Samsung HW-J7501 User guide

Samsung HW-J7501 User guide

Kasutusjuhend

Nõgus heliriba

Kasutusjuhend

H W J 7 5 0 0

HW-J7501

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote.

Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode www.samsung.com/register

ALUSTAMINE

GETTING STARTED

OMADUSED

Muusikateenuste voogedastus

Nõgus heliriba muudab lemmikmuusika nautimise lihtsamaks kui kunagi varem - seda tänu Wi-Fi võimekusele. Sisenege vaid SAMSUNGI Multiroom rakendusse, et kogeda veebi parimaid tellitavaid voogedastusega muusikateenuseid.

Ruumiheli laiendamine

Ruumiheli laiendamise (Surround Sound Expansion) funktsioon lisab teie kuulamiskogemusele sügavust ja ruumilisust.

TV SoundConnect

Ühendage oma teler ja heliriba läbi Bluetooth-ühenduse

TV Sound Connect funktsiooni abil. Te ei pea enam heliriba ja teleri vahel juhtmeid vedama, seega saate esitleda mõlema seadme õhukest ja stiilset disaini, säilitades samal ajal korras elukeskkonna. Juhtige heliriba ning telerit mängleva kergusega ühe teleripuldi abil.

Muusikaallika jagamine (= Multiroom Play ehk mitme ruumi helindamine)

Ühe muusikaallika juhtimine ja jagamine mitmes erinevas heliseadmes, mis asuvad erinevates kohtades, on tänu Multiroom Link funktsioonile lihtsaks muudetud.

Mobiilirakendus juhib kaugelt teie helisüsteemi helitugevust ja muusikat erinevates seadmetes, k.a. teie teler, heliriba, kodukinosüsteem ja Blu-ray plaadimängija.

Nautige soovitud heli soovitud kohas.

HDMI

HDMI edastab samaaegselt video- ja helisignaale ning pakub selgemat pilti.

Seade on varustatud ka ARC funktsiooni, mis võimaldab teil kuulata oma teleri heli heliriba kõlaritest, kasutades selleks HDMI-kaablit. Funktsioon töötab vaid siis, kui ühendate seadme ARC-funktsiooniga

ühilduva teleriga.

USB hosti tugi

Heliriba USB HOST funktsiooni kasutades saate luua

ühenduse väliste USB-mäluseadmetega, nagu näiteks

MP3-mängijad ja USB-mälupulgad, ning nendelt muusikat esitada.

Bluetoothi funktsioon

Saate Bluetooth-seadme heliribaga ühendada ning nautida kvaliteetset stereoheli ilma segavate juhtmeteta!

LITSENTSID

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel.

Dolby ja kaksis-D sümbol on Dolby Laboratories'i kaubamärgid.

DTS patendid leiate veebilehelt http://patents.dts.com.

Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel.

DTS, sümbol ja DTS ning sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, ning DTS 2.0 Channel on DTS, Inc kaubamärgid. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Terminid HDMI ja HDMI kõrglahutusega multimeediumliides ning HDMI logo on HDMI Licensing

LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid

Ameerika Ühendriikides ja teistes maades.

2

ALUSTAMINE

OHUTUSALANE TEAVE

OHUTUSALASED HOIATUSED

ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI TAGAKAANT).

SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE

KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI POOLE.

ETTEVAATUST

ELEKTRILÖÖGI OHT

ÄRGE AVAGE

See sümbol viitab „ohtlikule pingele“ seadme sees, mis võib põhjustada elektrilööki või teid vigastada.

See sümbol viitab seadmega kaasasolevatele olulistele juhistele.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.

ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI ÄRAHOIDMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI LABA LAIA AVASSE NING

SISESTAGE TÄIELIKULT.

• See seade peab alati olema ühendatud kaitsva maandusega vahelduvvoolu seinakontakti.

• Seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks tuleb pistik seinakontaktist eemaldada, seetõttu peab pistik olema alati ligipääsetav.

ETTEVAATUST

• Ärge laske seadmele vett pritsida või tilkuda. Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.

• Selle seadme täielikuks väljalülitamiseks peate toitepistiku seinakontaktist eemaldama. Seetõttu peab toitepistik olema alati lihtsalt ligipääsetav.

3

ALUSTAMINE

ETTEVAATUSABINÕUD

68.6 mm

99.1mm

99.1mm

99.1mm

Kontrollige, et teie kodu vahelduvvooluallikas ühildub seadme tagaosas asuval tuvastuskleebisel toodud voolunõuetega. Paigaldage oma toode horiosontaalselt sobivale alusele (mööbel), jättes selle ümber piisavalt ruumi ventilatsiooniks (7-10 cm). Kontrollige, et ventilatsiooniavad poleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele või teistele seadmetele, mis võivad kuumeneda. See seade on loodud pidevaks kasutamiseks.

Seadme täielikuks väljalülitamiseks eemaldage vahelduvvoolu pistik seinakontaktist. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te seda pikka aega ei kasuta.

Äikesetormi ajal eemaldage vahelduvvoolu pistik seinakontaktist. Äikesest põhjustatud pingekõikumised võivad seadet kahjustada.

Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte või teiste kütteallikate lähedusse. Nii võib seade

ülekuumeneda ning lõpetada töötamise.

Kaitske toodet niiskuse (nt vaasid) ja liigse kuumuse

(nt kamin) või tugevat magnet- või elektrivälja tootvate seadmete eest. Seadme tõrke korral ühendage voolujuhe vahelduvvooluallikast lahti. Teie toode pole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. See on mõeldud vaid erakasutuseks. Kui teie toodet on hoitud külmades tingimustes, võib tekkida kondensatsioon. Kui te seadet talvel transpordite, oodake enne toote kasutamist umbes 2 tundi, kuni see on jõudnud toatemperatuurini.

Selle tootega kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke kemikaale. Ärge visake patareisid

üldise majapidamisprügi sekka. Ärge visake patareisid tulle. Ärge patareisid lühistage, koost lahti võtke ega kuumutage. Kui patareisid õigesti ei asendata, võib tekkida plahvatusoht. Asendage vaid samade või samaväärsete patareidega.

HOIATUS! ÄRGE NEELAKE PATAREISID ALLA, ESINEB KEEMILISE PÕLETUSE OHT. Tootega kaasasolev kaugjuhtimispult sisaldab mündi/nööbi tüüpi patareid. Kui mündi/nööbi tüüpi patarei alla neelatakse, võib see juba kahe tunni jooksul põhjustada tõsiseid sisemisi põletusi ning lõppeda surmaga.

Hoidke uued ja kasutatud patareid alati laste käeulatusest eemal. Kui patareikamber korralikult ei sulgu, lõpetage toote kasutamine ja hoidke see laste käeulatusest eemal. Kui arvate, et keegi on patarei alla neelanud või mis tahes kehaosa sisse asetanud, võtke kohe arstiga ühendust.

4

ALUSTAMINE

SISUKORD

2 ALUSTAMINE

2 Omadused

6 Mis on kaasas

7 KIRJELDUSED

7 Ülapaneel / esipaneel

8 Tagapaneel / alumine paneel

9 Kaugjuhtimispult

11 PAIGALDAMINE

11 Heliriba paigaldamine

11 Heliriba ja teleri seinale paigaldamine

14 Heliriba paigaldamine telerijalandi külge

15 Heliriba iseseisev paigaldamine

16 Kaablijuhiku ühendamine

16 Kruvi muhvide bassikõlari külge paigaldamine

17 ÜHENDUSED

19 HDMI (digitaalse) kaabli abil teleriga

ühendamine

19 Optilise (digitaalse) kaabli abil teleriga

ühendamine

22 Väliste seadmetega ühendamine

22 HDMI-kaabel

22 Optiline või AUX-kaabel

23 USB

25 FUNKTSIOONID

25 Sisendrežiim

26 Bluetooth

28 Võrgu ooterežiimi kasutamine

28 Multiroom Link funktsiooni kasutamine

30 Tarkvarauuendus

32 VEAOTSING

32 Veaotsing

33 LISA

Selle kasutusjuhendi joonised ja illustratsioonid on näitlikud ning võivad toote tegelikust välimusest erineda.

Teilt võidakse küsida administratiivtasu, kui:

( a

) te kutsute välja inseneri ning tootel pole midagi viga (nt te ei lugenud korralikult kasutusjuhendit).

( b ) te viite toote teeninduskeskusesse ning tootel pole midagi viga (nt te ei lugenud korralikult kasutusjuhendit).

Administratiivtasu suurusest teavitatakse teid enne tehniku külastust.

5

ALUSTAMINE

MIS ON KAASAS

ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST

Enne kasutusjuhendi lugemist pidage meeles järgmist:

+ Selles kasutusjuhendis kasutatud ikoonid

Ikoon Termin Definitsioon

Ettevaatust

Viitab situatsioonile, kus funktsioon ei tööta või seadistused võidakse tühistada.

Märkus

Viitab nippidele või juhistele sellel lehel, mis aitavad teil funktsiooni kasutada.

Kontrollige, kas tootega on kaasas alltoodud lisatarvikud.

Kaugjuhtimispult / liitiumpatarei

(3V: CR2032)

Toitejuhe: 2EA Alalisvooluadapter HDMI-kaabel USB-kaabel

USB-muundur

Kinnituskruvi nr 1: 4 tk

Kaablijuhik Kasutusjuhend Kruvi muhv: 4 tk

Teleri seinakinnitus

Kinnituskruvi nr 2: 10 tk

Paigalduskruvi

Taptite-kruvi:

4 tk

Jalakumm:

4 tk

Tugijalg: 3 tk Paigalduskinnitus

(toitejuhtmele)

Ferriidist rõngassüdamik

Lisatarvikute välimus võib ülaltoodud joonistest veidi erineda.

Kasutage väliste USB-seadmete tootega ühendamiseks sobivat USB-kaablit.

6

KIRJELDUSED

DESCRIPTIONS

ÜLAPANEEL / ESIPANEEL

Toitenupp

Lülitab toite sisse ja välja.

VOL. - / +

Reguleerib helitugevust.

Helitugevuse numbriline väärtus ilmub esipaneeli ekraanile.

Ekraan

Kuvab käesoleva režiimi.

Allikanupp

Valib sisendiallikaks D.IN, AUX, HDMI, BT, TV või USB.

Kui seade on sisselülitatud ning te vajutate

allikanuppu rohkem kui kolm sekundit, saate selle nupu määrata toimima

vaigistusnupuna. Vaigistusnupu seadistuse tühistamiseks vajutage allikanuppu taas rohkem kui kolm sekundit.

Seadme puhastamiseks eemaldage toitejuhe seinakontaktist ning pühkige toode pehmet, kuiva lappi kasutades puhtaks. Kuna alumiinium on elektrostaatiline materjal, võib esineda staatilist elektrit.

Pärast seadme sisselülitamist ootab seade enne heli edastamist neli kuni viis sekundit.

Kui soovite nautida heli vaid heliribast, peate teleri kõlarid oma teleri heliseadistuste menüüs välja lülitama. Vaadake oma teleri kasutusjuhendit.

7

KIRJELDUSED

TAGAPANEEL / ALUMINE PANEEL

OPTILINE SISEND (D.IN)

Ühendage välise seadme digitaalse (optilise) väljundiga.

HDMI-VÄLJUND (TV-ARC)

Väljastab HDMI-kaablit kasutades samaaegselt digitaalseid video- ja helisignaale.

HDMI-SISEND

Edastab HDMI-kaablit kasutades samaaegselt digitaalseid video- ja helisignaale. Kasutage, kui loote

ühendust toetatud välise seadmega.

LAN

Võimaldab LAN-kaablit kasutades luua ühenduse võrguga.

AUX-SISEND

Ühendage välise seadme analoogväljundiga.

DC 24V

SPK ADD Wi-Fi SETUP

5V 0.5A

SILT

5V 0.5A

Wi-Fi SETUP SPK ADD

DC 24V

Wi-Fi SEADISTUS

Vajutage seda nuppu, et

ühendada oma heliriba

Wi-Fi seadistust kasutades oma võrku.

SPK

LISAMINE

Vajutage seda nuppu, et ühendada heliriba jaoturisse (pole komplektis).

DC 24V

(Toitesisend)

Ühendage alalisvoolu toiteadapter vooluvõrku ja seejärel ühendage vahelduvvooluadapteri pistik seinakontakti.

(USB port)

Ühendage siia USBseadmed, et nendelt faile esitada.

Kui ühendate vahelduvvooluadapteri toitejuhtme seinakontaktist lahti, tehke seda pistikust tõmmates.

Ärge tõmmake juhtmest.

Ärge ühendage seda seadet või teisi seadmeid seinakontakti enne, kui kõik ühendused seadmete vahel on lõpuleviidud.

8

KIRJELDUSED

KAUGJUHTIMISPULT

ALLIKAS

Vajutage, et valida heliribaga ühendatud allikas.

Vaigista

Saate helitugevuse ühe nupuvajutusega nulli viia.

Vajutage uuesti, et helitugevus eelmisele tasemele taastada.

Korda

Vajutage, et valida USB-seadmelt muusika taasesitamise ajal kordusfunktsioon.

O F F R E P E A T

: Tühistab korduva taasesituse.

T R A C K R E P E A T

: Ühe loo korduv esitus.

A L L R E P E A T

: Kõikide lugude korduv esitus.

RANDOM - REPEAT : Esitab lugusid juhuslikus järjekorras.

(Lugu, mida juba on esitatud, võidakse taas esitada.)

Edasisuunas vahelejätt

Kui esitataval seadmel on rohkem kui üks fail ja te vajutate $ nuppu, valitakse järgmine fail.

HELI REGULEERIMINE

(*Kasutage heli taseme reguleerimiseks #, $ nuppe.)

Vajutage, et valida TREBLE (kõrged toonid), BASS või AUDIO SYNC (heli sünkroonimine). Seejärel kasutage #, $ nuppe, et reguleerida kõrgete toonide või bassi tugevust vahemikus -3 kuni +3.

Vajutage ja hoidke all SOUND CONTROL (heli reguleerimise) nuppu umbes viis sekundit, et reguleerida iga sagedusriba heli. Valida saab sagedusi 150 Hz,

300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5KHz ja 10KHz ning igaüht neist saab reguleerida vahemikus -6 kuni +6.

Kui heliriba on ühendatud digitaalse teleriga ning video ei ole heliga sünkroonis, vajutage SOUND CONTROL (heli reguleerimise) nuppu, et heli videoga sünkroonida. Kasutage #, $ nuppe, et määrata heli viivitus vahemikus 0 ms kuni 300 ms. USB-, teleri- ja Bluetoothi režiimis ei pruugi heli sünkroonimise funktsioon võimalik olla.

Anynet+

Vajutage Anynet+ nuppu, et Anynet+ funktsioon sisse või välja lülitada.

(Vaikimisi: Auto Power Link väljalülitatud (OFF), ANYNET+ sisselülitatud

(ON)/ POWER LINK väljalülitatud (OFF) või ANYNET+ väljalülitatud

(OFF)/ POWER LINK sisselülitatud (ON)). Anynet+ funktsioon võimaldab teil heliriba kaugelt Anynet+ funktsiooniga ühilduva teleri abil juhtida. Heliriba peab teleriga HDMI-kaabli abil ühendatud olema.

Heliriba (Soundbar) on SAMSUNGI patenteeritud nimetus.

Juhtige telerit teleri kaugjuhtimispuldi abil.

9

KIRJELDUSED

Toitenupp

Lülitab heliriba sisse ja välja.

Helitugevus

Reguleerib seadme helitugevust.

Esita / paus

Vajutage

&

nuppu, et esituses ajutine paus teha.

Vajutage uuesti

& nuppu, et valitud faili esitada.

Tagasisuunas vahelejätt

Kui esitataval seadmel on rohkem kui üks fail ja te vajutate

#

nuppu, valitakse eelmine fail.

HELIEFEKT

Saate valida kuue erineva helirežiimi vahel - STANDARD (originaalheli),

MUSIC (muusika), VOICE (hääl), SPORTS (sport), CINEMA (kino) ja

NIGHT (öö) REŽIIM - sõltuvalt sellest, millist sisu soovite kuulata.

Valige STANDARD režiim, kui soovite nautida originaalheli.

HELI

Ruumiheli funktsioon lisab helile sügavust ja ruumilisust. Vajutades korduvalt

SOUND (heli) nuppu, valib see järgemööda ruumiheli seadistusi:

RUUMIHELI SEES (ON), RUUMIHELI VÄLJAS (OFF)

MUUSIKA VOOGEDASTUS

Vajutage STREAMING MUSIC (muusika voogedastuse) nuppu internetiraadio kuulamiseks. Iga kord, kui seda nuppu vajutate, lülitub heliriba järgmisele vaikimisi jaamale, valides järgemööda kolme vaikimisi jaama.

MUUSIKA VOOGEDASTUSE funktsiooni kasutamiseks peab heliriba olema võrku ühendatud. (Vaadake lk 28)

DRC (Dünaamilise diapasooni reguleerimine) *

Võimaldab teil reguleerida Dolby Digital, Dolby Digital Plus ja Dolby TrueHD heli dünaamilist diapasooni.

Vajutage ja hoidke all STREAMING MUSIC nuppu - DRC (dünaamilise diapasooni reguleerimise) funktsioon vaheldub valikute SEES (ON) ja VÄLJAS (OFF) vahel.

KÕMISEJA

(* Kasutage kõmiseja helitugevuse reguleerimiseks #, $ nuppe.)

Vajutage WOOFER (kõmiseja) nuppu. Seejärel kasutage #, $ nuppe, et reguleerida bassikõlari helitugevust vahemikus -12, -6 kuni +6.

Samuti saate aktiveerida heliriba SPK LISAMISE funktsiooni, kui vajutate ja hoiate puldi WOOFER (kõmiseja) nuppu all rohkem kui viis sekundit.

PATAREIDE PAIGALDAMINE KAUGJUHTIMISPULTI

1.

Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareipesa katte eemaldamiseks seda vastupäeva, nagu näidatud ülaltoodud joonisel.

2.

Sisestage 3V liitiumpatarei. Hoidke patareid sisestades selle positiivne (+) poolus üleval.

Asetage patareipesa kate tagasi ja joondage

'●' märgid üksteisega kohakuti, nagu näidatud ülaltoodud joonisel.

3.

Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareipesa katet päripäeva nii kaugele kui võimalik, et see oma kohale kinnitada.

10

PAIGALDAMINE

INSTALLATION

HELIRIBA PAIGALDAMINE

HELIRIBA JA TELERI SEINALE PAIGALDAMINE

See mudel vastab SAMSUNGI 2015. aasta nõgusate telerite mudelitele S8500/S9000 - 55"/65", S9500 -

65". Palun vaadake SAMSUNG Electronicsi kodulehekülge, et näha ühilduvate mudelite detailset nimekirja.

Kui paigaldate heliriba JS9500 seeria telerile, kasutage 1,6-tollist vahekatet, mis on SAMSUNGI seinakinnituse minikomplektiga kaasas.

Et nii heliriba kui teler seinakinnitust kasutades seinale paigaldada, paigaldage kõigepealt heliriba teleri külge ja seejärel teler seina külge.

Et teler seinale paigaldada, vaadake teleriga kaasasolevat kasutusjuhendit.

Seda heliriba ei saa paigaldada mitteühilduvale telerile - ei teleri ega teleri jalandi külge.

Kontrollige, kas tootega on kaasas alltoodud lisatarvikud.

Kasutatakse 65-tollise telerimudeliga S9500.

Kinnituskruvi nr 1: 4 tk

Kinnituskruvi nr 2: 10 tk

Teleri seinakinnitus

Paigalduskruvi Paigalduskinnitus

1. Asetage heliriba nii, nagu joonisel näidatud, kontrollides, et ükski nuppudest ei puudutaks pinda, millele heliriba toetub.

DC 24V

SPK ADD Wi-Fi SETUP

DC 24V

SPK ADD Wi-Fi SETUP

5V 0.5A

2. Eemaldage heliribast tugikruvid (2 tk), nagu joonisel näidatud.

11

5V 0.5A

PAIGALDAMINE

DC 24V

SPK ADD Wi-Fi SETUP

5V 0.5A

DC 24V

SPK ADD Wi-Fi SETUP

5V 0.5A

3. Kinnitage neli kinnituskruvi nr 1 ja neli kinnituskruvi nr 2 nelja heliriba küljes olevasse auku, nagu joonisel näidatud.

DC 24V SPK ADD Wi-Fi SETUP

5V 0.5A

4.

Kui heliriba küljes on tugijalg, eemaldage see enne teleri külge paigaldamist.

65-tolline S9500 teler

5. (Paigaldades 65-tollise telerimudeli S9500 külge. Teiste mudelite puhul jätke see samm vahele.)

Asetage paigalduskinnitus teleri külge ja kinnitage kinnituskruvidega nr 2 (4 tk).

Joondage paigalduskinnituse auk hoolikalt teleri keskosaga, mitte ärge asetage seda rohkem ühele poole.

12

PAIGALDAMINE

65-tolline S9500 teler

6. Kui paigaldate heliriba sobivale SAMSUNGI telerile, kasutage teleril asuvaid juhiseid, et asetada teleri

seinakinnitus ohutult teleri külge.

7. Kinnitage teleri seinakinnitus teleri külge kasutades nelja allesjäänud kinnituskruvi nr 2.

8. Pärast teleri seinakinnituse kinnitamist paigaldage teler seinale.

Heliriba alus

Teleri alus, millele on kinnitatud teleri seinakinnitus

9. Suruge heliriba teleri seinakinnituse külge nii kaugele kui võimalik, nagu joonisel näidatud.

10. Kinnitage paigalduskruvi heliriba külge, et kinnitada heliriba teleri seinakinnituse külge.

13

PAIGALDAMINE

HELIRIBA PAIGALDAMINE TELERIJALANDI KÜLGE

Saate heliriba telerijalandi külge paigaldada, kui teil on selle heliriba mudeliga ühilduv teler.

Kontrollige, kas tootega on kaasas alltoodud lisatarvikud.

Tugijalg: 3 tk Tugijalg: 3 tk

2

SP WiFi SETUP

1

DC 24V SPK ADD Wi-Fi SETUP

5V 0.5A

1. Asetage heliriba nii, nagu joonisel näidatud, kontrollides, et ükski nuppudest ei puudutaks pinda, millele heliriba toetub.

2. Kinnitage tugijalad (3 tk) ja kinnituskruvid nr 2 (3 tk) heliriba külge, nagu joonisel näidatud.

DC 24V

SPK ADD Wi-Fi SETUP

DC 24V

SPK ADD Wi-Fi SETUP

5V 0.5A

3. Eemaldage heliribast tugikruvid (2 tk), nagu joonisel näidatud.

14

5V 0.5A

PAIGALDAMINE

4. Joondage heliriba keskkoht telerialuse keskkohaga ja seejärel lükake ettevaatlikult jalandi külge nii kaugele kui võimalik, nagu joonisel näidatud. Olge ettevaatlik, et mitte telerit tasakaalust välja viia.

HELIRIBA ISESEISEV PAIGALDAMINE

1. Asetage heliriba teleri ette keskele, tasasele pinnale.

15

PAIGALDAMINE

KAABLIJUHIKU ÜHENDAMINE

Kaablijuhik

Kinnitage kaablijuhik seadme külge nii, nagu näidatud, ja seejärel tõmmake juhtmed läbi kaablijuhiku, et neid korras hoida.

KRUVI MUHVIDE BASSIKÕLARI KÜLGE

PAIGALDAMINE

1

2

3

1. Asetage iga kruvi muhv vastavalt iga nelja augu peale, nagu joonisel näidatud.

2. Sisestage taptite-kruvi (4 tk) kruvi muhvi vastavasse auku.

3. Paigalduse lõpuleviimiseks katke augud jalakummidega (4 tk).

16

ÜHENDUSED

CONNECTIONS

Ärge ühendage selle toote või teleri toitejuhet seinakontakti enne, kui kõikide seadmete vahelised

ühendused on lõpuleviidud.

Enne selle toote liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti toide välja ja ühendage lahti toitejuhe.

BASSIKÕLARI ÜHENDAMINE

BASSIKÕLARI AUTOMAATNE ÜHENDAMINE

Peaseade ja bassikõlar peaksid automaatselt (juhtmevaba) ühenduse looma, kui peaseade ja bassikõlar on sisselülitatud.

• Kui ühendus on korrektne, lõpetab bassikõlari sinine LED-tuli vilkumise.

BASSIKÕLARI KÄSITSI ÜHENDAMINE

Bassikõlari ühendumise ID on tehases eelnevalt määratud ning peaseade ja bassikõlar peaksid automaatselt

(juhtmevaba) ühenduse looma, kui peaseade ja bassikõlar on sisselülitatud. Kui ühenduse näidik ei sütti, kui peaseade ja bassikõlar on sisselülitatud, määrake palun ID ise, järgides alltoodud protseduuri.

1. Sisestage peaseadme ja bassikõlari toitejuhtmed seinakontakti.

2. Vajutage ID SET (ID määramise) nuppu bassikõlari tagaküljel väikese terava objektiga viie sekundi vältel.

• OOTEREŽIIMI näidik lülitub välja ja ÜHENDUMISE näidik (sinine LED) hakkab kiiresti vilkuma.

3. Kui peaseade on väljalülitatud (OOTEREŽIIMIS), vajutage ja hoidke viie sekundi jooksul all (Vaigista) nuppu kaugjuhtimispuldil.

4. Heliriba ekraanile kuvatakse seade ID SET (ID määramine).

5. Ühenduse vormistamiseks lülitage peaseadme toide sisse sellal, kui bassikõlari sinine LED-tuli vilgub.

• Nüüd peaksid peaseade ja bassikõlar olema ühendatud.

• Bassikõlari ühendumise näidik (sinine LED) peaks põlema.

• Kui ühendumise näidik ei põle siniselt, on ühendumise protsess ebaõnnestunud. Lülitage peaseade välja ja alustage uuesti 2. sammust.

• Saate juhtmevabast bassikõlarist nautida paremat heli, kui valite heliefekti funktsiooni.

(Vaadake lk 10)

17

ÜHENDUSED

Enne selle toote liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti toide välja ja ühendage lahti toitejuhe.

IKui peaseade on väljalülitatud, on juhtmevaba bassikõlar ooterežiimis ja OOTEREŽIIMI LED bassikõlari

ülaosas süttib pärast seda, kui ühendumise näidik (sinine LED) 30 sekundit vilgub.

Kui kasutate heliriba läheduses seadet, mis kasutab heliribaga sama sagedust (2,4 Ghz), võib see heliriba töötamist segada.

Peaseadme ja bassikõlari vaheline juhtmevaba signaali edastuskaugus on umber kümme meetrit, kuid see võib sõltuvalt töökeskkonnast erineda. Kui peaseadme ja juhtmevaba bassikõlari vahel on raudbetoonist või metallist sein, ei pruugi süsteem üldse töötada, sest juhtmevaba signaal ei suuda metalli läbida.

Kui peaseade ei suuda juhtmevaba ühendust luua, järgige samme 1-5 vasakus tulbas, et peaseadme ja juhtmevaba bassikõlari vaheline ühendust uuesti seadistada.

Juhtmevaba vastuvõtuantenn on juhtmevabasse bassikõlarisse sisse-ehitatud. Hoidke seade veest ja niiskusest eemal.

Optimaalse kuulamiskogemuse saavutamiseks kontrollige, et juhtmevaba bassikõlari ümber poleks takistusi.

FERRIIDIST RÕNGASSÜDAMIKU KINNITAMINE HELIRIBA

TOITEJUHTME KÜLGE

Saate vähendada elektromagnetkiirgusest põhjustatud müra sobitades ferriidist südamiku oma heliriba toitejuhtme külge.

1. Tehke ferriidist südamik lukust lahti ja avage see.

2. Kerige heliriba toitejuhe kaks korda ümber ferriidist südamiku.

(Alustage kerimist südamikust viie kuni kümne sentimeetri kauguselt.)

3. Suruge ferriidist südamik kinni, kuni kuulete klõpsu.

<Heliriba toitejuhe>

DC 24V

SPK ADD Wi-Fi SETUP

18

ÜHENDUSED

TELERIGA ÜHENDAMINE

TELERIGA ÜHENDAMINE HDMI (DIGITAALSET) KAABLIT

KASUTADES

HDMI-kaabel

HDMI-SISEND

HDMI-VÄLJUND

(TV-ARC)

DC 24V SPK ADD Wi-Fi SETUP

5V 0.5A

1. Ühendage HDMI-kaabel HDMI-VÄLJUNDPESAST (TV-ARC) toote tagaosas oma teleri

HDMI-SISENDPESAGA.

2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida D.IN režiim.

HDMI on liides, mis võimaldab video- ja heliandmete digitaalset edastust vaid ühe ühenduse abil.

Kui teleril on ARC-port, ühendage HDMI-kaabel HDMI-SISENDPORTI (ARC).

Võimalusel soovitame kasutada südamikuta HDMI-kaablit. Kui kasutate südamikuga HDMI-kaablit, kasutage sellist, mille diameeter on vähem kui 14 mm.

Anynet+ peab olema sisselülitatud.

See funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC-i.

TELERIGA ÜHENDAMINE OPTILIST (DIGITAALSET) KAABLIT

KASUTADES

Optiline kaabel

(pole komplektis)

OPTILINE

VÄLJUND

OPTILINE SISEND

DC 24V

SPK ADD Wi-Fi SETUP 5V 0.5A

1. Ühendage heliriba OPTILINE SISEND (heli) teleri OPTILISE VÄLJUNDIGA.

2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida D.IN režiim.

19

ÜHENDUSED

+ Auto Power Link

Kui olete peaseadme teleriga digitaalset optilist kaablit kasutades ühendanud, lülitage Auto Power (automaatne sisselülitamine) funktsioon sisse (ON), et heliriba teleri sisselülitamise järel automaatselt sisse lülituks.

AUTO POWER LINK

SISSELÜLITATUD

VÄLJALÜLITATUD

Ekraan

OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK

ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK

1. Ühendage heliriba ja teler omavahel optilist kaablit (pole komplektis) kasutades.

2.

Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida D.IN režiim.

3. Vajutage Anynet+ nuppu kaugjuhtimispuldil, et lülitada Auto Power Link funktsioon sisse või välja.

Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi Auto Power Link funktsioon töötada.

TV SOUNDCONNECT

Saate nautida teleri heli läbi oma heliriba, kui see on ühendatud SAMSUNGI teleriga, mis toetab TV SoundConnect funktsiooni.

Ühendus

1. Lülitage teler ja heliriba sisse.

• Lülitage teleri menüü sisse.

• Liikuge valiku „Speaker Settings“ (kõlarite seadistus) juurde rubriigis „Sound“ (heli).

• Seadke „Add New Device“ (Lisa uus seade) menüü sättele „On“ sees).

2.

Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida TV režiim.

3. Teleris kuvatakse teade, mis küsib, kas lubada TV SoundConnect funktsioon.

4. Valige teleri kaugjuhtimispulti kasutades <Yes> (Jah), et teleri ja heliriba vaheline ühendus lõpule viia.

Lülitades heliriba TV-režiimist teisele režiimile, lõpetatakse TV SoundConnect funktsioon automaatselt.

Et ühendada heliriba teise teleriga, tuleb olemasolev ühendus lõpetada.

Lõpetage ühendus olemasoleva teleriga ja seejärel vajutage viie sekundi vältel kaugjuhtimispuldi

& nuppu, et luua ühendus teise teleriga.

20

ÜHENDUSED

TV SoundConnect (SoundShare) funktsiooni toetavad mõned SAMSUNGI telerid, mis on välja antud pärast 2012. aastat.

Enne alustamist kontrollige, kas teie teler toetab TV SoundConnect (SoundShare) funktsiooni.

(Rohkem teavet leiate teleri kasutusjuhendist.)

Kui teie SAMSUNGI teler on välja antud enne 2014. aastat, kontrollige SoundShare'i seadistuste menüüd.

Kui teleri ja heliriba vaheline vahemaa ületab kümmet meetrit, ei pruugi ühendust stabiilne olla ning heli võib olla katkendlik. Sellisel juhul asetage teler või heliriba teise kohta, et nad oleksid tööraadiuse sees, ja seejärel looge uuesti TV SoundConnect ühendus.

TV SoundConnecti tööraadiused:

Soovituslik sidumisraadius: kuni kaks meetrit.

Soovituslik tööraadius: kuni kümme meetrit.

Heliriba või selle puldi esituse/pausi ning järgmise ja eelmise loo nupud ei juhi telerit.

21

ÜHENDUSED

VÄLISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

HDMI-KAABEL

HDMI on standardne digitaalne liides telerite, projektorite, DVD ja Blu-ray mängijate, digibokside jms ühendamiseks.

HDMI välistab analoogsignaaliks teisendamisest tuleneva signaali halvenemise ning säilitab algse digitaalallika heli ja video kvaliteedi.

HDMI-kaabel

HDMI-SISEND

Digitaalsed seadmed

HDMI-VÄLJUND

DC 24V

SPK ADD Wi-Fi SETUP 5V 0.5A

1. Ühendage HDMI-kaabel HDMI-SISENDPESAST toote tagaosas oma digitaalse seadme HDMI-VÄLJUNDPESAGA.

2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida HDMI režiim.

OPTILINE VÕI AUX-KAABEL

Sellel seadmel on üks optiline digitaalne sisendpesa ja üks analoogheli sisendpesa, mis võimaldab teil kahel moel väliste seadmetega ühenduse luua.

Helikaabel

(pole komplektis)

AUX-VÄLJUND

Blu-ray /

DVD-mängija /

Digiboks/

Mängukonsool

OPTILINE

VÄLJUND

Optiline kaabel

(pole komplektis)

AUX-

SISEND

OPTILINE SISEND

DC 24V

SPK ADD Wi-Fi SETUP 5V 0.5A

22

ÜHENDUSED

+ AUX-kaabel

1. Ühendage peaseadme AUX-SISEND (heli) allikseadme HELIVÄLJUNDI pesaga.

2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida

AUX režiim.

+ Optiline kaabel

1. Ühendage peaseadme OPTILINE SISEND (heli) allikseadme OPTILISE VÄLJUNDI pesaga.

2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida

D.IN režiim.

USB

Heliriba abil saate esitada USB-mäluseadmetel asuvaid muusikafaile.

USB-port Ekraan

DC 24V SPK ADD Wi-Fi SETUP

5V 0.5A

5V 0.5A

1. Ühendage USB-seadmed toote tagaosas asuvasse USB-porti.

2.

Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida

USB režiim.

3 .

Ekraanile ilmub kiri USB.

• Heliriba ühendus USB-seadmega on lõpuleviidud.

• Heliriba lülitub automaatselt välja (automaatne väljalülitus), kui rohkem kui 15 minuti jooksul pole

ühendatud ühtegi USB-seadet.

+ Enne USB-seadme ühendamist

Pidage meeles järgmist:

Kui USB-seadmel asuva faili või kausta nimi on pikem kui kümme tähemärki, ei kuvata seda heliriba ekraanil.

See toode ei pruugi ühilduda teatud tüüpi USB-salvestusmeediumitega.

Heliriba toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32.

Failisüsteemi NTFS ei toetata.

Ühendage USB-seadmed otse toote tagaosas asuvasse USB-porti. Vastasel juhul võib ette tulla USB

ühilduvusprobleeme.

Ärge ühendage tootega erinevaid salvestusseadmeid läbi mitme kaardi lugeja. See ei pruugi korralikult töötada.

23

ÜHENDUSED

Digitaalse kaamera PTP-protokolle ei toetata.

Ärge eemaldage USB-seadet, kui see faile edastab.

DRM-kaitsega muusikafaile (MP3, WMA) kommertsveebilehtedelt ei saa esitada.

Väliseid kõvakettaid ei toetata.

Mobiiltelefone ei toetata.

Failiformaatide ühilduvusnimekiri:

Laiend

*

*

*

*

* .

.

m

.

w

.

w

.

o f l p 3 m a a v g g a c

*.m4a

*.ape

*.aif

Kodek:

M P E G 1 L a y e r 1

M P E G 1 L a y e r 2

M P E G 1 L a y e r 3

M P E G 2 L a y e r 3

M P E G 2 .

5 L a y e r 3

W a v e _ F o r m a t _ M S A u d i o 1

W a v e _ F o r m a t _ M S A u d i o 2

W M A P r o f e s s i o n a l

-

-

-

Alac (Apple'i kadudeta helikodek)

MON-KEY heli

Audio Interchange failiformaat

Diskreetimiskiirus

3 2 / 4 4 .

1 / 4 8

3 2 / 4 4 .

1 / 4 8

3 2 / 4 4 .

1 / 4 8

1 6 / 2 2 .

0 5 / 2 4 / 3 2 / 4 4 .

1 / 4 8

8 / 1 1 .

0 2 5 / 1 2 / 1 6 / 2 2 .

0 5 / 2 4 / 3 2 / 4 4 .

1 / 4 8

-

-

Ei toetata

8 K H z ~ 1 9 2 K H z

8 K H z ~ 4 8 K H z

8 K H z ~ 1 9 2 K H z

8 K H z ~ 1 9 2 K H z

8

8

K H z

K

~ 4 8 K H z

H z ~ 1 9 2 K H z

Kui USB-seadmel on liiga palju kaustasid ja faile, võib nende lugemine aega võtta.

Bitikiirus

3 2 ~ 4 4 8 kbps

3 2 ~ 3 8 4 kbps

3 2 ~ 3 2 0 kbps

-

-

8 ~ 1 6 0 kbps

8 ~ 160kbps

-

~ 8 .

8 Mbps

-

~ 5 .

6 Mbps

~ 1 Mbps

~ 1 Mbps

~ 4 .

4 Mbps

24

FUNKTSIOONID

FUNCTIONS

SISENDREŽIIM

Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud režiim.

Sisendrežiim

Optiline digitaalne sisend

ARC (HDMI-VÄLJUND) sisend

AUX-sisend

HDMI-sisend

BLUETOOTH režiim

TV SoundConnect

USB režiim

Ekraan

D .

I N

A U X

H D M I

B T

T V

U S B

Seade lülitub automaatselt välja järgmistes situatsioonides:

D .IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC režiim

Kui 15 minuti jooksul pole ühtegi helisignaali.

AUX režiim

Automaatse väljalülitusfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke viie sekundi vältel all

&

nuppu.

Ekraanile kuvatakse ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN.

Kui AUX-kaabel on 15 minuti jooksul lahti ühendatud.

Kui AUX-kaabel on ühendatud ja ühtegi nuppu pole kaheksa tunni jooksul vajutatud.

25

FUNKTSIOONID

BLUETOOTH

Saate Bluetooth-seadme heliribaga ühendada ning nautida kvaliteetset stereoheli ilma segavate juhtmeteta!

HELIRIBA ÜHENDAMINE BLUETOOTH-SEADMEGA

Kontrollige, kas Bluetooth-seade toetab Bluetoothiga ühilduva peakomplekti funktsiooni.

Ühendus

Bluetooth-seade

1.

Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida BT režiim.

• Näete heliriba esiekraanil kirja BT READY (BLUETOOTH VALMIS).

2. Valige Bluetooth-menüü Bluetooth-seadmes, mida soovite ühendada. (Rohkem teavet leiate Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.)

3. Valige nimekirjast „[Samsung] Soundbar“.

• Kui heliriba on ühendatud Bluetooth-seadmega, kuvab see esiekraanil kirja [Bluetooth device name]

€ BT.

• Seadme nime kuvatakse vaid inglise keeles. Ekraanile kuvatakse " _ " , kui nimi pole inglise keeles.

Kui Bluetooth-seadmel ei õnnestunud heliribaga ühendust luua, kustutage eelmine „[Samsung] Soundbar“, mille Bluetooth-seade leidis, ning laske sel uuesti heliriba otsida.

4. Esitage muusikat ühendatud seadmetelt.

• Saate kuulata ühendatud Bluetooth-seadmes esitatavat muusikat oma heliriba abil.

• IBT režiimis pole võimalikud esita / pausi ning järgmise ja eelmise loo esitamise funktsioonid. Siiski on need funktsioonid võimalikud Bluetooth-seadmetega, mis toetavad AVRCP-d.

Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadme ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.

Siduda saab korraga vaid ühte Bluetooth-seadet.

Bluetooth-ühendus lõpetatakse, kui te heliriba välja lülitate.

Heliriba ei pruugi Bluetooth-seadme otsingut või ühendust sooritada järgmistel tingimustel:

Kui heliriba ümber on tugev elektriväli.

Kui heliribaga on samaaegselt ühendatud mitu Bluetooth-seadet.

Kui Bluetooth-seade on väljalülitatud, ei ole omal kohal või tõrkub töötamast.

-

Pidage meeles, et seadmed, nagu mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestsentsvalgustid ja gaasipliidid, mis kasutavad Bluetooth-seadmega sama sagedusvahemikku, võivad põhjustada elektrilisi häireid.

26

FUNKTSIOONID

Heliriba toetab SBC-andmeid (44,1kHz, 48kHz).

Looge ühendus vaid sellised Bluetooth-seadmega, mis toetab A2DP (AV) funktsiooni.

Te ei saa heliriba ühendada Bluetooth-seadmega, mis toetab ainult „käed vabad“ funktsiooni.

Kui te olete heliriba Bluetooth-seadmega ühendanud, lülitab seadme skännitud seadmete nimekirjast

üksuse „[Samsung] Soundbar" valimine heliriba automaatselt BT režiimi.

See on võimalik vaid siis, kui heliriba on Bluetooth-seadme seotud seadmete nimekirjas.

(Bluetooth-seade ja heliriba peavad olema varasemalt vähemalt ühe korra omavahel ühendatud.)

Heliriba ilmub Bluetooth-seadme otsitud seadmete nimekirja vaid siis, kui heliriba kuvab teadet

BT READY.

TV SoundConnect režiimis ei saa heliriba siduda mõne muu Bluetooth-seadmega.

BLUETOOTH-SEADME LAHTIÜHENDAMINE HELIRIBAST

Saate Bluetooth-seadme heliribast lahti ühendada. (Rohkem teavet leiate Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.)

Heliriba ühendatakse lahti.

Kui heliriba on Bluetooth-seadmest lahti ühendatud, kuvab heliriba esiekraanil kirja BT DISCONNECTED.

HELIRIBA LAHTIÜHENDAMINE BLUETOOTH-SEADMEST

Vajutage SOURCE (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil või (allika) nuppu ülapaneelil, et lülituda BT režiimist teise režiimi või heliriba välja lülitada.

Ühendatud Bluetooth-seade ootab enne ühenduse katkestamist teatud aja heliribalt vastust.

(Lahtiühendamise aeg võib sõltuvalt Bluetooth-seadmest erineda.)

Bluetooth-ühendusrežiimis Bluetooth-ühendus katkeb, kui vahemaa heliriba ja Bluetooth-seadme vahel

ületab kümme meetrit.

Heliriba lülitub valmisolekus automaatselt 15 minuti pärast välja.

+ Rohkem infot Bluetoothi kohta

Bluetooth on tehnoloogia, mis võimaldab Bluetoothiga ühilduvatel seadmetel ühikest juhtmevaba ühendust kasutades lihtsalt omavahel ühenduse luua.

Bluetooth-seade võib sõltuvalt kasutusviisist põhjustada müra või tõrkeid, kui:

mõni teie kehaosa puutub vastu Bluetooth-seadme või heliriba vastuvõtvat / edastavat süsteemi.

takistused, nagu näiteks seinad, nurgad või kontori vaheseinad, tekitavad elektrilisi hälbeid.

Bluetooth-seade on avatud elektrilistele häiretele, mis tulenevad sama sagedusalaga seadmetest, k.a. meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-id.

Siduge heliriba Bluetooth-seadmega, kui nad on üksteise lähedal.

Mida suurem on vahemaa heliriba ja Bluetooth-seadme vahel, seda halvem on kvaliteet.

Kui vahemaa on suurem kui Bluetoothi töötamisraadius, ühendus katkeb.

Halva vastuvõtuga piirkondades ei pruugi Bluetooth-ühendus korralikult töötada.

Bluetooth-ühendus toimib ainult siis, kui ta asub seadme lähedal. Ühendus katkeb automaatselt kui

Bluetooth-seade on töötamisraadiusest väljas. Isegi töötamisraadiuse sees võivad helikvaliteeti kahjustada takistused, nagu näiteks seinad või uksed.

27

FUNKTSIOONID

VÕRGU OOTEREŽIIMIS SISSELÜLITAMISE

FUNKTSIOONI KASUTAMINE

Võrgu ooterežiimis sisselülitamise funktsioon muutub võimalikuks, kui nutiseadme ja heliriba vahel luuakse korrektne juhtmevaba ühendus. See funktsioon lülitab heliriba automaatselt sisse, kui nutiseade üritab luua ühenduse heliribaga läbi Bluetoothi või Wi-Fi. Kui heliriba lülitati sisse läbi Bluetooth-ühenduse, seatakse selle sisendrežiim automaatselt sättele BT. Heliriba läbi Wi-Fi sisselülitamine on võimalik vaid vastavat rakendust kasutades. Rohkem teavet leiate veebijuhendist.

1. Ühendage oma heliribaga nutiseade.

2. Lülitage võrgu ooterežiimis sisselülitamise funktsioon sisse vajutades heliriba kaugjuhtimispuldil

$

nuppu rohkem kui viis sekundit. Saate funktsiooni välja lülitada vajutades uuesti

$

nuppu rohkem kui viis sekundit.

See on võimalik vaid siis, kui heliriba on nutiseadme seotud seadmete nimekirjas.

(Nutiseade ja heliriba peavad olema varasemalt vähemalt ühe korra omavahel ühendatud.)

Heliriba ilmub nutiseadme otsitud seadmete nimekirja vaid siis, kui heliriba kuvab teadet [BT READY] või [WiFi READY].

TV SoundConnect režiimis ei saa heliriba siduda mõne muu nutiseadmega.

Kui võrgu ooterežiimis sisselülitamise funktsioon ei töötanud:

Võrgu ooterežiimis sisselülitamise funktsioon on väljalülitatud.

Wi-Fi ühendus heliribaga katkestatakse, kui toitejuhe lahti ühendatakse või toide välja lülitatakse.

Lülitage heliriba sisse ja looge uuesti ühendus.

MULTIROOM LINK FUNKTSIOONI

KASUTAMINE

Kui heliriba on ühendatud Multiroom rakendust kasutades nutiseadmega, saate omavahel juhtmevabalt ühendada mitu SAMSUNGI Multiroom seadet.

ENNE ALUSTAMIST

+ Kommunikatsiooni põhitõed

Nutiseade:

Android või iOS

(Rakendusega juhtimine)

Internet Juhtmevaba ruuter

1. Nõuded: Juhtmevaba ruuter, nutiseade

2. Juhtmevaba ruuter peab olema Internetti ühendatud.

3. Nutiseade peab olema ruuteriga ühendatud läbi Wi-Fi ühenduse.

28

FUNKTSIOONID

SAMSUNGI MULTIROOM RAKENDUSE PAIGALDAMINE

Heliriba kasutamiseks peate alla laadima ja seejärel paigaldama SAMSUNGI Multiroom rakenduse kasutades selleks Google Play või App Store rakendustepoode. Kui olete paigaldanud SAMSUNGI Multiroom rakenduse, saate esitada muusikat oma nutiseadmest, ühendatud seadmetest ja teistelt sisupakkujatelt ning veebiraadiojaamadest.

+ Android või iOS

Laadige SAMSUNGI Multiroom rakendus alla oma nutiseadme Google Play või App Store rakendustepoest.

* Otsingusõna: SAMSUNG Multiroom

ANDROID APP ON

või

+ SAMSUNGI Multiroom rakendusse sisenemine

Samsungi Multiroom rakendusse sisenemiseks vajutage Multiroom rakenduse ikoonile oma nutiseadmes.

HELIRIBA ÜHENDAMINE OMA VÕRKU

Valige oma nutiseadmes SAMSUNGI Multiroom rakendus.

Järgige oma nutiseadme ekraanil toodud juhiseid. .

Rohkem teavet leiate veebijuhendist.

Veebijuhend: www.Samsung.com € Support (Tugi) € Toote nime otsing € HW-J7500 või

HW-J7501 PDF-faili allalaadimine.

Kui toode on ühendatud juhtmega võrku, kasutage ühenduse loomiseks CAT 7 kaablit.

29

FUNKTSIOONID

TARKVARAUUENDUS

DC 24V

SPK ADD Wi-Fi SETUP 5V 0.5A

5V 0.5A

USB ABIL UUENDAMINE

SAMSUNG võib tulevikus heliriba süsteemi püsivara jaoks uuendusi pakkuda.

Kui uuendus on saadaval, saate oma püsivara uuendada, kui ühendate püsivara uuendusega USB-seadme oma heliriba USB-porti.

Pidage meeles, et kui olemas on mitu uuendusfaili, peate need ükshaaval USB-seadmele salvestama ja uuendused eraldi läbi viima.

Uuendusfailide allalaadimise kohta leiate rohkem teavet veebilehelt samsung.com või SAMSUNGI kõnekeskusest.

1. Ühendage püsivarauuendust sisaldav USB-seade heliriba USB-porti, kui heliriba on väljalülitatud.

2. Lülitage heliriba sisse. Ekraanile kuvatakse kiri UPDATE (uuendamine) ja uuendamine algab kolme minuti jooksul.

• Enne uuendamise lõpuleviimist lülitub heliriba automaatselt välja ja taas sisse.

+ Kui uuenduskirja UPDATE ei kuvata:

1. Lülitage heliriba välja ja ühendage uuendusfaile sisaldav USB-seade heliriba USB-porti.

2. Ühendage lahti toitejuhe, sisestage see uuesti ja lülitage seade sisse.

Ühendage püsivarauuendust sisaldav USB-seade peaseadme USB-porti.

Püsivara uuendamine ei pruugi korralikult toimida, kui USB-salvestusseadmele on salvestatud heliriba toetatud helifaile.

Uuendamise ajal ärge lahutage toidet või eemaldage USB-seadet. Peaseade lülitub pärast püsivara uuendamist automaatselt välja.

30

FUNKTSIOONID

Pärast uuendamist taastatakse kõik seadistused tehases määratud väärtustele. Soovitame oma seadistused üles kirjutada, et saaksite need pärast uuendamist lihtsalt uuesti määrata. Pidage meeles, et püsivara uuendamine lähtestab ka bassikõlari ühenduse.

Kui ühendust bassikõlariga pärast uuendamist automaatselt ei taastata, vaadake lk 17.

Kui püsivara uuendamine ebaõnnestub, soovitame USB-seadme FAT16 formaadis vormindada ning uuesti proovida.

Ärge vormindage USB-seadet NTFS formaadis. Heliriba ei toeta failisüsteemi NTFS.

Sõltuvalt tootjast ei pruugi heliriba mõnda USB-seadet toetada.

AUTOMAATNE UUENDUS

Isegi kui heliriba on väljalülitatud, kontrollib ta automaatselt kõige värskemat tarkvaraversiooni ning jätkab uuendamisega, kui on Internetiga ühendatud.

Heliriba on vaikimisi seadistatud automaatselt uuendust läbi viima.

Automaatse uuendamise funktsiooni kasutamiseks peab heliriba olema võrku ühendatud.

Wi-Fi ühendus heliribaga katkestatakse, kui selle toitejuhe lahti ühendatakse või toide välja lülitatakse.

Lülitage heliriba sisse ja looge uuesti ühendus.

31

VEAOTSING

TROUBLESHOOTING

VEAOTSING

Enne teenindusse pöördumist kontrollige järgmist:

Seade ei lülitu sisse.

• Kas toitejuhe on seinakontakti ühendatud?

Ühendage toitepistik seinakontakti.

Funktsioon ei tööta, kui nupule vajutada.

• Kas õhus on staatilist elektrit?

Ühendage toitepistik lahti ja seejärel sisestage uuesti seinakontakti.

Heli ei kostu.

Kas vaigistusfunktsioon on sisselülitatud?

Kas helitugevus on seatud miinimumi peale?

Vajutage (vaigista) nuppu, et funktsioon tühistada.

Reguleerige helitugevust.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

• Kas patareid on tühjad?

• Kas vahemaa kaugjuhtimispuldi ja peaseadme vahel on liiga suur?

Sisestage uued patareid.

Liikuge seadmele lähemale.

TV SoundConnect funktsioon (teleriga sidumine) ebaõnnestus.

Kas teie teler toetab TV SoundConnect funktsiooni?

Kas teie teleri püsivara on uuendatud?

Kas ühenduse loomisel ilmneb viga?

Määrake uuesti teleri režiim ja looge uuesti ühendus.

TV SoundConnect funktsiooni toetavad mõned

SAMSUNGI telerid, mis on välja antud pärast 2012. aastat. Kontrollige oma telerit, et näha, kas see toetab TV SoundConnect funktsiooni.

Paigaldage oma telerisse värskeim püsivara.

Võtke ühendust SAMSUNGI kõnekeskusega.

Vajutage ja hoidke viie sekundi jooksul all

&

nuppu, et lähtestada TV SoundConnect ühendus.

Bassikõlari punane LED-tuli vilgub ja bassikõlarist ei kostu heli.

• Teie bassikõlar ei pruugi olla teie tootega

ühendatud.

Proovige bassikõlariga uuesti ühendust luua.

(Vaadake lk 17)

Bassikõlar undab ja vibreerib märgatavalt.

• Proovige oma bassikõlari vibreerimist vähendada.

Vajutage WOOFER (kõmiseja) nuppu oma kaugjuhtimispuldil, et selle väärtust reguleerida

(vahemikus -12, -6 kuni +6).

32

LISA

APPENDIX

TEHNILISED ANDMED

Mudeli nimi

H W J 7 5 0 0 / H W J 7 5 0 1

Üldine

U S B

Peaseade

Kaal

Bassikõlar

(PS-WJ7500 / PS-WJ7501)

Peaseade

Mõõdud

(L x K x S)

Bassikõlar

(PS-WJ7500 / PS-WJ7501)

Töötamise temperatuurivahemik

5 V / 0

4 kg

7,8 kg

, 5 A

1230 x 47.5 x 170 mm

500 x 332 x 161 mm

+5 °C kuni +35 °C

*

VÕIMENDI

Töötamise niiskusvahemik

Nimiväljund

Toide

Peaseade

Bassikõlar

(PS-WJ7500 / PS-WJ7501)

Signaali/müra suhe (analoogsisend)

10 % kuni 75 %

20W/CH x 8, 8ohm, THD=10%, 1KHz

160W, 3ohm, THD=10%, 100Hz

Eraldus (1kHz)

6 5 d B

6 5 d B

Signaali/müra suhe, moonutus, eraldus ja kasutustundlikkus põhinevad mõõtmistel, mis kasutavad AES-i (Audio

Engineerin Society) juhtnööre.

* Nimiväärtus

Samsung Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.

Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.

Toiteallika ja voolutarbimise kohta vaadake toote küljes olevalt sildilt.

Ettevaatusabinõud: Toode lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui te Wi-Fi/Ethernet ühenduse sisse/ välja lülitate.

Üldine voolutarbimine ooterežiimis (W)

(Kõik võrgupordid on sättel „ON“ (sees))

Wi-Fi/Ethernet

Bluetooth

Pordi inaktiveerimismeetod

Pordi inaktiveerimismeetod

7 , 4 W

Vajutage 30 sekundi vältel tootel nuppu Wi-Fi SETUP

(Wi-Fi seadistus), et Wi-Fi/Ethernet sisse või välja lülitada.

Vajutage 30 sekundi vältel tootel nuppu SPK ADD

(SPK lisamine), et Bluetooth sisse või välja lülitada.

Avatud lähtekoodi litsentsi teade

Avatud lähtekoodi puudutavad päringud saatke SAMSUNGI meili teel ([email protected]).

Siinkohal teatab Samsung Electronics, et antud seade vastab 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele ettekirjutustele.

Algupärase vastavusdeklaratsiooni leate veebilehelt http://www.samsung.com. Liikuge valikule Support (Tugi) >

Search Product Support (Otsi toote tuge) ja sisestage mudeli nimi.

Seadet võib kasutada kõigis EL-i maades.

Seadet võib kasutada vaid sisetingimustes.

33

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Latvijas Republika

Lietuvos Respublika

Eesti Vabariik

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267

Informacinës linijos telefonas: 880077777

Informatsioonikeskus: 8007267

Veebi lehekülg www.samsung.lv www.samsung.lt www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66.

Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.

Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement