Samsung BD-F5500 Kasutusjuhend

Samsung BD-F5500 Kasutusjuhend
BD-F5500
„Blu-ray” plaadimängija
Kasutusjuhend
Kujutlege võimalusi
Aitäh, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.
Terviklikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebiaadressil
www.samsung.com/register
Eesti keel
Ohutusalane teave
KLASS 1 LASERTOODE
Hoiatus
ELEKTRILÖÖGIOHU RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST
KATET). KASUTAJA POOLT REMONDITAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. SEADME
HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
CAUTION
Välgunool kolmnurga sees on hoiatav
märk, mis teavitab Teid seadme sees
olevast ohtlikust pingest.
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGIOHU RISKI
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET
(EGA TAGUMIST KATET). KASUTAJA POOLT
REMONDITAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU.
SEADME HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
Hüüumärk kolmnurga sees on hoiatav
märk, mis teavitab Teid tootega
kaasaskäivatest olulistest juhistest.
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu
näiteks raamaturiiulisse või sarnasesse kohta.
HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
HOIATUS
Käesolev toode rahuldab CE ettekirjutusi, kui
mängija ühendamisel mõne muu seadmega
kasutatakse maandatud kaableid ja ühendusi.
Vältimaks elektromagnetilisi häireid teiste
elektriseadmetega, nagu näiteks raadiod ja
telerid, kasutage ühendamiseks maandatud
kaableid ja ühendusi.
Tulekahju või elektrilöögi ohu
vähendamiseks ärge laske seadmel
kokku puutuda vihma või niiskusega.
ETTEVAATUST
„Blu-ray“ plaadimängija KASUTAB
NÄHTAMATUT LASERKIIT, MIS VÕIB
PÕHJUSTADA OHTLIKKU KIIRGUST.
KASUTAGE „Blu-ray“ plaadimängijat ALATI
KORREKTSEL VIISIL, NII JUHENDATUD.
ETTEVAATUST
KÄESOLEV TOODE KASUTAB LASERIT.
JUHTNUPPUDE KASUTAMINE,
SEADISTUSTE VÕI PROTSEDUURIDE
TEOSTAMINE VIISIL, MIS EI OLE SIIN
JUHENDIS KIRJELDATUD, VÕIB
PÕHJUSTADA KOKKUPUUDET OHTLIKU
KIIRGUSEGA. ÄRGE AVAGE KORPUST
EGA VIIGE ISE LÄBI PARANDUSTÖID.
|2
Eesti keel
TÄHTIS MÄRKUS
Antud plaadimängija kvalifitseerub KLASS 1
LASERTOODETE alla. Toimingute,
häälestuste või protseduuride läbiviimine
teisiti kui siinkohal kirjeldatud võib lõppeda
ohtlikku kiirguse avaldumisega.
OHT :
AVATUNA ESINEB NÄHTAV JA
NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. VÄLTIGE
VAHETUT KOKKUPUUDET KIIREGA .
(FDA 21 CFR)
ETTEVAATUST :
AVATUNA KLASS 3B NÄHTAV JA
NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. VÄLTIGE
VAHETUT KOKKUPUUDET KIIREGA
(IEC 60825-1)
KÄESOLEV toode KASUTAB LASERIT.
JUHTNUPPUDE KASUTAMINE,
SEADISTUSTE VÕI PROTSEDUURIDE
TEOSTAMINE VIISIL, MIS EI OLE SIIN
JUHENDIS KIRJELDATUD, VÕIB
PÕHJUSTADA KOKKUPUUDET OHTLIKU
KIIRGUSEGA. ÄRGE AVAGE KORPUST
EGA VIIGE ISE LÄBI PARANDUSTÖID.
HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI
POOLE.
Selle seadme toitekaablil on kaitsekorgiga pistik.
Kaitsme väärtus on kirjas pistiku
CLASS 1
LASER PRODUCT
kontaktidepoolses küljes. Kui see vajab
KLASSE 1
LASER PRODUKT
väljavahetamist, peab kasutama sama reitinguga
LUOKAN 1
LASER LAITE
BS1362 kaitsmikku.
KLASS 1
LASER APPARAT
Ärge kasutage kunagi kaitsmeta pistikut, kui
kaitse on eemaldatud. Kui kaitse on vaja välja
PRODUCTO LÁSER CLASE 1
vahetada, peab see olema sama värvi, nagu
pistiku klemmidepoolne osa.
| MÄRKUS |
Vahetatavad katteid küsige oma edasimüüjalt.
Kui „Blu-ray“ plaadi / DVD-plaadi regiooninumber
ei vasta käesoleva mängija regiooninumbrile,
ei saa mängija plaati esitada.
Ettevaatusabinõud
Tähtsad ohutusjuhised
Enne seadme kasutamist lugege hoolega
läbi need juhised. Järgige kõiki allpooltoodud
ohutusjuhiseid.
Hoidke neid juhiseid tuleviku tarbeks
kättesaadavas kohas.
1.
Lugege need juhised läbi.
3.
Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatuste
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hoidke need juhised alles.
Järgige kõiki juhiseid.
Ärge kasutage seadet vee lähedal..
Puhastage ainult kuiva lapiga.
Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
Ärge paigaldage seadet soojusallikate,
nagu näiteks radiaatorite, kaminate või
teiste seadmete (ka võimendid) lähedale,
mis toodavad soojust.
Polariseeritud või maandusega pistikul
on oluline ohutusalane eesmärk.
Polariseeritud pistikul on kaks laba,
milledest üks on laiem kui teine.
Maandusega pistikul on kaks
laba ning kolmas maandusega haru.
Laiem laba või kolmas haru on
paigaldatud Teie ohutuse
kindlustamiseks. Kui pistik ei sobi
Teie seinakontaktiga, siis küsige
aegunud seinakontakti asendamiseks
nõu elektrikult.
12. Kasutage vaid tootja
poolt määratletud või
mängijaga koos
müüdavaid
paigalduskärusid,
-aluseid, statiive,
kronsteine või laudu. Kui kasutate
paigalduskäru, siis olge ettevaatlik
süsteemi liigutamisel vältimaks
ümberkukkumisest tulenevaid kahjustusi.
13. Äikesetormide ajal ja pikaajalisemal
mittekasutamisel eemaldage seade
vooluvõrgust.
14. Hooldustööde teostamiseks pöörduge
kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.
Remont on vajalik, kui toode on mingil
viisil kahjustada saanud (voolujuhe või
pistik on vigastatud, seadme peale on
sattunud vedelikke või kukkunud
esemeid, mängija on sattunud vihma
või niiskuse kätte, toode ei tööta
korralikult või on seade maha pillatud).
Ettevaatusabinõud käsitsemisel
Plaatide hoidmine
- Sõrmejäljed või
kriimustused plaadil
võivad vähendada pildi
ja heli kvaliteeti või põhjustada plaadi nn
hüppamist.
- Vältige plaadi pinna, kuhu on salvestatud
andmed, puudutamist.
Ärge laske seadmele vett tilkuda või
pritsida. Ärge asetage seadmele vedelikuga
täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
Seadme täielikuks väljalülitamiseks
tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
Sellest tulenevalt peab toitejuhe olema
alati kergesti ligipääsetav.
Ärge sisestage samasse seinakontakti
mitut elektriseadet. Seinakontakti
ülekoormamine võib põhjustada
ülekuumenemist ning lõppeda tulekahjuga.
Seadme hooldamine
- Enne teiste seadmete ühendamist
antud tootega kontrollige, et need
oleks väljalülitatud.
- Kui viite toote äkitselt külmast kohast
sooja kohta, võib liikuvatele osadele
ja läätsele tekkida kondenseerumine,
mis põhjustab ebanormaalset
taasesitust. Sellisel juhul ühendage
seadme toide lahti, oodake kaks
tundi ning seejärel sisestage voolujuhe
seinakontakti. Siis sisestage plaat ning
üritage seda taas esitada.
- Hoidke plaati äärtest, et pinnale ei satuks
sõrmejälgi.
- Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.
Plaatide puhastamine
- Kui plaadile satub
sõrmejälgi või mustust,
puhastage seda vees
lahustatud õrna
puhastusvahendiga ning
pühkige pehme riidelapiga.
- Puhastamisel pühkige õrnalt plaadi
seestpoolt väljapoole.
Plaadi hoiustamine
 Ärge hoidke otsese päikesevalguse
käes.
 Hoidke jahedas, hästi ventileeritud
kohas.
 Hoidke puhtas kaitsvas karbis ning
hoiustage vertikaalselt.
Kui toode teeb imelikku häält või toodab
kõrbelõhna või suitsu, lülitage toode kohe
välja ning eemaldage toitejuhe
seinakontaktist. Seejärel võtke tehnilise
abi saamiseks ühendust lähima
klienditoekeskusega. Ärge toodet kasutage.
Toote sellisel kujul kasutamine võib
põhjustada tulekahju või elektrilööki.
3D-funktsiooni kasutamine
TÄHTIS TERVISE- JA OHUTUSALANE
TEAVE 3-PILDI PUHUL.
Lugege enne teleri 3D-funktsiooni kasutamist
järgnev ohutusteave mõttega läbi.
Osad vaatajad võivad 3D-telerit vaadates
kogeda ebamugavustunnet, nagu näiteks
peapööritust, iiveldust ja peavalu. Kui
kogete ühte neist sümptomitest, lõpetage
3D-teleri vaatamine, eemaldage
3D-aktiivprillid ja puhake.
Pikemat aega 3D-pildi vaatamine võib silmades
pingetunnet põhjustada. Kui tunnete silmades
pinget, lõpetage 3D-teleri vaatamine,
eemaldage oma 3D-aktiivprillid ja puhake.
Lapsi, kes kasutavad 3D-funktsiooni,
peaks aegajalt kontrollima vastutustundlik
täiskasvanu. Kui kaevatakse väsinud
silmade, peavalu, peapöörituse või iivelduse
üle, käskige lastel 3D-teleri vaatamine
lõpetada ja puhata.
Eesti keel
3|
Ohutusalane teave
11. Kasutage ainult tootja poolt lubatud
lisaseadmeid/tarvikuid.
Plaadi hoiustamine ja haldus
01
10. Kaitske voolujuhet peale astumise või
pigistamise eest, eriti pistikut ja kohta,
kus juhe väljub seadmest.
Ohutusalane teave
Ärge kasutage 3D-aktiivprille muudel
eesmärkidel (näiteks tavaliste prillide,
päikeseprillide, kaitseprillidena jms).
Ärge kasutage 3D-funktsiooni või
3D-aktiivprille kõndides või ringi liikudes.
3D-funktsiooni või 3D-aktiivprillide
kasutamine ringi liikumise ajal võib
lõppeda vigastustega, mis tulenevad
esemete otsa jooksmisest,
komistamisest ja/või kukkumisest.
3D-sisu nautimiseks ühendage 3D-seade
(3D-ga ühilduv AV-vastuvõtja või teler)
ülikiiret HDMI-kaablit kasutades toote
HDMI OUT pordiga. Enne 3D-sisu
esitamist pange ette 3D-prillid.
Toode väljastab 3D-signaale ainult läbi
HDMI OUT porti ühendatud HDMI-kaabli.
Kuna video eraldusvõime
3D-esitusrežiimis on fikseeritud vastavalt
3D-video algupärase resolutsiooni
väärtusele, ei saa te eraldusvõimet
vastavalt oma eelistusele muuta.
Osade funktsioonide, nagu näiteks
„BD Wise’i“, ekraani suuruse reguleerimine
ning eraldusvõime kohandamine ei pruugi
3D-esitusrežiimis korralikult töötada.
Osade funktsioonide, nagu näiteks
„BD Wise’i“, ekraani suuruse reguleerimine
ning eraldusvõime kohandamine ei pruugi
3D-esitusrežiimis korralikult töötada.
3D-pilti vaadates asuge telerist vähemalt
kolmekordse ekraanilaiuse kaugusel.
Näiteks, kui Teil on 46-tolline ekraan,
peate olema ekraanist 138 tolli (3,5 m)
kaugusel.
|4
Eesti keel
Parima 3D-pildi saavutamiseks asetage
3D-videoekraan silmade kõrgusele.
Kui toode on ühendatud mõne
3D-seadmega, ei pruugi 3D-efekt
korralikult toimida.
Käesolev toode ei muunda 2D-sisu
3D-formaati.
„Blu-ray 3D” ja „Blu-ray 3D” logo on
„Blu-ray Disc Association“ kaubamärgid.
Autoriõigused
© 2013 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.“
Kõik õigused kaitstud; Mitte ühtegi selle
kasutusjuhendi osa ei tohi reprodutseerida
või kopeerida ilma „Samsung Electronics Co.,
Ltd.“ eelneva kirjaliku loata.
Sisukord
2
OHUTUSALANE TEAVE
12
ÜHENDUSED
Hoiatus
12
Teleriga ühendamine
2
Ettevaatusabinõud
12
Helisüsteemiga ühendamine
3
Tähtsad ohutusjuhised
3
Plaadi hoiustamine ja haldus
3
Ettevaatusabinõud käsitsemisel
3
3D-funktsiooni kasutamine
4
Autoriõigused
12
1. meetod HDMI-toega võimendiga
ühendamine
12
2. meetod „Dolby Digital” funktsiooni või
DTS-dekoodriga võimendiga ühendamine
13
13
6
6
6
6
ALUSTAMINE
Plaadi ja formaadi ühilduvus
Plaaditüübid ja sisu, mida on Teie
mängijaga võimalik esitada
Plaaditüübid, mida Teie mängijaga
pole võimalik esitada
7
Regioonikood
7
Taasesitatavate plaatide logod
8
9
Toetatud formaadid
Tarvikud
10
Esipaneel
10
Tagapaneel
11
Kaugjuhtimispult
11
Kaugjuhtimispuldi tutvustus
13
Võrguruuteriga ühendamine
Juhtmega võrk
Algseadistuste protseduur
13
Menüüs liikumine
14
Seadistuste menüüsse sisenemine
14
Kuvasätted
14
3D-seadistused
14
Teleri kuvasuhe
14
14
„BD Wise“
15
15
15
16
16
16
16
Resolutsioon
„Movie Frame (24Fs)“
Heliseadistused
Digitaalne väljund
PCM alladiskreetimine
Dünaamilise diapasooni kompressioon
Võrguseadistused
Juhtmega võrgu seadistused
Võrgu test
17
Võrgu olek
17
„BD-Live“ internetiühendus
17
BD-LIVE™ kasutamine
17
DNLA funktsioon
17
Süsteemi seadistused
17
Algseadistused
17
Kiire käivitus
17
„Anynet+“ (HDMI-CEC)
18
BD-andmete haldus
18
DivX® videolaenutus
18
Keeleseadistused
18
Turvaseaded
18
BD vanemakontroll
18
DVD vanemakontroll
18
PIN-koodi muutmine
18
18
Üldised seaded
Ajavöönd
18
Kasutajatoe seadistused
18
Tarkvara uuendus
19
Võtke ühendust SAMSUNGIGA
19
Teenuse lepingu tingimused
19
Algseadistamine
19
Meedia esitamine
19
Kommertsplaadi esitamine
19
Failide esitamine USB-seadmelt
20
Kasutaja salvestatud sisuga plaatide
esitamine
20
Arvutis asuva sisu esitamine
20
Arvutist sisu esitamine
20
Video taasesituse juhtimine
20
21
Sisukord
2
17
Video taasesituseks kasutavad
nupud kaugjuhtimispuldil
Muusika esitamise juhtimine
21
Muusika taasesitamiseks kasutatavad
nupud kaugjuhtimispuldil
21
Heliplaadi (CD-DA)/MP3-plaadi kordamine
21
Esitusloend
22
Fotode esitamine
22
Tööriistade („Tools”) menüü kasutamine
23
Lisa
23
Veaotsing
25
Tehnilised andmed
26
Vastavuse ja ühilduvuse teatis
26
Koopiakaitse
27
Võrguteenusest lahtiütlemine
27
Litsents
Eesti keel
5|
Alustamine
Plaaditüübid, mida Teie mängijaga pole võimalik esitada
Plaadi ja formaadi ühilduvus
Plaaditüübid ja sisu, mida on Teie mängijaga võimalik esitada
Meedia
VIDEO
MUUSIKA
FOTO
Plaadi tüüp
„Blu-ray“ plaat
3D „Blu-ray“ plaat
Detailid
BD-ROM või BD-RE/-R-plaat, mis on salvestatud BD-RE-formaadis.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, salvestatud DVD+RW/DVD-RW(V)/DVDR/+R-plaadid,
mis on salvestatud ja lõplikult vormistatud, või USB-salvestusmeedium,
mis sisaldab MKV-, MP4-faile.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotod, mis on salvestatud CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R-plaatidele või USB-salvestusmeedium,
mis sisaldab JPEG-faile.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muusika, mis on salvestatud CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R-plaatidele või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab
MP3- või WMA-faile.
| MÄRKUS |
Sõltuvalt plaadi tüübist või salvestustingimustest ei pruugi mängija esitada teatud CD-RW/-R ja DVD-R-plaate.
Kui DVD-RW/-R-plaati pole korralikult DVD-videoformaadis salvestatud, ei ole seda võimalik esitada.
Teie mängija ei esita sisu, mis on salvestatud DVD-R-plaadile bitikiirusega, mis ületab 10 Mbps.
Teie mängija ei esita sisu, mis on salvestatud BD-R-plaadile või USB-seadmele bitikiirusega, mis ületab 25 Mbps.
Taasesitus ei pruugi toimida teatud tüüpi plaatidega või juhtudel, kui kasutate teatud toiminguid, nagu näiteks
kaameranurga muutmine või kuvasuhte reguleerimine. Teave plaatide kohta on detailselt kirja pandud
plaadiümbrisele. Vajadusel saate informatsiooni sealt.
BD-J-plaadi pealkirja esitamisel võib laadimine kauem aega võtta kui tavalise pealkirja puhul ning osad
funktsioonid võivad aeglaselt toimida.
|6
Eesti keel
| MÄRKUS |
Käesolev toode ei pruugi reageerida kõikidele toimingukäskudele, sest osad „Blu-ray“, DVD- ja CD-plaadid
võimaldavad spetsiifilisi või piiratud toiminguid ning pakuvad taasesituse ajal vaid kindlaid funktsioone.
Pidage meeles, et see pole toote defekt.
SAMSUNG ei saa garanteerida, et käesolev toode esitab iga plaati, mis kannab „Blu-ray“ plaadi, DVD või CD logo,
sest kõik plaadiformaadid arenevad ning „Blu-ray“ plaadi, DVD ja CD tarkvara loomise ja/või plaatide tootmise
ajal võivad ilmneda probleemid ning vead.
Kui Teil on küsimusi või Teil tekib probleeme „Blu-ray“, DVD- või CD-plaadi esitamisel antud seadmes,
võtke palun ühendust SAMSUNGI klienditoekeskusega. Samuti vaadake taasesituse piirangute kohta
täiendavat informatsiooni käesolevast kasutusjuhendist.
Osad väljaspool Teie regiooni ostetud kommertsplaadid ja DVD-plaadid ei pruugi antud seadmes mängida.
Regioonikood
Taasesitatavate plaatide logod
„Blu-ray”
plaat
DVD-VIDEO
Regioonikood
Piirkond
A
Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Korea, Jaapan, Taiwan,
Hongkong ja Kagu-Aasia.
B
Euroopa, Gröönimaa, Prantsuse territooriumid, Lähis-Ida, Aafrika, Austraalia
ja Uus -Meremaa.
C
India, Hiina, Venemaa, Kesk- ja Lõuna-Aasia
1
USA, USA territooriumid ja Kanada
2
Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida, Egiptus, Lõuna-Aafrika, Gröönimaa
3
Taiwan, Korea, Filipiinid,Indoneesia, Hongkong
4
Mehhiko, Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa,
Vaikse ookeani saared, Kariibimere saared
5
Venemaa, Ida-Euroopa, India, suurem osa Aafrikast, Põhja- Korea, Mongoolia
6
Hiina
„Blu-ray” plaat
3D „Blu-ray” plaat
DivX
Alustamine
Plaadi tüüp
02
Nii plaadimängijad kui plaadid on regioonide kaupa kodeeritud. Need regioonikoodid peavad
plaadiga ühtima, et plaati oleks võimalik esitada. Kui koodid ei ühti, pole plaati võimalik esitada.
Antud toote regiooninumber on kirjas toote tagapaneelil.
BD-LIVE
PAL ülekandesüsteem Ühendatud Kuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal jne.
Eesti keel
7|
Alustamine
Toetatud formaadid
 Video dekooder
Videofaili tugi
Faililaiend
Konteiner
Videokoodek
DivX 3.11/4.x/5.x/6.1
*.avi
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audiokoodek
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Resolutsioon
1920x1080
1920x1080
1920x1080
- Ei toeta WMA diskreetimiskiirust 22050Hz mono.
Toetatud DivX-subtiitrite failiformaadid
1920x1080
1920x1080
| MÄRKUS |
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
 Piirangud
Eesti keel
 Heli dekooder
- AAC: Maks. diskreetimiskiirus: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Maks. bitikiirus: 320kbps
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
- Isegi kui fail on kodeeritud ülalpool toodud toetatud koodeki poolt, ei pruugi fail olla
esitatav, kui sisus esineb probleeme.
- Normaalne taasesitus pole garanteeritud, kui faili konteineri informatsioon on vale
või fail on vigane.
- Failid, millel on standardist suuremad kaadri-või bitikiirused, võivad taasesitamisel hakkida.
- Otsingu (vahelejätmise) funktsioon pole võimalik, kui faili indeksitabel on kahjustatud.
|8
- Toetab kuni H.264 tase 4.1 ja AVCHD
- Ei toeta H.264 FMO/ASO/RS ja VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP: vähem kui 1280 x 720: 60 kaadrit maks.
Rohkem kui 1280 x 720: 30 kaadrit maks.
- Ei toeta GMC 2 või kõrgemat
Osad DivX-, MKV- ja MP4-formaadis plaadid ei pruugi olla esitatavad sõltuvalt nende video resolutsioonist
ja kaadrikiirusest.
Muusikafaili tugi
Faililaiend
Konteiner
Helikoodek
Toetuse ulatus
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Diskreetimissagedused ( kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitikiirused – Kõik bitikiirused vahemikus 5 kbps kuni 355 kbps.
Pildifaili tugi
File Extension
Faililaiend
Resolutsioon
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
15360x8640
Märkused USB-ühenduse kohta
02
Alustamine
| MÄRKUS |
Osad AVCHD-formaadis plaadid ei pruugi sõltuvalt salvestustingimustest mängida.
AVCHD-formaadis plaate tuleb lõplikult vormistada.
USB
Safely Remove
HOME
„x.v.Color” pakub laiemat värviulatust kui tavalised DVD-videokaamera plaadid.
Tarvikud
KOLLAST (C)
AUDIO
-
AVCHD („Advanced Video Codec
High Definition“ – Edasijõudnud
kõrglahutusega videokoodek)
BONUS
VIEW
Kaugjuhtimispuldi patareid
(suurus AAA)
Kasutusjuhend
HOME
REPEAT
A-B
SUBTITLE
REPEAT
FULL
SCREEN
Kaugjuhtimispult
Eesti keel
9|
Alustamine
Esipaneel
Tagapaneel
ESITA/ PAUSI NUPP
STOPP NUPP
AVA/SULGE NUPP
TOITENUPP
HDMI VÄLJUND
USB-HOST
PLAADISAHTEL
PULDISENSOR
| MÄRKUS |
Kui mängija kuvab „Blu-ray“ plaadi menüüd, ei saa Te filmi käivitada vajutades mängijal või puldil olevat
esitamise nuppu. Filmi esitamiseks peate valima plaadimenüüs „Play Movie“ (esita filmi) või „Start“ (alusta)
ning seejärel vajutama
nuppu.
USB-pesa kasutades tarkvara uuendamine tuleb läbi viia ainult USB-mälupulgaga.
| 10
Eesti keel
LAN
DIGITAALHELI
VÄLJUND
Patareide paigaldamine
Kaugjuhtimispult
02
Kaugjuhtimispuldi tutvustus
Alustamine
Lülitage mängija sisse ja välja.
Lülitage teler sisse ja välja.
Võimaldab Teil pärast
seadistamist valida oma teleri sisendiallikas.
Teleri helitugevuse reguleerimine.
Vajutage plaadisahtli avamiseks
ja sulgemiseks.
Valikute tegemiseks vajutage
numbrinuppe.
Kasutage, et siseneda hüpikmenüüsse /
pealkirjamenüüsse.
Kasutage plaadimenüüsse sisenemiseks.
Vajutage, et tagasi- või edasisuunas
vahele jätta.
Vajutage, et plaadil tagasi- või edasisuunas
otsingut sooritada.
Vajutage plaadi esitamise peatamiseks.
Vajutage plaadi esituses pausi tegemiseks.
Vajutage plaadi esitamiseks.
Kasutage plaadi („Blu-ray“ / DVD)
erinevatele helifunktsioonidele
ligipääsemiseks.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Vajutage, et liikuda peamenüüsse.
Vajutage, et muuta „Blu-ray” /
DVD-plaadi subtiitrite keelt.
Vajutage tööriistamenüü („Tools“)
kasutamiseks.
Kasutage taasesituse kohta teabe
kuvamiseks.
Kasutage menüü-üksuste valimiseks
ja menüü väärtuste muutmiseks.
Vajutage eelmisesse menüüsse naasmiseks.
Neid nuppe kasutatakse nii mängija
menüüde kui mitmete „Blu-ray“ plaadi
funktsioonide tarbeks.
Vajutage boonusvaate funktsiooni
kasutamiseks.
Võimaldab Teil korrata A-B plaati.
| MÄRKUS |
Kui pult ei tööta korralikult:
Kontrollige patareide polaarsust +/–.
-
Kontrollige, ega patareid pole tühjaks saanud.
Kontrollige, et puldisensorit ei blokeeriks erinevad takistused.
Kontrollige, kas läheduses on fluorestseeriv valgus.
| ETTEVAATUST |
Visake patareid ära vastavalt kohalikele keskkonnaseadustele. Ärge visake neid majapidamisprügi sekka.
Vajutage menüüst väljumiseks.
BONUS
REPEAT
VIEW
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Kasutage, et kuvada „Blu-ray“ /DVD-plaadi
esitamise ajal taasesituse informatsiooni.
Võimaldab Teil korrata pealkirja, peatükki,
lugu või plaati.
Eesti keel
11 |
Ühendused
Teleriga ühendamine
Helisüsteemiga ühendamine
Ühendage seadme tagaküljel asuv HDMI OUT terminal HDMI-kaablit kasutades HDMI IN
terminaliga oma teleril.
- Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti enne, kui olete kõik ühendused sooritanud.
- Ühenduste muutmisel lülitage enne alustamist kõik ühendatavad seadmed välja.
„Blu-ray” mängija saate helisüsteemiga ühendada kasutades ühte allnäidatud meetoditest.
- Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti enne, kui olete kõik ühendused sooritanud.
- Ühenduste muutmisel lülitage enne alustamist kõik ühendatavad seadmed välja.
1. meetod HDMI-toega võimendiga ühendamine
Ühendage oma toote tagaosas olev HDMI OUT pesa HDMI-kaabli abil oma võimendi
HDMI IN pesaga.
Parim kvaliteet (Soovituslik)
Heli
Video
2. meetod „Dolby Digital” funktsiooni või DTS-dekoodriga võimendiga ühendamine
Ühendage plaadimängija koaksiaalne digitaalheliväljund koaksiaalkaablit (pole komplektis)
kasutades võimendi digitaalse koaksiaalsisendi pesaga.
Hea kvaliteet
Kuulete heli vaid kahest esimesest kõlarist, kui digitaalne väljund on seatud sättele PCM.
| MÄRKUS |
Kasutades kuvaseadme ühendamiseks HDMI-DVI –kaablit, peate oma mängija digitaalheli väljundi heli
kuulmiseks ühendama helisüsteemiga.
HDMI-kaabel väljastab digitaalset videot/heli, nii et Te ei pea ühendama helikaablit.
Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMI väljundresolutsioonid töötada. Palun vaadake oma teleri
kasutusjuhendit.
Kui ühendate plaadimängija teleriga HDMI-kaablit kasutades esimest korda või teete seda uue teleriga,
seab plaadimängija HDMI väljundresolutsiooni automaatselt kõige kõrgemale teleri poolt toetatud väärtusele.
Pikk HDMI-kaabel võib põhjustada müra ekraanil. Sellisel juhul seadke menüüs „Deep Colour” (sügav värv)
sättele „Off” (väljas).
Video vaatamiseks HDMI 720p,1080i või 1080p väljundrežiimis, peate kasutama suure kiirusega
(„High speed” – kategooria 2) HDMI-kaablit .
HDMI väljastab telerisse ainult puhast digitaalset signaali.
Kui Teie teler ei toeta HDCP-d („High-bandwidth Digital Content Protection” – lairiba digisisu kaitse),
ilmub ekraanile juhuslik müra.
| 12
Eesti keel
1. meetod
2. meetod
Audio
Audio
Võrguruuteriga ühendamine
Saate oma mängija võrku ühendada kasutades ühte allpool väljatoodud meetoditest.
DNLA võrgufunktsionaalsuse kasutamiseks peate ühendama oma arvuti võrku nii, nagu
joonisel näidatud.
Lairibateenus
või
• Peamenüü ekraani ei kuvata, kui Te ei
konfigureeri algseadistusi.
• Plaadimängija ekraanikuva võib pärast tarkvara
uuendamist muutuda.
• Sõltuvalt valitud menüüst võivad menüüsse
sisenemise sammud erineda.
• Kui käesoleva toote laadimisprotsess on
lõpetatud, saab kasutada paneeli nuppe ja
kaugjuhtimispulti.
Algseadistuste protseduur võimaldab Teil
määrata ekraaniesituse ning menüü keeled,
konfigureerida ühenduse Teie koduse võrguga
ning valida Teie teleriga sobiva väljundi
kuvasuhte (ekraani suurus ja formaat).
Ruuter
 Kui soovite kasutada „Anynet+“(HDMI-CEC)
funktsiooni, et see aitaks Teid algseadistuste
protsessi ajal, järgige palun alltoodud juhiseid.
1) Ühendage plaadimängija HDMI kaablit
kasutades „Anynet+“(HDMICEC) funktsiooniga
ühilduva SAMSUNGI teleriga.
2) Lülitage „Anynet+“(HDMI-CEC) funktsioon
sisse nii teleris kui plaadimängijas.
3) Seadke teler algseadistuste protseduuri
sättele („Initial Settings Procedure“).
 Kui Te jätate plaadimängija stopprežiimi
kauemaks kui 5 minutiks, ilma et seda
kasutaksite, kuvatakse Teie teleri ekraanile
ekraanisäästja. Kui plaadimängija jäetakse
ekraanisäästja režiimi rohkem kui 25 minutiks,
lülitub toide automaatselt välja.
Menüüs liikumine
| MÄRKUS |
Lairibateenus
Lairibamodem
| MÄRKUS |
 Ligipääs SAMSUNGI tarkvara uuendamise serverile võib olla keelatud sõltuvalt kasutatavast ruuterist või Teie
internetiteenuse pakkuja poliitikast.
Rohkema teabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
 DSL kasutajad, palun kasutage võrguühenduse loomiseks ruuterit.
 Peamenüüd ei kuvata, kui Te ei konfigureeri
algseid seadistusi, v.a. allpool väljatoodu.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
 Kui vajutate SINIST (D) nuppu võrguseadistuse
ajal, saate siseneda peamenüüsse isegi siis,
kui võrguseadistus pole veel lõpule viidud.
 Naastes peamenüüsse tühistatakse
automaatselt täisekraani režiim.
 Kui soovite algseadistuste ekraani muudatuste
tegemiseks uuesti kuvada, vajutage (@)
nuppu plaadimängija esipaneelil kauem kui
5 sekundit, kui mängijas pole plaati. See
taastab plaadimängija algsed seaded.
 Kui algseadistuste protsess on lõpuleviidud,
saate kasutada HDMI-CEC funktsiooni.
3
2
4
BONUS
1
2
REPEAT
REPEAT
FULL
HOME (Peamenüü) nupp : Vajutage, et
liikuda peamenüüsse.
RETURN (Tagasi) nupp: Naaske eelmisesse
menüüsse.
VIEW
A-B
SCREEN
3
(Sisesta) / SUUNA nupp: Liigutage
kursorit või valige üksus. Aktiveerige hetkel
valitud üksus.
Kinnitage seadistus.
4
EXIT (Välju) nupp: Vajutage, et väljuda
käesolevast menüüst.
Eesti keel
13 |
Seadistused
Lairibamodem
(integreeritud ruuteriga)
Algseadistuste protseduur
04
Juhtmega võrk
Seadistused
• Peamenüü
6
3.
Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud
alammenüü, seejärel vajutage
nuppu.
4.
Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud
üksus, seejärel vajutage
nuppu.
1
Videos
Photos
Music
Settings
2
5
5.
4
App 1
No Disc
App 2
App 3
a Change Device
| MÄRKUS |
App 4
d View Devices " Enter
1
Valib muusika („Music“).
2
Valib seadistused („Settings“).
3
Kuvab puldi nupud, mida saate kasutada
funktsioonidele ligipääsemiseks.
4
Valib rakendusi.
5
Valib videod („Videos“).
3
Valib fotod („Photos“).
6
| MÄRKUS |
 Videote, fotode ja muusika valiku eelduseks on,
et plaadimängijasse on sisestatud sobiv plaat
või USB-mälupulk.
Seadistuste menüüsse sisenemine
Seadistuste („Settings“) menüüsse ja
alammenüüdesse sisenemiseks järgige
antud samme:
1. Vajutage TOITE nuppu.
Kuvatakse peamenüü.
2.
Vajutage ◄► nuppe, et valida
„Settings“ (Seadistused), seejärel
vajutage
nuppu.
| 14
Eesti keel
Menüüst väljumiseks vajutage EXIT
(Välju) nuppu.
 Sõltuvalt valitud menüüst võivad menüüsse
sisenemise sammud erineda. Plaadimängija
ekraanikuva võib pärast tarkvara uuendamist
muutuda.
Kuvasätted
Saate konfigureerida erinevaid kuvasätteid,
nagu näiteks teleri kuvasuhe, resolutsioon jne.
3D-seadistused
Valige, kas esitada 3D sisuga „Blu-ray“ plaati
3D-režiimis.
| MÄRKUS |
 Teatud 3D-plaatide puhul tuleb 3D-esituse ajal
filmi peatamiseks vajutada korra
nuppu.
Film peatub ning 3D-režiimi valik tühistatakse.
3D-filmi esitamise ajal 3D-valiku muutmiseks
vajutage korra
nnuppu.
Kuvatakse „Blu-ray“ menüü.
Vajutage uuesti
nnuppu, seejärel valige
„Blu-ray“ menüüst „3D Settings“
(3D-seadistused).
 Sõltuvalt sisust ning pildi asendist Teie
teleriekraanil võite näha musti vertikaalseid
ribasid paremal, vasakul või mõlematel äärtel.
Teleri kuvasuhe
Sõltuvalt Teie teleri tüübist võite soovida
reguleerida ekraani suurust.
| MÄRKUS |
 Sõltuvalt plaadi tüübist ei pruugi teatud
kuvasuhted võimalikud olla.
 Kui valite kuvasuhte, mis erineb Teie teleri
ekraani kuvasuhtest, võib kuvatav pilt olla
moonutatud.
„BD Wise“
(Ainult SAMSUNGI telerid)
„BD Wise“ on SAMSUNGI uusim seadmetevahelise
ühendamise funktsioon. Ühendades „BD Wise“
funktsiooniga SAMSUNGI teleri ja plaadimängija
üksteisega HDMI kaudu ning „BD Wise“ on mõlemas
seadmes sisselülitatud, väljastab plaadimängija videot
„Blu-ray“ plaadi /DVD-de video resolutsiooni ja
kaadrikiirusega.
| MÄRKUS |
 Kui „BD Wise“ on sisselülitatud, muutub
resolutsiooni säte automaatselt „BD Wise“
peale ning „BD Wise“ kuvatakse resolutsiooni
menüüs.
 Kui plaadimängija on ühendatud seadmega, mis ei
toeta „BD Wise’i“, ei saa Te „BD Wise“ funktsiooni
kasutada.
 „BD Wise’i“ korrektseks töötamiseks lülitage
„BD Wise“ nii plaadimängijas kui teleris sisse.
Resolutsioon
Võimaldab Teil määrata HDMI-videosignaali
väljundresolutsiooni sättele „Auto“
(Automaatne), 1080p, 1080i, 720p või
576p/480p. Number viitab videoridade arvule
kaadris. „i“ ja „p“ viitavad vastavalt
ülerealaotusele ja täiskaadrilaotusele. Mida
rohkem ridasid, seda parem kvaliteet.
Väljundrežiimile vastav
resolutsioon
• „Blu-ray“ plaadi / e-sisu / digitaalse sisu
taasesitus
HDMI / ühendatud
Väljundi
HDMI režiim
„Blu-ray“ plaat
E-sisu/
digitaalne
sisu
„BD Wise“
„Blu-ray“ plaadi
resolutsioon
1080p
„Auto“
(Automaatne)
Telerisisendi
maks.
resolutsioon
Telerisisendi
maks.
resolutsioon
1080p@60F
(„Movie Frame“ : väljas)
1080@60F
1080@60F
„Movie Frame“ :
„Auto“ (24 kaadrit/sek)
1080@24F
1080p@24F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Seadistus
• DVD- plaadi taasesitus
Väljundi
Seadistus
„BD Wise“
HDMI / ühendatud
HDMI režiim
576i/480i
„Auto“ (Automaatne)
Telerisisendi maks. resolutsioon
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
Digitaalse väljundi valimine
Võimaldab Teil määrata värviruumi formaadi
HDMI-väljundile, et see sobiks ühendatud
seadme (teleri, monitori jne) võimalustega.
Seadistus
PCM
„HDMI Deep Color“
Ühendus
HDMIKoaksiaal
vastuvõtja
Võimaldab Teil HDMI OUT pesast väljastada
„Deep Color“ omadusega videot. „Deep Color“
pakub täpsemat ning suurema värvisügavusega
värvitootlust.
Täiskaadrilaotus
Võimaldab Teil DVD-plaatide vaatamise ajal
pildikvaliteeti parandada.
PCM
„Dolby Digital“
Helivoog
„Blu-ray“
plaadil
Heliseadistused
„Movie Frame (24Fs)“
„Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni määramine
automaatse („Auto“) peale võimaldab Teil
kohandada plaadimängija HDMI-väljundit
sättele 24 kaadrit sekundis, et saavutada
täiustatud pildikvaliteet.
„Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni saate
nautida vaid teleriga, mis toetab sellist
kaadrikiirust. „Movie Frame“ funktsiooni on
võimalik valida vaid siis, kui plaadimängija on
HDMI 1080p väljundresolutsiooni režiimis.
Definitsioon
„Blu-ray“
plaadi jaoks
„Bitstream
(Re-encoded Dolby D)“
(Bitivoog (kodeeritud
„Dolby D“))
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
HDMIvastuvõtja
Koaksiaal
HDMI-vastuvõtja
või koaksiaal
PCM
2-kanaliline
PCM
„Re-encoded DTS“
„Dolby Digital
„Dolby Digital Plus“ 2-kanaliline 2-kanaliline
„Dolby Digital“ „Re-encoded DTS“
PCM
PCM
Plus“
„Dolby TrueHD“ 2-kanaliline 2-kanaliline „Dolby TrueHD“ „Dolby Digital“ „Re-encoded DTS“
PCM
PCM
DTS
2-kanaliline 2-kanaliline
PCM
PCM
PCM
„Dolby Digital“
DTS
Igasugune
2-kanaliline
PCM
2-kanaliline
PCM
2-kanaliline
PCM
2-kanaliline
PCM
2-kanaliline
PCM
2-kanaliline
PCM
Dekodeerib põhisisu heli
ja BONUSVIEW heli
kokku PCM-heliks ning
lisab navigeerimise
heliefektid.
HDMI-toega
AV-vastuvõtja
või koaksiaal
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
DTS
DTS
„Re-encoded DTS“
„DTS-HD High
Resolution
Audio“
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
DTS
„Re-encoded DTS“
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
DTS
„Re-encoded DTS“
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
„DTS-HD Master 2-kanaliline 2-kanaliline
„DTS-HD
Audio“
Master Audio“
PCM
PCM
Helivoog
DVD-plaadil
„Bitstream
(Re-encoded
DTS)“ (Bitivoog
(kodeeritud DTS))
2-kanaliline 2-kanaliline „Dolby Digital“ „Dolby Digital“ „Re-encoded DTS“
PCM
PCM
„DTS-HD High 2-kanaliline 2-kanaliline
Resolution Audio“
PCM
PCM
Digitaalne väljund
Võimaldab Teil valida digitaalse heliväljundi
formaadi, mis sobib Teie teleri või
AV-vastuvõtjaga. Rohkem teavet vaadake
palun digitaalse väljundi valiku tabelist.
Kuni 7,1- 2-kanaliline
kanaliline
PCM
„Bitstream
(Unprocessed)“
(Bitivoog (töötlemata))
2-kanaliline PCM 2-kanaliline PCM
„Dolby Digital“ „Dolby Digital“
DTS
DTS
Väljastab ainult põhisisu
helivoogu, nii et Teie
AV-vastuvõtja kodeerib
heli bitivoo. Te ei kuule
BONUSVIEW heli
või navigeerimise
heliefekte.
2-kanaliline PCM
„Dolby Digital“
DTS
2-kanaliline PCM
„Dolby Digital“
DTS
Kodeerib põhisisu heli
Kodeerib põhisisu
ja BONUSVIEW
heli ja BONUSVIEW
heli kokku
heli kokku PCM-heliks PCM-heliks ning lisab
ning lisab
navigeerimise
navigeerimise
heliefektid, seejärel
heliefektid, seejärel
kodeerib PCM-heli
kodeerib PCM-heli
„Dolby Digital“
DTS-bitivoogu.
bitivoogu.
* Kui allikavoog on 2-kanaliline, siis „Kodeeritud Dolby D“ sätteid ei rakendata.
„Blu-ray“ plaadid võivad sisaldada kolme helivoogu:
- Põhisisu heli: põhisisu helirada.
- BONUSVIEW heli : Täiendav helirada, nagu näiteks režissööri või näitleja kommentaar.
- Navigeerimise heliefektid: Menüüs navigeerides võivad kõlada navigeerimise heliefekti.
Navigeerimise heliefektid on iga „Blu-ray“ plaadi puhul erinevad.
Eesti keel
15 |
Seadistused
 Kui vaikimisi väärtused taastatakse, kustutatakse
kõik kasutaja BD-andmed.
 „Blu-ray“ plaadil peab olema 24-kaadri funktsioon,
et plaadimängija saaks kasutada „Movie Frame
(24Fs)“ režiimi.
HDMI värviformaat
04
| MÄRKUS |
 Kui teler, mille plaadimängijaga ühendasite, ei
toeta funktsiooni „Movie Frame“ või Teie valitud
resolutsiooni, kuvatakse teade „If no pictures are
shown after selecting ‘Yes’, please wait for
15 seconds to return to the previous resolution.
Do you want to change the resolution?”
(Kui pärast „Jah“ valimist pilti pole, oodake
15 sekundit, et naaseda eelmisele
resolutsioonile). Kas soovite resolutsiooni
muuta?). Kui valite „Yes“ (Jah), muutub teleri
ekraan 15 sekundiks tühjaks, seejärel naaseb
resolutsioon automaatselt eelmisele sättele.
 Kui ekraan jääb pärast resolutsiooni muutmist
tühjaks, eemaldage kõik plaadid, seejärel
vajutage ja hoidke all (@) nuppu plaadimängija
esipaneelil rohkem kui 5 sekundit.
Kõik seadistused taastatakse vaikimisi väärtustele.
Järgige samme eelmiselt leheküljelt, et siseneda
igasse režiimi ning valige kuvaseadistus
(„Display Setup“), mida Teie teler toetab.
| MÄRKUS |
 Kontrollige, et valite õige digitaalse väljundi,
vastasel juhul te kuulete kas müra või heli
puudub.
 Kui HDMI-seade (AV-vastuvõtja, teler) ei
ühildu tihendatud formaatidega („Dolby Digital“,
DTS), väljastatakse helisignaal PCM-ina.
 Tavaliselt DVD-plaatidel pole BONUSVIEW
heli ja navigeerimise heliefekte.
 Osadel „Blu-ray“ plaatidel pole BONUSVIEW
heli ja navigeerimise heliefekte.
 Kui esitate MPEG-heliradasid, väljastatakse
helisignaal PCM-ina vaatamata Teie digitaalse
väljundi valikutele (PCM või „Bitstream“).
 Kui Teie teler ei ühildu tihendatud
mitmekanaliliste formaatidega („Dolby Digital“,
DTS), võib plaadimängija väljastada 2-kanalilist
PCM allamiksitud heli, isegi kui olete
seadistuste menüüs valinud „Bitstream“ (kas
„Reencoded“ või„Unprocessed“).
 Kui Teie teler ei ühildu PCM
diskreetimiskiirustega üle 48 kHz, võib
plaadimängija väljastada PCM 48kHZ
allamiksitud heli isegi siis, Te „PCM
Downsampling“ valiku välja lülitasite.
PCM alladiskreetimine
Võimaldab teil 96 KHz PCM-signaale 48 KHz
peale alladiskreetida, enne kui nad võimendisse
väljastatakse. Valige see säte ainult siis, kui
Teie võimendi või vastuvõtja ei ühildu 96 KHz
signaaliga.
Dünaamilise diapasooni
kompressioon
Võimaldab Teil rakendada dünaamilise
diapasooni kompressiooni „Dolby Digital“,
„Dolby Digital Plus“ ja „Dolby True HD“ helile.
• „Auto“ (Automaatne): Kontrollib automaatselt
„Dolby TrueHD“ heli dünaamilist diapasooni
põhinedes „Dolby TrueHD“ helirajal asuval
informatsioonil. Samuti lülitab dünaamilise
diapasooni kompressiooni sisse „Dolby Digital“
ja „Dolby Digital Plus“ heli jaoks.
• „Off“ (Väljas) : Jätab dünaamilise diapasooni
kokkusurumata võimaldades Teil kuulata
originaalheli.
• „On“ (Sees) : Lülitab dünaamilise diapasooni
kompressiooni sisse kõigi kolme „Dolby“
formaadi jaoks. Vaiksemad helid muudetakse
valjemaks ja valjude helide tugevust
vähendatakse.
Eesti keel
1.
Võimaldab Teil valida mitmekanalilist
allamiksimismeetodit, mis ühildub Teie
stereosüsteemiga. Saate valida, et plaadimängija
miksiks heli normaalseks stereoheliks või
ruumiheliga ühilduvaks stereoheliks.
Võrguseadistused
Et saada teada, kas Teie IP-aadress on staatiline
või dünaamiline, võtke palun ühendust oma
internetiteenuse pakkujaga. Kui IP-aadress on
dünaamiline – ja enamasti on – soovitame me
võrgu seadistamiseks kasutada automaatset
protseduuri. See on lihtsaim ning toimub
enamikel juhtudel.
Kui IP-aadress on staatiline, peate kasutama
käsitsi seadistamise protseduuri.
Võrgu seadistamise juhised on allpool.
Vajutage peamenüüs ◄► nuppe, et
valida „Settings“ (Seadistused), seejärel
vajutage
nuppu.
2.
Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Network“
(Võrk), seejärel vajutage
nuppu.
3.
Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Wired
Network Settings“ (juhtmega võrgu
seadistused), seejärel vajutage
nuppu. Kuvatakse juhtmega võrgu
seadistuste ekraan.
Settings
Wired Network Settings
Display
Audio Internet Protocol Setup
Network
System
Language
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Security
Allamiksimisrežiim
| MÄRKUS |
 Käesolev seade tuleb võrguga ühendada
juhtme abil.
| 16
Juhtmega võrgu seadistused
General
Support
4.
5.
DNS Server
0
0
0
0
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
0
:
: Auto
:
0
> Move " Select ' Return
„Internet Protocol Setup“ (Internetiprotokolli
seadistamise) väljal valige „Auto“
(Automaatne), kui see pole juba valitud.
(Vajutage
, et valida „Auto“, seejärel
vajutage
.)
Automaatfunktsioon hangib ja täidab
IP-aadressi, alamvõrgumaski jne.
väärtused automaatselt.
 See protsess võib kesta kuni viis minutit.
7.
Kui võrgu test on lõpuleviidud, vajutage
RETURN (Tagasi) nuppu kaks korda,
et naaseda peamenüüsse.
9.
Kui võrgufunktsioon ei hangi vajalikke
võrguväärtuseid, vaadake juhiseid
käsitsi seadistamise kohta.
Käsitsi võrguseadistamine
Enne käsitsi võrgu seadistamise alustamist
vajate Te võrgu seadistamise väärtuseid.
Võrguseadistuste sisestamiseks Teie
plaadimängijasse peate järgima
järgmiseid samme:
1.
Vajutage peamenüüs ◄► nuppe, et
valida „Settings“ (Seadistused),
nuppu.
seejärel vajutage
2.
Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Network“
nuppu.
(Võrk), seejärel vajutage
3.
Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Wired
Network Settings“ (Juhtmega võrgu
seadistused), seejärel vajutage
nuppu. Kuvatakse juhtmega võrgu
seadistused.
4.
Valige „Internet Protocol Setup“
(Interneti protokolli seadistamise) väli,
nuppu.
seejärel vajutage
5.
Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Manual“
nuppu.
(Käsitsi), seejärel vajutage
6.
Vajutage ▼ nuppu, et liikuda esimesele
sisestusväljale (IP-aadress).
7.
Kasutage puldi numbrinuppe numbrite
sisestamiseks.
8.
Kui väli on täidetud, kasutage ► nuppu,
et liikuda järgmisele väljale. Saate
kasutada ka teisi noolenuppe, et liikuda
üles, alla ja tagasi.
: Auto
| MÄRKUS |
6.
8.
Kui võrgufunktsioon on hankinud võrgu
väärtused, vajutage RETURN (tagasi)
nuppu.
Valige „Network Test“ (Võrgu test),
seejärel vajutage
, et tagada, et
plaadimängija on Teie võrguga
ühendatud.
9.
10.
11.
14.
BD-LIVE™ kasutamine
Võrgu test
Kasutage seda menüü-üksust, et kontrollida,
kas võrguühendus toimib või mitte.
Võrgu olek
Kui plaadimängija on võrku ühendatud, saate
BD-LIVE’iga ühilduvat plaati kasutades nautida
erinevaid filmidega seotud teenuseid.
1.
Kasutage, et kontrollida, kas ühendus võrgu ja
internetiga on loodud.
„BD-Live“ internetiühendus
Määrake, kas lubada või keelata
internetiühendus, kui kasutate BD-LIVE teenust.
• „Allow (All)“ (Luba (Kõik)): Internetiühendus
on lubatud kogu BD-LIVE sisu jaoks.
• „Allow (Valid Only)“ (Luba (Ainult kehtiv)):
Internetiühendus on lubatud ainult BD-LIVE
sisu jaoks, mis sisaldab kehtivat sertifikaati.
• „Prohibit“ (Keela): Internetiühendus pole
BD-LIVE sisu puhul lubatud.
Ühendage USB-mälupulk plaadimängija
esiküljel asuvasse USB-pessa ning
kontrollige mälupulga vaba mälumahtu.
Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB
vaba mahtu, et majutada BD-LIVE
teenuseid.
DNLA funktsioon
Kiire käivitus
DLNA võimaldab plaadimängijas esitada Teie
arvutis või võrguga ühendatud
salvestusseadmel asuvaid muusika-, videoja fotofaile. Plaadimängijaga DNLA funktsiooni
kasutamiseks peate mängija oma võrku
ühendama. (Vaadake lk 13).
Oma arvutiga DNLA kasutamiseks peate
arvutisse paigaldama DNLA tarkvara.
Võrguga ühendatud salvestusseadme puhul
saate DNLA-d kasutada ilma täiendava
tarkvarata.
Toidet on võimalik kiiresti sisse lülitada
vähendades käivitusaega.
DNLA tarkvara allalaadimine
1.
Minge veebilehele Samsung.com
2.
Klõpsake „Support“ (Tugi), sisestage
oma plaadimängija tootenumber
kuvatavasse välja, seejärel klõpsake
„Product“ (Toode).
Järgmisel lehel klõpsake pealkirja
„Downloads“ (Allalaadimised) all
„Get downloads“ (Hangi allalaadimisi).
Järgmisel lehel klõpsake „Software“
(Tarkvara).
3.
2.
Sisestage BD-LIVE’i toetav „Blu-ray“
plaat.
4.
3.
Valige plaadi tootja poolt pakutud
BD-LIVE teenuste hulgast üks üksus.
5.
| MÄRKUS |
 Viis, kuidas Te BD-LIVE’i ja pakutud sisu
kasutate võib sõltuvalt plaadi tootjast erineda.
Allalaadimise alustamiseks klõpsake
ikoonile, mis asub pealkirja „File“ (Fail) all
DNLA reas.
Süsteemi seadistused
Algseadistused
Kasutades algseadistuste funktsiooni saate
määrata keele, võrgusätted jne.
Rohkem teavet algseadistuste funktsiooni
kohta vaadake käesoleva kasutusjuhendi
peatükist Algseadistused (lk 13).
| MÄRKUS |
 Kui antud funktsioon on sisselülitatud.
suureneb ooterežiimi energiatarve.
„Anynet+“ (HDMI-CEC)
„Anynet+“ on mugav funktsioon, mis pakub
seotud toiminguid teiste SAMSUNGI
plaadimängijatega, millel on „Anynet+“
funktsioon.
Antud funktsiooni kasutamiseks ühendage
plaadimängija HDMI-kaabli abil „Anynet+“
toega SAMSUNGI teleriga.
Kui „Anynet+“ on sisselülitatud, saate antud
plaadimängijat juhtida SAMSUNGI
teleripuldiga ning alustada plaadi esitamist
lihtsalt vajutades (
) nupule teleri
kaugjuhtimispuldil.
Rohkem teavet leiate teleri kasutusjuhendist.
| MÄRKUS |
 Antud funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel
ei toeta CEC-i.
 Kui Teie SAMSUNGI teleril on „Anynet+“ logo,
siis toetab see „Anynet+“ funktsiooni.
 Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud
HDMI-väljundresolutsioonid töötada.
Vaadake palun oma teleri kasutusjuhendist.
 Kui toode on väljalülitatud, siis lülitab toitekaabli
lahti- ja taas külgeühendamine selle automaatselt
sisse. Seejärel lülitub see automaatselt
15 sekundi jooksul välja, et taasluua „Anynet+“
ühendus.
 Kui teatud telerid on ühendatud antud
plaadimängijaga „Anynet+“ funktsiooni abil,
võib teleri sisselülitamisel ekraanile kuvatud
olla hoiatav teade, mis ütleb, et ühendust ei
leitud. Siiski on „Anynet+“ ühendus korralikult
loodud ja seda on võimalik kasutada.
Eesti keel
17 |
Seadistused
13.
| MÄRKUS |
 Mis on kehtiv sertifikaat?
Kui plaadimängija kasutab BD-LIVE’i, et saada
Vajutage ▼ nuppu, et liikuda sättele DNS.
plaadi andmeid ning palub serveril plaati
Vajutage ▼ nuppu, et liikuda esimesele
sertifitseerida, kasutab server edastatud
DNS sisestusväljale.
andmeid, et kontrollida, kas plaat on kehtiv
Sisestage numbrid nii, nagu ülal näidatud.
ning saadab sertifikaadi tagasi
plaadimängijasse.
Vajutage puldil RETURN (Tagasi) nuppu.

BD-LIVE sisu kasutamisel võib internetiühendus
Käivitage võrgu test („Network Test“), et
olla keelatud.
kindlustada, et plaadimängija on võrguga
ühendatud.
04
12.
Sisestage samal moel IP-aadressi,
alamvõrgu maski ja võrgulüüsi väärtused.
Turvaseaded
BD-andmete haldus
Võimaldab Teil hallata allalaetud ja mälupulgale
salvestatud sisu, millele pääsesite ligi „Blu-ray“
plaadi abil, mis toetab BD-LIVE teenust.
Saate kontrollida seadme informatsiooni, k.a.
salvestusmahtu, kustutada BD-andmeid või
muuta välkmäluseadet.
| MÄRKUS |
 Välismälu režiimis võib plaadi taasesitus
peatuda, kui Te ühendate esituse ajal lahti
USB-seadme.
 Teie plaadimängija toetab FAT16, FAT32, ja
NTFS failisüsteeme. Soovitame kasutada
USB-seadmeid, mis toetavad USB 2.0 protokolli
4 MB/sek või kiirema lugemis-/
kirjutamiskiirusega.
 Esituse jätkamise funktsioon ei pruugi töötada
pärast salvestusseadme vormindamist.
 Kogu BD-andmete halduseks vajalik mälumaht
võib sõltuvalt tingimustest erineda.
Antud funktsiooni esmakordsel sisenemisel
kuvatakse PIN-i määramise ekraan.
Sisestage soovitud 4-kohaline PIN kasutades
numbrinuppe. (Vaikimisi PIN on 0000).
Välistab vanusepiiranguga „Blu-ray“ plaatide
esitamise, kui ei sisestata 4-kohalist
PIN-koodi.
DVD vanemakontroll
Antud funktsioon töötab koostöös DVD-plaatidega,
millele on määratud vanusepiirang või numbriline
reiting, mis viitab sisu küpsusastmele Need
numbrid aitavad Teil kontrollida DVD-plaatide
tüüpe, mida Teie pere vaadata saab.
Valige reitingutase, mida soovite määrata.
Näiteks, kui Te valite taseme 6, siis plaate
reitinguga üle 6 – tase 7 ja 8 - ei esitata.
Suurem number viitab noortele ebakohasemale
sisule.
PIN-koodi muutmine
Vaadake DivXR VOD (videolaenutuse)
registreerimiskoode, et osta ja esitada
DivXR VOD sisu.
Muutke 4-kohalist salasõna, mida kasutatakse
turvafunktsioonidele ligipääsemiseks.
Saate valida keele, mida eelistate kasutada
peamenüü, plaadimenüü, heli ja subtiitrite puhul.
| MÄRKUS |
 Valitud keel ilmub vaid siis, kui plaat seda
toetab.
| 18
Eesti keel
Kui unustasite oma salasõna
1.
Eemaldage seadmest plaat.
2.
Vajutage ja hoidke all (@) nuppu toote
esipaneelil rohkem kui 5 sekundit.
Kõik seaded taastatakse vaikimisi
väärtustele.
| MÄRKUS |
 Kui vaikimisi väärtused on taastatud,
kustutatakse kõik kasutaja salvestatud
BD-andmed.
 Veebis tarkvara uuendamise ajal ei tohi tootes
olla ühtegi plaati.
Ajavöönd
USB abil
Võimaldab Teil täpsustada Teie piirkonna
ajavööndit.
USB abil uuendamiseks järgige antud samme:
BD vanemakontroll
DivX® videolaenutus
Keeleseadistused
Üldised seaded
1.
Minge veebilehele
www.samsung.com/bluraysupport.
2.
Laadige oma arvutisse uusim USB
tarkvara uuenduse zip-arhiiv.
3.
Pakkige zip-arhiiv oma arvutis lahti.
Teil peaks olema üks RUF-fail, millel on
zip-failiga sama nimi.
4.
Kopeerige RUF-fail USB-mälupulgale.
5.
Kontrollige, et plaadimängijas poleks
plaati, seejärel sisestage USB-mälupulk
plaadimängija USB-pessa.
6.
Liikuge plaadimängija menüüs „Settings“
(Seadistused) > „Support“ (Tugi) >
„Software Upgrade“ (Tarkvara uuendus).
7.
Valige „By USB“ (USB abil).
Kasutajatoe seadistused
Tarkvara uuendus
Tarkvara uuenduse („Software Upgrade“)
menüü võimaldab Teil uuendada plaadimängija
tarkvara, et parandada seadme esitust või ligi
pääseda täiendavatele teenustele.
Veebis
Veebis uuendamiseks järgige antud samme:
1.
2.
3.
4.
Valige „By Online“ (Veebis), seejärel
vajutage
nuppu. Kuvatakse teade
„Connecting to Server“ (Loon serveriga
ühendust).
Kui uuendus on saadaval, kuvatakse
hüpikteade.
Kui valite „Yes“ (Jah), käivitub
allalaadimise protsess. (Ärge mitte
kunagi uuendamise ajal plaadimängijat
välja lülitage.)
Kui uuendamine on lõpetatud, taaskäivitub
plaadimängija automaatselt.
| MÄRKUS |
 Tarkava uuendamine on lõpuleviidud, kui
plaadimängija pärast taaskäivitumist välja lülitub.
Vajutage TOITE nuppu, et uuendatud
plaadimängija kasutamiseks sisse lülitada.
 Mitte kunagi ärge lülitage plaadimängijat
uuendusprotsessi ajal välja või tagasi sisse.
 „SAMSUNG Electronics“ ei võta endale
mingisugust juriidilist vastutust plaadimängija
rikete eest, mis on põhjustatud ebastabiilsest
internetiühendusest või kliendi hooletusest
tarkvara uuendamise ajal.
| MÄRKUS |
 Kui uuendate tarkvara USB-pesa kasutades,
ei tohi seadmes olla ühtegi plaati.
 Kui tarkvara uuendamine on lõpetatud,
kontrollige tarkvara detaile tarkvara uuenduse
(„Software Upgrade“) menüüst.
 Ärge lülitage plaadimängijat välja tarkvara
uuendamise ajal. See võib põhjustada seadme
rikkeid.
 USB-pesa kasutades tohib tarkvara uuendada
vaid USB-välkmälupulgaga.
Automaatne uuendamise teavitus
Kui olete oma plaadimängija võrku ühendanud
ning seejärel lülitate automaatse uuendamise
teavituse sisse, siis teavitab plaadimängija
Teid automaatselt, kui saadaval on uus
tarkvara versioon.
Automaatse uuendamise teavituse
sisselülitamiseks järgige antud samme:
1.
Valige „Auto Upgrade Notification“
(Automaatne uuendamise teavitus),
seejärel vajutage
nuppu.
Võimaldab Teil vaadata üldist lahtiütlust, mis
puudutab kolmandaid osapooli ja teenuseid.
Meedia esitamine
Kommertsplaadi
esitamine
Algseadistamine
1.
Vajutage
nuppu, et avada
plaadisahtel.
2.
Asetage plaat õrnalt plaadisahtlisse
plaadi silt ülespoole suunatud.
3.
Vajutage
nuppu, et plaadisahtel
sulgeda. Esitus algab automaatselt.
Failide esitamine USB-seadmelt
2.
Kuvatakse uuendamise edenemise
hüpikaken.
Saate esitada multimeediafaile, mis asuvad
USB-salvestusseadmel.
3.
Kui uuendamine on lõpuleviidud, lülitub
plaadimängija uuesti automaatselt välja.
Plaadimängija sisselülitamiseks vajutage
TOITE nuppu.
1.
Liikuge peamenüüsse.
2.
Ühendage USB-salvestusseade toote
esipaneelil asuvasse USB-porti, kui
seade on stopprežiimis.
Kuvatakse teade „Do you want to access
the device?” (Kas soovite seadmele ligi
pääseda?).
Vajutage ◄►nuppu, et valida „Yes“
(Jah), seejärel vajutage
nuppu.
4.
| MÄRKUS |
 Uuendamine on lõpuleviidud, kui plaadimängija
end pärast taaskäivitamist välja lülitab.
Vajutage TOITE nuppu, et uuendatud
plaadimängija kasutamiseks sisse lülitada.
 Mitte kunagi ärge lülitage mängijat uuendamise
protsessi ajal käsitsi sisse või välja.
 „SAMSUNG Electronics“ ei võta endale
mingisugust juriidilist vastutust plaadimängija
rikete eest, mis on põhjustatud ebastabiilsest
internetiühendusest või kliendi hooletusest
tarkvara uuendamise ajal.
Võtke ühendust SAMSUNGIGA
Pakub kontaktinformatsiooni, et saaksite oma
plaadimängija asjus abi paluda.
Photos
Music
Settings
3.
4.
5.
Kui „Blu-ray“ mängijas on plaat, vajutage
PUNAST (A) või SINIST (D) nuppu.
Kui mängijas plaati pole, liikuge
6. sammu juurde.
Kui vajutasite PUNAST (A) nuppu,
liikuge 5. sammu juurde.
Kui vajutasite SINIST (D) nuppu, liikuge
sammu 4-1 juurde.
Vajutage ▲▼ nuppe, et valida USB,
seejärel vajutage
nuppu.
No Disc
123
a
123
6.
App 2
a Change Device
App 3
App 4
Safely Remove USB d View Devices " Enter
Vajutage (pict) nuppe, et valida
„Videos“ (Videod), „Music“ (Muusika)
või „Photos“ (Fotod), seejärel
vajutage
nuppu.
Liikuge 7. sammu juurde.
4-1. Kui vajutasite SINIST (D) nuppu,
kuvatakse allolev ekraan. Liikuge
sammu 5-1 juurde.
123
App 1
123
a
App 2
Settings
App 3
App 4
d Home " Enter
5-1. Vajutage ◄►nuppe, et valida USB,
seejärel vajutage
nuppu.
6-1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida
„Videos“ (Videod), „Music“ (Muusika)
või „Photos“ (Fotod), seejärel vajutage
nuppu.
7. Kuvatakse ekraan, mis loetleb üles
seadme sisu. Sõltuvalt sellest,
kuidas sisu on korraldatud, näete
Te kas kaustasid, üksikuid faile või
mõlemaid.
Eesti keel
19 |
Meedia esitamine
Taastab kõik seaded vaikimisi väärtustele,
v.a. võrguseadistused.
Videos
05
Kasutage ▲▼ nuppe, et valida „On“
(Sees), seejärel vajutage
nuppu.
Kui saadaval on uus tarkvara versioon,
teavitab plaadimängija Teid sellest
hüpikaknaga.
1. Püsivara uuendamiseks vajutage
hüpikaknas „Yes“ (Jah).
Plaadimängija lülitub automaatselt välja,
seejärel taaskäivitub ning alustab
allalaadimist. (Mitte kunagi ärge lülitage
mängijat uuendamise protsessi ajal
käsitsi sisse või välja.)
2.
Teenuse lepingu tingimused
8.
9.
Kasutaja salvestatud sisuga
plaatide esitamine
Kui vaja, siis kasutage ▲▼◄► nuppe,
et valida kaust, seejärel vajutage
nuppu.
Kasutage ◄►▲▼ nuppe, et valida
vaatamiseks või esitamiseks fail, seejärel
vajutage
nuppu.
| MÄRKUS |
 Kuigi plaadimängija kuvab kõikide sisutüüpide
kaustasid, kuvab see vaid sellist tüüpi faile,
mille valisite sammus 6 või 6-1.
Näiteks, kui valisite muusika, näete ainule
muusikafaile. Saate antud valikut muuta, kui
naasete peaekraanile ja kordate sammu 4.
10. Vajutage RETURN (Tagasi) nuppu üks
või rohkem korda, et väljuda käesolevalt
ekraanilt, kaustast või naaseda
peaekraanile.
Vajutage EXIT (Välju) nuppu, et naaseda
kohe peaekraanile.
| MÄRKUS |
 USB-salvestusseade tuleb ohutult eemaldada
sooritades selleks „Safely Remove USB“
(USB ohutu eemaldamise) funktsiooni, et vältida
võimalikke kahjustusi USB mälule.
Vajutage HOME (Peamenüü) nuppu, et liikuda
peamenüüsse, valige KOLLANE (C) nupp,
seejärel vajutage
nuppu.
 Kui sisestate plaadi USB-seadme esitamise ajal,
muutub seadme režiim automaatselt „Blu-ray“,
DVD või CD peale.
Saate esitada multimeediafaile, mille olete
salvestanud „Blu-ray“, DVD- või CD-plaadile.
1.
2.
Eesti keel
Kasutage ◄► nuppe, et valida sisu tüüp,
mida soovite vaadata või esitada –
„Videos“ (Videod), „Photos“ (Fotod) või
„Music“ (Muusika) – ja seejärel vajutage
nuppu.
| MÄRKUS |
 Kuigi plaadimängija kuvab kõikide sisutüüpide
kaustasid, kuvab see vaid sellist tüüpi faile,
mille valisite sammus 2.
Näiteks, kui valisite muusika, näete ainule
muusikafaile. Saate antud valikut muuta, kui
naasete peaekraanile ja kordate sammu 2.
3.
4.
5.
6.
| 20
Asetage kasutaja salvestatud plaat
plaadisahtlisse plaadi silt ülespoole
suunatuna, seejärel sulgege plaadisahtel.
Kuvatakse hüpikaken „Device Connected“
(Seade ühendatud).
Arvutis asuva sisu
esitamine
Esitamaks sisu, mis asub Teie arvutis, oma
„Blu-ray“ plaadimängijaga, peate kõigepealt
„Blu-ray“ mängija oma võrku ühendama ning
arvutisse paigaldama DNLA tarkvara.
Arvutist sisu esitamine
1.
2.
3.
4.
Kasutage ◄►▲▼nuppe, et valida fail,
mida vaadata või esitada, seejärel
vajutage
nuppu.
Vajutage RETURN (Tagasi) nuppu korra
või rohkem, et väljuda käesolevalt
ekraanilt, kaustast või naaseda
peaekraanile.
Vajutage EXIT (Välju) nuppu, et naaseda
kohe peaekraanile.
Vajutage puldi SINIST (D) nuppu
(„Device“ – Seade).
Kuvataval seadme ekraanil valige oma
arvuti ja seejärel vajutage
nuppu.
Kasutage ◄► nuppe, et valida sisu,
mida soovite vaadata või esitada „Videos“ (Videod), „Photos“ (Fotod) või
„Music“ (Muusika) – ja seejärel vajutage
nuppu.
8.
Kasutage ◄►▲▼ nuppe, et valida fail,
mida vaadata või esitada, seejärel
vajutage
nuppu.
Vajutage RETURN (Tagasi) nuppu üks
või rohkem korda, et väljuda käesolevalt
ekraanilt, kaustast või naaseda
peaekraanile.
Vajutage EXIT (Välju) nuppu, et naaseda
kohe peaekraanile
Video taasesituse juhtimine
Saate juhtida „Blu-ray“, DVD- ja CD-plaadil,
USB-seadmel või Teie arvutis asuva videosisu
esitust.
Sõltuvalt meediast ei pruugi osad siin juhendis
kirjeldatud funktsioonid võimalikud olla.
Video taasesituseks kasutavad
nupud kaugjuhtimispuldil
2
| MÄRKUS |
 Kuigi plaadimängija kuvab kõikide sisutüüpide
kaustasid, kuvab see vaid sellist tüüpi faile,
mille valisite sammus 4.
Näiteks, kui valisite muusika, näete ainule
muusikafaile. Saate antud valikut muuta,
kui naasete peaekraanile ja kordate sammu 4.
Kuvatakse ekraan, mis loetleb üles
seadme sisu. Sõltuvalt sellest, kuidas
sisu on korraldatud, näete Te kas
kaustasid, üksikuid faile või mõlemaid.
Vajadusel kasutage ▲▼◄► nuppe,
et valida kaust, seejärel vajutage
nuppu.
Liikuge peamenüüsse.
7.
5.
6.
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Kuvatakse ekraan, mis loetleb üles arvuti
sisu. Sõltuvalt sellest, kuidas sisu on
korraldatud, näete Te kas kaustasid,
üksikuid faile või mõlemaid.
Vajadusel kasutage ▲▼◄► nuppe, et
valida kaust, seejärel vajutage
nuppu.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Taasesitusega seotud nupud
Plaadimängija ei esita heli otsingu ajal,
aeglases või astmelises režiimis.
• Normaalkiirusel taasesitusse naasmiseks
vajutage
nuppu.
Alustab taasesitust.
Peatab taasesituse.
nupp
Teeb taasesituses pausi.
Kiire esitus
Aegluubis
esitus
Astmeline
esitus
Vahelejättev
esitus
Vajutage taasesituse ajal
või
nuppu. Iga kord, kui Te
või
nuppu vajutate, muutub
taasesituse kiirus.
Vajutage pausitud olekus
Nuppu. Iga kord, kui te vajutate
nuppu, muutub taasesituse
kiirus.
Vajutage pausitud olekus
Nuppu. Iga kord, kui te vajutate
nuppu, kuvatakse uus
kaader.
Vajutage pausitud olekus
Nuppu. Iga kord, kui te vajutate
nuppu, liigutakse plaadil
eelmisele või järgmisele peatükile
või failile.
„Off“ (Väljas)
Vajutage taasesituse ajal seda
nuppu, et käivitada plaadimenüü
funktsioon.
4
Vajutage taasesituse ajal seda
nuppu, et käivitada pealkirjamenüü
funktsioon.
Vajutage taasesituse ajal seda
nuppu, et käivitada hüpikmenüü
funktsioon.
Kiire esitus (ainult heliplaat (CD-DA)
Vajutage taasesituse ajal või
nuppu. Iga kord, kui te või
nuppu vajutate, muutub taasesituse kiirus.
5
Paus : Teeb loo esitamises pausi.
Muusika esitamise juhtimine
Saate kontrollida „Blu-ray“, DVD- ja CD-plaadil,
USB-seadmel või arvutis asuvate muusikafailide
esitamist.
(
) „Track“ (Lugu) Korratakse käesolevat laulu.
(
) „All“ (Kõik)
Korratakse kõiki laule.
(
) „Shuffle“
(Juhuslik)
Laule esitatakse juhuslikus
järjekorras.
Esitusloend
nupp: Esitab hetkel valitud lugu.
6
1.
Heliplaadi (CD-DA)/MP3-plaadi
kordamine
1.
Muusika taasesitamiseks
kasutatavad nupud
kaugjuhtimispuldil
TRACK 001
Muusikaloendisse liikumiseks vajutage
või RETURN (tagasi) nuppu.
Kuvatakse muusikaloendi ekraan.
1/2 Page
Music TRACK 001
Vajutage esitusloendi esitamise ajal
TOOLS (Tööriistade) nuppu.
Playlist
Tools
TRACK 001
Repeat Mode
?
Off
TRACK 002
Lugusid esitatakse
salvestamise järjekorras.
TRACK 001
TRACK 002
02:38
1/6
05:57
02:38
TRACK 003
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 005
TRACK 006
02:38
02:38
TRACK 007
TRACK 008
02:38
02:38
TRACK 009
< Adjust " Select ' Return04:27
TRACK 010
02:38
TRACK 003
CD
04:07
02:38
Select
( ) Jump Page
' Return
TRACK 004
1
+
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
CD
" Pause
Tools
2.
Vajutage ▲▼◄► nuppe, et liikuda
soovitud loole, seejärel vajutage
KOLLAST (C) nuppu. Lool kuvatakse
märgistus.
Korrake seda protseduuri, et valida veel
lugusid.
3.
Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge
loole, seejärel vajutage uuesti
KOLLAST (C) nuppu.
Loo märgistus tühistatakse.
' Return
4
2
3
1
2
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
NUMBRINUPUD (Ainult heliplaat (CD-DA)):
Vajutage esitusloendi esitamise ajal soovitud
loo numbrit. Valitud lugu hakatakse esitama.
2.
3.
Vajutage ◄►nuppe, et valida „Track“
(Lugu), „All“ (Kõik), „Shuffle“ (Juhuslik)
või „Off“ (Väljas).
Vajutage
nuppu.
Vahelejätmine: Vajutage taasesituse ajal
või nuppu, et liikuda esitusloendis
eelmisele või järgmisele failile.
BONUS
REPEAT
VIEW
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Eesti keel
21 |
Meedia esitamine
nupp
DISC MENU
(Plaadimenüü)
nupp
TITLE MENU
(Pealkirjamenüü)
nupp
POPUP MENU
(Hüpikmenüü)
nupp
nupp: Peatab loo esitamise.
3
05
nupp
Plaadimenüü, pealkirjamenüü,
hüpikmenüü ja pealkirjaloendi
kasutamine
4.
Kui see on tehtud, vajutage
5.
Esitusloendi muutmiseks vajutage
RETURN (Tagasi) nuppu, et naased
muusikaloendisse.
Korrake samme 2, 3 ja 4.
Esitusloendi tühistamiseks peamenüüsse
naasmiseks vajutage RETURN (Tagasi) või
EXIT (Välju) nuppu.
6.
nuppu.
| MÄRKUS |
 Heliplaadile (CD-DA) on võimalik luua kuni
99-st loost koosneva esitusloendi.
 Kui eemaldate esitusloendist kõik lood ja vajutate
seejärel
nuppu, loetleb ja esitab
plaadimängija kõiki plaadilolevaid lugusid.
Fotode esitamine
Saate juhtida „Blu-ray”, DVD-, CD-plaadil,
USB-seadmel või Teie arvutis asuvaid fotosid.
Tööriistade („Tools”) menüü
kasutamine
Vajutage taasesituse ajal TOOLS (Tööriistade)
nuppu.
„Start Slide
Show” (Alusta
Valige, et alustada slaidiesitust.
slaidiesitust)
„Background
Valige, et kuulata slaidiesituse
Music”
(Taustamuusika) vaatamise ajal muusikat.
Valige, et suurendada käesolevat
„Zoom”
(Suurendus)
pilti. (Suurendage kuni 4 korda)
„Rotate”
(Pööra)
Valige, et pilti pöörata.
(See pöörab pilti kas päripäeva
või vastupäeva.)
„Information”
(Teave)
Kuvab pildi teavet.
| 22
Eesti keel
| MÄRKUS |
 Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib
tööriistade menüü erineda.
 Võimaldamaks taustamuusika funktsiooni
peab fotofail olema samal salvestusmeediumil
kus muusikafailgi.
Siiski võib helikvaliteeti mõjutada MP3-faili
bitikiirus, foto suurus ja kodeerimismeetod.
 Te ei saa suurendada subtiitreid ja
PG-graafikat täisekraani režiimis.
Lisa
Veaotsing
PROBLEEM
Kaugjuhtimispult ei tööta.
LAHENDUS
Kontrollige puldis olevaid patareisid. Need võivad asendamist vajada.
Ärge kasutage pulti kaugemal kui 6,1 meetrit.
Eemaldage patareid ja hoidke kaugjuhtimispuldi mikroprotsessorite
tühjendamiseks ja algseadistamiseks mitme minuti jooksul all selle
ühte või mitut nuppu. Paigaldage patareid ning proovige pulti
uuesti kasutada.
Plaati ei saa esitada.
Kontrollige, et plaat on sisestatud sildiga pool üleval.
Kontrollige „Blu-ray” /DVD-plaadi regiooninumbrit.
Plaadimenüü ei ilmu.
Kontrollige, et plaadil oleks plaadimenüü.
Ekraanile ilmub keelav teade.
Antud teade ilmub, kui vajutatakse vale nuppu.
„Blu-ray” /DVD- plaadi tarkvara ei toeta antud funktsiooni (nt. nurka)
Olete valinud pealkirja või peatüki numbri või otsinguaja,
mis pole saadaval.
Esitusrežiim erineb seadistuste
menüüs valitust.
Mõned seadistuste menüüs valitud funktsioonid ei pruugi korralikult
töötada, kui plaat pole vastava funktsiooniga kodeeritud.
Ekraani kuvasuhet ei saa muuta.
Ekraani kuvasuhe on Teie „Blu-ray” / DVD-plaadil kindlaks määratud.
Kui tehasesätted on taastatud, kustutatakse kõik kasutaja poolt
salvestatud BD-andmed.
Unustasite PIN-koodi
Kontrollige, et olete helivalikute menüüs valinud õige digitaalse
väljundi.
Vajutage
nuppu (esipaneelil) rohkem kui 5 sekundit, kui
plaati pole sisestatud. Kõik seadistused, k.a. salasõna, taastatakse
tehasesätetele. Kasutage seda vaid äärmisel vajadusel.
Kui tehasesätted on taastatud, kustutatakse kõik kasutaja poolt
salvestatud BD-andmed.
Kui kogete muid probleeme.
Otsige kasutusjuhendi sisukorrast peatükk, mis sisaldab Teie
probleemi kohta selgitusi, ning järgige väljatoodud protseduure
veel kord.
Kui probleem siiski ei lahene, võtke palun ühendust oma lähima
volitatud SAMSUNGI teeninduskeskusega.
Pilt on mürane või moonutatud.
Kontrollige, et plaat poleks must või kriimustatud.
Puhastage plaat.
Puudub HDMI-väljund
Kontrollige ühendust teleri ja toote HDMI-pesa vahel.
Kontrollige, kas Teie teler toetab 576p/480p, 720p, 1080i või
1080p HDMI-sisendresolutsiooni.
See ei ole toote viga.
Heli puudub.
Kui HDMI-väljund on seatud resolutsioonile, mida Teie teler ei toeta
(näiteks 1080p), ei pruugi Te telerist pilti näha.
Vajutage
nuppu (esipaneelil) rohkem kui 5 sekundit, kui
plaati pole sisestatud. Kõik seadistused taastatakse tehasesätetele.
Ebanormaalne HDMI-väljundekraan.
Kui ekraanile ilmub juhuslik müra, tähendab see, et teler ei toeta
HDCP-d („High-bandwidth Digital Content Protection” – lairiba
digisisu kaitse).
Eesti keel
23 |
Lisa
PROBLEEM
Ekraan on tühi.
LAHENDUS
06
Enne teenindusse pöördumist palun kontrollige järgmist:
Lisa
PROBLEEM
LAHENDUS
DLNA funktsioon
Ma näen DLNA funktsiooni kaudu
jagatud kaustasid, kuid mitte faile.
Video esitus hakib.
DLNA ühendus mängija ja arvuti
vahel on ebastabiilne.
DLNA näitab ainult video-, foto- ja muusikafaile.
Teist tüüpi faile ei kuvata.
Kontrollige, kas võrk on stabiilne.
Kontrollige, kas võrgukaabel on korralikult ühendatud ning ega
võrk pole ülekoormatud.
Juhtmevaba ühendus DNLA-ga ühilduva seadme ning mängija
vahel on ebastabiilne. Kontrollige ühendust.
Ühes alavõrgus asuvad IP-aadressid peavad olema unikaalsed.
Kui nad pole, võib IP-interferents taolist fenomeni põhjustada.
Kontrollige, kas tulemüür on aktiivne.
Kui see nii on, tühistage tulemüür.
„BD-LIVE”
Ma ei saa ühendust BD-LIVE serveriga.
Kontrollige, kas võrguühendus on edukas või mitte, kasutades
võrgustaatuse funktsiooni (vaadake lk 17).
Kontrollige, kas USB-mäluseade on tootega ühendatud või mitte.
Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba mälumahtu, et
mahutada BD-LIVE teenust. Saate kontrollida saadaolevat mahtu
BD-andmete halduse alt (vaadake lk 17).
Kontrollige, kas BD-LIVE internetiühenduse menüü on seatud sättele
„Allow (All)” (luba kõik).
Kui kõik ülaltoodu ebaõnnestub, siis võtke ühendust
teenusepakkujaga või uuendage uusimale püsivarale.
| 24
Eesti keel
PROBLEEM
BD-LIVE teenuse kasutamise ajal
ilmneb viga.
LAHENDUS
Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba mälumahtu,
et mahutada BD-LIVE teenust.
Saate kontrollida saadaolevat mahtu BD-andmete halduse
alt (vaadake lk 17).
| MÄRKUS |
Kui taastatakse tehasesätted, kustutatakse kõik kasutaja poolt salvestatud BD-andmed.
Toote remont
1.
2.
Tehnilised andmed
HDMI
Heliväljund
Võrk
Video
Heli
Digitaalne heliväljund
„Ethernet“
1,2 Kg
360 (L) X 196 (S) X 39 (K) mm
+5°C kuni +35°C
10 % kuni 75 %
USB 2.0
5V 500mA maks.
2D : 1080p, 1080i, 720p, 480p
3D : 1080p, 720p
PCM, „Bitstream“
Koaksiaalne
100BASE - TX terminal
Lisa
USB
Kaal
Mõõdud
Töötamise temperatuurivahemik
Töötamise niiskusvahemik
Tüüp A
Vahelduvvoolu väljund
06
Üldine
Ei toetata võrgukiirust 10Mbps või vähem.
Disain ja tehnilised andmed võivad etteteatamata muutuda.
Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
Teavet vooluallika ning energiatarbimise kohta vaadake mängija külge kinnitatud sildilt.
Eesti keel
25 |
Lisa
Vastavuse ja ühilduvuse teatis
MITTE KÕIK plaadid pole ühilduvad
Vastavalt allpool toodud piirangutele ning muule siin juhistes kirjeldatule, kaasaarvatud
juhendi peatükid plaaditüüpide ning nende omaduste kohta, saab selle mängijaga
taasesitada järgnevaid plaate: eelnevalt salvestatud sisuga kaubandusvõrgust ostetud
BD-ROM-, DVD-Video- ja heliplaadid; BD-RE-, BD-R-, DVD-RW / DVD-R-plaadid;
ja CD-RW/CD-R-plaadid.
Muud plaadid ei ole mõeldud selles mängijas taasesitamiseks või ei saa neid selles mängijas
taasesitada. Mõned ülaltoodud plaadid ei pruugi selles mängijas toimida allpool toodud
põhjustel.
SAMSUNG ei saa kindlustada, et see mängija taasesitab kõiki plaate, mis kannavad
BD-ROM, BDRE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/DVD-R ja CD-RW/CD-R logosid. Antud
mängija ei pruugi vastata kõikidele töökäskudele ning kõik funktsioonid ei pruugi toimida
kõikide plaatide puhul. Need ning teised uute ning praeguste plaatide ühilduvusega
seotud probleemid on võimalikud, sest:
- „Blu-ray” on uus ja arenev formaat ja see mängija ei pruugi edastada kõiki BD-plaatide
poolt võimaldatavaid omadusi, sest mõned funktsioonid on valikulised, lisafunktsioonid
võivad olla lisatud BD-formaadile pärast selle mängija tootmist ning teatud funktsioonid
ei pruugi olla veel kättesaadavad;
- see mängija ei toeta kõiki uusi ning juba olemasolevaid plaaditüüpe;
- uusi ja juba olemasolevaid plaadiformaate võidakse muuta, uuendada,
parendada ja/või täiustada;
- osade plaatide tootmisel on arvestatud sellega, et taasesitamisel saaks kasutada
vaid teatud kindlaid piiratud funktsioone;
- mõned omadused võivad olla valikulised või võidakse lisaomadusi luua pärast selle
seadme tootmist ning mõned omadused võivad hilineda;
- mõned plaadid, millel on BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/ DVD-R ja
CD-RW/CD-R logod, võivad siiski olla mittestandardsed plaadid;
- osasid plaate ei saa taasesitada nende füüsilise seisundi või salvestamise tingimuste
tõttu;
- „Blu-ray” ja DVD-plaatide loomisel võib tekkida vigu plaadi tarkvaras ning tehnilises
seisundis;
- see mängija töötab erinevalt standardsetest DVD-mängijatest või teistest
AV-seadmetest; ja/või
- selles juhendis toodud põhjustel ning teistel põhjustel, mida on avaldanud SAMSUNGI
teeninduskeskus.
| 26
Eesti keel
Kui puutute kokku mitteühilduvuse või seadme töötamise probleemidega, siis võtke
ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega. Võite võtta ka ühendust SAMSUNGI
teeninduskeskusega, et saada võimalikke tarkvarauuendusi oma mängija jaoks.
Taasesitamise piirangute ning plaatide ühilduvuse kohta vaadake infot selles juhendis
toodud hoiatustest, peatükkidest „Enne kasutusjuhendi kasutamist”, peatükist
plaaditüüpidest ja omadustest, ning peatükist, milles kirjeldatakse tegevusi enne
taasesitamist.
„Blu-ray” plaadimängija täisrealaotusega väljundist: TARBIJAD PEAKSID TEADMISEKS
VÕTMA, ET MITTE KÕIK KÕRGLAHUTUSEGA TELEVIISORID EI OLE SELLE TOOTEGA
TÄIELIKULT ÜHILDUVAD NING KUVADA VÕIDAKSE VÕÕRKEHI. KÕRGLAHUTUSEGA
PILDI KUVAPROBLEEMIDE PUHUL SOOVITATAKSE KASUTAJAL LÜLITADA ÜHENDUS
ÜMBER „STANDARD DEFINITION” VÄLJUNDILE. KUI TEKIB KÜSIMUSI MEIE TELEVIISORI
ÜHILDUVUSE KOHTA SELLE TOOTEGA, VÕTKE ÜHENDUST MEIE TEENINDUSKESKUSEGA.
Koopiakaitse
Kuna AACS („Advanced Access ContentSystem”) on „Blu-ray” plaadi formaadi heakskiidetud
sisukaitsesüsteem, siis sarnaselt DVD-formaadi puhul kasutatavale CSS („Content Scramble
System”) süsteemile rakendatakse teatud takistusi AACS-süsteemiga kaitstud sisu
taasesitamisele, analoogsignaali väljastamisele, jne. Selle toote kasutamine ning takistused
võivad varieeruda sõltuvalt ostuajast, kuna takistused võivad pärast toote ostmist lisanduda/
muutuda vastavalt AACS-le. Lisaks kasutatakse BDROM märki ja BD+ märki BD-formaadi
sisukaitsesüsteemina, mis tähendab, et BD-ROM ja BD+ märgiga sisu taasesitamisele
võidakse kohaldada teatud takistusi. Lisainformatsiooni saamiseks AACS, BD-ROM, BD+,
või selle toote kohta võtke palun ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.
Mitmed „Blu-ray”/DVD-plaadid on kodeeritud kopeerimise vastase kaitsega. Seetõttu peaksite
ühendama oma „Blu-ray” mängija vaid otse oma teleriga, mitte läbi videomaki. Videomakiga
ühendamisel võib kopeerimise vastase kaitsega BD/DVD-plaatidelt esitatav pilt olla moondunud.
Vastavalt USA ja teiste riikide autoriõiguste seadustele võidakse lubamatu salvestamise,
kasutamise, kuvamise, levitamise ja televisiooniprogrammide, videokassettide, „Blu-ray”
plaatide, DVD-de ja teiste materjalide läbivaatamise eest võtta tsiviil- ja/või kriminaalvastutusele.
Lisa
Kõik materjalid ja teenused, millele pääseb ligi antud seadme abiga, kuuluvad kolmandatele
osapooltele ning neid kaitsevad autoriõigused, patendid, kaubamärgid ja/või muud
intellektuaalse omandi seadused. Antud materjalid ja teenused on mõeldud vaid isiklikuks
mitteäriliseks kasutamiseks. Te ei või ühtegi materjali ega teenust kasutada viisil, mida pole
volitanud materjalide omanik või teenusepakkuja. Piiramata eelmainitut, kui pole just vastava
materjali omaniku või teenusepakkuja poolt sõnaselgelt lubatud, ei või Te antud seadmega
kuvatud materjale või teenuseid mitte mingil viisil või vahendiga muuta, kopeerida,
taasavaldada, üles laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa, luua tuletatud töösid, ära
kasutada või laiali jagada.
KOLMANDA OSAPOOLE MATERJALID JA TEENUSED ON SAADAVAL „NII NAGU NAD ON”
PÕHIMÕTTEL SAMSUNG EI ANNA PAKUTUD MATERJALIDELE JA TEENUSTELE
GARANTIID, EI SELGESÕNALIST EGA VIHJATUT, MITTE MINGISUGUSEL EESMÄRGIL.
SAMSUNG ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIKIDEST VIHJATUD GARANTIIDEST, K.A. KUID
MITTE KITSENDATUD, MÜÜDAVUSE GARANTIIDEST VÕI ANTUD EESMÄRGIGA
SOBIVUSEST.
Litsents
„Dolby” ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories” kaubamärgid.
Toodetud USA patentide nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ning
teiste USA ja ülemaailmsete patentide, mis on välja antud või vastust
saamas, litsentsi alusel. DTS ja selle sümbol on registreeritud kaubamärgid
ja DTS-HD, „DTS-HD Master Audio” ning DTS logod on „DTS, Inc” kaubamärgid. Toode
sisaldab tarkvara. © „DTS, Inc”. Kõik õigused kaitstud.
DivX
- DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videoformaat, mille on
loonud „DivX,Inc”. See on ametlik „DivX Certified” seade, mis esitab
DivX-videot. Külastage veebilehte www.divx.com, et saada rohkem teavet ning tarkvara
tööriistu, et teisendada oma failid DivX-videoks.
Eesti keel
27 |
Lisa
Võrguteenusest lahtiütlemine
SAMSUNG EI GARANTEERI ÜHEGI MATERJALI VÕI TEENUSE, MIS ON ANTUD SEADME
ABIL KÄTTESAADAVAKS TEHTUD, TÄPSUST, KEHTIVUST, AJATUST, SEADUSLIKKUST VÕI
TÄIELIKKUST NING MITTE MINGIL JUHUL, K.A. HOOLIMATUS, POLE SAMSUNG VASTUTAV,
ÜKSKÕIK KAS LEPINGULISELT VÕI DELIKTI JÄRGI, ÜHEGI OTSESTE, KAUDSETE,
JUHUSLIKE, ERILISE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE, ADVOKAADI TASUDE,
KULUDE VÕI ÜHEGI TEISE KAHJU, MIS TULENEB VÕI ON SEOTUD IGASUGUSE TEABEGA,
MIS SISALDUB VÕI MIS TULENEB IGASUGUSE MATERJALI VÕI TEENUSE TEIE VÕI
KOLMANDA OSAPOOLE POOLSEST KASUTAMISEST, ISEGI KUI ANTUD KAHJUDE
VÕIMALIKKUSEST ON TEADA ANTUD.
Kolmanda osapoole teenused võidakse lõpetada või katkestada igal ajal ning SAMSUNG ei
esinda ega garanteeri, et ükski materjal või teenus jääb teatud perioodi jooksul kättesaadavaks.
Materjale ja teenuseid edastatavad kolmandad osapooled võrgu ja edastusvahendite abil,
mille üle SAMSUNGIL kontroll puudub. Piiramata antud lahtiütluse üldist olemust ütleb
SAMSUNG selgesõnaliselt lahti igasugusest vastutusest igasuguse antud seadme poolt
kättesaadavaks tehtud materjali või teenuse igasuguse katkestuse või peatamise eest.
Samuti pole SAMSUNG vastutav klienditeenusega seotud materjalide või teenuste eest.
Igasugused materjalide või teenustega seotud küsimused või hooldusnõuded tuleb esitada otse
vastavate materjalide või teenuste pakkujatele.
06
„Cinavia“ teade: Käesolev toode kasutab „Cinavia“ tehnoloogiat piiramaks teatud
kommertseesmärgil toodetud filmide, videote ja nende filmimuusika volitamata koopiate
kasutamist. Kui tuvastatakse volitamata koopia keelatud kasutamine, kuvatakse teade ning
taasesitus või koopia tegemine katkestatakse.
Rohkem informatsiooni „Cinavia“ tehnoloogia kohta leiate „Cinavia“ onlain
klienditeabekeskuse veebilehelt http://www.cinavia.com. Posti teel „Cinavia“ kohta
täiendava informatsiooni saamiseks saatke oma postiaadressiga postkaart aadressil:
Käesolev toode hõlmab endas patenteeritud tehnoloogiat, millele on litsentsi võtnud
„Verance Corporation“ ja mida kaitseb USA patent 7369677 ning teised USA ja
ülemaailmsed patendid, mis on välja antud või vastust saamas, samuti ka autoriõigused
ja kaubandussaladuste kaitse, mis on mõeldud taolise tehnoloogia teatud aspektide jaoks.
„Cinavia“ on „Verance Corporationi“ kaubamärk. Autoriõigused 2004-2010 „Verance
Corporation“. Kõik õigused kaitstud „Verance’i“ poolt. Keelatud on pöördprojekteerimine
või lahtivõtmine.
- DIVX VIDEOLAENUTUSEST : See „DivX CertifiedR“ seade peab olema registreeritud,
et esitada ostetud DivX videolaenutuse (VOD) filme. Registreerimiskoodi saamiseks
otsige üles DivX VOD peatükk oma seadme seadistusmenüüs. Minge veebilehele
vod.divx.com, et saada täiendavat teavet oma registreerimise läbiviimise kohta.
- „DivX CertifiedR“ esitab DivXR videot eraldusvõimega kuni HD 1080p, k.a.
esmaklassiline sisu.
- DivXR, „DivX CertifiedR“ ja seotud logod on „DivX, Inc“ kaubamärgid ning neid
kasutatakse litsentsi alusel.
- Kaetud ühe või rohkema järgneva U.S. patendiga: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
HDMI, HDMI logo ja „High-Definition Multimedia Interface“ on „HDMI
Licensing LLC“ kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ning teistes riikides.
„Oracle“ ja „Java“ on „Oracle“ ja/või selle partnerite registreeritud kaubamärgid.
Teised nimed võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.
Avatud allika litsentsi teavitus
- Avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamise korral on „Open Source” litsentsid saadaval
toote menüüs.
„Blu-ray“ plaat ™, „Blu-ray“™ ja logod on „Blu-ray Disc Association“ kaubamärgid.
DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED® on kaubamärgid, teenuse kaubamärgid või
sertifikaadimärgid, mis kuuluvad ettevõttele „Digital Living Network Alliance".
| 28
Eesti keel
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI
klienditeenindusega.
Latvijas Republika
Riik
Lietuvos Respublika
Eesti Vabariik
Klienditeeninduse kontakttelefon
Veebilehekülg
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Informacinës linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement