Samsung HW-F450 User manual

Samsung HW-F450 User manual

HW-F450

„Crystal Surround Air Track”

(Aktiivkõlarisüsteem)

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.

Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

2

Omadused

„SoundShare”

„SoundShare” edastab läbi „Bluetooth” ühenduse telerist tuleva heli Teie kõlarisüsteemi võimaldab seda juhtida.

HDMI

HDMI edastab samaaegselt video- ja helisignaale ning pakub selgemat pilti.

Seade on varustatud ka ARC-funktsiooniga, mis võimaldab Teil HDMI-kaabli abil kuulata telerist tulevat heli „Crystal

Surround Air Track” kõlarisüsteemiga. Antud funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendate seadme ARC-iga ühilduva teleriga.

„3D Sound Plus”

3D SOUND PLUS funktsioon lisab Teie kuulamiskogemusele sügavust ja ruumilisust.

Juhtmevaba basskõlar

SAMSUNGI juhtmevaba moodul toimib ilma peaseadet ja basskõlarit ühendavate kaabliteta.

Basskõlar on ühendatud kompaktse juhtmevaba mooduliga, mis suhtleb peaseadmega.

Erilise heli režiim

Teil on võimalik valida 7 erineva helirežiimi vahel – MUUSIKA, UUDISED, DRAAMA, KINO, SPORT, MÄNG ja

VÄLJALÜLITATUD (originaalheli) – sõltuvalt sisust, mida soovite nautida.

Multifunktsionaalne kaugjuhtimispult

Kaasasolevat kaugjuhtimispulti saab kasutada antud seadmega ühendatud teleri juhtimiseks.

(Töötab ainult SAMSUNGI telerite puhul.)

Kaugjuhtimispuldil on teleri kiirnupp, mille abil saate teha erinevaid toiminguid vaid lihtsa nupuvajutusega.

Aktiivkõlarisüsteem

Antud seadmel on aktiivkõlarisüsteem, mis pakub kõrgkvaliteetset heli ühesainsas õhukeses seadmes.

Käesoleval seadmel pole vaja täiendavaid kõlareid või kõlarikaableid, mis on enamasti kaasas tavaliste ruumihelisüsteemidega.

USB-hosti tugi

Kasutades „Air Tracki” USB HOST funktsiooni, saate ühendada ja esitada muusikafaile väliselt USB-seadmelt, nagu näiteks

MP3-mängija, USB-välkmälupulk jne.

„Bluetooth” funktsioon

Saate ühendada muusika esitusseadme „Bluetooth’i” abil kõlarisüsteemiga ning nautida muusikat kõrgkvaliteetse heliga, juhtmeid kasutamata!

LITSENTS

Toodetud „Dolby Laboratories” litsentsi alusel. „Dolby” ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories” kaubamärgid.

Toodetud U.S.A. patentide nr 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 & teiste ülemaailmsete väljaantud ning väljaandmisel patentide litsentsi alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, „DTS 2.0 Channel” on „DTS, Inc” kaubamärk.

Toode sisaldab tarkvara. © „DTS, Inc.” Kõik õigused kaitstud.

Terminid HDMI ning „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ ja HDMI logo on „HDMI Licensing LLC“ kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

- Avatud allikate kohta päringute ja nõuete saatmiseks võtke SAMSUNGIGA ühendust meili teel

([email protected]).

Ohutusalane teave

OHUTUSALASED HOIATUSED

VÄHENDAMAKS ELEKTRILÖÖGI OHTU ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE KASUTAJA

POOLT HOOLDATAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIGA TEENINDUSE POOLE.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

Välgunool kolmnurga sees on hoiatusmärk, mis teavitab Teid toote sees asuvast ohtlikust pingest.

Hüüumärk kolmnurga sees on hoiatusmärk, mis teavitab Teid antud toodet puudutavatest tähtsatest juhistest.

ETTEVAATUST: VÄHENDAMAKS ELEKTRILÖÖGI OHTU ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT

HOOLDATAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIGA TEENINDUSE POOLE.

HOIATUS

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma kätte või muidu niiskesse keskkonda.

Vigastuste vältimiseks peab antud aparaat vastavalt paigaldusjuhistele olema kindlalt kinnitatud seina/ põranda külge.

ETTEVAATUST

Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga ega vedelikke täis anumatega, nagu näiteks seadme peale asetatud vaasid.

Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks peab juhtme kõigepealt seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav.

3

Ettevaatusabinõud

Veenduge, et Teie kodus kasutatav vahelduvvooluallikas ühtib seadme tagaküljel oleval kleebisel märgituga.

Paigaldage oma mängija horisontaalselt kindlale alusele (mööbel) nii, et ventilatsiooni toimimiseks oleks seadme

ümber küllalt vaba ruumi (7,5~10cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele või teistele seadmetele, mis võivad töötamisel kuumaks muutuda. See mängija on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake voolujuhe seinakontaktist välja, eriti siis, kui Te ei plaani seadet pikema ajaperioodi vältel kasutada.

Äikesetormide ajal ühendage seade vooluvõrgust lahti, eemaldades juhtme seinakontaktist. Pikse tõttu kõrgenev pinge võib seadet kahjustada.

Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte ega muude soojusallikate lähedale. See võib põhjustada ülekuumenemist ja häireid seadme töös.

Phones

Kaitske mängijat niiskuse (nt vaasid), ülemäärase kuumuse (nt kamin) või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmete eest (nt kõlarid). Kui seadme töös esineb tõrkeid, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti. See mängija ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuses. Seadet võib kasutada vaid isiklikul eesmärgil.

Kui mängijat või plaati on hoitud külma temperatuuriga keskkonnas, võib tekkida kondenseerumine. Kui transpordite seadet talvel, siis oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, et seade soojeneks toatemperatuurini.

Käesolevas tootes kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale.

Ärge visake neid patareisid minema koos tavaliste olmejäätmetega.

4

Sisukord

OMADUSED

2

OHUTUSALANE TEAVE

3

ALUSTAMINE

6

KIRJELDUSED

7

KAUGJUHTIMISPULT

8

ÜHENDUSED

9

FUNKTSIOONID

14

VEAOTSING

22

LISA

23

2 Omadused

2 Litsents

3 Ohutusalased hoiatused

4 Ettevaatusabinõud

6 Enne kasutusjuhendi lugemist

6 Mis on kaasas

7 Esipaneel / Tagapaneel

8 Kaugjuhtimispuldi tutvustus

9 Seinakinnituse paigaldamine

10 Juhtmevaba basskõlari ühendamine

11 Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine basskõlari toitejuhtme külge

11 Toitejuhtme keeramine ümber ferriidist rõngassüdamiku

12 Välise seadme ühendamine HDMI-kaablit kasutades

13 Välise seadme ühendamine heli- (analoog) või optilist (digitaalne) kaablit kasutades

14 Sisendrežiim

14 „Bluetooth“

16 „SoundShare“

17 USB

18 Kaugjuhtimispuldi kasutamine

21 Tarkvara uuendus

22 Veaotsing

23 Tehnilised andmed

5

Alustamine

ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST

Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge järgmiste terminitega.

Käesolevas juhendis kasutatavad ikoonid

I k o o n T e r m i n D e fi n ti s i o o n

Ettevaatust Viitab olukorrale, kus funktsioon ei tööta või seaded võidakse tühistada.

Märkus

Viitab käesoleval leheküljel asuvatele nõuannetele või juhistele, mis aitavad

Teil funktsiooni kasutada.

Ohutusalased juhised ja veaotsing

1) Enne käesoleva seadme kasutamist tutvuge kindlasti ohutusalaste juhistega

(vaadake lk 3).

2) Probleemi ilmnemisel vaadake Veaotsingu peatükki (vaadake lk 22).

Autoriõigused

©

2013 „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.“

Kõik õigused kaitstud; antud kasutusjuhendit ei või osaliselt ega tervikuna paljundada või kopeerida ilma „Samsung Electronics Co.,Ltd.“ eelneva kirjaliku nõusolekuta.

MIS ON KAASAS

Kontrollige, kas alltoodud tarvikud on Teie tootega kaasas.

POWER

TV POWER

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

SoundShare

REPEAT

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

3D SOUND

PLUS

VOL

DRC

AH59-02547B

Kaugjuhtimispult /

Patareid (suurus AAA)

Seinakinnituskronstein Kasutusjuhend

(Basskõlari toitekaabli

1EA jaoks)

6

AUX-kaabel Ferriidist rõngassüdamik Ferriidist rõngassüdamik

Tarvikute välimus võib veidi ülaltoodud illustratsioonidest erineda.

Väliste seadmete ühendamiseks käesoleva seadmega kasutage spetsiaalset USB-kaablit.

Kirjeldused

ESIPANEEL

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KAUGJUHTI-

MISPULDI

SENSOR

EKRAAN

Kaugjuhtimispult juhib vaid

SAMSUNGI toodetud „Air Track“ seadmeid.

Kuvab hetkerežiimi.

- Kui tootest või puldist ei tule 15 sekundi jooksul ühtegi sisendit, lülitub ekraan automaatselt välja.

- Ekraan ei lülitu automaatselt välja

BT READY, TV READY ja

USB-seadmelt esitamise režiimides.

TOITE NUPP

FUNKTSIOONI

NUPP

Lülitab „Crystal Surround Air Track“ kõlarisüsteemi sisse ja välja.

Valib D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB sisendi.

- Kui seade on sisselülitatud, programmeerib nupu rohkem kui

3 sekundit allhoidmine nupu toimima

VAIGISTAMISE nupuna.

VAIGISTAMISE nupu seade tühistamiseks hoidke nuppu taas

3 sekundit all.

5

6

7

8

9

10

11

HELITUGEVUS

+/-

USB-PORT

OPTILINE

SISEND

AUX-SISEND

HDMI-

SISENDPESA

HDMI-

VÄLJUNDPESA

TOITEALLIKA

SISEND

Kontrollib helitugevust.

Helitugevuse numbriline väärtus kuvatakse esipaneeli kuvale.

Ühendage siia USB-seadmed, nagu näiteks MP3-mängijad, et esitada seadmetel asuvaid faile.

- Kasutage kaasasolevat

USB-muundurit, kui olete toote seinale paigaldanud.

Ühendage siia välise seadme digitaalne (optiline) väljund.

Ühendage siia välise seadme analoogväljund.

Võtab HDMI-kaablit kasutades välisest allikast samaaegselt vastu digitaalseid video- ja helisignaale.

Väljastab HDMI-kaablit kasutades samaaegselt digitaalseid video- ja helisignaale.

Ühendage vahelduvvoolu adapter korralikult toiteallika sisendpessa ning seejärel sisestage vahelduvvoolu adapter seinakontakti.

Seadme sisselülitamisel esineb 4-5 sekundi pikkune viivitus, enne kui see heli edastama hakkab.

Ühendades vahelduvvooluadapteri juhet seinakontaktist lahti, tõmmake seda pistikust.

Ärge tõmmake kaablist.

Ärge ühendage antud seadet või teisi seadmeid seinakontakti enne, kui kõik seadmetevahelised

ühendused on lõpuleviidud.

7

Kaugjuhtimispult

KAUGJUHTIMISPULDI TUTVUSTUS

TOITE NUPP

Lülitab „Crystal Surround Air Track“ kõlarisüsteemi sisse ja välja.

ALLIKAS

Vajutage, et valida ühendatud kõlarisüsteemi allikas.

AUTOMAATNE SISSELÜLITUS

Sünkroniseerib optilise pesa kaudu optilise allikaga ühendatud „Air Track“ kõlarisüsteemi nii, et see lülitub automaatselt sisse, kui Te teleri sisse lülitate.

KORDAMINE

Valige, kas korrata faili, kõiki või juhuslikult.

TV HELITUGEVUS

Reguleerib TV helitugevust.

TV VAIGISTAMINE

Vaigistab telerist tuleva heli. Vajutage uuesti, kui soovite taastada endise helitugevuse.

TV INFO, TV EELMINE KANAL

Kuvab teleri hetkestaatuse.

Liigub eelmisele telekanalile.

JUHTIMISNUPP

Esitage, pausige või lõpetage muusikafaili esitamine või sooritage muusikafailis edasi- või tagasisuunas otsingut.

HELIEFEKT

Valib heliefekti:

(MUUSIKA, UUDISED, DRAAMA, KINO,

SPORT, MÄNG, VÄLJALÜLITATUD

(originaalheli)

3D SOUND PLUS

Käesolev funktsioon lisab helile sügavust ja ruumilisust.

POWER

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

REPEAT

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

MUTE

VOL

AH59-02547B

TV POWER

SoundShare

SMART VOLUME

DRC

TV TOITE NUPP

Lülitab Teie SAMSUNGI teleri sisse ja välja.

KÕLAR

Antud nupp võimaldab Teil kuulata heli kas „Air Track“ kõlarisüsteemist või Teie telerist.

TV ALLIKAS

Vajutage, et valida ühendatud teleri videoallikas.

„Anynet+“, „SoundShare“

„Anynet+“ on funktsioon, mis võimaldab

Teil Teie SAMSUNGI teleripuldiga juhtida teisi SAMSUNGI seadmeid.

See edastab teleri heli „Bluetooth“

ühenduse kaudu Teie kõlarisüsteemi ja juhib heli.

TV KANAL , AUDIO SYNC

Lülitub saadaolevate telekanalite vahel.

Kasutatakse, et aidata sünkroniseerida video heliga, kui seade on ühendatud digitaalse teleriga.

DIMMER

Saab muuta näidiku heledust.

SMART VOLUME

Reguleerib ja stabiliseerib helitugevuse taset, et vältida drastilisi helitugevuse muutusi.

HELITUGEVUS, S/W LEVEL

Reguleerib seadme helitugevuse taset.

Reguleerib basskõlari taset.

DRC

Saate antud funktsiooni kasutada, et nautida „Dolby Digital“ heli, kui vaatate

öösel filme madala helitugevusega.

(Standard, MAX, MIN).

VAIGISTAMINE

Vaigistab seadmest tuleva heli.

Vajutage uuesti, et taastada eelnev helitugevus.

SAT ehk „Surround Air Track“ on SAMSUNGILE kuuluv patenteeritud nimetus.

Kaugjuhtimispult juhib vaid SAMSUNGI telereid.

Sõltuvalt kasutatavast telerist ei pruugi Teil antud puldiga oma teleri juhtimine võimalik olla.

Sellisel juhul kasutage teleri kaugjuhtimispulti.

Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti

1.

Tõstke puldi tagaküljel asuvat kaant ülespoole, nagu näidatud.

2.

Sisestage kaks AAA suuruses patareid.

Kontrollige, et patareide „+” ja „–” poolused ühtiksid patareipesa sees oleva diagrammiga.

3.

Asetage kaas tagasi.

Eeldades tüüpilist telerikasutust, kestavad patareid umbes aasta.

8

Kaugjuhtimispuldi tööraadius

Kaugjuhtimispulti on võimalik kasutada kuni 7m kaugusel seadmest sirgjooneliselt. Samuti saate pulti kasutada puldisensori suhtes kuni 30° horisontaalnurga all.

Ühendused

SEINAKINNITUSE PAIGALDAMINE

Seinakinnituskronsteini saab kasutada käesoleva seadme seinale kinnitamiseks.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

Paigaldage vaid vertikaalsele seinale.

Paigaldamisel vältige kõrgeid temperatuure ja niiskust ning seinu, mis ei pea seadme kaalule vastu.

Ostke ja kasutage kinnituskruve, mis sobivad Teie seina jaoks (krohv, raud, puit jne).

Võimalusel kinnitage toetavad kurvid seinanaelte sisse.

Välistest seadmetest tulenevad kaablid peab seadmega ühendama enne seinale paigaldamist.

Enne seadme paigaldamist lülitage see kindlasti välja ning eemaldage ka vooluvõrgust.

Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

1. Asetage seinakinnitus seinale ja kinnitage kahe kruviga.

Kui riputate seadme teleri alla, paigaldage kindlasti seinakinnituskronstein nii, et nool ( ) asetseks teleri keskjoonel.

Samuti kontrollige, et seade oleks vähemalt 5 cm telerist allpool.

2. Joondage kaks MUTRIT kruviaukudega PEASEADME vasakul ja paremal pool ning seejärel kinnitage need kaasasolevate kruvidega peaseadme külge.

3. Sobitage seade seinakinnituskronsteini vastavatesse pesadesse. Turvaliseks paigaldamiseks kontrollige, et kinnitusnaelad libiseksid kindlalt alla pesade otstesse.

1

1 2

4. Paigaldamine on lõpuleviidud.

5 cm või rohkem

Ärge rippuge seinale paigaldatud seadmel ja vältige igasugust lööki või tõuget seadmele.

Kinnitage seade kindlalt seinale, et see ootamatult alla ei kukuks. Kui seade seinalt alla kukub, võib see viga saada.

Kui seade on seinale paigutatud, siis veenduge, et lapsed ei tõmbaks seadme

ühenduskaableid, sest see võib põhjustada seadme seinalt allakukkumise.

Seinakinnituse optimaalseks toimimiseks paigaldage kõlarisüsteem teleri alla vähemalt 5 cm kaugusele.

9

JUHTMEVABA BASSKÕLARI ÜHENDAMINE

Basskõlari ühenduse ID on tehases eelseadistatud, mistõttu peaseade ja basskõlar peaksid sisselülitamisel automaatselt juhtmevaba ühenduse saavutama. Kui ühenduse indikaator ei sütti peaseadme ja basskõlari sisselülitamisel, seadistage ID manuaalselt, nagu on järgnevalt näidatud

1. Sisestage peaseadme ja basskõlari toitejuhtmed seinakontakti.

2. Vajutage ID SET nuppu basskõlari tagaküljel väikese, terava esemega umbes

5 sekundi jooksul.

STANDBY (ooterežiimi) indikaator lülitatakse välja ning ühenduse indikaator (sinine LED) vilgub kiiresti.

10

POWER

TV POWER

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

SoundShare

REPEAT

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

3. Kui peaseade on väljalülitatud (ooterežiimis), vajutage MUTE

(vaigistamise) nuppu kaugjuhtimispuldil 5 sekundi vältel.

POWER

SOURCE

REPEAT

TV POWER

SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

4. Peaseadme VFD-ekraanil kuvatakse ID SET teade.

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

DRC

MUTE

5. Ühenduse lõpetamiseks lülitage peaseade sisse, samal ajal kui basskõlari ühenduse LED-tuli vilgub.

Peaseade ja basskõlar on nüüd ühendatud.

Basskõlari ühenduse indikaator (sinine LED) on sisselülitatud.

Heliefekti valimisel saate nautida juhtmevabast basskõlarist veelgi paremat heli (vaadake lk 19).

AH59-02547B

VOL

AH59-02547B

DRC

Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage toide välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

Kui peaseade on välja lülitatud, on juhtmevaba basskõlar ooterežiimis ja kõlari ülemisel osal vilkuv ooterežiimi LED indikaator süttib 30 sekundit pärast sinise LED tule plinkimist.

Kasutades kõlarite lähedal seadmeid, nagu mikrolaineahi, (juhtmevaba) LAN-kaart, „Bluetooth” seadmed või teisi seadmeid, mis kasutavad süsteemi sagedusele sarnast sagedust (2,4GHz), võib esineda helikatkestusi.

Raadiolainete ülekandekaugus on u. 10m, kuid see võib sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast varieeruda. Kui peaseadme ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel on terasbetoon- või metallsein, siis võib juhtuda, et süsteem ei tööta üldse, sest raadiolained ei suuda metalli läbistada.

Kui peaseade ei loo juhtmevaba ühendust, korrake ülaltoodud samme 1-5, et üritada ühendada peaseadet ja basskõlarit.

Juhtmevaba vastuvõtuantenn on ehitatud juhtmevaba basskõlari sisse.

Hoidke seadet eemal veest ja niiskusest.

Optimaalse heli kuulamiseks veenduge, et juhtmevaba basskõlari ümber ei oleks takistusi.

Ühendused

FERRIIDIST RÕNGASSÜDAMIKU KINNITAMINE BASSKÕLARI

TOITEJUHTME KÜLGE

Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine basskõlari toitejuhtme külge aitab vältida raadiosignaalidest tulenevaid RF-häireid.

1. Avamiseks tõmmake ferriidist rõngasüdamiku kinnitussakist.

2. Tehke basskõlari toitejuhtmega südamiku ümber kaks silmust.

3. Kinnitage ferriidist rõngassüdamik basskõlari toitejuhtme külge, nagu joonisel näidatud, ning vajutage, kuni kuulete klõpsatust.

TOITEJUHTME KEERAMINE ÜMBER FERRIIDIST

RÕNGASSÜDAMIKU

Luku vabastamiseks tõstke

üles ja avage südamik.

Sulgege lukk.

Tehke toitejuhtmega südamiku

ümber kaks silmust.

(Alustage silmuste tegemist 5-10 cm südamikust kaugemal.)

11

VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE HDMI-KAABLIT KASUTADES

HDMI on standardne digitaalliides selliste seadmete, nagu telerid, projektorid, DVD-mängijad, „Blu-ray“ mängijad, digiboksid jne, ühendamiseks.

HDMI eemaldab igasuguse analoogteisendusest tuleneva signaalikao, võimaldades Teil nautida video- ja helikvaliteeti just selliselt, nagu see algupäraselt digitaalses allikas loodi.

HDMI-SISEND

HDMI-kaabel

HDMI-VÄLJUND

HDMI-kaabel

Digitaalsed seadmed

12

HDMI-SISEND

Ühendage toote tagaküljel asuv HDMI-sisendpesa HDMI-kaabli (pole kaasas) abil Teie digitaalse seadme HDMI-väljundpesaga

ja,

HDMI-VÄLJUND (HDMI)

Ühendage toote tagaküljel asuv HDMI-väljundpesa HDMI-kaabli abil oma teleri HDMI-sisendpesaga.

HDMI on liides, mis võimaldab video- ja heliandmete digitaalset edastust üheainsa

ühenduse abil.

HDMI- VÄLJUND (ARC)

ARC funktsioon võimaldab väljastada digitaalset heli HDMI-väljundpordi (ARC) kaudu.

Seda saab aktiveerida vaid siis, kui „Air Track“ kõlarisüsteem on ühendatud teleriga, mis toetab ARC-funktsiooni.

„Anynet+“ peab olema sisselülitatud.

Käesolev funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC-i.

Ühendused

VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE KASUTADES HELI- (ANALOOG) VÕI

OPTILIST (DIGITAALNE) KAABLIT

Käesolev seade on varustatud ühe optilise digitaalse sisendpesa ning ühe analoogheli sisendipesaga, andes

Teile kaks võimalust selle teleriga ühendamiseks.

OPTILINE

SISEND

Optiline kaabel

(pole kaasas)

AUX-SISEND

või

OPTICAL

OUT

AUDIO

OUT

OPTILINE VÄLJUND

BD/DVD-mängija / digiboks/ mängukonsool või

Helikaabel

OPTILINE SISEND

Ühendage peaseadme digitaalne sisend teleri või allikaseadme OPTILISE VÄLJUNDIGA.

või,

AUX-SISEND

Ühendage peaseadme AUX-SISEND (heli) teleri või allikaseadme HELIVÄLJUNDIGA.

Kontrollige, et konnektorite värvid ühtiksid.

Ärge ühendage antud toote või teleri toitejuhet seinakontakti enne, kui kõik seadmetevahelised ühendused on lõpuleviidud.

Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage toide kindlasti välja ning ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti.

13

Funktsioonid

SISENDREŽIIM

Saate valida D.IN, AUX, HDMI, BT, TV sisendi või USB-sisendi.

S i s e n d r e ž ii m K u v a

Optiline digitaalne sisend

D.IN

AUX-sisend

AUX

HDMI-sisend

HDMI

BLUETOOTH režiim

BT

TV-režiim

TV

POWER

TV POWER

SOURCE

SoundShare

USB-režiim

USB

REPEAT

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

Seade lülitub automaatselt välja järgmistel juhtudel:

BT/TV/USB/HDMI/ARC/D.IN-režiimis

- Kui 20 minuti jooksul pole edastatud helisignaale.

AUX-režiimis

- Kui ühtegi nuppu pole vajutatud 8 tunni jooksul, kui kaabel on ühendatud.

- Kui AUX-kaabel on 20 minutit olnud lahtiühendatud.

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

AH59-02547B

DRC

POWER

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

REPEAT

TV VOL TV CH

TV POWER

SoundShare

AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT SMART VOLUME

VOL

ARC-funktsioon aktiveeritakse D.IN-režiimis, kui seade on ühendatud teleriga, mis toetab

ARC-funktsiooni.

ARC-funktsiooni väljalülitamiseks lülitage „Anynet“ välja.

MUTE

Kasutage kaasasolevat kaablit, kui USB-välkmäluseadet ei ole võimalik otse seadmega ühendada.

14

AH59-02547B

BLUETOOTH

Saate kasutada „Bluetooth“ seadet, et nautida kõrgkvaliteetse stereoheliga muusikat juhtmeid kasutamata!

Mis on „Bluetooth“?

„Bluetooth“ on tehnoloogia, mis võimaldab „Bluetooth’iga“ ühilduvatel seadmetel üksteisega lihtsalt ühenduda kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.

Sõltuvalt kasutusviisist võib „Bluetooth“ seade põhjustada müra või häireid seadmete töös, kui:

- Osa Teie kehast on kontaktis „Bluetooth“ seadme või „Air Track“ kõlarisüsteemi vastuvõtva / edastava süsteemiga.

- See on avatud elektrilistele variatsioonidele, mis tulenevad takistustest, nagu näiteks sein, nurk või kontori jaotusseinad.

- See on avatud sama sagedusalaga seadmetelt, k.a. meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad

LAN-seadmed, tulenevatele elektrilistele häiretele.

Ühendage „Air Track“ kõlarisüsteem „Bluetooth“ seadmega, kui nad on üksteise lähedal.

Mida suurem on vahemaa „Air Track“ kõlarisüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahel, seda halvem on kvaliteet.

Kui vahemaa ületab „Bluetooth’i“ toimimisraadiuse, ühendus katkeb.

Halva vastvõtuga piirkondades ei pruugi „Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.

„Bluetooth“ ühendus töötab ainult siis, kui see on seadmele lähedal. Ühendus katkeb automaatselt, kui

„Bluetooth“ seade on toimimisraadiusest väljas. Isegi toimimisraadiuse sees võivad helikvaliteeti kahjustada takistused, nagu näiteks seinad või uksed.

Käesolev juhtmevaba seade võib põhjustada oma töötamise ajal elektrilisi häireid.

Funktsioonid

„Air Track“ kõlarisüsteemi ühendamine „Bluetooth“ seadmega

Kontrollige, kas „Bluetooth“ seade toetab „Bluetooth’iga“ ühilduvate stereokõrvaklappide funktsiooni.

Ühendage

„Bluetooth“ seade

1. Vajutage „Air Track“ kõlarisüsteemi puldil SOURCE (allika) nuppu, et kuvada BT („Bluetooth’i“) teade.

„Air Tracki“ esiekraanil kuvatakse 4 sekundi jooksul WAIT (oodake) ning seejärel BT READY

(„Bluetooth“ on valmis).

2. Valige ühendatavas „Bluetooth’i“ seadmes „Bluetooth“ menüü (vaadake „Bluetooth’i“ seadme kasutusjuhendit).

3. Valige „Bluetooth’i“ seadmes stereokõrvaklappide menüü.

Kuvatakse skannitud seadmete nimekiri.

4. Valige nimekirjast „[Samsung] AirTrack".

Kui „Air Track“ on „Bluetooth“ seadmega ühendatud, kuvab see esiekraanil teade BT CONNECTED ➡

BT („Bluetooth“ seade on ühendatud).

Kui „Bluetooth“ seadmel ei õnnestu „Air Trackiga“ ühendust luua, kustutage eelmine „Bluetooth“ seadmes leitud kirje „[Samsung] AirTrack” ning sooritage „Air Trackis“ uus otsing.

5. Esitage ühendatud seadmes muusikat.

Saate kuulata muusikat, mida esitate ühendatud „Bluetooth“ seadmega, „Crystal Surround Air Track“ kõlarisüsteemi abil.

BT-režiimis pole faili esitamise, kordamise, peatamise ning järgmise ja eelmise faili esitamise funktsioonid saadaval.

„Bluetooth“ seadme ühendamisel „Air Trackiga“ peate võib-olla sisestama PIN-koodi (salasõna).

Kui kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken, sisestage <0000>.

„Air Track“ toetab SBC-andmeid (44,1kHz, 48kHz).

AVRCP funktsiooni ei toetata.

Ühendage ainult selliseid „Bluetooth“ seadmeid, mis toetavad A2DP (AV) funktsiooni.

Ühendada pole võimalik „Bluetooth“ seadmeid, mis toetavad ainult „käed vaba“ funktsiooni.

Korraga saab ühendada ainult ühe „Bluetooth“ seadme.

Kui lülitate „Air Track“ kõlarisüsteemi välja ning ühendus katkestatakse, ei taastata ühendust automaatselt. Ühenduse taastamiseks peate seadmed omavahel uuesti ühendama.

„Air Track“ kõlarisüsteem ei pruugi otsingut või ühendust korralikult sooritada järgmistel juhtudel:

-

Kui „Air Tracki“ ümber on tugev elektriväli.

-

Kui „Air Trackiga“ on samaaegselt ühendatud mitu „Bluetooth“ seadet.

-

Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, pole õiges kohas või selle töös esineb häireid.

-

Pidage meeles, et mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestseeruvad tuled ja gaasiahjud kasutavad sama sagedusvahemikku mis „Bluetooth“ seadegi, mis võib põhjustada elektrilisi häireid.

15

„Bluetooth“ seadme lahtiühendamine „Air Track“ kõlarisüsteemi küljest

„Bluetooth“ seadme saab „Air Track“ kõlarisüsteemi küljest lahti ühendada.

Juhiseid vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.

Ühendus „Air Track“ kõlarisüsteemiga katkestatakse.

Kui „Air Tracki“ ja „Bluetooth“ seadme vaheline ühendus katkestatakse, kuvatakse „Air Tracki“ esiekraanil teade BT DISCONNECTED Ühendus „Bluetooth" seadmega on katkestatud.

„Air Track“ kõlarisüsteemi lahtiühendamine „Bluetooth“ seadme küljest

Vajutage „Air Track“ kõlarisüsteemi esipaneelil nuppu, et lülituda BT-režiimist mõnda teise režiimi või et „Air Track“ välja lülitada.

Ühendatud „Bluetooth“ seade ootab enne ühenduse lõpetamist teatud aja jooksul „Air Trackilt“ vastust.

(Ühenduse lõpetamise aeg võib sõltuvalt „Bluetooth“ seadmest erineda.)

Katkestatakse ühendus antud hetkel ühendatud seadmega.

„Bluetooth“ ühenduse režiimis katkestatakse „Bluetooth“ ühendus, kui vahemaa „Air Tracki“ ja

„Bluetooth“ seadme vahel ületab 5 meetrit.

Kui pärast ühenduse katkemist liigub „Bluetooth“ seade tagasi levipiirkonda, saate „Air Tracki“ taaskäivitada, et taastada ühendus „Bluetooth“ seadmega.

„Air Track“ lülitub valmisoleku („Ready“) režiimis automaatselt välja 20 minuti pärast.

SOUNDSHARE

Käesolev peatükk selgitab, kuidas ühendada „Crystal Surround Air Track“ kõlarisüsteem „Bluetooth’iga“

ühilduva SAMSUNGI teleriga.

„Crystal Surround Air Track“ kõlarisüsteemi ühendamine

„Bluetooth’iga“ ühilduva SAMSUNGI teleriga

Ühendage

16

Vajutage nuppu, et valida telerirežiim, seejärel ühendage teler „Crystal Surround Air Trackiga“.

Kui seade on teleriga ühendatud, siis esitab see teleri heli.

Kui lülitute teisele režiimile kui „TV Soundshare“ või lülitate „Air Tracki“ välja, kuulete heli taas telerist.

<Teleri ühendamiseks>

Et Teie „Air Track“ esitaks läbi „Bluetooth“ ühenduse teleri heli, peate kõigepealt oma kõlarisüsteemi

„Bluetooth’iga“ ühilduva teleriga ühendama. Kui ühendus on loodud, salvestatakse ühenduse teave ning edaspidi „Bluetooth“ ühenduse teemalist teadet ei kuvata. Asetage „Air Track“ kõlarisüsteem ja teler enne

ühenduse loomist üksteise lähedale.

Funktsioonid

1. Lülitage SAMSUNGI teler ja „Air Track“ kõlarisüsteem sisse.

Määrake teleri „SoundShare“ seadistuste menüüs üksus „Add New Device“ sättele „On“ (sees).

2. Kui lülitate „Air Tracki“ režiimi sättele TV, kuvatakse teade, mis küsib, kas jätkata „Bluetooth“ ühendusega.

Teleri ekraanile kuvatakse teade „[Samsung] AirTrack".

3. Valige teleri ekraanil <Yes> (jah). Ühendus „Air Trackiga“ viiakse lõpule.

Kui ühendus on loodud ja Te lülitate „Air Tracki“ mõnelt teiselt režiimilt telerirežiimile, luuakse teleriga ühendus automaatselt.

Lülitades „Air Tracki“ telerirežiimilt mõnele teisele režiimile, tühistab see „SoundShare“ ühenduse.

Kui soovite tühistada olemasoleva ühenduse kõlarisüsteemi ja teleri vahel, siis ühendage oma kõlarisüsteem mõne teise teleriga.

- Olemasoleva ühenduse tühistamiseks vajutage teleri sisendrežiimis PLAY /PAUSE (esita/ pausi) nuppu

5 sekundi vältel. Nüüd saate ühenduse luua mõne teise teleriga.

„SoundShare“ režiimis saate helitugevust reguleerida ning heli vaigistada kasutades kas teleri või kõlarisüsteemi kaugjuhtimispulti.

Teleri „SoundShare“ režiimi töötamisraadius

- soovituslik ühendusraadius: 50 cm ulatuses

- soovituslik töötamisraadius: 5 meetri ulatuses

Kui vahemaa „Air Tracki“ ja SAMSUNGI teleri vahel on üle viie meetri, võivad ühendus või heli katkeda.

Sellisel juhul ühendage „Bluetooth“ seade uuesti töötamisraadiuse ulatuses.

Kontrollige, et SAMSUNGI teleri „SoundShare“ režiim on enne käesoleva funktsiooni kasutamist sisselülitatud.

„SoundShare“ režiimis ei tööta PLAY (esita), NEXT (järgmine), PREV (eelmine), STOP (stopp) nupud.

„Bluetooth’i“ ooterežiimi sisselülitamise funktsioon

- „Air Tracki“ toide lülitatakse automaatselt välja, kui Te teleri, mis on „SoundShare“ funktsiooni abil

„Air Trackiga“ ühendatud, välja lülitate.

- Saate antud funktsiooni sisse või välja lülitada, kui vajutate SOURCE (allika) nuppu üle 5 sekundi sellal, kui

„Air Tracki“ toide on väljalülitatud. Kui määrate sätteks „Off“ (väljas), lülitub toode automaatselt koos teleriga välja, kuid ei lülitu automaatselt sisse.

„SoundShare“ funktsioonid toetavad osad SAMSUNGI telerid, mis on välja lastud pärast 2012. aastat.

Kontrollige enne alustamist, kas Teie teler toetab „SoundShare’i“.

(Rohkem teavet leiate oma teleri kasutusjuhendist.)

USB

1. Ühendage USB-seade kõlarisüsteemi küljel asuvasse USB-porti.

2. Vajutage nuppu „Air Tracki“ esipaneelil korduvalt, kuni kuvatakse USB.

3. USB märge ilmub ekraanile ning seejärel kaob.

Ühendus „Crystal Surround Air Track“ kõlarisüsteemiga on loodud.

Kõlarisüsteem lülitub automaatselt välja („Auto Power Off“), kui sellega pole rohkem kui 20 minuti jooksul ühendatud

ühtegi USB-seadet.

Enne USB-seadme ühendamist

Pidage meeles järgmist:

Kui faili või kausta nimi USB-seadmel ületab 10 tähemärki, ei kuvata seda OLED-ekraanil.

Käesolev toode ei pruugi ühilduda teatud tüüpi

USB-salvestusmeediumitega.

„Air Track“ toetab FAT16 ja FAT32 failisüsteeme.

- NTFS failisüsteemi ei toetata.

17

Ühendage USB-seadmed vahetult toote USB-porti.

Vastasel juhul võib esineda USB ühilduvusprobleeme.

Ärge ühendage mitme kaardi lugeja abil tootega mitut salvestusseadet.

Need ei pruugi korralikult töötada.

Digitaalse kaamera PTP-protokolle ei toetata.

Ärge eemaldage USB-seadet sellelt andmete lugemise ajal.

Kommertsveebilehtedelt pärinevaid DRM-kaitstud muusikafaile (MP3, WMA) ei esitata.

Väliseid kõvakettaid ei toetata.

Mobiiltelefone ei toetata.

Failiformaadi tüübi ühilduvuse nimekiri:

Formaat

*.mp3

*.wma

*.aac

*.wav

*.Ogg

*.Flac

Koodek

„MPEG 1 Layer2“

„MPEG 1 Layer3“

„MPEG 2 Layer3“

„Wave_Format_MSAudio1“

„Wave_Format_MSAudio2“

AAC

AAC-LC

HE-AAC

-

OGG 1.1.0

FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

Toetatakse diskreetimiskiirust, mis on suurem kui 16KHz

18

POWER TV POWER

SOURCE

REPEAT

SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

DRC

AH59-02547B

POWER TV POWER

SOURCE

REPEAT

SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

DRC

AH59-02547B

POWER TV POWER

SOURCE

REPEAT

SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

DRC

AH59-02547B

3

PLUS

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

POWER

TV POWER

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

S/W

LEVEL

REPEAT

S/W

LEVEL

3 33D SOUND

TV CH

DRC

AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

S/W

LEVEL

MUTE

S/W

LEVEL

VOL

DRC

AH59-02547B

Esita / pausi / lõpeta

Vajutage taasesituse ajal , nuppu.

Vajutage uuesti nuppu, et lõpetada ajutiselt faili esitamine.

Vajutage nuppu, et valitud faili esitada.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage taasesituse ajal stopp-nuppu ().

Edasi- / tagasisuunas vahelejätmine

Vajutage taasesituse ajal , nuppu.

Kui olemas on rohkem kui üks fail ja Te vajutate nuppu, valitakse järgmine fail.

Kui on olemas rohkem kui üks fail ja Te vajutate nuppu, valitakse eelmine fail.

Kordamisfunktsiooni kasutamine

Korduv taasesitus võimaldab Teil esitada korduvalt ühte või kõiki faile, faile juhuslikus järjekorras mängida või kordamist välja lülitada.

Vajutage REPEAT (korda) nuppu.

REPEAT OFF (kordamine väljas): Tühistab korduva taasesituse.

REPEAT FILE (korda faili): Ühe loo korduv esitamine.

REPEAT ALL (korda kõiki): Kõikide lugude korduv esitamine.

REPEAT RANDOM (korda juhuslikult): Lugusid esitatakse juhuslikus järjekorras. (Lugu, mida on juba esitatud, võidakse taas esitada.)

Kordamise funktsiooni on võimalik määrata, kui esitate muusikat

USB-seadmelt.

TV POWER

POWER

3D SOUND

PLUS

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

S/W

LEVEL

REPEAT

POWER

SOURCE

SOURCE

Funktsioonid

TV POWER

REPEAT

TV VOL TV CH

SoundShare

AUDIO SYNC

Heli vaigistamine

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

SoundShare TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

See on kasulik funktsioon, kui soovite uksekellale või telefonikõnele vastata.

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

MUTE

SOUND EFFECT SMART VOLUME

1. Antud seadme heli vaigistamiseks vajutage MUTE (vaigistamise) nuppu kaugjuhtimispuldil.

S/W

LEVEL

POWER

VOL

TV POWER

VOL

DRC

AH59-02547B LEVEL

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

2. Teleri vaigistamiseks vajutage TV MUTE ( ) (teleri vaigistamise) nuppu kaugjuhtimispuldil.

SoundShare

DRC

VOL

3. Heli taastamiseks vajutage MUTE / TV MUTE ( ) nuppu kaugjuhtimispuldil uuesti (või vajutage VOLUME +/–).

TV VOL TV CH

AH59-02547B

AUDIO SYNC

3D SOUND PLUS funktsiooni kasutamine

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

POWER

SOURCE

REPEAT

TV POWER

SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

AH59-02547B

DRC

POWER

REPEAT

TV VOL

MUTE

AUTO

VOL

DRC

AH59-02547B

TV CH

TV POWER

SoundShare

AUDIO SYNC

„3D Sound Plus“ funktsioon lisab helile sügavust ja ruumilisust.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu 3D SOUND PLUS.

Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub valik järgmiselt:

3D SOUND PLUS OFF(„3D Sound Plus“ väljas) ➡ 3D SOUND PLUS

MUSIC („3D Sound Plus“ muusika) ➡ 3D SOUND PLUS MOVIE

(„3D Sound Plus“ film)

Kui lülitate sisse „3D Sound Plus’i“, lülitatakse heliefekti funktsioon a u t o m a a t s e l t v ä jl a .

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

POWER TV POWER

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

SoundShare

REPEAT

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

S/W

LEVEL

MUTE

S/W

LEVEL

VOL

DRC

AH59-02547B

SOURCE

LEVEL

AUTO

REPEAT

TV VOL

VOL

S/W

LEVEL

SoundShare

VOL

TV CH

DRC

AUDIO SYNC

SMART VOLUME funktsiooni kasutamine

See reguleerib ja stabiliseerib helitugevuse taset, et vältida drastilisi helitugevuse muutuseid, mis on tingitud kanali või stseeni vahetumisest.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SMART VOLUME.

Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub valik järgmiselt:

SMART VOLUME ON („Smart Volume“ sees) ➡ SMART VOLUME

OFF („Smart Volume“ väljas)

TV MUTE

POWER

TV POWER

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

SoundShare

REPEAT

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

S/W

LEVEL

MUTE

S/W

LEVEL

VOL

DRC

AH59-02547B

SOUND EFFECT

VOL

MUTE

VOL

SMART VOLUME

DRC

Heliefekti funktsiooni kasutamine

Teil on võimalik valida seitsme erineva helirežiimi vahel – MUSIC (muusika),

NEWS (uudised), DRAMA (draama), CINEMA (kino), SPORTS (sport),

GAME (mäng) ja OFF (väljas, originaalheli) – sõltuvalt sisust, mida soovite nautida. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOUND EFFECT.

Valige OFF, kui soovite nautida originaalheli.

POWER

AH59-02547B

TV POWER

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

SoundShare

REPEAT

Soovitame valida heliefekti seade, mis põhineb allikmaterjalil ja

Teie isiklikul eelistusel.

Kui valite heliefekti režiimi (v.a. OFF), lülitatakse „3D Sound Plus“ automaatselt välja.

POWER TV POWER

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

SoundShare

REPEAT

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

3D SOUND

PLUS

VOL

DRC

AH59-02547B

TV MUTE

TV CH AUDIO SYNC

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

DRC

S/W LEVEL funktsiooni kasutamine

Bassi tugevust on võimalik kontrollida kaugjuhtimispuldi nupuga

„S/W Level“.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu S/W LEVEL.

2. Ekraanil kuvatakse „SW 0”.

3. Vajutage LEVEL (tase) nuppudest või , kui soovite basskõlari helitugevust suurendada või vähendada. Antud väärtust on võimalik määrata vahemikus SW -6 kuni SW +6.

19

AH59-02547B

20

POWER TV POWER

SOURCE

REPEAT

SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

DRC

AH59-02547B

POWER

TV POWER

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

SoundShare

REPEAT

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

POWER

TV POWER

SOURCE

REPEAT

SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

DRC

AH59-02547B

POWER TV POWER

SOURCE

REPEAT

SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

DRC

AH59-02547B

MUTE

3D SOUND

PLUS

VOL

DRC

POWER

SOURCE

REPEAT

TV POWER

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

AH59-02547B

SoundShare

TV VOL

POWER

TV CH AUDIO SYNC

TV POWER

TV MUTE

SOURCE

TV INFO TV PRE-CH DIMMER

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

SOUND EFFECT

REPEAT

VOL

S/W

LEVEL

TV VOL

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

VOL

3D SOUND

PLUS

DRC

SOUND EFFECT

VOL

AH59-02547B

SMART VOLUME

S/W

LEVEL

MUTE

S/W

LEVEL

POWER

3D SOUND

PLUS

SOURCE

TV POWER

VOL

DRC

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

REPEAT

AH59-02547B

SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

POWER TV POWER

SOURCE

REPEAT

SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

DRC

AH59-02547B

POWER TV POWER

SOURCE

REPEAT

SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

DRC

AH59-02547B

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

POWER

LEVEL

MUTE

S/W

LEVEL

SOURCE

REPEAT

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

VOL

DRC

SoundShare

TV VOL

AH59-02547B

TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

AUTO POWER LINK (automaatse toiteühenduse) funktsiooni kasutamine

„Crystal Surround Air Track“ kõlarisüsteem lülitatakse automaatselt sisse, kui lülitate sisse teleri või mõne muu seadme, mis on optilise kaabli abil

„Air Trackiga“ ühendatud.

Vajutage antud seadme kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO POWER.

Automaatse toiteühenduse funktsioon lülitub sisse ja välja iga kord, kui vajutate nuppu AUTO POWER.

A U T O P O W E R L I N K

„On“ (sees)

„Off“ (väljas)

E k r a a n

POWER LINK ON („Power Link“ sees)

POWER LINK OFF („Power Link“ väljas)

Kui „Air Trackiga“ optilise kaabli abil ühendatud teler või muu seade on väljalülitatud ning digitaalne sisend puudub, lülitub „Air Track“

20 minuti pärast välja.

Need funktsioonid on võimalik vaid siis, kui „Anynet+ (HDMI-CEC)“ on väljalülitatud.

AUDIO SYNC funktsiooni kasutamine

Kui „Air Track“ on digitaalse teleriga ühendatud, ei pruugi video heliga sünkroonis olla. Sellisel juhul reguleerige heli viivitusaega, et see sobiks videoga.

Vajutage antud seadme kaugjuhtimispuldil nuppu AUDIO SYNC +/– .

Saate kasutada + , - nuppe, et määrata heli viivitusaega vahemikus 0 ms ja 300 ms.

USB-, TV- või BT-režiimis ei pruugi „Audio Sync“ funktsioon töötada.

DRC-funktsiooni kasutamine

Käesolev funktsioon tasakaalustab vahemikku kõige valjemate ja vaiksemate helide vahel. Saate kasutada antud funktsiooni, et nautida „Dolby Digital“ heli, kui vaatate öösel filme väikese helitugevusega.

Vajutage antud seadme kaugjuhtimispuldil nuppu DRC.

Iga kord, kui nuppu vajutate, muutub valik järgmiselt:

DRC STANDARD ➡ DRC MAX ➡ DRC MIN

DIMMER (valgustuse regulaator) funktsiooni kasutamine

Vajutage DIMMER nupule, et muuta näidiku valgustuse tugevust.

Kui vajutate ja hoiate all DIMMER nuppu , siis näidiku valgustatus maheneb ja näidikule kuvatakse teade DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

KÕLARI nupp

Kui teler ja „Air Track“ on HDMI abil ühendatud, võimaldab see nupp

Teil valida, kas soovite kuulata heli telerist või „Air Track“ kõlarisüsteemist.

Vajutage käesoleva seadme kaugjuhtimispuldil nuppu SPEAKER (kõlar).

HELIREŽIIM

HDMI sisend

AR C

KÕLAR

TV

„Air Track“

TV

„Air Track”

Keritav ekraan

TV SPEAKER

AVR SPEAKER

TV SPEAKER

AVR SPEAKER

Ekraan

TV SPK

HDMI

S MUTE

TV ARC

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

S/W

LEVEL

MUTE

3D SOUND

PLUS

VOL

S/W

LEVEL

DRC

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

SOUND EFFECT

REPEAT

POWER

SOURCE

Funktsioonid

„ Anynet+(HDMI-CEC)“ funktsiooni kasutamine

TV POWER

POWER

TV POWER

SoundShare

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

VOL

MUTE

VOL

AH59-02547B

SMART VOLUME

DRC

SOURCE

REPEAT

TV VOL

TV MUTE

SOUND EFFECT

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

TV CH

TV INFO TV PRE-CH DIMMER

VOL

MUTE

SoundShare

AUDIO SYNC

SMART VOLUME

„Anynet+“ on funktsioon, mis võimaldab Teil oma SAMSUNGI teleri puldiga juhtida teisi SAMSUNGI seadmeid.

„Anynet+“ funktsioon lülitub sisse ja välja iga kord, kui vajutate nuppu

„Anynet+“.

1. Ühendage toode HDMI-kaabli abil SAMSUNGI teleriga (vaadake lk 13).

2. Lülitage „Anynet+“ funktsioon oma teleris ja kõlarisüsteemis sisse (ON)

(vaadake rohkem teavet teleri kasutusjuhendist).

Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMI-väljundresolutsioonid töötada.

Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit ja otsige logo

(kui Teie teleril on logo, siis toetab see „Anynet+“ funktsiooni).

VOL

3D SOUND

PLUS

DRC

Teleri funktsioonide kasutamine

(ainult SAMSUNGI teleritega)

POWER

POWER TV POWER

SOURCE

REPEAT

SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

DRC

AH59-02547B

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

SoundShare

REPEAT

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

S/W

LEVEL

AH59-02547B

TV POWER

MUTE

VOL

S/W

LEVEL

DRC

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu TV SOURCE (teleri allikas), et muuta teleri sisendallikat.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu TV INFO (teleri teave), et kuvada telekanali teavet.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu TV CH, et valida telekanalit.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu TV VOL, et suurendada või vähendada helitugevust.

Kasutage TV PRE-CH nuppu, et liikuda telerirežiimis eelmisele kanalile.

Telerimenüüst väljumiseks kasutage TV EXIT nuppu. (See toimib samamoodi kui EXIT (välju) nupp teleri kaugjuhtimispuldil.)

Kui vajutate „SoundShare“ nuppu, edastatakse „Bluetooth“

ühenduse abil teleri heli läbi „Air Track“ kõlarisüsteemi.

„Air Track“ kontrollib samuti helitugevust, heli kvaliteeti jne.

Kaugjuhtimispuldiga saab juhtida vaid SAMSUNGI telereid.

SAMSUNG võib tulevikus pakkuda uuendusi „Crystal Surround

Air Tracki“ kõlarisüsteemi püsivara jaoks.

Kui uuendus on saadaval, saate püsivara uuendada, kui sisestate

USB-seadme, millele on salvestatud püsivara uuendus, oma „Air Tracki“

USB-porti. Pidage meeles, et kui on olemas mitmeid uuendusfaile, peate need üksikult USB-seadmele laadima ning ükshaaval püsivara uuendamiseks kasutama.

Palun külastage veebilehte Samsung.com või võtke ühendust SAMSUNGI kõnekeskusega, et saada rohkem teavet uuenduste allalaadimise kohta.

Sisestage püsivara uuendusfaili sisaldav USB-seade peaseadme USB-porti.

Ärge lülitage uuendamise ajal toidet välja või eemaldage USB-seadet. Peaseade lülitub pärast püsivara uuendamise lõpetamist automaatselt välja.

Tarkvara uuendamisel taastatakse Teie tehtud seadistused vaikimisi (tehases määratud) väärtustele.

Soovitame oma seadistused üles kirjutada, et saaksite need pärast uuendamist uuesti määrata.

Kui toote tarkvara uuendamine on lõpuleviidud, lülitage toode välja ning seejärel vajutage ja hoidke veidi aega all

() nuppu, et toode algseadistada.

Kui püsivara ei õnnestu uuendada, soovitame vormindada USB-seade FAT16 failiformaadis ning uuesti proovida.

Uuendamise tõttu ärge vormindage USB-seadet NTFS-formaadis, sest seda failisüsteemi ei toetata.

Sõltuvalt tootjast ei pruugita osasid USB-seadmeid toetada.

21

22

Veaotsing

Enne teenindusse pöördumist kontrollige palun järgmisi aspekte.

S ü m p t o m K o n t r o l il g e

Seade ei lülitu sisse.

L a h e n d u s

Kas toitejuhe on seinakontakti

ühendatud?

Ühendage toitepistik seinakontakti.

Nupu vajutamisel funktsioon ei tööta.

Heli ei edastata.

Kas õhus on staatilist elektrit?

Ühendage voolujuhe lahti ning

ühendage uuesti.

Kas seade on Teie teleriga korralikult ühendatud?

Kas vaigistamise funktsioon on sisselülitatud?

Kas helitugevus on seatud miinimumi peale?

Ühendage see korralikult.

Vajutage vaigistamise nuppu, et funktsioon tühistada.

Reguleerige helitugevust.

Telerisse ei ilmu pilt, kui vastav funktsioon on valitud.

Kas teler on korralikult

ühendatud?

Ühendage see korralikult.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

Heli vasakust/ paremast kanalist on ümberpööratud.

Kas patareid on tühjad?

Kas vahemaa puldi ja põhiseadme vahel on liiga suur?

Kas telerist tulevad vasaku / parema heliväljundi kaablid on korralikult ühendatud?

„SoundShare“ (teleriga ühendamine) ebaõnnestus.

Kas Teie teler toetab

„SoundShare’i“?

Kas Teie teleri püsivara on värskeima uuendusega?

Kas ühendamisel ilmneb viga?

Seadke uuesti TV MODE

(telerirežiim) ja ühendage uuesti.

Sisestage uued patareid.

Liikuge seadmele lähemale.

Kontrollige vasakut / paremat kanalit ja ühendage see / need korralikult.

„SoundShare’i“ toetavad osad

SAMSUNGI telerid, mis on välja lastud pärast aastat 2012.

Kontrollige, kas Teie teler toetab „SoundShare’i“.

Uuendage oma teleri püsivara värskeimale versioonile.

Helistage kõnekeskusesse.

Vajutage nuppu

5 sekundi vältel, et toode algseadistada.

Lisa

TEHNILISED ANDMED

Mudeli nimi

HW-F450

ÜLDINE

VÕIMENDI

USB

Mõõdetud väljundvõimsus

(PS-WF450)

S/N suhe (analoogsisend)

Eraldus(1kHz)

Peaseade

Kaal

Basskõlar

(PS-WF450)

Peaseade

Mõõdud

(L x K x S)

Basskõlar

(PS-WF450)

Töötamise temperatuurivahemik

Töötamise niiskusvahemik

Peaseade

Basskõlar

5 V/0,5 A

1,92 kg

5,4 kg

906 x 45 x 70 mm

175 x 350 x 295 mm

+5°C kuni +35°C

10 % kuni 75 %

80 W/CH, 4 oomi, THD = 10%, 1kHz

120 W, 4 oomi, THD = 10%, 70 Hz

65 dB

65 dB

* S/N suhe, moonutus, eraldus ja kasutatav tundlikkus põhinevad mõõtmistel, mis kasutavad AES-i

(„Audio Engineering Society“) juhtnööre.

*: Nominaalväärtused

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.

- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.

ENERGY STAR partnerina on SAMSUNG kindlaks teinud, et käesolev toode või toote mudelid vastavad ENERGY STAR energiatõhususe juhistele.

23

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik

Latvijas Republika

Lietuvos Respublika

Eesti Vabariik

Klienditeeninduse kontakttelefon

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267

Informacinės linijos telefonas: 880077777

Informatsioonikeskus: 8007267

Veebilehekülg www.samsung.lv www.samsung.lt www.samsung.ee

AH68-02615N-00

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement