Samsung 28" tippklassi TV monitor koos metalse alusega Kasutusjuhend

Add to My manuals
100 Pages

advertisement

Samsung 28
Kasutusjuhend
U28D590D
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda,
samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise
eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
BN46-00410A-01
Sisukord
ENNE SEADME
KASUTAMIST
ETTEVALMISTUSED
ALLIKASEADME
ÜHENDAMINE JA
KASUTAMINE
7
Autoriõigus
7
Selles juhendis kasutatavad ikoonid
8
Puhastamine
9
Paigaldusruumi korrastamine
9
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
10
Ohutusabinõud
10
11
12
14
Sümbolid
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
18
Õige hoiak toote kasutamisel
19
Sisu kontrollimine
19
Komponentide kontrollimine
20
Osad
20
21
22
24
Control Panel (Juhtpaneel)
Suunanupu juhend
Funktsioonide juhend
Tagakülg
25
Installimine
25
26
27
27
Statiivi kinnitamine
Aluse eemaldamine
Seadme kaldenurga reguleerimine
Vargusevastane lukk
28
Enne ühendamist
28
Põhipunktid enne ühendamist
Sisukord
2
Sisukord
EKRAANI SEADISTAMINE
EKRAANI
REGULEERIMINE
28
Arvuti ühendamine ja kasutamine
28
29
29
30
31
33
34
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Seadme ühendamine DP-kaabli abil
Ühendamine kõrvaklappide või kõlaritega
Toite ühendamine
Draiveri installimine
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
35
Brightness
35
Suvandi Brightness konfigureerimine
36
Contrast
36
Suvandi Contrast konfigureerimine
37
Sharpness
37
Suvandi Sharpness konfigureerimine
38
Game Mode
38
Suvandi Game Mode konfigureerimine
39
SAMSUNG MAGIC Bright
39
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine
41
SAMSUNG MAGIC Angle
41
SAMSUNG MAGIC Anglei seadistamine
43
Color
43
Funktsiooni Color konfigureerimine
45
HDMI Black Level
45
Suvandi HDMI Black Level sätete
konfigureerimine
46
Response Time
46
Suvandi Response Time konfigureerimine
47
Image Size
47
Suvandi Image Size muutmine
Sisukord
3
Sisukord
EKRAANIMENÜÜ
LIIGUTAMINE
SEADISTAMINE JA
LÄHTESTAMINE
49
H-Position ja V-Position
49
Suvandi H-Position ja V-Position
konfigureerimine
50
PIP/PBP
51
52
53
54
55
57
61
Funktsiooni PIP/PBP Mode konfigureerimine
Suvandi Size konfigureerimine
Suvandi Position konfigureerimine
Suvandi Sound Source konfigureerimine
Suvandi Source konfigureerimine
Suvandi Image Size konfigureerimine
Suvandi Contrast konfigureerimine
63
Language
63
Suvandi Language konfigureerimine
64
Display Time
64
Suvandi Display Time konfigureerimine
65
Transparency
65
Suvandi Transparency muutmine
66
Eco Saving
66
Suvandi Eco Saving konfigureerimine
67
PC/AV Mode
67
Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine
68
Source Detection
68
Suvandi Source Detection konfigureerimine
69
Key Repeat Time
69
Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine
70
Off Timer
70
71
Sisselülitamise taimeri Off Timer seadistamine
Funktsiooni Turn Off After konfigureerimine
72
Power LED On
72
Funktsiooni Power LED On
Sisukord
4
Sisukord
MENÜÜ INFORMATION JA
TEISED
TARKVARA INSTALLIMINE
TÕRKEOTSINGU JUHEND
TEHNILISED ANDMED
LISA
73
Reset All
73
Sätete lähtestamine (Reset All)
74
Information
74
Suvandi Information kuvamine
75
Suvandite Brightness, Contrast ja
Sharpness seadistamine avaekraanil
76
Suvandi Volume konfigureerimine
käivitusekraanil
76
Volume
77
Easy Setting Box
77
78
Tarkvara installimine
Tarkvara arvutist eemaldamine
79
Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse pöördumist
vajalikud toimingud
79
79
79
Toote testimine
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kontrollige järgmist.
82
Küsimused ja vastused
84
Üldine
85
Energiasääst
86
Standardne signaalirežiimi tabel
90
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD
WIDE
96
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
96
96
96
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
Sisukord
5
Sisukord
97
Õige kõrvaldamisviis
97
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
98
Mõisted
REGISTER
Sisukord
6
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on
keelatud.
Microsoft, Windows ja Windows NT on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
Selles juhendis kasutatavad ikoonid
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel
näidatust erineda.
Enne seadme kasutamist
7
Enne seadme kasutamist
Puhastamine
Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
kriimustused kergesti.
Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
1. Lülitage kuvar ja arvuti välja.
2. Eraldage toitejuhe kuvari küljest.
Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
3. Puhastage monitori ekraani puhta, pehme ja kuiva riidelapiga.

Ärge kasutage kuvari puhastamiseks
puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid
või pindaktiivseid aineid.
!

Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
4. Kuvari välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja
korralikult kuivaks väänatud.
5. Ühendage toitejuhe seadmega pärast seadme puhastamist.
6. Lülitage kuvar ja arvuti sisse.
!
Enne seadme kasutamist
8
Enne seadme kasutamist
Paigaldusruumi korrastamine

Jätke toote ümber ventileerimiseks kindlasti veidi ruumi. Sisetemperatuuri tõus võib põhjustada
tulekahju ja toodet kahjustada. Veenduge, et olete toote paigaldamisel jätnud vähemalt nii palju
ruumi kui allpool näidatud.
Välimus võib olenevalt tootest erineda.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
Kui kuvari sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
(lehekülg 90). (Teenus on tasuline.)
Enne seadme kasutamist
9
Enne seadme kasutamist
Ohutusabinõud
Ettevaatust
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE
Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA
TAGAKAANT). SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSTÖÖDE
VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge. Selle seadme
sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.
See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad
selle kasutamist ja hooldamist.
Sümbolid
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga
lõppevad vigastused.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara
kahjustamine.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
Enne seadme kasutamist
10
Enne seadme kasutamist
Elekter ja ohutus
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Hoiatus
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.

Vastasel juhul võib seinakontakt üle kuumeneda ning tekkida tulekahju.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

Ebastabiilne ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (Ainult 1. tüüpi isoleeritud
seadmed.)
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Ärge asetage toitekaabli peale
raskeid esemeid.

Kahjustatud toitekaabel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage pistiku ja seinakontakti ümbrusest võõrkehad (nt tolm) kuiva lapiga.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
!
Enne seadme kasutamist
11
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Kasutage toitejuhet ainult Samsungi poolt volitatud seadmetega.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

Kui seadme kasutamisel tekib tõrge, eraldage toitekaabel, et katkestada
seadme toide täielikult.
!
Seadme toidet ei saa toitenupust täielikult välja lülitada.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Installimine
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge
paigutage seadet soojusallika lähedusse.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet kitsastesse ja halva ventilatsiooniga kohtadesse, nt riiulid
või seinakapid.

Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.
Pange seadme pakendamiseks mõeldud kilekott lastele kättesaamatusse kohta.

Lapsed võivad lämbuda.
!
Enne seadme kasutamist
12
Enne seadme kasutamist
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega
pind jne).

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki
minna või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),
õlisesse või suitsusesse kohta.
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi)
lähedusse.

Vastasel juhul võib seadme tööiga väheneda või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega
köögi tööpindade lähedusse.
Ettevaatust
Olge ettevaatlik, et seadme liigutamisel see ei kukuks.

Vastasel juhul võib tekkida tõrkeid seadme töös või kehavigastusi.
!
Ärge asetage seadet selle esiküljele.

Ekraan võib viga saada.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje
alumine osa ei ulatuks üle serva.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Enne seadme kasutamist
13
Enne seadme kasutamist
Pange seade ettevaatlikult tööpinnale.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
!
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste
ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse
tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama),
võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega (lehekülg 90).
Kasutamine
Hoiatus
Seade on kõrgepinge all. Ärge proovige seadet ise lahti võtta, parandada ega
muuta.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega (lehekülg 90).
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage toitekaabel ja kõik
teised ühendatud kaablid.
!

Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ja tekkida tulekahju või elektrilöök.
Kui seade tekitab imelikku heli, põlemislõhna või suitsu, eemaldage kohe toitejuhe
ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg 90).
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

Seade võib kukkuda ning last vigastada või tõsiselt haiget teha.
Kui seade kukub või välispind on viga saanud, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg 90).

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid, mänguasju ega maiustusi.

Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju
või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.
Enne seadme kasutamist
14
Enne seadme kasutamist
Kui väljas on äike või kui välk on seadmesse löönud, lülitage toide välja ja
eraldage toitejuhe.

!
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös,
mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage
kohe ruumi.
!
GAS

Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös,
mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke
või kergsüttivaid aineid.

!
Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

100
Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.
Ärge sisestage seadme ventilatsiooniavadesse ega portidesse metallesemeid
(pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg
90).

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte,
pudeleid jne) ega metallesemeid.

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg
90).

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Enne seadme kasutamist
15
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.

!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim
või liikuva pildiga ekraanisäästja.
-_!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe
seinakontaktist.

Vastasel juhul võib kogunenud tolmu, ülekuumenemise, elektrilöögi või
elektrilekke tõttu tekkida tulekahju.
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

Vastasel juhul võib teie nägemine halveneda.
!
Ärge pange alalisvooluadaptereid kokku.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Enne kasutamist eemaldage alalisvooluadapteri ümbert kilekott.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Ärge laske alalisvooluadapteril märjaks saada.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge kasutage seadet välitingimustes, kus see võib kokku puutuda vihma või
lumega.

Olge ettevaatlik, et alalisvooluadapter ei saaks põranda pesemise ajal
märjaks.
Ärge paigutage alalisvooluadapterit soojusallikate lähedusse.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Hoidke alalisvooluadapterit hästi ventileeritud kohas.
!
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine
halveneda.
!
Enne seadme kasutamist
16
Enne seadme kasutamist
Ärge hoidke kuvarit tagurpidi käes ja ärge hoidke kuvari liigutamisel seda alusest
kinni.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

Silmade väsimus leeveneb.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib
muutuda kuumaks.
Hoiustage seadme väikesi lisatarvikuid väikestele lastele kättesaamatus kohas.
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

Vastasel juhul võivad laste sõrmed või käed jääda seadmesse kinni ja viga
saada.
!

Kui kallutate seadet liiga palju, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.

Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
Enne seadme kasutamist
17
Enne seadme kasutamist
Õige hoiak toote kasutamisel
Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.

Hoidke selg sirge.

Jätke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas
veidi allapoole.
Hoidke silmi otse ekraani ees.

Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.

Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.

Hoidke küünarnukke õige nurga all.

Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või
suurema nurga all ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest
madalamal.
Enne seadme kasutamist
18
1
1.1
Ettevalmistused
Sisu kontrollimine
1.1.1 Komponentide kontrollimine

Kui mõni osa on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.

Eraldi müüdavate komponentide ja esemete välimus võib erineda pildil näidatust.
Komponendid
Kiirseadistusjuhend
Garantiikaart
Kasutusjuhend
(Pole saadaval osades
piirkondades)
(valik)
Toitejuhe
Alalisvooluadapter
Alalisvooluadapter
(ainult koos eemaldatava
alalisvooluadapteriga).
(integreeritud)
(eemaldatav)
(valik)
(valik)
HDMI-kaabel (valik)
HDMI-DVI-kaabel (valik)
DP-kaabel (valik)
Alus
Aluse konnektor

Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Soovitame kasutada HDMI-kaablit ja DP-kaablit, mille olete saanud tarnijalt.

Optimaalne eraldusvõime ei pruugi olla saadaval, kui kasutate tavalist (mittekiiret) HDMI- või
HDMI-DVI-kaablit.
1 Ettevalmistused
19
1
1.2
Ettevalmistused
Osad
1.2.1 Control Panel (Juhtpaneel)
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Funktsioonide juhend
JOG-nupp
ÜLES
VASAKULE
VAJUTUS(SISESTAMINE)
Ikoonid
PAREMALE
Return
ALLA
Kirjeldus
Mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida.
JOG-nupp asub toote tagakülje vasakus alanurgas. Nuppu saab
JOG-nupp
kasutada üles, alla, vasakule või paremale liikumiseks või
sisestusnupuna. Nuppu saab kasutada üles, alla, vasakule või
paremale liikumiseks või sisestusnupuna.
Funktsioonide juhend
Kui ekraan on sisse lülitatud, vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
funktsioonide juhend. Juhendi kuvamisel ekraanimenüü avamiseks
vajutage uuesti vastavat suunanuppu.
Funktsioonide juhend võib olenevalt funktsioonist või toote mudelist
erineda. Vaadake tegelikku mudelit.
1 Ettevalmistused
20
1
Ettevalmistused
1.2.2 Suunanupu juhend
Otseteeklahvide kohta juhiste saamiseks kuvatakse allolev ekraanimenüü, kui liigutate JOG-nuppu
ükskõik mis suunas.
Brightness
Volume
Features

ÜLES/ALLA: võimaldab reguleerida suvandeid Brightness/Contrast/Sharpness.

VASAKULE/PAREMALE: suvandi Volume reguleerimine.

VAJUTUS(SISESTAMINE): kuvatakse funktsioonide juhend.
1 Ettevalmistused
21
1
Ettevalmistused
1.2.3 Funktsioonide juhend
Peamenüüsse sisenemiseks või teiste üksuste kasutamiseks vajutage JOG-nuppu, et kuvataks
funktsioonide juhend. Väljumiseks vajutage uuesti JOG-nuppu.
Return

ÜLES/ALLA/VASAKULE/PAREMALE: saate liikuda soovitud üksuseni. Üksuste kirjeldused
kuvatakse fookuse muutumisel.

VAJUTUS(SISESTAMINE): valitud üksus rakendatakse.
Ikoonid
Kirjeldus
Sisendsignaali muutmiseks valige funktsioonide juhendi ekraanil JOGnupu abil [
]. Kui sisendsignaali on muudetud, kuvatakse ekraani
vasakus ülanurgas teade.
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus [
Kuvatakse monitori funktsioonide ekraanimenüü.
].
Ekraanimenüü juhtimise lukk: võimaldab säilitada hetkel kasutatavad
sätted või lukustada OSD-juhtimise, et vältida soovimatuid muudatusi
sätetes. Aktiveerimine/desaktiveerimine: ekraanimenüü lukustamiseks /
lahti lukustamiseks hoidke kümne sekundi jooksul nuppu VASAKUL.
Kui ekraanimenüü on lukus,
on suvandeid Brightness ja Contrast võimalik reguleerida. PIP/PBP
on saadaval. Võimalik on vaadata suvandit Information
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus [
].
Vajutage seda nuppu, kui teil on vaja seadistada PIP/PBP-funktsiooni
sätteid.
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus [
lülitab monitori välja.
], mis
Funktsioonide erinemise tõttu võivad funktsioonide juhendi suvandid tegeliku mudeli korral erineda.
Kasutage funktsioone vastavalt tegelikele ikoonidele ja kirjeldustele.
1 Ettevalmistused
22
1
Ettevalmistused
Kui monitor ei kuva midagi (on energiasäästurežiimis või signaalita režiimis), saab allpool näidatud viisil
kahe suunanupu abil allikat ja toidet reguleerida.
JOG-nupp
Energiasäästurežiim / signaalita
režiim
Üles
Allika vahetamine
alla
VAJUTUS(SISESTAMINE) vajutage nuppu kahe sekundi
jooksul
Toite väljalülitamine
Kui ekraanil kuvatakse peamenüü, saate kasutada nuppu JOG, nagu on selgitatud allpool.
JOG-nupp
ÜLES/ALLA
Toiming
- Suvandite vahel liikumine.
- Peamenüüst väljumine.
VASAKULE
- Alamloendi sulgemine ilma väärtust salvestamata.
- Väärtuse vähendamine liuguri puhul.
PAREMALE
VAJUTUS(SISESTAMINE)
- Järgmisele tasandile liikumine.
- Väärtuse suurendamine liuguri puhul.
- Järgmisele tasandile liikumine.
- Väärtuse salvestamine ja alamloendi sulgemine.
1 Ettevalmistused
23
1
Ettevalmistused
1.2.4 Tagakülg
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Port
Teave portide kohta
Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
Võimaldab ühendada seadme heliväljundseadmega, nt
kõrvaklappidega.
Heli on võimalik kuulda vaid juhul, kui kasutate HDMI- või DPkaablit.
Võimaldab ühendada seadme alalisvooluadapteriga.
1 Ettevalmistused
24
1
1.3
Ettevalmistused
Installimine
1.3.1 Statiivi kinnitamine
Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
Sisestage jalg joonisel näidatud Kontrollige, kas jalg on kindlalt
suunas alusesse.
paigas.
Keerake aluse põhjal olev
ühenduskruvi lõpuni, nii et see
oleks korralikult kinni.
Katke laua pind toote
kaitsmiseks pehme riidega ja
asetage toode riidele, ekraan
allapoole.
- Ettevaatust
Hoidke seadme korpusest
joonisel näidatud viisil käega
kinni.
Ärge hoidke toodet alusest
hoides alaspidi.
Lükake kokkupandud alus
joonisel noolega tähistatud
suunas korpuse külge.
1 Ettevalmistused
25
1
Ettevalmistused
1.3.2 Aluse eemaldamine
Katke laua pind toote kaitsmiseks pehme riidega ja asetage
toode riidele, ekraan allapoole.
Aluse eemaldamiseks hoidke ühe käega aluse jalast kinni ja
lööge rusikaga kergelt vastu alust noolega näidatud suunas
Keerake aluse põhjal olevat ühenduskruvi, et alus jala küljest
eemaldada.
Võtke jalg alusest välja, tõmmates seda joonisel noolega
tähistatud suunas.
1 Ettevalmistused
26
1
Ettevalmistused
1.3.3 Seadme kaldenurga reguleerimine
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
-1° (±2.0°) ~ 15° (±2.0°)

Kuvari kaldenurka on võimalik reguleerida.

Hoidke toodet alumisest osast ja reguleerige ettevaatlikult kallet.
1.3.4 Vargusevastane lukk
Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades. Lukustusseadme kuju
ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme
kasutusjuhendist. Lukustusseade on müügil eraldi.
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
1
2
3
4
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
Lukustage lukustusseade.

Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
1 Ettevalmistused
27
2
2.1
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
2.1.1 Põhipunktid enne ühendamist

Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.

Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.

2.2
Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
Arvuti ühendamine ja kasutamine
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
Ühendusosad võivad toodetel erineda.
2.2.1 Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
1
Ühendage toote tagaküljel asuv port [HDMI IN 1] või [HDMI IN 2] HDMI-kaabli abil arvuti
HDMI-pordiga.
2
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.5
3
Toite ühendamine”.)
Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks HDMI 1 või
HDMI 2.
Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
28
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.2 Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
1
Ühendage HDMI-DVI-kaabel toote tagaküljel asuvasse [HDMI IN 1] või [HDMI IN 2]-porti ja arvuti
DVI-porti.
2
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.5
3
Toite ühendamine”.)
Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks HDMI 1 või
HDMI 2.
Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
2.2.3 Seadme ühendamine DP-kaabli abil
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
DP IN
1
2
Ühendage DP-kaabel toote tagaküljel olevasse porti [DP IN] ja arvuti porti DP.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.5
3
Toite ühendamine”.)
Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks DisplayPort.
Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
29
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.4 Ühendamine kõrvaklappide või kõlaritega
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
1
Ühendage heliväljundseade, nt kõrvaklapid või kõlarid, seadme porti [
].
Heli on võimalik kuulda vaid juhul, kui kasutate HDMI- või DP-kaablit.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
30
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.5 Toite ühendamine
Ühendus integreeritud alalisvooluadapteri abil

Ühendage toiteadapter toote tagaküljel asuvasse pessa [DC 14V]. Ühendage toitejuhe
seinapistikupessa.
DC 14V
Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
Ühendus eemaldatava alalisvooluadapteri abil

Ühendage toitekaabel alalisvooluadapteriga. Seejärel ühendage alalisvooluadapter toote tagaküljel
asuva [DC 14V] pordiga. Järgmiseks ühendage toitekaabel toiteallikaga.
DC 14V
Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
31
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Helisätete muutmine Windowsis
Juhtpaneel
Heli
Kõlarid
Kõlari seadistus
1
2
3
4
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
32
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.6 Draiveri installimine

Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.

Installidraiver on tootega komplektis oleval CD-plaadil.

Kui pakutav fail on puudulik, külastage Samsungi kodulehte (http://www.samsung.com/) ja laadige
fail alla.
1
2
3
4
Sisestage tootega kaasas olev kasutusjuhendi CD-plaat CD-seadmesse.
5
Minge jaotisse Display Properties ja kontrollige, et eraldusvõime ja värskendussagedus on sobilikud.
Klõpsake suvandil "Windows Driver".
Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
Valige mudeliloendist oma toote mudel.
Lisateavet vaadake oma Windowsi kasutusjuhendist.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
33
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.7 Optimaalse eraldusvõime seadistamine
Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime
seadistamise kohta.
Valige toote keel ja määrake arvuti eraldusvõime optimaalne seadistus.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Keele valimiseks liigutage JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE. Seejärel vajutage JOG-nuppu.
Teabesõnumi peitmiseks vajutage JOG-nuppu.

Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis,
kui lülitate seadme välja ja uuesti sisse.

Optimaalse eraldusvõime saate valida ka lauaarvuti Juhtpaneelil.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
34
3
Ekraani seadistamine
Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledust.
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
3.1
Brightness
Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.


SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim
Dynamic Contrast.
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving.
3.1.1 Suvandi Brightness konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Brightness ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
Color
4
5
Reguleerige suvandit Brightness, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
35
3
3.2
Ekraani seadistamine
Contrast
Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.

SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või
Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

See menüü pole saadaval, kui suvandi PIP/PBP Mode seadeks on valitud On ja suvandi Size
seadeks
(PBP-režiim).
3.2.1 Suvandi Contrast konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Contrast ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Color
4
5
Reguleerige suvandit Contrast, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
36
3
3.3
Ekraani seadistamine
Sharpness
Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.

SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või
Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
3.3.1 Suvandi Sharpness konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sharpness ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Color
4
5
100
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
Custom
Off
Wide
Reguleerige suvandit Sharpness, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
37
3
3.4
Ekraani seadistamine
Game Mode
Konfigureerige toote ekraaniseaded mängurežiimile. Kasutage seda funktsiooni mängude mängimisel
arvutis või kui ühendatud on mängukonsool, nt PlayStation™ või Xbox™.
3.4.1 Suvandi Game Mode konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Game Mode ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Color
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.

Kui monitor lülitub välja, energiasäästurežiimile või selle sisendallikas muutub, siis seadistatakse
režiimi Game Mode olekuks Off, isegi kui selle olekuks oli valitud On.

Kui soovite, et Game Mode oleks alati aktiveeritud, valige suvand Always On.
3 Ekraani seadistamine
38
3
3.5
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Bright
See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon MAGIC
Angle.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
Toote heledust saate vastavalt soovile reguleerida.
3.5.1
1
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.
SAMSUNG
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MAGIC
Bright ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Color
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Custom
50
Off
50
Off
2200
Dynamic Contrast Wide
0

Custom: võimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.

Standard: võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib dokumentide redigeerimiseks ja
interneti kasutamiseks.

Cinema: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu
nautimiseks.

Dynamic Contrast: võimaldab automaatse kontrastsuse reguleerimise teel saavutada
tasakaalustatud heleduse.
3 Ekraani seadistamine
39
3
Ekraani seadistamine
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Color
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud
SAMSUNG
AV, on funktsioonil MAGIC
Bright neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet
(Dynamic, Standard, Movie ja Custom). Te võite aktiveerida Dynamic, Standard, Movie või
Custom seade. Valikuga Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.
4
5

Dynamic: Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis Standard.

Standard: Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.

Movie: Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.

Custom: Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
40
3
3.6
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGICAngle
võimaldab konfigureerida sätteid, et saavutada optimaalne pildikvaliteet vastavalt
vaatenurgale.

SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või
Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
See funktsioon pakub teie eelistustele vastavat vaatenurka, heledust ja värvitooni.
3.6.1
1
SAMSUNG MAGIC Anglei seadistamine
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.
SAMSUNG
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MAGIC
Angle ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
100
Brightness
Contrast
Select an angle that
best suits your viewing
position.
75
Off
60
Lean Back Mode 1
Custom
50
Lean Back Mode 2
Off
50
Standing Mode
Off
2200
Side Mode
Wide
0
Sharpness
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Color
Picture
100
Brightness
Contrast
Select an angle that
best suits your viewing
position.
75
Group View
Sharpness
60
Custom
Game Mode
Custom
50
SAMSUNG
Off
50
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
2200
Color
Wide
0
4
1
1
5
5
2
3
3 Ekraani seadistamine
41
3
Ekraani seadistamine

Off
: valige see suvand, et vaadata seadet otse eest.

Lean Back Mode 1
: valige see suvand, et vaadata seadmest natuke madalamalt.

Lean Back Mode 2
: valige see suvand, et vaadata seadmest madalamalt kui režiimis
Lean Back Mode 1.

Standing Mode

Side Mode

Group View: valige see suvand, kui vaatajaid on mitu ja vaadatakse asukohtadest
,

4
5
ja
: valige see suvand, et vaadata seadmest kõrgemalt.
: valige see suvand, et vaadata seadet küljelt.
.
Custom: Lean Back Mode 1 rakendub vaikimisi, kui valitud on suvand Custom.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
42
3
3.7
Ekraani seadistamine
Color
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
SAMSUNG
Saate reguleerida ekraani värvitooni. See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks
on seadistatud režiim Cinema või Dynamic Contrast.


See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
3.7.1 Funktsiooni Color konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Color ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Color
Custom
Off
Wide
Color
Red
50
Green
50
Blue

Configure color
settings.
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Red: võimaldab reguleerida punase värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100),
seda intensiivsem on värv.

Green: võimaldab reguleerida rohelise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus
(kuni 100), seda intensiivsem on värv.

Blue: võimaldab reguleerida sinise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100),
seda intensiivsem on värv.

Color Tone: valige värvitoon, mis vastab teie vaatamisvajadustele.

Cool 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Cool 1.

Cool 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Normal.
3 Ekraani seadistamine
43
3
Ekraani seadistamine

Normal: võimaldab kuvada standardse värvitooni.

Warm 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Normal.

Warm 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Warm 1.

Custom: võimaldab kohandada värvitooni.
Kui välissisend on ühendatud HDMI kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on
seadistatud AV, on funktsioonil Color Tone neli värvitemperatuuri sätet (Cool, Normal, Warm
ja Custom).

4
5
Gamma: võimaldab reguleerida heleduse keskmist taset.

Mode1

Mode2

Mode3
Valige nupu JOG abil sobiv suvand ja seejärel vajutage nuppu JOG.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
44
3
3.8
Ekraani seadistamine
HDMI Black Level
Kui DVD-mängija või digiboks ühendatakse tootega HDMI kaudu, võib pildikvaliteet olenevalt ühendatud
allikaseadmest halveneda (kontrastsus, värvide halvenemine, musta värvi tase jne). Sellisel juhul võib
pildikvaliteedi reguleerimiseks kasutada funktsiooni HDMI Black Level. Sellisel juhul parandage
halvenenud pildikvaliteeti suvandi HDMI Black Level abil.

Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis HDMI 1 või HDMI 2.

Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
3.8.1 Suvandi HDMI Black Level sätete konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand HDMI Black Level ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
HDMI Black Level
Response Time


Normal
Low
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Normal: valige see režiim, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
Low: valige see režiim musta värvi taseme vähendamiseks ja valge värvi tasandi
suurendamiseks, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
HDMI Black Level ei pruugi ühilduda osade lähteseadmetega.
3 Ekraani seadistamine
45
3
3.9
Ekraani seadistamine
Response Time
Saate kiirendada paneeli reageerimist, et muuta videod veelgi elavamaks ja loomulikumaks.

Kui te ei vaata filmi, on parim seadistada suvandi Response Time olekuks Standard või Faster.

Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
3.9.1 Suvandi Response Time konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Response Time ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Picture
HDMI Black Level
Response Time
Standard
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Faster
Fastest
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
46
4
4.1
Ekraani reguleerimine
Image Size
Saate muuta pildi suurust.
See menüü pole saadaval, kui suvandi PIP/PBP Mode seadeks on valitud On ja suvandi Size seadeks
(PBP-režiim).
4.1.1 Suvandi Image Size muutmine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Image Size ja vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
järgmine ekraan.
Režiimis PC
Screen
Image Size
Auto
100
H-Position
Wide
75
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
V-Position
PIP/PBP

Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.

Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.
4 Ekraani reguleerimine
47
4
Ekraani reguleerimine
Režiimis AV
Screen
Image Size
4:3
100
H-Position
16:9
75
V-Position
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
PIP/PBP
4
5

4:3: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.

16:9: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 16:9.

Screen Fit: võimaldab kuvada alamekraani pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.

Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI/DP-kaabli abil.

Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt
(iga mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI/DP-pesa kaudu ja
režiim PC/AV Mode on olekus AV.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
48
4
4.2
Ekraani reguleerimine
H-Position ja V-Position
H-Position: Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.
V-Position: Saate liigutada ekraani üles või alla.
See menüü on saadaval ainult juhul, kui suvandi Image Size olekuks on režiimis AV seadistatud
Screen Fit. Kui režiimis AV määratakse sisendsignaaliks 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab
pilti normaalselt, valige Screen Fit, et reguleerida horisontaalasendi taset 0–6.
4.2.1 Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.
Valige suvand H-Position või V-Position, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Screen
Image Size
H-Position
50
V-Position
50
PIP/PBP
4
Screen Fit
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
50
V-Position
50
Move the image
displayed on the
screen up or down.
PIP/PBP
Suvandi H-Position või V-Position reguleerimiseks liigutage JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE ja
vajutage seda.
5
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
49
4
4.3
Ekraani reguleerimine
PIP/PBP
PIP-funktsioon (pilt pildis) jagab pildi kaheks. Üks allikaseade kuvatakse põhiekraanil ning teine
allikaseade kuvatakse samal ajal siseaknas.
Funktsioon PBP (pilt pildis) jagab ekraani kaheks, kuvades samal ajal kahe erineva lähteseadme väljundit
ekraani vasakul ja paremal poolel.

Ühildub operatsioonisüsteemidega Windows 7 ja Windows 8.

Sõltuvalt kasutatava graafikakaardi omadustest ei pruugi PIP/PBP-funktsioon saadaval olla. Kui
ekraan on PIP/PBP-režiimis tühi, kui valitud on optimaalne eraldusvõime, valige arvutis
Juhtpaneel
Kuva
Ekraani eraldusvõime ja klõpsake Tuvasta. (Juhised põhinevad
operatsioonisüsteemil Windows 7.) Kui optimaalset eraldusvõimet kasutades on ekraan tühi, valige
eraldusvõimeks 1280 x 1024.

Parima pildikvaliteedi saavutamiseks soovitame kasutada graafikakaarti, mis toetab 4Keraldusvõimet (3840 x 2160).

PIP/PBP-funktsiooni kasutamisel ei saa graafikakaardi ja Windowsi ühildumisprobleemi tõttu
eraldusvõimet automaatselt muuta. Valige suvandi PIP/PBP Mode seadeks Off või seadistage
Windowsi liidese kaudu käsitsi optimaalne eraldusvõime.
4 Ekraani reguleerimine
50
4
Ekraani reguleerimine
4.3.1 Funktsiooni PIP/PBP Mode konfigureerimine
Lubage või keelake PIP/PBP-funktsioon.
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP Mode ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
50
V-Position
50
Configure the settings
for using Picture in
Picture/Picture by
Picture.
PIP/PBP
PIP/PBP

5
6
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Off
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Position
Position
Sound Source
Sound Source
Source
Source
Image Size
Image Size
Contrast
Contrast
2Q
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
75/75
Off / On
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
51
4
Ekraani reguleerimine
4.3.2 Suvandi Size konfigureerimine
Valige alamekraani suurus ja kuvasuhe.
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Size ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

75/75
: valige see ikoon, kui soovite kasutada PBP-režiimi siis, kui optimaalne eraldusvõime
ekraani vasakul ja paremal poolel on 1920 x 2160 (laius x kõrgus).

: valige see ikoon, kui soovite kasutada PIP-režiimi siis, kui alamekraani optimaalne
eraldusvõime on 720 x 480 (laius x kõrgus).

: valige see ikoon, kui soovite kasutada PIP-režiimi siis, kui alamekraani optimaalne
eraldusvõime on 1280 x 720 (laius x kõrgus).

: valige see ikoon, kui soovite kasutada PIP-režiimi siis, kui alamekraani optimaalne
eraldusvõime on 1920 x 1080 (laius x kõrgus).
5
6
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
52
4
Ekraani reguleerimine
4.3.3 Suvandi Position konfigureerimine
Valige saadaolevate suvandite seast alamekraani asukoht.
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Position ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
/

5
6
/
/
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.

Pole saadaval, kui PBP on valitud.

Kui sisendsignaal pole stabiilne, võib ekraan vilkuda.
4 Ekraani reguleerimine
53
4
Ekraani reguleerimine
4.3.4 Suvandi Sound Source konfigureerimine
Valige, millise ekraani heli soovite kuulda.
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sound Source ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Ikooni valge ala tähendab, et Sound Source on põhiekraan/alamekraan või vasakpoolne/
parempoolne ekraan.
PIP
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

/
PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

5
6
75/75
/
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
54
4
Ekraani reguleerimine
4.3.5 Suvandi Source konfigureerimine
Valige mõlema ekraani jaoks allikas.
PIP
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.
Liigutage nuppu JOG PIP-režiimis (Size
/
/
) üles/alla, et valida Source, ning seejärel
vajutage nuppu JOG.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
DisplayPort
Image Size
HDMI 2
Contrast
5
6

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.

Põhiekraani sisendallikas muutub.

Välja on arvatud praegune sisendallikas ja saate valida kaks ülejäänud sisendallikat.

Kui sisendsignaal pole stabiilne, võib ekraan vilkuda.

Pärast funktsioonide juhendi kuvamist liigutage nuppu JOG vasakule, et valida ikoon [
], ning
seejärel vajutage nuppu JOG. Põhiekraani allikas vahetub järjekorras DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2.
4 Ekraani reguleerimine
55
4
Ekraani reguleerimine
PBP
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.
Liigutage nuppu JOG PBP-režiimis (Size
) üles/alla, et valida Source, ning seejärel vajutage
nuppu JOG.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
6RXUFH
HDMI 1
Display
$SSO\
Port
&DQFHO
5
6

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Liigutage nuppu JOG üles/alla ja valige vasakpoolne/parempoolne väline sisendallikas.
Liigutage nuppu JOG vasakule/paremale, et valida Apply, ning seejärel vajutage nuppu JOG. Kui
valite suvandi Cancel ja vajutate nuppu JOG, siis tühistatakse suvandi Source sätted ja kuvatakse
uuesti PIP/PBP-funktsiooni menüü.

Põhiekraani sisendallikas muutub.

Kui sisendsignaal pole stabiilne, võib ekraan vilkuda.

Kui vasakpoolse ja parempoolse ekraani sisendsignaal on sama, ei saa toimingut teostada.

Pärast funktsioonide juhendi kuvamist liigutage nuppu JOG vasakule, et valida ikoon [
seejärel vajutage nuppu JOG. Kuvatakse sama PBP allika seadistamise menüü.
], ning
4 Ekraani reguleerimine
56
4
Ekraani reguleerimine
4.3.6 Suvandi Image Size konfigureerimine
Valige alamekraani pildi suurus.
PIP
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.
Liigutage nuppu JOG PIP-režiimis (Size
/
/
) üles/alla, et valida Image Size, ning seejärel
vajutage nuppu JOG.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Režiimis PC
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Auto
Wide
Contrast

Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt iga ekraani sisendallika kuvasuhtele.

Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata iga ekraani sisendallika kuvasuhtest.
4 Ekraani reguleerimine
57
4
Ekraani reguleerimine
Režiimis AV
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source

Source
4:3
Image Size
16:9
Contrast
Screen Fit
4:3: võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 4:3. Sobib videote ja tavalise edastuse
jaoks.
5
6

16:9: võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 16:9.

Screen Fit: võimaldab kuvada alamekraani pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.

Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI/DP-kaabli abil.

Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga
mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI/DP-pesa kaudu ja
režiim PC/AV Mode on olekus AV.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
58
4
Ekraani reguleerimine
PBP
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.
Liigutage nuppu JOG PBP-režiimis (Size
) üles/alla, et valida Image Size, ning seejärel vajutage
nuppu JOG.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
Režiimis PC
,PDJH6L]H
$SSO\
Auto
Auto
&DQFHO

Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt iga ekraani sisendallika kuvasuhtele.

Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata iga ekraani sisendallika kuvasuhtest.
4 Ekraani reguleerimine
59
4
Ekraani reguleerimine
Režiimis AV
,PDJH6L]H
$SSO\
16:9
16:9
&DQFHO

4:3: võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 4:3. Sobib videote ja tavalise edastuse
jaoks.
5
6

16:9: võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 16:9.

Screen Fit: võimaldab kuvada alamekraani pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.

Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI/DP-kaabli abil.

Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga
mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI/DP-pesa kaudu ja
režiim PC/AV Mode on olekus AV.
Valige nupu JOG abil sobiv suvand ja vajutage nuppu JOG.
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
60
4
Ekraani reguleerimine
4.3.7 Suvandi Contrast konfigureerimine
PIP
Reguleerige alamekraani kontrastsust.
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.
Liigutage nuppu JOG PIP-režiimis (Size
/
/
) üles/alla, et valida Contrast, ning seejärel
vajutage nuppu JOG.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
75
Contrast
5
6
Reguleerige suvandit Contrast, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
61
4
Ekraani reguleerimine
PBP
Reguleerige mõlema ekraani kontrastsust.
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.
Liigutage nuppu JOG PBP-režiimis (Size
) üles/alla, et valida Contrast, ning seejärel vajutage
nuppu JOG.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
3%3&RQWUDVW
5
6
Reguleerige suvandit Contrast, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
4 Ekraani reguleerimine
62
5
5.1
Ekraanimenüü liigutamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
Language
Saate valida menüükeele.

Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.

See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
5.1.1 Suvandi Language konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Options ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Language ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Options
Language
Deutsch
Display Time
English
Transparency
Español
Set the menu
language.
Français
Italiano
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
63
5
5.2
Ekraanimenüü liigutamine
Display Time
Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud
aja jooksul.
Suvandit Display Time saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et OSD-menüü kaoks
ekraanilt.
5.2.1 Suvandi Display Time konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Options ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Display Time ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Options
Language
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
English
100
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
64
5
5.3
Ekraanimenüü liigutamine
Transparency
Saate määrata menüüakende läbipaistvuse.
5.3.1 Suvandi Transparency muutmine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Options ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Transparency ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Options
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Transparency
Off
On
2
20 sec
On
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
65
6
6.1
Seadistamine ja lähtestamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
Eco Saving
Funktsioon Eco Saving säästab energiat, kontrollides ekraanipaneeli kasutatavat elektrivoolu.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Bright on režiimis Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
6.1.1 Suvandi Eco Saving konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Eco Saving ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Eco Saving
Off
PC/AV Mode
Minimum
Source Detection
Maximum
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Key Repeat Time
Off Timer
Power LED On
Stand-by
Reset All
4
5

Off: Funktsiooni Eco Saving deaktiveerimine.

Minimum: ekraani voolutarbe seadmine vaiketasemega võrreldes 50%-le.

Maximum: ekraani voolutarbe seadmine vaiketasemega võrreldes 75%-le.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
66
6
6.2
Seadistamine ja lähtestamine
PC/AV Mode
Seadke PC/AV Mode valikule AV. Kujutise suurus kasvab. See on mugav valik filmi vaatamisel
kasutamiseks.

See funktsioon ei toimi režiimis Analog.

Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).

Kui monitor (kui olekuks on seatud HDMI 1, HDMI 2 või DisplayPort) on energiasäästurežiimil või
sellel kuvatakse teade Check Signal Cable, siis vajutage ekraanimenüü (OSD) kuvamiseks nuppu
MENU. Saate valida suvandi PC või AV.
6.2.1 Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PC/AV Mode ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand HDMI 1, HDMI 2 või DisplayPort ja vajutage
JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Eco Saving
Off
Set to AV to enlarge
the picture.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Power LED On
Stand-by
Reset All
PC/AV Mode
DisplayPort
PC
HDMI 1
AV
HDMI 2
5
6
Select the PC/AV mode
for the DisplayPort
source.
PC/AV Mode
Select the PC/AV mode
for the HDMI 1 source.
DisplayPort
HDMI 1
PC
HDMI 2
AV
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
67
6
6.3
Seadistamine ja lähtestamine
Source Detection
Aktiveerige suvand Source Detection.
6.3.1 Suvandi Source Detection konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Source Detection ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Eco Saving
Off
Decide how input
sources will be
detected.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Manual
Off Timer
Power LED On
Stand-by
Reset All
4
5

Auto: sisendallikas tuvastatakse automaatselt.

Manual: võimaldab valida sisendallika käsitsi.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
68
6
6.4
Seadistamine ja lähtestamine
Key Repeat Time
Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.
6.4.1 Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Key Repeat Time ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Off
Eco Saving
PC/AV Mode
Source Detection
Key Repeat Time
Off Timer
Power LED On
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
Acceleration
1 sec
Auto
2 sec
No Repeat
Reset All

Valikud on Acceleration, 1 sec ja 2 sec. Kui valite No Repeat, reageerib käsk ainult ühe korra,
kui nuppu vajutatakse.
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
69
6
6.5
Seadistamine ja lähtestamine
Off Timer
Te saate seadistada toote automaatselt välja lülituma.
6.5.1 Sisselülitamise taimeri Off Timer seadistamine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Eco Saving
Off
Enable or disable the
Off Timer.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Power LED On
Stand-by
Reset All
Off Timer
5
6
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.

Off: inaktiveerib väljalülitustaimeri, et seade ei lülituks automaatselt välja.

On: aktiveerib väljalülitustaimeri, et seade lülituks automaatselt välja.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
70
6
Seadistamine ja lähtestamine
6.5.2 Funktsiooni Turn Off After konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Turn Off After ja vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
järgmine ekraan.
Off Timer
5
6
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Reguleerige suvandit Turn Off After, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.

Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi. Seade lülitub määratletud tundide
möödumisel automaatselt välja.

See suvand on saadaval ainult siis, kui suvandi Off Timer olekuks on seadistatud On.

Euroopa turule mõeldud toodete puhul on funktsioon Off Timer seatud automaatselt aktiveeruma
4 tundi pärast toote sisselülitamist. See on kooskõlas toiteallikat puudutavate eeskirjadega. Kui te
ei soovi, et taimer aktiveeruks, valige MENU
Settings ning lülitage funktsioon Off Timer
olekusse Off.
6 Seadistamine ja lähtestamine
71
6
6.6
Seadistamine ja lähtestamine
Power LED On
Konfigureerige sätted, et toote alumises osas paiknev toite LED-indikaator sisse või välja lülitada.
6.6.1 Funktsiooni Power LED On
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Power LED On ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Off
Eco Saving
Set the status of the
power LED.
PC/AV Mode
Auto
Source Detection
Key Repeat Time
Off Timer
Working
Power LED On
Stand-by
Reset All
4
5

Working: Toite LED-indikaator põleb, kui toode töötab.

Stand-by: Toite LED-indikaator põleb, kui toode ei tööta.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
72
6
6.7
Seadistamine ja lähtestamine
Reset All
Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.
6.7.1 Sätete lähtestamine (Reset All)
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Reset All ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Settings
Eco Saving
Off
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Power LED On
Stand-by
Reset All
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
1R
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
73
7
7.1
Menüü Information ja teised
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
Information
Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.
7.1.1 Suvandi Information kuvamine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Information ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Information
Picture
Screen
Options
Settings
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
Information
7 Menüü Information ja teised
74
7
7.2
Menüü Information ja teised
Suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness
seadistamine avaekraanil
Pärast otsetee nuppude lehe kuvamist saate reguleerida suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness
sätteid avaekraanil, kasutades nuppu JOG.
Brightness


SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim
Dynamic Contrast.
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving.
Contrast

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim
Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

See menüü pole saadaval, kui suvandi PIP/PBP Mode seadeks on valitud On ja suvandi Size
seadeks
(PBP-režiim).
Sharpness

1
SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim
Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Pole saadaval üksuse PIP/PBP Mode valiku On korral.
Kui liigutate JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE, avaneb järgmine kuva.
Kuvatakse järgmine ekraan.
Brightness
Contrast
Sharpness
2
3
Liigutage nuppu JOG üles/alla, et valida Brightness/Contrast või Sharpness.
Liigutage nuppu JOG vasakule/paremale, et muuta suvandite Brightness/Contrast ja Sharpness
sätteid.
7 Menüü Information ja teised
75
7
7.3
Menüü Information ja teised
Suvandi Volume konfigureerimine käivitusekraanil
7.3.1
Volume
Kui ekraanil kuvatakse suunanupu juhend, saate suvandit Volume reguleerida JOG-nuppu liigutades.
1
Kui liigutate JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE, avaneb järgmine kuva.
Volume
2
50
Reguleerige suvandit Volume, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Kui ühendatud sisendseadme helikvaliteet on halb, võib automaatne heli vaigistamise funktsioon Auto
Mute kõrvaklappide või kõlarite kasutamisel põhjustada heli vaigistamist või hakkimist.
Seadke sisendseadme helitugevuseks vähemalt 20% ja reguleerige helitugevust toote helitugevuse
juhtnuppudega (JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE).

Mis on Auto Mute?
See funktsioon vaigistab heli, et parandada heliefekti helimüra või nõrga sisendsignaali korral, mis
on tavaliselt põhjustatud sisendseadme heliprobleemist.
7 Menüü Information ja teised
76
8
8.1
Tarkvara installimine
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Rakendus "Easy Setting Box"võimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.
8.1.1 Tarkvara installimine
1
2
Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.
Valige rakenduse "Easy Setting Box" installimisprogramm.
Kui tarkvara installimise hüpikaken peaekraanile ei ilmu, otsige CD-plaadilt üles rakenduse "Easy
Setting Box" installifail ja topeltklõpsake sellel.
3
4
Kui ilmub installiviisard, klõpsake nuppu Next (edasi).
Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.

Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni "Easy
Setting Box" kuvada.

Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid (rakendus "Easy Setting Box")
Rakenduse "Easy Setting Box" installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
Süsteeminõuded
Operatsioonisüsteem

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Riistvara

Vähemalt 32 MB muutmälu

Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi
8 Tarkvara installimine
77
8
Tarkvara installimine
8.1.2 Tarkvara arvutist eemaldamine
Klõpsake nuppu alusta, valige kirje sätted/juhtpaneel ja seejärel topeltkõpsake ikoonil
programmide lisamine või eemaldamine.
rakenduste loendist "Easy Setting Box" ja klõpsake nuppu lisa/kustuta.
8 Tarkvara installimine
78
9
9.1
Tõrkeotsingu juhend
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse pöördumist
vajalikud toimingud
9.1.1 Toote testimine
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel
pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga
ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.
1
2
3
4
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
Eraldage kaabel seadme küljest.
Toote sisselülitamine.
Kui kuvatakse teade Check Signal Cable, töötab seade normaalselt.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
9.1.2 Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki „10.3 Standardne signaalirežiimi tabel”),
kuvatakse lühidalt teade Not Optimum Mode.
9.1.3 Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Probleemid
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Lahendused
Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti
vahel korralikult ühendatud ning kas
ühenduspistikud on kindlalt kinnitatud. (Vt
peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja kasutamine”)
9 Tõrkeotsingu juhend
79
9
Tõrkeotsingu juhend
Ekraaniprobleem
Probleemid
Lahendused
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult
ühendatud. (Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Kuvatakse teade Check Signal Cable.
Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult
ühendatud. (Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on
sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi
signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime
või sageduse.
Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust,
nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate
need standardsete signaalirežiimide tabelist
(lehekülg 86).
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust. (Vt peatükki „2.2
Arvuti ühendamine ja kasutamine”)
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi
eraldusvõime ning sagedus on toote nõuetega
ühilduvas vahemikus. Järgmisena, kui nõutud,
muutke seadistusi, lähtudes standardsete
signaalirežiimide tabelist (lehekülg 86) selles
juhendis ja menüüst Information sellel tootel.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandeid Brightness (lehekülg 35)
ja Contrast (lehekülg 36).
Ekraani värv on ebapüsiv.
Muutke suvandi Color sätteid.
(Vt peatükki „3.7 Color”)
Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on
moonutatud.
Muutke suvandi Color sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Muutke suvandi Color sätteid.
(Vt peatükki „3.7 Color”)
(Vt peatükki „3.7 Color”)
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga
0,5–1 sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage
klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
9 Tõrkeotsingu juhend
80
9
Tõrkeotsingu juhend
Heliprobleem
Probleemid
Heli puudub.
Lahendused
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige
helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele
keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti
helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Allikaseadme probleem
Probleemid
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Lahendused
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine,
viige arvuti hooldusesse.
Toote raamil paiknevad LED-tuled võivad sõltuvalt kasutaja vaatamisnurgast nähtavad olla. Need tuled
on kahjutud ja ei mõjuta toote omadusi ega jõudlust. Toote kasutamine on ohutu.
9 Tõrkeotsingu juhend
81
9
9.2
Tõrkeotsingu juhend
Küsimused ja vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.

Windows XP: Avage Juhtpaneel
Sätted
Täpsemalt
Ilme ja teemad
Kuva
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

Windows ME/2000: Minge lehele Juhtpaneel
Sätted
Täpsemalt
Kuva
Kuvar ja kohandage suvandit
Värskendussagedus Kuvari sättedi alt.

Windows Vista: Valige Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Isikupärastamine
Kuvasätted
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

Windows 7: Valige Juhtpaneel
Kuva
Ilme ja isikupärastamine
Ekraani eraldusvõime
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit Värskendussagedus jaotises
Kuvari sätted.

Windows 8: Valige Sätted
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Kuva
Täpsemad sätted
Ekraani eraldusvõime
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.
9 Tõrkeotsingu juhend
82
9
Tõrkeotsingu juhend
Küsimus
Kuidas saab muuta
eraldusvõimet?
Vastus

Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel
Ilme ja kujundused
Kuva
Sätted ja reguleerige
eraldusvõimet.

Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel
Kuva
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Kuvasätted
ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel
isikupärastamine
Kuva
Ilme ja
Eraldusvõime reguleerimine ja
reguleerige eraldusvõimet.

Windows 8: valige suvandid Sätted
Ilme ja isikupärastamine
Juhtpaneel
Kuva
Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
Kuidas seadistada
energiasäästurežiimi?

Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja kujundused
Kuva
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides
suvandid Juhtpaneel
Kuva
Ekraanisäästja sätted, või
arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Sätted
Juhtpaneel
Isikupärastamine
Ilme ja isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS
SETUP-i kaudu.
Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.
9 Tõrkeotsingu juhend
83
10
Tehnilised andmed
10.1 Üldine
Mudeli nimi
Paneel
U28D590D
Suurus
28 tolli (70 cm)
Ekraani mõõtmed
620,93 mm (H) x 341,28 mm (V)
Punktisamm
0,16 mm (H) x 0,16 mm (V)
Toiteallikas
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Mõõtmed
(L x K x S) / kaal
Ilma toeta
660,9 x 410,0 x 64,7 mm
Koos toega
660,9 x 486,3 x 169,4 mm / 5,65 kg
Keskkonna-alased
asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Õhuniiskus: 10 % – 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Õhuniiskus: 5 % – 95 %, mittekondenseeruv
Paneelipunktid (pikslid)
Toote valmistamise omapära tõttu võib LCD-ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam
või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga
Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori
sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi
korral kohandada.
Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
See seade on B-klassi digitaalseade.
10 Tehnilised andmed
84
10
Tehnilised andmed
10.2 Energiasääst
Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule
värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud. Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani
uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib
ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.
Energiasäästja
Energiatarve Energy
Stari järgi
Energiasäästurežiim
Toide väljas
(toitenupp)
Toiteindikaator
Väljas
Vilgub
Sees
Energiatarve
32 vatti


Tüüpiline 0,3 vatti
Max 0,45 vatti
Vähem kui 0,3 vatti
Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.
ENERGY STAR® on USA keskkonnakaitseagentuuri (United States Environmental Protection
Agency) registreeritud märk.
Enegry Stari energiatarvet arvestatakse kehtiva Energy Star®-i standardi testimeetodiga.

Energiatarbe vähendamiseks nullile vatile lülitage seadme tagaküljel olev toitelüliti välja või eraldage
toitekaabel. Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, eraldage kindlasti toitekaabel. Energiatarve
vähendamiseks 0 vatini, kui toitelüliti puudub, ühendage toitekaabel lahti.
10 Tehnilised andmed
85
10
Tehnilised andmed
10.3 Standardne signaalirežiimi tabel

Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi
saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Seega võib mõni muu, siin määratlemata eraldusvõime
halvendada pildikvaliteeti. Selle vältimiseks soovitame valida seadme ekraanisuuruse jaoks
määratletud optimaalse eraldusvõime.

Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-monitori LCD-monitori vastu, kontrollige sagedust. Kui LCDmonitor ei toeta 85 Hz, muutke CDT-monitori kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui
vahetate selle LCD-monitori vastu.
Mudeli nimi
Sünkroonimine
Eraldusvõime
U28D590D
Horisontaalsagedus
30 ~ 134 kHz (DisplayPort)
30 ~ 90 kHz (HDMI)
Vertikaalsagedus
56 ~ 75 Hz (DisplayPort)
24 ~ 75 Hz (HDMI)
Optimaalne eraldusvõime
3840 x 2160 @ 60Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI)
Maksimaalne eraldusvõime 3840 x 2160 @ 60Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI)
Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist,
reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide
hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele
tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
10 Tehnilised andmed
86
10
Tehnilised andmed
Displayport
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,556
59,885
193,250
-/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
10 Tehnilised andmed
87
10
Tehnilised andmed
HDMI
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,556
59,885
193,250
-/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+

Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust
mõõdetakse kilohertsides (kHz).
10 Tehnilised andmed
88
10
Tehnilised andmed

Vertikaalsagedus
Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti.
Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks” või „värskendussageduseks” ning seda
tähistatakse ühikuga Hz.

Mõned tabelis leiduvad eraldusvõimed ei pruugi olla sõltuvalt graafikakaardi tehnilistest omadustest
saadaval.
10 Tehnilised andmed
89
Lisa
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI
klienditoe poole.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800 333 3733
http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421(Demais cidades e
regiões) 4004-0000
(Capitais e grandes centros)
http://www.samsung.com.br
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01 8000 112 112
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Lisa
90
Lisa
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
009 800 542 0001
http://www.samsung.com.py
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
000 405 437 33
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/ve
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 331 999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, share cost tariff
http://www.samsung.com/bg
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com/hr
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com/gr
Lisa
91
Lisa
EUROPE
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30) 210
6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com/gr
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 **
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864) TOLL FREE No.
http://www.samsung.com/ro
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902172678
http://www.samsung.com
Lisa
92
Lisa
EUROPE
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282 1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888 (Toll Free) (021)
56997777
http://www.samsung.com/id
Lisa
93
Lisa
ASIA PACIFIC
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph
1-800-8-7267864
[Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
TAIWAN
0800-32-9999
http://www.samsung.com/tw
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
ALGERIA
0800 100 100
http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
06 5777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
Lisa
94
Lisa
MENA
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
920021230
http://www.samsung.com/sa
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com
BURUNDI
200
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
Cote D’ Ivoire
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr
DRC
499999
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com/africa_en
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com
RWANDA
9999
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com
SUDAN
1969
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com
Lisa
95
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu
järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne

Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma
toodet lahti võtmata.

Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)

Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.

Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.

Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.

Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.

Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.

Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.

Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu ostnud.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.

Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.

Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või
partneri mehaanik.

Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.

Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.

Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu

Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)

Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba jne)
Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
Lisa
96
Lisa
Õige kõrvaldamisviis
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle
elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja
lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete
kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste
tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need
esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta
kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja
sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks
mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Lisa
97
Lisa
Mõisted
OSD (ekraanikuva)
Ekraanikuva (OSD) võimaldab teil konfigureerida ekraani sätteid, et optimeerida pildikvaliteeti vastavalt
vajadusele. See võimaldab teil ekraanil kuvatavate menüüde abil muuta ekraani heledust, värvitooni,
suurust ja paljusid teisi sätteid.
Gamma
Gamma menüü reguleerib halliskaalat, mis tähistab ekraani keskmisi toone. Heleduse reguleerimisel
muutub kogu ekraan heledamaks, kuid gamma reguleerimisel muutub heledamaks ainult keskmine
heledus.
Halliskaala
Selle skaala moodustavad ekraani tumedamate ja heledamate piirkondade vahelise värvitugevuse
erinevuse tasemed. Ekraani heleduse muutusi väljendatakse musta ja valge variatsiooniga ning
halliskaala viitab musta ja valge vahele jäävale piirkonnale. Halliskaala muutmisel gamma reguleerimise
kaudu muutub ekraani keskmine heledus.
Skannimissagedus
Skannimissagedus ehk värskendussagedus on ekraani värskendamise sagedus. Kuvatavat pilti
värskendatakse sedamööda, kuidas edastatakse ekraani andmeid, värskendamine ise pole seejuures
silmaga nähtav. Ekraani värskendamiste arvu kutsutakse skannimissageduseks ning seda
mõõdetakse ühikuga Hz. 60 Hz skannimissagedus tähendab, et ekraani värskendatakse 60 korda
sekundis. Ekraani skannimissagedus sõltub lauaarvutis ja kuvaris olevate graafikakaartide jõudlusest.
Horisontaalsagedus
Kuvari ekraanil kuvatavad tähemärgid ja pildid koosnevad paljudest punktidest (pikslid). Piksleid
edastatakse horisontaalridadel, mis seejärel korrastatakse vertikaalselt, et luua pilti.
Horisontaalsagedust mõõdetakse ühikuga kHz ning see tähistab, kui mitu korda sekundis
edastatakse ja kuvatakse horisontaalridu kuvari ekraanil. Horisontaalsagedus 85 tähendab, et
horisontaaljooni, millest kujutis koosneb, edastatakse sekundis 85 000 korda. Horisontaalsagedust
näitab suurus 85 kHz.
Vertikaalsagedus
Üks pilt koosneb paljudest horisontaalridadest. Vertikaalsagedust mõõdetakse ühikuga Hz ning see
tähistab, kui mitu pilti saab luua sekundis eelmainitud horisontaalridadega. Vertikaalsageduse näitaja
60 tähendab, et pilti edastatakse 60 korda sekundis. Vertikaalsagedust nimetatakse ka
„värskendussageduseks” ja see mõjutab ekraani värelust.
Lisa
98
Lisa
Eraldusvõime
Eraldusvõime on ekraani moodustavate horisontaal- ja vertikaalpikslite arv. See kujutab monitori
detailsuse taset.
Kõrgem eraldusvõime kuvab ekraanil rohkem teavet ja on sobilik mitme toimingu teostamiseks
samaaegselt.
Näiteks eraldusvõime 1920 x 1080 koosneb 1920 horisontaalpikslist (horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).
Näiteks eraldusvõime 1920 x 1200 koosneb 1920 horisontaalpikslist (horisontaalne eraldusvõime) ja
1200 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).
Plug & Play
Funktsioon Plug & Play võimaldab kuvari ja lauaarvuti vahel automaatselt teavet vahetada, et luua
optimaalne kuvakeskkond.
Monitor kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit VESA DDC.
Lisa
99
Register
A
O
Aja kuvamine 64
Ohutusabinõud 10
Allika tuvastus 68
Osad 20
Arvuti ühendamine ja kasutamine 28
Autoriõigus 7
P
Puhastamine 8
E
Easy Setting Box 77
Energiasääst 66, 85
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse
pöördumist vajalikud toimingud 79
R
Reaktsiooniaeg 46
Režiim PC/AV 67
Enne ühendamist 28
S
H
HDMI musta tase 45
Heledus 35
SAMSUNG MAGIC Angle 41
SAMSUNG MAGIC Bright 39
Sisu kontrollimine 19
Standardne signaalirežiimi tabel 86
I
Installimine 25
T
TEAVE 74
Teravus 37
K
Toite LEDindikaatori sisselülitamine 72
Keel 63
Klahvi kordamise aeg 69
Kontrastsus 36
Kujutise suurus 47
Küsimused ja vastused 82
L
Läbipaistvus 65
Lähtesta kõik 73
M
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele) 96
V
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
90
Väljalülitamise taimer 70
Õ
Õige hoiak toote kasutamisel 18
Õige kõrvaldamisviis 97
Ü
Üldine 84
Mõisted 98
Mängurežiim 38
Register
100

advertisement

Key Features

  • 71.1 cm (28") LED TN
  • 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixels 16:9
  • 1 ms 370 cd/m² 1000:1
  • 32 W

Related manuals

Download PDF

advertisement