Samsung UD46C-B Kasutusjuhend

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Samsung UD46C-B Kasutusjuhend | Manualzz

LFD-MONITOR

Kasutusjuhend

UD46C-B

Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.

BN46-00331A-01

Sisukord

Enne seadme kasutamist

Autoriõigus 5

Ettevaatusabinõud 6

Sümbolid 6

Puhastamine 6

Hoidmine 7

Elekter ja ohutus 7

Installimine 8

Kasutamine 10

Ettevaatusabinõud ekraani käsitsemisel 13

Ettevalmistused

Sisu kontrollimine

Pakendi eemaldamine

Komponentide kontrollimine

Osad 17

Välisanduri komplekt 17

Tagakülg 19

Kaugjuhtimine 21

Infrapuna stereokaabli abil ühendamine (müügil eraldi) 24

14

14

15

Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 25

Kaldenurk ja pööramine 25

Ventileerimine 25

Mõõdud 26

Seinakinnituse paigaldamine 27

Seinakinnituse komplekti paigaldamine 27

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

(VESA) 28

Kaugjuhtimine 29

Kaabliühendus 29

Ühendus 32

Juhtkoodid 33

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Enne ühendamist

Põhipunktid enne ühendamist

40

40

Arvutiga ühendamine 41

Ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi) 41

Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

Ühendamine HDMI-kaabli abil

42

42

43

Resolutsiooni muutmine

Eraldusvõime muutmine Windows XP-s

Eraldusvõime muutmine Windows Vistas

Eraldusvõime muutmine Windows 7-s

Eraldusvõime muutmine Windows 8-s

Välise monitori ühendamine

Videoseadmega ühendamine

Ühendamine AV-kaabli abil

Ühendamine komponendi kaabli abil

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

46

46

47

47

44

44

44

45

45

46

Ühendamine HDMI-kaabli abil

Ühendamine helisüsteemiga

48

49

Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi) 50

MagicInfo 50

Input

Source List 53

PIP 54

PIP 54

Source 55

Size 56

Position 56

Transparency 57

Edit Name 57

Source AutoSwitch Settings 58

Source AutoSwitch 58

Primary Source Recovery 58

Primary Source 59

Secondary Source 59

Picture

Mode 60

Custom 61

Color Tone 62

2

Sisukord

Color Control 62

Color Temp. 63

Image Lock 63

Auto Adjustment 64

Signal Balance 64

Signal Balance 64

Signal Control 64

Size 65

HDMI Black Level 65

PIP Picture 66

Dynamic Contrast 66

Lamp Control 67

Picture Reset 67

Picture

Mode 68

Custom 69

Color Tone 70

Color Temp. 70

Size 71

Digital NR 71

HDMI Black Level 72

Film Mode 72

PIP Picture 73

Dynamic Contrast 73

Lamp Control 74

Picture Reset 74

Sound

Mode 75

Custom 76

Auto Volume 76

SRS TS XT 77

Sound Select 77

Sound Reset 78

Setup

Language 79

Time 80

Clock Set 80

Sleep Timer 80

Timer1 / Timer2 / Timer3 80

Holiday Management 80

Menu Transparency 81

Safety Lock 81

Change PIN 81

Lock 81

Energy Saving 82

Video Wall 82

Video Wall 82

Format 83

Horizontal 83

Vertical 84

Screen Position 84

Safety Screen 85

Pixel Shift 85

Timer 86

Bar 86

Eraser 87

Pixel 87

Side Gray 88

Resolution Select 88

Power On Adjustment 89

OSD Rotation 89

Advanced Settings 90

Temperature 90

Auto Power 90

Button Lock 91

User Auto Color 91

Standby Control 92

3

Sisukord

Lamp Schedule 92

OSD Display 93

Software Upgrade 94

Setup Reset 95

Reset All 95

MDC kasutamine

Multi Control 96

MDC programmi installimine/desinstallimine 97

Installimine 97

Desinstallimine 97

Mis on MDC?

Ühenduse loomine rakendusega MDC

98

98

Ühendushaldur 101

User Login 102

Auto Set ID 103

Kloonimine 104

Käsu kordamine 105

Rakendusega MDC alustamine

Põhiekraani paigutus

106

107

Menüüd 107

Ekraani reguleerimine 109

Lisafunktsioonid 112

Heli reguleerimine 114

Süsteemi seadistus

Tööriistade sätted

Teised funktsioonid

114

123

126

Rühmade haldus

Ajakava haldur

Tõrkeotsingu juhend

127

129

131

Tõrkeotsingu juhend

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist 133

Toote testimine

Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Kontrollige järgmist.

133

133

134

Küsimused & vastused 137

Tehnilised andmed

Üldandmed 139

Energiasäästja 142

Eelseadistatud ajastusrežiimid 143

Lisa

Võtke ühendust teeninduskeskusega SAMSUNG

WORLDWIDE 145

Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele) 153

Toode pole defektne 153

Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül 153

Muu 153

Õige kõrvaldamisviis 154

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) 154

Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks 154

Parim pildikvaliteet ja järelkujutise sissepõlemise vältimine

Parim pildikvaliteet

Järelkujutise sissepõlemise vältimine

155

155

156

Litsents 158

Mõisted 159

4

Peatükk 01

Enne seadme kasutamist

Autoriõigus

Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.

Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.

Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.

VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

-

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.

(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

-

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.

(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.

5

Ettevaatusabinõud

Ettevaatust

ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE

Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT. (EGA TAGAKAANT)

SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.

HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.

See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.

Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.

See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad selle kasutamist ja hooldamist.

Sümbolid

Hoiatus

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.

Ettevaatust

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.

Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.

Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.

Puhastamine

― Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad kriimustused kergesti.

― Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

1

Lülitage seade ja arvuti välja.

2

Eraldage toitejuhe seadme küljest.

― Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

3

Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.

Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahustit või pindaktiivseid aineid.

!

Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse seadmele.

4

Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja korralikult kuivaks väänatud.

5

Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.

6

Lülitage seade ja arvuti sisse.

6

Hoidmine

Kõrgläikega mudelite puhul võivad pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.

― Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega

(teenus on tasuline).

Elekter ja ohutus

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

Hoiatus

Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

!

Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.

Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.

!

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.

!

Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).

Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.

Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.

Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.

Võib tekkida tulekahju.

7

Ettevaatust

!

!

!

Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

Elektrilöök võib seadet kahjustada.

Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage toitejuhet teiste seadmetega.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.

Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui vajutate kaugjuhtimispuldil toitenuppu.

Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Installimine

Hoiatus

Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette.

Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.

Võib tekkida tulekahju.

!

!

Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.

Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.

Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.

Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.

Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.

Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.

Lapsed võivad lämbuda.

!

8

!

Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).

Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki minna või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),

õlisesse või suitsusesse kohta.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ettevaatust

!

Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.

Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.

Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja kindlale pinnale.

Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi tööpindade lähedusse.

!

!

SAMSUNG

Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Ärge asetage seadet selle esiküljele.

Ekraan võib viga saada.

Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei ulatuks üle serva.

Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.

Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse või kui kasutate seda lennu- või rongijaamas, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti

Samsungi klienditeeninduskeskusega.

9

Kasutamine

Hoiatus

!

Seadme sees on kõrgepinge. Ärge kunagi proovige seadet ise lahti võtta, parandada ega muuta.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage toitekaabel ja kõik teised ühendatud kaablid.

Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

!

!

Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

!

Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.

!

Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.

Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida (mänguasjad, maiustused jne).

Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.

Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel vooluvõrgust.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

GAS

Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.

Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

10

!

100

Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või kergsüttivaid aineid.

Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.

Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ettevaatust

!

!

!

-_-

Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.

Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või elektrilekke.

Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

Teie nägemine võib halveneda.

Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda alusest kinni.

Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.

!

Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

11

!

!

!

Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

Silmade väsimus leeveneb.

Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda kuumaks.

Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.

Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.

Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.

Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

!

!

Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.

Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed väljavõetud patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta, kust lapsed neid kätte ei saa.

Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge kiiresti arsti poole.

Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige polaarsusega (+, -).

Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.

Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt uusi ja kasutatud patareisid.

Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.

Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab klient.

Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette nähtud jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama tüüpi patareisid või laetavaid patareisid.

12

Ettevaatusabinõud ekraani käsitsemisel

Ärge asetage seadet maha pildil näidatud viisil.

Ekraan on õrn ja võib viga saada.

!

Asetage toode maha pildil näidatud viisil.

Kasutada võib pakendit.

Kasutage toote liigutamiseks kindlasti selle tagaküljel asuvaid käepidemeid.

!

Ärge võtke seadmel kinni ega hoidke seda kohast, mis asub esiküljele lähemal kui 15 mm.

13

Peatükk 02

Ettevalmistused

Sisu kontrollimine

Pakendi eemaldamine

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

1

Eemaldage kasti põhjal olev must lukustusseade.

1 2 3

2

Tõstke kasti ülaosa õnaruste abil üles ja eemaldage.

3

Kontrollige komponente ja eemaldage vahtplast ning plastkott.

― Tegelike komponentide välimus võib erineda pildil näidatust.

4

Hoidke kasti kuivas kohas, et seda saaks tulevikus toote liigutamisel kasutada.

14

-

Kui mõni komponent on puudu, võtke

ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.

-

Eraldi müüdavate komponentide ja esemete välimus võib erineda pildil näidatust.

-

Tugi ei ole tootega komplektis. Aluse saate eraldi osta.

Komponentide kontrollimine

Komponendid

― Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Kiirseadistusjuhend Garantiikaart

(Pole saadaval osades piirkondades)

-

+

Patareid (

lk 22 )

(Pole saadaval osades piirkondades)

+

Kaugjuhtimispult (

lk 21 )

Kasutusjuhend

Toitejuhe

Wall-mount Fixed Bracket Kit

MagicInfo Lite Editioni tarkvara

CD

D-SUB-kaabel (

lk 41

)

15

-

Lähimalt edasimüüjalt saate osta järgmisi esemeid.

Eraldi müüdavad tooted

Seinakomplekt Alus RS232C-stereokaabel (

lk 98 )

DVI-kaabel (

lk 42

) HDMI-DVI-kaabel (

lk 42

)

HDMI-kaabel (

lk 43 )

Videokaabel (

lk 46 )

Stereokaabel Komponendikaabel (

lk 47 )

RCA-stereokaabel (

lk 49 )

RCA-kaabel (

lk 46 )

AV/komponendi adapter (

lk 46

) AUDIO-adapter (

lk 46 )

LAN-kaabel (

lk 99

) Võrguboks (

lk 50 )

DP-DVI-kaabel

16

Osad

Välisanduri komplekt

― Välisanduri komplekti kuuluvad kaugjuhtimisandur, heledusandur ja funktsiooniklahvid. Ekraani paigaldamisel seinale saate liigutada välisanduri komplekti ekraani küljele.

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

Nimi

Kaugjuhtimispuldi sensor

Valgussensor

Toiteindikaator

Nupp SOURCE

Nupp POWER

Kirjeldus

Suunake kaugjuhtimispult LCD-kuvari sellele punktile.

― Hoidke kaugjuhtimissensori ja kaugjuhtimispuldi vaheline ala takistustest vaba.

Tuvastab automaatselt valitud kuvarit ümbritseva valguse tugevuse ning reguleerib ekraani heledust.

Lülitub välja toide sees režiimis ja vilgub roheliselt energiasäästurežiimis.

Lülitab arvutire˛iimilt videore˛iimile.

Võimaldab valida sisendallika, millega välisseade on ühendatud.

Selle nupu abil saate LCD-kuvari sisse ja välja lülitada.

17

Välisanduri komplekti kinnitamine küljele

― Välisanduri komplekti saab kinnitada ekraani igale osale anduriga kaasasoleva kahepoolse teibi abil.

― Välisanduri komplekti saab kinnitada ka seinale ekraani lähedal.

― Ärge kinnitage välisanduri komplekti ekraanile, kui ekraanil puuduvad plastik- või metallküljed. See võib ekraani kahjustada.

18

RS232C OUT

PC AUDIO

IN OUT

AV /

COMPONENT IN

D-SUB IN

HDMI IN 1

HDMI IN 2

DVI OUT

(LOOPOUT)

Tagakülg

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

CONTROL IN

IR OUT

RJ45 MDC

RS232C IN

DVI IN

(MagicInfo)

ON

POWER

Port

CONTROL IN

IR OUT

RJ45 MDC

RS232C IN

RS232C OUT

PC AUDIO IN

PC AUDIO OUT

AV / COMPONENT IN

D-SUB IN

HDMI IN 1, HDMI IN 2

DVI OUT (LOOPOUT)

DVI IN (MagicInfo)

Kirjeldus

Varustab toitega välissensori plaati või võtab vastu valgussensori signaali.

Võtab vastu kaugjuhtimispuldi signaali välissensori plaadi kaudu ning väljastab signaali LOOP OUT pesa kaudu.

Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil.

Võimaldab ühendada MDC RS232C-kaabli abil.

Võtab vastu arvutist heli audiokaabli kaudu.

Allikaseadme heli ühendamiseks.

Võimaldab ühendada allikaseadme AV/komponendi kaabli abil.

Võimaldab ühendada lähteseadme D-SUB-kaabli abil.

Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.

Võimaldab ühendada teise seadme DVI-kaabli abil.

Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või DP-DVI-kaabli abil.

19

Vargusevastane lukk

― Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.

― Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastase lukustusseadme lukustamine

1

Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.

2

Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.

3

Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.

4

Lukustage lukustusseade.

-

Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

-

Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

-

Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.

20

Kaugjuhtimine

― Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.

Toote sisselülitamine.

Reguleerige helitugevust.

Valige ühendatud sisendseade.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

VOL

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite/S

MENU

BLANK

Toote väljalülitamine.

Sisestage ekraanimenüüs parool või vahetage kanalit.

-

Kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonid võivad erinevatel toodetel erineda.

heli vaigistamiseks.

Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu MUTE või vajutage helitugevuse nuppu (+ VOL –).

Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske eelmisse menüüsse.

21

Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti valimine.

TOOLS INFO

Naaske eelmisse menüüsse.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

Funktsiooni MagicInfo Quick käivitusnupp.

Funktsiooni MagicInfo saab lubada ainult siis, kui võrguboks on ühendatud.

See nupp on inaktiveeritud seadmete puhul, mis ei toeta funktsiooni MagicInfo.

Kuva teave ekraanil.

Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või paremale või reguleerige suvandi sätteid.

Aktiveerib esiletõstetud menüüvaliku.

Väljuge praegusest menüüst.

Valige käsitsi

PC

,

DVI

ja

HDMI

seast ühendatud sisendallikas.

Seadistab turvaluku funktsiooni.

-

Kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonid võivad erinevatel toodetel erineda.

Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.

22

Ekraanimenüü häälestamine kaugjuhtimispuldiga

Nupud Kirjeldus

1

Avage ekraanimenüü.

2

Valige kuvataval OSD-menüüekraanil suvand

Input

,

Picture

,

Sound

,

Setup

või

Multi Control

.

Kaugjuhtimispuldi vastuvõtuulatus

30˚

30˚

3

Muutke sätteid soovi kohaselt.

4

Lõpetage seadistamine.

5

Sulgege ekraanimenüü.

Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30 nurga all vasakul või paremal.

― Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.

― Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.

― Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.

23

Infrapuna stereokaabli abil ühendamine

(müügil eraldi)

Kaugjuhtimispuldiga enam kui ühe monitori juhtimine.

• Ühendage toote pesa [IR OUT] spetsiaalset stereokaablit kasutades teise monitori pesaga [CONTROL IN].

Monitorile suunatud kaugjuhtimispuldist antud korralduse võtavad vastu nii monitor kui ka monitor .

― Välimus võib tooteti erineda.

IR OUT

Enam kui ühe monitori juhtimine välisanduri komplekti (müügil eraldi) kasutades.

Monitorile (millega on ühendatud välisanduri komplekt) suunatud kaugjuhtimispuldist antud korralduse võtavad vastu nii monitor kui ka monitor .

― Välimus võib tooteti erineda.

CONTROL IN

1

CONTROL IN

2

1

CONTROL IN

2

24

Enne toote paigaldamist

(paigaldusjuhend)

15 ˚

― Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise juhiseid.

-

Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.

-

Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.

-

Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.

Kaldenurk ja pööramine

― Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Toodet võib kallutada kuni 15 nurga all püstseinast.

Toote vertikaalasendis (portreeasendis) kasutamiseks pöörake seda päripäeva, nii et LED on allapoole suunatud.

Ventileerimine

Paigaldamine püstseinale

A Minimaalselt 40 mm

B Ümbritsev temperatuur: alla 35 C

Seadme paigaldamisel püstseinale jätke seadme ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt 40 mm vaba ruumi ning veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.

A

B

Pilt 1.1 Külgvaade

25

B

A

E

C

Pilt 1,2 Külgvaade

Mõõdud

2

1

Pilt 1,3 Külgvaade

D

4

3

D

Paigaldamine seinaorva

― Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Ülaltvaade

A Minimaalselt 40 mm

B Minimaalselt 70 mm

C Minimaalselt 50 mm

D Minimaalselt 50 mm

E Ümbritsev temperatuur: alla 35 C

― Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt määratud ulatuses vaba ruumi ning veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.

5

Mudeli nimi

1 1 2 2 3 3 4 4 5

Ühik: mm(tollides)

UD46C-B

1023.7

1018.3

572.9

578.3

― Kõiki jooniseid pole skaala jaoks vaja. Osad mõõdud võivad muutuda ilma ette teatamata.

Enne seadme paigaldamist vaadake selle mõõte. Ei vastuta tüpograafiliste ega prinditud vigade eest.

95.5

26

Seinakinnituse paigaldamine

Seinakinnituse komplekti paigaldamine

Seinakinnituse komplekt (müügil eraldi) võimaldab teil kinnitada seadme seinale.

Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.

Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.

Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.

27

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA)

― Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga.

Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada inimestele tõsiseid vigastusi.

Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on vaja kokkupanemisel.

Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele.

Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.

VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused erineda sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.

Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.

Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.

• Ärge kinnitage seadet üle 15-kraadise kaldenurga all.

Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.

Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.

Ühik: mm(tollides)

Mudeli nimi VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites

Standardne kruvi Kogus

UD46C-B

600 400 M8, L12~16

― Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja inimvigastustega.

28

Kaugjuhtimine

Kaabliühendus

RS232C-kaabel

Liides

Viik

Bitikiirus

Andmebitte

Paarsus

Stop-bitte

Voo reguleerimine

Maksimaalne pikkus

RS232C (9 viiguga)

TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)

9600 bit/s

8 bit

Puudub

1 bit

Puudub

15 m (ainult varjestatud tüüp)

Viikude funktsioon

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Viik

1

2

6 7 8 9

Signaal

Andmekandja tuvastamine

Vastuvõetud andmed

Edastatud andmed

Andmeterminali ettevalmistus

Signaali maandus

Andmekomplekti ettevalmistus

Taotluse saatmine

Luba saatmiseks

Helinaindikaator

29

RS232C-kaabel

Konnektor: 9 viiguga D-Sub

Kaabel: ristkaabel

9 5 5 9

LAN-kaabel

Viikude funktsioon

1 2 3 4 5 6 7 8

6

-P1-

1

-P1-

Haardkontakt Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

--------

-P2-

1

2

3

Tx

Rx

Gnd

1

-P2-

6

-P2-

Haardkontakt

6

7

8

4

5

2

3

1

Viigu nr Standardvärv

Valge ja oranž

Oranž

Valge ja roheline

Sinine

Valge ja sinine

Roheline

Valge ja pruun

Pruun

Signaal

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

30

Konnektor: RJ45 MDC

LAN-otsekaabel (PC > HUB)

HUB

P2

RJ45 MDC

P1

P1

P2

RJ45 MDC

Signaal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signaal

TX+

TX-

RX+

RX-

LAN-ristkaabel (PC > PC)

RJ45 MDC

P1

Signaal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signaal

RX+

RX-

TX+

TX-

31

Ühendus

Ühendus 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

Ühendus 2

RJ45

Ühendus 3

RJ45

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

32

Juhtkoodid

Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)

Päis Käsk ID Andmete pikkus Kontrollsumma

0xAA Käsu tüüp 0

Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA Käsu tüüp 1

Andmed

Väärtus

Kontrollsumma

2

3

4

5

6

7

8

9

Käsk

Nr

1

Käsu tüüp

Voolu juhtimine

Helitugevuse reguleerimine

Sisendallika juhtimine

Ekraanirežiimi juhtimine

Ekraanisuuruse juhtimine

PIP sees-/väljasoleku juhtimine

Automaatreguleerimise juhtimine

Režiimi Video Wall juhtimine

Turvalukk

Käsk

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

0x5C

0x5D

Väärtuse ulatus

0~1

-

0~100

-

0~255

0~1

0

0~1

0~1

Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi väärtuste, välja arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit, nagu allpool näidatud (11

+ FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.

Nt: toide sees & ID = 0

ID Kontrollsumma Päis

0xAA

Käsk

0x11

Andmete pikkus

1

Andmed 1

"Power"

Päis

0xAA

Käsk

0x11

ID Andmete pikkus

1

Andmed 1

1

12

Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest määrake ID väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid ACK ei vasta.

33

Voolu juhtimine

Funktsioon

Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.

Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x11 0

Kontrollsumma

Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x11 1

"Power": seadmele seadistatav toitekood.

1: Toide SEES

0: Toide VÄLJAS

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „A” 0x11

Andmed

"Power"

Väärtus 1

"Power"

Kontrollsumma

Kontrollsumma

"Power": seadmele seadistatav toitekood.

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „N” 0x11

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Väärtus 1

"ERR"

Kontrollsumma

Helitugevuse reguleerimine

Funktsioon

Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.

Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x12 0

Kontrollsumma

Helitugevuse seadistamine (Set Volume)

Päis

0xAA

Käsk

0x12

ID Andmete pikkus

1

Andmed

"Volume"

"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „A” 0x12

Väärtus 1

"Volume"

Kontrollsumma

Kontrollsumma

"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „N” 0x12

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Väärtus

1

"ERR"

Kontrollsumma

34

Sisendallika juhtimine

Funktsioon

Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.

Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x14 0

Sisendallika seadistamine (Set Input Source)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x14 1

"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.

0x14 Arvuti

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Sisendallikas

Komponent

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Kontrollsumma

Andmed

"Input Source"

Kontrollsumma

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad ainult käskudele

„Get”.

― See mudel ei toeta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC porte.

MagicInfo

on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad tarkvara

MagicInfo

.

― RF (TV) ja DTV on kasutatavad ainult teleriga mudelite puhul.

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD Väärtus 1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 „A” 0x14 "Input

Source"

"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

0xAA 0xFF 3 „N”

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

r-CMD

0x14

Väärtus 1

"ERR"

Kontrollsumma

35

Ekraan

Funktsioon

Seadme ekraanirežiimi saab muuta arvuti abil.

Ekraanirežiimi ei saa muuta, kui rakendus

Video Wall

on aktiveeritud.

― Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult teleriga mudelite puhul.

Ekraani oleku kuvamine (Get Screen Mode Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus Kontrollsumma

0xAA 0x18 0

Pildisuuruse seadistamine (Set Picture Size)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x18 1

"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Suum

Lai suum

4 : 3

Andmed

"Screen Mode"

Kontrollsumma

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0xFF 3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x18

Väärtus 1 Kontrollsumma

"Screen

Mode"

"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

0xAA 0xFF 3 „N”

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

r-CMD

0x18

Väärtus 1 Kontrollsumma

"ERR"

36

Ekraanisuuruse juhtimine

Funktsioon

Seadme ekraanisuurust saab muuta arvuti abil.

Ekraanisuuruse kuvamine (Get Screen Size Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x19 0

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0xFF 3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

„A” 0x19

Kontrollsumma

Väärtus 1

"Screen Size"

"Screen Size": seadme ekraanisuurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „N” 0x19

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Väärtus 1

"ERR"

Kontrollsumma

Kontrollsumma

PIP sees-/väljasoleku juhtimine

Funktsioon

Seadme PIP-režiimi saab sisse või välja lülitada arvuti abil.

― Saadaval ainult PIP-funktsiooniga mudelite puhul.

― Režiimi ei saa reguleerida, kui suvandi

Video Wall

olekuks on seadistatud

On

.

― See funktsioon pole saadaval funktsioonis

MagicInfo

.

PIP sees-/väljasoleku kuvamine (Get the PIP ON / OFF Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus Kontrollsumma

0xAA 0x3C 0

PIP-režiimi sisse-/väljalülitamine (Set the PIP ON / OFF)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x3C 1

Andmed

"PIP"

"PIP": Kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks

1: PIP SEES

0: PIP VÄLJAS

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD Väärtus 1

0xAA 0xFF 3 „A” 0x3C "PIP"

Kontrollsumma

Kontrollsumma

"PIP": Kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks

37

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

„A” 0x3C

Väärtus 1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF "PIP"

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Automaatreguleerimise juhtimine (ainult arvuti ja BNC puhul)

Funktsioon

Arvutisüsteemi ekraani saab automaatselt reguleerida arvuti abil.

Automaatse reguleerimise oleku kuvamine (Get Auto Adjustment Status)

Puudub

Automaatse reguleerimise seadistamine (Set Auto Adjustment)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Andmed Kontrollsumma

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0x00 (alati)

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0xFF 3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x3D

Väärtus 1

"Auto

Adjustment"

Kontrollsumma

Nak (eitussõnum)

Päis

0xAA

Käsk

0xFF

ID Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x3D

Väärtus 1

"ERR"

Kontrollsumma

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Režiimi Video Wall juhtimine

Funktsioon

Režiimi

Video Wall

saab seadmel aktiveerida arvuti abil.

Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult seadmel, millel on aktiveeritud rakendus

Video Wall

.

See funktsioon pole saadaval funktsioonis

MagicInfo

.

Režiimi Video Wall kuvamine (Get Video Wall Mode)

Päis Käsk ID Andmete pikkus Kontrollsumma

0xAA 0x5C 0

Režiimi Video Wall seadistamine (Set Video Wall Mode)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x5C 1

Andmed

"Video Wall Mode"

Kontrollsumma

"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks

1:

Full

0:

Natural

Ack (jaatussõnum)

38

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

3 „A” 0x5C

Väärtus 1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF "Video Wall

Mode"

"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD Väärtus 1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 „A” 0x5C "ERR"

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Turvalukk

Funktsioon

Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni

Safety Lock

sisse- või väljalülitamiseks.

Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või mitte.

Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Kontrollsumma

0xAA 0x5D 0

Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Andmed

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

Kontrollsumma

"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood

1: SEES

0: VÄLJAS

Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

0xAA 0xFF 3 „A” r-CMD

0x5D

Väärtus 1 Kontrollsumma

"Safety

Lock"

"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood

Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „N” 0x5D

Väärtus 1 Kontrollsumma

"ERR"

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

39

Peatükk 03

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Enne ühendamist

Enne toote ühendamist teiste seadmetega kontrollige järgmist.

Ühendamiseks sobivate seadmete hulka kuuluvad arvutid, videokaamerad, kõlarid, digiboksid ja DVD-/Blu-ray-mängijad.

Põhipunktid enne ühendamist

― Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.

Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.

― Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.

Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.

― Ühendage helipordid õigesti: vasak = valge ja parem = punane.

― Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.

40

Arvutiga ühendamine

Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.

Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Ühendamine D-SUB-kaabli abil

(analoogtüüpi)

D-SUB IN

PC AUDIO IN

41

Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)

DVI IN (MagicInfo)

PC AUDIO IN

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

― Seadme ühendamisel arvutiga HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi

Edit

Name

olekuks

DVI PC

, et pääseda ligi arvutisse salvestatud video- ja helisisule.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

PC AUDIO IN

42

Ühendamine HDMI-kaabli abil

HDMI IN 1, HDMI IN 2

43

Resolutsiooni muutmine

― Parima pildikvaliteedi saamiseks saate eraldusvõimet ja värskendussagedust reguleerida oma arvuti juhtpaneelilt.

― TFT-LCD-monitoride pildikvaliteet võib halveneda, kui valitud pole optimaalne eraldusvõime.

Eraldusvõime muutmine Windows XP-s

Avage Juhtpaneel Kuva Sätted ja muutke eraldusvõimet.

Eraldusvõime muutmine Windows Vistas

Avage Juhtpaneel Isiklikud sätted Kuvasätted ja muutke eraldusvõimet.

44

Eraldusvõime muutmine Windows 7-s

Avage Juhtpaneel Kuva Ekraani eraldusvõime ja muutke eraldusvõimet.

Eraldusvõime muutmine Windows 8-s

Avage Sätted Juhtpaneel Kuva Ekraani eraldusvõime ja muutke eraldusvõimet.

45

Välise monitori ühendamine

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

DVI OUT (LOOPOUT)

PC AUDIO IN

Videoseadmega ühendamine

Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli

ühendamist.

Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

― Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.

Ühendamine AV-kaabli abil

AV / COMPONENT IN

PC AUDIO IN

46

Ühendamine komponendi kaabli abil

AV / COMPONENT IN

PC AUDIO IN

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

― Kui toode ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud.

Probleemi lahendamiseks ühendage toote ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel.

Seadme ühendamisel videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi

Edit Name

olekuks

DVI Devices

, et pääseda ligi videoseadmesse salvestatud video- ja helisisule.

― Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

PC AUDIO IN

47

Ühendamine HDMI-kaabli abil

HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli (kuni 1080p) kasutamine

Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade

HDMI-kaabli abil.

HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.

-

Seadme ühendamisel digitaalse seadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit, kasutage HDMI/DVI- ja audiokaableid.

Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega ühendatakse välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline probleem, küsige välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud, paluge täiendust.

Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.

Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või võib esineda tõrkeid ühendusel.

Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.

See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AV Device

48

Ühendamine helisüsteemiga

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

PC AUDIO OUT

49

Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)

― Lisateavet võrguboksi ühendamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevast kasutusjuhendist.

MagicInfo

Funktsiooni

MagicInfo

kasutamiseks peab seadmega olema ühendatud võrguboks (müügil eraldi).

― Tarkvara MagicInfo sätete muutmiseks käivitage töölaual „MagicinfoSetupWizard”.

― Lisateavet tarkvara

MagicInfo

kasutamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevalt DVD-lt.

― Selles jaotises olev teave võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ilma ette teatamata.

― Probleem tekkimisel pärast seda, kui installite operatsioonisüsteemi (mis pole kaasas võrguboksiga), taastate operatsioonisüsteemi eelmise versiooni või installite tarkvara, mis ei ühildu pakutava operatsioonisüsteemiga, ei ole teil võimalik saada abi tehniliselt toelt ning hooldustehniku külastus on tasuline. Seadme väljavahetamine ja hüvitamine pole samuti võimalik.

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Application - step 1

MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)

MagicInfo-i Premium (Web-based version)

Select Later

Režiimi MagicInfo aktiveerimine

1

Pärast võrguboksi (müügil eraldi) paigaldamist ja seadmega ühendamist lülitage seade sisse.

2

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige

MagicInfo

.

3

Valige vaikerakendus, mida soovite käivitada funktsiooni MagicInfo käivitumisel.

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

50

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select TCP/IP - step 2

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 102

Subnet mask:

Default gateway:

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 0 . 1

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22

Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Language -step 3

Select the language you want to install on the system for menus and dialogs.

Current Language : Engilsh

Chinese [Traditional]

German

English

French

Italian

Japanese

Korean

Russian

Swedish

Turkish

Chinese [Simplified]

Portuguese

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

4

Sisestage IP-teave.

5

Valige keel. (Vaikekeel on inglise keel.)

51

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Screen Type - step 4

Landscape

Portrait

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Setup Information

1. Application : MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\

2. Internet Protocol [TCP/IP]

IP : 192.168.0.102

3. Language : English

4. Screen Type : Landscape

Do not show again

< Back(B) Apply Finish Cancel

6

Valige kuvarežiim.

7

Kontrollige üle sätted, mida olete just konfigureerinud.

― Kui käivitusikooni ei kuvata, topeltklõpsake töölaual ikooni

MagicInfo

. Ikoon kuvatakse ekraani paremasse allnurka.

52

Peatükk 04

Input

Source List

MENÜÜ m : T

Source List

ENTER

PC

DVI

AV

Component

HDMI1

HDMI2

MagicInfo

Move

----

----

: ----

----

----

----

----

Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

-

Funktsiooni

MagicInfo

kasutamiseks peab seadmega olema ühendatud võrguboks (müügil eraldi).

Kasutage, et valida LCD-monitoriga ühendatud sisendallikaks

PC

,

HDMI

või mõni muu allikas.

Kasutage, et valida ekraan omal valikul.

1

PC

2

DVI

See inaktiveeritakse, kui võrguboks on paigaldatud.

3

AV

4

Component

5

HDMI1

6

HDMI2

7

MagicInfo

Aktiveeritakse, kui võrguboks on ühendatud.

53

PIP

PIP

PIP

Source

Size

Position

Transparency

Off

PC

On

Medium

Move Enter Return

Lülitab üksuse

PIP

Screen

Off

/

On

.

Off

/

On

― Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

― PIP lülitub välja, kui LCD-kuvar lülitatakse välisallikale.

― Kui valite

― Funktsioon

PIP

, , üksuses

ei ole saadaval, kui

Size

, ei saa üksusi

Video Wall

Position

on olekus

On

.

ja

Transparency

aktiveerida.

― Kui välised AV-seadmed, näiteks videomagnetofonid või DVD-mängijad, on LCD-kuvariga ühendatud, võimaldab

PIP

vaadata nende videoid väikesel aknal arvuti videosignaali edastatud pildi kohal.

54

Source

PIP

Source

Size

Position

Transparency

On

DVI

AV

HDMI 1

HDMI 2

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Valib PIP-i sisendiallika.

Võrguboksita

Põhipilt

PC

DVI

AV

HDMI1

HDMI2

Võrguboksiga

Põhipilt

PC

AV

HDMI1

HDMI2

MagicInfo

(Võrguboks)

― PIP on inaktiveeritud, kui peaekraanini ei jõua signaali.

PC

PC

PC

Alampilt

DVI

,

AV

,

HDMI1

,

HDMI2

PC

Alampilt

AV

,

HDMI1

,

HDMI2

PC

PC

PC

PC

,

AV

,

Component

55

Size

PIP

Source

Size

Position

Transparency

: On

HDMI 1

----

----

:투명하게

Move

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Position

PIP

Source

Size

Position

Transparency

On

: HDMI 1

----

----

:투명하게

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

PIP-akna suuruse muutmine.

Picture

>

Size

muudetakse kuvasuhtele

16:9

, kui

PIP

on olekus

On

.

PIP-akna paigutuse muutmine.

56

Transparency

PIP

Source

Size

Position

Transparency

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Edit Name

On

HDMI 1

----

----

Medium

Low

Opaque

Enter Return

PC

DVI

AV

Component

HDMI1

HDMI2

---- ▶

---- ▶

---- ▶

---- ▶

: ---- ▶

---- ▶

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Kohandab PIP-akende läbipaistvust.

High

Medium

Low

Opaque

Andke sisendpesasse ühendatud seadmele nimi, et sisendiallika valimine oleks lihtsam.

VCR

/

DVD

/

Cable STB

/

HD STB

/

Satellite STB

/

AV Receiver

/

DVD Receiver

/

Game

/

Camcorder

/

DVD Combo

/

DHR

/

PC

/

DVI PC

/

DVI Devices

― Kuvatavad seadmed sõltuvad välise sisendi režiimist.

PC ühendamisel HDMI-pesaga seadke üksuse

Edit Name

suvandiks

PC

. Muudel juhtudel seadke üksuse

Edit Name

väärtuseks

AV

. Kuna 640x480, 720P(1280x720), ja 1080p(1920x1080) on

AV

ja

PC

puhul levinud signaalid, siis veenduge, et

Edit Name

oleks vastavuses sisendisignaaliga.

― Menüü

Picture

muutub olenevalt sisendisignaalist ja üksusest

Edit Name

.

DVI-HDMI kaabliühenduse (mis ei toeta heli ja video samaaegset edastamist) kasutamisel tuleb helipesa ühendada eraldiseisva helikaabli kaudu.

Kui ühendatud on arvuti, määrake ühendatud arvutist edastatava video ja heli nautimiseks seadistuse

Edit Name

väärtuseks

DVI PC

.

Kui ühendatud on AV-seade, määrake ühendatud AV-seadmest edastatava video ja heli nautimiseks seadistuse

Edit Name

väärtuseks

DVI Devices

.

57

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

Primary Source Recovery

Primary Source

Secondary Source

:   DVI

:   PC

Move Enter Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

-

Source AutoSwitch Settings

on inaktiveeritud, kui suvandi

PIP

olekuks on seadistatud

On

.

Source AutoSwitch

Kui suvandi

Source AutoSwitch

olekuks on seadistatud

On

, otsitakse aktiivse video jaoks monitori videoallikat automaatselt.

Valik

Primary Source

aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära. Valik

Secondary Source

aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval. Kui esmast või teisest allikat ei tunta ära, otsib monitor uuesti; kui aktiivset videosignaali ei leita, näitab monitor sisendsignaali puudumise teadet.

Kui valiku

Primary Source

olekuks on seadistatud

All

, otsib monitor aktiivset videoallikat tuvastada püüdes kõik videoallika sisendid kaks korda järjest läbi ja pöördub järjestuse esimese videoallika juurde tagasi, kui videot ei leita

Off

/

On

― Valik

Source AutoSwitch

ja funktsioon

PIP

. Kui valik

Source AutoSwitch

on olekus

On

, siis funktsioon

PIP

ei tööta; valik

Source AutoSwitch

peab olema olekus

Off

, et funktsioon

PIP

töötaks.

― Kui valik

Source AutoSwitch

on olekus

On

ja/või

Primary Source Recovery

on olekus

On

, muutub monitori energiasäästurežiim mitteaktiivseks.

― Kui

Primary Source Recovery

on olekus

On

, on saadaval ainult valikud

Primary Source

ja

Secondary Source

ning need on vahetatavad ja oma soovile vastavalt valitavad. Vaadake iga esmase sisendallikaga ühilduvaid signaale menüüjaotisest

PIP

>

Source

.

Primary Source Recovery

Source AutoSwitch

Primary Source Recovery

Primary Source

:

Secondary Source

: On

On

:   PC

Kui

Primary Source Recovery

on olekus

On

, otsitakse aktiivset videosignaali ainult videoallika valikust

Primary Source

ja

Secondary Source

.

Kui aktiivne videosignaal leitakse, valitakse

Primary Source

; kui videosignaali ei leita, valitakse

Secondary Source

; kui ka valikuga

Secondary Source

videosignaali ei leita, kuvatakse sisendsignaali puudumise teadet.

Off

/

On

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

58

Primary Source

Source AutoSwitch

Secondary Source

Primary Source Recovery

Primary Source

:

: DVI

: On

: On

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Secondary Source

Source AutoSwitch

Primary Source Recovery

Primary Source

: PC

Secondary Source

:

: On

: On

DVI

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi

Primary Source

.

Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi

Secondary Source

.

59

Peatükk 05

Picture

PC / DVI / MagicInfo režiim

Mode

MENÜÜ m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Color Tone

Color Control

Color Temp.

Image Lock

Auto Adjustment

More

Move

: 사용자

Enter

조정

Advertisement

----

Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

LCD-kuvaril on neli automaatset, valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet ("

Information

", "

Advertisement

" ja "

Custom

").

Information

Sobib konkreetse teabe edastamiseks (nt avalik teave).

Advertisement

Sobib reklaamide kuvamiseks (nt videod ja sise- või välireklaamid).

Custom

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

60

Custom

Contrast

Brightness

Sharpness

Gamma

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

:

Natural

Mode1

Mode2

Mode3

Enter Return

90

90

50

Kontrasti ja heledust saab ekraanimenüüd kasutades seada endale sobilikuks.

― Funktsiooni

Custom

abil pilti reguleerides muutub üksuse

Mode

väärtuseks

Custom

.

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

Contrast

Seadistage pildi kontrastsus.

Brightness

Seadistatakse heledus.

Sharpness

Seadistab pildi teravust.

Gamma

Võimaldab reguleerida pildi heleduse keskmist vahemikku (Gamma).

Natural

Mode1

Seadistab pildi heledamaks kui

Natural

.

Mode2

Seadistab pildi tumedamaks kui

Mode1

.

Mode3

Suurendab tumedate ja heledate toonide kontrasti.

61

Color Tone

Mode

Custom

Color Tone

Color Control

Color Temp.

: Custom

Cool

Image Lock

Auto Adjustment Custom

More

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Color Control

Red

Green

Blue

50

50

50

Move

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Värvitoone saab muuta.

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

Off

/

Cool

/

Normal

/

Warm

/

Custom

― Seades valiku

Color Tone

väärtustele

Cool

,

Normal

,

Warm

või

Custom

, keelatakse funktsioon

Color Temp.

.

― Seades valiku

Color Tone

väärtusele

Off

, keelatakse funktsioon

Color Control

.

Reguleerib eraldi punase, rohelise ja sinise tooni tasakaalu.

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

Red

/

Green

/

Blue

62

Color Temp.

Color Temp. 10000K

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Color Temp.

on suurus pildivärvide “soojuse” mõõtmiseks.

― See funktsioon on sisse lülitatud, kui seadistuse

Mode

olekuks on määratud

Custom

ja seadistuste

Dynamic Contrast

ning

Color Tone

olekuks on määratud

Off

.

Image Lock

Coarse

Fine

Position

Move

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

-

Saadaolev ainult režiimis

PC

.

Enter Return

2200

55

Image Lock

on kasutusel kui peenhäälestaja parima pildi saavutamiseks, mille abil saab eemaldada ebastabiilset värisevat pilti põhjustava müra. Kui häälestuse Fine rakendamine rahuldavaid tulemusi ei anna, siis kasutage häälestust Coarse ning seejärel uuesti häälestust Fine.

Coarse

Eemaldab müra, näiteks vertikaaljooned. Jäme seadistus võib ekraanipildi ala nihutada. Pildi saate uuesti keskele nihutada horisontaaljuhtimise menüü abil.

Fine

Eemaldab müra, näiteks horisontaaljooned. Kui müra ei kao ka pärast peenhäälestust, korrake seda pärast sageduse reguleerimist (taktsagedusel).

Position

Seadistab ekraani paigutuse horisontaalselt.

63

Auto Adjustment

i

Auto Adjustment

Please wait.

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

-

Saadaolev ainult režiimis

PC

.

Signal Balance

Signal Balance

Signal Control

: 사용 자

조정

On

Move

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Väärtused

Fine

,

Coarse

ja

Position

häälestatakse automaatselt.

Kui muudate juhtpaneelil eraldusvõimet, käivitub automaatne funktsioon.

Signal Balance

Valib signaali tasakaalu jaoks oleku

On

või

Off

.

Signal Control

― Saadaval, kui

Signal Control

seadeks on määratud

On

.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

/

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

64

Size

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

: 100

16:9

4:3

Original Ratio

: Off

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

HDMI Black Level

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

: 16:9

:

Normal

Low

: Off

: 100

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valikut

Size

saab muuta.

16:9

/

4:3

/

Original Ratio

Kui DVD-mängija või digiboks on teie seadmega ühendatud HDMI või DVI kaudu, võib see ekraani kvaliteeti halvendada, suurendades näiteks musta värvi osakaalu, vähendades kontrastsust, kaotades värve jne, sõltuvalt ühendatud välisseadmest.

Sel juhul parandage oma seadme pildikvaliteeti valiku

HDMI Black Level

abil.

Normal

/

Low

65

PIP Picture

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint G 50 R

100

45

76

60

50

Return Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter

Dynamic Contrast

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

: 16:9

: Normal

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

Move Enter Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reguleerib PIP-i ekraanisätteid.

― Saadaolevad režiimid:

PIP On

Contrast

Reguleerib PIP-akna kujutise kontrastsust.

Brightness

Reguleerib PIP-akna kujutise heledust.

Sharpness

Reguleerib PIP-akna teravust.

Color

Reguleerib PIP-akna kujutise värvi.

PIP

sisend töötab ainult režiimides

AV

,

HDMI1

ja

HDMI2

.

Tint

Lisab PIP-aknale loomuliku tooni.

PIP

sisend töötab ainult režiimides

AV

,

HDMI1

ja

HDMI2

.

Dynamic Contrast

tuvastab automaatselt sissetuleva signaali ja kohandab seadet optimaalseima kontrastsuse saavutamiseks.

Off

/

On

― See funktsioon ei ole saadaval, kui režiim

PIP

või

Energy Saving

on olekus

On

.

66

Lamp Control

Lamp Control 100

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reguleerib inverterlampi, et vähendada energiatarbimist.

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

Picture Reset

i

Reset picture settings?

Yes No

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate lähtestada ekraanisätted.

67

Peatükk 06

Picture

AV / HDMI / TV / Component režiim

Mode

MENÜÜ m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

Size

Digital NR

HDMI Black Level

More

Move

Enter

: 16:9

Standard

Movie

Custom

: 16:9

: On

: Normal

Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

LCD-kuvaril on neli automaatset, valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet ("

Dynamic

", "

Standard

", "

Movie

" ja "

Custom

").

Dynamic

Standard

Movie

Custom

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

68

Custom

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint G 50

50

50

50

50

50

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Kontrasti ja heledust saab ekraanimenüüd kasutades seada endale sobilikuks.

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

Contrast

Seadistage pildi kontrastsus.

Brightness

Seadistatakse heledus.

Sharpness

Reguleerib pildi teravust.

Color

Reguleerib pildi värve.

Tint

Lisab kuvale loomuliku tooni.

― Liugur

Tint

kuvatakse ainult juhul, kui sisendallikas on

AV

,

Component

,

HDMI1

või

HDMI2

.

69

Color Tone

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

Size

Digital NR

More

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

: Custom

: 16:9

Cool2

: 16:9

Warm1

Warm2

Enter Return

Color Temp.

Color Temp. 10000K

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Värvitoone saab muuta. Kasutaja saab reguleerida ka üksikuid värvikomponente.

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

Off

/

Cool2

/

Cool1

/

Normal

/

Warm1

/

Warm2

― Seades valiku

Color Tone

väärtustele

Cool2

,

Cool1

,

Normal

,

Warm1

või

Warm2

, keelatakse funktsioon

Color Temp.

.

― Menüü

Color Tone

seadistuse muutmine lülitab ekraani režiimile

Custom

.

Color Temp.

on suurus pildivärvide “soojuse” mõõtmiseks.

― See funktsioon on sisse lülitatud, kui seadistuse

Mode

olekuks on määratud

Custom

ja seadistuste

Dynamic Contrast

ning

Color Tone

olekuks on määratud

Off

.

70

Size

16:9

Zoom1

Zoom2

4:3

Screen Fit

Custom

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Digital NR

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

: Custom

: Normal

Size : 16:9

Digital NR :

Off

On

More

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valikut

Size

saab muuta.

16:9

Seab pildi 16:9 laiekraanrežiimi.

Zoom1

Suurendab pilti ekraanil.

Zoom2

Suurendab pildisuurust üle valiku

Zoom1

.

4:3

Pilt seatakse 4:3 normaalrežiimi.

Screen Fit

Kuvab sisendipildi muutmata kujul (kärbeteta), kui signaaliks on HDMI 720p, 1080i, 1080p.

Custom

võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.

Digitaalse müra kõrvaldusfunktsioon võimaldab teil nautida selgemat ja kirkamat pilti.

Off

/

On

― Funktsioon

Digital NR

ei ole kõigi eraldusvõimete puhul saadaval.

71

HDMI Black Level

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

Size

: Custom

: Normal

: 16:9

Digital NR : On

HDMI Black Level :

More

Low

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Film Mode

More

Film Mode

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

Off

On

: Off

100

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Kui DVD-mängija või digiboks on teie seadmega ühendatud HDMI või DVI kaudu, võib see ekraani kvaliteeti halvendada, suurendades näiteks musta värvi osakaalu, vähendades kontrastsust, kaotades värve jne, sõltuvalt ühendatud välisseadmest.

Sel juhul parandage oma seadme pildikvaliteeti valiku

HDMI Black Level

abil.

Normal

/

Low

― Ajastuse puhul, mida saab nii arvuti kui DTV korral kasutada

HDMI

- ja DTV-režiimis, aktiveeritakse funktsioon

HDMI Black

Level

.

Film Mode

võimaldab kalibreerida ebaloomulikku pilti, mis tekib filmi (24 kaadrit sekundis) vaatamisel teleriga (30 kaadrit sekundis).

Liikuvad subtiitrid võivad selle režiimi aktiveerimise korral olla rikutud.

― Režiimis

HDMI

on see funktsioon saadaval juhul, kui sisendsignaaliks on ülerealaotus; järjestiklaotuse puhul see funktsioon saadaval pole.

Off

/

On

72

PIP Picture

Contrast

Brightness

Sharpness

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

50

50

50

Dynamic Contrast

More

Film Mode

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

Off

Off

100

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Reguleerib

PIP

-i ekraanisätteid.

Contrast

Reguleerib PIP-akna kujutise kontrastsust.

Brightness

Reguleerib PIP-akna kujutise heledust.

Sharpness

Reguleerib PIP-akna teravust.

Dynamic Contrast

tuvastab automaatselt sissetuleva signaali ja kohandab seadet optimaalseima kontrastsuse saavutamiseks.

Off

/

On

― See funktsioon ei ole saadaval, kui režiim

PIP

või

Energy Saving

on olekus

On

.

73

Lamp Control

Lamp Control 100

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reguleerib inverterlampi, et vähendada energiatarbimist.

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

Picture Reset

i

Reset picture settings?

Yes No

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate lähtestada ekraanisätted.

74

Peatükk 07

Sound

Mode

MENÜÜ m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Auto Volume

SRS TS XT :

Music

Movie

Speech

Sound Select

Sound Reset

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

LCD-kuvaril on sisseehitatud kõrgekvaliteediline stereovõimendi.

Standard

Standardsete tehaseseadete puhul valige

Standard

.

Music

Muusikavideote või kontsertide vaatamiseks valige

Music

.

Movie

Filmide vaatamisel valige

Movie

.

Speech

Valib peamiselt sõnalisest osast koosneva telesaate (nt uudistesaate) puhul režiimi

Speech

.

Custom

Kui soovite kasutada oma isiklikele eelistustele vastavaid seadistusi, valige

Custom

.

75

Custom

Bass

Treble

Balance L 50

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Auto Volume

Mode

Custom

: Custom

Auto Volume

SRS TS XT :

: 표준

On

Sound Select

Sound Reset

: Main

Move

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

50

50

R 50

Heliseadeid saate muuta vastavalt oma isiklikele eelistustele.

― Kuulete heli ka siis, kui heli väärtuseks on seatud 0.

― Kui te reguleerite heli, kasutades funktsiooni

Custom

, muudetakse üksuse

Mode

väärtuseks

Custom

.

Bass

Rõhutab madala sagedusega helisid.

Treble

Rõhutab kõrge sagedusega helisid.

Balance

Balansi funktsioon võimaldab teil reguleerida heli tasakaalu vasaku ja parema kõlari vahel.

Vähendab programmidevahelisi erinevusi helitugevuses.

Off

/

On

76

SRS TS XT

Mode

Custom

: Custom

Auto Volume

SRS TS XT :

Sound Select

: Off

:

Off

On

Sound Reset

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter

Return

Sound Select

Mode

Custom

Auto Volume

SRS TS XT

Sound Select

Sound Reset

: Custom

: Off

: Off

Sub

Move

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Image Lock

on patenteeritud SRS-tehnoloogia, mis lahendab 5.1 mitmekanalilise sisu esitamise probleemi kahest kõlarist.

TruSurround XT edastab väga head ja puhast ruumilist heli kahekõlarilise esitussüsteemi kaudu, mis hõlmab ka teleri sisemisi kõlareid. See on täiesti võrreldav kõigi mitmekanaliliste vormingutega.

Off

/

On

Lubage põhikuvari või teisese kuvari heli

PIP

-režiimis.

― Saadaval, kui

PIP

seadeks on määratud

On

.

Main

/

Sub

77

Sound Reset

i

Yes

Reset sound settings?

No

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate lähtestada helisätted.

78

Peatükk 08

Setup

Language

MENU m : T

Language

ENTER

Language

Time

Safety Lock

Video Wall

Safety Screen

More

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

English

Deutsch

Español

Français

Italiano

Svenska

Русский

Português

Enter Return

Võite valida ühe 14-st keelest.

― Valitud keel mõjutab üksnes ekraanimenüü keelt. Muudele arvutis leiduvatele programmidele see mõju ei avalda.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский

Português ,Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文 ,日本語, 한국어

79

Time

Clock Set

Sleep Timer

Timer1

Timer2

Timer3

Holiday Management

 

10:04 am   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

 

   ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valitakse üks neljast kellaseadest:

Clock Set

,

Sleep Timer

,

Timer

ja

Holiday Management

.

Clock Set

Jooksva aja seadmine.

Sleep Timer

Lülitab kindlatel kellaaegadel LCD-kuvari automaatselt välja.

Off

/

30

/

60

/

90

/

120

/

150

/

180

Timer1 / Timer2 / Timer3

Võite seadistada LCD-kuvari automaatse sisse- või väljalülitamise kindlal kellaajal.

― Saadaval ainult siis, kui kell on seadistatud menüü

Clock Set

abil.

― Suvand

Manual

võimaldab teil valida nädalapäeva.

Holiday

: Kui valite

Apply

, ei ole taimer pühade ajal saadaval; kui valite

Don't Apply

, on taimer pühade ajal saadaval.

Holiday Management

Add

Saate regstreerida pühi.

Delete Selected

Saate kustutada valitud pühad.

― Saadaval ainult siis, kui valitud on registreeritud pühad.

― Valida ja kustutada saab rohkem kui ühe püha.

Delete All

Saate kustutada kõik registreeritud pühad.

80

Menu Transparency

Language

Time

Menu Transparency

Safety Lock

Video Wall

Safety Screen

More

Move Enter

: English

: 투명하게

Medium

Low

Opaque

Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Safety Lock

Change PIN

Lock

 

     ▶

     ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reguleerib ekraanimenüü tausta läbipaistvust.

High

/

Medium

/

Low

/

Opaque

Change PIN

Parooli saab muuta.

LCD-kuvari eelseadistatud parool on "0000".

― Kui olete parooli unustanud, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe INFO EXIT MUTE, et taastada parool „0000”.

Lock

Selle funktsiooniga lukustatakse ekraanikuva, et säilitada olemasolevad sätted või takistada teistel kasutajatel neid muutmast.

81

Energy Saving

Language

Time

Menu Transparency

Safety Lock

Energy Saving

Video Wall

Safety Screen

More

Move

: English

: High

Off

On

Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Video Wall

Video Wall    

Format

 : On   ▶

 : Full  ▶

Horizontal    

: 1    ▶

Vertical    

Screen Position

 

: 1   ▶

 

   ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

See funktsioon reguleerib seadme energiatarbimist, et seda kokku hoida.

Off

/

On

Video Wall

Video Wall

on videoekraanide komplekt, kus iga ekraan kuvab ühe ekraanipildi üht osa või kus kõik ekraanid kordavad sama pilti.

Kui

Video Wall

on sisse lülitatud, saab funktsiooni

Video Wall

ekraaniseadet reguleerida.

― Kui funktsioon

Video Wall

töötab, ei ole saadaval

Size

-funktsioonid.

― Inaktiveeritud juhul, kui režiimi

PIP

olekuks on seadistatud

On

.

Lülitab valitud ekraani puhul funktsiooni

Video Wall

sisse/välja.

Off

/

On

82

Format

Video Wall     

: On   ▶

Format

 : Full  ▶

Horizontal    

Vertical    

Screen Position

 

 

: 1    ▶

: 1   ▶

     ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Horizontal

Video Wall     

: On 

Format

Vertical    

Screen Position

 

 

: Full 

: 1  

 

: 1   

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Jaotatud ekraani nägemiseks valige

Format

.

Full

Võimaldab ilma äärteta täisekraani.

Natural

Kuvab loomuliku kujutise ilma esialgset kuvasuhet muutmata.

Määrab, mitmeks osaks ekraan horisontaalselt jaotada.

Viisteist reguleerimistaset: 1~15.

― Kui suvandi

Vertical

väärtuseks on seatud

15

, on suvandi

Horizontal

maksimaalseks väärtuseks

6

.

83

Vertical

Video Wall     

: On   

Format

 

Horizontal    

Vertical    

Screen Position

: Full  

: 1  

 

: 1   

     ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Screen Position

Enter

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Return

Määrab, mitmeks osaks ekraan vertikaalselt jaotada.

Viisteist reguleerimistaset: 1~15.

― Kui suvandi

Horizontal

väärtuseks on seatud

15

, on suvandi

Vertical

maksimaalseks väärtuseks

6

.

Ekraani saab jaotada mitmeks osaks. Jagades saab valida saab erineva laotusega ekraanide arvu.

Valige jaotisest

Screen Position

sobiv režiim.

Valige ekraanivalikust sobiv ekraan.

Valik kinnitatakse numbrile vajutamisega valikurežiimis.

Ekraani on võimalik jagada kuni 100 alamekraaniks.

― Kui ühendatud on rohkem kui neli kuvarit, soovitame selleks, et pildi kvaliteet ei halveneks, valida pildi eraldusvõimeks XGA

(1024 x 768) või rohkem.

84

Safety Screen

Pixel Shift     

: On   ▶

Horizontal

Vertical    

Time    

 

: 4   

 

: 4   

 

: 4 min  

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Pixel Shift

Pixel Shift

Ekraanil järelpildi vältimiseks saate kasutada seda funktsiooni, et pikslid liiguksid ekraanil horisontaalses või vertikaalses suunas.

Off

/

On

Horizontal

võimaldab seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.

Viis reguleerimistaset: 0, 1, 2, 3, ja 4.

Vertical

võimaldab seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.

Viis reguleerimistaset: 0, 1, 2, 3, ja 4.

Time

võimaldab seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.

85

Timer

Timer

Mode

   

Period    

Time    

 

 

: On   

 

: Bar 

 

: 4 Hour 

 

: 4 sec

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Bar

Timer

Saate määrata taimeri ekraani sissepõlemiskaitse jaoks. Kui alustate toimingut, et kustutada ükskõik milline jääkpiltidest, teostatakse toiming määratud ajaperioodi jooksul ning seejärel lõpetatakse automaatselt.

Off

/

On

Mode

Funktsiooni

Safety Screen

tüüpi saab muuta.

Bar

/

Eraser

/

Pixel

Period

Kasutage seda funktsiooni mis tahes üksuses

Timer

seadistatud režiimi teostamisperioodi määramiseks.

Kellaaeg

Määrake kindlaksmääratud ajal teostatava toimingu aeg.

See funktsioon aitab ära hoida ekraani järelkujutisi, liigutades ekraanil pikki musti ja valgeid triipe.

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

86

Eraser

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Pixel

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

See funktsioon aitab ära hoida ekraani järelkujutisi neljakandilist mustrit liigutades.

See funktsioon väldib järelpilti, liigutades ekraanil mitmeid piksleid.

87

Side Gray

Pixel Shift

Timer

Bar

Eraser

Pixel

Side Gray

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

:

Off

Light

Dark

Enter Return

Resolution Select

More

Resolution Select

Power On Adjustment

OSD Rotation

Advanced Settings

Setup Reset

Reset All

S/N : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Move Enter

: 가로

1024 X 768

: 가로

1360 X 768

1366 X 768

Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saadaval ainult režiimis

PC

.

Saate valida halli heleduse ekraani tausta jaoks.

Off

/

Light

/

Dark

Kui ekraanikujutist õigesti ei kuvata ja arvuti graafikakaardi resolutsiooniks on seatud

1024 x 768 @ 60Hz

,

1280 x 768 @ 60Hz

,

1360 x 768 @ 60Hz

või

1366 x 768 @ 60Hz

, siis võimaldab funktsioon (Resolution Select) ekraanipilti kuvada etteantud sätete alusel.

― Menüüd saab valida vaid juhul, kui graafikaresolutsiooniks on seatud

1024 x 768 @ 60Hz

,

1280 x 768 @ 60Hz

,

1360 x 768

@ 60Hz

või

1366 x 768 @ 60Hz

.

Off

/

1024 X 768

/

1280 X 768

/

1360 X 768

/

1366 X 768

88

Power On Adjustment

Power On Adjustment : 0

Adjust Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

OSD Rotation

More

Resolution Select

Power On Adjustment

OSD Rotation

Advanced Settings

Setup Reset

Reset All

S/N : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: Off

: Landscape

Portrait

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reguleerib funktsiooni Power On aega ekraani jaoks.

― Ülepinge vältimiseks seadke Power On ajaline väärtus suuremaks.

Ekraanimenüü pööramine

Landscape

/

Portrait

89

Advanced Settings

Temperature

Auto Power

Button Lock

User Auto Color

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter

: Off

: Off

Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Auto Power

Temperature

Auto Power

Lock

User Auto Color

: Off

On

Standby Control :

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Temperature

Konfigureerib seadistuse temperatuuri funktsiooni jaoks, mis tuvastab seadme kaitsmiseks selle sisetemperatuuri.

Temperature Control

Tuvastab toote sisetemperatuuri ja määrab soovitud temperatuuri.

Vaikimisi on toote temperatuur 77 C.

― Pilt muudetakse tuhmimaks, kui temperatuur ületab määratud väärtuse ja toode lülitub automaatselt välja, et vältida temperatuuri tõusust tingitud ülekuumenemist.

― Toodet on soovitatav kasutada temperatuurivahemikus 75–80 C (arvestades, et ümbritsev temperatuur on 40 C).

Lugege kasutustingimuste kohta täpsemalt juhendi jaotisest „Tehnilised andmed”.

Current Temperature

Näitab toote hetketemperatuuri.

Võimaldab aktiveerida või desaktiveerida toote suvandi

Auto Power

.

Off

/

On

― Kui suvandi

Auto Power

seadeks on määratud

On

, lülitub toode automaatselt sisse niipea, kui see ühendatakse toiteallikaga.

90

Button Lock

Temperature

Auto Power

Button Lock

: Off

:

Off

User Auto Color

On

Standby Control :

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

User Auto Color

Auto Color

Reset

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Võimaldab monitori juhtnupud lukustada või lukustuse tühistada.

Off

/

On

Auto Color

Reguleerib värve automaatselt.

Reset

Lähtestab värviseaded.

― Aktiveeritud ainult režiimis

PC

.

91

Standby Control

Temperature

Auto Power

Button Lock

User Auto Color

Standby Control

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

: Off

: Off

On

Auto

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Lamp Schedule

Lamp Schedule

Schedule 1

Schedule 2

: On

Hour Minute am/pm Lamp

12 00 am 100

12 00 am 100

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Võimaldab määrata puhkerežiimi, mis aktiveeritakse siis, kui sisendsignaal puudub.

Off

Kui sisendsignaal puudub, kuvatakse teade

No Signal

.

On

Kui sisendsignaal puudub, aktiveeritakse energiasäästurežiim.

Auto

Kui sisendsignaal puudub:

― Kui ühendatud on välisseade, aktiveeritakse energiasäästurežiim.

― Kui välisseadet ei ole ühendatud, kuvatakse teade

No Signal

.

Reguleerib heleduse kasutaja määratud väärtusele kindlal kellaajal.

92

OSD Display

Source OSD     

: On   ▶

Not Optimum Mode OSD

 

: On   ▶

No Signal OSD    

MDC OSD    

 

: On   ▶

 

: On   ▶

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate kuvada või peita ekraanil menüü-üksusi.

Source OSD

Off

/

On

Not Optimum Mode OSD

Off

/

On

No Signal OSD

Off

/

On

MDC OSD

Off

/

On

93

Software Upgrade

-

Kui BMP-pilte on kaks või mitu, kuvatakse need slaidiesitlusena.

Kahe slaidiesitluse BMP-pildi vaheliseks soovituslikuks ajaliseks intervalliks on üks sekund. Piltide lahtipakkimise tõenäosus väheneb koos teiste esitusintervallidega.

-

BMP-pilti ei pruugita lahti pakkida, kui see on kaetud teise pildiga (nt hiirekursor).

Võimaldab tarkvara uuendada.

1

Ühendage toode digitaalsignaali kaabli, nt DVI või HDMI kaudu arvutiga. Klõpsake SW-koodist teisendatud BMP-pildifailil.

Toote ekraanile kuvatakse alltoodud pilt.

2

Kui ekraanile kuvatakse teisendatud tarkvarakoodi sisaldavat BMP-pilti, vajutage

Software Upgrade

.

3

Kui tuvastatakse hetkel installitud tarkvaraversioonist uuem versioon, küsitakse teilt, kas soovite hetkel installitud tarkvara uuendada. Kui valite

Yes

, teostatakse uuendamine.

4

Pärast tarkvara uuendamise lõpule jõudmist lülitatakse toode automaatselt välja ja sisse.

― See töötab ainult digitaalsignaali, nt

DVI

,

HDMI1

või

HDMI2

režiimis. (Sisendi eraldusvõime peab olema sama, mis paneeli eraldusvõime.)

― Režiimides

HDMI1

ja

HDMI2

toetatakse nii arvuti kui teleri ajastusväärtusi ainult juhul, kui seadistuse

Edit Name

olekuks on määratud

PC

või

DVI PC

.

― Seda toetatakse ainult juhul, kui suvandi

Size

olekuks on seadistatud

16:9

.

Temperature

Auto Power : Off

버튼

잠금

해제

Power will be off and turned on automatically.

대기

휘도

조정 기능

OSD Display

OK

자동설정

Software Upgrade

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

94

Setup Reset

i

Yes

Reset settings in setup?

No

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reset All

i

All Settings return to default settings.

Yes No

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Võimaldab lähtestada seadistuse kõik väärtused.

Võimaldab lähtestada kuvari kõik seaded.

95

Peatükk 09

MDC kasutamine

Multi Control

MENU m : T ENTER

ID Setup

ID Input

MDC Connection

Network Setting

: 00

: --

: RJ45 MDC

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

ID Setup

SEADMELE omistatakse individuaalne ID.

ID Input

Kasutatakse antud seadme saatja funktsiooni valikute tegemiseks. Aktiveeritakse ainult see SEADE, mille ID tunnus vastab saatjale.

MDC Connection

Valib MDC-sisendite vastuvõtupordi.

RS232C MDC

: On MDC-ga ühenduses

RS232C MDC

-kaabli kaudu.

RJ45 MDC

: On MDC-ga ühenduses

RJ45 MDC

-kaabli kaudu.

Network Setting

IP Setting

:

Manual

,

Auto

IP Address

: kui üksuse

IP Setting

olekuks on seatud

Manual

, sisestage

IP Address

käsitsi.

Subnet Mask

: kui üksuse

IP Setting

olekuks on seatud

Manual

, sisestage

Subnet Mask

käsitsi.

Gateway

: kui üksuse

IP Setting

olekuks on seatud

Manual

, sisestage

Gateway

käsitsi.

96

MDC programmi installimine/desinstallimine

MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.

Kui põhiekraanile ei ilmu tarkvara installimise akent, kasutage installimiseks käivitusfaili MDC Unified, mille leiate CDplaadilt kaustast MDC.

Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud asukohta.

Valige suvand „

Launch MDC Unified

” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks nupul „

Finish

”.

-

MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest kuvada.

-

Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.

Installimine

1

Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.

2

Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.

3

Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „

OK

”.

4

Kui kuvatakse ekraan „

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

”, klõpsake nupul „

Next

”.

5

Aknas „

License Agreement

” valige „

I accept the terms in the license agreement

” ja klõpsake nupul „

Next

”.

6

Aknas „

Customer Information

” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „

Next

”.

7

Aknas „

Destination Folder

” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul „

Next

”.

8

Aknas „

Ready to Install the Program

” kontrollige programmi installimise asukohta ja klõpsake nupul „

Install

”.

9

Kuvatakse installi edenemist.

10

Klõpsake nupul „

Finish

”, kui kuvatakse aken „

InstallShield Wizard Complete

”.

11

Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.

Desinstallimine

1

Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta programm.

2

Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.

97

Mis on MDC?

Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.

Ühenduse loomine rakendusega MDC

MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu

RS-232C jadakaabel tuleb ühendada arvuti ja monitori jadaportidega.

RS232C IN

RS232C OUT

RS232C IN RS232C OUT

RS232C IN

98

MDC kasutamine etherneti kaudu

Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Ühe kuvaseadme saab ühendada teisega RS-232C-jadakaabli abil.

Otseühendus LAN-kaabli abil

― Seadmel oleva RJ45-pordi ning jaoturil olevate LAN-portide abil saab ühendada mitu seadet.

RJ45 MDC

HUB

99

Ristühendus LAN-kaabli abil

― Seadmel oleva pordi RS232C IN / OUT abil saab ühendada mitu seadet.

RS232C IN

RS232C OUT

RJ45 MDC RS232C OUT

RS232C IN

100

Ühendushaldur

Ühendushaldur sisaldab suvandeid Ühendusloend ja Ühendusloendi muutmine.

Ühendusloend – ühendusloend näitab ühenduste üksikasju, nt ühenduse seadistust (IP/COM, pordinumber, MAC ja ühenduse tüüp), ühenduse olekut,

Set ID Range

ja tuvastatud seadmeid.

Iga ühendus võib sisaldada maksimaalselt 100 seadet, mis on ühendatud jadapärgühenduse moel. Kõik ühenduses tuvastatud LFD-d kuvatakse seadmete loendis, kus kasutaja saab koostada rühmasid ja saata käske tuvastatud seadmetesse.

Ühendusloendi muutmise suvandid – ühenduse muutmise suvandid sisaldavad suvandeid

Add

,

Edit

,

Delete

ja

Refresh

.

101

User Login

Programmi käivitamine avab kasutaja sisselogimisakna.

Algne sisselogimise ID (

Username

: admin) ja parool (

password

: admin) on määratud kasutajale admin.

― Turvalisuse tagamiseks vahetage parool kindlasti pärast esmakordset sisselogimist ära.

― Parooli vahetamiseks minge jaotisse

Home

>

User Settings

.

Kui olete sisse loginud, kuvatakse programmi paremas alaosas kirje [

User Login : admin

].

Programmi taaskäivitamisel automaatseks sisselogimiseks valige aknas

User Login

märkeruut

Auto Login

.

102

Auto Set ID

Auto Set ID

funktsioon määrab määratud ID kõikide valitud ühenduse pärgühenduses olevate LFD-de jaoks.

Ühenduses võib olla maksimaalselt 100 LFD-d.

Määratud ID määratakse järjest pärgühenduses alates 1 kuni 99 ja viimasena ID 0.

― Viimase 100. LFD ID-ks on määratud 0.

103

Kloonimine

Kasutades funktsiooni Kloonimine, saate kopeerida ühe LFD-seadistuse ja rakendada selle mitmele valitud LFD-le.

Saate valida kloonimise jaoks kindla vahekaardi kategooria või kõik vahekaardi kategooriad, kasutades kopeerimisseadistuse suvandi akent.

― Konfigureeritud seadete kustutamiseks klõpsake nupul

Paste Settings

.

104

Käsu kordamine

Seda funktsiooni kasutatakse selleks, et määrata, mitu korda MDC käsku maksimaalset korratakse juhul, kui vastust pole või LFD-lt tuleb rikutud vastus.

Korduste koguse väärtust saab määrata MDC suvandite aknas.

Korduste koguse väärtus peab olema vahemikus 1 kuni 10. Vaikeväärtus on 1.

105

Rakendusega MDC alustamine

1

Programmi käivitamiseks klõpsake suvanditel Start Programmid Samsung MDC Unified.

Sisselogimise aken kuvatakse pärast MDC-programmi käivitamist.

Sisestage kasutaja-ID ja parool.

Vaikimisi kasutaja-ID ja parool on admin.

Kindlasti muutke pärast esimest sisselogimist oma parooli.

2

Kuvaseadme lisamiseks klõpsake

Add

.

SET ID Range

: valige monitorile määratud kordumatu ID vahemik.

-

Kui ühendus luuakse RS232C-kaabli kaudu, avage suvand

Serial

ja määrake

COM Port

.

-

Kui ühendus luuakse

Ethernet

i kaudu, sisestage sama IP, mis sisestati monitori jaoks.

106

Põhiekraani paigutus

Menüüd

Home

2

3

4

1

1 6

5

1

Menüüriba

2

Seadme kategooria

3

Ajakava kategooria

4

Määratud loend

5

Määratud loendi muutmine

6

Spikri teemad

Saate muuta kuvaseadme olekut või programmi atribuute.

Saate kuvada loendi ühendatud kuvaseadmetest või seadmete rühmadest.

Saate kuvada loendi ajakavast kuvaseadmete kohta.

Saate valida kuvaseadme, mida soovite kohandada.

Saate lisada, redigeerida, ümber rühmitada või kustutada komplekte.

Saate kuvada spikri teemasid programmi kohta.

Saate lülitada valitud seadme sisse või välja või muuta seadme sisendallikat või helitugevust.

Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart

Home

.

Valige üksus ja muutke vastavat seadistust.

Toide

On

: saate lülitada valitud monitori sisse.

Off

: saate lülitada valitud monitori välja.

Input

2 3

Sisendallikas: saate muuta sisendallikat.

-

Saadaolevad sisendallikad võivad erineda sõltuvalt kuvaseadmete mudelitest.

-

Sisendallikat saab muuta ainult monitoride puhul, mis on sisse lülitatud.

Channel

: saate muuta kanalit.

-

Telekanalit saab muuta üles- ja allanoole abil.

-

Kanalit saab muuta ainult juhul, kui sisendallikaks on valitud

TV

.

-

Valida saab ainult registreeritud kanaleid.

-

Kehtib ainult telereid toetavate mudelite puhul.

107

1

1

Volume

2

2

Hoiatus

3

3

― Helitugevust saab muuta ja heli vaigistada ainult monitoride puhul, mis on sisse lülitatud.

Volume

Reguleerige valitud monitori helitugevust.

Helitugevust saab reguleerida liuguririba abil vahemikus 0 kuni 100.

Mute

Saate lubada või keelata valitud monitori suvandit

Mute

.

Mute

inaktiveeritakse automaatselt, kui suvandit

Volume

reguleeritakse ajal, kui suvand

Mute

on sees.

Fault Device

See menüü näitab loendit kuvaseadmetest, millel on järgmised tõrked – ventilaatori tõrge, temperatuuri tõrge, heleduse sensori tõrge või lambi tõrge.

Valige loendist kuvaseade. Nupp

Repair

aktiveeritakse.

Klõpsake nuppu

Refresh

, et värskendada kuvaseadme tõrkeolekut. Taastatud kuvaseade kaob loendist

Fault Device List

.

Fault Device Alert

Kuvaseadmest, milles tõrge tuvastatakse, teavitatakse e-posti teel.

Täitke nõutud väljad. Nupud

Test

ja

OK

aktiveeritakse.

Sisestage kindlasti suvandi

Sender

teave ja vähemalt üks

Recipient

.

108

User Login

Ekraani reguleerimine

Kohandatud

User Settings

Lisage, kustutage või redigeerige sisselogimisteavet.

Logout

Logige praeguselt kasutajakontolt välja, toimides järgmiselt.

Klõpsake

Logout

. Kuvatakse teade „

Do you want to log admin out?

”.

Klõpsake

Yes

. Kuvatakse sisselogimisaken.

Kui te ei soovi sisse logida, klõpsake käsul

Close

. Programm on suletud.

― Kui sulete programmi funktsiooniga

Logout

, kuvatakse sisselogimisaken, kus teil palutakse sisestada kasutajateave, isegi siis, kui märkeruut

Auto Login

on valitud.

Ekraanisätteid (kontrastsust, heledust jne) saab reguleerida.

Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart

Picture

.

Valige üksus ja muutke vastavat ekraanisätet.

Picture Mode

Reguleerige pildirežiimi vastavalt valitud kuvaseadmele.

Contrast

Saate reguleerida valitud kuvaseadme kontrastsust.

Brightness

Saate reguleerida valitud kuvaseadme heledust.

109

Värv

-

Suvandid

Color

ja

Tint (G/R)

pole saadaval, kui sisendallikaks on valitud

PC

.

-

Suvandid

Color

,

Tint (G/R)

,

Color Tone

ja

Color Temp.

pole saadaval, kui valitud on nii

PC

Source

kui ka

Video Source

.

Suvandid

Color

Saate reguleerida valitud kuvaseadme värve.

Tint (G/R)

Saate reguleerida valitud kuvaseadme värvitooni.

Color Tone

Saate reguleerida valitud kuvaseadme tausta värvitooni.

Color Temp.

Saate reguleerida valitud kuvaseadme värvitemperatuuri.

― See suvand on lubatud, kui suvandi

Color Tone

olekuks on seadistatud

Off

.

HDMI Black Level

Saate reguleerida valitud kuvaseadme suvandit

HDMI Black Level

.

Auto Motion Plus

Seda suvandit kasutatakse dünaamiliste piltide kuvamiseks.

Off

: saate inaktiveerida funktsiooni

Auto Motion Plus

.

Clear

: saate seadistada suvandi

Auto Motion Plus

tasemeks nulli. See režiim sobib elavate piltide kuvamiseks.

Standard

: saate seadistada suvandi

Auto Motion Plus

tasemeks standardi.

Smooth

: saate seadistada suvandi

Auto Motion Plus

tasemeks sujuva. See režiim sobib sujuvate piltide kuvamiseks.

Custom

: saate kohandada ekraani sissepõlemise või väreluse taset.

Demo

: see funktsioon demonstreerib tehnoloogiat

Auto Motion Plus

. Režiimi muutmise tulemust saate vaadata akna vasakus servas.

Auto Motion Plus

ei pruugi olla saadaval sõltuvalt seadmest.

Detail

: saate vaadata täpsemat teavet valitud kuvaseadme kohta.

Brightness Sensor

Saate aktiveerida või inaktiveerida valitud monitori suvandi

Brightness Sensor

.

Brightness Sensor

tuvastab ümbritseva valguse tugevuse ja reguleerib automaatselt ekraani heledust.

Brightness Sensor

ei pruugi olla saadaval sõltuvalt seadmest.

110

Suurus

MPEG Noise Filter

Saate vähendada MPEG-müra, et pakkuda parandatud pildikvaliteeti.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

Smart LED

Juhib LED-taustavalgust pildiselguse maksimeerimiseks.

Cinema Black

Filmirežiimis hämardab see funktsioon videopildi ülemise ja alumise ala, et pakkuda kaasahaaravamat vaatamiselamust.

Off

: lülitab funktsiooni

Cinema Black

välja.

On

: reguleerib ekraani ülemise ja alumise ala tumedust vastavalt videole.

Picture Size

Saate reguleerida valitud kuvaseadme ekraani suurust.

Üksus

Detail

inaktiveeritakse, kui suvand

Picture Size

seadistatakse režiimile, mis ei toeta üksikasjalikku konfiguratsiooni.

Nuppude -/+ abil saab reguleerida suvandit

Zoom

.

Ekraani saate ümber paigutada üles/alla/vasakule/paremale nuppude abil.

Detail

Saate vaadata valitud ekraani suuruse üksikasju.

PC Screen Adjustment

Sageduse reguleerimine või peenhäälestamine on saadaval nuppude -/+ abil suvandis

Coarse

või

Fine

.

Ekraani ümberpaigutamiseks klõpsake suvandis

Position

ühte neljast pildist.

Automaatselt sageduse reguleerimiseks, peenhäälestamiseks või ekraani ümberpaigutamiseks klõpsake

Auto

Adjustment

.

111

Lisafunktsioonid

3D Control

3D Mode

Valige 3D-sisendvorming.

3D L/R Change

võimaldab vahetada vasakul ja paremal olevaid pilte.

3D 2D

võimaldab kuvada pildi ainult vasaku silma jaoks.

3D Auto View

Kui valite suvandi

3D Auto View

seadeks

Message Notice

, kuvatakse sõnumiaken, kui toode võtab vastu 3D-signaali.

3D Optimization

võimaldab reguleerida 3D-efekti üleüldiselt.

3D Expert Pattern

Vaadake 3D-mustrit.

3D Effect

võimaldab reguleerida 3D-efekte, nt vaatenurk ja sügavus, oma eelistatud 3D-vaatamiskogemuse jaoks.

Auto

: võimaldab automaatselt reguleerida vaatenurga ja sügavuse sätteid vastavalt 3D-sisendallikale.

Manual

: võimaldab käsitsi reguleerida vaatenurga ja sügavuse sätteid.

112

Advanced Settings Dynamic Contrast

Saate reguleerida ekraani kontrastsust.

Gamma Control

Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.

RGB Only Mode

Kuvab värvisuvandid

Red

,

Green

ja

Blue

, et teha peenhäälestust värvitoonile ja küllastusele.

Flesh Tone

Saate rõhutada roosat ihutooni.

Motion Lighting

Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.

LED Motion Plus

Saate eemaldada hägususe ja väreluse stseenidelt, millel on palju kiireid liigutusi, et saavutada selgem pilt.

Color Space

Reguleerib piltide loomiseks saadaolevate värvide (või värviruumi) ulatust ja valikut.

Auto

/

Native

/

Custom

-

Suvandite

Color

,

Red

,

Green

,

Blue

ja

Reset

reguleerimiseks seadistage suvandi

Color Space

olekuks

Custom

.

White Balance

Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

võimaldab reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

võimaldab reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.

Reset

Lähtestab suvandi

White Balance

vaikeseadetele.

113

Heli reguleerimine

-

Üksus

Bass

või

Treble

inaktiveeritakse, kui üksust ei toeta valitud komplekt.

Süsteemi seadistus

Video Wall

Saate muuta helisätteid.

Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart

Sound

.

Bass

Saate reguleerida valitud monitori bassi.

Treble

Saate reguleerida valitud monitori kõrgeid toone.

Balance(L/R)

Saate reguleerida valitud kuvaseadme vasaku ja parema kõlari helitugevust.

SRS TS XT

Saate aktiveerida või inaktiveerida valitud kuvaseadme suvandi

SRS TS XT

efekti.

Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart

System

.

Rakendust

Video Wall

saab kasutada tervest pildist ühe osa kuvamiseks või sama pildi kordamiseks kõigil ühendatud monitoridel.

― Funktsioon

Video Wall

on lubatud ainult juhul, kui seadmed on rühmas.

Video Wall

Saate funktsiooni

Video Wall

lubada või keelata.

114

Vorming

Saate valida ekraani jagamise vormingu.

PIP

Full Natural

-

Suvandi PIP reguleerimiseks vajalik põhiteave kuvatakse menüüekraanil.

-

PIP inaktiveeritakse, kui rakenduse

Video Wall

olekuks on seadistatud

On

.

-

Picture Size

inaktiveeritakse, kui PIP-i olekuks on seadistatud

On

.

H

Saate valida horisontaalsete kuvaseadmete arvu.

V

Ühes reas võib olla kuni 15 ekraani.

― Suvandi

V

arvuks saab määrata maksimaalselt 6, kui suvandi

H

arvuks on määratud 15.

Saate valida vertikaalsete kuvaseadmete arvu.

Ühes reas võib olla kuni 15 ekraani.

― Suvandi

H

arvuks saab määrata maksimaalselt 6, kui suvandi

V

arvuks on määratud 15.

Screen Position

Saate vaadata ekraanide paigutust (ekraanijagajaga konfigureeritud) või seda soovi kohaselt muuta.

Screen Position

ja

Preview

on aktiveeritud, kui suvandi

Video Wall

olekuks on seadistatud sees.

Kui valitud on mitu komplekti, saab suvandi

Preview

aktiveerida ainult juhul, kui

H

ja

V

sätted ühtivad valitud komplektide paigutusega.

Suvandi

Position

muutmiseks valige komplekt ja lohistage see uude kohta.

― Ekraanijaoturi sätete ulatus võib olenevalt mudelist erineda.

PIP Size

Saate vaadata praeguse monitori suvandit

PIP Size

.

PIP Source

Saate valida PIP-sisendallika.

Sound Select

Saate valida ja aktiveerida heli kas esmasest või teisest ekraanist.

Channel

Kanalit saab muuta, kui suvandi

PIP Source

olekuks on valitud

TV

.

115

Üldandmed

Ventilaator & temperatuur

User Auto Color

Saate reguleerida ekraani värve automaatselt.

― Saadaval ainult režiimis

PC

.

Auto Power

Saate seadistada seadme automaatselt sisse lülituma.

Standby Control

Saate seadistada, et ooterežiim aktiveerub, kui sisendallikat ei tuvastata.

Saate konfigureerida sätteid, mida on vaja, et tuvastada ventilaatori kiirust ja sisetemperatuuri seadme kaitsmiseks.

Fan Control

Saate valida viisi ventilaatori kiiruse konfigureerimiseks.

Fan Speed Setting

Saate konfigureerida ventilaatori kiirust.

Temperature

Saate tuvastada sisetemperatuuri, määratledes temperatuuri vahemiku.

116

Turvalisus

OSD-ekraan

Safety Lock

Saate lukustada ekraanimenüüd.

― Menüüde avamiseks seadistage suvandi

Safety Lock

olekuks

Off

.

Button Lock

Saate lukustada kuvaseadme nupud.

― Nuppude avamiseks seadistage suvandi

Button Lock

olekuks

Off

.

Source OSD

Saate valida, kas suvandi

Source

muutmisel kuvatakse teade.

Not Optimum Mode OSD

Saate valida, kas mitteühilduva režiimi valimisel kuvatakse teade.

No Signal OSD

Saate valida, kas sisendsignaali puudumisel kuvatakse teade.

MDC OSD

Saate valida, kas sätete muutmisel MDC poolt kuvatakse teade.

117

Kellaaeg

Timer

Clock Set

Saate muuta praegust kellaaega valitud kuvaseadmes vastavalt arvutis seadistatud kellaajale.

Kui kuvaseadmes pole kellaaega seadistatud, kuvatakse nullväärtused.

On Timer

Repeat

: saate määratleda perioodi, mille jaoks soovite korrata valitud suvandit

Timer

.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

: suvandi

Holiday Management

sätteid saab rakendada suvandile

Timer

.

On Time

: saate seadistada kellaaja, millal valitud kuvaseade lülitub sisse.

Volume

: saate määratleda kuvaseadme helitugevuse, kui see lülitatakse sisse suvandi

On Time

poolt.

Source

: saate määratleda kuvaseadme sisendallika, kui see lülitatakse sisse suvandi

On Time

poolt.

Off Timer

Repeat

: saate määratleda perioodi, mille jaoks soovite korrata valitud suvandit

Timer

.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

: suvandi

Holiday Management

sätteid saab rakendada suvandile

Timer

.

Off Time

: saate seadistada kellaaja, millal valitud kuvaseade lülitub välja.

― Suvandis

Repeat

olevate nädalapäevade valimise märkeruudud aktiveeritakse ainult juhul, kui valitud on suvand

Manual

.

118

Holiday Management

Ekraani põlemise kaitse

Holiday Management

võimaldab teil takistada seadmetel, mis on seadistatud sisse lülituma suvandi

Timer

poolt, lülituda määratletud kuupäeval sisse.

― Funktsiooni

Holiday Management

saab aktiveerida või inaktiveerida suvandi

Timer

sätete menüüs.

Add

: saate määratleda puhkused.

Klõpsake nuppu

Add

aknas

Holiday Management

.

Delete

: saate kustutada puhkused. märgistage vastavad märkeruudud ja klõpsake seda nuppu.

Puhkuste loend: saate vaadata oma lisatud puhkuste loendit.

Pixel Shift

Ekraan liigub kergelt määratletud ajaintervallide järel, et vältida ekraani sissepõlemist.

119

Screen Saver

― Suvandid

Period (Hour)

ja

Time (Sec)

saab konfigureerida, kui valitud on

Repeat

.

See funktsioon väldib ekraani sissepõlemist, kui valitud kuvaseadme ekraan jääb ootele pikemaks ajaks.

Timer

: Saate määrata taimeri suvandile

Screen Saver

.

Off

Repeat

: saate kuvada režiimis

Mode

määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud ajaintervallidega (

Period

).

Interval

: saate kuvada režiimis

Mode

määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud perioodidega (alates

Start Time

kuni

End Time

).

Mode

: saate valida kuvatava ekraani kaitsemustri.

Period (Hour)

: saate määrata ajaintervalli funktsiooni

Screen Saver

aktiveerimiseks.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek

Repeat

on valitud suvandile

Timer

.

Time (Sec)

: saate määratleda kestuse, millal hoitakse funktsiooni

Screen Saver

sees.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek

Repeat

on valitud suvandile

Timer

.

Start Time

: ekraanisäästja kuvamise algusaja seadistamine.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek

Interval

on valitud suvandile

Timer

.

End Time

: ekraanisäästja kuvamise lõpuaja seadistamine.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek

Interval

on valitud suvandile

Timer

.

― Suvandid

Start Time

ja

End Time

saab konfigureerida, kui valitud on

Interval

.

120

Safety Screen

Lamp Control

Funktsiooni

Safety Screen

saab kasutada ekraani sissepõlemise vältimiseks, kui liikumatut pilti kuvatakse kuvaseadme ekraanil pikema aja jooksul.

Suvandit

Lamp Control

kasutatakse taustavalguse reguleerimiseks, et vähendada energiatarvet.

Saate reguleerida valitud kuvaseadme taustavalgust automaatselt kindlaksmääratud ajal.

Kui suvandit

Manual Lamp Control

on reguleeritud, lülitub suvand

Auto Lamp Control

automaatselt olekusse

Off

.

Saate reguleerida valitud monitori taustavalgust käsitsi.

Kui suvandit

Auto Lamp Control

on reguleeritud, lülitub suvand

Manual Lamp Control

automaatselt olekusse

Off

.

Ambient Light

: funktsioon

Ambient Light

tuvastab ümbritseva valguse intensiivsust ja reguleerib kõikide samas jadaühenduses olevate LFD-de ekraani heledust.

121

Ticker

Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.

Ticker

Saate funktsiooni

Ticker

lubada või keelata.

Off

/

On

Message

Sisestage ekraanil kuvatav teade.

Timer

Määrake

Start Time

ja

End Time

, et kuvada teade (

Message

).

Position

Valige suund, et kuvada teade (

Message

) suvandis

Horizontal

ja

Vertical

.

Motion

Määrake

Direction

ja

Speed

, et kuvada teade (

Message

).

Font Options

Määrake sõnumi

Size

,

Foreground Color

,

Foreground Opacity

,

Background Color

ja

Background Opacity

.

122

Tööriistade sätted

Turvalisus

Panel Control

: saate lülitada kuvaseadme ekraani sisse või välja.

Remote Control

: saate aktiveerida või inaktiveerida kaugjuhtimispuldi.

Lähtesta

Reset Picture

: saate lähtestada ekraanisätted.

Reset Sound

: saate lähtestada helisätted.

Reset System

: saate lähtestada süsteemisätted.

Reset All

: saate korraga lähtestada ekraani-, heli- ja süsteemisätted.

123

Veeru redigeerimine

Options

Edit Column

Konfigureerige kuvatavas loendis olevate üksuste seaded.

Language

: saate valida MDC-programmi keele. Pärast keele valimist taaskäivitage valitud keele rakendamiseks MDC programm.

Command Retry Count

: saate määrata võimalike katsete arvu käskluse ebaõnnestumise korral.

Error Status Interval

: saate määrata kuvaseadme päringuintervalli, et kontrollida, kas „

Fault Device

” on esinenud.

Mail Alert Interval

: saate määrata e-kirja teavituste ajaintervalli, kui esineb „

Fault Device

”.

Valige üksused, mida soovite kuvada komplektide loendis.

124

Monitor Window

Information

Avaneb aken koos üksikasjadega andmeedastuse kohta arvuti ja kuvaseadmete vahel.

Filter

Saate vaadata programmi teavet.

125

Teised funktsioonid

Akna suuruse muutmine

Liigutage hiirekursor programmi akna nurka. Kuvatakse nool.

Programmiakna suuruse kohandamiseks liigutage noolt.

126

Rühmade haldus

Rühmade loomine

Saate luua rühmasid ja hallata komplektide loendit rühmade baasil.

― Rühmanimesid ei saa korrata.

1

Tehke paremklõps ja valige programmiakna vasakus servas kuvaseadme loendi jaotises

Group Edit

.

-

Nupp

Add on the same level

aktiveeritakse ainult juhul, kui loodud on vähemalt üks rühm.

2

Kuvatavas aknas

Edit Group

klõpsake

Add on the same level

või

Add on the sub level

.

Add on the same level

: saate luua valitud rühmaga samatasemelise rühma.

127

Add on the sub level

: saate luua valitud rühmas alamrühma.

3

Sisestage rühma nimi.

Rühmade kustutamine

1

Valige rühma nimi ja klõpsake

Edit

.

2

Kuvatavas aknas

Edit Group

klõpsake

Delete

.

3

Klõpsake

Yes

. Rühm kustutatakse.

128

Rühmade ümbernimetamine

Rename

Ajakava haldur

1

Valige rühma nimi ja klõpsake

Edit

.

2

Kuvatavas aknas

Edit Group

klõpsake

Rename

.

3

Kui kursor kuvatakse vanal rühma nimel, sisestage uus rühma nimi.

Ajakavade loomine

Saate luua ja registreerida ajakava rühmade baasil.

1

Klõpsake programmi akna vasakus servas ajakava jaotises

All Schedule List

. Nupp

Add

aktiveeritakse keskel.

129

2

Klõpsake nuppu

Add

. Kuvatakse aken

Add Schedule

.

3

Klõpsake

Add

üksuses

Device Group

ja valige rühm, millele soovite lisada ajakava.

4

Valige

Date&Time

/

Action

ja klõpsake nupul

OK

. Ajakava lisatakse ja komplekti loendi aknas kuvatakse ajakavade loend.

-

Device Group

: saate valida rühma.

-

Date&Time

Instant Execution

: saate käivitada ajakava koheselt.

Timer

: saate seadistada ajakava käivitamiseks kuupäeva, kellaaja ja intervalli.

-

Action

: saate valida funktsiooni, mis aktiveeritakse määratletud ajal ja intervalliga.

Ajakava muutmine

Ajakava muutmiseks valige ajakava ja klõpsake

Edit

.

Ajakava kustutamine

Ajakava kustutamiseks valige ajakava ja klõpsake

Delete

.

130

Tõrkeotsingu juhend

-

See programm võib mõnikord vigaselt toimida arvuti ja monitori vahelise sideprobleemi tõttu või kuna lähedalasuvad elektroonikaseadmed väljastavad elektromagnetlaineid.

Probleem

Monitori, mida soovite juhtida, ei kuvata süsteemiteabe kaardil.

Lahendus

1

Kontrollige RS232C-kaabli ühendust (kontrollige, kas kaabel on sobiva jadapordiga korralikult ühendatud).

2

Kontrollige, et ühendatud poleks teine sama ID-ga monitor. Sama ID-ga monitoride ühendamisel ei pruugita monitore andmete põrkumise tõttu näidata.

3

Kontrollige, kas monitori ID on vahemikus 0–99. (ID-d saate muuta menüü Display abil.)

― Monitori puhul, mis toetab ID-sid vahemikus 0 kuni 99, tuleb ID määrata vahemikus 0–99.

Monitori, mida soovite juhtida, ei kuvata teistes juhtimisinfotabelites.

Kontrollige, kas monitor on sisse lülitatud. (Vaadake toite olekut süsteemiteabe kaardilt).

Järgmist teadet kuvatakse korduvalt.

Veenduge, et valisite monitoriga ühendatud sisendallika.

Kontrollige, kas valisite monitori, mida soovite juhtida.

Monitorid lülituvad erinevatel aegadel sisse või välja, kuigi On Time või Off Time on seadistatud.

Reguleerige ühendatud monitoride kellaaja sünkroonimiseks arvuti kellaajaga.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

Kaugjuhtimispult ei pruugi töötada, kui RS-232C-kaabel on eemaldatud või kui programm ebanormaalselt sulgunud ajal, mil funktsioon

Remote Control

on olekus

Disable

. Probleemi lahendamiseks käivitage programm uuesti ja seadistage funktsiooni

Remote Control

olekuks

Enable

.

131

Kuvaatribuutide näitamine mitme monitori kasutamisel

1

Kui ühtegi monitori pole valitud: kuvatakse vaikeväärtus.

2

Kui valitud on üks monitor: kuvatakse valitud monitori sätted.

3

Kui valitud on kaks monitori (nt järjestuses ID 1 ja ID 3): ID 1 sätted kuvatakse enne ID 3 sätteid.

4

Kui valitud on märkeruudud All+Select ja valitud on kõik monitorid: kuvatakse vaikesätted.

132

Peatükk 10

Tõrkeotsingu juhend

Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt.

Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.

Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist

Toote testimine

Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.

Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.

1

Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.

2

Eemaldage tootelt kõik kaablid.

3

Toote sisselülitamine.

4

Kui kuvatakse teade

No Signal

, töötab seade normaalselt.

Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade

Not Optimum Mode

(vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).

133

Kontrollige järgmist.

Installiprobleem (arvutirežiim)

Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.

Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.

Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.

Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.

Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.

Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage graafikakaardi draiveri uusim versioon.

(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)

Ekraaniprobleem

Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.

Ekraanil kuvatakse teade No Signal (vaadake jaotist

„Arvutiga ühendamine”).

Kuvatakse teade Not Optimum Mode .

Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.

Ekraan on ebastabiilne ja värisev.

Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.

Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.

Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud

Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.

See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.

Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning sagedus vastavalt toote spetsifikatsioonidele.

Kontrollige toote kaabliühendust.

Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.

Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.

Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega ühilduvasse vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote menüüjaotist Additional

Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.

134

Ekraaniprobleem

Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.

Ekraani värv on ebapüsiv.

Valge ei ole päris valge.

Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi järel.

Heliprobleem

Heli puudub.

Helitugevus on liiga madal.

Reguleerige suvandit

Brightness

ja

Contrast

.

Avage menüü

Picture

ja reguleerige suvandi

Color Control

sätteid.

Avage menüü

Picture

ja reguleerige suvandi

Color Control

sätteid.

Toode on energiasäästurežiimis.

Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.

Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.

Kontrollige helitugevust.

Reguleerige helitugevust.

Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.

Kaugjuhtimispuldi probleem

Kaugjuhtimispult ei tööta.

Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).

Kontrollige, ega patareid pole tühjad.

Kontrollige voolutõrget.

Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.

Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.

135

Allikaseadme probleem

Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.

Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.

136

Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.

Küsimused & vastused

Küsimus

Kuidas muuta sagedust?

Kuidas saab muuta eraldusvõimet?

Vastus

Määrake sagedus oma graafikakaardil.

Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja kujundused Kuva Sätted

Täpsemalt Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.

Windows ME/2000: Avage suvandid Juhtpaneel Kuva Sätted Täpsemalt Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.

• Windows Vista: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Isikupärasta

Kuvasätted Täpsemad sätted Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori

sätted.

Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva Muuda

eraldust Täpsemad sätted Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori

sätted.

Windows 8: Avage suvandid Sätted Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva

Muuda eraldust Täpsemad sätted Monitor ning reguleerige sagedust suvandis

Monitori sätted.

Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja kujundused Kuva Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel Kuva Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Isikupärastamine

Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva

Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows 8: Avage suvandid Sätted Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva

Muuda eraldust ning reguleerige eraldusvõimet.

137

Küsimus

Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?

Vastus

Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja

kujundused Kuva Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Kuva

Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja

isikupärastamine Isikupärastamine Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja

isikupärastamine Isikupärastamine Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted Juhtpaneel Ilme ja

isikupärastamine Isikupärasta Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS SETUP.

138

Peatükk 11

Tehnilised andmed

1

Suurus

2

Ekraani mõõtmed

H

V

3

Mõõtmed (L x K x S)

S

Üldandmed

Mudeli nimi

Paneel

Mõõtmed (L x K x S)

Suurus

UD46C-B

46 tolli (116,84 cm)

Ekraani mõõtmed

1018,3 mm (H) x 572,9 mm (V)

1023,7 x 578,3 x 95,5 mm

Kaal (ilma aluseta)

VESA

18,2 kg

600 x 400 mm

K

L

139

Mudeli nimi

Ekraanivärvid

UD46C-B

16,7 M

Sünkroonimine Horisontaalsagedus

Vertikaalsagedus

30–81 kHz

56–85 Hz

Eraldusvõime Optimaalne eraldusvõime

Maksimaalne eraldusvõime

Maksimaalne pikslisagedus

1920 x 1080 sagedusel 60 Hz

1920 x 1080 sagedusel 60 Hz

148,5 MHz

Toiteallikas

Toode kasutab 100–240 V pingega voolu. Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.

Signaalikonnektorid Sisend

PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, Audio In, RJ45, RS232C IN, External Ambient Sensor, SBBA(option)

Väljund

Valikuline võrk

DVI Out(Loopout), Audio Out, RS232C Out, IR Out

USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, RS232C

― Plug-and-Play

Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid.

Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.

― Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.

― See seade on A-klassi digitaalseade.

140

[ Soovitus ]- Ainult EL

Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics, et see Monitor vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Ametlik Vastavusdeklaratsioon on leitav aadressilt http://www.samsung.com, kui lähete jaotisesse Tugi > Tootetoe otsing ning sisestate mudeli nime.

Antud seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.

141

Energiasäästja

Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud.

Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.

Energiasäästja Tavaline töörežiim

Hinnang Tavaline

Energiasäästurežiim Väljalülitamine

(Toitenupp väljas)

Toiteindikaator

sisse (Roheline) Vilgub sisse (Oranž)

Energiatarve

120 W 113 W alla 0,5 W alla 0,5 W

― Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.

― Režiimi SOG (Sync On Green) ei toetata.

― Energiatarbe vähendamiseks nullini lülitage tagaküljel olev lüliti välja või ühendage toitejuhe lahti. Ühendage toitejuhe lahti, kui te toodet pikema aja jooksul ei kasuta

(näiteks puhkuse vm ajal).

142

-

Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.

-

Kui vahetate arvutiga ühendatud CDTseadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85

Hz, muutke CDT-seadet kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.

Eelseadistatud ajastusrežiimid

Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.

Eraldusvõime Horisontaalsagedus

(kHz)

Vertikaalsagedus (Hz) Pikslisagedus (MHz) Sünkroonitud polaarsus (H/V)

VESA, 640 x 480

31,469 59,940 25,175 -/-

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1152 x 870

31,469

35,000

49,726

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

68,681

70,087

66,667

74,551

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

75,062

28,322

30,240

57,284

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

100,000

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

-/-

+/+

-/-

-/-

143

-

Horisontaalsagedus

Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat äärt vasakuga - skannimiseks, nimetatakse horisontaaltsükliks; horisontaaltsükli

ümberpööratud näitu nimetatakse horisontaalsageduseks. Ühik: kHz

-

Vertikaalsagedus

Sarnaselt päevavalguslambiga peab ekraan kordama sama kujutist palju kordi ühes sekundis, kuvamaks kasutaja jaoks ekraanile kujutist. Selle korduva protsessi toimumise sagedust sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks või värskendussageduseks. Ühik: Hz

Eraldusvõime

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Horisontaalsagedus

(kHz)

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

Vertikaalsagedus (Hz) Pikslisagedus (MHz)

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

Sünkroonitud polaarsus (H/V)

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

144

Peatükk 12

Lisa

Võtke ühendust teeninduskeskusega SAMSUNG WORLDWIDE

― Kui teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või kommentaare, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditeeninduse poole.

NORTH AMERICA

U.S.A

1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

CANADA

1-800-SAMSUNG (726-7864)

MEXICO

01-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French) http://www.samsung.com

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG (726-7864)

From mobile 02-482 82 00

01-8000112112 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

145

LATIN AMERICA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PERU

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG (726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

146

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HUNGARY

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

05 133 1999

07001 33 11, normal tariff

062 SAMSUNG (062 726 7864)

8009 4000 only from landline

(+30) 210 6897691 from mobile and land line http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

09 85635050

01 48 63 00 00

0180 5 SAMSUNG bzw.

0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.

0,42 €/Min.)

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

147

EUROPE

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-1SAMSUNG (172-678)

+48 22 607-93-33

808 20-SAMSUNG (808 20 7267)

08008 SAMSUNG (08008 726 7864)

TOLL FREE No.

0700 SAMSUNG (0700 726 7864)

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French) www.samsung.com

148

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)

00-800-500-55-500

0-800-614-40

+7-800-555-55-55

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

1300 362 603

400-810-5858

(852) 3698-4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

149

ASIA PACIFIC

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

1800 1100 11

3030 8282

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT

1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel

1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe

02-5805777

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-329-999

0266-026-066

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

150

MIDDLE EAST

BAHRAIN

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

OMAN

SAUDI ARABIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

ANGOLA

BOTSWANA

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

8000-4726

08000-726786

021-8255

800-22273

065777444

183-2255

080 100 2255

800-SAMSUNG (726-7864)

9200-21230

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

91-726-7864

0800-726-000

7095- 0077

8000 0077 http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

151

AFRICA

GHANA

KENYA

NAMIBIA

NIGERIA

SENEGAL

SOUTH AFRICA

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

0800-10077

0302-200077

0800 724 000

8197267864

0800-726-7864

800-00-0077

0860-SAMSUNG (726-7864)

0685 88 99 00

0800 300 300

211350370 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

152

Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)

― Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu järgmistel juhtudel.

Toode pole defektne

Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne

Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma toodet lahti võtmata.

Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)

Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote esmakordset paigaldamist.

Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.

• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.

Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.

Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.

Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.

Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu ostnud.

Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül

Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.

Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.

Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.

Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või partneri mehaanik.

Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.

Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.

Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.

Muu

Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)

Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba jne)

― Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt kasutusjuhendit.

153

Õige kõrvaldamisviis

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist. Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akut ei tohi kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, vői Pb näitavad, et aku elavhőbeda, kaadmiumi vői plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem.

Toote kasutaja ei saa tootega kaasnevat akut ise välja vahetada. Väljavahetamise kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Ärge proovige akut eemaldada ega visake seda tulle. Ärge võtke akut osadeks ega purustage või torgake seda läbi. Kui soovite tootest vabaneda, rakendatakse jäätmekogumispunktis toote, sealhulgas ka aku, ringlussevõtuks ja käitlemiseks sobivaid meetmeid.

154

Parim pildikvaliteet ja järelkujutise sissepõlemise vältimine

Parim pildikvaliteet

Parima pildikvaliteedi nautimiseks minge arvuti juhtpaneelile ja reguleerige eraldusvõimet ning värskendussagedust järgmiselt. TFT-LCD-monitoride pildikvaliteet võib halveneda, kui valitud pole optimaalne eraldusvõime.

-

Eraldusvõime: 1920 x 1080

-

Vertikaalsagedus (värskendussagedus): 56–85 Hz

Ekraani värskendamise kiirus: näitab, kui mitu korda ekraanipilti sekundi kohta värskendatakse.

Seadme valmistamise omapära tõttu võib -ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.

-

Alampikslite arv sõltuvalt -paneeli tüübist: 6,220,800

Pildikvaliteedi parandamiseks käivitage rakendus

Auto Adjustment

. Kui pärast funktsiooni Auto Adjustment tekib ikka müra, reguleerige suvandit

Coarse

või

Fine

.

Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.

-

Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, aktiveerige energiasäästurežiim või dünaamiline ekraanisäästja.

Vastupidiselt CDT-monitoridele saab TFT-LCD-monitoridele paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Seetõttu võib mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie monitorile kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.

155

Järelkujutise sissepõlemise vältimine

Musta maatriks

Värvifilter

Allikas Äravool

TFT

Andmesiin

Värav

Tavaline elektrood (ITO)

Pikselelektrood

(ITO)

Mälumaht (Cs)

Mis on järelkujutise sissepõlemine?

Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab pidevalt muutuvat videopilti.

Kui LCD-paneel näitab fikseeritud pilti pikema aja jooksul (rohkem kui 12 tundi), võib vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.

Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid õhemaks. Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis. Selle ärahoidmiseks tuleks vähendada kogunenud elektrilaengute erinevust.

― Parim viis kaitsta seadet järelkujutise sissepõlemise eest on toite väljalülitamine või arvuti või süsteemi seadistamine kasutama ekraanisäästjat. Olenevalt kasutusjuhistest võib ka garantiiteenus olla piiratud.

Väljalülitamine, ekraanisäästja ja energiasäästurežiim

-

Lülitage toode pärast 20-tunnilist kasutamist neljaks tunniks välja.

-

Lülitage toode pärast 12-tunnilist kasutamist kaheks tunniks välja.

-

Valige arvutis suvandid Kuvaatribuudid > Toiteallikas ning seadistage seadme väljalülitumine.

-

Soovitatav on kasutada ekraanisäästjat.

Kõige parem on kasutada ühevärvilist või liikuva pildiga ekraanisäästjat.

Tavapärane värvimuutus

-

Kasutage kahte värvi

Iga 30 minuti järel vahetatakse kahte värvi, nagu näidatud ülalpool.

Type 1

FLIGHT TIME

OZ348 20:30

UA102

21:10

Type 2

FLIGHT TIME

OZ348 20:30

UA102

21:10

156

*Heledus: näitab värvi heledust või tumedust, mis erineb sõltuvalt väljastatava valguse hulgast.

Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.

― Vältige halli kasutamist, kuna see võib soodustada järelkujutise sissepõlemist.

― Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

Tavapärane tekstivärvi muutus

-

Kasutage heledaid värve või sarnast heledust.

Intervall: Muutke teksti ja tausta värvi iga 30 minuti järel

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

-

Liigutage ja muutke teksti iga 30 minuti järel, nagu näidatud allpool.

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

-

Kuvage aeg-ajalt liikuvat logoga pilti.

Intervall: kuvage liikuvat pilti koos logoga 60 sekundi jooksul pärast neljatunnist kasutamist.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

157

Litsents

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel.

Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX

CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Avatud lähtekoodi litsentsi teatis

Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud lähtekoodi litsentsid. Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult ingliskeelse versioonina.

158

Mõisted

480i / 480p / 720p / 1080i

/ 1080p____ Iga ülaltoodud laotussagedus näitab efektiivsete laotusridade arvu, mis otsustab ekraani eraldusvõime. Laotussageduse tähiseks võib olla i (interlaced – põimitud) või p

(progressive – progressiivne) olenevalt laotusmeetodist.

- Laotus

Laotus tähendab pikslite saatmise protsessi, mille käigus kujutis moodustub progresseeruvalt. Suurem pikslite arv edastab selgema ja eredama pildi.

- Progressiivne

Progressiivses laotusrežiimis skannitakse piksliridu ekraanil ükshaaval

(progressiivselt).

- Põimitud

Põimitud laotusrežiimis laotatakse ülalt alla esmalt iga teine pikslirida ja seejärel

ülejäänud (veel laotamata) piksliread.

Režiim Non-interlace ja Interlace____

Režiim Non-Interlace (järjestiklaotus) kuvab ekraani horisontaalread järjest

ülalt alla. Režiim Interlace kuvab esmalt paaritud read ja seejärel paarisread.

Režiimi Non-Interlace kasutatakse peamiselt monitoride puhul, kuna see muudab pildi selgemaks, ning režiimi

Interlace kasutatakse peamiselt telerites.

Punktisamm____ Seade ja ekraan sisaldavad punaseid, rohelisi ja siniseid punkte. Lühem punktidevaheline kaugus annab kõrgema eraldusvõime.

Punktisamm näitab samavärviliste punktide vahelist vähimat kaugust.

Punktisammu mõõdetakse millimeetrites.

Vertikaalsagedus____ Vaatajale pildi näitamiseks kuvab seade

üht kujutist palju kordi sekundis

(nagu luminofoortuli). Üksiku pildi kuvamise kordi sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks ehk värskendussageduseks.

Vertikaalsagedust mõõdetakse hertsides

(Hz).

Näiteks 60 Hz tähendab, et üksikut kujutist kuvatakse 60 korda sekundis.

Horisontaalsagedus____

Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.

Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks.

Horisontaalsagedust mõõdetakse kilohertsides (kHz).

Allikas____ Sisendallikas tähendab seadmega ühendatud videoallikaseadet, näiteks videokaamerat või video- või

DVD-mängijat.

Komponent pordid (roheline, sinine

ja punane)____ Kontrastsignaale tuvastavad, edastavad ja vastuvõtvad komponentpordid pakuvad suurepärast pildikvaliteeti iga muu videoühendusmeetodi puhul.

Plug & Play____ Plug & Play on funktsioon, mis lubab teavet monitori ja arvuti vahel automaatselt vahetada, võimaldamaks parimat kuvakeskkonda.

Seade kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit

VESA DDC.

Eraldusvõime____ Eraldusvõime on ekraani horisontaalsete punktide

(pikslite) ja vertikaalsete punktide

(pikslite) arv. See kujutab monitori detailsuse taset. Kõrgem eraldusvõime lubab ekraanil kuvada rohkem andmeid ja on kasulik mitme ülesande korraga teostamiseks.

Näiteks sisaldab eraldusvõime 1920 x 1080 1920 horisontaalset pikslit

(horisontaalne eraldusvõime) ja

1080 vertikaalset pikslit (vertikaalne eraldusvõime).

DVD (Digital Versatile Disc)____

DVD tähendab CD-suurust massmäluketast, kuhu saate salvestada multimeediumrakendusi (heli, videoid või mänge), kasutades MPEG-2 videopakkimistehnoloogiat.

HDMI (kõrglahutusega

multimeediumiliides)____ See on liides, mille saab ühendada nii digitaalse heliallika kui ka kõrglahutusega videoallikaga ühe kaabli abil ilma pakkimata.

Mitme ekraani juhtimine (MDC)____

MDC (Mitme ekraani juhtimine) on rakendus, mis lubab teil arvuti abil juhtida mitut kuvaseadet üheaegselt.

Arvuti ja monitori vaheline side toimub

RS232C- (jadaandmeedastus) ja RJ45-

(LAN-) kaablite kaudu.

159

advertisement

Key Features

 • 116.8 cm (46") Direct-lit LED
 • Full HD 1920 x 1080 pixels
 • 450 cd/m² 6.5 ms
 • 113 W

Related manuals

advertisement

Table of contents