Samsung HW-F355 User manual

Samsung HW-F355 User manual
HW-F350
HW-F355
„Crystal Surround Air Track”
(Aktiivkõlarisüsteem)
Kasutusjuhend
Kujutlege võimalusi
Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/register
Omadused
„SoundShare”
„SoundShare” edastab läbi „Bluetooth” ühenduse telerist tuleva heli Teie kõlarisüsteemi võimaldab seda juhtida.
„3D Sound Plus”
3D SOUND PLUS funktsioon lisab Teie kuulamiskogemusele sügavust ja ruumilisust.
Erilise heli režiim
Teil on võimalik valida 7 erineva helirežiimi vahel – MUUSIKA, UUDISED, DRAAMA, KINO, SPORT, MÄNG ja
VÄLJALÜLITATUD (originaalheli) – sõltuvalt sisust, mida soovite nautida.
Multifunktsionaalne kaugjuhtimispult
Kaasasolevat kaugjuhtimispulti saab kasutada antud seadmega ühendatud teleri juhtimiseks.
(Töötab ainult SAMSUNGI telerite puhul.)
Kaugjuhtimispuldil on teleri kiirnupp, mille abil saate teha erinevaid toiminguid vaid lihtsa nupuvajutusega.
Aktiivkõlarisüsteem
Antud seadmel on aktiivkõlarisüsteem, mis pakub kõrgkvaliteetset heli ühesainsas õhukeses seadmes.
Käesoleval seadmel pole vaja täiendavaid kõlareid või kõlarikaableid, mis on enamasti kaasas tavaliste ruumihelisüsteemidega.
USB-hosti tugi
Kasutades „Air Tracki” USB HOST funktsiooni, saate ühendada ja esitada muusikafaile väliselt USB-seadmelt, nagu näiteks
MP3-mängija, USB-välkmälupulk jne.
„Bluetooth” funktsioon
Saate ühendada muusika esitusseadme „Bluetooth’i” abil kõlarisüsteemiga ning nautida muusikat kõrgkvaliteetse heliga,
juhtmeid kasutamata!
LITSENTS
Toodetud „Dolby Laboratories” litsentsi alusel. „Dolby” ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories” kaubamärgid.
Toodetud U.S.A. patentide nr 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 & teiste ülemaailmsete väljaantud ning väljaandmisel patentide
litsentsi alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, „DTS 2.0 Channel” on „DTS, Inc” kaubamärk.
Toode sisaldab tarkvara. © „DTS, Inc.” Kõik õigused kaitstud.
- Avatud allikate kohta päringute ja nõuete saatmiseks võtke SAMSUNGIGA ühendust meili teel
([email protected]).
2
EE
Ohutusalane teave
OHUTUSALASED HOIATUSED
VÄHENDAMAKS ELEKTRILÖÖGI OHTU ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE KASUTAJA
POOLT HOOLDATAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIGA TEENINDUSE POOLE.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Välgunool kolmnurga sees on hoiatusmärk,
mis teavitab Teid toote sees asuvast
ohtlikust pingest.
ETTEVAATUST: VÄHENDAMAKS
ELEKTRILÖÖGI OHTU ÄRGE EEMALDAGE
KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES
POLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI.
VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD
PERSONALIGA TEENINDUSE POOLE.
Hüüumärk kolmnurga sees on hoiatusmärk,
mis teavitab Teid antud toodet
puudutavatest tähtsatest juhistest.
HOIATUS
t Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma kätte või muidu niiskesse keskkonda.
t Vigastuste vältimiseks peab antud aparaat vastavalt paigaldusjuhistele olema kindlalt kinnitatud seina/ põranda külge.
ETTEVAATUST
t Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga ega vedelikke täis anumatega, nagu näiteks seadme peale
asetatud vaasid.
t Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks peab juhtme kõigepealt seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab
olema alati ligipääsetav.
Käesolev toode vastab FCC-regulatsioonidele, kui seadme ühendamiseks teiste seadmetega kasutatakse maandatud kaableid ja ühendusi.
Vältimaks elektromagnetilisi häireid teiste elektriseadmetega, nagu näiteks raadiod ja telerid, kasutage ühendamiseks maandatud kaableid ja ühendusi.
FCC MÄRKUS (U.S.A jaoks):
Käesolevat seadet on testitud ning on leitud, et see ühildub Klass B digitaalse seadme piirangutega, mis järgivad FCC-reeglistiku osa 15.
Need piirangud on loodud pakkumaks mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu elamute piirkonnas.
Käesolev seade loob, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ja, kui pole paigaldatud ja kasutatud vastavalt juhistele, võib see põhjustada
kahjulikke häireid raadiokommunikatsioonidele. Siiski, pole olemas garantiid, et häireid ei esine konkreetse paigalduse korral.
Kui käesolev seade tõepoolest põhjustab kahjulikke häireid raadio- või teleri vastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamisega,
soovitatakse kasutajal proovida häireid korrigeerida ühe või rohkema järgmise meetmega:
t
t
t
t
Suunake vastuvõtuantenn mujale või asetage teise kohta.
Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
Ühendage seade pistikusse, mis on raadiost või telerist erinevas vooluringis.
Konsulteerige abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio/teleritehnikuga.
ETTEVAATUST: FCC-reeglistikus on kirjas, et antud seadme igasugused volitamata muudatused või täiustused võivad tühistada kasutaja
õiguse seda kasutada.
Tähtsad ohutusalased juhised
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Järgige kõiki allpooltoodud ohutusnõudeid.
Hoidke juhised alles, et saaksite vajaduse korral neid tulevikus uuesti lugeda.
10) Kaitske toitejuhet, et sellele peale ei astutaks
1) Lugege juhend läbi.
ega painutataks, eriti pistiku lähedalt,
2) Hoidke juhend alles.
pistikupesade juurest ja kohtades, kus
3) Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
juhtmed väljuvad seadmest.
4) Järgige kõiki juhiseid.
11) Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud
lisaseadmeid.
5) Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
12) Kasutage vaid tootja poolt heaks kiidetud
6) Puhastage vaid kuiva lapiga.
või seadmega koos müüdavaid aluseid,
7) Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
statiive, kronsteine, laudu, jne.
Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
Aluse kasutamisel olge selle liigutamisel
8) Ärge paigaldage küttekehadele ega soojust eraldavatele
ettevaatlik, et seade ümber ei kukuks.
seadmetele liialt lähedale (radiaatorid, pliidid, soojapuhurid või
13) Kui esineb äikeseoht või seadet ei kasutata pikemat aega, siis
teised seadmed, ka võimendid).
ühendage see elektrivõrgust lahti.
9) Ärge üritage eirata polariseeritud või maandusega pistiku ohutuks
14) Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud spetsialistide teha.
tegevaid omadusi. Polariseeritud pistikul on kaks kontakti, milledest
Hooldus on vajalik, kui seade on viga saanud - toitejuhe või
üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks kontakti ja
pistik on vigastatud, seadmesse on sattunud vedelikke või
kolmas maandav haru. Lai laba või kolmas haru on olemas ohutuse
esemeid, seade on jäänud vihma kätte või saanud niiskust,
huvides. Kui pistik ei sobitu seinakontaktiga, siis konsulteerige
ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
elektrikuga, et ta vahetaks välja vananenud seinakontakti.
3
Ettevaatusabinõud
7 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Veenduge, et Teie kodus kasutatav vahelduvvooluallikas ühtib seadme tagaküljel oleval kleebisel märgituga.
Paigaldage oma mängija horisontaalselt kindlale alusele (mööbel) nii, et ventilatsiooni toimimiseks oleks seadme
ümber küllalt vaba ruumi (7,5~10cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud. Ärge asetage seadet
võimenditele või teistele seadmetele, mis võivad töötamisel kuumaks muutuda. See mängija on mõeldud pidevaks
kasutamiseks. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake voolujuhe seinakontaktist välja, eriti siis,
kui Te ei plaani seadet pikema ajaperioodi vältel kasutada.
Äikesetormide ajal ühendage seade vooluvõrgust lahti, eemaldades
juhtme seinakontaktist. Pikse tõttu kõrgenev pinge võib seadet
kahjustada.
Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte ega muude
soojusallikate lähedale. See võib põhjustada ülekuumenemist ja
häireid seadme töös.
Phones
Kaitske mängijat niiskuse (nt vaasid), ülemäärase kuumuse (nt kamin) või
tugeva magnet- või elektriväljaga seadmete eest (nt kõlarid). Kui seadme
töös esineb tõrkeid, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti. See mängija
ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuses. Seadet võib kasutada vaid
isiklikul eesmärgil.
Kui mängijat või plaati on hoitud külma temperatuuriga keskkonnas, võib
tekkida kondenseerumine. Kui transpordite seadet talvel, siis oodake enne
kasutamist umbes 2 tundi, et seade soojeneks toatemperatuurini.
4
Käesolevas tootes kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale
kahjulikke kemikaale.
Ärge visake neid patareisid minema koos tavaliste
olmejäätmetega.
EE
Sisukord
OMADUSED
2
2
Omadused
Litsents
OHUTUSALANE TEAVE
3
4
Ohutusalased hoiatused
Ettevaatusabinõud
ALUSTAMINE
6
6
Enne kasutusjuhendi lugemist
Mis on kaasas
KIRJELDUSED
7
8
8
Esipaneel
Tagapaneel
Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine
basskõlari toitejuhtme külge
KAUGJUHTIMISPULT
9
Kaugjuhtimispuldi tutvustus
ÜHENDUSED
11
12
Seinakinnituse paigaldamine
Välise seadme ühendamine heli- (analoog) või
optilist (digitaalne) kaablit kasutades
FUNKTSIOONID
13
13
15
16
17
20
Sisendrežiim
„Bluetooth“ (ainult HW-F355)
„SoundShare“ (ainult HW-F355)
USB
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Tarkvara uuendus
VEAOTSING
21
Veaotsing
22
Tehnilised andmed
2
3
6
7
9
11
13
21
LISA
22
5
Alustamine
ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST
Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge järgmiste terminitega.
Käesolevas juhendis kasutatavad ikoonid
Ikoon
Termin
Definitsioon
Ettevaatust Viitab olukorrale, kus funktsioon ei tööta või seaded võidakse tühistada.
Märkus
Viitab käesoleval leheküljel asuvatele nõuannetele või juhistele, mis aitavad
Teil funktsiooni kasutada.
Ohutusalased juhised ja veaotsing
1) Enne käesoleva seadme kasutamist tutvuge kindlasti ohutusalaste juhistega
(vaadake lk 3).
2) Probleemi ilmnemisel vaadake Veaotsingu peatükki (vaadake lk 21).
Autoriõigused
©2013
„SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.“
Kõik õigused kaitstud; antud kasutusjuhendit ei või osaliselt ega tervikuna paljundada või kopeerida
ilma „Samsung Electronics Co.,Ltd.“ eelneva kirjaliku nõusolekuta.
MIS ON KAASAS
Kontrollige, kas alltoodud tarvikud on Teie tootega kaasas.
POWER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
(Mutter:2EA)
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
(Kruvi:2EA)
S/W
LEVEL
DRC
AH59-02546B
Kaugjuhtimispult /
Patareid (suurus AAA)
(F350: AH59-02548A
F355: AH59-02532A/
4301-000116)
Kasutusjuhend
(AH68-02614A)
Toitejuhe
(3903-000598)
Adapter
(BN44-00639A)
Seinakinnituskronstein
(AH61-03627A)
AUX-kaabel
(AH39-01077A)
Kruvi
(AH61-03342A/
6001-001961)
USB-kaabel
(AH39-01178A)
Ferriidist rõngassüdamik
(3301-001068)
USB-muundur
(AH59-02572A)
Tarvikute välimus võib veidi ülaltoodud illustratsioonidest erineda.
Väliste seadmete ühendamiseks käesoleva seadmega kasutage spetsiaalset USB-kaablit.
6
EE
Kirjeldused
ESIPANEEL
1
2
3
● KIRJELDUSED
4
TOITE NUPP
Lülitab „Crystal Surround Air Track“ kõlarisüsteemi sisse ja välja.
FUNKTSIOONI
NUPP
Valib D.IN, AUX, BT, TV, USB sisendi.
- Kui seade on sisselülitatud, programmeerib ( F. ) nupu rohkem
kui 3 sekundit allhoidmine nupu toimima VAIGISTAMISE nupuna.
VAIGISTAMISE nupu seade tühistamiseks hoidke ( F. ) nuppu
taas 3 sekundit all.
HELITUGEVUS +/-
Kontrollib helitugevust.
EKRAAN
Kuvab hetkerežiimi.
Seadme sisselülitamisel esineb 4-5 sekundi pikkune viivitus, enne kui see heli edastama
hakkab.
7
Kirjeldused
TAGAPANEEL
1
2
AUX IN
N
OPTICAL IN
5
Red
OPTICAL
OUT
1
TOITEALLIKA
SISEND
A
4
AUX IN
BASSKÕLARI
AUDIO
ÜHENDUSTEROUT
MINAL
3
OPTICAL IN
White
Ühendage siia basskõlari ühenduspesa.
AUDIO
OUT
OPTICAL
OUT
L
White
Red
Ühendage vahelduvvoolu adapter korralikult toiteallika sisendpessa
ning seejärel sisestage vahelduvvoolu adapter seinakontakti.
R
USB-PORT
Ühendage siia USB-seadmed, nagu näiteks MP3-mängijad, et
esitada seadmetel asuvaid faile.
- Kasutage kaasasolevat USB-muundurit, kui olete toote seinale
paigaldanud.
4
OPTILINE SISEND
Ühendage siia välise seadme digitaalne (optiline) väljund.
5
AUX-SISEND
Ühendage siia välise seadme analoogväljund.
Ühendades vahelduvvooluadapteri juhet seinakontaktist lahti, tõmmake seda pistikust.
Ärge tõmmake kaablist.
Ärge ühendage AUDIO
antud seadet või teisi seadmeid seinakontakti enne, kui kõik
OUT
White
White
seadmetevahelised
ühendused on lõpuleviidud.
L
R
FERRIIDIST RÕNGASSÜDAMIKU
PAIGALDAMINE BASSKÕLARI KAABLI KÜLGERed
Red
8
R
OPTICAL
OUT
OPTICAL
OUT
Luku vabastamiseks
tõstke üles ja avage
südamik.
L
Tehke toitejuhtmega südamiku
ümber kaks silmust. (Alustage
silmuste tegemist 5-10 cm
südamikust kaugemal.)
Sulgege lukk.
AUDIO
OUT
L
R
EE
Kaugjuhtimispult
KAUGJUHTIMISPULDI TUTVUSTUS
HW-F350
TV TOITE NUPP
Lülitab Teie SAMSUNGI teleri sisse ja välja.
POWER
TV POWER
AUX
Vajutage, et lülituda AUX-režiimile.
OPTICAL
OPTILINE
Vajutage, et lülituda optilisele režiimile.
AUX
USB
TV SOURCE
AUTO POWER
KORDAMINE
Valige, kas korrata faili, kõiki või
juhuslikult.
REPEAT
TV HELITUGEVUS
Reguleerib TV helitugevust.
TV KANAL , AUDIO SYNC
Lülitub saadaolevate telekanalite vahel.
Kasutatakse, et aidata sünkroniseerida
video heliga, kui seade on ühendatud
digitaalse teleriga.
TV CH
TV VAIGISTAMINE
Vaigistab telerist tuleva heli. Vajutage
uuesti, kui soovite taastada endise
helitugevuse.
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
JUHTIMISNUPP
Esitage, pausige või lõpetage muusikafaili
esitamine või sooritage muusikafailis edasivõi tagasisuunas otsingut.
VOL
3D SOUND
PLUS
HELIEFEKT
Valib heliefekti:
(MUUSIKA, UUDISED, DRAAMA, KINO,
SPORT, MÄNG, VÄLJALÜLITATUD
(originaalheli)
Sünkroniseerib optilise pesa kaudu
optilise allikaga ühendatud „Air Track“
kõlarisüsteemi nii, et see lülitub
automaatselt sisse, kui Te teleri sisse lülitate.
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
SOUND EFFECT
TV ALLIKAS
Vajutage, et valida ühendatud teleri
videoallikas.
AUTOMAATNE SISSELÜLITUS
DIMMER
TV VOL
USB
Vajutage, et lülituda USB-režiimile.
DRC
AH59-02548A
HELITUGEVUS, S/W LEVEL
Reguleerib seadme helitugevuse taset.
Reguleerib basskõlari taset.
TV VÄLJUMINE
Väljub teleri funktsioonidest (toimib samuti
kui EXIT (välju) nupp teleripuldil).
TV INFO, TV EELMINE KANAL
Kuvab teleri hetkestaatuse.
Liigub eelmisele telekanalile.
SMART VOLUME
Reguleerib ja stabiliseerib helitugevuse
taset, et vältida drastilisi helitugevuse
muutusi.
DRC
Saate antud funktsiooni kasutada, et
nautida „Dolby Digital“ heli, kui vaatate
öösel filme madala helitugevusega.
(Standard, MAX, MIN).
VAIGISTAMINE
Vaigistab seadmest tuleva heli.
Vajutage uuesti, et taastada eelnev
helitugevus.
3D SOUND PLUS
Käesolev funktsioon lisab helile
sügavust ja ruumilisust.
Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti
1.
Tõstke puldi tagaküljel
asuvat kaant ülespoole,
nagu näidatud.
2. Sisestage kaks AAA suuruses patareid.
Kontrollige, et patareide „+” ja „–”
poolused ühtiksid patareipesa sees
oleva diagrammiga.
3. Asetage kaas tagasi.
Eeldades tüüpilist
telerikasutust, kestavad
patareid umbes aasta.
Kaugjuhtimispuldi tööraadius
Kaugjuhtimispulti on võimalik kasutada kuni 7m kaugusel seadmest sirgjooneliselt. Samuti saate pulti kasutada
puldisensori suhtes kuni 30° horisontaalnurga all.
9
● KAUGJUHTIMISPULT
TOITE NUPP
Lülitab „Crystal Surround Air Track“
kõlarisüsteemi sisse ja välja.
Kaugjuhtimispult
KAUGJUHTIMISPULDI TUTVUSTUS
HW-F355
TOITE NUPP
Lülitab „Crystal Surround Air Track“
kõlarisüsteemi sisse ja välja.
TV TOITE NUPP
Lülitab Teie SAMSUNGI teleri sisse ja välja.
POWER
TV POWER
AUX
Vajutage, et lülituda AUX-režiimile.
OPTILINE
Vajutage, et lülituda optilisele režiimile.
KORDAMINE
Valige, kas korrata faili, kõiki või
juhuslikult.
OPTICAL
AUTO POWER SoundShare
TV VOL
TV VAIGISTAMINE
Vaigistab telerist tuleva heli. Vajutage
uuesti, kui soovite taastada endise
helitugevuse.
JUHTIMISNUPP
Esitage, pausige või lõpetage
muusikafaili esitamine või sooritage
muusikafailis edasi- või tagasisuunas otsingut.
HELIEFEKT
Valib heliefekti:
(MUUSIKA, UUDISED, DRAAMA, KINO,
SPORT, MÄNG, VÄLJALÜLITATUD
(originaalheli)
TV SOURCE
REPEAT
TV HELITUGEVUS
Reguleerib TV helitugevust.
TV KANAL
Lülitub saadaolevate telekanalite vahel.
Kasutatakse, et aidata sünkroniseerida
video heliga, kui seade on ühendatud
digitaalse teleriga.
USB/
AUX
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
USB, BLUETOOTH
Vajutage, et lülituda USB/ BLUETOOTH-režiimile.
TV ALLIKAS
Vajutage, et valida ühendatud teleri
videoallikas.
„Anynet+“, „SoundShare“
„Anynet+“ on funktsioon, mis võimaldab
Teil Teie SAMSUNGI teleripuldiga juhtida
teisi SAMSUNGI seadmeid. See edastab
teleri heli „Bluetooth“ ühenduse kaudu
Teie kõlarisüsteemi ja juhib heli.
AUTOMAATNE SISSELÜLITUS
Sünkroniseerib optilise pesa kaudu
optilise allikaga ühendatud „Air Track“
kõlarisüsteemi nii, et see lülitub
automaatselt sisse, kui Te teleri sisse lülitate.
AUDIO SYNC
Lülitub saadaolevate telekanalite vahel.
Kasutatakse, et aidata sünkroniseerida
video heliga, kui seade on ühendatud
digitaalse teleriga.
HÄMARDI
Saate reguleerida ekraani heledust.
TV INFO, TV EELMINE KANAL
Kuvab teleri hetkestaatuse.
Liigub eelmisele telekanalile.
DRC
SMART VOLUME
Reguleerib ja stabiliseerib helitugevuse
taset, et vältida drastilisi helitugevuse
muutusi.
HELITUGEVUS, S/W LEVEL
Reguleerib seadme helitugevuse taset.
Reguleerib basskõlari taset.
DRC
Saate antud funktsiooni kasutada, et
nautida „Dolby Digital“ heli, kui vaatate
öösel filme madala helitugevusega.
(Standard, MAX, MIN).
3D SOUND PLUS
Käesolev funktsioon lisab helile
sügavust ja ruumilisust.
VAIGISTAMINE
Vaigistab seadmest tuleva heli.
Vajutage uuesti, et taastada eelnev
helitugevus.
AH59-02532A
SAT ehk „Surround Air Track“ on SAMSUNGILE kuuluv patenteeritud nimetus.
Kaugjuhtimispult juhib vaid SAMSUNGI telereid.
Sõltuvalt kasutatavast telerist ei pruugi Teil antud puldiga oma teleri juhtimine võimalik olla.
Sellisel juhul kasutage teleri kaugjuhtimispulti.
10
EE
Ühendused
SEINAKINNITUSE PAIGALDAMINE
Seinakinnituskronsteini saab kasutada käesoleva seadme seinale kinnitamiseks.
Ettevaatusabinõud paigaldamisel
● ÜHENDUSED
Paigaldage vaid vertikaalsele seinale.
Paigaldamisel vältige kõrgeid temperatuure ja niiskust ning seinu,
mis ei pea seadme kaalule vastu.
Ostke ja kasutage kinnituskruve, mis sobivad Teie seina jaoks (krohv, raud, puit jne).
Võimalusel kinnitage toetavad kurvid seinanaelte sisse.
Välistest seadmetest tulenevad kaablid peab seadmega ühendama
enne seinale paigaldamist.
Enne seadme paigaldamist lülitage see kindlasti välja ning eemaldage ka vooluvõrgust.
Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.
1. Asetage seinakinnitus seinale ja kinnitage kahe kruviga.
Kui riputate seadme teleri alla, paigaldage kindlasti
seinakinnituskronstein nii, et nool ( ) asetseks teleri keskjoonel.
Samuti kontrollige, et seade oleks vähemalt 5 cm telerist allpool.
2. Joondage kaks MUTRIT kruviaukudega PEASEADME
vasakul ja paremal pool ning seejärel kinnitage need
kaasasolevate kruvidega peaseadme külge.
3. Sisestage USB-muundur seadmesse enne selle seinale
paigaldamist.
4. Sobitage seade seinakinnituskronsteini vastavatesse
pesadesse. Turvaliseks paigaldamiseks kontrollige, et
kinnitusnaelad libiseksid kindlalt alla pesade otstesse.
1
2
5. Paigaldamine on lõpuleviidud.
5 cm või rohkem
Ärge rippuge seinale paigaldatud seadmel ja vältige igasugust lööki või tõuget seadmele.
Kinnitage seade kindlalt seinale, et see ootamatult alla ei kukuks. Kui seade seinalt alla
kukub, võib see viga saada.
Kui seade on seinale paigutatud, siis veenduge, et lapsed ei tõmbaks seadme
ühenduskaableid, sest see võib põhjustada seadme seinalt allakukkumise.
Seinakinnituse optimaalseks toimimiseks paigaldage kõlarisüsteem teleri alla
vähemalt 5 cm kaugusele.
11
Ühendused
VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE KASUTADES HELI- (ANALOOG) VÕI
OPTILIST (DIGITAALNE) KAABLIT
Helikaabel
Valge
Punane
HDMI IN
AUDIO
OUT
L
või
HDMI OUT
AUX IN
AUX-SISEND
OPTICAL IN
Käesolev seade on varustatud ühe optilise digitaalse sisendpesa ning ühe analoogheli sisendipesaga, andes
Teile kaks võimalust selle teleriga ühendamiseks.
OPTILINE SISEND
Optiline kaabel
(pole kaasas)
OPTICAL
OUT
OPTILINE VÄLJUND
BD/DVD-mängija /
digiboks/
mängukonsool
R
AUX-SISEND
Ühendage peaseadme AUX-SISEND (heli) teleri või allikaseadme HELIVÄLJUNDIGA.
Kontrollige, et konnektorite värvid ühtiksid.
või,
OPTILINE SISEND
Ühendage peaseadme digitaalne sisend teleri või allikaseadme OPTILISE VÄLJUNDIGA.
OPTICAL
OUT
Ärge ühendage antud toote või teleri toitejuhet seinakontakti enne, kui kõik
seadmetevahelised ühendused on lõpuleviidud.
Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage toide kindlasti välja ning ühendage toitejuhe
seinakontaktist lahti.
White
AUDIO
OUT
L
R
Red
12
EE
Funktsioonid
SISENDREŽIIM
Saate valida D.IN, AUX, BT, TV sisendi või USB-sisendi.
Vajutage sobivat nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud režiim, või vajutage (
D.IN, AUX, BT, TV või USB-režiim.
Kuva
Optiline digitaalne sisend
D.IN
AUX-sisend
AUX
BLUETOOTH režiim
BT (ainult HW-F355)
TV-režiim
TV (ainult HW-F355)
USB-režiim
USB
POWER
● FUNKTSIOONID
Sisendrežiim
), et valida üks järgnevatest:
TV POWER
HW-F350
OPTICAL
POWER
AUX
USB
TV SOURCE
TV POWER
AUTO POWER
Seade lülitub automaatselt välja järgmistel juhtudel:
BT/TV/USB/D.IN-režiimis
- Kui 20 minuti jooksul pole edastatud helisignaale.
AUX-režiimis
- Kui ühtegi nuppu pole vajutatud 8 tunni jooksul, kui kaabel on ühendatud.
- Kui AUX-kaabel on 20 minutit olnud lahtiühendatud.
REPEAT
DIMMER
POWER
TV POWER
HW-F355
TV VOL
OPTICAL
TV CH
AUDIO SYNC
USB/
AUX
TV SOURCE
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
AUTO POWER SoundShare
REPEAT
SOUND EFFECT
TV VOL
VOL
TV CH
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV PRE-CH DIMMER
S/WTV MUTE TV INFO
S/W
MUTE
LEVEL
LEVEL
ARC-funktsioon aktiveeritakse D.IN-režiimis, kui seade on ühendatud teleriga, mis toetab
ARC-funktsiooni.
ARC-funktsiooni väljalülitamiseks lülitage „Anynet“ välja.
SOUND EFFECT
3D SOUND
3D
PLUS
S/W
LEVEL
VOL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
DRC
S/W
LEVEL
Kasutage kaasasolevat kaablit, kui USB-välkmäluseadet ei ole võimalik otse seadmega ühendada.
BLUETOOTH (ainult HW-F355)
3D
3 SOUND
PLUS
AH59-02548A
VOL
DRC
AH59-02548A
Saate kasutada „Bluetooth“ seadet, et nautida kõrgkvaliteetse stereoheliga muusikat juhtmeid kasutamata!
Mis on „Bluetooth“?
„Bluetooth“ on tehnoloogia, mis võimaldab „Bluetooth’iga“ ühilduvatel seadmetel üksteisega lihtsalt ühenduda
kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.
Sõltuvalt kasutusviisist võib „Bluetooth“ seade põhjustada müra või häireid seadmete töös, kui:
- Osa Teie kehast on kontaktis „Bluetooth“ seadme või „Air Track“ kõlarisüsteemi vastuvõtva /
edastava süsteemiga.
- See on avatud elektrilistele variatsioonidele, mis tulenevad takistustest, nagu näiteks sein, nurk või kontori
jaotusseinad.
- See on avatud sama sagedusalaga seadmetelt, k.a. meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad
LAN-seadmed, tulenevatele elektrilistele häiretele.
Ühendage „Air Track“ kõlarisüsteem „Bluetooth“ seadmega, kui nad on üksteise lähedal.
Mida suurem on vahemaa „Air Track“ kõlarisüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahel, seda halvem on kvaliteet.
Kui vahemaa ületab „Bluetooth’i“ toimimisraadiuse, ühendus katkeb.
Halva vastvõtuga piirkondades ei pruugi „Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.
„Bluetooth“ ühendus töötab ainult siis, kui see on seadmele lähedal. Ühendus katkeb automaatselt, kui
„Bluetooth“ seade on toimimisraadiusest väljas. Isegi toimimisraadiuse sees võivad helikvaliteeti kahjustada
takistused, nagu näiteks seinad või uksed.
Käesolev juhtmevaba seade võib põhjustada oma töötamise ajal elektrilisi häireid.
13
Funktsioonid
„Air Track“ kõlarisüsteemi ühendamine „Bluetooth“ seadmega
Kontrollige, kas „Bluetooth“ seade toetab „Bluetooth’iga“ ühilduvate stereokõrvaklappide funktsiooni.
Ühendage
„Bluetooth“ seade
1. Vajutage „Air Track“ kõlarisüsteemi puldil SOURCE (allika) nuppu, et kuvada BT („Bluetooth’i“) teade.
„Air Tracki“ esiekraanil kuvatakse 4 sekundi jooksul WAIT (oodake) ning seejärel BT READY
(„Bluetooth“ on valmis).
2. Valige ühendatavas „Bluetooth’i“ seadmes „Bluetooth“ menüü (vaadake „Bluetooth’i“ seadme
kasutusjuhendit).
3. Valige „Bluetooth’i“ seadmes stereokõrvaklappide menüü.
Kuvatakse skannitud seadmete nimekiri.
4. Valige nimekirjast „[Samsung] AirTrack".
Kui „Air Track“ on „Bluetooth“ seadmega ühendatud, kuvab see esiekraanil teade BT CONNECTED ➡
BT („Bluetooth“ seade on ühendatud).
Kui „Bluetooth“ seadmel ei õnnestu „Air Trackiga“ ühendust luua, kustutage eelmine „Bluetooth“ seadmes
leitud kirje „[Samsung] AirTrack” ning sooritage „Air Trackis“ uus otsing.
5. Esitage ühendatud seadmes muusikat.
Saate kuulata muusikat, mida esitate ühendatud „Bluetooth“ seadmega, „Crystal Surround Air Track“
kõlarisüsteemi abil.
BT-režiimis pole faili esitamise, kordamise, peatamise ning järgmise ja eelmise faili esitamise funktsioonid
saadaval.
„Bluetooth“ seadme ühendamisel „Air Trackiga“ peate võib-olla sisestama PIN-koodi (salasõna).
Kui kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken, sisestage <0000>.
„Air Track“ toetab SBC-andmeid (44,1kHz, 48kHz).
AVRCP funktsiooni ei toetata.
Ühendage ainult selliseid „Bluetooth“ seadmeid, mis toetavad A2DP (AV) funktsiooni.
Ühendada pole võimalik „Bluetooth“ seadmeid, mis toetavad ainult „käed vaba“ funktsiooni.
Korraga saab ühendada ainult ühe „Bluetooth“ seadme.
Kui lülitate „Air Track“ kõlarisüsteemi välja ning ühendus katkestatakse, ei taastata ühendust
automaatselt. Ühenduse taastamiseks peate seadmed omavahel uuesti ühendama.
„Air Track“ kõlarisüsteem ei pruugi otsingut või ühendust korralikult sooritada järgmistel juhtudel:
-
14
Kui „Air Tracki“ ümber on tugev elektriväli.
Kui „Air Trackiga“ on samaaegselt ühendatud mitu „Bluetooth“ seadet.
Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, pole õiges kohas või selle töös esineb häireid.
Pidage meeles, et mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestseeruvad tuled ja
gaasiahjud kasutavad sama sagedusvahemikku mis „Bluetooth“ seadegi, mis võib põhjustada
elektrilisi häireid.
„Bluetooth“ seadme saab „Air Track“ kõlarisüsteemi küljest lahti ühendada.
Juhiseid vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.
EE
„Bluetooth“ seadme lahtiühendamine „Air Track“ kõlarisüsteemi küljest
Ühendus „Air Track“ kõlarisüsteemiga katkestatakse.
Kui „Air Tracki“ ja „Bluetooth“ seadme vaheline ühendus katkestatakse, kuvatakse „Air Tracki“ esiekraanil
teade BT DISCONNECTED Ühendus „Bluetooth" seadmega on katkestatud.
Vajutage „Air Track“ kõlarisüsteemi esipaneelil (
et „Air Track“ välja lülitada.
) nuppu, et lülituda BT-režiimist mõnda teise režiimi või
Ühendatud „Bluetooth“ seade ootab enne ühenduse lõpetamist teatud aja jooksul „Air Trackilt“ vastust.
(Ühenduse lõpetamise aeg võib sõltuvalt „Bluetooth“ seadmest erineda.)
Katkestatakse ühendus antud hetkel ühendatud seadmega.
„Bluetooth“ ühenduse režiimis katkestatakse „Bluetooth“ ühendus, kui vahemaa „Air Tracki“ ja
„Bluetooth“ seadme vahel ületab 5 meetrit.
Kui pärast ühenduse katkemist liigub „Bluetooth“ seade tagasi levipiirkonda, saate „Air Tracki“
taaskäivitada, et taastada ühendus „Bluetooth“ seadmega.
„Air Track“ lülitub valmisoleku („Ready“) režiimis automaatselt välja 20 minuti pärast.
SOUNDSHARE (ainult HW-F355)
Käesolev peatükk selgitab, kuidas ühendada „Crystal Surround Air Track“ kõlarisüsteem „Bluetooth’iga“
ühilduva SAMSUNGI teleriga.
„Crystal Surround Air Track“ kõlarisüsteemi ühendamine
„Bluetooth’iga“ ühilduva SAMSUNGI teleriga
Ühendage
Vajutage (
) nuppu, et valida telerirežiim, seejärel ühendage teler „Crystal Surround Air Trackiga“.
Kui seade on teleriga ühendatud, siis esitab see teleri heli.
Kui lülitute teisele režiimile kui „TV Soundshare“ või lülitate „Air Tracki“ välja, kuulete heli taas telerist.
<Teleri ühendamiseks>
Et Teie „Air Track“ esitaks läbi „Bluetooth“ ühenduse teleri heli, peate kõigepealt oma kõlarisüsteemi
„Bluetooth’iga“ ühilduva teleriga ühendama. Kui ühendus on loodud, salvestatakse ühenduse teave ning
edaspidi „Bluetooth“ ühenduse teemalist teadet ei kuvata. Asetage „Air Track“ kõlarisüsteem ja teler enne
ühenduse loomist üksteise lähedale.
15
● FUNKTSIOONID
„Air Track“ kõlarisüsteemi lahtiühendamine „Bluetooth“ seadme küljest
Funktsioonid
1. Lülitage SAMSUNGI teler ja „Air Track“ kõlarisüsteem sisse.
Määrake teleri „SoundShare“ seadistuste menüüs üksus „Add New Device“ sättele „On“ (sees).
2. Kui lülitate „Air Tracki“ režiimi sättele TV, kuvatakse teade, mis küsib, kas jätkata „Bluetooth“ ühendusega.
Teleri ekraanile kuvatakse teade „[Samsung] AirTrack".
3. Valige teleri ekraanil <Yes> (jah). Ühendus „Air Trackiga“ viiakse lõpule.
Kui ühendus on loodud ja Te lülitate „Air Tracki“ mõnelt teiselt režiimilt telerirežiimile, luuakse teleriga ühendus
automaatselt.
Lülitades „Air Tracki“ telerirežiimilt mõnele teisele režiimile, tühistab see „SoundShare“ ühenduse.
Kui soovite tühistada olemasoleva ühenduse kõlarisüsteemi ja teleri vahel, siis ühendage oma kõlarisüsteem mõne
teise teleriga.
- Olemasoleva ühenduse tühistamiseks vajutage teleri sisendrežiimis PLAY /PAUSE (esita/ pausi) nuppu
5 sekundi vältel. Nüüd saate ühenduse luua mõne teise teleriga.
„SoundShare“ režiimis saate helitugevust reguleerida ning heli vaigistada kasutades kas teleri või kõlarisüsteemi
kaugjuhtimispulti.
USB
Teleri „SoundShare“ režiimi töötamisraadius
- soovituslik ühendusraadius: 50 cm ulatuses
- soovituslik töötamisraadius: 5 meetri ulatuses
Kui vahemaa „Air Tracki“ ja SAMSUNGI teleri vahel on üle viie meetri, võivad ühendus või heli katkeda.
Sellisel juhul ühendage „Bluetooth“ seade uuesti töötamisraadiuse ulatuses.
Kontrollige, et SAMSUNGI teleri „SoundShare“ režiim on enne käesoleva funktsiooni kasutamist
sisselülitatud.
„SoundShare“ režiimis ei tööta PLAY (esita), NEXT (järgmine), PREV (eelmine), STOP (stopp) nupud.
„Bluetooth’i“ ooterežiimi sisselülitamise funktsioon
- „Air Tracki“ toide lülitatakse automaatselt välja, kui Te teleri, mis on „SoundShare“ funktsiooni abil
„Air Trackiga“ ühendatud, välja lülitate.
- Saate antud funktsiooni sisse või välja lülitada, kui vajutate SOURCE (allika) nuppu üle 5 sekundi sellal, kui
„Air Tracki“ toide on väljalülitatud. Kui määrate sätteks „Off“ (väljas), lülitub toode automaatselt koos teleriga
välja, kuid ei lülitu automaatselt sisse.
„SoundShare“ funktsioonid toetavad osad SAMSUNGI telerid, mis on välja lastud pärast 2012. aastat.
Kontrollige enne alustamist, kas Teie teler toetab „SoundShare’i“.
(Rohkem teavet leiate oma teleri kasutusjuhendist.)
1. Ühendage USB-seade kõlarisüsteemi küljel asuvasse USB-porti.
2. Vajutage ( ) nuppu „Air Tracki“ esipaneelil korduvalt, kuni kuvatakse USB.
3. USB märge ilmub ekraanile ning seejärel kaob.
Ühendus „Crystal Surround Air Track“ kõlarisüsteemiga on loodud.
Kõlarisüsteem lülitub automaatselt välja („Auto Power Off“), kui sellega pole rohkem kui 20 minuti jooksul ühendatud
ühtegi USB-seadet.
Enne USB-seadme ühendamist
Pidage meeles järgmist:
Kui faili või kausta nimi USB-seadmel ületab 10 tähemärki,
ei kuvata seda OLED-ekraanil.
Käesolev toode ei pruugi ühilduda teatud tüüpi
USB-salvestusmeediumitega.
„Air Track“ toetab FAT16 ja FAT32 failisüsteeme.
- NTFS failisüsteemi ei toetata.
16
*.mp3
*.wma
*.aac
*.wav
*.Ogg
POWER
*.Flac
TV POWER
● FUNKTSIOONID
Formaat
EE
Ühendage USB-seadmed vahetult toote USB-porti.
Vastasel juhul võib esineda USB ühilduvusprobleeme.
Ärge ühendage mitme kaardi lugeja abil tootega mitut salvestusseadet.
Need ei pruugi korralikult töötada.
Digitaalse kaamera PTP-protokolle ei toetata.
Ärge eemaldage USB-seadet sellelt andmete lugemise ajal.
Kommertsveebilehtedelt pärinevaid DRM-kaitstud muusikafaile (MP3, WMA) ei esitata.
Väliseid kõvakettaid ei toetata.
Mobiiltelefone ei toetata.
Failiformaadi tüübi ühilduvuse nimekiri:
Koodek
„MPEG 1 Layer2“
„MPEG 1 Layer3“
„MPEG 2 Layer3“
„Wave_Format_MSAudio1“
„Wave_Format_MSAudio2“
AAC
AAC-LC
HE-AAC
OGG 1.1.0
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1
Toetatakse diskreetimiskiirust, mis on suurem kui 16KHz
OPTICAL
AUX
USB
TV SOURCE
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE
TV VOL
HW-F350
HW-F355
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
POWER
TV POWER
OPTICAL
AUX
SOUND EFFECT
USB
VOL
TV SOURCE
SMART VOLUME
AUTO POWER
REPEAT
S/W
LEVEL
DIMMER
TV VOL
HW-F350
S/W
LEVEL
MUTE
TV CH
AUDIO SYNC
VOL
3DTV
3D
SOUND
EXIT
MUTE TV INFO TV PRE-CH TVDRC
PLUS
HW-F355
SOUND EFFECT
HW-F350
VOL
S/W
POWER
LEVEL
MUTE
OPTICAL
33D
D SOUND
PLUS
AUX VOL USB
POWER
SMART VOLUME
TV VOL
S/W
TV POWER
LEVEL
TV SOURCE
DRC
AUTO POWER TV POWER
REPEAT
OPTICAL
HW-F355
AH59-02548A
DIMMER
USB/
AH59-02548A
AUX
TV CH
TV SOURCE
AUDIO SYNC
AUTO POWER SoundShare
REPEAT
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
VOL
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
S/W
LEVEL
SOUND EFFECT
3D SOUND
3D
PLUS
S/W
LEVEL
MUTE
VOL
VOL
MUTE
S/W
LEVEL
SMART VOLUME
DRC
S/W
LEVEL
AH59-02548A
3D SOUND
3D
PLUS
VOL
DRC
Esita / pausi / lõpeta
Vajutage taasesituse ajal
,  nuppu.
Vajutage uuesti
nuppu, et lõpetada ajutiselt faili esitamine.
nuppu, et valitud faili esitada.
Vajutage
Taasesituse lõpetamiseks vajutage taasesituse ajal stopp-nuppu ().
Edasi- / tagasisuunas vahelejätmine
Vajutage taasesituse ajal
,
nuppu.
Kui olemas on rohkem kui üks fail ja Te vajutate
valitakse järgmine fail.
Kui on olemas rohkem kui üks fail ja Te vajutate
eelmine fail.
nuppu,
nuppu, valitakse
Kordamisfunktsiooni kasutamine
Korduv taasesitus võimaldab Teil esitada korduvalt ühte või kõiki faile, faile
juhuslikus järjekorras mängida või kordamist välja lülitada.
Vajutage REPEAT (korda) nuppu.
REPEAT OFF (kordamine väljas): Tühistab korduva taasesituse.
REPEAT FILE (korda faili): Ühe loo korduv esitamine.
REPEAT ALL (korda kõiki): Kõikide lugude korduv esitamine.
REPEAT RANDOM (korda juhuslikult): Lugusid esitatakse juhuslikus
järjekorras. (Lugu, mida on juba esitatud, võidakse taas esitada.)
Kordamise funktsiooni on võimalik määrata, kui esitate muusikat
USB-seadmelt.
AH59-02548A
17
POWER
TV POWER
Funktsioonid
OPTICAL
AUX
USB
TV SOURCE
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
POWER
TV POWER
TV VOL
HW-F350
HW-F355
TV CH
AUDIO SYNC
OPTICAL
AUX
USB TV SOURCE
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
VOL
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
S/W
S/W
MUTE
EXIT
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV LEVEL
LEVEL
VOL
3D SOUND
3D
SOUND
EFFECT
PLUS
SMARTDRC
VOLUME
VOL
AH59-02548A
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
MUTE
HW-F350
HW-F355
VOL
3D SOUND
3D
PLUS
DRC
POWER
OPTICAL
TV POWER
AUXAH59-02548A
USB
TV SOURCE
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
HW-F350
HW-F355
POWER
TV POWER
SOUND EFFECT
OPTICAL
S/W
LEVEL
SMART VOLUME
VOL
AUX
USB
S/W
LEVEL
AUTO POWER
REPEAT
E
DIMMER
VOL
TV CH
DRC
AUDIO SYNC
O
CH T
T
AH59-02548A
V EXI
EXIT
TV MUT
MUTE TV INF
INFO TV PREPRE-CH TV
HW-F350
HW-F355
SOUND EFFECT
SMART VOLUME
VOL
POWER
S/W
LEVEL
3D SOUND
3D
PLUS
OPTICAL
TV POWER
S/W
LEVEL
MUTE
VOL
AUX
See on kasulik funktsioon, kui soovite uksekellale või telefonikõnele vastata.
1. Antud seadme heli vaigistamiseks vajutage MUTE (vaigistamise) nuppu
kaugjuhtimispuldil.
2. Teleri vaigistamiseks vajutage TV MUTE (
nuppu kaugjuhtimispuldil.
) (teleri vaigistamise)
3. Heli taastamiseks vajutage MUTE / TV MUTE ( ) nuppu
kaugjuhtimispuldil uuesti (või vajutage VOLUME +/–).
3D SOUND PLUS funktsiooni kasutamine
„3D Sound Plus“ funktsioon lisab helile sügavust ja ruumilisust.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu 3D SOUND PLUS.
Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub valik järgmiselt:
3D SOUND PLUS OFF(„3D Sound Plus“ väljas) ➡ 3D SOUND PLUS
MUSIC („3D Sound Plus“ muusika) ➡ 3D SOUND PLUS MOVIE
(„3D Sound Plus“ film)
Kui lülitate sisse „3D Sound Plus’i“, lülitatakse heliefekti funktsioon
automaatselt välja.
SMART VOLUME funktsiooni kasutamine
TV SOURCE
MUTE
3D SOUND
3D
PLUS
TV VOL
Heli vaigistamine
USB
DRC
TV SOURCE
AUTO POWER
REPEAT
AH59-02548A
DIMMER
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
See reguleerib ja stabiliseerib helitugevuse taset, et vältida drastilisi
helitugevuse muutuseid, mis on tingitud kanali või stseeni vahetumisest.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SMART VOLUME.
Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub valik järgmiselt:
SMART VOLUME ON („Smart Volume“ sees) ➡ SMART VOLUME
OFF („Smart Volume“ väljas)
Heliefekti funktsiooni kasutamine
Teil on võimalik valida seitsme erineva helirežiimi vahel – MUSIC (muusika),
NEWS (uudised), DRAMA (draama), CINEMA (kino), SPORTS (sport),
GAME (mäng) ja OFF (väljas, originaalheli) – sõltuvalt sisust, mida soovite
nautida. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOUND EFFECT.
Valige OFF, kui soovite nautida originaalheli.
Soovitame valida heliefekti seade, mis põhineb allikmaterjalil ja
Teie isiklikul eelistusel.
Kui valite heliefekti režiimi (v.a. OFF), lülitatakse „3D Sound Plus“
automaatselt välja.
S/W LEVEL funktsiooni kasutamine
SOUND EFFECT
HW-F350
HW-F355
3D SOUND
3D
PLUS
S/W
LEVEL
VOL
VOL
MUTE
AH59-02548A
SMART VOLUME
DRC
S/W
LEVEL
Bassi tugevust on võimalik kontrollida kaugjuhtimispuldi nupuga
„S/W Level“.
1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu S/W LEVEL.
2. Ekraanil kuvatakse „SW 0”.
3. Vajutage LEVEL (tase) nuppudest või , kui soovite basskõlari
helitugevust suurendada või vähendada. Antud väärtust on võimalik
määrata vahemikus SW -6 kuni SW +6.
18
POWER
HW-F350
AUX
USB
TV SOURCE
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
POWER
HW-F355
TV VOL
OPTICAL
TV POWER
TV CH
AUX
AUDIO SYNC
USB/
TV SOURCE
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
AUTO POWER SoundShare
REPEAT
SOUND EFFECT
TV VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
VOL
TV CH
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
SMART VOLUME
VOL
VOL
3D SOUND
3D
PLUS
DRC
S/W
LEVEL
MUTE
POWER
AH59-02548A
TV POWER
POWER
TV POWER
VOL
3D
3 SOUND
PLUS
OPTICAL
AUX
OPTICAL
AUX
USB/
DRC
TV SOURCE
USB
TV SOURCE
AUTO POWER SoundShare
HW-F350
HW-F355
REPEAT AUTO
POWER
AH59-02548A
REPEAT
DIMMER
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
POWER
TV POWER
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
SOUND
EFFECT AUX
OPTICAL
SOUND EFFECT
VOL
VOLUME
USB SMART
TV SOURCE
VOL
AUTO POWER
REPEAT
HW-F350
HW-F355
S/W
LEVEL
S/W
POWER
LEVEL
TV VOL
SMART VOLUME
DIMMER
MUTE
MUTE
TV CH
S/W
LEVEL
S/W
TV POWER
LEVEL
AUDIO SYNC
VOL
3D
3D SOUND
DRC
OPTICAL
AUX
USB TV SOURCE
PLUS
TV
MUTE TV INFOVOL
TV PRE-CH TV EXIT
3D SOUND
3D
DRC
PLUS
AUTO POWER
REPEAT
SOUND EFFECT
TV VOL
AH59-02548A
VOL
AH59-02548A
TV CH
DIMMER
SMART VOLUME
HW-F350
HW-F355
S/W
LEVEL
33D
D SOUND
PLUS
VOL
VOL
AH59-02548A
MUTE
VOL
AH59-02548A
Automaatse toiteühenduse funktsioon lülitub sisse ja välja iga kord, kui
vajutate nuppu AUTO POWER.
AUTO POWER LINK
„On“ (sees)
„Off“ (väljas)
Ekraan
POWER LINK ON („Power Link“ sees)
POWER LINK OFF („Power Link“ väljas)
Kui „Air Trackiga“ optilise kaabli abil ühendatud teler või muu seade
on väljalülitatud ning digitaalne sisend puudub, lülitub „Air Track“
20 minuti pärast välja.
DIMMER (valgustuse regulaator) funktsiooni
kasutamine
Vajutage DIMMER nupule, et muuta näidiku valgustuse tugevust.
Kui vajutate ja hoiate all DIMMER nuppu , siis näidiku valgustatus maheneb ja
näidikule kuvatakse teade DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
AUDIO SYNC funktsiooni kasutamine
Kui „Air Track“ on digitaalse teleriga ühendatud, ei pruugi video heliga
sünkroonis olla. Sellisel juhul reguleerige heli viivitusaega, et see sobiks
videoga.
Vajutage antud seadme kaugjuhtimispuldil nuppu AUDIO SYNC +/– .
Saate kasutada + , - nuppe, et määrata heli viivitusaega vahemikus 0 ms
ja 300 ms.
AUDIO SYNC
S/W
S/W
MUTE
LEVEL
EXIT
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TVLEVEL
3D SOUND
3D
SOUND
EFFECT
PLUS
„Crystal Surround Air Track“ kõlarisüsteem lülitatakse automaatselt sisse, kui
lülitate sisse teleri või mõne muu seadme, mis on optilise kaabli abil
„Air Trackiga“ ühendatud.
Vajutage antud seadme kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO POWER.
SMARTDRC
VOLUME
S/W
LEVEL
DRC
USB-, TV- või BT-režiimis ei pruugi „Audio Sync“ funktsioon
töötada.
DRC-funktsiooni kasutamine
Käesolev funktsioon tasakaalustab vahemikku kõige valjemate ja vaiksemate
helide vahel. Saate kasutada antud funktsiooni, et nautida „Dolby Digital“ heli,
kui vaatate öösel filme väikese helitugevusega.
Vajutage antud seadme kaugjuhtimispuldil nuppu DRC.
Iga kord, kui nuppu vajutate, muutub valik järgmiselt:
DRC STANDARD ➡ DRC MAX ➡ DRC MIN
19
● FUNKTSIOONID
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
S/W
S/W
MUTE
LEVEL
LEVEL
AUTO POWER LINK (automaatse toiteühenduse)
funktsiooni kasutamine
EE
OPTICAL
TV POWER
Funktsioonid
POWER
HW-F350
OPTICAL
TV POWER
AUX
USB
TV SOURCE
AUTO POWER
REPEAT
DIMMER
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT
POWER
HW-F355
TV POWER
OPTICAL
SOUND
EFFECT AUX
USB/
VOL
TV SOURCE
SMART
VOLUME
AUTO POWER SoundShare
REPEAT
S/W
LEVEL
MUTE
TV VOL
TV CH
S/W
LEVEL
AUDIO SYNC
VOL
3D SOUND
3D
DRC
TVPLUS
MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
AH59-02548A
VOL
MUTE
SMART VOLUME
Teleri funktsioonide kasutamine
(ainult SAMSUNGI teleritega)
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu TV SOURCE (teleri allikas), et muuta
teleri sisendallikat.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu TV INFO (teleri teave), et kuvada
telekanali teavet.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu TV CH, et valida telekanalit.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu TV VOL, et suurendada või
vähendada helitugevust.
Kasutage TV PRE-CH nuppu, et liikuda telerirežiimis eelmisele kanalile.
Telerimenüüst väljumiseks kasutage TV EXIT nuppu. (See toimib samamoodi
kui EXIT (välju) nupp teleri kaugjuhtimispuldil.)
Kui vajutate „SoundShare“ nuppu, edastatakse „Bluetooth“
ühenduse abil teleri heli läbi „Air Track“ kõlarisüsteemi.
„Air Track“ kontrollib samuti helitugevust, heli kvaliteeti jne.
Kaugjuhtimispuldiga saab juhtida vaid SAMSUNGI telereid.
S/W
LEVEL
TARKVARA UUENDUS
3D SOUND
3D
PLUS
VOL
DRC
SAMSUNG võib tulevikus pakkuda uuendusi „Crystal Surround
Air Tracki“ kõlarisüsteemi püsivara jaoks.
Kui uuendus on saadaval, saate püsivara uuendada, kui sisestate
USB-seadme, millele on salvestatud püsivara uuendus, oma „Air Tracki“
USB-porti. Pidage meeles, et kui on olemas mitmeid uuendusfaile, peate
need üksikult USB-seadmele laadima ning ükshaaval püsivara
uuendamiseks kasutama.
Palun külastage veebilehte Samsung.com või võtke ühendust SAMSUNGI
kõnekeskusega, et saada rohkem teavet uuenduste allalaadimise kohta.
AH59-02548A
Sisestage püsivara uuendusfaili sisaldav USB-seade peaseadme USB-porti.
Ärge lülitage uuendamise ajal toidet välja või eemaldage USB-seadet. Peaseade lülitub pärast püsivara
uuendamise lõpetamist automaatselt välja.
Tarkvara uuendamisel taastatakse Teie tehtud seadistused vaikimisi (tehases määratud) väärtustele.
Soovitame oma seadistused üles kirjutada, et saaksite need pärast uuendamist uuesti määrata.
Kui toote tarkvara uuendamine on lõpuleviidud, lülitage toode välja ning seejärel vajutage ja hoidke veidi aega all
() nuppu, et toode algseadistada.
Kui püsivara ei õnnestu uuendada, soovitame vormindada USB-seade FAT16 failiformaadis ning uuesti
proovida.
Uuendamise tõttu ärge vormindage USB-seadet NTFS-formaadis, sest seda failisüsteemi ei toetata.
Sõltuvalt tootjast ei pruugita osasid USB-seadmeid toetada.
20
EE
Veaotsing
Enne teenindusse pöördumist kontrollige palun järgmisi aspekte.
Sümptom
Kontrollige
Lahendus
Kas toitejuhe on seinakontakti
ühendatud?
Ühendage toitepistik
seinakontakti.
Nupu vajutamisel funktsioon ei
tööta.
Kas õhus on staatilist elektrit?
Ühendage voolujuhe lahti ning
ühendage uuesti.
Heli ei edastata.
Kas seade on Teie teleriga
korralikult ühendatud?
Ühendage see korralikult.
Kas vaigistamise funktsioon
on sisselülitatud?
Kas helitugevus on seatud
miinimumi peale?
● VEAOTSING
Seade ei lülitu sisse.
Vajutage vaigistamise nuppu,
et funktsioon tühistada.
Reguleerige helitugevust.
Telerisse ei ilmu pilt, kui vastav
funktsioon on valitud.
Kas teler on korralikult
ühendatud?
Ühendage see korralikult.
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Kas patareid on tühjad?
Sisestage uued patareid.
Kas vahemaa puldi ja
põhiseadme vahel on liiga
suur?
Liikuge seadmele lähemale.
Heli vasakust/ paremast kanalist
on ümberpööratud.
Kas telerist tulevad vasaku /
parema heliväljundi kaablid on
korralikult ühendatud?
Kontrollige vasakut / paremat
kanalit ja ühendage see /
need korralikult.
„SoundShare“ (teleriga ühendamine)
ebaõnnestus.
Kas Teie teler toetab
„SoundShare’i“?
„SoundShare’i“ toetavad osad
SAMSUNGI telerid, mis on välja
lastud pärast aastat 2012.
Kontrollige, kas Teie teler
toetab „SoundShare’i“.
Uuendage oma teleri püsivara
värskeimale versioonile.
Kas Teie teleri püsivara on
värskeima uuendusega?
Kas ühendamisel ilmneb viga?
Seadke uuesti TV MODE
(telerirežiim) ja ühendage
uuesti.
Helistage kõnekeskusesse.
Vajutage
nuppu
5 sekundi vältel, et toode
algseadistada.
21
Lisa
TEHNILISED ANDMED
Mudeli
nimi
ÜLDINE
HW-F350/ HW-F355
Toide
DC 24 V
Voolutarbimine ooterežiimis
0,45 W
Voolutarbimine
23 W
5 V/0,5 A
USB
Kaal
Mõõdud
(L x K x S)
VÕIMENDI
Peaseade
Peaseade
1,7 kg
Basskõlar
(PS-EW1-2)
3 kg
Peaseade
94 x 4,9 x 6 cm
Basskõlar
(PS-EW1-2)
15 x 30 x 29 cm
Töötamise temperatuurivahemik
+5°C kuni +35°C
Töötamise niiskusvahemik
10 % kuni 75 %
Peaseade
Mõõdetud
väljundvõimBasskõlar
sus
(PS-EW1-2)
30 W/CH, 8 oomi, THD = 10%, 1kHz
S/N suhe (analoogsisend)
60 dB
Eraldus(1kHz)
50 dB
60 W, 3 oomi, THD = 10%, 100 Hz
* S/N suhe, moonutus, eraldus ja kasutatav tundlikkus põhinevad mõõtmistel, mis kasutavad AES-i
(„Audio Engineering Society“) juhtnööre.
*: Nominaalväärtused
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
ENERGY STAR partnerina on SAMSUNG
kindlaks teinud, et käesolev toode või
toote mudelid vastavad ENERGY STAR
energiatõhususe juhistele.
22
GARANTII
ORIGINAALOSTJA PIIRATUD GARANTII
Käesolevale SAMSUNGI tootele, mis on varustatud ja laiali jagatud SAMSUNGI poolt ning kätte toimetatud originaalostjale uuena
originaalpakendis, on SAMSUNG andnud garantii materjalide ja valmistamise tootmisdefektidele piiratud garantiiperioodiks:
Üks(1) aasta osadele ja tööle*
(*90 päeva kommertskasutuses oleva toote osadele ja tööle)
Antud piiratud garantii algab ostu originaalkuupäevast ning kehtib ainult toodetele, mis on ostetud ja mida kasutatakse Ameerika Ühendriikides.
Garantiiteenuse saamiseks peab ostja võtma ühendust SAMSUNGIGA, et määrata kindlaks probleem ja teenuse protseduurid.
Garantiiteenust võib pakkuda vaid SAMSUNGI volitatud teeninduskeskus. Ostu tõendina tuleb SAMSUNGILE või SAMSUNGI volitatud
teeninduskeskusele esitada originaalkuupäevaga ostuarve. Toote transport teeninduskeskusesse ja tagasi on ostja vastutusel.
SAMSUNG parandab või asendab antud toote meie valikul ja tasuta nagu siin väidetud uute või parandatud osade või toodetega, kui toode
osutub ülalmainitud garantiiperioodi jooksul defektseks.
Kõik asendatud osad ja tooted muutuvad SAMSUNGI omandiks ja need tuleb SAMSUNGILE tagastada. Asendatud osadele ja toodetele
omistatakse järelejäänud originaal garantiiaeg või üheksakümmend (90) päeva, kumb neist on pikem.
SAMSUNGI kohustused tarkvara toodete osas, mis on laiali jagatud SAMSUNGI poolt SASMUNGI kaubamärgi all, on esitatud kehtivas lõppkasutaja
litsentsi lepingus. SAMSUNGILE mittekuuluvad riistvara- ning tarkvaratooted on „NII NAGU NAD ON“ põhimõttel.
Tootjad, varustajad, kirjastajad ja teenusepakkujad, kes pole SAMSUNG, võivad pakkuda nende endi garantiisid.
Käesolev piiratud garantii katab materjalide ja valmistamise tootmisdefektid, mis esinevad antud toote normaalsel ja mittekommertslikul,
välja arvatud määr, mida siin on selgelt väljendatud, kasutamisel ning ei kehti järgneva puhul:
saatmise, kohaletoimetamise ja paigaldamise ajal tekkinud vigastused; rakendused ja kasutusviisid, milleks antud toode polnud mõeldud;
muudetud toote- või seerianumbrid; kosmeetilised või välisviimistluse vigastused; õnnetused, väärkohtlemine, hooletus, tulekahju, vesi,
äike või muud loodusjõud; SAMSUNGI poolt volitamata toodete, varustuse, süsteemide vahendite, teenuste, osade, lisatarvikute, rakenduste,
paigalduste, paranduste või antud toodet kahjustava teenuse kasutamine; probleeme põhjustav väline juhtmestik või ühendused;
ebakorrektne elektriliini pinge, kõikumised või elektriimpulsid; kliendi reguleerimised ja kasutus-, puhastus-, hooldus- ja keskkonnajuhiste,
mis on kasutusjuhendis välja toodud, ebaõige järgimine; toote eemaldamine või uuesti paigaldamine; vastuvõtu probleemid ja müra, kaja,
häirete ning teiste signaaliedastus- ja vastuvõtmisprobleemidega seotud moonutused.
SAMSUNG ei garanteeri toote katkematut või vigadevaba tööd.
MUUD SELGESÕNALISED GARANTIID PEALE NENDE, MIS ÜLAL VÄLJA TOODUD JA KIRJELDATUD, PUUDUVAD JA MITTE ÜKSKI
GARANTII, SELGESÕNALINE VÕI VIHJATUD, KAASA ARVATUD, KUID MITTE KITSENDATUD, ÜKSKI EELDATUD KAUBANDUS- VÕI
SOBIVUSGARANTII , MIS ON MÕELDUD TEATUD OTSTARBEKS, EI KEHTI PÄRAST ÜLAL SELGELT VÄLJATOODUD GARANTIIPERIOODI,
NING MITTE ÜKSKI TEISE ISIKU, FIRMA VÕI KORPORATSIOONI VÄLJA ANTUD KÄESOLEVAT TOODET PUUDUTAV SELGESÕNALINE
GARANTII EI SEO SEDA SAMSUNGIGA. SAMSUNG EI VASTUTA ANTUD TOOTE KASUTAMISE, VALESTI KASUTAMISE VÕI
SUUTMATUSEGA SEDA KASUTADA SEOTUD AASTATULUDE VÕI TULUDE KAOTAMISE, SÄÄSTUDE VÕI MUUDE TULUDE
REALISEERIMISE EBAÕNNESTUMISE VÕI MÕNE MUU ERILISE, JUHUSLIKU VÕI TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU EEST HOOLIMATA
JURIIDILISEST TEOORIAST, MILLEL KAEBUS PÕHINEB, NING ISEGI KUI SAMSUNGI ON TEAVITATUD TAOLISE KAHJU
VÕIMALIKKUSEST. SAMUTI EI SAA ÜKSKI NÕUE SAMSUNGI VASTU OLLA SUUREM KUI SAMSUNGI POOLT MÜÜDUD TOOTE, MIS
VÄIDEVATALT KAHJU PÕHJUSTAS, OSTUHIND. PIIRAMATA EELMAINITUT, VÕTAB OSTJA ENDALE KÕIK RISKID JA VASTUTUSED
OSTJALE JA OSTJA OMANDILE NING TEISTELE JA NENDE OMANDILE PÕHJUSTATUD KAHJUMI, KAHJUDE VÕI VIGASTUSTE EEST,
MIS TULENEVAD KÄESOLEVA SAMSUNGI POOLT MÜÜDAVA TOOTE KASUTAMISEST, VALEST KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST
SEDA KASUTADA, MITTE SAMSUNGI HOOLETUSEST. ANTUD PIIRATUD GARANTII EI LAIENE MITTE KELLELEGI TEISELE KUI VAID
ANTUD TOOTE ORIGINAALOSTJALE, GARANTII POLE ÜLEKANTAV NING NÄITAB TEIE EKSKLUSIIVSET ABINÕUD.
Teatud riigid ei luba piiranguid sellele, kui kaua garantii kestab, või juhuslike või tegevusest tulenevate kahjude piiranguid,nii et ülaltoodud
piirangud ja välistamised ei pruugi teie puhul kehtida.Antud garantii annab teile seaduslikud õigused ning teil võivad olla samuti ka mõned
muud õigused, mis riigiti erinevad.
Garantiiteenuse kättesaamiseks võtke palun ühendust SAMSUNGI klienditoe keskusega.
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI
klienditeenindusega.
Riik
Latvijas Republika
Klienditeeninduse kontakttelefon
Veebilehekülg
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
AH68-02614A-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement