Samsung | HT-D7100 | Kasutusjuhend | Samsung HT-D7100 Kasutusjuhend

HT-D7100
2.1-kanaliline „Blu-ray”
kodukinosüsteem
Kasutusjuhend
Kujutlege võimalusi
Täname, et ostsite selle SAMSUNGi toote.
Terviklikuma teeninduse saamiseks
palun registreerige toode veebiaadressil
www.samsung.com/register
Ohutusteave
Hoiatused
ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE).
SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT REMONDITAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD
TEENINDUSPERSONALI POOLE.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
See sümbol viitab „ohtlikule pingele”
toote sees, millega kaasneb elektrilöögi
või trauma oht.
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI
VÄLTIMISEKS SOBITAGE LAI PISTIK LAIA
AVASSE TÄIES ULATUSES.
HOIATUS
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke
seadet vihma kätte või niiskesse keskkonda.
ETTEVAATUST
Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga
ega vedelikke täis anumatega, nagu näiteks seadmele
asetatud vaasid.
Voolujuhet kasutatakse seadme eemaldamiseks
vooluvõrgust, mistõttu peab see olema alati ligipääsetav.
See seade peab alati olema ühendatud vahelduvvoolu
juhtmega, millel on kaitsev maandus.
Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks peab juhtme
seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati
ligipääsetav.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
See sümbol viitab toote
kasutamisega seonduvatele
olulistele juhistele.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
1. KLASSI LASERTOODE
See plaadimängija on 1. KLASSI LASERTOODE.
Seadme nuppude kasutamine, reguleerimiste või
toimingute teostamine teisiti kui on kirjeldatud
kasutusjuhendis, võib põhjustada ohtlikku kiirgust.
ETTEVAATUST
AVAMISEL ON OHT SAADA MÕJUTATUD
NÄHTAMATUTEST LASERKIIRTEST. HOIDUGE SELLEST.
Voolujuhtme ühendamine (ainult Suurbritannias)
PANGE TÄHELE
Toote toitekaabel on varustatud pistikuga, millel on olemas kaitse. Antud kaitsme nominaalvõimsus on märgitud pistikule
kohal, kus asub kaitse. Juhul kui kaitse vajab vahetamist, kasutage sama nominaalvõimsusega kaitset BS1362.
Ärge kasutage pistikut kunagi ilma kaitsmekaaneta. Kui kaitsmekaas on eemaldatav ja vajab vahetamist, peab see olema
kasutatava kaitsmega samades värvides. Asenduskaasi on võimalik osta käesoleva toote müünud edasimüüja käest. Kui
komplektis olev pistik ei sobi stepslitega Teie kodus või kui toitejuhe on liiga lühike, peate soetama vastava pikendusjuhtme või
konsulteerima edasimüüjaga. Kui ei ole muud võimalust kui pistik maha lõigata, siis eemaldage sellest eelnevalt kaitse või
vabanege ettevaatlikult pistikust. Ärge jätke mahalõigatud pistikut stepslisse, kuna mahalõigatud kohta katsudes on oht saada
elektrilöök. Ärge üritage kunagi sisestada pistikupesasse kaitsmata juhtmeid. Alati peab kasutama pistikut ja kaitset.
TÄHTIS
Juhtmed on juhtmestikus värvitud vastavalt – SININE = NEUTRAALNE, PRUUN
= PINGE ALL Kuna toodud värvid ei pruugi kattuda teie pistiku ühendusklemmide markeeringutega, käituge järgnevalt: –SININE juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud tähega „N” või värvitud SINISEKS või MUSTAKS.
PRUUN juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud tähega „L” või värvitud PRUUNIKS või PUNASEKS.
HOIATUS: ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI JUHET MAANDUSKLEMMIGA (EARTH), MIS ON MÄRGISTATUD
, VÕI VÄRVITUD ROHELISEKS VÕI ROHELISEKS JA KOLLASEKS.
TÄHEGA „E” VÕI MAANDUSIKOONIGA
2
Eesti keel
Ettevaatusabinõud
Veenduge, et Teie kodus kasutatav vool ühtiks seadme tagaküljel märgituga (kleebisel).
Paigaldage mängija horisontaalselt kindlale alusele (mööbel) nii, et ventilatsiooniks jääks seadme ümber küllalt
vaba ruumi (7,5~10cm).
Ärge paigutage mängijat võimendite või muude seadmete peale, mis võivad kuumeneda.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud.
Ärge paigutage midagi mängija peale.
Enne mängija liigutamist veenduge, et plaadisahtel oleks tühi.
Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake voolujuhe seinakontaktist välja, eriti siis, kui Te ei plaani
seadet pikema ajaperioodi vältel kasutada.
Äikesetormide ajal ühendage seade vooluvõrgust välja, eemaldades juhtme seinakontaktist. Äikesetormi tõttu
kõrgenev pinge võib seadet kahjustada.
Ärge jätke seadet otsese päikesekiirguse kätte või teiste soojusallikate lähedusse. See võib viia
ülekuumenemiseni ja seadme kahjustumiseni.
Kaitske mängijat niiskuse, ülemäärase kuumuse või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmete eest (nt kõlarid).
Kui seadme töös esineb tõrkeid, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti.
See mängija ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuses. Seadet võib kasutada vaid isiklikul eesmärgil.
Kui mängijat või plaati on hoitud külma temperatuuriga keskkonnas, võib tekkida kondenseerumine. Kui
transpordite seadet talvel, siis oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, et seade jõuaks toatemperatuurini.
Seadmes kasutatavad patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke kemikaale.
Ärge visake patareisid tavalise olmeprügi hulka
Teleri vaatamine 3D-funktsiooni kasutades
Tähtis ohutusalane teave. Lugege järgnevaid hoiatusi enne, kui Teie või Teie laps hakkab 3D-funktsiooni
kasutama
Rasedad, vanemad inimesed, epileptikud ning need, kellel on nõrk süda või tõsine kalduvus
merehaigusele, peaksid 3D-pildi vaatamist vältima.
Me ei soovita 3D-pilti neile, kes on halvas füüsilises seisundis, vaevlevad unepuuduse käes või joovad
palju alkoholi. Mõned 3D-pildid võivad vaatajat ehmatada.
Ärge asetage 3D-video esitamise ajal enda ümber teravaid või kergelt purunevaid esemeid. Kui Te
reageerite 3D-videole otsekui oleks see reaalsus, võite enda ümber asuvaid esemeid lõhkuda või
endale viga teha.
Fototundliku haigushoo hoiatus ja teised terviseriskid
- Ärge kasutage 3D-aktiivprille muudel eesmärkidel (näiteks tavaliste prillide, päikeseprillide,
kaitseprillidena jms).
- Ärge kasutage 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille kõndides või ringi liikudes. 3D-funktsiooni või
3D-aktiivprillide kasutamine ringi liikumise ajal võib lõppeda vigastustega, mis tulenevad esemete
otsa jooksmisest, komistamisest ja/või kukkumisest.
Eesti keel
3
Ohutusteave
Ettevaatusabinõud plaatide käsitsemisel ja
hoiustamisel
Väikesed kriimustused plaadil võivad kahjustada
pildi või heli kvaliteeti ja põhjustada pildi-/
helikatkestusi.
Püüdke plaate käsitsemisel mitte kriimustada.
Plaatide käsitsemine
Ärge puudutage plaadi alumist külge, kuhu on salvestatud
info.
Hoidke plaati servadest, et infopinnale ei
satuks sõrmejälgi.
Ärge kleepige plaadile kleeplinti või
paberit.
Plaatide hoiustamine
Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes
Hoidke jahedas hästi ventileeritud kohas
Hoidke plaate vertikaalselt puhtas kaitsvas
karbis.
✎ MÄRKUS
 Ärge laske plaatidel määrduda.
 Ärge kasutage mõranenud või kraabitud plaate.
Plaatide käsitsemine ja hoiustamine
Kui plaat on määrdunud sõrmejälgede või
mustusega, puhastage see ettenähtud nõrgatoimelise
puhastuslahusega pehme riidelapi abil.
Puhastades pühkige õrnalt seestpoolt
väljapoole
✎ MÄRKUS
 Kui soe õhk puutub mängijas kokku külmade
detailidega, võib tekkida kondensatsioon. Sellisel juhul
ei pruugi seade korralikult töötada. Kui nii juhtub,
eemaldage plaat plaadisahtlist ja laske seadmel 1
kuni 2 tundi seista nii, et toide oleks sisse lülitatud.
4
Eesti keel
Litsents
Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories`i registreeritud kaubamärgid.
DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on DivX, Inc. poolt loodud
digitaalne videoformaat. Antud seade on ametliku DivX
sertifikaadiga (DivX Certifi ed®) seade, mis taasesitab DivX videoformaati.
Lisainfo saamiseks ja videofailide DivX videoks konverteerimise tarkvara
hankimiseks külastage veebiaadressi www.divx.com.
DIVX VIDEO-ON-DEMANDI KOHTA: „DivX Video-on-Demand” (VOD) kaudu
soetatud video taasesitamiseks on vajalik antud DivX sertifikaadiga
(DivX Certified®) seade registreerida. Registreerimiskoodi leiate oma
seadme „Setup” menüü „DivX VOD” alammenüüst. Registreeriminstoimingu
kohta leiate informatsooni veebiaadressilt vod.divx.com.
DivX Certified® seade taasesitab DivX® videosid, mille resolutsioon on kuni
HD 1080p, sealhulgas kõrgtasemel sisu.
DivX®, DivX Certified® ja muud seaotud logod on DivX, Inc. kaubamärgid
ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
Vastavuses ühe või enama Ameerika Ühendriikide patendiga : 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia
Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
Oracle ja Java on Oracle ja/või tema haruettevõtete registreeritud kaubamärgid.
Muud nimed võivad olla vastava omaniku kaubamärgid.
Antud seade sisaldab kopeerimise vastast tehnoloogiat, mis on kaitstud Ameerika
Ühendriikide patentidega ning teiste Rovi Corporation`ile kuuluvate intellektuaalsete
omandiõigustega.
Lahti monteerimine ja uute seadmete tuletamine antud seadme alusel on keelatud.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ ja vastavad logod on Blu-ray Disc Association`i
kaubamärgid.
iPod on Apple Inc. kaubamärk, mis on
registreeritud Ameerika Ühendriikides
ja teistes riikides. iPhone on Apple Inc.
kaubamärk.
< „Open Source” litsents >
Juhul kui soovitakse kasutada avatud lähtekoodiga tarkvara, siis leiate
„Open Source” litsentsid seadme menüüst.
Autoriõigused
© 2011 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.” Kõik
õigused kaitstud.
Sisukord
OHUTUSTEAVE
2
ALUSTAMINE
7
ÜHENDUSED
18
27
4
4
Ohutusteave
Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud plaatide käsitsemisel ja
hoiustamisel
Litsents
Autoriõigused
7
8
11
12
13
14
14
15
16
Kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid
Plaatide tüübid ja omadused
Toetatavad failiformaadid
Märkused USB ühenduse kohta
Tarvikud
Kirjeldus
Esipaneel
Tagapaneel
Kaugjuhtimispult
18
20
21
24
24
26
27
28
Kõlarite ühendamine
Kõlarite paigaldamine kummuti tüüpi alusele
Rõngas-ferriitsüdamiku kinnitamine põhiseadme
toitekaabli külge
Väliste seadmete/teleri ühendamine HDMI kaudu
FM-antenni ühendamine
Videoväljundi (Video OUT) ühendamine teleriga
Väliste seadmete heli ühendamine
Võrguga ühendamine
27
28
29
29
30
30
30
31
32
32
32
32
32
33
33
34
34
34
34
35
36
36
36
36
37
40
40
40
40
40
41
41
Algseaded
Seadistusmenüüsse
Ekraan
Ekraanisuurus
Kuvamine
„BD Wise“
Resolutsioon
Väljundrežiimile vastav resolutsioon
HDMI värviformaat
„Movie Frame (24 Fs)“
„HDMI Deep Color“
Peatatud režiim
Täiskaadrilaotuse režiim
Heli
Kõlarite seadistamine
Kasutajapoolne EQ
“HDMI audio”
“Audio Return Channel”
Digitaalväljund
Dünaamilise diapasooni kontroll
„Audio Sync“
Võrk
Võrguseadistused
Juhtmega võrk
Juhtmevaba võrk
BD-LIVE internetiühendus
Süsteem
Algsed seadistused
„Anynet+“(HDMI-CEC)
BD-andmete haldus
Ajavöönd
DivX(R) videolaenutus
EESTI
SÜSTEEMI SEADISTAMINE
2
3
4
Eesti keel
5
Sisukord
SÜSTEEMI SEADISTAMINE
41
41
41
41
41
41
42
42
Keel
Turvalisus
Blu-Ray plaadi vanemakontroll
DVD-plaadi vanemakontroll
Salasõna muutmine
Esiekraan
Tarkvara uuendamine
PÕHIFUNKTSIOONID
45
45
45
46
47
47
48
48
48
48
49
49
49
50
52
53
54
55
57
57
Plaadi taasesitamine
Plaadi menüü / pealkirjamenüü / hüpikmenüü
kasutamine
Otsingu ja vahelejätmise funktsiooni kasutamine
Aegluubis esitus/Kaaderhaaval esitus
Korduv taasesitus
TOOLS (tööriistad) nupu kasutamine
Otse soovitud stseeni/lauluni liikumine
Heliriba keele valimine
Subtiitrite keele valimine
Tiitrid
Vaatenurga muutmine
BONUSVIEW seadistamine
Muusika kuulamine
Helirežiim
Pildi taasesitamine
Taasesitamine USB andmekandjalt
Raadio kuulamine
iPod`i /iPhone´i ühendamine USB kaabliga
iPod`i /iPhone´i ühendamine doki abil
VÕRGUTEENUSED
60
62
63
64
65
67
67
69
69
69
“SmartHub” teenuse kasutamine
Klaviatuuri kasutamine
Seadistuste menüü – SININE (D)
Teenuse konto registreerimine
Toimetamise režiimi menüü – KOLLANE ( C )
Sorteerimise menüü – ROHELINE (B)
Tasulised rakendused
BD-LIVE™
“AllShare” funktsiooni kasutamine
vTuner funktsiooni kasutamine
70
73
Veaotsing
Tehnilised andmed
60
MUU INFO
70
Joonised ja illustratsioonid selles kasutusjuhendis on üksnes abimaterjaliks ja võivad erineda toote tegelikust välimusest.
Teilt võidakse nõuda käsitlustasu, kui:
a. olete tellinud tehniku ning tootel pole midagi viga (näiteks kui Te pole kasutusjuhendist aru saanud)
b. toote seadme teenindusse ning tootel pole midagi viga (näiteks kui Te pole kasutusjuhendist aru saanud)
Teid
6
Eesti keel
01
Alustamine
Alustamine
Kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid
Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge järgnevate mõistetega.
Mõiste
Logo
Ikoon
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definitsioon
Seda funktsiooni on võimalik kasutada BD-ROM-plaatidega.
Seda funktsiooni on võimalik kasutada BD-RE/-R-plaatidega, mis
salvestatud BD-RE formaadis.
Seda funktsiooni on võimalik kasutada DVD-VIDEO-plaatidega.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Seda funktsiooni on võimalik kasutada DVD+RW või DVD-RW(V)/
DVD-R/+R-plaatidega, mis on salvestatud ja lõplikult vormistatud.
o
w
G
Seda funktsiooni on võimalik kasutada audio CD-RW/-R (CD-DA formaadis)
plaatidega.
x
Seda funktsiooni on võimalik kasutada CD-RW/-R, DVD-RW/-R-plaatidega
või USB-andmekandjaga, millel on DivX-formaadis failid.
DVD+R
Audio CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
USB mäluseade
-
ETTEVAATUST
-
MÄRKUS
-
Kiirklahv
-
F
!
✎
Seda funktsiooni on võimalik kasutada CD-RW/-R, DVD-RW/-R-plaatidega
või USB-andmekandjaga, millel on MP3 või WMA-formaadis failid.
Seda funktsiooni on võimalik kasutada CD-RW/-R, DVD-RW/-R-plaatidega
või USB-andmekandjaga, millel on JPEG-formaadis failid.
Seda funktsiooni on võimalik kasutada USB-mäluseadmetega.
Kasutatakse juhul, kui funktsioon ei toimi või valitud seadistus tühistatakse.
Nõuanded ja juhised, mis aitavad funktsioonidel toimida.
See funktsioon annab kiire juurdepääsu käskudele, kui vajutate
vajalikku nuppu kaugjuhtimispuldil.
See toode ühildub ainult PAL-värvisüsteemiga.
NTSC-plaate ei esitata.
Eesti keel
7
Alustamine
Plaatide tüübid ja omadused
Taasesitatavate plaatide logod
„Blu-ray” plaatide ühilduvus
„Blu-ray“ on uus ja arenev plaadiformaat. Seega on
võimalikud plaatide ühilduvuse probleemid. Mitte kõik
plaadid ei ühildu käesoleva seadmega ning iga plaati ei
saa taasesitada. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake
kasutusjuhendi osa, mis puudutab plaatide tüüpe ja
omadusi. Kui tekib probleeme ühilduvusega, võtke
palun ühendust SAMSUNGi teeninduskeskusega.
✎ MÄRKUS
 Mõne plaadiliigi puhul ei pruugi taasesitamine või
teatud toimingute teostamine nagu näiteks
vaatenurga muutmine ja kuvasuhte seadistamine,
võimalik olla.
Plaadi kohta leiate detailset informatsiooni selle
karbilt. Vajadusel lugege sealt.
 Ärge laske plaadil minna mustaks ega kriimustage
seda.
Näpujäljed, mustus, tolm, kriimud või sigaretisuitsu
jäägid plaadi pinnal võivad muuta plaadi
taasesitamise võimatuks.
 „BD-Java“ pealkirja taasesitamisel võib laadimine
võtta kauem aega või võivad mõned funktsioonid
aeglasemalt töötada.
Plaadid, mida pole võimalik
selles mängijas taasesitada
HD DVD-plaadid
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R autoriseerimisketas.
DVD-RW(VR režiim)
“Super Audio“ CD-plaat (väljaarvatud CD kiht)
DVD-ROM/PD/MV-kettad jne, CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
CDG-de puhul mängitakse vaid heli, mitte pilti.
✎ MÄRKUS
 Mõned välismaalt ostetud DVD-plaadid ei pruugi
antud seadmes mängida. Mainitud plaatide
esitamisel kuvatakse teleri ekraanile teade „Cannot
read this disc. Please check the regional code of the
disc” (Ei saa seda plaati esitada. Kontrollige
regioonikoodi).
 Kui DVD-R/-RW-plaat pole korralikult DVDvideoformaadis , siis ei saa seda taasesitada.
8
Eesti keel
„Blu-ray” plaat
„Dolby Digital Plus”
PAL-edastussüsteem
Suurbritannias, Prantsusmaal,
Saksamaal jne.
„Dolby TrueHD”
DTS-HD
kõrgresolutsiooniga heli
„Java”
„DTS-HD Master Audio“ |
„Essential“
BD-LIVE
3D „Blu-ray” plaat
01
Plaadi tüübid
Nii plaadimängija kui ka plaadid on regioonide
kaupa kodeeritud. Plaadi taasesitamiseks peavad
need regionaalsed koodid olema võrdsed. Kui
koodid ei ole vastavuses, ei saa plaati taasesitada.
BD-ROM
Plaadi tüüp
„Blu-ray”
DVD-VIDEO
Regioonikood
Piirkond
A
Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika,
Lõuna-Ameerika, Korea, Jaapan,
Taiwan, Hong-Kong ja KaguAasia.
B
Euroopa, Gröönimaa, Prantsusmaa
territooriumid, Lähis-Ida, Aafrika,
Austraalia ja Uus-Meremaa.
C
India, Hiina, Venemaa, Kesk- ja
Lõuna-Aasia.
1
USA, Ameerika Ühendriikide
territooriumid ja Kanada
2
Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida,
Egiptus, Lõuna-Aafrika, Gröönimaa
3
Taiwan, Korea, Filipiinid,
Indoneesia, Hong Kong
4
Mehhiko, Lõuna-Ameerika
Ameerika, Austraalia, UusMeremaa, Vaikse ookeani
saared, Kariibi mere piirkond
5
Venemaa, Ida-Euroopa, India,
suurem osa Aafrikast, PõhjaKorea, Mongoolia
6
Hiina
„Blu-ray” plaat. BD-ROM plaat sisaldab eelnevalt
salvestatud andmeid. Kuigi BD-ROM-plaat võib
sisaldada igat liiki andmeid, sisaldavad enamus
BD-ROM-plaate kõrglahutusega formaadis filme, mida
saab „Blu-ray” mängijas taasesitada. See seade
suudab taasesitada eelnevalt salvestatud andmetega
kaubandusest ostetud BD-ROM-plaate.
BD-RE/BD-R
Korduvsalvestusega „Blu-ray” plaat/salvestatav
„Blu-ray” plaat.
BD-RE/BD-R on ideaalne formaat varukoopiate
tegemiseks või isiklike videote salvestamiseks.
DVD-VIDEO
Kui liigute kahekihilise DVD-videoplaadi esimeselt kihilt
teisele, võib hetkeks tekkida häireid pildi ja heli
edastamisel. Tegu ei ole seadme rikkega.
Kui DVD-RW/-R-plaadile salvestatakse videorežiimis ning
plaat on lõplikult vormindatud, saab sellest DVD-Video
plaat. Eelnevalt salvestatud (valmiskirjutatud)
kaubandusvõrgust ostetud filmidega DVD -plaate
kutsutakse samuti DVD-video plaatideks. Antud seade
suudab taasesitada eelnevalt salvestatud
kaubandusvõrgust ostetud DVD-plaate, millele on
salvestatud film (DVD-video plaate).
DVD-R/-RW
Kohe, kui DVD-R/-RW on salvestatud videorežiimis ja lõplikult
vormindatud, saab sellest DVD-Video plaat. Võime
taasesitada võib sõltuda salvestamistingimustest.
See seade suudab taasesitada DVD-R-plaate, mis on
salvestatud ja vormindatud SAMSUNGi DVD kirjutamise
seadmega.
Taasesitada saab vaid DVD-RW-plaate, millele on salvestatud
videorežiimis ning mis on lõplikult vormindatud.
DVD+RW
See seade suudab taasesitada DVD+RW-plaate, mis
on salvestatud DVD video kirjutamise seadmega.
Taasesitamise võimalikkus sõltub salvestamise
tingimustest.
Eesti keel
9
Alustamine
Regioonikood
Alustamine
Heliplaat
Antud seade suudab taasesitada CD-DA formaadis
CD-R ja CD-RW-heliplaate.
Olenevalt salvestamise tingimustest, ei saa mõnda
CD-R või CD-R- plaati taasesitada.
JPEG-plaatide kasutamine
Taasesitada saab CD-R/-RW, DVD-RW/-R-plaate,
millele salvestatud failid on UDF, ISO9660 või JOLIET
formaadis.
Kuvatakse ainult „jpg”, „JPG”, „jpeg” või „JPEG”
laiendiga JPEG-faile.
Toetatakse progressiivset JPEG-d.
CD-R/-RW
Kasutage 700MB/80-minutilise mahutavusega
CD-R/-RW-plaati.
Võimalusel ärge kasutage plaate, mis mahutavad rohkem
kui 800MB/90 minutit andmeid, kuna nende
taasesitamine ei pruugi olla võimalik.
Kui CD-R/-RW-plaadi salvestamisel jäeti sessioon
lõpetamata, ei pruugi plaadi täielik taasesitamine olla
võimalik.
Olenevalt salvestamise seadmest, ei pruugi mõned
CD-R/-RW-plaadid olla antud tootel taasesitatavad. Kui
salvestate enda tarbeks CD-lt ümber CD-R/-RWplaadile, võib taasesitatavus varieeruda olenevalt sisust ja
plaadist.
10
Eesti keel
DVD-RW/-R/+R
Seda formaati kasutatakse andmete salvestamiseks
DVD-RW või DVD-R-plaatidele. Käesolev toode võib
plaati taasesitada siis, kui see on lõpetatud.
Juhul kui plaat on videorežiimil salvestatud mõnes teise
tootja salvestajas ning jäetud lõpetamata, siis ei saa
seda sellel mängijal taasesitada.
01
Alustamine
Alustamine
Toetatavad failiformaadid
Toetatavad videoformaadid
Faili laiend
Formaat
Videokoodek
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
*.avi
AVI
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
*.mkv
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
*.asf
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
*.wmv
*.mp4
ASF
MP4
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Resolutsioon
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
*.3gp
Audiokoodek
3GPP
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Eesti keel
11
Faili laiend
*.vro
Formaat
Videokoodek
Audiokoodek
Resolutsioon
VRO
VOB
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
PS
MPEG2
MPEG1
AC3
MPEG
LPCM
AAC
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
H.264
H.264
TS
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
352x288
VC1
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Piirangud
Kui failid ei ole korrektsed, siis võib mõne ülaltoodud koodeki tugi puududa.
Vale formaadiga videofaili või mittekorrektset faili ei saa taasesitada.
AV allikat, mille bitikiirus või kaadrisagedus on suurem standardsest ei ole alati võimalik korrektselt
taasesitada.
Kui indekstabel on vigane, ei toimi „Seek (Jump)” otsingu funktsioon.
Kui taasesitate videofaili läbi võrgu, siis sõltub selle korrektne taasesitamine võrguühendusest.
Videodekooder
kuni H.264 Level 4.1 tugi.
puudub H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD tugi.
MPEG4 SP, ASP :
- Alla 1280 x 720: maksimaalselt 60 kaadrit
- Üle 1280 x 720: maksimaalselt 30 kaadrit
GMC 2 või uuema tugi puudub.
Audiodekooder
kuni WMA 7,8,9 toega.
WMA 9 PRO millel on rohkem kui kaks kanalit („multi-channel”) ei toetata.
puudub WMA 9 Lossless, Voice tugi.
ei toetata WMA diskreetimissagedust 22050Hz mono.
Helifailide tugi
Faili laiend
*.mp3
*.wma
12
Eesti keel
Failiformaat
Audiokoodek
MP3
MP3
-
WMA
Ühildub WMA versiooniga 10
* Diskreetimissagedused (kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44.1, 48
* Bitikiirused – kõik bitikiirused vahemikus 5kbps
kuni 384kbps
WMA
Toetatav vahemik
01
Alustamine
Toetatavad seadmed:
USB andmekandjad, MP3 mängijad, digitaalsed
kaamerad, USB mälukaardilugejad
1) Tugi puudub, kui kausta või faili nimi on
pikem kui 125 tähemärki.
2) Korrektselt ei saa alati kuvada subtiitreid,
mis on mahukamad kui 300 KB.
3) Teatud USB seadmed/digitaalsed kaamerad
ei pruugi antud seadmega ühilduda.
4) FAT16 ja FAT32 tugi olemas.
5) Foto- (JPEG), muusika- (MP3) ja videofailide
nimed peaksid olema korea või inglise keeles.
Vastasel juhul ei pruugi failide taasesitamine
olla võimalik.
Alustamine
Märkused USB ühenduse kohta
6) Ühendage otse seadme USB porti.
Lisakaabli abil ühendamine võib tekitada
probleeme USB ühilduvusega.
7) Rohkem kui ühe mäluseadme ühendamine
multi-mälukaardilugejasse võib tekitada
probleeme.
8) Digitaalse kaamera PTP protokolli tugi puudub.
9) Ärge ühendage USB seadet lahti andmete
laadimise protsessi ajal.
10) Mida suurem on pildi resolutsioon, seda
kauem võtab selle kuvamine aega.
11) Digitaalse autorikaitsega (DRM)
kommertsveebilehtedelt alla laetud MP3
faile ei saa taasesitada.
Tarvikud
Kontrollige kaasasolevate lisaseadmete olemasolu.
Videokaabel
Videoadapter
Vooluadapter
Toitejuhe
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
PTY+
5
7
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
HUB
3D SOUND
Kasutusjuhend
FM antenn
Alus
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DSP
vTuner
Kaugjuhtimispult/
Patareid (AAA)
(väike)
(Kõlarikaabli jaoks/
toitejuhe)
(HDMI-kaabli jaoks)
Rõngas-ferriitsüdamik
Pehme lapp
Juhtmevaba dokk iPod/iPhone`ile: HT-WDC10 (müüakse eraldi)
CH
ARG
E
LIN
K
STA
NDB
Y
Juhtmevaba saatja
Laadimisdokk
DC toitekaabel
DC vooluadapter
Eesti keel
13
Kirjeldus
Esipaneel
VOL
1
1
TOITE (
3
4
5
EKRAAN
2
6
7
8
9
10
2
) NUPP
FUNKTSIOONI NUPP
STOPP NUPP
ESITA/PAUSI NUPP
ENTER NUPP
AVA/SULGE NUPP
3
4
5
6
7
9
10
Lülitab seadme sisse ja välja.
Režiim vaheldub järgnevalt:
BD/DVDD. IN R. IPODW. IPOD FM
Näidikul kuvatakse info esitamise staatuse, aja, jne kohta.
Peatab taasesitamise.
Esitab plaati või peatab ajutiselt taasesitamise.
Menüüelementide valimiseks või Blu-ray plaadi taasesitamise alustamiseks.
(Selle nupu vajutamine ei käivita DVD plaadi taasesitamist.)
Avab ja sulgeb plaadisahtli.
KAUGJUHTIMISPULDI SENSOR
Võtab vastu kaugjuhtimispuldi signaalid.
PLAADISAHTEL
Sisestage siia plaat.
HELI REGULEERIMINE
8
Helitugevuse reguleerimine.
✎ MÄRKUS
 USB-pesa kaudu tehtavate tarkvarauuenduste jaoks tuleb alati kasutada USB-välkmälupulka.
 Kui mängija kuvab „Blu-ray“ plaadi menüüd, ei saa te filmi käivitada mängijal või puldil esitamise nuppu („Play“)
vajutades. Filmi esitamiseks peate plaadimenüüs valima „Play Movie“ (esita filmi) või „Start“ (käivita) ning seejärel
vajutama ENTER (sisesta) nuppu.
14
Eesti keel
01
Alustamine
Alustamine
Tagapaneel
FM ANT. VIDEO OUT
1
2
1
FM 75 KOAKSIAALLIIDES
2
VIDEOVÄLJUNDI LIIDES
3
LAN-TERMINAL
4
HDMI-VÄLJUNDI LIIDES
LAN
3
HDMI OUT
OPTICAL
4
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
5
6
7
Ühendage FM-antenn.
Ühendage teleri videosisendi (VIDEO IN) liides videoväljundi (VIDEO
OUT) liidesega.
Internetiühenduse olemasolul saab seda kasutada võrgupõhiste teenuste
(vaadake lehekülg 64~73), BD-LIVE´i ja tarkvara uuendamiseks.
Parima kvaliteediga pildi saamiseks kasutage HDMI-kaablit.
Ühendage HDMI-väljundterminal HDMI sisendterminaliga teleris.
Siia saate ühendada USB-välkmälupulga ning kasutada seda
salvestusseadmena, kui mängija on ühendatud BD-LIVE-iga. USB-hosti
saate kasutada ka tarkvarauuendusteks ning
MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 failide taasesitamiseks.
5
USB PESA
6
VÄLINE DIGITAALOPTILISE SISENDI LIIDES
Kasutage seda, et ühendada välised seadmed, mis väljastavad
digitaalsignaali.
7
DC 12V PESA
Ühendage vahelduvvoolu adapter antud tootega.
! ETTEVAATUST
 Toote paigaldamisel veenduge, et ventilaatori ümbrusesse jääks igast küljest vähemalt 10 cm vaba ruumi.
 Ärge takistage ventilaatori tööd ega ventilatsiooniavasid.
 USB-porti kasutades tuleb tarkvarauuendusi läbi viia vaid USB-välkmälupulgaga.
Eesti keel
15
Kaugjuhtimispult
Ülevaade kaugjuhtimispuldist
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Lülitage seade sisse ja välja.
Kui soovite valida TV režiimi,
siis vajutage TV nupule.
Kui soovite valida kodukinosüsteemi
režiimi, siis vajutage BD nupule.
Valikute tegemiseks vajutage
numbrinuppe.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
Edasi või tagasi otsing.
Vajutage seda nuppu, et plaat
peatada/taasesitada.
Vajutage plaadi taasesitamise
hetkeliseks peatamiseks (paus).
MUTE
Heli ajutine vaigistamine.
Raadiojaamade
otsing ja kanalite vahetamine.
Helitugevuse reguleerimine.
TUNING
/CH
VOL
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Plaadimenüü vaatamise nupp.
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Valige ekraanil kuvatavad menüüelemendid
ja muutke menüü omadusi.
Nupud, mida kasutatakse nii seadme
menüü kui ka mitmete Blu-ray
plaatide funktsioonide jaoks.
Vajutage, et kasutada „Smart Hub”-i.
Vajutage, et käivitada 3D heliefekt.
Vajutage sisuotsingu teostamiseks.
Seda nuppu ei saa kasutada.
16
FM-jaamade vastu võtmiseks kasutage
RDS-funktsiooni.
Nimetuse, peatüki, loo (laulu) või plaadi
korduv esitamine.
0
Vajutage, et kerida edasi või tagasi.
Tagasipöördumine eelmisesse menüüsse.
Plaadi väljastamiseks.
REPEAT
Vajutage seda nuppu, et vaadata
telerit täisekraani režiimil.
Tööriistade (TOOLS) menüü nupp.
Seadistage unetaimer seadme
väljalülitamiseks.
9
FULL SCREEN
Menüü nupp.
Režiimi valimise nupp.
Vajutage seda nuppu,
et valida teleri videorežiim.
Toodab virtuaalsete efektide abil läbi
2,1-kanalilise helisüsteemi realistlikku
heli - see tekitab teis tunde, nagu
kuulaksite heli läbi 5,1-kanalilise
helisüsteemi.
Hüpikmenüüsse/pealkirjamenüüsse
sisenemine.
Info kuvamine Blu-ray/DVD-plaatide
kohta taasesitamise ajal.
Menüüst väljumine.
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL
2D→3D
Raadiojaama sageduse salvestamine.
Valige, et kuulata raadiot kas MONO
või STEREO režiimis.
HUB
3D SOUND
DSP
vTuner
Vajutage, et nautida tavalist 2D videot
3D formaadis.
vTuner´i kasutamiseks.
Subwooferkõlari seadistamiseks.
Helitugevuse reguleerimine ja
stabiliseerimine. („Digital Signal
Processor”)
Eesti keel
* Patarei suurus: AAA
Telerimarkide koodide loetelu
Mark
Kood
Mark
Kood
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
Brocsonic
59, 60
Candle
18
AOC
✎ MÄRKUS


Veenduge, et patareide „+” ja „–” poolused
oleksid paigutatud vastavalt patareikambri
sisemuses toodud diagrammile.
Arvestusel, et kasutate telerit keskmise
tavakasutaja tasemel, peaksid patareid kestma
umbes ühe aasta.
Kaugjuhtimispulti saab kasutada kuni umbes 7
meetri kauguselt.
Alustamine
Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine
01
Alustamine
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
Cinema
97
Pioneer
Classic
03
Portland
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
Croslex
62
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
03
RCA/
Proscan
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
Selle kaugjuhtimispuldiga saate kontrollida teleri
teatud funktsioone.
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90

Teleri juhtimine kaugjuhtimispuldiga
1. TV režiimile lülitumiseks vajutage BD RECEIVER/
TV nuppu.
2. Teleri sisselülitamiseks vajutage POWER (toite)
nuppu.
3. Hoides all POWER nuppu, sisestage enda teleri
margile vastav kood.
Kui tabelis on teie teleri margile antud rohkem
kui üks kood, sisestage üks kood korraga, et
selgitada välja, milline neist toimib.
Näide: SAMSUNGi teler
Hoides all POWER nuppu, kasutage numbrinuppe
ja sisestage 00, 15, 16, 17 ja 40.
4. Kui teler lülitub välja, on seadistamine lõpetatud.
Võite kasutada TV POWER (teleri toite),
VOLUME (helitugevuse), CHANNEL (kanali) ja
numbrinuppe (0~9).
✎ MÄRKUS


Mõne telerimargi puhul ei pruugi kaugjuhtimispult
toimida. Töötada ei pruugi ka kõik funktsioonid, see
oleneb teie teleri margist.
Kui Te ei seadista pulti vastavaks oma teleri margi
koodiga, öötab pult vaikimisi SAMSUNGi teleriga.
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
Yamaha
18
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
York
40
Magnavox
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Eesti keel
17
Ühendused
Siin selgitatakse erinevaid võimalusi selle kodukinosüsteemi ühendamiseks teiste väliste seadmetega.
Enne seadme liigutamist või paigaldamist lülitage seade kindlasti välja ja eemaldage voolujuhe vooluvõrgust.
Kõlarite ühendamine
Seadme asend
Asetage see alusele või riiulile või telerialuse alla.
SW
Kuulamiskoha valimine
Kuulamiskoht peaks olema telerist umbes 2,5 kuni
3 korda teleriekraani suuruse võrra kaugemal.
Näide:
32" telerite puhul 2~2,4 m
55" telerite puhul 3,5~4 m
2,5 kuni 3 korda teleriekraani suurus
Eesmised kõlarid
Asetage kõlarid kuulamiskoha ette nii, et need on suunatud teie poole (umbes 45°
all). Paigutage kõlarid nii, et kõrgete helide valjuhääldi on teie kõrvadega samal
kõrgusel. Joondage eesmiste kõlarite esikülg keskmiste kõlarite esiküljega või
asetage need keskmistest kõlaritest pisut ettepoole.
Bass-kõlar
Bass-kõlari asukoht ei ole nii oluline. Paigutage see soovikohaselt.
Kõlari komponendid
(L)
(R)
EESMINE
SUBWOOFER
(PS-WD7100)
KÕLARIKAABEL
Mängijaga „subwooferi” kasutamine
See võimalus on olemas, kui asetate plaadimängija
„subwooferi” peale või selle kõrvale.
VÕI
✎ MÄRKUS

18
Asetage mängija kaasasolevale alusele,
kui selle „subwooferi“ kõrvale panete.
Eesti keel
Alus
02
Ühendused
Ühendused
Juhtmevaba „subwooferi“ ühendamine
VOL
PS-WD7100
Ühendage „subwooferi“ tagaküljel asuv toitejuhe vooluvõrku.
• Kui peaseade on sisselülitatud
„Subwoofer“ ühendatakse automaatselt tootega ning selle esiküljel asuv Link LED tuli vilgub
siniselt mõned sekundid.
• Kui peaseade on väljalülitatud
„Subwooferi“ esiküljel asuv Link LED tuli vilgub siniselt umbes 30 sekundit, seejärel muutub
punaseks, kui „subwoofer“ ooterežiimi lülitub.
Toroid-ferriit südamiku ühendamine „subwooferi“ toitejuhtmega
Kui ühendate toroid-ferriit südamiku „subwooferi“
toitejuhtmega, aitab see ära hoida raadiosignaalidest
tulenevaid RF-häireid.
1. Tõmmake toroid-ferriit südamiku kinnitusriba,
et seda avada.
2. Tehke „subwooferi“ toitejuhtme ümber kolm
silmust.
R
L
ID SET
3. Kinnitage toroid-ferriit südamik „subwooferi“
toitejuhtme külge nii, nagu joonisel näidatud,
ning vajutage, kuni kostub klõpsatus.
Esikõlarite ühendamine
1. Vajutage kõlari tagaküljel asuv terminali sakk alla.
„Subwoofer“
2. Sisestage must juhe musta terminali (–) ja punane
juhe punasesse (+) terminali ning seejärel laske
sakk lahti.
3. Ühendage ühenduspistikud „subwooferi“ tagaküljel
asuvatesse pesadesse sobitades kõlaripistikute ja
kõlaripesade värvid üksteisega.
R
L
ID SET
R
Esikõlar (P)
L
Esikõlar (V)
Eesti keel
HT-D7100_ELS_0221.indd 18
19
2011-02-22 ¿ÀÀü 11:59:02
! ETTEVAATUST
 Juhtmevaba vastuvõtuantenn on juhtmevabasse „subwooferisse“ sisseehitatud.
Hoidke seade eemal veest ja niiskusest.
 Optimaalse kuulamiskogemuse jaoks kontrollige, et juhtmevaba „subwooferi“ ümber asuval alal
poleks takistusi.
 Ärge laske lastel kõlaritega või nende läheduses mängida. Nad võivad kõlari kukkumisel viga saada.
 Ühendades kõlarijuhtmed kõlaritega kontrollige, et polaarsus (+/ –) oleks õige.
 Hoidke „subwoofer“ kõlar laste käeulatusest väljas, et lapsed ei topiks oma käsi või võõrkehi
„subwoofer“ kõlari avasse.
 Ärge riputage „subwooferit“ seinale selle ava abil.
✎ MÄRKUS
 Kui kasutate toote lähedal seadet, nagu näiteks mikrolaineahi, juhtmevaba LAN-kaart
või mõnda muud seadet, mis kasutab sama sagedust (5,2/5,8GHz), võite häiretest tulenevalt
kuulda helikatkestusi.
 Raadiolaine edastusdistants on umbes 10 meetrit, kuid see võib sõltuvalt töötamiskeskkonnast
varieeruda. Kui peaseadme ja juhtmevaba „subwooferi“ vahel on terasbetoonist või metallist sein,
ei pruugi süsteem üldse tööle hakata, sest raadiolained ei suuda metalli läbida.
 Kui asetate kõlari oma teleri lähedusse, võivad ekraanil olevad värvid kõlari põhjustatud magnetvälja
tõttu moonutatud olla. Sellisel juhul asetage kõlar oma telerist kaugemale.
 Kui „subwoofer“ pole vooluvõrku ühendatud, näete peaseadme ekraanil kirja S/W CHECK.
 Asetage juhtmevaba „subwoofer“ peaseadme alla.
 Kui peaseade ei suuda juhtmevaba ühendust luua,
tuleb süsteemis seadistada ID-sätted peaseadme
ja juhtmevaba „subwooferi“ vahel. Kui peaseade
on väljalülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldil
"0" "1" "3" "5" numbrinuppe ja seejärel lülitage
seade sisse. Pärast vooluvõrku ühendamist
vajutage „subwooferi“ tagaküljel asuvat ID SET
nuppu 5 sekundit.
ID SET nupp
R
L
ID SET
ID SET
Toroid-ferriit südamiku ühendamine kõlarikaabliga
1. Avage suurem kahest toroid-ferriit südamikust tõmmates lukustushooba.
2. Võtke kõik „subwooferiga“ ühendatud kõlarikaablid ja tehke
kaks silmust.
~ Kinnitage ferriitsüdamik „subwooferile“ võimalikult lähedale.
3. Asetage toroid-ferriit südamik silmuses olevale kõlarikaablile nii,
nagu joonisel näidatud, ning seejärel vajutage see kinni,
kuni kuulete klõpsatust.
20
Eesti keel
HT-D7100_ELS_0221.indd 19
2011-02-22 ¿ÀÀü 11:59:04
02
Ühendused
Ühendused
Väliste seadmete/teleri ühendamine HDMI kaudu
HDMI on digitaalne liides, mis annab võimaluse ühendada teler, projektor, DVD-mängija, „Blu-ray“ mängija,
digiboks ja teised seadmed.
HDMI eemaldab igasuguse analoogmuundurist tingitud signaali halvenemise, võimaldades teil nautida pilti ja
heli sellisena, nagu see algselt digitaalselt edastati.
MEETOD 1
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
HDMI-SISEND
HDMI-VÄLJUND
Kinnitage ferriitsüdamik (väike) nii,
nagu näidatud.
MEETOD 1: HDMI-VÄLJUND: Teleriga ühendamine HDMI-kaabli abil (PARIM KVALITEET)
Ühendage HDMI-kaabel (ei kuulu komplekti) põhiseadme tagaküljel olevasse HDMI OUT (HDMI väljund)
liidese ja teleril oleva HDMI IN (HDMI sisend) liidesega.
✎ MÄRKUS
 Olenevalt telerist ei pruugi teatud HDMI-väljundresolutsioonid töötada.
 Seade peatab taasesitamise, kui ühendate või eemaldate HDMI-kaabli CD-DA, MP3 või JPEG-failide
edastamise ajal.
 Pärast videoühenduse loomist, seadistage teleri video sisendallikas nii, et see sobiks põhiseadme vastava
videoväljundiga (HDMI, komponent või komposiit).
Lisainfo saamiseks teleri video sisendallika valimise kohta vaadake teleri kasutusjuhendit.
 Kui olete põhiseadme kaugjuhtimispuldi seadistanud telekat juhtima, vajutage kaugjuhtimispuldil SOURCE
(allika) nupule ja valige teleri välisallikaks HDMI.
 Videote nautimiseks 3D formaadis peab olema kasutusel HDMI ühendus.
 Pikk HDMI kaabel võib põhjustada ekraanil müra. Kui see juhtub, siis lülitage menüüs valik „Deep Colour”
välja („Off”).
Eesti keel
21
HDMI automaattuvastuse funktsioon
HDMI-kaabli ühendamisel enne seadme sisselülitamist läheb seadme videoväljund automaatselt üle
HDMI-režiimile. Võimalike HDMI resolutsioonide kohta vaadake lehekülg 30.
Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui HDMI-kaabel ei toeta CEC-i.
HDMI-ühenduse kirjeldus
- HDMI väljastab telerisse vaid puhast digitaalset signaali.
- Kui teie teler ei toeta HDCP-d, siis võib teleri ekraanile ilmuda juhuslik müra.
Mis on HDCP?
HDCP („High-band width Digital Content Protection” (lairiba-digisisu kaitse)) on süsteem, mis on mõeldud BD/
DVD-plaadile salvestatud sisu kaitsmiseks kopeerimise eest, kui seda edastatakse HDMI kaudu. See võimaldab
turvalist digitaalset ühendust videoallika (arvuti, DVD jne) ja pilti edastava seadme vahel (teler, projektor jne). Sisu
krüpteeritakse allikaseadmetes, et ebaseaduslike koopiate tegemist ära hoida.
! ETTEVAATUST
 „Anynet+“ funktsiooni toetatakse ainult siis, kui HDMI-kaabel on ühendatud põhiseadme HDMI OUT
(HDMI väljundi) liidesega.
FM-antenni ühendamine
FM-antenn (kuulub komplekti)
1. Ühendage komplekti kuuluv FM2. Liigutage antenni juhet aeglaselt seni,
kuni leiate piirkonna, kus vastuvõtt on hea.
Seejärel kinnitage see seinale või mõnele
muule kindlale pinnale.
FM ANT. VIDEO OUT
22
Eesti keel
✎

MÄRKUS
See seade ei võta vastu AM-ülekandeid.
02
Ühendused
Ühendused
Video OUT ühendamine teleriga
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
Videokaabel
Videoadapter
MEETOD 2: Komposiitvideo (HEA KVALITEET)
Ühendage komplekti kuuluv videokaabel põhiseadme tagaküljel oleva VIDEO OUT liidese ja teleri
VIDEO IN liidesega.
✎ MÄRKUS
 VIDEOallikas väljastab alati resolutsiooni 576i(480i) hoolimata „Setup” (seadistamise) menüüs seadistatud
resolutsioonist. (Vaadake lehekülg 32)
 Pärast videoühenduse loomist, seadistage teleri video sisendallikas nii, et see sobiks põhiseadme vastava
videoväljundiga (HDMI või komposiit).
Lisainfo saamiseks teleri video sisendallika valimise kohta vaadake teleri kasutusjuhendit.
 Kui olete põhiseadme kaugjuhtimispuldi seadistanud telekat juhtima, vajutage kaugjuhtimispuldilTV SOURCE nupule ja
valige teleri välisallikaks VIDEO.
! ETTEVAATUST
 Ärge ühendage seadet läbi videomaki. Läbi videomaki saadetud videosignaale võib mõjutada
kopeerimisvastase kaitse süsteem ning telerisse jõuab pilt seetõttu moonutatult.
Eesti keel
23
Väliste seadmete heli ühendamine
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
Optiline kaabel
(ei kuulu komplekti)
Digiboks
OPTILINE
OPTILINE: Digitaalse välise seadme ühendamine
Digitaalse signaaliga seadmed, nagu näiteks kaabellevi vastuvõtja/satelliitvastuvõtja (digiboks).
1. Ühendage kodukinosüsteemi digitaalne sisend (OPTILINE) välise digitaalse seadme „Digital
Output” (digitaalse väljundi) liidesega.
2. Vajutage FUNCTION nuppu, et valida D.IN sisend.
Režiim vaheldub järgnevalt: BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
✎ MÄRKUS
 Pildi nägemiseks kaabellevi vastuvõtjast/satelliitvastuvõtjast, peate ühendama selle videoväljundi teleriga.
 See süsteem toetab väliste digitaalsete komponentide 32 kHz või kõrgemat diskreetimissagedust.
 See süsteem toetab ainult DTS ja „Dolby Digital“ heli; ei toetata MPEG-heli, mida väljastatakse bitivoona.
24
Eesti keel
02
Ühendused
Ühendused
Võrguga ühendamine
See seade võimaldab kasutada võrgupõhiseid teenuseid (Vaadake lehekülg 64~73), nagu näiteks
„ Smart Hub “ ja BD-LIVE, ning samuti võtta võrguühenduse olemasolul vastu tarkvarauuendusi.
Soovitame ühenduse jaoks kasutada AP („Access Point” (pääsupunkti)) või IP-ruuterit.
Lisainfo saamiseks ruuteriühenduste kohta vaadake ruuteri kasutusjuhendit või võtke tehnilise abi
saamiseks ühendust ruuteri tootjaga.
Kaabellevivõrk
1. Kasutades otseühendust LAN-kaabliga (UTP-kaabel), ühendage põhiseadme LAN-terminal
modemi LAN-terminaliga.
2. Võrguvalikute seadistamine.
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
Ruuter
Lairibamodem
(sisseehitatud ruuter)
Lairiba
teenusepakkuja
✎ MÄRKUS
või
Lairibamodem
Lairiba
teenusepakkuja
Arvutiga võrku ühendamine
„AllShare“ funktsiooni kasutamiseks (Vaadake lehekülg 73)
 Olenevalt kasutatavast ruuterist või internetiteenuse pakkuja poliitikast, võib internetiühendus SAMSUNGi tarkvara
uuendamise serveriga olla keelatud. Lisainfo saamiseks võtke ühendust internetiteenuse pakkujaga („ ISP (Internet
Service Provider)”).
 DSL-ühenduse kasutajad peaksid kasutama võrguühenduseks ruuterit.
 „AllShare“ funktsiooni kasutamiseks peab arvuti olema ühendatud võrku nagu näidatud joonisel.
Eesti keel
25
Juhtmevaba võrk
Võrku saate lülituda juhtmevaba IP-jagajaga.
1. Juhtmevaba AP/IP-ruuter on vajalik juhtmevaba ühenduse loomiseks. Ühendage traadita
võrguadapter seadme tagaküljel oleva traadita võrguadapteriga.
2. Seadistage võrguvalikud. (Vaadake lehekülg 39)
Lairibateenus
Juhtmevaba IP-jagaja
Arvuti
✎ MÄRKUS
VOL
Arvutiga võrku ühendamine
„AllShare“ funktsiooni kasutamiseks
(Vaadake lehekülg 73)
 Juhtmevaba võrgu kasutamiseks peab seade olema ühendatud IP-jagamisseadmega (ruuteriga).







Kui IP-jagaja toetab juhtmevaba DHCP-d, saate juhtmevabasse võrku ühendumiseks kasutada
DHCP-aadressi või staatilist IP-aadressi.
Valige juhtmevaba IP-jagaja hetkel mitte kasutuses olev kanal. Kui juhtmevaba IP-jagaja valitud kanalit
kasutab samal ajal ka mõni muu lähedal asuv seade, võib see põhjustada häireid ja ühenduse ebaõnnestumist.
Kui valitud on „Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n“ režiim ja pääsupunkti krüpteerimistüüp
on seatud sättele WEP, TKIP või AES-TKIP („WPS2Mixed“), ei toeta antud seade uute „Wi-Fi“
sertifikaatide tehniliste andmetega ühilduvaid ühendusi.
Kui teie pääsupunkti protokoll toetab WPS-i („Wi-Fi“ kaitstud seadistus), saate luua võrguga ühenduse
kasutades PBC-valikut (seadistamine nupu abil) või PIN-i (isikutuvastuse number). WPS-protokoll
seadistab automaatsel juhtmevaba võrgu SSID-nime ja WPA-salasõna ühes kahest režiimist.
Juhtmevaba ühendust on võimalik seadistada kolmel moel:
- Juhtmevaba (üldine)
- Kasutades WPS-i (PBC)
- „One Foot Connection“
Juhtmevaba ühenduse meetod (üldine) sisaldab protseduure automaatse ja käsitsi seadistamise jaoks.
Oma olemuselt võib LAN sõltuvalt töötingimustest (pääsupunkti töö, kaugus, takistused, teiste
raadioseadmete poolt tekitatud häired) põhjustada häireid.
Seadke juhtmevaba IP-jagaja „Infrastructure“ režiimi. „Ad-hoc“ režiimi ei toetata. Mängija toetab ainult
järgmiseid juhtmevaba ühenduse turvavõtmete protokolle:
1) Autentimisrežiim: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Krüpteerimistüüp: WEP, AES
 „AllShare’i“ kasutamiseks peate ühendama arvuti võrku nii, nagu joonisel näidatud.
Ühendus võib olla nii juhtmega kui juhtmevaba.
26
Eesti keel
02
Seadistamine
1. Pärast seadme ühendamist lülitage teler sisse.
Kui seade on teleriga ühendatud esimest korda,
siis kuvatakse algseadistuste ekraan.
Peamenüü
Ühendused
Algseaded
My Contents
Videos
Photos
Music
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Čeština
Suomi
Français
Dansk
Nederlands
Deutsch
Ελληνικά
Eesti
Indonesia
Italiano
Function
My Devices
English
2. Soovitud keele valimiseks vajutage ▲▼◄►
nuppudele, seejärel vajutage ENTER (sisesta)
nupule.
3. „Start“ (alusta) menüüelemendi valimiseks
vajutage ENTER nupule.
4. Teleri kuvasuhte valimiseks vajutage ▲▼
nuppudele, seejärel vajutage ENTER nupule.
(Vaadake lehekülg 32)
Kuvatakse „Musical Auto Calibration” ekraanivaade.
Settings
d WPS(PBC)
Magyar
Move " Enter
Internet
✎ MÄRKUS
 Kui algseadistust ei konfigureerita, siis
peamenüüd ei kuvata, välja arvatud allpool
toodud juhtudel.
 Kui vajutate automaatse muusikalise
kalibreerimise/võrgu seadistamise ajal
SINISELE (D) nupule, pääsete
peamenüüsse isegi siis, kui võrgu
seadistamine ei ole lõpule viidud.
 Kui soovite algseadete muutmiseks kuvada
algseadete ekraanivaadet, siis valige „Reset”
(lähtestamine). (Vaadake lehekülg 68)
 Kui kasutate seadme ühendamiseks
5. Soovitud võrguseadete valimiseks vajutage
Anynet+(HDMI-CEC)-ühilduva Samsung
▲▼ nuppudele: traatühendustega, juhtmevaba
teleriga HDMI kaablit ja
võrk, WPS(PBC) või 30 kaugusele leviv
1) Anynet+(HDMI-CEC) on sisse lülitatud
juhtmevaba ühendus ning vajutage seejärel
(„On”) nii teleris kui seadmes ja
ENTER nupule. Kui Te ei tea oma võrguseadete
2) teleri keeleks on valitud keel, mida toetab
konkreetseid detaile, siis vajutage hoopis
ka seade, siis valitakse kodukinosüsteemi
SINISELE (D) nupule kaugjuhtimispuldil, et
keeleks automaatselt sama keel.
jätta võrgu seadistamine vahele ning lõpetage
Kui
seade on stop režiimis kauem kui

algseadistamine ja naaske peamenüüsse
5 minutit ja seda ei kasutata, siis ilmub TV
(„Home”). Kui valisite „Network Settings”
ekraanile ekraanisäästur. Kui seade on
menüüelemendi, siis lugege lehekülgedelt
ekraanisäästuri režiimis kauem kui
39~42 võrguseadete kohta. Kui olete valmis,
20 minutit, siis lülitub seade automaatselt
siis liikuge edasi sammu 6.
välja.
6. Kuvatakse peamenüü. (Rohkema
informatsiooni saamiseks peamenüü kohta
lugege lehekülg 30.)
Eesti keel
27
Seadistusmenüüsse
(„Settings Menu”) sisenemine
DISC MENU
MENU
2. Seadistuste valimiseks vajutage ◄►
nuppudele, seejärel vajutage ENTER
nupule.
3. Soovitud alammenüü valimiseks vajutage
▲▼ nuppudele, seejärel vajutage ENTER
nupule.
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
4. Soovitud elemendi valimiseks vajutage ▲▼
nuppudele, seejärel vajutage ENTER nupule.
3
2
RETURN
5. Menüüst väljumiseks vajutage EXIT nupule.
4
EXIT
✎ MÄRKUS
TUNER
1
2
 Kui toode on ühendatud võrku, siis valige
MENU (menüü) nupp : vajutage, et liikuda peamenüüsse
(„Home”).
RETURN (tagasi) nupp: eelmisesse menüüvaatesse
naasmiseks.
3
ENTER / DIRECTION (sisesta/suuna) nupp:
Kursori liigutamiseks või elemendi valimiseks.
Valitud elemendi aktiveerimiseks.
Seadistuse kinnitamiseks.
4
EXIT (välju) nupp: vajutage, et menüüst väljuda.
peamenüüst „Internet”.
Laadige soovitud sisu alla „Samsung
Apps” teenuse abil. (Vaadake lk. 71)
 Sõltuvalt valitud menüüst võib juurdepääs
„AppS”-ile erineda.
 Pärast tarkvara versiooni uuendamist võib
seadme ekraanikuva muutuda.
„Settings” menüüsse ja alammenüüdesse
sisenemiseks järgige alltoodud samme:
1. Vajutage POWER nupule.
Ilmub peamenüü („Home”).
Peamenüü
My Contents
Videos
Photos
3
Music
4
1
Function
My Devices
Internet
Settings
2
5
d WPS(PBC)
1
2
3
4
5
6
28
Valitakse („My Devices” (minu seadmed).
Valitakse funktsioon.
Valitakse „My Contents” (minu sisu).
Valitakse Internet.
Valitakse seadistused.
Kuvatakse kasutatavad nupud.
Eesti keel
6
3D
Valige, kas soovite esitada „Blu-ray” plaati 3Dsisuga 3D-režiimis.
Settings
Display
3D Se
Settings
Setting
ttingss
Audio
Networkk
System
ge
Language
Securityy
Screen Size
General
Support
: Auto
▪
: 55 inch
> Move " Enter ' Return
HDMI Deep Color
▪
▪
3D Settings
3D Blu-ray Playback Mode
Võimaldab Teil sisestada oma teleri tegeliku ekraanisuuruse, et plaadimängija saaks reguleerida pilti vastavalt
ekraanisuurusele ning kuvada optimaalset 3D-pilti.
(Antud toote maksimaalne lubatud ekraanisuurus on
116 tolli.)
! ETTEVAATUST
: Auto
▪
▪
3D-režiim
Enne 3D-plaadi esitamist saate valida, kas
soovite vaadata 3D „Blu-ray“ plaati 3D- või
2D-formaadis.
Kui Teie teler ei toeta 3D-sisu,esitatakse seda
automaatselt 2D-formaadis.
„Auto” (automaatne): 3D „Blu-ray” plaati
esitatakse 3D-režiimis, kui Teie plaadimängija
tuvastab seda toetava teleri. Seda esitatakse
2D-režiimis, kui Teie plaadimängija tuvastab
teleri, mis 3D-režiimi ei toeta.
3D: 3D „Blu-ray” plaati esitatakse alati 3Drežiimis. Kui teler ei toeta 3D „Blu-ray” plaati,
võib esitusekraan olla must.
2D: 3D „Blu-ray” plaati esitatakse alati 2Drežiimis. Valige see, et vaadata pilti ilma 3Defektita või kui teler ei toeta 3D „Blu-ray” plaate.
✎ MÄRKUS
▪
▪
Kui vajutate 3D-plaadi esitamise ajal korra STOP
) (peata) nuppu, ei tühistata 3D-režiimi valikut.
(
3D-plaadi esitamise ajal 3D-režiimi valiku
aktiveerimiseks vajutage STOP (
) nuppu kaks
korda.
Sõltuvalt sisust ja selle esitusasendist võib
paremal või vasakul või mõlemal küljel näha musti
vertikaalseid ribasid.
▪
▪
▪
▪
Seadistamine
Te saate konfigureerida erinevaid kuvavalikuid,
nagu näiteks teleri kuvasuhe, resolutsioon jne.
03
Teleri ekraanisuurus
Ekraan
Kui Soovite nautida 3D-sisu, ühendage enne 3D-sisu
esitamist 3D-seade (3D-ga ühilduv AV-vastuvõtja või
teler) plaadimängijaga ja pange pähe 3D-prillid.
3D-video vaatamise ajal blokeeritakse automaatselt
kõik analoog komponent- ja komposiitsignaalid.
Kõiki 3D-signaale väljastatakse ainult läbi HDMI OUT
pordi kasutades HDMI-kaablit.
Kuna video resolutsioon 3D-esitusrežiimis on seatud
vastavalt algupärasele 3D-video resolutsioonile, ei
saa Te resolutsiooni oma eelistuste järgi muuta.
Mõned funktsioonid, nagu nt. „BD Wise” või
ekraanisuuruse või resolutsiooni seadistamine ei
pruugi 3D-esitusrežiimis korralikult töötada.
3D-signaali korralikuks väljastamiseks peate
kasutama kiiret HDMI-kaablit.
Olge telerist vähemalt kolmekordse ekraanipikkuse
kaugusel.
- Soovitame asetada 3D-video ekraani silmade
kõrgusele.
Kui plaadimängija on ühendatud mõne 3Dseadmega, ei pruugi 3D-efekt korralikult töötada.
Te ei saa antud toodet kasutada 2D-sisu 3D-formaati
teisendamiseks.
„Smart Hub“ teenuse ekraanisuurus
Seadistage „Smart Hub“ teenuse ekraan
optimaalsele suurusele.
„Size 1“ (suurus 1) : „Smart Hubi“ ekraanisuurus
on väiksem kui vaikimisi. Võite ekraani külgedel
näha musti ribasid.
„Size 2“ (suurus 2) : See on „Smart Hubi“ vaikimisi
seadistus. Mängija kuvab normaalset „Smart Hub“
teenuse ekraanisuurust.
„Size 3“ (suurus 3) : Antud valik kuvab suuremat
„Smart Hub“ teenuse ekraanisuurust. Pilt võib Teie
teleri ekraani jaoks liiga suur olla.
Eesti keel
29
Seadistamine
Kuvamine
Saate konfigureerida erinevaid kuvavalikuid nagu
näiteks teleri kuvasuhe, resolutsioon, 3D jne.
Teleri kuvasuhe
Saate valida oma teleri tüübile sobiva ekraani
kuvasuhte.
16:9 „Normal”
16:9 „Wide”
4:3 „Letter Box”
4:3 „Pan-Scan”
✎ MÄRKUS
Teatud filme (4:3 allikas)
kuvatakse 4:3 „Pillarbox“
(mustad ribad pildi külgedel)
formaadis isegi siis, kui
valitud on „16:9 normal”
formaat.
Saate nautida 16:9 formaadis
pilti enda laiekraanteleris.
Valige see, kui soovite
vaadata 16:9 formaadis
videot „Blu-ray“ /DVDplaadil ilma musta ribata ülal
ja all, ehkki teie teler on 4:3
kuvasuhtega. Ekraani ülaja alaossa ilmuvad mustad
ribad.
Valige see, kui soovite vaadata
16:9 formaadis videot „Blu-ray”
/DVD-plaadil ilma musta ribata
ülal ja all, ehkki teie teler on 4:3
kuvasuhtega (kuvatava pildi
vasak ja parem osa lõigatakse
ära).
Mõningate

plaatidega ei ole võimalik teatud
kuvasuhteid valida.
Kui
 valite kuvasuhte ja oma teleri ekraani
kuvasuhtest erineva valiku, siis võib pilt olla
moonutatud.
Kui
 valite 4:3 „Pan-Scan” või 4:3 „Letter Box”
formaadi, siis ei saa te kaugjuhtimispuldil FULL
SCREEN (täisekraani) nupule vajutades täisekraani
vaadata.
30
Eesti keel
„BD Wise“ (ainult SAMSUNGi toodetel)
„BD Wise“ on SAMSUNGi uusim vastastikuse ühenduvuse
funktsioon.
Ühendades SAMSUNGi tooted „BD-Wise“ abil
omavahel HDMI-kaabliga, siis seadistatakse
automaatselt optimaalne resolutsioon.
„Off“ (väljas): Väljundresolutsioon fikseeritakse
vastavalt eelnevalt seadistatud resolutsioonile,
hoolimata plaadi resolutsioonist.
„On“ (sees): BD/DVD-plaadi
originaalresolutsioon väljastatakse telerisse.
✎ MÄRKUS
 Soovides „BD Wise“ funktsiooni resolutsiooni
muuta, peate eelnevalt seadistama „BD Wise’i“
sättele „Off” (väljas).
 Kui te panete „BD Wise“ funktsiooni tööle, siis
seadistatakse ühendatud teleri resolutsioon
automaatselt maksimumile.
 Kui põhiseade on ühendatud seadmega, mis
ei toeta „BD Wise“ funktsiooni, siis ei saa te
seda kasutada.
 Selleks, et „BD Wise“ funktsioon korralikult
töötaks, seadistage nii seadme kui ka teleri
„BD Wise“ menüü sättele „On” (sees).
Resolutsioon
Komponent-ja HDMI-videosignaali resolutsiooni
valimiseks.
Numbrid 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p),
576i(480i) viitavad videos olevate ridade arvule.
I ja p tähistavad vastavalt ülerealaotust ja
täiskaadrilaotust.
„Auto“ (automaatne): kontrollib ja seadistab
automaatselt optimaalse resolutsiooni. (ainult
HDMI)
„BD Wise”: seadistab automaatselt optimaalse
resolutsiooni, kui on HDMI-kaabli kaudu
ühendatud „BD Wise“ funktsiooniga teleriga. („BD
Wise” menüüelement ilmub ainult siis, kui „BD
Wise” on seadistatud „On” (sees).) (ainult HDMI)
1080p: väljastatakse 1080-realist
täiskaadrilaotusega videot. (ainult HDMI)
1080i: väljastatakse 1080-realist ülerealaotusega
videot.
720p: väljastatakse 720-realist täiskaadrilaotusega
videot.
576p/480p: väljastatakse 480-realist
täiskaadrilaotusega videot.
576i/480i: väljastatakse 480-realist
ülerealaotusega videot.
(ainult komponent & VIDEO)
Seadistamine
03
Väljundrežiimile vastav resolutsioon
DVD taasesitamine
Väljund
Seadistus
„BD Wise”
„Auto”
„1080p@60F”
„1080i”
„720p”
„576p/480p”
„576i/480i”
Seadistamine
Blu-ray plaadi/E-sisu/Digitaalse sisu taasesitamine
HDMI / ühendatud
HDMI / ühendamata
HDMI režiim
VIDEO režiim
VIDEO režiim
576i/480i
Maksimaalne
TV sisendi resolutsioon
576i/480i
-
576i/480i
-
1080i
576i/480i
1080p@60F
720p
576p/480p
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Eesti keel
31
Seadistamine
✎ MÄRKUS
„Movie Frame (24Fs)“
▪ Kui Teie mängijaga ühendatud teler ei toeta Teie poolt „ Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni seadmine sättele
▪
▪
▪
▪
valitud kaadrikiirust või resolutsiooni, kuvatakse
teade: „If no pictures are shown after selecting 'Yes’,
please wait for 15 seconds to return
to the previous resolution. Do you want to change
the resolution?” (Kui pärast „Yes“ (jah) valimist pilti
näha pole, oodake palun 15 sekundit et naasta
eelmisele resolutsioonile. Kas soovite resolutsiooni
muuta?) .
Kui valite „Yes“, läheb teleriekraan 15 sekundiks
tühjaks, ning seejärel taastatakse resolutsioon
automaatselt eelmisele väärtusele.
Kui pärast resolutsiooni muutmist jääb ekraan
tühjaks, eemaldage kõik plaadid ning seejärel
vajutage ja hoidke all STOP ( ) nuppu mängija
esiküljel rohkem kui 5 sekundit. Kõik seadistused
taastatakse tehases määratud vaikimisi väärtustele.
Järgige samme eelmisel leheküljel, et igasse režiimi
siseneda ning valige ekraani seadistus („Display
Setup“), mida Teie teler toetab.
Kui taastatakse tehases määratud vaikimisi
väärtused, kustutatakse kõik kasutaja salvestatud
BD-andmed.
„ Blu-ray“ plaadil peab olema 24 kaadrit sekundis
funktsioon, et mängija saaks kasutada „Movie
Frame (24Fs)“ režiimi.
Kui ühendatud on nii HDMI- kui komponentpesad
ning Te vaatate hetkel komponentväljundit,
fikseeritakse resolutsioon väärtusele 480i.
HDMI värviformaat
„Auto“ (automaatne) võimaldab reguleerida
mängija HDMI-väljundit 24 kaadrile sekundis, et
saavutada parandatud pildikvaliteet. „Movie Frame
(24Fs)“ funktsiooni saate nautida ainult antud
kaadrikiirust toetavas teleris. „Movie Frame“
funktsiooni on võimalik valida vaid siis, kui
mängija on HDMI 1080i või 1080p
väljundresolutsiooni režiimis.
„Auto“ (automaatne) :„Movie Frame (24Fs)“
funktsioonid töötavad.
„Off“ (väljas) : „Movie Frame (24Fs)“ funktsioonid
on väljalülitatud.
„HDMI Deep Color“
Võimaldab väljastada videot HDMI OUT pesast
„Deep Color“ omadusega. „Deep Color“ pakub
suurema värvisügavusega täpsemat värviedastust.
„Auto“ (automaatne) : Mängija väljastav „Deep
Color“ omadusega videot ühendatud telerisse,
mis toetab „HDMI Deep Color“ funktsiooni.
„Off“ (väljas) : Pilt väljastatakse „Deep Color“
omaduseta.
Peatatud režiim
Võimaldab seada pildi tüübi, mida mängija
DVD-plaadi taasesitamises pausi tegemisel kuvab.
„Auto“ (automaatne) : Näitab automaatselt
parimat liikumatut pilti sõltuvalt sisust.
„Frame“ (kaader) : Valige see, kui teete pausi
vähese tegevusega stseenis.
„Field“ (väli) : Valige see, kui teete pausi rohke
tegevusega stseenis.
Võimaldab seadistada värviruumi formaati
HDMI-väljundi jaoks, mis sobiks ühendatud seadme
(teler, monitor jne) võimalustega.
„Auto“ (automaatne) : Seab automaatselt mängija
optimaalsele Teie seadme poolt toetatud formaadile.
YCbCr (4:4:4) : Kui Teie teler toetab HDMI kaudu
Täiskaadrilaotus
YCbCr värviruumi, valige antud väljund normaalse
YCbCr värvigamma jaoks.
Võimaldab DVD-plaatide vaatamisel
RGB (Standard) : Valige antud väljund normaalse
pildikvaliteeti parandada.
RGB värvigamma jaoks.
„Auto“ (automaatne) : Valige see, et mängija valiks
RGB („Enhanced“ (täiustatud)) : Kui olete
automaatselt parima pildikvaliteedi vaadatava
mängija ühendanud DVI-kuvaseadmega
DVD-plaadi jaoks.
(nt monitor), valige antud väljund täiustatud
„Video“ : Valige see, et saada parim pildikvaliteet
RGB värvigamma jaoks.
DVD-plaatide jaoks, millele on salvestatud
kontserdid või telesaated.
32
Eesti keel
Seadistamine
Settings
Speaker
Display
Audio
Network
System
Level
|
Distance
Language
Kui kõlareid ei ole võimalik kuulamiskohast
võrdsetele kaugustele paigutada, siis saate
sättida helisignaali viivitusaja eesmiste,
keskmiste, ruumilise heli ja subwooferkõlarite
jaoks.
Kõlarite kauguseks („Speaker Distance”)
saab valida 1ft (0,3 m) kuni 30ft (9,2 m).
Settings
Security
General
Support
> Move " Enter ' Return
Audio
Network
General
Kõlari helitugevus
Helitugevust saab reguleerida sammhaaval
vahemikus +6dB kuni -6dB.
+6dB on kõige valjem ja -6dB kõige vaiksem.
Settings
Level
Display
Front L
Front R
Subwoofer
◄
:
:
0 dB |
0 dB
o dB
Language
Support
Ekvalaiseri seadeid saab kasutaja manuaalselt
muuta oma eelistustele vastavaks.
Settings
Display
Audio
Network
System
Language
Security
Support
General
> Move < Change ' Return
Kasutajapoolne EQ
General
Security
Support
◄
Security
Iga kõlari helitasakaalu ja tugevust saab
reguleerida. Eesmise/ Subwoofer-basskõlari
seadistamine.
System
10(ft) 3.0(m) |
: 10(ft) 3.0(m)
: 10(ft) 3.0(m)
Front L
Front R
Subwoofer
Language
Helitugevus
Network
Distance
Display
System
Audio
Seadistamine
Kõlarite seadistamine
Kaugus
03
Heli
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
0
250Hz
A
User EQ
0
0
0
0
0
0
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
Reset > Adjust < Move ' Return
> Move < Change ' Return
Eesti keel
33
Seadistamine
„HDMI Audio”
HDMI-kaabli kaudu edastatavaid helisignaale
saab sisse ja välja lülitada.
„Bitstream (Re-encoded Dolby D)” : valige, kui Teil
puudub HDMI toega AV vastuvõtja, kuid Teil on
„Dolby Digital” dekodeerimise võimekusega AV
vastuvõtja.
„Off” (välja lülitatud): video edastatakse HDMI-kaabli
kaudu ja heli edastatakse ainult kodukino kõlaritest.
Lisainfo saamiseks vaadake palun digitaalväljundi
valikute tabelit. (Vaadake lehekülg 38)
„On” (sisse lülitatud): nii video- kui ka helisignaale
edastatakse HDMI-kaabli kaudu ja heli edastatakse
ainult teleri kõlaritest.
Blu-ray plaatidel võib olla korraga kolm helivoogu :
- „Main Feature Audio” (esmane heli) : video
peamine heliriba.
✎ MÄRKUS

HDMI heli jagatakse automaatselt 2 kanalile
teleri kõlarite jaoks.
„Audio Return Channel”
Ühe HDMI-kaabli abil saate teleri heli nautida
kodukinosüsteemi kõlaritest.
„Auto” : kui teler ühildub „Audio Return Channel”
funktsiooniga, siis saate teleri heli kuulata
kodukinosüstemi kõlaritest.
„Off” : lülitab „Audio Return Channel“ funktsiooni välja.
✎ MÄRKUS



Kui Anynet+(HDMI-CEC) on välja lülitatud („Off“),
siis ei ole „Audio Return Channel“ funktsioon
kasutatav.
Kui kasutate ARC (“Audio Return Channel”)
sertifikaadita HDMI-kaablit, siis võib tekkida
probleeme ühilduvusega.
ARC funktsioon on kasutatav vaid siis, kui
ühendatud on ARC toega teler.
Digitaalväljund
Seadistage digitaalväljund sõltuvalt ühendatud
vastuvõtjast:
PCM : valige, kui olete ühendanud HDMI toega AV
vastuvõtja.
„Bitstream (unprocessed)” : valige, kui olete
ühendanud HDMI toega AV vastuvõtja, millel on
„Dolby TrueHD” ja „DTS-HD Master Audio” võimekus.
„Bitstream (Re-encoded DTS)” : valige, kui olete
ühendanud AV vastuvõtja digitaalse optilise sisendi
kaudu, mis suudab dekodeerida DTS-i.
34
Eesti keel
- „BONUSVIEW audio” (boonusheli) : lisaheliriba
– näiteks režissööri või näitleja kommentaarid.
- „Navigation Sound Effects” (navigeerimishelid) :
navigeerimishelisid kuulete mõne menüüelemendi
valimisel. Navigeerimishelid on igal Blu-ray plaadil
erinevad.
✎ MÄRKUS







Aktiveeritakse, kui „HDMI Audio” on sisse
lülitatud („ON”).
Valige kindlasti õige digitaalväljund, vastasel
juhul ei kuule heli või kostub valju müra.
Kui HDMI-seade (vastuvõtja, teler) ei ühildu
kokkupakitud formaatidega („Dolby digital”, DTS)
väljastatakse helisignaal PCM-formaadis.
Tavalistel DVD-plaatidel puuduvad boonusheli
ja navigeerimishelid.
Mõnedel Blu-ray plaatidel puuduvad boonusheli
ja navigeerimishelid.
See digitaalväljundi seadistus ei mõjuta
analoogheli (L/R) või HDMI-heli väljastamist
telerisse. See mõjutab optilise ja HDMI-heli
väljastamist kui kodukinosüsteem on
ühendatud AV vastuvõtjaga.
MPEG-heliribade taasesitamisel väljastatakse
helisignaal PCM-formaadis hoolimata
digitaalväljundi valikutest (PCM või „Bitstream”).
Bitivoog
(töötlemata)
HDMI toega
AV vastuvõtja
HDMI toega
AV vastuvõtja
PCM
Kuni 7.1-kanaliline
PCM
„Dolby Digital“
Kuni 7.1-kanaliline
„Dolby Digital“
Ühendus
DVD helivoog
Blu-ray
plaadi selgitus
„Dolby Digital Plus“ Kuni 7.1-kanaliline
„Dolby Digital Plus“
„Dolby TrueHD“ Kuni 7.1-kanaliline
„Dolby TrueHD“
DTS
Kuni 6.1-kanaliline
DTS
DTS-HD HRA
Kuni 6.1-kanaliline
DTS-HD HRA
DTS-HD MA
Kuni 7.1-kanaliline
DTS-HD MA
PCM
„Dolby Digital“
DTS
Igasugune
PCM 2-kanaliline
Kuni 5.1-kanaliline
Kuni 6.1-kanaliline
PCM 2ch
„Dolby Digital“
DTS
Väljastatakse ainult
Põhiheli ja
põhiheli, et AV
BONUSVIEW
vastuvõtja saaks
heli dekodeeritakse
dekodeerida
kooos PCM heliks helivoo. Te ei kuule
ning lisatakse
BONUSVIEW
navigatsiooni
heli ega
heliefektid.
navigatsiooni
heliefekte.
Bitstream
Bitivoog
(uuesti kodeeritud
(uuesti
Dolby D)
kodeeritud DTS)
HDMI toega
AV vastuvõtja
uuesti
kodeeritud DTS
HDMI toega
AV vastuvõtja
uuesti kodeeritud
„Dolby Digital“ *
uuesti
kodeeritud DTS
uuesti kodeeritud
„Dolby Digital“ *
uuesti
kodeeritud DTS
uuesti kodeeritud
„Dolby Digital“ *
uuesti
kodeeritud DTS
uuesti
kodeeritud DTS
uuesti
kodeeritud DTS
uuesti
kodeeritud DTS
PCM
„Dolby Digital“
DTS
uuesti kodeeritud
„Dolby Digital“ *
uuesti kodeeritud
„Dolby Digital“ *
uuesti kodeeritud
„Dolby Digital“ *
uuesti kodeeritud
„Dolby Digital“ *
PCM
PCM 2-kanaliline
DTS
Põhiheli ja
Põhiheli ja BONUSVIEW
BONUSVIEW heli
heli dekodeeritakse
dekodeeritakse kooos PCM heliks ning
koos PCM heliks lisatakse navigatsiooni
ning lisatakse
heliefektid, seejärel
navigatsiooni
dekodeeritakse PCM
heliefektid, seejärel
heli uuesti Dolby
dekodeeritakse
digitaalseks bitivooks
PCM audio uuesti
või PCM-iks.
DTS bitivooks.
* Kui helivoog on 2-kanaliline siis ei rakendata “Re-encoded Dolby D” seadeid. Väljastatakse
LPCM 2-kanalilist heli.
Dünaamilise diapasooni kontroll
(„Dynamic Range Control”)
Võite kuulata vaiksemat heli, kuid ikka dialoogi
selgelt kuulda. See funktsioon on aktiivne vaid
siis, kui tuvastatakse „Dolby Digital” signaal.
„Auto” : dünaamiline diapasoon reguleeritakse
automaatselt vastavalt „Dolby TrueHD” heliriba
informatsioonile.
„Off” : saate filmi nautida tavalise
dünaamilise diapasooniga.
„On” : kui filmimuusikat taasesitatakse vaikse
heliltugevusega või väiksematest kõlaritest, siis
võib süsteem rakendada sobivat kokkusurumist
selleks, et muuta vaikse heliga sisu
arusaadavamaks ja vältida dramaatiliste
katkendite muutumist liiga valjuks.
Eesti keel
35
Seadistamine
PCM
Seadistus
Blu-ray
plaadi helivoog
03
Digitaalväljundi valik
Seadistamine
„Audio Sync”
Video kuvamine võib olla helist aeglasem, kui
seade on ühendatud digitaalse teleriga. Kui nii
juhtub, siis häälestage heli viivituse aeg, et see
videoga sobiks.
 Heli viivitusajaks saate valida sobiva vahemikus
0 m/s kuni 300 m/s. Valige sobivaim.
Võrk
Juhtmega võrk
Juhtmega ühenduse seadistamine - Automaatne
1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Wired“ (juhtmega).
Settings
ngs
Display
Audio
Networkk
System
g
ge
Language
Network Settings
Select a network connection type.
Wired
Wireless
(General)
Connect to the network using LAN cable. Please make
WPS(PBC)
sure that the LAN cable is connected.
Security
Enne alustamist soovitame teil ühendust võtta oma
One Foot
General
Connection
internetiteenuse pakkujaga, et teada saada, kas Teie
Support
IP-aadress on staatiline või dünaamiline. Kui see on
> Move " Enter ' Return
dünaamiline ning Te kasutate juhtmega või juhtmevaba
ühendust, soovitame kasutada automaatseid („Auto“)
protseduure. Kui kasutate juhtmevaba ühendust ning
Teie ruuteril on see võimalus, võite kasutada WPS (PBC) 2. Vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
või „One Foot Connection“ funktsiooni. Kui Teie
Ilmub võrgustaatuse ekraan. Mängija ühendub
IP-aadress on staatiline, peate kasutama käsitsi
võrguga, kui võrguühendus on kinnitatud.
seadistamise protseduuri nii juhtmega kui juhtmevaba
ühenduse puhul.
Juhtmega ühenduse seadistamine – Käsitsi
Võrguseadistused
Et alustada oma mängija võrguühenduse
ülesseadmist, järgige neid samme:
1. Vajutage peamenüüs („Home“ ) ◄► nuppe,
et valida „Settings“ (seadistused), seejärel
vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Network“ (võrk),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kui teil on staatiline IP-aadress või automaatne
seadistus ei tööta, peate seadma võrguseadistuste
väärtused käsitsi.
Et vaadata võrguseadistuste väärtusi enamikes
„Windowsi“ arvutites, järgige antud samme:
 „Windows XP“
1. Tehke paremklõps võrgu („Network“) ikoonil,
mis asub „Windowsi“ töölaua paremal all nurgas.
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Network Settings“ 2. Klõpsake hüpikmenüüs „Status“ (staatus).
(võrguseadistused), seejärel vajutage ENTER
3. Klõpsake ilmuvas dialoogiaknas „Support“
nuppu.
(tugi) reale.
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Wired“
4. „Support“ real klõpsake „Details“ (detailid) nupule.
(juhtmega), „Wireless (General)“ (juhtmevaba
Kuvatakse võrguseadistused.
(üldine)), WPS (PBC) või „One Foot Connection“,
„Windows
7“

seejärel vajutage ENTER nuppu.
1. Klõpsake võrgu („Network“) ikoonile, mis asub
5. Kui kasutate juhtmega võrku, liikuge allpool
„Windowsi“ töölaua paremal all nurgas.
olevale juhtmega võrgu peatükile. Kui kasutate
juhtmevaba võrku, liikuge juhtmevaba võrgu
2. Klõpsake hüpikmenüüs „Network and
peatükile lehekülgedel 40~42.
Sharing Center“ (võrgu ja jagamise keskus).
36
Eesti keel
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt Teie „Windowsi“ versioonist võib
informatsioon erineda.
Oma mängijasse võrguseadistuste sisestamiseks
järgige antud samme:
1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Wired“ (juhtmega),
seejärel vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
2. Vajutage ◄► nuppe, et valida „IP Settings“
(IP-seadistused), seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Võrgustaatuse („Network Status“) ekraanil valige
„Cancel“ (tühista), seejärel vajutage „Enter“.
Settings
ngs
Display
Audio
Networkk
System
Language
ge
Security
General
Support
IP Mode
IP Settings
Subnet Mask
Gateway
DNS Mode
DNS Server
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
IP Address
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Move " Enter ' Return
4. Vajutage ENTER nuppu, et valida „IP Mode“
(IP-režiim).
5. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Manual“
(käsitsi), seejärel vajutage ENTER nuppu.
6. Vajutage ▼ nuppe, et liikuda esimesele
sisestusväljale („IP Address“ (IP-aadress)).
7. Numbrite sisestamiseks kasutage puldil
olevaid numbrinuppe.
8. Kui olete välja täitnud, vajutage ►nuppu,
et liikuda järgmisele väljale. Samuti saate
kasutada teisi noolenuppe, et liikuda üles,
alla ja tagasi.
9. Sisestage IP-aadressi („IP Address”),
alamvõrgu maski („Subnet Mask”) ja
võrguvärava („Gateway”) väärtused.
11. Vajutage ▼ nuppu, et liikuda esimesele
DNS-i sisestusväljale. Sisestage numbrid
nagu eelnevalt kirjeldatud.
12. Vajutage ENTER nuppu, et valida OK.
Kuvatakse võrgustaatuse ekraan.
Mängija ühendub võrku pärast seda,
kui võrguühendus on kinnitatud.
Seadistamine
4. „Support“ (tugi) real klõpsake „Details“ (detailid)
nupule. Kuvatakse võrguseadistused.
10. Vajutage ▼ nuppu, et liikuda sättele
„DNS Mode“ (DNS-režiim).
03
3. Klõpsake avanevas dialoogiaknas sättele
„Local Area Connection“ (kohtvõrk) või
„Wireless Network Connection“ (juhtmevaba
võrk) – sõltuvalt Teie võrguühendusest.
Juhtmevaba võrk
Juhtmevaba võrgu seadistamiseks on kolm viisi:
„Wireless (General)“ (juhtmevaba (üldine))
Kasutades WPS-i(PBC)
„One Foot Connection“
„Wireless (General)“ sisaldab nii automaatse kui
käsitsi seadistamise protseduure.
Juhtmevaba võrguühenduse seadistamine
- Automaatne
Enamikel juhtmevabadel võrkudel on valikuline
turvasüsteem, mis vajab seadet, mis siseneb võrku,
et edastada krüpteeritud turvakood, mida kutsutakse
läbipääsuks („Access”) või turvavõtmeks („Security
Key”). Turvavõti põhineb pääsufraasil („Pass Phrase”)
ning tavaliselt on see sõna või teatud arv tähti ja
numbreid, mida Teilt küsitakse, kui seate üles turvalist
juhtmevaba võrku. Kui kasutate seda juhtmevaba
võrgu ülesseadmise meetodit ning Teil on oma
juhtmevaba võrgu jaoks olemas turvavõti, peate
sisestama pääsufraasi seadistamise protsessi käigus.
1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Wireless
(General)“ (juhtmevaba (üldine)).
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
System
Wired
Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Set up wireless network by selecting your Wireless
Router. You may need to enter security key depending
on the setting of the Wireless Router.
> Move " Enter ' Return
2. Vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
Kui see on tehtud, kuvatakse nimekiri
võimalikest võrkudest.
Eesti keel
37
Seadistamine
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud võrk,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kuvatakse turvalisuse („Security“) ekraan.
4. Sisestage turvalisuse ekraanil oma võrgu
pääsufraas („Pass Phrase“). Sisestage numbrid
kasutades oma pulti.
Tähe valimiseks vajutage ▲▼◄► nuppe,
et liigutada kursorit, seejärel vajutage
ENTER nuppu.
Settings
ngs
Display
Audio
Networkk
System
ge
Language
Security
General
Support
Enter security key.
a
b
m
n
g
s
h
a/A
t
Network Settings
c
d
o
p
i
u
*
a Previous
j
v
e
k
q
w
Delete
0 entered
f
1
2
3
r
7
8
9
l
x
4
y
Space
5
z
6
Done
0
Move " Enter ' Return
✎ MÄRKUS
▪ Peaksite leidma pääsufraasi („Pass Phrase”) ühelt
seadistamise ekraanilt, mida kasutasite oma ruuteri
või modemi ülesseadmiseks.
5. Kui kõik on tehtud, vajutage ROHELIST (B)
nuppu oma puldil või vajutage ▲▼◄► nuppe,
et liigutada kursor sõnale „Done“ (tehtud),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kuvatakse võrgustaatuse ekraan. Mängija
ühendub võrku pärast seda, kui võrguühendus
on kinnitatud.
Juhtmevaba võrguühenduse seadistamine –
Käsitsi
Kui automaatne seadistamine ei tööta, peate
võrguseadistuste väärtused käsitsi sisestama.
Et vaadata võrguseadistuste väärtusi enamikes
„Windowsi“ arvutites, järgige antud samme:
 „Windows XP“
1. Tehke paremklõps võrgu („Network“) ikoonil,
mis asub „Windowsi“ töölaua paremal all nurgas.
2. Klõpsake hüpikmenüüs „Status“ (staatus).
3. Klõpsake ilmuvas dialoogiaknas „Support“
(tugi) reale.
4. „Support“ real klõpsake „Details“ (detailid)
nupule. Kuvatakse võrguseadistused.
38
Eesti keel
 „Windows 7“
1. Klõpsake võrgu („Network“) ikoonile, mis asub
„Windowsi“ töölaua paremal all nurgas.
2. Klõpsake hüpikmenüüs „Network and
Sharing Center“ (võrgu ja jagamise keskus).
3. Klõpsake avanevas dialoogiaknas sättele
„Local Area Connection“ (kohtvõrk) või
„Wireless Network Connection“ (juhtmevaba
võrk) – sõltuvalt võrguühendusest.
4. „Support“ (tugi) real klõpsake „Details“ (detailid)
nupule. Kuvatakse võrguseadistused.
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt „Windowsi“ versioonist võib
informatsioon erineda.
Oma mängijasse võrguseadistuste sisestamiseks
järgige antud samme:
1. Järgige samme 1-4 „Juhtmevaba
võrguühenduse seadistamine – Automaatne“
protseduuris.
2. Kui kõik on tehtud, vajutage ROHELIST (B)
nuppu oma puldil või vajutage ▲▼◄► nuppe,
et liigutada kursor sõnale „Done“ (tehtud),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kuvatakse võrgustaatuse ekraan.
Settings
n
ngs
Display
Audio
Networkk
System
g
ge
Language
Security
General
Support
IP Mode
IP Settings
Subnet Mask
Gateway
DNS Mode
DNS Server
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
IP Address
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Move " Enter ' Return
V li võrgustaatuse
õ
t t
k
il „Cancel“
C
l“ (tühi
t )
ekraanil
(tühista),
3. Valige
seejärel vajutage „Enter“.
4. Vajutage ◄► nuppe, et valida „IP Settings“
(IP-seadistused), seejärel vajutage ENTER nuppu.
5. Vajutage ENTER nuppu, et valida „IP Mode“ (IP-režiim).
6. Vajutage ▲▼ nuppe,et valida „Manual“ (käsitsi),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
7. Vajutage ▼ nuppe, et liikuda esimesele
sisestusväljale („IP Address“ (IP-aadress)).
11. Vajutage ▼ nuppu, et liikuda sättele
„DNS Mode“ (DNS-režiim).
.
12. Vajutage ▼ nuppu, et liikuda esimesele
DNS-i sisestusväljale. Sisestage numbrid
nagu eelnevalt kirjeldatud.
13. Vajutage ENTER nuppu, et valida OK.
14. Kuvatakse võrgustaatuse ekraan. Mängija
ühendub võrku pärast seda, kui võrguühendus
on kinnitatud.
WPS (PBC)
Lihtsaim viis juhtmevaba võrguühenduse
ülesseadmiseks on kasutada PBC (WPS) või
„One Foot Connection“ funktsiooni.
Kui Teie juhtmevabal ruuteril on PBC (WPS) nupp,
järgige antud samme:
1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida WPS (PBC).
Settings
Network Settings
Display
ispl
Select a network connection type.
udio
Audio
etw
Network
yste
System
Wired
Wireless
ang
Language
(General)
ecu
Security
WPS(PBC)
ene
General
One Foot
upp Connection
Support
Connect to the Wireless Router easily by pressing the
WPS(PBC) button. Choose this if your Wireless Router
supports Push Button Configuration(PBC).
> Move " Enter ' Return
Kui teil on „One Foot Connection“ funktsiooni
toetav SAMSUNGI juhtmevaba ruuter, saate
juhtmevaba ühenduse automaatselt üles seada.
Ühenduse loomiseks kasutades „One Foot
Connection“ funktsiooni järgige antud samme:
1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „One Foot
Connection“..
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
Wired
System
Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Connect to your wireless network automatically if your
Wireless Router supports One Foot Connection. Select
this connection type after placing the Wireless Router
within 10 inches(25cm) of product.
> Move " Enter ' Return
2. Vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
3. Asetage SAMSUNGI juhtmevaba ruuter
ühenduse loomiseks oma mängijast kuni
25 cm (10 tolli) kaugusele.
4. Oodake, kuni ühendus automaatselt luuakse.
Võrgustaatus
Saate kontrollida, kas ühendus võrgu ja internetiga
on loodud.
S
Settings
Network Status
Display
i
ispl
Audio
u
udio
etw
Network
y
yste
System
KT_WLAN
a Internet is connected successfully.
ang
Language
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
If you have a problem using any Internet services, contact your Internet service
e provider.
ecu
Security
2. Vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
3. Vajutage ja hoidke all WPS(PBC) nuppu oma
ruuteril kaks minutit. Teie mängija leiab
automaatselt kõik võrguseadistuste väärtused,
mida ta vajab, ning ühendub võrguga.
e
ene
General
u
upp
Support
Network Settings
IP Settings
Retry
OK
< Move " Enter ' Return
4. Kuvatakse võrgustaatuse ekraan.
Mängija ühendub võrku pärast seda,
kui võrguühendus on kinnitatud.
Eesti keel
39
Seadistamine
10. Sisestage IP-aadressi („IP Address”),
alamvõrgu maski („Subnet Mask”) ja
võrguvärava („Gateway”) väärtused.
„One Foot Connection“
03
8. Numbrite sisestamiseks kasutage puldil
olevaid numbrinuppe.
9. Kui olete välja täitnud, vajutage ►nuppu,
et liikuda järgmisele väljale. Samuti saate
kasutada teisi noolenuppe, et liikuda üles,
alla ja tagasi.
Seadistamine
BD-LIVE internetiühendus
Valige, kas lubada või keelata internetiühendus,
kui kasutate BD-LIVE teenust.
„Allow (All)” (lubada kõik): internetiühendus
võimaldab kogu BD-LIVE poolt pakutava sisu
kasutamist.
„Allow (Valid Only)” (lubada ainult kehtivad):
internetiühendus võimaldab kasutada vaid
kehtivat sertifikaati omavat BD-LIVE sisu.
„Prohibit” (keelatud): BD-LIVE sisu
edastamiseks ei võimaldata internetiühendust.
✎ MÄRKUS
▪ Mis on kehtiv sertifikaat?
▪
Kui plaadimängija kasutab BD-LIVE funktsiooni,
et saata plaadi andmeid ning paluda serverilt plaadi
õigsuse kinnitamist, siis kasutab server edastatud
andmeid, et kontrollida plaadi kehtivust ja õigsust
ning saadab mängijale tagasi vastava sertifikaadi.
BD-LIVE sisu kasutamise ajal võib internetiühendus
olla piiratud.
Süsteem
Algsed seadistused
Kasutades algsete seadistuste („Initial Settings“)
funktsiooni on Teil võimalik seada keelt,
võrguseadistusi jne. Rohkema teabe saamiseks
algsete seadistuste funktsiooni kohta vaadake
algsete seadistuste peatükki antud kasutusjuhendis.
(Vaadake lk. 29)
„Anynet+“(HDMI-CEC)
„Anynet+“ on mugav funktsioon, mis võimaldab
seotud toiminguid teiste SAMSUNGI mängijatega,
millel on „Anynet+“ funktsioon.
Käesoleva funktsiooni kasutamiseks ühendage antud
plaadimängija HDMI-kaabli abil SAMSUNGI teleriga.
Kui „Anynet+“ on sisselülitatud, saate antud mängijat
juhtida SAMSUNGI teleri kaugjuhtimispulti kasutades
ja alustada plaadi esitamist lihtsalt vajutades nupule
PLAY (esita) ( ) teleri puldil.
Rohkema teabe saamiseks vaadake palun teleri
kasutusjuhendit.
„Off“ (väljas) : „Anynet+“ funktsioonid ei tööta.
„On“ (sees) : „Anynet+“ funktsioonid töötavad.
40
Eesti keel
✎ MÄRKUS
▪ Antud funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei
▪
▪
toeta CEC-i.
Kui Teie SAMSUNGI teleril on „Anynet+“ logo,
siis see toetab „Anynet+“ funktsiooni.
Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud
HDMI-väljundresolutsioonid töötada.
Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
BD-andmete haldus
Võimaldab Teil hallata BD-LIVE teenust toetavalt
„Blu-ray” plaadilt allalaetud sisu. Saate kontrollida
seadme teavet, k.a. salvestusmahu suurus,
kustutada BD-andmeid või muuta välkmäluseadet.
BD-andmete halduse ekraaniteave:
„Current Device“ (käesolev seade) : Kuvab
käesoleva seadme.
„Total Size“ (kogu maht) : Kuvab seadme
kogu mahu (salvestusmahu).
„Available Size“ (saadaolev maht) : Kuvab
seadme saadaoleva mahu (salvestusmahu).
„Delete BD Data“ (kustuta BD-andmed) :
Vajutage seda, et kustutada BD-andmed.
„Select Device“ (vali seade) : Muutke soovitud
mälu asukohta, et salvestada BD-andmeid.
✎ MÄRKUS
▪ Välise mälu režiimis peatatakse plaadi esitamine,
▪
▪
▪
kui ühendate taasesituse ajal lahti USB-seadme.
Toetatakse ainult FAT-failisüsteemis (DOS 8.3
märgistus) vormindatud USB-seadmeid. Soovitame
kasutada USB-seadmeid, mis toetavad 4MB/
sek või kiirema lugemis/kirjutamiskiirusega USB 2.0
protokolli.
Jätkuva esituse funktsioon ei pruugi pärast
salvestusseadme vormindamist töötada.
BD-andmete halduseks saadaolev kogu mälumaht
võib sõltuvalt tingimustest erineda.
Ajavöönd
Settings
ngs
Display
Audio
Time Zone
Networkk
System
ge
Language
Security
General
Support
GMT + 00:00
London, Lisbon, Casablanca
< Change " Save ' Return
Antud funktsioon töötab koostöös „Blu-ray”/
DVD-plaatidega, millele on määratud vanuse- või
numbrireiting, mis määravad sisu küpsustaseme.
Need numbrid aitavad Teil kontrollida „Blu-ray“/
DVD-plaate, mida Teie pere vaadata saab.
Valige soovitud vanusereiting, mille soovite seada
plaadi vanemakontrolli jaoks. Kui salasõna ei
sisestata, esitab mängija ainult neid „Blu-ray“
plaate, mille reiting on sama või vähem kui
vanusereiting ning DVD-plaate allapoole
numbrireitingut.
Suuremad numbrid tähendavad rohkem
täiskasvanutele mõeldud sisu.
DivX® videolaenutus
„Blu-ray“ plaadi vanemakontroll
Algseadistamine
DVD-plaadi vanemakontroll
Vaadake DivX® videolaenutuse („Video On Demand“)
registreerimiskoodi, et osta ja esitada DivX®
videolaenutuse sisu.
Kõik seadistused, v.a. võrgu ja „Smart Hub“
seaded, taastatakse vaikimisi väärtustele.
Keel
Saate valida eelistatud keele kodumenüü,
plaadi menüü jne. jaoks.
„On-Screen Menu“ (ekraanimenüü) :
Valige ekraanikuvade keel.
„Disc Menu“ (plaadimenüü) : Valige plaadi
menüükuvade keel.
„Audio“ (heli) : Valige plaadi heliriba keel.
„Subtitle“ (subtiitrid) : Valige plaadi subtiitrite
keel.
✎ MÄRKUS
▪ Valitud keel ilmub ainult siis, kui plaat seda toetab.
Välistage teatud vanusereitinguga „Blu-ray“
plaatide taasesitus, kui salasõna ei sisestata.
Välistage teatud numbrireitinguga DVD-plaatide
taasesitus, kui salasõna ei sisestata.
Salasõna muutmine
Muutke neljakohalist salasõna, mida kasutatakse
turvafunktsioonidele ligipääsemiseks.
Kui unustasite salasõna
1. Eemaldage plaat mängijast.
2. Vajutage ja hoidke all STOP (stopp) ( )
nuppu esipaneelil 5 sekundit või kauem.
Kõik seadistused taastatakse tehases
määratud väärtustele.
✎ MÄRKUS
▪ Kui tehase vaikimisi seadistused taastatakse,
kustutatakse ka kõik kasutaja poolt salvestatud
BD-andmed.
Eesti keel
41
Seadistamine
Saate määrata ajavööndi, mis kehtib Teie
piirkonnas.
03
Turvalisus
Seadistamine
Üldine
Esiekraan
Muutke esipaneeli heledust.
„Auto“ (automaatne) : Taasesituse ajal hämar.
„Dim“ (hämar) : Muudab kuvaakna hämaraks.
„Bright“ (ere) : Muudab kuvaakna eredaks
Võrgu kaugjuhtimispult
Võrgu kaugjuhtimispuldi („Network Remote
Control“) funktsioon võimaldab juhtida
„Blu-ray“ plaadimängijat eemal asuvast seadmest,
nagu näiteks nutitelefonist, kasutades selleks
juhtmevaba ühendust kohtvõrguga.
Võrgu kaugjuhtimispuldi funktsiooni kasutamiseks
järgige antud samme:
1. Valige „Network Remote Control“ (võrgu
kaugjuhtimispult) menüüs säte „On“ (sees).
2. Paigaldage SAMSUNGI võrgu kaugjuhtimispuldi
rakendus, et juhtida oma mängijat ühilduva
kaasaskantava seadme abil.
3. Kontrollige, et kaasaskantav seade ja
mängija on ühendatud sama juhtmevaba
ruuteriga.
4. Käivitage rakendus oma kaasaskantavas
seadmes. Rakendus peaks leidma
plaadimängija ning kuvama seda nimekirjas.
5. Valige mängija.
6. Kui kasutate antud funktsiooni esmakordselt,
küsitakse Teilt, kas lubate või keelate mängija
kaugjuhtimise. Valige „Allow“ (luba).
7. Mängija juhtimiseks järgige rakenduses
toodud juhiseid.
Tugi
Tarkvara uuendamine
Tarkvara uuendamise („Software Upgrade“)
menüü võimaldab uuendada plaadimängija
tarkvara, et täiustada esitust või lisada
täiendavaid teenuseid.
Uuendada saab neljal moel:
Interneti abil
USB-ühenduse abil
Plaadi abil
Allalaetud faili abil
Mainitud nelja meetodit selgitatakse lahti allpool.
Interneti abil
Interneti abil uuendamiseks järgige antud samme:
1. Valige „By Internet" (interneti abil), seejärel
vajutage ENTER (sisesta) nuppu. Kuvatakse
teade „Connecting to Server“ (ühenduse
loomine serveriga).
2. Kui eksisteerib saadaolev allalaetav fail, ilmub
allalaadimise („Download“) hüpikaken edenemise
ribaga ning allalaadimine algab.
3. Kui allalaadimine on lõpetatud, ilmub
uuendamise päringu („Upgrade Query“) aken
kolme valikuga: „Upgrade Now“ (uuenda nüüd),
„Upgrade Later“ (uuenda hiljem) või „Don’t
Upgrade“ (ära uuenda).
4. Kui valite „Upgrade Now“, uuendab mängija
tarkvara, lülitub välja ning seejärel lülitub
automaatselt uuesti sisse.
5. Kui Te ei soorita oma valikut ühe minuti jooksul või
valite „Upgrade Later“, salvestab mängija uue
uuendustarkvara. Saate tarkvara hiljem uuendada,
kasutades allalaetud faili funktsiooni.
6. Kui valite „Don’t Upgrade“, tühistab mängija
uuenduse.
✎ MÄRKUS
▪ Interneti abil uuendamise funktsiooni kasutamiseks
▪
▪
42
Eesti keel
peab teie mängija olema internetiga ühendatud.
Uuendamine on lõpuleviidud, kui mängija välja ja
seejärel ise uuesti sisse lülitub.
Uuendamise protsessi ajal ärge kunagi mängijat
käsitsi välja või tagasi sisse lülitage.
USB-ühenduse abil
USB-ühenduse abil uuendamiseks järgige
antud samme:
1. Külastage veebilehte
www.samsung.com/bluraysupport
2. Laadige oma arvutisse alla värskeim USB
tarkvarauuenduse zip-arhiiv.
3. Pakkige zip-arhiiv oma arvutis lahti.
Selle tulemusena peaks tekkima üks
zip-failiga samanimeline kaust.
4. Kopeerige kaust USB-välkmälupulgale.
5. Kontrollige, et plaadisahtel on tühi, seejärel
sisestage USB-välkmäluseade mängija
USB-porti.
6. Liikuge plaadimängija menüüs valikutele
„Settings“ (seadistused) > „Support“ (tugi)>
„Software Upgrade“ (tarkvarauuendus).
7. Valige „By USB“ (USB-ühenduse abil).
✎ MÄRKUS
▪ Kasutades USB-pesa tarkvara uuendamisel peab
▪
▪
▪
plaadisahtel tühi olema.
Kui tarkvara uuendamine on lõpuleviidud, kontrollige
tarkvara detaile tarkvara uuendamise („Software
Upgrade“) menüüs.
Ärge lülitage mängijat tarkvara uuendamise ajal välja.
See võib põhjustada häireid mängija töös.
Tarkvara uuendamist USB-pesa abil tuleb läbi viia
ainult USB-välkmälupulgaga.
Plaadi abil
Plaadi abil uuendamiseks järgige antud samme:
1. Külastage veebilehte
www.samsung.com/bluraysupport.
2. Laadige oma arvutisse alla värskeim plaadi
tarkvara uuenduse zip-arhiiv.
3. Pakkige zip-arhiiv oma arvutis lahti. Selle
tulemusena peaks tekkima üks zip-failiga
samanimeline kaust.
4. Kirjutage kaust plaadile. Soovitame CD-R
või DVD-R-plaati.
5. Enne arvutist eemaldamist vormistage
plaat lõplikult.
6. Sisestage plaat mängijasse.
7. Liikuge plaadimängija menüüs valikutele
„Settings“ (seadistused) > „Support“ (tugi)>
„Software Upgrade“ (tarkvarauuendus).
8. Valige „By Disc“ (plaadi abil).
Seadistamine
▪
„SAMSUNG Electronics” ei võta endale seaduslikku
vastutust ebastabiilse internetühenduse või tarkvara
uuendamise ajal kliendi hooletuse tõttu tekkinud
toote talitlushäirete eest.
Kui soovite uuendamise tarkvara allalaadimise ajal
tühistada, vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
03
▪
✎ MÄRKUS
▪ Kui tarkvara uuendamine on lõpuleviidud, kontrollige
▪
tarkvara detaile tarkvara uuendamise („Software
Upgrade“) menüüs.
Ärge lülitage mängijat tarkvara uuendamise ajal
välja. See võib põhjustada häireid mängija töös.
Allalaetud faili abil
Allalaetud faili valik võimaldab tarkvara
uuendada kasutades faili, mille mängija on varem
alla laadinud, kuid mida Te koheselt ei paigaldanud,
või faili, mille mängija on ooterežiimis alla laadinud.
(Vaadake allpool olevat peatükki Allalaadimine
ooterežiimis.)
Allalaetud faili abil uuendamiseks järgige antud
samme:
1. Kui uuendatud tarkvara on allalaetud, näete
„By Downloaded“ valiku kõrval paremal
tarkvara versiooni numbrit.
2. Valige „By Downloaded“ (allalaetud faili abil),
seejärel vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
3. Mängija kuvab teate küsides, kas soovite
uuendada. Valige „Yes“ (jah). Mängija
alustab uuendamist.
4. Kui uuendamine on lõpuleviidud, lülitub mängija
automaatselt välja ja seejärel uuesti sisse.
✎ MÄRKUS
▪ Kui tarkvara uuendamine on lõpuleviidud, kontrollige
▪
tarkvara detaile tarkvara uuendamise („Software Upgrade“)
menüüs.
Ärge lülitage mängijat tarkvara uuendamise ajal välja.
See võib põhjustada häireid mängija töös.
Allalaadimine ooterežiimis
Teil on võimalik seadistada funktsiooni Allalaadimine
ooterežiimis, nii et mängija laeks alla uue
tarkvarauuenduse olles ise ooterežiimis.
Ooterežiimis on mängija väljalülitatud, kuid
internetiühendus on aktiivne. See võimaldab
mängijal automaatselt tarkvarauuendusi alla
laadida, kui Te mängijat ei kasuta.
Eesti keel
43
Seadistamine
Seadistamaks funktsiooni Allalaadimine ooterežiimis järgige
antud samme:
1. Vajutage ooterežiimis ▲▼ nuppe, et valida „Download in
Standby Mode“ (allalaadimine ooterežiimis), seejärel
vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
2. Valige „On“ (sees) või „Off“ (väljas).
„Off“ (väljas) : Kui valite sätte „Off“,
teatab mängija teid hüpikteatega,
kui uus tarkvarauuendus on saadaval.
„On“ (sees) : Kui valite „On“, laeb mängija
ooterežiimis olles automaatselt alla uue tarkvarauuenduse.
Laadides alla uut tarkvarauuendust küsib
mängija Teie käest, kas soovite selle paigaldada,
kui mängija sisse lülitate.
✎ MÄRKUS
▪ Kasutamaks funktsiooni Allalaadimine ooterežiimis, peab teie
mängija olema internetiga ühendatud.
Võtke ühendust SAMSUNGIGA
Pakub kontaktinformatsiooni, et saaksite oma mängija
kohta abi paluda.
44
Eesti keel
Põhifunktsioonid
1. Asetage plaat plaadisahtlisse nii, et sildiga
pool oleks üleval.
2. Vajutage PLAY (►) nupule.
Taasesitamisega seotud nupud
PLAY ( ►)
(esita)
STOP ( )
(lõpeta)
PAUSE ()
(peata)
1. lugu
2. lugu
3. lugu
4. lugu
5. lugu
Seadistamine
Taasesitamine
Audio-CD (CD-DA)
MP3, WMA, DivX, MKV ja MP4
1. kaust (grupp)
1. fail
2. fail
1. fail
2. kaust (grupp)
2. fail
3. fail
Taasesitamise alustamine.
Taasesitamise lõpetamine.
Kui vajutate nupule ühe
korra: peatamise koht
salvestatakse mällu.
Kui vajutate nupule kaks
korda: peatamise kohta
mällu ei salvestata.
2D video taasesitamine
3D formaadis
Taasesitamise ajutine
peatamine.
✎ MÄRKUS
Saate nautida tavalist 2D videot
3D-formaadis
hZ
 Kui liigute 3D-formaadi režiimis olles
 Mõnede plaatide puhul ei salvestata ühe korra
peamenüüsse („Home“) või „Smart
Hub Home“ menüüsse, siis lülitutakse
automaatselt 2D esitusrežiimi.
 Bitikiirusega 20Mbps või rohkem videofailid
Plaadimenüü / pealkirjamenüü /
hüpikmenüü kasutamine
✎ MÄRKUS
STOP () nupule vajutamisel peatamise kohta
mällu.
kurnavad seadme võimsust ning nende
taasesitamine võib peatuda.
Plaadi struktuur
Blu-ray plaat, DVD-VIDEO
1. nimetus
(pealkiri)
1. peatükk 2. peatükk
1. peatükk
Plaadimenüü kasutamine
hZ
Plaadi sisu on tavaliselt jaotatud järgnevalt.
2. nimetus
(pealkiri)
2. peatükk 3. peatükk
03
Plaadi taasesitamine
DISC MENU
1. Vajutage taasesitamise ajal
DISC MENU (plaadimenüü)
nupule kaugjuhtimispuldil.
2. Valiku tegemiseks kasutage ▲▼◄ ►
nuppe ning vajutage seejärel ENTER nupule.
✎ MÄRKUS
 Olenevalt plaadist võivad menüüelemendid
verieeruda ning see menüü ei pruugi alati
saadaval olla.
Eesti keel
45
Plaadimenüü kasutamine
Z
1. Taasesituse ajal vajutage
kaugjuhtimispuldil TITLE MENU
TITLE MENU
nupule.
POPUP
2. Soovitud valiku tegemiseks vajutage
▲▼◄ ► nuppudele, seejärel vajutage
ENTER nupule.
✎ MÄRKUS
 Olenevalt plaadist võivad menüüelemendid
varieeruda ning see menüü ei pruugi
saadaval olla.
 Plaadimenüü kuvatakse vaid juhul, kui plaadile
on salvestatud vähemalt kaks nimetust.
Pealkirjaloendi taasesitamine
1. Vajutage taasesitamise ajal DISC
MENU või TITLE MENU nupule.
2. Valiku tegemiseks vajutage ▲▼
nuppudele, et valida pealkirjade
loetelust endale sobiv, ning
vajutage seejärel ENTER nupule.
z
DISC MENU
TITLE MENU
2. Soovitud menüüelemendi valimiseks
vajutage ▲▼◄ ► nuppudele või
vajutage ENTER nupule.
hzZyx
Vajutage taasesitamise ajal SEARCH ()
nupule.
Iga kord, kui vajutate SEARCH () nupule,
muutub taasesitamise kiirus järgnevalt.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
✎ MÄRKUS
h
TITLE MENU
POPUP
 Olenevalt plaadist võivad menüüelemendid
varieeruda ning see menüü ei pruugi saadaval
olla.
Eesti keel
Soovitud osa otsimine
Tavakiirusel taasesitamise jätkamiseks vajutage
PLAY (►) nupule.
✎ MÄRKUS
46
Taasesitamise ajal võite kiiresti otsida peatükki
või lugu ning kasutada vahelejätmise funktsiooni,
et liikuda järgmisele valikule.
POPUP
Hüpikmenüü kasutamine
1. Vajutage taasesitamise ajal
kaugjuhtimispuldi POPUP nupule.
Otsingu ja vahelejätmise
funktsiooni kasutamine
 Otsingurežiimis heli ei väljastata.
 Kui vajutate () või () nupule liiga kiiresti,
siis võib seade arvata, et hoiate lihtsalt nuppu all.
Seeõttu võib seade reageerida muud moodi,
seetõttu ärge vajutage nuppe järjest liiga kiiresti.
Peatükkide vahelejätmine
hzZyx
Vajutage taasesitamise ajal SKIP (
)
nupule.
Kui vajutate SKIP (
) nupule, siis liigutakse
järgmisele peatükile.
Kui vajutate SKIP (
) nupule, siis liigutakse
peatüki algusesse. Kui vajutate veelkord, siis
liigutakse eelmise peatüki algusesse.
04
Põhifunktsioonid
Repeat
> Off
Aegluubis esitus
hzZyx
Vajutage paus ( ) režiimis olles SEARCH
() nupule.
Kui vajutate SEARCH () nupule, siis
vähendatakse taasesituse kiirust
* 1/8 * 1/4 * 1/2
Tavakiirusel taasesitamise jätkamiseks vajutage
PLAY (► ) nupule.
3. Normaalsesse taasesitusrežiimi naasmiseks
vajutage uuesti REPEAT nupule.
4. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida „Off” (välja
lülitatud), seejärel vajutage ENTER nupule.
✎ MÄRKUS
 Olenevalt plaadist ei pruugi kordusfunktsioon
olla saadaval.
✎ MÄRKUS
Lõigu kordamine
Kaaderhaaval esitus
1. Vajutage taasesitamise ajal
kaugjuhtimispuldi REPEAT nupule.
 Aegluubis esituse ajal heli ei väljastata.
 Aegluubis esitus ei toimi tagasisuunal.
hzZy
hzZyx
Vajutage „Pause“ režiimis olles PAUSE ()
nupule.
Iga kord, kui vajutate PAUSE () nupule,
kuvatakse uus kaader.
Tavakiirusel taasesitamise jätkamiseks vajutage
PLAY (► ) nupule.
✎ MÄRKUS
 Kaaderhaaval esituse ajal heli ei väljastata.
 Kaaderhaaval esitus toimib vaid edasisuunal.
Korduv taasesitus
Pealkirja või peatüki kordamine
hzZy
Plaadi oleva nimetuse või peatüki koramine.
1. Vajutage taasesitamise ajal
REPEAT nupule kaugjuhtimispuldil.
REPEAT
2. Vajutage ▲▼ nuppudele, et valida
REPEAT A-B.
Repeat
> Repeat A-B : Off
" Mark A
3. Vajutage ENTER nuppu kohas, kus soovite
kordamist alustada (A).
4. Vajutage ENTER nuppu kohas, kus soovite
kordamist lõpetada (B).
5. Normaalsesse taasesitusrežiimi naasmiseks
vajutage uuesti REPEAT nupule.
6. Vajutage ENTER nupule.
✎ MÄRKUS
 Kui määrate punkti (B) enne 5 sekundi
möödumist, siis ilmub keelav teade.
REPEAT
2. Peatüki või nimetuse valimiseks
vajutage ▲▼ nuppudele, seejärel
vajutage ENTER nupule.
Eesti keel
47
Põhifunktsioonid
Aegluubis esitus/
kaaderhaaval esitus
TOOLS (tööriistad) nupu kasutamine
Taasesituse ajal saate plaadimenüüs
liikuda, kui vajutate TOOLS nuppu.
TOOLS
TOOLS menüüvaade
 Informatsioon esmase- ja boonusheliriba
kohta kuvatakse, kui Blu-ray plaadile on
salvestatud BONUSVIEW heliriba.
Esmase- ja boonusheliriba vahel valimiseks
kasutage ◄► nuppe.
 See funktsioon sõltub sellest, millistest keeltes
Title Search
Chapter Search
Time Search
Picture Settings
Audio
User EQ
Subtitle
Angle
Tools
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normal
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
0/7 Off
1/1
< Change " Enter ' Return
✎ MÄRKUS
▪ TOOLS menüü sisu oleneb plaadist.
Otse soovitud stseeni/lauluni
liikumine
heliribad plaadile on salvestatud ning seetõttu
ei ole alati saadaval.
 Mõned Blu-ray plaadid võimaldavad valida
kas mitmekanalilise LPCM või „Dolby digital”
heliriba inglise keeles.
Subtiitrite keele valik
hZx
1. Vajutage taasesitamise ajal TOOLS nupule.
2. Vajutage▲▼ nuppudele, et valida „Subtitle”
(subtiitrid).
3. Vajutage▲▼ nuppudele, et valida keel.
hzZy ✎ MÄRKUS
1. Vajutage taasesitamise ajal TOOLS nupule.
 Olenevalt Blu-ray plaadist / DVD-st, võib olla
3. Sisestage numbrinuppude abil soovitud
nimetus, peatükk või ajakood, seejärel
vajutage ENTER nupule.
 Kuvatakse ka informatsioon peaheli ja
2. Nimetuse, peatüki või ajakoodi valimiseks
vajutage ▲▼ nuppudele.
Heliriba keele valimine
hzZx
1. Vajutage taasesitamise ajal TOOLS nupule.
2. Vajutage ▲▼ nuppudele, et valida „Audio”.
3. Vajutage ENTER nupule.
4. Vajutage ▲▼ nuppudele, et valida keel.
✎ MÄRKUS
 Ekraanil ei kuvata ◄► indikaatorit, kui
BONUSVIEW heliriba puudub.
48
Eesti keel
võimalik muuta subtiitrite keelt plaadimenüüst.
Vajutage DISC MENU nupule.
 See funktsioon sõltub sellest, millised subtiitrid
on plaadile salvestatud ning ei pruugi olla
saadaval igal Blu-ray plaadil/DVD-l.
boonusheliriba kohta kui Blu-ray plaadile on
salvestatud BONUSVIEW sektsioon.
 See funktsioon muudab samaaegselt nii
esmaseid kui ka boonussubtiitreid.
 Subtiitrite koguarv on esmaste ja
boonussubtiitrite summa.
04
Põhifunktsioonid
x
Selle funktsiooni korrektseks kasutamiseks
peate omama pisut kogemusi videotöötluses.
Tiitrite lisamiseks peate salvestama tiitrite faili
(*.smi) sama nimega nagu on DivX mediafailil
(*.avi) ning samasse kausta.
Näide. Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
Faili nimes võib olla kuni 60 tähemärki või 30 Ida-Aasia
tähemärki (2-baidised tähemärgid on näiteks korea ja
hiina keeles).
Vaatenurga muutmine
hZ
Kui Blu-ray/DVD plaat sisaldab ühest stseenist
mitme vaatenurga alt filmitud pilti, siis on võimalik
kasutada ANGLE funktsiooni.
„User” (kasutaja): kasutaja saab reguleerida
teravust, müravähendust, kontrastsust,
heledust, värve, toone(G/R).
✎ MÄRKUS
 Kui kodukinosüsteem on ühendatud „BD Wise”
toega teleriga, millel on „BD Wise” sisse lülitatud
(„On”), siis pildiseadistamise menüüd ei kuvata.
BONUSVIEW seadistamine
h
BONUSVIEW funktsioon võimaldab vaadata
täiendavat sisu (näiteks kommentaare) väikeses
ekraaniaknas samal ajal, kui filmi taasesitatakse.
See funktsioon on saadaval vaid siis, kui plaadil
on boonusvaate funktsioon olemas.
1. Vajutage taasesitamise ajal TOOLS nupule.
2. Vajutage ▲▼ nuppudele, et valida „Ange”
(vaatenurk).
3. Vajutage ▲▼ nuppudele, et valida soovitud
vaatenurk.
Pildiseadete valimine
hzZy
See funktsioon võimaldab seadistada video
kvaliteeti.
1. Vajutage taasesitamise ajal TOOLS nupule.
2. Vajutage ▲▼ nuppudele, et valida „Picture
Settings” (pildiseaded), seejärel vajutage
ENTER nupule.
3. Vajutage ▲▼ nuppudele, et valida sobiv
režiim.
„Dynamic” (dünaamiline): valige see
seadistus teravuse suurendamiseks.
„Normal” (tavaline) : valige see seadistus
igapäevaseks vaatamiseks.
„Movie” (kino) : see on parim seadistus
filmide vaatamiseks.
Esmane heli/video
Boonusheli/-video
1. Vajutage taasesitamise ajal TOOLS nupule.
2. Vajutage ▲▼ nuppudele, et valida „BONUSVIEW
Video” või „BONUSVIEW Audio”.
3. Vajutage ◄► nuppudele, et valida soovitud
boonussisu.
✎ MÄRKUS
 Kui vahetate BONUSVIEW videot, siis muutub
BONUSVIEW heliriba automaatselt vastavalt
BONUSVIEW videole.
Tools
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio :
Picture Settings
Off
0/1 Off
< Change " Enter
Eesti keel
49
Põhifunktsioonid
Tiitrid
Muusika kuulamine
7
ow
Kaugjuhtimispuldi nupud
muusika taasesitamiseks
TA
RDS DISPLAY
@
8
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
1
2
0
$ nupp : taasesitatakse järgmine lugu.
!
# nupp : taasesitatakse eelmine lugu.
Kui vajutate sellele nupule kolm sekundit pärast
esitusloendi taasesitamist, siis mängitakse hetkel
esitatav lugu uuesti algusest peale. Kuid kui vajutate
sellele nupule kolme sekundi jooksul pärast
taasesituse algust, siis esitatakse eelmine lugu.
@
NUMBRI nupp : esitusloendi taasesitamise ajal
vajutage soovitud loo numbrile. Esitatakse valitud
lugu. (ainult heliplaadilt (CD-DA)
0
3
9
MUTE
4
TOOLS
8
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
2D→3D
6
HUB
1
REPEAT (korda) nupp : valib esitusloendis
esitamisrežiimi
2
SEARCH (otsingu) nupud :
heliplaat (CD-DA) – kiire taasesitus.
MP3 – osaline esitus. (10 sekundit)
3
PAUSE (pausi) nupp : peatab ajutiselt taasesituse.
4
PLAY (esita) nupp : taasesitab valitud loo.
5
▲▼ nupud : valib loo muusikanimekirjast või
esitusloendist.
6
50
KOLLANE(C) nupp : valige seadistusrežiim või
taasesitusrežiim.
Eesti keel
◄ nupp : taasesituse ajal liigub muusikanimekirja
eelmisele leheküljele või taasesitusloendi eelmisele
loole.
STOP nupp : peatab loo taasesitamise
REPEAT
!
► nupp : taasesituse ajal liigub muusikanimekirja
järgmisele leheküljele või taasesitusloendi
järgmisele loole.
9
9
FULL SCREEN
ENTER (sisesta) nupp : taasesitab valitud loo.
04
Põhifunktsioonid
1. Sisestage heliplaat (CD-DA) või MP3-plaat
plaadisahtlisse.
Heliplaadi (CD-DA) puhul taasesitatakse
esimene rada automaatselt.
MP3-plaadi puhul vajutage ◄► nuppudele,
et valida „Music”, seejärel vajutage ENTER
nupule.
Heliplaadi(CD-DA)/MP3 ekraanielemendid
1
2
3
Music
1/13
TRACK 001
TRACK 001
00:43
03:56
04:41
Audio CD
04:02
" Enter < Pages
5
2. Valige esitusrežiim vajutades korduvalt
REPEAT nupule.
„Off”
(välja
lülitatud)
) „One
(
Song” (üks
lugu)
(
) „All”
(kõik)
Plaadil olevad lood
Heliplaat
esitatakse nende plaadile
(CD-DA)/MP3 salvestamise järjekorras
Heliplaat
Korratakse hetkel
(CD-DA)/MP3 esitatavat lugu.
Heliplaat
Korratakse kõiki lugusid
(CD-DA)/MP3
lülitada sisse juhuslik taasesitus („Shuffle”).
Nüüd esitatakse lugusid juhuslikus järjekorras.
TRACK 004
00:13 / 00:43
REPEAT
 Vajutage taasesitamise ajal TOOLS nupule, et
TRACK 003
+
1. Esitusloendi taasesitamise ajal
vajutage REPEAT nupule.
✎ MÄRKUS
TRACK 002
7
6
Heliplaadi (CD-DA)/MP3-plaadi
kordamine
Põhifunktsioonid
Heliplaadi (CD-DA)/MP3 taasesitamine
Tools ' Return
4
1
Info muusikapala kohta.
2
Esitusloend
3
Hetkel esitatava loo number/lugude koguarv
4
Kasutatavad nupud
5
Hetkeks esitatud aeg/loo kogupikkus
6
Taasesitamise olek
7
Kordava taasesituse olek
2. Vajutage ▲▼ nuppudele, et valida lugu, mida
soovite kuulata, seejärel vajutage ENTER
nupule.
Esitusnimekiri
1. Sisestage heliplaat(CD-DA) või MP3-plaat
plaadisahtlisse.
Heliplaadi (CD-DA) puhul alustatakse
automaatselt esimese loo mängimist.
MP3-plaadi puhul vajutage ◄► nuppudele,
et valida „Music” (muusika), seejärel vajutage
ENTER nupule.
2. Muusikanimekirja liikumiseks vajutage STOP ( )
või RETURN nupule.
Kuvatakse muusikanimekirja ekraanivaade.
3. Vajutage KOLLASELE(C) nupule, et lülituda
ümber seadistamise režiimi.
4. Vajutage ▲▼◄► nuppudele, et valida
soovitud lugu.
Seejärel vajutage ENTER nupule. Korrake
seda toimingut, et lisada nimekirja uusi lugusid.
Valitud failid kontrollitakse üle.
Valiku tühistamiseks vajutage uuesti
ENTER nupule.
Eesti keel
51
Audio CD | Music
Selected Items : 3
TRACK 001
SMART SOUND : reguleerib ja stabiliseerib
helitugevust arvestades kanalite vahetamisel
või stseenide üleminekul tekkida võiva järsu
helitugevuse muutusega.
1/2 Page
TRACK 002
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
TRACK 003
MP3 ENHANCER : aitab samuti täiustada
kuulamiselamust (näiteks mp3 muusika puhul).
Saate tõsta oma MP3 faili helikvaliteedi (24 kHz,
8bit) heliplaadi kvaliteedini (CD) (44.1 kHz, 16bit).
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
Close Edit Mode ( ) Page
Tools
" Select ' Return
5. Valige lugu ning vajutage TOOLS
nupule.
6. Valitud lugude taasesitamiseks valige „Tools”
menüüst „Play Selected” (mängi valitud)
ning vajutage ENTER.
Music
00:43
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
" Enter
Tools
' Return
7. Seadistusrežiimi („Edit”) naasmiseks vajutage
STOP või RETURN.
8. Seadistusrežiimist („Edit”) väljumiseks vajutage
KOLLASELE(C) nupule.
✎ MÄRKUS
 Heliplaadilt(CD-DA) saate luua kuni 99 looga
esitusloendi.
Helirežiim
DSP („Digital Signal Processor”
(digisignaaliprotsessor)) funktsioon
Heli kõla optimeerimiseks vastavalt kuulaja
soovidele.
Vajutage DSP nupule.
SMART SOUND
POWER BASS
52
Eesti keel
 DSP-funktsioon on võimalik vaid
Toodab virtuaalsete efektide abil läbi 2,1-kanalilise
helisüsteemi realistlikku heli - see tekitab teis tunde,
nagu kuulaksite heli läbi 5,1-kanalilise helisüsteemi.
03:56
Audio CD
✎ MÄRKUS
V-SOUND (virtuaalne heli)
TRACK 001
TRACK 002
+
USER EQ : saate ekvalaiseri seadeid vastavalt
soovidele käsitsi reguleerida.
stereoheliallikatega, nagu näiteks CD-DA,
MP3 jne.
1/3
TRACK 001
POWER BASS : see funktsioon rõhutab
madalaid toone, pakkudes kõmisevaid
heliefekte.
MP3 ENHANCER
USER EQ DSPOFF
DSP
Vajutage V-SOUND nuppu. Iga kord,
kui nuppu vajutate, muutub valik
järgmiselt:
V.SOUND ON (V.SOUND sees)
V.SOUND OFF (V.SOUND väljas).
V-SOUND
04
Põhifunktsioonid
Pildi taasesitamine
Saate nautida naturaalsemaid ja
erksamaid ruumilisi rikkalike toonidega
helisid. Saate reguleerida tooni sügavust.
Pildifailide vaatamine
„Off” „High” „Medium”  „Low”.
1. Ühendage USB andmekandja või sisestage
plaat, mis sisaldab JPEG-faile.
✎ MÄRKUS
 Ei ole kasutatav FM režiim.
„S/W LEVEL”
Saate seadistada subwoofer-basskõlarit.
G
S/W LEVEL
2. Vajutage ◄► nuppudele, et valida „My
Contents” (minu sisu), seejärel vajutage
ENTER nupule, peale mida vajutage ▲▼
nuppudele, et valida „Photos” (fotod).
3. Vajutage ▲▼◄► nuppudele, et valida kaust,
mille sisu soovite vaadata ning vajutage
seejärel ENTER nupule.
4. Vajutage ▲▼◄► nuppudele, et valida foto,
mida soovite vaadata ning vajutage seejärel
ENTER nupule.
✎ MÄRKUS
 Subtiitreid ja PG graafikat ei saa täisekraanile
suurendada.
Eesti keel
53
Põhifunktsioonid
„3D sound” (MP3 heli)
TOOLS nupu kasutamine
Slaidiesitluse ajal saate TOOLS
nupule vajutades kasutada erinevaid
funktsioone.
Taasesitamine USB andmekandjalt
F
TOOLS
Tools
Pause Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Blind
Background Music :
Off
Background Music Setting
Zoom
Rotate
Picture Setting
Information
Saate kasutada USB ühendust, et taasesitada
USB andmekandjalt alla laetud multimeediafaile
(MP3, JPEG, DivX, jne).
1.
My Contents
Videos
Photos
Music
" Enter ' Return
Function
„Pause Slide Show” (peata slaidiesitlus):
valige, kui soovite slaidiesitluse hetkeks peatada.
„Slide Show Speed” (slaidiesitluse kiirus):
2.
valige, kui soovite slaidiesitluse kiirust muuta.
„Slide Show Effect” (efektid): valige, et muuta
slaidiesitluse efekte.
„Background Music” (taustamuusika): valige,
kui soovite piltide vaatamise ajal muusikat kuulata.
„Background Music Setting” (taustamuusika
seaded): valige, kui soovite muuta taustamuusika
seadeid.
„Zoom” (suurendus) : valige, kui soovite pilti
suurendada. (Suurendada saab kuni 4 korda)
„Rotate” (pööramine): valige, kui soovite pilti
pöörata.
(Pilti pööratakse päripäeva või vastupäeva.)
3.
„Picture Setting” (pildi seaded): valige, kui
4.
soovite muuta pildi kvaliteeti.
„Information” (teave): kuvatakse pildiinfo – faili
nimi, suurus, jne.
✎ MÄRKUS
 Taustamuusika kasutamiseks peavad pildifail ja
muusikafail asuma samal andmekandjal.
Helikvaliteeti võib mõjutada MP3-faili bitikiirus,
foto suurus ja kodeerimismeetod.
5.

videofailide taasesitamine võib peatuda.

Eesti keel
My Devices
Internet
Settings
Safely Remove USB d WPS(PBC)
Kui seade on „Stop” režiimis, siis ühendage
USB-mäluseade kodukinosüsteemi
esipaneelil olevasse USB-porti.
My Contents
Videos
Connected Device
USB
Function
Photos
Music
s e c i v e D
y
M
" Enter ' Return
Settings
Safely Remove USB d WPS(PBC)
Vajutage ENTER nupule.
Vajutage ▲▼◄► nuppudele, et valida
soovitud videod („Videos”), muusikapalad
(„Music”) või fotod („Photos”), seejärel
vajutage ENTER nupule.
Video, muusikapala või foto taasesitamise
kohta lugege lehekülgedelt 46~55.
✎ MÄRKUS
 Suure bitikiirusega 20Mbps (või rohkem)
54
Liikuge peamenüüsse.
Eemaldage USB-mäluseade turvaliselt
(teostades “Safely Remove USB” (riistvara ohutu
eemaldamise) protseduuri)), vältimaks
USB-mäluseadme kahjustamist. Vajutage MENU
nupule, et liikuda peamenüüsse („Home”) ning
valige KOLLANE(C) nupp ja vajutage ENTER nupule.
Kui sisestate USB-mäluseadmelt failide
taasesitamise ajal seadmesse plaadi, siis muudetakse
seadme režiim automaatselt „BD/DVD”-ks.
04
Põhifunktsioonid
Kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil
1. FM valimiseks vajutage FUNCTION (funktsiooni)
nupule.
2. Häälestage soovitud jaamale.
Eelhäälestatud jaam 1 : Kõigepealt peate valima
soovitud sageduse. Vajutage STOP ()
nupule, et valida „PRESET” ning vajutage seejärel
TUNING/CH(
) nupule, et valida
eelhäälestatud jaam.
Käsitsi häälestamine : Vajutage STOP () nupule,
et valida „MANUAL” ning vajutage seejärel
TUNING/CH (
) nupule, et leida üles
lähedalolev madalam või kõrgem sagedus.
Automaatne häälestamine : Vajutage STOP
() nupule, et valida „MANUAL” ning seejärel
vajutage ja hoidke all TUNING/CH (
) nuppu,
et teostada automaatne otsing.
Mono/Stereo vahetamine
Vajutage MO/ST nupule.
Iga nupulevajutusega lülitutakse
ümber STEREO-lt MONO-le ja
vastupidi.
Kui sageduse vastuvõtt on vilets, siis valige
selge, häiretevaba ülekande jaoks MONO
režiim.
Raadiojaamade eelhäälestamine
Näide : Sageduse FM 89.10 salvestamine mällu
1. Vajutage FUNCTION nupule, et valida FM.
) nupule, et
2. Vajutage TUNING/CH (
valida <89.10>.
3. Vajutage TUNER MEMORY nupule.
NUMBER vilgub näidikul.
Põhifunktsioonid
RDS ülekandest
Raadio kuulamine
RDS („Radio Data System”
(raadioandmesüsteemi)) kasutamine
FM-jaamade vastuvõtmiseks
RDS võimaldab FM-jaamadel saata täiendava
signaali koos tavalise programmisignaaliga.
Näiteks saadavad jaamad oma nime, infot selle
kohta, mis tüüpi programme nad edastavad
(sport, muusika, jne).
Kui valite FM-jaama, mis pakub RDS teenust,
siis süttib näidikul RDS-indikaator.
RDS-funktsiooni kirjeldus
PTY (programmi tüüp) : kuvab hetkel
edastatava programmi tüübi.
PS NAME (programmiteenuse nimi) : näitab
ülekandejaama nime, mis koosneb kuni 8-st
tähemärgist.
RT (raadiotekst) : dekodeerib jaama poolt
edastatava teksti (kui edastatakse), koosneb
kuni 64 tähemärgist.
CT (kellaaeg) : dekodeerib reaalse kellaaja
FM-sageduselt. Mõned jaamad ei pruugi
edastada PTY, RT või CT informatsiooni,
seega alati seda infot ei kuvata.
TA (liiklusteated) : TA ON/OFF tähendab, et
edastatakse liiklusteateid.
✎ MÄRKUS
TUNER
MEMORY
C
4. Vajutage uuesti TUNER MEMORY
nupule.
TUNER MEMORY nupule peab vajutama
enne, kui tekst NUMBER näidikult kaob.
NUMBER kaob näidikult ja jaam on mällu
salvestatud.
5. Uue jaama salvestamiseks korrake samme
2 kuni 4.
Eelhäälestatud jaama kuulamiseks vajutage
TUNING/CH (
) nupule, et valida sobiv
jaam.
 RDS ei pruugi korralikult toimida, kui valitud
jaam ei edasta RDS-signaali korralikult või
kui signaal on nõrk.
Eesti keel
55
RDS-signaali näitamiseks
Jaamast saadetud RDS-signaali näete näidikul.
Vajutage FM raadio kuulamise ajal
RDS DISPLAY nupule.
RDS DISPLAY
1
Iga nupulevajutusega muutub kuvatava
info valik : PS NAME
RT
CT
Sagedus
PS
(programmiteenus)
RT
(raadiotekst)
Sagedus
,
Otsingu ajal ilmub näidikule <PS
NAME> ning seejärel kuvatakse
jaamade nimed. Kui signaali ei
edastata, siis kuvatakse tekst <NO
PS>.
Otsingu ajal ilmub näidikule <RT> ning
seejärel kuvatakse raadiojaama poolt
saadetavad tekstiteated.
Kui signaali ei edastata, siis kuvatakse
tekst <NO RT>.
Jaama sagedus (ei ole RDS-teenus)
Ekraanile kuvatavatest märkidest
Kui näidikul kuvatakse PS või RT signaale, siis kasutatakse
järgmisi tähemärke.
Näidik ei suuda eristada suur- ja väiketähti
ning seetõttu kasutakse alati suurtähti.
Näidik ei suuda kuvada rõhumärkidega tähti,
näiteks <A> võib tähistada erinevate
märkidega <A-sid> nagu näiteks <Ą, Ā, Ä, Į,
Å ja Ć.>
PTY (programmi tüübi) näitamine ja
PTYSEARCH funktsioon
Üks RDS-teenuse eeliseid on võimalus leida
salvestatud kanalite hulgast teatud programm
PRY-koodide abil.
56
Eesti keel
Programmi otsimine PTY-koodide
abil
Enne alustamist!
PTY otsing on võimalik ainult
eelhäälestatud jaamade puhul.
Otsingu lõpetamiseksvajutage STOP
() nupule.
Järgmiste sammude teostamiseks on
ajapiirang.
Kui seadistamine katkestatakse enne
kui olete lõpetanud, siis alustage uuesti
punktist 1.
Esmase kaugjuhtimispuldi nuppude
vajutamisel veenduge, et olete valinud
FM-jaama esmase kaugjuhtimispuldi abil.
RDS DISPLAY
PTY-
TA
PTY SEARCH
PTY+
1. Vajutage FM-jaama kuulamise ajal
PTY SEARCH nupule.
2. Vajutage PTY- või PTY+ nupule kuni
näidikul kuvatakse PTY kood, mida
otsisite.
3. Näidik annab paremal näidatud
PTY-koodid.
Vajutage uuesti PTY SEARCH
nupule, kui eelmises sammus valitud
PTY kood veel näidikul kuvatakse.
Keskne seade otsib 15 eelhäälestatud
jaama seast, peatub kui leidis Teie poolt
valitud jaama ning häälestub sellele
jaamale
Kui kodukinosüsteem on vastava USB kaabliga
iPod/iPhone´iga ühendatud, siis saate iPod/iPhone´ile
salvestatud muusikat kuulata läbi kodukinosüsteemi.
MI OUT
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
5V 500mA
1. Ühendage iPod/iPhone USB kaabli abil esiküljel
olevasse USB porti.
iPod lülitub automaatselt sisse.
TV ekraanile ilmub teade „iPod”.
2. Vajutage ENTER nupule.
3. Valige taasesitatav muusikafail.
- lihtsamate taasesitusfunktsioonide juhtimiseks,
nagu näiteks PLAY, PAUSE, STOP, # /$
ja / nupud, saate kasutada kaugjuhtimispulti
või põhiseadet. (Vaadake lehekülg 16.)
✎ MÄRKUS


Video taasesitamine on võimalik vaid iPod´i doki
abil.
Kui soovite iPod´i menüüdesse naasta, kui iPod on
USB kaabliga ühendatud, siis vajutage FUNCTION
nupule kaugjuhtimispuldil või vajutage seadme
esipaneelil olevale nupule ning valige
„R. IPOD”. FUNCTION režiim lülitub ümber
järgmiselt: BD/DVD D. IN
R. IPOD W. IPOD
FM
iPod/iPhone´i kasutamine
iPod/iPhone i juhtmevaba
dokiga (müüakse eraldi)
Kui edastate iPod/iPhone´i helisignaali juhtmevaba
saatja abil kõlaritesse, saate nautida muusikat
parema kvaliteediga.
Kui kasutate seadet esimest korda, siis peate
põhiseadmega ühendamisel seadistama „Linking
ID” manuaalselt.
Kui need seadistused on tehtud, siis edaspidi
ühendub juhtmevaba saatja automaatselt.
Lülitage põhisaede sisse ning ühendage iPod/
iPhone juhtmevaba saatjaga.
Seejärel vajutage seadmel olevale nupule, et
valida „W. IPOD" režiim.
Põhiseadme FUNCTION režiim lülitub ümber
järgmiselt
W. IPOD FM
BD/DVD D. IN R. IPOD
(Vaadake leheküljelt 14)
Põhifunktsioonid
iPod/iPhone`i ühendamine
USB kaabliga
04
Põhifunktsioonid
Kuidas laadida juhtmevaba saatjat
ST
AN
LIN
K
DB
STA
ND
BY
CH
AR
GE
CH
AR
GE
1. Ühendage juhtmevaba saatja laadimisalusega.
2. Ühendage DC vooluadapter pistikupesaga
seinas.
Laadimise olekuindikaator süttib ning
alustatakse laadimist. Kui aku on laetud, siis
süttib indikaator roheliselt.
Eesti keel
57
Põhifunktsioonid
Laadimisdoki LED tuled
Näidik
ROHELINE LED
PÕLEB
PUNANE LED
PÕLEB
Funktsioon
Sisse lülitatud / laadimine
lõpetatud
Toimub laadimine.
✎ MÄRKUS
 LED tuli näitab iPodi juhtmevaba saatja aku
olekut. iPod/iPhone´i aku laadimise olekut saate
kontrollida LED tulede abil.
! HOIATUS
 Ühendutakse juhtmevaba dokiga, kui
kasutatakse seadet SWA-5000.
 Laadida saab ainult SAMSUNGI juhtmevaba
saatjat, mis antud süsteemiga ühildub.
iPod/iPhone´i mudelid, mida saab
antud seadmega kasutada
✎ MÄRKUS
 „Made for iPod”
tähendab, et
elektrooniline seade on
ehitatud ühildumaks iPod´iga ning seade omab
tootja poolset sertifikaati, mis kinnitab, et seade
vastab Apple´i standarditele
 Apple ei vastuta selle seadme töökindluse eest
ega selle vastavuse eest ohutus- ja muudele
standarditele.
 iPod´i ja iPhone´i helitugevuse reguleerimine ei
pruugi korrektselt toimida, kui kasutate mudeleid,
mis ülemises loetelus puuduvad. Kui ülaltoodud
mudelitega tekib probleeme, siis uuendage
palun iPod/iPhone´i tarkvara uusimale versioonile.
 Mõnede tarkvaraversioonide puhul võib tekkida


 iPod touch (3. põlvkond)
 iPod touch (2. põlvkond)
 iPod touch (1. põlvkond)

 iPod dokiliidesega
 iPod “Click” kettaga







 iPod classic
 iPod videoga




iPod nano (5. põlvkond)
iPod nano (4. põlvkond)
iPod nano (3. põlvkond)
iPod nano (2. põlvkond)
iPod nano (1. põlvkond)
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
58
Eesti keel
iPod´i kasutamisel probleeme. See ei ole
kodukinosüsteemi rike.
iPod´iga kasutatavad toimingud võivad erinevate
tarkvaraversioonide või iPod´i mudelite tõttu
erineda. Installeerige iPod´i uusim tarkvara.
(soovitatav)
Mõned toimingud nagu näiteks „iPod SYNC”
võivad erineda sõltuvalt videofailist või iPod´i
mudelist.
Muusikat ja videosid saate nautida BD/DVD
funktsiooni kaudu ning muusikat, videot ja
fotosid saate
nautida „Remote iPod” funktsiooni abil.
Videote või fotode nautimiseks peab kasutama
iPod´i dokki.
Taasesitamine lisaseadmelt läbi kodukinosüsteemi
ei pruugi alati õnnestuda. Soovitame taasesitada
iPod´i salvestatud sisu.
Kui iPod´i kasutamisel tekib probleeme, siis
külastage palun veebiaadressi
www.apple.com/support/ipod
04
Juhtmevaba saatja LED tule olekud
1. Lülitage kodukinosüsteem välja.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil järgmistele
numbrinuppudele: 4, 7, 6, 3 (samas järjekorras).
LED tuli vilgub ühe korra.
LIN
K
3. Ühendage iPod/iPhone juhtmevaba saatjaga.
ST
AN
DBY
LI
NK
ST
AN
DBY
CH
AR
LIN
K
STA
ND
BY
Näidik
5. Lülitage kodukinosüsteem sisse.
Muusika kuulamiseks iPod/iPhone`ilt läbi
kodukinosüsteemi, vajutage
nuppu, et
valida „W. IPOD” režiim.
Kui olete valinud „W. IPOD” režiimi, siis
reguleerige kodukinosüsteemi helitugevus
madalamaks, et vältida kõrvakuulmise
kahjustamist.
iPod/iPhone`i kõlari helitugevust saate muuta
helitugevuse muutmise ketta või helitugevuse
riba abil.
Kui iPod/iPhone`ist taasesitus on peatatud või
on need seadmed voolu säästvas režiimis,
lülitub ka juhtmevaba saatja
energiasäästurežiimi („Sleep mode”).
Kui iPod/iPhone on „Deep Sleep” režiimis,
siis lülitub juhtmevaba saatja välja.
Funktsioon
ÜHENDUS
(Sinine LED)
OOTEREŽIIM
(Punane LED)
LED PÕLEB
Ühendumine
õnnestus
OOTEREŽIIM
LED VILGUB
(pikk)
Suhtleb iPod/
iPhone`iga
AKU
TÜHJENEMAS
LED VILGUB
(lühike)
Toimub
ühendamine
Ühendumine
ebaõnnestus
CH
AR
GE
4. Lülitage iPod/iPhone sisse.Vajutage
juhtmevaba saatja tagaküljel olev „ID SET”
nupp 5 sekundiks alla. Juhtmevaba saatja
ühenduse tuluke hakkab korduvalt vilkuma.
GE
! HOIATUS
 Kui kasutate põhiseadet juhtmevaba seadme
lähedal (sülearvuti, ruuter, WiFi), võib tekkida
probleem seadme toimimisel.
 Samaaegselt ei tohiks ühendada SWA-5000 ja
iPod/iPhone`i. Kui ühendate need samaaegselt,
siis ei pruugi iPod/iPhone`i ja SWA-5000
ühendamine seadmega õnnestuda.
 Juhtmevaba saatja ja põhiseadme vaheline
töökaugus on umbes 5 meetrit, kuid sõltub ka
konkreetsest töökeskkonnast.
 Helisignaal võib nõrgeneda või kaduda, kui
seadme ja juhtmevaba saatja vahele jääb
näiteks sein. Signaal võib nõrgeneda või hoopis
kaduda, kui liigutate juhtmevaba saatjat mööda
tuba ringi.
Eesti keel
59
Põhifunktsioonid
Kuidas ühendada juhtmevaba saatja
põhiseadmega
Võrguteenused
Ühendades mängija võrku saate nautida erinevaid
võrguteenuseid, nagu näiteks „Smart Hub“ või
BD-LIVE.
Enne mistahes võrguteenuse kasutamist
lugege järgmiseid juhiseid.
1. Ühendage plaadimängija võrku.
(Vaadake lk. 23-24)
„SmartHub“ teenuse kasutamine
„Smart Hub“ teenust kasutades saate internetist
voogedastuse abil vaadata/kuulata filme, videoid
ja muusikat, pääseda ligi erinevatele tasuta või
tasulistele rakendustele ja vaadata neid oma teleris.
Rakenduste sisu hõlmab endas uudiseid, sporti,
ilmateateid, börsiuudiseid, kaarte, fotosid ja mänge.
Antud funktsiooni saate kasutada ka
vajutades SMART HUB nuppu
kaugjuhtimispuldil.
„Smart Hub“ teenuse esmakordne
käivitamine
„Smart Hub“ teenuse esmakordseks käivitamiseks
järgige antud samme:
1. Liikuge kodumenüüsse („Home“).
My Contents
Videos
Photos
Music
My Devices
Internet
Settings
Safely Remove USB d WPS(PBC)
2. Vajutage ◄► nuppe, et valida „Internet“,
seejärel vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
60
Eesti keel
4. Kui kuvatakse riigi ekraan, vajutage ▲▼ nuppe,
et valida oma riik, seejärel vajutage ENTER
nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Teatud rakendused on saadaval vaid teatud riikides.
2. Määrake võrguseadistused.
(Vaadake lk. 31-34)
Function
3. Kuvatakse „Smart Hub“ ekraan.
Vähestel juhtudel ilmub kohe pärast seda riigi
(„Country“) ekraan.
5. Ilmub teenuse lepingu tingimuste („Terms of
Service Agreement“) ekraan.
Kui soovite nõustuda, vajutage ◄► nuppe,
et valida „Agree“ (nõustun), seejärel vajutage
ENTER nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Ekraanid kuvatakse mõne sekundi jooksul.
6. Kuvatakse teenuse uuendamise („Service
Update“) ekraan ja paigaldatakse teatud arv
teenuseid ja rakendusi. Kui see on tehtud, ekraan
sulgub. Allalaetud rakendused ja teenused
kuvatakse „Smart Hub“ teenuse ekraanil. See
võib veidi aega võtta.
✎ MÄRKUS
▪ „Smart Hub“ võib paigaldamise protsessi ajal
▪
momentaalselt kinni minna.
Pärast paigaldamist võidakse kuvada teatud arv
ekraane. Võite vajutada ENTER nuppu, et need
sulgeda, või lasta neil ise sulguda.
7. Rakenduse käivitamiseks vajutage ▲▼◄►
nuppe, et vidinat rõhutada, seejärel vajutage
ENTER nuppu.
2
3
4
5
6
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sort by
7
Edit Mode d Settings
6
1
Kommerts : Kuvab „Smart Hub“ teenuse teejuhi,
mängija ja uute rakenduste tutvustuse.
2
Teie videod : Pakub Teie maitsele põhinedes välja
videosoovitusi.
Võimaldab näha filmisoovitusi, mis põhinevad
Teie eelnevatel eelistustel.
Võimaldab filmi valida, kuvab videolaenutuse
pakkujate nimekirja, ning võimaldab Teil
valida striimingupakkuja.
(Striiming ehk voogedastus pole teatud
piirkondades võimalik.)
Teie videote funktsiooni kasutamise juhised leiate
veebilehelt www.samsung.com.
3
Otsing : Pakub videopakkujate ning ühendatud
„AllShare“ seadmete integreeritud otsingu võimalust.
Kasutatav „Smart Hub“ teenuse kasutamise ajal
(v.a. kui vaatate „Blu-ray“ plaati).
Lihtsa juurdepääsu jaoks kasutage SEARCH
(otsingu) nuppu kaugjuhtimispuldil.
Otsingufunktsiooni kasutamise juhised leiate
veebilehelt www.samsung.com.
4
SAMSUNGI rakendused : Saate alla laadida
erinevaid tasulisi ja tasuta rakendusteenuseid.
5
Soovitused: Kuvab SAMSUNGI soovitatud sisu.
Minu rakendused: Kuvab teie personaalse rakenduste
galerii, kus saate rakendusi lisada, muuta ja kustutada.
7
✎ MÄRKUS
▪ „SAMSUNG Electronics“ ei võta endale seaduslikku
▪
▪
▪
▪
▪
vastutust ühegi „Smart Hub“ teenuse katkestuse
eest, mis on mingil põhjusel teenusepakkuja poolt
põhjustatud.
„Smart Hub“ teenus laeb alla ja töötleb andmeid läbi
interneti, et saaksite nautida internetis leiduvat sisu
oma teleriekraanil.
Kui internetiühendus on ebastabiilne, võib teenus
hilineda või katkeda. Veelgi enam, mängija võib
vastusena interneti tingimustele automaatselt välja
lülituda. Kui see juhtub, kontrollige internetiühendust
ja proovige uuesti.
Rakendusteenused võivad saadaval olla vaid inglise
keeles ning saadaolev sisu võib sõltuvalt Teie
piirkonnast erineda.
Rohkem teavet „Smart Hub“ teenuse kohta leiate
külastades vastava teenusepakkuja veebilehte.
Pakutavaid teenuseid võib „Smart Hub“
teenusepakkuja muuta ilma etteteatamiseta.
„Smart Hub“ teenuse sisu võib sõltuvalt mängija
püsivara versioonist erineda.
Eesti keel
61
Võrguteenused
1
Navigeerimisabi: Kuvab kaugjuhtimispuldi nupud, mida
saate „Smart Hub“ teenuses navigeerimiseks kasutada.
PUNANE (A) : „Smart Hub“ teenusesse
sisselogimiseks.
ROHELINE (B) : Rakenduste sorteerimiseks.
KOLLANE (C) : Rakenduste toimetamiseks.
SININE(D) : „Smart Hub“ teenuse seadistuste
muutmiseks.
05
„Smart Hub“ teenuse kiire ülevaade
Võrguteenused
Klaviatuuri kasutamine
Teksti sees liikumiseks kasutage noolenuppe.
Teksti kustutamiseks liigutage kursor tähemärgist,
mida soovite kustutada, paremale ja vajutage
AUDIO nuppu. Tähesuuruse muutmiseks või
numbrite või kirjavahemärkide sisestamiseks
vajutage SUBTITLE nuppu.
Puldi abil saate kasutada ekraanil olevat
klaviatuuri, et sisestada tähti, numbreid ja
sümboleid.
1
2
1
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
3
T9
4
1
9
0
ab
b Input Method
Oma isikliku, eksklusiivse „Smart Hub“ seadistuse
loomiseks peate tegema endale „Smart TV“ konto.
Konto loomiseks järgige antud samme:
6
8
Shift
Konto loomine
3
abc
.,–
Delete
Ab
AB
1
6

1. Vajutage PUNAST (A) nuppu oma
kaugjuhtimispuldil. Ilmub konto loomise
(„Create Account“)
Account ) ekraan.
Language: English
Search
Your Video
Smart TV ID
5
Käesolev klaviatuur.
Kasutage sisestamaks tähti, numbreid ja sümboleid.
Password
Samsung Apps
Recommended
Contents 1
Contents 1
Login
Press [Enter]
Contents 2
Contents 3
Press
[Enter]
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 2
xxxxxxxx
xx
xxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents
C
ontents
n 8
xxxxxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxxxx
Contents 3
Login
xxxxxxxx
Create Account
Contents 9
xxxxxxxx
3
4
5
6
Contents 3
Contentss 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
 Remember my Smart TV ID and password
Contents
Con
ntents 1
Contents 4
Contents 5
Contents
nttentss 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Cancel
Forgot Password
Contents 10
Contents 11
Contents
Co
ontents 12
2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Vajutage SUBTITLE (subtiitrite) nuppu kaugjuhtimispuldil,
et vahetada sisestusrežiimi: ab, Ab, AB, numbrid
või ikoonid.
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Create
Account“ (loo konto), seejärel vajutage ENTER
Kuvab käesoleva sisestusrežiimi.
(sisesta) nuppu.
a Login b Sort by
2
Contents 2
Vajutage ROHELIST (B) nuppu kaugjuhtimispuldil,
et muuta sisestusmeetodit. (T9 või ABC)
Vajutage TOOLS (tööriistade) nuppu
kaugjuhtimispuldil, et muuta keelt.
Vajutage AUDIO (heli) nuppu kaugjuhtimispuldil,
et tähemärki kustutada.
Teksti, numbrite ja sümbolite sisestamine
Teksti sisestamiseks vajutage numbrinuppu puldil,
mis vastab tähele, mida soovite sisestada.
Vajutage nuppu kiirelt sisestamaks tähte, mis
pole esimene täht ekraanil oleva klaviatuuri nupul.
Näiteks, kui soovite sisestada tähte „b“, vajutage
nr 2 nuppu oma puldil kiirelt kaks korda.
Nupul oleva esimese tähe sisestamiseks vajutage,
vabastage nupp ja seejärel oodake.
Edit Mode d Settings
3. Järgmisel ekraanil valige „Smart TV ID“, seejärel
vajutage ENTER nuppu.
Ilmuvad sisestusekraan ja klaviatuur.
4. Kasutage oma meiliaadressi sisestamiseks
klaviatuuri. Sellest saab teid tuvastav sõna ehk ID.
✎ MÄRKUS
▪ Klaviatuur töötab sarnaselt mobiiltelefoni klaviatuurile.
5. Kui kõik on tehtud, vajutage ENTER nuppu, et
valida OK, seejärel vajutage uuesti ENTER nuppu.
Konto loomise ekraan ilmub taas.
6. Valige „Password“ (salasõna), seejärel vajutage
ENTER nuppu. Ilmuvad sisestusekraan ja klaviatuur.
7. Kasutage salasõna sisestamiseks klaviatuuri.
Salasõnaks võib olla mis tahes tähtede, numbrite
ja sümbolite kombinatsioon.
✎ MÄRKUS
▪ Vajutage PUNAST (A) nuppu oma puldil, oma salasõna
sisestamise ajal näitamiseks või peitmiseks.
62
Eesti keel
10. Korrake samme 7 ja 8.
11. Kui konto loomise ekraan taas ilmub, valige
„Create Account“ (loo konto), seejärel vajutage
ENTER nuppu. Ilmub kinnituse („Confirmation“) aken.
12. Valige OK, seejärel vajutage ENTER nuppu.
Ilmub teenuse registreerimisega jätkamise
(„Continue to Register Service“) ekraan.
13. Valige „Go Register“ (mine registreerima),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
14. Ilmub teenuse konto registreerimise
(„Register Service Account“) aken.
Kui Teil on mõne nimekirjas toodud
teenusepakkuja juures juba konto olemas,
saate selle konto ja salasõna oma
„Smart TV“ kontoga ühendada.
Registreerimine muudab teenusepakkujate
veebilehtedele pääsemise lihtsamaks.
Registreerimise juhiste saamiseks minge
seadistuste menüüs („Settings Menu“)
2. sammu juurde peatükis Konto haldus.
Kui Teil pole ühegi teenusepakkuja juures
kontot või Te ei soovi hetkel olemasolevat
kontot registreerida, valige OK, seejärel
vajutage ENTER nuppu. Samuti on Teil
võimalik lasta aknal ise umbes minuti
jooksul sulguda.
✎ MÄRKUS
▪ End tuvastava sõna ehk ID-na peate kasutama
meiliaadressi.
▪ Saate registreerida kuni 10 kasutajakontot.
▪ „Smart Hub“ teenuse kasutamiseks ei pea Teil
olema kontot.
Kontosse sisselogimine
4. Valige „Password“ (salasõna), seejärel
vajutage ENTER nuppu. Ilmuvad
sisestusekraan ja klaviatuur.
5. Sisestage klaviatuuri ja pulti kasutades
oma salasõna. Kui see on tehtud, vajutage
ENTER nuppu, valige OK ja seejärel vajutage
uuesti ENTER nuppu.
Võrguteenused
9. Valige „Confirm password“ (kinnita salasõna),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Valige ilmuvast nimekirjas oma ID, seejärel
vajutage ENTER nuppu. Taas ilmub konto
loomise ekraan.
05
8. Kui kõik on tehtud, vajutage ENTER nuppu,
et valida OK, seejärel vajutage uuesti ENTER
nuppu. Konto loomise ekraan ilmub uuesti.
✎ MÄRKUS
▪ Kui soovite, et „Smart Hub“ sisestaks salasõna
automaatselt, valige säte „ Remember my Smart
TV ID and password“ (pea meeles minu „Smart TV“
ID ja salasõna) pärast seda, kui olete salasõna
sisestanud, ning vajutage ENTER nuppu. Kuvatakse
märge. Nüüdsest sisestab „Smart Hub“ salasõna
automaatselt, kui valite või sisestate oma ID.
Seadistuste menüü – SININE (D)
Seadistuste menüü („Settings Menu“) ekraan
annab ligipääsu kontode haldus-, lähtestamis- ja
omadusfunktsioonidele. Seadistuste menüüsse
sisenemiseks ja menüü-üksuse valimiseks järgige
antud samme:
1. Vajutage oma puldil SINIST (D) nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida menüü-üksus,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Seadistuste menüü funktsioone kirjeldatakse allpool.
✎ MÄRKUS
▪ „Service Manager“ (teenuse halduri) üksus seadistuste
menüü nimekirjas ei ole saadaval „Blu-ray“
plaadimängijatega.
Konto haldus
Konto halduse („Account Management“) menüü
sisaldab funktsioone, mis võimaldavad Teil
registreerida teenusepakkujate kontosid, muuta oma
„Smart Hub“ teenuse salasõna ja kustutada või
deaktiveerida oma „Smart TV“ kontot.
Oma „Smart TV“ kontosse sisselogimiseks
järgige antud samme:
1. Kui teleri ekraanil on kuvatud „Smart Hub“
teenuse põhiekraan, vajutage PUNAST (A)
nuppu oma puldil. Ilmub konto loomise ekraan.
2. Valige allapoole näitav nool, mis asub „Smart TV“
ID-väljast vasakul, seejärel vajutage ENTER nuppu.
Eesti keel
63
Võrguteenused
Teenuse konto registreerimine
Kui teil on teenuse konto registreerimise
(„Register Service Account“) funktsiooni
nimekirjas toodud teenusepakkujate juures
juba kontosid, saate teenusepakkuja konto ja
selle salasõna seostada oma „Smart TV“ kontoga.
Kui oma kontod seostate, saate kergelt läbi
„Smart Hub“ teenuse kontosse siseneda, ilma
et peaksite oma konto kasutajanime ja salasõna
sisestama.
Teenuse konto registreerimise funktsiooni
kasutamiseks järgige antud samme:
1. Valige konto halduse („Account Management“)
menüüs „Register Service Account“ (teenuse
konto registreerimine), seejärel vajutage
ENTER nuppu. Ilmub teenuse konto
registreerimise aken.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida teenusepakkuja,
kelle konto soovite oma „Smart TV“ kontoga
seostada, seejärel vajutage ENTER nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Kui Teil on SAMSUNGI rakenduste („SAMSUNG Apps“)
konto ja soovite kasutada „SAMSUNG Apps“
funktsiooni „Smart Hub“ teenuse raames, peate
oma „SAMSUNG Apps“ konto siin registreerima.
Rohkema teabe saamiseks vaadake lehekülgi 64~66.
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Register“
(registreeri), seejärel sisestage veebilehe ID
ja salasõna kasutades ekraanil olevat
klaviatuuri ja oma pulti. Kui see on tehtud,
vajutage ENTER.
✎ MÄRKUS
▪ Need on ID ja salasõna, mida tavaliselt kasutate
antud veebilehel oma kontosse sisenemiseks.
4. Kui olete ID ja salasõna õigesti sisestanud,
kuvatakse registreerimise õnnestumise
(„Registered Successfully“) aken.
5. Kui vajutasite OK, korrake samme 2-4, et
seostada veel mõni teenusepakkuja.
6. Kui kõik on tehtud, vajutage RETURN
(tagasi) nuppu.
Salasõna muutmine
Salasõna muutmise („Change Password“) funktsioon
võimaldab muuta „Smart Hub“ teenuse salasõna.
Salasõna muutmiseks järgige antud samme:
1. Valige „Change Password“ (muuda salasõna),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
2. Sisestage oma praegune salasõna. Ilmub järgmine
ekraan.
3. Järgmisel ekraanil sisestage esimesele reale
uus salasõna. Salasõna kinnitamiseks sisestage
see uuesti ka teisele reale.
4. Kuvatakse salasõna muutmise lõpuleviimise
(„Changing Password Complete“) teate ekraan.
Vajutage ENTER nuppu või oodake umbes 5
sekundit, et ekraan sulguks.
Teenuse kontode eemaldamine
Teenuse kontode eemaldamise („Remove Service
Accounts“) funktsioon tühistab kõik hetkel
registreeritud teenuse kontod, mille registreerisite
teenuse konto registreerimise („Register Service
Account“) ekraanil.
Konto deaktiveerimine
Konto deaktiveerimise („Deactivate Account“)
funktsioon deaktiveerib Teie „Smart TV“ konto ja
kustutab selle ning kõik konto seadistused
täielikult „Smart Hub“ teenusest.
Algseadistamine
Algseadistamise („Reset“) funktsioon kustutab kõik
allalaetud vidinad, kasutaja kontod ja seadistused
mängijast ning taastab kõik „Smart Hub“ seadistused
tehases seatud vaikimisi väärtustele. Seejärel
taaskäivitab see „Smart Hub“ teenuse nagu käivituks
see esmakordselt. Teie konto jääb siiski „Smart Hub“
teenuse serverisse. Oma kontosse sisenemiseks
sisestage oma ID ja salasõna konto loomise
(„Create Account“) ekraanil.
Algseadistamise funktsiooni kasutamiseks järgige
antud samme:
1. Valige seadistuste („Settings“) menüüs „Reset“
(algseadistamine), seejärel vajutage ENTER nuppu.
Ilmub algseadistamise ekraan.
2. Sisestage oma turvalisuse salasõna. See on
salasõna, mille sisestasite, kui seadistasite
„Blu-ray“ või DVD-plaadi vanemakontrolli
(vaadake lk. 44). Kui Te seda ei teinud,
sisestage 0000.
64
Eesti keel
✎ MÄRKUS
▪ Kui unustasite oma salasõna, vajutage STOP (
nuppu mängija esipaneelil rohkem kui 5 sekundit,
kui plaati pole sisestatud.
)
Omadused
Omaduste („Properties“) menüü-üksus reastab
3 funktsiooni, mis kuvavad teavet „Smart Hubi“
kohta:
Detailid („Detail“)
Kuvab teavet „Smart Hub“ teenuse kohta, k.a.
versiooni number, paigaldatud teenuste arv,
mälu kasutus ja unikaalne toote ID.
✎ MÄRKUS
▪ Osad menüü-üksused ei pruugi ekraanile ilmuda.
▪
Nende üksuste nägemiseks vajutage ◄► nuppe,
et liikuda ekraani äärde, seejärel vajutage veel üks
kord, et paljastada üksused.
Võrguteenused
4. Taas-algväärtustamise lõpetamiseks minge 4.
sammu juurde peatükis „Smart Hub“ teenuse
esmakordne käivitamine (vaadake lk. 64).
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida
menüü-üksus, seejärel vajutage ENTER
nuppu. Allpool kirjeldatakse toimetamise
režiimi menüüriba funktsioone.
05
3. Mõne hetke pärast „Smart Hub“ algseadistatakse
automaatselt. Ekraan võib mustaks minna, seejärel
ilmub „Smart Hub“ uuesti. Mõne hetke pärast
alustab ta taas-algväärtustamise protseduuri.
Saate menüürea sulgeda rõhutades X-i all paremal
pool ning seejärel vajutades ENTER nuppu.
Liigutamine
Liigutamise („ Move“) funktsioon võimaldab
muuta vidina asendit ekraanil. Liigutamise
funktsiooni kasutamiseks järgige antud samme:
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
2. Valige vidin, seejärel vajutage ENTER nuppu.
Vidina kohale ilmub märge.
Kontrollige oma internetiühenduse kiirust
(„Check the speed of your internet connection“) 3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Move“
(liiguta), seejärel vajutage ENTER nuppu.
Käivitab testi, mis näitab kui kiire on ühendus
Vidina kohale ilmub asendi muutmise ikoon.
SAMSUNGI serveriga megabittides sekundis (Mbps).
4. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et ikooni liigutada.
Kiirused, mis on väiksemad kui 1,5 Mbps võivad
Vajutage ENTER nuppu, kui ikoon on
piirata teie „Smart Hub“ teenuse nautimist.
valitud positsioonil. Vidin liigub oma uude
Teenuse lepingu tingimused
asukohta.
(„Terms of Service Agreement“)
Kuvab teenuse lepingu tingimused.
Vidina kausta liigutamine
Toimetamise režiimi menüü –
KOLLANE (C)
Toimetamise režiimi („Edit Mode“) menüü võimaldab
manipuleerida vidinatega, mis asuvad „Smart Hub“
teenuse ekraanil Minu rakenduste („My Applications“)
sektsioonis, saate lukustada ja lukust lahti teha
juurdepääsu osadele vidinatele, luua uusi kaustu ja
liigutada sinna vidinaid, nimetada ümber kaustu,
kustutada vidinaid ning muuta vidinate asetust
ekraanil. Toimetamise režiimi menüüsse lihtsalt
ligipääsemiseks ja menüü-üksuse valimiseks järgige
antud samme:
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
Ekraani alaossa ilmub toimetamise režiimi
(„Edit Mode“) menüüriba.
Vidina kausta liigutamise („Move to Folder“) funktsioon
võimaldab teil vidina kausta sisse liigutada.
Kausta liigutamise funktsiooni kasutamiseks
järgige antud samme:
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
2. Valige vidin ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kui olete juba kausta loonud, on vidinat võimalik
liigutada.
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Move to Folder“
(liiguta kausta), seejärel vajutage ENTER nuppu.
Avaneb kausta liigutamise aken.
4. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida kaust, seejärel
vajutage ENTER nuppu. Kuvatakse teade „Moved to
Folder“ (üksus kausta liigutatud), mis seejärel sulgub.
Vidin on kausta liigutatud.
Eesti keel
65
Võrguteenused
Kaustas asuvatele vidinatele ligipääsemine
1. Sulgege toimetamise režiimi („Edit Mode“)
menüü.
2. Vajutage Minu rakenduste („ My Applications“)
all nuppe ▲▼◄► , et valida kaust, seejärel
vajutage ENTER nuppu. Kaust avaneb.
3. Valige vidin, seejärel vajutage ENTER nuppu.
Vidina rakendus või teenus käivitub.
Üksuste toimetamine kaustas
Valige kaust ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kaust avaneb.
Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
Ekraani allossa ilmuvad toimetamise nupud.
Need nupud toimivad samamoodi nagu
toimetamise režiimi menüü nupud põhiekraanil.
Näiteks vidina tagasi Minu rakenduste
(„My Applications“) põhiekraanile liigutamine:
1. Valige vidin.
2. Valige „Move to Folder“ (liiguta kausta),
seejärel vajutage ENTER nuppu. Kuvatakse
üksuse kausta liigutamise aken.
3. Valige „My Applications“ (minu rakendused),
seejärel vajutage ENTER nuppu. Üksuse
kausta liigutamise aken sulgub ja vidin naaseb
Minu rakenduste põhiekraanile.
Uus kaust
Uue kausta funktsioon võimaldab uusi kaustu
luua ja nendele nime anda. Kui olete kausta loonud,
saate sinna vidinaid liigutada. Uue kausta
funktsiooni kasutamiseks järgige antud samme:
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et liigutada
kursorit üksusele „New Folder“ (uus kaust),
seejärel vajutage ENTER nuppu. Kuvatakse
uue kausta aken ja klaviatuur.
3. Kasutage kausta nime sisestamiseks klaviatuuri,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Uue kausta ekraan sulgub ja uus kaust ilmub
„Smart Hub“ teenuse ekraanile.
66
Eesti keel
Kausta ümbernimetamine
Kausta ümbernimetamise funktsioon võimaldab
kaustade nimesid muuta. Kausta ümbernimetamise
funktsiooni kasutamise järgige antud samme:
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida kaust,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Rename
a Folder“ (nimeta kaust ümber), seejärel
vajutage ENTER nuppu. Ilmuvad kausta
ümbernimetamise ekraan ja klaviatuur.
4. Kasutage uue nime sisestamiseks klaviatuuri
ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
Ümbernimetamise aken sulgub ja kausta alla
ilmub uus nimi.
Lukustamine
Lukustamise funktsioon võimaldab lukustada
osasid vidinaid Minu rakenduste all, nii et neid ei
saa avada ilma vanemakontrolli salasõna sisestamata.
Lukustamise funktsiooni kasutamiseks järgige antud
samme:
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida vidin,
seejärel vajutage ENTER nuppu. Kui vidinat on
võimalik lukustada, aktiveeritakse lukustamise
(„Lock“) menüü üksus.
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Lock“,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Ilmub lukuteenuse aken.
4. Sisestage oma vanemakontrolli turvakood
(vaadake lk 36). Kui Te ei ole vanemakontrolli
turvakoodi veel loonud, sisestage 0000.
5. Vajutage ENTER nuppu. Ilmub lukuteenuse
ekraan kinnitades lukustamist ning seejärel
sulgub. Vidina kõrvale ilmub luku sümbol.
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida lukustatud
vidin, seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Unlock“
(lukust vabastamine), seejärel vajutage
ENTER nuppu. Ilmub lukuteenuse aken.
4. Sisestage vanemakontrolli turvakood
(vaadake lk. 44). Kui Te pole veel
vanemakontrolli turvakoodi loonud,
sisestage 0000.
5. Vajutage ENTER nuppu. Ilmub vabastatud
lukuteenuse aken kinnitades, et lukk on
vabastatud, ning seejärel see sulgub.
Kustutamine
Kustutamise funktsioon võimaldab kustutada
vidinaid Minu rakenduste alt. Kustutamise
funktsiooni kasutamiseks järgige antud samme:
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida vidin,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Delete“
(kustuta), seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kuvatakse teade „Do you want to delete
selected item(s)?”
(Kas soovite valitud üksuse(d) kustutada?).
4. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage ENTER
nuppu. Vidin kustutatakse.
Sorteerimise menüü – ROHELINE (B)
Sorteerimise menüü funktsioonid võimaldavad
Minu rakenduste all vidinaid nime („Name“),
kuupäeva („Date“), (kasutus)sageduse („Frequency“)
ja kategooria („Category“) järgi sorteerida.
Kui muudate käsitsi vidina asendit, rõhutab
sorteerimise menüü käivitumisel automaatselt
sätet „User Defined“ (kasutaja poolt määratud).
Minu rakenduste all vidinate sorteerimiseks
järgige antud samme:
„SAMSUNG Apps“ võimaldab Teil oma „Blu-ray“
mängijasse alla laadida tasulisi või tasuta rakendusi
ning teenuseid ja neid oma telerist vaadata või
kasutada.
Need rakendused ja teenused hõlmavad endas
videoid, muusikat, fotosid, mänge, uudiseid,
sporti jne. Uute rakenduste vidinad ilmuvad Minu
rakenduste („My Applications“) alla.
Täiendavaid rakendusi ja teenuseid lisatakse
regulaarselt.
Tasulised rakendused
Tasuliste rakenduste allalaadimiseks peate looma
„SAMSUNG Apps“ konto ja lisama kontole
krediitkaardi.
„SAMSUNG Apps“ konto loomiseks külastage
palun veebilehte www.samsung.com
✎ MÄRKUS
▪ Osades riikides ei pruugi antud teenus saadaval olla.
„SAMSUNG Apps“ (SAMSUNGI rakenduste)
ekraanile ligipääsemine
„SAMSUNG Apps’ile“ ligipääsemiseks vajutage
▲▼◄►nuppe, et „Smart Hub“ põhiekraanil
„SAMSUNG Apps“ piirkonda liikuda, seejärel
vajutage ENTER nuppu. Ilmub „SAMSUNG
Apps“ ekraan.
✎ MÄRKUS
▪ Kui te sisenete antud ekraanile esmakordselt,
kuvatakse teenuse tingimuste ekraan. Kui soovite
antud tingimustega nõustuda, valige „Agree“
(nõustun), seejärel vajutage ENTER nuppu
1. Vajutage ROHELIST (B) nuppu oma puldil.
2. Vajutage ◄► nuppe, et valida
sorteerimismeetod, seejärel vajutage ENTER
nuppu. „Smart Hub“ sorteerib vidinad Teie
valitud meetodi
järgi.
Eesti keel
67
Võrguteenused
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
„SAMSUNG Apps“
05
Lukust vabastamine
Võrguteenused
„SAMSUNG Apps“ ekraani kasutamine
„SAMSUNG Apps“ ekraani kasutamiseks järgige
antud samme:
1.
2.
3.
4.
5.
„SAMSUNG Apps“ kategooriate järgi
Saadaval on järgmised kategooriad:
„What’s New?“ (Mis on uut?) : Kuvab äsja
registreeritud rakendusi.
Vajutage ◄► nuppe, et liikuda vasakul asuvale
„Video“ : Kuvab erinevaid videomeediume,
kategooriate nimekirjale.
näiteks filme, telesaateid ja lühikesi videoid.
Vajutage ▲▼ , et rõhutada mõnda kategooriat.
„Game“ (Mäng) : Kuvab erinevaid mänge, nagu
Mõne sekundi pärast kuvab „SAMSUNG Apps“
näiteks sudoku ja male.
ekraan antud kategooria all asuvad rakendused.
Ülaossa ilmuvad sorteerimise read.
„Sports“ (Sport) : Kuvab erinevaid spordi
meediateenuseid, nagu näiteks matšide teavet,
Vajutage ► nuppu, et liikuda kuvatud
pilte ja lühikesi videoid.
rakendustele või teenustele.
„Lifestyle“ (elustiil) : Sisaldab endas erinevaid
Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida rakendus
elustiili meediateenuseid, nagu näiteks muusika,
või teenus, seejärel vajutage ENTER nuppu.
isikliku foto haldustööriistad ning sotsiaalsed
Kuvatakse rakenduse detailide ekraan, mis
võrgustikud, nagu näiteks „Facebook“ ja „Twitter“.
kirjeldab teenust või rakendust.
„Information“ (teave) : Sisaldab erinevaid
Valige „Download Now“ (lae kohe alla),
infoteenuseid, nagu näiteks uudised, börsiuudised
seejärel vajutage ENTER nuppu. Kui rakendus
ja ilmateade.
või teenus on tasuta, laetakse see alla ja
„Other“ (muu) : Sisaldab teisi mitmesuguseid
käivitatakse. Kui see on tasuline, järgige
teenuseid.
allalaadimise lõpetamiseks ekraanil toodud
juhiseid.
Minu konto
✎ MÄRKUS
▪ Teatud rakendusi saab tasuta alla laadida, kuid
▪
need nõuavad kasutamiseks teenusepakkuja
juures registreerimist või tasulise konto omamist.
Rakenduste ja teenuste vidinad, mida olete
„SAMSUNG Apps’i“ abil alla laadinud, ilmuvad
Minu rakenduste („My Applications“) all.
Ribade järgi sorteerimine
Saate ekraani ülaosas asuvasse ribade järgi
sorteerimisse siseneda kasutades ▲▼◄► nuppe.
Iga riba kuvab valitud kategoorias asuvaid
teenuseid või rakendusi, mis on sorteeritud riba
kategooria järgi („Recommended“ (soovitame),
„Most Downloaded“ (enim allalaetud), „Most
Recent“ (hiljutisemad), „Name“ (nimi)).
Samuti saate ribade järgi sorteerimisse siseneda
kasutades SINIST (D) nuppu oma puldil. Iga kord,
kui vajutate SINIST (D) nuppu, muudate ühe
sorteerimisriba kuva järgmise vastu.
68
Eesti keel
Minu konto („My Account“) annab ligipääsu
Teie „SAMSUNG Apps“ tellimustele ja allalaadimiste
ajaloole ning Minu rakenduste („My Apps“) raha
ekraanile. Antud teabele ligipääsemiseks peab
teil olema „SAMSUNG Apps“ konto.
Abi
Kui teil on „SAMSUNG Apps“ kohta küsimusi,
kontrollige kõigepealt Abi sektsiooni. Kui ükski
väljatoodud nõuannetest Teid ei aita, siis
külastage palun veebilehte www.samsung.com.
Abi funktsiooni kasutamiseks järgige antud samme:
1. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Help“ (abi),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, kerimaks Abi peatükis
toodud teksti.
3. Abist väljumiseks vajutage ◄ nuppu.
06
PUNANE (A) (Sisse logimine) :
Teie „Smart TV“ kontosse sisse logimiseks.
ROHELINE (B) (Pisipiltide vaade/
nimekirja vaade): Lülitumaks rakenduste
pisipiltide ja nimekirja vaate vahel.
SININE(D) (Sorteerimine) : Sorteerimaks
rakendusi kategooriate järgi : „Recommended“
(soovitame), „Most Downloaded“ (enim allalaetud),
„Most Recent“ (hiljutisemad) või „Name“ (nimi).
„Return“ (tagasi) : Eelmisesse menüüsse
naasmiseks.
✎ MÄRKUS
▪ Teenusepakkujad võivad interneti sisuteenuseid
etteteatamata lisada või kustutada.
Oma video („Your Video“) või otsingu
(„Search“) funktsiooni kasutamise juhiste
saamiseks külastage palun veebilehte
www.samsung.com.
„AllShare“ funktsiooni kasutamine
„AllShare“ võimaldab antud plaadimängijaga
esitada muusika-, foto- ja videofaile, mis asuvad
teie arvutis või DNLA-ga ühilduvas mobiiltelefonis
või võrgus oleval salvestusmeediumil.
„AllShare“ funktsiooni kasutamiseks oma
mängijaga peate ühendama mängija oma võrku
(vaadake lk. 27~28).
„AllShare“ funktsiooni kasutamiseks oma arvutiga
peate paigaldama arvutisse „AllShare“ tarkvara.
Kui Teil on DNLA-ga ühilduv mobiiltelefon või
võrgus olev salvestusmeedium, saate kasutada
„AllShare“ funktsiooni ilma täiendava tarkvarata.
Arvuti tarkvara allalaadimiseks ning „AllShare“
funktsiooni detailsete kasutusjuhiste saamiseks
külastage palun Samsung.com veebilehte.
vTuner funktsiooni kasutamine
vTuneriga saab kuulata raadiot.
Kui vajutate vTuner nupule, saate liikuda
vTuner menüüsse.
Vajutage vTuner nupule.
BD-LIVE™
Kasutades BD-LIVE’iga ühilduvat plaati saate nautida
erinevaid filmidega seotud teenuseid, kui toode on
võrku ühendatud.
1. Kinnitage USB-mälupulk mängija küljel
asuvasse USB-pessa ning seejärel kontrollige
selle allesjäänud mälumahtu. Mäluseadmel
peab BD-LIVE teenuste majutamiseks olema
vähemalt 1GB vaba mälumahtu.
2. Sisestage BD-LIVE’i toetav „Blu-ray“ plaat.
3. Valige erinevate plaadi tootja poolt pakutavate
BD-LIVE teenuste seast välja üks üksus.
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt plaadi tootjast võib BD-LIVE’i ja pakutud sisu
kasutusviis erineda.
Eesti keel
69
Muu info
„SAMSUNG Apps“ rakenduses puldi
värviliste nuppude kasutamine
Muu info
Vahelduvvoolu adapter
Hoiatavad märkmed
Vahelduvvoolu adapteri kasutamine sõltub määratud voolunõuetest ning seinakontakti disainist.
• Vahelduvvoolu adapteri kasutamine raadio lähedal võib põhjustada häireid raadiosaadete vastuvõtus.
• Ärge laske adapteri sisse sattuda mitte midagi tuleohtlikku, vedelikke või metallist esemeid.
• Adapter on kaetud plastikust kattega. Ärge katet maha koorige.
• Ärge laske adapteril maha kukkuda või rappuda.
• Ärge asetage adapterit otsese päikesevalguse kätte.
• Ärge kasutage adapterit kõrgetel temperatuuridel või külmas ning niiskes keskkonnas.
Veaotsing
Kui seade ei toimi korralikult, siis otsige põhjust allpool toodud tabelist. Kui probleem ei ole tabelis kirjas
või tabelis toodud juhised ei aita, siis lülitage seade välja, ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke
ühendust lähima autoriseeritud müüja või „SAMSUNG Electronics“ teenindusega.
Probleem
Ei saa plaati seadmest välja.
„iPod“ ei ühendu seadmega.
Taasesitus ei alga.
Taasesitus ei alga kohe pärast
„Play/Pause” (esita/paus) nupu
vajutamist.
Heli ei väljastata.
Heli kostub ainult üksikutest
kõlaritest, mitte kõigist kolmest.
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Plaat keerleb, kuid pilti ei
kuvata.
Pildikvaliteet on halb ja pilt
väreleb.
Heliriba keele valik ja subtiitrid ei
toimi.
Menüü ekraan ei ilmu isegi siis,
kui valitakse menüü funktsioon.
70
Eesti keel
Kontroll/parandus
Kas voolujuhe on korrektselt seinakontakti ühendatud?
Lülitage toide välja ja seejärel uuesti sisse.
Kontrollige „iPodi“ pistikut ja dokki.
Veenduge, et „iPodi“ tarkvara vastaks viimasele versioonile.
Kontrollige BD/DVD regioonikoodi. Välisriikidest ostetud BD/DVD-plaadid ei
pruugi olla esitatavad.
CD-ROM ja DVD-ROM-plaate ei saa selle seadmega esitada.
Veenduge, et reitingu tase oleks õige.
Kas kasutate deformeerunud või kraabitud plaati?
Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei väljastata kiirel kerimisel, aeglasel kerimisel ja kaaderhaaval vaatamisel.
Kas kõlarid on korralikult ühendatud? Kas kõlarid on õigesti seadistatud?
Kas plaat on tõsiselt viga saanud?
Teatud BD/DVD-plaatide puhul mängitakse heli ainult eesmistest kõlaritest.
Veenduge, et kõlarid on korralikult ühendatud.
Reguleerige helitugevust.
CD-plaati, raadiot või telerit kuulates mängitakse heli ainult eesmistest
PL II („Dolby
kõlaritest. Valige „PRO LOGIC II”, vajutades kaugjuhtimispuldil
Pro Logic II“), et kasutada kõiki kuut kõlarit.
Kas kaugjuhtimispulti kasutatakse õigel kaugusel ja õige nurga all?
Kas patareid on tühjad?
Kas valisite režiimi (TV/BD) funktsiooni kaugjuhtimispuldi nupu abil (TV või BD) korrektselt?
atud?
ablid on õigesti ühendatud?
aat on must või vigastatud?
Viletsalt toodetud plaat ei pruugi olla esitatav.
eliriba keele ja subtiitrite valimine ei tööta, kui plaat neid ei sisalda.
ate plaati, mis ei sisalda menüüsid?
Kuvasuhet ei saa muuta.
Põhiseade ei tööta. (Näide: vool
kaob või kostub imelikke helisid.)
Kodukinosüsteem ei tööta
korralikult.
Reitingu salasõna unustati.
Ei saa raadioülekannet vastu
võtta.
Heli ei kostu, kui kuulate teleri
heli läbi põhiseadme.
Ekraanile kuvatakse „Not
Available” (pole saadaval).
Kui HDMI-väljundi resolutsioon on
selline, mida teie teler ei toeta
(näiteks 1080p), siis ei pruugi teler
pilti kuvada.
HDMI-väljund puudub.
Ebanormaalne HDMI
väljundekraan.
Muu info
Probleem
06
Muu info
Kontroll/parandus
Saate esitada 16:9 BD/DVD-plaate „16:9 Wide“ režiimis. „4:3 Letter Box“
režiimis või „4:3 Pan – Scan“ režiimis, kuid 4:3 BD/DVD-plaate saab vaadata
vaid 4:3 suhtega. Vaadake „Blu-ray“ plaadiümbriselt järele ning valige õige
kuvasuhe.
Lülitage seade välja ja hoidke all kaugjuhtimispuldi STOP (
kui 5 sekundit.
) nuppu kauem
- Lähtestamise („RESET“) funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud
seadistused. Kasutage seda vaid äärmisel vajadusel.
Kui plaati ei ole sisestatud, siis hoidke põhiseadmel all STOP ( ) nuppu
kauem kui 5 sekundit. Näidikul kuvatakse „INIT” (algseadistamine) teade ning
kõik seaded naasevad vaikimisi algsesse olekusse. Seejärel vajutage POWER
nupule.
- Lähtestamise („RESET“) funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud
seadistused. Kasutage seda vaid äärmisel vajadusel.
Kas antenn on korrektselt ühendatud?
Kui antenni signaal on nõrk, siis paigaldage väline antenn hea vastuvõtuga
kohta.
Kui OPEN/CLOSE ( ) nupp on allavajutatud teleri heli kuulamisel D.IN või
AUX funktsioonide abil, siis BD/DVD-funktsioonid on sisselülitatud ning teleri
heli on vaigistatud.
Funktsiooni ei saa hetkel kasutada või toimingut sooritada järgmistel põhjustel:
1. BD/DVD-plaadi tarkvara takistab neid toiminguid.
2. BD/DVD-plaadi tarkvara ei toeta seda funktsiooni (nt. vaatenurk)
3. Funktsiooni ei saa hetkel avada.
4. Sisestasite aja või tahtsite avada nimetust või peatükki numbriga, mis ületab
olemasolevaid piire.
Kui plaati ei ole sisestatud, siis hoidke all STOP ( ) nuppu (esipaneelil)
kauem kui 5 sekundit. Taastatakse tehaseseaded.
Kui tehaseseaded on taastatud, siis kustutatakse kõik BD-andmestikus kasutaja
andmed.
Kontrollige teleri ja põhiseadme HDMI-liidese vahelist ühendust.
Kontrollige, kas Teie teler toetab seda 576p(480p)/720p/1080i/1080p
resolutsiooniga HDMI-sisendit.
Kui ekraanil esineb müra, siis tähendab see, et teler ei toeta HDCP-d
(„High-bandwidth Digital Content Protection” (lairiba digisisu kaitset)).
Eesti keel
71
Probleem
„PC Share Manager“ funktsioon
Näha on „PC Share Manager“ abil
jagatud kaustad, kuid mitte failid.
Kontroll/parandus
Kuna kuvatakse ainult failid, mis kuuluvad piltide, muusika ja filmide
kategooriasse, siis teisi kategooriaid ei näidata.
„AllShare“ funktsioon
Video esitatakse katkendlikult.
„AllShare“ ühendus teleri ja
arvuti vahel on ebastabiilne.
BD-LIVE
Ei saa ühendust BD-LIVE
serveriga.
BD-LIVE teenuse kasutamisel
tekib tõrge.
✎ MÄRKUS
Kontrollige, kas võrguühendus on stabiilne.
Kontrollige, kas võrgukaabel on korralikult ühendatud ning võrk ei ole
ülekoormatud.
Juhtmevaba ühendus serveri ja põhiseadme vahel on ebastabiilne. Kontrollige
ühendust.
Sama alamvõrgu IP-aadress peaks olema unikaalne, vastasel juhul võib
tulemuseks olla kollisioon.
Kontrollige, kas tulemüür on lubatud.
Kui tulemüür on lubatud, siis keelake see.
„Network Test” (võrgu testimine) menüü abil kontrollige, kas võrguühendus on
olemas või mitte. (Vaadake lehekülg 41)
Kontrollige, kas USB-mäluseade on seadmega ühendatud või mitte.
Mäluseadmel peab olema vähemalt 1GB vaba mälu, et mahutada BD-LIVE
teenused. Vaba mahtu saate kontrollida „BD Data Management“ (BD-andmete
haldus) menüüs. (Vaadake lehekülg 43)
Palun kontrollige, kas BD-LIVE internetiühendus on seadistatud „Allow(All)”
(kõik lubatud).
Kui ülalmainitud tegevused probleemi ei lahenda, siis võtke ühendust
teenusepakkujaga või uuendage püsivara.
Mäluseadmel peab olema vähemalt 1GB vaba mälu, et mahutada BD-LIVE
teenused. Vaba mahtu saate kontrollida „BD Data Management“ menüüs.
(Vaadake lehekülg 43)
 Kui tehaseseaded on taastatud, siis kustutatakse kõik BD-andmestikus olevad kasutaja andmed.
72
Eesti keel
Üldine
Tehnilised andmed
Kaal
1,2 kg
Mõõtmed
180 (laius) x 46 (kõrgus) x 180 (sügavus) mm
Töötemperatuur
Töökeskkonna niiskustase
FM-tuuner
Summaarne harmooniline moonutus
0,5 %
Kasutatav tundlikkus
CD : 12cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Video/Heli
Komposiitvideo
Sagedusulatus
Lugemiskiirus : 4,8 ~ 5,6 m/s.
Maksimaalne esitusaeg: 74 min.
Lugemiskiirus: 4,8 ~ 5,6 m/s.
Maksimaalne esitusaeg: 20 min.
DVD: 576i(480i)
PCM mitmekanaliline heli, heli bitivoog, PCM-heli
30W x 2 (6Ω)
Analoogsisend 20Hz~20kHz (±3dB)
Digitaalsisend 20Hz~44kHz (±3dB)
S/N suhe
70dB
60dB
Sisendi tundlikkus
(AUX)500mV
Takistus
Sagedusulatus
Helisurve väljundi tase
Sisendvõimsus
Maksimaalne sisend
Mõõtmed (L x K x S)
Kaal
Ligikaudne esitusaeg (ühepoolne ühekihiline plaat): 135 min.
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
Kanalieristus
Kõlar
Lugemiskiirus: 9,834 m/s
Lugemiskiirus: 6,98 ~ 7,68 m/s.
„Blu-ray“ plaat: 576i(480i)
HDMI
Kõlarisüsteem
12 dB
1 kanal: 1,0 Vp-p (koormus 75 Ω)
Eesmise kõlari väljund
Võimendi
10 % kuni 75 %
55 dB
DVD (digitaalne universaalplaat)
Videoväljund
+5°C kuni +35°C
Signaal/müra suhe
BD („Blu-ray“ plaat)
Plaat
Muu info
HT-D7100
06
Muu info
2.1-kanaliline kõlarisüsteem
6
30
60
Eesmine : 45 x 180 x 180
Eesmine : 1,2 kg
PS-WD7100
Kaal
Mõõtmed
Väljundvõimsus
3,2 kg
180 (laius) x 135 (kõrgus) x 180 (sügavus) mm
50W, 4ohm, THD=10%, 100 Hz
*: Nominaalsed tehnilised andmed
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ säilitab õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamiseta.
- Kaal ja mõõtmed on umbkaudsed.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.
- Toiteallika ja voolutarbimise kohta vaadake silti seadmel.
Eesti keel
73
English Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI
klienditeenindusega.
Riik
Latvijas Republika
Klienditeeninduse kontakttelefon 
Veebi lehekülg
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinës linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine
(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)
Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea
lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb
viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66.
Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.
Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist
ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.
Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste
seadmete jäägid)
(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)
Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija,
kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage
palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku
materjaliressursside taaskasutamist.
Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja
kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.
Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda
toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.
Download PDF

advertising