Samsung BD-E5300 Kasutusjuhend

Samsung BD-E5300 Kasutusjuhend
BD-E5300
„Blu-ray™” plaadimängija
Kasutusjuhend
Kujutlege võimalusi
Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/register
EESTI KEEL
Põhiomadused
„Blu-ray” plaadi omadused
„Blu-ray” plaadid võimaldavad kõrgeimat HDvideo kvaliteeti – suur mahutavus tähendab,
et video kvaliteedi osas järeleandmisi ei tehta.
Järgmised „Blu-ray” plaatide omadused
sõltuvad konkreetsest plaadist ja võivad
varieeruda. Kõikidel plaatidel ei ole allpool
kirjeldatud omadusi.
Video parimad omadused
BD-ROM videoleviformaat toetab kolme
täiustatud
videokoodekit, kaasaarvatud AVC, VC-1
ja MPEG-2.
Toetatakse ka kõrglahutusega
videoresolutsioone:
1920 x 1080 „High Definition“
1280 x 720 „High Definition“
Kõrglahutusega taasesitamiseks
Kõrglahutusega sisu vaatamiseks „Blu-ray”
plaatidelt on vajalik HD- (kõrglahutusega)
televiisor.
Mõne plaadi puhul võib kõrglahutusega sisu
vaatamiseks osutuda vajalikuks mängija
HDMI OUT väljundi kasutamine. „Blu-ray”
plaatidelt kõrglahutusega sisu vaatamist
võib piirata teleri resolutsioon.
BD-LIVE
Võrguühenduse abil saate BD-LIVE
funktsiooni toetava „Blu-ray” plaadiga
nautida plaadi tootja poolt pakutavat
erinevat sisu.
2
„Blu-ray” plaadimängija omadused
Multimeediafailide esitamine
USB-salvestusseadmelt allalaetud erinevate
multimeediafailide (MP3, JPEG jne.)
esitamiseks saate kasutada USB-ühendust.
„AllShare“
Võrguühenduse abil saate esitada erinevatele
seadmetele (näiteks teie arvuti, mobiiltelefonid
või võrguga ühenduses olev salvestusseade)
salvestatud videoid, muusikat ja fotosid.
AVCHD plaadimängija omadused
AVCHD („Advanced Video Codec High
Definition“ – Edasijõudnud kõrglahutusega
videokoodek)
• Käesolev toode esitab AVCHD-formaadis
plaate. Taolisi plaate salvestatakse ja
kasutatakse tavaliselt videokaamerates.
• AVCHD formaat on kõrglahutusega
digitaalse videokaamera formaat.
• MPEG-4 AVC/H.264 formaat pakib kujutisi
suurema tõhususega kui tavaline pildi
pakkimisformaat.
• Osad AVCHD-plaadid kasutavad „x.v.Color”
formaati. Käesolev toode esitab AVCHDplaate, mis kasutavad „x.v.Color” formaati.
• „x.v.Color” on „Sony Corporationi“
kaubamärk.
• „AVCHD” ja AVCHD logo on „Matsushita
Electronic Industrial Co., Ltd.“ ja „Sony
Corporationi“ kaubamärgid.
Ohutusalane teade
Hoiatus
ELEKTRILÖÖGIOHU RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET).
KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE
KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Välgunool ja kolmnurga sees asuv
nooleots on hoiatusmärk, mis teavitab
teid toote sees olevast ohtlikust pingest.
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGIOHU RISKI
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA
TAGUMIST KATET). KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU.
REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD
SPETSIALISTIDE JUURES.
HOIATUS
Tulekahju või elektrišokiga lõppeda võiva
kahjustuse ärahoidmiseks ärge jätke
seadet vihma või niiskuse kätte.
FCC MÄRKUS (U.S.A jaoks)
Antud seadet on testitud ja leitud, et see
järgib B klassi digitaalse seadme piiranguid
ning vastab FCC reeglite 15. osale. Need
piirangud on välja töötatud pakkumaks
mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest
elurajoonis kasutamisel. Antud seade
toodab, kasutab ja võib kiirata
raadiosagedusenergiat ning, kui pole
vastavalt juhistele paigaldatud ja kasutatud,
võib põhjustada kahjulikke häireid, mis
mõjutavad raadio- või telesaadete
vastuvõttu, mida saab kindlaks määrata,
kui lülitate seadme sisse ja välja. Kasutajat
julgustatakse kõrvaldama häireid kasutades
ühte või rohkemat järgmistest meetmetest.
Kolmnurga sees asuv hüüumärk
on hoiatusmärk, mis teavitab teid
tootega kaasasolevatest tähtsatest
juhistest.
Muutke vastuvõtuantenni suunda või
paigaldage see mujale.
Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
Ärge ühendage käesolevat seadet vastuvõtjaga
samasse vooluvõrku.
Konsulteerige abi saamiseks edasimüüjaga
või kogenud raadio/teleritehnikuga.
See B klassi digitaalne toode vastab kõigile
Kanada häireid põhjustavate seadmete reeglitele.
Märkus CATV süsteemi paigaldajale
Antud meeldetuletus on siin juhtimaks CATV
süsteemi paigaldaja tähelepanu Riikliku
Elektrikoodeksi artiklile 820-40 ( Kanada
Elektrikoodeksi 54. paragrahv, 1. osa), mis
kirjeldab juhiseid korrektseks maanduseks
ning täpsustab, et kaabli maandus peab
olema ühendatud hoone maandussüsteemiga
kaabli sisenemiskohale võimalikult lähedalt.
KLASS 1 LASERTOODE
Antud plaadimängija kvalifitseerub KLASS
1 LASERTOODETE alla. Toimingute,
häälestuste või protseduuride läbiviimine
teisiti kui siinkohal kirjeldatud võib lõppeda
ohtlikku kiirguse avaldumisega.
Järgib 21CFR 1040.10 v.a. erandid, mis
vastavad lasertoodete nr. 50,
kuupäevaga 24. juuni, 2007.
OHTLIK :
o AVATUNA ESINEB NÄHTAV JA
NÄHTAMATU LASERKIIRGUS.
VÄLTIGE VAHETUT KOKKUPUUDET
KIIREGA . (FDA 21 CFR)
ETTEVAATUST :
o AVATUNA KLASS 3B NÄHTAV JA
NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. VÄLTIGE
VAHETUT KOKKUPUUDET KIIREGA
(IEC 60825-1)
o KÄESOLEV TOODE KASUTAB LASERIT.
JUHTNUPPUDE KASUTAMINE,
SEADISTUSTE VÕI PROTSEDUURIDE
TEOSTAMINE VIISIL, MIS EI OLE SIIN
JUHENDIS KIRJELDATUD, VÕIVAD
PÕHJUSTADA KOKKUPUUDET OHTLIKU
KIIRGUSEGA. ÄRGE AVAGE KORPUST
EGA VIIGE ISE LÄBI PARANDUSTÖID.
REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD
SPETSIALISTIDE JUURES.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
✎ MÄRKUS
ƒ Kui „Blu-ray“ plaadi / DVD-plaadi
regiooninumber ei vasta käesoleva mängija
regiooninumbrile, ei saa mängija plaati esitada.
Ettevaatusabinõud
Tähtsad ohutusjuhised
Enne seadme kasutamist lugege hoolega
läbi need juhised. Järgige kõiki allpooltoodud
ohutusjuhiseid.
Hoidke neid juhiseid tuleviku tarbeks
kättesaadavas kohas.
1. Lugege need juhised läbi.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatuste
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva lapiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seadet soojusallikate,
nagu näiteks radiaatorite, kaminate või
teiste seadmete (ka võimendid) lähedale,
mis toodavad soojust.
9. Polariseeritud või maandusega pistikul
on oluline ohutusalane eesmärk.
Polariseeritud pistikul on kaks laba,
milledest üks on laiem kui teine.
Maandusega pistikul on kaks laba ning
kolmas maandusega haru. Laiem laba
või kolmas haru on paigaldatud Teie
ohutuse kindlustamiseks. Kui pistik ei
sobi Teie seinakontaktiga, siis küsige
aegunud seinakontakti asendamiseks
nõu elektrikult.
10. Kaitske voolujuhet peale astumise või
pigistamise eest, eriti pistikut ja kohta,
kus juhe väljub seadmest.
11. Kasutage ainult tootja poolt lubatud
lisaseadmeid/tarvikuid.
12. Kasutage vaid tootja
poolt määratletud või
mängijaga koos
müüdavaid
paigalduskärusid,
-aluseid, statiive, kronsteine või laudu. Kui
kasutate paigalduskäru, siis olge
ettevaatlik süsteemi liigutamisel vältimaks
ümberkukkumisest tulenevaid kahjustusi.
13. Äikesetormide ajal ja pikaajalisemal
mittekasutamisel eemaldage seade
vooluvõrgust.
14. Hooldustööde teostamiseks pöörduge
kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.
Remont on vajalik, kui toode on mingil
viisil kahjustada saanud (voolujuhe või
pistik on vigastatud, seadme peale on
sattunud vedelikke või kukkunud
esemeid, mängija on sattunud vihma
või niiskuse kätte, toode ei tööta
korralikult või on seade maha pillatud).
Plaadi hoiustamine ja haldus
Plaadi käsitsemine
Plaadi kuju
o Kasutage tavalise
kujuga plaate.
Ebatavalise kujuga
(erilise kujuga) plaadi
kasutamine võib toodet vigastada.
Plaatide hoidmine
o Vältige plaadi esituspinna
puudutamist.
„Blu-ray“ plaadid
o Kui toodet pikka aega ei kasutata, siis
eemaldage „Blu-ray” plaat seadmest ning
hoidke ümbrises.
o Olge hoolikas ning vältige „Blu-ray” plaadi
pinna kriimustamist või sellele sõrmejälgede
jätmist.
DVD-VIDEO, heliplaat (CD-DA)
o Pühkige plaadilt mustus või tolm pehme
riidetükiga.
Plaadi hoiustamine
Olge ettevaatlik, et mitte plaati kahjustada, sest
taolistele plaatidele salvestatud andmed on väga
tundlikud keskkonnatingimuste suhtes.
o Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
o (Hoidke jahedas, ventileeritud kohas.
o Hoiustage vertikaalselt.
o Hoidke puhtas, kaitsvas ümbrises.
o Kui viite oma seadme äkki külmast kohast
sooja, siis võib seadme sisemistele detailidele
ja läätsele tekkida kondensatsioon, mis võib
põhjustada plaadi ebanormaalset taasesitust.
Kui nii juhtub, siis oodake kaks tundi, enne kui
ühendate seadme vooluvõrku (seinakontakti).
Seejärel sisestage plaat ning proovige seda
uuesti esitada.
Ettevaatusabinõud käsitsemisel
o Ärge kirjutage trükitud poolele pliiatsi ega
pastakaga.
o Ärge kasutage plaatide puhastamiseks
mõeldud pihusteid või antistaatikuid. Samuti
ärge kasutage lenduvaid kemikaale, nagu
benseen või lahusti.
o Ärge kleepige plaatidele silte ega kleepekaid.
(Ärge kasutage plaate, millel on liimijääke või
teipi).
o Ärge kasutage kriimustusekindlaid katteid ega
kaitsevahendeid.
3
o Ärge kasutage plaate, millele on trükitud
kaubandusvõrgus saadavalolevate
sildiprinteritega.
o Ärge sisestage seadmesse kõveraid või
pragudega plaate.
o Enne teiste seadmete antud tootega
ühendamist lülitage need kõik välja.
o Ärge liigutage mängijat plaadi esitamise
ajal, kuna plaat võib kriimustada saada
või katki minna ning toote sisemised
osad võivad viga saada.
o Ärge asetage mängijale veega täidetud
vaase või väikeseid metallesemeid.
o Ärge pange oma käsi plaadisahtlisse.
o Ärge pange plaadisahtlisse mitte midagi
muud peale plaadi.
o Välised segajad, nagu näiteks äike ja
staatiline elekter, võivad antud toote
normaalset tööd häirida. Sellisel juhul
lülitage toode POWER (toite) nupu abil
välja ja uuesti sisse või ühendage toitejuhe
lahti ning sisestage see uuesti vooluvõrku.
Seade hakkab taas normaalselt töötama.
o Pärast kasutamist eemaldage plaat
ja lülitage seade välja.
o Kui Te ei kavatse seadet pikema
aja jooksul kasutada ühendage
toitejuhe vooluvõrgust lahti.
o Plaadi puhastamiseks pühkige seda
sirgjooneliselt plaadi seest
väljapoole.
o Ärge laske mängijal ühegi
vedelikuga kokku puutuda.
o Kui toitejuhe on
vooluvõrguga ühendatud, tarbib seade
väljalülitatuna siiski voolu (on ooterežiimis).
o Seadmele ei tohi lasta tilkuda vett ning
sellele ei tohi asetada ühtegi vedelikuga
täidetud eset, nagu näiteks vaasi.
o Lülitamaks mängijat täielikult välja, nii et see
ei tarbiks voolu, peate voolujuhtme
seinapistikust välja tõmbama. Seetõttu
peab voolujuhe olema alati
ligipääsetav.
4
o Ärge puudutage voolupistikut märgade
kätega, kuna see võib põhjustada elektrišokki.
o Ärge sisestage ühte pistikupessa mitut
elektriseadet. Nii võib pistikupesa üle
kuumeneda ning see võib lõppeda
tulekahjuga.
o Kui mängija teeb ebanormaalset häält,
eritab kõrbelõhna või suitsu, lülitage toide
koheselt välja ning eemaldage voolujuhe
seinakontaktist. Seejärel võtke tehnilise
abi saamiseks ühendust lähima
klienditeenindusega. Kui jätkate toote
kasutamist, võib see põhjustada
elektrišokki või tulekahju.
Sisukord
Põhiomadused
Süsteem....................................................16
„Blu-ray“ plaadi omadused ..........................2
Võrk ..........................................................17
„Blu-ray“ plaadimängija omadused ................
Keel...........................................................17
Ohutusalane teave
Hoiatus........................................................2
Ettevaatusabinõud.......................................3
Plaadi hoiustamine ja haldus........................3
Turvalisus ..................................................17
Üldine........................................................17
Tugi ...........................................................18
Põhifunktsioonid
Video esitamine .........................................19
Korpuse hooldus
Alustamine
Plaadimenüü/ pealkirjamenüü/
Ohutuse kindlustamiseks ühendage toitejuhe
enne „Blu-ray“ plaadimängija korpuse
puhastamist vooluvõrgust lahti.
o Ärge kasutage puhastamiseks benseeni,
vedeldit või muid lahusteid.
o Pühkige korpust pehme kuiva lapiga.
Enne kasutusjuhendi kasutamist..................5
hüpikmenüü kasutamine............................19
Lisatarvikud .................................................7
Otsingu ja vahelejätmise funktsioonide
Esipaneel.....................................................8
kasutamine................................................19
Tagapaneel..................................................8
Aegluubis esitus/ astmeline esitus..............20
Kaugjuhtimispult ..........................................9
TOOLS (tööriistade) nupu kasutamine........20
Piirangud taasesitamisel
Ühendused
Muusika kuulamine ....................................21
o See mängija ei pruugi reageerida
kõikidele käskudele, sest mõned
„Blu-ray”, DVD- ja CD-plaadid
lubavad taasesitamisel kasutada vaid
teatud kindlaid või piiratud käske.
Pidage meeles, et see ei ole mängija viga.
o SAMSUNG ei saa garanteerida, et see
seade taasesitab igat plaati, mis kannab
„Blu-ray”, DVD või CD logo, sest plaatide
formaadid arenevad järjest edasi ning
probleemid ja vead võivad tekkida ka
„Blu-ray” plaadi, DVD või CD kirjutamise
tarkvara tõttu ja/või plaatide tootmise
käigus. Kui Teil tekib küsimusi või
probleeme „Blu-ray” plaatide, DVD-de
või CD-de selle mängijaga taasesitamisel,
siis võtke palun ühendust SAMSUNGI
teeninduskeskusega.
Samuti lugege sellest juhendist
lisainformatsiooni taasesituspiirangute
kohta.
A. Teleriga ühendamine ...............................9
Piltide taasesitamine ..................................22
B. Helisüsteemiga ühendamine..................10
USB-salvestusseadmelt taasesitamine ......22
C. Võrguga ühendamine............................10
Võrguteenused
Seadistamine
BD-LIVE™.................................................23
Algseadistused ..........................................12
Tarkvara uuendamise teavitus ...................23
Ligipääs seadistuste menüüsse .................12
Lisa
Ekraan.......................................................12
Veaotsing ..................................................24
Heli............................................................14
Tehnilised andmed ....................................25
Alustamine
Plaatide tüübid, mida pole võimalik esitada
Enne kasutusjuhendi kasutamist
Esitatavate plaatide tüübid ja sisu
Sisu
Logo
VIDEO
-
MUUSIKA
FOTO
✎ MÄRKUS
Ikoon
Definitsioon
h
z
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik BD-ROM või BD-RE/-R
plaadiga, mis on salvestatud BD-RE formaadis.
Z
y
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik DVD-VIDEO plaadiga või
salvestatud DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R plaatidega, mis on
pärast salvestamist lõplikult vormistatud.
x
o
-
w
-
G
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BDRE/-R plaadiga või USB-salvestusmeediumiga, mis sisaldab
MKV, MP4-faile.
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik heliplaadiga CD-RW/-R
(CD-DA formaat).
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BDRE/-R plaadiga või USB-salvestusmeediumiga, mis sisaldab
MP3- või WMA-faile.
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BDRE/- R plaadiga või USB-salvestusmeediumiga, mis sisaldab JPEG-faile.
Toode ei pruugi esitada teatud CD-RW/-R- ja DVD-R plaate sõltuvalt plaadi tüübist või salvestustingimustest
Kui DVD-RW/-R- pole korralikult DVD-video formaadis salvestatud, ei ole seda võimalik esitada.
Ei toetata sisu, mis on DVD-R-plaadile salvestatud suuremal bitikiirusel kui 10 Mbps.
Ei toetata sisu, mis on BD-R-plaadile või USB-mäluseadmele salvestatud suuremal bitikiirusel kui 30 Mbps.
HD DVD
DVD-ROM/PD/MV
-plaat jne.
✎ MÄRKUS
DVD-RAM
„Super Audio CD“
(v.a. CD kiht)
Mõned poes müüdavad plaadid ja Teie
regioonist väljastpoolt ostetud DVD-plaadid
ei pruugi olla selle seadmega taasesitatavad.
Taasesitus ei pruugi olla võimalik teatud
plaaditüüpide puhul või teatud toimingute,
nagu näiteks nurga muutmine ja kuvasuhte
reguleerimine, läbiviimisel. Informatsioon
plaadi kohta on kirjas plaadi karbil. Vajadusel
lugege palun seda.
Ärge laske plaadil mustaks või kriimustada
saada. Sõrmejäljed, mustus, tolm,
kriimustused või sigaretisuitsu jäljed
salvestataval pinnal võivad plaadi
taasesitamise võimatuks teha.
Plaate, millele on salvestatud PAL-programme,
ei saa käesoleva mängijaga esitada. Antud
mängija ühildub vaid NTSC värvisüsteemiga.
Nimetuse esitamisel BD-J plaadilt võib
laadimisaeg olla pikem kui tavalise nimetuse
puhul ning osad funktsioonid võivad olla
aeglasemad.
Antud toode ei pruugi reageerida kõikidele
töökäskudele, kuna osad „Blu-ray”, DVD- ja
CD-plaadid võimaldavad taasesitamise ajal
teatud või piiratud toiminguid. Pidage meeles,
et see pole toote viga
SAMSUNG ei saa kindlustada, et antud toode
esitab iga plaati, millel on „Blu-ray” plaadi,
DVD või CD logo, kuna plaadiformaadid
arenevad ning „Blu-ray” plaatide, DVD- ja
CD-plaatide tarkvara väljatöötamise ja/või
plaatide tootmise ajal võib esineda probleeme
ning vigu. Kui Teil on küsimusi või Teil esineb
probleeme „Blu-ray”-, DVD- või CD- plaadi
antud seadmega taasesitamisel, siis võtke
ühendust SAMSUNGI klienditoekeskusega.
Lisaks vaadake kasutusjuhendi ülejäänud osa,
et saada täiendavat teavet taasesituse
piirangute kohta.
DVD-RW(VR-režiimis)
CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G-plaadid esitavad
vaid heli, mitte pilti.)
3.9 GB DVD-R
haldusplaat.
„Blu-ray” plaadi ühilduvus
„Blu-ray” plaadiformaat on uus ja arenev formaat.
Seega on võimalikud plaatide ühilduvuse
probleemid. Mitte kõik plaadid ei ühildu selle
seadmega ning iga plaati ei saa taasesitada.
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake seda
kasutusjuhendi osa, mis puudutab vastavusi
ning ühilduvusi.
Plaatide tüübid
BD-ROM
Antud „Blu-ray” plaati on võimalik vaid
taasesitada. See seade taasesitab poest
ostetud eelnevalt salvestatud andmetega
BD-ROM-plaate.
BD-RE/-R
Antud „Blu-ray” plaadile on võimalik
salvestada ning seda saab ka taasesitada.
Käesolev seade taasesitab BD-RE/-Rplaate, mis on salvestatud teiste ühilduvate
„Blu-ray” salvestusseadmetega.
DVD-VIDEO
Antud toode taasesitab eelnevalt salvestatud
poest ostetud filmidega DVD-plaate
(DVD-VIDEO plaate).
Kui liigute kahekihilise DVD-videoplaadi
esimeselt kihilt teisele, võib hetkeks tekkida
häireid pildi ja heli väljastamisel.
Tegu ei ole seadme rikkega.
5
DVD-RW/-R/+R
Antud toode taasesitab DVD-RW/-R/+Rplaate, mis on salvestatud videorežiimis
ning mis on DVD-salvestajaga lõplikult
vormistatud. Taasesitamise õnnestumine
võib sõltuda salvestustingimustest.
DVD+RW
Antud toode taasesitab DVD+RW-plaate,
mis on salvestatud DVD-salvestajaga.
Taasesitamise õnnestumine võib sõltuda
salvestustingimustest.
Regioonikood
Nii „Blu-ray” plaadimängija kui ka plaat on
regioonide kaupa kodeeritud. Plaadi
taasesitamiseks peavad need regionaalsed
koodid kattuma. Kui koodid ei ole vastavuses,
ei saa plaati taasesitada. Selle „Blu-ray”
mängija regioonikoodi leiate mängija
tagapaneelilt..
Plaadi tüüp
Audio CD (CD-DA)
Antud toode taasesitab CD-DA-formaadis
heliga CD-RW/-R-plaate.
Salvestustingimustest sõltuvalt ei pruugi
toode taasesitada osasid
CD-RW/-R-plaate.
„Blu-ray”
plaat
CD-RW/-R
Kasutage 700MB suurust (80 minutit)
CD-RW/-R-plaati. Võimalusel ärge kasutage
800MB suurust (90 minutit) või suurema
mahutavusega plaati, kuna see plaat ei
pruugi olla esitatav.
Kui CD-RW/-R-plaadile ei salvestatud
suletud sessioonina, võite plaadi
taasesitamise alguses kogeda viivitust või
ei pruugi salvestatud failid üldse mängida.
Osad CD-RW/-R-plaadid ei pruugi olla antud
seadmega esitatavad sõltuvalt seadmest,
millega neid kõrvetati. CD-plaadilt
CD-RW/-R-plaatidele isiklikuks kasutamiseks
salvestatud sisu esitatavus võib sõltuvalt sisust
ja plaatidest varieeruda.
✎ MÄRKUS
▪ Osasid MKV ja MP4-formaadis plaate pole
sõltuvalt video resolutsioonist ja kaadrikiirusest
võimalik esitada.
6
Regioonikood
A
Põhja-Ameerika, LõunaAmeerika, Korea, Jaapan,
Taiwan, Hong-Kong ja
Kagu-Aasia.
B
Euroopa, Gröönimaa, Prantsuse
territooriumid, Lähis-Ida, Aafrika,
Austraalia ja Uus-Meremaa.
C
India, Hiina, Venemaa, Keskja Lõuna-Aasia
1
DVD-VIDEO
Piirkond
USA, USA territooriumid ja
Kanada
2
Euroopa, Jaapan, LähisIda, Egiptus, Lõuna-Aafrika,
Gröönimaa
3
Taiwan, Korea, Filipiinid,
Indoneesia, Hong-Kong
4
Mehhiko, Lõuna-Ameerika,
Kesk-Ameerika, Austraalia,
Uus-Meremaa, Vaikse ookeani
saared, Kariibimere saared
5
Venemaa, Ida-Euroopa, India,
suurem osa Aafrikast, PõhjaKorea, Mongoolia
6
Hiina
Autoriõigus
© 2011 „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.“
Kõik õigused kaitstud; Seda kasutusjuhendit
ega ühtegi selle osa ei tohi reprodutseerida
ega kopeerida ilma eelneva „SAMSUNG
Electronics Co.,Ltd” kirjaliku loata.
Toetatud failiformaadid
Märkused USB-ühenduse kohta
Teie mängija toetab USB-salvestusmeediumeid,
MP3-mängijaid, digitaalseid fotoaparaate ja
USB-kaardilugejaid.
Mängija ei toeta üle 128 tähemärgiga
kausta- või failinimesid.
Mõned USB-seadmed/ välised kõvakettad/
digitaalsed fotoaparaadid ei ühildu selle
mängijaga.
Videofaili tugi
Faili laiend
Konteinervorming
Videokoodek
*.avi
AVI
MP4v3
Teie mängija toetab FAT16, FAT32 ja NTFS
failisüsteeme.
Ühendage USB-seadmed otse mängija
USB-porti. USB-kaabli abil ühendamine võib
tekitada ühilduvusprobleeme.
Rohkem kui ühe mäluseadme sisestamine
multi-mälukaardilugejasse võib lugeja tööd
häirida.
Mängija ei toeta PTP-protokolli.
Ärge ühendage USB-seadet lahti andmete
ülekandmise protsessi ajal.
Mida suurem on pildi resolutsioon, seda
kauem võtab pildi kuvamine aega.
Antud mängija ei esita kommertslehtedel
allalaetud DRM-iga (Digitaalsete õiguste haldus)
MP3-faile.
Teie mängija toetab ainult alla 30 kaadrit
sekundis kaadrikiirusega videoid.
H.264 BP/MP/HP
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
H.264 BP/MP/HP
MP3
AC3
DTS
VC-1 AP
*.mkv
*.wmv
MKV
WMV (wmv9)
Helikoodek
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
Resolutsioon
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
MP4 (mp4v)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
1920x1080
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
MPEG1
1920x1080
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
AC3
DTS
Esitatavate plaatide logod
1920x1080
1920x1080
„Blu-ray“ plaat
PAL ülekandesüsteem
Ühendatud Kuningriigis,
Prantsusmaal, Saksamaal jne.
„BD-LIVE”
t Piirangud
- Isegi kui fail on vastavuses mõne ülaltoodud koodekiga, siis faili ei saa taasesitada,
kui faili sisuga on probleeme.
- Normaalne taasesitus ei ole garanteeritud, kui faili konteinerformaadi info on vale või fail ise
on kahjustatud.
- Failide puhul, mille bitikiirus/kaadrisagedus on suurem kui standardites määratletud,
võib heli/video taasesitamine olla katkendlik.
- Otsimise (vahelejätmise) funktsioon ei toimi, kui faili indekstabel on kahjustatud.
Lisatarvikud
Kontrollige alltoodud kaasasolevate tarvikute olemasolu.
t Video dekooder
- Toetab kuni H.264 Level 4.1 ja AVCHD
- Ei toeta H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
- XVID, MPEG4 SP, ASP :
Alla 1280 x 720 : 60 kaadrit maksimum
Üle 1280 x 720 : 30 kaadrit maksimum
- Puudub GMC 2 või uuema tugi.
Patareid puldi jaoks
(Suurus AAA)
t Heli dekooder
- - Toetab WMA 7, 8, 9 ja STD-d.
- - Puudub WMA 9 PRO mitmekanalilise heli taasesituse tugi kui kanaleid on rohkem kui 2.
- - Puudub WMA tugi kui diskreetimissagedus on 220/50Hz mono.
Muusikafaili tugi
Kasutusjuhend
Faililaiend
Konteinervorming
Helikoodek
*.mp3
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
Kaugjuhtimispult
Toe ulatus
Ühildub WMA versiooniga 10
* Diskreetimissagedus (kHz-ides) - 8, 11, 16, 22,
32, 44.1, 48
* Bitikiirused –kõik bitikiirused alates 5kbps kuni
384kbps
7
Esipaneel
Tagapaneel
b
c
bc
1
PLAADISAHTEL
Avaneb plaadi sisestamiseks
2
3
4
KAUGJUHTIMISPULDI
SENSOR
Tuvastab kaugjuhtimispuldilt tuleva signaali.
EKRAAN
Kuvab esitamise olekut, aega jne.
AVAMISE/ SULGEMISE
NUPP
Avab ja sulgeb plaadisahtli
5
TOITENUPP
Lülitab mängija sisse ja välja.
6
USB-PESA
Siia saab ühendada USB-mälupulga ning kasutada seda
salvestusmeediumina, kui see on ühendatud BD-LIVE’iga. Seda
saab kasutada ka tarkvara uuendamiseks ning MP3-/JPEG-/
DivX-/MKV-/MP4-failide taasesitamiseks.
7
ESITAMISE / PAUSI
NUPP
Esitab plaati või teeb taasesituses pausi.
✎ MÄRKUS
▪ USB-pesa kasutades tarkvara uuendamine tuleb läbi viia ainult USB-mälupulgaga.
▪ Kui mängija kuvab „Blu-ray“ plaadi menüüd, ei saa Te filmi käivitada vajutades mängijal või puldil
olevat esitamise nuppu. Filmi esitamiseks peate valima plaadimenüüs „Play Movie“ (esita filmi) või
„Start“ (alusta) ning seejärel vajutama ENTER (sisesta) nuppu.
8
1
LAN
Seda saab kasutada võrgul põhinevate teenuste, BD-LIVE’i ja
võrguühendust kasutavate tarkvarauuenduste jaoks.
2
HDMI -VÄLJUND
Ühendage see HDMI-väljundterminal HDMI-kaablit kasutades HDMIsisenditerminaliga oma teleril, et saavutada parim pildikvaliteet,
või oma võimendiga, et kuulata parima kvaliteediga heli.
3
DIGITAALSE HELI
VÄLJUND
Võimendiga ühendamiseks
Ühendused
Kaugjuhtimispult
A. Teleriga ühendamine
Kaugjuhtimispuldi tutvustus
Lülitab mängija sisse ja välja.
Lülitab teleri sisse ja välja.
Pärast seadistamist võimaldab määrata
teleri sisendi.
Vajutage, et plaat välja võtta.
Teleri helitugevuse häälestamiseks.
Vajutage numbrinuppe valikute tegemiseks.
Kasutage hüpikmenüüsse/
pealkirjamenüüsse sisenemiseks.
Kasutage plaadimenüüsse sisenemiseks.
Vajutage, et jätta vahele tagasi- või edasisuunas.
Vajutage, et kerida plaati tagasi või edasi.
Vajutage, et plaadiesitus peatada.
Vajutage, et plaadi esituses paus teha.
Vajutage, et plaati esitada.
Vajutage, et kasutada "Netflix" teenust.
Vajutage, et kasutada "Pandora" teenust.
Vajutage, et liikuda kodumenüüsse.
Kasutage, et kuvada esituse infot "Blu-ray" plaadi/
DVD esituse ajal.
Vajutage, et kasutada tööriistamenüüd.
Kasutage selleks, et valida
menüüelemente ja muuta sätteid.
Vajutage, et menüüst väljuda.
Liikuge tagasi eelmisse menüüsse.
Neid nuppe kasutatakse nii mängija menüüde kui ka
"Blue-ray" plaatide funktsioonide jaoks.
Võimaldab korrata pealkirja,
peatükki, rida või plaati.
Vajutage, et näha teleris täisekraanpilti.
Kasutage plaadi mitmesuguste
helifunktsioonide jaoks ("Blu-ray" plaat/DVD).
Vajutage, et vahetada "Blu-ray" plaadi/
DVD subtiitrite keelt.
Teleriga ühendamine HDMI-kaabli abil – parim kvaliteet
(soovituslik)
1. Ühendage seadme tagaküljel asuv HDMI OUT terminal HDMI-kaablit kasutades HDMI IN
terminaliga oma teleril. Vaadake lk. 11.
2. Lülitage teler ja mängija sisse.
3. Vajutage oma teleri kaugjuhtimispuldil sisendivaliku nuppu, kuni seadmest tulev
HDMI-signaal ilmub Teie teleri ekraanile.
✎ MÄRKUS
▪ HDMI-kaabel väljastab digitaalset videot/heli, nii et Te ei pea ühendama helikaablit.
▪ Kui plaadimängija on Teie teleriga ühendatud HDMI 720p,1080i või 1080p väljundrežiimis, peate kasutama
suure kiirusega („High speed” – kategooria 2) HDMI-kaablit.
▪ HDMI väljastab telerisse ainult puhast digitaalset signaali. Kui Teie teler ei toeta HDCP-d („High-bandwidth
Digital Content Protection” – lairiba digisisu kaitse), ilmub ekraanile juhuslik müra.
▪ Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMI väljundresolutsioonid töötada.
Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
▪ Kui ühendate plaadimängija teleriga HDMI-kaablit kasutades esimest korda või teete seda uue teleriga,
seab plaadimängija HDMI väljundresolutsiooni automaatselt kõige kõrgemale teleri poolt toetatud väärtusele.
▪ Pikk HDMI-kaabel võib põhjustada müra ekraanil. Sellisel juhul seadke menüüs „Deep Colour” (sügav värv)
sättele „Off” (väljas).
▪ Kasutades kuvaseadme ühendamiseks HDMI-DVI –kaablit, peate heli kuulmiseks ühendama oma
kuvaseadme või helisüsteemiga ka AV-väljundi või digitaalse heliväljundi.
▪ Kui samaaegselt on ühendatud nii HDMI kui videoväljund, väljastatakse vaid HDMI-signaali.
Patareide paigaldamine
✎ MÄRKUS
▪ Kui pult ei tööta korralikult:
o Kontrollige patareide polaarsust +/–.
o Kontrollige, ega patareid pole tühjaks saanud.
o Kontrollige, et puldisensorit ei blokeeriks erinevad
takistused.
o Kontrollige, kas läheduses on fluorestseeriv valgus.
! ETTEVAATUST
▪ Visake patareid ära vastavalt kohalikele
keskkonnaseadustele. Ärge visake neid
majapidamisprügi sekka.
9
B. Helisüsteemiga ühendamine
o Enne võimendi kasutamist keerake palun heli vaikseks. Järsult väljastatav vali heli võib
vigastada kõlareid ja Teie kuulmist
o Seadke heli väljundformaat vastavalt oma võimendi võimalustele.
o HDMI-terminalide asukohad võivad sõltuvalt võimendist erineda. Palun lugege oma
võimendi kasutusjuhendit.
1. juhtum: Helisüsteemiga ühendamine (HDMI-toega võimendi) –
parim kvaliteet (soovituslik)
1. Ühendage seadme tagaküljel asuv HDMI OUT terminal HDMI-kaablit kasutades oma
võimendi HDMI IN terminaliga. Vaadake lk. 11.
2. Ühendage võimendi HDMI OUT terminal HDMI-kaablit kasutades oma teleri HDMI IN
terminaliga.
3. Lülitage mängija, teler ja võimendi sisse.
4. Vajutage võimendi sisendi valiku nuppu, et valida väline sisend, ning kuulete heli
plaadimängijast.
Võimendi helisisendi seadmiseks vaadake oma võimendi kasutusjuhendit
2. juhtum: Helisüsteemiga ühendamine („Dolby Digital” või
DTS-dekoodriga võimendi) – parem kvaliteet
1. Ühendage mängija tagapaneelil asuv DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) terminal optilist kaablit
kasutades oma võimendi DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) terminaliga. Vaadake lk. 11.
2. Ühendage oma mängija tagapaneelil asuvad HDMI või VIDEO OUT terminalid videosignaali
kaabli(te) abil oma teleri HDMI või VIDEO IN terminaliga.
3. Lülitage mängija, teler ja võimendi sisse.
10
4. Vajutage võimendi sisendi valiku nuppu, et valida väline sisend, ning kuulete heli plaadimängijast.
Võimendi helisisendi seadmiseks vaadake oma võimendi kasutusjuhendit.
5. Vajutage oma teleri kaugjuhtimispuldil sisendivaliku nuppu, et valida video allikas
(HDMI või Video).
C. Võrguga ühendamine
Käesolev toode võimaldab Teil kasutada võrguühendusel põhinevaid teenuseid, nagu näiteks
BD-LIVE, ning samal ajal ka läbi võrguühenduse tarkvarauuendusi alla laadida. Soovitame
ühenduse jaoks kasutada lairibamodemit (integreeritud ruuteriga) või IP-ruuterit.
Ruuteriühenduse kohta rohkema informatsiooni saamiseks vaadake palun ruuteri
kasutusjuhendit või võtke tehnilise abi saamiseks ühendust ruuteri tootjaga.
Kaabliga võrk
1. Ühendage seadme LAN-terminal vahetut LAN-kaablit (UTP-kaabel) kasutades oma modemi
või ruuteri LAN-terminaliga. Vaadake lk. 11.
2. Seadistage võrguvalikud. Vaadake lk. 16.
✎ MÄRKUS
▪ Internetist ligipääs SAMSUNGI tarkavarauuenduste serverile ei pruugi olla lubatud sõltuvalt ruuterist,
mida kasutate, või internetiteenuse pakkujast. Rohkema informatsiooni saamiseks võtke ühendust oma
internetiteenuse pakkujaga.
▪ DSL-kasutajad, palun kasutage võrguühenduse tegemiseks ruuterit.
A
B
Teleriga ühendamine
Helisüsteemiga ühendamine
1. juhtum: HDMI-kaabel
(pole komplektis)
HDMI-kaabel
(pole komplektis)
1. juhtum: HDMI-kaabel
(pole komplektis)
C
Võrk
2. juhtum: Optiline kaabel
( pole komplektis)
Ruuter
Lairibamodem
(integreeritud ruuteriga)
või
Lairibamodem
Lairibateenus
Lairibateenus
Võrgu loomine arvutiga, et kasutada „AllShare” funktsiooni
✎ MÄRKUS: Käesolevat seadet saate võrku ühendada vaid juhtmega ühenduse abil.
11
Seadistamine
▪ Kodumenüü ei ilmu, kui Te ei konfigureeri
algseid seadistusi nii, nagu ülal näidatud.
Algseadistused
1. Lülitage oma teler pärast seadmega
ühendamist sisse. Kui ühendate
plaadimängija esmakordselt teleriga, lülitub
mängija automaatselt sisse ning kuvab
aalgsete
gse e sead
s us e („
a Se
gs ) eekraani.
aa
seadistuste
(„Initial
Settings”)
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move
" Select
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud
keel, seejärel vajutage ENTER (sisesta)
nuppu.
3. Vajutage ENTER (sisesta) nuppu,
et valida „Start“ (alusta).
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud
teleri kuvasuhe („TV Aspect Ratio“),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
5. Vajutage ◄► nuppu, seejärel valige „Auto“
(automaatne) või „Manual“ (käsitsi), ning siis
vajutage ENTER nuppu. Kui Te ei tea oma
võrguseadeid, siis vajutage selle asemel SINIST
(D) nuppu oma puldil, et võrguseadistused
siinkohal vahele jätta, lõpetage algsed seadistused
ning minge kodumenüüsse („Home Menu”).
Kui valisite „Network Settings” (võrguseadistused),
siis minge leheküljele 16, et saada rohkem
teavet võrguseadistuste kohta. Kui need on
tehtud, jätkake punktiga
6. Kuvatakse kodumenüü.
✎ MÄRKUS
▪ Kui käesolev seade ühendatakse
esmakordselt teleriga, lülitub plaadimängija
12 automaatselt sisse. See pole seadme viga.
▪ Kui vajutate SINIST (D) nuppu võrgu
seadistamise ajal, pääsete kodumenüüsse ka siis,
kui võrgu seadistamine pole lõppenud.
▪ Kui naasete kodumenüüsse, tühistatakse
täisekraanirežiim automaatselt.
▪ Kui soovite uuesti algsete seadistuste ekraani
kuvada, et seal muudatusi teha, vajutage STOP ( )
(peata) nuppu toote esipaneelil rohkem kui 5
sekundit, kui plaati pole sisestatud.
▪ Kui kasutate HDMI-kaablit, et ühendada mängija
„Anynet+“(HDMI-CEC)-ühilduva SAMSUNGI
teleriga ja
1.) Olete „Anynet+“(HDMI-CEC) funktsiooni sisse
lülitanud („On”) nii teleris kui mängijas ja
2. ) Olete teleri keeleks valinud keele, mille tugi on
ka mängijal olemas, valib mängija eelistatud keele
automaatselt.
▪ Kui seadet ei kasutata 5 minuti jooksul, ilmub
teleriekraanile ekraanisäästja. Kui seade jäetakse
ekraanisäästja režiimi kauemaks kui 20 minutiks,
siis lülitub seade automaatselt välja.
2
RETURN (tagasi): Minge tagasi eelmisesse
menüüsse.
3
ENTER / DIRECTION (sisesta/suuna) nupp:
Liigutage kursorit või valige üksus.
Aktiveerige hetkel valitud üksus.
Kinnitage seadistus.
4
EXIT (välju) nupp: Vajutage, et käesolevast
menüüst väljuda.
Seadistuste menüüsse ja alammenüüdesse
sisenemiseks järgige neid samme:
1. Vajutage POWER (toite) nuppu.
Kuvatakse kodumenüü.
o Kodumenüü
3
4
5
1
3
2
1
4
MENU (menüü) nupp: Vajutage, et liikuda
kodumenüüsse („Home Menu“).
✎ MÄRKUS
▪ Ligipääs võib sõltuvalt valitud menüüst erineda.
▪ Pärast tarkvara versiooni uuendamist võib käesoleva
toote ekraanikuva muutuda.
▪ Videote, fotode ja muusika valimiseks peab
mängijasse olema sisestatud sobiv plaat või
ühendatud USB-mäluseade.
▪ Kui tahate valida „Netflix”, „Vudu”, „Cinema Now”,
„Pandora” või „YouTube” teenuse, siis vajate
töötavat internetiühendust.
Ekraan
2
PANDORA
HD Movies
CinemaNow
internet radio
YouTube
6
7
8
Videos
1
9
No Disc
1
Ligipääs seadistuse menüüsse
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud
alammenüüd, seejärel vajutage ENTER
nuppu.
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud
üksus, seejärel vajutage ENTER nuppu.
5. Vajutage EXIT (välju) nuppu, et menüüst
väljuda.
a Change Device
d View Devices
" Enter
0
VValib
lib videod
videod.
id d
2
Valib teenuse „Netfix“.
3
4
5
Valib „Pandora" internetiraadio.
Valib „CinemaNow" teenuse.
Valib „Pandora" internetiraadio.
6
Valib „YouTube’i“.
7
Valib muusika.
8
Valib fotod.
9
Valib seadistused.
0
Kuvab võimalikud nupud.
2. Vajutage ◄► nuppe, et valida „Settings“
(seadistused), seejärel vajutage
ENTER nuppu.
Te saate konfigureerida erinevaid kuvavalikuid,
nagu näiteks teleri kuvasuhe, resolutsioon jne.
Teleri kuvasuhe
Sõltuvalt teleri tüübist võite soovida reguleerida
ekraani seadistust.
o „16:9 Normal” (normaalne): Valige, kui
ühendate 16:9 kuvasuhtega teleri. Mängija
kuvab kogu sisu selle originaalformaadis. 4:3
formaadis sisu kuvatakse mustade ribadega
külgedel.
o „16:9 Wide” (lai): Valige, kui ühendate
mängija 16:9 kuvasuhtega teleriga. Kogu
sisu täidab ekraani täielikult. 4:3 formaadis
sisu venitatakse ekraanile sobivaks.
o „4:3 Letter Box”: Valige, kui ühendate
mängija 4:3 kuvasuhtega teleriga. Mängija
kuvab kogu sisu selle originaalformaadis.
16:9 formaadis sisu kuvatakse mustade
ribadega all ja ülal.
o „4:3 Pan-Scan“ : Valige, kui ühendate
mängija 4:3 kuvasuhtega teleriga. 16:9
formaadis video üleliigsed osad vasakul ja
paremal lõigatakse ära.
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt plaadi tüübist ei pruugi mõned
kuvasuhted olla võimalikud.
▪ Kui valite kuvasuhte ja valiku, mis on Teie teleri
ekraani kuvasuhtest erinevad, võib pilt olla
moonutatud.
▪ Kui valite sätted „4:3 Pan-Scan” või „4:3 Letter
Box”, siis ei tööta Teie puldi FULL SCREEN
(täisekraani) nupp.
▪ Kui valite sätte „16:9 Normal”, võib Teie
teler kuvada pilti „4:3 Pillar-box” formaadis.
Sellisel juhul ei tööta Teie puldil FULL
SCREEN nupp.
„BD Wise“ (Ainult SAMSUNGI
mängijad)
„BD Wise” on SAMSUNGI värskeim seadmete
omavahelise suhtluse funktsioon.
Kui ühendate „BD Wise” funktsiooniga
SAMSUNGI mängija HDMI-kaabli abil
SAMSUNGI teleriga ning „BD Wise“ on
mõlemas sisselülitatud, väljastab mängija
videot „Blu-ray“ plaadi / DVD video
eraldusvõime ja kaadrikiirusega.
o „Off“ (väljas) : Väljastatava video
resolutsioon jääb samaks, mille te varem
resolutsiooni menüüs seadiste, hoolimata
plaadi resolutsioonist. Vaadake
resolutsiooni peatükki allpool.
o „On“ (sees) : Mängija väljastab videot
„Blu-ray“ plaadi / DVD originaalresolutsiooni
ja –kaadrikiirusega.
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud
Resolutsioon vastavalt väljundrežiimile
element, ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
5. Vajutage EXIT nuppu, et menüüst väljuda. o „Blu-ray“ plaadi / e-sisu / digitaalse sisu taasesitus
✎ MÄRKUS
▪ Ligipääs võib erineda sõltuvalt valitud menüüst.
OSD (ekraanikuva) võib mängijas muutuda, kui
olete tarkvara uuendanud.
▪ Kui „BD Wise“ on sisselülitatud, on resolutsiooni
seadistus automaatselt „BD Wise“ ja „BD Wise“
valik kuvatakse resolutsiooni menüüs.
▪ Kui plaadimängija ühendatakse seadmega, mis
ei toeta „BD Wise” funktsiooni, ei saa Te seda ka
kasutada.
▪ „BD Wise” funktsiooni korralikuks töötamiseks
seadke nii plaadimängijas kui teleris „BD Wise”
menüü sättele „On” (sees).
Resolutsioon
Võimaldab Teil seada HDMI-videosignaali
väljundresolutsiooni sättele „Auto“
(automaatne), 1080p, 1080i,
720p, 480p või 480i. Number näitab
videoridade arvu kaadris. „i” ja „p” viitavad
vastavalt ülerea- ja täisrealaotusele. Mida
rohkem ridu, seda kõrgem kvaliteet.
o „Auto“ (automaatne) : Seab automaatselt
väljundresolutsiooni ühendatud teleri
maksimaalsele resolutsioonile.
o „BD Wise“ : Seab automaatselt
resolutsioon „Blu-ray“ plaadi / DVD-plaadi
resolutsioonile, kui olete mängija HDMIkaabli abil ühendanud „BD Wise“
funktsiooni toetava teleriga. („BD Wise“
Ligipääs seadistuste menüüsse
menüü kuvatakse vaid siis, kui „BD Wise“
on sisselülitatud („On“). Vaadake „BD
Seadistuste menüüsse ja selle alammenüüdesse Wise“ peatükki ülalpool.)
o 1080p : Väljastab 1080-realist
ligipääsemiseks tehke järgmised sammud:
täiskaadrilaotusega videot.
1. Vajutage POWER (toite) nuppu. Kuvatakse
o 1080i : Väljastab 1080-realist
kodumenüü.
ülerealaotusega videot.
2. Vajutage ◄► nuppe, et valida „Settings”
o 720p : Väljastab 720-realist
(seadistused), ja seejärel vajutage ENTER
täiskaadrilaotusega videot.
nuppu.
o 480p : Väljastab 480-realist
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud
täiskaadrilaotusega videot.
alammenüü, ja seejärel vajutage ENTER
nuppu.
HDMI / ühendatud
HDMI-režiim
Väljund
Seadistus
„Blu-ray“ plaat
E-sisu / digitaalne sisu
„BD Wise“
„Blu-ray“ plaadi resolutsioon
1080p
„Auto“ (automaatne)
Telerisisendi maksimaalne
resolutsioon
Telerisisendi maksimaalne
resolutsioon
1080p
1080p
1080p@60F
(Movie Frame : Off)
1080p@24F
1080p@24F
„Movie Frame": automaatne
(24 kaadrit sekundis)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
480p
480p
480p
480i
-
-
1080p
o DVD-plaadi taasesitus
Väljund
Seadistus
HDMI / ühendatud
HDMI-režiim
„BD Wise“
480i
„Auto“ (automaatne)
Telerisisendi maksimaalne resolutsioon
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
480p
480p
480i
-
13
✎ MÄRKUS
▪ Kui teie mängijaga ühendatud teler ei toeta teie
valitud kaadrikiirust või resolutsiooni, kuvatakse
teade: „If no pictures are shown after selecting 'Yes’,
please wait for 15 seconds to return
to the previous resolution. Do you want to change
the resolution?” (Kui pärast „Yes“ (jah) valimist pilti
näha pole, oodake palun 15 sekundit et naasta
eelmisele resolutsioonile. Kas soovite resolutsiooni
muuta?). Kui valite „Yes“, läheb teleriekraan 15
sekundiks tühjaks, ning seejärel taastatakse
resolutsioon automaatselt eelmisele väärtusele.
▪ Kui pärast resolutsiooni muutmist ekraan jääbki
tühjaks, eemaldage kõik plaadid ning seejärel
vajutage ja hoidke all STOP ( ) nuppu mängija
esiküljel rohkem kui 5 sekundit. Kõik seadistused
taastatakse tehases määratud vaikimisi väärtustele.
Järgige samme eelmisel leheküljel, et igasse režiimi
siseneda ning valige ekraani seadistus („Display
Setup“), mida teie teler toetab.
▪ Kui taastatakse tehases määratud vaikimisi
väärtused, kustutatakse kõik kasutaja salvestatud
BD-andmed.
▪ „Blu-ray“ plaadil peab olema 24 kaadrit sekundis
funktsioon, et mängija saaks kasutada „Movie
Frame (24Fs)“ režiimi.
Täiskaadrilaotus
Võimaldab teil DVD-plaatide vaatamisel
pildikvaliteeti parandada.
o „Auto“ (automaatne) : Valige see, et mängija
valiks automaatselt parima pildikvaliteedi
vaadatava DVD-plaadi jaoks.
o „Video“ : Valige see, saada parim
pildikvaliteet DVD-plaatide jaoks, millele
on salvestatud kontserdid või telesaated.
Võimaldab teil seada pildi tüübi, mida mängija
DVD-plaadi taasesitamises pausi tegemisel kuvab.
o „Auto“ (automaatne) : Näitab automaatselt
parimat liikumatut pilti sõltuvalt sisust.
o „Frame“ (kaader) : Valige, kui teete pausi
vähese tegevusega stseenis.
„HDMI Deep Color“
Saate HDMI-väljundi värviseadistust optimeerida,
kui valite ühendatud seadme tüübi.
o „Auto“ (automaatne) : Mängija väljastab „Deep
Color“ omadusega videot ühendatud telerisse,
mis toetab „HDMI Deep Color“ funktsiooni.
„ Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni seadmine sättele „On“ (sees)
võimaldab teil reguleerida mängija HDMI-väljundit 24 kaadrile
sekundis, et saavutada parandatud pildikvaliteet. „Movie Frame
(24Fs)“ funktsiooni saate nautida ainult antud kaadrikiirust
toetavas teleris. „Movie Frame“ funktsiooni on võimalik valida
vaid siis, kui mängija on HDMI 1080i või 1080p
väljundresolutsiooni režiimis.
o „Off“ (väljas) : „Movie Frame (24Fs)“ funktsioonid on
väljalülitatud.
o „On“ (sees) : „Movie Frame (24Fs)“ funktsioonid töötavad.
14
o „Off“ (väljas) : Pilt väljastatakse „Deep Color“
omaduseta.
Heli
HDMI-toega
Audiovoog
DVD-l
„Blu-ray“
plaadi
definitsioon
Optiline
AV-vastuvõtja
PCM
Kuni 7,1 –kanaliline PCM
„Dolby Digital“
2-kanaliline PCM
„Dolby Digital
Audiovoog
„Blu-ray“
plaadil
„Bitstream
(Re-encode)“
(Bitivoog (kodeeritud))
PCM
Ühendus
o „Field“ (väli) : Valige, kui teete pausi rohke
tegevusega stseenis.
Võimaldab teil väljastada videot HDMI OUT pesast
„Deep Color“ omadusega. „Deep Color“ pakub
suurema värvisügavusega täpsemat värviedastust.
„Movie Frame (24Fs)“
Seadistus
Peatatud režiim
HDMI formaat
o TV : Valige, kui mängija on HDMI abil teleriga ühendatud.
o Monitor : Valige, kui mängija on HDMI abil monitoriga
ühendatud.
Digitaalse väljundi valik
Plus“
2-kanaliline PCM
HDMI-toega
AV-vastuvõtja
või optiline
Bitivoog
(kodeeritud DTS)
HDMI-toega
AV-vastuvõtja
või koaksiaal
„DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
„DTS re-encoded“
2-kanaliline PCM
(kodeeritud DTS)
„DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
„DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
2-kanaliline PCM „DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
„DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
„DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
„DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
„DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
„DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
„DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
„DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
„DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
„DTS re-encoded“
(kodeeritud DTS)
2-kanaliline PCM
„Bitstream
(Audiophile)“
(Bitivoog (Audiofiil))
HDMI-toega
AV-vastuvõtja
Optiline
PCM
2-kanaliline PCM
„Dolby Digital“
„Dolby Digital“
„Dolby Digital
Plus“
„Dolby Digital“
„Dolby TrueHD“
2-kanaliline PCM
2-kanaliline PCM
DTS
2-kanaliline PCM
2-kanaliline PCM
DTS-HD HRA
2-kanaliline PCM
2-kanaliline PCM
DTS-HD MA
2-kanaliline PCM
2-kanaliline PCM
PCM
2-kanaliline PCM
2-kanaliline PCM
2-kanaliline PCM
2-kanaliline PCM
„Dolby Digital“
2-kanaliline PCM
2-kanaliline PCM
„Dolby Digital“
„Dolby Digital“
„Dolby Digital“
„Dolby Digital“
DTS
2-kanaliline PCM
2-kanaliline PCM
DTS
DTS
DTS
DTS
Kõik
Dekodeerib
Dekodeerib
põhisisu heli ja
põhisisu heli ja
BONUSVIEW
BONUSVIEW
Dekodeerib põhisisu heli ja
helivoo kokku
helivoo kokku
BONUSVIEW helivoo kokku
PCM-heliks ja
PCM-heliks ja
lisab
lisab
navigeerimisheli
navigeerimisheli
PCM-heliks ja lisab
navigeerimisheli efektid.
efektid, seejärel
efektid, seejärel
kodeerib PCM-heli
kodeerib PCM-heli
DTS-bitivoogu.
DTS-bitivoogu.
„Dolby TrueHD“ „Dolby Digital“
DTS
DTS
DTS-HD HRA
DTS
DTS-HD MA
DTS
2-kanaliline PCM 2-kanaliline PCM
Väljastab ainult põhisisu helivoo,
nii et teie AV-vastuvõtja saab
dekodeerida heli bitivoogu.
Te ei kuule BONUSVIEW heli
või navigeerimisheli efekte.
Digitaalne väljund
„Blu-ray“ plaadid võivad sisaldada kolme tüüpi helivooge:
Seadistage digitaalne väljund („Digital Output“),
- „Main Feature Audio“ (Põhisisu heli) : Põhisisu helirada.
et see sobiks mängijaga ühendatud
AV-vastuvõtja võimalustega:
- BONUSVIEW heli : Täiendav helirada, näiteks režissööri või näitleja kommentaar.
o PCM
- „Navigation Sound Effects“ (Navigeerimisheli efektid): Menüüs valikuid tehes võivad kostuda
o „Bitstream (Re-encode)“
navigeerimisheli efektid. Navigeerimisheli efektid on igal „Blu-ray“ plaadil erinevad.
o „Bitstream (Audiophile)“
Rohkema teabe saamiseks palun vaadake
digitaalse väljundi valiku tabelit.
✎ MÄRKUS
▪ Valige kindlasti õige digitaalne väljund, vastasel
juhul kuulete vaid valju müra või heli puudub.
▪ Kui HDMI-seade (AV-vastuvõtja, teler) ei ühildu
kokkupakitud formaatidega („Dolby digital“, DTS),
väljastatakse helisignaal PCM-ina.
▪ Tavalistel DVD-plaatidel ei ole BONUSVIEW heli ja
navigeerimisheli efekte.
▪ Osadel „Blu-ray“ plaatidel ei ole BONUSVIEW heli
ja navigeerimisheli efekte .
▪ Käesolev digitaalse väljundi seadistus ei mõjuta
analoogheli (V/P) või HDMI-heli väljundit Teie
telerisse. See mõjutab optilist ja HDMI-heli
väljundit, kui teie mängija on ühendatud
AV-vastuvõtjaga.
▪ Kui esitate MPEG-heliradu, väljastatakse
helisignaali PCM-ina hoolimata Teie digitaalse
väljundi valikutest (PCM või „Bitstream“).
PCM alladiskreetimine
Võimaldab teil 48kHz ja 96 kHz PCM
alladiskreetimise sisse või välja lülitada.
o „Off“ (väljas) : Valige see, kui mängijaga
ühendatud AV-vastuvõtja ühildub
sagedusega 96kHz.
o „On“ (sees) : Valige see, kui mängijaga
ühendatud AV-vastuvõtja ei ühildu
sagedusega 96kHz. 96kHz sagedusega
signaalid alladiskreeditakse sagedusele
48kHz.
✎ MÄRKUS
▪ Isegi kui PCM alladiskreetimine on väljalülitatud,
väljastavad osad plaadid läbi optiliste digitaalsete
väljundite ainult alladiskreeditud heli.
HDMI
o Kui Teie teler ei ühildu tihendatud
mitmekanaliliste formaatidega („Dolby
Digital“, DTS), võib mängija väljastada
2-kanalilist PCM alladiskreeditud heli,
isegi kui te valisite seadistuste menüüs
sätte „Bitstream“ (kas „Re-encoded“
või „Unprocessed“).
o Kui Teie teler ei ühildu PCM
diskreetimismääradega, mis on suuremad
kui 48 kHz, võib mängija väljastada
alladiskreeditud PCM-heli sagedusega
48 kHz, isegi kui lülitasite PCM
alladiskreetimise välja.
Dünaamilise diapasooni reguleerimine
Heli võib olla vaikne, kuid siiski kuulete dialoogi
selgelt. Selline funktsioon toimib vaid siis,
kui teie mängija tuvastab „Dolby Digital“
signaali.
o „Auto“ (automaatne) : Dünaamilise
diapasooni reguleerimine seadistatakse
automaatselt vastavalt „Dolby TrueHD“
heliraja poolt edastatud informatsioonile.
o „Off“ (väljas) : Saate nautida filmi
standardse dünaamilise diapasooniga.
o „On“ (sees) : Kui filmi heliradu esitatakse
madala helitugevusega või läbi väikeste
kõlarite, saab süsteem rakendada sobiva
tihenduse, et muuta madala helitasemega
sisu arusaadavamaks ja vältida
dramaatiliste lõikude liiga valjuks
muutumist.
Allamiksimise režiim
Võimaldab teil valida, kuidas mängija
mitmekanalilist heli vähemate kanalitega
heliks miksib.
o „Normal Stereo“ (normaalne stereo) :
Miksib mitmekanalilise heli 2-kanaliliseks
stereoheliks. Valige see, kui mängija on
ühendatud seadmetega, mis ei toeta
virtuaalse ruumiheli funktsioone,
nagu näiteks „Dolby Pro Logic“.
o „Surround Compatible“ (ruumiheliga
ühilduv) : Miksib mitmekanalilise heli
ruumiheliga ühilduvaks stereoheliks. Valige
see, kui mängija on ühendatud seadmega,
mis toetab virtuaalset ruumiheli funktsiooni,
nagu näiteks „Dolby Pro Logic“.
Süsteem
Algseadistused
Kasutades algseadistuste („Initial Settings“)
funktsiooni on teil võimalik seada keelt,
võrguseadistusi jne. Rohkema teabe
saamiseks algseadistuste funktsiooni kohta
vaadake algseadistuste peatükki antud
kasutusjuhendis (lk. 12).
„Anynet+“(HDMI-CEC)
„Anynet+“ on mugav funktsioon, mis võimaldab
seotud toiminguid teiste SAMSUNGI mängijatega,
millel on „Anynet+“ funktsioon.
Käesoleva funktsiooni kasutamiseks ühendage
antud plaadimängija HDMI-kaabli abil SAMSUNGI
teleriga. Kui „Anynet+“ on sisselülitatud, saate
antud mängijat juhtida SAMSUNGI teleri
kaugjuhtimispulti kasutades ja alustada plaadi
esitamist lihtsalt vajutades nupule PLAY (esita)
( ) teleri puldil. Rohkema teabe saamiseks
palun vaadake teleri kasutusjuhendit.
o „Off“ (väljas) : „Anynet+“ funktsioonid ei tööta.
o „On“ (sees) : „Anynet+“ funktsioonid töötavad.
✎ MÄRKUS
BD-andmete haldus
Võimaldab Teil hallata BD-LIVE teenust
toetavalt „Blu-ray” plaadilt allalaetud ja
välkmäluseadmele salvestatud sisu. Saate
kontrollida seadme teavet, k.a. salvestusmahu
suurus, kustutada BD-andmeid või muuta
välkmäluseadet.
BD-andmete halduse ekraaniteave:
o „Total Size“ (kogumaht) : Seadme kogu
mälumaht.
o „Available Size“ (saadaolev maht) :
Seadme saadaolev mälumaht.
✎ MÄRKUS
▪ Välise mälu režiimis peatatakse plaadi esitamine,
kui ühendate taasesituse ajal lahti USB-seadme.
▪ Toetatakse ainult FAT-failisüsteemis (DOS 8.3
märgistus) vormindatud USB-seadmeid. Soovitame
kasutada USB-seadmeid, mis toetavad 4MB/s
või kiirema lugemis/kirjutamiskiirusega
USB 2.0 protokolli.
▪ Välise mälu režiimis võidakse plaadi taasesitus
peatada, kui Te ühendate USB-seadme taasesituse
ajal lahti.
▪ Jätkuva esituse funktsioon ei pruugi pärast
salvestusseadme vormindamist töötada.
▪ BD-andmete halduseks saadaolev kogu
mälumaht võib sõltuvalt tingimustest erineda.
▪ Antud funktsioon pole võimalik,
kui HDMI-kaabel eitoeta CEC-i.
▪ Kui teie SAMSUNGI teleril on „Anynet+“ logo,
siis see toetab „Anynet+“ funktsiooni.
▪ Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud
HDMI-väljundresolutsioonid töötada.
Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
15
Võrk
Oma mängija võrguühenduse ülesseadmiseks
järgige antud samme:
1. Vajutage kodumenüüs ◄► nuppe, et
valida „Settings“ (seadistused), seejärel
vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Network“
(võrk), seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Network
Settings“ (võrguseadistused), seejärel
vajutage ENTER nuppu.
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Network
Type“ (võrgu tüüp), seejärel vajutage
ENTER nuppu.
5. Valige „Wired“ (juhtmega), seejärel
vajutage ENTER nuppu.
6. Liikuge järgmisesse peatükki.
Juhtmega võrk
1. Vajutage võrguseadistuse menüüs ▲▼
nuppe, et valida „Network Setting“
(võrguseadistus), seejärel vajutage ENTER
nuppu. Kuvatakse interneti protokolli
seadistamise ekraan („Internet Protocol
Setup“), seejärel vajutage ENTER nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppu, seejärel valige „Auto“
(automaatne) või „Manual“ (käsitsi),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Juhtmega ühenduse ülesseadmine – automaatne
1.
Kui valisite sätte „Auto“, hangib ja täidab
võrgufunktsioon IP-aadressi, alamvõrgu
maski jne, väärtused automaatselt.
✎ MÄRKUS
▪ Antud protsess võib kesta kuni 5 minutit.
Settings
Võrguseadistused
Palun võtke ühendust oma internetiteenuse
pakkujaga, et teada saada, kas Teie
IP-aadress on staatiline või dünaamiline. Kui
see on dünaamiline, soovitame kasutada
automaatset seadistust. See on kõige lihtsam
ning töötab enamikel juhtudel. Kui see on
staatiline, peate kasutama käsitsi
ülesseadmise protseduuri.
Juhised juhtmega võrgu jaoks on allpool.
✎ MÄRKUS
▪ Käesolevat seadet on võimalik võrku ühendada
vaid juhtmega ühenduse abil.
16
Network Setting
Display
Internet Protocol Setup
Audio
IP Address
System
Subnet Mask
Network
Gateway
Language
DNS
Security
DNS Server
General
Support
: Auto
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
Windows XP
1. Tehke ekraani all paremal servas asuvale
võrguikoonile topeltklõps.
2. Hüpikmenüüs klõpsake „Status“ (staatus).
3. Klõpsake kuvatavas dialoogiaknas
„Support“ (tugi) sakile.
4. Klõpsake „Support“ sakil „Details“
(detailid) nupule. Kuvatakse
võrguseadistused.
Windows 7
1. Klõpsake „Network“ (võrgu) ikooni
Windowsi töölaua alumises paremas
nurgas.
2. Klõpsake hüpikmenüüs „Network“ (võrk) ja
„Sharing Center“ (jagamiskeskus).
3. Kuvatud dialoogikastis klõpsake
„Local Area Connection“ (kohtvõrk) või
„Wireless Network Connection“ (juhtmeta
võrguühendus) vastavalt oma
võrguühendusele.
4. Klõpsake „Support“ (tugi) ribal „Details“
(detailide) nuppu. Kuvatakse võrguseaded.
8. Vajutage ▼ nuppu, et liikuda esimesele
DNS-i sisestusväljale. Sisestage numbrid nii,
nagu ülalgi.
9. Vajutage puldil tagasinuppu.
10. Viige läbi võrgu test („Network Test“)
kindlustamaks, et mängija on Teie võrku
ühendatud.
Võrgu test („Network Test“)
Kasutage antud menüüd, et ühendada
juhtmega võrku või kontrollida, kas
võrguühendus töötab.
Võrgu staatus („Network Status“)
Kontrollige, kas ühendus võrgu ja internetiga
on loodud.
BD-LIVE internetiühendus
(„BD-LIVE Internet Connection“)
Seadke lubamaks või keelamaks
Sisestamaks võrguseadistusi oma mängijasse internetiühendust, kui kasutate BD-LIVE
järgige antud samme:
teenuseid.
: 0
0
0
0
1. Vajutage interneti protokolli seadistamise
o „Allow (All)” (lubada kõik): internetiühendus
> Move " Select ' Return
(„Internet Protocol Setup“) ekraanil
võimaldab kogu BD-LIVE poolt pakutava sisu
ENTER nuppu.
kasutamist.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Manual“
o „Allow (Valid Only)” (lubada ainult kehtivad):
2. Pärast seda, kui võrgufunktsioon on
(käsitsi), seejärel vajutage ENTER nuppu.
internetiühendus võimaldab kasutada vaid
hankinud võrguväärtused, vajutage
3. Vajutage ▼ nuppu, et liikuda esimesele
kehtivat sertifikaati omavat BD-LIVE sisu.
RETURN (tagasi) nuppu. Seejärel viige
sisestusväljale („IP Address“ – IP-aadress).
o „Prohibit” (keelatud): BD-LIVE sisu
läbi võrgu test („Network Test“)
4. Kasutage numbrite sisestamiseks puldi
edastamiseks ei võimaldata internetiühendust.
kindlustamaks, et mängija on Teie võrku
numbrinuppe.
ühendatud.
✎ MÄRKUS
5. Kui olete kõik väljad täitnud, kasutage ►
3. Kui võrgufunktsioon ei suuda
nuppu, et liikuda järgmisele väljale.
võrguväärtuseid leida või kui valisite sätte
▪ Mis on kehtiv sertifikaat?
Samuti saate kasutada teisi noolenuppe,
„Manual“, vaadake käsitsi seadistamise peatükki.
Kui plaadimängija kasutab BD-LIVE funktsiooni,
et liikuda üles, alla ja tagasi.
et saata plaadi andmeid ning paluda serverilt plaadi
Juhtmega ühenduse ülesseadmine - käsitsi 6. Sisestage IP-aadressi („IP Address“),
õigsuse kinnitamist, siis kasutab server edastatud
andmeid, et kontrollida plaadi kehtivust ja õigsust
alamvõrgu maski („Subnet Mask“) ja
Kui automaatsed seadistused ei tööta, peate
ning saadab mängijale tagasi vastava sertifikaadi.
võrgulüüsi („Gateway“) väärtused.
võrguseadistuse väärtused automaatselt
▪ BD-LIVE sisu kasutamise ajal võib
seadma. Võrguseadistuse väärtuste leidmiseks 7. Vajutage ▼ nuppe, et liikuda DNS-ile.
internetiühendus olla piiratud.
enamike „Windowsi“ arvutite puhul peate
järgima antud samme:
: Auto
Keel
Saate valida eelistatud keele kodumenüü,
plaadimenüü jne. jaoks.
o „On-Screen Menu“ (ekraanimenüü) :
Valige ekraanikuvade keel.
o „Disc Menu“ (plaadimenüü) : Valige plaadi
menüükuvade keel.
o „Audio“ (heli) : Valige plaadi heli keel.
o „Subtitle“ (subtiitrid) : Valige plaadi
subtiitrite keel.
✎ MÄRKUS
▪ Valitud keel ilmub ainult siis, kui plaat seda toetab.
Turvalisus
Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda,
kuvatakse salasõna ekraanipilt. Sisestage
esmane salasõna – 0000 – numbrinuppude abil.
Salasõna muutmiseks kasutage „Change PIN“
(salasõna muutmise) funktsiooni (lk 17). Iga kord,
kui Te seejärel avate turvaseadistused, tuleb
sisestada see neljakohaline salasõna. Kui Te ei
muuda salasõna , kasutage esmast salasõna.
BD-vanemakontroll
Saate takistada teatud vanusepiiranguga
„Blu-ray“ DVD-plaatide esitamist, kui 4-kohalist
salasõna ei sisestada
o „Off“ (väljas) : BD-vanemakontroll ei ole
aktiivne ja kõiki „Blu-ray“ plaate esitatakse
täielikult.
o „On“ (sees) : See keelab „Blu-ray“ plaadi
esitamise, kui plaadil on vanemakontrolliga
määratud vanusepiirang.
BD-vanemakontrolli vanusepiirangu
määramiseks tehke järgmised sammud:
1. Valige „BD Parental Rating“
(BD-vanemakontroll) ja seejärel vajutage
ENTER nuppu.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida „On“ (sees),
ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kuvatakse vanuse valimise ekraanipilt.
3. Kasutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe,
et sisestada vanuse väljale vanusepiirang,
milleni võib mängija „Blu-ray“ plaate esitada.
Vajutage ENTER nuppu või RETURN
(tagasi) nuppu, kui see on valmis. „Blu-ray“
plaate, mille vanusepiirang ületab määratud
vanuse, ei esitata, kui 4-kohalist salasõna
pole sisestatud.
DVD-vanemakontroll
See funktsioon töötab DVD-plaatidega,
millele on määratud vanusepiirang või
numbriline tase, mis tähistab sisu sobivust
vanuseastmeti. Need numbrid aitavad Teil
kontrollida, mis tüüpi DVD-plaate võib Teie
pere vaadata.
Valige piirangu tase, mida soovite määrata.
Näiteks kui valite 6. taseme, siis ei esitata
plaate, mille tase on üle 6 (7. ja 8. tase).
Suuremad numbrid tähendavad rohkem
täiskasvanutele mõeldud sisu.
„CinemaNow“ teenuse lukk
Keelake „CinemaNow“ teenuse kasutamine,
kui 4-kohalist salasõna ei sisestata.
o „Off“ (väljas): Lülitab „CinemaNow“
teenuse luku välja.
o „On“ (sees): Lülitab „CinemaNow“
teenuse luku sisse.
„Vudu“ teenuse lukk
Salasõna muutmine
Keelake „Vudu“ teenuse kasutamine, kui
4-kohalist salasõna ei sisestata.
o „Off“ (väljas): Lülitab „Vudu“ teenuse luku
välja.
Keelake „Netfix“ teenuse kasutamine,
kui salasõna ei sisestata.
o „Off“ (väljas) : Lülitage „Netfix“ teenuse lukk välja
o „On“ (sees) : Lülitage „Netfix“ teenuse lukk sisse.
Muutke 4-kohalist salasõna, mida kasutatakse
turvaseadistuste avamiseks. Salasõna
muutmiseks tehke järgmised sammud:
1. Valige „Change PIN“ (salasõna muutmine) ja
seejärel vajutage ENTER nuppu. Ekraanile
ilmub kiri „Enter old PIN“ (sisestage vana
salasõna).
2. Sisestage vana salasõna. Kui Te ei ole varem
salasõna muutnud, sisestage esmane
salasõna: 0000.
Ekraanile ilmub kiri „Enter new PIN“
(sisestage uus salasõna).
3. Sisestage uus salasõna vastavale väljale.
4. Sisestage uus salasõna veelkord väljale
„Confirm new PIN“ (kinnitage uus salasõna).
Ilmub teade „PIN is changed successfully”
(salasõna on vahetatud).
5. Vajutage ENTER nuppu.
„YouTube“ teenuse lukk
Kui unustasite salasõna
Keelake „YouTube“ teenuse kasutamine,
kui salasõna ei sisestata.
o „Off“ (väljas) : Lülitage „YouTube“ teenuse lukk välja.
o „On“ (sees) : Lülitage „YouTube“ teenuse lukk sisse
1. Võtke kõik plaadid välja.
2. Vajutage ja hoidke all PLAY/PAUSE ( )
nuppu esipaneelil 5 sekundit või kauem.
Kõik tehaseseadistused taastatakse.
✎ MÄRKUS
„Pandora“ teenuse lukk
Keelake „Pandora“ teenuse kasutamine, kui
4-kohalist salasõna ei sisestata.
o „Off“ (väljas): Lülitab „Pandora“ teenuse
luku välja.
„Netflix“ teenuse lukk
Salasõna muutmine
▪ Kui tehaseseadistused taastatakse, siis kustutatakse
kõik kasutaja salvestatud BD-andmed.
Muutke 4-kohalist salasõna, mida kasutatakse
turvafunktsioonidele ligipääsuks.
Kui unustasite oma salasõna
1. Eemaldage kõik plaadid.
2. Vajutage ja hoidke all STOP (stopp) ( )
nuppu esipaneelil 5 sekundit või kauem.
Kõik seadistused taastatakse tehases
määratud väärtustele.
✎ MÄRKUS
▪ Kui tehase vaikimisi seadistused taastatakse,
kustutatakse ka kõik kasutaja poolt salvestatud
BD-andmed.
Üldine
Ajavöönd
Saate määrata oma piirkonna ajavööndi.
Ajavööndi määramiseks tehke järgmised sammud:
1. Valige „Time Zone“ (ajavöönd) ja
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kuvatakse ajavööndi ekraanipilt.
2. Kasutage ◄► nuppe, et valida oma
ajavöönd. Vajutage ENTER nuppu,
et salvestada.
17
Tugi
Tarkvara uuendamine
Tarkvara uuendamise („Software Upgrade“)
menüü võimaldab teil uuendada plaadimängija
tarkvara, et täiustada esitust või lisada
täiendavaid teenuseid. Saate kontrollida hetke
tarkvara versiooni, internetti kasutades seda
uuendada ning seada automaatse uuendamise
teavituse. Kui mängija on kaabliga õigesti võrku
ühendatud, ühendab ta end igal sisselülitamisel
automaatselt SAMSUNGI veebilehega ning laeb
alla faile, kui leidub kehtivaid uuendusi.
Tarkvara saate uuendada ka allpool toodud
meetodeid kasutades. Tarkvara uuendamise
protsess on sarnane interneti kaudu uuendamise
protsessile.
o USB : Külastage veebilehte www.samsung.com/
bluraysupport, seejärel laadige alla ja salvestage
USB-mälupulgale värskeim tarkvara (RUF-fail).
Ühendage USB-mälupulk tarkvara uuendamiseks
mängija USB-pordiga (plaadisahtel peab olema tühi),
seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
o CD/DVD : Külastage veebilehte
www.samsung.com/
bluraysupport, laadige alla ja salvestage
plaadile värskeim tarkvara (RUF-fail).
Uuendamiseks sisestage plaat mängijasse ja
esitage seda, seejärel järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida „On“ (sees),
ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
Võtke ühendust SAMSUNGIGA
Kui uus tarkvaraversioon on saadaval, annab
mängija sellest hüpikteatega märku.
Pakub kontaktinformatsiooni, et saaksite oma
mängija kohta abi paluda.
1. Põhivara uuendamiseks valige hüpikaknas
„Yes“ (jah). Mängija lülitub automaatselt välja,
käivitub uuesti ja alustab allalaadimist.
(Ärge kunagi lülitage mängijat siis käsitsi
sisse.)
2. Ilmub uuenduse edenemist näitav
hüpikaken.
3. Kui uuendamine on lõpetatud, lülitub
mängija jälle automaatselt välja.
4. Vajutage POWER (toite) nuppu, et
mängija sisse lülitada.
Teenuse lepingu tingimused
1. Valimaks interneti teel uuendamise („By
Internet“), vajutage ENTER (sisesta) nuppu. ✎ MÄRKUS
✎ MÄRKUS
Kuvatakse hüpikteade, kui leidub mõni
▪ Kasutades USB-pesa tarkvara uuendamisel, peab
▪ Uuendamine on lõpetatud, kui mängija lülitub
saadaolev uuendus.
plaadisahtel tühi olema.
pärast taaskäivitamist välja. Vajutage POWER (toite)
▪ Kui soovite uuendamise tarkvara allalaadimise ajal
2. Kui valite „Yes“ (jah), lülitub mängija
nuppu, et lülitada uuendatud mängija kasutamiseks
uuendamist tühistada, vajutage ENTER nuppu.
automaatselt välja ning seejärel taas sisse.
sisse.
▪ Kui tarkvara uuendamine on lõpuleviidud,
(Sel hetkel ärge kunagi mängijat käsitsi
kontrollige tarkvara detaile tarkvara uuendamise
▪ Ärge kunagi lülitage mängijat käsitsi välja
sisse lülitage.)
(„Software Upgrade“) menüüs.
uuendamisprotsessi ajal.
▪ Ärge lülitage mängijat tarkvara uuendamise ajal
3. Kuvatakse uuendamise edenemise
▪ „SAMSUNG Electronics“ ei vastuta mängija rikete
välja. See võib põhjustada häireid mängija töös.
hüpikaken. Kui uuendamine on sooritatud,
eest, mida põhjustavad ebastabiilne
lülitub mängija automaatselt välja.
internetiühendus või kasutaja hooletus tarkvara
▪ Tarkvara uuendamist USB-pesa abil tuleb läbi viia
uuendamise ajal.
ainult USB-välkmälupulgaga.
4. Lülitage mängija toitenuppu vajutades
sisse.
Uuenduse automaatteade
✎ MÄRKUS
Kui olete ühendanud oma mängija võrku ja
seejärel lülitate uuenduse automaatteate sisse,
▪ Uuendamine on sooritatud, kui mängija end
siis annab mängija automaatselt teada, kui
pärast taas sisselülitamist välja lülitab. Vajutage
toitenuppu, et uuendatud mängija kasutamiseks mängija jaoks on saadaval uus tarkvaraversioon.
taas sisse lülitada.
▪ Uuendamise protsessi ajal ärge kunagi mängijat
käsitsi välja või tagasi sisse lülitage.
▪ „SAMSUNG Electronics” ei võta endale
seaduslikku vastutust ebastabiilse
internetühenduse või tarkvara uuendamise ajal
kliendi hooletuse tõttu tekkinud toote
talitlushäirete eest.
18
„Auto Upgrade Notification“ (uuenduse
automaatteate) sisselülitamiseks tehke
järgmised sammud:
1. Valige „Auto Upgrade Notification“
(uuenduse automaatteade) ja seejärel
vajutage ENTER nuppu.
Vaadake üldist lahtiütlust kolmanda osapoole
sisu ja teenuste kohta.
Seadistuste taastamine
Kõik seadistused taastatakse tehasesätetele,
välja arvatud võrguseaded.
Põhifunktsioonid
Video esitamine
Taasesitus
1. Vajutage plaadisahtli avamiseks
OPEN/CLOSE (ava/sulge) ( ) nuppu.
2. Asetage plaat õrnalt plaadisahtlisse
plaadi silt ülespoole suunatuna.
3. Vajutage plaadisahtli sulgemiseks
OPEN/CLOSE ( ) nuppu.
4. Vajutage PLAY (esita) ( ) nuppu.
Taasesitusega seotud nuppu
PLAY (
STOP (
PAUSE (
)
Alustab taasesitust.
)
Peatab taasesituse.
Kui vajutate nuppu ühe korra:
Peatamise koht jäetakse meelde.
Kui vajutate nuppu kaks korda:
Peatamise kohta meelde ei jäeta.
)
Teeb taasesituses pausi.
✎ MÄRKUS
) nupu
▪ Osade plaatide puhul ei pruugita STOP (
ühekordsel vajutamisel peatamise kohta meelde jätta.
▪ Kõrge bitikiirusega (20Mbps või rohkem)
videofailid kurnavad mängija võimalusi ning
võivad taasesituse ajal mängimise lõpetada
Plaadi struktuur
Plaatide sisu on jaotatud tavaliselt nii,
nagu allpool näidatud.
„Blu-ray“ plaat, DVD-VIDEO
Pealkirjamenüü kasutamine
1. pealkiri
1. peatükk 2. peatükk
1. peatükk
2. pealkiri
2. peatükk
3. peatükk
Heliplaat (CD-DA)
1. lugu
2. lugu
3. lugu
4. lugu
5. lugu
MP3, WMA, MKV ja MP4-failid
1. kaust (grupp)
1. fail
2. fail
2. kaust (grupp)
1. fail
2. fail
3. fail
Plaadimenüü/ pealkirjamenüü/
hüpikmenüü kasutamine
Plaadimenüü kasutamine
hZ
1. Vajutage taasesituste ajal DISC
MENU (plaadimenüü)
nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage valiku tegemiseks ▲▼◄►
nuppe ning seejärel vajutage ENTER
(sisesta) nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt plaadist võivad menüü-üksused
erineda ning menüü ei pruugi olla saadaval.
Otsingu ja vahelejätmise funktsiooni kasutamine
Z
1. Vajutage taasesituse ajal TITLE MENU
(pealkirjamenüü) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage valiku tegemiseks ▲▼◄►
nuppe ning seejärel vajutage
ENTER (sisesta) nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt plaadist võivad menüü-üksused erineda
ning menüü ei pruugi olla saadaval.
Pealkirjaloendi esitamine
1. Vajutage taasesituse ajal DISC
MENU või TITLE MENU nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida
kirje, mida soovite pealkirjaloendist
esitada, seejärel vajutage
ENTER nuppu.
z
Soovitud stseeni otsimine
hzZyx
Vajutage taasesituse ajal SEARCH (otsingu)
(
) nuppu. Iga kord, kui vajutate
SEARCH (
)
nuppu, muutub taasesituse kiirus järgmiselt:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
MKV,
MP4
✎ MÄRKUS
▪ Kui teie plaadil on esitusloend, vajutage
esitusloendisse liikumiseks ROHELIST (B)
nuppu.
Hüpikmenüü kasutamine
h
1. Vajutage taasesituse ajal POPUP MENU
(hüpikmenüü) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage soovitud menüü valimiseks
▲▼◄► nuppe ning seejärel vajutage
ENTER (sisesta) nuppu.
✎ MÄRKUS
Esituse ajal saate kiirelt läbi peatüki või loo
otsida ning kasutada vahelejätmise funktsiooni,
et hüpata järgmisele valikule.
▪ Sõltuvalt plaadist võivad menüü-üksused erineda
ning menüü ei pruugi olla saadaval.
) 1
) 2
) 3
)4 )5 )6 )7
( 2
( 3
( 1
(4 (5 (6 (7
)1
(1
)2
(2
)3
(3
Normaalkiirusel taasesitusse naasmiseks
vajutage PLAY (
) nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Otsingurežiimis mängija heli ei esita.
Peatükkide vahelejätmine
hzZyx
Vajutage taasesituse ajal SKIP
(vahelejätmise) (
) nuppu.
Kui vajutate SKIP (
) nuppu, liigub
plaat järgmisele peatükile.
Kui vajutate SKIP (
) nuppu, liigub plaat
peatüki algusesse. Uuesti vajutamine paneb
plaadi liikuma eelmise peatüki algusesse.
19
Aegluubis esitus/ astmeline esitus
Aegluubis esitus
hzZyx
o Vajutage pausitud režiimis SEARCH (
)
nuppu.
Iga kord, kui vajutate SEARCH (
)
nuppu, muutub taasesituse kiirus
järgmiselt:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
o Normaalkiirusel taasesitusse naasmiseks
vajutage PLAY (
) nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Aegluubis esituse režiimis mängija heli ei esita.
Astmeline esitus
hzZyx
o Vajutage pausitud režiimis PAUSE (pausi)
(
) nuppu.
Iga kord, kui PAUSE (
) nuppu vajutate,
kuvatakse uus kaader.
o Normaalkiirusel taasesitusse naasmiseks
vajutage PLAY (
) nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Astmelise esituse režiimis mängija heli ei esita.
TOOLS (tööriistade) nupu kasutamine
Taasesituse ajal saate plaadi menüüd
kasutada vajutades TOOLS nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Tööriistade menüü võib sõltuvalt plaadist
erineda.
20
Otse soovitud stseenile liikumine
3. Vajutage ◄► nuppe või numbrinuppe,
et valida soovitud pealkiri, peatükk või
esitusaeg, seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Repeat A-B“
(korda A-B).
4. Vajutage ENTER nuppu kohas, kus soovite
korduvat esitamist alustada (A).
5. Vajutage ENTER nuppu kohas, kus soovite
korduva esituse lõpetada (B).
6. Normaalesitusse naasmiseks vajutage uuesti
TOOLS nuppu.
7. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Repeat“,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
8. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Off“ (väljas),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Pealkirja või peatüki kordamine
✎ MÄRKUS
hzZy
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Title“ (pealkiri),
„Chapter“ (peatükk) või „Playing Time“
(esitusaeg).
hzZy
Pealkirja või peatüki kordamiseks.
Sõltuvalt plaadist ei pruugi kordamise
funktsioon võimalik olla.
1. Vajutage taasesituse ajal
TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida
„Repeat“ (kordamine), seejärel
vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Chapter“
(peatükk) või „Title“ (pealkiri), seejärel
vajutage ENTER nuppu.
4. Tavaesitusse naasmiseks vajutage uuesti
TOOLS nuppu.
5. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Repeat“,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
6. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Off“ (väljas),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Osa kordamine
hzZy
1. Vajutage taasesituse ajal
TOOLS nuppu
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida
„Repeat“ (kordamine), seejärel vajutage
ENTER nuppu.
▪ Heli keele funktsiooni läbi saadaval olevad keeled
sõltuvad keeltest, mis on plaadile kodeeritud.
Antud funktsioon või teatud keeled ei pruugi
saadaval olla.
▪ „Blu-ray“ plaat võib sisaldada kuni 32 heli keelt
ja DVD-plaat kuni 8.
▪ Osad „Blu-ray“ plaadid võivad lubada teil inglise
keeles valida kas mitmekanalilise LPCM või
„Dolby digital“ heliraja.
▪ Kui vajutate kaugjuhtimispuldil AUDIO nuppu,
kuvatakse heli kontrollriba.
Vajutage RETURN (tagasi) nuppu, et heli
kontrollriba eemaldada.
Subtiitrite keele valimine
▪ Kui seate punkti (B) enne seda, kui 5 sekundit
on punktist (A) möödunud, ilmub keelav teade.
▪ Sõltuvalt plaadist võivad menüü-üksused erineda
ning käesolev menüü ei pruugi saadaval olla.
Heli keele valimine
hzZx
Antud funktsiooni saate kasutada ka
vajutades AUDIO (heli) nuppu
kaugjuhtimispuldil.
hZx
Antud funktsiooni saate kasutada
ka vajutades SUBTITLE (subtiitrite)
nuppu kaugjuhtimispuldil.
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Subtitle“
(subtiitrid).
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud
subtiitrite keel.
✎ MÄRKUS
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
▪ Sõltuvalt „Blu-ray“ /DVD-plaadist ei pruugi teil
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Audio“ (heli).
olla võimalik vahetada soovitud subtiitreid
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud
plaadimenüüs. Vajutage DISC MENU
heli keel.
(plaadimenüü) nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Antud funktsioon sõltub subtiitrite valikust,
mis on plaadile kodeeritud, ning ei pruugi
▪ ◄►näidik ei ilmu ekraanile, kui BONUSVIEW
kõikide „Blu-ray“ /DVD-plaatidega võimalik olla.
osa ei sisalda BONUSVIEW heliseadistusi.
▪ „Blu-ray“ plaat võib sisaldada kuni 255
▪ Teave põhisisu / BONUSVIEW režiimi kohta ilmub
subtiitrite keelt ning DVD-plaat kuni 32.
samuti ainult siis, kui „Blu-ray“ plaadil on
▪ Teave põhisisu / BONUSVIEW režiimi kohta
BONUSVIEW osa. Vajutage◄► nuppu,
ilmub samuti ainult siis, kui „Blu-ray“
et lülituda põhisisu ja BONUSVIEW
plaadil on BONUSVIEW osa.
helirežiimide vahel.
▪ Antud funktsioon lülitub nii esmaste kui
teiseste subtiitrite vahel samaaegselt.
▪ Esmaste ja teiseste subtiitrite koguarv
kuvatakse vastavalt.
▪ Kui vajutate SUBTITLE nuppu kaugjuhtimispuldil,
kuvatakse subtiitrite kontrollriba.
Vajutage RETURN (tagasi) nuppu, et subtiitrite
kontrollriba eemaldada.
✎ MÄRKUS
▪ Kasutades „BD Wise“ funktsiooni antud
menüüd ei kuvata.
1
Kaameranurga muutmine
2
Pildiseadistuste valimine
hzZy
Antud funktsioon võimaldab Teil reguleerida
videokvaliteeti, kui mängija on teleriga
ühendatud.
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
h
BONUSVIEW funktsioon võimaldab teil vaadata
täiendavat sisu (näiteks kommentaare) väikeses
ekraaniaknas samal ajal, kui film mängib.
Antud funktsioon on võimalik ainult siis, kui
plaadil on täiendava sisu („Bonusview“)
lisavõimalus.
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS
nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida
„BONUSVIEW Video“ või „BONUSVIEW
Audio“ (BONUSVIEW heli).
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud
täiendav sisu.
✎ MÄRKUS
▪ Kui vahetate „BONUSVIEW Videot“ , muutub
„BONUSVIEW Audio“ automaatselt vastavalt
„BONUSVIEW Videole“.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Picture
Setting“ (pildiseadistus), seejärel
vajutage ENTER nuppu.
Muusika kuulamine
ow
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud
pildiseadistus.
o „Dynamic“ (dünaamiline) : Valige antud
seadistus, et suurendada teravust.
o „Normal“ (normaalne) : Valige antud
seadistus enamike vaatamisrakenduste
jaoks.
o „Movie“ (film) : See on parim seadistus
filmide vaatamiseks.
o „User“ (kohandatud) : Võimaldab Teil
vastavalt reguleerida teravust ja
müravähendust.
Heliplaat
(CD-DA)/
MP3-plaat
Laule plaadil esitatakse
selles järjekorras,
milles nad plaadile
salvestati.
(
) „Track”
Heliplaat
(CD-DA)
Korratakse käesolevat
lugu.
(
) „One” MP3
(
) „All”
(
Heliplaat
) „Shuffle” (CD-DA)/
MP3-plaat
BONUSVIEW seadistamine
hZ
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Angle“ (nurk).
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud
kaameranurk.
„Off”
3
Playlist
Kui „Blu-ray“ /DVD-plaat sisaldab ühest teatud
stseenist mitmeid erinevaid nurkasid, saate
kasutada ANGLE (nurga) funktsiooni.
3. Vajutage ENTER nuppu.
Heliplaadi (CD-DA)/MP3-failidega
plaadi ekraanielemendid
Heliplaadi (CD-DA)/MP3-faili esitamine
1.
TRACK 001
7
6
+
1/6
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
00:08 / 05:57
TRACK 006
" Pause
CD
Korratakse käesolevat
lugu.
03:35
Tools
5
' Return
4
Heliplaat (CD- Korratakse kõiki
DA)/MP3-plaat lugusid.
Juhusliku esituse valik
esitab laule plaadil
juhuslikus järjekorras.
1
Kuvab teavet muusika kohta.
2
Kuvab esitusloendi.
Esitusloend
3
Kuvab käesoleva loo/ kõik lood.
4
Kuvab võimalikud nupud.
5
Näitab hetke esitusaega/ kogu esitusaega.
6
Kuvab hetke taasesitusstaatuse.
7
Kuvab korduva taasesituse staatuse.
1. Sisestage heliplaat (CD-DA) või MP3-plaat
plaadisahtlisse.
o Heliplaadi (CD-DA) puhul hakkab esimene
lugu automaatselt mängima.
o MP3-plaadi puhul vajutage ▲▼ nuppe,
et valida „Music“ (muusika), seejärel
vajutage ENTER nuppu.
2. Muusikaloendisse liikumiseks vajutage
STOP (
) või RETURN (tagasi) nuppu.
Kuvatakse muusikaloendi ekraan.
Kuvatakse muusikaloendi („Music List“)
ekraan.
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et liikuda
soovitud loole, seejärel vajutage KOLLAST
(C) nuppu, et märgistada soovitud lugu.
Korrake antud protseduuri täiendavate
lugude valimiseks.
Loo esitusloendist eemaldamiseks liikuge
loo peale ja vajutage uuesti KOLLAST (C)
nuppu. Lugu eemaldatakse esitusloendist.
5. Vajutage ENTER nuppu, et esitada valitud
lugusid. Valitud lood hakkava automaatselt
mängima.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida lugu, mida
soovite esitada, seejärel vajutage
ENTER nuppu.
Heliplaadi (CD-DA)/MP3-plaadi
Sisestage heliplaat (CD-DA) või
kordamine
MP3-failidega plaat plaadisahtlisse.
o Heliplaadi (CD-DA) puhul hakkab
esimene lugu automaatselt mängima.
1. Vajutage esitusloendi taasesituse
o MP3-plaadi puhul vajutage ▲▼ nuppe,
ajal TOOLS nuppu.
et valida „Music“ (muusika), seejärel
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida
vajutage ENTER nuppu.
„Repeat Mode“ (kordamise režiim),
seejärel vajutage ◄► nuppe, et valida
soovitud kordamise režiim.
21
6. Muusikaloendisse liikumiseks vajutage STOP
( ) või RETURN nuppu.
7. Esitusloendisse liikumiseks vajutage
ENTER nuppu.
✎ MÄRKU
▪ Heliplaadi (CD-DA) puhul saate luua kuni 99-st
loost koosneva esitusloendi.
Piltide taasesitamine
JPEG-failide esitamine
G
1. Sisestage plaadisahtlisse JPEG-plaat.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Photos“
(fotod), seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida kaust,
mida soovite esitada, seejärel vajutage
ENTER nuppu.
4. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida foto,
mida soovite esitada, seejärel vajutage
ENTER nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Täisekraani režiimis ei saa te suurendada
subtiitreid ega PG-graafikat.
5. Slaidiesitluses pausi tegemiseks vajutage
ENTER nuppu, kuni ekraani allserva ilmub
kiri „Slide Show“ (slaidiesitlus).
✎ MÄRKUS
▪ Juhised juhtimiseks ja informatsioon, mis
ilmuvad ekraanile siis, kui vajutate „Enter“
(„Slide Show“ (slaidiesitlus), „Previous/Next“
(eelmine/järgmine), „Tools“ (tööriistad) jms),
jäävad ekraanile umbes kolmeks sekundiks.
6. Slaidiesitluse uuesti käivitamiseks vajutage
ENTER kuni ekraani allserva ilmub kiri
PAUSE ( ) (paus).
22
7. Kui mängija kuvab ekraani allservas kirja
„Slide Show“ (slaidiesitlus) ja slaidiesitlus
on peatatud, vajutage ◄ või ► nuppu,
et kuvada eelmine või järgmine foto.
8. Vajutage TOOLS (tööriistade) nuppu
kaugjuhtimispuldil, kui soovite muuta
slaidiesitluse kiirust, lisada taustamuusikat,
pilte suurendada vms.
9. Vajutage RETURN (tagasi) nuppu, et
lõpetada foto kuvamine ja naasta ekraanile,
kus on piltide nimekiri valitud kaustas.
Valitud fotode esitamine
✎ MÄRKUS
✎ MÄRKUS
10. Vajutage EXIT nuppu mis tahes hetkel, et
naasta peamenüüsse.
▪ Täisekraanvaates ei saa suurendada
subtiitreid ega PG-graafikat.
TOOLS (tööriistade) nupu kasutamine
Vajutades TOOLS nuppu, saate
kasutada erinevaid funktsioone.
„Start Slide Show“ ( alusta
slaidiesitust) : Valige, et alustada slaidiesitust.
„Stop Slide Show“ (peata slaidiesitus):
Valige, kui soovite slaidiesituse peatada.
„Slide Show Speed“ (slaidiesituse kiirus):
Valige, kui soovite slaidiesituse kiirust
reguleerida.
„Background Music“ (taustamuusika) :
Valige, et kuulata piltide vaatamise ajal
muusikat.
„Zoom“ (suumi) : Valige, et suurendada
käesolevat pilti.
(Suurendada saab kuni 4 korda).
„Rotate“ (pööra) : Valige, et pilti pöörata.
(See pöörab pilti kas päri- või vastupäeva)
„Information“ (teave) : Näitab pildi teavet,
k.a. nime ja suurus jne.
✎ MÄRKUS
▪ Võimaldamaks taustamuusika funktsiooni, peab
fotofail asuma samal salvestusmeediumil kus
muusikafailgi. Siiski võib helikvaliteeti mõjutada
PANDORA
Saate valida teatud fotod esitamiseks, kui
vajutate KOLLAST (C) nuppu kaugjuhtimispuldil.
Fotode valimiseks tehke järgmised sammud:
1. Valige kaust, mis sisaldab fotosid, mida
soovite vaadata, ja seejärel vajutage
ENTER nuppu.
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida foto, mida
soovite esitada, ja seejärel vajutage KOLLAST
(C) nuppu. Fotole ilmub linnukese märk.
3. Korrake sammu 2 iga foto juures, mida
soovite esitada.
▪ Foto valiku tühistamiseks vajutage ▲▼◄►
nuppe, et foto esile tõsta, ja seejärel vajutage
KOLLAST (C) nuppu.
4. Vajutage ENTER nuppu, kui olete valmis.
Slaidiesitlus algab.
USB-salvestusmeediumi taasesitamine
USB-salvestusseadmel asuvate
multimeediafailide (MP3, JPEG jne. )
esitamiseks saate kasutada USB-ühendust.
1. Liikuge kodumenüüsse („Home“).
2. Ühendage USB-salvestusseade
USB-pordiga stopprežiimis oleva mängija
esipaneelil. Kuvatakse teade „Do you want
to access the device?” (Kas soovite
seadmele ligi pääseda?).
3. Vajutage ◄► nuppu, et valida „Yes“ (jah),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
4. Vajutage PUNAST (A) nuppu.
Kui vajutasite PUNAST (A) nuppu,
liikuge 5. punkti juurde.
Kui vajutasite SINIST (D) nuppu,
liikuge punkti 4-1.
HD Movies
CinemaNow
internet radio
YouTube
No Disc
123
DLNA
123
5.
6.
a Change Device
Safely Remove USB d View Devices " Enter
Vajutage ▲▼ nuppe, et valida USB,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud
videod („Videos“), muusika („Music“)
või fotod („Photos“), seejärel vajutage
ENTER nuppu. Liikuge punkti 7.
4-1. Kui vajutasite SINIST (D) nuppu, kuvatakse
allolev ekraan. Liikuge punkti 5-1.
PANDORA
HD Movies
CinemaNow
internet radio
YouTube
Ühendades mängija võrku saate nautida
erinevaid võrguteenuseid,
nagu näiteks BD-LIVE.
123
123
Võrguteenused
d Home
" Enter
5-1. Vajutage ◄► nuppe, et valida USB,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
6-1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud
videod („Videos“), muusika („Music“) või
fotod („Photos“), seejärel vajutage
ENTER nuppu.
7. Videote, muusika või fotode
taasesitamiseks vaadake lehekülgi 18-21.
Enne mistahes võrguteenuse kasutamist
lugege järgmiseid juhiseid.
1. Mängija võrku ühendamine
(leheküljed 10 ja 11).
2. Võrguseadistuste määramine
(lk. 16).
BD-LIVE™
Kasutades BD-LIVE’iga ühilduvat plaati saate
nautida erinevaid filmidega seotud teenuseid,
▪ Peate USB-seadme ohutult eemaldama (viies läbi kui toode on võrku ühendatud.
„Safely Remove USB” – USB ohutu eemaldamise 1. Kinnitage USB-mälupulk mängija küljel
funktsiooni), et vältida võimalikku USB-mälu
asuvasse USB-pessa ning seejärel
kahjustamist. Vajutage MENU (menüü) nuppu,
kontrollige selle allesjäänud mälumahtu.
et liikuda kodumenüüsse ,vajutage KOLLAST (C)
Mäluseadmel peab BD-LIVE teenuste
nuppu ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
majutamiseks olema vähemalt 1GB vaba
▪ Kui heliplaat (CD-DA), MP3- ja JPEG-failid on
mälumahtu.
stopprežiimis, siis täisekraani nupu FULL SCREEN
2. Sisestage BD-LIVE’i toetav „Blu-ray“
vajutamine ei too esile täisekraanis pilti.
plaat.
▪ Kui sisestate plaadi USB-seadme esitamise ajal,
3.
Valige erinevate plaadi tootja poolt
muudetakse seadme režiim automaatselt „DVD“
pakutavate BD-LIVE teenuste seast välja
või „CD” peale.
üks üksus.
✎ MÄRKUS
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt plaadi tootjast võib BD-LIVE’i ja
pakutud sisu kasutusviis erineda.
Tarkvarauuenduse teavitus
„AllShare“ funktsiooni kasutamine
Kui mängija on võrku ühendatud, võib see
Teid teavitada, kui saadaval on uus tarkvara
versioon.
„AllShare“ võimaldab Teil esitada muusikat,
videoid ja fotofaile, mis asuvad Teie arvutis või
mängija võrgumäluseadmel. „AllShare“
funktsiooni kasutamiseks mängijaga tuleb
mängija võrku ühendada.
„AllShare“ funktsiooni kasutamiseks arvutiga
tuleb paigaldada arvutisse „AllShare“ tarkvara.
Kui Teil on võrgumäluseade, siis saate
kasutada „AllShare“ funktsiooni täiendava
tarkvarata.
1. Lülitage mängija sisse.
2. Lülitage tarkvarauuenduse („Software
Upgrade“) menüüs sisse („On“)
automaatne uuendamise teavitus („Auto
Upgrade Notification“).
Kui saadaval on uus tarkvara versioon,
teavitab mängija teid sellest hüpikteatega.
3. Püsivara uuendamiseks valige hüpikaknas
„Yes“ (jah). Mängija lülitub automaatselt
välja, seejärel lülitub uuesti sisse ja alustab
allalaadimist. (Siinkohal ärge mängijat
kunagi käsitsi sisse lülitage.)
4. Kuvatakse uuendamise edenemise
hüpikaken. Kui uuendamine on
lõpuleviidud, lülitub mängija taas
automaatselt välja.
5. Mängija sisselülitamiseks vajutage
toitenuppu POWER.
✎ MÄRKUS
▪ Uuendamine on lõpuleviidud, kui mängija
pärast taaskäivitumist välja lülitub. Uuendatud
mängija kasutamiseks lülitage mängija
toitenuppu (POWER) vajutades sisse.
Uuendamise protsessi ajal ärge kunagi mängijat
käsitsi sisse või välja lülitage.
▪ „SAMSUNG Electronics” ei võta endale
seaduslikku vastutust ebastabiilse
internetühenduse või tarkvara uuendamise ajal
kliendi hooletuse tõttu tekkinud toote
talitlushäirete eest.
„AllShare“ tarkvara allalaadimine
1. Minge lehele www.samsung.com
2. Klõpsake „Support“ (tugi), sisestage oma
mängija tootenumber kuvatud väljale ja
seejärel klõpsake „Product“ (toode).
3. Järgmisel ekraanipildil klõpsake
„Get downloads“ (allalaadimine)
„Downloads“ (allalaadimise) menüüst.
4. Klõpsake „Software“ (tarkvara) järgmisel
leheküljel.
5. Klõpsake „AllShare“ funktsiooni real
ikoonile „File“ (faili) menüüs, et alustada
allalaadimist.
Arvutis asuva sisu esitamine
„Blu-ray“ plaadimängijas
Saate vaadata oma arvuti jagatud faile oma
„Blu-ray“ plaadimängijas. Täpsemad juhised
„AllShare“ funktsiooni kasutamiseks leiate
veebilehelt www.samsung.com.
„Blu-ray” plaadimängija
„AllShare” ühendus
Esitab arvutifaile
23
Lisa
PROBLEEM
Unustasite salasõna.
Veaotsing
Enne teenindusse pöördumist palun kontrollige järgmist:
PROBLEEM
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Plaati ei saa esitada.
Plaadimenüü ei ilmu.
Ekraanile ilmub keelav teade.
Kui kogete muid probleeme.
LAHENDUS
o Kontrollige puldis olevaid patareisid. Need võivad asendamist vajada.
o Ärge kasutage pulti kaugemal kui 6,1 meetrit.
o Eemaldage patareid ja hoidke kaugjuhtimispuldi mikroprotsessorite
tühjendamiseks ja algseadistamiseks mitme minuti jooksul all selle ühte
või mitut nuppu. Paigaldage patareid ning proovige pulti uuesti kasutada.
Pilt on mürane või moonutatud.
Puudub HDMI-väljund
o Kontrollige, et plaat on sisestatud sildiga pool üleval.
o Kontrollige „Blu-ray” /DVD-plaadi regiooninumbrit.
Ebanormaalne
HDMI-väljundekraan.
o Antud teade ilmub, kui vajutatakse vale nuppu.
o „Blu-ray” /DVD- plaadi tarkvara ei toeta antud funktsiooni (nt. nurka)
Ma ei saa ühendust BD-LIVE
serveriga.
o Kontrollige, et plaadil oleks plaadimenüü.
BD-LIVE funkcija
o Olete valinud pealkirja või peatüki numbri või otsinguaja, mis pole saadaval.
Esitusrežiim erineb seadistuste
menüüs valitust.
Ekraani kuvasuhet ei saa muuta.
Heli puudub.
Ekraan on blokeeritud.
o Mõned seadistuste menüüs valitud funktsioonid ei pruugi korralikult
töötada, kui plaat pole vastava funktsiooniga kodeeritud.
o Ekraani kuvasuhe on Teie „Blu-ray” / DVD-plaadil kindlaks määratud.
o See ei ole toote viga.
o Kontrollige, et olete helivalikute menüüs valinud õige digitaalse väljundi.
o Kui HDMI-väljund on seatud resolutsioonile, mida Teie teler ei toeta
(näiteks 1080p), ei pruugi Te telerist pilti näha.
o Vajutage STOP ( ) (stopp) nuppu (esipaneelil) rohkem kui 5 sekundit, kui
plaati pole sisestatud. Kõik seadistused taastatakse tehasesätetele.
o Kui tehasesätted on taastatud, kustutatakse kõik kasutaja poolt
salvestatud BD-andmed.
BD-LIVE teenuse kasutamise ajal
ilmneb viga.
o Kontrollige, kas võrguühendus on edukas või mitte, kasutades
võrgustaatuse menüüd.
o Kontrollige, kas USB-mäluseade on tootega ühendatud või mitte.
o Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba mälumahtu, et mahutada
BD-LIVE teenust. Saate kontrollida saadaolevat mahtu BD-andmete
halduse alt.
o Palun kontrollige, kas BD-LIVE internetiühenduse menüü on seatud
sättele „Allow (All)” (luba kõik).
o Kui kõik ülaltoodu ebaõnnestub, siis võtke ühendust teenusepakkujaga
või uuendage uusimale püsivarale.
o Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba mälumahtu, et mahutada
BD-LIVE teenust.
Saate kontrollida saadaolevat mahtu BD-andmete halduse alt.
„AllShare“ funktsioon
Ma näen „AllShare“ funktsiooni
kaudu jagatud kaustu, aga ma ei
näe faile.
Videoesitus on hakitud.
„AllShare“ ühendus mängija ja
arvuti vahel on ebastabiilne.
24
LAHENDUS
o Vajutage STOP ( ) (stopp) nuppu (esipaneelil) rohkem kui 5 sekundit,
kui plaati pole sisestatud. Kõik seadistused, .k.a. salasõna, taastatakse
tehasesätetele.
o Kui tehasesätted on taastatud, kustutatakse kõik kasutaja poolt
salvestatud BD-andmed.
o Otsige kasutusjuhendi sisukorrast peatükk, mis sisaldab Teie probleemi
kohta selgitusi, ning järgige väljatoodud protseduure veel kord.
o Kui probleem siiski ei lahene, võtke palun ühendust oma lähima
volitatud SAMSUNGI teeninduskeskusega.
o Kontrollige, et plaat poleks must või kriimustatud.
o Puhastage plaat.
o Kontrollige ühendust teleri ja toote HDMI-pesa vahel.
o Kontrollige, kas Teie teler toetab 576p/480p, 720p, 1080i või 1080p
HDMI-sisendresolutsiooni.
o Kui ekraanile ilmub juhuslik müra, tähendab see, et teler ei toeta HDCP-d
(„High-bandwidth Digital Content Protection” – lairiba digisisu kaitse).
✎ MÄRKUS
o „AllShare“ näitab ainult faile, mis kuuluvad pildi, muusika või filmi
kategooriasse. Faile, mis nendesse kategooriatesse ei kuulu, ei esitata.
o Kontrollige, kas võrguühendus on stabiilne.
o Kontrollige, kas võrgukaabel on korralikult ühendatud ja kas võrk pole
ülekoormatud.
o IP-aadress peab samas alamvõrgus olema sama. Kui see nii ei ole, siis
võivad seda nähtust põhjustada IP häired.
o Kontrollige, kas Teil on tulemüür sisse lülitatud. Kui on, siis lülitage
tulemüür välja.
▪ Kui taastatakse tehasesätted, kustutatakse kõik kasutaja poolt salvestatud BD-andmed.
Toote remont
Kui võtate meiega ühendust toote parandamiseks, võidakse teie käest küsida käsitlustasu, kui:
1. Remondiinsener on teie soovil teie koju saadetud, kuid tootel puuduvad defektid.
2. Te toote seadme meie remondikeskusesse ja tootel puuduvad defektid.
Enne koduvisiidi tegemist või toote kallal töö alustamist teavitame teid käsitlustasu suurusest.
Enne toote remonti toomist soovitame teil käesolevat kasutusjuhendit põhjalikult lugeda,
otsida lahendusi veebilehelt www.samsung.ee või võtta ühendust SAMSUNGI klienditoe
telefonil 1-800-SAMSUNG (726-7864).
Tehnilised andmed
Voolunõuded
AC 120V, 60Hz
Kaal
1,3 kg
Voolutarve
Üldine
Mõõdud
Töötamise temperatuurivahemik
Töötamise niiskusvahemik
USB
HDMI
Heliväljund
Võrk
19W
360 (L) X 193 (S) X 40 (K) mm
+5°C kuni +35°C
10 % kuni 75 %
Tüüp A
USB 2.0
DC-väljund
5V 500mA maks.
Video
1080p, 1080i, 720p, 480p
Audio
PCM, bitivoog
Digitaalne heliväljund
Koaksiaal
Ethernet
100BASE - TX terminal
- Disain ja tehnilised andmed võivad etteteatamiseta muutuda.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed
25
Vastavuse ja ühildumise teade
MITTE KÕIK plaadid pole ühilduvad
o Vastavalt allpool toodud piirangutele ning muule siin juhistes kirjeldatule, kaasaarvatud juhendi peatükid
plaaditüüpide ning nende omaduste kohta, saab selle mängijaga taasesitada järgnevaid plaate:
eelnevalt salvestatud sisuga kaubandusvõrgust ostetud BD-ROM-, DVD-Video- ja heliplaadid; BD-RE-,
BD-R-, DVD-RW / DVD-R-plaadid; ja CD-RW/CD-R-plaadid.
o Muud plaadid ei ole mõeldud selles mängijas taasesitamiseks või ei saa neid selles mängijas
taasesitada. Mõned ülaltoodud plaadid ei pruugi selles mängijas toimida allpool toodud põhjustel.
o SAMSUNG ei saa kindlustada, et see mängija taasesitab kõiki plaate, mis kannavad BD-ROM, BDRE,
BD-R, DVD-Video, DVD-RW/DVD-R ja CD-RW/CD-R logosid. Antud mängija ei pruugi vastata
kõikidele töökäskudele ning kõik funktsioonid ei pruugi toimida kõikide plaatide puhul. Need ning teised
uute ning praeguste plaatide ühilduvusega seotud probleemid on võimalikud, sest:
- „Blu-ray” on uus ja arenev formaat ja see mängija ei pruugi edastada kõiki BD-plaatide poolt
võimaldatavaid omadusi, sest mõned funktsioonid on valikulised, lisafunktsioonid võivad olla
lisatud BD-formaadile pärast selle mängija tootmist ning teatud funktsioonid ei pruugi olla veel
kättesaadavad;
- see mängija ei toeta kõiki uusi ning juba olemasolevaid plaaditüüpe;
- uusi ja juba olemasolevaid plaadiformaate võidakse muuta, uuendada, parendada ja/või täiustada;
- osade plaatide tootmisel on arvestatud sellega, et taasesitamisel saaks kasutada vaid teatud kindlaid
piiratud funktsioone;
- mõned omadused võivad olla valikulised või võidakse lisaomadusi luua pärast selle seadme tootmist
ning mõned omadused võivad hilineda;
- mõned plaadid, millel on BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/ DVD-R ja CD-RW/CD-R
logod, võivad siiski olla mittestandardsed plaadid;
- osasid plaate ei saa taasesitada nende füüsilise seisundi või salvestamise tingimuste tõttu;
- „Blu-ray” ja DVD-plaatide loomisel võib tekkida vigu plaadi tarkvaras ning tehnilises seisundis;
- see mängija töötab erinevalt standardsetest DVD-mängijatest või teistest AV-seadmetest; ja/või
- selles juhendis toodud põhjustel ning teistel põhjustel, mida on avaldanud SAMSUNGI
teeninduskeskus..
o Kui puutute kokku mitteühilduvuse või seadme töötamise probleemidega, siis võtke ühendust SAMSUNGI
teeninduskeskusega. Võite võtta ka ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega, et saada võimalikke
tarkvarauuendusi oma mängija jaoks.
o Taasesitamise piirangute ning plaatide ühilduvuse kohta vaadake infot selles juhendis toodud hoiatustest,
peatükkidest „Enne kasutusjuhendi kasutamist”, peatükist plaaditüüpidest ja omadustest, ning peatükist,
milles kirjeldatakse tegevusi enne taasesitamist.
Koopiakaitse
o Kuna AACS („Advanced Access ContentSystem”) on „Blu-ray” plaadi formaadi heakskiidetud
sisukaitsesüsteem, siis sarnaselt DVD-formaadi puhul kasutatavale CSS („Content Scramble
System”) süsteemile rakendatakse teatud takistusi AACS-süsteemiga kaitstud sisu taasesitamisele,
analoogsignaali väljastamisele, jne. Selle toote kasutamine ning takistused võivad varieeruda sõltuvalt
ostuajast, kuna takistused võivad pärast toote ostmist lisanduda/muutuda vastavalt AACS-le. Lisaks
kasutatakse BDROM märki ja BD+ märki BD-formaadi sisukaitsesüsteemina, mis tähendab, et BD-ROM
ja BD+ märgiga sisu taasesitamisele võidakse kohaldada teatud takistusi. Lisainformatsiooni saamiseks
AACS, BD-ROM, BD+, või selle toote kohta võtke palun ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.
26
o Mitmed „Blu-ray”/DVD-plaadid on kodeeritud kopeerimise vastase kaitsega. Seetõttu peaksite
ühendama oma „Blu-ray” mängija vaid otse oma teleriga, mitte läbi videomaki. Videomakiga
ühendamisel võib kopeerimise vastase kaitsega BD/DVD-plaatidelt esitatav pilt olla moondunud.
o See seade sisaldab kopeerimisevastast tehnoloogiat, mida kaitsevad U.S. patendid ja teised „Rovi
Corporation’i“ intellektuaalsed omandiõigused. Ümberehitamine või lahtivõtmine on keelatud.
o Vastavalt USA ja teiste riikide autoriõiguste seadustele võidakse lubamatu salvestamise, kasutamise,
kuvamise, levitamise ja televisiooniprogrammide, videokassettide, „Blu-ray” plaatide, DVD-de ja teiste
materjalide läbivaatamise eest võtta tsiviil- ja/või kriminaalvastutusele.
o „Blu-ray” plaadimängija täisrealaotusega väljundist: TARBIJAD PEAKSID TEADMISEKS VÕTMA,
ET MITTE KÕIK KÕRGLAHUTUSEGA TELEVIISORID EI OLE SELLE TOOTEGA TÄIELIKULT
ÜHILDUVAD NING KUVADA VÕIDAKSE VÕÕRKEHI. KÕRGLAHUTUSEGA PILDI KUVAPROBLEEMIDE
PUHUL SOOVITATAKSE KASUTAJAL LÜLITADA ÜHENDUS ÜMBER „STANDARD DEFINITION”
VÄLJUNDILE. KUI TEKIB KÜSIMUSI MEIE TELEVIISORI ÜHILDUVUSE KOHTA SELLE TOOTEGA,
VÕTKE ÜHENDUST MEIE TEENINDUSKESKUSEGA.
Võrguteenusest lahtiütlemine
Kõik materjalid ja teenused, millele pääseb ligi antud seadme abiga, kuuluvad kolmandatele osapooltele
ning neid kaitsevad autoriõigused, patendid, kaubamärgid ja/või muud intellektuaalse omandi seadused.
Antud materjalid ja teenused on mõeldud vaid isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Te ei või ühtegi
materjali ega teenust kasutada viisil, mida pole volitanud materjalide omanik või teenusepakkuja.
Piiramata eelmainitut, kui pole just vastava materjali omaniku või teenusepakkuja poolt sõnaselgelt
lubatud, ei või Te antud seadmega kuvatud materjale või teenuseid mitte mingil viisil või vahendiga muuta,
kopeerida, taasavaldada, üles laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa, luua tuletatud töösid, ära
kasutada või laiali jagada.
KOLMANDA OSAPOOLE MATERJALID JA TEENUSED ON SAADAVAL „NII NAGU NAD ON”
PÕHIMÕTTEL SAMSUNG EI ANNA PAKUTUD MATERJALIDELE JA TEENUSTELE GARANTIID, EI
SELGESÕNALIST EGA VIHJATUT, MITTE MINGISUGUSEL EESMÄRGIL. SAMSUNG ÜTLEB SELGELT
LAHTI KÕIKIDEST VIHJATUD GARANTIIDEST, K.A. KUID MITTE KITSENDATUD, MÜÜDAVUSE
GARANTIIDEST VÕI ANTUD EESMÄRGIGA SOBIVUSEST. SAMSUNG EI GARANTEERI ÜHEGI
MATERJALI VÕI TEENUSE, MIS ON ANTUD SEADME ABIL KÄTTESAADAVAKS TEHTUD, TÄPSUST,
KEHTIVUST, AJATUST, SEADUSLIKKUST VÕI TÄIELIKKUST NING MITTE MINGIL JUHUL, K.A.
HOOLIMATUS, POLE SAMSUNG VASTUTAV, ÜKSKÕIK KAS LEPINGULISELT VÕI DELIKTI JÄRGI,
ÜHEGI OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE,
ADVOKAADI TASUDE, KULUDE VÕI ÜHEGI TEISE KAHJU, MIS TULENEB VÕI ON SEOTUD
IGASUGUSE TEABEGA, MIS SISALDUB VÕI MIS TULENEB IGASUGUSE MATERJALI VÕI TEENUSE
TEIE VÕI KOLMANDA OSAPOOLE POOLSEST KASUTAMISEST, ISEGI KUI ANTUD KAHJUDE
VÕIMALIKKUSEST ON TEADA ANTUD.
Kolmanda osapoole teenused võidakse lõpetada või katkestada igal ajal ning SAMSUNG ei esinda
ega garanteeri, et ükski materjal või teenus jääb teatud perioodi jooksul kättesaadavaks. Materjale ja
teenuseid edastatavad kolmandad osapooled võrgu ja edastusvahendite abil, mille üle SAMSUNGIL
kontroll puudub. Piiramata antud lahtiütluse üldist olemust ütleb SAMSUNG selgesõnaliselt lahti
igasugusest vastutusest igasuguse antud seadme poolt kättesaadavaks tehtud materjali või teenuse
igasuguse katkestuse või peatamise eest.
Samuti pole SAMSUNG vastutav klienditeenusega seotud materjalide või teenuste eest.
Igasugused materjalide või teenustega seotud küsimused või hooldusnõuded tuleb esitada otse
vastavate materjalide või teenuste pakkujatele.
Litsents
o Toodetud „Dolby Laboratories” litsentsi alusel. „Dolby” ja kaksis-D sümbol
on „Dolby Laboratories” kaubamärgid.
o Toodetud USA patentide nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,
762; 6,487,535 ning teiste USA ja ülemaailmsete patentide, mis on välja
antud või vastust saamas, litsentsi alusel. DTS ja selle sümbol on
registreeritud kaubamärgid ja „DTS 2.0+ Digital Out“ ja DTS logod on
„DTS, Inc” kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara .© „DTS, Inc”.
Kõik õigused kaitstud.
o HDMI, HDMI logo ja „High-Definition Multimedia Interface“ on „HDMI
Licensing LLC“ kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ning teistes riikides.
o „Oracle“ ja „Java“ on „Oracle“ ja/või selle partnerite registreeritud
kaubamärgid. Teised nimed võivad olla nende vastavate omanike
kaubamärgid.
o Avatud allika litsentsi teavitus
Avatud
lähtekoodiga tarkvara kasutamise korral on „Open Source”
litsentsid saadaval toote menüüs.
o „Blu-ray“ plaat ™, „Blu-ray“™ ja logod on „Blu-ray Disc Association“ kaubamärgid.
o Antud seade hõlmab endas koopiakaitse tehnoloogiat, mida kaitsevad U.S.A. patendid
ja teised „Rovi Corporationi“ intellektuaalse omandi õigused.
Seadmes tehtavad muudatused ja seadme koost lahti võtmine on keelatud.
ORIGINAALOSTJA PIIRATUD GARANTII
Käesolevale SAMSUNGI tootele, varustatud ja laiali jagatud SAMSUNGI poolt ning kätte toimetatud uuena originaalpakendis
originaalostjani, on SAMSUNG andnud garantii materjalide ja valmistamise tootmisdefektidele piiratud garantiiperioodiks:
Üks(1) aasta osadele ja tööle*
(*90 päeva kommertskasutuses oleva toote osadele ja tööle)
Teatud riigid ei luba piiranguid sellele, kui kaua garantii kestab, või juhuslike või tegevusest tulenevate kahjude piiranguid,
nii et ülaltoodud piirangud ja välistamised ei pruugi teie puhul kehtida.
Antud garantii annab teile seaduslikud õigused ning teil võivad olla samuti ka mõned muud õigused, mis riigiti erinevad.
Garantiiteenuse kättesaamiseks võtke palun ühendust SAMSUNGI klienditoe keskusega.
MUUD SELGESÕNALISED GARANTIID PEALE NENDE, MIS ÜLAL VÄLJA TOODUD JA KIRJELDATUD, PUUDUVAD JA MITTE
ÜKSKI GARANTII, SELGESÕNALINE VÕI VIHJATUD, KAASA ARVATUD, KUID MITTE KITSENDATUD, ÜKSKI EELDATUD
KAUBANDUS- VÕI SOBIVUSGARANTII , MIS ON MÕELDUD TEATUD OTSTARBEKS, EI KEHTI PÄRAST ÜLAL SELGELT
VÄLJATOODUD GARANTIIPERIOODI, NING MITTE ÜKSKI TEISE ISIKU, FIRMA VÕI KORPORATSIOONI VÄLJA ANTUD
KÄESOLEVAT TOODET PUUDUTAV SELGESÕNALINE GARANTII EI SEO SEDA SAMSUNGIGA. SAMSUNG EI VASTUTA
ANTUD TOOTE KASUTAMISE, VALESTI KASUTAMISE VÕI SUUTMATUSEGA SEDA KASUTADA SEOTUD AASTATULUDE VÕI
TULUDE KAOTAMISE, SÄÄSTUDE VÕI MUUDE TULUDE REALISEERIMISE EBAÕNNESTUMISE VÕI MÕNE MUU ERILISE,
JUHUSLIKU VÕI TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU EEST HOOLIMATA JURIIDILISEST TEOORIAST, MILLEL KAEBUS
PÕHINEB, NING ISEGI KUI SAMSUNGI ON TEAVITATUD TAOLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST. SAMUTI EI SAA ÜKSKI NÕUE
SAMSUNGI VASTU OLLA SUUREM KUI SAMSUNGI POOLT MÜÜDUD TOOTE, MIS VÄIDEVATALT KAHJU PÕHJUSTAS,
OSTUHIND. PIIRAMATA EELMAINITUT, VÕTAB OSTJA ENDALE KÕIK RISKID JA VASTUTUSED OSTJALE JA OSTJA
OMANDILE NING TEISTELE JA NENDE OMANDILE PÕHJUSTATUD KAHJUMI, KAHJUDE VÕI VIGASTUSTE EEST, MIS
TULENEVAD KÄESOLEVA SAMSUNGI POOLT MÜÜDAVA TOOTE KASUTAMISEST, VALEST KASUTAMISEST VÕI
SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA, MITTE SAMSUNGI HOOLETUSEST. ANTUD PIIRATUD GARANTII EI LAIENE MITTE
KELLELEGI TEISELE KUI VAID ANTUD TOOTE ORIGINAALOSTJALE, GARANTII POLE ÜLEKANTAV NING NÄITAB TEIE
EKSKLUSIIVSET ABINÕUD.
Antud piiratud garantii algab ostu originaalkuupäevast ning kehtib ainult toodetele, mis on ostetud ja mida kasutatakse Ameerika
Ühendriikides. Garantiiteenuse saamiseks peab ostja võtma ühendust SAMSUNGIGA, et määrata kindlaks probleem ja teenuse
protseduurid. Garantiiteenust võib pakkuda vaid SAMSUNGI volitatud teeninduskeskus. Ostu tõendina tuleb SAMSUNGILE või
SAMSUNGI volitatud teeninduskeskusele esitada originaalkuupäevaga ostuarve. Toote transport teeninduskeskusesse ja tagasi
on ostja vastutusel.
SAMSUNG parandab või asendab antud toote meie valikul ja tasuta nagu siin väidetud uute või parandatud osade või
toodetega, kui toode osutub ülalmainitud garantiiperioodi jooksul defektseks.
Kõik asendatud osad ja tooted muutuvad SAMSUNGI omandiks ja need tuleb SAMSUNGILE tagastada. Asendatud osadele ja
toodetele omistatakse järelejäänud originaal garantiiaeg või üheksakümmend (90) päeva, kumb neist on pikem.
SAMSUNGI kohustused tarkvara toodete osas, mis on laiali jagatud SAMSUNGI poolt SASMUNGI kaubamärgi all, on esitatud
kehtivas lõppkasutaja litsentsi lepingus. SAMSUNGILE mittekuuluvad riistvara- ning tarkvaratooted on „NII NAGU NAD ON“
põhimõttel.
Tootjad, varustajad, kirjastajad ja teenusepakkujad, kes pole SAMSUNG, võivad pakkuda nende endi garantiisid.
Käesolev piiratud garantii katab materjalide ja valmistamise tootmisdefektid, mis esinevad antud toote normaalsel ja
mittekommertslikul, välja arvatud määr, mida siin on selgelt väljendatud, kasutamisel ning ei kehti järgneva puhul:
saatmise, kohaletoimetamise ja paigaldamise ajal tekkinud vigastused; rakendused ja kasutusviisid, milleks antud toode polnud
mõeldud; muudetud toote- või seerianumbrid; kosmeetilised või välisviimistluse vigastused; õnnetused, väärkohtlemine,
hooletus, tulekahju, vesi, äike või muud loodusjõud; SAMSUNGI poolt volitamata toodete, varustuse, süsteemide vahendite,
teenuste, osade, lisatarvikute, rakenduste, paigalduste, paranduste või antud toodet kahjustava teenuse kasutamine; probleeme
põhjustav väline juhtmestik või ühendused; ebakorrektne elektriliini pinge, kõikumised või elektriimpulsid; kliendi reguleerimised ja
kasutus-, puhastus-, hooldus- ja keskkonnajuhiste, mis on kasutusjuhendis välja toodud, ebaõige järgimine; toote eemaldamine
või uuesti paigaldamine; vastuvõtu probleemid ja müra, kaja, häirete ning teiste signaaliedastus- ja vastuvõtmisprobleemidega
seotud moonutused.
SAMSUNG ei garanteeri toote katkematut või vigadevaba tööd.
27
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI
klienditeenindusega.
Riik
Latvijas Republika
Klienditeeninduse kontakttelefon Veebi lehekülg
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinës linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement