Samsung HT-H7750WM User manual

Samsung HT-H7750WM User manual
HT-H7500WM
HT-H7750WM
„Blu-ray“™
kodukinosüsteem
Kasutusjuhend
Kujutlege võimalusi
Täname Teid selle SAMSUNGI toote ostmise eest.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode aadressil
www.samsung.com/register
Ohutusalane teave
See sümbol näitab, et toote sees on
kõrgepinge. Kokkupuude selle toote
mis tahes sisemise osaga on ohtlik.
ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT ÄRGE AVAGE
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE
EEMALDAGE KAANT (VÕI TAGAKÜLGE). TOOTE SEES
POLE ÜHTEGI KASUTAJA POOLT REMONDITAVAT OSA.
HOOLDUSKÜSIMUSTE ASJUS PÖÖRDUGE
VÄLJAÕPPINUD HOOLDUSPERSONALI POOLE.
●
Pilusid ja avasid kapis ning toote taga või all on vaja
ventilatsiooni toimimiseks. Aparaadi usaldusväärse töö
tagamiseks ning selle ülekuumenemise vältimiseks ei tohi
neid pilusid ja avasid mitte kunagi blokeerida või kinni
katta.
- Ärge paigaldage aparaati piiratud ruumi, nagu näiteks
raamaturiiulisse või sisse-ehitatud kappi, kui tagatud
pole nõuetekohane ventilatsioon.
- Ärge paigaldage aparaati radiaatori või muu
kütteseadme peale või lähedale või kohta, kus sellele
paistab otsene päikesevalgus.
- Ärge asetage seadmele vett sisaldavaid anumaid,
näiteks vaase. Ümberläinud vesi võib põhjustada
tulekahju või elektrilööki.
Ärge jätke seadet vihma kätte või asetage seda vee
lähedusse (vanni, kraanikausi või pesukausi lähedale,
niiskesse keldrisse või basseini juurde jne.). Kui seade
kogemata märjaks saab, ühendage see vooluvõrgust
lahti ja võtke kohe ühendust volitatud edasimüüjaga.
●
Seade kasutab patareisid. Teie piirkonnas võib olla
keskkonnaalaseid eeskirju, mis nõuavad, et patareid
likvideeritakse õigel viisil. Patareide kõrvaldamise või
taastöötlemise kohta küsige palun teavet oma kohalike
võimuesindajate käest.
●
Ärge koormake üle seinapistikuid, pikendusjuhtmeid või
adaptereid, sest see võib lõppeda tulekahju või
elektrilöögiga.
●
Vedage toitejuhtmed nii, et neile peale ei astutaks
või neid ei muljuks esemed, mis on nende peale või
vastu asetatud. Pöörake erilist tähelepanu pistiku,
seinakontakti ja tootest väljumise läheduses olevale
toitejuhtme osale.
●
Et kaitsta seadet äikesetormi eest või
kui seade on jäetud järelvalveta ning kasutamata pika aja
jooksul, eemaldage seade seinakontaktist ning ühendage
lahti antenn või kaablisüsteem. Nii ei kahjusta äike ja
voolukõikumised Teie seadet.
●
Enne vahelduvvoolujuhtme ühendamist alalisvooluadapteri
seinakontakti, kontrollige, et alalisvooluadapteri pinge
vastab kohalikule elektrivõrgule.
●
See sümbol näitab, et tootega on kaasas
toote kasutamist ja hooldamist puudutav
oluline kirjandus.
●
●
Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage seadme
sisemust. Seadet võib avada vaid kvalifitseeritud
tehnik.
Veenduge, et sisestate toitejuhtme kindlalt seinakontakti.
Toitejuhtme seinakontaktist lahtiühendamisel tõmmake
alati toitejuhtme pistikust. Mitte kunagi ärge eemaldage
seadet vooluvõrgust toitejuhtmest tirides. Ärge puudutage
toitejuhet märgade kätega.
●
Kui seade ei tööta normaalselt - eriti, kui seadmest tuleb
ebatavalisi helisid või lõhnu - ühendage seade vooluvõrgust
kohe lahti ning võtke ühendust volitatud edasimüüja või
teeninduskeskusega.
●
Seadme hooldus
- Enne teiste seadmetega ühendamist veenduge, et
need on väljalülitatud.
- Kui viite oma seadme äkki külmast kohast sooja
ruumi, võib seadme töötavatele osadele tekkida
kondensatsioon, mis võib põhjustada ebanormaalset
taasesitust. Sellisel juhul eemaldage toode vooluvõrgust,
oodake kaks tundi ning seejärel ühendage toode taas
vooluvõrku. Seejärel sisestage plaat ning proovige
seda uuesti esitada.
●
Kui toodet kaua ei kasutata või kui
lahkute pikemaks ajaks kodust (eriti, kui koju
jäävad üksi lapsed, vanurid või puudega inimesed),
eemaldage toode kindlasti
vooluvõrgust.
- Kogunenud tolm võib põhjustada elektrilöögi,
elektrilise lekke või tulekahju, sest toitejuhe hakkab
sädemeid pilduma ja kuumenema või juhtme
isolatsioon halveneb.
Mitte kunagi ärge sisestage metallesemeid selle seadme
avadesse. Nii võib tekkida elektrilöögi oht.
●
Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega, kui soovite
oma toote paigaldada kohta, kus on väga tolmune, väga
kõrge või madal temperatuur, suur niiskus, leidub keemilisi
aineid või kus seade töötab 24 tundi päevas, nagu näiteks
lennujaamas, raudteejaamas jne. Kui Te seda ei tee, võite
oma toodet tõsiselt kahjustada.
●
Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja
seinakontakti.
- Vale maandus võib põhjustada elektrilööki või
seadet kahjustada. (Ainult 1. klassi seadmed)
●
Et seade täiesti välja lülitada, peate selle vooluvõrgust lahti
ühendama. Seega peab seinakontaktile ning toitepistikule
olema võimalik alati ligi pääseda.
●
Ärge lubage lastel toote küljes rippuda.
2 - Eesti
●
●
●
●
●
●
Kui asendate puldi patareid valet tüüpi
patareidega, võib tekkida plahvatuse
oht. Asendage ainult sama või samaväärse
tüübiga.
Ettevaatusabinõud 3D-funktsiooni
kasutamisel
OLULINE TEAVE TERVISE JA OHUTUSE KOHTA
3D-PILDI VAATAMISEL.
Enne 3D-funktsiooni kasutamist lugege järgnev
ohutusalane teave mõttega läbi.
●
Osad vaatajad võivad 3D-telerit vaadates kogeda
ebamugavustunnet, nagu näiteks peapööritust,
iiveldustunnet ja peavalu.
Kui kogete ühte neist sümptomitest, lõpetage 3D-teleri
vaatamine, eemaldage 3D-aktiivprillid ja puhake.
●
Pikemat aega 3D-pildi vaatamine võib silmi väsitada.
Kui Te silmad on väsinud, lõpetage 3D-teleri vaatamine,
eemaldage oma 3D-aktiivprillid ja puhake.
●
Lapsi, kes kasutavad 3D-funktsiooni, peab
aegajalt kontrollima vastutustundlik täiskasvanu.
Kui laps kurdab väsinud silmade, peavalu,
peapöörituse või iivelduse üle, käskige tal 3D-teleri
vaatamine lõpetada ja puhata.
●
Ärge kasutage 3D-aktiivprille muudel eesmärkidel
(näiteks tavaliste prillide, päikeseprillide või kaitseprillidena vms).
Ärge kasutage3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille ringi
kõndimise või liikumise ajal. Kui kasutate 3D-funktsiooni või
3D-aktiivprille ringi liikudes, võite esemetele otsa kõndida,
komistada ja/või kukkuda ning end
tõsiselt vigastada.
Kui soovite nautida 3D-sisu, ühendage 3D-seade
(3D-ga ühilduv AV-vastuvõtja või teler) toote HDMI OUT
porti kiiret HDMI-kaablit kasutades. Pange 3D-prillid ette
enne 3D-sisu esitamist.
●
HOIATUS:
● TULEKAHJU LEVIMISE TÕKESTAMISEKS
HOIDKE KÜÜNLAD JA MUUD LAHTISE
LEEGIGA ESEMED SELLES TOOTEST
ALATI EEMAL.
●
●
Toode väljastab 3D-signaale ainult läbi HDMI OUT porti
ühendatud HDMI-kaabli.
●
Kuna video lahutusvõime 3D-esitusrežiimis on fikseeritud
vastavalt 3D-video algupärasele lahutusvõimele, ei saa Te
lahutusvõimet muuta.
●
Mõned funktsioonid, nagu näiteks „BD Wise“, ekraani
suuruse muutmine ning lahutusvõime reguleerimine ei
pruugi 3D-esitusrežiimis korralikult töötada.
3D-signaali korralikuks väljastamiseks peate kasutama
ülikiiret HDMI-kaablit.
1. KLASSI LASERTOODE
See toode on 1. KLASSI LASERTOODE.
Seadme nuppude kasutamine, sätete muutmine või
protseduuride sooritamine teisiti kui siin väljatoodud
võib põhjustada ohtlikku kiirgust.
ETTEVAATUST:
● KUI SEADE ON AVATUD JA ÜHENDUSED
KATKESTATUD, ESINEB NÄHTAMATU LASERKIIRGUS.
VÄLTIGE KOKKUPUUDET KIIREGA.
1. KLASSI
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASERTOODE
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LASER CLASE 1
●
●
3D-pilti vaadates jääge telerist vähemalt kolmekordse
ekraanilaiuse kaugusele. Näiteks, kui Teil on 46-tolline
ekraan, jääge ekraanist 3,5 meetri kaugusele.
●
Et saaksite vaadata parimat 3D-pilti, asetage
3D-videoekraan silmade kõrgusele.
●
Kui toode on ühendatud mõne 3D-seadmega,
ei pruugi 3D-efekt korralikult töötada.
●
See toode ei teisenda 2D-sisu 3D-formaati.
„Blu-ray 3D“ ja „Blu-ray 3D“ logo on Blu-Ray Disc
Association kaubamärgid.
●
3 - Eesti
Ohutusalane teave
●
Hoidke tarvikuid (patareid jne.) ohutus kohas, kus
lapsed neid kätte ei saa.
Ärge paigaldage toodet ebastabiilsele pinnale, nagu näiteks
kõikuvale riiulile, viltusele põrandale või kohta, kus esineb
vibratsiooni.
Ärge laske tootel maha kukkuda ning lööke saada.
Kui toode on viga saanud, ühendage voolujuhe
seinakontaktist lahti ja võtke ühendust
teeninduskeskusega.
Seadme puhastamiseks ühendage toitejuhe
seinakontaktist lahti ning pühkige toodet pehme, kuiva
lapiga. Ärge kasutage mingeid kemikaale nagu näiteks
vaha, benseeni, alkoholi, lahusteid, putukamürke,
õhuvärskendajaid, määrdeained või pesuvahendeid.
Need kemikaalid võivad kahjustada toote välimust või
kustutada toote peal olevad kirjad.
Ärge laske tootele vett tilkuda või pritsida.
Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud esemeid,
nagu näiteks vaase.
Ärge visake patareisid tulle.
Ärge ühendage samasse seinakontakti mitut
elektriseadet. Seinakontakti ülekoormamine võib
põhjustada selle ülekuumenemist ning lõppeda
tulekahjuga.
Sisukord
ALUSTAMINE
SISU ESITAMINE
5
Tarvikud
5
27 Poest ostetud plaatide esitamine
Kõlari komponendid
6
27 Multimeediafailide esitamine
Esipaneel
7
29 Video taasesituse juhtimine
Tagumine paneel
8
32 Muusika taasesituse juhtimine
Kaugjuhtimispult
37 „Bluetooth“ funktsiooni kasutamine
ÜHENDUSED
9
Kõlarite ühendamine
40 Fotode esitamine
41 Raadio kuulamine
12 Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine
juhtmevaba vastuvõtumooduli (SWA-6000)
toitejuhtme külge
13 Teleri ja väliste seadmetega ühendamine
42 Puldi eriefektide nuppude kasutamine
14 Võrguruuteriga ühendamine
43 Krediitkaardi lisamine
VÕRGUTEENUSED
43 Oma SAMSUNGI kontosse sisselogimine
15 Algseadistuste protseduur
43 Enne FILMIDE JA TELESAADETE või SAMSUNGI
RAKENDUSTE funktsiooni kasutamist
44 FILMIDE JA TELESAADETE funktsiooni kasutamine
15 Peamenüü ekraani lühitutvustus
45 SAMSUNG APPS rakenduste kasutamine
16 Seadete ekraanile sisenemine
47
47
50
50
SEADED
16 Seadete menüü funktsioonid
22 Võrgu seadistamine
24 „Wi-Fi Direct“
Ekraani peegeldamine
Veebilehitseja kasutamine
Oma internetiteenuste kontode tootega sidumine
„BD-LIVE™”
25 Tarkvara uuendamine
LISA
51 Lisateave
52 Plaadi ja formaadi ühilduvus
58 Veaotsing
61 Tehnilised andmed
63 Litsentsid
4 - Eesti
Alustamine
Selles kasutusjuhendis toodud joonised ja illustratsioonid on vaid näitlikud ning võivad toote
tegelikust välimusest erineda.
Selle käsitlustasu suurusest teavitatakse teid enne remonditööde või koduvisiidi tegemist.
Kontrollige, kas karbis on olemas kõik nimekirjas olevad või alltoodud tarvikud ja kõlari komponendid.
Tarvikud
Kaugjuhtimispult
Kasutusjuhend
Patareid
(Toitejuhtme jaoks)
Toitekaabel
Ferriidist rõngassüdamik
FM-antenn
Pehme lapp
HOIATUS, ÄRGE NEELAKE PATAREID ALLA, KEEMILISE PÕLETUSE OHT
[Kodukinosüsteemiga kaasasolev pult] See toode sisaldab mündi/nupu tüüpi patareid.
Kui mündi/nupu tüüpi patarei alla neelata, võib see juba 2 tunni jooksul põhjustada tõsiseid sisemisi
põletusid ning lõppeda surmaga. Hoidke nii uued kui kasutatud patareid laste käeulatusest väljas. Kui
patareikaas turvaliselt ei sulgu, ärge toodet enam kasutage ning hoidke seda laste käeulatusest väljas. Kui
arvate, et keegi on patarei alla neelanud või oma kehaõõnsusesse sisestanud, pöörduge kohe arsti poole.
Kõlari komponendid
HT-H7500WM - 5.1CH
Keskmine
Esikõlar x 2
Ruumiheli
kõlar x 2
Kõlari kaabel x 6
5 - Eesti
Basskõlar
Juhtmevaba
vastuvõtumoodul
(SWA-6000)
Alustamine
Teilt võidakse nõuda käsitluskulusid, kui:
a. Te kutsute välja hooldusinseneri ning tootel pole midagi viga (näiteks, kui Te pole kasutusjuhendit
hoolikalt lugenud)
b. Te toote seadme remondikeskusesse ning tootel pole midagi viga (näiteks, kui Te pole kasutusjuhendit
hoolikalt lugenud).
Alustamine
HT-H7750WM
Kõlari kaabel
x2
Kruvi (5x20)
x 16
Jalandi põhi
x4
Keskmine kõlar
Esikõlar x 2
Jaland x 2
Ruumiheli
kõlar x 2
Basskõlar
Juhtmevaba
vastuvõtumoodul
(SWA-6000)
Esipaneel
KUVA IKOONID
FUNKTSIOON
STOPP
ESITA/PEATA
AVA/SULE
HELITUGEVUSE
REGULEERIMINE
TOIDE
VAAKUMTORU
TÜÜPI VÕIMENDI
H
HI G
-E ND
VA CUU M TUBE S O
UN
NFC
KUVA
5V 0.5A
PLAADISAHTEL
KAUGJUHTIMISPULDI SENSOR
USB
Kui toode on sisselülitatud, ärge lubage lastel toote pinda puudutada. See võib kuum olla.
Toote tarkvara uuendamiseks läbi USB-pesa peate kasutama USB välkmälupulka.
Kui toode kuvab „Blu-ray“ plaadi menüüd, ei saa Te filmi käivitada vajutades &
nuppe tootel või puldil. Filmi esitamiseks peate plaadimenüüs valima „Play Movie“ (Esita filmi) või
„Start“ (Alusta) ning seejärel vajutama OK nuppu.
6 - Eesti
D
‫ ر‬Kui kasutate internetti või esitate oma teleris läbi kodukinosüsteemi faile USB-seadmelt,
ei saa Te valida BD/DVD režiimi FUNCTION nupuga. BD/DVD režiimi valimiseks
väljuge internetist või lõpetage teleris esitatava sisu mängimine ning valige seejärel BD/DVD režiim.
‫ ر‬NFC funktsiooni kasutamiseks puudutage „Bluetooth“ funktsiooniga ühilduva allikseadmega toote peal
olevat
märgistust (vaadake lk 35).
Alustamine
Tagumine paneel
SPEAKERS OUT
R
SUBWOOFER
FRONT
* HT-H7500WM
IMPEDANCE : 3
FRONT
L
CENTER
HDMI
VÄLJUND
HDMI SISEND AUX SISEND
JAHUTUSVENTILAATOR
* FM-ANTENN
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3
AUX IN
POWER
CENTER
SPEAKERS OUT
TOITEJUHE
LAN
L
R
1
HDMI OUT
KÕLARIVÄLJUNDI
ÜHENDUSED
HDMI IN
2
KOHTVÕRGU
TERMINAL
FM ANT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
VÄLISE SEADME
DIGITAALHELI SISEND
(OPTILINE)
* FM-antenni ühendamine
1.
Ühendage kaasasolev FM-antenn FM ANT pessa.
2.
Liigutage antennijuhet aeglaselt ringi, kuni leiate hea vastuvõtuga asukoha. Seejärel kinnitage antennijuhe
seinale või muule jäigale pinnale.
‫ ر‬Jätke kodukinosüsteemi kõikidele külgedele vähemalt 10 cm vaba ruumi, et tagada piisav
ventilatsioon. Ärge katke kinni jahutusventilaatorit või ventilatsiooniavasid.
‫ ر‬See toode ei võta vastu AM-ülekandeid.
7 - Eesti
Alustamine
Kaugjuhtimispult
Kaugjuhtimispuldi tutvustus
Vajutage plaadisahlti avamiseks ja
sulgemiseks.
Lülitab toote sisse ja välja.
Vajutage, et valida kodukino režiim.
(HDMI, AUX, BD/DVD jne.).
Helitugevuse reguleerimine.
Heli ajutine vaigistamine.
Vajutage plaadi või faili esitamiseks.
või
Vajutage, et esituses paus teha.
Vajutage, et tagasi - [ või
edasisuunas ] vahele jätta.
või
Vajutage ja hoidke all, et otsida tagasi( või edasisuunas ).
Vajutage, et kasutada Tööriistade
menüüd.
Vajutage, et liikuda Peamenüü ekraanile.
või
Vajutage ja hoidke all, et kuvada
ekraanil numbrinuppe (teatud juhtudel
ka funktsiooninuppe).
Valige ekraanil kuvatavaid menüü-üksuseid
ja muutke menüüde väärtuseid.
,. : Otsige aktiivseid:
FM-jaamu ja vahetage kanaleid.
Vajutage, et peatada plaadi esitamine
või väljuda menüüst.
Naaske eelmisesse menüüsse.
Vajutage, et vaadata plaadi menüüd.
Kasutage, et siseneda hüpikmenüüsse/
pealkirja menüüsse.
Kasutage, et kuvada „Blu-ray“ /
DVD-plaadi või failide esitamise ajal
teavet taasesituse kohta.
Vajutage, et rakendada heliefekte.
Vajutage, et rakendada „DTS Neo:
Fusion II“ või 3D-heliefekti.
Määrake taimeri aeg, et toode välja
lülitada.
Valige raadiosaadete jaoks STEREO
või MONO.
Neid nuppe kasutatakse nii toote
menüüde kui ka mitmete „Blu-ray“
plaadi funktsioonide jaoks.
Kasutage, et määrata eelhäälestatud
raadiosagedus.
Vajutage, et valida tuuneri funktsioonis
MANUAL/PRESET (käsitsi /
eelhäälestatud).
SAMSUNG APPS rakenduses multimeediafailide esitamise ajal taasesituses pausi tegemiseks vajutage ja
hoidke all & nuppu puldil. Taasesituse peatamiseks vajutage ja hoidke all
(VÄLJU) nuppu puldil.
Patareide kaugjuhtimispulti paigaldamine
1
Kasutage münti, et pöörata
kaugjuhtimispuldi kaane
eemaldamiseks seda vastupäeva,
nagu näidatud ülaltoodud joonisel.
2
3
Sisestage 3V liitiumpatarei. Patarei
sisestamisel hoidke positiivne (+)
poolus ülespoole. Asetage patareipesa
kate tagasi ja sobitage '●' märgid
kõrvuti, nagu näidatud ülaltoodud
joonisel.
8 - Eesti
Kasutage münti, et pöörata katet
päripäeva, kuni see oma kohale
lukustub.
Ühendused
See peatükk kirjeldab erinevaid meetodeid, kuidas ühendada toodet teiste väliste seadmetega.
Enne toote liigutamist või paigaldamist veenduge, et toide on väljalülitatud ning toitejuhe lahti ühendatud.
Kõlarite ühendamine
Basskõlar
Keskmine
kõlar
Ruumiheli kõlar (P)
Toode
* HT-H7500WM
Esikõlar (P)
Ruumiheli kõlar (P)
Esikõlar (V)
Esikõlar (V)
Ruumiheli kõlar (V)
Keskmine
kõlar
Ruumiheli kõlar (V)
Juhtmevaba
vastuvõtumoodul
Juhtmevaba
vastuvõtumoodul
* HT-H7750WM
Toote asend
Asetage see alusele või riiulile või telerialuse alla.
Kuulamisasendi valimine
Kuulamisasendi kaugus telerist peaks olema umbes 2,5 kuni 3 korda suurem kui teleriekraani suurus.
Näiteks, kui Teil on 46-tolline ekraan, peaks kuulamisasend olema ekraanist 2,92 kuni 3,5 meetri kaugusel.
Esikõlarid
Asetage need kõlarid oma kuulamisasendi ette, suunates nad (umbes 45-kraadise
nurga all) enda poole. Asetage esikõlarid nii, et nende tviiterid oleksid Teie kõrvade
kõrgusel.
Joondage esikõlarite esikülg keskmise kõlari esiküljega või asetage need keskmisest
kõlarist veidi ettepoole.
Keskmine kõlar
Soovitame paigaldada keskmise kõlari esikõlaritega samale kõrgusele.
Võite selle paigaldada ka otse teleri kohale või alla.
Ruumiheli kõlarid
Asetage need kõlarid oma kuulamisasendi külgedele. Kui selleks pole piisavalt
ruumi, asetage need kõlarid nii, et nad oleks suunatud üksteise poole.
Asetage nad umbes 60 kuni 90 cm oma kõrvadest kõrgemale ning suunake nad veidi
allapoole.
* Erinevalt esi- ja keskmisest kõlarist, kasutatakse ruumihelikõlareid peamiselt
heliefektide jaoks. Kogu aeg nendest heli ei kostu.
Basskõlar
Basskõlari asukoht pole nii oluline. Asetage see sinna, kuhu soovite.
* Kõlarite välimus võib erineda käesolevas juhendis toodud illustratsioonidest.
* Sobitage kõlarite kaablid kõlari tagaküljel oleva värvilise sildiga ning sisestage need
sama värvi pesasse. Täpseid juhiseid vaadake lk 10.
9 - Eesti
Ühendused
Toode
Basskõlar
Esikõlar (P)
Ühendused
Kõlarite paigaldamine „Tallboy“ tüüpi alusele
* Ainult mudel HT-H7750WM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Leidke kõlarikaabel, mis on jalandi külge kinnitatud.
Pöörake jaland ja jalandi alus tagurpidi, vabastage
kõlarikaabel ja seejärel tõmmake see läbi jalandi
aluses asuva augu.
2
1
Jalandi käsitsemisel olge ettevaatlik. See on raske.
Jaland
Ühendage jalandi alus jalandi alaossa.
Sisestage kolm 5x20 kruvi jalandi aluses märgitud
aukudesse ning keerake nad kruvikeerajaga kinni,
nagu joonisel näidatud.
Asetage kõlarikaabel jalandi aluse põhja all olevasse
pessa.
Kinnitage kokkupandud jaland ning kõlar üksteise
külge sobitates jalandil ja külaril olevad sildid
omavahel, nagu pildil näidatud.
Sisestage kruvi (5x20) kõlari taga asuvasse auku ja
kinnitage see kruvikeerajaga päripäeva keerates.
Korrake samme 1 kuni 6 teise kõlari ja jalandiga.
3
4
5
6
Kõlar
Jaland
10 - Eesti
Jalandi alus
Kõlarikaablite ühendused
1.
Ühendage iga kõlarikaablite punt õige kõlariga sobitades kaablipundi värvi iga kõlari põhjas oleva värvilise
kleebisega.
2.
Ühendage iga kõlarijuhtme pistik toote tagaossa sobitades kõlaripistikute värvid kõlaripesade värvidega.
HT-H7500WM
Esikõlar (V)
Ühendused
Esikõlar (P)
FRONT
FRONT
R
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
L
Juhtmevaba vastuvõtumoodul
SUBWOOFER
CENTER
Keskmine kõlar
SPEAKERS OUT
FRONT
FRONT
R
IMPEDANCE : 3
Basskõlar
L
CENTER
SUBWOOFER
1
HDMI OUT
Ruumiheli kõlar (V)
Ruumiheli kõlar (P)
HT-H7750WM
Esikõlar (V)
FRONT TOP
FRONT
Juhtmevaba vastuvõtumoodul
FRONT TOP
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
IMPEDANCE : 3
Esikõlar (P)
CENTER
SPEAKERS OUT
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
Ruumiheli kõlar (V)
L
IMPEDANCE : 3
Keskmine kõlar
Basskõlar
HDMI OUT
1
Ruumiheli kõlar (P)
* Seda toodet võib ühendada vaid juhtmevaba vastuvõtumooduli mudeliga SWA-6000.
11 - Eesti
Ühendused
‫ ر‬Maksimaalne edastuskaugus toote ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel on umbes 10m, kuid see võib
‫ر‬
sõltuvalt töötamise keskkonnast erineda. Kui toote ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel on raudbetoonist
või metallist sein, ei pruugi süsteem üldse toimida, sest raadiolained ei suuda läbi metalli levida.
Kui toode ei loo juhtmevaba ühendust, peate toote ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel käivitama „ID Set“
(ID määramise) protseduuri. Kui toode on välja lülitatud, vajutage puldil
. Lülitage sisse juhtmevaba
vastuvõtumoodul. Seejärel vajutage ja hoidke all nuppu „ID SET“ juhtmevaba vastuvõtumooduli tagaküljel 5
sekundi vältel ning seejärel lülitage toode sisse.
| ETTEVAATUST |
` Kui soovite kõlarid seinale paigaldada, kinnitage kruvid või naelad (pole kaasas) tugevalt seina külge
seal, kuhu soovite kõlari riputada, ning seejärel riputage iga kõlar ettevaatlikult kõlari tagaküljel asuvat
auku kasutades kruvi või naela otsa.
` Ärge lubage lastel kõlaritega mängida või nende läheduses möllata. Nad võivad kõlari kukkumisel viga saada.
` Kui ühendate kõlarijuhtmed kõlaritega, veenduge, et polaarsused (+/ –) on õiged.
` Hoidke basskõlar laste käeulatusest väljas, et lapsed ei topiks oma käsi või muid esemeid basskõlari avasse.
` Ärge riputage basskõlarit seinale selle ava kasutades.
` Juhtmevabasse vastuvõtumoodulisse on sisse ehitatud juhtmevaba vastuvõtuantenn. Hoidke seda eemal veest
ja niiskusest.
` Optimaalse kuulamiskogemuse tagamiseks veenduge, et juhtmevaba vastvõtumooduli ümber
pole takistusi.
` 2-kanalilises režiimis juhtmevabadest ruumihelikõlaritest heli ei kostu.
Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine juhtmevaba vastuvõtumooduli
(SWA-6000) toitejuhtme külge
Kui kinnitate ferriidist rõngassüdamiku juhtmevaba vastuvõtumooduli
toitejuhtme külge, aitab see vältida raadiosignaalidest tulenevaid RF-häireid.
1.
Tõmmake ferriidist rõngassüdamiku avamiseks selle kinnitusriba.
2.
Tehke juhtmevaba vastuvõtumooduli toitejuhtmesse kaks silmust.
3.
Kinnitage ferriidist rõngassüdamik juhtmevaba vastuvõtumooduli
toitejuhtme külge, nagu näidatud paremaloleval joonisel, seejärel
sulgege see surudes nii kaua, kuni kuulete klõpsatust.
● Kinnitage ferriidist rõngassüdamik juhtmevabale vastuvõtumoodulile
võimalikult lähedale.
12 - Eesti
Teleri ja väliste seadmetega ühendamine
AUX IN
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3
AUX IN
POWER
LAN
CENTER
SPEAKERS OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
LAN
L
R
1
HDMI OUT
Punane
W
Valge
Meetod 1
HDMI SISEND
Välised seadmed
2
HDMI IN
Meetod 2
HMDI VÄLJUND
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Ühendused
R
FM ANT
FM ANT
L
R
HDMI OUT
Meetod 3
HELIVÄLJUND
OPTILINE
VÄLJUND
Teleriga ühendamine
Ühendage HDMI-kaabel (pole aasas) toote tagaküljel asuvast HDMI-väljundpesast oma teleri HDMI-sisendpesaga.
Kui teler toetab ARC funktsiooni, kuulete oma teleri heli kodukino kõlarites ka siis, kui ainult see kaabel on ühendatud.
Vaadake üksikasju selle kasutusjuhendi leheküljelt 18 ja oma teleri kasutusjuhendi ARC funktsiooni puudutavast
peatükist.
Väliste seadmetega ühendamine
Method 1 HDMI SISEND: Välise seadmega ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühendage toote tagaosa olev HMDI-sisendpesa HDMI-kaabli (pole kaasas) abil oma digitaalse seadme
HDMI-väljundpessa. > Valige režiim HDMI1 või HDMI2.
Meetod 2 AUX SISEND: Välise analoogseadme ühendamine
Ühendage toote helisisendi pesa RCA-helikaablit (pole kaasas) kasutades välise analoogseadme
heliväljundi pesaga.
Valige AUX režiim.
● Sobitage kindlasti kaablipistikute värvid sisend- ja väljundpesade värvidega.
Meetod 3 OPTILINE: Välise digitaalheliseadme ühendamine
Kasutage, et ühendada digitaalsete signaalseadmete, nagu näiteks kaablikarbid ja satelliidi vastuvõtjad
(digiboksid) digitaalset heliväljundit: Ühendage toote optiline digitaalse helisisendi pesa digitaalset optilist kaablit
(pole kaasas) kasutades välise digitaalse seadme digitaalse optilise väljundpesaga.
Valige D. IN režiim.
‫ ر‬Kaablikarbist/satelliidi vastuvõtjast video nägemiseks peate selle videoväljundi ühendama otse oma teleriga.
‫ ر‬See süsteem toetab väliste digitaalsete seadmete puhul 32 kHz või suuremat digitaalset diskreetimiskiirust.
‫ ر‬See süsteem toetab ainult DTS ja Dolby Digital heli. Bitivoo formaati, MPEG-heli, ei toetata.
13 - Eesti
Ühendused
Juhtmevaba võrk
Võrguruuteriga ühendamine
Saate ühendada oma toote oma võrguruuteriga
kasutades ühte allkirjeldatud meetoditest.
Juhtmega võrk
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3
AUX IN
POWER
LAN
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Juhtmevaba IP-jagaja
Lairibaühendusega modem
(sisse-ehitatud ruuteriga)
Lairibateenus
Lairibateenus
või
Ruuter
Lairibateenus
Lairibaühendusega
modem
‫ر‬
Teie ruuter või internetiteenuse pakkuja
poliitika võivad takistada tootel siseneda
SAMSUNGI tarkvarauuenduste serverisse.
Sellisel juhul võtke ühendust oma internetiteenuse
pakkujaga ja küsige täiendavat informatsiooni.
‫ر‬
DSL-i kasutajad, palun kasutage võrguühenduse
loomiseks ruuterit.
‫ر‬
DLNA-funktsiooni kasutamiseks peate võrku
ühendama oma arvuti, nagu ülaltoodud
joonisel näidatud.
Ühendus võib olla traadiga või traadita.
‫ر‬
Kui Teie juhtmevaba IP-ruuter toetab DHCP-d,
saab see toode juhtmevaba võrguga ühenduse
loomiseks kasutada DHCP-d või staatilist
IP-aadressi.
‫ر‬
Määrake oma juhtmevaba IP-ruuter režiimile
„Infrastructure“. Režiimi „Ad-hoc“ ei toetata.
‫ر‬
Toode toetab ainult järgmiseid
juhtmevabasid turvaprotokolle:
- WEP (AVATUD/JAGATUD), WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
‫ر‬
Valige juhtmevabal IP-ruuteril kanal, mida hetkel ei
kasutata. Kui juhtmevaba IP-ruuteri jaoks
määratud kanalit kasutab samal ajal ka teine
lähedalasuv seade, võib see põhjustada häireid ja
kommunikatsioonitõrkeid.
‫ر‬
Vastavalt uusimatele Wi-Fi sertifikaadi tehnilistele
andmetele, ei toeta SAMSUNGI
kodukinosüsteemid WEP, TKIP või TKIPAES
(WPS2 Mixed) turvakrüptimisi võrkudes, mis
töötavad 802.11n režiimis.
‫ر‬
Oma olemuselt võib juhtmevaba kohtvõrk sõltuvalt
töötingimustest (pääsupunkti jõudlus, vahemaa,
takistused, teiste raadioseadmete tekitatud
häired jne) häireid põhjustada.
14 - Eesti
Seaded
Algseadistuste protseduur
1 Esita plaati
Kuvatakse hetkel plaadisahtlis olev plaat.
Plaadi esitamise alustamiseks vajutage OK.
• Peamenüü ekraani ei kuvata, kui Te ei
konfigureeri algseadistusi.
• Selle toote ekraanikuva võib pärast tarkvara
versiooni uuendamist muutuda.
• Sõltuvalt valitud menüüst võivad menüüsse
sisenemise sammud erineda.
2 FILMID JA TELESAATED
Laadige internetist alla filme ja telesaateid.
‫ ر‬Sõltuvalt Teie riigist ei pruugi toode seda
menüüfunktsiooni toetada.
Kui Te pole valmis võrku seadistama või selles tuleb
ette probleeme, saate valida „Skip“ (Jäta vahele) või
teha seda hiljem. (Vaadake lk 22)
algseadistusi, valige Peamenüü ekraanil
„Settings“ > „System“ > „Setup“ või valige
suvand „Reset“. (Vaadake lk 21)
PLAY DISC
3
FILMS AND TV SHOWS
4 SAMSUNGI RAKENDUSED
Laadige alla erinevaid tasulisi või tasuta rakendusi
või hakake neid kasutama.
5 SOOVITUSLIK
6 MINU RAKENDUSED
Peamenüü ekraani lühitutvustus
2
Esitage plaatidel, USB-seadmetel, arvutites,
mobiilseadmetel või pilveteenuses asuvaid fotosid,
videoid või muusikat.
Nimekiri kasulikest ja populaarsetest rakendustest,
mida alla laadida soovitame.
‫ ر‬Seadetes muudatuste tegemiseks pärast
1
3 MULTIMEEDIA
Kuvab allalaetud ja paigaldatud rakendusi. Saate
nende kuvamisjärjekorda muuta. (Vaadake lk 45)
7 Ekraani peegeldamine
4
MULTIMEDIA SAMSUNG APPS
Seadke kodukinosüsteemi ja nutiletefoni või
tahvelarvuti vahel üles juhtmevaba
ekraanipeegeldusfunktsioon.
‫ ر‬Sõltuvalt Teie riigist ei pruugi toode seda
menüüfunktsiooni toetada.
8 Funktsioon
No Disc
RECOMMENDED
App 1
App 2
5
MY APPS
App 3
App 4
App 5
6
App 6
Screen Mirroring Function
7
8
Settings
9
Kasutage välisele seadmele ja raadiole lülitumiseks
ning režiimi muutmiseks „Bluetooth“ ühenduse jaoks.
Režiimide vahel lülitumiseks saate kasutada
nuppu
kaugjuhtimispuldi FUNCTION nuppu ja
põhiseadmel.
9 Seaded
Seadistage erinevaid funktsioone, et need sobiksid
Teie isiklike eelistustega.
15 - Eesti
Seaded
Pärast kodukinosüsteemi ühendamist teleriga, lülitage
teler ja seejärel ka kodukinosüsteem sisse. Kuvatakse
algseadistuste ekraan. Seadistuste ekraanid ilmuvad
sellises järjekorras: Keel, Võrguseaded, Tingimused,
Ekraani lahutusvõime (kuvasuhe) ja Kõlarite paigutus.
Sõltuvalt Teie kodukinosüsteemi paigaldatud tarkvara
versioonist võite näha ka Tarkvara uuendamise
ekraani. Järgige igal ekraanil toodud juhiseid, mis
juhivad Teid läbi lihtsa seadistusprotseduuri.
Seaded
 Peamenüü ekraanil suvandi valimine
1.
‫ر‬
Peamenüü ekraanil suvandi valimiseks liigutage
nuppude abil kursorit, kuni see
rõhutab Teie valitud suvandit, seejärel vajutage
OK nuppu.
Kui jätate toote rohkem kui viieks minutiks
stopprežiimi ilma seda kasutamata, kuvatakse
Teie teleri ekraanile ekraanisäästja. Kui toode
jäetakse ekraanisäästja režiimi rohkem kui 20
minutiks, lülitub toide automaatselt välja.
Seadete ekraanile sisenemine
1.
Valige Peamenüü ekraanil „Settings“ ja seejärel
vajutage OK. Kuvatakse „Settings“ ekraan.
Settings
3
4
OK (SISESTA) / SUUNA nupp:
● Vajutage
, et liigutada kursorit või
valida üksust.
● Vajutage OK nuppu, et aktiveerida hetkel
valitud üksus või kinnitada seadistus.
VÄLJU nupp: Vajutage, et väljuda
käesolevast menüüst.
Detailne informatsioon funktsiooni kohta
Iga Seadete menüü funktsiooni, üksust ja üksikut valikut
selgitatakse ekraanil üksikasjalikult. Selgituse vaatamiseks
kasutage
nuppe, et valida funktsioon,
menüü-üksus või valik. Selgitus ilmub tavaliselt ekraani
alaossa.
Iga Seadete menüü funktsiooni lühike kirjeldus
algab sellel lehel. Lisateavet mõne funktsiooni kohta
leiate ka käesoleva juhendi Lisast.
Picture
Seadete menüü funktsioonid
Picture
Sound
Network
Smart Hub
System
Support
2.
UHD Output
Auto
3D Settings
TV Aspect Ratio
16:9 Original
BD Wise
Off
Resolution
Auto
Movie Frame (24 fps)
Auto
DVD 24 fps Conversion
Off
Ekraan
UHD väljund („UHD Output“)
See suvand väljastab HDMI-videot UHD („Ultra High
Definition“ – Ultrakõrge lahutus) lahutusvõimega.
See on võimalik vaid siis, kui funktsioon „Movie
Frame“ on määratud sättele „Auto“.
Et siseneda menüüdesse, alammenüüdesse
javalikutesse „Settings“ ekraanil, vaadakepalun
kaugjuhtimispuldi joonist.
Kaugjuhtimispuldi nupud,
midakasutatakse seadete menüüs
3
4
1
PEAMENÜÜ nupp: Vajutage, et liikuda
Peamenüü ekraanile.
2
' TAGASI nupp: Vajutage, et naasta
eelmisesse menüüsse.
Selle funktsiooni kasutamiseks peate ühendama
toote seadmega, mis toetab UHD lahutusvõimet
ning Teil peab olema video, mis mängib
kaadrikiirusel 24 kaadrit sekundis.
3D seaded („3D Settings“)
1
2
‫ر‬
Seadistage 3D-ga seotud funktsioone.
3D „Blu-ray“ taasesitusrežiim („3D Blu-ray
Playback Mode“): Valige kas esitada 3D-sisuga
„Blu-ray“ plaati 3D-režiimis. Kui liigute 3D-režiimis
olles Peamenüüsse, lülitub toode automaatselt
2D-režiimi.
Ekraani suurus („Screen Size“): Sisestage tootega
ühendatud teleri suurus. Toode kohandab
automaatselt 3D-väljundit vastavalt teleri
ekraanisuurusele.
‫ ر‬Enne 3D-sisu vaatamist lugege hoolikalt
tervise- ja ohutusalast informatsiooni.
(Vaadake lk 3)
16 - Eesti
Teleri kuvasuhe („TV Aspect Ratio“)
Funktsioon „HDMI Deep Colour“
Võimaldab teil kohandada toote väljundit
vastavalt oma teleri ekraanisuurusele. (Vaadake lk 51)
Võimaldab Teil määrata toodet väljastama videot
HDMI-väljundpesast „Deep Colour“ funktsiooniga.
Funktsioon „ Deep Colour“ tagab täpsema värvi ning
suurema värvisügavuse.
„BD Wise“
„BD Wise“ on SAMSUNGI kõige värskem tooteid
omavahel ühendav funktsioon. Kui ühendate omavahel
HDMI kaudu SAMSUNGI toote ja „BD Wise“
funktsiooniga SAMSUNGI teleri, ning „BD Wise“ on nii
tootes kui teleris sisselülitatud, väljastab toode videot
„Blu-ray“ /DVD-plaadi video lahutusvõime ja
kaadrikiirusega.
Täiskaadrilaotuse režiim („Progressive Mode“)
Lahutusvõime („Resolution“)
Laseb Teil konfigureerida ühendatud kõlarite
seadeid, et saavutada parim võimalik ruumiheli.
„Normal Mode“ : Valige, kui olete asetanud oma
kõlarid vastavalt soovituslikele kõlarite paigutusele,
kus ruumihelikõlarid on kuulamisasendi kõrval või
taga.
Heli
Lihtne kõlarite seadistu (HT-H7500WM)
„Simple Mode“ : Valige, kui olete asetanud oma
ruumiheli kõlarid kuulamisasendi ette. See valik
miksin esikõlari heli ruumiheli kõlaritesse.
„Movie Frame (24 fps)“ funktsioon
Kui määrate „Movie Frame (24 fps)“ funktsiooni sättele
„Auto“ võimaldab see tootel automaatselt kohandada
oma HDMI-väljundit kaadrikiirusele 24 kaadrit sekundis,
et saavutada parem pildikvaliteet, kui tootega on
ühendatud 24 kaadrit sekundis kaadrikiirusega ühilduv
teler.
● Saate nautida „Movie Frame (24 fps)“ funktsiooni
ainult seda kaadrikiirust toetava teleriga.
● „Movie Frame“ on võimalik vaid siis, kui toode on
HDMI 1080p väljundlahutusvõime režiimis.
‫ر‬
DPLII, SFE ei tööta, kui lihtne režiim on
sisselülitatud.
Kõlari seaded („Speaker Settings“)
„DVD 24 fps Conversion“ funktsioon
Teisendab DVD-video esituse kiirusele 24 kaadrit
sekundis nin väljastab seda HDMI kaudu. See
suvand on võimalik vaid siis, kui funktsioon „Movie
Frame (24 fps)“ on sisselülitatud.
Ekraanisuurusega sobitamine („Fit Screen Size“)
Laseb Teil valida optimaalse suuruse teenuse
„Smart Hub“ ekraani või ekraani peegeldamise
funktsiooni jaoks.
HDMI värviformaat („HDMI Colour Format“)
Võimaldab Teil määrata värviruumi formaadi
HDMI-väljundi jaoks, et sobida ühendatud seadme
(teler, monitor jne) võimalustega.
17 - Eesti
„Sound Output“ : Laseb Teil valida, millised kõlarid
on aktiivsed - kas teleri kõlarid või kodukinosüsteemi
kõlarid.
„Settings (Home theatre speakers)“ : Laseb Teil
reguleerida järgmiseid kõlarite seadeid ning lülitada
testtooni sisse ja välja, et saaksite kõlareid testida.
- „Volume Level“ : Laseb Teil reguleerida iga
kõlari suhtelist helitugevust vahemikus 6dB
kuni -6dB. Näiteks, kui Teile meeldib sügav
bass, saate suurendada basskõlari
helitugevust väärtuseni 6dB.
- „Distance“ : Laseb Teil reguleerida iga kõlari
suhtelist kaugust kuulamisasendist kuni 10
meetri võrra. Mida suurem on vahemaa,
seda valjem on kõlari heli
- „Speaker Test“ : Alustab testi, et määrata
parim ruumiheli seadistus. Vajutage „Stop
Test“, et käimasolev test peatada.
Seaded
Võimaldab Teil määrata HDMI-videosignaali
väljundlahutusvõime väärtusele „BD Wise“, „Auto“
(Automaatne) 1080p1080i, 720p, 576p / 480p.
Arv näitab videoridade arvu kaadri kohta. I ja p viitavad
vastavalt ülerealaotusele ja täiskaadrilaotusele.
Mida rohkem ridasid, seda kõrgem kvaliteet.
Saate parandada DVD-plaadi vaatamisel pildi kvaliteeti.
Seaded
Seaded („Multiroom“ ühendus) : Saate nautida heli
läbi kaugel asuva kõlari, mis on läbi Teie koduse
võrgu kodukinosüsteemiga ühendatud. Võrgukõlari
kasutamiseks valige suvand „Multiroom“. Kui võrgus
on kõlar olemas, kuvatakse see ekraanile. Liikuge
soovitud võrgukõlarile ja valige see. Kui kuvatakse
hüpikaken, saate muuta võrgukõlari nime või
määrata, kas seda kasutada või mitte.
- „Multiroom“ : Võrgukõlar edastab heli. Kõik
võrgukõlarid väljastavad sama heli hoolimata
sellest, et kanal kasutab vaid PCM-formaati.
‫ر‬
Valige järgmisel ekraanil „Done“, seejärel
vajutage OK nuppu. Heli kohandamise ekraan
ilmub taas.
„Custom Sound Profile“ : Valige loodud heliprofiil,
et see aktiveerida. Või valige suvand „Hearing
Impaired“, heliprofiil, mis koosneb eriti valjudest
helidest, mida kuulevad ka kuulmispuudega inimesed.
‫ر‬
- „Don't Use“ : Võrgukõlarit ei kasutata.
‫ر‬
7.
Kui registreeritud on rohkem kui 3 kohandatud
heliprofiili, aktiveeritakse režiim „Family“, mis
koosneb kõikide registreeritud profiilide keskmistest
väärtustest.
„Add Custom Sound“ : Saate luua ja lisada uue
kohandatud heliprofiili. Vaadake ülaltoodud juhiseid.
HELIEFEKTI ja 3D-HELI funktsioone ei
rakendata, kui funktsioon „Multiroom“ on
sisselülitatud.
Võrgukõlari funktsioon pole võimalik, kui Ekraani
peegeldamise funktsioon on aktiivne.
Heli kohandaja („Sound Customiser“)
Heli kohandamise funktsioon laseb Teil kalibreerida
oma kodukinosüsteemi, et saavutada optimaalne
helikvaliteet vastavalt Teie kuulmistasemele ja
ümbritsevatele tingimustele.
Kohandatud heliprofiili loomiseks järgige neid
samme:
1.
Valige menüüs „Sound Customiser“ suvand
„Add Custom Sound“.
2.
Järgmisel ekraanil valige „Start“. Kuvatakse
eelvaate ekraan.
3.
Valige „Preview“, et testheli eelnevalt kuulata.
Valige „Next“ ja seejärel valige jätkamiseks OK.
4.
Käivitub 6-astmeline test. Igas etapis kostub
telerist erineval sagedusel testtoon. Toon
alustab pehmelt ning muutub järjest valjemaks.
Valige „Yes“, kui testtooni kuulete. Kui
tahate seda uuesti kuulata, valige „Retry“. Iga
kord, kui valite suvandi „Yes“, liigub teler edasi
järgmisele toonile.
Kui test on lõpetatud, kuvatakse ekraan, mis
laseb Teil võrrelda originaalheli kalibreeritud
heliga.
„Edit Custom Sound“ : Valige kohandatud heliprofiil,
mida soovite muuta. Järgige samu samme, mida
kasutasite heliprofiili loomisel. See funktsioon on
võimalik vaid siis, kui olete suvandi „Add Custom
Sound“ abil kohandatud heliprofiili lisanud. (Vaadake
ülalt.)
„Manage Custom Sound“ : Muutke kohandatud
heliprofiilide nimesid või kustutage profiile. See
funktsioon on võimalik vaid siis, kui olete suvandi
„Add Custom Sound“ abil kohandatud heliprofiili
lisanud. Profiili valimiseks rõhutage profiili kõrval olev
märgistusruut ja seejärel valige suvand „Rename“ või
„Delete“.
Ekvalaiser („Equaliser“)
Võimaldab Teil ekvalaiseri sätteid käsitsi määrata.
„Smart Volume“
5.
Valige „Next“, seejärel vajutage jätkamiseks
OK nuppu. Ekraanile kuvatakse klaviatuur ja
profiili vaikimisi nimi.
6.
Sisestage kalibreeritud heliprofiili jaoks nimi
või nõustuge vaikimisi nimega, valige „Done“
ja seejärel vajutage OK nuppu.
Võimaldab Teil seadistada oma toote nii, et
helitugevus jääb stseeni muutumise või kanali
vahetamise järel stabiilseks.
Heli tagasiside kanal („Audio Return Channel“)
Võimaldab Teil suunata heli telerist
kodukinosüsteemi kõlaritesse. Selleks on vaja
HDMI-ühendust ja funktsiooniga „Audio Return
Channel“ (ARC) ühilduvat telerit.
• Kui funktsioon „AudioReturn Channel“ on
sisselülitatud ja Te kasutate toote teleriga
ühendamiseksHDMI-kaablit, siis digitaalne
optiline sisend ei tööta.
• Kui funktsioon „Audio Return Channel“ on
määratud sättele „Auto“ ja Te kasutate toote
teleriga ühendamiseks HDMI-kaablit, valitakse
automaatselt ARC või digitaalne optiline sisend.
18 - Eesti
Digitaalne väljund („Digital Output“)
Võrguseaded („Network Settings“)
Võimaldab Teil seadistada valikut “Digital Output“
(Digitaalne väljund), et see sobiks tootega ühendatud
AV-vastuvõtja võimalustega. Rohkem informatsiooni
leiate digitaalse väljundi valiku tabelist. (Vaadake lk 57)
Võimaldab Teil kohandada võrguühendust, et
saaksite nautida erinevaid funktsioone, nagu näiteks
internetiteenuseid või DNLA Wi-Fi funktsionaalsust ning
uuendada tarkvara.
Dünaamilise ulatuse kontroll
(„Dynamic Range Control“)
„Wi-Fi Direct“
Võimaldab Teil juhtida Dolby Digital, Dolby Digital Plus
ja Dolby TrueHD heli dünaamilist ulatust.
Väljas („Off“): Jätab dünaamilise ulatuse tihendamata
võimaldades Teil kuulata originaalheli.
Sees („On“): Lülitab dünaamilise ulatuse kontrolli
sisse kõigi kolme Dolby formaadi puhul. Vaiksemad
helid muudetakse valjemaks ning valju heli tugevust
vähendatakse.
Allamiksimise režiim („Downmixing Mode“)
‫ ر‬Tekstifaile, nagu näiteks faile laiendiga .TXT või
.DOC ei kuvata, kui kasutate „Wi-Fi Direct“
funktsiooni.
Multimeediaseadme seaded („Multimedia
Device Settings“)
Lubage teistel oma võrku ühendatud seadmetel,
nagu näiteks nutitelefonid ja tahvelarvutid, Teie
tootega sisu jagada.
Seadme nimi („Device Name“)
Võimaldab Teil valida mitmekanalilise allamiksimismeetodi, mis ühildub Teie stereosüsteemiga. Saate
valida, et toode miksiks heli väärtusele “Normal Stereo“
(Tavaline stereo) või „Surround Compatible“
(Ruumiheliga ühilduv).
Võimaldab Teil tootele nime määrata. Selle abil saate
oma toodet tuvastada, kui loote ühenduse väliste
Wi-Fi- seadmetega (nutitelefonid, tahvelarvutid jne).
„BD-Live“ seaded („BD-Live Settings“)
Heli sünkroniseerimine („Audio Sync“)
Võimaldab Teil määrata erinevaid teenuse „BD-live“
funktsioone. Teenus „BD-Live“ annab Teile ligipääsu
osade „Blu-ray“ plaatide lisafunktsioonidele, kui
olete toote internetti ühendanud.
Kui toode on ühendatud digitaalse teleriga, saate
kohandada heli viivitust, et heli oleks videoga
sünkroonis. Viivituse saate määrata vahemikus
0 ja 300 millisekundit.
‫ر‬
„BD-Live Internet Connection“ : Saate teenuse
„BD-Live“ internetiühendust lubada, osaliselt lubada
või keelata.
Automaatne („Auto“) funktsioon heli sünkron
iseerimise teenuses töötab garanteerituld vaid
koos SAMSUNGI teleriga, mis toetab
ARC-funktsiooni („Anynet+“ funktsiooni).
Võrk („Network“)
„BD Data Management“ : Hallake „BD-Live“
teenusest või „Blu-ray“ plaadilt alla laetud
BD-andmeid.
‫ر‬
Võrgu olek („Network Status“)
Saate vaadata võrgu ja interneti hetkeolekut.
19 - Eesti
Teenuse „BD-live“ kasutamiseks peate
kodukinosüsteemi USB-porti sisestama
USB-mäluseadme.
Seaded
Automaatne („Auto“): Kontrollib automaatselt Dolby
TrueHD heli dünaamilist ulatust põhinedes Dolby
TrueHD heliraja informatsioonil. Lisaks lülitab
see dünaamilise ulatuse kontrolli välja Dolby Digital ja
Dolby Digital Plus heli puhul.
Võimaldab Teil luua ühenduse „Wi-Fi Direct“ seadme ja
toote vahel partnervõrku kasutades, ilma et vajaksite
juhtmevaba ruuterit. Pidage meeles, et kui toode on
ühendatud juhtmevabasse võrku, võib ühendus katkeda,
kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni. (Vaadake lk 24)
Seaded
Süsteem („System“)
Teenus „Smart Hub“
Rakenduste seaded („Apps Settings“)
Seaded („Setup“)
Saate rakenduste kasutamise seadeid muuta.
„Push Notification Settings“ : Võtke vastu teavitusi
valitud teenustelt.
Laseb Teil taaskäivitada algseadistuste protseduuri.
Vaadake ekraanil toodud kirjeldusi.
Videolaenutuse reitingulukk („VOD Rating Lock“)
Võimaldab Teil lukustada ligipääsu
videolaenutusteenuse sisule vastavalt selle reitingule.
Kasutamiseks peate sisestama PIN-koodi. Vajutage
ja hoidke all 123 nuppu, kuni ekraanile kuvatakse
numbrite klaviatuur. Kui klaviatuur ilmub, valige
number
nuppe kasutades, ja seejärel
vajutage OK nuppu.
Kiirkäivitus („Quick start“)
Saate toite kiiresti sisse lülitada vähendades
alglaadimise aega.
‫ر‬
Kui see funktsioon on määratud sättele „On“
(Sees), suureneb ooteajal voolutarbimine.
(Umbes 12W ~ 20W)
Keel („Language“)
‫ ر‬Vaikimisi PIN-kood on 0000.
‫ ر‬Sõltuvalt Teie riigist ei pruugi toode seda
Võimaldab Teil valida keele, mida eelistate
ekraani menüü, plaadi menüü jms puhul.
● Valitud keel kuvatakse ainult juhul, kui plaat
seda toetab.
Tiitrid („Caption“)
Seadmehaldur („Device Manager“)
Kasutage, et muuta suletud tiitreid toetava
videolaenutusteenuse sisu tiitreid. Laseb Teil muuta
kuvatud tiitrite kirja värvi ja suurust.
Võimaldab Teil ühendada toote esiosas asuvasse
USB-porti juhtmevaba USB-klaviatuuri või hiire.
„Keyboard Settings“: Võimaldab Teil seadistada
tootega ühendatud juhtmevaba USB-klaviatuuri.
menüüfunktsiooni toetada.
‫ ر‬Tiitrite funktsioon ei tööta videolaenutuse
teenustega, mis ei toeta suletud tiitreid. Osade
videolaenutusteenuste puhul, mis küll toetavad
suletud tiitreid, ei pruugi funktsiooni seaded
rakenduda.
‫ ر‬Klaviatuuri saate kasutada vaid siis, kui
veebilehitsejasse ilmub QWERTY klaviatuuri
ekraan või aken.
„Mouse Settings“: Võimaldab Teil seadistada
tootega ühendatud juhtmevaba USB-hiirt. Hiirt
saate kasutada toote menüüs samal moel kui
kasutate hiirt arvutiga töötades.
‫ ر‬Sõltuvalt Teie riigist ei pruugi toode seda
menüüfunktsiooni toetada.
Tingimused ja poliitika („Terms & Policy“)
 Hiire kasutamiseks toote menüüs:
SAMSUNGI konto tingimused ja
privaatsuspoliitika („Samsung account Terms
and Conditions, Privacy Policy“)
1.
Ühendage USB-hiir tootega.
2.
Klõpsake esmasele nupule, mille valisite hiire
seadete all. Kuvatakse lihtne menüü („Simple
menu“).
Saate vaadata teenuse „Smart Hub“, SAMSUNGI
kontode ja teiste teenuste kasutustingimusi ja
privaatsuspoliitikat.
Lähtesta „Smart Hub“ („Reset Smart Hub“)
Taastav kõik teenuse „Smart Hub“ seaded nende
vaikimisi väärtustele. Kasutamiseks peate sisestama
PIN-koodi. Vajutage ja hoidke all 123 nuppu, kuni
ekraanile kuvatakse numbrite klaviatuur. Kui
klaviatuur ilmub, valige number
nuppe
kasutades, ja seejärel vajutage OK nuppu.
3.
‫ر‬
Klõpsake soovitud menüüsuvanditel.
Osad USB HID klaviatuurid ja hiired ei pruugi Teie
tootega ühilduda.
‫ ر‬Osad HID-klaviatuurid ei pruugi töötada.
‫ ر‬Juhtmega USB-klaviatuure ei toetata.
‫ ر‬Osasid rakendusi ei pruugita toetada.
‫ ر‬Kui juhtmevaba HID-klaviatuur ei tööta elektriliste
‫ ر‬Vaikimisi PIN-kood on 0000.
20 - Eesti
häirete tõttu, liigutage klaviatuuri tootele lähemale.
Turvalisus („Security“)
Vajutage ja hoidke all 123 nuppu, kuni ekraanile
kuvatakse numbrite klaviatuur. Kui klaviatuur ilmub,
valige number
nuppe kasutades, ja seejärel
vajutage OK nuppu. Vaikimisi PIN-kood on 0000.
Sisestage vaikimisi PIN-kood, et siseneda
turvafunktsiooni, kui Te pole oma PIN-koodi loonud.
BD Parental Rating: Ei lase esitada „Blu-ray“
plaate, mille reiting võrdne või kõrgem
spetsiifilisest vanuse reitingust, kui Te ei sisesta
PIN-koodi.
Muuda PIN-koodi: Muudab turvafunktsiooni
sisenemiseks mõeldud PIN-koodi.
 Kui unustate PIN-koodi
1.
Eemaldage plaat või USB-salvestusseade.
2.
Vajutage ja hoidke all @ nuppu toote
esipaneelil kauem kui viis sekundit.
Kõik seaded taastatakse nende tehases
määratud väärtustele.
‫ر‬
DivX! videolaenutus („DivX! Video On Demand“)
Vaadake DivX! videolaenutuse registreerimiskoode,
et osta ja mängida DivX! videolaenutuse sisu.
Tugi („Support“)
Kaughaldus („Remote Management“)
Kui see funktsioon on aktiveeritud, saavad
SAMSUNGI kõnekeskuse agendid kaugelt toote
probleeme diagnoosida ja parandada. Selleks on
vaja aktiivset internetiühendust. Kaughalduse
teenuse ei pruugi osades riikides võimalik olla.
Tarkvara uuendus („Software Upgrade“)
Lisateavet selle funktsiooni kohta vaadake lk 25.
Kui taastatakse tehases määratud vaikimisi
väärtused, kustutatakse kõik salvestatud
BD-andmed.
Üldine („General“)
Laseb Teil määrata paneelikuva heleduse ja
ajavööndi.
„Front Display“: Võimaldab teil muuta
esipaneeli heledust.
„Time Zone“: Saate määrata ajavööndi, mis
kehtib Teie piirkonnas.
„Menu Transparency“: Võimaldab Teil
eguleerida menüükasti läbipaistvust.
„Anynet+ (HDMI-CEC)“
„Anynet+“ on mugav funktsioon, mis pakub seotud
toiminguid teiste SAMSUNGI toodetega, millel on
„Anynet+“ funktsioon, ja võimaldab Teil neid tooteid
ühe SAMSUNGI teleri puldiga juhtida. Selle
funktsiooni kasutamiseks peate ühendama selle
toote HDMI- kaabli abil „Anynet+“ funktsiooniga
ühilduva SAMSUNGI teleriga.
„Anynet+ (HDMI-CEC)“ funktsiooni kasutamiseks
järgige alltoodud juhiseid.
1) Ühendage toode HDMI-kaabli abil „Anynet+
(HDMICEC)“ funktsiooniga ühilduva SAMSUNGI
teleriga.
Kasutusrežiim („Usage Mode“)
Võimaldab Teil määrata kasutusrežiimi. Kui
kasutate kodukinosüsteemi kodus, valige alati
suvand „Home Use“. Suvand „Store Demo“ on
vaid poodide kuvaseadete jaoks.
Võtke ühendust SAMSUNGIGA („Contact Samsung“)
Pakub kontaktinformatsiooni, et saaksite oma toote
asjus abi paluda.
Lähtesta („Reset“)
Taastab kõik seaded nende vaikimisi väärtustele,
v.a. võrgu- ja teenuse „Smart Hub“ seaded. Selleks
peate sisestama PIN-koodi.
Vajutage ja hoidke all 123 nuppu, kuni ekraanile
kuvatakse numbrite klaviatuur. Kui klaviatuur ilmub,
valige number
nuppe kasutades, ja
seejärel vajutage OK nuppu.
Vaikimisi PIN-kood on 0000.
21 - Eesti
Seaded
DVD Parental Rating: Ei lase esitada DVD-plaate,
mille reiting on kõrgem teatud numbrilisest
reitingust, kui Te ei sisesta PIN-koodi.
2) Lülitage „Anynet+ (HDMI-CEC)“ funktsioon
sisse nii teleris kui tootes.
3) Otsige teleri „Anynet+ (HDMI-CEC)“ nimekirjast
kodukinosüsteem ja valige see. Täpsemad
juhised leiate teleri kasutusjuhendi „Anynet+“
peatükist.
Seaded
Juhtmega - Käsitsi
Võrgu seadistamine
Kui ühendate selle seadme võrku, saate kasutada võrgul
põhinevaid rakendusi ja funktsioone, nagu näiteks
BD-LIVE, ja uuendada läbi võrguühenduse toote tarkvara.
Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne
protseduur ei tööta, peate „Network Settings“
(Võrguseadistuste) väärtused käsitsi määrama.
Pärast ülatoodud sammude 1 kuni 3 järgimist:
1.
Võrguühenduse seadistamine
Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste)
ekraanil valik „Network Type“ (Võrgu tüüp) sättele
„Wired“ (Juhtmega). Seejärel valige „Connect“ ja
vajutage OK nuppu. Toote otsib võrku ja kuvab
seejärel nurjunud ühenduse teate.
Teie võrguühenduse konfigureerimise alustamiseks
järgige neid samme:
1.
Valige Peamenüü ekraanil „Settings“ (Seaded) ja
seejärel vajutage OK nuppu.
2.
Valige „Network“ (Võrk) ja seejärel vajutage OK
nuppu.
3.
Valige „Network Settings“ (Võrgu seadistused) ja
seejärel vajutage OK nuppu.
Teie võrku juhtmevabalt, valige „Change
Network“ (Muuda võrku), muutke valik „Network
Type“ (Võrgu tüüp) sättele „Wireless“ (Juhtmevaba)
ja seejärel liikuge juhtmevabasid võrke puudutavate
juhiste juurde. (Vaadake lk 23)
4.
Liikuge juhtmega võrke puudutavate juhiste juurde,
mis algavad allpool, või juhtmeta võrke
puudutavate juhiste juurde. (Vaadake lk 23)
Network Settings
‫ ر‬Kui on võimalik ühendada kodukinosüsteem
Juhtmega võrk
Wired network connection failed.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Juhtmega – Automaatne
Pärast ülatoodud sammude 1 kuni 3 järgimist:
1.
2.
Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste)
ekraanil valik „Network Type“ (Võrgu tüüp) sättele
„Wired“ (Juhtmega). Seejärel valige „Connect“ ja
vajutage OK nuppu. Toode tuvastab juthmega
ühenduse, kinnitab võrguühenduse ja loob seejärel
võrguga ühenduse.
Kui see on tehtud, rõhutage valik OK ja seejärel
vajutage OK nuppu.
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Unable to connect to the network. Try the following: check if your IP address is set
correctly in IP Settings. Contact your Internet service provider for more information.
Change Network
IP Settings
Retry
Close
2.
Kasutage
nuppe, et valida „IP Settings“
(IP seaded), ja seejärel vajutage OK nuppu.
Kuvatakse „IP Settings“ ekraan.
3.
Valige väli „IP setting“ (IP seadistus) ja seejärel
määrake see väärtusele „Enter manually“
(Sisesta käsitsi).
4.
Valige sisestamiseks parameeter (näiteks
„IP Address“ (IP-aadress) ja seejärel vajutage OK .
Kasutage oma puldi numbrinuppe, et sisestada
parameetri jaoks vajalikud numbrid. Numbreid saate
sisestada ka ,. nuppe kasutades. Kasutage
puldi
nuppe, et liikuda parameetri piires ühelt
sisestusväljalt teisele. Kui üks parameeter on
täidetud, vajutage OK nuppu.
5.
Vajutage , või . nuppu, et liikuda järgmisele
parameetrile, seejärel sisestage numbrid selle
parameetri jaoks järgides 4. sammus toodud juhiseid.
6.
Korrake samme 4 ja 5, kuni olete täitnud kõik
parameetrid.
22 - Eesti
‫ر‬
7.
Juhtmevaba - Käsitsi
Võrguparameetrite väärtuseid saate küsida
oma internetiteenuse pakkuja käest.
Kui olete kõikide parameetrite väärtuste sisestamise
lõpetanud, valige „Return“ (Tagasi) (') ja seejärel
vajutage OK nuppu. Kodukinosüsteem kinnitab
võrguühenduse ja loob seejärel võrguga ühenduse.
Juhtmevaba võrk
Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne
protseduur ei tööta, peate „Network Settings“
(Võrguseadistuste) väärtused käsitsi määrama.
Järgige samme 1 kuni 3 peatükis „Võrguühenduse
seadistamine“. (Vaadake lk 22)
Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste)
ekraanil valik „Network Type“ (Võrgu tüüp) sättele
„Wireless“ (Juhtmevaba). Toode hakkab võrku otsima
ja kuvab seejärel võimalike võrkude
nimekirja.
2.
Kerige läbi nimekirja, valige soovitud võrk või valik
„Add Network“ (Lisa võrk) ning seejärel vajutage
OK nuppu.
3.
Kui valisite võrgu 2. sammus, liikuge 6. sammu.
Kui valisite suvandi „Add Network“ (Lisa võrk),
liikuge 4. sammu.
4.
Sisestage oma juhtmevaba võrgu või juhtmevaba
ruuteri nimi.
Juhtmevaba võrguühendust saate seadistada
kolmel viisil:
- Juhtmevaba automaatne
- Juhtmevaba automaatne
- WPS(PBC)
Enne juhtmevaba võrguühenduse konfigureerimist
ühendage lahti kõik hetkel tootega ühendatud
juhtmevaba võrgu seadmed või katkestage toote
olemasolev juhtmega ühendus.
Juhtmevaba - Automaatne
Järgige samme 1 kuni 3 peatükis „Võrguühenduse
seadistamine“. (Vaadake lk 22)
1.
● Sisestage numbrid puldi numbrinuppe kasutades.
● Sisestage tähed valides tähe
nuppude
abil ja seejärel vajutades OK nuppu.
Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste)
ekraanil valik „Network Type“ (Võrgu tüüp) sättele
„Wireless“ (Juhtmevaba). Toode hakkab võrku
otsima ja kuvab seejärel võimalike võrkude nimekirja.
● Suurtähtede kuvamiseks (või väiketähtedele
tagasi lülitumiseks, kui kuvatud on suurtähed)
valige
ja seejärel vajutage OK nuppu.
Network Settings
● Sümbolite ja kirjavahemärkide kuvamiseks valige
123#& ja seejärel vajutage OK nuppu. Tähtede
uuesti kuvamiseks valige 123#& ja seejärel
vajutage OK nuppu.
Select your network type.
Network type
Wireless
Wireless network
Kui see on tehtud, valige „Done“ (Tehtud) ja seejärel
vajutage OK nuppu.
si-ap
You can connect your Bluray player to the internet.
Please select which wireless
network to use.
iptime
KIMING_VTOWER
Refresh
5.
WPS(PBC)
2.
Valige soovitud võrk ja seejärel vajutage OK nuppu.
3.
Sisestage „Security“ (Turvalisuse) ekraanil oma
võrgu turvakood või parool. Sisestage numbrid puldi
numbrinuppe kasutades. Sisestage tähed valides
tähe
nuppude abil ja seejärel vajutades
OK nuppu.
6.
4.
Kui see on tehtud, valige „Done“ (Tehtud) ja seejärel
vajutage OK nuppu. Toode kinnitab võrguühenduse
ja loob seejärel võrguga ühenduse.
7.
‫ر‬
Turvakoodi või salasõna peaksite leidma ühelt
seadistusekraanidest, mida kasutasite oma ruuteri
või modemi seadistamiseks.
23 - Eesti
Kasutage ilmuval turvameetodi ekraanil ,. nuppe,
et valida võrgu turvameetod ja seejärel vajutage OK
nuppu. Järgmisel ekraanil sisestage oma võrgu
turvakood või parool.
● Sisestage numbrid puldi numbrinuppe kasutades.
● Sisestage tähed valides tähe
nuppude
abil ja seejärel vajutades OK nuppu.
Kui see on tehtud, valige „Done“ (Tehtud) ja
seejärel vajutage OK nuppu. Toode hakkab
võrku otsima.
Kuvatakse võrguühenduse nurjumise ekraan.
Kasutage
nuppe, et valida „IP Settings“
(IP seaded), ja seejärel vajutage OK nuppu.
Valige väli „IP setting“ (IP seadistus) ja seejärel
määrake see väärtusele „Enter manually“
(Sisesta käsitsi).
Seaded
1.
Seaded
8.
Valige sisestamiseks võrgu parameeter (näiteks
„IP Adress“(IP-aadress)), ja seejärel vajutage
OK nuppu. Kasutage parameetri jaoks numbrite
sisestamiseks numbrinuppe oma
kaugjuhtimispuldil. Numbreid saate sisestada
ka ,. kasutades. Kasutage puldi
nuppe,
et liikuda parameetri ulatuses ühelt
sisestusväljalt teisele. Kui üks väärtus on täidetud,
vajutage OK nuppu.
9. Vajutage , või . nuppu, et liikuda järgmisele
parameetrile, seejärel sisestage numbrid selle
parameetri jaoks järgides 8. sammus toodud
juhiseid.
10. Korrake samme 8 ja 9, kuni olete täitnud kõik
parameetrid.
‫ ر‬Võrguparameetrite väärtuseid saate küsida
oma internetiteenuse pakkuja käest.
11. Kui see on tehtud, valige OK ja seejärel ja
vajutage OK nuppu. Kuvatakse „Security
Key“ (Turvavõtme) ekraan.
3.
Vajutage WPS(PBC) nuppu oma ruuteril kahe
minuti vältel. Teie toode hangib automaatselt kõik
võrguseadistuste väärtused, mida ta vajab, ning
loob pärast võrguühenduse kinnitamist võrguga
ühenduse.
4.
Kui see on tehtud, rõhutage valik OK ja seejärel
vajutage OK nuppu.
‫ر‬
WPS-ühenduse jaoks määrake oma
juhtmevaba ruuteri turvakrüpteering sättele AES.
WEP turvakrüpteering ei toeta WPS-ühendust.
„Wi-Fi Direct“
Funktsioon „Wi-Fi Direct“ võimaldab Teil luua ühenduse
„Wi-Fi Direct“ seadmete ja toote vahel kasutades
partnervõrku, ilma juhtmevaba ruuterita.
‫ر‬
12. Sisestage „Security Key“ (Turvavõtme) ekraanil
oma võrgu turvakood või parool. Sisestage
numbrid oma puldi numbrinuppe kasutades.
Tähtede sisestamiseks valige nuppude
abil täht ja seejärel vajutage OK nuppu.
13. Kui see on tehtud, valige ekraani paremal pool
suvand „Done“ (Tehtud) ja vajutage OK nuppu.
Toode kinnitab võrguühenduse ja seejärel
loob võrguga ühenduse.
14. Kui kodukinosüsteem on võrgu kinnitanud,
valige OK ja seejärel vajutage OK nuppu.
‫ ر‬Võrgu käsitsi seadistamist saate alustada ka
liikudes „Settings“ > „Network“ > „Network
Status“.
WPS(PBC)
Üks lihtsamaid viise juhtmevaba võrguühenduse
seadistamiseks on WPS(PBC) funktsiooni kasutades.
Kui Teie juhtmevabal ruuteril on WPS(PBC) nupp,
järgige neid samme:
Mõned „Wi-Fi Direct“ seadmed ei pruugi
DLNA-funktsiooni toetada, kui need on „Wi-Fi
Direct“ funktsiooni kaudu ühendatud. Sellisel juhul
muutke võrguühenduse meetodit, mida kasutasite
seadme ja kodukinosüsteemi omavaheliseks
ühendamiseks.
‫„ ر‬Wi-Fi Direct“ ülekanded võivad segada „Bluetooth“
signaale. Enne „Bluetooth“ funktsiooni kasutamist
soovitame tungivalt, et lülitate „Wi-Fi Direct“
funktsiooni välja igas seadmes, mis on hetkel
sisselülitatud.
1. Lülitage sisse “Wi-Fi Direct“ seade ja aktiveerige
selle „Wi-Fi Direct“ funktsioon.
2.
Valige Peamenüü ekraanil „Settings“ (Seaded)
ja seejärel vajutage OK nuppu.
3.
Valige „Network“ (Võrk) ja seejärel vajutage OK
nuppu.
4.
Valige „Wi-Fi Direct“ja seejärel vajutage OK nuppu.
Kuvatakse „Wi-Fi Direct“ seadmed, millega on
võimalik ühendust luua.
Settings
Järgige samme 1 kuni 3 peatükis „Võrguühenduse
seadistamine“. (Vaadake lk 20)
1. Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste)
ekraanil valik „Network Type“ (Võrgu tüüp) sättele
„Wireless“ (Juhtmevaba). Toode hakkab võrku
otsima ja kuvab seejärel võimalike võrkude
nimekirja.
2. Kerige loendis allapoole, valige WPS(PBC) ja
seejärel vajutage OK nuppu.
24 - Eesti
Wi-Fi Direct
Device Name : [HTS]H7500WM
Select your Wi-Fi Direct device to connect to.
AndroidXXXXXXX
Disconnected
Refresh
Close
5.
Wi-Fi-ühenduse loomiseks on Teil kolm valikut:
funktsiooni.
„Wi-Fi Direct“
ei kuvata, kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni.
Tarkvara uuendamine
Wi-Fi-seadme abil.
1.
2.
jõudlust või saada lisateenuseid.
Kui olete protseduuri lõpetanud, peaksite
„Wi-Fi Direct“ funktsiooni,
vajutage aktsepteerimiseks OK nuppu.
„Connecting“ (Ühendan),
„Connected“
seade on „Wi-Fi Direct“ ekraanil ühendatud
seadmete nimekirjas.
●
2.
1.
2.
3.
4.
seadmed omavahel automaatselt.
Toote abil, kasutades PBC-d
1.
● Ärge kunagi lülitage uuendamise protsessi ajal
toodet käsitsi sisse või välja.
Valige „Wi-Fi Direct“ seade, mida soovite antud
tootega ühendada, ja seejärel vajutage OK nuppu.
5.
„Connecting“ (Ühendan),
„Connected“
seade on „Wi-Fi Direct“ ekraanil ühendatud
seadmete nimekirjas.
Toote abil PIN-koodi kasutades
1.
2.
3.
4.
Valige „Wi-Fi Direct“ seade, mida soovite
antud tootega ühendada, ja seejärel vajutage OK
nuppu.
seejärel sisestage see „Wi-Fi Direct“ seadme,
millega soovite ühendust luua, vastavasse välja.
„Connecting“ (Ühendan),
„Connected“
seade on „Wi-Fi Direct“ ekraanil ühendatud
seadmete nimekirjas.
25 - Eesti
„Settings“ (Seaded) ja
seejärel vajutage OK nuppu.
Valige „Support“ (Tugi) ja seejärel vajutage OK
nuppu.
Valige „Software Upgrade“ (Tarkvara
uuendamine) ja seejärel vajutage OK nuppu.
Uuendamise tarkvara allalaadimiseks ja kohe
uuendamiseks valige suvand „Update now“,
seejärel vajutage OK nuppu. Üksikasju vaadake
järgmise lehe peatükist „Uuenda nüüd“.
Et toode laeks uuendamise tarkvara selle
olemasolu korral automaatselt alla, valige
suvand „Auto update“, ja vajutage seejärel OK
nuppu. (Vaadake lk 26)
Uuendamine on lõpetatud, kui toode end välja
lülitab ja seejärel taas sisse lülitub.
SAMSUNG Electronics ei vastuta toote
uuendamise ajal ebastabiilsele internetiühendusele
või tarbija hooletusele järgneva toote rikke eest.
Kui soovite uuendamise tarkvara allalaadimise ajal
uuendamist tühistada, vajutage OK nuppu.
Kui süsteemi uuendatakse, kuvatakse esipaneelil
kiri „UPDATE“.
Seaded
3.
Menüü „Software Upgrade“ (Tarkvara uuendamine)
Wi-Fi- seadme puhul järgige seadme
protseduuri teise „Wi-Fi Direct“ seadmega
ühendamiseks. Vaadake juhiseid seadme
kasutusjuhendist.
Seaded
Uuenda nüüd („Update now“)
USB-seadme abil
Suvandit „Update now“ saate kasutada oma tarkvara
uuendamiseks läbi võrguühenduse või
USB-mälupulga abil. Võrku puudutavad juhised on
allpool. USB-mälupulka kirjeldavad juhised on sellel
lehel.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valige suvand „Update now“, seejärel vajutage
OK nuppu. Kuvatakse hüpikaken kirjaga
„Update now“.
Toode hakkab otsima kõige värskemat
tarkvaraversiooni.
Kui uuendust ei leita, kuvatakse hüpikaken
kirjaga „There are no new updates for you at
the moment.“. Väljumiseks vajutage OK nuppu.
Kui toode leiab uue versiooni, kuvatakse
hüpikaken „Update Request“.
Valige OK. Toode hakkab tarkvara uuendama,
lülitub välja ja seejärel automaatselt sisse.
Kui Te ei vali OK või „Cancel“ ühe minuti
jooksul, salvestab toode uue tarkvarauuenduse.
Saate tarkvara hiljem suvandit „Auto update“
kasutades uuendada.
Kui valite suvandi „Cancel“, tühistab toode
uuenduse.
‫ ر‬Kui süsteem on uuendatud, kontrollige tarkvara
detaile Toote teabe („Product Information“)
sektsioonist ekraanil „Contact Samsung“ (Võtke
ühendust SAMSUNGIGA).
‫ ر‬Ärge lülitage tarkvara uuendamise ajal toodet välja.
See võib põhjustada häireid toote töös.
Automaatne uuendamine („Auto update“)
Saate määrata automaatse uuendamise funktsiooni,
et toode laeks uue tarkvarauuenduse alla siis, kui ta
on „Auto update“ režiimis.
Automaatse uuendamise režiimis on toode
sisselülitatud, kuid ta internetiühendus on aktiivne.
See võimaldab tootel tarkvarauuenduse automaatselt
alla laadida, kui Te toodet ei kasuta.
1.
Vajutage ,. nuppe, et valida režiim „Auto
update“, seejärel vajutage OK nuppu.
2.
Valige kas suvand „On“ või „Off“.
Kui valisite suvandi „On“, laeb toode
automaatselt alla tarkvarauuenduse, kui toode
on režiimis „Auto update“ ning toide on
sisselülitatud. Pärast tarkvarauuenduse
allalaadimist küsib toode Reilt, kas soovite selle
pärast toote sisselülitamist paigaldada.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Külastage veebilehte www.samsung.com.
Klõpsake lehe paremal üleval ääres lingile
SUPPORT (Tugi).
Sisestage toote mudelinumber otsinguvälja.
Mudelinumbri sisestamisel kuvatakse rippmenüü,
kus loetletakse tooteid, mis sobivad mudelinumbriga.
Tehke rippmenüüs oma toote mudelinumbrile
klõps vasaku hiireklahviga.
Kerige ilmuval lehel allapoole ja seejärel klõpsake
lingil „Firmware Manuals & Downloads“ (Püsivara
kasutusjuhendid ja allalaadimised).
Klõpsake lehe keskel lingile „Firmware“ (Püsivara).
Klõpsake ZIP ikoonile lehe paremal pool olevas
failitulbas.
Klõpsake esimeses ilmuvas hüpikaknas „Send“
(Saada). Klõpsake teises hüpikaknas OK , et
püsivara fail alla laadida ja oma arvutisse salvestada.
9.
Pakkige zip-arhiiv oma arvutisse lahti. Teil peaks
olema üks kaust, millel on sama nimi mis zip-failil.
10. Kopeerige kaust USB-mälupulgale.
11. Veenduge, et tootesse pole sisestatud ühtegi plaati,
ja seejärel sisestage USB-mälupulk toote USB-porti.
12. Liikuge toote menüüs „Settings“ > „Support“
> „Software Upgrade“.
13. Valige „By USB“.
14. Kodukinosüsteem hakkab otsima USB-seadmel
olevat tarkvara. Kui toode tarkvara leiab, kuvatakse
hüpikaken kirjaga „Update Request“
(Uuenduse soov).
15. Valige OK. Kodukinosüsteem lülitub välja, lülitub
uuesti sisse ning alustab uuendamist. Kui
uuendamine on lõpetatud, lülitub kodukinosüsteem
välja.
16. Vajutage TOITE nuppu, et kodukinosüsteem sisse
lülitada.
‫ر‬
USB-pesa kasutades toote uuendamise ajal ei
tohi tootes ühtegi plaati olla.
‫ر‬
Kui tarkvara on uuendatud, kontrollige tarkvara
detaile „Software Upgrade“ menüüst.
‫ ر‬Automaatse uuendamise funktsiooni
kasutamiseks peab Teie toode olema internetiga
ühendatud.
26 - Eesti
Sisu esitamine
Teie kodukinosüsteem esitab „Blu-ray“ / DVD /
CD-plaatidel, USB-seadmetel, arvutites, nutitelefonides,
tahvelarvutites ja veebis asuvat sisu.
Arvutis või mobiilseadmes asuva sisu esitamiseks
peate kõigepealt arvuti või mobiilseadme ning toote
oma võrku ühendama. Oma arvutis sisu esitamiseks
peate alla laadima ja paigaldama ka võrgutarkvara
„AllShare“ või peab Teie arvutis olemas olema DNLA
võrgutarkvara.
‫ر‬
Operatsioonisüsteemidega Windows 7 ja
Windows 8 arvutites on DNLA tarkvara („Play To“)
juba sisse-ehitatud.
Poest ostetud plaatide esitamine
Vajutage  nuppu, et avada plaadisahtel.
2.
Asetage plaat ettevaatlikult plaadisahtlisse nii,
et plaadi etikett jääb ülespoole.
Multimeediafailide esitamine
1.
Valige Peamenüü ekraanil suvand MULTIMEDIA
ja vajutage OK nuppu. Kuvatakse ekraan hiljuti
esitatud failidega.
2.
Valige ekraani allosas suvand „Storage“,
„Network Device“ või „Storage Service“.
• „Storage“ - Kuvab tootega ühendatud
salvestusseadmed.
• „Network Device” - Kuvab läbi võrgu
ühendatud mobiilseadmed, arvutid,
tahvelarvutid ja sarnased seadmed.
• „Storage Service“ - Kuvab pilveteenused,
kuhu olete sisse logitud.
‫ر‬
3.
Vajutage  nuppu, et sulgeda plaadisahtel.
Esitus algab automaatselt.
4.
Kui esitus automaatselt ei alga, vajutage
puldil p nuppu.
Plaatide hoidmine ja käitlemine
• Plaatide hoidmine
- Sõrmejäljed või kriimustused
plaadil võivad vähendada heli ja
pildi kvaliteeti või põhjustada
plaadi hüppamist.
- Ärge puudutage plaadi pinda, kuhu on salvestatud
andmed.
- Hoidke plaati servadest, et plaadi pinnale ei
jääks sõrmejälgi.
- Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.
• Plaatide puhastamine
- Kui plaadile satub sõrmejälgi või mustust,
puhastage seda vees lahustatud pehme
puhastusvahendiga ning pühkige
pehme lapiga.
Üksuse valimisel keritakse üksuse kohta käiv
informatsioon üle üksuse loeteluakna alaosa.
3.
Valige üksus või seade, seejärel vajutage OK
nuppu. Kuvatakse ekraan, kus on loetletud
üksuse või seadme sisu. Sõltuvalt sellest,
kuida sisu on organiseeritud, näete kas
kaustasid, üksikuid faile või mõlemaid.
4.
Vajadusel kasutage kausta valimiseks
nuppe, seejärel vajutage OK nuppu.
5.
Kasutage
nuppe, et valida fail, mida
vaadata või esitada, seejärel vajutage OK nuppu.
6.
Esitama hakatakse valitud faili.
7.
Vajutage ' (TAGASI) nuppu, et kaustast
väljuda või
(VÄLJU) nuppu, et naasta
Peamenüü ekraanile.
8.
Juhised, mis selgitavad, kuidas juhtida
salvestuseadmel asuvate videote, muusika või
piltide taasesitust, leiate lehekülgedelt 29~41.
‫ر‬
27 - Eesti
Ainult ühte tüüpi meediafailide kuvamiseks
kasutage Filtrifunktsiooni ( ), mis asub
üksuse või seadme ekraani paremal ülaosas.
Sisu esitamine
1.
- Puhastamise ajal pühkige õrnalt plaadi seest
väljapoole.
- Plaatide hoiustamine
 Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
 Hoidke jahedas õhutatud ruumis.
 Hoidke puhtas kaitseümbrises ning
hoiustage vertikaalselt.
Sisu esitamine
‫ر‬
Valige Filtri ( ) ripploendist suvand „Photos“,
„Videos“ või „Music“.
‫ر‬
Valige Filtri ( ) ripploendist suvand „Photos“,
„Videos“ või „Music“.
‫ر‬
Kuigi toode kuvab kaustasid, mis sisaldavad kõiki
sisutüüpe, kuvab ta ainult neid faile, millist tüüpi
Te valisite. Näiteks, kui valisite „Music“, näete
ainult muusikafaile.
‫ر‬
Kuigi toode kuvab kaustasid, mis sisaldavad kõiki
sisutüüpe, kuvab ta ainult neid faile, millist tüüpi Te
valisite. Näiteks, kui valisite „Music“, näete ainult
muusikafaile.
Salvestuseadmel asuvate failide esitamine
3.
Vajadusel kasutage kausta valimiseks
nuppe, seejärel vajutage OK nuppu.
Meetod 1: Kui toode lülitatakse sisse pärast
salvestusseadme ühendamist
4.
Valige fail, mida vaadata või esitada, seejärel
vajutage OK nuppu.
5.
Vajutage ' (TAGASI) nuppu, et kaustast
väljuda või
(VÄLJU) nuppu, et naasta
Peamenüü ekraanile.
6.
Juhised, mis selgitavad, kuidas juhtida
salvestuseadmel asuvate videote, muusika või
piltide taasesitust, leiate lehekülgedelt 29~41.
‫ر‬
Kui sisestate USB-seadmest või telefonist failide
esitamisel tootesse plaadi, muutub seadme režiim
automaatselt sättele „Disc“.
‫ر‬
Kui Teie mobiiltelefon ühildub DNLA funktsiooniga,
saate esitada faile ilma USB-kaablit ühendamata.
1.
Lülitage toode sisse.
2.
Järgige lk 27 peatükis „Multimeediafailide
esitamine“ toodud juhiseid. Valige 2. sammus
suvand „Storage“ (Salvestus).
Meetod 2: Kui ühendate USB-seadme, kui
toode on sisse lülitatud
1.
Ühendage salvestusseade (salvestatud CD-plaat,
USB-seade jne) tootega. Kuvatakse hüpikaken
kirjaga „New device connected.“. Kui
ühendatud on kaks või rohkem salvestusseadet,
kasutage
nuppe, et seadmete vahel lülituda.
PLAY DISC
FILMS AND TV SHOWS
MULTIMEDIA SAMSUNG APPS
New device connected.
USB Flash Disk
All Content
Arvutisse/mobiilseadmesse salvestatud
meediasisu esitamine
Saate oma kodukinosüsteemiga esitada sisu, mis on
salvestatud kodukinosüsteemiga samasse võrku
ühendatud arvutisse või mobiilseadmesse.
‫ر‬
Arvutisse, kuhu on salvestatud sisu, mida soovite
oma kodukinosüsteemiga esiatda, peab olema
paigaldatud „Samsung Link“ tarkvara.
Mobiilseade peab „Samsung Link“ funktsiooni
toetama. Rohkem teavet leiate SAMSUNGI sisu
ja teenuste portaalist http://link.samsung.com.
‫ر‬
Kui üritate läbi kolmanda osapoole DNLA-serveri
esitada meediafaile, võite kogeda ühilduvuse
probleeme.
‫ر‬
Arvuti või mobiilseadme jagatud sisu ei pruugi
mängida sõltuvalt sisu kodeerimistüübist ja
failiformaadist. Lisaks ei pruugi osad funktsioonid
võimalikud olla.
‫ر‬
Sõltuvalt võrgu olekust ei pruugi meediasisu
sujuvalt mängida. Sellisel juhul kasutage
USB-salvestusseadet.
Photos
No Disc
Videos
RECOMMENDED
App 1
App 2
MY APPS
Music
App 3
App 4
App 5
App 6
Screen Mirroring Function
Settings
‫ر‬
Kui hüpikakent ei ilmu, liikuge Meetodi 1 juurde.
2.
Kasutage ,. nuppe, et valida suvand „All
Content“, „Photos“, „Videos“ või „Music“,
seejärel vajutage OK nuppu. Sõltuvalt sellest,
kuida sisu on organiseeritud, näete kas
kaustasid, üksikuid faile või mõlemaid.
‫ر‬
Ainult ühte tüüpi meediafailide kuvamiseks
kasutage Filtrifunktsiooni ( ), mis asub üksuse
või seadme ekraani paremal ülaosas.
28 - Eesti
1.
Valige Peamenüü ekraanil suvand
MULTIMEDIA ja vajutage OK nuppu.
Kuvatakse ekraan hiljuti esitatud failidega.
2.
Valige ekraani alaosas suvand „Network
Device“, seejärel vajutage OK nuppu.
Kuvatakse nimekiri kodukinosüsteemiga
samasse võrku ühendatud salvestuseadmetest.
Valige salvestusseade, seejärel vajutage OK
nuppu. Kuvatakse valitud salvestusseadme
jagatud kaustade ja failide nimekiri.
Vajadusel kasutage kausta valimiseks
nuppe, seejärel vajutage OK nuppu.
3.
4.
Valige fail, mida vaadata või esitada, seejärel
vajutage OK nuppu.
6.
Vajutage ' (TAGASI) nuppu, et kaustast
väljuda või
(VÄLJU) nuppu, et naasta
Peamenüü ekraanile.
7.
Juhised, mis selgitavad, kuidas juhtida
võrguseadmel asuvate videote, muusika või
piltide taasesitust, leiate lehekülgedelt 29~41.
Valige Peamenüü ekraanil suvand MULTIMEDIA
ja vajutage OK nuppu.
2.
Valige ekraani alaosas suvand „Storage Service“.
3.
Kuvatakse Teie SAMSUNGI kontoga lingitud
pilveteenused.
4.
Valige pilveteenus. Kuvatakse valitud
pilveteenusesse salvestatud kaustad ja failid.
5.
Vajadusel kasutage kausta valimiseks
nuppe, seejärel vajutage OK nuppu.
6.
Valige fail, mida vaadata või esitada, seejärel
vajutage OK nuppu.
7.
Vajutage ' (TAGASI) nuppu, et kaustast väljuda
või
(VÄLJU) nuppu, et naasta Peamenüü
ekraanile.
8.
Juhised, mis selgitavad, kuidas juhtida
salvestusteenuses asuvate videote, muusika
või piltide taasesitust, leiate lehekülgedelt 29~41.
Video taasesituse juhtimine
‫ر‬
Ainult ühte tüüpi meediafailide kuvamiseks
kasutage Filtrifunktsiooni ( ), mis asub
üksuse või seadme ekraani paremal ülaosas.
‫ر‬
Valige Filtri ( ) ripploendist suvand „Photos“,
„Videos“ või „Music“.
Saate juhtida „Blu-ray“ / DVD-plaadil, USB-seadmes,
mobiilseadmes või arvutis asuva videosisu
taasesitamist. Sõltuvalt plaadist või sisust ei pruugi
mõned käesolevas juhendis kirjeldatud funktsioonid
võimalikud olla.
‫ر‬
Kuigi toode kuvab kaustasid, mis sisaldavad
kõiki sisutüüpe, kuvab ta ainult neid faile,
millist tüüpi Te valisite. Näiteks, kui valisite
„Music“, näete ainult muusikafaile.
Kaugjuhtimispuldi nupud, mida
kasutatakse video taasesitamiseks
‫ر‬
Teine võimalus on liikuda meediafailile, mida
soovite esitada, ja seejärel vajutada
esitamiseks OK nuppu.
1
Pilveteenusesse salvestatud
meediasisu esitamine
2
Dropbox ja SkyDrive ning teised pilveteenused
salvestavad kasutajate sisu, nagu näiteks fotosid,
videoid ja muusikafaile, kaugelasuvasse serverisse,
millele pääseb ligi läbi interneti.
Kui Teie kodukinosüsteem on internetti ühendatud,
saate pilveteenusesse salvestatud meediasisu
esitada või vaadata läbi kodukinosüsteemi.
‫ر‬
Pilveteenuses asuva sisu esitamiseks peate
kõigepealt oma SAMSUNGI kontosse sisse
logima ja linkima SAMSUNGI konto pilveteenuse
kontoga. Rohkem teavet SAMSUNGI konto
pilveteenuse kontoga linkimise kohta vaadake
peatükist „Oma SAMSUNGI kontosse
sisselogimine“
1 Plaadi menüü, pealkirja menüü, hüpikmenüü
ja pealkirjaloendi kasutamine
PLAADI MENÜÜ (DISC MENU)
Vajutage taasesituse ajal seda nuppu, et kuvada
plaadi menüü.
29 - Eesti
Sisu esitamine
5.
1.
Sisu esitamine
PEALKIRJA MENÜÜ
3D
Vajutage taasesituse ajal seda nuppu, et kuvada
pealkirja menüü või hüpikmenüü.
• Kui Teie plaadil on esitusloend, vajutage nuppu
„Sort By“, et liikuda esitusloendisse.
Kasutage 3D menüüd, et valida suvand „Side by
Side“ või „Top Bottom“, kui hetkel esitatavat
3D-sisu 3D-režiimis korralikult ei kuvata.
‫ر‬
2 Taasesitusega seotud nupud
Toode ei esita heli otsingu- või aegluubis esituse
režiimis.
• Normaalkiirusel taasesitusse naasmiseks vajutage
p nuppu.
p
(VÄLJU)
Käivitab taasesituse / Teeb
taasesituses pausi.
Vali stseen („Select Scene“)
„Vali stseen“ funktsiooni saate kasutada
taasesituse ajal, et vaadata või käivitada filmi enda
valitud stseenist.
‫ر‬
Peatab taasesituse.
„Fast
motion
play”
Vajutage ja hoidke taasesituse ajal
all [ või ] nuppu. Iga kord, kui
[või ] nuppu vajutate ja all
hoiate, muutub taasesituse kiirus.
„Slow
motion
play”
Vajutage ja hoidke all pausitud
esituse režiimis ] nuppu. Iga kord,
kui ] nuppu vajutate ja all hoiate,
muutub taasesituse kiirus.
„Skip
motion
play”
Vajutage taasesituse ajal [ või ]
nuppu. Iga kord, kui [ või ]
nuppu vajutate, liigub plaat
eelmisele või järgmisele peatükile
või failile.
Kasutage 3D menüüd vaid 3D-sisu jaoks. Kui
rakendate „Side by Side“ või „Top Bottom“
formaadi 2D-sisule, ei kuvata seda korralikult.
‫ر‬
Kui faili indeksiteave on kahjustatud või fail
indekseid ei toeta, ei saa te „Vali stseen“
funktsiooni kasutada.
Kui kasutate pärast arvutiga läbi võrgu
ühenduse loomist DNLA funktsiooni, ei pruugita
„Vali stseen“ funktsiooni toetada.
„Search Titles“ : Kui plaadil või seadmes on
rohkem kui üks film, valige see suvand, et käivitada
teine pealkiri.
1.
Valige suvand „Search Titles“, seejärel
vajutage OK nuppu.
Kasutage ,. nuppe, et valida pealkiri,
seejärel vajutage OK nuppu.
„Chapter Search“ : Valige, et esitada soovitud
peatükki.
2.
1.
Valige suvand „Chapter Search“, seejärel
vajutage OK nuppu.
Poest ostetud plaadid
Kasutage ,. nuppe, et valida peatükk,
seejärel vajutage OK nuppu.
„Search Time Bar“ : Valige, et esitada filmi valitud
ajahetkest.
Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
1.
Valige „Search Time Bar“, seejärel
vajutage OK nuppu.
2.
Vajutage ja hoidke all 123 nuppu, kuni
ekraanile kuvatakse numbrite klaviatuur. Kui
numbrite klaviatuur ilmub, valige
nuppe kasutades number ja seejärel
vajutage OK nuppu.
2.
TOOLS menüü kasutamine
Failil põhinev video
Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
Kasutage
nuppe, et valida paremal ülanurgas
suvand „Settings“ ( ), seejärel vajutage OK nuppu.
Esita algusest („Play from the beginning“)
‫ر‬
Valige, et naasta filmi algusesse, ja seejärel vajutage
OK nuppu.
30 - Eesti
nuppe saate kasutada ka filmi edasi või tagasi
kerimiseks. Film kerib edasi või tagasi ühe minuti
võrra iga kord, kui
nuppe vajutate.
Kordusrežiim („Repeat Mode“)
Ekvalaiseri seaded („Equaliser Settings“)
Laseb Teil korrata pealkirja, peatükki või teatud osa
failist.
- „Off“ : Valige, et naasta tavalisse taasesitusse.
- „Title“ : Valige, et korrata valitud pealkirja.
Laseb Teil seadistada ekvalaiserit.
‫ر‬
Suvand „Equaliser Settings“ kuvatakse vaid
siis, kui ekvalaiseri režiim on sisselülitatud.
Heli („Audio“)
- „Chapter“ : Valige, et korrata kindlat peatükki.
- „Repeat A-B“ : Valige, et korrata kindlat osa.
1.
Vajutage OK nuppu ajahetkel, kust soovite
kordusesitust alustada (A).
2.
Vajutage OK nuppu ajahetkel, kus soovite
kordusesituse lõpetada (B).
Sõltuvalt plaadist ei pruugi ekraan kõiki
kordussuvandeid kuvada.
‫ر‬
Suvandind „Off“, „Repeat One“ ja „Repeat
All“ ilmuvad, kui esitate digitaalse failina
salvestatud videot.
‫ر‬
‫ر‬
‫ر‬
Ekraan ei pruugi kohe peatükki või pealkirja
kuvada. Jätkake vajutades ,. nuppe, kuni
Teie valik on vastava välja sees.
Ekraan ei pruugi kohe suvandit „Repeat A-B“
kuvada. Jätkake vajutades ,. nuppe, kuni
suvand „Repeat A-B“ on vastava välja sees.
Peate punkti (B) määrama punktist (A) vähemalt
5 sekundi pikkuse esitusaja kaugusele.
Pildirežiim („Picture Mode“)
Heli sünkroniseerimine („Audio Sync“)
Mõnedel juhtudel, kui toode on ühendatud
digitaalse teleriga, ei pruugi helisiginaal
videosignaaliga sünkroonis olla. Sellisel juhul
kasutage heli sünkroniseerimise funktsiooni heli
viivitusaja reguleerimiseks, et see sobiks
videosignaaliga.
Subtiitrid („Subtitle“)
Laseb teil valida soovitud subtiitrite keele.
Subtiitrite seaded („Subtitle Settings“)
Laseb Teil määrata soovitud subtiitrite seaded.
Kaameranurk („Angle“)
Et saaksite stseeni teise nurga alt vaadata.
Kaameranurga suvand kuvab vaatamiseks võimalike
kaameranurkade arvu (1/1, 1/2, 1/3 jne).
BONUSVIEW Video
Laseb Teil määrata pildirežiimi.
- „Dynamic“ : Suurendab teravust ja heledust.
BONUSVIEW Audio
Laseb Teil määrata soovitud boonusvaate suvandi.
Pööra („Rotate“)
- „Standard“ : Valige see suvand enamike
vaatamisrakenduste jaoks.
- „Movie“ : Parim seadistus filmide vaatamiseks.
- „User“ : Laseb Teil reguleerida vastavalt teravust
ja müravähendust.
‫ر‬
„BD Wise“ funktsiooni kasutamisel seda
menüüd ei ilmu.
Saate ekraani pöörata päri või vastupäeva 90 kraadi
võrra.
Täisekraan („Full Screen“)
Laseb Teil määrata videopildi suuruse. Valige
„Original“, „Mode1“ või „Mode2“.
Teave („Information“)
Ekvalaiseri režiim („Equaliser Mode“)
Valige, et vaadata videofaili teavet.
Määrake ekvalaiseri režiim, et kasutada ekvalaiserit.
‫ر‬
Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib
Tööriistade menüü erineda.
‫ر‬
Suurema kui 20Mbps bitikiirusega videofailid
kurnavad toote ressursse ning nende esitamine
võib ootamatult katkeda.
31 - Eesti
Sisu esitamine
‫ر‬
Valige, et määrata soovitud heli keel.
Sisu esitamine
‫ر‬
Sorteerimis- ja suvandimenüüde
kasutamine
Valige Filtri ( ) funktsioon ning seejärel suvand
„Videos“, et kuvada vaid videod.
‫ر‬
Kuigi toode kuvab kaustasid, mis sisaldavad kõiki
sisutüüpe, kuvab ta ainult neid faile, millist tüüpi
Te valisite. Näiteks, kui valisite „Videos“, näete
ainult videofaile.
Kasutage videofaile reastaval ekraanil
nuppe, et valida ülal paremal suvand „Sort By“ või
„Options“, seejärel vajutage OK nuppu.
Sorteerimise ja suvandite menüüd on tavaliselt
olemas, kui vaatate videofaile USB-mälupulgalt,
arvutist, ise salvestatud plaadilt või
mobiilseadmest. Mainitud menüüd pole tavaliselt
saadaval, kui vaatate poest ostetud „Blu-ray“,
DVD- või CD-plaati.
Muusika taasesituse juhtimine
Saate juhtida DVD-, CD-plaadil, USB-seadmes,
mobiilseadmes või arvutis asuva muusika taasesitust.
Sõltuvalt plaadist või sisust ei pruugi osad käesolevas
kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioonid võimalikud
olla.
Videod („Videos“)
Kaugjuhtimispuldi nupud, mida
kasutatakse muusika taasesitamiseks
Sorteeri („Sort By“)
 „Date“ (Kuupäeva järgi)
Kuvab kuupäevade järgi kõik kaustas olevad
videofailid. Kui valite kausta ja vajutate seejärel
OK nuppu, kuvatakse kõik kaustas olevad
videofailid kuupäevade järgi.
4
13
 „Title“ (Pealkirja järgi)
Kuvab infokandjal või salvestuseadmel olevaid
videofaile pealkirja järgi.
2
 „Folder“ (Kausta järgi)
Kuvab kõiki infokandjal või salvestusseadmel
asuvaid kaustasid.
Suvandid („Options“)
 „Play Selected“ (Esita valitud)
Valitud failide esitamise funktsioon aitab Teil
luua esitusloendi valides esitamiseks teatud faile.
See töötab kõikide infokandjate puhul
põhimõtteliselt samamoodi. Vaadake lk 35
peatükki „Valitud failide esitusfunktsiooni
kasutamine poest ostetud CD-plaatidega“.
 „Send“ (Saada)
Valige saatmisfunktsioon, et laadida valitud failid
üles veebilehtedele (Picasa, Facebook jne) või
seadmetesse.
Saatmisfunktsiooni kasutamiseks veebilehega
peate antud lehel konto looma ja seejärel
sisselogimisfunktsiooni kasutades kontosse sisse
logima. Saatmisfunktsioon töötab nii muusika,
fotode kui videote puhul põhimõtteliselt
samamoodi. Üldised juhised leiate lk 41 peatükist
„Saatmisfunktsiooni kasutamine“.
‫ر‬
Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võivad
suvandite ja sorteerimise menüüd erineda.
Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.
30 - Eesti
1
[ ] nupud: Liikuge eelmisele/järgmisele
loole.
2
(VÄLJU) nupp: Peatab loo esitamise.
3
Kiire taasesitus (Ainult heliplaat [CD-DA])
Vajutage ja hoidke taasesituse ajal all [
või ] nuppu.
Iga kord, kui [ või ] nuppu vajutate
ja all hoiate, muutub taasesituse kiirus.
4
p nupp : Esitab lugu / teeb loo esitamises
pausi.
Juhtnupud muusikaekraanil
TRACK 001
TRACK 001
00:00/00:00
Kerige lugu edasi.
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Æ
Korrake ühte lugu või kõiki lugusid.
Esitage lugusid juhuslikus järjekorras.
Kuvage ekvalaiser.
Ainult
muusikaloendi
(„Music List“)
ekraanil.
„Equaliser Settings“ : Reguleerige
ekvalaiserit käsitsi. (Võimalik vaid siis,
kui ekvalaiseri režiim on sisselülitatud)
„Play Selected“ : Valitud failide
esitusfunktsioon laseb Teil
esitamiseks valida teatud faile. See
töötab kõikide infokandjate puhul
põhimõtteliselt samamoodi.
Vaadake lk 35 peatükki „Enda
salvestatud infokandjatega
(CD-plaadid, USB-seadmed jne)
valitud failide esitamisfunktsiooni
kasutamine“.
„Ripping“ : Plaadilt kopeerimise
funktsioon teisendab CD-plaadi heli
mp3-formaati ning salvestab
teisendatud failid tootega ühendatud
USB- või mobiilseadmele.
Vaadake kopeerimise peatükki lk 37.
1. Valige nimekirjast failid, mida
soovite kopeerida.
2. Valige ekraani vasakul alaosas
suvand „Rip“. Faile hakatakse
kopeerima.
TRACK 001
00:00:40
,
„Information“ : Näitab loo kohta
teavet.
00:03:35
Kaustage lugude nimekirja ekraanil ,. nuppe, et
liigutada rõhuasetus soovitud loole. Loo esitamiseks
vajutage OK nuppu.
Ekraanil kuvatud muusika juhtnupud
Juhtnuppudele ligipääsemiseks esitage lugu ning
kasutage seejärel
nuppe, et liikuda soovitud
juhtnupule.
‫ر‬
Muusikaekraani juhtnuppe saab kasutada vaid
loo esitamise ajal.
‫ر‬
‫ر‬
Kõik juhtnupud ei ilmu samal ajal.
Tehke loo esitamises paus.
Failil põhineva sisu puhul on olemasolevad
Seadete
suvandid erinevad.
Esitage lugu.
Sorteerimis- ja suvandimenüüde
kasutamine
Liikuge eelmisele loole.
Valige Filtri ( ) funktsioon ning seejärel suvand
„Music“, et kuvada vaid muusikafaile.
Liikuge järgmisele loole.
‫ر‬
Kerige lugu tagasi.
33 - Eesti
Kuigi toode kuvab kaustasid, mis sisaldavad kõiki
sisutüüpe, kuvab ta ainult neid faile, millist tüüpi
Te valisite. Näiteks, kui valisite „Music“, näete
ainult muusikafaile.
Sisu esitamine
Kõigepealt kuvatakse lugude nimekirja ekraan ja
esitama hakatakse esimest lugu. Kui esitate poest
ostetud plaati ning ei vajuta kohe puldil ühtegi nuppu,
kuvatakse taaesituse ekraan. Lugude nimekirja
ekraanil naasmiseks vajutage ' (TAGASI) nuppu.
1
Sisu esitamine
Kasutage muusikafaile reastaval ekraanil
nuppe, et valida ülal paremal suvand „Sort By“ või
„Options“, seejärel vajutage OK nuppu.
‫ر‬
‫ر‬
Muusika („Music“)
Sorteeri („Sort By“)
Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võivad
suvandite ja sorteerimise menüüd erineda. Kõiki
valikuid ei pruugita kuvada.
Esitusloendi ümbernimetamise ja kustutamise
suvandid ilmuvad vaid siis, kui olemas on
esitusloend.
Heliplaadi lugude kordamine
 „Track“ (Loo järgi)
Kuvab kõik infokandjal või salvestusseadmel
olevad muusikapalad.
Saate toote määrata heliplaadil (CD-DA/MP3) olevaid
lugusid kordama.
 „Album“ (Albumi järgi)
Kuvab kogu infokandjal või salvestusseadmel
oleva muusika albumite kaupa.
1.
Kaustage taasesituse ajal lugude nimekirja
ekraanil ( ) nuppe, et valida
ekraani
all vasakus nurgas, seejärel vajutage OK nuppu.
 „Artist“ (Esitaja järgi)
Kuvab kõik infokandjal või salvestusseadmel
olevad muusikafailid esitaja kaupa.
2.
Kaustage ,. nuppe, et valida soovitud
kordusrežiim – „Off“, „One Song“ või „All“ –
seejärel vajutage OK nuppu.
 „Genre“ (Žanri järgi)
Kuvab kogu infokandjal või salvestusseadmel
oleva muusika žanri kaupa.
TRACK 001
 „Folder“ (Kausta järgi)
Kuvab kõik infokandjal või salvestuseadmel olevad
kaustad.
Suvandid („Options“)
TRACK 001
 „Play Selected“ : Valitud lugude
esitusfunktsioon laseb Teil esitamiseks valida
teatud faile. See töötab kõikide infokandjate puhul
põhimõtteliselt samamoodi. Vaadake lk 35
peatükki „Valitud failide esitusfunktsiooni
kasutamine poest ostetud CD-plaatidega“ või
peatükki „Enda salvestatud infokandjatega
(CD-plaadid, USB-seadmed jne) valitud failide
esitamisfunktsiooni kasutamine“.
 „Send“ (Saada)
Valige saatmisfunktsioon, et laadida valitud failid
üles veebilehtedele (Picasa, Facebook jne) või
seadmetesse. Saatmisfunktsiooni kasutamiseks
veebilehega peate antud lehel konto looma ja
seejärel sisselogimisfunktsiooni kasutades
kontosse sisse logima. Saatmisfunktsioon töötab
nii muusika, fotode kui videote puhul
põhimõtteliselt samamoodi. Üldised juhised
leiate lk 41 peatükist „Saatmisfunktsiooni
kasutamine“.
 „Encoding“ (Kodeerimine)
Valige, et hallata teksti kodeerimissuvandeid.
 „Rename Playlist“ (Esitusloendi
ümbernimetamine)
Laseb Teil muuta esitusloendi nime.
 „Delete Playlist“ (Esitusloendi kustutamine)
Laseb Teil esitusloendi kustutada.
 „Add to Playlist“ (Lisa esitusloendisse)
Laseb Teil esitusloendisse täiendavaid faile lisada.
00:00/00:00
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Lugude nimekirja ekraan
Æ
TRACK 001
00:00:40
Taasesituse ekraan
Vajutage puldil ' (TAGASI) nuppu, et naasta
lugude nimekirja ekraanile.
34 - Eesti
00:03:35
- Kasutage suvandit „Clear All“, et tühistada
kõikide valitud lugude märgistused korraga.
Seejärel saate valida üksikuid faile või kasutada
suvandit „Select All“ kõikide lugude valimiseks.
Seejärel vajutage puldil ' (TAGASI) nuppu või
valige suvand „Play“ ning vajutage OK nuppu.
Kui Te ei kasuta suvandit „Select All“ või ei vali
üksikuid lugusid, siis ei muutu ka valitud failide
esitamise nimekiri.
Heliplaadi lugude juhuslik esitamine
Saate määrata toote heliplaadil (CD-DA/MP3) olevaid
lugusid juhuslikus järjekorras esitama.
1.
Kaustage taasesituse ajal ( ) nuppe, et valida
ekraani all vasakus nurgas, seejärel
vajutage OK nuppu.
2.
Kasutage ,. nuppe, et määrata juhusliku
esituse režiim „Shuffle“ sättele „Off“ või „On“,
seejärel vajutage OK nuppu.
- Suvand „Cancel“ tühistab kõik valitud failide
esitamise ekraanil tehtud muudatused. Kui
naasete lugude nimekirja ekraanile, pole valitud
failide esitamise nimekirja muudetud.
Valitud failide esitusfunktsiooni
kasutamine poest ostetud CD-plaatidega
1.
3.
4.
Korrake 3. sammu, et valida ja märgistada veel
lugusid.
5.
Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge loole ja
vajutage uuesti OK nuppu. Loo märgistus
eemaldatakse.
6.
7.
Kui see on tehtud, valige all vasakus ääres
suvand „Play“, seejärel vajutage OK nuppu.
Taas ilmub lugude nimekirja ekraan, kus
kuvatakse vaid märgistatud lugusid. Valitud
lood hakkavad automaatselt mängima.
Valitud lugude nimekirja tühistamiseks valige
lugude nimekirja ekraani all vasakul suvand
„Settings“ ( ). Valige seadete menüüs
suvand „Play All“. Taas kuvatakse lugude
nimekirja ekraan, kus on olemas kõik CD-plaadi
lood.
‫ر‬
Valitud failide esitamisfunktsiooni kasutades
saate valida heliplaadilt (CD-DA) kuni 99 lugu.
‫ر‬
Valitud failide esitamise ekraanil saate valida ka
suvandi „Select All“, „Clear All“ ja „Cancel“.
- Kasutage suvandit „Select All“, et valida kõik
lood. See tühistab kõik üksikud lugude valikud.
Kui vajutate puldil ' (TAGASI) nuppu või valite
suvandi „Play“ ning vajutate OK nuppu,
kuvatakse lugude nimekirja ekraanil kõik lood
ning toode hakkab lugusid alates esimesest
loost („Track 001“) esitama.
Enda salvestatud infokandjatega
(CD-plaadid, USB-seadmed jne) valitud
failide esitamisfunktsiooni kasutamine
1.
2.
Sisestage kodukinosüsteemi enda salvestatud
CD-plaat või USB-seade, millele olete faile
salvestanud. Kuvatakse hüpikaken teatega
„New device connected“.
Valige suvand „Music“, seejärel vajutage puldil
OK nuppu. Kuvatakse failide nimekirja ekraan,
kus kuvatakse lugude, kaustade või mõlema
ikoone.
3.
Vajadusel kasutage
nuppe, et valida
kaust, seejärel vajutage OK nuppu.
4.
Kui kuvatakse soovitud lugusid, valige ekraani
paremal ülaosas suvand „Options“, seejärel
vajutage OK nuppu.
5.
Valige suvand „Play Selected“, seejärel
vajutage OK nuppu. Lugude ikoonide vasakule
ülaossa ilmuvad märgistuskastid.
6.
Kasutage loo valimiseks
seejärel vajutage OK nuppu.
Märgistuskasti ilmub linnuke.
7.
Korrake 6. sammu, et valida ja märgistada
veel lugusid.
8.
Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge loole ja
vajutage uuesti OK nuppu. Loo märgistus
eemaldatakse.
9.
Kui see on tehtud, valige suvand „Play“, seejärel
vajutage OK nuppu. Ilmub lugude nimekirja
ekraan, kus kuvatakse vaid märgistatud lugusid.
Valitud lood hakkavad automaatselt mängima.
nuppe,
10. Valitud lugude nimekirja tühistamiseks vajutage
' (TAGASI) nuppu või
(VÄLJU) nuppu.
Kui vajutage ' (TAGASI), naasete failide
nimekirja ekraanile. Kui vajutage
(VÄLJU),
liigute Peamenüü ekraanile.
35 - Eesti
Sisu esitamine
2.
Valige lugude nimekirja ekraanil vasakul allosas
asuv suvand „Settings“ ( ) , seejärel vajutage
OK nuppu. Kuvatakse seadete menüü.
Valige suvand „Play Selected“, seejärel
vajutage OK nuppu. Kuvatakse valitud failide
esitamise ekraan.
Kasutage loo valimiseks ,. nuppe, seejärel
vajutage OK nuppu. Loos vasakule ilmub
märgistus.
Sisu esitamine
‫ر‬
Kui soovite kasutada suvandit „Play Selected“, et
vaadata videoid, kasutage Filtri ( ) funktsiooni,
et valida muusika asemel videod.
Valitud failide esitamise funktsiooni
kasutamine Peamenüü ekraanilt alustades
‫ر‬
Valige kas suvand PLAY DISC või MULTIMEDIA
sõltuvalat infokandjast, mida kasutate.
- Kui valisite PLAY DISC, ilmub lugude nimekirja
ekraan. Kasutage Filtri ( ) funktsiooni, et valida
suvand „Music“, seejärel järgige ülaltoodud
juhiseid alates 3. sammust.
- Kui valisite MULTIMEDIA, valige MULTIMEDIA
ekraanil suvand „Storage“ või „Network Device“.
Seejärel valige salvestuse ekraanil oma infokandja
või võrguseadme ekraanil oma seade. Kuvatakse
failide nimekirja ekraan. Kasutage Filtri ( )
funktsiooni, et valida suvand „Music“, seejärel
järgige ülaltoodud juhiseid alates 3. sammust.
8.
Nõustuge uue esitusloendi vaikimisi nimega või
sisestage ekraanil kuvatud klaviatuuri abil uus
nimi. Kui see on tehtud, valige suvand „Done“,
vajutage OK ja seejärel liikuge 9. sammu juurde.
9.
Liikuge ekraanile, mis kuvab muusikat, mida
soovite esitusloendisse lisada.
10. Kasutage loo valimiseks
nuppe, seejärel
vajutage OK nuppu. Loo ikoonist vasakul
olevasse märgistuskasti ilmub linnuke.
11. Korrake 10. sammu, et valida ja märgistada veel
lugusid.
12. Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge loole ja
vajutage uuesti OK nuppu. Loo märgistus
eemaldatakse.
13. Kui kõik on tehtud, valige ekraani ülaosas suvand
„Add“, seejärel vajutage OK nuppu. Esitusloend
salvestatakse USB-seadmele ning kuvatakse
hüpikaken kirjaga „Added“. Vajutage OK nuppu.
Esitusloendi esitamine
Salvestusseadmele salvestatud
esitusloendi loomine ja muutmine
Esitusloendi loomine
1.
Ühendage kodukinosüsteemi USB-pessa
USB-seade, kuhu on salvestatud muusika, ja
seejärel lülitage kodukinosüsteem sisse.
1.
Ühendage esitusloendiga USB-seadem
kodukinosüsteemi USB-porti.
2.
Liikuge esitusloendisse (Peamenüü ekraan €
MULTIMEDIA € „Storage“ € USB-seade €
esitusloend).
3.
Valige esitusloend, seejärel vajutage OK nuppu.
Kuvatakse lugude nimekirja ekraan ning
mängima hakatakse esitusloendi esimest lugu.
2.
Valige Peamenüü ekraanil MULTIMEDIA,
seejärel vajutage OK nuppu.
Esitusloendi muutmine
3.
Valige MULTIMEDIA ekraanil suvand „Storage“,
seejärel vajutahe OK nuppu.
1.
Valige esitusloendi esitamise ajal lugude nimekirja
ekraani all vasakul „Settings“ ( ) € „Edit
Playlist“.
2.
Kasutage loo valimiseks
nuppe,
seejärel vajutage OK nuppu. Loo kõrvale ilmub
märgistus.
3.
Valiku tühistamiseks valige lugu uuesti ning
seejärel vajutage OK nuppu.
4.
Valige USB-seade, seejärel vajutage OK nuppu.
) € „Music“.
5.
Valige ekraani ülaosas „Filter“ (
6.
Kui ekraan taas kuvatakse, valige „Options“ (
€ „Add to Playlist“.
7.
Valige järgmisel ekraanil olemasolev esitusloend,
seejärel vajutage OK nuppu.
VÕI
Valige suvand „New Playlist“ ja vajutage
seejärel OK nuppu. Kui valisite olemasoleva
esitusloendi, liikuge 9. sammu juurde. Kui valisite
uue esitusloendi, liikuge 8. sammu juurde.
)
‫ر‬
36 - Eesti
Kõikide lugude korraga valimiseks kasutage
suvandit „Select All“. Kõikide valikute korraga
tühistamiseks kasutage suvandit „Deselect All“.
4.
5.
Kui kõik on tehtud, valige ekraani all vasakul
suvand „Delete“, seejärel vajutage OK nuppu.
Kuvatakse kinnitav hüpikaken.
Valige „Yes“, seejärel vajutage OK nuppu.
‫ر‬
Kõikide esitusloendisse kuuluvate failide
kustutamine kustutab ka esitusloendit.
‫ر‬
Saate salvestada kuni 5 esitusloendit.
10. Kui soovite pärast kopeerimise alustamist seda
tühistada, vajutage OK nuppu ja seejärel valige
„Yes“. Kui valite „No“, siis kopeerimine jätkub.
11. Kui plaadilt kopeerimine on lõpetatud, kuvatakse
teade „Succesfully ripped.“. Vajutage OK
nuppu. Taas kuvatakse lugude nimekirja ekraan.
„Bluetooth“ funktsiooni kasutamine
Plaadilt kopeerimine
Saate kasutada „Bluetooth“ seadet, et nautida
kvaliteetse stereoheliga muusikat ja seda kõike ilma
juhtmeteta!
1.
Sisestage toote esiosas olevasse USB-pessa
USB-seade. Sellele seadmele salvestatakse
kopeeritud failid.
2.
Sisestage kodukinosüsteemi muusikaplaat.
Mõne hetke pärast kuvatakse lugude nimekirja
ekraan.
3.
Valige lugude nimekirja ekraani all vasakul
suvand „Settings“ ( ), sseejärel vajutage OK
nuppu. Kuvatakse seadete menüü.
„Bluetooth“ on tehnoloogia, mis võimaldab
„Bluetooth’iga“ ühilduvatel seadmetel üksteisega
lihtsalt ühenduda kasutades lühikest juhtmevaba
ühendust.
• „Bluetooth“ seadme puhul võib esineda müra või
talitlushäireid:
4.
Kasutage ,. nuppe, et valida suvand
„Ripping“, seejärel vajutage OK nuppu. Ilmub
plaadilt kopeerimise ekraan.
- Kui osa Teie kehast on kontaktis „Bluetooth“
seadme või kodukinosüsteemi vastuvõtva /
edastava osaga.
5.
Kasutage loo valimiseks ,. nuppe, seejärel
vajutage OK nuppu. Loost vasakule ilmub
märgistus.
- Kui see on avatud elektrilistele variatsioonidele,
mis tulenevad takistustest, nagu näiteks seinast,
nurkadest või kontori jaotusseintest.
6.
Korrake 5. sammu, et valida ja märgistada veel
lugusid.
- Kui see on avatud sama sagedusalaga
seadmetelt, k.a. meditsiiniseadmed,
mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-seadmed,
tulevatele elektrilistele häiretele.
Kõikide lugude korraga valimiseks kasutage
ekraani all vasakul olevat suvandit „Select All“,
seejärel vajutage OK nuppu.
7.
Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge loole ja
vajutage uuesti OK nuppu. Loo märgistus
eemaldatakse.
8.
Kui see on tehtud, valige ,. nuppe kasutades
suvand „Ripping“, ja vajutage seejärel OK
nuppu. Kuvatakse kopeerimise hüpikaken.
9.
Kasutage ,. nuppe, et valida seade, kuhu
kopeeritud failid salvestada, seejärel vajutage
OK nuppu. Kopeerimine algab.
‫ر‬
• Ühendage kodukinosüsteem „Bluetooth“
seadmega, kui nad on üksteise lähedal.
Ärge kopeerimise ajal seadet lahti ühendage.
37 - Eesti
Sisu esitamine
‫ر‬
Mis on „Bluetooth“?
Sisu esitamine
● Mida suurem on vahemaa kodukinosüsteemi ja
„Bluetooth“ seadme vahel, seda halvem on
kvaliteet. Kui vahemaa ületab „Bluetooth’i“
toimimisraadiuse, ühendus katkeb.
‫ ر‬Kodukinosüsteem toetab ainult keskmise
● Halva vastvõtuga piirkondades ei pruugi
„Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.
‫ر‬
● Kodukinosüsteemi efektiivne vastuvõtu ala on kuni
10 meetri raadiuses igas suunas, kui ette ei jää
takistusi. Ühendus katkeb automaatselt, kui seade
liigub antud raadiusest väljapoole. Isegi käesoleva
vastuvõtuala sees võivad heli kvaliteeti kahjustada
takistused, milleks võivad olla seinad või uksed.
● Käesolev juhtmevaba seade võib põhjustada
oma töötamise ajal elektrilisi häireid.
‫ ر‬Ühendage kodukinosüsteemiga vaid selline
„Bluetooth“ seade, mis toetab A2DP profiili.
‫ ر‬Korraga on tootega võimalik ühendada vaid
üht „Bluetooth“ seadet.
‫ ر‬Otsing ja ühendumine ei pruugi korralikult
töötada järgmistel juhtudel:
- Kui kodukinosüsteemi ümber või lähedal on
tugev elektriväli.
- Kui kodukinosüsteemiga on samaaegselt
ühendatud mitu „Bluetooth“ seadet.
Kodukinosüsteemi ühendamine „Bluetooth“
seadmega
Ühendus
‫ر‬
„Bluetooth“ seade
Enne alustamist kontrollige, kas „Bluetooth“ seade
toetab „Bluetooth“ funktsiooniga ühilduvate
stereokõrvaklappide funktsiooni.
1.
Vajutage puldil FUNCTION (Funktsiooni)
nuppu, et kuvada teade BT.
2.
Valige „Bluetooth“ seadmes, mida soovite
ühendada, „Bluetooth“ menüü. Juhised leiate
„Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.
3.
Valige „Bluetooth“ seadmes
stereokõrvaklappide menüü.
● Näete seadmete nimekirja.
4.
Valige otsitud seadmete nimekirjast
„[HTS]HXXXXX“.
5.
● Kui kodukinosüsteem on ühendatud
„Bluetooth“ seadmega, kuvatakse
kodukinosüsteemi esiekraanil ühendatud
„Bluetooth“ seadme nimi ning seejärel
kodukinosüsteemi nimi.
Esitage muusikat ühendatud seadmelt.
● Teil on võimalik ühendatud „Bluetooth“
seadmes esitatavat muusikat kuulata
kodukinosüsteemi abil.
kvaliteediga SBC-andmeid
(kuni [email protected]) ja ei toeta kõrge
kvaliteediga SBC-andmeid ([email protected]).
Seade toetab AVRCP funktsiooni. Selle
funktsionaalsus võib sõltuvalt ühendatud
seadme tehnilistest andmetest erineda.
- Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, pole
õiges kohas või selle töös esineb häireid.
- Pidage meeles, et mikrolaineahjud, juhtmevabad
LAN-adapterid, fluorestseeruvad tuled ja
gaasiahjud kasutavad sama sagedusvahemikku
mis „Bluetooth“ seadegi ning võivad põhjustada
elektrilisi häireid.
Et toode ühilduks „Bluetooth“ või teiste
seadmetega, nagu näiteks mobiiltelefonid,
soovitame Teil seadme tarkvara alati
värskeimale versioonile uuendada.
„Bluetooth“ seadme lahtiühendamine
kodukinosüsteemist
Saate ühenduse „Bluetooth“ seadme ja
kodukinosüsteemi vahel katkestada „Bluetooth“
seadme abil. Juhiseid vaadake „Bluetooth“ seadme
kasutusjuhendist.
● Kui kodukinosüsteem on „Bluetooth“ seadmest
lahti ühendatud, kuvatakse kodukinosüsteemi
esiekraanil teade DISCONNECTED (Ühendus
katkestatud).
Kodukinosüsteemi lahtiühendamine
„Bluetooth“ seadmest
Vajutage kodukinosüsteemi esipaneelil
nuppu,
et lülituda režiimist BT teise režiimi või lülitage
kodukinosüsteem välja.
● Kui välja arvata juhtum, kus Te katkestate ühenduse
funktsiooni vahetades, ootab ühendatud „Bluetooth“
seade enne ühenduse lõpetamist teatud aja jooksul
kodukinosüsteemilt vastust. (Ühenduse lõpetamise
aeg võib sõltuvalt „Bluetooth“ seadmest erineda.)
38 - Eesti
‫„ ر‬Bluetooth“ ühenduse režiimis katkestatakse
„Bluetooth“ ühendus, kui vahemaa
kodukinosüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahel
ületab 10 meetrit. Kui pärast ühenduse katkemist
liigub „Bluetooth“ seade tagasi levipiirkonda või Te
taaskäivitate „Bluetooth“ seadme, peate ühenduse
taastamiseks seadme ja kodukinosüsteemi uuesti
omavahel ühendama.
Lülitage NFC-funktsioon nutitelefonis sisse ja
veenduge, et nutitelefoni ekraaniluku funktsioon on
väljalülitatud.Nutitelefoni NFC-funktsioon ei tööta,
kui ekraanilukk sees on.
2.
Puudutage NFC-funktsiooni toetava seadmega
õrnalt NFC logo
kodukinosüsteemi peal.
3.
Nutitelefoni ekraanile ilmub hüpikaken, mis soovib
teada, kas jätkata “Bluetooth“ ühendusega.
Valige „Yes“ (Jah).
● Kui ühendus on lõpuleviidud, kuvatakse sõnum
„connected“ (ühendatud).
4.
NFC-seadme lahtiühendamiseks puudutage
seadmega uuesti kodukinosüsteemi ülapaneeli.
● Ühenduse loomiseks teise NFC-seadmega, kui
eelmine nutitelefon on veel ühendatud, puudutage
selle seadmega kodukinosüsteemi ülapaneeli.
Kodukinosüsteem katkestab ühenduse esimese
nutitelefoniga ning loob ühenduse teise
nutitelefoniga.
‫„ ر‬Bluetooth“ režiimis käivitub ekraanisäästja siis, kui
Bluetooth“ on tööks valmis olnud 5 minutit.
„Bluetooth“ seadme taasühendamiseks lülitage
ekraanisäästja välja ning ühendage seade.
Ekraanisäästja väljalülitamiseks vajutage puldil mis
tahes nuppu (helitugevuse nuppu, numbrinuppu jne).
„Bluetoothi“ abil sisselülitamise
funktsiooni kasutamine
Kui kodukinosüsteem on väljalülitatud, siis saate selle
sisse lülitada, kui ühendate oma nutiseadme „Bluetooth“
ühenduse abil tootega.
‫„ ر‬Quick start“ (Kiire käivituse) funktsioon on
‫ ر‬NFC-funktsioon on sisse-ehitatud
Android-seadmetesse, mille operatsioonisüsteem
on Android OS 4.1 Jellybean või hilisem.
- Kui seadme Android operatsioonisüsteem on
varasem kui Android OS 4.1 Jellybean, peate
NFC-funktsiooni kasutamiseks Androidi
rakendustepoest alla laadima „Samsung NFC
Connection“ rakenduse.
võimalik, kui toitejuhe on toiteallikaga ühendatud.
‫ ر‬Selle funktsiooni kasutamiseks määrake suvand
Settings > System > Quick start sättele
„On“(Sees).
1.
2.
Ühendage oma nutiseade „Bluetooth“ funktsiooni
abil tootega. (Teavet „Bluetooth“ ühenduse kohta
vaadake oma nutiseadme kasutusjuhendist.)
Pärast ühenduse loomist lülitab kodukinosüsteem
end automaatselt BT-režiimis sisse.
● Valige soovitud muusika, mida oma
nutiseadmega esitada.
NFC („Near Field Communication“)
kasutamine
‫ ر‬NFC-antenni asukoht sõltub nutitelefonist. Tehke
NFC-antenni asukoht kindlaks enne ühenduse
loomist. Vaadake oma mobiiltelefoni
kasutusjuhendit, et enne ühenduse loomist
antenni asukoht kindlaks teha.
‫ ر‬Kui teie seade on kaetud paksu ümbrisega, ei
pruugi ühendus õnnestuda.
‫ ر‬NFC.ühendus töötab isegi siis, kui
kodukinosüsteem on väljalülitatud, kui funktsioon
„Quick start“ (Kiire käivitus) on määratud
väärtusele „On“ (Sees). Siiski töötab NFC-ühendus
ainult siis, kui kodukinosüsteemi on pärast
toitejuhtme lahtiühendamist ja taas vooluvõrku
ühendamist vähemalt korra sisse
lülitatud.
Ühendage oma NFC-funktsiooniga ühilduv seade
„Bluetooth“ ühenduse kaudu kodukinosüsteemiga
kasutades seda lihtsat seadistusprotseduuri.
Saate esitada muusikat oma nutitelefonist läbi
kodukinosüsteemi.
‫ر‬
N-kaubamärk on NFC Forum,
Inc. kaubamärk või registreeritud
kaubamärk Ameerika Ühendriikides
ja teistes riikides.
‫ ر‬NFC-sildistamist „Bluetooth“
Note2
S3/S4
Note3
ühenduse jaoks pole võimalik
sisse- ja väljalülitamise ajal luua.
‫ ر‬NFC-sildistamine „Bluetooth“ ühenduse jaoks ei
tööta, kui patareinäidik vilgub.
39 - Eesti
Sisu esitamine
1.
Sisu esitamine
Fotode esitamine
„Send”
Saate esitada DVD-plaadil, USB- ja mobiilseadmel
või arvutis asuvaid fotosid.
Tööriistade menüü kasutamine
Vajutage foto kuvamise ajal puldi TOOLS nuppu.
Valige ekraani üleval paremal suvand „Settings“ ( ),
seejärel vajutage OK nuppu. Kuvatakse tööriistade
menüü ripploend.
Valige saatmisfunktsioon, et laadida valitud failid
üles veebilehtedele (Picasa, Facebook jne) või
seadmetesse. Saatmisfunktsiooni kasutamiseks
veebilehega peate antud lehel konto looma ja
seejärel sisselogimisfunktsiooni kasutades kontosse
sisse logima. Saatmisfunktsioon töötab nii muusika,
fotode kui videote puhul põhimõtteliselt samamoodi.
Üldised juhised leiate lk 41 peatükist
„Saatmisfunktsiooni kasutamine“.
„Slideshow Settings“
„Information”
 „Speed“ : Valige, et määrata slaidiesituse kiirus.
 „Effects“ : Valige, et määrata slaidiesituse
eriefektid.
Kuvab pildi teavet.
‫ر‬
Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib
suvandite menüü erineda. Kõiki valikuid ei
pruugita kuvada.
‫ر‬
Taustamuusika funktsiooni aktiveerimsieks peab
fotofail asuma muusikafailifa samal infokandjal.
Samas võivad heli kvaliteeti mõjutada MP3-faili
bitikiirus, foto suurus ja kodeerimismeetod.
‫ر‬
Täisekraani režiimis ei saa suurendada subtiitreid
ja PG-graafikat.
„Rotate”
Valige pildi pööramiseks. (See pöörab pilti kas pärivõi vastupäeva.)
„Zoom”
Valige, et käesolevat pilti suurendada. (Suurendab
kuni neli korda)
„Picture Mode”
 „Dynamic” : Valige, et suurendada teravust.
 „Standard” : Valige see suvand enamike
vaatamisrakenduste jaoks.
 „Movie” : Parim seadistus filmide vaatamiseks.
 „User” : Võimaldab Teil reguleerida vastavalt
teravust ja müravähendust.
„Background Music”
Valige, et kuulata slaidiesituse vaatamise ajal muusikat.
Sorteerimis- ja suvandimenüüde
kasutamine, kui kuvatud on fotofailide
nimekiri
Valige Filtri ( ) funktsioon ja seejärel suvand
„Photos“, et kuvada vaid fotod.
‫ر‬
Kuigi toode kuvab kaustasid, mis sisaldavad kõiki
sisutüüpe, kuvab ta ainult neid faile, millist tüüpi
Te valisite. Näiteks, kui valisite „Photo“, näete
ainult fotofaile.
Kaustage ekraanil, mis kuvab fotofaile,
nuppe, et valida ekraani üleval paremal suvand „Sort
By“ või „Options“, seejärel vajutage OK nuppu.
„Equaliser Mode”
Määrake see sättele „On“, et ekvalaiserit kasutada.
Kohandage ekvalaiseri seadeid kasutades oma
isiklikke helieelistusi.
„Equaliser Settings”
See funktsioon on võimalik vaid siis, kui ekvalaiseri
režiim on sisselülitatud.
Fotod
„Sort By”
 „Date”
Grupeerib kõiki infokandjal või salvestusseadmel
asuvaid fotosid kuupäeva kaupa. Klõpsake
grupile, et näha grupis olevaid fotosid.
 „Title”
Kuvab kõiki infokandjal või salvestusseadmel
asuvaid fotosid pealkirja järgi.
 „Folder”
Kuvab kõiki infokandjal või salvestusmeediumil
asuvaid kaustasid.
40 - Eesti
„Options”
Raadio kuulamine
 „Slide Show”
Käivitab slaidiesituse. Näitab käesoleva kausta
kõiki faile üksteise järel. Kui soovite käivitada
slaidiesituse valitud fotodest, vaadake allolevat
Valitud failide esitamise funktsiooni.
• Raadio kuulamiseks peate ühendama
kaasasoleva FM-antenni.
 „Play Selected”
Valitud lugude esitusfunktsioon laseb Teil
esitamiseks valida teatud faile. See töötab
kõikide infokandjate puhul põhimõtteliselt
samamoodi. Vaadake lk 35 peatükki „Enda
salvestatud infokandjatega (CD-plaadid,
USB-seadmed jne) valitud failide
esitamisfunktsiooni kasutamine“.
Raadio kasutamine kaugjuhtimispuldiga
Vajutage SOURCE nuppu, et valida FM.
2.
Häälestage raadio soovitud jaamale.
• Eelhäälestamine 1 : Vajutage PRESET nuppu,
et valida PRESET ning vajutage ,. nuppe,
et valida eelhäälestatud jaam.
- Enne eelseatud jaamadele häälestamist
peate eelseatud jaamad lisama toote mällu.
• Käsitsi häälestamine : Vajutage PRESET
nuppu, et valida MANUAL ja seejärel vajutage
,. nuppe, et häälestada madalamale või
kõrgemale sagedusele.
 „Send”
Valige saatmisfunktsioon, et laadida valitud failid
üles veebilehtedele (Picasa, Facebook jne) või
seadmetesse. Saatmisfunktsiooni kasutamiseks
veebilehega peate antud lehel konto looma ja
seejärel sisselogimisfunktsiooni kasutades kontosse
sisse logima.
‫ر‬
Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib
suvandite menüü erineda. Kõiki valikuid ei
pruugita kuvada.
Saatmisfunktsiooni kasutamine
1.
Kasutage ,. nuppe, et valida „Send“,
seejärel vajutage OK nuppu. Kuvatakse
valikuekraan.
2.
Kasutage ,. nuppe, et valida pilt, seejärel
vajutage OK nuppu. Pildist vasakule kuvatakse
märgistus.
3.
Korrake 2. sammu, et valida ja märgistada veel
pilte.
4.
Pildi nimekirjast eemaldamiseks liikuge pildile ja
seejärel vajutage uuesti OK nuppu. Pildi
märgistus eemaldatakse.
5.
Kui see on tehtud, vajutage ,. nuppu, et
valida „Send“, seejärel vajutage OK nuppu.
Kuvatakse saatmise hüpikaken, kus loetletakse
veebilehti (Picasa, Facebook jne) või seadmeid,
kuhu fotosid saata saate.
6.
Valige sihtkoht ja seejärel vajutage OK nuppu.
7.
Kui saadate fotosid veebilehele, siis vastav leht
avaneb. Logige sisse ja järgige ekraaniltoodud
juhiseid.
‫ر‬
• Automaatne häälestamine : Vajutage
PRESET nuppu, et valida MANUAL, ja
seejärel vajutage ja hoidke all ,. nuppe,
et automaatselt laineala otsida.
Mono/Stereo seadistamine
Vajutage MO/ST nuppu.
• Iga kord, kui vajutate nuppu, lülitub heli sätete
STEREO ja MONO vahel.
• Kehva vastuvõtuga piirkonnas valige MONO, et
saada selget, häiretevaba ülekannet.
Jaamade eelseadistamine
Näide: Sageduse FM 89.10 mällu eelseadistamine.
1.
Vajutage SOURCE nuppu, et valida FM.
2.
Vajutage ,. nuppe, et valida <89.10>.
3.
Vajutage MEMORY nuppu.
• Ekraanil hakkab vilkuma NUMBER.
Vajutage uuesti MEMORY nuppu.
• Vajutage MEMORY nuppu enne, kui
NUMBER ise ekraanilt kaob.
• Pärast MEMORY nupu vajutamist kaob
NUMBER ekraanilt ning jaam salvestatakse
mällu.
4.
Fotode saatmiseks veebilehele peab Teil sellel
lehel oma konto olema.
41 - Eesti
Sisu esitamine
1.
Sisu esitamine
5.
Järgmise jaama eelseadistamiseks korrake
samme 2 kuni 4.
• Eelseatud jaamale häälestamiseks vajutage
PRESET nuppu, et valida PRESET, seejärel
vajutage ,. nuppe, et valida eelseatud jaam.
Puldi eriefektide nuppude
kasutamine
„DTS Neo:Fusion II“ / 3D-heli
„SOUND EFFECT” funktsioon
Võimaldab Teil valida heli optimeeriva režiimi.
1.
2.
3.
„Sports” režiim
z „Announcer” : Rõhutab kommentaatori häält
spordiülekande ajal, et saaksite olla rohkem
mängu kaasatud.
z „Stadium” : Rõhutab pealtvaatajate
ergutushüüdeid spordiülekande ajal, et lisada
vahetut elamust.
z „Off” : Valige tavaliseks kuulamiseks.
Vajutage SOUND EFFECT nuppu.
Vajutage ,. nuppe, et valida soovitud režiim:
DSP, „Virtual Surround“, SFE režiim või
„Sports“.
Vajutage
nuppe, et valida soovitud
heliefekt.
DSP režiim
z „MP3 Enhancer” : Aitab parandada Teie
helikogemust (nt mp3-muusika). Saate oma
MP3 taseme heli (24 kHz, 8bitine)
ülesskaleerida CD tasemel heliks (44,1 kHz,
16bitine).
z „Power Bass” : Suurendab bassitoonide
helitugevust ja pakub kõmisevaid heliefekte.
Saate nautida loomulikumat ja elavamat rikastatud
toonidega ruumiheli reguleerides tasemesuvandeid
kasutades heli.
• „DTS Neo:Fusion II”: „Off” € „On”
• „3D Sound“ (Ainult HT-H7500WM):
„Off” € „High” € „Low”
‫ ر‬3D-heli pole võimalik FM-režiimis.
‫ ر‬3D-helid kuvatakse vaid siis, kui valisite suvandi
„Simple Speaker Setup“ > „Simple Mode“.
z „Virtual 7.1” (Ainult mudel HT-H7500WM):
Loob virtuaalse 7,1-kanalilise heli kasutades
5,1-kanalilist kõlarisüsteemi.
z „Off” : Valige tavaliseks kuulamiseks.
„Virtual Surround” režiim
Saate määrata 2-kanalilise sisendallika tootma heli
5,1-kanalilises ruumiheli režiimis.
SFE režiim
z „Symphony Hall in Boston (Hall 1)” : Edastab
selget vokaali, justkui kuulaksite muusikat
kontserdisaalis.
z „Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)” :
Edastab samuti selget vokaali, justkui kuulaksite
muusikat konsterdisaalis, kuid see pole nii
võimas kui SAAL 1.
z „Jazz Club in Seoul B” : Soovituslik seadistus
jazzmuusika kuulamiseks.
z „Church in Seoul” : Annab Teile tunde, justkui
viibiksite suures kirikus.
z „Amphitheater (Rock)” : Soovituslik seadistus
rockmuusika kuulamiseks.
z „Off” : Valige tavaliseks kuulamiseks.
42 - Eesti
Võrguteenused
Ühendades oma toote võrku, saate nautida erinevaid
võrguteenuseid, nagu näiteks video voogedastus või
veebis pakutavad rakendused.
‫ ر‬Kui vajutate pärast sisselogimist
nuppu,
kuvatakse sisselogimise ekraanl. Saate valida
suvandi „Link Accounts“, „Edit profile“,
„Remove Account“ ja „Sign out“.
Võrguteenuste kasutamiseks peate kõigepealt:
1.
Ühendama toote võrku.
(Vaadake lk 14)
2.
Konfigureerima võrguseaded.
(Vaadake lk 22~24)
Krediitkaardi lisamine
Oma kontole krediitkaardi lisamiseks järgige neid
samme:
Oma SAMSUNGI kontosse
sisselogimine
Enne FILMIDE JA TELESAADETE või SAMSUNGI
RAKENDUSTE funktsiooni sisenemist soovitame Teil
oma SAMSUNGI kontosse sisse logida.
Valige Peamenüü ekraani üleval paremal
ja
seejärel vajutage OK nuppu. Kuvatakse kontole
sisselogimise ekraan.
2.
Logige oma kontole sisse, kui Te pole veel sisse
loginud. Kuvatakse taas Peamenüü ekraan. Kui
olete juba sisse logitud, liikuge 4. sammu juurde.
3.
Valige uuesti
, seejärel vajutage OK nuppu.
Kuvatakse kontole sisselogimise ekraan.
4.
Kontole sisselogimise ekraanil valige „Edit profile“
ja seejärel vajutage OK nuppu. Ekraanil
kuvatakse klaviatuur.
Sisestage oma konto salasõna. Kui see on
tehtud, valige „Done“, seejärel vajutage OK
nuppu. Kuvatakse profiili muutmise ekraan.
‫ ر‬Kui Teil pole SAMSUNGI kontot, valige suvand
„Create Account“, et konto luua.
SAMSUNGI konto loomises järgige neid samme:
1.
Kui kuvatud on Peamenüü ekraan, vajutage
nuppu. Kuvatakse sisselogimise ekraan.
2.
Valige ID väli ja vajutage seejärel OK nuppu.
Hüpikaknas kuvatakse klaviatuur.
3.
Sisestage klaviatuuri kasutades oma
meiliaadress. Kui see on tehtud, valige nupp
„Done“, seejärel vajutage OK nuppu.
Kuvatakse taas sisselogimise ekraan.
6.
Valige „Add Card“, seejärel vajutage OK nuppu.
Kuvatakse kaardi lisamise hüpikaken.
7.
4.
Valige „Password“ väli ja seejärel vajutage OK
nuppu. Hüpikaknas kuvatakse klaviatuur.
Lugege läbi tekst kaardi lisamise kohta ja
seejärel vajutage OK nuppu. Kuvatakse kaardi
lisamise ekraan.
8.
5.
Sisestage klaviatuuri kasutades oma salasõna.
Kui see on tehtud, valige nupp „Done“,
seejärel vajutage OK nuppu. Kuvatakse taas
sisselogimise ekraan.
Et muuta sisselogimine järgmisel korral
lihtsamaks, valige suvand „Sign me in
automatically“, ja seejärel vajutage OK nuppu.
Sisestage nõutud krediitkaardi teave. Kui see on
tehtud, valige „Save“, seejärel vajutage OK
nuppu.
6.
7.
8.
Valige suvand „Sign In“, seejärel vajutage OK
nuppu.
Kuvatakse ekraan SAMSUNGI konto
tingimustega.
Valige suvand „I agree“, seejärel vajutage OK
nuppu.
10. Valige pilt, mida soovite oma konto
tuvastamiseks kasutada, seejärel vajutage OK
nuppu.
9.
5.
Enne FILMIDE JA TELESAADETE
või SAMSUNGI RAKENDUSTE
funktsiooni kasutamist
Kui Te pole FILMIDE JA TELESAADETE või
SAMSUNGI RAKENDUSTE funktsiooni esmakordsel
kasutamisel teenust „Smart Hub“ seadistanud, palub
toode Teil läbi viia teenuse „Smart Hub“
seadistusprotseduuri.
1.
Valige Peamenüü ekraanil kas FILMS AND TV
SHOWS või SAMSUNG APPS, seejärel vajutage
OK nuppu.
2.
Kui valisite FILMS AND TV SHOWS, kuvatakse
teenuse „Smart Hub“ hüpikaken, mis küsib, kas
soovite teenust „Smart Hub“ seadistada. Valige
„Yes“, seejärel vajutage OK nuppu. Kuvatakse
tervitusekraan.
11. Valige „Done“.
‫ ر‬Kui valisite suvandi „Sign me in automatically“,
siis järgmine kord, kui sisse logite, sisestab toode
automaatselt Teie meiliaadressi ja salasõna. Teie
peate vaid valima „Sign In“.
43 - Eesti
Võrguteenused
1.
Võrguteenused
2-1. Teise võimalusena valige suvand „Favourites“,
„Featured“, „Movies“, „TV Shows“, „Trailers“
või „Trending“ ja seejärel vajutage OK nuppu.
Kasutage ilmuval lehel
nuppe, et valida
4. Ekraanil „Additional Services and Options“ peate
saade, film või treiler, seejärel vajutage OK nuppu.
teenuse „Smart Hub“ kasutamiseks läbi vaatama
Filmide või telesaadete ekraanil saate valida ka
nii teenuse „Smart Hub“ tingimused kui
suvandi „What’s New“ või „Genres“, et näha
privaatsuspoliitika ja nendega nõustuma.
rohkem võimalikke saateid või filme. Kasutage
5. Kerige alla ja klõpsake nupule „View details“,
žanrite ekraanil
nuppe, et valida žanr,
et vaadata dokumentide täisversioone.
seejärel vajutage OK nuppu.
Filme või telesaateid kuvaval ekraanil valiku
‫ ر‬Te ei pea nõustuma täiendava privaatsusteatisega,
tegemiseks kasutage
nuppe, seejärel
kuid kui Te seda ei tee, ei pruugi üks või rohkem
vajutage OK nuppu.
„Smart TV“ funktsioone võimalikud olla.
3.
Valige „Start“, seejärel vajutage OK nuppu.
Kuvatakse ekraan teenuse „Smart Hub“
tingimuste ja privaatsuspoliitikaga.
6.
Valige suvand „I agree to all“, seejärel vajutage
OK nuppu. Kuvatakse ekraan „Setup Complete“.
Vajutage OK nuppu.
3.
FILMIDE JA TELESAADETE
funktsiooni kasutamine
Läbi FILMS AND TV SHOWS ekraani saate striimida
filme ja telesaateid ning neid oma teleris vaadata.
Enamike filmide ja telesaadete striimimiseks ja
vaatamiseks on Teil vaja SAMSUNGI kontot, millele
on registreeritud krediitkaart. Kaardi registreerimiseks
vaadake lk 43.
4.
5.
Teilt küsitakse, kas soovite rakenduse kohe
paigaldada. Valige „Install“, vajutage OK nuppu
ja seejärel järgige rakenduse paigaldamiseks
ekraaniltoodud juhiseid.Samuti saate valida
suvandi „View Details“, et vaadata rakenduse
kohta teavet. „View Details“ ekraan võimaldab
Teil ka rakendust alla laadida.
6.
Kui rakendus on paigaldatud, valige suvand
„Play“, seejärel vajutage rakenduse
käivitamiseks OK nuppu. Teise võimalusena
võite vajutada ' (TAGASI) nuppu, et liikuda
tagasi FILMIDE JA TELESAADETE ekraanile,
valida uuesti filmi või saate ja seejärell järgida
filmi või saate vaatamiseks 3. sammus toodud
juhiseid.
FILMS AND TV SHOWS
NEWLY ADDED
Favourites
Featured
Movies
TV Shows
Trailers
Trending
1.
Valige Peamenüü ekraanil suvand FILMS AND
TV SHOWS, seejärel vajutage OK nuppu.
2.
Valige üks suvand soovitatud filmide või
telesaadete alt, seejärel vajutage OK nuppu.
Kuvatakse selle filmi infoekraan.
Kui olete alla laadinud ja paigaldanud ühe video
striimimisrakenduse, mida saate filmi või saate
striimimiseks kasutada, valige suvand „Watch
Now“ ja vajutage seejärel OK nuppu. Rakendus
käivitub. Valitud filmi või saate vaatamiseks
järgige ekraaniltoodud juhiseid. Kui Te pole
vastavat rakendust alla laadinud, liikuge 4.
sammu juurde.
Kui Te pole ühtegi video striimisrakendust alla
laadinud, kuvatakse ekraanile suvandi „Watch
Now“ asemel „Watch Via“. Valige üks
suvandist „Watch Via“ paremal olevatest video
striimimisrakendustest ja vajutage seejärel OK
nuppu.
‫ ر‬FILMIDE JA TELESAADETE sisu üksused ja
‫ ر‬Iga filmi või telesaadet rõhutades ilmuvad filmi või
telesaate valikuikooni alla rakenduste ikoonid,
mida saate kasutada filmi või saate striimimiseks.
44 - Eesti
vastav allääre menüü on riigiti erinevad.
‫ ر‬Igal filmi või saate teabeekraanil kuvatakse nupp
„Watch Now“ ainult pärast seda, kui olete alla
laadinud ühe video striimimisrakenduse, mida
saate selle filmi või telesaate striimimiseks
kasutada. Nupp „Watch Via“ kuvatakse, kui Te
ei ole vajalikku video striimimisrakendust alla
laadinud. Nupust „Watch Via“ paremal kuvatakse
nimekiri video striimimisrakendustest, mida saate
filmi või saate striimimiseks kasutada. Valige alla
laadimiseks rakenduse ikoon ja paigaldage see
rakendus.
‫ ر‬Suvand „Favourites“ ei ilmu, kui Te pole märkinud
ühte või rohkem filmi või telesaadet oma
lemmikuks. Filmi või saate lemmikuks märkimiseks
valige antud saade. Kuvatakse detailide ekraan.
Valige südame sümbol ja seejärel vajutage OK
nuppu.
SAMSUNG APPS rakenduste kasutamine
Kui esimest korda SAMSUNG APPS ekraani avate,
laeb kodukinosüsteem automaatselt alla grupi tasuta
rakendusi. Kui need rakendused on alla laetud,
ilmuvad nad SAMSUNG APPS ekraanile. Täiendavate
rakenduste nägemiseks valige ekraani alaosas
suvand „Most Popular“, „What's New“ või
„Categories“ ja seejärel vajutage OK nuppu.
Suvand „Most Popular“ kuvab kõige populaarsemaid
rakendusi, suvand „What's New“ kõige uuemaid.
Suvand „Categories“ kuvab rida ikoone, mis
esindavad erinevaid kategooriaid, nagu näiteks
Video, Mängud ja Sport. Valige kategooria ikoon ja
seejärel vajutage OK nuppu. Kodukinosüsteem
kuvab selle kategooria rakendusi.
Rakenduse allalaadimine
1.
Valige suvand „Most Popular“, „What's New“
või „Categories“, seejärel vajutage OK nuppu.
2.
Kui valisite „Categories“, valige kategooria ikoon
ja seejärel vajutage OK nuppu. Muul juhul liikuge
3. sammu juurde.
‫ ر‬SAMSUNG APPS ekraanil multimeedia sisu
mängimise ajal vajutage ja hoidke all puldi &
nuppu, et teha taasesituses paus. Taasesituse
peatamiseks vajutage ja hoidke all puldi
(VÄLJU) nuppu.
‫ ر‬Suvandite „Most Popular“, „What's New“ ja
„Categories“ ekraanidel kuvatakse rakendustele,
mille olete juba alla laadinud, roheline nool.
3.
Valige rakendus, mida soovite alla laadida,
seejärel vajutage OK nuppu. Kuvatakse
rakenduse detailse teabe ekraan.
4.
Valige ekraanil nupp „Download“,seejärel
vajutage OK nuppu. Nupp „Download“ muutub
nupuks „Cancel“ ning rakendus rakendust
hakatakse alla laadima.
5.
Kui soovite allalaadimise tühistada, valige nupp
„Cancel“, seejärel vajutage OK nuppu.
6.
Kui allalaadimine on lõpetatud, muutub nupp
„Cancel“ nupuks „Play“. Valige „Play“, seejärel
vajutage rakenduse käivitamiseks OK nuppu.
Teise võimalusena vajutage ' (TAGASI) nuppu,
kuni kuvatakse taas SAMSUNG APPS ekraan.
Allalaetud rakendus kuvatakse rakenduste
ekraanil valiku MY APPS all.
SAMSUNG APPS ekraani lühitutvustus
1
2
SAMSUNG APPS
RECOMMENDED
1
2
3
4
5
2
3
4
5
MY APPS
WebBrowser
6
Most Popular What's New
7
8
9
10
Categories
3
„Most Popular”, „What’s New” ja
„Categories” : Valige, et vaadata ja alla
laadida täiendavaid rakendusi.
Rakenduse käivitamine
1
„Recommended” : Kuvab SAMSUNGI
soovitatud sisu. Te ei saa soovitatud
rakendusi kustutada.
2
„My Apps” : Kuvab Teie personaalse
rakenduste galerii, mida saate muuta MY
APPS ekraanil.
1.
Valige Peamenüü ekraanil SAMSUNG APPS,
seejärel vajutage OK nuppu.
2.
Kasutage SAMSUNG APPS ekraanil
nuppe, et valida rakendus, seejärel vajutage OK
nuppu. Rakendus käivitub.
45 - Eesti
Võrguteenused
Läbi SAMSUNG APPS ekraani saate internetist
rakendusi alla laadida, ning allalaetud rakendusi oma
teleris käivitada. Osadele rakendustele ligi
pääsemiseks on Teil vaja SAMSUNGI kontot.
3
Võrguteenused
Suvandite menüü („Option Menu“)
2.
Valige suvand „Change View“, seejärel vajutage
OK nuppu. Kui hetkevaade on „Most Played“,
küsitakse Teilt, kas soovite vahetada
kohandatud vaatele („Custom View“). Kui
hetkevaade on „Custom View“, küsitakse Teilt,
kas soovite vahetada enim esitatud vaatele
(„Most Played“). Vaade „Most Played“ sorteerib
rakendusi selle järgi, mitu korda olete iga
rakendust kasutanud. Vaade „Custom View“
laseb Teil rakendusi vastavalt oma soovile
organiseerida.
Valige OK, seejärel vajutage vaate muutmiseks
OK nuppu.
Suvandite menüü võimaldab teil MY APPS lehele
rakendusi lisada ja neid sealt kustutada. See laseb
Teil ka muuta rakenduse asukohta MY APPS lehel
ning rakendusi uuendada.
Liigutamine
1.
Valige MY APPS ekraanil rakendus, mida
soovite liigutada, seejärel vajutage 3 sekundi
vältel OK nuppu. Kuvatakse suvandite menüü.
2.
Valige suvand „Move“, seejärel vajutage OK
nuppu.
3.
3.
Kasutage rakenduse liigutamiseks
nuppe.
Lukustamine / lukust vabastamine
4.
Kui rakendus on soovitud kohas, vajutage
OK nuppu või
(VÄLJU) nuppu.
Rakenduse lukustamine muudab selle kogemata
kustutamise keerulisemaks.
1.
Kustutamine
1.
Valige MY APPS ekraanil rakendus, mida
soovite kustutada, seejärel vajutage 3 sekundi
vältel OK nuppu. Kuvatakse suvandite menüü.
2.
Valige suvand „Delete“, seejärel vajutage OK
nuppu.
3.
Kasutage
nuppe, et valida OK, seejärel
vajutage OK nuppu.
2.
3.
Mitme kustutamine
1.
Valige MY APPS ekraanil rakendus, mida
soovite kustutada, seejärel vajutage 3 sekundi
vältel OK nuppu. Kuvatakse suvandite menüü.
2.
Valige suvand „Delete Multiple“, seejärel
vajutage OK nuppu.
3.
Kasutage
nuppe, et valida rakendused,
mida soovite kustutada, seejärel vajutage OK
nuppu.
4.
Kasutage . nuppu, et valida „Delete“, seejärel
vajutage OK nuppu.
4.
5.
Detailide vaatamine
1.
2.
Valige MY APPS ekraanil rakendus, mille kohta
soovite detailset infot vaadata, seejärel vajutage
3 sekundi vältel OK nuppu. Kuvatakse suvandite
menüü.
7.
Valige suvand „View Details“, seejärel vajutage
OK nuppu.
Rakenduste uuendamine
Vaate muutmine
1.
6.
Valige MY APPS ekraanil rakendus, mida soovite
lukustada, seejärel vajutage 3 sekundi vältel OK
nuppu. Kuvatakse suvandite menüü.
Valige suvand „Lock/Unlock“, seejärel vajutage
OK nuppu.
Kuvatakse PIN-koodi sisestamise hüpikaken.
Sisestage oma PIN. Vajutage ja hoidke all 123
nuppu, kuni ekraanile kuvatakse numbrite
klaviatuur. Kui ilmub numbrite klaviatuur, valige
nuppe kasutades number ja vajutage
OK nuppu. Kui Te pole PIN-koodi määranud,
sisestage vaikimisi PIN: 0000.
Igale rakenduse ikoonile ilmub märgistusruut.
Kasutage
nuppe, et liikuda
rakendusele, mida soovite lukustada, seejärel
vajutage OK nuppu selle valimiseks.
Ikoonile ilmub märgistus.
Korrake 4. sammu teiste rakenduste valimiseks.
Kasutage ekraani allosas asuvaid suvandeid
„Select All“ või „Deselect All“, et kõiki
rakendusi korraga valida või valikuid tühistada.
Üksikute rakenduste valiku tühistamiseks valige
uuesti antud rakendus ja vajutage seejärel OK
nuppu. Märgistus eemaldatakse.
Kui olete oma valikute märgistamise lõpetanud,
liikuge ekraani allosas suvandile „Lock“ ja
seejärel vajutage OK nuppu.
Valitud rakenduste ikoonile ilmub lukumärk.
Lukustatud rakenduse kustutamiseks või lukust
vabastamiseks palutakse Teil sisestada
PIN-kood.
Valige MY APPS ekraanil rakendus, seejärel
vajutage OK nuppu 3 sekundi vältel. Kuvatakse
suvandite menüü.
1.
2.
46 - Eesti
Valige MY APPS ekraanil mis tahes rakendus,
seejärel vajutage OK nuppu 3 sekundi vältel.
Kuvatakse suvandite menüü.
Valige suvand „Update Apps“, seejärel
vajutage OK nuppu.
3.
4.
Uuendamise ekraan loetleb kõik rakendused,
millele on olemas uuendus. Valige iga rakendus,
mida soovite uuendada, seejärel vajutage OK
nuppu. Samuti saate kõigi nimekirjas olevate
rakenduste uuendamiseks valida suvandi
„Select All“.
2.
‫ ر‬Kui käivitate veebilehitseja tootes, mis on
HDMI-ühenduse abil ühendatud „BD Wise“
funktsiooniga ühilduva teleriga – ning „BD Wise“
on sisselülitatud – suurendatakse veebilehitsejat
nii, et see täidaks terve ekraani ja teleri
lahutusvõime seatakse automaatselt optimaalsele
väärtusele.
Valige suvand „Update“, seejärel vajutage OK nuppu.
Ekraani peegeldamine
Valige SAMSUNG APPS ekraanil suvand
„WebBrowser“, seejärel vajutage OK nuppu.
‫ ر‬Veebilehitseja funktsioon ei ühildu Java
Ekraani peegeldamise funktsioon võimaldab Teil
kuvada nutitelefoni või Android-tahvelarvuti ekraani
Teie teleris.
Valige Peamenüü ekraanil suvand „Screen
Mirroring“, seejärel vajutage OK nuppu.
2.
Käivitage oma seadmes programm „AllShare
Cast“ või „Screen Mirroring“.
3.
Otsige nutitelefonis saadaolevate seadmete
nimekirjast kodukinosüsteemi nimi ja valige see.
4.
Teler kuvab ühendamise teate (näiteks
„Connecting to Android_92gb...“) ja seehärel
kuvab ühendatud oleku teate.
5.
Mõne hetke pärast ilmub nutitelefoni ekraan
teleri ekraanile.
6.
Ekraani peegeldamise lõpetamiseks vajutage
(VÄLJU) nuppu või ' (TAGASI) nuppu
oma puldil või väljuge ekraani peegeldamise
funktsioonist oma telefonis.
‫ ر‬Kodukinosüsteem saab luua ühenduse
seadmetega, mis toetavad programmi „AllShare
Cast“. Pidage meeles, et sõltuvalt tootjast ei
pruugi kodukinosüsteem toetada kõiki seadmeid,
millel on programm „AllShare Cast“. Lisateavet
mobiilse ühenduse toe kohta leiate tootja
veebilehelt.
salvestada, kuvatakse veateade.
‫ ر‬E-kaubandust (veebist toodete ostmist) ei toetata.
‫ ر‬Rakendust „ActiveX“ ei toetata.
‫ ر‬Teatud ettevõtete hallatud veebilehtedele või
veebilehitsejatele võib ligipääs olla blokeeritud.
Lingi ja kursori abil lehitsemine
Veebilehitseja funktsioonis on võimalik veebilehti sirvida
kahel moel – lingi ja kursori abil. Kui käivitate lehitseja
esimest korda, on aktiivne kursori abil lehitsemine. Kui
kasutate veebilehitsejas navigeerimiseks hiir,
soovitame kursori abil lehitsemise suvandi aktiivseks
jätta. Kursori abil lehitsemise korral liigutate kursorit
oma puldi suunanuppe kasutades. Kursor liigub vabalt
üle ekraani, suhteliselt sarnaselt sellele, kuidas arvutis
hiirt kasutades. Lingi abil lehitsemise korral kasutate
suunanuppe, et liigutada rõhuasetust ühelt lingilt,
nupult või sisestusväljalt teisele. Rõhutada saab vaid
linke, nuppe ja sisestusväljasid.
Lingi abil lehitsemise aktiveerimiseks järgige neid
samme:
1.
Kasutage
nuppe oma puldil, et
liigutada kursor ekraani üleval paremal asuvale
lingi abil lehitsemise ikoonile. Lingi abil
lehitsemise ikoon on paremal kolmas.
Kursor on õiges asendis, kui ikoon siniseks
muutub ja ekraanile kuvatakse sõnad „Link
Browsing”.
2.
Vajutage OK nuppu. Aktiveeritakse lingi abil
lehitsemine ning see jääb aktiivseks iga kord, kui
veebilehitsejat kasutate või kuni te kursori abil
lehitsemise peale ümber lülitute.
‫ ر‬Ekraani peegeldamise
funktsiooni kasutamisel
võivad heli või video sõltuvalt Teie keskkonnast
olla katkendlikud.
‫„ ر‬Bluetooth“ ülekanded võivad
Ekraani
peegeldamise signaali segada. Enne Ekraani
peegeldamise funktsiooni kasutamist soovitame
Teil tungivalt oma nutitelefoni või muu nutiseadme
„Bluetooth“ ühenduse välja lülitada
Veebilehitseja kasutamine
Saate veebilehitseja rakenduse abil internetti kasutada.
1. Valige Peamenüü ekraanil suvand SAMSUNG
APPS, seejärel vajutage OK nuppu.
47 - Eesti
Võrguteenused
1.
rakendustega.
‫ ر‬Kui soovite faili alla laadida ning seda pole võimalik
Võrguteenused
Juhtpaneeli lühitutvustus
Hüpikaknast klaviatuuri kasutamine
Juhtpaneelil, mis asub ekraani ülaosas, on mitmeid
ikoone, mis käivitavad paljusid kasulikke funktsioone.
Ikoone kirjeldatakse allpool, alustades ekraani kõige
vasakpoolsemast ikoonist.
Kui klõpsate nuppudel http://www.samsung.com või
või sisenete andme- või tekstiväljale
ning vajutate seejärel OK nuppu, kuvatakse
hüpikaknast klaviatuur.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
As you enter characters, recommended text will be shown.
Caps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*
123#& a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
Done
z
x
c
v
b
n
?
-
Cancel
ENG
•
•
•
: Liigub eelmisele lehele.
: Liigub järgmisele veebilehele.
: Kuvab järjehoidjate ja ajaloo ekraani.
Saate käesolevale lehele järjehoidja lisada, valida
olemasoleva järjehoidja ning järjehoidjaid muuta ja
kustutada. Samuti saate vaadata oma lehitsemise
ajalugu ning valida lehekülge, mida taas külastada.
: Liigub veebilehitseja esilehele.
•
•
http://www.samsung.com : Võimaldab Teil sisestada
lehe aadressi käsitsi kasutades selleks
hüpikaknast klaviatuuri.
•
100% : Laseb Teil ekraani suurendada või
vähendada teatud protsendi võrra.
.
/
1.
Kasutage oma puldi
nuppe, et
rõhutada soovitud tähte või numbrit.
2.
Vajutage OK nuppu, et sisestada täht või
number sisestusvälja.
3.
Suurtähtede jaoks liigutage rõhuasetus vasakul
üleval asuvale nupule „Caps“ ja seejärel vajutage
OK nuppu. Taas väikeste tähtede kasutamiseks
vajutage uuesti OK nuppu, kui „Caps“ on
rõhutatud.
4.
Sümbolite ja täiendavate kirjavahemärkide
kasutamiseks rõhutage vasakul olevat nuppu
123#& ja vajutage seejärel OK nuppu.
5.
Sisestatud tähemärgi kustutamiseks liigutage
rõhuasetus nupule, seejärel vajutage OK
nuppu.
6.
Kõikide sisestatud tähemärkide kustutamiseks
liigutage rõhuasetus nupule „Clear“, seejärel
vajutage OK nuppu.
7.
Kui olete sisestamise lõpetanud, liigutage
rõhuasetus nupule „Done“, seejärel vajutage
OK nuppu.
•
/
: Laseb Teil lülituda kursori ja lingi abil
lehitsemise vahel.
: Laseb Teil seadistada veebilehitseja seadeid.
•
Vaadake lk 49 peatükki „Seadete menüü
kasutamine“
: Sulgeb veebilehitseja.
•
,
Hüpikaknast klaviatuuri kasutamiseks oma puldiga
järgige neid samme:
•
: Laeb käesoleva lehe uuesti, et see on
ekraanil värskendatud.
•
: Lisab käesoleva lehe Teie järjehoidjate hulka.
•
: Võimaldab Teil teavet otsida
sisestades hüpikaknast klaviatuuri abil sõnu või
tähemärke. Vaadake käesoleval lehel peatükki
„Hüpikaknast klaviatuuri kasutamine“.
m
www. .com
Clear
‫ر‬
48 - Eesti
Kui olete kodukinosüsteemiga ühendanud
juhtmevaba klaviatuuri, saate seda tähtede,
numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide
sisestamiseks kasutada. Pidage meeles, et
juhtmevaba klaviatuur töötab ainult siis, kui
kuvatud on hüpikaknast klaviatuur, ning seda
saab kasutada vaid tähtede, numbrite, sümbolite
ja kirjavahemärkide sisestamiseks.
Hüpikaknast klaviatuuri suvandid
„Enable/Disable Grabbing”
Hüpikaknast klaviatuuri suvanditesse sisenemiseks
rõhutage klaviatuuri all vasakul olevat
nuppu,
seejärel vajutage OK nuppu.
„Language”
Valige klaviatuuri jaoks keel. Saate valida inglise,
prantsuse, vene jne keele.
„Recommended Text”
Klaviatuur soovitab teksti sisestamise ajal sõnu.
Saate selle funktsiooni „On“ või „Off“ lülitada.
„Reset Recommended Text Data”
Lähtestamine kustutab SAMSUNGI klaviatuuri mälu.
Valige OK, et kustutada kõik, mida SAMSUNGI
klaviatuur on Teie kirjutamisstiili kohta õppinud, k.a.
uued sõnad, mida olete kasutanud.
Klaviatuur ennustab tähtede sisestamise ajal
järgmist tähte. Ennustused ilmuvad just sisestatud
tähe ümber olevasse ringi. Saate valida ennustatud
täje või liikuda muule tähele. Saate selle funktsiooni
„On“ või „Off“ lülitada.
„Accented Character Preview”
Valige, kui soovite sisestada rõhumärkidega tähtesid.
Seadete menüü kasutamine
Seadete menüü sisaldab funktsioone, mis juhivad
seda, kuidas veebilehitseja töötab, ning hoolitsevad
veebilehitseja turvalisuse eest. Seadete menüü
avamiseks rõhutage
ikooni juhtpaneelil, seejärel
vajutage OK nuppu. Seadete menüüs suvandi
valimiseks rõhutage see suvand ja seejärel vajutage
OK nuppu.
http://www.samsung.com
100%
Enable Grabbing
Approved Sites
Private browsing on
Set Search Engine
Web Browser Settings
Help
Close
„Approved Sites”
Võimaldab Teil piirata oma laste ligipääsu
sobimatutele veebilehtedele lubades ligipääse vaid
veebilehtedele, mille olete registreerinud.
Iga kord, kui sellesse funktsiooni sisenete,
kuvatakse PIN.ekraan. Vajutage ja hoidke all 123
nuppu, kuni ekraanile ilmub numbrite klaviatuur.
Kui kuvatakse numbrite klaviatuur, valige
nuppe kasutades number ja seejärel vajutage OK
nuppu. Funktsiooni esmakordsel sisenemisel
sisestage vaikimisi PIN 0000. PIN-koodi saate
muuta kasutades funktsiooni Salasõna
lähtestamine heakskiidetud lehtede jaoks.
Vaadake altpoolt.
 „Approved Sites” : Lülitab heakskiidetud
lehtede funktsiooni sisse või välja.
 „Reset password for Approved Sites” :
Muutke heakskiidetud lehtede salasõna.
 „Add current site” : Laseb Teil lisada hetkel
kuvatud veebilehe heakskiidetud lehtede
nimekirja.
 „Manage Approved Sites” : Laseb Teil
sisestada veebiaadresse, mida heakskiidetud
lehtede nimekirja lisada, ning nimekirjast lehti
kustutada. Kui lülitate selle funktsiooni sisse ja
Te pole heakskiidetud lehtede nimekirja ühtegi
lehte lisanud, siis ei pääse Te ühelegi veebilehele.
„Private Browsing On/Off”
Aktiveerige või tühistage privaatsusrežiim. Kui
privaatsusrežiim on aktiveeritud, et säilita lehisteja
külastatud veebilehti. Kui soovite privaatsusrežiimi
aktiveerida, valige OK. Kui privaatsurežiim on
aktiveeritud, kuvatakse „Stop” ikoon ekraani
ülaosas veebiaadressi ees. Privaatsusrežiimi
tühistamiseks valige see uuesti, kui privaatsusrežiim
on aktiveeritud.
„Set Search Engine”
Saate määrata soovitud otsingumootori.
49 - Eesti
Võrguteenused
„Predict Next Letter”
Lülitab haaramisfunktsiooni sisse ja välja. Kui
haaramisfunktsioon on sisselülitatud, saate
veebilehte kerimisriba kasutamata üles ja alla
liigutada. Haaramisfunktsioon on võimalik vaid
kursoriga lehitsemise režiimis.
Võrguteenused
„Web Browser Settings”
 „Set as homepage” : Saate määrata
veebilehitseja esilehe.
 „Pop-up Block” : Lülitab hüpikakende
blokeerija sisse ja välja.
 „Page Block” : Saate määrata, kas blokeerida
reklaame ning valida veebilehti, mille puhul
reklaamid on blokeeritud.
 „General” : Saate kustutada isiklikku
informatsiooni, nagu näiteks veebilehe ajalugu
ning lehitsemisandmeid (küpsised jne) ning
lähtestada veebilehitseja kõik seaded vaikimisi
väärtustele. Samuti saate määrata turvarežiimi
(„Security Mode“).
‫ ر‬Lülitage turvarežiim „On“, et vältida sisenemist
ohtlikele / õngitsemislehtedele ning vältida
kahjuliku koodi jooksutamist.
 „Encoding” : Saate määrata kodeerimissätte
veebilehtede jaoks väärtusele „Automatic“ või
valida kodeerimisformaat nimekirjast käsitsi.
 „Pointer” : Saate määrata kursori kiiruse, kui
kursoriga lehitsemine on sisselülitatud.
 „Browser Information” : Kuvab veebilehitseja
versiooni numbri ja autoriõiguste alase teabe.
2.
Pärast sisselogimist valige uuesti
seejärel vajutage OK nuppu.
3.
Valige „My Accounts“ ekraanil suvand „Link
Accounts“, seejärel vajutage OK nuppu.
4.
Kontode sidumise ekraanil valige teenus, mida
soovite tootega siduda, seejärel vajutage OK
nuppu.
5.
ID ja salasõna ekraanil sisestage hüpikaknast
klaviatuuri abil kasutajatunnus (ID), mida kasutate
valitud teenusesse sisselogimiseks. Kui see on
tehtud, valige suvand „Done“, seejärel vajutage
OK nuppu.
6.
Korrake sama protsessi salasõna puhul. Kui see
on tehtud, valige suvand „Done“, seejärel
vajutage OK nuppu.
7.
Valige OK, seejärel vajutage OK nuppu.
„BD-LIVE™”
Kui toode on Teie võrku ühendatud, saate nautida
erinevaid filmidega seotud teenuseid, mis on
saadaval BD-LIVE funktsiooniga ühilduvatel plaatidel.
1.
Sisestage USB-mälupulk toote esiosas
asuvasse USB-pessa ja seejärel kontrollige
selle järelejäänud mälumahtu. Mäluseadmel
peab BD-LIVE teenuste majutamiseks olema
vähemalt 1GB vaba ruumi.
2.
Valige Peamenüü ekraanil „Settings“, seejärel
vajutage OK nuppu.
„Help”
Pakub veebilehitseja kasutamise kohta põhilist
informatsiooni.
‫ ر‬Sõltuvalt veebilehest ei pruugi osad veebilehitseja
seadete funktsioonid olla aktiveeritud.
Funktsioonid, mis pole aktiveeritud, on hallid ning
neid ei saa kasutada.
Oma internetiteenuste kontode
tootega sidumine
Kontode sidumise funktsioon võimaldab Teil siduda
omavahel oma toote ning internetiteenuste kontod,
nagu näiteks Pandroa, et toode saaks Teid
teenusesse automaatselt sisse logida, kui käivitate
antud teenuse rakenduse.
Teenusekonto sidumiseks järgige neid samme:
1. Valige Peamenüü ekraanil üleval paremas
nurgas asuv
nupp, seejärel vajutage OK
nuppu, et logida sisse oma SAMSUNGI
kontosse.
nupp,
3.
Valige „Network“, seejärel vajutage OK nuppu.
4.
Valige „BD-Live settings“, seejärel vajutage
OK nuppu.
5.
Valige „BD Data Management“, seejärel
vajutage OK nuppu.
6.
Valige „Select Device“, seejärel vajutage OK
nuppu.
7.
Valige USB-seade, seejärel vajutage OK nuppu.
8.
Sisestage „Blu-ray“ plaat, mis toetab BD-LIVE
funktsiooni.
9.
Valige plaadi tootja pakutud BD-LIVE teenuste
nimekirjast üksus.
‫ ر‬Viis, kuidas BD-LIVE funktsiooni kasutate, ning
50 - Eesti
pakutav sisu võivad sõltuvalt plaadi tootjast
erineda.
Lisa
Lisateave
Digitaalne väljund
● Valige kindlasti õige digitaalväljund („Digital Output“),
või Te kuulete valju müra või heli puudub täielikult.
● Kui HDMI- seade (AV-vastuvõtja, teler) ei ühildu
kokkupakitud formaatidega („Dolby digital“, DTS),
väljastatakse helisignaal PCM-ina.
Märkused
Ühendused
HDMI VÄLJUND
● Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud
HDMI- väljundresolutsioonid töötada.
● 3D-tehnoloogiaga videote nautimiseks peab Teil olema
HDMI-ühendus.
● Pikk HDMI-kaabel võib põhjustada müra ekraanil.
Sellisel juhul seadke menüüs valik „HDMI Deep Color“
sättele „Off“.
Seaded
3D-seaded
● Sõltuvalt sisust ning pildi asendist Teie teleriekraanil,
võite näha vertikaalseid musti ribasid vasakul, paremal
või mõlemal pool.
Teleri kuvasuhe
● Sõltuvalt plaadi tüübist ei pruugi osad kuvasuhted
võimalikud olla.
● Kui valite kuvasuhte ja valiku, mis erinevad Teie
teleriekraani kuvasuhtest, võib pilt olla moonutatud.
● Kui valite sätte „16:9 Original“, võib Teie teler kuvada
formaati „4:3 Pillarbox“ (pildi külgedel on mustad ribad).
„BD-Live“ internetiühendus
● BD-LIVE sisu kasutamise ajal võib internetiühendus
keelatud olla.
„Anynet+ (HDMI-CEC)“
● Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi osad HDMI
väljundresolutsioonid töötada.
Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
● Käesolev funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei
toeta CEC-i.
● Kui Teie SAMSUNGI teleril on „Anynet+“ logo, siis
toetab see „Anynet+“ funktsiooni.
BD-andmete haldus
● Kui „BD Wise“ on sisselülitatud, seatakse lahutusvõime
seadistus automaatselt „BD Wise’i“ vaikimisi väärtustele
ning lahutusvõime („Resolution“) menüüs kuvatakse
suvand „BD Wise“
● Kui toode on ühendatud seadmega, mis ei toeta
„BD Wise’i“, ei saa Te „BD Wise“ funktsiooni kasutada.
● Välise mälu režiimis võib plaadi taasesitamine peatuda,
kui ühendate taasesituse ajal lahti USB-seadme.
● Toetatakse ainult FAT-failisüsteemis (DOS 8.3)
vormindatud USB-seadmeid. Soovitame Teil kasutada
USB-seadmeid, mis toetavad USB 2.0 protokolli
4 MB/sek või kiirema lugemis/ kirjutamiskiirusega.
● Jätkuva esituse funktsioon ei pruugi pärast
salvestusseadme vormindamist töötada.
● Kogu BD-andmete haldamiseks saadaolev mälumaht
võib sõltuvalt tingimustest erineda.
● „BD Wise“ funktsiooni korralikuks toimimiseks lülitage
„BD Wise“ nii kodukinosüsteemis kui teleris sisse.
DivX! videolaenutus
„BD Wise“ (Ainult SAMSUNGI tooted)
● Rohkem teavet DivX ® VOD videolaenutuse kohta
leiate veebilehelt „http://vod.divx.com”.
51 - Eesti
Lisa
● Osade 3D-plaatide puhul tuleb 3D-taasesituse ajal filmi
peatamiseks vajutada korra
nuppu. Film peatub ja
3D-režiimi valik tühistatakse. Et muuta 3D-võimaluse
valikut 3D-filmi esitamise ajal, vajutage ühe korra
nuppu. Kuvatakse „Blu-ray“ menüü. Vajutage uuesti
nuppu, seejärel valige „Blu-ray“ menüüs
„3D Settings“ (3D seadistused).
● Tavalistel DVD-del pole BONUSVIEW heli ega
navigeerimise heliefekte.
● Osadel „Blu-ray“ plaatidel pole BONUSVIEW heli ega
navigeerimise heliefekte.
● Käesolev digitaalse väljundi seadistus ei mõjuta
analoogheli (V/P) ega HDMI-heli väljundit Teie telerisse.
See mõjutab optilist ning HDMI-heli väljundit, kui toode
on ühendatud AV-vastuvõtjaga.
● Kui esitate MPEG-heliradasid, väljastatakse helisignaal
PCM-ina hoolimata Teie digitaalse väljundi valikutest
(PCM või „Bitstream“).
● Digitaalset väljundit saab aktiveerida, kui kõlarite valik
(„Speaker Selection“) on seatud sättele „TV Speaker“
(Teleri kõlar).
Lisa
Kõlari seaded
● Kui suvand „Speaker Selection“ (Kõlarite valik) on
seatud sättele „TV Speaker“ (Teleri heli), väljastatakse
heli teleri kõlaritest.
HDMI-heli
● Kui HDMI-heli väljastatakse teleri kõlaritest, miksitakse
see automaatselt 2-kanaliliseks.
Heli tagasiside kanal („Audio Return Channel“)
● Kui funktsioon „Anynet+ (HDMI-CEC)“ on määratud
sättele „Off“ (Väljas), pole funktsioon „Audio
Return Channel“ (Heli tagasiside kanal) võimalik.
● Kui kasutate ARC (Heli tagasiside kanali) jaoks
sertifitseerimata HDMI-kaablit, võib see põhjustada
ühilduvuse probleeme.
● ARC funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendatud on
ARC funktsiooniga ühilduv teler.
Taasesitus
Videofailide esitamine
● Suurema kui 20Mbps bitikiirusega videofailid kurnavad
toote ressursse ning võivad taasesituse ajal peatuda.
JPEG-failide esitamine
● Subtiitreid ja PG-graafikat pole täisekraanirežiimis
võimalik suurendada.
Sisu esitamine
TOOLS (Tööriistade) nupu kasutamine
piltide esitamise ajal
● Kui kodukinosüsteem on ühendatud „BD Wise’iga“
ühilduva teleriga, millel on „BD Wise“ funktsioon
sisselülitatud, ei kuvata pildiseadistuste
(„Picture Settings“) menüüd.
● Taustamuusika („Background Music“) funktsioon ei
tööta, kui muusikafail ja fotofail ei asu samal infokandjal.
Samuti võivad heli kvaliteeti mõjutada MP3-muusikafaili
bitikiirus, fotode suurus ja kodeerimismeetod.
Plaadi ja formaadi ühilduvus
Plaatide tüübid ja sisu, mida Teie toode
esitab
Meedia
Heli keele valimine
„Blu-ray“ plaat
3D „Blu-ray“
plaat
● Kui BONUSVIEW osa ei sisalda BONUSVIEW heli
seadistusi, kuvatakse ekraanile ◄► näidik.
● Heli keele funktsiooni kaudu võimalikud keeled sõltuvad
plaadile kodeeritud keeltest. Antud funktsioon või osad
keeled ei pruugi võimalikud olla.
● Osad „Blu-ray“ plaadid võimaldavad Teil valida inglise
keeles kas PCM või „Dolby Digital“ helirada.
Plaadi tüüp
VIDEO
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R
Subtiitrite keele valimine
● Sõltuvalt „Blu-ray“ / DVD-plaadist ei pruugi Teil olla
võimalik plaadimenüüs subtiitrite keelt vahetada.
Vajutage DISC MENU (Plaadi menüü) nuppu.
MUUSIKA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
FOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
● Käesolev funktsioon sõltub plaadile kodeeritud subtiitrite
valikust ning ei pruugi kõikide „Blu-ray“ / DVD-plaatidega
võimalik olla.
● Teave põhisisu BONUSVIEW režiimi kohta kuvatakse
samuti vaid siis, kui „Blu-ray“ plaadil on BONUSVIEW
osa.
● Käesolev funktsioon muuda samaaegselt nii esmaseid
kui teiseseid subtiitreid.
● Kuvatakse vastavalt esmaste ja teiseste subtiitrite
koguarv.
52 - Eesti
Detailid
BD-ROM või BD-RE/-R
plaat, mis on salvestatud
BD-RE formaadis.
DVD-VIDEO, salvestatud
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVD-R/+R plaadid, mis on
salvestatud ja lõplikult
vormistatud või
USB-salvestusmeedium,
mis sisaldab DivX,
MKV, MP4 sisu.
CDRW/-R, DVD-RW/-R,
BDRE/-R plaatidele
salvestatud muusika või
USB-salvestusmeedium,
mis sisaldab MP3 või WMA
sisu.
CDRW/-R, DVD-RW/-R,
BDRE/-R plaatidele
salvestatud fotod või
USB-salvestusmeedium,
mis sisaldab JPEG sisu.
Sõltuvalt plaadi tüübist või salvestustingimustest ei
pruugi toode mängida teatud CD-RW/-R and
DVD-R plaate.
‫ر‬
Kui DVD-RW/-R plaat pole korralikult DVD-video
formaadis salvestatud, ei saa seda esitada.
‫ر‬
Teie toode ei esita sisu, mis on salvestatud
DVD-R-plaadile bitikiirusel, mis ületab 10 Mbps.
‫ر‬
Teie toode ei esita sisu, mis on salvestatud
BD-R-plaadile või USB-seadmele bitikiirusel,
mis ületab 30 Mbps.
‫ر‬
Osasid plaate ei saa esitada, kui kasutate teatud
toiminguid, nagu näiteks kaameranurga muutmine
või kuvasuhte kohandamine. Teave plaatide kohta
on detailselt kirjas plaadiümbrisel. Saate seda
vajadusel vaadata.
‫ر‬
Esitades pealkirja BD-J-plaadilt võib plaadi laadimine
võtta rohkem aega kui tavalise pealkirja puhul või mõned
funktsioonid võivad olla aeglasemad.
Plaatide logod, mida Teie toode esitab
„Blu-ray“ plaat
3D „Blu-ray“ plaat
BD-LIVE
Dolby
Plaatide tüübid, mida Teie toode ei esita
‫ر‬
‫ر‬
‫ر‬
‫ر‬
● DVD-RAM
● „Super Audio“ CD
(v.a. CD kiht)
● 3,9 GB DVD-R
haldusplaat.
Käesolev toode ei pruugi reageerida kõikidele
toimingukäskudele, sest osad „Blu-ray“, DVD- ja
CD-plaadid võimaldavad spetsiifilisi või piiratud
toiminguid ning pakuvad taasesituse ajal vaid kindlaid
funktsioone. Pidage meeles, et see pole toote defekt.
SAMSUNG ei saa garanteerida, et käesolev toode
esitab iga plaati, mis kannab „Blu-ray“ plaadi, DVD või
CD logo, sest kõik plaadiformaadid arenevad ning
„Blu-ray“ plaadi, DVD ja CD tarkvara loomise ja/või
plaatide tootmise ajal võivad ilmneda probleemid ning
vead.
Kui Teil on küsimusi või Teil tekib probleeme „Blu-ray“,
DVD- või CD-plaadi esitamisel antud seadmes, võtke
palun ühendust SAMSUNGI klienditoekeskusega.
Samuti vaadake taasesituse piirangute kohta
täiendavat informatsiooni käesolevast
kasutusjuhendist.
Osad väljaspool Teie regiooni ostetud
kommertsplaadid ja DVD-plaadid ei pruugi antud
seadmes mängida.
DTS
Java
PAL-ülekandesüsteem
Ühendatud Kuningriigis,
Prantsusmaal, Saksamaal jne.
DivX
Lisa
● HD DVD
● DVD-ROM/PD/MV-plaat
jne
● DVD-RW(VR-režiimis)
● CVD/CD-ROM/CDV/
CDG/CD-I/LD
(CD-G-plaatidel ainult
heli, mitte graafika )
Regioonikood
Nii plaadimängijad kui plaadid on regioonide kaupa
kodeeritud. Need regioonikoodid peavad ühtima, et plaati
oleks võimalik esitada. Kui koodid ei ühti, pole plaati võimalik
esitada. Antud toote regiooninumber on kirjas toote
tagapaneelil.
Plaadi
tüüp
„Blu-ray“
plaat
53 - Eesti
Regioonikood
Piirkond
A
Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika,
Lõuna-Ameerika, Korea, Jaapan,
Taiwan, Hongkong ja Kagu-Aasia.
B
Euroopa, Gröönimaa, Prantsuse
territooriumid, Lähis-Ida, Aafrika,
Austraalia ja Uus-Meremaa.
C
India, Hiina, Venemaa,
Kesk- ja Lõuna-Aasia.
Lisa
1
Toetatud formaadid
USA, USA territooriumid ja
Kanada
Märkused USB-ühenduse kohta
2
Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida,
Egiptus, Lõuna-Aafrika,
Gröönimaa
3
Taiwan, Korea, Filipiinid,
Indoneesia, Hongkong
4
Mehhiko, Lõuna-Ameerika,
Kesk-Ameerika, Austraalia,
Uus Meremaa, Vaikse ookeani
saated, Kariibimere saared
5
Venemaa, Ida-Euroopa, India,
Põhja-Korea, Mongoolia
6
Hiina
DVDVIDEO
● Teie toode toetab USB-salvestusmeediumeid,
MP3-mängijaid, digitaalseid kaameraid ja
USB-kaardilugejaid.
● Toode ei toeta kausta või faili nimesid, mis on pikemad kui
128 tähemärki.
● Osad USB-seadmed ja digitaalsed kaamerad ei pruugi
tootega ühilduda.
● Teie toode toetab FAT 16, FAT 32 ja NTFS-failisüsteeme.
● Ühendage USB-seadmed otse toote USB-porti.
USB-kaabli abil ühendamine võib põhjustada
ühilduvusprobleeme.
● Rohkem kui ühe mäluseadme sisestamine mitme kaardi
lugejasse või põhjustada häireid lugeja töös.
‫ر‬
Kui „Blu-ray“/DVD-plaadi regioonikood ei ühti
mängija regioonikoodiga, siis pole plaati võimalik
esitada.
AVCHD („Advanced Video Codec High
Definition“)
● Toode ei toeta PTP (Partnervõrgu) protokolli.
● Ärge ühendage USB-seadet lahti andmete edastamise
või salvestamise ajal.
● Mida suurem on pildi resolutsioon, seda rohkem kulub
aega pildi kuvamiseks.
● Käesolev toode ei esita DRM-iga („Digital Rights
Management“ – Digitaalsete õiguste haldus) MP3-faile,
mis on alla laetud kommertslehekülgedelt.
● Teie toode toetab ainult videot, mille kaadrikiirus on
väiksem kui 30 kaadrit sekundis.
● Teie toode toetab ainult USB-massmälu klassi (MSC)
seadmeid, nagu näiteks mälupulgad ja USB-kõvakettad.
(USB-jaoturit ei toetata.)
● Teatud USB-kõvakettad, mitme kaardi lugejad ja
mälupulgad ei pruugi antud tootega ühilduda.
● Käesolev toode esitab AVCHD-formaadis plaate.
Taolisi plaate salvestatakse ja kasutatakse tavaliselt
videokaamerates.
● AVCHD formaat on kõrglahutusega digitaalse
videokaamera formaat.
● MPEG-4 AVC/H.264 formaat pakib kujutisi suurema
tõhususega kui tavaline pildi pakkimisformaat.
● Osad AVCHD-plaadid kasutavad „x.v.Color” formaati.
Käesolev toode esitab AVCHD-plaate, mis kasutavad
„x.v.Color” formaati.
● Kui osad USB-seadmed vajavad ülemäärast toidet,
võivad neid piirata vooluringi ohutusseadmed.
● Kui taasesitus USB-kõvakettalt on ebastabiilne, ühendage
kõvaketas seinakontakti. Kui probleem jätkub, võtke
ühendust USB-kõvaketta tootjaga.
● SAMSUNG ei vastuta failide vigastamise või andmekao
eest.
● „x.v.Color” on „Sony Corporationi“ kaubamärk.
● „AVCHD” ja AVCHD logo on „Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd.“ ja „Sony Corporationi“ kaubamärgid.
‫ر‬
Osad AVCHD-formaadis plaadid ei pruugi sõltuvalt
salvestustingimustest mängida.
‫ر‬
‫ر‬
AVCHD-formaadis plaate tuleb lõplikult vormistada.
‫ر‬
„x.v.Color” pakub laiemat värviulatust kui tavalised
DVD videokaamera plaadid.
Osad DivX-, MKV- ja MP4-formaadis plaadid ei pruugi
sõltuvalt nende video eraldusvõimest ja kaadrikiirusest
mängida.
54 - Eesti
Videofaili tugi
Faililaiend
Konteiner
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
Videokoodek
Lahutusvõime
MVC
Kaadrikiirus
(kaadrit/s)
Bitikiirus
(Mbps)
24/25/30
60
Helikoodek
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
Window Media Video
v9(VC1)
FHD:
MAX 30
HD :
MAX 60
AVS
30
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v3
Window Media Video
v7(WMV1),v8(WMV2)
1280x720
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS0
(Core , LBR)
MAX 30
H 263 Sorrenson
720x576
Lisa
Microsoft MPEG-4 v1 , v2
640x480
6~30
4
VP8
1920x1080
6~30
20
Vorbis
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
VP6
 Piirangud
 Video dekooder
- Faile ei toetata, kui sisuga esineb probleeme
- Normaalne taasesitus pole tagatud, kui faili konterineri
informatsioon on vale või fail on rikutud
- Heli ja video esitamine võib katkeda, kui sisu
biti-/kaadrikiirus on standardist kõrgem
- Otsingu (vahelejätmise) funktsioon pole võimalik, kui
faili indeksitabel on kahjustunud
- Sõltuvalt Teie võrgu olekust, võib faili esitamine olla
häiritud, kui esitate sisu üle võrgu
- Osad USB/digitaalsed kaamerad ei pruugi tootega
ühilduda.
- RMVB-formaati toetatakse ainult Hiinas ja Hongkongis
- AVS-koodekit toetatakse vaid Hiina jaoks mõeldud sisu puhul
- *.ps laiendit toetatakse vaid Hiina jaoks mõeldud sisu
puhul
- DivX koodeksit toetatakse vaid Ameerika Ühendriikide
jaoks mõeldud sisu puhul
- Toetab kuni H.264 Level 4.1 (v.a. FMO/ASO/RS)
- Ei toeta VC1 AP L4
- V.a. WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Alla 1280 X 720: 60 kaadrit maks.
Üle 1280 X 720: 30 kaadrit maks.
- Ei toeta GMC 2 või kõrgemat
- Toetab ainult SVAF „Top/Bottom“, „Side by Side“,
„Left/Right“ vaate järjestustüüpi (2 ES)
- Toetav ainult BD MVC tehnilisi andmeid
 Heli dekooder
-
Toetab WMA 10 Pro (Kuni 5.1)
Ei toeta WMA kadudeta heli
Toetab M2 profiili
„ReadlAudio 10 lossless“ formaati ei toetata Hiina ja
Hongkongi jaoks mõeldud sisu puhul
Ei toeta QCELP, AMR NB/WB
vorbis : Toetatud kuni 5,1 kanalini
DD+ : Toetatud kuni 7,1 kanalini
DTS LBR koodekit toetatakse vaid MKV/MP4/TS
konteinerites
55 - Eesti
Lisa
Muusikafaili tugi
Faililaiend
Tüüp
Koodek
Kommentaarid
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Toetab kuni 2-kanalilist
*.ogg
OGG
Vorbis
Toetab kuni 2-kanalilist
*.wma
WMA
WMA
Toetab WMA 10 Pro (Kuni 5.1) Ei toeta
WMA kadudeta heli Toetab
kuni M2 profiili
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
tüüp 0 ja tüüp 1
Otsingut ei toetata
Toetatakse vaid USB-seadmetel
*.ape
ape
ap
Ei toetata "NonSmart" funktsiooni
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Pildifaili tugi
Faililaiend
*.jpg
*.jpeg
Tüüp
Lahutusvõime
Kommentaarid
JPEG
15360x8640
-
*.png
PNG
4096x4096
-
*.bmp
BMP
4096x4096
-
*.mpo
MPO
15360x8640
-
56 - Eesti
Digitaalse väljundi valikud
Seadistus
PCM
Ühendus
Helivoog
„Blu-ray“
plaadil
Bitivoog
(Töötlemata)
Bitivoog
(Taaskodeeritud
Dolby D)
HDMI toega AV-vastuvõtja
PCM
Kuni 7,1-kanaliline PCM
PCM
PCM
Kuni 5,1-kanaliline PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital Plus
Dolby
TrueHD
Dolby TrueHD
DTS
DTS
DTS-HD
kõrge
lahutusvõimega heli
Taaskodeeritud
DTS
Taaskodeeritud
Dolby Digital *
Kuni 7,1-kanaliline PCM
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD
Master
Audio
Lisa
DTS-HD Master
Audio
PCM
Helivoog
DVD-plaadil
Bitivoog
(Taaskodeeritud
DTS)
2-kanaliline PCM
Dolby Digital Kuni 5,1-kanaliline PCM
DTS
Kuni 7,1-kanaliline PCM
Igasugune
Dekodeerib
põhisisu heli ja
BONUSVIEW heli
kokku PCM-heliks
ning lisab
navigeerimise
heliefektid.
Dolby Digital
DTS
Väljastab ainult
põhisisu helivoogu,
nii et Teie
AV-vastuvõtja
dekodeerib heli
bitivoo. Te ei kuule
BONUSVIEW heli
või navigeerimise
heliefekte.
Dekodeerib põhisisu
Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW
heli ja BONUSVIEW
heli kokku
heli kokku
PCM-heliks ning lisab
PCM-heliks ning
navigeerimise
lisab navigeerimise
heliefektid, seejärel
heliefektid, seejärel
kodeerib PCM-heli
kodeerib PCM-heli
Dolby Digital
DTS-bitivoogu.
bitivoogu või PCM-i.
 Kui allikavoog on 2-kanaliline või mono, ei rakendata Taaskodeeritud „Dolby D” seadistust. Väljund on 2-kanaliline.
„Blu-ray“ plaadid võivad sisaldada kolme helivoogu:
- Põhisisu heli: Põhisisu helirada.
- BONUSVIEW heli : Täiendav helirada, nagu näiteks režissööri või näitleja kommentaar.
- Navigeerimise heliefektid: Menüüs navigeerides võivad kõlada navigeerimise heliefekti.
Navigeerimise heliefektid on iga „Blu-ray“ plaadi puhul erinevad.
57 - Eesti
Lisa
Lahutusvõime vastavalt sisu tüübile
Sisu tüüp
Seadistus
„BD Wise“
„Blu-ray“ plaat
E-sisu / Digitaalne sisu
„Blu-ray“ plaadi lahutusvõime
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UHD Output : Auto
„Movie Frame“: Auto
UHD Output : Off
Automaatne
„Movie Frame“: „Off“
Telerisisendi maks. lahutusvõime Telerisisendi maks. lahutusvõime
[email protected]
[email protected]
1080p
[email protected]
[email protected]
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
 1080p only
Veaotsing
Kui käesolev toode ei tööta korralikult, vaadake allolevat tabelit. Kui probleemi, mis Teile muret teeb, nimekirjas pole või kui
allolevad juhised Teid ei aita, lülitage toode välja, ühendage lahti toitejuhe ja võtke ühendust lähima volitatud edasimüüja või
Samsung Electronics teeninduskeskusega.
Sümptom
Kontrollige / Lahendus
Te ei saa plaati seadmest
välja.
● Kas toitejuhe on korralikult seinakontakti sisestatud?
● Lülitage toide välja ja seejärel taas sisse.
Taasesitus ei käivitu.
● Kontrollige „Blu-ray“ /DVD-plaadi regiooninumbrit.
Välismaalt ostetud „Blu-ray“/DVD-plaat ei pruugi olla esitatav.
● CD-ROM ja DVD-ROM plaate ei saa käesoleva tootega esitada.
● Kontrollige, et plaadi reitingutase oleks sobiv.
Taasesitus ei alga kohe
pärast seda, kui olete
vajutanud & nuppu.
● Kas Te kasutate vigastatud plaati või on plaadi pinnal kriimustused?
● Pühkige plaat puhtaks.
Heli puudub.
● Kodukinosüsteem ei edasta heli kiire, aeglase ja astmelise taasesituse ajal.
● Kas kõlarid on korralikult ühendatud? Kas kõlarid on korralikult seadistatud?
● Kas plaat on kõvasti viga saanud?
Kuulete heli vaid mõnest
kõlarist, mitte kõigist
kuuest.
●
●
●
●
Teatud „Blu-ray“/DVD-plaatide puhul väljastatakse heli vaid esikõlaritest.
Kontrollige, kas kõlarid on korralikult ühendatud.
Reguleerige helitugevust.
CD-plaati, raadiot või telerit kuulates väljastatakse heli vaid esikõlaritest.
58 - Eesti
Sümptom
Kontrollige / Lahendus
Dolby Digital 5.1 CH
ruumiheli ei kostu.
● Kas plaadil on „Dolby Digital 5.1 CH“ märk? Dolby Digital 5.1 CH ruumiheli
toodetakse vaid siis, kui plaat on salvestatud 5,1-kanalilise heliga.
● Kas heli keel on informatsiooni kuval korrektselt seatud sättele „Dolby Digital 5.1-CH“?
Kaugjuhtimispult ei tööta.
● Kas kasutate pulti selle tööpiirkonnas ning kas see on sensori suhtes õige nurga all?
● Kas patareid on tühjaks saanud?
● Kas olete puldi režiimi (TV või BD) õigesti valinud?
● Plaat pöörleb, kuid pilt
puudub.
● Pildi kvaliteet on halb ja
pilt väreleb.
●
●
●
●
Kas teler on sisselülitatud?
Kas videokaablid on korralikult ühendatud?
Kas plaat on räpane või kahjustatud?
Halvasti toodetud plaati ei saa esitada.
Heli keel ja subtiitrid ei tööta. ● Heli keele ja subtiitrite funktsioon ei tööta, kui plaat ei sisalda erinevates keeltes
heliradasid ja subtiitreid.
● Kas kasutate plaati, mis ei sisalda menüüsid?
Kuvasuhet ei saa muuta.
● 16:9-formaadis „Blu-ray“/DVD-plaate saab esitada „16:9 Full“ režiimis, „4:3 Letter Box“
režiimis või „4:3 Pan-Scan“ režiimis, kuid 4:3-formaadis „Blu-ray“/DVD-plaate esitatakse
vaid 4:3 kuvasuhtega. Vaadake „Blu-ray“ plaadi ümbrist ning valige sobiv funktsioon.
● Toode ei tööta.
(Näiteks: toite lülitub välja
või kuulete imelikku heli.)
● Kui toode on OOTEREŽIIMIS, vajutage ja hoidke all puldi
See lähtestab seadme.
● Toode ei toimi
normaalselt.
Olete unustanud
reitingutaseme salasõna.
nuppu 5 sekundi vältel.
- LÄHTESTAMISE funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud seadistused.
Kasutage seda funktsiooni vaid vajadusel.
● Kui tootes pole plaati, vajutage ja hoidke all toote
nuppu kauem kui 5 sekundit.
Ekraanile ilmub kiri INIT ning kõik seadistused taastatakse nende vaikimisi väärtustele.
- LÄHTESTAMISE funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud seadistused.
Kasutage seda funktsiooni vaid vajadusel.
Toode ei võta vastu
raadioülekandeid.
● Kas antenn on korralikult ühendatud?
● Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn hea vastuvõtuga
piirkonda.
Kui üritate kuulata teleri heli
läbi kodukinosüsteemi
kõlarite, siis heli puudub.
● Kui kasutate teleri heli kuulamisel D. IN või AUX funktsioone ning vajutate sel ajal ^
nuppu, lülitatakse sisse „Blu-ray“/DVD-plaadi funktsioonid ning teleri heli vaigistatakse
Ekraanile ilmub kiri „Not
Available“ (Pole võimalik).
● Funktsioone või tegevusi ei saa sel ajal läbi viia, sest:
1. „Blu-ray“/DVD-plaadi tarkvara keelab seda.
2. „Blu-ray“/DVD-plaadi tarkvara ei toeta antud funktsiooni
(nt kaameranurka).
3. Funktsioon pole hetkel võimalik.
4. Olete teinud päringu pealkirja või peatüki numbrile või otsinguajale, mis on vahemikust
väljas.
59 - Eesti
Lisa
Menüü ekraani ei ilmu isegi
siis, kui valite menüü
funktsiooni.
Lisa
Sümptom
HDMI-väljund puudub.
Kontrollige / Lahendus
● Kontrollige teleri ja toote HDMI-pesa vahelist ühendust.
● Kontrollige, kas Teie teler toetab HDMI-sisendresolutsiooni 576p/480p/720p/1080i/1080p.
● Kui ekraanile kuvatakse juhuslik müra, tähendab see, et teler ei toeta HDCP-d
Ekraanile kuvatakse
(lairiba digisisu kaitset).
ebanormaalne HDMI-väljund.
„AllShare“ funktsioon
Näete läbi „AllShare“
funktsiooni jagatud
kaustasid, kuid ei näe faile.
● „AllShare“ näitab ainult foto-, muusika- ja filmifaile. See ei kuva teist tüüpi faile.
Video mängib katkendlikult.
● Kontrollige, kas võrk on stabiilne.
● Kontrollige, kas võrgukaabel on korralikult ühendatud ja ega võrk pole ülekoormatud.
„AllShare“ ühendus teleri ja
arvuti vahel on ebastabiilne.
● Sama alamvõrgu all peaks IP-aadress olema unikaalne, vastasel juhul võib
IP-kokkupõrge selliseid fenomene põhjustada.
● Kontrollige, kas tulemüür on aktiivne. Sellisel juhul tühistage tulemüür.
BD-LIVE
Kodukinosüsteem ei saa
luua ühendust BD-LIVE
serveriga.
● Kontrollige võrgustaatuse („Network Status“) funktsiooni abil, kas võrguühendus on
edukas.
● Kontrollige, kas USB-mäluseade on tootega ühendatud.
● USB-mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba ruumi, et majutada BD-LIVE teenust.
Vaba ruumi saate kontrollida BD-andmete halduse alt (vaadake lk 40).
● Vaadake, kas BD-LIVE internetiühendus („BD-Live Internet Connection“) on seatud
sättele „Allow(All)“ (luba(kõik)).
● Kui kõik ülaltoodu ebaõnnestub, võtke ühendust teenusepakkujaga või värskendage
püsivara.
BD-LIVE teenuse
kasutamisel ilmneb viga.
● USB-mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba ruumi, et majutada BD-LIVE teenust.
Vaba ruumi saate kontrollida BD-andmete halduse alt (vaadake lk 40).
‫ ر‬Kui taastatakse tehases määratud vaikimisi seadistused, kustutatakse ka kõik salvestatud BD-andmed.
Siinkohal teatab Samsung Electronics, et antud kodukinosüsteem vastab direktiivi 1999/5/EC
põhinõuetele ning teistele asjakohastele ettekirjutustele.
Ametlik Ühilduvuse Teatis on kirjas veebilehel http://www.samsung.com, minge alajaotisesse
„Support“ > „Search Product Support“ ja sisestage mudeli nimi.
Antud seadet võib kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides.
60 - Eesti
Tehnilised andmed
Kaal
2.7 kg
Mõõdud
430.0 (L ) x 55.0 (K ) x 312.0 (S ) mm
Töötamise temperatuurivahemik
+5°C kuni +35°C
Üldine
FM-tuuner
Töötamise niiskusvahemik
10 % kuni 75 %
Signaali/ müra suhe
55 dB
Kasutatav tundlikkus
12 dB
Kogu harmooniline moonutus
1,0 %
Video
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Heli
PCM mitmekanaliline heli, „Bitstream“ heli, PCM heli
HDMI
Esikõlari väljund
Ülemise esikõlari väljund
(Ainult mudel (HT-H7750WM)
Lisa
Keskmise kõlari väljund
Ruumiheli kõlari väljund
Võimendi
Basskõlari väljund
Analoogsisend : 20Hz~20kHz (±3dB)
Sagedusvastus
Digitaalsisend : 20Hz~40kHz (±4dB)
Signaali / müra suhe
70dB
Kanalieraldus
60dB
Sisendi tundlikkus
(AUX) 500mV
61 - Eesti
Lisa
HT-H7500WM
Kõlarisüsteem
Takistus
Sagedusvahemik
Väljundheli
rõhutase
Mõõdetud
sisend
Maksimaalne
sisend
165W
330W
Esikõlar
140Hz~
20kHz
Ruumiheli
kõlar
87dB/W/M
Keskmine
kõlar
40Hz ~
160Hz
Basskõlar
170W
Mõõdud
(L x K x S) (Ühik: mm)
Kaalud
(Ühik: kg)
95,0 x 280,0 x 101,0
1,75
95,0 x 150,0 x 101,0
0,64
320,0 x 80,5 x 101,0
1,02
200,0 x 390,0 x 350,0
5,75
Mõõdud
(L x K x S) (Ühik: mm)
Kaalud
(Ühik: kg)
95,0 x 1215,0 x 101,0
(Jalandi alus: 276,0 x 23,0 x
264,0)
5,01
95,0 x 1150,0 x 101,0
(Jalandi alus: 276,0 x 23,0 x
264,0)
4,70
320,0 x 80,5 x 101,0
1,02
200,0 x 390,0 x 350,0
5,75
340W
88dB/W/M
HT-H7750WM
Kõlarisüsteem
Takistus
Sagedusvahemik
Väljundheli
rõhutase
Mõõdetud Maksimaalne
sisend
sisend
Esikõlar /
Ülemine
esikõlar
165W
Ruumiheli
kõlar
140Hz~
20kHz
330W
87dB/W/M
Keskmine
kõlar
Basskõlar
•
•
•
•
•
40Hz ~
160Hz
170W
340W
88dB/W/M
Võrgukiiruseid 10Mpbs või rohkem ei toetata.
Samsung Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.
Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
Disain ja tehnilised andmed võivad etteteatamata muutuda.
Toiteallika ja voolutarbimise kohta vaadake teavet tootele kinnitatud sildilt.
SWA-6000
Kaal
1,1 kg
Mõõdud (L x K x S)
76,2 x 228,6 x 152,4 mm
Töötamise temperatuurivahemik
+5°C kuni +35°C
Töötamise temperatuurivahemik
10% ~ 75%
Väljund
165W x 2 k
Sagedusulatus
20Hz~20KHz
Signaali /Müra suhe
65dB
62 - Eesti
Litsentsid
Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. „Dolby” ja kaksis-D sümbol on Dolby
Laboratories kaubamärgid.
Teavet DTS patentide kohta vaadake veebilehelt http://patents.dts.com. Toodetud DTS
Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, DTSHD, sümbol ning DTS ja sümbol koos on
registreeritud kaubamärgid, ning „DTS-HD Master Audio | Essential“ on DTS, Inc.
kaubamärk © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.
TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX! on digitaalne videoformaat, mille töötas välja DivX, LLC,
ettevõtte Rovi Corporation filiaal.See on ametlik DivX sertifikaadiga seade, mis on läbinud ranged
testid tagamaks, et see esitab DivX-videot. Külastage veebilehte divx.com, et saada rohkem teavet
ning laadida alla tarkavara, mllega teisendada oma faile DivX-videoks.
TEAVE DIVX VIDEOLAENUTUSE KOHTA: T Käesolev „DivX Certified ®“ sertifikaadiga seade tuleb registreerida, et esitada
tellitavat „DivX Video-on-Demand“ (VOD) sisu. Registreerimiskoodi loomiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD
osa. Sisestage see kood aadressil vod. divx.com, et registreerimine lõpule viia ja DivX VOD kohta rohkem teada saada.
„DivX Certified®“ sertifikaat on mõeldud kuni 1080p kõrglahutusega DivX ® video esitamiseks, kaasa-arvatud
esmaklassiline sisu. DivX®, „DivX Certified®“ ja seotud logod on Rovi Corporationi või selle filiaalide kaubamärgid ning neid
kasutatakse litsentside alusel.
Kaetud ühe või rohkema järgmise U.S. patendiga: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274
Termini HDMI ja HDMI „High-Definition Multimedia Interface“ ning HDMI logo on ettevõtte HDMI
Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärid Ameerika Ühendriikides ja teistes
riikides.
Oracle ja Java on Oracle’i ja/ või tema partnerite registreeritud kaubamärgid. T
eised nimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid.
Antud seade hõlmab endas koopiakaitse tehnoloogiat, mida kaitsevad Ameerika Ühendriikide patendid ja teised Rovi
Corporationi intellektuaalse omandi õigused. Seadmes tehtavad muudatused ja seadme koost lahti võtmine on keelatud.
„Blu-ray“ plaat ™, „Blu-ray“™ ja logod on ettevõtte Blu-ray Disc Association kaubamärgid.
Käesolev toode kasutab Cinavia tehnoloogiat piiramaks teatud kommertseesmärgil toodetud filmide, videote ja nende
filmimuusika volitamata koopiate kasutamist. Kui tuvastatakse volitamata koopia keelatud kasutamine, kuvatakse teade
ning taasesitus või koopia tegemine katkestatakse. Rohkem informatsiooni Cinavia tehnoloogia kohta leiate Cinavia
klienditeabekeskuse veebilehelt http://www.cinavia.com. Posti teel Cinavia kohta täiendava informatsiooni saamiseks
saatke oma postiaadressiga postkaart aadressil:
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Käesolev toode hõlmab endas patenteeritud tehnoloogiat, millele on litsentsi võtnud Verance Corporation ja mida kaitseb
USA patent 7 369 677 ning teised USA ja ülemaailmsed patendid, mis on välja antud või välja antamas, samuti ka
autoriõigused ja kaubandussaladuste kaitse, mis on mõeldud taolise tehnoloogia teatud aspektide jaoks. „Cinavia“ on
Verance Corporationi kaubamärk. Autoriõigused 2004-2010 Verance Corporation. Kõik õigused kaitstud Verance’i poolt.
Keelatud on pöördprojekteerimine või lahtivõtmine.
- Avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsi teatis
Avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamisel leiate avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsid toote menüüst.
63 - Eesti
Lisa
DLNA!, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED! on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid,
teenusmärgid või sertifitseerimismärgid.
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI
klienditeenindusega.
Riik
Klienditeeninduse kontakttelefon
Veebi lehekülg
Latvijas Republika
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinës linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)
(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)
Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi
tarvikuid (nt laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu
majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele,
eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et
edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.
Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta,
kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.
Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi.
Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.
Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine
(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise
süsteem.)
Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei
tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud
keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem,
kui on määratud EC direktiivis 2006/66.
Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.
Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi
prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement