Samsung | NX1000 | Käyttöopas | Samsung NX1000 Kasutusjuhend

Käyttöopas
See the world in perfect detail
See the world in perfect detail
Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti.
Lue tämä käsikirja huolella.
FIN
Tekijänoikeustietoja
• Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Mac ja Apple App Store ovat Apple Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Google Play Store on Google, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
• microSD™, microSDHC™ ja microSDXC™ ovat SD Associationin
rekisteroityja tavaramerkkeja.
• HDMI, HDMI-logo ja termi "High Definition
Multimedia Interface" ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Kameran tekniset tiedot tai tämän käyttöoppaan sisältö voivat
muuttua ilman ennakkoilmoitusta kameran toimintojen päivityksen
seurauksena.
• Sinulla ei ole lupaa käyttää uudelleen eikä levittää mitään tämän
käsikirjan osaa hankkimatta siihen lupaa etukäteen.
• Suosittelemme, että kameraa käytetään sen ostomaassa.
• Käytä tätä kameraa vastuullisesti ja noudata kaikkia kameroiden
käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä.
• Avoimen lähdekoodin lisenssitiedoista kerrotaan mukana toimitetun
CD-ROM:in tiedostossa "OpenSourceInfo.pdf".
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Tässä käsikirjassa käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat
omistajilleen.
PlanetFirst edustaa Samsung Electronicsin
omistautuneisuutta kestävälle kehitykselle ja sosiaaliselle
vastuulle ekokeskeisillä yritys- ja hallintotoimilla.
1
Terveys ja turvallisuus
Noudattamalla seuraavia varoituksia ja neuvoja vältyt vaarallisilta
tilanteilta ja kamerasi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Vaaratilanteet, joista voi aiheutua vammoja
sinulle tai muille
Älä pura tai yritä korjata kameraa.
Muutoin voit saada sähköiskun tai vioittaa kameraa.
Älä käytä kameraa tulenarkojen tai räjähtävien kaasujen ja
nesteiden lähellä.
Muutoin on olemassa tulipalon tai räjähdyksen vaara.
Älä aseta kameran sisään tulenarkoja materiaaleja äläkä
säilytä sellaisia kameran lähellä.
Älä vaurioita kuvauskohteen silmiä.
Älä käytä salamaa lähellä (lähempänä kuin 1 m/3 ft) ihmisiä tai eläimiä.
Salaman käyttö liian lähellä kuvauskohteen silmiä voi aiheuttaa tilapäisiä
tai pysyviä näkövaurioita.
Pidä kamera pienten lasten ja lemmikkieläinten
ulottumattomissa.
Pidä kamera ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten
ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai
vakavia vammoja, jos ne niellään. Myös liikkuvat osat ja lisävarusteet
voivat aiheuttaa fyysisiä vaaroja.
Älä jätä kameraa suoraan auringonpaisteeseen tai
kuumuuteen pitkäksi aikaa.
Kameran sisäosat voivat vahingoittua, jos kamera jätetään pitkäksi aikaa
auringonvaloon tai se altistuu äärimmäisille lämpötiloille.
Muutoin on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara.
Älä peitä kameraa huovilla tai vaatteilla.
Älä käsittele kameraa märin käsin.
Kamera saattaa ylikuumeta, mikä saattaa saada kameran vääristymään
tai aiheuttaa tulipalon.
Se saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Älä käsittele virtalähteen johtoa äläkä mene laturin lähelle
ukonilman aikana.
Se saattaa aiheuttaa sähköiskun.
2
Terveys ja turvallisuus
Jos kameraan joutuu nestettä tai vierasesineitä, irrota heti
kaikki virtalähteet, kuten akku, ja ota yhteys Samsunghuoltoon.
Noudata kaikkia määräyksiä, jotka rajoittavat kameran
käyttöä tietyllä alueella.
Muita vaaratilanteita, joista voi seurata vauriota
tähän kameraan tai muihin laitteisiin
Poista kamerasta akut, kun varastoit sen pitemmäksi
aikaa.
Akut saattavat vuotaa tai hapettua ja vahingoittaa kameraa.
• Vältä häiriöitä muiden elektronisten laitteiden kanssa.
• Katkaise kamerasta virta lentokoneessa. Kamera voi aiheuttaa
häiriöitä lentokoneen laitteisiin. Noudata kaikkia lentoyhtiön antamia
määräyksiä ja katkaise kamerasta virta lentoyhtiön henkilökunnan sitä
pyytäessä.
• Katkaise kamerasta virta lääkinnällisten laitteiden lähellä. Kamera voi
aiheuttaa häiriöitä sairaaloissa tai terveydenhoitolaitoksissa oleviin
lääkinnällisiin laitteisiin. Noudata kaikkia lääkintähenkilökunnan
antamia määräyksiä, varoituksia ja ohjeita.
Vältä häiriöitä sydämentahdistinten kanssa.
Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi pidä tämä kamera vähintään
15 cm:n etäisyydellä kaikista sydämentahdistimista, kuten valmistaja
ja riippumaton tutkimusryhmä Wireless Technology Research
suosittelevat. Jos epäilet, että kamera häiritsee sydämentahdistinta tai
muuta lääkinnällistä laitetta, katkaise virta heti kamerasta ja ota yhteys
sydämentahdistimen tai muun lääkinnällisen laitteen valmistajaan ja
pyydä ohjeita.
Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia
litiumioniakkuja. Älä vioita tai lämmitä akkua.
Väärennetyt, vioittuneet tai lämmitetyt akut voivat aiheuttaa tulipalon tai
vamman.
Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä akkuja, latureita,
kaapeleita ja lisävarusteita.
• Valtuuttamattomien akkujen, laturien, kaapelien tai lisävarusteiden
käyttäminen voi aiheuttaa akun räjähtämisen, kameran vioittumisen tai
vamman.
• Samsung ei ole vastuussa luvattomien akkujen, laturien, kaapeleiden
tai lisävarusteiden käytön aiheuttamista vaurioista eikä vammoista.
Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on
suunniteltu.
Akun väärinkäyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
3
Terveys ja turvallisuus
Älä kosketa salamaa sen välähtäessä.
Älä koskaan käytä vaurioitunutta akkua tai muistikorttia.
Salamavalo on hyvin kuuma välähtäessään ja saattaa polttaa ihoa.
Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, kameravian tai tulipalon.
Älä käytä akkujen lataamiseen vioittunutta virtajohtoa,
pistoketta tai löysää pistorasiaa.
Tarkista ennen käyttöä, että kamera toimii asianmukaisesti.
Muutoin on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara.
Valmistaja ei ole vastuussa kameran virheellisestä toiminnasta tai
käytöstä johtuvasta tiedostojen katoamisesta tai vaurioitumisesta.
Älä pakota kameran osia tai kohdista kameraan painetta.
Liitä USB-kaapelin pieni pää kameraan.
Se voisi saada kameran vääristymään.
Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei
ole vastuussa tietojen katoamisesta.
Liitä kaapelit ja asenna akut ja muistikortit varovasti.
Portit, liittimet ja lisävarusteet voivat vaurioitua, jos liittimet liitetään
väkisin, johdot kytketään väärin tai akut ja muistikortit asennetaan
väärin.
Pidä magneettinauhalla varustetut kortit erillään kameran
kotelosta.
Korttiin tallennetut tiedot voivat vioittua tai kadota.
Suojaa kameran objektiivi.
Älä jätä objektiivia alttiiksi suoralle auringonvalolle, sillä se saattaa
muuttaa kuvakennon väriä tai saada sen toimimaan väärin.
Jos kamera ylikuumenee, irrota akku ja anna sen jäähtyä.
• Kameran pitkäaikainen käyttö voi saada akun ylikuumenemaan ja
kameran sisälämpötilan kohoamaan. Jos kamera lakkaa toimimasta,
irrota akku ja anna sen jäähtyä.
• Korkea sisäinen lämpötila voi aiheuttaa valokuviin kohinaa. Tämä on
normaalia eikä vaikuta kameran yleiseen suorituskykyyn.
4
Terveys ja turvallisuus
Vältä häiriöitä muiden elektronisten laitteiden kanssa.
Kamera lähettää radiotaajuisia (RF) signaaleja, jotka voivat häiritä
suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten
sydämentahdistimia, kuulokojeita, lääkinnällisiä laitteita ja muita kotitai ajoneuvokäyttöön tarkoitettuja elektronisia laitteita. Jos huomaat
häiriöistä johtuvia ongelmia, ota yhteys elektronisten laitteidesi
valmistajiin. Voit estää haitalliset häiriöt käyttämällä vain Samsungin
hyväksymiä laitteita tai lisävarusteita.
Käytä kameraa normaalissa asennossa.
Vältä koskemasta kameran sisäiseen antenniin.
Datasiirto ja käyttäjän vastuu
• WLAN-yhteyden kautta siirretty data saattaa joutua vääriin käsiin,
joten vältä arkaluontoisten tietojen siirtämistä julkisissa tiloissa ja
avoimissa verkoissa.
• Kameran valmistaja ei ole vastuussa mistään datasiirrosta, joka
loukkaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia, immateriaalioikeuksia
tai julkista siveellisyyttä.
5
Tämän käsikirjan merkintöjä
Tämän käsikirjan kuvakkeet
Kuvake
Toiminto
Kuvaustilan merkinnät
Kuvaustila
Merkintä
Lisätietoja
Smart Auto
t
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja turvallisuusohjeet
Ohjelma
P
[ ]
Kameran painikkeet. Esimerkiksi [Suljin] tarkoittaa
suljinpainiketta.
Aukkoautomatiikka
A
Suljinautomatiikka
S
( )
Sivu, jolta tiedot löytyvät
Manuaalinen
M
Objektiiviautomatiikka
i
→
Valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri
vaiheita suoritettaessa, kuten ValitseJ → Laatu
(tarkoittaa valitse J ja valitse sitten Laatu).
Kuvakkeen vieressä oleva numero voi vaihdella
kuvaustilan mukaan. Tämä tarkoittaa, että jotkin
vaihtoehdot voivat olla valikossa K tai L.
Ohje perustuu ohjelmointitilaan.
Taika
g
Aihe
s
Elokuva
v
Wi-Fi
B
*
Merkintä
6
Sisältö
Vinkkejä
Luku 1
Valokuvauskäsitteet
Kamera
Kuvausasennot............................................................................ 13
Aloittaminen................................................................................. 27
Pakkauksen avaaminen ................................................................. 27
Kameran osat .............................................................................. 28
Kameran piteleminen........................................................................ 13
Kuvaus seisaalta .............................................................................. 13
Kuvaus kyyrystä ............................................................................... 14
Aukko ........................................................................................... 14
Aukkoarvo ja terävyysalue ................................................................ 15
Suljinnopeus ................................................................................ 16
ISO-herkkyys ............................................................................... 17
Miten aukkoasetus, suljinnopeus ja ISO-herkkyys säätävät
valotuksen ................................................................................... 18
Polttovälin, kulman ja perspektiivin korrelaatio ......................... 19
Terävyysalue ................................................................................ 20
Mikä aiheuttaa sumentumisen? ........................................................ 20
Terävyysalueen esikatselu................................................................. 22
Sommittelu .................................................................................. 22
Kolmanneksien sääntö ..................................................................... 22
Valokuvat, joissa on kaksi kohdetta .................................................. 23
Salama ......................................................................................... 24
Salaman ohjeluku ............................................................................. 24
Heijastuskuvaus ............................................................................... 25
SMART LINK -painikkeen käyttäminen ............................................ 30
Näytön kuvakkeet ....................................................................... 31
Kuvaustilassa ................................................................................ 31
Valokuvien ottaminen ...................................................................... 31
Videoiden kuvaaminen .................................................................... 32
Tietoja vesivaa'asta ......................................................................... 32
Toistotilassa ................................................................................... 33
Valokuvien katseleminen.................................................................. 33
Videoiden toistaminen ..................................................................... 33
Objektiivit ..................................................................................... 34
Objektiivin osat .............................................................................. 34
Objektiivin lukitseminen tai lukituksen avaaminen............................. 35
Objektiivin merkinnät ..................................................................... 37
Lisävarusteet ...............................................................................
Ulkoisen salaman osat ...................................................................
Salaman asentaminen ...................................................................
GPS-moduulin osat (lisävaruste) ....................................................
GPS-moduulin asentaminen ..........................................................
38
38
39
41
41
7
Sisältö
Kuvaustilat ................................................................................... 43
t Smart Auto -tila ............................................................... 43
P Ohjelmatila ................................................................................. 44
Ohjelman vaihto ..............................................................................
A Aukkoautomatiikkatila ...............................................................
S Suljinautomatiikkatila ..................................................................
M Manuaalinen tila ........................................................................
Kehystila .........................................................................................
Bulb-toiminnon käyttäminen ............................................................
i Objektiiviautomatiikkatila ..........................................................
E-tilan käyttäminen ...............................................................
i-Function käyttäminen PASM -tiloissa ..........................................
Z-toiminnon käyttäminen .......................................................
g Taikatila ...................................................................................
s Aihe-tila .................................................................................
v Elokuvatila ...............................................................................
Kuvaustilassa käytössä olevat toiminnot ........................................
44
45
45
46
46
46
47
47
48
49
50
51
54
55
Luku 2
Kuvaustoiminnot
Koko .............................................................................................
Kuvakoot .......................................................................................
Videokoot ......................................................................................
Laatu ............................................................................................
Kuvan laatuvaihtoehdot .................................................................
Videon laatuvaihtoehdot ................................................................
57
57
58
59
59
59
ISO-herkkyys ............................................................................... 60
Valkotasapaino (valonlähde) ....................................................... 61
Valkotasapainovaihtoehdot ............................................................ 61
Esimääritettyjen asetusten mukauttaminen ...................................... 62
Ohjattu kuva (valokuvatyylit)....................................................... 64
AF-tila...........................................................................................
Yksittäistarkennus .........................................................................
Jatkuva tarkennus .........................................................................
Manuaalinen tarkennus ..................................................................
AF-alue.........................................................................................
Valintatarkennus ............................................................................
Monipistemittaus ...........................................................................
Kasvojentunnistustarkennus ..........................................................
Omakuvaustarkennus ....................................................................
MF Apu ........................................................................................
65
65
66
66
67
67
68
68
69
70
Optinen kuvanvakautus (OIS) .....................................................
OIS-vaihtoehdot ............................................................................
Ohjaus (kuvaustapa) ...................................................................
Yksittäis .........................................................................................
Jatkuva .........................................................................................
Kuvasarja ......................................................................................
Ajastin ...........................................................................................
Automaattinen valotuksen haarukointi (AE-haarukointi) ..................
Valkotasapainon haarukointi (WB-haarukointi) ................................
Opastettu kuvan haarukointi ..........................................................
Haarukointiasetukset .....................................................................
71
71
72
72
72
73
73
74
74
75
75
8
Sisältö
Salama .........................................................................................
Salamavalon asetukset ..................................................................
Punasilmäisyyden korjaaminen ......................................................
Salaman kirkkauden säätäminen ...................................................
Mittaus .........................................................................................
Monilohko .....................................................................................
Keskipainotteinen ..........................................................................
Piste ..............................................................................................
76
76
77
77
79
79
80
80
Tarkennusalueen valotusarvon mittaaminen ................................... 81
Smart-alue ................................................................................... 82
Valikoiva väri ................................................................................ 83
Väritila .......................................................................................... 84
Valotuksen korjaus/lukitus ..........................................................
Valotuksen korjaus.........................................................................
Valotuksen lukitus ..........................................................................
Videotoiminnot ............................................................................
Elokuva-AE-tila ..............................................................................
Multi Motion ..................................................................................
Himmennin ....................................................................................
Ääni ...............................................................................................
85
85
86
87
87
87
88
88
Luku 3
Toisto/Muokkaus
Tiedostojen etsiminen ja hallinta ................................................
Valokuvien katseleminen ................................................................
Pienoiskuvien näyttäminen.............................................................
Tiedostojen näyttäminen luokittain .................................................
Tiedostojen näyttäminen kansiona .................................................
Tiedostojen suojaaminen ...............................................................
Tiedostojen poistaminen ................................................................
90
90
90
91
91
92
92
Yhden tiedoston poistaminen .......................................................... 92
Useiden tiedostojen poistaminen ..................................................... 93
Kaikkien tiedostojen poistaminen .................................................... 93
Valokuvien katseleminen ............................................................
Valokuvan suurentaminen ..............................................................
Kuvaesityksen katseleminen ..........................................................
Automaattinen kierto .....................................................................
Pienoiskuvatilan valitseminen .........................................................
Videoiden toistaminen ................................................................
Videon leikkaaminen toiston aikana ...............................................
Kuvan tallentaminen toiston aikana ................................................
Valokuvien muokkaaminen .........................................................
Valinnat..........................................................................................
94
94
94
95
95
96
96
97
98
98
9
Sisältö
Luku 4
Langaton verkko
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja
verkkoasetusten määrittäminen ............................................... 101
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ................................ 101
Verkkoasetusten määrittäminen..................................................... 102
IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti ...................................... 102
Kirjautumisselaimen käyttäminen ................................................. 103
Vihjeitä verkkoyhteyden luomiseen............................................... 104
Tekstin syöttäminen ..................................................................... 105
Tiedostojen tallentaminen älypuhelimeen automaattisesti .... 106
Valokuvien tai videoiden lähettäminen Automaattinen
varmuuskopiointi -toiminnon avulla ......................................... 117
Automaattinen varmuuskopiointi -ohjelman asentaminen
tietokoneeseen ............................................................................ 117
Valokuvien tai videoiden lähettäminen tietokoneeseen.................. 117
Valokuvien tai videoiden katselu TV Link -toiminnolla
varustetussa televisiossa.......................................................... 119
Valokuvien lähettäminen Wi-Fi Direct -toiminnon avulla......... 121
Tietoja Wake on LAN (WOL) -ominaisuudesta ........................ 122
Tietokoneen määrittäminen palautumaan lepotilasta....................... 122
Tietokoneen määrittäminen käynnistymään .................................... 123
Valokuvien tai videoiden lähettäminen älypuhelimeen ........... 107
Älypuhelimen käyttäminen etälaukaisimena ........................... 109
Valokuva- tai videojakosivustojen käyttö................................. 111
Sivuston avaaminen..................................................................... 111
Valokuvien tai videoiden lataaminen ............................................. 112
Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse ............ 113
Sähköpostiasetusten muuttaminen .............................................. 113
Tietojen tallentaminen.................................................................... 113
Sähköpostin salasanan määrittäminen .......................................... 114
Sähköpostin salasanan vaihtaminen .............................................. 114
Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse.................... 115
10
Sisältö
Luku 5
Luku 6
Kameran asetusvalikko
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Käyttäjäasetukset...................................................................... 125
ISO:n kustomointi ........................................................................ 125
Tiedostojen katseleminen HD- tai 3D-televisiossa ................. 135
Tiedostojen katseleminen HD-televisiossa ................................... 135
Tiedostojen katseleminen 3D-televisiossa .................................... 136
Valokuvien tulostaminen ........................................................... 137
Valokuvien tulostaminen PictBridge-valokuvatulostimella ............. 137
ISO-askel ...................................................................................... 125
Automaattisen ISO-arvon määritys ................................................ 125
Kohinanpoisto .............................................................................
DMF (Direct Manual Focus)..........................................................
Tark. priorit. .................................................................................
Vääristymien korjaus ....................................................................
iFn-asetus ...................................................................................
Käyttäjän näyttö...........................................................................
Näppäinten kartoitus ...................................................................
Ruudukko....................................................................................
Af-valo .........................................................................................
125
125
126
126
126
127
128
128
128
Asetukset 1 ................................................................................ 129
Asetukset 2 ................................................................................ 131
Asetukset 3 ................................................................................ 132
GPS ............................................................................................ 133
Tulostusasetusten määrittäminen .................................................. 138
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen .......................................... 138
DPOF-vaihtoehdot ........................................................................ 139
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen .................................. 140
Tiedostojen siirtäminen Windows-tietokoneeseen ........................ 140
Kameran kytkeminen siirrettäväksi asemaksi ................................. 140
Kameran irrottaminen (Windows XP) ............................................. 141
Tiedostojen siirtäminen Mac-tietokoneeseen ............................... 141
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa ..................................... 142
Ohjelmiston asentaminen............................................................. 142
CD:llä olevat ohjelmat ....................................................................
Intelli-studion käyttäminen ...........................................................
Vaatimukset ..................................................................................
Intelli-studion käyttöliittymän käyttäminen ......................................
Tiedostojen siirtäminen Intelli-studion avulla...................................
Samsung RAW Converter -ohjelman käyttäminen ........................
Windows-tietokoneen vaatimukset ................................................
Mac-tietokoneen vaatimukset .......................................................
Samsung RAW Converter -käyttöliittymän käyttäminen .................
RAW-muotoisten tiedostojen muokkaaminen ................................
142
143
143
144
145
146
146
146
147
147
11
Sisältö
Luku 7
Ennen yhteyden ottamista huoltoon ........................................ 159
Liite
Kameran tekniset tiedot............................................................ 162
Virheilmoitukset ......................................................................... 150
Sanasto ...................................................................................... 167
Kameran huoltaminen ............................................................... 151
Kameran puhdistaminen .............................................................. 151
Lisävarusteet ............................................................................. 173
Kameran objektiivi ja näyttö ........................................................... 151
Kuvakenno .................................................................................... 151
Kameran runko ............................................................................. 151
Ilmoituslause virallisilla kielilla .................................................. 179
Kameran käyttäminen ja varastointi..............................................
Kameran käytölle ja säilytykselle sopimattomia paikkoja ................
Käyttö rannoilla .............................................................................
Pitkäaikainen varastointi ................................................................
Kameran käyttäminen varoen kosteissa ympäristöissä ..................
Muita varoituksia ...........................................................................
Tietoja muistikortista ....................................................................
Tuettu muistikortti ..........................................................................
Muistikortin kapasiteetti .................................................................
Varoituksia muistikorttien käytöstä .................................................
Akku ............................................................................................
Akun tekniset tiedot ......................................................................
Akun kesto ....................................................................................
Akun tyhjenemisilmoitus ................................................................
Huomautuksia akun käytöstä ........................................................
Akun lataamisesta .........................................................................
Hakemisto.................................................................................. 175
152
152
152
152
153
153
154
154
154
156
157
157
158
158
158
158
12
Valokuvauskäsitteet
Kuvausasennot
Hyvä, vakaa kuvausasento on tärkeää hyvien kuvien ottamiselle. Vaikka
kameraa pideltäisiinkin oikein, väärä kuvausasento voi saada kameran
tärisemään. Seiso suorassa ja liikkumatta, jotta kamera pysyy vakaana.
Kun kuvaat hitaalla suljinnopeudella, pidätä hengitystäsi, jotta liikkuisit
mahdollisimman vähän.
Kuvaus seisaalta
Suunnittele kuva seisoen suorassa jalat erillään suunnilleen hartioiden
leveyden verran ja pidä kyynärpäät alhaalla.
Kameran piteleminen
Pitele kameraa oikeassa kädessä ja aseta oikea etusormi
suljinpainikkeelle. Tue objektiivia asettamalla vasen käsi sen alle.
13
Valokuvauskäsitteet
Kuvaus kyyrystä
Suunnittele kuva: kyykisty siten, että toinen polvi koskettaa maata,
ja pysy suorassa.
Aukko
Kameraan tulevaa valoa säätelevä aukko on yksi niistä kolmesta
tekijästä, jotka määräävät valotuksen. Aukon kotelossa on ohuita
metallilevyjä, jotka avautuvat ja sulkeutuvat ja päästävät valoa aukon
läpi kameraan. Aukon koko liittyy läheisesti kuvan kirkkauteen. Mitä
suurempi aukko, sitä kirkkaampi kuva, mitä pienempi aukko, sitä
tummempi kuva.
Aukon koot
Pienin aukko
Tummempi kuva
(aukko hieman auki)
Keskikokoinen aukko
Suurin aukko
Kirkkaampi kuva
(aukko täysin auki)
14
Valokuvauskäsitteet
Aukon koko esitetään arvona, jota kutsutaan f-arvoksi. F-arvo on
polttoväli jaettuna objektiivin halkaisijalla. Jos objektiivin polttoväli on
esimerkiksi 50 mm ja f-arvo F2, aukon halkaisija on 25 mm (50 mm /
25 mm= F2) Mitä pienempi f-arvo, sitä suurempi aukon koko.
Aukkoarvo ja terävyysalue
Voit sumentaa tai tarkentaa kuvien taustaa muuttamalla aukon kokoa.
Se liittyy läheisesti terävyysalue (DOF), joka voidaan ilmaista pienenä tai
suurena.
Aukon kokoa nimitetään valotusarvoksi (EV). Valotusarvon
suurentaminen (+1 EV) merkitsee sitä, että valon määrä
kaksinkertaistuu. Valotusarvon pienentäminen (-1 EV) merkitsee sitä,
että valon määrä puolittuu. Voit myös hienosäätää valon määrää
valotuksen kompensointitoiminnolla jakamalla valotusarvot osiin 1/2,
1/3 EV jne.
+1 EV
-1 EV
Kuva, joka on otettu suurella
terävyysalue
F1.4
F2
F2.8
F4
Valoarvon askeleet
F5.6
F8
Kuva, joka on otettu pienellä
terävyysalueella
Aukon kotelossa on useita lehtiä. Lehdet liikkuvat yhtä aikaa ja säätelevät
aukon keskiosan läpi pääsevän valon määrää. Lehtien määrä vaikuttaa myös
valon muotoon yökuvia otettaessa. Jos aukossa on parillinen määrä lehtiä,
valo jakautuu parilliseen määrään alueita. Jos lehtien määrä on pariton,
alueiden määrä on kaksi kertaa lehtien määrä.
Esimerkiksi aukko, jossa on kahdeksan lehteä, jakaa valon kahdeksan
alueeseen, ja aukko, jossa on seitsemän lehteä, jakaa sen 14 alueeseen.
Seitsemän lehteä
Kahdeksan lehteä
15
Valokuvauskäsitteet
Suljinnopeus
Suljinnopeus tarkoittaa sitä, miten pitkään sulkimen avautumiseen
ja sulkeutumiseen kuluu. Se on tärkeä kuvan kirkkauden tekijä, sillä
se ohjaa aukon läpi kulkevan valon määrää ennen valon saapumista
kuvakennolle.
Suljinnopeutta voidaan tavallisesti säätää manuaalisesti. Suljinnopeus
ilmaistaan valoarvona (EV), mikä merkitään välein 1 s, 1/2 s, 1/4 s,
1/8 s, 1/15 s, 1/1 000 s, 1/2 000 s jne.
Mitä suurempi suljinnopeus on, sitä vähemmän valoa pääsee sisään.
Mitä pienempi suljinnopeus on, sitä enemmän valoa vastaavasti pääsee
sisään.
Kuten alla olevista kuvista näkyy, hidas suljinnopeus päästää enemmän
valoa sisään, joten kuvasta tulee kirkkaampi. Toisaalta, nopea
suljinnopeus päästää vähemmän valoa sisään, ja valokuvista tulee
tummempia ja liikkuvia kohteita on helpompi kuvata.
+1 EV
Valotus
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Suljinnopeus
16
Valokuvauskäsitteet
ISO-herkkyys
Kameran herkkyys määrää kuvan valotuksen. Herkkyys perustuu
kansainväliseen filmistandardiin, joka tunnetaan ISO-standardina.
Digikameroissa tämä herkkyysluokitus kuvaa kuvia ottavan digitaalisen
mekanismin herkkyyttä.
Koska matala ISO-herkkyys tarkoittaa sitä, että kamera on vähemmän
herkkä valolle, optimaalisen valotuksen saavuttaminen vaatii enemmän
valoa. Kun käytät matalaa ISO-herkkyyttä, avaa aukkoa enemmän
tai pienennä suljinnopeutta, jotta kameraan pääsee enemmän valoa.
Esimerkiksi valoisana päivänä matala ISO-herkkyys ei vaadi matalaa
suljinnopeutta, sillä valoa on runsaasti. Hämärässä ja yöllä matala
ISO-herkkyys ja suuri suljinnopeus tuottavat kuitenkin sumuisia kuvia.
ISO-herkkyys kaksinkertaistuu arvon kaksinkertaistuessa. Esimerkiksi
ISO 200 -arvolla voidaan kuvata kaksi kertaa ISO 100 -arvoa
nopeammin. Suuremmat ISO-arvot voivat kuitenkin aiheuttaa kohinaa
– pieniä täpliä, pisteitä tms., jotka saavat kuvan näyttämään likaiselta.
Yleissääntöisesti on parasta käyttää matalaa ISO-asetusta, jotta kuviin ei
synny kohinaa, paitsi jos kuvataan hämärässä tai yöllä.
Kolmijalalla ja suurella
herkkyydellä otettu kuva
Sumea kuva, joka on otettu matalalla
ISO-herkkyydellä
ISO-herkkyyden laadussa ja kirkkaudessa aiheuttamat muutokset
17
Valokuvauskäsitteet
Miten aukkoasetus, suljinnopeus ja
ISO-herkkyys säätävät valotuksen
Aukon asetus, suljinnopeus ja ISO-herkkyys liittyvät valokuvauksessa
läheisesti toisiinsa. Aukkoarvoasetus säätää aukkoa, joka määrää
kameraan tulevan valon määrän, kun taas suljinnopeus määrää,
kauanko valoa pääsee virtaamaan sisään. ISO-herkkyys määrittää,
miten nopeasti filmi reagoi valoon. Nämä kolme muodostavat yhdessä
valotuskolmion.
Asetukset
Suljinnopeus
Aukkoarvo
Tulokset
Suuri nopeus
= vähemmän valoa
Pieni nopeus
= enemmän valoa
Nopea = terävä
Hidas = sumea
Suljinnopeuden, aukkoarvon tai ISO-herkkyyden muutos voidaan
kumota säätämällä muuta kahta asetusta siten, että saadaan saman
verran valoa. Tulokset kuitenkin riippuvat asetuksista. Esimerkiksi
suljinnopeus auttaa kuvaamaan liikettä, aukko säätää kentän syvyyttä ja
ISO-herkkyys määrittää kuvan rakeisuuden.
Asetukset
Tulokset
ISO-herkkyys
Suuri herkkyys
= herkempi valolle
Pieni herkkyys
= vähemmän herkkä
valolle
Suuri = rakeisempi
Pieni = vähemmän rakeinen
Laaja aukko
= enemmän valoa
Kapea aukko
= vähemmän valoa
Suuri = pieni terävyysalue
Pieni = suuri terävyysalue
18
Valokuvauskäsitteet
Polttovälin, kulman ja perspektiivin
korrelaatio
Pitkä polttoväli
Polttoväli tarkoittaa objektiivin keskikohdan ja tarkennustason välistä
etäisyyttä ja mitataan millimetreissä. Se vaikuttaa otettujen kuvien
kulmaan ja perspektiiviin. Lyhyt polttoväli tarkoittaa laajaa kulmaa, jolloin
kuvista voidaan tehdä laajempia. Pitkä polttoväli tarkoittaa kapeaa
kulmaa, jolloin voidaan ottaa kaukokuvia.
kaukolinssi
kaukokuva
Lyhyt polttoväli
kapea kulma
Alla olevat kuvat havainnollistavat eroavuudet.
laajakulmalinssi
laaja kuva
laaja kulma
20 mm:n kulma
50 mm:n kulma
200 mm:n kulma
Tavallisesti laajakulmalinssi sopii maisemakuvaukseen ja kapeakulmainen
linssi urheilutapahtumien ja muotokuvien kuvaukseen.
19
Valokuvauskäsitteet
Mikä aiheuttaa sumentumisen?
Terävyysalue
Eniten ylistetyt muotokuvat ja asetelmakuvat ovat kuvia, joissa taustaa
ei ole tarkennettu, jolloin kohde korostuu. Tarkennusalueesta riippuen
valokuva voi olla sumea tai terävä. Tätä kutsutaan matalaksi DOF:ksi tai
korkeaksi DOF:ksi.
Terävyysalue tarkoittaa kohteen ympärillä olevaa aluetta, johon kamera
on kohdistettu. Näin ollen pieni DOF tarkoittaa, että tarkennusalue on
kapea, ja suuri DOF tarkoittaa, että tarkennusalue on laaja.
Terävyysalue riippuu aukkoarvosta
Mitä laajempi aukko (eli mitä pienempi aukkoarvo), sitä pienempi
terävyysalue. Jos muut arvot, mukaan lukien suljinnopeus ja
ISO-herkkyys, pysyvät samoina, matala aukkoarvo tekee kuvien
terävyysalueesta matalan.
Kuva, jonka terävyysalue on pieni ja joka korostaa kohdetta sekä
sumentaa muut osat kuvasta, voidaan ottaa kaukolinssillä tai
valitsemalla matala aukkoarvo. Vastaavasti kuva, jonka terävyysalue
on suuri ja joka esittää kuvan kaikki elementit tarkasti, voidaan ottaa
laajakulmalinssillä tai valitsemalla korkea aukkoarvo.
20 mm F5.7
Pieni syvyystarkkuus
50 mm F22
Suuri syvyystarkkuus
20
Valokuvauskäsitteet
Terävyysalue riippuu polttovälistä
Mitä pidempi polttoväli, sitä pienempi terävyysalue. Polttoväliltään
pitkällä teleobjektiivilla saadaan parempia pienen terävyysalueen kuvia
kuin polttoväliltään lyhyellä teleobjektiivilla.
Terävyysalue riippuu kohteen ja kameran välisestä
etäisyydestä
Mitä lyhyempi kohteen ja kameran välinen etäisyys, sitä pienempi
terävyysalue. Näin ollen, jos kamera on lähellä kohdetta, kuvan
terävyysalueesta voi tulla pieni.
100 mm:n teleobjektiivilla otettu kuva
20 mm:n
teleobjektiivilla otettu kuva
100 mm:n
teleobjektiivilla otettu valokuva
Läheltä kohdetta otettu kuva
21
Valokuvauskäsitteet
Terävyysalueen esikatselu
Mukautuspainikkeella voit saada ennen kuvan ottamista kuvan siitä,
miltä valokuva näyttää. Kun painat painiketta, kamera säätää aukon
ennalta määrättyyn arvoon ja esittää tuloksen näytössä. Määritä
mukautuspainikkeen toiminnoksi Optinen esikats.. (s. 127)
Sommittelu
Kameralla on hauska kuvata maailman kauneutta. Oli maailma miten
kaunis tahansa, huono sommittelu ei kuitenkaan tee sille oikeutta.
Mitä sommitteluun tulee, on tärkeää pitää kohde etusijalla.
Sommittelu tarkoittaa valokuvauksessa kuvan kohteiden järjestelemistä.
Kolmanneksien säännön noudattaminen tuottaa tavallisesti hyvän
sommittelun.
Kolmanneksien sääntö
Kolmanneksien sääntöä käytetään jakamalla kuva samankokoisista
suorakaiteista koostuvaan 3x3-ruudukkoon.
Kuva korostaa kohdetta parhaiten, kun se sijaitsee keskimmäisen
suorakaiteen jossain kulmassa.
22
Valokuvauskäsitteet
Kolmanneksien sääntö tuottaa kuvia, joissa on vakaa ja houkutteleva
sommittelu. Alla on muutama esimerkki.
Valokuvat, joissa on kaksi kohdetta
Jos kohde on kuvan nurkassa, sommittelusta tulee epätasapainoinen.
Voit tasapainottaa kuvan lisäämällä vastakkaiseen nurkkaan toisen
kohteen, jolloin kuvan paino jakautuu tasaisesti.
Kohde 2
Kohde 1
Epävakaa
Kohde 2
Kohde 1
Vakaa
Kun kuvaat maisemia, horisontin asettaminen kuvan keskelle tekee
kuvasta epätasapainoisen. Lisää kuvaan painoa siirtämällä horisonttia
ylös- tai alaspäin.
Kohde 1
Kohde 1
Kohde 2
Kohde 2
Epävakaa
Vakaa
23
Valokuvauskäsitteet
Salaman ohjeluku
Salama
Valo on eräs valokuvauksen tärkeimmistä tekijöistä. Aina ei kuitenkaan
ole helppoa saada riittävästi valoa. Salamalla voit optimoida
valaistusasetukset ja luoda erilaisia tehosteita.
Salama auttaa luomaan riittävän valotuksen hämärässä valaistuksessa.
Siitä voi myös olla hyötyä kirkkaissa oloissa. Salamaa voidaan
esimerkiksi käyttää kompensoimaan kohteen varjojen valotus ja
kuvaamaan sekä kohde että tausta selkeästi taustavalossa.
Salamavalon mallinumero viittaa salaman tehoon, ja ohjeluku edustaa
sen suurinta mahdollista valomäärää. Mitä suurempi ohjeluku, sitä
enemmän valoa salama tuottaa. Ohjeluku saadaan kertomalla salaman
etäisyys kohteesta aukkoarvolla ISO-herkkyyden ollessa 100.
Ohjeluku = etäisyys salamasta kohteeseen X aukkoarvo
Aukkoarvo = ohjeluku / etäisyys salamasta kohteeseen
Etäisyys salamasta kohteeseen = ohjeluku / aukkoarvo
Jos näin ollen tunnet salaman ohjeluvun, voit arvioida optimaalisen
salaman ja kohteen välisen etäisyyden, kun säädät salamaa
manuaalisesti. Jos salaman ohjeluku on esimerkiksi GN 20 ja se on
4 metrin päässä kohteesta, optimaalinen aukkoarvo on F5.0.
Ennen korjausta
Korjauksen jälkeen
24
Valokuvauskäsitteet
Heijastuskuvaus
Epäsuoralla salamakuvauksella tarkoitetaan salamavalon heijastamista
katosta tai seinistä niin, että valo valaisee kohteen tasaisesti.
Salamavalolla otetut kuvat saattavat vaikuttaa epäluonnollisilta ja jättää
varjoja. Heijastuskuvauksella otetut kohteet eivät jätä varjoja ja näyttävät
luonnollisilta tasaisesti jakautuneen valon takia.
25
Luku 1
Kamera
Tässä luvussa kuvataan kameran osat, näytön kuvakkeet, perustoiminnot, kameran mukana tulleet
objektiivit sekä lisävarusteet.
Kamera
Aloittaminen
Pakkauksen avaaminen
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:
Kamera
(mukaan lukien rungon suojus
ja salamakengän suojus)
Ulkoinen salama
USB-kaapeli
Ladattava akku
Akkukotelo/vaihtovirtajohto
Ohjelmisto-CD-ROM
(sisältää käyttöoppaan)
Käyttöopas Perustoiminnot
Hihna
• Kuvat voivat poiketa toimitetuista tuotteista.
• Voit hankkia valinnaisia lisävarusteita jälleenmyyjältä tai Samsung-huollosta. Samsung ei ole vastuussa
hyväksymättömien lisävarusteiden käytön aiheuttamista ongelmista. Lisävarusteista kerrotaan sivulla 172.
27
Kamera
Kameran osat
1
2
3
Nro
12
11
10
9
4
1
5
6
7
8
2
Nimi
Tilanvalitsin
• t: Smart Auto -tila (s. 43)
• P: ohjelmatila (s. 44)
• A: aukkoautomatiikkatila (s. 45)
• S: suljinautomatiikkatila (s. 45)
• M: manuaalinen tila (s. 46)
• i: objektiiviautomatiikkatila (s. 47)
• g: taikatila (s. 50)
• s: aihetila (s. 51)
• v: videotila (s. 54)
• B: Wi-Fi (s. 100)
Nro
Nimi
7
Objektiivin vapautuspainike
8
Objektiivin kiinnitys
9
Objektiivin kiinnitysmerkki
10
AF-apuvalo/Ajastimen valo
11
Virtapainike
12
Suljinpainike
SMART LINK -painike
Käynnistä haluamasi Wi-Fi-toiminto.
(s. 30)
3
Mikrofoni
4
Kameran hihnan silmukka
5
Kaiutin
6
Kuvakenno
28
Kamera >
Kameran osat
1 2
3
Nro
4
5
6
7
12
1
Salamakengän suojus
2
Salamakenkä
3
4
Nro
8
Sisäinen antenni
* Vältä koskettamasta sisäistä antennia
käyttäessäsi langatonta verkkoa.
Videotallennuspainike
5
6
Fn-painike
Päätoimintojen käyttö ja tiettyjen
asetusten hienosäätö.
o-painike
• Valikkonäytössä: tallenna valitut
7
Poisto-/mukautuspainike
• Kuvaustilassa: suorita määritetty
toiminto. (s. 127)
muuta niitä
Käynnistää videotallennuksen.
Ilmaisee kameran tilan.
• Vilkkuu: kun tallennat valokuvaa,
kuvaat videota, lähetät dataa
tietokoneeseen tai tulostimeen, luot
yhteyttä WLAN-verkkoon tai lähetät
valokuvaa.
• Tasainen: kun tietoja ei lähetetä
tai tiedonsiirto tietokoneeseen tai
tulostimeen on päättynyt.
Nimi
• Toistotilassa: poista tiedostoja.
Navigointipainike (Smart-valitsin)
• Kuvaustilassa
- D: näytä kameran asetukset ja
- I: säädä valotusarvoa / valitse
Tilan merkkivalo
8
11 10
9
Nimi
9
M-tilassa aukkoarvo tai suljinnopeus.
- C: valitse ohjausasetus
- F: valitse AF-tila
• Muissa tilanteissa
Siirry ylös, alas, vasemmalle,
oikealle. (Voit liikkua näytöissä tai
selata tiedostoja myös kääntämällä
navigointipainiketta.)
10
Toistopainike
11
MENU-painike
12
Näyttö
Siirry toistotilaan.
Avaa asetukset tai valikot.
asetukset.
• Kuvaustilassa: voit valita
tarkennusalueen manuaalisesti
joissakin kuvaustiloissa.
29
Kamera >
Kameran osat
Nro
1
1
2
4
Nimi
USB-portti ja sulkimen laukaisinportti
Liitä kamera tietokoneeseen tai sulkimen laukaisimeen. Minimoi kameran tärinä käyttämällä
sulkimen laukaisinkaapelia ja kolmijalkaa.
2
HDMI-portti
3
Akkupesä/muistikorttipaikan kansi
4
Jalustan kiinnitysreikä
Asenna muistikortti ja akku.
3
SMART LINK -painikkeen käyttäminen
Voit ottaa Wi-Fi-toiminnon kätevästi käyttöön SMART LINK -painikkeella.
Aktivoi määritetty Wi-Fi-toiminto painamalla SMART LINK -painiketta.
Painiketta ympäröivä rengas syttyy ja kamera aktivoi määritetyn toiminnon.
SMART LINK -vaihtoehdon asettaminen
Voit valita käynnistettävän Wi-Fi-toiminnon, kun SMART LINK -painiketta painetaan.
SMART LINK
-vaihtoehdon
määrittäminen:
Paina kuvaustilassa [m] → X → Näppäinten kartoitus → SMART LINK →
vaihtoehto.
30
Kamera
Näytön kuvakkeet
Kuvaustilassa
Kuvake
Valokuvien ottaminen
1
London
2
3
1. Kuvausvaihtoehdot (vasen)
Kuvake
Kuvaus
Kuvake
Salaman asetus
Vesivaaka (s. 32)
Salaman kirkkaus
Kameran tärinä
Mittaus (s. 79)
Pylväskaavio (s. 126)
Valkotasapaino (s. 61)
Kuvaustila
Valkotasapainon mikrosäätö
Tarkennus
Kasvojen sävy
Salaman ilmaisin
Retusointi
Suljinnopeus
Ohjattu kuva (s. 64)
Aukkoarvo
Smart-suodatin (s. 50)
Valotusarvo
Taikakehys (s. 50)
ISO-herkkyys (s. 60)
Valikoiva väri (s. 83)
Automaattinen valotuksen
lukitus (s. 86)
Kuvaus
Kuvan koko
Valokuvan laatu
3. Kuvaustiedot
Kuvake
Ei muistikorttia***
Kuvaus
Tarkennusalue
Z käytössä
Kasvojentunnistus
Z-suhde
AF-tila (s. 65)
Väritila
AutoShare käytössä
GPS käytössä*
Päivämäärä
Smart-alue (s. 82)
Optinen kuvanvakautus (OIS) (s. 71)
2. Kuvausvaihtoehdot (oikea)
Kuvake
Kuvaus
Käyttötila
Kuvaus
Aika
Sijaintitiedot*
Tarkennusapupalkki (s. 70)**
Automaattinen tarkennusruutu
Pistemittausalue
Etäisyysmitta (s. 126)
Otettavissa olevien
valokuvien määrä
•
•
•
: täyteen ladattu
: osaksi ladattu
(punainen): tyhjä
(lataa akku)
* Nämä kuvakkeet näkyvät, kun kytket valinnaisen
GPS-moduulin.
** Tämä kuvake näkyy, kun valitset MF Apu -asetukseksi FA.
*** Valokuvia, jotka on otettu asettamatta muistikorttia
laitteeseen, ei voi tulostaa eikä siirtää muistikortille tai
tietokoneeseen.
Näytetyt kuvakkeet vaihtuvat valitun tilan ja
vaihtoehdon mukaan.
31
Kamera >
Näytön kuvakkeet
Videoiden kuvaaminen
2. Kuvausvaihtoehdot (oikea)
Kuvake
1
Kuvake
Kuvaus
Kuvaus
Nauhoitusaikaa jäljellä
Ajastin
•
•
•
Mittaus (s. 79)
: täyteen ladattu
: osaksi ladattu
(punainen): tyhjä (lataa akku)
Valkotasapaino (s. 61)
2
Ohjattu kuva (s. 64)
Valikoiva väri (s. 83)
3
3. Kuvaustiedot
Kuvake
1. Kuvausvaihtoehdot (vasen)
Kuvake
Kuvaus
Päivämäärä
Kuvaus
Aika
Automaattitarkennus käytössä
Pylväskaavio (s. 126)
Videokoko
Elokuva-AE-tila
Videokuvan laatu
Suljinnopeus
Multi Motion
Aukkoarvo
AF-tila (s. 65)
Valotusarvo
Häivytin (s. 88)
ISO-herkkyys
Puheäänen äänitys päällä (s. 88)
Automaattinen valotuksen lukitus
(s. 86)
Optinen kuvanvakautus (OIS) (s. 71)
Näytetyt kuvakkeet vaihtuvat valitun tilan ja
vaihtoehdon mukaan.
Tietoja vesivaa'asta
Vesivaaka helpottaa kameran kohdistamista
näytössä olevien vaaka- ja pystysuorien viivojen
avulla. Jos tasomittari ei ole vaakatasossa,
kalibroi se Vaakakalibrointi-toiminnolla. (s. 130)
Pysty
Vaaka
Ei muistikorttia
▲ Vakaa
▲ Epävakaa
32
Kamera >
Näytön kuvakkeet
Toistotilassa
1
Valokuvien katseleminen
London
Tila
Mittaus
Salama
Polttoväli
Valkotasapaino
EV
Ohjattu kuva
Koko
Pvm
Kuvake
Videoiden toistaminen
2
Tiedot
Kuvaus
Äänenvoimakkuus
Peräkkäiskuvien tiedosto
4
Nro
1
2
Sijaintitiedot
RAW-tiedosto
3
3D-tiedosto
Tulostustietojen lisääminen tiedostoon
(s. 137)
Suojattu tiedosto
Videon tarkkuus
Pvm
3
4
Kuvaus
Seis
Tauko
Kuvake
Kuvaus
Otettu kuva
Toistonopeus
RGB-pylväskaavio (s. 126)
Äänenvoimakkuus
Kuvaustila, mittaus, salama,
valkotasapaino, ohjattu kuva,
tarkennusalue, valotusarvo,
kuvantarkkuus, päivämäärä
Kansion numero - tiedoston
numero
Suljinnopeus, aukkoarvo, ISO-arvo,
nykyinen tiedosto / tiedostojen
kokonaismäärä
Multi Motion
Tämänhetkinen toistoaika
Videon pituus
Kansion numero - tiedoston numero
Sijaintitiedot
Suljinnopeus
Aukkoarvo
ISO-herkkyysarvo
Nykyinen tiedosto / Tiedostojen
kokonaismäärä
33
Kamera
Objektiivit
Voit hankkia lisäobjektiiveja, jotka on valmistettu erityisesti NX-sarjan
kameroille. Alla kuvataan objektiivien toiminnot, jotta voit valita tarpeitasi
ja mieltymyksiäsi parhaiten vastaavan objektiivin.
Objektiivin osat
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II -objektiivi (esimerkki)
7
Nro
Kuvaus
1
2
Objektiivin kiinnitysmerkki
3
Objektiivi
4
Tarkennusrengas (s. 66)
5
i-Function-painike (s. 48)
6
Zoomausrengas
7
Objektiivin kontaktit
Zoomauksen lukituskytkin
1
Kun objektiivi ei ole käytössä, liitä siihen linssinsuojus ja asennussuojus, jotta
se on suojassa pölyltä ja naarmuilta.
2
6
3
5
4
34
Kamera >
Objektiivit
Objektiivin lukitseminen tai lukituksen avaaminen
Voit vapauttaa objektiivin lukituksen kiertämällä zoomausrengasta
vastapäivään, kunnes kuulet napsauksen.
Voit lukita objektiivin pitämällä zoomauksen lukituspainiketta poispäin
kameran rungosta ja kiertämällä zoomausrengasta myötäpäivään.
Kun objektiivi on lukittu, valokuvaa ei voi ottaa.
35
Kamera >
Objektiivit
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III -objektiivi (esimerkki)
8
1
2
SAMSUNG 16 mm F2.4 -objektiivi (esimerkki)
5
1
2
3
3
4
4
5
6
7
Nro
Kuvaus
1
2
Objektiivin kiinnitysmerkki
1
2
3
Zoomausrengas
4
Objektiivi
3
Tarkennusrengas (s. 66)
5
Objektiivin kontaktit
4
Linssinsuojuksen kiinnitysmerkki
5
Objektiivi
6
i-Function-painike (s. 48)
7
AF/MF-kytkin (s. 65)
8
Objektiivin kontaktit
Nro
Kuvaus
i-Function-painike (s. 48)
Objektiivin kiinnitysmerkki
Tarkennusrengas (s. 66)
36
Kamera >
Objektiivit
Objektiivin merkinnät
Alla selitetään, mitä objektiiviin merkityt numerot merkitsevät.
Nro
1
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS -objektiivi (esimerkki)
Kuvaus
Aukkoarvo
Tuettujen aukkoarvojen alue. Esimerkiksi 1:3.5-6.3 tarkoittaa,
että enimmäisaukkoalue on välillä 3,5–6,3.
Polttoväli
2
Objektiivin keskikohdan ja tarkennustason etäisyys (millimetreinä).
Tämä luku ilmaistaan alueena: objektiivin pienimmästä mahdollisesta
polttovälistä suurimpaan.
Pitkät polttovälit tekevät kuvakulmista kapeita, ja kohdetta
suurennetaan. Lyhyet polttovälit tekevät kuvakulmista laajoja.
ED
3
1
2
3 4 5
4
5
ED tarkoittaa erittäin alhaista hajontaa. Lasi, jonka hajonta on erittäin
alhaista, minimoi väripoikkeaman (vääristymä, joka tapahtuu. kun
linssi ei pysty kohdistamaan kaikkia värejä samaan polttopisteeseen).
OIS (s. 71)
Optinen kuvanvakautus. Objektiivit, joissa on tämä ominaisuus,
tunnistavat kameran tärinän ja kumoavat liikkeen kameran sisällä.
Ø
Linssin halkaisija. Kun objektiiviin kiinnitetään suodatin, varmista, että
linssin ja suodattimen halkaisija on sama.
37
Kamera
Lisävarusteet
Voit käyttää lisävarusteita, kuten ulkoista salamaa ja GPS-moduulia,
joiden avulla voit ottaa tavallistakin parempia valokuvia tavallista
mukavammin.
Ulkoisen salaman osat
SEF220A (esimerkki) (lisävaruste)
7
Lisätietoja lisävarusteita on kunkin lisävarusteen käyttöohjeessa.
• Kuvat voivat poiketa todellisista varusteista.
• Voit hankkia Samsungin hyväksymiä lisävarusteita jälleenmyyjältä tai
Samsung-huollosta. Samsung ei ole vastuussa muiden valmistajien
lisävarusteiden käytön aiheuttamista vaurioista.
8
1
2
3
6
5
4
Nro
9
Kuvaus
1
Näytön kuvakkeet
2
READY-valo/testauspainike
3
MODE-painike
4
Salaman laukaisupainike
5
Virtapainike
6
Akkutilan kansi
7
Bulb
8
Telekuvaus-/laajakulmatilan kytkin
9
Salamakengän liitäntä
38
Kamera >
Lisävarusteet
SEF8A (esimerkki)
Salaman asentaminen
1
1
Irrota salamakengän suojus kamerasta.
2
Asenna salama työntämällä se salamakenkään.
2
3
Nro
Kuvaus
1
Bulb
2
Salamakengän kiinnityspyörä
3
Salamakengän liitäntä
39
Kamera >
3
Lisävarusteet
Lukitse salama paikalleen kääntämällä salamakengän
kiinnityspyörää myötäpäivään.
• Voit ottaa valokuvan, vaikka salama ei olisi täysin latautunut, mutta on
suositeltavaa käyttää täyteen ladattua salamaa.
• Saatavissa olevista lisävarusteista kerrotaan lisävarustesivulla. (s. 172)
• Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
• Salaman kahden välähdyksen välissä on viive. Älä liiku, ennen kuin salama
välähtää toisen kerran.
• SEF8A voi olla yhteensopimaton muiden NX-sarjan kameroiden kanssa.
• Lisätietoja lisävarusteina saatavista salamoista on kunkin salaman
käyttöohjeessa.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä salamavaloja. Yhteensopimattomien
salamavalojen käyttö voi vioittaa kameraa.
4
Nosta salama ylös käyttöä varten.
40
Kamera >
Lisävarusteet
GPS-moduulin osat (lisävaruste)
1
GPS-moduulin asentaminen
1
Irrota salamakengän suojus kamerasta.
2
Asenna GPS-moduuli työntämällä se salamakenkään.
2
3
4
5
Nro
Kuvaus
1
Tilan merkkivalo
2
Virtapainike
3
Salamakengän kiinnityspyörä
4
Salamakengän liitäntä
5
Akkutilan kansi
41
Kamera >
Lisävarusteet
3
Lukitse GPS-moduuli paikalleen kiertämällä
salamakengän kiinnityskiekkoa LOCK-merkintää kohden.
4
Paina GPS-moduulin virtapainiketta.
42
Kamera
Kuvaustilat
Voit ottaa kuvia kahdessa helppokäyttöisessä kuvaustilassa
(Smart Auto- ja Aihe-tila), joissa kamera määrittää monet asetukset
automaattisesti. Muissa tiloissa asetuksia voidaan mukauttaa enemmän.
Kuvake
t Smart Auto -tila
Smart Auto -tilassa kamera tunnistaa ympäristöolosuhteet ja säätää
valotukseen liittyviä tekijöitä automaattisesti. Tällaisia tekijöitä ovat
esim. suljinnopeus, aukkoarvo, mittaus, valkotasapaino ja valotuksen
kompensointi. Koska kamera säätää useimmat toiminnot, jotkut
kuvaustoiminnot ovat rajoitettuja. Tässä tilassa voidaan ottaa pikakuvia
mahdollisimman pienellä määrällä säätöjä.
Kuvaus
t Smart Auto -tila (s. 43)
P
Ohjelmatila (s. 44)
A
Aukkoautomatiikkatila (s. 45)
S
Suljinautomatiikkatila (s. 45)
M
Manuaalinen tila (s. 46)
i
Objektiiviautomatiikkatila (s. 47)
g
Taikatila (s. 50)
s
Aihetila (s. 51)
v
Videotila (s. 54)
B
Kamera voi valita samojakin kohteita kuvattaessa eri aiheita. Valittu aihe
määräytyy ulkoisisten tekijöiden, kuten kameran tärinän, valaistuksen ja
kohteen etäisyyden, mukaan.
Wi-Fi (s. 100)
43
Kamera >
Kuvaustilat
P Ohjelmatila
Kamera säätää suljinnopeuden ja aukkoarvon automaattisesti siten,
että valotuksesta tulee paras mahdollinen.
Tämä tila on kätevä, kun haluat ottaa kuvia vakiovalotuksella ja samalla
muuttaa muita asetuksia.
Ohjelman vaihto
Ohjelman vaihto -toiminnolla voit säätää suljinnopeutta ja aukkoarvoa
kameran säilyttäessä valotuksen samana. Kun navigointipainiketta
käännetään vastapäivään, suljinnopeus pienenee ja aukkoarvo
suurenee. Kun navigointipainiketta käännetään myötäpäivään,
suljinnopeus kasvaa ja aukkoarvo pienenee.
44
Kamera >
Kuvaustilat
A Aukkoautomatiikkatila
S Suljinautomatiikkatila
Aukkoautomatiikkatilassa kamera laskee suljinnopeuden automaattisesti
valitun aukkoarvon mukaan. Kentän syvyyttä (DOF) voidaan säätää
muuttamalla aukkoarvoa. Tässä tilassa voidaan ottaa muotokuvia ja
maisemakuvia.
Suljinautomatiikkatilassa kamera säätää aukkoarvon automaattisesti
valitun suljinnopeuden mukaan. Tässä tilassa voidaan kuvata nopeasti
liikkuvia kohteita sekä lisätä kuviin valojuovatehosteita.
Voit esimerkiksi säätää suljinnopeudeksi yli 1/500 s, jos haluat
pysäyttää kohteen. Jos haluat kohteen näyttävän sumuiselta, aseta
suljinnopeudeksi alle 1/30 s.
Suuri kentän syvyys
Pieni kentän syvyys
Hämärässä valaistuksessa voit joutua lisäämään ISO-herkkyyttä, jotta kuvista
ei tule sumuisia.
Pieni suljinnopeus
Iso suljinnopeus
Nopeiden suljinnopeuksien päästämää pienempää valomäärää voidaan
kompensoida avaamalla aukkoa ja päästämällä sisään enemmän valoa.
Jos kuvat näyttävät yhä tummilta, lisää ISO-arvoa.
45
Kamera >
Kuvaustilat
M Manuaalinen tila
Manuaalisessa tilassa voit säätää suljinnopeuden ja aukkoarvon
manuaalisesti. Tässä tilassa voit säätää kuvien valotuksen täysin.
Tätä tilaa voidaan käyttää kontrolloiduissa kuvausympäristöissä, kuten
studiossa, tai kun kameran asetuksia on hienosäädettävä. Manuaalisen
tilan käyttöä suositellaan lisäksi kuvattaessa yökuvia ja ilotulitusta.
Kehystila
Bulb-toiminnolla voit kuvata yönäkymiä tai yötaivasta. Kun painat
[Suljin]-painiketta, suljin jää auki niin, että voit luoda liikkuvien valojen
tehosteita.
Bulbin käyttö:
Valitse suljinnopeus painamalla [I]-painiketta, käännä
navigointipainiketta vastapäivään kohtaan Bulb →
Pidä [Suljin]-painiketta painettuna haluamasi aika.
• Jos asetat suuren ISO-arvon tai avaat sulkimen pitkäksi aikaa, kuvan
Kun säädät aukkoarvoa tai suljinnopeutta, valotus muuttuu näiden
asetusten mukaisesti, joten näyttö saattaa tummentua. Kun tämä
toiminto on käytössä, näytön kirkkaus on vakio asetuksista riippumatta,
joten kuva on helpompi suunnitella.
Kehystilan käyttö:
Bulb-toiminnon käyttäminen
kohina voi lisääntyä.
• Jatkuvaa kuvaustoimintoa ei voi käyttää Bulb-toiminnon kanssa.
Paina kuvaustilassa [m] → K → Kehystila →
vaihtoehto.
46
Kamera >
Kuvaustilat
i Objektiiviautomatiikkatila
3
• Jos valitsit E painamalla [f]-painiketta,
E-tilan käyttäminen
paina [o]-painiketta ja valitse vaihtoehto kääntämällä
navigointipainiketta tai painamalla [C/F]-painiketta.
Voit valita asentamallesi objektiiville sopivan aiheen (i-Scene) tai
suodatintehosteen. Käytettävissä olevat aiheet ja suodatintehosteet
voivat vaihdella asennetun objektiivin mukaan.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan i.
2
Valitse E painamalla objektiivin [i-Function]painiketta.
Valitse aihe tai suodatintehoste säätämällä
tarkennusrengasta.
Vastavalo
• Voit käyttää tätä toimintoa myös painamalla [f]-painiketta.
E
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painike täysin pohjaan.
Käytettävissä olevat aihetilat ja suodatintehosteet (SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II -objektiivilla): Kauneuskuva, Muotokuva, Lapsi, Vastavalo,
Maisema, Aur.lask, Aamuhäm, Hiekka/lumi, Yö, Häivyttäminen,
Pienoismalli, Kalansilmä, Luonnos, Huurunpoisto, Rasteri
47
Kamera >
Kuvaustilat
i-Function käyttäminen PASM -tiloissa
3
Valitse vaihtoehto säätämällä tarkennusrengasta.
Kun käytät i-Function-objektiivin i-Function-painiketta, voit valita ja
säätää objektiivin suljinnopeuden, aukkoarvon, valoarvon,
ISO-herkkyyden ja valkotasapainon manuaalisesti.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan P, A, S tai M.
2
Valitse asetus painamalla objektiivin [i-Function]painiketta.
AUTO
• Voit valita asetuksen myös kääntämällä navigointipainiketta tai
painamalla [C/F]-painiketta.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painike täysin pohjaan.
AUTO
48
Kamera >
Kuvaustilat
3
Käytettävissä olevat vaihtoehdot
P
A
S
M
Aukkoarvo
-
O
-
O
Suljinnopeus
-
-
O
O
Valoarvo
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
Valkotasapaino
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
Kuvaustila
• Valokuvan tarkkuus määräytyy zoomaussuhteen mukaan, jos
käytät Z-toimintoa.
Voit valita kohteet, jotka tulevat näkyviin painettaessa objektiivin [i-Function]painiketta kuvaustilassa, painamalla [m] → X → iFn-asetus →
vaihtoehto → [m].
Lähennettäessä kohdetta Z-toimintoa käyttämällä valokuvan laatu
heikkenee vähemmän kuin digitaalista zoomia käytettäessä. Valokuvan
tarkkuus voi kuitenkin muuttua lähennettäessä kuvaa zoomausrengasta
kääntämällä.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan P, A, S, M tai i.
2
Valitse Z painamalla objektiivin [i-Function]painiketta.
• Voit valita asetuksen myös kääntämällä navigointipainiketta tai
painamalla [C/F]-painiketta.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040
(13.9M)
4560X2568
(11.7M)
3040X3040
(9.2M)
x1.4
3888X2592
(10.1M)
3888X2184
(8.5M)
2592X2592
(6.7M)
x1.7
3264X2176
(7.1M)
3264X1840
(6.0M)
2176X2176
(4.7M)
x2
2736X1824
(5.0M)
2736X1536
(4.2M)
1824X1824
(3.3M)
Nämä arvot perustuvat kunkin kuvasuhteen enimmäistarkkuuteen.
4
Z-toiminnon käyttäminen
Valitse vaihtoehto säätämällä tarkennusrengasta.
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painike täysin pohjaan.
• Z ei ole käytettävissä sarjakuvauksessa.
• Z ei ole käytettävissä otettaessa valokuvia RAW-tiedostomuotoon.
• Z poistuu käytöstä, kun videon kuvaaminen aloitetaan painamalla
videokuvauspainiketta.
49
Kamera >
Kuvaustilat
g Taikatila
Voit luoda ainutlaatuisia valokuvia ja videoita lisäämällä niihin erilaisia
suodatin- ja kehystehosteita. Valokuvien tai videoiden muoto ja tunnelma
muuttuvat valitun tehosteen mukaisesti.
Tehosteen
määrittäminen:
Paina kuvaustilassa [f] → Taikatila → Taikakehys tai
Smart-suodatin → haluamasi tehoste.
• Jos valitset suodatintehosteista vaihtoehdon Luonnos, valokuvan koko
muuttuu automaattisesti enintään arvoon 5.9M.
• Jos valitset kehystehosteen, valokuvan koko muuttuu automaattisesti
arvoon 2M.
• Videon kuvauksessa ei voi käyttää kehystehostetta.
• Jos valitset suodatintehosteen, videon kooksi tulee enintään 640X480.
50
Kamera >
Kuvaustilat
s Aihe-tila
Aihe-tilassa kamera valitsee parhaat asetukset kunkin tyyppiselle
näkymälle.
Voit valita haluamasi aiheen painamalla kuvaustilassa [f].
Kuvake
Kuvaus
Panorama: ota 2D- tai
3D-panoraamavalokuva. Otettuja
3D-panoraamavalokuvia voi katsella
vain 3D-televisiossa.
• 2D-panoraamavalokuvan enimmäiskoko on 8000 X 1152
•
•
•
•
(vaaka) ja 1728 X 4752 (pysty).
3D-panoraamakuvan enimmäiskoko on 3300 X 768 (vaaka).
Jotkin kuvausasetukset eivät ole käytettävissä
panoraamatilassa.
Kamera voi lakata kuvaamasta kuvan sommittelun tai kohteen
liikkeen takia.
Panoraama-tilassa kamera ei ehkä kuvaa viimeistä näkymää
kokonaan, jos lopetat kameran siirtämisen valokuvan laadun
parantamiseksi. Siirrä kameraa hieman sen kohdan yli, jossa
haluat näkymän loppuvan, jotta kamera kuvaa näkymän
kokonaan.
Kuvake
Kuvaus
• 3D-panoraamatilassa kamera ei 3D-tehosteen luonteen takia
ehkä kuvaa aivan näkymän alkua tai loppua. Siirrä kameraa
hieman sen kohdan yli, jossa haluat näkymän alkavan tai
loppuvan, jotta kamera kuvaa näkymän kokonaan.
• 3D-panoraama-tilassa valokuva tallennetaan sekä JPEG- että
MPO-tiedostomuotoon.
• 3D-tehostetta tukevaa MPO-tiedostoa voi katsella vain
MPO-yhteensopivassa näytössä, kuten 3D-televisiossa tai
3D-näytössä. Kameran näytössä voi katsella vain
JPEG-tiedostoja.
• Käytä soveltuvia 3D-laseja katsellessasi MPO-tiedostoa
3D-televisiossa tai 3D-näytössä.
Kauneuskuva: kätke kasvojen
kauneusvirheet.
Yö: ota yökuvia tai hämäräkuvia.
Käytä jalustaa, jotta kamera
ei tärähdä pitkiä suljinaikoja
käytettäessä.
51
Kamera >
Kuvake
Kuvaustilat
Kuvaus
Kuvake
Kuvaus
Maisema: ota kuvia asetelmista ja
maisemista.
Lähikuva: ota kuvia kohteen
yksityiskohdista tai pienistä kohteista,
kuten kukista tai hyönteisistä.
Muotokuva: paikanna ihmiskasvot
ja tarkenna niihin automaattisesti,
jotta muotokuvista tulee selkeitä ja
pehmeitä.
Teksti: kuvaa tekstiä tulostetuista tai
elektronisista asiakirjoista selkeästi.
Lapsi: korosta lapsia tekemällä
vaatteista ja taustasta eloisia.
Aur.lask: kuvaa näkymiä
auringonlaskussa luonnollisella
punaisella ja keltaisella värillä.
Urheilu: nopeasti liikkuvien kohteiden
kuvaaminen.
Aamuhäm: kuvaa näkymiä auringon
noustessa.
52
Kamera >
Kuvake
Kuvaustilat
Kuvaus
Vastavalo: kuvaa taustavalaistuja
kohteita.
Ilotulitus: ota kuvia värikkäistä
ilotulituksista yöllä. Käytä kolmijalkaa
kameran tärinän estämiseksi.
Hiekka/lumi: vähennä kuvien
alivalottumista, joka johtuu
auringonvalon heijastumisesta
hiekasta tai lumesta.
3D: otetut 3D-valokuvat, joita voi
katsella 3D-televisiossa. (s. 135)
53
Kamera >
Kuvaustilat
v Elokuvatila
Elokuvatilassa voit ottaa teräväpiirtovideoita (1920X1080) ja äänittää
äänen kameran mikrofonilla.
Voit säätää valotustason valitsemalla Ohjelma-valikosta
Elokuva-AE-tila-vaihtoehdon, jotta aukkoarvo ja suljinnopeus voidaan
määrittää automaattisesti, tai valitsemalla Aukkoautomatiikkavaihtoehdon, jos haluat säätää aukkoarvon manuaalisesti. Valitsemalla
Suljinautomatiikka voit asettaa suljinnopeuden manuaalisesti,
ja valitsemalla Manuaalinen voit määrittää sekä aukkoarvon että
suljinnopeuden manuaalisesti. Kun kuvaat videota, voit ottaa
automaattitarkennustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä
painamalla [F]-painiketta.
Valitsemalla Himmennin voit tuoda näkymän näkyviin alussa tai viedä
sen näkyvistä lopussa asteittain. Voit mykistää äänen tai poistaa
mykistyksen valitsemalla Ääni.
Kameralla voidaan kuvata enintään 25 minuutin pituisia videotiedostoja
ruutunopeudella 30 tai 24 r/sek, ja se tallentaa ne MP4 (H.264)
-muotoon. 24 r/sek on käytettävissä vain tarkkuudella 1920X810.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) on uusin (julkaistu vuonna 2003)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
videopakkausmuoto, jonka ovat määrittäneet ISO-IEC ja ITU-T. Koska
tämä muoto käyttää suurta pakkausastetta, pieneen tilaan voidaan
tallentaa tavallista enemmän tietoa.
Jos elokuvaa kuvattaessa käytetään kuvanvakautusvaihtoehtoa, kamera
saattaa äänittää kuvanvakautuksen päästämät äänet.
Zoomausääni tai objektiivin muut äänet voivat tallentua, jos säädät
objektiivia videon kuvaamisen aikana.
Jos käytät lisävarusteena saatavaa video-objektiivia,
automaattitarkennuksen ääni ei tallennu.
Jos irrotat kameran objektiivin elokuvan kuvaamisen aikana, kuvaus
keskeytyy. Älä vaihda objektiivia kuvauksen aikana.
Jos liität ulkoisen mikrofonin elokuvan tallennuksen aikana, ääntä ei
tallenneta ulkoisen mikrofonin kautta. (Aikaisemmat asetukset säilytetään.)
Jos irrotat ulkoisen mikrofonin elokuvan tallennuksen aikana, ääntä ei
tallenneta. Sammuta kamera ennen ulkoisen mikrofonin liittämistä tai
irrottamista.
Jos muutat kameran kuvauskulmaa äkisti elokuvan kuvaamisen aikana,
kamera ei välttämättä pysty kuvaamaan näkymiä täsmällisesti. Minimoi
kameran tärinä käyttämällä kolmijalkaa.
Kamera tukee elokuvatilassa ainoastaan Monipistemittaus -toimintoa. Et voi
käyttää muita tarkennusalueen säätöjä, kuten Kasvojentunnistustarkennus.
Kun elokuvatiedoston koko ylittää neljä gigatavua, kamera keskeyttää
kuvaamisen automaattisesti. Jos näin tapahtuu, voit jatkaa kuvausta
aloittamalla uuden elokuvatiedoston.
Jos käytät kirjoitusnopeudeltaan hidasta muistikorttia, videon kuvaus
voi keskeytyä siksi, ettei kortti pysty käsittelemään tietoa videon
kuvausnopeudella. Jos näin käy, vaihda muistikortti nopeampaan tai
pienennä kuvakokoa (esimerkiksi arvosta 1280X720 arvoon 640X480).
Alusta muistikortti aina kameralla. Jos alustat sen toisessa kamerassa tai
tietokoneessa, voit menettää kortille tallennettuja tiedostoja tai muuttaa
kortin kokoa.
54
Kamera >
Kuvaustilat
Kuvaustilassa käytössä olevat toiminnot
Lisätietoja kuvaustoiminnoista on luvussa 2.
Toiminto
Käytettävissä tiloissa
Toiminto
Käytettävissä tiloissa
Mittaus (s. 79)
P/A/S/M/v
Smart-alue (s. 82)
P/A/S/M
Väritila (s. 84)
P/A/S/M/i/g/s/t
Salama (s. 76)
P*/A*/S*/M*/g*/s*/t*
Koko (s. 57)
P/A/S/M/i/g*/s*/
v/t
Laatu (s. 59)
P/A/S/M/i/g*/s*/v
Valotuksen korjaus (s. 85)
P/A/S/i/g/s/v
ISO (s. 60)
P/A/S/M*/v*
Valotuksen lukitus (s. 86)
P/A/S/v*
Valkotasapaino (s. 61)
P/A/S/M/v
Kohinanpoisto (s. 124)
P/A/S/M
Ohjattu kuva (s. 64)
P/A/S/M/v
Valikoiva väri (s. 83)
P/A/S/M/v
AF-tila (s. 65)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*
AF-alue (s. 67)
P/A/S/M/i*/s*
MF Apu (s. 70)
P/A/S/M/i/g*/s/v/
t
OIS (s. 71)
P/A/S/M/i/g/s/v/
t
Ohjaus (Jatkuva/Kuvasarja/Ajastin/
Haarukointi) (s. 72)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*/
t*
* Jotkut toiminnot ovat rajoitettuja näissä tiloissa.
55
Luku 2
Kuvaustoiminnot
Tämä luku kattaa kuvaustilan toiminnot.
Kuvaustoiminnoilla voit nauttia mukautetummista kuvista ja videoista.
Kuvaustoiminnot
Koko
Jos kasvatat tarkkuutta, kuvassa tai videossa on enemmän pikseleitä,
joten se voidaan tulostaa suuremmalle paperille ja näyttää suuremmalla
näytöllä. Tiedoston koko kasvaa samalla. Valitse matala tarkkuus kuville,
jotka tullaan esittämään digitaalisissa kuvakehyksissä tai lataamaan
Internetiin.
Koon
määrittäminen:
Paina kuvaustilassa [f] → Kuvantarkkuus tai
Videon tarkkuus → vaihtoehto.
Kuvakoot
Kuvake
Koko
Suositellaan
20.0M (5472X3648) (3:2)
Tulostus A1-paperille.
10.1M (3888X2592) (3:2)
Tulostus A2-paperille.
5.9M (2976X1984) (3:2)
Tulostus A3-paperille.
2.0M (1728X1152) (3:2)
Tulostus A5-paperille.
16.9M (5472X3080) (16:9)
Tulostus A1-paperille tai
esittäminen HDTV:ssä.
7.8M (3712X2088) (16:9)
Tulostus A3-paperille tai
esittäminen HDTV:ssä.
4.9M (2944X1656) (16:9)
Tulostus A4-paperille tai
esittäminen HDTV:ssä.
2.1M (1920X1080) (16:9)
Tulostus A5-paperille tai
esittäminen HDTV:ssä.
13.3M (3648X3648) (1:1)
Neliön muotoisen valokuvan
tulostus A1-paperille.
7.0M (2640X2640) (1:1)
Neliön muotoisen valokuvan
tulostus A3-paperille.
4.0M (2000X2000) (1:1)
Neliön muotoisen valokuvan
tulostus A4-paperille.
1.1M (1024X1024) (1:1)
Liittäminen sähköpostiviestiin.
57
Kuvaustoiminnot >
Koko
Videokoot
Kuvake
Koko
Suositellaan
1920X1080 (30 r/sek) (16:9)
Katselu Full HD -televisiossa.
1920X810 (24 r/sek)
(Noin 2,35:1)
Katselu HD-televisiossa.
1280X720 (30 r/sek) (16:9)
Katselu HD-televisiossa.
640X480 (30 r/sek) (4:3)
Katselu televisiossa.
320X240 (30 r/sek) (4:3)
Lähettäminen Internet-sivustoon
langattoman verkon kautta
(enintään 30 sekuntia).
Jos määrität Video Out -vaihtoehdoksi PAL, kuvataajuus laskee arvosta
30 r/sek arvoon 25 r/sek.
58
Kuvaustoiminnot
Laatu
Kamera tallentaa valokuvat joko JPEG- tai RAW-muodossa.
Kuvake
Kuvake
Paina kuvaustilassa [f] → Laatu → vaihtoehto.
Muoto
Kuvaus
JPEG
Supertarkka:
• Pakattu säilyttäen paras laatu.
• Suositellaan suurikokoiseen tulostukseen.
JPEG
• Pakattu säilyttäen normaali laatu.
• Suositellaan pienikokoiseen tulostukseen
sekä lataamiseen Internetiin.
RAW-tiedostojen tunniste on SRW. Voit säätää ja kalibroida
RAW-tiedostojen valotuksen, valkotasapainon, värisävyn, kontrastin
ja värit sekä muuntaa ne JPEG- tai TIFF-tiedostoiksi kameran mukana
toimitetulla ohjelmisto-CD-ROM-levyllä olevalla Samsung RAW
Converter -ohjelmalla. Varmista, että muisti riittää, kun otat valokuvia
RAW-muodossa.
Kuvan laatuvaihtoehdot
Kuvaus
Normaali:
Kameran ottamat kuvat muunnetaan usein JPEG-muotoon ja
tallennetaan muistiin kameran kuvausaikaisten asetusten mukaisesti.
RAW-tiedostoja ei muunneta JPEG-muotoon, vaan ne tallennetaan
muistiin sellaisenaan.
Laadun
määrittäminen:
Muoto
RAW
RAW:
• Tallenna kuva menettämättä dataa.
• Suositellaan kuvaamisen jälkeiseen
muokkaukseen.
RAW+JPEG
RAW + Supertarkka: tallenna kuva sekä JPEG(supertarkka laatu) että RAW-muodossa.
RAW+JPEG
RAW + Tarkka: tallenna kuva sekä JPEG- (hyvä
laatu) että RAW-muodossa.
RAW+JPEG
RAW + Normaali: tallenna kuva sekä JPEG(normaali laatu) että RAW-muodossa.
Videon laatuvaihtoehdot
Kuvake
Pääte
Kuvaus
MP4 (H.264)
Normaali: kuvaa normaalilaatuisia videoita.
MP4 (H.264)
Korkea laatu: kuvaa korkealaatuisia videoita.
Tarkka:
JPEG
• Pakattu säilyttäen hyvä laatu.
• Suositellaan normaalikokoiseen tulostukseen.
59
Kuvaustoiminnot
ISO-herkkyys
ISO-herkkyysarvo kuvaa kameran valoherkkyyttä.
Esimerkkejä
Mitä suurempi ISO-arvo, sitä valoherkempi kamera on. Siksi voit kuvata
hämärässä ja pimeässä tavallista suuremmalla suljinnopeudella, kun
valitset suuren ISO-herkkyysarvon. Tämä voi kuitenkin lisätä elektronista
kohinaa ja tehdä kuvista tavallista rakeisempia.
ISO-herkkyyden
säätäminen:
Paina kuvaustilassa [f] → ISO → vaihtoehto.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Suurenna ISO-arvoa paikoissa, joissa salaman käyttö ei ole sallittua.
Voit ottaa selkeitä kuvia ilman lisävaloja käyttämällä suurta ISO-arvoa.
• Korkea ISO NR -toiminnolla voit vähentää kuvien näkyvää kohinaa, jota voi
esiintyä suurella ISO-arvolla otetuissa kuvissa. (s. 124)
60
Kuvaustoiminnot
Valkotasapaino (valonlähde)
Valokuvan väri määräytyy valonlähteen tyypin ja laadun mukaan.
Jos haluat valokuvien värien olevan todenmukaisia, säädä
valkotasapaino valitsemalla ympäristöä vastaava valaistusasetus,
kuten Aut valkotasap, Päivänval, Pilvinen tai Hehkuvalo, tai säädä
värilämpötila manuaalisesti. Voit myös säätää värin vastaamaan
esiasetettuja valonlähteitä siten, että kuvan valot vastaavat todellista
näkymää sekalaisissa valaistusolosuhteissa.
Valkotasapainon
säätö:
Paina kuvaustilassa [f] → Valkotasapaino → vaihtoehto.
Kuvake
Kuvaus
Loistep luonnonv.*: valitse tämä, kun kuvaat päivänvaloa
vastaavan loisteputken valossa. Sopii erityisesti valkoisen
loisteputken valolle, jonka sävy on erittäin valkoinen ja
värilämpötila noin 5 000K.
Loistep päivänvalo*: valitse tämä, kun kuvaat päivänvaloa
vastaavan loisteputken valossa. Sopii erityisesti valkoisen
loisteputken valolle, jonka sävy on hieman sinertävä ja
värilämpötila noin 6 500K.
Hehkuvalo*: valitse, kun kuvaat ulkona loiste- tai
halogeenilamppujen valossa. Hehkulampuilla on usein punainen
sävy. Tämä asetus kumoaa sen.
Salama WB*: valitse tämä, kun käytät salamavaloa.
Valkotasapainovaihtoehdot
Kuvake
Kuvaus
Aut valkotasap*: käytä automaattisia asetuksia valaistuksen
mukaan.
Mukaut. as.: käytä esimääritettyjä asetuksia. Voit säätää
valkotasapainon manuaalisesti ottamalla kuvan valkoisesta
paperista. Täytä mittausympyrä paperilla ja säädä
valkotasapaino.
* Näitä vaihtoehtoja on mahdollista mukauttaa.
Päivänval*: valitse tämä, kun kuvaat ulkona aurinkoisena
päivänä. Tämä vaihtoehto tuottaa kuvia, joiden värit ovat lähinnä
luonnollisia.
Pilvinen*: valitse tämä, kun kuvaat ulkona pilvisenä päivänä tai
varjossa. Pilvisinä päivinä otetut kuvat ovat usein sinertävämpiä
kuin aurinkoisena päivänä otetut. Tämä vaihtoehto kumoaa
tämän ilmiön.
Loistep valkoinen*: Valitse tämä, kun kuvaat päivänvaloa
vastaavan loisteputken valossa. Sopii erityisesti valkoisen
loisteputken valolle, jonka värilämpötila on noin 4 200K.
61
Kuvaustoiminnot >
Vaihtoehto
Valkotasapaino (valonlähde)
Esimääritettyjen asetusten mukauttaminen
Kuvaus
Värilämpötila: säädä valonlähteen värilämpötila
manuaalisesti. Värilämpötila on Kelvin-astearvo, joka kuvaa
tietyntyyppistä valonlähdettä. Kun värilämpötila nousee,
värijakaumasta tulee viileämpi. Kun värilämpötila laskee,
värijakaumasta tulee lämpimämpi.
Voit mukauttaa esimääritettyjä valkotasapainoasetuksia.
Esimääritettyjen
asetusten
mukauttaminen:
Paina kuvaustilassa [f]-painiketta → Valkotasapaino →
vaihtoehto → [D] → käännä navigointipainiketta tai paina
[D/I/C/F]-painiketta.
Selkeä taivas
Valkotasapaino : Päivänval
Loistep kirk
Pilvinen
Päivänval
Päivänval
Loistep himm
Halogeenilamppu
Hehkuvalo
Edell.
Peruuta
Kynttilänvalo
62
Kuvaustoiminnot >
Valkotasapaino (valonlähde)
Esimerkkejä
Aut valkotasap
Päivänval
Loistep päivänvalo
Hehkuvalo
63
Kuvaustoiminnot
Ohjattu kuva (valokuvatyylit)
Ohjattu kuva -toiminnolla voit lisätä kuviin erilaisia tyylejä ja luoda
niillä erilaisia vaikutelmia ja tunnelmia. Voit myös luoda ja tallentaa
omia kuvatyylejä säätämällä tyylin väriä, värikylläisyyttä, terävyyttä ja
kontrastia.
Esimerkkejä
Jos valitset vaihtoehdon, kamera säätää valokuvaa automaattisesti
kyseisen vaihtoehdon mukaan. Kokeile eri tyylejä ja löydä mieleisesi.
Valokuvatyylin
valitseminen:
Vakio
Elävä
Muotokuva
Maisema
Metsä
Retro
Viileä
Rauhallinen
Klassinen
Paina kuvaustilassa [f] → Ohjattu kuva → vaihtoehto.
Voit myös muuttaa esimääritettyjen tyylien asetuksia. Valitse Ohjattu kuva
-vaihtoehto, paina [D]-painiketta ja säädä väriä, värikylläisyyttä, terävyyttä
tai kontrastia.
64
Kuvaustoiminnot
AF-tila
Opi säätämään kameran tarkennus kohteen mukaan.
Yksittäistarkennus
Voit valita kohteelle sopivan tarkennustavan vaihtoehdoista Yksittäistark,
Jatkuva tark. ja Man. tarkennus. AF-toiminto käynnistyy, kun [Suljin]painike painetaan puoliksi alas. MF-tilassa voidaan tarkentaa
manuaalisesti kiertämällä objektiivin tarkennusrengasta.
Yksittäistarkennus sopii paikallaan olevien kohteiden kuvaamiseen.
Kun [Suljin]-painike painetaan puoliksi alas, kamera tarkentaa
tarkennusalueeseen. Kun kuva on tarkennettu, alue muuttuu vihreäksi.
Tavallisesti voit tarkentaa valitsemalla Yksittäistark. Nopeasti liikkuviin
kohteisiin sekä kohteisiin, joiden väri vastaa taustaa, on vaikea
tarkentaa. Valitse tällöin sopiva tarkennustapa.
Jos objektiivissa on AF/MF-kytkin, tarkennustila on valittava kytkimellä.
Aseta kytkin asentoon AF, jos haluat valita Yksittäistark- tai Jatkuva
tark. -tilan. Aseta kytkin asentoon MF, jos haluat säätää tarkennusta
manuaalisesti.
Jos objektiivissa ei ole AF/MF-kytkintä, voit valita haluamasi AF-tilan
painamalla [F]-painiketta.
Automaattisen
tarkennustilan
valinta:
Paina kuvaustilassa [F] → vaihtoehto.
65
Kuvaustoiminnot >
AF-tila
Jatkuva tarkennus
Manuaalinen tarkennus
Kun [Suljin]-painiketta pidetään puoliksi painettuna, kamera tarkentaa
jatkuvasti automaattisesti. Kun tarkennusaluetta pidetään kohteessa,
kuva on aina tarkennettu kohteeseen, jopa sen liikkuessa. Tätä tilaa
suositellaan käytettäväksi kuvattaessa pyöräilevää henkilöä, juoksevaa
koiraa tai kilpa-ajoa.
Voit tarkentaa kohteeseen manuaalisesti kiertämällä objektiivin
tarkennusrengasta. Kamera voidaan tarkentaa helposti MFaputoiminnolla. Kun kierrät tarkennusrengasta, tarkennusalue suurenee
tai näyttöön tulee tarkennusapupalkki, jotta tarkennuksesta tulisi terävä.
Tätä tilaa suositellaan käytettäväksi kuvattaessa kohteita, joiden väri
vastaa taustaa, yönäkymiä ja ilotulitusta.
66
Kuvaustoiminnot
AF-alue
AF-alue muuttaa tarkennusalueen sijaintia.
Valintatarkennus
Kamera tarkentaa tavallisesti lähinnä olevaan kohteeseen. Kun kohteita
on paljon, tarkennus saattaa kuitenkiin tapahtua väärään kohteeseen.
Jotta kuvaa ei tarkennettaisi ei-toivottuihin kohteisiin, tarkennusaluetta
voidaan muuttaa siten, että tarkennus tapahtuu haluttuun kohteeseen.
Kuvista tulee selkeämpiä ja terävämpiä, kun valitaan oikea tarkennusalue.
Voit tarkentaa haluamallesi alueelle. Kuvaan voidaan lisätä
sumennustehoste, jolloin kohde näkyy selkeämmin.
Automaattisen
tarkennusalueen
valinta:
Kuvan tarkennusta on siirretty ja sen kokoa muutettu siten, että se
vastaa kohteen kasvoja.
Paina kuvaustilassa [f] → AF-alue → vaihtoehto.
AF-zoom
Siirrä
Voit muuttaa tarkennusalueen kokoa ja siirtää sitä painamalla
kuvaustilassa [o]-painiketta. Säädä tarkennusalueen paikkaa painamalla
[D/I/C/F]-painiketta. Säädä tarkennusalueen kokoa kääntämällä
navigointipainiketta.
67
Kuvaustoiminnot >
AF-alue
Monipistemittaus
Kasvojentunnistustarkennus
Kamera esittää vihreän suorakaiteen kohdissa, joiden tarkennus
on oikea. Kuva jaetaan useaan alueeseen, ja kamera valitsee
tarkennuspisteitä kullakin alueella. Tätä suositellaan maisemakuviin.
Kamera tarkentaa ensisijaisesti ihmiskasvoihin. Se tunnistaa enintään
kymmenen ihmiskasvoa. Tätä asetusta suositellaan kuvattaessa
ihmisryhmää.
Kun painat [Suljin]-painikkeen puoliväliin, kamera esittää
tarkennusalueet vihreinä, kuten alla olevassa kuvassa näkyy.
Kun painat [Suljin]-painikkeen puoliksi alas, kamera tarkentaa kasvoihin,
kuten alla olevassa kuvassa esitetään. Kun otat kuvaa ihmisryhmästä,
kamera esittää tarkennuksen lähinnä olevan henkilön kasvoissa
valkoisena ja muiden kasvoissa harmaana.
68
Kuvaustoiminnot >
AF-alue
Omakuvaustarkennus
Omakuvaa otettaessa voi olla vaikea tarkistaa, että kuva on tarkennettu
kasvoihin. Kun tämä toiminto on käytössä, kameran antamien
äänimerkkien tiheys lisääntyy, kun kasvosi ovat kuvan keskellä.
69
Kuvaustoiminnot
MF Apu
Manuaalisen tarkennuksen (MF) tilassa voidaan tarkentaa manuaalisesti
kiertämällä objektiivin tarkennusrengasta. Kun käytät MF Apu -toimintoa,
saat terävämpiä kuvia. Tämä toiminto on käytettävissä vain sellaisissa
objektiiveissa, jotka tukevat manuaalista tarkennusta.
Manuaalisen
tarkennuksen
avun käyttö:
Paina kuvaustilassa [m] → K tai k →
MF Apu → vaihtoehto.
* Oletusasetus
Vaihtoehto
Kuvaus
Tarkennusaluetta suurennetaan 8-kertaisesti, kun kierrät
tarkennusrengasta.
Suurenna x8
* Oletusasetus
Vaihtoehto
Pois
Kuvaus
Älä käytä MF Apu -toimintoa.
Tarkennusapupalkki nousee tarkennuksen parantuessa,
kun kierrät tarkennusrengasta.
Tarkennusaluetta suurennetaan viisinkertaisesti, kun kierrät
tarkennusrengasta.
Suurenna
x5*
FA
(Tarkennusapupalkki)
70
Kuvaustoiminnot
Optinen kuvanvakautus (OIS)
Optisella kuvanvakautuksella (OIS) voidaan minimoida kameran tärinä.
OIS-toimintoa ei välttämättä ole kaikissa objektiiveissa.
OIS-vaihtoehdot
* Oletusasetus
Käsivaraisessa kuvauksessa kamera usein tärisee kuvattaessa
hämärissä paikoissa tai sisätiloissa. Kameran suljinnopeus on tällöin
hitaampi, jotta sisään pääsee enemmän valoa, ja tämä voi epäterävöittää
kuvia. Voit estää tämän OIS-toiminnon avulla.
Jos objektiivissa on OIS-kytkin, ota OIS-toiminto käyttöön kääntämällä
kytkin ON-asentoon.
OIS-vaihtoehtojen
valinta:
Kuvake
Kuvaus
Tila 1*: OIS-toimintoa käytetään ainoastaan, kun [Suljin]-painike
painetaan täysin tai puoliksi alas.
Tila 2: OIS-toiminto on käytössä.
Pois: OIS-toiminto ei ole käytössä. (Tämä asetus ei ole
välttämättä käytettävissä kaikilla objektiiveilla.)
Paina kuvaustilassa [m] → K tai k → OIS →
vaihtoehto.
Ilman OIS-korjausta
OIS-korjaus käytössä
71
Kuvaustoiminnot
Ohjaus (kuvaustapa)
Voit valita kuvaustavaksi esimerkiksi vaihtoehdon Jatkuva, Kuvasarja tai
Ajastin.
Voit ottaa yhden kuvan kerrallaan valitsemalla Yksittäis. Voit kuvata
nopeasti liikkuvia kohteita valitsemalla Jatkuva tai Kuvasarja. Valitse
AE-haarukointi, WB-haarukointi tai Opastettu kuvan haarukointi,
jos haluat säätää valotusta tai valkotasapainoa tai käyttää Ohjattu kuva
-tehosteita. Voit ottaa kuvan myös itsestäsi valitsemalla Ajastin.
Kuvaustavan valinta:
Jatkuva
Ota kuvia jatkuvasti, kun painat [Suljin]-painiketta. Voit ottaa enintään
kolme valokuvaa (Jatkuvasti alhainen (3 r/sek)) tai kahdeksan
valokuvaa (Jatkuvasti korkea (8 r/sek)) sekunnissa.
Paina kuvaustilassa [C] → vaihtoehto.
Yksittäis
Ota yksi kuva, kun painat [Suljin]-painiketta. Suositellaan tavallisiin
oloihin.
72
Kuvaustoiminnot >
Ohjaus (kuvaustapa)
Kuvasarja
Ajastin
Voit ottaa peräkkäin kymmenen kuvaa sekunnissa (kolme sekuntia),
15 kuvaa sekunnissa (kaksi sekuntia) tai 30 kuvaa sekunnissa (yksi
sekunti), kun painat [Suljin]-painiketta kerran. Suositellaan nopeasti
liikkuvien kohteiden, kuten kilpa-autojen, kuvaamiseen.
Ota kuvia 2–30 sekunnin viiveellä. Viivettä säädetään yhden sekunnin
lisäyksin.
Määritä kuvien määrä painamalla kuvaustilassa [C] → Kuvasarja ja
painamalla sitten [D]-painiketta.
Määritä viive painamalla kuvaustilassa [C] → Ajastin ja painamalla sitten
[D]-painiketta.
73
Kuvaustoiminnot >
Ohjaus (kuvaustapa)
Automaattinen valotuksen haarukointi
(AE-haarukointi)
Valkotasapainon haarukointi
(WB-haarukointi)
Kun painat [Suljin]-painiketta, kamera ottaa kolme kuvaa peräkkäin:
alkuperäinen, yksi askel tummempi ja yksi askel vaaleampi. Käytä
kolmijalkaa, jotta kuvista ei tule epäteräviä, kun kamera ottaa kolme
peräkkäistä kuvaa. Voit muuttaa asetuksia Haarukoinnin asetus
-valikossa.
Kun painat [Suljin]-painiketta, kamera ottaa kolme kuvaa peräkkäin:
alkuperäinen ja kaksi kuvaa eri valkotasapainoasetuksilla. Alkuperäinen
kuva otetaan, kun painat [Suljin]-painiketta. Toiset kaksi kuvaa
säädetään automaattisesti valitsemasi valkotasapainon mukaisiksi.
Voit muuttaa asetuksia Haarukoinnin asetus -valikossa.
Valotus +2
Valotus -2
Alkuperäinen
Valkotasapaino +2
Valkotasapaino -2
Alkuperäinen
74
Kuvaustoiminnot >
Ohjaus (kuvaustapa)
Opastettu kuvan haarukointi
Haarukointiasetukset
Kun painat [Suljin]-painiketta, kamera ottaa kolme kuvaa peräkkäin,
kunkin eri Ohjattu kuva -asetuksella. Kamera ottaa kuvan ja käyttää
valitsemiasi Ohjattu kuva -asetuksia. Voit valita kolme eri asetusta
Haarukoinnin asetus -valikosta.
Voit määrittää AE-haarukointi-, WB-haarukointi- ja Opastettu kuvan
haarukointi -asetukset.
Haarukointivaihtoehdon
valinta:
Vaihtoehto
Retro
Elävä
Paina kuvaustilassa [m] → L →
Haarukoinnin asetus → vaihtoehto.
Kuvaus
AE-haarukoinnin
aset.
Määritä haarukan järjestys ja alue.
• Haarukoinnin järj.: määritä, missä
järjestyksessä kamera ottaa alkuperäisen,
vaaleamman ja tummemman kuvan
(merkinnät 0, + ja -).
• Haarukointialue: määritä kolmen haarukoitavan
kuvan valotusalue.
WB-haarukoinnin
aset.
Määritä kolmen haarukoitavan kuvan
valkotasapainon välialue.
Esimerkiksi AB-/+3 säätää Amber-arvoa plus tai
miinus kolme askelta. MG-/+3 säätää Magenta-arvoa
saman verran.
Opast. Kuv. haaruk.
As.
Valitse kolme Ohjattu kuva -asetusta, joita kamera
käyttää ottaessaan kolme haarukoitavaa kuvaa.
Vakio
75
Kuvaustoiminnot
Salama
Valaistuksen on oltava tasaista, jotta kuvattavasta kohteesta saadaan
todenmukainen kuva. Jos valonlähde vaihtelee, voit tuottaa tasaisen
valomäärän salaman avulla. Valitse sopiva asetus valonlähteen ja
kuvauskohteen mukaan.
Salamavaihtoehtojen
valinta:
Paina kuvaustilassa [f] → Salama → vaihtoehto.
Salamavalon asetukset
Kuvake
Kuvaus
Kuvake
Kuvaus
1. verho: salama välähtää heti
sulkimen avauduttua. Kamera ottaa
kohteesta kuvan aikaisemmassa
toimintavaiheessa selkeästi.
2. verho: salama välähtää juuri
ennen sulkimen sulkeutumista.
Kamera ottaa kohteesta kuvan
myöhemmin toimintavaiheessa
selkeästi.
Pallon suunta
Pallon suunta
Pois: älä käytä salamaa.
Smart-salama: kamera säätää salaman kirkkauden
automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan.
Autom.: salama välähtää automaattisesti pimeässä.
Automaattinen punasilm.: salama välähtää automaattisesti ja
vähentää punasilmäisyyttä.
Täytesal: salama välähtää aina kuvaa otettaessa.
• Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
• Salaman kahden välähdyksen välissä on viive. Älä liiku, ennen kuin salama
välähtää toisen kerran.
• Salaman asetukset ja salaman kirkkauden säätö ovat käytettävissä vain,
kun käytät ulkoista NX-salamaa.
• Voit ottaa valokuvan, vaikka salama ei olisi täysin latautunut, mutta on
suositeltavaa käyttää täyteen ladattua salamaa.
Täyttö punainen: salama välähtää aina kuvaa otettaessa ja
estää punasilmäisyyden.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä salamavaloja. Yhteensopimattomien
salamavalojen käyttö voi vaurioittaa kameraa.
76
Kuvaustoiminnot >
Salama
Punasilmäisyyden korjaaminen
Salaman kirkkauden säätäminen
Kohteen silmissä saattaa näkyä punainen heijastus, jos salamaa
käytetään kuvattaessa henkilöä pimeässä. Voit korjata punasilmäisyyden
valitsemalla Automaattinen punasilm. tai Täyttö punainen.
Voit estää kuvien yli- tai alivalottumisen säätämällä salaman kirkkautta.
Sitä voidaan säätää ±2 tasoa.
Salaman
kirkkauden
säätäminen:
Paina kuvaustilassa [f] → Salama → vaihtoehto → [D]
→ käännä navigointipainiketta tai paina [C/F]-painiketta.
Salama : Täytesal
Ilman punasilmäisyyden korjausta
Punasilmäisyyden korjauksella
Jos kohde on liian kaukana kamerasta tai liikkuu ensimmäisen salaman
välähtäessä, punasilmäisyys ei välttämättä vähene.
Salamavaihtoehto
Edell.
Peruuta
77
Kuvaustoiminnot >
Salama
• Salaman kirkkauden säätämisellä ei välttämättä ole vaikutusta, jos
- kohde on liian lähellä kameraa
- ISO-herkkyys on suuri
- valotusarvo on liian suuri tai liian pieni.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää kaikissa kuvaustiloissa.
• Jos liität kameraan ulkoisen salaman, jonka kirkkautta voi säätää, kamera
käyttää kyseisen salaman kirkkausasetusta.
• Jos kohde on liian lähellä salamaa käytettäessä, osa valosta voi peittyä ja
kuva jäädä tummaksi. Varmista, että kohde on suositellulla alueella, joka
määräytyy objektiivin mukaan.
• Kun käytät objektiivin suojusta, se voi olla salamavalon tiellä. Irrota suojus,
kun käytät salamaa.
78
Kuvaustoiminnot
Mittaus
Mittaustila viittaa siihen, miten kamera mittaa valon määrää.
Monilohko
Kamera mittaa näkymän valomäärän ja säätää sen perusteella
eri asetukset monissa tiloissa. Jos kohde esimerkiksi näyttää
tummemmalta kuin todellisuudessa, kamera ottaa siitä ylivalottuneen
kuvan. Jos kohde näyttää vaaleammalta kuin todellisuudessa, kamera
ottaa siitä alivalottuneen kuvan.
Monilohko-tilassa valon määrä lasketaan usealla alueella. Kun valoa
on riittävästi tai puutteellisesti, kamera säätää valotuksen laskemalla
näkymän kirkkauden keskiarvon. Tämä tila sopii tavallisiin kuviin.
Kuvan kirkkauteen ja sävyyn voi myös vaikuttaa se, miten kamera mittaa
valomäärän. Valitse kuvausolosuhteita vastaava asetus.
Mittausvaihtoehdon
valinta:
Paina kuvaustilassa [f] → Mittaus → vaihtoehto.
79
Kuvaustoiminnot >
Mittaus
Keskipainotteinen
Piste
Keskipain.-tilassa valon määrä lasketaan laajemmalta alueelta kuin
Piste-tilassa. Tässä tilassa kamera laskee yhteen kuvan keskialueen
valomäärän (60–80 %) ja kuvan muun osan valomäärän (20–40 %).
Tätä tilaa suositellaan tilanteisiin, joissa kohteen ja taustan kirkkauden
välillä on pieni ero tai joissa kohde on suuri kuvan koko sommitteluun
verrattuna.
Piste-tilassa valon määrä lasketaan kuvan keskeltä. Kun kuva otetaan
olosuhteissa, joissa kohteen takana on kirkas taustavalo, kamera säätää
valotuksen siten, että kohde kuvataan oikein. Kun esimerkiksi valitset
Monilohko-tilan kirkkaassa taustavalossa, kamera laskee, että valoa on
kokonaismäärältään runsaasti, joten kuvasta tulee tummempi. Piste-tila
voi estää tämän, koska se laskee valon määrän tietyllä alueella.
Kohde on kirkas ja tausta tumma. Pistetilaa suositellaan käytettäväksi
tilanteissa, joissa kohteen ja taustan valotuksen välillä on hyvin suuri ero.
80
Kuvaustoiminnot >
Mittaus
Tarkennusalueen valotusarvon mittaaminen
Kun tämä toiminto on päällä, kamera määrittää parhaan mahdollisen
valotuksen automaattisesti laskemalla tarkennusalueen kirkkauden.
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun valitaan Piste-mittaus
tai Monilohko-mittaus ja Valintatark..
Tämän toiminnon
käyttö:
Paina kuvaustilassa [m] → K →
Yhdistä AE AF-pisteeseen → vaihtoehto.
81
Kuvaustoiminnot
Smart-alue
Tämä toiminto korjaa automaattisesti kirkkaiden yksityiskohtien
menetyksen, mikä johtuu valokuvan varjostuseroista.
Smart-alue-asetusten
säätö:
Paina kuvaustilassa [f] → Smart-alue → vaihtoehto.
Ilman Smart-alue-tehostetta
Smart-alue-tehoste käytössä
82
Kuvaustoiminnot
Valikoiva väri
Tämän toiminnon avulla voit valita värin, jota haluat korostaa, ja vähentää
muiden värien kylläisyyttä. Voit valita valikosta punaisen, vihreän, sinisen
tai keltaisen.
Valikoiva väri
-asetusten säätö:
Paina kuvaustilassa [f] → Valikoiva väri → vaihtoehto.
Esimerkkejä
Alkuperäinen
Punaisen ollessa valittuna
83
Kuvaustoiminnot
Väritila
Digitaalisilla kuvalaitteilla, kuten digikameroilla, näytöillä ja tulostimilla,
on oma tapansa esittää värejä. Tätä kutsutaan väritilaksi.
Kamerassa voi valita kahdesta väritilasta: sRGB tai Adobe RGB.
Adobe RGB
sRGB-väritilaa käytetään yleisesti tuottamaan värejä tietokonenäytöissä,
ja se on standardi Exifin-väritila. sRGB-väritilaa suositellaan tavallisille
kuville sekä Internetissä julkaistaville kuville.
Adobe RGB -väritilaa käytetään painotyössä, ja sen värialue on laajempi
kuin sRGB-väritilan. Koska sillä on laajempi värialue, kuvia on helppo
muokata tietokoneella. Pane merkille, että yksittäiset ohjelmat tukevat
tavallisesti rajoitettua määrää väritiloja. Jos kuva avataan ohjelmassa,
joka ei tue kuvan väritilaa, väritä näyttävät vaaleammilta.
Väritilan
määrittäminen:
sRGB
Paina kuvaustilassa [m] → L → Väritila →
vaihtoehto.
84
Kuvaustoiminnot
Valotuksen korjaus/lukitus
Valotuksen korjaus
Kamera säätää valotuksen automaattisesti mittaamalla valokuvan valon
määrän ja kohteen sijainnin. Jos kameran säätämä valotus on odotettua
suurempi tai pienempi, valotusarvoa voidaan säätää manuaalisesti.
Valotusarvoa säädetään ±3 yksikön askelin. Kamera varoittaa
valotuksesta, jos askel on yli ±3 yksikköä.
Voit säätää valotusarvoa painamalla [I]-painiketta ja kääntämällä
navigointipainiketta. Voit säätää valotusarvoa myös painamalla
[f]-painiketta ja valitsemalla sitten EVC (Valotusarvon kompensointi).
+2
-2
Alkuperäinen
Voit tarkistaa valotusarvon valotustasoilmaisimen aseman avulla.
Valotusvaroitus
Vakiovalotusindeksi
Valotustasoilmaisin
Pienempi valotus
(tummempi)
Suurempi valotus
(kirkkaampi)
85
Kuvaustoiminnot >
Valotuksen korjaus/lukitus
Valotuksen lukitus
Jos et saa oikeaa valotusta voimakkaan värikontrastin takia, lukitse
valotus ja ota valokuva.
Kun olet lukinnut valotuksen, suuntaa objektiivi haluamaasi kohteeseen
ja paina [Suljin]-painiketta.
Voit lukita valotuksen säätämällä sen valokuvan sommittelua, jolle haluat
laskea valotuksen, ja painamalla sitten mukautuspainiketta. (s. 127)
86
Kuvaustoiminnot
Videotoiminnot
Alla kuvataan videotoiminnot.
Multi Motion
Määritä videon toistonopeus.
Elokuva-AE-tila
Tallennusnopeuden
asetusten
määrittäminen:
Määritä videokuvauksen valotusarvo.
Elokuva-AEtilan asetusten
määrittäminen:
Paina videokuvaustilassa [f] → Elokuva-AE-tila →
vaihtoehto.
* Oletusasetus
Kuvake
Kuvaus
Ohjelma*: aukko ja suljinnopeus säädetään automaattisesti.
Aukkoautomatiikka: määritä videokuvauksen aukkoarvo
manuaalisesti ennen kuvaamista. Säädä aukkoarvo kääntämällä
navigointipainiketta.
Suljinautomatiikka: määritä videokuvauksen suljinnopeus
manuaalisesti ennen kuvaamista. Säädä suljinnopeus
kääntämällä navigointipainiketta.
Manuaalinen: määritä sekä videokuvauksen aukkoarvo että
suljinnopeus manuaalisesti ennen kuvaamista. Valitse aukkoarvo
tai suljinnopeus painamalla [I] ja säädä arvoa kääntämällä
navigointipainiketta.
Kuvake
Paina videokuvaustilassa [m] → l →
Multi Motion → vaihtoehto.
Kuvaus
x0.25: tallenna video ja toista se nopeudella, joka on 1/4
normaalista.
x0.5: tallenna video ja toista se nopeudella, joka on 1/2
normaalista.
x1: tallenna video ja toista se normaalinopeudella.
x5: tallenna video ja toista se nopeudella, joka on viisinkertainen
normaaliin verrattuna.
x10: tallenna video ja toista se nopeudella, joka on
kymmenkertainen normaaliin verrattuna.
x20: tallenna video ja toista se nopeudella, joka on 20-kertainen
normaaliin verrattuna.
• Jos valitset muun asetuksen kuin x1, ääntä ei tallenneta.
• Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat määräytyä videon koon mukaan.
87
Kuvaustoiminnot >
Videotoiminnot
Himmennin
Ääni
Voit häivyttää kohtaukseen tai siitä pois häivytystoiminnolla ilman
tietokonetta. Tällä toiminnolla voit lisätä videoihin dramaattisia tehosteita.
Joskus mykistetty video on parempi kuin video, joka sisältää äänen.
Voit kuvata mykistetyn videon kytkemällä äänen pois.
Häivyttäjäasetusten
määrittäminen:
Kuvake
Paina videokuvaustilassa [f] → Himmennin →
vaihtoehto.
Äänivaihtoehtojen
valinta:
Paina videokuvaustilassa [f] → Ääni → vaihtoehto.
Kuvaus
Pois: häivytystoiminto ei ole käytössä.
Sisään: näkymä tulee näkyviin asteittain.
Ulos: näkymä katoaa näkyvistä asteittain.
Sisään-ulos: häivytystoiminto lisätään otoksen alkuun ja
loppuun.
88
Luku 3
Toisto/Muokkaus
Tässä luvussa kuvataan, miten kuvia ja videoita toistetaan ja muokataan.
Luvussa 6 kerrotaan, miten tiedostoja muokataan tietokoneella.
Toisto/Muokkaus
Tiedostojen etsiminen ja hallinta
Opi hakemaan kuvia ja videoita nopeasti pienoiskuvanäkymästä sekä
suojaamaan ja toistamaan tiedostoja.
Valokuvien katseleminen
1
Pienoiskuvien näyttäminen
Voit etsiä haluamiasi valokuvia ja videoita siirtymällä
pienoiskuvanäkymään. Pienoiskuvanäkymässä näkyy useita kuvia
kerrallaan, joten voit helposti etsiä haluamasi kuvat. Voit myös luokitella
ja näyttää tiedostot tyypin, kuvauspäivän ja kuvausviikon mukaan.
Paina [y]-painiketta.
• Näyttöön avautuu viimeksi otettu tiedosto.
Valikko
Voit esikatsella tiedostot pienoiskuvina painamalla [I].
• Paina kerran, jos haluat näyttää kolme pienoiskuvaa.
2
Selaa tiedostoja kääntämällä navigointipainiketta tai
painalla [C/F]-painiketta.
• Paina kaksi kertaa, jos haluat näyttää 15 tai 40 pienoiskuvaa.
(Paina yhden kuvan näkymässä [m]-painiketta → x →
Pienoiskuvatila ja valitse näytettävien tiedostojen määrä. (s. 95))
Muilla kameroilla tallennettuja tiedostoja ei ehkä voi muokata tai toistaa,
jos niiden kokoa tai koodausta ei tueta. Muokkaa tai toista näitä tiedostoja
tietokoneessa tai toisessa laitteessa.
Voit myös painaa yhden kuvan näytössä [m] → x → Katso →
vaihtoehto.
90
Toisto/Muokkaus >
Tiedostojen etsiminen ja hallinta
Tiedostojen näyttäminen luokittain
Tiedostojen näyttäminen kansiona
1
Paina pienoiskuvanäkymässä [m]-painiketta.
Jatkuvalla kuvauksella ja sarjakuvauksella otetut kuvat näkyvät kansiona.
Kansion poistaminen poistaa kaikki kansiossa olevat valokuvat.
2
Valitse Suodatus → luokka ja paina sitten [o]-painiketta.
* Oletusasetus
Vaihtoehto
Kuvaus
Tyyppi
Katsele valokuvia tyypeittäin, kuten valokuva tai
video.
Pvm*
Katsele tiedostoja niiden tallentamispäivämäärän
mukaan.
Viikko
Katsele tiedostoja niiden tallentamisviikonpäivän
mukaan.
Paikka
Esitä tiedostot niiden tallentamispaikan mukaan.
(Ainoastaan GPS-moduulilla otetuissa kuvissa on
sijaintitiedot.)
: yksittäisnäkymä
Jos valitset kansionäkymässä [I], avoinna olevan kansion tiedostot
näkyvät pienoiskuvina.
91
Toisto/Muokkaus >
Tiedostojen etsiminen ja hallinta
Tiedostojen suojaaminen
Tiedostojen poistaminen
Suojaa tiedostot tahattomilta poistoilta.
Voit poistaa tiedostoja toistotilassa ja vapauttaa siten tilaa muistikortilla.
Suojattuja tiedostoja ei poisteta.
1
2
3
Paina toistotilassa [m] → z → Suojaa →
vaihtoehto. (Yksittäis, Valitse, Kaikki)
Valitse tiedosto kääntämällä navigointipainiketta
tai painamalla [C/F]-painiketta ja paina sitten
[o]-painiketta.
Yhden tiedoston poistaminen
Voit valita yksittäisen tiedoston ja poistaa sen.
1
Valitse toistotilassa tiedosto ja paina sitten [
]-painiketta.
• Voit myös painaa toistotilassa [m] → z → Poista →
Paina [f]-painiketta.
Yksittäis.
2
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse Kyllä.
92
Toisto/Muokkaus >
Tiedostojen etsiminen ja hallinta
Useiden tiedostojen poistaminen
Kaikkien tiedostojen poistaminen
Voit valita useita tiedostoja ja poistaa ne.
Voit poistaa kaikki muistikortin tiedostot kerrallaan.
1
1
Paina toistotilassa [m]-painiketta.
2
Valitse z → Poista → Kaikki.
3
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse Kyllä.
Paina toistotilassa [
] → Poista useita.
• Voit myös painaa toistotilassa [m] → z → Poista →
Valitse.
2
Valitse poistettavat tiedostot kääntämällä
navigointipainiketta tai painamalla [C/F]-painiketta ja
painamalla sitten [o]-painiketta.
• Jos haluat peruuttaa valinnan, paina uudelleen [o]-painiketta.
3
Paina [
4
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse Kyllä.
]-painiketta.
93
Toisto/Muokkaus
Valokuvien katseleminen
Valokuvan suurentaminen
Kuvaesityksen katseleminen
Voit suurentaa kuvia, kun esität ne toistotilassa. Voit myös siirtää
suurennettua aluetta sekä ottaa kuvasta näytössä esitetyn osan ja
tallentaa sen uudeksi tiedostoksi rajaustoiminnolla.
Voit esittää kuvat diaesityksenä, voit lisätä diaesitykseen erilaisia
tehosteita sekä soittaa taustamusiikkia.
Suurennettu alue
Suurennos (maksimisuurennos voi
vaihdella tarkkuuden mukaan)
1
Paina toistotilassa [m]-painiketta.
2
Valitse
3
Valitse diaesityksen tehosteet.
.
• Siirry kohtaan 4, jos haluat käynnistää diaesityksen ilman
tehostetta.
Vaihtoehto
Koko kuva
Rajaa
Voit suurentaa valokuvaa painamalla [o]-painiketta ja
kääntämällä navigointipainiketta myötäpäivään.
(Voit pienentää valokuvaa kääntämällä navigointipainiketta vastapäivään.)
Jos haluat tehdä tämän
Toimi näin
Siirrä suurennettua aluetta
Paina [D/I/C/F]-painiketta.
Suurennetun kuvan rajaaminen
Paina [f]-painiketta.
(tallennetaan uutena tiedostona)
Palaa alkuperäiseen kuvaan
Paina [o]-painiketta.
4
Kuvaus
Kuvat
Valitse diaesityksessä näytettävät kuvat.
• Kaikki: näytä kaikki kuvat diaesityksenä.
• Pvm: näytä tiettynä päivänä otetut kuvat
diaesityksenä.
• Valitse: näytä valitut kuvat diaesityksenä.
Tehoste
Valitse siirtymätehoste. Valitse Pois, jos et halua
käyttää tehosteita.
Väli
Valitse, kauanko kutakin kuvaa näytetään.
Musiikki
Toista taustamusiikkia.
Valitse Kuvaesitys → Toista tai Toista uudelleen.
• Diaesitys alkaa heti.
94
Toisto/Muokkaus >
Valokuvien katseleminen
Automaattinen kierto
Kun Kierrä automaattisesti -toiminto on päällä, kamera kiertää
pystysuuntaisesti otetut kuvat automaattisesti siten, että ne sopivat
näyttöön vaakasuuntaisesti.
Kierrä
automaattisesti
-vaihtoehtojen
valinta:
Paina toistotilassa [m] → x →
Kierrä automaattisesti → vaihtoehto.
Pienoiskuvatilan valitseminen
Voit valita pienoiskuvatilassa näytettävien tiedostojen määrän.
Voit määrittää
pienoiskuvatilan
asetukset
seuraavasti:
Paina toistotilassa [m]-painiketta → x →
Pienoiskuvatila → vaihtoehto.
95
Toisto/Muokkaus
Videoiden toistaminen
Voit toistaa videon, ottaa videosta kuvan tai rajata videon ja tallentaa sen
uutena tiedostona.
Tauko
Seis
Videon toiston ohjaus
Jos haluat tehdä tämän
Videon leikkaaminen toiston aikana
1
Paina [o]-painiketta uuden videon aloituskohdassa.
2
Paina toiston keskeydyttyä [
3
Paina [o]-painiketta uuden videon lopetuskohdassa.
4
Paina toiston keskeydyttyä [
5
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse Kyllä.
].
].
Leikattu tiedosto tallennetaan erillisenä tiedostona uudella nimellä.
Toimi näin
Pikakelaus
takaisinpäin
Paina [C]-painiketta.
Siirtyy taaksepäin kaksin-, nelin- ja
kahdeksankertaisin askelin aina, kun painat
[C]-painiketta.
Tauko/Toista
Paina [o]-painiketta.
Pikakelaus eteenpäin
Paina [F]-painiketta.
Siirtyy eteenpäin kaksin-, nelin- ja
kahdeksankertaisin askelin aina, kun painat
[F]-painiketta.
Äänenvoimakkuus
Käännä navigointipainiketta vasemmalle tai
oikealle.
Seis
Paina [D]-painiketta.
96
Toisto/Muokkaus >
Videoiden toistaminen
Kuvan tallentaminen toiston aikana
1
Paina [o]-painiketta kohdassa, jossa haluat tallentaa
pysäytyskuvan.
2
Paina [I]-painiketta.
• Tallennetun kuvan tarkkuus on sama kuin videon.
• Tallennettu tiedosto tallennetaan erillisenä tiedostona uudella nimellä.
97
Toisto/Muokkaus
Valokuvien muokkaaminen
Voit muokata kuvia, esim. kiertää niitä, muuttaa niiden kokoa tai poistaa
punasilmäisyyden. Muokatut kuvat tallennetaan uusina tiedostoina
uudella tiedostonimellä. 3D-valokuvia, panoraamavalokuvia ja
3D-panoraamavalokuvia ei voi muokata Kuvan muokkaus -toiminnolla.
Kuvan
muokkausasetusten
valinta:
Kuvaus
Vastavalo: korjaa alivalottuneen valokuvan kirkkaus.
(Pois*, Päällä)
Paina toistotilassa [f] → vaihtoehto.
Ennen korjausta
Valinnat
* Oletusasetus
Kuvake
* Oletusasetus
Kuvake
Korjauksen jälkeen
Uusi tiedosto voi olla pienempi kuin alkuperäinen.
Kuvaus
Smart-suodatin: voit luoda ainutlaatuisia kuvia lisäämällä kuviin
erilaisia suodatintehosteita. (Pois*, Pienoismalli, Pehmeä
piirto, Vanha elokuva 1, Vanha elokuva 2, Rasteri, Luonnos,
Kalansilmä, Huurunpoisto, Negatiivi)
Uusi tiedosto voi olla pienempi kuin alkuperäinen.
Muuta koko: muuta kuvan kokoa.
Käytettävissä olevat tarkkuudet määräytyvät valitun kuvan koon
mukaan.
Käännä: kierrä valokuvaa. (Pois*, Oikeaan 90˚,
Vasempaan 90˚, 180˚, Vaaka, Pysty)
Punasilm korj: poista kuvista punasilmäisyys. (Pois*, Päällä)
Suojattuja tiedostoja tai RAW-kuvia ei voi kääntää.
Uusi tiedosto voi olla pienempi kuin alkuperäinen.
98
Toisto/Muokkaus >
Valokuvien muokkaaminen
* Oletusasetus
Kuvake
Kuvaus
Retusointi: kätke kasvojen kauneusvirheet.
Uusi tiedosto voi olla pienempi kuin alkuperäinen.
Kirkkaus: säädä valokuvan kirkkautta.
Uusi tiedosto voi olla pienempi kuin alkuperäinen.
Kontrasti: säädä valokuvan kontrastia.
Uusi tiedosto voi olla pienempi kuin alkuperäinen.
Häivyttäminen: käytä retrotyylisiä värejä, suurta kontrastia
ja Lomo-kameroiden voimakkaita häivytystehosteita.
Uusi tiedosto voi olla pienempi kuin alkuperäinen.
99
Luku 4
Langaton verkko
Tässä osassa kerrotaan yhteyden luomisesta langattomaan WLAN-verkkoon ja toimintojen
käyttämisestä.
Langaton verkko
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja verkkoasetusten määrittäminen
Tässä luvussa kuvataan, miten WLAN-verkkoon luodaan yhteys
tukiaseman kautta. Voit myös määrittää verkkoasetukset.
Kuvake/Vaihtoehto
Päivitä
Kuvaus
Päivitä yhteyskelpoiset tukiasemat.
Ad hoc -tukiasema
Suojattu tukiasema
Yhteyden muodostaminen
WLAN-verkkoon
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
3
Paina [m]-painiketta ja valitse sitten Wi-Fi-asetus.
,
,
tai
Signaalin voimakkuus
WPS-painikeyhteys
Luo yhteys WPS-tukiasemaan.
Lisää langaton verkko
Lisää tukiasema manuaalisesti.
.
• Voit siirtyä verkkoasetusten määritykseen painamalla
• Joissakin tiloissa paina [m]-painiketta tai noudata näytön
ohjeita, kunnes Wi-Fi-asetusnäyttö tulee näkyviin.
• Kamera etsii käytettävissä olevat tukiasemat automaattisesti.
4
WPS-tukiasema
[f]-painiketta.
• Kun valitset suojatun tukiaseman, näyttöön tulee
ponnahdusikkuna. Muodosta yhteys WLAN-verkkoon antamalla
tarvittavat salasanat. Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa
"Tekstin syöttäminen". (s. 105)
• Kun sisäänkirjautumissivu tulee näkyviin, katso kohtaa
Valitse tukiasema.
"Kirjautumisselaimen käyttäminen". (s. 103)
• Kun valitset suojaamattoman tukiaseman, kamera luo yhteyden
Wi-Fi-asetus
WLAN-verkkoon.
Päivitä
• Jos valitset WPS-profiilia tukevan tukiaseman, valitse
Samsung 1
WPS PIN -yhteys ja syötä sitten PIN-koodi tukiasemassa.
Voit luoda yhteyden WPS-profiilia tukevaan tukiasemaan myös
valitsemalla kamerassa WPS-painikeyhteys ja painamalla sitten
WPS-painiketta tukiasemassa.
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Lopeta
Manuaalinen
101
Langaton verkko >
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja verkkoasetusten määrittäminen
Verkkoasetusten määrittäminen
IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti
1
Siirry Wi-Fi-asetusnäytössä haluamasi tukiaseman
kohdalle ja paina sitten [f]-painiketta.
1
Siirry Wi-Fi-asetusnäytössä haluamasi tukiaseman
kohdalle ja paina sitten [f]-painiketta.
2
Valitse kukin asetus ja anna tarvittavat tiedot.
2
Valitse IP-asetus → Manuaalinen.
3
Valitse kukin asetus ja anna tarvittavat tiedot.
Vaihtoehto
Kuvaus
Todentaminen
Valitse verkon todennustyyppi.
Tiedon salaus
Valitse salaustyyppi.
Verkkoavain
Anna verkon salasana.
IP-asetus
Määritä IP-osoite manuaalisesti.
Vaihtoehto
Kuvaus
IP
Anna kiinteä IP-osoite.
Aliverkon peite
Anna aliverkon peite.
Yhdyskäytävä
Anna yhdyskäytävä.
DNS-palvelin
Anna DNS-osoite.
102
Langaton verkko >
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja verkkoasetusten määrittäminen
Kirjautumisselaimen käyttäminen
Voit syöttää sisäänkirjautumistiedot kirjautumisselaimessa, kun luot
yhteyden joihinkin tukiasemiin, jakosivustoihin tai pilvipalvelimiin.
Painike
Kuvaus
[D/I/C/F]
Siirry kohteeseen tai selaa sivua.
[o]
Valitse kohde.
[m]
Käytä seuraavia valintoja:
• Edellinen sivu: siirry edelliselle sivulle.
• Seuraava sivu: siirry seuraavalle sivulle.
• Lataa uudelleen: lataa sivu uudelleen.
• Pysäytä: pysäytä sivun lataus.
• Lopeta: sulje kirjautumisselain.
[
Sulje kirjautumisselain.
]
• Sivu, johon olet yhteydessä, voi aiheuttaa sen, ettei joitakin kohteita voi
valita. Tämä ei ole merkki viasta.
• Kirjautumisselain ei välttämättä sulkeudu automaattisesti, kun olet
kirjautunut joillekin sivuille. Jos näin käy, sulje kirjautumisselain painamalla
[ ]-painiketta ja siirry sitten haluamaasi toimintoon.
• Sivun koko tai verkon nopeus voi aiheuttaa sen, että sisäänkirjautumissivun
latautumiseen kuluu jonkin aikaa. Jos näin käy, odota, kunnes
sisäänkirjautumistietojen syöttöikkuna tulee näkyviin.
103
Langaton verkko >
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja verkkoasetusten määrittäminen
Vihjeitä verkkoyhteyden luomiseen
• Wi-Fi-ominaisuuksien käyttäminen edellyttää, että laitteessa on
muistikortti.
• Tukiasema määrää verkkoyhteyden laadun.
• Mitä kauempana kamera ja tukiasema ovat toisistaan, sitä kauemmin
verkkoyhteyden luominen kestää.
• Jos lähellä oleva toinen laite käyttää samaa radiotaajuutta kuin
kamera, se voi häiritä yhteyttä.
• Jos tukiaseman nimi ei ole englanniksi, kamera ei ehkä löydä laitetta
tai nimi voi näkyä virheellisenä.
• Verkkoasetukset ja salasanan saat verkonvalvojalta tai
verkkopalveluntarjoajalta.
• Jos WLAN-verkko vaatii todennusta palveluntarjoajalta, et ehkä voi
luoda siihen yhteyttä. Jos haluat luoda yhteyden WLAN-verkkoon, ota
yhteys verkkopalveluntarjoajaan.
• Salasanan merkkien määrä vaihtelee salaustyypin mukaan.
• WLAN-yhteys ei ehkä ole mahdollinen kaikissa ympäristöissä.
• Kamera voi näyttää WLAN-yhteyttä käyttävän tulostimen
tukiasemaluettelossa. Verkkoon ei kuitenkaan voi luoda yhteyttä
tulostimen kautta.
• Kamerasta ei voi olla yhteyttä verkkoon ja televisioon samanaikaisesti.
Kun yhteys verkkoon on olemassa, kuvia tai videoita ei voi katsella
televisiosta.
• Yhteyden luominen verkkoon voi aiheuttaa lisäkustannuksia.
Kustannukset määräytyvät olemassa olevan sopimuksen mukaan.
• Jos WLAN-yhteyttä ei voi muodostaa, kokeile toista käytettävissä
olevien tukiasemien luettelossa olevaa tukiasemaa.
• Voit luoda yhteyden myös maksuttomiin WLAN-verkkoihin joissakin
maissa.
• Näytölle voi ilmestyä sisäänkirjautumissivu, kun valitset joidenkin
verkkopalveluntarjoajien tarjoamia maksuttomia WLAN-verkkoja.
Muodosta yhteys WLAN-verkkoon antamalla tarvittava käyttäjätunnus
ja salasana. Tietoja rekisteröitymisestä tai palvelusta saat
palveluntarjoajilta.
• Ole varovainen syöttäessäsi henkilökohtaisia tietojasi luodessasi
yhteyden tukiasemaan. Älä anna kamerassa mitään maksu- tai
luottokorttitietoja. Valmistaja ei ole vastuussa tällaisten tietojen
antamisesta mahdollisesti aiheutuvista ongelmista.
• Käytettävissä olevat verkkoyhteydet voivat vaihdella maittain.
• Kameran WLAN-ominaisuuden on oltava alueella voimassa
radioliikennettä koskevien lakien mukainen. Vaatimustenmukaisuuden
varmistamiseksi WLAN-ominaisuutta on suositeltavaa käyttää vain siinä
maassa, josta kamera on ostettu.
• Verkkoasetusten määritystapa voi vaihdella verkon olosuhteiden
mukaan.
• Älä muodosta yhteyttä verkkoon, jonka käyttöön sinulla ei ole oikeutta.
• Varmista ennen verkkoyhteyden luomista, että akku on ladattu täyteen.
• Jos DHCP-palvelinta ei ole käytettävissä, sinun on luotava autoip.txt-
tiedosto ja kopioitava se kameraan asetettuun muistikorttiin, jotta voit
luoda yhteyden verkkoon automaattisen IP-osoitteen avulla.
104
Langaton verkko >
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja verkkoasetusten määrittäminen
Tekstin syöttäminen
Kuvake
Kuvaus
Poista viimeinen kirjain.
Seuraavassa on ohjeet tekstin syöttämiseen. Alla olevassa taulukossa
mainituilla kuvakkeilla voit esimerkiksi siirtää kohdistinta ja muuttaa
kirjainkokoa. Valitse haluamasi näppäin navigointipainikkeen avulla ja
anna sitten näppäin painamalla [o]-painiketta.
Siirrä kohdistinta.
ABC-tilassa muuta kirjainkokoa.
Syötä ".com".
Vaihda erikoismerkkitilan ja ABC-tilan välillä.
Lisää välilyönti.
Valmis
Tallenna näytössä näkyvä teksti.
Näytä tekstinsyöttöopas.
Valmis
Edell.
Askelpalautin
• Näytön kielestä riippumatta voit syöttää vain englannin aakkosten
merkkejä.
• Voit siirtyä suoraan Valmis-kohtaan painamalla [y]-painiketta.
• Voit syöttää enintään 64 merkkiä.
105
Langaton verkko
Tiedostojen tallentaminen älypuhelimeen automaattisesti
Kamerasta voi luoda yhteyden älypuhelimeen, joka tukee AutoShareominaisuutta, WLAN-verkon kautta. Kun otat kameralla valokuvan,
valokuva tallennetaan älypuhelimeen automaattisesti.
• AutoShare-ominaisuus on tuettu Galaxy-sarjan älypuhelimissa ja Galaxy
Tab -malleissa, joissa on Android 2.2 -käyttöjärjestelmä tai uudempi, ja
iOS-laitteissa, joissa on iOS 4.3 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. Tarkista
laitteen laiteohjelmisto ja päivitä se tarvittaessa ennen tämän ominaisuuden
käyttämistä.
• Asenna Samsung SMART CAMERA App puhelimeen tai laitteeseen
ennen tämän ominaisuuden käyttämistä. Voit ladata sovelluksen
Samsung Apps -kaupasta, Google Play Store -kaupasta tai Apple App
Store -kaupasta.
4 Valitse kamera luettelosta ja yhdistä älypuhelin kameraan.
• Älypuhelin voi luoda yhteyden vain yhteen kameraan kerrallaan.
5 Salli kamerassa älypuhelimen luoda yhteys kameraan.
• Jos älypuhelin on yhdistetty kameraan aiemmin, yhteys luodaan
automaattisesti.
• Yhteyden tilan ilmaiseva kuvake (
) tulee kameran näyttöön.
6 Ota valokuva kameralla.
• Otettu kuva tallennetaan kameraan ja siirretään sitten
älypuhelimeen.
1
Käännä kamerassa tilanvalitsin kohtaan B.
2 Valitse kamerassa
• Videota ei voi tallentaa, kun AutoShare-toiminto on päällä.
.
• Jos näyttöön tulee sovelluksen lataamista pyytävä
ponnahdusikkuna, valitse Next.
3 Käynnistä älypuhelimessa Samsung SMART CAMERA
App.
• Ota iOS-laitteissa Wi-Fi-toiminto käyttöön ennen sovelluksen
käynnistämistä.
106
Langaton verkko
Valokuvien tai videoiden lähettäminen älypuhelimeen
Kamerasta voi luoda yhteyden älypuhelimeen MobileLink-ominaisuuden
avulla WLAN-verkon kautta. Voit helposti lähettää valokuvia tai videoita
älypuhelimeen.
• MobileLink-ominaisuus on tuettu Galaxy-sarjan älypuhelimissa ja Galaxy
Tab -malleissa, joissa on Android 2.2 -käyttöjärjestelmä tai uudempi, ja
iOS-laitteissa, joissa on iOS 4.3 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. Tarkista
laitteen laiteohjelmisto ja päivitä se tarvittaessa ennen tämän ominaisuuden
käyttämistä.
• Asenna Samsung SMART CAMERA App puhelimeen tai laitteeseen
ennen tämän ominaisuuden käyttämistä. Voit ladata sovelluksen
Samsung Apps -kaupasta, Google Play Store -kaupasta tai Apple App
Store -kaupasta.
• Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole tiedostoja.
• Jos valitset tiedostoja älypuhelimesta, voit näyttää enintään 1 000
tiedostoa ja lähettää enintään 150 tiedostoa samalla kertaa. Jos valitset
tiedostot kamerasta, voit näyttää kamerasta valitut tiedostot. Lähetettävien
tiedostojen enimmäismäärä määräytyy älypuhelimen tallennustilan mukaan.
• RAW-tiedostoja ei voi lähettää.
1
Käännä kamerassa tilanvalitsin kohtaan B.
2 Valitse kamerassa
.
• Jos näyttöön tulee sovelluksen lataamista pyytävä
ponnahdusikkuna, valitse Next.
3 VValitse kamerassa lähetysvaihtoehto.
• Jos valitset Valitse tiedostot älypuhelimesta, voit katsella ja
jakaa kameraan tallennettuja tiedostoja älypuhelimella.
• Jos valitset Valitse tiedostot kamerasta, voit valita kamerasta
lähetettävät tiedostot.
4 Käynnistä älypuhelimessa Samsung SMART CAMERA
App.
• Ota iOS-laitteissa Wi-Fi-toiminto käyttöön ennen sovelluksen
käynnistämistä.
107
Langaton verkko >
Valokuvien tai videoiden lähettäminen älypuhelimeen
5 Valitse kamera luettelosta ja yhdistä älypuhelin kameraan.
• Älypuhelin voi luoda yhteyden vain yhteen kameraan kerrallaan.
6 Salli kamerassa älypuhelimen luoda yhteys kameraan.
• Jos älypuhelin on yhdistetty kameraan aiemmin, yhteys luodaan
automaattisesti.
7
Valitse älypuhelimessa tai kamerassa tiedostot, jotka
siirretään kamerasta.
8 Kosketa älypuhelimessa kopiointipainiketta tai valitse
kamerassa Jaa.
• Kamera lähettää tiedostot.
108
Langaton verkko
Älypuhelimen käyttäminen etälaukaisimena
Kamerasta voi luoda yhteyden älypuhelimeen WLAN-verkon kautta.
Voit käyttää älypuhelinta etälaukaisimena Remote Viewfinder -toiminnon
kanssa. Otettu valokuva näkyy älypuhelimessa.
• Remote Viewfinder -ominaisuus on tuettu Galaxy-sarjan älypuhelimissa ja
Galaxy Tab -malleissa, joissa on Android 2.2 -käyttöjärjestelmä tai uudempi,
ja iOS-laitteissa, joissa on iOS 4.3 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. Tarkista
laitteen laiteohjelmisto ja päivitä se tarvittaessa ennen tämän ominaisuuden
käyttämistä.
• Asenna Samsung SMART CAMERA App puhelimeen tai laitteeseen
ennen tämän ominaisuuden käyttämistä. Voit ladata sovelluksen
Samsung Apps -kaupasta, Google Play Store -kaupasta tai Apple App
Store -kaupasta.
1
3 Käynnistä älypuhelimessa Samsung SMART CAMERA
App.
• Ota iOS-laitteissa Wi-Fi-toiminto käyttöön ennen sovelluksen
käynnistämistä.
4 Valitse kamera luettelosta ja yhdistä älypuhelin kameraan.
• Älypuhelin voi luoda yhteyden vain yhteen kameraan kerrallaan.
5 Salli kamerassa älypuhelimen luoda yhteys kameraan.
• Jos älypuhelin on yhdistetty kameraan aiemmin, yhteys luodaan
automaattisesti.
Käännä kamerassa tilanvalitsin kohtaan B.
2 Valitse kamerassa
.
• Jos näyttöön tulee sovelluksen lataamista pyytävä
ponnahdusikkuna, valitse Kyllä.
109
Langaton verkko >
6
Älypuhelimen käyttäminen etälaukaisimena
7
Määritä älypuhelimessa seuraavat kuvausasetukset.
Kuvake
Kuvaus
Tarkenna kuva koskettamalla älypuhelimessa
-painiketta jonkin aikaa.
• Tarkennustilaksi valitaan automaattisesti monipistemittaus.
Salaman asetus
Ajastinasetus
8
Valokuvan koko
Ota valokuva vapauttamalla
-painike.
• Älypuhelimeen tallennettujen valokuvien koko muutetaan kooksi
640X424 kuvattaessa
-tarkkuudella.
Tallennussijainti
-tilassa ja kooksi 640X360 kuvattaessa
• Kun tätä ominaisuutta käytetään, jotkin kameran painikkeet eivät
ole käytettävissä.
• Kun käytät tätä toimintoa, ihanteellinen etäisyys kameran ja älypuhelimen
• Älypuhelimen zoomaus- ja suljinpainikkeita ei voi käyttää tätä
toimintoa käytettäessä.
• Remote Viewfinder -tila tukee vain valokuvakokoja
ja
.
välillä voi vaihdella ympäristön mukaan.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että älypuhelin on enintään
seitsemän metrin etäisyydellä kamerasta.
-painikkeen vapauttamisen ja kuvan ottamisen välillä voi
olla viive.
• Remote Viewfinder -toiminto poistetaan käytöstä, kun
- älypuhelimeen saapuu puhelu
- kamerasta tai älypuhelimesta katkaistaan virta
- muisti on täynnä
- jompikumpi laite menettää WLAN-yhteyden
- Wi-Fi-yhteys on heikko tai epävakaa.
• Älypuhelimen
110
Langaton verkko
Valokuva- tai videojakosivustojen käyttö
Voit ladata valokuvia tai videoita tiedostonjakosivustoihin. Käytettävissä
olevat sivustot näkyvät kamerassa. Tiedostojen lähettäminen joihinkin
sivustoihin edellyttää, että rekisteröidyt kyseisessä sivustossa ennen
kameran kytkemistä.
4
Anna tunnus ja salasana ja valitse sitten
Sisäänkirjautuminen.
• Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa "Tekstin syöttäminen".
(s. 105)
• Jos loit yhteyden SkyDrive-palvelimeen, katso kohtaa
Sivuston avaaminen
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
3
Valitse haluamasi sivusto.
"Kirjautumisselaimen käyttäminen". (s. 103)
• Voit valita tunnuksen luettelosta valitsemalla
→ tunnus.
• Jos olet kirjautunut sivustoon aiemmin, sinut kirjataan ehkä
automaattisesti sisään.
.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että sinulla on olemassa oleva tili
tiedostonjakosivustossa.
• Jos näyttöön tulee tilin luontia pyytävä ponnahdusviesti, valitse
OK.
• Kamera yrittää automaattisesti luoda yhteyden WLAN-verkkoon
viimeksi käytetyn tukiaseman kautta.
• Jos kamera ei ole aiemmin ollut yhteydessä WLAN-verkkoon,
se etsii käytettävissä olevat tukiasemat. (s. 101)
111
Langaton verkko >
Valokuva- tai videojakosivustojen käyttö
Valokuvien tai videoiden lataaminen
1
Siirry sivustoon kamerassa.
2
Selaa ladattaviin tiedostoihin ja paina sitten [o]-painiketta.
• RAW-tiedostoja ei voi ladata.
• Voit ladata enintään 20 tiedostoa kerrallaan.
• Tiedostoja ei voi ladata, jos tiedostokoko ylittää rajoituksen. Ladattavan
• Voit valita enintään 20 tiedostoa. Kokonaiskoko voi olla enintään
10 Mt. (Kokonaiskoko tai tiedostojen määrä voi määräytyä
Internet-sivuston mukaan.)
•
•
3
Valitse Upload.
• Jos loit yhteyden Facebookiin, valitse Upload → Lataa.
• Jos loit yhteyden Facebookiin, voit kirjoittaa kommentin
valitsemalla Kommentti -ruudun. Tietoja tekstin syöttämisestä on
kohdassa "Tekstin syöttäminen". (s. 105)
•
•
•
•
•
valokuvan enimmäistarkkuus on 2M, ja pisin video, joka voidaan ladata, on
-vaihtoehdolla luotu video. Jos valitun valokuvan tarkkuus on suurempi
kuin 2M, sen tarkkuus muutetaan pienemmäksi automaattisesti. Jos
muodostat yhteyden Facebookiin, valokuvan tarkkuudeksi muutetaan yksi
megapikseli.
Valokuvien ja videoiden latausmenetelmä voi vaihdella valitun sivuston
mukaan.
Jos et saa yhteyttä sivustoon palomuurin tai käyttäjän todennusasetusten
takia, ota yhteys verkon valvojaan tai verkkopalveluntarjoajaan.
Ladatuille valokuville tai videoille voidaan antaa automaattisesti nimi niiden
kuvauspäivän mukaan.
Internet-yhteyden nopeus saattaa vaikuttaa kuvien latausnopeuteen ja
verkkosivujen avaamiseen kuluvaan aikaan.
Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole tiedostoja.
Voit ladata valokuvia tai videoita tiedostonjakosivustoihin toistotilassa
painamalla [m]-painiketta ja valitsemalla sitten z → Jaa (Wi-Fi)
→ haluamasi sivusto.
Kun lataat valokuvia SkyDrive-palvelimeen, niiden koko muutetaan
2M-kooksi, ja kuvasuhde säilytetään.
112
Langaton verkko
Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse
Voit muuttaa asetuksia sähköpostivalikossa ja lähettää kameraan
tallennettuja valokuvia tai videoita sähköpostin kautta.
5
Valitse Nimi-kenttä, kirjoita nimesi ja valitse sitten Valmis.
Lähettäjän asetukset
Nimi
Sähköpostiasetusten muuttaminen
Sähköposti
Voit muuttaa tietojen tallennuksen asetuksia sähköpostivalikossa. Voit
myös määrittää sähköpostin salasanan tai muuttaa sitä. Tietoja tekstin
syöttämisestä on kohdassa "Tekstin syöttäminen". (s. 105)
tallenna
Nollaa
Edell.
Tietojen tallentaminen
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
3
Paina [m]-painiketta.
4
Valitse
.
→ Lähettäjän
6
Valitse Sähköposti-kenttä, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja
valitse sitten Valmis.
7
Tallenna muutokset valitsemalla tallenna.
• Voit poistaa tietosi valitsemalla Nollaa.
asetukset.
113
Langaton verkko >
Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse
Sähköpostin salasanan määrittäminen
Sähköpostin salasanan vaihtaminen
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
2
Valitse
3
Paina [m]-painiketta.
3
Paina [m]-painiketta.
4
Valitse
4
Valitse
5
Anna nykyinen nelimerkkinen salasana.
6
Anna uusi nelimerkkinen salasana.
7
Anna uusi salasana uudelleen.
8
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, paina
[o]-painiketta.
.
→ Salasanan
asetus → Päällä.
• Voit poistaa salasanan käytöstä valitsemalla Pois.
5
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, paina
[o]-painiketta.
• Ponnahdusikkuna katoaa näytöstä automaattisesti, vaikka et
painaisikaan [o]-painiketta.
6
Anna nelimerkkinen salasana.
7
Anna salasana uudelleen.
8
Kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna, paina
[o]-painiketta.
.
→ Vaihda
salasana.
• Ponnahdusikkuna katoaa näytöstä automaattisesti, vaikka et
painaisikaan [o]-painiketta.
• Ponnahdusikkuna katoaa näytöstä automaattisesti, vaikka et
painaisikaan [o]-painiketta.
Jos kadotit salasanasi, voit nollata sen valitsemalla Nollaa salasanan
asetusnäytössä. Jos nollaat tiedot, aikaisemmin tallennetut käyttäjän
asetustiedot, sähköpostiosoitteet ja äskettäin lähetettyjen sähköpostien
osoitteet poistetaan.ed user’s setting information, email address, and recently
sent email list will be deleted.
114
Langaton verkko >
Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse
Valokuvien tai videoiden lähettäminen
sähköpostitse
Voit lähettää kameraan tallennettuja valokuvia tai videoita sähköpostin
kautta. Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa "Tekstin syöttäminen".
(s. 105)
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
3
Valitse Lähettäjä-ruutu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja
valitse sitten Valmis.
(s. 113)
• Voit käyttää osoitetta aiempien vastaanottajien luettelosta
valitsemalla → osoite.
Selaa lähetettäviin tiedostoihin ja paina sitten
[o]-painiketta.
• Voit valita enintään 20 tiedostoa. Kokonaiskoko voi olla enintään
7 Mt.
7
Valitse Send.
8
Valitse Kommentti-kenttä, kirjoita kommenttisi ja valitse
sitten Valmis.
9
Valitse Lähetä.
.
• Jos olet tallentanut tietosi aiemmin, ne täytetään automaattisesti.
4
6
• Kamera yrittää automaattisesti luoda yhteyden WLAN-verkkoon
viimeksi käytetyn tukiaseman kautta ja lähettää sähköpostiviestin.
• Jos kamera ei ole aiemmin ollut yhteydessä WLAN-verkkoon, se
etsii käytettävissä olevat tukiasemat. (s. 101)
Valitse Vastaanottaja-ruutu, kirjoita sähköpostiosoite
ja valitse sitten Valmis.
• Voit käyttää osoitetta aiempien vastaanottajien luettelosta
valitsemalla → osoite.
• Lisää muut vastaanottajat valitsemalla
. Voit määrittää enintään
30 vastaanottajaa.
• Voit poistaa osoitteen luettelosta valitsemalla
5
Valitse Seuraava.
.
115
Langaton verkko >
Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse
• RAW-tiedostoja ei voi lähettää.
• Voit lähettää enintään 20 tiedostoa kerrallaan.
• Vaikka valokuvan siirto näyttäisikin onnistuneen, vastaanottajan
•
•
•
•
•
sähköpostitilissä mahdollisesti ilmenevät virheet voivat aiheuttaa sen, että
valokuva hylätään tai se tunnistetaan roskapostiksi.
Sähköpostin lähettäminen ei onnistu, jos verkkoyhtyettä ei ole käytettävissä
tai sähköpostitilin tiedot ovat virheellisiä.
Sähköpostiviestiä ei voi lähettää, jos tiedostokoko ylittää rajoituksen.
Suurin lähetettävissä oleva kuvan tarkkuus on 2M, ja pisin lähetettävissä
oleva video on tallennettu
-toiminnon avulla. Jos valitun valokuvan
tarkkuus on suurempi kuin 2M, sen tarkkuus muutetaan pienemmäksi
automaattisesti.
Jos et voi lähettää sähköpostia palomuurin tai käyttäjän todennusasetusten
takia, ota yhteys verkon valvojaan tai verkkopalveluntarjoajaan.
Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole tiedostoja.
Voit lähettää sähköpostiviestin myös toistotilassa painamalla
[m]-painiketta ja valitsemalla sitten z → Jaa (Wi-Fi) →
Sähköposti.
116
Langaton verkko
Valokuvien tai videoiden lähettäminen Automaattinen varmuuskopiointi -toiminnon avulla
Voit lähettää tällä kameralla otettuja valokuvia tai videoita langattomasti
tietokoneeseen. Automaattinen varmuuskopiointi -toiminto toimii vain
tietokoneissa, joissa on Windows-käyttöjärjestelmä.
Automaattinen varmuuskopiointi ohjelman asentaminen tietokoneeseen
1
Asenna Intelli-studio tietokoneeseen. (s. 143)
2
Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3
Napsauta ponnahdusikkunassa OK.
Valokuvien tai videoiden lähettäminen
tietokoneeseen
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
• Määritä varmuuskopiointiin käytettävän tietokoneen tiedot, jos
haluat käyttää Automaattista kopiointia. Lisätietoja on kohdassa
"Automaattinen varmuuskopiointi -ohjelman asentaminen
tietokoneeseen". (s. 118)
3
Päällä.
tietokoneeseen. Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön
ohjeita.
5
Paina [m]-painiketta ja määritä asetukset.
• Voit sammuttaa tietokoneen automaattisesti siirron päätyttyä
→ Sammuta tietokone kopioinnin jälkeen →
valitsemalla
• Automaattinen varmuuskopiointi -ohjelma asennetaan
4
.
• Saat Automaattinen varmuuskopiointi -toiminnon ohjeen näkyviin
→ Opas.
valitsemalla
Irrota USB-kaapeli.
4
Aloita varmuuskopiointi painamalla [o]-painiketta.
Liitä kamera uudelleen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
• Voit peruuttaa lähetyksen painamalla [o]-painiketta.
• Kamera tallentaa tietokoneen tiedot, jotta kamera voi lähettää
• Et voi valita yksittäisiä tiedostoja varmuuskopioitaviksi. Tämä
tiedostoja tietokoneeseen.
toiminto varmuuskopioi vain uudet kamerassa olevat tiedostot.
• Varmuuskopioinnin edistyminen näkyy tietokoneen näytössä.
Varmista ennen ohjelman asentamista, että tietokoneesta on yhteys verkkoon.
Jos Internet-yhteyttä ei ole, asenna ohjelma kameran mukana toimitetulta
CD-levyltä.
• Kun siirto on valmis, kamerasta katkeaa automaattisesti virta noin
30 sekunnin kuluttua. Valitse Peruuta, jos haluat palata edelliseen
näyttöön ja estää kameran automaattisen virrankatkaisun.
117
Langaton verkko >
Valokuvien tai videoiden lähettäminen Automaattinen varmuuskopiointi -toiminnon avulla
• Jos tietokone tukee Wake on LAN (WOL) -ominaisuutta, voit käynnistää
tietokoneen automaattisesti etsimällä tietokoneen kamerassasi. (s. 123)
• Kun yhdistät kameran WLAN-verkkoon, valitse tukiasema, josta on yhteys
tietokoneeseen.
• Kamera etsii käytettävissä olevat tukiasemat, vaikka loisit yhteyden samaan
tukiasemaan uudelleen.
• Jos kameran virta katkaistaan tai akku irrotetaan tiedostojen lähettämisen
aikana, tiedostojen siirto keskeytyy.
• Tätä ominaisuutta käytettäessä vain kameran [Virta]-painiketta voi käyttää.
• Tietokoneeseen voi yhdistää vain yhden kameran kerrallaan tiedostojen
lähettämistä varten.
• Varmuuskopiointi voidaan keskeyttää verkon tilanteen mukaan.
• Valokuvat tai videot voidaan lähettää tietokoneeseen vain kerran. Tiedostoja
•
•
•
•
ei voi lähettää uudelleen, vaikka kytkisit kameran uudelleen toiseen
tietokoneeseen.
Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole tiedostoja.
Windowsin palomuuri ja kaikki muut palomuurit on poistettava käytöstä
ennen tämän toiminnon käyttämistä.
Voit lähettää enintään 1 000 tiedostoa.
Palvelimen nimi on annettava tietokoneen ohjelmistoon latinalaisin aakkosin
ja se voi sisältää enintään 48 merkkiä.
118
Langaton verkko
Valokuvien tai videoiden katselu TV Link -toiminnolla varustetussa televisiossa
TV Link on tekniikka, jonka avulla mediatiedostoja voidaan jakaa
kameran ja samaan tukiasemaan yhdistetyn television välillä. Tällä
tekniikalla valokuvia ja videoita voidaan katsella laajakuvatelevisiossa.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan B.
2
Valitse
.
• Jos näyttöön tulee opastusviesti, paina [o]-painiketta.
• Kamera yrittää automaattisesti luoda yhteyden WLAN-verkkoon
4
Etsi kamera televisiossa ja selaa jaettuja valokuvia tai
videoita.
• Television käyttöohjeissa on lisätietoja kameran etsimisestä sekä
valokuvien ja videoiden selaamisesta televisiolla.
• Televisio tai verkon tila voi aiheuttaa sen, etteivät videot toistu
tasaisesti. Jos näin käy, tallenna video uudelleen - tai
-laatuisena ja toista se uudelleen. Jos videot eivät näy televisiossa
tasaisesti langatonta yhteyttä käytettäessä, kytke kamera
televisioon HDMI-kaapelilla.
viimeksi käytetyn tukiaseman kautta.
• Jos kamera ei ole aiemmin ollut yhteydessä WLAN-verkkoon,
se etsii käytettävissä olevat tukiasemat. (s. 101)
3
Liitä televisio langattomaan verkkoon tukiaseman kautta.
• Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.
AP
119
Langaton verkko >
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valokuvien tai videoiden katselu TV Link -toiminnolla varustetussa televisiossa
RAW-tiedostoja ei voi jakaa.
Voit jakaa enintään 1 000 valokuvaa tai videota.
Voit katsella televisiossa ainoastaan kamerallasi otettuja kuvia ja videoita.
Kameran ja television välisen langattoman yhteyden enimmäisetäisyys voi
vaihdella tukiaseman ominaisuuksien mukaan.
Jos kamera on liitetty kahteen televisioon, toisto saattaa hidastua.
Voit käyttää tätä toimintoa ainoastaan TV Link -yhteensopivan television
kanssa.
Valokuvat tai videot jaetaan niiden alkuperäisessä koossa.
Joidenkin videoiden puskurointi kestää tavallista pidempään.
Jaettuja valokuvia tai videoita ei tallenneta televisioon, mutta ne voidaan
tallentaa kameraan television ominaisuuksien mukaisina.
Valokuvien tai videoiden siirto televisioon voi viedä jonkin aikaa
verkkoyhteyden, jaettavien tiedostojen määrän tai tiedostojen koon
mukaan.
Jos kameran virta katkeaa epänormaalisti (esimerkiksi poistettaessa
akku), kun valokuvia tai videoita katsellaan televisiossa, televisio toimii kuin
kamera olisi yhä liitetty siihen.
Kamerassa olevien valokuvien tai videoiden järjestys voi olla eri televisiossa.
Jaettavien valokuvien tai videoiden määrän mukaan kuvien tai videoiden
lataukseen ja alkuasennukseen saattaa kulua jonkin aikaa.
Kun valokuvia tai videoita katsellaan televisiossa, television kauko-ohjaimen
jatkuva käyttö ja lisätoimintojen suorittaminen televisiolla voi estää tämän
toiminnon asianmukaisen toiminnan.
Jos järjestelet tiedostoja kamerassa samalla, kun katselet niitä televisiossa,
ja haluat päivittää tiedostoluettelon televisiossa, sinun on suoritettava
alkuperäinen asennusprosessi uudelleen.
Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole tiedostoja.
On suositeltavaa kytkeä televisio tukiasemaan verkkokaapelilla.
Se vähentää videokuvan mahdollista pysähtelyä suoratoiston aikana.
120
Langaton verkko
Valokuvien lähettäminen Wi-Fi Direct -toiminnon avulla
Kun kamera on luonut WLAN-verkon kautta yhteyden laitteeseen, joka
tukee Wi-Fi Direct -toimintoa, voit lähettää valokuvia laitteeseen. Jotkin
laitteet eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta.
4
Valitse laite kamerassa Wi-Fi Direct -laitteiden luettelosta.
• Varmista, että laitteen Wi-Fi Direct -toiminto on otettu käyttöön.
• Voit myös valita kameran laitteen Wi-Fi Direct -laitteiden
1
Ota laitteessa Wi-Fi Direct -asetus käyttöön.
2
Selaa kameran toistotilassa haluamaasi valokuvaan.
3
Paina [m]-painiketta ja valitse sitten z →
Jaa (Wi-Fi) → Wi-Fi Direct.
luettelosta.
5
Salli laitteessa kameran luoda yhteys laitteeseen.
• Valokuva lähetetään laitteeseen.
• Yhden kuvan näkymästä voi lähettää vain yhden valokuvan
kerrallaan.
• Pienoiskuvanäkymässä voi valita useita valokuvia selaamalla
• Voit lähettää enintään 20 tiedostoa kerrallaan.
• Tätä ominaisuutta ei voi käyttää, jos kameran muistissa ei ole valokuvia.
• Jos peruutat yhteydenluontiyrityksen, ennen kuin se on valmis, kamera
ei ehkä voi luoda uudelleen yhteyttä laitteeseen. Jos näin on, päivitä
laitteeseen uusin laiteohjelmisto.
pienoiskuvien kohdalle ja painamalla [o]-painiketta. Valitse Send,
kun olet valinnut kaikki haluamasi valokuvat.
121
Langaton verkko
Tietoja Wake on LAN (WOL) -ominaisuudesta
WOL-ominaisuuden ansiosta tietokoneen voi käynnistää tai palauttaa lepotilasta automaattisesti kamerasta. Tämä toiminto on käytettävissä Samsungin
pöytätietokoneissa, jotka on valmistettu viiden viime vuoden aikana (ei käytettävissä all-in-one-tietokoneissa).
Muiden kuin edellä mainittujen muutosten tekeminen tietokoneen BIOS-asetuksiin voi vahingoittaa tietokonetta. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat
tietokoneen BIOS-asetusten muuttamisesta.
Tietokoneen määrittäminen palautumaan lepotilasta
1
Valitse Start (Käynnistä) ja avaa Control Panel
(Ohjauspaneeli).
3
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Local Area
(Lähiverkko) ja valitse Properties (Ominaisuudet).
2
Määritä verkkoyhteyden asetukset.
4
Valitse Configure (Määritä) → Power manage
(Virranhallinta) -välilehti → Allow this device to wake the
computer (Salli tämän laitteen aktivoida tietokone).
5
Valitse OK.
6
Käynnistä tietokone uudelleen.
• Windows 7:
Valitse Network and Internet (Verkko ja Internet) →
Network and Sharing Center (Verkko- ja jakamiskeskus) →
Change adapter settings (Muuta sovittimen asetuksia).
• Windows Vista:
Valitse Network and Internet (Verkko ja Internet) →
Network and Sharing Center (Verkko- ja jakamiskeskus) →
Manage network connections (Hallitse verkkoyhteyksiä).
• Windows XP:
Valitse Network and Internet Connection (Verkko- ja
Internetyhteydet) → Network Connection (Verkkoyhteys).
122
Langaton verkko >
Tietoja Wake on LAN (WOL) -ominaisuudesta
Tietokoneen määrittäminen käynnistymään
1
Käynnistä tietokone ja paina sen käynnistyessä
F2-näppäintä.
• BIOS-valikko tulee näyttöön.
2
3
Valitse Advanced (Lisäasetukset) -välilehti →
Power management Setup (Virranhallinnan asetukset).
Valitse Resume on PME (Jatka
virranhallintatapahtumasta) → Enabled (Käytössä).
4
Tallenna muutokset ja jatka käynnistystä painamalla
F10-näppäintä.
5
Valitse Start (Käynnistä) ja avaa Control Panel
(Ohjauspaneeli).
6
Määritä verkkoyhteyden asetukset.
7
Valitse verkkosovittimeen liittyvät ohjaimet.
8
Valitse Advanced (Lisäasetukset) -välilehti ja määritä
WOL-valikot.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää palomuurin yli tai jos tietoturvaohjelma on
asennettu.
• Jos haluat käynnistää tietokoneen WOL-toiminnolla, tietokoneessa
on oltava käytössä lähiverkkoyhteys. Varmista, että tietokoneen
lähiverkkoportin merkkivalo palaa, mikä osoittaa, että lähiverkkoyhteys on
käytössä.
• Tietokoneen mallista riippuen voi olla, että kamera voi vain palauttaa
tietokoneen lepotilasta.
• Tietokoneen käyttöjärjestelmästä tai ohjaimista riippuen voi olla, että
WOL-asetusvalikon nimet vaihtelevat.
- esimerkkejä asetusten nimistä: Ota PME käyttöön, Wake on LAN.
- esimerkkejä asetusten arvoista: Ota käyttöön, Magic-paketti.
• Windows 7:
Valitse Network and Internet (Verkko ja Internet) →
Network and Sharing Center (Verkko- ja jakamiskeskus) →
Change adapter settings (Muuta sovittimen asetuksia).
• Windows Vista:
Valitse Network and Internet (Verkko ja Internet) →
Network and Sharing Center (Verkko- ja jakamiskeskus) →
Manage network connections (Hallitse verkkoyhteyksiä).
• Windows XP:
Valitse Network and Internet Connection (Verkko- ja
Internetyhteydet) → Network Connection (Verkkoyhteys).
123
Luku 5
Kameran asetusvalikko
Tässä luvussa kerrotaan käyttäjän asetusvalikosta ja yleisasetusvalikosta.
Voit säätää asetuksia mielesi ja tarpeidesi mukaan.
Kameran asetusvalikko
Käyttäjäasetukset
Näillä asetuksilla voidaan säätää käyttöympäristöä.
Käyttäjäasetusten
määrittäminen:
Kohinanpoisto
Paina kuvaustilassa [m] → u tai X → vaihtoehto.
Kohinanpoistolla voit vähentää kuvien virtuaalista kohinaa.
* Oletusasetus
Vaihtoehto
Valittavissa olevat komennot ja niiden järjestys voivat vaihdella kuvaustilan
mukaan.
Kuvaus
Korkea ISO NR
Tämä toiminto vähentää kohinaa, jota voi syntyä
suurta ISO-herkkyyttä käytettäessä. (Pois, Päällä*)
Pitkäaikainen
NR
Tämä toiminto vähentää kohinaa, kun kamera
säädetään pitkälle valotukselle. (Pois, Päällä*)
ISO:n kustomointi
DMF (Direct Manual Focus)
ISO-askel
Voit määrittää ISO-herkkyyden säädön kooksi 1/3 askelta tai 1 askelen.
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti kääntämällä tarkennusrengasta,
kun olet ensin tarkentanut painamalla [Suljin]-painikkeen puoliksi alas.
Tämä ominaisuus ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla objektiiveilla.
Automaattisen ISO-arvon määritys
Voit määrittää suurimman ISO-arvon, jonka alapuolella kukin
valoarvoaskel valitaan, kun käytetään automaattista ISO-arvon
määritystä.
* Oletusasetus
Vaihtoehto
Arvo
1 askel
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600, ISO 3200
1/3 askel
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200
125
Kameran asetusvalikko >
Käyttäjäasetukset
Tark. priorit.
iFn-asetus
Voit asettaa kameran ottamaan kuvan ainoastaan silloin, kun se on
tarkennettu kohteeseen.
Voit valita asetukset, joita voidaan säätää painettaessa i-Functionobjektiivin [i-Function]-painiketta.
Vaihtoehto
Jos otat kuvia jatkuvasti tai kuvaat kuvasarjan, kamera ottaa kuvia, vaikka
Tark. priorit. -asetus olisi käytössä eikä kohdetta olisi tarkennettu.
Vääristymien korjaus
Voit korjata mahdollisen linssivääristymän. Tämä ominaisuus ei ole
välttämättä käytettävissä kaikilla objektiiveilla.
Kuvaus
Aukko
Voit määrittää aukkoarvon.
Suljinnopeus
Voit määrittää suljinnopeuden.
EV
Voit määrittää valotusarvon.
ISO
Voit määrittää ISO-herkkyyden.
WB
Voit määrittää valkotasapainon.
Z
Voit määrittää zoomaussuhteen.
126
Kameran asetusvalikko >
Käyttäjäasetukset
Käyttäjän näyttö
Nro
Pylväskaavio
Näyttöön voidaan lisätä kuvaustietoja tai niitä voidaan poistaa.
Kytkee näytön pylväskaavion päälle ja pois.
3
1
2
4
5
Nro
Kuvaus
4
Pylväskaavioista
Pylväskaavio esittää kuvan kirkkausjakauman. Vasemmalle kallistuva
pylväskaavio on merkki tummasta kuvasta.
Oikealle kallistuva pylväskaavio on merkki kirkkaasta kuvasta.
Kaavion korkeus liittyy väritietoihin. Kaavio on korkeampi, jos tietty
väri on yleisempi.
Riittämätön valotus
Tasapainoinen valotus
Liiallinen valotus
Kuvaus
Etäisyysmitta
1
Kuvakkeet oikealla
2
Kuvakkeet vasemmalla
Tämän asetuksen avulla voit näyttää kohteen ja kameran välisen
etäisyyden käyttäessäsi objektiivia, joka tukee Etäisyysmittatoimintoa. (Pois, ft, m*)
3
Pvm&aika
Valitse, jos haluat näyttää kuvakkeet oikealla kuvaustilassa.
Valitse, jos haluat näyttää kuvakkeet vasemmalla kuvaustilassa.
5
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun Etäisyysmitta
-toimintoa tukeva objektiivi on kiinnitettynä.
Määritä päivämäärä ja kellonaika näytettäviksi.
127
Kameran asetusvalikko >
Käyttäjäasetukset
Näppäinten kartoitus
Ruudukko
Voit vaihtaa mukautuspainikkeeseen tai SMART LINK -painikkeeseen
määritettyä toimintoa.
Valitse opas avuksi kuvan sommittelussa. (Pois*, 3 X 3, 2 X 2,
Ristikkäinen, Vinottainen)
* Oletusasetus
Painike
Toiminto
Mukautus
Määritä mukautuspainikkeen toiminto.
• Optinen esikats.*, joka suorittaa syväterävyyden
esikatselutoiminnon nykyisellä aukkoarvolla. (s. 22)
• Yhden napsautuksen WB (White Balance,
valkotasapaino), joka suorittaa mukautetun
valkotasapainotoiminnon.
• Yhden napsautuksen RAW+, joka aktivoi
RAW+JPEG-ominaisuuden tai poistaa sen
käytöstä.
• Nollaa-toiminto nollaa tietyt asetukset.
• AEL, joka lukitsee valotuksen automaattisesti.
SMART LINK
Määritä SMART LINK -painikkeen toiminto.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
Yhteisö- ja pilvipalvelu, Sähköposti,
Automaattinen varmuuskopiointi, TV Link)
Af-valo
Kun kuvaat hämärässä, kytke AF-valo päälle, jotta automaattinen
tarkennus toimisi paremmin. Automaattinen tarkennus toimii paremmin
hämärässä, kun käytetään AF-valoa.
128
Kameran asetusvalikko
Asetukset 1
Alla kuvataan Asetukset 1 -asetuksen valikon kohdat.
* Oletusasetus
Kohde
Asetukset 1
-vaihtoehtojen
valinta:
Määritä tiedostojen ja kansioiden numerointitapa.
• Nollaa: nollaamisen jälkeen seuraava tiedostonimi
alkaa numerosta 0001.
• Sarja*: uudet tiedostonumerot jatkuvat vanhasta
numerosarjasta, jopa jos asennetaan uusi
muistikortti, kortti alustetaan tai kuvia poistetaan.
Paina kuvaus- tai toistotilassa [m] → q
→ vaihtoehto.
* Oletusasetus
Kohde
Language
Kuvaus
Valitse kameran näytössä käytettävä kieli.
Määritä, miten tiedostonimet luodaan.
• Vakio*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Pvm:
- sRGB-tiedostot – KKPPxxxx.JPG. Esimerkiksi 1.
Tiednimi
tammikuuta otetun valokuvan nimeksi tulisi
0101xxxx.jpg.
- Adobe RGB-tiedostot – _KPPxxxx.JPG kuukausille
tammikuusta syyskuuhun. Kuukausille lokakuusta
joulukuuhun kuukauden numero korvataan kirjaimilla
A (lokakuu), B (marraskuu) ja C (joulukuu).
Esimerkiksi 3. helmikuuta otetun valokuvan nimeksi
tulisi _203xxxx.jpg. 5. lokakuuta otetun valokuvan
nimeksi tulisi _A05xxxx.jpg.
Kuvaus
• Ensimmäisen kansion nimi on 100PHOTO,
Tiedostonumero
•
•
•
•
•
jos olet valinnut sRGB-väritilan ja
vakionimeämismenetelmän, ja ensimmäisen
tiedoston nimi on SAM_0001.
Tiedostonimet kasvavat yhdellä nimestä
SAM_0001 nimeen SAM_9999.
Kansion nimet kasvavat yhdellä nimestä
100PHOTO nimeen 999PHOTO.
Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 9 999
tiedostoa.
Tiedostojen numerot määräytyvät DCF (Design
rule for Camera File system) -sääntöjen mukaan.
Jos tiedostonimeä muutetaan (esimerkiksi
tietokoneella), kamera ei pysty esittämään
tiedostoa.
129
Kameran asetusvalikko >
Asetukset 1
* Oletusasetus
Kohde
Kansion tyyppi
Kuvaus
Valitse kansion tyyppi.
• Vakio*: XXXPHOTO
• Pvm: XXX_KKPP
Alusta muistikortti. Alustaminen valmistelee
muistikortin kameran käytettäväksi ja poistaa kaikki
sille tallennetut tiedostot, mukaan lukien suojatut
tiedostot. (Kyllä, Ei)
Alusta
Nollaa
Muistikortti voi antaa virheilmoituksen, jos
se on alustettu eri merkkisellä kameralla,
muistikortinlukijalla tai tietokoneella. Alusta
muistikortit kamerassa ennen niiden käyttöä
kuvauksessa.
Nollaa asennusvalikon ja kuvausvaihtoehdot
tehdasoletusarvoihin. (Päivämäärää, aikaa, kieltä ja
videolähtöasetuksia ei muuteta.) (Kyllä, Ei)
130
Kameran asetusvalikko
Asetukset 2
Alla kuvataan Asetukset 2 -asetuksen valikon kohdat.
* Oletusasetus
Kohde
Asetukset 2
-vaihtoehtojen
valinta:
Näytön
autom.
Sammutus
Paina kuvaus- tai toistotilassa [m] → w
→ vaihtoehto.
Pikakats
Näytön säätö
Kuvaus
Määritä pikakatseluaika, eli se, miten kauan kamera näyttää
kuvaa heti sen ottamisen jälkeen. (Pois, 1 sek*, 3 sek,
5 sek, Pidä päällä)
Säädä näytön kirkkautta, automaattista kirkkausasetusta,
näytön väriä tai tasomittaria.
• Näytön kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta
manuaalisesti.
• Automaattinen kirkkaus: ota automaattinen kirkkaus
käyttöön tai poista se käytöstä. (Pois, Päällä*)
• Näytön väri: voit säätää näytön väriä manuaalisesti.
• Vaakasuuntainen kalibrointi: Kalibroi tasomittari. Jos
tasomittari ei ole vaakatasossa, aseta kamera tasaiselle
pinnalle ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Virransäästö
• Kameran virrankatkaisun viive säilyy jopa akkua
vaihdettaessa.
• Virran säästö ei välttämättä toimi, jos kamera on
liitetty tietokoneeseen, televisioon tai tulostimeen tai
esittää kuvaesitystä tai elokuvaa.
Määritä päivämäärä, aika, päivämäärän muoto,
aikavyöhyke sekä se, tulostetaanko päiväys valokuviin.
(Aikavyöhyke, Pvm, Aika, Tyyppi, Merkintä)
Pvm&aika
• Päivämäärä esitetään kuvan oikeassa alakulmassa.
• Kun kuva tulostetaan, jotkut tulostimet eivät
välttämättä tulosta päivämäärää oikein.
• Vaakasuuntainen kalibrointi -asetusta ei voi käyttää
toistotilassa.
• Vesivaakaa ei voi kalibroida laitteen ollessa
pystyasennossa.
Määritä näytön sammutuksen viive. Näyttö sammuu, jos
kameraa ei käytetä tässä määritetyn ajan kuluessa.
(Pois, 30 sek*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
Määritä virran katkaisun viive. Kamera sammuu, jos sitä ei
käytetä tässä määritetyn ajan kuluessa.
(30 sek, 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
Valitse, jos haluat näyttää valikkojen ja toimintojen
ohjetekstit. (Pois, Päällä*)
Ohjeen
ohjausnäyttö
Piilota ohjeteksti valitsemalla [
].
131
Kameran asetusvalikko
Asetukset 3
Alla kuvataan Asetukset 3 -asetuksen valikon kohdat.
* Oletusasetus
Kohde
Asetukset 3
-vaihtoehtojen
valinta:
Paina kuvaus- tai toistotilassa [m] → e
→ vaihtoehto.
Anynet+
(HDMI-CEC)
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
• Järjest. äänenvoim.: säädä äänenvoimakkuutta tai
Ääni
kytke ääni kokonaan pois. (Pois, Hiljainen, Normaali*,
Voimakas)
• Af-ääni: kytke päälle tai pois äänimerkki, jonka kamera
antaa AF-tilassa. (Pois, Päällä*)
• Painikeääni: kytke päälle tai pois äänimerkki, jonka
kamera antaa, kun painikkeita painetaan. (Pois, Päällä*)
HDMItuotos
Videolähtö
Valitse oleskelumaassasi käytettävää normia vastaava
videolähtösignaali, kun kytket kameran ulkoiseen
videolaitteeseen, kuten näyttöön tai televisioon.
• NTSC*: esimerkiksi USA, Kanada, Japani, Korea, Taiwan,
Meksiko
• PAL (vain PAL B, D, G, H ja I ovat tuettuja): esimerkiksi
Australia, Itävalta, Belgia, Kiina, Tanska, Suomi, Ranska,
Saksa, Englanti, Italia, Kuwait, Malesia, Uusi-Seelanti,
Singapore, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Thaimaa, Norja
Kun kytket kameran HDTV:seen HDMI-kaapelilla, voit
muuttaa kuvan tarkkuutta.
• NTSC: Autom.*, 1080i, 720p, 480p, 576p (käytössä vain
kun PAL on valittuna)
Näytä rungon ja objektiivin laiteohjelmistoversio, Wi-Fiyhteyden MAC-osoite ja verkon sertifiointinumero tai päivitä
laiteohjelmisto.
• Laiteohjelm. päivitys: päivitä kameran rungon tai
objektiivin laiteohjelmisto. (Runko, Linssi)
puhdistaa kennon aina, kun se kytketään päälle.
(Pois*, Päällä)
Koska tämän tuotteen objektiivit ovat vaihdettavissa,
kennoon voi kerääntyä pölyä objektiiveja vaihdettaessa.
Kuvissa voi tämän takia näkyä pölyhiukkasia. On
suositeltavaa, että objektiivia ei vaihdeta pölyisessä
paikassa. Muista lisäksi käyttää linssinsuojusta, kun objektiivi
ei ole käytössä.
Kun kytket kameran HDTV-televisioon, joka tukee Anynet+
(HDMI-CEC) -tekniikkaa, voit ohjata kameran toistotoimintoa
television kauko-ohjaimella.
• Pois: et voi ohjata kameran toistotoimintoa television
kauko-ohjaimella.
• Päällä*: voit ohjata kameran toistotoimintoa television
kauko-ohjaimella.
Jos kyseinen HD-televisio ei tue valittua tarkkuutta, kamera
säätää tarkkuuden yhden tason alemmaksi.
• Tunnistimen puhdistus: poista pöly kennosta.
• Aloitustoiminto: kun tämä asetus on valittu, kamera
Tunnistimen
puhdistus
Kuvaus
• Laiteohjelmistopäivitykset voi ladata osoitteesta
Laitetiedot
www.samsung.com.
• Laiteohjelmistopäivityksen suorittaminen edellyttää,
•
•
että akku on ladattu täyteen. Lataa akku täyteen ennen
laiteohjelmistopäivityksen aloittamista.
Käyttäjäasetusten arvot nollautuvat laitteisto-ohjelmiston
päivityksen yhteydessä. (Päivämäärä, aika, kieli ja
videolähtö eivät muutu.)
Älä sammuta kameraa kesken päivityksen.
132
Kameran asetusvalikko
GPS
Tässä osassa kuvataan GPS-asetuksen valikkokohteet. Jos haluat
käyttää GPS-toimintoja, sinun on hankittava GPS-lisälaite.
GPS-asetusten
määrittäminen:
Paina kuvaus- tai toistotilassa [m] → U
→ vaihtoehto.
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
Geotäggäys
Aseta kamera lisäämään kuviin sijaintitiedot GPSjärjestelmän avulla. Sijaintitiedot lisätään kuvan Exifdataan. (Pois, Päällä*)
GPS kelvolliset
aika-asetukset
Määritä, kuinka pian kamera käyttää viimeisintä
sijaintitietoa, jos se ei saa GPS-signaalia. Jos kamera
ei saa GPS-signaalia tietyn ajan kuluessa, valokuviin ei
merkitä sijaintitietoja. (15 sek*, 30 sek, 1 min, 3 min,
10 min, 30 min)
Paikan näyttö
Valitse, jos haluat esittää sijaintitiedot kuvaustilan
ruudun oikeassa yläkulmassa. Sijaintitiedot esitetään
koreaksi vain, kun olet Koreassa ja näytön kieleksi
on valittu korea. Kun kieleksi on valittu jokin toinen,
sijaintitiedot esitetään englanniksi. (Pois, Päällä*)
GPS-palautus
Valitse, jos haluat etsiä lähinnä sijaintiasi olevia
GPS-satelliitteja. (Kyllä, Ei)
133
Luku 6
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Ota kamerasta kaikki irti kytkemällä se ulkoisiin laitteisiin, kuten tietokoneeseen, HD-televisioon tai valokuvatulostimeen.
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Tiedostojen katseleminen HD- tai 3D-televisiossa
Voit katsella valokuvia ja videoita liittämällä kameran HD-televisioon
(3D-televisioon) lisävarusteena saatavalla HDMI-kaapelilla.
4
Varmista, että HDTV ja kamera ovat sammuksissa,
ja valitse sitten HDMI-tila HDTV:ssä.
• HDTV:n näyttö vastaa kameran näyttöä.
Tiedostojen katseleminen
HD-televisiossa
5
Voit esittää videoita ja kuvia käyttämällä kameran
painikkeita.
Paina kuvaus- tai toistotilassa [m] → e →
HDMI-tuotos → vaihtoehto. (s. 131)
• HDMI-kaapelia käytettäessä kameraa ei voida kytkeä HD-televisioon
2
Sammuta kamera ja HD-televisio.
• Jos HD-televisio tukee Anynet+(CEC)-tekniikkaa, televisio kytkeytyy
3
Liitä kamera HD-televisioon lisävarusteena saatavalla
HDMI-kaapelilla.
1
Anynet+(CEC)-menetelmällä.
• Anynet+(CEC)-toimintojen avulla voit hallita kytkettyjä laitteita television
kauko-ohjaimella.
•
•
•
•
automaattisesti päälle, kun sitä käytetään kameran kanssa. Tämä
ominaisuus ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa HD-televisioissa.
Kun kamera on kytketty HD-televisioon HDMI-kaapelilla, kameralla ei voi
ottaa kuvia eikä kuvata videoita.
Kun kamera on kytketty HDTV:hen, jotkut kameran toistotoiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä.
Kameran ja HD-television välisen yhteyden muodostamiseen kuluva aika
voi vaihdella käytettävän muistikortin mukaan.
Koska muistikorttien tärkein ominaisuus on siirtonopeuden kasvattaminen,
siirtonopeudeltaan suuri muistikortti ei välttämättä toimi nopeasti HDMItoiminnon kanssa.
135
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Tiedostojen katseleminen HD- tai 3D-televisiossa
Tiedostojen katseleminen 3D-televisiossa
5
Voit katsella 3D- tai 3D-panoraamatilassa otettuja valokuvia
3D-televisiossa.
1
Paina kuvaus- tai toistotilassa [m] → e →
HDMI-tuotos → vaihtoehto.
2
Sammuta kamera ja 3D-televisio.
3
Kytke kamera 3D-televisioon lisävarusteena saatavalla
HDMI-kaapelilla.
Siirry 3D-tilaan painamalla [I]-painiketta kamerassa
tai tilanvaihtopainiketta televisiossa.
• Siirry 2D-tilaan painamalla uudelleen [I]-painiketta tai
tilanvaihtopainiketta.
6
Ota 3D-toiminto käyttöön televisiossa.
• Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.
7
Katsele 3D-valokuvia television kauko-ohjaimen
painikkeiden avulla.
• 3D-tehostetta tukevaa MPO-tiedostoa ei voi katsella televisiossa, joka
ei tue kyseistä tiedostomuotoa.
4
Kytke kameraan virta.
• Käytä soveltuvia 3D-laseja katsellessasi MPO-tiedostoa
3D-televisiossa.
• Jos televisio on Samsungin Anynet+-yhteensopiva 3D-televisio
ja kameran Anynet+-toiminto on otettu käyttöön, 3D-televisioon
kytkeytyy automaattisesti virta, kameran näyttö tulee television
kuvaruutuun ja kamera siirtyy toistotilaan.
Älä katsele kameralla otettuja 3D-kuvia 3D-televisiossa tai 3D-näytössä
pitkään. Muutoin voi ilmetä epämiellyttäviä oireita, kuten silmien
väsymistä, yleistä väsymistä tai pahoinvointia.
• Jos Anynet+ poistetaan käytöstä kamerassa, 3D-televisio ei
käynnisty automaattisesti.
136
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Valokuvien tulostaminen
Voit tulostaa kuvia kameralla kytkemällä tulostimen suoraan tai
tallentamalla digitaaliset tulostusjärjestystiedot (DPOF) muistikortille.
2
• Kun kameran näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse Tulostin.
3
Valokuvien tulostaminen
PictBridge-valokuvatulostimella
Voit tulostaa valokuvia PictBridge-yhteensopivalla tulostimella liittämällä
kamerasi suoraan tulostimeen.
1
Kytke kamera päälle.
Valitse valokuva painamalla [C/F]-painiketta.
• Voit määrittää tulostusasetukset painamalla [m]-painiketta.
4
Tulosta painamalla [o]-painiketta.
Kun tulostin on päällä, liitä kamera siihen USB-kaapelilla.
137
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Valokuvien tulostaminen
Tulostusasetusten määrittäminen
Kuvat
1 kuva
Koko
Asettelu
Tyyppi
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen
DPOF (digitaalinen tulostusjärjestys) -toiminnolla voit määrittää kuvan
tulostuskoon sekä tulostettavien kopioiden määrän. Kamera tallentaa
DPOF-tiedot muistikortin MISC-kansioon. Kameran DPOF-kuvake
on näkyvissä, kun se esittää kuvan, jolla on DPOF-tiedot. Jos olet
määrittänyt kuville DPOF-tiedot, voit viedä muistikortin digitaaliseen
tulostuspalveluun.
Laatu
Pvm
Lopeta
Vaihtoehto
Tulosta
DPOFvaihtoehtojen
määrittäminen:
Paina toistotilassa [m] → x → DPOF →
vaihtoehto.
Kuvaus
Kuvat
Valitse, tulostetaanko nykyinen valokuva vai kaikki
valokuvat.
Koko
Määritä tulosteen koko.
Asettelu
Määritä sivukohtainen valokuvamäärä.
Tyyppi
Valitse paperin tyyppi.
Laatu
Määritä tulostuslaatu.
Pvm
Valitse päiväyksen käyttö.
Tiednimi
Määritä tiedostonimi tulostettavaksi.
Nollaa
Palauta asetukset oletusarvoihin.
Kaikki tulostimet eivät välttämättä tue kaikkia asetuksia.
138
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Valokuvien tulostaminen
DPOF-vaihtoehdot
Vaihtoehto
Kuvaus
Vakio
Voit valita tulostettavat kuvat sekä tulostettavien kopioiden
määrät.
• Valitse: valitse valittujen valokuvien kopioiden määrät.
(Valitse tulostettavat kuvat → Valitse kopioiden määrä
kääntämällä navigointipainiketta ja painamalla sitten
[f]-painiketta.)
• Kaikki: valitse kopioiden määrä kaikille kuville. (Valitse
kopioiden määrä painamalla [D/I]-painiketta ja
painamalla sitten [o].)
• Nollaa: peruuta kaikki DPOF-tulostusmäärävalinnat.
Luettelo
Tällä asetuksella voit tulostaa kaikki tulostettavaksi valitut
valokuvat pienoiskuvina yhdelle paperille. Määrittämääsi
tulostuskokoa voi käyttää vain DPOF 1.1-yhteensopivilla
tulostimilla.
Koko
Voit määrittää tulosteen koon.
• Valitse: valitse valittujen valokuvien tulostuskoko.
(Valitse tulostettavat kuvat → Valitse tulostuskoko
kääntämällä navigointipainiketta ja painamalla sitten
[f]-painiketta.)
• Kaikki: valitse kaikkien muistikorttiin tallennettujen
kuvien tulostuskoko. (Valitse tulostuskoko painamalla
[D/I]-painiketta ja painamalla sitten [o].)
• Nollaa: peruuta kaikkien valokuvien DPOF-tulostuskoko.
139
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen
Voit siirtää tiedostoja muistikortilta tietokoneeseen kytkemällä kameran
tietokoneeseen.
Tiedostojen siirtäminen
Windows-tietokoneeseen
3
Kytke kamera päälle.
• Kun kameran näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse Tietokon.
4
Valitse tietokoneessa Oma tietokone → Siirrettävä levy →
DCIM → XXXPHOTO tai XXX_KKPP.
5
Valitse haluamasi tiedostot ja vedä tai tallenna ne
tietokoneelle.
Kameran kytkeminen siirrettäväksi asemaksi
Voit kytkeä kameran tietokoneeseen siirrettävänä asemana.
1
Sammuta kamera.
2
Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Jos Kansion tyyppi -asetuksena on Pvm, kansion nimi näkyy muodossa
”XXX_KKPP”. Jos esimerkiksi otat valokuvan 1. tammikuuta, kansion nimi on
"101_0101".
• Liitä USB-kaapelin pieni pää kameraan. Jos kaapeli liitetään väärin
päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen
katoamisesta.
• Jos yrität kytkeä USB-kaapelin HDMI-porttiin, kamera ei välttämättä
toimi kunnolla. Jos näin tapahtuu, käynnistä kamera uudelleen.
140
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen
Kameran irrottaminen (Windows XP)
Kamera irrotetaan vastaavalla tavalla Windows Vista- ja
Windows 7 -käyttöjärjestelmissä.
1
Varmista, että kameran ja tietokoneen välillä ei siirry
tietoa.
Tiedostojen siirtäminen Mactietokoneeseen
1
Sammuta kamera.
2
Liitä kamera Macintoshiin USB-kaapelilla.
• Vilkkuva kameran tilavalo tarkoittaa, että tiedonsiirto on
Mac OS 10.4 tai uudempi on tuettu.
käynnissä. Odota, että tilavalo lakkaa vilkkumasta.
2
Valitse tietokoneen näytössä alaoikealla olevalla
.
työkalurivillä
3
Napsauta ponnahdusviestiä.
4
Napsauta turvallisen irrottamisen viestiä.
5
Irrota USB-kaapeli.
• Liitä USB-kaapelin pieni pää kameraan. Jos kaapeli liitetään väärin
päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen
katoamisesta.
• Jos yrität kytkeä USB-kaapelin HDMI-porttiin, kamera ei välttämättä
toimi kunnolla. Jos näin tapahtuu, käynnistä kamera uudelleen.
3
Kytke kamera päälle.
• Kun kameran näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse Tietokon.
4
Avaa siirrettävä levy.
5
Siirrä valokuvat tai videot tietokoneelle.
141
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa
Digitaalisia kuvia voidaan muokata monella tavalla
kuvanmuokkausohjelmilla. Alla kuvataan, miten kuvia muokataan
mukana tulleilla muokkausohjelmilla.
CD:llä olevat ohjelmat
Ohjelma
Käyttötarkoitus
Intelli-studio
Valokuvien ja videoiden muokkaukseen.
Samsung RAW Converter
RAW-tiedostojen muuntaminen toiseen
muotoon.
PC Auto Backup
Lähetä tallennetut tiedostot Wi-Fi:llä
yhdistettyyn PC:hen.
Ohjelmiston asentaminen
1
Aseta CD-ROM-levy tietokoneesi CD-asemaan.
2
Kun ohjattu asetustoiminto käynnistyy, valitse
Samsung Digital Camera Installer.
3
Valitse asennettava ohjelma ja valitse sitten
Install (Asentaa).
4
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
5
Kun asennus on valmis, valitse Exit (Lopeta).
• Jos tietokone ei täytä vaatimuksia, videot eivät välttämättä toistu
asianmukaisesti tai niiden muokkaus voi kestää kauan.
• Ennen kuin käytät ohjelmaa, asenna DirectX 9.0c tai uudempi.
• Käyttöjärjestelmän on oltava Windows XP/Vista/7 tai Mac OS 10.4 tai
uudempi, jotta kameran voi kytkeä siirrettäväksi asemaksi.
Itse kootun PC:n tai sellaisen PC:n tai käyttöjärjestelmän käyttö, jota ei tueta,
saattaa mitätöidä takuun.
142
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa
Intelli-studion käyttäminen
• Vaatimukset ovat vain suosituksia. Tietokoneen tila voi aiheuttaa sen, ettei
Intelli-studio on kameran sisäinen ohjelma, jolla voidaan toistaa ja
muokata tiedostoja. Voit myös ladata tiedostoja suosikkisivustoihisi.
Lisätietoja saat valitsemalla ohjelmassa Help (Ohje) → Help (Ohje)
ohjelmassa.
• Intelli-studio on yhteensopiva ainoastaan Windowsin kanssa.
• Intelli-studio tukee seuraavia tiedostomuotoja:
- Videot: MP4 (video: H.264, ääni: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Valokuvat: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
• RAW-muotoisia tiedostoja ei voi avata Intelli-studio-ohjelmalla.
• Tiedostoja ei voi muokata suoraan kamerassa. Siirrä tiedostot tietokoneen
kansioon ennen niiden muokkaamista.
Vaatimukset
Kohde
tiedostojen siirto toimi oikein, vaikka tietokone olisi vaatimusten mukainen.
Vaatimukset
Käyttöjärjestelmä*
Windows XP SP2, Windows Vista tai Windows 7
(32-bittiset versiot)
Suoritin
Intel® Core 2 Duo 1,66GHz tai nopeampi /
AMD AthlonTM X2 Dual-Core 2,2GHz tai nopeampi
RAM
Vähintään 512 Mt RAM-muistia
(vähintään yksi gigatavu suositeltava)
Kiintolevytila
Vähintään 250 Mt (vähintään yksi gigatavu
suositeltava)
• CD-ROM-asema
• 1024x768 pikseliä, 16-bittinen värinäyttö
Muuta
(suositellaan 1280x1024 pikselin 32-bittistä
värinäyttöä)
• USB 2.0 -portti
• nVIDIA Geforce 7600GT tai parempi /
ATI X1600 -sarja tai parempi
• Microsoft DirectX 9.0c tai uudempi
* 32-bittinen Intelli-studio-versio asennetaan myös 64-bittisiin Windows XP-,
Windows Vista- ja Windows 7 -käyttöjärjestelmiin.
143
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa
Intelli-studion käyttöliittymän käyttäminen
1
2
3
4
5
Nro
6
7
15
14
8
13
9
12
10
Kuvaus
8
Näytä valitun kansion tiedostot tietokoneella.
9
Näytä tietokoneeseen kytketyn kameran tiedostot tai piilota ne.
10
Näytä valitun kansion tiedostot kamerassa.
11
Näytä tiedostot pienoiskuvina tai kartalla.
12
Selaa kytketyn laitteen kansioita.
13
Selaa kansioita tietokoneella.
14
Siirry edelliseen tai seuraavaan kansioon.
15
Tulosta tiedostoja, esitä tiedostot kartalla, tallenna tiedostot Omaan
kansioon tai rekisteröi kasvoja.
11
Nro
Kuvaus
1
Avaa valikot.
2
Näytä valitussa kansiossa olevat tiedostot.
3
Siirry valokuvien muokkaustilaan.
4
Siirry videoiden muokkaustilaan.
5
Siirry jakamistilaan. (Voit lähettää tiedostoja sähköpostitse tai ladata
tiedostoja Internet-sivustoon, kuten Flickr- tai YouTube-sivustoon.)
6
Suurenna tai pienennä luettelon pienoiskuvia.
7
Valitse tiedostotyyppi.
144
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa
Tiedostojen siirtäminen Intelli-studion avulla
Intelli-studiolla voit helposti siirtää kameran tiedostoja tietokoneeseen.
1
Sammuta kamera.
2
Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3
Käynnistä Intelli-studio tietokoneella.
4
Kytke kamera päälle.
• Kun kameran näyttöön tulee ponnahdusikkuna, valitse Tietokon.
5
Valitse tietokoneessa kansio, johon haluat tallentaa
tiedostot, ja valitse Kyllä.
• Uudet tiedostot siirretään tietokoneelle.
• Jos kamerassa ei ole uusia tiedostoja, esiin ei tule
ponnahdusikkunaa, joka kehottaisi tallentamaan uudet tiedostot.
• Muista kytkeä kameraan se kaapelin pää, jonka liitin sopii kameraan.
Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei
ole vastuussa tietojen katoamisesta.
• Jos yrität kytkeä USB-kaapelin HDMI-porttiin, kamera ei välttämättä
toimi kunnolla. Jos näin tapahtuu, käynnistä kamera uudelleen.
145
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa
Samsung RAW Converter -ohjelman
käyttäminen
Kameran ottamat kuvat muunnetaan usein JPEG-muotoon ja
tallennetaan muistiin kameran kuvausaikaisten asetusten mukaisesti.
RAW-tiedostoja ei muunneta JPEG-muotoon, vaan ne tallennetaan
muistiin sellaisinaan. Samsung RAW Converter -ohjelmalla voit kalibroida
kuvien valotuksen, valkotasapainon, värisävyn, kontrastin ja värit.
Mac-tietokoneen vaatimukset
Kohde
Käyttöjärjestelmä
Apple® Mac® OS X v10.4/v10.5/v10.6
Suoritin
Tietokone, jossa on Intel-suoritin, tai vastaava
(suositellaan Core 2 Quad tai uudempi) / PowerPC
RAM
Vähintään yksi gigatavu suositeltava
Kiintolevytila
Varaa vähintään 100 Mt tilaa. Varaa kuvien
tallennukselle riittävästi levytilaa.
(Yksi kuva voi viedä yli 10 Mt levytilaa.)
Muuta
• XGA (1024x768), Full Color (vähintään 24 bittiä)
• Näppäimistö, hiiri tai vastava laite
Windows-tietokoneen vaatimukset
Kohde
Vaatimukset
Vaatimukset
Microsoft Windows XP, Windows Vista tai Windows 7
Käyttöjärjestelmä
Suoritin
* Asennus vaatii järjestelmänvalvojan oikeuksia.
* Ohjelma toimii 32-bittisenä sovelluksena 64-bittisessä
käyttöjärjestelmässä.
Tietokone, jossa on Intel Pentium®- tai AMD Athlon™
-suoritin tai vastaava (Pentium4, Athlon XP tai
uudempi on suositeltava)
• Samsung RAW Converter ei välttämättä toimi oikein kaikissa tietokoneissa,
vaikka tietokone olisi vaatimusten mukainen.
• Mac-asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti. Suorita kameran
mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva asennusohjelma manuaalisesti.
* Moniydinsuoritinyhteensopiva (esimerkiksiIntel Core i7,
Core 2 Quad, Core 2 Duo, AMD phenom IIX4 tai Phenom X4)
RAM
Vähintään yksi gigatavu suositeltava
Kiintolevytila
Varaa vähintään 100 Mt tilaa. Varaa kuvien
tallennukselle riittävästi levytilaa.
(Yksi kuva voi viedä yli 10 Mt levytilaa.)
Muuta
• XGA (1024x768), Full Color (vähintään 24 bittiä)
• Näppäimistö, hiiri tai vastava laite
146
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa
Samsung RAW Converter -käyttöliittymän käyttäminen
Lisätietoja Samsung RAW Converter -ohjelman käyttämisestä saat
valitsemalla Help (Ohje) → Open software manual (Avaa ohjelmiston
käyttöopas).
1
2
RAW-muotoisten tiedostojen muokkaaminen
Jos muokkaat RAW-muotoisia tiedostoja Samsung RAW Converter
-ohjelmalla, kuvan laatu säilyy. Voit muokata myös JPEG- ja TIFFmuotoisia tiedostoja.
Kuvan valotuksen säätäminen
3
1
Valitse File (Tiedosto) → Open file (Avaa tiedosto) ja avaa
tiedosto.
2
Valitse muokkaustyökaluista W.
4
Nro
Kuvaus
1
Valikko
2
Työkalurivi
3
Muokkaustyökalut
4
Avaa/sulkee muokkaustyökalujen hienosäätöikkunan.
147
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin >
3
Ohjelmien käyttäminen tietokoneessa
Kuvan kontrastin säätäminen
Säädä valotusta vierityspalkilla.
Alkuperäinen kuva
P-tila, aukko: f=8,
suljinnopeus: 1/15 s, ISO=100
1
Valitse File (Tiedosto) → Open file (Avaa tiedosto) ja avaa
tiedosto.
2
Valitse muokkaustyökaluista
3
Säädä värisävyä vierityspalkilla.
Muokattu kuva
Alkuperäinen kuva
Alkuperäinen kuva
.
Muokattu kuva
Muokattu kuva
RAW-tiedostojen tallentaminen JPEG- tai TIFF-muodossa
1
Valitse File (Tiedosto) → Open file (Avaa tiedosto) ja avaa
tiedosto.
2
Valitse File (Tiedosto) → Development (Kehitys).
3
Valitse tiedostomuoto (JPEG tai TIFF) ja valitse Save
(Tallenna).
148
Luku 7
Liite
Tässä luvussa on tietoja virheilmoituksista ja kameran huoltamisesta,
vianmääritysvihjeitä, tekniset tiedot ja tietoja lisävarusteista.
Liite
Virheilmoitukset
Alla on lueteltu virheilmoituksia ja niiden mahdollisia korjauskeinoja.
Virheilmoitukset
Ehdotettu korjauskeino
Linssi on lukittuna
Objektiivi on lukittu. Kierrä objektiivia vastapäivään,
kunnes kuulet napsahduksen. (s. 35)
Korttivirhe
• Sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen.
• Ota muistikortti ulos ja laita se takaisin.
• Alusta muistikortti.
Virta vähissä
Vaihda ladattu akku tai lataa akku.
Ei kuvatied.
Ota kuvia tai käytä muistikorttia, jossa on kuvia.
Tiedostovirhe
Poista vioittunut tiedosto tai ota yhteys huoltoon.
Muisti täynnä
Poista tarpeettomat tiedostot tai syötä uusi
muistikortti.
Kortti lukittu
Voit estää tiedostojen poiston lukitsemalla SD-,
SDHC- tai SDXC-kortin. Avaa kortin lukitus
kuvaamisen ajaksi. (s. 153)
Virheilmoitukset
Ehdotettu korjauskeino
Kansion ja
tiedoston numerot
ovat suurimmat
mahdolliset.
Vaihda kortti.
Tiedostonimet eivät vastaa DCF-standardia. Siirrä
muistikortissa olevat tiedostot tietokoneeseen ja
alusta kortti. (s. 129)
Error 00
Sammuta kamera ja asenna objektiivi takaisin. Jos
yhä saat tämän ilmoituksen, ota yhteys huoltoon.
Error 01/02
Sammuta kamera, irrota akku ja asenna se takaisin.
Jos yhä saat tämän ilmoituksen, ota yhteys
huoltoon.
150
Liite
Kameran huoltaminen
Kameran puhdistaminen
Kameran objektiivi ja näyttö
Poista pöly harjalla ja pyyhi objektiivi varoen pehmeällä liinalla. Jos kaikki
pöly ei irtoa, tiputa linssinpuhdistusnestettä puhdistuspaperille ja pyyhi
varoen.
Kuvakenno
Kuvausolosuhteiden mukaan valokuvissa voi näkyä pölyä sen takia,
että kuvakenno on yhteydessä ympäristöön. Tämä on normaalia, ja
kamera altistuu pölylle jokapäiväisessä käytössä. Voit poistaa pölyn
kuvakennosta kuvakennon puhdistustoiminnolla. (s. 131) Jos pöly ei
poistu kuvakennon puhdistuksessa, ota yhteys huoltoon. Älä työnnä
puhallinta objektiivin asennusaukkoon.
Kameran runko
Pyyhi varoen pehmeällä, kuivalla liinalla.
Älä koskaan puhdista sitä bentseenillä, tinnerillä tai alkoholilla. Nämä liuokset
voivat vioittaa kameraa tai aiheuttaa toimintahäiriön.
151
Liite >
Kameran huoltaminen
Kameran käyttäminen ja varastointi
Käyttö rannoilla
• Jos käytät kameraa rannalla tai vastaavalla alueella, suojaa se hiekalta
Kameran käytölle ja säilytykselle sopimattomia paikkoja
• Älä altista kameraa hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
ja lialta.
• Kamera ei ole vedenpitävä. Älä käsittele akkua tai muistikorttia märin
käsin. Kameran käyttö märin käsin voi vioittaa kameraa.
• Älä käytä kameraa paikassa, joka on hyvin kostea tai jossa kosteus
vaihtelee voimakkaasti.
• Älä altista kameraa suoralle auringonpaisteelle äläkä säilytä sitä
kuumassa, huonosti tuuletetussa paikassa, kuten autossa kesällä.
• Suojaa kamera ja näyttö iskuilta, kovakouraiselta käsittelyltä ja
liialliselta tärinältä, jotta ne eivät vioittuisi.
• Älä käytä tai säilytä kameraa pölyisessä, kosteassa tai huonosti
tuuletetussa tilassa liikkuvien ja sisäisten osien vaurioitumisen
välttämiseksi.
Pitkäaikainen varastointi
• Kun varastoit kameran pitkäksi aikaa, aseta se suljettuun koteloon,
jossa on sisällä kosteutta imevää materiaalia, kuten silikonigeeliä.
• Poista kamerasta akut, kun varastoit sen pitkäksi ajaksi. Akut
saattavat vuotaa tai hapettua ja vahingoittaa kameraa.
• Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava
ennen käyttöä.
• Älä käytä kameraa polttoaineiden, polttonesteiden tai herkästi
syttyvien kemikaalien lähellä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä,
kaasuja tai räjähteitä yhdessä kameran tai sen lisävarusteiden kanssa.
• Älä säilytä kameraa koimyrkyn lähellä.
152
Liite >
Kameran huoltaminen
Kameran käyttäminen varoen kosteissa ympäristöissä
Kun siirrät kameran kylmästä lämpimään tilaan, objektiivin pinnalle ja
kameran sisäkomponentteihin saattaa tiivistyä vettä. Sammuta tällöin
kamera ja odota vähintään yksi tunti. Jos muistikortin pinnalle tiivistyy
vettä, poista muistikortti kamerasta ja anna tiivistyneen kosteuden
haihtua ennen kortin asettamista takaisin kameraan.
• Älä koskaan aseta kameroita, akkuja, paristoja, latureita tai
lisävarusteita lämmityslaitteiden (kuten mikroaaltouunien, liesien tai
lämpöpatterien) lähelle, päälle tai sisälle. Näiden laitteiden muoto voi
muuttua ja ne voivat ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
• Älä jätä objektiivia alttiiksi suoralle auringonvalolle, sillä se saattaa
muuttaa kuvakennon väriä tai saada sen toimimaan väärin.
• Suojaa kameran objektiivi sormenjäljiltä ja naarmuilta. Puhdista
Muita varoituksia
• Älä heiluta kameraa hihnasta. Muutoin käyttäjä tai muut henkilöt voivat
loukkaantua ja kamera vioittua.
• Älä maalaa kameraa, sillä maali voi estää liikkuvien osien liikkeen ja
kameran asianmukaisen toiminnan.
• Katkaise kamerasta virta, kun et käytä sitä.
• Kamerassa on herkkiä osia. Suojaa kamera iskuilta.
• Suojaa näyttöä ulkoisilta voimilta pitämällä se kotelossa, kun kamera ei
ole käytössä. Suojaa kamera naarmuilta pitämällä se erillään hiekasta,
terävistä esineistä ja kolikoista.
• Älä käytä kameraa, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut
lasi tai akryyli voi aiheuttaa vammoja käsiisi tai kasvoihisi. Vie kamera
korjattavaksi Samsung-huoltoon.
objektiivi pehmeällä, puhtaalla linssinpuhdistusliinalla.
• Kamera saattaa sammua, jos siihen kohdistuu isku. Tämän tarkoitus
on suojata muistikorttia. Voit jatkaa kameran käyttöä kytkemällä sen
taas päälle.
• Kamera voi kuumentua käytön aikana. Tämä on normaalia, eikä sen
pitäisi vaikuttaa kameran elinikään eikä suorituskykyyn.
• Jos käytät kameraa matalassa lämpötilassa, sen käynnistyminen
saattaa kestää jonkin aikaa, näytön väri saattaa muuttua tilapäisesti
ja siinä saattaa näkyä viivekuvia. Nämä eivät ole vikoja, vaan ne
korjautuvat itsestään, kun kamera viedään takaisin normaaliin
lämpötilaan.
• Kameran pinnalla oleva maali tai metalli voi aiheuttaa herkkäihoisille
allergioita, kutinaa iholla, ihottumaa tai paisumista. Jos koet tällaisia
oireita, lakkaa heti käyttämästä kameraa ja hakeudu lääkärin puheille.
153
Liite >
Kameran huoltaminen
Tietoja muistikortista
Tuettu muistikortti
Muistikortin kapasiteetti
Muistikapasiteetti määräytyy kuvattujen otosten ja kuvausolosuhteiden
mukaan. Nämä kapasiteetit perustuvat kahden gigatavun SD-korttiin.
Tässä tuotteessa voi käyttää SD- (Secure Digital),
SDHC- (Secure Digital High Capacity), SDXC- (Secure Digital eXtended
Capacity), microSD-, microSDHC- ja microSDXC-muistikortteja.
Koko
Liittimet
Kirjoitussuojauskytkin
Etiketti (etupuoli)
Video*
Voit estää tiedostojen poistamisen SD-, SDHC- tai SDXC-kortin
kirjoitussuojauskytkimellä. Lukitse kortti siirtämällä kytkin ala-asentoon ja
poista lukitus siirtämällä kytkin yläasentoon. Avaa kortin lukitus, kun otat
kuvia tai kuvaat videoita.
Muistikortin sovitin
Laatu
Korkea laatu
Normaali
1920X1080
(30 r/sek)
Noin 17' 35"
Noin 21' 56"
1920X810
(24 r/sek)
Noin 19' 00"
Noin 23' 43"
1280X720
(30 r/sek)
Noin 29' 10"
Noin 36' 20"
640X480
(30 r/sek)
Noin 73' 26"
Noin 91' 00"
Jakamiseen
(30 r/sek)
Noin 236' 16"
Noin 287' 12"
* Tallennusaika saattaa vaihdella, jos käytät zoomia. Tallensimme useita videoita peräkkäin
määrittääksemme kokonaisnauhoitusajan.
Muistikortti
Mikrokokoisten muistikorttien käyttäminen tässä tuotteessa,
tietokoneessa tai muistikortinlukijassa edellyttää, että kortti asetetaan
sovittimeen.
154
Liite >
Kameran huoltaminen
Laatu
Koko
Valokuva
Supertarkka
Tarkka
Normaali
RAW
RAW +
Supertarkka
RAW + Tarkka
RAW + Normaali
20.0M (5472X3648)
186
364
535
53
37
46
51
10.1M (3888X2592)
378
724
1 043
-
47
53
56
5.9M (2976X1984)
626
1 168
1 642
-
52
57
58
2.0M (1728X1152)
1 627
2 742
3 553
-
58
60
61
Kuvasarja
731
1 349
1 878
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
230
448
655
-
40
49
53
7.8M (3712X2088)
485
919
1 310
-
50
55
57
4.9M (2944X1656)
747
1 376
1 912
-
54
57
59
2.1M (1920X1080)
1 573
2 666
3 468
-
58
60
61
13.3M (3648X3648)
289
560
814
-
44
51
54
7.0M (2640X2640)
536
1 010
1 432
-
51
56
58
4.0M (2000X2000)
893
1 621
2 224
-
55
58
59
1.1M (1024X1024)
2 645
4 057
4 936
-
60
61
61
155
Liite >
Kameran huoltaminen
Varoituksia muistikorttien käytöstä
• Älä altista muistikortteja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille
(alle 0 °C / 32 °F tai yli 40 °C / 104 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat
aiheuttaa muistikortteihin toimintahäiriöitä.
• Suojaa muistikortit nesteiltä, lialta ja vierailta aineilta. Jos muistikortti on
likainen, pyyhi se puhtaaksi pehmeällä liinalla, ennen kuin asetat sen
kameraan.
• Älä päästä muistikortteihin tai muistikorttipaikkaan nesteitä, likaa tai
vieraita aineita. Muutoin muistikortti tai kamera voi vioittua.
• Aseta muistikortti oikeansuuntaisesti. Jos muistikortti asetetaan
vääränsuuntaisesti, kamera ja muistikortti voivat vioittua.
• Kuljeta muistikorttia kotelossa, jossa se on suojassa staattisen sähkön
purkauksilta.
• Älä käytä muistikortteja, jotka on alustettu toisella kameralla tai
tietokoneella. Alusta muistikortti uudelleen kameralla.
• Siirrä tärkeät tiedot toiseen muistivälineeseen, kuten kiintolevylle tai
CD- tai DV-levylle.
• Sammuta kamera, kun asennat tai poistat muistikorttia.
• Älä ota muistikorttia pois kamerasta tai sammuta kameraa valon
vilkkuessa, sillä muutoin tiedot voivat vahingoittua.
• Kun muistikortin käyttöikä umpeutuu, korttiin ei voi tallentaa uusia
• Kun käytät kameraa pitkään, muistikortti saattaa kuumeta. Tämä on
normaalia, eikä ole merkki viasta.
• Käytä vakiovaatimusten mukaista muistikorttia.
valokuvia. Käytä sen sijaan uutta muistikorttia.
• Älä taivuta tai pudota muistikortteja äläkä anna niihin kohdistua iskuja
Valmistaja ei ole vastuussa tietojen katoamisesta.
tai painetta.
• Vältä käyttämästä ja säilyttämästä muistikortteja vahvojen
magneettikenttien lähellä.
• Vältä käyttämästä ja säilyttämästä muistikortteja alueilla, joissa on
korkea lämpötila, suuri kosteusprosentti tai syövyttäviä aineita.
156
Liite >
Kameran huoltaminen
Akku
• Älä laske laitetta pitkiksi ajoiksi helposti syttyville pinnoille, kuten lakanoille,
Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja.
• Kun laite on päällä, älä jätä sitä suljettuun tilaan pitkiksi ajoiksi.
• Älä anna akun napojen koskettaa metalliesineitä, kuten kaulakoruja,
matoille tai sähköhuoville.
Akun tekniset tiedot
Kohde
Kuvaus
Malli
BP1030
Tyyppi
Litiumioniakku
Kennon kapasiteetti
1 030 mAh
Jännite
7,4 V
Latausaika
(Kun akun varaus on kokonaan
purkautunut)
Noin 140 min
•
•
•
•
•
•
•
kolikoita, avaimia tai kelloa.
Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia litiumioniakkuja.
Älä pura akkua tai puhkaise sitä terävällä esineellä.
Älä altista akkua suurelle paineelle tai murskaaville voimille.
Älä anna akun iskeytyä mihinkään, kuten pudottamalla sitä korkealta.
Älä altista akkua yli 60 °C (140 °F) lämpötiloille.
Älä anna akun joutua kosketuksiin kosteuden tai nesteiden kanssa.
Akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle,
tulelle tms.
Hävitysohjeet
• Hävitä akku huolella.
• Älä hävitä akkua polttamalla.
• Hävitysohjeet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Hävitä akku kaikkien
paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
Akun huolettomasta tai epäasianmukaisesta käsittelystä saattaa
seurata loukkaantuminen tai kuolema. Käsittele akkua turvallisuussyistä
asianmukaisesti noudattamalla seuraavia ohjeita:
• Akku saattaa syttyä tai räjähtää, jos sitä ei käsitellä asianmukaisesti. Jos
•
•
•
•
huomaat akussa minkäänlaisia epämuodostumia, halkeamia tai muita
poikkeamia, lakkaa heti käyttämästä akkua ja ota yhteys valmistajaan.
Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia akkulatureita ja lataa
akku ainoastaan käyttöohjeiden kuvaamalla tavalla.
Älä aseta akkua lämmittimien lähelle äläkä altista sitä liialliselle kuumuudelle,
kuten pitämällä sitä kesällä suljetussa autossa.
Älä laita akkua mikroaaltouuniin.
Älä säilytä äläkä käytä akkua kuumassa, kosteassa paikassa, kuten
kylpylässä tai suihkukaapissa.
Akun latausohjeet
Vaihda akku ainoastaan näiden käyttöohjeiden mukaisesti. Akku saattaa
syttyä tai räjähtää, jos sitä ei ladata asianmukaisesti.
157
Liite >
Kameran huoltaminen
Akun kesto
Kuvaustila
Huomautuksia akun käytöstä
Keskimääräinen aika/Kuvien määrä
Valokuvat
Noin 160 min / Noin 320 valokuvaa
Videot
Noin 110 min (videot tallennettuina tarkkuudella
1920X1080 ja kuvataajuudella 30 r/sek.)
• Yllä mainitut luvut perustuvat Samsungin testistandardeihin.
Tulokset voivat vaihdella varsinaisesta käytöstä riippuen.
• Akun kapasiteetti saattaa heikentyä ja kesto lyhentyä, jos lämpötila on
alle 0 °C / 32 °F.
• Akun kapasiteetti voi heikentyä matalissa lämpötiloissa, mutta se palaa
normaaliksi lämpimässä.
• Kun käytät kameraa pitkän aikaa, akkutilaa ympäröivä alue saattaa
kuumeta. Tämä ei vaikuta kameran normaaliin käyttöön.
• Todellinen kuvausaika riippuu taustasta, kuvausvälistä ja
käyttöolosuhteista.
• Tallensimme useita videoita peräkkäin määrittääksemme
kokonaistallennusajan.
Akun lataamisesta
• Jos merkkivalo on sammuksissa, tarkista että akku on asetettu oikein.
• Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Se voisi
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Akun tyhjenemisilmoitus
Kun akun varaus on purkautunut kokonaan, akkukuvake muuttuu
punaiseksi ja näyttöön tulee ilmoitus "Virta vähissä".
• Kun akku on täysin tyhjä, lataa sitä vähintään kymmenen minuuttia
ennen sen käyttöä kamerassa.
• Jos merkkivalo vilkkuu oranssin värisenä tai se ei pala, irrota kaapeli tai
poista akku ja aseta uudelleen.
• Jos lataat akkua johdon ollessa ylikuumentunut tai lämpötilan ollessa
liian korkea, merkkivalo voi muuttua oranssiksi. Lataus alkaa, kun akku
on jäähtynyt.
• Älä taivuta virtajohtoa tai aseta sen päälle painavia esineitä. Muutoin
johto voi vioittua.
158
Liite
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Jos laitteen kanssa on ongelmia, tutustu tässä luvussa annettuihin
vianmääritysohjeisiin, ennen yhteyden ottamista huoltoon.
Vika
Ehdotettu korjauskeino
• Muistikortilla ei ole tilaa. Poista tarpeettomat
tiedostot tai syötä uusi muistikortti.
• Kun Tark. priorit. -toiminto on käytössä,
Jos viet kameran huoltoon, muista ottaa mukaan kaikki muut osat, jotka ovat
saattaneet vaikuttaa vikaan, kuten muistikortti ja akku.
Vika
Kamera ei käynnisty
Ehdotettu korjauskeino
Valokuvien ottaminen
ei onnistu
• Varmista, että kamerassa on akku.
• Varmista, että akku on asennettu oikein.
• Lataa akku.
•
• Lataa akku.
• Kamera voi olla virransäästötilassa tai näyttö
•
•
sammuu automaattisesti. (s. 130)
Virta katkeaa yllättäen
• Kamera voi sammua automaattisesti
estääkseen muistikorttia vioittumasta liiallisen
kuumuuden takia. Kytke kamera takaisin
päälle.
• Kameran akku saattaa tyhjentyä nopeammin
Kameran akku
tyhjenee nopeasti
alhaisessa lämpötilassa (alle 0 °C / 32 °F).
Pidä akku lämpöisenä pitämällä sitä taskussa.
• Salaman käyttö ja videokuvaus kuluttavat
akkua nopeasti. Lataa tarvittaessa.
• Akut ovat kulutustavaroita, jotka on
vaihdettava ajoittain. Jos akku tyhjenee liian
nopeasti, hanki uusi akku.
•
•
•
kamera ei ota kuvia, ellei sitä ole tarkennettu
oikein. Valitse Tark. priorit. -asetukseksi Pois
tai tarkenna kohde oikein. (s. 125)
Alusta muistikortti.
Muistikortti on viallinen. Hanki uusi muistikortti.
Muistikortti on lukittu. Avaa muistikortin
lukitus. (s. 153)
Varmista, että kameran virta on kytketty
päälle.
Lataa akku.
Varmista, että akku on asennettu oikein.
Kamera jumiutuu
Irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen.
Kamera kuumenee
Kamera voi kuumentua käytön aikana. Tämä
on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa kameran
elinikään eikä suorituskykyyn.
Salama välähtää
yllättäen
Salama saattaa laueta staattisen sähkön takia.
Kamerassa ei ole vikaa.
Salama ei toimi
• Salama-asetuksena saattaa olla Pois. (s. 76)
• Salamaa ei voi käyttää joissakin tiloissa.
Päiväys ja aika ovat
väärät
Aseta päivämäärä ja aika w-valikossa.
(s. 130)
159
Liite >
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Vika
Näyttö tai painikkeet
eivät toimi
Muistikortissa on virhe
Ehdotettu korjauskeino
Vika
• Varmista, että valitsemasi tarkennusasetus
Irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen.
• Sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen.
• Ota muistikortti ulos ja aseta se takaisin.
• Alusta muistikortti.
Lisätietoja on kohdassa "Varoituksia
muistikorttien käytöstä". (s. 155)
Televisio tai tietokone
ei pysty näyttämään
SDXC-muistikortille
tallennettuja valokuvia
ja videoita
SDXC-muistikortit käyttävät exFATtiedostojärjestelmää. Varmista, että ulkoinen
laite on yhteensopiva exFAT-tiedostojärjestelmän
kanssa, ennen kuin kytket kameran laitteeseen.
Tietokone ei tunnista
SDXC-muistikorttia
SDXC-muistikortit käyttävät exFATtiedostojärjestelmää. Jos haluat käyttää
SDXC-muistikortteja Windows XP
-tietokoneessa, lataa ja päivitä exFATtiedostojärjestelmän ohjain Microsoftin
sivustosta.
Tiedostojen näyttö ei
toimi
Jos tiedoston nimeä muutetaan, kamera ei
välttämättä pysty toistamaan tiedostoa (nimen
tulee noudattaa DCF-standardia). Jos näin käy,
näytä tiedostot tietokoneessa.
Ehdotettu korjauskeino
sopii kuvalle, jonka aiot ottaa.
Valokuva on sumea
• Käytä kolmijalkaa kameran tärinän
estämiseksi.
• Varmista, että objektiivi on puhdas. Jos ei,
puhdista se. (s. 150)
Valokuvan värit eivät
vastaa todellista
näkymää
Virheellinen valkotasapainoasetus voi tehdä
väreistä epäluonnollisia. Valitse valonlähteelle
sopiva valkotasapainoasetus. (s. 61)
Valokuva on liian
kirkas
Kuva on ylivalottunut.
• Säädä aukkoarvoa tai suljinnopeutta.
• Säädä ISO-herkkyyttä. (s. 60)
• Poista salama käytöstä. (s. 76)
• Säädä valotusarvoa. (s. 85)
Valokuva on liian
tumma.
Kuva on alivalottunut.
• Säädä aukkoarvoa tai suljinnopeutta.
• Säädä ISO-herkkyyttä. (s. 60)
• Kytke salama päälle. (s. 76)
• Säädä valotusarvoa. (s. 85)
160
Liite >
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Vika
Valokuvat ovat
vääristyneitä
Kytketyssä ulkoisessa
laitteessa ei näy
toistonäyttöä
Tietokone ei tunnista
kameraa
Ehdotettu korjauskeino
Tämä kamera saattaa vääristää kuvia hieman,
kun sen kanssa käytetään laajakulmaobjektiivia,
jolla voidaan kuvata laajalla kuvakulmalla. Tämä
on normaalia eikä aiheuta vikaa.
Vika
DPOF-asetusta ei
voi määrittää
RAW-tiedostoille
Automaattinen
tarkennus ei toimi
• Varmista, että USB-kaapeli on kytketty oikein.
• Varmista, että kameran virta on kytketty
päälle.
• Varmista, että tietokoneessa on kameran
tukema käyttöjärjestelmä.
Tietokone katkaisee
yhteyden kameraan
tiedostojen siirron
aikana
Staattinen sähkö saattaa keskeyttää siirron.
Irrota USB-kaapeli ja kiinnitä se uudelleen.
Tietokone ei toista
videoita
Jotkin ohjelmistot eivät pysty toistamaan
videotiedostoja. Asenna tietokoneeseen
Intelli-studio-ohjelma, jotta voit katsella
kameralla kuvattuja videotiedostoja. (s. 141)
Intelli-studio ei toimi
oikein
• Sulje Intelli-studio ja käynnistä se uudelleen.
• Intelli-studio ei toimi Macintosh-tietokoneissa.
RAW-tiedostojen DPOF-asetus ei ole
määritettävissä.
• Kohde on tarkennusalueen ulkopuolella.
• Varmista, että HDMI-kaapeli on kytketty oikein
ulkoiseen näyttöön.
• Varmista, että kuvat on tallennettu
muistikorttiin oikein.
Ehdotettu korjauskeino
Kun kohde on AF-alueen ulkopuolella, ota
kuva siirtämällä kohde AF-alueen sisälle ja
painamalla [Suljin]-painike puoliksi alas.
• Kohde on liian lähellä. Astu kauemmas
kohteesta ja ota kuva.
• Tarkennustilaksi on valittu MF. Siirry AF-tilaan.
AEL-ominaisuus ei
toimi
AEL-ominaisuus ei toimi t, M, i, gja s-tiloissa. Valitse toinen tila, jos haluat
käyttää tätä ominaisuutta.
Objektiivi ei toimi
• Varmista, että objektiivi on asennettu oikein.
• Irrota objektiivi kamerasta ja asenna se
takaisin.
Ulkoinen salama tai
GPS ei toimi
Päivämäärän ja
ajan asetusruutu
avautuu, kun kamera
käynnistetään
Varmista, että ulkoinen laite on asennettu oikein
ja päällä.
• Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen.
• Tämä ruutu avautuu, kun kameran sisäinen
virtalähde on täysin tyhjä. Asenna täysin
ladattu akku ja odota vähintään 72 tuntia
kameran ollessa sammuksissa, että sisäinen
virtalähde latautuu.
161
Liite
Kameran tekniset tiedot
Kuvakenno
Näyttö
Tyyppi
CMOS
Tyyppi
TFT LCD
Kennon koko
23,5 X 15,7 mm
Koko
3,0" (Noin 7,6 cm)
Teholliset pikselit
Noin 20,3 megapikseliä
Tarkkuus
VGA (640X480) Noin 921 000 pikseliä
Pikseleitä yhteensä
Noin 21,6 megapikseliä
Näkökenttä
Noin 100 %
Värisuodatin
Ensisijainen RGB-värisuodatin
Käyttäjänäyttö
Ruudukko, Kuvakkeet, Pylväskaavio,
Etäisyysmitta, Vesivaaka
Objektiivin kiinnitys
Tyyppi
Samsung NX -asennus
Yhteensopiva objektiivi
Samsung-objektiivit
Tarkennus
Tyyppi
Kuvanvakautus
Tyyppi
Tila
Objektiivin siirto (objektiivista riippuen)
Tarkennuspiste
Objektiivin vääristymän korjaus päälle/pois (riippuu objektiivista)
i-Function
lähikuvauksessa 35 pistettä
Tila
Yksittäistark, Jatkuva tark., Man. tarkennus
AF-apuvalo
Mukana (Vihreä)
Suljin
E (määräytyy objektiivin mukaan), Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Tyyppi
Sähköisesti ohjattu pystytoiminen verhosuljin
Nopeus
• Automaattinen: 1/4 000–30 s
• Manuaalinen: 1/4 000–30 s (1/3 EV-askel)
• Bulb (aikaraja: 4 min)
Pölyn vähentäminen
Tyyppi
• Valinta: yksi piste (vapaa valinta)
• Monipiste: normaali 15 pistettä,
• Kasvojentunnistus: enintään 10 kasvot
Tila 1/Tila 2/Pois
Vääristymien korjaus
Kontrastitarkennus
Yliäänikäyttö
162
Liite >
Kameran tekniset tiedot
Valotus
TTL 221 (17 X 13) lohko
Mittausjärjestelmä
Mittaus: Monilohko, Keskipain., Piste
Mittausalue: EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Kompensointi
±3 EV (1/3 EV-askel)
AE-lukitus
Mukautuspainike
Haarukkakuvaus
Automaattinen valotuksen haarukointi (±3 EV),
Valkotasapainon haarukointi,
Opastettu kuvan haarukointi
Itseajastin
2–30 s (yhden sekunnin väli)
Laukaisin
SR2NX02 (Micro USB -portin kautta) (lisävaruste)
Salama
Tyyppi
Vain ulkoinen salama (yhdessä SEF8A:n kanssa)
Tila
Smart-salama, Autom., Automaattinen
punasilm., Täytesal, Täyttö punainen, 1. verho,
2. verho, Pois
Opasluku
8 (perustuu herkkyyteen ISO 100)
Katselukulma
28 mm (vastaava 35 mm:n filmikamerassa)
Täsmäysnopeus
Alle 1/180 s
Salaman EV
-2–+2 EV (0,5 EV-askel)
Ulkoinen salama
Lisävarusteena saatavat ulkoiset Samsungsalamat: SEF42A, SEF220A
Synkronointiliitäntä
Salamakenkä
• 1 askel: Autom., ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO-vastaavuus
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400,
ISO 12800
• 1/3 askel: Autom., ISO 100, ISO 125,
ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800,
ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000,
ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000,
ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800
Käyttötila
Tila
Jatkuva kuvaus
Yksittäis, Jatkuva, Kuvasarja (vain 5M), Ajastin,
Haarukointi (Automaattinen valotus,
Valkotasapaino, Ohjattu kuva)
• JPEG
- Korkea (8 r/sek): enintään 11 kuvaa
- Matala (3 r/sek): enintään 15 kuvaa
• RAW
- Korkea (8 r/sek), matala (3 r/sek):
Valkotasapaino
Tila
Aut valkotasap, Päivänval, Pilvinen, Loistep
valkoinen, Loistep luonnonv., Loistep päivänvalo,
Hehkuvalo, Salama WB, Mukaut. as.,
Värilämpötila (manuaalinen)
Mikrosäätö
Keltainen/sininen/vihreä/magenta 7 askelta kukin
enintään 8 kuvaa
Sarjakuvaus
• 10, 15 tai 30 ruutua sekunnissa
• Enintään 30 kuvaa sulkimen painallusta
kohden
163
Liite >
Kameran tekniset tiedot
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Smart-alue
Smart-alue Päällä/Pois
Ohjattu kuva
Tila
Vakio, Elävä, Muotokuva, Maisema, Metsä,
Retro, Viileä, Rauhallinen, Klassinen,
Mukautettu 1, Mukautettu 2, Mukautettu 3
Parametri
Kontrasti, Terävyys, Kylläisyys, Väri
Koko
Kuvaus
Tila
Aihe-tila
Smart-suodatin
Smart Auto, Ohjelma, Aukkoautomatiikka,
Suljinautomatiikka, Manuaalinen,
Objektiiviautomatiikka, Taika, Aihe, Elokuva,
Wi-Fi
Panorama (Live-panoraama, 3D), Kauneuskuva,
Yö, Maisema, Muotokuva, Lapsi, Urheilu,
Lähikuva, Teksti, Aur.lask, Aamuhäm, Vastavalo,
Ilotulitus, Hiekka/lumi, 3D
Häivyttäminen, Pienoismalli, Kalansilmä,
Luonnos, Huurunpoisto, Rasteri, Pehmeä piirto,
Vanha elokuva 1, Vanha elokuva 2, Negatiivi
Taikakehys
Vanha kansio, Vanha elokuva, Aalto, Täysikuu,
Vanha levy, Lehti, Sanomalehti, Aurinkoinen
päivä, Klassinen TV, Wall Art, Loma,
Mainostaulu 1, Mainostaulu 2
Valikoiva väri
Punainen, Vihreä, Sininen, Keltainen
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (vain sarjakuvaustila),
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Laatu
Supertarkka, Tarkka, Normaali
RAW-standardi
SRW
Väritila
sRGB, Adobe RGB
Video
Tyyppi
MP4 (H.264)
Muoto
Video: H.264, ääni: AAC
Movie AE -tila
Ohjelma, Aukkoautomatiikka, Suljinautomatiikka,
Manuaalinen
164
Liite >
Kameran tekniset tiedot
Elokuvaleike
Ääni pois/päällä (kuvausaika: enintään 25 min)
Smart-suodatin
Häivyttäminen, Pienoismalli, Kalansilmä,
Luonnos, Huurunpoisto, Rasteri, Pehmeä piirto,
Vanha elokuva 1, Vanha elokuva 2, Negatiivi
Koko
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (Jakamiseen)
Ruutunopeus
24 tai 30 ruutua sekunnissa (24 r/sek on
käytettävissä vain tarkkuudella 1920X810.)
Multi Motion
x0.25 (vain 640X480, 320X240),
x0.5 (vain 1280X720, 640X480, 320X240),
x1, x5, x10, x20
Laatu
Korkea laatu, Normaali
Ääni
Stereo
Muokkaus
Valokuvan sieppaus, Ajan hienosäätö
Toisto
Smart-suodatin
Pienoismalli, Pehmeä piirto, Vanha elokuva 1,
Vanha elokuva 2, Rasteri, Luonnos, Kalansilmä,
Huurunpoisto, Negatiivi
• JPEG (3:2): 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152)
Smart-suodattimen
koko
• JPEG (16:9): 6.2M (3328X1872),
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 6.0M (2448X2448),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
Tallennustila
Mediat
Ulkoinen muisti (lisävaruste):
SD-kortti (taattu enintään 1–2 Gt),
SDHC-kortti (taattu enintään 32 Gt),
SDXC-kortti (taattu enintään 128 Gt)
Tiedostomuoto
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Suoratulostus
Tyyppi
Yksi kuva, Pienoiskuvat (3/15/40),
Kuvaesitys, Video
Muokkaus
Smart-suodatin, Punasilm korj, Vastavalo,
Muuta koko, Käännä, Retusointi, Kirkkaus,
Kontrasti, Häivyttäminen
PictBridge
GPS
Tyyppi
Sijaintimerkintä ja lisävarusteena saatava
GPS-moduuli (WGS 84)
Toiminto
• Sijainnin nimi (vain englanniksi tai koreaksi)
• Google Map -linkki (Intelli-studio-ohjelmalla)
165
Liite >
Kameran tekniset tiedot
Langaton verkko
Mitat (L x K x S)
Tyyppi
IEEE 802.11n tuettu
Toiminnot
Yhteisö- ja pilvipalvelu, Sähköposti,
MobileLink, Remote Viewfinder, Automaattinen
varmuuskopiointi, TV Link, Wi-Fi Direct,
AutoShare
114 x 62,5 x 37,5 mm (ilman ulkonemia)
Paino
222 g (ilman akkua ja muistikorttia)
Käyttölämpötila
0–40 °C
Liitännät
Digitaalinen lähtö
USB 2.0 (HI-SPEED) (micro USB -liitäntä)
Videolähtö
NTSC, PAL (valittavissa)
HDMI 1.4b: (1080i, 720p, 576p/480p)
Ulkoinen laukaisu
Kyllä (micro USB)
Ulkoinen mikrofoni
Kyllä
Käyttöympäristön kosteus
5–85 %
Ohjelmat
Intelli-studio, Samsung RAW Converter, PC Auto Backup
* Tämä voi muuttua suorituskyvyn parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.
* Muut merkit ja tuotemerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Virtalähde
Tyyppi
• Ladattava akku: BP1030 (1 030 mAh)
• Laturi: BC1030
* Virtalähde voi vaihdella alueesta riippuen.
166
Liite
Sanasto
AP (Tukiasema)
AEL (Automaattinen valotuksen lukitus)
Tukiasema on laite, jonka avulla langattomat laitteet voivat olla
yhteydessä langalliseen verkkoon.
Tämä ominaisuus helpottaa sen valokuvan valotuksen lukitsemista, jolle
haluat laskea valotuksen.
Ad-Hoc-verkko
AF (Automaattinen tarkennus)
Ad-hoc-verkko on tietokoneiden ja laitteiden tilapäinen yhteys
tiedostojen jakamista tai Internet-yhteyttä varten.
Järjestelmä, joka tarkentaa kameran objektiivin kohteeseen
automaattisesti. Kamera tarkentaa automaattisesti kontrastin avulla.
Adobe RGB
AMOLED (Active-matrix organic light-emitting diode) /
LCD (Liquid Crystal Display)
Adobe RGB -väriavaruutta käytetään painotyössä, ja sen värialue on
laajempi kuin sRGB-väriavaruuden. Koska sillä on laajempi värialue,
kuvia on helppo muokata tietokoneella.
AMOLED on erittäin ohut ja kevyt näyttö, joka se ei vaadi taustavaloa.
LCD on näyttö, jota käytetään usein kulutuselektroniikassa. LCD-näyttö
tarvitsee värien tuottamiseen erillisen taustavalon, kuten CCFL- tai
LED-valon.
AEB (Automaattivalotuksen haarukointi)
Tämä ominaisuus ottaa automaattisesti useita kuvia eri valotusarvoilla ja
auttaa siten oikein valotettujen kuvien otossa.
Aukko
Aukko säätelee sitä, paljonko valoa kameran kennoon pääsee.
167
Liite >
Sanasto
Kameran tärinä (Epäterävyys)
Sommittelu
Jos kameraa liikutetaan sulkimen ollessa auki, koko kuva saattaa
näyttää epäterävältä. Näin tapahtuu useimmiten suljinnopeuden ollessa
pieni. Voit estää kameran tärinää suurentamalla herkkyyttä, käyttämällä
salamavaloa tai käyttämällä suurta suljinnopeutta. Voit myös käyttää
kameran vakauttamiseen kolmijalkaa tai OIS-toimintoa.
Sommittelulla tarkoitetaan valokuvauksessa kuvan kohteiden
järjestelemistä. Kolmanneksien säännön noudattaminen tuottaa
tavallisesti hyvän sommittelun.
DCF (Design rule for Camera File system)
Pilvipalvelut
Pilvipalveluilla tarkoitetaan tekniikkaa, jonka avulla etäpalvelimiin voidaan
tallentaa tietoja ja käyttää niitä Internet-yhteydellä varustetusta laitteesta.
Standardi, joka määrittää digitaalikameran tiedostomuodon ja
tiedostojärjestelmän ja jonka on kehittänyt Japan Electronics and
Information Technology Industries Association (JEITA).
Syvätarkkuus
Väritila
Värialue, jonka kamera voi havaita.
Värilämpötila
Värilämpötila on Kelvin-asteina (K) ilmoitettava arvo, joka kuvaa tietyn
tyyppisen valonlähteen sävyä. Kun värilämpötila nousee, valonlähteen
väri muuttuu sinisemmäksi. Kun värilämpötila laskee, valonlähteen väri
muuttuu punaisemmaksi. Kun valonlähteen värilämpötila on 5 500
Kelvin-astetta, sen väri vastaa auringonvaloa keskipäivällä.
Valokuvan lähimmän ja kaukaisimman hyväksyttävästi tarkennettavan
pisteen välinen matka. Syväterävyys määräytyy objektiivin aukon,
polttovälin ja kameran sekä kohteen etäisyyden mukaan. Esimerkiksi
pienemmän aukon valinta kasvattaa syvätarkkuutta ja epäterävöittää
sommittelun taustaa.
DPOF (Digitaalinen tulostusjärjestys)
Tulostustietojen kirjoitusmuoto muistikorttiin, sisältäen esimerkiksi valitut
kuvat ja kopioiden määrän. DPOF-yhteensopivat tulostimet, joita on
myynnissä joissakin valokuvauskaupoissa, voivat lukea tiedot kortista ja
siten tehdä tulostuksesta kätevämpää.
168
Liite >
Sanasto
EV (Valoarvo)
Salama
Kaikki kameran suljinnopeuden ja objektiivin aukon yhdistelmät, jotka
antavat saman valotuksen.
Pikavalo, joka auttaa tuottamaan riittävän valotuksen hämärässä.
Polttoväli
Valotuksen kompensointi
Tällä ominaisuudella voit säätää kameran mittaaman valotusarvon
nopeasti tietyin askelin, jolloin valokuvien valotus paranee.
Objektiivin keskikohdan ja tarkennustason etäisyys (millimetreinä). Pitkät
polttovälit tekevät kuvakulmista kapeita, ja kohdetta suurennetaan.
Lyhyet polttovälit tekevät kuvakulmista laajoja.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Pylväskaavio
Standardi, joka määrittää digitaalikameroiden kuvatiedoston muodon
ja jonka on kehittänyt Japan Electronic Industries Development
Association (JEIDA).
Graafinen kuvan kirkkauden esitys. Vaaka-akseli edustaa kirkkautta ja
pystyakseli pikselien määrää. Korkeat kohdat histogrammin vasemmalla
puolella (liian tumma) ja oikealla puolella (liian kirkas) tarkoittavat, että
kuva ei ole valottunut asianmukaisesti.
Valotus
Kameran kennoon päästettävän valon määrä. Valotusta säädetään
suljinnopeuden, aukkoarvon ja ISO-herkkyyden yhdistelmällä.
169
Liite >
Sanasto
H.264/MPEG-4
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Tehokkaasti pakattu videomuoto, jonka ovat määrittäneet kansainväliset
standardiorganisaatiot ISO-IEC ja ITU-T. Tämä koodekki tuottaa hyvän
videokuvan laadun pienillä bittinopeuksilla. Sen on kehittänyt Joint Video
Team (JVT).
Häviöllinen digitaalikuvien pakkausmenetelmä. JPEG-kuvat pakataan
tiedostokoon pienentämiseksi siten, että kuvien tarkkuus heikkenee
mahdollisimman vähän.
Mittaus
Kuvakenno
Digitaalikameran osa, joka sisältää kutakin kuvan pikseliä vastaavan
pisteen. Kukin piste tallentaa valotuksen aikana siihen osuvan valon
kirkkauden. Yleisiä kennotyyppejä ovat CCD (Charge-coupled Device) ja
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
Mittauksella tarkoitetaan tapaa, jolla kamera mittaa valon määrää
valotuksen määrittämiseksi.
MF (Manuaalinen tarkennus)
IP (Internet Protocol) -osoite
Järjestelmä, jossa kameran objektiivi tarkennetaan kohteeseen
manuaalisesti. Voit tarkentaa kohteeseen tarkennusrenkaan avulla.
IP-osoite on yksilöllinen numero, joka annetaan jokaiselle Internetiin
yhteydessä olevalle laitteelle.
MJPEG (Motion JPEG)
Videomuoto, joka on pakattu JPEG-kuvan tavoin.
ISO-herkkyys
Kameran valoherkkyys, joka pohjautuu vastaavaan filmikamerassa
käytettyyn filmiherkkyyteen. Suurilla ISO-herkkyysasetuksilla kamera
käyttää suurta suljinnopeutta, mikä vähentää kameran tärinästä
ja vähäisestä valosta johtuvaa epäterävyyttä. Suurilla herkkyyksillä
otetuissa kuvissa on kuitenkin usein kohinaa.
MPO (Multi Picture Object)
Kuvatiedostomuoto, jossa samassa tiedostossa on useita kuvia.
MPO-tiedosto tuottaa 3D-tehosteen MPO-yhteensopivissa näytöissä,
kuten 3D-televisioissa ja 3D-näytöissä.
170
Liite >
Sanasto
Kohina
Laatu
Virheellisesti tulkittuja digitaalisen kuvan pikseleitä, jotka voivat näkyä
väärässä tai satunnaisessa paikassa olevina kirkkaina pikseleinä.
Kohinaa ilmenee tavallisesti, kun kuvat on otettu suurella herkkyydellä tai
kun herkkyys on asetettu automaattisesti hämärässä.
Ilmaisee digitaalikuvassa käytetyn pakkauksen määrää.
Laadukkaampien kuvien pakkausaste on pieni ja tiedostokoko
tavallisesti suuri.
RAW (Anturin raakatiedot)
NTSC (National Television System Committee)
Videokuvan värijärjestelmä ja koodausmenetelmä, jota käytetään
pääasiassa Japanissa, Pohjois-Amerikassa, Filippiineillä, EteläAmerikassa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa.
Alkuperäinen käsittelemätön data, joka saadaan suoraan kameran
kuvakennosta. Valkotasapainoa, kontrastia, kylläisyyttä ja muita tietoja
voidaan muokata muokkausohjelmistolla ennen kuvan pakkaamista
vakiotiedostomuotoon.
Optinen zoom
Tarkkuus
Yleis-zoomi, jossa kuvia suurennetaan objektiivin avulla ja joka ei
heikennä kuvien laatua.
Digitaalikuvan pikselien määrä. Suuritarkkuuksisissa kuvissa on paljon
pikseleitä, ja niissä näkyy tavallisesti enemmän yksityiskohtia kuin
pienitarkkuuksisissa kuvissa.
PAL (Phase Alternate Line)
Videokuvan värijärjestelmä ja koodausmenetelmä, jota käytetään useissa
maissa Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa ja Lähi-idässä.
171
Liite >
Sanasto
Suljinnopeus
Valkotasapaino (väritasapaino)
Suljinnopeus tarkoittaa sitä, miten kauan sulkimen avautumiseen ja
sulkeutumiseen kuluu aikaa. Se on tärkeä kuvan kirkkauden tekijä, sillä
se ohjaa aukon läpi kulkevan valon määrää ennen valon saapumista
kuvakennoon. Nopea suljinnopeus päästää vain vähän valoa sisään,
mikä tuottaa tummia valokuvia ja helpottaa liikkuvien kohteiden
kuvaamista.
Värien voimakkuuden (tavallisesti perusvärien punainen, vihreä ja sininen)
säätö kuvassa. Valkotasapainon, eli väritasapainon, tarkoitus on toistaa
kuvan värit oikein.
sRGB (Standard RGB)
Kansainvälinen väriavaruusstandardi, jonka on määrittänyt IEC
(International Electrotechnical Commission). Standardi on määritetty
tietokonenäyttöjen väriavaruuden pohjalta, ja sitä käytetään myös
Exif-vakioväriavaruutena.
Wi-Fi
Wi-Fi on tekniikka, jonka avulla elektroniset laitteet voivat vaihtaa tietoja
keskenään langattomasti verkossa.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS on tekniikka, jolla suojataan langattomia kotiverkkoja.
Häivyttäminen
Kuvan kirkkauden tai värikylläisyyden väheneminen ulkoreunoilla
verrattuna kuvan keskiosaan. Häivyttäminen voi kiinnittää katsojan
huomion kuvan keskellä oleviin kohteisiin.
172
Liite
Lisävarusteet
Objektiivi
Objektiivi
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
Ulkoinen salama
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS II
SEF42A
SEF220A
GPS
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
GPS10
173
Liite >
Lisävarusteet
Muut lisävarusteet
Muut lisävarusteet
Kameralaukku
Kameralaukku voidaan hankkia erikseen.
Laukaisin (micro USB -tyyppi)
Laukaisin vähentää tärinää jalustaa käytettäessä.
Kamerakotelo
Kamerakotelo voidaan ostaa erikseen.
Mikrofoni
Mikrofoni poimii kohteen äänen tavallista
selkeämpänä käytettäessä zoomaustoimintoa
videon kuvauksessa.
Muistikortti
Tässä tuotteessa voi käyttää SD (Secure Digital)-,
SDHC (Secure Digital High Capacity)-, SDXC
(Secure Digital eXtended Capacity)- microSD,
microSDHC, ja microSDXC-muistikortteja.
Hihna
Hihna voidaan hankkia erikseen.
Suodatin
Voit luoda erilaisia väritehosteita asentamalla
objektiiviin suodattimia.
Akku
Voit hankkia ylimääräisiä akkuja.
USB-kaapeli
Ylimääräisiä USB-kaapeleita voidaan ostaa
erikseen.
Akun pikalaturi
Voit ostaa lisävarusteena saatavan akun
pikalaturin.
HDMI-kaapeli
Voit katsella teräväpiirtokuvia ja -videoita
kytkemällä kameran HDMI-yhteensopivaan
näyttöön HDMI-kaapelilla (HDMI tyyppi D).
• Kuvat saattavat poiketa toimitetuista tuotteista. Lisätietoja näistä
lisälaitteista on niiden käyttöohjeissa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita. Samsung ei ole vastuussa
muiden valmistajien lisävarusteiden käytön aiheuttamista vaurioista.
174
Liite
Hakemisto
A
Ajastin 73
Akku
Kestoaika 158
Tekniset tiedot 157
H
Haarukointi 72, 74
Himmennin 88
Huolto 151
Kolmanneksien sääntö 22
Kuvaesitys 94
Kuvaustapa 72
Kuvaustilat
Aihe 51
Aukkoautomatiikka 45
Elokuva 54
Manuaalinen 46
Objektiiviautomatiikka 47
Ohjelma 44
Smart Auto 43
Suljinautomatiikka 45
Asento 13
Aukko 14, 18
I
Automaattinen
varmuuskopiointi 117
i-Function 48
Automaattitarkennus 65
AutoShare 106
D
Digitaalinen tulostusjärjestys
(DPOF) 138
F
F-arvo 15
Intelli-Studio 143
ISO-herkkyys 17, 18, 60
i-Zoom 49
L
MF Apu 70
Mittaus 79
Muistikortti 154
Mukautuspainike 128
O
Objektiivit
Lukitseminen 35
Lukituksen vapauttaminen 35
Merkinnät 37
Ohjattu kuva 64
K
Langaton verkko 101
Kamera
Lisävarusteet
Irrottaminen (Windows) 141
Kytkeminen siirrettäväksi
asemaksi 140
Kytkeminen tietokoneeseen 140
Osat 28
M
Ohjaus (katso Kuvaustapa) 72
Optinen kuvanvakautus (OIS) 71
GPS-moduulin asentaminen 41
GPS-moduulin osat 41
Salamavalon osat 38
175
Liite >
Hakemisto
P
PictBridge 137
Polttoväli 19
Smart-alue 82
SMART LINK -painike 30
V
Valokuvat
Suljinnopeus 16, 18
Katseleminen 3D-televisiossa 136
Katseleminen
HDTV-televisiossa 135
Katseleminen kamerassa 90
Kuvausvaihtoehdot 57
Muokkaaminen 98
Suurentaminen 94
Värisävyn säätäminen 148
Punasilmäisyys 77
T
R
Remote Viewfinder 109
S
Sähköposti 113
Salama
Heijastuskuvaus 25
Kirkkaus 77
Ohjeluku 24
Salaman asetukset 76
Samsung RAW Converter 146
Terävyysalue (DOF) 15, 20
Tiedostot
Poistaminen 92
RAW-muotoisten tiedostojen
muokkaaminen 147
Siirtäminen
Mac-tietokoneeseen 141
Siirtäminen
Windows-tietokoneeseen 140
Suojaaminen 92
Valokuvamuoto 59
Videomuoto 59
Valotusarvo (EV) 15, 85
Väritila 84
Videot
Asetukset 87
Katseleminen 96
3
TV Link 119
Tyylit 64
3D-kuva 53
Sanasto 167
176
Liite
Tuotteen asianmukainen hävittäminen
(käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet)
(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet
lajitellaan)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita
(esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä
ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta
kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä
tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai
sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Tuotteen akkujen asianmukainen hävittäminen
(koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on
erillinen paristojen palautusjärjestelmä)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa,
että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen
symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa,
kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos
paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten
terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä – erottele
paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen
maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Tätä laitetta voidaan käyttää kaikissa Euroopan unionin maissa.
Ranskassa tätä laitetta voidaan käyttää vain sisätiloissa.
177
ELECTRONICS
Standardinmukaisuustodistus
sekä Eco-Design-direktiivin (2009/125/EY) ja asetuksen (EY)
N:o 278/2009 ulkoisia virtalähteitä koskevat vaatimukset.
Tuotteen tiedot
Seuraavat tuotteet
Tuote : DIGITAALIKAMERA
Edustaja EU:ssa
Malli(t) : NX1000
Todistus ja sovellettavat standardit
Vakuutamme, että edellä mainitut tuotteet ovat R&TTE-direktiivin
(1999/5/EY), pienjännitedirektiivin (2006/95/EY) ja EMC-direktiivin
(2004/108/EY) oleellisten vaatimusten ja muiden määräysten
mukaisia ja täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:
EN 60950-1:2006+A1:2010
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
(CE-MERKINNÄN SAAMISVUOSI 2012)
2012 huhtikuu 5
Joong-Hoon Choi / Lab. Manager
(Julkaisupaikka ja -päivämäärä)
(Valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)
* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin
palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista,
tai sen saa tuotteen myyneeltä jälleenmyyjältä.
EN62311 :2008
178
Liite
Ilmoituslause virallisilla kielilla
Maa
Ilmoitus
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti
oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
179
Liite >
Ilmoituslause virallisilla kielilla
Maa
Ilmoitus
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és
egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и
другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar
1999/5/EB.
180
Jos tarvitset oston jälkeen palvelua tai sinulla on kysyttävää, viittaa tuotteen
mukana tulleeseen takuuseen tai käy Internet-sivustolla www.samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising