Samsung S27D590CS Kasutusjuhend

Add to My manuals
100 Pages

advertisement

Samsung S27D590CS Kasutusjuhend | Manualzz
Kasutusjuhend
S27D590C
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda,
samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise
eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
BN46-00438A-04
Sisukord
ENNE SEADME
KASUTAMIST
ETTEVALMISTUSED
ALLIKASEADME
ÜHENDAMINE JA
KASUTAMINE
7
Autoriõigus
7
Selles juhendis kasutatavad ikoonid
8
Puhastamine
9
Paigaldusruumi korrastamine
9
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
10
Ohutusabinõud
10
11
12
14
Sümbolid
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
18
Õige hoiak toote kasutamisel
19
Sisu kontrollimine
19
Komponentide kontrollimine
21
Osad
21
22
23
25
Control Panel (Juhtpaneel)
Suunanupu juhend
Funktsioonide juhend
Tagakülg
26
Installimine
26
27
28
28
29
Statiivi kinnitamine
Aluse eemaldamine
Seadme kaldenurga reguleerimine
Vargusevastane lukk
Seinakinnituse paigaldamine
30
Enne ühendamist
30
Põhipunktid enne ühendamist
30
Arvuti ühendamine ja kasutamine
30
33
35
36
Arvutiga ühendamine
Toite ühendamine
Draiveri installimine
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
Sisukord
2
Sisukord
EKRAANI SEADISTAMINE
VÄRVITOONI
KONFIGUREERIMINE
37
Brightness
37
Suvandi Brightness konfigureerimine
38
Contrast
38
Suvandi Contrast konfigureerimine
39
Sharpness
39
Suvandi Sharpness konfigureerimine
40
Game Mode
40
Suvandi Game Mode konfigureerimine
41
SAMSUNG MAGIC Bright
41
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine
43
SAMSUNG MAGIC Upscale
43
SAMSUNG MAGIC Upscalei seadistamine
44
Image Size
44
Suvandi Image Size muutmine
46
HDMI Black Level
46
Suvandi HDMI Black Level sätete
konfigureerimine
47
Response Time
47
Suvandi Response Time konfigureerimine
48
H-Position ja V-Position
48
Suvandi H-Position ja V-Position
konfigureerimine
49
Coarse
49
Suvandi Coarse reguleerimine
50
Fine
50
Suvandi Fine reguleerimine
51
Red
51
Suvandi Red konfigureerimine
Sisukord
3
Sisukord
EKRAANIMENÜÜ
LIIGUTAMINE
SEADISTAMINE JA
LÄHTESTAMINE
52
Green
52
Suvandi Green konfigureerimine
53
Blue
53
Suvandi Blue konfigureerimine
54
Color Tone
54
Suvandi Color Tone sätete muutmine
55
Gamma
55
Suvandi Gamma konfigureerimine
56
Language
56
Suvandi Language konfigureerimine
57
Menu H-Position ja Menu V-Position
57
Suvandi Menu H-Position ja Menu V-Position
konfigureerimine
58
Display Time
58
Suvandi Display Time konfigureerimine
59
Transparency
59
Suvandi Transparency muutmine
60
Reset All
60
Sätete lähtestamine (Reset All)
61
Eco Saving
61
Suvandi Eco Saving konfigureerimine
62
Off Timer
62
63
Sisselülitamise taimeri Off Timer seadistamine
Funktsiooni Turn Off After konfigureerimine
64
PC/AV Mode
64
Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine
65
Key Repeat Time
65
Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine
Sisukord
4
Sisukord
MENÜÜ INFORMATION JA
TEISED
TARKVARA INSTALLIMINE
TÕRKEOTSINGU JUHEND
TEHNILISED ANDMED
LISA
66
Source Detection
66
Suvandi Source Detection konfigureerimine
67
Power LED On
67
Funktsiooni Power LED On
68
INFORMATION
68
Suvandi INFORMATION kuvamine
69
Suvandite Brightness ja Contrast
konfigureerimine avaekraanil
70
Suvandi Volume konfigureerimine
käivitusekraanil
70
71
71
Volume
Sound Mode
Select Sound
74
Easy Setting Box
74
75
Tarkvara installimine
Tarkvara arvutist eemaldamine
76
Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse pöördumist
vajalikud toimingud
76
76
76
Toote testimine
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kontrollige järgmist.
79
Küsimused ja vastused
81
Üldine
82
Energiasääst
83
Standardne signaalirežiimi tabel
85
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD
WIDE
Sisukord
5
Sisukord
94
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
94
94
94
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
96
Õige kõrvaldamisviis
96
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
97
Mõisted
REGISTER
Sisukord
6
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on
keelatud.
Microsoft, Windows ja Windows NT on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
Selles juhendis kasutatavad ikoonid
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel
näidatust erineda.
Enne seadme kasutamist
7
Enne seadme kasutamist
Puhastamine
Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
kriimustused kergesti.
Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
1. Lülitage kuvar ja arvuti välja.
2. Eraldage toitejuhe kuvari küljest.
Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
3. Puhastage monitori ekraani puhta, pehme ja kuiva riidelapiga.

Ärge kasutage kuvari puhastamiseks
puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid
või pindaktiivseid aineid.
!

Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
4. Kuvari välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja
korralikult kuivaks väänatud.
5. Ühendage toitejuhe seadmega pärast seadme puhastamist.
6. Lülitage kuvar ja arvuti sisse.
!
Enne seadme kasutamist
8
Enne seadme kasutamist
Paigaldusruumi korrastamine

Jätke toote ümber ventileerimiseks kindlasti veidi ruumi. Sisetemperatuuri tõus võib põhjustada
tulekahju ja toodet kahjustada. Veenduge, et olete toote paigaldamisel jätnud vähemalt nii palju
ruumi kui allpool näidatud.
Välimus võib olenevalt tootest erineda.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
Kui kuvari sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
(lehekülg 85). (Teenus on tasuline.)
Enne seadme kasutamist
9
Enne seadme kasutamist
Ohutusabinõud
Ettevaatust
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE
Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA
TAGAKAANT). SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSTÖÖDE
VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge. Selle seadme
sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.
See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad
selle kasutamist ja hooldamist.
Sümbolid
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga
lõppevad vigastused.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara
kahjustamine.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
Enne seadme kasutamist
10
Enne seadme kasutamist
Elekter ja ohutus
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Hoiatus
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.

Vastasel juhul võib seinakontakt üle kuumeneda ning tekkida tulekahju.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

Ebastabiilne ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (Ainult 1. tüüpi isoleeritud
seadmed.)
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Ärge asetage toitekaabli peale
raskeid esemeid.

Kahjustatud toitekaabel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage pistiku ja seinakontakti ümbrusest võõrkehad (nt tolm) kuiva lapiga.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
!
Enne seadme kasutamist
11
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Kasutage toitejuhet ainult Samsungi poolt volitatud seadmetega.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

Kui seadme kasutamisel tekib tõrge, eraldage toitekaabel, et katkestada
seadme toide täielikult.
!
Seadme toidet ei saa toitenupust täielikult välja lülitada.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Installimine
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge
paigutage seadet soojusallika lähedusse.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet kitsastesse ja halva ventilatsiooniga kohtadesse, nt riiulid
või seinakapid.

Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.
Pange seadme pakendamiseks mõeldud kilekott lastele kättesaamatusse kohta.

Lapsed võivad lämbuda.
!
Enne seadme kasutamist
12
Enne seadme kasutamist
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega
pind jne).

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki
minna või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),
õlisesse või suitsusesse kohta.
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi)
lähedusse.

Vastasel juhul võib seadme tööiga väheneda või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega
köögi tööpindade lähedusse.
Ettevaatust
Olge ettevaatlik, et seadme liigutamisel see ei kukuks.

Vastasel juhul võib tekkida tõrkeid seadme töös või kehavigastusi.
!
Ärge asetage seadet selle esiküljele.

Ekraan võib viga saada.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje
alumine osa ei ulatuks üle serva.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Enne seadme kasutamist
13
Enne seadme kasutamist
Pange seade ettevaatlikult tööpinnale.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
!
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste
ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse
tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama),
võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega (lehekülg 85).
Kasutamine
Hoiatus
Seade on kõrgepinge all. Ärge proovige seadet ise lahti võtta, parandada ega
muuta.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega (lehekülg 85).
Enne toote liigutamist eemaldage selle küljest kõik kaablid, sh toitekaabel.

Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ja tekkida tulekahju või elektrilöök.
!
Kui seade tekitab imelikku heli, põlemislõhna või suitsu, eemaldage kohe toitejuhe
ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg 85).
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

Seade võib kukkuda ning last vigastada või tõsiselt haiget teha.
Kui seade kukub või välispind on viga saanud, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg 85).

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid, mänguasju ega maiustusi.

Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju
või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.
Enne seadme kasutamist
14
Enne seadme kasutamist
Kui väljas on äike või kui välk on seadmesse löönud, lülitage toide välja ja
eraldage toitejuhe.

!
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös,
mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage
kohe ruumi.
!
GAS

Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös,
mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke
või kergsüttivaid aineid.

!
Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

100
Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.
Ärge sisestage seadme ventilatsiooniavadesse ega portidesse metallesemeid
(pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg
85).

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte,
pudeleid jne) ega metallesemeid.

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg
85).

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Enne seadme kasutamist
15
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.

!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim
või liikuva pildiga ekraanisäästja.
-_!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe
seinakontaktist.

Vastasel juhul võib kogunenud tolmu, ülekuumenemise, elektrilöögi või
elektrilekke tõttu tekkida tulekahju.
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

Vastasel juhul võib teie nägemine halveneda.
!
Ärge pange alalisvooluadaptereid kokku.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Enne kasutamist eemaldage alalisvooluadapteri ümbert kilekott.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Ärge laske alalisvooluadapteril märjaks saada.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge kasutage seadet välitingimustes, kus see võib kokku puutuda vihma või
lumega.

Olge ettevaatlik, et alalisvooluadapter ei saaks põranda pesemise ajal
märjaks.
Ärge paigutage alalisvooluadapterit soojusallikate lähedusse.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Hoidke alalisvooluadapterit hästi ventileeritud kohas.
!
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine
halveneda.
!
Enne seadme kasutamist
16
Enne seadme kasutamist
Ärge hoidke kuvarit tagurpidi käes ja ärge hoidke kuvari liigutamisel seda alusest
kinni.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

Silmade väsimus leeveneb.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib
muutuda kuumaks.
Hoiustage seadme väikesi lisatarvikuid väikestele lastele kättesaamatus kohas.
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

Vastasel juhul võivad laste sõrmed või käed jääda seadmesse kinni ja viga
saada.
!

Kui kallutate seadet liiga palju, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.

Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
Enne seadme kasutamist
17
Enne seadme kasutamist
Õige hoiak toote kasutamisel
Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.

Hoidke selg sirge.

Jätke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas
veidi allapoole.
Hoidke silmi otse ekraani ees.

Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.

Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.

Hoidke küünarnukke õige nurga all.

Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või
suurema nurga all ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest
madalamal.
Enne seadme kasutamist
18
1
1.1
Ettevalmistused
Sisu kontrollimine
1.1.1 Komponentide kontrollimine

Kui mõni osa on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.

Eraldi müüdavate komponentide ja esemete välimus võib erineda pildil näidatust.

Tegelike komponentide välimus võib allolevail piltidel näidatust erineda.
Komponendid
Garantiikaart
Kiirjuhend
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Kasutusjuhend
Normatiivne juhend
Alalisvooluadapter
Toitejuhe
HDMI-kaabel
Alus
Aluse konnektor
Stereokaabel
1 Ettevalmistused
19
1
Ettevalmistused
Eraldi müüdavad tooted
DP-kaabel
D-Sub-kaabel
HDMI-DVI-kaabel
1 Ettevalmistused
20
1
1.2
Ettevalmistused
Osad
1.2.1 Control Panel (Juhtpaneel)
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Funktsioonide juhend
JOG-nupp
ÜLES
VASAKULE
PAREMALE
VAJUTUS(SISESTAMINE)
Ikoonid
Return
ALLA
Kirjeldus
Mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida.
JOG-nupp
JOG-nupp asub toote tagaküljel vasakul pool. Nuppu saab kasutada
üles, alla, vasakule või paremale liikumiseks või sisestusnupuna.
Funktsioonide juhend
Kui ekraan on sisse lülitatud, vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
funktsioonide juhend. Juhendi kuvamisel ekraanimenüü avamiseks
vajutage uuesti vastavat suunanuppu.
Funktsioonide juhend võib olenevalt funktsioonist või toote mudelist
erineda. Vaadake tegelikku mudelit.
1 Ettevalmistused
21
1
Ettevalmistused
1.2.2 Suunanupu juhend
Otseteeklahvide kohta juhiste saamiseks kuvatakse allolev ekraanimenüü, kui liigutate JOG-nuppu
ükskõik mis suunas.
HDMI, DisplayPort-režiimi suvand
Brightness
Volume
Features
Game Mode Off

ÜLES/ALLA: Reguleerige suvandeid Brightness, Contrast.

VASAKULE/PAREMALE: Reguleerige suvandeid Volume, Sound Mode, Select Sound.

VAJUTUS(SISESTAMINE): kuvatakse funktsioonide juhend.
Analog-režiimi suvand
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Features
Game Mode Off

ÜLES: Reguleerige suvandeid Brightness, Contrast.

ALLA: Eraldusvõime muutmisel menüüs Display Properties aktiveeritakse funktsioon Auto
Adjustment.

Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis Analog.

VASAKULE/PAREMALE: Reguleerige suvandeid Volume, Sound Mode, Select Sound.

VAJUTUS(SISESTAMINE): kuvatakse funktsioonide juhend.
1 Ettevalmistused
22
1
Ettevalmistused
1.2.3 Funktsioonide juhend
Peamenüüsse sisenemiseks või teiste üksuste kasutamiseks vajutage JOG-nuppu, et kuvataks
funktsioonide juhend. Väljumiseks vajutage uuesti JOG-nuppu.
Return

ÜLES/ALLA/VASAKULE/PAREMALE: saate liikuda soovitud üksuseni. Üksuste kirjeldused
kuvatakse fookuse muutumisel.

VAJUTUS(SISESTAMINE): valitud üksus rakendatakse.
Ikoonid
Kirjeldus
Sisendsignaali muutmiseks valige funktsioonide juhendi ekraanil JOGnupu abil [ ]. Kui sisendsignaali on muudetud, kuvatakse ekraani
vasakus ülanurgas teade.

Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus [
].
Kuvatakse monitori funktsioonide ekraanimenüü.

Ekraanimenüü juhtimise lukk: võimaldab säilitada hetkel kasutatavad
sätted või lukustada OSD-juhtimise, et vältida soovimatuid muudatusi
sätetes. Aktiveerimine/desaktiveerimine: ekraanimenüü
lukustamiseks / lahti lukustamiseks hoidke kümne sekundi jooksul
nuppu VASAKUL.
Kui ekraanimenüü on lukus,
on suvandeid Brightness ja Contrast võimalik reguleerida. Game
Mode on saadaval. Võimalik on vaadata suvandit INFORMATION
1 Ettevalmistused
23
1
Ettevalmistused
Ikoonid
Kirjeldus
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus [
].
Vajutage, et aktiveerida või inaktiveerida Game Mode
Kui funktsioon Game Mode on saadaval, ei ole saadaval järgmised
üksused.
SAMSUNG
SAMSUNG
Contrast, Sharpness, MAGIC
Bright, MAGIC
Upscale

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Eco Saving
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus [
lülitab monitori välja.
], mis
Funktsioonide erinemise tõttu võivad funktsioonide juhendi suvandid tegeliku mudeli korral erineda.
Kasutage funktsioone vastavalt tegelikele ikoonidele ja kirjeldustele.
Kui monitor ei kuva midagi (on energiasäästurežiimis või signaalita režiimis), saab allpool näidatud viisil
kahe suunanupu abil allikat ja toidet reguleerida.
JOG-nupp
Energiasäästurežiim / signaalita
režiim
Üles
Allika vahetamine
alla
VAJUTUS(SISESTAMINE) vajutage nuppu kahe sekundi
jooksul
Toite väljalülitamine
Kui ekraanil kuvatakse peamenüü, saate kasutada nuppu JOG, nagu on selgitatud allpool.
JOG-nupp
ÜLES/ALLA
Toiming
- Suvandite vahel liikumine.
- Peamenüüst väljumine.
VASAKULE
- Alamloendi sulgemine ilma väärtust salvestamata.
- Väärtuse vähendamine liuguri puhul.
PAREMALE
SISESTAMINE
- Järgmisele tasandile liikumine.
- Väärtuse suurendamine liuguri puhul.
- Järgmisele tasandile liikumine.
- Väärtuse salvestamine ja alamloendi sulgemine.
1 Ettevalmistused
24
1
Ettevalmistused
1.2.4 Tagakülg
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
AUDIO IN
DP IN
DC 14V
RGB IN
HDMI IN
Port
Teave portide kohta
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil
Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.

Võimaldab ühendada seadme heliväljundseadmega, nt
kõrvaklappidega.

[AUDIO IN]
Ühendage audiosisendiga, kasutades audiokaablit.
Võimaldab ühendada seadme alalisvooluadapteriga.
Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga D-SUB-kaabli abil.
1 Ettevalmistused
25
Installimine
1.3.1 Statiivi kinnitamine
Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
Hoiatus: Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode
on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.
Sisestage jalg joonisel näidatud Kontrollige, kas jalg on kindlalt
suunas alusesse.
paigas.
Keerake aluse põhjal olev
ühenduskruvi lõpuni, nii et see
oleks korralikult kinni.
Pange pakendis sisalduv
kaitsev stürovaht (pehmendus)
põrandale ja asetage toode
sellele nii, et ekraan jääks
allapoole, nagu pildil näidatud.
- Ettevaatust
RGB IN
DC 14V
DP IN
AUDIO IN
1.3
HDMI IN
1
Ettevalmistused
Kui stürovahtu pole, kasutage
paksu istumisalust.
Hoidke seadme korpusest
joonisel näidatud viisil käega
kinni.
Ärge hoidke toodet alusest
hoides alaspidi.
Lükake kokkupandud alus
joonisel noolega tähistatud
suunas korpuse külge.
1 Ettevalmistused
26
1
Ettevalmistused
1.3.2 Aluse eemaldamine
Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
Hoiatus: Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode
on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.
Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht (pehmendus)
põrandale ja asetage toode sellele nii, et ekraan jääks allapoole,
nagu pildil näidatud.
Kui stürovahtu pole, kasutage paksu istumisalust.
Aluse eemaldamiseks hoidke ühe käega kuvari ülaosast kinni ja
tõmmake teise käega aluse jalga noolega tähistatud suunas.
Keerake aluse põhjal olevat ühenduskruvi, et alus jala küljest
eemaldada.
Võtke jalg alusest välja, tõmmates seda joonisel noolega
tähistatud suunas.
1 Ettevalmistused
27
1
Ettevalmistused
1.3.3 Seadme kaldenurga reguleerimine
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
-2° (±2.0°) ~ 20° (±2.0°)

Kuvari kaldenurka on võimalik reguleerida.

Hoidke toodet alumisest osast ja reguleerige ettevaatlikult kallet.
1.3.4 Vargusevastane lukk
Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades. Lukustusseadme kuju
ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme
kasutusjuhendist. Lukustusseade on müügil eraldi.
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
1 Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
2
3
4
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
Lukustage lukustusseade.

Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
1 Ettevalmistused
28
1
Ettevalmistused
1.3.5 Seinakinnituse paigaldamine
Seinakinnituse komplekti paigaldamine
Seinakinnituse komplekt võimaldab teil kinnitada seadme seinale.
Ostke tootega kasutamiseks ühilduv seinakinnituse komplekt.
Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate
seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.
Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks
võtta ühendust tehnikuga.
Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava
kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse eest, kui
otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA)
Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi
sarnastele pindadele, võtke lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga.
Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada inimestele tõsiseid vigastusi.
Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on
vaja kokkupanemisel.






VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate
seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused erineda sõltuvalt
seinakinnituse tehnilistest andmetest.
Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet
või põhjustada seadme kukkumise, mis võib tekitada
inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest,
kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata seinakinnitust või ei
täideta seadme paigaldamise juhiseid.
Ärge kinnitage seadet üle 15-kraadise kaldenurga all.
Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.
Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud
allolevas tabelis.
Ühik: mm
Mudeli nimi
VESA kruviaukude
mõõdud (A * B)
millimeetrites
Standardne kruvi
Kogus
SD590C
100 X 100
M4
4
Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja
inimvigastustega.
1 Ettevalmistused
29
2
2.1
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
2.1.1 Põhipunktid enne ühendamist

Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.

Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.

2.2
Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
Arvuti ühendamine ja kasutamine
2.2.1 Arvutiga ühendamine

Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Seadme ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
RGB IN
1
2
Ühendage D-SUB-kaabel toote tagaküljel olevasse porti [RGB IN] ja arvuti porti RGB.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.2
3
Toite ühendamine”.)
Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks Analog.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
30
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
HDMI IN
1
2
Ühendage HDMI-kaabel toote tagaküljel asuvasse [HDMI IN]-porti ja arvuti HDMI-porti.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.2
3
Toite ühendamine”.)
Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks HDMI.
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
HDMI IN
1
2
Ühendage HDMI-DVI-kaabel toote tagaküljel asuvasse [HDMI IN]-porti ja arvuti DVI-porti.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.2
3
Toite ühendamine”.)
Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks HDMI.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
31
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Seadme ühendamine DP-kaabli abil

Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

Soovitatav on kasutada alla 1,5 m pikkust DP-kaablit. Üle 1,5 m pikkuse kaabli kasutamine võib
mõjutada pildikvaliteeti.
DP IN
1
2
Ühendage DP-kaabel toote tagaküljel olevasse porti [DP IN] ja arvuti porti DP.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.2
3
Toite ühendamine”.)
Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks DisplayPort.
Ühendamine kõrvaklappide või kõlaritega
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
AUDIO IN
1
Ühendage heliväljundseade, nt kõrvaklapid, seadme porti [
].
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
32
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.2 Toite ühendamine

Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Ühendus eemaldatava alalisvooluadapteri abil
1
2
3
Ühendage toitekaabel alalisvooluadapteriga.
Seejärel ühendage alalisvooluadapter toote tagaküljel asuva [DC 14V] pordiga.
Järgmiseks ühendage toitekaabel toiteallikaga.
DC 14V
Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
33
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Helisätete muutmine Windowsis
Juhtpaneel
→ Heli → Kõlarid → Kõlari seadistus
1
2
3
4
Kahe või enama monitori kasutamisel
Kui arvutiga on ühendatud kaks või enam monitori, siis selleks, et kasutada iga monitoriga ühendatud
kõlareid, konfigureerige sätteid alljärgnevalt.
1
Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti vahel korralikult ühendatud ning kas ühenduspistikud
on kindlalt kinnitatud. (Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja kasutamine”)
2
HDMI kaudu ühendatud monitori puhul määrake suvandi PC/AV Mode olekuks kas PC või AV.
(Vt peatükki „6.4 PC/AV Mode”)
3
Ühendage peakomplekti jaotur arvuti porti AUDIO OUT. Seejärel ühendage peakomplekti jaoturi
stereokaabel iga monitoriga.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
34
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.3 Draiveri installimine

Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.

Installidraiver on tootega komplektis oleval CD-plaadil.

Kui pakutav fail on puudulik, külastage Samsungi kodulehte (http://www.samsung.com/) ja laadige
fail alla.
1
2
3
4
Sisestage tootega kaasas olev kasutusjuhendi CD-plaat CD-seadmesse.
5
Minge jaotisse Display Properties ja kontrollige, et eraldusvõime ja värskendussagedus on sobilikud.
Klõpsake suvandil "Windows Driver".
Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
Valige mudeliloendist oma toote mudel.
Lisateavet vaadake oma Windowsi kasutusjuhendist.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
35
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.4 Optimaalse eraldusvõime seadistamine
Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime
seadistamise kohta.
Valige toote keel ja määrake arvuti eraldusvõime optimaalne seadistus.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
2.
1
2
Keele valimiseks liigutage JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE. Seejärel vajutage JOG-nuppu.
Teabesõnumi peitmiseks vajutage JOG-nuppu.

Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis,
kui lülitate seadme välja ja uuesti sisse.

Optimaalse eraldusvõime saate valida ka lauaarvuti Juhtpaneelil.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
36
3
Ekraani seadistamine
Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledust.
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
3.1
Brightness
Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim Dynamic
Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.1.1 Suvandi Brightness konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Brightness ja vajutage JOG-nuppu.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
4
5
100
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Custom
Off
Wide
Reguleerige suvandit Brightness, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
37
3
3.2
Ekraani seadistamine
Contrast
Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.

SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.2.1 Suvandi Contrast konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Contrast ja vajutage JOG-nuppu.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
4
5
100
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Custom
Off
Wide
Reguleerige suvandit Contrast, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
38
3
3.3
Ekraani seadistamine
Sharpness
Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.

SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Upscale on režiimis Mode1 või Mode2.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.3.1 Suvandi Sharpness konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sharpness ja vajutage JOG-nuppu.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
4
5
100
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
Custom
Off
Wide
Reguleerige suvandit Sharpness, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
39
3
3.4
Ekraani seadistamine
Game Mode
Konfigureerige toote ekraaniseaded mängurežiimile. Kasutage seda funktsiooni mängude mängimisel
arvutis või kui ühendatud on mängukonsool, nt PlayStation™ või Xbox™.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.4.1 Suvandi Game Mode konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Game Mode ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Image Size
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.

Kui monitor lülitub välja, energiasäästurežiimile või selle sisendallikas muutub, siis seadistatakse
režiimi Game Mode olekuks Off, isegi kui selle olekuks oli valitud On.

Kui soovite, et Game Mode oleks alati aktiveeritud, valige suvand Always On.
3 Ekraani seadistamine
40
3
3.5
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Bright
See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
Toote heledust saate vastavalt soovile reguleerida.
3.5.1
1
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
SAMSUNG
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MAGIC
Bright ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
Image Size
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200

Custom: võimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.

Standard: võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib dokumentide redigeerimiseks ja
interneti kasutamiseks.

Cinema: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu
nautimiseks.

Dynamic Contrast: võimaldab automaatse kontrastsuse reguleerimise teel saavutada
tasakaalustatud heleduse.
3 Ekraani seadistamine
41
3
Ekraani seadistamine
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Image Size
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Kui välissisend on ühendatud HDMI või DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on
SAMSUNG
seadistatud AV, on funktsioonil MAGIC
Bright neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud
pildisätet (Dynamic, Standard, Movie ja Custom). Te võite aktiveerida Dynamic, Standard, Movie
või Custom seade. Valikuga Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.
4
5

Dynamic: Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis Standard.

Standard: Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.

Movie: Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.

Custom: Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
42
3
3.6
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funktsioon MAGIC
Upscale parendab pildikihtide detailsust ja eredust.
3.6.1
1

Funktsiooni efektid on paremini tajutavad madala eraldusvõimega piltidel.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Bright on režiimis Cinema või Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
SAMSUNG MAGIC Upscalei seadistamine
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
SAMSUNG
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MAGIC
Upscale ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
Enhance picture detail
and vividness.
75
Sharpness
60
Game Mode
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Mode1
Off
Image Size
Mode2
Wide
Off
Võrreldes režiimiga Mode1, on režiimil Mode2 tugevam efekt.
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
43
3
3.7
Ekraani seadistamine
Image Size
Saate muuta pildi suurust.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.7.1 Suvandi Image Size muutmine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Image Size ja vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
järgmine ekraan.
Režiimis PC
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
Wide

Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.

Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.
Režiimis AV
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
4:3
Auto
16:9
Wide
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Wide

4:3: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.

16:9: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 16:9.

Screen Fit: võimaldab kuvada pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.

Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI-kaabli abil.
3 Ekraani seadistamine
44
3
Ekraani seadistamine
4
5

Digitaalne väljundseade on ühendatud DP-kaabli abil.

Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga
mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI, DP-pesa kaudu
ja režiim PC/AV Mode on olekus AV.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
45
3
3.8
Ekraani seadistamine
HDMI Black Level
Kui DVD-mängija või digiboks ühendatakse tootega HDMI kaudu, võib pildikvaliteet olenevalt ühendatud
allikaseadmest halveneda (kontrastsus, värvide halvenemine, musta värvi tase jne). Sellisel juhul võib
pildikvaliteedi reguleerimiseks kasutada funktsiooni HDMI Black Level. Sellisel juhul parandage
halvenenud pildikvaliteeti suvandi HDMI Black Level abil.

Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis HDMI.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.8.1 Suvandi HDMI Black Level sätete konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand HDMI Black Level ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
HDMI Black Level
Response Time
Normal
Low
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
H-Position
V-Position
Coarse
Fine


Normal: valige see režiim, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
Low: valige see režiim musta värvi taseme vähendamiseks ja valge värvi tasandi
suurendamiseks, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
HDMI Black Level ei pruugi ühilduda osade lähteseadmetega.
3 Ekraani seadistamine
46
3
3.9
Ekraani seadistamine
Response Time
Saate kiirendada paneeli reageerimist, et muuta videod veelgi elavamaks ja loomulikumaks.

Kui te ei vaata filmi, on parim seadistada suvandi Response Time olekuks Standard või Faster.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.9.1 Suvandi Response Time konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Response Time ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
HDMI Black Level
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Coarse
Fine
4
5
0
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
47
3
Ekraani seadistamine
3.10 H-Position ja V-Position
H-Position: Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.
V-Position: Saate liigutada ekraani üles või alla.

Saadaval ainult režiimis Analog.

See menüü on saadaval ainult juhul, kui suvandi Image Size olekuks on režiimis AV seadistatud
Screen Fit. Kui režiimis AV määratakse sisendsignaaliks 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor
kuvab pilti normaalselt, valige Screen Fit, et reguleerida horisontaalasendi taset 0–6.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.10.1 Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige suvand H-Position või V-Position, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
PICTURE
HDMI Black Level
Response Time
PICTURE
Response Time
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Fine
2200
0
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
H-Position
Coarse
4
Faster
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
Coarse
Fine
Faster
50
50
2200
0
Suvandi H-Position või V-Position reguleerimiseks liigutage JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE ja
vajutage seda.
5
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
48
3
Ekraani seadistamine
3.11 Coarse
Saate reguleerida ekraani sagedust.

Saadaval ainult režiimis Analog.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.11.1 Suvandi Coarse reguleerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Coarse ja vajutage JOG-nuppu.
PICTURE
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
4
5
Faster
50
50
2200
0
Reguleerige suvandit Coarse, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
49
3
Ekraani seadistamine
3.12 Fine
Saate peenhäälestada ekraani, et saavutada elav pilt.

Saadaval ainult režiimis Analog.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.12.1 Suvandi Fine reguleerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Fine ja vajutage JOG-nuppu.
PICTURE
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
4
5
Faster
50
50
2200
0
Reguleerige suvandit Fine, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
50
4
Värvitooni konfigureerimine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
SAMSUNG
Bright olekuks on seadistatud
Saate reguleerida ekraani värvitooni. See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
režiim Cinema või Dynamic Contrast. See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
4.1
Red
Saate reguleerida punase värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.
4.1.1 Suvandi Red konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand COLOR ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Red ja vajutage JOG-nuppu.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Reguleerige suvandit Red, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
51
4
4.2
Värvitooni konfigureerimine
Green
Saate reguleerida rohelise värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.
4.2.1 Suvandi Green konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand COLOR ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Green ja vajutage JOG-nuppu.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Reguleerige suvandit Green, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
52
4
4.3
Värvitooni konfigureerimine
Blue
Saate reguleerida sinise värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.
4.3.1 Suvandi Blue konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand COLOR ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Blue ja vajutage JOG-nuppu.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Reguleerige suvandit Blue, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
53
4
4.4
Värvitooni konfigureerimine
Color Tone
Saate reguleerida pildi üldist värvitooni.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
4.4.1 Suvandi Color Tone sätete muutmine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand COLOR ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Color Tone ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
50
50
Normal
Mode1
Warm 2

Cool 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Cool 1.

Cool 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Normal.

Normal: võimaldab kuvada standardse värvitooni.

Warm 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Normal.

Warm 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Warm 1.

Custom: võimaldab kohandada värvitooni.
Kui välissisend on ühendatud HDMI, DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud
AV, on funktsioonil Color Tone neli värvitemperatuuri sätet (Cool, Normal, Warm ja Custom).
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
54
4
4.5
Värvitooni konfigureerimine
Gamma
Saate reguleerida pildi heleduse keskmist vahemikku (Gamma).
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
4.5.1 Suvandi Gamma konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand COLOR ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Gamma ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
55
5
5.1
Ekraanimenüü liigutamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
Language
Saate valida menüükeele.

Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.

See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
5.1.1 Suvandi Language konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MENU SETTINGS ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Language ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
4
5
Set the menu
language.
Italiano
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
56
5
5.2
Ekraanimenüü liigutamine
Menu H-Position ja Menu V-Position
Menu H-Position: Saate liigutada menüü asukohta vasakule või paremale.
Menu V-Position: Saate liigutada menüü asukohta üles või alla.
5.2.1 Suvandi Menu H-Position ja Menu V-Position konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MENU SETTINGS ja vajutage JOG-nuppu.
Valige suvand Menu H-Position või Menu V-Position, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja
vajutades seda.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
100
2
20 sec
On
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
4
Move the menu
position to the left or
right.
English
Move the menu
position up or down.
100
2
20 sec
On
Suvandi Menu H-Position või Menu V-Position reguleerimiseks liigutage JOG-nuppu VASAKULE/
PAREMALE ja vajutage seda.
5
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
57
5
5.3
Ekraanimenüü liigutamine
Display Time
Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud
aja jooksul.
Suvandit Display Time saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et OSD-menüü kaoks
ekraanilt.
5.3.1 Suvandi Display Time konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MENU SETTINGS ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Display Time ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
58
5
5.4
Ekraanimenüü liigutamine
Transparency
Saate määrata menüüakende läbipaistvuse.
5.4.1 Suvandi Transparency muutmine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MENU SETTINGS ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Transparency ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
MENU SETTINGS
English
Language
Menu H-Position
100
Menu V-Position
2
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Transparency
Off
On
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
59
6
6.1
Seadistamine ja lähtestamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
Reset All
Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.1.1 Sätete lähtestamine (Reset All)
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Reset All ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
1R
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
60
6
6.2
Seadistamine ja lähtestamine
Eco Saving
Funktsioon Eco Saving säästab energiat, kontrollides ekraanipaneeli kasutatavat elektrivoolu.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Bright on režiimis Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.2.1 Suvandi Eco Saving konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Eco Saving ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Reset All
Eco Saving
75%
Off Timer
50%
PC/AV Mode
Off
Key Repeat Time
Source Detection
Power LED On
4
5
Acceleration
Auto
Stand-by

75%: ekraani voolutarbe seadmine vaiketasemega võrreldes 75%-le.

50%: ekraani voolutarbe seadmine vaiketasemega võrreldes 50%-le.

Off: Funktsiooni Eco Saving deaktiveerimine.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
61
6
6.3
Seadistamine ja lähtestamine
Off Timer
Te saate seadistada toote automaatselt välja lülituma.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.3.1 Sisselülitamise taimeri Off Timer seadistamine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Enable or disable the
Off Timer.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
Off Timer
5
6
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.

Off: inaktiveerib väljalülitustaimeri, et seade ei lülituks automaatselt välja.

On: aktiveerib väljalülitustaimeri, et seade lülituks automaatselt välja.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
62
6
Seadistamine ja lähtestamine
6.3.2 Funktsiooni Turn Off After konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Turn Off After ja vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
järgmine ekraan.
Off Timer
5
6
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Reguleerige suvandit Turn Off After, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.

Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi. Seade lülitub määratletud tundide
möödumisel automaatselt välja.

See suvand on saadaval ainult siis, kui suvandi Off Timer olekuks on seadistatud On.

Teatud piirkondade turule mõeldud toodete puhul on funktsioon Off Timer seatud automaatselt
aktiveeruma 4 tundi pärast toote sisselülitamist. See on kooskõlas toiteallikat puudutavate
eeskirjadega. Kui te ei soovi, et taimer aktiveeruks, valige MENU → SETUP&RESET ning lülitage
funktsioon Off Timer olekusse Off.
6 Seadistamine ja lähtestamine
63
6
6.4
Seadistamine ja lähtestamine
PC/AV Mode
Seadke PC/AV Mode valikule AV. Kujutise suurus kasvab. See on mugav valik filmi vaatamisel
kasutamiseks.

See funktsioon ei toimi režiimis Analog.

Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).

Kui monitor (kui olekuks on seatud HDMI või DisplayPort) on energiasäästurežiimil või sellel
kuvatakse teade Check Signal Cable (Kontrollige signaalikaablit), siis vajutage ekraanimenüü
(OSD) kuvamiseks nuppu MENU. Saate valida suvandi PC või AV.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.4.1 Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PC/AV Mode ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand HDMI või Dispaly Port ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Reset All
Eco Saving
Off
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Power LED On
PC/AV Mode
HDMI
PC
Display Port
AV
Select the PC/AV mode
for the HDMI source.
Acceleration
Auto
Stand-by
PC/AV Mode
HDMI
PC
Display Port
AV
Select the PC/AV mode
for the Dispaly Port
source.
DVI PC
5
6
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
64
6
6.5
Seadistamine ja lähtestamine
Key Repeat Time
Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.5.1 Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Key Repeat Time ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Acceleration
Auto
Power LED On

Valikud on Acceleration, 1 sec ja 2 sec. Kui valite No Repeat, reageerib käsk ainult ühe korra,
kui nuppu vajutatakse.
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
65
6
6.6
Seadistamine ja lähtestamine
Source Detection
Aktiveerige suvand Source Detection.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.6.1 Suvandi Source Detection konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Source Detection ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
4
5
Source Detection
Auto
Power LED On
Manual

Auto: sisendallikas tuvastatakse automaatselt.

Manual: võimaldab valida sisendallika käsitsi.
Auto
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
66
6
6.7
Seadistamine ja lähtestamine
Power LED On
Konfigureerige sätted, et toote alumises osas paiknev toite LED-indikaator sisse või välja lülitada.
6.7.1 Funktsiooni Power LED On
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Power LED On ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
4
5
Source Detection
Working
Power LED On
Stand-by
Auto

Working: Toite LED-indikaator põleb, kui toode töötab.

Stand-by: Toite LED-indikaator põleb, kui toode ei tööta.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
67
7
7.1
Menüü INFORMATION ja teised
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
INFORMATION
Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.
7.1.1 Suvandi INFORMATION kuvamine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand INFORMATION ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
Model Name: S27D590C
Analog
**kHz **Hz PP
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
INFORMATION
Kuvatavad menüü-üksused võivad mudeliti erineda.
7 Menüü INFORMATION ja teised
68
7
7.2
Menüü INFORMATION ja teised
Suvandite Brightness ja Contrast konfigureerimine
avaekraanil
Kui ekraanil kuvatakse suunanupu juhend, saate suvandeid Brightness, Contrast reguleerida JOGnuppu liigutades.
Brightness :


SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim Dynamic
Contrast.
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving.
Contrast :


1
SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
Kui liigutate JOG-nuppu ÜLES, avaneb järgmine kuva.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Brightness
100
Contrast
75
2
Liikuge suvandilt Brightness
suvandile Contrast või suvandilt Contrast
suvandile
Brightness, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA.
3
Reguleerige suvandeid Brightness ja Contrast, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
7 Menüü INFORMATION ja teised
69
7
7.3
Menüü INFORMATION ja teised
Suvandi Volume konfigureerimine käivitusekraanil
7.3.1
Volume
Kui ekraanil kuvatakse suunanupu juhend, saate suvandit Volume reguleerida JOG-nuppu liigutades.
1
Kui liigutate JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE, avaneb järgmine kuva.
9ROXPH
9ROXPH
6RXQG0RGH
6WDQGDUG
6HOHFW6RXQG
6WHUHR
&ORVH
2
Reguleerige suvandit Volume, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Kui ühendatud sisendseadme helikvaliteet on halb, võib automaatne heli vaigistamise funktsioon Auto
Mute kõrvaklappide või kõlarite kasutamisel põhjustada heli vaigistamist või hakkimist.
Seadke sisendseadme helitugevuseks vähemalt 20% ja reguleerige helitugevust toote helitugevuse
juhtnuppudega (JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE).

Mis on Auto Mute?
See funktsioon vaigistab heli, et parandada heliefekti helimüra või nõrga sisendsignaali korral, mis
on tavaliselt põhjustatud sisendseadme heliprobleemist.
7 Menüü INFORMATION ja teised
70
7
Menüü INFORMATION ja teised
7.3.2
Sound Mode
Kui ekraanil kuvatakse suunanupu juhend, saate suvandit Sound Mode reguleerida JOG-nuppu
liigutades.
1
Kui liigutate JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE, avaneb järgmine kuva.
9ROXPH
9ROXPH
6RXQG0RGH
6WDQGDUG
6HOHFW6RXQG
0XVLF
0RYLH
ଥࢿ
&OHDU9RLFH
&ORVH
2
3

Standard: võimaldab valida tavalise helirežiimi.

Music: võimaldab rõhutada muusikat üle häälte.

Movie: võimaldab filmide jaoks pakkuda parimat heli.

Clear Voice: võimaldab rõhutada hääli üle teiste helide.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
7.3.3 Select Sound
Kui ekraanil kuvatakse suunanupu juhend, saate suvandit Select Sound reguleerida JOG-nuppu
liigutades.
1
Kui liigutate JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE, avaneb järgmine kuva.
9ROXPH
9ROXPH
50
6RXQG0RGH
6HOHFW6RXQG
6WHUHR
/HIW&KDQQHO
5LJKW&KDQQHO
&ORVH
2
3

Stereo: heli kostub nii vasakust kui ka paremast kõlarist.

Left Channel: seadistage vasak ja parem kõlar esitama ainult heliallika vasakut kanalit.

Right Channel: seadistage vasak ja parem kõlar esitama ainult heliallika paremat kanalit.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
7 Menüü INFORMATION ja teised
71
7
Menüü INFORMATION ja teised
Ühe kuvari kasutamisel
1
Avage valitud helirežiimi menüü ja valige suvand Stereo.
9ROXPH
9ROXPH
50
6RXQG0RGH
6HOHFW6RXQG
6WHUHR
/HIW&KDQQHO
5LJKW&KDQQHO
&ORVH
L
R
Kahe kuvari kasutamisel
1
Avage valitud helirežiimi menüü.
Valige vasakpoolse kuvari jaoks suvand Left Channel. Valige parempoolse kuvari jaoks suvand
Right Channel.
9ROXPH
9ROXPH
9ROXPH
9ROXPH
6RXQG0RGH
6RXQG0RGH
6HOHFW6RXQG
6HOHFW6RXQG
6WHUHR
/HIW&KDQQHO
5LJKW&KDQQHO
5LJKW&KDQQHO
&ORVH
L
6WHUHR
/HIW&KDQQHO
&ORVH
L
R
R
7 Menüü INFORMATION ja teised
72
7
Menüü INFORMATION ja teised
Kolme või enama kuvari kasutamisel
1
Avage valitud helirežiimi menüü.
Valige vasakpoolse kuvari jaoks suvand Left Channel. Valige keskmise kuvari jaoks suvand Stereo.
Valige parempoolse kuvari jaoks suvand Right Channel.
9ROXPH
9ROXPH
9ROXPH
6RXQG0RGH
9ROXPH
9ROXPH
50
6RXQG0RGH
6HOHFW6RXQG
6WHUHR
6HOHFW6RXQG
9ROXPH
6RXQG0RGH
6HOHFW6RXQG
6WHUHR
6WHUHR
/HIW&KDQQHO
/HIW&KDQQHO
/HIW&KDQQHO
5LJKW&KDQQHO
5LJKW&KDQQHO
5LJKW&KDQQHO
&ORVH
L
&ORVH
L
&ORVH
R
R
Mitme kuvari kasutamiseks ühendage need HDMI- või D-sub-kaablite abil arvutiga. („2.2 Arvuti
ühendamine ja kasutamine”)
7 Menüü INFORMATION ja teised
73
8
8.1
Tarkvara installimine
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Rakendus "Easy Setting Box"võimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.
8.1.1 Tarkvara installimine
1
2
Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.
Valige rakenduse "Easy Setting Box" installimisprogramm.
Kui tarkvara installimise hüpikaken peaekraanile ei ilmu, otsige CD-plaadilt üles rakenduse "Easy
Setting Box" installifail ja topeltklõpsake sellel.
3
4
Kui ilmub installiviisard, klõpsake nuppu Next (edasi).
Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.

Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni "Easy
Setting Box" kuvada.

Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid (rakendus "Easy Setting Box")
Rakenduse "Easy Setting Box" installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
Süsteeminõuded
Operatsioonisüsteem

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Riistvara

Vähemalt 32 MB muutmälu

Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi
8 Tarkvara installimine
74
8
Tarkvara installimine
8.1.2 Tarkvara arvutist eemaldamine
Klõpsake nuppu alusta, valige kirje sätted/juhtpaneel ja seejärel topeltkõpsake ikoonil programmide
lisamine või eemaldamine.
rakenduste loendist "Easy Setting Box" ja klõpsake nuppu lisa/kustuta.
8 Tarkvara installimine
75
9
9.1
Tõrkeotsingu juhend
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse pöördumist
vajalikud toimingud
9.1.1 Toote testimine
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel
pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga
ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.
1
2
3
4
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
Eraldage kaabel seadme küljest.
Toote sisselülitamine.
Kui kuvatakse teade Check Signal Cable, töötab seade normaalselt.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
9.1.2 Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki „10.3 Standardne signaalirežiimi tabel”),
kuvatakse lühidalt teade Not Optimum Mode.
9.1.3 Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Probleemid
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Lahendused
Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti
vahel korralikult ühendatud ning kas
ühenduspistikud on kindlalt kinnitatud. (Vt
peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja kasutamine”)
9 Tõrkeotsingu juhend
76
9
Tõrkeotsingu juhend
Ekraaniprobleem
Probleemid
Lahendused
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult
ühendatud. (Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Kuvatakse teade Check Signal Cable.
Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult
ühendatud. (Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on
sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi
signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime
või sageduse.
Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust,
nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate
need standardsete signaalirežiimide tabelist
(lehekülg 83).
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige seadme kaabliühendust (vt peatükki
„2.2 Arvuti ühendamine ja kasutamine”).
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Reguleerige suvandeid Coarse (lehekülg 49) ja
Fine (lehekülg 50).
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne)
ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud
tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi
eraldusvõime ning sagedus on toote nõuetega
ühilduvas vahemikus. Järgmisena, kui nõutud,
muutke seadistusi, lähtudes standardsete
signaalirežiimide tabelist (lehekülg 83) selles
juhendis ja menüüst INFORMATION sellel tootel.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandeid Brightness (lehekülg 37)
ja Contrast (lehekülg 38).
Ekraani värv on ebapüsiv.
Muutke suvandi COLOR sätteid.
(Vt peatükki „ Värvitooni konfigureerimine”)
Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on
moonutatud.
Muutke suvandi COLOR sätteid.
(Vt peatükki „ Värvitooni konfigureerimine”)
Valge ei ole päris valge.
Muutke suvandi COLOR sätteid.
(Vt peatükki „ Värvitooni konfigureerimine”)
9 Tõrkeotsingu juhend
77
9
Tõrkeotsingu juhend
Probleemid
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga
0,5–1 sekundi järel.
Lahendused
Toode on energiasäästurežiimis.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage
klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Heliprobleem
Probleemid
Heli puudub.
Lahendused
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige
helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele
keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti
helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Heli ei saa stereohelina esitada.
Kontrollige, kas valitud on õige helirežiim (lehekülg
71).
Allikaseadme probleem
Probleemid
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Lahendused
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine,
viige arvuti hooldusesse.
Toote raamil paiknevad LED-tuled võivad sõltuvalt kasutaja vaatamisnurgast nähtavad olla.
Need tuled on kahjutud ja ei mõjuta toote omadusi ega jõudlust. Toote kasutamine on ohutu.
9 Tõrkeotsingu juhend
78
9
9.2
Tõrkeotsingu juhend
Küsimused ja vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.

Windows XP: Avage Juhtpaneel
Sätted
Täpsemalt
Ilme ja teemad
Kuva
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

Windows ME/2000: Minge lehele Juhtpaneel
Sätted
Täpsemalt
Kuva
Kuvar ja kohandage suvandit
Värskendussagedus Kuvari sättedi alt.

Windows Vista: Valige Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Isikupärastamine
Kuvasätted
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

Windows 7: Valige Juhtpaneel
Kuva
Ilme ja isikupärastamine
Ekraani eraldusvõime
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit Värskendussagedus jaotises
Kuvari sätted.

Windows 8: Valige Sätted
Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Kuva
Ekraani eraldusvõime
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.
9 Tõrkeotsingu juhend
79
9
Tõrkeotsingu juhend
Küsimus
Kuidas saab muuta
eraldusvõimet?
Vastus

Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel
kujundused

Kuva
Ilme ja
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel
Kuva
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel
isikupärastamine
Isikupärastamine
Ilme ja
Kuvasätted ja
reguleerige eraldusvõimet.

Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel
isikupärastamine
Kuva
Ilme ja
Eraldusvõime reguleerimine ja
reguleerige eraldusvõimet.

Windows 8: valige suvandid Sätted
isikupärastamine
Kuva
Juhtpaneel
Ilme ja
Eraldusvõime reguleerimine ja
reguleerige eraldusvõimet.
Kuidas seadistada
energiasäästurežiimi?

Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja kujundused
Kuva
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides
suvandid Juhtpaneel
Kuva
Ekraanisäästja sätted, või
arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Sätted
Juhtpaneel
Isikupärastamine
Ilme ja isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS
SETUP-i kaudu.
Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.
9 Tõrkeotsingu juhend
80
10
Tehnilised andmed
10.1 Üldine
Mudeli nimi
Paneel
S27D590C
Suurus
27 tolli (68 cm)
Ekraani mõõtmed
597,9 mm (H) x 336,3 mm (V)
Punktisamm
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Toiteallikas
AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna
standardpinge võib riikides erineda.
Mõõtmed (LxKxS) /
kaal
Ilma toeta
623,5 x 366 x 59,5 mm / 5 kg
Koos toega
623,5 x 463 x 182 mm / 5,6 kg
Keskkonna-alased
asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Õhuniiskus: 10 % – 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Õhuniiskus: 5 % – 95 %, mittekondenseeruv
Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-andPlay. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid.
Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral
kohandada.
Paneelipunktid (pikslid)
Toote valmistamise omapära tõttu võib LCD-ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam
või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
See seade on B-klassi digitaalseade.
10 Tehnilised andmed
81
10
Tehnilised andmed
10.2 Energiasääst
Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule
värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud. Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani
uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib
ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.
Energiasäästja
Energiatarve Energy
Stari järgi
Energiasäästurežiim
Toide väljas
(toitenupp)
Toiteindikaator
Väljas
Vilgub
Sees
Energiatarve
35 W
0,3 W
0,3 W

Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.

Seade ei tarbi elektrit, kui eemaldate toitejuhtme vooluvõrgust. Ühendage toitejuhe lahti, kui te
toodet pikema aja jooksul ei kasuta (näiteks puhkuse vm ajal).
10 Tehnilised andmed
82
10
Tehnilised andmed
10.3 Standardne signaalirežiimi tabel

Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi
saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Seega võib mõni muu, siin määratlemata eraldusvõime
halvendada pildikvaliteeti. Selle vältimiseks soovitame valida seadme ekraanisuuruse jaoks
määratletud optimaalse eraldusvõime.

Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-monitori LCD-monitori vastu, kontrollige sagedust. Kui LCDmonitor ei toeta 85 Hz, muutke CDT-monitori kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui
vahetate selle LCD-monitori vastu.
Sünkroonimine
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
30–81 kHz
Vertikaalsagedus
56–72 Hz
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne eraldusvõime 1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist,
reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide
hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele
tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,
1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Tehnilised andmed
83
10
Tehnilised andmed

Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust
mõõdetakse kilohertsides (kHz).

Vertikaalsagedus
Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti.
Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks” või „värskendussageduseks” ning seda
tähistatakse ühikuga Hz.
10 Tehnilised andmed
84
Lisa
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI
klienditoe poole.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/
support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/
support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/
support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar/
support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/
support
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
http://www.samsung.com/br/
support
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/
support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/
support
Gratis desde cualquier parte del
país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
ECUADOR
1-800-10-72670
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Lisa
85
Lisa
LATIN AMERICA
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
HONDURAS
800-27919267
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/
support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PANAMA
800-7267
800-0101
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com/pe/
support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Lisa
86
Lisa
LATIN AMERICA
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/
support
EUROPE
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG
(0800 - 7267864)
http://www.samsung.com/at/
support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/
support (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr/
support (French)
BOSNIA
051 331 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31,
http://www.samsung.com/bg/
support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/
support
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
http://www.samsung.com/gr/
support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz/
support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/
support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/
support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/
support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/
support
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/
support
Lisa
87
Lisa
EUROPE
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
http://www.samsung.com/de/
support
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/
support
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/
support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/
support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/
support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/
support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/
support
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
!"
#$'$
##(
http://www.samsung.com/pl/
support
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/
support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008
SAMSUNG) Apel GRATUIT
http://www.samsung.com/ro/
support
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/
support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/
support
SLOVENIA
080 697 267
http://www.samsung.com/si
090 726 786
Lisa
88
Lisa
EUROPE
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/
support
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/
support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/
support
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/
support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com/ru/
support
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/
support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
Lisa
89
Lisa
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/
support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/
support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/
support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/
support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/
support
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/
support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
http://www.samsung.com/my/
support
MYANMAR
01-2399888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/
support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/
support
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/
support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/
support
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/
support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/
support
Lisa
90
Lisa
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/
support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/
support
0094117540540
http://www.samsung.com/support
SRI LANKA
0094115900000
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/
support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
EGYPT
08000-726786
16580
http://www.samsung.com/eg/
support
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com/iran/
support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/
support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
support
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
Lisa
91
Lisa
MENA
SAUDI ARABIA
920021230
http://www.samsung.com/sa/
support
http://www.samsung.com/sa_en/
support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/
support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/
support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/
africa_en/support
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/
africa_en/support
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755
http://www.samsung.com/support
Lisa
92
Lisa
AFRICA
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
Lisa
93
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu
järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne

Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma
toodet lahti võtmata.

Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid. (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)

Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.

Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.

Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.

Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.

Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.

Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.

Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.

Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.

Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või
partneri mehaanik.

Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.

Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.

Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu

Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)

Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
Lisa
94
Lisa
Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
Lisa
95
Lisa
Õige kõrvaldamisviis
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete
jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle
elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja
lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete
kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste
tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need
esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta
kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja
sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks
mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Lisa
96
Lisa
Mõisted
OSD (ekraanikuva)
Ekraanikuva (OSD) võimaldab teil konfigureerida ekraani sätteid, et optimeerida pildikvaliteeti vastavalt
vajadusele. See võimaldab teil ekraanil kuvatavate menüüde abil muuta ekraani heledust, värvitooni,
suurust ja paljusid teisi sätteid.
Gamma
Gamma menüü reguleerib halliskaalat, mis tähistab ekraani keskmisi toone. Heleduse reguleerimisel
muutub kogu ekraan heledamaks, kuid gamma reguleerimisel muutub heledamaks ainult keskmine
heledus.
Halliskaala
Selle skaala moodustavad ekraani tumedamate ja heledamate piirkondade vahelise värvitugevuse
erinevuse tasemed. Ekraani heleduse muutusi väljendatakse musta ja valge variatsiooniga ning
halliskaala viitab musta ja valge vahele jäävale piirkonnale. Halliskaala muutmisel gamma reguleerimise
kaudu muutub ekraani keskmine heledus.
Skannimissagedus
Skannimissagedus ehk värskendussagedus on ekraani värskendamise sagedus. Kuvatavat pilti
värskendatakse sedamööda, kuidas edastatakse ekraani andmeid, värskendamine ise pole seejuures
silmaga nähtav. Ekraani värskendamiste arvu kutsutakse skannimissageduseks ning seda
mõõdetakse ühikuga Hz. 60 Hz skannimissagedus tähendab, et ekraani värskendatakse 60 korda
sekundis. Ekraani skannimissagedus sõltub lauaarvutis ja kuvaris olevate graafikakaartide jõudlusest.
Horisontaalsagedus
Kuvari ekraanil kuvatavad tähemärgid ja pildid koosnevad paljudest punktidest (pikslid). Piksleid
edastatakse horisontaalridadel, mis seejärel korrastatakse vertikaalselt, et luua pilti.
Horisontaalsagedust mõõdetakse ühikuga kHz ning see tähistab, kui mitu korda sekundis
edastatakse ja kuvatakse horisontaalridu kuvari ekraanil. Horisontaalsagedus 85 tähendab, et
horisontaaljooni, millest kujutis koosneb, edastatakse sekundis 85 000 korda. Horisontaalsagedust
näitab suurus 85 kHz.
Vertikaalsagedus
Üks pilt koosneb paljudest horisontaalridadest. Vertikaalsagedust mõõdetakse ühikuga Hz ning see
tähistab, kui mitu pilti saab luua sekundis eelmainitud horisontaalridadega. Vertikaalsageduse näitaja
60 tähendab, et pilti edastatakse 60 korda sekundis. Vertikaalsagedust nimetatakse ka
„värskendussageduseks” ja see mõjutab ekraani värelust.
Lisa
97
Lisa
Eraldusvõime
Eraldusvõime on ekraani moodustavate horisontaal- ja vertikaalpikslite arv. See kujutab monitori
detailsuse taset.
Kõrgem eraldusvõime kuvab ekraanil rohkem teavet ja on sobilik mitme toimingu teostamiseks
samaaegselt.
Näiteks eraldusvõime 1920 x 1080 koosneb 1920 horisontaalpikslist (horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).
Näiteks eraldusvõime 1920 x 1200 koosneb 1920 horisontaalpikslist (horisontaalne eraldusvõime) ja
1200 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).
Plug & Play
Funktsioon Plug & Play võimaldab kuvari ja lauaarvuti vahel automaatselt teavet vahetada, et luua
optimaalne kuvakeskkond.
Monitor kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit VESA DDC.
Lisa
98
Register
A
L
Aja kuvamine 58
Läbipaistvus 59
Allika tuvastus 66
Lähtesta kõik 60
Arvuti ühendamine ja kasutamine 30
Autoriõigus 7
M
Makseteenuse vastutus hind tarbijatele 94
E
Mõisted 97
Easy Setting Box 74
Mängurežiim 40
Energiasääst 61, 82
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse
pöördumist vajalikud toimingud 76
Enne ühendamist 30
O
Ohutusabinõud 10
Osad 21
G
Gamma 55
P
PC/AVrežiim 64
Peen 50
H
HDMI musta tase 46
Puhastamine 8
Punane 51
Heledus 37
I
Installimine 26
J
Jämehäälestus 49
R
Reaktsiooniaeg 47
Roheline 52
S
SAMSUNG MAGIC Bright 41
SAMSUNG MAGIC Upscale 43
K
Sinine 53
Keel 56
Sisu kontrollimine 19
Klahvi kordamise aeg 65
Standardne signaalirežiimi tabel 83
Kontrastsus 38
Kujutise suurus 44
Küsimused ja vastused 79
T
TEAVE 68
Teravus 39
Toite LEDindikaatori sisselülitamine 67
Register
99
Register
V
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE 85
Väljalülitamise taimer 62
Värvitoon 54
Õ
Õige hoiak toote kasutamisel 18
Õige kõrvaldamisviis 96
Ü
Üldine 81
Register
100

advertisement

Key Features

  • 68.6 cm (27") LED VA
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 4 ms 350 cd/m² 3000:1
  • 24 W

Related manuals

Download PDF

advertisement