Samsung 34" nõgusa ekraaniga üli-lai tippklassi monitor Kasutusjuhend

Add to My manuals
97 Pages

advertisement

Samsung 34

LCD-monitor

Kasutusjuhend

S34E790C

Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.

BN46-00442A-05

Sisukord

Enne seadme kasutamist

Autoriõigus 5

Paigaldusruumi korrastamine

Ettevaatusabinõud hoiustamisel

6

6

Ettevaatusabinõud 6

Sümbolid 6

Puhastamine 7

Elekter ja ohutus 7

Installimine 8

Kasutamine 10

Õige asend seadme kasutamisel 13

Ettevalmistused

Komponentide kontrollimine 14

Komponendid 14

Osad 15

Juhtpaneel 15

Suunanupu juhend

Funktsioonide juhend

16

17

Tagakülg 19

Installimine 20

Toote kaldenurga ja kõrguse reguleerimine 20

Vargusevastane lukk 22

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Enne ühendamist

Põhipunktid enne ühendamist

Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine

Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

Ühendamine DP-kaabliga

Ühendamine kõrvaklappide või kõlaritega

Toite ühendamine

Ühendatud kaablite korrastamine

23

23

Seadme ühendamine lauaarvutiga USBjaoturina 27

Lauaarvuti ühendamine seadmega

Seadme kasutamine USB-jaoturina

27

28

23

23

24

24

25

26

Draiveri installimine

Optimaalse eraldusvõime seadistamine

29

29

Ekraani seadistamine

Brightness 30

Suvandi Brightness konfigureerimine 30

Contrast 31

Suvandi Contrast konfigureerimine 31

Sharpness 32

Suvandi Sharpness konfigureerimine 32

Game Mode 33

Suvandi Game Mode konfigureerimine 33

SAMSUNG MAGIC Bright

SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine

34

34

Color 36

Suvandi Color konfigureerimine 36

HDMI Black Level 37

Suvandi HDMI Black Level sätete konfigureerimine 37

Response Time 38

Suvandi Response Time konfigureerimine 38

2

Sisukord

Ekraani reguleerimine

Image Size 39

Suvandi Image Size muutmine 39

H-Position & V-Position 41

Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine 41

PIP/PBP 42

Suvandi PIP/PBP Mode konfigureerimine 43

Suvandi Size konfigureerimine

Suvandi Position konfigureerimine

44

45

Suvandi Sound Source konfigureerimine

Suvandi Source konfigureerimine

Suvandi Image Size konfigureerimine

Suvandi Contrast konfigureerimine

46

47

49

52

Ekraanimenüü liigutamine

Language 54

Suvandi Language konfigureerimine 54

Display Time 55

Suvandi Display Time konfigureerimine 55

Transparency 56

Suvandi Transparency muutmine 56

Seadistamine ja lähtestamine

Sound 57

Suvandi Volume konfigureerimine 57

Suvandi Sound Mode konfigureerimine 58

Suvandi Select Sound konfigureerimine 59

Eco Saving 60

Suvandi Eco Saving konfigureerimine 60

USB Super Charging 61

Suvandi USB Super Charging konfigureerimine 61

PC/AV Mode 62

Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine 62

DisplayPort Ver. 63

Suvandi DisplayPort Ver. konfigureerimine 63

Source Detection 64

Suvandi Source Detection konfigureerimine 64

Key Repeat Time 65

Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine 65

Off Timer 66

Suvandi Off Timer konfigureerimine 66

Suvandi Turn Off After konfigureerimine 67

Power LED On 68

Suvandi Power LED On konfigureerimine 68

Reset All 69

Sätete lähtestamine (Reset All) 69

Menüü Information ja teised

Information 70

Suvandi Information kuvamine 70

Suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness seadistamine avaekraanil 71

Funktsiooni Volume seadistamine käivitusekraanil 72

Volume 72

Tarkvara installimine

Easy Setting Box

Tarkvara installimine

Tarkvara arvutist eemaldamine

73

73

73

Tõrkeotsingu juhend

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist 74

Toote testimine

Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Kontrollige järgmist.

74

74

75

Küsimused & vastused 78

3

Sisukord

Tehnilised andmed

Üldandmed 80

Energiasäästja 82

Standardsete signaalirežiimide tabel 83

Lisa

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE 85

Makseteenuse vastutus

(hind tarbijatele)

Toode pole defektne

Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül

95

95

95

Muu 95

Õige kõrvaldamisviis 96

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) 96

Mõisted 97

4

Peatükk 01

Enne seadme kasutamist

Autoriõigus

Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.

ⓒ 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.

Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.

Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.

VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.

• Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.

(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.

(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.

5

Paigaldusruumi korrastamine

Jätke toote ümber ventileerimiseks kindlasti veidi ruumi. Sisetemperatuuri tõus võib põhjustada tulekahju ja toodet kahjustada. Veenduge, et olete toote paigaldamisel jätnud vähemalt nii palju ruumi kui allpool näidatud.

― Välimus võib olenevalt tootest erineda.

10 cm

10 cm

Ettevaatusabinõud

Ettevaatust

ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE

Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT. (EGA TAGAKAANT)

SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.

HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.

10 cm 10 cm

See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.

Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.

10 cm

Ettevaatusabinõud hoiustamisel

Kõrgläikega mudelite puhul võivad pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.

― Kui soovite toote sisemust puhastada, võtke ühendust oma lähima Samsungi klienditeeninduskeskusega (kehtida võib teenustasu).

See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad selle kasutamist ja hooldamist.

Sümbolid

Hoiatus

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.

Ettevaatust

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.

Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.

Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.

6

Puhastamine

― Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad kriimustused kergesti.

― Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

!

1 Lülitage seade ja arvuti välja.

2 Eraldage toitejuhe seadme küljest.

― Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

3

Kuvari puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.

• Ärge kasutage kuvari puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid või pindaktiivseid aineid.

• Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse seadmele.

Elekter ja ohutus

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

Hoiatus

Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.

• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.

4

Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja korralikult kuivaks väänatud.

!

5

Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.

6

Lülitage seade ja arvuti sisse.

!

Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.

7

!

Ettevaatust

!

Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.

• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.

• Võib tekkida tulekahju.

Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

• Elektrilöök võib seadet kahjustada.

Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage toitejuhet teiste seadmetega.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

• Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.

Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

!

Installimine

Hoiatus

Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette.

Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.

• Võib tekkida tulekahju.

!

Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.

• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.

• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.

• Lapsed võivad lämbuda.

!

!

8

!

Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).

• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki minna või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),

õlisesse või suitsusesse kohta.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ettevaatust

!

Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.

• Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.

Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Ärge asetage seadet selle esiküljele.

• Ekraan võib viga saada.

Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei ulatuks üle serva.

• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.

Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi tööpindade lähedusse.

!

!

SAMSUNG

Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

• Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti

Samsungi klienditeeninduskeskusega.

9

Kasutamine

Hoiatus

Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti võtta, parandada ega muuta.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Enne toote liigutamist eemaldage selle küljest kõik kaablid, sh toitekaabel.

• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

!

Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

!

Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.

!

!

!

Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.

Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida (mänguasjad, maiustused jne).

• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.

Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel vooluvõrgust.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

GAS

Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.

• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

10

!

100

Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või kergsüttivaid aineid.

• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.

Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.

• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ettevaatust

!

!

!

-_-

Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.

• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.

• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või elektrilekke.

Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

• Teie nägemine võib halveneda.

Ärge pange alalisvooluadaptereid kokku.

• Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

Enne kasutamist eemaldage alalisvooluadapteri ümbert kilekott.

• Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

Ärge laske alalisvooluadapteril märjaks saada.

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

• Ärge kasutage seadet välitingimustes, kus see võib kokku puutuda vihma või lumega.

• Olge ettevaatlik, et alalisvooluadapter ei saaks põranda pesemise ajal märjaks.

11

!

!

!

Ärge paigutage alalisvooluadapterit soojusallikate lähedusse.

• Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

Hoidke alalisvooluadapterit hästi ventileeritud kohas.

Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda alusest kinni.

• Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.

!

!

Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

• Silmade väsimus leeveneb.

Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda kuumaks.

Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.

Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

• Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.

• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.

Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.

• Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.

12

Õige asend seadme kasutamisel

Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.

• Hoidke selg sirge.

• Jätke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas veidi allapoole.

Hoidke silmi otse ekraani ees.

• Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.

• Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.

• Hoidke küünarnukke õige nurga all.

• Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või suurema nurga all ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest madalamal.

13

Peatükk 02

Ettevalmistused

Komponentide kontrollimine

Kui mõni komponent on puudu, võtke

ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.

Komponentide välimus võib erineda pildil näidatust.

Soovitame kasutada HDMI-kaablit ja DPkaablit, mille olete saanud tarnijalt.

Optimaalne eraldusvõime ei pruugi olla saadaval, kui kasutate tavalist (mittekiiret)

HDMI- või HDMI-DVI-kaablit.

Tagamaks, et ekraan kuvab korralikult, on soovitatav kasutada DP-kaablit, mis toetab eraldusvõimet 3440 x 1440 sagedusel 60

Hz. Toimib ka HDMI-kaabel, mis toetab eraldusvõimet 3440 x 1440 sagedusel 50

Hz.

Sõltuvalt mudelist ei pruugi kaasas olla

Mini DP ja DP üleminekuotsakut.

Komponendid

― Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Kiirjuhend

Toitejuhe (

lk 25

)

Garantiikaart

(Pole saadaval osades piirkondades)

Alalisvooluadapter (eemaldatav)

(

lk 25

)

Normatiivne juhend

HDMI-kaabel (

lk 23 )

USB 3.0 kaabel (

lk 27 )

Mini-DP DP-pistikusse (valik) Puhastuslapp

Kasutusjuhend

DP-kaabel (

lk 24 )

14

Osad

Juhtpaneel

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

JOG-nupp

ÜLES

VASAKULE PAREMALE

Funktsioonide juhend

VAJUTUS(SISESTAMINE) ALLA

Return

Ikoonid

JOG-nupp

Funktsioonide juhend

Kirjeldus

Mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida.

― JOG-nupp asub toote tagaküljel vasakul pool. Nuppu saab kasutada üles, alla, vasakule või paremale liikumiseks või sisestusnupuna.

Kui ekraan on sisse lülitatud, vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse funktsioonide juhend. Juhendi kuvamisel ekraanimenüü avamiseks vajutage uuesti vastavat suunanuppu.

― Funktsioonide juhend võib olenevalt funktsioonist või toote mudelist erineda. Vaadake tegelikku mudelit.

15

Suunanupu juhend

Brightness

Volume

Features

Game Mode Off

― Allolev otseteenuppude ekraan (ekraanimenüü) kuvatakse ainult siis, kui monitor on sisse lülitatud, muudetakse arvuti eraldusvõimet või vahetatakse sisendallikat.

ÜLES/ALLA: suvandi Brightness , Contrast , Sharpness reguleerimine.

VASAKULE/PAREMALE: suvandi Volume reguleerimine.

VAJUTUS(SISESTAMINE): kuvatakse funktsioonide juhend.

― Funktsiooninuppude leht näitab, kas Game Mode on aktiveeritud.

: Off

: On

16

Funktsioonide juhend

― Peamenüüsse sisenemiseks või teiste üksuste kasutamiseks vajutage JOGnuppu, et kuvataks funktsioonide juhend. Väljumiseks vajutage uuesti JOGnuppu.

Return

ÜLES/ALLA/VASAKULE/PAREMALE: saate liikuda soovitud üksuseni. Üksuste kirjeldused kuvatakse fookuse muutumisel.

VAJUTUS(SISESTAMINE): valitud üksus rakendatakse.

Ikoonid Kirjeldus

Sisendsignaali muutmiseks valige funktsioonide juhendi ekraanil JOG-nupu abil . Kui sisendsignaali on muudetud, kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas teade.

Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus .

Kuvatakse monitori funktsioonide ekraanimenüü.

Ekraanimenüü juhtimise lukk: võimaldab säilitada hetkel kasutatavad sätted või lukustada

OSD-juhtimise, et vältida soovimatuid muudatusi sätetes. Aktiveerimine/desaktiveerimine: ekraanimenüü lukustamiseks / lahti lukustamiseks hoidke kümne sekundi jooksul nuppu

VASAKUL.

― Kui ekraanimenüü juhtimine on lukustatud, saab reguleerida suvandeid Brightness ja

Contrast . PIP/PBP on saadaval. Võimalik on vaadata suvandit Information .

Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus .

Vajutage seda nuppu, kui teil on vaja seadistada PIP/PBP -funktsiooni sätteid.

Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus , mis lülitab monitori välja.

― Funktsioonide erinemise tõttu võivad funktsioonide juhendi suvandid tegeliku mudeli korral erineda. Kasutage funktsioone vastavalt tegelikele ikoonidele ja kirjeldustele.

17

― Kui monitor ei kuva midagi (on energiasäästurežiimis või signaalita režiimis), saab allpool näidatud viisil kahe suunanupu abil allikat ja toidet reguleerida.

JOG-nupp

ÜLES

Energiasäästurežiim / signaalita režiim

Allika vahetamine alla

VAJUTUS(SISESTAMINE) - vajutage nuppu kahe sekundi jooksul

Toite väljalülitamine

― Kui ekraanil kuvatakse peamenüü, saate kasutada nuppu JOG, nagu on selgitatud allpool.

JOG-nupp

ÜLES/ALLA

Toiming

Suvandite vahel liikumine.

VASAKULE

Peamenüüst väljumine.

Alamloendi sulgemine ilma väärtust salvestamata.

Väärtuse vähendamine liuguri puhul.

PAREMALE

VAJUTUS(SISESTAMINE)

Järgmisele tasandile liikumine.

Väärtuse suurendamine liuguri puhul.

Järgmisele tasandile liikumine.

Väärtuse salvestamine ja alamloendi sulgemine.

18

Tagakülg

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

Port Kirjeldus

Võimaldab ühendada seadme alalisvooluadapteriga.

Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.

Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.

Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga USB-kaabli abil.

― Seda porti saab ühendada ainult lauaarvutiga.

Võimaldab ühendada seadme heliväljundseadmega, nt kõrvaklappidega.

― Heli on võimalik kuulda vaid juhul, kui kasutate HDMI- või DP-kaablit.

Ühenduse loomine USB-seadmega. Ühildub USB-kaabli versiooniga 3.0 või varasem.

― Nende USB-portide abil saab laadida lähteseadmeid.

― Funktsiooni USB Super Charging kasutamiseks avage menüü Settings

USB Super Charging ja määrake kiirlaadimise jaoks kasutatava USB-pordi olekuks On .

USB-andmete edastusfunktsioon ei ole saadaval, kui funktsiooni USB Super Charging olekuks on määratud On .

― Kiire laadimine on võimalik ainult portide ja kaudu. Need pordid laevad seadmeid kiiremini kui tüüpilised USB-pordid. Kiirus sõltub ühendatud seadmetest.

19

Installimine

Toote kaldenurga ja kõrguse reguleerimine

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

-2˚(±2.0˚) ~ 20˚(±2.0˚)

100 mm ± 2.0 mm

• Monitori kaldenurk ja kõrgus on reguleeritavad.

• Vältimaks kaldenurga reguleerimisel seadme kahjustamist, lükake või tõmmake toote ülaosa keskkohta, hoides kinni aluse ülaosast.

20

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

Ettevaatust

Olge ettevaatlik, et teie käed ei jääks kinni kõrguse reguleerimisalasse. Võite vigastada oma käsi.

Ärge pange kätt statiivi jala alla.

Ärge hoidke toodet alusest hoides alaspidi.

21

Vargusevastane lukk

― Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.

― Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastase lukustusseadme lukustamine

1

Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.

2

Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.

3

Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.

4

Lukustage lukustusseade.

Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.

22

Peatükk 03

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Enne ühendamist

Enne toote ühendamist teiste seadmetega kontrollige järgmist.

Põhipunktid enne ühendamist

― Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.

Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.

― Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.

Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.

― Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.

Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine

Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

― Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

1

Ühendage toote tagaküljel asuv port HDMI IN 1 või HDMI IN 2 HDMI-kaabli abil arvuti HDMI-pordiga.

2

Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.

3

Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks HDMI 1 või HDMI 2 .

― Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

― Eraldusvõime 3440 x 1440 kuvamiseks sagedusel 50 Hz kasutage HDMI-kaablit, mis toetab eraldusvõimet 3440 x 1440 sagedusel 50 Hz. Veenduge, et HDMI-allika graafikakaart toetab eraldusvõimet 3440 x 1440 sagedusel 50 Hz.

23

Ühendamine DP-kaabliga

― Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

Ühendamine kõrvaklappide või kõlaritega

― Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

DP IN

AUDIO OUT

1

Ühendage DP-kaabel toote tagaküljel olevasse porti DP IN ja arvuti porti DP.

2

Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.

3

Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks DisplayPort .

― Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.

― Eraldusvõime 3440 x 1440 kuvamiseks sagedusel 60 Hz kasutage DP-kaablit, mis toetab eraldusvõimet

3440 x 1440 sagedusel 60 Hz. Veenduge, et DP-allika graafikakaart toetab eraldusvõimet 3440 x 1440 sagedusel 60 Hz.

1

Ühendage heliväljundseade, nt kõrvaklapid või kõlarid, seadme kõrvaklapipesaga AUDIO OUT.

― Heli on võimalik kuulda vaid juhul, kui kasutate HDMI- või DP-kaablit.

24

Toite ühendamine

Ühendus eemaldatava alalisvooluadapteri abil

1

2

3

1 Ühendage toitekaabel alalisvooluadapteriga. Seejärel ühendage alalisvooluadapter toote tagaküljel asuva DC 22V pordiga.

2 Järgmiseks ühendage toitekaabel toiteallikaga.

3 Monitori sisselülitamiseks vajutage monitori tagaküljel asuvat JOG-nuppu.

― Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.

25

Ühendatud kaablite korrastamine

1 Kaablikatte eemaldamiseks hoidke seda pöidla ja nimetissõrmega ning tõmmake noole suunas, hoides alust teise käega kinni.

4

2 Pange kaablid pessa ja fikseerige need.

5

Hoidke statiivikaela allosa kindlalt oma vasaku käega paigal ja libistage parema käe pöidlaga kaablikatet üles, et kinnitada seda oma kohale.

Paigaldamine on lõpetatud.

3 Hoidke kaablikatet ja kinnitage kaablid aluse tagaküljel olevatesse soontesse.

26

Seadme ühendamine lauaarvutiga USB-jaoturina

Lauaarvuti ühendamine seadmega

― Seade võib töötada jaoturina, kui see ühendatakse lauaarvutiga USB-kaabli kaudu. Saate ühendada lähteseadme otse seadmega ja juhtida seadet sellest seadmest, ilma et peaksite seadme ühendama lauaarvutiga.

Seadme kasutamiseks USB-jaoturina ühendage see USB-kaabli abil arvutiga.

Ühendage USB-kaabel seadme tagaküljel oleva pesaga ja lauaarvuti USB-pesaga .

― USB 2.0 kaablit saab kasutada seadme ühendamiseks arvutiga. Kuid selleks, et võtta USB 3.0 funktsioonist viimast, looge ühendus arvuti ja seadme vahel USB 3.0 kaabli abil. Veenduge, et arvuti toetab USB 3.0 funktsiooni.

27

Seadme kasutamine USB-jaoturina

Kui kasutate seadet jaoturina, saate seadmega samal ajal ühendada ja kasutada erinevaid lähteseadmeid.

Lauaarvuti ei saa luua ühendust korraga mitme lähteseadmega, kuna sellel on piiratud arv sisend- ja väljundporte. Seadme jaoturifunktsioon muudab teie töö tõhusamaks, võimaldades teil ühendada seadme USB-portidega ühtaegu mitu lähteallikat ilma, et peaksite neid ühendama lauaarvutiga.

Kui lauaarvutiga on ühendatud mitu lähteseadet, võib hulk lauaarvutit ümbritsevaid kaableid näida korratu. Seadmete ühendamisel otse seadmega laheneb selline segadus.

Kui monitor on ühendatud arvutiga, ühendage sellega mobiilsideseade, nt MP3-mängija või nutitelefon. See võimaldab mobiilsideseadet arvutist kasutada või laadida selle akut.

― Lähteseadme kiiremaks tuvastamiseks ja käivitamiseks ühendage see seadme USB 3.0 porti.

― Väline massmälu kõvakettaajam vajab välist toiteallikat. Ühendage see kindlasti toiteallikaga.

― Kiire laadimine on võimalik ainult portide ja kaudu. Need pordid laevad seadmeid kiiremini kui tüüpilised USB-pordid. Kiirus sõltub ühendatud seadmetest.

― Aku laadimine on võimalik energiasäästurežiimis. Kuid see pole võimalik, kui seadme toide on väljas.

― Aku laadimiseks veenduge, et toote USB-ülesvooluport on USB-kaabli abil arvutiga ühendatud.

― Akut ei saa laadida, kui toitejuhe on pistikupesast väljas.

― Mobiilsideseadmed tuleb eraldi osta.

28

Draiveri installimine

― Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.

― Installidraiver on tootega komplektis oleval CD-plaadil.

― Kui kaasasolev fail on puudulik, külastage Samsungi kodulehte (http://www.samsung.com/) ja laadige fail alla.

1

Sisestage tootega kaasas olev kasutusjuhendi CD-plaat CD-seadmesse.

2

Valige „Windows Driver”.

3

Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

4

Valige mudeliloendist oma toote mudel.

Optimaalse eraldusvõime seadistamine

Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime seadistamise kohta.

Valige toote keel ja määrake arvuti eraldusvõime optimaalne seadistus.

Setup Guide

The optimal resolution for this monitor is as follows:

****x**** **Hz

Follow the above settings to set the resolution.

5

Minge jaotisse Display Properties ja kontrollige, et eraldusvõime ja värskendussagedus on sobilikud.

Lisateavet vaadake oma Windowsi kasutusjuhendist.

English

Return

1 Keele valimiseks liigutage JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE. Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2 Teabesõnumi peitmiseks vajutage JOG-nuppu.

― Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis, kui lülitate seadme välja ja uuesti sisse.

― Optimaalse eraldusvõime saate valida ka lauaarvuti Juhtpaneelil.

29

Peatükk 04

Ekraani seadistamine

Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledust.

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

Brightness

Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.

― See menüü pole saadaval, kui suvandi

SAMSUNG Bright olekuks on seadistatud

Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui suvand Eco Saving on seadistatud.

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Game Mode

100

75

60

Off

Custom

Adjust the brightness level.

Values closer to 100 mean a brighter screen.

Color

HDMI Black Level Low

Suvandi Brightness konfigureerimine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Brightness ja vajutage JOG-nuppu.

4

Reguleerige suvandit Brightness , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

5

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

30

Contrast

Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.

― See suvand pole saadaval, kui funktsiooni

SAMSUNG Bright režiimiks on valitud

Cinema või Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

― See menüü pole saadaval, kui suvandi PIP/PBP Mode seadeks on valitud On ja suvandi Size seadeks (PBP-režiim).

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Game Mode

100

75

60

Off

Custom

Adjust the contrast level. Values closer to 100 mean a bigger light/dark contrast.

Color

HDMI Black Level Low

Suvandi Contrast konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Contrast ja vajutage JOG-nuppu.

4

Reguleerige suvandit Contrast , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

5

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

31

Sharpness

Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.

― See suvand pole saadaval, kui funktsiooni

SAMSUNG Bright režiimiks on valitud

Cinema või Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

― Pole saadaval, kui üksus PIP/PBP Mode on olekus On .

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Game Mode

100

75

60

Off

Custom

Adjust the sharpness of the picture. Values closer to 100 mean a sharper image.

Color

HDMI Black Level Low

Suvandi Sharpness konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sharpness ja vajutage JOG-nuppu.

4

Reguleerige suvandit Sharpness , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

5

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

32

Game Mode

Konfigureerige toote ekraaniseaded mängurežiimile.

Kasutage seda funktsiooni mängude mängimisel arvutis või kui ühendatud on mängukonsool, nt PlayStation™ või Xbox™.

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Game Mode

Off

On

Always On

Color

HDMI Black Level

100

75

Optimizes image settings for playing games.

Suvandi Game Mode konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Game Mode ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

― Kui monitor lülitub välja, energiasäästurežiimile või selle sisendallikas muutub, siis seadistatakse režiimi Game Mode olekuks

Off , isegi kui selle olekuks oli valitud On .

― Kui soovite, et Game Mode oleks alati aktiveeritud, valige suvand Always On .

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

33

SAMSUNG MAGIC Bright

See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

― Pole saadaval, kui üksus PIP/PBP Mode on olekus On .

Toote heledust saate vastavalt soovile reguleerida.

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Game Mode

Color

HDMI Black Level

Custom

Standard

Cinema

Dynamic Contrast

100

75

Set to an optimum picture quality suitable for the working environment.

SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SAMSUNG Bright ja vajutage JOG-nuppu.

• Custom : võimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.

• Standard : võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib dokumentide redigeerimiseks ja interneti kasutamiseks.

• Cinema : võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu nautimiseks.

• Dynamic Contrast : võimaldab automaatse kontrastsuse reguleerimise teel saavutada tasakaalustatud heleduse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

34

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Game Mode

Color

HDMI Black Level

Dynamic

Standard

Movie

Custom

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

100

75

Set to an optimum picture quality suitable for the working environment.

Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV , on funktsioonil

Bright neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet ( Dynamic , Standard , Movie ja Custom ). Te võite aktiveerida Dynamic , Standard , Movie või Custom seade. Valikuga Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.

Dynamic : Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis Standard .

Standard : Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.

Movie : Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.

Custom : Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

35

Color

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

― Saate reguleerida ekraani värvitooni. See menüü pole saadaval, kui suvandi

Bright olekuks on seadistatud Cinema või Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

― Pole saadaval, kui üksus PIP/PBP Mode on olekus On .

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Game Mode

100

75

60

Off

Custom

Configure color settings.

Color

HDMI Black Level Low

Color

Red

Green

Blue

Color Tone

Gamma

50

50

50

Normal

Mode1

Adjust the red saturation level.

Values closer to

100 mean greater intensity for the color.

Suvandi Color konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Color ja vajutage JOG-nuppu.

• Red : võimaldab reguleerida punase värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda intensiivsem on värv.

• Green : võimaldab reguleerida rohelise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda intensiivsem on värv.

• Blue : võimaldab reguleerida sinise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda intensiivsem on värv.

• Color Tone : valige värvitoon, mis vastab teie vaatamisvajadustele.

Cool 2 : võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Cool 1 .

Cool 1 : võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Normal .

Normal : võimaldab kuvada standardse värvitooni.

Warm 1 : võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Normal .

Warm 2 : võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Warm 1 .

Custom : võimaldab kohandada värvitooni.

― Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV , on funktsioonil

Color Tone neli värvitemperatuuri sätet ( Cool , Normal , Warm ja Custom ).

• Gamma : võimaldab reguleerida heleduse keskmist taset.

Mode1 / Mode2 / Mode3

4

Valige nupu JOG abil sobiv suvand ja seejärel vajutage nuppu JOG.

5

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

36

HDMI Black Level

Kui DVD-mängija või digiboks ühendatakse tootega HDMI kaudu, võib pildikvaliteet olenevalt ühendatud allikaseadmest halveneda (kontrastsus, värvide halvenemine, musta värvi tase jne). Sellisel juhul võib pildikvaliteedi reguleerimiseks kasutada funktsiooni HDMI Black Level .

Sellisel juhul parandage halvenenud pildikvaliteeti suvandi HDMI Black Level abil.

― Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis HDMI 1 või HDMI 2 .

― Pole saadaval, kui üksus PIP/PBP Mode on olekus On .

Picture

Brightness

Contrast

Sharpness

Game Mode

100

75

60

Off

Optimize HDMI picture brightness and contrast by adjusting the black level of the video signal.

Color

HDMI Black Level

Normal

Low

Suvandi HDMI Black Level sätete konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand HDMI Black Level ja vajutage JOG-nuppu.

• Normal : valige see režiim, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.

• Low : valige see režiim musta värvi taseme vähendamiseks ja valge värvi tasandi suurendamiseks, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.

4 Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5 Valitud säte rakendatakse.

― HDMI Black Level ei pruugi ühilduda osade lähteseadmetega.

― Funktsioon HDMI Black Level aktiveerub ainult teatud AV eraldusvõime puhul, nt 720p ja 1080p.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

37

Response Time

Saate kiirendada paneeli reageerimist, et muuta videod veelgi elavamaks ja loomulikumaks.

― Kui te ei vaata filmi, on parim seadistada suvandi Response Time olekuks

Standard või Faster .

― See menüü pole saadaval, kui suvandi PIP/PBP Mode seadeks on valitud On ja suvandi Size seadeks / / (PIP-režiim).

Picture

Response Time Standard

Faster

Fastest

Accelerate the panel response rate to make video appear more vivid and natural.

Suvandi Response Time konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Picture ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Response Time ja vajutage JOG-nuppu.

• Standard / Faster / Fastest

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

38

Peatükk 05

Ekraani reguleerimine

Image Size

Saate muuta pildi suurust.

― See menüü pole saadaval, kui suvandi PIP/PBP Mode seadeks on valitud On ja suvandi Size seadeks (PBP-režiim).

Režiimis PC

Screen

Image Size

H-Position

V-Position

PIP/PBP

Auto

Wide

Choose the size and aspect ratio of the picture displayed on screen.

Suvandi Image Size muutmine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Image Size ja vajutage JOG-nuppu.

Režiimis PC

• Auto : võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.

• Wide : võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

39

Režiimis AV

Screen

Image Size

H-Position

V-Position

PIP/PBP

4:3

16:9

21:9

Screen Fit

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Choose the size and aspect ratio of the picture displayed on screen.

Režiimis AV

• 4:3 : võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.

• 16:9 : võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 16 : 9.

• 21:9 : võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 21 : 9.

• Screen Fit : võimaldab kuvada pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

― Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

― Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.

― Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI/DP-kaabli abil.

― Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

― Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI/DP-pesa kaudu ja režiim PC/AV Mode on olekus

AV .

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

40

H-Position & V-Position

H-Position : Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.

V-Position : Saate liigutada ekraani üles või alla.

― See menüü on saadaval ainult juhul, kui suvandi Image Size olekuks on režiimis

AV seadistatud Screen Fit .

Kui režiimis AV määratakse sisendsignaaliks 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt, valige Screen Fit , et reguleerida horisontaalasendi taset 0–6.

― Pole saadaval, kui üksus PIP/PBP Mode on olekus On .

Screen

Image Size

H-Position

V-Position

PIP/PBP

Screen Fit

3

3

Move the image displayed on the screen to the left or right.

Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand H-Position või V-Position ja vajutage JOG-nuppu.

4

Suvandi H-Position või V-Position reguleerimiseks liigutage JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE ja vajutage seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Screen

Image Size

H-Position

V-Position

PIP/PBP

Screen Fit

3

3

Move the image displayed on the screen up or down.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

41

PIP/PBP

PIP-funktsioon (pilt pildis) jagab pildi kaheks. Üks allikaseade kuvatakse põhiekraanil ning teine allikaseade kuvatakse samal ajal siseaknas.

Funktsioon PBP (pilt pildis) jagab ekraani kaheks, kuvades samal ajal kahe erineva lähteseadme väljundit ekraani vasakul ja paremal poolel.

― Ühildub operatsioonisüsteemidega Windows 7 ja Windows 8.

― Sõltuvalt kasutatava graafikakaardi omadustest ei pruugi PIP/PBP -funktsioon saadaval olla. Kui ekraan on PIP/PBP -režiimis tühi, kui valitud on optimaalne eraldusvõime, valige arvutis Juhtpaneel Kuva Ekraani eraldusvõime ja klõpsake Tuvasta. (Juhised põhinevad operatsioonisüsteemil Windows 7.)

Kui optimaalset eraldusvõimet kasutades on ekraan tühi, valige eraldusvõimeks

1280 x 1024.

― Kui lubate või keelate funktsiooni PIP/PBP või muudate ekraani suurust, nii et

PIP/PBP -funktsioon on aktiveeritud, võib ekraan korraks väreleda või ilmuda viivitusega.

See võib ilmneda tavaliselt siis, kui arvuti ja monitor on ühendatud kahe või enama sisendallikaga. See pole mingil viisil seotud monitori jõudlusega.

Probleemi peamine põhjus on viivitus videosignaalide edastamisel monitori olenevalt graafikakaardi jõudlusest.

― Parima pildikvaliteedi saavutamiseks soovitame kasutada graafikakaarti, mis toetab WQHD+-eraldusvõimet (3440 x 1440).

― Kui PIP/PBP -funktsioon on aktiveeritud, ei saa eraldusvõime automaatselt optimaalsele väärtusele lülituda, kuna graafikakaardi ja Windowsi süsteemi vahel on ühilduvusprobleem.

Valige suvandi PIP/PBP Mode seadeks Off või seadistage Windowsi liidese kaudu käsitsi optimaalne eraldusvõime.

42

Suvandi PIP/PBP Mode konfigureerimine

Screen

Image Size

H-Position

V-Position

PIP/PBP

Screen Fit

3

3

Configure the settings for using

Picture in Picture/

Picture by Picture.

Lubage või keelake PIP/PBP Mode -funktsioon.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP Mode ja vajutage JOG-nuppu.

• Off / On

5

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

6

Valitud säte rakendatakse.

PIP/PBP

PIP/PBP Mode

Size

Position

Sound Source

Source

Image Size

Contrast

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off

On

Turn PIP/PBP Mode on or off.

43

Suvandi Size konfigureerimine

PIP/PBP

PIP/PBP Mode

Size

Position

Sound Source

Source

Image Size

Contrast 75/75

Select the size and aspect ratio of the sub-screen.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valige alamekraani suurus ja kuvasuhe.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Size ja vajutage JOG-nuppu.

• : valige see ikoon, kui soovite kasutada PBP-režiimi siis, kui optimaalne eraldusvõime ekraani vasakul ja paremal poolel on 1720 x 1440 (laius x kõrgus).

: valige see ikoon, kui soovite kasutada PIP-režiimi siis, kui alamekraani optimaalne eraldusvõime on 720 x 480 (laius x kõrgus).

: valige see ikoon, kui soovite kasutada PIP-režiimi siis, kui alamekraani optimaalne eraldusvõime on 1280 x 720 (laius x kõrgus).

• : valige see ikoon, kui soovite kasutada PIP-režiimi siis, kui alamekraani optimaalne eraldusvõime on 1720 x 720 (laius x kõrgus).

5

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

6

Valitud säte rakendatakse.

44

Suvandi Position konfigureerimine

PIP/PBP

PIP/PBP Mode

Size

Position

Sound Source

Source

Image Size

Contrast

On

Select the position of the sub-screen from the available options.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valige saadaolevate suvandite seast alamekraani asukoht.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Position ja vajutage JOG-nuppu.

• / / /

― Pole saadaval, kui PBP on valitud.

― Kui sisendsignaal pole stabiilne, võib ekraan vilkuda.

5

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

6

Valitud säte rakendatakse.

45

Suvandi Sound Source konfigureerimine

PIP-režiim

On

Set which screen you want to hear the sound for.

PIP/PBP

PIP/PBP Mode

Size

Position

Sound Source

Source

Image Size

Contrast

PBP-režiim

PIP/PBP

PIP/PBP Mode

Size

Position

Sound Source

Source

Image Size

Contrast

75

On

Set which screen you want to hear the sound for.

75/75

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valige, millise ekraani heli soovite kuulda.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sound Source ja vajutage JOG-nuppu.

• PIP-režiim: /

• PBP-režiim: /

― Ikooni valge ala tähendab, et Sound Source on põhiekraan/alamekraan või vasakpoolne/parempoolne ekraan.

5

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

6

Valitud säte rakendatakse.

46

Suvandi Source konfigureerimine

PIP-režiim

(saadaval PIP-režiimis( Size / / ))

PIP/PBP

PIP/PBP Mode

Size

Position

Sound Source

Source

Image Size

Contrast

DisplayPort

HDMI 2

On

Select the source for each screen.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valige mõlema ekraani jaoks allikas.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.

4

Liigutage JOG-nuppu ÜLES/ALLA, et valida Source ja seejärel vajutage JOG-nuppu.

• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2

5

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

6

Valitud säte rakendatakse.

― Põhiekraani sisendallikas muutub.

― Välja on arvatud praegune sisendallikas ja saate valida kaks ülejäänud sisendallikat.

― Kui sisendsignaal pole stabiilne, võib ekraan vilkuda.

― Pärast funktsioonide juhendi kuvamist liigutage nuppu JOG vasakule, et valida ikoon , ning seejärel vajutage nuppu JOG.

Põhiekraani allikas vahetub järjekorras DisplayPort HDMI 1 HDMI 2 .

47

PBP-režiim

(saadaval PBP-režiimis( Size ))

PIP/PBP

PIP/PBP Mode

Size

Position

Sound Source

Source

Image Size

Contrast

Source

HDMI 1 DisplayPort

On

Select the source for each screen.

75/75

Valige sisendallikad põhi- ja alamekraanidel kuvatavate seadmete jaoks.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.

4

Liigutage JOG-nuppu ÜLES/ALLA, et valida Source ja seejärel vajutage JOG-nuppu.

• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2

5

Liigutage nuppu JOG üles/alla ja valige vasakpoolne/parempoolne väline sisendallikas.

6

Liigutage nuppu JOG vasakule/paremale, et valida Apply , ning seejärel vajutage nuppu JOG. Kui valite suvandi

Cancel ja vajutate nuppu JOG, siis tühistatakse suvandi Source sätted ja kuvatakse uuesti PIP/PBP -funktsiooni menüü.

― Põhiekraani sisendallikas muutub.

― Kui sisendsignaal pole stabiilne, võib ekraan vilkuda.

― Kui vasakpoolse ja parempoolse ekraani sisendsignaal on sama, ei saa toimingut teostada.

― Pärast funktsioonide juhendi kuvamist liigutage nuppu JOG vasakule, et valida ikoon , ning seejärel vajutage nuppu JOG.

Kuvatakse sama PBP allika seadistamise menüü.

Apply

Cancel

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

48

Suvandi Image Size konfigureerimine

PIP-režiim

(saadaval PIP-režiimis( Size / / ))

Režiimis PC

PIP/PBP

PIP/PBP Mode

Size

Position

Sound Source

Source

Image Size

Contrast

Auto

Wide

On

Select the image size for each screen.

Režiimis AV

PIP/PBP

PIP/PBP Mode

Size

Position

Sound Source

Source

Image Size

Contrast

4:3

16:9

21:9

Screen Fit

On

Select the image size for each screen.

Valige alamekraani pildi suurus.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.

4

Liigutage JOG-nuppu ÜLES/ALLA, et valida Image Size ja seejärel vajutage JOG-nuppu.

(saadaval PIP-režiimis( Size / / ))

Režiimis PC

• Auto : võimaldab kuvada pilti vastavalt iga ekraani sisendallika kuvasuhtele.

• Wide : võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata iga ekraani sisendallika kuvasuhtest.

Režiimis AV

• 4:3 : võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 4:3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.

• 16:9 : võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 16:9.

• 21:9 : võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 21:9.

• Screen Fit : võimaldab kuvada alamekraani pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

― Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

― Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.

Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI/DP-kaabli abil.

Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI/DP-pesa kaudu ja režiim PC/AV Mode on olekus AV .

5

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

6

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

49

PBP-režiim

(saadaval PBP-režiimis( Size ))

Režiimis PC

PIP/PBP

PIP/PBP Mode

Size

Position

Sound Source

Source

Image Size

Contrast

Image Size

75/75

On

Select the source for each screen.

Saate määrata suvandi Image Size iga jagatud ekraani jaoks.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.

4

Liigutage JOG-nuppu ÜLES/ALLA, et valida Image Size ja seejärel vajutage JOG-nuppu.

Režiimis PC

• Auto : võimaldab kuvada pilti vastavalt iga ekraani sisendallika kuvasuhtele.

• Wide : võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata iga ekraani sisendallika kuvasuhtest.

Auto Auto

Apply

Cancel

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

50

Režiimis AV

16:9

Image Size

16:9

Apply

Cancel

Režiimis AV

• 4:3 : võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 4:3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.

• 16:9 : võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 16:9.

• 21:9 : võimaldab kuvada alamekraani pilti kuvasuhtega 21:9.

• Screen Fit : võimaldab kuvada alamekraani pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

― Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

― Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.

Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI/DP-kaabli abil.

Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI/DP-pesa kaudu ja režiim PC/AV Mode on olekus AV .

5

Valige nupu JOG abil sobiv suvand ja vajutage nuppu JOG.

6

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

51

Suvandi Contrast konfigureerimine

PIP-režiim

(saadaval PIP-režiimis( Size / / ))

PIP/PBP

PIP/PBP Mode

Size

Position

Sound Source

Source

Image Size

Contrast

75

On

Adjust the contrast level for each screen.

Reguleerige alamekraani kontrastsust.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.

4

Liigutage JOG-nuppu ÜLES/ALLA, et valida Contrast ja seejärel vajutage JOG-nuppu.

5

Reguleerige suvandit Contrast , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

6

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

52

PBP-režiim

(saadaval PBP-režiimis( Size ))

PIP/PBP

PIP/PBP Mode

Size

Position

Sound Source

Source

Image Size

Contrast

PBP Contrast

On

Adjust the contrast level for each screen.

Reguleerige mõlema ekraani kontrastsust.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Screen ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PIP/PBP ja vajutage JOG-nuppu.

4

Liigutage JOG-nuppu ÜLES/ALLA, et valida Contrast ja seejärel vajutage JOG-nuppu.

5

Reguleerige suvandit Contrast , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

6

Valitud säte rakendatakse.

75/75

75

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

53

Peatükk 06

Ekraanimenüü liigutamine

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

Language

Saate valida menüükeele.

― Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.

― See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.

Options

Language

Display Time

Transparency

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

Set the menu language.

Suvandi Language konfigureerimine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Options ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Language ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

54

Display Time

Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud aja jooksul.

Suvandit Display Time saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et

OSD-menüü kaoks ekraanilt.

Options

Language

Display Time

Transparency

5 sec

10 sec

20 sec

200 sec

Set how long the menu window will remain on screen for when it is not in use.

Suvandi Display Time konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige , et kuvada vastavat menüü-ekraani.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Options ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Display Time ja vajutage JOG-nuppu.

• 5 sec / 10 sec / 20 sec / 200 sec

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

55

Transparency

Saate määrata menüüakende läbipaistvuse.

Options

Language

Display Time

Transparency

Off

On

English

Configure the transparency of the menu windows.

Suvandi Transparency muutmine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige , et kuvada vastavat menüü-ekraani.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Options ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Transparency ja vajutage JOG-nuppu.

• Off / On

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

56

Peatükk 07

Seadistamine ja lähtestamine

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

Sound

Settings

Sound

Eco Saving

USB Super Charging

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

Sound

Volume

Sound Mode

Select Sound

Off

1.2

Auto

Acceleration

50

Standard

Stereo

Suvandi Volume konfigureerimine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sound ja vajutage JOG-nuppu.

4

Reguleerige suvandit Volume , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

5

Valitud säte rakendatakse.

Close

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

57

Suvandi Sound Mode konfigureerimine

Sound

Volume

Sound Mode

Select Sound

Clear Voice

Close

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sound ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sound Mode ja vajutage JOG-nuppu.

• Standard : saate valida tavalise helirežiimi.

• Music : saate rõhutada muusikat üle häälte.

• Movie : saate filmide jaoks pakkuda parimat heli.

• Clear Voice : saate rõhutada hääli üle teiste helide.

5 Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

6 Valitud säte rakendatakse.

58

Suvandi Select Sound konfigureerimine

Sound

Volume

Sound Mode

Select Sound

50

Stereo

Left Channel

Right Channel

Close

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sound ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Select Sound ja vajutage JOG-nuppu.

• Stereo : heli kostub nii vasakust kui ka paremast kõlarist.

• Left Channel : seadistage vasak ja parem kõlar esitama ainult heliallika vasakut kanalit.

• Right Channel : seadistage vasak ja parem kõlar esitama ainult heliallika paremat kanalit.

5

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

6

Valitud säte rakendatakse.

59

Eco Saving

Funktsioon Eco Saving vähendab energiatarbimist, reguleerides monitoripaneeli kasutatavat elektrivoolu.

― See suvand pole saadaval, kui funktsiooni

SAMSUNG

Dynamic Contrast .

Bright režiimiks on valitud

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

Settings

Sound

Eco Saving

USB Super Charging

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

Off

Minimum

Maximum

Auto

Acceleration

Adjust the power consumption of the product to save energy.

Suvandi Eco Saving konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Eco Saving ja vajutage JOG-nuppu.

• Off : Funktsiooni Eco Saving deaktiveerimine.

• Minimum : ekraani voolutarbe seadmine vaiketasemega võrreldes 50%-le.

• Maximum : ekraani voolutarbe seadmine vaiketasemega võrreldes 75%-le.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

60

USB Super Charging

Laadige ühendatud lähteseadme akut kiiresti, kasutades seadme USB 3.0 porti.

Settings

Sound

Eco Saving

USB Super Charging

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

Off

1.2

Auto

Acceleration

Set the USB Super charging mode.

USB Super Charging

USB1

USB2

Off

On

Set the USB Port1 charging On/Off.

― Kui seate andmeedastuse ajal suvandi USB Super Charging olekusse On , siis andmeedastus seiskub. Kui seate suvandi USB

Super Charging olekusse Off , siis on saadaval tavalise laadimise ja andmeedastuse funktsioonid.

― Kiire laadimine on võimalik ainult portide pordid. Kiirus sõltub ühendatud seadmetest.

ja kaudu. Need pordid laevad seadmeid kiiremini kui tüüpilised USB-

Suvandi USB Super Charging konfigureerimine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2 Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3 Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand USB Super Charging ja vajutage JOG-nuppu.

• Off : funktsiooni USB Super Charging desaktiveerimine.

• On : aktiveerib funktsiooni, et USB 3.0 porti ühendatud lähteseadet kiiresti laadida.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

― USB-laadimisrežiimi toetatud väljund

― Standardne USB-laadimine: 5 V, kuni 900 mA (sh USB 3.0)

― Kiire USB-laadimine: 5 V, kuni 1,5 A

(Väljundid võivad olenevalt seadme spetsifikatsioonidest erineda.)

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

61

PC/AV Mode

Seadke PC/AV Mode valikule AV . Kujutise suurus kasvab.

See on mugav valik filmi vaatamisel kasutamiseks.

Settings

Sound

Eco Saving

USB Super Charging

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

Off

1.2

Auto

Acceleration

Set to AV to enlarge the picture.

PC/AV Mode

DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2

PC

AV

Select the PC/

AV mode for the

DisplayPort1 source.

― Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).

― Kui monitori režiimiks on valitud HDMI 1 , HDMI 2 või DisplayPort ja ekraanil kuvatakse teade Check Signal Cable või aktiveerub energiasäästurežiim, vajutage JOG-nuppu, et kuvada funktsiooninuppude ekraani, ning seejärel valige ikoon .

Võite valida kas PC või AV .

Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2 Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3 Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PC/AV Mode ja vajutage JOG-nuppu.

4 Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand HDMI 1 , HDMI 2 , DisplayPort ja vajutage JOG-nuppu.

• Valige „PC”, kui monitor on ühendatud arvutiga.

• Valige „AV”, kui monitor on ühendatud audio-videoseadmega.

5

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

6

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

62

DisplayPort Ver.

Saate valida oma kuvapordi. Kuvapordi 1.1 versioon toetab suurt bitimäära 1 ning

1.2 versioon toetab vastavalt suurt bitimäära 2.

Settings

Sound

Eco Saving

USB Super Charging

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

1.1

1.2

Off

Select your

Displayport.

Displayport 1.1 supports HBR 1, while 1.2 supports

HBR 2.

― Valed seaded võivad põhjustada ekraanipildi kadumist. Kui see juhtub, kontrollige seadme tehnilisi andmeid.

― Kui monitori režiimiks on valitud HDMI 1 , HDMI 2 või DisplayPort ja ekraanil kuvatakse teade Check Signal Cable või aktiveerub energiasäästurežiim, vajutage JOG-nuppu, et kuvada funktsiooninuppude ekraani, ning seejärel valige ikoon .

Saate valida suvandi 1.1

või 1.2

.

Suvandi DisplayPort Ver. konfigureerimine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2 Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3 Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand DisplayPort Ver.

ja vajutage JOG-nuppu.

• 1.1

/ 1.2

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

63

Source Detection

Aktiveerige suvand Source Detection .

Settings

Sound

Eco Saving

USB Super Charging

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

Auto

Manual

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off

Decide how input sources will be detected.

Suvandi Source Detection konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Source Detection ja vajutage JOG-nuppu.

• Auto : sisendallikas tuvastatakse automaatselt.

• Manual : võimaldab valida sisendallika käsitsi.

4 Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5 Valitud säte rakendatakse.

64

Key Repeat Time

Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.

Settings

Sound

Eco Saving

USB Super Charging

PC/AV Mode

DisplayPort Ver.

Source Detection

Key Repeat Time

Acceleration

1 sec

2 sec

No Repeat

Off

Configure the response rate of a button when the button is pressed.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Key Repeat Time ja vajutage JOG-nuppu.

• Valikud on Acceleration , 1 sec ja 2 sec . Kui valite No Repeat , reageerib käsk ainult ühe korra, kui nuppu vajutatakse.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

65

Off Timer

Te saate seadistada toote automaatselt välja lülituma.

Settings

Off Timer

Power LED On

Reset All

Stand-by

Enable or disable the Off Timer.

Suvandi Off Timer konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.

• Off : inaktiveerib väljalülitustaimeri, et seade ei lülituks automaatselt välja.

• On : aktiveerib väljalülitustaimeri, et seade lülituks automaatselt välja.

4 Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5 Valitud säte rakendatakse.

Off Timer

Off Timer

Turn Off After

Off

On

Enable or disable the Off Timer.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

66

Off Timer

Off Timer

Turn Off After

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off

4h

Set the monitor to automatically turn off after a certain time period.

Suvandi Turn Off After konfigureerimine

― See suvand on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni Off Timer olekuks on määratud On .

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Turn Off After ja vajutage JOG-nuppu.

5

Reguleerige suvandit Turn Off After , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

6

Valitud säte rakendatakse.

― Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi. Seade lülitub määratletud tundide möödumisel automaatselt välja.

― Teatud piirkondade turule mõeldud toodete puhul on funktsioon Off Timer seatud automaatselt aktiveeruma 4 tundi pärast toote sisselülitamist. Seda tehakse kooskõlas energiavarustuse eeskirjadega. Kui te ei soovi, et taimer aktiveeruks, valige MENU Settings ning lülitage funktsioon Off Timer olekusse Off .

67

Power LED On

Konfigureerige sätted, et toote alumises osas paiknev toite LED-indikaator sisse või välja lülitada.

Settings

Off Timer

Power LED On

Reset All

Working Image Size

Stand-by

Set the status of the power LED.

Suvandi Power LED On konfigureerimine

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Power LED On ja vajutage JOG-nuppu.

• Working : Toite LED-indikaator põleb, kui toode töötab.

• Stand-by : Toite LED-indikaator põleb, kui toode ei tööta.

4 Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.

5 Valitud säte rakendatakse.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

68

Reset All

Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.

Settings

Off Timer

Power LED On

Reset All

Stand-by

Return all the settings for the product to the default factory settings.

Sätete lähtestamine (Reset All)

1 Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOG-nuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Settings ja vajutage JOG-nuppu.

3

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Reset All ja vajutage JOG-nuppu.

4

Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE ja vajutades seda.

5

Valitud säte rakendatakse.

All the menu settings will be reset to default.

Are you sure you want to reset?

Yes No

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

69

Peatükk 08

Menüü Information ja teised

Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.

Information

Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.

Suvandi Information kuvamine

1

Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades . Seejärel vajutage JOGnuppu.

2

Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Information ja vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse hetkel kasutatav sisendallikas, sagedus ja eraldusvõime.

Information

Model: S34E790C

Picture

Screen

Options

Settings

Information

DisplayPort

****x****

**kHz **Hz

Picture

Screen

Options

Settings

Information

Picture

Screen

Options

Settings

Information

Information

Model: S34E790C

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

HDMI 1

****x****

**kHz **Hz

DisplayPort

****x****

**kHz **Hz

Information

Model: S34E790C

HDMI 1

****x****

**kHz **Hz

DisplayPort

****x****

**kHz **Hz

70

Suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness seadistamine avaekraanil

Saate suvandit Brightness , Contrast või Sharpness reguleerida, liigutades JOGnuppu üles või alla, kui ekraanimenüü ei ole kuvatud.

Sharpness

Brightness

Contrast

50

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Brightness

― See menüü pole saadaval, kui suvandi

SAMSUNG Bright olekuks on seadistatud Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving .

Contrast

― See menüü pole saadaval, kui suvand

SAMSUNG Bright on režiimis Cinema või Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

― See menüü pole saadaval, kui suvandi PIP/PBP Mode seadeks on valitud On ja suvandi Size seadeks

Sharpness

― See menüü pole saadaval, kui suvand

SAMSUNG Bright on režiimis Cinema või Dynamic Contrast .

― See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode .

― Pole saadaval, kui üksus PIP/PBP Mode on olekus On .

1

Liigutage nuppu JOG üles/alla, et valida Brightness , Contrast või Sharpness .

(PBP-režiim).

2

Liigutage nuppu JOG vasakule/paremale, et muuta suvandite Brightness , Contrast ja Sharpness sätteid.

71

Funktsiooni Volume seadistamine käivitusekraanil

Saate suvandit Volume reguleerida, liigutades JOG-nuppu vasakule või paremale, kui ekraanimenüü ei ole kuvatud.

Volume 50

Volume

1

Reguleerige suvandit Volume , liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

― Kui ühendatud sisendseadme helikvaliteet on halb, võib automaatne heli vaigistamise funktsioon Auto Mute kõrvaklappide või kõlarite kasutamisel põhjustada heli vaigistamist või hakkimist. Seadke sisendseadme helitugevuseks vähemalt 20% ja reguleerige helitugevust toote helitugevuse juhtnuppudega (JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE).

• Mis on Auto Mute?

See funktsioon vaigistab heli, et parandada heliefekti helimüra või nõrga sisendsignaali korral, mis on tavaliselt põhjustatud sisendseadme heliprobleemist.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

72

Peatükk 09

Tarkvara installimine

Easy Setting Box

Easy Setting Box

Rakendus Easy Setting Box võimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.

Tarkvara installimine

1

Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.

2

Valige rakenduse Easy Setting Box installimisprogramm.

― Kui tarkvara installimise hüpikaken peaekraanile ei ilmu, otsige CD-plaadilt üles rakenduse Easy

Setting Box installifail ja topeltklõpsake sellel.

3

Kui ilmub installiviisard, klõpsake nuppu Next.

4 Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

― Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.

― Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni Easy

Setting Box kuvada.

― Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.

Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid (rakendus Easy

Setting Box)

Rakenduse Easy Setting Box installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.

Süsteeminõuded

Operatsioonisüsteem

• Windows Vista 32Bit/64Bit

• Windows 7 32Bit/64Bit

• Windows 8 32Bit/64Bit

• Windows 8,1 32Bit/64Bit

Riistvara

• Vähemalt 32 MB muutmälu

• Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi

Tarkvara arvutist eemaldamine

Klõpsake nuppu alusta, valige kirje sätted/juhtpaneel ja seejärel topeltkõpsake ikoonil programmide

lisamine või eemaldamine.

rakenduste loendist Easy Setting Box ja klõpsake nuppu lisa/kustuta.

73

Peatükk 10

Tõrkeotsingu juhend

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist

Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt.

Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.

Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.

Toote testimine

Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.

Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.

1

Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.

2

Eraldage kaabel seadme küljest.

3

Toote sisselülitamine.

4

Kui kuvatakse teade Check Signal Cable , töötab seade normaalselt.

Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki Standardsete signaalirežiimide tabel

), kuvatakse lühidalt teade Not Optimum Mode .

― Kuvatav eraldusvõime võib erineda olenevalt tootest või arvutis kasutatava süsteemi seadetest.

74

Kontrollige järgmist.

Installiprobleem (arvutirežiim)

Probleemid

Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.

Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.

Lahendused

Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti vahel korralikult ühendatud ning kas ühenduspistikud on kindlalt kinnitatud.

Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.

Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.

Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage graafikakaardi draiveri uusim versioon.

(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)

Ekraaniprobleem

Probleemid

Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.

Kuvatakse teade Check Signal Cable .

Kuvatakse teade Not Optimum Mode .

Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.

Lahendused

Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult ühendatud.

Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult ühendatud.

Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.

See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime või sageduse.

Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust, nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate need standardsete signaalirežiimide tabelist (

lk 83 ).

Kontrollige toote kaabliühendust.

75

Probleemid

Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.

Ekraan on ebastabiilne ja värisev.

Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.

Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.

Ekraani värv on ebapüsiv.

Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on moonutatud.

Valge ei ole päris valge.

Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi järel.

Tekst on hägune.

Video taasesitus on katkendlik.

Lahendused

Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.

Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.

Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on toote nõuetega ühilduvas vahemikus. Järgmisena, kui nõutud, muutke seadistusi, lähtudes standardsete signaalirežiimide tabelist

(

lk 83

) selles juhendis ja menüüst Information sellel tootel.

Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast .

Muutke suvandi Color sätteid.

Muutke suvandi Color sätteid.

Muutke suvandi Color sätteid.

Toode on energiasäästurežiimis.

Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.

Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows (nt Windows 7, Windows 8 või Windows 8.1): avage

Juhtpaneel Fondid ClearType'i teksti kohandamine ja muutke suvandit Lülita ClearType

sisse.

Suuremahuliste kõrglahutusega videofailide taasesitus võib olla katkendlik. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et videomängija ei ole optimeeritud arvutiressursi jaoks.

Proovige esitada faili mõne teise videomängijaga.

76

Heliprobleem

Probleemid

Heli puudub.

Helitugevus on liiga madal.

Video on saadaval, kuid heli pole.

Allikaseadme probleem

Probleemid

Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.

Muud probleemid

Probleemid

Pordid ja ei tööta.

Lahendused

Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.

Kontrollige helitugevust.

Reguleerige helitugevust.

Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.

Heli ei ole kuulda, kui sisendseadme ühendamisel kasutatakse HDMI-DVI-kaablit.

Kasutage seadme ühendamisel HDMI- või DP-kaablit.

Lahendused

Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.

Lahendused

USB-andmete edastusfunktsioon ei ole saadaval, kui funktsiooni USB Super Charging olekuks on määratud On .

USB-andmete edastusfunktsiooni kasutamiseks avage menüü Settings USB Super Charging , valige USB-port ( USB1 või USB2 ) ja seejärel valige olekuks Off .

77

Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.

Küsimused & vastused

Küsimus

Kuidas muuta sagedust?

Kuidas saab muuta eraldusvõimet?

Vastus

Määrake sagedus oma graafikakaardil.

• Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja kujundused Kuva Sätted

Täpsemad sätted Kuvar ja reguleerige suvandit Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

• Windows ME/2000: Minge lehele Juhtpaneel Kuva Sätted Täpsemalt Kuvar ja kohandage suvandit Värskendussagedus Kuvari sättedi alt.

• Windows Vista: Minge lehele Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Isikupärastamine

Kuvasätted Täpsemad sätted Kuvar ja kohandage suvandit Värskendussagedus

Kuvari sättedi alt.

• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva Ekraani

eraldusvõime Täpsemad sätted Kuvar ja muutke suvandit Värskendussagedus jaotises

Kuvari sätted.

• Windows 8(Windows 8.1): Avage suvandid Sätted Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine

Kuva Ekraani eraldusvõime Täpsemad sätted Kuvar ja muutke suvandit

Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

• Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja kujundused Kuva Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel Kuva Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Isikupärastamine

Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva

Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows 8(Windows 8.1): valige suvandid Sätted Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine

Kuva Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.

78

Küsimus

Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?

Vastus

• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja

kujundused Kuva Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

• Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Kuva

Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

• Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja

isikupärastamine Isikupärastamine Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja

isikupärastamine Isikupärastamine Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

• Windows 8(Windows 8.1): seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted

Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Isikupärasta Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS SETUP.

79

Peatükk 11

Tehnilised andmed

- Suurus

- Ekraani mõõtmed

H

V

- Mõõtmed (L x K x S)

S

K

Üldandmed

Mudeli nimi

Paneel

Mõõtmed (L × K × S) / kaal

Suurus

Ekraani mõõtmed

Punktisamm

Ilma toeta

Koos toega

Maksimaalne pikslisagedus

Toiteallikas

Signaalikonnektorid

S34E790C

Klass 34 (34 tolli / 86 cm)

797,22 mm (H) x 333,72 mm (V)

0,23175 mm (H) x 0,23175 mm (V)

821,5 x 364,0 x 51,5 mm / 7,4 kg

MIN: 821,5 x 452,0 x 275,5 mm / 9,9 kg

MAX: 821,5 x 552,0 x 275,5 mm / 9,9 kg

319,75 MHz (DP)

AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz

Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.

HDMI, DP-port

L

80

Mudeli nimi

Keskkonnatingimused Kasutamine

S34E790C

Temperatuur: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)

Õhuniiskus: 10 % – 80 %, mittekondenseeruv

Hoidmine Temperatuur: -20 C – 60 C (-4 F – 140 F)

Õhuniiskus: 5 % – 95 %, mittekondenseeruv

― Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.

― See seade on B-klassi digitaalseade.

81

Energiasäästja

Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud.

Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.

Energiasäästja Energiasäästurežiim Toide väljas (toitenupp)

Toiteindikaator

Energiatarve

(Energy Stari katsetingimus)

Väljas Vilgub Sees

Energiatarve Tüüpiline 64 W

Max 77 W

1 W 0,5 W

― Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.

― ENERGY STAR® on USA keskkonnakaitseagentuuri (United States Environmental Protection Agency) registreeritud märk.

Enegry Stari energiatarvet arvestatakse kehtiva Energy Star®-i standardi testimeetodiga.

― Režiimi SOG (Sync On Green) ei toetata.

― Seade ei tarbi elektrit, kui eemaldate toitejuhtme vooluvõrgust. Ühendage toitejuhe lahti, kui te toodet pikema aja jooksul ei kasuta (näiteks puhkuse vm ajal)

82

Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.

Standardsete signaalirežiimide tabel

Mudeli nimi

Sünkroonimine

S34E790C

30 – 90 kHz (DisplayPort, HDMI) Horisontaalsagedus

Eraldusvõime

Vertikaalsagedus

Optimaalne eraldusvõime

Maksimaalne eraldusvõime

29 – 61 Hz (DisplayPort)

24 – 61 Hz (HDMI)

3440 x 1440 sagedusel 60 Hz (DisplayPort)

3440 x 1440 sagedusel 50 Hz (HDMI)

3440 x 1440 sagedusel 60 Hz (DisplayPort)

3440 x 1440 sagedusel 50 Hz (HDMI)

Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist, reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.

Eraldusvõime Horisontaalsagedus

(kHz)

Vertikaalsagedus (Hz) Pikslisagedus (MHz) Sünkroonitud polaarsus (H/V)

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

31,469

35,000

49,726

68,681

31,469

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

70,087

66,667

74,551

75,062

59,940

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

28,322

30,240

57,284

100,000

25,175

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/+

-/-

83

Horisontaalsagedus

Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.

Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks.

Horisontaalsagedust mõõdetakse kilohertsides (kHz).

Vertikaalsagedus

Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti. Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks” või

„värskendussageduseks” ning seda tähistatakse ühikuga Hz.

Eraldusvõime

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900 RB

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

CEA-861, 2560 x 1080

VESA, 2560 x 1440 RB

VESA, 3440 x 1440 (30 Hz)

VESA, 3440 x 1440 (50 Hz)

VESA, 3440 x 1440 (DP)

Horisontaalsagedus

(kHz)

45,000

49,702

63,981

79,976

55,935

60,000

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

65,290

67,500

66,000

88,787

43,819

73,681

88,819

Vertikaalsagedus (Hz) Pikslisagedus (MHz)

60,000

59,810

60,020

75,025

59,887

60,000

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

59,954

60,000

60,000

59,951

29,993

49,987

59,973

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

106,500

108,000

146,250

148,500

198,000

241,500

157,750

265,250

319,750

Sünkroonitud polaarsus (H/V)

+/+

-/+

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/-

+/-

+/-

-/+

+/+

+/+

+/-

84

Peatükk 12

Lisa

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE

― Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditoe poole.

NORTH AMERICA

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us/support http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421 (Demais cidades e regiões)

4004-0000 (Capitais e grandes centros)

800 - SAMSUNG (726-7864)

Bogotá 600 12 72

Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular

#SAM(726) http://www.samsung.com/ar/support http://www.samsung.com/cl/support http://www.samsung.com/br/support http://www.samsung.com/cl/support http://www.samsung.com/co/support

85

LATIN AMERICA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

MEXICO

NICARAGUA

0-800-507-7267

00-800-1-SAMSUNG (726-7864)

1-800-751-2676

1-800-10-72670

1-800-SAMSUNG(72-6786)

800-6225

1-800-299-0013

1-800-299-0033

800-27919267

800-2791-9111

1-800-234-7267

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864)

001-800-5077267 http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English) http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English) http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English) http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English) http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English) http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English) http://www.samsung.com/mx/support http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English)

86

LATIN AMERICA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

URUGUAY

VENEZUELA

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

800-7267

800-0101

009-800-542-0001

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG(726-7864)

000-405-437-33

0-800-SAMSUNG(726-7864)

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

051 331 999 http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English) http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English) http://www.samsung.com/pe/support http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English) http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English) http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support

(English) http://www.samsung.com/ve/support http://www.samsung.com/at/support http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French) http://www.samsung.com/support

87

EUROPE

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

800 111 31, Безплатна телефонна линия

072 726 786

8009 4000 only from landline, toll free http://www.samsung.com/bg/support http://www.samsung.com/hr/support http://www.samsung.com/gr/support

800 - SAMSUNG (800-726786)

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4 http://www.samsung.com/cz/support

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030-6227 515 http://www.samsung.com/dk/support http://www.samsung.com/ie/support http://www.samsung.com/ee/support http://www.samsung.com/fi/support

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf ) http://www.samsung.com/fr/support http://www.samsung.com/de/support

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

0680SAMSUNG (0680-726-786)

0680PREMIUM (0680-773-648)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8000-7267

8-800-77777 http://www.samsung.com/gr/support http://www.samsung.com/hu/support http://www.samsung.com/it/support http://www.samsung.com/lv/support http://www.samsung.com/lt/support

88

EUROPE

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

UK

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20 7267

08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT

011 321 6899

0800 - SAMSUNG(0800-726 786)

080 697 267

090 726 786

0034902172678

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

0330 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/nl/support http://www.samsung.com/no/support http://www.samsung.com/pl/support http://www.samsung.com/pt/support http://www.samsung.com/ro/support http://www.samsung.com/rs/support http://www.samsung.com/sk/support http://www.samsung.com/si http://www.samsung.com/es/support http://www.samsung.com/se/support http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French) http://www.samsung.com/uk/support

89

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

0-800-05-555

0-88-555-55-55

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)

8-10-800-500-55-500

0-800-614-40

7-495-363-17-00

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/kz_ru/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/ru/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support

(Russian) http://www.samsung.com/support

90

CHINA

CHINA

HONG KONG

MACAU

S.E.A

AUSTRALIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

MYANMAR

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

400-810-5858

(852) 3698 4698

0800 333

1300 362 603

021-56997777

08001128888

0120-363-905

1800-88-9999

603-77137477 (Overseas contact)

01-2399888

0800 726 786

1-800-10-7267864 [PLDT]

1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]

02-4222111 [Other landline]

1800 - SAMSUNG (726-7864)

0800-329999 http://www.samsung.com/cn/support http://www.samsung.com/hk/support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/support

(English) http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/au/support http://www.samsung.com/id/support http://www.samsung.com/jp/support http://www.samsung.com/my/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/nz/support http://www.samsung.com/ph/support http://www.samsung.com/sg/support http://www.samsung.com/tw/support

91

MENA

ALGERIA

BAHRAIN

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

S.E.A

THAILAND

VIETNAM

S.W.A

BANGLADESH

INDIA

SRI LANKA

0-2689-3232,

1800-29-3232

1800 588 889

09612300300

1800 3000 8282 - Toll Free

1800 266 8282 - Toll Free

0094117540540

0094115900000

021 36 11 00

8000-GSAM (8000-4726)

08000-726786

16580

021-8255

0800-22273

06 5777444

183-CALL (183-2255) http://www.samsung.com/th/support http://www.samsung.com/vn/support http://www.samsung.com/in/support http://www.samsung.com/in/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/n_africa/support http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) http://www.samsung.com/eg/support http://www.samsung.com/iran/support http://www.samsung.com/Levant/support

(English) http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

92

MENA

MOROCCO

OMAN

PAKISTAN

QATAR

SAUDI ARABIA

SYRIA

TUNISIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

BOTSWANA

BURUNDI

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

080 100 22 55

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

0800-Samsung (72678)

800-CALL (800-2255)

920021230

18252273

80-1000-12

444 77 11

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

8007260000

200

7095-0077

8000 0077 http://www.samsung.com/n_africa/support http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) http://www.samsung.com/pk/support http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support

(English) http://www.samsung.com/Levant/support

(English) http://www.samsung.com/n_africa/support http://www.samsung.com/tr/support http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/africa_fr/support http://www.samsung.com/africa_fr/support

93

AFRICA

DRC

GHANA

KENYA

MOZAMBIQUE

NAMIBIA

NIGERIA

RWANDA

SENEGAL

SOUTH AFRICA

SUDAN

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

499999

0800-10077

0302-200077

0800 545 545

847267864 / 827267864

08 197 267 864

0800-726-7864

9999

800-00-0077

0860 SAMSUNG (726 7864)

1969

0800 755 755

0800 300 300

0211 350370 http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/africa_en/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/africa_en/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/africa_fr/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support http://www.samsung.com/support

94

Makseteenuse vastutus

(hind tarbijatele)

― Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu järgmistel juhtudel.

Toode pole defektne

Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne

• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma toodet lahti võtmata.

• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)

• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote esmakordset paigaldamist.

• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.

• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.

• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.

• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.

• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.

• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu ostnud.

Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül

Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.

Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.

• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.

• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või partneri mehaanik.

• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.

• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.

• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.

Muu

• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)

• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba jne)

― Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt kasutusjuhendit.

95

Õige kõrvaldamisviis

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

96

Mõisted

OSD (ekraanikuva)____ Ekraanikuva

(OSD) võimaldab teil konfigureerida ekraani sätteid, et optimeerida pildikvaliteeti vastavalt vajadusele.

See võimaldab teil ekraanil kuvatavate menüüde abil muuta ekraani heledust, värvitooni, suurust ja paljusid teisi sätteid.

Jaotur____ Jaotur on seade, mis toimib võrgu kaudu ühendatud seadmete ühise ühenduspunktina.

Seda kasutatakse mitme lauaarvuti, videoseadme, kontoriseadme ja/või kohtvõrgu ühte võrku ühendamiseks.

Gamma____ Gamma menüü reguleerib halliskaalat, mis tähistab ekraani keskmisi toone. Heleduse reguleerimisel muutub kogu ekraan heledamaks, kuid gamma reguleerimisel muutub heledamaks ainult keskmine heledus.

Halliskaala____ Selle skaala moodustavad ekraani tumedamate ja heledamate piirkondade vahelise värvitugevuse erinevuse tasemed.

Ekraani heleduse muutusi väljendatakse musta ja valge variatsiooniga ning halliskaala viitab musta ja valge vahele jäävale piirkonnale. Halliskaala muutmisel gamma reguleerimise kaudu muutub ekraani keskmine heledus.

Skannimissagedus____

Skannimissagedus ehk värskendussagedus on ekraani värskendamise sagedus. Kuvatavat pilti värskendatakse sedamööda, kuidas edastatakse ekraani andmeid, värskendamine ise pole seejuures silmaga nähtav. Ekraani värskendamiste arvu kutsutakse skannimissageduseks ning seda mõõdetakse ühikuga Hz.

60 Hz skannimissagedus tähendab, et ekraani värskendatakse 60 korda sekundis. Ekraani skannimissagedus sõltub lauaarvutis ja kuvaris olevate graafikakaartide jõudlusest.

Punktisamm____ Seade ja ekraan sisaldavad punaseid, rohelisi ja siniseid punkte.

Lühem punktidevaheline kaugus annab kõrgema eraldusvõime. Punktisamm näitab samavärviliste punktide vahelist vähimat kaugust. Punktisammu mõõdetakse millimeetrites.

Horisontaalsagedus____ Kuvari ekraanil kuvatavad tähemärgid ja pildid koosnevad paljudest punktidest (pikslid).

Piksleid edastatakse horisontaalridadel, mis seejärel korrastatakse vertikaalselt, et luua pilti. Horisontaalsagedust mõõdetakse ühikuga kHz ning see tähistab, kui mitu korda sekundis edastatakse ja kuvatakse horisontaalridu kuvari ekraanil. Horisontaalsagedus 85 tähendab, et horisontaaljooni, millest kujutis koosneb, edastatakse sekundis

85 000 korda. Horisontaalsagedust näitab suurus 85 kHz.

Vertikaalsagedus____ Üks pilt koosneb paljudest horisontaalridadest.

Vertikaalsagedust mõõdetakse

ühikuga Hz ning see tähistab, kui mitu pilti saab luua sekundis eelmainitud horisontaalridadega. Vertikaalsageduse näitaja 60 tähendab, et pilti edastatakse

60 korda sekundis. Vertikaalsagedust nimetatakse ka „värskendussageduseks” ja see mõjutab ekraani värelust.

Eraldusvõime____ Eraldusvõime on ekraani moodustavate horisontaal- ja vertikaalpikslite arv. See kujutab monitori detailsuse taset. Kõrgem eraldusvõime kuvab ekraanil rohkem teavet ja on sobilik mitme toimingu teostamiseks samaaegselt.

Näiteks eraldusvõime 1920 x 1080 koosneb 1920 horisontaalpikslist

(horisontaalne eraldusvõime) ja

1080 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).

Plug & Play____ Funktsioon Plug &

Play võimaldab kuvari ja lauaarvuti vahel automaatselt teavet vahetada, et luua optimaalne kuvakeskkond.

Monitor kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit

VESA DDC.

97

advertisement

Key Features

  • 86.4 cm (34") LED VA
  • 3440 x 1440 pixels 21:9
  • 60 Hz 4 ms 300 cd/m² 3000:1
  • 64 W

Related manuals

Download PDF

advertisement