Samsung ML-1710P User's guide

Samsung ML-1710P User's guide
SAMSUNG-LASERTULOSTIN
Käyttöopas
Tämä käyttöohje on vain ohjeellinen. Kaikkia tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa
ilmoittamatta asiasta ennakkoon. Samsung Electronics ei vastaa tämän käyttöoppaan
käytöstä aiheutuneesta suorasta tai epäsuorasta tietojen menetyksestä tai muusta
vahingosta.
© 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
• ML-1710 ja Samsung-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkkejä.
• Centronics on Centronics Data Computer Corporationin tavaramerkki.
• IBM ja IBM PC ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä.
• Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 ja
Windows XP ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä.
• Kaikki muut merkki- tai tuotenimet ovat haltijayhtiöiden tai -organisaatioiden
tavaramerkkejä.
i
SISÄLLYS
Chapter 1:
JOHDANTO
Erityisominaisuudet ..............................................
Tulostimen osat ...................................................
Edestä katsottuna ...........................................
Sisältä katsottuna ...........................................
Takaa katsottuna ............................................
1.2
1.4
1.4
1.5
1.5
Ohjauspaneeli ..................................................... 1.6
On Line/Error- ja Toner Save -valot .................. 1.6
Cancel-painike ............................................... 1.7
Chapter 2:
TULOSTIMEN
OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
Pakkauksen avaaminen ........................................ 2.2
Paikan valitseminen ........................................ 2.3
Väriainekasetin asentaminen ................................. 2.4
Paperin lisääminen ............................................... 2.6
Lokeron paperikoon vaihtaminen ...................... 2.8
Tulostinkaapelin liittäminen ................................... 2.9
Virran kytkeminen tulostimeen ............................. 2.11
Esittelysivun tulostaminen ................................... 2.12
Tulostinohjelmiston asentaminen .......................... 2.13
Tulostinohjaimen ominaisuudet ........................ 2.14
Asennetaan tulostinohjelmistoa Windowsiin ....... 2.15
Käyttöoppaan tarkasteleminen ............................. 2.20
ii
Chapter 3:
TULOSTUSMATERIAALIEN
KÄYTTÄMINEN
Paperin ja muiden materiaalien valitseminen ........... 3.2
Koot ja kapasiteetit ......................................... 3.3
Ohjeita paperin ja erikoismateriaalien käytöstä ... 3.4
Tulostuslokeron valitseminen ................................. 3.5
Ylätulostuslokeroon tulostaminen
(tulostuspuoli alas) ......................................... 3.5
Takatulostuslokeroon tulostaminen
(tulostuspuoli ylös) ......................................... 3.6
Paperin lisääminen ............................................... 3.7
Lokeron käyttäminen ...................................... 3.7
Käsinsyöttötilan käyttäminen ........................... 3.8
Kirjekuorille tulostaminen ....................................
Tarra-arkeille tulostaminen ...................................
Kalvoille tulostaminen .........................................
Korteille tai mukautetulle
paperikoolle tulostaminen ....................................
Esipainetulle paperille tulostaminen .......................
Chapter 4:
3.10
3.12
3.13
3.15
3.16
TULOSTUSTEHTÄVÄT
Asiakirjan tulostaminen ........................................
Tulostustyön peruuttaminen .............................
Suosikkiasetusten käyttäminen .........................
Ohjeen käyttäminen ........................................
4.2
4.4
4.5
4.5
Paperin ominaisuuksien määrittäminen ................... 4.6
Väriaineen säästötilan käyttäminen ........................ 4.8
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille
(moniotostulostus) .............................................. 4.10
Asiakirjan pienentäminen tai suurentaminen .......... 4.12
Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon ....... 4.13
Julisteiden tulostaminen ...................................... 4.14
Grafiikka-ominaisuuksien määrittäminen ................ 4.16
Vesileimojen tulostaminen ................................... 4.19
Valmiin vesileiman käyttäminen ....................... 4.19
Vesileiman luominen ...................................... 4.20
Vesileiman muokkaaminen .............................. 4.21
Vesileiman poistaminen .................................. 4.21
Peitteiden tulostaminen .......................................
Mikä on peite? ...............................................
Uuden sivupeitteen luominen ..........................
Sivupeitteen käyttäminen ...............................
Sivupeitteen poistaminen ................................
4.22
4.22
4.22
4.24
4.25
iii
Status Monitorin käyttäminen ............................... 4.26
Status Monitorin avaaminen ............................ 4.26
Paikallisesti jaetun tulostimen asentaminen ............ 4.28
Windows 9x/Me ............................................. 4.28
Windows NT 4.0/2000/XP ............................... 4.29
Chapter 5:
TULOSTIMEN
YLLÄPITO
Väriainekasetin ylläpito ........................................ 5.2
Väriaineen tasoittaminen ................................. 5.3
Väriainekasetin vaihtaminen ............................. 5.4
Tulostimen puhdistus ........................................... 5.5
Tulostimen ulkopuolen puhdistaminen ............... 5.5
Sisäpuolen puhdistaminen ............................... 5.5
Kulutustarvikkeet ja varaosat ................................ 5.8
Chapter 6:
ONGELMIEN
RATKAISEMINEN
Vianmäärityksen tarkistuslista ............................... 6.2
Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen ............... 6.3
Paperitukosten poistaminen .................................. 6.7
Paperin luovutusalueella .................................. 6.7
Paperin syöttöalueella ..................................... 6.9
Väriainekasetin lähistöllä ................................ 6.10
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksti, kun
tulostat A5-kokoiselle paperille ........................ 6.11
Vinkkejä paperitukosten välttämiseksi .............. 6.12
Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen ................... 6.12
Tulostuslaadun tarkistuslista ............................ 6.12
Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen .............. 6.13
Virheilmoituksien selvittäminen ............................ 6.18
Yleisiä Windowsin ongelmia .................................. 6.19
Yleisiä Linuxin ongelmia ....................................... 6.20
iv
Chapter 7:
LIITE
Tulostimen käyttäminen Linuxissa .......................... 7.2
Tulostinohjaimen asentaminen .......................... 7.2
Tulostimen liitäntätavan muuttaminen ............... 7.6
Configuration Tool (Kokoonpanotyökalu) ohjelman käyttäminen ..................................... 7.8
LLPR:n ominaisuuksien muuttaminen ............... 7.10
Tulostimen tekniset tiedot ....................................
Paperimääritykset ...............................................
Yleistä ..........................................................
Tuetut paperikoot .........................................
Ohjeita paperin käytöstä .................................
Paperimääritykset ..........................................
Tulostusmäärä ...............................................
Tulostusympäristö ja paperin säilytystilat ..........
7.12
7.13
7.13
7.14
7.15
7.16
7.16
7.17
v
Tietoja ympäristökysymyksistä ja turvallisuudesta
Laserturvallisuusilmoitus
Yhdysvalloissa tulostimella on luokan 1 lasertuotteiden DHHS 21 CFR, chapter 1
Subchapter J -sertifiointi. Muilla alueilla tulostin on sertifioitu luokan 1
lasertuotteeksi, joka täyttää IEC 825 -standardin vaatimukset.
Luokan I lasertuotteita ei pidetä vaarallisina. Laserjärjestelmä ja tulostin on
suunniteltu siten, ettei käyttäjä altistu luokan I määritystä ylittävälle lasersäteilylle
normaalissa käytössä, tekemiensä ylläpitotoimien aikana tai huoltotyön yhteydessä.
VAROITUS
Älä koskaan käytä tai huolla tulostinta, kun laserin/skannerin suojakansi on
poistettuna. Heijastunut säde, vaikka se olisikin näkymätön, voi vahingoittaa
silmiäsi.
Kun käytät tätä tuotetta, noudata aina näitä turvallisuutta koskevia perusohjeita,
jotta tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen riski olisi mahdollisimman pieni.
vi
Otsoniturvallisuus
Tämä laite tuottaa otsonia toimiessaan. Otsoni ei ole vaarallista
käyttäjälle. Tulostinta suositellaan kuitenkin käytettäväksi hyvin
ilmastoidussa tilassa.
Jos tarvitset lisätietoja otsonista, ota yhteyttä lähimpään
Samsung-jälleenmyyjään.
Virransäästö
Tässä tulostimessa käytetään edistyksellistä
energiansäästötekniikkaa, joka vähentää virrankulutusta,
kun tulostin ei ole aktiivisessa käytössä.
Kun tulostin ei vastaanota tietoja pitkään aikaan,
virrankulutusta vähennetään automaattisesti.
Energy Star -tunnus ei takaa EPA:lta saatua hyväksyntää
näille tuotteille tai palveluille.
Radiotaajuinen energia
FCC-säännökset
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen 15. osan
mukaisia B-luokan digitaalilaitteen raja-arvoja. Nämä rajat on suunniteltu antamaan
kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan, kun laite on asennettu yksityiskotiin.
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja siten aiheuttaa
haitallisia radiohäiriöitä, ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan. Ei voida
kuitenkaan taata, ettei häiriöitä esiinny yksittäisessä asennuksessa. Jos tämä laite
aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanottoon, mikä voidaan todeta
kytkemällä laite toimintaan ja pois toiminnasta, käyttäjä voi yrittää korjata häiriöitä
seuraavassa esitetyillä tavoilla:
1 Muuta vastaanottimen antennin suuntaa tai paikkaa.
2 Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
3 Yhdistä laite eri virtapiiriin kuin vastaanotin.
4 Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisiomekaanikolta.
VAROITUS: Muutokset, joita laitteen valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt,
voivat mitätöidä asiakkaan oikeuden käyttää laitetta.
vii
Kanadan radiotaajuisia häiriöitä koskevat säädökset
Tämä digitaalinen laite ei ylitä digitaalilaitteiden radiohäiriöpäästöjen B-luokan rajoja
(normi ICES-003 nimeltä “Digital Apparatus”, jonka on laatinut Industry and Science
Canada).
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux
appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:
“Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.
Yhdenmukaisuusilmoitus (Euroopan maat)
Hyväksynnät ja sertifioinnit
Tässä tuotteessa käytetty CE-merkintä on Samsung Electronics
Co., Ltd. -yhtiön vakuutus siitä, että tuote on yhdenmukainen
seuraavien Euroopan unionin 93/68/ETA-direktiivien kanssa:
1. tammikuuta 1995: Neuvoston direktiivi 73/23/ETA,
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä.
1. tammikuuta 1996: Neuvoston direktiivi 89/336/ETA (92/31/ETA),
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä.
9. maaliskuuta 1999: Neuvoston direktiivi 1999/5/EY radio-ja telepäätelaitteista ja
niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta.
Koko vakuutus, joka sisältää kaikki keskeiset direktiivit ja viitatut standardit, on
saatavissa Samsung Electronics Co., Ltd.:n edustajalta:
EY-sertifiointi
Neuvoston direktiivin 1999/5/EY radio- ja telepäätelaitteista
(FAX) mukainen sertifiointi
Tämä Samsungin tuote on Samsungin itsensä sertifioima Euroopan neuvoston
direktiivin 1999/5/EY mukaisesti ja tuote voidaan liittää julkiseen analogiseen
puhelinverkkoon. Tämä tuote on suunniteltu toimimaan Euroopan maiden yleisissä
puhelinverkoissa.
Jos ongelmia esiintyy, ota ensin yhteyttä Euro QA Lab of Samsung Electronics Co.,
Ltd. -organisaatioon.
Tämä tuote on testattu TBR21- tai TBR 38-standardien mukaisesti. Euroopan telealan
standardi-instituutti (ETSI) on julkaissut ohjeasiakirjan (EG 201 121), jossa on
tietoja ja lisävaatimuksia, joiden avulla voidaan varmistaa TBR21-päätelaitteiden
yhteensopivuus verkon kanssa. Tuote on testattu tämän asiakirjan ohjeiden
mukaisesti. Tuote on näiden ohjeiden mukainen kaikilta osin.
viii
ix
VAROITUS
• Tulostimen purkaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
• Jos tulostat useita sivuja peräkkäin, tulostuslokeron pinta saattaa kuumeta.
Noudata erityistä varovaisuutta äläkä anna lasten koskea laitteeseen.
x
1
JOHDANTO
Onnittelumme onnistuneesta kirjoittimen valinnasta.
Tämän luvun sisältö:
• Erityisominaisuudet
• Tulostimen osat
• Ohjauspaneeli
Erityisominaisuudet
Uusi kirjoittimessasi on erityisominaisuuksilla, jotka parantavat
tulostuksen laatua. Näistä esimerkkejä seuraavassa:
Nopea ja korkealaatuinen tulostus
• Tulostustarkkuus voi olla jopa 600 pistettä tuumalla (dpi).
Ks. sivu 4.16.
• Tulostusnopeus on jopa enintään 17 sivua minuutissa
(Letter-koko), enintään 16 sivua minuutissa (A4-koko).
Erilaisten paperikokojen joustava käsittely
• Vakiona oleva 250:n arkin syöttölokero ja yhden arkin
käsinsyöttölokero tukevat erilaisia paperikokoja.
• Kaksi tulostuslokeroa; voit valita joko ylätulostuslokeron
(tulostuspuoli alas) tai takatulostuslokeron
(tulostuspuoli ylös) lokeron tarpeen mukaan.
Ammattitason vaatimukset täyttävien
asiakirjojen luominen
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
1.2 JOHDANTO
• Voit mukauttaa asiakirjoja käyttämällä vesileimoja
(esimerkiksi “Luottamuksellinen”). Ks. sivu 4.19.
• Voit tulostaa julisteita. Asiakirjan teksti ja kuvat
suurennetaan ja tulostetaan valitulle paperiarkille. Kun
asiakirja on tulostettu, arkkien valkoiset leikataan reunat pois.
Lopuksi arkit teipataan yhteen niin, että tuloksena on juliste.
Ks. sivu 4.14.
Ajan ja kustannusten säästö
• Väriaineensäästötilaa käyttämällä säästät väriainetta. Ks.
sivu 4.8.
• Voit tulostaa useita sivuja yhdelle paperiarkille
(moniotostulostus). Ks. sivu 4.10.
• Tulostin täyttää tehokkaalle energiankäytölle asetetut Energy
Star -vaatimukset.
Tulostaminen eri laiteympäristöissä
• Voit tulostaa Windows 9x/Me/NT 4.0/2000/XP
-käyttöjärjestelmästä.
• Tulostimesi on myös Linux.
• Tulostin on varustettu sekä rinnakkais- että USB-liitännällä.
JOHDANTO
1.3
1
Tulostimen osat
Edestä katsottuna
Paperituki
Ylätulostuslokero
(tulostuspuoli alaspäin)
Ohjauspaneeli
Etukansi
Käsinsyötön ohjain
Paperilokero
Käsinsyöttöaukko
1.4 JOHDANTO
Virtakytkin
Paperimäärän ilmaisin
Sisältä katsottuna
1
Väriainekasetti
Etukansi
Takaa katsottuna
Takatulostelokero
(Luovutus
tulostuspuoli ylöspäin)
Virtajohdon
liitäntä
Rinnakkais
portti
USB-portti
JOHDANTO
1.5
Ohjauspaneeli
On Line/Error- ja Toner Save -valot
Valo
Kuvaus
Jos On Line/Error -valo on vihreä, kirjoitin on käyttövalmis.
Jos On Line/Error -valo on punainen, tulostimessa on jokin
vika, kuten paperitukos, kansi on avoinna tai väriainekasetti
on tyhjä. Ks. “Virheilmoituksien selvittäminen” sivulla 6.18.
Jos painat Cancel-painiketta, kun tulostin vastaanottaa
tietoja, tulostus keskeytetään ja On Line/Error -valo vilkkuu
punaisena.
Käsinsyöttötilaa käytettäessä On Line/Error -valo vilkkuu
punaisena, jos käsinsyöttölokerossa ei ole paperia. Aseta
paperi käsinsyöttölokeroon, jolloin valo lakkaa vilkkumasta.
Jos tulostin vastaanottaa dataa, On Line/Error -valo vihreä
ja vilkkuu hitaasti.
Kun tulostin tulostaa vastaanottamaansa dataa, On Line/
Error -valo vihreä ja vilkkuu nopeasti.
Jos painat Cancel-painiketta laitteen ollessa valmiustilassa,
tämä valo syttyy ja värinsäästötila aktivoituu.
Jos painat painiketta uudelleen, valo sammuu ja
värinsäästötila poistetaan käytöstä.
1.6 JOHDANTO
Valo
Kuvaus
1
Jos On Line/Error- ja Toner save -valot vilkkuvat,
järjestelmässä on jokin ongelma. Ohjeita ongelman
ratkaisemisesta on jaksossa “Virheilmoituksien selvittäminen”
sivulla 6.18.
Cancel-painike
Toiminto
Kuvaus
Esittelysivun
tulostaminen
Pidä painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan
tulostimen ollessa valmiustilassa ja vapauta painike, kun
kaikki valot vilkkuvat hitaasti.
Käsinsyöttö
Paina tätä painiketta joka kerran, kun asetat paperin
käsinsyöttölokeroon, jos olet valinnut sovelluksen
tulostusikkunasta paperinlähteeksi Käsinsyöttö.
Lisätietoja on jaksossa “Käsinsyöttötilan käyttäminen”
sivulla 3.8.
Tulostimen sisäosan
puhdistaminen
Pidä painiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan
tulostimen ollessa valmiustilassa ja vapauta painike, kun
kaikki valot lakkaavat vilkkumasta. Kun tulostin on
puhdistettu, se tulostaa puhdistusarkin.
Tulostuksen
peruuttaminen
Paina tätä painiketta, kun laite tulostaa. On Line/Error valo vilkkuu, kunnes tulostustyö on peruutettu sekä
tulostimesta että tietokoneesta, jonka jälkeen laite palaa
valmiustilaan. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa
tulostustyön koon mukaan.
Jos käytät käsinsyöttötilaa, et voi peruuttaa tulostustyötä
tällä painikkeella. Lisätietoja on jaksossa “Käsinsyöttötilan
käyttäminen” sivulla 3.8.
Värinsäästötilan
ottaminen käyttöön/
poistaminen
käytöstä
Kun tulostin on valmiustilassa, voit ottaa värinsäästötilan
käyttöön tai poistaa sen käytöstä tällä painikkeella.
Jos haluat lisätietoja ks. sivu 4.8.
JOHDANTO
1.7
HUOMAUTUS
1.8 JOHDANTO
TULOSTIMEN OTTAMINEN
2
KÄYTTÖÖN
Tässä luvussa on tulostimen yksityiskohtaiset
asennusohjeet.
Tämän luvun sisältö:
• Pakkauksen avaaminen
• Väriainekasetin asentaminen
• Paperin lisääminen
• Tulostinkaapelin liittäminen
• Virran kytkeminen tulostimeen
• Esittelysivun tulostaminen
• Tulostinohjelmiston asentaminen
Pakkauksen avaaminen
1 Poista tulostin ja kaikki sen tarvikkeet laatikosta. Varmista,
että tulostimen mukana ovat seuraavat osat:
Väriainekasetti
Virtajohto
CD-levy
Asennusopas
Huomautuksia:
• Jos osia puuttuu tai jokin niistä vaurioitunut, ilmoita asiasta heti
myyjälle.
• Osat voivat vaihdella myyntimaan mukaan.
• CD-levyllä on tulostinohjain, käyttöopas ja Adobe Acrobat
Reader -ohjelma.
2
Poista kaikki pakkausteipit tulostimesta.
Teippi
2.2 TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
Paikan valitseminen
Valitse tasainen, vakaa kohta, jossa on niin paljon tilaa, että
ilma pääsee kiertämään. Jätä lisätilaa lokeroille ja kansille.
Alueella tulisi olla hyvä tuuletus ja sen on oltava suojassa
suoralta auringonvalolta sekä lämmöltä, kylmältä ja
kosteudelta. Alla olevasta kuvasta selviää, paljonko vapaata
tilaa tarvitaan. Älä aseta tulostinta lähelle pöydän reunaa!
100 mm
Vapaa tila
100 mm
482,6 mm
954,6 mm
100 mm
552 mm
• Edessä: 482,6 mm (riittävästi tilaa kasetin irrottamiseen)
• Takana: 100 mm (riittävästi tilaa takakannen
avaamiseen)
• Oikealla: 100 mm (riittävästi tilaa ilman kiertoa varten)
• Vasemmalla: 100 mm
TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
2.3
2
Väriainekasetin asentaminen
1 Avaa etukansi vetämällä sitä itseäsi kohti.
Huomautus: Kosta tulostin on kevyt, se saattaa liikkua
esimerkiksi, kun avaat tai suljet lokeron tai asennat tai poistat
väriainekasetin. Suorita kaikki toimenpiteet mahdollisimman
varovasti.
2 Ota väriainekasetti pois pussista ja poista kasettia peittävä
paperi.
3 Ravistele kasettia kevyesti puolelta toiselle niin, että
väriaine asettuu tasaisesti kasetin sisälle.
VAROITUS:
• Älä pidä väriainekasettia valossa muutamaa minuuttia
kauemmin, ettei kasetti vahingoitu. Peitä kasetti paperinpalalla,
jos jätät sen valoon muutamaa minuuttia pidemmäksi ajaksi.
• Jos väriainetta pääsee vaatteillesi, pyyhi aine pois kuivalla
kankaalla ja pese vaatteet kylmällä vedellä. Kuuma vesi
kiinnittää väriaineen kankaaseen.
2.4 TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
4 Etsi kasetin ohjaimet tulostimen sisältä. Tulostimen
kummallakin puolella on yksi ohjain.
2
5 Tartu kädensijaan ja työnnä kasetti tulostimeen niin
pitkälle, että kasetti lukittuu paikalleen.
6 Sulje etukansi. Varmista, että kansi on suljettu kunnolla.
Jos sitä ei ole suljettu kunnolla, tulostuksen aikana voi tulla
virheitä.
Huomautus: Kun tulostetaan 5 %:n peittoasteen tekstisivuja,
väriainekasetti riittää noin 3 000 arkkiin (tulostimen mukana
tulevan kasetin väriaine riittää noin 1 000 arkkiin).
TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
2.5
Paperin lisääminen
Voit ladata noin lokeroon noin 250 paperiarkkia.
1 Vedä lokero ulos tulostimesta.
Huomautus: Kosta tulostin on kevyt, se saattaa liikkua
esimerkiksi, kun avaat tai suljet lokeron tai asennat tai poistat
väriainekasetin. Suorita kaikki toimenpiteet mahdollisimman
varovasti.
2 Paina levyä alaspäin, kunnes se lukittuu paikalleen.
3 Taivuta ja leyhyttele kirjekuoripinoa ennen sen lisäämistä
tulostimeen. Tasaa reunat suoralla pinnalla.
2.6 TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
4 Aseta paperi niin, että tulostuspuoli on alaspäin.
2
Varmista, että mikään paperipinon kulmista ei ole
taittuneena.
5 Varmista, että pinon yläreuna ei ole lokeron vasemmassa
reunassa olevan merkin yläpuolella. Liian suuri paperimäärä
voi aiheuttaa paperitukoksia.
Huomautus: Jos haluat vaihtaa lokeron paperikokoa, lue jakso
“Lokeron paperikoon vaihtaminen” sivulla 2.8.
6 Liu'uta lokero takaisin tulostimeen.
TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
2.7
Lokeron paperikoon vaihtaminen
1 Säädä takaohjaimen paikka kuvan osoittamalla tavalla
paperin pituuden mukaan.
2 Purista sivuohjainta kuvan osoittamalla tavalla paperin
lisäämisen jälkeen ja liu'uta ohjainta vasemmalle, kunnes
se koskettaa paperia.
Huomautuksia:
• Älä aseta leveysohjainta niin tiukalle, että paperipino taittuu.
• Jos et säädä leveysohjainta oikein, tuloksena voi olla
paperitukos.
2.8 TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
Tulostinkaapelin liittäminen
Ennen kuin voit tulostaa tietoja tietokoneesta, sinun on liitettävä
tulostin tietokoneeseen rinnakkais- tai USB (Universal Serial
Bus) -kaapelilla.
Rinnakkaiskaapelin käyttäminen
Huomautus: Tulostimen saa kytkeä tietokoneen rinnakkaisporttiin
vain hyväksytyllä rinnakkaiskaapelilla. Käytä IEEE1284yhteensopivaa kaapelia.
1 Varmista, että virta on sammutettu sekä tulostimesta että
tietokoneesta.
2 Kytke rinnakkaiskaapeli tulostimen takana olevaan
liittimeen.
Varmista kiinnitys painamalla metallipidikkeet
kaapeliliittimen uriin.
Tietokoneen
rinnakkaisporttiin
3 Kytke kaapelin toinen pää tietokoneen rinnakkaisporttiin ja
kiristä ruuvit.
Lisäohjeita on tietokoneen käyttöoppaassa.
TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
2.9
2
USB-kaapelin käyttäminen
Huomautus: Tulostimen saa kytkeä tietokoneen USB-porttiin vain
hyväksytyllä USB-kaapelilla. Sinun on hankittava USB 1.1 yhteensopiva kaapeli, joka on enintään 3 m:n pituinen.
1 Varmista, että virta on sammutettu sekä tulostimesta että
tietokoneesta.
2 Kytke USB-kaapeli tulostimen takana olevaan liittimeen.
Tietokoneen USBporttiin
3 Kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
Lisäohjeita on tietokoneen käyttöoppaassa.
Huomautuksia:
• USB-liitännän käyttäminen edellyttää, että käytössäsi on
Windows 9x/Me/NT 4.0/2000/XP.
2.10 TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
Virran kytkeminen tulostimeen
1 Yhdistä virtajohto tulostimen takana olevaan virtaliitäntään.
2 Yhdistä johdon toinen pää maadoitettuun pistorasiaan ja
kytke tulostimeen virta virtakytkimestä.
Pistorasiaan
VAROITUS:
• Tämä kiinnitysalue, joka sijaitsee tulostimen sisällä sen
takaosassa, on kuuma virran ollessa kytkettynä. Varo
polttamasta itseasi, kun työnn ät kätesi laitteen sisälle.
• Älä avaa tulostinta virran ollessa kytkettynä. Seuraksena voi olla
sähköisku.
TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN 2.11
2
Esittelysivun tulostaminen
Tarkista, että kirjoitin toimii oikein, tulostamalla koesivu.
1 Tulosta esittelysivu pitämällä Cancel-painiketta painettuna
noin 2 sekunnin ajan.
2 Esittelysivulta näet tulostimen kokoopanon.
ML-1710P Series
2.12 TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
Tulostinohjelmiston asentaminen
Laitteen mukana oleva CD-levy sisältää tulostinohjelmiston
Windowsia ja Linuxia varten sekä käyttöoppaan ja sen
lukemisessa tarvittavan Acrobat Reader-ohjelman.
Jos tulostat Windowsista
Voit asentaa CD-levyltä seuraavat tulostinohjelmat.
• SPL-tulostinohjain Windowsia varten. Tätä ohjainta
käyttämällä saat täyden hyödyn tulostimen ominaisuuksista.
Ks. sivu 2.15.
• Status Monitor-ohjelmalla voit tarkkailla tulostuksen tilaa.
Ks. sivu 4.26.
Jos tulostat Linuxista
Lisätietoja Linux-ohjaimen asentamisesta on jaksossa
“Tulostimen käyttäminen Linuxissa” sivulla 7.2.
TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN 2.13
2
Tulostinohjaimen ominaisuudet
Tulostimen ohjaimet sisältävät seuraavat vakio-ominaisuudet:
• Paperilähteen valinta.
• Paperin koko, suunta ja paperilaatu.
• Kopioiden määrä.
Alla olevassa taulukossa on esitellään lyhyesti tulostinohjainten
ominaisudet.
SPL
Ominaisuus
Win9x/Me
Win2000/XP
NT4.0
Värinsäästö
K
K
K
Tulostuslaadun valinta
K
K
K
Julistetulostus
K
K
K
Useita sivuja arkille
(moniotos)
K
K
K
Sovita arkille -tulostus
K
K
K
Pienentävä/suurentava
tulostus
K
K
K
Vesileima
K
K
K
Peite
K
K
K
2.14 TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
Asennetaan tulostinohjelmistoa Windowsiin
Järjestelmävaatimukset
Tarkista, että seuraavat ehdot täyttyvät:
• Vähintään 32 (Windows 9x/Me), 64 (Windows 2000/NT) tai
128 megatavua (Windows XP) RAM-muistia tietokoneessa.
• Vähintään 300 megatavua vapaata levytilaa tietokoneessa.
• Sulje kaikki tietokoneen sovellukset ennen asennuksen
aloittamista.
• Jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows 95, Windows
98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 tai Windows
XP.
• Internet Explorer 5.0 tai uudempi.
Asennetaan tulostinohjelmistoa
1 Aseta CD-levy CD-asemaan. Asennus käynnistyy
automaattisesti.
Jos asennus ei käynnisty automaattisesti CD-asemasta:
Valitse Käynnistä-valikosta Suorita ja kirjoita Avaaruutuun x:\Setup.exe (jossa x on CD-aseman
asemakirjain). Valitse sitten OK.
Huomautus: Jos Uusi laite löydetty -ikkuna tulee näyttöön
asennuksen aikana, napsauta ruudun oikeassa yläkulmassa
tai
valitse Peruuta.
2 Kun seuraava ikkuna avautuu, liitä tulostin tietokoneeseen
ja kytke tulostimeen virta. Valitse sitten Seuraava.
Jos tulostin on jo liitetty ja siihen on kytketty virta, tämä
näyttö ei tule näkyviin. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN 2.15
2
3 Valitse asennustyyppi.
•Automaattinen asennus: Asentaa tavalliset ohjelmat
tulostinta varten. Näitä ovat tulostinohjain ja käyttöopas.
Tätä suositellaan useimmille käyttäjille.
•Mukautettu asennus: Antaa sinun valita ohjelmiston
kielen ja asennettavat osat. Kun olet valinnut kielen ja
asennettavat osat, valitse Seuraava.
•Näytä käyttöopas: Avaa Samsung ML-1710 Series käyttöoppaan. Jos tietokoneessasi ei ole Adobe Acrobat ohjelmaa, valitse tämä vaihtoehto, niin Adobe Acrobat
Reader asennetaan tietokoneeseen automaattisesti.
2.16 TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
4 Kun asennus on valmis, näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua
pyydetään tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa
testisivun, valitse valintaruutu ja valitse Seuraava.
Valitse muutoin Seuraava ja siirry vaiheeseen 6.
5 Kun testisivu on tulostunut oikein, valitse Kyllä.
Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen
valitsemalla Ei.
6 Jos haluat rekisteröityä Samsung-tulostimien käyttäjäksi,
valitse valintaruutu ja valitse sitten Valmis. Samsungin
Web-sivusto avataan.
Valitse muutoin Valmis.
HUOMAUTUKSIA:
• Kun haluat käyttää tulostimessa rinnakkaiskaapelia, irrota USBkaapeli ja liitä rinnakkaiskaapeli. Korjaa sitten tulostinohjain
valitsemalla Käynnistä → Ohjelmat → Samsung ML-1710
Series → Tulostimen ylläpito → Korjaa → Tulostin. Jos
korvasit rinnakkaiskaapelin USB-kaapelilla, tee sama
korjataksesi ohjain.
• Jos tulostimesi ei toimi oikein, asenna tulostinohjain uudelleen.
TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN 2.17
2
Tulostinohjelmiston korjaaminen
Jos asennus epäonnistuu, tarvitaan korjaus.
1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat.
2 Valitse Samsung ML-1710 Series ja valitse sitten
Tulostimen ylläpito.
3 Valitse Korjaa ja valitse sitten Seuraava.
HUOMAUTUS: Jos tulostinta ei ole liitetty tietokoneeseen,
näyttöön tulee Samsung ML-1710 Series -tulostimen
liittämisikkuna. Kun olet liittänyt tulostimen, valitse Seuraava.
4 Valitse uudelleenasennettavat osat ja valitse sitten
Seuraava.
5 Jos valitset Tulostin-vaihtoehdon, noudata vaiheita 4 ja 5
ja niin edelleensivu 2.17.
6 Kun uudelleenasentaminen on valmis, valitse Valmis.
2.18 TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
Tulostinohjelmiston poistaminen
1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat.
2 Valitse Samsung ML-1710 Series ja valitse sitten
tulostinohjaimen ylläpito.
3 Valitse Poista ja valitse sitten Seuraava.
4 Valitse poistettavat osat ja valitse sitten Seuraava.
5 Kun sinua pyydetään vahvistamaan valintasi, valitse OK.
6 Kun ohjelmisto on poistettu, valitse Valmis.
Näytön kielen vaihtaminen
Kun ohjelmisto on asennettu, voit vaihtaa näytön kieltä. Jos
asensit Tilan tarkkailun, valittua kieltä käytetään myös siinä.
1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat.
2 Valitse Samsung ML-1710 Series ja Kielen valinta.
3 Valitse haluamasi kieli kielenvalintaikkunassa ja valitse
sitten OK.
TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN 2.19
2
Käyttöoppaan tarkasteleminen
Kun tulostinohjelmiston on asennettu, voit tarkastella
käyttöopasta PDF-muodossa halutessasi Windowsin
työpöydältä.
1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat.
2 Valitse Samsung ML-1710 Series ja Näytä käyttöopas.
Adobe Acrobat käynnistyy automaattisesti ja käyttöopas
avautuu.
HUOMAUTUS: Jos tietokoneessasi ei ole Adobe Acrobat ohjelmaa, Näytä käyttöopas -vaihtoehdon valitseminen asentaa
Adobe Acrobat -ohjelman automaattisesti. Kun asennus on valmis,
toista vaiheet 1 ja 2.
2.20 TULOSTIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
3
Tulostusmateriaalien
käyttäminen
Tässä luvussa kerrotaan, millaisia paperityyppejä voit
käyttää tulostimessa ja kuinka paperia kannattaa lisätä
syöttölokeroihin, jotta tulostuslaatu olisi mahdollisimman
hyvä.
Tämän luvun sisältö:
• Paperin ja muiden materiaalien valitseminen
• Tulostuslokeron valitseminen
• Paperin lisääminen
• Kirjekuorille tulostaminen
• Tarra-arkeille tulostaminen
• Kalvoille tulostaminen
• Korteille tai mukautetulle paperikoolle
tulostaminen
Paperin ja muiden materiaalien
valitseminen
Voit tulostaa useille eri materiaaleille, kuten tavalliselle
paperille, kirjekuorille, tarra-arkeille, kalvoille, korteille ym.
Ks. “Paperimääritykset” sivulla 7.13. Paras tulostuslaatu syntyy
vain käyttämällä korkealaatuista kopiopaperia.
Ota seuraavat seikat huomioon valitessasi tulostusmateriaalia:
• Haluttu lopputulos: Valitsemasi paperin on sovittava
kyseiseen projektiin.
• Koko: Voit käyttää mitä tahansa paperikokoa, joka sopii
helposti paperilokeron ohjaimien väliin.
• Paino: Tulostin tukee seuraavia paperilaatuja:
• 60~90 g/m2 bond-laatu syöttölokerossa.
• 60~163 g/m2 bond-laatu käsinsyöttölokerossa.
• Valkoisuus: Jotkin paperilaadut ovat valkoisempia kuin toiset
ja tuottavat terävämpiä, eloisampia kuvia.
• Pinnan tasaisuus: Paperin tasaisuus vaikuttaa tulostusjäljen
laatuun.
VAROITUS: Jos käytät tulostusmateriaalia, joka ei täytä tässä
esitettyjä vaatimuksia, tuloksena voi olla ongelmia, jotka vaativat
laitteen huoltamista. Takuu- ja huoltosopimukset eivät kata
tällaisia korjauksia.
3.2 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
Koot ja kapasiteetit
Koko
Syöttölähde/kapasiteettia
Paperilokero
Käsinsyöttölokero
Letter (216 x 279 mm)
250
1
Legal (216 x 356 mm)
250
1
Executive (191 x 267 mm)
250
1
Folio (216 x 330 mm)
250
1
A4 (210 x 297 mm)
250
1
B5 (182 x 257 mm)
250
1
A5 (148 x 210 mm)
250
1
A6 (105 x 148 mm)
250
1
-
1
1
1
1
1
1
-
1
1
Letter (215 x 279 mm)
A4 (210 x 297 mm)
-
1
1
Kortitb
-
1
Tavallinen paperi
3
Kirjekuoretb
No. 10 (105 x 241 mm)
Monarch (98 x 191 mm)
C5 (162 x 229 mm)
DL (110 x 220 mm)
B5 (176 x 250 mm)
C6 (114 x 162 mm)
Tarratb
Letter (215 x 279 mm)
A4 (210 x 297 mm)
Kalvotb
a. Arkkien määrä voi vaihdella paperin paksuuden mukaan.
b. Jos paperitukoksia tapahtuu tavallista tiheämmin, syötä yksi kuori kerrallaan
käsinsyttölokeron kautta.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3.3
Ohjeita paperin ja erikoismateriaalien
käytöstä
Kun valitset tai lisäät paperia, kirjekuoria tai muita
erikoistulostusmateriaaleja, pidä nämä ohjeet mielessäsi:
• Jos yrität tulostaa kostealle, käpristyneelle tai revenneelle
paperille, tuloksena voi olla paperitukoksia ja huono
tulostuslaatu.
• Käytä vain arkkipaperia. Et voi käyttää moniosaisia
lomakkeita.
• Käytä vain korkealuokkaista kopiopaperia.
• Älä käytä paperia, jolle on tulostettu aiemmin tai joka on
syötetty valokopiokoneen läpi.
• Älä käytä esimerkiksi välilehtiä tai niittejä sisältäviä papereita.
• Älä yritä täyttää lokeroa tulostamisen aikana äläkä laita
lokeroon liian paljon paperia. Siitä voi aiheutua paperitukos.
• Vältä käyttämästä kohokuvioitua paperia, rei'itettyä paperia
tai paperia, jonka pinta on liian sileä tai liian karkea.
• Värillisen paperin tulisi olla laadultaan yhtä hyvää kuin
valkoisen kopiopaperin. Paperin väriaineen on kestettävä
tulostimen 205 °C:n kiinnityslämpötilaa 0,1 sekunnin ajan
ilman, että paperin laatu kärsii. Älä käytä paperia, johon on
lisätty valmistuksen jälkeen värillinen pinnoite.
• Valmiiksi painetuissa lomakkeissa käytetyn musteen on oltava
kuumuutta kestävää, eikä se saa olla tulenarkaa, sulaa,
höyrystyä eikä päästää vaarallisia kaasuja joutuessaan
alttiiksi tulostimen n. 205 °C:n kiinnityslämmölle 0,1 sekunnin
ajaksi.
• Säilytä paperi kääreessään käyttöhetkeen asti. Aseta
paperipakkaukset lavoille tai hyllyille. Älä säilytä
paperipakkauksia lattialla.
• Älä aseta paperin päälle raskaita esineitä riippumatta siitä,
onko paperi pakkauksessaan vai ei.
• Suojaa paperi kosteudelta, suoralta auringonvalolta tai muilta
olosuhteilta, jotka voivat saada paperin käpristymään tai
rypistymään.
3.4 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
Tulostuslokeron valitseminen
Tulostimessa on kaksi tulostuslokeroa: takatulostuskero ja
ylätulostuslokero.
ƒYlätulostuslokero
ƒTakatulostuslokero
3
Kun käytät ylätulostuslokeroa, varmista, että takatulostuslokero
on kiinni. Avaa takatulostuslokero, kun haluat käyttää sitä.
Huomautuksia:
• Jos ylätulostuslokerosta ulos tulevassa paperissa on ongelmia,
kuten liiallista käpristymistä, kokeile tulostamista
takatulostuslokeroon
• Vältät paperitukokset, kun et avaa tai sulje takatulostuslokeroa
tulostimen tulostaessa.
Ylätulostuslokeroon tulostaminen
(tulostuspuoli alas)
Ylätulostuslokero vastaanottaa paperin tulostuspuoli alaspäin,
sivut oikeassa järjestyksessä. Useimmissa tulostustöissä olisi
käytettävä ylätulostuslokeroa.
Huomautus: Jos tulostat useita sivuja peräkkäin, tulostuslokeron
pinta saattaa kuumeta. Noudata erityistä varovaisuutta äläkä anna
lasten koskea laitteeseen.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3.5
Takatulostuslokeroon tulostaminen
(tulostuspuoli ylös)
Tulostin tulostaa aina takatulostuslokeroon, jos lokero on auki.
Paperi tulee ulos tulostuspuoli ylöspäin ja putoaa pois
tulostimesta.
Kun käytät käsinsyöttöä, paperi kulkee suoraan tulostimen
läpi takatulostuslokeroon. Takatulostuslokeron avaaminen voi
parantaa tulostuslaatua käytettäessä seuraavia materiaaleja:
• Kirjekuoria
• Tarroja
• Kalvoja
Takatulostelokeron avaaminen:
1 Avaa kansi vetämällä se alas. Kansi toimii tulostuslokerona.
Huomautus: Ole varovainen, kun avaat takakannen. Tulostimen
sisus on kuuma.
3.6 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
2 Jos et halua kerätä papereita takatulostuslokeroon, sulje
lokero. Tällöin sivut pinotaan ylätulostuslokeroon.
3
Paperin lisääminen
Kun lisäät paperin oikein, estät paperitukokset ja varmistat
ongelmattoman tulostamisen. Älä poista lokeroa tulostuksen
aikana. Tämä saattaa aiheuttaa paperitukoksen. Lisätietoja
paperin koosta ja paperimääristä on jaksossa “Koot ja
kapasiteetit” sivulla 3.3.
Paperilokeron etupuolen tasomerkki osoittaa, paljonko paperia
lokerossa on jäljellä. Kun lokero on tyhjä, osoitin on pohjassa.
Tyhjä œ
œTäynnä
Lokeron käyttäminen
Lokeroon mahtuu 250 arkkia paperia. Lisätietoja paperin koosta
ja paperimääristä on jaksossa “Koot ja kapasiteetit” sivulla 3.3.
Lisää paperia lokeroon ja käynnistä tulostus.
Lisätietoja paperin lisäämisestä lokeroon on jaksossa “Paperin
lisääminen” sivulla 2.6.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3.7
Käsinsyöttötilan käyttäminen
Jos valitset Lähde-asetukseksi Käsisyöttö, voit asettaa
paperin käsinsyöttölokeroon. Paperin käsinsyötöstä voi olla
apua, kun haluat tarkistaa tulostuslaadun jokaisen sivun
tulostumisen jälkeen.
Jos paperi aiheuttaa tukoksia lokerosta syötettäessä, kokeile
syöttämistä käsinsyöttölokeron kautta.
1 Aseta paperi käsinsyöttölokeroon tulostuspuoli ylöspäin.
Säädä ohjain paperin leveyden mukaan niin, että se ei
taivuta paperia.
2 Kun tulostat asiakirjan, sinun on valittava sovelluksesta
Lähde-asetukseksi Käsisyöttö. Valitse tämän jälkeen
oikea paperikoko ja -tyyppi. Jos tarvitset lisätietoja, ks.
sivu 4.6.
3 Käynnistä syöttö painamalla Cancel-painiketta.
4 Tulostus käynnistyy.
5 Jos tulostat useita sivuja, aseta seuraava paperi heti
edellisen paperin tulostamisen jälkeen ja paina Cancelpainiketta uudelleen.
Toista tämä kunkin paperin tulostamisen jälkeen.
3.8 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
Jos käytät käsinsyöttötilaa, et voi peruuttaa tulostustyötä
Cancel-painikkeella.
Tulostustyön peruuttaminen käsinsyöttötilassa:
1 Kytke virta pois tulostimesta.
2 Kaksoisnapsauta näytön alaosassa olevaa
-kuvaketta.
Kaksoisnapsauta tätä
kuvaketta, jos haluat
tarkastella tulostustöitä.
3
3 Valitse työ, jonka haluat peruuttaa.
4 Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows 9x/Me, valitse
Tiedosto-valikosta Peruuta tulostus. Jos
käyttöjärjestelmäsi on Windows NT 4.0/2000/XP, valitse
Tiedosto-valikosta Peruuta.
5 Kytke virta uudelleen kirjoittimeen, kun työt on poistettu
luettelosta.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3.9
Kirjekuorille tulostaminen
Ohjeita
• Käytä vain lasertulostimille suositeltuja kirjekuoria. Ennen kuin
lisäät kirjekuoria käsinsyöttölokeroon, varmista, että
kirjekuoret ovat ehjiä, eivätkä ne ole tarttuneet toisiinsa.
• Älä käytä postimerkillä varustettuja kirjekuoria.
• Älä käytä kirjekuoria, joissa on hakasia, painonappeja,
ikkunoita, vuorauksia tai paljaita liimapintoja. Kirjekuoret
voivat vaurioittaa tulostinta vakavasti.
1 Avaa takatulostuslokero. Aseta kirjekuoret
käsinsyöttölokeroon siten, että kuoren läppä on alaspäin.
Postimerkkialueen on oltava vasemmalla puolella.
Kirjekuoren postimerkkialueen pää menee lokeroon
ensin.
2 Säädä ohjain kirjekuoripinon vasenta reunaa vasten.
3.10 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3 Kun tulostat kirjekuorille, sinun on valittava sovelluksesta
Lähde-asetukseksi Käsisyöttö. Valitse tämän jälkeen
oikea paperikoko ja -tyyppi. Jos tarvitset lisätietoja, ks.
sivu 4.6.
4 Käynnistä syöttö painamalla Cancel-painiketta.
Huomautus: Ole varovainen, kun avaat takakannen. Tulostimen
sisus on kuuma.
5 Tulostus käynnistyy. Sulje takatulostuslokero.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN 3.11
3
Tarra-arkeille tulostaminen
Ohjeita
• Käytä vain lasertulostimille suositeltuja tarra-arkkeja.
• Varmista, että tarrojen liima-aine kestää 200 °C:n lämpötilan
0,1 sekunnin ajan.
• Varmista, ettei tarrojen välissä ole liima-ainetta paljaana.
Paljaat liima-alueet voivat aiheuttaa tarrojen irtoamisen
tulostuksen aikana, mikä voi johtaa tukokseen. Paljas liima
voi myös vahingoittaa tulostimen osia.
• Älä syötä tarra-arkkia tulostimeen useammin kuin yhden
kerran. Tarraliima on suunniteltu kestämään vain yhden
läpimenon tulostimessa.
• Älä käytä tarroja, jotka ovat rypistyneet, joissa on kuplia,
jotka ovat irronneet taustapaperista tai vahingoittuneet
muulla tavalla.
1 Avaa takatulostuslokero. Aseta tarrat käsinsyöttölokeroon
tulostuspuoli ylöspäin.
2 Säädä ohjaimet materiaalin leveyden mukaan.
3.12 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3 Kun tulostat tarroille, sinun on valittava sovelluksesta
Lähde-asetukseksi Käsisyöttö. Valitse tämän jälkeen
oikea paperikoko ja -tyyppi. Jos tarvitset lisätietoja, ks.
sivu 4.6.
Huomautus: Ole varovainen, kun avaat takakannen. Tulostimen
sisus on kuuma.
4 Käynnistä syöttö painamalla Cancel-painiketta. Tulostus
käynnistyy. Sulje takatulostuslokero.
Huomautus: Älä jätä arkkeja päällekkäin lokeroon tulostamisen
jälkeen, jotta ne eivät tarttuisi toisiinsa.
Kalvoille tulostaminen
Ohjeita
• Käytä vain sellaisia kalvoja, joita suositellaan käytettäviksi
lasertulostimissa.
• Varmista, että kalvot eivät ole rypistyneet, käpristyneet ja että
niiden reunat ovat ehjät.
• Pyri käsittelemään kalvoja reunoista pitäen. Vältä
tulostuspuolen koskettamista. Kalvon pinnalle tarttunut rasva
voi aiheuttaa laatuongelmia.
• Varo, ettet naarmuta tulostuspuolta tai jätä siihen sormenjälkiä.
1 Avaa takatulostuslokero. Lisää kalvot käsinsyöttölokeroon
tulostuspuoli ylöspäin. Liimareunan on mentävä
sisään ensin.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN 3.13
3
2 Säädä ohjaimet kalvon leveyden mukaan.
3 Kun tulostat kalvoille, sinun on valittava sovelluksesta
Lähde-asetukseksi Käsisyöttö. Valitse tämän jälkeen
oikea paperikoko ja -tyyppi. Jos tarvitset lisätietoja, ks.
sivu 4.6.
Huomautus: Ole varovainen, kun avaat takakannen. Tulostimen
sisus on kuuma.
4 Käynnistä syöttö painamalla Cancel-painiketta.
Tulostus käynnistyy. Sulje takatulostuslokero.
Huomautuksia:
• Älä jätä kalvoja päällekkäin lokeroon tulostamisen jälkeen, jotta
ne eivät tarttuisi toisiinsa.
• Aseta kalvot tasaiselle pinnalle, kun olet poistanut ne
tulostimesta.
3.14 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
Korteille tai mukautetulle
paperikoolle tulostaminen
Tulostimessa voidaan käyttää postikortteja ja muita käyttäjän
määrittämiä paperikokoja. Vähimmäiskoko on 76 x 127 mm ja
enimmäiskoko 216 x 356 mm.
Ohjeita
• Aseta paperi käsinsyöttölokeroon aina lyhyt reuna edellä. Jos
haluat tulostaa vaakasuunnassa, tee valinta sovelluksesi
kautta. Materiaalin asettaminen pitkä reuna edellä voi
aiheuttaa paperitukoksen.
• Älä tulosta materiaalille, jonka leveys on alle 76 mm ja pituus
alle 127 mm.
• Kun tulostat 76 x 127 mm kokoiselle paperille, avaa
takatulostuslokero.
1 Avaa takatulostuslokero. Aseta tulostusmateriaali lokeron
vasenta reunaa vasten tulostuspuoli ylöspäin ja lyhyt
reuna edellä.
2 Säädä ohjaimet materiaalin leveyden mukaan.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN 3.15
3
3 Kun tulostat korteille, sinun on valittava sovelluksesta
Lähde-asetukseksi Käsisyöttö. Valitse tämän jälkeen
oikea paperikoko ja -tyyppi. Jos tarvitset lisätietoja, ks.
sivu 4.6.
Huomautus: Jos käytettävän tulostusmateriaalin kokoa ei näy
Paperi-välilehden Koko-ruudussa, valitse Lisää mukautettu ja
aseta paperikoko manuaalisesti. Ks. sivu 4.6.
4 Käynnistä syöttö painamalla Cancel-painiketta.
Tulostus käynnistyy. Sulje takatulostuslokero.
Esipainetulle paperille tulostaminen
Esipainettu paperi on paperia, jossa on jo jonkinlainen painojälki
kun se menee tulostimeen (esimerkiksi kun sivun yläosassa on
etukäteen painettu logo).
Ohjeita
• Kirjelomakkeissa käytetyn musteen on oltava kuumuutta
kestävää, eikä se saa sulaa, höyrystyä tai päästää vaarallisia
kaasuja joutuessaan alttiiksi tulostimen 205 °C
kiinnityslämmölle 0,1 sekunnin ajaksi.
• Kirjelomakkeen muste ei saa olla tulenarkaa eikä vaikuttaa
haitallisesti tulostimen teloihin.
• Lomakkeet ja kirjelomakkeet on säilytettävä
kosteudenpitävässä paketissa, jotta niihin ei tule muutoksia.
• Varmista ennen esipainettujen lomakkeiden tai
kirjelomakkeiden asettamista tulostimeen, että paperilla
oleva muste on kuivaa. Kostea muste voi irrota esipainetusta
paperista kiinnitysprosessin aikana.
Huomautus: Älä käytä hiilipaperia, koska se saattaa aiheuttaa
mekaanisia vaurioita kirjoittimessa.
3.16 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
1 Lisää kirjelomakkeet haluamaasi lokeroon alla olevien
kuvien osoittamalla tavalla. Säädä paperinohjaimet
arkkipinolle sopiviksi.
Aseta painettu puoli alaspäin
ja alareuna tulostinta kohti.
Aseta painettu puoli ylöspäin ja
yläreuna tulostinta kohti.
2 Kun tulostat, määritä paperilähde, paperityyppi ja -koko
oikein sovelluksesta. Jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 4.6.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN 3.17
3
HUOMAUTUS
3.18 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
4
Tulostustehtävät
Tässä luvussa esitellään tulostusasetukset ja yleiset
tulostustehtävät.
Tämän luvun sisältö:
• Asiakirjan tulostaminen
• Paperin ominaisuuksien määrittäminen
• Väriaineen säästötilan käyttäminen
• Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille
(moniotos)
• Asiakirjan pienentäminen tai suurentaminen
• Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon
• Julisteiden tulostaminen
• Grafiikka-ominaisuuksien määrittäminen
• Vesileimojen tulostaminen
• Peitteiden tulostaminen
• Status Monitorin käyttäminen
• Paikallisesti jaetun tulostimen asentaminen
Asiakirjan tulostaminen
Seuraavissa ohjeissa selitetään yleisluontoisesti, kuinka
tulostetaan eri Windows-sovelluksista. Asiakirjan tulostamisen
tarkat vaiheet voivat vaihdella sovelluksen mukaan. Sovelluksen
omissa ohjeissa on tarkat tiedot tulostamisesta.
1 Avaa tulostettava asiakirja.
2 Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Tulosta-valintaikkuna
tulee näyttöön (se saattaa näyttää erilaiselta kuin kuvassa
sovelluksesta riippuen).
Tulostuksen perusasetukset valitaan Tulosta-ikkunasta.
Tällaisia asetuksia ovat kopioiden määrä ja tulostettavat
sivut.
Varmista, että
valittuna on oikea
tulostin.
3 Jos haluat käyttää tulostimesi tarjoamia ominaisuuksia,
valitse sovelluksen tulostusikkunasta Ominaisuudet ja
siirry vaiheeseen 4.
Jos ikkunassa on Asetukset-, Tulostin- tai Valinnatpainike, valitse se. Valitse sitten seuraavassa
valintaikkunassa Ominaisuudet.
4.2 TULOSTUSTEHTÄVÄT
4 Näyttöön tulee Samsung ML-1710 series Ominaisuudet valintaikkuna, jossa näkyvät kaikki tulostimen
käyttämisessä tarvittavat tiedot.
Ensimmäiseksi tulee näkyviin Asettelu-välilehti.
Mallisivu näkyy
esikatseluruudussa
käytössä olevien
asetusten mukaisena.
4
Valitse tarvittaessa Tulostussuunta-asetus.
Tulostussuunta-asetuksen avulla voit valita sisällön
tulostussuunnan.
• Pysty-asetusta käytettäessä tulostetaan paperin
pystysuunnassa.
• Vaaka-asetusta käytettäessä tulostetaan paperin
vaakasuunnassa (laskentataulukkotyyppinen tulostus).
• Kierrä-valinnalla voit kiertää sivua haluamasi astemäärän
verran. Voit valita arvon 0 tai 180 astetta.
œVaaka
œPysty
5 Paperi-välilehdestä voit valita paperin lähteen, koon ja
tyypin. Jos tarvitset lisätietoja, ks. sivu 4.6.
6 Pääset tarvittaessa käsiksi muihin ominaisuuksiin
napsauttamalla Samsung ML-1710 series Ominaisuudet valintaikkunan muita välilehtiä.
TULOSTUSTEHTÄVÄT
4.3
7 Kun olet määrittänyt haluamasi tulostusasetukset,
napsauta OK-painiketta, kunnes Tulosta-valintaikkuna tulee
näyttöön.
8 Aloita tulostaminen napsauttamalla OK-painiketta.
Huomautuksia:
• Useimmat Windows-sovellukset ohittavat tulostinohjaimeen
tehdyt asetukset. Määritä tulostusasetukset ensin sovelluksen
kautta ja sitten loput asetukset tulostinohjaimen kautta.
• Muuttamasi asetukset ovat voimassa siihen asti, kun suljet
sovelluksen. Jos haluat muutoksista pysyviä, tee ne
Kirjoittimet-kansiossa. Noudata seuraavia ohjeita:
1
2
Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
3
4
Valitse Samsung ML-1710 Series -tulostin.
5
Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows 9x/Me/NT 4.0/2000,
valitse Asetukset ja sitten Kirjoittimet.
Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows XP, valitse Tulostimet ja
faksit.
Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja,
jos käyttöjärjestelmäsi on
• Windows 9x/Me, valitse Ominaisuudet,
• Windows 2000/XP, valitse Tulostusmääritykset,
• Windows NT 4.0, valitse Document Defaults.
Valitse välilehdistä haluamaasi asetukset ja napsauta OKpainiketta.
Tulostustyön peruuttaminen
Tulostustyön voi peruuttaa kahdella eri tavalla.
Tulostustyön peruuttaminen tulostimen
ohjauspaneelista
Paina ohjauspaneelin Cancel-painiketta.
4.4 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Tulostin tulostaa kesken olevan sivun loppuun ja poistaa loput
tulostustyöstä. Cancel-painikkeen painaminen peruuttaa vain
tulostimessa sillä hetkellä olevan työn. Jos tulostimen muistissa
on useita tulostustöitä, Cancel-painiketta on painettava kerran
kutakin työtä kohti.
Tulostustyön pysäyttäminen Kirjoittimetkansiosta
1 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset.
2 Avaa Kirjoittimet-valintaikkuna valitsemalla Kirjoittimet ja
kaksoisnapsauta sitten Samsung ML-1710 Series tulostimen kuvaketta.
3 Valitse Tiedosto-valikosta Peruuta tulostus (Windows 9x/
Me) tai Peruuta (Windows NT 4.0/2000/XP).
Suosikkiasetusten käyttäminen
Suosikit-asetuksella, joka näkyy kussakin välilehdessä, voit
tallentaa valittuna olevat asetukset tulevaa käyttöä varten.
Uuden kohteen tallentaminen Suosikit-asetuksiin.
1 Valitse kustakin välilehdestä haluamasi asetukset.
2 Kirjoita haluamaasi nimi Suosikit-ruutuun.
3 Napsauta Tallenna-painiketta.
Kun haluat käyttää tallentamiasi asetuksia, valitse haluamasi
nimi Suosikit-luetteloruudusta.
Jos haluat poistaa tallentamasi asetukset, valitse poistettava
kohde luettelosta ja napsauta Poista-painiketta.
Voit myös palauttaa tulostinohjaimen oletusasetukset
valitsemalla Tulostimen oletusarro Suosikit-luetteloruudusta.
Ohjeen käyttäminen
Tulostimessa on ohjetoiminto, joka voidaan aktivoida
napsauttamalla tulostimen ominaisuusikkunan Ohje-painiketta.
Ohjenäytöissä on tarkat tiedot tulostimen ohjaimen tarjoamista
tulostintoiminnoista.
Voit myös napsauttaa oikeassa yläkulmassa olevaa
-kuvaketta ja sitten asetusta, josta haluat tietoja.
TULOSTUSTEHTÄVÄT
4.5
4
Paperin ominaisuuksien
määrittäminen
Käytä seuraavia asetuksia, kun määrität paperin käsittelyä
koskevat perusasetukset tulostimen ominaisuuksiin. Ks.
sivu 4.2, kun haluat lisätietoja tulostusominaisuuksien
käyttämisestä.
Saat näkyviin paperia koskevat ominaisuudet valitsemalla
Paperi-välilehden.
➀
➁
➂
Ominaisuus
Kuvaus
➀
Kopiot-asetuksella voit valita, montako
kopiota tulostetaan. Kopioiden määrää voi
olla enintään 999.
➁
Koko-asetuksella voit valita tulostettavan
paperin tai kirjekuorein koon.
Jos tarvittavaa kokoa ei löydy Paperin koko ruudusta, napsauta Lisää mukautettu painiketta. Kun Mukautetun sivun koko valintaikkuna tulee näkyviin määritä paperin
koko ja napsauta OK-painiketta. Uusi
kokoasetus näkyy nyt luettelossa, joten voit
valita sen.
Kirjoita
haluamasi
mukautetun
koon nimi.
Kirjoita paperin
koko.
4.6 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Ominaisuus
➂
Kuvaus
Varmista, että Lähde-asetukseksi on valittu
oikea paperilokero.
Käsisyöttö-asetus on oltava valittuna, kun
tulostat erikoismateriaalille käsinsyöttöä
käyttämällä. Tällöin tulostimeen on
syötettävä yksi arkki kerrallaan. Ks. sivu 3.8.
Jos paperilähde on Automaattinen, tulostin
valitsee paperin automaattisesti ensin
käsinsyöttölokerosta ja sitten
paperilokerosta.
➃
Varmista, että Laji-asetus on Tulostimen
oletusarro. Jos lisäät toisenlaista
tulostusmateriaalia, valitse vastaava
paperityyppi. Lisätietoja
tulostusmateriaaleista on jaksossa luku 3
“Tulostusmateriaalien käyttäminen”.
Jos käytät puuvillapaperia, aseta paperin
tyypiksi Paksu.
Jos haluat käyttää kierrätyspaperia tai muuta
värillistä paperia, valitse Värillinen.
TULOSTUSTEHTÄVÄT
4.7
4
Väriaineen säästötilan käyttäminen
Väriaineensäästötilassa tulostin käyttää vähemmän väriainetta.
Tämä valinta pidentää väriainekasetin käyttöikää ja vähentää
sivukohtaisia kuluja, mutta heikentää tulostuslaatua.
Väriaineensäästötilan voi ottaa käyttöön kahdella eri tavalla.
Tulostimen ohjauspaneelista
Paina ohjauspaneelin Cancel-painiketta. Tulostimen on oltava
valmiustilassa (On line/Error -valo on vihreä).
• Jos Toner Save -valo palaa, väriaineensäästö otetaan
käyttöön. Tulostin käyttää tulostamisessa vähemmän
väriainetta.
• Jos Toner Save -valo ei pala, väriaineensäästötila ei ole
käytössä. Tulostin tulostaa normaalitilassa.
4.8 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Sovelluksesta
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksesta, avaa
tulostimen ominaisuudet. Ks. sivu 4.2.
2 Valitse Grafiikka-välilehdeltä Värinsäästö-asetus.
Valittavissa ovat seuraavat asetukset:
• Tulostinasetus: Jos valitset tämän asetuksen, käytetään
tulostimen ohjauspaneelista valittua arvoa.
• Päällä: Jos valitset tämän asetuksen tulostin käyttää
vähemmän väriainetta.
• Pois: Jos et halua käyttää väriaineensäästötilaa, valitse
tämä asetus.
4
3 Napsauta OK-painiketta.
TULOSTUSTEHTÄVÄT
4.9
Useiden sivujen tulostaminen
yhdelle arkille (moniotostulostus)
Voit valita sivumäärän, joka tulostetaan yhdelle arkille. Jos
haluat tulostaa useita sivuja arkin yhdelle puolelle, sivut
järjestetään arkille pienennettyinä. Voit tulostaa jopa 16 sivua
yhdelle arkille.
1 Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksesta, avaa
tulostimen ominaisuudet. Ks. sivu 4.2.
2 Valitse Asettelu-välilehden Tulostustapapudostusvalikosta Useita sivuja arkille.
3 Valitse sitten Sivuja arkille -luetteloruudusta, montako
sivua haluat tulostaa yhdelle arkille (1, 2, 4, 9 tai 16).
Valitse Tulosta reunukset -valintaruutu, jos haluat
tulostaa reunan kunkin sivun ympärille. Tulosta
reunukset -asetus on käytössä vain, jos Sivuja arkille asetus on 2, 4, 9 tai 16.
4.10 TULOSTUSTEHTÄVÄT
4 Valitse tarvittaessa kohdepolku.
1
2
1
3
2
1
3
1
3
4
2
4
4
3
4
2
Oikealle,
sitten alas
Alas, sitten
oikealle
Vasemmalle,
sitten alas
Alas, sitten
vasemmalle
5 Paperi-välilehdestä voit valita paperin lähteen, koon ja
tyypin.
6 Valitse OK ja tulosta asiakirja.
4
TULOSTUSTEHTÄVÄT 4.11
Asiakirjan pienentäminen tai
suurentaminen
Voit sovittaa tulostustyön sivulle.
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksesta, avaa
tulostimen ominaisuudet. Ks. sivu 4.2.
2 Valitse Asettelu-välilehden Tulostustapa-luetteloruudusta
Pienennä/suurenna.
3 Kirjoita haluttu suurennussuhde Prosenttia-kenttään.
Voit myös napsauttaa œtai ƒ-painiketta..
4 Paperi-välilehdestä voit valita paperin lähteen, koon ja
tyypin.
5 Valitse OK ja tulosta asiakirja.
4.12 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Asiakirjan sovittaminen valittuun
paperikokoon
A
Tämän tulostintoiminnon avulla voit sovittaa tulostustyön
valittuun paperikokoon riippumatta digitaalisessa muodossa
olevan asiakirjan koosta. Tästä on hyötyä, kun haluat tarkastella
pienen asiakirjan tarkkoja yksityiskohtia.
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksesta, avaa
tulostimen ominaisuudet. Ks. sivu 4.2.
2 Valitse Asettelu-välilehden Tulostustapa-luetteloruudusta
Sovita arkille.
4
3 Valitse oikea koko Tulostuspaperi-luetteloruudusta.
4 Paperi-välilehdestä voit valita paperin lähteen, koon ja
tyypin.
5 Valitse OK ja tulosta asiakirja.
TULOSTUSTEHTÄVÄT 4.13
Julisteiden tulostaminen
Tämän toiminnon avulla voit tulostaa yksisivuisen asiakirjan
4:lle, 9:lle tai 16:sta paperiarkille. Voit sitten liittää nämä sivut
yhteen siten, että niistä muodostuu yksi juliste.
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksesta, avaa
tulostimen ominaisuudet. Ks. sivu 4.2.
2 Valitse Asettelu-välilehden Tulostustapa-luetteloruudusta
Juliste.
3 Määritä julisteen asetukset:
Voit valita asettelun 2x2, 3x3 tai 4x4. Jos valitset
esimerkiksi vaihtoehdon 2x2, sivu suurennetaan neljän
fyysisen arkin kokoiseksi.
4.14 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Voit määrittää limityksen millimetreinä tai tuumina.
Limityksen avulla saat koottua julisteen oikein.
0,4 mm
0,4 mm
4 Paperi-välilehdestä voit valita paperin lähteen, koon ja
tyypin.
5 Valitse OK ja tulosta asiakirja. Viimeistele juliste
yhdistämällä osat.
4
TULOSTUSTEHTÄVÄT 4.15
Grafiikka-ominaisuuksien
määrittäminen
Seuraavilla Grafiikka-asetuksilla voit säätää tulostuksen laadun
tulostustarpeiden mukaan. Ks. sivu 4.2, kun haluat lisätietoja
tulostusominaisuuksien käyttämisestä.
Saat tarvittaessa alla olevat asetukset näkyviin napsauttamalla
Grafiikka-välilehteä.
➀
➁
➂
Ominaisuus
➀
Tarkkuus
➁
Värinsäästö
4.16 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Kuvaus
Voit valita tulostustarkkuudeksi 600 dpi
(normaali) tai 300 dpi (vedos). Mitä
suuremman tulostustarkkuuden valitset, sitä
selkeämmin teksti ja grafiikka tulostuu.
Suuri tarkkuus voi kuitenkin pidentää
tulostamiseen kuluvaa aikaa.
Tämä valinta pidentää väriainekasetin
käyttöikää ja vähentää sivukohtaisia kuluja
heikentämättä kuitenkaan merkittävästi
tulostuslaatua. Jos haluat lisätietoja, ks.
sivu 4.8.
Ominaisuus
➂
Kuvaus
Voit määrittää lisäasetuksia napsauttamalla
Lisäasetukset-painiketta.
Lisäasetukset
4
Tummuus
Tämän asetuksen avulla voit vaalentaa tai
tummentaa tulostusjälkeä.
• Normaali: Käytä tätä asetusta normaaleille
asiakirjoille.
• Vaalea: Käytä tätä asetusta, kun viivat ovat
paksuja tai tulostat tummia
harmaasävykuvia.
• Tumma: Käytä tätä asetusta, kun viivat
ovat hienoja, tarvitset tarkkaa grafiikkaa tai
tulostat vaaleita harmaasävykuvia.
Kun Tummenna teksti -asetus on valittuna,
kaikki asiakirjan teksti tulostetaan normaalia
tummempana.
TULOSTUSTEHTÄVÄT 4.17
Ominaisuus
➂
Lisäasetukset
(jatkuu)
Kuvaus
True type -asetukset
Tämä asetus määrittää, mitä ohjain kertoo
tulostimelle siitä, kuinka asiakirjan teksti on
esitettävä. Valitse sopiva asetus sen mukaan,
mikä on asiakirjan tila.
• Lataa bittikuvana: Kun tämä asetus on
valittuna, ohjain lataa fonttitiedot bittikuvina.
Jos asiakirjassa on useita erilaisia tai
monimutkaisia fontteja, kuten korean tai
kiinankielisiä kirjaimia, se tulostuu
nopeammin tätä asetusta käytettäessä.
• Tulosta grafiikkana: Kun tämä asetus on
valittuna, ohjain lataa fonttitiedot
grafiikkana. Kun asiakirjassa on paljon
grafiikkaa ja suhteellisen vähän True Type fontteja, tämän asetuksen valitseminen
saattaa nopeuttaa tulostamista.
Kun Tulosta teksti mustana -asetus on
valittuna, kaikki asiakirjan teksti tulostetaan
mustana riippumatta siitä, minkä värisenä
kyseinen teksti näkyy näytöllä. Kun asetus ei
ole valittuna, värillinen teksti tulostetaan
harmaan eri sävyinä.
4.18 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Vesileimojen tulostaminen
E
LLIN
E
S
UK
TAM
T
O
LU
N
Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä asiakirjan
päälle. Voit esimerkiksi tulostaa asiakirjan ensimmäiselle sivulle
tai kaikille sivuille kulmasta kulmaan suurilla harmailla
kirjaimilla tekstin “VEDOS” tai “LUOTTAMUKSELLINEN”.
Tulostimessa on valmiina useita vesileimoja. Voit muuttaa näitä
vesileimoja tai lisätä luetteloon uusia vesileimatekstejä.
Valmiin vesileiman käyttäminen
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksesta, avaa
tulostimen ominaisuudet. Ks. sivu 4.2.
2 Valitse haluamasi vesileima Muut-välilehden Vesileimaluetteloruudusta. Valitsemasi vesileima näkyy
esikatseluruudussa.
3 Aloita tulostaminen napsauttamalla OK-painiketta.
TULOSTUSTEHTÄVÄT 4.19
4
Vesileiman luominen
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksesta, avaa
tulostimen ominaisuudet. Ks. sivu 4.2.
2 Valitse Muut-välilehti ja napsauta Vesileima-osan
Muokkaa-painiketta. Näyttöön tulee Vesileimatvalintaikkuna.
3 Voit kirjoittaa haluamasi tekstin Vesileiman teksti ruutuun.
Teksti näytetään esikatseluruudussa. Esikatseluruudusta
näet, miltä vesileima näyttää valmiilla sivulla.
Jos Vain ensimmäiselle sivulle -valintaruutu on valittuna,
vesileima tulostetaan vain ensimmäiselle sivulle.
4 Valitse haluamasi vesileiman asetukset.
Voit valita fontin tyypin, koon ja värin Fonttimäärityksetosasta ja määrittää vesileiman kulman Tekstin kulma osasta.
5 Lisää uusi vesileima luetteloon napsauttamalla Lisääpainiketta.
6 Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, napsauta OKpainiketta ja käynnistä tulostus.
Jos haluat poistaa vesileiman käytöstä, valitse Vesileimaluetteloruudusta <Ei vesileimaa>.
4.20 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Vesileiman muokkaaminen
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksesta, avaa
tulostimen ominaisuudet. Ks. sivu 4.2.
2 Valitse Muut-välilehti ja napsauta Vesileima-osan
Muokkaa-painiketta. Näyttöön tulee Vesileimatvalintaikkuna.
3 Valitse luettelosta vesileima, jota haluat muokata ja tee
haluamaasi muutokset vesileiman tekstiin ja asetuksiin.
Lisätietoja on jaksossa “Vesileiman luominen” sivulla 4.20.
4 Tallenna muutokset napsauttamalla Päivitä-painiketta.
4
5 Napsauta OK-painiketta.
Vesileiman poistaminen
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksesta, avaa
tulostimen ominaisuudet. Ks. sivu 4.2.
2 Valitse Muut-välilehti ja napsauta Vesileima-osan
Muokkaa-painiketta.
3 Valitse poistettava vesileima Valmiit vesileimat luetteloruudusta ja napsauta Poista-painiketta.
4 Napsauta OK-painiketta.
TULOSTUSTEHTÄVÄT 4.21
Peitteiden tulostaminen
Mikä on peite?
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
Peite on tietokoneen kiintolevylle tallennettu teksti ja/tai kuva,
joka voidaan tulostaa mihin tahansa asiakirjaan. Peitteitä
käytetään usein esipainettujen lomakkeiden ja
kirjelomakkeiden sijasta. Sen sijaan, että käyttäisit esimerkiksi
esipainettua kirjelomaketta, voit luoda peitteen, joka sisältää
kirjelomakkeen tiedot. Kun haluat tulostaa yrityksesi logolla
varustetun kirjeen, sinun ei tarvitse lisätä tulostimeen
esipainettua kirjelomaketta. Sinun tarvitsee vain käskeä
tulostinta tulostamaan logon sisältävä peite asiakirjaan.
Uuden sivupeitteen luominen
Ennen kuin voit käyttää sivupeitettä, sinun on luotava uusi
peite, joka sisältää yrityksen logon tai tietyn kuvan.
1 Luo tai avaa tiedosto, joka sisältää sivupeitteenä
käytettävän tekstin tai kuvan. Asettele osat siten kuin
haluat niiden näkyvän sivulla. Tarvittaessa voit tallentaa
tiedoston myöhempää käyttöä varten.
WORLD BEST
2 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksesta, avaa
tulostimen ominaisuudet. Ks. sivu 4.2.
3 Valitse Muut-välilehti ja napsauta Peite-osan Muokkaapainiketta.
4.22 TULOSTUSTEHTÄVÄT
4 Napsauta Peite-valintaikkunan Luo peite -painiketta.
5 Kirjoita Luo peite-valintaikkunan Tiedostonimi-ruutuun
enintään kahdeksan merkkiä pitkä nimi. Valitse tarvittaessa
kohdepolku. (Oletusarvo on C:\Formover).
6 Napsauta Tallenna-painiketta. Näet nimen Peiteluetteloruudussa.
7 Napsauta OK- tai Kyllä-painiketta, kunnes peite on valmis.
Tiedostoa ei tulosteta. Sen sijaan se tallennetaan
tietokoneen kiintolevylle.
Huomautus: Peitteen on oltava saman kokoinen kuin niiden
asiakirjojen, joissa peitettä käytetään. Älä luo peitettä yhdessä
vesileiman kanssa.
TULOSTUSTEHTÄVÄT 4.23
4
Sivupeitteen käyttäminen
Kun peite on luotu, se voidaan tulostaa asiakirjaan. Peitteen
tulostaminen yhdessä asiakirjan kanssa:
1 Luo tai avaa tulostettava asiakirja.
2 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksesta, avaa
tulostimen ominaisuudet. Ks. sivu 4.2.
3 Valitse Muut-välilehti.
4 Valitse haluamasi peite Peite-luetteloruudusta.
5 Jos haluamasi peitetiedosto ei näy Peite-luetteloruudussa,
napsauta Muokkaa-painiketta, sitten Lataa peite painiketta ja valitse haluamasi peitetiedosto.
Jos olet tallentanut peitetiedoston ulkoiseen lähteeseen,
voit ladata tiedoston myös Lataa peite -valintaikkunasta.
Napsauta OK-painiketta, kun olet valinnut tiedoston.
Tiedosto näkyy nyt Peiteluettelo-ruudussa. Voit nyt
käyttää peitettä tulostamisessa. Valitse peite
Peiteluettelo-ruudusta.
4.24 TULOSTUSTEHTÄVÄT
6 Valitse tarvittaessa Ilmoita peitteestä tulostettaessa valintaruutu. Jos tämä ruutu on valittuna, sinua pyydetään
aina vahvistamaan, haluatko tulostaa asiakirjaan peitteen.
Jos vastaat Kyllä, peite tulostetaan asiakirjaan. Jos vastaat
Ei, peitettä ei tulosteta.
Jos tämä ruutu on tyhjä ja peite on valittuna, peite
tulostetaan automaattisesti asiakirjaan.
7 Napsauta OK- tai Kyllä-painiketta, kunnes tulostus
käynnistyy.
Valittu peite ladataan tulostimeen ja tulostetaan
asiakirjaan.
Huomautus: Peitteen tulostustarkkuuden on oltava sama kuin
asiakirjan, jossa peitettä käytetään.
Sivupeitteen poistaminen
Voit poistaa sivupeitteet, joita ei enää käytetä.
1 Valitse tulostimen ominaisuusikkunasta Muut-välilehti.
2 Napsauta Peite-osan Muokkaa-painiketta.
3 Valitse poistettava peite Peiteluettelo-ruudusta.
4 Napsauta Poista peite -painiketta.
5 Napsauta OK-painiketta kunnes Tulosta-valintaikkuna
sulkeutuu.
TULOSTUSTEHTÄVÄT 4.25
4
Status Monitorin käyttäminen
Jos olet asentanut Status Monitor -ohjelman, voit milloin
tahansa tarkistaa tulostimen tilan. Jos tulostimessa tapahtuu
virhe, Status Monitor -ikkuna tulee näyttöön ja näyttää, missä
virhe on.
Status Monitorin avaaminen
1 Kaksoisnapsauta Windowsin tehtäväpalkin Status Monitor kuvaketta.
Kaksoisnapsa
uta tätä
kuvaketta.
Tai valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat, Samsung ML-1710
Series ja sitten Samsung Printer Status Monitor.
2 Näyttöön tulee Samsung ML-1710 Series Status Monitor ikkuna.
Voit muuttaa Status
Monitor -ohjelman
asetuksia.
Saat ohjeita
napsauttamalla tätä
kuvaketta.
Voit tarkistaa
Status Monitor ohjelman version.
4.26 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Status Monitor -ohjelman asetusten
muuttaminen
Jos napsautat Status Monitor -ikkunan kokoonpanopainiketta
, näyttöön tulee seuraava ikkuna.
• Aina päällimmäisenä näyttää Status Monitorin ikkunan aina
muiden ohjelmien ikkunoiden päällä.
• Avaa Status Monitorin ikkuna, kun tulostuksessa
tapahtuu virhe näyttää Status Monitorin ikkunan aina, kun
tulostimessa on jokin ongelma.
• Ota käyttöön virheilmaisin tehtäväpalkissa näyttää
vilkkuvan kuvakkeen, joka ilmaisee, että tulostimessa on jokin
ongelma.
Huomautus: Kun Status Monitorin ikkuna tulee näkyviin
virhetilanteessa, siinä näkyy myös ongelmaa koskeva ratkaisu.
Tätä kuvaketta
napsauttamalla
voit peruuttaa
parhaillaan
tulostettavana
olevan työn.
Näyttöön tulee
virhesanoma.
Voit ratkaista ongelman
noudattamalla ohjeita.
Napsauttamalla tähän
näet videoleikkeen,
joka esittelee ratkaisun
ongelmaan.
TULOSTUSTEHTÄVÄT 4.27
4
Paikallisesti jaetun tulostimen
asentaminen
Voit kytkeä tulostimen suoraan haluamaasi verkon
tietokoneeseen (isäntäkoneeseen). Tulostin voidaan sitten jakaa
Windows 9x, Me, NT 4.0, 2000, tai XP :n
verkkotulostinominaisuuden avulla.
Windows 9x/Me
Isäntätietokoneen asentaminen
1 Käynnistä Windows.
2 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset, Ohjauspaneeli ja
kaksoisnapsauta sitten Verkko-kuvaketta.
3 Valitse Tiedostojen ja kirjoittimien jakaminen valintaruutu ja napsauta sitten OK-painiketta.
4 Valitse Käynnistä-valikosta, Asetukset, Kirjoittimet ja
kaksoisnapsauta tulostimesi nimeä.
5 Valitse Kirjoitin-valikosta Ominaisuudet.
6 Valitse Jakaminen-välilehti ja valitse Jaettu nimellä valintaruutu. Kirjoita nimi Jakonimi-kenttään ja napsauta
OK-painiketta.
Asiakas-PC:n asentaminen
1 Napsauta Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella
ja valitse Resurssienhallinta.
2 Avaa vasemmassa sarakkeessa oleva verkkokansio.
3 Napsauta jaettua nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse
Varaa kirjoitinportti.
4 Valitse haluamasi portti, valitse Muodosta yhteys
uudelleen kirjauduttaessa -valintaruutu ja napsauta
sitten OK-painiketta.
5 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja sitten
Kirjoittimet.
6 Kaksoisnapsauta tulostimesi kuvaketta.
7 Valitse Kirjoitin-valikosta Ominaisuudet.
8 Valitse Tiedot-välilehti, valitse tulostinportti ja napsauta
sitten OK-painiketta.
4.28 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Windows NT 4.0/2000/XP
Isäntätietokoneen asentaminen
1 Käynnistä Windows.
2 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja sitten
Kirjoittimet. (Windows NT 4.0/2000)
Valitse Käynnistä-valikosta Tulostimet ja faksit.
(Windows XP)
3 Kaksoisnapsauta tulostimesi kuvaketta.
4 Valitse Tulostin-valikosta Jakaminen.
5 Valitse Jaettu-valintaruutu. (Windows NT 4.0)
Valitse Jaettu nimellä -valintaruutu. (Windows 2000)
Valitse Jaa tämä tulostin -valintaruutu. (Windows XP)
Kirjoita nimi Jakonimi-kenttään ja napsauta OKpainiketta. (Windows NT 4.0)
Kirjoita nimi Jakonimi-kenttään ja napsauta OKpainiketta. (Windows 2000/XP)
Asiakas-PC:n asentaminen
1 Napsauta Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella
ja valitse Resurssienhallinta.
2 Avaa vasemmassa sarakkeessa oleva verkkokansio.
3 Napsauta jaetun tulostimen nimeä.
4 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja sitten
Kirjoittimet. (Windows NT 4.0/2000)
Valitse Käynnistä-valikosta Tulostimet ja faksit.
(Windows XP)
5 Kaksoisnapsauta tulostimesi kuvaketta.
6 Valitse Tulostin-valikosta Ominaisuudet.
7 Valitse Portit-välilehti ja napsauta Lisää portti -painiketta.
8 Valitse Paikallinen portti ja napsauta Uusi portti painiketta.
9 Täytä Kirjoita portin nimi -kenttä ja kirjoita jakonimi.
10 Napsauta OK-painiketta ja sitten Sulje-painiketta.
11 Napsauta OK-painiketta. (Windows NT 4.0)
Napsauta Käytä-painiketta ja sitten OK-painiketta.
(Windows 2000/XP)
TULOSTUSTEHTÄVÄT 4.29
4
HUOMAUTUS
4.30 TULOSTUSTEHTÄVÄT
5
Tulostimen ylläpito
Tässä luvussa kerrotaan, kuinka tulostinta ja sen
väriainekasettia hoidetaan.
Tämän luvun sisältö:
• Väriainekasetin ylläpito
• Tulostimen puhdistus
• Kulutustarvikkeet ja varaosat
Väriainekasetin ylläpito
Väriainekasetin säilyttäminen
Väriainekasetti toimii parhaalla mahdollisella tavalla, kun pidät
seuraavat ohjeet mielessäsi.
• Älä poista värikasettia pakkauksesta, ennen kuin ryhdyt
käyttämään sitä.
• Älä täytä väriainekasettia uudelleen. Tulostimen takuu ei
kata vaurioita, jotka aiheutuvat uudelleen täytetyn
väriainekasetin käyttämisestä.
• Säilytä väriainekasetit samassa ympäristössä kuin tulostin.
• Älä altista kasettia valolle muutamaa minuuttia kauemmin,
sillä valo saattaa vaurioittaa kasettia.
Väriainekasetin ikä
Väriainekasetin käyttöikä vaihtelee tulostustöiden vaatiman
väriaineen määrän mukaan. Kun tulostat tekstiä, jossa on 5%:n
peittoaste, uusi väriainekasetti riittää keskimäärin 3 000 sivun
tulostamiseen. (Tulostimen mukana tullut alkuperäinen
väriainekasetti riittää keskimäärin 1 000 sivun tulostamiseen.)
Väriaineen säästäminen
Voit ottaa värinsäästötilan käyttöön painamalla ohjauspaneelin
Cancel-painiketta. Painikkeen taustavalo syttyy.
Väriaineensäästötilan voi ottaa käyttöön myös tulostimen
ominaisuusikkunasta. Lisätietoja on jaksossa “Väriaineen
säästötilan käyttäminen” sivulla 4.8. Tämä valinta pidentää
väriainekasetin käyttöikää ja vähentää sivukohtaisia kuluja,
mutta heikentää tulostuslaatua.
5.2 TULOSTIMEN YLLÄPITO
Väriaineen tasoittaminen
Kun väriaine on vähissä, tulosteessa voi näkyä häipymiä tai
vaaleita alueita. Voit ehkä tilapäisesti parantaa tulostuslaatua
tasoittamalla kasetissa olevan väriaineen. Seuraavassa
selitetään ne toimet, joiden avulla voit ehkä jatkaa tulostustyön
loppuun, ennen kuin vaihdat väriainekasetin.
1 Avaa etukansi vetämällä sitä itseäsi kohti.
5
2 Poista väriainekasetti tulostimesta.Paina väriainekasettia
alaspäin ja poista se kirjoittimesta
Varoituksia:
• Älä työnnä kättäsi liian syvälle tulostimen sisään. Tulostimen
kiinnitysyksikkö voi olla kuuma!
• Älä altista kasettia valolle muutamaa minuuttia kauemmin, sillä
valo saattaa vaurioittaa kasettia.
TULOSTIMEN YLLÄPITO
5.3
3 Tasoita väriaine heiluttamalla väriainekasettia varovasti
puolelta toiselle viisi tai kuusi kertaa.
Huomautus: Jos väriainetta pääsee vaatteillesi, pyyhi se pois
kuivalla kankaalla ja pese vaatteet kylmällä vedellä. Kuuma vesi
kiinnittää väriaineen kankaaseen.
4 Asenna väriainekasetti takaisin tulostimeen. Varmista, että
kasetti napsahtaa paikalleen.
5 Sulje etukansi. Varmista, että kansi on suljettu kunnolla.
Jos sitä ei ole suljettu kunnolla, tulostuksen aikana voi tulla
virheitä.
Väriainekasetin vaihtaminen
Jos tulostusjälki on vaalea vielä väriaineen tasoittamisen
jälkeenkin (ks. sivu 5.3), vaihda väriainekasetti.
Poista vanha kasetti ja asenna sen tilalle uusi. Ks.
“Väriainekasetin asentaminen” sivulla 2.4.
5.4 TULOSTIMEN YLLÄPITO
Tulostimen puhdistus
Jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä, puhdista tulostin seuraavien
ohjeiden mukaan aina, kun vaihdat väriainekasetin tai
tulostuslaadussa on ongelmia.
Huomautus: Kun puhdistat tulostinta, varo koskettamasta
siirtotelaa (väriainekasetin alla). Sormista irtoava rasva voi
aiheuttaa laatuongelmia.
HUOMIO: Kirjoittimen pinnan puhdistaminen runsaasti alkoholia
sisältävällä pesuaineella, liuottimella tai muulla voimakkaalla aineella
saattaa vioittaa pintaa tai haalistaa sen väriä.
Tulostimen ulkopuolen puhdistaminen
Puhdista kirjoitin pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla. Kankaan voi
kastella kevyesti, mutta veden joutumista kirjoittimen päälle tai sisälle
on varottava.
Sisäpuolen puhdistaminen
Tulostuksen aikana voi tulostimen sisälle kertyä paperia,
väriainetta ja pölyä. Aikaa myöten nämä kertymät voivat
aiheuttaa tulostuslaatuongelmia kuten väritäpliä ja tahroja.
Tulostimen sisäpuolen puhdistaminen poistaa ongelmat tai
vähentää niitä.
Tulostimen sisäpuolen puhdistaminen
1 Katkaise virta tulostimesta ja irrota virtajohto. Anna
tulostimen jäähtyä tämän jälkeen.
2 Avaa etukansi ja poista värikasetti. Paina väriainekasettia
alaspäin ja poista se kirjoittimesta.
TULOSTIMEN YLLÄPITO
5.5
5
3 Käytä kuivaa, nukkaamatonta kangasta ja pyyhi pölyt ja
roiskunut väriaine pois väriainekasetin alueelta ja
väriainekasetin aukosta.
Huomautus: Älä altista kasettia valolle muutamaa minuuttia
kauemmin, sillä valo saattaa vaurioittaa kasettia. Peitä kasetti
tarvittaessa paperiarkilla. Älä kosketa mustaa siirtotelaa, joka on
tulostimen sisällä.
4 Aseta väriainekasetti paikalleen ja sulje kansi. Varmista,
että kansi on suljettu kunnolla. Jos sitä ei ole suljettu
kunnolla, tulostuksen aikana voi tulla virheitä.
5 Liitä virtajohto paikoilleen ja kytke tulostimeen virta.
5.6 TULOSTIMEN YLLÄPITO
Puhdistusarkin tulostaminen
Jos tulosteet ovat epäselviä, himmeitä tai tahraisia, kannattaa
tulostaa puhdistusarkki, joka puhdistaa väriainekasetin sisällä
olevan rummun. Toimenpiteen yhteydessä tulostetaan
väriaineen pilkuttama sivu, jonka voi heittää roskiin.
1 Varmista, että tulostin on valmiustilassa ja että lokerossa
on paperia.
2 Paina ohjauspaneelin Cancel-painiketta noin 10 sekunnin
ajan.
5
3 Tulostin ottaa automaattisesti paperin lokerosta ja tulostaa
puhdistusarkin, jossa on pölyä tai väriainepilkkuja.
Huomautus: Kasetin puhdistaminen kestää jonkin aikaa. Katkaise
virta, kun haluat lopettaa tulostamisen.
TULOSTIMEN YLLÄPITO
5.7
Kulutustarvikkeet ja varaosat
Jotta tulostimen suorituskyky ja tulostuslaatu säilyisi hyvänä ja
jotta kuluneet osat eivät aiheuttaisi paperinsyöttöhäiriöitä,
joudut silloin tällöin vaihtamaan rummun ja kiinnitysyksikön.
Seuraavat osat olisi vaihdettava, kun olet tulostanut tietyn
määrän sivuja. Katso alla olevaa taulukkoa.
Osat
Käyttöikä (keskimäärin)
Paperinsyöttötela
60 000
Siirtotela
60 000
Paperinpoimintatela
60 000
Kiinnitysyksikkö
60 000
Voit ostaa tarvittavat osat Samsung-jälleenmyyjältä tai
paikasta, josta ostit tulostimen. Suosittelemme, että osat
vaihtaa koulutettu huoltomies.
5.8 TULOSTIMEN YLLÄPITO
6
Ongelmien
ratkaiseminen
Tässä luvussa annetaan ohjeita siitä, miten on toimittava,
jos tulostimen käytössä tulee ongelmia.
Tämän luvun sisältö:
• Vianmäärityksen tarkistuslista
• Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen
• Paperitukosten poistaminen
• Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen
• Virheilmoituksien selvittäminen
• Yleisiä Windowsin ongelmia
• Yleisiä Linuxin ongelmia
Vianmäärityksen tarkistuslista
Jos tulostin ei toimi oikein, käy järjestyksessä läpi seuraava
tarkistuslista. Jos tulostin ei läpäise jotain vaihetta, noudata
vastaavia vianmääritysehdotuksia.
Tarkistus
Ratkaisu
Tarkista virtakytkin ja
virtalähde.
Tarkista virransaanti kytkemällä tulostin toiseen
pistorasiaan.
Varmista, että On
Line/Error -valo
palaa.
Kun tulostin on valmiustilassa, On Line/Error -valo on
vihreä. Jos On Line/Error -valo on vihreä, kirjoitin on
valmiina tulostamaan “Virheilmoituksien selvittäminen”
sivulla 6.18.
Tulosta esittelysivu
painamalla Cancelpainiketta.
• Jos esittelysivu ei tulostu, tarkista paperilokeron
paperimäärä.
Tarkista esittelysivu
nähdäksesi, tulostuiko
se oikein.
Jos tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, lue jakso
“Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen” sivulla 6.12.
Tulosta lyhyt asiakirja
sovelluksesta
tarkistaaksesi, että
tietokone ja tulostin on
liitetty toisiinsa, ja että
niiden välinen yhteys
toimii.
• Jos sivu ei tulostu, tarkista tulostimen ja tietokoneen
välinen kaapeliyhteys.
Jos tarkistuslistan
läpikäynti ei ratkaise
tulostinongelmaa, katso
seuraavia
vianmääritysjaksoja.
• “Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen” sivulla 6.3.
• Jos paperi jää tulostimen sisään, lue jakso
“Paperitukosten poistaminen” sivulla 6.7.
• Tarkista tulostusjono tai taustatulostusohjelma
nähdäksesi, onko tulostin keskeytystilassa.
• Tarkista sovelluksesta, että käytät oikeaa
tulostinohjainta ja tiedonsiirtoporttia. Jos sivun
tulostus keskeytyy, lue jakso “Yleisten
tulostusongelmien ratkaiseminen” sivulla 6.3.
• “Virheilmoituksien selvittäminen” sivulla 6.18.
• “Yleisiä Windowsin ongelmia” sivulla 6.19.
• “Yleisiä Linuxin ongelmia” sivulla 6.20.
6.2 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Yleisten tulostusongelmien
ratkaiseminen
Jos tulostimen toiminnassa on ongelmia, katso
ratkaisuehdotukset seuraavasta taulukosta.
Ongelma
Tulostin ei
tulosta.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Tulostin ei saa virtaa.
Tarkista, että virtakaapeli on kiinni.
Tarkista virtakytkin ja virtalähde.
Tulostinta ei ole valittu
oletustulostimeksi.
Valitse Windowsin Kirjoitin-kansiosta
Samsung ML-1710 Series -tulostin
oletustulostimeksi.
Tarkista tulostimesta
seuraavat asiat:
• Onko tulostimen kansi kiinni.
• Onko tulostimessa paperitukos.
• Onko tulostimessa paperia.
• Onko väriainekasetti asennettu.
Jos tulostimessa on järjestelmävirhe, ota
yhteys huoltoon.
Tulostimen on ehkä
käsinsyöttötilassa.
Lisää käsinsyöttölokeroon paperia ja
paina tulostimen ohjauspaneelin Cancelpainiketta.
Tietokoneen ja
tulostimen välistä
kaapelia ei ole
kytketty oikein.
Irrota kaapeli ja yhdistä se uudelleen.
Tietokoneen ja
tulostimen välinen
kaapeli on viallinen.
Jos mahdollista, liitä kaapeli toiseen
tietokoneeseen, joka toimii oikein ja
tulosta työ. Voit myös kokeilla kaapelin
vaihtamista.
Portin asetus on
väärä.
Tarkista Windowsin tulostusasetus ja
varmista, että tulostustyö lähetetään
oikeaan porttiin (esimerkiksi LPT1). Jos
tietokoneessa on useampi kuin yksi
portti, tarkista, että tulostin on liitetty
oikeaan porttiin.
Tulostimen asetukset
on voitu määrittää
väärin.
Tarkista tulostimen ominaisuuksista, että
kaikki tulostusasetukset ovat oikein.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
6.3
6
Ongelma
Tulostin ei
tulosta.
(jatkuu)
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Tulostinohjain saattaa
olla asennettu väärin.
Asenna tulostinohjain uudelleen ks.
sivu 2.12. Yritä tulostaa esittelysivu.
Tulostin ei toimi
oikein.
Tarkista ohjauspaneelin valoista, onko
tulostimessa järjestelmävirhe.
Tulostin valitsee
materiaalin
väärästä
paperilähteestä.
Tulostimen
ominaisuusikkunasta
on voitu valita väärä
paperilähde.
Useissa sovelluksissa paperin valinta
tehdään tulostimen ominaisuusikkunan
Paperi-välilehdestä. Valitse oikea
paperilähde. Ks. sivu 4.6.
Tulostin ei pysty
ottamaan
paperia
lokerosta.
Paperi on asetettu
väärin tulostimeen.
Poista paperit paperilokerosta ja lataa ne
sitten uudelleen.
Syöttölokerossa on
liikaa paperia.
Poista ylimääräinen paperi
syöttölokerosta.
Paperi on liian paksua.
Käytä vain sellaista paperia, joka täyttää
tulostimen vaatimukset.
Työ voi olla hyvin
monimutkainen.
Yritä tehdä sivusta yksinkertaisempi tai
yritä säätää tulostuslaatuasetuksia.
Tulostus on
erittäin hidasta.
Tulostimen suurin nopeus on 16
(A4-koko) tai 17 (Letter-koko) sivua
minuutissa.
Puolet sivusta
on tyhjä.
Windows 9x/Me:n
taustatulostusasetus
on voitu asettaa
väärin.
Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset
ja sitten Kirjoittimet. Napsauta
Samsung ML-1710 Series tulostimen kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella, valitse
Ominaisuudet, napsauta Tiedotvälilehteä ja napsauta sitten
Taustatulostus-painiketta. Valitse
haluamasi tulostusasetukset.
Sivun asettelu on liian
monimutkainen.
Selkeytä sivun asettelua ja poista
asiakirjasta tarpeeton grafiikka, jos se on
mahdollista.
Sivun tulostussuuntaasetus voi olla
virheellinen.
Muuta sivun tulostussuunta
sovelluksesta.
Paperikoon asetukset
eivät täsmää.
Varmista, että tulostusasetusten
paperikoko vastaa paperilokerossa
olevaa paperia.
6.4 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Ongelma
Paperi juuttuu
aina
tulostimeen.
Tulostin
tulostaa, mutta
teksti on väärin,
sekavaa tai
puutteellista.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Syöttölokerossa on
liikaa paperia.
Poista ylimääräinen paperi
syöttölokerosta.
Jos tulostat erikoismateriaalille, käytä
käsinsyöttöä.
Käytössä on
vääräntyyppistä
paperia.
Käytä vain sellaista paperia, joka täyttää
tulostimen vaatimukset.
Käytössä on väärä
tulostusmenetelmä.
Tietyille tulostusmateriaaleille, kuten
paksulle paperille, tulostettaessa ei saisi
käyttää ylätulostuslokeroa
(tulostuspuoli alaspäin). Käytä
mieluummin takatulostuslokeroa
(tulostuspuoli ylöspäin).
Koneen sisällä voi olla
likaa.
Avaa etukansi ja poista lika.
Tulostimen kaapeli on
löysällä tai viallinen.
Irrota kaapeli ja yhdistä se uudelleen.
Yritä tulostaa työ, joka on aikaisemmin
tulostunut oikein. Jos mahdollista, liitä
kaapeli ja tulostin toiseen
tietokoneeseen ja yritä tulostaa työ,
jonka tiedät tulostuvan oikein. Kokeile
lopuksi uutta kaapelia.
Valittuna on väärä
tulostinohjain.
Tarkista sovelluksen tulostusikkunasta,
että valittuna on oikea tulostin.
Sovellus ei toimi
oikein.
Kokeile työn tulostamista toisesta
sovelluksesta.
Käyttöjärjestelmä ei
toimi oikein.
Jos tulostat Windowsista (kaikki versiot),
sulje se, vaihda DOSiin ja tarkista
toiminta seuraavasti:
Kirjoita C:\-kehotteeseen Dir LPT1 ja
paina Enter-näppäintä. (Tässä
oletetaan, että tulostusportti on LPT1).
Poistu Windowsista ja käynnistä
tietokone uudelleen. Katkaise
tulostimesta virta ja kytke se uudelleen.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
6.5
6
Ongelma
Sivuja tulostuu,
mutta ne ovat
tyhjiä.
Mahdollinen syy
Väriaine on loppunut
väriainekasetista.
Ratkaisu
Tasoita tarvittaessa kasetissa oleva
väriaine. Ks. sivu 5.3.
Vaihda tarvittaessa väriainekasetti.
Kuvat
tulostuvat
väärin Adobe
Illustratorilla.
Tiedostossa voi olla
tyhjiä sivuja.
Tarkista, onko tiedostossa tyhjiä sivuja.
Esimerkiksi levyn
ohjain tai jokin muu
osa voi olla viallinen.
Ota yhteyttä huoltoedustajaan.
Sovelluksen asetukset
ovat väärät.
Valitse Grafiikka-välilehden
Lisäasetukset-osasta Lataa
bittikuvana.
HUOMIO:
Jos tulostusongelmia tulee, kun olet tulostanut noin 60 000 sivua, pyydä huoltomiestä
vaihtamaan siirtotela.
6.6 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Paperitukosten poistaminen
Paperi voi joskus juuttua tulostimeen tulostustyön aikana.
Siihen voi olla syynä jokin seuraavista:
• Paperilokero on täytetty väärin tai liian täyteen.
• Paperilokero on vedetty ulos tulostustyön aikana.
• Etukansi on avattu tulostustyön aikana.
• Käytettävä paperi ei täytä paperimäärityksiä. Ks.
“Paperimääritykset” sivulla 7.13.
• Käytettävä paperikoko ei sovellu tulostimeen. Ks.
“Paperimääritykset” sivulla 7.13.
Jos paperi juuttuu tulostimeen, ohjauspaneelin On Line/Error
-valo on punainen. Etsi paperitukos ja poista se. Jos et näe
paperia, katso tulostimen sisään.
Paperin luovutusalueella
Huomautus: Tällä alueella olevan paperitukoksen seurauksena
sivulle voi jäädä irtonaista väriainetta. Jos vaatteille joutuu
väriainetta, pese vaatteet kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää
väriaineen kankaaseen.
1 Jos paperi juuttuu tullessaan tulostuslokeroon ja suurin osa
paperista on näkyvissä, vedä se suoraan ulos.
Jos paperi ei on niin tiukasti kiinni, että se ei ala heti liikkua,
lopeta vetäminen. Jatka seuraavasta vaiheesta.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
6.7
6
2
Avaa takatulostuslokero.
3 Irrota paperi, jos se on jäänyt syöttötelojen väliin. Vedä
sitten paperi varovasti ulos.
Huomautus: Ole varovainen, kun avaat takakannen. Tulostimen
sisus on kuuma.
4 Sulje takatulostuslokero.
5 Avaa ja sulje etukansi. Voit nyt jatkaa tulostusta.
6.8 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Paperin syöttöalueella
1 Vedä paperilokero ulos, jotta näet juuttuneen paperin.
2 Poista juuttunut paperi vetämällä sitä näkyvissä olevasta
reunasta. Varmista, että paperit ovat lokerossa suorassa.
6
3 Liu'uta lokero takaisin tulostimeen.
4 Avaa ja sulje etukansi. Voit nyt jatkaa tulostusta.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
6.9
Väriainekasetin lähistöllä
1 Avaa etukansi.
2 Paina väriainekasettia alaspäin ja poista se kirjoittimesta.
3 Vedä paperia varovasi itseäsi kohti.
4 Varmista, että tulostimessa ei ole muita papereita.
5 Aseta väriainekasetti paikalleen ja sulje kansi. Voit nyt
jatkaa tulostusta.
6.10 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksti, kun
tulostat A5-kokoiselle paperille
Jos paperitukosia tapahtuu usein, kun tulostat A5-kokoiselle
paperille:
1 Avaa paperilokero ja lisää siihen paperia alla esitetyllä
tavalla.
2 Avaa Samsung ML-1710 Series -ominaisuusikkuna ja aseta
Paperi-välilehdessä paperin kooksi A5 (148x210 mm).
3 Aseta Asettelu-välilehden Tulostussuunta-osan Kierräasetuksen arvoksi 90º.
6
Valitse 90 astetta
Napsauta
4 Aloita tulostaminen napsauttamalla OK-painiketta.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 6.11
Vinkkejä paperitukosten välttämiseksi
Useimmat paperitukokset voidaan välttää käyttämällä
oikeita paperilaatuja. Jos paperi juuttuu tulostimeen,
lue toimintaohjeet jaksosta “Paperitukosten poistaminen”
sivulla 6.7.
• Noudata jaksossa “Paperin lisääminen” sivulla 2.6 esitettyjä
ohjeita. Varmista, että säädettävät ohjaimet on asetettu
oikein.
• Älä laita liikaa paperia lokeroon. Varmista, ettei paperipinon
yläreuna ole lokeron sisällä näkyvän, paperin
enimmäismäärää osoittavan merkin yläpuolella.
• Älä poista paperia lokerosta tulostamisen aikana.
• Taivuta, leyhytä ja suorista paperipinoa ennen sen lisäämistä
tulostimeen.
• Älä lataa koneeseen ryppyistä tai kosteaa paperia.
• Älä lisää syöttölokeroon samaan aikaan eri paperilajeja.
• Käytä vain suositeltuja tulostusmateriaaleja. Ks.
“Paperimääritykset” sivulla 7.13.
• Varmista, että suositeltu tulostuspuoli on alaspäin, kun asetat
paperia lokeroon.
Tulostuslaatuongelmien
ratkaiseminen
Tulostuslaadun tarkistuslista
Voit ratkaista yleiset tulostuslaatuongelmat käyttämällä
seuraavaa tarkistuslistaa.
• Tasoita kasetissa oleva väriaine (ks. sivu 5.3).
• Puhdista tulostimen sisäpuoli (ks. sivu 5.5).
• Säädä tulostustarkkuutta tulostimen ominaisuuksista
(ks. sivu 4.16).
• Varmista, että värinsäästötila ei ole käytössä (ks. sivu 4.8).
• Poista yleiset tulostusongelmat (ks. sivu 6.3).
• Asenna uusi väriainekasetti ja tarkista sitten tulostuslaatu
(ks. sivu 2.4).
6.12 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen
Ongelma
Ratkaisu
Vaalea tai himmeä
tuloste
Jos sivulla näkyy pystysuuntainen juova tai häipymä:
• Väriaine on vähissä. Voit ehkä tilapäisesti pidentää
väriainekasetin käyttöikää. Ks. “Väriaineen tasoittaminen”
sivulla 5.3. Jos tämä ei paranna tulostuslaatua, asenna
uusi väriainekasetti.
• Paperi ei ehkä täytä tulostusmateriaalia koskevia
suosituksia (paperi on esimerkiksi kosteaa tai liian
karkeaa). Ks. “Paperimääritykset” sivulla 7.13.
• Jos koko sivu on vaalea, tulostustarkkuus on liian pieni tai
väriaineensäästötila on käytössä. Säädä
tulostustarkkuutta ja poista väriaineensäästötila käytöstä
kirjoittimen ominaisuusikkunasta. Ks. sivu 4.16 ja 4.8.
• Jos sivu on vaalea tai siinä on tahroja, väriainekasetti voi
vaatia puhdistamista. Ks. “Sisäpuolen puhdistaminen”
sivulla 5.5.
Väritahrat
• Paperi ei ehkä täytä tulostusmateriaalia koskevia
suosituksia (paperi on esimerkiksi kosteaa tai liian
karkeaa). Ks. “Paperimääritykset” sivulla 7.13.
• Siirtotela voi olla likainen. Ks. “Sisäpuolen puhdistaminen”
sivulla 5.5.
• Paperirata on ehkä puhdistettava. Ks. “Sisäpuolen
puhdistaminen” sivulla 5.5.
Häipymät
Jos sivulla näkyy satunnaisia häipymiä (yleensä pyöreitä),
syyt voivat olla seuraavat:
• Yksittäisessä arkissa voi olla vika. Yritä tulostaa työ
uudelleen.
• Paperin kosteuspitoisuus on epätasainen tai paperin
pinnalla on kosteita kohtia. Kokeile jotain muuta paperia.
Ks. “Paperimääritykset” sivulla 7.13.
• Paperierä on viallinen. Jokin valmistusvaihe on voinut
aiheuttaa sen, että paperin pinta hylkii väriainetta. Kokeile
erityyppistä tai -merkkistä paperia.
• Väriainekasetti voi olla viallinen. Lue seuraavan sivun
jakso “Toistuvat pystysuuntaiset jäljet”.
• Jos nämä ohjeet eivät korjaa ongelmaa, ota yhteyttä
huoltoedustajaan.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 6.13
6
Ongelma
Pystysuuntaiset
viivat
Ratkaisu
Sivulla näkyy mustia pystysuuntaisia viivoja:
• Väriainekasetin sisällä oleva valoherkkä rumpu on
todennäköisesti naarmuuntunut. Asenna uusi
väriainekasetti.
Harmaa tausta
Jos sivujen taustat ovat liian harmaita, alla olevat
toimenpiteet voivat ratkaista ongelman.
• Käytä kevyempää paperia.
Ks. “Paperimääritykset” sivulla 7.13.
• Tarkista tulostimen ympäristö. Jos tulostimen ympäristö
on erittäin kuiva tai kostea (suhteellinen kosteus yli 80%),
sivujen taustoista voi tulla harmaita.
• Poista vanha kasetti ja asenna sen tilalle uusi. Ks.
“Väriainekasetin asentaminen” sivulla 2.4.
Väriainetahrat
• Puhdista tulostimen sisäpuoli. Ks. “Sisäpuolen
puhdistaminen” sivulla 5.5.
• Tarkista paperin tyyppi ja laatu. Ks. “Paperimääritykset”
sivulla 7.13.
• Poista vanha kasetti ja asenna sen tilalle uusi. Ks.
“Väriainekasetin asentaminen” sivulla 2.4.
Toistuvat
pystysuuntaiset
jäljet
Jos sivun tulostuspuolella näkyy toistuvia jälkiä säännöllisin
välein, syy voi olla jokin seuraavista:
• Väriainekasetti voi olla viallinen. Jos sivulla on toistuvia
jälkiä, puhdista väriainekasetti tulostamalla useita
puhdistusarkkeja (ks, sivu 5.5). Jos samat ongelmat
jatkuvat edelleen, asenna uusi väriainekasetti. Ks.
“Väriainekasetin asentaminen” sivulla 2.4.
• Tulostimen osissa voi olla väriainetta. Jos tahrat ovat
sivun taustapuolella, ongelma todennäköisesti korjaantuu
itsestään muutaman sivun jälkeen.
• Kiinnitysyksikkö voi olla vahingoittunut. Ota yhteyttä
huoltoedustajaan.
6.14 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Ongelma
Tahroja taustalla
Ratkaisu
Taustalla olevat pilkut aiheutuvat siitä, että väriainetta
levittyy tulostettavalle sivulle.
• Paperi voi olla liian kosteaa. Vaihda paperia. Älä avaa
paperipakkauksia ennen käyttöä. Näin paperi ei pääse
imemään liikaa kosteutta ilmasta.
• Jos kirjekuoriin tulee pilkkuja, vaihda tulostusasettelua
niin, ettei tulostusalue mene kääntöpuolen saumojen
päälle. Saumakohtien päälle tulostaminen voi aiheuttaa
ongelman.
• Jos pilkut täyttävät tulostettavan sivun koko pinnan,
säädä tulostustarkkuutta sovelluksen tai tulostimen
ominaisuuksien kautta.
Epämuotoiset
merkit
• Jos merkit ovat epämuodostuneita ja onttoja, paperin
pinta voi olla liian sileä. Kokeile jotain muuta paperia. Ks.
“Paperimääritykset” sivulla 7.13.
• Jos merkit ovat epämuodostuneita ja aaltomaisia,
skannausyksikkö voi tarvita huoltoa. Tarkista, näkyykö
ilmiö myös esittelysivulla. Paina ohjauspaneelin Cancelpainiketta, kun tulostin on valmiustilassa. Ota tarvittaessa
yhteys huoltoon.
Sivu on vinossa
• Tarkista paperin tyyppi ja laatu. Ks. “Paperimääritykset”
sivulla 7.13.
• Varmista, että paperi tai muu tulostusmateriaali on lisätty
oikein ja että paperinohjaimet eivät ole liian tiukalla tai
löysällä.
Aaltoilu
• Tarkista paperin tyyppi ja laatu. Sekä korkea lämpötila
että kosteus voivat aiheuttaa paperin käpristymistä. Ks.
“Paperimääritykset” sivulla 7.13.
• Käännä paperilokerossa oleva paperinippu ympäri. Voit
myös kokeilla nipun kääntämistä 180 astetta lokerossa.
• Avaa takatulostuslokero ja kokeile tulostamista siihen.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 6.15
6
Ongelma
Ratkaisu
Rypyt tai taittumat
Varmista, että paperi on asetettu oikein lokeroon.
• Tarkista paperin tyyppi ja laatu. Ks. “Paperimääritykset”
sivulla 7.13.
• Avaa takatulostuslokero ja kokeile tulostamista siihen
(tulostuspuoli ylöspäin).
• Käännä paperilokerossa oleva paperinippu ympäri. Voit
myös kokeilla nipun kääntämistä 180 astetta lokerossa.
Sivujen
kääntöpuolet ovat
likaisia
• Siirtotela voi olla likainen. Ks. “Sisäpuolen puhdistaminen”
sivulla 5.5.
• Tarkista, vuotaako väriaine. Puhdista tulostimen sisäpuoli.
Sivu tulostuu
mustana.
• Väriainekasetti on ehkä asennettu väärin. Irrota kasetti ja
asenna se sitten takaisin.
• Väriainekasetti voi olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.
Asenna uusi väriainekasetti.
• Tulostin voi vaatia korjaamista. Ota yhteyttä
huoltoedustajaan.
Irtonainen
väriaine
Puhdista tulostimen sisäpuoli.
• Tarkista paperin tyyppi ja laatu. Ks. “Paperimääritykset”
sivulla 7.13.
• Asenna uusi väriainekasetti.
• Jos ongelma ei poistu, tulostin voi vaatia korjausta. Ota
yhteyttä huoltoedustajaan.
6.16 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Ongelma
Ratkaisu
Epätäydelliset
merkit
Merkkeihin voi tulla valkoisia alueita, vaikka merkkien pitäisi
olla kokonaan mustia:
• Jos käytät kalvoja, kokeile toisen tyyppistä materiaalia.
Tietty määrä valkoisia alueita on normaalia
kalvomateriaalin koostumuksesta johtuen.
• Saatat tulostaa paperin väärälle puolelle. Poista paperi ja
käännä se.
• Paperi ei ehkä täytä asetettuja vaatimuksia. Ks.
“Paperimääritykset” sivulla 7.13.
Vaakaraidat
Jos tulosteessa on vaakasuuntaisia mustia raitoja tai
tahroja, syy voi olla jokin seuraavista:
• Väriainekasetti on ehkä asennettu väärin. Irrota kasetti ja
asenna se sitten takaisin.
• Väriainekasetti voi olla viallinen. Asenna uusi
väriainekasetti.
Ks. “Väriainekasetin asentaminen” sivulla 2.4.
• Jos ongelma ei poistu, tulostin voi vaatia korjausta. Ota
yhteyttä huoltoedustajaan.
Käpristyminen
Jos tulostettu paperi on käpristynyt tai paperi ei syöty
tulostumeen:
• Käännä paperilokerossa oleva paperinippu ympäri. Voit
myös kokeilla nipun kääntämistä 180° lokerossa.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 6.17
6
Virheilmoituksien selvittäminen
Kun tulostimessa tapahtuu virhe, ohjauspaneeli ilmaisee
virheen laadun valoilla. Vertaa alla olevaa valokuviotaulukkoa
tulostimen valojen tilaan. Selvitä virhe noudattamalla ohjeita.
Symbolien merkitykset
valo ei pala
valo palaa
valo vilkkuu
Valojen tila
Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Järjestelmässä on ongelmia. Jos tällainen
ongelma ilmenee, ota yhteys huoltoon.
• Paperitukos. Ohjeita ongelman
ratkaisemisesta on jaksossa
“Paperitukosten poistaminen” sivulla 6.7.
• Tulostimen etukansi on auki. Sulje etukansi.
On Line/Error
-valo on
punainen
• Väriainekasetti on tyhjä. Poista vanha
kasetti ja asenna sen tilalle uusi. Ks.
“Väriainekasetin asentaminen” sivulla 2.4.
• Olet painanut Cancel-painiketta, kun
tulostin vastaanotti dataa.
• Käsinsyöttötilaa käytettäessä tämä
tarkoittaa, että käsinsyöttölokerossa ei ole
paperia. Lisää paperia käsinsyöttölokeroon.
• Jos tulostin vastaanottaa dataa, On Line/
Error -valo vilkkuu vihreänä.
• Kun tulostin tulostaa vastaanottamaansa
dataa, On Line/Error -valo vilkkuu
nopeasti vihreänä.
6.18 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Yleisiä Windowsin ongelmia
Ongelma
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Asennuksen aikana
näyttöön tulee ilmoitus,
jonka mukaan tiedosto on
käytössä.
Sulje kaikki sovellukset. Poista kaikki ohjelmat
Käynnistys-ryhmästä ja käynnistä Windows sitten
uudelleen. Asenna tulostinohjelmisto uudelleen.
Näyttöön tulee ilmoitus,
jonka mukaan LPT-porttiin
kirjoitettaessa tuli virhe.
• Varmista, että kaapeli on liitetty oikein ja että
tulostimessa on virta.
• Jos kaksisuuntaista tiedonsiirtoa ei ole otettu käyttöön
ohjaimesta, myös se aiheuttaa tämän viestin.
Näyttöön tulee viesti
“General Protection Fault”
(Yleinen suojausvirhe),
“Exception OE”, “Spool32”
tai “Illegal Operation”
(Laiton toiminto).
Sulje kaikki muut sovellukset, käynnistä Windows
uudelleen ja yritä tulostaa uudelleen.
6
Huomautus: Lisätietoja Windowsin virheilmoituksista on tietokoneen mukana
toimitetuissa Microsoft Windows 9x:n, Windows Me:n, Windows NT 4.0:n,
Windows 2000:n tai Windows XP:n oppaissa.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 6.19
Yleisiä Linuxin ongelmia
Ongelma
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Asetusten muuttaminen
kokoonpanotyökalulla ei
onnistu.
Yleisten asetusten muuttamiseen tarvitaan
järjestelmänhallitsijan oikeudet.
Käytössä on KDEtyöpöytä, mutta
kokoonpanotyökalu ja
LLPR eivät käynnisty.
GTK-kirjastoja ei ehkä ole asennettu. Ne toimitetaan
useimpien Linux-jakelujen mukana, mutta ne on ehkä
asennettava manuaalisesti. Lue asennuskäsikirjasta ohjeet
lisäpakettien asentamisesta.
Tämä paketti on juuri
asennettu, mutta KDE/
Gnome-valikot ovat
tyhjiä.
Jotkin KDE:n ja GNOME:n versiot edellyttävät, että istunto
käynnistetään uudelleen, jotta muutokset tulisivat
voimaan.
Tulostimen asetuksia
muutettaessa näyttöön
tulee virhesanoma “Some
options are not selected”.
Joidenkin tulostimien asetukset ovat ristiriitaisia. Toisin
sanoen kahden eri asetuksen tietyt arvot eivät voi olla
valittuina samanaikaisesti. Kun muutat asetusta ja
tulostuspaketti havaitsee tällaisen ristiriidan, ristiriitaisen
asetuksen arvoksi asetetaan “No Choice” ja sinun on
valittava hyväksyttävä arvo, ennen kuin muutokset
voidaan tallentaa.
Tulostinta ei voi määrittää
oletustulostimeksi.
• Joissakin tilanteissa oletustulostimen vaihtaminen ei
ehkä ole mahdollista. Tällainen tilanne esiintyy joissakin
LPRng-varianteissa, varsinkin uusissa RedHatjärjestelmissä, jotka käyttävät tulostusjonoissa
“printcnf”-tietokantaa.
• Kun käytät printconf'ia, järjestelmän (yleensä 'printool'komennolla) hallitsemien tulosimien tiedot päivitetään
automaattisesti /etc/printcap-tiedostoon ja /etc/
printcap.local-hakemistossa olevat jonot lisätään
tuloksena olevaan tiedostoon. Koska LPRng:n
oletustulostusjono on /etc/printcap-tiedostossa
määritetty ensimmäiseksi jonoksi, Samsung Printer
Package ei pysty muuttamaan oletusarvoa, kun jotkin
jonot on määritetty toisin printtool-komennolla.
• LPD-järjestelmät tunnistavat oletusjonon nimen 'lp'
perusteella. Toisin sanoen, jos tämän niminen jono on jo
olemassa ja jos sillä ei ole aliasnimiä, et voi muuttaa
oletustulostinta. Eräs tapa ratkaista tilanne on joko
poistaa jono tai muuttaa sen nimi manuaalisesti /etc/
printcap-tiedostoon.
6.20 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Ongelma
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Moniotos-asetus ei toimi
oikein joissakin
asiakirjoissa.
Moniotos-ominaisuus toteutetaan käsittelemällä lähetetyt
PostScript-data tulostusjärjestelmässä. Tällainen käsittely
on kuitenkin mahdollista vain siinä tapauksessa, että
PostScript-data täyttää Adobe Document Structing
Conventions -määritykset. Moniotos- ja muita
jälkikäsittelyä edellyttäviä ominaisuuksia käytettäessä
saattaa tulla ongelmia, jos tulostettava asiakirja ei ole
yhteensopivassa muodossa.
Jotkin LLPR:stä valitut
asetukset eivät näytä
vaikuttavat, kun käytössä
on BSD lpr (Slackware,
Debian, vanhemmat
versiot).
Aikaisemmissa BSD lpr -järjestelmissä oli
tulostusjärjestelmälle lähetettävälle asetusmerkkijonolle
asetettu pituusrajoitus. Näin ollen, jos valitset paljon
erilaisia asetuksia, niiden yhteinen pituus saattaa olla liian
suuri ja jotkin niistä saattavat jäädä siirtymättä ohjelmille,
jotka käyttävät niitä. Yritä käyttää vähemmän
oletusarvoista poikkeavia asetuksia muistin säästämiseksi.
Vaakasuunnassa
tulostettava asiakirja
tulostuu kierrettynä ja
toinen reuna puuttuu.
Useimmat Unix-sovellukset, jotka tukevat vaakasuunnassa
tapahtuvaa tulostusta, generoivat PostScript-koodin, joka
olisi tulostettava sellaisena kuin se on. Tällaisessa
tapauksessa LLPR-asetuksen arvona on pidettävä sen
oletusarvo (Portrait), jolloin sivu tulostuu oikein.
CUPSia käytettäessä
jotkin sivut tulostuvat
täysin valkoisina.
Jos lähetettävä data on EPS (Encapsulated PostScript) muodossa, jotkin CUPSin aikaisemmat versiot
(versio 1.1.10 ja vanhemmat) eivät käsittele sitä oikein
koodissa olevan virheen vuoksi. Kun data kulkee LLPR:n
läpi, Printer Package hoitaa asian, koska se muuntaa
tiedot normaaliin PostScript-muotoon. Jos sovellus
kuitenkin ohittaa LLPR:n ja lähettää EPS-datan CUPS:ille,
asiakirja ei ehkä tulostu oikein.
Tulostaminen SMB
(Windows) -tulostimelle
ei onnistu.
Jotta SMB-jaettujen tulostimien (esimerkiksi Windowstietokoneissa) asetukset voitaisiin määrittää ja tulostimia
voitaisiin käyttää, käytössä on oltava oikea SAMBApakkaus, joka mahdollistaa ominaisuuden hyödyntämisen.
Järjestelmässä on oltava käytettävissä “smbclient”komento.
Sovellus ei reagoi
komentoihin, kun LLPR
on toiminnassa.
Useimmat Unix-sovellukset olettavat, että tavalliset
komennot, kuten “lpr”, eivät ole vuorovaikutteisia eivätkä
siksi jää odottamaan komennon suorituksen päättymistä.
Koska LLPR odottaa käyttäjältä tietoja, ennen kuin se
siirtää työn taustatulostukseen, sovellus jää usein
odottamaan prosessin valmistumista ja siksi sovellus ei
reagoi komentoihin (eikä päivitä näyttöä). Tämä on
normaalia ja sovellus alkaa toimia normaalisti, kun
käyttäjä poistuu LLPR:stä.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 6.21
6
Ongelma
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Kuinka SMB-palvelimen
IP-osoite määritetään?
Se voidaan määrittää kokoonpanotyökalun “Add Printer”valintaikkunassa, ellet käytä CUPS-tuostusjärjestelmää.
Ikävä kyllä CUPS ei tällä hetkellä salli SMB-tulostimien IPosoitteen määrittämistä, joten sinun on voitava selata
resursseja Samballa, jotta voisit tulostaa.
Jotkin asiakirjat
tulostuvat täysin
valkoisina (sivuilla ei ole
tekstiä).
Jotkin CUPSin versiot, varsinkin Mandrake Linux 8.1:tä
edeltävät versiot, käsittelevät PostScript-koodin
virheellisesti joistakin sovelluksista tulostettaessa. Päivitä
järjestelmääsi CUPSin uusin versio (vähintään versio
1.1.14). Tämän Linux-tulostuspakkauksen mukana on
suosituimpiin jakeluihin sopivat RMP-paketit.
CUPSia käytettäessä
jotkin asetukset (kuten
moniotos) näyttävä
olevan aina valittuina,
vaikka niitä ei ole
määritetty LLPR:ssä.
Jotkin paikalliset asetukset on ehkä määritetty
~/.lpoptions-tiedostossa, jota ylläpidetään lpoptionskomennolla. Nämä asetukset ovat aina käytössä, ellei
vastaavia LLPR-asetuksia ole määritetty. Pääset eroon
kaikista asetuksista, kun suoritat seuraavan komennon
(kirjoita jonon nimi sanan “printer” tilalle): lpoptions -x
printer
Näyttöön tulee
virhesanoma “Permission
denied”, kun tiedostoa
yritetään tulostaa.
Useimmat tulostusjärjestelmät eivät toimi super-useroikeuksin, vaan erityisenä käyttäjänä (tavallisesti “lp”käyttäjänä). Tämän vuoksi on varmistettava, että
taustatulostusprosessin (spooler daemon) omistavalla
käyttäjällä on oikeus lukea tulostettava tiedosto.
PCL (tai SPL) -tulostin
tulostaa joskus
virhesanomia asiakirjan
sijasta.
Ikävä kyllä jotkin Unix-sovellukset saattavat tuottaa
PostScript-koodia, jota Ghostscript tai itse PostScripttulostin ei tue. Voit yrittää tulostaa tiedostoon ja
tarkastella tulosta Ghostscriptillä (voit tehdä sen
interaktiivisesti gv:llä tai ghostview'lla). Näin ehkä saat
selville, missä virhe on. Koska virhe on todennäköisesti
sovelluksessa, sinun kannattaa ilmoittaa siitä ohjelman
valmistajalle.
6.22 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
7
Liite
Tämän luvun sisältö:
• Tulostimen käyttäminen Linuxissa
• Tulostimen tekniset tiedot
• Paperimääritykset
Tulostimen käyttäminen Linuxissa
Tulostinohjaimen asentaminen
Järjestelmävaatimukset
Tuetut käyttöjärjestelmäversiot
• Redhat 6.2/7.0/7.1 ja uudempi.
• Linux Mandrake 7.1/8.0 ja uudempi.
• SuSE 6.4/7.0/7.1 ja uudempi.
• Debian 2.2 ja uudempi.
• Caldera OpenLinux 2.3/2.4 ja uudempi.
• Turbo Linux 6.0 ja uudempi.
• Slackware 7.0/7.1 ja uudempi.
Suositukset
• Pentium IV 1 GHz tai uudempi
• vähintään 256 Mt RAM-muistia.
• vähintään 1 Gt levymuistia.
Ohjelmisto
• Glibc 2.1 tai uudempi
• GTK+ 1.2 tai uudempi.
• GhostScript.
Tulostinohjaimen asentaminen
1 Varmista, että tulostin on liitetty tietokoneeseen. Kytke
virta tietokoneeseen ja tulostimeen.
2 Kun Administrator Login -ikkuna tulee näyttöön, kirjoita
login-kenttään “root” ja kirjoita järjestelmän salasana.
Huomautus: Tulostinohjelmiston asentaminen edellyttää, että
olet kirjautunut sisään pääkäyttäjänä (root). Jos et ole, kysy
neuvoja järjestelmänvalvojalta.
3 Aseta tulostimen CD-levy CD-ROM-asemaan. Asennus
käynnistyy automaattisesti.
7.2
LIITE
Huomautus: Jos CD-levyllä oleva asennusohjelma ei käynnisty
automaattisesti, napsauta ikkunan alaosassa olevaan
-kuvaketta. Kun pääteikkuna tulee näyttöön, kirjoita:
[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (CD-levyn hakemisto)
[[email protected] cdrom]# ./setup.sh
4 Valitse asennustapa, joko Recommended tai Expert ja
napsauta Continue-näppäintä.
Recommended-tapa on täysin automaattinen. Se ei kysy
mitään lisätietoja. Expert-asennusta käyttäessäsi voit
valita asennushakemiston tai tulostusjärjestelmän.
5 Jos valitset Recommended-vaihtoehdon, jatka
vaiheesta 6.
Jos valitset Expert-asennuksen, valitse myös haluamasi
asetukset ja napsauta Begin Install -painiketta.
LIITE
7.3
7
6 Tulostinohjaimen asennus alkaa. Kun asennus on valmis,
napsauta Start-painiketta.
7 Näyttöön tulee Linux Printer Configuration -ikkuna.
Napsauta ikkunan ylöosassa olevan työkalupalkin Add
Printer -kuvaketta.
Huomautus: Administrator Login -ikkuna saattaa tullaa näyttöön
käytössä olevan tulostusjärjestelmän mukaan. Kirjoita Loginkentään “root” ja kirjoita sitten järjestelmän salasana.
8 Näet nyt järjestelmässä olevat tulostimet. Valitse tulostin,
jota haluat käyttää. Add a Printer -ikkunan yläosassa
näkyvät valittuna olevan tulostimen toimintovälilehdet.
7.4
LIITE
9 Valitse Connection-välilehti ja varmista, että tulostinportin
asetukset ovat oikein. Muuta laiteasetuksia tarvittaessa.
10 Näet tulostimen käytössä olevat asetukset Settingsvälilehdestä ja Queue-välilehdestä. Voit tarvittaessa
muuttaa näitä asetuksia.
Huomautus: Asetusvalinnat saattavat vaihdella käytössä olevan
tulostimen mukaan. Queue-ikkunan Description- ja Locationkentät eivät ehkä näy käytössä olevan tulostusjärjestelmän
mukaan.
11 Kun lopetat, valitse OK.
12 Kun näyttöön tulee ikkuna, jossa sanotaan, että tulostimen
asetukset ovat oikein, napsauta OK-painiketta.
7
13 Linux Printer Configuration -ikkuna tulee uudelleen
näyttöön. Näet tulostinta koskevia tietoja Infovälilehdestä. Voit tarvittaessa muuttaa tulostimen
asetuksia. Lisätietoja tulostimen asetusten muuttamisesta
on jaksossa “Configuration Tool (Kokoonpanotyökalu) ohjelman käyttäminen” sivulla 7.8.
LIITE
7.5
Tulostimen liitäntätavan muuttaminen
Jos käytössä on USB-liitäntä ja haluatkin käyttää
rinnakkaisliitäntää tai päinvastoin, sinun on lisättävä tulostin
järjestelmään myös toisella liitäntätavalla. Toimi seuraavasti:
1 Varmista, että tulostin on liitetty tietokoneeseen. Kytke
virta tietokoneeseen ja tulostimeen.
2 Kun Administrator Login -ikkuna tulee näyttöön, kirjoita
login-kenttään “root” ja kirjoita järjestelmän salasana.
Huomautus: Tulostinohjelmiston asentaminen edellyttää, että
olet kirjautunut sisään pääkäyttäjänä (root). Jos et ole, kysy
neuvoja järjestelmänvalvojalta.
3 Valitse työpöydän Startup Menu -kuvakkeesta Linux
Printer ja sitten Configuration Tool.
Voit avata Linux Printer Configuration -ikkunan myös
kirjoittamalla pääteikkunaan “Linux-config”.
4 Kun Linux Printer Configuration -ikkuna tulee näkyviin,
napsauta ikkunan yläosassa olevan työkalurivin Add
Printer -kuvaketta.
5 Valitse Connection-välilehti Add a Printer -ikkunan
yläosasta.
Varmista, että tulostinportti on määritetty oikein. Muuta
laiteasetuksia tarvittaessa.
6 Napsauta OK-painiketta.
7.6
LIITE
Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen
1 Valitse työpöydän Startup Menu -kuvakkeesta Linux
Printer ja sitten Configuration Tool.
Voit avata Linux Printer Configuration -ikkunan myös
Kirjoittamalla pääteikkunaan “Linux-config”.
2 Valitse Linux Printer Configuration -ikkunan Filevalikosta Uninstall.
3 Näyttöön tulee Administrator Login -ikkuna. Kirjoita
Login-kentään “root” ja kirjoita sitten järjestelmän
salasana. Napsauta Proceed-painiketta.
Huomautus: Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen
edellyttää, että olet kirjautunut sisään pääkäyttäjänä (root). Jos et
ole, kysy neuvoja järjestelmänvalvojalta.
7
4 Näyttöön tulee sanomaikkuna, jossa sinua pyydetään
vahvistamaan poisto. Napsauta Yes-painiketta.
5 Valitse Complete uninstall ja sitten Uninstall.
LIITE
7.7
6 Aloita poisto napsauttamalla OK-painiketta.
7 Kun poisto on suoritettu, napsauta Finished-painiketta.
Configuration Tool (Kokoonpanotyökalu) ohjelman käyttäminen
Kokoonpanotyökalulla voidaan suorittaa ylläpitotoimia, kuten
lisätä ja poistaa kirjoittimia tai muuttaa niiden asetuksia. Myös
käyttäjät voivat tarkastella sen avulla tulostusjonoja ja
tulostimen ominaisuuksia sekä muuttaa omia asetuksiaan.
Kokoonpanotyökalun käynnistäminen:
1 Valitse näytön alaosassa olevasta Startup Menu kuvakkeesta Linux Printer ja sitten Configuration Tool.
Näyttöön tulee Linux Printer Configuration -ikkuna.
Voit avata tämän ikkunan myös kirjoittamalla
pääteikkunaan “Linux-config”.
2 Linux Printer Configuration -ikkunan vasemmassa ruudussa
näkyy luettelo asennetuista tulostimista. Oikeanpuoleisessa
ruudussa näkyy joukko välilehtiä, joista näkyy valittuna
olevaa tulostinta koskevia tietoja.
Valitse haluamasi tulostin ellei se ole jo valittuna.
7.8
LIITE
3 Info-välilehdessä näkyy yleisiä tietoja tulostimesta.
Jos olet Internet-käyttäjä, pääset Samsungin Websivustoon napsauttamalla Go to the Web page for this
printer -painiketta.
Valitse Job-välilehti, jos haluat tarkastella tai muuttaa
valitun tulostimen tulostusjonoa. Voit keskeyttää,
käynnistää uudelleen tai poistaa jonossa olevia töitä. Voit
siirtää haluamasi työn toisen tulostimen jonoon hiirellä
vetämällä.
Voit muuttaa tulostimen asetusten oletusarvoja
Properties-välilehdessä.
Huomautus: Käyttäjät voivat halutessaan määrittää itselleen
paremmin sopivat asetukset järjestelmänvalvojan määrittämien
asetusten sijaan. Kun käyttäjä napsauttaa Apply-painiketta,
hänen määrittämänsä asetukset tallennetaan käyttäjäprofiiliin ja
LLPR voi käyttää niitä. Jos järjestelmänvalvoja muuttaa asetuksia
kokoonpanotyökalulla, nämä asetukset tallennetaan yleisiksi
asetuksiksi.
LIITE
7.9
7
LLPR:n ominaisuuksien muuttaminen
Voit hienosäätää tulostimen ominaisuuksia avaamalla LLPR
Properties -ikkunan.
LLPR Properties -ikkunan avaaminen:
1 Valitse käyttämäsi sovelluksen Print-komento.
2 Kun Linux LPR -ikkunan tulee näyttöön, valitse Properties.
Voit avata LLPR-ikkunan myös seuraavasti:
• Valitse näytön alaosassa olevasta Startup Menu kuvakkeesta Linux Printer ja sitten Linux LPR.
• Jos Linux Printer Configuration -ikkuna on jo avoinna,
valitse Print -valikosta Test Print .
7.10 LIITE
3 Näyttöön tulee LLPR Properties -ikkuna.
Ikkunan yläosassa on seuraavat kuusi välilehteä:
• General - voit muuttaa paperin koon, tyypin ja lähteen,
asiakirjan tulostussuunnan, valita kaksipuolisen
tulostuksen, lisätä aloitus- ja lopetussivun sekä muuttaa
arkille tulostettavien sivujen määrän.
• Margins - voit määrittää sivun reunusten leveyden.
Oikealla puolella olevasta mallista näkyvät voimassa
olevat asetukset. Nämä reunusasetukset eivät päde, kun
tulostetaan PostScript-dataa.
• Image - voit määrittää asetukset, joita käytetään, kun
tulostat kuvatiedostoja silloin, kun ei-PostScriptmuodossa oleva asiakirja lähetetään LLPR:lle.
Väriasetukset ovat voimassa myös PostScript-asiakirjoille.
• Text - voit valita tekstin tiheyden ja ottaa
syntaksivärityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
• HP-GL/2 - voit määrittää joidenkin piirturien
käyttämässä HP-GL/2-muodossa olevien asiakirjojen
tulostamisessa käytettävät oletusasetukset.
• Advanced - voit määrittää tulostimelle oletusarvoista
poikkeavat asetukset.
Voit tallentaa määrittämäsi asetukset napsauttamalla
ikkunan alareunassa olevaa Save-painiketta.
Saat yksityiskohtaisia tietoja ikkunassa olevista asetuksista
napsauttamalla Help-painiketta.
4 Voit ottaa asetukset käyttöön napsauttamalla LLPR
Properties -ikkunan OK-painiketta. Linux LPR -ikkuna
tulee uudelleen näyttöön. Voit käynnistää tulostuksen OKpainikkeella.
LIITE 7.11
7
Tulostimen tekniset tiedot
Osa
Tiedot ja kuvaus
Tulostusnopeusa
Enintään 16 sivua/min. (A4),
enintään 17 sivua/min. (Letter)
Tarkkuus
Suurin todellinen teho 600 x 600 dpi
Ensimmäisen
tulosteen aika
12 sekuntia.
Lämpenemisaika
30 sekuntia
Syöttöjännite
Vaihtovirta 120 V (USA ja Kanada) /
220 ~ 240 V (muut), 50 / 60 Hz
Virrankulutus
Laitteen toimiessa keskimäärin 280 W /
lepotilassa alle 10 W
Melutasob
Lepotilassa: alle 35 dBA;
Toimiessa: alle 50 dBA
Lepotila: taustaään
Väriaine
Yksi kasetti
Väriainekasetin
käyttöikäc
3 000 sivua (ensiasennuskasetti 1 000
sivua), kun väripeitto on 5 % (IDC)
Kapasiteetti
Enintään 15 000 sivua kuukaudessa
Paino
7 kg
Pakkauksen paino
Paperi: 1,76 kg, muovi: 0,2 kg
Ulkomitat (l x s x k)
352 x 372 x 196 mm
Käyttöolosuhteet
Lämpötila: 10 ~ 32 °C ;
kosteus: 20 ~ 80 %
Emulointi
SPL
RAM-muistin määrä
8 Mt (ei laajennettavissa)
Fontit
Windows-fontti
Liitäntä
• IEEE 1284 kaksisuuntainen rinnakkainen
- Tuetut toimintatilat: Compatible,
Nibble, Byte, ECP
• USB-liitäntästandardi
- USB 1.1 -yhteensopiva
- 12 Mbps 1 portti
a. Käyttöjärjestelmä, suoritusteho, sovellusohjelmisto,
yhteysmenetelmä, tietovälineen tyyppi ja koko sekä työn vaativuus
vaikuttavat tulostusnopeuteen.
b. Äänenpainetaso, ISO7779
c. Käyttöympäristö, tulostusväli, tietovälineen tyyppi ja koko sekä
tulostusmenetelmä.
7.12 LIITE
Paperimääritykset
Yleistä
Tulostimessa voidaan käyttää erilaisia tulostusmateriaaleja,
kuten arkkeja (mukaan lukien sataprosenttisesti kierrätetty
kuitupitoinen paperi), kirjekuoria, tarroja, kalvoja ja
mukautettuja paperikokoja. Materiaalin ominaisuudet, kuten
paino, rakenne, kuitu ja kosteuspitoisuus, ovat tärkeitä
tulostimen suorituskykyyn ja tulostusjälkeen vaikuttavia
tekijöitä. Jos paperi ei täytä tässä oppaassa annettuja
vaatimuksia, seurauksena voi olla seuraavia ongelmia:
• Huono tulostuslaatu.
• Toistuvia paperitukoksia.
• Tulostin kuluu nopeammin.
Huomautuksia:
• On mahdollista, että paperi täyttää kaikki tämän käyttöoppaan
antamat määritykset, mutta ei silti tuota tyydyttäviä tuloksia.
Tämä saattaa aiheutua paperin väärästä käsittelystä,
sopimattomasta lämpötilasta ja kosteustasosta tai muista
seikoista, joihin Samsung ei voi vaikuttaa.
• Ennen kuin ostat suuren määrän paperia, varmista, että paperi
täyttää tässä käyttöoppaassa eritellyt vaatimukset.
VAROITUS: Muun kuin tässä esitettyjä määrityksiä vastaavan
paperin käyttö saattaa aiheuttaa kirjoittimessa ongelmia, jotka
vaativat korjauksia. Samsungin takuu- ja huoltosopimukset eivät
kata tällaisia korjauksia.
LIITE 7.13
7
Tuetut paperikoot
Paperi
Mitata
Letter
216 X 279 mm
A4
210 X 297 mm
Executive
191 X 267 mm
Legal
216 X 356 mm
B5 (JIS)
182 X 257 mm
Folio
216 X 330 mm
Vähimmäiskoko
(mukautettu)
76 x 127 mm
Suurin koko
(mukautettu)
216 X 356 mm
Kalvo
Tarrat
Kirjekuoret
Paino
60 - 90 g/m2
bond
Määräb
• paperilokero:
250 arkkia,
kun paperin
paino on
75 g/m2
• käsinsyöttölokero: yksi
arkki
60 - 163 g/m2
bond
Samat
vähimmäis- ja
enimmäiskoot
kuin edellä.
Paksuus:
0,10 X 0,14 mm
käsinsyöttölokero: yksi
arkki
enintään 90 g/m2
bond
a. Tulostimessa voi käyttää monia eri materiaalikokoja. Ks. “Korteille tai
mukautetulle paperikoolle tulostaminen” sivulla 3.15.
b. Määrät voivat vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä olosuhteiden
mukaan.
Huomautus: Jos tulostusmateriaalin pituus on alle 127 mm,
tuloksena voi olla paperitukoksia. Saat parhaat tulokset
säilyttämällä ja käsittelemällä paperia oikein. Lisätietoja on
jaksossa “Tulostusympäristö ja paperin säilytystilat” sivulla 7.17.
7.14 LIITE
Ohjeita paperin käytöstä
Parhaat tulokset saadaan aikaan tavallisella paperilla, jonka
paino on 75 g/m2 . Varmista, että paperi on hyvälaatuista ja ettei
siinä ole viiltoja, koloja, repeytymiä, tahroja, irrallisia hiukkasia,
pölyä, ryppyjä, aukkoja eikä käpristyneitä tai taittuneita
reunoja.
Jos käytät erikoispaperia (kuten bond-paperia tai uusiopaperia),
tarkasta tyyppi paperin pakkauksesta.
Seuraavat ongelmat voivat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia,
tukoksia ja jopa vaurioita kirjoittimelle.
Oire
Paperiongelma
Ratkaisu
Huono
tulostuslaatu tai
väriaineen
kiinnitys, ongelmia
syötössä.
Liian kostea,
karhea, sileä tai
kohokuvioinen
paperi; viallinen
paperierä.
Kokeile toisenlaista
paperia. Sileyssuositus
on 100 - 250 Sheffield,
4 - 5 %:n
kosteuspitoisuus.
Häipymät,
tukokset,
käpristyminen.
Säilytetty väärissä
olosuhteissa.
Säilytä paperi
lappeellaan
alkuperäispakkauksessa
kosteudelta suojattuna.
Harmaita
taustavarjostumia
tai tulostimen
aiheuttamia jälkiä.
Käytä kevyempää
Liian raskas paperi. paperia, avaa
takatulostuslokero.
Paperi rypistyy
syöttövaiheessa.
Paperi on liian
kosteaa,
kuitusuunta on
väärä tai kuidut
ovat liian lyhyitä.
• Avaa
takatulostuslokero.
• Käytä pitkäkuituista
paperia.
Tukokset,
tulostinvauriot.
Aukot tai reiät.
Älä käytä paperia, jossa
on aukkoja tai
rei'ityksiä.
Ongelmia syötössä. Rosoiset reunat.
Käytä hyvälaatuista
paperia.
Huomautuksia:
• Älä käytä kirjelomakkeita, jotka on painettu alhaisessa
lämpötilassa käytettävällä musteella (esim. joissakin
termografiamenetelmissä käytetyllä musteella).
• Älä käytä kohokuvioisia kirjelomakkeita.
• Tulostin kiinnittää väriaineen paperiin lämmön ja paineen avulla.
Varmista, että kaikissa värillisissä papereissa ja esipainetuissa
lomakkeissa käytetään väriaineita, jotka kestävät
kiinnityslämpötilan (200 °C 0,1 sekunnin ajan).
LIITE 7.15
7
Paperimääritykset
Ominaisuus
Määritys
Happopitoisuus
5.5 ~ 8.0 pH.
Paksuus
0,094 ~ 0,18 mm.
Taipuminen nipussa
Tasainen alle 5 mm.
Leikkuureuna
Tasainen ilman näkyvää rispaantumista.
Kuumennuskestävyys
Ei saa hiiltyä, sulaa, siirtyä tai päästää
vaarallisia kaasuja kuumennettaessa
200 °C:n lämpötilaan 0,1 sekunnin ajan.
Kuitu
Pitkäkuituinen.
Kosteuspitoisuus
4 % ~ 6 % painosta.
Tasaisuus
100 ~ 250 Sheffield.
Tulostusmäärä
Tulostuslokero
7.16 LIITE
Määrä
Ylätulostuslokero
(tulostuspuoli alas)
50 arkkia, kun paperin paino on 75 g/m2
bond.
Takatulostuslokero
(tulostuspuoli ylös)
1 arkki, kun paperin paino on 75 g/m2
bond.
Tulostusympäristö ja paperin säilytystilat
Paperin säilytysolosuhteet vaikuttavat paperin
syöttöominaisuuksiin.
Tulostusympäristön ja paperin säilytystilojen tulisi
ihannetapauksessa olla lähellä huoneenlämpötilaa eikä liian
kuivia tai kosteita. Muista, että paperi on hygroskooppista, se
sitoo ja luovuttaa kosteutta nopeasti.
Kuumuus ja kosteus yhdessä turmelevat paperin. Kuumuus saa
paperissa olevan kosteuden haihtumaan, kun taas kylmyys saa
kosteuden tiivistymään arkeille. Lämmityslaitteet ja ilmastointi
poistavat huoneista suurimman osan kosteutta. Kun
paperipakkaus avataan ja paperia käytetään, se menettää
kosteuttaan, mikä aiheuttaa juovia ja tahroja. Kostea sää tai
vedenjäähdyttimet voivat lisätä huoneilman kosteutta. Kun
paperipakkaus avataan ja paperia käytetään, paperi imee
ylimääräistä kosteutta, mikä aiheuttaa vaalean tulostusjäljen ja
häipymiä. Paperi voi kosteuden vaihtuessa myös muuttaa
muotoaan. Siitä voi aiheutua paperitukoksia.
Paperia ei pidä ostaa enempää kuin voidaan käyttää lyhyehkönä
aikana (noin 3 kk). Jos paperia säilytetään pitkiä aikoja, se voi
joutua kokemaan liiallisia kuumuuden ja kosteuden vaihteluja,
jotka aiheuttavat vahinkoa. Suunnittelu on tärkeätä, jotta isot
paperierät eivät kärsisi vahinkoja.
Avaamattomat paperipakkaukset voivat pysyä
muuttumattomina useita kuukausia ennen käyttöä. Avatut
paperipakkaukset ovat herkempiä ympäristövahingoille, etenkin
jos niitä ei säilytetä kosteutta kestävissä kääreissä.
Paperin säilytysympäristöstä täytyy huolehtia oikein, jotta
tulostimen suoritusteho pysyisi mahdollisimman hyvänä.
Vaadittu lämpötila on 20° - 24°C ja suhteellisen kosteuden on
oltava 45 % - 55 %. Seuraavista ohjeista voi olla apua paperin
säilytysympäristön määrittämisessä:
• Paperin säilytyslämpötilan tulee olla mahdollisimman lähellä
huonelämpötilaa.
• Ilma ei saa olla liian kuivaa tai kosteaa.
• Paras tapa säilyttää avattu paperipakkaus on käyttää
kosteutta kestävää käärettä. Jos tulostimen käyttöympäristö
vaihtelee paljon, avaa vain yhtenä päivänä tarvittava
paperimäärä estääksesi kosteuden vaihtelut.
LIITE 7.17
7
HUOMAUTUS
7.18 LIITE
HAKEMISTO
A
O
asennus
väriainekasetti 2.4
asetus
kuvatila 4.16
paperilähde 4.6
paperilaji 4.6
paperin koko 4.6
suosikki 4.5
tarkkuus 4.16
true type -asetukset 4.16
tummuus 4.16
värinsäästö 4.16
asiakirja, tulostus 4.2
ohjauspaneeli, käyttö 1.6
ohjelmisto
esittely 2.13
järjestelmävaatimukset
2.15
Linux 7.2
ongelma
Linux 6.20
Windows 6.19
E
esittelysivu, tulostus 2.12
I
install
software 2.15
L
language, change 2.19
liittäminen
rinnakkaiskaapeli 2.9
USB-kaapeli 2.10
virtajohto 2.11
P
paperi, kapasiteetti 3.3
paperi, ohjeita 3.4
paperin koko 3.3
paperin lisääminen 3.7
käsinsyöttölokeroon 3.8
lokeroon 2.6, 3.7
paperitukokset,
poistaminen
6.7
peite
luominen 4.22
poistaminen 4.25
tulostus 4.24
peruuta tulostus 4.4
puhdistus, tulostin 5.5
puhdistusarkki, tulostus 5.7
1
S
V
software
install 2.15
uninstall 2.19
status monitor, käyttö 4.26
väriainekasetti
asennus 2.4
ikä 5.2
tasoittaminen 5.3
vaihtaminen 5.4
värinsäästö 4.8
vesileima
luominen 4.20
muokkaaminen 4.21
poistaminen 4.21
tulostus 4.19
virhe, selvitys 6.18
T
tekniset tiedot
paperi 7.13
tulostin 7.12
tulostin, jakaminen 4.28
tulostin, puhdistus 5.5
tulostinkaapeli, liittäminen 2.9
tulostus
asiakirja 4.2
esittelysivu 2.12
juliste 4.14
moniotos 4.10
peite 4.22
pienentäminen/suurentaminen 4.12
puhdistusarkki 5.7
sovita sivulle 4.13
vesileima 4.19
tulostuslokero,
valitseminen
3.5
2
Home
Käy osoitteessa:
www.samsungprinter.com
Rev.2.00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement