Samsung ED75D Kasutusjuhend

Add to My manuals
117 Pages

advertisement

Samsung ED75D Kasutusjuhend | Manualzz

Kasutusjuhend

ED65D ED75D

Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.

Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi.

Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantii kehtida.

Sisukord

Enne seadme kasutamist

Autoriõigus 5

Ettevaatusabinõud 6

Sümbolid 6

Puhastamine 6

Hoidmine 7

Elekter ja ohutus 7

Installimine 8

Kasutamine 10

Ettevalmistused

Komponentide kontrollimine 13

Komponendid 13

Osad 15

Paneeliklahv 15

Tagakülg 16

Välisanduri komplekt 17

Kaablihoidiku aluse paigaldamine

Vargusevastane lukk

19

19

Kaugjuhtimine 20

Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 22

Püst- ja rõhtpaigutuse vahel ümberlülitumine 22

Ventileerimine 22

Mõõdud 23

Seinakinnituse paigaldamine

Seinakinnituse komplekti paigaldamine

24

24

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA) 25

Kaugjuhtimispult (RS232C) 26

Kaabliühendus 26

Ühendus 27

Juhtkoodid 28

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Enne ühendamist

Põhipunktid enne ühendamist

37

37

Arvutiga ühendamine 37

Ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi) 37

Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

Ühendamine HDMI-kaabli abil

38

38

39

Videoseadmega ühendamine

Ühendamine AV-kaabli abil

Ühendamine komponendi kaabli abil

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

Ühendamine helisüsteemiga 42

Sisendallika muutmine 42

Source 42

40

40

40

41

41

MDC kasutamine

Funktsiooni Multi Control sätete konfigureerimine 43

Funktsiooni Multi Control sätete konfigureerimine 43

MDC programmi installimine/ desinstallimine 44

Installimine 44

Desinstallimine 44

Ühenduse loomine rakendusega MDC

MDC kasutamine RS-232C-kaabli

(jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu

45

45

Ekraani reguleerimine

Picture Mode 46

Kui sisendallikas on PC, DVI, HDMI(arvuti) 46

Kui sisendallikas on AV, Component, HDMI(AV) 46

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Color / Tint (G/R) 47

Picture Size 48

Picture Size 48

Position 50

Zoom/Position 50

Resolution Select 51

Auto Adjustment 51

PC Screen Adjustment 52

2

Sisukord

PIP 53

Advanced Settings 54

Dynamic Contrast 54

Black Tone 54

Flesh Tone 54

RGB Only Mode 54

Color Space 55

White Balance 55

Gamma 55

Motion Lighting 55

Picture Options 56

Color Tone 57

Color Temp. 57

Digital Clean View 57

MPEG Noise Filter 57

HDMI Black Level 57

Film Mode 58

Auto Motion Plus (ainult mudel ED75D) 58

Dynamic Backlight 58

Picture Off 59

Reset Picture 59

Heli reguleerimine

Sound Mode 60

Sound Effect 61

Speaker Settings 62

Reset Sound 62

Applications

Source List 63

Refresh 63

Edit Name 63

Information 63

System

Menu Language 64

Multi Control 65

Funktsiooni Multi Control sätete konfigureerimine 65

Time 66

Clock Set 66

Sleep Timer 66

On Timer 67

Off Timer 68

Holiday Management 68

Eco Solution 69

Energy Saving 69

Eco Sensor 69

Auto Power Off 69

Screen Burn Protection 70

Pixel Shift 70

Timer 71

Immediate Display 72

Side Gray 72

Ticker 73

Video Wall 74

Video Wall 74

Format 74

Horizontal 74

Vertical 75

Screen Position 75

Source AutoSwitch Settings 76

Source AutoSwitch 76

Primary Source Recovery 76

Primary Source 76

Secondary Source 76

Change PIN 77

General 78

Max. Power Saving 78

Game Mode 78

Auto Power 78

Safety Lock 78

Button Lock 79

Standby Control 79

3

Sisukord

Lamp Schedule 79

OSD Display 80

Power On Adjustment 80

Temperature Control 80

Anynet+ (HDMI-CEC) 81

Anynet+ (HDMI-CEC) 81

Auto Turn Off 82

Anynet+ funktsiooni tõrkeotsing 83

Magic Clone 85

Reset System 85

Reset All 86

Support

Software Update 87

By USB 87

Contact Samsung 87

Tõrkeotsingu juhend

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist 88

Toote testimine 88

Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Kontrollige järgmist.

88

89

Küsimused & vastused 96

Tehnilised andmed

Üldandmed 98

Energiasäästja 100

Eelseadistatud ajastusrežiimid 101

Lisa

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE 103

Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele) 112

Toode pole defektne 112

Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül 112

Muu 112

Õige kõrvaldamisviis 113

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) 113

Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks 113

Parim pildikvaliteet ja järelkujutise sissepõlemise vältimine

Parim pildikvaliteet

Järelkujutise sissepõlemise vältimine

114

114

114

Litsents 116

Mõisted 117

4

Peatükk 01

Enne seadme kasutamist

Autoriõigus

Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.

Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.

Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.

VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

-

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.

(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

-

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.

(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.

5

Ettevaatusabinõud

Ettevaatust

ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE

Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT. (EGA TAGAKAANT)

SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.

HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.

See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.

Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.

See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad selle kasutamist ja hooldamist.

Sümbolid

Hoiatus

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.

Ettevaatust

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.

Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.

Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.

Puhastamine

― Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad kriimustused kergesti.

― Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

1

Lülitage seade ja arvuti välja.

2

Eraldage toitejuhe seadme küljest.

― Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

3

Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.

Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahustit või pindaktiivseid aineid.

!

Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse seadmele.

4

Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja korralikult kuivaks väänatud.

5

Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.

6

Lülitage seade ja arvuti sisse.

6

Hoidmine

Kõrgläikega mudelite puhul võivad pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.

― Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega

(teenus on tasuline).

Elekter ja ohutus

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

Hoiatus

Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

!

Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.

Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.

!

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.

!

Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).

Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.

Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.

Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.

Võib tekkida tulekahju.

7

Ettevaatust

!

!

!

Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

Elektrilöök võib seadet kahjustada.

Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage toitejuhet teiste seadmetega.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.

Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui vajutate kaugjuhtimispuldil toitenuppu.

Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Installimine

Hoiatus

Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette.

Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.

Võib tekkida tulekahju.

!

!

Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.

Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.

Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.

Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.

Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.

Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.

Lapsed võivad lämbuda.

!

8

!

Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).

Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki minna või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),

õlisesse või suitsusesse kohta.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ettevaatust

!

Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.

Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.

Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja kindlale pinnale.

Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi tööpindade lähedusse.

!

!

SAMSUNG

Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Ärge asetage seadet selle esiküljele.

Ekraan võib viga saada.

Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei ulatuks üle serva.

Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.

Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti

Samsungi klienditeeninduskeskusega.

9

Kasutamine

Hoiatus

!

Seadme sees on kõrgepinge. Ärge kunagi proovige seadet ise lahti võtta, parandada ega muuta.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage toitekaabel ja kõik teised ühendatud kaablid.

Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

!

!

Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

!

Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.

!

Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.

Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida (mänguasjad, maiustused jne).

Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.

Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel vooluvõrgust.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

GAS

Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.

Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

10

!

100

Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või kergsüttivaid aineid.

Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.

Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ettevaatust

!

!

!

-_-

Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.

Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või elektrilekke.

Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

Teie nägemine võib halveneda.

Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda alusest kinni.

Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.

!

Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

11

!

!

!

Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

Silmade väsimus leeveneb.

Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda kuumaks.

Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.

Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.

Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.

Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

!

!

Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.

Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed väljavõetud patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta, kust lapsed neid kätte ei saa.

Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge kiiresti arsti poole.

Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige polaarsusega (+, -).

Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.

Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt uusi ja kasutatud patareisid.

Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.

Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab klient.

Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette nähtud jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama tüüpi patareisid või laetavaid patareisid.

12

Peatükk 02

Ettevalmistused

Komponentide kontrollimine

Komponendid

-

Kui mõni komponent on puudu, võtke

ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.

-

Eraldi müüdavate komponentide ja esemete välimus võib erineda pildil näidatust.

-

Tugi ei ole tootega komplektis. Aluse saate eraldi osta.

-

Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Kiirseadistusjuhend

Kaugjuhtimispult (

lk 20 )

Garantiikaart

(Pole saadaval osades piirkondades)

-

+

Patareid (

lk 21

)

(Pole saadaval osades piirkondades)

+

D-SUB-kaabel (

lk 37

)

Hoidiku alus juhtmetele

Toitejuhe

Hoidiku rõngas (4 tk)

Adapter RS232C(IN)

13

Eraldi müüdavad tooted

Seinakomplekt HDMI-kaabel (

lk 39

) HDMI-DVI-kaabel (

lk 38 )

PIM

RS232C-stereokaabel Adapter RS232C(OUT) Komponendikaabel (

lk 40

) DVI-kaabel (

lk 38

)

14

Osad

Paneeliklahv

RGB / DVI /

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Nupud Kirjeldus

Toote sisselülitamine.

Kui seade on sisse lülitatud ja vajutate nuppu [ ], kuvatakse juhtmenüü.

Ekraanimenüüst väljumiseks vajutage ja hoidke paneeliklahvi vähemalt ühe sekundi jooksul.

Ülemisesse või alumisesse menüüsse liikumine. Saate reguleerida ka suvandi väärtust.

Vasakusse või paremasse menüüsse liikumine.

Kui juhtmenüüd ei kuvata, saate reguleerida helitugevust paneeliklahvi vasakule või paremale liigutades.

15

Tagakülg

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

COMPONENT

AUDIO IN

DVI IN

PIM

Port

HDMI IN

SERVICE (5V 0.5A)

EXTERNAL IR / AMBIENT SENSOR IN

RGB IN

DVI IN

AUDIO OUT

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

RS232C IN

RS232C OUT

PIM

COMPONENT / AV IN

Kirjeldus

Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.

Seda porti kasutatakse tarkvara täiendamiseks.

Varustab toitega välissensori plaati või võtab vastu valgussensori signaali.

Välissensor: müügil eraldi

Võimaldab ühendada lähteseadme D-SUB-kaabli abil.

Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.

Allikaseadme heli ühendamiseks.

Ühendage audiosisendiga, kasutades audiokaablit.

Võimaldab ühendada MDC RS232C-stereoadapteri abil.

Ühendab PIMiga. (Lisateabe saamiseks vaadake PIMi kasutusjuhendit.)

Allikaseadme ühendamiseks Component/AV-kaabli abil.

16

Välisanduri komplekt

― Välisanduri komplekti kuuluvad kaugjuhtimisandur, heledusandur ja funktsiooniklahvid. Ekraani paigaldamisel seinale saate liigutada välisanduri komplekti ekraani küljele.

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Nupud

Kaugjuhtimispuldi sensor

Kirjeldus

Suunake kaugjuhtimispult LCD-kuvari sellele punktile.

― Hoidke kaugjuhtimissensori ja kaugjuhtimispuldi vaheline ala takistustest vaba.

Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30 nurga all vasakul või paremal.

― Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.

― Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.

― Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.

Valgussensor

Toiteindikaator

Nupp SOURCE

Nupp POWER

Tuvastab automaatselt valitud kuvarit ümbritseva valguse tugevuse ning reguleerib ekraani heledust.

Lülitub välja toide sees režiimis ja vilgub roheliselt energiasäästurežiimis.

Lülitab arvutire˛iimilt videore˛iimile.

Võimaldab valida sisendallika, millega välisseade on ühendatud.

Selle nupu abil saate LCD-kuvari sisse ja välja lülitada.

17

Välisanduri komplekti kinnitamine küljele

― Välisanduri komplekti saab kinnitada ekraani igale osale anduriga kaasasoleva kahepoolse teibi abil.

― Välisanduri komplekti saab kinnitada ka seinale ekraani lähedal.

― Ärge kinnitage välisanduri komplekti ekraanile, kui ekraanil puuduvad plastik- või metallküljed. See võib ekraani kahjustada.

18

Kaablihoidiku aluse paigaldamine Vargusevastane lukk

― Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.

― Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastase lukustusseadme lukustamine

― Alus: Müügil eraldi

1

Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.

2

Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.

3

Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.

4

Lukustage lukustusseade.

-

Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

-

Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

-

Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.

19

Kaugjuhtimine

― Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.

― Nuppu, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, see toode ei toeta.

Toote sisselülitamine.

Reguleerige helitugevust.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite/S

MENU

BLANK

Toote väljalülitamine.

Sisestage ekraanimenüüs parool.

heli vaigistamiseks.

Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu MUTE või vajutage helitugevuse nuppu (+ VOL –).

Valige ühendatud sisendseade.

Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske eelmisse menüüsse.

-

Kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonid võivad erinevatel toodetel erineda.

20

TOOLS INFO

Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti valimine.

Naaske eelmisse menüüsse.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

Kuva teave ekraanil.

Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või paremale või reguleerige suvandi sätteid.

Kinnitage menüüvalikut.

Väljuge praegusest menüüst.

Valige käsitsi

PC

,

DVI

,

HDMI

seast ühendatud sisendallikas.

Seadistab turvaluku funktsiooni.

-

Kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonid võivad erinevatel toodetel erineda.

Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.

21

Enne toote paigaldamist

(paigaldusjuhend)

Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise juhiseid.

Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.

Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.

Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.

Püst- ja rõhtpaigutuse vahel ümberlülitumine

― Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Toote vertikaalasendis (portreeasendis) kasutamiseks pöörake seda päripäeva, nii et LED on allapoole suunatud.

Ventileerimine

Paigaldamine püstseinale

A Minimaalselt 40 mm

B Ümbritsev temperatuur: alla 35 C

Seadme paigaldamisel püstseinale jätke seadme ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt 40 mm vaba ruumi ning veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.

A

B

Pilt 1.1 Külgvaade

22

B

A

E

C

Pilt 1,2 Külgvaade

Mõõdud

2

1

Pilt 1,3 Külgvaade

D

4

3

D

Paigaldamine seinaorva

― Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Ülaltvaade

A Minimaalselt 40 mm

B Minimaalselt 70 mm

C Minimaalselt 50 mm

D Minimaalselt 50 mm

E Ümbritsev temperatuur: alla 35 C

― Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt määratud ulatuses vaba ruumi ning veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.

5

Mudeli nimi

1

1467,5

1 2

1431,4

2 3

806,5

3 4

848,0

4 5

65,0 ED65D

ED75D 1675,0 1653,3 931,3 958,5

― Kõiki jooniseid pole skaala jaoks vaja. Osad mõõdud võivad muutuda ilma ette teatamata.

Enne seadme paigaldamist vaadake selle mõõte. Ei vastuta tüpograafiliste ega prinditud vigade eest.

65,0

Ühik: mm

23

Seinakinnituse paigaldamine

Seinakinnituse komplekti paigaldamine

Seinakinnituse komplekt (müügil eraldi) võimaldab teil kinnitada seadme seinale.

Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.

Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.

Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.

24

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA)

― Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga.

Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada inimestele tõsiseid vigastusi.

Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on vaja kokkupanemisel.

Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele.

Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.

VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused erineda sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.

Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.

Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.

• Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.

Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.

Ühik: mm

Mudeli nimi Standardne kruvi Kogus

ED65D

VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites

400 x 400 M8, L32 4 tk

ED75D

― Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja inimvigastustega.

25

Kaugjuhtimispult (RS232C)

Kaabliühendus

RS232C-kaabel

Liides

Viik

Bitikiirus

Andmebitte

Paarsus

Stop-bitte

Voo reguleerimine

Maksimaalne pikkus

RS232C (9 viiguga)

TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)

9600 bit/s

8 bit

Puudub

1 bit

Puudub

15 m (ainult varjestatud tüüp)

Viikude funktsioon

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Viik

1

2

6 7 8 9

Signaal

Andmekandja tuvastamine

Vastuvõetud andmed

Edastatud andmed

Andmeterminali ettevalmistus

Signaali maandus

Andmekomplekti ettevalmistus

Taotluse saatmine

Luba saatmiseks

Helinaindikaator

26

RS232C-kaabel

Konnektor: 9 viiguga D-Sub stereokaabel

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Haardkontakt Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO

PLUG

(3.5ø)

3

2

1

-P2-

Ühendus

Ühendus 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

27

Juhtkoodid

Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)

Päis Käsk ID Andmete pikkus Kontrollsumma

0xAA Käsu tüüp 0

Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA Käsu tüüp 1

Andmed

Väärtus

Kontrollsumma

8

9

5

6

7

2

3

4

Käsk

Nr

1

Käsu tüüp

Voolu juhtimine

Helitugevuse reguleerimine

Sisendallika juhtimine

Ekraanirežiimi juhtimine

Ekraanisuuruse juhtimine

PIP sees-/väljasoleku juhtimine

Automaatreguleerimise juhtimine

(ainult arvuti ja BNC puhul)

Režiimi Video Wall juhtimine

Turvalukk

Käsk

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

0x5C

0x5D

Väärtuse ulatus

0~1

-

-

0~100

0~255

0~1

0

0~1

0~1

Nr

10

11

Käsu tüüp

Video Wall sees

Käsk

0x84

Väärtuse ulatus

0~1

Funktsiooni Video Wall kasutaja juhtelement

0x89 -

Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi väärtuste, välja arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit, nagu allpool näidatud (11

+ FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.

Nt: toide sees & ID = 0

Päis

0xAA

Käsk

0x11

ID Andmete pikkus

1

Andmed 1

"Power"

Kontrollsumma

Päis

0xAA

Käsk

0x11

ID Andmete pikkus

1

Andmed 1

1

12

Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest määrake ID väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid ACK ei vasta.

28

Voolu juhtimine

Funktsioon

Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.

Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x11 0

Kontrollsumma

Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x11 1

Andmed

"Power"

"Power": seadmele seadistatav toitekood.

1: Toide SEES

0: Toide VÄLJAS

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

0xAA 0xFF 3 „A” r-CMD

0x11

"Power": seadmele seadistatav toitekood.

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

0xAA 0xFF 3 „N”

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

r-CMD

0x11

Kontrollsumma

Väärtus 1

"Power"

Väärtus 1

"ERR"

Kontrollsumma

Kontrollsumma

Helitugevuse reguleerimine

Funktsioon

Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.

Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x12 0

Kontrollsumma

Helitugevuse seadistamine (Set Volume)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x12 1

Andmed

"Volume"

"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „A” 0x12

"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „N” 0x12

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

"ERR"

Kontrollsumma

Väärtus 1

"Volume"

Väärtus 1

Kontrollsumma

Kontrollsumma

29

Sisendallika juhtimine

Funktsioon

Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.

Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x14 0

Kontrollsumma

Sisendallika seadistamine (Set Input Source)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x14 1

Andmed

"Input Source"

Kontrollsumma

"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.

0x14 Arvuti

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

DVI

Sisendallikas

Komponent

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI

0x22 HDMI_PC

― DVI_video, HDMI_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad ainult käskudele „Get”.

― See mudel ei toeta HDMI, HDMI_PC porte.

MagicInfo

on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad tarkvara

MagicInfo

.

― RF (TV) ja DTV on kasutatavad ainult teleriga mudelite puhul.

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD Väärtus 1

0xAA 0xFF 3 „A” 0x14 "Input

Source"

"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

0xAA 0xFF 3 „N” r-CMD

0x14

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

"ERR"

Kontrollsumma

Väärtus 1 Kontrollsumma

30

Ekraanirežiimi juhtimine

Funktsioon

Seadme ekraanirežiimi saab muuta arvuti abil.

Ekraanirežiimi ei saa muuta, kui rakendus

Video Wall

on aktiveeritud.

― Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult teleriga mudelite puhul.

Ekraani oleku kuvamine (Get Screen Mode Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Kontrollsumma

0xAA 0x18 0

Pildisuuruse seadistamine (Set Picture Size)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Andmed

0xAA 0x18 1 "Screen

Mode"

"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Suum

Lai suum

4 : 3

• Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID

0xAA 0xFF

Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x18

Kontrollsumma

Väärtus 1

"Screen

Mode"

"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku

Kontrollsumma

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0xFF 3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„N” r-CMD

0x18

Väärtus 1 Kontrollsumma

"ERR"

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Ekraanisuuruse juhtimine

Funktsioon

Seadme ekraanisuurust saab muuta arvuti abil.

Ekraanisuuruse kuvamine (Get Screen Size Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x19 0

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID

0xAA 0xFF

Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A”

Kontrollsumma r-CMD

0x19

Väärtus 1

"Screen

Size"

"Screen Size": seadme ekraanisuurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „N” 0x19

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Väärtus 1

"ERR"

Kontrollsumma

Kontrollsumma

31

PIP sees-/väljasoleku juhtimine

Funktsioon

Seadme PIP-režiimi saab sisse või välja lülitada arvuti abil.

― Saadaval ainult PIP-funktsiooniga mudelite puhul.

― Režiimi ei saa reguleerida, kui suvandi

Video Wall

olekuks on seadistatud

On

.

― See funktsioon pole saadaval funktsioonis

MagicInfo

.

PIP sees-/väljasoleku kuvamine (Get the PIP ON / OFF Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus Kontrollsumma

0xAA 0x3C 0

PIP-režiimi sisse-/väljalülitamine (Set the PIP ON / OFF)

Päis

0xAA

Käsk

0x3C

ID Andmete pikkus

1

Andmed

"PIP"

Kontrollsumma

"PIP": Kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks

1: PIP SEES

0: PIP VÄLJAS

Ack (jaatussõnum)

Päis

0xAA

Käsk

0xFF

ID Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x3C

Väärtus 1 Kontrollsumma

"PIP"

"PIP": Kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks

Nak (eitussõnum)

Päis

0xAA

Käsk

0xFF

ID Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x3C

Väärtus 1

"PIP"

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Kontrollsumma

Automaatreguleerimise juhtimine (ainult arvuti ja BNC puhul)

Funktsioon

Arvutisüsteemi ekraani saab automaatselt reguleerida arvuti abil.

Automaatse reguleerimise oleku kuvamine (Get Auto Adjustment Status)

Puudub

Automaatse reguleerimise seadistamine (Set Auto Adjustment)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Andmed Kontrollsumma

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0x00 (alati)

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0xFF 3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x3D

Väärtus 1

"Auto

Adjustment"

Kontrollsumma

Nak (eitussõnum)

Päis

0xAA

Käsk

0xFF

ID Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A”

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

r-CMD

0x3D

Väärtus 1

"ERR"

Kontrollsumma

32

Režiimi Video Wall juhtimine

Funktsioon

Režiimi

Video Wall

saab seadmel aktiveerida arvuti abil.

Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult seadmel, millel on aktiveeritud rakendus

Video Wall

.

Režiimi Video Wall kuvamine (Get Video Wall Mode)

Päis Käsk ID Andmete pikkus Kontrollsumma

0xAA 0x5C 0

Režiimi Video Wall seadistamine (Set Video Wall Mode)

Päis Käsk ID Andmete pikkus Andmed

0xAA 0x5C 1 "Video Wall Mode"

Kontrollsumma

"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks

1:

Full

0:

Natural

Ack (jaatussõnum)

Päis

0xAA

Käsk

0xFF

ID Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x5C

Väärtus 1

"Video Wall

Mode"

Kontrollsumma

"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD Väärtus 1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 „A” 0x5C "ERR"

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Turvalukk

Funktsioon

Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni

Safety Lock

sisse- või väljalülitamiseks.

Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või mitte.

Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)

Päis Käsk ID Kontrollsumma

0xAA 0x5D

Andmete pikkus

0

Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)

Päis

0xAA

Käsk

0x5D

ID Andmete pikkus

1

Andmed

"Safety Lock"

Kontrollsumma

"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood

1: SEES

0: VÄLJAS

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

0xAA 0xFF 3 „A” r-CMD

0x5D

Väärtus 1

"Safety Lock"

Kontrollsumma

"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

0xAA 0xFF 3 „N”

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

r-CMD

0x5D

Väärtus 1

"ERR"

Kontrollsumma

33

Video Wall sees

Funktsioon

Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall SISSE/VÄLJA.

Funktsiooni Video Wall oleku (sees/väljas) kuvamine

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Kontrollsumma

0xAA 0x84 0

Funktsiooni Video Wall sisse-/väljalülitamine

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Andmed

0xAA 0x84 1 V.Wall_On

V.Wall_On : seadmele määratav funktsiooni Video Wall kood

1: Video Wall SEES

0: Video Wall VÄLJAS

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „A” 0x84

Kontrollsumma

Väärtus 1 Kontrollsumma

V.Wall_

On

V.Wall_On : sama, mis üleval

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID

0xAA 0xFF

Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„N” r-CMD

0x84

Väärtus 1

ERR

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Funktsiooni Video Wall kasutaja juhtelement

Funktsioon

Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall sisse/välja.

Funktsiooni Video Wall oleku kuvamine

Päis Käsk ID Andmete pikkus Kontrollsumma

0xAA 0x89 0

Funktsiooni Video Wall seadistamine

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x89 2

Väärtus 1 Väärtus 2

Wall_Div Wall_SNo

Wall_Div: seadmele määratud funktsiooni Video Wall Divider kood

Kontrollsumma

Kontrollsumma

34

Video Walli mudel 10 x 10

1 2 3 4

Väljas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

35

...

99

1

2

100

Wall_SNo: Seadmele määratud tootenumbri kood

Video Walli mudel 10 x 10: ( 1 ~ 100)

Määratud number Andmed

0x01

0x02

...

0x63

0x64

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

4

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” 0xAA 0xFF

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus r-CMD

0x89

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„N” r-CMD

0x89 0xAA 0xFF 3

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Väärtus 1 Väärtus 2 Kontrollsumma

Wall_Div Wall_SNo

Väärtus 1

ERR

Kontrollsumma

36

Peatükk 03

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Enne ühendamist

Enne toote ühendamist teiste seadmetega kontrollige järgmist. Ühendamiseks sobivate seadmete hulka kuuluvad arvutid, videokaamerad, kõlarid, digiboksid ja

DVD-/Blu-ray-mängijad.

Põhipunktid enne ühendamist

― Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.

Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.

― Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.

Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.

― Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.

Arvutiga ühendamine

Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.

Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)

RGB / DVI /

COMPONENT

DVI IN

RGB IN

37

Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)

DVI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

― Seadme ühendamisel arvutiga HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi

Edit Name

olekuks

DVI PC

, et pääseda ligi arvutisse salvestatud video- ja helisisule.

HDMI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

38

Ühendamine HDMI-kaabli abil

HDMI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

39

Videoseadmega ühendamine

Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

― Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.

Ühendamine AV-kaabli abil

RGB / DVI /

HDMI / AV /

DVI IN

COMPONENT / AV IN

AUDIO IN

Ühendamine komponendi kaabli abil

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

COMPONENT / AV IN

AUDIO IN

40

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

― Kui toode ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud. Probleemi lahendamiseks ühendage toote ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel. Seadme ühendamisel videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi

Edit Name

olekuks

DVI Devices

, et pääseda ligi videoseadmesse salvestatud video- ja helisisule.

― Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.

HDMI IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli (kuni 1080p) kasutamine

Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade HDMI-kaabli abil.

HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.

-

Seadme ühendamisel digitaalse seadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit, kasutage HDMI-DVI- ja audiokaableid.

Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega ühendatakse välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline probleem, küsige välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud, paluge täiendust.

Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või võib esineda tõrkeid ühendusel.

• Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.

See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.

HDMI IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

DVI IN

41

Ühendamine helisüsteemiga

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

HDMI / AV /

COMPONENT

DVI IN

AUDIO OUT

Sisendallika muutmine

― Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Source

HDMI

PC

HDMI-CEC

BD Player

AV Component PC DVI

----

Source

MENU m : T

Source List

ENTER

Suvand

Source

võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.

Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle ekraan.

― Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.

― Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud vale allikas.

42

Peatükk 04

MDC kasutamine

MDC (Mitme ekraani juhtimine) on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut kuvaseadet hõlpsalt üheaegselt juhtida.

Funktsiooni Multi Control sätete konfigureerimine

MENÜÜ m : T

Multi Control

ENTER

Tootele personaalse ID omistamine.

Funktsiooni Multi Control sätete konfigureerimine

ID Setup

Määrake komplektile ID. (Vahemik: 0~99)

Vajutage numbri valimiseks nuppe ja seejärel vajutage nuppu .

ID Input

Sisestage sisendsignaali vastuvõtuks sisendkaabliga ühendatud toote ID-number.

Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.

43

Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist menüüst Spikker. MDC programm on saadaval veebisaidil.

MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.

Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud asukohta.

Valige suvand „

Launch MDC Unified

” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks nupul „

Finish

”.

-

MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest kuvada.

-

Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.

MDC programmi installimine/desinstallimine

Installimine

1

Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.

2

Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „

OK

”.

3

Kui kuvatakse ekraan „

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

”, klõpsake nupul „

Next

”.

4

Aknas „

License Agreement

” valige „

I accept the terms in the license agreement

” ja klõpsake nupul „

Next

”.

5

Aknas „

Customer Information

” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „

Next

”.

6

Aknas „

Destination Folder

” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul „

Next

”.

7

Aknas „

Ready to Install the Program

” kontrollige programmi installimise asukohta ja klõpsake nupul „

Install

”.

8

Kuvatakse installi edenemist.

9

Klõpsake nupul „

Finish

”, kui kuvatakse aken „

InstallShield Wizard Complete

”.

10

Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.

Desinstallimine

1

Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta programm.

2

Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.

44

Ühenduse loomine rakendusega MDC

Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.

MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu

RS-232C jadakaabel tuleb ühendada arvuti ja monitori jadaportidega.

RS232C IN

HDMI / AV / RGB / DVI / COMPONENT

AUDIO IN

DVI IN

RS232C IN

/

OUT

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN

Monitor 2

RS232C OUT

Computer

45

Peatükk 05

Ekraani reguleerimine

Konfigureerige suvandi

Picture

sätteid (

Backlight

,

Color Tone

jne).

-

Funktsiooni

Picture

menüüsuvandite paigutus võib erineda sõltuvalt seadmest.

Picture Mode

MENÜÜ m : T

Picture Mode

ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (

Picture Mode

).

Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevaid režiimi

Picture Mode

suvandeid.

Kui sisendallikas on PC, DVI, HDMI(arvuti)

Information

: see režiim vähendab silmade väsimist ja sobib inimestele teabe kuvamiseks.

Advertisement

: see režiim sobib videosisu kuvamiseks ja sise-/välisreklaamide jaoks.

Kui sisendallikas on AV, Component, HDMI(AV)

Dynamic

: see režiim sobib heleda ümbritseva valguse puhul.

Standard

: see režiim sobib üldiselt kõigisse keskkondadesse.

Natural

: sobib silmade pingutuse vähendamiseks.

Movie

: see režiim vähendab silmade väsimist.

46

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Color / Tint (G/R)

MENU m : T ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

Teie seadmel on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.

Sisendallikas

PC

,

HDMI

,

DVI

(kui arvuti on

ühendatud)

Picture Mode

Information

/

Advertisement

Kohandatavad suvandid

Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

AV

,

Component

,

HDMI

(720p, 1080i,

1080p)

Dynamic

/

Standard

/

Natural

/

Movie Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

/

Color

/

Tint (G/R)

― Kui teete muudatusi suvandites

Backlight

,

Contrast

,

Brightness

,

Sharpness

,

Color

või

Tint (G/R)

, reguleeritakse OSDmenüüd vastavalt.

― Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.

― Pildi heleduse alandamine vähendab voolutarbimist.

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

47

Picture Size

MENÜÜ m : T

Picture Size

ENTER

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution Select

16:9

Off

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Picture Size

Kui teil on kaabliboks või satelliitvastuvõtja, võivad neil olla oma isiklikud kuva suuruste valikud. Kuid soovitame teil enamus ajast kasutada oma seadme režiimi 16:9.

16:9

: määrab pildile

16:9

lairežiimi.

Zoom1

: kasutage keskmise suurenduse jaoks. Lõikab ära ülemise serva ja küljed.

Zoom2

: kasutage tugevama suurenduse jaoks.

Smart View 1

: vähendab

16:9

pilti 50%.

Smart View 1

on aktiveeritud ainult režiimides

HDMI

.

Smart View 2

: vähendab

16:9

pilti 25%.

Smart View 2

on aktiveeritud ainult režiimides

HDMI

.

Wide Fit

: suurendab pildi kuvasuhet, et see sobituks tervele ekraanile.

4:3

: määrab pildile tavalise (

4:3

) režiimi.

― Ärge seadistage seadet

4:3

formaadile pikaks ajaks.

Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva ülemine ja alumine serv võivad põhjustada pildi sissepõlemist, mida ei kata garantii.

Screen Fit

: kuvab täispildi ilma väljalõigeteta, kui sisestatakse

HDMI

(720p / 1080i / 1080p) või

Component

(1080i /

1080p) signaale.

Custom

: võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.

Original Ratio

: kui sisendallikaks on

PC

,

DVI

,

HDMI

(arvutiühendus), esitatakse videod esialgses kuvasuhtes.

― Portide saadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.

― Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.

48

Pildi suurused on saadaval sisendallika poolt.

Sisendallikas

AV

,

Component

(480i, 480p)

Component

(1080i, 1080p)

HDMI

(720p, 1080i, 1080p)

HDMI

(480i, 480p)

PC

,

DVI

,

HDMI

(kui arvuti on ühendatud)

Picture Size

16:9

/

4:3

/

Zoom1

/

Zoom2

/

Custom

16:9

/

4:3

/

Wide Fit

/

Screen Fit

/

Custom

16:9

/

4:3

/

Smart View 1

/

Smart View 2

/

Custom

/

Wide Fit

/

Screen Fit

16:9

/

4:3

/

Zoom1

/

Zoom2

Smart View 2

/

Custom

/

Smart View 1

/

16:9

/

4:3

/

Original Ratio

49

Position

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Zoom/Position

Picture Size

Picture Size

· Zoom/Position

Resolution Select

Custom

Off

16:9

Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reguleerib pildi asetust.

Position

on saadaval ainult juhul, kui suvandi

Picture Size

olekuks on seadistatud

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

.

― Funktsiooni

Position

kasutamiseks pärast oleku

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

või

Original Ratio

valimist järgige neid samme.

1

Vajutage nuppu , et valida funktsiooni

Position

. Vajutage nuppu .

2

Vajutage nuppu või , et liigutada pilti üles või alla.

3

Vajutage nuppu .

― Funktsiooni

Zoom/Position

kasutamiseks pärast oleku

Custom

valimist suvandis

HDMI

(1080i/1080p) või

Component

(1080i/1080p) või

Custom

järgige neid samme.

1

Vajutage nuppu , et valida funktsiooni

Zoom/Position

. Vajutage nuppu .

2

Valige

Zoom

või

Position

. Vajutage nuppu .

3

Vajutage nuppu / / / , et liigutada pilti üles või alla.

4

Vajutage nuppu .

― Kui soovite lähtestada pildi selle algsele asetusele, valige suvand

Reset

kuval

Zoom/Position

.

Pilt seadistatakse selle vaikeasetusele.

50

Resolution Select

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution Select

-

Saadaval ainult režiimis

PC

.

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Auto Adjustment

MENÜÜ m : T

Auto Adjustment

ENTER

Picture

Auto Adjustment

-

Saadaval ainult režiimis

PC

.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

16:9

Off

Kui pilt ei ole normaalne isegi siis, kui graafikakaardi resolutsioon on üks alltoodutest, saate pildi kvaliteedi optimeerida, kui valite selle menüü abil tootele sama resolutsiooni, mis arvutil.

Saadaolevad eraldusvõimed:

Off

/

1024x768

/

1280x768

/

1360x768

/

1366x768

Saate reguleerida sageduse väärtusi/asetusi ning peenhäälestada sätteid automaatselt.

51

PC Screen Adjustment

PC Screen Adjustment

Coarse

Fine

Position

Image Reset

50

0

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Coarse

/

Fine

eemaldab või vähendab pildimüra.

Kui müra ei eemaldata peenhäälestamise poolt, kasutage funktsiooni

Coarse

, et reguleerida sagedust võimalikult hästi

(

Coarse

) ning peenhäälestage uuesti. Kui müra on eemaldatud, reguleerige pilti uuesti, et see oleks joondatud kuva keskkohaga.

Position

arvuti ekraani asetuse reguleerimiseks, kui see pole keskel või ei sobitu seadme ekraanile.

Vajutage nuppu või , et reguleerida vertikaalset asetust. Vajutage nuppu või , et reguleerida horisontaalset asetust.

Image Reset

lähtestab pildi vaikesätetele.

52

PIP

MENU m : T

PIP

ENTER

Picture

PIP

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

-

PIP

-heli kohta saate lisateavet suvandi

Sound Select

juhistest.

-

Kui lülitate seadme välja

PIP

-režiimis vaatamise ajal, lähtestatakse PIP-funktsiooni olekuks Off.

Kui lülitate seadme sisse, peate

PIP

-režiimis vaatamiseks lülitama PIP-režiimi uuesti sisse.

-

Võite märgata, et PIP-ekraanil muutub pilt veidi ebaloomulikuks, kui kasutate mängude või karaoke vaatamiseks põhiekraani.

PIP-seaded

Välisest videoallikast tulev pilt kuvatakse põhiekraanil ning seadmest tulev pilt kuvatakse PIP-alampildi ekraanil.

Põhipilt Alampilt

AV PC

,

DVI

,

HDMI

Component

PC

DVI

,

HDMI

DVI

,

HDMI

AV

,

DVI

,

HDMI

AV

,

PC

,

Component

PIP

(

Off

/

On

): saate aktiveerida või inaktiveerida PIP-funktsiooni.

Source

: saate valida alampildi allika.

Size

( , , , , , ): saate valida alampildi suuruse.

Position

( , , , ): saate valida alampildi positsiooni.

― Režiimis (

, , ) ei saa te valida suvandit

Position

.

Sound Select

(

Main

/

Sub

): saate valida, kas kuulata

Main

pildi või

Sub

pildi heli.

53

Advanced Settings

MENÜÜ m : T

Advanced Settings

ENTER

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Color Space

Medium

Off

0

Off

Native

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Sisendallikas

PC

,

DVI

,

HDMI

(kui arvuti on

ühendatud)

AV

,

Component

,

HDMI

AV

,

Component

,

HDMI

Picture Mode

Information

Advertisement

Natural

/

Dynamic

Standard

Movie

Advanced Settings

White Balance

/

Gamma

White Balance

/

Gamma

Pole saadaval

Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB Only

Mode

/

Color Space

/

White Balance

/

Gamma

/

Motion

Lighting

Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB Only

Mode

/

Color Space

/

White Balance

/

Gamma

Dynamic Contrast

Saate reguleerida ekraani kontrastsust.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Black Tone

Saate valida musta taseme, et reguleerida ekraani sügavust.

Off

/

Dark

/

Darker

/

Darkest

Flesh Tone

Rõhutatakse roosat

Flesh Tone

.

RGB Only Mode

Kuvab värvisuvandid

Red

,

Green

ja

Blue

, et teha peenhäälestust värvitoonile ja küllastusele.

Off

/

Red

/

Green

/

Blue

54

Advanced Settings

Color Space

White Balance

Gamma

Motion Lighting

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Native

0

Off

Color Space

Reguleerib piltide loomiseks saadaolevate värvide (või värviruumi) ulatust ja valikut.

Auto

/

Native

White Balance

Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.

Reset

: saate lähtestada suvandi

White Balance

vaikesätted.

Gamma

Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.

Motion Lighting

Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.

Off

/

On

55

Picture Options

MENÜÜ m : T

Picture Options

ENTER

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

Standard

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Off

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valige suvand nooleklahvide ja abil ning seejärel vajutage nuppu .

Seadistuse muutmiseks kasutage nooleklahve ning seejärel vajutage nuppu .

Sisendallikas Picture Mode Picture Options

PC Information Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

DVI

,

HDMI

(kui arvuti on

ühendatud)

AV

,

Component

,

HDMI

Advertisement

Information

Advertisement

Dynamic

/

Standard

/

Natural

/

Movie

Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

Color Tone

/

Color Temp.

/

HDMI Black Level

/

Dynamic

Backlight

Color Tone

/

Color Temp.

/

HDMI Black Level

/

Dynamic

Backlight

Color Tone

/

Color Temp.

/

Digital Clean View

/

MPEG

Noise Filter

/

Film Mode

/

Dynamic Backlight

56

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Standard

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Off

Color Tone

Kui sisendallikas on

PC

,

DVI

,

HDMI

(arvutiühendus).

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm

Kui sisendallikas on

AV

,

Component

,

HDMI

.

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm1

/

Warm2

Warm1

või

Warm2

inaktiveeritakse, kui režiimi

Picture Mode

olekuks on seadistatud

Dynamic

.

― Reguleerida ja salvestada saab iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.

Color Temp.

Saate reguleerida värvi temperatuuri (

Red

/

Green

/

Blue

). (Vahemik: 3000K–15000K)

― See suvand on saadaval, kui suvandi

Color Tone

olekuks on seadistatud

Off

.

Digital Clean View

Kui seadme poolt vastuvõetav edastussignaal on nõrk, saate aktiveerida funktsiooni

Digital Clean View

, et vähendada staatilisust ja järelkujutisi, mis võivad ilmuda ekraanile.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

― Kui signaal on nõrk, proovige kõiki võimalusi, kuni seade kuvab parimat pilti.

MPEG Noise Filter

Saate vähendada MPEG-müra, et pakkuda parandatud pildikvaliteeti.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

HDMI Black Level

Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida ekraani sügavust.

Normal

/

Low

― Saadaval ainult režiimides

HDMI

(AV ajastus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

57

Picture Options

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off

Off

Off

Film Mode

see režiim sobib filmide vaatamiseks.

Saate seadistada seadme automaatselt tunnetama ja töötlema filmisignaali allikatest ning reguleerida pildi optimaalset kvaliteeti.

Off

/

Auto1

/

Auto2

― Saadaval režiimides

HDMI

(1080i).

Auto Motion Plus (ainult mudel ED75D)

Saate eemaldada hägususe ja väreluse stseenidelt, millel on palju kiireid liigutusi, et saavutada selgem pilt.

Menüüde nimed võivad erineda sõltuvalt riigist.

Off

: lülitab suvandi

Auto Motion Plus

välja.

Clear

: määrab suvandi

Auto Motion Plus

režiimiks

Clear

(sobib liikuvate piltide vaatamiseks selgemalt).

Standard

: määrab suvandi

Auto Motion Plus

režiimiks

Standard

.

Smooth

: määrab suvandi

Auto Motion Plus

režiimiks

Smooth

(sobib liikuvate piltide vaatamiseks loomulikumalt).

Custom

: kasutage järelpildi ja väreluse vähendamiseks nii palju, kui soovite.

Blur Reduction

: kasutage järelpildi vähendamiseks nii palju, kui soovite.

-

Seda toetatakse ainult juhul, kui suvandi

Auto Motion Plus

olekuks on seadistatud

Custom

.

Judder Reduction

: kasutage, et vähendada värelust nii palju, kui soovite.

-

Seda toetatakse ainult juhul, kui suvandi

Auto Motion Plus

olekuks on seadistatud

Custom

.

LED Clear Motion

: saate liikuvad pildid selgemaks muuta.

-

Seda toetatakse ainult juhul, kui suvandi

Auto Motion Plus

olekuks on seadistatud

Custom

.

Reset

: saate taastada suvandi

Auto Motion Plus

vaikeväärtused.

-

Ekraanil olev värv võib selle suvandiga erineda tahtmatult.

-

Inaktiveeritud juhul, kui režiimi

PIP

olekuks on seadistatud

On

.

― See funktsioon võib sõltuvalt mudelist erineda.

Dynamic Backlight

Saate automaatselt taustavalgust reguleerida, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim võimalik ekraanikontrast.

Off

/

On

― Funktsioon

Dynamic Backlight

pole saadaval, kui sisendallikaks on seadistatud

PC

ja samal ajal on rakenduse

Video Wall

olekuks seadistatud

On

.

58

Picture Off

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reset Picture

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Seadme ekraan lülitatakse välja, kuid heli esitamist jätkatakse. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil mis tahes nuppu.

Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikesätted.

59

Peatükk 06

Heli reguleerimine

Saate konfigureerida seadme helisätteid (

Sound

).

Sound Mode

MENÜÜ m : T

Sound Mode

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate valida helirežiimi, mis sobib teie isiklike eelistustega.

Standard

: saate valida tavalise helirežiimi.

Music

: saate rõhutada muusikat üle häälte.

Movie

: saate filmide jaoks pakkuda parimat heli.

Clear Voice

: saate rõhutada hääli üle teiste helide.

Amplify

: saate suurendada kõrgsagedusega heli tugevust, et saavutada parem kuulamiskogemus kuulmisraskustega inimestele.

― Kui suvandi

Speaker Select

olekuks on seadistatud

External

, inaktiveeritakse režiim

Sound Mode

.

60

Sound Effect

MENÜÜ m : T

Sound Effect

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate konfigureerida väljastatava heli jaoks eelistatud efekte.

― Kui suvandi

Speaker Select

olekuks on seadistatud

External

, inaktiveeritakse režiim

Sound Effect

.

― Saadaval ainult juhul, kui režiimi

Sound Mode

olekuks on seadistatud

Standard

.

DTS TruSurround

(

Off

/

On

)

See funktsioon pakub virtuaalset 5.1-kanalilist ruumilise heli kogemust kõlarite kaudu, kasutades HRTF-tehnoloogiat (Head

Related Transfer Function).

DTS TruDialog

(

Off

/

On

)

See funktsioon võimaldab teil suurendada hääle tugevust üle taustamuusika või heliefektide nii, et dialoogid oleks kuulda selgemalt.

Equalizer

Kasutage suvandit

Equalizer

, et kohandada iga kõlari heliseadistust.

-

Balance(L/R)

: saate reguleerida tasakaalu vasaku ja parema kõlari vahel.

-

100Hz

/

300Hz

/

1kHz

/

3kHz

/

10kHz

(ribalaiuse reguleerimine): saate reguleerida kindla ribalaiuse sageduse taset.

-

Reset

: saate lähtestada ekvalaiseri vaikesätted.

61

Speaker Settings

MENÜÜ m : T

Speaker Settings

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reset Sound

MENÜÜ m : T

Reset Sound

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Speaker Select

(

External

/

Internal

/

Receiver

)

Kui kuulate edastust või filmi heli läbi välise vastuvõtja, võite kuulda helikaja, mida põhjustab erinevus seadme kõlarite ja helivastuvõtjaga ühendatud kõlarite dekodeerimise kiiruste vahel. Kui see juhtub, seadistage seadme olekuks

External

.

― Kui seadistate suvandi

Speaker Select

olekuks

External

, lülitatakse seadme kõlarid välja.

Heli kuulete ainult läbi väliste kõlarite. Kui suvandi

Speaker Select

olekuks on seadistatud

Internal

, on sees nii seadme kõlarid kui ka väliskõlarid. Heli kuulete läbi mõlema.

― Kui videosignaali pole, on nii seadme kõlarid kui ka välised kõlarid vaigistatud.

Saate lähtestada helisätted tehase vaikeolekule.

62

Peatükk 07

Applications

Source List

Suvand

Source

võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.

Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle ekraan.

― Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.

― Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud vale allikas.

MENU m : T

Source List

ENTER

Applications

Source List

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Refresh

MENU m : T

Source List

TOOLS

Refresh

ENTER

Kui te ei leia soovitud seadet, valige loendi värskendamiseks suvand

Refresh

.

Edit Name

MENU m : T

Source List

TOOLS

Edit Name

ENTER

Mõnikord ei kuvata ekraani korralikult, kui allikaseadme nimi on suvandis

Edit Name

määratlemata.

Lisaks sellele on parima pildikvaliteedi saamiseks kõige mõistlikum allikaseade suvandis

Edit Name

ümber nimetada.

― Loendis võivad olla järgmised allikaseadmed. Loendis olevad

Source

seadmed võivad erineda sõltuvalt valitud allikast.

VCR

/

DVD

/

Cable STB

/

Satellite STB

/

PVR STB

/

AV Receiver

/

Game

/

Camcorder

/

PC

/

DVI PC

/

DVI Devices

/

TV

/

IPTV

/

Blu-ray

/

HD DVD

/

DMA

― Menüüs

Picture

saadaolevad sätted sõltuvad kasutatavast allikast ja suvandis

Edit Name

tehtud muudatustest.

Arvuti ühendamisel HDMI-kaabli abil seadme pordiga HDMI IN peaksite seadme seadistama režiimile

PC

suvandis

Edit

Name

.

Arvuti ühendamisel HDMI-DVI-kaabli abil seadme pordiga HDMI IN peaksite seadme seadistama režiimile

DVI PC

suvandis

Edit Name

.

AV-seadmete ühendamisel HDMI-DVI-kaabli abil seadme pordiga HDMI IN peaksite seadme seadistama režiimile

DVI

Devices

suvandis

Edit Name

.

Information

MENU m : T

Source List

TOOLS

Information

ENTER

Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud välisseadme kohta.

63

Peatükk 08

System

Menu Language

MENU m : T

Menu Language

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate valida menüükeele.

― Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.

64

Multi Control

MENU m : T

Multi Control

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Funktsiooni Multi Control sätete konfigureerimine

ID Setup

Määrake komplektile ID. (Vahemik: 0~99)

Vajutage numbri valimiseks nuppu või ja seejärel vajutage nuppu .

ID Input

Sisestage sisendsignaali vastuvõtuks sisendkaabliga ühendatud toote ID-number.

Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.

65

Time

MENU m : T

Time

ENTER

Time

Clock Set

Sleep Timer

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate konfigureerida suvandit

Clock Set

või

Sleep Timer

. Samuti saate määrata seadme määratud ajal automaatselt sisse või välja lülituma, kasutades funktsiooni

Timer

.

Clock Set

Saate määrata kellaaja, et kasutada seadme erinevaid funktsioone.

Clock Set

Määrake suvandid

Date

ja

Time

.

Valige

Clock Set

. Valige

Date

või

Time

ja seejärel vajutage nuppu .

Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele liikumiseks kasutage vasak- ja paremnoolt. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu .

― Saate määrata suvandi

Date

ja

Time

otse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.

Sleep Timer

Saate automaatselt lülitada seadme välja pärast eelseadistatud aja möödumist.

(

Off

/

30 min.

/

60 min.

/

90 min.

/

120 min.

/

150 min.

/

180 min.

)

― Aja valimiseks kasutage üles- ja allanoolt ning seejärel vajutage nuppu

. Funktsiooni

Sleep Timer

tühistamiseks valige

Off

.

66

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

On Timer

Saate seadistada funktsiooni

On Timer

, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.

Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.

On Timer

: saate määrata taimeri algusaja, valides ühe seitsmest valikust. Määrake kõigepealt praegune kellaaeg.

(

On Timer1

~

On Timer7

)

― Peate seadistama kellaaja enne, kui saate kasutada funktsiooni

On Timer

.

Setup

: valige

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

või

Manual

. Kui teie valikuks on

Manual

, saate valida päevad, millal soovite, et funktsioon

On Timer

lülitab seadme sisse.

― Märgistus näitab valitud päevi.

Time

: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.

Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.

Volume

: saate määrata soovitud helitugevuse. Helitugevuse taseme vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.

Source

: saate valida soovitud sisendallika.

67

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off Timer

Saate määrata väljalülitamise taimeri (

Off Timer

), valides ühe seitsmest valikust. (

Off Timer1

~

Off Timer7

)

― Peate seadistama kellaaja enne, kui saate kasutada funktsiooni

Off Timer

.

Setup

: valige

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

või

Manual

. Kui teie valikuks on

Manual

, saate valida päevad, millal soovite, et funktsioon

Off Timer

lülitab seadme välja.

― Märgistus näitab valitud päevi.

Time

: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.

Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.

Holiday Management

Funktsioon

Timer

inaktiveeritakse puhkusena määratletud ajaperioodiks.

Add

: saate määrata puhkusena lisatava ajaperioodi.

Valige puhkuse algus- ja lõpukuupäevad, mida soovite lisada, kasutades nuppe / ning seejärel klõpsake nuppu

Save

.

Periood lisatakse puhkusteloendisse.

-

Start

: saate määrata puhkuse alguskuupäeva.

-

End

: saate määrata puhkuse lõpukuupäeva.

-

Delete

: saate puhkuste loendist kustutada kõik üksused.

Valige

Delete

. Kuvatakse teade „

Delete all holidays?

”.

Valige

Yes

. Kõik puhkused kustutatakse.

Apply

: saate määrata funktsiooni

On Timer

ja

Off Timer

, et mitte aktiveerida avalikke puhkuseid.

-

Vajutage nuppu , et valida funktsiooni

On Timer

ja

Off Timer

sätteid, mida te ei soovi aktiveerida.

-

Valitud funktsioonid

On Timer

ja

Off Timer

ei aktiveeru.

68

Eco Solution

MENU m : T

Eco Solution

ENTER

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Auto Power Off

Off

Off

Off

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Energy Saving

Saate vähendada toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Eco Sensor

Energiasäästmise parandamiseks kohandatakse pildisätteid automaatselt ruumi valgusega.

Off

/

On

― Oleku

Backlight

seadistamine suvandis

Picture

sel ajal, kui

Eco Sensor

on lülitatud sisse, inaktiveerib oleku

Off

.

Min. Backlight

: Kui suvandi

Eco Sensor

olekuks on seadistatud

On

, saate käsitsi reguleerida minimaalset ekraani heledust.

― Kui suvandi

Eco Sensor

olekuks on seadistatud

On

, võib ekraani heledus muutuda (natuke tumedamaks või heledamaks), sõltuvalt ümbritseva valguse tugevusest. Saate reguleerida ekraani minimaalset heledust funktsiooni

Min. Backlight

abil.

Auto Power Off

Seade lülitub ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja, kui te ei vajuta kaugjuhtimispuldil ühtegi nuppu või ei puuduta seadme esipaneelil ühtegi nuppu nelja tunni jooksul.

Off

/

On

69

Screen Burn Protection

MENU m : T

Screen Burn Protection

ENTER

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Off

Off

Off

Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Ekraani sissepõlemise võimaluse vähendamiseks on see seade varustatud ekraani sissepõlemise vältimise tehnoloogiaga

Pixel

Shift

.

Pixel Shift

liigutab pilti natuke ekraanil.

Tehnoloogia

Pixel Shift Time

seadistus võimaldab teil programmeerida pildi liikumist minutites.

Pixel Shift

Saate minimeerida pildi sissejäävust, liigutades piksleid natuke horisontaalselt või vertikaalselt.

Horizontal

: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.

Vertcal

: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.

Time

: saate seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.

Funktsiooni Pixel Shift saadaolevad sätted ja optimaalsed sätted

Saadaolevad sätted Optimaalsed sätted

Horizontal (pikslit) 0

~

4 4

Vertcal (pikslit) 0

~

4 4

Time (minutit) 1 min.

~

4 min.

4 min.

― Funktsiooni

Pixel Shift

väärtus võib erineda sõltuvalt seadme suurusest (tollides) ja režiimist.

― Liikumatu pildi või

4:3

formaadis väljundi kuvamine pikema aja jooksul võib põhjustada pildi sissejäävust. See pole seadme defekt.

― See funktsioon pole saadaval režiimis

Screen Fit

.

70

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off

Off

Off

Off

Timer

Saate määrata taimeri suvandile

Screen Burn Protection

.

Funktsioon

Pixel Shift

lõpetab automaatselt pärast määratletud aega.

Off

Repeat

: saate kuvada režiimis

Mode

määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud ajaintervallidega (

Period

).

― Suvandid

Period

ja

Time

saab konfigureerida, kui valitud on

Repeat

.

Interval

: saate kuvada režiimis

Mode

määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud perioodidega (alates

Start Time

kuni

End Time

).

― See suvand on aktiveeritud ainult juhul, kui suvand

Clock Set

on konfigureeritud.

Mode

: saate valida kuvatava ekraani kaitsemustri.

-

Pixel

: ekraanil olevad pikslid muutuvad pidevalt vaheldumisi mustaks.

-

Rolling Bar

: vertikaalne riba liigub vasakult paremale.

-

Fading Screen

: kogu ekraan muutub heledamaks, seejärel tumedamaks.

― Suvandite

Rolling Bar

ja

Fading Screen

mustrid kuvatakse ainult ühe korra, sõltumata määratletud ajaperioodi kordusest.

Period

: saate määrata ajaintervalli funktsiooni

Screen Burn Protection

aktiveerimiseks.

-

Hour 1

~

Hour 10

― Suvand on aktiveeritud, kui olek

Repeat

on valitud suvandile

Timer

.

Time

: saate määratleda kestuse, millal hoitakse funktsiooni

Screen Burn Protection

sees.

-

sec 10

~

sec 50

― Suvand on aktiveeritud, kui olek

Pixel

on valitud suvandile

Mode

.

Start Time

: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni aktiveerimise algusaja.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek

Interval

on valitud suvandile

Timer

.

End Time

: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni inaktiveerimise lõpuaja.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek

Interval

on valitud suvandile

Timer

.

71

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off

Off

Off

Off

Immediate Display

Ekraanisäästja valimine, mida soovite kuvada kohe.

Off

/

Pixel

/

Rolling Bar

/

Fading Screen

Side Gray

Kui ekraani kuvasuhteks on seadistatud

4:3

, reguleerige ekraani kaitsmiseks külgedel olevate valgete veeriste heledust.

Off

/

Light

/

Dark

72

Ticker

MENU m : T

Ticker

ENTER

System

Screen Burn Protection

Ticker

Video Wall

Source AutoSwitch Settings

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

-

Funktsioon

Ticker

on saadaval ainult juhul, kui suvandi

Menu Language

olekuks on seadistatud

English

.

Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.

Off

/

On

Message

,

Time

,

Position

,

Motion

ja

Font Style

on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi

Ticker

olekuks on seadistatud

On

.

Message

: saate sisestada ekraanil kuvatava teate.

Time

: saate seadistada suvandi

Start Time

ja

End Time

, et kuvada suvandit

Message

.

Position

: saate valida suuna, et kuvada suvandit

Message

olekus

Horizontal

ja

Vertical

.

-

Horizontal

(

Left

/

Center

/

Right

)

-

Vertical

(

Up

/

Middle

/

Down

)

Motion

: saate määratleda suvandi

Direction

ja

Speed

, et kuvada suvandit

Message

.

-

Motion

(

Off

/

On

)

-

Direction

(

Left

/

Right

/

Up

/

Down

)

-

Speed

(

Slow

/

Normal

/

Fast

)

Direction

ja

Speed

on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi

Motion

olekuks on seadistatud

On

.

Font Style

: saate määratleda teate jaoks suvandi

Size

ja

Font Color

.

73

Video Wall

MENU m : T

Video Wall

ENTER

Video Wall

Video Wall

· Format

·

Horizontal

· Vertical

·

Screen Position

On

Full

1

1

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

-

Mõned mudelid ei pruugi funktsiooni MagicInfo toetada.

-

Suvand

Video Wall

on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi

PIP

olekuks on seadistatud

Off

.

-

Kui horisontaalselt ja vertikaalselt on ühendatud rohkem kui neli monitori, on soovitatav kasutada sisenderaldusvõimet XGA (1024 x 768) või kõrgemal tasemel, et vältida pildi tumenemist kontrastsuse või värviintensiivsuse halvenemise tõttu.

Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.

Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.

Video Wall

Saate aktiveerida või inaktiveerida suvandi

Video Wall

.

Videoseina loomiseks valige suvand

On

.

Format

Valige vorming piltide kuvamiseks mitmel monitoril.

Full

: saate kuvada pildid täisekraanil.

Natural

: saate kuvada pildid algse eraldusvõimega suurendamata või vähendamata.

― Suvand

Format

on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi

Video Wall

olekuks on seadistatud

On

.

Horizontal

See funktsioon jagab ekraani automaatselt horisontaalpaigutusega kuvarite määratud arvu põhjal.

Sisestage horisontaalpaigutusega kuvarite arv.

Horisontaalekraan jagatakse automaatselt vastavalt sisestatud numbrile.

Horisontaalselt võib paigutada kuni 15 kuvarit.

― Ekraani saab jagada kuni 100 osaks (horisontaalsete ja vertikaalsete ekraanide korrutis). Näiteks kui horisontaali väärtuseks on seatud 15, saab vertikaali väärtuseks määrata kuni 6 ekraani. Ja vastupidi – kui vertikaali väärtuseks on seatud 15, saab horisontaali väärtuseks määrata kuni 6 ekraani.

― Suvand

Horizontal

on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi

Video Wall

olekuks on seadistatud

On

.

74

Video Wall

Video Wall

·

Format

·

Horizontal

·

Vertical

·

Screen Position

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

On

Full

1

1

Vertical

See funktsioon jagab ekraani automaatselt vastavalt määratud vertikaalsete monitoride arvule.

Sisestage vertikaalreas olevate monitoride arv.

Vertikaalne ekraan jagatakse automaatselt vastavalt sisestatud numbrile.

Vertikaalritta saab määrata kuni 15 monitori.

― Ekraani saab jagada kuni 100 osaks (horisontaalsete ja vertikaalsete ekraanide korrutis). Näiteks kui horisontaali väärtuseks on seatud 15, saab vertikaali väärtuseks määrata kuni 6 ekraani. Ja vastupidi – kui vertikaali väärtuseks on seatud 15, saab horisontaali väärtuseks määrata kuni 6 ekraani.

― Suvand

Vertical

on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi

Video Wall

olekuks on seadistatud

On

.

Screen Position

Jagatud ekraanide paigutust saate kohandada, liigutades numbriga tähistatud monitore funktsiooni

Screen Position

abil.

Valige suvand

Screen Position

, et kuvada vastavalt suvandite

Horizontal

või

Vertical

sätetele määratud monitoride (numbriga tähistatud) paigutust. Paigutuse kohandamiseks liigutage numbrit (monitori) kaugjuhtimispuldi noolenuppude abil ja vajutage nuppu .

― Suvandis

Screen Position

võib maksimaalselt olla kuni 100 monitori.

― Suvand

Screen Position

on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi

Video Wall

olekuks on seadistatud

On

.

― Aken

Screen Position

kuvatakse ainult juhul, kui suvandid

Horizontal

ja

Vertical

on konfigureeritud.

75

Source AutoSwitch Settings

MENU m : T

Source AutoSwitch Settings

ENTER

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

· Primary Source Recovery

· Primary Source

· Secondary Source

On

Off

All

PC

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Kui monitor lülitatakse sisse nii, et suvand

Source AutoSwitch

on olekus

On

ja eelnev videoallika valik pole aktiivne, otsib monitor automaatselt aktiivse videosignaali jaoks erinevaid video sisendallikaid.

Source AutoSwitch

Kui suvandi

Source AutoSwitch

olekuks on seadistatud

On

, otsitakse aktiivse video jaoks monitori videoallikat automaatselt.

Valik

Primary Source

aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära.

Valik

Secondary Source

aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval.

Kui ei tuvastata esmast ega teisest sisendallikat, otsib kuvar kaks korda aktiivset allikat, kontrollides mõlemal korral esmast ja teisest allikat. Kui mõlemad otsingud nurjuvad, naaseb kuvar esimesele videoallikale ja kuvab teate signaali puudumise kohta.

Kui valiku

Primary Source

olekuks on seadistatud

All

, otsib monitor aktiivset videoallikat tuvastada püüdes kõik videoallika sisendid kaks korda järjest läbi ja pöördub järjestuse esimese videoallika juurde tagasi, kui videot ei leita

Primary Source Recovery

Valige, kas lülitada valitud esmasele sisendallikale, kui esmane sisendallikas ühendatakse.

― Funktsioon

Primary Source Recovery

inaktiveeritakse, kui suvandi

Primary Source

olekuks on seadistatud

All

.

Primary Source

Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi

Primary Source

.

Secondary Source

Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi

Secondary Source

.

76

Change PIN

MENU m : T

Change PIN

ENTER

System

Change PIN

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Kuvatakse ekraan

Change PIN

.

Valige oma PIN-koodiks ükskõik milline neljanumbriline kood ja sisestage see väljale

Enter New PIN

. Sisestage sama neljanumbriline kood väljale

Confirm New PIN

.

Kui ekraan Confirm kaob, vajutage nuppu

Close

. Seade jätab teie uue PIN-koodi meelde.

77

General

MENU m : T

General

ENTER

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

Standby Control

Lamp Schedule

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Max. Power Saving

See funktsioon lülitab seadme välja, et vähendada energiatarbimist pärast seda, kui arvuti on olnud teatud aja jooksul jõudeolekus.

Off

/

On

― Saadaval ainult režiimides

PC

,

DVI

,

HDMI

.

Game Mode

Kui loote ühenduse mängukonsooliga, nt PlayStation™ või Xbox™, saate nautida veelgi tõelisemat mängimise kogemust, valides mängurežiimi.

Off

/

On

― Režiimi

Game Mode

ettevaatusabinõud ja piirangud

Mängukonsooliga ühenduse katkestamiseks ja teise välisseadme ühendamiseks seadistage režiimi

Game Mode

olekuks

Off

menüüs Seadistus.

Game Mode

pole saadaval, kui sisendallika olekuks on seadistatud

PC

.

― Kui režiimi

Game Mode

olekuks on seadistatud

On

. Režiimi

Picture Mode

olekuks on seadistatud

Standard

ja režiimi

Sound Mode

olekuks on seadistatud

Movie

.

Auto Power

Selle suvandi valimine lülitab toote toitejuhtme ühendamisel automaatselt sisse.

Off

/

On

Safety Lock

Seadistab turvaluku funktsiooni.

Off

/

On

Kõik seadme ja kaugjuhtimispuldi menüüd ning nupud, v.a kaugjuhtimispuldi nupp LOCK, lukustatakse funktsiooni

Safety

Lock

poolt.

Menüüde ja nuppude avamiseks vajutage nuppu LOCK ja seejärel sisestage parool (vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0).

78

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

Standby Control

Lamp Schedule

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

Button Lock

Seda menüüd saab kasutada seadme nuppude lukustamiseks.

Kui suvandi

Button Lock

olekuks on seadistatud

On

, saab seadet juhtida ainult kaugjuhtimispuldiga.

Off

/

On

Standby Control

Saate ekraani seadistada sisendsignaali vastuvõtmisel lülituma ooterežiimile.

Auto

Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveerub energiasäästurežiim isegi juhul, kui allikaseade on monitoriga ühendatud.

Kui ühtegi allikaseadet pole ühendatud, kuvatakse teade

No Signal

.

On

Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveeritakse energiasäästurežiim.

Off

Kui sisendsignaalid puuduvad, kuvatakse teade

No Signal

.

― Suvand

Standby Control

on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi

Source List

olekuks on seadistatud

PC

,

DVI

,

HDMI

.

― Kui allikaseade on ühendatud ja kuvatakse teade

No Signal

, kontrollige kaabliühendust.

Lamp Schedule

Reguleerib heleduse kasutaja määratud väärtusele kindlal kellaajal.

Off

/

On

79

General

OSD Display

Power On Adjustment

Temperature Control

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

0 sec

77

OSD Display

Saate kuvada või peita ekraanil menüü-üksusi.

Source OSD

/

No Signal OSD

/

MDC OSD

Power On Adjustment

Saate seadistada ekraani soojendusaja sisse lülituma pärast toitenupu vajutamist. (Vahemik: 0 – 50 sekundit)

― Liiga lühike soojendusaeg võib toodet ülepinge tõttu kahjustada.

Temperature Control

See funktsioon mõõdab toote sisetemperatuuri. Teil on võimalik määrata vastuvõetav temperatuurivahemik.

Vaiketemperatuur on 77 C.

Toote soovitatav töötemperatuur on 75–80 C (põhinevalt ümbritseval temperatuuril 40 C).

― Ekraan muutub tumedamaks, kui temperatuur ületab määratud temperatuuripiiri. Kui temperatuur jätkab tõusmist, lülitub toode ülekuumenemise vältimiseks välja.

80

Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU m : T

Anynet+ (HDMI-CEC)

ENTER

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

On

Yes

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

-

Anynet+ (HDMI-CEC)

funktsioonid ei tööta koos teiste tootjate seadmetega.

-

Juhiseid Anynet+ välisseadmetega ühenduse loomise kohta leiate seadme kasutusjuhendist.

-

Te saate ühendada ainult ühe vastuvõtja (kodukinosüsteemi).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ on funktsioon, mis võimaldab teil juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+ funktsiooni koos teie Samsungi seadme kaugjuhtimispuldiga. Anynet+ süsteemi saab kasutada ainult koos Samsungi seadmetega, millel on Anynet+ funktsioon. Teie Samsungi seadmel on see funktsioon, kui sellel on Anynet+ logo.

Anynet+

seadmeid saate juhtida ainult seadme kaugjuhtimispuldiga, mitte seadmel olevate nuppudega.

― Seadme kaugjuhtimispult ei pruugi teatud tingimustes töötada. Kui see juhtub, valige

Anynet+

seade uuesti.

Anynet+

töötab, kui

Anynet+

funktsiooni toetav AV-seade on ootel või sees.

PIP

-režiimis toimivad

Anynet+

funktsioonid ainult juhul, kui AV-seade on ühendatud esmase monitorina. See ei tööta, kui

AV-seade on ühendatud teisese kuvana.

Anynet+

toetab kokku kuni 12 AV-seadet. Pange tähele, et saate ühendada kuni kolm sama tüüpi seadet.

Anynet+ menüü

Anynet+

menüü muutub sõltuvalt seadmega ühendatud Anynet+ seadmete tüübist ja olekust.

Anynet+ menüü

View PC

Kirjeldus

Muudab režiimi

Anynet+

režiimiks

PC

.

Device List

(seadme_nimi) MENU

(seadme_nimi) Tools

Saate vaadata Anynet+ seadmete loendit.

Saate vaadata menüüd ühendatud seadmete menüüdest. Näiteks kui ühendatud on

DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija plaadi menüü.

Saate vaadata ühendatud seadmete tööriistade menüüd. Näiteks kui ühendatud on

DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija tööriistade menüü.

― Sõltuvalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.

(seadme_nimi) Title Menu

Saate vaadata ühendatud seadmes oleva plaadi pealkirjamenüüd. Näiteks kui

ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängijas oleva filmi pealkirjamenüü.

― Sõltuvalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.

81

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

On

Yes

Auto Turn Off

Saate seadistada, et

Anynet+

seade lülituks välja, kui seadme olekuks seadistatakse

Off

.

No

/

Yes

― Kui suvandi

Auto Turn Off

olekuks on seadistatud

Yes

, lülituvad välisseadmed välja samal ajal koos seadmega.

― Ei pruugi olla saadaval olenevalt seadmest.

Anynet+ seadmete vahel ümberlülitumine

1

Vajutage nuppu TOOLS, valige

Anynet+ (HDMI-CEC)

ja seejärel vajutage nuppu .

2

Valige suvand

Device List

ja seejärel vajutage nuppu .

Kui te ei leia soovitud seadet, valige loendi värskendamiseks suvand

Refresh

.

3

Valige seade ja seejärel vajutage nuppu . Saate lülituda valitud seadmele.

― Menüü

Device List

kuvatakse ainult juhul, kui seadistate suvandi

Anynet+ (HDMI-CEC)

olekuks

On

menüüs

System

.

― Valitud seadmele ümberlülitumine võib kesta kuni kaks minutit. Kui ümberlülitumine on pooleli, ei saa te seda seda tühistada.

― Kui valisite Anynet+ seadme nupule SOURCE vajutamisega ning seejärel valite selle sisendallika, ei saa te kasutada Anynet+ funktsiooni.

― Kindlasti lülituge

Anynet+

seadmele, kasutades menüüd

Device List

.

82

Anynet+ funktsiooni tõrkeotsing

Probleem

Anynet+ funktsioon ei tööta.

Tahan käivitada Anynet+ funktsiooni.

Tahan väljuda Anynet+ funktsioonist.

Ekraanile kuvatakse teade

„ Connecting to Anynet+ device ...

”.

Anynet+ seade ei esita.

Võimalik lahendus

Kontrollige, kas seade on Anynet+ seade. Anynet+ süsteem toetab ainult Anynet+ seadmeid.

Te saate ühendada ainult ühe vastuvõtja (kodukinosüsteemi).

Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on korralikult ühendatud.

Kontrollige Anynet+ seadme video-/audio-/HDMI-kaabli ühendusi.

Kontrollige, kas suvandi

Anynet+ (HDMI-CEC)

olekuks on seadistatud

On

menüüs Anynet+ Setup.

Kontrollige, kas kaugjuhtimispult ühildub Anynet+ funktsiooniga.

Anynet+ ei tööta teatud olukordades. (algseadistus)

Kui olete HDMI-kaabli eraldanud ja seejärel uuesti ühendanud, otsige kindlasti seadmeid uuesti või lülitage seade välja ja uuesti sisse.

Kontrollige, kas Anynet seadme Anynet+ funktsioon on sisse lülitatud.

Kontrollige, kas Anynet+ seade on korralikult seadmega ühendatud ja kas suvandi

Anynet+ (HDMI-CEC)

olekuks on seadistatud

On

menüüs

Anynet+ System

.

Vajutage nuppu TOOLS, et kuvada menüüd

Anynet+

ja valida soovitud menüüd.

Valige suvand

View PC

menüüs

Anynet+

.

Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige mitte-Anynet+ seade.

Te ei saa kasutada kaugjuhtimispulti, kui konfigureerite Anynet+ funktsiooni või lülitute kuvarežiimile.

Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui seade on lõpetanud Anynet+ konfiguratsiooni või on lõpetanud Anynet+ funktsioonile lülitumise.

Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui algseadistus on pooleli.

83

Probleem

Ühendatud seadet ei kuvata.

Võimalik lahendus

Kontrollige, kas seade toetab Anynet+ funktsioone või mitte.

Kontrollige, kas HDMI-kaabel on korralikult ühendatud.

Kontrollige, kas suvandi

Anynet+ (HDMI-CEC)

olekuks on seadistatud

On

menüüs

Anynet+ System

.

Otsige Anynet+ seadet uuesti.

Anynet+ funktsioon nõuab HDMI-ühendust. Veenduge, et seade on HDMI-kaabli abil ühendatud teie seadmega.

Mõned HDMI-kaablid ei toeta Anynet+ funktsioone.

Kui ühendus on katkestatud toitetõrke või HDMI-kaabli eraldamise tõttu, korrake seadmete otsimist uuesti.

84

Magic Clone

MENU m : T

Magic Clone

ENTER

Magic Clone

Clone to USB

Clone From USB

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reset System

MENU m : T

Reset System

ENTER

System

Reset System

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate eksportida seadme sätted USB-seadmele või laadida sätteid USB-seadme kaudu.

See suvand on kasulik, kui määrate samad sätted mitmele seadmele.

Clone to USB

: saate kopeerida seadme sätted USB-seadmele.

Clone From USB

: saate määrata USB-seadmele salvestatud sätted seadmele.

-

Kui konfigureerimine on lõpule viidud, taaskäivitub seade automaatselt.

― Suvand ei pruugi korralikult töötada, kui USB-seade sisaldab peale sätetefaili ka teisi faile.

― Enne suvandi käivitamist veenduge, et USB-seade töötab korralikult.

― Suvand on saadaval seadmete puhul, millel on sama

Model Code

ja

Software Version

.

Avage

Support Contact Samsung

ja leidke seadme

Model Code

ja

Software Version

.

See suvand taastab suvandi System tehase vaikesätted.

85

Reset All

MENU m : T

Reset All

ENTER

System

Reset All

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.

86

Peatükk 09

Support

Software Update

MENU m : T

Software Update

ENTER

Menüü

Software Update

võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusima versiooni vastu.

― Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui tarkvara täiendamine on lõpule viidud.

― Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja helisätete vaikeolek. Soovitame teil kirjutada oma sätted üles, et nende seadistamine oleks pärast täiendamist lihtsam.

By USB

Tarkvara uuendamiseks USB-seadmelt võtke ühendust klienditeenindusega.

Contact Samsung

MENU m : T

Contact Samsung

ENTER

Vaadake seda teavet, kui teie seade ei tööta korralikult või kui soovite täiendada tarkvara.

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla seadmeid ja tarkvarasid.

Contact Samsung

ning leidke seadme

Model Code

ja

Software Version

.

87

Peatükk 10

Tõrkeotsingu juhend

Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt.

Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.

Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist

Toote testimine

Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.

Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.

1

Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.

2

Eemaldage tootelt kõik kaablid.

3

Toote sisselülitamine.

4

Kui kuvatakse teade

No Signal

, töötab seade normaalselt.

Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade

Not Optimum Mode

(vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).

88

Kontrollige järgmist.

Installiprobleem (arvutirežiim)

Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.

Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.

PC kuvatakse suvandis Source , kui arvuti pole ühendatud.

Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.

Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.

Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.

Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage graafikakaardi draiveri uusim versioon.

(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)

PC

kuvatakse alati suvandis

Source

, sõltumata sellest, kas arvuti on ühendatud või mitte.

Ekraaniprobleem

Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.

Ekraanil kuvatakse teade No Signal (vaadake jaotist

„Arvutiga ühendamine”).

Kuvatakse teade Not Optimum Mode .

Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.

Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.

Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.

Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.

Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.

See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.

Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning sagedus vastavalt toote spetsifikatsioonidele.

Kontrollige toote kaabliühendust.

Reguleerige suvandit

Coarse

ja

Fine

.

Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.

Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.

89

Ekraaniprobleem

Ekraan on ebastabiilne ja värisev.

Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.

Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.

Ekraani värv on ebapüsiv.

Valge ei ole päris valge.

Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi järel.

Seade lülitub automaatselt välja.

Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega ühilduvasse vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote menüüjaotist Additional

Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.

Reguleerige suvandit

Brightness

ja

Contrast

.

Avage menüü

Picture

ja reguleerige suvandi

Color Space

sätteid.

Avage menüü

Picture

ja reguleerige suvandi

White Balance

sätteid.

Toode on energiasäästurežiimis.

Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.

Avage menüü

System

ja veenduge, et suvandi

Sleep Timer

olekuks on seadistatud

Off

.

Kui seade on ühendatud arvutiga, kontrollige arvuti toiteolekut.

Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud seadme ja vooluvõrguga.

Kui ühendatud seadmest ei tuvastata signaali, lülitub seade automaatselt 10–15 minuti pärast välja.

Kõrglahutusega (HD) pildikvaliteedi saavutamiseks kasutage HDMI-kaablit.

Seadme pildikvaliteet erineb võrreldes kaupluse omaga, kust seade osteti.

Monitori ekraan ei näe välja normaalne.

Kodeeritud videosisu tõttu võib ekraan tunduda rikutuna stseenides, kus on kiiresti liikuvaid objekte, näiteks spordisündmused või märulifilmid.

Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib ekraan tunduda rikutud. See ei tähenda, et seade on katki.

Ühemeetrise raadiuse kaugusel olev mobiiltelefon võib põhjustada staatilisust analoog- või digitaalseadmetes.

90

Ekraaniprobleem

Eredus ja värv ei näe välja normaalsed.

Avage menüü

Picture

ja reguleerige ekraanisätteid, nagu

Picture Mode

,

Color

,

Brightness

ja

Sharpness

.

― Vaadake

lehte 46 , et saada lisateavet tarkvara

Picture

kohta.

Avage menüü

System

ja reguleerige suvandi

Energy Saving

sätteid.

― Vaadake

lehte 69 , et saada lisateavet tarkvara

System

kohta.

Lähtestage ekraanisätete vaikeolek.

― Vaadake

lehte 59 , et saada lisateavet tarkvara

Reset Picture

kohta.

Ekraani servades on näha murtud jooni.

Ekraanil kuvatakse jooned (punased, rohelised või sinised).

Kui suvandi

Picture Size

olekuks on seadistatud

Screen Fit

, muutke seadistuseks

16:9

.

Need jooned kuvatakse, kui monitori üksuses DATA SOURCE DRIVER IC on defekt. Probleemi lahendamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Monitori kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel tardub.

Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole stabiilne.

Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.

Kuva ei saa näidata täisekraanil.

Skaleeritud SD-sisufail (4:3) võib põhjustada musti ribasid mõlemal pool HD-kanali ekraani.

Video, mille kuvasuhe erineb seadme omast, võib põhjustada musti ribasid ekraani üla- ja allservas.

Muutke seadmes või allikaseadmes ekraani suuruse seadistust täisekraanile.

Heliprobleem

Heli puudub.

Helitugevus on liiga madal.

Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.

Kontrollige helitugevust.

Reguleerige helitugevust.

Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.

91

Heliprobleem

Video on saadaval, kuid heli pole.

Kõlaritest kostub staatilisust.

Heli on kuulda, kui helitugevus on vaigistatud.

Monitorist tulev heli ei muutu pärast suvandi Sound Mode muutmist.

Kõlaritest kostub kaja.

Kui ühendatud on HDMI-kaabel, kontrollige arvutis audioväljundi sätteid.

Avage menüü

Sound

ja muutke suvand

Speaker Select

suvandiks

Internal

.

Kui kasutatakse allikaseadet

Veenduge, et audiokaabel on korralikult ühendatud seadme audiosisendi pordiga.

Kontrollige allikaseadme audioväljundi sätteid.

(Näiteks kui monitoriga on ühendatud HDMI-kaabel, peab kaabliboksi audioseadistuseks võibolla muutma HDMI.)

Kui kasutatakse DVI-HDMI-kaablit, on vaja eraldi audiokaablit.

Kui seadmel on kõrvaklappide port, veenduge, et sellega pole midagi ühendatud.

Ühendage toitejuhe uuesti seadmega ja taaskäivitage seade.

Kontrollige kaabliühendust. Veenduge, et audiosidendi pordiga pole ühendatud videokaabel.

Kontrollige pärast kaabli ühendamist signaali tugevust.

Madal signaal võib põhjustada rikutud heli.

Kui suvandi

Speaker Select

olekuks on seadistatud

External

, on helitugevusnupud ja vaigistusfunktsioon inaktiveeritud.

Reguleerige väliskõlarite helitugevust.

Põhikõlarite helisätted ei ole seotud seadme sisekõlarite helisätetega.

Seadme helitugevuse reguleerimine või vaigistamine ei mõjuta välisvõimendit (dekooderit).

Põhikõlarite helisätted ei ole seotud seadme sisekõlarite helisätetega.

Allikaseadme helisätted ei mõjuta seadme sisekõlarite sätteid.

Kaja võib põhjustada seadme kõlarite ja väliskõlarite vaheline erinev dekodeerimiskiirus.

Sel juhul seadistage suvandi

Speaker Select

olekuks

External

.

92

Kaugjuhtimispuldi probleem

Kaugjuhtimispult ei tööta.

Allikaseadme probleem

Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.

Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).

Kontrollige, ega patareid pole tühjad.

Kontrollige voolutõrget.

Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.

Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.

Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.

93

Muud probleemid

Seadme servades on väiksed osakesed.

Menüü PIP pole saadaval.

Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade

„ The defined resolution is not currently supported.

”.

Kõlaritest ei kostu HDMI-režiimis heli, kui ühendatud on

DVI-HDMI-kaabel.

Funktsioon HDMI Black Level ei tööta korralikult HDMIseadmes koos YCbCr väljundiga.

HDMI-režiimis ei ole heli.

Osakesed kuuluvad seadme kujundusse. Seade pole defektiga.

Menüü on aktiveeritud või inaktiveeritud sõltuvalt režiimist

Source

.

― Vaadake

lehte 53

, et saada lisateavet tarkvara

PIP

kohta.

Teade „

The defined resolution is not currently supported.

” kuvatakse siis, kui sisendallika eraldusvõime

ületab monitori maksimaalse eraldusvõime.

Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks monitori poolt toetatud eraldusvõime.

DVI-kaablid ei edasta heliandmeid.

Heli edastamiseks veenduge, et audiokaabel on ühendatud õige sisendpesaga.

See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on seadmega

ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.

Kuvatavad pildivärvid ei näe välja normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib juhtuda, kui seadmega on ühendatud allikaseade, mis toetab ainult HDMI-standardi vanemat versiooni.

Probleemi esinemisel ühendage koos HDMI-kaabliga audiokaabel.

Mõned arvuti graafikakaardid ei pruugi automaatselt tuvastada HDMI-signaale, mis ei sisalda heli. Sel juhul valige helisisend käsitsi.

Arvuti

DVI PC

Helisisend

Automaatne

Audio In (stereo pordid

)

Ekraani režiim

Arvuti sätted

Arvuti sätted

94

Muud probleemid

Infrapunasensor ei tööta.

Veenduge, et sensori tuli hakkab põlema, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu.

Kui sensori tuli ei hakka põlema, lülitage seade tagaküljel olevast toitelülitist välja ja uuesti sisse.

(Toite LED-tuli hakkab punaselt põlema, kui ekraan on välja lülitatud.)

Kui sensori tuli ei hakka pärast seadme toitelülitist välja- ja sisselülitamist ikkagi põlema, võib sisemise pesa ühendus olla katkenud.

Võtke seadme paranduseks ühendust lähima teeninduskeskusega.

Kui põlev sensori tuli ei hakka kaugjuhtimispuldil nuppu vajutades punaselt vilkuma, võib infrapunasensor olla kahjustatud.

Võtke seadme paranduseks ühendust lähima teeninduskeskusega.

Kui kaugjuhtimispuldil nuppu vajutades ei toimu ekraanil muudatusi isegi siis, kui sensori tuli vilgub punaselt, võib emaplaat olla kahjustatud.

Võtke seadme paranduseks ühendust lähima teeninduskeskusega.

95

Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.

Küsimused & vastused

Küsimus

Kuidas muuta sagedust?

Kuidas saab muuta eraldusvõimet?

Vastus

Määrake sagedus oma graafikakaardil.

Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel

Ilme ja kujundused Kuva Sätted

Täpsemalt

Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.

Windows ME/2000: Avage suvandid Juhtpaneel

Kuva Sätted Täpsemalt Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.

• Windows Vista: Avage suvandid Juhtpaneel

Ilme ja isikupärastamine Isikupärasta

Kuvasätted

Täpsemad sätted Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori

sätted.

Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel

Ilme ja isikupärastamine Kuva Muuda

eraldust

Täpsemad sätted Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.

Windows 8: Avage suvandid Sätted

Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva

Muuda eraldust Täpsemad sätted Monitor ning reguleerige sagedust suvandis

Monitori sätted.

Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel

Ilme ja kujundused Kuva Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel

Kuva Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel

Ilme ja isikupärastamine Isikupärastamine

Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel

Ilme ja isikupärastamine Kuva

Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows 8: Avage suvandid Sätted

Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva

Muuda eraldust ning reguleerige eraldusvõimet.

96

Küsimus

Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?

Vastus

Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel

Ilme ja

kujundused

Kuva Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel

Kuva

Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel

Ilme ja

isikupärastamine

IsikupärastamineEkraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel

Ilme ja

isikupärastamine

Isikupärastamine Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted

Juhtpaneel Ilme ja

isikupärastamine

Isikupärasta Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS SETUP.

97

Peatükk 11

Tehnilised andmed

-

Suurus

-

Ekraani mõõtmed

H

V

-

Mõõtmed (L x K x S)

S

K

Üldandmed

Mudeli nimi

Paneel Suurus

Ekraani mõõtmed

Mõõtmed (L x K x S)

Kaal (ilma aluseta)

Toiteallikas

Keskkonna-alased asjaolud

Kasutamine

Hoidmine

ED65D

Klass 65 (64,5 tolli / 163 cm)

1428,48 (H) x 803,52 (V) mm

ED75D

Klass 75 (74,5 tolli / 189 cm)

1650,24 (H) x 928,26 (V) mm

1467,4 x 848,0 x 64,9 mm 1675,0 x 959,1 x 64,8 mm

26,8 kg 28,8 kg

Toode kasutab 100–240 V pingega voolu. Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.

Temperatuur: 0 C – 40 C (32 F – 104 F)

Õhuniiskus: 10 % – 80 %, mittekondenseeruv

Temperatuur: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)

Õhuniiskus: 5 % – 95 %, mittekondenseeruv

L

98

― Plug-and-Play

Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid.

Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.

― Paneelipunktid (pikslid)

Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.

― See seade on A-klassi digitaalseade.

99

Energiasäästja

Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud.

Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.

Energiasäästja Tavaline töörežiim

Hinnang Tavaline Maks.

Energiasäästurežiim

(SOG-signaal: ei toetata režiimis DPM)

Väljalülitamine Väljalülitamine

(Toitenupp väljas)

Toiteindikaator

Energiatarve

ED65D

ED75D

Väljas

215 W

280 W

180 W

247 W

235 W

310 W

Vilgub

1 W

1 W

Sees

1 W

1 W

Väljas

0 W

0 W

― Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.

― Režiimi SOG (Sync On Green) ei toetata.

― Energiatarbe vähendamiseks nullini lülitage tagaküljel olev lüliti välja või ühendage toitejuhe lahti. Ühendage toitejuhe lahti, kui te toodet pikema aja jooksul ei kasuta

(näiteks puhkuse vm ajal).

100

-

Horisontaalsagedus

Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.

Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks.

Horisontaalsagedust mõõdetakse kilohertsides (kHz).

-

Vertikaalsagedus

Vaatajale pildi näitamiseks kuvab seade ühte pilti mitu korda sekundis

(nagu luminofoortuli). Üksiku pildi kuvamise kordi sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks ehk värskendussageduseks. Vertikaalsagedust mõõdetakse hertsides (Hz).

Eelseadistatud ajastusrežiimid

― Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.

Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-seadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85 Hz, muutke CDT-seadet kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.

Sünkroonimine

Eraldusvõime

Horisontaalsagedus

Vertikaalsagedus

Optimaalne eraldusvõime

Maksimaalne eraldusvõime

30–81 kHz

48–75 Hz

1920 x 1080 sagedusel 60 Hz

1920 x 1080 sagedusel 60 Hz

Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.

Eraldusvõime Vertikaalsagedus (Hz) Pikslisagedus (MHz)

IBM, 720 x 400

Horisontaalsagedus

(kHz)

31,469 70,087 28,322

Sünkroonitud polaarsus (H/V)

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

101

Eraldusvõime

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Horisontaalsagedus

(kHz)

37,500

55,935

60,000

65,290

67,500

45,000

63,981

79,976

47,712

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

Vertikaalsagedus (Hz) Pikslisagedus (MHz)

59,887

60,000

59,954

60,000

60,000

60,020

75,025

59,790

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

56,250

60,317

72,188

74,250

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

49,500

65,000

75,000

78,750

31,500

36,000

40,000

50,000

Sünkroonitud polaarsus (H/V)

-/-

-/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

102

Peatükk 12

Lisa

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE

Veebisait: http://www.samsung.com

― Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditoe poole.

NORTH AMERICA

U.S.A

1-800-SAMSUNG (726-7864)

CANADA

1-800-SAMSUNG (726-7864)

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421 (Demais cidades e regiões)

4004-0000 (Capitais e grandes centros)

800-SAMSUNG (726-7864)

Bogotá 600 12 72

Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)

103

LATIN AMERICA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

URUGUAY

0-800-507-7267

00-800-1-SAMSUNG (726-7864)

1-800-751-2676

1-800-10-72670

1-800-SAMSUNG (72-6786)

800-6225

1-800-299-0013

1-800-299-0033

800-27919267

800-2791-9111

1-800-234-7267

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864)

001-800-5077267

800-7267

800-0101

009-800-542-0001

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG (726-7864)

000-405-437-33

104

LATIN AMERICA

VENEZUELA

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

GERMANY

0-800-SAMSUNG (726-7864)

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

051 331 999

800 111 31, Безплатна телефонна линия

072 726 786

8009 4000 only from landline, toll free

800 - SAMSUNG (800-726786)

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf )

105

EUROPE

GREECE

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SPAIN

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

0680SAMSUNG (0680-726-786)

0680PREMIUM (0680-773-648)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20 7267

08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT

011 321 6899

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

080 697 267

090 726 786

0034902172678

106

EUROPE

SWEDEN

SWITZERLAND

UK

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

0330 SAMSUNG (7267864)

0-800-05-555

0-88-555-55-55

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)

8-10-800-500-55-500

0-800-614-40

7-495-363-17-00

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

107

CHINA

CHINA

HONG KONG

MACAU

S.E.A

AUSTRALIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

MYANMAR

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

400-810-5858

(852) 3698 4698

0800 333

1300 362 603

021-56997777

08001128888

0120-363-905

1800-88-9999

603-77137477 (Overseas contact)

01-2399888

0800 726 786

1-800-10-7267864 [PLDT]

1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]

02-4222111 [Other landline]

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-329999

0-2689-3232,

1800-29-3232

1800 588 889

108

S.W.A

BANGLADESH

INDIA

SRI LANKA

MENA

ALGERIA

BAHRAIN

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

OMAN

PAKISTAN

QATAR

SAUDI ARABIA

09612300300

1800 3000 8282 - Toll Free

1800 266 8282 - Toll Free

0094117540540

0094115900000

021 36 11 00

8000-GSAM (8000-4726)

08000-726786

16580

021-8255

0800-22273

06 5777444

183-CALL (183-2255)

080 100 22 55

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

0800-Samsung (72678)

800-CALL (800-2255)

920021230

109

MENA

SYRIA

TUNISIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

BOTSWANA

BURUNDI

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

DRC

GHANA

KENYA

MOZAMBIQUE

NAMIBIA

NIGERIA

RWANDA

18252273

80-1000-12

444 77 11

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

8007260000

200

7095-0077

8000 0077

499999

0800-10077

0302-200077

0800 545 545

847267864 / 827267864

08 197 267 864

0800-726-7864

9999

110

AFRICA

SENEGAL

SOUTH AFRICA

SUDAN

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

800-00-0077

0860 SAMSUNG (726 7864)

1969

0800 755 755

0800 300 300

0211 350370

111

Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)

― Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu järgmistel juhtudel.

Toode pole defektne

Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne

Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma toodet lahti võtmata.

Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)

Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote esmakordset paigaldamist.

Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.

Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.

Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.

Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.

Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.

Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu ostnud.

Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül

Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.

Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.

Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.

Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või partneri mehaanik.

Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.

Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.

Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.

Muu

Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)

Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba jne)

― Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt kasutusjuhendit.

112

Õige kõrvaldamisviis

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akut ei tohi kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, vői Pb näitavad, et aku elavhőbeda, kaadmiumi vői plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem.

Toote kasutaja ei saa tootega kaasnevat akut ise välja vahetada. Väljavahetamise kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Ärge proovige akut eemaldada ega visake seda tulle. Ärge võtke akut osadeks ega purustage või torgake seda läbi. Kui soovite tootest vabaneda, rakendatakse jäätmekogumispunktis toote, sealhulgas ka aku, ringlussevõtuks ja käitlemiseks sobivaid meetmeid.

113

Parim pildikvaliteet ja järelkujutise sissepõlemise vältimine

Parim pildikvaliteet

Seadme valmistamise omapära tõttu võib -ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.

-

Alampikslite arv sõltuvalt -paneeli tüübist: 6.220.800

Pildikvaliteedi parandamiseks käivitage rakendus

Auto Adjustment

. Kui pärast funktsiooni Auto

Adjustment tekib ikka müra, reguleerige suvandit

Coarse

või

Fine

.

Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.

-

Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, aktiveerige energiasäästurežiim või dünaamiline ekraanisäästja.

Järelkujutise sissepõlemise vältimine

Musta maatriks

Tavaline elektrood (ITO)

Värvifilter

Allikas Äravool

TFT

Andmesiin

Värav

Pikselelektrood

(ITO)

Mälumaht (Cs)

Mis on järelkujutise sissepõlemine?

Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab pidevalt muutuvat videopilti. Kui LCD-paneel näitab fikseeritud pilti pikema aja jooksul (rohkem kui 12 tundi), võib vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.

Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid õhemaks.

Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis. Selle ärahoidmiseks tuleks vähendada kogunenud elektrilaengute erinevust.

― Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab õigetes tingimustes.

Järelkujutise sissepõlemise ennetamine

― Parim viis kaitsta seadet järelkujutise sissepõlemise eest on toite väljalülitamine või arvuti või süsteemi seadistamine kasutama ekraanisäästjat. Olenevalt kasutusjuhistest võib ka garantiiteenus olla piiratud.

Väljalülitamine, ekraanisäästja ja energiasäästurežiim

-

Lülitage toode pärast 12-tunnilist kasutamist kaheks tunniks välja.

-

Valige arvutis suvandid Kuvaatribuudid > Toiteallikas ning seadistage seadme väljalülitumine.

-

Soovitatav on kasutada ekraanisäästjat.

Kõige parem on kasutada ühevärvilist või liikuva pildiga ekraanisäästjat.

Tavapärane värvimuutus

-

Kasutage kahte värvi

Iga 30 minuti järel vahetatakse kahte värvi, nagu näidatud ülalpool.

Type 1

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

114

-

Heledus: näitab värvi heledust või tumedust, mis erineb sõltuvalt väljastatava valguse hulgast.

Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.

― Vältige halli kasutamist, kuna see võib soodustada järelkujutise sissepõlemist.

― Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

Tavapärane tekstivärvi muutus

-

Kasutage heledaid värve või sarnast heledust.

Intervall: Muutke teksti ja tausta värvi iga 30 minuti järel

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

-

Liigutage ja muutke teksti iga 30 minuti järel, nagu näidatud allpool.

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

-

Kuvage aeg-ajalt liikuvat logoga pilti.

Intervall: kuvage liikuvat pilti koos logoga 60 sekundi jooksul pärast neljatunnist kasutamist.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

115

Litsents

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel.

Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

®

Premium Sound 5.1

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the

United States and other countries.

Avatud lähtekoodi litsentsi teatis

Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud lähtekoodi litsentsid.

Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult ingliskeelse versioonina.

Avatud lähtekoodi litsentsi teatise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditoega või saatke e-kiri aadressil [email protected].

116

Mõisted

480i / 480p / 720p / 1080i

/ 1080p____ Iga ülaltoodud laotussagedus näitab efektiivsete laotusridade arvu, mis otsustab ekraani eraldusvõime. Laotussageduse tähiseks võib olla i (interlaced – põimitud) või p

(progressive – progressiivne) olenevalt laotusmeetodist.

- Laotus

Laotus tähendab pikslite saatmise protsessi, mille käigus kujutis moodustub progresseeruvalt. Suurem pikslite arv edastab selgema ja eredama pildi.

- Progressiivne

Progressiivses laotusrežiimis skannitakse piksliridu ekraanil ükshaaval

(progressiivselt).

- Põimitud

Põimitud laotusrežiimis laotatakse ülalt alla esmalt iga teine pikslirida ja seejärel

ülejäänud (veel laotamata) piksliread.

Režiim Non-interlace ja Interlace____

Režiim Non-Interlace (järjestiklaotus) kuvab ekraani horisontaalread järjest

ülalt alla. Režiim Interlace kuvab esmalt paaritud read ja seejärel paarisread.

Režiimi Non-Interlace kasutatakse peamiselt monitoride puhul, kuna see muudab pildi selgemaks, ning režiimi

Interlace kasutatakse peamiselt telerites.

Punktisamm____ Seade ja ekraan sisaldavad punaseid, rohelisi ja siniseid punkte. Lühem punktidevaheline kaugus annab kõrgema eraldusvõime.

Punktisamm näitab samavärviliste punktide vahelist vähimat kaugust.

Punktisammu mõõdetakse millimeetrites.

Vertikaalsagedus____ Vaatajale pildi näitamiseks kuvab seade

üht kujutist palju kordi sekundis

(nagu luminofoortuli). Üksiku pildi kuvamise kordi sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks ehk värskendussageduseks.

Vertikaalsagedust mõõdetakse hertsides

(Hz).

Näiteks 60 Hz tähendab, et üksikut kujutist kuvatakse 60 korda sekundis.

Horisontaalsagedus____

Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.

Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks.

Horisontaalsagedust mõõdetakse kilohertsides (kHz).

Allikas____ Sisendallikas tähendab seadmega ühendatud videoallikaseadet, näiteks videokaamerat või video- või

DVD-mängijat.

Komponent pordid (roheline, sinine

ja punane)____ Kontrastsignaale tuvastavad, edastavad ja vastuvõtvad komponentpordid pakuvad suurepärast pildikvaliteeti iga muu videoühendusmeetodi puhul.

Plug & Play____ Plug & Play on funktsioon, mis lubab teavet monitori ja arvuti vahel automaatselt vahetada, võimaldamaks parimat kuvakeskkonda.

Seade kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit

VESA DDC.

Eraldusvõime____ Eraldusvõime on ekraani horisontaalsete punktide

(pikslite) ja vertikaalsete punktide

(pikslite) arv. See kujutab monitori detailsuse taset. Kõrgem eraldusvõime lubab ekraanil kuvada rohkem andmeid ja on kasulik mitme ülesande korraga teostamiseks.

Näiteks sisaldab eraldusvõime 1920 x 1080 1920 horisontaalset pikslit

(horisontaalne eraldusvõime) ja

1080 vertikaalset pikslit (vertikaalne eraldusvõime).

HDMI (kõrglahutusega

multimeediumiliides)____ See on liides, mille saab ühendada nii digitaalse heliallika kui ka kõrglahutusega videoallikaga ühe kaabli abil ilma pakkimata.

Mitme ekraani juhtimine (MDC)____

MDC (Mitme ekraani juhtimine) on rakendus, mis lubab teil arvuti abil juhtida mitut kuvaseadet üheaegselt.

Arvuti ja monitori vaheline side toimub

RS232C- (jadaandmeedastus) ja RJ45-

(LAN-) kaablite kaudu.

117

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 165.1 cm (65") 1920 x 1080 pixels LED 400 cd/m²
  • 6.5 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents