Samsung HW-H751, HW-H750, HW-F751 User manual

Samsung HW-H751, HW-H750, HW-F751 User manual

HW-H750

HW-H751

Kasutusjuhend

Juhtmevaba „Soundbar“ kõlarisüsteem

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote.

Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

OMADUSED

OMADUSED

„TV SoundConnect”

„TV SoundConnect” funktsioon võimaldab Teil kuulata teleri heli „Soundbar“ kõlarisüsteemist „Bluetooth“ ühenduse kaudu ning võimaldab Teil heli juhtida.

HDMI

HDMI edastab samaaegselt video- ja helisignaale ning pakub selgemat pilti.

Seade on varustatud ka ARC-funktsiooniga, mis võimaldab Teil HDMI-kaabli abil kuulata telerist tulevat heli

„Soundbar“ kõlarisüsteemist. See funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendate seadme ARC-iga ühilduva teleriga.

Ruumilise heli laiendamine

„Surround Sound Expansion” (ruumilise heli laiendamise) funktsioon lisab Teie kuulamiselamusele sügavust ja avarust.

„Surround Sound Expansion” funktsiooni võimaldab „Sonic Emotion“.

Juhtmevaba basskõlar

SAMSUNGI juhtmevaba moodul toimib ilma põhiseadet ja basskõlarit ühendavate kaabliteta.

Basskõlar on ühendatud kompaktse juhtmevaba mooduliga, mis suhtleb põhiseadmega.

Erilise heli režiim

Teil on võimalik valida erinevate helirežiimide vahel – KINO, SPORT, HÄÄL, MUUSIK, TAVALINE (originaalheli) – sõltuvalt sisust, mida soovite nautida.

Multifunktsionaalne kaugjuhtimispult

Kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil saate teha erinevaid toiminguid vaid lihtsa nupuvajutusega.

USB-hosti tugi

Kasutades „Soundbar“ kõlarisüsteemi USB HOST funktsiooni, saate ühendada ja esitada muusikafaile väliselt USBseadmelt, nagu näiteks MP3-mängija, USB-välkmälupulk jne.

„Bluetooth“ funktsioon

Saate ühendada muusika esitusseadme „Bluetooth” ühenduse abil „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ning nautida muusikat kõrgkvaliteetse stereoheliga, juhtmeid kasutamata!

NFC

Ühendage oma NFCga ühilduv seade „Bluetooth“ ühenduse abil „Soundbar“ kõlarisüsteemiga, kasutades seda lihtsat seadistusprotseduuri, ning esitage muusikat seadmest „Soundbar“ kõlarisüsteemi kaudu. See on saadaval ainult mõne piirkonna mudelites.

„Multiroom Link”

Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on ühendatud nutiseadmega, millel on „Multiroom Link” rakendus, siis saate juhtmeta

ühendada mitu SAMSUNGI „Multiroom” toega seadet.

LITSENTSID

Toodetud „Dolby Laboratories” litsentsi alusel. „Dolby” ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories” kaubamärgid.

DTS-patentide kohta vaadake http://patents.dts.com. Toodetud „DTS Licensing Limited“ litsentsi alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, „DTS 2.0 Channel” on „DTS, Inc” kaubamärk.

© „DTS, Inc.” Kõik õigused kaitstud.

Terminid HDMI ning „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ ja HDMI logo on „HDMI Licensing LLC“ kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

- Avatud lähtekoodide kohta päringute ja nõuete saatmiseks võtke SAMSUNGIGA

ühendust e-posti teel ([email protected]).

2

OHUTUSTEAVE

OHUTUSTEAVE

OHUTUSALASED HOIATUSED

VÄHENDAMAKS ELEKTRILÖÖGI OHTU ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE KASUTAJA

POOLT HOOLDATAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIGA TEENINDUSE POOLE.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

See sümbol tähistab tootes ohtlikku pinget, millega kaasneb elektrilöögi või vigastuste oht.

See sümbol tähistab olulisi juhiseid, mis käivad tootega kaasas.

HOIATUS :

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma kätte või muidu niiskesse keskkonda.

ETTEVAATUST :

ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI LABA PISTIKUPESA LAIA

AVASSE NING SISESTAGE LÕPUNI.

See seade tuleb alati ühendada vahelduvvoolu maandatud pistikupessa.

Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks peab juhtme kõigepealt seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav.

ETTEVAATUST

• Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga. Ärge asetage seadmele vedelikke täis

• anumaid, nagu näiteks vaasid.

Seadme täielikult välja lülitamiseks peab juhtme seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav.

3

OHUTUSTEAVE

ETTEVAATUSABINÕUD

68.6 mm

99.1mm

99.1mm

99.1mm

Veenduge, et Teie kodus kasutatav vahelduvvooluallikas ühtib seadme tagaküljel oleval kleebisel märgituga.

Paigaldage oma seade horisontaalselt kindlale alusele (mööbel) nii, et ventilatsiooni toimimiseks oleks seadme

ümber küllalt vaba ruumi (7~10cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele või teistele seadmetele, mis võivad töötamisel kuumaks muutuda. See seade on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikuks väljalülitamiseks tõmmake voolujuhe seinakontaktist välja, eriti siis, kui Te ei plaani seadet pikema aja vältel kasutada.

Äikesetormide ajal ühendage seade vooluvõrgust lahti, eemaldades juhtme seinakontaktist. Pikse tõttu kõrgenev pinge võib seadet kahjustada.

Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte ega muude soojusallikate lähedale.

See võib põhjustada ülekuumenemist ja häireid seadme töös.

Kaitske seadet niiskuse (nt vaasid), ülemäärase kuumuse (nt kamin) või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmete eest. Kui seadme töös esineb tõrkeid, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuses. Seadet võib kasutada vaid isiklikul eesmärgil. Kui seadet on hoitud külma temperatuuriga keskkonnas, võib tekkida kondenseerumine. Kui transpordite seadet talvel, siis oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, et seade soojeneks toatemperatuurini.

Käesolevas tootes kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge visake neid patareisid minema koos tavaliste olmejäätmetega. Ärge visake patareisid tulle.

Ärge lühistage, võtke koost lahti ega kuumutage patareisid. Kui patareid on valesti paigaldatud, tekib plahvatusoht. Vahetage patareid ainult sama või samaväärset tüüpi patareide vastu.

4

SISUKORD

SISUKORD

2

2

3

3

4

6

6

6

OMADUSED

Litsentsid

OHUTUSTEAVE

Ohutusalased hoiatused

Ettevaatusabinõud

ALUSTAMINE

Enne kasutusjuhendi lugemist

Mis on kaasas

17 FUNKTSIOONID

17 Sisendrežiim

17 ARC (HDMI-väljund)

18 „Bluetooth“

20 NFC

21 „TV SoundConnect“ funktsioon

22 USB

23 Võrgu ooterežiimi kasutamine

23 Automaatse sisselülitamise funktsiooni kasutamine

24 „Multiroom Link“ rakenduse kasutamine

26 Tarkvara uuendamine

7 KIRJELDUSED

7

8

Esi-/alumine paneel

Tagapaneel

9 KAUGJUHTIMISPULT

9 Kaugjuhtimispuldi nupud ja funktsioonid

11 ÜHENDUSED

11 Seinakinnituse paigaldamine

12 Seinakinnituse lahtivõtmine

13 Juhtmevaba basskõlari ühendamine

14 Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine basskõlari toitejuhtme ja „Soundbar” kõlarisüsteemi toitejuhtmega

15 Välise seadme ühendamine HDMI-kaabli abil

16 Välise seadme ühendamine optilise (digitaalse) või heli- (analoog) kaabli abil

16 Kaabliklambri kinnitamine

27 VEAOTSING

28 LISA

28 Tehnilised andmed

5

ALUSTAMINE

ALUSTAMINE

ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST

Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge järgmiste terminitega.

Selles juhendis kasutatavad tähised

Tähis Termin Definitsioon

Ettevaatust Tähistab olukorda, kus funktsioon ei tööta või sätted võidakse tühistada.

Märkus Tähistab nõuandeid või juhiseid, mis võivad aidata funktsiooni kasutada.

 Ohutusalased juhised ja veaotsing

1) Enne käesoleva seadme kasutamist tutvuge kindlasti ohutusalaste juhistega (Vt lk 3)

2) Kui tekib probleem, vaadake peatükist „Veaotsing” (Vt lk 27)

Autoriõigused

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Kõik õigused kaitstud; antud kasutusjuhendit ei või osaliselt ega tervikuna paljundada või kopeerida ilma „Samsung Electronics Co.,Ltd.“ eelneva kirjaliku nõusolekuta.

MIS ON KAASAS

Kontrollige, kas alltoodud tarvikud on Teie tootega kaasas.

(Kaugjuhtimispult / liitiumpatarei (3V : CR2032))

Kasutusjuhend

(Kinnituskruvi 1: 2EA)

(Kinnituskruvi 2: 2EA)

Kinnituskruvid

Toitejuhe

(Seinakinnitus V: 1EA)

(Seinakinnitus P: 1EA)

Seinakinnituskronstein Seinakinnituse juhik

Alalisvooluadapter

Ferriidist rõngassüdamik

AUX-kaabel

USB-kaabel Kaabliklamber

NFC kleebis

Tarvikute välimus võib veidi ülaltoodud illustratsioonidest erineda.

Väliste seadmete ühendamiseks käesoleva seadmega kasutage spetsiaalset USB-kaablit.

6

KIRJELDUSED

KIRJELDUSED

ESI-/ALUMINE PANEEL

AUX-SISEND

Ühendage välise seadme analoogväljundiga

(USB-port)

Ühendage siia USB-seadmeid, nagu MP3-mängijad, et seadmelt faile esitada.

(funktsiooni) nupp

Valib D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB sisendi.

• Kui seade on sisse lülitatud, siis saate

( ) nuppu üle 3 sekundi vajutades kasutada seda heli vaigistamise nupuna.

Helivaigistamise nupu sätte lõpetamiseks vajutage veelkord ( ) nuppu üle 3 sekundi.

VAAKUMTORUVÕIMENDI

Ekraan

Kuvab valitud režiimi.

• Kui seadet ega kaugjuhtimispulti ei kasutata

15 sekundit, siis lülitub ekraan automaatselt välja.

Ekraan ei lülitu automaatselt välja, kui kasutate režiime BT

READY, TV READY ja „USB

Playing” (USB esitus).

Helitugevus +/-

Reguleerib helitugevust.

Helitugevuse numbriline väärtus kuvatakse esipaneeli ekraanil.

(Toite) nupp

Lülitab „Soundbar“ kõlarisüsteemi sisse ja välja.

Seadme sisselülitamisel esineb 4-5 sekundi pikkune viivitus, enne kui see heli edastama hakkab.

Ärge pange mobiiltelefone ega mobiilseid seadmeid vaakumtoruvõimendi lähedale ega muid elektroonikaseadmeid kõlarisüsteemi peale. Nende seadmete signaalid võivad tekitada müra ja moonutusi.

Ärge laske lastel seadme pinda katsuda, kui see on sisse lülitatud. See on kuum.

USB- või AUX-pordi kasutamiseks avage USB KATE.

7

KIRJELDUSED

TAGAPANEEL

WPS/Wi-Fi SEADISTUSE nupp

Vajutage seda nuppu, et

ühendada

„Soundbar“ kõlarisüsteem võrku

WPS või Wi-Fi abil.

SPK ADD nupp

Vajutage nuppu, et

ühendada „Soundbar“ kõlarisüsteem jaoturiga (pole kaasas).

DC 24V (toitesisend)

Ühendage alalisvooluadapter toitepessa ja seejärel ühendage vahelduvvooluadapteri pistik seinakontakti

HDMI-SISEND

Võtab vastu samaaegselt digitaalseid video- ja audiosignaale

HDMI-kaabil abil. Kasutage seda, kui olete ühendanud vastava toega välise seadme.

OPTILINE SISEND

Ühendage välise seadme digitaalse (optilise) väljundiga.

LAN

Võimaldab ühendada võrku LANkaabli abil.

HDMI-VÄLJUND (TV)

Edastab samaaegselt digitaalseid video- ja audiosignaale HDMIkaabil abil.

Ühendades vahelduvvooluadapteri juhet seinakontaktist lahti, tõmmake seda pistikust. Ärge tõmmake kaablist.

Ärge ühendage antud seadet või teisi seadmeid seinakontakti enne, kui kõik seadmetevahelised

ühendused on lõpule viidud.

8

KAUGJUHTIMISPULT

KAUGJUHTIMISPULT

KAUGJUHTIMISPULDI NUPUD JA FUNKTSIOONID

ALLIKAS

Vajutage, et valida „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendatud allikas.

HELI VAIGISTAMINE

Saate helitugevuse nullini maha keerata ühe nupuvajutusega. Vajutage veelkord, et taastada eelnev helitugevuse tase.

KORDUS

Vajutage, et valida korduse funktsioon, kui esitate muusikat USBseadmelt.

REPEAT OFF (kordus väljas) : katkestab kordusesituse.

REPEAT FILE (korda faili) : kordab pala.

REPEAT ALL (korda kõike) : kordab kõiki palu.

KORDA JUHUSLIKULT : esitab palu juhuslikus järjekorras (pala, mida on juba esitatud, võidakse uuesti esitada.)

Jäta vahele edasisuunas

Kui esituseks kasutataval seadmel on üle ühe faili ja vajutate nuppu, valitakse järgmine fail.

HELI SÜNKRONISEERIMINE

Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on ühendatud digitaalse teleriga ning video ja heli ei ole sünkroonis, siis vajutage AUDIO SYNC. Kasutage

, nuppe, et valida heli viivitus 0 ms ja 300 ms vahel. USBrežiimis, telerirežiimis ja BT-režiimis ei pruugi heli sünkroniseerimine töötada.

Vajutage ja hoidke üle 7 sekundi all heli sünkroniseerimise nuppu kaugjuhtimispuldil, et aktiveerida Wi-Fi SEADISTUSE funktsioon.

HÄMARDI/„Anynet+“

HÄMARDI: Vajutage DIMMER/„Anynet+“ (HÄMARDI/„Anynet+“) nuppu, et reguleerida vaakumtoruvõimendi heledust. Hämardi hakkab toimima 30 sekundit pärast seda, kui olete seadme kõige esimest korda sisse lülitanud.

„Anynet+“ : Vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all DIMMER/„Anynet+“

(HÄMARDI/„Anynet+“) nuppu, et lülitada „Anynet+“ funktsioon ja

AUTO POWER LINK funktsioon sisse või välja. „Anynet+“ funktsioon võimaldab juhtida „Soundbar“ kõlarisüsteemi kaugjuhtimispuldiga mis tahes „Anynet+“ ühilduvas SAMSUNGI teleris. „Soundbar“ kõlarisüsteem peab olema ühendatud teleriga HDMI-kaabli abil. Vt lk

23 täpsemalt AUTO POWER LINK funktsiooni kohta.

KÕRGE HELI/ BASS

Vajutage, et valida „Treble“ (kõrge heli) või „Bass“. Seejärel kasutage

, nuppu, et reguleerida „Treble“ (kõrge heli) või bassi helitugevust vahemikus -3 kuni +3.

„Soundbar“ on SAMSUNGILE kuuluv patenteeritud nimetus.

Juhtige telerit teleri kaugjuhtimispuldi abil.

9

KAUGJUHTIMISPULT

TOITENUPP

Lülitab „Soundbar“ kõlarisüsteem sisse ja välja.

HELITUGEVUS

Reguleerib seadme helitugevust.

Jäta vahele tagasisuunas

Kui esituseks kasutataval seadmel on üle ühe faili ja vajutate nuppu, valitakse eelmine fail.

Esitus/Paus

Vajutage nuppu, et teha faili esituses paus.

Vajutage nuppu veelkord, et valitud faili esitada.

HELIEFEKT

Vajutage, et valida heliefektirežiim. Valige STANDARD režiim, kui soovite nautida algset heli. Kui valite heliefektirežiimi (v.a STANDARD), lülitatakse ruumilise heli laiendamine automaatselt välja.

BASSKÕLAR

Saate reguleerida basskõlari helitugevust.

Vajutage , nuppu, et keerata basskõlari heli valjemaks või vaiksemaks.

Saate valida vahemikus SW -6 kuni SW +6.

Vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all WOOFER (basskõlari) nuppu kaugjuhtimispuldil, et käivitada SPK ADD funktsioon.

Surr.Sound (ruumilise heli laiendamine)

Vajutage Surr.Sound (ruumilise heli laiendamise) nuppu kaugjuhtimispuldil, et lisada helile sügavust ja ruumilisust.

Kui valite SURROUND SOUND AUTO (automaatne ruumiline heli): kui heliallikal on enam kui kaks kanalit, siis lülitatakse ruumiline heli automaatselt sisse. Kui heliallikal on kaks kanalit (stereo) või vähem, siis lülitatakse ruumiline heli automaatselt välja.

Vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all Surr.Sound nuppu kaugjuhtimispuldil, et käivitada

WPS funktsioon.

 Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti

1.

Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareide katet vastupäeva ja eemaldada see nii, nagu pildil näidatud.

2.

Paigaldage 3V liitiumpatarei.

Paigaldamisel asetage positiivne

(+) külg üles. Pange patareide kate peale ja keerake nii, et ‘ ‘ märgid on kõrvuti, nii nagu joonisel näidatud.

3.

Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareide katet päripäeva nii kaugele kui võimalik, et see kohale kinnitada.

10

ÜHENDUSED

ÜHENDUSED

SEINAKINNITUSE PAIGALDAMINE

Seinakinnituskronsteini saab kasutada seadme seinale kinnitamiseks.

 Ettevaatusabinõud paigaldamisel

• Paigaldage vaid vertikaalsele seinale.

• Paigaldamisel vältige kohti, kus on kõrge temperatuur ja niiskus, ning seinu, mis ei pea seadme kaalule vastu.

• Kontrollige seina tugevust. Kui sein ei ole piisavalt tugev, et seadet kanda, tugevdage seina või paigaldage seade teisele seinale, mis kannab seadme raskust.

• Ostke ja kasutage kinnituskruve, mis sobivad Teie seina jaoks (krohv, raud, puit jne). Võimalusel kinnitage toetavad kruvid tihvti sisse.

• Hankige kinnituskruvid vastavalt selle seina tüübile ja paksusele, millele kavatsete „Soundbar“ kõlarisüsteemi kinnitada.

- Läbimõõt : M5

- Pikkus: L 35 mm või pikemad soovitatavad

• Välistest seadmetest tulevad kaablid peab seadmega

ühendama enne seinale paigaldamist.

• Enne seadme paigaldamist lülitage see kindlasti välja ning eemaldage ka vooluvõrgust.

• Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

1.

Asetage seinakinnituse juhik seinale.

• Seinakinnituse juhik peab olema loodis.

2.

3.

• Paigaldage vähemalt 5 cm telerist allapoole, kui teler on

seinale kinnitatud.

Märkige pliiatsiga seinale kohad, kust kruvid läbi lähevad, seejärel eemaldage seinakinnituse juhik.

Kinnitage seinakinnituskronsteinid ja kruvid märgitud kohtadele.

• Vasak ja parem kronstein on erineva kujuga.

4. Kinnitage kaks kinnituskruvi kruviaukudesse „Soundbar“ kõlarisüsteemi põhikorpuse tagaküljel, üks vasakul ja teine paremal.

5. Seinale kinnitatud „Soundbar“ kõlarisüsteemi sisse võib sattuda tolmu. Hoidke kindlasti USB kate suletuna.

6. Asetage kinnituskruvid „Soundbar“ kõlarisüsteemi tagaküljel seinakinnituskronsteini õnarustesse. Turvaliseks paigaldamiseks veenduge, et kinnituskruvid on lükatud

õnaruste lõpuni.

5 cm või rohkem

„Soundbar“ kõlarisüsteemi kasutamine seinakinnitusega

[„Soundbar“ kõlarisüsteemi seinale kinnitamine]

11

ÜHENDUSED

SEINAKINNITUSE LAHTIVÕTMINE

1.

Tõstke „Soundbar“ kõlarisüsteemi ülespoole, nagu joonisel näidatud, et see seinakinnitusest eemaldada.

„Soundbar“ kõlarisüsteemi kasutamine seinakinnitusega

„Soundbar“ kõlarisüsteemi eemaldamine seinakinnituselt]

Ärge rippuge seinale paigaldatud seadmel ja vältige igasugust lööki või tõuget seadmele.

Kinnitage seade kindlalt seinale nii, et see ootamatult alla ei kukuks. Kui seade seinalt alla kukub, võib see inimesi vigastada või ise viga saada.

Kui seade on seinale paigutatud, siis veenduge, et lapsed ei tõmbaks seadme ühenduskaableid, sest nii võib seade seinalt alla kukkuda.

Seinakinnituse optimaalseks toimimiseks paigaldage kõlarisüsteem teleri alla vähemalt 5 cm kaugusele.

Ohutuse tagamiseks, kui Te ei paigalda seadet seinale, paigaldage see kindlale tasasele pinnale, kust see alla ei kuku.

12

ÜHENDUSED

JUHTMEVABA BASSKÕLARI ÜHENDAMINE

Basskõlari ühenduse ID on tehases eelseadistatud, mistõttu põhiseade ja basskõlar peaksid sisselülitamisel automaatselt juhtmevaba ühenduse saavutama. Kui LINK (ühenduse) indikaator ei sütti põhiseadme ja basskõlari sisselülitamisel, seadistage ID manuaalselt, nagu on järgnevalt näidatud. Sooritage see toiming

30 sekundi jooksul pärast seda, kui basskõlari ühenduse indikaator hakkab vilkuma.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sisestage põhiseadme ja basskõlari toitejuhtmed seinakontakti.

Veenduge, et põhiseade on välja lülitatud

(ooterežiimis).

Vajutage ID SET nuppu basskõlari tagaküljel väikese terava esemega 5 sekundi jooksul.

• LINK (ühenduse) indikaator (sinine LED) basskõlaril vilgub kiiresti.

Kui põhiseade on välja lülitatud (ooterežiimis), vajutage ja hoidke 5 sekundit all MUTE (heli vaigistamise) ( ) nuppu kaugjuhtimispuldil.

„Soundbar“ kõlarisüsteemi ekraanil kuvatakse teade ID SET.

Ühenduse lõpuleviimiseks lülitage põhiseade sisse, kuni basskõlari ühenduse tuluke vilgub.

• Põhiseade ja basskõlar on nüüd ühendatud.

• Basskõlari ühenduse indikaator (sinine LED) põleb ühtlaselt sinisena.

• Kui ühenduse indikaatori ole ühtlaselt sinine, siis on ühendamine nurjunud. Lülitage põhiseade välja ja alustage uuesti sammust 2.

• Saate nautida paremat heli juhtmevabast basskõlarist, kui valite heliefekti (Vt lk 10)

Enne seadme liigutamist või paigaldamist lülitage seade välja ja tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.

Kui põhiseade on välja lülitatud, on juhtmevaba basskõlar ooterežiimis ja

ülemises servas süttib ooterežiimi tuluke pärast seda, kui ühenduse indikaator

(sinine LED) vilgub 30 sekundit.

Kui kasutate kõlarisüsteemi lähedal seadet, mis kasutab sama sagedust

(2.4GHz) nagu „Soundbar“ kõlarisüsteem, võib heli olla häiritud.

Juhtmevaba signaali edastamiseks peab põhiseadme ja basskõlari vahekaugus olema kuni umbes 10 m, kuid see võib erineda sõltuvalt töökeskkonnast. Kui põhiseadme ja juhtmevaba basskõlari vahel on raudbetoon- või metallsein, siis ei pruugi süsteem üldse töötada, sest juhtmevaba signaal ei suuda läbida metalli.

Kui põhiseade ei loo juhtmevaba

ühendust, tehke vasakus tulbas näidatud sammud 1-6, et uuesti luua

ühendus põhiseadme ja juhtmevaba basskõlari vahel.

Juhtmevaba signaali vastuvõtu antenn on juhtmevabasse basskõlarisse sisse ehitatud. Hoidke seadet vee ja niiskuse eest.

Parima tulemuse saavutamiseks veenduge, et juhtmevaba basskõlari

ümbrus on segavate takistusteta.

13

ÜHENDUSED

FERRIIDIST RÕNGASSÜDAMIKU KINNITAMINE BASSKÕLARI

TOITEJUHTME JA „SOUNDBAR“ KÕLARISÜSTEEMI TOITEJUHTMEGA

Saate vähendada müra, mida tekitab elektromagnetkiirgus, kui kinnitate basskõlari ja „Soundbar“ kõlarisüsteemi toitejuhtme külge ferriidist rõngassüdamiku.

1.

2.

3.

Avage ferriidist rõngassüdamik.

Kerige basskõlari toitejuhe ja „Soundbar“ kõlarisüsteemi toitejuhe kaks korda ümber ferriitsüdamiku.

Sulgege ferriitsüdamik, vajutades sellele, kuni kostab klõpsatus.

<Basskõlari toitejuhe> <„Soundbar“ kõlarisüsteemi toitejuhe>

14

ÜHENDUSED

VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE HDMI-KAABLI ABIL

HDMI on standardne digitaalliides selliste seadmete nagu telerid, projektorid, DVD-mängijad, „Blu-ray“ mängijad, digiboksid jne ühendamiseks.

Kuna HDMI edastab parima kvaliteediga digitaalset signaali, saate nautida video- ja helikvaliteeti just selliselt, nagu see algupäraselt digitaalses allikas loodi.

HDMI-SISEND

HDMI-kaabel

(pole kaasas)

HDMI-VÄLJUND Digitaalsed seadmed

HDMI-VÄLJUND

(TV)

HDMI-kaabel

(pole kaasas)

HDMI-SISEND

HDMI-SISEND

Ühendage HDMI-kaabel (pole kaasas) HDMI-

SISENDI pessa toote tagaküljel ja HDMI-VÄLJUNDI pessa Teie digitaalsel seadmel

ning,

HDMI-VÄLJUND (TV)

Ühendage HDMI-kaabel (pole kaasas) HDMI-

VÄLJUNDI (TV) pessa toote tagaküljel ja HDMI-

SISENDI pessa teleril.

ARC (HDMI-VÄLJUND)

ARC funktsioon võimaldab edastada digitaalset heli

HDMI-VÄLJUNDI (ARC) pordi kaudu.

Seda saab kasutada ainult siis, kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on ühendatud teleriga, mis toetab

ARC funktsiooni.

„Anynet+“ tuleb sisse lülitada.

See funktsioon ei tööta, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC funktsiooni.

• HDMI on liides, mis võimaldab video- ja audioandmete edastamist vaid ühe

ühenduse kaudu.

15

ÜHENDUSED

VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE OPTILISE (DIGITAALSE) VÕI

HELI- (ANALOOG) KAABLI ABIL

Käesolev seade on varustatud ühe optilise digitaalse sisendipesa ning ühe analoogheli sisendipesaga, andes

Teile kaks võimalust selle teleriga ühendamiseks.

OPTILINE

SISEND

OPTLINE

VÄLJUND

Optiline kaabel

(pole kaasas)

BD-/ DVD-mängija/ digiboks/ mängukonsool

AUX-SISEND

AUDIOVÄLJUND

Audiokaabel

OPTILINE SISEND

Ühendage põhiseadme OPTILINE SISEND teleri või muu seadme optilise väljundi pessa.

Ärge ühendage selle seadme või teleri toitejuhet vooluvõrku enne, kui kõikide komponentide ühendamine on lõpule viidud.

Enne seadme liigutamist või paigaldamist lülitage seade välja ja tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.

või,

AUX-SISEND

Ühendage põhiseadme AUX-SISEND (Audio) teleri või muu seadme audioväljundi pessa.

Sobitage ühendusotste värvid omavahel.

KAABLIKLAMBRI KINNITAMINE

DC 24V DC 24V

Kinnitage kaabliklamber seadmele, nagu joonisel näidatud, ja seejärel pange kaablid läbi klambri, et nad segamini ei läheks.

16

FUNKTSIOONID

FUNKTSIOONID

SISENDREŽIIM

Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või soovitud režiim.

(SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida

Sisendrežiim

Optiline digitaalne sisend

AUX-sisend

HDMI-sisend

„BLUETOOTH“ režiim

Telerirežiim

USB-režiim

Kuva

D.IN

AUX

HDMI

BT

TV

USB

Seade lülitub automaatselt välja järgmistes olukordades:

• D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC režiim

- Kui helisignaali ei ole 15 minuti jooksul.

• AUX-režiim

- Kui ühtegi nuppu pole vajutatud 8 tunni jooksul, kui AUX-kaabel on ühendatud.

- Kui AUX-kaabel on 20 minutit olnud võrgust eemaldatud.

Kasutage kaasasolevat USB-kaablit, kui Te ei saa USB-välkmäluseadet otse seadmega ühendada.

Automaatse väljalülitamise katkestamiseks vajutage nuppu üle

5 sekundi AUX režiimis.

ARC (HDMI-VÄLJUND)

ARC (helitagastuskanal) edastab digitaalse helisignaali HDMI-VÄLJUNDI (ARC) pessa.

HDMI-kaabel

1.

2.

3.

Ühendage ARC toega teler „Soundbar“ kõlarisüsteemiga HDMI-kaabli abil.

Lülitage teler sisse ja lülitage sisse „Soundbar“ kõlarisüsteemi „Anynet+“ funktsioon.

Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või valida D.IN režiim.

(SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil, et

Kui HDMI-kaabel ei toeta ARC funktsiooni, ei pruugi ARC korralikult töötada.

ARC funktsiooni väljalülitamiseks lülitage „Anynet+“ funktsioon välja.

17

FUNKTSIOONID

„BLUETOOTH“

Saate ühendada „Bluetooth“ seadme „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ja nautida muusikat parima kvaliteediga stereoheliga, kõike seda juhtmevabalt!

 „Soundbar“ kõlarisüsteemi ühendamiseks „Bluetooth“ seadmega

Kontrollige, kas „Bluetooth“ seade toetab „Bluetooth“ ühilduvusega stereokõrvaklappide funktsiooni.

Ühendage

1.

2.

3.

4.

5.

Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või (SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil et valida BT režiim.

Valige „Bluetooth“ menüü „Bluetooth“ seadmes, mida soovite ühendada. (Vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendit.)

Valige „Stereo headset“ (stereokõrvaklappide) menüü „Bluetooth“ seadmes.

• Näete leitud seadmete nimekirja.

Valige nimekirjast „[Samsung] Soundbar“.

• Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on „Bluetooth“ seadmega ühendatud, kuvatakse esiekraanil

BT READY [„Bluetooth“ seadme nimi]

 BT.

Kui nimi ei ole inglise keeles, kuvatakse selle asemel joon „ _ “.

• Kui „Bluetooth“ seadmel ei ole õnnestunud

„Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendust luua, kustutage „Bluetooth“ seadme varem leitud

„[Samsung] Soundbar“ ja laske sel uuesti

„Soundbar“ kõlarisüsteemi otsida.

Esitage muusikat ühendatud seadmest.

• Saate kuulata „Soundbar“ kõlarisüsteemist muusikat, mida esitab ühendatud „Bluetooth“ seade.

• BT režiimis ei saa kasutada esituse/pausi/ järgmine/eelmine funktsioone. Kuid neid funktsioone saab kasutada „Bluetooth“ seadmetes, millel on AVRCP tugi.

„Bluetooth“ seade

• Kui Teilt küsitakse „Bluetooth“ seadme

ühendamisel PIN-koodi, sisestage

<0000>.

• Korraga saab ühendada ainult ühe

„Bluetooth“ seadme.

• „Bluetooth“ ühendus katkestatakse, kui lülitate „Soundbar“ kõlarisüsteemi välja.

• „Soundbar“ kõlarisüsteem ei pruugi korralikult läbi viia „Bluetooth“ seadme otsingut või ühendamist järgmistel asjaoludel:

- Kui „Soundbar“ kõlarisüsteemi ümber on tugev elektriväli.

- Kui mitu „Bluetooth“ seadet on korraga

„Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendatud.

- Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, asub mujal või ei tööta.

- Pange tähele, et seadmed nagu mikrolaineahjud, juhtmevabad LANadapterid, fluorestsentsvalgustid ja gaasipliidid kasutavad sama sagedust nagu „Bluetooth“ seade, ja see võib põhjustada elektrilisi häireid.

• „Soundbar“ kõlarisüsteem toetab SBC andmeid (44.1kHz, 48kHz).

• Ühendage ainult „Bluetooth“ seadmega, mis toetab A2DP (AV) funktsiooni.

• „Soundbar“ kõlarisüsteemi ei saa

ühendada „Bluetooth“ seadmega, mis toetab ainult HF (käed-vabad) funktsiooni.

18

FUNKTSIOONID

 „Bluetooth“ seadme eemaldamiseks „Soundbar“ kõlarisüsteemist

Juhiseid „Bluetooth“ seadme eemaldamiseks „Soundbar“ kõlarisüsteemist vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.

• „Soundbar“ kõlarisüsteem eemaldatakse.

• Kui „Soundbar“ kõlarisüsteemi ja „Bluetooth“ seadme ühendus on katkestatud, kuvatakse „Soundbar“ kõlarisüsteemi esiekraanil BT DISCONNECTED (BT ühendus katkestatud).

 „Soundbar“ kõlarisüsteemi eemaldamiseks „Bluetooth“ seadmest

Vajutage (SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil või ( ) nuppu seadme esipaneelil, et vahetada BT režiim mõne muu režiimi vastu, või lülitage „Soundbar“ kõlarisüsteem välja.

• Ühendatud „Bluetooth“ seade ootab teatud aja vastust „Soundbar“ kõlarisüsteemilt, enne kui ühenduse katkestab. (Ühenduse katkestamise aeg võib erineda sõltuvalt „Bluetooth“ seadmest)

„Bluetooth“ režiimis „Bluetooth“ ühendus katkeb, kui „Soundbar“ kõlarisüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahekaugus on üle 5 meetri.

Kui „Bluetooth“ seade tuleb pärast ühenduse katkemist tagasi tööulatusse, saate „Soundbar“ kõlarisüsteemi uuesti käivitada, et taastada ühendus „Bluetooth“ seadmega.

„Soundbar“ kõlarisüsteem lülitub automaatselt välja, kui see on olnud ooteseisundis 15 minutit.

Veel „Bluetooth“ funktsioonist

„Bluetooth“ on tehnoloogia, mis võimaldab „Bluetooth“ ühilduvusega seadmetel hõlpsasti omavahel

ühendust saada, kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.

• „Bluetooth“ seade võib tekitada müra või rikkeid, sõltuvalt kasutusviisist, kui:

- Kui osa Teie kehast puudutab „Bluetooth“ seadme või „Soundbar“ kõlarisüsteemi vastuvõtvat/ edastavat süsteemi.

- Takistused, nagu sein, nurk või kontori vahesein, tekitavad elektrilisi hälbeid.

- Samal sagedusel töötavad seadmed, nagu meditsiinitehnika, mikrolaineahjud, juhtmevabad LANseadmed, tekitavad elektrilisi häireid.

• Ühendage „Soundbar“ kõlarisüsteem „Bluetooth“ seadmega siis, kui nad on lähestikku.

• Mida pikem on vahemaa „Soundbar“ kõlarisüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahel, seda kehvem kvaliteet.

Kui vahemaa ületab „Bluetooth“ seadme töökaugust, ühendus katkeb.

• Kehva vastuvõtuga kohas ei pruugi „Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.

• „Bluetooth“ ühendus töötab ainult põhiseadme läheduses. Ühendus katkeb automaatselt, kui

„Bluetooth“ seade on liiga kaugel. Ka sobivas kauguses võib heli kvaliteet halveneda, kui vahel on takistused, nagu seinad või uksed.

• See juhtmevaba seade võib töötamise ajal tekitada elektrilisi häireid.

19

APPENDIX

APPENDIX

SPECIFICATIONS

Model name

HW-H750, HW-H751

USB

5V/0.5A

Main Unit 3.3 kg

FUNKTSIOONID

Weight

Subwoofer

(PS-WH750, PS-WH751) 9.8 kg

NFC

Main Unit

943 x 123 x 57 mm

Saate ühendada oma „Soundbar“ kõlarisüsteemi NFC (lähiväljaside) toega nutiseadmega „Bluetooth“ ühenduse kaudu, ja seda on lihtne seadistada.

Kui ühendus on loodud, saate nautida oma nutiseadmesse salvestatud muusikat „Soundbar“ kõlarisüsteemist. Seda saab kasutada üksnes mõne piirkonna mudelites.

Dimensions

(W x H x D)

Subwoofer

(PS-WH750, PS-WH751) 305.5 x 388.5 x 305.5 mm

Operating Temperature Range +5 °C to +35 °C

NFC ja nutiseadmetega ühendamine

Main Front

10 % to 75 %

Kinnitage NFC kleebis soovitud kohale ja seejärel viige oma nutiseade NFC kleebise lähedale.

AMPLIFIER

Rated Output

Power

Main Bottom

40W/CH, 6 OHM, THD = 1%, 1kHz

Subwoofer

(PS-WH750, PS-WH751) 160W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz

S/N Ratio (Analogue Input)

65 dB

 NFC ühendamine

Võtke pakendist NFC kleebis ja kinnitage see soovitud kohale.

65 dB

1.

• Soovitame panna NFC kleebise seadmest kõige rohkem 3 m kaugusele.

2.

Society) guidelines.

Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või

BT režiim.

(SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida

3.

4.

• Kui ühendus on loodud, kuvatakse vastav teade.

Uuesti ühendamiseks, kui esmane ühendamine õnnestus, alustage sammust 3.

 NFC ühenduse katkestamine

Pange oma nutiseadme NFC-antenn veelkord „Soundbar“ kõlarisüsteemi NFC kleebise lähedale.

Nutiseadme ekraanile kuvatakse ühenduse katkestamise teade.

 Teise nutiseadme ühendamine „Soundbar“ kõlarisüsteemiga, mis on juba ühendatud teise NFC toega seadmega

Pärast eelnevalt ühendatud seadme ühenduse katkestamist pange uus nutiseade „Soundbar“

Hereby, Samsung Electronics, declares that this Wireless Audio - Soundbar is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com,

• NFC funktsiooni kasutavad „Android v4.1.2 Jelly Bean“ ja uuemad operatsioonisüsteemid.

NFC ühenduste loomiseks peab Teie nutiseadmel olema nii „Android OS 4.1.2 Jelly Bean“ või uuem operatsioonisüsteem kui ka NFC märgis NFC funktsiooni täitmiseks. Samuti tuleb alla laadida

28

Täpsemaid juhiseid vaadake palun oma nutiseadme kasutusjuhendist.

• NFC-antenn asub eri seadmetes eri koha peal. Tehke nutiseadme kasutusjuhendi abil kindlaks oma nutiseadme antenni asukoht, enne kui proovite seda „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendada.

• Kui Teie nutiseade on paksu korpuse või ümbrise sees, ei pruugi NFC ühendus stabiilne olla.

• N märk on „NFC Forum Inc“ kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.

• Kui Teil tekib raskusi NFC ühendusega

- Kui nutiseade puutub vastu NFC kleebist, võib NFC ühendus ebaõnnestuda.

- Kui nutiseadmel kuvatakse veateade „Empty tag“ (tühi märgis), palun proovige uuesti.

- Kontrollige, kas nutiseadme antenn on piisavalt lähedal NFC logole „Soundbar“ kõlarisüsteemil.

• Kui Te lülitate „Soundbar“ kõlarisüsteemi välja siis, kui võrgu ooterežiim on sisse lülitatud (ON), ja seejärel proovite ühendada „Bluetooth“ seadet, mis on enne NFC abil ühendatud olnud, lülitub „Soundbar“ kõlarisüsteem automaatselt sisse, kui seade ühendatakse. Võrgu ooterežiimi seadistamiseks vt lk 23.

20

FUNKTSIOONID

„TV SOUNDCONNECT“ FUNKTSIOON

Saate nautida teleri heli oma „Soundbar“ kõlarisüsteemist, kui see on ühendatud SAMSUNGI teleriga, mis toetab „TV SoundConnect“ funktsiooni.

Teleri ühendamine „Soundbar“ kõlarisüsteemiga

Ühendus

1.

2.

3.

4.

Lülitage teler ja „Soundbar“ kõlarisüsteem sisse.

• Lülitage teleri „Add New Device“ (lisa uus seade) menüü sisse („On“).

Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või (SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida TV režiim.

Teleris kuvatakse teade, mis küsib, kas käivitada

„TV SoundConnect“ funktsioon. Teleri ekraanil kuvatakse „[Samsung] Soundbar“.

Valige <Yes> (jah), et teler ja „Soundbar“ kõlarisüsteem ühendada teleri kaugjuhtimispuldi abil.

Kui valite „Soundbar“ kõlarisüsteemis mõne muu režiimi TV režiimi asemel, suletakse „TV

SoundConnect“ funktsioon automaatselt.

„Soundbar“ kõlarisüsteemi ühendamiseks mõne muu teleriga tuleb olemasolev

ühendus lõpetada.

Lõpetage ühendus olemasoleva teleriga ja seejärel vajutage nuppu kaugjuhtimispuldil 5 sekundit, et ühendada teine teler.

• „TV SoundConnect“ („SoundShare“) funktsiooni toetavad mõned SAMSUNGI telerid alates

2012. aastast.

Kontrollige, kas teie teler toetab „TV

SoundConnect“ („SoundShare“) funktsiooni, enne kui alustate.

(Täpsemat informatsiooni vaadake teleri kasutusjuhendist).

• Kui Teie SAMSUNGI teler toodeti enne

2014. aastat, kontrollige „SoundShare“ funktsiooni seadistusmenüüd.

• Kui teleri ja „Soundbar“ kõlarisüsteemi vahekaugus on üle 5 meetri, ei pruugi

ühendus olla stabiilne või heli on katkendlik.

Kui see juhtub, paigutage teler või „Soundbar“ kõlarisüsteem ümber, nii et nad on teineteisest sobival kaugusel, ja seejärel looge uuesti „TV

SoundConnect“ funktsiooni ühendus.

• „TV SoundConnect“ funktsiooni tööulatused:

- Soovitatav kaugus ühendamiseks: kuni 50 cm

- Soovitatav töökaugus: kuni 5 m

• „TV SoundConnect“ funktsiooni ajal ei saa kasutada esituse/pausi, järgmine, eelmine nuppe.

21

FUNKTSIOONID

USB

APPENDIX

USB-port

1.

2.

3.

Ühendage USB-seade kõlarisüsteemi USB-porti.

Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või (SOURCE) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida USB režiim.

Ekraanile kuvatakse USB.

• „Soundbar“ kõlarisüsteemi ühendus USBseadmega on loodud.

• „Soundbar“ kõlarisüsteem lülitub automaatselt välja („Auto Power Off“), kui ühtegi USBseadet ei ole üle 15 minuti ühendatud.

 Enne USB-seadme ühendamist

Pidage silmas järgmist:

• Kui faili või kausta nimi USB-seadmel on üle

10 tähemärgi, ei kuvata seda „Soundbar“ kõlarisüsteemi ekraanil.

• See seade ei pruugi ühilduda teatud tüüpi USBseadmetega.

• „Soundbar“ kõlarisüsteem toetab FAT16 ja FAT32 failisüsteeme.

- NTFS failisüsteemi ei toetata.

• Ühendage USB-seadmed otse kõlarisüsteemi

USB-porti. Vastasel juhul võib tekkida

ühilduvusprobleeme.

• Ärge ühendage mitut mäluseadet korraga mitme kaardi lugeja abil. See ei pruugi korralikult töötada.

• Digitaalse fotoaparaadi PTP protokolle ei toetata.

Kuva

SPECIFICATIONS

Model name

HW-H750, HW-H751

USB

5V/0.5A

Main Unit

Weight

Subwoofer

• Ärge eemaldage USB-seadet failide edastamise

3.3 kg

GENERAL

Dimensions

Main Unit kommertsveebilehtedelt ei saa esitada.

943 x 123 x 57 mm

Subwoofer

(PS-WH750, PS-WH751) 305.5 x 388.5 x 305.5 mm

• Väliseid kõvakettaid ei toetata.

Operating Temperature Range

• Mobiiltelefone ei toetata.

• Failiformaatide ühilduvuse nimekiri:

+5 °C to +35 °C

10 % to 75 %

Main Front

40W/CH, 6 OHM, THD = 1%, 1kHz

Formaat

Rated Output

Power

Koodek

MPEG 1 Layer2

MPEG 1 Layer3

Main Bottom

AMPLIFIER

*.mp3

S/N Ratio (Analogue Input)

MPEG 2.5 Layer3

Wave_Format_MSAudio1

*.wma

Wave_Format_MSAudio2

Society) guidelines.

AAC

AAC-LC

40W/CH, 6 OHM, THD = 1%, 1kHz

65 dB

65 dB

- Weight and dimensions are approximate.

OGG 1.1.0

*.flac

FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

Open Source License Notice

For further information on Open Sources used in this product, please visit the website: http://opensource.samsung.com

22

Hereby, Samsung Electronics, declares that this Wireless Audio - Soundbar is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

28

FUNKTSIOONID

VÕRGU OOTEREŽIIMI KASUTAMINE

Võrgu ooterežiimi saab kasutada, kui juhtmevaba ühendus nutiseadme ja „Soundbar“ kõlarisüsteemi vahel on korralikult loodud. See funktsioon lülitab „Soundbar“ kõlarisüsteemi automaatselt sisse, kui nutiseade

üritab „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendust saada „Bluetooth“ ühenduse või Wi-Fi kaudu. Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem lülitatakse sisse „Bluetooth“ ühenduse kaudu, siis on sisendrežiimiks automaatselt BT.

„Soundbar“ kõlarisüsteemi saab Wi-Fi kaudu sisse lülitada ainult rakenduse abil. Täpsemalt vaadake juhendist veebis.

1.

Ühendage nutiseade „Soundbar“ kõlarisüsteemiga.

2.

Lülitage võrgu ooterežiim („Network Standby On“) sisse, vajutades nuppu „Soundbar“ kõlarisüsteemi kaugjuhtimispuldil üle 5 sekundi. Režiimi saate välja lülitada, vajutades nuppu veelkord üle 5 sekundi.

Saab kasutada ainult siis, kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on nutiseadmega ühendatud seadmete nimekirjas. (Nutiseade ja „Soundbar“ kõlarisüsteem peavad olema vähemalt üks kord ühenduses olnud.)

„Soundbar“ kõlarisüsteem ilmub nutiseadme nimekirja ainult siis, kui „Soundbar“ kõlarisüsteemil on kuvatud [BT READY] või [WiFi READY].

„TV SoundConnect“ funktsiooni kasutamise ajal ei saa „Soundbar“ kõlarisüsteemi teise nutiseadmega ühendada.

Kui võrgu ooterežiim ei tööta

- Võrgu ooterežiim on välja lülitatud („Off“).

„Soundbar“ kõlarisüsteemi Wi-Fi ühendus katkestatakse, kui toitejuhe on välja tõmmatud või on elektrikatkestus. Lülitage „Soundbar“ kõlarisüsteem sisse ja ühendage uuesti.

AUTOMAATSE SISSELÜLITAMISE FUNKTSIOONI

KASUTAMINE

Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on ühendatud välise seadmega optilise kaabli abil, saate kasutada AUTO

POWER LINK (automaatse sisselülitamise) funktsiooni.

Kui ühendate põhiseadme teleriga digitaalse optilise kaabli abil, lülitage automaatse sisselülitamise funktsioon sisse (ON), et „Soundbar“ kõlarisüsteem lülituks automaatselt sisse, kui lülitate sisse teleri.

1.

AUTOMAATNE SISSELÜLITAMINE Kuva

2.

Ühendage „Soundbar“ kõlarisüsteem ja väline seade optilise kaabli abil.

Vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all „DIMMER/

Anynet+“ (HÄMARDI/„Anynet+“) nuppu, et valida funktsioon.

SEES

VÄLJAS

„ANYNET+ OFF /

POWER LINK ON“

„ANYNET+ ON /

POWER LINK OFF“

23

FUNKTSIOONID

„MULTIROOM LINK“ RAKENDUSE KASUTAMINE

Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on ühendatud nutiseadmega, milles on „Multiroom Link“ rakendus, saate korraga juhtmevabalt ühendada mitu SAMSUNGI „Multiroom“ rakendusega seadet.

 Enne alustamist

Side põhialused

Nutiseade:

„Android“ või

„iOS“

(„App

Control“)

Internet Juhtmevaba ruuter

1.

Vajalik: juhtmevaba ruuter, nutiseade

2.

Juhtmevaba ruuter peab olema Internetti ühendatud.

3.

Nutiseade peab olema ühendatud ruuteriga Wi-Fi ühenduse kaudu.

 SAMSUNGI „Multiroom“ rakenduse paigaldamine

„Soundbar“ kõlarisüsteemi kasutamiseks tuleb alla laadida ja paigaldada SAMSUNGI „Multiroom“ rakendus

„Google Play“ või „AppStore“ poest. Kui SAMSUNGI „Multiroom“ rakendus on paigaldatud, saate esitada muusikat oma nutiseadmest, ühendatud seadmetest ja muudelt sisupakkujatelt ning internetiraadiotest.

„Android“ või „iOS“

Laadige alla SAMSUNGI „Multiroom“ rakendus oma nutiseadme „Google Play“ või „AppStore“ poest.

* Otsing : SAMSUNG Multiroom

SAMSUNGI „Multiroom“ rakenduse avamine

SAMSUNGI „Multiroom“ rakenduse avamiseks vajutage „Multiroom“ rakenduse tähist nutiseadmes. zˆ”šœ•Ž tœ“›™––” või

ANDROID APP ON

FUNKTSIOONID

 „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendamine

Ühendage „Soundbar“ kõlarisüsteem juhtmega/juhtmevaba ruuteriga. Saate luua juhtmega/juhtmevaba

ühenduse (kui kasutate Wi-Fi SETUP või WPS, vaadake „Multiroom“ rakenduse juhisest) ruuteriga.

„Soundbar“ kõlarisüsteemi ühendamine võrku LAN-kaabli abil

Sisestage

LAN

Juhtmevaba ruuter

1.

Ühendage oma nutiseade Wi-Fi võrku.

2.

Valige nutiseadmes SAMSUNGI „Multiroom“ rakendus. Algab seadistus.

3.

Rakenduses valige “I don’t have a Hub” (mul ei ole jaoturit) ja seejärel vajutage „Next“ (järgmine). Järgmisena valige „Soundbar“ kõlarisüsteem seadmetüüpide hulgast ja seejärel vajutage „Next“ (järgmine).

4.

Valige „Wired“ (juhtmega) võrgutüüpide hulgast ja seejärel vajutage „Next“ (järgmine).

5.

Ühendage LAN-kaabli üks ots „Soundbar“ kõlarisüsteemi LAN-porti. Ühendage teine ots juhtmevaba ruuteriga.

(„Soundbar“ kõlarisüsteemi ei saa kasutada juhtmevaba ruuterita.)

6.

Ühendage „Soundbar“ kõlarisüsteem vooluvõrku.

• Täpsemat informatsiooni „Soundbar“ kõlarisüsteemi ühendamisest juhtmega/juhtmevaba ruuteriga vaadake kasutusjuhendist veebis.

• Täpsemat informatsiooni seadme ühendamisest „Multiroom Link“ rakenduse abil vaadake palun kasutusjuhendist veebis või rakenduse juhendist.

- Kasutusjuhend veebis : www.Samsung.com  „Support“ „Product name search“  HW-

H750 või „HW-H751 PDF file download”.

FUNCTIONS

TARKVARA UUENDAMINE

Ɣ Updating firmware may not work properly if

Ɣ Do not disconnect the power or remove the

USB device while updates are being applied.

Ärge lülitage toidet välja ega eemaldage

USB-seadet seni, kui uuendusi laetakse.

Põhiseade lülitub automaatselt välja pärast põhivara uuendamise lõpuleviimist.

+

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

 Uuendamine USB abil

SAMSUNG võib tulevikus pakkuda uuendusi

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update

Turn on the Soundbar

• seconds. “

If UPDATE was not displayed

USB port.

USB-seadme, millele on salvestatud põhivara

Pidage meeles, et kui on olemas mitmeid uuendusfaile,

ükshaaval põhivara uuendamiseks kasutama.

Please visit Samsung.com or contact the Samsung call center to receive more information about downloading updates files.

1.

2.

1.

• seade sisse ja seejärel vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all ( button on the remote control for more than 5

USB-mäluseade, millel on uuendusfailid.

Turn off the Soundbar, connect the USB storage device that contains update files to the Soundbar’s

) nuppu kaugjuhtimispuldil.

Uuendamine on lõpule viidud.

unit is powered off. The updgrade is complete.

NTFS file system.

rohkem teavet uuenduste allalaadimise kohta.

While the Soundbar is turned off, connect the USB

USB-mäluseade, millel on põhivara uuendus.

Lülitage „Soundbar“ kõlarisüsteem sisse.

Ekraanile kuvatakse UPDATE (uuendus) ja

USB-seadet toetada. automatically check latest software version and continue

• Kui uuendamine on tehtud, lülitub „Soundbar“

• kõlarisüsteem automaatselt välja ja sisse.

• Kui tarkvara uuendamine on tehtud, lülitage

ühendage „Soundbar“ kõlarisüsteemi USB-porti

• Tarkvara uuendamisel taastatakse Teie määratud sätted vaikimisi (tehases

• määratud) väärtustele. Soovitame oma sätted üles kirjutada, et saaksite need pärast uuendamist hõlpsasti uuesti määrata.

Pidage silmas, et põhivara uuendamisel automaatselt, vt lk 13.

Kui põhivara uuendamine ei õnnestu, soovitame vormindada USB-seadme

FAT16 süsteemis ja uuesti proovida.

Ärge vormindage USB-seadet NTFS-

Ɣ Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on välja lülitatud,

+

Auto update

Kui ei kuvata teadet UPDATE (uuendus)

Sõltuvat tootjast ei pruugi seade mõnd

 Automaatne uuendamine

uusimat tarkvaraversiooni ja jätkab uuendamist, kui

ühendada internetiga.

„Soundbar“ kõlarisüsteem on vaikimisi seatud automaatselt uuendama.

Automaatse uuendamise funktsiooni kasutamiseks peab „Soundbar“ kõlarisüsteem olema ühendatud internetiga.

„Soundbar“ kõlarisüsteemi Wi-Fi ühendus katkeb, kui selle toitejuhe lahti võetakse või kui on elektrikatkestus. Lülitage „Soundbar“ kõlarisüsteem sisse ja ühendage uuesti.

2.

Disconnect the power cord, reconnect it and turn it on.

26

26

VEAOTSING

VEAOTSING

Enne teenindusse pöördumist kontrollige palun järgmist:

Seade ei lülitu sisse.

• Kas toitejuhe on seinakontaktis?

Ühendage pistik seinakontakti.

Funktsioon ei tööta, kui nuppu vajutada.

• Kas õhus on staatilist elektrit?

Heli ei kosta.

• Kas olete valinud heli vaigistamise funktsiooni?

• Kas heli on maha keeratud?

Tõmmake pistik välja ja ühendage uuesti.

Vajutage heli vaigistamise nuppu, et funktsioon tühistada.

Reguleerige helitugevust.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

• Kas patareid on tühjad?

• Kas kaugjuhtimispult on põhiseadmest

liiga kaugel?

Asendage uute patareidega.

Liikuge seadmele lähemale.

„TV SoundConnect“ funktsioon (teleri ühendamine) ei õnnestu.

• Kas Teie teler toetab „TV SoundConnect“ funktsiooni?

• Kas Teie teleri põhivara on uusim versioon?

• Kas ühendamisel tekib viga?

• Taaskäivitage TV MODE (telerirežiim) ja ühendage

uuesti.

„TV SoundConnect“ funktsiooni ei toeta mõni

SAMSUNGI teler, mis on toodetud alates 2012.

aastast. Kontrollige, kas Teie teler toetab „TV

SoundConnect“ funktsiooni.

Uuendage teleri põhivara.

Pöörduge SAMSUNGI klienditeenindusse.

Vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppu, et

taastada „TV SoundConnect“ funktsiooni

ühendus.

Basskõlari punane LED vilgub ja basskõlarist ei kosta heli.

• Basskõlar ei pruugi olla põhiseadmega

ühendatud.

Proovige basskõlar uuesti ühendada.

(Vt lk 13)

Proovige basskõlar uuesti ühendada.

• Püüdke reguleerida basskõlari vibratsiooni. Vajutage WOOFER (basskõlari) nuppu

kaugjuhtimispuldil, et väärtust muuta (SW-6 kuni SW+6).

27

LISA

TEHNILISED ANDMED

HW-H750, HW-H751

Model name

HW-H750, HW-H751

USB

USB

Kaal

Weight

ÜLDINE

GENERAL

Mõõdud

(L x K x S)

Dimensions

Põhiseade

Main Unit

(PS-WH750, PS-WH751)

Subwoofer

Põhiseade

Subwoofer

5V/0.5A

VÕIMENDI

AMPLIFIER

Mõõdetud väljundvõimsus

Rated Output

Power

Subwoofer

S/N suhe (analoogsisend)

- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

Avatud lähtekoodi litsentsi teade

Rohkem informatsiooni selles tootes kasutatud avatud lähtekoodi kohta leiate veebilehelt: http://opensource.samsung.com

„Samsung Electronics“ teatab, et see juhtmevaba „Soundbar“ kõlarisüsteem vastab 1999/5/EC direktiivi peamistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate: http://www.samsung.com, requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Seda seadet võib kasutada kõikides EL riikides. go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

28

28

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Latvijas Republika

Riik

Lietuvos Respublika

Eesti Vabariik

Klienditeeninduse kontakttelefon

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267

Informacinës linijos telefonas: 880077777

Informatsioonikeskus: 8007267

Veebi lehekülg www.samsung.lv www.samsung.lt www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66.

Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.

Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement