Samsung MX-H630 Kasutusjuhend

Samsung MX-H630 Kasutusjuhend
MX-H630
MX-H730
Miniplaadimängija
MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW esitus
kasutusjuhend
Kujutlege võimalusi
Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige
palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/register
Ohutusalased hoiatused
ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET).
KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
See sümbol tähistab tootes ohtlikku pinget, millega
kaasneb elektrilöögi või vigastuste oht.
ETTEVAATUST : ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS See sümbol tähistab olulisi juhiseid, mis käivad
SOBITAGE PISTIKU LAI LABA PISTIKUPESA LAIA tootega kaasas.
AVASSE NING SISESTAGE LÕPUNI.
HOIATUS
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
• Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet
vihma kätte või muidu niiskesse keskkonda.
ETTEVAATUST
• Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga.
Ärge asetage seadmele vedelikke täis anumaid, nagu
näiteks vaasid.
• Seadme täielikult välja lülitamiseks peab juhtme
seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema
alati ligipääsetav.
• See seade tuleb alati ühendada vahelduvvoolu maandatud
pistikupessa.
• Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistiku lai laba pistikupesa
laia avasse ning sisestage lõpuni.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
KLASS 1 LASERSEADE
See plaadimängija on klassifitseeritud kui KLASS 1
LASERSEADE. Seadme nuppude kasutamine,
häälestamine või protseduuride sooritamine teisiti,
kui siin kirjeldatud, võib kaasa tuua ohtliku kiirguse.
ETTEVAATUST
• AVATUNA KIIRGAB SEADMEST NÄHTAMATUT
KIIRGUST.
VÄLTIGE KIIREGA KOKKUPUUTUMIST
Tarvikud
Kontrollige, kas allnimetud tarvikud on kaasas.
TUNER/AUX
FM-antenn
•
•
Kasutusjuhend
Kaugjuhtimispult/patareid
Ferriidist rõngassüdamik (1 EA)
(toitejuhtmele) (lisavõimalus)
Joonised ja illustratsioonid selles kasutusjuhendis on üksnes abistamiseks ning võivad erineda seadme
tegelikust välimusest.
Teenustasu võidakse küsida, kui
a. kutsute välja inseneri ja tootel ei ole midagi viga (st Te ei ole seda kasutusjuhendit lugenud)
b. toote seadme parandustöökotta ja tootel ei ole midagi viga (st Te ei ole seda kasutusjuhendit lugenud).
•
2
Selle teenustasu suurus antakse Teile teada enne, kui parandustööd alustatakse või koduvisiidile tullakse.
Eesti keeles
Ettevaatusabinõud
• Veenduge, et Teie kodus kasutatav vahelduvvooluallikas
ühtib seadme tagaküljel oleval kleebisel märgituga.
Plaatide hoiustamine
• Ärge asetage seadet võimendile või muudele seadmetele,
mis võivad kuumaks minna. Veenduge, et õhutusavad ei
ole kaetud.
• Ärge pange midagi seadme peale.
• Enne seadme liigutamist veenduge, et plaadisahtel on tühi.
•
•
•
•
•
• Seadme täielikult välja lülitamiseks eemaldage juhe
seinakontaktist. Tehke seda siis, kui Te ei kasuta seadet
pikema aja jooksul.
• Äikesetormi ajal eemaldage juhe seinakontaktist.
Pikse tõttu kõrgenev pinge võib seadet kahjustada.
• Ärge jätke seade otsese päikevalguse või muude
kuumuseallikate kätte, muidu võib seade üle kuumeneda
ja rikki minna.
• Kaitske seadet niiskuse ja liigse kuumuse eest ning
seadmete eest, mis tekitavad tugevat magnet- või
elektrivälja (nt kõlarid).
• Eemaldage toitejuhe seinakontaktist, kui seadme töös
esineb häireid.
• See seade on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks.
See ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.
• Kui plaadimängijat või plaati on hoitud külmas kohas,
võib tekkida kondensatsioon. Seadet talvel transportides
oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, kuni seade on
soojenenud toatemperatuurini.
• Seadmes kasutatavad patareid sisaldavad keskkonnale
kahjulikke kemikaale. Ärge visake patareisid ära koos
muu olmeprügiga.
• Jätke plaadimängija külgedele ja taha umbes 6 tolli (15 cm)
vaba ruumi, et õhk saaks vabalt liikuda.
• Paigutage kõlarid plaadimängija mõlemale poole piisavasse
kaugusse, et tagada hea stereoheli.
• Suunake kõlarid ala poole, kus on kuulajad.
Ettevaatusabinõud plaatide
käsitsemisel ja hoidmisel
Väikesed kriimustused plaadil võivad halvendada pildi ja heli
kvaliteeti või põhjustada plaadi nn hüppamist.
Olge plaatide käsitsemisel eriti hoolikas, et neid mitte
kriimustada.
Plaatide hoidmine
• Ärge puudutage plaadi pinda, millele on andmed salvestatud.
• Hoidke plaati äärtest, et pinnale ei satuks sõrmejälgi.
• Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.
Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
Hoidke jahedas hästi õhutatud kohas.
Hoidke puhtas kaitseümbrises ja vertikaalselt.
Ärge laske plaatidel määrduda.
Ärge kasutage pragunenud või kriimustatud plaate.
Plaatide käsitsemine ja hoidmine
Kui plaadile satuvad sõrmejäljed või mustus, puhastage
veega lahjendatud õrna pesuvahendiga ja pühkige pehme
lapiga.
• Puhastades pühkige õrnalt plaadi keskelt servade suunas.
• Kui plaadimängija sees olevad külmad osad puutuvad kokku
sooja õhuga, võib tekkida kondenseerumine, mis takistab
plaadi normaalset esitust. Sellisel juhul eemaldage plaat ja
laske seadmel sisselülitatuna seista 1 või 2 tundi.
Plaaditüübid ja plaadiformaat
See seade ei toeta „Secure (DRM) Media” faile.
CD-R plaadid
• Mõnesid CD-R plaate ei pruugi õnnestuda esitada sõltuvalt
plaadi salvestanud seadmest (CD-kirjutaja või arvuti) ja
plaadi seisukorrast.
• Kasutage 650MB/74-minutilisi CD-R plaate. Ärge kasutage
CD-R plaate üle 700MB/80 minuti, sest neid ei saa esitada.
• Mõnesid CD-RW (taaskirjutatavaid) plaate ei pruugi
õnnestuda esitada.
• Täielikult saab esitada ainult CD-R plaate, mis on korralikult
„suletud”. Kui sessioon ei ole suletud, vaid plaat on jäetud
lahti, siis ei pruugi õnnestuda seda täielikult esitada.
CD-R MP3 plaadid
• Esitada saab ainult CD-R plaate, millel on MP3-failid ISO
9660 või „Joliet” formaadis.
• MP3-failide nimed ei tohi sisaldada tühikuid ega erilisi
tähemärke (nt, . = +).
• Kasutage plaate, mis on salvestatud tihendusteguriga
üle 128Kbps.
• Esitada saab ainult faile, mille laiend on „.mp3” ja „.MP3”.
• Esitada saab ainult järjest salvestatud mitmesessioonilisi
plaate. Kui sellisel plaadil on tühi lõik, saab plaati esitada
ainult selle lõiguni.
• Kui plaat ei ole suletud, võtab esituse alustamine rohkem
aega ja kõikide salvestatud failide esitus ei pruugi
õnnestuda.
• Muutuva bitikiirusega (VBR) failide, st failid, mis on
kodeeritud nii madala bitikiiruse kui ka kõrge bitikiirusega
(nt 32Kbps ~ 320Kbps), heli võib olla esituse ajal
katkendlik.
• Ühelt CD-plaadilt saab esitada maksimaalselt 999 pala.
• Toetatavad heliformaadid: WMA 56 ~128kbps bitikiirus.
Eesti keeles
3
Sisukord
Täname, et ostsite selle SAMSUNGI miniplaadimängija.
Palun võtke endale aega, et neid juhiseid lugeda.
Need annavad Teile teada, kuidas mängijat kasutada ja selle funktsioone täiel määral rakendada.
Ohutusalased hoiatused ......................... 2
Kiire otsing kaustas ......................... 10
Tarvikud ................................................... 2
Kiire otsingu kasutamine ................. 10
Ettevaatusabinõud .................................. 3
Kordamine ........................................ 10
Ettevaatusabinõud plaatide
Faili kustutamine .............................. 10
käsitsemisel ja hoidmisel ........................ 3
10 pala vahelejätmine ...................... 10
Plaaditüübid ja plaadiformaat ................ 3
„Bluetooth“ funktsiooni kasutamine .... 11
Sisukord ................................................... 4
Kellaaja määramine ............................... 12
Kirjeldus ................................................... 5
Ajasti funktsioon .................................... 12
Esipaneel ............................................ 5
Ajasti tühistamine .................................. 13
Tagapaneel ......................................... 6
Raadio kuulamine ................................ 13
Kaugjuhtimispult ................................ 7
Salvestatud jaama valimine .................. 13
Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine
toitejuhtme külge (lisavõimalus) ............. 7
Salvestusfunktsioon .............................14
Ekraani funktsioonid ............................... 7
EQ (ekvalaiseri) režiimi valimine ........... 15
CD/MP3/WMA-CD esitus ....................... 8
LOCAL EQ (kohaliku ekvalaiseri)
Pala valimine ............................................ 8
režiimi valimine ...................................... 15
Salvestuskiirus ....................................... 14
Konkreetse muusikalõigu otsimine
FOOTBALL MODE (jalgpallirežiimi)
CD-plaadil ................................................ 8
kasutamine ............................................ 15
Ühe või kõigi palade kordamine
GIGA SOUND funktsioon ...................... 15
laserplaadil ...............................................8
Mikrofoni ühendamine .......................... 15
10 pala vahelejätmise funktsioon ........... 9
Veaotsing ............................................... 16
CD esituskava loomine ........................... 9
Tehnilised andmed ................................ 17
Esituskava palade vaatamine
või muutmine ........................................... 9
Automaatse vahetuse funktsioon .......... 9
USB-seadmest esitamine ..................... 10
USB-seadmest pala valimine .......... 10
Sümbolid
4
Eesti keeles
Oluline
Märkus
Kirjeldus
Esipaneel
1
2
3
20
19
4
18
5
17
6
16
7
15
8
9
10
11
14
13
12
1. POWER (toite) nupp
• Vajutage seda nuppu, et miniplaadimängijat
sisse ja välja lülitada.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
AUTO CHANGE (automaatse vahetuse) nupp
EQ (ekvalaiseri) nupp
Ekraan
Kerimise/vahelejätmise nupp
STOP/häälestusrežiimi nupp
USB/BLUETOOTH nupp
MP3/CD nupp
TUNER/AUX (raadio/lisaseadme) nupp
Mikrofoni pesa
Plaadisahtel
USB-pesa
USB REC nupp
DELETE (kustutamise) nupp
OPEN/CLOSE (ava/sule) nupp
21
16.
17.
18.
19.
20.
21.
PLAY/PAUSE (esituse/pausi) nupp
Kerimise/vahelejätmise nupp
VOLUME (helitugevuse) reguleerimine
LOCAL EQ (kohaliku ekvalaiseri) nupp
FOOTBALL MODE (jalgpallirežiimi) nupp
GIGA SOUND BLAST režiimi nupp
Eesti keeles
5
Tagapaneel
1
2
3
4
1. 2.0-kanalise kõlari ühenduspesad
Kõlari ühenduspesad on plaadimängija tagaküljel.
1. Parima helikvaliteedi saavutamiseks sisestage
allpool näidatud kõlari ühenduskaablid
õigetesse kõlaripesadesse plaadimängija
tagaküljel.
• Vasak kõlar (tähistatud L).
• Parem kõlar (tähistatud R).
2. ONLY FOR SERVICE (ainult hoolduseks)
• See pesa on ainult hoolduseks.
Palun ärge kasutage.
3. AUX IN sisendpesad
1. Kasutage audiokaablit (pole kaasas), et
ühendada seadme AUX IN (analoogsisendi)
pesad välise analoogseadme heliväljundiga.
• Pidage silmas, et sobitate ühenduste värvid
omavahel.
• Kui välisel analoogseadmel on ainult üks
heliväljundi pesa, ühendage kas vasak või
parem pesa.
• Vajutage TUNER/AUX (raadio/lisaseadme)
nuppu, et valida AUX sisend.
• Kui seade on AUX režiimis, siis lülitub
seade automaatselt välja juhul, kui ühtegi
nuppu ei ole 8 tunni jooksul vajutatud.
6
Eesti keeles
4. FM-antenni ühenduspesa
1. Ühendage FM-antenn (kaasas) FM-antenni pessa.
2. Liigutage aeglaselt antenni juhet, kuni leiate koha,
kus on hea vastuvõtt, seejärel kinnitage see
seinale või muule jäigale pinnale.
3. Kui vastuvõtt on kehv, võib olla vajalik õueantenni
paigaldamine. Selleks ühendage õue FM-antenn
FM-antenni pessa plaadimängija tagaküljel 75Ω
koaksiaalkaabli abil (pole kaasas).
!!!!
33
1
2
3
32
TUNER/AUX
31
4
5
6
30
29
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
1.
2.
POWER (toide)
TUNER/AUX (raadio/
lisaseade)
USB
Numbrinupp (0~9)
• Esituse ajal vajutage
soovitud pala
numbril. Esitatakse
valitud pala.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
-10
Vahelejätmine
STOP
PLAY (esitus)
EQ (ekvalaiser)
REPEAT (kordus)
16.
17.
18.
19.
20.
ENTER (sisesta)
VOLUME
(helitugevus) -
21.
22.
13. TUNING (häälestus)
/ALBUM
14. TUNING MODE
(häälestusrežiim)
15. TIMER ON/OFF
(ajasti sisse/välja)
.
23. VOLUME
(helitugevus) +
24. TUNING (häälestus)
/ALBUM ,
25. AUTO CHANGE
TIMER SET
(automaatse
(ajasti seadistus)
vahetuse) funktsioon
SLEEP (ooterežiim)
26. GIGA režiim
• Määrake ooteajale
27. FOOTBALL
minek, et seade
(jalgpalli) režiim
välja lülitada.
28. PAUSE (paus)
MY KARAOKE
29. SEARCH (otsing)
MIC VOLUME
30. +10
(mikrofoni
31. CD/„Bluetooth“
helitugevus) -, +
32. DISPLAY (ekraan)
USB REC
33. MUTE (heli
(USB salvestus)
vaigistamine)
DELETE (kustutamine)
• Lülitab heli
CD REC SPEED
ajutiselt välja.
(CD salvestuskiirus),
MO/ST
Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti
 Pange patareid kaugjuhtimispulti nii, et
pooled (+,- ) vastavad joonisele patareipesas.
 Ärge visake patareisid tulle.
 Ärge lühistage, võtke koost lahti ega
kuumutage patareisid.
 Kui paigaldate valet tüüpi patareid, tekib
plahvatusoht. Vahetage patareid ainult sama
või samaväärset tüüpi patareide vastu.
 Kaugjuhtimispulti saab kasutada otsejoones
kuni umbes 23 jala (7 meetri) kaugusel
põhiseadmest.
Ferriidist rõngassüdamiku
kinnitamine toitejuhtme külge
(lisavõimalus)
Kui kinnitate ferriidist rõngassüdamiku
toitejuhtme külge, aitab see ära hoida
raadiosignaalide põhjustatud sagedushäireid.
1. Tõmmake ferriidist rõngassüdamiku kinnituslipikut,
et seda avada.
2. Kinnitage ferriidist rõngassüdamik toitejuhtme
külge, nagu joonisel näidatud, ja vajutage seda,
kuni kostab klõpsatus.
Ferriidist rõngassüdamiku paigaldamine toitejuhtmele
* Patareide suurus: AAA
Ekraani funktsioonid
Võimaldab ekraanil vaadata kõiki saadavalolevaid
funktsioone ning reguleerida ekraani heledust.
Iga kord, kui vajutate DISPLAY (ekraani) nuppu
kaugjuhtimispuldil, muutub ekraanirežiim järgmiselt:
Demofunktsioon
Esipaneeli ekraanile ilmuvad kõik plaadimängija
funktsioonid.
„Dimmer” (hämardi) funktsioon
Valitakse hämardi funktsioon ja ekraan tumeneb.
„Display ON” (ekraan sisselülitatud)
Ekraan lülitub sisse.
„Clock ON” (kell sisselülitatud)
Kuvatakse Teie määratud kellaaeg.
Tõstke üles, et vabastada lukk ja avada südamik.
Vajutage, et uuesti lukustada
Tehke juhtmega kaks tiiru poolile.
Eesti keeles
7
CD/MP3/WMA-CD esitus
Võimaldab esitada 12 cm laserplaate adapteri abita.
See seade on loodud esitama heliplaate: CD, CD, CD-R,
CD-RW või MP3/WMA-CD.
• Avage ja sulgege plaadisahtlit õrnalt.
Ärge kasutage ülemäärast jõudu.
• Ärge kasutage jõudu seadme käsitsemisel ega asetage
sellele raskeid esemeid.
• Ärge sisestage ebahariliku kujuga CD-plaate, näiteks
südamekujuline või kaheksanurkne CD. Nii võite seadet
kahjustada.
• Parima heli saavutamiseks hoidke oma laserplaate hoolikalt
ja õigesti.
1. Vajutage OPEN/CLOSE (ava/sule) nuppu, et avada plaadisahtel.
2. Asetage plaat õrnalt sahtlisse nii, et plaadi silt on üleval.
3. Vajutage OPEN/CLOSE (ava/sule) nuppu, et sulgeda
plaadisahtel. Plaati esitatakse automaatselt.
• MP3/WMA-CD heliplaadi puhul võib kuluda mitu minutit,
kuni seade tuvastab palu plaadil.
• Kui esitate faili, millel on ingliskeelne nimi, või
MP3/WMA-CD plaati, millel on ingliskeelne pealkiri,
näidatakse laulu pealkirja ekraanil. (Muid keeli ei pruugita
kuvada)
• Ei kuvata pala ingliskeelset pealkirja, milles on erilisi
tähemärke.
<CD/MP3/WMA-CD esituse kuva>
Pala näidik
Esitusaja näidik
4. Reguleerige helitugevust:
• Keerates VOLUME (helitugevuse) nuppu seadmel VÕI
• Vajutades Vol + või – nuppu kaugjuhtimispuldil.
Helitugevust saab reguleerida 31 tasemel (VOLUME
MIN, VOLUME 01 - VOLUME 29 ja VOLUME MAX).
5. Põhiseade
Esituses pausi tegemiseks vajutage & nuppu.
Vajutage veelkord &, et jätkata plaadi esitamist.
Kaugjuhtimispult
Esituses pausi tegemiseks vajutage PAUSE () (pausi)
nuppu.
Vajutage PLAY (►) (esituse) nuppu, et jätkata plaadi
esitamist.
6. Esituse lõpetamiseks vajutage STOP () nuppu.
• Kui plaadisahtlis ei ole plaati, kuvatakse teade „NO DISC”.
• MP3/WMA-CD plaadi esituse kvaliteet võib kõikuda sõltuvalt
muusikafaile sisaldava plaadi seisukorrast või CD-kirjutaja
seisukorrast, millega plaat salvestati.
• Kui samal plaadil on mitut tüüpi faile või ülearuseid kaustu,
võib esitus olla raskendatud.
• Hoidke plaadisahtel suletuna, kui Te seda ei kasuta, et sinna ei
satuks tolmu.
• Saate laserplaadi sisse panna või välja võtta, kui olete valinud
raadio, USB või analoogseadme funktsiooni. Kui vajutate
OPEN/CLOSE (ava/sule) nuppu, valib seade automaatselt
MP3/CD režiimi.
• Kui seadmel või kaugjuhtimispuldil ei vajutata ühtegi nuppu
enam kui 3 minuti jooksul, kui seade on pausirežiimis, siis valib
seade stopprežiimi.
• Kui seadmel või kaugjuhtimispuldil ei vajutata ühtegi nuppu
enam kui 25 minuti jooksul, kui seade on stopprežiimis või nii,
et plaati pole sees, lülitub seade automaatselt välja.
8
Eesti keeles
Pala valimine
Saate valida soovitud pala plaadi esitamise ajal.
Eelmise pala esitamiseks
Vajutage [ nuppu 3 sekundi jooksul pärast seda,
kui hetkel mängiva pala esitus on alanud.
Vajutage [ nuppu kaks korda, kui hetkel mängiva
pala esituse algusest on möödas 3 sekundit või
rohkem.
Järgmise pala esitamiseks
Vajutage ] nuppu.
Hetkel mängiva pala esitamiseks algusest peale
Vajutage [ nuppu üks kord 3 sekundi jooksul pärast
seda, kui hetkel mängiva pala esitus on alanud.
Valitud pala esitamiseks
Vajutage [ või ] nuppu, et liikuda soovitud palale.
• Pala valimiseks võite kasutada ka numbrinuppe (0~9)
kaugjuhtimispuldil.
Konkreetse muusikalõigu otsimine
CD-plaadil
Laserplaadi kuulamise ajal saate kiiresti otsida
konkreetset muusikalõiku palast.
Kerimiseks
vajutage ...
Edasi
Tagasi
)
(
Võite ka vajutada ja hoida all [ või ] nuppu
põhiseadmel, et automaatselt pala otsida.
Ühe või kõigi palade kordamine
laserplaadil
Saate korduvalt esitada CD-plaati, valitud palu
kaustas (ainult MP3) või ühte pala:
1. Vajutage REPEAT (korduse) nuppu. Iga kord,
kui vajutate REPEAT (korduse) nuppu, muutub
kordusrežiim järgmiselt:
MP3: OFF (väljas) € TRACK (pala) € DIR (kaust)
€ ALL (kõik) € RANDOM (juhuslik)
CD: OFF (väljas) € TRACK (pala) € ALL (kõik)
€ RANDOM (juhuslik)
2. Kui soovite kordusfunktsiooni lõpetada, vajutage
REPEAT (korduse) nuppu, kuni kuvatakse „OFF”
(väljas).
• OFF: katkestab kordusesituse.
• TRACK: esitab korduvalt valitud pala.
• DIR : esitab korduvalt kõik palad valitud kaustas.
• ALL: esitab korduvalt kogu plaadi.
• RANDOM: esitab palu juhuslikus järjekorras.
10 pala vahelejätmise funktsioon
Vajutage +10 või -10 nuppu esitusrežiimi ajal. Seade
jätab vahele kuni 10 pala edasisuunas või 10 pala
tagasisuunas alates hetkel valitud palast.
CD esituskava loomine
Seda funktsiooni ei saa kasutada MP3/WMA-CD
esituse ajal.
• Saate kavandada esituse järjekorra kuni 24 valitud
pala jaoks.
• Kuid enne palade valimist tuleb CD-plaadi esitus
peatada.
1. CD-plaadi esituse režiimi ajal vajutage STOP (@)
nuppu, et CD-plaadi esitus peatada.
2. Vajutage ENTER (
järgnev teade:
) nuppu, et kuvada
(01= esitusjärjekorra number, --= pala number)
3. Kasutage [ või ] nuppu, et liikuda soovitud
palale.
• Vajutage [, et liikuda eelmisele palale.
• Vajutage ], et liikuda järgmisele palale.
4. Vajutage ENTER ( ) nuppu, et kinnitada
oma valik. Valik salvestatakse ja kuvatakse.
5. Veel palade valimiseks tehke läbi ülalkirjeldatud
sammud 3 kuni 4.
6. Vajutage PLAY (►) (esituse) nuppu, et esitada
esituskava palu.
7. Vajutage STOP (@) nuppu, et lõpetada
esituskava palade esitamine. Vajutage STOP (@)
nuppu veelkord, et tühistada esituskava palade
esitamine.
• Kui avate plaadisahtli või lülitate seadme välja,
siis esituskava kustutatakse.
Kui vajutate CD esituskava režiimis USB REC
(USB salvestuse) või AUTO CHANGE
(automaatse vahetuse) nuppu, siis need
funktsioonid ei tööta ja seade kuvab teate
„PROG” (esituskava).
Esituskava palade vaatamine või
muutmine
Saate vaadata esituskava palade nimekirja ja
muuta neid vastavalt oma soovile.
1. Kui esituskava pala esitatakse, vajutage STOP
(@) nuppu üks kord.
2. Vajutage ENTER (
) nuppu kaks korda,
et kuvada järgnev teade:
(C= vaata, 01= esitusjärjekorra number)
Kui 24 pala on juba esituskavva lisatud,
kuvatakse ekraanile „C”, mitte „P”.
3. Vajutage ENTER (
) nuppu korduvalt, kuni
kuvatakse soovitud pala.
4. Vajutage [ või ] nuppu, et valida mõni teine
pala.
5. Vajutage ENTER (
) nuppu, et kinnitada oma
valik.
6. Esituskava palade esitamiseks vajutage
PLAY (►) (esituse) nuppu.
Automaatse vahetuse funktsioon
Saate esitada järjest plaadilt ja USB-seadmelt.
1. Vajutage AUTO CHANGE (automaatse vahetuse)
nuppu.
Iga kord, kui vajutate seda nuppu, vahetub režiim
järgmiselt:
AUTO CHANGE ON (automaatne vahetus sees) Š
AUTO CHANGE OFF (automaatne vahetus väljas)
• Kui automaatse vahetuse funktsioon on sisse lülitatud
(„ON”), mängib seade järjest plaati ja USB-seadet.
• Kui automaatse vahetuse funktsioon on sisse lülitatud
(„ON”), kui vajutate POWER (toite) nuppu, FUNCTION
(funktsiooni) nuppu või OPEN/CLOSE (ava/sule)
nuppu, lülitub automaatse vahetuse funktsioon
automaatselt välja („OFF”).
• Kui eemaldate USB-seadme selle esitamise ajal,
lülitub automaatse vahetuse funktsioon automaatselt
välja („OFF”).
• Kui automaatse vahetuse funktsioon on sisse lülitatud
(„ON”), ei saa seade salvestada.
• Kui automaatse vahetuse funktsioon on sisse lülitatud
(„ON”), lülituvad REPEAT (korduse) ja SLEEP
(ooterežiimi) funktsioonid automaatselt välja („OFF”).
• Kui automaatse vahetuse funktsioon on sisse lülitatud
(„ON”), ei saa kasutada CD REC SPEED (CD
salvestuskiiruse), USB REC (USB salvestamise),
REPEAT (korduse), PROGRAM (esituskava), DELETE
(kustutamise) ja SLEEP (ooterežiimi) funktsoone ning
seadmel kuvatakse teade „AUTO CHANGE ON”
(automaatne vahetus sees).
• Kui plaadi esitamine lõppeb ja USB-seadet ei ole
ühendatud, jätkab seade plaadi esitamist.
• Kui USB-seadmest esitamine lõppeb ja plaati pole
mängijas, jätkab seade USB-seadmest esitamist.
Eesti keeles
9
USB-seadmest esitamine
Ühendage mängijaga väline mäluseade, nagu
USB-välkmälu või väline kõvaketas. Saate esitada
faile MP3/WMA formaadis.
Enne alustamist!
• Ühendage väline USB-mäluseade mängijaga
• Valige USB režiim, vajutades USB/BLUETOOTH nuppu
põhiseadmel või valige USB, vajutades USB nuppu
kaugjuhtimispuldil.
• Automaatselt esitatakse esimese kausta esimest pala.
Esituse lõpetamiseks vajutage STOP ()
nuppu.
Kui vajutate STOP () nuppu veelkord,
saate ohutult eemaldada USB-seadme.
Ärge ühendage USB-laadijat selle seadme
USB-porti. Nii võite seadet kahjustada.
USB-seadmest pala valimine
Saate valida MP3-faili esituse ajal.
Kui soovite liikuda eelmisele/järgmisele palale, vajutage
korraks [,] nuppe.
• Seade valib eelmise/järgmise faili kaustas.
• Kui vajutate [,] nuppe rohkem kordi kui kaustas
on faile, liigub seade järgmisesse kausta.
Kiire otsing kaustas
1. Vajutage TUNING/ALBUM (häälestuse/albumi)
nuppu kaugjuhtimispuldil, et liikuda eelmisele/
järgmisele kaustale.
2. Kui otsing on lõpetatud, näete eelmise/järgmise
kausta nime. Pala hakatakse esitama.
Kiire otsingu kasutamine
Saate esituse ajal kiiresti otsida soovitud lõiku.
Vajutage [,] nuppu.
• Iga kord, kui vajutate nuppu, kerite tagasi/edasi.
Kiire esituse ajal heli ei kosta.
Kordamine
1. Vajutage REPEAT (korduse) nuppu.
Iga kord, kui vajutate REPEAT (korduse) nuppu,
vahetatakse kordusrežiimi järgmiselt: OFF (väljas)
€ TRACK (pala) € DIR (kaust) € ALL (kõik)
€ RANDOM (juhuslik)
2. Kui soovite kordusfunktsiooni lõpetada, vajutage
REPEAT (korduse) nuppu, kuni kuvatakse „OFF”
(väljas).
• OFF : lõpetab kordusesituse.
• TRACK : esitab korduvalt valitud pala.
• DIR : esitab korduvalt kõiki palu valitud kaustas.
• ALL : esitab korduvalt kõiki palu.
• RANDOM: esitab palu juhuslikus järjekorras.
10
Eesti keeles
Faili kustutamine
Saate kustutada faili oma USB-seadmest.
1.
Esitage faili, mida soovite kustutada.
2.
Vajutage DELETE (kustutamise) nuppu.
3.
Vajutage [ või ], et valida „YES” (jah).
4.
Vajutage ENTER nuppu kaugjuhtimispuldil või DELETE
(kustutamise) nuppu.
Valitud fail kustutatakse.
NTFS failisüsteemi ei toetata.
10 pala vahelejätmine
Vajutage +10 või -10 nuppu esitusrežiimi ajal.
Seade jätab vahele kuni 10 pala edasisuunas või
10 pala tagasisuunas alates hetkel valitud palast.
Lugege läbi alljärgnevad juhised, enne kui kasutate
USB-seadet selle mängijaga.
• Mõned USB-seadmed ei pruugi selle mängijaga korralikult
töötada.
• See mängija toetab ainult neid väliseid kõvakettaid, mis on
vormindatud FAT failisüsteemis.
• USB 2.0 kõvakettad tuleb ühendada eraldi vooluallikaga.
Vastasel juhul USB 2.0 kõvakettad ei tööta.
• Kui väline USB-mäluseade on mitme seadmega ühendatud,
esitatakse ainult MP3-faile esimeselt kõvakettalt.
• DRM-kaitsega faile ei toetata. „Digital Right Management”
(digitaalne õiguste kaitse) piirab DRM-faili volitamata
avamist, et kaitsta faili autoriõigusi piraatluse eest.
• Isegi kui faililaiend on .mp3, ei saa faili esitada, kui see on
vormindatud MPEG kiht 1 või 2 formaadis.
• Ärge kasutage tuvastamata USB-jaoturit.
• Kuvatakse ainult MP3/WMA faili nime esimesed 15
tähemärki.
• Toetatakse ainult väliseid kõvakettaid mahuga alla
160GB. Sõltuvalt seadmest ei pruugita toetada väliseid
kõvakettaid mahuga 160GB või üle selle.
• Seadmel võib kuluda mitu minutit, et tuvastada faile
USB-seadmelt.
• USB-seadmetega (eriti USB-kõvaketastega) võib esineda
viivitust ühelt palalt teisele liikumisel.
• Kui kasutate USB-seadet, mis toetab ainult USB VER.
1.1, võib seade faile aeglaselt avada või mitte tuvastada
faili omadusi.
• Ei pruugita toetada mõnesid USB-seadmeid, digitaalseid
fotoaparaate, USB-kaardilugejaid, iPode, iPhone’e ja
nutitelefone.
• Kui seadmel või kaugjuhtimispuldil ei vajutata ühtegi nuppu
enam kui 3 minuti jooksul, kui seade on pausirežiimis, siis
valib seade stopprežiimi.
• Kui seadmel või kaugjuhtimispuldil ei vajutata ühtegi nuppu
enam kui 25 minuti jooksul, kui seade on stopprežiimis või
nii, et USB-seadet pole ühendatud, lülitub seade
automaatselt välja.
„Bluetooth“ funktsiooni kasutamine
Saate kasutada „Bluetooth“ seadet, et nautida
muusikat parima kvaliteediga stereoheliga, kõike
seda juhtmevabalt!
Mis on „Bluetooth”?
„Bluetooth“ tehnoloogia võimaldab „Bluetooth“ ühilduvusega
seadmetel hõlpsasti omavahel ühendust saada, kasutades
lühikest juhtmevaba ühendust.
• „Bluetooth“ seade võib tekitada müra või rikkeid, sõltuvalt
kasutusviisist, kui:
- osa Teie kehast puudutab „Bluetooth“ seadme või
plaadimängija vastuvõtvat/edastavat süsteemi.
- takistused, nagu sein, nurk või kontori vahesein,
tekitavad elektrilisi hälbeid.
- samal sagedusel töötavad seadmed, nagu
meditsiinitehnika, mikrolaineahjud, juhtmevabad
LAN-seadmed, tekitavad elektrilisi häireid.
• Ühendage miniplaadimängija „Bluetooth“ seadmega siis,
kui nad on lähestikku. Mida pikem on vahemaa
plaadimängija ja „Bluetooth“ seadme vahel, seda kehvem
kvaliteet.
• Kui vahemaa ületab „Bluetooth“ seadme töökaugust,
ühendus katkeb.
• Kehva vastuvõtuga kohas ei pruugi „Bluetooth“
ühendus korralikult töötada.
• Miniplaadimängija tõhus vastuvõtukaugus on kuni 33
jalga (10 meetrit) igas suunas, kui vahel ei ole takistusi.
Ühendus katkeb automaatselt, kui „Bluetooth“ seade
on liiga kaugel. Ka sobivas kauguses võib heli kvaliteet
halveneda, kui vahel on takistused, nagu seinad või uksed.
• See juhtmevaba seade võib töötamise ajal tekitada
elektrilisi häireid.
Plaadimängija ühendamiseks „Bluetooth“
seadmega
Enne alustamist veenduge, et Teie „Bluetooth“
seade toetab „Bluetooth” ühilduvusega
kõrvaklappide funktsiooni.
1.
2.
3.
4.
5.
Vajutage USB/BLUETOOTH nuppu põhiseadmel
või CD/„Bluetooth“ nuppu kaugjuhtimispuldil, et
kuvada teade „BT”.
• Näete ekraanil teadet „BT READY”.
Valige „Bluetooth“ menüü „Bluetooth“ seadmes,
mida soovite ühendada. (Vaadake „Bluetooth“
seadme kasutusjuhendit.)
Valige „Stereo headset” (stereokõrvaklappide) menüü
„Bluetooth“ seadmes.
• Näete leitud seadmete nimekirja.
Valige nimekirjast „[Samsung] MINI xxxxxx”.
• Kui paadimängija on ühendatud „Bluetooth“ seadmega,
kuvatakse ees ekraanil „device name” (seadme nimi)
€ „CONNECTED” (ühendatud) € „BT”.
• Kui „Bluetooth“ seadme ühendamine plaadimängijaga ei
õnnestunud või kui ekraanile ilmub teade „UNPAIRED”
(ei ole ühendatud), palun kustutage „Bluetooth” seadme
eelnevalt leitud „[Samsung] MINI XXXXXX” ja laske
sel uuesti miniplaadimängijat otsida.
Esitage muusikat ühendatud seadmest.
• Saate kuulata miniplaadimängijast muusikat, mida
esitab ühendatud „Bluetooth“ seade.
• „Bluetooth“ režiimis ei saa kasutada mõne mudeli
funktsioone: esituse/pausi/korduse/stopp/järgmine/
tagasi.
• Seade toetab ainult keskmise kvaliteediga SBC andmeid
(kuni [email protected]) ega toeta kõrge kvaliteediga
SBC andmeid ([email protected]).
• Korraga saab ühendada ainult ühe „Bluetooth“ seadme.
• Miniplaadimängija ei pruugi korralikult otsida või
ühenduda järgmistel juhtudel:
- Kui miniplaadimängija ümber on tugev elektriväli.
- Kui miniplaadimängijaga on ühendatud korraga mitu
„Bluetooth“ seadet.
- Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, eemaldatud
või ei tööta.
• Pidage silmas, et seadmed nagu mikrolaineahjud,
juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestsentsvalgustid ja
gaasipliidid kasutavad sama sagedusvahemikku nagu
„Bluetooth“ seadmed, ja see võib tekitada elektrilisi
häireid.
„Bluetooth“ seadme eemaldamiseks plaadimängijast
Saate katkestada plaadimängija ja „Bluetooth“
seadme ühenduse. (Vaadake „Bluetooth“ seadme
kasutusjuhendit.)
• Ühendus katkestatakse.
• Kui plaadimängija ühendus „Bluetooth“ seadmega on
katkestatud, kuvatakse plaadimängija ekraanil teade
„BT DISCONNECTED” („Bluetooth” eemaldatud)
€ „BT READY” („Bluetooth” valmis).
Plaadimängija eemaldamiseks „Bluetooth“
seadmest
1.
Vajutage mõne muu režiimi nuppu miniplaadimängija
esipaneelil, et valida „Bluetooth“ režiimi asemel mõni
muu, või lülitage miniplaadimängija välja. Ühendus seni
ühendatud seadmega katkestatakse.
• „Bluetooth“ režiimis katkeb „Bluetooth“ ühendus, kui
vahekaugus plaadimängija ja „Bluetooth“ seadme vahel
ületab piiri (33 jalga/ 10 meetrit).
• Kui „Bluetooth“ seade tuleb tagasi töökaugusesse,
saate plaadimängija taaskäivitada, et taastada ühendus
„Bluetooth“ seadmega.
• Mõnede „Bluetooth“ seadmetega ei pruugi mõned
funktsioonid korralikult töötada.
• „Bluetooth“ režiimis lülitub plaadimängija automaatselt
välja, kui ühtegi „Bluetooth“ seadet ei ole
plaadimängijaga ühendatud 25 minuti jooksul.
Eesti keeles
11
„Bluetooth“ ühenduse kaudu
sisselülitamine
Kui seade on välja lülitatud, saate ühendada oma
nutiseadme plaadimängijaga „Bluetooth“
ühenduse kaudu, et uuesti sisse lülitada.
1. Lülitage seade sisse, vajutage ja hoidke all CD/
„Bluetooth“ nuppu kaugjuhtimispuldil, et kasutada
„Bluetooth Power On” („Bluetooth” ühenduse
kaudu sisselülitamise) funktsiooni.
• Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub „Bluetooth“
ühenduse kaudu lülitamise režiim järgmiselt:
BLUETOOTH POWER ON Š BLUETOOTH POWER
OFF.
• Valige režiimiks BLUETOOTH POWER ON („Bluetooth”
ühenduse kaudu lülitamine sees), vajutades seda nuppu.
2. Ühendage oma nutiseade plaadimängijaga
„Bluetooth” ühenduse kaudu. („Bluetooth“
ühenduste kohta vaadake täpsemat informatsiooni
nutiseadme kasutusjuhendist.)
3. Kui seade on välja lülitatud ja Te alustate „Bluetooth“
ühenduse loomist oma nutiseadmes, lülitub
plaadimängija automaatselt sisse „Bluetooth“
režiimis.
• Valige soovitud muusika, mida nutiseadmes esitada.
• Seda funktsiooni saab kasutada, kui olete valinud
„Bluetooth“ ühenduse kaudu lülitamise funktsiooniks
BLUETOOTH POWER ON.
• Kui olete valinud CD, raadio, USB või lisaseadme
funktsiooni „Bluetooth“ ühenduse kaudu lülitamise
režiimis ja kui ühendate nutiseadme plaadimängijaga
„Bluetooth” ühenduse kaudu, lülitub plaadimängija
automaatselt „Bluetooth“ režiimi.
• „Bluetooth“ ühenduse kaudu lülitamise režiimi sätted
säilitatakse, kui lülitate plaadimängija välja.
Kellaaja määramine
Iga sammu juures on Teil mõni sekund, et määrata
soovitud väärtused. Kui ületate seda aega, tuleb
uuesti alustada.
1. Lülitage plaadimängija sisse, vajutades POWER
(
) (toite) nuppu.
2. Vajutage TIMER SET (ajasti seadistuse) nuppu ja
seejärel vajutage ENTER (
) nuppu, kuvatakse
„CLOCK” (kell).
3. Vajutage ENTER ( ) nuppu. Tunninäit vilgub.
• Tunninäidu suurendamiseks vajutage: ,
• Tunninäidu vähendamiseks vajutage: .
4. Kui kuvatakse õige tund, vajutage ENTER (
)
nuppu. Minutinäit vilgub.
• Minutinäidu suurendamiseks vajutage: ,
• Minutinäidu vähendamiseks vajutage: .
5. Kui kuvatakse õiged minutid, vajutage ENTER ( )
nuppu. Ekraanil kuvatakse „ TIME” (aeg).
• Kellaaeg on nüüd määratud.
• Saate kuvada kellaaja mõne muu funktsiooni
kasutamise ajal, vajutades TIMER SET (ajasti
seadistuse) nuppu üks kord.
• Võite kasutada ka [ või ] esipaneelil
TUNING/ALBUM , või . nupu asemel
sammudes 3 ja 4.
12
Eesti keeles
Ajasti funktsioon
Ajasti võimaldab plaadimängijat teatud ajal
automaatselt sisse või välja lülitada.
• Enne ajasti seadistamist veenduge, et kellaaeg on
õige.
• Iga sammu juures on Teil mõni sekund, et määrata
soovitud väärtused. Kui ületate seda aega, tuleb
uuesti alustada.
• Kui Te enam ei soovi, et plaadimängija automaatselt
sisse või välja lülituks, tuleb ajasti katkestada,
vajutades TIMER ON/OFF (ajasti sisse/välja) nuppu.
Näide: soovite igal hommikul ärgata muusikaga.
1. Lülitage plaadimängija sisse, vajutades POWER (
nuppu.
)
2. Vajutage TIMER SET (ajasti seadistuse) nuppu, kuni
kuvatakse TIME (kellaaeg).
3. Vajutage ENTER ( ) nuppu.
Tulemus: mõneks sekundiks kuvatakse „ON” (sisse).
Saate määrata ajasti sisselülitamise aja.
4. Määrake ajasti sisselülitamise aeg.
a
b
c
d
Vajutage TUNING/ALBUM , või . nuppu,
et määrata tunnid.
Vajutage ENTER (
) nuppu .
Tulemus: Minutinäit vilgub.
Vajutage TUNING/ALBUM , või . nuppu,
et määrata minutid.
Vajutage ENTER (
) nuppu .
Tulemus: mõneks sekundiks kuvatakse „OFF” (välja).
Nüüd saate määrata ajasti väljalülitamise aja.
5. Määrake ajasti väljalülitamise aeg.
a Vajutage TUNING/ALBUM , või . nuppu,
et määrata tunnid.
b Vajutage ENTER (
) nuppu.
Tulemus: Minutinäit vilgub.
6.
c
Vajutage TUNING/ALBUM , või . nuppu,
et määrata minutid.
d
Vajutage ENTER (
) nuppu.
Tulemus: kuvatakse VOL XX, kus XX tähistab
määratud helitugevuse taset.
Vajutage TUNING/ALBUM , või . nuppu,
et reguleerida helitugevust, ja seejärel vajutage
ENTER ( ) nuppu.
Tulemus: kuvatakse allikas, mida valida.
7. Vajutage TUNING/ALBUM , või . nuppu,
et valida soovitud allikas, millelt esitada, kui
plaadimängija sisse lülitub.
Kui valite...
Tuleb ka...
FM (raadio)
) nuppu.
a Vajutada ENTER (
b Valida eelnevalt määratud jaam,
vajutades TUNING (häälestuse)/
ALBUM , või . nuppu.
CD/MP3 (laserplaat) Sisestada üks laserplaat.
USB
Ühendada USB-seade .
8. Vajutage ENTER (
) nuppu.
Tulemus: kuvatakse „CHKREC (Do you want to record?)”
(kas soovite salvestada?).
Raadio kuulamine
9. Vajutage ENTER (
) nuppu.
Tulemus: Kuvatakse „REC N”. Võite vajutada
TUNING/ALBUM , või . nuppu, et valida REC Y
või REC N, ja seejärel vajutage ENTER (
) nuppu.
1) Kui valite REC N, plaadimängija ei salvesta
sisselülitumisel. Kui olete juba määranud raadio
ajastiga salvestamise, siis REC N valimine tühistab
selle. Pidage silmas, et plaadimängija lülitub ikka sisse
ja välja eelnevalt määratud aegadel.
2) Kui valite REC Y, saate panna plaadimängija
salvestama sisselülitamisel. Salvestamise sisse- ja
väljalülitumise ajad võivad olla erinevad ajasti eelnevalt
määratud sisse- ja väljalülitamise aegadest.
a. Vajutage ENTER (
) nuppu.
Tulemus: mõneks sekundiks kuvatakse „ON” (sisse).
Saate määrata raadio salvestamise ajasti
sisselülitumise aja.
b. Vajutage ENTER (
) nuppu.
Tulemus: mõneks sekundiks kuvatakse „OFF” (välja).
Saate määrata raadio salvestamise ajasti
väljalülitamise aja.
• Maksimaalne raadio salvestamise aeg on 5 tundi.
• Kui ajasti sisse- ja väljalülitamise aeg on samad,
kuvatakse sõna „ERROR” (viga).
• Kui plaadimängijaga ei ole ühendatud plaati või
USB-seadet ja Te valite „CD” või „USB”, valib
plaadimängija automaatselt „TUNER” (raadio).
• Võite kasutada [, ] nuppe põhiseadmel TUNING/
ALBUM , või . nupu asemel, et teha seadistusi
sammudes 4 kuni 9.
• Kui sisse- või väljalülitamisaeg on sama mis ajastiga
salvestamise aeg, siis kehtivad ainult sisse- ja
väljalülitamisaeg ja ajastiga ei salvestata.
• Kui automaatne ajasti on sisse lülitatud, võib MP3/CD
või USB funktsiooni kasutamiseks olla vaja teha veel
samme sõltuvalt plaadist (või seadmest). Selle asemel
on parem valida raadiofunktsioon.
Ajasti tühistamine
Kui olete ajasti seadistanud, käivitub plaadimängija
automaatselt TIMER (ajasti) näiduga ekraanil näidatud
ajal. Kui Te enam ei soovi ajastit kasutada, tuleb see
tühistada.
Selleks, et
Vajutage TIMER ON/OFF (ajasti sisse/
välja) nuppu....
Ajastit tühistada
Üks kord. Tulemus:
Ajastit uuesti
käivitada
Kaks korda. Tulemus:
uuesti.
Saate salvestada kuni:
15 FM-jaama.
1. Valige FM, vajutades TUNER/AUX (raadio/
lisaseadme) nuppu.
2.
Jaama
otsimiseks
Vajutage TUNING MODE
(häälestusrežiimi) nuppu
Salvestatud
Üks või enam kordi, kuni kuvatakse
PRESET. Selles režiimis saate otsida
eelnevalt salvestatud sageduste hulgast.
Käsitsi
Üks või enam kordi, kuni kuvatakse
MANUAL. Selles režiimis saate
sagedusi ükshaaval otsida.
3. Valige jaam, mida salvestada:
• Vajutades TUNING/ALBUM , või . nuppu
kaugjuhtimispuldil, et valida salvestatud jaam.
• Vajutage ja hoidke all TUNING/ALBUM , või .
nuppu kaugjuhtimispuldil, et automaatselt otsida
aktiivseid ülekandejaamu.
4. Vajutage MO/ST nuppu, et valida stereo või mono.
• Kehva vastuvõtuga kohas valige MONO, et kuulda
selget, häireteta ülekannet.
• See kehtib ainult FM-jaama kuulamisel.
5. Kui Te ei soovi leitud raadiojaama salvestada, minge
tagasi sammu 3 juurde ja otsige uut jaama.
Muidu:
a. Vajutage ENTER nuppu.
b. või vajutage TUNING/ALBUM nuppu
kaugjuhtimispuldil, et valida programmi number.
c. Vajutage ENTER nuppu, et salvestada.
6. Veel raadiosageduste salvestamiseks korrake samme
3 kuni 5.
Raadiorežiimis
• Käsitsi valitud jaamade puhul saate kasutada [ või
] nuppu põhiseadmel, et käsitsi otsida raadiojaama.
• Salvestatud jaamade puhul saate kasutada [ või
] nuppu põhiseadmel, et otsida salvestatud
raadiojaama.
Salvestatud jaama valimine
Saate kuulata salvestatud raadiojaama.
ei kuvata enam
kuvatakse
• Kui valite TIMER OFF (ajasti väljas) režiimi, ei saa kasutada
ajastiga salvestamise ja ajasti funktsiooni.
1. Valige FM, vajutades TUNER/AUX (raadio/
lisaseadme) nuppu.
2. Vajutage TUNING MODE (häälestusrežiimi) nuppu
kaugjuhtimispuldil, kuni kuvatakse „PRESET”
(eelnevalt salvestatud).
3. Vajutage [ või ] nuppu põhiseadmel või
TUNING/ALBUM , või . kaugjuhtimispuldil,
et valida soovitud salvestatud jaama number.
Eesti keeles
13
Salvestusfunktsioon
Saate salvestada CD-plaadilt, raadioülekandest
või välisest seadmest USB-mäluseadmele.
1.
2.
3.
4.
5.
Ühendage väline USB-mäluseade USB (
) pessa
plaadimängijal.
Esitage plaati, valige raadiojaam või ühendage väline
seade plaadimängijaga.
CD
• Vajutage MP3/CD nuppu põhiseadmel, et valida
CD funktsioon.
• Vajutage OPEN/CLOSE (ava/sule) nuppu, et avada
plaadisahtel.
• Pange plaat sisse ja vajutage OPEN/CLOSE
(ava/sule) nuppu, et sulgeda plaadisahtel.
• Kasutage CD valiku nuppe [ või ], et valida
soovitud laul.
Raadio
• Valige TUNER, vajutades TUNER/AUX (raadio/
lisaseadme) nuppu.
• Häälestage raadiojaamale, mida soovite salvestada.
Väline seade
• Ühendage väline seade/MP3-mängija plaadimängijaga.
• Vajutage TUNER/AUX (raadio/lisaseadme) nuppu, et
valida <AUX> sisend.
• Esitage laulu väliselt seadmelt.
Vajutage USB REC nuppu, et alustada salvestamist.
CD
• Kuvatakse teade „TRACK RECORDING” (pala
salvestamine) ja CD-plaadilt salvestamine algab.
• Vajutage ja hoidke all USB REC nuppu, et alustada
kõikide palade salvestamist plaadilt. Kuvatakse teade
„FULL CD RECORDING" (kogu CD salvestamine).
MP3-CD
• Vajutage USB REC nuppu. Hetkel esitatav fail
kopeeritakse USB-seadmele.
• Vajutage ja hoidke all USB REC nuppu. Kõik failid
hetkel valitud kaustast kopeeritakse USB-seadmele.
• Kui ühendate mikrofoni, vajutage USB REC nuppu.
Hetkel esitatav fail salvestatakse USB-seadmele ja
salvestatakse ka heli mikrofonist.
MP3 salvestamine: „MP3 RECORDING” (MP3
salvestamine) Š „RECORD” (salvesta)
CD kopeerimine: „CHECK” (kontroll) Š „START”
Š „COPY XX” (kopeeri XX) Š „COPY END”
(kopeerimise lõpp) kuvatakse. Kui salvestamine on
lõpetatud, kuvatakse „STOP”.
• Kui failinime on topelt, kuvatakse teade „FILE EXIST”
(fail on olemas) ja funktsioon katkestatakse.
Raadio/väline seade
• Kuvatakse teade „RECORD”
.
(salvesta).
Salvestamise lõpetamiseks vajutage STOP () nuppu.
Seade loob ja salvestab salvestatud failid automaatselt
MP3-formaadis (SAM-XXXX.MP3).
Pärast salvestamist luuakse USB-seadmele kaust
nimega „RECORDING(DISCxxxx)” (kogu CD salvestus),
„RECORDING” (pala salvestus), „CD COPY”(MP3 CD),
„MP3 RECORDING”(MP3 CD), „TUNER RECORDING”
(raadiojaama salvestus) või „AUX RECORDING”
(lisaseadme salvestus).
14
Eesti keeles
• Ärge eemaldage USB-seadet ega toitejuhet
salvestamise ajal, sest see võib faili kahjustada.
• WMA/MP2-faile saab kopeerida, aga mitte salvestada.
• Kui eemaldate USB-seadme salvestamise ajal, võite
kahjustada lõpetamata salvestusega faili ja seda ei
saa kustutada. Sellisel juhul palun ühendage USB-seade
arvutiga ja tehke kõigepealt USB-seadmel olevatest
andmetest varukoopiad, seejärel vormindage.
• Kui USB-mäluseadmes ei ole piisavalt ruumi, kuvab
plaadimängija teate „NOT ENOUGH MEMORY” (pole
piisavalt mäluruumi).
• USB-seade või kõvaketas, millele salvestate, peab
olema vormindatud FAT failisüsteemis. NTFS
failisüsteemi ei toetata.
• Kui kasutate kiirotsingu funktsiooni CD-plaadil, ei saa
CD plaati salvestada.
• Mõnikord võib mõnede USB-seadmetega salvestusaeg
olla pikem.
• Esituskava režiimis ei saa kasutada CD
salvestusfunktsiooni.
• Ekvalaiser on automaatselt välja lülitatud („OFF”) ja seda
ei saa CD salvestamise ajal kasutada.
• GIGA SOUND funktsioon on automaatselt välja lülitatud
(„OFF”) ja seda ei saa CD salvestamise ajal kasutada.
• REPEAT (korduse) funktsioon on automaatselt välja
lülitatud („OFF”) ja seda ei saa CD salvestamise ajal
kasutada.
• Kui kasutate MIC (mikrofoni) funktsiooni CD
salvestamise ajal, salvestatakse heli mikrofonist.
• Te ei saa raadiot salvestada häälestusrežiimis otsingu
ajal või kui ühtegi jaama ei saa leida.
• Pidage silmas, et kui salvestades muusikat väliselt
seadmelt AUX- või USB-sisendi kaudu seate sisendi
helitugevuse taseme liiga valjuks, võib salvestusele jääda
müra. Sellisel juhul keerake välise seadme helitugevust
vähemaks.
• Maksimaalne TUNER/AUX (raadio/lisaseadme)
salvestuse aeg on 5 tundi.
Salvestuskiirus
Enne salvestamist saate valida salvestuskiiruse.
Iga kord, kui vajutate CD REC SPEED (CD
salvestuskiiruse) nuppu kaugjuhtimispuldil,
muutub salvestuskiirus järgmiselt:
RECORD SPD X 1
RECORD SPD X 3
• Kui salvestate raadiot või väliselt seadmelt, siis ei saa
salvestuskiirust muuta.
• Kui valite RECORD SPD X 3 taseme, siis ei kosta
salvestamise ajal heli.
• Kui olete ühendanud mikrofoni, siis saate kasutada üht
salvestuskiirust: RECORD SPD X 1.
• Kui eemaldate mikrofoni salvestamise ajal, salvestamine
katkeb. Kui ühendate mikrofoni uuesti, salvestamine ei
alga uuesti.
EQ (ekvalaiseri) režiimi valimine
Teie miniplaadimängijal on määratud ekvalaiseri
sätted, mis on optimeeritud teatud muusikažanrite
jaoks. Saate ka käsitsi reguleerida madalate,
keskmiste ja kõrgete helide tasemeid.
1. Vajutage EQ (ekvalaiseri) nuppu.
Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub helirežiim
järgmiselt:
OFF (väljas) € FLAT (lame) € RANCHERA € CUMBIA
€ REGGAE € MERENGUE € SALSA € REGGATON
€ FOLKLORE (rahvamuusika) € PARTY (pidu) € POP
€ HIP HOP € ROCK € JAZZ € CLASSIC (klassika)
€ ELECTRONIC (elektrooniline) € MP3 ENHANCER
(MP3 võimendi) € VIRTUAL SOUND (virtuaalheli)
€UB0
2. BASS heli, MIDDLE (keskmise), TREBLE (kõrge
heli) taseme käsitsi reguleerimiseks:
Vajutage ENTER nuppu, kui olete valinud U B 0.
Tulemus: BASS heli tase vilgub.
Vajutage TUNING/ALBUM , või . nuppu, et valida
tase -6 kuni +6.
Vajutage ENTER nuppu.
Tulemus: MIDDLE (keskmise) heli tase vilgub.
Vajutage TUNING/ALBUM , või . nuppu, et valida
tase -6 kuni +6.
Vajutage ENTER nuppu.
Tulemus: TREBLE (kõrge) heli tase vilgub.
Vajutage TUNING/ALBUM , või . nuppu, et valida
tase -6 kuni +6.
Vajutage ENTER nuppu.
Tulemus: Seadistus on valmis.
• Ekvalaiser on automaatselt välja lülitatud („OFF”) ja seda
ei saa kasutada CD-plaadi salvestuse ajal.
LOCAL EQ (kohaliku ekvalaiseri)
režiimi valimine
Saate valida otse LOCAL EQ (kohaliku ekvalaiseri)
režiimi, vajutades LOCAL EQ nuppu.
1. Vajutage LOCAL EQ nuppu põhiseadmel, kuni
soovitud valik on aktiivne. Iga kord, kui vajutate
seda nuppu, muutub helirežiim järgmiselt:
OFF (väljas) € FLAT (lame) € RANCHERA € CUMBIA
€ REGGAE € MERENGUE € SALSA € REGGATON
€ FOLKLORE (rahvamuusika)
• Kohalik ekvalaiser on automaatselt välja lülitatud („OFF”)
ja seda ei saa kasutada CD-plaadi salvestuse ajal.
FOOTBALL MODE (jalgpallirežiimi)
kasutamine
Jalgpallirežiim edastab eredamat heli ja teeb
spordiülekanded elulähedasemaks.
GIGA SOUND funktsioon
GIGA SOUND funktsioon võimendab bassheli ja
pakub topeltbassiga võimsat elulähedast heli.
1. Vajutage GIGA SOUND BLAST nuppu
põhiseadmel või GIGA nuppu kaugjuhtimispuldil.
Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub heli
järgmiselt:
OFF (väljas) € GIGA SOUND BLAST
2. Selle funktsiooni katkestamiseks vajutage GIGA
SOUND BLAST nuppu, kuni kuvatakse „OFF”
(väljas).
Mikrofoni ühendamine
Saate ühendada mikrofoni, et oma
lemmikplaatidele kaasa laulda.
1. Ühendage monomikrofon (3.5ø) MIC (mikrofoni)
pessa seadme esiküljel.
2. Vajutage MIC VOL-, + nuppu, et reguleerida
mikrofoni helitugevust.
3. Vajutage MY KARAOKE nuppu, et lülitada „My
Karaoke” (minu karaoke) funktsioon sisse ja välja.
Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub valik
järgmiselt: ON (sees) € OFF (väljas).
 Kui kuulete kummalisi helisid (vilinat või undamist)
karaokefunktsiooni kasutamise ajal, liigutage
mikrofoni kõlaritest eemale. Aidata võib ka
mikrofoni või kõlarite helitugevuse vähendamine.
 Mikrofon ei tööta AUX (lisaseadme) või TUNER
(raadio) režiimis.
 Kui ühendate mikrofoni, lülitub GIGA SOUND
funktsioon automaatselt välja. Kui eemaldate
mikrofoni, jääb see funktsioon väljalülitatuks.
See tuleb uuesti käsitsi sisse lülitada.
 Kui kasutate „My Karaoke” funktsiooni, ei tööta
EQ (ekvalaiser)/LOCAL EQ (kohalik ekvalaiser)/
FOOTBALL MODE (jalgpallirežiim)/GIGA SOUND
funktsioon.
 Plaadimängija ei säilita „My Karaoke” sätteid, kui
olete „ My Karaoke” funktsiooni välja lülitanud.
 Kasutage monomikrofoni. Kui ühendate
stereomikrofoni seadmega, siis ei pruugi mikrofon
korralikult töötada.
 MY KARAOKE funktsiooni saab kasutada ainult
siis, kui olete seadmega ühendanud mikrofoni.
1. Vajutage FOOTBALL MODE (jalgpallirežiimi)
nuppu. Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub
helirežiim järgmiselt:
OFF (väljas) € ANNOUNCER (kommentaator) €
STADIUM (staadion)
2. Selle funktsiooni katkestamiseks vajutage
FOOTBALL MODE (jalgpallirežiimi) nuppu, kuni
kuvatakse „OFF“ (väljas)
Eesti keeles
15
Veaotsing
Vaadake allolevat tabelit, kui seade ei tööta korralikult. Kui Teie probleemi ei ole allpool
loetletud või kui toodud juhised ei aita, lülitage seade välja, tõmmake toitejuhe välja ja
võtke ühendust lähima volitatud edasimüüja või „Samsung Electronics”
klienditeeninduskeskusega.
Sümptom
Kontollige/lahendus
Ma ei saa plaati välja.
• Kas toitejuhe on kindlalt seinakontakti ühendatud?
• Lülitage toide välja ja uuesti sisse.
Esitus ei alga kohe, kui vajutan
esituse/pausi nuppu.
• Kas kasutate vigastatud või kriimustatud plaati?
• Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei kosta.
• Mängijast ei kosta heli kiirendatud ja aeglustatud esituse ajal.
• Kas kõlarid on korralikult ühendatud?
• Kas plaat on tõsiselt kahjustatud?
Kaugjuhtimispult ei tööta.
• Kas kasutate kaugjuhtimispulti sobiva nurga all ja kaugusel?
• Kas patareid on tühjad?
• Mängija ei tööta.
(Näide: mängija lülitub välja
või esipaneeli klahvid ei tööta
või kuulete kummalist heli.)
• Taaskäivitage seade: Kui plaati pole sees ja seadme ekraanile on
kuvatud teade „NO DISC” (plaati pole), vajutage ja hoidke üle 5
sekundi all STOP () nuppu põhiseadmel.
• Mängija ei tööta korralikult.
Taaskäivitamise funktsiooni kasutamine tühistab kõik salvestatud sätted.
Kasutage üksnes vajadusel.
Ei võta vastu raadiosignaali.
• Kas antenn on korralikult ühendatud?
• Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn hea
vastuvõtuga kohta.
16
Eesti keeles
Tehnilised andmed
Üldine
FM-raadio
CD-plaat
Kaal (MX-H630)
Kaal (MX-H730)
Mõõdud
Töötemperatuur
Tööniiskus
Signaali/müra suhe
Kasutatav tundlikkus
Summaarne harmoonmoonutustegur
CD : 12 cm (laserplaat)
2.2 kg
2.5 kg
203 (L) x 306 (K) x 256.5 (S) mm
+5°C~+35°C
10 % kuni 75 %
55 dB
12 dB
0.6 %
Lugemiskiirus : 4.8 ~ 5.6 m/s.
Maksimaalne esitusaeg : 74 min
MX-H630- 230 W (MAX)
Esikõlari väljund
115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
MX-H730- 600 W (MAX)
Esikõlari väljund
Võimendi
300 W/CH (4 Ω/100 Hz)
Sagedusvahemik
20 Hz~20 KHz
S/N suhe
80 dB
Kanalieraldus
65 dB
Sisendtundlikkus
(AUX) 2V
*: nominaalväärtus
- „Samsung Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
- Kaal ja mõõdud on ligikaudsed.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.
- Vooluallika ja voolutarbimise kohta vaadake infot seadmele kinnitatud sildilt.
„Samsung Electronics“ teatab, et see juhtmevaba Miniplaadimängija vastab 1999/5/EC
direktiivi peamistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate: http://www.samsung.com, avage „Support“ >
„Search Product Support“ ning sisestage mudeli nimi.
Seda seadet võib kasutada kõikides EL riikides.
Eesti keeles
17
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI
klienditeenindusega.
Riik
Klienditeeninduse kontakttelefon
Veebi lehekülg
Latvijas Republika
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinës linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine
(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)
Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea
lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb
viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66.
Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.
Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist
ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.
Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste
seadmete jäägid)
(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)
Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija,
kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage
palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku
materjaliressursside taaskasutamist.
Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja
kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.
Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda
toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement