Samsung HW-H600 User manual

Samsung HW-H600 User manual

HW-H600

HW-H610

Kasutusjuhend

Juhtmevaba „SoundStand“ kõlarisüsteem

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote.

Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

OMADUSED

OMADUSED

„TV SoundConnect”

„TV SoundConnect” funktsioon võimaldab Teil kuulata teleri heli „SoundStand“ kõlarisüsteemist „Bluetooth“ ühenduse kaudu ning seda heli reguleerida.

HDMI

HDMI edastab samaaegselt video- ja helisignaale ning pakub selgemat pilti.

Seade on varustatud ka ARC-funktsiooniga, mis võimaldab Teil HDMI-kaabli abil kuulata teleri heli „SoundStand“ kõlarisüsteemist. See funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendate seadme ARC-iga ühilduva teleriga.

Ruumilise heli laiendamine

„Surround Sound Expansion” (ruumilise heli laiendamise) funktsioon lisab Teie kuulamiselamusele sügavust ja avarust.

„Surround Sound Expansion” funktsiooni võimaldab „Sonic Emotion“.

Erilise heli režiim

Teil on võimalik valida erinevate helirežiimide vahel – KINO, SPORT, HÄÄL, MUUSIK, TAVALINE (originaalheli) – sõltuvalt sisust, mida soovite nautida.

Multifunktsionaalne kaugjuhtimispult

Kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil saate teha erinevaid toiminguid vaid lihtsa nupuvajutusega.

USB-hosti tugi

Kasutades „SoundStand“ kõlarisüsteemi USB HOST funktsiooni-saate ühendada ja esitada muusikafaile väliselt USBseadmelt, nagu näiteks MP3-mängija, USB-välkmälupulk jne.

„Bluetooth“ funktsioon

Saate ühendada muusika esitusseadme „Bluetooth” ühenduse abil „SoundStand“ kõlarisüsteemiga ning nautida muusikat kõrgkvaliteetse stereoheliga, juhtmeid kasutamata!

NFC (Ainult mudel HW-H610)

Ühendage oma NFC-ga ühilduv seade „Bluetooth“ ühenduse abil lihtsat seadistusprotseduuri kasutades

„SoundStand“ kõlarisüsteemiga, kasutades seda lihtsat seadistusprotseduuri, ning esitage muusikat seadmest

„SoundStand“ kõlarisüsteemi kaudu. See on võimalik vaid mõne piirkonna mudelite puhul.

2

OHUTUSTEAVE

OHUTUSTEAVE

OHUTUSALASED HOIATUSED

VÄHENDAMAKS ELEKTRILÖÖGI OHTU ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE KASUTAJA

POOLT HOOLDATAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIGA HOOLDUSKESKUSESSE.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

See sümbol tähistab tootes ohtlikku pinget, millega kaasneb elektrilöögi või vigastuste oht.

See sümbol tähistab olulisi juhiseid, mis käivad tootega kaasas.

HOIATUS :

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma kätte või muidu niiskesse keskkonda.

ETTEVAATUST :

ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI LABA PISTIKUPESA LAIA AVASSE

NING SISESTAGE LÕPUNI.

• See seade tuleb alati ühendada vahelduvvoolu maandatud pistikupessa.

• Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks peab juhtme kõigepealt seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav.

ETTEVAATUST

• Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga. Ärge asetage seadmele vedelikke täis anumaid, näiteks vaase.

• Seadme täielikult välja lülitamiseks peab juhtme seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav.

3

OHUTUSTEAVE

ETTEVAATUSABINÕUD

68.6 mm

99.1mm

99.1mm

99.1mm

Veenduge, et Teie kodus kasutatav vahelduvvooluallikas vastab seadme tagaküljel oleval kleebisel märgitud teabele.. Paigaldage oma seade horisontaalselt kindlale alusele (mööbel) nii, et ventilatsiooni toimimiseks oleks seadme ümber küllalt vaba ruumi (7~10cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele või teistele seadmetele, mis võivad töötades kuumeneda. See seade on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikuks väljalülitamiseks tõmmake voolujuhe seinakontaktist välja, eriti siis, kui Te ei plaani seadet pikema aja vältel kasutada.

Äikesetormide ajal ühendage seade vooluvõrgust lahti-eemaldades juhtme seinakontaktist. Pikse tõttu kõrgenev pinge võib seadet kahjustada.

Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte ega muude soojusallikate lähedale.

See võib põhjustada ülekuumenemist ja häireid seadme töös.

Kaitske seadet niiskuse (nt vaasid), ülemäärase kuumuse (nt kamin) või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmete eest. Kui seadme töös esineb tõrkeid, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuslikel eesmärkidel. Seade on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks. Kui seadet on hoitud külma temperatuuriga keskkonnas, võib tekkida kondenseerumine. Kui transpordite seadet talvel, siis oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, et seade soojeneks toatemperatuurini.

Käesolevas tootes kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge visake neid patareisid minema koos tavaliste olmejäätmetega. Ärge visake patareisid tulle.

Ärge lühistage, võtke koost lahti ega kuumutage patareisid. Kui patareid on valesti paigaldatud, tekib plahvatusoht. Vahetage patareid ainult sama või samaväärset tüüpi patareide vastu.

4

SISUKORD

2 OMADUSED

3 OHUTUSTEAVE

3

4

Ohutusalased hoiatused

Ettevaatusabinõud

6 ALUSTAMINE

6

6

Enne kasutusjuhendi lugemist

Mis on kaasas

7 KIRJELDUSED

7

8

Esi-/alumine paneel

Tagapaneel

9 KAUGJUHTIMISPULT

9 Kaugjuhtimispuldi nupud ja funktsioonid

11 PAIGALDAMINE

11 „SoundStand“ kõlarisüsteemi paigaldamine

12 ÜHENDUSED

12 Välise seadme ühendamine HDMI-kaabli abil

13 Välise seadme ühendamine optilise

(digitaalse) või heli- (analoog) kaabli abil

14 FUNKTSIOONID

14 Sisendrežiim

14 ARC (HDMI-väljund)

15 „Bluetooth“

17 NFC (Ainult mudel HW-H610)

18 „TV SoundConnect“ funktsioon

19 USB

20 Tarkvara uuendamine

21 VEAOTSING

22 LISA

22 Tehnilised andmed

22 Litsentsid

SISUKORD

5

ALUSTAMINE

ALUSTAMINE

ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST

Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge järgmiste terminitega.

Selles juhendis kasutatavad tähised

Tähis Termin Definitsioon

Ettevaatust Tähistab olukorda, kus funktsioon ei tööta või sätted võidakse tühistada.

Märkus Tähistab nõuandeid või juhiseid, mis võivad aidata funktsiooni kasutada.

 Ohutusalased juhised ja veaotsing

1) Enne käesoleva seadme kasutamist tutvuge kindlasti ohutusalaste juhistega (Vt lk 3).

2) Kui tekib probleem, vaadake peatükist „Veaotsing” (Vt lk 21)

 Autoriõigused

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Kõik õigused kaitstud; antud kasutusjuhendit ei või osaliselt ega tervikuna paljundada või kopeerida ilma „Samsung Electronics Co.,Ltd.“ eelneva kirjaliku nõusolekuta.

MIS ON KAASAS

Kontrollige, kas alltoodud tarvikud on Teie tootega kaasas.

(Kaugjuhtimispult / liitiumpatarei (3V : CR2032))

Kasutusjuhend AUX-kaabel

[Kaitsepadjand: 4 tk]

Padjand

Adapter Toitejuhe USB-kaabel

NFC kleebis

(Ainult mudelil HW-H610)

Tarvikute välimus võib veidi ülaltoodud illustratsioonidest erineda.

Väliste seadmete ühendamiseks käesoleva seadmega kasutage spetsiaalset USB-kaablit.

6

KIRJELDUSED

KIRJELDUSED

ESI-/ALUMINE PANEEL

Funktsiooni nupp

Valib D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB sisendi.

• Kui seade on sisse lülitatud, siis saate

( ) nuppu üle 3 sekundi vajutades kasutada seda heli vaigistamise nupuna. Helivaigistamise nupu sätte lõpetamiseks vajutage veelkord ( ) nuppu üle 3 sekundi.

Toite nupp

Lülitab „SoundStand“ kõlarisüsteemi sisse ja välja.

Helitugevus +/-

Reguleerib helitugevust.

Helitugevuse numbriline väärtus kuvatakse esipaneeli ekraanil.

KAUGJUHTIMISPULDI SENSOR

Pult toimib ainult SAMSUNGI

„SoundStand“ kõlarisüsteemidega.

Ekraan

Kuvab valitud režiimi.

Seadme sisselülitamisel esineb 4-5 sekundi pikkune viivitus, enne kui see heli edastama hakkab.

Kui soovite heli nautida vaid „SoundStand“ kõlarisüsteemist, peate oma teleri heliseadistuste menüüs teleri kõlarid välja lülitama. Vaadake oma teleriga kaasasolevat kasutusjuhendit.

7

KIRJELDUSED

TAGAPANEEL

OPTILINE SISEND

Ühendage välise seadme digitaalse (optilise) väljundiga.

AUX SISEND

Ühendage välise seadme analoogväljundiga.

Toitesisend

Ühendage toitesisendisse vahelduvvooluadapter ning seejärel ühendage adapteri pistik seinakontakti.

USB-PORT

Ühendage siia USB-seadmeid, näiteks MP3-mängijaid, et esitada nendel seadmetel olevaid faile.

HDMI-VÄLJUND (TV)

Edastab samaaegselt digitaalseid video- ja audiosignaale HDMIkaabil abil.

HDMI-SISEND

Võtab vastu samaaegselt digitaalseid video- ja audiosignaale HDMI-kaabil abil. Kasutage seda, kui olete

ühendanud vastava toega välise seadme.

Ühendades vahelduvvooluadapteri juhet seinakontaktist lahti, tõmmake seda pistikust. Ärge tõmmake kaablist.

Ärge ühendage antud seadet või teisi seadmeid seinakontakti enne, kui kõik seadmetevahelised

ühendused on lõpule viidud.

8

KAUGJUHTIMISPULT

KAUGJUHTIMISPULT

KAUGJUHTIMISPULDI NUPUD JA FUNKTSIOONID

POWER

ALLIKAS

Vajutage, et valida „SoundStand“ kõlarisüsteemiga ühendatud allikas.

SOURCE

VOL

SOUND

EFFECT

Bluetooth

POWER

MUTE

Surr.

Sound

WOOFER

LEVEL

SYNC

SYNC

DIMMER

REPEAT

„Surr.Sound“ (ruumilise heli laiendamine)

Vajutage „Surr.Sound“ (ruumilise heli laiendamise) nuppu kaugjuhtimispuldil, et lisada helile sügavust ja ruumilisust.

Kui valite SURROUND SOUND AUTO (automaatne ruumiline heli): kui heliallikal on enam kui kaks kanalit, siis lülitatakse ruumiline heli automaatselt sisse. Kui heliallikal on kaks kanalit (stereo) või vähem, siis lülitatakse ruumiline heli automaatselt välja.

BASSKÕLAR

Saate reguleerida basskõlari helitugevust.

Vajutage või nuppu, et keerata basskõlari heli valjemaks või vaiksemaks.

HÄMARDI/„Anynet+“

HÄMARDI: Vajutage puldil HÄMARDI/„Anynet+“ nuppu, et reguleerida ekraani eredust.

„Anynet+” : Lülitab sisse ANYNET+ funktsiooni, mistõttu saate oma

„Anynet+” funktsiooni toetava teleri puldiga juhtida „SoundStand” kõlarisüsteemi. ANYNET+ funktsioon lülitub vaheldumisi sisse ja välja iga kord, kui HÄMARDI/„Anynet+“ nuppu vajutatakse ja rohkem kui 5 sekundit all hoitakse.

Jäta vahele edasisuunas

Kui esituseks kasutataval seadmel on üle ühe faili ja vajutate nuppu, valitakse järgmine fail.

KORDUS

Vajutage, et valida korduse funktsioon, kui esitate muusikat USBseadmelt.

REPEAT OFF (kordus väljas) : katkestab kordusesituse.

REPEAT FILE (korda faili) : kordab pala.

REPEAT ALL (korda kõike) : kordab kõiki palu.

KORDA JUHUSLIKULT : esitab palu juhuslikus järjekorras (pala, mida on juba esitatud, võidakse uuesti esitada.)

Esitus/Paus

Vajutage nuppu, et teha faili esituses paus.

Vajutage nuppu veelkord, et valitud faili esitada.

„SoundStand“ on SAMSUNGILE kuuluv patenteeritud nimetus.

Juhtige telerit teleri kaugjuhtimispuldi abil.

9

KAUGJUHTIMISPULT

TOITENUPP

Lülitab „SoundStand“ kõlarisüsteem sisse ja välja.

HELI VAIGISTAMINE

Saate helitugevuse nullini maha keerata ühe nupuvajutusega.

Vajutage veelkord, et taastada eelnev helitugevuse tase.

HELITUGEVUS

Reguleerib seadme helitugevust.

HELIEFEKT

Vajutage, et valida heliefektirežiim. Valige STANDARD režiim, kui soovite nautida algset heli. Kui valite heliefektirežiimi (v.a

STANDARD), lülitatakse ruumilise heli laiendamine automaatselt välja.

Jäta vahele tagasisuunas

Kui esituseks kasutataval seadmel on üle ühe faili ja vajutate nuppu, valitakse eelmine fail.

„Bluetooth’i” toide

Vajutage puldil „Bluetooth’i” toite nuppu, et „Bluetooth’i” toite funktsiooni sisse ja välja lülitada. Vaadake üksikasju lk 16 ja 18.

HELI SÜNKRONISEERIMINE

Kui „SoundStand“ kõlarisüsteem on ühendatud digitaalse teleriga ning video ja heli ei ole sünkroonis, siis vajutage AUDIO SYNC nuppu. Kasutage AUDIO SYNC +/- nuppe, et valida heli viivitus

0 ms ja 300 ms vahel. USB-režiimis, telerirežiimis ja BT-režiimis ei pruugi heli sünkroniseerimine töötada.

POWER

SOURCE

VOL

MUTE

Surr.

Sound

WOOFER

LEVEL

SOUND

EFFECT

SYNC

DIMMER

Bluetooth

POWER

SYNC

REPEAT

Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti

1.

Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareide katet vastupäeva ja eemaldada see nii, nagu pildil näidatud.

2.

Paigaldage 3V liitiumpatarei.

Paigaldamisel asetage positiivne

(+) külg üles. Pange patareide kate peale ja keerake nii, et ‘ ‘ märgid on kõrvuti, nii nagu joonisel näidatud.

3.

Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareide katet päripäeva nii kaugele kui võimalik, et see kohale kinnitada.

10

APPENDIX

APPENDIX

SPECIFICATIONS

Model name

HW-H750, HW-H751

GENERAL

USB 5V/0.5A

Weight

Dimensions

(W x H x D)

Main Unit

Operating Temperature Range

3.3 kg

Subwoofer

(PS-WH750, PS-WH751) 9.8 kg

Main Unit 943 x 123 x 57 mm

Subwoofer

(PS-WH750, PS-WH751) 305.5 x 388.5 x 305.5 mm

+5 °C to +35 °C

Operating Humidity Range 10 % to 75 %

AMPLIFIER

Main Front

40W/CH, 6 OHM, THD = 1%, 1kHz

Rated Output

Power

Main Bottom 40W/CH, 6 OHM, THD = 1%, 1kHz

Subwoofer

(PS-WH750, PS-WH751) 160W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz

S/N Ratio (Analogue Input)

65 dB

PAIGALDAMINE

Separation (1kHz)

PAIGALDAMINE

Society) guidelines.

65 dB

- Weight and dimensions are approximate.

alltoodud tingimusele:

- Teleri aluse maksimaalsed mõõdud : Väiksem kui 720mm X 320mm

※ Sobib enamikele teleritele kuni 1524mm ja kuni 35kg (*Teleri ekraanisuurused ja aluse tüübid võivad

For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:

 Kuidas paigaldada „SoundStand“ kõlarisüsteemi

Hereby, Samsung Electronics, declares that this Wireless Audio - Soundbar is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

Ärge asetage telerit „SoundStand“ kõlarisüsteemi

ühele küljele.

28

Ärge asetage „SoundStand“ kõlarisüsteemi telerialuse, laua või meelelahutuskeskuse serva lähedale.

Ärge asetage „SoundStand“ kõlarisüsteemi peale telerit, mille põhi on suurem kui „SoundStand“ kõlarisüsteemi pealmine pind.

Ärge asetage telerit „SoundStand“ kõlarisüsteemi ühele küljele. Teler võib ümber kukkuda ja inimesi vigastada.

Paigaldamisel asetage „SoundStand“ kõlarisüsteem kindlasti riiuli, laua jms keskele. Ärge asetage seda serva lähedale.

Kui teler on „SoundStand“ kõlarisüsteemist suurem, kinnitage teler seinale või asetage

„SoundStand“ kõlarisüsteem stabiilsele pinnale.

Paigaldamisel jätke seina ja „SoundStand“ kõlarisüsteemi vahele vähemalt 5 mm tühja ruumi.

 Kaitsepadjandite kasutamine

Asetage kaasasolevad kaitsepadjandid toote peale ja seejärel asetage nende peale teler vältimaks, et teler toote pinda kriimustab.

11

ÜHENDUSED

ÜHENDUSED

VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE HDMI-KAABLI ABIL

HDMI on standardne digitaalliides selliste seadmete nagu telerid, projektorid, DVD-mängijad, „Blu-ray“ mängijad, digiboksid jne ühendamiseks.

Kuna HDMI edastab parima kvaliteediga digitaalset signaali, saate nautida video- ja helikvaliteeti just selliselt, nagu see algupäraselt digitaalses allikas loodi.

HDMI-SISEND

HDMI-kaabel

(pole kaasas)

HDMI-VÄLJUND

HDMI-kaabel

(pole kaasas)

Digitaalsed seadmed

HDMI-SISEND

Ühendage HDMI-kaabel (pole kaasas) HDMI-

SISENDI pessa toote tagaküljel ja HDMI-VÄLJUNDI pessa Teie digitaalsel seadmel

ning,

HDMI-VÄLJUND (TV)

Ühendage HDMI-kaabel (pole kaasas) HDMI-

VÄLJUNDI (TV) pessa toote tagaküljel ja HDMI-

SISENDI pessa teleril.

ARC (HDMI-VÄLJUND)

ARC funktsioon võimaldab edastada digitaalset heli

HDMI-VÄLJUNDI (ARC) pordi kaudu.

Seda saab kasutada ainult siis, kui „SoundStand“ kõlarisüsteem on ühendatud teleriga, mis toetab

ARC funktsiooni.

„Anynet+“ tuleb sisse lülitada.

See funktsioon ei tööta, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC funktsiooni.

• HDMI on liides, mis võimaldab video- ja audioandmete edastamist vaid ühe

ühenduse kaudu.

12

ÜHENDUSED

VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE OPTILISE (DIGITAALSE) VÕI

HELI- (ANALOOG) KAABLI ABIL

Käesolev seade on varustatud ühe optilise digitaalse sisendipesa ning ühe analoogheli sisendipesaga, andes

Teile kaks võimalust selle teleriga ühendamiseks.

OPTILINE SISEND

AUX-SISEND

BD-/ DVD-mängija/ digiboks/ mängukonsool

OPTLINE

VÄLJUND

Optiline kaabel

(pole kaasas)

või

Audiokaabel

AUDIOVÄLJUND

OPTILINE SISEND

Ühendage põhiseadme OPTILINE SISEND teleri või muu seadme optilise väljundi pessa.

Ärge ühendage selle seadme või teleri toitejuhet vooluvõrku enne, kui kõikide komponentide ühendamine on lõpule viidud.

Enne seadme liigutamist või paigaldamist lülitage seade välja ja tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.

AUX-SISEND

Ühendage põhiseadme AUX-SISEND (Audio) teleri või muu seadme audioväljundi pessa.

Sobitage ühendusotste värvid omavahel.

13

FUNKTSIOONID

FUNKTSIOONID

SISENDREŽIIM

Soovitud režiimi valimiseks vajutage puldil ALLIKA (SOURCE) nuppu või ( ) nuppu toote ülemisel paneelil.

Sisendrežiim

Optiline digitaalne sisend

AUX-sisend

HDMI-sisend

„BLUETOOTH“ režiim

Telerirežiim

USB-režiim

Kuva

D.IN

AUX

HDMI

BT

TV

USB

POWER

SOURCE

SOURCE

VOL

MUTE

WOOFER

Seade lülitub automaatselt välja järgmistes olukordades:

• D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC režiim

- Kui helisignaali ei ole 25 minuti jooksul.

• AUX-režiim

- Kui AUX-kaabel on 25 minutit lahti

ühendatud.

- Kui AUX-kaabel on ühendatud ning 8 tunni jooksul pole vajutatud ühtegi nuppu.

Selle funktsiooni sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu 5 sekundi vältel. Ekraanile kuvatakse kiri AUTO POWER ON/

OFF (Automaatne toide sees/väljas).

ARC (HDMI-VÄLJUND)

HDMI-kaabel

ARC funktsioon võimaldab digitaalse heli väljastamist läbi HDMI väljundpordi (ARC). Seda saab aktiivseks teha vaid siis, kui „SoundStand” kõlarisüsteem on ühendatud ARC funktsiooni toetava teleriga.

ANYNET+ funktsioon peab olema sisselülitatud.

Kui HDMI-kaabel ei toeta ARC funktsiooni, ei pruugi ARC korralikult töötada.

ARC funktsioon aktiveeritakse D.IN režiimis, kui olete seadme ühendanud ARC funktsiooni toetava teleriga.

ARC funktsiooni väljalülitamiseks lülitage „Anynet+“ funktsioon välja.

14

FUNKTSIOONID

„BLUETOOTH“

Saate ühendada „Bluetooth“ seadme „SoundStand“ kõlarisüsteemiga ja nautida muusikat parima kvaliteediga stereoheliga, kõike seda juhtmevabalt!

 „SoundStand“ kõlarisüsteemi ühendamiseks „Bluetooth“ seadmega

Kontrollige, kas „Bluetooth“ seade toetab „Bluetooth“ ühilduvusega stereokõrvaklappide funktsiooni.

Ühendus

1.

2.

3.

4.

5.

Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil või SOURCE nuppu kaugjuhtimispuldil et valida BT režiim.

Valige „Bluetooth“ menüü „Bluetooth“ seadmes, mida soovite ühendada. (Vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendit.)

Valige „Stereo headset“ (stereokõrvaklappide) menüü „Bluetooth“ seadmes.

• Näete leitud seadmete nimekirja.

Valige nimekirjast „[Samsung] SoundStand“.

• Kui „SoundStand“ kõlarisüsteem on

„Bluetooth“ seadmega ühendatud, kuvatakse esiekraanil [„Bluetooth“ seadme nimi] BT.

• Seadme nimi kuvatakse ainult inglise keeles.

Kui nimi ei ole inglise keeles, kuvatakse selle asemel joon „ _ “.

• Kui „Bluetooth“ seadmel ei ole õnnestunud

„SoundStand“ kõlarisüsteemiga ühendust luua, kustutage „Bluetooth“ seadme varem leitud „[Samsung] SoundStand“ ja laske sel uuesti „SoundStand“ kõlarisüsteemi otsida.

Esitage muusikat ühendatud seadmest.

• Saate kuulata „SoundStand“ kõlarisüsteemist muusikat, mida esitab ühendatud „Bluetooth“ seade.

• BT režiimis ei saa kasutada esituse/pausi/ järgmine/eelmine funktsioone. Kuid neid funktsioone saab kasutada „Bluetooth“ seadmetes, millel on AVRCP tugi.

„Bluetooth“ seade

• Kui Teilt küsitakse „Bluetooth“ seadme

ühendamisel PIN-koodi, sisestage

<0000>.

• Korraga saab ühendada ainult ühe

„Bluetooth“ seadme.

• „Bluetooth“ ühendus katkestatakse, kui lülitate „SoundStand“ kõlarisüsteemi välja.

• „SoundStand“ kõlarisüsteem ei pruugi korralikult läbi viia „Bluetooth“ seadme otsingut või ühendamist järgmistel asjaoludel:

- Kui „SoundStand“ kõlarisüsteemi

ümber on tugev elektriväli.

- Kui mitu „Bluetooth“ seadet on korraga

„SoundStand“ kõlarisüsteemiga ühendatud.

- Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, asub mujal või ei tööta.

- Pange tähele, et seadmed nagu mikrolaineahjud, juhtmevabad LANadapterid, fluorestsentsvalgustid ja gaasipliidid kasutavad sama sagedust nagu „Bluetooth“ seade, ja see võib põhjustada elektrilisi häireid.

• „SoundStand“ kõlarisüsteem toetab SBC andmeid (44.1kHz, 48kHz).

• Ühendage ainult „Bluetooth“ seadmega, mis toetab A2DP (AV) funktsiooni.

• „SoundStand“ kõlarisüsteemi ei saa

ühendada „Bluetooth“ seadmega, mis toetab ainult HF (käed-vabad) funktsiooni.

15

FUNKTSIOONID

 „Bluetoothi“ abil sisselülitamine

(„Bluetooth“ POWER)

Kui „Bluetoothi“ abil sisselülitamise funktsioon on sisselülitatud ja „SoundStand“ kõlarisüsteem on välja lülitatud ning eelnevalt kõlarisüsteemiga seotud „Bluetooth“ seade üritab „SoundStand“ kõlarisüsteemiga ühendust luua, lülitub „SoundStand“ automaatselt sisse.

1.

Vajutage „SoundStand“ kõlarisüsteemi puldil

„BluetoothPOWER“ nuppu.

2.

„SoundStand“ kõlarisüsteemi ekraanile ilmub kiri „Bluetooth POWER on“ („Bluetoothi“ abil sisselülitamine).

„Bluetooth“ režiimis „Bluetooth“ ühendus katkeb, kui „SoundStand“ kõlarisüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahekaugus on üle 5 meetri.

Kui „Bluetooth“ seade tuleb pärast

ühenduse katkemist tagasi tööulatusse, saate „SoundStand“ kõlarisüsteemi uuesti käivitada, et taastada ühendus „Bluetooth“ seadmega.

„SoundStand“ kõlarisüsteem lülitub automaatselt välja, kui see on olnud ooteseisundis 15 minutit.

Võimalik vaid siis, kui „SoundStand“ kõlarisüsteem on „Bluetooth“ seadmega seotud seadmete nimekirjas. („Bluetooth“ seade ja „SoundStand“ on eelnevalt vähemalt korra olnud omavahel ühendatud.)

„SoundStand“ ilmub „Bluetooth“ seadme nimekirja vaid siis, kui „SoundStand“ kõlarisüsteemi ekraanil kuvatakse [BT READY].

„TV SoundConnect“ režiimis ei ole võimalik

„SoundStand“ kõlarisüsteemi teise „Bluetooth“ seadmega siduda.

Kui „SoundStand“ kõlarisüsteem on ühendatud teleriga läbi „TV SoundConnect“ funktsiooni ning Te lülitate „SoundStand“ kõlarisüsteemi telerit välja lülitades välja, siis „Bluetoothi“ abil sisselülitamise funktsioon „SoundStand“ kõlarisüsteemi taas sisse ei lülita.

Veel „Bluetooth“ funktsioonist

„Bluetooth“ on tehnoloogia, mis võimaldab

„Bluetooth“ ühilduvusega seadmetel hõlpsasti omavahel ühendust saada, kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.

• „Bluetooth“ seade võib tekitada müra või rikkeid, sõltuvalt kasutusviisist, kui:

- Kui osa Teie kehast puudutab „Bluetooth“ seadme või „SoundStand“ kõlarisüsteemi vastuvõtvat/edastavat süsteemi.

- Takistused, nagu sein, nurk või kontori vahesein, tekitavad elektrilisi hälbeid.

- Samal sagedusel töötavad seadmed, nagu meditsiinitehnika, mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed, tekitavad elektrilisi häireid.

• Ühendage „SoundStand“ kõlarisüsteem

„Bluetooth“ seadmega siis, kui nad on lähestikku.

• Mida pikem on vahemaa „SoundStand“ kõlarisüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahel, seda kehvem kvaliteet.

Kui vahemaa ületab „Bluetooth“ seadme töökaugust, ühendus katkeb.

 „Bluetooth“ seadme eemaldamiseks „SoundStand“ kõlarisüsteemist

Juhiseid „Bluetooth“ seadme eemaldamiseks

„SoundStand“ kõlarisüsteemist vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.

• „SoundStand“ kõlarisüsteem eemaldatakse.

• Kui „SoundStand“ kõlarisüsteemi ja „Bluetooth“ seadme ühendus on katkestatud, kuvatakse

„SoundStand“ kõlarisüsteemi esiekraanil BT

DISCONNECTED (BT ühendus katkestatud).

• Kehva vastuvõtuga kohas ei pruugi „Bluetooth“

ühendus korralikult töötada.

 „SoundStand“ kõlarisüsteemi eemaldamiseks „Bluetooth“ seadmest

Vajutage SOURCE nuppu kaugjuhtimispuldil või

( ) nuppu seadme esipaneelil, et vahetada BT režiim mõne muu režiimi vastu, või lülitage „SoundStand“ kõlarisüsteem välja.

• Ühendatud „Bluetooth“ seade ootab teatud aja vastust „SoundStand“ kõlarisüsteemilt, enne kui

ühenduse katkestab. (Ühenduse katkestamise aeg võib erineda sõltuvalt „Bluetooth“ seadmest)

• „Bluetooth“ ühendus töötab ainult põhiseadme läheduses. Ühendus katkeb automaatselt, kui

„Bluetooth“ seade on liiga kaugel. Ka sobivas kauguses võib heli kvaliteet halveneda, kui vahel on takistused, nagu seinad või uksed.

• See juhtmevaba seade võib töötamise ajal tekitada elektrilisi häireid.

16

FUNKTSIOONID

NFC (AINULT MUDELIL HW-H610)

Saate ühendada oma „SoundStand“ kõlarisüsteemi NFC (lähiväljaside) toega nutiseadmega „Bluetooth“ ühenduse kaudu, ja seda on lihtne seadistada.

Kui ühendus on loodud, saate nautida oma nutiseadmesse salvestatud muusikat „SoundStand“ kõlarisüsteemist. Seda saab kasutada üksnes mõne piirkonna mudelites.

NFC ja nutiseadmetega ühendamine

Kinnitage NFC kleebis soovitud kohale ja seejärel viige oma nutiseade NFC kleebise lähedale.

 NFC ühendamine

1.

2.

Võtke pakendist NFC kleebis ja kinnitage see soovitud kohale.

• Soovitame panna NFC kleebise seadmest kõige rohkem 3 m kaugusele.

Käivitage nutiseadmes NFC funktsioon.

3.

Pange oma nutiseadme NFC-antenn NFC kleebise lähedale.

4. Kui nutiseadme ekraanile kuvatakse ühenduse teade, valige <Yes> (jah).

• Kui ühendus on loodud, kuvatakse vastav teade.

 NFC ühenduse katkestamine

Pange oma nutiseadme NFC-antenn veelkord „SoundStand“ kõlarisüsteemi NFC kleebise lähedale.

Nutiseadme ekraanile kuvatakse ühenduse katkestamise teade.

 Teise nutiseadme ühendamine „SoundStand“ kõlarisüsteemiga, mis on juba ühendatud teise NFC toega seadmega

Pärast eelnevalt ühendatud seadme ühenduse katkestamist pange uus nutiseade „SoundStand“ kõlarisüsteemi NFC kleebise lähedale.

• NFC funktsiooni kasutavad „Android v4.1.2 Jelly Bean“ ja uuemad operatsioonisüsteemid.

NFC ühenduste loomiseks peab Teie nutiseadmel olema nii „Android OS 4.1.2 Jelly Bean“ või uuem operatsioonisüsteem kui ka NFC märgis NFC funktsiooni täitmiseks. Samuti tuleb alla laadida

„Samsung NFC Connection“ rakendus „Google Play“ poest ja paigaldada see oma nutiseadmesse.

Täpsemaid juhiseid vaadake palun oma nutiseadme kasutusjuhendist.

• NFC-antenn asub eri seadmetes eri koha peal. Tehke nutiseadme kasutusjuhendi abil kindlaks oma nutiseadme antenni asukoht, enne kui proovite seda „SoundStand“ kõlarisüsteemiga ühendada.

• Kui Teie nutiseade on paksu korpuse või ümbrise sees, ei pruugi NFC ühendus stabiilne olla.

• N märk on „NFC Forum Inc“ kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.

• Kui Teil tekib raskusi NFC ühendusega

- Kui nutiseade puutub vastu NFC kleebist, võib NFC ühendus ebaõnnestuda.

- Kui nutiseadmel kuvatakse veateade „Empty tag“ (tühi märgis), palun proovige uuesti.

- Kontrollige, kas nutiseadme antenn on piisavalt lähedal NFC logole „SoundStand“ kõlarisüsteemil.

• Kui lülitate „SoundStand“ kõlarisüsteemi välja sellal, kui „Bluetoothi“ abil sisselülitamise funktsioon on aktiivne, ning üritate luua ühenduse „Bluetooth“ seadmega, mida on eelnevalt NFC-d kasutades

ühendatud, lülitub „SoundStand“ automaatselt sisse, kui seade ühenduse loob.

„Bluetoothi” abil sisselülitamise funktsiooni seadistamiseks vaadake lk 16.

17

FUNKTSIOONID

„TV SOUNDCONNECT“ FUNKTSIOON

Saate nautida teleri heli oma „SoundStand“ kõlarisüsteemist, kui see on ühendatud SAMSUNGI teleriga, mis toetab „TV SoundConnect“ funktsiooni.

Teleri ühendamine „SoundStand“ kõlarisüsteemiga

1.

2.

3.

4.

Ühendus

Lülitage teler ja „SoundStand“ kõlarisüsteem sisse.

• Lülitage teleri „Add New Device“ (lisa uus seade) menüü sisse („On“).

Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil

SOURCE nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida TV režiim.

Teleris kuvatakse teade, mis küsib, kas käivitada

„TV SoundConnect“ funktsioon. Teleri ekraanil kuvatakse „[Samsung] SoundStand]“.

Valige <Yes> (jah), et teler ja „SoundStand“ kõlarisüsteem ühendada teleri kaugjuhtimispuldi abil.

• Kui valite „SoundStand“ kõlarisüsteemis mõne muu režiimi TV režiimi asemel, suletakse „TV

SoundConnect“ funktsioon automaatselt.

• „SoundStand“ kõlarisüsteemi ühendamiseks mõne muu teleriga tuleb olemasolev

ühendus lõpetada.

• Lõpetage ühendus olemasoleva teleriga ja seejärel vajutage nuppu kaugjuhtimispuldil

5 sekundit, et ühendada teine teler.

• „TV SoundConnect“ („SoundShare“) funktsiooni toetavad mõned SAMSUNGI telerid alates 2012. aastast. Kontrollige, kas teie teler toetab „TV

SoundConnect“ („SoundShare“) funktsiooni, enne kui alustate. (Täpsemat informatsiooni vaadake teleri kasutusjuhendist).

• Kui Teie SAMSUNGI teler toodeti enne 2014. aastat, kontrollige „SoundShare“ funktsiooni seadistusmenüüd.

• Kui teleri ja „SoundStand“ kõlarisüsteemi vahekaugus on üle 5 meetri, ei pruugi ühendus olla stabiilne või heli on katkendlik. Kui see juhtub, paigutage teler või „SoundStand“ kõlarisüsteem

ümber, nii et nad on teineteisest sobival kaugusel, ja seejärel looge uuesti „TV SoundConnect“ funktsiooni ühendus.

• „TV SoundConnect“ funktsiooni tööulatused:

- Soovitatav kaugus ühendamiseks: kuni 50 cm

- Soovitatav töökaugus: kuni 5 m

• „TV SoundConnect“ funktsiooni ajal ei saa kasutada esituse/pausi, järgmine, eelmine nuppe.

 „Bluetoothi“ abil sisselülitamise funktsiooni kasutamine

Kui teler ja „SoundStand“ kõlarisüsteem on „TV

SoundConnect“ funktsiooni kasutades ühendatud ning

Te olete „Bluetoothi“ abil sisselülitamise funktsiooni aktiveerinud („On“), lülitub „SoundStand“ automaatselt sisse ja välja, kui teleri sisse või välja lülitate,

1.

2.

Ühendage teler „TV SoundConnect“ funktsiooni kasutades oma „SoundStand“ kõlarisüsteemiga.

Vajutage „SoundStand“ kõlarisüsteemi puldil

„Bluetooth POWER“ nuppu. „SoundStand“ kõlarisüsteemi ekraanile ilmub kiri

„BLUETOOTH POWER ON“.

• BLUETOOTH POWER ON : „SoundStand“ lülitub sisse ja välja, kui lülitate teleri sisse või välja.

• BLUETOOTH POWER OFF : „SoundStand“ lülitub vaid välja, kui teleri välja lülitate.

• Seda funktsiooni toetavad vaid osad SAMSUNGI telerid, mis on välja antud alates 2013. aastast.

• Kui „SoundStand“ kõlarisüsteem on teleriga „TV

SoundConnect“ funktsiooni kasutades ühendatud ning Te lülitate „SoundStand“ kõlarisüsteemi telerit välja lülitades välja, ei lülita „Bluetoothi“ abil sisselülitamise funktsioon „SoundStand“ kõlarisüsteemi sisse, isegi kui ühendate sellega mõne teise „Bluetooth“ seadme.

18

APPENDIX

APPENDIX

FUNKTSIOONID

SPECIFICATIONS

USB

USB-port

1.

2.

3.

Ühendage USB-seade kõlarisüsteemi USB-porti.

Vajutage ( ) nuppu põhiseadme esipaneelil

SOURCE nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida USB režiim.

Ekraanile kuvatakse USB.

• „SoundStand“ kõlarisüsteemi ühendus USBseadmega on loodud.

• „SoundStand“ kõlarisüsteem lülitub automaatselt välja („Auto Power Off“), kui

ühtegi USB-seadet ei ole üle 15 minuti

ühendatud.

 Enne USB-seadme ühendamist

Pidage silmas järgmist:

• Kui faili või kausta nimi USB-seadmel on üle

10 tähemärgi, ei kuvata seda „SoundStand“ kõlarisüsteemi ekraanil.

• See seade ei pruugi ühilduda teatud tüüpi USBseadmetega.

• „SoundStand“ kõlarisüsteem toetab FAT16 ja

FAT32 failisüsteeme.

- NTFS failisüsteemi ei toetata.

• Ühendage USB-seadmed otse kõlarisüsteemi

USB-porti. Vastasel juhul võib tekkida

ühilduvusprobleeme.

• Ärge ühendage mitut mäluseadet korraga mitme kaardi lugeja abil. See ei pruugi korralikult töötada.

• Digitaalse fotoaparaadi PTP protokolle ei toetata.

• Ärge eemaldage USB-seadet failide edastamise ajal.

• DRM-kaitsega muusikafaile (MP3, WMA) kommertsveebilehtedelt ei saa esitada.

• Väliseid kõvakettaid ei toetata.

GENERAL

Formaat

Weight

Dimensions

(W x H x D)

Rated Output

Power

5V/0.5A

Main Unit

3.3 kg

Subwoofer

(PS-WH750, PS-WH751) 9.8 kg

Main Unit 943 x 123 x 57 mm

Subwoofer

(PS-WH750, PS-WH751) 305.5 x 388.5 x 305.5 mm

+5 °C to +35 °C

Main Front

Main Bottom

MPEG 1 Layer3

10 % to 75 %

40W/CH, 6 OHM, THD = 1%, 1kHz

40W/CH, 6 OHM, THD = 1%, 1kHz

65 dB

AAC

65 dB

*.wma

Wave_Format_MSAudio2

Society) guidelines.

AAC-LC

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.

-

Open Source License Notice

For further information on Open Sources used in this product, please visit the website: http://opensource.samsung.com

Hereby, Samsung Electronics, declares that this Wireless Audio - Soundbar is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

28

19

FUNKTSIOONID

TARKVARA UUENDAMINE

SAMSUNG võib tulevikus pakkuda uuendusi

„SoundStand“ kõlarisüsteemi põhivara jaoks.

Kui uuendus on saadaval, saate põhivara uuendada, kui sisestate „SoundStand“ kõlarisüsteemi USBporti USB-seadme, millele on salvestatud põhivara uuendus.

Pidage meeles, et kui on olemas mitmeid uuendusfaile, peate need üksikult USB-seadmele laadima ning

ükshaaval põhivara uuendamiseks kasutama.

Palun külastage veebilehte Samsung.com või võtke

ühendust SAMSUNGI kõnekeskusega, et saada rohkem teavet uuenduste allalaadimise kohta.

Sisestage püsivara uuendusfailiga USBseade kõlarisüsteemi USB-porti.

Uuendamise ajal ärge lülitage välja toidet ega eemaldage USB-seadet.

Kõlarisüsteem lülitub automaatselt pärast püsivara uuendamist välja.

Kui tarkvara on uuendatud, taastatakse kõik seadistused tehases määratud väärtustele. Soovitame Teil oma seadistused üles kirjutada, et neid oleks pärast uuendamist lihtne taastada.

Kui tarkvara uuendus on lõpetatud, lülitage toode välja ja vajutage ning hoidke mõnda aega all nuppu, et toode lähtestada.

Kui püsivara uuendamine ebaõnnestub, soovitame Teil USB-seade FAT16 formaadis vormindada ning uuesti proovida.

Ärge vormindage USB-seadet NTFS formaadis. „SoundStand“ kõlarisüsteem ei toeta NTFS failisüsteemi.

Osade tootjate USB-seadmeid ei toetata.

20

VEAOTSING

VEAOTSING

Enne teenindusse pöördumist kontrollige palun järgmist:

Seade ei lülitu sisse.

• Kas toitejuhe on seinakontaktis?

Ühendage pistik seinakontakti.

Funktsioon ei tööta, kui nuppu vajutada.

• Kas õhus on staatilist elektrit?

Heli ei kosta.

• Kas olete valinud heli vaigistamise funktsiooni?

• Kas heli on maha keeratud?

Tõmmake pistik välja ja ühendage uuesti.

Vajutage heli vaigistamise nuppu, et funktsioon tühistada.

Reguleerige helitugevust.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

• Kas patareid on tühjad?

• Kas kaugjuhtimispult on põhiseadmest

liiga kaugel?

Asendage uute patareidega.

Liikuge seadmele lähemale.

„TV SoundConnect“ funktsioon (teleri ühendamine) ei õnnestu.

• Kas Teie teler toetab „TV SoundConnect“ funktsiooni?

• Kas Teie teleri põhivara on uusim versioon?

• Kas ühendamisel tekib viga?

• Taaskäivitage TV MODE (telerirežiim) ja ühendage

uuesti.

„TV SoundConnect“ funktsiooni ei toeta mõni

SAMSUNGI teler, mis on toodetud alates 2012.

aastast. Kontrollige, kas Teie teler toetab „TV

SoundConnect“ funktsiooni.

Uuendage teleri põhivara.

Pöörduge SAMSUNGI klienditeenindusse.

Vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppu, et

taastada „TV SoundConnect“ funktsiooni

ühendus.

21

LISA

LISA

TEHNILISED ANDMED

Mudeli nimi HW-H600, HW-H610

ÜLDINE

USB

Kaal

Mõõdud (L x K x S)

Töötemperatuur

Tööniiskus

Mõõdetud väljundvõimsus

5V/0.5A

5 kg

735 x 36,5 x 360 mm

+5 °C kuni +35 °C

10 % kuni 75 %

80 W(MID/TWT = 8 OHM,

SW = 4 OHM) THD = 10 %, 1 kHz

65 dB

65 dB

VÕIMENDI

S/N suhe (analoogsisend)

Eraldus (1kHz)

* S/N suhe, moonutus, eraldus ja kasutatav tundlikkus põhinevad mõõtmistel, mis kasutavad AES-i

(„Audio Engineering Society“) juhtnööre.

* Nominaalväärtus

- „Samsung Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.

- Kaal ja mõõdud on ligikaudsed.

- Vooluallika ja voolutarbimise kohta vaadake infot seadmele kinnitatud sildilt.

LITSENTSID

Toodetud „Dolby Laboratories” litsentsi alusel. „Dolby” ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories” kaubamärgid.

DTS-patentide kohta vaadake http://patents.dts.com. Toodetud „DTS Licensing Limited“ litsentsi alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, „DTS 2.0 Channel” on „DTS, Inc” kaubamärk.

© „DTS, Inc.” Kõik õigused kaitstud.

Terminid HDMI ning „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ ja HDMI logo on „HDMI Licensing LLC“ kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

- Avatud lähtekoodide kohta päringute ja nõuete saatmiseks võtke SAMSUNGIGA

ühendust e-posti teel ([email protected]).

„Samsung Electronics“ teatab, et see juhtmevaba „SoundStand“ kõlarisüsteem vastab 1999/5/EC direktiivi peamistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate: http://www.samsung.com, avage „Support“ > „Search Product Support“ ning sisestage mudeli nimi.

Seda seadet võib kasutada kõikides EL riikides.

22

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Latvijas Republika

Riik

Lietuvos Respublika

Eesti Vabariik

Klienditeeninduse kontakttelefon

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267

Informacinës linijos telefonas: 880077777

Informatsioonikeskus: 8007267

Veebi lehekülg www.samsung.lv www.samsung.lt www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66.

Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.

Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement