Samsung 800P Kasutusjuhend

Samsung 800P Kasutusjuhend
Digitaalinen
Kuvakehys
Käyttöopas
800P
1000P
Napsauta
Sisältö
Varotoimet
Aloitus
Multimedian toistaminen
Multimedian selaaminen ja
hallinta
Langattoman Bluetoothominaisuuden käyttö
Asetusten mukauttaminen
Liite
Hakemisto
Lue tämä opas huolella, jotta osaat käyttää ja
huoltaa kehystä oikein.
Oppaan kuvat ja näyttökuvat on otettu 800P-mallista.
Sisältö
Opastuskuvakkeet
Tutustu ennen aloittamista oppaan kuvakkeisiin.
Varoitus - tilanne, joka saattaa vioittaa kehystä
tai muita laitteita
Huomautus - huomautus, käyttövinkki tai
lisätieto
©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
• Tämän oppaan sisältöä ei saa missään tapauksessa
kopioida tai levittää ilman SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD:n lupaa
• Tuotetiedot ja tämän oppaan sisältö voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta, jos tuotteen toimintoja parannellaan.
Varotoimet. .......................................... 3
Aloitus.................................................. 6
Paketin sisältö . ......................................... 6
Kehyksen esittely ...................................... 7
Avaa kehys ............................................. 10
Liitä muuntaja ja kytke virta päälle ........... 10
Määritä perusasetukset ........................... 11
Päävalikko .............................................. 12
Ajan ja päivämäärän näyttö....................... 13
Ulkoisten muistilaitteiden liittäminen . ....... 14
Muistin valinta ......................................... 15
Kehyksen yhdistäminen PC:hen................ 16
Tiedostojen siirto PC:ltä............................ 17
Multimedian toistaminen. ................. 19
Diaesityksen näyttäminen. ........................ 19
Videoiden toistaminen ............................. 24
Musiikin soitto........................................... 26
Multimedian selaaminen ja hallinta.. 28
Tiedostojen selaaminen. ........................... 28
Tiedostojen hallinta ................................. 29
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden
käyttö................................................. 32
Muiden Bluetooth-laitteiden
löytäminen ja laiteparin muodostaminen
niiden kanssa .......................................... 32
Tiedon lataaminen langattoman
Bluetooth-ominaisuuden kautta .............. 33
Bluetooth-valikkojen käyttö ..................... 34
Tietoja Bluetooth-ominaisuuden
käytöstä.................................................... 35
Asetusten mukauttaminen................ 36
Diaesityksen asetusten säätäminen. ......... 36
Ajan ja päivämäärän säätäminen............... 36
Hälytysten määrittäminen ja käyttö .......... 37
Yleisasetusten mukauttaminen.................. 39
Bluetooth-asetusten mukauttaminen. ....... 40
Kehyksen päivittäminen ja nollaaminen. .... 41
Liite.................................................... 42
Käyttö PC:n mininäyttönä . ...................... 42
Laitteisto-ohjelmiston päivitys . ................ 43
Vianmääritys ........................................... 44
Tekniset tiedot . ....................................... 46
Kehyksen hävittäminen ........................... 47
Samsung Worldwiden yhteystiedot ......... 48
Ohjelmalisenssi ....................................... 48
Hakemisto .............................................. 49
Varotoimet
VAROITUS:
• ÄLÄ IRROTA KEHYKSEN KANTTA TAI TAKAOSAA, JOTTA ET SAA SÄHKÖISKUA. KEHYKSEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ
VOISI HUOLTAA. ANNA AINOASTAAN PÄTEVIEN HUOLTOMIESTEN HUOLTOAA KEHYSTÄ.
• PIDÄ KEHYS AINA KAUKANA AVOTULESTA, KUTEN KYNTTILÖISTÄ, JOTTA ET AIHEUTA TULIPALOA.
• Kehys tuulettuu sen rakojen ja aukkojen kautta. Jotta se
toimisi luotettavasti eikä ylikuumenisi, näitä aukkoja ei
saa tukkia eikä peittää.
-- Älä peitä rakoja ja aukkoja.
-- Älä tuki rakoja tai aukkoja asettamalla kehystä pehmeälle
pinnalle, kuten vuoteelle, sohvalle tai matolle.
-- Älä sijoita kehystä suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
kaappiin, ellei siellä ole asianmukainen tuuletus.
• Älä sijoita kehystä lämmönlähteiden (kuten
lämpöpatterien) lähelle tai päälle tai suoraan
auringonvaloon.
• Älä anna kehyksen kastua. Älä sijoita kehystä lähelle
vettä, kuten kylpyammetta tai lavuaaria, eikä paikkaan,
jossa sen päälle voi läikkyä tai tippua vettä. Jos kehys
kastuu, irrota se välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopisteeseen.
• Älä kuormita pistorasioita, jatkojohtoja eikä muuntajia
niiden nimellistehoa enempää, sillä muutoin voit
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Johda kaikki virtajohdot pois kulkureiteiltä ja esineiden
tieltä, jotta niiden päälle ei astuta ja jotta ne eivät jää
esineiden alle tai väliin. Varmista, että johdot eivät ole
taittuneet tai puristuneet pistokkeen tai sovitinliittimen
kohdasta.
• Irrota pistoke pistorasiasta sähköisten myrskyjen aikana
ja silloin, jos kehys jätetään yksin tai käyttämättä pitkäksi
aikaa. Tämä estää kehystä vioittumasta jännitepiikkien
takia.
• Tarkista ennen virtapistokkeen liittämistä, että kehyksen
käyttämä jännite vastaa paikallisen sähköverkon
jännitettä.
3
Varotoimet
• Älä koskaan työnnä metalliesineitä kehyksen avonaisiin
osiin, sillä tämä voisi aiheuttaa sähköiskun. Varmista
kehystä käyttäessäsi, että virtajohto on työnnetty
pohjaan pistorasiaan. Kun irrotat virtajohdon, ota
tukevasti kiinni pistokkeesta. Älä koskaan kosketa
virtajohtoa märin käsin.
• Jos huomaat, että kehyksessä on jotain epätavallista,
kuten epätavallisia ääniä tai savun hajua, irrota se
välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltopisteeseen.
• Suositellaan, että kehystä ei sijoiteta hyvin pölyiseen,
kyvin kuumaan tai kylmään tai hyvin kosteaan paikkaan
tai paikkaan, jossa on kemikaaleja tai jossa se on
käytössä jatkuvasti.
• Käytä kehyksen kytkemiseen ainoastaan
asianmukaisesti maadoitettuja pistokkeita ja
pistorasioita. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa
sähköiskun tai vioittaa laitetta.
• Pidä kehys ja lisälaitteet poissa lasten ulottuvilta.
• Älä sijoita kehystä epävakaalle alustalle, kuten huonosti
asennetulle hyllyllä, vinolle pinnalle tai paikkaan, jossa
kehys voi altistua tärinälle.
• Älä pudota kehystä tai anna siihen kohdistua kovia
iskuja. Jos kehys vioittuu, irrota virtajohto pistorasiasta
ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopisteeseen.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina puhdistaessasi kehystä.
Käytä kehyksen pyyhkimiseen ainoastaan pehmeää,
kuivaa riepua. Älä altista kehystä kemikaaleille, kuten
vahoille, bentseenille, alkoholille, ohennusaineille,
hyönteistentorjunta-aineille, ilman raikastusaineille,
voiteluaineille tai pesuaineille, sillä ne voivat vioittaa
kehyksen pintaa ja mitätöidä takuun.
• Puhdista kehys pehmeällä ja kuivalla rievulla.
-- Älä puhdista kehystä tulenaroilla aineilla, kuten bentseenillä
tai liuottimilla, eikä märällä rievulla. Tämä voisi vioittaa
kehystä.
-- Älä raapaise näyttöä kynsillä tai terävillä esineillä.
-- Älä suihkuta kehyksen päälle vettä sitä puhdistaessasi.
Jos sen sisään pääsee vettä, se voi aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai vian.
-- Älä käytä kehyksen lähellä yliäänellä toimivia
ilmankostuttimia. Ne voivat aiheuttaa kehyksen pintaan
valkoisen tahran.
4
Varotoimet
Tuotteen turvallinen hävittäminen
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Koskee Euroopan Unionia ja muita
Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen
palautusjärjestelmä)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai
käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina
toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai
USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle
aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet
on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän
kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä
tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan
ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen
seassa.
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä
tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei
saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden
käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai
Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia
tai lyijyä ylin EU: n direktiivien 2006/66 viiterajojen.
Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat
vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä
- erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne
kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen
palautusjärjestelmään.
5
Aloitus
Paketin sisältö
Digitaalinen kehys
Virtajohto*
Sovitin
USB-kaapeli
Pikaopas ja takuu**
CD-ROM
(Käyttöopas)
Kauko-ohjain
Riepu
* Pistokkeen muoto riippuu alueesta.
** Takuu ei välttämättä kata kaikkia alueita.
6
Aloitus
Kehyksen esittely
Kehys edestä
Kosketuspainike* Kuvaus
Näyttö
p
Kytkee kehyksen päälle; sammuttaa kehyksen
(paina jonkin aikaa)
h
Päävalikko
m
Valikot
u/d/l/r
e
Valikkojen ja kohteiden selaaminen
(ylös/alas/vasemmalle/oikealle)
Valikkojen ja kohteiden valinta; valittujen
toimintojen suorittaminen
b
Edelliselle tasolle palaaminen
s
Diaesityksen näyttäminen millä tahansa
ruudulla; näyttötilan vaihto diaesityksen aikana
* Tämän käsikirjan kuvaukset perustuvat kosketuspainikkeisiin. Lue tämä
käsikirja huolella ja käytä kehystä oikein.
Kauko-ohjaimen
sensori
Alusta
Kosketuspainikkeita käytettäessä
• Älä paina kosketuspainikkeita muulla kuin sormilla. Paina
kosketuspainikkeita vain puhtain ja kuivin käsin.
• Kosketa haluamaasi toimintoa vastaavaa painiketta
kevyesti.
• Kosketussensori ei välttämättä toimi asianmukaisesti
märissä tai kosteissa paikoissa.
• Jos kosketuspainikkeet häviävät näkyvistä, voit palauttaa
ne koskettamalla paneelia kevyesti.
7
Aloitus
Kehyksen esittely (jatkoa)
Kehys takaa
Kaiutin
SD-muistikorttipaikka
Kaiutin
USB-kaapelin portti
Virtakaapelin portti
USB-muistilaitteen portti
Kuulokeportti
8
Aloitus
Kehyksen esittely (jatkoa)
Kauko-ohjain
Painike
Kuvaus
Kytkee kehyksen päälle ja sammuttaa sen
Päävalikko
Valikot
Edelliselle tasolle palaaminen
Valikkojen ja kohteiden selaaminen (ylös/alas/vasemmalle/
oikealle)
Valikkojen ja kohteiden valinta
Diaesityksen näyttäminen millä tahansa ruudulla; näyttötilan
vaihto diaesityksen aikana
Ajan ja päivämäärän näyttö
• Osoita kauko-ohjain kehyksen kaukoohjainsensoria kohden (s. 7).
• Avaa paristotilan kansi kääntämällä sitä
vasemmalle, vaihda paristo ja sulje paristotilan
kansi kääntämällä sitä oikealle.
Valokuvan kierto diaesityksen aikana
Valokuvaluetteloruutu
Musiikkiluetteloruutu
Videoluetteloruutu
9
Aloitus
Avaa kehys
Älä käytä liikaa voimaa tai pakota näyttöä
kääntymään väärään suuntaan, tai kehys voi vioittua.
Liitä muuntaja ja kytke virta päälle
Pistokkeen muoto riippuu alueesta.
Käynnistä kehys koskettamalla p-painiketta.
Painikkeen p valo syttyy ja kehys näyttää päävalikon.
Voit sammuttaa kehyksen painamalla p-painiketta
jonkin aikaa.
10
Aloitus
Määritä perusasetukset
Kun käynnistät kehyksen ensimmäistä kertaa, esiin tulee pika-asetusruutu.
Valitse kieli ja määritä kehyksen perusasetukset.
Start Quick Setup
Quick Setup helps you setup several
settings to use your photo frame.
This includes View Mode, Slideshow
Transition, Clock Set, and Startup Mode
settings
Do you want to start?
Yes
ENTER
No
BACK
EXIT
1 Selaa kielesi kohdalle ja kosketa e-painiketta.
2 Käynnistä ohjattu asennustoiminto valitsemalla Yes.
3 Määritä kehyksen asetukset mielesi mukaisiksi
noudattamalla näytön ohjeita.
Asetus
Kuvaus
View Mode
Valitse diaesityksen näyttötila (s. 20)
Slideshow
Transition
Valitse diaesityksen siirtymätehoste (s. 22)
Clock Set
Määritä aika ja päivämäärä (s. 13)
Startup Mode
Valitse, mikä tila aktivoituu kehyksen käynnistyessä (s. 39)
4 Kun asennus on valmis, lue tuoteopas valitsemalla Yes.
5 Lue kehyksen peruskäyttöohjeet ja valitse sitten Done.
11
Aloitus
Päävalikko
Päävalikkoruudusta voidaan siirtyä seuraaviin valikkoihin.
Valikko
Photos
Music
Frame Memory
Photos
Music
Videos
Bluetooth
Clock
Mini Monitor
Settings
Videos
Bluetooth
Kuvaus
Selaa sisäiseen muistiin tai ulkoiselle muistilaitteelle
tallennettuja valokuvia ja muuta asetuksia (s. 19)
Kuuntele sisäiseen muistiin tai ulkoiselle muistilaitteelle
tallennettua musiikkia ja muuta asetuksia (s. 26)
Katsele sisäiseen muistiin tai ulkoiselle muistilaitteelle
tallennettuja videoita ja muuta asetuksia (s. 24)
Muodosta yhteys muihin langattomiin laitteisiin langattomalla
Bluetooth-ominaisuudella (s. 32)
Clock
Näytä aika ja päivämäärä (s. 13)
Mini Monitor
Käytä kehystä PC:n lisänäyttönä (s. 42)
Settings
Asetuksien muuttaminen (s. 36)
• Voit määrittää kehyksen siirtymään käynnistyessään johonkin muuhun
toimintoon kuin päävalikkoon (Startup Mode s. 39).
• Voit siirtyä päävalikkoon muista toiminnoista ja näytönsäästäjästä
koskettamalla h-painiketta.
12
Aloitus
Ajan ja päivämäärän näyttö
Tarkista aika ja päivämäärä tai muuta kellon asetuksia.
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Clock ja kosketa
e-painiketta.
• Kehys esittää ajan ja päivämäärän.
2 Kosketa m-painiketta ja valitse Settings.
3 Selaa kohtaan Clock ja kosketa e-painiketta.
4 Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
• Clock Set-toiminnossa voit valita Łvaihtoehdon koskettamalla
painiketta l tai r ja valita arvon koskettamalla painiketta u tai d.
▲ Clock 1
▲ Clock 2
▲ Clock 3
▲ Clock & Calendar 1
▲ Clock & Calendar 2
Vaihtoehto
Kuvaus
Clock Set
Määritä aika ja päivämäärä
Date Format
Valitse, miten päiväys esitetään (YYYY.MM.DD,
MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)
Time Format
Valitse, miten aika esitetään (12 Hours, 24 Hours)
Clock Type
Valitse kellon tyyppi
(Clock 1~3, Clock & Calendar 1~2)
13
Aloitus
Ulkoisten muistilaitteiden liittäminen
Kehykseen voidaan liittää USB-muistilaitteita ja SD-muistikortteja. Kehys tukee ulkoisissa muistilaitteissa FAT16- ja FAT32tiedostomuotoja.
Aseta SD-muistikortti siten, että metalliset kontaktit tulevat alaspäin.
Paina korttia siten, että se lukittuu paikoilleen.
Voit irrottaa SD-muistikortin
painamalla sitä kevyesti, kunnes
se irtoaa kehyksestä.
• Jos liität ulkoisen muistilaitteen, kun kehyksessä on virta, näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
Voit käynnistää ulkoiselle muistilaitteelle tallennetut kuvat esittävän diaesityksen valitsemalla
Slideshow.
• Eri tyyppisille muistikorteille suositellut koot:
SD
Enintään 2 Gt
microSD
Enintään 2 Gt
miniSD
Enintään 2 Gt
SDHC
Enintään 32 Gt
microSDHC
Enintään 8 Gt
miniSDHC
Enintään 4 Gt
USB
Enintään 32 Gt
14
Aloitus
Muistin valinta
Jos kehykseen on liitetty ulkoinen muistilaite (SD-muistikortti tai USB-muistilaite), voit valita tiedostojen lähteen.
1 Selaa päävalikkoruudulta muistiluetteloon.
2 Selaa johonkin seuraavaan muistin sijaintiin ja kosketa
painiketta e.
Frame Memory
Photos
Music
Videos
Bluetooth
Clock
Mini Monitor
Settings
Muistin sijainti
Kuvaus
Frame Memory
Sisäinen muisti
SD Card
SD-muistikortti (ulkoinen)
USB
USB-muistilaite (ulkoinen)
Voit myös vaihtaa muistia valokuvia selatessasi koskettamalla
m-painiketta ja valitsemalla Select Storage Device (s. 29).
15
Aloitus
Kehyksen yhdistäminen PC:hen
Kun liität kehyksen PC:hen, voit siirtää tiedostoja niiden välillä (s. 17) tai käyttää kehystä niminäyttönä (s. 42).
Liitä USB-kaapelin pienempi pää kehykseen ja suurempi pää PC:hen.
USB-liitin
16
Aloitus
Tiedostojen siirto PC:ltä
Tiedostojen siirto PC:ltä
Mass Storage
1 Liitä kehys PC:hen mukana tulleella USB-kaapelilla (s. 16).
Connected to PC USB port.
Do not insert or remove storage devices to/
from the Photo Frame while they are
connected to the PC.
You can switch to Mini Monitor mode by using
Frame Manager.
• Kehykseen on tallennettu joitain oletustiedostoja.
Jos muisti ei riitä, voit poistaa nämä tiedostot.
• Jos valokuvat ovat suuria, ne kuluttavat enemmän
muistia ja esikatselu on hitaampaa. Muuta
valokuvien resoluutioksi 800 X 480 (malli “800P”)
tai 1024 X 600 (malli “1000P”). Voit myös säätää
kehyksen kopioimaan ja muuttamaan valokuvien
kokoa automaattisesti (Frame Memory Copy
s. 39).
Liitä kehys PC:hen kehyksen ollessa sammuksissa ja käynnistä se
sitten.
2 Valitse Mass Storage.
• Kun kehys on liitetty PC:hen, siihen ilmestyy viesti “Mass
Storage” ja PC:n näyttöön avautuu ponnahdusikkuna.
Jos liität kehyksen PC:hen käyttääksesi sitä mininäyttönä (s. 42),
sinun on siirryttävä Mass Storage -tilaan Frame Manager -ohjelmalla.
Lisätietoja on Frame Manager -ohjelman käyttöoppaassa.
3 Avaa kansio, jonka tiedostot haluat nähdä.
• Siirrettävä levyasema näkyy PC:llä nimityksellä “800P” tai “1000P”.
Avaa kehystä vastaavan mallin asema Omasta tietokoneesta ja
kopioi valokuvat.
4 Kopioi tiedostoja PC:ltä kehykseen tai päinvastoin.
17
Aloitus
Tiedostojen siirto PC:ltä (jatkoa)
Kehyksen irrottaminen PC:stä
Muista sulkea yhteys asianmukaisesti, jotta kehys ja tiedot eivät vioitu.
1 Valitse Windowsin tehtäväpalkista
.
2 Napsauta ponnahdusviestiä.
Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(G:)
3 Irrota USB-kaapeli vasta, kun viesti ilmoittaa, että laite on turvallista irrottaa.
• Älä irrota USB-kaapelia tiedostojen kopioinnin aikana, sillä tämä voi aiheuttaa tietojen katoamisen tai vioittaa kehystä.
• Yhteys ei katkea, jos kehykselle tallennettuja tiedostoja on auki PC:llä. Sulje kaikki kehyksen tiedostot ja yritä uudelleen.
18
Multimedian toistaminen
Diaesityksen näyttäminen
1 Valitse päävalikosta muisti (Frame Memory, SD Card tai
USB).
2 Selaa kohtaan Photos ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa tiedoston kohdalle ja aloita diaesitys koskettamalla
e- tai s-painiketta.
Jos haluat toistaa tietyt valokuvat sisältävän diaesityksen, kosketa
m-painiketta ja valitse Select Multiple Files (s. 29).
4 Voit ohjata toistoa seuraavilla painikkeilla:
Kosketuspainikkeet
Kuvaus
h
Päävalikko
m
Diaesitysvalikko
d/u
Taustamusiikin äänenvoimakkuuden säätö
l/r
Näytä edellinen tai seuraava valokuva
e
Keskeytä diaesitys tai jatka sitä
b
Palaa edelliselle tasolle
s
Vaihda näkymätilaa
19
Multimedian toistaminen
Diaesityksen näyttäminen (jatkoa)
Näkymätilan vaihtaminen
Diaesityksen aikana voit näyttää kellon tai kalenterin tai useita kuvia
yhdellä ruudulla.
▲ Photo Only
▲ Photo & Clock
▲ Photo & Calendar
▲ Multiview 1
▲ Multiview 2
▲ Multiview 3
Voit vaihtaa näkymätilaa koskettamalla diaesityksen aikana
s-painiketta toistuvasti.
• Kun kosketat s-painiketta, näyttötila muuttuu (Photo Only →
Photo & Clock → Photo & Calendar → Multiview 1 →
Multiview 2 → Multiview 3).
• Voit myös vaihtaa näyttötilaa asetuksella View Mode kohdassa
Settings → Photos (s. 23).
• Säädä aika ja päivämäärä ennen kellon tai kalenterin esittämistä (s. 36).
• Voit esittää edellisen tai seuraavan valokuvan koskettamalla
diaesityksen aikana l- tai r-painiketta.
20
Multimedian toistaminen
Diaesityksen näyttäminen (jatkoa)
Diaesitysvalikkojen käyttö
Voit ohjata diaesitystä ja säätää sen asetuksia.
Rotate
Zoom
Background Music
Settings
On
Off
Select Music
1 Kosketa diaesityksen aikana m-painiketta.
2 Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Rotate
Kierrä valokuvaa (Original, 90°, -90°, 180°)
Zoom
Suurenna kuvaa (x1, x2, x4)
Background
Music
Kytke taustamusiikki päälle tai pois
Settings
Käytä Settings-valikkoa (s. 22)
• Voit kiertää tai zoomata kuvia ainoastaan Photo Only ja Photo &
Clock -tilat.
• Kun lähennät valokuvaa, voit liikkua kuvassa koskettamalla
jotain painikkeista u, d, l ja r. Voit poistua zoomaustilasta
koskettamalla b-painiketta.
3 Kun olet valmis, kosketa e-painiketta.
• Kun kosketat Settings-valikossa b-painiketta, näyttöön
ilmestyy päävalikko. Voit käynnistää diaesityksen koskettamalla
s-painiketta.
21
Multimedian toistaminen
Diaesityksen näyttäminen (jatkoa)
Diaesityksen tehosteiden valinta
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Bluetooth
View Mode
Support
Aspect Ratio
Display Photo Info
Fast
Normal
Slow
: On
Voit säätää diaesityksen valokuvien siirtymätehostetta, nopeutta,
toistotilaa ja järjestystä.
1 Kosketa diaesityksen aikana m-painiketta.
2 Valitse Settings.
3 Selaa kohtaan Photos ja kosketa e-painiketta.
Voit myös valita diaesityksen tehosteet kohdasta Photos valikossa
Settings.
4 Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Slideshow
Transition
Valitse siirtymätehosta (No Effect, Fade, Blinds, Cross
Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel,
Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push,
Stairs, Random)
Slideshow
Speed
Valitse diaesityksen nopeus (Fast, Normal, Slow)
Slideshow
Mode
• All photos: Toistaa kaikki valokuvat tiedostonimien
mukaisessa järjestyksessä
• Photos in folder: Toistaa kaikki valitun kansion
valokuvat tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä
• One photo: Toistaa valitun kuvan
22
Multimedian toistaminen
Diaesityksen näyttäminen (jatkoa)
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Bluetooth
View Mode
Support
Aspect Ratio
Display Photo Info
Vaihtoehto
Kuvaus
Slideshow Order
• Normal: Esittää valokuvat tiedostonimien mukaisessa
järjestyksessä
• Shuffle: Esittää valokuvat satunnaisessa järjestyksessä
View Mode
Vaihda näkymätilaa (s. 20)
Aspect Ratio
• Original Fit: Näyttää valokuvat alkuperäisessä
koossaan. Jos valokuva on ruutua suurempi, se
pienennetään mahtumaan ruutuun ja sen kuvasuhde
säilytetään
• Auto Fit: Muuta valokuvien kokoa siten, että ne
mahtuvat ruutuun ja niiden kuvasuhde säilyy
(kaikki kuvan osat eivät välttämättä näy)
• Fit to Width: Muuttaa valokuvien kokoa siten, että ne
vastaavat ruudun leveyttä
• Fit to Screen: Muuta valokuvien kokoa siten, että ne
täyttävät ruudun
• Slide Fit*: Muuta kuvien kokoa siten, että niiden pisin
sivu mahtuu näyttöön. Kehys selaa automaattisesti
jäljellä olevat kuvat vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas
(esimerkiksi, panoraamakuva tai muotokuva)
Display Photo
Info
Aseta diaesitys näyttämään kunkin valokuvan tiedot
Original Fit
Auto Fit
Fit to Width
Fit to Screen
Slide Fit
* Jos yrität katsella Slide Fit-tilassa kuvia, joiden tarkkuus on alle 184 ppi tai pisin sivu
yli 2600 pikseliä, kuvat voivat näyttää vääristyneiltä.
5 Käynnistä diaesitys koskettamalla s-painiketta.
23
Multimedian toistaminen
Videoiden toistaminen
1 Valitse päävalikosta muisti (Frame Memory, SD Card tai
USB).
2 Selaa kohtaan Videos ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa tiedoston kohdalle ja toista video koskettamalla
e-painiketta.
4 Voit ohjata toistoa seuraavilla painikkeilla:
Pause
Volume
Prev/Next
Optimaalinen videon tarkkuus ja pakkaus
Siirtonopeus 1000 ~ 1500 Kbps
Video
Tarkkuus
AVI
Audio
MP4
• 800P : 640 X 384
• 1000P : 640 X 375
MP3, 48 KHz
(näytteenottotaajuus),
2 kanavaa, 128 Kbps
mp4a (AAC-LC), 48 KHz
(näytteenottotaajuus),
2 kanavaa, 128 Kbps
Kosketuspainike Kuvaus
h
Päävalikko
m
Videovalikko
d/u
Säädä äänenvoimakkuutta
l/r
Siirry taakse- tai eteenpäin; selaa taakse- tai eteenpäin
tiedostossa (kosketa jonkin aikaa)
e
Keskeytä toisto tai jatka sitä
b
Palaa edelliselle tasolle
Jos kehys on jonkin aikaa käyttämättä videon ollessa keskeytetty,
näytönsäästäjä käynnistyy. Voit palata videosoitinnäyttöön
koskettamalla mitä tahansa painiketta paitsi p-painiketta.
24
Multimedian toistaminen
Videoiden toistaminen (jatkoa)
Videovalikkojen käyttö
Play Mode
: All videos
Play Order
: Normal
Repeat
: On
Settings
1 Kosketa toiston aikana m-painiketta.
2 Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Vaihtoehto
Play Mode
Play Order
Kuvaus
• All videos: Toistaa kaikki videot tiedostonimien
mukaisessa järjestyksessä
• Videos in folder: Toistaa kaikki valitun kansion videot
tiedostonimien mukaisessa järjestyksessä
• One video: Toista valittu video
• Normal: Esittää videot tiedostonimien mukaisessa
järjestyksessä
• Shuffle: Esittää videot satunnaisessa järjestyksessä
Repeat
Videoita toistetaan jatkuvasti
Settings
Settings-valikko
3 Kun olet valmis, kosketa b-painiketta.
• Kun kosketat Settings-valikossa b-painiketta, näyttöön ilmestyy
päävalikko. Voit toistaa videon kohdan “Videoiden toistaminen”
vaiheiden 1~3 mukaisesti.
25
Multimedian toistaminen
Musiikin soitto
1 Valitse päävalikosta muisti (Frame Memory, SD Card tai
USB).
2 Selaa kohtaan Music ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa tiedoston kohdalle ja soita musiikkitiedosto
koskettamalla e-painiketta.
4 Voit ohjata toistoa seuraavilla painikkeilla:
Pause
Volume
Prev/Next
Kosketuspainike Kuvaus
h
Päävalikko
m
Musiikkivalikko
d/u
Säädä äänenvoimakkuutta
l/r
Siirry taakse- tai eteenpäin; selaa taakse- tai eteenpäin
tiedostossa (kosketa jonkin aikaa)
e
Keskeytä toisto tai jatka sitä
b
Palaa edelliselle tasolle
• Jos kehys on jonkin aikaa käyttämättä eikä musiikkia soiteta,
näytönsäästäjä käynnistyy. Voit palata musiikkisoitinnäyttöön
koskettamalla mitä tahansa painiketta paitsi p-painiketta.
• Kun soitat vaihtelevalla siirtonopeudella (VBR) koodattuja
musiikkitiedostoja, näytöllä esitetty toistoaika saattaa poiketa
todellisesta toistoajasta.
26
Multimedian toistaminen
Musiikin soitto (jatkoa)
Musiikkivalikkojen käyttö
Play Mode
: All music
Play Order
: Normal
Repeat
: On
1 Kosketa toiston aikana m-painiketta.
2 Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Settings
Vaihtoehto
Pause
Volume
Prev/Next
Play Mode
Play Order
Kuvaus
• All music: Toistaa kaikki musiikkitiedostot tiedostonimien
mukaisessa järjestyksessä
• Music in folder: Toistaa kaikki valitun kansion
musiikkitiedostot tiedostonimien mukaisessa
järjestyksessä
• One music: Soittaa valitun musiikkitiedoston
• Normal: Toistaa musiikkitiedostot tiedostonimien
mukaisessa järjestyksessä
• Shuffle: Toistaa musiikkitiedostoja satunnaisessa
järjestyksessä
Repeat
Tiedostoa toistetaan jatkuvasti
Settings
Settings-valikko
3 Kun olet valmis, kosketa b-painiketta.
• Kun kosketat Settings-valikossa b-painiketta, näyttöön
ilmestyy päävalikko. Voit soittaa musiikkia kohdan “Musiikin soitto”
vaiheiden 1~3 mukaisesti.
27
Multimedian selaaminen ja hallinta
Tiedostojen selaaminen
Voit selata Photos-, Videos- ja Music-valikkojen tiedostoja.
Muisti/Kansion nimi/
Tiedostonimi
Käytössä olevan tiedoston numero/
Tiedostojen kokonaismäärä
1 Valitse päävalikosta muisti (Frame Memory, SD Card tai
Photos
USB).
Frame Memory • 2009 • IMG1
2 Selaa kohtaan Photos, Videos tai Music ja kosketa
e-painiketta.
3 Selaa tiedostoja koskettamalla d-, u-, l- tai r-painiketta.
• Voit nähdä kansion sisältämät tiedostot selaamalla kansioon ja
koskettamalla e-painiketta.
Jos kehys on jonkin aikaa käyttämättä, näytönsäästäjä käynnistyy. Voit
käyttää käytössä olevaa näyttöä koskettamalla b-painiketta.
Music
Frame Memory • 2009 • Music
Title
Artist
28
Multimedian selaaminen ja hallinta
Tiedostojen hallinta
Voit kopioida tai poistaa sisäiseen muistiin tai ulkoisille muistilaitteille tallennettuja tiedostoja.
Photos
Photo Size
File Size
Date
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
Settings
1 Kosketa selatessasi m-painiketta.
2 Selaa jonkin seuraavan valinnan kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Copy
Kopioi valittu kansio tai tiedosto toiseen paikkaan
muistissa (s. 30)
Delete
Poista valittu kansio tai tiedosto (s. 31)
Select Multiple
Files
Valitse useita tiedostoja näytettäväksi diaesityksenä,
kopioitavaksi tai poistettavaksi.
Select Storage
Device
Vaihda muistia (s. 15)
Settings
Käytä Settings-valikkoa (s. 36)
29
Multimedian selaaminen ja hallinta
Tiedostojen hallinta (jatkoa)
Tiedostojen kopioiminen
Photos
Copy
Choose a device to copy a photo to.
SD Card
USB
Voit liittää kehykseen ulkoisen muistilaitteen (SD-muistikortti tai USBmuistilaite) ja kopioida tiedostoja ulkoisesta muistilaitteesta kehykseen
ja päin vastoin.
1 Valitse päävalikosta muisti (Frame Memory, SD Card tai
USB).
2 Selaa kohtaan Photos, Videos tai Music ja kosketa
e-painiketta.
• Kehykseen kopioitujen valokuvien koko muutetaan
automaattisesti kehykselle optimaaliseksi.
Jos haluat säilyttää kuvien koon, valitse
päävalikkoruudulta Settings → General → Frame
Memory Copy → Original Size (s. 39).
• Kuvilla, joiden kokoa on muutettu, on matalampi
resoluutio kuin alkuperäisillä kuvilla, mutta koska
tiedostokoko on pienempi, voit tallentaa useampia
kuvia.
3 Selaa sen tiedoston kohdalle, jonka haluat kopioida, ja
kosketa m-painiketta.
• Jos haluat kopioida jonkin kansion kaikki tiedostot, valitse kansio.
4 Selaa kohtaan Copy ja kosketa e-painiketta.
• Jos haluat kopioida useita tiedostoja, valitse Select Multiple
Files.
5 Valitse, minne tiedostot kopioidaan.
• Valitut tiedostot kopioidaan.
30
Multimedian selaaminen ja hallinta
Tiedostojen hallinta (jatkoa)
Tiedostojen poistaminen
Photos
1 Valitse päävalikosta muisti (Frame Memory, SD Card tai
Delete
USB).
Do you want to delete the
photo?
Yes
No
2 Selaa kohtaan Photos, Videos tai Music ja kosketa
e-painiketta.
3 Selaa sen tiedoston kohdalle, jonka haluat poistaa, ja
kosketa m-painiketta.
• Jos haluat poistaa jonkin kansion kaikki tiedostot, valitse kansio.
4 Selaa kohtaan Delete ja kosketa e-painiketta.
• Jos haluat poistaa useita tiedostoja, valitse Select Multiple Files.
5 Vahvista valitsemalla Yes.
• Valitut tiedostot poistetaan.
31
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttö
Voit muodostaa yhteyden muihin langattomiin laitteisiin ja siirtää tietoa.
Muiden Bluetooth-laitteiden löytäminen ja laiteparin
muodostaminen niiden kanssa
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Bluetooth ja kosketa
Bluetooth
Type
Device Name
Com 01 (000F:CC:AC842)
Phone 01 (0015:00:158E2)
Bluetooth (001F:60:15842)
Bluetooth 000F:00:15CG4D)
Com 02 (000F:B9:153264)
Phone 02 (001F:00:354832)
CSR (0010:00:1S5D42)
Search
Com 03 (000F:00:038317)
e-painiketta.
• Langaton Bluetooth-ominaisuus on oletusasetuksena päällä.
• Voit poistaa langattoman Bluetooth-ominisuuden käytöstä
valitsemalla päävalikkoruudulta Settings → Bluetooth →
Bluetooth Mode → Off.
2 Voit etsiä muita Bluetooth-laitteita valitsemalla Search.
3 Selaa laitteen kohdalle ja kosketa e-painiketta.
• Laitepari muodostetaan, kun toisen laitteen omistaja syöttää
saman PIN-numeron tai hyväksyy yhteyden.
Kehyksen oletus-PIN on 0000.
• Voit katkaista Bluetooth-yhteyden siirtymällä mihin tahansa muuhun
ruutuun, jolloin yhteys katkeaa automaattisesti.
• Voit katkaista Bluetooth-yhteyden ollessasi yhteydessä A2DPlaitteisiin, kuten kuulokkeisiin, selaamalla kyseisen laitteen kohdalle
ja koskettamalla e-painiketta.
• Jos etsit ja peruutat Bluetooth-toimintoja toistuvasti, kauko-ohjain ja
kosketuspainikkeet voivat lakata toimimasta kehyksen epävakauden
vuoksi.
• Et voi vastaanottaa tiedostoja, kun olet yhteydessä A2DP-laitteeseen,
kuten Bluetooth-kuulokkeisiin. Jos haluat vastaanottaa tiedostoja,
katkaise yhteys A2DP-laitteeseen.
32
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttö
Tiedon lataaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden kautta
1 Selaa laiteluettelossa jonkin laiteparin muodostaneen laitteen
Bluetooth
kohdalle ja kosketa m-painiketta.
File Name
Copy
All
Upper Folder
• Näyttöön tulee yhdistetyn laitteen valokuvaluettelo.
Folder(12)
Sky.jpg
Hi.jpg
Reset
Hello.jpg
Select
Photo List kytketään pois käytöstä, jos muodostat yhteyden
kuulokkeisiin tai kaiuttimiin.
3 Valitse tiedostot, jotka haluat kopioida, ja valitse Copy.
Copy : Copy to selected photos to Frame Memory.
Reset : Cancel all selections.
[xx] photos selected.
2 Selaa kohtaan Photo List ja kosketa e-painiketta.
BACK
Select All
• Valitut tiedostot kopioidaan kehyksen muistiin.
Tiedostoja voidaan ladata mistä tahansa ruudusta paitsi Bluetoothruudusta. Jos et pysty vastaanottamaan tiedostoja, käynnistä
langaton Bluetooth-ominaisuus uudelleen valitsemalla Settings →
Bluetooth → Bluetooth Mode → On ja sitten Off (s. 40).
33
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttö
Bluetooth-valikkojen käyttö
1 Selaa laiteluettelossa jonkin laiteparin muodostaneen laitteen
Bluetooth
kohdalle ja kosketa m-painiketta.
Device Name
Com 01 (000F:CC:AC842)
Phone 01 (0015:00:158E2)
Bluetooth (001F:60:15842)
Bluetooth 000F:00:15CG4D)
Com 02 (000F:B9:153264)
Phone 02 (001F:00:354832)
CSR (0010:00:1S5D42)
Search
Com 03 (000F:00:038317)
Photo List
Rename
Delete
Delete All
Settings
2 Selaa jonkin seuraavan valikon kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Valikko
Kuvaus
Photo List*
Käytä laitepariyhteydessä olevan laitteen valokuvaluetteloa
(s. 33)
Rename
Nimeä laitepariyhteydessä oleva laite uudelleen
Delete
Poista jokin laitepariyhteydessä oleva laite
Delete All
Poista kaikki laitepariyhteydessä olevat laitteet
Settings
Käytä Settings-valikkoa (s. 40)
* Photo List poistetaan käytöstä, jos valitset laitteen, joka ei ole yhteydessä kehykseen.
34
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttö
Tietoja Bluetooth-ominaisuuden käytöstä
• Langaton Bluetooth-ominaisuus voi siirtää tietoa enintään 10 metrin (30 jalan) päähän. Esteet, kuten seinät tai ihmiset,
ja muut 2,4 GHz:n radioaaltoja käyttävät tai lähettävät laitteet, kuten WLAN-laitteet matkapuhelimet, voivat lyhentää tätä
matkaa. Esteet ja muut langattomat laitteet voivat häiritä langatonta Bluetooth-yhteyttä ja lyhentää käyttöetäisyyttä.
• Kehyksen langaton antenni on p-painikkeen. Tulos on paras, jos laitteet ovat enintään Bluetooth-yhteyden
maksimietäisyydellä toisistaan eikä niiden välillä välillä ole esteitä. Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat saada
kehyksen päästämään epätavallisia ääniä ja toimimaan virheellisesti.
• Langaton Bluetooth-ominaisuus voi häiritä lääketieteellisiä laitteita. Älä käytä kehystä ja muita Bluetooth-laitteita
sairaalassa, lentokoneessa tai junassa tai automaattisten ovien, hälytyslaitteiden tai helposti syttyvien kaasujen
läheisyydessä.
• Kehys tukee suojausasetuksia, jotka tekevät yhteydestä muiden Bluetooth-laitteiden kanssa turvallisen. Muista
kuitenkin aina suojata tietosi, kun muodostat yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin. Samsung ei ole vastuussa yksityisten
tietojen menettämisestä niitä lähetettäessä langattomalla Bluetooth-yhteydellä.
• Kehyksen langaton Bluetooth-ominaisuus ei välttämättä ole yhteensopiva kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa. Saat
parhaat tulokset muodostamalla laiteparin ja yhteyden ainoastaan Bluetooth SIG -yhtiön sertifioimien laitteiden kanssa
ja varmistamalla, että laitteiden Bluetooth-profiilit ovat yhteensopivia. Vaikka Bluetooth SIG -yhtiö olisikin sertifioinut
laitteen, ne eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia, ja jotkut ominaisuudet ja toiminnot eivät välttämättä ole
käytettävissä.
• Kun soitat musiikkia langattoman Bluetooth-yhteyden kautta, muut laitteet voivat häiritä yhteyttä, musiikki saattaa
keskeytyä tilapäisesti ja kehyksen toiminnot saattavat olla rajoitettuja, riippuen alueella tai ympäristössä olevista
langattomista laitteista.
35
Asetusten mukauttaminen
Voit määrittää kehyksen asetukset mielesi mukaisiksi.
Diaesityksen asetusten säätäminen
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
Settings
e-painiketta.
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
: Fade
Clock
Slideshow Speed
: Fast
Alarm
Slideshow Mode
: All photos
General
Slideshow Order
: Normal
Bluetooth
View Mode
: Auto Fit
Support
Aspect Ratio
: Photo Only
Display Photo Info
: On
2 Selaa kohtaan Photos ja kosketa e-painiketta.
3 Valitse ja säädä diaesityksen asetukset (s. 22).
Ajan ja päivämäärän säätäminen
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
Settings
e-painiketta.
Category
Option
Photos
Clock Set
Clock
Date Format
: DD.MM.YYYY
Alarm
Time Format
: 24 Hours
General24 Hours
Clock Type
: Clock 1
Bluetooth
Support
2 Selaa kohtaan Clock ja kosketa e-painiketta.
3 Määritä aika ja päivämäärä ja säädä kellon asetukset (s. 13).
36
Asetusten mukauttaminen
Hälytysten määrittäminen ja käyttö
Voit määrittää hälytyksiä tärkeille tapahtumille ja muokata niitä.
Uuden hälytyksen määrittäminen
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
: Off
Clock
Alarm2
: Off
Alarm
Alarm3
: Off
General
Alarm4
: Off
Bluetooth
Alarm5
: Off
Support
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
e-painiketta.
2 Selaa kohtaan Alarm ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa tyhjän hälytyksen kohdalle ja kosketa e-painiketta.
4 Voit määrittää hälytyksen yksityiskohdat koskettamalla d-,
u-, l- tai r-painiketta.
Activation
Set time
Hour
On
Manual
12
00
AM/PM
Repeat
Sound
Volume
AM
Once
Sound 1
70
OK
Minute
Cancel
5 Kun olet valmis, valitse OK.
• Näytön oikeaan ylälaitaan ilmestyy
-kuvake.
Hälytyksillä on oltava tietty aika. Samalle ajalle ei voi määrätä kahta
hälytystä.
37
Asetusten mukauttaminen
Hälytysten määrittäminen ja käyttö (jatkoa)
Hälytyksen sammuttaminen
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
Alarm
Clock
Alarm
General
Bluetooth
Support
PM
Alarm1
Current
PM
PM
OK
Kun kehys antaa hälytyksen, voit sammuttaa sen painamalla mitä
tahansa painiketta paitsi p-painiketta. Jos et sammuta hälytystä, se
kuuluu 1 minuutin ajan.
Hälytyksen poistaminen käytöstä
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
e-painiketta.
2 Selaa kohtaan Alarm ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa sen hälytyksen kohdalle, jonka haluat poistaa
käytöstä, ja kosketa e-painiketta.
4 Selaa kohtaan Off ja valitse OK .
38
Asetusten mukauttaminen
Yleisasetusten mukauttaminen
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
Settings
e-painiketta.
Category
Option
Photos
Quick Setup
Clock
Language
: English
Alarm
Brightness
: 70
General
Button Sound
: Off
Bluetooth
Auto Picture On/Off
Support
Startup Mode
: Home
Frame Memory Copy
: Original Size
Screen Saver
: Slideshow
2 Selaa kohtaan General ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Quick Setup
Määritä perusasetukset, kuten kehyksen kieli (s. 11)
Language
Valitse käytetty kieli (s. 11)
Brightness
Säädä näytön kirkkautta
Button Sound
Määritä painikeääni
Auto Picture
On/Off
Määritä näytön automaattinen käynnistys- tai
sammumisaika (voit esimerkiksi säätää näytön
sammumaan mennessäsi nukkumaan ja käynnistymään
herätessäsi)
Jos määrität tämän vaihtoehdon näytön ollessa
sammuksissa, voit käynnistää se painamalla mitä
tahansa painiketta paitsi p-painiketta.
Valitse, mikä tila aktivoituu kehyksen käynnistyessä
• Home: Käynnistä päävalikossa
Startup Mode
• Last Mode: Käynnistä viimeksi käytetyssä tilassa
• Slideshow: Käynnistä diaesitys
• Original Size: Kopioi kuvat alkuperäisen kokoisina
Frame Memory
• Resized: Kopioi kuvat pienemmän kokoisina ja näytölle
Copy
parhaiten sopivassa resoluutiossa
Screen Saver
Valtise näytönsäästäjä (Slideshow tai Clock)
39
Asetusten mukauttaminen
Bluetooth-asetusten mukauttaminen
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
Settings
Category
Option
Photos
Bluetooth Mode
Clock
Password
Alarm
Device Information
General
Bluetooth
Support
e-painiketta.
: On
2 Selaa kohtaan Bluetooth ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Bluetooth
Mode
Kytke langaton Bluetooth-ominaisuus päälle tai pois
Password
Määritä langattoman Bluetooth-ominaisuuden salasana
• Kehyksen oletus-PIN on 0000
Device
Information
Näytä laitetiedot tai nimeä kehys uudelleen
40
Asetusten mukauttaminen
Kehyksen päivittäminen ja nollaaminen
Settings
Category
Option
Photos
Upgrade Software
Clock
Reset
Alarm
Product Guide
General
Product Information
Bluetooth
Settings
1 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
e-painiketta.
2 Selaa kohtaan Support ja kosketa e-painiketta.
3 Selaa jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja kosketa
e-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Upgrade Software
Päivitä kehyksen laitteisto-ohjelmisto tuoreimpaan
versioon (s. 43)
Reset
Nollaa kaikki asetukset ja vaihtoehdot tehdasasetuksiin
(paitsi aika ja kieli)
Product Guide
Näytä kehyksen peruskäyttöohjeet
Product
Information
Näytä tuotetiedot, kuten malli, laitteisto-ohjelman
versio, käytetyn muistin määrä ja tekijänoikeustiedot
41
Liite
Käyttö PC:n mininäyttönä
Voit käyttää kehystä PC:n mininäyttönä (lisänäyttönä). Asenna PC:lle Frame Manager -ohjelma ja liitä kehys PC:hen
USB-kaapelilla. Lisätietoja kehyksestä saat Samsung Electronics -sivustolta (http://www.samsung.com) hakusanalla
“800P” tai “1000P”.
Ennen käyttöä
•• Lue Frame Managerin käyttöohjeet, jotta osaat asentaa ohjelman oikein.
•• Käytä kehyksen mukana tullutta USB-kaapelia.
•• Älä käytä kehystä ensisijaisena näyttönä. Näyttö ei välttämättä toimi
asianmukaisesti.
•• Kun käytät kehystä mininäyttönä, voit säätää sen kirkkautta koskettamalla
d- tai u-painiketta.
•• Jos olet siirtänyt toissijaiseen näyttöön ohjelmakuvakkeen tai ikkunan,
siirrä se käytön jälkeen takaisin ensisijaiseen näyttöön.
•• Kehys ei välttämättä toimi asianmukaisesti kaikkien näytönohjainten
kanssa. Kokeile tällöin valita laitteiston kiihdytykselle asetus Ei mitään.
aitteistovaatimukset kehyksen käytölle
L
mininäyttönä
•• Käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32bit)
•• USB: Extended Host Controller (EHCT) USB 2.0 -liitännälle
•• RAM: 512 Mt tai enemmän
•• CPU: 2,4 GHz tai enemmän
Laitteiston kiihdytyksen “Ei mitään” -vaihtoehdon valinta:
1. Napsauta Windows-työpöytää hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet.
2. K
un näyttöön tulee Näytä ominaisuudet -ikkuna, valitse Asetukset →
Lisäasetukset → Vianmääritys → Laitteiston kiihdytys ja vedä osoitin
asentoon Ei mitään.
•• Windows Vistan Aero 3D -ominaisuus ei välttämättä toimi, kun kehystä
käytetään mininäyttönä, eivätkä kaikki videot välttämättä toimi kehyksessä.
•• Kehys ei toimi Windows Presentation Foundation -sovelluksena.
42
Liite
Laitteisto-ohjelmiston päivitys
Lataa tuorein laitteisto-ohjelmisto Samsung Electronics -sivustolta (http://www.samsung.com) ja asenna se.
1 Liitä PC:hen ulkoinen muistilaite (SD-muistikortti tai USBmuistilaite) (s. 14).
Upgrade Software
Getting upgrade files now.
Do not remove the storage device.
Upgrading…
2 Kopioi lataamasi tuorein laitteisto-ohjelmisto ulkoiselle
muistilaitteelle.
• Kopioi laitteisto-ohjelmisto muistilaitteen juurihakemistoon.
3 Irrota ulkoinen muistilaite PC:stä ja liitä se kehykseen.
4 Selaa päävalikkonäytössä kohtaan Settings ja kosketa
e-painiketta.
• Varmuuskopioi tiedostosi (valokuvat, videot ja
musiikki) ennen laitteisto-ohjelmiston päivitystä,
jotta et menetä niitä.
• Kun päivitys on käynnissä:
-- Älä irrota ulkoista laitetta (SD-korttia tai USBmuistilaitetta) kehyksestä.
-- Älä kosketa mitään painiketta.
-- Älä liitä muita muistikortteja.
-- Älä sammuta kehystä.
• Voit tarkistaa, että laitteisto-ohjelman päivitys
onnistui, kohdasta Product Information kohdassa
Settings → Upgrade Software.
5 Selaa kohtaan Support ja kosketa e-painiketta.
6 Selaa kohtaan Upgrade Software ja kosketa
e-painiketta.
7 Valitse ulkoinen muistilaite.
• Laitteisto-ohjelmisto päivitetään.
8 Kun päivitys on valmis, sammuta kehys, irrota ulkoinen
muistilaite (SD-muistikortti tai USB-muistilaite) ja kytke kehys
päälle.
43
Liite
Vianmääritys
Jos kehyksen käyttö tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja.
Ongelma
Ratkaisu
Kehys ei käynnisty.
Tarkista, että virtajohto on kytketty asianmukaisesti.
Kun kytket kehyksen PC:hen USBliittimellä, näyttö vilkkuu ja kehys sammuu
automaattisesti.
PC:n USB-portti voi olla viallinen.
Kellonäytön reunasta vuotaa valoa.
Kello ei ole oikeassa ajassa.
Valokuvan esittäminen on hidasta kehyksen
käynnistyessä tai diaesityksen aikana.
Vaikka sisäisessä muistissa vapaata tilaa,
valokuvat eivät kopioidu sinne.
Ulkoinen laite (USB-muistilaite tai SDmuistikortti) ei toimi asianmukaisesti.
Kehys ei esitä JPEG-kuvia.
Jos näyttö on musta, siinä saattaa näkyä valoa nestekidenäyttöjen ominaisuuksien takia. Tämä
on normaalia.
Kun virtalaite on irti pitkiä aikoja, kehys ei välttämättä pysy oikeassa ajassa. Pidä verkkolaite aina
kytkettynä.
Jos valokuvan tarkkuus tai tiedostokoko on suuri, sen näyttö saattaa kestää kauemmin.
• Jos sisäisen muistin FAT-osio on vioittunut, valokuvat eivät välttämättä kopioidu sinne.
• Luo sisäiseen muistiin kansio, johon haluat kopioida valokuvia.
• Tarkista, että laite toimii asianmukaisesti.
• Tarkista, että ulkoiseen muistilaitteeseen tallennetut valokuvat ovat JPEG-tiedostoja.
Vioittuneita ja vahingoittuneita tiedostoja ei voida esittää.
• Kehys ei välttämättä tue laitetta. Kokeile toista laitetta.
• Kehys ei eistä CMYK-muodossa tallennettuja JPEG-kuvia.
• Kuvanmuokkausohjelmilla (esim. Photoshop tai Paintshop) muokattuja JPEG-kuvia ei
välttämättä esitetä kunnolla. Tallenna kuvat JPEG-muodossa sen jälkeen, kun olet muokannut
niitä PC:ssä, ja käynnistä diaesitys uudelleen.
Kaikki kuvat eivät näy diaesityksessä.
Kehys voi lukea enintään 10 000 kuvaa. Tämän määrän ylittävät kuvat eivät näy diaesityksessä.
Kuvan mittasuhteet eivät ole oikeat.
Valitse päävalikkonäytöstä Settings → Photos → Aspect Ratio → Original Fit.
Esikatselu on hidas.
Jos kuvia on paljon tai niiden koko on suuri, esikatselu voi olla hidas.
44
Liite
Vianmääritys (jatkoa)
Ongelma
Vaikka muistikortilla olisi vain yksi kuva
tai Slideshow Mode -tilan asetus
on One photo, valokuviin käytetään
diaesitystehostetta.
Missä järjestyksessä muistikortin kuvat
esitetään?
Diaesitys ei käynnisty automaattisesti.
Olen aktivoinut Auto Picture On/Off
-ominaisuuden, mutta näyttö ei käynnisty
automaattisesti.
Haluan nollata kehyksen.
Ratkaisu
Tehosteen tarkoitus on suojata paneelia.
Kuvat järjestetään tiedostonimien mukaan järjestyksessä numero – iso kirjain – pieni kirjain.
Tarkista, että Startup Mode -tilan asetus on Slideshow kohdassa Settings → General (s. 39).
• Tarkista, että kello on oikeassa ajassa.
• Jos olet sammuttanut kehyksen koskettamalla p-painiketta Auto Picture On/Off
-ominaisuuden ollessa käytössä, näyttö ei käynnisty automaattisesti. Näyttö käynnistyy
automaattisesti ainoastaan, jos se on sammutettu automaattisesti Off Time -asetuksella.
Valitse Reset kohdassa Settings → Support tehdasasetuksiin, mutta aikaa ja kieliasetusta ei
nollata.
45
Liite
Tekniset tiedot
Digitaalinen kehys
Mallinimi
Paneeli
800P
1000P
Tyyppi
8” TFT LCD
10” TFT LCD
Tarkkuus
800 X 480
1024 X 600
Valokuva
BMP
JPEG (CMYK-muotoa ei tueta)
• Suurin tuettu taajuus on 16 000 X 16 000
• Tukee näyttösuhdetta välillä 1:6 ja 6:1
Musiikki
MP3 (Taajuus: 8 ~ 48 Khz, Bittinopeudet: 8 ~ 320 Kbps)
Videon
pakkauksenhallinta
M-JPEG (*.MOV, *.AVI)
Tiedostomuodot
Tiedostomuotoyhdistelmät
Arvot
Säiliö
Video
Audio
MOV
AVI
JPEG
MJPG
PCM
PCM
VGA (640 X 480),
30 Fps, 15000 Kbps
* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW
Video
MPEG-1 (*.MPG)
Säiliö
Video
Audio
MPG
MPEG -1
MP2
* MP2 : MPEG-1 Layer II
Säiliö
MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)
Video
AVI
MPEG-4
MP4
mp4v
* MPEG-4 : MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC
Sisäinen muisti
2 Gt
USB
Isäntä (USB 2.0)/Laite (USB 2.0)
D1 (720 X 480), 30 Fps,
2000 Kbps CBR
Audio
MP3/PCM/AC-3 D1 (720 X 480), 30 Fps,
AAC
2000 Kbps CBR
46
Liite
Tekniset tiedot (jatkoa)
Virta
Yleistä
Luokitus
Ulkoinen tasavirta 12 V
Virrankulutus
Päällä: 11 W/Sammuksissa: alle 1 W
Mitat (L X K X S)
228,0 mm X 167,4 mm X 118,0 mm (kun kehys on 272,0 mm X 197,4 mm X 118,0 mm (kun kehys on
käyttövalmis)
käyttövalmis)
228,0 mm X 27,0 mm X 193,4 mm
272,0 mm X 27,0 mm X 223,6 mm
Paino
670 g
Päällä: 11 W/Sammuksissa: alle 1 W
750 g
* Tuotteen muotoilu riippuu mallista. Tuotteen tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
* Tämä laite on B-luokan digitaalinen laite.
Bluetooth
Häiriötyyppi
F1D
Tuettu versio
2.0+EDR
RF-teho
LUOKKA II
Lähetysteho
0,1 mW
Profiili
OPP(Client), FTP(Server/Client),
A2DP, AVRCP, GAVDP
Lähetystaajuus
2402 ~ 2480 MHz
Bluetooth QD ID
B015915
Kanavamäärä
79 kanavaa
Moduuli
BTM0605C4NA
Modulointijärjestelmä
GFSK/8D PSK
Lämpötila
0 °C ~ +40 °C
Tiedonsiirtojärjestelmä
Puolidupleksi
Kosteus
0 % ~ 95 %
Värähtelyjärjestelmä
Kidejärjestelmä
* RF-teho riippuu käyttöympäristöstä.
Kehyksen hävittäminen
Hävitä tuote paikallisten säädösten ja soveltuvien lakien mukaisesti.
47
Liite
Samsung Worldwiden yhteystiedot
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja Samsung-tuotteista, käytä seuraavia yhteystietoja.
Alue
Palvelukeskus
Alue
Palvelukeskus
Verkkosivusto
8000-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
LATVIA
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG
www.samsung.com
(800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis
Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
AUSTRIA
Eurooppa
Verkkosivusto
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
Eurooppa
(jatkoa)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
SPAIN
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
www.samsung.com
Ohjelmalisenssi
Jos sinulla on kysymyksiä tai pyyntöjä avoimesta lähdekoodista, ota yhteys Samsungiin sähköpostitse ([email protected]).
••
••
••
••
••
Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan Independent JPEG Groupin lisenssin puitteissa.
Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan Freetype Projectin lisenssin puitteissa.
Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan OpenSSL Projectin lisenssin puitteissa.
Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan MPL:n lisenssin puitteissa.
Tämä tuote käyttää ohjelmia, joita jaellaan GPL/LGPL-lisenssin puitteissa.
GPL-ohjelmisto: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL-ohjelmisto: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv
Lisätietoja saa napsauttamalla CD ROM:in pääruudulla kohtaa Software License.
48
Liite
Hakemisto
B
H
Bluetooth
hälytys
Bluetooth-tila, 32
tiedon vastaanottaminen, 32
D
L
luominen, 37
sammuttaminen, 38
asetukset, 21
järjestys, 23
kierrä, 21
kuvasuhde, 23
näkymätila, 20, 23
näytä valokuvan tiedot, 23
nopeus, 22
siirtymä, 22
taustamusiikki, 21
tila, 22
toista diaesitys, 19
zoomaus, 21
laitteisto-ohjelmiston päivitys, 43
liitä
PC, 16
ulkoiset muistilaitteet, 14
K
diaesitys
laitetiedot, 40
kauko-ohjain, 9
käynnistystila, 39
kello
aika ja päivämäärä, 13
kellonajan muoto, 13
kellon tyyppi, 13
päivämäärän muoto, 13
kieli, 11, 39
kierrä, 21
kirkkaus, 39
kosketuspainikkeet, 7
kuvasuhde, 23
lisänäyttö, 42
M
massamuisti, 17
mininäyttö, 42
muistin sijainti, 15
musiikki
asetukset, 27
järjestys, 27
musiikin soitto, 26
tila, 27
toista, 27
F
Frame Manager, 42
49
Liite
Hakemisto (jatkoa)
N
V
näkymätila, 20
vianmääritys, 44
näytönsäästäjä, 39
video
asetukset, 25
järjestys, 25
tila, 25
toista, 25
videoiden toistaminen, 24
nollaa asetukset, 41
P
päävalikko, 12
PC-vaatimukset, 42
perusasetukset, 11
pika-asetus, 11
Z
zoomaus, 21
T
tekniset tiedot, 46
tiedosto
tiedostojen hallinta, 29
tiedostojen kopioiminen, 30
tiedostojen poistaminen, 31
tiedostojen selaaminen, 28
tiedostojen siirtäminen, 17
tuotteen hävittäminen, 47
U
USB-liitin, 16
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement