Samsung HT-FS9200 User manual

Samsung HT-FS9200 User manual
HT-FS9200
2.1-kanaliline „Blu-ray”™
kodukinosüsteem
Kasutusjuhend
Kujutlege võimalusi
Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/register
Ohutusalane teave
Hoiatus
ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE
KASUTAJA POOLT REMONDITAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI
POOLE.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Antud sümbol viitab toote sees
olevale „ohtlikule pingele”, mis
võib põhjustada elektrišokki või
vigastusi.
ETTEVAATUST: ELETRIŠOKI VÄLTIMISEKS
SISESTAGE PISTIKU LAI LABA TÄIELIKULT
LAIA PESASSE.
HOIATUS
t Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge
laske seadmel kokku puutuda vihma või niiskusega.
ETTEVAATUST
t Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva
vedelikuga ning sellele ei tohi asetada vedelikega
täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
t Toitepistikut kasutatakse seadme väljalülitamiseks,
seetõttu peab see olema alati valmis kasutamiseks.
t Antud seade peab alati olema ühendatud
seinakontakti, millel on kaitsev maandus.
t Seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks tuleb
toitejuhe seinakontaktist välja tõmmata, seetõttu
peab toitepistik olema alati ligipääsetav.
| 2 Eesti keel
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Antud sümbol viitab tootega
kaasnevatele tähtsatele
juhistele.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
KLASS 1 LASERTOODE
Käesolev plaadimängija on KLASS 1 LASERTOODE.
Seadme nuppude kasutamine, reguleerimiste või
protseduuride läbiviimine teisiti kui siin kirjeldatud võib
lõppeda ohtliku kiirguse avaldumisega.
ETTEVAATUST
t AVATUNA KIIRGAB SEADMEST NÄHTAMATUT
KIIRGUST.
VÄLTIGE KIIREGA KOKKUPUUTUMIST.
Plaatide hoiustamine ja haldus
-
Puhastamisel pühkige õrnalt
plaadi seestpoolt väljapoole.
Plaadi hoiustamine
 Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
 Hoidke jahedas hästi ventileeritud kohas.
 Hoidke puhtas kaitsvas karbis ning hoiustage
vertikaalselt.
Ettevaatusabinõud käsitsemisel
Ärge laske seadmele vett tilkuda või pritsida. Ärge
asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nagu
näiteks vaase.
Seadme täielikuks väljalülitamiseks tõmmake toitejuhe
seinakontaktist välja. Sellest tulenevalt peab toitejuhe
olema alati kergesti ligipääsetav.
Ärge puudutage toitejuhet märgade kätega. See võib
põhjustada elektrilööki.
Ärge sisestage samasse seinakontakti mitut
elektriseadet. Seinakontakti ülekoormamine võib
põhjustada ülekuumenemist ning lõppeda tulekahjuga.
Seadme hooldamine
- Enne teiste seadmete ühendamist antud tootega
kontrollige, et need oleks väljalülitatud.
- Kui viite toote äkitselt külmast kohast sooja kohta,
võib liikuvatele osadele ja läätsele tekkida
kondenseerumine, mis põhjustab ebanormaalset
taasesitust. Sellisel juhul ühendage seadme toide
lahti, oodake kaks tundi ning seejärel sisestage
voolujuhe seinakontakti. Siis sisestage plaat ning
üritage seda taas esitada.
Toodetud „Dolby Laboratories”
litsentsi alusel. „Dolby” ja
kaksis-D sümbol on „Dolby
Laboratories” kaubamärgid.
Toodetud U.S.A. patentide
nr: 5 956 674, 5 974 380,
5 978 762, 6 487 535,
6 226 616, 7 212 872, 7 003 467, 7 272 567, 7 668 723,
7 392 195, 7 930 184, 7 333 929 and 7 548 853. DTS
DTS-HD, sümbol ja DTS või DTS-HD ja sümbol koos on
registreeritud kaubamärgid.
© 2012 „DTS, Inc.“ Kõik õigused kaitstud.
TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND
KOHTA: Käesolev „DivX
Certified ®“ sertifikaadiga seade
tuleb registreerida, et esitada
tellitavat „DivX Video-on-Demand“ (VOD) sisu.
Registreerimiskoodi loomiseks leidke seadme
seadistusmenüüst DivX VOD osa. Sisestage see kood
aadressil vod. divx.com, et registreerimine lõpule viia ja DivX
VOD kohta rohkem teada saada.
„DivX Certified®“ sertifikaat on mõeldud kuni 1080p
kõrglahutusega DivX ® video esitamiseks, kaasa-arvatud
esmaklassiline sisu.
DivX®, „DivX Certified®“ ja seotud logod on „Rovi
Corporationi“ või selle filiaalide kaubamärgid ning neid
kasutatakse litsentside alusel.
Kaetud ühe või rohkema järgmise U.S. patendiga:
7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274
Eesti keel
3|
Ohutusalane teave
Plaatide puhastamine
- Kui plaadile satub sõrmejälgi või
mustust, puhastage seda vees
lahustatud õrna puhastusvahendiga
ning pühkige pehme riidelapiga.
Litsents
01
Plaatide hoidmine
- Sõrmejäljed või kriimustused
plaadil võivad vähendada pildi
ja heli kvaliteeti või põhjustada
plaadi nn hüppamist.
- Vältige plaadi pinna, kuhu on salvestatud andmed,
puudutamist.
- Hoidke plaati äärtest, et pinnale ei satuks
sõrmejälgi.
- Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.
Kui toode teeb imelikku häält või toodab kõrbelõhna
või suitsu, lülitage toode kohe välja ning eemaldage
toitejuhe seinakontaktist. Seejärel võtke tehnilise abi
saamiseks ühendust lähima klienditoekeskusega. Ärge
toodet kasutage. Toote sellisel kujul kasutamine võib
põhjustada tulekahju või elektrilööki.
Käesoleva seadme täielikuks väljalülitamiseks peate
toitejuhtme seinakontaktist välja tõmbama. Sellest
tulenevalt peab voolujuhe olema alati kergesti
ligipääsetav.
Ohutusalane teave
Terminid HDMI, „HDMI HighDefinition Multimedia Interface“
ja HDMI logo ja on „HDMI Licensing LLC“ kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides
ning teistes riikides.
„Oracle“ ja „Java“ on „Oracle“ ja/või selle
partnerite registreeritud kaubamärgid. Teised
nimed võivad olla nende vastavate omanike
kaubamärgid.
Antud seade hõlmab endas koopiakaitse tehnoloogiat,
mida kaitsevad U.S.A. patendid ja teised „Rovi
Corporationi“ intellektuaalse omandi õigused. Seadmes
tehtavad muudatused ja seadme koost lahti võtmine on
keelatud.
„Blu-ray“ plaat ™, „Blu-ray“™ ja logod on „Blu-ray Disc
Association“ kaubamärgid.
Käesolev toode kasutab „Cinavia“ tehnoloogiat
piiramaks teatud kommertseesmärgil toodetud filmide,
videote ja nende filmimuusika volitamata koopiate
kasutamist. Kui tuvastatakse volitamata koopia keelatud
kasutamine, kuvatakse teade ning taasesitus või koopia
tegemine katkestatakse. Rohkem informatsiooni
„Cinavia“ tehnoloogia kohta leiate „Cinavia“ onlain
klienditeabekeskuse veebilehelt http://www.cinavia.com.
Posti teel „Cinavia“ kohta täiendava informatsiooni
saamiseks saatke oma postiaadressiga postkaart
aadressil:
„Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.”
Käesolev toode hõlmab endas patenteeritud
tehnoloogiat, millele on litsentsi võtnud „Verance
Corporation“ ja mida kaitseb USA patent 7 369 677 ning
teised USA ja ülemaailmsed patendid, mis on välja antud
või välja antamas, samuti ka autoriõigused ja
kaubandussaladuste kaitse, mis on mõeldud taolise
tehnoloogia teatud aspektide jaoks. „Cinavia“ on
„Verance Corporationi“ kaubamärk.
Autoriõigused 2004-2010 „Verance Corporation“.
Kõik õigused kaitstud „Verance’i“ poolt.
Keelatud on pöördprojekteerimine või lahtivõtmine.
- Avatud allika litsentsi teavitus
Avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamise korral on
„Open Source” litsentsid saadaval toote menüüs.
| 4 Eesti keel
3D-funktsiooni kasutamine
Lugege enne teleri 3D-funktsiooni kasutamist järgnev
ohutusteave mõttega läbi.
t Osad vaatajad võivad 3D-telerit vaadates kogeda
ebamugavustunnet, nagu näiteks peapööritust,
iiveldust ja peavalu. Kui kogete ühte neist
sümptomitest, lõpetage 3D-teleri vaatamine,
eemaldage 3D-aktiivprillid ja puhake.
t Pikemat aega 3D-pildi vaatamine võib silmades
pingetunnet põhjustada. Kui tunnete silmades pinget,
lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage oma
3D-aktiivprillid ja puhake.
t Lapsi, kes kasutavad 3D-funktsiooni, peaks aegajalt
kontrollima vastutustundlik täiskasvanu. Kui
kaevatakse väsinud silmade, peavalu, peapöörituse
või iivelduse üle, käskige lastel 3D-teleri vaatamine
lõpetada ja puhata.
t Ärge kasutage 3D-aktiivprille muudel eesmärkidel
(näiteks tavaliste prillide, päikeseprillide,
kaitseprillidena jms).
t Ärge kasutage 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille
kõndides või ringi liikudes. 3D-funktsiooni või
3D-aktiivprillide kasutamine ringiliikumise ajal võib
lõppeda vigastustega, mis tulenevad esemete otsa
jooksmisest, komistamisest ja/või kukkumisest.
t 3D-sisu nautimiseks ühendage 3D-seade (3D-ga
ühilduv AV-vastuvõtja või teler) ülikiiret HDMI-kaablit
kasutades toote HDMI OUT pordiga. Enne 3D-sisu
esitamist pange ette 3D-prillid.
t Toode väljastab 3D-signaale ainult läbi HDMI OUT
porti ühendatud HDMI-kaabli.
t Kuna video eraldusvõime 3D-esitusrežiimis on
fikseeritud vastavalt 3D-video algupärase resolutsiooni
väärtusele, ei saa te eraldusvõimet vastavalt oma
eelistusele muuta.
t Osade funktsioonide, nagu näiteks „BD Wise’i“, ekraani
suuruse reguleerimine ning eraldusvõime kohandamine,
ei pruugi 3D-esitusrežiimis korralikult töötada.
t 3D-signaali korralikuks väljastamiseks peate kasutama
ülikiiret HDMI-kaablit.
t 3D-pilti vaadates asuge telerist vähemalt kolmekordse
ekraanilaiuse kaugusel. Näiteks, kui Teil on 46-tolline
ekraan, peate olema ekraanist 138 tolli (3,5 m) kaugusel.
t Parima 3D-pildi saavutamiseks asetage 3D-videoekraan
silmade kõrgusele.
t Kui toode on ühendatud mõne 3D-seadmega, ei pruugi
3D-efekt korralikult toimida.
t Käesolev toode ei muunda 2D-sisu 3D-formaati.
t „Blu-ray 3D” ja „Blu-ray 3D” logo on „Blu-ray Disc
Association“ kaubamärgid.
Autoriõigused
„All Content“ (Kogu sisu) ekraan
Kommertsplaatide esitamine
USB-seadmel asuvate failide esitamine
Kasutaja salvestatud sisuga plaadi esitamine
„AllShare“ võrgufunktsiooni kasutamine
Video taasesituse juhtimine
Muusika taasesituse juhtimine
Fotode esitamine
Raadio kuulamine
Kaugjuhtimispuldi eriefektide nuppude kasutamine
VÕRGUTEENUSED
OHUTUSALANE TEAVE
2
3
3
3
4
5
Hoiatus
Plaatide hoiustamine ja haldus
Ettevaatusabinõud käsitsemisel
Litsents
3D-funktsiooni kasutamine
Autoriõigused
ALUSTAMINE
6
7
10
11
11
12
Plaadi ja formaadi ühilduvus
Tootega esitatavad plaadid
Tarvikud
Esipaneel
Tagapaneel
Kaugjuhtimispult
44 Oma SAMSUNGI kontosse sisselogimine
44 Enne filmide ja telesaadete funktsiooni või
rakenduste kasutamist
45
45
49
49
52
Filmide ja telesaadete funktsiooni kasutamine
Rakenduste kasutamine
Ekraani peegeldamine
Veebilehitseja kasutamine
Oma internetiteenuste kontode sidumine käesoleva
tootega
52 BD-LIVE™
LISA
53 Lisateave
57 Veaotsing
60 Tehnilised andmed
ÜHENDUSED
14 Kõlarite ühendamine
17 Teleri / väliste seadmetega ühendamine
18 Võrguruuteriga ühendamine
SEADISTUSED
19
19
19
20
24
27
Algseadistuste protseduur
Peamenüü ekraan
Seadistuste ekraanile sisenemine
Seadistuste menüü funktsioonid
Võrgud ja internet
Tarkvara uuendamine
 Käesoleva kasutusjuhendi joonised ja
illustratsioonid on näitlikud ning need võivad
erineda toote tegelikust välimusest.
 Teilt võidakse küsida administratiivtasu, kui:
a. Te kutsute välja tehniku ning tootel ei leita
puuduseid (näiteks pole Te kasutusjuhendist
aru saanud)
b. Te toote seadme remondikeskusesse ning
tootel ei leita puuduseid (näiteks pole Te
kasutusjuhendist aru saanud).
 Taolise administratiivtasu suurusest teavitatakse
Teid enne tööde läbiviimist või koduvisiiti.
Eesti keel
5|
Ohutusalane teave
Sisukord
29
29
29
30
30
31
34
38
39
42
01
© 2013 „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.“
Kõik õigused kaitstud; Mitte ühtegi selle kasutusjuhendi
osa ei tohi reprodutseerida või kopeerida ilma
„SAMSUNG Electronics Co., Ltd.“ eelneva kirjaliku loata.
MEEDIA ESITAMINE
Alustamine
Plaadi ja formaadi ühilduvus
Plaatide tüübid ja sisu, mida Teie toode saab esitada
Meedia
Plaadi tüüp
„Blu-ray“ plaat
3D „Blu-ray“ plaat
VIDEO
Detailid
BD-ROM või BD-RE/-R –plaadid, mis on salvestatud BD-RE-formaadis.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEOsalvestatud DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-plaadid, mis on
salvestatud ja lõplikult vormistatud või USB-salvestusmeedium, mis
sisaldab DivX-, MKV-, MP4-faile.
MUUSIKA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muusika, mis on salvestatud CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R-plaatidele
või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab MP3- või WMA-faile.
FOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotod, mis on salvestatud CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R-plaatidele
või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab JPEG-faile.
| MÄRKUSED |
Sõltuvalt plaadi tüübist või salvestustingimustest ei pruugi toode esitada teatud CD-RW/-R ja DVD-R-plaate.
Kui DVD-RW/-R-plaati pole korralikult DVD-videoformaadis salvestatud, ei ole seda võimalik esitada.
Teie toode ei esita sisu, mis on salvestatud DVD-R-plaadile bitikiirusega, mis ületab 10 Mbps.
Teie toode ei esita sisu, mis on salvestatud BD-R-plaadile või USB-seadmele bitikiirusega, mis ületab 30 Mbps.
Taasesitus ei pruugi toimida teatud tüüpi plaatidega või juhtudel, kui kasutate teatud toiminguid, nagu näiteks
kaameranurga muutmine või kuvasuhte reguleerimine. Teave plaatide kohta on detailselt kirja pandud
plaadiümbrisele. Vajadusel saate informatsiooni sealt.
BD-J-plaadi pealkirja esitamisel võib laadimine kauem aega võtta kui tavalise pealkirja puhul ning osad funktsioonid
võivad aeglaselt toimida.
Plaatide tüübid, mida Teie toode ei esita
t HD DVD
t DVD-ROM/PD/MV-plaat,
jne
t DVD-RAM
t „Super Audio CD“
(v.a. CD-kiht)
t DVD-RW(VR-režiim)
t CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G-de puhul
esitatakse vaid heli,
mitte pilti)
t 3,9 GB DVD-R
autoriseerimisplaat.
| MÄRKUSED |
Käesolev toode ei pruugi reageerida kõikidele toimingukäskudele, sest osad „Blu-ray“, DVD- ja CD-plaadid
võimaldavad spetsiifilisi või piiratud toiminguid ning pakuvad taasesituse ajal vaid kindlaid funktsioone. Pidage meeles,
et see pole toote defekt.
SAMSUNG ei saa garanteerida, et käesolev toode esitab iga plaati, mis kannab „Blu-ray“ plaadi, DVD või CD logo,
sest kõik plaadiformaadid arenevad ning „Blu-ray“ plaadi, DVD ja CD tarkvara loomise ja/või plaatide tootmise ajal
võivad ilmneda probleemid ning vead.
Kui Teil on küsimusi või Teil tekib probleeme „Blu-ray“, DVD- või CD-plaadi esitamisel antud seadmes, võtke palun
ühendust SAMSUNGI klienditoekeskusega. Samuti vaadake taasesituse piirangute kohta täiendavat informatsiooni
käesolevast kasutusjuhendist.
Osad väljaspool Teie regiooni ostetud kommertsplaadid ja DVD-plaadid ei pruugi antud seadmes mängida.
| 6 Eesti keel
Regioonikood
Tootega esitatavad plaadid
„Blu-ray“
plaat
Regioonikood
„Blu-ray“ plaat
3D „Blu-ray“ plaat
BD-LIVE
„Dolby”
Piirkond
A
Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika,
Lõuna-Ameerika, Korea, Jaapan,
Taiwan, Hongkong ja Kagu-Aasia.
B
Euroopa, Gröönimaa,
Prantsuse territooriumid,
Lähis-Ida, Aafrika, Austraalia
ja Uus-Meremaa.
C
India, Hiina, Venemaa, Keskja Lõuna-Aasia.
DivX
1
USA, USA territooriumid ja
Kanada
2
Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida,
Egiptus, Lõuna-Aafrika,
Gröönimaa
3
Taiwan, Korea, Filipiinid,
Indoneesia, Hongkong
4
Mehhiko, Lõuna-Ameerika,
Kesk-Ameerika, Austraalia,
Uus-Meremaa, Vaikse ookeani
saared, Kariibimere saared
5
Venemaa, Ida-Euroopa, India,
suurem osa Aafrikast, PõhjaKorea, Mongoolia
6
Hiina
DVD-VIDEO
Alustamine
Plaadi tüüp
02
Nii plaadimängijad kui plaadid on regioonide kaupa
kodeeritud. Need regioonikoodid peavad ühtima, et plaati
oleks võimalik esitada.
Kui koodid ei ühti, pole plaati võimalik esitada. Antud
toote regiooninumber on kirjas toote tagapaneelil.
„Java”
PAL ülekandesüsteem
Ühendatud Kuningriigis,
Prantsusmaal, Saksamaal jne.
DTS
| MÄRKUS |
Kui „Blu-ray"/DVD-plaadi regioonikood ei ühti
mängija regioonikoodiga, siis pole plaati võimalik
esitada.
Eesti keel
7|
Alustamine
Toetatud formaadid
Videofaili tugi
Faililaiend
Konteiner
Videokoodek
Eraldusvõime
Bitikiirus
(Mbps)
Helikoodek
Divx 3.11 / 4
/5/6
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/
MP/HP
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6~30
30
VP6
640x480
-
4
MVC
-
24/25/30
60
VP8
1920x1080
6~30
2
„Motion JPEG“
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7, v8, v9
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
MPEG1
 Piirangud
- Isegi kui fail on kodeeritud ülalpool toodud toetatud
koodeki poolt, ei pruugi fail olla esitatav, kui sisus
esineb probleeme.
- Normaalset taasesitust ei garanteerita, kui faili
konteineri informatsioon on vale või fail on vigane.
- Failid, millel on standardist suuremad kaadri-või
bitikiirused, võivad taasesitamisel hakkida.
- Otsingu (vahelejätmise) funktsioon pole võimalik,
kui faili indeksitabel on kahjustatud.
- Kui esitate faili läbi võrguühenduse, võib video
taasesitus sõltuvalt võrgu kiirusest hakkida.
- Osad USB-seadmed /digitaalsed kaamerad ei
pruugi antud tootega ühilduda.
 Video dekooder
- Toetab kuni H.264 tase 4.1 (v.a. FMO/ASO/RS)
- Ei toeta VC1 AP L4
- Väljaarvatud WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Alla 1280 X 720: 60 kaadrit maks.
Üle 1280 X 720: 30 kaadrit maks.
| 8 Eesti keel
Kaadrikiirus
(kaadrit/s)
„Vorbis“
- Ei toeta GMC 2 või kõrgemat
- Toetab ainult SVAF „Top/Bottom“, „Side by Side“
formaati
- Toetab ainult BD MVC tehnilisi andmeid
 Heli dekooder
-
Toetab „WMA 10 Pro“ (Kuni 5,1)
Ei toeta WMA kadudeta heli.
Toetab ADPCM IMA, MS.
Ei toeta ADPCM („A-Law“, „μ-Low“)
Ei toeta QCELP, AMR NB/WB
Toetab „Vorbist“ (Kuni 2-kanaliline),
Toetab „Dolby Digital Plusi“ (Kuni 7,1.kanaliline)
 Kommentaarid
-
MPEG4 : Toetab kuni „GMC 1-Warping Point“.
H.264 : Toetab kuni „BP/MP/HP Level 4.1“.
WMV :Toetab V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1 : Ei toeta D-pilti.
MPEG2 : Toetab kuni „Hight Profile High Level“.
Toetatud DivX-subtiitrite failiformaadid
Pildifaili tugi
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Muusikafaili tugi
Faililaiend
*.mp3
Konteiner Helikoodek
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
Tüüp
Eraldusvõime
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
Alustamine
Sõltuvalt plaatide video eraldusvõimest ja
kaadrikiirusest ei pruugi osad MKV- ja MP4-formaadis
plaadid antud seadmes mängida.
Faililaiend
02
| MÄRKUSED |
*.bmp
BMP
4096x4096
*.mpo
MPO
15360x8640
Toetatud vahemik
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Toetatakse kuni
2-kanalilist
*.ogg
OGG
Vorbis
Toetatakse kuni
2-kanalilist
*.wma
WMA
WMA
Toetab „WMA 10
Pro“ (Kuni 5,1)
Ei toeta WMA
kadudeta heli.
Toetab kuni M2
profiilini.
Ei toeta
LBR-režiimi.
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
tüüp 0 ja tüüp 1
*.ape
ape
ape
Ei toetata
X13, NVT
Märkused USB-ühenduse kohta
t Teie toode toetab USB-salvestusmeediumeid,
MP3-mängijaid, digitaalseid kaameraid ja
USB-kaardilugejaid.
t Toode ei toeta kausta või faili nimesid, mis on pikemad
kui 128 tähemärki.
t Osad USB-seadmed ja digitaalsed kaamerad ei pruugi
antud tootega ühilduda.
t Teie toode toetab FAT 16, FAT 32 ja NTFS-failisüsteeme.
t Ühendage USB-seadmed otse toote USB-porti.
USB-kaabli abil ühendamine võib põhjustada
ühilduvusprobleeme.
t Rohkem kui ühe mäluseadme sisestamine mitme kaardi
lugejasse või põhjustada häireid lugeja töös.
t Toode ei toeta PTP-protokolli.
t Ärge ühendage USB-seadet lahti „laadimisprotsessi“
ajal.
t Mida suurem on pildi resolutsioon, seda rohkem kulub
aega pildi kuvamiseks.
t Käesolev toode ei esita DRM-iga („Digital Rights
Management“ – Digitaalsete õiguste haldus) MP3-faile,
mis on alla laetud kommertslehekülgedelt.
t Teie toode toetab ainult videot, mille kaadrikiirus on
väiksem kui 30 kaadrit sekundis.
t Teie toode toetab ainult USB-massmälu klassi (MSC)
seadmeid, nagu näiteks mälupulgad ja USB-kõvakettad.
(USB-jaoturit ei toetata.)
t Teatud USB-kõvakettad, mitme kaardi lugejad ja
mälupulgad ei pruugi antud tootega ühilduda.
t Kui osad USB-seadmed vajavad ülemäärast toidet,
võivad neid piirata vooluringi ohutusseadmed.
Eesti keel
9|
Alustamine
Kui taasesitus USB-kõvakettalt on ebastabiilne,
ühendage kõvaketas vooluvõrku, et seda täiendava
vooluga varustada. Kui probleem püsib, võtke
ühendust USB-kõvaketta tootjaga.
SAMSUNG ei vastuta andmefailide kahjustamise
või andmekao eest.
Tarvikud
Kontrollige alltoodud tarvikute olemasolu.
BD
RECEIVER
TV
FUNCTION
TV/SOURCE
AVCHD („Advanced Video Codec High
Definition“ – Edasijõudnud kõrglahutusega
videokoodek)
RDS DISPLAY
1
4
7
PTY -
TA
2
5
8
0
PTY SEARCH
DISC
MENU
3
6
9
PTY +
TITLE MENU
POPUP
MUTE
Käesolev toode esitab AVCHD-formaadis plaate.
Taolisi plaate salvestatakse ja kasutatakse tavaliselt
videokaamerates.
AVCHD formaat on kõrglahutusega digitaalse
videokaamera formaat.
MPEG-4 AVC/H.264 formaat pakib kujutisi suurema
tõhususega kui tavaline pildi pakkimisformaat.
Osad AVCHD-plaadid kasutavad „x.v.Color”
formaati. Käesolev toode esitab AVCHD-plaate,
mis kasutavad „x.v.Color” formaati.
„x.v.Color” on „Sony Corporationi“ kaubamärk.
„AVCHD” ja AVCHD logo on „Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd.“ ja „Sony Corporationi“
kaubamärgid.
| MÄRKUSED |
Osad AVCHD-formaadis plaadid ei pruugi sõltuvalt
salvestustingimustest mängida.
AVCHD-formaadis plaate tuleb lõplikult vormistada.
„x.v.Color” pakub laiemat värviulatust kui tavalised
DVD videokaamera plaadid.
Osad DivX-, MKV- ja MP4-formaadis plaadid ei
pruugi sõltuvalt nende video eraldusvõimest ja
kaadrikiirusest mängida.
FM-antenn
VOL
3.
Kinnitage ferriidist südamik kaablite külge ning
vajutage see kinni, kuni kuulete klõpsu.
o Kinnitage ferriitsüdamik peaseadmele võimalikult lähedale.
A
Tehke toitejuhme ümber kahekordne aas.
3.
Kinnitage ferriidist rõngassüdamik toitejuhtme külge nii, nagu
joonisel näidatud, ning vajutage, kuni kuulete klõpsatust.
| 10 Eesti keel
C
D
Toitejuhe
Kaugjuhtimispult/
Patareid (AAA-suurus)
Kasutusjuhend
HDMI-kaabel
Toitejuhtme jaoks
Kõlarikaabli jaoks
Pehme riidelapp
Toroid-ferriit südamik
FM ANT
FRONT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
SUBWOOFER
FRONT
IMPEDANCE : 3
Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine toitejuhtme külge
aitab ära hoida raadiosignaalidest tulenevaid RF-häireid.
2.
B
SMART SEARCH SOUND
3D
HUB
EFFECT SOUND
Toitejuhtme jaoks
Tõmmake avamiseks ferriidist rõngassüdamiku kinnitusriba.
EXIT
TUNERMEMORY MO/ST
SPEAKERS OUT
1.
SLEEP
INFO
RETURN
Kõlarikaabli jaoks
Avage ferriidist südamik ribast tõmmates.
Tehke kõlarikaablitesse kahekordne aas.
HOME
TOOLS
Ferriidist rõngassüdamik
1.
2.
TV
SOUND
S/W
LEVEL
TUNING
/ CH
POWER
L
R
Esipaneel
02
VAAMKUMTORU TÜÜPI VÕIMENDI
ESITA / PAUSI
VACUUM TUBE SO
UND
Alustamine
D
H-EN
HIG
AVA / SULGE
STOPP
TOIDE
FUNKTSIOON
PLAADISAHTEL
USB
EKRAAN
KAUGJUHTIMISPULDI SENSOR
5V
0.5A
HELITUGEVUSE REGULEERIMINE
| MÄRKUSED |
Vaakumtoru tüüpi võimendi lähedal asuvad mobiiltelefonid või –seadmed ning toote peale asetatud
elektroonikatooted võivad põhjustada müra või helimoonutusi.
Ärge laske lastel toote pinda puudutada, kui see on sisselülitatud. Toode on kuum.
Toote tarkvara uuendamiseks läbi USB-pesa peate kasutama USB-välkmälupulka.
Kui toode kuvab „Blu-ray“ plaadi menüüd, ei saa tootel või kaugjuhtimispuldil
nuppu vajutades filmi käivitada. Filmi
esitamiseks peate valima plaadimenüüs „Play Movie“ (Esita filmi) või „Start“ (Alusta) ning seejärel vajutama
nuppu.
Kui kasutate teleris internetiteenuseid või esitate USB-seadme sisu, ei saa Te FUNKTSIOONI nupuga valida
BD/DVD-režiimi. BD/DVD-režiimi valimiseks lõpetage kõigepealt teleris failide esitamine.
Tagapaneel
* FM-ANTENN
KÕLARIVÄLJUNDI
ÜHENDUSED
AUX-SISEND
LAN-TERMINAL
AUX IN
FM ANT
JAHUTUSVENTILAATOR
POWER
SPEAKERS OUT
LAN
L
HDMI OUT
1
HDMI IN
HDMIVÄLJUND
R
2
HDMISISEND
FRONT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
SUBWOOFER
FRONT
L
R
IMPEDANCE : 3
VÄLISE DIGITAALHELI
SISEND (OPTILINE)
TOITEJUHE
* FM-antenni ühendamine
1.
Ühendage kaasasolev FM-antenn FM ANT pessa.
2.
Liigutage antennijuhet aeglaselt ringi, kuni leiate asukoha, kus on hea vastuvõtt. Seejärel kinnitage juhe seinale või
muule kindlale pinnale.
| MÄRKUSED |
Jätke kodukinosüsteemi ümber vähemalt 10 cm ruumi, et tagada korralik ventilatsioon. Ärge takistage
jahutusventilaatorit või ventilatsiooniauke.
Käesolev toode ei võta vastu AM-ülekandeid.
Eesti keel
11 |
Alustamine
Kaugjuhtimispult
Kaugjuhtimispuldi tutvustus
Lülitage toode sisse ja välja.
Kui soovite kaugjuhtimispuldil lülituda
kodukinosüsteemi režiimile, kontrollige
selle nupu LED-värvust.
Vajutage, et valida
kodukinosüsteemi režiim
(HDMI1, AUX, BD/DVD jne).
või
Vajutage, et valida teleri
videorežiim.
Vajutage plaadisahtli avamiseks
ja sulgemiseks.
Vajutage numbrinuppe valikute
tegemiseks.
Vajutage, et vaadata
plaadimenüüd.
BD
RECEIVER
TV
FUNCTION
TV/SOURCE
RDS DISPLAY
1
4
7
PTY -
TA
2
5
8
0
PTY SEARCH
DISC
MENU
3
6
9
PTY +
TITLE MENU
POPUP
Vajutage, et edasi- või
tagasisuunas vahele jätta.
Vajutage, et kasutada
tööriistamenüüd.
Neid nuppe kasutatakse nii toote
menüüde kui ka osade „Blu-ray“
plaadi funktsioonide jaoks.
Vajutage, et kasutada
„Smart Hub“ teenust.
Vajutage sisu otsimiseks.
Kasutage, et siseneda
hüpikmenüüsse /pealkirja menüüsse.
MUTE
VOL
TV
SOUND
HOME
S/W
LEVEL
TOOLS
TUNING
/ CH
SLEEP
Otsige aktiivseid FM-jaamu ja muutke
kanaleid.
Vajutage, et liikuda peamenüü
ekraanile.
Määrake unetaimeri aeg toote
väljalülitamiseks.
INFO
Kasutage, et kuvada „Blu-ray“ /
DVD-plaadi esitamise ajal taasesituse
informatsiooni.
Valige ekraanil kuvatavaid menüüüksuseid ja muutke menüü
väärtuseid.
Naaske eelmisesse menüüsse.
Kasutage RDS-funktsiooni, et
FM-jaamu kuulata.
Vajutage, et plaadi esituses pausi teha.
Vajutage, et väljastada helisignaali
kodukinosüsteemi kõlaritesse või
teleri kõlaritesse.
Kasutage, et reguleerida
basskõlari taset.
Lülitab sisse või välja kaugjuhtimispuldi
valgustuse. Kui see on sisselülitatud,
valgustatakse nuppe nende vajutamise
hetkel.
(Kui kasutate kaugjuhtimispulti ja see
nupp on sättel ON (sees), vähendab
see patareide eluiga.)
Vajutage, et edasi- või tagasisuunas
otsida.
Vajutage, et plaati peatada /
esitada.
Vaigistage ajutiselt heli.
Reguleerige helitugevust.
- Kodukinosüsteem: oranž
- Teler: roheline
EXIT
RETURN
TUNERMEMORY MO/ST
A
B
C
D
SMART SEARCH SOUND
3D
HUB
EFFECT SOUND
Vajutage menüüst väljumiseks.
Valige raadioülekannete jaoks
MONO või STEREO.
Kasutage, et raadiojaam mällu
salvestada.
Vajutage, et rakendada 3D-heliefekti.
Vajutage, et rakendada heliefekte.
| 12 Eesti keel
Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti
| MÄRKUSED |
Kontrollige, et patareide otstes asuvad märgistused
„+” ja „–” sobiksid patareipesas oleva diagrammiga.
Eeldades tüüpilist telerikasutust, peaksid patareid
kestma umbes aasta.
Kaugjuhtimispulti saab kasutada kuni umbes 7 meetri
kauguselt tootest sirgjooneliselt.
Kaugjuhtimispuldi seadistamine
Saate käesoleva kaugjuhtimispuldiga juhtida oma teleri
teatud funktsioone.
Kaugjuhtimispuldiga teleri juhtimiseks:
1.
Vajutage TV nuppu, et lülitada kaugjuhtimispult
telerirežiimi.
2.
Lülitage oma teler sisse.
3.
Hoides all TOITE nuppu, sisestage oma teleri
tootemargile vastav kood.
t Kui tabelis on Teie teleri jaoks välja toodud
rohkem kui üks kood, sisestage üks kood
korraga, et määrata kindlaks, milline neist sobib.
t Näide: SAMSUNGI teleri puhul
Hoides all TOITE nuppu kasutage numbrinuppe,
et sisestada 00. Kui see ei tööta, proovige 15,
seejärel 16 jne.
4.
Kui teler välja lülitub, on seadistamine lõpuleviidud.
t Saate kasutada teleri TOITE, HELITUGEVUSE,
KANALI ja numbrinuppe (0-9).
| MÄRKUSED |
Sõltuvalt Teie teleri margist ei pruugi pult osasid
funktsioone juhtida. Samuti ei pruugi pult teatud
telerimarkidega töötada.
Tootemark
Kood
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
56, 57, 58
MTC
18
A Mark
01, 15
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
03
03
03
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48, 54,
62, 72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
40
AOC
01, 18, 40, 48
Nikei
Onking
Onwa
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Panasonic
Brocsonic
59, 60
Penney
Candle
18
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex
62
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64,
82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General Electric 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
(GE)
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
Quasar
Radio Shack
RCA/Proscan
Realistic
Sampo
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Samsung
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Signature 2000
(M.Wards)
19, 61, 65
03, 40, 60, 61
15, 18, 19
15, 57, 64
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
Sylvania
Symphonic
Tatung
Techwood
Teknika
TMK
Toshiba
Vidtech
57, 58
18
18, 40, 48, 54, 59, 60,
62
61, 95, 96
06
18
03, 15, 18, 25
18, 40
19, 57, 63, 71
18
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44
Videch
59, 60, 69
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
Kaugjuhtimispult töötab vaikimisi SAMSUNGI teleritega.
Luxman
18
Wards
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63,
65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60,
62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Eesti keel
13 |
Alustamine
2
Kood
Admiral
(M.Wards)
02
Tootemark
Patarei suurus: AAA
1
Telerite juhtimiskoodid
Ühendused
Käesolev peatükk kirjeldab erinevaid meetodeid toote ühendamiseks väliste seadmetega.
Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage toide välja ning ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti.
Kõlarite ühendamine
Toote asukoht
Asetage see alusele või riiulile või
telerialuse alla.
Basskõlar
Eesmine (P)
Toode
Kuulamisasendi valimine
Kuulamisasendi kaugus telerist peaks
olema umbes 2,5 kuni 3 korda suurem
kui teleriekraani diagonaal.
Näiteks, kui Teil on 46-tolline teler,
paigutage kuulamisasend 2,92 kuni
3,5 meetri kaugusele ekraanist.
Eesmine (V)
Eesmised kõlarid
Basskõlar
| 14 Eesti keel
Asetage kõlarid oma kuulamisasendi ette, suunates nad umbes 45-kraadise nurga all enda
poole.
Asetage esikõlarid nii, et nende tviiterid oleksid Teie kõrvade kõrgusel. Joondage esikõlarite
esikülg keskmise kõlari esiküljega või asetage need keskmisest kõlarist veidi ettepoole.
Basskõlari asukoht pole eriti oluline. Asetage see sinna, kuhu soovite.
Kõlari komponendid
03
Ühendused
Kruvi (3x12) x 6
Eesmine x 2
Aluse põhi x 2
Kate x 2
Kõlari kaabel x 3
Basskõlar
Kõlarite paigaldamine
1.
Pöörake aluse põhi tagurpidi ja ühendage see alusega.
2.
Kasutage kruvikeerajat, et keerata kruvid kolm
märgistatud auku.
3.
Kinnitage kaasasolev kõlarijuhe päripäeva keerates ning
asetage see aluse põhja keskel asuvasse auku.
4.
Selline näeb välja kokkupandud kõlar.
Järgige neid samme, et panna kokku järgmine kõlar.
1
Kate
2
Aluse
põhi
Kõlar
3
4
Eesti keel
15 |
Ühendused
Kõlarite ühendamine
1.
Ühendage iga kõlarikaablite punt õige kõlariga sobitades kaablipundi värvi kõlari
põhjas oleva värvilise kleebisega.
2.
Kõlarijuhtme kinnitamiseks iga kõlari külge:
a. Vajutage kõlari tagaküljel olev punane sakk alla, sisestage punane juhe ja
seejärel laske sakk lahti.
b. Vajutage kõlari tagaküljel olev must sakk alla, sisestage must juhe ja seejärel
laske sakk lahti.
3.
Must
Punane
Ühendage igast kõlarist tulevad kõlarijuhtme pistikud toote tagaküljel asuvasse
pessa, sobitades kõlaripistikute värvid kõlaripesade värvidega.
SPEAKERS OUT
FRONT
SUBWOOFER
FRONT
L
R
IMPEDANCE : 3
Basskõlar
Esikõlar (V)
T
SPEAKERS OUT
FRONT
L
SUBWOOFER
N
FRONT
IMPEDANCE : 3
L
R
Esikõlar (R)
| ETTEVAATUST |
Kui soovite toote seinale paigaldada, kinnitage kruvid või naelad korralikult ning kasutage paigaldamiseks kõlari
tagaküljel asuvaid auke. SAMSUNG ei paku paigaldamiseks vajalikke tarvikuid (naelad või kruvid) ega
paigaldusteenust.
Ärge laske lastel kõlaritega või nende lähedal mängida. Lapsed võivad kõlari kukkumisel viga saada.
Kõlarijuhtmete ühendamisel kõlaritega kontrollige, et polaarsus (+/ –) oleks õige.
Hoidke basskõlar laste käeulatusest väljas, et lapsed oma käsi või muid esemeid basskõlari avasse ei topiks.
Ärge riputage basskõlarit selle ava (auku) kasutades seina külge.
| MÄRKUSED |
Kui asetate kõlari oma teleri lähedale, võib magnetväli ekraanil kuvatavaid värve moonutada.
| 16 Eesti keel
Teleri / väliste seadmete ühendamine
03
FM ANT
SPEAKERS OUT
Ühendused
AUX IN
AUX IN
FM ANT
POWER
LAN
L
1
HDMI OUT
HDMI IN
2
R
FRONT
OPTICAL
SUBWOOFER
DIGITAL
AUDIO IN
FRONT
L
LAN
R
IMPEDANCE : 3
L
HDMI OUT
R
Punane
W
Valge
1
1. meetod
HDMI IN
VÄLISED SEADMED
HDMI IN
R
2
2. meetod
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
3. meetod
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Teleriga ühendamine
Ühendage toote tagaküljel asuv HDMI OUT pesa HDMI-kaablit kasutades oma teleri HDMI IN pesaga. Kui olete
seadistanud oma toote kaugjuhtimispuldi oma telerit juhtima, vajutage puldil TV SOURCE nuppu ja valige teleri väliseks
allikaks HDMI.
Väliste seadmetega ühendamine
Välise seadme jaoks õige režiimi leidmiseks vajutage FUNCTION nuppu. Iga kord, kui Te nuppu vajutate, muutub režiim
järgmises järjekorras: BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT
1. meetod HDMI IN: Välise seadme ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühendage toote tagaosas asuv HDMI IN pesa HDMI-kaablit kasutades oma digitaalse seadme HDMI OUT pesaga.
Valige režiim HDMI1 või HDMI2.
2. meetod AUX IN: Välise analoogseadme ühendamine
Ühendage toote AUDIO IN pesa RCA-helikaablit (pole kaasas) kasutades välise analoogseadme AUDIO OUT pesaga.
Valige AUX režiim.
Kontrollige, et kaablipistikute värvid ühtiksid sisend- ja väljundpesade värvidega.
3. meetod OPTICAL: Välise digitaalheliseadme ühendamine
Digitaalset signaali edastavate seadmete, nagu näiteks digiboksid, digitaalse heliväljundi ühendamiseks. Ühendage toote
OPTICAL DIGITAL AUDIO IN pesa digitaalset optilist kaablit (pole kaasas) kasutades välise digitaalseadme OPTICAL OUT
pesaga. Valige D. IN režiim.
| MÄRKUSED |
Nägemaks videot oma digiboksist, peate selle videoväljundi vahetult teleriga ühendama.
Käesolev süsteem toetab väliste digitaalseadmete digitaalset diskreetimiskiirust 32 kHz või kõrgem.
Käesolev süsteem toetab ainult DTS ja „Dolby Digital“ formaadis heli. MPEG-heli, bitivoo formaati, ei toetata.
Eesti keel
17 |
Ühendused
Juhtmevaba võrk
Võrguruuteri ühendamine
Saate oma toote oma võrku ühendada kasutades ühte
alltoodud meetoditest.
Juhtmega võrk
AUX IN
FM ANT
SPEAKERS OUT
POWER
LAN
L
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
R
FRONT
OPTICAL
SUBWOOFER
DIGITAL
AUDIO IN
FRONT
L
R
IMPEDANCE : 3
Juhtmevaba IP-jagaja
Lairibamodem
(integreeritud ruuteriga)
Lairibateenus
Lairibateenus
Või
Ruuter
| MÄRKUSED |
Kui Teie juhtmevaba ruuter toetab DHCP-d, saab
antud mängija juhtmevabasse võrku ühendumisel
kasutada DHCP-d või staatilist IP-aadressi.
Lairibateenus
Lairibamodem
| MÄRKUSED |
Sõltuvalt Teie ruuterist või internetiteenuse pakkuja
poliitikast, ei pruugi Teil olla ligipääsu SAMSUNGI
tarkvarauuenduste serverile. Rohkema teabe
saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse
pakkujaga.
DSL-i kasutajad peaksid võrguühenduse loomiseks
kasutama ruuterit.
„AllShare Play“ funktsiooni kasutamiseks peate oma
arvuti võrku ühendama nii, nagu ülaltoodud joonisel
näidatud.
Ühendus võib olla nii juhtmega kui juhtmevaba.
| 18 Eesti keel
Seadke juhtmevaba IP-ruuter infrastruktuuri režiimi.
„Ad-hoc“ režiimi ei toetata.
Mängija toetab vaid järgmiseid turvaprotokolle:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES).
Valige juhtmevabal ruuteril kanal, mida hetkel ei
kasutata. Kui juhtmevaba ruuteri jaoks määratud
kanalit kasutab samal ajal ka mõni lähedalasuv seade,
võivad tekkida häired ning ühendus võib katkeda.
Vastavalt uutele Wi-Fi sertifitseerimisandmetele ei toeta
SAMSUNGI kodukinosüsteem WEP, TKIP või
TKIP-AES („WPS2 Mixed“) krüpteerimistüüpe võrkudes,
mis jooksevad 802.11n režiimis.
Juhtmevaba LAN võib oma loomu poolest sõltuvalt
töötingimustest (ruuteri esitus, vahemaa, takistused,
teiste raadioseadmete põhjustatud häired) erinevaid
häireid põhjustada.
Algseadistuste protseduur
Photos,
Videos &
Music
1
SININE (D): Seadistage juhtmevaba
peegeldusfunktsioon kodukinosüsteemi ja
nutitelefoni või tahvelarvuti vahel.
1.
Peamenüü ekraanil üksuse valimiseks liigutage
nuppe kasutades kursorit, kuni soovitud
üksus on rõhutatud, seejärel vajutage
nuppu.
| MÄRKUSED |
Kui jätate toote stopprežiimi rohkem kui 5 minutiks ilma
seda kasutamata, kuvatakse Teie teleris ekraanisäästja.
Kui toode jäetakse ekraanisäästjarežiimi rohkem kui 20
minutiks, lülitub toide automaatselt välja.
Seadistuste ekraanile sisenemine
4
Apps
PUNANE (A): Vajutage PUNAST (A) nuppu oma
kaugjuhtimispuldil, et luua ja / või sisse logida
oma isiklikku SAMSUNGI kontosse.
 Peamenüü ekraanil üksuse valimine
Peamenüü ekraan
Movies & TV
Shows
Seadistused: Seadistage erinevaid funktsioone,
et need sobiksid Teie isiklike eelistustega.
7
| MÄRKUSED |
Kui soovite taas algseadistuste ekraani kuvada ja
muudatusi teha, valige peamenüü ekraanil „Settings“
(Seadistused) > „System“ (Süsteem) > „Setup“
(Seadistus) või valige „Reset“ (algseadistamine)
(vaadake lk 24).
6
1.
5
Valige peamenüü ekraanil „Settings“ (Seadistused)
ning seejärel vajutage
. Kuvatakse seadistuste
ekraan.
Settings
Display
Display
2
3
4K Output
6
Add App
Add App
Add App
Web Browser
Audio
Settings
a Samsung Account d Screen Mirroring
7
TV Aspect Ratio
Smart Features
BD Wise
System
Support
Auto
3D Settings
Network
16:9 Original
Off
Resolution
Auto
Movie Frame (24Fs)
Auto
DVD 24fps Conversion
Off
Filmid ja telesaated: Laadige internetist alla
filme ja telesaateid.
1
| MÄRKUSED |
Sõltuvalt Teie asukohariigist ei pruugita antud
menüüfunktsiooni toetada.
2
Veebilehitseja: veebibrauseri rakendust
kasutades saate internetti minna.
3
Soovitatud rakendused: Kasulike ja populaarsete
rakenduste nimekiri, mida soovitame Teil alla
laadida.
4
Rakendused: Laadige alla või sisenege
erinevatesse tasuta või tasulistesse rakendustesse.
2.
Seadistuste ekraanil menüüdesse,
alammenüüdesse ja valikutesse sisenemiseks
vaadake palun kaugjuhtimispuldi joonist järgmisel
leheküljel.
Eesti keel
19 |
Seadistused
Algseadistuste protseduur võimaldab Teil määrata
ekraanikuva ja menüü keele, konfigureerida ühendust
oma koduvõrguga, valida Teie telerile sobivat kuvasuhet
(ekraani suurus ja formaat) ning võimalusel uuendada
oma toote tarkvara.
Algseadistuste täielike juhiste jaoks järgige järjekorda
ekraanil.
Fotod, videod ja muusika: Esitage plaadilt,
USB-seadmelt, arvutist või mobiilist fotosid,
muusikat või videoid.
04
Peamenüüd ei kuvata, kui Te ei häälesta
algseadistusi.
Selle toote ekraanikuva võib muutuda pärast
tarkvaraversiooni uuendamist.
Ligipääsuks vajalikud sammud võivad erineda
sõltuvalt Teie valitud menüüst.
5
Seadistused
Seadistuste menüü jaoks kasutatavad
nupud kaugjuhtimispuldil
HOME
S/W
LEVEL
1
TOOLS
SLEEP
„TV Aspect
Ratio“
INFO
3
EXIT
RETURN
2
„Screen Size“ (ekraani suurus):
Sisestage tootega ühendatud teleri
suurus. Toode reguleerib 3D-väljundi
automaatselt teleri ekraani järgi.
(Teleri kuvasuhe)
4
TUNERMEMORY MO/ST
A
1
2
3
4
B
C
D
HOME (Peamenüü) nupp: Vajutage, et liikuda
peamenüü ekraanile.
RETURN (Tagasi) nupp: Naaske eelmisesse
menüüsse.
(Sisesta) / SUUNA nupp:
Vajutage
, et liigutada kursorit või
valida üksust.
Vajutage
nuppu, et aktiveerida hetkel
valitud üksus või kinnitada seadistust.
EXIT (Välju) nupp: Vajutage, et käesolevast
menüüst väljuda.
„BD Wise“
„Resolution“
(Eraldusvõime)
Detailne funktsiooniteave
Iga seadistuste menüü funktsiooni, menüü-üksust ja
individuaalset valikut selgitatakse ekraanil. Selgituse
vaatamiseks kasutage
nuppe, et valida
funktsioon, menüü-üksus või valik. Selgitus kuvatakse
tavaliselt ekraani paremasse ossa.
Lühike kirjeldus iga seadistuste menüü funktsiooni kohta
algab sellelt leheküljelt. Lisateavet osade funktsioonide
kohta võite leida ka käesoleva kasutusjuhendi Lisast.
Seadistuste menüü funktsioonid
„Movie Frame
(24Fs)“
„Display“ (Ekraan)
„4K Output”
(4K väljund)
„3D Settings“
(3D-seadistused)
| 20 Eesti keel
3D-ga seotud funktsioonide seadistamine.
„3D Blu-ray Playback Mode“
(3D „Blu-ray“ taasesitusrežiim):
Valige, kas esitada 3D-sisuga „Blu-ray“
plaati 3D-režiimis. Kui liigute 3D-režiimis
olles peamenüüsse või „Smart Hubi“
peamenüüsse, lülitub toode automaatselt
2D-režiimile.
„BD Wise“ on SAMSUNGI uus
seadmete omavahelise ühendamise
funktsioon. Kui ühendate SAMSUNGI
toote ja SAMSUNGI teleri
„BD Wise’i“abil üksteisega kasutades
HDMI-kaablit ning „BD Wise“ on nii
tootes kui teleris sisselülitatud,
väljastab toode videot, mille
eraldusvõime ja kaadrikiirus vastavad
„Blu-ray“ /DVD-plaadile.
Võimaldab Teil HDMI-videosignaali
väljundresolutsiooni seada sättele
„Auto“ (automaatne), 1080p, 1080i,
720p või , 576p/480p. Number viitab
kaadris olevate videoridade arvule. i
ja p viitavad vastavalt ülerea-ja
täiskaadrilaotusele. Mida rohkem ridu,
seda kõrgem kvaliteet.
„Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni
seadistamine sättele „Auto“
(automaatne) võimaldab tootel
automaatselt reguleerida enda HDMIväljundit kaadrikiirusele 24 kaadrit
sekundis, et saavutada täiustatud
pildikvaliteet, kui ühendatud teler
toetab vastavat kaadrikiirust.
„Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni
saate nautida vaid siis, kui teler
vastavat kaadrikiirust toetab.
„Movie Frame“ funktsioon on
võimalik vaid siis, kui toode on
HDMI 1080p väljundresolutsiooni
režiimis.
See valik edastab HDMI-videot 4K
eraldusvõimega. Seda saab kasutada ainult
siis, kui „Movie Frame” (filmi kaadrisageduseks)
on määratud „Auto” (automaatne).
| MÄRKUSED |
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb
ühendada plaadimängija seadmega,
mis toetab 4K eraldusvõimet, ja Teil
peab olema sisu, mida esitatakse 24
kaadrit sekundis (filmi kiirus).
Võimaldab Teil reguleerida toote
väljundit vastavalt Teie teleri ekraani
suurusele. Vaadake lk 53.
„DVD 24fps
Conversion“
(DVD 24 kaadrit
sekundis formaati
teisendus)
„Smart Hub
Screen Size“
(„Smart Hubi“
ekraanisuurus)
„HDMI Colour
Format“
(HDMI värviformaat)
Teisendab DVD-plaadi taasesituse
kaadrikiirusele 24 kaadrit sekundis ja
väljastab seda HDMI-ühenduse kaudu.
Antud valik on võimalik vaid siis, kui
„Movie Frame (24Fs)“ on sisselülitatud.
Võimaldab Teil valida optimaalse
suuruse „Smart Hubi“ ekraani jaoks.
Võimaldab Teil HDMI-väljundi jaoks
värviruumi formaadi määrata, et see
sobiks ühendatud seadme (teler,
monitor jne) võimalustega.
(täiskaadrirežiim)
Võimaldab Teil DVD-plaatide
vaatamisel pildikvaliteeti parandada.
Võimaldab Teil toodet nii seadistada,
„Smart Volume“ et stseeni muutumisel või kanali
vahetamisel jääb helitugevus stabiilseks.
„Speaker
Selection“
(Kõlari valik)
Võimaldab Teil suunata telerist tulevat
heli kodukinosüsteemi kõlaritesse.
Selleks on vajalik HDMI-ühendus ja
„Audio Return Channel“ (ARC)
funktsiooniga ühilduv teler.
„Audio“ (Heli)
Võimaldab Teil reguleerida järgmiseid
kõlarite seadistusi ning lülitada
testtooni sisse ja välja, et saaksite
kõlareid testida.
„Speaker
Settings“
(Kõlarite
seadistused)
„Level“ (Tase): Võimaldab Teil
reguleerida iga kõlari suhtelist
valjust vahemikus 6db kuni -6db.
Näiteks, kui Teile meeldib sügav
bass, saate basskõlari valjust
reguleerida tasemele 6db.
„Distance“ (Vahemaa): Võimaldab
Teil reguleerida iga kõlari suhtelist
kaugust kuulamisasendist kuni 9
meetri võrra. Mida suurem on
vahemaa, seda valjem on kõlar.
„Test Tone“ (Testtoon): Võimaldab
Teil käivitada testtooni funktsiooni,
et saaksite oma seadistusi
kontrollida. Testtooni määramine
sättele „On“ lülitab testtooni sisse.
Selle sättele „Off“ määramine,
lülitab testtooni välja.
„Equaliser“
(Ekvalaiser)
Võimaldab Teil valida, milliseid kõlareid
aktiveerida - kas teleri või
kodukinosüsteemi kõlareid.
„Audio Return
Channel“
(Heli naasmiskanal)
Kui „Audio Return Channel“ on
sisselülitatud, kasutage toote
teleriga ühendamiseks HDMI-kaablit.
Sellisel juhul optiline sisend ei tööta.
Kui „Audio Return Channel“ on
seatud automaatse peale, kasutage
toote teleriga ühendamiseks
HDMI-kaablit. Sellisel juhul valitakse
ARC või optiline sisend automaatselt.
Võimaldab Teil seadistada digitaalset
väljundit nii, et see sobiks tootega
„Digital Output“ ühendatud AV-vastuvõtja
(Digitaalne väljund)
võimalustega. Rohkema informatsiooni
saamiseks vaadake palun digitaalse
väljundi valiku tabelit (lk 53).
Võimaldab Teil ekvalaiseri seadistusi
käsitsi määrata.
„Dynamic
Range
Control“
(Dünaamilise
diapasooni
kompressioon)
Võimaldab Teil rakendada dünaamilise
diapasooni kompressiooni „Dolby
Digital“, „Dolby Digital Plus“ ja „Dolby
True HD“ helile.
„Auto“ (automaatne): Kontrollib
automaatselt „Dolby True HD“ heli
dünaamilist diapasooni tuginedes
„Dolby True HD“ heliraja
informatsioonile. Samuti lülitab välja
dünaamilise diapasooni kompressiooni
„Dolby Digital“ ja „Dolby Digital Plus“
heli puhul.
„Off“ (väljalülitatud): Jätab
dünaamilise diapasooni
kompresseerimata, võimaldades Teil
kuulata algupärast heli.
„On“: Lülitab dünaamilise diapasooni
kompressiooni sisse kõigi kolme
„Dolby“ formaadi jaoks. Vaiksemad
helid tehakse valjemaks ning valjude
helide tugevust vähendatakse.
„Downmixing
Mode“
(Allamiksimisrežiim)
Võimaldab Teil valida mitmekanalilise
allamiksimismeetodi, mis ühildub Teie
stereosüsteemiga. Saate valida, et
toode miksiks heli normaalseks
stereoheliks või ruumiheliga
ühilduvaks heliks.
Eesti keel
21 |
Seadistused
„Progressive
Mode“
Võimaldab Teil määrata toodet
väljastama HDMI OUT pesast videot
„Deep Color“ funktsiooniga. „Deep
Color“ pakub täpsemat värvitootlust
suurema värvisügavusega.
04
„HDMI Deep
Colour“
Seadistused
„Audio Sync“
(Heli
sünkroniseerimine)
Kui toode on ühendatud digitaalse
teleriga, saate reguleerida heli viivitust,
et heli oleks videoga sünkroonis.
Viivitust on võimalik
seada vahemikus 0 kuni 300
millisekundit.
„Network“ (Võrk)
„Network
Status“
(Võrgu staatus)
„Network
Settings“
(Võrguseadistused)
„Wi-Fi Direct“
Võimaldab Teil kontrollida, kas
ühendus võrgu ja internetiga on
loodud.
Konfigureerige võrguühendust, et
saaksite nautida erinevaid funktsioone,
nagu näiteks internetti või „AllShare’i“
ja „Wi-Fi“ funktsionaalsust, ning viige
läbi tarkvara uuendusi.
Võimaldab Teil „partnervõrku
kasutades ühendada „Wi-Fi Direct“
seadme, ilma et vajaksite juhtmevaba
ruuterit.
Pidage meeles, et kui toode on
ühendatud juhtmevabasse võrku,
võidakse ühendus katkestada, kui
kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni.
| MÄRKUSED |
Tekstifaile, näiteks faile laiendiga
.TXT või .DOC, ei kuvata, kui
kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni.
„Smart Features“ (Nutikad funktsioonid)
Võimaldab Teil konfigureerida
rakenduse teavituse seadeid ning
vaadata oma rakenduste põhiteavet.
„Apps Settings“
„Push Notification Settings“
(Rakenduste
(Teavituste seaded sees): Võtke
seadistused)
vastu teavitusi valitud teenustest.
„Properties“ (Omadused): Vaadake
rakenduste põhiteavet.
„VOD Rating
Lock“
(Videolaenutuse
hindamislukk)
Saate lukustada ligipääsu „Video on
Demand“ (VOD) teenuse sisule
põhinedes selle hinnangul.
| MÄRKUSED |
Vaikimisi PIN-kood on 0000.
Sõltuvalt Teie asukohariigist ei
pruugita antud funktsiooni toetada.
„Terms &
Võimaldab Teil vaadata „Smart Hub“
Conditions“,
„Privacy Policy“ teenuse tingimusi ning
(Tingimused,
privaatsuspoliitikat.
Privaatsuspoliitika)
„Reset Smart
Hub“
(„Smart Hubi“
algseadistamine)
Taastab kõik „Smart Hubi“ sätted
vaikimisi väärtustele.
| MÄRKUSED |
Vaikimisi PIN-kood on 0000.
„System“ (Süsteem)
„AllShare
Settings“
(„AllShare“
seadistused)
Võimaldab Teil valida, millised võrku
ühendatud seadmed, nagu näiteks
nutitelefonid ja tahvelarvutid, saavad
Teie teleriga sisu jagada.
Võimaldab Teil määrata tootele nime,
millega seda tuvastada saab. Saate
„Device Name“ antud nime kasutada, et tuvastada
(Seadme nimi)
toodet, kui olete loomas ühendust
väliste Wi-Fi-seadmetega
(nutitelefonid, tahvelarvutid jne).
„BD-Live
Settings“
(„BD-Live“
seadistused)
| 22 Eesti keel
Määrake erinevaid „BD-Live“
funktsioone.
„BD-Live“ võimaldab Teil siseneda
teatud „Blu-ray“ plaatidel olevatesse
lisafunktsioonidesse, kui olete
internetiga ühendatud.
„BD-Live Internet Connection“
(„BD-Live“ internetiühendus):
Võimaldab Teil täielikult või osaliselt
lubada või keelata „BD-Live“
internetiühendust.
„BD Data Management“
(BD-andmete haldus): Hallake
„BD-Live“ teenusest või „Blu-ray“
plaadilt allalaetud BD-andmeid.
„Setup“
(Seadistus)
Võimaldab Teil taaskäivitada
algseadistuste protseduuri.
Saate valida keele, mida eelistate
ekraanikuva, plaadimenüü, subtiitrite
jne jaoks.
„Language“
(Keel)
Plaadimenüü, plaadi heli või
subtiitrite jaoks valitud keel
kuvatakse vaid siis, kui plaat seda
toetab.
Saate ühendada toote esiküljel
olevasse USB-porti juhtmevaba
USB-klaviatuuri või hiire.
„Device
Manager“
(Seadme haldur)
„Keyboard Settings“ (Klaviatuuri
seadistused): Võimaldab Teil
seadistada tootega ühendatud
juhtmevaba USB-klaviatuuri.
| MÄRKUSED |
Saate klaviatuuri kasutada vaid
siis, kui veebibrauseris kuvatakse
QWERTY klaviatuuriekraan või
aken.
2.
 Hiire kasutamiseks toote menüüs:
1. Ühendage tootega USB-hiir.
2.
„Device
Manager“
(Seadme haldur)
3.
Kui vaikimisi väärtused taastatakse,
kustutatakse kõik kasutaja poolt
salvestatud BD-andmed.
Klõpsake esmasele nupule, mille
valisite hiire seadistuste all.
Kuvatakse lihtne menüü.
Klõpsake soovitud menüüüksustele.
| MÄRKUSED |
Osad USB HID klaviatuurid ja hiired
ei pruugi Teie tootega ühilduda.
„General“
(Üldine)
Osad HID-klaviatuuride nupud ei
pruugi töötada.
Juhtmega USB-klaviatuure ei
toetata.
Osasid rakendusi ei pruugita
toetada.
Kui juhtmevaba HID-klaviatuur ei
tööta häirete tõttu, liigutage klaviatuur
tootele lähemale.
„Security“
(Turvalisus)
Vaikimisi PIN-kood on 0000.
Kui Te pole veel oma PIN-koodi loonud,
siis sisestage turvafunktsioonidesse
sisenemiseks vaikimisi PIN-kood.
„BD Parental Rating“ (BD
vanemakontroll): Hoiab ära
samaväärse või kõrgema teatud
vanusereitinguga „Blu-ray“ plaatide
esitamise, kui ei sisestata PIN-koodi.
„DVD Parental Rating“ (DVD
vanemakontroll): Hoiab ära Teie
poolt määratud teatud numbrilisest
hinnangust kõrgema hinnanguga
DVD-plaatide esitamise, kui ei
sisestata PIN-koodi.
„Change PIN“ (PIN-i muutmine):
Muutke 4-kohalist PIN-koodi, mida
kasutatakse turvafunktsioonidesse
sisenemiseks.
 „If you forget your PIN“ (Kui
unustate oma PIN-koodi)
1.
„Anynet+
(HDMI-CEC)“
Saate määrata ekraani heledust ja
ajavööndit.
„Front Display“ (Esiekraan):
Võimaldab Teil muuta esipaneeli
heledust.
„Time Zone“ (Ajavöönd): Saate
täpsustada ajavööndit, mis Teie
piirkonnas kehtib.
„Menu Transparency“ (Menüü
läbipaistvus): Reguleerige menüükasti
läbipaistvust.
„Anynet+“ on mugav funktsioon, mis
pakub ühendatud toiminguid teiste
SAMSUNGI toodetega, millel on
„Anynet+“ funktsioon, ning võimaldab
Teil neid seadmeid ühe SAMSUNGI
teleripuldiga juhtida. Antud funktsiooni
kasutamiseks peate selle toote
HDMI-kaabli abil „Anynet+ „
SAMSUNGI teleriga ühendama.
Kui soovite kasutada „Anynet+
(HDMI-CEC)“ funktsiooni, järgige
palun alltoodud juhiseid.
1) Ühendage toode HDMI-kaabli abil
„Anynet+ (HDMI-CEC)“ ühilduva
SAMSUNGI teleriga.
2) Lülitage „Anynet+ (HDMI-CEC)“
sisse nii teleris kui tootes.
3) Otsige teleri „Anynet+ (HDMI-CEC)“
nimekirjas antud toodet ja seejärel
valige see. Täpsemaid juhiseid
vaadake teleri kasutusjuhendi
„Anynet+“ peatükist.
„DivX® Video
On Demand“
(DivX®
videolaenutus)
Vaadake DivX® videolaenutuse
registreerimiskoode, et osta ja esitada
DivX® videolaenutuse sisu.
Eemaldage seadmest plaat või
USB-seade.
Eesti keel
23 |
Seadistused
Vajutage ja hoidke all
nuppu toote esipaneelil kauem
kui 5 sekundit.
Kõik seadistused taastatakse
vaikimisi väärtustele.
| MÄRKUS |
04
„Mouse Settings“ (Hiire seadistused):
Võimaldab Teil seadistada tootega
ühendatud juhtmevaba USB-hiirt. Hiirt
saate toote menüüs kasutada samal
moel, nagu Te kasutate hiirt arvuti
puhul.
Seadistused
„Support“ (Tugi)
„Remote
Management“
(Kaughaldus)
„Software
Update“
(Tarkvarauuendus)
Aktiveerituna võimaldab see
funktsioon SAMSUNGI kõnekeskuse
agentidel kaugelt Teie tootega seotud
probleeme diagnoosida ja parandada.
Selleks on vaja aktiivset
internetiühendust. Kaughalduse
teenus ei pruugi osades riikides
võimalik olla.
Rohkem teavet tarkvarauuenduse
kohta leiate „Tarkvara uuendamise“
peatükist lk 29.
1.
2.
3.
4.
Juhtmega võrk
Juhtmega - Automaatne
Pärast ülaltoodud sammude 1-3 järgimist:
1.
„Usage Mode“
(Kasutusrežiim)
„Contact
Samsung“
(Võtke SAMSUNGIGA
ühendust)
„Reset“
(Algseadistamine)
Võimaldab Teil määrata kasutusrežiimi.
Kui kasutate kodukinosüsteemi kodus,
valige alati „Home“ (Kodu). „Store“
(Pood) on mõeldud vaid
jaekaubanduses kasutamiseks.
Pakub kontaktinformatsiooni, et
saaksite oma tootega seoses abi
paluda.
Taastab kõik seadistused, v.a. võrguja „Smart Hubi“ seadistused, vaikimisi
väärtustele ning käivitab seejärel
seadistamise funktsiooni. Selleks on
vajalik PIN-koodi sisestamine.
Vaikimisi PIN-kood on 0000.
2.
Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste)
ekraanil võimalus „Network type“ (Võrgu tüüp)
sättele „Wired“ (Juhtmega). Seejärel valige
„Connect“ (Ühenda) ning vajutage
nuppu.
Toode tuvastab juhtmega ühenduse, kinnitab
võrguühenduse ning loob võrguga ühenduse.
Kui see on tehtud, rõhutage OK ja vajutage
nuppu.
Juhtmega - Käsitsi
Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne
protseduur ei tööta, peate võrguseadistuste väärtused
käsitsi määrama.
Pärast ülatoodud sammude 1-3 järgimist:
1.
Võrgud ja internet
Kui ühendate antud toote võrku, saate kasutada
võrgupõhiseid rakendusi ja funktsioone, nagu näiteks
„Smart Hub“ ja „BD-Live“, ning uuendada toote tarkvara
läbi võrguühenduse. Rohkem teavet internetti pääsemise
ja teenuste kasutamise kohta lugege käesoleva
kasutusjuhendi peatükist „Võrguteenused“ lehekülgedel
44-52. Juhised võrguühenduse seadistamiseks algavad
allpool.
Valige peamenüü ekraanil „Settings“ (Seadistused),
seejärel vajutage
nuppu.
Valige „Network“ (Võrk), seejärel vajutage
nuppu.
Valige „Network Settings“ (Võrguseadistused),
seejärel vajutage
nuppu.
Liikuge juhtmega võrkude juhiste juurde, mis algavad
allpool või juhtmevabade võrkude juhiste juurde, mis
algavad leheküljel 24.
Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste)
ekraanil võimalus „Network type“ (Võrgu tüüp)
sättele „Wired“ (Juhtmega). Seejärel valige
„Connect“ (Ühenda) ning vajutage
nuppu.
Toote hakkab võrku otsima ning seejärel kuvab
ühenduse ebaõnnestumise teate.
| MÄRKUSED |
Kui on võimalik ühendada kodukinosüsteem Teie
võrku juhtmevabalt, valige sellel etapil „Change
Network“ (Muuda võrku) ja seejärel liikuge
juhtmevabade võrkude juhiste juurde leheküljel 25.
Teie võrguühenduse seadistamine
Network Settings
Enne alustamist võtke ühendust oma internetiteenuse
pakkujaga, et teada saada, kas Teie IP-aadress on
staatiline või dünaamiline. Kui see on dünaamiline ning
Teil on juhtmega või juhtmeta võrk, soovitame kasutada
allpool kirjeldatud automaatse seadistamise protseduure.
Kui loote ühendust juhtmega võrku, ühendage enne
seadistamisprotseduuri alustamist toode LAN-kaablit
kasutades oma ruuteriga.
Oma võrguühenduse seadistamiseks järgige antud
samme:
Wired network connection failed.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Unable to connect to the network. Try the following: check if your IP address is
set correctly in IP Settings. Contact your Internet service provider for more
information.
Change Network
2.
| 24 Eesti keel
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
IP Settings
Retry
Close
Kasutage ◄► nuppe, et valida „IP Settings“
(IP-seadistused), seejärel vajutage
nuppu.
Kuvatakse IP-seadistuste ekraan.
3.
6.
Vajutage või nuppu, et liikuda järgmisele
väärtusele, ja seejärel sisestage numbrid antud
väärtuse jaoks 4. sammus väljatoodud juhiseid
järgides.
Korrake samme 4 ja 5, kuni olete täitnud kõik
väärtused.
Valige soovitud võrk, seejärel vajutage
3.
Sisestage „Security“ (Turvalisuse) ekraanil oma võrgu
turvakood või salasõna.
Sisestage numbrid kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil.
nuppude abil tähe ja
Sisestage tähed valides
seejärel vajutage
nuppu.
Kui see on lõpetatud, valige „Done“ (Tehtud), seejärel
vajutage
nuppu. Toode kinnitab võrguühenduse,
seejärel loob võrguga ühenduse.
4.
| MÄRKUSED |
Te peaksite leidma turvakoodi või salasõna ühelt
seadistuste ekraanilt, mida kasutasite oma ruuteri või
modemi seadistamisel.
Juhtmevaba – Käsitsi
| MÄRKUSED |
Võrguväärtused saate küsida oma internetiteenuse
pakkuja käest.
7.
Kui kõigi väärtuste sisestamine on lõpetatud, valige
OK ja seejärel vajutage
nuppu.
Kodukinosüsteem kinnitab võrguühenduse ning
loob võrguga ühenduse.
Juhtmevaba võrk
Juhtmevaba võrku on võimalik seadistada kolmel viisil:
- Automaatne juhtmevaba ühendus
- Käsitsi juhtmevaba ühendus
- WPS(PBC)
Enne juhtmevaba ühenduse seadistamist katkestage
ühendus mis tahes juhtmevaba võrguseadmega, mis on
hetkel tootega ühendatud või vajadusel toote käesolev
juhtmega ühendus.
Juhtmevaba - Automaatne
Pärast sammude 1-3 järgimist peatükis „Teie
võrguühenduse seadistamine“ lk 24:
1.
nuppu.
Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste)
ekraanil võimalus „Network type“ (Võrgu tüüp)
sättele „Wireless“ (Juhtmevaba). Seejärel valige
„Connect“ (Ühenda) ning vajutage
nuppu.
Toode otsib saadaolevaid võrkusid ning seejärel
kuvab nende nimekirja.
Network Settings
Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne protseduur
ei tööta, peate seadma võrguväärtused käsitsi.
Pärast sammude 1-3 järgimist peatükis „Teie võrguühenduse
seadistamine“ lk 24:
1. Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste) ekraanil
võimalus „Network type“ (Võrgu tüüp) sättele „Wireless“
(Juhtmevaba). Seejärel valige „Connect“ (Ühenda) ning
vajutage
nuppu.
Toode otsib saadaolevaid võrkusid ning seejärel kuvab
nende nimekirja.
2.
Kerige läbi nimekirja, valige soovitud võrk või võimalus
„Add Network“ (Lisa võrk), seejärel vajutage
nuppu.
3.
Kui valisite võrgu sammus 2, liikuge sammu 6.
Kui valisite „Add Network“, liikuge sammu 4.
4.
Sisestage oma juhtmevaba võrgu või juhtmevaba ruuteri
nimi.
Sisestage numbrid kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil.
Sisestage tähed valides
nuppude abil tähe ja
seejärel vajutades
nuppu.
Suurte tähtede kuvamiseks (või väiketähtede
taaskuvamiseks, kui kuvatud on suured tähed), valige
, seejärel vajutage
nuppu.
Et kuvada sümboleid ja kirjavahemärke valige 123#&,
seejärel vajutage
nuppu. Tähtede taaskuvamiseks
valige 123#&, seejärel vajutage
nuppu.
Kui see on tehtud, valige „Done“ (Tehtud), seejärel
vajutage
nuppu.
Select your network type.
Network type
Wireless
Wireless network
si-ap
iptime
iptime5G
You can connect your Blu-ray
player to the internet. Please
select which wireless network to
use.
KIMING_VTOWER
TIAS
Refresh
WPS(PBC)
Eesti keel
25 |
Seadistused
5.
2.
04
4.
Valige „IP setting“ (IP määramise) väli ning seejärel
määrake säte „Enter manually“ (Määra käsitsi).
Valige väärtus, mida soovite sisestada (näiteks
IP-aadress) ning seejärel vajutage
. Väärtuse
jaoks numbrite sisestamiseks kasutage puldi
numbrinuppe. Numbreid saate sisestada ka
nuppe kasutades. Kasutage puldil ◄► nuppe, et
liikuda väärtuse sees ühelt sisestusväljalt teisele.
Kui see on tehtud, vajutage nuppu
.
Seadistused
5.
Kuvataval „Security“ (Turvalisuse) ekraanil kasutage
nuppe, et valida võrgu „Security type“
(Turvalisuse tüüp), seejärel vajutage
nuppu.
Järgmisel ekraanil sisestage oma võrgu turvakood
või salasõna.
Sisestage numbrid kasutades nuppe
kaugjuhtimispuldil.
Sisestage tähed valides
nuppude abil
tähe ja seejärel vajutades
nuppu
Kui see on tehtud, valige „Done“ (Tehtud), seejärel
vajutage
nuppu. Toode hakkab võrku otsima.
6.
Kuvatakse võrguühenduse ebaõnnestumise ekraan.
Kasutage ◄► nuppe, et valida „IP Settings“
(IP-seadistused), seejärel vajutage
nuppu.
7.
Valige „IP setting“ (IP määramise) väli ning seejärel
määrake säte „Enter manually“ (Määra käsitsi).
8.
Valige väärtus, mida soovite sisestada (näiteks
IP-aadress) ning seejärel vajutage
. Väärtuse
jaoks numbrite sisestamiseks kasutage puldi
numbrinuppe. Numbreid saate sisestada ka
nuppe kasutades. Kasutage puldil ◄► nuppe, et
liikuda väärtuse sees ühelt sisestusväljalt teisele.
Kui see on tehtud, vajutage nuppu
.
9.
Vajutage või nuppu, et liikuda järgmisele
väärtusele, ja seejärel sisestage numbrid antud
väärtuse jaoks 4. sammus väljatoodud juhiseid
järgides.
10. Korrake samme 8 ja 9, kuni olete täitnud kõik
väärtused.
| MÄRKUSED |
Võrguväärtuseid küsige oma internetiteenuse
pakkuja käest.
11. Kui see on tehtud, valige „Done“ (Tehtud), seejärel
vajutage
nuppu. Kuvatakse „Security“
(Turvalisuse) ekraan.
12. Sisestage „Security“ (Turvalisuse) ekraanil oma
võrgu turvakood või salasõna. Sisestage numbrid
kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil. Sisestage
nuppude abil tähe ja seejärel
tähed valides
vajutades
nuppu.
13. Kui see on tehtud, valige ekraani paremal ääres
„Done“ (Tehtud), seejärel vajutage
nuppu.
Toode kinnitab võrguühenduse ja seejärel loob
võrguga ühenduse.
14. Kui kodukinosüsteem võrgu kinnitab, valige OK,
seejärel vajutage
nuppu.
WPS(PBC)
Üks lihtsamaid viise juhtmevaba võrguühendust
seadistada on WPS(PBC) funktsiooni kasutades. Kui
Teie juhtmevaba ruuteril on WPS(PBC) nupp, järgige
alltoodud samme:
Pärast sammude 1-3 järgimist peatükis „Teie
võrguühenduse seadistamine“ lk 24:
1. Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste)
ekraanil võimalus „Network type“ (Võrgu tüüp)
sättele „Wireless“ (Juhtmevaba). Seejärel valige
„Connect“ (Ühenda) ning vajutage
nuppu.
Toode otsib saadaolevaid võrkusid ning seejärel
kuvab nende nimekirja.
2. Kerige nimekirjas allapoole, valige WPS(PBC),
seejärel vajutage
nuppu.
3.
4.
| MÄRKUSED |
WPS-ühenduse jaoks seadke oma juhtmevaba ruuteri
krüpteerimistüüp sättele AES. WEP krüpteerimistüüp
ei toeta WPS-ühendust.
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ funktsioon võimaldab Teil „partnervõrku
kasutades ühendada „Wi-Fi Direct“ seadme, ilma et
vajaksite juhtmevaba ruuterit.
| MÄRKUSED |
Osad „Wi-Fi Direct“ seadmed ei pruugi „AllShare“
funktsiooni toetada, kui nad on ühendatud „Wi-Fi
Direct“ kaudu. Sellisel juhul muutke võrguühenduse
meetodit, mida kasutasite seadme
kodukinosüsteemiga ühendamiseks.
„Wi-Fi Direct“ andmeedastus võib segada „Bluetooth“
signaali. Enne „Bluetooth“ funktsiooni kasutamist
soovitame tungivalt „Wi-Fi Direct“ funktsioon välja
lülitada igal seadmel, milles see hetkel sisse on lülitatud.
1.
Lülitage „Wi-Fi Direct“ seade sisse ja aktiveerige selle
„Wi-Fi Direct“ funktsioon.
2.
Valige peamenüü ekraanil „Settings“ (Seadistused),
seejärel vajutage
nuppu.
3.
Valige „Network“ (Võrk), seejärel vajutage
nuppu.
4.
Valige „Wi-Fi Direct“, seejärel vajutage
nuppu.
Kuvatakse „Wi-Fi Direct“ seadmed, millega saate
ühendust luua.
| MÄRKUSED |
Käsitsi võrguseadistuste määramist saate alustada
ka liikudes „Settings“ (Seadistused) > „Network“
(Võrk) > „Network Status“ (Võrgu staatus).
| 26 Eesti keel
Vajutage oma ruuteril WPS(PBC) nuppu kahe
minuti vältel. Teie toode omandab automaatselt
kõik vajalikud võrguseadistuste väärtused ning loob
Teie võrguga ühenduse.
Toode loob võrguga ühenduse pärast
võrguühenduse kinnitamist.
Kui see on tehtud, rõhutage OK, seejärel vajutage
nuppu.
4.
Wi-Fi Direct
Device Name : [HTS]FS9200
Select your Wi-Fi Direct device to connect to.
Disconnected
Kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni, katkestatakse
käesolev juhtmega või juhtmevaba ühendus.
Kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni, ei kuvata
tekstifaile, mille laiendiks on näiteks .TXT või .DOC.
Refresh
Close
Tarkvara uuendamine
5.
Wi-Fi-ühendus on võimalik luua kolmel moel:
Wi-Fi-seadme abil.
Toote abil, kasutades PBC-d.
Toote abil, kasutades PIN-koodi.
Iga võimalust on kirjeldatud allpool.
Wi-Fi-seadme abil
1.
2.
3.
Wi-Fi-seadme puhul järgige seadme protseduuri
teise „Wi-Fi Direct“ seadmega ühendamiseks.
Vaadake juhiseid seadme kasutusjuhendist.
Kui olete protseduuri lõpule viinud, peaksite oma
teleri ekraanil nägema hüpikakent, mis ütleb, et
seade, mis toetab „Wi-Fi Direct“ funktsiooni, on
esitanud ühendussoovi. Valige OK, seejärel
vajutage nõustumiseks
nuppu.
Kuvatakse ühendamise hüpikaken, millele järgneb
ühendatud oleku hüpikaken. Kui see sulgub,
peaksite „Wi-Fi Direct“ ekraanil nägema seadet
staatusega „ühendatud“ („Connected“).
PBC-d ja PIN-koodi kasutavad protseduurid
ühendavad seadmed omavahel automaatselt.
Toote abil, kasutades PBC-d
1.
Valige „Wi-Fi Direct“ seade, mida soovite käesoleva
tootega ühendada, seejärel vajutage
nuppu.
2.
Kuvatakse ühendamise hüpikaken, millele järgneb
ühendatud oleku hüpikaken. Kui see sulgub,
peaksite „Wi-Fi Direct“ ekraanil nägema seadet
staatusega „ühendatud“ („Connected“).
Toote abil, kasutades PIN-koodi
1.
Valige „Wi-Fi Direct“ seade, mida soovite käesoleva
tootega ühendada, seejärel vajutage
nuppu.
2.
Kuvatakse PIN-koodi hüpikaken.
3.
Pidage meeles hüpikaknas kuvatav PIN-kood,
seejärel sisestage see sobivasse välja ühendatavas
„Wi-Fi Direct“ seadmes.
Tarkvara uuendamise menüü võimaldab Teil uuendada
seadme tarkvara, et täiustada esitust või lisada
täiendavaid teenuseid.
Ärge kunagi lülitage uuendamise protsessi ajal
toodet käsitsi sisse või välja.
1.
Valige peamenüü ekraanil „Settings“ (Seadistused),
seejärel vajutage
nuppu.
2.
Valige „Support“ (Tugi), seejärel vajutage
3.
Valige „Software Update“ (Tarkvarauuendus),
seejärel vajutage
nuppu.
4.
Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja rakendamiseks
valige „Update now“ (Uuenda nüüd), seejärel
vajutage
nuppu.
Vaadake detaile „Uuenda nüüd“ peatükist järgmisel
leheküljel.
5.
Et toode laadiks saadaoleva tarkvarauuenduse
automaatselt alla, valige „Auto update“ (Automaatne
uuendamine), seejärel vajutage
nuppu.
Vaadake detaile „Automaatse uuendamise“
peatükist järgmisel leheküljel.
nuppu.
| MÄRKUSED |
Uuendamine on lõpuleviidud, kui toode välja lülitub
ning seejärel ise taas sisse lülitub.
„SAMSUNG Electronics“ ei vastuta mingil moel toote
talitlushäirete eest, mille on põhjustanud ebastabiilne
internetiühendus või tarbijapoolne hooletus tarkvara
uuendamise ajal.
Kui soovite tarkvarauuenduse allalaadimise ajal
uuendamist lõpetada, vajutage
nuppu.
Kui toimub süsteemi uuendamine, kuvatakse
esipaneelil „UPDATE" (Uuendamine).
Eesti keel
27 |
Seadistused
| MÄRKUSED |
04
AndroidXXXXXXX
Kuvatakse ühendamise hüpikaken, millele järgneb
ühendatud oleku hüpikaken. Kui see sulgub,
peaksite „Wi-Fi Direct“ ekraanil nägema seadet
staatusega „ühendatud“ („Connected“).
Seadistused
Uuenda nüüd
USB abil uuendamine
Saate valida sätte „Update Now“ (Uuenda nüüd), et
uuendada tarkvara Teie võrguühenduse abil või kasutades
USB-välkmälupulka.
Võrguühenduse kasutamise juhised on allpool.
USB-välkmälupulga kasutamise juhised on sel leheküljel.
1.
1.
Valige „Update now“ (Uuenda nüüd), seejärel
vajutage
nuppu.
Kuvatakse „Update now“ hüpikaken.
Külastage veebilehte www.samsung.com.
2.
Klõpsake lehe paremal ülaosas SUPPORT (Tugi).
3.
Sisestage otsinguvälja toote mudelinumber.
Mudelinumbrit sisestades kuvab allakerimismenüü
tooteid, mis sobivad vastava mudelinumbriga.
Tehke hiirega vasakklõps allakerimismenüüs
kuvataval toote mudelinumbril.
Kerige kuvataval leheküljel allapoole ning klõpsake
seejärel „Firmware Manuals & Downloads“
(Püsivara kasutusjuhendid ja allalaadimised).
Klõpsake lehe keskel „Firmware“ (Püsivara).
4.
5.
2.
Toode otsib veebist värskeimat tarkvaraversiooni.
3.
Kui toode uuendust ei leia, kuvatakse hüpikaken
teatega „There are no new updates for you at the
moment" (Hetkel pole Teie jaoks värskeid uuendusi).
Vajutage väljumiseks
nuppu.
6.
7.
Klõpsake lehe paremas ääres asuvas „File“ (Faili)
tulbas ZIP-nupule.
4.
Kui leitakse värske versioon, kuvatakse „Update
Request“ (Uuendamise palve) hüpikaken.
8.
5.
Valige OK. Toode uuendab tarkvara, lülitub välja ja
seejärel automaatselt taas sisse.
Klõpsake esimeses kuvatavas hüpikaknas „Send“
(Saada).
Klõpsake OK teises hüpikaknas, et püsivara fail alla
laadida ja oma arvutisse salvestada.
6.
Kui Te ei vali ühe minuti jooksul OK või „Cancel“
(Tühista), salvestab toode värske tarkvarauuenduse.
Saate tarkvara hiljem uuendada kasutades
automaatset uuendamist.
7.
Kui valite „Cancel“ (Tühista), tühistab toode
uuenduse.
| MÄRKUSED |
Kui süsteemi uuendamine on lõpetatud, kontrollige
„Contact Samsung“ ekraanil „Product Information“
võimaluse all tarkvara üksikasju.
Ärge lülitage toodet tarkvara uuendamise ajal välja.
See võib põhjustada toote talitlushäireid.
Automaatne uuendamine
Saate määrata automaatse uuendamise funktsiooni, et
toode laadiks automaatse uuendamise režiimis alla värske
tarkvarauuenduse.
Automaatse uuendamise režiimis on toode väljalülitatud,
kuid selle internetiühendus on aktiivne. See võimaldab
tootel tarkvarauuenduse automaatselt alla laadida, kui Te
toodet ei kasuta.
nuppe, et valida „Auto update“
1. Vajutage
(Automaatne uuendamine“, seejärel vajutage
nuppu.
2.
Valige „On“ (Sees) või „Off“ (Väljas).
Kui valite „On“, laadib väljalülitatud toode automaatse
uuendamise režiimis automaatselt alla värske
tarkvarauuenduse. Kui lülitate toote sisse ja see on
alla laadinud värske tarkvarauuenduse, küsib toode
Teilt, kas soovite uuenduse paigaldada.
| MÄRKUSED |
Automaatse uuendamise funktsiooni kasutamiseks
peab toode olema ühendatud internetiga.
| 28 Eesti keel
9.
Pakkige zip-arhiiv oma arvutisse lahti. Nüüd peaks
teil olema üks kaust, millel on sama nimi mis ZIP-faililgi.
10. Kopeerige kaust USB-välkmälupulgale.
11. Kontrollige, et tootes pole plaati, ning seejärel
sisestage USB-välkmälupulk toote USB-porti.
12. Liikuge toote menüüs „Settings“ (Seadistused) >
„Support“ (Tugi) > „Software Update“
(Tarkvarauuendus).
13. Valige „Update now“ (Uuenda nüüd).
14. Toode otsib USB-seadmelt tarkvara. Tarkvara
leidmisel kuvatakse „Update Request“ (Uuendamise
palve) hüpikaken.
15. Valige OK. Toode uuendab tarkvara, lülitub välja
ning seejärel automaatselt uuesti sisse.
| MÄRKUSED |
Tootes ei tohiks USB-pesa kaudu tarkvara uuendamise
ajal olla ühtegi plaati.
Kui süsteemi uuendamine on lõpetatud, kontrollige
„Contact Samsung“ ekraanil „Product Information“
võimaluse all tarkvara üksikasju.
Ärge lülitage toodet tarkvara uuendamise ajal välja.
See võib põhjustada toote talitlushäireid.
USB-pesa kaudu tohib tarkvara uuendada vaid
USB-välkmälupulka kasutades.
Meedia esitamine
1.
Lülitage toode sisse.
Teie arvutis või mobiilseadmes asuva sisu esitamiseks
peate arvuti või mobiilseadme ning toote võrku
ühendama. Arvutis sisu esitamiseks peate lisaks alla
laadima ja paigaldama „AllShare“ võrgutarkvara või peab
Teil arvutis juba olemas olema DNLA-võrgutarkvara.
2.
Ühendage USB-seade toote esipaneelil asuvasse
USB-porti. Kuvatakse „New Device Connected“
(Ühendatud on uus seade) hüpikaken.
| MÄRKUSED |
Arvutitesse, milles on „Windows 7“ ja „Windows 8“
operatsioonisüsteem, on DNLA-tarkvara („Play To“)
juba sisse-ehitatud.
Movies & TV
Shows
Apps
New device connected.
USB Flash Disk
Photos,
Phot
Videos
Video &
Music
Musi
Photos
„All Content“ (Kogu sisu) ekraan
Videos
Music
All Content
„All Content“ ekraan või mõni selle alamekraanidest on
kõikide meediafailide puhul Teie põhiliseks vahendiks,
mille abil erinevatele seadmetele (mis on ühendatud kas
otse või võrku kasutades) salvestatud sisule ligi pääseda
ja seda esitada.
Add App
Add App
Add App
Web Browser
Settings
| MÄRKUSED |
„All Content“ ekraani kasutamine
„All Content“ ekraanile sisenemiseks valige peamenüü
ekraanil „Photos, Videos & Music“ (Fotod, video ja
muusika), seejärel vajutage
nuppu.
3.
Kui hüpikakent ei kuvata, kasutage teist meetodit.
Kasutage
nuppe, et valida „Photos“ (Fotod),
„Videos“ (Videod), „Music“ (Muusika) või
„All Content“ (Kogu sisu), seejärel vajutage
nuppu. Sõltuvalt sellest, kuidas failid on organiseeritud,
näete Te kas kaustasid, üksikuid faile või mõlemaid.
Kommertsplaatide esitamine
1.
Vajutage plaadisahtli avamiseks  nuppu.
2.
Asetage plaat õrnalt plaadisahtlisse plaadi silt
ülespoole suunatuna.
3.
Vajutage plaadisahtli sulgemiseks  nuppu.
Taasesitus algab automaatselt.
4.
Kui taasesitus automaatselt ei alga, vajutage
nuppu kaugjuhtimispuldil või vaadake ülalpool
peatükki „All Content“ ekraan.
| MÄRKUSED |
Isegi kui toode kuvab kõikide sisutüüpide kaustasid,
kuvatakse vaid selle sisu tüübi faile, mille Te valisite 3.
sammus. Näiteks, kui valisite muusika, näete ainult
muusikafaile. Antud valikut saate muuta siis, kui naasete
„AllShare Play“ ekraanile ning liigute seejärel alltoodud
teise meetodi neljandasse sammu.
4.
Vajadusel kasutage kausta valimiseks
seejärel vajutage
nuppu.
nuppe,
5.
Valige fail, mida soovite vaadata või esitada, seejärel
vajutage
nuppu.
6.
Kaustast väljumiseks vajutage RETURN (Tagasi)
nuppu või peamenüü ekraanile naasmiseks EXIT
(Välju) nuppu.
7.
Vaadake lk 29-38 juhiseid, mis selgitavad, kuidas
juhtida USB-seadmel asuvate videote, muusika
ja piltide taasesitust.
2. meetod
Failide esitamine USB-seadmelt
USB-seadmel asuvate multimeediafailide esitamiseks või
vaatamiseks käesoleva toote abil on kaks meetodit.
1.
Lülitage toode sisse.
2.
Ühendage USB-seade toote esipaneelil asuvasse
USB-porti.
3.
Valige peamenüü ekraanil „Photos, Videos & Music“
(Fotod, videod ja muusika), seejärel vajutage
nuppu.
Eesti keel
29 |
Meedia esitamine
1. meetod
05
Teie kodukinosüsteem saab esitada sisu, mis asub
„Blu-ray“-/DVD-/CD-plaatidel, USB-seadmetel,
arvutites, nutitelefonides, tahvelarvutites ja veebis.
Meedia esitamine
4.
Kasutage nuppe, et valida „Photos“ (Fotod),
„Videos“ (Videod), „Music“ (Muusika) või
„All Content“ (Kogu sisu), seejärel vajutage
nuppu. Sõltuvalt sellest, kuidas failid on
organiseeritud, näete kas kaustasid, üksikuid faile
või mõlemaid.
4.
Vajadusel kasutage kausta valimiseks
seejärel vajutage
nuppu.
5.
nuppe, et valida fail, mida soovite
Kasutage
vaadata või esitada, seejärel vajutage
nuppu.
6.
Vajutage RETURN (Tagasi) nuppu üks või rohkem
korda, et väljuda käesolevalt ekraanilt, väljuda
kaustast või naasta peamenüü ekraanile.
Vajutage EXIT (Välju) nuppu, et naasta kohe
peamenüü ekraanile.
7.
Vaadake lk 29-38 juhiseid, mis selgitavad, kuidas
juhtida plaadil asuvate videote, muusika ja piltide
taasesitust.
| MÄRKUSED |
Isegi kui toode kuvab kõikide sisutüüpide kaustasid,
kuvatakse vaid selle sisu tüübi faile, mille Te valisite
4. sammus. Näiteks, kui valisite muusika, näete ainult
muusikafaile. Antud valikut saate muuta, kui naasete
„AllShare Play“ ekraanile ja kordate 4. sammu.
nuppe,
5.
Vajadusel kasutage kausta valimiseks ◄► nuppe,
seejärel vajutage
nuppu.
6.
nuppe, et valida fail, mida
Kasutage
soovite vaadata või esitada, seejärel vajutage
nuppu.
7.
Kaustast väljumiseks vajutage RETURN (Tagasi)
nuppu või peamenüü ekraanile naasmiseks EXIT
(Välju) nuppu.
„AllShare“ võimaldab toote abil ning juhtmevaba
võrguühendust kasutades esitada Teie arvutis või
DNLA-ga ühilduvas seadmes asuvaid fotosid, videoid
või muusikat.
8.
Vaadake lk 29-38 juhiseid, mis selgitavad, kuidas
juhtida USB-seadmel asuvate videote, muusika ja
piltide taasesitust.
„AllShare“ tarkvara allalaadimiseks
| MÄRKUSED |
Kui sisestate USB-seadmelt või telefonist faili esitamise
ajal tootesse plaadi, lülitub toode automaatselt
plaadirežiimi.
Kui Teie mobiiltelefon ühildub DNLA-ga, saate faile
esitada USB-kaablit kasutamata. Vaadake peatükki
„AllShare“ võrgufunktsiooni kasutamine“ leheküljel 30.
Kasutaja salvestatud sisuga plaadi
esitamine
„AllShare“ võrgufunktsiooni
kasutamine
Oma arvutiga „AllShare“ funktsiooni kasutamiseks peate
„AllShare“ tarkvara oma arvutisse paigaldama. Tarkvara
allalaadimiseks ning „AllShare“ funktsiooni kasutamiseks
detailsemate juhiste saamiseks minge veebilehele
Samsung.com.
1.
Külastage veebilehte www.samsung.com.
2.
Klõpsake lehe ülaosas „Support“ (Tugi).
3.
„Support“ lehel sisestage „Model Number“ välja
oma toote mudelinumber, seejärel vajutage
nuppu.
4.
Klõpsake kuvataval ekraanil vasakus ääres olevale
valikule „See All Downloads“ (Vaata kõiki
allalaadimisi). Kuvatakse „Download“ (Allalaadimise)
sakk.
Saate esitada multimeediafaile, mille olete salvestanud
„Blu-ray“-, DVD- või CD-plaatidele.
1.
2.
Asetage kasutaja salvestatud plaat plaadisahtlisse
plaadi silt ülespoole suunatuna, seejärel sulgege
plaadisahtel.
Kuvatakse „Device Connected“ (Seade on
ühendatud) hüpikaken.
Kasutage
nuppe, et valida failide tüüp, mida
soovite vaadata või esitada – „Photos“ (Fotod),
„Videos“ (Videod) või „Music“ (Muusika) – seejärel
vajutage
nuppu.
| MÄRKUSED |
Isegi kui toode kuvab kõikide sisutüüpide kaustasid,
kuvatakse vaid selle sisu tüübi faile, mille Te valisite
2. sammus. Näiteks, kui Te valisite muusika, näete
Te ainult muusikafaile. Antud valikut saate muuta,
kui naasete peamenüü ekraanile ja kordate 2. sammu.
3.
Kuvatakse ekraan, mis loetleb plaadil asuvaid faile.
Sõltuvalt sellest, kuidas failid on organiseeritud,
näete Te kas kaustasid, üksikuid faile või mõlemaid.
| 30 Eesti keel
5.
Klõpsake „Download“ sakil „Software“ (Tarkvara).
6.
„Software“ (Tarkvara) nimekirjas klõpsake „AllShare“
joone paremal pool EXE-nupule.
7.
Klõpsake ilmuvas hüpikaknas „Send“ nupule.
8.
Järgmises hüpikaknas klõpsake „Save file“ (Salvesta fail).
9.
Leidke oma kõvakettalt „AllShare’i“ paigaldusfail,
seejärel tehke sellele topeltklõps.
10. Klõpsake kuvatavas hüpikaknas „Run“ (Käivita),
seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Laadige „AllShare’i“ paigalduse / juhiste („Installation/
Instruction „) kasutusjuhend alla samast tarkvara sakist,
klõpsates vastavalt PDF-faili sümbolile paremal asuvas
„File“ (Faili) tulbas. PDF-formaadis fail laaditakse alla ja
avatakse. Saate faili vaadata või salvestada.
Teie arvutis või DNLA-seadmel asuva
sisu esitamine antud toote abil
Ühendage toode, oma arvuti ja oma DNLA-ga
ühilduv mobiiltelefon samasse juhtmevabasse võrku.
2.
Järgige „AllShare“ tarkvara paigaldusjuhises /
kasutusjuhendis toodud juhtnööre, et seadistada
seadmeid ja faile vaatamiseks või esitamiseks.
3.
Kinnitage oma arvutis „AllShare“ tarkvara abil, et
Teie telefon on ühendatud.
4.
Valige oma telefonis fail, mida soovite vaadata või
esitada, seejärel valige kodukinosüsteem
taasesitusseadmeks.
5.
Alustage telefonis taasesitust.
Arvuti
Taasesitage
arvutis
asuvaid faile
„AllShare“ ühendus
1.
Ühendage toode, oma arvuti ja/või Teie DNLA-ga
ühilduv seade samasse juhtmevabasse võrku.
2.
Järgige „AllShare“ tarkvara paigaldusjuhises /
kasutusjuhendis toodud juhtnööre, et seadistada
seadmeid ja faile vaatamiseks või esitamiseks.
Valige toote peamenüü ekraanil „Photos, Videos &
Music“ (Fotod, videod ja muusika), seejärel vajutage
nuppu. Kuvatakse „AllShare Play“ ekraan.
Saate juhtida „Blu-ray“ / DVD-plaadil, USB-seadmel,
mobiiltelefonis või arvutis asuvate videofailide taasesitust.
Sõltuvalt plaadist või failidest ei pruugi osad siin
kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioonidest võimalikud
olla.
Valige sisu tüüp, mida soovite esitada – „Photos“
(Fotod), „Videos“ (Videod), „Music“ (Muusika) või
„All Content“ (Kõik failid) – seejärel vajutage
nuppu.
Valige järgmisel ekraanil „AllShare“, seejärel vajutage
nuppu.
Video taasesituseks kasutatavad
nupud kaugjuhtimispuldil
3.
4.
5.
6.
7.
Video taasesituse juhtimine
DISC
MENU
Valige kuvatavas „AllShare’iga“ ühendatud seadmete
nimekirjas oma arvuti või muu „AllShare’iga“ ühilduv
seade, seejärel vajutage
nuppu.
Kuvatakse ekraan, millel on saadaolevate failide
nimekiri.
Valige fail, mida soovite esitada või vaadata, seejärel
vajutage
nuppu.
Teie arvutis asuva sisu taasesituse
juhtimine Teie nutitelefoniga
Arvuti
Toode
TITLE MENU
(Pealkirjamenüü)
„AllShare“
ühendus
Nutitelefon
Juhtige toote
abil arvutis
asuvaid faile
1
1 Plaadimenüü, pealkirjamenüü, hüpikmenüü ja
pealkirjaloendi kasutamine
(Plaadimenüü)
Taasesitage
arvutis
asuvaid faile
TITLE MENU
POPUP
2
DISC MENU
5V
0.5A
0
POPUP
MENU
(Hüpikmenüü)
Vajutage taasesituse ajal antud nuppu,
et kuvada plaadimenüü.
Vajutage taasesituse ajal antud nuppu,
et kuvada pealkirjamenüü.
Kui Teie plaadil on esitusloend,
vajutage esitusloendisse liikumiseks
„View“ (Vaata) nuppu.
Vajutage taasesituse ajal antud nuppu,
et kuvada hüpikmenüü.
(Võimalik vaid SAMSUNGI telefoniga, mis toetavad
„AllShare“ funktsiooni.)
Eesti keel
31 |
Meedia esitamine
Toode
05
1.
Meedia esitamine
2 Taasesitusega seotud nupud
Toode ei esita heli otsingu-, aegluubis esituse või
astmelise esituse režiimis.
Normaalkiirusel taasesitusse naasmiseks vajutage
nuppu.
Tööriistamenüü kasutamine
Vajutage taasesituse ajal TOOLS (Tööriistade) nuppu.
„Play from the
beginning“
(Mängi algusest)
Valige, et naasta filmi algusesse,
seejärel vajutage
nuppu.
Alustab taasesitust.
Kasutage 3D-menüü, et valida „Side
by Side“ (Kõrvuti) või „Topp Bottom“
(Üksteise peal) valik, kui hetkel
esitatavat 3D-sisu ei kuvata
3D-režiimis korrektselt.
Peatab taasesituse.
Teeb taasesituses pausi.
Kiire esitus
Vajutage taasesitamise ajal
või
nuppu.
Iga kord, kui
või
nuppu vajutate,
muutub taasesituse kiirus.
Aegluubis
esitus
Vajutage pausitud režiimis
nuppu.
Iga kord, kui
nuppu vajutate,
muutub taasesituse kiirus.
Astmeline
esitus
Vajutage pausitud režiimis
nuppu.
Iga kord, kui Te
nuppu vajutate,
kuvatakse uus kaader.
Vahelejättev
esitus
| 32 Eesti keel
Vajutage taasesituse ajal
või
nuppu.
Iga kord, kui
või
nuppu
vajutate, liigub plaat eelmisele või
järgmisele peatükile või failile.
3D
| MÄRKUSED |
Kasutage 3D-menüüd ainult
3D-failide jaoks, mis on „Side by
Side“ või „Top Bottom“ formaadis.
Kui seda rakendatakse
2D-formaadis sisu jaoks, ei
pruugita seda korrektselt kuvada.
Saate taasesituse ajal kasutada
„Search Scene“ funktsiooni, et
vaadata või alustada filmi soovitud
stseenist.
| MÄRKUSED |
„Search Scene“
(Otsi stseeni)
Kui failiindeksi informatsioon on
kahjustatud või fail ei toeta indeksit,
ei saa Te „Search Scene“
funktsiooni kasutada.
Kui olete loonud võrgu abil
ühenduse arvutiga ja kasutate
DNLA-funktsiooni, ei pruugita
„Search Scene“ funktsiooni
toetada.
3.
„Search Titles“
Valige „Search Titles“, seejärel
vajutage
nuppu.
2.
nuppe, et valida
Kasutage
pealkiri, seejärel vajutage
nuppu.
| MÄRKUSED |
Punkt (B) tuleb määrata vähemalt
5-sekundilise esitusaja kaugusele
punktist (A).
Valuge, et esitada enda valitud
peatükki.
„Chapter
Search“
1.
Valige „Chapter Search“,
seejärel vajutage
nuppu.
(Peatüki otsing)
2.
Kasutage
nuppe, et valida
peatükk, seejärel vajutage
nuppu.
„Picture Mode“
(Pildirežiim)
Valige, et esitada filmi valitud kohast.
1.
Valige „Search Time Bar“,
seejärel vajutage
nuppu.
2.
Sisestage numbrinuppude abil
aeg, millele soovite liikuda,
seejärel vajutage
nuppu.
„Search Time
Bar“
(Ajaotsingu riba)
| MÄRKUSED |
Samuti saate ◄► nuppe kasutada,
et liikuda filmis edasi või tagasi.
Film edeneb või liigub tagasi ühe
minuti võrra iga kord, kui Te ◄►
nuppe vajutate.
Valige, et korrata pealkirja, peatükki
või kindlat vahemikku.
- „Off“ (Väljas): Valige, et naasta
normaalsesse taasesitusse.
„Repeat Mode“
(Kordusrežiim)
Kui kasutate „BW Wise“ funktsiooni,
siis antud menüüd ei kuvata.
„Audio“
(Heli)
„Audio Sync“
(Heli sünkroonimine)
„Equaliser
Mode“
(Ekvalaiseri režiim)
- „Chapter“ (Peatükk): Valige, et
korrata kindlat peatükki.
- „Repeat A-B“ (Korda vahemikku
A-B): Valige, et korrata kindlat
vahemikku.
„Equaliser
Settings“
2.
Vajutage
nuppe, et valida
„Repeat A-B“, seejärel vajutage
nuppu.
Vajutage
nuppu kohas, kus
soovite kordusesitust alustada
(A). Laske filmil mängida.
- „User“ (Kasutaja): Võimaldab Teil
reguleerida teravust ja
müravähendust.
| MÄRKUSED |
- „Title“ (Pealkiri): Valige, et korrata
valitud pealkirja.
1.
Valige, et määrata pildirežiim.
- „Dynamic“ (Dünaamiline):
Suurendab teravust ja heledust.
- „Standard“: Valige antud seadistus
enamike vaatamisrakenduste jaoks.
- „Movie“ (Film): Parim seadistus
filmide vaatamiseks.
(Ekvalaiseri
seadistused)
„Subtitle“
(Subtiitrid)
Valige, et määrata soovitud heli keel.
Osadel juhtudel, kui toode on
ühendatud digitaalse teleriga, ei pruugi
helisignaal videosignaaliga sünkroonis
olla. Sellisel juhul reguleerige heli
viivitusaega, et see sobiks
videosignaaliga.
Valige, et kasutada ekvalaiserit.
Valige, et seadistada ekvalaiserit.
| MÄRKUSED |
See kuvatakse vaid siis, kui
ekvalaiseri režiim on sisse lülitatud.
Valige, et määrata soovitud subtiitrite
keel.
- Antud funktsiooni saate kasutada
ka puldil SUBTITLE nuppu
vajutades.
„Subtitle Settings“ Valige, et määrata soovitud subtiitrite
(Subtiitrite seadistused) valikud.
Eesti keel
33 |
Meedia esitamine
1.
(Otsi pealkirju)
Vajutage
nuppu kohas, kus
soovite kordusesitust lõpetada
(B).
05
Kui plaadil või seadmel on rohkem
kui üks film, valige antud võimalus,
et alustada teist filmi.
Meedia esitamine
„Angle“
(Kaameranurk)
Stseeni vaatamiseks teise nurga alt.
Kaameranurga funktsioon kuvab
võimalike vaatamisnurkade arvu
(1/1, ½, 1/3 jne).
„Send“
(Saada)
„BONUSVIEW
Video“
(Boonusvaate video)
„BONUSVIEW
Audio“
Valige soovitud boonusvaate
võimalus.
Valige „Send“ võimalus, et
laadida üles faile rakendustesse
(„Picasa“, „Facebook“ jne) või
seadmetesse. „Send“ võimaluse
kasutamiseks peate looma
konto vastavas, veebis asuvas
rakenduses ning seejärel „Log
In“ funktsiooni kasutades sinna
sisse logima.
(Boonusvaate heli)
„Full Screen“
(Täisekraan)
„Information“
(Informatsioon)
Valige videopildi suurus. Valige „Original“
(Originaal), „Mode1“ (Režiim 1) või
„Mode2“ (Režiim 2) (suurim).
Valige, et vaadata videofaili informatsiooni.
| MÄRKUSED |
Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib
tööriistamenüü erineda.
20Mpbs või kõrgema bitikiirusega videofailid võivad
kurnata toote ressursse ning nende taasesitus võib
katkeda.
Vaate ja võimaluste menüü kasutamine
Kasutage ekraanil, kus on videofailide nimekiri,
nuppe, et valida üleval paremal ääres „View“ (Vaade) või
„Options“ (Võimalused), seejärel vajutage
nuppu.
| MÄRKUSED |
Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võivad
„Options“ ja „View“ menüüd erineda. Kõiki valikuid ei
pruugita kuvada.
„View“ ja „Options“ menüüd on võimalikud tavaliselt
siis, kui vaatate videofaile, mis asuvad
USB-välkmäluseadmel, ise salvestatud plaadil või
mobiilseadmes. Tavaliselt pole nad võimalikud, kui
vaatate kaubandusvõrgust ostetud „Blu-ray“-, DVDvõi CD-plaati.
Muusika taasesituse juhtimine
Saate juhtida DVD- või CD-plaadil, USB- või
mobiilseadmel või arvutis asuvate muusikafailide esitamist.
Sõltuvalt plaadist või sisust ei pruugi osad käesolevas
juhendis kirjeldatud funktsioonidest võimalikud olla.
Muusika taasesitamiseks kasutatavad
nupud kaugjuhtimispuldil
„Videos“ (Videod)
RDS DISPLAY
„Date“
(Kuupäev)
„View“
(Vaade)
„Title“
(Pealkiri)
„Folder“
(Kaust)
Kuvab kõik videofailidega
kaustad kuupäeva järgi. Kausta
valimisel ning
nupu
vajutamisel järjestatakse kõik
kaustas asuvad videod
kuupäeva järgi.
Kuvab kõik meediumil või
salvestusseadmel asuvad
videofailid pealkirja järgi
tähestikulises järjekorras.
Kuvab kõik meediumil või
salvestusseadmel asuvad kaustad.
„Play Selected“ valik võimaldab
Teil luua esitusloendi valides
esitamiseks kindlad failid. See
„Play
„Options“ Selected“ toimib kõikide meediumite
(Võimalused)
(Esita valitud) puhul põhimõtteliselt
samamoodi. Vaadake peatükki
„CD-plaadilt esitusloendi
loomine“ leheküljel 36.
| 34 Eesti keel
1
4
7
PTY -
1
DISC
MENU
2
5
8
0
PTY SEARCH
TA
3
6
9
PTY +
TITLE MENU
POPUP
2
5
6
3
1
2
3
4
NUMBRINUPUD: Kui lood on nummerdatud,
vajutage loo numbrit. Valitud lugu hakatakse esitama.
nupud: Liikuge eelmisele / järgmisele
loole.
nupp: Peatab loo esitamise.
nupp: Teeb loo esitamises pausi.
6
nupp: Esitab hetkel valitud lugu.
Kasutage ekraanil, kus on muusikafailide nimekiri,
nuppe, et valida üleval paremal ääres „View“ (Vaade) või
„Options“ (Võimalused), seejärel vajutage
nuppu.
„Music“ (Muusika)
„Track“
(Lugu)
Muusika ekraani juhtnupud
„Album“
Kuvab kogu meediumil või
salvestusseadmel asuva
muusika albumite kaupa.
„Artist“
Kuvab kõik meediumil või
salvestusseadmel asuvad
muusikafailid artisti järgi.
„Genre“
Kuvab kogu meediumil või
salvestusseadmel asuva
muusika žanri kaupa.
Options
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
„View“
TRACK 004
04:02
(Vaade)
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
(Žanr)
„Folder“
(Kaust)
Teeb loo esitamises pausi.
Esitab lugu.
„Play
Selected“
Liigub eelmisele loole.
Kuvab kõik meediumil või
salvestusseadmel asuvad
muusikafailid.
(Esita valitud)
Liigub järgmisele loole.
Kuvab kõik meediumil või
salvestusseadmel asuvad
kaustad.
„Play Selected“ valik võimaldab
Teil luua esitusloendi valides
esitamiseks kindlad failid. See
toimib kõikide meediumite
puhul põhimõtteliselt
samamoodi.
Vaadake peatükki „CD-plaadilt
esitusloendi loomine“ leheküljel
36.
Kerib lugu tagasi.
Kerib lugu edasi.
,
1
Kordab ühte või kõiki lugusid.
„Options“
Esitab lugusid juhuslikus järjekorras.
(Võimalused)
„Send“
(Saada)
Kuvab ekvalaiseri.
Saate ekvalaiserit käsitsi reguleerida. (Ainult siis,
kui ekvalaiseri režiim on sisselülitatud.)
Juhtnuppudele ligipääsemiseks käivitage loo esitus ja
seejärel kasutage
nuppe, et liikuda soovitud
juhtnupule.
| MÄRKUSED |
Muusika ekraani juhtnupud on saadaval vaid siis, kui
lugu esitatakse.
Kõiki juhtnuppe ei kuvata samaaegselt.
„Ripping“
(Kopeerimine)
Valige „Send“ võimalus, et
laadida üles faile
rakendustesse („Picasa“,
„Facebook“ jne) või
seadmetesse. „Send“
võimaluse kasutamiseks
peate looma konto vastavas,
veebis asuvas rakenduses
ning seejärel „Log In“
funktsiooni kasutades sinna
sisse logima.
Kopeerimisfunktsioon
teisendab CD-heli
mp3-formaati ja salvestab
teisendatud failid tootega
ühendatud USB-seadmele
või mobiiltelefoni. Vaadake
„Kopeerimise“ peatükki lk 36.
„Information“ Valige, et näha failide
(Informatsioon)
informatsiooni.
Eesti keel
35 |
Meedia esitamine
5
Vaate ja võimaluste menüü kasutamine
05
Kiire esitus (ainult heliplaat (CD-DA))
Vajutage taasesituse ajal
või
nuppu. Iga
kord, kui vajutate
või
nuppu, muutub
taasesituse kiirus.
4
Meedia esitamine
„Encoding“
(Kodeerimine)
Valige, et hallata teksti
kodeerimisvalikuid.
6.
| MÄRKUSED |
Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest, võib
võimaluste menüü erinev olla. Kõiki valikuid ei pruugita
kuvada.
| MÄRKUSED |
Heliplaadile (CD-DA) on võimalik luua kuni 99-st loost
koosneva esitusloendi.
Kui olete esitusloendi loonud, asendatakse „Play
Selected“ valik „Options“ menüüs valikuga „Edit
playlist“ (Toimeta esitusloendit).
„Play Selected“ ekraanil on Teil samuti võimalus valida
„Select All“ (Vali kõik), „Deselect All“ (Eemalda kõik
valikud) ja „Cancel“ (Tühista).
~ Kasutage valikut „Select All“, et valida kõik lood.
See tühistab Teie üksikute lugude valikud. Kui
vajutate puldil RETURN (Tagasi) nuppu või valite
„Play“ (Esita) ning seejärel vajutate
nuppu,
kuvatakse kõik lood muusika taasesituse ekraanil
ning toode hakkab esitama kõiki lugusid alustades
esimesest loost („Track 001“).
~ Kasutage valikut „Deselect All“, et eemaldada
korraga kõikide valitud lugude märgistused. Seejärel
valige üksikud failid või kõik lood ning vajutage puldil
RETURN (Tagasi) või valige „Play“ (Esita) ja seejärel
vajutage
nuppu. Kui Te ei kasuta valikut „Select
All“ või ei vali üksikuid lugusid, siis esitusloend ei
muutu.
~ „Cancel“ (Tühista) valik tühistab kõik muudatused,
mida tegite „Play Selected“ ekraanil. Kui naasete
taasesituse ekraanile, pole esitusloendis muudatusi
tehtud.
Heliplaadi lugude kordamine
Toodet on võimalik määrata kordama lugusid, mida
esitatakse heliplaadilt (CD-DA/MP3).
1. Kasutage taasesituse ajal
nuppe, et valida
ekraanil all vasakus nurgas, seejärel vajutage
nuppu.
2. Kasutage
, et valida soovitud kordamise režiim
– „Off“ (Väljas), „One Song“ (Üks laul) või „All“
(Kõik) – seejärel vajutage
nuppu.
Options
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Heliplaadi lugude juhuslik esitamine
Kopeerimine
Toodet on võimalik määrata juhuslikult esitama lugusid,
mida esitatakse heliplaadilt (CD-DA/MP3).
1.
1.
2.
2.
Kasutage taasesituse ajal
nuppe, et valida
ekraanil all vasakus nurgas, seejärel vajutage
nuppu.
, et määrata juhusliku esitamise režiim
Kasutage
sättele „Off“ (Väljas) või „On“ (Sees), seejärel
vajutage
nuppu.
3.
4.
Heliplaadi esitusloendi loomine
1.
2.
3.
4.
5.
Kui kuvatakse taasesituse ekraani, valige „Options“
nupp ja seejärel vajutage
nuppu. Kuvatakse
„Options“ (Võimaluste) menüü.
Kasutage
nuppe, et valida „Play Selected“
(Esita valitud), seejärel vajutage
nuppu.
Kuvatakse „Play Selected“ ekraan.
nuppe, et valida lugu, seejärel
Kasutage
vajutage
nuppu. Loost vasakule kuvatakse
märgistus.
Korrake sammu 3, et valida ja märgistada veel
lugusid.
Loo esitusloendist eemaldamiseks liikuge loole ning
vajutage uuesti
nuppu. Loo märgistus
eemaldatakse.
| 36 Eesti keel
Kui see on tehtud, vajutage
nuppe, et valida
„Play“ (Esita), seejärel vajutage
nuppu. Kuvatakse
uuesti muusika taasesituse ekraan, kus on loetletud
vaid need lood, mille Te ära märkisite. Valitud lugusid
hakatakse automaatselt esitama.
5.
6.
7.
Sisestage toote esipaneelil asuvasse USB-porti
USB-seade.
Valige taasesituse ekraanil „Options“ (Võimalused)
nupp, seejärel vajutage
nuppu.
Kuvatakse „Options“ menüü.
Kasutage
nuppe, et valida „Ripping“
(Kopeerimine), seejärel vajutage
nuppu.
Kuvatakse kopeerimise ekraan.
nuppe, et valida lugu, seejärel
Kasutage
vajutage
nuppu. Loost vasakule kuvatakse
märgistus.
Korrake sammu 4, et valida ja märgistada veel lugusid.
Loendist loo eemaldamiseks liikuge loo peale ja
vajutage uuesti
nuppu. Loo märgistus
eemaldatakse.
Kui see on tehtud, valige
nuppe kasutades
„Rip“ (Kopeeri) nupp ja seejärel vajutage
nuppu.
Kuvatakse kopeerimise hüpikaken.
8.
Kasutage
nuppe, et valida seade, millele
soovitud kopeeritud failid salvestada, seejärel
vajutage
nuppu.
| MÄRKUSED |
10. Kui kopeerimine on lõpetatud, kuvatakse teade
„Successfully ripped.” (Edukalt kopeeritud).
Vajutage
nuppu.
11. Vajutage RETURN (Tagasi) nuppu, et liikuda
taasesituse ekraanile.
Käesolev juhtmevaba seade võib põhjustada oma töötamise
ajal elektrilisi häireid.
Kodukinosüsteemi ühendamine „Bluetooth“
seadmega
| MÄRKUSED |
Antud funktsioon pole võimalik DTS heliplaatidega.
Osad plaadid ei pruugi antud funktsiooni toetada.
Kopeerimine kodeerib muusika .mp3-formaati
bitikiirusega 192kbps.
Kopeerimise ekraanil saate valida ka „Select All“
(Vali kõik) või „Deselect All“ (Eemalda kõik valikud).
- Kasutage valikut „Select All“, et valida kõik lood,
seejärel vajutage
nuppu. See tühistab Teie
üksikute failide valikud.
- Kasutage valikut „Deselect All“, et eemaldada korraga
kõikide valitud lugude märgistused.
Ühendage
„Bluetooth“ seade
Kontrollige, kas „Bluetooth“ seade toetab „Bluetooth’iga“
ühilduvate stereokõrvaklappide funktsiooni.
„Bluetooth’i“ kasutamine
1.
Vajutage toote kaugjuhtimispuldil FUNCTION
(funktsiooni) nuppu, et kuvada BT-teade.
„Bluetooth“ seadet saab kasutada, et nautida kvaliteetse
stereoheliga muusikat täiesti juhtmevabalt!
2.
Valige „Bluetooth“ seadmes, mida soovite ühendada,
„Bluetooth“ menüü. Juhised leiate „Bluetooth“
seadme kasutusjuhendist.
3.
Valige „Bluetooth“ seadmes stereokõrvaklappide
menüü.
Näete seadmete nimekirja.
4.
Valige otsitud seadmete nimekirjast „[HTS]Fxxxxx".
Mis on „Bluetooth“?
„Bluetooth“ on tehnoloogia, mis võimaldab
„Bluetooth’iga“ ühilduvatel seadmetel üksteisega lihtsalt
ühenduda kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.
„Bluetooth“ seade puhul võib esineda müra või
talitlushäireid:
- Kui osa Teie kehast on kontaktis „Bluetooth“
seadme või „kodukinosüsteemi vastuvõtva /
edastava süsteemiga.
- Kui see on avatud elektrilistele variatsioonidele, mis
tulenevad takistustest, nagu näiteks sein, nurk või
kontori jaotusseinad.
- Kui see on avatud sama sagedusalaga seadmetelt,
k.a. meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja
juhtmevabad LAN-seadmed, tulenevatele
elektrilistele häiretele.
Ühendage kodukinosüsteem „Bluetooth“ seadmega,
kui nad on üksteise lähedal.
Mida suurem on vahemaa kodukinosüsteemi ja
„Bluetooth“ seadme vahel, seda halvem on kvaliteet.
Kui vahemaa ületab „Bluetooth’i“ toimimisraadiuse,
ühendus katkeb.
Kui kodukinosüsteem on ühendatud „Bluetooth“
seadmega, kuvatakse kodukinosüsteemi esiekraanil
ühendatud „Bluetooth“ seadme nimi ning seejärel
kodukinosüsteemi nimi.
5.
Esitage ühendatud seadmelt muusikat.
Teil on võimalik ühendatud „Bluetooth“ seadmes
esitatavat muusikat kuulata kodukinosüsteemi abil.
Eesti keel
37 |
Meedia esitamine
Ärge eemaldage salvestusseadet kopeerimise ajal
toote küljest.
9. Kui soovite kopeerimise tühistada, vajutage
nuppu ja seejärel valige „Yes“ (Jah). „No“ (Ei)
valimine jätkab kopeerimist.
05
Halva vastvõtuga piirkondades ei pruugi „Bluetooth“
ühendus korralikult töötada.
Kodukinosüsteemi efektiivne vastuvõtu ala on kuni 10 meetri
raadiuses igas suunas, kui ette ei jää takistusi. Ühendus
katkeb automaatselt, kui seade liigub antud raadiusest
väljapoole. Isegi käesoleva vastuvõtuala sees võivad heli
kvaliteeti kahjustada takistused, milleks võivad olla seinad või
uksed.
Meedia esitamine
| MÄRKUSED |
Kodukinosüsteem toetab ainult keskmise
kvaliteediga SBC-andmeid (kuni [email protected])
ja ei toeta kõrge kvaliteediga SBC-andmeid
([email protected]).
AVRCP funktsiooni toetatakse. Selle
funktsionaalsus võib sõltuvalt ühendatud seadme
tehnilistest andmetest erineda.
Ühendage kodukinosüsteemiga vaid selline
„Bluetooth“ seade, mis toetab A2DP profiili.
Korraga on võimalik ühendada vaid üht „Bluetooth“
seadet.
Otsing ja ühendumine ei pruugi korralikult töötada
järgmistel juhtudel:
- Kui kodukinosüsteemi ümber on tugev elektriväli.
- Kui kodukinosüsteemiga on samaaegselt
ühendatud mitu „Bluetooth“ seadet.
- Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, pole õiges
kohas või selle töös esineb häireid.
- Pidage meeles, et mikrolaineahjud, juhtmevabad
LAN-adapterid, fluorestseeruvad tuled ja gaasiahjud
kasutavad sama sagedusvahemikku mis
„Bluetooth“ seadegi, mis võib põhjustada elektrilisi
häireid.
„Bluetooth“ seadme ja kodukinosüsteemi
vahelise ühenduse katkestamine
Saate ühenduse „Bluetooth“ seadme ja kodukinosüsteemi
vahel katkestada „Bluetooth“ seadme abil. Juhiseid
vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.
Kui ühendus kodukinosüsteemi ja „Bluetooth“ seadme
vahel katkeb, kuvatakse kodukinosüsteemi esiekraanil
teade DISCONNECTED (Ühendus katkestatud).
Kodukinosüsteemi ja „Bluetooth“ seadme
vahelise ühenduse katkestamine
„Bluetooth“ režiimis käivitub ekraanisäästja siis, kui
„Bluetooth“ on tööks valmis olnud 5 minutit. „Bluetooth“
seadme taasühendamiseks lülitage ekraanisäästja välja
ning ühendage seade. Ekraanisäästja väljalülitamiseks
vajutage puldil mis tahes nuppu (helitugevuse nuppu,
numbrinuppu jne).
Fotode esitamine
Esitada on võimalik DVD-plaadi, USB- või mobiilseadmel
või arvutis asuvaid fotosid.
Tööriistamenüü kasutamine
Vajutage taasesituse ajal TOOLS (tööriistade) nuppu.
„Previous
(Eelmine)
„Next“
(Järgmine)
„Start / Stop
Slide Show“
(Alusta / lõpeta
slaidiesitus)
„Slideshow
Settings“
(Slaidiesituse seaded)
„Zoom“
(Suurendus)
„Rotate
(Pööra)
„Background
Music“
(Taustmuusika)
Vajutage kodukinosüsteemi esipaneelil (
) nuppu, et
lülituda BT-režiimist teise režiimi või kodukinosüsteem
välja lülitada.
Kui välja arvata juhtum, kus Te katkestate ühenduse
funktsiooni vahetades, ootab ühendatud „Bluetooth“
seade enne ühenduse lõpetamist teatud aja jooksul
kodukinosüsteemilt vastust.
(Ühenduse lõpetamise aeg võib sõltuvalt „Bluetooth“
seadmest erineda.)
„Settings“
(Seadistused)
| MÄRKUSED |
„Bluetooth“ ühenduse režiimis katkestatakse
„Bluetooth“ ühendus, kui vahemaa kodukinosüsteemi
ja „Bluetooth“ seadme vahel ületab 10 meetrit. Kui
pärast ühenduse katkemist liigub „Bluetooth“ seade
tagasi levipiirkonda või Te taaskäivitate „Bluetooth“
seadme, peate ühenduse taastamiseks seadme ja
kodukinosüsteemi uuesti omavahel ühendama.
| 38 Eesti keel
„Equaliser
Mode“
(Ekvalaiseri režiim)
Valige, et liikuda eelmisele pildile.
Valige, et liikuda järgmisele pildile.
Valige, et alustada või peatada
slaidiesitust.
 „Speed“ (Kiirus): Valige, et
määrata slaidiesituse kiirus.
 „Effects“ (Efektid): Valige, et
määrata slaidiesituse eriefektid.
Valige, et suurendada käesolevat pilti.
(Suurendamine kuni neli korda)
Valige, et pilti pöörata. (See pöörab
pilti kas päripäeva või vastupäeva.)
Valige, et kuulata slaidiesituse
vaatamise ajal muusikat.
 „Picture Mode“ (Pildirežiim)
- „Dynamic“ (Dünaamiline): Valige,
et suurendada teravust.
- „Standard“: Valige enamike
vaatamisrakenduste jaoks.
- „Movie“ (Film): Parim seadistus
filmide vaatamiseks.
- „User“ (Kasutaja): Võimaldab Teil
reguleerida teravust ja
müravähendust.
 „Information“ (Informatsioon):
Näitab pildi teavet.
Kasutage ekvalaiseri seadistusi, et
kohandada heli vastavalt oma
eelistustele.
| MÄRKUSED |
„Equaliser
Settings“
Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib „Options“
menüü erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.
Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib „Options“
menüü erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.
Taustmuusika funktsiooni võimaldamiseks peab fotofail
asuma samal salvestusmeediumil mis muusikafailgi.
Samas võivad heli kvaliteeti mõjutada MP3-faili bitikiirus,
foto suurus ja kodeerimismeetod.
Täisekraani režiimis pole võimalik suurendada
subtiitreid ja PG-graafikat.
Kaugjuhtimispuldi nuppude kasutamine
1.
2.
Vaate ja võimaluste menüü kasutamine,
kui ekraanil on fotofailide nimekiri
„Photos“ (Fotod)
„Date“
(Kuupäev)
„View“
(Vaade)
„Title“
(Pealkiri)
„Folder“
(Kaust)
„Slide Show“
„Options“
(Võimalused)
„Play
Selected“
(Esita valitud)
„Send“
(Saada)
Grupeerib kõik meediumil
või salvestusseadmel
asuvad fotofailid kuupäeva
järgi. Klõpsake grupil, et
näha sellesse gruppi
kuuluvaid fotosid.
Kuvab kõik meediumil või
salvestusseadmel asuvad
fotofailid pealkirja järgi
tähestikulises järjekorras.
Kuvab kõik meediumil või
salvestusseadmel asuvad
kaustad.
Käivitab slaidiesituse. Näitab
kõiki käesolevas kaustas
asuvaid faile üksteise järel.
Kui soovite luua slaidiesituse
valitud fotodest, vaadake
allpool võimalust „Play
Selected“.
„Play Selected“ valik võimaldab
Teil luua esitusloendi valides
esitamiseks kindlad failid. See
toimib kõikide meediumite puhul
põhimõtteliselt samamoodi.
Vaadake peatükki „CD-plaadilt
esitusloendi loomine“ leheküljel
36.
Valige „Send“ võimalus, et
laadida üles faile rakendustesse
(„Picasa“, „Facebook“ jne) või
seadmetesse. „Send“ võimaluse
kasutamiseks peate looma
konto vastavas, veebis asuvas
rakenduses ning seejärel
„Log In“ funktsiooni kasutades
sinna sisse logima.
Vajutage FUNCTION (Funktsiooni) nuppu, et valida
FM.
Lülituge soovitud jaamale.
„Preset Tuning 1“ (Eelseadistatud häälestamine 1):
Vajutage
(Käsitsi / eelseadistamine) nuppu, et
valida „Preset“ (Eelseadistamine), seejärel vajutage
TUNING/CH (,.) (Häälestamine / kanal) nuppu,
et valida eelseadistatud jaam.
- Enne eelseadistatud jaamadele lülitumist peate
need jaamad toote mällu lisama.
„Manual Tuning“ (Käsitsi häälestamine): Vajutage
nuppu, et valida „Manual“ (Käsitsi), seejärel
vajutage TUNING/CH (,.) nuppu, et liikuda
madalamale või kõrgemale sagedusele.
„Automatic Tuning“ (Automaatne häälestamine):
Vajutage
nuppu, et valida „Manual““, seejärel
vajutage ja hoidke all TUNING/CH (,.) nuppu,
et automaatselt lainealas jaama otsida.
Mono/Stereo seadistamine
Vajutage MO/ST nuppu.
Igal nupuvajutusel lülitub heli STEREO ja MONO vahel.
Halva vastuvõtuga piirkonnas valige MONO, et
kindlustada selge ja häiretevaba ülekanne.
Jaamade eelseadistamine
Näide: FM 89.10 mällu salvestamine.
1.
Vajutage FUNCTION (Funktsiooni) nuppu, et valida FM.
2.
Vajutage TUNING/CH (,.) nuppu, et valida <89.10>.
3.
Vajutage TUNER MEMORY (Tuuneri mälu) nuppu.
Ekraanil vilgub NUMBER.
Vajutage uuesti TUNER MEMORY nuppu.
Vajutage TUNER MEMORY nuppu enne, kui
NUMBER ise ekraanilt kaob.
Pärast TUNER MEMORY nupu vajutamist kaob
NUMBER ekraanilt ning jaam on mällu salvestatud.
Järgmise raadiojaama mällu salvestamiseks korrake
samme 2-4.
4.
5.
Eelseadistatud jaamale lülitumiseks vajutage
MANUAL/PRESET nuppu, et valida „Preset“
(Eelseadistatud), seejärel vajutage TUNING/CH
(,.) nuppu, et valida eelseadistatud jaam.
Eesti keel
39 |
Meedia esitamine
Raadio kuulamine
| MÄRKUSED |
05
Antud funktsioon on võimalik vaid siis,
kui ekvalaiseri režiim on sisselülitatud.
Meedia esitamine
RDS ülekandest
RDS („Radio Data System”
(raadioandmesüsteemi)) kasutamine
RDS-signaali näitamiseks
Jaamast saadetud RDS-signaali näete näidikul.
Vajutage FM raadio kuulamise ajal RDS DISPLAY nupule.
FM-jaamade vastuvõtmiseks
Iga nupulevajutusega muutub kuvatava info valik :
PS NAME
RT
CT
Sagedus
RDS võimaldab FM-jaamadel saata täiendava
signaali koos tavalise programmisignaaliga.
Näiteks saadavad jaamad oma nime, infot selle
kohta, mis tüüpi programme nad edastavad
(sport, muusika, jne).
Kui valite FM-jaama, mis pakub RDS teenust,
siis süttib näidikul RDS-indikaator.
PS
(programmiteenus)
RT
(raadiotekst)
RDS-funktsiooni kirjeldus
PTY (programmi tüüp) : kuvab hetkel
edastatava programmi tüübi.
PS NAME (programmiteenuse nimi) : näitab
ülekandejaama nime, mis koosneb kuni 8-st
tähemärgist.
RT (raadiotekst) : dekodeerib jaama poolt
edastatava teksti (kui edastatakse), koosneb
kuni 64 tähemärgist.
CT (kellaaeg) : dekodeerib reaalse kellaaja
FM-sageduselt. Mõned jaamad ei pruugi
edastada PTY, RT või CT informatsiooni,
seega alati seda infot ei kuvata.
TA (liiklusteated) : TA ON/OFF tähendab, et
edastatakse liiklusteateid.
| MÄRKUSED |
RDS ei pruugi korralikult toimida, kui valitud
jaam ei edasta RDS-signaali korralikult või
kui signaal on nõrk.
| 40 Eesti keel
Sagedus
Otsingu ajal ilmub näidikule <PS
NAME> ning seejärel kuvatakse
jaamade nimed. Kui signaali ei
edastata, siis kuvatakse tekst <NO
PS>.
Otsingu ajal ilmub näidikule <RT> ning
seejärel kuvatakse raadiojaama poolt
saadetavad tekstiteated.
Kui signaali ei edastata, siis kuvatakse
tekst <NO RT>.
Jaama sagedus (ei ole RDS-teenus)
Ekraanile kuvatavatest märkidest
Näidik ei suuda kuvada rõhumärkidega tähti,
näiteks <A> võib tähistada erinevate
märkidega <A-sid> nagu näiteks <Ą, Ā, Ä, Į,
Å ja Ć.>
PTY (programmi tüübi) näitamine ja
PTYSEARCH funktsioon
Üks RDS-teenuse eeliseid on võimalus leida
salvestatud kanalite hulgast teatud programm
PRY-koodide abil.
Enne alustamist!
Meedia esitamine
Näidik ei suuda eristada suur- ja väiketähti
ning seetõttu kasutakse alati suurtähti.
abil
05
Kui näidikul kuvatakse PS või RT signaale, siis kasutatakse
järgmisi tähemärke.
Programmi otsimine PTY-koodide
PTY otsing on võimalik ainult
eelhäälestatud jaamade puhul.
Otsingu lõpetamiseks vajutage STOP
( ) nupule.
Järgmiste sammude teostamiseks on
ajapiirang.
Kui seadistamine katkestatakse enne
kui olete lõpetanud, siis alustage uuesti
punktist 1.
Esmase kaugjuhtimispuldi nuppude
vajutamisel veenduge, et olete valinud
FM-jaama esmase kaugjuhtimispuldi abil.
RDS DISPLAY
1
4
PTY -
2
5
PTY SEARCH
TA
3
6
PTY +
1. Vajutage FM-jaama kuulamise ajal
PTY SEARCH nupule.
2. Vajutage PTY- või PTY+ nupule kuni
näidikul kuvatakse PTY kood, mida
otsisite.
3. Näidik annab paremal näi datud
PTY-koodid.
Vajutage uuesti PTY SEARCH
nupule, kui eelmises sammus valitud
PTY kood veel näidikul kuvatakse.
Keskne seade otsib 15 eelhäälestatud
jaama seast, peatub kui leidis Teie poolt
valitud jaama ning häälestub sellele
jaamale
Eesti keel
41 |
Meedia esitamine
Kaugjuhtimispuldi
eriefektinuppude kasutamine
SOUND EFFECT
(Heliefekti) funktsioon
Heli režiim
„Movie“ (Film)
„Music“ (Muusika)
„Game“
(Mäng)
„Matrix“ (Maatriks)
„Pro Logic“
„Off“ (Väljas)
SOUND
EFFECT
3D
SOUND
„3D Sound“ (3D-heli)
Võimaldab Teil valida heli optimeeriva režiimi.
1.
Vajutage SOUND EFFECT (Heliefekti) nuppu.
2.
nuppe, et valida soovitud režiim:
Vajutage
DSP, „Dolby Pro Logic II“ või SFE režiim.
3.
Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud heliefekt.
Saate nautida naturaalsemat ja elavamat ruumiheli
rikastatud toonidega, kui reguleerite heli sügavust
kasutades tasemevalikuid.
„Off“ (Väljas)
„High“ (Kõrge)
„Low“ (Madal)
| MÄRKUSED |
DSP
„MP3 Enhancer“ „Power Bass“ „Football“
„Off“ (Väljas)
„MP3 Enhancer“: Parandab kuulatavat heli (näiteks
mp3-muusika). Saate oma MP3-tasemel heli (24 kHz,
8bit) CD-tasemel heliks (44.1 kHz, 16bit) skaleerida.
„Power Bass“: Suurendab bassitoonide helitugevust
ning pakub kõmisevaid heliefekte.
„Football“: Loob dünaamilisema, realistlikuma,
staadionil viibimisele sarnase heli. Jalgpalli ja muude
spordisündmuste kuulamiseks.
„Off“ (Väljas): Valige normaalseks kuulamiseks.
| 42 Eesti keel
„3D Sound“ pole võimalik FM-režiimis.
TV
SOUND
„TV Sound“ (TV heli)
05
Meedia esitamine
TV SOUND (TV heli) nuppu kasutades on teleri heli
võimalik kuulata kodukinosüsteemi abil.
1.
Ühendage teler ja kodukinosüsteem HDMI-kaabli
abil (vaadake lk 17).
2.
Lülitage „Anynet+ (HDMI-CEC)“ sisse nii teleris
kui kodukinosüsteemis.
3.
Vajutage puldil TV SOUND.
4.
Iga kord, kui Te vajutate TV SOUND nuppu, vilgub
toote esipaneelil lühikest aega märge TV SOUND
ON/OFF, seejärel muutub see teateks D. IN.
- TV SOUND ON (Teleri heli sees): Heli
väljastatakse kodukinosüsteemi kõlaritesse.
- TV SOUND OFF (Teleri heli väljas): Heli
väljastatakse „Anynet+“ ühendusega
telerikõlarisse.
Kasutage järgmistel juhtudel:
1) Kui soovite telerit vaadates heli
kodukinosüsteemist kuulata.
2) Kui soovite kodukinosüsteemi abil kuulata heli,
mis on salvestatud teleri külge ühendatud
USB-seadmele.
TV SOUND ON/OFF toetamise tehnilised andmed
Ühendatud
teler
„Anynet+
(HDMI-CEC)“
seadistus
„TV
Sound
ON”
„TV
Sound
OFF”
„Anynet+
(HDMI-CEC)“
toega teler
ON (Sees)
O
O
OFF (Väljas)
O
X
Pole võimalik
O
X
Teleril ei toeta
„Anynet+
(HDMI-CEC)“
Eesti keel
43 |
Võrguteenused
Kui vajutate PUNAST (A) nuppu pärast seda, kui olete
sisse loginud, kuvatakse „My Account“ (Minu konto)
hüpikaken. Hüpikaknas saate valida „Logout“ (Logi
välja), „Change Account Information“ (Muuda konto
informatsiooni), „Link Service Accounts“ (Ühenda
teenuse kontod), „ Remove Accounts from the Device“
(Eemalda kontod seadmest) ja „Deactivate Account“
(Tühista konto).
Filmide laenutamiseks ja tasuliste rakenduste eest
maksmiseks peab Teil olema oma konto all
registreeritud krediitkaart. Kui Te pole krediitkaarti
registreerinud, valige „Change Account Information“.
Lehel „Change Account information“ valige „Register
Card“ (Registreeri kaart), vajutage
nuppu ja järgige
ekraanil toodud juhiseid.
Ühendades oma kodukinosüsteemi võrku saate nautida
erinevaid võrguteenuseid, nagu näiteks „Smart Hub“ või
BD-LIVE.
Võrguteenuste kasutamiseks peate kõigepealt:
1. Ühendama toote võrguga (vaadake lk 18)
2. Konfigureerima võrguseadistused
(vaadake lk 24-26)
Oma SAMSUNGI kontosse
sisselogimine
Enne „Movies & TV Shows“ (Filmid ja telesaated) või
„Apps“ (Rakendused) valikusse sisenemist soovitame
Teil oma SAMSUNGI kontoga sisse logida.
Oma SAMSUNGI kontosse sisselogimiseks järgige
alltoodud samme:
1.
Kui ekraanile on kuvatud peamenüü, vajutage
PUNAST (A) nuppu. Kuvatakse sisselogimise
ekraan.
2.
Valige „Email“ väli, seejärel vajutage
Kuvatakse klaviatuur.
3.
Sisestage klaviatuuri kasutades oma meiliaadress.
Kui see on tehtud, valige „Done“ (Tehtud) nupp,
seejärel vajutage
nuppu. Sisselogimise ekraan
kuvatakse uuesti.
4.
Valige „Password“ (Salasõna) väli, seejärel vajutage
nuppu. Taaskuvatakse klaviatuuri hüpikaken.
5.
Sisestage klaviatuuri kasutades oma salasõna. Kui
see on tehtud, valige „Done“ nupp, seejärel vajutage
nuppu. Sisselogimise ekraan kuvatakse uuesti.
6.
Et sisselogimise protsess järgmisel korral lihtsamaks
muuta, valige „Sign me in automatically“ (Logi mind
automaatselt sisse), seejärel vajutage
nuppu.
7.
Valige „Log in“ (Logi sisse), seejärel vajutage
nuppu. Toode logib Teid Teie kontosse sisse. Teie
konto meiliaadress kuvatakse ekraanil all vasakul
ääres.
nuppu.
| MÄRKUSED |
Enne „Movies & TV Shows“ või
„Apps“ valikute kasutamist
Kui Te pole veel „Smart Hub“ teenust seadistanud, siis
„Movies & TV Shows“ (Filmid ja telesaated) või „Apps“
(Rakendused) valiku esmakordsel kasutamisel palub toode
Teil läbi viia „Smart Hub“ teenuse seadistamisprotseduuri.
1. Valige peamenüü ekraanil kas „Movies & TV Shows“
või „Apps“, seejärel vajutage
nuppu. Kui valisite
„Apps“, minge 4. sammu juurde.
2. Kui valisite „Movies & TV Shows“, kuvatakse „Smart
Hub“ hüpikaken, mis küsib Teilt, kas soovite „Smart
Hub“ teenust seadistada. Valige „Yes“ (Jah), seejärel
vajutage
nuppu.
Kuvatakse tervitusekraan.
3. Valige „Start“ (Alusta), seejärel vajutage
nuppu.
Kuvatakse „Smart Hub“ teenuse tingimuste ja
privaatsuspoliitika ekraan.
4. „Smart Hub“ teenuse tingimuste ja privaatsuspoliitika
ekraanil peate läbi vaatama ja nõustuma nii „Smart
Hub“ teenuse kasutamise tingimuste kui „Smart Hub“
teenuse privaatsuspoliitikaga.
5. Kerige alla ja seejärel klõpsake „View Details“ (Vaata
detaile) nuppe, et lugeda täielikke dokumente.
6.
7.
8.
Kui olete lugemise lõpetanud, kerige üles esimese
sisestusväljani ja vajutage
nuppu, et nõustuda
tingimuste („Terms and Conditions“) ja
privaatsuspoliitikaga („Privacy Policy“).
Vajutage kaks korda ► nuppu, et liikuda täiendavate
privaatsusteadaannete („Supplemental Privacy
Notices“) ekraanile.
Klõpsake „View Details“ nuppu, et vaadata täielikku
teadaannet.
Kui olete lugemise lõpetanud, kerige üles esimese
sisestusväljani ja vajutage
nuppu.
Kui valisite „Sign me in automatically“, siis järgmisel
korral, kui Te soovite oma kontosse sisse logida,
sisestab toode automaatselt Teie meiliaadressi ja
salasõna. Teie peate vaid valima „Log In“.
9.
Kui „Log In“ ekraanil Teie meiliaadressi ja salasõna
ei kuvata, valige „Email“ välja kõrval asuv nupp, millel
on kujutatud allapoole suunatud nool, seejärel
vajutage
nuppu. Kuvatakse keritav loend
kõigist Teie registreeritud kontodest. Valige oma
konto ja vajutage
nuppu. Toode täidab
meiliaadressi ja salasõna väljad.
Te ei pea nõustuma täiendava privaatsusteadaandega,
kuid mõned „Smart TV“ funktsioonid ei pruugi olla
võimalikud, kui Te seda ei tee.
10. Vajutage kaks korda ► nuppu. Kuvatakse ekraan
„Setup Complete“ (Seadistus on lõpetatud).
Vajutage
nuppu.
| 44 Eesti keel
| MÄRKUSED |
Filmide ja telesaadete valiku kasutamine
Featured
Rakenduste kasutamine
Recommended
Teil on võimalik alla laadida internetist erinevaid rakendusi
ning siseneda erinevatesse tasuta või tasulistesse
rakendustesse ning neid oma telerist vaadata. Osadesse
rakendustesse sisenemiseks peab Teil olema SAMSUNGI
konto.
Favourites
Featured
Movies
TV Shows
Purchased
1.
Valige peamenüü ekraanil „Movies & TV Shows“
(Filmid ja telesaated), seejärel vajutage
nuppu.
2.
Valige üks film „Featured“ (Esiletõstetud) või
„Recommended“ (Soovitatud) pealkirja alt, seejärel
vajutage
nuppu. Kuvatakse valitud filmi ekraan.
VÕI
Kasutage nuppu, et liikuda ekraani allossa. Valige
„Favourites“ (Lemmikud), „Featured“ (Esiletõstetud),
„Movies“ (Filmid), „TV Shows“ (Telesaated) või
„Purchased“ (Ostetud), seejärel vajutage
nuppu.
Kasutage ilmuval ekraanil
saade või film, seejärel vajutage
Et teha valik lehel, kus kuvatakse telesaateid või
filme, kasutage valiku tegemiseks
nuppe
ja seejärel vajutage
nuppu.
4.
1
Valiku vaatamiseks valige „Watch Now“ (Vaata
nüüd), seejärel vajutage
nuppu. Kuvatakse
valitud üksuse ekraan, kus on hindadega
varustatud nimekiri asukohtadest, kust Te saate
filmi laenutada.
Valige asukoht, seejärel vajutage
nuppu.
Filmi käivitamiseks järgige ekraanil toodud juhiseid.
2
Apps
Recommended
1
2
3
4
5
Samsung
TV
My Apps
Web Browser
Apps
nuppe, et valida
nuppu.
„TV Shows“ või „Movies“ ekraanil saate valida ka
„What's New?“ (Mis on uut?), „Most Popular“
(Kõige populaarsem) või „Genres“ (Žanrid), et näha
rohkem võimalikke saateid või filme. Kasutage
„Genre“ ekraanil
nuppe, et valida žanr,
seejärel vajutage
nuppu.
3.
Rakenduste ekraani tutvustus
Apps
More Apps
3
4
1
„Recommended“ (Soovitatud): Kuvab
SAMSUNGI hallatud sisusoovitused. Annab Teile
ligipääsu erinevatele tasulistele või tasulistele
rakendustele, mida saate alla laadida.
2
„Featured Applications“ (Esiletõstetud
rakendused): Kasutage
nuppe, et
rõhutada kuvatud rakendust, seejärel vajutage
nuppu. Kuvatakse informatsioon esiletõstetud
rakenduse kohta.
3
„My Apps“ (Minu rakendused): Kuvab Teie isikliku
rakenduste galerii, mida saab muuta „More Apps“
ekraanil.
4
„More Apps“ (Veel rakendusi): Valige „More
Apps“, et ligi pääseda „More Apps“ ekraanile,
kus Te saate rakendusi lisada, muuta ja
kustutada ning näha kõiki allalaaditud rakendusi.
| MÄRKUSED |
Kui Te ei ole oma SAMSUNGI kontosse sisse loginud,
kuvatakse sisselogimise ekraan pärast 3. sammu ja
Te peate sisse logima.
Eesti keel
45 |
Võrguteenused
Movies & TV Shows
06
Saate alla laadida või striimida tasulisi ja tasuta filme ning
telesaateid ja neid oma teleris vaadata.
Kui Te pole krediitkaarti oma SAMSUNGI kontoga
sidunud, siis kuvatakse pärast sisselogimist „Register
Card“ (Registreeri kaart) ekraan. Filmide laenutamiseks
ja tasuliste rakenduste ostmiseks peab Teil oma konto
alla olema registreeritud krediitkaart.
Võrguteenused
Rakenduste allalaadimine
Rakenduse käivitamine
„Samsung Apps“ rakenduse abil saate alla laadida tasulisi
ja tasuta rakendusi.
1.
Valige peamenüü ekraanil „Apps“ (Rakendused),
seejärel vajutage
nuppu.
1.
Valige rakenduste ekraanil „Samsung Apps“,
seejärel vajutage
nuppu. Kuvatakse „Samsung
Apps“ ekraan.
2.
nuppe, et
Kasutage rakenduste ekraanil
valida üks rakendus, seejärel vajutage
nuppu.
Rakendus käivitub.
2.
Ekraani ülaosas pealkirja „What’s New?“ (Mis on
uut?) all näete erinevaid uusi rakendusi. Kasutage
◄► nuppe, et kerida nimekirja vasakule või
paremale, seejärel valige rakendus. Vajutage
nuppu, et näha rakenduse kohta rohkem
informatsiooni. Kui rakendus on tasuta, valige
„Download“ (Laadi alla), seejärel vajutage
nuppu, et rakendus alla laadida. Kui tegemist on
tasulise rakendusega, valige „Buy“ (Osta), seejärel
vajutage
nuppu ning järgige ekraanil toodud
juhiseid.
„More Apps“ ekraani kasutamine
More Apps
View : Date Downloaded
Options
1 /23
WebBrowser
Samsung Apps
| MÄRKUSED |
Rakenduse ostmiseks peate olema oma SAMSUNGI
kontosse sisse logitud ning Teil peab olema kontoga
seotud krediitkaart. Sisselogimiseks vajutage puldil
PUNAST (A) nuppu.
Kui Te pole krediitkaarti registreerinud, vajutage pärast
sisselogimist uuesti PUNAST (A) nuppu, seejärel valige
kuvatavas hüpikaknas „Change Account Information“.
Konto informatsiooni muutmise lehel valige „Register
Card“ (Registreeri kaart), vajutage
nuppu ja
järgige ekraanil toodud juhiseid.
WebBrowser
109.48 MB / 629.43 MB
„More Apps“ loetleb kõik Teie allalaaditud rakendused ja
võimaldab Teil:
Sorteerida „More Apps“ ekraanil olevaid rakendusi
allalaadimise kuupäeva („Date Downloaded“), hiljuti
kasutamise („Recently Opened“ ja pealkirja („Title“) järgi.
Kasutada mitmeid toimetamise menüü funktsioone
rakenduste peal, mis on üles loetletud rakenduste
ekraani „My Apps“ osas, k.a. rakenduste uuendamine,
teise kausta liigutamine, „My Apps“ alajaotusest
eemaldamine ning lukustamine.
Rakendustesse saate siseneda ja neid alla laadida ka
ekraani vasakul ääres loetletud kategooriatest. Juhiseid
vaadake 4. sammust.
3.
Kui rakendus on alla laaditud, valige „Run“ (Käivita)
ja vajutage
nuppu, et rakendus kohe käivitada.
Kui soovite rakendust hiljem käivitada, vajutage
RETURN (Tagasi) nuppu. Mõlemal juhul kuvatakse
rakenduste ekraanil allalaaditud rakenduse ikoon.
4.
Et näha rohkem rakendusi, kasutage
nuppe, et liikuda ekraani vasakul ääres olevasse
kategooriate nimekirja.
5.
Kasutage kategooria valimiseks
nuppe. Iga
kord, kui rõhutate uut kategooriat, kuvatakse
paremal järgmine rakenduste komplekt.
6.
Kasutage ► nuppu, et liikuda rakenduste peale ja
nuppe, et liikuda rakenduselt rakendusele.
7.
Et näha rakenduse kohta rohkem teavet, valige see
ning vajutage
nuppu.
8.
Rakenduse allalaadimiseks järgige 2. ja 3. sammus
toodud juhiseid.
| 46 Eesti keel
Storage
Category : XXXXX | Version : X.XXX | Size : XX.XKB
Rakendusi käivitada.
Rakenduste sorteerimine
Rakenduste sorteerimiseks „More Apps“ ekraanil järgige
alltoodud samme:
1.
Valige peamenüü ekraanil „Apps“ (Rakendused),
seejärel vajutage
nuppu.
2.
Kasutage rakenduste ekraanil nuppu, et liikuda
„More Apps“ (Veel rakendusi) valikule lehe allosas,
seejärel vajutage
nuppu.
3.
nuppe, et
Kasutage „More Apps“ ekraanil
liikuda ekraani ülaosas olevale valikule „View“
(Vaata), seejärel vajutage
nuppu.
4.
Valige kuvatavas allakeritavas nimekirjas „Date
Downloaded“ (Allalaadimise kuupäev), „Recently
Opened“ (Hiljuti kasutatud) või „Title“ (Pealkiri),
seejärel vajutage
nuppu. Rakendused „More
Apps“ ekraanil sorteeritakse Teie valitud kriteeriumi
järgi.
Toimetamise menüü funktsioonide
kasutamine
Rakenduse kustutamine „My Apps“ loetelust
1.
„My Apps“ (Minu rakendused) loetelu toimetamine
võimaldab Teil „My Apps“ valikusse rakendusi lisada ja
sealt neid kustutada. Samuti võimaldab see muuta
rakenduse asukohta „My Apps“ loetelus.
Rakenduse lisamine „My Apps“ loetellu
1.
2.
3.
Kasutage „More Apps“ ekraanil
nuppe, et
liikuda valikule „Edit“ (Muuda) ekraani ülaosas,
seejärel vajutage
nuppu.
Valige „Edit My Apps“ (Muuda minu rakendusi),
seejärel vajutage
nuppu. Kuvatakse „Edit My
Apps“ ekraan.
Valige värviliselt kuvatud rakendus rakenduste
ülemisest reast, seejärel vajutage
nuppu.
Värviliselt kuvatud rakenduse ikoon ilmub allpool
olevasse „My Apps“ alasse ning ülemises reas
muutub vastava rakenduse ikoon halliks.
| MÄRKUSED |
Hallina kuvatud rakendused on juba „My Apps“
loetelus.
4.
3.
4.
5.
Valige rakendus, mida soovite „My Apps“ loetelust
kustutada, seejärel vajutage
nuppe
suunas.
Kuvatakse hüpikteade „Remove from My Apps“
(Eemalda minu rakenduste loetelust).
Valige „Yes“ (Jah), seejärel vajutage
nuppu.
Kui naasete rakenduste ekraanile, on rakendus „My
Apps“ alast eemaldatud.
Rakenduse liigutamine „My Apps“ loetellu
1.
2.
3.
4.
5.
Kasutage „More Apps“ ekraanil
nuppe, et liikuda
valikule „Edit“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel vajutage
nuppu.
Valige „Edit My Apps“ (Muuda minu rakendusi), seejärel
vajutage
nuppu. Kuvatakse „Edit My Apps“ ekraan.
Valige rakendus, mida soovite liigutada „My Apps“
loetellu, vajutage
nuppu, seejärel vajutage
nuppe, et liigutada rakenduse ikooni ühe noole (<, >, ^
jne.) suunas, mis on kuvatud ümber rakenduse ikooni.
Rakenduse ikoon liigub Teie valitud suunas.
Kui olete rakenduse ikooni soovitud kohta liigutanud,
vajutage
nuppu.
Kui naasete rakenduste ekraanile, asub rakenduse just
selles kohas, mille valisite.
Kausta loomine
„Create Folder“ (Loo kaust) valik võimaldab Teil luua „More
Apps“ ekraanile kausta, kuhu saate liigutada rakendusi.
nuppe, et liikuda
1. Kasutage „More Apps“ ekraanil
valikule „Edit“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel
vajutage
nuppu.
2. Valige „Create Folder“, seejärel vajutage
nuppu.
Kuvatakse hüpikaken teatega „Set Folder Name“
(Määrake kausta nimi).
3. Vajutage
nuppu. Kuvatakse klaviatuur.
4. Valige paremal pool „Clear“ (Puhasta) nupp, seejärel
vajutage
nuppu, et eemaldada sisestusväljalt nimi
„Folder 1“. Seejärel sisestage klaviatuuri kasutades
kaustale soovitud nimi.
5. Kui see on tehtud, valige paremal pool „Done“ (Tehtud),
seejärel vajutage
nuppu. Hüpikaken ilmub taas.
6.
Valige „OK“, seejärel vajutage
nuppu. Ekraani
vasakule poole rakenduste nimekirja kuvatakse uus
kaust.
Kui naasete rakenduste ekraanile, kuvatakse
rakendus „My Apps“ alas.
Eesti keel
47 |
Võrguteenused
„My Apps“ loetelu toimetamine
2.
06
Lukustamine / lukust vabastamine
Kasutades lukustamise / lukust vabastamise funktsiooni ning
PIN-koodi saate Te lukustada rakendusi, et neid ei saaks
käivitada ei rakenduste ega „More Apps“ ekraanil. Vaikimisi
PIN-kood on 0000.
1. Kasutage „More Apps“ ekraanil
nuppe, et
liikuda valikule „Edit“ (Muuda) ekraani ülaosas,
seejärel vajutage
nuppu.
2. Valige „Lock/Unlock“ (Lukusta /vabasta lukust),
seejärel vajutage
nuppu.
3. Kui kuvatakse teenuse lukustamise teade („Lock
Service), sisestage PIN kasutades puldi numbrinuppe.
4. Rakenduse lukustamiseks valige rakendus ja vajutage
nuppu. Rakendusele kuvatakse lukk. Korrake
sama protseduuri järgmise rakenduse lukustamiseks.
5. Lukustatud rakenduste lukust vabastamiseks valige
rakendus, seejärel vajutage
nuppu.
6. Kõikide rakenduste korraga lukustamiseks kasutage
nuppe, et valida „Lock All“ (Lukusta kõik),
seejärel vajutage
nuppu.
7. Kõikide lukustatud rakenduste korraga lukust
vabastamiseks kasutage
nuppe, et valida
„Unlock All“ (Vabasta kõik) nupp, seejärel vajutage
nuppu.
8. Rakenduste ekraanile naasmiseks vajutage kaks
korda RETURN (Tagasi) nuppu. Lukustatud
rakenduste kohal paremal pool kuvatakse luku märk.
Kasutage „More Apps“ ekraanil
nuppe, et liikuda
valikule „Edit“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel vajutage
nuppu.
Valige „Edit My Apps“ (Muuda minu rakendusi), seejärel
vajutage
nuppu. Kuvatakse „Edit My Apps“ ekraan.
Võrguteenused
Kausta liigutamine
6.
Valige „OK“, seejärel vajutage
on ümbernimetatud.
Kausta liigutamise („Move to Folder“) valik võimaldab
Teil liigutada rakendusi Teie valitud kausta.
7.
Valige ekraanil paremas ääres „Close“ (Sulge),
seejärel vajutage
nuppu.
1.
2.
3.
4.
5.
Kasutage „More Apps“ ekraanil
nuppe, et
liikuda valikule „Edit“ (Muuda) ekraani ülaosas,
seejärel vajutage
nuppu.
Valige „Move to Folder“, seejärel vajutage
nuppu. Kuvatakse kausta liigutamise ekraan.
nuppe, et liikuda rakendusele,
Kasutage
seejärel vajutage
nuppu, et valida rakendus.
Rakenduse vasakule ülanurka kuvatakse
märgistus.
Rakenduse märgistuse eemaldamiseks vajutage
nuppu. Märgistus eemaldatakse.
Järgmiste rakenduste valimiseks korrake 3.
sammu.
| MÄRKUSED |
Kõikide allalaaditud rakenduste valimiseks valige
ekraani paremal ülaosas „Select All“ (Vali kõik),
seejärel vajutage
nuppu. Kõikide rakenduste
valiku tühistamiseks valige ekraani paremal ülaosas
„Deselect All“, seejärel vajutage
nuppu.
6. Kui see on tehtud, valige ekraani ülaosas „Select
folder“ (Vali kaust), seejärel vajutage
nuppu.
Kuvatakse hüpikaken teatega „Select Folder“.
7. Kasutage kausta valimise hüpikaknas
nuppe,
et valida kaust, kuhu soovite valitud rakendused
liigutada, seejärel vajutage
nuppu.
8. Kuvatakse hüpikaken teatega „Apps Moved“
(Rakendused liigutatud). Vajutage
nuppu.
9.
Kausta avamiseks kasutage kausta rõhutamiseks
nuppe, seejärel vajutage
nuppu.
Kustutamine
Kustutamise („Delete“) valik võimaldab Teil „My Apps“
ekraanilt rakendusi ja kaustasid kustutada. Kui kaustas
on rakendused, siis kustutatakse nii kaust kui rakendused.
Kustutamise funktsioon eemaldab rakendused jäädavalt.
Kui soovite kustutatud rakendust taas kasutada, peate
selle uuesti alla laadima.
1.
nuppe, et
Kasutage „More Apps“ ekraanil
liikuda valikule „Edit“ (Muuda) ekraani ülaosas,
seejärel vajutage
nuppu.
2.
Valige „Delete“ (Kustuta), seejärel vajutage
Kuvatakse kustutamise ekraan.
3.
Kasutage rakenduse või kausta juurde liikumiseks
nuppe, seejärel vajutage valimiseks
nuppu. Rakenduse või kausta vasakusse ülanurka
kuvatakse märgistus.
4.
Rakenduse valiku tühistamiseks vajutage
Märgistus eemaldatakse.
5.
Järgmiste rakenduste või kaustade valimiseks korrake
3. sammu.
1.
Kasutage „More Apps“ ekraanil
nuppe, et
liikuda valikule „Edit“ (Muuda) ekraani ülaosas,
seejärel vajutage
nuppu.
2.
Valige „Rename Folder“ (Nimeta kaust ümber),
seejärel vajutage
nuppu. Kuvatakse kausta
ümbernimetamise ekraan ja kaust on rõhutatud.
3.
Kasutage soovitud kausta rõhutamiseks
nuppe, seejärel vajutage
nuppu. Kuvatakse
ümbernimetamise hüpikaken.
4.
Vajutage
5.
Sisestage kausta uus nimi. Kui see on tehtud,
valige paremal pool valik „Done“ (Tehtud),
seejärel vajutage
nuppu. Uut nime kuvav
ümbernimetamise hüpikaken ilmub taas.
| 48 Eesti keel
nuppu. Kuvatakse klaviatuur.
nuppu.
nuppu.
| MÄRKUSED |
Kõikide allalaaditud rakenduste valimiseks valige ekraani
paremal ülaosas „Select All“ (Vali kõik), seejärel vajutage
nuppu. Kõikide rakenduste valiku tühistamiseks valige
„Deselect All“ (Tühista kõik valikud), seejärel vajutage
nuppu.
6.
Pärast kõikide valikute tegemist valige ekraani ülaosas
„Delete“ (Kustuta), seejärel vajutage
nuppu.
Kuvatakse kustutamise hüpikaken.
7.
Valige „Yes“ (Jah), seejärel vajutage
nuppu.
Kõik Teie valitud rakendused kustutatakse.
Kausta ümbernimetamine
Kausta ümbernimetamise valik võimaldab Teil
olemasolevat kausta ümber nimetada.
nuppu. Kaust
| MÄRKUSED |
Lukustatud rakendust või kausta pole võimalik kohe
kustutada. Kui valite kustutamiseks lukustatud rakenduse
või kausta, siis 7. sammu juures kuvatakse „Lock Service“
hüpikaken. Sisestage hüpikaknasse PIN-kood ja vajutage
nuppu. Lukk vabastatakse ning rakendus või kaust
kustutatakse.
Rakenduste uuendamine
Rakenduste uuendamise funktsioon otsib internetist
automaatselt Teie poolt allalaaditud rakenduste uuendatud
versioone ning värskete versioonide leidmisel uuendab
rakendused.
1.
Kasutage „More Apps“ ekraanil
nuppe, et liikuda
valikule „Edit“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel
vajutage
nuppu.
2.
5.
| MÄRKUSED |
Kõikide uuenduste valimiseks valige hüpikakna
paremal pool „Select All“ (Vali kõik), seejärel vajutage
nuppu. Kõikide uuenduste valiku tühistamiseks
valige „Deselect All“ (Tühista kõik valikud), seejärel
vajutage
nuppu.
6. Kui olete valinud uuendused, mida soovite alla
laadida, valige hüpikakna paremal ääres „Update“
(Uuenda), seejärel vajutage
nuppu.
7. Seade laadib Teie valitud uuendused alla.
Iga rakenduse ikoonile ilmub selle uuenduse
allalaadimise ajal allalaadimise riba. Allalaadimine
on lõpetatud, kui allalaadimise ribad kaovad.
Veebilehitseja kasutamine
Veebilehitseja rakendust kasutades pääsete ligi internetile.
Valige peamenüü ekraanil „Web Browser“, seejärel
vajutage
nuppu.
| MÄRKUSED |
Kui käivitate veebilehitseja olukorras, kus toode on
HDMI abil ühendatud „BD Wise“ funktsiooniga
ühilduva teleriga – ning „BD Wise“ on sisselülitatud suurendatakse veebilehitsejat nii, et see täidab kogu
ekraani ning teleri eraldusvõime seatakse
automaatselt optimaalsele väärtusele.
Veebilehitseja ei ühildu Java rakendustega.
Kui soovite faili alla laadida ning seda pole võimalik
salvestada, kuvatakse veateade.
E-kaubandust (toodete veebist ostmist) ei toetata.
„ActiveX-i“ ei toetata.
Ligipääs võib olla blokeeritud osadele veebilehtedele
või teatud ettevõtete hallatud veebilehitsejatele.
Ekraani peegeldamine
Ekraani peegeldamise funktsioon võimaldab Teil vaadata
oma nutitelefoni või nutiseadme ekraani telerist, mille olete
kodukinosüsteemiga ühendanud.
Lingi ja kursori abil lehitsemine
1.
Sellal, kui toote ekraanile on kuvatud „Blu-ray“
peamenüü, vajutage puldil SINIST (D) nuppu.
Kuvatakse ekraani peegeldamise („Screen
Mirroring“) ekraan.
2.
Käivitage oma seadmes „AllShare Cast“.
3.
Leidke oma seadmes võimalike seadmete
nimekirjast kodukinosüsteemi nimi ning valige see.
4.
Teler kuvab ühendamise teate (Näiteks
„Connecting to Android_92gb...“) ja seejärel kuvab
ühendatud oleku teate.
Veebilehitseja pakub kahte tüüpi lehitsemist: kursori abil
lehitsemine („Pointer Browsing“) ja lingi abil lehitsemine
(„Link Browsing“). Veebilehitseja esmakordsel käivitamisel
on aktiivne kursori abil lehitsemine. Kui kasutate
veebilehitsejas navigeerimiseks hiirt, soovitame jätta
aktiivseks kursori abil lehitsemise. Kui kasutate
veebilehitsejas navigeerimiseks pulti, soovitame kursori
abil lehitsemise asendada lingi abil lehitsemisega. Lingi
abil lehitsemine liigutab veebilehitsejas rõhutust ühelt
lingilt teisele ning pulti kasutades on see palju kiirem kui
kursori abil lehitsemine.
Lingi abil lehitsemise aktiveerimiseks järgige alltoodud
samme:
5.
Mõne hetke pärast kuvatakse teleri ekraanil Teie
seadme ekraan.
1.
| MÄRKUSED |
Sõltuvalt Teie keskkonnast võib ekraani peegeldamise
funktsiooni kasutamisel esineda video hakkimist või
heli katkemist.
Ühenduse saab luua vaid seadmega, mis toetab
funktsiooni „AllShare Cast“. Pidage siiski meeles, et
sõltuvalt tootjast ei pruugi sellise seadme ühendamine
olla täielikult toetatud. Mobiilse ühenduse toetamise
kohta vaadake rohkem informatsiooni tootja
veebilehelt.
Kasutage puldil
nuppe, et liigutada kursor
ekraani paremal ülaosas asuvale „Link Browser“
(Lingi abil lehitsemise) ikoonile. „Link Browser“
ikoon on paremalt kolmas.
Kursor on õiges kohas, kui ikoon muutub siniseks
ning ekraanile kuvatakse sõnad „Link Browsing”
(Lingi abil lehitsemine).
Eesti keel
49 |
Võrguteenused
4.
„Bluetooth“ ülekanded võivad ekraani peegeldamise
signaali segada. Enne ekraani peegeldamise
funktsiooni kasutamist soovitame tungivalt, et
lülitaksite „Bluetooth funktsiooni oma nutitelefonis või
nutiseadmes välja.
06
3.
Valige „Update Apps“ (Uuenda rakendusi), seejärel
vajutage
nuppu.
Seade otsib internetist Teie rakenduste uuemaid
versioone. Nende leidmisel kuvatakse rakenduste
uuendamise hüpikaken.
Kindla rakenduse uuenduse allalaadimiseks
rõhutage rakendus ja vajutage
nuppu.
Rakendusest vasakule kuvatakse märgistus.
Rakenduse valiku tühistamiseks rõhutage see ja
vajutage
nuppu.
Võrguteenused
2.
Vajutage
nuppu. Lingi abil lehitsemine
aktiveeritakse ning see jääb alati aktiivseks, kui Te
käivitate veebilehitseja.
Juhtpaneeli tutvustus
Klaviatuuri hüpikakna kasutamine
http://www.samsung.com
Kui klõpsate
,
või sisenete andmete või teksti sisestamise väljale ning
vajutate
nuppu, kuvatakse klaviatuuri hüpikaken.
Juhtpaneelil, mis jookseb ekraani ülaosas, on erinevad
ikoonid, mis käivitavad mitmeid kasulikke funktsioone.
Ikoone kirjeldatakse allpool, alustades ikoonist, mis on
ekraani vasakul pool ääres.
http://www.samsung.com
1
As you enter characters, recommended text will be shown.
http://www.samsung.com
Caps
123#&
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*
a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
z
x
c
v
b
n
m
,
.
?
-
ENG
www. .com
Clear
Done
Cancel
/
Oma puldiga klaviatuuri hüpikakna kasutamiseks järgige
alltoodud samme:
: Liigub eelmisele lehele.
: Liigub järgmisele veebilehele.
: Kuvab järjehoidjate („Bookmarks“) ja
ajaloo („History“) ekraani. Saate seada
järjehoidja käesolevale lehele, valida olemasoleva
järjehoidja ning muuta ja kustutada järjehoidjaid.
Samuti saate vaadata oma lehitsemise ajalugu
ning valida lehe, mida soovite uuesti külastada.
: Liigub veebilehitseja esilehele.
http://www.samsung.com
: Annab Teile
võimaluse lehe aadressi käsitsi sisestada
kasutades klaviatuuri hüpikakent.
: Laadib käesoleva lehe uuesti, et seda
ekraanil värskendada.
: Lisab käesoleva lehe järjehoidjate hulka.
1
: Võimaldab Teil informatsiooni
otsida, kui sisestate klaviatuuri hüpikakent
kasutades sõnad või tähemärgid. Vaadake
käesoleval leheküljel peatükki „Klaviatuuri
hüpikakna kasutamine“.
: Võimaldab Teil teatud protsendi
võrra ekraani suurendada või kahandada.
: Lülitab sisse PIP-funktsiooni.
: Võimaldab Teil lülituda kursori ning lingi
abil lehitsemise vahel.
: Võimaldab Teil konfigureerida
veebilehitseja seadistusi. Vaadake peatükki
„Seadistuste menüü kasutamine“ leheküljel 51.
: Sulgeb veebilehitseja.
| 50 Eesti keel
1.
Kasutage oma puldil
nuppe, et liigutada
rõhutus Teie valitud tähele või numbrile.
2.
Vajutage
nuppu, et sisestada sisestusvälja
täht või number.
3.
Suurtähtedele ligipääsemiseks rõhutage „Caps“
nupp vasakul ülaääres ning vajutage
nuppu.
Uuesti väiketähtede kasutamiseks vajutage taas
nuppu, kui „Caps“ on rõhutatud.
4.
Sümbolite ja kirjavahemärkide kasutamiseks
rõhutage vasakul olev 123#& nupp, seejärel
vajutage
nuppu.
5.
Sisestatud tähemärgi kustutamiseks liigutage rõhutus
nupule, seejärel vajutage
nuppu.
6.
Kõikide sisestatud tähemärkide kustutamiseks
liigutage rõhutus „Clear“ (Puhasta) nupule, seejärel
vajutage
nuppu.
7.
Kui olete sisestamise lõpetanud, liigutage rõhutus
„Done“ (Tehtud) nupule, seejärel vajutage
nuppu.
| MÄRKUSED |
Kui Teie tootega on ühendatud juhtmevaba klaviatuur,
saate tähtede, numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide
sisestamiseks seda kasutada. Pidage meeles, et
juhtmevaba klaviatuur töötab vaid siis, kui kuvatakse
klaviatuuri hüpikaken, ning seda saab kasutada vaid
tähtede, numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide
sisestamiseks.
Klaviatuuri hüpikakna võimalused
(Keel)
(Lugemise tööriistad)
Valige klaviatuuri jaoks keel. Saate
valida inglise, prantsuse, vene jne
keele.
„Recommended Klaviatuur soovitab teksti sisestamise
ajal soovituslikke sõnu. Saate selle
Text“
(Soovitatud tekst)
funktsiooni sisse või välja lülitada.
„Predict Next
Letter“
(Järgmise tähe
ennustamine)
Klaviatuur ennustab tähtede
sisestamisel järgmist tähte.
Ennustused kuvatakse Teie poolt just
sisestatud tähe ümber ringis. Saate
valida ennustatud tähe või liikuda
järgmisele tähele. Saate selle
funktsiooni sisse või välja lülitada.
Seadistuste menüü kasutamine
„Approved
Sites”
(atļautas tīmekļa
vietnes)
Seadistuste menüü sisaldab funktsioone, mis kontrollivad,
kuidas veebilehitseja töötab ning millised on veebilehitseja
turvafunktsioonid.
Seadistuste menüü avamiseks rõhutage ikooni
juhtpaneelis, seejärel vajutage
nuppu. Seadistuste
menüüs üksuse valimiseks rõhutage see üksus ning
vajutage
nuppu.
http://www.samsung.com
Enable Grabbing
Reading Tools
Approved Sites
Private browsing off
Web Browser Settings
Help
Close
„Enable/
Disable
Grabbing“
(Võimalda /
tühista krabamine)
Lülitab krabamise funktsiooni sisse ja
välja. Kui krabamise funktsioon on
sisselülitatud, saate veebilehte üles ja
alla liigutada kerimisriba kasutamata.
Krabamise funktsioon on võimalik
vaid kursoriga lehitsemise korral.
„Private
Browsing
On/Off“
(Privaatne
lehitsemine
sees/ väljas)
Pakub põhiteksti suurendamise abil
hõlpsalt loetavat lehekülge. Lugemise
tööriistad pole kõikide lehtede puhul
võimalikud.
Võimaldab Teil piirata laste ligipääsu
ebasobivatele veebilehtedele lubades
ligipääsu vaid sellistele veebilehtedele,
mille olete registreerinud. Iga kord, kui
sisenete heakskiidetud lehekülgedele,
kuvatakse PIN-koodi ekraan. Esimesel
korral heakskiidetud lehekülgedele
sisenedes sisestage vaikimisi PIN-kood
0000 kasutades oma puldi
numbrinuppe. PIN-koodi on võimalik
muuta kasutades heakskiidetud
veebilehtede funktsiooni jaoks salasõna
algseadistamist („Reset password“).
Vaadake allpool.
 „Approved Sites feature“
(Heakskiidetud veebilehtede
funktsioon): Lülitab heakskiidetud
veebilehtede funktsiooni sisse või
välja.
 „Reset password for Approved
Sites“ (Heakskiidetud veebilehtede
salasõna algseadistamine): Muutke
heakskiidetud veebilehtede
salasõna.
 „Add current site“ (Lisa käesolev
leht): Võimaldab Teil lisada hetkel
kuvatava veebilehe heakskiidetud
veebilehtede nimekirja.
 „Manage Approved Sites“ (Halda
heakskiidetud veebilehti): Võimaldab
Teil lisada veebilehti heakskiidetud
veebilehtede hulka ning neid sealt
kustutada. Kui lülitate heakskiidetud
veebilehtede funktsiooni sisse ning
Te pole ühtegi veebilehte lisanud, ei
pääse Te ligi ühelegi veebilehele.
Võimaldage või tühistage
privaatsusrežiim. Kui privaatsusrežiim
on aktiivne, ei säilita veebilehitseja
Teie külastatud veebilehti. Kui soovite
privaatsusrežiimi aktiveerida, valige
„OK“. Kui privaatsusrežiim töötab,
kuvatakse ekraani ülaosas veebilehe
aadressi ees „Stop“ ikoon.
Privaatsusrežiimi tühistamiseks valige
see uuesti, kui privaatsusrežiim on
aktiivne.
Eesti keel
51 |
Võrguteenused
„Language“
„Reading
Tools“
06
Klaviatuuri hüpikakna võimalustele ligipääsemiseks
rõhutage
nuppu klaviatuuri all vasakus osas, seejärel
vajutage
nuppu.
Võrguteenused
 „Set as home4page“ (Määra avaleheks):
Saate määrata veebilehitseja avalehe.
 „Pop-up Block“ (Hüpikakende
blokeerimine): Lülitab hüpikakende
blokeerija sisse ja välja.
 „Ad Block“: Saate määrata, kas
blokeerida reklaame, ning valida
veebilehti, mille puhul reklaamid on
blokeeritud.
„Web Browser
Settings“
(Veebilehitseja
seadistused)
 „General“ (Üldine): Saate kustutada
isiklikku informatsiooni, nagu näiteks
veebilehtede ajalugu ja lehitsemise
andmed (küpsised jne) ning
algseadistada veebilehitseja sätted.
 „Encoding“ (Kodeerimine): Saate
seada veebilehtede
kodeerimisseadistuse sättele
„Automatic“ (Automaatne) või valida
kodeerimisformaat nimekirjast käsitsi.
 „Pointer“ (Kursor): Saate määrata
kursori kiiruse ning lülitada nutika
kursori sisse ning välja.
„Help“
(Abi)
4.
5.
6.
7.
8.
Kasutades BD-LIVE’iga ühilduvat plaati saate nautida
erinevaid filmidega seotud teenuseid, kui toode on võrku
ühendatud.
1.
2.
Pakub põhilist teavet veebilehitseja
kasutamise kohta.
4.
3.
5.
| MÄRKUSED |
Oma internetiteenuste kontode
sidumine käesoleva tootega
„Link Service Accounts“ (Teenuste kontode ühendamise)
funktsioon võimaldab Teil siduda toote oma
internetiteenuste kontodega, et toode saaks automaatselt
teenusesse sisse logida, kui käivitate selle teenuse jaoks
mõeldud rakenduse.
Teenuse konto sidumiseks järgige alltoodud samme:
1. Vajutage peamenüü ekraanil PUNAST (A) nuppu
kaugjuhtimispuldil, et oma SAMSUNGI kontosse
sisse logida.
2. Pärast sisselogimist vajutage oma puldil uuesti
PUNAST (A) nuppu.
3. Valige „My Account“ (Minu konto) menüüst „Link
Service Accounts“, seejärel vajutage
nuppu.
| 52 Eesti keel
Korrake sama protsessi salasõna jaoks. Kui see on
tehtud, valige „Done“ (Tehtud), seejärel vajutage
nuppu.
Valige „OK“, seejärel vajutage
nuppu.
BD-LIVE™
 „Browser Information“
(Veebilehitseja informatsioon): Kuvab
veebilehitseja versiooninumbri ning
autoriõiguste kohta käiva teabe.
Sõltuvalt veebilehest ei pruugi osad veebilehisteja
seadistamisfunktsioonidest aktiveeritud olla.
Funktsioonid, mis pole aktiveeritud, on halli värvi ning
neid ei saa kasutada.
Valige „Link Service Account“ ekraanil teenus, mille
soovite tootega siduda, seejärel vajutage
nuppu.
Valige „Register“ (Registreeri), seejärel vajutage
nuppu.
ID ja salasõna ekraanil sisestage klaviatuuri
hüpikakent kasutades ID, mida kasutate valitud
teenusesse sisselogimisel. Kui see on tehtud, valige
„Done“ (Tehtud), seejärel vajutage
nuppu.
6.
Kinnitage USB-mälupulk toote esiküljel asuvasse
USB-pessa ning seejärel kontrollige selle allesjäänud
mälumahtu. Mäluseadmel peab BD-LIVE teenuste
majutamiseks olema vähemalt 1GB vaba mälumahtu.
Valige peaekraanil „Settings“ (Seadistused),
seejärel vajutage
nuppu.
Valige „Network“ (Võrk), seejärel vajutage
nuppu.
Valige „BD-Live Settings“ („BD Live“ seadistused),
seejärel vajutage
nuppu.
Valige „BD Data Management“ (BD-andmete
haldus), seejärel vajutage
nuppu.
Valige „Select Device“ (Vali seade), seejärel
vajutage
nuppu.
7.
Valige USB-seade, seejärel vajutage
8.
Sisestage „Blu-ray“ plaat, mis toetab BD-LIVE’i.
nuppu.
9.
Valige plaadi tootja poolt pakutud BD-LIVE
teenuste sisunimekirjast üks üksus.
| MÄRKUSED |
Sõltuvalt plaadi tootjast võivad BD-LIVE-i kasutusviis
ning pakutud sisu erineda.
Lisa
Täiendav teave
HDMI OUT
Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMIväljundresolutsioonid töötada.
3D-tehnoloogiaga videote nautimiseks peab Teil
olema HDMI-ühendus.
Pikk HDMI-kaabel võib põhjustada müra ekraanil.
Sellisel juhul seadke menüüs valik „HDMI Deep
Color“ sättele „Off“.
Seadistused
3D-seadistused
Osade 3D-plaatide puhul tuleb 3D-taasesituse ajal
filmi peatamiseks vajutada korra
nuppu. Film
peatub ja 3D-režiimi valik tühistatakse. Et muuta
3D-võimaluse valikut 3D-filmi esitamise ajal, vajutage
ühe korra
nuppu. Kuvatakse „Blu-ray“ menüü.
Vajutage uuesti
nuppu, seejärel valige „Blu-ray“
menüüs „3D Settings“ (3D seadistused).
Sõltuvalt sisust ning pildi asendist Teie teleriekraanil,
võite näha vertikaalseid musti ribasid vasakul, paremal
või mõlemal pool.
Teleri kuvasuhe
Sõltuvalt plaadi tüübist ei pruugi osad kuvasuhted
võimalikud olla.
Kui valite kuvasuhte ja valiku, mis erinevad Teie
teleriekraani kuvasuhtest, võib pilt olla moonutatud.
Kui valite sätte „16:9 Original“, võib Teie teler kuvada
formaati „4:3 Pillarbox“ (pildi külgedel on mustad
ribad).
„BD Wise“ (Ainult SAMSUNGI tooted)
Kui „BD Wise“ on sisselülitatud, seatakse resolutsiooni
seadistus automaatselt „BD Wise’i“ vaikimisi
väärtustele ning „BD Wise“ kuvatakse resolutsiooni
menüüs.
Kui toode on ühendatud seadmega, mis ei toeta
„BD Wise’i“, ei saa Te „BD Wise“ funktsiooni kasutada.
„BD Wise’i“ korralikuks toimimiseks lülitage „BD Wise“
nii kodukinosüsteemis kui teleris sisse.
Lisa
Ühendused
Valige kindlasti õige digitaalväljund, või Te kuulete
valju müra või heli puudub täielikult.
Kui HDMI- seade (AV-vastuvõtja, teler) ei ühildu
kokkupakitud formaatidega („Dolby digital“, DTS),
väljastatakse helisignaal PCM-ina.
07
Märkused
Digitaalne väljund
Tavalistel DVD-del pole BONUSVIEW heli ega
navigeerimise heliefekte.
Osadel „Blu-ray“ plaatidel pole BONUSVIEW heli ega
navigeerimise heliefekte.
Käesolev digitaalse väljundi seadistus ei mõjuta
analoogheli (V/P) ega HDMI-heli väljundit Teie
telerisse. See mõjutab optilist ning HDMI-heli väljundit,
kui toode on ühendatud AV-vastuvõtjaga.
Kui esitate MPEG-heliradasid, väljastatakse helisignaal
PCM-ina hoolimata Teie digitaalse väljundi valikutest
(PCM või „Bitstream“).
Digitaalset väljundit saab aktiveerida, kui kõlarite valik
on seatud sättele „TV Speaker“ (Teleri kõlar).
„BD-Live“ internetiühendus
BD-LIVE sisu kasutamise ajal võib internetiühendus
keelatud olla.
„Anynet+ (HDMI-CEC)“
Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi osad HDMI
väljundresolutsioonid töötada.
Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
Käesolev funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel
ei toeta CEC-i.
Kui Teie SAMSUNGI teleril on „Anynet+“ logo, siis
toetab see „Anynet+“ funktsiooni.
BD-andmete haldus
Välise mälu režiimis võib plaadi taasesitamine peatuda,
kui ühendate taasesituse ajal lahti USB-seadme.
Toetatakse ainult FAT-failisüsteemis (DOS 8.3)
vormindatud USB-seadmeid. Soovitame Teil
kasutada USB-seadmeid, mis toetavad USB 2.0
protokolli 4 MB/sek või kiirema lugemis/
kirjutamiskiirusega.
Jätkuva esituse funktsioon ei pruugi pärast
salvestusseadme vormindamist töötada.
Kogu BD-andmete haldamiseks saadaolev mälumaht
võib sõltuvalt tingimustest erineda.
Eesti keel
53 |
Lisa
DivX® videolaenutus
Rohkem teavet DivX ® VOD videolaenutuse kohta
leiate veebilehelt „http://vod.divx.com”.
Esipaneeli ekraan
Nupu
ja VOL +,- nupu heledust pole võimalik
määrata.
Kõlari seadistused
Kui kõlari valik on seatud teleri kõlarite peale, siis
väljastatakse heli teleri kõlaritest.
HDMI heli
Kui HDMI-heli väljastatakse teleri kõlaritesse, siis
teisendatakse see automaatselt 2-kanaliliseks.
Sõltuvalt „Blu-ray“ / DVD-plaadist ei pruugi Teil olla
võimalik plaadimenüüs subtiitrite keelt vahetada.
Vajutage DISC MENU (plaadimenüü) nuppu.
Käesolev funktsioon sõltub plaadile kodeeritud
subtiitrite valikust ning ei pruugi kõikide „Blu-ray“ /
DVD-plaatidega võimalik olla.
Teave põhisisu BONUSVIEW režiimi kohta kuvatakse
samuti vaid siis, kui „Blu-ray“ plaadil on BONUSVIEW
osa.
Käesolev funktsioon muuda nii esmased kui teisesed
subtiitrid samaaegselt.
Kuvatakse vastavalt esmaste ja teiseste subtiitrite
koguarv.
JPEG-failide esitamine
Täisekraani režiimis ei saa Te subtiitreid ja
PG-graafikat suurendada.
Heli naasmiskanal
Kui „Anynet+ (HDMI-CEC)“ on väljalülitatud, pole heli
naasmiskanal võimalik.
Kui kasutate ARC (Heli naasmiskanali) jaoks mitte
sertifitseeritud HDMI-kaablit, võib see põhjustada
ühilduvuse probleeme.
ARC funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendatud
on ARC-iga ühilduv teler.
Taasesitus
Videofailide esitamine
Suurema kui 20Mbps bitikiirusega videofailid
kurnavad toote ressursse ning võivad taasesituse ajal
peatuda.
Heli keele valimine
Kui BONUSVIEW osa ei sisalda BONUSVIEW heli
seadistusi, kuvatakse ekraanile ◄► näidik.
Heli keele funktsiooni kaudu võimalikud keeled
sõltuvad plaadile kodeeritud keeltest. Antud
funktsioon või osad keeled ei pruugi võimalikud olla.
Osad „Blu-ray“ plaadid võimaldavad Teil valida inglise
keeles kas PCM või „Dolby Digital“ helirada.
| 54 Eesti keel
Subtiitrite keele valimine
Meedia esitamine
Tööriistamenüü kasutamine piltide esitamise ajal
Kui kodukinosüsteem on ühendatud „BD Wise’iga“
ühilduva teleriga, millel on „BD Wise“ sisselülitatud, ei
kuvata pildiseadistuste menüüd.
Taustamuusika funktsioon ei tööta, kui muusikafail ja
fotofail ei asu samal salvestusmeediumil. Samuti
võivad heli kvaliteeti mõjutada MP3-muusikafaili
bitikiirus, fotode suurus ja kodeerimismeetod.
Digitaalse väljundi valik
PCM
Helivoog
„Blu-ray“
plaadil
„Bitstream“
(Kodeeritud
„Dolby D“)
HDMI toega AV-vastuvõtja
PCM
Kuni 7.1-kanaliline
PCM
PCM
Kodeeritud DTS
Kodeeritud
„Dolby Digital“ *
„Dolby Digital”
Kuni 2.1-kanaliline
PCM
„Dolby Digital”
Kodeeritud DTS
Kodeeritud
„Dolby Digital“ *
„Dolby Digital
Plus”
Kuni 2.1-kanaliline
PCM
„Dolby Digital Plus”
Kodeeritud DTS
Kodeeritud
„Dolby Digital“ *
„Dolby
TrueHD”
Kuni 2.1-kanaliline
PCM
„Dolby TrueHD”
Kodeeritud DTS
Kodeeritud
„Dolby Digital“ *
DTS
Kuni 7.1-kanaliline
PCM
DTS
Kodeeritud DTS
Kodeeritud
„Dolby Digital“ *
DTS
Kuni 7.1-kanaliline
PCM
„DTS-HD High
Resolution Audio“
Kodeeritud DTS
Kodeeritud
„Dolby Digital“ *
„DTS-HD
Master”
audio
Kuni 7.1-kanaliline
PCM
„DTS-HD Master”
audio
Kodeeritud DTS
Kodeeritud
„Dolby Digital“ *
2-kanaliline PCM
2-kanaliline PCM
2-kanaliline PCM
„Dolby Digital”
„Dolby Digital”
„Dolby Digital”
DTS
DTS
PCM
2-kanaliline PCM
Helivoog
„Dolby Digital” Kuni 2.1-kanaliline PCM
DVD-plaadil
DTS
Kuni 7.1-kanaliline PCM
„Blu-ray“
plaadi
definitsioon
„Bitstream“
(Kodeeritud DTS)
Lisa
Ühendus
„Bitstream“
(Töötlemata)
07
Seadistus
Igasugune
Väljastab ainult
Väljastab ainult
põhisisu
põhisisu
helivoogu, nii et Teie
Dekodeerib põhisisu
helivoogu, nii et
AV-vastuvõtja
heli ja BONUSVIEW
Teie AV-vastuvõtja
dekodeerib
heli kokku PCM-heliks
dekodeerib
heli bitivoo. Te ei
ning lisab
heli bitivoo. Te ei kuule
kuule BONUSVIEW
navigeerimise
BONUSVIEW
heli või navigeerimise
heliefektid.
heli või navigeerimise
heliefekte.
heliefekte.
DTS
Dekodeerib põhisisu
heli ja BONUSVIEW
heli kokku PCM-heliks
ning lisab
navigeerimise
heliefektid, seejärel
kodeerib PCM-heli
„Dolby Digital“
bitivoogu või PCM-i.
 Kui allikavoog on 2-kanaliline või mono, ei rakendata Kodeeritud „Dolby D” seadistust.
Väljund on 2-kanaliline.
„Blu-ray“ plaadid võivad sisaldada kolme helivoogu:
- Põhisisu heli: Põhisisu helirada.
- BONUSVIEW heli : Täiendav helirada, nagu näiteks režissööri või näitleja kommentaar.
- Navigeerimise heliefektid: Menüüs navigeerides võivad kõlada navigeerimise heliefekti.
Navigeerimise heliefektid on iga „Blu-ray“ plaadi puhul erinevad.
Eesti keel
55 |
Lisa
Eraldusvõime vastavalt sisutüübile
Sisutüüp
Sätted
„Blu-ray“ plaat
E-sisu/
Digisisu
„BD Wise”
„Blu-ray“ plaadi eraldusvõime
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Filmi kaadrisagedus: 4K väljund: Auto
Auto
Auto
4K väljund: „Off” (väljas)
[email protected]
[email protected]
Filmi kaadrisagedus: „Off” (väljas)
Teleri sisendi max. eraldusvõime Teleri sisendi max. eraldusvõime
Filmi kaadrisagedus: Auto (24Fs)
[email protected]
[email protected]
ainult 1080p & 1080i
1080p
[email protected]
[email protected]
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Sisutüüp
Sätted
DVD
„BD Wise”
Auto
480i
4K väljund: Auto
[email protected]
DVD 24Fs teisendus: Auto
Filmi kaadrisagedus:
4K väljund: „Off” (väljas)
[email protected]
Auto
DVD 24Fs teisendus: „Off” (väljas)
Teleri sisendi max. eraldusvõime
Filmi kaadrisagedus: „Off” (väljas)
Teleri sisendi max. eraldusvõime
Filmi kaadrisagedus: Auto (24Fs)
[email protected]
ainult 1080p & 1080i
1080p
[email protected]
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
| MÄRKUSED |
Kui mängijaga ühendatud teler ei toeta „Movie Frame“ (filmikaadri) funktsiooni või Teie valitud eraldusvõimet, kuvatakse
teade „If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution.
Do you want to change the resolution?" (Kui pärast „Jah“ valimist ei ole pilti näha, oodake palun 15 sekundit enne
e]elmise eraldusvõime juurde naasmist. Kas soovite eraldusvõimet muuta?). Kui valite „Yes“ (jah), läheb teleriekraan
15 sekundiks tühjaks ning eraldusvõime naaseb automaatselt eelmisele väärtusele.
Kui ekraan jääb tühjaks ka pärast resolutsiooni muutmist, eemaldage kõik plaadid ja hoidke all mängija esiküljel olevat
nuppu rohkem kui 5 sekundit. Kõik tehasesätted taastatakse. Tehke uuesti algseadistamise protseduur. Seejärel valige
menüüs „Settings” (sätted) > „Display” (ekraan) > „Resolution” (eraldusvõime) ja valige sobiv eraldusvõime oma telerile.
Kui teete algseadistamise protseduuri, valige uuesti ainult keel ja kuvasuhe (ekraanisuurus ja -formaat). Sätete taastamine
ei mõjuta Teie võrgusätteid, nii et saate vahele jätta võrguseadistuse ja tarkvarauuenduse.
Kui tehase vaikesätted taastatakse, kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD-andmed.
„Blu-ray“ plaadil peab olema 24 kaadrit sekundis funktsioon, et mängija saaks kasutada „Movie Frame (24Fs)“ režiimi.
| 56 Eesti keel
Veaotsing
Kontrollige/Lahendus
Ma ei saa plaati väljastada.
Kas toitejuhe on korralikult seinakontakti sisestatud?
Lülitage toide välja ja seejärel taas sisse.
Taasesitus ei käivitu.
Kontrollige „Blu-ray“ /DVD-plaadi regiooninumbrit.
Välismaalt ostetud „Blu-ray“/DVD-plaat ei pruugi olla esitatav.
CD-ROM-e ja DVD-ROM- ei saa käesoleva tootega esitada.
Kontrollige, et hindamistase oleks õige.
Taasesitus ei alga kohe
pärast „Play/Pause“
nupu vajutamist.
Kas Te kasutate vigastatud plaati või on plaadi pinnal kriimustused?
Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei kostu.
Kodukinosüsteem ei edasta heli kiire, aeglase ja astmelise taasesituse ajal.
Kas kõlarid on korralikult ühendatud? Kas kõlarid on korralikult seadistatud?
Kas plaat on kõvasti viga saanud?
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Kas kasutate pulti selle tööpiirkonnas ning kas see on sensori suhtes õige nurga all?
Kas patareid on tühjaks saanud?
Kas olete puldi (TV või BD) režiimi funktsioonid (TV/BD) õigesti valinud?
Plaat pöörleb, kuid pilti
pole.
Pildi kvaliteet on halb ja
pilt väriseb.
Kas teler on sisselülitatud?
Kas videokaablid on korralikult ühendatud?
Kas plaat on räpane või kahjustatud?
Halvasti toodetud plaati ei saa esitada.
Heli keel ja subtiitrid ei
toimi.
Heli keel ja subtiitrid ei toimi, kui plaat neid ei sisalda.
Menüü ekraani ei kuvata,
isegi kui menüü funktsioon
on valitud.
Kas Te kasutate plaati, mis ei sisalda menüüsid?
Kuvasuhet ei saa muuta.
16:9-formaadis „Blu-ray“/DVD-plaate saab esitada „16:9 Full“ režiimis, „4:3 Letter
Box“ režiimis või „4:3 Pan-Scan“ režiimis, kuid 4:3-formaadis „Blu-ray“/DVD-plaate
esitatakse vaid 4:3 kuvasuhtega. Vaadake „Blu-ray“ plaadi ümbrist ning valige sobiv
funktsioon.
Eesti keel
57 |
Lisa
Sümptom
07
Kui käesolev toode ei tööta korralikult, vaadake allolevat tabelit. Kui Teie kogetavat probleemi nimekirjas pole või kui
allolevad juhised Teid ei aita, lülitage toode välja, ühendage lahti toitejuhe ja võtke ühendust lähima volitatud edasimüüja
või “SAMSUNG Electronics” teeninduskeskusega
Lisa
Sümptom
Toode ei tööta.
(Näiteks: Toide lülitub
välja või kostub imelik
müra.)
Toode ei tööta normaalselt.
Olete unustanud
hindamistaseme salasõna.
Kontrollige / Lahendus
Vajutage ja hoidke all
nuppu kaugjuhtimispuldil 5 sekundi vältel, kui toode on
ooterežiimis.
- Algseadistamise funktsioon kustutab kõik salvestatud seadistused.
Kasutage seda vaid äärmisel vajadusel.
Kui tootesse pole plaati sisestatud, vajutage ja hoidke 5 sekundi vältel all
nuppu
toote esipaneelil. Ekraanile kuvatakse INIT ning kõik seadistused taastatakse
vaikimisi väärtustele. Seejärel vajutage toitenuppu.
- Algseadistamise funktsioon kustutab kõik salvestatud seadistused.
Kasutage seda vaid äärmisel vajadusel.
Ma ei saa vastu võtta
raadioülekandeid.
Kas antenn on korralikult ühendatud?
Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn piirkonnas, kus on
hea vastuvõtt.
Teleri heli kuulamisel läbi
toote pole heli kuulda.
Kui kasutate teleri heli kuulamisel D. IN või AUX funktsioone ning vajutate sel ajal
OPEN/CLOSE ^ nuppu, lülitatakse sisse „Blu-ray“/DVD-plaadi funktsioonid ning
teleri heli vaigistatakse.
Ekraanile kuvatakse teade
„Not Available.
Funktsioone või tegevusi ei saa sel ajal läbi viia, sest:
1. „Blu-ray“/DVD-plaadi tarkvara keelab seda.
2. „Blu-ray“/DVD-plaadi tarkvara ei toeta antud funktsiooni (nt kaameranurka).
3. Funktsioon pole hetkel võimalik.
4. Olete teinud päringu pealkirja või peatüki numbrile või otsinguajale, mis on
vahemikust väljas.
Kui HDMI-väljund on
seatud eraldusvõimele,
mida Teie teler ei toeta
(nt 1080p), ei pruugi Te
telerist pilti näha.
Kui tootesse pole plaati sisestatud, vajutage ja hoidke 5 sekundi vältel all
nuppu
toote esipaneelil. Ekraanile kuvatakse INIT ning kõik seadistused taastatakse
vaikimisi väärtustele.
HDMI-väljund puudub.
Kontrollige teleri ja toote HDMI-pesa vahelist ühendust.
Kontrollige, kas Teie teler toetab HDMI-sisendresolutsiooni 576p/480p/720p/1080i/
1080p.
Ebanormaalne
HDMI-väljundi ekraan.
Kui ekraanile kuvatakse juhuslik müra, tähendab see, et teler ei toeta HDCP-d
(lairiba digisisu kaitset).
„AllShare“ funktsioon
Ma näen läbi „AllShare’i“
jagatud kaustasid, kuid
mitte faile.
„AllShare“ näitab ainult video-, foto- ja muusikafaile. Teisi failitüüpe ei kuvata.
Video hakib.
Kontrollige, kas võrk on stabiilne.
Kontrollige, kas võrgukaabel on korralikult ühendatud ja ega võrk pole ülekoormatud.
Juhtmevaba ühendus serveri ja toote vahel on ebastabiilne. Kontrollige ühendust.
| 58 Eesti keel
Sümptom
Sama alamvõrgu all peaks IP-aadress olema unikaalne, vastasel juhul võib
IP-kokkupõrge selliseid fenomene põhjustada.
Kontrollige, kas tulemüür on aktiivne. Sellisel juhul tühistage tulemüür.
07
Lisa
„AllShare“ ühendus toote
ja arvuti vahel on
ebastabiilne.
Kontrollige / Lahendus
BD-LIVE
Ma ei saa ühendust
BD-LIVE serveriga.
Kontrollige võrgustaatuse funktsiooni abil, kas võrguühendus on edukas.
Kontrollige, kas USB-mäluseade on tootega ühendatud.
Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba ruumi, et majutada BD-LIVE teenust.
Vaba ruumi saate kontrollida BD-andmete halduse alt.
Vaadake, kas BD-LIVE internetiühendus on seatud sättele „Allow(All)“ (luba(kõik)).
Kui kõik ülaltoodu ebaõnnestub, võtke ühendust teenusepakkujaga või
värskendage püsivara.
BD-LIVE teenuse
kasutamisel ilmneb viga.
Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba ruumi, et majutada BD-LIVE teenust.
Vaba ruumi saate kontrollida BD-andmete halduse alt.
| MÄRKUSED |
Kui taastatakse vaikimisi seadistused, kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD-andmed.
Siinkohal teatab „SAMSUNG Electronics“, et käesolev kodukinosüsteem vastab Direktiivi 1999/5/EC
põhinõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.
Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehel http://www.samsung.com, kui liigute lingile
„Support“ > „Search Product Support“ ning sisestate mudeli nime.
Antud toodet võib kasutada kõigis EL-i riikides
Antud toodet võib kasutada ainult siseruumides.
Eesti keel
59 |
Lisa
Tehnilised andmed
Kaal
3,3 kg
Mõõdud
430 (L) x 55 (K) x 314 (S) mm
Töötamise temperatuurivahemik
+5°C - +35°C
Töötamise niiskusvahemik
10 % - 75 %
Signaali / müra suhe
55 dB
Kasutatav tundlikkus
12 dB
Kogu harmooniline moonutus
0,5 %
Video
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Heli
PCM mitmekanaliline heli, „Bitstream“ heli, PCM heli
Esikõlari väljund
165W x 2(3 )
Basskõlari väljund
170W(3 )
Üldine
FM-tuuner
HDMI
Võimendi
Sagedusvastus
Analoogsisend : 20Hz~20kHz (±3dB)
Digitaalsisend : 20Hz~40kHz (±4dB)
Signaali / müra suhe
70dB
Kanalieraldus
60dB
Sisendi tundlikkus
(AUX) 500mV
7.1-kanaliline kõlarisüsteem
Kõlarisüsteem
Takistus
Sagedusvahemik
Väljundi helirõhu Hinnatud Maksimaalne
tase
sisend
sisend
Mõõdud
(L x K x S) (mm)
Kaalud
(kg)
Esikõlar
140Hz~ 20kHz
87dB/W/M
165W
330W
53,0 x 648,0 x 53,0
Jalandi alus
149,0 x 149,0
1,55
„Subwoofer“
40Hz ~ 160Hz
88dB/W/M
170W
340W
205,6 x 390,6 x 350,6
6,33
Võrgukiirust 10Mbps või alla selle ei toetata.
„SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.
Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
Disain ja tehnilised andmed võivad etteteatamata muutuda.
Vooluallika ja voolutarbimise kohta vaadake toote all olevalt sildilt.
| 60 Eesti keel
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI
klienditeenindusega.
Riik
Klienditeeninduse kontakttelefon
Veebi lehekülg
Latvijas Republika
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinës linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine
(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)
Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea
lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb
viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66.
Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.
Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist
ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.
Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste
seadmete jäägid)
(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)
Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija,
kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage
palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku
materjaliressursside taaskasutamist.
Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja
kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.
Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda
toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement