Samsung 1000P, 800P Owner's manual

Samsung 1000P, 800P Owner's manual

Digitaalinen

Kuvakehys

Käyttöopas

800P

1000P

Napsauta

Sisältö

Varotoimet

Aloitus

Multimedian toistaminen

Multimedian selaaminen ja hallinta

Langattoman Bluetoothominaisuuden käyttö

Asetusten mukauttaminen

Liite

Hakemisto

Lue tämä opas huolella, jotta osaat käyttää ja huoltaa kehystä oikein.

Oppaan kuvat ja näyttökuvat on otettu 800P-mallista.

Opastuskuvakkeet

Tutustu ennen aloittamista oppaan kuvakkeisiin.

Varoitus - tilanne, joka saattaa vioittaa kehystä tai muita laitteita

Huomautus - huomautus, käyttövinkki tai lisätieto

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

• Tämän oppaan sisältöä ei saa missään tapauksessa kopioida tai levittää ilman SAMSUNG ELECTRONICS CO.,

LTD:n lupaa

Tuotetiedot ja tämän oppaan sisältö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, jos tuotteen toimintoja parannellaan.

Sisältö

Varotoimet ........................................... 3

Aloitus ................................................. 6

Paketin sisältö ..........................................6

Kehyksen esittely .....................................7

Avaa kehys ............................................10

Liitä muuntaja ja kytke virta päälle ..........10

Määritä perusasetukset ..........................11

Päävalikko ..............................................12

Ajan ja päivämäärän näyttö ......................13

Ulkoisten muistilaitteiden liittäminen ........14

Muistin valinta ........................................15

Kehyksen yhdistäminen PC:hen ...............16

Tiedostojen siirto PC:ltä ...........................17

Multimedian toistaminen .................. 19

Diaesityksen näyttäminen .........................19

Videoiden toistaminen ............................24

Musiikin soitto ..........................................26

Multimedian selaaminen ja hallinta . 28

Tiedostojen selaaminen ............................28

Tiedostojen hallinta ................................29

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttö ................................................ 32

Muiden Bluetooth-laitteiden löytäminen ja laiteparin muodostaminen niiden kanssa .........................................32

Tiedon lataaminen langattoman

Bluetooth-ominaisuuden kautta ..............33

Bluetooth-valikkojen käyttö ....................34

Tietoja Bluetooth-ominaisuuden käytöstä ...................................................35

Asetusten mukauttaminen ............... 36

Diaesityksen asetusten säätäminen ..........36

Ajan ja päivämäärän säätäminen ..............36

Hälytysten määrittäminen ja käyttö .........37

Yleisasetusten mukauttaminen .................39

Bluetooth-asetusten mukauttaminen ........40

Kehyksen päivittäminen ja nollaaminen .....41

Liite .................................................... 42

Käyttö PC:n mininäyttönä .......................42

Laitteisto-ohjelmiston päivitys .................43

Vianmääritys ..........................................44

Tekniset tiedot ........................................46

Kehyksen hävittäminen ..........................47

Samsung Worldwiden yhteystiedot ........48

Ohjelmalisenssi ......................................48

Hakemisto ..............................................49

Varotoimet

VAROITUS:

ÄLÄ IRROTA KEHYKSEN KANTTA TAI TAKAOSAA, JOTTA ET SAA SÄHKÖISKUA. KEHYKSEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ

VOISI HUOLTAA. ANNA AINOASTAAN PÄTEVIEN HUOLTOMIESTEN HUOLTOAA KEHYSTÄ.

PIDÄ KEHYS AINA KAUKANA AVOTULESTA, KUTEN KYNTTILÖISTÄ, JOTTA ET AIHEUTA TULIPALOA.

• Kehys tuulettuu sen rakojen ja aukkojen kautta. Jotta se toimisi luotettavasti eikä ylikuumenisi, näitä aukkoja ei saa tukkia eikä peittää.

Älä peitä rakoja ja aukkoja.

Älä tuki rakoja tai aukkoja asettamalla kehystä pehmeälle pinnalle, kuten vuoteelle, sohvalle tai matolle.

Älä sijoita kehystä suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai kaappiin, ellei siellä ole asianmukainen tuuletus.

• Älä sijoita kehystä lämmönlähteiden (kuten lämpöpatterien) lähelle tai päälle tai suoraan auringonvaloon.

• Älä anna kehyksen kastua. Älä sijoita kehystä lähelle vettä, kuten kylpyammetta tai lavuaaria, eikä paikkaan, jossa sen päälle voi läikkyä tai tippua vettä. Jos kehys kastuu, irrota se välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopisteeseen.

• Älä kuormita pistorasioita, jatkojohtoja eikä muuntajia niiden nimellistehoa enempää, sillä muutoin voit aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

• Johda kaikki virtajohdot pois kulkureiteiltä ja esineiden tieltä, jotta niiden päälle ei astuta ja jotta ne eivät jää esineiden alle tai väliin. Varmista, että johdot eivät ole taittuneet tai puristuneet pistokkeen tai sovitinliittimen kohdasta.

• Irrota pistoke pistorasiasta sähköisten myrskyjen aikana ja silloin, jos kehys jätetään yksin tai käyttämättä pitkäksi aikaa. Tämä estää kehystä vioittumasta jännitepiikkien takia.

• Tarkista ennen virtapistokkeen liittämistä, että kehyksen käyttämä jännite vastaa paikallisen sähköverkon jännitettä.

3

Varotoimet

• Älä koskaan työnnä metalliesineitä kehyksen avonaisiin osiin, sillä tämä voisi aiheuttaa sähköiskun. Varmista kehystä käyttäessäsi, että virtajohto on työnnetty pohjaan pistorasiaan. Kun irrotat virtajohdon, ota tukevasti kiinni pistokkeesta. Älä koskaan kosketa virtajohtoa märin käsin.

• Jos huomaat, että kehyksessä on jotain epätavallista, kuten epätavallisia ääniä tai savun hajua, irrota se välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopisteeseen.

• Suositellaan, että kehystä ei sijoiteta hyvin pölyiseen, kyvin kuumaan tai kylmään tai hyvin kosteaan paikkaan tai paikkaan, jossa on kemikaaleja tai jossa se on käytössä jatkuvasti.

• Käytä kehyksen kytkemiseen ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuja pistokkeita ja pistorasioita. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun tai vioittaa laitetta.

• Pidä kehys ja lisälaitteet poissa lasten ulottuvilta.

• Älä sijoita kehystä epävakaalle alustalle, kuten huonosti asennetulle hyllyllä, vinolle pinnalle tai paikkaan, jossa kehys voi altistua tärinälle.

• Älä pudota kehystä tai anna siihen kohdistua kovia iskuja. Jos kehys vioittuu, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopisteeseen.

• Irrota pistoke pistorasiasta aina puhdistaessasi kehystä.

Käytä kehyksen pyyhkimiseen ainoastaan pehmeää, kuivaa riepua. Älä altista kehystä kemikaaleille, kuten vahoille, bentseenille, alkoholille, ohennusaineille, hyönteistentorjunta-aineille, ilman raikastusaineille, voiteluaineille tai pesuaineille, sillä ne voivat vioittaa kehyksen pintaa ja mitätöidä takuun.

• Puhdista kehys pehmeällä ja kuivalla rievulla.

Älä puhdista kehystä tulenaroilla aineilla, kuten bentseenillä tai liuottimilla, eikä märällä rievulla. Tämä voisi vioittaa kehystä.

Älä raapaise näyttöä kynsillä tai terävillä esineillä.

Älä suihkuta kehyksen päälle vettä sitä puhdistaessasi.

Jos sen sisään pääsee vettä, se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vian.

Älä käytä kehyksen lähellä yliäänellä toimivia ilmankostuttimia. Ne voivat aiheuttaa kehyksen pintaan valkoisen tahran.

4

Varotoimet

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai

USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.

Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita

Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai

Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU: n direktiivien 2006/66 viiterajojen.

Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä

- erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

5

Aloitus

Paketin sisältö

Digitaalinen kehys Virtajohto* Sovitin USB-kaapeli

Pikaopas ja takuu** CD-ROM

(Käyttöopas)

* Pistokkeen muoto riippuu alueesta.

** Takuu ei välttämättä kata kaikkia alueita.

Kauko-ohjain Riepu

6

Aloitus

Kehyksen esittely

Kehys edestä

Näyttö

Kauko-ohjaimen sensori

Alusta

Kosketuspainike* Kuvaus p

Kytkee kehyksen päälle; sammuttaa kehyksen

(paina jonkin aikaa) h

Päävalikko u / m d e

/ l / r

Valikot

Valikkojen ja kohteiden selaaminen

(ylös/alas/vasemmalle/oikealle)

Valikkojen ja kohteiden valinta; valittujen toimintojen suorittaminen b s

Edelliselle tasolle palaaminen

Diaesityksen näyttäminen millä tahansa ruudulla; näyttötilan vaihto diaesityksen aikana

* Tämän käsikirjan kuvaukset perustuvat kosketuspainikkeisiin. Lue tämä käsikirja huolella ja käytä kehystä oikein.

Kosketuspainikkeita käytettäessä

Älä paina kosketuspainikkeita muulla kuin sormilla. Paina kosketuspainikkeita vain puhtain ja kuivin käsin.

Kosketa haluamaasi toimintoa vastaavaa painiketta kevyesti.

Kosketussensori ei välttämättä toimi asianmukaisesti märissä tai kosteissa paikoissa.

• Jos kosketuspainikkeet häviävät näkyvistä, voit palauttaa ne koskettamalla paneelia kevyesti.

7

Aloitus

Kehyksen esittely (jatkoa)

Kehys takaa

Kaiutin

Virtakaapelin portti

Kuulokeportti

Kaiutin

SD-muistikorttipaikka

USB-kaapelin portti

USB-muistilaitteen portti

8

Aloitus

Kehyksen esittely (jatkoa)

Kauko-ohjain

• Osoita kauko-ohjain kehyksen kauko-

ohjainsensoria kohden (s. 7).

• Avaa paristotilan kansi kääntämällä sitä vasemmalle, vaihda paristo ja sulje paristotilan kansi kääntämällä sitä oikealle.

Painike Kuvaus

Kytkee kehyksen päälle ja sammuttaa sen

Päävalikko

Valikot

Edelliselle tasolle palaaminen

Valikkojen ja kohteiden selaaminen (ylös/alas/vasemmalle/ oikealle)

Valikkojen ja kohteiden valinta

Diaesityksen näyttäminen millä tahansa ruudulla; näyttötilan vaihto diaesityksen aikana

Ajan ja päivämäärän näyttö

Valokuvan kierto diaesityksen aikana

Valokuvaluetteloruutu

Musiikkiluetteloruutu

Videoluetteloruutu

9

Aloitus

Avaa kehys

Älä käytä liikaa voimaa tai pakota näyttöä kääntymään väärään suuntaan, tai kehys voi vioittua.

Liitä muuntaja ja kytke virta päälle

Pistokkeen muoto riippuu alueesta.

Käynnistä kehys koskettamalla p-painiketta.

Painikkeen p valo syttyy ja kehys näyttää päävalikon.

Voit sammuttaa kehyksen painamalla p-painiketta jonkin aikaa.

10

Aloitus

Määritä perusasetukset

Kun käynnistät kehyksen ensimmäistä kertaa, esiin tulee pika-asetusruutu.

Valitse kieli ja määritä kehyksen perusasetukset.

Start Quick Setup

Quick Setup helps you setup several settings to use your photo frame.

This includes View Mode, Slideshow

Transition, Clock Set, and Startup Mode settings

Do you want to start?

Yes No

ENTER BACK EXIT

1

2

Selaa kielesi kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

Käynnistä ohjattu asennustoiminto valitsemalla Yes .

3

Määritä kehyksen asetukset mielesi mukaisiksi noudattamalla näytön ohjeita.

Asetus

View Mode

Slideshow

Transition

Kuvaus

Valitse diaesityksen näyttötila (s. 20)

Valitse diaesityksen siirtymätehoste (s. 22)

Clock Set

Määritä aika ja päivämäärä (s. 13)

Startup Mode

Valitse, mikä tila aktivoituu kehyksen käynnistyessä (s. 39)

4

5

Kun asennus on valmis, lue tuoteopas valitsemalla

Yes

.

Lue kehyksen peruskäyttöohjeet ja valitse sitten Done .

11

Aloitus

Päävalikko

Päävalikkoruudusta voidaan siirtyä seuraaviin valikkoihin.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Bluetooth

Clock

Mini Monitor

Settings

Valikko

Photos

Music

Videos

Bluetooth

Clock

Mini Monitor

Settings

Kuvaus

Selaa sisäiseen muistiin tai ulkoiselle muistilaitteelle

tallennettuja valokuvia ja muuta asetuksia (s. 19)

Kuuntele sisäiseen muistiin tai ulkoiselle muistilaitteelle

tallennettua musiikkia ja muuta asetuksia (s. 26)

Katsele sisäiseen muistiin tai ulkoiselle muistilaitteelle

tallennettuja videoita ja muuta asetuksia (s. 24)

Muodosta yhteys muihin langattomiin laitteisiin langattomalla

Bluetooth-ominaisuudella (s. 32)

Näytä aika ja päivämäärä (s. 13)

Käytä kehystä PC:n lisänäyttönä (s. 42)

Asetuksien muuttaminen (s. 36)

Voit määrittää kehyksen siirtymään käynnistyessään johonkin muuhun

toimintoon kuin päävalikkoon (Startup Mode s. 39).

Voit siirtyä päävalikkoon muista toiminnoista ja näytönsäästäjästä koskettamalla h-painiketta.

12

Aloitus

Ajan ja päivämäärän näyttö

Tarkista aika ja päivämäärä tai muuta kellon asetuksia.

▲ Clock 1

▲ Clock 2 ▲ Clock 3

1

Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Clock ja kosketa e

-painiketta.

Kehys esittää ajan ja päivämäärän.

2

Kosketa m

-painiketta ja valitse

Settings

.

3

4

Selaa kohtaan Clock ja kosketa e-painiketta.

Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

Clock Set

-toiminnossa voit valita Łvaihtoehdon koskettamalla painiketta l tai r ja valita arvon koskettamalla painiketta u tai d.

Vaihtoehto

Clock Set

Date Format

Time Format

Clock Type

Kuvaus

Määritä aika ja päivämäärä

Valitse, miten päiväys esitetään (YYYY.MM.DD,

MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)

Valitse, miten aika esitetään (12 Hours, 24 Hours)

Valitse kellon tyyppi

(Clock 1~3, Clock & Calendar 1~2)

▲ Clock & Calendar 1 ▲ Clock & Calendar 2

13

Aloitus

Ulkoisten muistilaitteiden liittäminen

Kehykseen voidaan liittää USB-muistilaitteita ja SD-muistikortteja. Kehys tukee ulkoisissa muistilaitteissa FAT16- ja FAT32tiedostomuotoja.

Aseta SD-muistikortti siten, että metalliset kontaktit tulevat alaspäin.

Paina korttia siten, että se lukittuu paikoilleen.

Voit irrottaa SD-muistikortin painamalla sitä kevyesti, kunnes se irtoaa kehyksestä.

• Jos liität ulkoisen muistilaitteen, kun kehyksessä on virta, näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

Voit käynnistää ulkoiselle muistilaitteelle tallennetut kuvat esittävän diaesityksen valitsemalla

Slideshow.

• Eri tyyppisille muistikorteille suositellut koot:

SD Enintään 2 Gt microSD miniSD

SDHC microSDHC miniSDHC

USB

Enintään 2 Gt

Enintään 2 Gt

Enintään 32 Gt

Enintään 8 Gt

Enintään 4 Gt

Enintään 32 Gt

14

Aloitus

Muistin valinta

Jos kehykseen on liitetty ulkoinen muistilaite (SD-muistikortti tai USB-muistilaite), voit valita tiedostojen lähteen.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Bluetooth

Clock

Mini Monitor

Settings

1

2

Selaa päävalikkoruudulta muistiluetteloon.

Selaa johonkin seuraavaan muistin sijaintiin ja kosketa painiketta e.

Muistin sijainti

Frame Memory

SD Card

USB

Kuvaus

Sisäinen muisti

SD-muistikortti (ulkoinen)

USB-muistilaite (ulkoinen)

Voit myös vaihtaa muistia valokuvia selatessasi koskettamalla m

-painiketta ja valitsemalla Select Storage Device (s. 29).

15

Aloitus

Kehyksen yhdistäminen PC:hen

Kun liität kehyksen PC:hen, voit siirtää tiedostoja niiden välillä (s. 17) tai käyttää kehystä niminäyttönä (s. 42).

Liitä USB-kaapelin pienempi pää kehykseen ja suurempi pää PC:hen.

USB-liitin

16

Aloitus

Tiedostojen siirto PC:ltä

Mass Storage

Connected to PC USB port.

Do not insert or remove storage devices to/ from the Photo Frame while they are connected to the PC.

You can switch to Mini Monitor mode by using

Frame Manager.

• Kehykseen on tallennettu joitain oletustiedostoja.

Jos muisti ei riitä, voit poistaa nämä tiedostot.

• Jos valokuvat ovat suuria, ne kuluttavat enemmän muistia ja esikatselu on hitaampaa. Muuta valokuvien resoluutioksi 800 X 480 (malli “800P”) tai 1024 X 600 (malli “1000P”). Voit myös säätää kehyksen kopioimaan ja muuttamaan valokuvien kokoa automaattisesti (Frame Memory Copy

s. 39).

Tiedostojen siirto PC:ltä

1

Liitä kehys PC:hen mukana tulleella USB-kaapelilla (s. 16).

Liitä kehys PC:hen kehyksen ollessa sammuksissa ja käynnistä se sitten.

2

Valitse Mass Storage .

Kun kehys on liitetty PC:hen, siihen ilmestyy viesti “ Mass

Storage” ja PC:n näyttöön avautuu ponnahdusikkuna.

Jos liität kehyksen PC:hen käyttääksesi sitä mininäyttönä (s. 42),

sinun on siirryttävä Mass Storage -tilaan Frame Manager -ohjelmalla.

Lisätietoja on Frame Manager -ohjelman käyttöoppaassa.

3

Avaa kansio, jonka tiedostot haluat nähdä.

Siirrettävä levyasema näkyy PC:llä nimityksellä “

800P” tai “1000P”.

Avaa kehystä vastaavan mallin asema Omasta tietokoneesta ja kopioi valokuvat.

4

Kopioi tiedostoja PC:ltä kehykseen tai päinvastoin.

17

Aloitus

Tiedostojen siirto PC:ltä (jatkoa)

Kehyksen irrottaminen PC:stä

Muista sulkea yhteys asianmukaisesti, jotta kehys ja tiedot eivät vioitu.

1

Valitse Windowsin tehtäväpalkista .

2

Napsauta ponnahdusviestiä.

Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(G:)

3

Irrota USB-kaapeli vasta, kun viesti ilmoittaa, että laite on turvallista irrottaa.

Älä irrota USB-kaapelia tiedostojen kopioinnin aikana, sillä tämä voi aiheuttaa tietojen katoamisen tai vioittaa kehystä.

Yhteys ei katkea, jos kehykselle tallennettuja tiedostoja on auki PC:llä. Sulje kaikki kehyksen tiedostot ja yritä uudelleen.

18

Multimedian toistaminen

Diaesityksen näyttäminen

1

Valitse päävalikosta muisti ( Frame Memory , SD Card tai

USB ).

2

3

Selaa kohtaan

Photos

ja kosketa e-painiketta.

Selaa tiedoston kohdalle ja aloita diaesitys koskettamalla e

- tai s-painiketta.

Jos haluat toistaa tietyt valokuvat sisältävän diaesityksen, kosketa m

-painiketta ja valitse Select Multiple Files (s. 29).

4

Voit ohjata toistoa seuraavilla painikkeilla:

Kosketuspainikkeet Kuvaus h m d

/u l

/r e b s

Päävalikko

Diaesitysvalikko

Taustamusiikin äänenvoimakkuuden säätö

Näytä edellinen tai seuraava valokuva

Keskeytä diaesitys tai jatka sitä

Palaa edelliselle tasolle

Vaihda näkymätilaa

19

Multimedian toistaminen

Diaesityksen näyttäminen (jatkoa)

▲ Photo Only ▲ Photo & Clock

▲ Photo & Calendar ▲ Multiview 1

Näkymätilan vaihtaminen

Diaesityksen aikana voit näyttää kellon tai kalenterin tai useita kuvia yhdellä ruudulla.

Voit vaihtaa näkymätilaa koskettamalla diaesityksen aikana s

-painiketta toistuvasti.

Kun kosketat s

-painiketta, näyttötila muuttuu (Photo Only

Photo & Clock

→ Photo & Calendar → Multiview 1 →

Multiview 2

→ Multiview 3).

Voit myös vaihtaa näyttötilaa asetuksella View Mode kohdassa

Settings

→ Photos (s. 23).

Säädä aika ja päivämäärä ennen kellon tai kalenterin esittämistä (s.

36).

Voit esittää edellisen tai seuraavan valokuvan koskettamalla diaesityksen aikana l- tai r-painiketta.

▲ Multiview 2

▲ Multiview 3

20

Multimedian toistaminen

Diaesityksen näyttäminen (jatkoa)

Rotate

Zoom

Background Music

Settings

On

Off

Select Music

Diaesitysvalikkojen käyttö

Voit ohjata diaesitystä ja säätää sen asetuksia.

1

Kosketa diaesityksen aikana m

-painiketta.

2

Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

Vaihtoehto

Rotate

Zoom

Background

Music

Settings

Kuvaus

Kierrä valokuvaa (Original, 90°, -90°, 180°)

Suurenna kuvaa (x1, x2, x4)

Kytke taustamusiikki päälle tai pois

Käytä Settings-valikkoa (s. 22)

• Voit kiertää tai zoomata kuvia ainoastaan

Photo Only ja Photo &

Clock -tilat.

Kun lähennät valokuvaa, voit liikkua kuvassa koskettamalla jotain painikkeista u, d, l ja r. Voit poistua zoomaustilasta koskettamalla b-painiketta.

3

Kun olet valmis, kosketa e

-painiketta.

Kun kosketat Settings-valikossa b-painiketta, näyttöön ilmestyy päävalikko. Voit käynnistää diaesityksen koskettamalla s

-painiketta.

21

Multimedian toistaminen

Diaesityksen näyttäminen (jatkoa)

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Aspect Ratio

Display Photo Info

: On

Fast

Normal

Slow

Diaesityksen tehosteiden valinta

Voit säätää diaesityksen valokuvien siirtymätehostetta, nopeutta, toistotilaa ja järjestystä.

1

Kosketa diaesityksen aikana m

-painiketta.

2

Valitse Settings .

3

Selaa kohtaan Photos ja kosketa e-painiketta.

Voit myös valita diaesityksen tehosteet kohdasta Photos valikossa

Settings.

4

Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

Vaihtoehto

Slideshow

Transition

Slideshow

Speed

Slideshow

Mode

Kuvaus

Valitse siirtymätehosta (No Effect, Fade, Blinds, Cross

Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel,

Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push,

Stairs, Random)

Valitse diaesityksen nopeus (Fast, Normal, Slow)

All photos : Toistaa kaikki valokuvat tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä

Photos in folder : Toistaa kaikki valitun kansion valokuvat tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä

One photo

: Toistaa valitun kuvan

22

Multimedian toistaminen

Diaesityksen näyttäminen (jatkoa)

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Aspect Ratio

Display Photo Info

Original Fit

Auto Fit

Fit to Width

Fit to Screen

Slide Fit

Vaihtoehto

Slideshow Order

View Mode

Kuvaus

Normal : Esittää valokuvat tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä

Shuffle : Esittää valokuvat satunnaisessa järjestyksessä

Vaihda näkymätilaa (s. 20)

Aspect Ratio

Original Fit : Näyttää valokuvat alkuperäisessä koossaan. Jos valokuva on ruutua suurempi, se pienennetään mahtumaan ruutuun ja sen kuvasuhde säilytetään

Auto Fit : Muuta valokuvien kokoa siten, että ne mahtuvat ruutuun ja niiden kuvasuhde säilyy

(kaikki kuvan osat eivät välttämättä näy)

Fit to Width : Muuttaa valokuvien kokoa siten, että ne vastaavat ruudun leveyttä

Fit to Screen : Muuta valokuvien kokoa siten, että ne täyttävät ruudun

Slide Fit *: Muuta kuvien kokoa siten, että niiden pisin sivu mahtuu näyttöön. Kehys selaa automaattisesti jäljellä olevat kuvat vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas

(esimerkiksi, panoraamakuva tai muotokuva)

Display Photo

Info

Aseta diaesitys näyttämään kunkin valokuvan tiedot

* Jos yrität katsella Slide Fit-tilassa kuvia, joiden tarkkuus on alle 184 ppi tai pisin sivu yli 2600 pikseliä, kuvat voivat näyttää vääristyneiltä.

5

Käynnistä diaesitys koskettamalla s

-painiketta.

23

Multimedian toistaminen

Videoiden toistaminen

Pause Volume Prev/Next

Optimaalinen videon tarkkuus ja pakkaus

Video

Audio

Siirtonopeus 1000 ~ 1500 Kbps

Tarkkuus

AVI

MP4

800P

: 640 X 384

1000P : 640 X 375

MP3, 48 KHz

(näytteenottotaajuus),

2 kanavaa, 128 Kbps mp4a (AAC-LC), 48 KHz

(näytteenottotaajuus),

2 kanavaa, 128 Kbps

1

Valitse päävalikosta muisti ( Frame Memory , SD Card tai

USB ).

2

3

Selaa kohtaan Videos ja kosketa e-painiketta.

Selaa tiedoston kohdalle ja toista video koskettamalla e

-painiketta.

4

Voit ohjata toistoa seuraavilla painikkeilla:

Kosketuspainike Kuvaus h m d

/u l

/r e b

Päävalikko

Videovalikko

Säädä äänenvoimakkuutta

Siirry taakse- tai eteenpäin; selaa taakse- tai eteenpäin tiedostossa (kosketa jonkin aikaa)

Keskeytä toisto tai jatka sitä

Palaa edelliselle tasolle

Jos kehys on jonkin aikaa käyttämättä videon ollessa keskeytetty, näytönsäästäjä käynnistyy. Voit palata videosoitinnäyttöön koskettamalla mitä tahansa painiketta paitsi p-painiketta.

24

Multimedian toistaminen

Videoiden toistaminen (jatkoa)

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

: All videos

: Normal

: On

Videovalikkojen käyttö

1

2

Kosketa toiston aikana m

-painiketta.

Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

Vaihtoehto

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

Kuvaus

All videos : Toistaa kaikki videot tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä

Videos in folder : Toistaa kaikki valitun kansion videot tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä

One video

: Toista valittu video •

Normal : Esittää videot tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä

Shuffle : Esittää videot satunnaisessa järjestyksessä

Videoita toistetaan jatkuvasti

Settings-valikko

3

Kun olet valmis, kosketa b

-painiketta.

Kun kosketat Settings-valikossa b-painiketta, näyttöön ilmestyy päävalikko. Voit toistaa videon kohdan “Videoiden toistaminen” vaiheiden 1~3 mukaisesti.

25

Multimedian toistaminen

Musiikin soitto

Pause Volume Prev/Next

1

Valitse päävalikosta muisti ( Frame Memory , SD Card tai

USB ).

2

3

Selaa kohtaan Music ja kosketa e-painiketta.

Selaa tiedoston kohdalle ja soita musiikkitiedosto koskettamalla e-painiketta.

4

Voit ohjata toistoa seuraavilla painikkeilla:

Kosketuspainike Kuvaus h m d

/u l

/r e b

Päävalikko

Musiikkivalikko

Säädä äänenvoimakkuutta

Siirry taakse- tai eteenpäin; selaa taakse- tai eteenpäin tiedostossa (kosketa jonkin aikaa)

Keskeytä toisto tai jatka sitä

Palaa edelliselle tasolle

Jos kehys on jonkin aikaa käyttämättä eikä musiikkia soiteta, näytönsäästäjä käynnistyy. Voit palata musiikkisoitinnäyttöön koskettamalla mitä tahansa painiketta paitsi p-painiketta.

Kun soitat vaihtelevalla siirtonopeudella (VBR) koodattuja musiikkitiedostoja, näytöllä esitetty toistoaika saattaa poiketa todellisesta toistoajasta.

26

Multimedian toistaminen

Musiikin soitto (jatkoa)

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

: All music

: Normal

: On

Pause Volume Prev/Next

Musiikkivalikkojen käyttö

1

2

Kosketa toiston aikana m

-painiketta.

Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

Vaihtoehto

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

Kuvaus

All music : Toistaa kaikki musiikkitiedostot tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä

Music in folder : Toistaa kaikki valitun kansion musiikkitiedostot tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä

One music : Soittaa valitun musiikkitiedoston

Normal : Toistaa musiikkitiedostot tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä

Shuffle : Toistaa musiikkitiedostoja satunnaisessa järjestyksessä

Tiedostoa toistetaan jatkuvasti

Settings-valikko

3

Kun olet valmis, kosketa b

-painiketta.

Kun kosketat Settings-valikossa b-painiketta, näyttöön ilmestyy päävalikko. Voit soittaa musiikkia kohdan “Musiikin soitto” vaiheiden 1~3 mukaisesti.

27

Multimedian selaaminen ja hallinta

Tiedostojen selaaminen

Voit selata Photos -, Videos - ja Music -valikkojen tiedostoja.

Muisti/Kansion nimi/

Tiedostonimi

Photos

Frame Memory • 2009 • IMG1

Käytössä olevan tiedoston numero/

Tiedostojen kokonaismäärä

1

Valitse päävalikosta muisti ( Frame Memory , SD Card tai

USB ).

2

Selaa kohtaan

Photos

,

Videos

tai

Music

ja kosketa e

-painiketta.

3

Selaa tiedostoja koskettamalla d

-, u-, l- tai r-painiketta.

Voit nähdä kansion sisältämät tiedostot selaamalla kansioon ja koskettamalla e-painiketta.

Jos kehys on jonkin aikaa käyttämättä, näytönsäästäjä käynnistyy. Voit käyttää käytössä olevaa näyttöä koskettamalla b-painiketta.

Music

Frame Memory • 2009 • Music

Title Artist

28

Multimedian selaaminen ja hallinta

Tiedostojen hallinta

Voit kopioida tai poistaa sisäiseen muistiin tai ulkoisille muistilaitteille tallennettuja tiedostoja.

Photos

Photo Size

File Size

Date

Copy

Delete

Select Multiple Files

Select Storage Device

Settings

1

2

Kosketa selatessasi m

-painiketta.

Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

Vaihtoehto

Copy

Delete

Select Multiple

Files

Select Storage

Device

Settings

Kuvaus

Kopioi valittu kansio tai tiedosto toiseen paikkaan

muistissa (s. 30)

Poista valittu kansio tai tiedosto (s. 31)

Valitse useita tiedostoja näytettäväksi diaesityksenä, kopioitavaksi tai poistettavaksi.

Vaihda muistia (s. 15)

Käytä Settings-valikkoa (s. 36)

29

Multimedian selaaminen ja hallinta

Tiedostojen hallinta (jatkoa)

Photos

Copy

Choose a device to copy a photo to.

SD Card

USB

Kehykseen kopioitujen valokuvien koko muutetaan automaattisesti kehykselle optimaaliseksi.

Jos haluat säilyttää kuvien koon, valitse päävalikkoruudulta Settings

→ General → Frame

Memory Copy

→ Original Size (s. 39).

Kuvilla, joiden kokoa on muutettu, on matalampi resoluutio kuin alkuperäisillä kuvilla, mutta koska tiedostokoko on pienempi, voit tallentaa useampia kuvia.

Tiedostojen kopioiminen

Voit liittää kehykseen ulkoisen muistilaitteen (SD-muistikortti tai USBmuistilaite) ja kopioida tiedostoja ulkoisesta muistilaitteesta kehykseen ja päin vastoin.

1

Valitse päävalikosta muisti (

Frame Memory

,

SD Card

tai

USB ).

2

Selaa kohtaan Photos , Videos tai Music ja kosketa e

-painiketta.

3

Selaa sen tiedoston kohdalle, jonka haluat kopioida, ja kosketa m-painiketta.

Jos haluat kopioida jonkin kansion kaikki tiedostot, valitse kansio.

4

Selaa kohtaan Copy ja kosketa e-painiketta.

Jos haluat kopioida useita tiedostoja, valitse Select Multiple

Files.

5

Valitse, minne tiedostot kopioidaan.

Valitut tiedostot kopioidaan.

30

Multimedian selaaminen ja hallinta

Tiedostojen hallinta (jatkoa)

Photos

Delete

Do you want to delete the photo?

Yes

No

Tiedostojen poistaminen

1

Valitse päävalikosta muisti ( Frame Memory , SD Card tai

USB

).

2

Selaa kohtaan Photos , Videos tai Music ja kosketa e

-painiketta.

3

Selaa sen tiedoston kohdalle, jonka haluat poistaa, ja kosketa m-painiketta.

Jos haluat poistaa jonkin kansion kaikki tiedostot, valitse kansio.

4

Selaa kohtaan Delete ja kosketa e-painiketta.

Jos haluat poistaa useita tiedostoja, valitse

Select Multiple Files.

5

Vahvista valitsemalla

Yes

.

Valitut tiedostot poistetaan.

31

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttö

Voit muodostaa yhteyden muihin langattomiin laitteisiin ja siirtää tietoa.

Muiden Bluetooth-laitteiden löytäminen ja laiteparin muodostaminen niiden kanssa

Bluetooth

Type Device Name

Com 01 (000F:CC:AC842)

Phone 01 (0015:00:158E2)

Search

Bluetooth (001F:60:15842)

Bluetooth 000F:00:15CG4D)

Com 02 (000F:B9:153264)

Phone 02 (001F:00:354832)

CSR (0010:00:1S5D42)

Com 03 (000F:00:038317)

1

Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Bluetooth ja kosketa e

-painiketta.

Langaton Bluetooth-ominaisuus on oletusasetuksena päällä.

Voit poistaa langattoman Bluetooth-ominisuuden käytöstä valitsemalla päävalikkoruudulta

Settings

→ Bluetooth →

Bluetooth Mode

→ Off.

2

3

Voit etsiä muita Bluetooth-laitteita valitsemalla Search .

Selaa laitteen kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

Laitepari muodostetaan, kun toisen laitteen omistaja syöttää saman PIN-numeron tai hyväksyy yhteyden.

Kehyksen oletus-PIN on 0000.

Voit katkaista Bluetooth-yhteyden siirtymällä mihin tahansa muuhun ruutuun, jolloin yhteys katkeaa automaattisesti.

Voit katkaista Bluetooth-yhteyden ollessasi yhteydessä A2DPlaitteisiin, kuten kuulokkeisiin, selaamalla kyseisen laitteen kohdalle ja koskettamalla e-painiketta.

Jos etsit ja peruutat Bluetooth-toimintoja toistuvasti, kauko-ohjain ja kosketuspainikkeet voivat lakata toimimasta kehyksen epävakauden vuoksi.

Et voi vastaanottaa tiedostoja, kun olet yhteydessä A2DP-laitteeseen, kuten Bluetooth-kuulokkeisiin. Jos haluat vastaanottaa tiedostoja, katkaise yhteys A2DP-laitteeseen.

32

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttö

Tiedon lataaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden kautta

Bluetooth

File Name

All

Upper Folder

Folder(12)

Sky.jpg

Hi.jpg

Hello.jpg

Copy : Copy to selected photos to Frame Memory.

Reset : Cancel all selections.

[xx] photos selected.

Select BACK

Copy

Reset

Select All

1

Selaa laiteluettelossa jonkin laiteparin muodostaneen laitteen kohdalle ja kosketa m-painiketta.

2

Selaa kohtaan Photo List ja kosketa e-painiketta.

Näyttöön tulee yhdistetyn laitteen valokuvaluettelo.

Photo List kytketään pois käytöstä, jos muodostat yhteyden kuulokkeisiin tai kaiuttimiin.

3

Valitse tiedostot, jotka haluat kopioida, ja valitse Copy .

Valitut tiedostot kopioidaan kehyksen muistiin.

Tiedostoja voidaan ladata mistä tahansa ruudusta paitsi Bluetoothruudusta. Jos et pysty vastaanottamaan tiedostoja, käynnistä langaton Bluetooth-ominaisuus uudelleen valitsemalla Settings

Bluetooth

→ Bluetooth Mode → On ja sitten Off (s. 40).

33

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttö

Bluetooth-valikkojen käyttö

Bluetooth

Device Name

Com 01 (000F:CC:AC842)

Phone 01 (0015:00:158E2)

Search

Bluetooth (001F:60:15842)

Bluetooth 000F:00:15CG4D)

Com 02 (000F:B9:153264)

Phone 02 (001F:00:354832)

CSR (0010:00:1S5D42)

Com 03 (000F:00:038317)

Photo List

Rename

Delete

Delete All

Settings

1

Selaa laiteluettelossa jonkin laiteparin muodostaneen laitteen kohdalle ja kosketa m-painiketta.

2

Selaa jonkin seuraavan valikon kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

Valikko

Photo List*

Rename

Delete

Delete All

Settings

Kuvaus

Käytä laitepariyhteydessä olevan laitteen valokuvaluetteloa

(s. 33)

Nimeä laitepariyhteydessä oleva laite uudelleen

Poista jokin laitepariyhteydessä oleva laite

Poista kaikki laitepariyhteydessä olevat laitteet

Käytä Settings-valikkoa (s. 40)

* Photo List poistetaan käytöstä, jos valitset laitteen, joka ei ole yhteydessä kehykseen.

34

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttö

Tietoja Bluetooth-ominaisuuden käytöstä

• Langaton Bluetooth-ominaisuus voi siirtää tietoa enintään 10 metrin (30 jalan) päähän. Esteet, kuten seinät tai ihmiset, ja muut 2,4 GHz:n radioaaltoja käyttävät tai lähettävät laitteet, kuten WLAN-laitteet matkapuhelimet, voivat lyhentää tätä matkaa. Esteet ja muut langattomat laitteet voivat häiritä langatonta Bluetooth-yhteyttä ja lyhentää käyttöetäisyyttä.

• Kehyksen langaton antenni on p

-painikkeen. Tulos on paras, jos laitteet ovat enintään Bluetooth-yhteyden maksimietäisyydellä toisistaan eikä niiden välillä välillä ole esteitä. Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat saada kehyksen päästämään epätavallisia ääniä ja toimimaan virheellisesti.

Langaton Bluetooth-ominaisuus voi häiritä lääketieteellisiä laitteita. Älä käytä kehystä ja muita Bluetooth-laitteita sairaalassa, lentokoneessa tai junassa tai automaattisten ovien, hälytyslaitteiden tai helposti syttyvien kaasujen läheisyydessä.

Kehys tukee suojausasetuksia, jotka tekevät yhteydestä muiden Bluetooth-laitteiden kanssa turvallisen. Muista kuitenkin aina suojata tietosi, kun muodostat yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin. Samsung ei ole vastuussa yksityisten tietojen menettämisestä niitä lähetettäessä langattomalla Bluetooth-yhteydellä.

• Kehyksen langaton Bluetooth-ominaisuus ei välttämättä ole yhteensopiva kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa. Saat parhaat tulokset muodostamalla laiteparin ja yhteyden ainoastaan Bluetooth SIG -yhtiön sertifioimien laitteiden kanssa ja varmistamalla, että laitteiden Bluetooth-profiilit ovat yhteensopivia. Vaikka Bluetooth SIG -yhtiö olisikin sertifioinut laitteen, ne eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia, ja jotkut ominaisuudet ja toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Kun soitat musiikkia langattoman Bluetooth-yhteyden kautta, muut laitteet voivat häiritä yhteyttä, musiikki saattaa keskeytyä tilapäisesti ja kehyksen toiminnot saattavat olla rajoitettuja, riippuen alueella tai ympäristössä olevista langattomista laitteista.

35

Asetusten mukauttaminen

Voit määrittää kehyksen asetukset mielesi mukaisiksi.

Diaesityksen asetusten säätäminen

Settings

1

Selaa päävalikkonäytössä kohtaan

Settings

ja kosketa e

-painiketta.

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Aspect Ratio

: Fade

: Fast

: All photos

: Normal

: Auto Fit

: Photo Only

2

3

Selaa kohtaan Photos ja kosketa e-painiketta.

Valitse ja säädä diaesityksen asetukset (s.

22).

Display Photo Info : On

Ajan ja päivämäärän säätäminen

Settings

1

Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa e

-painiketta.

Category

Photos

Clock

Alarm

General24 Hours

Bluetooth

Support

Option

Clock Set

Date Format

Time Format

Clock Type

: DD.MM.YYYY

: 24 Hours

: Clock 1

2

3

Selaa kohtaan Clock ja kosketa e-painiketta.

Määritä aika ja päivämäärä ja säädä kellon asetukset (s.

13).

36

Asetusten mukauttaminen

Hälytysten määrittäminen ja käyttö

Voit määrittää hälytyksiä tärkeille tapahtumille ja muokata niitä.

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Settings

Option

Alarm1

Alarm2

Alarm3

Alarm4

Alarm5

: Off

: Off

: Off

: Off

: Off

Uuden hälytyksen määrittäminen

1

Selaa päävalikkonäytössä kohtaan

Settings

ja kosketa e

-painiketta.

2

3

Selaa kohtaan Alarm ja kosketa e-painiketta.

Selaa tyhjän hälytyksen kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

4

Voit määrittää hälytyksen yksityiskohdat koskettamalla d

-, u

-, l- tai r-painiketta.

Activation

On

AM/PM

AM

Set time

Manual

Repeat

Once

OK

Hour

12

Sound

Sound 1

Cancel

Minute

00

Volume

70

5

Kun olet valmis, valitse OK .

Näytön oikeaan ylälaitaan ilmestyy -kuvake.

Hälytyksillä on oltava tietty aika. Samalle ajalle ei voi määrätä kahta hälytystä.

37

Asetusten mukauttaminen

Hälytysten määrittäminen ja käyttö (jatkoa)

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Alarm1

Alarm1

Current

Alarm

OK

PM

PM

PM

Hälytyksen sammuttaminen

Kun kehys antaa hälytyksen, voit sammuttaa sen painamalla mitä tahansa painiketta paitsi p-painiketta. Jos et sammuta hälytystä, se kuuluu 1 minuutin ajan.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1

Selaa päävalikkonäytössä kohtaan

Settings

ja kosketa e

-painiketta.

2

3

Selaa kohtaan Alarm ja kosketa e-painiketta.

Selaa sen hälytyksen kohdalle, jonka haluat poistaa käytöstä, ja kosketa e-painiketta.

4

Selaa kohtaan Off ja valitse OK .

38

Asetusten mukauttaminen

Yleisasetusten mukauttaminen

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Option

Quick Setup

Language

Brightness

Button Sound

Auto Picture On/Off

Startup Mode

Frame Memory Copy

Screen Saver

: English

: 70

: Off

: Home

: Original Size

: Slideshow

1

Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa e

-painiketta.

2

3

Selaa kohtaan

General

ja kosketa e-painiketta.

Selaa jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

Vaihtoehto

Quick Setup

Kuvaus

Määritä perusasetukset, kuten kehyksen kieli (s. 11)

Valitse käytetty kieli (s. 11)

Language

Brightness Säädä näytön kirkkautta

Button Sound Määritä painikeääni

Auto Picture

On/Off

Määritä näytön automaattinen käynnistys- tai sammumisaika (voit esimerkiksi säätää näytön sammumaan mennessäsi nukkumaan ja käynnistymään herätessäsi)

Jos määrität tämän vaihtoehdon näytön ollessa sammuksissa, voit käynnistää se painamalla mitä tahansa painiketta paitsi p-painiketta.

Startup Mode

Frame Memory

Copy

Valitse, mikä tila aktivoituu kehyksen käynnistyessä

Home

: Käynnistä päävalikossa

Last Mode

: Käynnistä viimeksi käytetyssä tilassa

Slideshow : Käynnistä diaesitys

Original Size

Resized

: Kopioi kuvat alkuperäisen kokoisina

: Kopioi kuvat pienemmän kokoisina ja näytölle parhaiten sopivassa resoluutiossa

Screen Saver Valtise näytönsäästäjä (Slideshow tai Clock)

39

Asetusten mukauttaminen

Bluetooth-asetusten mukauttaminen

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Support

Settings

Option

Bluetooth Mode

Password

Device Information

: On

1

Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa e

-painiketta.

2

3

Selaa kohtaan Bluetooth ja kosketa e-painiketta.

Selaa jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

Kuvaus Vaihtoehto

Bluetooth

Mode

Kytke langaton Bluetooth-ominaisuus päälle tai pois

Password

Device

Information

Määritä langattoman Bluetooth-ominaisuuden salasana

• Kehyksen oletus-PIN on 0000

Näytä laitetiedot tai nimeä kehys uudelleen

40

Asetusten mukauttaminen

Kehyksen päivittäminen ja nollaaminen

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Bluetooth

Settings

Option

Upgrade Software

Reset

Product Guide

Product Information

1

Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa e

-painiketta.

2

3

Selaa kohtaan Support ja kosketa e-painiketta.

Selaa jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja kosketa e

-painiketta.

Vaihtoehto Kuvaus

Reset

Product Guide

Product

Information

Nollaa kaikki asetukset ja vaihtoehdot tehdasasetuksiin

(paitsi aika ja kieli)

Näytä kehyksen peruskäyttöohjeet

Näytä tuotetiedot, kuten malli, laitteisto-ohjelman versio, käytetyn muistin määrä ja tekijänoikeustiedot

41

Liite

Käyttö PC:n mininäyttönä

Voit käyttää kehystä PC:n mininäyttönä (lisänäyttönä). Asenna PC:lle Frame Manager -ohjelma ja liitä kehys PC:hen

USB-kaapelilla. Lisätietoja kehyksestä saat Samsung Electronics -sivustolta (http://www.samsung.com) hakusanalla

“800P” tai “1000P”.

Laitteistovaatimukset kehyksen käytölle mininäyttönä

Käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32bit)

USB: Extended Host Controller (EHCT) USB 2.0 -liitännälle

RAM: 512 Mt tai enemmän

CPU: 2,4 GHz tai enemmän

Ennen käyttöä

Lue Frame Managerin käyttöohjeet, jotta osaat asentaa ohjelman oikein.

Käytä kehyksen mukana tullutta USB-kaapelia.

Älä käytä kehystä ensisijaisena näyttönä. Näyttö ei välttämättä toimi asianmukaisesti.

Kun käytät kehystä mininäyttönä, voit säätää sen kirkkautta koskettamalla d

- tai u-painiketta.

Jos olet siirtänyt toissijaiseen näyttöön ohjelmakuvakkeen tai ikkunan, siirrä se käytön jälkeen takaisin ensisijaiseen näyttöön.

Kehys ei välttämättä toimi asianmukaisesti kaikkien näytönohjainten kanssa. Kokeile tällöin valita laitteiston kiihdytykselle asetus Ei mitään.

Laitteiston kiihdytyksen “Ei mitään” -vaihtoehdon valinta:

1. Napsauta Windows-työpöytää hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet.

2. Kun näyttöön tulee Näytä ominaisuudet -ikkuna, valitse Asetukset

Lisäasetukset

→ Vianmääritys → Laitteiston kiihdytys ja vedä osoitin asentoon Ei mitään.

Windows Vistan Aero 3D -ominaisuus ei välttämättä toimi, kun kehystä käytetään mininäyttönä, eivätkä kaikki videot välttämättä toimi kehyksessä.

Kehys ei toimi Windows Presentation Foundation -sovelluksena.

42

Liite

Laitteisto-ohjelmiston päivitys

Lataa tuorein laitteisto-ohjelmisto Samsung Electronics -sivustolta (http://www.samsung.com) ja asenna se.

Upgrade Software

Getting upgrade files now.

Do not remove the storage device.

Upgrading…

Varmuuskopioi tiedostosi (valokuvat, videot ja musiikki) ennen laitteisto-ohjelmiston päivitystä, jotta et menetä niitä.

-

-

-

-

Kun päivitys on käynnissä:

Älä irrota ulkoista laitetta (SD-korttia tai USBmuistilaitetta) kehyksestä.

Älä kosketa mitään painiketta.

Älä liitä muita muistikortteja.

Älä sammuta kehystä.

Voit tarkistaa, että laitteisto-ohjelman päivitys onnistui, kohdasta Product Information kohdassa

Settings

→ Upgrade Software.

1

Liitä PC:hen ulkoinen muistilaite (SD-muistikortti tai USB-

muistilaite) (s. 14).

2

Kopioi lataamasi tuorein laitteisto-ohjelmisto ulkoiselle muistilaitteelle.

Kopioi laitteisto-ohjelmisto muistilaitteen juurihakemistoon.

3

Irrota ulkoinen muistilaite PC:stä ja liitä se kehykseen.

4

Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa e

-painiketta.

5

6

Selaa kohtaan Support ja kosketa e-painiketta.

Selaa kohtaan Upgrade Software ja kosketa e

-painiketta.

7

Valitse ulkoinen muistilaite.

Laitteisto-ohjelmisto päivitetään.

8

Kun päivitys on valmis, sammuta kehys, irrota ulkoinen muistilaite (SD-muistikortti tai USB-muistilaite) ja kytke kehys päälle.

43

Liite

Vianmääritys

Jos kehyksen käyttö tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja.

Ongelma Ratkaisu

Tarkista, että virtajohto on kytketty asianmukaisesti.

Kehys ei käynnisty.

Kun kytket kehyksen PC:hen USBliittimellä, näyttö vilkkuu ja kehys sammuu automaattisesti.

Kellonäytön reunasta vuotaa valoa.

PC:n USB-portti voi olla viallinen.

Kello ei ole oikeassa ajassa.

Valokuvan esittäminen on hidasta kehyksen käynnistyessä tai diaesityksen aikana.

Vaikka sisäisessä muistissa vapaata tilaa, valokuvat eivät kopioidu sinne.

Ulkoinen laite (USB-muistilaite tai SDmuistikortti) ei toimi asianmukaisesti.

Kehys ei esitä JPEG-kuvia.

Kaikki kuvat eivät näy diaesityksessä.

Jos näyttö on musta, siinä saattaa näkyä valoa nestekidenäyttöjen ominaisuuksien takia. Tämä on normaalia.

Kun virtalaite on irti pitkiä aikoja, kehys ei välttämättä pysy oikeassa ajassa. Pidä verkkolaite aina kytkettynä.

Jos valokuvan tarkkuus tai tiedostokoko on suuri, sen näyttö saattaa kestää kauemmin.

Jos sisäisen muistin FAT-osio on vioittunut, valokuvat eivät välttämättä kopioidu sinne.

Luo sisäiseen muistiin kansio, johon haluat kopioida valokuvia.

Tarkista, että laite toimii asianmukaisesti.

Tarkista, että ulkoiseen muistilaitteeseen tallennetut valokuvat ovat JPEG-tiedostoja.

Vioittuneita ja vahingoittuneita tiedostoja ei voida esittää.

Kehys ei välttämättä tue laitetta. Kokeile toista laitetta.

Kehys ei eistä CMYK-muodossa tallennettuja JPEG-kuvia.

Kuvanmuokkausohjelmilla (esim. Photoshop tai Paintshop) muokattuja JPEG-kuvia ei välttämättä esitetä kunnolla. Tallenna kuvat JPEG-muodossa sen jälkeen, kun olet muokannut niitä PC:ssä, ja käynnistä diaesitys uudelleen.

Kehys voi lukea enintään 10 000 kuvaa. Tämän määrän ylittävät kuvat eivät näy diaesityksessä.

Kuvan mittasuhteet eivät ole oikeat.

Esikatselu on hidas.

Valitse päävalikkonäytöstä Settings

→ Photos → Aspect Ratio → Original Fit.

Jos kuvia on paljon tai niiden koko on suuri, esikatselu voi olla hidas.

44

Liite

Vianmääritys (jatkoa)

Ongelma

Vaikka muistikortilla olisi vain yksi kuva tai Slideshow Mode -tilan asetus on One photo, valokuviin käytetään diaesitystehostetta.

Missä järjestyksessä muistikortin kuvat esitetään?

Diaesitys ei käynnisty automaattisesti.

Olen aktivoinut Auto Picture On/Off

-ominaisuuden, mutta näyttö ei käynnisty automaattisesti.

Haluan nollata kehyksen.

Ratkaisu

Tehosteen tarkoitus on suojata paneelia.

Kuvat järjestetään tiedostonimien mukaan järjestyksessä numero – iso kirjain – pieni kirjain.

Tarkista, että Startup Mode -tilan asetus on Slideshow kohdassa Settings

→ General (s. 39).

Tarkista, että kello on oikeassa ajassa.

Jos olet sammuttanut kehyksen koskettamalla p

-painiketta Auto Picture On/Off

-ominaisuuden ollessa käytössä, näyttö ei käynnisty automaattisesti. Näyttö käynnistyy automaattisesti ainoastaan, jos se on sammutettu automaattisesti Off Time -asetuksella.

Valitse Reset kohdassa Settings

→ Support tehdasasetuksiin, mutta aikaa ja kieliasetusta ei nollata.

45

Liite

Tekniset tiedot

Digitaalinen kehys

Mallinimi

Paneeli

Tyyppi

Tarkkuus

Valokuva

Musiikki

Tiedostomuodot

Sisäinen muisti

USB

Video

800P 1000P

8” TFT LCD 10” TFT LCD

800 X 480

Tiedostomuotoyhdistelmät

1024 X 600

BMP

JPEG (CMYK-muotoa ei tueta)

Suurin tuettu taajuus on 16 000 X 16 000

Tukee näyttösuhdetta välillä 1:6 ja 6:1

MP3 (Taajuus: 8 ~ 48 Khz, Bittinopeudet: 8 ~ 320 Kbps)

Videon pakkauksenhallinta

M-JPEG (*.MOV, *.AVI)

Säiliö

MOV

AVI

Video

JPEG

MJPG

Audio

PCM

PCM

* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW

Säiliö Video Audio

MP2 MPEG-1 (*.MPG)

MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)

MPG MPEG -1

* MP2 : MPEG-1 Layer II

Säiliö Video

AVI

MP4

MPEG-4 mp4v

* MPEG-4 : MPEG-4 ASP

* AAC: AAC-LC

2 Gt

Isäntä (USB 2.0)/Laite (USB 2.0)

Audio

MP3/PCM/AC-3

AAC

Arvot

VGA (640 X 480),

30 Fps, 15000 Kbps

D1 (720 X 480), 30 Fps,

2000 Kbps CBR

D1 (720 X 480), 30 Fps,

2000 Kbps CBR

46

Liite

Tekniset tiedot (jatkoa)

Virta

Yleistä

Luokitus

Virrankulutus

Mitat (L X K X S)

Ulkoinen tasavirta 12 V

Päällä: 11 W/Sammuksissa: alle 1 W

228,0 mm X 167,4 mm X 118,0 mm (kun kehys on käyttövalmis)

228,0 mm X 27,0 mm X 193,4 mm

670 g

Päällä: 11 W/Sammuksissa: alle 1 W

272,0 mm X 197,4 mm X 118,0 mm (kun kehys on käyttövalmis)

272,0 mm X 27,0 mm X 223,6 mm

750 g

Paino

* Tuotteen muotoilu riippuu mallista. Tuotteen tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

* Tämä laite on B-luokan digitaalinen laite.

Bluetooth

Häiriötyyppi

RF-teho

Lähetysteho

Lähetystaajuus

Kanavamäärä

Modulointijärjestelmä

Tiedonsiirtojärjestelmä

Värähtelyjärjestelmä

* RF-teho riippuu käyttöympäristöstä.

F1D

LUOKKA II

0,1 mW

2402 ~ 2480 MHz

79 kanavaa

GFSK/8D PSK

Puolidupleksi

Kidejärjestelmä

Kehyksen hävittäminen

Hävitä tuote paikallisten säädösten ja soveltuvien lakien mukaisesti.

Tuettu versio

Profiili

Bluetooth QD ID

Moduuli

Lämpötila

Kosteus

2.0+EDR

OPP(Client), FTP(Server/Client),

A2DP, AVRCP, GAVDP

B015915

BTM0605C4NA

0 °C ~ +40 °C

0 % ~ 95 %

47

Liite

Samsung Worldwiden yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja Samsung-tuotteista, käytä seuraavia yhteystietoja.

Alue Alue

Eurooppa

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

Palvelukeskus Verkkosivusto

0810 - SAMSUNG

(7267864, € 0.07/min) www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French)

800 - SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis

Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70 www.samsung.com

0818 717100

800-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

030 - 6227 515 www.samsung.com

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com

www.samsung.com

06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Eurooppa

(jatkoa)

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

Palvelukeskus Verkkosivusto

8000-7267

8-800-77777 www.samsung.com

www.samsung.com

261 03 710 www.samsung.com

0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com

815-56 480 www.samsung.com

0 801 1SAMSUNG (172678)

022-607-93-33 www.samsung.com

80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

902 - 1 - SAMSUNG

(902 172 678) www.samsung.com

0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

0848 - SAMSUNG

(7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French)

0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

Ohjelmalisenssi

Jos sinulla on kysymyksiä tai pyyntöjä avoimesta lähdekoodista, ota yhteys Samsungiin sähköpostitse ([email protected]).

Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan Independent JPEG Groupin lisenssin puitteissa.

Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan Freetype Projectin lisenssin puitteissa.

Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan OpenSSL Projectin lisenssin puitteissa.

Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan MPL:n lisenssin puitteissa.

Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan GPL/LGPL-lisenssin puitteissa.

GPL-ohjelmisto: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL-ohjelmisto: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

Lisätietoja saa napsauttamalla CD ROM:in pääruudulla kohtaa Software License.

48

Liite

Hakemisto

B

Bluetooth

Bluetooth-tila, 32 tiedon vastaanottaminen, 32

D diaesitys

asetukset, 21

järjestys, 23

kierrä, 21

kuvasuhde, 23

näkymätila, 20, 23

näytä valokuvan tiedot, 23

nopeus, 22 siirtymä, 22

taustamusiikki, 21

tila, 22

toista diaesitys, 19

zoomaus, 21

F

Frame Manager, 42

H hälytys

luominen, 37

sammuttaminen, 38

K

kauko-ohjain, 9

käynnistystila, 39

kello

aika ja päivämäärä, 13 kellonajan muoto, 13 kellon tyyppi, 13 päivämäärän muoto, 13

kieli, 11, 39

kierrä, 21

kirkkaus, 39

kosketuspainikkeet, 7

kuvasuhde, 23

L

laitetiedot, 40

laitteisto-ohjelmiston päivitys, 43

liitä

PC, 16

ulkoiset muistilaitteet, 14

lisänäyttö, 42

M

massamuisti, 17

mininäyttö, 42

muistin sijainti, 15

musiikki

asetukset, 27 järjestys, 27

musiikin soitto, 26

tila, 27 toista, 27

49

Liite

Hakemisto (jatkoa)

N

näkymätila, 20

näytönsäästäjä, 39

nollaa asetukset, 41

P

päävalikko, 12

PC-vaatimukset, 42

perusasetukset, 11 pika-asetus, 11

T

tekniset tiedot, 46

tiedosto

tiedostojen hallinta, 29

tiedostojen kopioiminen, 30

tiedostojen poistaminen, 31

tiedostojen selaaminen, 28

tiedostojen siirtäminen, 17

tuotteen hävittäminen, 47

U

USB-liitin, 16

V

vianmääritys, 44

video

asetukset, 25 järjestys, 25 tila, 25 toista, 25

videoiden toistaminen, 24

Z

zoomaus, 21

50

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project