Samsung | SPF-85V | Käyttöopas | Samsung SPF-85V Kasutusjuhend

Samsung SPF-85V Kasutusjuhend
|
Turvamerkit
|
Teho
|
Asennus
|
Käyttö ja
puhdistus
|
Turvamerkit
Noudata alla olevia ohjeita estääksesi vahinkojen syntymisen ja laitteen mahdollisen vaurioitumisen.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
Mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa lieviin henkilö- tai esinevahinkoihin.
|
Turvamerkit
|
Teho
|
Asennus
|
Käyttö ja
puhdistus
Teho
Työnnä pistoke kunnolla paikalleen.
z
Huonosti kytketty pistoke saattaa aiheuttaa tulipalon.
Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai pistorasiaa - sähköiskun tai
tulipalon vaara.
Älä kosketa pistoketta märillä käsillä, sähköiskun vaara.
|
Älä liitä yhteen pistorasiaan kahta tai useampaa laitetta - pistorasian
ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon.
Älä vedä pistoketta ulos pistorasiasta virtajohdosta voimakkaasti vetämällä. Älä
aseta mitään painavaa esinettä virtajohdon päälle - sähköiskun tai tulipalon vaara.
Ennen kuin liikutat laitetta, varmista, että laitteen virta on kytketty pois päältä ja
että pistoke on kytketty irti pistorasiasta. Muista irrottaa laitteesta myös muiden
laitteiden liitäntäkaapelit.
z
Laitteen siirtäminen virtajohto kytkettynä voi vahingoittaa virtajohtoa ja saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Irrota pistoke pistorasiasta pistokkeesta kiinni pitäen - virtajohto voi vaurioitua,
jos pistoke irrotetaan johdosta vetämällä.
z
Pistokkeen irrottaminen pistorasiasta virtajohdosta vetämällä voi aiheuttaa tulipalon tai
laitteen toimintahäiriön virtaa kytkettäessä.
Varmista ennen tuotteen puhdistamista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.
z
Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä säilytä tuotetta paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi öljylle, savulle tai
kosteudelle. Älä myöskään asenna sitä ajoneuvon sisälle.
z
See võib põhjustada tõrkeid, elektrilöögi või tulekahju.
z
Olge eriti ettevaatlik, kasutades monitori vee läheduses või vabas õhus, kus seade
võib kokku puutuda lumega või jääda otsese päikesevalguse kätte.
Älä asenna tuotetta minkään lämmönlähteen lähelle.
z
|
Asennus
Seurauksena voi olla tulipalo.
Turvamerkit
|
Teho
|
Asennus
|
Käyttö ja
puhdistus
|
Jos tuote sijoitetaan hyllylle tai kaappiin, älä sijoita tuotetta siten, että laitteen
etureuna ylittää alustalevyn etureunan.
z
Laite saattaa muussa tapauksessa pudota aiheuttaen henkilövahinkoja tai laitteen
toimintahäiriön.
Älä sijoita virtajohtoa lämmittimen lähelle, koska johto voi sulaa ja aiheuttaa siten
sähköiskun tai tulipalon.
Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin
öljyn, savun, kosteuden tai veden (sadeveden) kanssa.
z
Laite voi näiden aineiden kanssa kosketukseen joutuessaan aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Kytke pistoke irti pistorasiasta ukonilmalla.
z
Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Laske tuote kevyesti paikalleen tuotetta asennettaessa.
z
Laitteen huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta.
Varo laitetta siirtäessäsi, ettei se pääse putoamaan ja siten hajoamaan tai
aiheuttamaan henkilövahinkoja.
Älä sijoita laitetta lasten helposti ulottuvilla olevaan paikkaan.
z
|
Käyttö ja puhdistus
Laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Turvamerkit
|
Teho
|
Asennus
|
Käyttö ja
puhdistus
|
Älä työnnä laitteen takaosassa oleviin liittimiin metalliesineitä, kuten haarukoita,
metallilankaa tai poranterää, tai syttyvää materiaalia, kuten paperia tai
tulitikkuja. Sähköiskun tai tulipalon vaara.
z
Jos laitteen sisään pääsee vieraita aineita, kytke laite pois päältä,irrota pistoke
pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.
Älä koskaan pura, korjaa tai muunna laitetta itse.
z
Jos laite on korjattava, ota yhteyttä huoltoon. Muussa tapauksessa laite saattaa
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Jos laitteesta tulee savua, epätavallisia ääniä tai palaneen hajua, kytke laite
välittömästi pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.
z
Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Pyyhi pöly ja vesi aina pois pistokkeen kontaktipinnoilta.
z
Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Kytke pistoke irti pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja puhdista laite kuivalla
ja pehmeällä kankaalla.
z
Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohenteita, hyönteismyrkkyjä,
ilmanraikastimia, voiteluaineita, puhdistusaineita tai vahaa.
Varmista, että laitteen pistoke on kytketty irti pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan.
z
Laitteen päälle kerääntynyt paksu pöly voi aiheuttaa laitteen lämpenemisen tai syttymisen
ja sitä seuraavan sähköiskun tai tulipalon.
Jos laite on asennettava yleisistä ohjeista poikkeavaan paikkaan, konsultoi laitteen
asennus huollon kanssa laitteen sijainnista mahdollisesti koituvien laitevikojen
välttämiseksi.
z
Yleisistä ohjeista poikkeavalla paikalla tarkoitetaan paikkoja, joissa on paljon hienoa
pölyä, korkea tai alhainen lämpötila, kosteita paikkoja tai paikkoja, joissa laitetta on
käytettävä pitkiä aikajaksoja keskeytyksettä.
Kytke laite pois päältä ja kytke pistoke irti pistorasiasta, jos laite on päässyt
putoamaan tai laitteen kotelo on vaurioitunut.
z
Laitteen käyttäminen mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja tarkistamatta voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä huoltoon.
Laitteen oikea hävittämistapa
(sähkö- ja elektroniikkajäte) - vain Eurooppa
( Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteitä lajitellaan)
Jos laitteessa tai sen käyttöoppaassa on tämä merkki, laitetta ei saa hävittää elinkaarensa lopussa
kotitalousjätteen mukana. Älä hävitä tuotetta muiden jätteiden mukana, se voi saastuttaa luontoa
ja aiheuttaa terveysriskejä. Kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien uusiokäyttöä.
Yksityisasiakkaat - ota yhteyttä jälleenmyyjään tai paikalliseen kierrätyksestä vastaavaan tahoon
saadaksesi tarkempia tietoja laitteen turvallisesta kierrättämisestä.
Yritysasiakkaat - ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tarkista ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ei tule
hävittää muiden toimistojätteiden mukana.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
- vain Eurooppa
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen
palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen
sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden
käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo
sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen.
Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai
ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta
jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen
palautusjärjestelmään.
|Ominaisuudet |
Osat
|
Etuosa
|
Takaosa
| Sivupaneeli |
Ominaisuudet
Sisäisen muistin laajennusmahdollisuus muistikorttien avulla. Tallennetut kuvat näkyviin välittömästi.
Taustamusiikkitoiminto.
Käyttö mahdollista myös ilman verkkovirtaa, akun varassa.
Toimii myös mininäyttönä.
Tyylikäs muotoilu
Ensiluokkaisen tyylikäs muotoilu, jonka ansiosta kehys on kuin koriste-esine.
Kääntyvän jalustan ansiosta voit asettaa kehyksen joko pysty- tai vaakasuuntaan.
|Ominaisuudet |
Osat
|
Etuosa
|
Takaosa
| Sivupaneeli |
Tarkista, että kaikki osat on toimitettu pakkauksen mukana.
Jos jotakin puuttuu, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jos tarvitset lisävarusteita, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua verkkolaitetta.
Osat
Digitaalinen kuvakehys
(Tuotteen väri ja muoto saattavat vaihdella mallista riippuen.)
Oppaat
Pikaopas
Takuukortti
(Ei saatavilla kaikilla alueilla)
Käyttöopas
Johdot
USB-kaapeli
Virtajohto
Verkkolaite
(A-mini B -tyyppi)
|Ominaisuudet |
Osat
|
Etuosa
|
Takaosa
| Sivupaneeli |
Etuosa
Tuotteen väri ja muoto saattavat vaihdella mallista riippuen.
Tämä tuote on hipaisumallinen. Jos kosketat tuotteen oikealla sivulla olevaa painiketta kevyesti, painikkeen valo syttyy.
Kun painikkeen valo palaa, voit käyttää painikkeeseen liittyviä valikoita.
[MENU] Valikkopainike
Näyttää valikkoikkunan näytön vasemmassa alareunassa.
[
Käytetään ylöspäin siirtymiseen.
] Ylös-painike
[ ] Vasen-painike
Käytetään vasemmalle siirtymiseen.
[ ] Oikea-painike
Käytetään oikealle siirtymiseen.
[
] Alas-painike
Käytetään alaspäin siirtymiseen.
[
] Syöttöpainike
Käytetään valitsemiseen.
[
] Takaisin-painike
Käytetään edelliseen valikkoon siirtymiseen.
[
] Diaesitys-painike
Toistaa tai keskeyttää diaesityksen.
Kun diaesitys toistetaan painamalla [ ]-painiketta, viimeksi näytetyn kuvan kanssa
samassa paikassa sijaitsevat kuvat esitetään diaesityksenä. Jos viimeksi näytetyn kuvan
kanssa samassa paikassa sijainneet kuvat on siirretty muualle, laite etsii ne
automaattisesti ja näyttää ne diaesityksenä.
|Ominaisuudet |
Osat
Takaosa
Tuotteen väri ja muoto saattavat vaihdella mallista riippuen.
|
Etuosa
|
Takaosa
| Sivupaneeli |
DC-tuloliitin
[
] Virtapainike
Kytke verkkolaite tähän liittimeen.
Kytke virtajohto verkkolaitteen virtaliittimeen.
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.
Pidä virtapainiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.
Jalusta
Kääntyvän jalustan ansiosta voit asettaa kehyksen joko pysty- tai vaaka-asentoon.
Liukueste
Tukee laitetta siten, että se pysyy tukevasti paikoillaan liukkailla pinnoilla.
Huoltoliitäntä
Tämä liitäntä on tarkoitettu ainoastaan laitteen huoltamiseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
Kensington-lukko on laite, jolla kehys lukitaan kiinni julkisilla paikoilla. (Lukkolaite on ostettava
Kensington-lukko
erikseen.)
|Ominaisuudet |
Osat
|
Etuosa
|
Takaosa
| Sivupaneeli |
Sivupaneeli
Tuotteen väri ja muoto saattavat vaihdella mallista riippuen.
Kaiutin
Saat äänen kuuluville ilman erillistä kaiutinta.
Voit kuunnella ääntä kytkemällä tuotteeseen kuulokkeet tai sankakuulokkeet.
Kuulokkeen liitin
MEMORY CARD
Voit asentaa lisävarusteena saatavan muistikortin. (Soveltuu vain SD-, MS-)
Kytke tietokone tai ulkoinen laite USB-kaapelilla.
Paluusuuntaliitäntä
Kytke digitaalinen kuvakehys tietokoneen USB-porttiin USBkaapelilla.
Käytä digitaalisen kuvakehyksen mukana toimitettua USB-kaapelia (A-mini B -tyyppi),
kun kytket tuotteen tietokoneeseen paluusuuntaliitännän kautta.
Jakelusuuntaliitäntä
Kytke digitaalinen kuvakehys USB-portilla varustettuun
tallennuslaitteeseen.
|Virransyöttö |
USB
|
Muistikortti
|
USB
|
Muistikortti
|
Virran kytkeminen
Kytke verkkolaitteen johto näytön takana olevaan virtaliittimeen.
Kytke virtajohto liittimeen.
Kytke laitteen virtajohto lähellä olevaan pistorasiaan.
Kytke laitteen virta päälle painamalla [
]-painiketta.
|Virransyöttö |
Laitteiden kytkeminen USB-kaapelilla
Paluusuuntaliitäntä
Käytetään kytkemään digitaalinen kuvakehys tietokoneeseen.
Käytä digitaalisen kuvakehyksen mukana toimitettua USB-kaapelia, kun kytket laitteen
tietokoneeseen paluusuuntaliitännän kautta.
Jakelusuuntaliitäntä
Käytetään kytkemään ulkoinen USB-laite digitaaliseen kuvakehykseen.
Kaikki USB-laitteet eivät välttämättä tue digitaalisia kuvakehyksiä.
Tämä tuote ei tue USB-kortinlukijoita. Vain USB-tallennusvälineitä tuetaan.
Tietokone ei tunnista digitaaliseen kuvakehykseen kytkettyjä laitteita.
Kun ulkoinen laite kytketään jakelusuuntaliitäntään, käytä ulkoisen laitteen mukana toimitettua
USB-kaapelia. (Jos tarvitset lisätietoja ulkoisista laitteista ja niiden johdoista, ota yhteyttä sopivaan
huoltoliikkeeseen.)
Samsung ei ole vastuussa sellaisista ulkoisten laitteiden vioista, jotka johtuvat muiden kuin näille
laitteille tarkoitettujen kaapeleiden käytöstä.
Joidenkin ulkoisten laitteiden kaapelit eivät ole USB-standardien mukaisia. Tästä syystä ne
saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Jos ulkoinen tallennuslaite ei toimi normaalisti, kun se kytketään digitaaliseen kuvakehykseen,
kokeile sen kytkemistä tietokoneeseen. Jos laite ei toimi normaalisti, kun se on kytketty
tietokoneeseen, ota yhteyttä laitteen tai tietokoneen huoltoon.
Kytke kaapeli digitaalisen kuvakehyksen paluusuuntaliitäntään.
Kytke kaapeli tietokoneen USB-liittimeen.
Kansiorakenne
Tietokoneeseen kytkettynä tämä laite näytetään siirrettävänä tallennusvälineenä (E:) oheisen kuvan mukaisesti.
Voit tallentaa kaikki musiikki- ja elokuvatiedostot seuraaviin kansioihin ja toistaa niitä normaalisti.
Voit myös lisätä ja poistaa kansioita tarpeittesi mukaan. (Huomaa kuitenkin, että jos poistat seuraavat oletuskansiot, ne luodaan
automaattisesti uudelleen, kun tuote kytketään seuraavan kerran päälle.)
imagecache
Web-kuvat (Windows Live Spacen tai RSS-syötteiden
kuvat) tallennetaan kehyksen jäljellä olevasta
muistimäärästä riippuen. Jos kopioit kuvatiedostoja
tietokoneelta kuvien välimuisti- eli imagecache-kansioon
umpimähkään, niitä ei näytetä digitaalisessa
kuvakehyksessä.
Tämän laitteen muisti on 64 Mt.
Laitteelle ei voi tallentaa uusia tiedostoja, jos muisti on täynnä.
Älä kytke laitetta pois päältä tallennuksen, toiston tai tiedoston poistamisen
aikana.
Siirrettävän tallennusvälineen aseman nimi (esim. E:, F:, G:) voi vaihdella
tietokoneen asetuksista riippuen.
|Virransyöttö |
Muistikortin kytkeminen
USB
|
Muistikortti
|
MEMORY CARD
Liu'uta kortti sen päälle merkityn suuntaisesti.
Laite ei välttämättä toimi normaalisti, jos muistikortti poistetaan MP3tiedostojen, elokuvien tai valokuvien toiston aikana. Käynnistä tässä
tapauksessa laite uudelleen.
Jos mitään painiketta ei paineta kymmeneen (10) minuuttiin, joko näytönsäästäjä tai kellotila aktivoituu. Jos laite toistaa juuri
musiikkitiedostoa, kellotila aktivoituu ja näytöllä näkyy toistettavan tiedoston nimi. Voit siirtyä kellotilaan, vaikka elokuva on
pysäytettynä. Joissain tapauksissa voit siirtyä elokuvaluetteloon.
Tämä tuote on hipaisumallinen. Jos kosketat tuotteen oikealla sivulla olevaa painiketta kevyesti, painikkeen valo syttyy.
Kun painikkeen valo palaa, voit käyttää painikkeeseen liittyviä valikoita.
| Käyttöopas |
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Käyttöopas
Painikkeet
Valikko
Kuvaus
Avaa valikon tai poistuu siitä.
MENU
Pidä MENU-painiketta painettuna yli viiden (5) sekunnin ajan. Kaikkien painikkeiden valot vilkahtavat
kahdesti ja painikelukko aktivoituu. Jos haluat ottaa painikelukon pois päältä, paina MENU-painiketta
uudelleen yli viiden (5) sekunnin ajan.
,
, ,
Käytetään valikoissa liikkumiseen ja asetusten tekemiseen.
Käytetään toimintojen valitsemiseen.
Palaa edelliseen ikkunaan.
Kun haluat palata takaisin päänäyttöön, paina tätä painiketta viiden (2) sekunnin ajan.
Toista tai keskeytä diaesitys.
Kun diaesitys toistetaan painamalla [ ]-painiketta, viimeksi näytetyn kuvan kanssa samassa paikassa
sijaitsevat kuvat näytetään diaesityksenä. Jos viimeksi näytetyn kuvan kanssa samassa paikassa
sijainneet kuvat on siirretty muualle, laite etsii ne automaattisesti ja näyttää ne diaesityksenä.
Näytön tilan ilmaisimet
Näyttö
Kuvaus
Tämä kuvake näkyy erilaisena signaalin vahvuudesta riippuen, kun laite on kytkettynä verkkoon.
Jos laite ei ole kytketty verkkoon, kuvake näyttää tältä:
.
Tämä kuvake näkyy silloin, kun laite on kytketty tietokoneeseen tai kun käytettävissä on tietokone, johon
laite voidaan kytkeä.
Tämä kuvake näkyy vain silloin, kun laite on yhdistetty verkkoon ja Internet-yhteys on saatavilla.
Tämän kuvakkeen näkyessä voit tarkastella vain RSS-syötteitä tai Live Space -kuvia.
Näytetään, kun USB-laite on kytkettynä.
Näytetään, kun SD- tai MS-muistikortti on kytkettynä.
Akun tilan ilmaisimet
Näyttö
Kuvaus
Näytetään, kun akkua ladataan virtajohdon ollessa kytkettynä.
Näytetään, kun akku on ladattu täyteen ja virtajohto on kytkettynä.
|
Näytetään, kun akku on ladattu täyteen.
Näytetään, kun akun virrasta on kulutettu noin 25%.
Näytetään, kun akun virrasta on kulutettu noin 50%.
Näytetään, kun akun virrasta on kulutettu noin 75%.
Näytetään, kun akun virrasta on kulutettu noin 95 %. Kun näin käy, näyttö muuttuu välittömästi
päänäytöksi, sen keskellä vilkkuu tyhjän akun kuvake ja virta kytkeytyy pois päältä. Kun tyhjän akun
kuvake vilkkuu, et voi käyttää alivalikkoja.
Jos akku tyhjenee kokonaan, sen lataamiseen täysin kuluu aikaa noin kaksi (2) tuntia.
Kun akku on täysin ladattu, elokuvaa voi toistaa noin kolmekymmentä (30) minuuttia ja diaesitys voi kestää noin
neljäkymmentä (40) minuuttia oletusasetuksilla (äänenvoimakkuus: 70, kirkkaus: 70).
Akun käyttöaika voi vaihdella asetuksista riippuen (kirkkaus, äänenvoimakkuus jne.).
Kun sisäinen akku on ladattu täyteen ja virtalähde irrotetaan verkkovirrasta yli 3 päiväksi, sisäinen akku tyhjenee. Jos
sisäinen akku on täysin tyhjentynyt, kiinnitä virtalähde latausta varten ja aseta aika uudelleen.
Mitä kauemmin käytät tuotetta, sitä enemmän akun käyttöikä lyhenee.
Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää ladattavaa akkua. Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta.
| Käyttöopas |
Photo
|
Music
|
Movie
|
Photo
Kansioiden valinta
Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.
Valikko
Kuvaus
Open
Avaa valitun kansion.
Copy
Kopioi valitun kansion.
Delete
Poistaa valitun kansion.
Pikkukuvia valittaessa näkyvä valikko
Clock &
Alarm
|
Settings
|
Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.
Alivalikko
Valikko
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Set as Background
Kuvaus
Toistaa tai keskeyttää diaesityksen.
Kopioi valitun tiedoston toiselle tallennuslaitteelle.
(Aktivoituu, kun tallennuslaite kytketään.)
Kopioi kaikki tiedostot toiselle tallennuslaitteelle.
(Aktivoituu, kun tallennuslaite kytketään.)
Poistaa valitun tiedoston.
Poistaa kaikki tiedostot.
Asettaa valitun kuvan päänäytön taustakuvaksi.
Tässä vaiheessa taustakuvan tila vaihtuu automaattisesti mukautetuksi tilaksi.
Kun kopioit valokuvia ulkoiselta tallennuslaitteelta (SD, MS tai USB-muisti) kehyksen muistiin ja kohta [Settings]-[Options][Frame Memory Copy] on tilassa [Resized], jokaisen kuvan kokoa (laatua) pienennetään automaattisesti ennen tallennusta
siten, että se sopii digitaalisen valokuvakehyksen kokoon. Kuvan mukana tallennetut EXIF-tiedot (kameran tallentamat
kuvaustiedot) poistetaan. Varmistu siis siitä, että käytät digitaalisen valokuvakehyksen kanssa ainoastaan kehyksen muistiin
tallennettuja kuvia.
Jos kopioit monia tiedostoja samanaikaisesti, saatat joutua odottamaan kauan.
Pikkukuvia valittaessa näkyvä valikko (tietokone, Live Space, RSS)
Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.
Alivalikko
Valikko
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Set as Background
Kuvaus
Toistaa tai keskeyttää diaesityksen.
Kopioi valitun tiedoston toiselle tallennuslaitteelle. (Aktivoituu, kun tallennuslaite kytketään.)
Kopioi kaikki tiedostot toiselle tallennuslaitteelle. (Aktivoituu, kun tallennuslaite kytketään.)
Asettaa valitun kuvan päänäytön taustakuvaksi.
Tässä vaiheessa taustakuvan tila vaihtuu automaattisesti mukautetuksi tilaksi.
All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating
Browsing Mode
Valitsee kuvien järjestystavan.
[Browsing Mode] näytetään vain tietokoneessa.
Alivalikot riippuvat kustakin tilasta.
Diaesityksen valikko
Laite tukee korkeintaan 4 000 kuvaa. Jos kuvia on yli 4000, tätä määrää ylittäviä kuvia ei sisällytetä diaesitykseen.
Valikko
Stop Slideshow
Alivalikko
Valikkovaihtoehdot
Kuvaus
Keskeyttää diaesityksen tai jatkaa sitä.
Transition
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,
Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random
Valitsee toistotehosteen.
Speed
Fast, Normal, Slow
Valitsee toistonopeuden.
Slideshow Settings
Mode
All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat
one photo
Valitsee toistotilan.
Tätä vaihtoehtoa ei voi käyttää tietokone-, Live Space- tai RSS-diaesityksen aikana.
Display Clock
Off, On
Valitsee, näytetäänkö diaesitys ja kello samanaikaisesti.
Brightness
0~100
Voit säätää näytön kirkkautta.
Rotation
Voit kääntää näyttöä 90, 180 tai 270 astetta.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Voit valita, millä tavoin kuvan koko asetetaan, kun se näkyy näytöllä.
Original Fit: Kun alkuperäisen kuvan koko on suurempi kuin näytön koko, kuva näytetään siten, että se
Screen ratio
sopii näytölle.
Auto Fit: Kuvat sovitetaan automaattisesti näytön kokoon. Kuvasta saattaa puuttua osa pysty- tai
vaakasuunnassa, mutta kuva ei näy vääristyneenä.
Fit to Width: Kuvat sovitetaan näytön leveyteen. Kuvasta saattaa puuttua osa pysty- tai vaakasuunnassa,
mutta kuva ei näy vääristyneenä.
Fit to Screen: Kuvat sovitetaan tarkkuuteen 800*600 (kuva saattaa näkyä vääristyneenä).
Delete
Set as Background
Poistaa diaesityksessä parhaillaan näkyvän kuvan.
Tätä toimintoa ei voi käyttää tietokone-, Live Space- tai RSS-diaesityksen aikana.
Asettaa valitun kuvan päänäytön taustaksi.
On, Off, Music Settings
Valitse [On] kohdassa [Background Music].
Valitse sen jälkeen [Music Settings] kohdassa [Background Music] painamalla MENU-painiketta ja valitse
jokin musiikkitiedosto, jonka olet tallentanut joko kehyksen muistiin tai ulkoiselle tallennuslaitteelle.
Background Music
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, sen mukana tulevia musiikkitiedostoja käytetään
taustamusiikkina.
Kun seuraava diaesitys käynnistetään [Slideshow]-painikkeen avulla, viimeksi toistettu
taustamusiikkitiedosto soi sen taustalla.
(Taustamusiikkina käytettävä musiikki valitaan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: "Viimeksi soitetun
taustamusiikkitiedoston sijaintipaikka → [Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .
Suorat toiminnot
Valikko
MENU
Kuvaus
Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu valikosta.
Toistaa seuraavan tiedoston.
Toistaa edellisen tiedoston.
Säätää äänenvoimakkuutta.
Toistaa tai keskeyttää diaesityksen.
| Käyttöopas |
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Music
Luetteloita valittaessa näkyvä valikko
Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.
Alivalikko
Valikko
Play Music
Kuvaus
Toistaa tiedoston.
All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat
Play Mode
Music file
Valitsee toistotavan.
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Kopioi valitun tiedoston toiselle tallennuslaitteelle.
Kopioi kaikki tiedostot toiselle tallennuslaitteelle.
Poistaa valitun tiedoston.
Poistaa kaikki tiedostot.
Musiikkia soitettaessa näkyvä valikko
Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.
Alivalikko
Valikko
Play Mode
Kuvaus
All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat
Music file
|
Valitsee toistotavan.
Suorat toiminnot
Valikko
Kuvaus
MENU
Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu valikosta.
Toistaa seuraavan tiedoston.
Jos pidät tätä painiketta painettuna, pikakelaus eteenpäin käynnistyy.
Toistaa edellisen tiedoston.
Jos pidät tätä painiketta painettuna, pikakelaus taaksepäin käynnistyy.
Säätää äänenvoimakkuutta.
Toistaa tiedoston tai keskeyttää toiston.
Aloita diaesitys.
| Käyttöopas |
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Movie
Luetteloita valittaessa näkyvä valikko
Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.
Alivalikko
Valikko
Play Movie
Play Mode
Kuvaus
Toistaa tiedoston.
All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie
Valitsee toistotavan.
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Kopioi valitun tiedoston toiselle tallennuslaitteelle.
Kopioi kaikki tiedostot toiselle tallennuslaitteelle.
Poistaa valitun tiedoston.
Poistaa kaikki tiedostot.
Elokuvaa katseltaessa näkyvä valikko
|
Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.
Alivalikko
Valikko
Kuvaus
All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie
Play Mode
Valitsee toistotavan.
0~100
Brightness
Voit säätää näytön kirkkautta.
Suorat toiminnot
Valikko
Kuvaus
MENU
Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu valikosta.
Toistaa seuraavan tiedoston.
Jos pidät tätä painiketta painettuna, pikakelaus eteenpäin käynnistyy.
Toistaa edellisen tiedoston.
Jos pidät tätä painiketta painettuna, pikakelaus taaksepäin käynnistyy.
Säätää äänenvoimakkuutta.
Toistaa tiedoston tai keskeyttää toiston.
Aloita diaesitys.
| Käyttöopas |
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Clock & Alarm
Valikko
Alivalikko
Valikkovaihtoehdot
Kuvaus
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).
Date and Time
Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).
Asetta päivämäärän ja ajan.
Time Zone
Voit valita aikavyöhykkeen.
|
Off, On
Daylight Saving Time
Voit ottaa kesäajan käyttöön tai pois käytöstä.
Auto, Manual, Update Time Now
Internet Time Update
Valitse, päivitetäänkö digitaalisen kuvakehyksen aika Internetistä vastaanotettujen aikatietojen avulla.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
Voit valita ajan esitysmuodoksi joko 12- tai 24-tuntisen kellon.
Jos valitset 24-tuntisen kellon, am/pm ei ole käytössä.
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Date Format
Voit valita päivämäärän muodon.
Analog, Digital, Clock & Calendar
Clock Type
Voit valita kellon tyypin.
Yes, No
Activation
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Set time
Alarm
Hours
1~12
Minutes
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
Volume
0~100
Voit asettaa hälytyksen.
| Käyttöopas |
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Settings
Settings
Valikko
Alivalikko
Kuvaus
Network Settings
Network
Valikkovaihtoehdot
Tässä valikossa voit valita verkon. Valitsemasi verkkoasetukset näkyvät näytön
alaosassa.
Proxy Required
Yes, No
Voit määrittää, käytetäänkö välityspalvelinta.
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Português, Svenska, Türkçe, 简体体体, 日日日,한한한
Voit valita laitteen käyttöliittymän kielen.
Brightness
Voit säätää näytön kirkkautta.
0~100
|
Auto Rotation
Off, On
Off : Jos asetat kehyksen kyljelleen diaesityksen aikana, kuvaa ei käännetä, vaikka tunnistin havaitseekin
muutoksen.
On : Jos asetat kehyksen kyljelleen, tunnistin havaitsee muutoksen ja kääntää kuvan automaattisesti.
Button Sound
Off, Low, Medium, High
Voit asettaa kehyksen painikkeiden äänen päälle tai pois päältä.
Volume
Options
0~100
Säätää äänenvoimakkuutta.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
Kun kopioit valokuvia ulkoiselta tallennuslaitteelta (SD, MS tai USB-muisti) kehyksen muistiin ja kohta
[Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] on tilassa [Resized], jokaisen kuvan kokoa (laatua) pienennetään
automaattisesti ennen tallennusta siten, että se sopii digitaalisen valokuvakehyksen kokoon. Kuvan mukana
tallennetut EXIF-tiedot (kameran tallentamat kuvaustiedot) poistetaan. Varmistu siis siitä, että käytät
digitaalisen valokuvakehyksen kanssa ainoastaan kehyksen muistiin tallennettuja kuvia.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
Voit valita käynnistettäessä ensimmäiseksi näkyvän ikkunan.
Screen Saver
Slideshow, Clock
Voit valita näytönsäästäjän tyypin.
Näytönsäästäjä käynnistyy, jos mitään painiketta ei paineta kymmeneen (10) minuuttiin.
OSD Color Theme
Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style
Voit valita kuvaruutuvalikon taustavärin.
Oletusvärinä on sininen Blue Style.
Preferences
Home Background
Default, Custom
Voit muuttaa päävalikkoikkunan taustaa.
Auto Picture On/Off
Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Kun sammutusaika eli [Off Time]-asetus saavutetaan, muut toiminnot lopetetaan ja näyttö sammutetaan. Kun
aika saavuttaa käynnistys- eli [On Time]-asetuksen, näyttö kytkeytyy päälle ja sammutusta edeltävä käyttötila
palautetaan.
Jos näyttö sammuu, kun [Off Time]-asetus saavutetaan, voit ottaa näytön takaisin käyttöön painamalla mitä
tahansa muuta painiketta paitsi virtapainiketta.
Jos tuotetta käytetään mininäyttönä tai tietokoneeseen USB-kaapelilla kytkettynä
tallennuslaitteena, näyttö ei sammu, vaikka sammutusaika saavutettaisiinkin.
Firmware Update
Reset Settings
Update/Reset
Voit päivittää laitteen käyttämällä USB-muistitikkua tai muistikorttia (SD/MS).
Uusimmat laiteohjelmistot löydät osoitteesta www.samsung.com.
Yes, No
Oletusarvojen palauttaminen paitsi aika ja verkkoasetukset.
Product Information
Model, Firmware Version, Copyright
Voit tarkistaa tuotteen mallin, laiteohjelmistoversion ja muut tiedot.
Web Configuration
Avaa Internet Exploreria käyttäen se verkko-osoite, joka löytyy digitaalisen valokuvakehyksen [Settings]-[Network] -sivun
kohdasta [Web Configuration Address].
Jos yhdistäminen onnistuu, näytetään tervetulosivu.
Anna salasana tervetulosivun kenttään [Password] kohdassa [Web Configuration Password], joka löytyy sivun [Settings][Network] kohdasta [Remote Configuration Password]. Kirjaudu sen jälkeen napsauttamalla [sign in].
Alivalikko
Ylävalikko
Kuvaus
Password
Welcome
Anna kohdassa Management Password näkyvä salasana.
Ottaa käyttöön tilan, jossa pienet ja isot kirjaimet erotellaan toisistaan.
Photo Frame
Now Playing
Voit katsella diaesityksen kuvia samanaikaisesti.
Web Photos
Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
Voit lisätä tai poistaa verkkosivuosoitteen, josta voidaan hakea valokuvia.
Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
Storage
Settings
Voit tarkistaa Web Photos -kohdassa luetelluista osoitteista löytyvien valokuvien koon.
Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings
Voit syöttää tai vaihtaa tuotenimen, järjestelmänvalvojan salasanan, ajan, verkon välityspalvelimen jne.
Help
Näyttää ohjeen Samsungin kuvakehyksen Web Configuration -asetuksille.
Alkuasetukset
Valokuvien jakamisen asetukset tietokoneella - Windows Vistan määrittäminen
Valokuvien jakamisen asetukset tietokoneella - kuvakehyksen määrittäminen
Valokuvien katselu Windows Live Space -tilasta
Valokuvien katselu RSS:n kautta
Valokuvien Rating- ja Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) -asetusten määritys tietokoneessa
Haluan päivittää laiteohjelmiston.
Haluan muodostaa yhteyden näyttöön Mini-Monitor-ohjelman avulla.
Alkuasetukset
Tämän tuotteen langaton jakaminen on mahdollista, jos tietokoneeseen on asennettu Windows Vista -käyttöjärjestelmä ja lähistöllä
sijaitsee langaton LAN-liityntäpiste (AP).
Windows XP
Windows Media Player 11 tai myöhempi tulee olla asennettuna.
Digital Image Library Starter Edition (DISE)
: Tällä ohjelmalla voit muuttaa digitaalisella kuvakehyksellä olevien valokuvien luokituksen
tietokoneen kautta.
Suositukset käytettäessä digitaalista kuvakehystä:
1. Choose Your Language
Allumez votre cadre photo numérique et choisissez une langue.
Vous pouvez modifier la langue via Settings -> Language.
2. Use Wi-Fi network?
Valitse, käytätkö verkkoa.
3. Choose your Access Point
Näytölle ilmestyy luettelo liityntäpisteistä.
Valitse haluamasi SSID [Choose your Access Point]-ikkunassa. Jos
haluamaasi SSID:tä ei löydy luettelosta, päivitä luettelo painamalla
[Refresh] ja valitse sen jälkeen oikea SSID.
4. Choose Computer
Näytölle ilmestyy luettelo käytettävissä olevista tietokoneista. Jos
haluamaasi tietokonetta ei löydy luettelosta, päivitä luettelo painamalla
[Refresh] ja valitse sen jälkeen haluamasi tietokone.
5. Finish
Valittu verkko ja tietokone näytetään.
Kun toiminto on valmis, voit valita haluamasi valikon.
Varmista, että asetukset määritetään seuraavasti.
Muussa tapauksessa tietokone ei välttämättä näy luettelossa tai siihen ei voi muodostaa yhteyttä.
z Valitse Vista-käyttöjärjestelmässä Ohjauspaneeli > Verkko- ja jakokeskus > Muokkaa. Tarkasta, onko sijaintityypiksi asetettu
Yksityinen.
z Valitse Digitaalinen kuvakehys Windows Media Playerin kohdasta > Kirjasto > Median jako -luettelo. Tarkasta, onko asetukseksi
määritetty Salli.
Valokuvien jakamisen asetukset tietokoneella - Windows Vistan määrittäminen
Valokuvien lisääminen kirjastoon
Käynnistä Windows Media Player
Napsauta yläosassa olevaa [Library] -välilehteä.
Napsauta [Add To Library] välilehdessa [Library].
Valitse [Add To Library] -ikkunassa [My personal
folders] kohdasta [Select the folders to monitor].
Valitse seuraavaksi kansio, jossa valokuvat ovat
ja napsauta [Add].
Valitse jaettava kansio ja lisää se napsauttamalla
[OK].
Kun napsautat [OK], [Add To Library] -ikkuna
sulkeutuu ja [Add to Library by Searching
Computer] näkyy näytöllä. Odota, kunnes
toiminto keskeytyy ja napsauta [Close].
Jaettujen valokuvien tarkastaminen
Aseta Windows Media Playerin Kategoria
vasemman yläkulman [
[Picture].
,
] kuvakkeesta
Valitse kohdassa [Library] Viimeksi lisätyt, Kaikki
kuvat, Avainsanat, Kuvan päiväys, Luokitus tai
Kansion asetukset ja tarkasta ovatko lisätyt
valokuvat kirjastossa.
Valokuvakehyksen liitäntöjen hyväksynnän jakamisen asetukset
Napsauta [Library] -välilehdessä [Media
Sharing].
Valitse [Media Sharing] -ikkunassa [Share my
media] -valinta kohdassa [Sharing settings].
IJos [Available device] ei näy [Media Sharing] ikkunassa, siirry vaiheeseen 4. Jos se näkyy,
siirry vaiheeseen 5.
Napsauta [Media Sharing] -ikkunassa
[Networking] ja tarkasta onko nykyisen verkon
asetus [Private network]. Mikäli näin ei ole,
aseta asetukseksi [Private Network].
Jos verkko on yksityinen verkko, [Available
Device] -luettelo ja [Settings] -painike näkyvät
[Media Sharing] -ikkunassa.
Napsauta [Library Sharing] -välilehdessä
[Settings]. [Media Sharing-Default Settings] ikkuna näkyy.
Aseta [Media Sharing-Default Settings] ikkunassa [Media Type] -asetuksiksi [Picture] ja
[Star ratings] sekä [Parental ratings] asetukseksi [All ratings] tai muu haluttu luokitus
[Default Settings] -osasta. Jos haluat lisätä
laitteen tai tietokoneen, joka yrittää muodostaa
yhteyttä kirjaston luetteloon automaattisesti,
valitse [Add new devices and computers
automatically] -valintaruutu.
Vain valokuvia voidaan lähettää PC-jakamisen
kautta.
Valokuvien jakamisen asetukset tietokoneella - kuvakehyksen määrittäminen
Verkkoyhteyksien tarkastaminen
Tarkasta näkyykö Verkko-kuvake päänäytön
vasemmassa ylänurkassa.
Jos Verkko-kuvake näkyy, siirry alla kuvattuun
Tietokoneliitäntöjen tarkastaminen osaan. Jos
kuvaketta ei näy, siirry kohtaan [Settings]-[Network][Network Settings].
SSID : Service Set Identifier
Valitse haluamasi SSID [Choose your Access Point]ikkunassa. Jos haluamaasi SSID:tä ei löydy
luettelosta, päivitä luettelo painamalla [Refresh] ja
valitse sen jälkeen haluamasi SSID.
Jos valitset salatun SSID:n, näytölle ilmestyy
salasanan syöttöikkuna. Saat yhteyden verkkoon
ainoastaan syöttämällä oikean salasanan.
Tietokoneliitäntöjen tarkastaminen
Näytölle ilmestyy luettelo käytettävissä olevista
tietokoneista.
Jos haluamaasi tietokonetta ei löydy luettelosta, päivitä
luettelo painamalla [Refresh] ja valitse sen jälkeen
haluamasi tietokone.
Käytettävä verkko ja tietokone näkyvät näytöllä. Voit valita
valikon, kun toiminnon suorittamisesta kertova ikkuna
ilmestyy näytölle.
Valokuvien katselu Windows Live Space -tilasta
Windows Live Spacen tarkastaminen ja kuvien lataaminen
Luo MSN-tili (MSN Hotmail, MSN Messenger,
Passport account), jos sinulla ei jo ole sitä. Kirjaudu
sisään Windows Live Spaceen
(http://spaces.live.com/) MSN-tilillä.
Jos sinulla ei ole Windows Live Space -tilaa, luo tila ja
siirry siihen.
Siirry muokkaustilaan tilassasi. Lisää kansioita ja
valokuvia napsauttamalla Lisää kohdassa
Valokuvakategoria.
Web-määrityksen asettaminen
Avaa Internet Exploreria käyttäen se verkko-osoite,
joka löytyy digitaalisen valokuvakehyksen [Settings][Network] -sivun kohdasta [Web Configuration
Address].
Jos yhdistäminen onnistuu, tervetulosivu ilmestyy
näytölle. Anna salasana tervetulosivun kenttään
[Password] kohdassa [Web Configuration Password],
joka löytyy sivun [Settings]-[Network] kohdasta
[Remote Configuration Password]. Kirjaudu tämän
jälkeen sisään napsauttamalla [sign in].
Voit muuttaa salasanan (oletus: Admin)
Samsungin kuvakehyksen Web Configuration valikossa.
Napsauta Samsung Photo Frame Web Configuration sivulla välilehteä [Web Photos] ja lisää URLosoitelaatikkoon haluamasi Live Space -osoite (esim.
osoitetta 'http://test.space.live.com' varten sinun
tarvitsee kirjoittaa vain 'test'). Näytölle ilmestyy
luettelo Windows Live Spaces -valokuvista. Valitse
[Add].
Checking your Space Photos on your Digital Photo Frame
Tarkista ensin verkkoyhteydet. (Katso ohjeet
kohdasta Jaettujen valokuvien katselu Windows
Vistasta digitaalisella kuvakehyksellä - Toimenpiteet
digitaalisessa kuvakehyksessä - Tarkista
verkkoyhteydet.)
Siirry digitaalisen kuvakehyksen päänäytössä kohtaan
[Photo]-[Windows Live Space]. Web-asetuksissa
lisäämiesi Live Spaces -osoitteiden luettelo ilmestyy
näytölle.
Valitse haluamasi Live Space. Valitsemasi Live Space tilan kansioluettelo näkyy. Valitse jokin kansio. Sen
sisältämien valokuvien pikkukuvakkeet näkyvät
oikealla.
Valokuvien katselu RSS:n kautta
Web-määritys
Siirry Web-valokuvat -sivulle seuraamalla
Windows Live Spacen Web-määrityksen
kuvausta. Liitä kopioitu osoite [Web Photos][Photo Feeds] -ikkunassa RSS-osoitteen
laatikkoon ja napsauta [Add].
Mikä RSS-osoite on?
RSS-osoite on osoite, joka ilmestyy web-sivun
(XML) osoitekenttään, kun RSS-palvelusivujen
SYÖTTÖ-painiketta painetaan kuvien latauksen
yhteydessä.
RSS:n valokuvien tarkastaminen digitaalisella kuvakehyksellä
Siirry digitaalisen kuvakehyksen päänäytössä
kohtaan [Web Photo]-[RSS and Live Space].
Web-määritykseen lisäämiesi syötteiden luettelo
näkyy.
Valitse valikosta syöte. Valitun syötteen
valokuvien pikkukuvakkeet näkyvät oikealla.
Valokuvien Rating- ja Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) -asetusten määritys tietokoneessa
Windows VISTA
Käynnistä Windows Photo Gallery -ohjelma valitsemalla
Käynnistä - Kaikki ohjelmat - Windows Photo Gallery.
Jos valitset Windows Photo Gallery -näytön yläreunasta
Info-kohdan, valokuvan tietoruutu tulee näkyviin oikealla
puolella.
Valitse valokuva ja muuta Rating- tai Tags-asetuksia
oikeanpuoleisessa tietoruudussa.
Windows XP
Valitse Käynnistä - Kaikki ohjelmat - Microsoft Digital Image
Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition
2006 Library.
Näkyviin tulee Microsoft Digital Image Starter Edition 2006
Library -ikkuna.
Valitse valokuva ja määritä valitun valokuvan Rating- ja
Labels-asetukset näytön alareunassa.
Haluan päivittää laiteohjelmiston.
Valmistelut
Digitaalinen kuvakehys
Laiteohjelmiston päivitystiedosto.
USB-muistikortti tai ulkoiset muistilaitteet (SD/MS).
Uusimmat laiteohjelmistot löydät osoitteesta www.samsung.com
Kytke USB-
Kytke USB-muistikortti tietokoneeseen kun olet valmis.
muistikortti
tietokoneeseen
Kytke USB-
Kopioi USB-muistikorttiin tallentamasi laiteohjelmiston päivitystiedosto.
(Kopioi laiteohjelmiston päivitystiedosto juurihakemistoon.)
Poista USB-muistikortti tietokoneesta ja kytke se digitaaliseen kuvakehykseen.
muistikortti
digitaaliseen
Kytke digitaalinen kuvakehys päälle jos se ei ole päällä.
kuvakehykseen
Päivitys
Valitse kohta [Firmware Update] sivulla [Settings]-[Update/Reset].
Kytke digitaalinen kuvakehys pois päältä käynnistyksen jälkeen, poista USB-muistikortti ja kytke
digitaalinen kuvakehys uudelleen päälle turvallisuuden takaamiseksi.
Älä poista USB-muistikorttia päivitystoiminnon aikana.
Älä paina mitään painiketta päivityksen aikana.
Älä aseta muita kortteja laitteeseen päivityksen aikana.
Älä kytke digitaalista kuvakehystä pois päältä päivitystoiminnon aikana.
Päivityksen onnistumisen voi tarkastaa varmistamalla onko digitaalisen kuvakehyksen
laiteohjelmistoversio muuttunut ohjelmistopäivityksen versioksi.
Haluan muodostaa yhteyden näyttöön Mini-Monitor-ohjelman avulla.
Digitaalisen kuvakehyksen kanssa voit ihailla valokuvia, mutta siinä on myös Mini-Monitor -toiminto. Mini-Monitor on toiminto, jossa
digitaalista kuvakehystä käytetään ulkoisena näyttönä. Sen käyttö on helppoa, sillä digitaalinen kuvakehys yhdistetään tietokoneeseen
USB-kaapelilla. Tämän toiminnon avulla voit työskennellä tietokoneellasi tehokkaammin käyttämällä lisänäyttöä. Ennen kuin digitaalista
kuvakehystä voi käyttää Mini-Monitor -tilassa, tulee asentaa Frame Manager -ohjelma. (Huomaa kuitenkin, että vain yksi digitaalinen
kuvakehys voi olla Mini-Monitor.)
Frame Managerin käyttöopas
Frame Manager User's Manual
Digitaalisen kuvakehyksen käyttö ominaisuudessa Mini-Monitor.
Digitaalisen kuvakehyksen käyttö ominaisuudessa Mass Storage.
Siirtyminen tilasta toiseen
Kirkkauden säätäminen
Laiteohjelmiston päivittäminen
Järjestelmävaatimukset
z OS : Windows XP SP2, Vista (32bit)
z Järjestelmän suorittimen nopeus : 1.5 GHz
z USB : USB 2.0 -ohjain
z RAM : vähintään 256 MB
Varoitus
1.
Tietokoneeseen on oltava asennettuna Windows XP Service Pack 2. Laite ei välttämättä toimi muiden kuin Windows XP
SP2 -käyttöjärjestelmän kanssa. Samsung ei ole vastuussa ongelmista, joita saattaa aiheutua, jos laitetta käytetään muun
kuin Windows XP SP2 -käyttöjärjestelmän kanssa.
2.
On suositeltavaa käyttää vähintään 2,4 GHz:n kellotaajuutta. Digitaalinen kuvakehys ei välttämättä toimi oikein, jos
tietokoneesi tekniset ominaisuudet eivät täytä näitä suosituksia.
3.
4.
Varmista, että laite on asennettu oikein asennusohjeita noudattaen.
Älä käytä Mini-Monitoria ensisijaisena näyttönä. Samsung ei ole vastuussa ongelmista, joita voi aiheutua näiden ohjeiden
noudattamatta jättämisestä. Jos laitetta käytetään ensisijaisena näyttönä, laitteen näyttö voi olla tyhjä.
5.
Käytä vain laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
6.
Kun digitaalista kuvakehystä käytetään ominaisuudessa Mini-Monitor, kaikki muut painikkeet paitsi virtapainike ovat poissa
käytöstä.
7.
Siirrä Mini-Monitor -näytössä näytetyt ja käytetyt ohjelmat ensisijaiselle näytölle, kun lopetat laitteen käytön.
8.
Mininäyttö ei välttämättä toimi normaalisti kaikkien videokorttien kanssa. Jos näin tapahtuu, aseta laitteiston
kiihdytysasetukseksi Ei mitään.
Laitteiston kiihdytysasetuksen muuttaminen muotoon Ei mitään: Napsauta hiiren oikealla näppäimellä Windowsin
työpöytää ja valitse esiin tulevasta valikosta Ominaisuudet. Ominaisuudet: Näyttö -ikkuna ilmestyy näytölle. Valitse
Asetukset > Lisäasetukset > Vianmääritys-välilehti. Siirrä Laitteiston kiihdytys -liukusäädin arvoon Ei mitään.
9.
10.
11.
Kun käytät mininäyttöä, et voi käyttää Windows Vistan aero-tehostetta.
Windows Vistaa käytettäessä joitakin elokuvia ei voi katsella mininäytön kautta.
Jos videokortin ohjainta päivitetään, kun Frame Manager on jo asennettu, Mini-Monitor -toiminto ei välttämättä toimi
oikein. Jos näin käy, poista Frame Manager ja asenna se uudelleen.
12.
Jos käytät Frame Manager -ohjelman kääntötoimintoa, Mini-Monitor -ohjelman senhetkinen sijaintiasetus saattaa
muuttua. Vaikka kääntötoimintoa käytetäänkin, näyttö ei näy kääntyneenä [Näytön ominaisuudet] -ikkunassa.
Rajoitus ja suositukset
z Rajoitus : Laitegrafiikkakiihdytystä kuten DirectX tai OpenGL ei tueta Minimo-näytöllä, koska se vaatisi grafiikkasuorittimen
emulointia tavallisella keskussuorittimella, mikä ei olisi eduksi. Mediasoittimet, jotka käyttävät DirectX:ää, eivät toimi
oikein Minimo-näytöllä.
> Esimerkki : GOM Player,VLC Player
z Suositus : Älä käytä DirectXtai OpenGL-sovellusta Minimo-näytöllä.
|
Tekniset tiedot
|
Tuetut tiedostot
Tekniset tiedot
Vaihtoehdot
Mallin nimi
Tekniset tiedot
SPF-85V, SPF-86V
Type (Tyyppi)
8 "(20 cm)TFT
Erottelutarkkuus
800 x 600
Kontrastisuhde
400 : 1
Käyttöliittymä
Digitaalinen 6-bittinen
Paneeli
Valokuva
Tuetut
tiedostomuodot
Video
Musiikki
Sisäänrakennettu muisti
JPEG: Suurin erottelutarkkuus 3200 x 2400 (8 Mt)
(Progressiivisia, CMYK JPEG -tiedostoja ei tueta.)
MPEG4: Advanced Simple Profile(ASP), audio(MP3), 4 Mbps
WMV: 720 x 480, audio(WMA), 2.5 Mbps
MP3: 8–48 kHz, 8–320 kbps
WMA: 8–48 kHz, 8–320 kbps
64 MB
Wi-Fi 802.11b/g 2.4 GHz 54 Mbps
WEP : avoin (64 bittiä, 128 bittiä)
Verkko
WPA-PSK: TKIP, AES
WPA2-PSK : TKIP, AES
USB 2.0
USB
(Up stream (isäntä) x 1, down stream (oheisyksikkö) x 1)
Kaksi yhdessä (SD≤4 Gt / MS≤4 Gt)
Media (Muistikortti)
Järjestelmä ei tue SDHC (High-Capacity) -kortteja.
Luokitus
Ulkoinen verkkolaite (12V, 2A, 24W)
Akku
7.4V 770 mAH
Virrankäyttö
Normaali 10W (kuitenkin 12W akun lataamiseen)
Kulutus
Off-tila (virtakatkaisin Off-asennossa) : alle 1 W (Vaikka virta olisi kytketty
pois päältä, kulutus saattaa olla jopa 10W, kun akkua ladataan.)
Ääni
1 W + 1 W (stereo), kuuloke
|
Mitat (LxKxS)
228 x 187,5 x 46 mm
Paino
785 g
Tuotteen ulkoasu saattaa vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.
Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)
Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa
direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla. (Luokan B laite
aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)
|
Tekniset tiedot
|
Tuetut tiedostot
Tuetut tiedostot
Digitaalinen kuvakehys käyttää näitä moduuleja:
WinCE 5.0
Saat lisätietoa seuraavilta web-sivustoilta:
RMI Alchemy Developer -tukisivusto(http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf)
|
|
Vianetsintä
|
Terminologia
|
Palvelukeskukset
|
Vianetsintä
Tässä osassa luetellaan useita digitaalisen kuvakehyksen käyttöön liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Ongelman ilmetessä tarkasta ensin
seuraava luettelo ja noudata ongelmaa vastaavia ehdotettuja toimia. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
Oireet
Laitteen virta ei kytkeydy päälle.
Syyt ja ratkaisut
Tarkista verkkolaitteen johdon liitäntä ja laitteen virtaliitäntä.
Kuluu kauan aikaa, ennen kuin kuva
näkyy virran kytkemisen jälkeen.
Jos kuvan resoluutio tai koko on suuri, saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin
Seuraavaan kuvaan siirtymiseen kuluu
kuva näkyy näytöllä.
kauan aikaa.
Liitin kehykseen ulkoisen laitteen, mutta
se ei toimi.
Kehyksen muistissa on vielä tilaa, mutta
en voi tallentaa sinne kuvia.
Näytön väri on liian himmeä tai tumma.
Diaesitykset eivät toistu automaattisesti.
Tarkista kehyksen ja ulkoisen laitteen välisten johtojen liitännät.
USB-laitteen täytyy tukea Linuxia. Tarkista, tukeeko käyttämäsi USB-laite
Linuxia.
Luo kehyksen muistiin kansio ja kopioi kuvat sinne.
Säädä näytön kirkkautta kohdassa Settings.
Säädä [Starting Mode] kohdassa [Settings-Preference] asetukseen
[Slideshow].
Kun elokuvaa toistetaan, kuva näkyy
Kuvaa ei näy, koska tiedoston videokoodekkia ei tueta.
näytöllä, mutta ääntä ei kuulu.
Laite tukee MPEG4- ja WMV9-koodekkeja.
Elokuvasta kuuluu ainoastaan ääni.
Vaihda äänenvoimakkuutta.
Näyttö on tyhjä.
Varmista, että tiedostoon on varmasti tallennettu myös ääni.
Automaattinen käynnistys ja sammutus
eivät toimi.
Painikkeiden ääni, [Button Sound], on
otettu käyttöön, mutta painikkeista ei
kuulu mitään ääniä.
Jos automaattinen käynnistys ja sammutus on asetettu toimimaan samaan
aikaan, ne eivät toimi.
Tarkista aika-asetukset.
Painikkeiden äänet eivät ole käytössä, jos taustamusiikki on käytössä tai
musiikki- tai elokuvatiedostoja toistetaan.
Tarkista, voiko digitaalisen kuvakehyksen käyttämä liityntäpiste muodostaa
yhteyden Internetiin.
Digitaalinen kuvakehys ei ota vastaan
Internet-kuvien suurin sallittu koko on 4,2 Mt.
Internetistä peräisin olevia kuvia.
(Suurin mahdollinen tiedostokoko on 8,5 Mt.)
Internet-sivulla tai RSS-syötteessä on vain JPEG-kuvia (suurempia kuin
400 x 240 pikseliä).
Yritin muuttaa kuvan luokitusta Windows
Kun olet muuttanut luokitusta, sulje Windows Media Player ja avaa se
Media Playerissä, mutta luokitus ei muutu.
uudelleen.
Yritin muuttaa kuvakehyksen nimeä,
Kytke kehys pois Windows Media Playeristä (Kirjasto/Median jakaminen) ja
mutta se ei muutu.
käynnistä sekä kehys että Windows uudelleen.
Tarkista, onko digitaalinen kuvakehys ja tietokone kytketty samaan
liityntäpisteeseen (Access Point, AP).
En voi kytkeä digitaalista kuvakehystä
Vista: Tarkista, että seuraava kohta on valittuna: [Ohjauspaneeli/Verkko- ja
tietokoneeni Windows Media Playeriin.
jakamiskeskus/Muokkaa/Sijaintityyppi/Yksityinen].
Vista/XP: Valitse digitaalinen kuvakehys [Windows Media Player]-ohjelman
[Kirjasto/Median jakaminen]-ikkunassa ja tarkista, että sen asetuksena on
[Salli].
Varmista, että FrameManager on asennettu.
FrameManagerin kuvaketta ei näy.
Käynnistä FrameManager uudelleen valitsemalla Käynnistä - Kaikki ohjelmat Samsung - FrameManager.
Käynnistä tietokone uudelleen.
Varmista, ettei painikkeen lukitustoiminto ole käytössä.
Jos painat MENU-painiketta yli viiden (5) sekunnin ajan, painikelukko otetaan
Painoin painiketta, mutta se ei toimi.
käyttöön. Jos painat jotakin painiketta, se ei toimi.
Jos haluat ottaa painikelukon pois päältä, paina MENU-painiketta uudelleen yli
viiden (5) sekunnin ajan.
|
Vianetsintä
|
Terminologia
|
Palvelukeskukset
Terminologia
Ehdot
Kuvaus
MPEG4 on videokommunikaatiota varten kehitetty elokuvien
kompressointiteknologia, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen multimedian
MPEG4
käytön. Teknologia kehitettiin videotiedostojen lähettämiseksi hitailla
(Motion Picture Expert Group4)
yhteyksillä Internetin tai matkapuhelimien välityksellä. Sitä käytetään yleisesti
tietokoneissa, televisioissa ja matkapuhelimissa. MPEG4-muodossa tallennettua
videotiedostoa kutsutaan MPG- tai MPEG-tiedostoksi.
WMV9
(Window Media Video9)
Microsoftin kehittämä MPEG4-muotoinen videokodeekki
MP3 on korkealaatuinen äänitiedostojen kompressioteknologia. Sen
kompressiosuhde on 50 kertaa suurempi kuin CD-levyissä käytetty kompressio.
MP3
Korkean kompressiosuhteen ansiosta äänitiedostot ovat laadukkaita ja
(MPEG Audio Layer-3)
pienikokoisia, joten menetelmää käytetään yleisesti Internetissä, FMradiolähetyksissä jne. MP3-muodossa tallennettua äänitiedostoa kutsutaan
MP3-tiedostoksi.
JPEG on kuvien kompressointiteknologia. Tämä kompressiomenetelmä
heikentää kuvan laatua kaikkein vähiten. Sitä käytetään yleisesti
JPEG
multimediatiedostojen lähettämiseksi Internetin välityksellä sekä moniin muihin
(Joint Photographic Coding Expert
tarkoituksiin. JPEG-muodossa tallennettua kuvatiedostoa kutsutaan JPEG- tai
Group)
JPG-tiedostoksi. JPEG-tiedostot luodaan yleensä digitaalikameralla otetuista
valokuvista tai tietokoneella tai kuvankäsittelyohjelmalla piirretyistä kuvista,
jotka kompressoidaan JPEG-muotoon.
SD-kortti on postimerkin kokoinen Flash-muistikortti. SD-kortit ovat luotettavia
ja suuria kapasiteetiltaan. SD-kortteja käytetään useissa erilaisissa
SD-kortti
(Secure Digital Card)
digitaalisissa sovelluksissa, kuten esim. PDA-laitteissa, digitaalikameroissa,
MP3-soittimissa, matkapuhelimissa ja kannettavissa tietokoneissa. SD-kortti
muistuttaa ulkoiselta olemukseltaan MMC-korttia, mutta korttien nastojen
määrä ja paksuus poikkeavat toisistaan. Näihin kortteihin voidaan myös
asettaa salasana tietojen turvaamiseksi.
Kytke laite tietokoneeseen up stream -liitintä käyttäen. Tämä tuote tukee USB
USB-kaapeli
2.0 -standardia. Tuotteen mukana toimitettua A-B-tyyppistä kaapelia käytetään
1) A-B-tyyppi
digitaalisen kuvakehyksen kytkemiseksi tietokoneeseen. A-tyyppi on
tietokoneeseen liitettävä USB-liitin. B-tyyppi on ulkoiseen laitteeseen liitettävä
USB-liitin. Digitaalinen kuvakehys kytketään tietokoneeseen A-B-tyyppistä USB-
|
kaapelia käyttäen.
USB-kaapeli
Käytä tätä kaapelia down stream -liittimeen kytkettävien laitteiden kanssa.
2) Kaapeli muiden laitteiden
Tämä tuote tukee USB 2.0 -standardia. Kun ulkoinen laite kytketään down
kytkemiseksi
stream -liittimeen, käytä ulkoisen laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
Jos käytät matkapuhelinta, kuulet usein puhuttavan "toistajasta". Tukiasema
täyttää langattomissa LAN-verkoissa saman tehtävän kuin toistaja. Se on toisin
AP
sanoen välikappale, jonka kautta langaton LAN-verkko vastaanottaa signaaleja.
(liityntäpiste)
Matkapuhelin soittaa datapuhelun toistajan kautta ja langaton LAN-verkko
lähettää ja vastaanottaa vastaavasti tietoja tukiaseman välityksellä.
SSID on 32-bittinen ainutlaatuinen tunniste, joka liitetään jokaisen
langattomassa lähetettävän tietopaketin alkuun. Sitä käytetään salasanana
langattoman laitteen kytkeytyessä tukiasemaa käyttävään verkkoon (BBS).
SSID
(Service Set Identifier)
SSID sallii langattomien LAN-verkkojen tunnistamisen, joten kaikkien
langattomaan LAN-verkkoon liitettävien liityntäpisteiden ja langattomien
laitteiden on käytettävä samaa SSID-tunnistetta. Laitetta ei voida kytkeä
tukiaseman verkkoon, jos se ei tunne verkon SSID-tunnistetta.
|
Vianetsintä
|
Terminologia
|
Palvelukeskukset
Palvelukeskukset
Jos tarvitset tuotteeseen liittyviä palveluita, ota yhteyttä Samsung-huoltoon.
Verkkoyhteyteen ja palvelimeen liittyvät palvelut.
Palvelut
Samsung Electronics www-sivut
Yhteystiedot
http://www.samsung.com
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the
SAMSUNG customer care center.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
|
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
(Dutch)
02 201 2418
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising