Samsung MX-J630 Kasutusjuhend

Samsung MX-J630 Kasutusjuhend
MX-J630
MX-J730
Hi-Fi miniplaadimängija
MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW esitus
kasutusjuhend
Kujutlege võimalusi
Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/register
Ohutusalased hoiatused
ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET).
KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE
KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.
CAUTION
See sümbol tähistab tootes ohtlikku
pinget, millega kaasneb elektrilöögi või
vigastuste oht
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS
SOBITAGE PISTIKU LAI LABA PISTIKUPESA LAIA
AVASSE NING SISESTAGE LÕPUNI.
See sümbol tähistab olulisi juhiseid,
mis käivad tootega kaasas.
HOIATUS
KLASS 1 LASERSEADE
t Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke
seadet vihma kätte või muidu niiskesse
keskkonda.
See plaadimängija on klassifitseeritud kui KLASS
1 LASERSEADE.
t See seade sisaldab kemikaale,
mille kohta on California osariigis
teada, et see põhjustab vähki ja
viljatusprobleeme.
Seadme nuppude kasutamine, häälestamine või
protseduuride sooritamine teisiti, kui siin kirjeldatud,
võib kaasa tuua ohtliku kiirguse.
t TULE LEVIKU TÕKESTAMISEKS
HOIDKE ALATI SELLEST SEADMEST
EEMAL KÜÜNLAD JA MUU LAHTINE LEEK.
21CFR 1040.10 vastavus, välja arvatud erinevused
vastavalt märkusele nr 50, 24. juuni 2007.
OHT :
t AVATUNA NÄHTAV JA NÄHTAMATU
LASERKIIRGUS. VÄLTIGE OTSEST
KOKKUPUUDET KIIREGA. (FDA 21 CFR)
ETTEVAATUST :
t AVATUNA KLASS 3B NÄHTAV JA NÄHTAMATU
LASERKIIRGUS. VÄLTIGE OTSEST
KOKKUPUUDET KIIREGA. (IEC 60825-1)
t SEE SEADE KASUTAB LASERIT. SEADME
NUPPUDE KASUTAMINE, HÄÄLESTAMINE
VÕI PROTSEDUURIDE SOORITAMINE TEISITI,
KUI SIIN KIRJELDATUD, VÕIB KAASA TUUA
OHTLIKU KIIRGUSE. ÄRGE AVAGE KATET EGA
PARANDAGE ISE. REMONT TEOSTAGE
KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
2
Eesti keeles
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Ettevaatusabinõud
t 4FBENFUÊJFMJLVLTWÊMKBMàMJUBNJTFLTUVMFCTFBEF
t7FFOEVHFFU5FJFLPEVTLBTVUBUBW
WPPMVWÜSHVTUFFNBMEBEB4FMMFLTQFBC
WBIFMEVWWPPMVBMMJLBTàIUJCTFBENFUBHBLàMKFMPMFWBM
TFJOBLPOUBLUPMFNBBMBUJLFSHFTUJMJHJQÊÊTFUBW
LMFFCJTFMNÊSHJUVHB
t1BJHBMEBHFTFBEFIPSJTPOUBBMTFMUTPCJWBMFBMVTFMF
t ,BTVUBHFBJOVMULPSSBMJLVMUNBBOEBUVEQJTUJLVUKB
NÚÚCMJMF
OJJFUTFMMFàNCFSPOÜIVUVTFLTQJJTBWBMU
QJTUJLVQFTB
SVVNJUPMMJDN
&CBQJJTBWNBBOEVTWÜJCQÜIKVTUBEBFMFLUSJMÚÚHJ
t­SHFBTFUBHFTFBEFUWÜJNFOEJMFWÜJNVVEFMF
WÜJSJLLVEBTFBEFUBJOVMULMBTTMTFBENFE
TFBENFUFMFNJTWÜJWBELVVNBLTNJOOB
7FFOEVHFFUÜIVUVTBWBEFJPMFLBFUVE
Plaatide hoiustamine ja käsitsemine
t­SHFQBOHFNJEBHJTFBENFQFBMF
t&OOFTFBENFMJJHVUBNJTUWFFOEVHFFUQMBBEJTBIUFM
t 1MBBUJEFIPJENJOF
POUàIJ
4ÜSNFKÊMKFEWÜJLSJJNVTUVTFEQMBBEJMWÜJWBE
t4FBENFUÊJFMJLVMUWÊMKBMàMJUBNJTFLTFFNBMEBHFKVIF
IBMWFOEBEBQJMEJKBIFMJLWBMJUFFUJWÜJQÜIKVTUBEB
TFJOBLPOUBLUJTU5FILFTFEBTJJTLVJ5FFJLBTVUB
QMBBEJOOIàQQBNJTU
TFBEFUQJLFNBBKBKPPLTVM
­SHFQVVEVUBHFQMBBEJQJOEB
t­JLFTFUPSNJBKBMFFNBMEBHFKVIFTFJOBLPOUBLUJTU
NJMMFMFPOBOENFETBMWFTUBUVE
1JLTFUÜUUVLÜSHFOFWQJOHFWÜJCTFBEFULBIKVTUBEB
)PJELFQMBBUJÊÊSUFTUFUQJOOBMFFJTBUVLT
t­SHFKÊULFTFBEFPUTFTFQÊJLFWBMHVTFWÜJNVVEF
TÜSNFKÊMHJ
LVVNVTFBMMJLBUFLÊUUFNVJEVWÜJCTFBEFàMF
­SHFLMFFQJHFQMBBEJMFQBCFSJUWÜJLMFFQMJOUJ
LVVNFOFEBKBSJLLJNJOOB
t,BJUTLFTFBEFUOJJTLVTFKBMJJHTFLVVNVTFFFTUOJOH t 1MBBUJEFQVIBTUBNJOF
TFBENFUFFFTUNJTUFLJUBWBEUVHFWBUNBHOFUWÜJ
,VJQMBBEJMFTBUVWBETÜSNFKÊMKFEWÜJNVTUVT
FMFLUSJWÊMKBOULÜMBSJE
QVIBTUBHFWFFHBMBIKFOEBUVEÜSOB
t&FNBMEBHFUPJUFKVIFTFJOBLPOUBLUJTULVJTFBENF
QFTVWBIFOEJHBKBQàILJHFQFINFMBQJHB
UÚÚTFTJOFCIÊJSFJE
t4FFTFBEFPONÜFMEVEBJOVMUJTJLMJLVLTLBTVUBNJTFLT 1VIBTUBEFTQàILJHFÜSOBMU
QMBBEJLFTLFMUTFSWBEFTVVOBT
4FFFJPMFNÜFMEVEUÚÚTUVTMJLVLTLBTVUBNJTFLT
t,VJQMBBEJNÊOHJKBUWÜJQMBBUJPOIPJUVELàMNBTLPIBT t 1MBBUJEFIPJVTUBNJOF
WÜJCUFLLJEBLPOEFOTBUTJPPO4FBEFUUBMWFM
­SHFIPJELFPUTFTFQÊJLFTFWBMHVTFLÊFT
USBOTQPSUJEFTPPEBLFFOOFLBTVUBNJTUVNCFT
)PJELFKBIFEBTIÊTUJÜIVUBUVELPIBT
UVOEJLVOJTFBEFPOTPPKFOFOVEUPBUFNQFSBUVVSJOJ
)PJELFQVIUBTLBJUTFàNCSJTFTKBWFSUJLBBMTFMU
t4FBENFTLBTVUBUBWBEQBUBSFJETJTBMEBWBE
LFTLLPOOBMFLBIKVMJLLFLFNJLBBMF­SHFWJTBLF
t ,VJQMBBEJNÊOHJKBTFFTPMFWBELàMNBEPTBE
QBUBSFJTJEÊSBLPPTNVVPMNFQSàHJHB
QVVUVWBELPLLVTPPKBÜIVHBWÜJCUFLLJEB
t1BJHVUBHFLÜMBSJEQMBBEJNÊOHJKBNÜMFNBMFQPPMF
LPOEFOTFFSVNJOFNJTUBLJTUBCQMBBEJOPSNBBMTFU
QJJTBWBTTFLBVHVTTFFUUBHBEBIFBTUFSFPIFMJ
FTJUVTU4FMMJTFMKVIVMFFNBMEBHFQMBBUKBMBTLF
t4VVOBLFLÜMBSJEBMBQPPMFLVTPOLVVMBKBE
TFBENFMTJTTFMàMJUBUVOBTFJTUBWÜJUVOEJ
t)PJELFTFBEFUUJMLBEFKBQSJUTNFUFFFTU
­SHFBTFUBHFTFBENFMFWFEFMJLVHBBOVNBJE
OÊJUFLTWBBTF
Eesti keeles
3
Plaaditüüpide ja formaatide ühilduvus
t Muutuva bitikiirusega (VBR) failide, st failid, mis
on kodeeritud nii madala bitikiiruse kui ka kõrge
bitikiirusega (nt 32Kbps ~ 320Kbps), heli võib
olla esituse ajal katkendlik.
See seade ei toeta „Secure (DRM) Media” faile.
CD-R plaadid
t Mõnesid CD-R plaate ei pruugi õnnestuda
esitada sõltuvalt plaadi salvestanud seadmest
(CD-kirjutaja või arvuti) ja plaadi seisukorrast.
t Ühelt CD-plaadilt saab esitada maksimaalselt
999 pala.
t Kasutage 650MB/74-minutilisi CD-R plaate.
Ärge kasutage CD-R plaate üle 700MB/80
minuti, sest neid ei saa esitada.
t Mõnesid CD-RW (taaskirjutatavaid) plaate ei
pruugi õnnestuda esitada.
t Täielikult saab esitada ainult CD-R plaate, mis on
korralikult „suletud”. Kui sessioon ei ole suletud,
vaid plaat on jäetud lahti, siis ei pruugi õnnestuda
seda täielikult esitada.
Toetatavad heliformaadid
Diskreetimissagedus
Bitikiirus
MPEG 1 Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2 Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2.5
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
Wave_Format_
MSAudio1
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Wave_Format_
MSAudio2
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Faililaiend Audiokoodek
*.mp3
MP3-CD plaadid
t Esitada saab ainult CD-R plaate, millel on
MP3-failid ISO 9660 või „Joliet” formaadis.
t MP3-failide nimed ei tohi sisaldada tühikuid ega
erilisi tähemärke (nt / = +).
t Kasutage plaate, mis on salvestatud
tihendusteguriga üle 128Kbps.
t Esitada saab ainult järjest salvestatud
mitmesessioonilisi plaate. Kui sellisel plaadil on
tühi lõik, saab plaati esitada ainult selle lõiguni.
t Kui plaat ei ole suletud, võtab esituse alustamine
rohkem aega ja kõikide salvestatud failide esitus
ei pruugi õnnestuda.
*.wma
➣ Ei toeta „WMA Professional” koodekit.
➣ Ülaltoodud tabel näitab toetatavaid formaate,
diskreetimissagedust ja bitikiirust. Mõnes
mittetoetatavas formaadis salvestatud failide
esitamine ei pruugi õnnestuda.
Tarvikud
Kontrollige, kas alltoodud tarvikud on kaasas.
FM-antenn
Kasutusjuhend
Sümbolid
4
Eesti keeles
Oluline
Kaugjuhtimispult/patareid
Märkus
Sisukord
Täname, et ostsite selle SAMSUNG Hi-Fi miniplaadimängija.
Palun lugege need juhised läbi.
Need annavad Teile teada, kuidas plaadimängijat kasutada ja selle funktsioone täielikult rakendada.
Ohutusalased hoiatused......................... 2
CD/USB esituskava funktsioon .................11
Ettevaatusabinõud.................................. 3
Esituskava pala vaatamine või muutmine .11
Plaatide hoiustamine ja käsitsemine ...... 3
„Bluetooth“ funktsiooni kasutamine..........12
Plaaditüüpide ja formaatide ühilduvus ... 4
SAMSUNGI „Audio Remote“ rakenduse
Toetatavad heliformaadid....................... 4
kasutamine.................................................13
Tarvikud .................................................. 4
„TV SoundConnect“ funktsioon ................14
Sisukord .................................................. 5
Kellaaja määramine....................................15
Kirjeldus .................................................. 6
Ajasti funktsioon ........................................15
Esipaneel.............................................. 6
Ajasti tühistamine ......................................16
Tagapaneel .......................................... 7
Raadio kuulamine ......................................16
Kaugjuhtimispult .................................. 8
Salvestusfunktsioon...................................17
Ekraani funktsioonid ............................... 8
Salvestuskiirus ...........................................18
CD/MP3/WMA-CD esitamine ................. 9
PRESET EQ (eelseadistatud ekvalaiseri)
Pala valimine ........................................... 9
režiimi valimine...........................................18
Konkreetse muusikalõigu otsimine
USER EQ (kasutaja ekvalaiseri)
CD-plaadil ............................................... 9
režiimi valimine..........................................18
Ühe või kõigi palade kordamine
MY KARAOKE (karaokerežiimi) valimine ...18
laserplaadil.............................................. 9
FOOTBALL (jalgpallirežiimi) kasutamine ..18
Esitamine USB-seadmelt...................... 10
Pala valimine USB-seadmelt ............. 10
GIGA SOUND funktsiooni kasutamine ......18
NON-STOP RELAY (vahetpidamata
Kiire otsing kaustas............................ 10
esituse) funktsiooni kasutamine ................19
Kiire kerimise kasutamine.................. 10
Automaatse vahetuse funktsioon..............19
Ühe või kõigi palade kordamine ........... 10
Tarkvarauuendused ...................................19
Faili kustutamine ................................ 10
Veaotsing ...................................................20
Pala kiire otsing..................................... 11
Tehnilised andmed ....................................21
t
Joonised ja illustratsioonid selles kasutusjuhendis on üksnes abistamiseks ning võivad erineda seadme tegelikust
välimusest.
t
Teenustasu võidakse küsida, kui
a. kutsute välja inseneri ja tootel ei ole midagi viga (st Te ei ole seda kasutusjuhendit lugenud)
b. toote seadme parandustöökotta ja tootel ei ole midagi viga (st Te ei ole seda kasutusjuhendit lugenud).
t
Selle teenustasu suurus antakse Teile teada enne, kui parandustööd alustatakse või koduvisiidile tullakse.
Eesti keeles
5
Kirjeldus
Esipaneel
1
2
21
3
4
20
5
19
18
6
17
7
16
8
15
9
10
11
14
13
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ekraan
16. AUTO CHANGE (automaatse vahetuse) nupp
FOOTBALL MODE (jalgpallirežiimi) nupp
17. Kerimise/vahelejätmise nupp
GIGA SOUND BLAST režiimi nupp
18. VOLUME/JOG (helitugevuse nupp/
menüüratas)
CD/ „Bluetooth” nupp
19. PLAY/PAUSE (esituse/pausi) nupp
STOP/häälestusrežiimi nupp
Kerimise/vahelejätmise nupp
20. TUNER/AUX (raadio/lisaseadme) nupp
TV SOUNDCONNECT funktsiooni nupp
21. POWER (toite) nupp
t Vajutage seda nuppu, et lülitada oma Hi-Fi
USB 1, 2 nupp
miniplaadimängija sisse ja välja.
PRESET EQ (eelseadistatud ekvalaiseri) nupp
USB REC (salvestuse) nupp
USB 1 pesa ainult esituseks
Plaadisahtel
USB 2 REC (salvestuse) pesa esituseks ja USB salvestuseks
USER EQ (kasutaja ekvalaiseri) nupp
OPEN/CLOSE (ava/sule) nupp
6
Eesti keeles
Tagapaneel
1
2
3
4
1. 2.0-kanalise kõlari ühenduspesad
Kõlari ühenduspesad on plaadimängija tagaküljel.
1. Parima helikvaliteedi saavutamiseks sisestage
allpool näidatud kõlari ühenduskaablid
õigetesse kõlaripesadesse plaadimängija
tagaküljel.
t Vasak kõlar (tähistatud L).
t Parem kõlar (tähistatud R).
t Vajutage TUNER/AUX (raadio/lisaseadme)
nuppu, et valida AUX sisend.
t Kui seade on AUX režiimis, siis lülitub seade
automaatselt välja juhul, kui ühtegi nuppu ei
ole 8 tunni jooksul vajutatud.
4. FM-antenni ühenduspesa
1. Ühendage FM-antenn (kaasas) FM-antenni
pessa.
2. ONLY FOR SERVICE (ainult hoolduseks)
t See pesa on ainult hoolduseks. Palun ärge
kasutage.
2. Liigutage aeglaselt antenni juhet, kuni leiate
koha, kus on hea vastuvõtt, seejärel kinnitage
see seinale või muule jäigale pinnale.
3. AUX IN sisendpesad
3. Kui vastuvõtt on kehv, võib olla vajalik
õueantenni paigaldamine. Selleks ühendage
õue FM-antenn FM-antenni pessa plaadimängija
tagaküljel 75Ω koaksiaalkaabli abil (pole kaasas).
1. Kasutage audiokaablit (pole kaasas), et
ühendada seadme AUX IN (analoogsisendi)
pesad välise analoogseadme heliväljundiga.
t Pidage silmas, et sobitate ühenduste värvid
omavahel.
t Kui välisel analoogseadmel on ainult üks
heliväljundi pesa, ühendage kas vasak või
parem pesa.
Eesti keeles
7
Kaugjuhtimispult
42
1
2
3
4
5
6
7
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
8
9
10
11
12
30
29
28
27
26
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
24
23
22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
19. TIMER SET
POWER (toide)
„Bluetooth”
CD
USB
TUNER (raadio)
TUNING MODE
(ajasti seadistus)
20. BEAT WAVING
funktsioon
t Selle seadmega ei
saa seda funktsiooni
kasutada.
21. MY KARAOKE
22. MIC VOLUME -, +
(häälestusrežiim)
7. AUX (lisaseade)
8. PRESET EQ
(eelseadistatud ekvalaiser)
(mikrofoni helitugevus) -, +
t Selle seadmega ei
saa seda funktsiooni
kasutada.
10. STOP
23. DELETE (kustuta)
11. PLAY/PAUSE (esitus/paus)
24. SLEEP (ooterežiim)
12. FOOTBALL (jalgpallirežiim)
t Määrake aeg, millal
13. VOLUME – (helitugevus) seade välja lülitub.
14. ENTER (sisesta)
25. SEARCH (otsing)
15. FOLDER (kaust) -/
26. FOLDER (kaust) +/
EFFECT (efekt) EFFECT (efekt) +
16. DOWN (alla) (.)
27. UP (üles) (,)
17. MY LIST (esituskava)
28. VOLUME +
18. TIMER ON/OFF
(helitugevus) +
9. TUNING/SKIP
(häälestus/ vahelejätmine)
29. GIGA
30. AUTO CHANGE
(automaatne vahetus)
31. REPEAT (kordus)
32. Tagasi-/ Edasikerimine
33. USER EQ (kasutaja
ekvalaiser)
34. MEMORY (mälu)
35. DISPLAY (ekraan)
36. NON-STOP RELAY
(vahetpidamata esitus)
37. MO/ST
38. REC SPEED (salvestuskiirus)
39. USB REC
(salvestus)
40. „TV SoundConnect“
41. CD OPEN/CLOSE
(ava/sule)
42. MUTE (helitu)
t Lülitage heli ajutiselt
välja.
(ajasti sees/väljas)
Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti
t Pange patareid kaugjuhtimispulti nii, et
pooled (+,- ) vastavad joonisele patareipesas.
t Ärge visake patareisid tulle.
t Ärge lühistage, võtke koost lahti ega
kuumutage patareisid.
t Kui paigaldate valet tüüpi patareid, tekib
plahvatusoht. Vahetage patareid ainult sama
või samaväärset tüüpi patareide vastu.
* Patarei suurus: AAA
t Kaugjuhtimispulti saab kasutada otsejoones
kuni umbes 23 jala (7 meetri) kaugusel põhiseadmest.
Ekraani funktsioonid
Võimaldab ekraanil vaadata kõiki saadaolevaid
funktsioone ning reguleerida ekraani heledust.
Iga kord, kui vajutate DISPLAY (ekraani) nuppu
kaugjuhtimispuldil, muutub ekraanirežiim järgmiselt:
●
Demofunktsioon
Kuvatakse „xxxW MINI COMPONENT AUDIO”.
„xxx” erineb sõltuvalt Teie seadme mudelist.
●
„Dimmer” (hämardi) funktsioon
Valitakse hämardi funktsioon ja ekraan tumeneb.
●
„Display ON” (ekraan sisselülitatud)
Ekraan lülitub sisse.
●
„Clock ON” (kell sisselülitatud)
Kuvatakse kellaaeg.
8
Demofunktsioon
Vajutage DISPLAY (ekraani) nuppu 10 sekundit, et käivitada
demorežiimi.
Kui vajutate DISPLAY (ekraani) nuppu demo kuvamise ajal,
töötab funktsioon järgmiselt:
DIMMER ON (hämardi sees) DIMMER OFF
(hämardi väljas)
--:-- [kellaaeg]
tavakuva
Demomuusikarežiimi katkestamiseks
t Vajutage veelkord DISPLAY (ekraani) nuppu 10 sekundit.
DEMO režiim katkestatakse ja seade lülitub välja.
t Vajutage TUNER/AUX (raadio/lisaseadme),
CD/„Bluetooth” või USB nuppu. DEMO režiim
katkestatakse ja selle asemel valitakse Teie valitud režiim.
t Kui demorežiim on sisse lülitatud, siis töötavad ainult
POWER (toite) ( ) nupp, MUTE (helitu) ja
VOLUME (helitugevuse) nupud ning ülalmainitud nupud.
t DEMO näidis mängib umbes 3 minutit.
Kui demonäidis on esitatud, jääb DEMO teade
esipaneeli ekraanile, kuni Te DEMO režiimi katkestate.
Eesti keeles
CD/MP3/WMA-CD esitamine
Võimaldab esitada 12 mm plaate adapteri abita.
Pala valimine
Saate plaadi esituse ajal valida soovitud pala.
See seade on mõeldud audio-CD-, CD-, CD-R-, CD-RWvõi MP3/WMA-CD-plaatide esitamiseks.
t Avage ja sulgege plaadisahtlit õrnalt. Ärge kasutage ülemäärast jõudu.
t Ärge kasutage jõudu seadme käsitsemisel ega asetage sellele raskeid
Et esitada eelmist pala
t Ärge sisestage ebahariliku kujuga CD-plaate, näiteks südamekujuline
Vajutage[ nuppu 3 sekundi jooksul pärast mängiva
pala esituse algust.
Vajutage [ nuppu kaks korda, 3 sekundit või kauem
pärast mängiva pala esituse algust.
t Parima heli saavutamiseks hoidke oma laserplaate hoolikalt ja õigesti.
Et esitada järgmist pala
esemeid.
või kaheksanurkne CD. Nii võite seadet kahjustada.
Vajutage ] nuppu.
Et esitada mängivat pala algusest peale
1. Vajutage OPEN/CLOSE (ava/sule) nuppu, et avada
plaadisahtel.
2. Asetage plaat õrnalt sahtlisse nii, et plaadi silt on
üleval.
3. Vajutage OPEN/CLOSE (ava/sule) nuppu, et sulgeda
plaadisahtel. Plaati esitatakse automaatselt.
t MP3/WMA-CD heliplaadi puhul võib kuluda mitu minutit,
kuni seade tuvastab palu plaadil.
t Kui esitate faili, millel on ingliskeelne nimi, või
MP3/WMA-CD plaati, millel on ingliskeelne pealkiri,
näidatakse laulu pealkirja ekraanil. (Muid keeli ei pruugita
kuvada)
t Ei kuvata pala ingliskeelset pealkirja, milles on erilisi
tähemärke.
<CD/MP3/WMA-CD esituse kuva>
Pala näidik
1 0:19
Esitusaja näidik
Vajutage [ nuppu üks kord, 3 sekundit pärast
mängiva pala esituse algust
Et esitada oma valitud pala
Vajutage [ või ] nuppu, et liikuda soovitud
palale.
t Saate valida pala otse [ või ] nupu abita.
(vaadake leheküljelt 11)
Konkreetse muusikalõigu otsimine
CD-plaadil
Laserplaadi kuulamise ajal saate kiiresti otsida
konkreetset muusikalõiku palast.
1.
Vajutage (, ) nuppe, et kasutada otsingufunktsiooni.
CDDA
MP3/WMA
4. Reguleerige helitugevust:
1➞2➞3➞4
4
t Keerates VOLUME (helitugevuse) nuppu seadmel või
vajutades Vol + või – nuppu kaugjuhtimispuldil.
t Helitugevust saab reguleerida 31 sammus (VOLUME
MIN, VOLUME 01 - VOLUME 29 ja VOLUME MAX).
5. Esituses pausi tegemiseks vajutage PLAY/PAUSE
(esituse/pausi) () nuppu. Vajutage PLAY/PAUSE
(esituse/pausi) () veelkord, et jätkata plaadi
esitamist.
6. Esituse lõpetamiseks vajutage STOP () nuppu.
1➞2➞3➞4
4
t,VJQMBBEJTBIUMJTFJPMFQMBBUJLVWBUBLTFUFBEF
„NO DISC”.
t.18."$%QMBBEJFTJUVTFLWBMJUFFUWÜJCLÜJLVEB
sõltuvalt muusikafaile sisaldava plaadi seisukorrast või
CD-kirjutaja seisukorrast, millega plaat salvestati.
t,VJTBNBMQMBBEJMPONJUVUUààQJGBJMFWÜJàMFBSVTFJELBVTUV
võib esitus olla raskendatud.
t)PJELFQMBBEJTBIUFMTVMFUVOBLVJ5FTFEBFJLBTVUBFU
sinna ei satuks tolmu.
t4BBUFMBTFSQMBBEJTJTTFQBOOBWÜJWÊMKBWÜUUBLVJPMFUF
valinud raadio, USB või analoogseadme funktsiooni.
Kui vajutate OPEN/CLOSE (ava/sule) nuppu, valib seade
automaatselt MP3/CD režiimi.
t,VJàIUFHJOVQQVTFBENFMWÜJLBVHKVIUJNJTQVMEJMFJ
vajutata üle 3 minuti, kui seade on pausirežiimis, siis
valitakse stopprežiim.
t,VJàIUFHJOVQQVTFBENFMWÜJLBVHKVIUJNJTQVMEJMFJ
vajutata üle 25 minuti, kui seade on stopprežiimis või nii,
et plaati pole sees, siis lülitub seade automaatselt välja.
Vajutage
t Võite ka vajutada ja hoida all [ või ] nuppu
põhiseadmel, et automaatselt pala otsida.
t Seade ei esita heli, kui valitud on , 3 või
, 4 kiire otsingu režiim.
Ühe või kõigi palade kordamine
laserplaadil
Saate korduvalt esitada CD-plaati, valitud palu
kaustas või ühte pala:
1. Vajutage REPEAT (korduse) nuppu.
Iga kord, kui vajutate REPEAT (korduse) nuppu,
muutub kordusrežiim järgmiselt:
MP3/WMA: OFF (väljas) ➝ TRACK (pala) ➝ DIR
(kaust) ➝ ALL (kõik) ➝ RANDOM (juhuslik)
CD: OFF (väljas) ➝ TRACK (pala) ➝ ALL (kõik) ➝
RANDOM (juhuslik)
2. Kui soovite kordusfunktsiooni lõpetada, vajutage
REPEAT (korduse) nuppu, kuni kuvatakse
„OFF” (väljas).
tOFF: katkestab kordusesituse.
tTRACK: esitab korduvalt valitud pala.
tDIR : esitab korduvalt kõik palad valitud kaustas.
tALL: esitab korduvalt kogu plaadi.
tRANDOM: esitab palu juhuslikus järjekorras.
Eesti keeles
9
Esitamine USB-seadmelt
Ühendage mängijaga väline mäluseade, nagu
USB-välkmälu või väline kõvaketas. Saate esitada
faile MP3/WMA formaadis.
Enne alustamist!
t Ühendage väline USB-mäluseade mängijaga
t Valige USB režiim, vajutades
nuppu põhiseadmel
või valige USB, vajutades USB nuppu kaugjuhtimispuldil.
t Automaatselt esitatakse esimese kausta esimest pala.
➣ Esituse lõpetamiseks
Vajutage STOP ( ) nuppu, et esitus lõpetada.
➣ USB-seadme eemaldamiseks
☛
Kui vajutate STOP ( ) nuppu veel üks kord,
saate ohutult eemaldada USB-seadme.
Ärge ühendage USB-laadijat selle seadme
USB-porti. Nii võite seadet kahjustada.
Pala valimine USB-seadmelt
Saate valida MP3-faili esituse ajal.
1. Kui soovite liikuda eelmisele/järgmisele palale,
vajutage korraks , nuppe.
t Seade valib eelmise/järgmise faili kaustas.
t Kui vajutate , nuppe rohkem kordi kui
kaustas on faile, liigub seade järgmisesse kausta.
Kiire otsing kaustas
1. Vajutage
või
nuppu kaugjuhtimispuldil,
et liikuda eelmisele/järgmisele kaustale.
2. Kui otsing on lõpetatud, siis näete eelmise/
järgmise kausta nime. Esitatakse esimene pala
kaustast.
Kiire kerimise kasutamine
Saate esituse ajal kiiresti lõigus otsida.
1. Vajutage (,)nuppu.
t Iga kord, kui vajutate nuppu, kerite tagasi/edasi.
☛ Kiire esituse ajal heli ei kosta.
Ühe või kõigi palade kordamine
1. Vajutage REPEAT (korduse) nuppu.
Iga kord, kui vajutate REPEAT (korduse) nuppu,
vahetatakse kordusrežiimi järgmiselt:
OFF (väljas) ➝ TRACK (pala) ➝ DIR (kaust)➝ ALL (kõik)➝
RANDOM (juhuslik)
2. Kui soovite kordusfunktsiooni lõpetada,
vajutage REPEAT (korduse) nuppu, kuni
kuvatakse „OFF” (väljas).
tOFF : lõpetab kordusesituse.
tTRACK : esitab korduvalt valitud pala.
tDIR : esitab korduvalt kõiki palu valitud kaustas.
tALL : esitab korduvalt kõiki palu.
tRANDOM: esitab palu juhuslikus järjekorras.
10
Eesti keeles
Faili kustutamine
Saate kustutada faili oma USB-seadmest
1. Esitage faili, mida soovite kustutada.
2. Vajutage DELETE (kustutamise) nuppu
kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse „DEL N”.
3. Vajutage DELETE (kustutamise) nuppu
kaugjuhtimispuldil või vajutage
või
nuppu,
kuni kuvatakse „DEL Y”.
4. Kui „DEL Y” kuvatakse, vajutage ENTER
(sisesta) nuppu kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse
„DELETE END” (kustutamine lõppenud) ja fail
on kustutatud.
☛
NTFS failisüsteemi ei toetata.
Lugege läbi alljärgnevad juhised, enne kui kasutate
USB-seadet selle mängijaga.
t.ÜOFE64#TFBENFEFJQSVVHJTFMMFNÊOHJKBHB
korralikult töötada.
t.BLTJNBBMOFWPPMNJEB64#QFTBUPFUBCWÊMJTFTU
seadmest, on 500 mA (5V DC juures).
t4FFNÊOHJKBUPFUBCBJOVMUOFJEWÊMJTFJELÜWBLFUUBJENJT
on vormindatud FAT16 ja FAT32 failisüsteemis.
t64#LÜWBLFUUBEUVMFCàIFOEBEBFSBMEJWPPMVBMMJLBHB
Vastasel juhul kõvakettad ei tööta.
t,VJWÊMJOF64#NÊMVTFBEFPONJUNFTFBENFHB
ühendatud, esitatakse ainult faile esimeselt kõvakettalt.
t,VJWÊMJTFM64#TFBENFMPONJUVKBPUVTUUVOOFCTFBEF
ära ainult esimese jaotuse, mis toetab failisüsteemi.
t%3.LBJUTFHBGBJMFFJUPFUBUBv%JHJUBM3JHIU.BOBHFNFOUw
EJHJUBBMOFÜJHVTUFLBJUTF
QJJSBC%3.GBJMJWPMJUBNBUB
avamist, et kaitsta faili autoriõigusi piraatluse eest.
t*TFHJLVJGBJMJMBJFOEPONQFJTBBGBJMJFTJUBEBLVJTFFon
WPSNJOEBUVE.1&(LJIUWÜJGPSNBBEJT
t­SHFLBTVUBHF64#KBPUVSJU64#KBPUVSFJEFJUPFUBUB
t,VWBUBLTFBJOVMU.18."GBJMJOJNFFTJNFTFE
15 tähemärki.
t5PFUBUBLTFBJOVMUWÊMJTFJELÜWBLFUUBJENBIVHBBMMB
(#4ÜMUVWBMUTFBENFTUFJQSVVHJUBUPFUBEBWÊMJTFJE
LÜWBLFUUBJENBIVHB(#WÜJàMFTFMMF
t4FBENFMWÜJCLVMVEBNJUVNJOVUJUFUUVWBTUBEBGBJMF
USB-seadmelt.
t64#TFBENFUFHBFSJUJ64#LÜWBLFUBTUFHB
WÜJCFTJOFEB
viivitust ühelt palalt teisele liikumisel.
t&JQSVVHJUBUPFUBEBNÜOFTJE64#TFBENFJEEJHJUBBMTFJE
GPUPBQBSBBUF64#LBBSEJMVHFKBJEJ1PEFJ1IPOFFKB
nutitelefone.
t,VJLBTVUBUF64#TFBEFUNJTUPFUBCBJOVMU64#7&3
võib seade faile aeglaselt avada või mitte tuvastada faili
omadusi.
t,VJàIUFHJOVQQVTFBENFMWÜJLBVHKVIUJNJTQVMEJMFJ
vajutata üle 3 minuti, kui seade on pausirežiimis, siis valib
seade stopprežiimi.
t,VJàIUFHJOVQQVTFBENFMWÜJLBVHKVIUJNJTQVMEJMFJ
vajutata üle 25 minuti, kui seade on stopprežiimis või nii,
et USB-seadet pole ühendatud, lülitub seade
automaatselt välja.
t64#TFBENFMUTBBCFTJUBEBNBLTJNBBMTFMUGBJMJ
Pala kiire otsing
CDDA/MP3-CD/USB puhul saate valida pala vahetult
[ või ] nupu abita.
1. Vajutage SEARCH (otsingu) nuppu.
Kui olete vajutanud SEARCH (otsingu) nuppu,
vajutage , või . nuppu kaugjuhtimispuldil või
keerake VOLUME/JOG (helitugevuse nuppu/
menüüratast) seadmel vasakule või paremale,
et valida soovitud pala.
t Saate liikuda kohe valitud palale.
<Otsingu kuva>
0 12 0 25
Valitud pala
näidik
Kõikide palade
näidik
2. Kui otsing on lõpetatud, hakatakse pala
automaatselt esitama.
CD/USB esituskava funktsioon
t Saate kasutada esituskava funktsiooni, et määrata
kuni 99 oma valitud pala esituse järjekord.
t Seda funktsiooni saab kasutada CDDA või
MP3/WMA faili esituse ajal CD-ROM/USB seadmest.
1. Vajutage MY LIST (esituskava) nuppu, et
kuvada järgmine teade:
L0 1 -(01= esituskava number, --= pala number)
2. Kasutage VOLUME/JOG (helitugevuse nuppu/
menüüratast) põhiseadmel või kasutage [,
] või ,,. nuppe, et liikuda soovitud palale.
t Keerake VOLUME/JOG (helitugevuse nuppu/
menüüratast) põhiseadmel vasakule või
paremale, et liikuda eelmisele/järgmisele palale.
t Vajutage [ või ., et liikuda eelmisele
palale.
t Vajutage ] või,, et liikuda järgmisele palale.
3. Vajutage ENTER ( ) nuppu, et kinnitada oma
valik. Valik salvestatakse ja kuvatakse järgmine
sõnum:
L0 2 -4. Veel palade valimiseks korrake samme 2 kuni 3.
5. Vajutage PLAY/PAUSE (esituse/pausi) (p)
nuppu või vajutage MY LIST (esituskava) nuppu
kaugjuhtimispuldil, et esitada esituskava palu.
t Stopprežiimis, kui esituskava loomine on lõpetatud,
vajutage PLAY/PAUSE (esituse/pausi) (p) nuppu,
et esituskava palu esitada.
6. Vajutage ja hoidke all MY LIST (esituskava)
nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida OFF-MY
LIST (esituskava väljas), et väljuda esituskava
režiimist.
t Iga kord, kui vajutate ja hoiate all MY LIST
(esituskava) nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub
režiim järgmiselt:
ON-MY LIST (esituskava sees)
OFF-MY LIST (esituskava väljas).
ON-MY LIST: sisenete esituskava režiimi.
OFF-MY LIST: väljute esituskava režiimist.
t Kui avate plaadisahtli või lülitate seadme välja, siis
Teie esituskava tühistatakse.
t Kui eemaldate USB-seadme, siis tühistatakse
selle USB-funktsiooni esituskava režiim.
t Kui vajutate USB REC (salvestuse), SEARCH (otsingu),
DELETE (kustutamise) või
või
nuppu CD/USB
ON-MY LIST režiimis, siis need funktsioonid ei tööta ja
seade kuvab „MY LIST PLAY” (esituskava esitus).
t Kui valite mõne teise režiimi, siis säilitatakse
CD/USB esituskava režiim.
t Kui salvestus või kopeerimine on lõpule viidud,
siis USB 2 esituskava tühistatakse.
Saate esituskava palu vaadata ja
vastavalt soovile muuta.
1. Esituskava pala esituse ajal vajutage MY LIST
(esituskava) nuppu.
2. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu, et
kuvada järgmine sõnum:
C0 1 02 or 0 1 002
(01= esituskava number, 02 või 002= pala number)
3. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu või
vajutage Effect (efekt)- või Effect (efekt)+
nuppu korduvalt, kuni soovitud pala kuvatakse.
4. Vajutage VOLUME/JOG (helitugevuse nuppu/
menüüratast) põhiseadmel või vajutage [ või
] nuppu, et valida muu pala.
5. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu, et
kinnitada oma valik.
6. Et esitada esituskava palu, vajutage MY LIST
(esituskava) nuppu kaugjuhtimispuldil või
vajutage PLAY/PAUSE (esituse/pausi) p nuppu.
t Kui kasutate esituskava režiimi pala vaatamise või muutmise
funktsiooni, saate kasutada DELETE (kustuta) nuppu, et
eemaldada pala esituskava palade nimekirjast.
1. Vajutage DELETE (kustuta) nuppu kaugjuhtimispuldil.
Kuvatakse „DEL N”.
2. Vajutage DELETE (kustuta) nuppu kaugjuhtimispuldil
või vajutage [ või ] nuppe, kuni kuvatakse
„DEL Y”.
3. Kui „DEL Y” kuvatakse, vajutage ENTER (sisesta)
nuppu kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse „REMOVE” ja
pala on eemaldatud.
Eesti keeles
11
„Bluetooth“ funktsiooni kasutamine
Saate kasutada „Bluetooth“ seadet, et nautida
muusikat parima kvaliteediga stereoheliga,
kõike seda juhtmevabalt!
Mis on „Bluetooth”?
„Bluetooth“ tehnoloogia võimaldab „Bluetooth“
ühilduvusega seadmetel hõlpsasti omavahel ühendust
saada, kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.
t „Bluetooth“ seade võib tekitada müra või rikkeid,
sõltuvalt kasutusviisist, kui:
- osa Teie kehast puudutab „Bluetooth“ seadme või
plaadimängija vastuvõtvat/edastavat süsteemi.
- takistused, nagu sein, nurk või kontori vahesein,
tekitavad elektrilisi hälbeid.
- samal sagedusel töötavad seadmed, nagu
meditsiinitehnika, mikrolaineahjud, juhtmevabad
LAN-seadmed, tekitavad elektrilisi häireid.
t Ühendage Hi-Fi miniplaadimängija „Bluetooth“
seadmega siis, kui nad on lähestikku. Mida pikem on
vahemaa plaadimängija ja „Bluetooth“ seadme vahel,
seda kehvem kvaliteet.
t Kui vahemaa ületab „Bluetooth“ seadme töökaugust,
ühendus katkeb.
t Kehva vastuvõtuga kohas ei pruugi „Bluetooth“
ühendus korralikult töötada.
t Hi-Fi miniplaadimängija tõhus vastuvõtukaugus on kuni
16,25 jalga (5 meetrit) igas suunas, kui vahel ei ole
takistusi. Ühendus katkeb automaatselt, kui „Bluetooth“
seade on liiga kaugel. Ka sobivas kauguses võib heli
kvaliteet halveneda, kui vahel on takistused, nagu
seinad või uksed.
t See juhtmevaba seade võib töötamise ajal tekitada
elektrilisi häireid.
Hi-Fi plaadimängija ühendamiseks
„Bluetooth“ seadmega
Enne alustamist veenduge, et Teie „Bluetooth“ seade
toetab „Bluetooth” ühilduvusega kõrvaklappide
funktsiooni.
1. Vajutage CD/”Bluetooth” nuppu põhiseadmel
või „Bluetooth” nuppu kaugjuhtimispuldil, et
kuvada „BT”.
t Näete korraks plaadimängija ekraanil teadet
WAIT (oodake) ja seejärel BT READY
(BT valmis).
2. Valige „Bluetooth“ menüü „Bluetooth“ seadmes,
mida soovite ühendada. (Vaadake „Bluetooth“
seadme kasutusjuhendit.)
3. Valige „Stereo headset” (stereokõrvaklappide)
menüü „Bluetooth“ seadmes.
t Näete leitud seadmete nimekirja.
12
Eesti keeles
4. Valige nimekirjast „[Samsung] MINI xxxxxx
J-Series”.
t Kui plaadimängija on ühendatud „Bluetooth“
seadmega, kuvatakse ees ekraanil, kuvatakse
seadme nimi BT esiekraanil.
t Kui „Bluetooth“ seadme ühendamine
plaadimängijaga ei õnnestunud või kui
ekraanile ilmub teade „UNPAIRED” (ei ole
ühendatud), palun kustutage „Bluetooth”
seadme eelnevalt leitud „[Samsung] MINI
XXXXXX J-Series” ja laske sel uuesti
miniplaadimängijat otsida.
5. Saate kuulata miniplaadimängijast muusikat,
mida esitab ühendatud „Bluetooth“ seade.
t „Bluetooth“ režiimis ei saa kasutada mõne
mudeli esituse/pausi/järgmine/tagasi
funktsioone.
t Seade toetab ainult keskmise kvaliteediga SBC
andmeid (kuni 237kbps@48kHz) ega toeta kõrge
kvaliteediga SBC andmeid (328kbps@44.1kHz).
t Korraga saab ühendada ainult ühe „Bluetooth“
seadme.
t AVRCP funktsiooni ei toetata.
t Ühendage ainult „Bluetooth” seadmega, mis
toetab A2DP (AV) funktsiooni.
t Ei saa ühendada „Bluetooth” seadet, mis toetab
ainult HF (käed-vabad) funktsiooni.
t „Bluetooth” seadme ühendamisel Hi-Fi
miniplaadimängijaga võidakse Teilt küsida
PIN-koodi (salasõna). Kui ilmub PIN-koodi
sisestamise aken, sisestage <0000>.
t Kui olete Hi-Fi miniplaadimängija välja lülitanud ja
ühendus on katkestatud, ei taastata seda
automaatselt.
Ühendus tuleb ise uuesti luua.
t Hi-Fi miniplaadimängija ei pruugi korralikult otsida
või ühenduda järgmistel juhtudel:
- Kui miniplaadimängija ümber on tugev
elektriväli.
- Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud,
eemaldatud või ei tööta.
t Pidage silmas, et seadmed nagu mikrolaineahjud,
juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestsentsvalgustid
ja gaasipliidid kasutavad sama sagedusvahemikku
nagu „Bluetooth“ seadmed ja see võib tekitada
elektrilisi häireid.
„Bluetooth” seadme eemaldamiseks
Hi-Fi miniplaadimängijast
Saate katkestada „Bluetooth” seadme ja Hi-Fi
miniplaadimängija ühenduse. Juhiseid vaadake
„Bluetooth” seadme kasutusjuhendist.
t Hi-Fi miniplaadimängija ühendus katkestatakse.
t Kui Hi-Fi miniplaadimängija ja „Bluetooth” seadme
ühendus on katkestatud, kuvab miniplaadimängija
„BT DISCONNECTED” „BT READY”.
Hi-Fi miniplaadimängija eemaldamiseks
„Bluetooth” seadmest
Vajutage mõne muu režiimi nuppu
miniplaadimängija esipaneelil, et valida
„Bluetooth” režiimi asemel mõni muu režiim
või lülitada miniplaadimängija välja. Hetkel
ühendatud seadme ühendus katkestatakse.
t Ühendatud „Bluetooth” seade ootab pisut aega
vastust Hi-Fi miniplaadimängijalt, enne kui ühenduse
katkestab. (Ühenduse katkestamise aeg võib olla
erinev, sõltuvalt „Bluetooth” seadmest.)
t „Bluetooth“ režiimis katkeb „Bluetooth“ ühendus, kui
vahekaugus miniplaadimängija ja „Bluetooth“ seadme
vahel ületab vastuvõtukauguse piiri.
t Kui „Bluetooth“ seade tuleb tagasi töökaugusesse,
saate Hi-Fi miniplaadimängija taaskäivitada, et
taastada ühendus „Bluetooth“ seadmega.
2. Kui seade on välja lülitatud, ühendage oma
nutiseade plaadimängijaga „Bluetooth“
ühenduse abil. („Bluetooth“ ühenduste kohta
saate informatsiooni oma nutiseadme
kasutusjuhendist.)
t „Bluetooth“ peab olema enne Hi-Fi
miniplaadimängijaga ühendatud.
3. Kui ühendus on loodud, lülitub seade sisse
automaatselt „Bluetooth“ režiimis.
t Valige soovitud muusika, mida
nutiseadmes esitada.
t Vajutage ja hoidke all „Bluetooth” nuppu
kaugjuhtimispuldil või CD/„Bluetooth” nuppu
põhiseadmel, et lülitada „Bluetooth Power On”
funktsiooni sisse või välja. Iga kord, kui vajutate ja
hoiate all seda nuppu, kuvatakse Hi-Fi
miniplaadimängija ekraanil ON-BLUETOOTH
POWER („Bluetooth” ühenduse kaudu
sisselülitamine sees) OFF-BLUETOOTH
POWER („Bluetooth” ühenduse kaudu
sisselülitamine väljas).
SAMSUNGI „Audio Remote“
rakenduse kasutamine
SAMSUNGI „Audio Remote“ rakenduse
paigaldamine
Plaadimängija juhtimiseks oma nutiseadme ja
SAMSUNGI „Audio Remote“ rakenduse abil laadige
alla SAMSUNGI „Audio Remote“ rakendus, mille leiate
„Google Play” poest.
t „BT Ready” režiimis Hi-Fi miniplaadimängija lülitub
automaatselt välja 25 minuti pärast.
t Kui „Bluetooth” seade on ühendatud Hi-Fi
miniplaadimängijaga, valib plaadimängija automaatselt
„Bluetooth” režiimi, kui enne oli valitud mõni muu
režiim (välja arvatud juhul, kui seade kuvab
„REQUEST” (päring) „TV SoundConnect“ režiimis ja
„Bluetooth” seade ei ole enne HiFi plaadimängijaga
ühendatud.)
„Bluetooth“ funktsiooni abil
sisselülitamine
SAMSUNGI „Audio Remote“ rakenduse
avamine
Kui olete paigaldanud SAMSUNGI „Audio Remote“
rakenduse, järgige rakenduses toodud juhiseid.
Kui seade on välja lülitatud, saate ühendada
oma nutiseadme plaadimängijaga „Bluetooth”
ühenduse kaudu, et plaadimängija sisse
lülitada.
1. Vajutage ja hoidke all „Bluetooth” nuppu
kaugjuhtimispuldil või vajutage ja hoidke all CD/
„Bluetooth” nuppu seadmel, et valida „Bluetooth
Power On” funktsioon. Ekraanile ilmub
ON-BLUETOOTH POWER („Bluetooth” ühenduse
kaudu sisselülitamine sees).
t APP funktsioon toetab ainult Androidiga mobiilseid
seadmeid, millel on Android OS 3.0 või uuem.
Eesti keeles
13
„TV SoundConnect“ funktsioon
Saate kuulata oma „SoundConnect”
funktsiooniga SAMSUNGI teleri heli Hi-Fi
miniplaadimängijast, kui kasutate „TV
SoundConnect“ funktsiooni.
Hi-Fi miniplaadimängija ühendamine
„SoundConnect” funktsiooniga
SAMSUNGI teleriga
Enne selle funktsiooni käivitamist käivitage kindlasti
SAMSUNGI teleri „SoundConnect” või
„SoundShare” režiim.
1. Vajutage TV SOUND CONNECT nuppu
põhiseadmel või „TV SoundConnect“ nuppu
kaugjuhtimispuldil, et kuvada teade
„TV SOUNDCONNECT“.
WAIT (oodake) SEARCH (otsing)
REQUEST (päring)
2. Lülitage „Add New Device” (lisa uus seade)
sisse („On”) teleri „SoundConnect” „Settings”
(sätete) menüüs. (vaadake täpsemalt teleri
kasutusjuhendist.)
3. Kui Hi-Fi miniplaadimängija on teleriga
ühendatud, kuvatakse esipaneeli ekraanil
[TV] Name TV.
4. Ühendatud teleri heli edastatakse Hi-Fi
miniplaadimängijast.
t „TV SoundConnect“ režiimis ei saa kasutada
esituse/korduse/stopp/järgmine/tagasi
funktsioone.
t „SoundConnect” funktsiooni saab kasutada
mõnede SAMSUNGI teleritega, mis on
toodetud alates 2012. a. Kontrollige, kas
Teie teler toetab „SoundShare” või
„SoundConnect” funktsiooni (vaadake
täpsemalt teleri kasutusjuhendist.)
t Kui Te eemaldate Hi-Fi miniplaadimängija
vooluvõrgust, lõpetatakse „TV SoundConnect“
ühendus. Ühenduse taasloomiseks ühendage
Hi-Fi miniplaadimängija vooluvõrku ja seejärel
seadistage „TV SoundConnect“ ühendus uuesti.
t Ühe teleriga saab korraga ühendada ainult
ühe Hi-Fi miniplaadimängija „TV
SoundConnect“ funktsiooni abil.
t Selleks, et ühendada teise teleriga
„TV SoundConnect“ režiimis, vajutage p
nuppu üle 5 sekundi ja seejärel ühendage
teise teleriga ülaltoodud juhiste järgi.
14
Eesti keeles
Teleri eemaldamiseks Hi-Fi miniplaadimängijast
Saate katkestada teleri ja Hi-Fi miniplaadimängija
ühenduse.
Vaadake juhiseid teleri kasutusjuhendist.
t Kui Hi-Fi miniplaadimängija on telerist eemaldatud,
kuvatakse Hi-Fi miniplaadimängija ekraanil „TV
DISCONNECTED REQUEST” (teler pole
ühendatud - päring).
Hi-Fi miniplaadimängija eemaldamiseks telerist
Vajutage mõne muu režiimi nuppu Hi-Fi
miniplaadimängija esipaneelil, et valida
„TV SoundConnect“ asemel muu režiim, või lülitage
Hi-Fi miniplaadimängija välja. Ühendatud seade
eemaldatakse.
t Ühendatud teler ootab pisut aega vastust Hi-Fi
miniplaadimängijalt, enne kui katkestab ühenduse.
(ühenduse katkestamise aeg võib olla erinev,
sõltuvalt telerist)
t Ühendus võib katkeda või heli olla katkendlik, kui
vahemaa teleri ja Hi-Fi miniplaadimängija vahel on
üle 6,5 jala (2 m).
t Võrgukeskkonna ebastabiilsuse tõttu võib
ühendus katkeda või heli olla katkendlik.
t „TV SoundConnect“ režiimis lülitub Hi-Fi
miniplaadimängija automaatselt välja 25 minuti
pärast, kui seda teleriga ei ühendata.
Kellaaja määramine
Iga sammu juures on Teil soovitud valikute
tegemiseks mõned sekundid. Kui Te seda aega
ületate, tuleb uuesti alustada.
1. Lülitage süsteem sisse, vajutades POWER (toite)
( ) nuppu.
2. Vajutage TIMER SET (ajasti seadistuse) nuppu ja
seejärel vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu,
Kuvatakse „CLOCK”.
3. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu.
Tunninäit vilgub.
t Tundide lisamiseks vajutage: ,
t Tundide vähendamiseks vajutage: .
4. Kui kuvatakse õige tund, vajutage ENTER
(sisesta) (
) nuppu. Minutinäit vilgub.
t Minutite lisamiseks vajutage: ,
t Minutite vähendamiseks vajutage: .
5. Kui kuvatakse õige minut, vajutage ENTER
(sisesta) (
) nuppu. Ekraanile ilmub „TIME”.
t Kellaaeg on nüüd määratud.
t Saate kuvada kellaaega ka mõne muu
funktsiooni kasutamise ajal, vajutades TIMER
SET (ajasti seadistuse) nuppu üks kord.
t Saate kasutada ka $,# või VOLUME/JOG
(helitugevuse nuppu/menüüratast) esipaneelil
, või . nupu asemel sammudes 3 ja 4.
Ajasti funktsioon
Ajasti võimaldab teatud ajal seadme automaatselt
sisse või välja lülitada.
t Enne ajasti seadistamist veenduge, et määratud
kellaaeg on õige.
t Iga sammu juures on Teil soovitud valikute tegemiseks
mõned sekundid. Kui Te seda aega ületate, tuleb uuesti
alustada.
t Kui Te ei soovi enam, et süsteem lülituks automaatselt
sisse või välja, tühistage ajasti, vajutades
TIMER ON/OFF (ajasti sees/väljas) nuppu.
Näide: soovite ärgata muusikaga igal hommikul.
1. Lülitage süsteem sisse, vajutades POWER (toite)
( ) nuppu.
2. Vajutage TIMER SET (ajasti seadistuse) nuppu,
kuni kuvatakse
.
„TIME” (aeg).
3. Vajutage ENTER (sisesta) ( ) nuppu.
Tulemus: mõneks sekundiks kuvatakse „ON”
(sees). Saate määrata ajasti sisselülitamise aja.
4. Määrake ajasti sisselülitamise aeg.
a. Vajutage , või . nuppu, et määrata tunnid.
b. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu.
c. Vajutage, või . nuppu, et määrata minutid.
d. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu.
Tulemus: mõneks sekundiks kuvatakse
„OFF”. Nüüd saate määrata ajasti
väljalülitamise aja.
5. Määrake ajasti väljalülitamise aeg.
a. Vajutage , või . nuppu, et määrata tunnid.
b. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu.
Tulemus: minutid vilguvad.
c. Vajutage , või . nuppu, et määrata minutid.
d. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu.
Tulemus: kuvatakse „VOL XX”, kus XX näitab
valitud helitugevust.
6. Vajutage , või . nuppu, et reguleerida
helitugevust, ja seejärel vajutage ENTER
(sisesta) (
) nuppu.
Tulemus: kuvatakse valitav allikas.
7. Vajutage , või . nuppu, et valida soovitud
allikas, millelt mängida, kui süsteem sisse
lülitatakse.
Kui Te valite...
Tuleb ka...
FM (raadio)
) nuppu.
a Vajutada ENTER (
b Valida jaam, vajutades
, või . nuppu.
Sisestada üks laserplaat.
Ühendada USB-seade.
CD/MP3 (laserplaat)
USB
8. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu.
Tulemus: kuvatakse CHKREC (kas soovite
salvestada?).
9. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu.
Tulemus: kuvatakse „REC N”. Saate vajutada
, või . nuppu, et valida REC Y või REC N, ja
seejärel vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu.
1). Kui Te valite REC N, ei hakka Hi-Fi
miniplaadimängija sisselülitamisel salvestama.
Kui Te olete juba seadistanud raadio ajastiga
salvestamise, siis REC N valimine tühistab
selle. Pidage meeles, et Hi-Fi miniplaadimängija
lülitub ikkagi sisse ja välja nendel aegadel, mis
Te enne määrasite.
2). Kui Te valite REC Y, saate panna Hi-Fi
miniplaadimängija sisselülitamisel salvestama.
Salvestuse sisse- ja väljalülitamise ajad võivad
olla erinevad varem määratud ajasti sisse- ja
väljalülitamise aegadest.
a. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu.
Tulemus: Mõneks sekundiks kuvatakse
„ON“ (sees). Saate määrata raadio ajastiga
salvestamise sisselülitamise aja.
Tulemus: minutid vilguvad.
Eesti keeles
15
b. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu.
Tulemus: Mõneks sekundiks kuvatakse
„OFF“ (väljas). Saate määrata raadio
ajastiga salvestamise väljalülitamise aja.
t3BBEJPBKBTUJHBTBMWFTUBNJTFNBLTJNBBMOFBFH
on 5 tundi.
t,VJBKBTUJTJTTFKBWÊMKBMàMJUBNJTFBFHPOTBNB
siis kuvatakse sõna „ERROR” (viga).
t,VJQMBBUJQPMFTFFTWÜJ64#TFBEFU)J'J
miniplaadimängijaga ühendatud, kui Te valite
„MP3/CD” või „USB 1 või USB 2”, valib Hi-Fi
miniplaadimängija automaatselt „TUNER” (raadio).
t7ÜJUFLBTVUBEB#,$ nuppe või VOLUME/
JOG (helitugevuse nuppu/menüüratast)
põhiseadmel , või . nupu asemel, et teha
seadistusi sammudes 4 kuni 9.
t,VJTJTTFWÜJWÊMKBMàMJUBNJTFBFHPOTBNBNJT
ajastiga salvestamisel, siis toimib ainult sisse- või
väljalülitamise aeg ja ajastiga salvestamise aega
ei rakendata.
t,VJBVUPNBBUOFBKBTUJPOTJTTFMàMJUBUVEWÜJC
.1$%WÜJ64#GVOLUTJPPOJLÊJWJUBNJTFLTWBKB
minna veel tegevusi, sõltuvalt plaadist (või
seadmest). Selle asemel on parem valida
raadiofunktsioon.
Ajasti tühistamine
Kui olete ajasti seadistanud, alustab seade
automaatselt ajal, mida näitab TIMER (ajasti)
näidik ekraanil. Kui Te enam ei soovi ajastit
kasutada, tuleb see tühistada.
1. Vajutage TIMER ON/OFF (ajasti sees/väljas)
nuppu, et ajasti tühistada.
2. Vajutage TIMER ON/OFF (ajasti sees/väljas)
nuppu veelkord, et ajasti uuesti käivitada.
t Kui valite OFF-TIMER (ajasti väljas) režiimi, ei saa
kasutada TIMER RECORDING (ajastiga salvestuse)
ega ajasti funktsiooni.
Raadio kuulamine
Saate salvestada kuni 15 FM-jaama.
Kaugjuhtimispuldi abil
1. Vajutage TUNER (raadio) nuppu, et valida FM.
2. Häälestage soovitud jaamale.
tHäälestamine salvestatud jaamale: Vajutage
TUNING MODE (häälestusrežiimi) nuppu, et valida
PRESET (salvestatud), ja seejärel vajutage TUNING
(häälestuse) # või $ nuppu, et valida määratud jaam.
tAutomaatne häälestamine: Vajutage TUNING
MODE (häälestusrežiimi) nuppu, et valida MANUAL
(käsitsi), ja seejärel vajutage ja hoidke all TUNING
(häälestuse) # või $ nuppu, et automaatselt
otsida aktiivseid raadiojaamu.
tKäsitsi häälestamine : Vajutage TUNING MODE
(häälestusrežiimi) nuppu, et valida MANUAL (käsitsi),
ja seejärel vajutage korraks TUNING (häälestuse) #
või $ nuppu, et sagedust suurendada või vähendada.
16
Eesti keeles
Põhiseadme nuppude abil
1. Vajutage TUNER/AUX (raadio/lisaseadme) nuppu,
et valida FM.
2. Häälestage soovitud jaamale.
tHäälestamine salvestatud jaamale: Vajutage
STOP (@) nuppu, et valida PRESET (salvestatud),
ja seejärel vajutage # või $ nuppu, et valida
määratud jaam.
tAutomaatne häälestamine: Vajutage STOP (@)
nuppu, et valida MANUAL (käsitsi), ja seejärel
vajutage ja hoidke all # või $nuppu, et
automaatselt otsida aktiivseid raadiojaamu.
tKäsitsi häälestamine: Vajutage STOP (@) nuppu,
et valida MANUAL (käsitsi), ja seejärel vajutage
korraks # või $ nuppu, et sagedust suurendada
või vähendada.
Mono või stereo valimine
1. Vajutage MO/ST nuppu.
t Iga kord, kui vajutate nuppu, vaheldub STEREO ja
MONO heli.
t Kehva vastuvõtuga kohas valige MONO, et kuulda
selget häireteta ülekannet.
t See kehtib ainult FM-jaama kuulamisel.
Jaamade salvestamine
Näide: FM 89.10 jaama salvestamine mällu.
1. Vajutage TUNER (raadio) nuppu, et valida FM.
2. Vajutage TUNING MODE (häälestusrežiimi) nuppu,
et valida <MANUAL> (käsitsi) režiim.
3. Vajutage TUNING (häälestuse) # või $ nuppu,
et valida <89.10>.
4. Vajutage MEMORY (mälu) nuppu.
t Ekraanile ilmub „FM” koos vilkuva numbriga.
See number on hetkel salvestatud number.
5. Vajutage TUNING (häälestuse) #,$ või ,,.
nuppe, et otsida ja valida määratud jaama number.
t Saate valida numbri 1 kuni 15.
6. Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu.
t Vajutage ENTER (sisesta) (
) nuppu, enne
kui number ekraanilt kaob.
t Number kaob ekraanilt ja jaam on mällu
salvestatud.
7. Teise jaama salvestamiseks korrake samme 2 kuni 6.
t Salvestatud jaamale häälestamiseks vajutage
TUNING (häälestuse) # või $, et valida kanal.
t Saate kasutada ka # või $ nuppu esipaneelil
TUNING (häälestuse) # või $ nuppude
asemel sammudes 3, 5, 7.
Salvestusfunktsioon
Saate salvestada CD-plaadilt, raadiost või välisest
seadmest USB-mäluseadmele.
1.
ÃIFOEBHFWÊMJOF64#NÊMVTFBEF64#
(
) pessa plaadimängijal.
2. Esitage plaati, häälestage raadiojaamale või
ühendage väline seade plaadimängijaga.
CD
t Vajutage CD/„Bluetooth“ nuppu põhiseadmel
või vajutage CD nuppu kaugjuhtimispuldil, et
valida MP3/CD funktsioon.
t Vajutage OPEN/CLOSE (ava/sule) nuppu, et
avada plaadisahtel.
t Pange CD-plaat sisse ja vajutage OPEN/CLOSE
(ava/sule) nuppu, et sulgeda plaadisahtel.
t ,BTVUBHF$%WBMJLVOVQQF# või $), et
valida soovitud laul.
Raadio
t Vajutage TUNER/AUX (raadio/lisaseadme)
nuppu põhiseadmel või vajutage TUNER
(raadio) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida
TUNER (raadio) funktsioon.
t Häälestage raadiojaamale, mida soovite
salvestada.
Väline seade
t Ühendage väline seade/MP3-mängija
plaadimängijaga.
t Vajutage TUNER/AUX (raadio/lisaseadme)
nuppu põhiseadmel või vajutage AUX
(lisaseadme) nuppu kaugjuhtimispuldil, et
valida <AUX> sisend.
t Esitage laulu väliselt seadmelt.
USB 1
t Ühendage USB-seade plaadimängija USB 1 pessa.
t Vajutage (
) nuppu põhiseadmel või
vajutage USB nuppu kaugjuhtimispuldil, et
valida USB 1.
t Esitage laulu USB 1 seadmelt.
3. Vajutage USB REC (salvestuse) nuppu, et
alustada salvestamist.
CD
t ,VWBUBLTF„TRACK RECORDING” (pala
salvestamine) ja CD salvestamine algab.
t Vajutage ja hoidke all USB REC (salvestuse) nuppu,
et alustada plaadi kõikide palade salvestamist.
,VWBUBLTF„FULL CD RECORDING” (kogu CD
salvestamine).
MP3-CD, USB 1
Raadio /väline seade
t Raadio: „TUNER RECORDING"
(raadio salvestus)Š„RECORD" (salvestus)
t Väline seade : „AUX RECORDING"
(lisaseadme salvestus)Š„RECORD" (salvestus)
4. Salvestuse lõpetamiseks vajutage STOP () nuppu.
Plaadimängija automaatselt loob ja salvestab
salvestatud failid .MP3 formaadis (SAM-XXXX.MP3).
5. USB-seadme ohutuks eemaldamiseks vajutage
STOP () nuppu veel üks kord. Pärast
salvestamist luuakse Teie USB-seadmele kaust
nimega „RECORDING(DISCxxxx)” (kogu plaadi
salvestus), „RECORDING” (pala salvestus),
„CD COPY”(MP3 CD/USB), „TUNER
RECORDING” (raadio salvestus) või „AUX
RECORDING” (lisaseadme salvestus).
t­SHFFFNBMEBHF64#TFBEFUFHBUPJUFKVIFUTBMWFTUBNJTFBKBM
sest see võib faili kahjustada.
t,VJFFNBMEBUF64#TFBENFTBMWFTUBNJTFBKBMWÜJUFLBIKVTUBEB
lõpetamata salvestusega faili ja seda ei saa kustutada. Sellisel
juhul palun ühendage USB-seade arvutiga ja tehke kõigepealt
USB-seadmel olevatest andmetest varukoopiad, seejärel
vormindage.
t,VJ64#NÊMVTFBENFTFJPMFQJJTBWBMUSVVNJLVWBCQMBBEJNÊOHJKB
teate „NOT ENOUGH MEMORY” (pole piisavalt mäluruumi).
t64#TFBEFWÜJLÜWBLFUBTNJMMFMFTBMWFTUBUFQFBCPMFNB
vormindatud FAT failisüsteemis. NTFS failisüsteemi ei toetata.
t,VJLBTVUBUFLJJSPUTJOHVGVOLUTJPPOJ$%QMBBEJMFJTBB$%QMBBUJ
salvestada.
t.ÜOJLPSEWÜJCNÜOFEF64#TFBENFUFHBTBMWFTUVTBFHPMMBQJLFN
t&TJUVTLBWBFHBBVUPNBBUTFWBIFUVTFSFäJJNJTFJTBBLBTVUBEB
salvestusfunktsiooni.
t&FMTFBEJTUBUVEFLWBMBJTFSJUFHBLBTVUBKBFLWBMBJTFSJUFJTBB
salvestamise ajal kasutada.
t(*("406/%KB'005#"--GVOLUTJPPOPOBVUPNBBUTFMUWÊMKB
lülitatud („OFF”) ja neid ei saa salvestamise ajal kasutada.
t3&1&"5LPSEVTF
GVOLUTJPPOPOBVUPNBBUTFMUWÊMKBMàMJUBUVE
(„OFF”) ja seda ei saa salvestamise ajal kasutada.
t5FFJTBBSBBEJPUTBMWFTUBEBPUTJOHVBKBMWÜJLVJàIUFHJKBBNBFJ
ole leitud.
t1JEBHFTJMNBTFULVJTBMWFTUBEFTNVVTJLBUWÊMJTFMUTFBENFMU
AUX- või USB-sisendi kaudu seate sisendi helitugevuse taseme
liiga valjuks, võib salvestusele jääda müra. Sellisel juhul keerake
välise seadme helitugevust vähemaks.
t.BLTJNBBMOF56/&3"69SBBEJPMJTBTFBENF
TBMWFTUVTFBFHPO
5 tundi.
t,VJ64#QFTTBFJPMFàIFOEBUVE64#TFBEFUKB5FWBKVUBUF
64#3&$TBMWFTUVTF
OVQQVLVWBUBLTFv64#/053&"%:w
64#FJPMFWBMNJT
t,VJ)J'JQMBBEJNÊOHJKBFJUPFUB64#QFTTBàIFOEBUVE
USB-seadet ja Te vajutate USB REC nuppu, kuvatakse teade
„NOT SUPPORTED USB DEVICE” (toeta USB-seade).
t Vajutage USB REC (salvestuse) nuppu. Hetkel
esitatav fail kopeeritakse USB 2 seadmele.
t Vajutage ja hoidke all USB REC (salvestuse)
OVQQV,ÜJLGBJMJEIFULFMWBMJUVELBVTUBTU
kopeeritakse USB 2 seadmele.
,VWBUBLTFv$01:wLPQFFSJNJOF
v$)&$,wLPOUSPMM
Š
„START”Š „COPY XX” (kopeerin XX)Š„COPY END”
LPQFFSJNJOFMÜQFUBUVE
,VJTBMWFTUVTPOWBMNJTLVWBUBLTF
„STOP”.
t ,VJGBJMJOJNJLPSEVCLVWBUBLTF„FILE EXIST"
(fail on olemas) ja funktsioon katkestatakse.
Eesti keeles
17
Salvestuskiirus
Saate valida salvestuskiiruse enne salvestamist.
CDDA plaadirežiimis iga kord, kui vajutate REC SPEED
(salvestuskiiruse) nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub
salvestuskiirus järgmiselt:
NORMAL (tavaline) SPEED RECORD (kiire salvestus)
HIGH SPEED RECORD (väga kiire salvestus)
t Kui salvestate raadiost või välisest seadmest, siis ei
saa salvestuskiirust muuta.
t Kui valite HIGH SPEED RECORD (väga kiire
salvestus), ei kosta heli salvestamise ajal.
MY KARAOKE (karaokerežiimi) valimine
Karaokefunktsiooni kasutades määrake vokaali
helitugevus.
Iga kord, kui vajutate MY KARAOKE nuppu
kaugjuhtimispuldil, muutub helirežiim järgmiselt:
ON (sees) OFF (väljas)
OFF (väljas): helitugevus on samal tasemel nagu
originaalhelis.
ON (sees): helitugevus on madalam kui originaalhelis.
t Karaokerežiim töötab ainult CD/MP3, USB esitusel ja seda
ei saa kasutada raadio kuulamisel, „Bluetooth“, AUX
(lisaseadme) ja teleri „Sound Connect” režiimis.
FOOTBALL (jalgpallirežiimi) kasutamine
PRESET EQ (eelseadistatud ekvalaiseri) režiimi valimine
Teie Hi-Fi miniplaadimängija pakub eelnevalt
seadistatud ekvalaiseri sätteid, mis on optimeeritud
teatud muusikažanri jaoks.
1. Vajutage PRESET EQ (eelseadistatud ekvalaiseri)
nuppu. Iga kord, kui vajutate PRESET EQ
(eelseadistatud ekvalaiseri) nuppu korduvalt või
vajutate PRESET EQ (eelseadistatud ekvalaiseri)
nuppu ja seejärel keerate VOLUME/JOG
(helitugevuse nuppu/menüüratast) põhiseadmel,
muutub režiim järgmiselt:
FLAT (ühetaoline) RANCHERA CUMBIA REGGAE
MERENGUE SALSA REGGATON FOLKLORE
(folkloor) PARTY (pidu) POP HIP HOP ROCK
JAZZ;CLASSIC (klassika);ELECTRONIC (elektrooniline)
t Kasutage VOLUME/JOG (helitugevuse nuppu/
menüüratast), et muuta PRESET EQ (eelseadistatud
ekvalaiseri) režiimi, ja valitud PRESET EQ
(eelseadistatud ekvalaiseri) režiim rakendatakse umbes
2 sekundi pärast.
USER EQ (kasutaja ekvalaiseri) režiimi valimine
Saate muuta EQ sagedusriba valjust, kasutades
USER EQ (kasutaja ekvalaiseri) režiimi.
1. Vajutage USER EQ (kasutaja ekvalaiseri) nuppu.
2. Vajutage ENTER (sisesta) nuppu ja EQ sagedus
kuvatakse.
3. Vajutage
või
nuppu, et liikuda soovitud
sagedusele. Iga kord, kui vajutate
või
nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub sagedus
järgmiselt:
80H 0 200H 0 800H 0 2KH 0 8KH 0
4. Vajutage , või . nuppu või VOLUME/JOG
(helitugevuse nuppu/menüüratast) esipaneelil,
et valida tase -6 kuni +6.
5. Vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
t Võite ka kõigepealt seadistada EQ, korrake samme
2~4 ja seejärel vajutage MEMORY (mälu) nuppu
kaugjuhtimispuldil, et salvestada oma USER EQ
(kasutaja ekvalaiseri) valik.
t lisaks sellele saate kasutada # või $ nuppu , või
. nupu asemel.
t Saate rakendada GIGA SOUNG efekti FOOTBALL
(jalgpallirežiimi) EQ funktsioonidele.
18
Eesti keeles
Jalgpallirežiim elavdab kuulatavat heli ja teeb
spordiülekanded elulähedasemaks.
1. Vajutage FOOTBALL MODE (jalgpallirežiimi)
nuppu.
Iga kord, kui vajutate seda nuppu, vahetub
helirežiim järgmiselt:
ANNOUNCER (kommentaator) STADIUM
(staadion) OFF (väljas)
2. Selle funktsiooni katkestamiseks vajutage
FOOTBALL MODE (jalgpallirežiimi) nuppu, kuni
kuvatakse „OFF” (väljas).
GIGA SOUND funktsiooni kasutamine
GIGA SOUND funktsioon võimendab bassiheli ja
edastab kahekordset bassiheli, et saavutada
võimas, elulähedane heli.
1. Vajutage GIGA SOUND BLAST nuppu
põhiseadmel või GIGA nuppu kaugjuhtimispuldil.
Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub heli
järgmiselt:
OFF-GIGA SOUND (väljas)
GIGA SOUND BLAST
2. Selle funktsiooni katkestamiseks vajutage
GIGA SOUND BLAST nuppu, kuni kuvatakse
„OFF-GIGA SOUND” (väljas).
NON-STOP RELAY (vahetpidamata
esituse) funktsiooni kasutamine
NON-STOP RELAY (vahetpidamata esituse) funktsiooni
abil esitatakse muusikat järjest, ilma vahepausita palade/
failide vahel. Näiteks kahe järjestikuse muusikafaili korral
liigub funktsioon kohale, kus teise faili algusest on
10 sekundit, siis kui esimese faili esitusajast on jäänud
veel 10 sekundit.
1. Vajutage NON-STOP RELAY (vahetpidamata
esituse) nuppu kaugjuhtimispuldil.
Iga kord, kui vajutate seda nuppu, vahetub
režiim järgmiselt:
ON-NON-STOP MUSIC RELAY (vahetpidamata esitus
sees)
OFF-NON-STOP MUSIC RELAY (vahetpidamata
esitus väljas)
2. Selle funktsiooni katkestamiseks vajutage
NON-STOP RELAY (vahetpidamata esituse)
nuppu, kuni kuvatakse „OFF-NON-STOP MUSIC
RELAY” ((vahetpidamata esitus väljas).
t Seda funktsiooni saab kasutada ainult CD/USB
esituse ajal.
Automaatse vahetuse funktsioon
Saate esitada plaati ja USB-seadet järjest.
1. Vajutage AUTO CHANGE (automaatse vahetuse) nuppu
ja seejärel kasutage ,,. nuppe või #, $ nuppe, et
valida seadistus, ja seejärel vajutage
, et oma valik
rakendada.
t Kui CD/USB režiimis ei ole valitud esituskava
esitust, muutuvad sätted järgmiselt:
AUTO CHANGE OFF (automaatne vahetus väljas)
ALL (kõik)
t Kui CD/USB režiimis on valitud esituskava esitus,
muutuvad teisiti:
AUTO CHANGE OFF (automaatne vahetus väljas)
ALL (kõik) MYLIST (esituskava)
t,ui automaatse vahetuse režiim on „ALL” (kõik), esitab Hi-Fi
plaadimängija muusikat järjest plaadilt, USB1 ja USB2
seadmelt.
t,ui automaatse vahetuse režiim on „MYLIST” (esituskava),
esitab Hi-Fi plaadimängija esituskava palu järjest plaadilt,
USB1 ja USB2 seadmelt.
t,ui automaatse vahetuse režiim on „ALL/MYLIST”
(kõik/esituskava) ja kui vajutate POWER (toite) nuppu,
FUNCTION (funktsiooni) nuppu või OPEN/CLOSE (ava/sule)
nuppu, lülitub automaatse vahetuse funktsioon automaatselt
välja („OFF”).
t,ui esitatakse USB-seadmelt ja kui Te eemaldate
USB-seadme, lülitub automaatse vahetuse funktsioon
automaatselt välja („OFF”).
t,ui automaatse vahetuse režiim on „ALL/MYLIST” (kõik/
esituskava), ei saa plaadimängija salvestada.
t,ui automaatse vahetuse režiim on „ALL/MYLIST” (kõik/
esituskava), on REPEAT (korduse) funktsioon automaatselt
välja lülitatud (OFF).
t,ui automaatse vahetuse režiim on „ALL/MYLIST” (kõik/
esituskava), ei tööta DELETE (kustutamise), USB REC (USB
salvestuse), MY LIST (esituskava) ja REPEAT (korduse)
funktsioon ja põhiseadmel on kuvatud „ALL/MYLIST-AUTO
CHANGE” (kõik/esituskava-automaatne vahetus).
t,ui plaadi (DISC) esitus lõppeb ja USB 1 ei ole, esitab
plaadimängija muusikat USB 2 seadmelt.
t,ui plaadi (DISC) esitus lõppeb ja USB 1 ega USB 2 ei ole,
jätkab plaadimängija plaadi esitamist.
t,ui USB 2 esitus lõppeb ja plaati ei ole, esitab plaadimängija
muusikat USB 1 seadmest.
Tarkvarauuendused
SAMSUNG võib tulevikus pakkuda uuendusi
plaadimängija põhivarale.
Kui uuendust pakutakse, saate põhivara uuendada,
ühendades põhivaraga USB-seadme plaadimängija
USB pessa.
Pidage meeles, et kui uuendusfaile on mitu, tuleb need
USB-seadmele eraldi laadida ja kasutada neid põhivara
uuendamiseks ühe faili kaupa.
Palun külastage samsung.com või pöörduge
SAMSUNGI kõnekeskusse, et saada rohkem
informatsiooni uuendusfailide allalaadimisest.
tValige USB funktsioon, sisestage põhivara
uuendusega USB-seade USB pessa põhiseadmel.
tPõhivara uuendamine ei pruugi korralikult töötada,
kui USB-seadmele on salvestatud plaadimängija
toetatud helifaile.
tÄrge eemaldage plaadimängijat vooluvõrgust ega
eemaldage USB-seadet uuenduse laadimise ajal.
Põhiseade lülitub automaatselt välja, kui põhivara on
uuendatud.
tPärast uuendamist taastatakse kõikide seadistuste
tehase vaikesätted. Soovitame Teil oma sätted üles
kirjutada, et saaksite need hõlpsasti taastada pärast
uuendamist. Kui põhivara uuendamine ei õnnestu,
soovitame vormindada USB-seade FAT16/FAT32
süsteemis ja uuesti proovida.
t,ui tarkvarauuendused on valmis, lülitage
plaadimängija sisse, nii et plaati ei ole sees. Ekraanile
kuvatakse teade „NO DISC” (plaati ei ole). Vajutage ja
hoidke all STOP nuppu põhiseadmel üle 5 sekundi.
Ekraanile ilmub „INIT” ja plaadimängija lülitub välja.
Uuendamine on lõpetatud.
tÄrge vormindage USB-seadet NTFS formaadis.
Plaadimängija ei toeta NTFS failisüsteemi.
tSõltuvalt tootjast, mõnesid USB-seadmeid ei pruugita
toetada.
tPlaadimängijal on DUAL BOOT funktsioon.
Kui põhivara uuendamine ei õnnestu, ei saa enamikku
funktsioone kasutada ja ekraanile ilmub teade
„UPGRADE FIRMWARE” (uuendage põhivara).
Uuendage põhivara veelkord.
Eesti keeles
19
VEAOTSING
Vaadake allolevat tabelit, kui seade ei tööta korralikult. Kui Teie probleemi ei ole allpool
loetletud või kui toodud juhised ei aita, lülitage seade välja, tõmmake toitejuhe välja ja
võtke ühendust lähima volitatud edasimüüja või „Samsung Electronics”
klienditeeninduskeskusega.
Sümptom
Ma ei saa plaati välja.
Esitus ei alga kohe, kui vajutan
esituse/pausi nuppu.
Kontollige/lahendus
t Kas toitejuhe on kindlalt seinakontakti ühendatud?
t Lülitage toide välja ja uuesti sisse.
t Kas kasutate vigastatud või kriimustatud plaati?
t Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei kosta.
t Mängijast ei kosta heli kiirendatud ja aeglustatud esituse ajal.
t Kas kõlarid on korralikult ühendatud?
t Kas plaat on tõsiselt kahjustatud?
Kaugjuhtimispult ei tööta.
t Kas kasutate kaugjuhtimispulti sobiva nurga all ja kaugusel?
t Kas patareid on tühjad?
t Mängija ei tööta. (Näide:
mängija lülitub välja või
esipaneeli klahvid ei tööta või
kuulete kummalist heli.)
t Mängija ei tööta korralikult.
Ei võta vastu raadiosignaali.
20
Eesti keeles
tTaaskäivitage seade: Kui plaati pole sees ja seadme ekraanile on
kuvatud teade „NO DISC” (plaati pole), vajutage ja hoidke üle 5 sekundi
all STOP () nuppu põhiseadmel.
Taaskäivitamise funktsiooni kasutamine tühistab kõik salvestatud sätted.
Kasutage üksnes vajadusel.
t Kas antenn on korralikult ühendatud?
t Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn hea
vastuvõtuga kohta.
TEHNILISED ANDMED
Üldine
FM-raadio
CD-plaat
Kaal (MX-J630)
Kaal (MX-J730)
Mõõdud
Töötemperatuur
Tööniiskus
Signaali/müra suhe
Kasutatav tundlikkus
Summaarne harmoonmoonutustegur
CD : 12 mm (COMPACT DISC)
2.15 kg
2.45 kg
200 (L) x 308.5 (K) x 230 (S) mm
+5°C~+35°C
10 % kuni 75 %
55 dB
12 dB
0.6 %
Lugemiskiirus: 4.8 ~ 5.6 m/s.
Maksimaalne esitusaeg : 74 min.
MX-J630- 230 W (MAX)
Esikõlari väljund
115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
Esikõlari väljund
300 W/CH (4 Ω / 100 Hz)
MX-J730- 600 W (MAX)
Võimendi
Sagedusvahemik
20 Hz~20 KHz
Signaali/müra suhe
80 dB
Kanalieraldus
55 dB
Sisendtundlikkus
(AUX) 2.0 V
*: nominaalväärtus
- „Samsung Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
- Kaal ja mõõdud on ligikaudsed.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.
- Vooluallika ja voolutarbimise kohta vaadake infot seadmele kinnitatud sildilt.
Avatud lähtekoodi teatis
Avatud lähtekoodi kohta küsimuste ja päringute saatmiseks pöörduge palun SAMSUNGI poole e-posti teel
(oss.request@samsung.com).
„Samsung Electronics“ annab teada, et see seade vastab 1999/5/EC direktiivi peamistele
nõuetele ja muudele tingimustele.
Algse vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt http://www.samsung.com, valige „Support“
(tugi) > „Search Product Support“ (otsi toote tuge) ja sisestage mudeli nimi.
Seda seadet võib kasutada kõikides EL riikides.
Eesti keeles
21
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI
klienditeenindusega.
Riik
Latvijas Republika
Klienditeeninduse kontakttelefon
Veebi lehekülg
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinës linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine
(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)
Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea
lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb
viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66.
Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.
Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist
ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.
Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste
seadmete jäägid)
(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)
Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija,
kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage
palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku
materjaliressursside taaskasutamist.
Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja
kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.
Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda
toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement