Samsung S32E590C Kasutusjuhend

Add to My manuals
75 Pages

advertisement

Samsung S32E590C Kasutusjuhend | Manualzz

Monitor

Kasutusjuhend

S32E590C

Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.

BN46-00477A-00

Sisukord

Enne seadme kasutamist

Autoriõigus 4

Paigaldusruumi korrastamine

Ettevaatusabinõud hoiustamisel

5

5

Ettevaatusabinõud 5

Sümbolid 5

Puhastamine 6

Elekter ja ohutus 6

Installimine 7

Kasutamine 9

Õige asend seadme kasutamisel 12

Ettevalmistused

Komponentide kontrollimine 13

Komponendid 13

Osad 14

Juhtpaneel 14

Suunanupu juhend

Funktsioonide juhend

15

16

Tagakülg 18

Installimine 19

Statiivi kinnitamine 19

Aluse eemaldamine

Seadme kaldenurga reguleerimine

20

21

Vargusevastane lukk

Seinakinnituse paigaldamine

22

23

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

(VESA) 24

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Enne ühendamist

Põhipunktid enne ühendamist

Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine

Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

Ühendamine DP-kaabliga

Ühendamine kõrvaklappide või kõlaritega

Toite ühendamine

Helisätete muutmine Windowsis

Draiveri installimine

Optimaalse eraldusvõime seadistamine

25

25

27

27

28

25

25

26

26

29

29

Ekraani seadistamine

SAMSUNG MAGIC Bright

SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine

30

30

Brightness 32

Suvandi Brightness konfigureerimine 32

Contrast 33

Suvandi Contrast konfigureerimine 33

Sharpness 34

Suvandi Sharpness konfigureerimine 34

Color 35

Suvandi Color konfigureerimine 35

HDMI Black Level 36

Suvandi HDMI Black Level sätete konfigureerimine 36

Eye Saver Mode 37

Suvandi Eye Saver Mode konfigureerimine 37

Game Mode 38

Suvandi Game Mode konfigureerimine 38

Response Time 39

Suvandi Response Time konfigureerimine 39

Picture Size 40

Suvandi Picture Size muutmine 40

Screen Adjustment 42

Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine 42

Ekraanimenüü liigutamine

Transparency 43

Suvandi Transparency muutmine 43

Language 44

Suvandi Language konfigureerimine 44

Display Time 45

Suvandi Display Time konfigureerimine 45

2

Sisukord

Seadistamine ja lähtestamine

Sound 46

Suvandi Volume konfigureerimine 46

Suvandi Sound Mode konfigureerimine 47

Suvandi Select Sound konfigureerimine 48

Eco Saving Plus 49

Suvandi Eco Saving Plus konfigureerimine 49

Off Timer 50

Suvandi Off Timer konfigureerimine 50

Suvandi Turn Off After konfigureerimine 51

PC/AV Mode 52

Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine 52

DisplayPort Ver. 53

Suvandi DisplayPort Ver. konfigureerimine 53

Source Detection 54

Suvandi Source Detection konfigureerimine 54

Key Repeat Time 55

Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine 55

Power LED On 56

Suvandi Power LED On konfigureerimine 56

Reset All 57

Sätete lähtestamine (Reset All) 57

Menüü Information ja teised

Information 58

Suvandi Information kuvamine 58

Suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness seadistamine avaekraanil 59

Funktsiooni Volume seadistamine käivitusekraanil 60

Tarkvara installimine

Easy Setting Box

Tarkvara installimine

Tarkvara arvutist eemaldamine

61

61

61

Tõrkeotsingu juhend

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist 62

Toote testimine

Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Kontrollige järgmist.

62

62

63

Küsimused & vastused 66

Tehnilised andmed

Üldandmed 68

Energiasäästja 70

Standardsete signaalirežiimide tabel 71

Lisa

Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele) 73

Toode pole defektne 73

Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül 73

Muu 73

Õige kõrvaldamisviis 74

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) 74

Mõisted 75

3

Peatükk 01

Enne seadme kasutamist

Autoriõigus

Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.

ⓒ 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.

Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.

Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.

VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.

• Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.

(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.

(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.

4

Paigaldusruumi korrastamine

Jätke toote ümber ventileerimiseks kindlasti veidi ruumi. Sisetemperatuuri tõus võib põhjustada tulekahju ja toodet kahjustada. Veenduge, et olete toote paigaldamisel jätnud vähemalt nii palju ruumi kui allpool näidatud.

― Välimus võib olenevalt tootest erineda.

10 cm

10 cm

Ettevaatusabinõud

Ettevaatust

ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE

Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT. (EGA TAGAKAANT)

SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.

HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.

10 cm 10 cm

See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.

Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.

10 cm

Ettevaatusabinõud hoiustamisel

Kõrgläikega mudelite puhul võivad pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.

― Kui soovite toote sisemust puhastada, võtke ühendust oma lähima Samsungi klienditeeninduskeskusega (kehtida võib teenustasu).

See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad selle kasutamist ja hooldamist.

Sümbolid

Hoiatus

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.

Ettevaatust

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.

Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.

Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.

5

Puhastamine

― Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad kriimustused kergesti.

― Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

!

1 Lülitage seade ja arvuti välja.

2 Eraldage toitejuhe seadme küljest.

― Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

3

Kuvari puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.

• Ärge kasutage kuvari puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid või pindaktiivseid aineid.

• Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse seadmele.

Elekter ja ohutus

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

Hoiatus

Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.

• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.

4

Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja korralikult kuivaks väänatud.

!

5

Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.

6

Lülitage seade ja arvuti sisse.

!

Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.

6

!

Ettevaatust

!

Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.

• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.

• Võib tekkida tulekahju.

Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

• Elektrilöök võib seadet kahjustada.

Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage toitejuhet teiste seadmetega.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

• Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.

Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

!

Installimine

Hoiatus

Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette.

Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.

• Võib tekkida tulekahju.

!

Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.

• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.

• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.

• Lapsed võivad lämbuda.

!

!

7

!

Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).

• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki minna või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),

õlisesse või suitsusesse kohta.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ettevaatust

!

Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.

• Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.

Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Ärge asetage seadet selle esiküljele.

• Ekraan võib viga saada.

Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei ulatuks üle serva.

• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.

Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi tööpindade lähedusse.

!

!

SAMSUNG

Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

• Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti

Samsungi klienditeeninduskeskusega.

8

Kasutamine

Hoiatus

Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti võtta, parandada ega muuta.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Enne toote liigutamist eemaldage selle küljest kõik kaablid, sh toitekaabel.

• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

!

Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

!

Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.

!

!

!

Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.

Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida (mänguasjad, maiustused jne).

• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.

Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel vooluvõrgust.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

GAS

Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.

• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

9

!

100

Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või kergsüttivaid aineid.

• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.

Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.

• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ettevaatust

!

!

!

-_-

Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.

• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.

• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või elektrilekke.

Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

• Teie nägemine võib halveneda.

Ärge pange alalisvooluadaptereid kokku.

• Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

Enne kasutamist eemaldage alalisvooluadapteri ümbert kilekott.

• Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

Ärge laske alalisvooluadapteril märjaks saada.

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

• Ärge kasutage seadet välitingimustes, kus see võib kokku puutuda vihma või lumega.

• Olge ettevaatlik, et alalisvooluadapter ei saaks põranda pesemise ajal märjaks.

10

!

!

!

Ärge paigutage alalisvooluadapterit soojusallikate lähedusse.

• Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

Hoidke alalisvooluadapterit hästi ventileeritud kohas.

Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda alusest kinni.

• Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.

!

!

Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

• Silmade väsimus leeveneb.

Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda kuumaks.

Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.

Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

• Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.

• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.

Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.

• Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.

11

Õige asend seadme kasutamisel

Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.

• Hoidke selg sirge.

• Jätke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas veidi allapoole.

Hoidke silmi otse ekraani ees.

• Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.

• Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.

• Hoidke küünarnukke õige nurga all.

• Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või suurema nurga all ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest madalamal.

12

Peatükk 02

Ettevalmistused

Komponentide kontrollimine

Kui mõni komponent on puudu, võtke

ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.

Komponentide välimus võib erineda pildil näidatust.

Optimaalne eraldusvõime ei pruugi olla saadaval, kui kasutate tavalist (mittekiiret)

HDMI- või HDMI-DVI-kaablit.

Komponendid

― Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Kiirjuhend

Garantiikaart

(Pole saadaval osades piirkondades)

Normatiivne juhend

Toitejuhe (

lk 27

)

Aluse tugi

Kasutusjuhend

Alalisvooluadapter (eemaldatav)

(

lk 27 )

HDMI-kaabel (valik) (

lk 25

) Alus

KINNITUSKRUVI (4 TK) (valikuline)

13

Osad

Juhtpaneel

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

JOG-nupp

ÜLES

PAREMALE

2

VASAKULE

Funktsioonide juhend

VAJUTUS(SISESTAMINE) ALLA

Ikoonid

JOG-nupp

Funktsioonide juhend

Kirjeldus

Mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida.

― JOG-nupp asub toote tagaküljel vasakul pool. Nuppu saab kasutada üles, alla, vasakule või paremale liikumiseks või sisestusnupuna.

Kui ekraan on sisse lülitatud, vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse funktsioonide juhend. Juhendi kuvamisel ekraanimenüü avamiseks vajutage uuesti vastavat suunanuppu.

― Funktsioonide juhend võib olenevalt funktsioonist või toote mudelist erineda. Vaadake tegelikku mudelit.

Return

14

Suunanupu juhend

Brightness

Volume

Features

Eye Saver Mode Off

― Allolev otseteenuppude ekraan (ekraanimenüü) kuvatakse ainult siis, kui monitor on sisse lülitatud, muudetakse arvuti eraldusvõimet või vahetatakse sisendallikat.

• ÜLES/ALLA: suvandi Brightness , Contrast , Sharpness reguleerimine.

• VASAKULE/PAREMALE: suvandi Volume , Sound Mode , Select Sound reguleerimine.

• VAJUTUS(SISESTAMINE): kuvatakse funktsioonide juhend.

― Funktsiooninuppude leht näitab, kas Eye Saver Mode on aktiveeritud.

: On

: Off

15

Funktsioonide juhend

― Peamenüüsse sisenemiseks või teiste üksuste kasutamiseks vajutage JOGnuppu, et kuvataks funktsioonide juhend. Väljumiseks vajutage uuesti JOGnuppu.

Return

ÜLES/ALLA/VASAKULE/PAREMALE: saate liikuda soovitud üksuseni. Üksuste kirjeldused kuvatakse fookuse muutumisel.

VAJUTUS(SISESTAMINE): valitud üksus rakendatakse.

Ikoonid Kirjeldus

Sisendsignaali muutmiseks valige funktsioonide juhendi ekraanil JOG-nupu abil . Kui sisendsignaali on muudetud, kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas teade.

Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus .

Kuvatakse monitori funktsioonide ekraanimenüü.

Ekraanimenüü juhtimise lukk: võimaldab säilitada hetkel kasutatavad sätted või lukustada

OSD-juhtimise, et vältida soovimatuid muudatusi sätetes. Aktiveerimine/desaktiveerimine: ekraanimenüü lukustamiseks / lahti lukustamiseks hoidke kümne sekundi jooksul nuppu

VASAKUL.

Kui ekraanimenüü juhtimine on lukustatud, saab reguleerida suvandeid Brightness ja

Contrast .

Eye Saver Mode on saadaval. System Power LED On on saadaval. Võimalik on vaadata suvandit Information .

Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus .

Vajutage, et aktiveerida või inaktiveerida Eye Saver Mode .

Kui funktsioon Eye Saver Mode on saadaval, ei ole saadaval järgmised üksused.

• Picture Game Mode ,

• System Eco Saving Plus

Bright , Brightness , Color

Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus , mis lülitab monitori välja.

― Funktsioonide erinemise tõttu võivad funktsioonide juhendi suvandid tegeliku mudeli korral erineda. Kasutage funktsioone vastavalt tegelikele ikoonidele ja kirjeldustele.

16

― Kui monitor ei kuva midagi (on energiasäästurežiimis või signaalita režiimis), saab allpool näidatud viisil kahe suunanupu abil allikat ja toidet reguleerida.

JOG-nupp

ÜLES

Energiasäästurežiim / signaalita režiim

Allika vahetamine alla

VAJUTUS(SISESTAMINE) - vajutage nuppu kahe sekundi jooksul

Toite väljalülitamine

― Kui ekraanil kuvatakse peamenüü, saate kasutada nuppu JOG, nagu on selgitatud allpool.

JOG-nupp

ÜLES/ALLA

Toiming

Suvandite vahel liikumine.

VASAKULE

Peamenüüst väljumine.

Alamloendi sulgemine ilma väärtust salvestamata.

Väärtuse vähendamine liuguri puhul.

PAREMALE

VAJUTUS(SISESTAMINE)

Järgmisele tasandile liikumine.

Väärtuse suurendamine liuguri puhul.

Järgmisele tasandile liikumine.

Väärtuse salvestamine ja alamloendi sulgemine.

17

Tagakülg

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

Port

2

Kirjeldus

Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.

Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.

Võimaldab ühendada seadme heliväljundseadmega, nt kõrvaklappidega.

Võimaldab ühendada seadme alalisvooluadapteriga.

18

Installimine

Statiivi kinnitamine

― Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.

: Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada.

Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.

1 Sisestage jalg joonisel näidatud suunas alusesse.

4

2

Kontrollige, kas jalg on kindlalt paigas.

5

3

Keerake aluse põhjal olev ühenduskruvi lõpuni, nii et see oleks korralikult kinni.

Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht (pehmendus) põrandale ja asetage toode sellele nii, et ekraan jääks allapoole, nagu pildil näidatud.

Kui stürovahtu pole, kasutage paksu istumisalust.

Hoidke seadme korpusest joonisel näidatud viisil käega kinni. Lükake kokkupandud alus joonisel noolega tähistatud suunas korpuse külge.

- Ettevaatust

Ärge hoidke toodet alusest hoides alaspidi.

19

Aluse eemaldamine

― Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.

: Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.

1

Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht (pehmendus) põrandale ja asetage toode sellele nii, et ekraan jääks allapoole, nagu pildil näidatud.

Kui stürovahtu pole, kasutage paksu istumisalust.

3

2 Aluse eemaldamiseks hoidke ühe käega kuvari ülaosast kinni ja tõmmake teise käega aluse jalga noolega tähistatud suunas.

4

Keerake aluse põhjal olevat ühenduskruvi, et alus jala küljest eemaldada.

Võtke jalg alusest välja, tõmmates seda joonisel noolega tähistatud suunas.

20

Seadme kaldenurga reguleerimine

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

0˚ (±2˚) ~ 15˚ (±2˚)

• Saate seadme kaldenurka reguleerida.

• Hoidke toodet alumisest osast ja reguleerige ettevaatlikult kallet.

21

Vargusevastane lukk

― Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.

― Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

Vargusevastase lukustusseadme lukustamine

2

1

Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.

2

Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.

3

Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.

4

Lukustage lukustusseade.

Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.

22

Seinakinnituse paigaldamine Seinakinnituse komplekti paigaldamine

Seinakinnituse komplekt võimaldab teil kinnitada seadme seinale.

Ostke tootega kasutamiseks ühilduv seinakinnituse komplekt.

Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.

Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.

Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.

23

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA)

― Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga. Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada inimestele tõsiseid vigastusi.

Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on vaja kokkupanemisel.

ˆ

• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused erineda sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.

• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib tekitada inimvigastusi.

• Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.

• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.

• Ärge kinnitage seadet üle 15-kraadise kaldenurga all.

• Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.

• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.

Ühik: mm

Mudeli nimi VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites

Standardne kruvi Kogus

S32E590C 200 x 200 M4 4

― Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja inimvigastustega.

a: KINNITUSKRUVI (4 TK) (valikuline)

24

Peatükk 03

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Enne ühendamist

Enne toote ühendamist teiste seadmetega kontrollige järgmist.

Põhipunktid enne ühendamist

― Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.

Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.

― Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.

Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.

― Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.

Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine

Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

― Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

1 Ühendage toote tagaküljel asuv port HDMI IN 1 või HDMI IN 2 HDMI-kaabli abil arvuti HDMI-pordiga.

2 Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.

3 Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks HDMI 1 või HDMI 2 .

― Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

25

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

― Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

Ühendamine DP-kaabliga

― Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

― Soovitatav on kasutada alla 1,5 m pikkust DP-kaablit. Üle 1,5 m pikkuse kaabli kasutamine võib mõjutada pildikvaliteeti.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

DP IN

1 Ühendage HDMI-DVI-kaabel toote tagaküljel asuvasse HDMI IN 1 või HDMI IN 2 -porti ja arvuti

DVI-porti.

2

Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.

3

Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks HDMI 1 või

HDMI 2 .

― Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

― Helifunktsioon ei ole toetatud, kui allikaseade on ühendatud HDMI-DVI-kaabli abil.

1 Ühendage DP-kaabel toote tagaküljel olevasse porti DP IN ja arvuti porti DP.

2 Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.

3 Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks DisplayPort .

― Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

26

Ühendamine kõrvaklappide või kõlaritega

― Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

1

Ühendage heliväljundseade, nt kõrvaklapid, seadme porti .

― Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

Toite ühendamine

Ühendus eemaldatava alalisvooluadapteri abil

1

2

3

1

Ühendage toitekaabel alalisvooluadapteriga. Seejärel ühendage alalisvooluadapter toote tagaküljel asuva DC 14V pordiga.

2

Järgmiseks ühendage toitekaabel toiteallikaga.

3

Monitori sisselülitamiseks vajutage monitori tagaküljel asuvat JOG-nuppu.

― Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

― Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.

27

Helisätete muutmine Windowsis

Juhtpaneel Heli Kõlarid Kõlari seadistus

1 2

3 4

Kahe või enama monitori kasutamisel

Kui arvutiga on ühendatud kaks või enam monitori, siis selleks, et kasutada iga monitoriga ühendatud kõlareid, konfigureerige sätteid alljärgnevalt.

1 Ühendage iga monitori HDMI- või DisplayPort-kaabel arvutiga.

2 HDMI kaudu ühendatud monitori puhul määrake suvandi PC/AV Mode olekuks kas PC või AV .

3 Ühendage peakomplekti jaotur arvuti porti AUDIO OUT. Seejärel ühendage peakomplekti jaoturi stereokaabel iga monitoriga.

28

Draiveri installimine

― Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.

― Toote draiveri uusima versiooni installimiseks laadige see alla Samsung Electronicsi veebisaidilt aadressil http://www.samsung.com.

1 Klõpsake veebisaidilt alla laaditud failil „Windows Driver”.

2 Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

3 Valige mudeliloendist oma toote mudel.

Optimaalse eraldusvõime seadistamine

Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime seadistamise kohta.

Valige toote keel ja määrake arvuti eraldusvõime optimaalne seadistus.

Setup Guide

Language

The optimal resolution for this monitor is as follows:

English

****x**** **Hz

Follow the above settings to set the resolution.

4 Minge jaotisse Display Properties ja kontrollige, et eraldusvõime ja värskendussagedus on sobilikud.

Lisateavet vaadake oma Windowsi kasutusjuhendist.

Current Resolution ****x****

Close

1 Keele valimiseks liigutage JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE. Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2 Teabesõnumi peitmiseks vajutage JOG-nuppu.

― Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis, kui lülitate seadme välja ja uuesti sisse.

― Optimaalse eraldusvõime saate valida ka lauaarvuti Juhtpaneelil.

29

Peatükk 04

Ekraani seadistamine

Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledust.

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

SAMSUNG MAGIC Bright

See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.

Toote heledust saate vastavalt soovile reguleerida.

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode .

Režiimis PC

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Color

HDMI Black Level

Eye Saver Mode

Custom

Standard

Cinema

Dynamic Contrast

Off

Set to an optimum picture quality suitable for the working environment.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SAMSUNG Bright ja vajutage JOG-nuppu.

• Custom : võimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.

• Standard : võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib dokumentide redigeerimiseks ja interneti kasutamiseks.

• Cinema : võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu nautimiseks.

• Dynamic Contrast : võimaldab automaatse kontrastsuse reguleerimise teel saavutada tasakaalustatud heleduse.

30

Režiimis AV

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Color

HDMI Black Level

Eye Saver Mode

Dynamic

Standard

Movie

Custom

Off

Set to an optimum picture quality suitable for the working environment.

Return

Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV , on funktsioonil

Bright neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet ( Dynamic , Standard , Movie ja Custom ). Te võite aktiveerida Dynamic , Standard , Movie või Custom seade. Valikuga Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.

Dynamic : Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis Standard .

Standard : Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.

Movie : Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.

Custom : Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

31

Brightness

Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.

― See menüü pole saadaval, kui suvandi

SAMSUNG Bright olekuks on seadistatud

Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui suvand Eco Saving Plus on seadistatud.

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode .

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Color

HDMI Black Level

Eye Saver Mode

Custom

100

75

60

Adjust the brightness level.

Values closer to 100 mean a brighter screen.

Off

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Suvandi Brightness konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Brightness ja vajutage JOG-nuppu.

4

Reguleerige suvandit Brightness , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

5

Valitud säte rakendatakse.

32

Contrast

Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.

― See suvand pole saadaval, kui funktsiooni

SAMSUNG Bright režiimiks on valitud

Cinema või Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Color

HDMI Black Level

Eye Saver Mode

Custom

100

75

60

Adjust the contrast level. Values closer to 100 mean a bigger light/dark contrast.

Off

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Suvandi Contrast konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Contrast ja vajutage JOG-nuppu.

4

Reguleerige suvandit Contrast , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

5

Valitud säte rakendatakse.

33

Sharpness

Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.

― See suvand pole saadaval, kui funktsiooni

SAMSUNG Bright režiimiks on valitud

Cinema või Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Color

HDMI Black Level

Eye Saver Mode

Custom

100

75

60

Adjust the sharpness of the picture. Values closer to 100 mean a sharper image.

Off

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Suvandi Sharpness konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sharpness ja vajutage JOG-nuppu.

4

Reguleerige suvandit Sharpness , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

5

Valitud säte rakendatakse.

34

Color

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

― Saate reguleerida ekraani värvitooni. See menüü pole saadaval, kui suvandi

Bright olekuks on seadistatud Cinema või Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode .

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Color

HDMI Black Level

Eye Saver Mode

Custom

100

75

60

Configure color settings.

Off

Return

Color

Red

Green

Blue

Color Tone

Gamma

50

50

50

Normal

Mode1

Adjust the red saturation level.

Values closer to

100 mean greater intensity for the color.

Suvandi Color konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Color ja vajutage JOG-nuppu.

• Red : võimaldab reguleerida punase värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda intensiivsem on värv.

• Green : võimaldab reguleerida rohelise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda intensiivsem on värv.

• Blue : võimaldab reguleerida sinise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda intensiivsem on värv.

• Color Tone : valige värvitoon, mis vastab teie vaatamisvajadustele.

Cool 2 : võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Cool 1 .

Cool 1 : võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Normal .

Normal : võimaldab kuvada standardse värvitooni.

Warm 1 : võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Normal .

Warm 2 : võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Warm 1 .

Custom : võimaldab kohandada värvitooni.

― Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV , on funktsioonil

Color Tone neli värvitemperatuuri sätet ( Cool , Normal , Warm ja Custom ).

• Gamma : võimaldab reguleerida heleduse keskmist taset.

Mode1 / Mode2 / Mode3

4

Valige nupu JOG abil sobiv suvand ja seejärel vajutage nuppu JOG.

5

Valitud säte rakendatakse.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

35

HDMI Black Level

Kui DVD-mängija või digiboks ühendatakse tootega HDMI kaudu, võib pildikvaliteet olenevalt ühendatud allikaseadmest halveneda (kontrastsus, värvide halvenemine, musta värvi tase jne).

Sellisel juhul võib pildikvaliteedi reguleerimiseks kasutada funktsiooni HDMI Black Level .

Sellisel juhul parandage halvenenud pildikvaliteeti suvandi HDMI Black Level abil.

― Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis HDMI 1 või HDMI 2 .

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Color

HDMI Black Level

Eye Saver Mode

Normal

Low

Custom

100

75

60

Optimize HDMI picture brightness and contrast by adjusting the black level of the video signal.

해제

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Suvandi HDMI Black Level sätete konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand HDMI Black Level ja vajutage JOG-nuppu.

• Normal : valige see režiim, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.

• Low : valige see režiim musta värvi taseme vähendamiseks ja valge värvi tasandi suurendamiseks, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.

4 Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5 Valitud säte rakendatakse.

― HDMI Black Level ei pruugi ühilduda osade lähteseadmetega.

― Funktsioon HDMI Black Level aktiveerub ainult teatud AV eraldusvõime puhul, nt 720p ja 1080p.

36

Eye Saver Mode

Saate määrata silmade lõõgastumiseks kõige sobivama pildikvaliteedi.

TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” on sertifikaat toodetele, mis vastavad madalama sinise valguse tasemete nõuetele. Kui Eye Saver Mode on seatud olekusse On , langeb sinine valgus lainepikkusel umbes 400 nm tunni jooksul ja saavutab silmade lõõgastumiseks vajaliku optimaalse pildikvaliteedi. Samas on sinise valguse tase vaikeseadetest madalam. Seda on testinud TÜV Rheinland ja see vastab TÜV Rheinlandi sertifikaadi „Low Blue Light Content” nõuetele.

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Color

HDMI Black Level

Eye Saver Mode

Off

On

Custom

100

75

60

Set to an optimum picture quality suitable for eye relaxation.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Suvandi Eye Saver Mode konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Eye Saver Mode ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

37

Game Mode

Konfigureerige toote ekraaniseaded mängurežiimile.

Kasutage seda funktsiooni mängude mängimisel arvutis või kui ühendatud on mängukonsool, nt PlayStation™ või Xbox™.

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode .

Picture

Game Mode

Response Time

Picture Size

Screen Adjustment

Off

On

Always On

Optimizes image settings for playing games.

Suvandi Game Mode konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Game Mode ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

― Kui monitor lülitub välja, energiasäästurežiimile või selle sisendallikas muutub, siis seadistatakse režiimi Game Mode olekuks

Off , isegi kui selle olekuks oli valitud On .

― Kui soovite, et Game Mode oleks alati aktiveeritud, valige suvand Always On .

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

38

Response Time

Saate kiirendada paneeli reageerimist, et muuta videod veelgi elavamaks ja loomulikumaks.

― Kui te ei vaata filmi, on parim seadistada suvandi Response Time olekuks

Standard või Faster .

Picture

Game Mode

Response Time

Picture Size

Screen Adjustment

Standard

Faster

Fastest

Accelerate the panel response rate to make video appear more vivid and natural.

Suvandi Response Time konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Response Time ja vajutage JOG-nuppu.

• Standard / Faster / Fastest

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

39

Picture Size

Saate muuta pildi suurust.

Režiimis PC

Picture

Game Mode

Response Time

Picture Size

Screen Adjustment

Auto

Wide

Off

Choose the size and aspect ratio of the picture displayed on screen.

Suvandi Picture Size muutmine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture Size ja vajutage JOG-nuppu.

Režiimis PC

• Auto : võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.

• Wide : võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

40

Režiimis AV

Picture

Game Mode

Response Time

Picture Size

Screen Adjustment

4:3

16:9

Screen Fit

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off

Choose the size and aspect ratio of the picture displayed on screen.

Return

Režiimis AV

• 4:3 : võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.

• 16:9 : võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 16 : 9.

• Screen Fit : võimaldab kuvada pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

― Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

― Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.

― Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI-kaabli abil.

― Digitaalne väljundseade on ühendatud DP-kaabli abil.

― Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt

(iga mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

― Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI, DP-pesa kaudu ja režiim PC/AV Mode on olekus

AV .

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

41

Screen Adjustment

― See menüü on saadaval ainult juhul, kui suvandi Picture Size olekuks on režiimis AV seadistatud Screen Fit .

― Kui režiimis AV määratakse sisendsignaaliks 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt, valige Screen Fit , et reguleerida horisontaalasendi taset 0–6.

Screen Adjustment

H-Position

V-Position

3

3

Move the image displayed on the screen to the left or right.

Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine

H-Position : Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.

V-Position : Saate liigutada ekraani üles või alla.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen Adjustment ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand H-Position või V-Position ja vajutage JOG-nuppu.

5

Suvandi H-Position või V-Position reguleerimiseks liigutage JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE ja vajutage seda.

6

Valitud säte rakendatakse.

Screen Adjustment

H-Position

V-Position

Return

3

3

Move the image displayed on the screen up or down.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

42

Peatükk 05

Ekraanimenüü liigutamine

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

Transparency

Saate määrata menüüakende läbipaistvuse.

OnScreen Display

Transparency

Language

Display Time

Off

On

한국어

Configure the transparency of the menu windows.

Suvandi Transparency muutmine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand OnScreen Display ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Transparency ja vajutage JOG-nuppu.

• Off / On

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

43

Language

Saate valida menüükeele.

― Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.

― See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.

OnScreen Display

Transparency

Language

Display Time

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

20 초

Set the menu language.

Suvandi Language konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand OnScreen Display ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Language ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

44

Display Time

Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud aja jooksul.

Suvandit Display Time saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et

OSD-menüü kaoks ekraanilt.

OnScreen Display

Transparency

Language

Display Time

5 sec

10 sec

20 sec

200 sec

On

Set how long the menu window will remain on screen for when it is not in use.

Suvandi Display Time konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige , et kuvada vastavat menüü-ekraani.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand OnScreen Display ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Display Time ja vajutage JOG-nuppu.

• 5 sec / 10 sec / 20 sec / 200 sec

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

45

Peatükk 06

Seadistamine ja lähtestamine

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

Sound

System

Sound

Eco Saving Plus

Off Timer

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

Sound

Volume

Sound Mode

Select Sound

Off

1.2

Auto

Acceleration

50

Standard

Stereo

Return

Suvandi Volume konfigureerimine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand System ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sound ja vajutage JOG-nuppu.

4

Reguleerige suvandit Volume , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

5

Valitud säte rakendatakse.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

46

Suvandi Sound Mode konfigureerimine

Sound

Volume

Sound Mode

Select Sound

Standard

Music

Movie

Clear Voice

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Return

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand System ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sound ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sound Mode ja vajutage JOG-nuppu.

• Standard : saate valida tavalise helirežiimi.

• Music : saate rõhutada muusikat üle häälte.

• Movie : saate filmide jaoks pakkuda parimat heli.

• Clear Voice : saate rõhutada hääli üle teiste helide.

5 Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

6 Valitud säte rakendatakse.

47

Suvandi Select Sound konfigureerimine

Sound

Volume

Sound Mode

Select Sound Stereo

Left Channel

Right Channel

50

Return

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand System ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sound ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Select Sound ja vajutage JOG-nuppu.

• Stereo : heli kostub nii vasakust kui ka paremast kõlarist.

• Left Channel : seadistage vasak ja parem kõlar esitama ainult heliallika vasakut kanalit.

• Right Channel : seadistage vasak ja parem kõlar esitama ainult heliallika paremat kanalit.

5

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

6

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

48

Eco Saving Plus

Funktsioon Eco Saving Plus vähendab energiatarbimist, reguleerides monitoripaneeli kasutatavat elektrivoolu.

― See suvand pole saadaval, kui funktsiooni

SAMSUNG

Dynamic Contrast .

Bright režiimiks on valitud

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode .

System

Sound

Eco Saving Plus

Off Timer

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

Off

Auto

Low

High

해제

Adjust the power consumption of the product to save energy.

자동

Stand-by

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Suvandi Eco Saving Plus konfigureerimine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand System ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Eco Saving Plus ja vajutage JOG-nuppu.

• Off : Funktsiooni Eco Saving Plus deaktiveerimine.

• Auto : energiakulu vähendatakse automaatselt umbes 10% võrra hetkeseadistusest.

(Energiakulu vähendamise hulk sõltub ekraani heledusest.)

• Low : Energiakulu vähendatakse 25% võrra vaikeseadistusest.

• High : Energiakulu vähendatakse 50% võrra vaikeseadistusest.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

49

Off Timer

Te saate seadistada toote automaatselt välja lülituma.

System

Sound

Eco Saving Plus

Off Timer

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

Off

1.2

Acceleration

Auto

Enable or disable the Off Timer.

Return

Suvandi Off Timer konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand System ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.

• Off : inaktiveerib väljalülitustaimeri, et seade ei lülituks automaatselt välja.

• On : aktiveerib väljalülitustaimeri, et seade lülituks automaatselt välja.

4 Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5 Valitud säte rakendatakse.

Off Timer

Off Timer

Turn Off After

Enable or disable the Off Timer.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

50

Off Timer

Off Timer

Turn Off After

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off

4h

Set the monitor to automatically turn off after a certain time period.

Return

Suvandi Turn Off After konfigureerimine

― See suvand on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni Off Timer olekuks on määratud On .

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand System ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Turn Off After ja vajutage JOG-nuppu.

5

Reguleerige suvandit Turn Off After , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

6

Valitud säte rakendatakse.

― Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi. Seade lülitub määratletud tundide möödumisel automaatselt välja.

― Teatud piirkondade turule mõeldud toodete puhul on funktsioon Off Timer seatud automaatselt aktiveeruma 4 tundi pärast toote sisselülitamist. Seda tehakse kooskõlas energiavarustuse eeskirjadega. Kui te ei soovi, et taimer aktiveeruks, valige

MENU System ning lülitage funktsioon Off Timer olekusse Off .

51

PC/AV Mode

Seadke suvandi PC/AV Mode olekuks AV . Kujutise suurus kasvab.

See on mugav valik filmi vaatamisel kasutamiseks.

System

Sound

Eco Saving Plus

Off Timer

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

Off

1.2

Acceleration

Auto

Set to AV to enlarge the picture.

Return

PC/AV Mode

DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2

PC

AV

Select the PC/

AV mode for the

DisplayPort source.

― Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).

― Kui monitori režiimiks on valitud HDMI 1 , HDMI 2 või DisplayPort ja ekraanil kuvatakse teade Check Signal Cable või aktiveerub energiasäästurežiim, vajutage JOG-nuppu, et kuvada funktsiooninuppude ekraani, ning seejärel valige ikoon .

Saate valida suvandi PC või AV .

Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2 Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand System ja vajutage JOG-nuppu.

3 Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PC/AV Mode ja vajutage JOG-nuppu.

4 Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand HDMI 1 , HDMI 2 , DisplayPort ja vajutage JOG-nuppu.

• Valige „ PC ”, kui monitor on ühendatud arvutiga.

• Valige „ AV ”, kui monitor on ühendatud audio-videoseadmega.

5

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

6

Valitud säte rakendatakse.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

52

DisplayPort Ver.

Saate valida oma kuvapordi. Kuvapordi 1.1 versioon toetab suurt bitimäära 1 ning

1.2 versioon toetab vastavalt suurt bitimäära 2.

System

Sound

Eco Saving Plus

Off Timer

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

1.1

1.2

자동

가속반복

Off

Select your

Displayport.

Displayport 1.1 supports HBR 1, while 1.2 supports

HBR 2.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

― Valed seaded võivad põhjustada ekraanipildi kadumist. Kui see juhtub, kontrollige seadme tehnilisi andmeid.

― Kui monitori režiimiks on valitud HDMI 1 , HDMI 2 või DisplayPort ja ekraanil kuvatakse teade Check Signal Cable või aktiveerub energiasäästurežiim, vajutage JOG-nuppu, et kuvada funktsiooninuppude ekraani, ning seejärel valige ikoon .

Saate valida suvandi 1.1

või 1.2

.

Suvandi DisplayPort Ver. konfigureerimine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2 Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand System ja vajutage JOG-nuppu.

3 Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand DisplayPort Ver.

ja vajutage JOG-nuppu.

• 1.1

/ 1.2

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

53

Source Detection

Aktiveerige suvand Source Detection .

System

Sound

Eco Saving Plus

Off Timer

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

Auto

Manual

자동

가속반복

Off

Decide how input sources will be detected.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Suvandi Source Detection konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand System ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Source Detection ja vajutage JOG-nuppu.

• Auto : sisendallikas tuvastatakse automaatselt.

• Manual : võimaldab valida sisendallika käsitsi.

4 Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5 Valitud säte rakendatakse.

54

Key Repeat Time

Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.

System

Sound

Eco Saving Plus

Off Timer

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

Acceleration

1 sec

2 sec

No Repeat

자동

가속반복

Off

Configure the response rate of a button when the button is pressed.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand System ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Key Repeat Time ja vajutage JOG-nuppu.

• Valikud on Acceleration , 1 sec ja 2 sec . Kui valite No Repeat , reageerib käsk ainult ühe korra, kui nuppu vajutatakse.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

55

Power LED On

Konfigureerige sätted, et toote alumises osas paiknev toite LED-indikaator sisse või välja lülitada.

System

Power LED On

Reset All

Working

Stand-by

Set the status of the power LED.

Suvandi Power LED On konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand System ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Power LED On ja vajutage JOG-nuppu.

• Working : Toite LED-indikaator põleb, kui toode töötab.

• Stand-by : Toite LED-indikaator põleb, kui toode ei tööta.

4 Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5 Valitud säte rakendatakse.

Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

56

Reset All

Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.

System

Power LED On

Reset All

Stand-by

Return all the settings for the product to the default factory settings.

Sätete lähtestamine (Reset All)

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand System ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Reset All ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Return

All the menu settings will be reset to default.

Are you sure you want to reset?

Yes

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

No

57

Peatükk 07

Menüü Information ja teised

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

Information

Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.

Picture

OnScreen Display

System

Information

Information

LS32E590CS/XF

S/N:***********

DisplayPort

****x****

**kHz **Hz PP

Exit

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Suvandi Information kuvamine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Information ja vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse hetkel kasutatav sisendallikas, sagedus ja eraldusvõime.

58

Suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness seadistamine avaekraanil

Saate suvandit Brightness , Contrast või Sharpness reguleerida, liigutades JOGnuppu üles või alla, kui ekraanimenüü ei ole kuvatud.

Sharpness

Brightness

Contrast

100

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Brightness

― See menüü pole saadaval, kui suvandi

SAMSUNG Bright olekuks on seadistatud Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode .

Contrast

― See menüü pole saadaval, kui suvand

SAMSUNG Bright on režiimis Cinema või Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

Sharpness

― See menüü pole saadaval, kui suvand

SAMSUNG Bright on režiimis Cinema või Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

1

Liigutage nuppu JOG üles/alla, et valida Brightness , Contrast või Sharpness .

2

Liigutage nuppu JOG vasakule/paremale, et muuta suvandite Brightness , Contrast ja Sharpness sätteid.

59

Funktsiooni Volume seadistamine käivitusekraanil

Kui ekraanil kuvatakse suunanupu juhend, saate suvandit Volume reguleerida

JOG-nuppu liigutades.

Volume 50

Mute

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

1

Reguleerige suvandit Volume , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

― Kui ühendatud sisendseadme helikvaliteet on halb, võib automaatne heli vaigistamise funktsioon Auto Mute kõrvaklappide või kõlarite kasutamisel põhjustada heli vaigistamist või hakkimist. Seadke sisendseadme helitugevuseks vähemalt 20% ja reguleerige helitugevust toote helitugevuse juhtnuppudega (JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE).

― Mis on Auto Mute?

See funktsioon vaigistab heli, et parandada heliefekti helimüra või nõrga sisendsignaali korral, mis on tavaliselt põhjustatud sisendseadme heliprobleemist.

― Funktsiooni Mute aktiveerimiseks minge suvandi Volume reguleerimise ekraanile ja kasutage seejärel JOG-nuppu, et liigutada fookus alla.

Funktsiooni Mute inaktiveerimiseks minge suvandi Volume reguleerimise ekraanile ja suurendage või vähendage helitugevust, reguleerides suvandit Volume .

60

Peatükk 08

Tarkvara installimine

Easy Setting Box

Easy Setting Box

Rakendus Easy Setting Boxvõimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.

Tarkvara installimine

1

Easy Setting Boxi uusima versiooni installimiseks laadige see alla Samsung Electronicsi veebisaidilt aadressil http://www.samsung.com.

2

Valige rakenduse Easy Setting Box installimisprogramm.

3

Kui ilmub installiviisard, klõpsake nuppu Next.

4

Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

― Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.

― Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni Easy

Setting Box kuvada.

― Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.

Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid (rakendus Easy

Setting Box)

Rakenduse Easy Setting Box installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.

Süsteeminõuded

Operatsioonisüsteem

• Windows Vista 32Bit/64Bit

• Windows 7 32Bit/64Bit

• Windows 8 32Bit/64Bit

• Windows 8,1 32Bit/64Bit

Riistvara

• Vähemalt 32 MB muutmälu

• Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi

Tarkvara arvutist eemaldamine

Klõpsake nuppu alusta, valige kirje sätted/juhtpaneel ja seejärel topeltkõpsake ikoonil programmide

lisamine või eemaldamine.

rakenduste loendist Easy Setting Box ja klõpsake nuppu lisa/kustuta.

61

Peatükk 09

Tõrkeotsingu juhend

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist

Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt.

Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.

Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.

Toote testimine

Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.

Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.

1

Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.

2

Eraldage kaabel seadme küljest.

3

Toote sisselülitamine.

4

Kui kuvatakse teade Check Signal Cable , töötab seade normaalselt.

Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki Standardsete signaalirežiimide tabel

), kuvatakse lühidalt teade Not Optimum Mode .

― Kuvatav eraldusvõime võib erineda olenevalt tootest või arvutis kasutatava süsteemi seadetest.

62

Kontrollige järgmist.

Installiprobleem (arvutirežiim)

Probleemid

Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.

Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.

Lahendused

Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti vahel korralikult ühendatud ning kas ühenduspistikud on kindlalt kinnitatud.

Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.

Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.

Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage graafikakaardi draiveri uusim versioon.

(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)

Ekraaniprobleem

Probleemid

Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.

Kuvatakse teade Check Signal Cable .

Kuvatakse teade Not Optimum Mode .

Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.

Lahendused

Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult ühendatud.

Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult ühendatud.

Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.

See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime või sageduse.

Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust, nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate need standardsete signaalirežiimide tabelist (

lk 71 ).

Kontrollige toote kaabliühendust.

63

Probleemid

Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.

Ekraan on ebastabiilne ja värisev.

Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.

Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.

Ekraani värv on ebapüsiv.

Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on moonutatud.

Valge ei ole päris valge.

Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi järel.

Tekst on hägune.

Video taasesitus on katkendlik.

Lahendused

Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.

Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.

Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on toote nõuetega ühilduvas vahemikus. Järgmisena, kui nõutud, muutke seadistusi, lähtudes standardsete signaalirežiimide tabelist

(

lk 71

) selles juhendis ja menüüst Information sellel tootel.

Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast .

Muutke suvandi Color sätteid.

Muutke suvandi Color sätteid.

Muutke suvandi Color sätteid.

Toode on energiasäästurežiimis.

Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.

Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows (nt Windows 7, Windows 8 või Windows 8.1): avage

Juhtpaneel Fondid ClearType'i teksti kohandamine ja muutke suvandit Lülita ClearType

sisse.

Suuremahuliste kõrglahutusega videofailide taasesitus võib olla katkendlik. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et videomängija ei ole optimeeritud arvutiressursi jaoks.

Proovige esitada faili mõne teise videomängijaga.

64

Heliprobleem

Probleemid

Heli puudub.

Helitugevus on liiga madal.

Video on saadaval, kuid heli pole.

Lahendused

Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.

Kontrollige helitugevust.

Reguleerige helitugevust.

Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.

Heli ei ole kuulda, kui sisendseadme ühendamisel kasutatakse HDMI-DVI-kaablit.

Kasutage seadme ühendamisel HDMI- või DP-kaablit.

Allikaseadme probleem

Probleemid

Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.

Lahendused

Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.

― Toote raamil paiknevad LED-tuled võivad sõltuvalt kasutaja vaatamisnurgast nähtavad olla. Need tuled on kahjutud ja ei mõjuta toote omadusi ega jõudlust. Toote kasutamine on ohutu.

65

Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.

Küsimused & vastused

Küsimus

Kuidas muuta sagedust?

Kuidas saab muuta eraldusvõimet?

Vastus

Määrake sagedus oma graafikakaardil.

• Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja kujundused Kuva Sätted

Täpsemad sätted Kuvar ja reguleerige suvandit Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

• Windows ME/2000: Minge lehele Juhtpaneel Kuva Sätted Täpsemalt Kuvar ja kohandage suvandit Värskendussagedus Kuvari sättedi alt.

• Windows Vista: Minge lehele Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Isikupärastamine

Kuvasätted Täpsemad sätted Kuvar ja kohandage suvandit Värskendussagedus

Kuvari sättedi alt.

• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva Ekraani

eraldusvõime Täpsemad sätted Kuvar ja muutke suvandit Värskendussagedus jaotises

Kuvari sätted.

• Windows 8(Windows 8.1): Avage suvandid Sätted Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine

Kuva Ekraani eraldusvõime Täpsemad sätted Kuvar ja muutke suvandit

Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

• Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja kujundused Kuva Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel Kuva Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Isikupärastamine

Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva

Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows 8(Windows 8.1): valige suvandid Sätted Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine

Kuva Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.

66

Küsimus

Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?

Vastus

• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja

kujundused Kuva Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

• Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Kuva

Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

• Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja

isikupärastamine Isikupärastamine Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja

isikupärastamine Isikupärastamine Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

• Windows 8(Windows 8.1): seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted

Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Isikupärasta Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS SETUP.

67

Peatükk 10

Tehnilised andmed

- Suurus

- Ekraani mõõtmed

H

V

- Mõõtmed (L x K x S)

S

Üldandmed

Mudeli nimi

Paneel

Mõõtmed (L × K × S) / Mass

Suurus

Ekraani mõõtmed

Piksli samm

Ilma toeta

Koos toega

Maksimaalne pikslisagedus

Toiteallikas

Signaalikonnektorid

S32E590C

Klass 32 (31,5 tolli / 80 cm)

698,40 mm (H) x 392,85 mm (V)

0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)

729,1 x 425,1 x 90,6 mm / 6,0 kg

729,1 x 523,9 x 214,3 mm / 6,9 kg

148,5 MHz (HDMI, DisplayPort)

AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz

Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.

HDMI, DP-port

K

L

68

Mudeli nimi

Keskkonnatingimused Kasutamine

S32E590C

Temperatuur: 10 – 40 C (50 – 104 F)

Õhuniiskus: 10–80%, mittekondenseeruv

Hoiustamine Temperatuur: -20 – 45 C (-4 – 113 F)

Õhuniiskus: 5 – 95%, mittekondenseeruv

― Plug-and-Play

Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.

― Paneelipunktid (pikslid)

Toote valmistamise omapära tõttu võib LCD-ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.

― Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

― See seade on B-klassi digitaalseade.

69

Energiasäästja

Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud.

Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.

Energiasäästja Toide väljas (toitenupp)

Toiteindikaator

Energiatarve

(Energy Stari katsetingimus)

Väljas Sees

Energiatarve 34 W Vähem kui 0,3 W

― Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.

― ENERGY STAR® on USA keskkonnakaitseagentuuri (United States Environmental Protection Agency) registreeritud märk.

Enegry Stari energiatarvet arvestatakse kehtiva Energy Star®-i standardi testimeetodiga.

― Režiimi SOG (Sync On Green) ei toetata.

― Seade ei tarbi elektrit, kui eemaldate toitejuhtme vooluvõrgust. Ühendage toitejuhe lahti, kui te toodet pikema aja jooksul ei kasuta (näiteks puhkuse vm ajal)

70

Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.

Standardsete signaalirežiimide tabel

Mudeli nimi

Sünkroonimine

Eraldusvõime

Horisontaalsagedus

Vertikaalsagedus

Optimaalne eraldusvõime

Maksimaalne eraldusvõime

S32E590C

30 – 81 kHz

56 – 75 Hz (HDMI)

1920 x 1080 sagedusel 60 Hz

1920 x 1080 sagedusel 60 Hz

Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist, reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.

Eraldusvõime Horisontaalsagedus

(kHz)

Vertikaalsagedus (Hz) Pikslisagedus (MHz) Sünkroonitud polaarsus (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

71

Horisontaalsagedus

Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.

Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks.

Horisontaalsagedust mõõdetakse kilohertsides (kHz).

Vertikaalsagedus

Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti. Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks” või

„värskendussageduseks” ning seda tähistatakse ühikuga Hz.

Eraldusvõime

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900 RB

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Horisontaalsagedus

(kHz)

63,981

79,976

55,935

60,000

65,290

67,500

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

Vertikaalsagedus (Hz) Pikslisagedus (MHz)

60,020

75,025

59,887

60,000

59,954

60,000

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

106,500

108,000

146,250

148,500

Sünkroonitud polaarsus (H/V)

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/+

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

72

Peatükk 11

Lisa

Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)

― Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu järgmistel juhtudel.

Toode pole defektne

Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne

• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma toodet lahti võtmata.

• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)

• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote esmakordset paigaldamist.

• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.

• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.

• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.

• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.

• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.

• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu ostnud.

Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül

Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.

Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.

• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.

• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või partneri mehaanik.

• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.

• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.

• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.

Muu

• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)

• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba jne)

― Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt kasutusjuhendit.

73

Õige kõrvaldamisviis

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

74

Mõisted

OSD (ekraanikuva)____ Ekraanikuva

(OSD) võimaldab teil konfigureerida ekraani sätteid, et optimeerida pildikvaliteeti vastavalt vajadusele.

See võimaldab teil ekraanil kuvatavate menüüde abil muuta ekraani heledust, värvitooni, suurust ja paljusid teisi sätteid.

Gamma____ Gamma menüü reguleerib halliskaalat, mis tähistab ekraani keskmisi toone. Heleduse reguleerimisel muutub kogu ekraan heledamaks, kuid gamma reguleerimisel muutub heledamaks ainult keskmine heledus.

Halliskaala____ Selle skaala moodustavad ekraani tumedamate ja heledamate piirkondade vahelise värvitugevuse erinevuse tasemed.

Ekraani heleduse muutusi väljendatakse musta ja valge variatsiooniga ning halliskaala viitab musta ja valge vahele jäävale piirkonnale. Halliskaala muutmisel gamma reguleerimise kaudu muutub ekraani keskmine heledus.

Skannimissagedus____

Skannimissagedus ehk värskendussagedus on ekraani värskendamise sagedus. Kuvatavat pilti värskendatakse sedamööda, kuidas edastatakse ekraani andmeid, värskendamine ise pole seejuures silmaga nähtav. Ekraani värskendamiste arvu kutsutakse skannimissageduseks ning seda mõõdetakse ühikuga Hz.

60 Hz skannimissagedus tähendab, et ekraani värskendatakse 60 korda sekundis. Ekraani skannimissagedus sõltub lauaarvutis ja kuvaris olevate graafikakaartide jõudlusest.

Punktisamm____ Seade ja ekraan sisaldavad punaseid, rohelisi ja siniseid punkte.

Lühem punktidevaheline kaugus annab kõrgema eraldusvõime. Punktisamm näitab samavärviliste punktide vahelist vähimat kaugust. Punktisammu mõõdetakse millimeetrites.

Horisontaalsagedus____ Kuvari ekraanil kuvatavad tähemärgid ja pildid koosnevad paljudest punktidest (pikslid).

Piksleid edastatakse horisontaalridadel, mis seejärel korrastatakse vertikaalselt, et luua pilti. Horisontaalsagedust mõõdetakse ühikuga kHz ning see tähistab, kui mitu korda sekundis edastatakse ja kuvatakse horisontaalridu kuvari ekraanil. Horisontaalsagedus 85 tähendab, et horisontaaljooni, millest kujutis koosneb, edastatakse sekundis

85 000 korda. Horisontaalsagedust näitab suurus 85 kHz.

Vertikaalsagedus____ Üks pilt koosneb paljudest horisontaalridadest.

Vertikaalsagedust mõõdetakse

ühikuga Hz ning see tähistab, kui mitu pilti saab luua sekundis eelmainitud horisontaalridadega. Vertikaalsageduse näitaja 60 tähendab, et pilti edastatakse

60 korda sekundis. Vertikaalsagedust nimetatakse ka „värskendussageduseks” ja see mõjutab ekraani värelust.

Eraldusvõime____ Eraldusvõime on ekraani moodustavate horisontaal- ja vertikaalpikslite arv. See kujutab monitori detailsuse taset. Kõrgem eraldusvõime kuvab ekraanil rohkem teavet ja on sobilik mitme toimingu teostamiseks samaaegselt.

Näiteks eraldusvõime 1920 x 1080 koosneb 1920 horisontaalpikslist

(horisontaalne eraldusvõime) ja

1080 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).

Plug & Play____ Funktsioon Plug &

Play võimaldab kuvari ja lauaarvuti vahel automaatselt teavet vahetada, et luua optimaalne kuvakeskkond.

Monitor kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit

VESA DDC.

75

advertisement

Key Features

  • 80 cm (31.5") LED VA
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 4 ms 350 cd/m² 5000:1

Related manuals

Download PDF

advertisement