Samsung HW-D450 User manual
HW-D450
HW-D451
„Crystal Surround Air Track”
kõlarisüsteem
(Aktiivkõlarid)
kasutusjuhend
Kujutlege võimalusi
Aitäh, et ostsite selle SAMSUNGi toote.
Terviklikuma teeninduse saamiseks
palun registreerige toode veebiaadressil
www.samsung.com/register
Omadused
Aktiivkõlaritesüsteem
Käesoleva seadme eripäraks on aktiivkõlarid, mis pakuvad saledale disainile vaatamata
kõrgekvaliteedilist heli. See ei vaja tavaliste ruumilist heli pakkuvate süsteemidega seostatavaid kõlarijuhtmeid või
satelliitkõlareid.
Multifunktsionaalne kaugjuhtimispult
Varustuses olevat kaugjuhtimispulti saab kasutada käesoleva seadmega ühendatud teleri kontrollimiseks.
Kaugjuhtimispuldil on TV kiirklahv, mis võimaldab Teil sooritada erinevaid operatsioone ühe nupulevajutusega
Multifunktsionaalse kaugjuhtimispuldi abil saate reguleerida heli, vahetada kanalit või kohandada teleri navigatsioonimenüüd
vastavalt soovile.
Eriline „Sound Field” režiim
Sõltuvalt sisust saate valida seitsme erineva „Sound Field” (helivälja) režiimi vahel (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME,
CINEMA, MUSIC ja PASS (originaalheli)).
Ühildub erinevate helitehnoloogiatega
Käesolev seade sisaldab dekoodreid, mis võimaldavad seda ühendada „Dolby Digital”, DTS (digitaalne
kodukinosüsteem) ja SFE („Sound Field” efekt) tehnoloogiatega.
−
„Dolby Digital”
Üldkasutatav audiokodeerimissüsteem, mida kasutatakse DVD-plaatide ja teiste digitaalse meedia
vormide puhul. „Dolby Digital” helitehnoloogia edastab kuni 5.1-kanalilist kõrgekvaliteedilist heli, pakkudes
realistlikke suundefekte.
−
DTS („Digital Theater Systems”)
DTS võimaldab eraldiseisvat 5.1-kanalilist heli nii muusika kui filmide puhul, kasutades samas „Dolby Digital”
tehnoloogiast vähem kompressiooni ja pakkudes sedasi rikkalikumat heli.
Juhtmevaba basskõlar („subwoofer”)
SAMSUNGi juhtmevaba mooduli abil saate hakkama peaseadme ja basskõlari vahel jooksvate tüütute juhtmeteta.
Basskõlar ühendatakse kompaktse juhtmevaba mooduliga, mis ühildub omakorda peaseadmega.
Sügav 3D heli
3D heliomadus lisab kuulamiselamusse sügavust ja ruumikust.
2
EE
KAASAS ON
Kontrollige kaasasolevaid osasid alltoodud tabeli alusel.
Optiline kaabel
Helikaabel
POWER
TV POWER
Kasutusjuhend
(Subwooferkõlari toitekaabli
1EA jaoks)
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
(Suur)
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
(Väike)
(Helikaabli 1EA jaoks)
Seinakinnitus
Kaugjuhtimispult
/ patareid (AAA suurus)
Rõngakujuline ferriitsüdamik
(Suur : 3301-000144)
(Väike : 3301-001068)
▪ Lisaseadmed võivad pildiltoodutest veidi erineda.
3
Ohutusinformatsioon
HOIATUSED
VÄHENDAMAKS ELEKTRILÖÖGI OHTU ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE KASUTAJA
POOLT HOOLDATAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIGA TEENINDUSE POOLE.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
See sümbol viitab ohtlikule pingele toote
sees, millega kaasneb elektrilöögi või
trauma oht.
See sümbol viitab toote kasutamisega
kaasasolevatele olulistele juhistele.
HOIATUS : Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma kätte või muidu niiskesse keskkonda.
ETTEVAATUST : ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS SOBITAGE LAI PISTIK LAIA AVASSE TÄIES ULATUSES.
tSee seade peab alati olema ühendatud vahelduvvoolujuhtmega, millel on kaitsev maandus.
t Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks peab juhtme kõigepealt seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab
olema alati ligipääsetav.
ETTEVAATUST
tSeade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga ega vedelikke täis anumatega, nagu näiteks seadme peale
asetatud vaasid.
t Voolujuhet kasutatakse vooluvõrgust eemaldamise seadmena, mistõttu see peab olema alati lihtsalt ligipääsetav.
Voolujuhtme ühendamine (ainult Suurbritannias)
PANGE TÄHELE
Käesoleva toote toitekaabel on varustatud toitekahvliga, millel on olemas kaitse. Antud kaitsme nominaalvõimsus on märgitud kahvlile kohal,
kus asub kaitse. Juhul kui kaitse vajab vahetamist, kasutage sama nominaalvõimsusega kaitset BS1362.
Ärge kasutage toitekahvlit kunagi ilma kaitsmekaaneta. Kui kaitsmekaas on eemaldatav ja vajab vahetamist, peab see olema
kasutatava kaitsmega samades värvides. Asenduskaasi on võimalik osta teile käesoleva toote müünud edasimüüja käest. Kui
komplektis olev toitekahvel ei sobi stepslitega Teie kodus või kui toitejuhe on liiga lühike, peate ostma vastava pikendusjuhtme või
konsulteerima edasimüüjaga.
Kui Teil ei ole muud võimalust kui kahvel maha lõigata, siis eemaldage sellest eelnevalt kaitse ja eemaldage kahvel ettevaatlikult. Ärge
jätke mahalõigatud kahvlit stepslisse, kuna mahalõigatud kohta katsudes on oht saada elektrilöök. Ärge üritage kunagi sisestada
pistikusse katmata juhtmeid. Alati peab kasutama pistikut ja kaitset.
TÄHTIS
Juhtmed antud juhtmestikus on värvitud vastavalt: SININE = NEUTRAALNE, PRUUN = PINGE ALL
Kuna toodud värvid ei pruugi kattuda Teie pistiku ühendusklemme kirjeldavate markeeringutega, talitage järgnevalt:
SININE juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud tähega „N” või värvitud SINISEKS või MUSTAKS.
PRUUN juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud tähega „L” või värvitud PRUUNIKS või PUNASEKS.
HOIATUS : ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI JUHET MAANDUSKLEMMIGA („EARTH”), MIS ON MÄRGISTATUD TÄHEGA „E” VÕ
MAANDUSIKOONIGA VÕI VÄRVITUD ROHELISEKS VÕI ROHELISEKS JA KOLLASEKS.
Oluline ohutusinformatsioon
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Järgige kõiki allpool toodud ohutusnõudeid. Säilitage need juhised, et saaksite vajaduse korral
neid tulevikus uuesti lugeda.
10) Kaitske toitejuhet, et sellele peale ei astutaks ega painutataks,
1) Lugege juhend läbi.
2) Säilitage see juhend.
eriti pistiku lähedalt, pistikupesade juurest ja kohtades, kus juhtmed
3) Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
väljuvad seadmest.
4) Järgige kõiki juhiseid.
11) Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud
5) Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
lisaseadmeid.
6) Puhastage vaid kuiva lapiga.
12) Kasutage vaid tootja poolt heaks kiidetud
7) Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
või seadmega koos müüdavaid aluseid,
Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
statiive, kronsteine, laudu, jne.
8) Ärge paigaldage küttekehadele ega soojust väljastavatele
Aluse kasutamisel olge selle liigutamisel
seadmetele liialt lähedale (radikad, pliidid, soojapuhurid või
ettevaatlik, et seade ümber ei kukuks.
teised seadmed, ka võimendid).
13) Kui esineb äikeseoht või seadet ei kasutata pikemat aega,
9) Ärge üritage eirata polariseeritud või maandusega pistiku
siis ühendage see elektrivõrgust lahti.
ohutuks tegevaid omadusi. Polariseeritud pistikul on kaks
14) Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud spetsialistide teha.
kontakti, milledest üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on
Hooldus on vajalik, kui seade on viga saanud - toitejuhe või
kaks kontakti ja kolmas maandav haru. Lai laba või kolmas haru on
pistik on vigastatud, seadmesse on sattunud vedelikke või
olemas ohutuse huvides. Kui pistik ei sobitu seinakontaktiga,
esemeid, seade on jäänud vihma kätte või saanud niiskust,
siis konsulteerige elektrikuga, et ta vahetaks välja vananenud
ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
seinakontakti.
4
EE
ETTEVAATUSABINÕUD
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Veenduge, et Teie hoones kasutatav vahelduvvool ühtib seadme tagaküljel oleval kleebisel märgituga. Paigaldage oma mängija horisontaalselt kindlale alusele (mööbel) nii, et ventilatsiooni toimumiseks oleks seadme ümber küllalt vaba ruumi (7,5~10cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele või teistele seadmetele, mis võivad töötamisel kuumaks muutuda. See
mängija on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake voolujuhe seinakontaktist välja,
eriti siis, kui Te ei plaani seadet pikema ajaperioodi vältel kasutada.
Äikesetormide ajal ühendage seade vooluvõrgust välja, eemaldades juhtme seinakontaktist. Pikse tõttu kõrgenev pinge võib seadet kahjustada.
Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte ega muude soojusallikate
lähedale. See võib põhjustada ülekuumenemist ja seadme rikkeid.
Phones
Kaitske mängijat niiskuse (nt vaasid), ülemäärase kuumuse (nt kamin) või
tugeva magnet- või elektriväljaga seadmete eest (nt kõlarid). Kui seadme
töös esineb tõrkeid, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti. See mängija
ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuses. Seadet võib kasutada vaid isiklikul eesmärgil.
Kui mängijat või plaati on hoitud külma temperatuuriga keskkonnas, võib
tekkida kondenseerumine. Kui transpordite seadet talvel, siis oodake enne
kasutamist umbes 2 tundi, et seade soojeneks toatemperatuurini.
Käesolevas tootes kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke
kemikaale.
Ärge visake neid patareisid minema koos tavaliste olmejäätmetega.
5
Sisukord
2
3
Omadused
Kaasas on
OHUTUSINFORMATSIOON
4
5
Hoiatused
Ettevaatusabinõud
ALUSTAMINE
7
Enne kasutusjuhendi lugemist
KIRJELDUS
8
9
Esipaneel
Tagapaneel
KAUGJUHTIMISPULT
10
Kaugjuhtimispuldi tutvustus
ÜHENDUSED
11
12
13
Seinakinnituse paigaldamine
Juhtmevaba basskõlari ühendamine
Rõngas-ferriitsüdamiku kinnitamine
subwooferkõlari toitekaablile
Rõngas-ferritsüdamiku paigaldamine
subwooferkõlari külge
Rõngas-ferritsüdamiku paigaldamine helikaablile
iPod/iPhone`i kasutamine juhtmevaba dokiga
(müüakse eraldi (HT-WDC10))
„Crystal Surround Air Track” kõlarisüsteemi
ühendamine
OMADUSED
2
4
7
8
10
11
13
13
14
15
16
16
19
Põhifunktsioonid
Lisafunktsioonid
Tarkvara uuendamine
VIGADE PARANDUS
20
Vigade parandus
LISA
21
Tehnilised andmed
FUNKTSIOONID
14
17
18
6
EE
Alustamine
ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST
Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge järgnevate mõistetega.
Kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid
Mõiste
● ALUSTAMINE
Ikoon
Definitsioon
Caution
(hoiatus)
Kasutatakse juhul, kui funktsioon ei toimi või valitud seadistus tühistatakse.
Note
(märkus)
Nõuanded ja juhised, mis aitavad funktsioonidel toimida.
Käesoleva kasutusjuhendi kasutamisest
1) Tutvuge käesoleva toote Ohutusinformatsiooni peatükiga.
2) Probleemide ilmnedes lugege Vigade paranduse peatükki.
Autoriõigused
©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kõik õigused kaitstud; seda kasutusjuhendit ega ühtegi selle osa ei tohi reprodutseerida ega kopeerida
ilma SAMSUNG Electronics Co.,Ltd. eelneva kirjaliku loata.
7
Kirjeldus
ESIPANEEL
1
5
4
3
2
NÄIDIK
Sellel kuvatakse parasjagu valitud töörežiimi andmed.
POWER (TOIDE)
NUPP
Lülitab „Crystal Surround Air Track” kõlarisüsteemi sisse ja välja.
HELITUGEVUS +/-
Reguleerib helitugevust.
SOUND FIELD
REŽIIM
Valib „sound field” režiimi.
(NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC või
PASS (originaalheli))
SISENDREŽIIM
Valib optilise- või helisisendi.
▪ KUI LÜLITATE KÄESOLEVA SEADME TOITE SISSE, KUULETE KLÕPSATUST JA ENNE HELI KOSTUMIST ON
4-5-SEKUNDILINE VIIVITUS.
8
EE
TAGAPANEEL
ONLY FOR UPDATE
● KIRJELDUS
1
3
DIGITAL
AUDIO
IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO
IN
2
4
1
USB PORT
Selle USB pordi kaudu saate uuendada käesoleva seadme
tarkvara.
TOITEKAABEL
Ühendage toitekaabel seinakontakti.
HELISISENDI
(AUDIO IN) LIIDES
Ühendage välise seadme analoogväljund.
OPTILINE
DIGITAALLIIDES 1,2
Ühendage välise seadme digitaalne (optiline) väljund.
▪ Toitejuhet seinakontaktist lahti ühendades hoidke kinni selle otsast ja pistikust. Ärge
üritage juhet lahti ühendada kaablist tõmmates.
▪ Ärge ühendage käesolevat seadet või selle lisaseadmeid vooluvõrku enne, kui kõik seadme
osad on omavahel kindlalt ühendatud.
9
Kaugjuhtimispult
KAUGJUHTIMISPULDI TUTVUSTUS
POWER (TOIDE) NUPP
Lülitab Crystal Surround Air
Track-i sisse ja välja.
POWER
TV POWER (TELERI TOIDE)
NUPP
Lülitab SAMSUNGI teleri sisse ja välja.
TV POWER
TV CHANNEL (TELEKANAL)
Võimaldab vahetada telekanaleid.
TV INFO
Telekanali info vaatamiseks.
TV INFO
VOLUME (HELITUGEVUSE
MUUTMINE)
Seadme helitugevuse
muutmiseks.
VOL
MUTE
MUTE (VAIGISTA)
Summutab heli. Heli taastamiseks
eelmisele tasemele vajutage uuesti
nupule.
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
3D SOUND (3D HELI)
Helile lisandub sügavust ja
ruumikust.
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
SMART VOLUME
(HELITUGEVUSE STABILISAATOR)
Reguleerib ja stabiliseerib helitugevust
väga järsu helitugevuse muutuse korral.
S/W LEVEL
SOUND (HELI) REŽIIM
Valib helirežiimi. (MUSIC(MUUSIKA),
NEWS(UUDISED), DRAMA(TEATER),
CINEMA(KINO), SPORTS(SPORT),
GAME(MÄNGUD), PASS
(originaalheli))
TV
CH
SISENDI VALIK
Valida saab digitaalse(optiline),
heli- või W.iPod sisendite vahel.
AUTOMAATNE SISSELÜLITUMINE
Air Track sünkroniseeritakse optilise
ühenduse kaudu optilise liidese abil nii,
et see käivitub automaatselt teleri sisse
lülitamisel.
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
Anynet+, AUDIO
(EI OLE SAADAVAL)
Selle nupu funktsioon on blokeeritud.
Nupule vajutamisel ilmub seadmele teade
“NOT AVAILABLE” (ei ole saadaval).
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER, DRC
Saab muuta näidiku heledust.
Seda saab kasutada, et nautida
öösel vaikset Dolby Digital heli
(Standard, MAX, MIN)
S/W LEVEL , AV SYNC
Reguleerib subwoofer-basskõlari helitaset.
Kasutatakse, et sünkroniseerida pilti ja heli
kui ühendada digitaalse teleriga.
▪ Kaugjuhtimispuldiga on võimalik kontrollida ainult SAMSUNGi telereid.
▪ Sõltuvalt kasutatavast telerist ei pruugi käesolev kaugjuhtimispult töötada.
Sellisel juhul kasutage teleri juhtimiseks teleri kaugjuhtimispulti.
Kaugjuhtimispuldi patareide paigaldamine
1. Tõstke kaugjuhtimispuldi
tagaküljel oleva patareisahtli
kaas üles, nagu on näidatud
joonisel.
2. Sisestage kaks AAA-suuruses patareid.
Veenduge, et patareide „+” ja „-“ poolused
oleksid paigutatud vastavalt patareikambri
sisemuses toodud diagrammile.
3.
Asetage patareikambri kaas
uuesti peale. Arvestades,
et kasutate telerit keskmise
tavakasutaja tasemel, peaksid
patareid kestma umbes aasta
Kaugjuhtimispuldi töökaugus
Pulti saab kasutada kuni 7 meetri kauguselt. Seda saab kasutada horisontaalselt kuni 30°-kraadise
nurga all kaugjuhtimissensorist.
10
EE
Ühendused
SEINAKINNITUSE PAIGALDAMINE
Saate kasutada seinakinnitust seadme seinale paigutamiseks.
1. Asetage seinakinnitus seinale ja kinnitage kahe kruviga
(pole kaasas).
2. Seejärel sobitage seade seinakinnituse ühendustesse.
Turvaliseks kinnituseks veenduge, et kinnitusklambrid
libiseksid seinakinnituse soontes lõpuni alla.
1
2
3. Seinakinnitus on edukalt paigaldatud.
Vähemalt 5 cm
▪ Ärge rippuge seinale paigaldatud seadmel ja vältige igasugust lööki või tõuget seadmele.
▪ Kinnitage seade kindlalt seinale, et see ootamatult alla ei kukuks. Kui seade seinalt alla
kukub, võib see viga saada.
▪ Kui seade on seinale paigutatud, siis veenduge, et lapsed ei tõmbaks seadme
ühenduskaableid, sest see võib põhjustada seadme seinalt allakukkumise.
▪ Kvaliteetse heli säilitamiseks seinakinnitusega seinale paigaldatud seadmest paigutage
kõlarisüsteem telerist vähemalt 5cm kaugusele.
11
● ÜHENDUSED
Ettevalmistused paigaldamiseks
t Paigaldage vaid vertikaalsele seinale.
t Paigaldamisel vältige kõrgeid temperatuure ja niiskust ning seinasid, mis ei pea seadme kaalule vastu.
t Kontrollige seina tugevust. Kui sein ei ole piisavalt tugev, siis tugevdage seda enne seadme paigaldamist.
t Kontrollige seina materjali. Kui sein on kipsplaadist, marmorist või metallist, siis kasutage materjalile
sobivaid kruvisid.
t Väliste seadmetega ühendatud kaablid peab seadmega ühendama enne seinale paigaldamist.
t Enne seadme paigaldamist lülitage see kindlasti välja ning eemaldage ka vooluvõrgust. Vastasel juhul
võite saada elektrilöögi.
JUHTMEVABA BASSKÕLARI ÜHENDAMINE
Basskõlari ühenduse ID on tehases eelseadistatud, mistõttu peaseade ja basskõlar peaksid sisselülitamisel
automaatselt juhtmevaba ühenduse saavutama. Kui ühenduse indikaator ei sütti peaseadme ja basskõlari
sisselülitamisel, seadistage ID manuaalselt, nagu on järgnevalt näidatud.
1. Ühendage peaseadme ja basskõlari toitejuhtmed vooluvõrku.
2. Vajutage väikese teravaotsalise esemega basskõlari tagaküljel olevat ID SET (seadista ID) nuppu viie
sekundi vältel.
t STANDBY (ooterežiim) indikaator lülitub välja ja LINK (ühendus) indikaator (sinine LED) hakkab vilkuma.
STANDBY
LINK
POWER
3. Kui peaseade on väljalülitatud (ooterežiimis), vajutage
kaugjuhtimispuldil 5 sekundi vältel MUTE (vaigista) nuppu.
POWER
4. Peaseadme toiteindikaator süttib, seejärel lülitub seade uuesti
ooterežiimi.
t Peaseade ja basskõlar on nüüd ühendatud.
t Basskõlari juhtmevaba ühenduse indikaator (sinine LED) põleb.
t Saate juhtmevabast basskõlarist nautida paremat heli, kui lülitate
sisse „sound field” režiimi.
TV POWER
TV INFO
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
AH59-02330A
AUTO
▪ Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage toide välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
▪ Kui peaseade on välja lülitatud, on juhtmevaba basskõlar ooterežiimis ja kõlari ülemisel osal
vilkuv ooterežiimi LED indikaator süttib 30 sekundit pärast sinise LED tule plinkimist.
▪ Kasutades kõlarite lähedal seadmeid, nagu mikrolaineahi, (juhtmevaba) LAN-kaart, „Bluetooth”
seadmed või teisi seadmeid, mis kasutavad süsteemi sagedusele sarnast sagedust (5.2 GHz
või 5.8 GHz), võib esineda helikatkestusi.
▪ Raadiolainete ülekandekaugus on u. 10m, kuid see võib sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast
varieeruda. Kui peaseadme ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel on terasbetoon- või
metallsein, siis võib juhtuda, et süsteem ei tööta üldse, sest raadiolained ei suuda metalli
läbistada.
▪ Kui peaseade ei loo juhtmevaba ühendust, korrake ülaltoodud samme 1-4, et üritada ühendada
peaseadet ja basskõlarit.
▪ Juhtmevaba vastuvõtuantenn on ehitatud juhtmevaba basskõlari sisse. Hoidke seadet eemal
veest ja niiskusest.
▪ Optimaalse heli kuulamiseks veenduge, et juhtmevaba basskõlari ümber ei oleks takistusi.
12
EE
RÕNGAS-FERRIITSÜDAMIKU KINNITAMINE SUBWOOFERKÕLARI
TOITEKAABLILE
Kui kinnitate rõngakujulise ferriitsüdamiku subwooferkõlari toitekaabli külge, aitab see
vältida raadiosagedushäireid.
● ÜHENDUSED
1. Avamiseks tõmmake rõngakujulise ferriitsüdamiku kinnitussakist.
2. Moodustage subwooferkõlari toitekaablist kolm keerdu.
3. Kinnitage rõngakujuline ferriitsüdamik subwooferkõlari toitejuhtme külge
nagu näidatud joonisel ning vajutage kinni, kuni kuulete klõpsatust.
RÕNGAS-FERRITSÜDAMIKU PAIGALDAMINE SUBWOOFERKÕLARI
KÜLGE
Luku avamiseks tõsta üles ning ava südamik.
Lukusta uuesti
Tehke toitekaabliga kaks keerdu.
(Alustage kerimist lülitist vähemalt 5-10cm kauguselt)
FERRITSÜDAMIKU PAIGALDAMINE HELIKAABLI KÜLGE
Tõsta üles, et avada lukk ning ava südamik.
Lukusta uuesti
Asetage helikaabel avatud südamikule.
13
IPOD/IPHONE-i KASUTAMINE JUHTMEVABA IPOD/IPHONE DOKIGA
(müüakse eraldi (HT-WDC10))
Kui suunate heli juhtmevaba saatja abil iPod-ist/iPhone-ist kõlarisse saab nautida paremat helikvaliteeti.
Peaseadme ühendamiseks juhtmevaba saatjaga on vaja teostada ID seadistamine ajal mil peaseade ja
juhtmevaba saatja on mõlemad sisse lülitatud.
Lülitage peasede sisse ning ühendage iPod/iPhone juhtmevaba saatjaga.
Seejärel vajutage inpuT SeleCT nupule kaugjuhtimispuldil, et valida "W iPod" režiim.
Peaseadme inpuT SeleCT režiim lülitub ümber järgmises järjekorras.
Vajutage korduvalt DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG W iPod ( vaadake lk 18 )
Heli näidik ei lülitu välja kui iPod/iPhone ei ole juhtmevaba saatjaga ühendatud.
Rohkema informatsiooni saamiseks HT-WDC10 kohta lugege HT-WDC10 kasutusjuhendit.
KUIDAS ÜHENDADA JUHTMEVABA SAATJAT PEASEADMEGA
Seadistage kõigepealt Subwooferi ID, seejärel saatja ID. ( vaadake lk 12 )
1. Lülitage oma kodukinosüsteem (HW-D450, HW-D451) välja.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil 5 sekundit all nuppu
"3D SOUND". HW-D450, HW-D451 ooterežiimi tuluke vilgub
üks kord.
3. Ühendage iPod/iPhone juhtmevaba saatjaga.
4. Lülitage iPod/iPhone sisse. Vajutage 5 sekundit "iD SET"
nupule juhtmevaba saatja tagaküljel. Juhtmevaba saatja
ühendusindikaator(lamp) hakkab kiiresti vilkuma.
5. Lülitage kodukinosüsteem sisse (veenduge, et juhtmevaba saatja
„Link” LED tuli põleb). Et kuulata muusikat oma iPod/iPhone-ilt läbi
kodukinosüsteemi, valige kodukinosüsteemi sisendiks iPod.
t Kui iPod/iPhone on muusika esitamise lõpetanud või voolu säästvas
režiimis, siis lülitub ka juhtmevaba saatja ooterežiimi („Sleep mode“).
t Kui iPod/iPhone on ooterežiimis („Deep Sleep Mode”), siis lülitub
juhtmevaba saatja välja.
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
▪ Kui kasutate peaseadet juhtmevabade seadmete läheduses (sülearvuti, pääsupunkt või Wifi),
võib seadme töös tekkida probleeme.
▪ Ärge ühendage samaaegelt subwooferkõlarit ja iPod/iPhone-i. Kui seda teete, siis ei pruugi
iPod/iPhone ja subwooferkõlar „Sound bar”-iga korrektselt ühenduda.
IPOD/IPHONE MUDELID, MIDA SAAB SELLE SEADMEGA KOOS KASUTADA
iPod Touch
(1., 2., 3., ja 4.
generatsioon)
iPod Nano
(1., 2., 3., 4., 5.,
ja 6. generatsioon)
iPhone 3G
iPod classic
iPod videoga
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone
▪ “Made for iPod,” ja “Made for iPhone” tähendavad, et
14
elektroonikatarvik on loodud kasutamiseks vastavalt kas iPod-i
või iPhone-iga ja tootja on väljastanud vastava sertifikaadi, et
tarvik vastab Apple-i standarditele. Apple ei ole vastutav selle seadme töökindluse ees ega
vastavusega ohutus- ega muudele normidele. Palun pange tähele, et selle lisaseadme
kasutamine iPod-i või iPhone-iga võib mõjutada juhtmevaba toimimist.
▪ iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on Apple Inc. kaubamärgid, registreeritud
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
▪ Helitugevuse reguleerimine ei pruugi normaalselt õnnetuda kui kasutate teisi mudelid kui eelnevalt välja
toodud. Kui eelnevalt toodud mudelite kasutamisel tekib probleeme, siis uuendage palun iPod/iPhone-i
tarkvara viimasele versioonile.
EE
CRYSTAL SURROUND AIR TRACK kõlarisüsteemi ühendamine
Selles osas selgitatakse kaht moodust (digitaalne ja analoog) käesoleva seadme ühendamiseks teleriga.
Käesoleval seadmel on teleriga ühendamiseks kaks digitaalliidest ja üks analoogliides.
ONLY FOR UPDATE
● ÜHENDUSED
AUDIO IN
Helikaabel (kaasas)
OPTICAL DIGITAL IN 1,2
DIGITAL
AUDIO
IN
2
Valge
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
DIGITAL
AUDIO
IN
või
1
R
Punane
OPTICAL
OUT
Optiline kaabel
(kaasas)
või
BD/DVD
mängija/
digiboks/
mängukonsool
HELISISEND (AUDIO IN)
Ühendage peaseadme helisisend (AUDIO IN) teleri heliväljundiga (AUDIO OUT).
Jälgige, et ühendate ühendusliidesed värvide järgi õigesti.
VÕI
.
DIGITAALNE/OPTILINE SISEND 1,2
Ühendage peaseadme digitaalsisend teleri või muu seadme optilise väljundiga (OPTICAL OUT).
▪ Ärge ühendage käesolevat seadet või selle lisaseadmeid vooluvõrku enne, kui kõik seadme
osad on omavahel kindlalt ühendatud.
Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage toide välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Võite käesoleva seadme ühendada teiste väliste seadmetega (DVD-mängija, digiboks jne).
Seadmega kaasas on ainult üks optiline kaabel.
Kui valite ANALOG režiimi, ilma, et oleksite ühendanud helikaabli, lülitub seade automaatselt
20 minuti möödudes välja.
▪ Kui teler või muu seade on ühendatud Air Track-iga kui optiline kaabel ei ole ühendatud, ning
digitaalne sisend puudub, siis lülitub Air Track 20 minuti möödudes ise välja. (Kui DIGITAL
AUDIO IN 1 või 2 sisendist ei saabu sisendsignaali 20 minuti jooksul, siis lülitub Air Track välja.)
▪ Kui Air Track ei ole HT-WDC10 mudeli korral ühendaud W.iPod režiimis, siis Air Track lülitub
20 minuti möödudes välja.
▪
▪
▪
▪
15
Funktsioonid
PÕHIFUNKTSIOONID
POWER
TV POWER
POWER
MENU
TV POWER
TOOLS
POWER
POWER
TV POWER
Toite sisse/väljalülitamine
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
INFO
EXIT
MENU
SOUND
TV CH
MUTE MODE
3D
VOL/CONTROL
SOUND
TOOLS
TV INFO
INPUT
AUTO SELECT
S.VOL
POWER
DIMMER
O/A
INPUT
AUTO
POWER
SOUND
MODE
DRC
S/W
LEVEL
DIMMER
SPK CONTROL
HDMI
VOL
AV SYNC
S.VOL
DRC
S/W LEVEL
AV SYNC
TV
CH
MUTE
AUDIO
AH59-02330A
SOUND
MODE EXIT
3D
INFO
SOUND
1. Katsuge POWER (toide) ( ) nuppu seadme esipaneelil.
VÕI
Vajutage toite sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldi POWER nuppu.
2. Katsuge POWER ( ) nuppu seadme esipaneelil.
VÕI
Vajutage seadme väljalülitamiseks kaugjuhtimispuldi POWER nuppu.
Helitugevuse muutmine
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODETOOLS
3D
SOUND
MENU
DIMMER
MUTE
TV INFO
TV CH
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
INFO
EXIT
S/W LEVEL
VOL/CONTROL
INPUT
SELECT
S.VOL
VOL/CONTROL
Katsuge esipaneelil helitugevuse VOLUME +/– nuppu.
TV
CH
TV POWER
MUTE
POWER
AV SYNC
VOL
TV
CH
AUTO
MUTE
POWER
TV CH
AUDIO
MUTE
AH59-02330A
AUTO
POWER
O/A
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DIMMER
S.VOL
AV SYNC
DRC
O/A
INPUT
3D
SOUND
S.VOL
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER SOUND
DRC
MODE
AV SYNC
VÕI
Vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kaugjuhtimispuldi
VOLUME +/– nuppu.
t Helitugevuse arvväärtus ilmub seadme esipaneelile.
▪ Vajutades VOLUME +/– nuppu helitugevus kas suureneb või väheneb.
▪ Kui soovite kuulata heli ainult „Crystal Surround Air Track”
kõlarisüsteemist, siis peate teleri kõlarid oma teleri „Audio Setup”
menüüs välja lülitama. Täpsemalt vaadake teleri kasutusjuhendist.
LISAFUNKTSIOONID
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Heli vaigistamine
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
See on kasulik, kui peate vastama uksekellale või telefonile.
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
1. Vajutage heli vaigistamiseks kaugjuhtimispuldi MUTE (vaigista) (
) nupule.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
2. Vajutage heli taastamiseks uuesti kaugjuhtimispuldi MUTE nuppu (või
vajutage VOLUME +/– nuppu).
Sisendrežiimi valimine
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DIMMER
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
Sisendrežiim
Näidik
Digitaalne
sisendrežiim (optiline)
DIGI.1
Heli sisendrežiim
ANALOG
iPod režiim
W.iPod
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
16
DRC
Saate valida digitaalse (optilise) ja helisisendrežiimi vahel.
Vajutage kaugjuhtimispuldi
nuppu seadme esipaneelil korduvalt, et valida „Optical Digital” või „Audio”
sisendrežiim.
DIGI.2
„Sound field” režiimi kasutamine
EE
Sõltuvalt heliallikast saate valida seitsme erineva „sound field” režiimi vahel
(NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC ja PASS (originaalheli)).
Vajutage kaugjuhtimispuldi helirežiimi SOUND MODE nupule või katsuge
SOUND FIELD MODE nuppu seadme esipaneelil korduvalt, et valida
soovitud helivälja režiim.
Funktsioon
PASS
Kui soovite nautida originaalheli, siis valige PASS (ei muuda helivälja).
MUSIC
Valige MUSIC režiim, kui kuulate muusikat.
NEWS
Valige NEWS režiim, kui kuulate uudiseid.
DRAMA
Valige DRAMA režiim, kui jälgite teatrietendusi.
CINEMA
Valige CINEMA režiim, kui vaatate filme.
SPORTS
Valige SPORTS režiim, kui jälgite spordivõistlusi.
GAME
Valige GAME režiim, kui mängite.
AUTO POWER LINK funktsiooni kasutamine
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
S/W LEVEL
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
„Crystal Surround Air Track” kõlarisüsteem lülitub automaatselt sisse, kui lülitate sisse
teleri või muu seadme, mis on kõlarisüsteemiga optilise kaabli kaudu ühendatud.
Vajutage AUTO POWER nupule seadme kaugjuhtimispuldil.
t “Auto power link” funktsioon lülitub sisse ja välja iga kord kui vajutate
AUTO POWER nupule.
AUTO POWER LINK
SEES
VÄLJAS
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
Näidik
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Kui teler või mõni muu seade on “Air Track” kõlarisüsteemiga
ühendatud optilise kaabli kaudu, on välja lülitatud ning digitaalne
signaal puudub, siis lülitub peaseade automaatselt 20 minuti
möödudes samuti välja.
AV SYNC
AUDIO
Teleri funktsioonide kasutamine
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
1. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nuppu TV POWER.
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
2. Vajutage telekanali valimiseks seadme kaugjuhtimispuldil TV CH nuppu.
TV INFO
VOL
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
3. Soovitud helivälja valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil vastavat helivälja
valimise nuppu
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
INPUTAUTO
DRC SELECT
POWER
TV POWER
TV INFO
POWER
VOL
TV POWER
TV
CH
MUTE
TV INFO
3D
SOUND
VOL
SOUND
MODE TV
CH
MUTE
INPUT
SELECT
S.VOL
3D
DIMMER
SOUND
DRC
SPK CONTROL
S.VOL
S/W
LEVEL
DIMMER
SOUNDAUTO
MODEPOWER
INPUT HDMI
SELECT
AV
SYNC
DRC
AUTO
POWER
AUDIO
SPK CONTROL
AH59-02330A
S/W LEVEL
SPK CONTROL
S/W LEVEL AV SYNC
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
AUDIO
S/W LEVEL
AH59-02330A
AH59-02330A
AV SYNC
AUDIO
▪ Kaugjuhtimispult töötab ainult SAMSUNGi toodetud teleritega.
S/W TASEME funktsiooni kasutamine
Heli baastugevust saate juhtida kaugjuhtimispuldi S/W LEVEL nupuga.
1. Vajutage S/W LEVEL nupule kaugjuhtimispuldil.
2. Näidikule kuvatakse märge „SW 00”.
3. Vajutage LEVEL nupu „+” poolele, kui soovite basskõlari
helitugevust suurendada. Saate valida vahemikus SW+01 kuni SW+06.
4. Vajutage LEVEL nupu „-” poolele kui soovite basskõlari
helitugevust vähendada. Saate valida vahemikus SW-01 kuni SW-06.
17
● FUNKTSIOONID
„Sound
field” režiim
POWER
TV POWER
AV SYNC funktsiooni kasutamine
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Kui kõlarisüsteem on ühendatud digiteleriga, võib videopilt helist maha jääda.
Kui nii juhtub, siis seadistage helile viivitusaeg.
Vajutage korduvalt seadme kaugjuhtimispuldi AV SYNC nupule.
t Heli viivitusajaks saate valida + , - nuppude abil 0 kuni 300 ms.
AH59-02330A
DRC funktsiooni kasutamine
POWER
TV POWER
See funktsioon tasakaalustab kõige valjema ja kõige vaiksema heli vahemiku.
Seda funktsiooni saate kasutada, et nautida „Dolby Digital” heli ka siis, kui
vaatate filme näiteks öösel vaikse helitugevusega.
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER (valgustuse regulaator) funktsiooni
kasutamine
AH59-02330A
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
DIMMER
S/W LEVEL
Vajutage seadme kaugjuhtimispuldi DRC nupule.
t Iga nupulevajutusega muutub valik järgmiselt:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
HDMI
Vajutage DIMMER nupule, et muuta näidiku valgustuse tugevust.
Kui vajutate ja hoiate all DRC (DIMMER) nuppu kauem kui 4 sekundit, siis
näidiku valgustatus maheneb ja näidikule kuvatakse teade „DIMMER
LEVEL 1" (valgustugevuse tase 1). Kui vajutate ja hoiate nuppu uuesti all,
siis näidiku valgustatus tugevneb näidikul kuvatakse teade „DIMMER
LEVEL 2" (valgustugevuse tase 2).
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
S.VOL funktsiooni kasutamine
AH59-02330A
See reguleerib ja stabiliseerib helitugevust, et helitugevuse muutus ei oleks
liialt järsk näiteks kanali vahetamisel või filmi järgmises stseenis.
POWER
TV POWER
Vajutage seadme kaugjuhtimispuldi S.VOL nupule.
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
DIMMER
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
SPK CONTROL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
DRC
HDMI
t Iga nupulevajutusega muutub valik järgmiselt:
S.VOL ON (sisselülitatud) ➡ S.VOL OFF (väljalülitatud)
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
3D Depth Sound funktsiooni kasutamine
AH59-02330A
3D heli lisab sügavust ja ruumikust, kui vajutate 3D SOUND nupule.
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
s Iga kord kui vajutate nupule muutub valik järgmiselt:
3D SOUND ON (sisse lülitatud) ➡ 3D SOUND OFF (välja lülitatud)
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
TV INFO
AUTO
POWER
HDMI
VOL
Vajutage kaugjuhtimispuldil 3D SOUND nupule.
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
18
SOUND
MODE
▪ Kui lülitate 3D Depth Sound sisse, siis helirežiim („Sound Mode”)
lülitub automaatselt asendisse PASS (originaalheli)
TARKVARA UUENDAMINE
EE
SAMSUNG võib pakkuda tulevikus „Crystal Surround Air Track”
kõlarisüsteemile tarkvarauuendusi.
Palun külastage veebiaadressi www.Samsung.com või võtke
ühendust SAMSUNGi teeninduskeskusega, et saada
informatsiooni uuenduste allalaadimise ja USB mäluseadme
kasutamise kohta.
Kõlarisüsteemi püsivara saab uuendada ühendades USB
mäluseadme kõlarisüsteemi peaseadme USB porti.
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
lõpetatud, lülitub peaseade automaatselt välja.
Tarkvarauuenduse teostamisel taastuvad tehaseseaded ja kasutaja poolt tehtud seadistused muutuvad kehtetuks.
Soovitame tehtud seadistused üles kirjutada, et neid oleks peale uuenduste teostamist kergem taastada.
▪ Kui püsivara uuendamine ei õnnestu, soovitame formaatida USB andmekandja failisüsteemis FAT16 ning proovida uuesti.
▪ Püsivara uuendamiseks ei sobi USB mäluseade, mis on formaaditud NTFS failisüsteemis, sest seda
failisüsteemi kõlarisüsteem ei toeta.
▪ Kõikide tootjate USB seadmed ei pruugi olla kasutatavad antud kõlarisüsteemis.
19
● FUNKTSIOONID
▪ Sisestage tarkvarauuendusi sisaldav USB mäluseade kõlarisüsteemi peaseadme tagaküljel olevasse USB porti.
▪ Ärge eemaldage toitekaablit ega USB mäluseadet uuenduste teostamise ajal. Kui püsivara uuendamine on
Vigade parandus
Enne teenindusse pöördumist proovige järgnevaid võtteid.
Sümptom
20
Kontroll
Parandus
Seade ei lülitu sisse.
t,BTUPJUFKVIFPOLPSrFLUTFMt
seinBLontaLUi àIendatud?
t ÃIFOEBHFUPJUFKVIe
seinBLPntBLti.
Funktsiooninupu vajutamisel ei
juhtu midagi.
t,BTÜIVTPOTUBBUJMist
FMFLtrit?
tÃIFOEBHFUPJUFKVIFMBIUJKa
seejärFM sisestage see uuesti
seinBLPntBLti.
Seadmest ei kostu heli.
t,BTTFBEFPOTFJFUFMFSiga
LPrrBMJLuMt àIFOEatud?
t,BT.65&WBJHJTUB)
funLtsioon on sissFMüMJtatud?
t,BTIFMJPONBIBLFFSBUVE?
tÃIFOEBHFTFBEFLPSSBMJLVMU.
t Vajutage GVOLUTJooni
WÊMKaMàMJUBNJTFLT.65&OVQQV.
t.VVULFIFMJUVHFWVTU.
Funktsiooni valimisel ei ilmu
teleriekraanile pilti.
t,BTUFMFSPOLPSSBMiLVMt
àIendatud?
tÃIFOEBHFUFMFSLPSrFLUTFMU.
Kaugjuhtimispult ei tööta.
t,BTQBUBrFJEPOUàIKBE?
t,BTUFMFSJKa
LBugjVIUimispuMdi vaIFMJne
LBugus onMJJHBsuur?
t"TFOEBHFQBUBreid uutega.
tÃSJUBHFLBTVUBEa
LBugjVIUimispuMtJWÊJLsema
vaIemaa tagant.
Vasaku ja parema kanali heli
kostub vastupidises järjestuses.
t ,BTWBTBLQBrFNIFMJTJTFOEi
LBBbFM onLPrrFLtseMt
àIendatud?
t,POUrPMMJHF WBTBLVUQBremat
IFMJLanBMJt jaàIendage see
needLorrFLtsFMt.
EE
Lisa
TEHNILISED ANDMED
AC 120V, 60Hz
Voolutarbimine ooterežiimis
0.75W
Peaseade
45W
Basskõlar
20W
Peaseade
2.3 kg
Basskõlar
5.4 kg
Peaseade
957 x 91.9 x 45.9 mm
Basskõlar
175 x 350 x 295 mm
● VIGADE PARANDUS
Toide
Voolutarbimine
Kaal
ÜLDINE
Mõõtmed
(LxKxS)
VÕIMENDI
Töötemperatuur
+ 5 °C kuni 35 °C
Töökeskkonna niiskustase
10 % kuni 75 %
Hinnanguline Peaseade
väljundvõimsus Basskõlar
80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
Sisendi tundlikkus/takistus
570mV/20KΩ
S/N suhe (analoogsisend)
70dB
Eraldusvõime (1kHz)
70dB
Analoogsisend
20Hz~20kHz(±3dB)
Digitaalsisend/48kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
SAGEDUSVAHEMIK
* S/N vahemikku, moonutust, eraldusvõimet ja kasutustundlikkust puudutavad andmed põhinevad AES („Audio
Engineering Society”) juhiste põhjal tehtud mõõtmistel.
*: Nominaalandmed
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd” jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.
- Kaal ja mõõtmed on umbkaudsed.
21
ORIGINAALOSTJA PIIRATUD GARANTII
Käesolevale SAMSUNGI tootele, mis on varustatud ja laiali jagatud SAMSUNGI poolt ning kätte toimetatud originaalostjale uuena
originaalpakendis, on SAMSUNG andnud garantii materjalide ja valmistamise tootmisdefektidele piiratud garantiiperioodiks:
Üks(1) aasta osadele ja tööle*
(*90 päeva kommertskasutuses oleva toote osadele ja tööle)
Antud piiratud garantii algab ostu originaalkuupäevast ning kehtib ainult toodetele, mis on ostetud ja mida kasutatakse Ameerika
Ühendriikides. Garantiiteenuse saamiseks peab ostja võtma ühendust SAMSUNGIGA, et määrata kindlaks probleem ja teenuse
protseduurid. Garantiiteenust võib pakkuda vaid SAMSUNGI volitatud teeninduskeskus. Ostu tõendina tuleb SAMSUNGILE või
SAMSUNGI volitatud teeninduskeskusele esitada originaalkuupäevaga ostuarve. Toote transport teeninduskeskusesse ja tagasi
on ostja vastutusel.
SAMSUNG parandab või asendab antud toote meie valikul ja tasuta nagu siin väidetud uute või parandatud osade või
toodetega, kui toode osutub ülalmainitud garantiiperioodi jooksul defektseks.
Kõik asendatud osad ja tooted muutuvad SAMSUNGI omandiks ja need tuleb SAMSUNGILE tagastada. Asendatud osadele ja
toodetele omistatakse järelejäänud originaal garantiiaeg või üheksakümmend (90) päeva, kumb neist on pikem.
SAMSUNGI kohustused tarkvara toodete osas, mis on laiali jagatud SAMSUNGI poolt SASMUNGI kaubamärgi all, on esitatud
kehtivas lõppkasutaja litsentsi lepingus. SAMSUNGILE mittekuuluvad riistvara- ning tarkvaratooted on „NII NAGU NAD ON“
põhimõttel.
Tootjad, varustajad, kirjastajad ja teenusepakkujad, kes pole SAMSUNG, võivad pakkuda nende endi garantiisid.
Käesolev piiratud garantii katab materjalide ja valmistamise tootmisdefektid, mis esinevad antud toote normaalsel ja mittekommertslikul, välja arvatud määr, mida siin on selgelt väljendatud, kasutamisel ning ei kehti järgneva puhul:
saatmise, kohaletoimetamise ja paigaldamise ajal tekkinud vigastused; rakendused ja kasutusviisid, milleks antud toode polnud
mõeldud; muudetud toote- või seerianumbrid; kosmeetilised või välisviimistluse vigastused; õnnetused, väärkohtlemine,
hooletus, tulekahju, vesi, äike või muud loodusjõud; SAMSUNGI poolt volitamata toodete, varustuse, süsteemide vahendite,
teenuste, osade, lisatarvikute, rakenduste, paigalduste, paranduste või antud toodet kahjustava teenuse kasutamine; probleeme
põhjustav väline juhtmestik või ühendused; ebakorrektne elektriliini pinge, kõikumised või elektriimpulsid; kliendi reguleerimised ja
kasutus-, puhastus-, hooldus- ja keskkonnajuhiste, mis on kasutusjuhendis välja toodud, ebaõige järgimine; toote eemaldamine
või uuesti paigaldamine; vastuvõtu probleemid ja müra, kaja, häirete ning teiste signaaliedastus- ja vastuvõtmisprobleemidega
seotud moonutused.
SAMSUNG ei garanteeri toote katkematut või vigadevaba tööd.
MUUD SELGESÕNALISED GARANTIID PEALE NENDE, MIS ÜLAL VÄLJA TOODUD JA KIRJELDATUD, PUUDUVAD JA MITTE
ÜKSKI GARANTII, SELGESÕNALINE VÕI VIHJATUD, KAASA ARVATUD, KUID MITTE KITSENDATUD, ÜKSKI EELDATUD
KAUBANDUS- VÕI SOBIVUSGARANTII , MIS ON MÕELDUD TEATUD OTSTARBEKS, EI KEHTI PÄRAST ÜLAL SELGELT
VÄLJATOODUD GARANTIIPERIOODI, NING MITTE ÜKSKI TEISE ISIKU, FIRMA VÕI KORPORATSIOONI VÄLJA ANTUD
KÄESOLEVAT TOODET PUUDUTAV SELGESÕNALINE GARANTII EI SEO SEDA SAMSUNGIGA. SAMSUNG EI VASTUTA
ANTUD TOOTE KASUTAMISE, VALESTI KASUTAMISE VÕI SUUTMATUSEGA SEDA KASUTADA SEOTUD AASTATULUDE VÕI
TULUDE KAOTAMISE, SÄÄSTUDE VÕI MUUDE TULUDE REALISEERIMISE EBAÕNNESTUMISE VÕI MÕNE MUU ERILISE,
JUHUSLIKU VÕI TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU EEST HOOLIMATA JURIIDILISEST TEOORIAST, MILLEL KAEBUS
PÕHINEB, NING ISEGI KUI SAMSUNGI ON TEAVITATUD TAOLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST. SAMUTI EI SAA ÜKSKI NÕUE
SAMSUNGI VASTU OLLA SUUREM KUI SAMSUNGI POOLT MÜÜDUD TOOTE, MIS VÄIDEVATALT KAHJU PÕHJUSTAS,
OSTUHIND. PIIRAMATA EELMAINITUT, VÕTAB OSTJA ENDALE KÕIK RISKID JA VASTUTUSED OSTJALE JA OSTJA
OMANDILE NING TEISTELE JA NENDE OMANDILE PÕHJUSTATUD KAHJUMI, KAHJUDE VÕI VIGASTUSTE EEST, MIS
TULENEVAD KÄESOLEVA SAMSUNGI POOLT MÜÜDAVA TOOTE KASUTAMISEST, VALEST KASUTAMISEST VÕI
SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA, MITTE SAMSUNGI HOOLETUSEST. ANTUD PIIRATUD GARANTII EI LAIENE MITTE
KELLELEGI TEISELE KUI VAID ANTUD TOOTE ORIGINAALOSTJALE, GARANTII POLE ÜLEKANTAV NING NÄITAB TEIE
EKSKLUSIIVSET ABINÕUD.
Teatud riigid ei luba piiranguid sellele, kui kaua garantii kestab, või juhuslike või tegevusest tulenevate kahjude piiranguid,
nii et ülaltoodud piirangud ja välistamised ei pruugi teie puhul kehtida.
Antud garantii annab teile seaduslikud õigused ning teil võivad olla samuti ka mõned muud õigused, mis riigiti erinevad.
Garantiiteenuse kättesaamiseks võtke palun ühendust SAMSUNGI klienditoe keskusega.
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI
klienditeenindusega.
Riik
Latvijas Republika
Klienditeeninduse kontakttelefon 
Veebi lehekülg
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinës linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine
(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)
Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea
lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb
viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66.
Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.
Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist
ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.
Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste
seadmete jäägid)
(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)
Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija,
kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage
palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku
materjaliressursside taaskasutamist.
Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja
kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.
Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda
toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement