Samsung 800W, 1000W Owner's manual

Samsung 800W, 1000W Owner's manual
Digitaalinen
Kuvakehys
Käyttöopas
800W
1000W
Napsauta
Sisältö
Varotoimet
Aloitus
Multimedian toistaminen
Multimedian selaaminen ja
hallinta
Asetusten mukauttaminen
Liite
Hakemisto
Lue tämä opas huolella, jotta osaat käyttää ja
huoltaa kehystä oikein.
Oppaan kuvat ja näyttökuvat on otettu 800W-mallista.
Sisältö
Opastuskuvakkeet
Tutustu ennen aloittamista oppaan kuvakkeisiin.
Varoitus - tilanne, joka saattaa vioittaa kehystä
tai muita laitteita
Huomautus - huomautus, käyttövinkki tai
lisätieto
©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
• Tämän oppaan sisältöä ei saa missään tapauksessa
kopioida tai levittää ilman SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD:n lupaa
• Tuotetiedot ja tämän oppaan sisältö voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta, jos tuotteen toimintoja parannellaan.
Varotoimet. .......................................... 3
Aloitus.................................................. 6
Paketin sisältö . ......................................... 6
Kehyksen esittely ...................................... 7
Avaa kehys ............................................. 10
Liitä muuntaja ja kytke virta päälle ........... 10
Määritä perusasetukset ........................... 11
Päävalikko .............................................. 12
Ajan ja päivämäärän näyttö....................... 13
Ulkoisten muistilaitteiden liittäminen . ....... 14
Muistin valinta ......................................... 15
Kehyksen yhdistäminen PC:hen................ 16
Tiedostojen siirto PC:ltä............................ 17
Multimedian toistaminen. ................. 19
Diaesityksen näyttäminen. ........................ 19
Videoiden toistaminen ............................. 24
Musiikin soitto........................................... 27
Multimedian selaaminen ja
hallinta............................................... 29
Tiedostojen selaaminen. ........................... 29
Tiedostojen hallinta ................................. 30
Asetusten mukauttaminen................ 33
Diaesityksen asetusten säätäminen. ......... 33
Ajan ja päivämäärän säätäminen............... 33
Hälytysten määrittäminen ja käyttö .......... 34
Yleisasetusten mukauttaminen ................ 36
Kehyksen päivittäminen ja nollaaminen. .... 38
Liite.................................................... 39
Käyttö PC:n mininäyttönä . ...................... 39
Laitteisto-ohjelmiston päivitys . ................ 40
Vianmääritys ........................................... 41
Tekniset tiedot . ....................................... 43
Kehyksen hävittäminen ........................... 44
Samsung Worldwiden yhteystiedot ......... 45
Ohjelmalisenssi ....................................... 45
Hakemisto .............................................. 46
Varotoimet
VAROITUS:
• ÄLÄ IRROTA KEHYKSEN KANTTA TAI TAKAOSAA, JOTTA ET SAA SÄHKÖISKUA. KEHYKSEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ
VOISI HUOLTAA. ANNA AINOASTAAN PÄTEVIEN HUOLTOMIESTEN HUOLTOAA KEHYSTÄ.
• PIDÄ KEHYS AINA KAUKANA AVOTULESTA, KUTEN KYNTTILÖISTÄ, JOTTA ET AIHEUTA TULIPALOA.
• Kehys tuulettuu sen rakojen ja aukkojen kautta. Jotta se
toimisi luotettavasti eikä ylikuumenisi, näitä aukkoja ei
saa tukkia eikä peittää.
-- Älä peitä rakoja ja aukkoja.
-- Älä tuki rakoja tai aukkoja asettamalla kehystä pehmeälle
pinnalle, kuten vuoteelle, sohvalle tai matolle.
-- Älä sijoita kehystä suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
kaappiin, ellei siellä ole asianmukainen tuuletus.
• Älä sijoita kehystä lämmönlähteiden (kuten
lämpöpatterien) lähelle tai päälle tai suoraan
auringonvaloon.
• Älä anna kehyksen kastua. Älä sijoita kehystä lähelle
vettä, kuten kylpyammetta tai lavuaaria, eikä paikkaan,
jossa sen päälle voi läikkyä tai tippua vettä. Jos kehys
kastuu, irrota se välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopisteeseen.
• Älä kuormita pistorasioita, jatkojohtoja eikä muuntajia
niiden nimellistehoa enempää, sillä muutoin voit
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Johda kaikki virtajohdot pois kulkureiteiltä ja esineiden
tieltä, jotta niiden päälle ei astuta ja jotta ne eivät jää
esineiden alle tai väliin. Varmista, että johdot eivät ole
taittuneet tai puristuneet pistokkeen tai sovitinliittimen
kohdasta.
• Irrota pistoke pistorasiasta sähköisten myrskyjen aikana
ja silloin, jos kehys jätetään yksin tai käyttämättä pitkäksi
aikaa. Tämä estää kehystä vioittumasta jännitepiikkien
takia.
• Tarkista ennen virtapistokkeen liittämistä, että kehyksen
käyttämä jännite vastaa paikallisen sähköverkon
jännitettä.
3
Varotoimet
• Älä koskaan työnnä metalliesineitä kehyksen avonaisiin
osiin, sillä tämä voisi aiheuttaa sähköiskun. Varmista
kehystä käyttäessäsi, että virtajohto on työnnetty
pohjaan pistorasiaan. Kun irrotat virtajohdon, ota
tukevasti kiinni pistokkeesta. Älä koskaan kosketa
virtajohtoa märin käsin.
• Jos huomaat, että kehyksessä on jotain epätavallista,
kuten epätavallisia ääniä tai savun hajua, irrota se
välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltopisteeseen.
• Suositellaan, että kehystä ei sijoiteta hyvin pölyiseen,
kyvin kuumaan tai kylmään tai hyvin kosteaan paikkaan
tai paikkaan, jossa on kemikaaleja tai jossa se on
käytössä jatkuvasti.
• Käytä kehyksen kytkemiseen ainoastaan
asianmukaisesti maadoitettuja pistokkeita ja
pistorasioita. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa
sähköiskun tai vioittaa laitetta.
• Pidä kehys ja lisälaitteet poissa lasten ulottuvilta.
• Älä sijoita kehystä epävakaalle alustalle, kuten huonosti
asennetulle hyllyllä, vinolle pinnalle tai paikkaan, jossa
kehys voi altistua tärinälle.
• Älä pudota kehystä tai anna siihen kohdistua kovia
iskuja. Jos kehys vioittuu, irrota virtajohto pistorasiasta
ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopisteeseen.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina puhdistaessasi kehystä.
Käytä kehyksen pyyhkimiseen ainoastaan pehmeää,
kuivaa riepua. Älä altista kehystä kemikaaleille, kuten
vahoille, bentseenille, alkoholille, ohennusaineille,
hyönteistentorjunta-aineille, ilman raikastusaineille,
voiteluaineille tai pesuaineille, sillä ne voivat vioittaa
kehyksen pintaa ja mitätöidä takuun.
• Puhdista kehys pehmeällä ja kuivalla rievulla.
-- Älä puhdista kehystä tulenaroilla aineilla, kuten bentseenillä
tai liuottimilla, eikä märällä rievulla. Tämä voisi vioittaa
kehystä.
-- Älä raapaise näyttöä kynsillä tai terävillä esineillä.
-- Älä suihkuta kehyksen päälle vettä sitä puhdistaessasi.
Jos sen sisään pääsee vettä, se voi aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai vian.
-- Älä käytä kehyksen lähellä yliäänellä toimivia
ilmankostuttimia. Ne voivat aiheuttaa kehyksen pintaan
valkoisen tahran.
4
Varotoimet
Tuotteen turvallinen hävittäminen
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Koskee Euroopan Unionia ja muita
Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen
palautusjärjestelmä)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai
käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina
toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai
USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle
aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet
on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän
kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä
tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan
ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen
seassa.
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä
tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei
saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden
käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai
Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia
tai lyijyä ylin EU: n direktiivien 2006/66 viiterajojen.
Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat
vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä
- erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne
kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen
palautusjärjestelmään.
5
Aloitus
Paketin sisältö
Digitaalinen kehys
Kehyksen tuki
Virtajohto*
Sovitin
Pikaopas ja takuu**
CD-ROM
(Käyttöopas)
Kauko-ohjain/
Paristo (CR2032)***
Riepu
USB-kaapeli
* Pistokkeen muoto riippuu alueesta.
** Takuu ei välttämättä kata kaikkia alueita.
*** Paristo ei välttämättä kuulu pakettiin kaikilla alueilla.
6
Aloitus
Kehyksen esittely
Kehys edestä
Kaukoohjaimen sensori
Kosketuspainike* Kuvaus
p
m
u/d/l/r
e
Kytkee kehyksen päälle; sammuttaa kehyksen (paina jonkin
aikaa)
• Valikot
• Lukitse tai avaa kosketuspainikkeet (kosketa jonkin aikaa)
Valikkojen ja kohteiden selaaminen (ylös/alas/vasemmalle/
oikealle)
Valikkojen ja kohteiden valinta; valittujen toimintojen
suorittaminen
b
Edelliselle tasolle palaaminen
s
Diaesityksen näyttäminen millä tahansa ruudulla; näyttötilan
vaihto diaesityksen aikana
* Tämän käsikirjan kuvaukset perustuvat kosketuspainikkeisiin. Lue tämä käsikirja huolella ja
käytä kehystä oikein.
Kosketuspainikkeita käytettäessä
Näyttö
• Älä paina kosketuspainikkeita muulla kuin sormilla. Paina
kosketuspainikkeita vain puhtain ja kuivin käsin.
• Kosketa haluamaasi toimintoa vastaavaa painiketta kevyesti.
• Kosketussensori ei välttämättä toimi asianmukaisesti märissä tai kosteissa
paikoissa.
• Jos kosketuspainikkeet häviävät näkyvistä, voit palauttaa ne koskettamalla
paneelia kevyesti.
• Älä peitä kauko-ohjaimen sensoria. Se estää kauko-ohjaimen signaalin
lähettämisen.
• Kun kosketuspainikkeet on lukittu, voit käyttää laitetta ainoastaan kaukoohjaimella. Laite pysyy lukittuna, jos sammutat sen ja kytket sen taas
päälle. Voit vapauttaa laitteen lukituksen koskettamalla m-painiketta yli 5
sekuntia.
7
Aloitus
Kehyksen esittely (jatkoa)
Kehys takaa
Seinäkiinnityslovi
Kaiutin
SD-muistikorttipaikka
Kaiutin
Kehyksen tuen
säilytystila
USB-muistilaitteen portti
USB-kaapelin portti
Kuulokeportti
Kehyksen tuki
Virtakaapelin portti
Seinäkiinnityslovi
8
Aloitus
Kehyksen esittely (jatkoa)
Kauko-ohjain
Osoita kauko-ohjain kehyksen kauko-ohjainsensoria kohden (s. 7).
Painike
Kuvaus
Kytkee kehyksen päälle ja sammuttaa sen
Päävalikko
Valikot
Edelliselle tasolle palaaminen
Valikkojen ja kohteiden selaaminen (ylös/alas/vasemmalle/
oikealle)
Valikkojen ja kohteiden valinta
Diaesityksen näyttäminen millä tahansa ruudulla; näyttötilan
vaihto diaesityksen aikana
Ajan ja päivämäärän näyttö
Kauko-ohjaimen pariston vaihto
Valokuvan kierto diaesityksen aikana
Valokuvaluetteloruutu
Musiikkiluetteloruutu
Videoluetteloruutu
9
Aloitus
Avaa kehys
Digitaalista kuvakehystä voidaan käyttää sekä vaaka- että pystyasennossa.
Pidä kehyksen tukea säilytystilassaan, kun
se ei ole käytössä.
Älä paina kehystä tai tukea alaspäin, sillä tämä voi vioittaa tukea.
Liitä muuntaja ja kytke virta päälle
Pistokkeen muoto riippuu alueesta.
Kytke kehys päälle koskettamalla kohtaa p sen
jälkeen, kun verkkolaite on kytketty kehykseen. Valo
p syttyy ja päävalikko tulee näkyviin. Voit sammuttaa
kehyksen painamalla p-painiketta jonkin aikaa.
• Valo p sammuu automaattisesti jonkin ajan kuluttua.
10
Aloitus
Määritä perusasetukset
Kun käynnistät kehyksen ensimmäistä kertaa, esiin tulee pika-asetusruutu.
Valitse kieli ja määritä kehyksen perusasetukset.
Start Quick Setup
Quick Setup helps you setup several
settings to use your photo frame. This
includes View Mode, Slideshow Transition,
Clock Set, and Startup Mode settings. Do
you want to start?
Yes
ENTER
No
BACK
EXIT
1 Selaa kielesi kohdalle ja kosketa e-painiketta.
2 Käynnistä ohjattu asennustoiminto valitsemalla Yes.
3 Määritä kehyksen asetukset mielesi mukaisiksi
noudattamalla näytön ohjeita.
Asetus
Kuvaus
View Mode
Valitse diaesityksen näyttötila (s. 20)
Slideshow
Transition
Valitse diaesityksen siirtymätehoste (s. 22)
Clock Set
Määritä aika ja päivämäärä (s. 13)
Startup Mode
Valitse, mikä tila aktivoituu kehyksen käynnistyessä (s. 36)
4 Kun asennus on valmis, lue tuoteopas valitsemalla Yes.
5 Lue kehyksen peruskäyttöohjeet ja valitse sitten Done.
11
Aloitus
Päävalikko
Päävalikkoruudusta voidaan siirtyä seuraaviin valikkoihin.
Valikko
Photos
Music
Videos
Frame Memory
Photos
Music
Videos
Clock
Mini Monitor
Settings
Kuvaus
Selaa sisäiseen muistiin tai ulkoiselle muistilaitteelle
tallennettuja valokuvia ja muuta asetuksia (s. 29)
Kuuntele sisäiseen muistiin tai ulkoiselle muistilaitteelle
tallennettua musiikkia ja muuta asetuksia (s. 27)
Katsele sisäiseen muistiin tai ulkoiselle muistilaitteelle
tallennettuja videoita ja muuta asetuksia (s. 24)
Clock
Näytä aika ja päivämäärä (s. 13)
Mini Monitor
Käytä kehystä PC:n lisänäyttönä (s. 39)
Settings
Asetuksien muuttaminen (s. 33)
• Voit määrittää kehyksen siirtymään käynnistyessään johonkin muuhun
toimintoon kuin päävalikkoon (Startup Mode s. 36).
• Voit käynnistää diaesityksen painamalla valikon luettelosta
s-painiketta.
12
Aloitus
Ajan ja päivämäärän näyttö
Tarkista aika ja päivämäärä tai muuta kellon asetuksia.
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Clock ja kosketa
e-painiketta.
• Kehys esittää ajan ja päivämäärän.
▲ Clock 1
▲ Clock 2
2 Kosketa m-painiketta ja valitse Settings.
3 Selaa kohtaan Clock ja kosketa e-painiketta.
4 Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
• Clock Set-toiminnossa voit valita Łvaihtoehdon koskettamalla
painiketta l tai r ja valita arvon koskettamalla painiketta u tai d.
▲ Clock 3
▲ Clock 4
Vaihtoehto
Kuvaus
Clock Set
Määritä aika ja päivämäärä
Date Format
Valitse, miten päiväys esitetään (YYYY.MM.DD,
MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)
Time Format
Valitse, miten aika esitetään (12 Hours, 24 Hours)
Clock Type
Valitse kellon tyyppi (Clock 1~4,
Clock & Calendar 1~2)
Voit myös muuttaa kellotyyppiä painamalla kauko-ohjaimen
▲ Clock & Calendar 1
▲ Clock & Calendar 2
-painiketta.
13
Aloitus
Ulkoisten muistilaitteiden liittäminen
Kehykseen voidaan liittää USB-muistilaitteita ja SD-muistikortteja. Kehys tukee ulkoisissa muistilaitteissa FAT16- ja FAT32tiedostomuotoja.
• Jotkut USB-muistilaitteet eivät ehkä ole yhteensopivia
kehyksen kanssa kokonsa ja muotonsa takia.
• Jos liität ulkoisen muistilaitteen, kun kehyksessä on virta,
näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
Voit käynnistää ulkoiselle muistilaitteelle tallennetut kuvat
esittävän diaesityksen valitsemalla Slideshow.
• Muistikorttien maksimikoot**
Aseta SD-muistikortti siten, että metalliset kontaktit
tulevat kehystä kohden. Paina korttia siten, että se
lukittuu paikoilleen.
Voit irrottaa SD-muistikortin
painamalla sitä kevyesti,
kunnes se irtoaa kehyksestä.
SD
Enintään 2 Gt
microSD*
Enintään 2 Gt
miniSD*
Enintään 2 Gt
SDHC
Enintään 32 Gt
microSDHC*
Enintään 8 Gt
miniSDHC*
Enintään 4 Gt
USB
Enintään 32 Gt
* Mikro- ja mini-tyypin SD-kortit tarvitsevat sovittimen.
** Ulkoisen muistilaitteen koko voi vaihdella valmistajasta riippuen, sillä
tämä perustuu SAMSUNGin testituloksiin laitteen julkaisuhetkellä.
14
Aloitus
Muistin valinta
Jos kehykseen on liitetty ulkoinen muistilaite (SD-muistikortti tai USB-muistilaite), voit valita tiedostojen lähteen.
1 Selaa päävalikkoruudulta muistiluetteloon.
2 Selaa johonkin seuraavaan muistin sijaintiin ja kosketa
painiketta e.
Frame Memory
Muistin sijainti
Kuvaus
Photos
Frame Memory
Sisäinen muisti
SD Card
SD-muistikortti (ulkoinen)
Music
Videos
Clock
Mini Monitor
Settings
USB
USB-muistilaite (ulkoinen)
Voit myös vaihtaa muistia selatessasi kuvia, musiikkitiedostoja tai
videoita; kosketa tällöin m ja valitse Select Storage Device (s. 30).
15
Aloitus
Kehyksen yhdistäminen PC:hen
Kun liität kehyksen PC:hen, voit siirtää tiedostoja niiden välillä (s. 17) tai käyttää kehystä niminäyttönä (s. 39).
Liitä USB-kaapelin pienempi pää kehykseen ja suurempi pää PC:hen.
USB-liitin
16
Aloitus
Tiedostojen siirto PC:ltä
Tiedostojen siirto PC:ltä
Mass Storage
1 Liitä kehys PC:hen mukana tulleella USB-kaapelilla (s. 16).
Connected to PC USB port.
Do not insert or remove storage devices to/
from the Photo Frame while they are
connected to the PC.
You can switch to Mini Monitor mode by
using Frame Manager.
• Kehykseen on tallennettu joitain oletustiedostoja.
Jos muisti ei riitä, voit poistaa nämä tiedostot.
• Jos valokuvat ovat suuria, ne kuluttavat enemmän
muistia ja esikatselu on hitaampaa. Muuta
valokuvien resoluutioksi 800 X 600 (malli “800W”)
tai 1024 X 768 (malli “1000W”). Voit myös säätää
kehyksen kopioimaan ja muuttamaan valokuvien
kokoa automaattisesti (Frame Memory Copy
s. 36).
• Liitä kehys PC:hen kehyksen ollessa sammuksissa ja käynnistä se
sitten.
2 Valitse Mass Storage.
• Kun kehys on liitetty PC:hen, siihen ilmestyy viesti “Mass
Storage” ja PC:n näyttöön avautuu ponnahdusikkuna.
• Jos liität kehyksen PC:hen käyttääksesi sitä mininäyttönä
(s. 39), sinun on siirryttävä Mass Storage -tilaan Frame
Manager -ohjelmalla. Lisätietoja on Frame Manager -ohjelman
käyttöoppaassa.
• Siirrettävä levyasema näkyy PC:llä nimityksellä “800W” tai
“1000W”. Avaa kehystä vastaavan mallin asema Omasta
tietokoneesta ja kopioi valokuvat.
17
Aloitus
Tiedostojen siirto PC:ltä (jatkoa)
Kehyksen irrottaminen PC:stä
Muista sulkea yhteys asianmukaisesti, jotta kehys ja tiedot eivät vioitu.
1 Valitse Windowsin tehtäväpalkista
.
2 Napsauta ponnahdusviestiä.
Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(G:)
3 Irrota USB-kaapeli vasta, kun viesti ilmoittaa, että laite on turvallista irrottaa.
• Älä irrota USB-kaapelia tiedostojen kopioinnin aikana, sillä tämä voi aiheuttaa tietojen katoamisen tai vioittaa kehystä.
• Yhteys ei katkea, jos kehykselle tallennettuja tiedostoja on auki PC:llä. Sulje kaikki kehyksen tiedostot ja yritä uudelleen.
18
Multimedian toistaminen
Diaesityksen näyttäminen
1 Valitse päävalikosta muisti (Frame Memory, SD Card tai
USB).
2 Selaa kohtaan Photos ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa tiedoston kohdalle ja aloita diaesitys koskettamalla
e- tai s-painiketta.
Jos haluat toistaa tietyt valokuvat sisältävän diaesityksen, kosketa
m-painiketta ja valitse Select Multiple Files (s. 30).
4 Voit ohjata toistoa seuraavilla painikkeilla:
Kosketuspainikkeet
m
d/u
Kuvaus
Diaesitysvalikko
Taustamusiikin äänenvoimakkuuden säätö
l/r
Näytä edellinen tai seuraava valokuva
e
Keskeytä diaesitys tai jatka sitä
b
Palaa edelliselle tasolle
s
Vaihda näkymätilaa
19
Multimedian toistaminen
Diaesityksen näyttäminen (jatkoa)
Näkymätilan vaihtaminen
Diaesityksen aikana voit näyttää kellon tai kalenterin tai useita kuvia
yhdellä ruudulla.
Voit vaihtaa näkymätilaa koskettamalla diaesityksen aikana
s-painiketta toistuvasti.
▲ Photo Only
▲ Photo & Clock
• Kun kosketat s-painiketta, näyttötila muuttuu (Photo Only →
Photo & Clock → Photo & Calendar → Multiview 1 →
Multiview 2 → Multiview 3).
• Säädä aika ja päivämäärä ennen kellon tai kalenterin esittämistä (s. 33).
• Voit esittää edellisen tai seuraavan valokuvan koskettamalla
diaesityksen aikana l- tai r-painiketta.
• Multiview 1-3:n avulla kaikki näytössä näkyvät kuvat vaihtuvat heti, kun
vaihdat näkymätilaa.
▲ Photo & Calendar
▲ Multiview 1
▲ Multiview 2
▲ Multiview 3
20
Multimedian toistaminen
Diaesityksen näyttäminen (jatkoa)
Diaesitysvalikkojen käyttö
Voit ohjata diaesitystä ja säätää sen asetuksia.
Home
Rotate
Zoom
Background Music
Settings
1 Kosketa diaesityksen aikana m-painiketta.
2 Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa
On
Off
Select Music
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Home
Näytä päävalikko
Rotate
Kierrä valokuvaa (Original, 90°, -90°, 180°)
Zoom
Suurenna kuvaa (x1, x2, x4)
Background Music Kytke taustamusiikki päälle tai pois
Settings
Käytä Settings-valikkoa (s. 22)
• Voit kiertää tai zoomata kuvia ainoastaan Photo Only ja Photo &
Clock -tilat.
• Kun lähennät valokuvaa, voit liikkua kuvassa koskettamalla
jotain painikkeista u, d, l ja r. Voit poistua zoomaustilasta
koskettamalla b-painiketta.
• Valitse taustamusiikki, jolloin voit nauttia samanaikaisesti musiikista
ja kuvista.
• Kaikki valitun musiikkikansion musiikkitiedostot soitetaan
automaattisesti, kun valitset diaesityksen.
3 Kun olet valmis, kosketa e-painiketta.
• Kun kosketat Settings-valikossa b-painiketta, näyttöön
ilmestyy päävalikko. Voit käynnistää diaesityksen koskettamalla
s-painiketta.
21
Multimedian toistaminen
Diaesityksen näyttäminen (jatkoa)
Diaesityksen tehosteiden valinta
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Support
View Mode
Fast
Normal
Slow
Slideshow Aspect Ratio
Auto Rotation
Display Photo Info
: On
Voit säätää diaesityksen valokuvien siirtymätehostetta, nopeutta,
toistotilaa ja järjestystä.
1 Kosketa diaesityksen aikana m-painiketta.
2 Valitse Settings.
3 Selaa kohtaan Photos ja kosketa e-painiketta.
Voit myös valita diaesityksen tehosteet kohdasta Photos valikossa
Settings.
4 Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Slideshow
Transition
Valitse siirtymätehosta (No Effect, Fade, Blinds, Cross
Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel,
Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push,
Stairs, Random)
Slideshow
Speed
Valitse diaesityksen nopeus (Fast, Normal, Slow)
• All photos: Toistaa kaikki valokuvat tiedostonimien
mukaisessa järjestyksessä
Slideshow
• Photos in folder: Toistaa kaikki valitun kansion
Mode
valokuvat tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä
• One photo: Toistaa valitun kuvan
• Normal: Esittää valokuvat tiedostonimien mukaisessa
Slideshow Order järjestyksessä
• Shuffle: Esittää valokuvat satunnaisessa järjestyksessä
22
Multimedian toistaminen
Diaesityksen näyttäminen (jatkoa)
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Support
View Mode
Slideshow Aspect Ratio
Auto Rotation
Display Photo Info
Original Fit
Auto Fit
Fit to Width
Fit to Screen
Slide Fit
Vaihtoehto
Kuvaus
View Mode
Vaihda näkymätilaa (s. 20)
Slideshow
Aspect Ratio
Auto Rotation
Display Photo
Info
• Original Fit: Näyttää valokuvat alkuperäisessä
koossaan. Jos valokuva on ruutua suurempi, se
pienennetään mahtumaan ruutuun ja sen kuvasuhde
säilytetään
• Auto Fit: Muuta valokuvien kokoa siten, että ne
mahtuvat ruutuun ja niiden kuvasuhde säilyy
(kaikki kuvan osat eivät välttämättä näy)
• Fit to Width: Muuttaa valokuvien kokoa siten, että ne
vastaavat ruudun leveyttä
• Fit to Screen: Muuta valokuvien kokoa siten, että ne
täyttävät ruudun
• Slide Fit*: Muuta kuvien kokoa siten, että niiden pisin
sivu mahtuu näyttöön. Kehys selaa automaattisesti
jäljellä olevat kuvat vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas
(esimerkiksi, panoraamakuva tai muotokuva)
Kierrä kuvia automaattisesti siten, että ne
mahtuvat näyttöön diaesityksen aikana (esimerkiksi
panoraamakuvan leveyttä pienennetään siten, että se
mahtuu näyttöön vaakasuunnassa)
Aseta diaesitys näyttämään kunkin valokuvan tiedot
* Jos yrität katsella Slide Fit -tilassa kuvia, joiden tarkkuus on alle 184 ppi, levys yli
2600 pikseliä tai korkeus yli 2000 pikseliä, kuvat voivat näyttää vääristyneiltä.
5 Käynnistä diaesitys koskettamalla s-painiketta.
23
Multimedian toistaminen
Videoiden toistaminen
1 Valitse päävalikosta muisti (Frame Memory, SD Card tai
USB).
2 Selaa kohtaan Videos ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa tiedoston kohdalle ja toista video koskettamalla
e-painiketta.
4 Voit ohjata toistoa seuraavilla painikkeilla:
Kosketuspainike Kuvaus
m
Pause
Volume
Prev/Next
Optimaalinen videon tarkkuus ja pakkaus
Codec
Video
Audio
MPEG4 (*.avi)
Bit rate
2000 Kbps
Resolution
• 800W : 720 X 540
• 1000W : 720 X 540
Frame rate
30fps, CBR
Codec
MP3 (MPEG1-layer3)
Bit rate
320kbps
Sample rate 48 KHz
Channel
2
A/V Sync
Basic
d/u
Videovalikko
Säädä äänenvoimakkuutta
l/r
Siirry taakse- tai eteenpäin; selaa taakse- tai eteenpäin
tiedostossa (kosketa jonkin aikaa)
e
Keskeytä toisto tai jatka sitä
b
Palaa edelliselle tasolle
Jos kehys on jonkin aikaa käyttämättä videon ollessa keskeytetty,
näytönsäästäjä käynnistyy. Voit palata videosoitinnäyttöön
koskettamalla mitä tahansa painiketta paitsi p-painiketta.
24
Multimedian toistaminen
Videoiden toistaminen (jatkoa)
Videovalikkojen käyttö
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
Video Aspect Ratio
Subtitle Encoding
Subtitle Sync
Subtitle Sync Reset
Settings
: All videos
: Normal
: On
Original Fit
Default
1 Kosketa toiston aikana m-painiketta.
2 Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Home
Näytä päävalikko
Play Mode
Play Order
• All videos: Koodaa tekstityksen kehyksen yleisasetuksissa
määritetyllä kielellä.
• Videos in folder: Toistaa kaikki valitun kansion videot
tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä
• One video: Toista valittu video
• Normal: Esittää videot tiedostonimien mukaisessa
järjestyksessä
• Shuffle: Esittää videot satunnaisessa järjestyksessä
Repeat
Videoita toistetaan jatkuvasti
Video Aspect
Ratio
• Original Fit: Näyttää valokuvat alkuperäisessä koossaan.
Jos valokuva on ruutua suurempi, se pienennetään
mahtumaan ruutuun ja sen kuvasuhde säilytetään
• Fit to Width: Muuttaa valokuvien kokoa siten, että ne
vastaavat ruudun leveyttä
• Fit to Screen: Muuta valokuvien kokoa siten, että ne
täyttävät ruudun
25
Multimedian toistaminen
Videoiden toistaminen (jatkoa)
Vaihtoehto
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
Video Aspect Ratio
Subtitle Encoding
Subtitle Sync
Subtitle Sync Reset
Settings
: All videos
: Normal
: On
Original Fit
Default
Subtitle
Encoding*
Kuvaus
Valitse koodausvaihtoehto
• Default: Koodaa tekstityksen kehyksen yleisasetuksissa
määritetyllä kielellä.
• Useita kieliä: Koodaa tekstityksen tiedoston kielellä
• UTF-8: Koodaa tekstityksen unicode-muodossa (UTF-8)
• Jos tekstitystiedosto tukee useampaa kuin yhtä
kieltä, kehys esittää ainoastaan ensimmäiseksi
luetellun kielen.
• Tekstitys ei välttämättä näy kunnolla, jos kieliasetus
on virheellinen.
Määritä tekstityksen synkronointinopeus
• Select: Tallenna valittu synkronointinopeus (Valittu
synkronointinopeus koskee muita videoita. Nollaa
synkronointinopeus valitsemalla Subtitle Sync Reset ennen
Subtitle Sync*
toisen videon toistoa)
• Back: Palaa videovalikkoon
• Volume: Säädä äänenvoimakkuutta
• ±0.5 sec: Säädä synkronointinopeutta
Subtitle Sync
Nollaa synkronointinopeus oletusarvoon
Reset *
Settings
Settings-valikko
* Tämä valikko aukeaa ainoastaan, kun kehys löytää tekstitystiedoston.
Tekstitys- ja videotiedostoilla tulee olla sama nimi. Kehys tukee ainoastaan tiedostomuotoja
*.smi ja *.srt. Kehys tukee enintään 18 pisteen kirjasinkokoa.
Viallinen tekstitystiedosto haittaa videon toistoa.
Synkronointinopeus nollaantuu myös, kun sammutat kehyksen ja kytket sen taas päälle.
3 Kun olet valmis, kosketa b-painiketta.
• Kun kosketat Settings-valikossa b-painiketta, näyttöön ilmestyy
päävalikko. Voit toistaa videon kohdan “Videoiden toistaminen”
vaiheiden 1~3 mukaisesti.
26
Multimedian toistaminen
Musiikin soitto
1 Valitse päävalikosta muisti (Frame Memory, SD Card tai
USB).
2 Selaa kohtaan Music ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa tiedoston kohdalle ja soita musiikkitiedosto
koskettamalla e-painiketta.
4 Voit ohjata toistoa seuraavilla painikkeilla:
Kosketuspainike Kuvaus
m
d/u
Pause
Volume
Prev/Next
Musiikkivalikko
Säädä äänenvoimakkuutta
l/r
Siirry taakse- tai eteenpäin; selaa taakse- tai eteenpäin
tiedostossa (kosketa jonkin aikaa)
e
Keskeytä toisto tai jatka sitä
b
Palaa edelliselle tasolle
• Jos kehys on jonkin aikaa käyttämättä eikä musiikkia soiteta, kello
ilmestyy näytönsäästäjäksi. Voit palata musiikkisoitinnäyttöön
koskettamalla mitä tahansa painiketta paitsi p-painiketta.
• Kun soitat vaihtelevalla siirtonopeudella (VBR) koodattuja
musiikkitiedostoja, näytöllä esitetty toistoaika saattaa poiketa
todellisesta toistoajasta.
• Valitse diaesitystilassa taustamusiikki, jolloin voit nauttia samanaikaisesti
musiikista ja kuvista.
27
Multimedian toistaminen
Musiikin soitto (jatkoa)
Musiikkivalikkojen käyttö
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
Settings
1 Kosketa toiston aikana m-painiketta.
2 Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa
: All music
: Normal
: On
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Home
Näytä päävalikko
Play Mode
Pause
Volume
Prev/Next
Play Order
• All music: Toistaa kaikki musiikkitiedostot tiedostonimien
mukaisessa järjestyksessä
• Music in folder: Toistaa kaikki valitun kansion
musiikkitiedostot tiedostonimien mukaisessa
järjestyksessä
• One music: Soittaa valitun musiikkitiedoston
• Normal: Toistaa musiikkitiedostot tiedostonimien
mukaisessa järjestyksessä
• Shuffle: Toistaa musiikkitiedostoja satunnaisessa
järjestyksessä
Repeat
Tiedostoa toistetaan jatkuvasti
Settings
Settings-valikko
3 Kun olet valmis, kosketa b-painiketta.
• Kun kosketat Settings-valikossa b-painiketta, näyttöön
ilmestyy päävalikko. Voit soittaa musiikkia kohdan “Musiikin soitto”
vaiheiden 1~3 mukaisesti.
28
Multimedian selaaminen ja hallinta
Tiedostojen selaaminen
Voit selata Photos-, Videos- ja Music-valikkojen tiedostoja.
Muisti/Kansion nimi/
Tiedostonimi
Käytössä olevan tiedoston numero/
Tiedostojen kokonaismäärä
1 Valitse päävalikosta muisti (Frame Memory, SD Card tai
Photos
USB).
Frame Memory • 2009 • Summer.jpg
2 Selaa kohtaan Photos, Videos tai Music ja kosketa
e-painiketta.
3 Selaa tiedostoja koskettamalla d-, u-, l- tai r-painiketta.
• Voit nähdä kansion sisältämät tiedostot selaamalla kansioon ja
koskettamalla e-painiketta.
Music
Frame Memory • 2009 • Music
Title
Artist
Jos kehys on jonkin aikaa käyttämättä, näytönsäästäjä käynnistyy.
Musiikin ja videon toistotilassa vain Clock-tila näkyy näytönsäästäjänä.
Aktivoi kehys koskettamalla mitä tahansa muuta painiketta paitsi
virtapainiketta. (Näytönsäästäjän asetukset → s. 37)
29
Multimedian selaaminen ja hallinta
Tiedostojen hallinta
Voit kopioida tai poistaa sisäiseen muistiin tai ulkoisille muistilaitteille tallennettuja tiedostoja.
Photos
Frame Memory • 2009 • Summer.jpg
Photo Size
File Size
Date
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
Settings
1 Kosketa selatessasi m-painiketta.
2 Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Home
Näytä päävalikko
Copy
Kopioi valittu kansio tai tiedosto toiseen paikkaan
muistissa (s. 31)
Delete
Poista valittu kansio tai tiedosto (s. 32)
Select Multiple
Files
Valitse useita tiedostoja näytettäväksi diaesityksenä,
kopioitavaksi tai poistettavaksi.
Select Storage
Device
Vaihda muistia (s. 15)
Settings
Käytä Settings-valikkoa (s. 33)
30
Multimedian selaaminen ja hallinta
Tiedostojen hallinta (jatkoa)
Tiedostojen kopioiminen
Photos
Voit liittää kehykseen ulkoisen muistilaitteen (SD-muistikortti tai USBmuistilaite) ja kopioida tiedostoja ulkoisesta muistilaitteesta kehykseen
ja päin vastoin.
Frame Memory • 2009 • Summer.jpg
Copy
Choose a device to copy a photo to.
SD Card
USB
1 Valitse päävalikosta muisti (Frame Memory, SD Card tai
USB).
2 Selaa kohtaan Photos, Videos tai Music ja kosketa
e-painiketta.
3 Selaa sen tiedoston kohdalle, jonka haluat kopioida, ja
kosketa m-painiketta.
• Kehykseen kopioidut kuvat säilyttävät alkuperäisen
kokonsa. Jos haluat optimoida kuvien koon
kopioinnin aikana, valitse päävalikkonäytöstä
Settings → General → Frame Memory Copy →
Resized (s. 36).
• Jos kopioit suuritarkkuuksisia kuvia Resizedvaihtoehdon kanssa, kuvien koko muutetaan
pienempään tarkkuuteen ja niiden koko pienenee.
Siten voit tallentaa kehykseen enemmän kuvia.
• Jos haluat kopioida jonkin kansion kaikki tiedostot, valitse kansio.
4 Selaa kohtaan Copy ja kosketa e-painiketta.
• Jos haluat kopioida useita tiedostoja, valitse Select Multiple
Files.
5 Valitse, minne tiedostot kopioidaan.
• Valitut tiedostot kopioidaan.
31
Multimedian selaaminen ja hallinta
Tiedostojen hallinta (jatkoa)
Tiedostojen poistaminen
Photos
1 Valitse päävalikosta muisti (Frame Memory, SD Card tai
Frame Memory • 2009 • Summer.jpg
USB).
Delete
Do you want to delete the
photo?
Yes
No
2 Selaa kohtaan Photos, Videos tai Music ja kosketa
e-painiketta.
3 Selaa sen tiedoston kohdalle, jonka haluat poistaa, ja
kosketa m-painiketta.
• Jos haluat poistaa jonkin kansion kaikki tiedostot, valitse kansio.
4 Selaa kohtaan Delete ja kosketa e-painiketta.
• Jos haluat poistaa useita tiedostoja, valitse Select Multiple Files.
5 Vahvista valitsemalla Yes.
• Valitut tiedostot poistetaan.
32
Asetusten mukauttaminen
Voit määrittää kehyksen asetukset mielesi mukaisiksi.
Diaesityksen asetusten säätäminen
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
Settings
e-painiketta.
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
: Fade
Clock
Slideshow Speed
: Fast
Alarm
Slideshow Mode
: All photos
General
Slideshow Order
: Normal
Support
View Mode
: Photo Only
Slideshow Aspect Ratio
: Auto Fit
Auto Rotation
: On
Display Photo Info
: On
2 Selaa kohtaan Photos ja kosketa e-painiketta.
3 Valitse ja säädä diaesityksen asetukset (s. 22).
Ajan ja päivämäärän säätäminen
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
Settings
e-painiketta.
Category
Option
Photos
Clock Set
Clock
Date Format
: DD.MM.YYYY
Alarm
Time Format
: 12 Hours
General
Clock Type
: Clock 1
Support
2 Selaa kohtaan Clock ja kosketa e-painiketta.
3 Määritä aika ja päivämäärä ja säädä kellon asetukset (s. 13).
33
Asetusten mukauttaminen
Hälytysten määrittäminen ja käyttö
Voit määrittää hälytyksiä tärkeille tapahtumille ja muokata niitä.
Uuden hälytyksen määrittäminen
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
: Inactivated
Clock
Alarm2
: Inactivated
Alarm
Alarm3
: Inactivated
General
Alarm4
: Inactivated
Support
Alarm5
: Inactivated
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
e-painiketta.
2 Selaa kohtaan Alarm ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa tyhjän hälytyksen kohdalle ja kosketa e-painiketta.
4 Voit määrittää hälytyksen yksityiskohdat koskettamalla d-,
u-, l- tai r-painiketta.
Activation
Set time
Hour
On
Manual
12
00
AM/PM
Repeat
Sound
Volume
AM
Once
Sound 1
70
OK
Minute
Cancel
5 Kun olet valmis, valitse OK.
• Näytön oikeaan ylälaitaan ilmestyy
-kuvake.
Hälytyksillä on oltava tietty aika. Samalle ajalle ei voi määrätä kahta
hälytystä.
34
Asetusten mukauttaminen
Hälytysten määrittäminen ja käyttö (jatkoa)
Hälytyksen sammuttaminen
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
Alarm
General
Support
PM
Alarm
Clock
Alarm1
Current
PM
PM
OK
Kun kehys antaa hälytyksen, voit sammuttaa sen painamalla mitä
tahansa painiketta paitsi p-painiketta. Jos et sammuta hälytystä, se
kuuluu 1 minuutin ajan.
Hälytyksen poistaminen käytöstä
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
e-painiketta.
2 Selaa kohtaan Alarm ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa sen hälytyksen kohdalle, jonka haluat poistaa
käytöstä, ja kosketa e-painiketta.
4 Selaa kohtaan Off ja valitse e.
35
Asetusten mukauttaminen
Yleisasetusten mukauttaminen
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
Settings
e-painiketta.
Category
Option
Photos
Quick Setup
Clock
Language
: English
Alarm
Brightness
: 70
General
Button Sound
: Off
Support
Auto Picture On/Off
2 Selaa kohtaan General ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
: Original size
Quick Setup
Määritä perusasetukset, kuten kehyksen kieli (s. 11)
: Slideshow
Language
Valitse käytetty kieli
: On
Brightness
Säädä näytön kirkkautta
Button Sound
Määritä painikeääni
Startup Mode
: Home
Frame Memory Copy
Screen Saver
Logo
Määritä näytön automaattinen käynnistys- tai
sammumisaika (voit esimerkiksi säätää näytön
sammumaan mennessäsi nukkumaan ja käynnistymään
herätessäsi)
Auto Picture
On/Off
• Jos määrität tämän vaihtoehdon näytön ollessa
sammuksissa, voit käynnistää se painamalla
mitä tahansa painiketta paitsi p-painiketta.
• Jos sammutat kehyksen p-painikkeella, se ei
käynnisty automaattisesti. Auto Picture toimii
ainoastaan, kun kehys sammuu aikataulun
mukaisesti.
36
Asetusten mukauttaminen
Yleisasetusten mukauttaminen (jatkoa)
Vaihtoehto
Settings
Category
Option
Photos
Quick Setup
Clock
Language
: English
Alarm
Brightness
: 70
General
Button Sound
: Off
Support
Auto Picture On/Off
Startup Mode
Home
Last Mode
Slideshow
Frame Memory Copy
Screen Saver
Logo
: On
Kuvaus
Valitse, mikä tila aktivoituu kehyksen käynnistyessä
• Home: Käynnistä päävalikossa
Startup Mode
• Last Mode: Käynnistä viimeksi käytetyssä tilassa
• Slideshow: Käynnistä diaesitys
• Original size: Kopioi kuvat alkuperäisen kokoisina
Frame Memory
• Resized: Kopioi kuvat pienemmän kokoisina ja näytölle
Copy
parhaiten sopivassa resoluutiossa
Valtise näytönsäästäjä (Slideshow tai Clock)
Screen Saver
• Musiikin ja videon toistotilassa vain Clock-tila näkyy
näytönsäästäjänä.
Kytke Samsung-logon taustavalo päälle tai pois päältä
Logo
(taustavalo ei syty pystyasennossa)
37
Asetusten mukauttaminen
Kehyksen päivittäminen ja nollaaminen
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
Settings
e-painiketta.
Category
Option
Photos
Upgrade Software
Clock
Reset
Alarm
Product Guide
General
Product Information
Support
Open Source License
2 Selaa kohtaan Support ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Upgrade Software
Päivitä kehyksen laitteisto-ohjelmisto tuoreimpaan
versioon (s. 40)
Reset
Nollaa kaikki asetukset ja vaihtoehdot tehdasasetuksiin
(paitsi aika ja kieli)
Product Guide
Näytä kehyksen peruskäyttöohjeet
Product
Information
Näytä tuotetiedot, kuten malli, laitteisto-ohjelman
versio, käytetyn muistin määrä ja tekijänoikeustiedot
Open Source
License
Näytä avoimen lähdekoodin lisenssitiedot
38
Liite
Käyttö PC:n mininäyttönä
Voit käyttää kehystä PC:n mininäyttönä (lisänäyttönä). Asenna PC:lle Frame Manager -ohjelma ja liitä kehys PC:hen
USB-kaapelilla. Lisätietoja kehyksestä saat Samsung Electronics -sivustolta (http://www.samsung.com) hakusanalla
“800W” tai “1000W”.
Ennen käyttöä
•• Lue Frame Managerin käyttöohjeet, jotta osaat asentaa ohjelman oikein.
•• Käytä kehyksen mukana tullutta USB-kaapelia.
•• Älä käytä kehystä ensisijaisena näyttönä. Näyttö ei välttämättä toimi
asianmukaisesti.
•• Kun käytät kehystä mininäyttönä, voit säätää sen kirkkautta koskettamalla
d- tai u-painiketta.
•• Näyttö vilkkuu, kun muistia ei ole riittävästi.
•• Jos olet siirtänyt toissijaiseen näyttöön ohjelmakuvakkeen tai ikkunan,
siirrä se käytön jälkeen takaisin ensisijaiseen näyttöön.
•• Kehys ei välttämättä toimi asianmukaisesti kaikkien näytönohjainten
kanssa. Kokeile tällöin valita laitteiston kiihdytykselle asetus Ei mitään.
aitteistovaatimukset kehyksen käytölle
L
mininäyttönä
•• Käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32bit/64bit)
•• USB: Extended Host Controller (EHCT) USB 2.0 -liitännälle
•• RAM: 512 Mt tai enemmän
•• CPU: 2,4 GHz tai enemmän
Laitteiston kiihdytyksen “Ei mitään” -vaihtoehdon valinta: (Windows XP)
1. Napsauta Windows-työpöytää hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet.
2. K
un näyttöön tulee Näytä ominaisuudet -ikkuna, valitse Asetukset →
Lisäasetukset → Vianmääritys → Laitteiston kiihdytys ja vedä osoitin
asentoon Ei mitään.
•• Windows Vistan Aero 3D -ominaisuus ei välttämättä toimi, kun kehystä
käytetään mininäyttönä, eivätkä kaikki videot välttämättä toimi kehyksessä.
•• Kehys ei toimi Windows Presentation Foundation -sovelluksena.
•• Jos asennuksen jälkeen ilmenee ongelmia, poista ohjelman asennus.
Käynnistä tietokone uudelleen asennuksen poistamisen jälkeen ja asenna
ohjelma uudelleen. Kehyksen on oltava irtikytkettynä asennuksen ajan.
39
Liite
Laitteisto-ohjelmiston päivitys
Lataa tuorein laitteisto-ohjelmisto Samsung Electronics -sivustolta (http://www.samsung.com) ja asenna se.
1 Liitä PC:hen ulkoinen muistilaite (SD-muistikortti tai USB-
Settings
muistilaite) (s. 14).
Category
Option
Photos
Upgrade Software
Clock
Reset
Alarm
General
Support
Upgrade Software
Getting upgrade files now.
Do not remove the storage device.
Upgrading…
2 Kopioi lataamasi tuorein laitteisto-ohjelmisto ulkoiselle
muistilaitteelle.
• Kopioi laitteisto-ohjelmisto muistilaitteen juurihakemistoon.
3 Irrota ulkoinen muistilaite PC:stä ja liitä se kehykseen.
4 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
e-painiketta.
• Varmuuskopioi tiedostosi (valokuvat, videot ja
musiikki) ennen laitteisto-ohjelmiston päivitystä,
jotta et menetä niitä.
• Kun päivitys on käynnissä:
-- Älä irrota ulkoista laitetta (SD-korttia tai USBmuistilaitetta) kehyksestä.
-- Älä kosketa mitään painiketta.
-- Älä liitä muita muistikortteja.
-- Älä sammuta kehystä.
• Voit tarkistaa, että laitteisto-ohjelman päivitys
onnistui, kohdasta Product Information kohdassa
Settings → Upgrade Software.
5 Selaa kohtaan Support ja kosketa e-painiketta.
6 Selaa kohtaan Upgrade Software ja kosketa
e-painiketta.
7 Valitse ulkoinen muistilaite ja kosketa kohtaa e-painiketta.
• Laitteisto-ohjelmisto päivitetään.
8 Kun päivitys on valmis, kehys käynnistyy automaattisesti
uudelleen.
• Irrota ulkoinen muistilaite.
40
Liite
Vianmääritys
Jos kehyksen käyttö tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja.
Ongelma
Ratkaisu
Kehys ei käynnisty.
Tarkista, että virtajohto on kytketty asianmukaisesti.
Kun kytket kehyksen PC:hen USBliittimellä, näyttö vilkkuu ja kehys sammuu
automaattisesti.
PC:n USB-portti voi olla viallinen.
Kellonäytön reunasta vuotaa valoa.
Kello ei ole oikeassa ajassa.
Valokuvan esittäminen on hidasta kehyksen
käynnistyessä tai diaesityksen aikana.
Vaikka sisäisessä muistissa vapaata tilaa,
valokuvat eivät kopioidu sinne.
Ulkoinen laite (USB-muistilaite tai SDmuistikortti) ei toimi asianmukaisesti.
Kehys ei esitä JPEG-kuvia.
Jos näyttö on musta, siinä saattaa näkyä valoa nestekidenäyttöjen ominaisuuksien takia. Tämä
on normaalia.
Kun virtalaite on irti pitkiä aikoja, kehys ei välttämättä pysy oikeassa ajassa. Pidä verkkolaite aina
kytkettynä.
Jos valokuvan tarkkuus tai tiedostokoko on suuri, sen näyttö saattaa kestää kauemmin.
• Jos sisäisen muistin FAT-osio on vioittunut, valokuvat eivät välttämättä kopioidu sinne.
• Luo sisäiseen muistiin kansio, johon haluat kopioida valokuvia.
• Tarkista, että laite toimii asianmukaisesti.
• Tarkista, että ulkoiseen muistilaitteeseen tallennetut valokuvat ovat JPEG-tiedostoja.
Vioittuneita ja vahingoittuneita tiedostoja ei voida esittää.
• Kehys ei välttämättä tue laitetta. Kokeile toista laitetta.
• Kehys ei eistä CMYK-muodossa tallennettuja JPEG-kuvia.
• Kuvanmuokkausohjelmilla (esim. Photoshop tai Paintshop) muokattuja JPEG-kuvia ei
välttämättä esitetä kunnolla. Tallenna kuvat JPEG-muodossa sen jälkeen, kun olet muokannut
niitä PC:ssä, ja käynnistä diaesitys uudelleen.
Kaikki kuvat eivät näy diaesityksessä.
Kehys voi lukea enintään 10 000 kuvaa. Tämän määrän ylittävät kuvat eivät näy diaesityksessä.
Kuvan mittasuhteet eivät ole oikeat.
Valitse päävalikkonäytöstä Settings → Photos → Slideshow Aspect Ratio → Original Fit.
Esikatselu on hidas.
Jos kuvia on paljon tai niiden koko on suuri, esikatselu voi olla hidas.
41
Liite
Vianmääritys (jatkoa)
Ongelma
Vaikka muistikortilla olisi vain yksi kuva
tai Slideshow Mode -tilan asetus
on One photo, valokuviin käytetään
diaesitystehostetta.
Missä järjestyksessä muistikortin kuvat
esitetään?
Diaesitys ei käynnisty automaattisesti.
Videotiedoston toisto ei onnistu.
Olen aktivoinut Auto Picture On/Off
-ominaisuuden, mutta näyttö ei käynnisty
automaattisesti.
Haluan nollata kehyksen.
Ratkaisu
Tehosteen tarkoitus on suojata paneelia.
Kuvat järjestetään tiedostonimien mukaan järjestyksessä numero – iso kirjain – pieni kirjain.
Tarkista, että Startup Mode -tilan asetus on Slideshow kohdassa Settings → General (s. 36).
• Tarkista, että kehys tukee videopakkausta (s. 41).
• Jos se ei tue pakkausta, muunna video pakkauksenmuunto-ohjelmalla (Optimaalinen videon
tarkkuus ja pakkaus → s. 44).
• Tarkista, että kello on oikeassa ajassa.
• Jos olet sammuttanut kehyksen koskettamalla p-painiketta Auto Picture On/Off
-ominaisuuden ollessa käytössä, näyttö ei käynnisty automaattisesti. Näyttö käynnistyy
automaattisesti ainoastaan, jos se on sammutettu automaattisesti Off Time -asetuksella.
Valitse Reset kohdassa Settings → Support tehdasasetuksiin, mutta aikaa ja kieliasetusta ei
nollata.
42
Liite
Tekniset tiedot
Digitaalinen kehys
Mallinimi
Paneeli
800W
1000W
Tyyppi
8” TFT LCD
10” TFT LCD
Tarkkuus
800 X 600
1024 X 768
Valokuva
BMP
JPEG (CMYK-muotoa ei tueta)
• Suurin tuettu taajuus on 16 000 X 16 000
• Tukee näyttösuhdetta välillä 1:6 ja 6:1
Musiikki
MP3 (Taajuus: 8 - 48 Khz, Bittinopeudet: 8 - 320 Kbps)
Videon
pakkauksenhallinta
M-JPEG (*.MOV, *.AVI)
Tiedostomuodot
Tiedostomuotoyhdistelmät
Arvot
Säiliö
Video
Audio
MOV
AVI
JPEG
MJPG
PCM
PCM
VGA (640 X 480),
30 Fps, 15000 Kbps
* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW
Video
MPEG-1 (*.MPG)
Säiliö
Video
Audio
MPG
MPEG -1
MP2
* MP2 : MPEG-1 Layer II
Säiliö
MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)
Video
AVI
MPEG-4
MP4
mp4v
* MPEG-4 : MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC
Sisäinen muisti
1 Gt
USB
Isäntä (USB 2.0)/Laite (USB 2.0)
D1 (720 X 480), 30 Fps,
2000 Kbps CBR
Audio
MP3/PCM/AC-3 D1 (720 X 540), 30 Fps,
AAC
2000 Kbps CBR
43
Liite
Tekniset tiedot (jatkoa)
Virta
Yleistä
Luokitus
Ulkoinen tasavirta 12 V
Virrankulutus
Päällä: 10 W/Sammuksissa: alle 1 W
Päällä: 11 W/Sammuksissa: alle 1 W
Mitat (L X K X S)
• Kehyksen tuella: 8,9 X 6,9 X 4,6 inches
(225,4 mm X 175,4 mm X 116,1 mm)
• Ilman kehyksen tukea: 8,9 X 6,9 X 1 inches
(225,4 mm X 175,4 mm X 27,0 mm)
• Kehyksen tuella: 10,5 X 8,5 X 4,6 inches
(266,9 mm X 217,0 mm X 116,1 mm)
• Ilman kehyksen tukea: 10,5 X 8,5 X 1 inches
(266,9 mm X 217,0 mm X 27,0 mm)
Paino
20,1 oz (570 g)
26,3 oz (745 g)
* Tuotteen muotoilu riippuu mallista. Tuotteen tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
* Tämä laite on B-luokan digitaalinen laite.
Optimaalinen videon tarkkuus ja pakkaus
Video options
Audio options
Codec
MPEG4 (*.avi)
Codec
MP3 (MPEG1-layer3)
Bit rate
2000kbps
Bit Rate
320kbps
Resolution
800W(720x540), 1000W(720x540)
Sample Rate
48kHz
Frame Rate
30fps, CBR
Channel
2
A/V Sync
Basic
* Yllä kuvattu videopakkaus perustuu AVI-elokuvatiedostoon.
* Yllä olevat arvot perustuvat AVC (Any Video Converter) -ohjelmaan, ja arvot voivat poiketa tästä eri ohjelmien kohdalla.
Kehyksen hävittäminen
Hävitä tuote paikallisten säädösten ja soveltuvien lakien mukaisesti.
44
Liite
Samsung Worldwiden yhteystiedot
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja Samsung-tuotteista, käytä seuraavia yhteystietoja.
Alue
Palvelukeskus
Alue
Palvelukeskus
Verkkosivusto
8000-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
LATVIA
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG
www.samsung.com
(800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis
Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
AUSTRIA
Eurooppa
Verkkosivusto
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
Eurooppa
(jatkoa)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
SPAIN
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
www.samsung.com
Ohjelmalisenssi
Jos sinulla on kysymyksiä tai pyyntöjä avoimesta lähdekoodista, ota yhteys Samsungiin sähköpostitse ([email protected]).
••
••
••
••
••
Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan Independent JPEG Groupin lisenssin puitteissa.
Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan Freetype Projectin lisenssin puitteissa.
Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan OpenSSL Projectin lisenssin puitteissa.
Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan MPL:n lisenssin puitteissa.
Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan GPL/LGPL-lisenssin puitteissa.
GPL-ohjelmisto: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL-ohjelmisto: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv
Lisätietoja saa napsauttamalla CD ROM:in pääruudulla kohtaa Software License.
45
Liite
Hakemisto
A
K
M
aspect ratio, 23
kauko-ohjain, 9
massamuisti, 17
käynnistystila, 37
mininäyttö, 39
kello
muistin sijainti, 15
D
diaesitys
asetukset, 21
järjestys, 22
kierrä, 21
näkymätila, 20, 23
näytä valokuvan tiedot, 23
nopeus, 22
siirtymä, 22
taustamusiikki, 21
tila, 22
toista diaesitys, 19
zoomaus, 21
aika ja päivämäärä, 13
kellonajan muoto, 13
kellon tyyppi, 13
päivämäärän muoto, 13
Frame Manager, 39
kierrä, 21
kirkkaus, 36
N
kosketuspainikkeet, 7
näkymätila, 20
näytönsäästäjä, 37
L
nollaa asetukset, 38
laitteisto-ohjelmiston päivitys, 40
PC, 16
ulkoiset muistilaitteet, 14
lisänäyttö, 39
H
hälytys
luominen, 34
sammuttaminen, 35
asetukset, 28
musiikin soitto, 27
tila, 28
toista, 28
kieli, 11, 36
liitä
F
musiikki
P
päävalikko, 12
PC-vaatimukset, 39
perusasetukset, 11
pika-asetus, 11
46
Liite
Hakemisto (jatkoa)
S
U
slideshow
USB-liitin, 16
aspect ratio, 23
V
T
vianmääritys, 41
tekniset tiedot, 43
video
tekstitys
asetukset, 26
järjestys, 25
videoiden toistaminen , 24
subtitle encoding, 26
subtitle sync, 26
subtitle sync reset, 26
tiedosto
tiedostojen hallinta, 30
tiedostojen kopioiminen, 31
tiedostojen poistaminen , 32
tiedostojen selaaminen, 29
tiedostojen siirtäminen, 17
Z
zoomaus, 21
tuotteen hävittäminen, 44
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement