
seejärel järgige aknas kuvatavaid juhiseid.
15. Pärast otsimist kuvatakse aknas juhtmevaba võrgu seadmed. Valige
pääsupunkti nimi (SSID), mida kasutate ning seejärel klõpsake Next.
Kui seadistate juhtmevaba konfiguratsiooni käsitsi, klõpsake
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: sisestage soovitud
pääsupunkti SSID (see on tõstutundlik).
• Operation Mode: valige Infrastructure.
• Authentication: valige autentimise tüüp.
Open System: autentimist ei kasutata ja krüpteerimist
võidakse sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada
või mitte.
Shared Key: autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi
seade, millel on õige WEP-võti.
WPA Personal või WPA2 Personal: valige see suvand,
et autentida prindiserverit, mis põhineb WPA eeljagatud
võtmel. See kasutab jagatud salavõtit (tavaliselt kutsutakse
seda eeljagatud võtme pääsufraasiks), mis
konfigureeritakse pääsupunktis ja igal selle kliendil käsitsi.
• Encryption: valige krüpteerimine. (Puudub, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES.)
• Network Key: sisestage krüpteerimise võrguvõtme
väärtus.
• Confirm Network Key: kinnitage krüpteerimise
võrguvõtme väärtus.
• WEP Key Index: kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige
vastav üksus WEP Key Index.
Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui
pääsupunktil on turvalisuse seadistus.
Kuvatakse juhtmevaba võrgu turvalisuse aken. Aken võib
erineda sõltuvalt selle turvalisuse režiimist: WEP või WPA.
• WEP-i puhul
Valige autentimiseks Open System või Shared Key ja
sisestage WEP-i turvalisuse võti. Klõpsake nuppu Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) on turvaprotokoll, mis
takistab teie juhtmevaba võrgu volitamata kasutamist. WEP
krüpteerib kõiki juhtmevabas võrgus vahetavate pakettide
andmeosasid, kasutades 64-bitist või 128-bitist WEP-i
krüpteerimisvõtit.
• WPA puhul
Sisestage WPA jagatud võti ja klõpsake Next.
WPA autoriseerib ja tuvastab kasutajad, põhinedes
salavõtmel, mis muutub teatud intervallide järel
automaatselt. WPA kasutab andmete krüpteerimiseks ka
TKIP-d (ajutiste võtmete tervikluse protokoll) ja AES-i
(täiustatud krüpteerimisstandard).
16. Aknas kuvatakse juhtmevaba võrgu seadistus; kontrollige, kas
seadistused on õiged. Klõpsake nuppu Next.
•
DHCP-meetodi puhul
Kui IP-aadressi määramise meetodiks on DHCP, siis kontrollige,
kas DHCP kuvatakse aknas. Kui see kuvatakse staatilisena,
klõpsake Change TCP/IP, et muuta määramise meetodiks
DHCP.
• Staatilise meetodi puhul
Kui IP-aadressi määramise meetodiks on staatiline, siis
kontrollige, kas staatiline kuvatakse aknas. Kui see kuvatakse
DHCP-na, klõpsake Change TCP/IP, et sisestada IP-aadressi ja
muid seadme võrgu konfigureerimise väärtusi. Enne seadme
IP-aadressi sisestamist peate teadma arvuti võrgu
konfigureerimise teavet. Kui arvuti on seadistatud DHCP-le,
peate võtma ühendust võrguadministraatoriga, et saada staatilist
IP-aadressi.
Näide:
Kui arvuti võrguteave on nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133.42
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0
Siis peaks seadme võrguteave olema nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133. 43
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0 (kasutage arvuti
alamvõrgumaski).
- Lüüs: 169.254.133.1
17. Juhtmevaba võrk loob ühenduse vastavalt võrgukonfiguratsioonile.
18. Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on valmis, eraldage USB-kaabel
arvuti ja seadme vahelt.
19. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et lõpetada installimine. Pärast
installimise lõpulejõudmist klõpsake nuppu Quit või Restart.
Seadme installimine Ad-Hoc juhtmevabas võrgus
(Macintosh)
Kui teil pole pääsupunkti, saate seadme ikkagi juhtmevabalt arvutiga
ühendada, kui seadistate allolevaid lihtsaid samme järgides Ad-Hoc
juhtmevaba võrgu.
Ettevalmistatavad elemendid
Veenduge, et teil on valmis pandud järgmised elemendid:
• Võrguga ühendatud arvuti
• Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
• Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
• USB-kaabel
Ad-Hoc võrgu loomine operatsioonisüsteemis Macintosh
Kui elemendid on valmis, järgige neid samme:
1. Kontrollige, kas USB-kaabel on seadmega ühendatud.
2. Lülitage arvuti ja seade sisse.
3. Sisestage komplektis olnud tarkvara CD-plaat arvuti CD-draivi.
4. Topeltklõpsake CD-ikoonil, mis teie Macintosh-arvuti töölauale
kuvatakse.
5. Topeltklõpsake kaustal MAC_Installer.
6. Topeltklõpsake ikoonil Installer OS X.
7. Sisestage parool ja klõpsake nuppu OK.
8. Avaneb Samsungi installeri aken. Klõpsake nuppu Continue.
9. Lugege läbi litsentsileping ja klõpsake nuppu Continue.
10. Klõpsake litsentsilepinguga nõustumiseks nuppu Agree.
Juhtmevaba võrgu seadistus (ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 47
11. Valige Easy Install ja klõpsake nuppu Install. Suvandi Easy Install
kasutamine on soovitatav enamiku kasutajate jaoks. Kõik seadme
tööks vajalikud komponendid installitakse.
Kui valite suvandi Custom Install, saate installitavad toimingud
eraldi valida.
12. Klõpsake Wireless Setting and Installation.
13. Tarkvara alustab juhtmevabade võrguseadmete otsimist.
Kui otsimine ebaõnnestus, võite kontrollida, kas arvuti ja
seadme vaheline USB-kaabel on korralikult ühendatud ning
seejärel järgige aknas kuvatavaid juhiseid.
14. Pärast juhtmevabade võrkude otsimist kuvatakse loend teie seadme
poolt leitud juhtmevabadest võrkudest.
Kui soovite kasutada ettevõtte Samsung vaikimisi ad-hoc seadistust,
valige loendist viimane juhtmevaba võrk, mille Network
Name(SSID) on portthru ja Signal on Printer Self Network.
Seejärel klõpsake Next.
Kui soovite kasutada teisi ad-hoc seadistusi, valige loendist teine
juhtmevaba võrk.
Kui soovite ad-hoc seadistusi muuta, klõpsake nuppu
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: sisestage soovitud
SSID nimi (see on tõstutundlik).
• Operation Mode: valige Ad-hoc.
• Channel: valige kanal (Auto Setting või 2412 MHz kuni
2467 MHz).
• Authentication: valige autentimise tüüp.
Open System: autentimist ei kasutata ja krüpteerimist
võidakse sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada
või mitte.
Shared Key: autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi
seade, millel on õige WEP-võti.
• Encryption: valige krüpteerimine (Puudub, WEP64,
WEP128).
• Network Key: sisestage krüpteerimise võrguvõtme
väärtus.
• Confirm Network Key: kinnitage krüpteerimise
võrguvõtme väärtus.
• WEP Key Index: kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige
vastav üksus WEP Key Index.
Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui ad-hoc
võrgul on turvalisuse seadistus.
Kuvatakse juhtmevaba võrgu turvalisuse aken. Valige
autentimiseks Open System või Shared Key ja klõpsake
nuppu Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) on turvaprotokoll, mis
takistab teie juhtmevaba võrgu volitamata kasutamist. WEP
krüpteerib kõiki juhtmevabas võrgus vahetavate pakettide
andmeosasid, kasutades 64-bitist või 128-bitist WEP-i
krüpteerimisvõtit.
15. Kuvatakse aken, mis näitab juhtmevaba võrgu seadistusi. Kontrollige
seadistusi ja klõpsake nuppu Next.
Enne seadme IP-aadressi sisestamist peate teadma arvuti
võrgu konfigureerimise teavet. Kui arvuti
võrgukonfiguratsiooniks on seadistatud DHCP, peaks
juhtmevaba võrgu seadistus olema ka DHCP. Ning kui arvuti
võrgukonfiguratsiooniks on seadistatud staatiline, peaks
juhtmevaba võrgu seadistus olema ka staatiline.
Kui teie arvuti on seadistatud DHCP-le ja soovite kasutada
staatilise juhtmevaba võrgu seadistust, peate võtma ühendust
võrguadministraatoriga, et saada staatilist IP-aadressi.
• DHCP-meetodi puhul
Kui IP-aadressi määramise meetodiks on DHCP, siis
kontrollige, kas DHCP kuvatakse aknas Wireless Network
Setting Confirm. Kui see kuvatakse staatilisena, klõpsake
Change TCP/IP, et muuta määramise meetodiks Receive
IP address automatically (DHCP).
• Staatilise meetodi puhul
Kui IP-aadressi määramise meetodiks on staatiline, siis
kontrollige, kas staatiline kuvatakse aknas Wireless
Network Setting Confirm. Kui see kuvatakse DHCP-na,
klõpsake Change TCP/IP, et sisestada IP-aadressi ja muid
seadme võrgu konfigureerimise väärtusi.
Näide:
Kui arvuti võrguteave on nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133.42
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0
Siis peaks seadme võrguteave olema nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133. 43
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0 (kasutage arvuti
alamvõrgumaski).
- Lüüs: 169.254.133.1
16. Juhtmevaba võrk loob ühenduse vastavalt võrgukonfiguratsioonile.
17. Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on valmis, eraldage USB-kaabel
arvuti ja seadme vahelt.
18. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et lõpetada installimine. Pärast
installimise lõpulejõudmist klõpsake nuppu Quit või Restart.
Juhtmevaba võrgu seadistamine võrgukaabliga
Teie seade on võrguga ühilduv. Selleks, et lubada oma seadmel töötada
koos oma võrguga, peate teostama mõned konfiguratsioonid.
•
•
Rakendusest printimiseks peate pärast juhtmevaba võrgu
ühendamist installima seadmedraiveri (vt osa „Võrguühendusega
seadme draiveri installimine” lk 39).
Võtke ühendust oma võrguadministraatoriga või isikuga, kes
seadistas teie juhtmevaba võrgu, et saada teavet
võrgukonfiguratsiooni kohta.
Elementide ettevalmistamine
Veenduge, et teil on valmis pandud järgmised elemendid:
• Pääsupunkt
• Võrguga ühendatud arvuti
• Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
• Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
• Võrgukaabel
IP-aadressi seadistamine
Esmalt peate seadistama IP-aadressi võrguprintimise ja -halduse jaoks.
Enamikel juhtudel määratakse IP-aadress automaatselt võrgusoleva
DHCP-serveri (dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokoll) poolt.
Mõnes olukorras peab IP-aadressi seadistama käsitsi. Seda kutsutakse
staatiliseks IP-ks ja seda nõutakse tihti korporatiivsetes sisevõrkudes
turvalisuse põhjustel.
Juhtmevaba võrgu seadistus (ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 48
•
DHCP IP määramine: looge oma seadmega võrguühendus ja
oodake paar minutit, et DHCP-server määraks seadmele
IP-aadressi. Seejärel printige võrgukonfiguratsiooni aruanne nagu
kirjeldatud eelpool. Määramine õnnestus, kui aruandes näidatakse,
et IP-aadress on muutunud. Aruandes näete uut IP-aadressi.
• Staatilise IP määramine: kasutage programmi SetIP, et muuta
IP-aadressi oma arvutist.
Kontorikeskkonnas soovitame teil võtta ühendust
võrguadministraatoriga, kes määrab selle aadressi teie jaoks.
5. Sisestage seadme uus teave konfiguratsiooniaknasse.
Korporatiivses sisevõrgus peab enne jätkamist selle teabe määrama
võrguhaldur.
Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine
Oma seadme võrguseadistusi saate tuvastada, kui prindite
võrgukonfiguratsiooni aruande.
Aruande printimiseks tehke järgmist:
Ooterežiimis hoidke nuppu Tühista ( ) all umbes 5 sekundit. Siit leiate
oma seadme MAC-aadressi ja IP-aadressi.
Näide.
• MAC-aadress: 00:15:99:41:A2:78
• IP-aadress: 192.0.0.192
IP seadistamine SetIP programmi abil (Windows)
See programm on teie seadme võrgu IP-aadressi käsitsi
seadistamiseks, kasutades seadmega suhtlemisel selle MAC-aadressi.
MAC-aadress on võrguliidese riistvara seerianumber ja selle leiate
võrgukonfiguratsiooni aruandest.
SetIP programmi kasutamiseks desaktiveerige arvuti tulemüür enne
järgmiste toimingutega jätkamist:
1. Avage Start > Kõik programmid > Juhtpaneel.
2. Topeltklõpsake suvandil Turvakeskus.
3. Klõpsake suvandil Windowsi tulemüür.
4. Desaktiveerige tulemüür.
Programmi installimine
1. Sisestage seadmega kaasasolev printeri tarkvara CD-ROM. Kui
draiveri CD käivitub automaatselt, sulgege see aken.
2. Käivitage Windows Explorer ja avage X-draiv. (X tähistab teie
CD-ROM draivi.)
3. Topeltklõpsake Application > SetIP.
4. Selle programmi installimiseks topeltklõpsake Setup.exe.
5. Valige keel ja seejärel klõpsake nuppu Next.
6. Järgige aknas kuvatavaid juhiseid ja lõpetage installimine.
Programmi käivitamine
1. Ühendage seade võrgukaabli abil võrku.
2. Lülitage seade sisse.
3. Valige operatsioonisüsteemi Windows Start menüüst Kõik
programmid > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
4. Klõpsake ikoonil
(vasakult kolmas) aknas SetIP, et avada TCP-/
IP-konfiguratsiooniaken.
•
MAC Address: leidke seadme MAC-aadress
võrgukonfiguratsiooni aruandest ja sisestage see ilma
kooloniteta. Näiteks 00:15:99:29:51:A8 asemel 0015992951A8.
• IP Address: sisestage uus IP-aadress oma printeri jaoks.
Näiteks kui teie arvuti IP-aadress on 192.168.1.150, sisestage
192.168.1.X. (X tähistab numbrit vahemikus 1 ja 254, mis on
teistsugune kui arvuti aadress.)
• Subnet Mask: sisestage alamvõrgumask.
• Default Gateway: sisestage vaikelüüs.
6. Klõpsake Apply ja seejärel OK. Seade prindib automaatselt
võrgukonfiguratsiooni aruande. Veenduge, et kõik seadistused on
õiged.
7. Klõpsake Exit, et sulgeda SetIP programm.
8. Vajadusel käivitage arvuti tulemüür uuesti.
IP seadistamine SetIP programmi abil (Macintosh)
SetIP programmi kasutamiseks desaktiveerige arvuti tulemüür enne
järgmiste toimingutega jätkamist:
Tee ja kasutajaliidesed võivad Mac OS-i versioonide puhul
erineda. Lisateavet leiate Mac OS-i kasutusjuhenditest.
1.
2.
3.
4.
Avage System Preferences.
Klõpsake suvandil Security.
Klõpsake menüül Firewall.
Lülitage tulemüür välja.
Järgmised juhised võivad teie mudeli puhul erineda.
1. Ühendage seade võrgukaabli abil võrku.
2. Sisestage installimise CD-ROM ja avage kettaaken ning valige
MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPApplet.html.
3. Topeltklõpsake failil ja Safari avaneb automaatselt, seejärel valige
Trust. Brauser avab lehekülje SetIPApplet.html, kus kuvatakse
printeri nimi ja IP-aadressi teave.
4. Klõpsake ikoonil
(vasakult kolmas) aknas SetIP, et avada TCP-/
IP-konfiguratsiooniaken.
5. Sisestage seadme uus teave konfiguratsiooniaknasse.
Korporatiivses sisevõrgus peab enne jätkamist selle teabe määrama
võrguhaldur.
Juhtmevaba võrgu seadistus (ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 49
•
MAC Address: leidke seadme MAC-aadress
võrgukonfiguratsiooni aruandest ja sisestage see ilma
kooloniteta. Näiteks 00:15:99:29:51:A8 asemel 0015992951A8.
• IP Address: sisestage uus IP-aadress oma printeri jaoks.
Näiteks kui teie arvuti IP-aadress on 192.168.1.150, sisestage
192.168.1.X. (X tähistab numbrit vahemikus 1 ja 254, mis on
teistsugune kui arvuti aadress.)
• Subnet Mask: sisestage alamvõrgumask.
• Default Gateway: sisestage vaikelüüs.
6. Valige Apply ja seejärel OK ning uuesti OK. Printer prindib
automaatselt konfiguratsiooni aruande. Veenduge, et kõik
seadistused on õiged. Quit Safari. Võite sulgeda ja võtta välja
installimise CD-ROM-i. Vajadusel käivitage arvuti tulemüür uuesti.
Olete edukalt muutnud IP-aadressi, alamvõrgumaski ja lüüsi.
Seadme juhtmevaba võrgu konfigureerimine
Enne alustamist peate teadma oma juhtmevaba võrgu nime (SSID) ja
võrguvõtit, kui see on krüpteeritud. See teave seadistati pääsupunkti
(või juhtmevaba ruuteri) installimisel. Kui teil pole teavet oma
juhtmevaba keskkonna kohta, küsige seda isikult, kes seadistas teie
võrgu.
Juhtmevabade parameetrite konfigureerimiseks saate kasutada
programmi SyncThru™ Web Service.
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
Enne juhtmevabade parameetrite konfigureerimise alustamist
kontrollige kaabliühenduse olekut.
1. Kontrollige, kas võrgukaabel on seadmega ühendatud või mitte. Kui
pole, ühendage seade standardse võrgukaabli abil.
2. Käivitage veebibrauser, nt Internet Explorer, Safari või Firefox, ja
sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.
Näide:
3. Klõpsake Login programmi SyncThru™ Web Service veebisaidi
paremas ülanurgas.
Kuvatakse sisselogimise lehekülg.
4. Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake Login.
Kui logite programmi SyncThru™ Web Service sisse esimest korda,
sisestage allolev vaiketunnus ja -parool.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Network Settings.
6. Klõpsake Wireless > Wizard.
Suvand Wizard aitab teil seadistada juhtmevaba võrgu
konfiguratsiooni. Kui soovite seadistada juhtmevaba võrgu
otse, valige Custom.
7. Valige loendist üks Network Name(SSID).
• SSID: SSID (mestiident) on nimi, mis tuvastab juhtmevaba võrgu.
Pääsupunktid ja juhtmevabad seadmed, mis proovivad luua
ühendust teatud juhtmevaba võrguga, peavad kasutama sama
SSID-d. SSID on tõstutundlik.
• Operation Mode: suvand Operation Mode viitab juhtmevabade
ühenduste tüübile (vt osa „Juhtmevaba võrgu nimi ja võrguvõti” lk
42).
- Ad-hoc: võimaldab juhtmevabadel seadmetel
võrdõigusvõrkudes suhelda üksteisega otse.
-
Infrastructure: võimaldab juhtmevabadel seadmetel
pääsupunkti kaudu suhelda üksteisega.
Kui teie võrgu suvandiks Operation Mode on seadistatud
Infrastructure, valige pääsupunkti SSID. Kui suvandiks
Operation Mode on seadistatud Ad-hoc, valige seadme
SSID. Pange tähele, et „portthru” on teie seadme vaike-SSID.
8. Klõpsake nuppu Next.
Kui kuvatakse juhtmevaba turvalisuse seadistamise aken, sisestage
registreeritud parool (võrguvõti) ja klõpsake Next.
9. Kuvatakse kinnitusaken; kontrollige oma juhtmevaba seadistust. Kui
seadistus on õige, klõpsake Apply.
Eraldage võrgukaabel (standardne või võrgu oma). Seejärel
peaks teie seade alustama võrguga suhtlemist juhtmevabalt.
Ad-hoc režiimis saate samaaegselt kasutada juhtmevaba
LAN-võrku ja LAN-kaabelvõrku.
Installimise lõpuleviimine
Pärast Samsungi juhtmevaba võrguprinteri installimist printige veel üks
koopia võrgukonfiguratsiooni aruandest ja säilitage see edaspidiseks
kasutamiseks. Nüüd olete valmis kasutama oma uut Samsungi juhtmevaba
printerit oma võrgus.
Kui juhtmevaba võrk ei tööta, taastage tehase vaikimisi
võrguseadistused ja proovige uuesti (vt osa „Tehase vaikeseadistuste
taastamine programmi SyncThru™ Web Service abil” lk 39).
Wi-Fi võrgu sisse-/väljalülitamine
Saate lülitada Wi-Fi võrgu sisse/välja koos programmiga SyncThru™ Web
Service. Vaikeseadistusena on see sisse lülitatud.
Vaikerežiimi lülitumiseks järgige allolevaid samme:
1. Kontrollige, kas võrgukaabel on seadmega ühendatud. Kui pole,
ühendage seade standardse võrgukaabli abil.
2. Käivitage veebibrauser, nt Internet Explorer, Safari või Firefox, ja
sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.
Näide.
3. Klõpsake Login programmi SyncThru™ Web Service veebisaidi
paremas ülanurgas.
Kuvatakse sisselogimise lehekülg.
4. Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake Login.
Kui logite programmi SyncThru™ Web Service sisse esimest korda,
sisestage allolev vaiketunnus ja -parool.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Network Settings.
6. Klõpsake Wireless > Custom.
Saate sisse/välja lülitada ka Wi-Fi võrgu.
Juhtmevaba võrgu seadistus (ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 50
Tõrkeotsing
•
Juhtmevaba seadistuse seadistamise ja
seadmedraiveri installimisel esinevate probleemide
lahendamine
•
Printers Not Found
•
•
•
Teie seade pole võibolla sisse lülitatud. Lülitage arvuti ja seade
sisse.
Arvuti ja seade pole USB-kaabliga ühendatud. Ühendage seade
USB-kaablit kasutades oma arvutiga.
Seade ei toeta juhtmevaba võrku. Vaadake seadme kasutusjuhendit,
mille leiate sellega kaasas olnud tarkvara CD-plaadilt ning
valmistage ette juhtmevaba võrgu seade.
Connecting Failure - Not Found SSID
•
•
Seade ei saa otsida võrgunime (SSID), mille olete valinud või
sisestanud. Kontrollige oma pääsupunktil olevat võrgunime (SSID) ja
proovige uuesti ühendada.
Teie pääsupunkt pole sisse lülitatud. Lülitage oma pääsupunkt sisse.
Connecting Failure - Invalid Security
•
Teie arvuti ei võta vastu seadme signaali. Kontrollige USB-kaablit ja
oma seadme toidet.
Connecting Failure - Connected Wired Network
•
Teie seade on ühendatud võrgukaabliga. Eemaldage võrgukaabel
oma seadmest.
PC Connection Error
•
•
•
•
•
•
Olete turvalisuse valesti konfigureerinud. Kontrollige konfigureeritud
turvalisust oma pääsupunktis ja seadmes.
Connecting Failure - General Connection Error
•
•
Konfigureeritud võrgu aadressil pole võimalik luua ühendust teie
arvuti ja seadme vahel.
- DHCP võrgukeskkonna puhul
Printer võtab automaatselt vastu IP-aadressi (DHCP), kui arvuti
on konfigureeritud DHCP-le.
- Staatilise võrgukeskkonna puhul
Seade kasutab staatilist aadressi, kui arvuti on konfigureeritud
staatilisele aadressile.
Näide:
Kui arvuti võrguteave on nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133.42
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0
Siis peaks seadme võrguteave olema nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133. 43
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0 (kasutage arvuti
alamvõrgumaski).
- Lüüs: 169.254.133.1
•
•
•
•
•
•
Arvutit, pääsupunkti (või juhtmevaba ruuterit) või seadet ei saa sisse
lülitada.
Kontrollige juhtmevaba vastuvõttu ümber seadme. Kui vastuvõtt on on
seadmest kaugel või nende vahel on takistus, võib signaali
vastuvõtmisega tekkida probleeme.
Laske toitel ringelda pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri), seadme ja
arvuti vahel. Vahel võib toite ringlemine taastada võrgusuhtluse.
Kontrollige, kas tulemüüri tarkvara (V3 või Norton) blokeerib suhtlemist.
Kui arvuti ja seade on ühendatud samasse võrku ja seda ei saa otsida,
võib tulemüüri tarkvara blokeerida suhtlemist. Vaadake tarkvara
kasutusjuhendist, kuidas seda välja lülitada ning proovige seadet uuesti
otsida.
Kontrollige, kas seadme IP-aadress on õigesti jaotatud. IP-aadressi
saate kontrollida, kui prindite võrgukonfiguratsiooni aruande.
Kontrollige, kas pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) on
konfigureeritud turvalisus (parool). Kui sellel on parool, pöörduge
pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) administraatori poole.
Kontrollige seadme IP-aadressi. Installige seadmedraiver uuesti ja
muutke seadistusi, et ühendada seade võrku. DHCP parameetrite tõttu
võib jaotatud IP-aadress muutuda, kui seadet pole pikka aega kasutatud
või kui pääsupunkt on lähtestatud.
Kontrollige juhtmevaba keskkonda. Võrguühendust pole võibolla
võimalik luua infrastruktuuri keskkonnas, kus peate sisestama
kasutajateabe enne pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) ühendamist.
See seade toetab ainult IEEE 802.11 b/g/n ja Wi-Fit. Teistsugust
juhtmevaba suhtlemist (Bluetooth) ei toetata.
Kui kasutate Ad-hoc režiimi näiteks operatsioonisüsteemis Windows
Vista, peate võibolla seadistama juhtmevaba ühenduse seadistuse iga
kord, kui kasutate juhtmevaba seadet.
Samaaegselt ei saa kasutada infrastruktuuri režiimi ja Ad-hoc režiimi
Samsungi juhtmevabade võrguseadmete puhul.
Seade on juhtmevaba võrgu leviulatuses.
Seade peab olema paigutatud nii, et juhtmevaba signaali ei segaks
takistused.
Eemaldage pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) ja seadme vahelt kõik
suuremad metallist objektid.
Veenduge, et seadme ja juhtmevaba pääsupunkti (või juhtmevaba
ruuteri) vahel pole seinu või tugiseinu, mis sisaldavad metalli või
betooni.
Seade peab olema paigutatud kaugemale teistest elektroonilistest
seadmetest, mis võivad segada juhtmevaba signaali.
Mitmed seadmed võivad häirida juhtmevaba signaali, sealhulgas
mikrolaineahjud ja mõned Bluetooth-seadmed.
Muude probleemide lahendamine
Kui seadme kasutamisel võrgus tekib probleeme, kontrollige järgmisi
tegureid:
Lisateavet pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) kohta leiate nende
kasutusjuhenditest.
Juhtmevaba võrgu seadistus (ainult CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 51
Põhiseadistus
5.
Pärast installimise lõpetamist võite soovida määrata seadme vaikeseadistused. Kui soovite väärtusi määrata või muuta,
lugege järgmises jaotises toodud juhiseid. Sellest peatükist leiate sammhaaval esitatud juhised seadme seadistamiseks.
Peatükk koosneb järgmistest osadest.
•
•
•
•
Kõrguse reguleerimine
Salve ja paberi vaikeväärtuste seadistamine
Energiasäästufunktsiooni kasutamine
•
Kõrguse reguleerimine
Teie arvutist
Prindikvaliteeti mõjutab õhurõhk, mis määratakse seadme kõrgusest
merepinnast. Järgnev teave juhendab teid, kuidas seadistada seade
printima parima prindikvaliteediga. Enne kõrguse väärtuse seadistamist
määrake oma asukoht.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
Fondiseadistuse muutmine (ainult CLP-320N(K)/CLP-321N/
CLP-325W(K)/CLP-326W)
Niiskus režiimi seadistamine
1
2
3
4
High 1
High 2
High 3
Normal
Kõrgust saate reguleerida programmis Printer Settings Utility.
1. Topeltklõpsake ikoonil Smart Panel, mis asub tegumiribal
operatsioonisüsteemis Windows (või olekualal operatsioonisüsteemis
Linux). Samuti võite klõpsata operatsioonisüsteemi Mac OS X olekuribal
suvandil Smart Panel (vt osa „Programmi Smart Panel kasutamine” lk
72).
Kui olete operatsioonisüsteemi Windows kasutaja, saate programmi
käivitada ka menüüst Start; valige suvand Programmid või Kõik
programmid > Samsung Printers > teie printeri nimi > Smart Panel.
2. Klõpsake Printer Setting.
3. Valige ripploendist Altitude Adjustment vajalikud suvandid.
4. Klõpsake nupul Apply.
Kui teie seade on võrku ühendatud, kuvatakse automaatselt SyncThru™
veebiteenuse ekraan. Reguleerida saate ka programmi SyncThru™
Web Service kaudu.
Salve ja paberi vaikeväärtuste seadistamine
Te saate valida salve ja paberi, mida soovite teatud prinditöö jaoks
kasutada.
Windows
1. Klõpsake Windowsi menüül Start.
2. Operatsioonisüsteemi Windows 2000 puhul valige suvandid Sätted
> Printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige
Printerid ja faksid.
• Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows 7 puhul valige Juhtpaneel >
Seadmed ja printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige
suvandid Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid.
3. Paremklõpsake oma seadmel.
4. Operatsioonisüsteemi Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista
puhul vajutage Prindieelistused.
Operatsioonisüsteemi Windows 7/Server 2008 R2 puhul valige
kontekstimenüüdest Prindieelistused.
Kui suvandi Prindieelistused juures on märk ►, saate valida
ka teisi antud printeriga seotud printeridraivereid.
5. Klõpsake vahekaardil Paber.
6. Tehke valikud, näiteks koopiate arv, paberiformaat ja -tüüp.
7. Klõpsake nuppu OK.
Kui soovite kasutada eriformaadis paberit, nt arvepaberit, valige
Edit... vahekaardil Paper, mis asub jaotises Prindieelistused (vt
osa „Prindieelistuste akna avamine” lk 63).
Macintosh
Macintosh-arvutid ei toeta seda funktsiooni. Macintosh-arvutite
kasutajad peavad vaikeseadistuse käsitsi muutma iga kord, kui nad
muid seadistusi kasutades printida soovivad.
1. Avage Macintoshi rakendus ja valige prinditav fail.
2. Avage menüü File ja klõpsake nuppu Print.
3. Avage paan Paper Feed.
4. Valige salv, millest soovite printida.
5. Avage paan Paper.
6. Määrake paberitüübiks printimiseks kasutatavasse salve laaditud
paberi tüüp.
7. Klõpsake printimiseks nuppu Print.
Põhiseadistus_ 52
Niiskus režiimi seadistamine
Linux
1. Avage rakendus Terminal Program.
2. Kui kuvatakse Terminali ekraan, sisestage järgmine käsurida:
[[email protected] root]# lpr <faili nimi>
3. Valige suvand Printer ja klõpsake nuppu Properties…
4. Klõpsake vahekaardil Advanced.
5. Valige salv (allikas) ja selle suvandid, näiteks paberiformaat ja -tüüp.
6. Vajutage OK.
Energiasäästufunktsiooni kasutamine
Kui te seadet mõnda aega ei kasuta, saate energia säästmiseks selle
funktsiooni sisse lülitada.
Energiasäästmist saate muuta programmis Printer Settings Utility.
1. Topeltklõpsake ikoonil Smart Panel, mis asub tegumiribal
operatsioonisüsteemis Windows (või olekualal operatsioonisüsteemis
Linux). Samuti võite klõpsata operatsioonisüsteemi Mac OS X olekuribal
suvandil Smart Panel (vt osa „Programmi Smart Panel kasutamine” lk
72).
Kui olete operatsioonisüsteemi Windows kasutaja, saate programmi
käivitada ka menüüst Start; valige suvand Programmid või Kõik
programmid > Samsung Printers > teie printeri nimi > Smart Panel.
2. Klõpsake Printer Setting.
3. Klõpsake Setting > Power Save. Valige ripploendist sobiv väärtus ja
seejärel klõpsake Apply.
Niiskustase mõjutab printimiskvaliteeti. Kui asute niiskes keskkonnas, võib
paber niiske olla: seadistage niiskusrežiim.
1. Veenduge, et olete installinud printeridraiveri, kasutades kaasasolevat
printeri tarkvara-CD-d.
2. Topeltklõpsake ikoonil Smart Panel, mis asub tegumiribal
operatsioonisüsteemis Windows (või olekualal operatsioonisüsteemis
Linux). Samuti võite klõpsata suvandil Smart Panel
operatsioonisüsteemi Mac OS X olekuribal.
3. Klõpsake Printer Setting.
Kui teie seade on Internetiga ühendatud, saate niiskusrežiimi
seadistamiseks kasutada programmi SyncThru™ Web Service.
4. Klõpsake Setting > Humidity. Valige ripploendist sobiv väärtus ja
seejärel klõpsake nupul Apply.
Fondiseadistuse muutmine (ainult CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)
Teie seadmel on eelseadistatud fondi seadistus, mis sõltub teie piirkonnast
või riigist.
Kui soovite fonti muuta või seadistada fondi eritingimuste (nt
DOS-keskkonna) jaoks, saate fondi seadistust muuta järgmiselt.
1. Topeltklõpsake ikoonil Smart Panel, mis asub tegumiribal
operatsioonisüsteemis Windows (või olekualal operatsioonisüsteemis
Linux). Samuti võite klõpsata operatsioonisüsteemi Mac OS X olekuribal
suvandil Smart Panel (vt osa „Programmi Smart Panel kasutamine” lk
72).
Kui olete operatsioonisüsteemi Windows kasutaja, saate programmi
käivitada ka menüüst Start; valige suvand Programmid või Kõik
programmid > Samsung Printers > teie printeri nimi > Smart Panel.
2. Klõpsake Printer Setting.
3. Klõpsake Emulation.
4. Veenduge, et PCL on valitud suvandis Emulation Setting.
5. Klõpsake Setting.
6. Valige seadistusloendist Symbol eelistatud font.
7. Klõpsake Apply.
Järgnev teave näitab vastavate keelte jaoks õigeid fonte.
• Vene keel: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
• Kreeka keel: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
• Araabia ja farsi keel: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page
864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
Põhiseadistus_ 53
Kandjad ja salv
6.
See peatükk tutvustab teile, kuidas sisestada originaale ja prindikandjaid seadmesse.
Peatükk koosneb järgmistest osadest.
•
•
•
•
•
•
Prindikandja valimine
Salve formaadi muutmine
Paberi salve laadimine
Prindikandja valimine
Erikandjatele printimine
Paberiformaadi ja -tüübi seadistamine
Väljastustoe kasutamine
Erinevates režiimides toetatavad kandja formaadid
Printida saab mitmesugustele prindikandjatele, näiteks tavapaberile,
ümbrikele, siltidele ja lüümikutele. Kasutage alati prindikandjaid, mis
vastavad teie seadme ja vastava salve sellekohastele juhistele.
Režiim
•
•
•
•
•
•
Tüüp
Allikas
Tavaprintimine
Üksikasjalikku
teavet
paberiformaadi
kohta vt osast
„Prindikandjate
andmed” lk 97.
Üksikasjalikku
teavet paberitüübi
kohta vt osast
„Prindikandjate
andmed” lk 97.
Salv
Kahepoolne
printimine
(käsirežiim)a
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, ISO
B5, JIS B5,
Executive, A5, A6
Plain, Thick,
Cotton, Color,
Preprinted,
Recycled,
CardStock,
Archive.
Salv
Juhised prindikandja valimiseks
Kui prindikandja ei vasta käesolevas kasutusjuhendis toodud nõudmistele,
võivad ilmneda järgmised probleemid.
• Kehv prindikvaliteet.
• Sagedasemad paberiummistused.
• Seadme kiirem kulumine.
• Jäädav kuumuti kahjustus, mis ei kuulu garantii alla.
Kandja omadused, nagu kaal, koostis, tekstuur ja niiskussisaldus, on
olulised seadme tööefektiivsuse ja prindikvaliteedi mõjutajad.
Prindimaterjalide valimisel pidage silmas järgmisi aspekte.
• Teie seadmes kasutatavate prindikandjate tüüpi, formaati ja kaalu on
kirjeldatud selles jaotises allpool.
• Soovitav tulemus: teie poolt valitud prindikandja vastab teostatava töö
vajadustele.
• Heledus: mõned prindikandjad on valgemad kui teised ja annavad
tulemuseks teravama ning erksama kujutise.
• Pinnasiledus: prindikandja siledus mõjutab prinditud kujutise täpsust.
Formaat
a. Ainult 75 kuni 90 g/m² (20–24 naela/köide)
Mõni prindikandja võib vastata kõikidele selles osas nimetatud
nõudmistele, kuid anda kasutamisel sellegipoolest
mitterahuldavaid tulemusi. See võib olla tingitud paberilehtede
omadustest, ebaõigest käsitsemisest, ebasobivast temperatuurist
ja õhuniiskuse tasemest või muudest kontrollimatutest teguritest.
Enne prindikandja suures koguses ostmist veenduge, et see
vastab käesolevas kasutusjuhendis toodud nõudmistele ja ka teie
nõudmistele.
Mainitud nõudmistele mittevastava prindikandja kasutamine võib
põhjustada probleeme, mille lahendamiseks on vajalik seadme
remont. Sellised remonditööd ei kuulu ettevõtte Samsung garantiiega hoolduslepingute alla.
Ärge mingil juhul kasutage selles seadmes tindiprinterile mõeldud
fotopaberit. See võib seadet kahjustada.
Kergestisüttivate prindikandjate kasutamine võib põhjustada
tulekahju.
Kasutage määratletud prindikandjaid (vt osa „Prindikandjate
andmed” lk 97).
Kergestisüttivate prindikandjate kasutamine või printerisse jäänud
võõrmaterjalid võivad põhjustada seadme ülekuumenemise ning
harvadel juhtudel ka tulekahju.
Kandjad ja salv_ 54
Salve formaadi muutmine
Erinevas formaadis paberi, nt Legal-formaadis paberi, sisestamiseks peate
reguleerima paberijuhikuid, et laiendada paberisalve.
Salve suuruse muutmiseks peate reguleerima paberipikkuse/-laiuse
juhikute asendit vastavalt.
4
3
1
2
4. Libistage paberipikkuse juhikut kuni see puudutab kergelt paberivirna
serva. Suruge paberilaiuse juhikut ja libistage see paberivirna servani
nii, et see ei painduks.
1 Paberi laiendamise
kang
2 Paberikate
3 Paberipikkuse
juhik
4 Paberilaiuse juhik
1. Tõmmake salv seadmest välja. Avage paberikate ja eemaldage paber
vajadusel salvest.
Letter-formaadist väiksema paberi korral viige paberijuhikud
algasendisse tagasi ning liigutage paberi pikkuse ja laiuse juhikuid.
Kui paber, millele soovite printida, on lühem kui 222 mm (8,74 tolli),
vajutage ja avage salves olev juhikulukk ning lükake salv käsitsi sisse.
Reguleerige paberi pikkuse ja laiuse juhikuid.
2. Vajutades ja salves oleva juhikuluku linki avades tõmmake salv käsitsi
välja.
1
1
2
•
3. Asetage paber prinditava poolega ülespoole.
•
Kandjad ja salv_ 55
Ärge suruge paberilaiuse juhikuid liiga kaugele, see põhjustab
kandjate kooldumist.
Paberilaiuse juhikute reguleerimata jätmine võib põhjustada
paberiummistusi.
Ärge kasutage paberit, mis on kooldunud rohkem kui 6 mm
(0,24 tolli) võrra.
3. Pigistage paberi laiuse juhikut ja lükake see hoova serva juurde.
A
4
•
LT
R
5. Sulgege paberikaas.
Kui soovite suuruseks muuta A4-formaadi, liigutage paberilaiuse
juhikut vasakule ja pöörake kangi vastupäeva. Kui surute kangi
jõuga, võite salve kahjustada.
6. Libistage salv tagasi seadmesse kuni see klõpsab oma kohale.
7. Seadistage salve jaoks paberitüüp ja -formaat („Paberiformaadi ja -tüübi
seadistamine” lk 61).
Paberi söötmisega seotud probleemide ilmnemisel kontrollige, kas
paber vastab nõutavatele kandja andmetele. Seejärel proovige
asetada salve üks leht korraga (vt osa „Prindikandjate andmed” lk
97 või „Erikandjatele printimine” lk 58).
Salv on sõltuvalt teie asukohariigist eelseadistatud Letter- või A4-formaadis
paberi jaoks. Salve suuruse muutmiseks A4- või Letter-formaadiks peate
vastavalt reguleerima kangi ja paberilaiuse juhiku asendit.
1. Tõmmake salv seadmest välja. Avage paberikate ja eemaldage paber
vajadusel salvest.
2. Kui soovite suuruseks muuta Letter-formaadi, hoidke salve tagaküljel
olevat kangi ja pöörake seda päripäeva.
Paberi salve laadimine
Salves
1. Tõmmake paberisalv välja. Reguleerige salve suurust vastavalt
sisestatava kandja formaadile (vt osa „Salve formaadi muutmine” lk 55).
2. Enne paberite salve laadimist painutage paberivirna või keerake see
korraks lehvikuna lahti.
3. Asetage paber selliselt, et printimiseks kasutatav külg jääb ülespoole.
4. Suruge salve paberijuhikuid ning reguleerige neid vastavalt paberi
laiusele ja pikkusele. Ärge suruge neid liiga tugevalt kokku, vastasel
juhul paber kooldub ja tekitab ummistuse või tõmmatakse viltu.
A
4
R
T
L
5. Sulgege paberikaas.
Kandjad ja salv_ 56
6. Sisestage salv tagasi seadmesse.
7. Rakenduses printimiseks avage rakendus ning valige selle
printimismenüü.
8. Avage Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk 63).
9. Klõpsake jaotises Prindieelistused asuval vahekaardil Paper ja valige
sobiv paberitüüp, -formaat ja -allikas.
10. Klõpsake nuppu OK.
11. Alustage printimist rakenduses.
Paberi söötmisega seotud probleemide ilmnemisel kontrollige, kas
paber vastab nõutavatele kandja andmetele. Seejärel proovige
asetada salve üks leht korraga (vt osa „Prindikandjate andmed” lk
97).
Salv on sõltuvalt teie asukohariigist eelseadistatud Letter- või A4-formaadis
paberi jaoks. Salve suuruse muutmiseks A4- või Letter-formaadiks peate
vastavalt reguleerima kangi ja paberilaiuse juhiku asendit.
1. Tõmmake salv seadmest välja. Avage paberikate ja eemaldage paber
vajadusel salvest.
2. Kui soovite suuruseks muuta Letter-formaadi, hoidke salve tagaküljel
olevat kangi ja pöörake seda päripäeva.
Kandja käsitsi salve laadimine
Erinevas formaadis paberi, nt ümbriku, lüümiku, sildi või kohandatud
formaadis paberi, sisestamiseks peate reguleerima paberijuhikuid käsitsi
salve laadimise jaoks.
Salve käsitsi laadimise jaoks peate reguleerima paberilaiuse/-pikkuse juhiku
asendit vastavalt.
Käsitsi söötmise nõuanded
Nõuandeid käsitsi salve laadimise kohta
• Kui valite tarkvara rakenduses Manual Feeder suvandi Source
jaoks, peate vajutama nuppu Tühista ( ) iga kord, kui prindite
lehekülje. Laadige korraga salve ainult ühte tüüpi ning samas
formaadis ja kaalus prindikandjaid.
• Paberiummistuste vältimiseks ärge lisage prindikandjaid printimise
ajal. See kehtib ka muud tüüpi prindikandjate puhul.
• Prindikandjad tuleb asetada salve keskele, printimiseks kasutatav
külg ülespoole ja ülemine äär ees.
• Paberiummistuste ja kvaliteediprobleemide vältimiseks laadige alati
ainult soovitatud prindikandjaid (vt osa „Prindikandjate andmed” lk
97).
• Enne salve laadimist painutage alati sirgeks postkaartidel, ümbrikel
ja siltidel esinevad kõverused.
1. Tõmmake salv seadmest välja. Avage paberikate ja eemaldage
paber vajadusel salvest.
A
4
R
T
L
3. Pigistage paberilaiuse juhikut ja lükake see hoova serva juurde.
A
4
2. Asetage paber prinditava poolega ülespoole.
LT
R
Kui soovite suuruseks muuta A4-formaadi, liigutage paberilaiuse
juhikut vasakule ja pöörake kangi vastupäeva. Kui surute kangi
jõuga, võite salve kahjustada.
Kandjad ja salv_ 57
3. Pigistage salve paberilaiuse juhikuid ja reguleerige need paberi
laiusele vastavaks nii, et need kergelt puudutavad paberivirna servi.
Ärge suruge liiga tugevalt, vastasel juhul paber kooldub ja tekitab
ummistuse või tõmmatakse viltu.
•
Ärge kasutage paberit, mis on kooldunud rohkem kui 6 mm
(0,24 tolli) võrra.
4. Sulgege paberikaas.
Letter-formaadist väiksema paberi korral viige paberijuhikud
algasendisse tagasi ning liigutage paberipikkuse ja -laiuse juhikuid.
5. Libistage salv tagasi seadmesse kuni see klõpsab oma kohale.
6. Rakenduses printimiseks avage rakendus ning valige selle
printimismenüü.
7. Avage Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk
63).
8. Klõpsake jaotises Prindieelistused asuval vahekaardil Paper ja
valige sobiv paberitüüp.
Näiteks juhul, kui soovite kasutada silti, määrake paberitüübiks
Label.
Kui paber, millele soovite printida, on lühem kui 222 mm (8,74 tolli),
vajutage ja avage salves olev juhikulukk ning lükake salv käsitsi
sisse. Reguleerige paberipikkuse ja -laiuse juhikuid.
9. Valige paberi allikaks Manual Feeder ja vajutage seejärel nuppu
OK.
10. Alustage printimist rakenduses.
Kui prindite mitu lehekülge, laadige pärast esimese lehekülje
printerist väljumist järgmine paberileht ja vajutage nuppu Tühista
( ). Korrake seda toimingut iga prinditava lehekülje jaoks.
1
2
Erikandjatele printimine
Tabelis on toodud salvede jaoks sobivad erikandjad.
Erikandjat kasutades soovitame laadida printerisse üks leht korraga.
Kontrollige iga salve maksimaalset sisestatavate kandjate arvu (vt osa
„Prindikandjate andmed” lk 97).
•
•
Ärge suruge paberilaiuse juhikuid liiga kaugele, see
põhjustab kandjate kooldumist.
Paberilaiuse juhikute reguleerimata jätmine võib
põhjustada paberiummistusi.
Salv
Kandja käsitsi salve
laadimine
Plain
●
●
Thick
●
●
Thin
●
●
Cotton
●
●
Color
●
●
Preprinted
●
●
Recycled
●
●
Tüübid
Envelope
●
Transparency
●
Kandjad ja salv_ 58
Tüübid
Salv
Kandja käsitsi salve
laadimine
Labels
●
CardStock
●
Bond
●
Archive
●
Glossy Photo
●
Matte Photo
●
•
•
•
( ●: kasutatav. Tühi: ei ole kasutatav)
Jaotises Prindieelistused kuvatakse järgmised kandjatüübid. See
paberitüübi seadistusvalik võimaldab teil määrata salve sisestatava paberi
tüübi. Õige kandja valimine võimaldab saavutada parima prindikvaliteedi.
Vale kandja valimisel võib tulemuseks olla kehv prindikvaliteet.
• Plain: Tavapaber. Valige see, kui prindite paberile kaaluga 70 kuni 90
g/m2 (19 kuni 24 naela/köide).
• Paks: 90 kuni 105 g/m2 (24 kuni 28 naela/köide) paks paber.
• Õhuke: 60 kuni 70 g/m2 (16 kuni 19 naela/köide) õhuke paber.
• Puuvillapaber: 75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/köide) puuvillapaber.
• Color: 75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/köide) värvilise taustaga
paber.
• Preprinted: 75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/köide) eeltrükitud paber
või kirjaplank.
• Recycled: 75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/köide) taaskasutatud
paber.
Kui kasutate taaskasutatud paberit, võivad tekkida lehtedele
kortsud ja/või seetõttu võib tekkida paberiummistus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
•
•
•
2
Envelope: 75 kuni 90 g/m (20 kuni 24 naela/köide) ümbrik.
Transparency: 0,104 kuni 0,124 mm (0,004094 kuni 0,004882 tolli)
lüümik.
Labels: 120 kuni 150 g/m2 (32 kuni 40 naela/köide) silt.
CardStock: 105 kuni 163 g/m2 (28 kuni 43 naela/köide) köitepapp.
Bond: 105 kuni 120 g/m2 (28 kuni 32 naela/köide) paber.
Archive: 70 kuni 90 g/m2 (19 kuni 24 naela/köide). Kui teil on vaja, et
väljatrükk pikka aega säiliks (nt arhiividokumendid).
Glossy Photo: 111 kuni 220 g/m2 (30 kuni 58 naela/köide) läikiv
fotopaber.
Matte Photo: 111 kuni 220 g/m2 (30 kuni 58 naela/köide) matt
fotopaber.
vastasel korral võivad tekkida ummistused.
Ehitus: enne printerisse söötmist peavad ümbrikud olema sirged,
mitte rohkem kooldus kui 6 mm (0,24 tolli) ja õhust tühjad.
- Seisukord: ümbrikud ei tohi olla kortsus, täkitud ega kahjustatud.
- Temperatuur: kasutage ümbrikke, mis taluvad töötava seadme
sees valitsevat kuumust ja rõhku.
Kasutage ainult kvaliteetselt valmistatud ümbrikke, millel on teravad ja
korralikult volditud ääred.
Ärge kasutage margiga ümbrikke.
Ärge kasutage haakidega, trukkidega, kileavadega, pehmenduskattega,
isekleepuva äärega ega muid sünteetilisi materjale sisaldavaid
ümbrikke.
Ärge kasutage katkiseid ega mittekvaliteetseid ümbrikke.
Veenduge, et ümbriku mõlemas otsas olevad kinnitusribad ulatuvad
ümbriku nurkadeni.
-
2
1 Sobiv
2 Ebasobiv
Kaetud kleepribaga ümbrike või rohkem kui ühe sulgemiseks kokku
volditava klapiga ümbrike liim peab olema suuteline taluma seadme
kuumutustemperatuuri (umbes 170 °C (338 °F)) 0,1 sekundi vältel.
Täiendavad klapid ja ribad võivad põhjustada kortsumist, soonte
tekkimist või paberiummistusi, või isegi kuumuti kahjustumist.
Parima prindikvaliteedi saavutamiseks printige ümbriku äärtest vähemalt
15 mm (0,59 tolli) kaugusele.
Vältige printimist ümbriku liitekohtade ristumiskohale.
Lüümikud
Seadme kahjustamise vältimiseks kasutage ainult laserprinterite jaoks
mõeldud lüümikuid.
Kui kasutate värviprintimiseks lüümikuid, mida soovite hiljem
grafoprojektoriga näidata, on nende pildikvaliteet halvem kui
ühevärviprintimise puhul.
Ümbrikud
Ümbrikele printimise edukus sõltub ümbrike kvaliteedist.
Ümbriku printimiseks asetage see salve kleebitava poolega allpool ja nii, et
margi kleepimiskoht jääb paremasse ülanurka.
•
•
•
•
•
•
•
Ümbrike valimisel arvestage järgmisi aspekte.
- Kaal: ümbriku paberi grammkaal ei tohi olla suurem kui 90 g/m2,
•
Seadmes kasutatavad lüümikud peavad olema suutelised taluma
seadme kuumutustemperatuuri.
Pärast lüümikute seadmest väljumist asetage need tasasele pinnale.
Ärge jätke kasutamata lüümikuid pikaks ajaks paberisalve. Neile
kogunev tolm ja mustus võib põhjustada trükikvaliteedi ebaühtlust.
Olge lüümikute käsitsemisel ettevaatlik, et vältida nende rikkumist
sõrmejälgedega.
Tuhmumise vältimiseks ärge jätke prinditud lüümikuid pikaks ajaks
päikesevalguse kätte.
Kindlustage, et lüümikud ei oleks kortsus, kooldunud või rebenenud
äärtega.
Ärge kasutage tagumise lehe küljest lahti tulnud lüümikuid.
Kandjad ja salv_ 59
•
•
Ärge laske printerist väljuvatel lüümikutel üksteise otsa koguneda, nii
väldite nende kokkukleepumist.
Soovitatav kandja: Xerox 3R91331 (A4), Xerox 3R2780 (Letter)
Põhitüüpi lüümiku (nt Xerox 3R91331) kasutamine annab tulemuseks
parema pildi- ja käsitsemiskvaliteedi kui aluspaberiga kile (nt Xerox
3R3028) või eemaldatava ribaga (3R3108) kile kasutamine.
Prinditav külg ülespoole
Staatilise elektriga lüümikud võivad põhjustada probleeme
pildikvaliteedis.
Sõltuvalt lüümiku valikust või hoiustamistingimustest võib esineda
ummistust või kriimustusi pildil.
A
A
A
A
•
Ühepoolne
A
•
Kirjablankett/eeltrükitud paber
Kahepoolne
Prinditav külg allapoole
AA
AA
A
Sildid
Seadme kahjustamise vältimiseks kasutage ainult laserseadmetes
kasutamiseks mõeldud silte.
•
•
•
•
•
•
•
•
Siltide valimisel arvestage järgmisi aspekte.
- Kleebised: liim peab olema suuteline taluma seadme
kuumutustemperatuuri (umbes 170 °C (338 °F)).
- Asetus: kasutage ainult silte, mille vahel ei ole katmata
alusmaterjali. Kui siltide vahel on katmata alasid, võivad sildid
lehtedelt maha kooruda ja põhjustada tõsiseid ummistusi.
- Kõverus: enne printerisse söötmist peab sildileht olema sirge; leht
ei tohi olla üheski suunas kooldunud rohkem kui 13 mm (0,51 tolli)
võrra.
- Seisukord: ärge kasutage kortse, mulle või rebimispunktiire
sisaldavaid sildilehti.
Kindlustage, et siltide vahel ei oleks katmata liimipinda. Katmata alad
võivad põhjustada siltide mahakoorumist printimise ajal ja sellest
tulenevaid paberiummistusi. Katmata liimpind võib ka seadme
komponente kahjustada.
Ärge laske ühte sildilehte seadmest mitu korda läbi. Liimipinnaga
alusmaterjal on mõeldud ainult ühekordseks seadme läbimiseks.
Ärge kasutage silte, mis hakkavad aluslehe pealt lahti tulema või on
kortsus, mille all on mulle või mis on muul viisil kahjustatud.
Kirjablankett/eeltrükitud paber peab olema trükitud kuumuskindla
trükivärviga, mis ei sula, aurustu ega erita ohtlikke aineid, kui sellele
rakendatakse 0,1 sekundi jooksul seadme kuumutustemperatuuri.
Kontrollige oma seadme tehnilistest andmetest kuumutustemperatuuri
(170 °C (338 °F)).
Kirjablanketi/eeltrükitud paberi trükivärv ei tohi olla kergestisüttiv ega
seadme rullikutele kahjulikku mõju avaldada.
Ankeete ja blankette tuleb nende omaduste muutumise vältimiseks
hoiustada niiskuskindlas pakendis.
Enne kirjablanketi/eeltrükitud paberi seadmesse laadimist veenduge, et
paberil olev trükivärv on kuivanud. Vedel trükivärv võib kuumutamise
käigus eeltrükitud paberilt maha tulla, põhjustades prindikvaliteedi
halvenemist.
Taaskasutatud paber
Taaskasutatud paberi laadimisel peaks prinditud pool jääma ülespoole ja
kooldunud serv ettepoole. Paberi söötmisega seotud probleemide
ilmnemisel pöörake paber ümber. Pange tähele, et me ei garanteeri
prindikvaliteeti.
• Taaskasutatud paber peab olema trükitud kuumuskindla trükivärviga,
mis ei sula, aurustu ega erita ohtlikke aineid, kui sellele rakendatakse
0,1 sekundi jooksul seadme kuumutustemperatuuri. Kontrollige oma
seadme tehnilistest andmetest kuumutustemperatuuri (170 °C (338 °F)).
• Taaskasutatud paberi trükivärv ei tohi olla kergestisüttiv ega seadme
rullikutele kahjulikku mõju avaldada.
• Enne taaskasutatud paberi seadmesse laadimist veenduge, et paberil
olev trükivärv on kuivanud. Vedel trükivärv võib kuumutamise käigus
taaskasutatud paberilt eemalduda, põhjustades prindikvaliteedi
halvenemist.
Läikiv foto
Köitepapp/kohandatud formaadis paber
Laadige salve üks paber korraga, läikiv külg ülespoole.
•
•
Soovitatav kandja: ainult antud seadme jaoks mõeldud läikiv paber
(Letter-formaadis) HP Brochure Paper (toode: Q6611A).
Soovitatav kandja: ainult antud seadme jaoks mõeldud läikiv paber
(A4-formaadis) HP Superior Paper 160 glossy (toode: Q6616A).
Matt foto
Laadige salve üks paber korraga, prinditav külg ülespoole.
•
•
Ärge printige kandjatele, mille laius on väiksem kui 76 mm (3,00 tolli) või
mille pikkus on väiksem kui 152,4 mm (6,00 tolli).
Seadke tarkvararakendustes prinditava ala piirid materjali äärtest
vähemalt 6,4 mm (0,25 tolli) kaugusele.
Kandjad ja salv_ 60
Paberiformaadi ja -tüübi seadistamine
Pärast paberi laadimist salve peate printeridraiverit kasutades seadistama
paberiformaadi ja -tüübi. Järgige neid samme, kui soovite muudatusi
jäädavalt muuta.
Järgmine toiming kehtib operatsioonisüsteemi Windows puhul. Teiste
Windowsi operatsioonisüsteemide puhul vaadake vastavat Windowsi
kasutusjuhendit või veebispikrit.
1.
2.
3.
4.
Klõpsake arvutiekraanil nuppu Start.
Valige Printerid ja faksid.
Paremklõpsake printeri ikoonil ja valige Prindieelistused.
Klõpsake vahekaardil Paber ja muutke seadistust suvandis
Paberisuvandid.
5. Klõpsake OK.
Väljastustoe kasutamine
Prinditud lehed virnastatakse väljastussalvele ja väljastustugi aitab prinditud
lehed joondada.
1 Väljastustugi
Kui te prindite järjest palju lehti, võib väljastussalv muutuda kuumaks.
Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks salve pinda ja kindlasti ärge lubage
lastel seda puudutada.
Kandjad ja salv_ 61
Printimine
7.
Selles peatükis on kirjeldatud tavalisi printimistoiminguid.
Peatükk koosneb järgmistest osadest.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasuliku tarkvaraprogrammi tutvustus
Printeridraiveri funktsioonid
Üldine printimine
Prindieelistuste akna avamine
Spikri kasutamine
Printimise erifunktsioonide kasutamine
Printimise vaikeseadistuste muutmine
Seadme vaikeseadmeks määramine
Printimine faili (PRN-vormingus)
Printimine Macintosh-arvutist
Printimine Linuxiga
Printeridraiver
Antud peatüki toimingutes on üldjuhul võetud aluseks
operatsioonisüsteemi Windows XP kasutamine.
Funktsioon
Windows
Kasuliku tarkvaraprogrammi tutvustus
Prindikvaliteedi suvand
●
Samsung AnyWeb Print
Plakatite printimine
●
See tööriist aitab teid Windows Internet Exploreri ekraane jäädvustada,
eelnevalt vaadata ja printida lihtsamalt kui tavaliste programmidega.
Klõpsates Start > Kõik programmid > Samsung Printers > Samsung
AnyWeb Print > Download the latest version jõuate veebisaidile, millelt
saate kõnealuse tööriista alla laadida. Seda tööriista saab kasutada ainult
operatsioonisüsteemis Windows.
Mitu lehekülge ühel paberipoolel
●
Brošüüride printimine (käsirežiim)
●
Leheküljele mahutamisega printimine
●
Kahandamise ja suurendamisega
printimine
●
Vesimärk
●
Pealiskiht
●
Kahepoolne printimine (käsirežiim)
●
Samsung Easy Color Manager
See programm aitab kasutajatel reguleerida värve vastavalt soovile. Saate
reguleerida väljaprintide värvi samasuguseks nagu on näha monitoril.
Reguleeritud värvi saab salvestada printeridraiverile ja rakendada
väljaprintidele. Klõpsates Start > Kõik programmid > Samsung Printers >
Samsung Easy Color Manager > Download the latest version jõuate
veebisaidile, millelt saate kõnealuse tööriista alla laadida. Seda tööriista
saab kasutada ainult operatsioonisüsteemides Windows ja Macintosh.
(http://solution.samsungprinter.com/personal/colormanager)
( ●: kasutatav. Tühi: ei ole kasutatav)
Printeridraiveri funktsioonid
Teie seade võimaldab printimist erinevatest Windowsi, Macintoshi või Linuxi
rakendustest. Dokumendi printimise täpsed sammud võivad varieeruda
sõltuvalt kasutatavast rakendusest.
Üldine printimine
Teie printeri draiverid võimaldavad kasutada järgmisi põhifunktsioone.
• Paberi suuna, formaadi, allika ja kandja tüübi valimine
• Eksemplaride arvu valimine
Lisaks saate kasutada mitmeid printimise erifunktsioone. Järgmises tabelis
on toodud kokkuvõtlik ülevaade teie printeridraiverite poolt võimaldatavatest
funktsioonidest.
•
Mõnede mudelite või operatsioonisüsteemide puhul ei pruugi mõned
funktsioonid kasutatavad olla.
•
Teie aken Prindieelistused võib sõltuvalt kasutatavast seadmest
käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatust erineda. Sellegipoolest on
akende Prindieelistused struktuurid sarnased. Kontrollige, milline
operatsioonisüsteem/millised operatsioonisüsteemid teie
seadmega ühilduvad. Lisateavet printeri tehniliste andmete kohta
leiate operatsioonisüsteemi ühilduvuse jaotisest (vt osa
„Süsteeminõuded” lk 31).
Aknas Prindieelistused suvandi valimisel võidakse kuvada
hoiatusmärk
või
. Hüüumärk ( ) tähendab, et selle
suvandi valimine on võimalik, aga mitte soovitatav; märk ( )
tähendab, et seadme seadistustest või keskkonnast tulenevalt ei
ole võimalik antud suvandit valida.
Alljärgnev juhis kirjeldab põhisamme, mis tuleb erinevatest Windowsi
rakendustest printimiseks läbida.
Üldine printimine Macintosh-arvutist, vt osa „Printimine
Macintosh-arvutist” lk 68.
Üldine printimine Linux-arvutist, vt osa „Printimine Linuxiga” lk 69.
Printimine_ 62
Järgmine aken Prindieelistused on kasutusel operatsioonisüsteemis
Windows XP. Teie aken Prindieelistused võib sõltuvalt kasutatavast
operatsioonisüsteemist ja rakendusest olla erinev.
1. Avage prinditav dokument.
2. Valige menüüst Fail suvand Printimine. Kuvatakse aken Printimine.
3. Valige loendist Printeri valimine enda seade.
4. Valige menüüst Dokument suvand Loobu.
Sellesse aknasse pääsemiseks võite ka topeltklõpsata seadme ikoonil
(
), mis asub Windowsi tegumiribal.
Hetkel aktiivse töö tühistamiseks võite ka vajutada seadme
juhtpaneelil olevat nuppu Tühista ( ).
Prindieelistuste akna avamine
Valitud seadistuste eelvaadet näete akna Prindieelistused parempoolses
ülanurgas.
1. Avage prinditav dokument.
2. Valige menüüst Fail suvand Printimine. Kuvatakse aken Printimine.
3. Valige loendist Printeri valimine enda seade.
4. Klõpsake suvandil Atribuudid või Eelistused.
Aknas Printimine saate valida printimise põhilised seadistused, sh
eksemplaride arv ja prinditavad leheküljed.
Printeridraiveri poolt võimaldatavate printimisfunktsioonide
kasutamiseks klõpsake Atribuudid või Eelistused rakenduse
aknas Printimine, et muuta prindiseadistusi (vt osa
„Prindieelistuste akna avamine” lk 63).
4. Printimise alustamiseks klõpsake aknas Printimine nuppu OK või
Printimine.
Kui kasutate Windowsi veebilehitsejat Internet Explorer, aitab
kuvatõmmiste tegemisel või ekraanikuva printimisel teie aega kokku
hoida ka funktsioon Samsung AnyWeb Print. Klõpsates Start > Kõik
programmid > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print jõuate
veebisaidile, millelt saab kõnealuse tööriista alla laadida.
Prinditöö tühistamine
Kui prinditöö on prinditööde loendis või prindispuuleris ootel, saate selle
tühistada järgmiselt.
1. Klõpsake Windowsi menüül Start.
2. Operatsioonisüsteemi Windows 2000 puhul valige suvandid Sätted >
Printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige
Printerid ja faksid.
• Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows 7 puhul valige Juhtpaneel >
Seadmed ja printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige
suvandid Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid.
3. Operatsioonisüsteemide Windows 2000, XP, Server 2003, Vista ja
Server 2008 puhul topeltklõpsake oma seadmel.
Operatsioonisüsteemide Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 puhul
paremklõpsake oma printeri ikoonil > kontekstimenüüd > Kuva
prinditavad tööd.
Lemmikseadistuse kasutamine
Jaotis Presets, mis kuvatakse igal eelistuste vahekaardil (v.a vahekaart
Samsung), võimaldab teil praegused eelistused hilisemaks kasutamiseks
salvestada.
Jaotise Presets elemendi salvestamiseks toimige järgmiselt.
1. Muutke vastavalt vajadusele iga vahekaardi seadistusi.
2. Andke jaotise Presets sisestuskastis elemendile nimi.
Kui suvandi Kuva prinditavad tööd juures on märk ►, saate
valida ka teisi antud printeriga seotud printeridraivereid.
Printimine_ 63
3. Klõpsake nuppu Add. Jaotise Presets salvestamisel salvestatakse kõik
hetkel määratud seadistused.
Nupu Add klõpsamisel muutub nupp Add nupuks Update. Kui teete veel
valikuid ja klõpsate nuppu Update, lisatakse seadistused teie poolt
salvestatud jaotisesse Presets.
Salvestatud seadistuse kasutamiseks valige see jaotise Presets
ripploendist. Nüüd on printer seatud printima vastavalt teie poolt valitud
seadistusele.
Salvestatud seadistuste kustutamiseks valige need ripploendist Presets ja
klõpsake nuppu Delete.
Teil on võimalik ka printeri vaikeseadistused taastada, valides ripploendist
Presets suvandi Default Preset.
Spikri kasutamine
Klõpsake akna parempoolses ülanurgas oleval küsimärgil, seejärel
klõpsake teemal, mille kohta rohkem teavet soovite. Seejärel kuvatakse
hüpikaken, mis sisaldab teavet antud suvandile vastava draiveri poolt
võimaldatava funktsiooni kohta.
Kui soovite otsida teavet märksõna järgi, klõpsake aknas Prindieelistused
oleval vahekaardil Samsung ja sisestage suvandi Help sisestusreale
soovitud märksõna. Tarvikuid, draiveri värskendamist või seadme
registreerimist jms puudutava teabe nägemiseks klõpsake vastavaid nuppe.
Plakatite printimine
See funktsioon võimaldab teil ühel leheküljel oleva dokumendi 4-le, 9-le või
16-le paberilehele printida ja lehed seejärel üheks plakatisuuruseks
dokumendiks kokku kleepida.
1. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses valik
Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk 63).
2. Klõpsake vahekaardil Basic ja valige ripploendist Type suvand Poster
Printing.
3. Valige soovitud leheküljepaigutus.
Saadaolevad paigutused.
• Poster 2x2: dokument suurendatakse ja jagatakse 4-le leheküljele.
• Poster 3x3: dokument suurendatakse ja jagatakse 9-le leheküljele.
• Poster 4x4: dokument suurendatakse ja jagatakse 16-le
leheküljele.
4. Valige väärtus Poster Overlap. Määrake lehtede kokkukleepimise
hõlbustamiseks millimeetrites või tollides väärtus Poster Overlap,
valides vahekaardi Basic parempoolses ülanurgas oleva raadionupu.
Printimise erifunktsioonide kasutamine
Printimise erifunktsioonide hulka kuuluvad:
• „Mitme lehekülje printimine paberi ühele poolele” lk 64.
• „Plakatite printimine” lk 64.
• „Brošüüride printimine (käsirežiim)” lk 64.
• „Paberi mõlemale poolele printimine (käsirežiim)” lk 65.
• „Dokumendi suuruse protsendiline muutmine” lk 65.
• „Dokumendi kohandamine valitud paberformaadi jaoks” lk 65.
• „Vesimärkide kasutamine” lk 65.
• „Pealiskihi kasutamine” lk 66.
• „Vahekaardi Graphics suvandid” lk 66.
5. Klõpsake vahekaardil Paper ja valige suvandid Size, Source ning Type.
6. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken Printimine sulgub.
7. Plakati valmistamise lõpuleviimiseks kleepige lehed kokku.
Brošüüride printimine (käsirežiim)
See funktsioon prindib teie dokumendi paberi mõlemale poolele ja paigutab
leheküljed selliselt, et paberi saab pärast printimist keskelt kokku brošüüriks
voltida.
Kui soovite brošüüri valmistada, peate kasutama printimiseks Letter-,
Legal-, A4-, US Folio- või Oficio-formaadis prindikandjaid.
Mitme lehekülje printimine paberi ühele poolele
Te saate valida ühele paberipoolele prinditavate lehekülgede arvu. Mitme
lehekülje paberi ühele poolele printimiseks kahandatakse lehekülgede
suurust ja paigutatakse need teie poolt määratud viisil. Ühele paberipoolele
on võimalik printida kuni 16 lehekülge.
1. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses valik
Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk 63).
2. Klõpsake vahekaardil Basic ja valige ripploendist Type suvand Multiple
Pages Per Side.
3. Valige ripploendist Pages per Side ühele paberipoolele prinditavate
lehekülgede arv (2, 4, 6, 9 või 16).
4. Vajadusel valige ripploendist Page Order lehekülgede järjestus.
5. Iga paberipoolele prinditava lehekülje raamiga ümbritsemiseks märkige
suvand Print Page Border.
6. Klõpsake vahekaardil Paper ja valige Size, Source ja Type.
7. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken Printimine sulgub.
8
9
1. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses valik
Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk 63).
2. Klõpsake vahekaardil Basic ja valige ripploendist Type suvand Booklet
Printing.
3. Klõpsake vahekaardil Paper ja valige suvandid Size, Source ning Type.
Printimine_ 64
Suvandit Booklet Printing ei saa kõikide paberiformaatide puhul
kasutada. Selle funktsiooniga kasutatavate paberiformaatide
väljaselgitamiseks valige vahekaardi Paper suvandit Size
kasutades saadaolev paberformaat.
Dokumendi kohandamine valitud paberformaadi
jaoks
Kui valite kasutamiseks sobimatu paberiformaadi, saab selle
suvandi automaatselt tühistada. Valige ainult saadaolevate
või ).
paberite hulgast. (Paberid, mille juures ei ole märki
4. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken Printimine sulgub.
5. Pärast printimist voltige lehed ja klammerdage kokku.
See funktsioon võimaldab teil oma prinditöö sõltumata dokumendi
suurusest mis tahes valitud formaadi jaoks kohandada. See võib osutuda
kasulikuks, kui soovite väiksel dokumendil olevaid peeneid detaile näha.
Paberi mõlemale poolele printimine (käsirežiim)
A
Te saate printida paberi mõlemale poolele (kahepoolne printimine). Enne
printimist otsustage, mis suunaliselt dokument paigutatakse. Seda
funktsiooni saate kasutada Letter-, Legal-, A4-, US Folio- või
Oficio-formaadis paberiga (vt osa „Prindikandjate andmed” lk 97).
Kahepoolset printimist ei ole soovitatav kasutada erikandjate, nagu
sildid, ümbrikud või paks paber, puhul. See võib põhjustada
paberiummistusi või seadet kahjustada.
1. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses valik
Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk 63).
2. Klõpsake vahekaardil Advanced.
3. Valige jaotisest Double-Sided Printing (Manual) soovitud köitmisviis.
• None
• Long Edge: see valik on levinud paigutuseks raamatute köitmisel.
1. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses valik
Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk 63).
2. Klõpsake vahekaardil Paper.
3. Valige jaotisest Fit to Page soovitud paberiformaat.
4. Valige jaotises Paper Options suvandid Size, Source ja Type.
5. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken Printimine sulgub.
Vesimärkide kasutamine
Vesimärgi suvand võimaldab teil printida teksti olemasolevale dokumendile.
Kasutage seda näiteks juhul, kui soovite printida diagonaalselt üle
dokumendi esimese lehekülje või kõigi lehekülgede suure halli sõna
„MUSTAND” või „KONFIDENTSIAALNE”.
•
Short Edge: see valik on levinud paigutuseks kalendrite köitmisel.
Seadmega on kaasas mitmed vesimärgimallid. Neid saab muuta, samuti
võite lisada loendisse uusi.
Olemasoleva vesimärgi kasutamine
4. Klõpsake vahekaardil Paper ja valige suvandid Size, Source ning Type.
5. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken Printimine sulgub.
Kui seadmel ei ole kahepoolse printimise üksust, tuleb prinditöö
käsitsi teostada. Seade prindib kõigepealt dokumendi iga teise
lehekülje. Pärast seda kuvatakse arvuti ekraanile teade. Järgige
prinditöö lõpuleviimiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.
1. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses
valik Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk
63).
2. Klõpsake vahekaardil Advanced ja valige ripploendist Watermark
soovitud vesimärk. Vesimärk kuvatakse dokumendi eelvaatepildil.
3. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni prindiaken sulgub.
Vesimärgi loomine
Dokumendi suuruse protsendiline muutmine
Te saate dokumendi väljatrüki suurust soovitud protsendi sisestamise teel
suurendada või vähendada.
1. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses valik
Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk 63).
2. Klõpsake vahekaardil Paper.
3. Sisestage ümberarvestuse määr sisestuskasti Percentage.
Ümberarvestuse määra valimiseks võite ka klõpsata üles-/allanoolt.
4. Valige jaotises Paper Options suvandid Size, Source ja Type.
5. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken Printimine sulgub.
Printimine_ 65
1. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses
valik Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk
63).
2. Valige vahekaardi Advanced ripploendist Watermark suvand Edit.
Kuvatakse aken Edit Watermarks.
3. Sisestage kasti Watermark Message vesimärgi tekst. Sisestada
saab kuni 256 märki. See tekst kuvatakse eelvaate aknas.
Kui märgite ruudu First Page Only, prinditakse vesimärk ainult
esimesele leheküljele.
4. Valige vesimärgi suvandid.
Te saate valida jaotisest Font Attributes fondi, stiili, suuruse ja varju
lisamise, samuti saate valida jaotisest Message Angle, mis nurga all
vesimärk prinditakse.
5. Klõpsake nuppu Add, et lisada uus vesimärk loendisse Current
Watermarks.
6. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken
Printimine sulgub.
Vesimärgi printimise funktsiooni väljalülitamiseks valige rippmenüüst
Watermark suvand None.
Pealiskihi dokumendi suurus peab olema sama, mis prinditava
dokumendi oma. Ärge looge vesimärgiga pealiskihti.
Lehekülje pealiskihi kasutamine
Pärast pealiskihi loomist on see teie dokumendiga printimiseks valmis.
Pealiskihi dokumendiga printimiseks toimige järgmiselt.
1. Looge või avage prinditav dokument.
2. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses
valik Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk
63).
3. Klõpsake vahekaardil Advanced.
4. Valige ripploendist Text soovitud pealiskiht.
5. Kui soovitud pealiskihi fail rippmenüüsse Text ei ilmu, valige loendist
suvand Edit... ja klõpsake nuppu Load. Valige pealiskihi fail, mida
soovite kasutada.
Kui pealiskihi fail, mida soovite kasutada, asub välises allikas, saate
faili laadida akna Ava kaudu.
Pärast faili valimist klõpsake nuppu Ava. Fail ilmub loendisse
Overlay List ja on printimiseks saadaval. Valige pealiskiht kastist
Overlay List.
6. Vajadusel märkige ruut Confirm Page Overlay When Printing. Kui
see ruut on märgitud, kuvatakse igal dokumendi printimisel
teateaken, milles peate kinnitama, et soovite dokumendile pealiskihi
printida.
Kui see ruut ei ole märgitud ja pealiskiht on valitud, prinditakse
pealiskiht automaatselt dokumendile.
7. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken Printimine sulgub.
Valitud pealiskiht prinditakse teie dokumendile.
Vesimärgi muutmine
1. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses
valik Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk
63).
2. Klõpsake vahekaardil Advanced ja valige ripploendist Watermark
suvand Edit... Kuvatakse aken Edit Watermarks.
3. Valige loendist Current Watermarks muudetav vesimärk ja muutke
vesimärgi teksti ning suvandeid.
4. Klõpsake muudatuste salvestamiseks nuppu Update.
5. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken Printimine sulgub.
Vesimärgi kustutamine
1. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses
valik Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk
63).
2. Klõpsake vahekaardil Advanced ja valige ripploendist Watermark
suvand Edit... Kuvatakse aken Edit Watermarks.
3. Valige loendist Current Watermarks kustutatav vesimärk ja
klõpsake nuppu Delete.
4. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken Printimine sulgub.
Pealiskihi kasutamine
Pealiskiht on sisu, mille salvestate oma kõvakettale ja mida saab ühitada
ükskõik millise prinditava dokumendi peale. Pealiskihti kasutatakse sageli
kirjablankettide asendajana. Võite luua eeltrükitud kirjablankettide
kasutamise asemel pealiskihi, mis sisaldab täpselt sama teavet, mis on teie
kirjablanketile trükitud. Oma ettevõtte kirjablanketile printimiseks ei pea te
seadmesse eeltrükitud kirjablankette sisestama, selle asemel võite lihtsalt
dokumendile kirjablanketi pealiskihi lisada.
Uue lehekülje pealiskihi loomine
Lehekülje pealiskihi kasutamiseks peate looma uue pealiskihi faili, mis
sisaldab teie sisu.
1. Looge või avage dokument, mis sisaldab sisu, mida soovite uue
lehekülje pealiskihina kasutada. Paigutage elemendid kohta, kus te
soovite neid originaalile lisatuna näha.
2. Dokumendi pealiskihina salvestamiseks avage valik
Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk 63).
3. Klõpsake vahekaardil Advanced ja valige ripploendist Text suvand
Edit... Kuvatakse aken Edit Overlay.
4. Klõpsake aknas Edit Overlay nuppu Create.
5. Sisestage aknas Salvesta olevasse kasti Faili nimi kuni kaheksast
märgist koosnev nimi. Vajadusel valige sihttee. (Vaikimisi sihtteeks
on C:\FormOver.)
6. Klõpsake nuppu Save. Nimi kuvatakse loendis Overlay List.
7. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken Printimine sulgub.
8. Faili ei prindita. Selle asemel salvestatakse see teie arvuti
kõvakettale.
Pealiskihi dokumendi eraldusvõime peab ühtima prinditöö
originaali eraldusvõimega.
Pealiskihi kustutamine
Lehekülje pealiskihid, mida te enam ei kasuta on võimalik kustutada.
1. Klõpsake akna Prindieelistused vahekaardil Advanced.
2. Valige ripploendist Overlay suvand Edit...
3. Valige kastist Overlay List kustutatav pealiskiht.
4. Klõpsake nuppu Delete.
5. Kinnitamise teateakna ilmumisel klõpsake nuppu Jah.
6. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken Printimine sulgub.
Vahekaardi Graphics suvandid
Kasutage järgmisi graafikasuvandeid, et reguleerida prindikvaliteeti
vastavalt spetsiifilistele printimisvajadustele.
Printimine_ 66
•
•
Valitavad suvandid võivad erineda sõltuvalt teie printeri mudelist.
Kui suvand pole aktiivne või seda ei kuvata, tähendab see, et see
suvand pole printeri kasutatavas keeles saadaval.
Printeri keele muutmiseks tehke järgmist.
1. Klõpsake operatsioonisüsteemis Windows menüül Start.
2. Operatsioonisüsteemi Windows 2000 puhul valige suvandid
Seaded > Printerid.
- Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul
valige Printerid ja faksid.
- Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul
valige Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid.
- Operatsioonisüsteemi Windows 7 puhul valige suvandid
Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Seadmed ja printerid.
Teravuse ja sujuvuse reguleerimine
-
Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul
valige suvandid Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja
printerid.
3. Valige oma seadme draiver ja paremklõpsake sellel, et avada
jaotis Atribuudid.
4. Printeri draiveri atribuutide jaotises valige suvand Device
Options.
5. Valige ripploendist Printer Language vajalikud suvandid.
Ekraani suvandid
See suvand mõjutab teie värviväljundi eraldusvõimet ja selgust. Kolm
ekraani suvandit on Normal, Enhanced ja Detailed.
1. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses
valik Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk
63).
2. Klõpsake vahekaardil Graphics ja seejärel valige Advanced
suvandis Color Mode.
3. Valige vahekaart Matching.
4. Valige jaotisest Screen vajalikud suvandid.
• Printer default: järgib printerist režiimi Screen seadistatud
väärtust.
• Normal: see režiim loob väljaprintidele sujuva tooni üle terve
lehekülje.
• Enhanced: see režiim loob terava teksti ja sujuva graafika/
fotodega väljaprinte.
• Detailed: see režiim loob väljaprintidele teravad detailid üle
terve lehekülje.
5. Valige OK.
Värvi reguleerimine
Kui tunnete, et väljaprindi ja monitori vahel on värvide erinevus, võite
muuta värviseadistusi, näiteks värvikontrasti või värvitaset.
Printeridraiver pakub graafikasuvandeid, et saaksite reguleerida
prindikvaliteeti vastavalt spetsiifilistele printimisvajadustele.
1. Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses
valik Prindieelistused (vt osa „Prindieelistuste akna avamine” lk
63).
2. Klõpsake vahekaardil Graphics. Vaadake teavet eraldiseisvate
suvandite kohta veebispikrist, millele pääsete ligi jaotisest
Prindieelistused.
• Color Mode: värvisuvandiks saate valida Color või Grayscale.
Suvandi Color seadistamine pakub parimat võimalikku
prindikvaliteeti värviliste dokumentide jaoks. Kui soovite printida
värvilist dokumenti hallskaalas, valige Grayscale.
Printimise vaikeseadistuste muutmine
Black Optimization võimaldab teil printida
kõrgekvaliteedilise musta värviga. Selle suvandi
kasutamisel võib printimiseks kuluda rohkem aega.
Värvi reguleerimiseks käsitsi valige Advanced suvandis Color
Mode. Värvi reguleerimiseks libistage lihtsalt värvi tasakaalu
liugurit vahekaardil Levels või valige vahekaart Matching, et
draiver teeks värviparanduse üldise pilditöötluse põhjal.
• Advanced: saate seadistada täpsemaid seadistusi, kui klõpsate
nuppu Advanced. (Ainult PCL-draiver)
• Font/Text: teksti tavalisest dokumendist tumedamalt
printimiseks valige suvand Darken Text. Kui soovite printida
kogu teksti mustalt (sõltumata sellest, mis värvi see ekraanil
paistab), valige suvand All Text Black.
• Raster Compression: see suvand määrab andmete
edastamisel arvutist printerisse piltide tihendustaseme. Kui
seadistate selle suvandi olekuks Maximum, on printimiskiirus
suur, kuid prindikvaliteet madal. (Ainult PCL-draiver)
• Graphic Controller: see võimaldab teil loetavuse
parandamiseks teksti servi ja peeneid jooni rõhutada ning
joondada iga värvikanali registreerimist värvilise printimise
režiimis.
- Grayscale Enhancement: see võimaldab kasutajatel
säilitada looduspiltide üksikasjad ning parandada
kontrastsust ja loetavust hallskaala värvide puhul, kui prindite
värvilisi dokumente hallskaalas. (Ainult PCL-draiver)
- Fine Edge: see võimaldab teil loetavuse parandamiseks
teksti servi ja peeneid jooni rõhutada.
• Toner Save: selle suvandi reguleerimine pikendab
prindikvaliteedi olulise halvenemiseta toonerikassettide
kasutusiga ja vähendab lehekülje keskmist maksumust.
- Toonerikulu vähendamiseks saate liigutada liugurit olekust
No Saving olekuni Maximum Saving.
3. Klõpsake nuppu OK või Printimine, kuni aken Printimine sulgub.
Enamik Windowsi rakendusi kasutab printeridraiverites määratud
seadistuste asemel enda omi. Muutke kõik saadaolevad printimise
seadistused kõigepealt tarkvararakenduses, seejärel muutke
ülejäänud seadistused printeridraiverit kasutades.
1. Klõpsake Windowsi menüül Start.
2. Operatsioonisüsteemi Windows 2000 puhul valige suvandid Sätted >
Printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige
Printerid ja faksid.
• Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows 7 puhul valige Juhtpaneel >
Seadmed ja printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige
suvandid Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid.
3. Paremklõpsake oma seadme ikoonil.
4. Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista
puhul vajutage Prindieelistused.
Operatsioonisüsteemide Windows 7 või Windows Server 2008 R2 puhul
valige kontekstimenüüdest suvand Prindieelistused.
Kui suvandi Prindieelistused juures on märk ►, saate valida ka
teisi antud printeriga seotud printeridraivereid.
5. Muutke vahekaartide seadistusi.
6. Klõpsake nuppu OK.
Printimine_ 67
Kui soovite seadistusi iga prinditöö jaoks muuta, tehke seda jaotises
Prindieelistused.
Seadme vaikeseadmeks määramine
Dokumendi printimine
Macintosh-arvutist printimisel peate printeridraiveri seadistused igas
kasutatavas rakenduses eraldi üle vaatama. Macintosh-arvutist printimiseks
järgige alltoodud samme.
1. Avage rakendus ja valige prinditav fail.
2. Avage menüü File ja klõpsake suvandil Page Setup (mõnedes
rakendustes Document Setup).
3. Valige paberiformaat, paberi suund, mastaap ja muud suvandid ning
veenduge, et valitud on teie seade. Klõpsake nuppu OK.
1. Klõpsake Windowsi menüül Start.
2. Operatsioonisüsteemi Windows 2000 puhul valige suvandid Sätted >
Printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige
Printerid ja faksid.
• Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows 7 puhul valige Juhtpaneel >
Seadmed ja printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige
suvandid Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid.
3. Valige enda seade.
4. Paremklõpsake enda seadmel ja valige suvand Sea vaikeprinteriks.
Kui operatsioonisüsteemi Windows 7 või Windows Server 2008 R2
on suvandi Sea vaikeprinteriks juures on märk ►, saate valida
ka teisi antud printeriga seotud printeridraivereid.
Printimine faili (PRN-vormingus)
Mõnikord võib olla vaja prinditöö andmed failina salvestada. Saate printida
dokumendi faili, mitte ei pea seda otse printerisse suunama. Dokument
salvestatakse printeri vormindusega (nt fondi valik ja värvi andmed)
.prn-faili, mida saab printida teises printeris.
Prinditöö salvestamiseks failina tehke järgmist.
1. Märkige aknas Printimine ruut Prindi faili.
4. Avage menüü File ja klõpsake nuppu Print.
5. Valige soovitud eksemplaride arv ja määrake, millised leheküljed
prinditakse.
6. Klõpsake nuppu Print.
Printeri seadistuste muutmine
Te saate kasutada seadme poolt kasutatavaid täpsemaid
printimisfunktsioone.
Avage rakendus ja valige menüüst File suvand Print. Printeri atribuutide
aknas kuvatav seadme nimi võib kasutatavast seadmest sõltuvalt
varieeruda. Kui nimi välja arvata, sarnaneb printeri atribuutide akna
paigutus järgmisel joonisel toodule.
•
•
Seadistusvalikud võivad erineda sõltuvalt mudelitest ja Macintoshi
operatsioonisüsteemi versioonidest.
Järgmised paanid võivad sõltuvalt kasutatavast
operatsioonisüsteemist ja rakendusest erineda.
2. Klõpsake nuppu Printimine.
3. Sisestage sihttee ja failinimi ning klõpsake seejärel nuppu OK.
Näiteks c:\Temp\failinimi.
Kui tipite ainult faili nime, salvestatakse fail automaatselt kausta
Dokumendid ja sätted või Kasutajad. Salvestatud kaust võib
sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist ja rakendusest
erineda.
Layout
Printimine Macintosh-arvutist
Dialoogiaken Layout sisaldab valikuid, mis võimaldavad kohandada
dokumendi paigutust väljatrükil. Saate printida mitu lehekülge paberi
ühele poolele. Valides jaotise Orientation all olevast ripploendist
suvandi Layout saate kasutada järgmiseid funktsioone.
Selles osas on kirjeldatud printimist Macintosh-arvutist. Enne printimist
peate määrama printimise keskkonna.
• USB-kaabliga ühendatud, vt osa „Macintosh” lk 33.
• Võrguga ühendatud, vt osa „Macintosh” lk 40.
Printimine_ 68
•
•
•
•
Pages per Sheet: selle valikuga saab määrata, mitu lehekülge
paberi ühele poolele prinditakse (vt osa „Mitme lehekülje printimine
paberi ühele poolele” lk 69).
Layout Direction: selle valikuga saab määrata printimissuuna
leheküljel, sarnaselt kasutajaliideses toodud näidetega.
Border: selle valikuga saab iga paberipoolele prinditava lehekülje
raamiga ümbritseda.
Reverse Page Orientation: selle valikuga saab paberit 180 kraadi
pöörata.
1. Avage rakendus ja valige menüüst File suvand Print.
2. Valige jaotise Orientation all olevast ripploendist suvand Layout. Valige
ripploendist Pages per Sheet, mitu lehekülge soovite ühele
paberipoolele printida.
Graphics
Dialoogiaknas Graphics olevate suvanditega saab valida väärtused
Quality ja Color Mode. Valides jaotise Orientation all olevast
ripploendist suvandi Graphics saate kasutada järgmisi
graafikafunktsioone.
• Quality: selle valikuga saab valida printimise eraldusvõime. Mida
suurem on see väärtus, seda teravamad ja selgemad on prinditud
märgid ja kujutised. Lisaks võib suurem väärtus pikendada
dokumendi printimiseks kuluvat aega.
• Color Mode: saate seadistada värvisuvandid. Suvandi Color
seadistamine pakub parimat võimalikku prindikvaliteeti värviliste
dokumentide jaoks. Kui soovite printida värvilist dokumenti
hallskaalas, valige Grayscale.
3. Valige muud suvandid, mida soovite kasutada.
4. Klõpsake nuppu Print, seade prindib määratud arvu lehekülgi ühele
paberipoolele.
Printimine Linuxiga
Printer Features
Seadke Paper Type vastavalt paberile, mis on laaditud printimiseks
valitud salve. Nii on võimalik saavutada parim prindikvaliteet. Kui
sisestate seadmesse muud tüüpi prindimaterjali, valige vastav
paberitüüp.
Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata.
Printimine rakendustest
Printer Settings
Valige Toner Save suvand, kui soovite prindikvaliteedi olulise
halvenemiseta pikendada toonerikasseti kasutusiga ja vähendada
lehekülje keskmist maksumust.
• Printer Setting: selle suvandi valimisel määratakse kõnealune
funktsioon seadmest tehtud seadistusega.
• On: selle suvandi valimisel kulutab printer kõikide lehekülgede
printimisel vähem toonerit.
• Off: kui teil pole vaja dokumendi printimisel toonerit säästa, valige
see suvand.
Ülaltoodud funktsiooni valimiseks:
1. Avage kaust Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• Operatsioonisüsteemide Mac OS X 10.5–10.6 puhul avage kaust
Applications > System Preferences ja klõpsake nupul Print &
Fax.
2. Valige enda printer ja klikkige nupul Show info.
• Mac OS X 10.5-10.6 puhul valige enda printer ja klikkige nupul
Options & Supplies.
3. Klikkige menüül Installable Options, mille leiate printeri teabe
aknas olevast rippmenüüst.
• Operatsioonisüsteemi Mac OS X 10.5–10.6 puhul liikuge Driver
vahekaardile.
Mitmed Linuxi rakendused võimaldavad printida üldist UNIX-i
printimissüsteemi (Common UNIX Printing System – CUPS) kasutades.
Printimisel saate kasutada nendest rakendustest ükskõik millist.
1. Avage rakendus ja valige menüüst File suvand Print.
2. Valige suvand Print otse, LPR-i kasutades.
3. Aknas LPR GUI valige printeriloendist oma seadme mudel ja klõpsake
nuppu Properties.
Mitme lehekülje printimine paberi ühele poolele
Saate printida mitu lehekülge paberi ühele poolele. See funktsioon pakub
kokkuhoidlikku moodust mustandite printimiseks.
Printimine_ 69
Printeri atribuutide konfigureerimine
4. Prinditöö atribuutide muutmiseks kasutage nelja akna ülaosas olevat
vahekaarti.
•
•
•
•
Jaotisest Printers configuration avatavas aknas Printer Properties saate
muuta erinevaid enda printerit kirjeldavaid omadusi.
1. Avage jaotis Unified Driver Configurator.
Vajadusel avage jaotis Printers configuration.
2. Valige saadaolevate printerite loendist oma seade ja klõpsake nupul
Properties.
3. Avaneb aken Printer Properties.
General: sellel vahekaardil saab muuta dokumentide
paberiformaati, paberitüüpi ja paberi suunda. Siit saab lisada algusja lõpuribasid ning muuta ühele paberipoolele prinditavate
lehekülgede arvu.
Text: sellel vahekaardil saab määrata lehekülje veerised ja
seadistada tekstisuvandeid, näiteks vahemike paigutust ja veerge.
Graphics: sellel vahekaardil saab seadistada piltide/failide
printimisel kasutatavaid pildisuvandeid, nt värvisuvandeid, pildi
suurust või pildi asetust.
Advanced: sellel vahekaardil saab määrata printimise
eraldusvõime, paberisöötmise allika ja printimise erifunktsioonid.
Kui mõni suvand kuvatakse hallina, tähendab see, et teie seade ei
toeta seda suvandit.
Sõltuvalt mudelist ei pruugi automaatne/käsitsi kahepoolne
printimine saadaval olla. Paaris- ja paaritute lehtede printimiseks
saate valida ka lpr-printimissüsteemi või teised rakendused.
5. Klõpsake muudatuste rakendamiseks nuppu Apply ja sulgege aken
Properties.
6. Klõpsake printimise alustamiseks aknas LPR GUI olevat nuppu OK.
7. Kuvatakse printimise aken, millelt saate prinditöö olekut jälgida.
Hetkel teostatava töö katkestamiseks klõpsake nuppu Cancel.
Akna ülaosas on valimiseks kuvatud viis vahekaarti.
• General: sellel vahekaardil saab muuta printeri asukohta ja nime.
Sellel vahekaardil sisestatud nimi kuvatakse jaotise Printers
configuration printeriloendis.
• Connection: sellel vahekaardil saab vaadata või vahetada
ühendusporti. Kui vahetate seadme pordi kasutamise ajal
USB-pordist paralleelpordiks või vastupidi, peate seadme pordi sellel
vahekaardil ümber konfigureerima.
• Driver: võimaldab vaadata või vahetada printeridraiverit. Nupu
Options klõpsamisel saate määrata seadme vaikesuvandeid.
• Jobs: sellel vahekaardil kuvatakse prinditööde loend. Valitud töö
tühistamiseks vajutage nuppu Cancel job, eelmiste tööde
kuvamiseks tööde loendis märkige ruut Show completed jobs.
• Classes: sellel vahekaardil kuvatakse kategooria, millesse teie
seade kuulub. Oma seadme teatud kategooriasse lisamiseks
klõpsake nuppu Add to Class, seadme valitud kategooriast
eemaldamiseks klõpsake nuppu Remove from Class.
4. Klõpsake muudatuste rakendamiseks nuppu OK ja sulgege aken
Printer Properties.
Failide printimine
Te saate seadmega printida paljusid erinevat tüüpi faile otse käsurealiidese
kaudu, kasutades standardset CUPS-meetodit. Seda võimaldab utiliit CUPS
LPR. Draiveripakett aga asendab standardse LPR-tööriista palju
kasutajasõbralikuma programmiga LPR GUI.
Mis tahes dokumendifaili printimiseks toimige järgmiselt.
1. Sisestage Linuxi kesta käsureale „lpr <faili_nimi>” ja vajutage
sisestusklahvi. Kuvatakse aken LPR GUI.
Kui sisestate ainult „lpr” ja vajutate klahvi Enter, kuvatakse esmalt aken
Select file(s) to print. Lihtsalt valige printimiseks soovitud failid ja
klõpsake nuppu Open.
2. Aknas LPR GUI valige printeriloendist oma seade ja muutke vajadusel
prinditöö atribuute.
3. Klõpsake printimise alustamiseks nuppu OK.
Printimine_ 70
Haldustööriistad
8.
Selles peatükis on kirjeldatud haldustööriistu, mis aitavad teil oma seadme võimalusi maksimaalselt ära kasutada.
Peatükk koosneb järgmistest osadest.
•
•
Kasulike haldustööriistade tutvustus
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
•
•
Kasulike haldustööriistade tutvustus
Programmi Smart Panel kasutamine
Programmi Unified Linux Driver Configurator kasutamine
Programmi SyncThru™ Web Service ülevaade
Alltoodud programmid aitavad seadme kasutamist mugavamaks muuta.
• „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 71.
• „Programmi Smart Panel kasutamine” lk 72.
• „Programmi Unified Linux Driver Configurator kasutamine” lk 73.
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
Programmi SyncThru™ Web Service puhul on miinimumnõudeks
veebilehitseja Internet Explorer 6.0 või sellest uuema versiooni
olemasolu.
Kui teie seade on võrku ühendatud ja TCP-/IP-võrguparameetrid on õigesti
seadistatud, saate seadet hallata programmi SyncThru™ Web Service,
sisseehitatud veebiserveri, kaudu. Kasutage programmi SyncThru™ Web
Service järgmisteks toiminguteks.
• Seadme teabe kuvamine ja hetkeoleku kontrollimine.
• TCP-/IP-parameetrite muutmine ja teiste võrguparameetrite
seadistamine.
• Printeri eelistuste muutmine.
• E-posti teavituste, mis annavad teavet seadme oleku kohta,
seadistamine.
• Abi saamine seadme kasutamise kohta.
Juurdepääs programmile SyncThru™ Web Service
1. Avage veebibrauser, näiteks Internet Explorer operatsioonisüsteemis
Windows.
Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) ja
vajutage sisestusklahvi või klõpsake Mine.
2. Avaneb teie seadme sisseehitatud veebisait.
Programmi SyncThru™ Web Service sisselogimine
Enne programmi SyncThru™ Web Service suvandite konfigureerimist
peate logima sisse administraatorina. Saate programmi SyncThru™
Web Service kasutada ka sisse logimata, kuid sel juhul puudub teil
juurdepääs vahekaartidele Settings ja Security.
1. Klõpsake Login programmi SyncThru™ Web Service veebisaidi
paremas ülanurgas.
Kuvatakse sisselogimise lehekülg.
2. Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake Login.
Kui logite programmi SyncThru™ Web Service sisse esimest korda,
sisestage allolev vaiketunnus ja -parool.
• ID: admin
• Password: sec00000
Mõnda vahekaarti ei pruugita kuvada sõltuvalt teie mudelist.
Vahekaart Information
See vahekaart sisaldab üldist teavet teie seadme kohta. Saate
kontrollida erinevaid asju, näiteks tooneri allesolevat kogust. Saate
printida ka aruandeid, näiteks tõrke aruanne jne.
• Active Alerts: see suvand võimaldab teil kontrollida seadme
märguandeid ja nende tõsidusi.
• Supplies: see suvand võimaldab teil kontrollida, kui mitu lehekülge
on prinditud ja allesolevat tooneri kogust.
• Usage Counters: see suvand võimaldab teil kontrollida
prinditüüpide kasutuskogust: ühepoolne, kahepoolne.
• Current Settings: see suvand võimaldab teil kontrollida seadme- ja
võrguteavet.
• Print information: see suvand võimaldab teil printida aruandeid,
näiteks süsteemiga seotud aruanded, e-posti aadressid ja
fondiaruanded.
Vahekaart Settings
See vahekaart võimaldab teil seadistada seadme ja võrgu poolt
pakutavaid konfiguratsioone. Selle vahekaardi kuvamiseks peate sisse
logima administraatorina.
• Vahekaart Machine Settings: see vahekaart võimaldab teil
seadistada seadme poolt pakutavaid suvandeid.
- System: saate seadistada seadmega seotud seadistusi.
- Printer: saate seadistada prinditöödega seotud seadistusi.
- E-mail Notification: saate seadistada e-posti teavituse
funktsiooni ja adressaadid, kellele teavitus saadetakse.
• Vahekaart Network Settings: see vahekaart võimaldab kuvada ja
muuta võrgukeskkonda. Saate seadistada näiteks TCP/IP,
võrguprotokolle jne.
- SNMP: selle abil saate võrguseadmete vahel vahetada
haldusteavet.
- Outgoing Mail Server(SMTP): saate seadistada väljuva e-posti
serveri.
- Restore Default: saate taastada vaikimisi võrguseadistused.
Vahekaart Security
See vahekaart võimaldab seadistada süsteemi ja võrgu turvalisuse
teavet. Selle vahekaardi kuvamiseks peate sisse logima
administraatorina.
• System Security: saate seadistada süsteemi administraatori teavet
ja aktiveerida või desaktiveerida seadme funktsioone.
Haldustööriistad_ 71
•
Network Security: saate seadistada HTTP, IPSec, IPv4/IPv6
filtreerimise, 802.1x, autentimisserverite seadistusi.
Vahekaart Maintenance
See vahekaart võimaldab teil hooldada oma seadet, uuendades
püsivara ja seadistades kontaktandmeid e-kirjade saatmiseks. Lisaks
saate luua ühenduse Samsung veebisaidiga või laadida alla draivereid,
kui valite menüü Link.
• Firmware Upgrade: saate uuendada oma seadme püsivara.
• Contact Information: saate kuvada kontaktandmeid.
• Link: saate kuvada kasulike saitide linke, kust saate programme
alla laadida või vaadata teavet.
E-posti teavituse seadistamine
Saate vastu võtta e-kirju oma seadme oleku kohta, kui seadistate selle
suvandi. Seadistades selle suvandi, saadetakse teavet, näiteks IP-aadress,
hostinimi, e-posti aadress ja SMTP-serveri teave, seadme olek
(toonerikasseti vähesus või seadme tõrge), automaatselt teatud isiku
e-posti aadressile. Seda suvandit kasutab tihedamini seadme
administraator.
1. Avage veebibrauser, näiteks Internet Explorer operatsioonisüsteemis
Windows.
Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) ja
vajutage sisestusklahvi või klõpsake Mine.
2. Avaneb teie seadme sisseehitatud veebisait.
3. Klõpsake Login programmi SyncThru™ Web Service veebisaidi
paremas ülanurgas.
Kuvatakse sisselogimise lehekülg.
4. Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake Login.
Kui logite programmi SyncThru™ Web Service sisse esimest korda,
sisestage allolev vaiketunnus ja -parool.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Vahekaardil Settings valige Machine Settings > E-mail Notification.
Kui te pole konfigureerinud väljuva serveri keskkonda, avage
Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP), et
konfigureerida võrgukeskkond enne e-posti teavituste
seadistamist.
6. E-posti teavituse kasutaja lisamiseks klõpsake Add.
Seadistage adressaadi nimi ja e-posti aadress(id) koos teavituse
suvanditega, mille kohta soovite märguannet.
7. Klõpsake Apply.
Kui tulemüür on aktiveeritud, ei pruugi e-kirja saatmine õnnestuda. Sel
juhul võtke ühendust võrguadministraatoriga.
Süsteemiadministraatori teabe seadistamine
Seadistage süsteemiadministraatori teave. See seadistus on vajalik e-posti
teavituse suvandi kasutamiseks.
1. Avage veebibrauser, näiteks Internet Explorer operatsioonisüsteemis
Windows.
Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) ja
vajutage sisestusklahvi või klõpsake Mine.
2. Avaneb teie seadme sisseehitatud veebisait.
3. Klõpsake Login programmi SyncThru™ Web Service veebisaidi
paremas ülanurgas.
Kuvatakse sisselogimise lehekülg.
4. Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake Login.
Kui logite programmi SyncThru™ Web Service sisse esimest korda,
sisestage allolev vaiketunnus ja -parool.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Vahekaardil Security valige System Security > System
Administrator.
6. Sisestage administraatori nimi, telefoninumber, asukoht ja e-posti
aadress.
7. Klõpsake Apply.
Programmi Smart Panel kasutamine
Smart Panel on programm, mis jälgib seadme olekut ja annab teile
sellekohast teavet, samuti saate selle abil seadme seadistusi kohandada.
Windowsi ja Macintoshi operatsioonisüsteemide puhul installitakse Smart
Panel seadme tarkvara installimisel automaatselt. Operatsioonisüsteemi
Linux puhul saate programmi Smart Panel Samsungi veebisaidilt alla
laadida ja seejärel installida (vt osa „Programmi Smart Panel installimine” lk
34).
Antud programmi kasutamiseks peab teie arvuti vastama järgmistele
nõudmistele.
• Operatsioonisüsteem Windows. Veenduge, et teie arvuti
protsessor, muutmälu ja kõvaketas vastavad või ületavad
nõudmised (vt osa „Süsteeminõuded” lk 31).
• Operatsioonisüsteem Mac OS X 10.3 või uuem versioon.
Veenduge, et teie arvuti protsessor, muutmälu ja kõvaketas
vastavad või ületavad nõudmised (vt osa „Süsteeminõuded” lk 31).
• Operatsioonisüsteem Linux. Veenduge, et teie arvuti protsessor,
muutmälu ja kõvaketas vastavad või ületavad nõudmised (vt osa
„Süsteeminõuded” lk 31).
• Veebilehitseja Internet Explorer 5.0 või uuem HTML-spikri
flash-animatsioonide kuvamiseks.
Vajadusel leiate oma seadme täpse mudelinumbri komplektis olevalt
tarkvara CD-plaadilt.
Programmi Smart Panel seletav teave
Kui printimise ajal ilmneb tõrge, saate programmist Smart Panel tõrget
puudutavat teavet vaadata.
Programmi Smart Panel saate käivitada ka käsitsi. Topeltklõpsake ikoonil
Smart Panel, mis asub tegumiribal (operatsioonisüsteemis Windows) või
olekualal (operatsioonisüsteemis Linux).
Windows
Operatsioonisüsteemis Windows topeltklõpsake
sellel ikoonil.
Linux
Operatsioonisüsteemis Linux klõpsake sellel
ikoonil.
Kui olete operatsioonisüsteemi Windows kasutaja, saate programmi
käivitada ka menüüst Start; valige suvandid Programmid või Kõik
programmid > Samsung Printers > teie printeri nimi > Smart Panel.
•
Kui olete installinud mitu Samsung seadet, valige programmi
Smart Panel õige variandi käivitamiseks esmalt vastav seadme
mudel.
Tehke paremklõps (Windowsis või Linuxis) ikoonil Smart Panel ja
valige oma masin.
• Selles kasutusjuhendis kujutatud programmi Smart Panel aken ja
selle sisu võib kasutatavast seadmest või operatsioonisüsteemist
sõltuvalt teie omast erineda.
Mac OS 10.3 puhul
Haldustööriistad_ 72
1. Klõpsake Print & Fax jaotises System Preferences.
2. Klõpsake Set up Printers....
3. Valige nimekirjast printer ja tehke sellel topeltklõps.
4. Klõpsake Utility.
Mac OS 10,4 puhul
1. Klõpsake Print & Fax jaotises System Preferences.
2. Valige nimekirjast printer ja klõpsake Printer Queue….
3. Klõpsake Utility.
Mac OS 10,5 puhul
1. Klõpsake Print & Fax jaotises System Preferences.
2. Valige nimekirjast printer ja klõpsake Open Printer Queue….
3. Klõpsake Utility.
Mac OS 10,6 puhul
1. Klõpsake Print & Fax jaotises System Preferences.
2. Valige nimekirjast printer ja klõpsake Open Printer Queue….
3. Klõpsake nupul Printer Setup.
4. Klõpsake Utility vahekaardil.
5. Klõpsake Open Printer Utility.
Programm Smart Panel kuvab seadme hetkeolekut, toonerikassetti(desse)
jäänud tooneri hinnangulist taset ja mitut tüüpi muud teavet. Samuti saate
selle kaudu seadistusi muuta.
Tooneri tase
1
2
Uute toonerikassettide tellimine internetist.
User’s Guide
User’s Guide kuvamine.
Tõrgete ilmnemisel kuvatakse selle nupu
asemel nupp Troubleshooting Guide. See
võimaldab teil avada otse kasutusjuhendi
tõrkeotsingu peatüki.
Printer
Setting
4
Programmi Unified Linux Driver Configurator
kasutamine
Unified Driver Configurator on tööriist, mis on mõeldud peamiselt seadme
komponentide konfigureerimiseks. Programmi Unified Driver Configurator
kasutamiseks peate installima unifitseeritud Linuxi draiveri (vt osa „Unified
Linux Driver installimine” lk 34).
Pärast draiveri installimist teie Linuxi-arvutisse luuakse teie töölauale
automaatselt ikoon Unified Driver Configurator.
Programmi Unified Driver Configurator avamine
1. Topeltklõpsake töölaual olevat ikooni Unified Driver Configurator.
Võite ka klõpsata menüüikooni Startup ja valida suvandid Samsung
Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2. Konfiguratsiooniakende vahel liikumiseks klõpsake vastavaid vasakul
asuvaid nuppe.
Saate konfigureerida seadme erinevaid seadistusi
aknas Printer Settings Utility. Mõnedel seadmetel
pole seda funktsiooni.
1 Printers
Configuration
2 Ports
Configuration
Elektroonilise spikri kasutamiseks klõpsake nuppu Help.
3. Pärast konfigureerimise lõpetamist klõpsake programmi Unified Driver
Configurator sulgemiseks nuppu Exit.
Printeri konfigureerimise aken
Aknas Printers configuration on kaks vahekaarti: Printers ja Classes.
Kui ühendate oma seadme võrguga,
kuvatakse programmi SyncThru™ Web
Service aken, mitte programmi Printer
Settings Utility aken.
Driver Setting
5
Tehke paremklõps (Windowsis või Linuxis) Smart Panel ikoonil ja valige
Options. Määrake aknas Options soovitud seadistused.
Saate vaadata toonerikassetti(desse) jäänud
tooneri taset. Ülaltoodud aknas kuvatav seade ja
toonerikassettide arv võib kasutatavast seadmest
sõltuvalt varieeruda. Mõnel seadmel seda
funktsiooni ei ole.
Buy Now
3
Programmi Smart Panel seadistuste muutmine
Võimaldab aknas Prindieelistused seadme kõiki
vajalikke seadistusi kohandada. Seda funktsiooni
saab kasutada ainult operatsioonisüsteemis
Windows (vt osa „Prindieelistuste akna
avamine” lk 63).
Haldustööriistad_ 73
Vahekaart Printers
Vahekaart Classes
Süsteemi hetkel aktiivse printeri konfiguratsiooni nägemiseks klõpsake
programmi Unified Driver Configurator akna vasakpoolses osas olevat
seadme ikooniga nuppu.
Vahekaardil Classes kuvatakse kasutatavate seadmekategooriate
loend.
1
Avaneb jaotis Printers configuration.
1
Kuvab kõik seadmekategooriad.
2
Kuvatakse kõik installitud seadmed.
2
Kuvab kategooria oleku ja antud kategooriasse kuuluvate
seadmete arvu.
3
Kuvatakse teie seadme olek, mudeli nimetus ja unikaalne
aadress (URI).
Printeri juhtnupud on järgmised.
• Refresh: saadaolevate seadmete loendi värskendamine.
• Add Printer: uute seadmete lisamine.
• Remove Printer: valitud seadme eemaldamine.
• Set as Default: hetkel valitud seadme määramine vaikeseadmeks.
• Stop/Start: seadme käivitamine/peatamine.
• Test: proovilehekülje printimine seadme töökorras oleku
kontrollimiseks.
• Properties: printeri atribuutide vaatamine ja muutmine.
•
•
•
Haldustööriistad_ 74
Refresh: kategooriate loendi värskendamine.
Add Class: uue seadmekategooria lisamine.
Remove Class: valitud seadmekategooria eemaldamine.
Ports configuration
Selles aknas saate vaadata kasutatavate portide loendit, kontrollida iga
pordi olekut ja vabastada porte, mis on jäänud hõivatud olekusse pärast
seda, kui omanik on mingil põhjusel prinditöö katkestanud.
•
•
1
Avab jaotise Ports configuration.
2
Kuvab kõik kasutatavad pordid.
3
Kuvab pordi tüübi, porti ühendatud seadme ja pordi oleku.
Refresh: kasutatavate portide loendi värskendamine.
Release port: valitud pordi vabastamine.
Haldustööriistad_ 75
Hooldus
9.
See peatükk sisaldab teavet seadme ja toonerikasseti hooldamise kohta.
Peatükk koosneb järgmistest osadest.
•
•
Seadme aruande printimine
Seadme puhastamine
•
•
Seadme aruande printimine
1. Lülitage seade välja ja ühendage toitekaabel lahti. Laske seadmel maha
jahtuda.
2. Vajutage vabastusnuppu ja avage täielikult esikate.
Te saate printeri hetkeseadistuste vaatamiseks või printeri probleemide
lahendamise hõlbustamiseks printida konfiguratsioonilehekülje.
Ooterežiimis hoidke nuppu Tühista (
vabastage see.
Prinditakse konfiguratsioonilehekülg.
Toonerikasseti hoiustamine
Seadme liigutamist ja hoiustamist puudutavad nõuanded
) all umbes 5 sekundit ja seejärel
Seadme puhastamine
Kui printimisel ilmneb probleeme või kui kasutate seadet tolmuses
keskkonnas, peate optimaalseimaks prindikvaliteediks seadet regulaarselt
puhastama.
•
•
Seadme korpuse puhastamine vahenditega, millel on suur
alkoholisisaldus või mis sisaldavad lahustit või muid
tugevatoimelisi aineid, võib korpuse värvituks muuta või seda
kahjustada.
Kui seade või selle ümbrus on tooneriga määrdunud, soovitame
puhastamiseks kasutada veega niisutatud riidelappi või salvrätti.
Tolmuimeja kasutamisel paiskuvad tooneriosakesed õhku ja
võivad sissehingamisel teie tervisele kahjulikku mõju avaldada.
3. Võtke toonerikasseti sangast kinni ja tõmmake kassett seadmest välja.
Väljastpoolt puhastamine
Kasutage seadme korpuse puhastamiseks pehmet, ebemevaba riidelappi.
Niisutage lappi kergelt veega, kuid olge ettevaatlik, et vältida vee tilkumist
seadme pinnale või sisemusse.
Sisemuse puhastamine
Printimise käigus võib seadme sisemusse koguneda paberi- ja
tooneriosakesi ning tolmu. See võib põhjustada prindikvaliteediga seotud
probleeme, näiteks tooneriplekke või määrimist. Seadme sisemuse
puhastamine aitab selliseid probleeme kõrvaldada või leevendada.
4. Tõmmake tooneri jäätmete mahuti seadmest välja, hoides kinni selle
sangast.
Hooldus_ 76
5. Tõmmake pildindusseade välja, kasutades pildindusseadme ees olevat
pilu.
•
Ärge puudutage pildindusseadmes asuva trumli rohelist pinda.
Selle piirkonna puudutamise vältimiseks kasutage
pildindusseadmel olevat käepidet.
• Olge ettevaatlik, et te ei kriimustaks pildindusseadme pinda.
• Kui jätate esikatte lahti kauemaks kui mõneks minutiks, võib
pildindusseade jääda valguse kätte. See kahjustab
pildindusseadet. Sulgege esikate, kui paigaldamine peab
mingil põhjusel pooleli jääma.
6. Pühkige kuiva ja ebemevaba riidelapiga seadme toonerikasseti piirkond
ja selle süvendid puhtaks sinna kogunenud tolmust ning toonerist.
7. Hoides pildindusseadme ees olevast pilust kinni, lükake see tagasi
seadmesse.
8. Paigaldage tooneri jäätmete mahuti õigesse kohta ja seejärel lükake
seda, et veenduda, kas see on kindlalt oma kohal.
9. Libistage toonerikassett tagasi seadmesse.
Pärast puhastamist laske seadmel täielikult kuivada.
•
Kui toonerit satub teie riietele, pühkige see kuiva riidelapiga
ära ja peske riideeset külma veega. Kuum vesi põhjustab
tooneri kinnitumise kanga külge.
•
Kui seade või selle ümbrus on tooneriga määrdunud,
soovitame puhastamiseks kasutada veega niisutatud riidelappi
või salvrätti. Tolmuimeja kasutamisel paiskuvad
tooneriosakesed õhku ja võivad teie tervisele kahjulikku mõju
avaldada.
10. Paigaldage kõik eraldatud osad seadmesse ja sulgege esikate.
Kui esikate pole täielikult suletud, ei hakka seade tööle.
11. Ühendage toitekaabel ja lülitage seade sisse.
Hooldus_ 77
Toonerikasseti hoiustamine
Seadme liigutamist ja hoiustamist puudutavad
nõuanded
Toonerikasseti hoiustamine
Toonerikassett sisaldab komponente, mis on tundlikud valguse,
temperatuuri ja niiskuse suhtes. Samsung soovitab kasutajatel järgida
soovitusi, mis tagavad teie uue Samsung toonerikasseti optimaalse
tööefektiivsuse, parima kvaliteedi ja pikima võimaliku kasutusea.
Hoidke seda kassetti samasuguses keskkonnas, nagu see, milles toimub
printeri kasutamine, st kontori kontrollitud temperatuuri- ja
niiskustingimustes. Toonerikassett peab kuni paigaldamiseni jääma
avamata originaalpakendisse – kui originaalpakendit ei ole võimalik
kasutada, katke kasseti ülemine ava paberiga ja hoidke kassetti pimedas
suletud paigas (kapis).
Kasseti pakendi avamine pikka aega enne kasutamist lühendab
märkimisväärselt selle kasulikku säilitus- ja kasutusaega. Ärge hoidke
kassetti põrandal. Toonerikasseti printerist eemaldamisel hoidke seda alati
järgmistes tingimustes.
• Originaalpakendi osaks olnud kaitsekotis.
• Lapiti (mitte otsa peal) ja selliselt, et ülespoole on sama külg, mis
seadmesse paigaldatuna.
• Ärge hoidke tarvikuid järgmistes tingimustes.
- Temperatuurid üle 40 °C (104 °F).
- Õhuniiskuse tasemed alla 20% ja üle 80%.
- Õhuniiskuse või temperatuuri tasemete suured kõikumised.
- Otsene päikesevalgus või kunstlik valgus.
- Tolmused paigad.
- Pikka aega autos hoidmine.
- Söövitavaid gaase sisaldavad keskkonnad.
- Soola sisaldav õhk.
•
•
Käsitsemisjuhised
•
•
•
Ärge puudutage kassetis oleva fotojuhtiva trumli pinda.
Kaitske kassetti tarbetu vibratsiooni või põrutuste eest.
Ärge mingil juhul trumlit käsitsi pöörake, eriti vastupidises suunas; see
võib kahjustada kasseti sisemust ja põhjustada tooneri lekkimist.
Samsung erinevate tootjate valmistatud ja
taastäidetud toonerikassettide kasutamine
Samsung Electronics ei soovita ega kiida heaks Samsung erinevate tootjate
valmistatud (sh üldkaubamärkide, kaupluste kaubamärkide, taastäidetud või
taastatud) toonerikassettide kasutamist antud printeris.
Samsung printeri garantii ei kata seadmele tekitatud kahjustusi, mis
on põhjustatud taastäidetud, taastatud või Samsung erinevate tootjate
valmistatud toonerikasseti kasutamisest.
Kasseti hinnanguline kasutusiga
Kasseti hinnanguline kasutusiga (toonerikasseti kasutusea pikkus) sõltub
tooneri hulgast, mis prinditööde käigus ära kulutatakse. Tegelik printimise
tootlus võib erineda sõltuvalt prinditavate lehekülgede prinditihedusest,
töökeskkonnast, printimise sagedusest, kandja tüübist ja/või kandja
formaadist. Näiteks juhul kui prindite rohkelt pilte, kulub palju toonerit ja
kassetti võib olla vaja vahetada tihedamini.
Hooldus_ 78
Seadme liigutamisel vältige selle kallutamist ja kummuli pööramist.
Vastasel juhul võib tooner seadme sisemusse valguda ja seadet
kahjustada või prindikvaliteeti halvendada.
Seadme liigutamisel peab seadet kindlalt hoidma vähemalt kaks inimest.
Tõrkeotsing
10.
See peatükk sisaldab kasulikku teavet olukordadeks, kui seadme töös tekib tõrge.
Peatükk koosneb järgmistest osadest.
•
•
Tooneri jaotumise ühtlustamine
Nõuanded paberiummistuste vältimiseks
•
•
Tooneri jaotumise ühtlustamine
Paberiummistuste kõrvaldamine
Muude probleemide lahendamine
3. Hoides toonerikasseti mõlemast sangast, raputage seda tugevalt, et
toonerit ühtlaselt jaotada.
On võimalik, et värvilised pildid prinditakse valede värvidega, kuna
toonerivärvid on valesti segunenud, kui üks värvilistest toonerikassettidest
on otsa saamas. Prindikvaliteedi ajutiseks parandamiseks võite tooneri
jaotust ühtlustada.
Arvutis kuvatakse programmi Smart Panel aken, mis annab teada,
milline kassett on otsa saamas (vt osa „Programmi Smart Panel
kasutamine” lk 72).
1. Vajutage vabastusnuppu ja avage täielikult esikate.
Kui toonerit satub teie riietele, pühkige see kuiva riidelapiga ära ja
peske riideeset külma veega. Kuum vesi põhjustab tooneri
kinnitumise kanga külge.
4. Libistage toonerikassett tagasi seadmesse.
2. Võtke toonerikasseti sangast kinni ja tõmmake kassett seadmest välja.
5. Sulgege esikate. Veenduge, et kate on kindlalt suletud.
Kui esikate pole täielikult suletud, ei hakka seade tööle.
Nõuanded paberiummistuste vältimiseks
Õige kandja tüübi valimisega on võimalik ummistusi enamjaolt vältida.
Paberiummistuste tekkimisel järgige alltoodud juhiseid (vt osa
„Paberiummistuste kõrvaldamine” lk 80).
• Järgige toiminguid osas „Salve formaadi muutmine” lk 55. Kindlustage,
et reguleeritavad juhikud oleksid õiges asendis.
• Ärge laadige salve liiga palju paberit. Kindlustage, et paberivirna
ülemine äär jääks allapoole salve siseküljele märgitud mahutavuse
tähist.
• Ärge eemaldage paberit salvest ajal, mil seade prindib.
Tõrkeotsing_ 79
•
•
•
•
•
Enne laadimist painutage paberivirna, keerake virn lehvikuna lahti ja
sirgestage see.
Ärge kasutage kortsunud, niisket või väga kumerat paberit.
Ärge laadige salve erinevaid paberitüüpe segamini.
Kasutage ainult soovitatavaid prindikandjaid („Paberiformaadi ja -tüübi
seadistamine” lk 61).
Veenduge, et prindikandja soovitatav külg jääb salves ülespoole.
Paberiummistuste kõrvaldamine
4. Lükake salv tagasi seadmesse, kuni see plõksatusega paika lukustub.
Printimine jätkub automaatselt.
Masina sisemuses
Klõpsake sellel lingil, et avada ummistuse kõrvaldamist kirjeldav
animatsioon.
Kuumuti ümbrus on kuum. Olge ettevaatlik paberi eemaldamisel
sellest piirkonnast, et mitte põletada oma sõrmi.
1. Avage ja sulgege esikate. Kinnijäänud paber väljutatakse automaatselt
seadmest. Kui paberit ei väljutata, jätkake järgmise sammuga.
2. Kinnijäänud paberi eemaldamiseks avage tagumine kate.
Kinnijäänud paberi rebenemise vältimiseks tõmmake seda välja
aeglaselt ja ettevaatlikult. Ummistuse kõrvaldamiseks toimige
vastavalt järgmistes osades toodud juhistele.
Kui seadmes tekib paberiummistus, süttib juhtpaneelil olev oleku LED-tuli
oranžilt põlema. Selgitage välja paberiummistuse asukoht ja eemaldage
paber.
Kui paber on ummistunud söötmispiirkonnas, järgige selle vabastamiseks
järgmisi samme.
Salves
Klõpsake sellel lingil, et avada ummistuse kõrvaldamist kirjeldav
animatsioon.
1. Avage ja sulgege esikate. Kinnijäänud paber väljutatakse automaatselt
seadmest. Kui paberit ei väljutata, jätkake järgmise sammuga.
2. Tõmmake salv välja.
3. Eemaldage ettevaatlikult ummistunud paber, tõmmates seda allpool
näidatud suunas. Enamuse kinnijäänud pabereid saab eemaldada selle
sammuga.
3. Eemaldage kinnijäänud paber seda ettevaatlikult välja tõmmates.
Ärge puudutage sisemise katte sees olevat kuumutit. See on kuum
ja võib põhjustada põletusi. Olge ettevaatlik paberi eemaldamisel
sellest piirkonnast, et mitte põletada oma sõrmi.
Kui paberit ei väljutata tõmbamisel või kui paberit selles alas ei paista,
kontrollige paberi väljutusala (vt osa „Paberi väljutusalas” lk 81).
4. Sulgege tagumine kate. Veenduge, et see on kindlalt suletud. Printimine
jätkub automaatselt.
Kui paberit tõmbamisel ei väljutata või kui paberit selles alas ei paista,
kontrollige toonerikasseti ümbruses olevat kinnitusplokki (vt osa „Masina
sisemuses” lk 80).
Tõrkeotsing_ 80
Paberi väljutusalas
4. Lükake kuumuti kange üles.
Klõpsake sellel lingil, et avada ummistuse kõrvaldamist kirjeldav
animatsioon.
Kuumuti ümbrus on kuum. Olge ettevaatlik paberi eemaldamisel
sellest piirkonnast, et mitte põletada oma sõrmi.
1. Tõmmake paber ettevaatlikult väljutusavast välja.
Kuumuti ümbrus on kuum. Olge paberi seadmest eemaldamisel
ettevaatlik.
5. Avage ülemine kate ja sisemine kate.
Kui kinnijäänud paberit ei ole näha või paber ei anna tõmbamisel järgi,
katkestage toiming ja jätkake järgmise sammuga.
2. Kinnijäänud paberi eemaldamiseks avage tagumine kate.
1
2
6. Hoides sisemist katet lahti, eemaldage kinnijäänud paber seadmest
ettevaatlikult. Seejärel sulgub sisemine kate automaatselt.
3. Eemaldage ettevaatlikult paber, tõmmates seda allpool näidatud
suunas. Enamuse kinnijäänud pabereid saab eemaldada selle
sammuga.
Kui kinnijäänud paberit ei ole näha või paber ei anna tõmbamisel järgi,
jätkake järgmise sammuga.
Kui paber rebeneb, veenduge, et eemaldate seadmest kõik paberi
osad.
Tõrkeotsing_ 81
Ärge puudutage sisemise katte sees olevat kuumutit. See on kuum
ja võib põhjustada põletusi. Olge ettevaatlik paberi eemaldamisel
sellest piirkonnast, et mitte põletada oma sõrmi.
7. Sulgege ülemine kate. Veenduge, et see on kindlalt suletud.
Muude probleemide lahendamine
8. Lükake kuumuti kange alla.
Järgmises tabelis on toodud mõned ilmneda võivad probleemid ja nende
soovitatavad lahendused. Rakendage soovitatavaid lahendusi, kuni
probleem on kõrvaldatud. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust
hooldusesindajaga.
Teised probleemid hõlmavad:
• Vt osa „Süsteemi probleemid” lk 82.
• Vt osa „Toitevarustuse probleemid” lk 83.
• Vt osa „Probleemid paberisöötmisel” lk 83.
• Vt osa „Probleemid printimisel” lk 84.
• Vt osa „Probleemid prindikvaliteediga” lk 86.
• Vt osa „Levinud probleemid operatsioonisüsteemis Windows” lk 88.
• Vt osa „Levinud probleemid operatsioonisüsteemis Linux” lk 89.
• Vt osa „Levinud probleemid Macintoshi operatsioonisüsteemis” lk 90.
Süsteemi probleemid
Probleem
Punane tõrketuli
põleb.
Soovitatavad lahendused
Lülitage seade sisse/välja. Kui probleem ei
lahene, võtke ühendust hooldusesindajaga (vt
osa „Contact SAMSUNG worldwide” lk 98).
Seadmel on tekkinud hooldust vajav tõrge,
nt LSU tõrge või kuumutitõrge.
9. Printimise jätkamiseks avage ja seejärel sulgege tagumine kate ja
esikate.
Tõrkeotsing_ 82
Toitevarustuse probleemid
Probleemid paberisöötmisel
Klõpsake sellel lingil, et avada toitevarustuse probleeme kirjeldav
animatsioon.
Probleem
Seadmel puudub
toiteühendus
või ei ole arvuti ja
seadme vaheline
ühenduskaabel
korralikult
ühendatud.
Probleem
Soovitatavad lahendused
•
Ühendage toitejuhe ja vajutage juhtpaneelil
nuppu Toide (
).
Soovitatavad lahendused
Printimisel tekib
paberiummistus.
Kõrvaldage paberiummistus (vt osa
„Paberiummistuste kõrvaldamine” lk 80).
Paberilehed jäävad
üksteise külge kinni.
•
•
•
•
Mitmeid paberilehti
ei söödeta
seadmesse.
•
Salves võib segamini olla mitut tüüpi paberit.
Laadige ainult sama tüüpi, samas formaadis ja
sama kaaluga paberit.
Paberi seadmesse
•
söötmine ei õnnestu.
•
Ühendage seadme kaabel lahti ja seejärel
tagasi.
- Lokaalse printimise puhul
•
•
Pidevad
paberiummistused.
•
•
-
Võrgu puhul (ainult CLP-320N(K)/CLP-321N/
CLP-325W(K)/ CLP-326W)
Kontrollige salve maksimaalset
paberimahutavust (vt osa „Prindikandjate
andmed” lk 97).
Veenduge, et kasutate õiget tüüpi paberit (vt
osa „Prindikandjate andmed” lk 97).
Võtke paberivirn salvest välja ja painutage
seda või keerake korraks lehvikuna lahti.
Niiske keskkond võib soodustada mõnda
tüüpi paberilehtede üksteise külge
kinnijäämist; vahetage paberivirn uue vastu.
•
Eemaldage seadme sisemusest seal leiduda
võivad takistused.
Paber ei ole õigesti salve laaditud. Võtke
paber salvest välja ja laadige õigesti.
Salves on liiga palju paberit. Eemaldage
liigne paber salvest.
Paber on liiga paks. Kasutage ainult paberit,
mis vastab seadme juhendis toodud
nõudmistele (vt osa „Prindikandjate
andmed” lk 97).
Salves on liiga palju paberit. Eemaldage
liigne paber salvest.
Kasutatakse valet tüüpi paberit. Kasutage
ainult paberit, mis vastab seadme juhendis
toodud nõudmistele (vt osa „Prindikandjate
andmed” lk 97).
Seadmes võib olla mustust. Avage esikate ja
eemaldage mustus.
Lüümikud jäävad
väljutusalas
üksteise külge kinni.
Kasutage ainult spetsiaalselt laserprinterite
jaoks mõeldud lüümikuid. Eemaldage iga lüümik
kohe selle seadmest väljumisel.
Ümbrikud
tõmmatakse viltu või
neid ei söödeta
korralikult.
Kindlustage, et paberijuhikud oleksid vastu
mõlemat ümbriku külge.
Tõrkeotsing_ 83
Probleemid printimisel
Probleem
Seade ei prindi.
Probleem
Võimalik põhjus
Kontrollige toitekaabli ühendusi.
Seade ei ole
määratud
vaikeseadmeks.
Valige seade
operatsioonisüsteemis Windows
vaikeseadmeks.
Veenduge, et probleem ei seisne mõnes alltoodud
asjaolus.
• Esikate ei ole suletud. Sulgege esikate.
• Seadmes on paberiummistus. Kõrvaldage
paberiummistus (vt osa „Paberiummistuste
kõrvaldamine” lk 80).
• Seadmes ei ole paberit. Laadige paber (vt osa
„Paberi salve laadimine” lk 56).
• Toonerikassetti ei ole paigaldatud. Paigaldage
toonerikassett.
Süsteemitõrke ilmnemisel võtke ühendust
hooldusesindajaga.
Arvuti ja seadme
vaheline
ühenduskaabel ei
ole korralikult
ühendatud.
Ühendage seadme kaabel lahti ja
seejärel tagasi.
Arvuti ja seadme
vaheline
ühenduskaabel on
defektne.
Võimalusel ühendage kaabel
teise, probleemideta töötava
arvutiga ja teostage printimine.
Võite ka proovida kasutada mõne
teise seadme kaablit.
Pordi seadistus on
vale.
Kontrollige operatsioonisüsteemi
Windows printeri seadistust ja
veenduge, et prinditöö saadetakse
õigesse porti. Kui arvutil on mitu
porti, veenduge, et seade on
ühendatud õige pordiga.
Seade võib olla
valesti
konfigureeritud.
Kontrollige jaotisest
Prindieelistused, kas kõik
printimise seadistused on õiged
(vt osa „Prindieelistuste akna
avamine” lk 63).
Printeri draiver võib
olla valesti
installitud.
Teostage seadme tarkvara
parandamine (vt osa
„USB-kaabliga ühendatud seadme
draiveri installimine” lk 32,
„Võrguühendusega seadme
draiveri installimine” lk 39).
Seadme töös
esineb tõrkeid.
•
•
Soovitatavad lahendused
Dokument on nii
suur, et arvuti
vabast
kõvakettaruumist ei
piisa prinditöö
menetlemiseks.
Vabastage spuulimiseks rohkem
oma arvuti kõvaketta ruumi ning
proovige uuesti.
Väljastustugi on
täis.
Toele mahub kuni 80 (80 g/m2)
lehte tavapaberit. Kui paber
väljastustoelt eemaldatakse,
jätkab seade printimist.
Kui seade on
kasutuses pikka
aega järjest, võib
selle printimiskiirus
väheneda ning
ühtlasi võib seade
jahtumiseks pausi
teha.
Laske masinal jahtuda. Pärast
seadme jahtumist jätkub
printimine automaatselt.
Seade valib
prindimaterjali
d valest
paberiallikast.
Jaotises
Prindieelistused
seadistatud paberi
suvand võib olla
valesti määratud.
Paljudes tarkvararakendustes
toimub paberiallika valimine
jaotise Prindieelistused
vahekaardil Paper. Valige õige
paberiallikas. (Vt „Prindieelistuste
akna avamine” lk 63).
Töö printimine
toimub
äärmiselt
aeglaselt.
Töö võib olla väga
keerukas.
Vähendage lehekülje keerukust
või proovige reguleerida
prindikvaliteedi seadistusi.
Pool lehekülge
on tühi.
Lehe suuna
seadistus võib olla
valesti määratud.
Muutke oma rakenduses lehekülje
suunda. Vaadake printeridraiveri
spikriekraani.
Paberiformaat ei
vasta
paberiformaadi
seadistustele.
Veenduge, et printeridraiveri
seadistustes määratud
paberiformaat vastab salves
kasutatavale paberile. Või
veenduge, et printeridraiveri
seadistuses määratud
paberiformaat vastab kasutatavas
tarkvararakenduses valitud
paberile.
Soovitatavad lahendused
Seadmel puudub
toiteühendus.
Võimalik põhjus
Kontrollige juhtpaneelil olevaid
LED-tulesid, et saada teada,
kas seade annab märku
süsteemitõrkest. Kui probleemi
ei saa lahendada, võtke
ühendust hooldusesindajaga.
Veateadet saab vaadata ka
arvutisse installitud
programmist Smart Panel (vt
„Programmi Smart Panel
kasutamine” lk 72).
Tõrkeotsing_ 84
Probleem
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Seade prindib,
kuid tekst on
vale,
moonutatud
või osaliselt
puudu.
Seadme kaabel on
halvasti ühendatud
või defektne.
Ühendage seadme kaabel lahti ja
seejärel tagasi. Proovige printida
tööd, mida olete varem edukalt
printinud. Võimalusel ühendage
kaabel ja seade teise arvutiga, mis
kindlasti probleemideta töötab, ja
proovige tööd printida. Viimase
võimalusena proovige kasutada
uut seadme kaablit.
Valitud on vale
printeri draiver.
Kontrollige oma rakenduse printeri
valimise menüüst, kas valitud on
teie seade.
Tarkvararakenduse
töös esineb tõrkeid.
Proovige printida mõnest teisest
rakendusest.
Operatsioonisüstee
mi töös esineb
tõrkeid.
Väljuge operatsioonisüsteemist
Windows ja taaskäivitage arvuti.
Lülitage seade välja ja seejärel
uuesti sisse.
Kui olete
DOS-keskkonnas,
võib olla seadme
fondi seadistus
valesti seadistatud.
Vt osa „Fondiseadistuse
muutmine (ainult CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/
CLP-326W)” lk 53.
Toonerikassett on
defektne või
tühjaks saanud.
Vajadusel ühtlustage tooneri
jaotumist. Vajadusel vahetage
toonerikassett välja.
Fail võib sisaldada
tühjasid lehekülgi.
Veenduge faili kontrollimise teel,
et see ei sisalda tühjasid
lehekülgi.
Mõni komponent,
näiteks kontroller
või trükkplaat, võib
olla defektne.
Võtke ühendust
hooldusesindajaga.
Seade ei prindi
korralikult
PDF-faili.
Mõned
graafikad, tekst
või pildid on
puudu.
PDF-faili ja
Acrobati toodete
vahel on
ühildumisprobleemi
d.
Faili printimine võib olla võimalik
PDF-faili pildina printimisel.
Aktiveerige Acrobati
prindisuvanditest valik Print As
Image.
Fotode
prindikvaliteet
on kehv. Pildid
ei ole selged.
Foto eraldusvõime
on väga madal.
Vähendage foto mõõtmeid. Kui
tarkvararakenduses foto
mõõtmeid suurendate,
eraldusvõime väheneb.
Enne printimist
tõuseb
väljastusaluse
piirkonnast
auru.
Auru eraldumist
printimise käigus
võib põhjustada
niiske paber.
Tegemist ei ole probleemiga.
Jätkake printimist.
Seade ei prindi
eriformaadis
paberit, näiteks
arvepaberit.
Paberiformaat ei
vasta
paberiformaadi
seadistustele.
Valige osast Edit... vahekaardil
Paper jaotises Prindieelistused
õige paberiformaat (vt osa
„Prindieelistuste akna avamine” lk
63).
Lehti
prinditakse,
kuid need on
tühjad.
Probleem
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Prinditud
arvepaber on
kooldunud.
Paberitüüp ei vasta
seadistusele.
Muutke printeri seadistust ja
proovige uuesti. Avage jaotis
Prindieelistused, klõpsake
vahekaardil Paper ja valige
paberitüübiks Thick (vt osa
„Prindieelistuste akna avamine” lk
63).
Prinditud paber
on kooldunud.
Kooldunud paberi
põhjuseks võivad
olla mitmed
erinevad tegurid, nt
temperatuuri
niiskus, paberitüüp,
ulatuslik printimine
jne.
Kasutage suvandit Paper Curl
Reduction. Avage jaotis
Prindieelistused (vt osa
„Prindieelistuste akna avamine” lk
63), klõpsake vahekaardil
Advanced ja seejärel märkige
ruut Paper Curl Reduction. See
suvand optimeerib ümbritseva
keskkonna tegurid, et vähendada
paberi kooldumise taset.
PDF-faili pildina printimine
võtab kauem aega.
Tõrkeotsing_ 85
Probleemid prindikvaliteediga
Seadme sisemuses leiduv mustus või valesti laaditud paber võib
prindikvaliteeti halvendada. Probleemi lahendamiseks vaadake alltoodud
tabelit.
Probleem
Hele või tuhm
kujutis
Probleem
Lüngad
Kui leheküljel on suvaliselt paiknevad heledad alad
(tavaliselt ümmargused), võib põhjus olla järgmine.
• Konkreetne paberileht on defektne. Proovige
töö uuesti printida.
• Paberi niiskussisaldus on ebaühtlane või on
paberi pinnal märjad laigud. Proovige teist sorti
paberit (vt osa „Prindikandjate andmed” lk 97).
• Tegemist on kehva paberipartiiga.
Tootmisprotsessidest tulenevalt võib juhtuda, et
mõned alad ei võta toonerit külge. Proovige
teist tüüpi või teist sorti paberit.
• Muutke printeri seadistust ja proovige uuesti.
Avage printeri atribuudid ja klõpsake
vahekaardil Paber ning valige paberitüübiks
Thick Paper (vt osa „Prindieelistuste akna
avamine” lk 63).
• Kui nende sammude läbimine probleemi ei
lahenda, võtke ühendust hooldusesindajaga.
Valged laigud
Kui leheküljele ilmuvad valged laigud, võib põhjus
olla järgmine.
• Paber on liiga kare ja sellelt kukub palju
mustust seadme sisemuses olevatele
komponentidele, mis tähendab, et
ülekanderihm on määrdunud. Puhastage oma
seadme sisemust. Võtke ühendust
hooldusesindajaga.
• Paberitee võib vajada puhastamist. Võtke
ühendust hooldusesindajaga.
Soovitatavad lahendused
•
•
•
•
•
Kui leheküljele ilmub vertikaalne valge vööt või
heledam ala, hakkab tooner otsa saama. Teil
võib olla võimalik toonerikasseti kasutusiga
ajutiselt pikendada (vt osa „Tooneri jaotumise
ühtlustamine” lk 79). Kui sel moel prindikvaliteeti
parandada ei õnnestu, paigaldage uus
toonerikassett.
Paber ei pruugi nõudmistele vastata; näiteks
võib paber olla liiga niiske või kare (vt osa
„Prindikandjate andmed” lk 97).
Kui terve lehekülg prinditakse heledalt, on
printimise eraldusvõime väärtus liiga madal.
Reguleerige printimise eraldusvõimet. Vaadake
printeridraiveri spikriekraani.
Heledamate osade või määrimisdefektide
kombinatsioon võib tähendada, et toonerikassett
vajab puhastamist (vt osa „Sisemuse
puhastamine” lk 76).
Seadmes oleva komponendi LSU pind võib olla
määrdunud. Puhastage LSU, avades ja
sulgedes esikatet mitu korda; kui probleem ei
lahene, võtke ühendust hooldusesindajaga.
Soovitatavad lahendused
Paberi ülemine
pool on prinditud
heledamalt kui
alumine pool
Tooner ei pruugi korralikult kinnituda seda tüüpi
paberile.
• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti.
Avage jaotis Prindieelistused, klõpsake
vahekaardil Paper ja valige paberitüübiks
Recycled.
Vertikaalsed
jooned
Kui leheküljele ilmuvad mustad vertikaalsed
vöödid, võib põhjus olla järgmine.
• Pildindusseade on tõenäoliselt kriimustatud.
Eemaldage pildindusseade ja paigaldage uus
(vt osa „Pildindusseadme vahetamine” lk 93).
Kui leheküljele ilmuvad valged vertikaalsed vöödid,
võib põhjus olla järgmine.
• Seadmes oleva komponendi LSU pind võib olla
määrdunud. Puhastage LSU, avades ja
sulgedes esikatet mitu korda; kui probleem ei
lahene, võtke ühendust hooldusesindajaga.
Tooneriplekid
•
Värviline või must
taust
Kui taust muutub vastuvõetamatult tumedaks
(toonimine), toimige järgmiselt.
• Kasutage kergemat paberit (vt osa
„Prindikandjate andmed” lk 97).
• Kontrollige seadme keskkonda: väga kuiv
(madala niiskusega) keskkond või kõrge
õhuniiskus (suhteline õhuniiskus üle 80%) võib
tausta toonimist suurendada.
• Eemaldage vana toonerikassett ja paigaldage
uus (vt osa „Toonerikasseti vahetamine” lk 92).
•
Paber ei pruugi nõudmistele vastata; näiteks
võib paber olla liiga niiske või kare (vt osa
„Prindikandjate andmed” lk 97).
Paberitee võib vajada puhastamist (vt osa
„Sisemuse puhastamine” lk 76).
Tõrkeotsing_ 86
Probleem
Tooner valgub
laiali
Soovitatavad lahendused
•
•
•
Vertikaalsuunal
korduvad defektid
Taustamäärimine
A
Ümber rasvaste
tähemärkide või
piltide on tooneri
osakesi
Probleem
Puhastage seadme sisemust. Vt osa „Sisemuse
puhastamine” lk 76.
Kontrollige paberitüüpi ja -kvaliteeti. Vt osa
„Prindikandjate andmed” lk 97.
Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus. Vt
osa „Toonerikasseti vahetamine” lk 92.
Kui lehekülje printimiseks kasutataval poolel on
võrdsete vahedega korduvad defektid, võib põhjus
olla järgmine.
• Toonerikassett võib olla kahjustatud. Kui
lehekülgedel esineb korduv märk, printige mitu
korda puhastuslehekülge, et puhastada
kassetti. Kui sama probleem kordub pärast
printimist, eemaldage toonerikassett ja
paigaldage uus (vt osa „Toonerikasseti
vahetamine” lk 92).
• Masina komponentidel võib olla toonerit. Kui
defektid ilmuvad lehekülje tagumisele küljele,
kaob probleem tõenäoliselt pärast mõne
lehekülje printimist iseenesest.
• Kuumutiüksus võib olla kahjustatud. Võtke
ühendust hooldusesindajaga.
Taustamäärimise põhjuseks on prinditava
lehekülje juhuslikesse piirkondadesse sattuvad
tooneriosakesed.
• Paber võib olla liiga niiske. Proovige
printimiseks kasutada uut paberipakki. Ärge
avage paberipakke enne kui vaja, sellisel juhul
ei ima paber endasse nii palju niiskust.
• Kui taustamäärimine ilmneb ümbriku puhul,
muutke prinditava pinna paigutust selliselt, et
välditaks printimist ümbriku tagaküljel olevatele
kahekordsetele liitekohtadele. Liitekohtadele
printimine või põhjustada probleeme.
• Kui taustamäärimine katab tervet prinditud
lehekülje pinda, reguleerige oma
tarkvararakenduse või printeri atribuutide
vahendusel printimise eraldusvõimet.
Tooner ei pruugi korralikult kinnituda seda tüüpi
paberile.
• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti.
Avage jaotis Prindieelistused, klõpsake
vahekaardil Paper ja valige paberitüübiks
Recycled.
Soovitatavad lahendused
Moonutatud
tähemärgid
•
Kui (tähe)märgid ei ole õige kujuga ja esineb
varikujutisi, võib paber olla liiga libe. Proovige
kasutada muud paberit (vt osa „Prindikandjate
andmed” lk 97).
Leht tõmmatakse
viltu
•
•
Veenduge, et paber on õigesti laaditud.
Kontrollige paberitüüpi ja -kvaliteeti (vt osa
„Prindikandjate andmed” lk 97).
Veenduge, et paber või teised materjalid on
laaditud õigesti ja et juhikud ei ümbritse
paberivirna liiga tugevasti või lõdvalt.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
Lehed on
kooldunud või
laines
•
•
•
•
Lehtedel on
kortsud või voldid
•
•
•
Väljatrükkide
tagumised küljed
on määrdunud
Tõrkeotsing_ 87
•
Veenduge, et paber on õigesti laaditud.
Kontrollige paberitüüpi ja -kvaliteeti. Paberite
kooldumist võib põhjustada nii kõrge
temperatuur kui õhuniiskus (vt osa
„Prindikandjate andmed” lk 97).
Pöörake paberivirn salves ümber. Proovige ka
paberit salves 180° pöörata.
Veenduge, et paber on õigesti laaditud.
Kontrollige paberitüüpi ja -kvaliteeti (vt osa
„Prindikandjate andmed” lk 97).
Pöörake paberivirn salves ümber. Proovige ka
paberit salves 180° pöörata.
Kontrollige, kas esineb tooneri lekkeid.
Puhastage seadme sisemust (vt osa „Sisemuse
puhastamine” lk 76).
Probleem
Täies ulatuses
mustad või teatud
värvi leheküljed
A
Tooner ei kinnitu
•
•
•
•
•
•
A
Probleem
Soovitatavad lahendused
Toonerikassett võib olla valesti paigaldatud.
Eemaldage kassett ja sisestage see uuesti.
Toonerikassett võib olla defektne ja vajada
väljavahetamist. Eemaldage toonerikassett ja
paigaldage uus (vt „Toonerikasseti
vahetamine” lk 92).
Seade võib vajada remonti. Võtke ühendust
hooldusesindajaga.
Tundmatu kujutis
ilmub paarile
järgmisele
leheküljele
pidevalt või
esineb lahtist
toonerit, heledat
printimist või
määrdumist.
Kasutate seadet tõenäoliselt kõrgusel 1000 m
(3281 jalga) või kõrgemal.
Väga kõrgel kasutamine võib mõjutada
prindikvaliteeti, näiteks lahtist toonerit või heledaid
pilte. Seda suvandit saate seadistada programmis
Printer Setting Utility (vt osa „Kõrguse
reguleerimine” lk 52).
Levinud probleemid operatsioonisüsteemis
Windows
•
Lüngad
tähemärkidel
Soovitatavad lahendused
Puhastage seadme sisemust (vt osa „Sisemuse
puhastamine” lk 76).
Kontrollige paberitüüpi ja -kvaliteeti (vt osa
„Prindikandjate andmed” lk 97).
Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus (vt
„Toonerikasseti vahetamine” lk 92).
Kui probleem püsib, võib seade vajada remonti.
Võtke ühendust hooldusesindajaga.
Tähemärkidel olevad lüngad kujutavad endast
(tähe)märkide mustadel piirkondadel esinevaid
valgeid alasid.
• Kui prindite lüümikutele, proovige kasutada
teist tüüpi lüümikuid. Lüümikute struktuurist
tulenevalt on mõnede tähemärkide lünkade
esinemine paratamatu.
• On võimalik, et prindite paberi valele küljele.
Eemaldage paber ja pöörake see ümber.
• Paber ei pruugi nõudmistele vastata (vt osa
„Prindikandjate andmed” lk 97).
Probleem
Soovitatavad lahendused
Installimise ajal
kuvatakse teade
„File in Use”.
Sulgege kõik tarkvararakendused. Eemaldage
käivitusgrupist Startup kõik programmid ja
taaskäivitage seejärel Windows. Installige oma
printeridraiver uuesti.
Kuvatakse teade
„General Protection
Fault”, „Exception
OE”, „Spool 32” või
„Illegal Operation”.
Sulgege kõik rakendused, taaskäivitage
Windows ja proovige uuesti printida.
Kuvatakse teated
„Fail To Print” ja „A
printer timeout error
occurred”.
Need teated võidakse kuvada printimise ajal.
Lihtsalt oodake, kuni seade printimise lõpetab.
Kui teade kuvatakse ooterežiimis või pärast
printimise lõpetamist, kontrollige seadme
ühendust ja/või seda, kas on ilmnenud tõrkeid.
Lisateabe saamiseks operatsioonisüsteemi Windows tõrketeadete
kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Microsoft Windowsi
kasutusjuhendit.
Horisontaalset
triibud
Esineb horisontaalsuunalisi musti vööte või plekke.
• Toonerikassett võib olla valesti paigaldatud.
Eemaldage kassett ja sisestage see uuesti.
• Toonerikassett võib olla defektne. Eemaldage
toonerikassett ja paigaldage uus (vt osa
„Prindikandjate andmed” lk 97).
• Kui probleem püsib, võib seade vajada remonti.
Võtke ühendust hooldusesindajaga.
Lehed on
kooldunud
Kui printeripaber on kooldunud või paberi
seadmesse söötmine ei õnnestu, toimige
järgmiselt:
• Pöörake paberivirn salves ümber. Proovige ka
paberit salves 180° pöörata.
• Muutke printeri seadistust ja proovige uuesti.
Avage printeri atribuudid ja klõpsake
vahekaardil Paber ning valige paberitüübiks
Thin Paper. Lisateavet leiate osast
„Prindieelistuste akna avamine” lk 63.
Tõrkeotsing_ 88
Levinud probleemid operatsioonisüsteemis Linux
probleem
Seade ei prindi.
probleem
Soovitatavad lahendused
•
•
•
•
•
Kontrollige, kas teie süsteemis on
printeridraiver installitud. Saadaolevate
seadmete loendi vaatamiseks avage
programm Unified Driver Configurator ja
valige aknas Printers configuration
vahekaart Printers. Veenduge, et loendis
kuvatakse teie seadet. Kui mitte, avage oma
seadme seadistamiseks viisard Add new
printer wizard.
Kontrollige, kas seade on käivitatud. Avage
aken Printers configuration ja valige
printerite loendist oma seade. Vaadake paanil
Selected printer olevat kirjeldust. Kui oleku
nimetuses on kirje Stopped, vajutage nuppu
Start. Pärast seda peaks seadme tavaline
tööolek taastuma. Olek „stopped” võidakse
aktiveerida teatud printimisel ilmnenud
probleemide korral. See võib olla näiteks
katse printida dokumenti, kui porti kasutab
skaneerimisrakendus.
Veenduge, et port pole hõivatud. Kuna
seadme funktsionaalsed komponendid
(printer ja skanner) jagavad sama sisend-/
väljundliidest (porti), on võimalik, et porti
üritavad samaaegselt kasutada erinevad
kasutajarakendused. Võimalike konfliktide
vältimiseks on korraga lubatud kasutada
ainult ühte neist, et saavutada kontrolli
seadme üle. Teisele kasutajale näidatakse, et
seade on hõivatud. Peaksite avama
pordikonfiguratsiooni ja valima teie seadmele
määratud pordi. Paanil Selected port näete,
kas port on hõivatud mõne teise rakenduse
poolt. Kui see on nii, siis peaksite kas ootama
aktiivse töö lõppemist või vajutama nuppu
Release port, kui olete kindel, et aktiivne
rakendus ei tööta korralikult.
Kontrollige, kas teie rakendus kasutab
spetsiaalseid prindisuvandeid, näiteks
„-oraw”. Kui kirje „-oraw” sisaldub käsurea
parameetris, eemaldage see probleemideta
printimise võimaldamiseks. Suvandi Gimp
front-end kasutamiseks valige „print” ->
„Setup printer” ja redigeerige käsuelemendis
olevat käsurea parameetrit.
CUPS-versioonil (Common UNIXPrinting
System), mida turustatakse koos
operatsioonisüsteemiga SuSE Linux 9.2
(cups-1.1.21), on probleem interneti
prindiprotokolli (IPP) printimisega. Kasutage
interneti prindiprotokolli asemel sokliga
printimist või installige CUPS-i uuem versioon
(cups-1.1.22 või uuem).
Soovitatavad lahendused
Mõned värvilised
pildid on üleni
mustad.
See on programmi Ghostscript (kuni GNU
Ghostscript versioon 7.05) tuntud viga, kui
dokumendi põhiline värviruum on registreeritud
värviruum ja see teisendatakse läbi
CIE-värviruumi. Kuna Postscript kasutab
CIE-värviruumi värvisäilitussüsteemi jaoks,
peaksite uuendama oma süsteemi programmi
Ghostscript vähemalt GNU Ghostscript
versiooniks 7.06 või uuemaks. Värskemaid
programmi Ghostscript versioone leiate
veebisaidilt www.ghostscript.com.
Mõned värvilised
pildid on ootamatute
värvidega.
See on programmi Ghostscript (kuni GNU
Ghostscript versioon 7.xx) tuntud viga, kui
dokumendi põhiline värviruum on registreeritud
RGB-värviruum ja see teisendatakse läbi
CIE-värviruumi. Kuna Postscript kasutab
CIE-värviruumi värvisäilitussüsteemi jaoks,
peaksite uuendama oma süsteemi programmi
Ghostscript vähemalt GNU Ghostscript
versiooniks 8.xx või uuemaks. Värskemaid
programmi Ghostscript versioone leiate
veebisaidilt www.ghostscript.com.
Seade ei prindi
terveid lehekülgi,
dokument
prinditakse poolele
leheküljele.
See on levinud probleem, mis ilmneb siis, kui
värviprinterit kasutatakse rakenduse Ghostscript
versiooniga 8.51 või sellest vanema versiooniga
(64-bitine Linuxi operatsioonisüsteem), see
probleem on kujul Ghostscript Bug 688252
edastatud ka veebisaidile bugs.ghostscript.com.
Probleem on lahendatud rakenduse AFPL
Ghostscript versioonis 8.52 ja sellest uuemates
versioonides. Probleemi lahendamiseks laadige
veebisaidilt http://sourceforge.net/projects/
ghostscript/ alla rakenduse AFPL Ghostscript
uusim versioon ja installige see.
Dokumendi
printimisel tekib
tõrge „Cannot open
port device file”.
Vältige prinditöö parameetrite muutmist (nt
programmi LPR GUI vahendusel) printimise ajal.
CUPS-i olemasolevad versioonid katkestavad
prinditöö kohe, kui prindisuvandeid muudetakse
ja üritavad seejärel prinditööd algusest
taaskäivitada. Kuna programm Unified Linux
Driver lukustab printimise ajaks pordi, jätab
draiveri äkiline sulgemine pordi lukustatud
olekusse ja muudab võimatuks selle kasutamise
järgmistes prinditöödes. Kui nii juhtub, proovige
mfp-port vabastada, valides aknas Port
configuration suvandi Release port.
Tõrkeotsing_ 89
Lisateabe saamiseks operatsioonisüsteemi Linux tõrketeadete kohta
vaadake arvutiga kaasas olnud Linuxi kasutusjuhendit.
Levinud probleemid Macintoshi
operatsioonisüsteemis
probleem
Soovitatavad lahendused
Seade ei prindi
korralikult
PDF-vormingus
faile. Mõned
graafika, teksti või
piltide osad on
puudu.
Faili printimine võib olla võimalik PDF-faili
pildina printimisel. Aktiveerige Acrobati
prindisuvanditest valik Print As Image.
Dokument prinditi,
kuid prinditööd ei
ole
operatsioonisüstee
mi Mac OS X 10.3.2
spuulerist
eemaldatud.
Värskendage oma operatsioonisüsteem Mac
OS versiooniks Mac OS X 10.3.3 või sellest
uuemaks versiooniks.
Funktsiooni Cover
page kasutamisel ei
prindita osasid
tähemärke õigesti.
Operatsioonisüsteem Mac OS ei ole suuteline
funktsiooni Cover page kasutamisel antud fonti
rakendama. Funktsiooni Cover page
kasutamisel prinditakse õigesti ainult inglise
keele tähestiku tähed ja numbrid.
Dokumendi
printimisel
Macintosh-arvutist
programmiga
Acrobat Reader 6.0
(või uuem) ei
prindita värve
õigesti.
Veenduge, et teie seadmedraiveris määratud
eraldusvõime seadistus kattub programmis
Acrobat Reader määratud seadistusega.
PDF-faili pildina printimine võtab kauem
aega.
Lisateabe saamiseks Macintoshi operatsioonisüsteemi tõrketeadete
kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Macintoshi kasutusjuhendit.
Tõrkeotsing_ 90
Tarvikud
11.
See peatükk sisaldab teavet teie seadmega kasutatavate tarvikute ja varuosade soetamise kohta.
Peatükk koosneb järgmistest osadest.
•
•
•
•
•
•
Kuidas osta
Kasutatavad tarvikud
Varuosad
Toonerikasseti vahetamine
Pildindusseadme vahetamine
Tooneri jäätmete mahuti vahetamine
b. Regioon A: Albaania, Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaaria, Eesti,
Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti,
Makedoonia, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia,
Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits,
Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari
Kasutatavad tarvikud võivad riikide lõikes erineda. Kasutatavate
tarvikute loendit küsige kohalikult müügiesindajalt.
Kuidas osta
c. Regioon B: Bangladesh, Hiina, India ja Nepal
Ettevõtte Samsung originaaltarvikute ja -varuosade tellimiseks võtke
ühendust kohaliku Samsung edasimüüja või jaemüüjaga, kelle käest oma
seadme ostsite. Teabe saamiseks hooldusteenuste kohta võite külastada
veebisaiti www.samsung.com/supplies (valige oma riik/regioon).
d. Piltide hulk põhineb ühel värvil igal leheküljel. Kui prindite dokumente
täisvärvilistena (tsüaan, magenta, kollane, must), väheneb selle
elemendi kasutusiga 25%.
Teavet toonerikasseti vahetamise kohta vt osast „Toonerikasseti
vahetamine” lk 92.
Kasutatavad tarvikud
Toonerikasseti kasutusiga võib sõltuvalt kasutatavatest suvanditest ja
pildi piirkonna protsendist ning töörežiimist varieeruda.
Tarvikute kasutusea lõpule jõudmisel saate oma seadme jaoks tellida
järgmist tüüpi tarvikuid.
Keskmine
kasutusigaa
Tüüp
Standardse
kasutusega
toonerikassett
•
•
Keskmine musta
kasseti kasutusiga
pideval
kasutamisel: 1500
standardlehekülge
(must)
Keskmine värvilise
kasseti kasutusiga
pideval
kasutamisel: 1000
standardlehekülge
(kollane/magenta/
tsüaan)
Tarvikud, sh toonerikassetid, tuleb osta samast riigist, kust ostsite
oma seadme. Vastasel korral võivad tarvikud osutuda teie seadme
jaoks ebasobivateks, kuna seadmete tehnilised omadused erinevad
riigiti.
Komponendi nimi
K407(CLT-K407S): Must
C407(CLT-C407S): Tsüaan
M407(CLT-M407S): Magenta
Y407(CLT-Y407S): Kollane
Regioon Ab
K4072(CLT-K4072S): Must
C4072(CLT-C4072S): Tsüaan
M4072(CLT-M4072S):
Magenta
Y4072(CLT-Y4072S): Kollane
Regioon Bc
K4073(CLT-K4073S): Must
C4073(CLT-C4073S): Tsüaan
M4073(CLT-M4073S):
Magenta
Y4073(CLT-Y4073S): Kollane
Pildindussead
e
Umbes 24 000 piltid
CLT-R407
Tooneri
jäätmete
mahuti
Umbes 10 000 piltid
CLT-W409
a. Hinnanguline kasutusiga vastavalt standardile ISO/IEC 19798.
Samsung ei soovita kasutada Samsung järelturu ja mitteoriginaalseid
toonerikassette, näiteks taastäidetud või taastatud kassette. Samsung
ei saa garanteerida Samsung järelturu ja mitteoriginaalsete
toonerikassettide kvaliteetsust. Samsung järelturu või mitteoriginaalse
toonerikasseti kasutamise tõttu vajalikud hooldus- või remonditööd ei
kuulu seadme garantii alla.
Varuosad
Varuosade soetamiseks võtke ühendust sama edasimüüjaga, kelle käest
seadme ostsite.
Varuosade vahetamist võib teostada ainult volitatud teenusepakkuja,
edasimüüja või jaemüüja, kelle käest seadme ostsite. Garantii ei kata mis
tahes varuosade vahetamist pärast nende „keskmise kasutusea” lõpule
jõudmist.
Varuosasid vahetatakse kindlate perioodide järel, et vältida prindikvaliteedi
ja paberisöötmise probleeme, mille põhjuseks on kulunud osad (vt allolevat
tabelit). Eesmärgiks on säilitada teie seadme tipptasemel töökeskkond.
Allolevad varuosad peaks vahetama välja pärast nende kasutusea lõppu.
Komponendid
Keskmine kasutusigaa
Kuumuti
Umbes 50 000 lehekülge (mustvalge)/12 500
lehekülge (värviline)
Ülekanderull
Umbes 50 000 lehekülge (mustvalge)/12 500
lehekülge (värviline)
Tarvikud_ 91
Komponendid
3. Haarake toonerikasseti pidemetest ja tõmmake kassett masinast välja.
Keskmine kasutusigaa
Ülekanderihm (ITB)
Umbes 50 000 lehekülge (mustvalge)/12 500
lehekülge (värviline)
Paberi
söötmisrullik
Umbes 50 000 lehekülge
a. Kasutusiga mõjutab kasutatav operatsioonisüsteem, arvuti jõudlus,
rakenduste tarkvara, ühendusviis, kandja tüüp, kandja formaat ja tööde
keerukus.
Toonerikasseti vahetamine
Klõpsake sellel lingil, et avada toonerikasseti vahetamist kirjeldav
animatsioon.
Seade kasutab nelja värvi ja igaühe jaoks on erinev toonerikassett: kollane
(Y), magenta (M), tsüaan (C) ja must (K).
Toonerikassett on jõudnud oma hinnangulise kasutusea lõppu. Printer
lõpetab printimise. Arvutis kuvatakse ka programmi Smart Panel aken, mis
annab teada, et peate kasseti välja vahetama (vt osa „Programmi Smart
Panel kasutamine” lk 72).
Sellisel juhul on vaja toonerikassett välja vahetada. Kontrollige, millise
mudelinumbriga toonerikassetti teie seade kasutab (vt osa „Kasutatavad
tarvikud” lk 91).
Samsung ei soovita kasutada Samsung järelturu ja mitteoriginaalseid
toonerikassette, näiteks taastäidetud või taastatud kassette. Samsung
ei saa garanteerida Samsung järelturu ja mitteoriginaalsete
toonerikassettide kvaliteetsust või kahjustusi, mis need põhjustavad
seadmele. Samsung järelturu või mitteoriginaalse toonerikasseti
kasutamise tõttu vajalikud hooldus- või remonditööd ei kuulu seadme
garantii alla.
4. Võtke uus toonerikassett pakendist välja.
5. Tõmmake uuest toonerikassetist välja kaitseleht.
6. Hoides uue toonerikasseti mõlemast sangast, raputage seda tugevalt, et
toonerit ühtlaselt jaotada.
1. Lülitage seade välja ning oodake paar minutit, et seade jahtuks.
2. Vajutage vabastusnuppu ja avage täielikult esikate.
7. Asetage toonerikassett tasasele pinnale nagu on allpool näidatud ja
eemaldage kaitsekile.
Kui toonerit satub teie riietele, pühkige see kuiva riidelapiga ära ja
peske riideeset külma veega. Kuum vesi põhjustab tooneri
kinnitumise kanga külge.
Tarvikud_ 92
8. Veenduge, et toonerikasseti värv vastab pesa värviga ja seejärel võtke
kinni toonerikasseti sangadest. Sisestage kassett kuni see klõpsab oma
kohale.
4. Haarake jääktooneri mahuti käepidemest ja tõmmake see seadmest
välja.
5. Tõmmake pildindusseade välja, kasutades pildindusseadme ees olevat
pilu.
9. Sulgege esikate. Veenduge, et kate on kindlalt suletud ja seejärel
lülitage seade sisse.
Kui esikate pole täielikult suletud, ei hakka seade tööle.
Pildindusseadme vahetamine
Kui pildindusseadme kasutusiga on lõppenud, kuvatakse arvuti ekraanile
programmi Smart Panel aken, mis näitab, et pildindusseadme peab välja
vahetama. Vastasel juhul lõpetab seade printimise.
1. Lülitage seade välja ning oodake paar minutit, et seade jahtuks.
2. Vajutage vabastusnuppu ja avage täielikult esikate.
6. Võtke uus pildindusseade pakendist välja.
•
3. Haarake toonerikasseti pidemetest ja tõmmake kassett masinast välja.
Ärge kasutage pildindusseadme pakendi avamisel teravaid
esemeid, nagu nuga või käärid. Võite kahjustada
pildindusseadme pinda.
• Olge ettevaatlik, et te ei kriimustaks pildindusseadme pinda.
• Pildindusseadme kahjustamise vältimiseks ärge jätke seda
valguse kätte rohkem kui mõneks minutiks. Vajadusel katke
see kaitsmiseks paberilehega.
7. Hoides pildindusseadme ees olevast pilust kinni, lükake see tagasi
seadmesse.
Tarvikud_ 93
8. Paigaldage tooneri jäätmete mahuti õigesse kohta ja seejärel lükake
seda, et veenduda, kas see on kindlalt oma kohal.
3. Haarake jääktooneri mahuti käepidemest ja tõmmake see seadmest
välja.
9. Libistage toonerikassett tagasi seadmesse.
Veenduge, et panete tooneri jäätmete mahuti tasasele pinnale, et
toonerit ei läheks maha.
4. Eemaldage mahuti kork nagu on näidatud allpool ja kasutage seda
tooneri jäätmete mahuti avause sulgemiseks.
2
1
10. Sulgege esikate kindlalt.
Kui esikate pole täielikult suletud, ei hakka seade tööle. Veenduge,
et kõik toonerikassetid on õigesti paigaldatud. Kui mõni
toonerikassett on paigaldatud valesti, ei sulgu esikate.
11. Lülitage seade sisse.
Kõik LED-tuled vilguvad punaselt järjestikku. Oodake umbes 1,5
minutit, et seade valmistuks.
Ärge kallutage ega pöörake mahutit ümber.
5. Võtke uus tooneri jäätmete mahuti pakendist välja.
6. Paigaldage uus tooneri jäätmete mahuti õigesse kohta ja seejärel lükake
seda, et veenduda, kas see on kindlalt oma kohal.
Tooneri jäätmete mahuti vahetamine
Kui tooneri jäätmete mahuti kasutusiga on lõppenud, kuvatakse arvuti
ekraanile programmi Smart Panel aken, mis näitab, et tooneri jäätmete
mahuti peab välja vahetama. Vastasel juhul lõpetab seade printimise.
1. Lülitage seade välja ning oodake paar minutit, et seade jahtuks.
2. Avage esikate.
7. Sulgege esikate kindlalt.
Kui esikate pole täielikult suletud, ei hakka seade tööle. Veenduge,
et kõik toonerikassetid on õigesti paigaldatud. Kui mõni
toonerikassett on paigaldatud valesti, ei sulgu esikate.
8. Lülitage seade sisse.
Tarvikud_ 94
Tehnilised andmed
12.
Sellest peatükist leiate teavet seadme põhiliste tehniliste andmete kohta.
Peatükk koosneb järgmistest osadest:
•
•
•
•
Seadmestiku tehnilised andmed
Keskkonna andmed
Elektrisüsteemi andmed
Prindikandjate andmed
Tehniliste andmete näidud on välja toodud allolevas loendis. Need võivad muutuda ilma etteteatamiseta. Värsket teavet leiate veebisaidilt
www.samsung.com/printer.
Seadmestiku tehnilised andmed
Element
Mõõtmed
Kirjeldus
Kõrgus
243 mm (9,57 tolli)
Sügavus
313 mm (12,32 tolli)
Laius
388 mm (15,28 tolli)
Kaal
Seade koos tarvikutega
11 kg (24,25 naela)
Pakendi kaal
Paber
1,50 kg (3,31 naela)
Plastik
0,45 kg (0,99 naela)
Moodul
CLX-NWA20L
Juhtmevabaa
a. Ainult CLP-325W(K)/CLP-326W.
Keskkonna andmed
Element
Müratasea
Temperatuur
Õhuniiskus
Kirjeldus
Ooterežiim
Taustamüra tase
Printimisrežiim
Alla 45 dBA (värviprintimine)
Vähem kui 47 dBA (mustvalge printimine)
Kasutamine
10 kuni 32 °C (50 kuni 89,6 °F)
Hoiustamine (pakendis)
0 kuni 40 °C (32 kuni 104 °F)
Kasutamine
20 kuni 80% suhteline õhuniiskus
Hoiustamine (pakendis)
10 kuni 90% suhteline õhuniiskus
a. Helirõhutase, ISO 7779. Testimisel kasutatud konfiguratsioon: tavapäraselt paigaldatud seade, A4-formaadis paber, ühepoolne printimine.
Tehnilised andmed_ 95
Elektrisüsteemi andmed
Toitevarustuse nõuded sõltuvad riigist/regioonist, kus seadet müüakse. Ärge muutke tööpingeid. See võib seadet kahjustada ja toote garantii tühistada.
Element
Võimsusklassa
Voolutarve
Kirjeldus
110-voldised mudelid
110–127 V vahelduvvool
220-voldised mudelid
220–240 V vahelduvvool
Keskmine töörežiim
Alla 350 W
Ooterežiim
Alla 60 W
Energiasäästurežiim
•
•
•
Väljalülitatud olekus
Alla 0,45 W
CLP-320(K)/CLP-321/CLP-325(K)/ CLP-326: Alla 5 W
CLP-320N(K)/CLP-321N: Alla 6 W
CLP-325W(K)/CLP-326W: Alla 7 W
a. Oma seadme õige pinge, sageduse (hertsides) ja voolutüübi leiate vastavalt seadmel olevalt andmesildilt.
Tehnilised andmed_ 96
Prindikandjate andmed
Tüüp
Tavapaber
Ümbrik
Formaat
Kaala
Mõõtmed
Letter
216 x 279 mm (8,50 x 11,00 tolli)
Legal
216 x 356 mm (8,50 x 14,00 tolli)
US Folio
216 x 330 mm (8,50 x 13,00 tolli)
A4
210 x 297 mm (8,26 x 11,69 tolli)
Oficio
216 x 343 mm (8,50 x 13,50 tolli)
JIS B5
182 x 257 mm (7,17 x 10,12 tolli)
ISO B5
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tolli)
Executive
184 x 267 mm (7,25 x 10,5 tolli)
A5
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tolli)
A6
105 x 148 mm (4,13 x 5,83 tolli)
Monarch
98 x 191 mm (3,87 x 7,50 tolli)
Nr 10
105 x 241 mm (4,12 x 9,50 tolli)
DL
110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tolli)
C5
162 x 229 mm (6,38 x 9,02 tolli)
C6
114 x 162 mm (4,49 x 6,38 tolli)
Nr 9
98 x 225 mm (3,87 x 8,87 tolli)
Salve mahtuv hulkb
70 kuni 90 g/m2 (19 kuni 24 naela/
köide).
130 lehte kaaluga kuni 80 g/m2
(21 naela/köide) salve kohta.
75 kuni 90 g/m2 (20 kuni 24 naela/
köide) käsitsi salve sisestamiseks.
5 lehte käsitsi salve
sisestamiseks.
5 lehte käsitsi salve
sisestamiseks.
6 3/4
92 x 165 mm (3,62 x 6,50 tolli)
Paks paber
Vt tavapaberi osa
Vt tavapaberi osa
90 kuni 105 g/m2 (24 kuni 28 naela/
köide) käsitsi salve sisestamiseks.
Õhuke paber
Vt tavapaberi osa
Vt tavapaberi osa
60 kuni 70 g/m2 (16 kuni 19 naela/
köide) käsitsi salve sisestamiseks.
Sildidc
Letter, A4
Vt tavapaberi osa
120 kuni 150 g/m2 (32 kuni 40 naela/
köide) käsitsi salve sisestamiseks.
Köitepapp
Postkaart
101,60 x 152,4 mm (4 x 6 tolli)
105 kuni 163 g/m2 (28 kuni 43 naela/
köide) käsitsi salve sisestamiseks.
Lüümikd e f
Letter, A4,
Vt tavalise paberi osa
-
Läikega fotog
Letter, A4
Vt tavalise paberi osa
111 kuni 220 g/m2 (30 kuni 58 naela/
köide) käsitsi salve sisestamiseks.
Matt fotopaber
Letter, A4, postkaart 4
x6
Vt tavalise paberi osa
111 kuni 220 g/m2 (30 kuni 58 naela/
köide) käsitsi salve sisestamiseks.
Miinimumsuurus (kohandatud formaat)
76 x 152,4 mm (3,00 x 6,00 tolli)
60 kuni 163 g/m2 (16 kuni 43 naela/köide).
Maksimumsuurus (kohandatud formaat)
216 x 356 mm (8,50 x 14,02 tolli)
1 leht käsitsi salve
sisestamiseks.
a. Kui kandja grammkaal ületab 120 g/m2 (32 naela/köide), laadige paberid salve ükshaaval.
b. Maksimaalne salve mahtuvate kandjate hulk võib varieeruda sõltuvalt kandja kaalust, paksusest ja ümbritsevast keskkonnast.
c. Siledus: 100 kuni 250 (sheffield). See näitab sileduse numbrilist taset.
d. Soovitatav kandja: Värvilise laserprinteri jaoks mõeldud lüümikud Xerox 3R91331 (A4), Xerox 3R2780 (Letter).
e. Soovitatav kandja: 0,104 kuni 0,124 mm (0,004094 kuni 0,004882 tolli) lüümik.
f. Kui kasutate värviprintimiseks lüümikuid, mida soovite hiljem grafoprojektoriga näidata, on nende pildikvaliteet halvem kui ühevärviprintimise puhul.
g. Soovitatav kandja: ainult antud seadme jaoks mõeldud läikiv paber (Letter-formaadis) HP Brochure Paper (toode: Q6611A). ainult antud seadme jaoks
mõeldud läikiv paber (A4-formaadis) HP Superior Paper 160 glossy (toode: Q6616A).
Tehnilised andmed_ 97
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
Country/
Region
Customer Care Center
Web Site
Country/
Region
Customer Care Center
Web Site
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
GEORGIA
8-800-555-555
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
INDIA
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
KSA
9200-21230
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/
min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
CHINA
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
www.samsung.com
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 98
Country/
Region
PHILIPPINES
Customer Care Center
Web Site
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG
(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
QATAR
800-2255
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com
SYRIA
1825-22-73
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0845 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
UKRAINE
8-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
Country/
Region
Customer Care Center
Web Site
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 99
Sõnastik
Käesolev sõnastik aitab teil oma toodet paremini tundma õppida,
selgitades harilikult printimisega seonduvat ja selles kasutusjuhendis
kasutatud terminoloogiat.
802.11
802.11 on IEEE kohtvõrgu/linnavõrgu standardite komitee poolt traadita
kohtvõrgu (WLAN) ühenduse jaoks väljatöötatud standardite kogum
(IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n võib jagada sama riistvara ja kasutada sagedusala 2,4
GHz. 802.11b toetab läbilaskevõimet kuni 11 Mbit/s; 802.11n toetab
läbilaskevõimet kuni 150 Mbit/s. Mikrolaineahjud, juhtmeta telefonid ja
Bluetooth-seadmed võivad mõnikord 802.11b/g/n seadmeid segada.
CCD
Laengsidestusseadis (CCD) on skannimist võimaldav riistvara.
CCD-mooduli kinnihoidmiseks kasutatakse ka
CCD-lukustusmehhanismi, et hoida ära kahjustuste tekkimist seadme
teisaldamisel.
Järjestus
Järjestus on protsess, mille puhul prinditakse mitu paljundustööd
komplektidena. Järjestamise valimisel prindib seade kogu komplekti ja
alles siis hakkab järgmist komplekti printima.
Juhtpaneel
Juhtpaneel on ühetasane, harilikult vertikaalne ala, kus kuvatakse
juhtimis- ja jälgimisvahendeid. Tavaliselt paiknevad need seadme
eesosas.
Pääsupunkt
Katvus
Pääsupunkt või traadita pääsupunkt (AP või WAP) on seade, mis
ühendab traadita side seadmed koos traadita kohtvõrku (WLAN) ning
toimib traadita kohtvõrgu raadiosignaalide keskse saatja ja
vastuvõtjana.
See on printimise puhul kasutatav mõiste, mis väljendab printimisel
tooneri kasutamise mõõdet. Näiteks 5% katvus tähendab, et A4
formaadis paberist moodustab umbes 5% kujutis või tekst. Seega, kui
paberil või originaalil on keerukad kujutised või palju teksti, siis on
katvus suurem, ning samas on tooneri kasutus sama suur kui katvus.
automaatne dokumendisöötur
Automaatne dokumendisöötur (ADF) on skannimisseade, mis söödab
automaatselt originaalpaberilehe sisse, et seade saaks skannida mitu
paberit korraga.
AppleTalk
AppleTalk on firmaomane arvutivõrgu protokollide komplekt, mis on
välja töötatud ettevõtte Apple Inc. poolt. See oli sisse ehitatud
algupärasesse Macintoshi (1984) ning praegu on Apple selle TCP-/
IP-võrgu kasuks välja vahetanud.
CSV
Komaeraldusega väärtused (CSV). CSV-failivormingu tüüpi kasutatakse
ühitamatute rakenduste vahel andmete vahetamiseks. See Microsoft
Excelis kasutatav failivorming on muutunud faktiliselt standardiks kogu
tööstuses, isegi teiste platvormide seas peale Microsofti.
DADF
Kahepoolne automaatne dokumendisöötur (DADF) on skannimisseade,
mis söödab automaatselt originaalpaberilehe sisse ja pöörab selle
ümber, et seade saaks mõlemalt paberipoolelt skannida.
Värvussügavus
Arvutigraafika termin, mis näitab rasterpildi ühe piksli värvi esitamiseks
kasutatud bittide arvu. Suurem värvussügavus annab laiema ulatuse
erinevaid värve. Bittide arvu suurenedes muutub võimalike värvide arv
värvitabeli jaoks ebapraktiliselt suureks. 1-bitist värvi nimetatakse
tavaliselt monokroomseks või mustvalgeks.
Vaikimisi
Väärtus või seadistus, mis kehtib printeri esmakordsel kasutuselevõtul,
lähtestamisel või algväärtustamisel.
DHCP
BMP
Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll (DHCP) on klientserveri
võrgustusprotokoll. DHCP-server annab DHCP klienthosti taotlusele
eriomased konfiguratsiooniparameetrid, milleks on tavaliselt klienthostile
IP-võrgus osalemiseks vajalik teave. DHCP pakub ka mehhanismi
klienthostidele IP-aadresside määramiseks.
Bittrastergraafika vorming, mida kasutatakse Microsoft Windowsi
graafilises alamsüsteemis (GDI) ning harilikult lihtsa graafika
failivorminguna sellel platvormil.
BOOTP
Protokoll BOOTP. Võrgukliendi poolt kasutatav võrguprotokoll
IP-aadressi automaatseks omandamiseks. Tavaliselt toimub see
arvutite või nendes töötavate operatsioonisüsteemide alglaaduri osas.
BOOTP-serverid omistavad aadresside kogumist igale kliendile
IP-aadressi. BOOTP võimaldab „kettata tööjaama” arvutitel saada
IP-aadressi enne kõrgetasemelise operatsioonisüsteemi laadimist.
Sõnastik_ 100
DIMM-moodul
Kaherealine mälumoodul (DIMM), mälu sisaldav väike trükiplaat.
DIMM-moodul salvestab seadmes selliseid andmeid nagu printimise
andmed ja vastuvõetud faksi andmed.
DLNA
simuleerimisest, kuna see käsitleb simuleeritava süsteemi abstraktset
mudelit, võttes sageli arvesse selle sisemist olekut.
DLNA (Digital Living Network Alliance) on standard, mis võimaldab
koduvõrgus olevatel seadmetel jagada üle võrgu omavahel teavet.
Ethernet
DMPr
Digitaalne meediumiprinter (DMPr) on seade, mis võimldab printimist
DLNA-koduvõrgus. Digitaalne meediumiprinter prindib lehekülje
ühendades pildid koos laiendatava hüpertekst-märgistuskeele (XHTML)
malliga.
DNS
Domeeninimeserver (DNS) on süsteem, mis salvestab hajutatud
andmebaasides või võrgustikes (nt internetis) doomeninimedega seotud
teabe.
Maatriksprinter
Maatriksprinteriks nimetatakse arvutiprinterit, mille prindipea liigub lehel
edasi ja tagasi ning prindib löögi abil, lüües sarnaselt kirjutusmasinaga
tindiga immutatud riidelinti vastu paberit.
DPI
Punkti tolli kohta (DPI) on eraldusvõime mõõtühik, mida kasutatakse
skannimisel ja printimisel. Üldiselt on suurema DPI puhul eraldusvõime
suurem, kujutise detailid paremini nähtavad ning fail mahukam.
DRPD
Eristatava helinamustri tuvastamine. Eristatav helin on telefoniettevõtte
teenus, mis võimaldab kasutajal kasutada ühte telefoniliini mitmele
erinevale telefoninumbrile tulevatele kõnedele vastamiseks.
Duplex
Seadis, mis pöörab paberilehe automaatselt ringi, et seade saaks paberi
mõlemale poolele printida (või skannida). Dupleksseadmega varustatud
printer saab ühe prinditsükli ajal printida paberi mõlemale poolele.
Maksimaalressurss
Maksimaalressurss on printeri jõudlust mittemõjutav ühe kuu lehtede
arv. Üldiselt on printeril kasutusea piiranguks lehtede arv aasta kohta.
Kasutusiga tähendab keskmist väljatrükkide arvu, tavaliselt garantiiaja
jooksul. Näiteks kui maksimaalressurss on 48 000 lehte kuus ja ühes
kuus on oletatavalt 20 tööpäeva, siis on printeri päevalimiidiks 2400
lehte.
Ethernet on kaadripõhine arvutivõrgutehnoloogia kohtvõrkude jaoks.
See määrab füüsilise kihi jaoks kaabelduse ja signaaliedastuse ning
meediumipöörduse juhtimise (MAC)/OSI-mudeli lülikihi jaoks
kaadrivormingud ja protokollid. Ethernet põhineb peamiselt standardil
IEEE 802.3. See on muutunud kõige laialdasemalt kasutatavaks
kohtvõrgutehnoloogiaks alates 1990ndatest kuni tänapäevani.
EtherTalk
Apple Computer’i poolt arvutivõrgu jaoks välja töötatud protokollide
komplekt. See oli sisse ehitatud algupärasesse Macintoshi (1984) ning
praegu on Apple selle TCP-/IP-võrgu kasuks välja vahetanud.
FDI
Võõrseadme liides (FDI) on seadmesse installitud kaart, mis võimaldab
kõrvalise seadme (nt müntidega töötava seadme või kaardilugeja)
kasutamist. Need seadmed võimaldavad teie seadme puhul tasulise
printimise teenust rakendada.
FTP
Failiedastusprotokoll (FTP) on üldkasutatav protokoll failivahetuseks
igas TCP-/IP-protokolli toetavas võrgus (nt internetis või sisevõrgus).
Kuumuti
Laserprinteri osa, mis sulatab tooneri prindikandjale. See koosneb
kuumutavast rullikust ja surverullikust. Pärast tooneri paberile kandmist
rakendab kuumuti kuumust ja survet, et tagada tooneri jäädav püsimine
paberile ning seetõttu on paber laserprinterist välja tulles soe.
Lüüs
Ühendus arvutivõrkude või arvutivõrgu ja telefoniliini vahel. See on väga
levinud, kuna arvuti või võrk võimaldab juurdepääsu teisele arvutile või
võrgule.
Halliskaala
Halli varjundid, mis asendavad värvilise kujutise halliskaalale
teisendamisel kujutise heledaid ja tumedaid osi; värve asendavad
erinevad halli varjundid.
Pooltoon
ECM
Kujutise tüüp, mis matkib punktide arvu muutmisega halliskaalat.
Intensiivsed värvilised alad koosnevad väga paljudest punktidest,
samas heledamad alad vähematest punktidest.
Veaparandusrežiim (ECM) on valikuline andmeedastusrežiim, mis on
olemas 1 klassi faksiaparaatides või faksimodemites. See leiab ja
parandab faksiedastuse käigus automaatselt vead, mis tekivad
mõnikord telefoniliini müra tõttu.
HDD
Emuleerimine
Emuleerimine on tehnika, mille puhul saab üks seade teise seadmega
samasid tulemusi.
Emulaator jäljendab ühe süsteemiga teise süsteemi funktsioone,
mistõttu toimib see süsteem samamoodi nagu esimenegi. Emuleerimine
keskendub välise käitumise täpsele jäljendamisele, mis erineb
Sõnastik_ 101
Kõvakettaajam (HDD), mida nimetatakse tavaliselt kõvakettaks, on
säilmälu seade, mis talletab digitaalselt kodeeritud andmed kiiresti
pöörlevatele magnetkihiga ketastele.
IEEE
vastastikuse sidumise lepingute korraldamine rahvusvaheliste
telefonikõnede võimaldamiseks. Lühendi ITU-T liide -T viitab
telekommunikatsioonile.
Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut (IEEE) on rahvusvaheline
mittetulunduslik kutseline organisatsioon elektriga seotud tehnoloogia
arendamiseks.
ITU-T tabel nr 1
IEEE 1284
ITU-T avaldatud standardiseeritud testtabel faksidokumentide
edastamiseks.
1284 paralleelliidesestandard töötati välja Elektri- ja
Elektroonikainseneride Instituudi (IEEE) poolt. Mõiste „1284-B” viitab
kindlale pistmiku tüübile paralleelkaabli otsas, mis kinnitub
välisseadmele (nt printerile).
JBIG
Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) on täpsuses või kvaliteedis
kaotamiseta kujutiste tihendamise standard, mis loodi kahendpiltide, eriti
fakside tihendamiseks, kuid on kasutatav ka teiste kujutiste puhul.
Intranet
Privaatvõrk, mis kasutab internetiprotokolle, võrgu ühenduvust ja
võimalik, et ka avalikku telekommunikatsioonisüsteemi, et osalist
organisatsiooni teavet ja tegevust selle töötajatega jagada. Mõnikord
viitab see termin ainult kõige nähtavamale teenusele, võrgusisesele
veebisaidile.
JPEG
Joint Photographic Experts Group (JPEG) on kõige sagedamini
kasutatav standardmeetod fotode kadudega tihendamiseks. Seda
vormingut kasutatakse ülemaailmses veebis fotode salvestamiseks ja
edastamiseks.
IP address
Internetiprotokolli (IP) aadress on kordumatu arv, mida seadmed
internetiprotokolli standardit kasutavas võrgus üksteise tuvastamiseks ja
suhtlemiseks kasutavad.
IPM
LDAP
Lihtsustatud kataloogisirvimise protokoll (LDAP) on võrguprotokoll TCP/
IP kaudu töötavate kataloogiteenuste päringuteks ja muutmiseks.
LED-tuli
Kujutist minutis (IPM) on printeri kiiruse mõõtühik. Termin „kujutist
minutis” (IPM) viitab ühepoolsete lehtede arvule, mida printer suudab
ühe minuti jooksul valmis printida.
Valgusdiood (LED) on pooljuhtseade, mis näitab seadme olekut.
MAC-aadress
IPP
Interneti prindiprotokoll (IPP) iseloomustab standardprotokolli nii
printimiseks kui ka prinditööde, prindikandja formaadi, eraldusvõime jne
haldamiseks. Interneti prindiprotokolli saab kasutada lokaalselt või
interneti kaudu sadade printerite puhul ning see toetab ka juurdepääsu
reguleerimist, autentimist ja krüpteerimist, muutes selle varasematest
printimislahendustest palju tõhusamaks ja turvalisemaks.
Meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadress on unikaalne identifikaator,
mis on võrguadapteriga sidestatud. MAC-aadress on unikaalne 48-bitine
identifikaator, mis koosneb 12 heksadetsimaalsest paarikaupa esitatud
märgist (nt 00-00-0c-34-11-4e). See aadress on tavaliselt
võrguadapterisse selle tootja poolt püsiprogrammeeritud ning
kasutatakse suurtes võrkudes seadmeid lokaliseerida üritavate ruuterite
abistamiseks.
MFP
IPX/SPX
IPX/SPX tähistab võrkudevahelist paketivahetust/järjestatud
paketivahetust. Novell’i NetWare operatsioonisüsteemides kasutatav
võrguprotokoll. IPX ja SPX pakuvad mõlemad TCP/IP-ga sarnaselt
ühendusteenuseid ning IPX-protokoll toimib sarnaselt IP-ga, SPX aga
TCP-ga. IPX/SPX loodi esmalt kohtvõrkude jaoks ning on nende puhul
väga tõhus protokoll (kohtvõrgu puhul ületab selle jõudlus tavaliselt
TCP/IP oma).
ISO
Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on rahvusvaheline
standardeid loov organ, mis koosneb rahvuslike standardiametite
esindajatest. See koostab ülemaailmseid tööstus- ja
kaubandusstandardeid.
Kombainprinter (MFP) on kontoriseade, mille ühes korpuses on
ühendatud printeri, paljundusmasina, faksi, skanneri jne funktsioonid.
MH
Modified Huffman (MH) on ITU-T T.4 poolt soovitatud tihendusmeetod
kujutise teisaldamiseks faksiaparaatide vahel edastatavate andmete
mahu vähendamiseks. MH on koodiraamatul põhinev sarikodeerimise
skeem, mis on optimeeritud tühemiku tõhusaks tihendamiseks. Kuna
suurem osa faksidest koosneb peamiselt tühemikest, siis see vähendab
enamuse fakside edastusaega.
MMR
Modified Modified READ (MMR) on ITU-T T.6 poolt soovitatud
tihendusmeetod.
ITU-T
Rahvusvaheline Elekterside Liit on rahvusvaheline organisatsioon, mis
loodi rahvusvahelise raadio- ja teleside standardiseerimiseks ja
koordineerimiseks. Selle peamisteks ülesanneteks on
standardiseerimine, raadiospektri jaotamine ning erinevate riikide vahel
Sõnastik_ 102
Modem
Seade, mis moduleerib kandesignaali, et kodeerida digitaalset
informatsiooni, ning ka demoduleerib seda kandesignaali edastatud
informatsiooni dekodeerimiseks.
MR
Printeridraiver
Modified Read (MR) on ITU-T T.4 poolt soovitatud tihendusmeetod. MR
kodeerib esimese skannitud rea MH abil. Järgmist rida võrreldakse
esimesega, tehakse kindlaks erinevused ning seejärel need erinevused
kodeeritakse ja edastatakse.
Programm, mida kasutatakse arvutist printerile käskude saatmiseks ja
andmete edastamiseks.
NetWare
Novell’i poolt välja töötatud võrguoperatsioonisüsteem. Algselt kasutas
see mitmiklõimtöötlust personaalarvutis erinevate teenuste
käivitamiseks ning võrguprotokollid põhinesid arhetüübilisel XNSi
protokollistikul. Nüüd toetab NetWare nii TCP/IP-d kui ka IPX/SPX-i.
OPC
Prindikandja
Sellised kandjad nagu paber, ümbrikud, sildid ja lüümikud, mida saab
kasutada printeris, skanneris, faksis või paljundajas.
PPM
Lehekülge minutis (PPM) on printeri töökiiruse mõõtmise meetod, mis
näitab ühe minuti jooksul prinditavate lehekülgede arvu.
Printfail
OPC (Organic Photo Conductor) on seadis, mis muudab laserprinteri
kiire abil virtuaalse kujutise prinditavaks ning on tavaliselt rohelist või
punakat värvi ja silindrikujuline.
Trumliga pildindusseade kulutab printeri kasutamisel aeglaselt trumli
pinda ning see tuleks nõuetekohaselt välja vahetada, kuna see kulub
kasseti ilmutamisharja, puhastusseadise ja paberiga kokkupuutel.
Liides seadmedraiverile, mis võimaldab tarkvaral seadmedraiveriga
tavasisendi/-väljundi operatsioonisüsteemipöörduse abil suhelda,
lihtsustades paljusid tegumeid.
Protokoll
Konventsioon või standard, mis reguleerib või lubab kahe lõpp-punkti
vahel ühendust, suhtlust ja andmeedastust.
Originaalid
Esimene näidis millestki, näiteks dokumendist, fotost, tekstist jne, mida
kopeeritakse, paljundatakse või tõlgitakse teiste eksemplaride
tegemiseks, kuid mida ennast ei ole kopeeritud ega millestki tuletatud.
OSI
Avatud süsteemide ühendamine (OSI) on Rahvusvahelise
Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt välja töötatud mudel suhtluste
jaoks. OSI pakub standardset modulaarset lähenemist võrgu
ülesehitusse, mis jagab nõutavad keeruliste funktsioonide hulgad
hallatavatesse, iseseisvatesse ja funktsionaalsetesse kihtidesse. Ülevalt
alla suunas on nendeks kihtideks rakenduskiht, esituskiht, seansikiht,
transpordikiht, võrgukiht, andmelülikiht ja füüsiline kiht.
PABX
Automaat-kodukeskjaam (PABX) on telefoni automaatne lülitussüsteem
eraettevõttes.
PCL
PS
Vt PostScript.
PSTN
Üldkasutatav telefonivõrk (PSTN) on maailma üldkasutatavate
kanalikommutatsiooniga telefonivõrkude võrgustik, mis marsruuditakse
tootmisruumides tavaliselt kommutatsioonipaneeli kaudu.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) on protokoll
kaugkasutaja autentimiseks ja juurdepääsuks. RADIUS võimaldab
autentimisandmete, nagu kasutajanimede ja paroolide tsentraliseeritud
haldamist, kasutades võrkupääsu haldamiseks AAA (autentimine,
autoriseerimine ja juurdepääs, inglise keeles authentication,
authorization, accounting) kontseptsiooni.
Eraldusvõime
Printeri käsukeel (PCL) on HP poolt printeri protokollina väljatöötatud
lehekirjelduskeel (PDL), mis on muutunud harustandardiks. Olles
esialgselt välja töötatud esimeste tindiprinterite jaoks, on printeri
käsukeelt erinevatel tasemetel väljastatud ka termoprinterite,
maatriksprinterite ja laserprinterite jaoks.
Kujutise detailide eristatavus, mõõdetav punktides tolli kohta (DPI). Mida
suurem on punktide arv tolli kohta, seda suurem on eraldusvõime.
SMB
Serverisõnumiplokk (SMB) on võrguprotokoll, mida rakendatakse
peamiselt võrgus sõlmede vahel failide, printerite, jadaportide ja
mitmesuguste sidevahendite jagamiseks. See pakub ka
protsessidevahelise suhtluse autenditud mehhanismi.
PDF
Porditav dokumendiformaat (PDF) on Adobe Systemsi poolt välja
töötatud kaitstud failivorming kahemõõtmeliste dokumentide
esitamiseks seadmesõltumatus ja eraldusvõimest sõltumatus
vormingus.
SMTP-protokoll
PostScript
PS (PostScript) on lehekirjelduskeel ja programmeerimiskeel, mida
kasutatakse peamiselt elektron- ja kompaktkirjastamise valdkondades –
see käivitub interpretaatoris kujutise loomiseks.
Sõnastik_ 103
Lihtne meiliedastusprotokoll (SMTP) on standard internetis meilide
edastamiseks. SMTP on suhteliselt lihtne tekstipõhine protokoll, mille
puhul määratakse üks või mitu sõnumi adressaati ning seejärel
edastatakse sõnumi tekst. See on klientserveri protokoll, mille puhul
klient edastab meilisõnumi serverile.
SSID
USB
Mestiident (SSID) on traadita kohtvõrgu (WLAN) nimi. Kõik traadita
kohtvõrgus olevad traadita seadmed kasutavad üksteisega
suhtlemiseks sama mestiidenti. Mestiidendid on tõstutundlikud ning
nende maksimaalseks pikkuseks on 32 märki.
Universaalne järjestiksiin (USB) on organisatsiooni USB Implementers
Forum poolt välja töötatud standard arvutite ja välisseadmete
ühendamiseks. Erinevalt paralleelpordist on USB loodud ühe arvuti
USB-pordi samaaegseks ühendamiseks mitme välisseadmega.
Alamvõrgumask
Vesimärk
Alamvõrgumaski kasutatakse koos võrguaadressiga, et teha kindlaks,
milline osa aadressist on võrguaadress ja milline osa on hosti aadress.
Vesimärk on paberil olev äratuntav kujutis või muster, mis näib vastu
valgust vaadatuna heledam. Esimesena võeti vesimärgid kasutusele
Bolognas, Itaalias aastal 1282; need leidsid kasutamist
paberivalmistajate poolt oma toodete eristamiseks ning ka postmarkidel,
rahal ja teistel valitsuse dokumentidel võltsimise ärahoidmiseks.
TCP/IP
Edastusohje protokoll (TCP) ja internetiprotokoll (IP); sideprotokollide
komplekt, mis rakendab protokollistiku, millel internet ja enamik
kommertsvõrke töötavad.
WEP
TCR
Edastuse kinnitusraport (TCR) näitab iga andmeedastuse üksikasju,
nagu töö olek, andmeedastuse tulemus ja saadetud lehekülgede arv.
Selle raporti printimist on võimalik määrata iga prinditöö järele või ainult
ebaõnnestunud edastuste järele.
TIFF
Siltkuva failivorming (TIFF) on muutuva eraldusvõimega rasterpildi
vorming. TIFF kujutab tavaliselt skannerist tuleva kujutise andmeid.
TIFF-vormingus kujutised kasutavad silte, mis on failis sisalduva kujutise
omadusi määratlevad märksõnad. Seda paindlikku ja platvormist
sõltumatut vormingut saab kasutada erinevate pilditöötlusrakendustega
loodud piltide puhul.
Toonerikassett
Seadmes, näiteks printeris olev pudeli- või mahutitaoline kassett, mis
sisaldab toonerit. Tooner on laserprinterites ja paljundites kasutatav
pulber, mis moodustab prinditavale paberile teksti ja kujutised. Toonerit
sulatatakse kuumuti kuumuse/surve kombinatsiooni abil, mis kinnitab
selle paberikiudude külge.
TWAIN
WEP (Wired Equivalent Privacy) on IEEE 802.11-s täpsustatud
turvaprotokoll, et pakkuda samal tasemel turvalisust nagu traaditud
kohtvõrk. WEP pakub turvalisust krüpteerides andmeid raadio kaudu, et
need oleksid ühest punktist teise lõpp-punkti edastamisel kaitstud.
WIA
Windows Imaging Architecture (WIA) on pildinduse arhitektuur, mis võeti
esmakordselt kasutusele Windows Me ja Windows XP puhul. WIA-ga
ühilduva skanneri kasutamisel saab skannimist käivitada nendest
samadest operatsioonisüsteemidest.
WPA
Wi-Fi kaitstud juurdepääs (WPA) on traadita (Wi-Fi) arvutivõrkude
kaitsmiseks loodud süsteemide klass, mis töötati välja turvalisuse
parandamiseks pärast WEP-i.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA eeljagatud võti) on WPA erirežiim väikeettevõtetele ja
kodukasutajatele. Jagatud võti või parool konfigureeritakse traadita
pääsupunktis (WAP) ja igas traadita sülearvuti või lauaarvuti seadmes.
WPA-PSK loob veelgi parema turvalisuse tagamiseks iga traadita kliendi
ja sidestatud pääsupunkti vahelise seansi jaoks kordumatu võtme.
WPS
Harustandard skanneritele ja tarkvarale. Kasutades TWAIN-iga
ühilduvat skannerit koos TWAIN-iga ühilduva programmiga, saab
skannimist sellest programmist käivitada. See on pildihõive
rakendusliides Microsoft Windowsi ja Apple Macintoshi
operatsioonisüsteemide puhul.
WPS (Wi-Fi Protected Setup) on standard juhtmevaba koduvõrgu
loomiseks. Kui teie juhtmevaba pääsupunkt toetab WPS-i, saate
juhtmevaba võrguühendust konfigureerida lihtsalt ilma arvutita.
XPS
UNC-tee
Ühtne nimede reeglistik (UNC) on standardne viis Windows NT-s ja
teistes Microsofti toodetes võrgujaotuste juurde pääsemiseks. UNC-tee
vorming on: \\<serverinimi>\<jaotusnimi>\<lisakataloog>
URL
Universaalne ressursilokaator (URL) on internetis olevate dokumentide
ja ressursside globaalne aadress. Aadressi esimene osa viitab
protokollile, mida kasutada, teine pool määratleb IP-aadressi või
doomeninime, kus see ressurss asub.
Sõnastik_ 104
XML paberispetsifikatsioon (XPS) on lehekirjelduskeele (PDL) ja uue
dokumendi vormingu spetsifikatsioon, mis on kasulik porditava
dokumendi ja elektroonilise dokumendi puhul, välja töötatud Microsofti
poolt. See on XML-põhine spetsifikatsioon, mis põhineb uue prinditee ja
vektoripõhise seadmesõltumatu dokumendi vormingul.
Register
B
K
brošüürid 64
kahepoolne printimine käsirežiim
brošüüride printimine 64
C
O
ohutusalane
printeridraiver 65
kokkuleppelised elemendid 21
teave 7
ohutusalased
sümbolid 7
käsitsi salv
erikandja kasutamine 58
curled 88
L
D
Demolehekülje printimine 30
Linux 69
Macintosh 68
Linux
draiveri installimine võrguühendusega 41
komplektis olev tarkvara 31
levinud probleemid operatsioonisüsteemis
Linux 89
printeri atribuudid 70
printimine 69
süsteeminõuded 32
unified driver configurator 73
E
eestvaade 25
energiasäästurežiimi kasutamine 53
formaadi muutmine 55
juhtmevaba 28
olektooner 28
dokumendi suuruse protsendiline
muutmine 65
energiasäästurežiim
paber
LEDtuli
dokumendi printimine
erikandja 58
fondi seadistus 53
M
funktsioonid 23
Macintosh
energiasäästufunktsioon 53
komplektis olev tarkvara 30
seadme funktsioonid 95
draiveri installimine võrguühendusega 40
levinud probleemid Macintoshi
operatsioonisüsteemis 90
printimine 68
SetIP kasutamine 37, 49
seadme lokaalne jagamine 35
süsteeminõuded 31
J
Juhtpaneel
fondi seadistus 53
juhtmevaba
WPSnupp 42
juhtmevaba võrk
USBkaabel 43
võrgukaabel 48
wps
PIN 43
juhtpaneel 27
juhtpaneeli mõistmine 28
tühistamisnupp 29
paberitüüp
seadistus 61
pealiskihi kasutamine
operatsioonisüsteemis Windows 66
pealiskihi printimine
kustutamine 66
loomine 66
printimine 66
plakat 64
prindikandja
laadimine
lemmikseadistus printimiseks 63
F
P
N
Nup printimine
Macintosh 69
Windows 64
normatiivne teave 12
nupud
demo printimine 29
ekraanikuva printimine 29
toide 29
tühistamine 29
wps 29
Register_ 105
erikandja 58
köitepapp 60
läikiv paber 60
lüümik 59
sildid 60
väljastustugi 97
ümbrik 59
printeri atribuudid
Linux 70
printeridraiver
funktsioonid 62
printimine
dokumendi kohandamine valitud
paberformaadi jaoks 65
dokumendi printimine
Windows 62
Linux 69
Macintosh 68
mitu lehekülge paberi ühele poolele
Macintosh 69
Windows 64
plakat 64
printimine faili 68
printimise vaikeseadistuste muutmine 67
printimise eraldusvõime määramine
Linux 70
Macintosh 69
kasseti vahetamine 92
käsitsemisjuhised 78
Samsungist erineva tootja valmistatud või
taastäidetud 78
probleem lahendus
prindikvaliteet 86
probleemid
probleemid paberisöötmisel 83
probleemid prindikvaliteediga lahendus 86
U
USBkaabel
draiveri installimine 32
puhastamine
sisemus 76
väljastpoolt 76
R
reguleerimine
salve suurus 52
ummistus
nõuanded paberiummistuste vältimiseks
79
V
vesimärk
kustutamine 66
loomine 65
muutmine 66
printimine 65
S
SetIP programm 37, 49
Smart Panel
üldine teave 72
SyncThru Web Service
vesimärkide kasutamine
operatsioonisüsteemis Windows 65
võrk
draiveri installimine
Linux 41
Macintosh 40
Windows 39
IPv4 konfigureerimine 37
IPv6 konfigureerimine 38
installimiskeskkond 36
kaabelvõrgu kasutamine 36
SetIP programm 37, 49
võrguprogrammide tutvustus 36
üldine teave 71
salv
laiuse ja pikkuse reguleerimine 55
seadme aruande printimine 76
seadme paigutamine
kõrguse reguleerimine 52
paigutus 30
seadme puhastamine 76
seadme sisselülitamine 29
W
service contact numbers 98
Windows
spikri kasutamine 64
sõnastik 100
T
tarvikud
draiveri installimine võrguühendusega 39
levinud probleemid operatsioonisüsteemis
Windows 88
printimine 62
SetIP kasutamine 37, 49
seadme lokaalne jagamine 35
süsteeminõuded 31
kasutatavad tarvikud 91
tellimine 91
toonerikasseti hinnanguline kasutusiga 78
toonerikasseti vahetamine 92
tehnilised andmed
prindikandja 97
üldine 95
tooner
jaotumine 79
toonerikassett
hinnanguline kasutusiga 78
hoiustamine 78
Register_ 106
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement