Samsung NX300M Kasutusjuhend

Samsung NX300M Kasutusjuhend
Käyttöopas
FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön
yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella.
Tekijänoikeustietoja
• Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Mac ja Apple App Store ovat Apple Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Google Play Store on Google, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
• Adobe, Adobe logo, Photoshop ja Lightroom ovat Adobe Systems
Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• microSD™, microSDHC™ ja microSDXC™ ovat SD Associationin
• Kameran tekniset tiedot tai tämän käyttöoppaan sisältö voivat
muuttua ilman ennakkoilmoitusta kameran toimintojen päivityksen
takia.
• Suosittelemme, että käytät kameraa siinä maassa, josta sen hankit.
• Käytä tätä kameraa vastuullisesti ja noudata kaikkia kameroiden
käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä.
• Sinulla ei ole lupaa käyttää uudelleen eikä levittää mitään tämän
käyttöoppaan osaa hankkimatta siihen lupaa etukäteen.
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• HDMI, HDMI-logo ja termi "High Definition
Multimedia Interface" ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
PlanetFirst edustaa Samsung Electronicsin omistautuneisuutta
kestävälle kehitykselle ja sosiaaliselle vastuulle ekokeskeisillä
yritys- ja hallintotoimilla.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Tässä käyttöoppaassa käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat
omistajilleen.
1
Terveys ja turvallisuus
Noudattamalla seuraavia varoituksia ja neuvoja vältyt vaarallisilta
tilanteilta ja kamerasi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Vaara – tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai
muille
Älä pura tai yritä korjata kameraa.
Kamera voi vahingoittua ja sinä voit altistua sähköiskulle.
Älä käytä kameraa tulenarkojen tai räjähtävien kaasujen ja
nesteiden lähellä.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
Älä aseta kameran sisään tulenarkoja materiaaleja äläkä säilytä
sellaisia kameran lähellä.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä käsittele kameraa märin käsin.
Varo vioittamasta kuvauskohteen silmiä.
Älä käytä salamaa lähellä (lähempänä kuin 1 m) ihmisiä tai eläimiä.
Salaman käyttö liian lähellä kohteen silmiä voi aiheuttaa tilapäisiä tai
pysyviä näkövaurioita.
Pidä kamera pienten lasten ja lemmikkieläinten
ulottumattomissa.
Pidä kamera ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten
ulottumattomissa. Pienet osat voivat nieltäessä aiheuttaa tukehtumisen
tai vakavia vammoja. Myös liikkuvat osat ja lisävarusteet voivat aiheuttaa
fyysisiä vammoja.
Älä jätä kameraa suoraan auringonpaisteeseen tai
kuumuuteen pitkäksi aikaa.
Kameran sisäosat voivat vahingoittua pysyvästi, jos kamera jätetään
pitkäksi aikaa auringonvaloon tai se altistuu äärimmäisille lämpötiloille.
Älä peitä kameraa tai laturia huovilla tai vaatteilla.
Kamera saattaa ylikuumeta, mikä saattaa saada kameran vääristymään tai
aiheuttaa tulipalon.
Se saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Älä käsittele virtalähteen johtoa tai laturia ukonilman aikana.
Se saattaa aiheuttaa sähköiskun.
2
Terveys ja turvallisuus
Jos kameraan joutuu nestettä tai vieraita esineitä, irrota heti
kaikki virtalähteet, kuten akku ja laturi, ja ota yhteys Samsunghuoltoon.
Varoitus – tilanne, joka voi vaurioittaa kameraa tai muita
laitteita
Poista kamerasta akku, kun varastoit sen pitemmäksi aikaa.
Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat kameran käyttöä
tietyillä alueilla.
Akut saattavat vuotaa tai hapettua ja aiheuttaa kameralle vahinkoa.
• Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille.
Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia litiumioniakkuja. Älä vioita tai lämmitä akkua.
• Sammuta kamera lentokoneessa. Kamera voi häiritä lentokoneen
laitteita. Noudata lentoyhtiön säädöksiä ja sammuta kamera, kun
lentoyhtiön henkilöstö niin pyytää.
Väärät, vaurioituneet tai kuumat akut saattavat aiheuttaa tulipalon tai
loukkaantumisen.
• Katkaise kamerasta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä.
Kamera voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai
terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä
ja henkilökunnan antamia ohjeita.
Älä anna laitteen häiritä sydämentahdistimia.
Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi pidä tämä kamera etäällä
kaikista sydämentahdistimista, kuten valmistaja ja eri tutkimusryhmät
suosittelevat. Jos epäilet mistään syystä, että kamera häiritsee
sydämentahdistinta tai muuta lääketieteellistä laitetta, kytke kamera
välittömästi pois päältä ja ota yhteys sydämentahdistimen tai
lääketieteellisen laitteen valmistajaan saadaksesi neuvoja.
Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä akkuja, latureita,
kaapeleita ja lisävarusteita.
• Valtuuttamattomat akut, laturit, kaapelit tai lisävarusteet voivat saada
akun räjähtämään, vioittaa kameraa tai aiheuttaa loukkaantumisen.
• Samsung ei ole vastuussa luvattomien akkujen, laturien, kaapeleiden tai
lisävarusteiden käytön aiheuttamista vaurioista tai vammoista.
Älä käytä akkuja muuhun kuin niille suunniteltuun
tarkoitukseen.
Akun väärinkäyttö saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
3
Terveys ja turvallisuus
Älä kosketa salamaa sen välähtäessä.
Salamavalo on hyvin kuuma välähtäessään ja saattaa polttaa ihoa.
Kun käytät verkkolaturia, sammuta kamera ennen laturin
virran katkaisemista.
Tämän laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Liitä kaapelit tai sovittimet ja asenna akut ja muistikortit
varovasti.
Portit, liittimet ja lisävarusteet voivat vaurioitua, jos liittimet liitetään
väkisin, johdot kytketään väärin tai akut ja muistikortit asennetaan väärin.
Pidä magneettinauhalliset kortit erillään kameran kotelosta.
Kortille tallennetut tiedot voivat vioittua tai kadota.
Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
Tämän laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia, akkua tai
muistikorttia.
Älä käytä akkujen lataamiseen vioittunutta virtajohtoa,
pistoketta tai löysää pistorasiaa.
Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, kameravian tai tulipalon.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä aseta kameraa magneettikenttiin tai sellaisten lähelle.
Tämä voi aiheuttaa kamerassa toimintahäiriöitä.
Älä anna verkkolaturin koskettaa akun +/- -napoja.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä pudota kameraa tai altista sitä voimakkaille iskuille.
Älä käytä kameraa, jos näyttö on vahingoittunut.
Jos lasi- tai akryyliosat ovat rikkoutuneet, vie kamera korjattavaksi
Samsungin huoltoon.
Se saattaa vahingoittaa näyttöä tai sisäisiä ja ulkoisia osia.
4
Terveys ja turvallisuus
Tarkista ennen käyttöä, että kamera toimii asianmukaisesti.
Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille.
Valmistaja ei ole vastuussa kameran virheellisestä toiminnasta tai käytöstä
johtuvasta tiedostojen katoamisesta tai vaurioitumisesta.
Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole
vastuussa tietojen katoamisesta.
Kamera tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä
suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten
sydämentahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä ja muita elektronisia
laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa
niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.
Estä ei-toivotut häiriöt käyttämällä ainoastaan Samsungin hyväksymiä
laitteita ja lisävarusteita.
Älä jätä objektiivia alttiiksi suoralle auringonvalolle.
Käytä kameraa normaalissa asennossa.
USB-kaapelin pienempi pää tulee kytkeä kameraan.
Muutoin kuvakennoon voi tulla värjäytymiä tai toimintahäiriö.
Vältä kosketusta kameran sisäiseen antenniin.
Jos kamera ylikuumenee, irrota akku ja anna sen jäähtyä.
• Kameran pitkäaikainen käyttö voi saada akun ylikuumenemaan ja
kameran sisälämpötilan kohoamaan. Jos kamera lakkaa toimimasta,
irrota akku ja anna sen jäähtyä.
• Korkea sisäinen lämpötila voi aiheuttaa valokuviin kohinaa. Tämä on
normaalia eikä vaikuta kameran yleiseen suorituskykyyn.
Tiedonsiirto ja vastuualueet
• WLAN-verkon kautta lähetetty tieto saattaa vuotaa, joten älä siirrä
arkaluontoisia tietoja julkisissa paikoissa ja avoimissa verkoissa.
• Kameran valmistaja ei ole vastuussa tiedonsiirrosta, joka rikkoo
tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai aineetonta omaisuutta koskevia lakeja
tai hyvää käytöstä koskevia säädöksiä.
5
Tämän käsikirjan merkintöjä
Tämän käsikirjan kuvakkeet
Kuvake Toiminto
Tila
Merkintä
Lisätietoja
Smart Auto
t
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja turvallisuusohjeet
Ohjelma
P
Aukkoautomatiikka
A
Suljinautomatiikka
S
Manuaalinen
M
Objektiiviautomatiikka
i
Smart
s
Wi-Fi
B
[
]
Kameran painikkeet. Esimerkiksi [Suljin] tarkoittaa
suljinpainiketta.
(
)
Sivu, jolta tiedot löytyvät
ĺ
*
Tilojen merkinnät
Valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri
vaiheita suoritettaessa, kuten 1 ĺ Laatu (tarkoittaa
valitse 1 ja valitse sitten Laatu).
Merkintä
6
Sisältö
Vinkkejä
Luku 1
Valokuvauskäsitteet
Kamera
Kuvausasennot ............................................................................................ 13
Aloittaminen ................................................................................................ 30
Pakkauksen avaaminen .......................................................................................... 30
Kameran osat ............................................................................................... 31
Kameran piteleminen ................................................................................................. 13
Kuvaus seisaalta ............................................................................................................ 14
Kuvaus kyyrystä............................................................................................................. 14
Näytön käyttäminen .................................................................................................... 15
Kuvaaminen alaviistosta ............................................................................................ 16
Kuvaaminen yläviistosta ............................................................................................ 16
Aukko............................................................................................................. 17
Aukkoarvo ja terävyysalue ........................................................................................ 18
Suljinnopeus ................................................................................................ 19
ISO-herkkyys ................................................................................................ 20
Miten aukkoasetus, suljinnopeus ja
ISO-herkkyys säätävät valotuksen .......................................................... 21
Polttovälin, kulman ja perspektiivin korrelaatio .................................. 22
Terävyysalue................................................................................................. 23
Mikä aiheuttaa sumentumisen? .............................................................................. 23
Optinen esikatselu ....................................................................................................... 25
Sommittelu ................................................................................................... 25
DIRECT LINK -painikkeen käyttäminen ................................................................ 33
Akun ja muistikortin asettaminen ........................................................... 34
Akun ja muistikortin poistaminen ......................................................................... 34
Muistikorttisovittimen käyttäminen ...................................................................... 34
Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen ..................................... 35
Akun lataaminen ....................................................................................................... 35
Kameran käynnistäminen ...................................................................................... 35
Alkuasetusten määrittäminen.................................................................. 36
Toimintojen (asetusten) valitseminen .................................................... 37
Valitseminen painikkeilla........................................................................................ 37
Valitseminen koskettamalla .................................................................................. 37
m-toiminnon käyttäminen ......................................................................... 38
Esimerkki: valokuvan koon valitseminen P-tilassa ......................................... 38
Smart-paneelin käyttäminen ................................................................................ 39
Esimerkki: valotusarvon säätäminen P-tilassa ................................................. 39
Kolmanneksien sääntö ............................................................................................... 25
Valokuvat, joissa on kaksi kohdetta ....................................................................... 26
Salama ........................................................................................................... 27
Salaman ohjeluku ......................................................................................................... 27
Heijastuskuvaus ............................................................................................................ 28
7
Sisältö
Näytön kuvakkeet ....................................................................................... 41
Kuvaustilassa............................................................................................................... 41
Valokuvien ottaminen................................................................................................ 41
Videoiden kuvaaminen.............................................................................................. 42
Tietoja vesivaa'asta...................................................................................................... 42
Toistotilassa ................................................................................................................. 43
Valokuvien katseleminen.......................................................................................... 43
Videoiden toistaminen .............................................................................................. 43
Näytön tietojen muuttaminen ............................................................................. 44
Objektiivit ..................................................................................................... 45
Objektiivin osat .......................................................................................................... 45
Objektiivin lukitseminen tai lukituksen avaaminen........................................ 46
Objektiivin merkinnät.............................................................................................. 48
Lisävarusteet ................................................................................................ 49
Ulkoisen salaman osat ............................................................................................. 49
Ulkoisen salaman kiinnittäminen .......................................................................... 50
GPS-moduulin osat (lisävaruste).......................................................................... 52
GPS-moduulin asentaminen ................................................................................. 52
Kuvaustilat .................................................................................................... 54
t Smart Auto -tila.......................................................................................... 54
P Ohjelmatila ............................................................................................................. 56
Ohjelman vaihto .......................................................................................................... 57
Minimisuljinnopeus .................................................................................................... 57
A Aukkoautomatiikkatila ...................................................................................... 58
S Suljinautomatiikkatila ......................................................................................... 59
M Manuaalinen tila .................................................................................................. 60
Rajaustila......................................................................................................................... 60
Bulb-toiminnon käyttäminen.................................................................................. 61
i Objektiiviautomatiikkatila............................................................................... 61
E-toiminnon käyttäminen......................................................................... 61
i-Function-toiminnon käyttäminen P/A/S/M-tiloissa ................................ 62
Z-toiminnon käyttäminen .......................................................................... 64
s Smart-tila.............................................................................................................. 65
Parhaat kasvot -tilan käyttäminen......................................................................... 66
Panoraamavalokuvien ottaminen ......................................................................... 67
Videon kuvaaminen ................................................................................................. 69
3D-tila ............................................................................................................................ 70
Kuvaustilassa käytössä olevat toiminnot.......................................................... 72
8
Sisältö
Luku 2
Kuvaustoiminnot
Koko ja tarkkuus .......................................................................................... 74
Kuvantarkkuus ........................................................................................................... 74
Laatu .............................................................................................................................. 75
ISO-herkkyys ................................................................................................ 76
Valkotasapaino ............................................................................................ 77
Esimääritettyjen valkotasapainoasetusten mukauttaminen ....................... 78
Ohjattu kuva (valokuvatyylit) ................................................................... 79
AF-tila ............................................................................................................ 80
Yksittäistarkennus ..................................................................................................... 81
Jatkuva tarkennus ..................................................................................................... 81
Manuaalinen tarkennus .......................................................................................... 82
AF-alue .......................................................................................................... 83
Valintatarkennus........................................................................................................ 83
Monipistemittaus ...................................................................................................... 84
Kasvojentunnistustarkennus ................................................................................ 84
Omakuvaustark. ......................................................................................................... 85
Kosketustarkennus ..................................................................................... 86
Kosketustarkennus ................................................................................................... 86
AF-piste ......................................................................................................................... 86
Seurantatarkennus ................................................................................................... 86
Yhden painalluksen kuvaus ................................................................................... 87
Tarkennusapu .............................................................................................. 88
MF-apu .......................................................................................................................... 88
Focus Peaking ............................................................................................................. 88
Optinen kuvanvakautus (OIS) .................................................................. 89
Ohjaus (kuvaustapa)................................................................................... 90
Yksittäis ......................................................................................................................... 90
Jatkuva .......................................................................................................................... 90
Kuvasarja ...................................................................................................................... 91
Ajastin............................................................................................................................ 91
Automaattinen valotuksen haarukointi
(Automaattivalotuksen haarukointi) .................................................................. 92
Valkotasapainon haarukointi (Valkotasapainon haarukointi)................... 92
Opastettu kuvan haarukointi ................................................................................ 93
Haarukointiasetukset ............................................................................................... 93
Salama ........................................................................................................... 94
Punasilmäisyyden vähentäminen ....................................................................... 95
Salaman kirkkauden säätäminen ........................................................................ 95
Itsekuvaus ..................................................................................................... 96
Mittaus .......................................................................................................... 97
Monilohko.................................................................................................................... 97
Piste ................................................................................................................................ 98
Keskipainotteinen ..................................................................................................... 98
Tarkennusalueen valotusarvon mittaaminen ................................................. 99
Dynaaminen alue ...................................................................................... 100
Smart-suodatin .......................................................................................... 101
Valotuksen korjaus ................................................................................... 102
Valotuksen lukitus .................................................................................... 103
9
Sisältö
Videotoiminnot ......................................................................................... 104
Videon tarkkuus ...................................................................................................... 104
Videon laatu ............................................................................................................. 104
Multi Motion ............................................................................................................ 105
Himmennin .............................................................................................................. 105
Ääni ............................................................................................................................. 106
Tuulisuoja .................................................................................................................. 106
Mikrofonitaso........................................................................................................... 106
Videoiden toistaminen ............................................................................ 115
Videon leikkaaminen toiston aikana ............................................................... 115
Kuvan sieppaaminen toiston aikana ............................................................... 116
Valokuvien muokkaaminen .................................................................... 117
Valokuvan rajaaminen .......................................................................................... 117
Kuvan kääntäminen .............................................................................................. 118
Valokuvien koon muuttaminen ........................................................................ 118
Valokuvien säätäminen ........................................................................................ 119
Kasvojen retusointi ................................................................................................ 120
Smart-suodatintehosteiden käyttäminen..................................................... 121
Luku 3
Toisto/Muokkaus
Tiedostojen etsiminen ja hallinta .......................................................... 108
Valokuvien katseleminen .................................................................................... 108
Pienoiskuvien näyttäminen ................................................................................ 108
Tiedostojen näyttäminen luokittain ................................................................ 109
Tiedostojen näyttäminen kansiona ................................................................. 109
Tiedostojen suojaaminen .................................................................................... 110
Kaikkien tiedostojen lukitseminen tai lukituksen vapauttaminen .......... 110
Tiedostojen poistaminen .................................................................................... 111
Yhden tiedoston poistaminen .............................................................................. 111
Useiden tiedostojen poistaminen ....................................................................... 111
Kaikkien tiedostojen poistaminen....................................................................... 112
Valokuvien katseleminen ........................................................................ 113
Valokuvan suurentaminen .................................................................................. 113
Kuvaesityksen katseleminen .............................................................................. 113
Automaattinen kierto ........................................................................................... 114
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen .......................................................... 114
Luku 4
Langaton verkko
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja verkkoasetusten
määrittäminen ........................................................................................... 123
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ............................................... 123
Verkkoasetusten määrittäminen.......................................................................... 124
IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti ...................................................... 124
Kirjautumisselaimen käyttäminen ................................................................... 125
Vihjeitä verkkoyhteyden luomiseen ................................................................ 126
Tekstin syöttäminen .............................................................................................. 127
Tiedostojen tallentaminen älypuhelimeen automaattisesti ........... 128
Valokuvien tai videoiden lähettäminen älypuhelimeen .................. 129
Älypuhelimen käyttäminen etälaukaisimena ..................................... 131
10
Sisältö
Valokuvien tai videoiden lähettäminen Automaattinen
varmuuskopiointi -toiminnon avulla .................................................... 133
Automaattinen varmuuskopiointi -ohjelman asentaminen
tietokoneeseen ....................................................................................................... 133
Valokuvien tai videoiden lähettäminen tietokoneeseen......................... 133
Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse .................... 135
Sähköpostiasetusten muuttaminen ................................................................ 135
Tietojen tallentaminen ............................................................................................ 135
Sähköpostin salasanan määrittäminen ............................................................. 136
Sähköpostin salasanan vaihtaminen .................................................................. 137
Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse ............................ 137
Valokuva- tai videojakosivustojen käyttö............................................ 139
Sivuston avaaminen .............................................................................................. 139
Valokuvien tai videoiden lataaminen ............................................................. 140
Samsung Link -palvelun käyttäminen tiedostojen
lähettämiseen ............................................................................................ 141
Valokuvien lataaminen verkkotallennustilaan ............................................ 141
Valokuvien tai videoiden katseleminen Samsung Link -toimintoa
tukevissa laitteissa ................................................................................................. 142
Valokuvien lähettäminen Wi-Fi Direct -toiminnon avulla ................ 144
Väritila......................................................................................................................... 148
Vääristymän korjaus .............................................................................................. 149
Kosketuskäyttö........................................................................................................ 149
iFn-asetus .................................................................................................................. 149
Käyttäjän näyttö ..................................................................................................... 149
Näppäinten kartoitus ............................................................................................ 150
Ruudukko .................................................................................................................. 151
Af-valo ........................................................................................................................ 151
Asetus .......................................................................................................... 152
Luku 6
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Tiedostojen katseleminen HD- tai 3D-televisiossa ............................ 158
Tiedostojen katseleminen HDTV-televisiossa .............................................. 158
Tiedostojen katseleminen 3D-televisiossa ................................................... 159
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen ............................................. 160
Tiedostojen siirtäminen Windows-käyttöjärjestelmää käyttävään
tietokoneeseen ....................................................................................................... 160
Kameran kytkeminen siirrettäväksi asemaksi ................................................. 160
Kameran irrottaminen (Windows XP) ................................................................ 161
Luku 5
Kameran asetusvalikko
Käyttäjäasetukset ..................................................................................... 146
ISO:n kustomointi................................................................................................... 146
Tiedostojen siirtäminen Mac OS -tietokoneeseen ..................................... 161
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa ................................................ 163
Ohjelmien asentaminen mukana toimitetulta CD-levyltä ...................... 163
Käytettävissä olevat ohjelmat i-Launcher-ohjelmistoa käytettäessä ......163
ISO-askel ....................................................................................................................... 146
Automaattisen ISO-arvon määritys ..................................................................... 146
Kohinanpoisto ......................................................................................................... 146
Haarukoinnin asetus ............................................................................................. 147
DMF (Direct Manual Focus) ................................................................................ 147
11
Sisältö
i-Launcher-ohjelman käyttäminen .................................................................. 163
Windows-käyttöjärjestelmän vaatimukset ....................................................... 163
Mac OS -käyttöjärjestelmän vaatimukset ......................................................... 164
i-Launcher-ohjelman avaaminen......................................................................... 164
Multimedia Viewer -toiminnon käyttäminen .................................................. 165
Laiteohjelmiston lataaminen ................................................................................ 166
PC Auto Backup -ohjelman lataaminen............................................................. 166
Adobe Photoshop Lightroom -ohjelmiston asentaminen ...................... 167
Adobe Photoshop Lightroom -ohjelmiston käyttäminen....................... 167
Luku 7
Liite
Virheilmoitukset ........................................................................................ 169
Kameran huoltaminen ............................................................................. 170
Kameran puhdistaminen..................................................................................... 170
Kameran objektiivi ja näyttö.................................................................................. 170
Kuvakenno ................................................................................................................... 170
Kameran runko ........................................................................................................... 170
Tietoja muistikortista ............................................................................................ 173
Tuettu muistikortti .................................................................................................... 173
Muistikortin kapasiteetti ......................................................................................... 174
Varoituksia muistikorttien käytöstä .................................................................... 176
Akku ............................................................................................................................ 177
Akun tekniset tiedot ................................................................................................. 177
Akun kesto ................................................................................................................... 178
Akun tyhjenemisilmoitus........................................................................................ 178
Huomautuksia akun käytöstä................................................................................ 178
Varoituksia paristojen käytöstä............................................................................. 179
Akun lataamisesta ..................................................................................................... 179
Huomautuksia lataamisesta kameran ollessa kytkettynä
tietokoneeseen........................................................................................................... 180
Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja ........................................... 180
Ennen yhteyden ottamista huoltoon.................................................... 181
Kameran tekniset tiedot .......................................................................... 184
Sanasto ........................................................................................................ 189
Lisävarusteet .............................................................................................. 195
Hakemisto ................................................................................................... 197
Kameran käyttäminen ja varastointi ............................................................... 171
Kameran käytölle ja säilytykselle sopimattomia paikkoja .......................... 171
Käyttö rannoilla .......................................................................................................... 171
Pitkäaikainen varastointi ......................................................................................... 171
Kameran käyttäminen varoen kosteissa ympäristöissä ............................... 172
Muita varoituksia ....................................................................................................... 172
12
Valokuvauskäsitteet
Kuvausasennot
Hyvä, vakaa kuvausasento on tärkeää hyvien kuvien ottamiselle. Vaikka
kameraa pideltäisiinkin oikein, väärä kuvausasento voi saada kameran
tärisemään. Seiso suorassa ja liikkumatta, jotta kamera pysyy vakaana. Kun
kuvaat hitaalla suljinnopeudella, pidätä hengitystäsi, jotta kamera tärisee
mahdollisimman vähän.
Kameran piteleminen
Pitele kameraa oikeassa kädessä ja aseta oikea etusormi suljinpainikkeelle.
Tue objektiivia asettamalla vasen käsi sen alle.
13
Valokuvauskäsitteet
Kuvaus seisaalta
Suunnittele kuva seisoen suorassa jalat erillään suunnilleen hartioiden
leveyden verran ja pidä kyynärpäät alhaalla.
Kuvaus kyyrystä
Suunnittele kuva: kyykisty siten, että toinen polvi koskettaa maata,
ja pysy suorassa.
14
Valokuvauskäsitteet
Näytön käyttäminen
Jos haluat ottaa valokuvia ylä- tai alaviistosta, voit kallistaa näyttöä ylös- tai
alaspäin.
1
Liu'uta näyttöä alaspäin varovasti.
2
Kallista näyttöä enintään 180° ylöspäin ja enintään 45°
alaspäin.
• Voit ottaa omakuvan määrittämällä Itsekuvaus-asetukseksi ON,
kääntämällä näyttöä 180° ylöspäin ja koskettamalla kohdetta
näytössä. (s. 96)
• Taita näyttö kiinni kameraa vasten, kun kamera ei ole käytössä.
• Kallista näyttöä vain sallittuun kulmaan saakka. Muutoin kamera
voi vioittua.
• Varo vahingoittamasta näyttöä kallistaessasi sitä.
• Jos kameraa ei pidellä käsissä ja näyttö on käännetty ylöspäin,
käytä jalustaa. Muutoin kamera voi vahingoittua.
15
Valokuvauskäsitteet
Kuvaaminen alaviistosta
Alaviistosta kuvattaessa kamera on silmiesi alapuolella suunnattuna
ylöspäin kohteeseen.
Kuvaaminen yläviistosta
Yläviistosta kuvattaessa kamera on silmiesi yläpuolella suunnattuna
alaspäin kohteeseen.
16
Valokuvauskäsitteet
Aukko
Aukko on yksi kolmesta tekijästä, jotka määräävät valotuksen. Aukon
kotelossa on ohuita metallilevyjä, jotka avautuvat ja sulkeutuvat päästäen
valoa aukon läpi kameraan. Aukon koko liittyy valon määrään: suuri aukko
päästää kameraan enemmän valoa kuin pieni aukko.
Aukon koot
Aukon koko esitetään arvona, jota kutsutaan f-luvuksi. F-luku on polttoväli
jaettuna aukon halkaisijalla. Jos objektiivin polttoväli on esimerkiksi 50
mm ja f-luku F2, aukon halkaisija on 25 mm (50 mm / 25 mm = F2).
Mitä pienempi f-luku, sitä suurempi aukon koko.
Aukon kokoa nimitetään valotusarvoksi (EV). Valotusarvon suurentaminen
(+1 EV) merkitsee sitä, että valon määrä kaksinkertaistuu. Valotusarvon
pienentäminen (-1 EV) merkitsee sitä, että valon määrä puoliutuu. Voit
myös hienosäätää valon määrää valotuksen kompensointitoiminnolla
jakamalla valotusarvot osiin 1/2, 1/3 EV jne.
+1 EV
Pienin aukko
Keskikokoinen aukko
-1 EV
Suurin aukko
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Valoarvon askeleet
Aukko hieman auki
Aukko täysin auki
17
Valokuvauskäsitteet
Aukkoarvo ja terävyysalue
Voit sumentaa tai tarkentaa kuvien taustaa muuttamalla aukon kokoa.
Se liittyy läheisesti terävyysalue (DOF), joka voidaan ilmaista pienenä tai
suurena.
Aukon kotelossa on useita lehtiä. Lehdet liikkuvat yhtä aikaa ja säätelevät
aukon keskiosan läpi pääsevän valon määrää. Lehtien määrä vaikuttaa myös
valon muotoon yökuvia otettaessa. Jos aukossa on parillinen määrä lehtiä, valo
jakautuu parilliseen määrään alueita. Jos lehtien määrä on pariton, alueiden
määrä on kaksi kertaa lehtien määrä.
Esimerkiksi aukko, jossa on kahdeksan lehteä, jakaa valon kahdeksan alueeseen,
ja aukko, jossa on seitsemän lehteä, jakaa sen 14 alueeseen.
Kuva, joka on otettu suurella terävyysalue.
Kuva, joka on otettu pienellä
terävyysalueella.
Seitsemän lehteä
Kahdeksan lehteä
18
Valokuvauskäsitteet
Suljinnopeus
Suljinnopeus tarkoittaa sitä, kauanko sulkimen avautumiseen ja
sulkeutumiseen kuluu. Se ohjaa aukon läpi kulkevan valon määrää ennen
valon saapumista kuvakennolle.
Suljinnopeutta voidaan tavallisesti säätää manuaalisesti. Suljinnopeus
ilmaistaan valoarvona (EV), mikä merkitään välein 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s,
1/15 s, 1/1 000 s, 1/2 000 s jne.
Mitä nopeampi suljinnopeus on, sitä vähemmän valoa pääsee sisään.
Mitä hitaampi suljinnopeus on, sitä enemmän valoa vastaavasti pääsee
sisään.
Alla olevat valokuvat osoittavat, miten hidas suljinnopeus päästää valoa
kameraan nopeaa pidempään. Tämä lisää liike-epäterävyyttä liikkuviin
kohteisiin. Toisaalta nopea suljinnopeus päästää hidasta vähemmän valoa
kameraan, ja liikkuvat kohteet on helpompi kuvata terävinä.
+1 EV
Valotus
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Suljinnopeus
19
Valokuvauskäsitteet
ISO-herkkyys
Kameran herkkyys määrää kuvan valotuksen. Herkkyys perustuu
kansainväliseen filmistandardiin, joka tunnetaan ISO-standardina.
Digikameroissa tämä herkkyysluokitus kuvaa kuvia ottavan digitaalisen
mekanismin herkkyyttä.
ISO-herkkyys kaksinkertaistuu arvon kaksinkertaistuessa. Esimerkiksi
ISO 200 -arvolla voidaan kuvata kaksi kertaa ISO 100 -arvoa nopeammin.
Suuremmat ISO-arvot voivat kuitenkin aiheuttaa kohinaa – pieniä täpliä,
pisteitä tms., jotka saavat kuvan näyttämään likaiselta. Yleissääntöisesti on
parasta käyttää matalaa ISO-asetusta, jotta kuviin ei synny kohinaa, paitsi
jos kuvataan hämärässä tai yöllä.
Koska matala ISO-herkkyys tarkoittaa sitä, että kamera on vähemmän
herkkä valolle, optimaalisen valotuksen saavuttaminen vaatii enemmän
valoa. Kun käytät matalaa ISO-herkkyyttä, avaa aukkoa enemmän tai
pienennä suljinnopeutta, jotta kameraan pääsee enemmän valoa.
Esimerkiksi aurinkoisena päivänä pieni ISO-herkkyys ei vaadi hidasta
suljinnopeutta, sillä valoa on runsaasti. Hämärässä ja yöllä pieni
ISO-herkkyys ja nopea suljinnopeus tuottavat kuitenkin epäteräviä kuvia.
Siksi ISO-herkkyyden kohtuullinen suurentaminen on suositeltavaa.
Kolmijalalla ja suurella
ISO-herkkyydellä otettu kuva.
Sumea kuva, joka on otettu matalalla
ISO-herkkyydellä
ISO-herkkyyden laadussa ja kirkkaudessa aiheuttamat muutokset
20
Valokuvauskäsitteet
Miten aukkoasetus, suljinnopeus ja
ISO-herkkyys säätävät valotuksen
Aukon asetus, suljinnopeus ja ISO-herkkyys liittyvät valokuvauksessa
läheisesti toisiinsa. Aukkoarvoasetus säätää aukkoa, joka määrää
kameraan tulevan valon määrän, kun taas suljinnopeus määrää, kauanko
valoa pääsee virtaamaan sisään. ISO-herkkyys määrittää, miten nopeasti
filmi reagoi valoon. Nämä kolme muodostavat yhdessä valotuskolmion.
Asetukset
Suljinnopeus
Aukkoarvo
Tulokset
Suuri nopeus
= vähemmän valoa
Pieni nopeus
= enemmän valoa
Nopea = terävä
Hidas = sumea
Suljinnopeuden, aukkoarvon tai ISO-herkkyyden muutos voidaan kumota
säätämällä muuta kahta asetusta siten, että saadaan saman verran
valoa. Tulokset kuitenkin riippuvat asetuksista. Esimerkiksi suljinnopeus
auttaa kuvaamaan liikettä, aukko säätää kentän syvyyttä ja ISO-herkkyys
määrittää kuvan rakeisuuden.
Asetukset
Tulokset
ISO-herkkyys
Suuri herkkyys
= herkempi valolle
Pieni herkkyys
= vähemmän herkkä
valolle
Suuri = rakeisempi
Pieni = vähemmän rakeinen
Laaja aukko
= enemmän valoa
Kapea aukko
= vähemmän valoa
Suuri = pieni terävyysalue
Pieni = suuri terävyysalue
21
Valokuvauskäsitteet
Polttovälin, kulman ja perspektiivin
korrelaatio
Pitkä polttoväli
Polttoväli tarkoittaa objektiivin keskikohdan ja tarkennustason välistä
etäisyyttä ja mitataan millimetreissä. Se vaikuttaa otettujen kuvien
kulmaan ja perspektiiviin. Lyhyt polttoväli tarkoittaa laajaa kulmaa,
jolloin kuvista voidaan tehdä laajempia. Pitkä polttoväli tarkoittaa kapeaa
kulmaa, jolloin voidaan ottaa kaukokuvia.
kaukolinssi
kaukokuva
Lyhyt polttoväli
kapea kulma
Alla olevat kuvat havainnollistavat eroavuudet.
laajakulmalinssi
laaja kuva
laaja kulma
18 mm:n kulma
55 mm:n kulma
200 mm:n kulma
Tavallisesti laajakulmalinssi sopii maisemakuvaukseen ja kapeakulmainen linssi
urheilutapahtumien ja muotokuvien kuvaukseen.
22
Valokuvauskäsitteet
Mikä aiheuttaa sumentumisen?
Terävyysalue
Eniten ylistetyt muotokuvat ja asetelmakuvat ovat kuvia, joissa taustaa
ei ole tarkennettu, jolloin kohde korostuu. Tarkennusalueesta riippuen
valokuva voi olla sumea tai terävä. Tätä kutsutaan matalaksi tai korkeaksi
terävyysalueeksi.
Terävyysalue tarkoittaa kohteen ympärillä olevaa aluetta, johon kamera on
tarkennettu. Näin ollen pieni terävyysalue tarkoittaa, että tarkennusalue
on kapea, ja suuri terävyysalue tarkoittaa, että tarkennusalue on laaja.
Terävyysalue riippuu aukkoarvosta
Mitä laajempi aukko (eli mitä pienempi aukkoarvo), sitä pienempi
terävyysalue. Jos polttoväli pysyy samana, pieni aukkoarvo tekee kuvien
terävyysalueesta pienen.
Kuva, jonka terävyysalue on pieni ja joka korostaa kohdetta sekä sumentaa
muut osat kuvasta, voidaan ottaa teleobjektiivilla tai valitsemalla matala
aukkoarvo. Vastaavasti kuva, jonka terävyysalue on suuri ja joka esittää
kuvan kaikki elementit tarkasti, voidaan ottaa laajakulmaobjektiivilla tai
valitsemalla korkea aukkoarvo.
55 mm F5.7
Pieni terävyysalue
55 mm F22
Suuri terävyysalue
23
Valokuvauskäsitteet
Terävyysalue riippuu polttovälistä
Mitä pidempi polttoväli, sitä pienempi terävyysalue. Polttoväliltään
pitkällä teleobjektiivilla saadaan parempia pienen terävyysalueen kuvia
kuin polttoväliltään lyhyellä laajakulmaobjektiivilla.
Terävyysalue riippuu kohteen ja kameran välisestä
etäisyydestä
Mitä lyhyempi kohteen ja kameran välinen etäisyys, sitä pienempi
terävyysalue. Näin ollen, jos kamera on lähellä kohdetta, kuvan
terävyysalueesta voi tulla pieni.
18 mm:n laajakulmaobjektiivilla otettu valokuva
100 mm:n teleobjektiivilla otettu kuva
100 mm:n teleobjektiivilla otettu kuva
Läheltä kohdetta otettu kuva
24
Valokuvauskäsitteet
Optinen esikatselu
Voit näyttää optisen esikatselun ennen kuvan ottamista painamalla
Mukautus-painiketta. Kamera säätää aukon ennalta määritettyjen
asetusten mukaisesti ja näyttää tuloksen näytössä.
Määritä Mukautus-painikkeen toiminnoksi Optinen esikats. (s. 150)
Sommittelu
Kameralla on hauska kuvata maailman kauneutta. Oli maailma miten
kaunis tahansa, huono sommittelu ei kuitenkaan tee sille oikeutta.
Mitä sommitteluun tulee, on tärkeää pitää kohde etusijalla.
Sommittelu tarkoittaa valokuvauksessa kuvan kohteiden järjestelemistä.
Kolmanneksien säännön noudattaminen tuottaa tavallisesti hyvän
sommittelun.
Kolmanneksien sääntö
Kolmanneksien sääntöä käytetään jakamalla kuva samankokoisista
suorakaiteista koostuvaan 3x3-ruudukkoon.
Kuva korostaa kohdetta parhaiten, kun se sijaitsee keskimmäisen
suorakaiteen jossain kulmassa.
25
Valokuvauskäsitteet
Kolmanneksien sääntö tuottaa kuvia, joissa on vakaa ja houkutteleva
sommittelu. Alla on muutama esimerkki.
Valokuvat, joissa on kaksi kohdetta
Jos kohde on kuvan nurkassa, sommittelusta tulee epätasapainoinen.
Voit tasapainottaa kuvan lisäämällä vastakkaiseen nurkkaan toisen
kohteen, jolloin kuvan paino jakautuu tasaisesti.
Kohde 2
Kohde 1
Epävakaa
Kohde 2
Kohde 1
Vakaa
Kun kuvaat maisemia, horisontin asettaminen kuvan keskelle tekee
kuvasta epätasapainoisen. Lisää kuvaan painoa siirtämällä horisonttia
ylös- tai alaspäin.
Kohde 1
Kohde 1
Kohde 2
Kohde 2
Epävakaa
Vakaa
26
Valokuvauskäsitteet
Salaman ohjeluku
Salama
Valo on eräs valokuvauksen tärkeimmistä tekijöistä. Aina ei kuitenkaan
ole helppoa saada riittävästi valoa. Salamalla voit optimoida
valaistusasetukset ja luoda erilaisia tehosteita.
Salama auttaa luomaan riittävän valotuksen hämärässä valaistuksessa.
Siitä voi myös olla hyötyä kirkkaissa oloissa. Salamaa voidaan esimerkiksi
käyttää kompensoimaan kohteen varjojen valotus ja kuvaamaan sekä
kohde että tausta selkeästi taustavalossa.
Salamavalon mallinumero viittaa salaman tehoon, ja ohjeluku edustaa sen
suurinta mahdollista valomäärää. Mitä suurempi ohjeluku, sitä enemmän
valoa salama tuottaa. Ohjeluku saadaan kertomalla salaman etäisyys
kohteesta aukkoarvolla ISO-herkkyyden ollessa 100.
Ohjeluku = etäisyys salamasta kohteeseen X aukkoarvo
Aukkoarvo = ohjeluku / etäisyys salamasta kohteeseen
Etäisyys salamasta kohteeseen = ohjeluku/aukkoarvo
Jos näin ollen tunnet salaman ohjeluvun, voit arvioida optimaalisen
salaman ja kohteen välisen etäisyyden, kun säädät salamaa manuaalisesti.
Jos salaman ohjeluku on esimerkiksi GN 20 ja se on 4 metrin päässä
kohteesta, optimaalinen aukkoarvo on F5.0.
Ennen korjausta
Korjauksen jälkeen
27
Valokuvauskäsitteet
Heijastuskuvaus
Epäsuoralla salamakuvauksella tarkoitetaan salamavalon heijastamista
katosta tai seinistä niin, että valo valaisee kohteen tasaisesti. Salamavalolla
otetut kuvat saattavat vaikuttaa epäluonnollisilta ja jättää varjoja.
Heijastuskuvauksella otetut kohteet eivät jätä varjoja ja näyttävät
luonnollisilta tasaisesti jakautuneen valon takia.
28
Luku 1
Kamera
Tässä luvussa kerrotaan kameran osista, näytön kuvakkeista,
objektiivista, lisävarusteista ja perustoiminnoista.
Kamera
Aloittaminen
Pakkauksen avaaminen
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:
Kamera
(mukaan lukien rungon suojus ja
salamakengän suojus)
Vaihtovirtamuunnin/USB-kaapeli
Ladattava akku
Ulkoinen salama
Ohjelmisto-CD-ROM-levy
(sisältää käyttöoppaan)
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM-levy
Pika-aloitusopas
Hihna
• Kuvat voivat poiketa toimitetuista tuotteista.
• Voit hankkia valinnaisia lisävarusteita jälleenmyyjältä tai Samsung-huollosta. Samsung ei ole vastuussa hyväksymättömien
lisävarusteiden käytön aiheuttamista ongelmista. Lisävarusteista kerrotaan sivulla 195.
30
Kamera
Kameran osat
1
2
3 4
5 6
16
15
7
14
Nro
Nimi
Nro
Nimi
4
Mikrofoni
5
Salamakengän suojus
1
Tilanvalitsin
• t: Smart Auto -tila (s. 54)
• P: Ohjelmatila (s. 56)
• A: Aukkoautomatiikkatila (s. 58)
• S: Suljinautomatiikkatila (s. 59)
• M: Manuaalinen tila (s. 60)
• i: Objektiiviautomatiikkatila (s. 61)
• s: Smart-tila (s. 65)
• B: Wi-Fi (s. 122)
6
Salamakenkä
7
Kameran hihnan silmukka
8
Kuvakenno
4
7
8
13
9
10
12
Selauspyörä
• Valikkonäytössä: siirry haluttuun
11
2
3
valikkokohteeseen.
• Smart-paneelissa: säädä valittua
asetusta.
• Kuvaustilassa: säädä suljinnopeutta
tai aukkoarvoa joissakin kuvaustiloissa
tai muuta tarkennusalueen kokoa.
• Toistotilassa: näytä pienoiskuvat,
suurenna tai pienennä valokuvaa tai
avaa tai sulje peräkkäisten kuvien tai
kuvasarjan kuvien kansio toistotilassa.
DIRECT LINK -painike: käynnistä
esiasetettu Wi-Fi-toiminto. (s. 33)
Sisäinen antenni / NFC-tunniste
9
* Vältä koskettamasta sisäistä antennia
käyttäessäsi langatonta verkkoa.
10
Kaiutin
11
Objektiivin vapautuspainike
12
Objektiivin kiinnitys
13
Objektiivin kiinnitysmerkki
14
AF-apuvalo / Ajastimen valo
15
Virtapainike
16
Suljinpainike
31
Kamera >
Kameran osat
Nro
1
Nimi
Videotallennuspainike
Käynnistää videonauhoituksen.
EV-säätöpainike (s. 102)
1
2
3
4
9
2
Pidä painiketta painettuna ja säädä sitten
valotusarvoa kääntämällä selauspyörää.
M-tilassa aukkoarvoa säädetään.
6
7
Fn-painike
3
5
8
Nro
4
8
asetukset.
• Kuvaustilassa: voit valita
tarkennusalueen manuaalisesti joissakin
kuvaustiloissa.
Navigointipainike
• Kuvaustilassa
- D: näytä kameran asetukset ja
Poisto- / Mukautuspainike
• Kuvaustilassa: suorita määritetty
toiminto. (s. 150)
• Toistotilassa: poista tiedostoja.
Toistopainike
Siirry toistotilaan.
Tilan merkkivalo
Avaa Smart-paneeli ja hienosäädä joitakin
asetuksia.
o-painike
• Valikkonäytössä: tallenna valitut
7 6
Nimi
9
Ilmaisee kameran tilan.
• Vilkkuu: kun tallennat valokuvaa,
kuvaat videota, lähetät dataa
tietokoneeseen, luot yhteyttä
WLAN-verkkoon tai lähetät valokuvaa.
• Tasainen: kun tietoja ei lähetetä,
tiedonsiirto tietokoneeseen on
päättynyt tai akkua ladataan.
MENU-painike
Avaa asetukset tai valikot.
muuta niitä.
5
- I: valitse ISO-arvo.
- C: valitse ohjausasetus.
- F: valitse AF-tila.
• Muissa tilanteissa
siirry ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
32
Kamera >
Kameran osat
Nro
Nimi
USB-portti ja sulkimen laukaisuportti
1
2
5
4
1
Liitä kamera tietokoneeseen tai sulkimen laukaisimeen. Minimoi kameran tärinä käyttämällä
laukaisukaapelia ja kolmijalkaa.
2
HDMI-portti
3
Akkupesä / Muistikorttipaikan kansi
Asenna muistikortti ja akku.
4
Näyttö
• Jos haluat ottaa valokuvia ylä- tai alaviistosta, voit kallistaa näyttöä ylös- tai alaspäin. (s. 15)
• Voit valita valikon tai vaihtoehdon koskettamalla näyttöä. (s. 37)
5
Jalustan kiinnitysreikä
3
DIRECT LINK -painikkeen käyttäminen
Voit ottaa Wi-Fi-toiminnon käyttöön kätevästi painamalla [DIRECT LINK] -painiketta.
Palaa edelliseen tilaan painamalla [DIRECT LINK] -painiketta uudelleen.
DIRECT LINK -painikkeen asetuksen määrittäminen
Voit valita Wi-Fi-toiminnon, joka suoritetaan, kun [DIRECT LINK] -painiketta painetaan. (s. 150)
DIRECT LINK -vaihtoehdon
määrittäminen
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 5 ĺ Näppäinten kartoitus ĺDIRECT LINK
ĺ vaihtoehto.
33
Kamera
Akun ja muistikortin asettaminen
Tässä luvussa kerrotaan, miten akku ja lisävarusteena saatava muistikortti
asennetaan kameraan.
Akun ja muistikortin poistaminen
Vapauta akku siirtämällä lukkoa
ylöspäin.
Akkulukko
Ladattava akku
Paina muistikorttia varovasti, kunnes se
vapautuu kamerasta, ja vedä se sitten ulos.
Aseta muistikortti siten, että kullanväriset
kontaktit ovat alaspäin.
Muistikortti
Muistikortti
Aseta akku Samsung-logo ylöspäin.
Muistikorttisovittimen käyttäminen
Mikrokokoisten muistikorttien käyttäminen tässä tuotteessa,
tietokoneessa tai muistikortinlukijassa edellyttää, että kortti
asetetaan sovittimeen.
Ladattava akku
Älä irrota muistikorttia tai akkua kameran tilavalon vilkkuessa. Muutoin
muistikortille tai kameraan tallennetut tiedot saattaisivat vioittua.
34
Kamera
Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen
Akun lataaminen
Kameran käynnistäminen
Akku on ladattava ennen kameran ensikäyttöä. Kytke USB-kaapelin
pieni pää kameraan ja kytke sitten USB-kaapelin toinen pää
vaihtovirtamuuntimeen.
Aseta virtapainike ON-asentoon.
• Katkaise kamerasta virta asettamalla virtakytkin OFF-asentoon.
• Kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee
alkuasetusnäyttö. (s. 36)
Tilan merkkivalo
• Punainen valo palaa: lataus käynnissä
• Punainen valo ei pala: täyteen ladattu
• Punainen valo vilkkuu: virhe
• Käytä vain kameran mukana toimitettua vaihtovirtamuunninta ja
USB-kaapelia. Jos käytät toista vaihtovirtamuunninta, kameran akku ei
välttämättä lataudu tai toimi oikein.
• Akun voi ladata USB-kaapelin kautta vain, kun kameran virta on katkaistu.
35
Kamera
Alkuasetusten määrittäminen
Kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee
alkuasetusnäyttö. Kieli asetetaan valmiiksi kameran myyntimaan
tai -alueen mukaan. Voit halutessasi muuttaa kieltä. Voit valita kohteen
myös koskettamalla sitä näytössä.
1
Valitse Aikavyöhyke painamalla [I]-painiketta ja paina
sitten [F]- tai [o]-painiketta.
2
Valitse aikavyöhyke painamalla [D/I]-painiketta ja
paina sitten [o]-painiketta.
Aikavyöhyke
4
Valitse [C/F]-painiketta painamalla vaihtoehto (Vuosi/
Kuukausi/Päivä/Tunti/Minuutti/Kesäaika).
5
Valitse [D/I]-painiketta painamalla vaihtoehto ja paina
sitten [o]-painiketta.
6
Valitse [I]-painiketta painamalla Päivämäärän tyyppi ja
paina sitten [F]- tai [o]-painiketta.
7
Valitse päivämäärän tyyppi painamalla [D/I]-painiketta
ja paina sitten [o]-painiketta.
8
Valitse [I]-painiketta painamalla Ajan tyyppi ja paina sitten
[F]- tai [o]-painiketta.
9
Valitse ajan tyyppi painamalla [D/I]-painiketta ja paina
sitten [o]-painiketta.
[GMT +00:00] Lontoo
[GMT -01:00] Kap Verde
[GMT -02:00] Keski-Atlantti
[GMT -03:00] Buenos Aires, São Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
Takaisin
3
Määritä
Valitse [I]-painiketta painamalla Pvm/aika ja paina sitten
[F]- tai [o]-painiketta.
[m]-painiketta.
Pvm/aika
Vuosi Kuukausi Päivä Tunti Minuutti
Takaisin
10 Lopeta alkuasetusten määritys painamalla
Kesäaika
Määritä
• Näytön sisältö voi vaihdella valitun kielen mukaan.
36
Kamera
Toimintojen (asetusten) valitseminen
Valitseminen painikkeilla
Valitseminen koskettamalla
Siirry kääntämällä selauspyörää tai painamalla
[D/I/C/F]-painiketta ja valitse sitten vaihtoehto painamalla
[o]-painiketta.
Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä, kuten kynillä. Muutoin näyttö voi vioittua.
Koskettaminen: valitse valikko tai vaihtoehto koskettamalla sen
kuvaketta.
MobileLink
Remote
Viewfinder
Yhteisö- ja
pilvipalvelu
Samsung Link
Auto Backup
Sähköposti
Vetäminen: kosketa näytön aluetta jonkin aikaa ja vedä sitten
sormella.
AutoShare
Kuvantarkkuus
Laatu
ISO
Valkotasapaino
Takaisin
Valitse
37
Kamera >
Toimintojen (asetusten) valitseminen
Pyyhkäiseminen: pyyhkäise kevyesti sormella näytön yli.
m-toiminnon käyttäminen
Paina [m]-painiketta tai kosketa
kuvausasetuksia tai muita asetuksia.
näytössä ja muuta sitten
Esimerkki: valokuvan koon valitseminen P-tilassa
• Kosketusnäyttö ei välttämättä tunnista syötteitä, jos kosketat sitä samaan
aikaan monesta kohdasta.
• Kun kosketat näyttöä tai vedät sitä, näytön värit voivat muuttua. Tämä ei ole
vika, vaan kosketusnäytön ominaisuus. Voit minimoida värien muuttumisen
koskettamalla tai vetämällä kevyesti.
• Kosketusnäyttö ei välttämättä toimi oikein, jos kameraa käytetään erittäin
kosteassa ympäristössä.
• Kosketusnäyttö ei välttämättä toimi oikein, jos sen päälle asetetaan
suojakalvo tai muu lisävaruste.
• Kameran tai näytön katselukulma voi aiheuttaa sen, että näyttö näkyy
himmeänä. Voit parantaa tarkkuutta säätämällä katselukulmaa tai kirkkautta.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan P.
2
Paina [m]-painiketta tai kosketa
3
Siirry [C] ĺ [D/I]-painiketta painamalla kohtaan 1 ja
paina sitten [o]-painiketta.
.
• Voit myös koskettaa 1 näytössä.
4
Siirry selauspyörää kääntämällä tai [D/I]-painiketta
painamalla kohtaan Kuvantarkkuus ja paina sitten
[o]-painiketta.
• Voit myös vetää vaihtoehtoluetteloa ja koskettaa sitten vaihtoehtoa.
AutoShare
Kuvantarkkuus
Laatu
ISO
Valkotasapaino
Takaisin
Valitse
38
Kamera >
5
Toimintojen (asetusten) valitseminen
Siirry selauspyörää kääntämällä tai [D/I]-painiketta
painamalla vaihtoehdon kohdalle ja paina sitten
[o]-painiketta.
• Voit myös vetää vaihtoehtoluetteloa ja koskettaa sitten vaihtoehtoa.
Smart-paneelin käyttäminen
Painamalla [f]-painiketta tai koskettamalla
näytössä voit siirtyä
joihinkin toimintoihin, kuten Valotus, ISO ja Valkotasapaino.
• Voit palata edelliseen valikkoon painamalla [m]-painiketta tai
Esimerkki: valotusarvon säätäminen P-tilassa
koskettamalla Takaisin.
AutoShare
5472x3648 (3:2)
Kuvantarkkuus
3888x2592 (3:2)
Laatu
2976x1984 (3:2)
ISO
1728x1152 (3:2)
Valkotasapaino
5472x3080 (16:9)
Takaisin
6
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan P.
2
Paina [f]-painiketta tai kosketa
.
Määritä
Siirry kuvaustilaan painamalla [m]-painiketta tai
koskettamalla Takaisin.
39
Kamera >
3
Toimintojen (asetusten) valitseminen
Siirry [D/I/C/F]-painiketta painamalla kohtaan EV ja
paina sitten [o]-painiketta.
• Voit valita vaihtoehdon suoraan kääntämällä selauspyörää
painamatta [o]-painiketta.
4
Säädä valotusarvoa selauspyörää kääntämällä tai
[C/F]-painiketta painamalla ja paina sitten [o]-painiketta.
• Voit säätää asetusta myös vetämällä valitsinta näytössä ja
valitsemalla sitten Määritä.
• Voit valita vaihtoehdon myös koskettamalla sitä.
EV : 0,0
EV : 0,0
Joitakin asetuksia voi muuttaa
vetämällä niitä.
Takaisin
Takaisin
Määritä
Säädä
40
Kamera
Näytön kuvakkeet
Kuvaustilassa
Kuvake
Kuvaus
Valokuvien ottaminen
Valkotasapaino (s. 77)
Valkotasapainon mikrosäätö
Vesivaaka (s. 42)
Optinen kuvanvakautus (OIS) (s. 89)
Pylväskaavio (s. 150)
Z käytössä
Tarkennus
Z-suhde
Suljinnopeus
RAW-tiedosto
Aukkoarvo
Dynaaminen alue (s. 100)
Valotuksen säätöarvo
1. Kuvaustiedot
ISO-herkkyys (s. 76)
Kuvaus
Kuvaustila
Nykyinen päivämäärä
Nykyinen kellonaika
London
Kasvojentunnistus
Manuaalisen tarkennuksen
asteikko
3
Kuvake
Tarkennusalue
Kameran tärinä
2
Kuvaus
AF-tila (s. 80)
Pistemittausalue
1
London
Kuvake
Automaattinen
tarkennusruutu
GPS käytössä*
Sijaintitiedot*
Ei muistikorttia**
Automaattinen valotuksen
lukitus (s. 103)
Otettavissa olevien
valokuvien määrä
•
: täyteen ladattu
•
: osaksi ladattu
•
(punainen): tyhjä
(lataa akku)
* Nämä kuvakkeet näkyvät, kun valinnainen GPS-moduuli on
kytketty.
** Valokuvia, jotka on otettu asettamatta muistikorttia
laitteeseen, ei voi siirtää muistikortille tai tietokoneeseen.
2. Kuvausvaihtoehdot
Kuvake
3. Kuvausasetukset (kosketa)
Kuvake
Kuvaus
Smart-tilan käyttäminen***
AutoShare
Kosketustarkennuksen asetukset
Kuvaus
Kuvausasetukset
Kuvan koko
Smart-paneeli
Käyttötila
Salama (s. 94)
Salaman voimakkuuden säätö
Mittaus (s. 97)
*** Tämä kuvake on näkyvissä vain, kun Smart-tila on
valittuna.
Näytetyt kuvakkeet vaihtuvat valitun tilan ja
vaihtoehdon mukaan.
41
Kamera >
Näytön kuvakkeet
Videoiden kuvaaminen
2. Kuvausvaihtoehdot
1
Kuvake
Kuvaus
Videokoko
AF-tila (s. 80)
2
Mittaus (s. 97)
Tietoja vesivaa'asta
Vesivaaka helpottaa kameran kohdistamista
näytössä olevien vaaka- ja pystysuorien viivojen
avulla. Jos vesivaaka ei ole vaakatasossa, kalibroi
se Vaakakalibrointi-toiminnolla. (s. 152)
Pysty
Valkotasapaino (s. 77)
Optinen kuvanvakautus (OIS) (s. 89)
Valkotasapainon mikrosäätö
Häivytin (s. 105)
1. Kuvaustiedot
Kuvake
Multi Motion (s. 105)
Kuvaus
Kuvaustila
Kulunut tallennusaika /
käytettävissä oleva tallennusaika
•
•
•
: täyteen ladattu
: osaksi ladattu
(punainen): tyhjä (lataa akku)
Puheäänen äänitys pois (s. 106)
Vaaka
▲ Vakaa
▲ Epävakaa
Näytetyt kuvakkeet vaihtuvat valitun tilan ja
vaihtoehdon mukaan.
Vesivaakaa ei voi käyttää pystysuuntaisesti
kuvattaessa.
Suljinnopeus
Aperture value
Valotusarvo
ISO-herkkyys (s. 76)
42
Kamera >
Näytön kuvakkeet
Toistotilassa
Valokuvien katseleminen
1
Videoiden toistaminen
London
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Date
2
Tiedot
3
London
Pysäytä
Kuvake
Nro
Kuvaus
Peräkkäiskuvien tiedosto
1
2
Otettu kuva
Toistonopeus
RGB-pylväskaavio (s. 150)
Multi Motion
Kansion numero - tiedoston numero
Tiedosto, joka sisältää sijaintitietoja
Sijaintitiedot
3
Kuvaustila, mittaus, salama,
valkotasapaino, aukkoarvo,
suljinnopeus, ISO, polttoväli,
valotusarvo, kuvantarkkuus, päivämäärä,
sijaintitiedot
Tämänhetkinen toistoaika
Videon pituus
/
Näytä edellinen tiedosto / selaa
taaksepäin. (Joka kerta, kun kosketat
selaus taaksepäin -kuvaketta,
selausnopeus muuttuu järjestyksessä
2X, 4X, 8X.)
/
Siirrä toisto taukotilaan tai jatka toistoa.
/
Näytä seuraava tiedosto / selaa
eteenpäin. (Joka kerta, kun kosketat
selaus eteenpäin -kuvaketta,
selausnopeus muuttuu järjestyksessä
2X, 4X, 8X.)
RAW-tiedosto
Suojattu tiedosto
Tiedostoon lisätyt tulostustiedot (s. 114)
3D-tiedosto
m
Kuvaus
Kuvaus
Nykyinen tiedosto /
tiedostojen kokonaismäärä
London
Kuvake
Toisto-/muokkausvalikko (kosketa)
Valokuvien muokkaaminen (kosketa)
Videon leikkaaminen (kosketa)
Kuvien pienoiskuvien näyttäminen
(kosketa)
Kuvaa
Säädä äänenvoimakkuutta tai
mykistä ääni.
43
Kamera >
Näytön kuvakkeet
Näytön tietojen muuttaminen
Voit muuttaa näyttötyyppiä painamalla toistuvasti
[D]-painiketta.
Tila
Näyttötyyppi
• Kuvauksen perustiedot (esimerkiksi kuvaustila,
Kuvaus
Toisto
suljinnopeus, aukkoarvo, valotusarvo ja ISO-herkkyys)
• Kuvauksen perustiedot, kuvausasetusten painikkeet
(MENU, Fn, AutoShare, Kosketustarkennus) ja vesivaaka
• Kuvauksen perustiedot, kuvausasetusten painikkeet
ja käytössä olevat kuvausasetukset (esimerkiksi
kuvantarkkuus, käyttötila, salama, mittaus ja AF-tila)
• Kuvauksen perustiedot, kuvausasetusten painikkeet,
käytössä olevat kuvausasetukset, pylväskaavio sekä
päivämäärä ja aika
• Perustiedot
• Näytä kaikki nykyisen tiedoston tiedot.
• Näytä kaikki nykyisen tiedoston tiedot RGB-pylväskaavio
mukaan lukien.
44
Kamera
Objektiivit
Voit hankkia lisäobjektiiveja, jotka on valmistettu erityisesti NX-sarjan
kameroille.
Alla kuvataan objektiivien toiminnot, jotta voit valita tarpeitasi ja
mieltymyksiäsi parhaiten vastaavan objektiivin.
Objektiivin osat
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III -objektiivi (esimerkki)
8
1
2
Nro
Kuvaus
1
2
Objektiivin kiinnitysmerkki
3
Tarkennusrengas (s. 88)
4
Vastavalosuojan kiinnitysmerkki
5
Objektiivi
6
i-Function-painike (s. 61)
7
AF / MF-kytkin (s. 80)
8
Objektiivin kontaktit
Zoomausrengas
Kun objektiivi ei ole käytössä, liitä siihen linssinsuojus ja asennussuojus, jotta se
on suojassa pölyltä ja naarmuilta.
3
4
5
6
7
45
Kamera >
Objektiivit
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II -objektiivi (esimerkki)
7
Objektiivin lukitseminen tai lukituksen avaaminen
Voit lukita objektiivin pitämällä zoomauksen lukituspainiketta poispäin
kameran rungosta ja kiertämällä zoomausrengasta kuvan mukaan.
1
2
6
3
5
4
Nro
Kuvaus
1
2
Objektiivin kiinnitysmerkki
3
Objektiivi
4
Tarkennusrengas (s. 88)
5
i-Function-painike (s. 61)
6
Zoomausrengas
7
Objektiivin kontaktit
Zoomauksen lukituskytkin
46
Kamera >
Objektiivit
Voit vapauttaa objektiivin lukituksen kääntämällä zoomausrengasta kuvan
mukaan, kunnes kuulet napsauksen.
SAMSUNG 16 mm F2.4 -objektiivi (esimerkki)
5
1
2
3
4
Kun objektiivi on lukittu, valokuvaa ei voi ottaa.
Nro
Kuvaus
1
2
3
i-Function-painike (s. 61)
4
Objektiivi
5
Objektiivin kontaktit
Objektiivin kiinnitysmerkki
Tarkennusrengas (s. 88)
47
Kamera >
Objektiivit
Objektiivin merkinnät
Nro
Alla selitetään, mitä objektiiviin merkityt numerot merkitsevät.
1
Kuvaus
Aukkoarvo
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS -objektiivi (esimerkki)
Tuettujen aukkoarvojen alue. Esimerkiksi 1:3.5–6.3 tarkoittaa,
että enimmäisaukkoalue on välillä 3,5–6,3.
Polttoväli
2
Objektiivin keskikohdan ja tarkennustason etäisyys (millimetreinä).
Tämä luku ilmaistaan alueena: objektiivin pienimmästä mahdollisesta
polttovälistä suurimpaan.
Pitkät polttovälit tekevät kuvakulmista kapeita, ja kohdetta
suurennetaan. Lyhyet polttovälit tekevät kuvakulmista laajoja.
ED
3
ED tarkoittaa erittäin alhaista hajontaa. Lasi, jonka hajonta on erittäin
alhaista, minimoi väripoikkeaman (vääristymä, joka tapahtuu. kun
linssi ei pysty kohdistamaan kaikkia värejä samaan polttopisteeseen).
OIS (s. 89)
1
2
3 4 5
4
Optinen kuvanvakautus. Objektiivit, joissa on tämä ominaisuus,
tunnistavat kameran tärinän ja kumoavat liikkeen kameran sisällä.
Ø
5
Linssin halkaisija. Kun objektiiviin kiinnitetään suodatin, varmista, että
linssin ja suodattimen halkaisija on sama.
48
Kamera
Lisävarusteet
Voit käyttää lisävarusteita, kuten ulkoista salamaa ja GPS-moduulia, joiden
avulla voit ottaa tavallistakin parempia valokuvia tavallista mukavammin.
Lisätietoja lisävarusteita on kunkin lisävarusteen käyttöohjeessa.
Ulkoisen salaman osat
SEF8A (esimerkki)
1
• Kuvat voivat poiketa todellisista varusteista.
• Voit hankkia Samsungin hyväksymiä lisävarusteita jälleenmyyjältä tai
Samsung-huollosta. Samsung ei ole vastuussa muiden valmistajien
lisävarusteiden käytön aiheuttamista vaurioista.
2
3
Nro
Kuvaus
1
Bulb
2
Salamakengän kiinnityspyörä
3
Salamakengän liitäntä
49
Kamera >
Lisävarusteet
Ulkoisen salaman kiinnittäminen
1
Irrota salamakengän suojus kamerasta.
2
Asenna salama työntämällä se salamakenkään.
3
Lukitse salama paikalleen kääntämällä lisälaitekengän
kiinnityspyörää myötäpäivään.
4
Nosta salama ylös käyttöä varten.
50
Kamera >
Lisävarusteet
• Voit ottaa valokuvan, vaikka salama ei olisi täysin latautunut, mutta on
•
•
•
•
•
suositeltavaa käyttää täyteen ladattua salamaa.
Saatavissa olevista lisävarusteista kerrotaan lisävarustesivulla. (s. 195)
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
Salaman kahden välähdyksen välissä on viive. Älä liiku, ennen kuin salama
välähtää toisen kerran.
SEF8A voi olla yhteensopimaton muiden NX-sarjan kameroiden kanssa.
Lisätietoja lisävarusteina saatavista salamoista on kunkin salaman
käyttöohjeessa.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä salamavaloja. Yhteensopimattomien
salamavalojen käyttö voi vioittaa kameraa.
SEF220A (esimerkki) (lisävaruste)
7
8
1
2
3
6
5
4
Nro
Kuvaus
1
Näytön kuvakkeet
2
READY-valo / Testauspainike
3
MODE-painike
4
Salaman laukaisupainike
5
Virtapainike
6
Akkutilan kansi
7
Bulb
8
Telekuvaus-/laajakulmatilan kytkin
9
Salamakengän liitäntä
9
51
Kamera >
Lisävarusteet
GPS-moduulin osat (lisävaruste)
1
GPS-moduulin asentaminen
1
Irrota salamakengän suojus kamerasta.
2
Asenna GPS-moduuli työntämällä se salamakenkään.
2
3
4
5
Nro
Kuvaus
1
Tilan merkkivalo
2
Virtapainike
3
Salamakengän kiinnityspyörä
4
Salamakengän liitäntä
5
Akkutilan kansi
52
Kamera >
Lisävarusteet
3
Lukitse GPS-moduuli paikalleen kiertämällä salamakengän
kiinnityskiekkoa LOCK-merkintää kohden.
4
Paina GPS-moduulin virtapainiketta.
53
Kamera
Kuvaustilat
Kaksi helppoa kuvaustilaa – Smart Auto ja Smart-tila – auttavat sinua
ottamaan valokuvia lukuisilla automaattisilla asetuksilla. Muissa tiloissa
asetuksia voidaan mukauttaa enemmän.
Kuvake
t
Smart Auto -tilassa kamera tunnistaa ympäristöolosuhteet ja säätää
valotukseen liittyviä tekijöitä automaattisesti. Tällaisia tekijöitä ovat
esim. suljinnopeus, aukkoarvo, mittaus, valkotasapaino ja valotuksen
kompensointi. Koska kamera säätää useimmat toiminnot, jotkin
kuvaustoiminnot ovat rajoitettuja. Tässä tilassa voidaan ottaa pikakuvia
mahdollisimman pienellä määrällä säätöjä.
Kuvaus
Smart Auto -tila (s. 54)
P
Ohjelmatila (s. 56)
A
Aukkoautomatiikkatila (s. 58)
S
Suljinautomatiikkatila (s. 59)
M
Manuaalinen tila (s. 60)
i
Objektiiviautomatiikkatila (s. 61)
s
Smart-tila (s. 65)
B
t Smart Auto -tila
Wi-Fi-ominaisuudet (s. 122)
54
Kamera >
Kuvaustilat
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan t.
2
Aseta kuvausaihe kuvaan.
3
Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
Kuvake
Kuvaus
Yömuotokuvat
Maisemat taustavalaistuksella
Muotokuvat taustavalaistuksella
Muotokuvat
• Kamera valitsee aiheen. Vastaava aihekuvake tulee näyttöön.
Lähikuvat esineistä
Lähikuvat tekstistä
Auringonlaskut
Sisätilat, pimeä
Osaksi valaistu
Lähikuva kohdevalossa
Muotokuvat kohdevalossa
Sininen taivas
Metsäalueiden yleensä vihreät kohteet
Tunnistettavissa olevat aiheet
Kuvake
Lähikuvat värikkäistä kohteista
Kamera vakautetaan kolmijalalla eikä kohde liiku tiettyyn aikaan.
(pimeässä kuvattaessa)
Kuvaus
Maisemat
Aktiivisesti liikkuvat kohteet
Aiheet, joissa on kirkkaan valkoinen tausta
Ilotulitus (kolmijalkaa käytettäessä)
Yömaisemat
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
55
Kamera >
Kuvaustilat
• Kamera voi valita samojakin kohteita kuvattaessa eri aiheita. Valittu aihe
•
•
•
•
määräytyy ulkoisten tekijöiden, kuten kameran tärinän, valaistuksen ja
kohteen etäisyyden, mukaan.
Jos kamera ei tunnista oikeaa aihetilaa, se käyttää Smart Auto -tilan
oletusasetuksia.
Vaikka kamera tunnistaisikin kasvot, se ei välttämättä valitse muotokuvatilaa,
jos kohteen asento tai valaistus eivät vastaa odotuksia.
Vaikka käyttäisit kolmijalkaa, kamera ei ehkä tunnista jalustatilaa ( ),
jos kohde liikkuu.
Kamera kuluttaa tavallista enemmän akkuvirtaa, sillä se muuttaa asetuksia
usein valitessaan oikeaa aihetta.
P Ohjelmatila
Kamera säätää suljinnopeuden ja aukkoarvon automaattisesti siten, että
valotuksesta tulee paras mahdollinen.
Tämä tila on kätevä, kun haluat ottaa kuvia vakiovalotuksella ja samalla
muuttaa muita asetuksia.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan P.
2
Määritä haluamasi asetukset.
3
Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi ja ota sitten
valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
56
Kamera >
Kuvaustilat
Ohjelman vaihto
Ohjelman vaihto -toiminnolla voit säätää suljinnopeutta ja aukkoarvoa
kameran säilyttäessä valotuksen samana. Kun selauspyörää käännetään
vasemmalle, suljinnopeus laskee ja aukkoarvo suurenee. Kun selauspyörää
käännetään oikealle, suljinnopeus kasvaa ja aukkoarvo pienenee.
Minimisuljinnopeus
Määritä suljinnopeus vähintään valituksi nopeudeksi. Jos parasta
valotusarvoa ei saada siksi, että Autom. ISO-arvo -asetuksen mukainen
ISO-enimmäisarvo on saavutettu, suljinnopeus voi kuitenkin olla hitaampi
kuin valittu minimisuljinnopeus.
Voit määrittää
minimisuljinnopeuden:
Painamalla kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ
Minimisuljinnopeus ĺ vaihtoehto.
• Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun ISO-herkkyyden asetuksena on
Autom.
• Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Ohjelma- tai
Aukkoautomatiikkatilassa.
57
Kamera >
Kuvaustilat
A Aukkoautomatiikkatila
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan A.
Aukkoautomatiikkatilassa kamera laskee suljinnopeuden automaattisesti
valitun aukkoarvon mukaan.
2
Säädä aukkoarvo kääntämällä selauspyörää.
• Voit säätää aukkoarvoa myös painamalla [f]-painiketta, siirtymällä
aukkoarvon kohdalle ja kääntämällä sitten selauspyörää tai
vetämällä näytössä.
Syväterävyyttä (DOF) voidaan säätää muuttamalla aukkoarvoa. Tämä tila
on kätevä kuvattaessa muotokuvia, kukkia tai maisemia.
3
Määritä haluamasi asetukset.
4
Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi ja ota sitten
valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
• Hämärässä valaistuksessa voit joutua lisäämään ISO-herkkyyttä, jotta kuvista
ei tule sumuisia.
• Voit määrittää minimisuljinnopeuden painamalla kuvaustilassa [m] ĺ
1 ĺ Minimisuljinnopeus ĺ vaihtoehto.
Suuri syväterävyys
Pieni syväterävyys
58
Kamera >
Kuvaustilat
S Suljinautomatiikkatila
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan S.
Suljinautomatiikkatilassa kamera säätää aukkoarvon automaattisesti
valitun suljinnopeuden mukaan. Tässä tilassa voidaan kuvata nopeasti
liikkuvia kohteita sekä lisätä kuviin valojuovatehosteita.
2
Säädä suljinnopeus kääntämällä selauspyörää.
Voit esimerkiksi säätää suljinnopeudeksi yli 1/500 s, jos haluat pysäyttää
kohteen. Jos haluat kohteen näyttävän sumuiselta, aseta suljinnopeudeksi
alle 1/30 s.
• Voit säätää suljinnopeutta myös painamalla [f]-painiketta,
siirtymällä suljinnopeuden kohdalle ja kääntämällä sitten
selauspyörää tai vetämällä näytössä.
3
Määritä haluamasi asetukset.
4
Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi ja ota sitten
valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Suurten suljinnopeuksien päästämää pienempää valomäärää voidaan
kompensoida avaamalla aukkoa ja päästämällä sisään enemmän valoa.
Jos kuvat näyttävät yhä tummilta, lisää ISO-arvoa.
Pieni suljinnopeus
Iso suljinnopeus
59
Kamera >
Kuvaustilat
M Manuaalinen tila
Manuaalisessa tilassa voit säätää suljinnopeuden ja aukkoarvon
manuaalisesti. Tässä tilassa voit säätää kuvien valotuksen täysin.
Tämä tila sopii kontrolloituihin kuvausympäristöihin, kuten studioihin, tai
kun kameran asetuksia on hienosäädettävä. Manuaalisen tilan käyttöä
suositellaan lisäksi kuvattaessa yökuvia ja ilotulitusta.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan M.
2
Säädä suljinnopeus kääntämällä selauspyörää.
3
Pidä [W]-painiketta painettuna ja säädä aukkoarvo
kääntämällä tilanvalitsinta.
Rajaustila
Kun säädät aukkoarvoa tai suljinnopeutta, valotus muuttuu näiden
asetusten mukaisesti, joten näyttö saattaa tummentua. Kun tämä toiminto
on käytössä, näytön kirkkaus on vakio asetuksista riippumatta, joten kuvan
sommittelu on helpompaa.
Rajaustilan käyttö:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ Rajaustila ĺ
vaihtoehto.
• Voit säätää suljinnopeutta tai aukkoarvoa myös painamalla
[f]-painiketta, siirtymällä suljinnopeuden tai aukkoarvon kohdalle
ja kääntämällä sitten selauspyörää tai vetämällä näytössä.
4
Määritä haluamasi asetukset.
5
Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi ja ota sitten
valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
60
Kamera >
Kuvaustilat
Bulb-toiminnon käyttäminen
i Objektiiviautomatiikkatila
Bulb-toiminnolla voit kuvata yönäkymiä tai yötaivasta. Kun painat
[Suljin]-painiketta, suljin jää auki niin, että voit luoda liikkuvien valojen
tehosteita.
Bulbin käyttö:
Käännä selauspyörä ääriasentoon vasemmalle kohtaan Bulb ĺ
Paina [Suljin]-painiketta haluamasi aika.
• Jos asetat suuren ISO-arvon tai avaat sulkimen pitkäksi aikaa, kuvan kohina
•
•
•
•
•
voi lisääntyä.
Ohjausasetuksia, salamaa ja Yhden painalluksen kuvaus -toimintoa ei voi
käyttää Bulb-toiminnon kanssa.
Bulb-toiminto on käytettävissä vain manuaalisessa tilassa.
Vähennä kameran tärinää käyttämällä kolmijalkajalustaa ja laukaisinta.
Mitä kauemmin pidät suljinta avattuna, sitä kauemmin valokuvan
tallentaminen kestää. Älä sammuta kameraa sen tallentaessa valokuvaa.
Jos käytät tätä toimintoa kauan, käytä täyteen ladattua akkua.
E-toiminnon käyttäminen
Taustan sumeutta tai terävyyttä voidaan säätää muuttamalla
syväterävyyttä.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan i.
2
Valitse E painamalla objektiivin [i-Function]painiketta.
• Voit myös painaa [i-Function]-painiketta ja valita sitten
[C/F]-painiketta painamalla tai näytössä vetämällä E.
61
Kamera >
3
Kuvaustilat
i-Function-toiminnon käyttäminen P/A/S/M-tiloissa
Valitse arvo kääntämällä tarkennusrengasta.
• Voit säätää arvoa myös kääntämällä selauspyörää.
• Voit säätää arvoja myös vetämällä liukusäädintä tai koskettamalla
kuvaketta +/-.
Kun käytät i-Function-objektiivin i-Function-painiketta, voit valita ja säätää
objektiivin suljinnopeuden, aukkoarvon, valoarvon, ISO-herkkyyden ja
valkotasapainon manuaalisesti.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan P, A, S tai M.
2
Valitse asetus painamalla objektiivin [i-Function]-painiketta.
• Voit myös painaa [i-Function]-painiketta ja valita sitten asetuksen
Epätarkenna
Terävöitä
painamalla [C/F]-painiketta tai vetämällä näytössä.
E
4
Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi ja ota sitten
valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
• Kun terävöität valokuvaa, aukkoarvo suurenee ja suljinnopeus pienenee.
Heikosti valaistussa ympäristössä valokuvista voit tulla epäteräviä.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun 3D-automaattitila on valittu
3D-tilassa.
62
Kamera >
3
Kuvaustilat
Valitse vaihtoehto säätämällä tarkennusrengasta.
• Voit valita asetuksen myös kääntämällä selauspyörää tai vetämällä
näytössä.
4
Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi ja ota sitten
valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot
Kuvaustila
P
A
S
M
3D
Aukko
-
O
-
O
-
Suljinnopeus
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Valkotasapaino
O
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
-
• Voit valita kohteet, jotka tulevat näkyviin painettaessa objektiivin
[i-Function]-painiketta kuvaustilassa, painamalla [m] ĺ 5 ĺ
iFn-asetus ĺ vaihtoehto.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun 3D-automaattitila on valittu
3D-tilassa.
63
Kamera >
Kuvaustilat
Z-toiminnon käyttäminen
4
Lähennettäessä kohdetta Z-toimintoa käyttämällä valokuvan laatu
heikkenee vähemmän kuin digitaalista zoomia käytettäessä. Valokuvan
tarkkuus voi kuitenkin muuttua lähennettäessä kuvaa zoomausrengasta
kääntämällä.
1
Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi ja ota sitten
valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
• Z ei ole käytettävissä sarjakuvauksessa.
• Z ei ole käytettävissä otettaessa valokuvia RAW-tiedostomuotoon.
• Z poistuu käytöstä, kun videon kuvaaminen aloitetaan painamalla
videokuvauspainiketta.
Käännä tilanvalitsin kohtaan P, A, S, M tai i.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun 3D-automaattitila on valittu
3D-tilassa.
2
Valitse Z painamalla objektiivin [i-Function]-painiketta.
• Voit myös painaa [i-Function]-painiketta ja valita sitten
[C/F]-painiketta painamalla tai näytössä vetämällä Z.
3
Valitse zoomaussuhde kääntämällä tarkennusrengasta.
• Voit valita asetuksen myös kääntämällä selauspyörää tai vetämällä
näytössä.
• Valokuvan tarkkuus määräytyy zoomaussuhteen mukaan, jos käytät
Z-toimintoa.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040 (13.9M)
4560X2568 (11.7M)
3040X3040 (9.2M)
x1.4
3888X2592 (10.1M)
3888X2184 (8.5M)
2592X2592 (6.7M)
x1.7
3264X2176 (7.1M)
3264X1840 (6.0M)
2176X2176 (4.7M)
x2
2736X1824 (5.0M)
2736X1536 (4.2M)
1824X1824 (3.3M)
Nämä arvot perustuvat kunkin kuvasuhteen enimmäistarkkuuteen.
64
Kamera >
Kuvaustilat
s Smart-tila
Smart-tilassa voit ottaa valokuvia tietylle aiheelle esimääritetyin asetuksin.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan s.
2
Valitse aihe.
• Kun tilanvalitsin on asennossa s, voit valita kuvaustilan
painamalla [f]-painiketta tai koskettamalla
sitten tilan.
ja valitsemalla
Vaihtoehto
Kuvaus
Makro
Kuvaa pieniä tai lähellä olevia kohteita.
Toiminnan
pysäytys
Voit ottaa valokuvia nopeasti liikkuvasta kohteesta.
Täyteläinen sävy
Voit ottaa valokuvan kylläisin värein.
Panoraama
Voit kuvata laajan panoraamanäkymän yhteen
valokuvaan.
Vesiputous
Voit ottaa valokuvia, joissa näkyy vesiputous.
Siluetti
Voit ottaa valokuvia tummista kohteista kirkasta
taustaa vasten.
Auringonlasku
Kuvaa näkymiä auringonlaskussa luonnollisella
punaisella ja keltaisella värillä.
Yö
Voit ottaa useita valokuvia vähäisessä valossa ilman
salamaa. Kamera yhdistää ne yhdeksi kuvaksi, joka on
tavallista kirkkaampi ja terävämpi.
Ilotulitus
Voit ottaa valokuvia, joissa näkyy ilotulitus.
Valojälki
Voit ottaa vähäisessä valossa valokuvia, joissa näkyy
valojälki.
Luova kuvaus
Ota valokuvia, joihin käytetään automaattisesti
tehosteita.
Smart : Kauniit kasvot
Määritä
Vaihtoehto
Kuvaus
Kauniit kasvot
Ota muotokuva asetuksilla, jotka kätkevät kasvojen
kauneusvirheitä.
Parhaat kasvot
Voit ottaa useita valokuvia ja luoda parhaan
mahdollisen kuvan korvaamalla kasvoja.
Maisema
Ota kuvia asetelmista ja maisemista.
3
Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi ja ota sitten
kuva painamalla [Suljin]-painiketta.
65
Kamera >
Kuvaustilat
Parhaat kasvot -tilan käyttäminen
5
• Korvaa muut valokuvassa olevat kasvot toistamalla vaiheita 4 ja 5.
Parhaat kasvot -tilassa voit ottaa useita valokuvia ja luoda parhaan
mahdollisen kuvan korvaamalla kasvoja. Tämän tilan avulla saat jokaisesta
henkilöstä parhaan kuvan ryhmäkuvia ottaessasi.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan s ja valitse sitten Parhaat
kasvot.
2
Aseta kohde kuvaan ja tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta
puoliksi.
3
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
• Kamera ottaa viisi valokuvaa peräkkäin.
Kosketa parasta viidestä otetusta kasvokuvasta.
• Kameran suosittelemassa kuvassa näkyy
6
-kuvake.
Tallenna valokuva koskettamalla .
• Ensimmäinen valokuva asetetaan taustakuvaksi.
• Kamera tunnistaa kasvot automaattisesti kuvauksen jälkeen.
4
• Käytä kolmijalkaa kameran tärinän estämiseksi.
• Tarkkuusasetukseksi määritetään enintään 5.9M.
Kosketa korvattavia kasvoja.
66
Kamera >
Kuvaustilat
Panoraamavalokuvien ottaminen
5
Ota 2D- tai 3D-panoraamavalokuva. Otettuja 3D-panoraamavalokuvia voi
katsella vain 3D-televisiossa tai 3D-näytössä.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan s ja valitse sitten Panoraama.
2
Paina [m] ĺ 1 ĺ Panoraama ĺ Live-panoraama tai
3D.
3
Palaa kuvaustilaan painamalla [m]-painiketta.
4
Aloita kuvaus pitämällä [Suljin]-painiketta painettuna.
Pidä [Suljin]-painiketta painettuna ja siirrä kameraa
valitsemaasi suuntaan hitaasti.
• 3D-panoraamatilassa näkymän voi kuvata vain vaakasuuntaisena.
• Liikkeen suunnan osoittavat nuolet tulevat näkyviin, ja koko
kuvattava kuva näkyy esikatseluruudussa.
• Kun näkymät on kohdistettu, kamera ottaa seuraavan kuvan
automaattisesti.
6
Kun olet valmis, vapauta [Suljin]-painike.
• Kamera tallentaa kuvat automaattisesti yhdeksi valokuvaksi.
• Jos vapautat [Suljin]-painikkeen kuvauksen aikana,
panoraamakuvaus päättyy ja otetut valokuvat tallennetaan.
67
Kamera >
Kuvaustilat
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarkkuus määräytyy otetun panoraamavalokuvan mukaan.
Jotkin kuvausasetukset eivät ole käytettävissä panoraamatilassa.
Kamera voi lakata kuvaamasta kuvan sommittelun tai kohteen liikkeen takia.
Panoraamatilassa kamera ei ehkä kuvaa viimeistä näkymää kokonaan, jos
lopetat kameran siirtämisen valokuvan laadun parantamiseksi. Siirrä kameraa
hieman sen kohdan yli, jossa haluat näkymän loppuvan, jotta kamera kuvaa
näkymän kokonaan.
3D-panoraamatilassa kamera ei 3D-tehosteen luonteen takia ehkä kuvaa
aivan näkymän alkua tai loppua. Siirrä kameraa hieman sen kohdan yli,
jossa haluat näkymän alkavan tai loppuvan, jotta kamera kuvaa näkymän
kokonaan.
3D-toiminnolla otetut valokuvat tallennetaan sekä JPEG (2D)- että MPO (3D)
-muotoon. Kameran näytössä voi katsella vain JPEG-tiedostoja.
Voit katsella 3D-tiedostoja kytkemällä kameran 3D-televisioon tai
3D-näyttöön lisävarusteena saatavalla HDMI-kaapelilla. Käytä katsellessasi
soveltuvia 3D-laseja.
3D-panoraama-tilassa otetuissa valokuvissa 3D-tehoste ei ehkä ole yhtä
voimakas kuin 3D-objektiivilla otetuissa valokuvissa. Voit lisätä 3D-tehostetta
kiinnittämällä lisävarusteena saatavan 3D-objektiivin ja käyttämällä 3D-tilaa.
(s. 70)
• Panoraamakuvia ottaessasi saat parhaan tuloksen välttämällä seuraavia
toimia:
kameran siirtäminen liian nopeasti tai hitaasti
kameran siirtäminen liian vähän seuraavan kuvan ottamista varten
kameran siirtäminen epätasaisella nopeudella
kameran ravistaminen
kuvaaminen pimeässä paikassa
lähellä olevien liikkuvien kohteiden kuvaaminen
kuvaaminen ympäristössä, jossa valon kirkkaus tai väri muuttuu.
• Otetut valokuvat tallennetaan automaattisesti ja kuvaus lopetetaan
seuraavissa tilanteissa:
- kun kuvaussuuntaa vaihdetaan kuvauksen aikana
- kun kameraa liikutetaan liian nopeasti
- jos kameraa ei liikuteta.
-
68
Kamera >
Kuvaustilat
Videon kuvaaminen
Kuvaustilassa voit tallentaa Full HD -videoita (1920X1080) painamalla
(videotallennus) -painiketta. Kameralla voidaan tallentaa enintään
29 minuutin 59 sekunnin pituisia videotiedostoja ruutunopeudella 60, 30,
24 tai 15 ruutua sekunnissa, ja se tallentaa tiedostot MP4 (H.264)-muotoon.
60 r/sek on käytettävissä vain tarkkuudella 1920X1080 ja 1280X720 ja
24 r/sek vain tarkkuudella 1920X810. 15 r/sek on käytettävissä vain joillakin
Smart-suodatinasetuksilla. Ääni tallennetaan kameran mikrofonilla.
Valotusta voidaan säätää muuttamalla valitun tilan aukkoarvoa ja
suljinnopeutta. Kun käytät videon kuvaamisessa objektiivia, jossa ei ole AF/
MF-kytkintä, voit ottaa automaattitarkennustoiminnon käyttöön tai poistaa
sen käytöstä painamalla [F]-painiketta. Kun käytät objektiivia, jossa on
AF/MF-kytkin, automaattitarkennus toimii kytkimen asennon mukaisesti.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan t, P, A, S, M, i tai s.
• Tämä ominaisuus ei ehkä toimi joissakin tiloissa.
2
Määritä haluamasi asetukset.
3
Aloita kuvaus painamalla
4
Lopeta kuvaus painamalla
uudelleen.
(videotallennus) -painiketta
• H.264 (MPEG-4 part10 / AVC) on uusin (julkaistu vuonna 2003)
•
Voit tuoda näkymän näkyviin alussa tai viedä sen näkyvistä lopussa
asteittain valitsemalla Himmennin-asetuksen. Voit määrittää
tallennusasetukset myös valitsemalla Ääni, Tuulisuoja tai muita asetuksia.
(s. 106)
(videotallennus) -painiketta.
•
•
•
•
videopakkausmuoto, jonka ovat määrittäneet ISO-IEC ja ITU-T. Koska tämä
muoto käyttää suurta pakkausastetta, pieneen tilaan voidaan tallentaa
tavallista enemmän tietoa.
Jos videota kuvattaessa käytetään kuvanvakautusvaihtoehtoa, kamera
saattaa äänittää kuvanvakautuksen päästämät äänet.
Zoomausääni tai objektiivin muut äänet voivat tallentua, jos säädät
objektiivia videon kuvaamisen aikana.
Jos käytät lisävarusteena saatavaa video-objektiivia, automaattitarkennuksen
ääni ei tallennu.
Jos irrotat kameran objektiivin videon kuvaamisen aikana, kuvaus keskeytyy.
Älä vaihda objektiivia kuvauksen aikana.
Jos liität ulkoisen mikrofonin videon tallennuksen aikana, ääntä ei tallenneta
ulkoisen mikrofonin kautta. (Aikaisemmat asetukset säilytetään.) Jos irrotat
ulkoisen mikrofonin videon tallennuksen aikana, ääntä ei tallenneta.
Sammuta kamera ennen ulkoisen mikrofonin liittämistä tai irrottamista.
69
Kamera >
Kuvaustilat
• Jos muutat kameran kuvauskulmaa äkisti videon kuvaamisen aikana, kamera
•
•
•
•
•
•
•
ei välttämättä pysty kuvaamaan näkymiä täsmällisesti. Minimoi kameran
tärinä käyttämällä kolmijalkaa.
Kamera tukee vain Monipistetarkennus-toimintoa videon kuvauksessa.
Et voi käyttää muita tarkennusalueen säätötoimintoja, kuten
Kasvojentunnistustarkennus.
Kun videotiedoston koko ylittää 4 Gt, kamera keskeyttää kuvaamisen
automaattisesti, vaikka enimmäistallennusaikaa (29 minuuttia 59 sekuntia) ei
olisi saavutettu.
Jos käytät kirjoitusnopeudeltaan hidasta muistikorttia, videon kuvaus
voi keskeytyä siksi, ettei kortti pysty käsittelemään tietoa videon
kuvausnopeudella. Jos näin käy, vaihda kortti nopeampaan tai pienennä
videon kuvakokoa (esimerkiksi arvosta 1280X720 arvoon 640X480).
Alusta muistikortti aina kameralla. Jos alustat sen toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, voit menettää kortille tallennettuja tiedostoja tai muuttaa
kortin kokoa.
Kun painat videotallennuspainiketta, Z katoaa näytöstä.
Vaikka asetettu ISO-herkkyys olisi sama, näyttö voi videota kuvattaessa
näyttää tummemmalta kuin valokuvaa otettaessa. Säädä ISO-herkkyyttä.
Kun kuvaat videon P-, A- tai S-tilassa, ISO-asetuksena on automaattisesti
Autom..
3D-tila
Voit ottaa 3D-valokuvia lisävarusteena saatavan 3D-objektiivin avulla.
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D -objektiivi (esimerkki)
Aseta objektiivin 2D/3D-kytkin asentoon 3D ja ota sitten valokuva tai
kuvaa video 1,5–5 metrin etäisyydeltä kohteesta.
70
Kamera >
Kuvaustilat
• 3D-tila on aina käytössä kameran tilanvalitsimesta riippumatta,
B-tilaa lukuun ottamatta.
• Käytettävissä olevat kuvausasetukset poikkeavat muiden kuvaustilojen
•
•
•
•
• Voit käyttää automaattisia 3D-asetuksia, joiden avulla kamera
voi määrittää 3D-tilassa kuvausasetukset automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan, valitsemalla [m] ĺ 1 ĺ
3D-automaattitila ĺ Päällä.
• Voit muuttaa 3D-kuvausasetusta painamalla [m] ĺ 6 ĺ
3D REC -tila ĺ haluttu vaihtoehto.
•
•
* Oletusasetus
Kuvake
Kuvaus
Vierekkäin*: näyttää kaksi kuvaa vierekkäin.
Ruutujen pakkaus: näyttää vasemmalle ja oikealle silmälle
tarkoitetun kuvan vuorotellen kehyksissä.
•
•
•
•
•
•
•
•
asetuksista.
Voit valita valokuvakoon 4.1M (2688X1512) tai 2.1M (1920X1080).
Videon tarkkuusasetuksena on 1920X1080.
3D-tilassa kuvatut videot voivat olla tummia, tai niiden toisto voi olla nykivää.
Kuvaaminen matalissa lämpötiloissa voi aiheuttaa kuviin värien vääristymistä
ja kuluttaa tavallista enemmän akkuvirtaa.
Et ehkä voi kuvata oikein ympäristössä, jossa valaistus on alle 8,5 LV /
900 luksia. Saat parhaat tulokset kuvaamalla paikoissa, joissa on riittävä
valaistus.
Kun kuvaat kohteita, jotka sisältävät polarisoivia materiaaleja (kuten näytöt,
aurinkolasit tai polarisaatiosuodatin) tai käytät objektiivissa polarisoivaa
materiaalia, kuvat voivat näyttää tummilta tai 3D-tehostetta ei käytetä oikein.
Käytä kolmijalkaa kameran tärinän estämiseksi.
Jos käännät tai kallistat kameraa pystysuuntaisesti kuvaamisen aikana,
3D-tehostetta ei ehkä käytetä oikein. Ota kuvat pitämällä kameraa
normaalissa asennossa.
Jos kuvaat loisteputkivalossa tai otat kuvia projektorin tai television
näyttämästä kuvasta, kuvista voi tulla mustia välkkymisen takia.
3D-tilassa MF-apu-toiminnon Suurenna kahdeksankertaisesti -vaihtoehto ei
ehkä ole käytettävissä.
Kameran näyttö näyttää 3D-videot vain 2D-muotoisina.
3D-toiminnolla otetut valokuvat tallennetaan sekä JPEG (2D)- että MPO (3D)
-muotoon. Kameran näytössä voi katsella vain JPEG-tiedostoja.
Voit katsella 3D-tiedostoja kytkemällä kameran 3D-televisioon tai
3D-näyttöön lisävarusteena saatavalla HDMI-kaapelilla. Käytä katsellessasi
soveltuvia 3D-laseja.
Salamaa ei voi käyttää 3D-tilassa.
71
Kamera >
Kuvaustilat
Kuvaustilassa käytössä olevat toiminnot
Lisätietoja kuvausasetuksista on luvussa 2.
Paina kunkin toiminnon pikavalintapainiketta.
Toiminto
Käytettävissä tiloissa
Pikavalinta
Rajaustila (s. 60)
P/A/S/M
-
OIS (tärinänesto) (s. 89)
P/A/S/M/i/s*/t*
-
P/A/S/M/i*/s*/t*/3D*
f/C
f
Toiminto
Käytettävissä tiloissa
Pikavalinta
Kuvantarkkuus (s. 74)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
Kuvaus (Jatkuva/
Sarjakuvaus/Ajastin/
Haarukointi) (s. 90)
Laatu (s. 75)
P/A/S/M/i/s*
-
Mittaus (s. 97)
P/A/S/M
ISO (s. 76)
P/A/S/M
f/I
P/A/S/M
Valkotasapaino (s. 77)
P/A/S/M
f
Dynaaminen alue
(s. 100)
Salama (s. 94)
P*/A*/S*/M*/i*/s*/t*
f
Ohjattu kuva (s. 79)
P/A/S/M
f
Smart-suodatin (s. 101)
P/A/S/M
f
Valotuksen korjaus
(s. 102)
P/A/S
f/W
AF-tila (s. 80)
P/A/S/M/i*/s*/3D*
f
Valotuksen lukitus
(s. 103)
P/A/S
-
AF-alue (s. 83)
P/A/S/M/i*/s*
f/F
Kosketustarkennus
(s. 86)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
MF-apu (s. 88)
P/A/S/M/i/s/t/3D*
-
Focus Peaking (s. 88)
P/A/S/M/i/s/t
-
Linkitä AE AF-pisteeseen
P/A/S/M
(s. 99)
* Jotkin toiminnot ovat rajoitettuja näissä tiloissa.
-
72
Luku 2
Kuvaustoiminnot
Tämä luku kattaa kuvaustilan toiminnot.
Kuvaustoiminnoilla voit nauttia mukautetummista kuvista ja videoista.
Kuvaustoiminnot
Koko ja tarkkuus
Kuvantarkkuus
Jos kasvatat tarkkuutta, kuvassa tai videossa on enemmän pikseleitä,
joten se voidaan tulostaa suuremmalle paperille ja näyttää suuremmalla
näytöllä. Tiedoston koko kasvaa samalla. Valitse matala tarkkuus kuville,
jotka tullaan esittämään digitaalisissa kuvakehyksissä tai lataamaan
Internetiin.
Koon
määrittäminen:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ Kuvantarkkuus ĺ
vaihtoehto.
Kuvake
Koko
Suositellaan
5472x3648 (3:2)
Tulostus A1-paperille.
3888x2592 (3:2)
Tulostus A2-paperille.
2976x1984 (3:2)
Tulostus A3-paperille.
1728x1152 (3:2)
Tulostus A5-paperille.
5472x3080 (16:9)
Tulostus A1-paperille tai esittäminen
HDTV:ssä.
3712x2088 (16:9)
Tulostus A3-paperille tai esittäminen
HDTV:ssä.
2944x1656 (16:9)
Tulostus A4-paperille tai esittäminen
HDTV:ssä.
1920x1080 (16:9)
Tulostus A5-paperille tai esittäminen
HDTV:ssä.
3648x3648 (1:1)
Neliön muotoisen valokuvan tulostus
A1-paperille.
2640x2640 (1:1)
Neliön muotoisen valokuvan tulostus
A3-paperille.
2000x2000 (1:1)
Neliön muotoisen valokuvan tulostus
A4-paperille.
1024x1024 (1:1)
Neliön muotoisen valokuvan tulostus
A5-paperille.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
74
Kuvaustoiminnot >
Koko ja tarkkuus
Laatu
Kuvake
Kamera tallentaa valokuvat joko JPEG- tai RAW-muodossa.
Muoto
Kuvaus
JPEG
• Pakattu säilyttäen normaali laatu.
• Suositellaan pienikokoiseen tulostukseen sekä
Normaali:
Kameran ottamat kuvat muunnetaan usein JPEG-muotoon ja tallennetaan
muistiin kameran kuvausaikaisten asetusten mukaisesti. RAW-tiedostoja ei
muunneta JPEG-muotoon, vaan ne tallennetaan muistiin sellaisenaan.
lataamiseen Internetiin.
RAW:
RAW
RAW-tiedostojen tunniste on SRW. Voit säätää ja kalibroida RAWtiedostojen tasapaino-, sävy-, kontrasti- ja väriasetuksia sekä muuntaa
tiedostot JPEG- tai TIFF-muotoon Adobe Photoshop Lightroom
-ohjelmalla. Voit asentaa ohjelman kameran mukana toimitetulta DVDlevyltä.
Varmista, että muisti riittää kuvien tallennukseen RAW-muodossa.
Laadun
määrittäminen:
• Tallenna kuva menettämättä dataa.
• Suositellaan kuvaamisen jälkeiseen
muokkaukseen.
RAW+JPEG
RAW + Supertarkka: tallenna kuva sekä
JPEG- (supertarkka laatu) että RAW-muodossa.
RAW+JPEG
RAW + Tarkka: tallenna kuva sekä JPEG- (tarkka
laatu) että RAW-muodossa.
RAW+JPEG
RAW + Normaali: tallenna kuva sekä
JPEG- (normaali laatu) että RAW-muodossa.
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ Laatu ĺ vaihtoehto.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
Kuvake
Muoto
Kuvaus
JPEG
• Pakattu säilyttäen paras laatu.
• Suositellaan suurikokoiseen tulostukseen.
JPEG
• Pakattu säilyttäen hyvä laatu.
• Suositellaan normaalikokoiseen tulostukseen.
Supertarkka:
Tarkka:
75
Kuvaustoiminnot
ISO-herkkyys
ISO-herkkyysarvo kuvaa kameran valoherkkyyttä.
Esimerkkejä
Mitä suurempi ISO-arvo, sitä valoherkempi kamera on. Siksi voit kuvata
hämärässä ja pimeässä tavallista suuremmalla suljinnopeudella, kun
valitset suuren ISO-herkkyysarvon. Tämä voi kuitenkin lisätä elektronista
kohinaa ja tehdä kuvista tavallista rakeisempia.
ISO-herkkyyden
säätäminen:
Paina kuvaustilassa [I] ĺ vaihtoehto.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Voit määrittää asetuksen myös painamalla kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ
ISO ĺ vaihtoehto.
• Suurenna ISO-arvoa paikoissa, joissa salaman käyttö ei ole sallittua.
Voit ottaa selkeitä kuvia ilman lisävaloja käyttämällä suurta ISO-arvoa.
• Kohinanpoistolla voit vähentää kuvien näkyvää kohinaa, jota voi esiintyä
suurella ISO-arvolla otetuissa kuvissa. (s. 146)
• Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
76
Kuvaustoiminnot
Valkotasapaino
Valkotasapaino edustaa valonlähdettä, joka vaikuttaa valokuvan väreihin.
Valokuvan väri riippuu valonlähteen tyypistä ja laadusta. Jos haluat
valokuvien värien olevan todenmukaisia, säädä valkotasapaino
valitsemalla ympäristöä vastaava valaistusasetus, kuten Autom.
valkotasapaino, Päivänval, Pilvinen, Keinovalo, tai säädä värilämpötila
manuaalisesti.
Voit myös säätää värin vastaamaan esiasetettuja valonlähteitä siten, että
kuvan valot vastaavat todellista näkymää sekalaisissa valaistusolosuhteissa.
Kuvake
Kuvaus
Loistep luonnonv.: valitse tämä, kun kuvaat päivänvaloa
vastaavan, etenkin erittäin valkoisen, loisteputken valossa.
Loistep päivänvalo: valitse tämä, kun kuvaat päivänvaloa
vastaavan, etenkin hieman sinertävän valkoisen, loisteputken
valossa.
Keinovalo: Valitse tämä, kun kuvaat sisällä hehku- tai
halogeenilamppujen valossa. Hehkulampuilla on usein punainen
sävy. Tämä asetus kumoaa kyseisen ilmiön.
Salama VT: valitse tämä, kun käytät salamavaloa.
Valkotasapainon
säätö:
Kuvake
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ Valkotasapaino ĺ
vaihtoehto.
Kuvaus
Autom. valkotasapaino: käytä automaattisia asetuksia
valaistuksen mukaan.
Päivänval: Valitse tämä, kun kuvaat ulkona aurinkoisena
päivänä. Tämä vaihtoehto tuottaa kuvia, joiden värit ovat lähinnä
luonnollisia.
Pilvinen: Valitse tämä, kun kuvaat ulkona pilvisenä päivänä tai
varjossa. Pilvisinä päivinä otetut kuvat ovat usein sinertävämpiä
kuin aurinkoisena päivänä otetut. Tämä asetus kumoaa kyseisen
ilmiön.
Mukautettu: Käytä esimääritettyjä asetuksia. Voit säätää
valkotasapainon manuaalisesti painamalla [D],-painiketta ja
ottamalla kuvan valkoisesta paperiarkista. Täytä mittausympyrä
paperilla ja säädä valkotasapaino.
Värilämpötila: Säädä valonlähteen värilämpötila manuaalisesti.
Värilämpötila on Kelvin-astearvo, joka kuvaa tietyntyyppistä
valonlähdettä. Voit ottaa lämpimämmän valokuvan käyttämällä
suurta arvoa ja viileämmän kuvan käyttämällä pienempää arvoa.
Paina [D]-painiketta ja säädä sitten arvoa..
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
Loistep valkoinen: valitse tämä, kun kuvaat päivänvaloa
vastaavan, etenkin valkoisen, loisteputken valossa.
77
Kuvaustoiminnot >
Valkotasapaino
Esimääritettyjen valkotasapainoasetusten mukauttaminen
Esimerkkejä
Voit mukauttaa esimääritettyjä valkotasapainoasetuksia.
Esimääritettyjen
asetusten
mukauttaminen:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ Valkotasapaino
ĺ vaihtoehto ĺ [D] ĺ käännä selauspyörää tai paina
[D/I/C/F].
Valkotasapaino : Päivänval
Takaisin
Määritä
Autom. valkotasapaino
Päivänval
Loistep päivänvalo
Keinovalo
Palauta
Voit myös koskettaa aluetta näytössä.
78
Kuvaustoiminnot
Ohjattu kuva (valokuvatyylit)
Ohjattu kuva -toiminnolla voit lisätä kuviin erilaisia tyylejä ja luoda niillä
erilaisia vaikutelmia ja tunnelmia. Voit myös luoda ja tallentaa omia
kuvatyylejä säätämällä tyylin väriä, värikylläisyyttä, terävyyttä ja kontrastia.
Tyylien sopivuudesta tiettyihin olosuhteisiin ei ole sääntöjä. Kokeile eri
tyylejä ja löydä mieleisesi.
Viileä
Valokuvatyylin
valitseminen:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ Ohjattu kuva ĺ
vaihtoehto.
Rauhallinen
Klassinen
• Voit myös muuttaa esimääritettyjen tyylien asetuksia.
Valitse Ohjattu kuva -vaihtoehto, paina [D]-painiketta ja säädä väriä,
värikylläisyyttä, terävyyttä tai kontrastia.
• Voit mukauttaa oman ohjatun kuvasi valitsemalla ,
tai
ja säätää
sitten väriä, kylläisyyttä, terävyyttä ja kontrastia.
• Ohjattu kuva -asetuksia ei voi käyttää samanaikaisesti
Smart-suodatin-asetusten kanssa.
Esimerkkejä
Vakio
Elävä
Muotokuva
Maisema
Metsä
Retro
79
Kuvaustoiminnot
AF-tila
Opi säätämään kameran tarkennus kohteen mukaan.
Voit valita kohteelle sopivan tarkennustavan vaihtoehdoista Yksittäistark,
Jatkuva tark. ja Man. tarkennus. AF-toiminto käynnistyy, kun
[Suljin]-painike painetaan puoliksi alas. MF-tilassa voidaan tarkentaa
manuaalisesti kiertämällä objektiivin tarkennusrengasta.
Tavallisesti voit tarkentaa valitsemalla Yksittäistarkennus. Nopeasti
liikkuviin kohteisiin sekä kohteisiin, joiden väri vastaa taustaa, on vaikea
tarkentaa. Valitse tällöin sopiva tarkennustapa.
Automaattisen
tarkennustilan valinta:
Paina kuvaustilassa [F] ĺ vaihtoehto.
• Voit määrittää asetuksen myös painamalla kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ
AF-tila ĺ vaihtoehto.
• Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella käytettävän objektiivin
mukaan.
Jos objektiivissa on AF/MF-kytkin, se on asetettava valitun tilan mukaiseen
asentoon. Aseta kytkin asentoon AF, jos haluat valita Yksittäistark- tai
Jatkuva tark. -tilan. Aseta kytkin asentoon MF, jos haluat valita Man.
tarkennus -tilan.
Jos objektiivissa ei ole AF/MF-kytkintä, voit valita haluamasi AF-tilan
painamalla [F]-painiketta.
80
Kuvaustoiminnot >
AF-tila
Yksittäistarkennus
Jatkuva tarkennus
Yksittäistarkennus sopii paikallaan olevien kohteiden kuvaamiseen.
Kun [Suljin]-painike painetaan puoliksi alas, kamera tarkentaa
tarkennusalueeseen. Kun kuva on tarkennettu, alue muuttuu vihreäksi.
Kun [Suljin]-painiketta pidetään puoliksi painettuna, kamera tarkentaa
jatkuvasti automaattisesti. Kun tarkennusaluetta pidetään kohteessa, kuva
on aina tarkennettu kohteeseen, jopa sen liikkuessa. Tätä tilaa suositellaan
käytettäväksi kuvattaessa pyöräilevää henkilöä, juoksevaa koiraa tai
kilpa-ajoa.
81
Kuvaustoiminnot >
AF-tila
Manuaalinen tarkennus
Voit tarkentaa kohteeseen manuaalisesti kiertämällä objektiivin
tarkennusrengasta. Kamera voidaan tarkentaa helposti MF-aputoiminnolla.
Kun käännä tarkennusrengasta, tarkennusalue suurenee. Kun käytät
tarkennushuipputoimintoa, valitsemasi väri näkyy tarkennetussa
kohteessa. Tätä tilaa suositellaan käytettäväksi kuvattaessa kohteita, joiden
väri vastaa taustaa, yönäkymiä ja ilotulitusta.
Jos käytät tätä toimintoa, et voi määrittää asetuksia Kosketustarkennus, AF-alue
ja Linkitä AE AF-pisteeseen.
82
Kuvaustoiminnot
AF-alue
AF-alue muuttaa tarkennusalueen sijaintia.
Valintatarkennus
Kamera tarkentaa tavallisesti lähinnä olevaan kohteeseen. Kun kohteita on
paljon, tarkennus saattaa kuitenkiin tapahtua väärään kohteeseen.
Jotta kuvaa ei tarkennettaisi ei-toivottuihin kohteisiin, tarkennusaluetta
voidaan muuttaa siten, että tarkennus tapahtuu haluttuun kohteeseen.
Kuvista tulee selkeämpiä ja terävämpiä, kun valitaan oikea tarkennusalue.
Voit tarkentaa haluamallesi alueelle. Kuvaan voidaan lisätä
sumennustehoste, jolloin kohde näkyy selkeämmin.
Automaattisen
tarkennusalueen valinta:
Kuvan tarkennusta on siirretty ja sen kokoa muutettu siten, että se vastaa
kohteen kasvoja.
Paina kuvaustilassa [m] ĺ1 ĺ AF-alue ĺ
vaihtoehto.
• Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
• Kun objektiivin AF/MF-kytkin on asennossa MF, AF-aluetta ei voi muuttaa
kuvausvalikosta.
• Kun käytät Kasvojentunnistustarkennus -asetusta, kamera tarkentaa valkoisen
kehyksen osoittamalle alueelle automaattisesti.
• Ohjattu kuva -asetukset voivat aiheuttaa sen, ettei kasvojentunnistus toimi.
• Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen voi aiheuttaa sen, ettei
kasvojentunnistus toimi.
• Kasvojentunnistus ei välttämättä toimi, jos
- kohde on liian kaukana kamerasta
- on liian valoisaa tai liian pimeää
- kohde ei ole kääntynyt kameraa kohden
- kohteella on aurinkolasit tai naamari
- kohteen ilme muuttuu huomattavasti
- kohde on vastavalossa tai valaistusolosuhteet ovat epävakaat.
Voit muuttaa tarkennusalueen kokoa ja siirtää sitä painamalla kuvaustilassa
[o]-painiketta. Voit siirtää tarkennusaluetta navigointipainikkeella. Voit muuttaa
tarkennusalueen kokoa kääntämällä selauspyörää.
83
Kuvaustoiminnot >
AF-alue
Monipistemittaus
Kasvojentunnistustarkennus
Kamera esittää vihreän suorakaiteen kohdissa, joiden tarkennus on
oikea. Kuva jaetaan kahteen tai useampaan alueeseen, ja kamera valitsee
tarkennuspisteitä kullakin alueella. Tätä suositellaan maisemakuviin.
Kamera tarkentaa ensisijaisesti ihmiskasvoihin. Se tunnistaa enintään
kymmenen ihmiskasvoa. Tätä asetusta suositellaan kuvattaessa
ihmisryhmää.
Kun painat [Suljin]-painikkeen puoliväliin, kamera näyttää
tarkennusalueet alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.
Kun painat [Suljin]-painikkeen puoliksi alas, kamera tarkentaa kasvoihin,
kuten alla olevassa kuvassa esitetään. Kun otat kuvaa ihmisryhmästä,
kamera esittää tarkennuksen lähinnä olevan henkilön kasvoissa valkoisena
ja muiden kasvoissa harmaana.
84
Kuvaustoiminnot >
AF-alue
Omakuvaustark.
Omakuvaa otettaessa voi olla vaikea tarkistaa, että kuva on tarkennettu
kasvoihin. Kun tämä toiminto on käytössä, kameran antamien
äänimerkkien tiheys lisääntyy, kun kasvosi ovat kuvan keskellä.
85
Kuvaustoiminnot
Kosketustarkennus
Valitse tarkennusalue tai tarkenna tarkennusalueeseen, jota kosketat
näytössä. Voit myös tarkentaa kohteeseen tai ottaa valokuvan
koskettamalla näyttöä.
Kosketustarkennuksen
määrittäminen:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ1 ĺ
Kosketustarkennus ĺ vaihtoehto.
Seurantatarkennus
Seurantatarkennuksen avulla voit seurata kohdetta ja tarkentaa siihen
automaattisesti, vaikka kohde liikkuisi tai muuttaisit kuvan sommittelua.
Valkoinen kehys: kamera seuraa
kohdetta.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
Kosketustarkennus
Kosketustarkennuksen avulla voit valita tarkennusalueen tai tarkentaa
tarkennusalueeseen, jota kosketat näytössä.
Vihreä kehys: kamera tarkentaa
kohteeseen, kun painat
[Suljin]-painiketta puoliksi.
Punainen kehys: kamera ei
voinut tarkentaa.
AF-piste
Tarkennusalue vastaa aluetta, jota kosketat näytössä, eikä tarkennusta
saavuteta.
86
Kuvaustoiminnot >
Kosketustarkennus
• Jos et valitse tarkennusaluetta, automaattitarkennustoiminto ei toimi.
• Kohteen seuraaminen ei ehkä onnistu, jos
- kohde on liian pieni
- kohde liikkuu paljon
- kohde on taustavalaistu tai kuvaat hämärässä
- kohteen värit tai kuviot vastaavat taustaa
- kohteessa on vaakakuvioita, kuten sälekaihtimissa
- kamera tärisee paljon.
• Kun seuranta epäonnistuu, toiminnon asetus nollautuu.
• Jos kamera ei voi seurata kohdetta, tarkennusalue nollataan.
• Jos kamera ei voi tarkentaa, tarkennuskehys muuttuu punaiseksi ja tarkennus
Yhden painalluksen kuvaus
Voit ottaa valokuvan koskettamalla. Kun kosketat kohdetta, kamera
tarkentaa kohteeseen automaattisesti ja ottaa valokuvan.
nollautuu.
87
Kuvaustoiminnot
Tarkennusapu
Manuaalisessa tarkennustilassa kuva tarkennetaan kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta. Kun käytät MF-apu- tai Focus Peaking -toimintoa,
saat terävämpiä kuvia. Tämä toiminto on käytettävissä vain sellaisissa
objektiiveissa, jotka tukevat manuaalista tarkennusta.
* Oletusasetus
Vaihtoehto
Kuvaus
Tarkennusaluetta suurennetaan 8-kertaisesti, kun kierrät
tarkennusrengasta.
Suurenna
kahdeksankertaisesti
MF-apu
Manuaalisessa tarkennustilassa voit suurentaa näkymää ja tarkentaa kuvan
helposti kääntäessäsi objektiivin tarkennusrengasta.
Manuaalisen tarkennuksen
avun käyttö:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ MF-apu ĺ
vaihtoehto.
* Oletusasetus
Vaihtoehto
Kuvaus
Pois
Älä käytä MF-apu -toimintoa.
Tarkennusaluetta suurennetaan viisinkertaisesti, kun kierrät
tarkennusrengasta.
Focus Peaking
Valitsemasi väri näkyy tarkennetussa kohteessa manuaalisessa
tarkennustilassa, mikä helpottaa tarkentamista tarkennusrengasta
kääntämällä.
Voit määrittää Focus Peaking
-asetukset seuraavasti:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ
Focus Peaking ĺ vaihtoehto.
Suurenna
viisinkertaisesti*
* Oletusasetus
Vaihtoehto
Kuvaus
Taso
Määritä herkkyys tarkennetun kohteen havaitsemista varten.
(Pois, Voimakas, Normaali*, Heikko)
Värit
Määritä väri, joka näytetään tarkennetussa kohteessa.
(Valkoinen*, Punainen, Vihreä)
88
Kuvaustoiminnot
Optinen kuvanvakautus (OIS)
Optisella kuvanvakautuksella (OIS) voidaan minimoida kameran tärinä.
OIS-toimintoa ei välttämättä ole kaikissa objektiiveissa.
Käsivaraisessa kuvauksessa kamera usein tärisee kuvattaessa hämärissä
paikoissa tai sisätiloissa. Kameran suljinnopeus on tällöin hitaampi, jotta
sisään pääsee enemmän valoa, ja tämä voi epäterävöittää kuvia. Voit estää
tämän OIS-toiminnon avulla.
Jos objektiivissa on OIS-kytkin, voit ottaa OIS-toiminnon käyttöön
kääntämällä kytkimen ON-asentoon.
Ilman OIS-korjausta
OIS-vaihtoehtojen
valinta:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ1 ĺ OIS (tärinänesto) ĺ
vaihtoehto.
* Oletusasetus
Kuvake
Kuvaus
Pois: OIS-toiminto ei ole käytössä. (Tämä asetus ei ole välttämättä
käytettävissä kaikilla objektiiveilla.)
Tila 1*: OIS-toimintoa käytetään ainoastaan, kun [Suljin]-painike
painetaan täysin tai puoliksi alas.
OIS-korjaus käytössä
• OIS-toiminto ei ehkä toimi kunnolla, kun
- liikutat kameraa liikkuvan kohteen seuraamiseksi
- kamera tärähtelee liikaa
- suljinnopeus on hidas (esimerkiksi kun valitset Yö-vaihtoehdon s-tilassa)
- akussa on vähän virtaa
- otat lähikuvaa.
• Jos OIS-toimintoa käytetään kolmijalan kanssa, kuvat saattavat olla
•
Tila 2: OIS-toiminto on käytössä.
•
•
•
•
epätarkkoja OIS-tunnistimen tärinän seurauksena. Kytke OIS-toiminto pois
käytöstä kolmijalkaa käyttäessäsi.
Jos kameraan kohdistuu isku tai se tärähtää, näyttökuva sumenee. Jos näin
käy, sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen.
Käytä OIS-toimintoa ainoastaan tarvittaessa, sillä toiminto kuluttaa akkua
tavallista enemmän.
Voit määrittää OIS-asetuksen valikossa asettamalla objektiivin OIS-kytkimen
asentoon ON.
Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla objektiiveilla.
Pois-toimintoa ei välttämättä voi käyttää kaikilla objektiiveilla.
89
Kuvaustoiminnot
Ohjaus (kuvaustapa)
Voit valita kuvaustavaksi esimerkiksi vaihtoehdon Jatkuva, Kuvasarja tai
Ajastin.
Voit ottaa yhden kuvan kerrallaan valitsemalla Yksittäis. Voit kuvata
nopeasti liikkuvia kohteita valitsemalla Jatkuva tai Sarjakuvaus.
Valitse Automaattivalotuksen haarukointi, Valkotasapainon
haarukointi, tai Opastettu kuvan haarukointi, jos haluat säätää valotusta
tai valkotasapainoa tai käyttää Ohjattu kuva -tehosteita. Voit ottaa kuvan
myös itsestäsi valitsemalla Ajastin.
Kuvaustavan valinta:
Jatkuva
Voit ottaa kuvia jatkuvasti, kun painat [Suljin]-painiketta. Voit ottaa
enintään 5 valokuvaa (Jatkuvasti normaali) tai 8,6 valokuvaa (Jatkuvasti
korkea) sekunnissa.
Paina kuvaustilassa [C] → vaihtoehto.
• Voit määrittää asetuksen myös painamalla kuvaustilassa [m] → 1 →
Kuvaus → vaihtoehto.
• Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
Yksittäis
Ota yksi kuva, kun painat [Suljin]-painiketta. Suositellaan tavallisiin oloihin.
• Jos valitset Jatkuvasti korkea, kohinanpoistotoiminto ei ole käytettävissä.
• Suurin kuvausnopeus on 8,6 kuvaa sekunnissa. Se hidastuu noin
13 JPEG-kuvan tai viiden RAW-kuvan jälkeen. (Voi vaihdella muistikortin
ominaisuuksien mukaan.)
90
Kuvaustoiminnot >
Ohjaus (kuvaustapa)
Kuvasarja
Ajastin
Voit ottaa peräjälkeen kymmenen kuvaa sekunnissa (kolme sekuntia),
15 kuvaa sekunnissa (kaksi sekuntia) tai 30 kuvaa sekunnissa (yksi sekunti),
kun painat [Suljin]-painiketta kerran. Tätä suositellaan nopeasti liikkuvien
kohteiden, kuten kilpa-autojen, kuvaamiseen.
Ota kuvia 2–30 sekunnin viiveellä. Viivettä säädetään yhden sekunnin
lisäyksin.
• Määritä kuvien määrä painamalla kuvaustilassa [C] ĺSarjakuvaus ja
painamalla sitten [D]-painiketta.
Valokuvan koon asetuksena on 5M.
Valokuvan tallentaminen voi kestää tavallista kauemmin.
Tämän vaihtoehdon kanssa ei voi käyttää salamaa.
Suljinnopeuden on oltava nopeampi kuin 1/30 sekuntia.
Tällä vaihtoehdolla otettuja kuvia voidaan suurentaa hieman ennen
tallennusta.
• Asetettavissa oleva ISO-enimmäisarvo on ISO 3200.
• Tätä asetusta ei voi käyttää RAW-tiedostomuodon kanssa, eikä se ole
valittavissa, kun valokuvan laadun asetuksena on RAW.
•
•
•
•
•
Määritä viive painamalla kuvaustilassa [C] ĺ Ajastin ja painamalla sitten
[D]-painiketta.
91
Kuvaustoiminnot >
Ohjaus (kuvaustapa)
Automaattinen valotuksen haarukointi
(Automaattivalotuksen haarukointi)
Valkotasapainon haarukointi
(Valkotasapainon haarukointi)
Kun painat [Suljin]-painiketta, kamera ottaa kolme kuvaa peräkkäin:
alkuperäinen, yksi askel tummempi ja yksi askel vaaleampi.
Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista ei tule epäteräviä, kun kamera ottaa
kolme peräkkäistä kuvaa. Voit muuttaa asetuksia Haarukoinnin asetus
-valikossa.
Kun painat [Suljin]-painiketta, kamera ottaa kolme kuvaa peräkkäin:
alkuperäinen ja kaksi kuvaa eri valkotasapainoasetuksilla. Alkuperäinen
kuva otetaan, kun painat [Suljin]-painiketta. Toiset kaksi kuvaa säädetään
automaattisesti valitsemasi valkotasapainon mukaisiksi. Voit muuttaa
asetuksia Haarukoinnin asetus -valikossa.
Valotus +2
Valotus -2
Alkuperäinen
Valkotasapaino+2
Valkotasapaino-2
Alkuperäinen
Tätä asetusta ei voi käyttää RAW-tiedostomuodon kanssa, eikä se ole valittavissa,
kun valokuvan laadun asetuksena on RAW.
92
Kuvaustoiminnot >
Ohjaus (kuvaustapa)
Opastettu kuvan haarukointi
Haarukointiasetukset
Kun painat [Suljin]-painiketta, kamera ottaa kolme kuvaa peräkkäin,
kunkin eri Ohjattu kuva -asetuksella. Kamera ottaa kuvan ja käyttää
valitsemiasi Ohjattu kuva -asetuksia. Voit valita kolme eri asetusta
Haarukoinnin asetus -valikosta.
Voit määrittää Automaattivalotuksen haarukointi-, Valkotasapainon
haarukointi- ja Opastettu kuvan haarukointi -asetukset. (s. 147)
Haarukointivaihtoehdon
valinta:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 5 ĺ
Haarukoinnin asetus ĺ vaihtoehto.
Retro
Elävä
Vakio
Tätä asetusta ei voi käyttää RAW-tiedostomuodon kanssa, eikä se ole valittavissa,
kun valokuvan laadun asetuksena on RAW.
93
Kuvaustoiminnot
Salama
Valaistuksen on oltava tasaista, jotta kuvattavasta kohteesta saadaan
todenmukainen kuva. Jos valonlähde vaihtelee, voit tuottaa tasaisen
valomäärän salaman avulla. Valitse sopiva asetus valonlähteen ja
kuvauskohteen mukaan.
Salamavaihtoehtojen
valinta:
Kuvake
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ Salama ĺ
vaihtoehto.
Kuvaus
Pois: älä käytä salamaa.
Smart-salama: kamera säätää salaman kirkkauden automaattisesti
ympäristön valaistuksen mukaan.
Kuvake
Kuvaus
1. verho: salama välähtää heti
sulkimen avauduttua. Kamera ottaa
kohteesta kuvan aikaisemmassa
toimintavaiheessa selkeästi.
2. verho: salama välähtää juuri
ennen sulkimen sulkeutumista.
Kamera ottaa kohteesta kuvan
myöhemmin toimintavaiheessa
selkeästi.
Autom.: salama välähtää automaattisesti pimeässä.
Automaattinen punasilm.: salama välähtää automaattisesti ja
vähentää punasilmäisyyttä.
Täytesal: salama välähtää aina kuvaa otettaessa. (Kirkkaus
säädetään automaattisesti.)
Täyte punainen: salama välähtää aina kuvaa otettaessa ja
vähentää punasilmäisyyttä.
Pallon suunta
Pallon suunta
• Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
• Salaman kahden välähdyksen välissä on viive. Älä liiku, ennen kuin salama
välähtää toisen kerran.
• Jos valitset Pois, salama ei välähdä, vaikka ulkoinen salama olisi kiinnitettynä.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä salamavaloja. Yhteensopimattomien
salamavalojen käyttö voi vaurioittaa kameraa.
94
Kuvaustoiminnot >
Salama
Punasilmäisyyden vähentäminen
Salaman kirkkauden säätäminen
Kohteen silmissä saattaa näkyä punainen heijastus, jos salamaa käytetään
kuvattaessa henkilöä pimeässä. Voit vähentää punasilmäisyyttä
valitsemalla Automaattinen punasilm. tai Täyte punainen.
Kun salama on käytössä, säädä salaman voimakkuutta +/-2 tasoa.
Salaman
kirkkauden
säätäminen:
Paina kuvaustilassa [f] ĺ Salama ĺ vaihtoehto ĺ [D]
ĺ säädä salaman voimakkuutta kääntämällä selauspyörää tai
painamalla [C/F]-painiketta.
Salama : 0.0
Ilman punasilmäisyyden vähennystä
Punasilmäisyyden vähennyksellä
Jos kohde on liian kaukana kamerasta tai liikkuu ensimmäisen salaman
välähtäessä, punasilmäisyys ei välttämättä vähene.
Takaisin
Määritä
• Voit säätää voimakkuutta myös vetämällä liukusäädintä tai koskettamalla
kuvakkeita +/-.
• Salaman kirkkauden säätämisellä ei välttämättä ole vaikutusta, jos
- kohde on liian lähellä kameraa
- ISO-herkkyys on suuri
- valotusarvo on liian suuri tai liian pieni.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää kaikissa kuvaustiloissa.
• Jos liität kameraan ulkoisen salaman, jonka kirkkautta voi säätää, kamera
käyttää kyseisen salaman kirkkausasetusta.
• Jos kohde on liian lähellä salamaa käytettäessä, osa valosta voi peittyä ja kuva
jäädä tummaksi. Varmista, että kohde on suositellulla alueella, joka määräytyy
objektiivin mukaan.
• Kun käytät objektiivin suojusta, se voi olla salamavalon tiellä. Irrota suojus,
kun käytät salamaa.
95
Kuvaustoiminnot
Itsekuvaus
Voit helpottaa omakuvan ottamista valitsemalla tämän kuvaustilan, kun
käännät näyttöä 180° ylöspäin. Kun kosketat kohdetta näytössä, ajastin
asetetaan automaattisesti valokuvan ottamista varten.
* Oletusasetus
Vaihtoehto
Kuvaus
Pois
Älä käytä tätä toimintoa omakuvan ottamisessa.
Päällä*
Jos näyttöä käännetään 180° ylöspäin, ajastin- (3 sekuntia),
yhden painalluksen kuvaus- ja kasvojentunnistustoiminnot
määritetään automaattisesti. Kun näyttö suljetaan, nämä
asetukset palaavat oletusasetuksiinsa. Tämä toiminto ei ole
käytettävissä joissakin tiloissa.
Jos käännät näyttöä omakuvan ottamista varten, otettu kuva kääntyy
vaakasuuntaisesti.
Itsekuvausvaihtoehtojen valinta:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ1 ĺ Itsekuvaus ĺ
vaihtoehto.
96
Kuvaustoiminnot
Mittaus
Mittaustila viittaa siihen, miten kamera mittaa valon määrää.
Monilohko
Kamera mittaa näkymän valomäärän ja säätää sen perusteella eri
asetukset monissa tiloissa. Jos kohde esimerkiksi näyttää tummemmalta
kuin todellisuudessa, kamera ottaa siitä ylivalottuneen kuvan.
Jos kohde näyttää vaaleammalta kuin todellisuudessa, kamera ottaa siitä
alivalottuneen kuvan.
Monilohko-tilassa valon määrä lasketaan usealla alueella. Kun valoa on
riittävästi tai puutteellisesti, kamera säätää valotuksen laskemalla näkymän
kirkkauden keskiarvon. Tämä tila sopii tavallisiin kuviin.
Kuvan kirkkauteen ja sävyyn voi myös vaikuttaa se, miten kamera mittaa
valomäärän. Valitse kuvausolosuhteita vastaava asetus.
Mittausvaihtoehdon
valinta:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ Mittaus ĺ
vaihtoehto.
97
Kuvaustoiminnot >
Mittaus
Piste
Keskipainotteinen
Piste-tilassa valon määrä lasketaan kuvan keskeltä. Kun kuva otetaan
olosuhteissa, joissa kohteen takana on kirkas taustavalo, kamera säätää
valotuksen siten, että kohde kuvataan oikein. Kun esimerkiksi valitset
Monilohko-tilan kirkkaassa taustavalossa, kamera laskee, että valoa on
kokonaismäärältään runsaasti, joten kuvasta tulee tummempi. Piste-tila voi
estää tämän, koska se laskee valon määrän tietyllä alueella.
Keskipain.-tilassa valon määrä lasketaan laajemmalta alueelta kuin
Piste-tilassa. Se laskee yhteen kuvan keskialueen valomäärän (60–80 %) ja
kuvan muun osan valomäärän (20–40 %). Tätä tilaa suositellaan tilanteisiin,
joissa kohteen ja taustan kirkkauden välillä on pieni ero tai joissa kohde on
suuri kuvan koko sommitteluun verrattuna.
Kohde on kirkas ja tausta tumma. Piste-tilaa suositellaan käytettäväksi
tilanteissa, joissa kohteen ja taustan valotuksen välillä on hyvin suuri ero.
98
Kuvaustoiminnot >
Mittaus
Tarkennusalueen valotusarvon mittaaminen
Kun tämä toiminto on päällä, kamera määrittää parhaan mahdollisen
valotuksen automaattisesti laskemalla tarkennusalueen kirkkauden.
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun valittuna on Piste-mittaus
tai Monilohko-mittaus ja Valikoiva tarkennus.
Tämän toiminnon
käyttö:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ
Linkitä AE AF-pisteeseen ĺ vaihtoehto.
99
Kuvaustoiminnot
Dynaaminen alue
Tämä toiminto korjaa automaattisesti kirkkaiden yksityiskohtien
menetyksen, mikä johtuu valokuvan varjostuseroista.
Smart-alue-asetusten
säätö:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ Dynaaminen alue
ĺ vaihtoehto.
Kuvake
Kuvaus
Pois: älä käytä Dynaaminen alue -tehostetta.
Smart-alue+: korjaa kirkkaiden yksityiskohtien menetys.
ISO 100 -asetusta ei voi määrittää.
HDR: ota kaksi valokuvaa eri valotuksilla ja yhdistä ne sitten
yhdeksi kuvaksi automaattisesti.
• Asetettavissa oleva ISO-enimmäisarvo on ISO 3200.
• Dynaaminen alue -asetuksia ei voi määrittää yhtä aikaa
Ohjattu kuva -asetusten kanssa.
Ilman Dynaaminen alue -tehostetta
Dynaaminen alue -tehosteen kanssa
100
Kuvaustoiminnot
Smart-suodatin
Smart-suodattimen avulla voit käyttää kuvissa erikoistehosteita.
Valitsemalla erilaisia suodatinasetuksia voit luoda erikoistehosteita, joita
on vaikea saavuttaa tavallisilla objektiiveilla.
Smart-suodatinasetusten säätö:
Vaihtoehto
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 1 ĺ Smart-suodatin ĺ
vaihtoehto.
Kuvaus
Pois
Ei tehostetta
Häivyttäminen
Käytä retrotyylisiä värejä, suurta kontrastia ja
Lomo-kameroiden voimakasta häivytystehostetta.
Pienoismalli
Käytä kallistus-siirto-tehostetta, joka saa kohteen
näyttämään pieneltä.
Värikynä
Lisää värikynäpiirrostehoste.
Vesiväri
Lisää vesivärimaalaustehoste.
Laveeraus
Käytä haalistustehostetta.
Öljyväriluonnos
Lisää öljyväriluonnostehoste.
Musteluonnos
Lisää musteluonnostehoste.
Akryyli
Lisää akryylimaalaustehoste.
Vaihtoehto
Kuvaus
Negatiivi
Käytä filminegatiivitehostetta.
Punainen
Vähennä kaikkien värien kylläisyyttä punaista lukuun
ottamatta.
Vihreä
Vähennä kaikkien värien kylläisyyttä vihreää lukuun
ottamatta.
Sininen
Vähennä kaikkien värien kylläisyyttä sinistä lukuun
ottamatta.
Keltainen
Vähennä kaikkien värien kylläisyyttä keltaista lukuun
ottamatta.
Smart suodatinasetuksia ei voi käyttää samanaikaisesti Ohjattu kuva -asetusten
kanssa.
101
Kuvaustoiminnot
Valotuksen korjaus
Kamera säätää valotuksen automaattisesti mittaamalla valokuvan valon
määrän ja kohteen sijainnin. Jos kameran säätämä valotus on odotettua
suurempi tai pienempi, valotusarvoa voidaan säätää manuaalisesti.
Valotusarvoa säädetään ±3 yksikön askelin. Kamera varoittaa valotuksesta,
jos askel on yli ±3 yksikköä.
Säädä valotusarvoa pitämällä [W]-painiketta painettuna ja kääntämällä
selauspyörää. Voit säätää valotusarvoa myös painamalla [f]-painiketta ja
valitsemalla sitten EV.
+2
-2
Alkuperäinen
Voit tarkistaa valotusarvon valotustasoilmaisimen aseman avulla.
Valotusvaroitus
Vakiovalotusindeksi
Valotustasoilmaisin
Pienempi valotus
(tummempi)
Suurempi valotus
(kirkkaampi)
102
Kuvaustoiminnot
Valotuksen lukitus
Jos et saa oikeaa valotusta voimakkaan värikontrastin takia, lukitse valotus
ja ota valokuva.
Kun olet lukinnut valotuksen, suuntaa objektiivi haluamaasi kohteeseen ja
paina [Suljin]-painiketta.
Voit lukita valotuksen säätämällä valokuvan valotusta ja painamalla sitten
mukautuspainiketta.
• Määritä AEL mukautuspainikkeen toiminnoksi nykyisen valotusarvon
lukitsemista varten. (s. 150)
• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä manuaalisessa tilassa.
103
Kuvaustoiminnot
Videotoiminnot
Alla kuvataan videotoiminnot.
Videon laatu
Määritä videon laatu.
Videon tarkkuus
Määritä videon tarkkuus.
Videon tarkkuusasetusten
määrittäminen:
Kuvake
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 6 ĺ
Videon tarkkuus ĺ vaihtoehto.
Koko
Suositellaan
1920X1080 (60 r/sek) (16:9)
Katselu Full HD -televisiossa.
(Voidaan toistaa vain Full HD
-televisioissa, jotka pystyvät toistoon
ruutunopeudella 60 r/sek.)
1920X1080 (30 r/sek) (16:9)
Katselu Full HD -televisiossa.
1920X1080 (15 r/sek) (16:9)
Katselu Full HD -televisiossa.
(Käytettävissä vain joillakin Smartsuodatin-asetuksilla.)
1920X810 (24 r/sek)
(noin 2,35:1)
Katselu HD-televisiossa.
1280X720 (60 r/sek) (16:9)
Katselu HD-televisiossa.
1280X720 (30 r/sek) (16:9)
Katselu HD-televisiossa.
640X480 (30 r/sek) (4:3)
Katselu televisiossa.
320X240 (30 r/sek) (4:3)
Lähettäminen Internet-sivustoon
langattoman verkon kautta
(enintään 30 sekuntia).
Videon laatuasetusten
määrittäminen:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 6 ĺ Videon laatu ĺ
vaihtoehto.
Kuvake
Pääte
Kuvaus
MP4 (H.264)
Normaali: kuvaa normaalilaatuisia videoita.
MP4 (H.264)
Korkea laatu: kuvaa korkealaatuisia videoita.
104
Kuvaustoiminnot >
Videotoiminnot
Multi Motion
Himmennin
Määritä videon toistonopeus.
Voit käyttää videon alussa alkunostoa ja lopussa loppuhäivytystä ilman
tietokonetta. Määritä alkunosto tuomaan kuva vähitellen näkyviin
kohtauksen alussa. Määritä loppuhäivytys viemään kuva vähitellen
näkyvistä kohtauksen lopussa. Tällä toiminnolla voit lisätä videoihin
dramaattisia tehosteita.
Toistonopeuden asetusten
määrittäminen:
Kuvake
Paina kuvaustilassa [m] ĺ6 ĺMulti Motion
ĺ vaihtoehto.
Kuvaus
x0.25: tallenna video ja toista se nopeudella, joka on 1/4
normaalista. (Käytettävissä vain tarkkuudella 640x480 tai 320x240.)
x0.5: tallenna video ja toista se nopeudella, joka on 1/2
normaalista. (Käytettävissä vain tarkkuudella 1280x720 (30 r/sek),
640x480 tai 320x240.)
Häivyttäjäasetusten
määrittäminen:
Kuvake
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 6 ĺHimmennin ĺ
vaihtoehto.
Kuvaus
Pois: häivytystoiminto ei ole käytössä.
x1: tallenna video ja toista se normaalinopeudella.
x5: tallenna video ja toista se nopeudella, joka on viisinkertainen
normaaliin verrattuna.
x10: tallenna video ja toista se nopeudella, joka on
kymmenkertainen normaaliin verrattuna.
Sisään: näkymä tulee näkyviin asteittain.
Ulos: näkymä katoaa näkyvistä asteittain.
Sisään-ulos: häivytystoiminto lisätään otoksen alkuun ja loppuun.
x20: tallenna video ja toista se nopeudella, joka on 20-kertainen
normaaliin verrattuna.
• Jos valitset muun asetuksen kuin x1, ääntä ei tallenneta.
• Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
Tiedoston tallentaminen voi kestää tavallista kauemmin himmennintoimintoa
käytettäessä.
105
Kuvaustoiminnot >
Videotoiminnot
Ääni
Mikrofonitaso
Joskus mykistetty video on parempi kuin video, joka sisältää äänen. Voit
kuvata mykistetyn videon kytkemällä äänen pois.
Määritä mikrofonitaso kuvausolosuhteisiin sopivaksi.
Ääniasetusten
valinta:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 6 ĺ Ääni ĺ vaihtoehto.
Voit määrittää
mikrofonitason:
Painamalla kuvaustilassa [m] ĺ 6 ĺ Mikrofonitaso ĺ
vaihtoehto.
Tuulisuoja
Kun videoita kuvataan meluisassa ympäristössä, niihin voi tallentua
tarpeettomia ääniä. Erityisesti videoihin tallentunut kova tuulen ääni voi
pilata videon. Tuulisuoja -toiminnolla voit poistaa tuulen äänen ja muita
ympäristön ääniä.
Tuulen äänen
vaimentaminen:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 6 ĺ Tuulisuoja ĺ
vaihtoehto.
106
Luku 3
Toisto/Muokkaus
Tässä luvussa kuvataan, miten kuvia ja videoita toistetaan ja muokataan.
Luvussa 6 kerrotaan, miten tiedostoja muokataan tietokoneella.
Toisto/Muokkaus
Tiedostojen etsiminen ja hallinta
Tässä osassa kuvataan, miten valokuvien ja videoiden pienoiskuvia
katsellaan ja miten tiedostoja suojataan tai poistetaan.
Jos et tee mitään toimia tietyn ajan kuluessa, tiedot ja kuvakkeet katoavat
näytöstä. Ne palaavat näkyviin, kun käytät kameraa uudelleen.
Pienoiskuvien näyttäminen
Voit etsiä haluamiasi valokuvia ja videoita siirtymällä
pienoiskuvanäkymään. Pienoiskuvanäkymässä näkyy useita kuvia
kerrallaan, joten voit helposti etsiä haluamasi kuvat. Voit myös järjestää
ja näyttää tiedostot luokittain, kuten päivämäärän tai tiedostotyypin,
mukaan.
Valokuvien katseleminen
1
Paina [y]-painiketta.
• Näyttöön avautuu viimeksi otettu tiedosto.
Voit valita pienoiskuvanäkymätilan kääntämällä
selauspyörää vasemmalle.
(Voit palata aikaisempaan tilaan kääntämällä selauspyörällä
oikealle.)
2
Selaa tiedostoja painamalla [C/F]-painiketta.
• Voit siirtyä toiseen tiedostoon myös vetämällä kuvaa vasemmalle
tai oikealle.
Muilla kameroilla tallennettuja tiedostoja ei ehkä voi muokata tai toistaa,
jos niiden kokoa tai koodausta ei tueta. Muokkaa tai toista näitä tiedostoja
tietokoneessa tai toisessa laitteessa.
108
Toisto/Muokkaus >
Tiedostojen etsiminen ja hallinta
Tiedostojen näyttäminen luokittain
1
Tiedostojen näyttäminen kansiona
Paina pienoiskuvanäkymässä [m] ĺ z ĺ Suodata ĺ
luokka.
• Voit valita luokan myös koskettamalla FILTER.
Jatkuvalla kuvauksella ja sarjakuvauksella otetut kuvat näkyvät
kansiona. Kansion valitseminen toistaa kaikki kansiossa olevat valokuvat
automaattisesti. Kansion poistaminen poistaa kaikki kansiossa olevat
valokuvat.
* Oletusasetus
1
Vaihtoehto
Kuvaus
Kaikki*
Näytä tiedostot normaalisti.
Pvm
Katsele tiedostoja niiden tallentamispäivämäärän
mukaan.
Tyyppi
Näytä tiedostot tiedostotyypin mukaan.
Paikka
Näytä tiedostot tallennuspaikan mukaan. (Ainoastaan
lisävarusteena saatavan GPS-moduulin avulla
otetuissa kuvissa on sijaintitiedot.)
2
Avaa luettelo valitsemalla se.
3
Tuo tiedosto näkyviin valitsemalla se.
4
Palaa edelliseen näkymään painamalla
-painiketta.
Siirry toistotilassa haluamaasi kansioon painamalla
[C/F]-painiketta tai vetämällä kuvaa vasemmalle tai
oikealle.
• Kamera toistaa kansiossa olevat valokuvat automaattisesti.
2
Avaa kansio kääntämällä selauspyörää oikealle.
• Voit avata kansion myös koskettamalla kansiota näytössä.
3
Siirry toiseen tiedostoon painamalla [C/F]-painiketta tai
vetämällä kuvaa vasemmalle tai oikealle.
4
Voit palata toistotilaan kääntämällä selauspyörää vasemmalle.
109
Toisto/Muokkaus >
Tiedostojen etsiminen ja hallinta
Kaikkien tiedostojen lukitseminen tai lukituksen vapauttaminen
Tiedostojen suojaaminen
Suojaa tiedostot tahattomilta poistoilta.
Voit lukita kaikki tiedostot tai vapauttaa niiden lukituksen.
1
Paina toistotilassa [m] ĺ z ĺ Suojaa ĺ Valitse.
1
Paina toistotilassa [m] ĺ z ĺ Suojaa ĺ Kaikki.
2
Valitse tiedosto painamalla [C/F]-painiketta ja paina sitten
[o]-painiketta.
2
Valitse asetus.
3
Paina [f]-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Lukitse
Lukitse kaikki tiedostot.
Poista lukitus
Vapauta kaikkien tiedostojen lukitus.
Peruuta
Palaa edelliseen valikkoon.
Suojattua tiedostoa ei voi poistaa eikä kääntää.
110
Toisto/Muokkaus >
Tiedostojen etsiminen ja hallinta
Useiden tiedostojen poistaminen
Tiedostojen poistaminen
Voit poistaa tiedostoja toistotilassa ja vapauttaa siten tilaa muistikortilla.
Suojattuja tiedostoja ei poisteta.
Voit valita useita tiedostoja ja poistaa ne.
1
• Voit myös painaa pienoiskuvanäkymässä [n]-painiketta ja valita
Yhden tiedoston poistaminen
Voit valita yksittäisen tiedoston ja poistaa sen.
1
Valitse toistotilassa tiedosto ja paina sitten [n]-painiketta.
2
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse Kyllä.
Paina toistotilassa [m] ĺ z ĺ Poista ĺ Valitse.
sitten poistettavan tiedoston.
2
Valitse poistettavat tiedostot painamalla [C/F]-painiketta ja
paina sitten [o]-painiketta.
• Jos haluat peruuttaa valinnan, paina uudelleen [o]-painiketta.
3
Paina [n]-painiketta.
4
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse Kyllä.
111
Toisto/Muokkaus >
Tiedostojen etsiminen ja hallinta
Kaikkien tiedostojen poistaminen
Voit poistaa kaikki muistikortin tiedostot kerrallaan.
1
Paina toistotilassa [m]-painiketta.
2
Valitse z ĺ Poista ĺ Kaikki.
3
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse Kyllä.
112
Toisto/Muokkaus
Valokuvien katseleminen
Valokuvan suurentaminen
Kuvaesityksen katseleminen
Voit suurentaa kuvia, kun esität ne toistotilassa. Voit myös ottaa
kuvasta näytössä esitetyn osan ja tallentaa sen uudeksi tiedostoksi
rajaustoiminnolla.
Voit esittää kuvat diaesityksenä, voit lisätä diaesitykseen erilaisia tehosteita
sekä soittaa taustamusiikkia.
1
Paina toistotilassa [m]-painiketta.
2
Valitse z ĺ Kuvaesityksen vaihtoehdot.
3
Valitse diaesityksen tehosteet.
Suurennettu alue
Suurennos (maksimisuurennos voi
vaihdella tarkkuuden mukaan)
• Siirry kohtaan 4, jos haluat käynnistää diaesityksen ilman
Koko kuva
tehostetta.
Rajaa
* Oletusasetus
Voit suurentaa valokuvaa kääntämällä selauspyörää
oikealle.
(Voit pienentää valokuvaa kääntämällä selauspyörää
vasemmalle.)
Jos haluat tehdä tämän
Toimi näin
Siirrä suurennettua aluetta
Paina [D/I/C/F]-painiketta.
Suurennetun kuvan rajaaminen
Paina [f]-painiketta.
(tallennetaan uutena tiedostona)
Palaa alkuperäiseen kuvaan
Paina [o]-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Toistotila
Valitse, näytetäänkö kuvaesitys toistuvasti.
(Toista kerran*, Toista uudelleen)
Väli
Aseta valokuvien välinen aika. (1 s*, 3 s, 5 s, 10 s)
Musiikki
Valitse taustamusiikki.
Tehoste
• Valitse valokuvien vaihtumistehoste.
• Valitse Pois, jos et halua käyttää tehosteita.
Voit pienentää tai suurentaa valokuvaa myös siirtämällä sormia lähemmäs
tai kauemmas toisistaan näytössä. Voit myös suurentaa aluetta nopeasti
kaksoisnapauttamalla aluetta.
113
Toisto/Muokkaus >
Valokuvien katseleminen
4
Paina [m]-painiketta.
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen
5
Valitse Aloita kuvaesitys.
DPOF (digitaalinen tulostusjärjestys) -toiminnolla voit määrittää
tulostettavien kopioiden määrän.
6
Katsele kuvaesitystä.
Kamera tallentaa DPOF-tiedot muistikortin MISC-kansioon. Jos olet
määrittänyt kuville DPOF-tiedot, voit viedä muistikortin digitaaliseen
tulostuspalveluun. Tulostusjärjestystä ei voi määrittää RAW-muotoisia
tiedostoja varten.
• Siirry taukotilaan painamalla [o]-painiketta.
• Jatka painamalla [o]-painiketta uudelleen.
• Voit pysäyttää kuvaesityksen ja palata toistotilaan painamalla
[m]-painiketta.
• Säädä äänenvoimakkuutta painamalla [D/I]-painiketta.
Automaattinen kierto
Kun Kierrä automaattisesti -asetus on käytössä, kamera kääntää kuvat
automaattisesti niin, että kuvien suunta vastaa niiden kuvaamissuuntaa.
Kierrä automaattisesti
-vaihtoehtojen valinta:
Jos valokuva on paperia leveämpi, sen vasen ja oikea reuna voivat
leikkautua pois. Varmista, että valokuvan mitat ovat yhteensopivia
valitsemasi paperin kanssa.
1
Valitse valokuva toistotilassa ja paina [m]-painiketta.
2
Valitse z ĺ DPOF.
3
Määritä kopioiden määrä painamalla [D/I]-painiketta.
Paina toistotilassa [m] ĺ z ĺ Autom. kierto ĺ
vaihtoehto.
• Voit valita toisen valokuvan painamalla [C/F]-painiketta.
4
Tallenna painamalla [o]-painiketta.
114
Toisto/Muokkaus
Videoiden toistaminen
Toistotilassa voit toistaa videon, kaapata videosta kuvan tai leikata
videosta osan ja tallentaa sen uutena tiedostona.
Pysäytä
/
/[C]
/ /[o]
/
/[F]
/[D/I]
1
Selaa toistotilassa videon kohdalle ja kosketa sitten
2
Aloita videon toisto painamalla [o]-painiketta tai
koskettamalla .
3
Paina [o]-painiketta tai kosketa kohdassa, jossa haluat
rajauksen alkavan.
4
Paina [f]-painiketta tai kosketa Alkupiste.
5
Jatka videon toistoa painamalla [o]-painiketta tai
koskettamalla .
6
Paina [o]-painiketta tai kosketa kohdassa, jossa haluat
rajauksen päättyvän.
Kuvaa
Videon toiston ohjaus
Kuvake/Painike
Videon leikkaaminen toiston aikana
Kuvaus
Näytä edellinen tiedosto / selaa taaksepäin.
(Joka kerta, kun kosketat kuvaketta tai painat
painiketta videon toiston aikana, selausnopeus
muuttuu järjestyksessä 2X, 4X, 8X.)
.
Siirrä toisto taukotilaan tai jatka toistoa.
Näytä seuraava tiedosto / selaa eteenpäin.
(Joka kerta, kun kosketat kuvaketta tai painat
painiketta videon toiston aikana, selausnopeus
muuttuu järjestyksessä 2X, 4X, 8X.)
Säädä äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni.
115
Toisto/Muokkaus >
Videoiden toistaminen
7
Paina [f]-painiketta tai kosketa Loppupiste.
Kuvan sieppaaminen toiston aikana
8
Rajaa videota painamalla [f]-painiketta tai koskettamalla
Rajaa.
1
Kun katselet videota, paina [o]-painiketta tai kosketa
kohdassa, jossa haluat kaapata kuvan.
2
Paina [f] tai kosketa Kuvaa.
• Voit säätää rajattavaa otosta vetämällä etenemispalkissa näkyvistä
kahvoista.
9
Kun näyttöön tulee ponnahdusviesti, valitse Kyllä.
• 3D-tilassa kuvattua videota ei voi rajata.
• Alkuperäisen videon tulisi olla vähintään 10 sekuntia pitkä.
• Kamera tallentaa muokatun videon uutena tiedostona ja jättää alkuperäisen
• 3D-tilassa kuvatusta videosta ei voi kaapata kuvaa.
• Kaapatun kuvan tarkkuus on sama kuin alkuperäisen videon.
• Kaapattu kuva tallennetaan uutena tiedostona.
videon ennalleen.
116
Toisto/Muokkaus
Valokuvien muokkaaminen
Muokatut kuvat tallennetaan uusina tiedostoina uudella tiedostonimellä.
Joissakin tiloissa otettuja valokuvia ei voi muokata Kuvan muokkaus
-toiminnolla.
Kuvien
muokkaaminen:
Selaa toistotilassa valokuvan kohdalle ja kosketa sitten
vaihtoehto.
ĺ
• Voit muokata kuvia toistotilassa myös valitsemalla valokuvan ja painamalla
sitten [f] tai [m] ĺ Muokkaa kuvaa.
• Joitakin kuvia ei voi muokata Kuvan muokkaus -toiminnolla. Jos näin on,
Valokuvan rajaaminen
1
Kosketa
2
Muuta alueen kokoa vetämällä ruudun kulmista.
3
Siirrä aluetta vetämällä ruutua.
4
Kosketa OK.
5
Tallenna koskettamalla
ĺ
.
käytä mukana toimitettua kuvanmuokkausohjelmistoa.
• Kamera tallentaa muokatut valokuvat uusina tiedostoina.
• Kun muokkaat valokuvia, kamera muuntaa automaattisesti niiden tarkkuuden
.
pienemmäksi. Niiden kuvien tarkkuutta, joita käännät tai joiden kokoa muutat
manuaalisesti, ei muunneta pienemmäksi automaattisesti.
• Valokuvia ei voi muokata, kun tiedostot näytetään kansiona. Voit muokata
valokuvia avaamalla kansion ja valitsemalla valokuvan.
117
Toisto/Muokkaus >
Valokuvien muokkaaminen
Kuvan kääntäminen
Valokuvien koon muuttaminen
1
Kosketa
Voit muuttaa valokuvan kokoa ja tallentaa sen uudeksi tiedostoksi.
2
Kosketa vaihtoehtoa.
ĺ
.
Käännä : Oikeaan 90˚
1
Kosketa
2
Kosketa vaihtoehtoa.
ĺ
.
Muuta koko : 10,1 M 3:2
3
Kosketa OK.
4
Tallenna koskettamalla
.
• Voit kääntää kuvaa toistotilassa myös painamalla [m]-painiketta ja
valitsemalla sitten z ĺ Käännä ĺ haluttu vaihtoehto.
• Kamera korvaa alkuperäisen tiedoston.
3
Kosketa OK.
4
Tallenna koskettamalla
.
Valittavissa olevat kokovaihtoehdot määräytyvät kuvan alkuperäisen koon
mukaan.
118
Toisto/Muokkaus >
Valokuvien muokkaaminen
Valokuvien säätäminen
Voit korjata otettuja valokuvia säätämällä kirkkautta, kontrastia tai
värikylläisyyttä.
1
Kosketa
.
2 Kosketa säätövaihtoehtoa.
Kuvake
Kuvaus
3 Säädä asetusta painamalla [C/F]-painiketta.
• Voit säätää asetusta myös vetämällä liukusäädintä tai koskettamalla
+/-.
• Jos valitsit
‑vaihtoehdon, siirry vaiheeseen 4.
4 Kosketa OK.
5 Tallenna koskettamalla
.
Alkuperäinen (palaa alkuperäiseen kuvaan)
Automaattinen säätö
Kirkkaus
Kontrasti
Kylläisyys
RGB-säätö
Värilämpötila
Valotus
Sävy
119
Toisto/Muokkaus >
Valokuvien muokkaaminen
Kasvojen retusointi
1
Kosketa
2
Säädä asetusta painamalla [C/F]-painiketta.
ĺ
.
• Voit säätää asetusta myös vetämällä liukusäädintä tai koskettamalla
+/-.
• Kun arvoa suurennetaan, ihovärin sävyistä tulee kirkkaampia ja
tasaisempia.
3
Kosketa OK.
• Voit peruuttaa korjauksen koskettamalla
4
Tallenna koskettamalla
.
.
120
Toisto/Muokkaus >
Valokuvien muokkaaminen
Smart-suodatintehosteiden käyttäminen
Voit lisätä kuviin erikoistehosteita.
1
Kosketa
ja kosketa sitten vaihtoehtoa.
Smart-suodatin : Häivyttäminen
Vaihtoehto
Kuvaus
Alkuperäinen
Ei tehostetta
Häivyttäminen
Käytä retrotyylisiä värejä, suurta kontrastia
ja Lomo-kameroiden voimakasta
häivytystehostetta.
Pienoismalli
Käytä kallistus-siirto-tehostetta, joka saa
kohteen näyttämään pieneltä.
Värikynä
Lisää värikynäpiirrostehoste.
Vesiväri
Lisää vesivärimaalaustehoste.
Laveeraus
Käytä haalistustehostetta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Öljyväriluonnos
Lisää öljyväriluonnostehoste.
Musteluonnos
Lisää musteluonnostehoste.
Akryyli
Lisää akryylimaalaustehoste.
Negatiivi
Käytä filminegatiivitehostetta.
Punainen
Vähennä kaikkien värien kylläisyyttä punaista
lukuun ottamatta.
Vihreä
Vähennä kaikkien värien kylläisyyttä vihreää
lukuun ottamatta.
Sininen
Vähennä kaikkien värien kylläisyyttä sinistä
lukuun ottamatta.
Keltainen
Vähennä kaikkien värien kylläisyyttä keltaista
lukuun ottamatta.
2
Kosketa OK.
3
Tallenna koskettamalla
.
121
Luku 4
Langaton verkko
Tässä osassa kerrotaan yhteyden luomisesta langattomaan WLAN-verkkoon ja toimintojen käyttämisestä.
Langaton verkko
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja verkkoasetusten määrittäminen
Tässä luvussa kuvataan, miten WLAN-verkkoon luodaan yhteys tukiaseman
kautta. Voit myös määrittää verkkoasetukset.
Kuvake/Vaihtoehto
Kuvaus
Ad hoc -tukiasema
Suojattu tukiasema
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
3
Paina [m]-painiketta ja valitse sitten Wi-Fi-asetus.
,
,
tai
.
• Joissakin tiloissa noudata näytön ohjeita, kunnes Wi-Fi-asetus-
näyttö tulee näkyviin.
• Kamera etsii käytettävissä olevat tukiasemat automaattisesti.
4
Valitse tukiasema.
WPS-tukiasema
Signaalin voimakkuus
Siirry verkkoasetuksiin painamalla [F] -painiketta
tai koskettamalla kuvaketta.
• Kun valitset suojatun tukiaseman, näyttöön tulee
ponnahdusikkuna. Muodosta yhteys WLAN-verkkoon antamalla
tarvittavat salasanat. Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa
"Tekstin syöttäminen". (s. 127)
• Kun sisäänkirjautumissivu tulee näkyviin, katso kohtaa
"Kirjautumisselaimen käyttäminen". (s. 125)
• Kun valitset suojaamattoman tukiaseman, kamera luo yhteyden
WLAN-verkkoon.
• Jos valitset WPS-profiilia tukevan tukiaseman, valitse
Päivitä
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
Takaisin
ĺ WPS PIN
-yhteys ja syötä sitten PIN-koodi tukiasemassa. Voit luoda yhteyden
WPS-profiilia tukevaan tukiasemaan myös valitsemalla kamerassa
ĺ WPS-painikeyhteys ja painamalla sitten WPS-painiketta
tukiasemassa.
• Sama tukiasema voi olla luettelossa kahdesti eri taajuuksilla, koska
kamera tukee toimintaa kahdella taajuuskaistalla.
• Voit päivittää yhteyskelpoiset tukiasemat valitsemalla Päivitä.
• Voit lisätä tukiaseman manuaalisesti valitsemalla Lisää langaton
verkko. Manuaalisesti lisättävän tukiaseman nimen on oltava
englantia.
123
Langaton verkko >
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja verkkoasetusten määrittäminen
Verkkoasetusten määrittäminen
IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti
1
Siirry Wi-Fi-asetus-näytössä haluamasi yhteyspisteen kohdalle
ja paina sitten [F]-painiketta tai kosketa .
1
Siirry Wi-Fi-asetus-näytössä haluamasi yhteyspisteen kohdalle
ja paina sitten [F]-painiketta tai kosketa .
2
Valitse kukin asetus ja anna tarvittavat tiedot.
2
Valitse IP-asetus ĺ Manuaalinen.
3
Valitse kukin asetus ja anna tarvittavat tiedot.
Vaihtoehto
Kuvaus
Verkon salasana
Anna verkon salasana.
IP-asetus
Määritä IP-osoite automaattisesti tai
manuaalisesti.
Vaihtoehto
Kuvaus
IP
Anna kiinteä IP-osoite.
Aliverkon peite
Anna aliverkon peite.
Yhdyskäytävä
Anna yhdyskäytävä.
DNS-palvelin
Anna DNS-osoite.
124
Langaton verkko >
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja verkkoasetusten määrittäminen
Kirjautumisselaimen käyttäminen
• Sivu, johon olet yhteydessä, voi aiheuttaa sen, ettei joitakin kohteita voi valita.
Voit syöttää sisäänkirjautumistiedot kirjautumisselaimessa, kun luot
yhteyden joihinkin tukiasemiin, jakosivustoihin tai pilvipalvelimiin.
• Kirjautumisselain ei välttämättä sulkeudu automaattisesti, kun olet
Kuvake
Kuvaus
Sulje kirjautumisselain.
Tämä ei ole merkki viasta.
kirjautunut joillekin sivuille. Jos näin käy, sulje kirjautumisselain koskettamalla
ja siirry sitten haluamaasi toimintoon.
• Sivun koko tai verkon nopeus voi aiheuttaa sen, että sisäänkirjautumissivun
latautumiseen kuluu jonkin aikaa. Jos näin käy, odota, kunnes
sisäänkirjautumistietojen syöttöikkuna tulee näkyviin.
Siirry edelliselle sivulle.
Siirry seuraavalle sivulle.
Pysäytä sivun lataus.
Lataa sivu uudelleen.
125
Langaton verkko >
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja verkkoasetusten määrittäminen
Vihjeitä verkkoyhteyden luomiseen
• Wi-Fi-ominaisuuksien käyttäminen edellyttää, että laitteessa on
muistikortti.
• Tukiasema määrää verkkoyhteyden laadun.
• Mitä kauempana kamera ja tukiasema ovat toisistaan, sitä kauemmin
verkkoyhteyden luominen kestää.
• Jos lähellä oleva toinen laite käyttää samaa radiotaajuutta kuin kamera,
se voi häiritä yhteyttä.
• Jos tukiaseman nimi ei ole englanniksi, kamera ei ehkä löydä laitetta tai
nimi voi näkyä virheellisenä.
• Verkkoasetukset ja salasanan saat verkonvalvojalta tai
verkkopalveluntarjoajalta.
• Jos WLAN-verkko vaatii todennusta palveluntarjoajalta, et ehkä voi luoda
siihen yhteyttä. Jos haluat luoda yhteyden tällaiseen WLAN-verkkoon,
ota yhteys verkkopalveluntarjoajaan.
• Salasanan merkkien määrä vaihtelee salaustyypin mukaan.
• Jos WLAN-yhteyttä ei voi muodostaa, kokeile toista käytettävissä olevien
tukiasemien luettelossa olevaa tukiasemaa.
• Näytölle voi ilmestyä sisäänkirjautumissivu, kun valitset joidenkin
verkkopalveluntarjoajien tarjoamia maksuttomia WLAN-verkkoja.
Muodosta yhteys WLAN-verkkoon antamalla tarvittava käyttäjätunnus
ja salasana. Tietoja rekisteröitymisestä tai palvelusta saat
palveluntarjoajilta.
• Ole varovainen syöttäessäsi henkilökohtaisia tietojasi luodessasi
yhteyden tukiasemaan. Älä anna kamerassa mitään maksu- tai
luottokorttitietoja. Valmistaja ei ole vastuussa tällaisten tietojen
antamisesta mahdollisesti aiheutuvista ongelmista.
• Käytettävissä olevat verkkoyhteydet voivat vaihdella maittain.
• Kameran WLAN-ominaisuuden on oltava alueella voimassa
radioliikennettä koskevien lakien mukainen. Vaatimustenmukaisuuden
varmistamiseksi WLAN-ominaisuutta on suositeltavaa käyttää vain siinä
maassa, josta kamera on ostettu.
• Verkkoasetusten määritystapa voi vaihdella verkon olosuhteiden
mukaan.
• WLAN-yhteys ei ehkä ole mahdollinen kaikissa ympäristöissä.
• Älä muodosta yhteyttä verkkoon, jonka käyttöön sinulla ei ole oikeutta.
• Kamera voi näyttää WLAN-yhteyttä käyttävän tulostimen
• Varmista ennen verkkoyhteyden luomista, että akku on ladattu täyteen.
tukiasemaluettelossa. Verkkoon ei kuitenkaan voi luoda yhteyttä
tulostimen kautta.
• Kamerasta ei voi olla yhteyttä verkkoon ja televisioon samanaikaisesti.
• Yhteyden luominen verkkoon voi aiheuttaa lisäkustannuksia.
Kustannukset määräytyvät olemassa olevan sopimuksen mukaan.
• Joissakin tiloissa tallennettuja tiedostoja ei voi ladata eikä lähettää.
• Tiedostot, jotka siirrät toiseen laitteeseen, eivät ehkä ole tuettuja
kyseisessä laitteessa. Jos näin on, toista tiedostot tietokoneessa.
126
Langaton verkko >
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja verkkoasetusten määrittäminen
Tekstin syöttäminen
Seuraavassa on ohjeet tekstin syöttämiseen. Taulukossa mainituilla
kuvakkeilla voit esimerkiksi siirtää kohdistinta ja muuttaa kirjainkokoa.
Voit syöttää merkin koskettamalla näppäintä.
Kuvake
Kuvaus
Siirrä kohdistinta.
Lopeta tekstin syöttäminen ja palaa edelliselle sivulle.
Vaihda kirjainkokoa.
Vaihda erikoismerkki-/numerotilan ja normaalitilan välillä.
Vaihda syöttökieltä.
Lisää välilyönti.
Tallenna näytössä näkyvä teksti.
Poista viimeinen kirjain.
• Näytön kielestä riippumatta joissakin tiloissa voi syöttää vain englannin kielen
merkkejä.
• Voit syöttää enintään 64 merkkiä.
• Näyttö voi vaihdella syöttötavan mukaan.
• Voit syöttää näppäimen oikeassa yläkulmassa olevan merkin painamalla
näppäintä jonkin aikaa.
127
Langaton verkko
Tiedostojen tallentaminen älypuhelimeen automaattisesti
Kamerasta voi luoda WLAN-verkon kautta yhteyden älypuhelimeen, joka
tukee AutoShare-ominaisuutta. Kun otat kameralla valokuvan, valokuva
tallennetaan älypuhelimeen automaattisesti.
3
• Ota iOS-laitteissa Wi-Fi-toiminto käyttöön ennen sovelluksen
käynnistämistä.
• Voit käynnistää sovelluksen automaattisesti NFC-ominaisuudella
• AutoShare-ominaisuus on tuettu Galaxy-sarjan älypuhelimissa ja Galaxy
•
•
•
•
•
Tab -malleissa, joissa on Android 2.3 -käyttöjärjestelmä tai uudempi,
ja iOS-laitteissa, joissa on iOS 6.0 -käyttöjärjestelmä tai uudempi.
Tarkista laitteen laiteohjelmisto ja päivitä se tarvittaessa ennen tämän
ominaisuuden käyttämistä.
Asenna Samsung SMART CAMERA App puhelimeen tai laitteeseen ennen
tämän ominaisuuden käyttämistä. Voit ladata sovelluksen Samsung Apps
-kaupasta, Google Play Store -kaupasta tai Apple App Store -kaupasta.
Samsung SMART CAMERA App on yhteensopiva vuonna 2013 ja sen jälkeen
valmistettujen Samsung-kameramallien kanssa.
Voit asentaa Samsung SMART CAMERA App -sovelluksen NFC-ominaisuudella
varustettuun älypuhelimeen ja käynnistää sovelluksen ottamalla NFCominaisuuden käyttöön ja asettamalla älypuhelimen kamerassa olevan
NFC-tunnisteen (s. 31) lähelle. Tämä ominaisuus on tuettu älypuhelimissa,
joissa on Android 2.3 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. Tämä ominaisuus ei ole
käytettävissä iOS-laitteissa.
Laitteeseen on asetettava muistikortti tämän ominaisuuden käyttämistä
varten.
Jos määrität tämän toiminnon, asetus pysyy käytössä, vaikka vaihtaisit
kuvaustilaa.
Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa tiloissa tai ei ehkä ole käytettävissä
joissakin kuvaustiloissa.
Käynnistä älypuhelimessa Samsung SMART CAMERA App.
varustetussa älypuhelimessa ottamalla ominaisuuden käyttöön ja
asettamalla älypuhelimen kamerassa olevan NFC-tunnisteen (s. 31)
lähelle. Varmista, että älypuhelin on yhdistetty kameraan, ja siirry
sitten vaiheeseen 6.
4
Valitse kamera luettelosta ja yhdistä älypuhelin kameraan.
• Älypuhelin voi luoda yhteyden vain yhteen kameraan kerrallaan.
5
Salli kamerassa älypuhelimen luoda yhteys kameraan.
• Jos älypuhelin on yhdistetty kameraan aiemmin, yhteys luodaan
automaattisesti.
• Yhteyden tilan ilmaiseva kuvake (
6
) tulee kameran näyttöön.
Ota valokuva kameralla.
• Otettu kuva tallennetaan kameraan ja siirretään sitten
älypuhelimeen.
• Jos kuvaat videon, se tallennetaan vain kameraan.
1
Paina kuvaustilassa kameran [m]-painiketta.
2
Valitse kamerassa 1 ĺ AutoShare ĺ Päällä.
• Jos näyttöön tulee sovelluksen lataamista pyytävä ponnahdusviesti,
valitse Seuraava.
128
Langaton verkko
Valokuvien tai videoiden lähettäminen älypuhelimeen
Kamerasta voi luoda WLAN-verkon kautta yhteyden MobileLinkominaisuutta tukevaan älypuhelimeen. Voit helposti lähettää valokuvia tai
videoita älypuhelimeen.
• MobileLink-ominaisuus on tuettu Galaxy-sarjan älypuhelimissa ja Galaxy
Tab -malleissa, joissa on Android 2.3 -käyttöjärjestelmä tai uudempi, ja
iOS-laitteissa, joissa on iOS 6.0 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. Tarkista
laitteen laiteohjelmisto ja päivitä se tarvittaessa ennen tämän ominaisuuden
käyttämistä.
• Asenna Samsung SMART CAMERA App puhelimeen tai laitteeseen ennen
tämän ominaisuuden käyttämistä. Voit ladata sovelluksen Samsung Apps
-kaupasta, Google Play Store -kaupasta tai Apple App Store -kaupasta.
Samsung SMART CAMERA App on yhteensopiva vuonna 2013 ja sen jälkeen
valmistettujen Samsung-kameramallien kanssa.
• Voit asentaa Samsung SMART CAMERA App -sovelluksen NFC-ominaisuudella
varustettuun älypuhelimeen ja käynnistää sovelluksen ottamalla NFCominaisuuden käyttöön ja asettamalla älypuhelimen kamerassa olevan
NFC-tunnisteen (s. 31) lähelle. Tämä ominaisuus on tuettu älypuhelimissa,
joissa on Android 2.3 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. Tämä ominaisuus ei ole
käytettävissä iOS-laitteissa.
• Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole tiedostoja.
• Jos valitset tiedostoja älypuhelimesta, voit näyttää enintään 1 000 tiedostoa
ja lähettää enintään 150 tiedostoa samalla kertaa. Jos valitset tiedostot
kamerasta, voit näyttää kamerasta valitut tiedostot. Lähetettävien tiedostojen
enimmäismäärä määräytyy älypuhelimen tallennustilan koon mukaan.
• Kun lähetät Full HD -videoita MobileLink-ominaisuuden avulla, tiedostoja ei
ehkä voi toistaa joissakin laitteissa.
• Jos tätä ominaisuutta käytetään iOS-laitteessa, laite voi menettää Wi-Fiyhteyden.
• RAW-tiedostoja ei voi lähettää.
1
Käännä kamerassa tilanvalitsin kohtaan B.
2 Valitse kamerassa
.
• Jos näyttöön tulee sovelluksen lataamista pyytävä
ponnahdusikkuna, valitse Seuraava.
3 Valitse kamerassa lähetysvaihtoehto.
• Jos valitset Valitse tiedostot älypuhelimesta, voit katsella ja jakaa
kameraan tallennettuja tiedostoja älypuhelimella.
• Jos valitset Valitse tiedostot kamerasta, voit valita kamerasta
lähetettävät tiedostot.
4 Käynnistä älypuhelimessa Samsung SMART CAMERA App.
• Ota iOS-laitteissa Wi-Fi-toiminto käyttöön ennen sovelluksen
käynnistämistä.
• Voit käynnistää sovelluksen automaattisesti NFC-ominaisuudella
varustetussa älypuhelimessa ottamalla ominaisuuden käyttöön ja
asettamalla älypuhelimen kamerassa olevan NFC-tunnisteen (s. 31)
lähelle. Varmista, että älypuhelin on yhdistetty kameraan, ja siirry
sitten vaiheeseen 7.
129
Langaton verkko >
Valokuvien tai videoiden lähettäminen älypuhelimeen
5 Valitse kamera luettelosta ja yhdistä älypuhelin kameraan.
• Älypuhelin voi luoda yhteyden vain yhteen kameraan kerrallaan.
6 Salli kamerassa älypuhelimen luoda yhteys kameraan.
• Jos älypuhelin on yhdistetty kameraan aiemmin, yhteys luodaan
automaattisesti.
7
Valitse älypuhelimessa tai kamerassa tiedostot, jotka siirretään
kamerasta.
8 Kosketa älypuhelimessa kopiointipainiketta tai valitse
kamerassa Lähetä.
• Kamera lähettää tiedostot.
130
Langaton verkko
Älypuhelimen käyttäminen etälaukaisimena
Kamerasta voi luoda WLAN-verkon kautta yhteyden älypuhelimeen,
joka tukee Remote Viewfinder -ominaisuutta. Käytä älypuhelinta
etälaukaisimena Remote Viewfinder -toiminnon avulla. Otettu valokuva
näkyy älypuhelimessa.
• Remote Viewfinder -ominaisuus on tuettu Galaxy-sarjan älypuhelimissa ja
Galaxy Tab -malleissa, joissa on Android 2.3 -käyttöjärjestelmä tai uudempi,
ja iOS-laitteissa, joissa on iOS 6.0 -käyttöjärjestelmä tai uudempi.
Tarkista laitteen laiteohjelmisto ja päivitä se tarvittaessa ennen tämän
ominaisuuden käyttämistä.
• Asenna Samsung SMART CAMERA App puhelimeen tai laitteeseen ennen
tämän ominaisuuden käyttämistä. Voit ladata sovelluksen Samsung Apps
-kaupasta, Google Play Store -kaupasta tai Apple App Store -kaupasta.
Samsung SMART CAMERA App on yhteensopiva vuonna 2013 ja sen jälkeen
valmistettujen Samsung-kameramallien kanssa.
• Voit asentaa Samsung SMART CAMERA App -sovelluksen NFC-ominaisuudella
varustettuun älypuhelimeen ja käynnistää sovelluksen ottamalla NFCominaisuuden käyttöön ja asettamalla älypuhelimen kamerassa olevan
NFC-tunnisteen (s. 31) lähelle. Tämä ominaisuus on tuettu älypuhelimissa,
joissa on Android 2.3 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. Tämä ominaisuus ei ole
käytettävissä iOS-laitteissa.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä 3D-tilassa.
1
Käännä kamerassa tilanvalitsin kohtaan B.
2 Valitse kamerassa
.
• Jos näyttöön tulee sovelluksen lataamista pyytävä ponnahdusviesti,
valitse Seuraava.
3 Käynnistä älypuhelimessa Samsung SMART CAMERA App.
• Ota iOS-laitteissa Wi-Fi-toiminto käyttöön ennen sovelluksen
käynnistämistä.
• Voit käynnistää sovelluksen automaattisesti NFC-ominaisuudella
varustetussa älypuhelimessa ottamalla ominaisuuden käyttöön ja
asettamalla älypuhelimen kamerassa olevan NFC-tunnisteen (s. 31)
lähelle. Varmista, että älypuhelin on yhdistetty kameraan, ja siirry
sitten vaiheeseen 6.
4 Valitse kamera luettelosta ja yhdistä älypuhelin kameraan.
• Älypuhelin voi luoda yhteyden vain yhteen kameraan kerrallaan.
131
Langaton verkko >
Älypuhelimen käyttäminen etälaukaisimena
5 Salli kamerassa älypuhelimen luoda yhteys kameraan.
7
• Jos älypuhelin on yhdistetty kameraan aiemmin, yhteys luodaan
automaattisesti.
-painiketta
• Tarkennustilaksi valitaan automaattisesti Monipistetarkennus.
6 Määritä älypuhelimessa seuraavat kuvausasetukset.
Kuvake
Tarkenna kuva koskettamalla älypuhelimessa
jonkin aikaa.
8 Ota valokuva vapauttamalla
-painike.
• Älypuhelimeen tallennettujen valokuvien koko muutetaan kooksi
Kuvaus
1616X1080 kuvattaessa
-tarkkuudella.
Salaman asetus
-tilassa ja kooksi 1920X1080 kuvattaessa
Ajastinasetus
Valokuvan koko
• Kun käytät tätä toimintoa, ihanteellinen etäisyys kameran ja älypuhelimen
Tallennussijainti
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että älypuhelin on enintään
välillä voi vaihdella ympäristön mukaan.
• Kun tätä ominaisuutta käytetään, jotkin kameran painikkeet eivät
ole käytettävissä.
• Älypuhelimen zoomaus- ja suljinpainikkeita ei voi käyttää tätä
toimintoa käytettäessä.
• Remote Viewfinder -tilassa tuetaan vain valokuvakokoja
ja
.
seitsemän metrin etäisyydellä kamerasta.
-painikkeen vapauttamisen ja valokuvan ottamisen välillä
on viive.
• Remote Viewfinder -toiminto poistetaan käytöstä, kun
-- älypuhelimeen saapuu puhelu
-- kamerasta tai älypuhelimesta katkaistaan virta
-- muisti on täynnä
-- laite menettää WLAN-yhteyden
-- Wi-Fi-yhteys on heikko tai epävakaa
-- mitään toimia ei tehdä noin viiteen minuuttiin yhteyden ollessa käytössä.
• Älypuhelimen
132
Langaton verkko
Valokuvien tai videoiden lähettäminen Automaattinen varmuuskopiointi -toiminnon avulla
Voit lähettää tällä kameralla otettuja valokuvia tai videoita langattomasti
tietokoneeseen.
Automaattinen varmuuskopiointi -ohjelman
asentaminen tietokoneeseen
1
Asenna i-Launcher-ohjelmisto tietokoneeseen. (s. 163)
2
Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3
Kun Auto Backup -ohjelman kuvake on näkyvissä, napsauta
sitä.
• Auto Backup -ohjelma asennetaan tietokoneeseen, ja tietokonetta
koskevat tiedot tallennetaan kameraan. Suorita asennus loppuun
noudattamalla näytön ohjeita.
• Voit myös tallentaa tietokoneen tiedot kameraan yhdistämällä
tietokoneen kameraan Wi-Fi-yhteyden kautta.
4
Valokuvien tai videoiden lähettäminen
tietokoneeseen
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
.
• Jos näyttöön tulee sovelluksen lataamista pyytävä ponnahdusviesti,
valitse Seuraava.
• Määritä varmuuskopiointiin käytettävän tietokoneen tiedot, jos
haluat käyttää automaattista varmuuskopiointiominaisuutta.
Lisätietoja on kohdassa "Automaattinen varmuuskopiointi
-ohjelman asentaminen tietokoneeseen". (s. 133) Jos Automaattinen
varmuuskopiointi -ohjelma on asennettu tietokoneeseen, voit
tallentaa tietokoneen tiedot USB-kaapelin tai Wi-Fi-yhteyden
kautta.
• Kamera yrittää automaattisesti luoda yhteyden WLAN-verkkoon
viimeksi käytetyn tukiaseman kautta.
• Jos kamera ei ole aiemmin ollut yhteydessä WLAN-verkkoon, se etsii
käytettävissä olevat tukiasemat. (s. 123)
Irrota USB-kaapeli.
Varmista ennen ohjelman asentamista, että tietokoneesta on yhteys verkkoon.
Jos Internet-yhteyttä ei ole, asenna ohjelma kameran mukana toimitetulta
CD-levyltä.
133
Langaton verkko >
3
Valokuvien tai videoiden lähettäminen Automaattinen varmuuskopiointi -toiminnon avulla
Valitse varmuuskopioinnissa käytettävä tietokone.
• Jos olet suorittanut varmuuskopioinnin aiemmin, siirry vaiheeseen 4.
4
• Kun yhdistät kameran WLAN-verkkoon, valitse tukiasema, josta on yhteys
tietokoneeseen.
• Kamera etsii käytettävissä olevat tukiasemat, vaikka loisit yhteyden samaan
tukiasemaan uudelleen.
Valitse OK.
• Jos kameran virta katkaistaan tai akku irrotetaan tiedostojen lähettämisen
• Voit peruuttaa lähetyksen valitsemalla Peruuta.
• Tätä ominaisuutta käytettäessä sulkimen hallinta on poissa käytöstä
• Et voi valita yksittäisiä tiedostoja varmuuskopioitaviksi.
Tämä toiminto varmuuskopioi vain uudet kamerassa olevat
tiedostot.
• Varmuuskopioinnin edistyminen näkyy tietokoneen näytössä.
aikana, tiedostojen siirto keskeytyy.
kamerassa.
• Tietokoneeseen voi yhdistää vain yhden kameran kerrallaan tiedostojen
lähettämistä varten.
• Varmuuskopiointi voidaan keskeyttää verkon tilanteen mukaan.
• Valokuvat tai videot voidaan lähettää tietokoneeseen vain kerran. Tiedostoja
• Kun siirto on valmis, kamerasta katkeaa automaattisesti virta noin
30 sekunnin kuluttua. Valitse Peruuta, jos haluat palata edelliseen
näyttöön ja estää kameran automaattisen virrankatkaisun.
• Voit sammuttaa tietokoneen automaattisesti siirron päätyttyä
valitsemalla Sammuta tietokone varmuuskopioinnin jälkeen.
• Voit muuttaa varmuuskopioinnissa käytettävää tietokonetta
valitsemalla
.
•
•
•
•
•
ei voi lähettää uudelleen, vaikka kytkisit kameran uudelleen toiseen
tietokoneeseen.
Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole tiedostoja.
Windowsin palomuuri ja kaikki muut palomuurit on poistettava käytöstä
ennen tämän toiminnon käyttämistä.
Voit lähettää enintään 1 000 viime tiedostoa.
Palvelimen nimi on annettava tietokoneen ohjelmistoon latinalaisin aakkosin
ja se voi sisältää enintään 48 merkkiä.
Kun luot useita tiedostotyyppejä kerrallaan, tällä toiminnolla tietokoneeseen
lähetetään vain kuvatiedostot (JPG).
134
Langaton verkko
Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse
Voit muuttaa asetuksia sähköpostivalikossa ja lähettää kameraan
tallennettuja valokuvia tai videoita sähköpostin kautta.
5
Valitse Nimi-ruutu, anna nimesi ja kosketa sitten .
Lähettäjän asetukset
Nimi
Sähköpostiasetusten muuttaminen
Sähköposti
Voit muuttaa tietojen tallennuksen asetuksia sähköpostivalikossa. Voit
myös määrittää sähköpostin salasanan tai muuttaa sitä. Tietoja tekstin
syöttämisestä on kohdassa "Tekstin syöttäminen". (s. 127)
Tietojen tallentaminen
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
.
Tallenna
Palauta
6
Valitse Sähköposti-ruutu, anna sähköpostiosoitteesi ja
kosketa sitten .
7
Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.
• Voit poistaa tietosi valitsemalla Palauta.
• Kamera yrittää automaattisesti luoda yhteyden WLAN-verkkoon
viimeksi käytetyn tukiaseman kautta.
• Jos kamera ei ole aiemmin ollut yhteydessä WLAN-verkkoon, se etsii
käytettävissä olevat tukiasemat. (s. 123)
3
Paina [m]-painiketta.
4
Valitse Lähettäjän asetukset.
135
Langaton verkko >
Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse
Sähköpostin salasanan määrittäminen
6
Anna nelimerkkinen salasana.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
7
Anna salasana uudelleen.
2
Valitse
8
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse OK.
.
• Kamera yrittää automaattisesti luoda yhteyden WLAN-verkkoon
viimeksi käytetyn tukiaseman kautta.
• Jos kamera ei ole aiemmin ollut yhteydessä WLAN-verkkoon, se etsii
käytettävissä olevat tukiasemat. (s. 123)
3
Paina [m]-painiketta.
4
Valitse Salasanan asetus ĺ Päällä.
Jos olet unohtanut salasanan, voit nollata sen valitsemalla RESET-vaihtoehdon
salasanan asetusnäytössä. Kun nollaat tiedot, aiemmin tallennetut käyttäjän
asetustiedot, sähköpostiosoite ja viimeksi lähetettyjen sähköpostiviestien
luettelo poistetaan.
• Voit poistaa salasanan käytöstä valitsemalla Pois.
5
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse OK.
136
Langaton verkko >
Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse
Sähköpostin salasanan vaihtaminen
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
.
• Kamera yrittää automaattisesti luoda yhteyden WLAN-verkkoon
viimeksi käytetyn tukiaseman kautta.
• Jos kamera ei ole aiemmin ollut yhteydessä WLAN-verkkoon, se etsii
käytettävissä olevat tukiasemat. (s. 123)
3
Valokuvien tai videoiden lähettäminen
sähköpostitse
Voit lähettää kameraan tallennettuja valokuvia tai videoita sähköpostin
kautta. Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa "Tekstin syöttäminen".
(s. 127)
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
Paina [m]-painiketta.
.
• Kamera yrittää automaattisesti luoda yhteyden WLAN-verkkoon
viimeksi käytetyn tukiaseman kautta.
4
Valitse Salasanan vaihto.
• Jos kamera ei ole aiemmin ollut yhteydessä WLAN-verkkoon, se etsii
käytettävissä olevat tukiasemat. (s. 123)
5
Anna nykyinen nelimerkkinen salasana.
6
Anna uusi nelimerkkinen salasana.
3
Valitse Lähettäjä-ruutu, anna sähköpostiosoitteesi ja kosketa
sitten .
• Jos olet tallentanut tietosi aiemmin, ne täytetään automaattisesti.
7
Anna uusi salasana uudelleen.
8
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse OK.
(s. 135)
• Voit käyttää osoitetta aiempien lähettäjien luettelosta valitsemalla
ĺ osoite.
137
Langaton verkko >
4
Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse
Valitse Vastaanottaja-kenttä, anna sähköpostiosoitteesi ja
kosketa sitten .
• Vaikka valokuvan siirto näyttäisikin onnistuneen, vastaanottajan
• Voit käyttää osoitetta aiempien vastaanottajien luettelosta
valitsemalla ĺ osoite.
•
• Lisää muut vastaanottajat valitsemalla
•
. Voit syöttää enintään
30 vastaanottajaa.
• Voit poistaa osoitteen luettelosta valitsemalla
5
Valitse Seuraava.
6
Valitse lähetettävät tiedostot.
.
•
•
•
sähköpostitilissä mahdollisesti ilmenevät virheet voivat aiheuttaa sen, että
valokuva hylätään tai se tunnistetaan roskapostiksi.
Sähköpostin lähettäminen ei onnistu, jos verkkoyhtyettä ei ole käytettävissä
tai sähköpostitilin tiedot ovat virheellisiä.
Sähköpostiviestiä ei voi lähettää, jos tiedostojen yhteiskoko on suurempi
kuin seitsemän megatavua. Lähetettävien valokuvien enimmäistarkkuus on
2M. Lähetettävien videoiden enimmäistarkkuus on . Jos valitun valokuvan
tarkkuus on suurempi kuin 2M, sen tarkkuus muutetaan automaattisesti
pienemmäksi.
Jos et voi lähettää sähköpostia palomuurin tai käyttäjän todennusasetusten
takia, ota yhteys verkonvalvojaan tai verkkopalveluntarjoajaan.
Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole tiedostoja.
Voit lähettää sähköpostiviestin toistotilassa myös painamalla
[m]-painiketta ja valitsemalla sitten Jaa (Wi-Fi) ĺ Sähköposti.
• Voit valita enintään 20 tiedostoa. Kokonaiskoko voi olla enintään
7 Mt.
7
Valitse Seuraava.
8
Valitse kommenttikenttä, kirjoita kommenttisi ja kosketa sitten
.
9
Valitse Lähetä.
• Kamera lähettää sähköpostiviestin.
138
Langaton verkko
Valokuva- tai videojakosivustojen käyttö
Voit ladata valokuvia tai videoita tiedostonjakosivustoihin. Käytettävissä
olevat sivustot näkyvät kamerassa. Tiedostojen lähettäminen joihinkin
sivustoihin edellyttää, että rekisteröidyt kyseisessä sivustossa ennen
kameran kytkemistä.
4
Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana.
• Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa "Tekstin syöttäminen".
(s. 127)
• Jos loit yhteyden SkyDrive-palvelimeen, katso kohtaa
"Kirjautumisselaimen käyttäminen". (s. 125)
Sivuston avaaminen
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
3
Valitse haluamasi sivusto.
.
• Voit valita tunnuksen luettelosta valitsemalla
ĺ tunnus.
• Jos olet kirjautunut sivustoon aiemmin, sinut kirjataan ehkä
automaattisesti sisään.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että sinulla on olemassa oleva tili
tiedostonjakosivustossa.
• Jos näyttöön tulee tilin luontia pyytävä ponnahdusviesti, valitse OK.
• Kamera yrittää automaattisesti luoda yhteyden WLAN-verkkoon
viimeksi käytetyn tukiaseman kautta.
• Jos kamera ei ole aiemmin ollut yhteydessä WLAN-verkkoon, se etsii
käytettävissä olevat tukiasemat. (s. 123)
139
Langaton verkko >
Valokuva- tai videojakosivustojen käyttö
Valokuvien tai videoiden lataaminen
• Voit määrittää latauskansion Facebookia varten painamalla
1
Siirry sivustoon kamerassa.
•
2
Valitse ladattavat tiedostot.
• Voit valita enintään 20 tiedostoa. Kokonaiskoko voi olla enintään
10 Mt. (Kokonaiskoko tai tiedostojen määrä voi määräytyä
Internet-sivuston mukaan.)
3
Valitse Lataa.
• Joissakin Internet-sivustoissa voit antaa kommentit valitsemalla
kommenttikentän. Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa
"Tekstin syöttäminen". (s. 127)
•
•
•
•
•
•
•
•
[m]-painiketta ja valitsemalla sitten Latauskansio (Facebook)
Internet-sivuston luettelonäytössä.
Tiedostoja ei voi ladata, jos tiedostokoko ylittää rajoituksen. Ladattavien
valokuvien enimmäistarkkuus on 2M. Ladattavien videoiden
enimmäistarkkuus on . Jos valitun valokuvan tarkkuus on suurempi kuin
2M, sen tarkkuus muutetaan automaattisesti pienemmäksi. (Valokuvan
enimmäistarkkuus voi määräytyä jakopalvelun mukaan.)
Valokuvien ja videoiden latausmenetelmä voi vaihdella valitun sivuston
mukaan.
Jos et saa yhteyttä sivustoon palomuurin tai käyttäjän todennusasetusten
takia, ota yhteys verkon valvojaan tai verkkopalveluntarjoajaan.
Ladatuille valokuville tai videoille voidaan antaa automaattisesti nimi niiden
kuvauspäivän mukaan.
Internet-yhteyden nopeus saattaa vaikuttaa kuvien latausnopeuteen ja
verkkosivujen avaamiseen kuluvaan aikaan.
Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole tiedostoja.
Voit ladata valokuvia tai videoita tiedostonjakosivustoihin toistotilassa
myös painamalla [m]-painiketta ja valitsemalla sitten Jaa (Wi-Fi) ĺ
haluamasi sivusto.
Videoita ei voi ladata joihinkin Internet-sivustoihin.
Kun lataat valokuvia SkyDrive-palvelimeen, niiden koko muutetaan
2M-kooksi, ja kuvasuhde säilytetään.
140
Langaton verkko
Samsung Link -palvelun käyttäminen tiedostojen lähettämiseen
Voit ladata tiedostoja kamerasta Samsung Link -verkkotallennustilaan tai
rekisteröityihin laitteisiin, tai katsella samaan tukiasemaan yhdistetyssä
Samsung Link -laitteessa olevia tiedostoja.
3
Anna tunnus ja salasana ja valitse sitten Sisäänkirjautuminen
ĺ OK.
• Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa "Tekstin syöttäminen".
(s. 127)
• Voit valita tunnuksen luettelosta valitsemalla
Valokuvien lataaminen verkkotallennustilaan
1
2
• Jos olet kirjautunut sivustoon aiemmin, sinut kirjataan ehkä
automaattisesti sisään.
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
Valitse
ĺ tunnus.
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että luot Samsung Link -tilin
ja siihen liittyvän verkkotallennustilapalvelun tilin tietokoneessa. Kun olet
luonut tilit, lisää verkkotallennustilapalvelun tili Samsung Link -palveluun.
ĺVerkkotallennustila.
• Jos näyttöön tulee opastusviesti, valitse OK.
• Kamera yrittää automaattisesti luoda yhteyden WLAN-verkkoon
viimeksi käytetyn tukiaseman kautta.
• Jos kamera ei ole aiemmin ollut yhteydessä WLAN-verkkoon, se etsii
käytettävissä olevat tukiasemat. (s. 123)
• Voit muuttaa ladattavien valokuvien kokoa painamalla
[m]-painiketta ja valitsemalla sitten Ladattavan tiedoston
koko.
• Jos olet rekisteröinyt vähintään kaksi verkkotallennustilaa, voit valita
4
Valitse ladattavat tiedostot ja valitse sitten Lataa.
• Jos olet rekisteröinyt vähintään kaksi verkkotallennustilaa, valitse
•
•
•
•
verkkotallennustila ensin.
Videotiedostoja ei voi ladata Samsung Link -verkkotallennustilaan.
Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole tiedostoja.
Voit ladata enintään 20 tiedostoa.
Voit ladata valokuvia myös toistotilassa painamalla [m]-painiketta ja
valitsemalla sitten Jaa (Wi-Fi) ĺ Samsung Link.
luettelosta haluamasi painamalla [m]-painiketta ja valitsemalla
sitten Vaihda verkkotallennustilaa.
141
Langaton verkko >
Samsung Link -palvelun käyttäminen tiedostojen lähettämiseen
Valokuvien tai videoiden katseleminen
Samsung Link -toimintoa tukevissa laitteissa
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
5
Valitse yhdistettävä kamera Samsung Link -laitteessa.
6
Selaa jaettuja valokuvia tai videoita Samsung Link -laitteessa.
• Samsung Link -laitteen käyttöoppaassa on lisätietoja kameran
etsimisestä sekä valokuvien ja videoiden selaamisesta laitteella.
2
Valitse
ĺLähellä olevat laitteet.
• Jos näyttöön tulee opastusviesti, valitse Kyllä.
• Kamera yrittää automaattisesti luoda yhteyden WLAN-verkkoon
• Samsung Link -laite tai verkon tila voivat aiheuttaa sen, että videot
eivät toistu tasaisesti. Toisto voi olla tasaisempaa, jos käytät 5 GHz:n
kaksikanavaista tukiasemaa.
viimeksi käytetyn tukiaseman kautta.
• Jos kamera ei ole aiemmin ollut yhteydessä WLAN-verkkoon, se etsii
käytettävissä olevat tukiasemat. (s. 123)
• Voit sallia vain valittujen laitteiden tai kaikkien laitteiden luoda
yhteys painamalla [m]-painiketta ja valitsemalla sitten
DLNA-käyttöoikeuksien valvonta näytössä.
• Jakotiedostojen luettelo luodaan. Odota, kunnes muut laitteet
voivat löytää kameran.
3
Yhdistä Samsung Link -laite verkkoon ja ota sitten Samsung
Link -ominaisuus käyttöön.
• Katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöoppaasta.
Tukiasema
S Kamera on yhdistetty televisioon, joka tukee Samsung Link -toimintoa WLANyhteyden kautta.
4
Salli kamerassa Samsung Link -laitteen luoda yhteys
kameraan.
142
Langaton verkko >
Samsung Link -palvelun käyttäminen tiedostojen lähettämiseen
• Voit jakaa enintään 1 000 viime tiedostoa.
• Voit toistaa Samsung Link -laitteessa ainoastaan tällä kameralla kuvattuja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
valokuvia ja videoita.
Kameran ja Samsung Link -laitteen välisen langattoman yhteyden
enimmäisetäisyys voi vaihdella tukiaseman ominaisuuksien mukaan.
Jos kamera on yhdistetty kahteen Samsung Link -laitteeseen, toisto saattaa
hidastua.
Valokuvat tai videot jaetaan niiden alkuperäisessä koossa.
Voit käyttää tätä toimintoa ainoastaan Samsung Link -toimintoa tukevissa
laitteissa.
Jaettuja valokuvia tai videoita ei tallenneta Samsung Link -laitteeseen, mutta
ne voidaan tallentaa kameraan laitteen ominaisuuksien mukaisina.
Valokuvien tai videoiden siirto Samsung Link -laitteeseen voi viedä jonkin
aikaa verkkoyhteyden, jaettavien tiedostojen määrän tai tiedostojen koon
mukaan.
Jos kameran virta katkeaa epänormaalisti (esimerkiksi poistettaessa akku),
kun valokuvia tai videoita katsellaan Samsung Link -laitteessa, laite toimii
kuin kamera olisi yhä yhdistettynä siihen.
Kamerassa olevien valokuvien tai videoiden järjestys voi olla eri kuin
Samsung Link -laitteessa.
Jaettavien valokuvien tai videoiden määrän mukaan kuvien tai videoiden
lataukseen ja alkuasennukseen saattaa kulua jonkin aikaa.
Kun valokuvia tai videoita katsellaan Samsung Link -laitteessa, laitteen kaukoohjaimen jatkuva käyttö ja lisätoimintojen suorittaminen laitteella voi estää
tämän toiminnon oikean toiminnan.
• Jos järjestelet tiedostoja kamerassa samalla, kun katselet niitä Samsung
•
•
•
•
•
Link -laitteessa, ja haluat päivittää tiedostoluettelon laitteessa, sinun on
suoritettava alkuperäinen määritysprosessi uudelleen.
Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole tiedostoja.
On suositeltavaa, että liität Samsung Link -laitteen tukiasemaan
verkkokaapelilla. Siten sisällön suoratoistossa joskus esiintyvä kuvan
nykiminen voidaan välttää.
Jos haluat katsella tiedostoja Samsung Link -laitteessa Lähellä olevat laitteet
-toiminnon avulla, ota monilähetystoiminto käyttöön tukiasemassa.
1920X1080 (60 r/sek) -tarkkuuksisia videoita voidaan toistaa vain Full HD
-televisioissa, joissa toisto on mahdollista nopeudella 60 r/sek.
3D-tiedostoja voi katsella vain 3D-yhteensopivissa televisioissa tai näytöissä.
143
Langaton verkko
Valokuvien lähettäminen Wi-Fi Direct -toiminnon avulla
Kun kamera on luonut WLAN-verkon kautta yhteyden laitteeseen, joka
tukee Wi-Fi Direct -toimintoa, voit lähettää valokuvia laitteeseen.
Jotkin laitteet eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta.
1
Ota laitteessa Wi-Fi Direct -asetus käyttöön.
2
Selaa kameran toistotilassa haluamaasi valokuvaan.
3
Paina [m]-painiketta ja valitse sitten Jaa (Wi-Fi) ĺ
Wi-Fi Direct.
5
Salli laitteessa kameran luoda yhteys laitteeseen.
• Valokuva lähetetään laitteeseen.
• Voit lähettää enintään 20 tiedostoa kerrallaan.
• Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole valokuvia.
• Jos et pysty muodostamaan yhteyttä Wi-Fi Direct -laitteeseen, päivitä laite
uusimmalla laiteohjelmiston versiolla. Jotkin laitteet eivät välttämättä tue tätä
ominaisuutta.
• Yhden kuvan näkymästä voi lähettää vain yhden valokuvan
kerrallaan.
• Pikkukuvanäkymässä voidaan valita useita valokuvia koskettamalla
pikkukuvia. Valitse Lataa, kun olet valinnut kaikki haluamasi
valokuvat.
4
Valitse laite kamerassa Wi-Fi Direct -laitteiden luettelosta.
• Varmista, että laitteen Wi-Fi Direct -toiminto on otettu käyttöön.
• Voit myös valita kameran laitteen Wi-Fi Direct -laitteiden luettelosta.
144
Luku 5
Kameran asetusvalikko
Tässä luvussa kerrotaan käyttäjän asetusvalikosta ja yleisasetusvalikosta.
Voit säätää asetuksia mielesi ja tarpeidesi mukaan.
Kameran asetusvalikko
Käyttäjäasetukset
Näillä asetuksilla voidaan säätää käyttöympäristöä.
Käyttäjäasetusten
määrittäminen:
Paina kuvaustilassa [m] ĺ 5 ĺ vaihtoehto.
Automaattisen ISO-arvon määritys
Voit määrittää suurimman ISO-arvon, jonka alapuolella kukin EV-askel
valitaan, kun ISO-asetuksena on Autom..
* Oletusasetus
Valittavissa olevat komennot ja niiden järjestys voivat vaihdella
kuvausolosuhteiden mukaan.
Vaihtoehto
Arvo
1/3 askel
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600,
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 askel
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
ISO:n kustomointi
ISO-askel
Voit määrittää ISO-herkkyyden säädön kooksi 1/3 askelta tai 1 askelen.
Kohinanpoisto
Kohinanpoistolla voit vähentää kuvien virtuaalista kohinaa.
* Oletusasetus
Vaihtoehto
Kuvaus
Korkea ISO NR
Tämä toiminto vähentää kohinaa, jota voi syntyä
suurta ISO-herkkyyttä käytettäessä. (Pois, Voimakas,
Normaali*, Heikko)
Pitkäaikainen NR
Tämä toiminto vähentää kohinaa, kun kamera
säädetään pitkälle valotukselle. (Pois, Päällä*)
146
Kameran asetusvalikko >
Käyttäjäasetukset
Haarukoinnin asetus
DMF (Direct Manual Focus)
Voit määrittää Automaattivalotuksen haarukointi-, Valkotasapainon
haarukointi- ja Opastettu kuvan haarukointi -asetukset.
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti kääntämällä tarkennusrengasta,
kun olet ensin tarkentanut painamalla [Suljin]-painikkeen puoliksi alas.
Tämä ominaisuus ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla objektiiveilla.
Vaihtoehto
Kuvaus
Automaattivalotuksen
haarukoinnin asetus
Aseta valotusväli. (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV, -/+1 EV,
-/+1.3 EV, -/+1.7 EV, -/+2 EV, -/+2.3 EV,
-/+2.7 EV, -/+3 EV)
Valkotasapainon
haarukoinnin asetus
Määritä kolmen haarukoitavan kuvan
valkotasapainon välialue. (AB-/+3*, AB-/+2,
AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Esimerkiksi AB-/+3 säätää Keltainen-arvoa plus tai
miinus kolme askelta. MG-/+3 säätää Magentaarvoa saman verran.
Opastetun kuvan
haarukoinnin asetus
Valitse kolme Ohjattu kuva -asetusta, joita kamera
käyttää ottaessaan kolme haarukoitavaa kuvaa.
147
Kameran asetusvalikko >
Käyttäjäasetukset
Väritila
Väritila-asetuksen avulla voit valita värien esitystavan. Digitaalisilla
kuvalaitteilla, kuten digikameroilla, näytöillä ja tulostimilla, on oma
tapansa esittää värejä. Tätä kutsutaan väriavaruudeksi.
Vaihtoehto
Kuvaus
sRGB
sRGB (Standard RGB) on kansainvälinen väritilan
määritelmä, jonka on luonut IEC (International
Electrotechnical Commission). Sitä käytetään yleisesti
tuottamaan värit tietokonenäytöissä, ja se on
Exif-vakioväritila. sRGB-väritilaa suositellaan tavallisille
kuville sekä Internetissä julkaistaville kuville.
Adobe RGB
Adobe RGB -väritilaa käytetään painotyössä, ja sen
värialue on laajempi kuin sRGB-väritilan. Koska sillä
on laajempi värialue, kuvia on helppo muokata
tietokoneella. Pane merkille, että yksittäiset ohjelmat
tukevat tavallisesti rajoitettua määrää väriavaruuksia.
Adobe RGB
sRGB
Kun väritilaksi valitaan Adobe RGB, valokuvat tallennetaan nimellä
“_SAMXXXX.JPG”.
148
Kameran asetusvalikko >
Käyttäjäasetukset
Vääristymän korjaus
Käyttäjän näyttö
Voit korjata mahdollisen linssivääristymän. Tämä ominaisuus ei ole
välttämättä käytettävissä kaikilla objektiiveilla.
Näyttöön voidaan lisätä kuvaustietoja tai niitä voidaan poistaa.
1
London
Kosketuskäyttö
Voit määrittää kosketuskäytön käyttöön kuvaustilassa.
Vaihtoehto
Kuvaus
Päällä
Käytä kosketustoimintoja kuvaustilassa.
Pois
Älä käytä kosketustoimintoja kuvaustilassa. (Voit käyttää
kosketustoimintoja muissa tilanteissa.)
2
3
Nro
iFn-asetus
1
Voit valita asetukset, joita voidaan säätää painamalla i-Function-objektiivin
[i-Function] -painiketta.
2
Vaihtoehto
Kuvaus
Aukko
Voit määrittää aukkoarvon.
Suljinnopeus
Voit määrittää suljinnopeuden.
EV
Voit määrittää valotusarvon.
ISO
Voit määrittää ISO-herkkyyden.
Valkotasapaino
Voit säätää valkotasapainoa.
Z
Voit määrittää zoomaussuhteen.
Kuvaus
Pvm/aika
Määritä päivämäärä ja kellonaika näytettäviksi.
Kuvakkeet
Valitse, jos haluat näyttää kuvakkeet oikealla kuvaustilassa.
149
Kameran asetusvalikko >
Nro
Käyttäjäasetukset
Näppäinten kartoitus
Kuvaus
Pylväskaavio
Kytkee näytön pylväskaavion päälle ja pois.
3
Voit vaihtaa Mukautus-painikkeeseen tai DIRECT LINK -painikkeeseen
määritettyä toimintoa.
Pylväskaavioista
Pylväskaavio esittää kuvan kirkkausjakauman. Vasemmalle kallistuva
pylväskaavio on merkki tummasta kuvasta. Oikealle kallistuva
pylväskaavio on merkki kirkkaasta kuvasta. Kaavion korkeus liittyy
väritietoihin. Kaavio on korkeampi, jos tietty väri on yleisempi.
Riittämätön valotus
Tasapainoinen valotus
* Oletusasetus
Painike
Toiminto
Mukautus
Määritä mukautuspainikkeen toiminto.
• Optinen esikatselu*: suorita syväterävyyden
esikatselutoiminto nykyisellä aukkoarvolla. (s. 25)
• Yhden kosketuksen valkotasapaino
(Valkotasapaino): suorita mukautettu
valkotasapainotoiminto.
• Yhden napsautuksen RAW+: tallenna kuva
RAW+JPEG-muodossa. Voit tallentaa tiedoston
JPEG-muodossa painamalla painiketta.
• Nollaa: nollaa tietyt asetukset.
• AEL: suorita automaattinen valotuksen
lukitustoiminto.
• AEL-pito: suorita automaattinen valotuksen
lukitustoiminto aina kuvauksen jälkeen.
DIRECT LINK
Määritä DIRECT LINK -painikkeen toiminto.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
Auto Backup, Sähköposti, Yhteisö- ja pilvipalvelu,
Samsung Link)
Liiallinen valotus
150
Kameran asetusvalikko >
Käyttäjäasetukset
Ruudukko
Valitse opas avuksi kuvan sommittelussa.
(Pois*, 3 X 3, 2 X 2, Ristikkäinen, Vinottainen)
Af-valo
Kun kuvaat hämärässä, kytke AF-valo päälle, jotta automaattinen
tarkennus toimisi paremmin. Automaattinen tarkennus toimii paremmin
hämärässä, kun käytetään AF-valoa.
151
Kameran asetusvalikko
Asetus
Tässä luvussa kuvataan, miten kameran asetuksia muutetaan.
* Oletusasetus
Kohde
Asetusten
määrittäminen:
Paina kuvaus- tai toistotilassa [m] ĺ q ĺ vaihtoehto.
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
• Järjestelmän äänenvoimakkuus: säädä
äänenvoimakkuutta tai kytke ääni kokonaan pois.
(Pois, Hiljainen, Normaali*, Voimakas)
Ääni
Näytön säätö
Vaikka kameran äänenvoimakkuus olisi nollassa,
kamerasta kuuluu ääni toistettaessa videota tai
kuvaesitystä.
Pikakats
Määritä pikakatseluaika, eli se, miten kauan kamera
näyttää valokuvaa heti sen ottamisen jälkeen.
(Pois, 1 s*, 3 s, 5 s, Pidä päällä)
Säädä näytön kirkkautta, automaattista
kirkkausasetusta, näytön väriä tai tasomittaria.
• Näytön kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta
manuaalisesti.
• Automaattinen kirkkaus: ota automaattinen
kirkkaus käyttöön tai poista se käytöstä.
(Pois, Päällä*)
• Näytön väri: voit säätää näytön väriä manuaalisesti.
• Vaakasuuntainen kalibrointi: kalibroi tasomittari.
Jos tasomittari ei ole vaakatasossa, aseta kamera
tasaiselle pinnalle ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
• Vaakasuuntainen kalibrointi -asetusta ei voi
• Af-ääni: määritä, mikä ääni kamerasta kuuluu, kun
suljinpainiketta painetaan puoliksi. (Pois, Päällä*)
• Näppäinääni: määritä, mikä ääni kamerasta kuuluu,
kun painikkeita painetaan tai kosketusnäyttöä
kosketetaan. (Pois, Päällä*)
Kuvaus
käyttää toistotilassa.
• Vesivaakaa ei voi kalibroida laitteen ollessa
pystyasennossa.
Näytön autom.
sammutus pois
päältä
Määritä näytön sammutuksen viive. Näyttö sammuu, jos
kameraa ei käytetä tässä määritetyn ajan kuluessa.
(Pois, 30 s*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
152
Kameran asetusvalikko >
Asetus
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
Videolähtö
Valitse oleskelumaassasi käytettävää normia vastaava
videolähtösignaali, kun kytket kameran ulkoiseen
videolaitteeseen, kuten näyttöön tai HD-televisioon.
• NTSC: esimerkiksi USA, Kanada, Japani, Korea, Taiwan,
Meksiko, jne.
• PAL (tukee vain muotoja PAL B, D, G, H ja I): Australia,
Itävalta, Belgia, Kiina, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa,
Englanti, Italia, Kuwait, Malesia, Uusi-Seelanti,
Singapore, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Thaimaa, Norja,
jne.
Anynet+ (HDMICEC)
Kun kytket kameran HDTV-televisioon, joka tukee
Anynet+ (HDMI-CEC) -tekniikkaa, voit ohjata kameran
toistotoimintoa television kauko-ohjaimella.
• Pois: et voi ohjata kameran toistoa television
kauko-ohjaimella.
• Päällä*: voit ohjata kameran toistoa television
kauko-ohjaimella.
Määritä virran katkaisun viive. Kamera sammuu, jos sitä
ei käytetä tässä määritetyn ajan kuluessa.
(30 s, 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
Virransäästö
• Kameran virrankatkaisun viive säilyy jopa akkua
vaihdettaessa.
• Virransäästö ei välttämättä toimi, jos kamera on
liitetty tietokoneeseen tai televisioon tai se toistaa
kuvaesitystä tai videota.
• Tilaohjeet aseta valitun tilan ohjeteksti näytettäväksi
Ohjenäyttö
kuvaustilaa vaihdettaessa. (Pois, Päällä*)
• Toiminto-ohjeet: valitse, jos haluat näyttää
valikkojen ja toimintojen ohjetekstit. (Pois, Päällä*)
Piilota ohjeteksti painamalla [n]-painiketta.
Language
Päivämäärä ja
kellonaika
Valitse kameran näytössä käytettävä kieli.
Määritä päivämäärä, aika, päivämäärän muoto,
aikavyöhyke sekä se, tulostetaanko päiväys valokuviin.
(Aikavyöhyke, Pvm/aika, Päivämäärän tyyppi,
Ajan tyyppi, Merkintä)
• Päivämäärä esitetään kuvan oikeassa alakulmassa.
• Kun kuva tulostetaan, jotkut tulostimet eivät
HDMI-lähtö
Kun kytket kameran HDTV:seen HDMI-kaapelilla, voit
muuttaa kuvan tarkkuutta.
• NTSC: Autom.*, 1080p, 720p, 480p, 576p
(käytettävissä vain, kun PAL on valittuna)
Jos kyseinen HD-televisio ei tue valittua tarkkuutta,
kamera säätää tarkkuuden yhden tason alemmaksi.
välttämättä tulosta päivämäärää oikein.
153
Kameran asetusvalikko >
Asetus
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
3D HDMI-lähtö
Valitse asetus tiedostojen 3D-televisiotoistoa varten.
• Vierekkäin*: näyttää kaksi kuvaa vierekkäin.
• Ruutujen pakkaus: näyttää vasemmalle ja oikealle
silmälle tarkoitetun kuvan vuorotellen kehyksissä.
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
Määritä tiedostojen ja kansioiden numerointitapa.
• Palauta: nollaamisen jälkeen seuraava tiedostonimi
alkaa numerosta 0001.
• Sarja*: uudet tiedostonumerot jatkuvat vanhasta
numerosarjasta, myös jos asennetaan uusi
muistikortti, kortti alustetaan tai kuvia poistetaan.
Määritä, miten tiedostonimet luodaan.
• Vakio*: SAM_XXXX.JPG (sRGB) /
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Pvm:
• Ensimmäisen kansion nimi on 100PHOTO,
- sRGB-tiedostot: KKPPXXXX.JPG. Esimerkiksi 1.
Tiedostonimi
tammikuuta otetun tiedoston nimi on 0101XXXX.jpg.
- Adobe RGB-tiedostot: _KPPXXXX.JPG kuukausille
Tiedostonumero
tammikuusta syyskuuhun. Kuukausille lokakuusta
joulukuuhun kuukauden numero korvataan kirjaimilla
A (lokakuu), B (marraskuu) ja C (joulukuu).
Esimerkiksi 3. helmikuuta otetun valokuvan nimeksi
tulisi _203XXXX.jpg. 5. lokakuuta otetun kuvan nimi
on _A05XXXX.jpg.
•
•
•
•
•
Kansion tyyppi
jos olet valinnut sRGB-väritilan ja
vakionimeämismenetelmän, ja ensimmäisen
tiedoston nimi on SAM_0001.
Tiedostonimet kasvavat yhdellä nimestä SAM_0001
nimeen SAM_9999.
Kansion nimet kasvavat yhdellä nimestä 100PHOTO
nimeen 999PHOTO.
Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 9 999
tiedostoa.
Tiedostojen numerot määräytyvät DCF (Design rule
for Camera File system) -sääntöjen mukaan.
Jos tiedostonimeä muutetaan (esimerkiksi
tietokoneella), kamera ei pysty esittämään tiedostoa.
Valitse kansion tyyppi.
• Vakio*: XXXPHOTO
• Pvm: XXX_KKPP
154
Kameran asetusvalikko >
Asetus
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
* Oletusasetus
Kohde
Alusta muistikortti. Alustaminen poistaa kaikki olemassa
olevat tiedostot, myös suojatut tiedostot. (Kyllä, Ei)
Alusta
Muistikortti voi antaa virheilmoituksen, jos
se on alustettu eri merkkisellä kameralla,
muistikortinlukijalla tai tietokoneella. Alusta
muistikortit kamerassa ennen niiden käyttöä
kuvauksessa.
Kahden
taajuusalueen
siirrettävä
yhteyspiste
• Laiteohjelmistopäivitykset voi ladata osoitteesta
www.samsung.com.
• Laiteohjelmistopäivityksen suorittaminen
edellyttää, että akku on ladattu täyteen. Lataa
akku täyteen ennen laiteohjelmistopäivityksen
aloittamista.
• Käyttäjän asetukset ja arvot nollautuvat, kun
laiteohjelmisto päivitetään. (Päivämäärä, aika, kieli
ja videolähtö eivät muutu.)
• Älä sammuta kameraa kesken päivityksen.
Määritä taajuus kameran käyttämiseksi yhteyspisteenä
AutoShare-, MobileLink- tai Remote Viewfinder
-toiminnolla. (5 GHz, 2,4 GHz*)
Jos käytät kameraa muualla kuin ostomaassa,
5 GHz:n Wi-Fi-toiminto ei välttämättä toimi oikein
radiotaajuuksien eroavaisuuksien takia. Käytä tässä
tapauksessa 2,4 GHz:n Wi-Fi-toimintoa.
• Geotagging: aseta kamera lisäämään kuviin
Näytä rungon ja objektiivin laiteohjelmistoversio,
Mac-osoite ja verkon sertifiointinumero tai päivitä
laiteohjelmisto.
• Laiteohjelmiston päivitys: päivitä kameran rungon tai
objektiivin laiteohjelmisto. (Rungon laiteohjelmisto,
Objektiivin laiteohjelmisto)
Laitetiedot
Kuvaus
GPS
sijaintitiedot GPS-järjestelmän avulla. Sijaintitiedot
lisätään kuvan Exif-dataan. (Pois, Päällä*)
• GPS kelvolliset aika-asetukset: määritä, kuinka pian
kamera käyttää viimeisintä sijaintitietoa, jos se ei saa
GPS-signaalia. Jos kamera ei saa GPS-signaalia tietyn
ajan kuluessa, valokuviin ei merkitä sijaintitietoja.
(15 s*, 30 s, 1 min, 3 min, 10 min, 30 min)
• Paikan näyttö: valitse, jos haluat näyttää
sijaintitiedot näytössä kuvaustilassa. Sijaintitiedot
esitetään koreaksi vain, kun olet Koreassa ja näytön
kieleksi on valittu korea. Kun kieleksi on valittu jokin
toinen, sijaintitiedot esitetään englanniksi.
(Pois, Päällä*)
• GPS-palautus: valitse, jos haluat etsiä lähinnä
sijaintiasi olevat GPS-satelliitit. (Kyllä, Ei)
GPS-toiminnon käyttäminen edellyttää lisävarusteena
saatavaa GPS-laitetta.
155
Kameran asetusvalikko >
Asetus
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
• Tunnistimen puhdistus: poista kennosta pöly.
• Aloitustoiminto: kun tämä on päällä, kamera
puhdistaa kennon aina kun se kytketään päälle.
(Pois*, Päällä)
Tunnistimen
puhdistus
Koska tämän tuotteen objektiivit ovat vaihdettavissa,
kennoon voi kerääntyä pölyä objektiiveja
vaihdettaessa. Kuvissa voi tämän takia näkyä
pölyhiukkasia. On suositeltavaa, että objektiivia ei
vaihdeta pölyisessä paikassa. Muista lisäksi käyttää
linssinsuojusta, kun objektiivi ei ole käytössä.
Nollaa
Nollaa asennusvalikon ja kuvausvaihtoehdot
tehdasoletusarvoihin. (Päivämäärää, aikaa, kieltä ja
videolähtöasetuksia ei muuteta.) (Kyllä, Ei)
Avoimen
lähdekoodin
käyttöoikeudet
Näytä avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet.
156
Luku 6
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Saat kamerasta kaiken hyödyn kytkemällä sen ulkoisiin laitteisiin, kuten tietokoneeseen, HD-televisioon tai 3D-televisioon.
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Tiedostojen katseleminen HD- tai 3D-televisiossa
Voit katsella valokuvia ja videoita liittämällä kameran HD-televisioon
(3D-televisioon) lisävarusteena saatavalla HDMI-kaapelilla.
5
Kytke kamera päälle.
• Kamera siirtyy automaattisesti toistotilaan, kun se kytketään
HD-televisioon.
Tiedostojen katseleminen HDTV-televisiossa
1
Paina kuvaus- tai toistotilassa [m] ĺ q ĺ HDMI-lähtö
ĺ vaihtoehto. (s. 153)
6
Katsele valokuvia tai toista videoita käyttämällä kameran
painikkeita.
• HDMI-kaapelia käytettäessä kameraa ei voida kytkeä HDTV-televisioon
Anynet+(CEC)-menetelmällä.
2
Sammuta kamera ja teräväpiirtotelevisio.
• Anynet+(CEC)-toimintojen avulla voit hallita kytkettyjä laitteita television
kauko-ohjaimella.
• Jos HDTV-televisio tukee Anynet+(CEC)-tekniikkaa, televisio kytkeytyy
3
Kytke kamera HDTV-televisioon lisävarusteena saatavalla
HDMI-kaapelilla.
•
•
•
•
4
Avaa HD-televisio ja valitse sen ohjelmalähteeksi
HDMI-videotulo.
automaattisesti päälle, kun sitä käytetään kameran kanssa. Tämä ominaisuus
ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa HDTV-televisioissa.
Kun kamera on kytketty HDTV-televisioon HDMI-kaapelilla, kameralla ei voi
ottaa kuvia eikä kuvata videoita.
Kun kamera on kytketty HDTV:hen, jotkut kameran toistotoiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä.
Kameran ja HDTV-television välisen yhteyden muodostamiseen kuluva aika
voi vaihdella käytettävän muistikortin mukaan. Koska muistikorttien tärkein
ominaisuus on siirtonopeuden kasvattaminen, siirtonopeudeltaan suuri
muistikortti ei välttämättä toimi nopeasti HDMI-toiminnon kanssa.
1920X1080 (60 r/sek) -tarkkuuksisia videoita voidaan toistaa vain Full HD
-televisioissa, jotka pystyvät toistoon ruutunopeudella 60 r/sek.
158
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Tiedostojen katseleminen HD- tai 3D-televisiossa
Tiedostojen katseleminen 3D-televisiossa
7
Voit katsella 3D-tilassa tai Smart-tilan 3D-panoraama-vaihtoehdolla
kuvattuja valokuvia tai videoita 3D-televisiossa.
Selaa haluamaasi 3D-tiedostoon ja siirry sitten 3D-tilaan
painamalla [I]-painiketta.
• Siirry 2D-tilaan painamalla [I]-painiketta uudelleen.
1
Paina kuvaus- tai toistotilassa [m] ĺ q ĺ HDMI-lähtö
ĺ vaihtoehto. (s. 153)
8
2
Valitse 3D HDMI-lähtö ĺ vaihtoehto. (s. 154)
9
3
Sammuta kamera ja 3D-televisio.
4
Kytke kamera 3D-TV-televisioon lisävarusteena saatavalla
HDMI-kaapelilla.
Ota 3D-toiminto käyttöön televisiossa.
• Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.
Katsele 3D-valokuvia tai toista 3D-videoita käyttämällä
kameran painikkeita.
• 3D-tehostetta tukevaa MPO-tiedostoa ei voi katsella televisiossa, joka ei tue
kyseistä tiedostomuotoa.
• Käytä soveltuvia 3D-laseja katsellessasi MPO-tiedostoa tai 3D-videotiedostoa
3D-televisiossa.
• 3D-panoraama-tilassa otetuissa valokuvissa 3D-tehoste ei ehkä ole yhtä
voimakas kuin 3D-tilassa 3D-objektiivilla otetuissa valokuvissa.
Älä katsele kameralla otettuja 3D-valokuvia tai -videoita 3D-televisiossa tai
3D-näytössä pitkään. Muutoin voi ilmetä epämiellyttäviä oireita, kuten silmien
väsymistä, yleistä väsymistä tai pahoinvointia.
5
Avaa 3D-televisio ja valitse sen ohjelmalähteeksi
HDMI-videotulo.
6
Kytke kameraan virta.
• Kamera siirtyy automaattisesti toistotilaan, kun se kytketään
3D-televisioon.
159
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen
Voit siirtää tiedostoja muistikortilta tietokoneeseen kytkemällä kameran
tietokoneeseen.
Tiedostojen siirtäminen
Windows-käyttöjärjestelmää käyttävään
tietokoneeseen
Kameran kytkeminen siirrettäväksi asemaksi
Voit kytkeä kameran tietokoneeseen siirrettävänä asemana.
1
Sammuta kamera.
2
Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3
Kytke kamera päälle.
• Tietokone tunnistaa kameran automaattisesti.
4
Valitse tietokoneessa Oma tietokone ĺ Siirrettävä levy ĺ
DCIM ĺ 100PHOTO tai 101_0101.
5
Valitse haluamasi tiedostot ja vedä tai tallenna ne
tietokoneelle.
Jos Kansion tyyppi -asetuksena on Pvm, kansion nimi näkyy muodossa
"XXX_KKPP". Jos esimerkiksi otat valokuvan 1. tammikuuta, kansion nimi on
"101_0101".
• Liitä USB-kaapelin pieni pää kameraan. Jos kaapeli liitetään väärin
päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen
katoamisesta.
• Jos yrität kytkeä USB-kaapelin HDMI-porttiin, kamera ei välttämättä
toimi kunnolla.
160
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen
Kameran irrottaminen (Windows XP)
Kamera irrotetaan vastaavalla tavalla Windows Vista-, Windows 7- ja
Windows 8 -käyttöjärjestelmissä.
1
Tiedostojen siirtäminen Mac OS
-tietokoneeseen
Kamera tukee Mac OS 10.5 -käyttöjärjestelmää tai uudempaa versiota.
Varmista, että kameran ja tietokoneen välillä ei siirry tietoa.
• Vilkkuva kameran tilavalo tarkoittaa, että tiedonsiirto on käynnissä.
Odota, että tilavalo lakkaa vilkkumasta.
2
Valitse tietokoneen näytössä alaoikealla olevalla työkalurivillä
.
3
Napsauta ponnahdusviestiä.
4
Napsauta turvallisen irrottamisen viestiä.
5
Irrota USB-kaapeli.
1
Sammuta kamera.
2
Liitä kamera Macintoshiin USB-kaapelilla.
• Liitä USB-kaapelin pieni pää kameraan. Jos kaapeli liitetään väärin
päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen
katoamisesta.
• Jos yrität kytkeä USB-kaapelin HDMI-porttiin, kamera ei välttämättä
toimi kunnolla.
161
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
3
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen
Kytke kamera päälle.
• Tietokone tunnistaa kameran automaattisesti, ja siirrettävän levyn
kuvake tulee näkyviin.
4
Avaa siirrettävä levy tietokoneessa.
5
Siirrä valokuvat tai videot Mac OS -tietokoneeseen.
162
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa
Voit katsella ja muokata tiedostoja mukana toimitettujen ohjelmien avulla.
Voit myös lähettää tiedostoja langattomasti tietokoneeseen.
Ohjelmien asentaminen mukana
toimitetulta CD-levyltä
i-Launcher-ohjelman käyttäminen
i-Launcher-ohjelmassa voidaan toistaa tiedostoja Multimedia Viewer
-toiminnolla, ja siinä on lisäksi linkki PC Auto Backup -ohjelman lataamista
varten.
Windows-käyttöjärjestelmän vaatimukset
1
Aseta mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen.
Kohde
Vaatimukset
2
Valitse kieli.
Suoritin
Intel® i5 3,3 GHz tai nopeampi /
AMD Phenom™ II x4 3,2 GHz tai nopeampi
3
Valitse asennettava ohjelma.
RAM-muisti
Vähintään 512 Mt RAM-muistia (suositellaan
vähintään 1 Gt)
4
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Käyttöjärjestelmä*
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8
Kiintolevytila
Vähintään 250 Mt (suositellaan vähintään 1 Gt)
5
Viimeistele asennus valitsemalla Exit (Lopeta).
Käytettävissä olevat ohjelmat i-Launcher-ohjelmistoa
käytettäessä
Kohde
Kuvaus
Multimedia Viewer
Voit katsella tiedostoja Multimedia Viewer
-ohjelmalla.
Firmware Upgrade
Voit ladata kameran laiteohjelmiston.
PC Auto Backup
Voit lähettää tällä kameralla otettuja valokuvia
tai videoita langattomasti tietokoneeseen.
• CD-ROM-asema
• 1024 x 768 pikseliä, 16-bittinen värinäyttö
Muuta
(suositellaan 1280 x 1024 pikselin 32-bittistä
värinäyttöä)
• USB 2.0 -portti
• nVIDIA Geforce 7600GT tai tehokkaampi /
ATI X1600 -sarja tai tehokkaampi
• Microsoft DirectX 9.0c tai uudempi
* 32-bittinen i-Launcher asennetaan myös 64-bittisiin Windows XP-, Windows Vista-,
Windows 7- ja Windows 8 -järjestelmiin.
163
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa
• Vaatimukset ovat vain suosituksia. Tietokoneen tila voi aiheuttaa sen, ettei
Mac OS -käyttöjärjestelmän vaatimukset
i-Launcher toimi oikein, vaikka tietokone olisi vaatimusten mukainen.
• Jos tietokone ei ole vaatimusten mukainen, videot eivät ehkä toistu oikein.
Kohde
Vaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Mac OS 10.5 tai uudempi (paitsi PowerPC)
RAM
Vähintään 256 Mt RAM-muistia
(suositellaan vähintään 512 Mt)
Kiintolevytila
Vähintään 110 Mt
Muuta
USB 2.0 -portti, CD-ROM-asema
Valmistaja ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat yhteensopimattoman
tietokoneen, kuten itse kootun tietokoneen, käytöstä.
i-Launcher-ohjelman avaaminen
Valitse tietokoneessa Käynnistä ĺ Kaikki ohjelmat ĺ Samsung ĺ
i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher. Valitse Mac OS -tietokoneessa
Applications (Sovellukset)ĺ Samsung ĺ i-Launcher.
164
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa
Multimedia Viewer -toiminnon käyttäminen
Multimedia Viewer -toiminnon avulla voidaan toistaa tiedostoja. Napsauta
Samsung i-Launcher -näytössä Multimedia Viewer.
• Multimedia Viewer -toiminto tukee seuraavia muotoja:
- Videot: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Valokuvat: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Muiden valmistajien laitteilla tallennetut tiedostot eivät ehkä toistu tasaisesti.
Valokuvien katseleminen
1
Nro
Kuvaus
1
Tiedostonimi
2
Suurennettu alue
3
Pylväskaavio
4
Avaa valittu tiedosto.
5
Pylväskaaviopainike
6
Käännä vasemmalle tai oikealle.
7
Siirry edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.
8
Sovita valokuva näyttöön.
9
Näytä valokuva alkuperäisen kokoisena.
10
Lähennä tai loitonna
11
Vaihda 2D-tilasta 3D-tilaan ja päinvastoin.
2
3
11
10
9 8
7
6
5
4
165
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa
Videoiden katseleminen
1
Nro
Kuvaus
6
Tauko
7
Siirry edelliseen tiedostoon.
8
Etenemispalkki
Laiteohjelmiston lataaminen
Napsauta Samsung i-Launcher -näytössä Firmware Upgrade.
PC Auto Backup -ohjelman lataaminen
2
8
7 6 5 4
Nro
Kuvaus
1
Tiedostonimi
2
Säädä äänenvoimakkuutta.
3
Avaa valittu tiedosto.
4
Siirry seuraavaan tiedostoon.
5
Seis
Napsauta Samsung i-Launcher -näytössä PC Auto Backup.
Tietoja PC Auto Backup -ohjelman asentamisesta on sivulla 133.
3
166
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa
Adobe Photoshop Lightroom -ohjelmiston
asentaminen
Adobe Photoshop Lightroom -ohjelmiston
käyttäminen
1
Aseta Adobe Photoshop Lightroom -DVD-ROM-levy
tietokoneen DVD-asemaan.
2
3
Valitse kieli.
Kameran ottamat kuvat muunnetaan usein JPEG-muotoon ja tallennetaan
muistiin kameran kuvausaikaisten asetusten mukaisesti. RAW-tiedostoja
ei muunneta JPEG-muotoon, vaan ne tallennetaan muistiin sellaisinaan.
Adobe Photoshop Lightroom -ohjelmalla voit kalibroida valokuvien
valotuksen, valkotasapainon, värisävyn, kontrastin ja värit. Voit myös
muokata JPEG-, TIFF- ja RAW-muotoisia tiedostoja. Lisätietoja on ohjelman
käyttöoppaassa.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
• Käytettävästä Adobe Photoshop Lightroom -versiosta riippuen voi olla, ettei
RAW-tiedostoja voi avata. Jos näin on, päivitä ohjelmisto Adobe-sivustosta.
• Adobe Photoshop Lightroom -ohjelmistossa kuvan kirkkaus, värit ja
muut ominaisuudet voivat näyttää erilaisilta. Tämä johtuu siitä, että kuvaa
otettaessa käytössä olleet alkuperäiset kameran asetukset poistetaan, jotta
kuvaa voidaan käsitellä Adobe Photoshop Lightroom -ohjelmistossa.
167
Luku 7
Liite
Tässä luvussa on tietoja virheilmoituksista ja kameran huoltamisesta,
vianmääritysvihjeitä, tekniset tiedot ja tietoja lisävarusteista.
Liite
Virheilmoitukset
Alla on lueteltu virheilmoituksia ja niiden mahdollisia korjauskeinoja.
Virheilmoitukset
Ehdotettu korjauskeino
Linssi on lukittu
Objektiivi on lukittu. Kierrä objektiivia vastapäivään,
kunnes kuulet napsahduksen. (s. 46)
Korttivirhe
• Sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen.
• Ota muistikortti ulos ja laita se takaisin.
• Alusta muistikortti.
Virta vähissä
Vaihda ladattu akku tai lataa akku.
Ei kuvatiedosto
Ota kuvia tai käytä muistikorttia, jossa on kuvia.
Tiedostovirhe
Poista vioittunut tiedosto tai ota yhteys huoltoon.
Muisti täynnä
Poista tarpeettomat tiedostot tai syötä uusi
muistikortti.
Kortti lukittu
Voit estää tiedostojen poiston lukitsemalla
SD-, SDHC-, SDXC- tai UHS-1-kortin. Avaa kortin
lukitus kuvaamisen ajaksi. (s. 173)
Virheilmoitukset
Ehdotettu korjauskeino
Kansion ja
tiedoston numerot
ovat suurimmat
mahdolliset. Vaihda
kortti.
Tiedostonimet eivät vastaa DCF-standardia. Siirrä
muistikortissa olevat tiedostot tietokoneeseen ja
alusta kortti. (s. 155)
Error 00
Sammuta kamera ja asenna objektiivi takaisin. Jos
yhä saat tämän ilmoituksen, ota yhteys huoltoon.
Error 01 / 02
Sammuta kamera, irrota akku ja asenna se takaisin.
Jos yhä saat tämän ilmoituksen, ota yhteys huoltoon.
169
Liite
Kameran huoltaminen
Kameran puhdistaminen
Kameran objektiivi ja näyttö
Poista pöly harjalla ja pyyhi objektiivi varoen pehmeällä liinalla. Jos kaikki
pöly ei irtoa, tiputa linssinpuhdistusnestettä puhdistuspaperille ja pyyhi
varoen.
Kuvakenno
Kuvausolosuhteiden mukaan valokuvissa voi näkyä pölyä sen takia, että
kuvakenno on yhteydessä ympäristöön. Tämä on normaalia, ja kamera
altistuu pölylle jokapäiväisessä käytössä. Voit poistaa pölyn kuvakennosta
kuvakennon puhdistustoiminnolla. (s. 156) Jos pöly ei poistu kuvakennon
puhdistuksessa, ota yhteys huoltoon. Älä työnnä puhallinta objektiivin
asennusaukkoon.
Kameran runko
Pyyhi varoen pehmeällä, kuivalla liinalla.
Älä koskaan puhdista bentseenillä, tinnerillä tai alkoholilla. Nämä liuokset voivat
vioittaa kameraa tai aiheuttaa toimintahäiriön.
170
Liite >
Kameran huoltaminen
Kameran käyttäminen ja varastointi
Käyttö rannoilla
• Jos käytät kameraa rannalla tai vastaavalla alueella, suojaa se hiekalta ja
Kameran käytölle ja säilytykselle sopimattomia paikkoja
• Älä altista kameraa hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
lialta.
• Kamera ei ole vedenpitävä. Älä käsittele akkua, sovitinta tai muistikorttia
märin käsin. Kameran käyttö märin käsin voi vioittaa kameraa.
• Älä käytä kameraa paikassa, joka on hyvin kostea tai jossa kosteus
vaihtelee voimakkaasti.
• Älä altista kameraa suoralle auringonpaisteelle äläkä säilytä sitä
kuumassa, huonosti tuuletetussa paikassa, kuten autossa kesällä.
• Suojaa kamera ja näyttö iskuilta, kovakouraiselta käsittelyltä ja liialliselta
tärinältä, jotta ne eivät vioittuisi.
• Älä käytä tai säilytä kameraa pölyisessä, kosteassa tai huonosti
tuuletetussa tilassa liikkuvien ja sisäisten osien vaurioitumisen
välttämiseksi.
Pitkäaikainen varastointi
• Kun varastoit kameran pitkäksi aikaa, aseta se suljettuun koteloon, jossa
on sisällä kosteutta imevää materiaalia, kuten silikonigeeliä.
• Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava
ennen käyttöä.
• Päivämäärä ja kellonaika voivat nollautua, kun kameraan kytketään virta
kameran ja akun oltua erillään pitkään.
• Älä käytä kameraa polttoaineiden, polttonesteiden tai herkästi syttyvien
kemikaalien lähellä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai
räjähteitä yhdessä kameran tai sen lisävarusteiden kanssa.
• Älä säilytä kameraa koimyrkyn lähellä.
171
Liite >
Kameran huoltaminen
Kameran käyttäminen varoen kosteissa ympäristöissä
Kun siirrät kameran kylmästä lämpimään tilaan, objektiivin pinnalle ja
kameran sisäkomponentteihin saattaa tiivistyä vettä. Sammuta tällöin
kamera ja odota vähintään yksi tunti. Jos muistikortin pinnalle tiivistyy
vettä, poista muistikortti kamerasta ja anna tiivistyneen kosteuden haihtua
ennen kortin asettamista takaisin kameraan.
Muita varoituksia
• Älä heiluta kameraa hihnasta. Muutoin käyttäjä tai muut henkilöt voivat
loukkaantua ja kamera vioittua.
• Älä maalaa kameraa, sillä maali voi estää liikkuvien osien liikkeen ja
kameran asianmukaisen toiminnan.
• Katkaise kamerasta virta, kun et käytä sitä.
• Kamerassa on herkkiä osia. Suojaa kamera iskuilta.
• Suojaa näyttöä ulkoisilta voimilta pitämällä kamera kotelossa, kun se ei
ole käytössä. Suojaa kamera naarmuilta pitämällä se erillään hiekasta,
terävistä esineistä ja kolikoista.
• Älä käytä kameraa, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut
lasi tai akryyli voi aiheuttaa vammoja käsiisi tai kasvoihisi. Vie kamera
korjattavaksi Samsung-huoltoon.
• Älä jätä objektiivia alttiiksi suoralle auringonvalolle, sillä se saattaa
muuttaa kuvakennon väriä tai saada sen toimimaan väärin.
• Suojaa kameran objektiivi sormenjäljiltä ja naarmuilta. Puhdista
objektiivi pehmeällä, puhtaalla linssinpuhdistusliinalla.
• Kamera saattaa sammua, jos siihen kohdistuu isku. Tämän tarkoituksena
on suojata muistikorttia. Voit jatkaa kameran käyttöä kytkemällä sen taas
päälle.
• Kamera voi kuumentua käytön aikana. Tämä on normaalia, eikä sen
pitäisi vaikuttaa kameran elinikään eikä suorituskykyyn.
• Jos käytät kameraa matalassa lämpötilassa, sen käynnistyminen saattaa
kestää jonkin aikaa, näytön väri saattaa muuttua tilapäisesti ja näytössä
saattaa näkyä viivekuvia. Nämä eivät ole vikoja, vaan ne korjautuvat
itsestään, kun kamera viedään takaisin korkeampaan lämpötilaan.
• Kameran pinnalla oleva maali tai metalli voi aiheuttaa herkkäihoisille
allergioita, kutinaa iholla, ihottumaa tai turvotusta. Jos koet tällaisia
oireita, lakkaa heti käyttämästä kameraa ja hakeudu lääkärin puheille.
• Älä laita kameran koloihin, aukkoihin tai liitäntöihin ylimääräisiä
kappaleita. Takuu ei ehkä kata virheellisestä käytöstä aiheutuvia
vaurioita.
• Älä anna epäpätevien henkilöiden huoltaa kameraa, äläkä yritä huoltaa
sitä itse. Takuu ei kata epäpätevästä huollosta aiheutuvia vikoja.
• Älä koskaan aseta kameroita, akkuja, paristoja, latureita tai lisävarusteita
lämmityslaitteiden (kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien)
lähelle, päälle tai sisälle. Kuumuus voi vääristää näiden laitteiden muotoa
tai ylikuumentaa niitä, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
172
Liite >
Kameran huoltaminen
Tietoja muistikortista
Muistikortin sovitin
Tuettu muistikortti
Tässä tuotteessa voi käyttää SD (Secure Digital)-, SDHC (Secure Digital
High Capacity)-, SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)-, UHS-1 (Ultra
High Speed-1)-, microSD-, microSDHC-, microSDXC- ja microUHS-1muistikortteja.
Muistikortti
Mikrokokoisten muistikorttien käyttäminen tässä tuotteessa, tietokoneessa
tai muistikortinlukijassa edellyttää, että kortti asetetaan sovittimeen.
Liittimet
Kirjoitussuojauskytkin
Etiketti (etupuoli)
Voit estää tiedostojen poistamisen SD-, SDHC-, SDXC- tai UHS-1-kortin
kirjoitussuojauskytkimellä. Lukitse kortti siirtämällä kytkin ala-asentoon ja
poista lukitus siirtämällä kytkin yläasentoon. Avaa kortin lukitus, kun otat
kuvia tai kuvaat videoita.
173
Liite >
Kameran huoltaminen
Muistikortin kapasiteetti
Muistikapasiteetti määräytyy kuvattujen otosten ja kuvausolosuhteiden mukaan. Nämä kapasiteetit perustuvat 2 Gt:n SD-korttiin.
Laatu
Koko
Valokuva
Supertarkka
Tarkka
Normaali
RAW
RAW +
Supertarkka
RAW + Tarkka
RAW + Normaali
20.0M (5472X3648)
151
179
218
69
47
49
52
10.1M (3888X2592)
276
321
384
-
62
64
66
5.9M (2976X1984)
423
484
565
-
71
72
74
2.0M (1728X1152)
845
923
1 016
-
82
83
84
Sarjakuvaus
479
545
631
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
177
208
252
-
51
53
56
7.8M (3712X2088)
343
396
467
-
66
68
70
4.9M (2944X1656)
487
553
640
-
74
75
76
2.1M (1920X1080)
827
905
999
-
82
83
84
13.3M (3648X3648)
218
255
307
-
56
58
61
7.0M (2640X2640)
373
429
504
-
68
70
72
4.0M (2000X2000)
559
630
721
-
76
77
78
1.1M (1024X1024)
1 111
1 180
1 258
-
86
86
87
174
Liite >
Kameran huoltaminen
Laatu
Koko
1920X1080 (60 r/sek)
1920X1080 (30 r/sek)
*
1920X1080 (15 r/sek)
Video
1920X810 (24 r/sek)
1280X720 (60 r/sek)
1280X720 (30 r/sek)
640X480 (30 r/sek)
Jakamiseen (30 r/sek)
*
•
•
•
•
•
Korkea laatu
Normaali
noin 10' 10"
noin 12' 43"
noin 17' 41"
noin 22' 09"
noin 23' 38"
noin 29' 24"
noin 21' 35"
noin 27' 02"
noin 16' 51"
noin 21' 06"
noin 29' 11"
noin 36' 35"
noin 120' 47"
noin 153' 30"
noin 218' 48"
noin 278' 24"
on käytettävissä vain joillakin Smart-suodatin-asetuksilla.
Yllä annetut luvut on mitattu käyttämättä zoomaustoimintoa.
Tallennusaika saattaa vaihdella, jos käytät zoomia.
Nauhoitimme useita videoita peräkkäin määrittääksemme kokonaisnauhoitusajan.
Tiedostokohtainen enimmäistallennusaika on 29 minuuttia 59 sekuntia.
Jakamiseen-videoiden tiedostokohtainen enimmäistoistoaika on 30 sekuntia.
175
Liite >
Kameran huoltaminen
Varoituksia muistikorttien käytöstä
• Älä altista muistikortteja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille
(alle 0 °C / 32 °F tai yli 40 °C / 104 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat
aiheuttaa muistikortteihin toimintahäiriöitä.
• Aseta muistikortti oikeansuuntaisesti. Jos muistikortti asetetaan
vääränsuuntaisesti, kamera ja muistikortti voivat vioittua.
• Älä käytä muistikortteja, jotka on alustettu toisella kameralla tai
tietokoneella. Alusta muistikortti uudelleen kameralla.
• Sammuta kamera, kun asennat tai poistat muistikorttia.
• Älä ota muistikorttia pois kamerasta tai sammuta kameraa valon
vilkkuessa, sillä muutoin tiedot voivat vahingoittua.
• Kun muistikortin käyttöikä umpeutuu, korttiin ei voi tallentaa uusia
• Suojaa muistikortit nesteiltä, lialta ja vierailta aineilta. Jos muistikortti
on likainen, pyyhi se puhtaaksi pehmeällä liinalla, ennen kuin asetat sen
kameraan.
• Älä päästä muistikortteihin tai muistikorttipaikkaan nesteitä, likaa tai
vieraita aineita. Muutoin muistikortti tai kamera voi vioittua.
• Kuljeta muistikorttia kotelossa, jossa se on suojassa staattisen sähkön
purkauksilta.
• Siirrä tärkeät tiedot toiseen muistivälineeseen, kuten kiintolevylle tai
CD- tai DV-levylle.
• Kun käytät kameraa pitkään, muistikortti saattaa kuumeta. Tämä on
normaalia, eikä ole merkki viasta.
• Käytä vakiovaatimusten mukaista muistikorttia.
valokuvia. Käytä sen sijaan uutta muistikorttia.
• Älä taivuta tai pudota muistikortteja äläkä anna niihin kohdistua iskuja
Valmistaja ei ole vastuussa tietojen katoamisesta.
tai painetta.
• Vältä käyttämästä ja säilyttämästä muistikortteja vahvojen
magneettikenttien lähellä.
• Vältä käyttämästä ja säilyttämästä muistikortteja alueilla, joissa on
korkea lämpötila, suuri kosteusprosentti tai syövyttäviä aineita.
176
Liite >
Kameran huoltaminen
Akku
• Älä laske laitetta pitkiksi ajoiksi helposti syttyville pinnoille, kuten lakanoille,
Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja
• Kun laite on päällä, älä jätä sitä suljettuun tilaan pitkiksi ajoiksi.
• Älä anna akun napojen koskettaa metalliesineitä, kuten kaulakoruja, kolikoita,
matoille tai sähköhuoville.
Akun tekniset tiedot
Kohde
Kuvaus
Malli
BP1130
Tyyppi
Litiumioniakku
Kennon kapasiteetti
1 130 mAh
Jännite
7,6 V
Latausaika* (kun akun varaus on
kokonaan purkautunut)
Noin 215 min
* Akun lataaminen kytkemällä kamera tietokoneeseen saattaa kestää kauemmin.
•
•
•
•
•
•
•
avaimia tai kelloa.
Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia litiumioniakkuja.
Älä pura akkua tai puhkaise sitä terävällä esineellä.
Älä altista akkua suurelle paineelle tai murskaaville voimille.
Älä anna akun iskeytyä mihinkään, kuten pudottamalla sitä korkealta.
Älä altista akkua yli 60 °C (140 °F) lämpötiloille.
Älä anna akun joutua kosketuksiin kosteuden tai nesteiden kanssa.
Akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle,
tulelle tms.
Hävitysohjeet
• Hävitä akku huolella.
• Älä hävitä akkua polttamalla.
• Hävitysohjeet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Hävitä akku kaikkien
paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
Akun huolettomasta tai epäasianmukaisesta käsittelystä saattaa seurata
loukkaantuminen tai kuolema. Käsittele akkua turvallisuussyistä
asianmukaisesti noudattamalla seuraavia ohjeita:
• Akku saattaa syttyä tai räjähtää, jos sitä ei käsitellä asianmukaisesti. Jos
•
•
•
•
huomaat akussa minkäänlaisia epämuodostumia, halkeamia tai muita
poikkeamia, lakkaa heti käyttämästä akkua ja ota yhteys valmistajaan.
Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia akkulatureita ja lataa akku
ainoastaan käyttöohjeiden kuvaamalla tavalla.
Älä aseta akkua lämmittimien lähelle äläkä altista sitä liialliselle kuumuudelle,
kuten pitämällä sitä kesällä suljetussa autossa.
Älä laita akkua mikroaaltouuniin.
Älä säilytä äläkä käytä akkua kuumassa, kosteassa paikassa, kuten kylpylässä
tai suihkukaapissa.
Akun latausohjeet
Vaihda akku ainoastaan näiden käyttöohjeiden mukaisesti. Akku saattaa syttyä
tai räjähtää, jos sitä ei ladata asianmukaisesti.
177
Liite >
Kameran huoltaminen
Akun kesto
Huomautuksia akun käytöstä
Kuvaustila
Keskimääräinen aika / Kuvien määrä
Valokuvat
noin 165 min / noin 330 valokuvaa
Videot
noin 110 min (Videot tallennettuina tarkkuudella
1920X1080 ja ruutunopeudella 60 r/sek.)
• Yllä mainitut luvut perustuvat CIPA :n testistandardeihin.
Tulokset voivat vaihdella varsinaisesta käytöstä riippuen.
• Todellinen kuvausaika riippuu taustasta, kuvausvälistä ja
käyttöolosuhteista.
• Nauhoitimme useita videoita peräkkäin määrittääksemme
kokonaisnauhoitusajan.
Akun tyhjenemisilmoitus
Kun akun varaus on purkautunut kokonaan, akkukuvake näkyy punaisena
ja näyttöön tulee ilmoitus "Virta vähissä".
• Älä altista paristoja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille
(alle 0 °C / 32 °F tai yli 40 °C / 104 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat
pienentää akkujen varauskapasiteettia.
• Kun käytät kameraa pitkän aikaa, akkutilaa ympäröivä alue saattaa
kuumeta. Tämä ei vaikuta kameran normaaliin käyttöön.
• Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta, sillä se voi
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Paristojen kapasiteetti saattaa heikentyä ja kesto lyhentyä, jos lämpötila
on alle 0 °C / 32 °F.
• Paristojen kapasiteetti voi heikentyä matalissa lämpötiloissa, mutta se
palaa normaaliksi lämpimässä.
• Poista kamerasta akut, kun varastoit sen pitkäksi ajaksi. Akut saattavat
vuotaa tai hapettua ja vahingoittaa kameraa. Kameran säilyttäminen
pitkään akku asennettuna aiheuttaa akun varauksen purkautumisen.
Täysin tyhjentynyttä akkua ei voi ehkä ladata täyteen.
• Jos et käytä akkua pitkään aikaan (vähintään kolmeen kuukauteen),
tarkista akku ja lataa se säännöllisesti. Jos annat akun tyhjentyä
jatkuvasti, sen varauskyky voi heikentyä ja käyttöikä lyhentyä, mikä voi
aiheuttaa toimintahäiriön, tulipalon tai räjähdyksen.
178
Liite >
Kameran huoltaminen
Varoituksia paristojen käytöstä
Suojele akkuja, latureita ja muistikortteja vaurioilta.
Estä paristoja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska
ne voivat yhdistää pariston navat (+ ja -), jolloin paristo voi vaurioitua
väliaikaisesti tai pysyvästi ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Jos kytket kameran ulkoiseen virtalähteeseen akun ollessa tyhjä, paljon
virtaa vaativien toimintojen käyttö saa kameran sammumaan.
Lataa akku, jotta kamera toimisi normaalisti.
• Jos kytket virtakaapelin uudelleen, kun akku on täyteen ladattu, tilan
merkkivalo syttyy noin 30 minuutiksi.
• Salaman käyttö ja videokuvaus kuluttavat akkua nopeasti. Lataa akkua,
kunnes punainen tilan merkkivalo sammuu.
Akun lataamisesta
• Jos tilan merkkivalo ei pala, tarkista, että akku on asetettu oikein.
• Jos kamera on päällä latauksen aikana, akku ei välttämättä lataudu
täysin. Sammuta kamera ennen akun lataamista.
• Älä käytä kameraa akkua ladatessasi. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta, sillä se voi
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Jos tilan merkkivalo vilkkuu punaisena, liitä kaapeli uudelleen tai irrota
akku ja aseta se takaisin paikalleen.
• Jos lataat akkua johdon ollessa ylikuumentunut tai lämpötilan ollessa
liian korkea, tilan merkkivalo voi vilkkua punaisena. Lataus alkaa, kun
akku on jäähtynyt.
• Akkujen ylilataaminen voi lyhentää niiden käyttöikää. Kun lataus päättyy,
irrota kaapeli kamerasta.
• Älä taivuta virtajohtoa tai aseta sen päälle painavia esineitä.
Muutoin johto voi vioittua.
• Anna akun latautua vähintään kymmenen minuuttia ennen virran
kytkemistä kameraan.
179
Liite >
Kameran huoltaminen
Huomautuksia lataamisesta kameran ollessa kytkettynä tietokoneeseen
• Käytä ainoastaan kameran mukana tullutta USB-kaapelia.
• Akku ei välttämättä lataudu, jos
- käytät USB-keskitintä
- tietokoneeseen on kytketty muita USB-laitteita
- kaapeli on liitetty tietokoneen edessä olevaan porttiin
- tietokoneen USB-portti ei tue virtalähtöstandardia (5 V, 500 mA).
Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja
• Älä hävitä akkuja koskaan polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia
määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen paristojen hävittämistä.
• Älä koskaan aseta akkuja tai kameraa lämmityslaitteiden, kuten
mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle.
Paristot voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
180
Liite
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Jos laitteen kanssa on ongelmia, tutustu tässä luvussa annettuihin
vianmääritysohjeisiin, ennen yhteyden ottamista huoltoon.
Vika
Ehdotettu korjauskeino
• Muistikortilla ei ole tilaa. Poista tarpeettomat
tiedostot tai syötä uusi muistikortti.
Jos viet kameran huoltoon, muista ottaa mukaan kaikki muut osat, jotka ovat
saattaneet vaikuttaa vikaan, kuten muistikortti ja akku.
Vika
Ehdotettu korjauskeino
Kamera ei käynnisty
• Varmista, että kamerassa on akku.
• Varmista, että akku on asennettu oikein.
• Lataa akku.
• Lataa akku.
• Kamera voi olla virransäästötilassa tai näyttö
Virta katkeaa yllättäen
sammuu automaattisesti. (s. 153)
• Kamera voi sammua automaattisesti
estääkseen muistikorttia vioittumasta liiallisen
kuumuuden takia. Kytke kamera takaisin päälle.
• Kameran akku saattaa tyhjentyä nopeammin
Kameran akku
tyhjenee nopeasti
alhaisessa lämpötilassa (alle 0 °C / 32 °F). Pidä
akku lämpöisenä pitämällä sitä taskussa.
• Salaman käyttö ja videokuvaus kuluttavat
akkua nopeasti. Lataa tarvittaessa.
• Akut ovat kulutustavaroita, jotka on
vaihdettava ajoittain. Jos akku tyhjenee liian
nopeasti, hanki uusi akku.
• Alusta muistikortti.
• Muistikortti on viallinen. Hanki uusi
Valokuvien ottaminen
ei onnistu
muistikortti.
• Muistikortti on lukittu. Avaa muistikortin
lukitus. (s. 173)
• Varmista, että kameran virta on kytketty päälle.
• Lataa akku.
• Varmista, että akku on asennettu oikein.
Kamera jumiutuu
Irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen.
Kamera kuumenee
Kamera voi kuumentua käytön aikana. Tämä on
normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa kameran
elinikään eikä suorituskykyyn.
Salama välähtää
yllättäen
Salama saattaa laueta staattisen sähkön takia.
Kamerassa ei ole vikaa.
Salama ei toimi
• Salama-asetuksena saattaa olla Pois. (s. 94)
• Salamaa ei voi käyttää joissakin tiloissa.
Päiväys ja aika ovat
väärät
Aseta päivämäärä ja aika q-valikossa. (s. 153)
Näyttö tai painikkeet
eivät toimi
Irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen.
181
Liite >
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Vika
Ehdotettu korjauskeino
Vika
Ehdotettu korjauskeino
Muistikortissa on virhe
• Sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen.
• Ota muistikortti ulos ja aseta se takaisin.
• Alusta muistikortti.
Valokuvan värit eivät
vastaa todellista
näkymää
Virheellinen valkotasapainoasetus voi tehdä
väreistä epäluonnollisia. Valitse valonlähteelle
sopiva valkotasapainoasetus. (s. 77)
Lisätietoja on kohdassa "Varoituksia
muistikorttien käytöstä". (s. 176)
Tietokone ei tunnista
SDXC- tai
UHS-1-muistikorttia
SDXC-muistikortit käyttävät exFATtiedostojärjestelmää. Jos haluat käyttää SDXC- tai
UHS-1-muistikortteja Windows XP -tietokoneessa,
lataa ja päivitä exFAT-tiedostojärjestelmän ohjain
Microsoftin sivustosta.
Valokuva on liian
kirkas tai tumma.
Valokuva on yli- tai alivalottunut.
• Säädä aukkoarvoa tai suljinnopeutta.
• Säädä ISO-herkkyyttä. (s. 76)
• Poista salama käytöstä tai ota se käyttöön.
(s. 94)
• Säädä valotusarvoa. (s. 102)
Televisio tai tietokone
ei pysty näyttämään
SDXC- tai
UHS-1-muistikortille
tallennettuja
valokuvia ja videoita
SDXC-muistikortit käyttävät exFATtiedostojärjestelmää. Jos haluat käyttää exFATtiedostojärjestelmässä alustettuja SDXC- tai
UHS-1-muistikortteja, varmista ennen kameran
yhdistämistä laitteeseen, että ulkoinen laite on
yhteensopiva exFAT-tiedostojärjestelmän kanssa.
Valokuvat ovat
vääristyneitä
Tämä kamera saattaa vääristää kuvia hieman, kun
sen kanssa käytetään laajakulmaobjektiivia, jolla
voidaan kuvata laajalla kuvakulmalla. Tämä on
normaalia, eikä kyseessä ole vika.
Tiedostoja ei voi
näyttää
Jos tiedoston nimeä muutetaan, kamera ei
välttämättä pysty toistamaan tiedostoa (nimen
tulee noudattaa DCF-standardia). Jos näin käy,
näytä tiedostot tietokoneessa.
• Varmista, että valitsemasi tarkennusasetus sopii
Valokuva on sumea
kuvalle, jonka aiot ottaa.
• Käytä kolmijalkaa kameran tärinän estämiseksi.
• Varmista, että objektiivi on puhdas. Jos ei,
puhdista se. (s. 170)
Kytketyssä ulkoisessa
laitteessa ei näy
toistonäyttöä
Tietokone ei tunnista
kameraa
• Varmista, että HDMI-kaapeli on kytketty oikein
ulkoiseen näyttöön.
• Varmista, että kuvat on tallennettu
muistikorttiin oikein.
• Varmista, että USB-kaapeli on kytketty oikein.
• Varmista, että kameran virta on kytketty päälle.
• Varmista, että tietokoneessa on kameran
tukema käyttöjärjestelmä.
Tietokone katkaisee
yhteyden kameraan
tiedostojen siirron
aikana
Staattinen sähkö saattaa keskeyttää siirron. Irrota
USB-kaapeli ja kiinnitä se uudelleen.
182
Liite >
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Vika
Ehdotettu korjauskeino
Tietokone ei toista
videoita
Videot eivät välttämättä toistu joissain
videosoitinohjelmissa. Voit katsella kameralla
kuvattuja videotiedostoja tietokoneessa
Multimedia Viewer -ohjelmalla, jonka voi asentaa
iLauncher-ohjelman mukana tietokoneeseen.
• Lopeta i-Launcher ja käynnistä se uudelleen.
• Tietokoneen ominaisuudet ja käyttöympäristö
i-Launcher ei toimi
oikein
DPOF-asetusta ei
voi määrittää
RAW-tiedostoille
voivat aiheuttaa sen, ettei ohjelma käynnisty
automaattisesti. Valitse tällöin Windowstietokoneessa Käynnistä ĺ Kaikki ohjelmat
ĺ Samsung ĺ i-Launcher ĺ Samsung
i-Launcher. (Windows 8 -käyttöjärjestelmässä
avaa aloitusnäyttö ja valitse sitten All apps
(Kaikki sovellukset) ĺ Samsung i-Launcher.)
Valitse Mac OS -tietokoneessa Applications
(Sovellukset)ĺ Samsung ĺ i-Launcher.
Vika
Ehdotettu korjauskeino
AEL-ominaisuus ei
toimi
AEL-ominaisuus ei toimi t-, M-, i- ja
s-tiloissa. Valitse toinen tila, jos haluat käyttää
tätä ominaisuutta.
Objektiivi ei toimi
• Varmista, että objektiivi on asennettu oikein.
• Irrota objektiivi kamerasta ja asenna se takaisin.
Ulkoinen salama tai
GPS ei toimi
Varmista, että ulkoinen laite on asennettu oikein
ja päällä.
Päivämäärän ja
ajan asetusruutu
avautuu, kun kamera
käynnistetään
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen.
• Tämä ruutu avautuu, kun kameran sisäinen
virtalähde on täysin tyhjä. Asenna täysin ladattu
akku ja odota vähintään 72 tuntia kameran
ollessa sammuksissa, että sisäinen virtalähde
latautuu.
RAW-tiedostojen DPOF-asetus ei ole
määritettävissä.
• Kohde ei näy tarkennettuna. Kun kohde on
Automaattinen
tarkennus ei toimi
AF-alueen ulkopuolella, ota kuva siirtämällä
kohde AF-alueen sisälle ja painamalla
[Suljin]-painike puoliksi alas.
• Kohde on liian lähellä. Astu kauemmas
kohteesta ja ota kuva.
• Tarkennustilaksi on valittu MF. Siirry AF-tilaan.
183
Liite
Kameran tekniset tiedot
Kuvakenno
Näyttö
Tyyppi
CMOS
Kennon koko
23,5 X 15,7 mm
Teholliset pikselit
Noin 20,3 megapikseliä
Pikseleitä yhteensä
Noin 21,6 megapikseliä
Värisuodatin
Ensisijainen RGB-värisuodatin
Objektiivin kiinnitys
Tyyppi
Samsung NX -kiinnitys
Yhteensopiva objektiivi
Samsung-objektiivit
Tyyppi
AMOLED, kosketuspaneeli (C-tyypin
kosketusohjaus käytössä)
Koko
3,31" (noin 84,0 mm)
Tarkkuus
WVGA (800X480) 768 000 pistettä (PenTile)
Näkökenttä
Noin 100 %
Kulma
Kallistettavissa (ylös 180°, alas 45°)
Käyttäjän näyttö
Ruudukko, Kuvakkeet, Pylväskaavio,
Etäisyysmitta, Vesivaaka
Tarkennus
Kuvanvakautus
Tyyppi
Objektiivin siirto (objektiivista riippuen)
Tila
Pois / Tila 1 / Tila 2
Tyyppi
• Tarkennuspisteiden kokonaismäärä:
Vääristymien korjaus
Pois/Päällä (määräytyy objektiivin mukaan)
Tarkennuspiste
i-Function
E, Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Pölyn vähentäminen
Tyyppi
Vaiheen tunnistava ja kontrastiin perustuva
automaattitarkennus
Yliäänikäyttö
105 pistettä (vaiheen tunnistava
automaattitarkennus), 247 pistettä (kontrastiin
perustuva automaattitarkennus)
• Valinta: 1 piste (vapaa valinta)
• Monipiste: normaali 21 (3 X 7) pistettä
(ristikkäispiste 1), lähikuvauksessa 35 pistettä
• Kasvojentunnistus: enintään kymmenet
kasvot
Tila
Yksittäistarkennus, Jatkuva tarkennus,
Manuaalitarkennus, Kosketustarkennus ja suljin
AF-apuvalo
Vihreä LED
184
Liite >
Kameran tekniset tiedot
Suljin
Käyttötila
Tyyppi
Sähköisesti ohjattu pystytoiminen verhosuljin
Nopeus
• Automaattinen: 1/6 000–1/4 s
• Manuaalinen: 1/6 000–30 s (1/3 EV-askel)
• Bulb (aikaraja: 4 min)
Valotus
Tila
8,6 r/sek
Jatkuva kuvaus
TTL 221 (17 X 13) lohko
Mittausjärjestelmä
Mittaus: Monilohko, Keskipain., Piste
Mittausalue: EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Kompensointi
±3 EV (1/3 EV-askel)
AE-lukitus
CUSTOM-painike
ISO-vastaavuus
Autom., 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400,
12800, 25600 (1 tai 1/3 EV-askel)
* Automaattiset ISO-asetukset ovat valittavissa arvoon
ISO 3200 saakka.
Yksittäis, Jatkuva, Sarjakuvaus (vain 5M),
Ajastin, Haarukointi (Automaattinen valotus,
Valkotasapaino, Ohjattu kuva)
* Suurin kuvausnopeus on 8,6 kuvaa sekunnissa. Se
hidastuu noin 13 JPEG-kuvan tai viiden RAW-kuvan
jälkeen. (Voi vaihdella muistikortin ominaisuuksien
mukaan.)
Haarukkakuvaus
Automaattinen valotuksen haarukointi (±3 EV),
Valkotasapainon haarukointi,
Opastettu kuvan haarukointi
Itseajastin
2–30 s (yhden sekunnin väli)
Salama
Tyyppi
Ulkoinen salama (yhdessä SEF8A:n kanssa)
Tila
Smart-salama, Autom., Automaattinen punasilm.,
Täytesal, Täyte punainen, 1. verho, 2. verho, Pois
Opasluku
8 (perustuu herkkyyteen ISO 100) (SEF8A)
Katselukulma
28 mm (vastaava 35 mm:n filmikamerassa)
Täsmäysnopeus
Alle 1/180 s
Salaman EV
-2–+2 EV (1/2 EV-askel)
Ulkoinen salama
Lisävarusteena saatavat ulkoiset
Samsung-salamat: SEF42A, SEF220A
Sync-portti
Salamakenkä
185
Liite >
Kameran tekniset tiedot
Valkotasapaino
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Tila
Autom. valkotasapaino, Päivänval, Pilvinen,
Loistep valkoinen, Loistep luonnonv., Loistep
päivänvalo, Keinovalo, Salama VT, Mukautettu,
Värilämpötila (manuaalinen)
Mikrosäätö
Keltainen/sininen/vihreä/magenta seitsemän
askelta kukin
Koko
Dynaaminen alue
Pois/Smart-alue+/HDR
Ohjattu kuva
Tila
Parametri
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (vain sarjakuvaustila),
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
* 3D-tila 3D-objektiivilla on käytettävissä vain
tarkkuuksilla JPEG (16:9) 4.1M (2688X1512) ja
2.1M (1920X1080).
Vakio, Elävä, Muotokuva, Maisema, Metsä, Retro,
Viileä, Rauhallinen, Klassinen, Mukautettu 1,
Mukautettu 2, Mukautettu 3
Laatu
Supertarkka, Tarkka, Normaali
Väri, Kylläisyys, Terävyys, Kontrasti
RAW-standardi
SRW (ver.2.0.0)
Väriavaruus
sRGB, Adobe RGB
Kuvaus
Tila
Smart Auto, Ohjelma, Aukkoautomatiikka,
Suljinautomatiikka, Manuaalinen,
Objektiiviautomatiikka, Smart
Smart-tila
Kauniit kasvot, Parhaat kasvot, Maisema,
Makro, Toiminnan pysäytys, Täyteläinen sävy,
Panoraama, Vesiputous, Siluetti, Auringonlasku,
Yö, Ilotulitus, Valojälki, Luova kuvaus
Smart-suodatin
Häivyttäminen, Pienoismalli, Värikynä, Vesiväri,
Laveeraus, Öljyväriluonnos, Musteluonnos,
Akryyli, Negatiivi, Punainen, Vihreä, Sininen,
Keltainen
186
Liite >
Kameran tekniset tiedot
Video
Toisto
Tyyppi
MP4 (H.264)
Tyyppi
Yksi kuva, Pienoiskuvat (15/28), Kuvaesitys, Video
Muoto
Video: H.264, ääni: AAC
Muokkaus
Movie AE -tila
Ohjelma, Aukkoautomatiikka,
Suljinautomatiikka, Manuaalinen
Smart-suodatin, Muuta koko, Käännä, Retusointi,
Kirkkaus, Kontrasti
Elokuvaleike
Ääni pois/päällä (kuvausaika: enintään 29' 59'')
Smart-suodatin
Smart-suodatin
Häivyttäminen, Pienoismalli, Värikynä, Vesiväri,
Laveeraus, Öljyväriluonnos, Musteluonnos,
Akryyli, Negatiivi, Punainen, Vihreä, Sininen,
Keltainen
Häivyttäminen, Pienoismalli, Värikynä, Vesiväri,
Laveeraus, Öljyväriluonnos, Musteluonnos,
Akryyli, Negatiivi, Punainen, Vihreä, Sininen,
Keltainen
Koko
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (Jakamiseen)
Ruutunopeus
60 r/sek, 30 r/sek, 24 r/sek (käytettävissä vain
asetuksella 1920X810), 15 r/sek (käytettävissä
vain joillakin Smart-suodatinasetuksilla)
Multi Motion
x0.25 (vain 640X480, 320X240), x0.5 (vain
1280X720 (30 r/sek), 640X480, 320X240), x1, x5,
x10, x20
Laatu
Korkea laatu, Normaali
Ääni
Stereo
Muokkaus
Valokuvan sieppaus, Ajan hienosäätö
• JPEG (3:2): 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152)
Smart-suodattimen
koko
• JPEG (16:9): 6.2M (3328X1872),
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 6.0M (2448X2448),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
Tallennustila
Mediat
Ulkoinen muisti (valinnainen):
SD-kortti (2 Gt taattu),
SDHC-kortti (enintään 32 Gt taattu),
SDXC-kortti (enintään 64 Gt taattu)
• Class 6, 10, UHS-1
Tiedostomuoto
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21),
MPO (3D), DCF, DPOF 1.1
GPS
Tyyppi
Geomerkintä lisävarusteena saatavalla
GPS-moduulilla (WGS 84)
Toiminto
Sijainnin nimi (vain englanniksi tai koreaksi)
187
Liite >
Kameran tekniset tiedot
Langaton verkko
Virtalähde
Tyyppi
IEEE 802.11b/g/n -tuki kahdelle kaistalle
Toiminnot
MobileLink, Remote Viewfinder, Auto Backup,
Sähköposti, Yhteisö- ja pilvipalvelu, Samsung
Link, AutoShare, Wi-Fi Direct
Tyyppi
Ladattava akku: BP1130 (1 130 mAh)
* Virtalähde voi vaihdella alueittain.
Mitat (L x K x S)
122 x 63,7 x 42,7 mm (ilman ulokkeita)
Paino
NFC
310 g (ilman akkua ja muistikorttia)
Kyllä
Käyttölämpötila
Liitännät
0–40 °C
Digitaalinen lähtö
USB 2.0 (micro USB -liitäntä)
Videolähtö
• NTSC, PAL (valittavissa)
• HDMI
Käyttöympäristön kosteus
Ulkoinen laukaisu
Kyllä (micro USB)
Ohjelmat
Ulkoinen mikrofoni
Kyllä
DC-virtatuloliitäntä
5,0 V DC, 1 A, micro USB -portin kautta
5–85 %
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5
* Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa suorituskyvyn parantamiseksi ilman
ennakkoilmoitusta.
* Muut merkit ja tuotemerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
188
Liite
Sanasto
Tukiasema
AEL/AFL (automaattinen valotuksen/tarkennuksen lukitus)
Tukiasema on laite, jonka avulla langattomat laitteet voivat olla yhteydessä
langalliseen verkkoon.
Näiden ominaisuuksien avulla voit lukita haluamasi valotus- tai
tarkennusarvon.
Ad-Hoc-verkko
AF (automaattinen tarkennus)
Ad-hoc-verkko on tietokoneiden ja laitteiden tilapäinen yhteys tiedostojen
jakamista tai Internet-yhteyttä varten.
Järjestelmä, joka tarkentaa kameran objektiivin kohteeseen
automaattisesti. Kamera tarkentaa automaattisesti kontrastin avulla.
Adobe RGB
AMOLED (Active-matrix organic light-emitting diode) /
LCD (Liquid Crystal Display)
Adobe RGB -väriavaruutta käytetään painotyössä, ja sen värialue on
laajempi kuin sRGB-väriavaruuden. Koska sillä on laajempi värialue, kuvia
on helppo muokata tietokoneella.
AMOLED on erittäin ohut ja kevyt näyttö, joka se ei vaadi taustavaloa.
LCD on näyttö, jota käytetään usein kulutuselektroniikassa. Tämä näyttö
tarvitsee värien tuottamiseen erillisen taustavalon, kuten CCFL- tai
LED-valon.
AEB (automaattivalotuksen haarukointi)
Tämä ominaisuus ottaa automaattisesti useita kuvia eri valotusarvoilla ja
auttaa siten oikein valotettujen kuvien otossa.
Aukko
Aukko säätelee sitä, paljonko valoa kameran kennoon pääsee.
189
Liite >
Sanasto
Kameran tärinä (epäterävyys)
Sommittelu
Jos kameraa liikutetaan sulkimen ollessa auki, koko kuva saattaa näyttää
epäterävältä. Näin tapahtuu useimmiten suljinnopeuden ollessa pieni.
Voit estää kameran tärinää suurentamalla herkkyyttä, käyttämällä
salamavaloa tai käyttämällä suurta suljinnopeutta. Voit myös käyttää
kameran vakauttamiseen kolmijalkaa tai OIS-toimintoa.
Sommittelulla tarkoitetaan valokuvauksessa kuvan kohteiden
järjestelemistä. Kolmanneksien säännön noudattaminen tuottaa
tavallisesti hyvän sommittelun.
DCF (Design rule for Camera File system)
Pilvipalvelut
Pilvipalveluilla tarkoitetaan tekniikkaa, jonka avulla etäpalvelimiin voidaan
tallentaa tietoja ja käyttää niitä Internet-yhteydellä varustetusta laitteesta.
Standardi, joka määrittää digitaalikameran tiedostomuodon ja
tiedostojärjestelmän ja jonka on kehittänyt Japan Electronics and
Information Technology Industries Association (JEITA).
Terävyysalue
Väriavaruus
Värialue, jonka kamera voi havaita.
Värilämpötila
Värilämpötila on Kelvin-asteina (K) ilmoitettava arvo, joka kuvaa tietyn
tyyppisen valonlähteen sävyä. Kun värilämpötila nousee, valonlähteen
väri muuttuu sinisemmäksi. Kun värilämpötila laskee, valonlähteen väri
muuttuu punaisemmaksi. Kun valonlähteen värilämpötila on
5 500 Kelvin-astetta, sen väri vastaa auringonvaloa keskipäivällä.
Valokuvan lähimmän ja kaukaisimman hyväksyttävästi tarkennettavan
pisteen välinen matka. Terävyysalue määräytyy objektiivin aukon,
polttovälin sekä kameran ja kohteen etäisyyden mukaan. Esimerkiksi
f-luvun pienentäminen pienentää terävyysaluetta ja epäterävöittää
sommittelun taustaa.
DPOF (digitaalinen tulostusjärjestys)
Tulostustietojen kirjoitusmuoto muistikorttiin, sisältäen esimerkiksi valitut
kuvat ja kopioiden määrän. DPOF-yhteensopivat tulostimet, joita on
saatavana joissakin valokuvauskaupoissa, voivat lukea tiedot kortista ja
siten tehdä tulostuksesta kätevämpää.
190
Liite >
Sanasto
EV (valoarvo)
Salama
Kaikki kameran suljinnopeuden ja objektiivin aukon yhdistelmät, jotka
antavat saman valotuksen.
Pikavalo, joka auttaa tuottamaan riittävän valotuksen hämärässä.
Polttoväli
Valotuksen kompensointi
Tällä ominaisuudella voit säätää kameran mittaaman valotusarvon
nopeasti tietyin askelin, jolloin valokuvien valotus paranee.
Objektiivin keskikohdan ja tarkennustason etäisyys (millimetreinä).
Pitkät polttovälit tekevät kuvakulmista kapeita, ja kohdetta suurennetaan.
Lyhyet polttovälit tekevät kuvakulmista laajoja.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Pylväskaavio
Standardi, joka määrittää digitaalikameroiden kuvatiedoston muodon ja
jonka on kehittänyt Japan Electronic Industries Development Association
(JEIDA).
Graafinen kuvan kirkkauden esitys. Vaaka-akseli edustaa kirkkautta ja
pystyakseli pikselien määrää. Korkeat kohdat histogrammin vasemmalla
puolella (liian tumma) ja oikealla puolella (liian kirkas) tarkoittavat, että
kuva ei ole valottunut asianmukaisesti.
Valotus
Kameran kennoon päästettävän valon määrä. Valotusta säädetään
suljinnopeuden, aukkoarvon ja ISO-herkkyyden yhdistelmällä.
H.264/MPEG-4
Tehokkaasti pakattu videomuoto, jonka ovat määrittäneet kansainväliset
standardiorganisaatiot ISO-IEC ja ITU-T. Tämä koodekki tuottaa hyvän
videokuvan laadun pienillä bittinopeuksilla. Sen on kehittänyt Joint Video
Team (JVT).
191
Liite >
Sanasto
Kuvakenno
Mittaus
Digitaalikameran osa, joka sisältää kutakin kuvan pikseliä vastaavan
pisteen. Kukin piste tallentaa valotuksen aikana siihen osuvan valon
kirkkauden. Yleisiä kennotyyppejä ovat CCD (Charge-coupled Device) ja
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
Mittauksella tarkoitetaan tapaa, jolla kamera mittaa valon määrää
valotuksen määrittämiseksi.
MF (Manuaalinen tarkennus)
IP (Internet Protocol) -osoite
Järjestelmä, jossa kameran objektiivi tarkennetaan kohteeseen
manuaalisesti. Voit tarkentaa kohteeseen tarkennusrenkaan avulla.
IP-osoite on yksilöllinen numero, joka annetaan jokaiselle Internetiin
yhteydessä olevalle laitteelle.
MJPEG (Motion JPEG)
ISO-herkkyys
Kameran valoherkkyys, joka pohjautuu vastaavaan filmikamerassa
käytettyyn filmiherkkyyteen. Suurilla ISO-herkkyysasetuksilla kamera
käyttää suurta suljinnopeutta, mikä vähentää kameran tärinästä ja
vähäisestä valosta johtuvaa epäterävyyttä. Suurilla herkkyyksillä otetuissa
kuvissa on kuitenkin usein kohinaa.
Videomuoto, joka on pakattu JPEG-kuvan tavoin.
MPO (Multi Picture Object)
Kuvatiedostomuoto, jossa samassa tiedostossa on useita kuvia.
MPO-tiedosto tuottaa 3D-tehosteen MPO-yhteensopivissa näytöissä,
kuten 3D-televisioissa ja 3D-näytöissä.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Häviöllinen digitaalikuvien pakkausmenetelmä. JPEG-kuvat pakataan
tiedostokoon pienentämiseksi siten, että kuvien tarkkuus heikkenee
mahdollisimman vähän.
192
Liite >
Sanasto
Kohina
PAL (Phase Alternate Line)
Virheellisesti tulkittuja digitaalisen kuvan pikseleitä, jotka voivat näkyä
väärässä tai satunnaisessa paikassa olevina kirkkaina pikseleinä. Kohinaa
ilmenee tavallisesti, kun kuvat on otettu suurella herkkyydellä tai kun
herkkyys on asetettu automaattisesti hämärässä.
Videokuvan värijärjestelmä ja koodausmenetelmä, jota käytetään useissa
maissa Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa ja Lähi-idässä.
Laatu
NFC (Near Field Communication)
NFC on joukko standardeja, jotka koskevat radioviestintää hyvin lähellä
olevien kohteiden kanssa. NFC-ominaisuudella varustetuilla laitteilla
voidaan aktivoida muiden laitteiden ominaisuuksia tai vaihtaa tietoja
muiden laitteiden kanssa.
NTSC (National Television System Committee)
Videokuvan värijärjestelmä ja koodausmenetelmä, jota käytetään
pääasiassa Japanissa, Pohjois-Amerikassa, Filippiineillä, Etelä-Amerikassa,
Etelä-Koreassa ja Taiwanissa.
Optinen zoom
Ilmaisee digitaalikuvassa käytetyn pakkauksen määrää. Laadukkaampien
kuvien pakkausaste on pieni ja tiedostokoko tavallisesti suuri.
RAW (CCD-raakadata)
Alkuperäinen käsittelemätön data, joka saadaan suoraan kameran
kuvakennosta. Valkotasapainoa, kontrastia, kylläisyyttä ja muita tietoja
voidaan muokata muokkausohjelmistolla ennen kuvan pakkaamista
vakiotiedostomuotoon.
Tarkkuus
Digitaalikuvan pikselien määrä. Suuritarkkuuksisissa kuvissa on paljon
pikseleitä, ja niissä näkyy tavallisesti enemmän yksityiskohtia kuin
pienitarkkuuksisissa kuvissa.
Yleiszoomi, jossa kuvia suurennetaan objektiivin avulla ja joka ei heikennä
kuvien laatua.
193
Liite >
Sanasto
Suljinnopeus
Valkotasapaino (väritasapaino)
Suljinnopeus tarkoittaa sitä, miten kauan sulkimen avautumiseen ja
sulkeutumiseen kuluu aikaa. Se on tärkeä kuvan kirkkauden tekijä, sillä
se ohjaa aukon läpi kulkevan valon määrää ennen valon saapumista
kuvakennoon. Nopea suljinnopeus päästää vain vähän valoa sisään, mikä
tuottaa tummia valokuvia ja helpottaa liikkuvien kohteiden kuvaamista.
Värien voimakkuuden (tavallisesti perusvärien punainen, vihreä ja sininen)
säätö kuvassa. Valkotasapainon, eli väritasapainon, tarkoitus on toistaa
kuvan värit oikein.
Wi-Fi
sRGB (Standard RGB)
Kansainvälinen väriavaruusstandardi, jonka on määrittänyt IEC
(International Electrotechnical Commission). Standardi on määritetty
tietokonenäyttöjen väriavaruuden pohjalta, ja sitä käytetään myös
Exif-vakioväriavaruutena.
Wi-Fi on tekniikka, jonka avulla elektroniset laitteet voivat vaihtaa tietoja
keskenään langattomasti verkossa.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS on tekniikka, jolla suojataan langattomia kotiverkkoja.
Häivyttäminen
Kuvan kirkkauden tai värikylläisyyden väheneminen ulkoreunoilla
verrattuna kuvan keskiosaan. Häivyttäminen voi kiinnittää katsojan
huomion kuvan keskellä oleviin kohteisiin.
194
Liite
Lisävarusteet
Objektiivi
Objektiivi
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
Ulkoinen salama
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS III
SEF42A
SEF220A
GPS
GPS10
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
195
Liite >
Lisävarusteet
Laukaisin (micro USB -tyyppi)
Mikrofoni
SR2NX02
EM10
Ladattava akku
Akkulaturi
BP1130
BC3NX01
Kameralaukku
Kamerakotelo
USB-kaapeli
HDMI-kaapeli
Hihna
• Kuvat saattavat poiketa toimitetuista tuotteista. Lisätietoja näistä lisälaitteista
on niiden käyttöohjeissa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita. Samsung ei ole vastuussa
muiden valmistajien lisävarusteiden käytön aiheuttamista vaurioista.
Muistikortti
Suodata
196
Liite
Hakemisto
Kuvaustilat
A
E
K
Adobe Photoshop Lightroom 167
Esikatselukuvat 108
Kääntäminen 118
Ajastin 91
Akku
Asettaminen 34
Lataaminen 35
Varoitus 177
Asento 13
Kamera
F
F-arvo 17
Focus Peaking 88
Aukko 17, 21
H
Automaattinen
varmuuskopiointi 133
Haarukointi 92
D
Digitaalinen tulostustilaus
(DPOF) 114
DIRECT LINK 33
Irrottaminen (Windows) 161
Kytkeminen siirrettäväksi
asemaksi 160
Kytkeminen tietokoneeseen 160
Osat 31
Kamera-ajotark. 86
Asetukset 152
Automaattitarkennus 80
Aukkoautomatiikka 58
Kuvaaminen 69
Manuaalinen 60
Objektiiviautomatiikka 61
Ohjelma 56
Smart 65
Smart Auto 54
Suljinautomatiikka 59
Himmennin 105
Huolto 181
Kameran tekniset tiedot 184
Kasvojen retusointi 120
Kolmanneksien sääntö 25
Kosketusnäyttö 37
Kosketustarkennus 86
Kunnossapito 170
I
i-Function 62
i-Launcher 163
ISO-herkkyys 76
i-Zoom 64
Kuvaesitys 113
Kuvakkeet
Kuvaustila 41
Toistotila 43
Kuvan säätäminen
Kasvojen retusointi 120
Valokuvien säätäminen 119
L
Langaton verkko 123
Lataaminen 35
Lisävarusteet
GPS-moduulin asentaminen 52
GPS-moduulin osat 52
Salaman asentaminen 50
Salamavalon osat 49
M
Mittaus 97
MobileLink 129
197
Liite >
Hakemisto
Muistikortti
Asettaminen 34
Varoitus 173
Parhaat kasvot -tila 66
Polttoväli 22
Punasilmäisyys 95
Pvm&aika 153
Näyttötyyppi 44
O
Tarkkuus
Kuvaustila (valokuva) 74
Kuvaustila (video) 104
Toistotila 118
Objektiivit
Lukitseminen 46
Lukituksen vapauttaminen 47
Merkinnät 48
Osat 45
Ohjattu kuva 79
Ohjaus 90
Optinen kuvanvakautus (OIS) 89
P
Pakkauksen avaaminen 30
Panoraamatila 67
R
Terävyysalue (DOF) 18, 23
Remote Viewfinder 131
Tiedostojen siirtäminen
Mac 161
Windows 160
S
Tiedostot
Valotusarvo (EV) 17, 102
Väritila 148
Videolähtö 153
Videot
Poistaminen 111
Suojaaminen 110
Valokuvan tyyppi 75
Videon tyyppi 104
Salama
Heijastuskuvaus 28
Kirkkaus 95
ohjeluku 27
Salaman asetukset 94
Katseleminen 3D-televisiossa 159
Katseleminen
HDTV-televisiossa 158
Katseleminen kamerassa 108
Kuvausvaihtoehdot 74
Muokkaaminen 117
Suurentaminen 113
Tarkennusapu 88
N
Näytön kirkkaus 152
Valokuvat
T
Asetukset 104
Kaappaaminen 116
Katseleminen 115
Kuvaaminen 69
TV 158
Virransäästötila 153
V
Y
Valkotasapaino 77
Yhden painalluksen kuvaus 87
Samsung Link 141
Smart-paneeli 39
Smart-suodatin
Kuvaustila 101
Toistotila 121
Suljinnopeus 19, 21
Suurentaminen 113
3
3D-tila 70
198
Liite
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee,
että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia,
kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle
ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on
eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta
kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että
tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen
seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai
Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EUdirektiivin 2006/66 salliman määrän. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä
aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä erottelemalla
paristot muusta jätteestä ja toimittamalla ne kierrätettäväksi paikalliseen
maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää
muun kaupallisen jätteen seassa.
199
VAROITUS
AKUN VAIHTAMINEN VÄÄRÄNTYYPPISEKSI AIHEUTTAA
RÄJÄHDYSVAARAN.
KÄYTETYT AKUT ON HÄVITETTÄVÄ OHJEIDEN MUKAISESTI.
Tätä laitetta voidaan käyttää kaikissa Euroopan unionin maissa.
Ranskassa tätä laitetta voidaan käyttää vain sisätiloissa.
200
Jos tarvitset oston jälkeen palvelua tai sinulla on kysyttävää, viittaa tuotteen
mukana tulleeseen takuuseen tai käy Internet-sivustolla www.samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement