Samsung DVD-CM350 Kasutusjuhend

Samsung DVD-CM350 Kasutusjuhend
DVD-videonauhuri
DVD-CM350
Käyttöohjeet
www.samsungvcr.com
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo (jatkoa)
◆ TOISTOTOIMINTO
◆ JOHDANTO
Turvaohjeet....................................................................................................
Eri levytyypit ja niiden ominaisuudet..............................................................
■
■
SF
■
5
6
DVD-videonauhurin etupaneeli......................................................................
DVD-videonauhurin takapaneeli....................................................................
Infrapunakauko-ohjain ...................................................................................
Näytön ilmaisimet ..........................................................................................
Lisätarvikkeet.................................................................................................
■
■
■
■
■
7
7
8
9
9
DVD-videonauhurin liitäntöjen tekeminen .....................................................
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen koaksiaalikaapelilla........................
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen SCART-kaapelilla ..........................
DVD-videonauhurin kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai muuhun
laitteeseen .....................................................................................................
Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen asetustoiminto
(Plug & Auto Setup).......................................................................................
Television virittäminen DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi ................
DVD- ja videonauhuritoimintojen yhteiset painikkeet ....................................
Sisäänrakennetun TV-virittimen perustoiminnot............................................
DVD:n kopiointi videonauhurille.....................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
10
11
11
12
13
14
15
16
17
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen......................................................
Päivämäärän ja kellonajan asetus.................................................................
Näyttökielen valinta .......................................................................................
TV-kanavien automaattinen esiviritys............................................................
TV-kanavien manuaalinen esiviritys ..............................................................
Esiviritetyn TV-kanavan poistaminen ............................................................
Esiviritettyjen TV-kanavien järjestyksen muuttaminen ..................................
RF OUT -äänitilan valinta (B/G–D/K).............................................................
DVD-videonauhurin toistokanavan valinta.....................................................
Värijärjestelmän valinta .................................................................................
NICAM-järjestelmä ........................................................................................
Älykäs kuvansäätö.........................................................................................
Automaattinen virrankatkaisutoiminto............................................................
ShowView EXTEND ......................................................................................
Videokasettityypin valinta ..............................................................................
Koko videokasetin jatkuva toisto ...................................................................
Näyttötietojen näyttäminen ja piilottaminen ...................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
18
18
19
20
21
22
23
24
24
25
25
26
26
27
28
28
29
◆ TV-LÄHETYSTEN NAUHOITTAMINEN VIDEONAUHURILLA
Nauhoitusnopeuden valinta ...........................................................................
Päällenauhoituksen estäminen......................................................................
Suora nauhoitus ............................................................................................
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä ..............................................
ShowView-ohjelmoinnin käyttö......................................................................
ShowView-ohjelmoinnin muuttaminen...........................................................
Ajastinnauhoituksen käyttö............................................................................
Ajastinnauhoituksen asetusten tarkistaminen ...............................................
Ajastinnauhoituksen peruuttaminen ..............................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
29
30
30
31
32
33
34
35
35
36
36
36
37
37
38
38
39
40
41
SF
42
42
43
44
45
Liitännän valinta.............................................................................................
Asetusvalikon käyttö......................................................................................
Levyn valikkokielen valinta ............................................................................
Levyn ääniraidan (AUDIO) kieliasetukset......................................................
Tekstityskieliasetukset...................................................................................
Käytönvalvonta-asetukset .............................................................................
Audioasetukset ..............................................................................................
Näyttöasetukset.............................................................................................
DVD-yksikön S-videoliitännät.............................................................................
Toiston erikoisominaisuudet ..........................................................................
Näyttötoiminnon käyttö (DVD) .......................................................................
Näyttötoiminnon käyttö (VCD/CD).................................................................
Jatkuva toisto.................................................................................................
Ohjelmoitu toisto (CD) ...................................................................................
Satunnaissoitto (CD) .....................................................................................
Kuvan asettelu...............................................................................................
Ääniraidan kielen valinta (AUDIO-painike) ....................................................
Tekstityskielen valinta (SUBTITLE-painike) ..................................................
Kuvakulman vaihtaminen ..............................................................................
Kirjanmerkkitoiminto (DVD/CD) .....................................................................
Kirjanmerkillä merkityn kohtauksen haku ......................................................
Kirjanmerkin poistaminen ..............................................................................
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/VCD) ..............................................................
MP3-toisto .....................................................................................................
MP3-toisto (CD-R-MP3-levyt)........................................................................
46
47
48
49
49
50
51
52
53
54
55
55
56
57
57
58
59
59
60
61
61
61
62
63
64
◆ Liite A: Ulkoisten laitteiden yhdistäminen
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2
Videokasetin toisto ........................................................................................
Automaattinen kuvaraidanseurannan säätö ..................................................
Manuaalinen kuvaraidanseurannan säätö.....................................................
Äänentoistotilan valinta..................................................................................
Videokasetin hidastettu toisto........................................................................
Määrätyn jakson toisto ruutu ruudulta ...........................................................
Määrätyn jakson toisto eri nopeuksilla...........................................................
Määrätyn jakson hakeminen..........................................................................
Nauhalaskurin käyttö .....................................................................................
RCA-A/V-kaapelin kytkeminen ......................................................................
Nauhoituksen jatkaminen keskeytyskohdasta joustavalla
editointitoiminnolla (Assemble Edit)...............................................................
Toisen DVD-videonauhurin tai videokameran nauhoittaminen .....................
Äänen jälkiäänitys videokasetin ääniraidan päälle ........................................
Kauko-ohjaimen TV-painikkeiden käyttö .......................................................
SQPB–toisto (Super VHS Quasi Playback)...................................................
◆ DVD-TOIMINNOT
■
◆ DVD-VIDEONAUHURIN ASETUSTEN TEKEMINEN
■
■
■
◆ DVD-VIDEONAUHURIN LIITÄNTÖJEN TEKEMINEN
■
■
■
◆ YHTEENVETO DVD-VIDEONAUHURIN OSISTA
■
■
FM- ja AM-antennien kytkentä ...........................................................................
Kaiuttimien yhdistäminen...................................................................................
AUX AUDIO ....................................................................................................
Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen ......................................................
Kaiuttimien asetukset........................................................................................
Dolby Pro Logic II -dekooderi.............................................................................
SOUND-tila tai tehoste (effect)...........................................................................
Radiolähetysten kuunteleminen .........................................................................
Radioasemien esivirittäminen ............................................................................
65
66
67
67
68
70
71
72
72
3
Sisällysluettelo (jatkoa)
Turvaohjeet
◆ VIANETSINTÄ
■
■
SF
■
Tekniset tiedot ...............................................................................................
Mahdolliset viat ja korjaustoimenpiteet (videonauhuri)..................................
Vianetsintäopas (DVD) ..................................................................................
73
75
76
Seuraavissa kuvissa annetaan muutamia yleisiä turvaohjeita.
SF
Salaman kuvan tarkoituksena varoittaa laitteen käyttäjää laitteen kotelon sisällä olevasta
vaarallisesta jännitteestä.
ÄLÄ AVAA DVD-VIDEONAUHURIN KOTELOA. Jätä huolto- ja korjaustyöt valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Tämä käyttöopas on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa kuvaa
videonauhurin ja toinen DVD-soittimen käyttämisen.
Näet VCR - ja DVD -merkeistä tai lukujen otsikoista,
kummassa osassa olet.
ÄLÄ altista DVD-videonauhuria
äärimmäisen kuumalle tai
kylmälle lämpötilalle (alle 5 ºC
tai yli 40 ºC) tai säilytä sitä
erittäin kuivissa tai kosteissa
käyttötiloissa (alle 10 % tai yli
75 %).
ÄLÄ altista DVD-videonauhuria
suoralle auringonpaisteelle.
ÄLÄ päästä nestettä roiskumaan
DVD-videonauhurin päälle.
ÄLÄ aseta mitään esineitä
DVD-videonauhurin tai sen
kauko-ohjaimen päälle.
Irrota DVD-videonauhurin
virtajohto pistorasiasta ja sen
antenni antenniliitännästä
myrskyn ja/tai salamoinnin
ajaksi.
Ellei kauko-ohjainta käytetä
pitkään aikaan, poista siitä
paristot ja säilytä kaukoohjainta viileässä ja kuivassa
paikassa.
Symbolit
1
1
Paina/siirrä
Pidä
sisäänpain
1 = Kohdan numero
4
☛
➢
Tärkeä tiedote
Huomautus
TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU
KÄYTETTÄVÄKSI KAUPALLISESSA KÄYTÖSSÄ.
5
DVD-videonauhurin etupaneeli
Eri levytyypit ja niiden ominaisuudet
Tällä DVD-soittimella voidaan toistaa seuraavia, näytetyillä logoilla varustettuja levytyyppejä:
SF
Levytyyppi
(Logo)
Maks.
soittoaika
Tallennus- Levykoko
tyypit
12 Cm
Yksipuolinen
240 min
Kaksipuolinen
480 min
8 Cm
Yksipuolinen
80 min
Kaksipuolinen
160 min
12 Cm
74 min.
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
STANDBY/ONPAINIKE
(VALMIUSTILA/KÄY
NNISTYS)
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
POISTOPAINIKE
SF
• DVD:n äänen- ja kuvantoistolaatu
on erinomainen. Tämä johtuu
siinä käytettävistä Dolby Digitalja MPEG-2-järjestelmistä.
• Eri näyttö- ja audiotoiminnot
voidaan helposti valita
kuvaruutunäytöstä.
F.F /SKIP NEXT
-PAINIKE
(ETEENPÄIN/SE
URAAVA)
PYSÄYTYS
PAINIKE.
20 min.
12 Cm
VIDEOKASETTIPESÄ
Ominaisuudet
• CD-äänellä, VHS-laadulla ja
MPEG-1 -pakkaustekniikalla
varustettu kuvalevy.
8 Cm
RECORD - OPEN/CLOSEPAINIKE
PAINIKE
(NAUHOITUS) (AVAA/SULJE)
FM/AMVALINTAPAINIKE
KUULOKELI
ITÄNTÄ
AUDIO-CD
DVD-SOITIN
• LP-levy äänitetään analogisena
signaalina, joka sisältää enemmän
säröä. CD äänitetään digitaalisena
signaalina, jolloin äänenlaatu on
parempi, särö on pienempi ja
äänen yleislaatu ei heikkene
samalla lailla ajan mittaan.
SOITTO/TAUK
OPAINIKE
COPY-PAINIKE
(KOPIOINTI)
SIGNAALILÄHTEEN VALINTA
DVD/VCR-VALINTAPAINIKE (DVDSOITIN TAI VIDEONAUHURI)
SOUND EFFECT
(ÄÄNITEHOSTEET)
ÄÄNENVOI
MAKKUUS
OHJELMANV
ALINTAPAINI
KKEET
TAKAISINKELAUS/ED
ELLINEN-PAINIKE
DVD-videonauhurin takapaneeli
* ÄLÄ soita tällä laitteella seuraavia levytyyppejä: CR-ROM, CD-I ja DVD-ROM!
(CDG-levystä toistuu ainoastaan ääni, ei kuvia.)
ANTENNILIITÄNTÄ
RADION FMANTENNIN
SISÄÄNMENO
Levysymbolit
PAL
• Toistoaluekoodi
• PAL-lähetysjärjestelmä mm.
Isossa-Britanniassa,
Ranskassa ja
Saksassa.
STEREO
• Dolby
Digital-levy
• Stereolevy
DIGITAL
SOUND
• Digitaalinen
audiolevy
ÄÄNEN VASEN JA
OIKEA AUXSISÄÄNMENO JA ULOSTULO
AV2-SCART-LIITÄNTÄ
(SOITIN/ULKOINEN)
(EURO-21)-LIITÄNTÄ
JÄÄHDYTYSPUHALLIN
KAIUTINULOSTULO
S-VIDEO-ULOSTULO
• DTS-levy
• “DTS” ja “DTS Digital Surround” ovat Digital Theater Systems, Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
"Dolby", "Pro Logic" ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Toistoaluekoodi
OPTINEN SISÄÄNMENO
Sekä DVD-soitin että DVD-levyt on varustettu aluekoodilla. DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan samalla
aluekoodilla varustettuja levyjä. Elleivät soittimen ja levyn aluekoodit ole samat, levyä ei voi toistaa sillä
soittimella.
Tämän soittimen aluekoodi näkyy sen takapaneelissa.
6
RADION AMANTENNIN
SISÄÄNMENO
VIDEOSIGNAALIN
TVULOSTULOLIITÄ SISÄÄNMENO- JA
ULOSTULOLIITÄN
NTÄ
NÄT
AV1 (EURO AV) SISÄÄNMENO JA
ULOSTULO
SCART-(EURO-21)-LIITÄNTÄ
ÄÄNEN VASEN JA OIKEA
ULOSTULO
7
Infrapunakauko-ohjain
Näytön ilmaisimet
1
SF
1
21
2
22
23
3
24
4
25
5
6
26
27
28
7
29
8
9
30
10
11
12
31
32
33
34
13
14
15
16
17
18
19
20
35
36
37
38
39
40
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE, EJECT
SPEAKER SELECT
TEST
MODE, REPEAT
ANGLE
TV VOLUME
TV SELECT
DVD, VCR, FM/AM, INPUT
SELECT
REWIND, SKIP BACK
STOP
DISPLAY
SETUP
UP
LEFT
ENTER
RECORD
MARK, INDEX
AUDIO
TITLE, SPEED
TV STANDBY/ON
MUTE
0-9
SOUND MODE
SOUND EFFECT
STEP
ZOOM/ATR
PROG/TRK œ/❷
AMP VOLUME
TV INPUT
FAST-FORWARD, SKIP
NEXT
PLAY/PAUSE
CLEAR
DISC MENU
RIGHT
DOWN
RETURN, A.DUB
SUBTITLE, TIMER
SCREEN FIT, SVHS
TV/VCR
JOG/SHUTTLE
2
4
5
6
7 8 9 19 10
11
SF
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13 14 15 16 17
20 21
DVD-asema on valittuna
Soittimessa on DVD-, CD-, VCD- tai SVCD-levy
LPCM-äänellä varustettu levy (Linear Pulse Code
Modulation, lineaarinen pulssikoodimodulointi) on
asemassa
Soittimessa on DVD-levy, jossa on Dolby Digital ääni
Soittimessa on DVD-levy, jossa on DTS-ääni
Aika, nykyinen sijainti, jäljelläoleva aika tai soittimen
nykyinen tila näkyy
TV- tai video-ohjelmassa on stereoääni
Kuunnellaan VHS-nauhan Hi-Fi-ääniraitaa
Ajastettu tallennus on ohjelmoitu tai meneillään.
Vilkkuminen kertoo virheestä.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
18
Nauhan nopeus
Videonauhuri on valittuna
DVD-yksikön tila näkyy graafisesti
DVD-ohjelmassa on useita kuvakulmia.
MP3
Asemassa on MPEG-äänilevy.
T-symbolin oikealla puolella oleva numero on
nykyisen raidan numero.
C-symbolin oikealla puolella oleva numero on
nykyisen kohtauksen numero.
Laitteessa on VHS-nauha VCR-yksikkö on käytössä
NICAM-ilmaisin
VPS- tai PDC-ilmaisin
COPY-kopiointitilan ilmaisin
Lisätarvikkeet
Olet juuri hankkinut itsellesi SAMSUNG DVD-videonauhurin (DVD-VCR).
Sen mukana toimitetaan seuraavat lisätarvikkeet.
KAUKO-OHJAIN
PARISTOT
8
3
AUDIO & VIDEO CABLE
KÄYTTÖOHJE
AM-ANTENNIKAAPELI
TV -ANTEENIKAAPELI
FM-ANTENNIKAAPELI
9
DVD-videonauhurin liitäntöjen tekeminen
Audio- ja videoliitäntöjen tekemisessä on otettava huomioon useita eri tekijöitä:
◆ Järjestelmässä käytettävissä olevat liittimet
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen koaksiaalikaapelilla
Jotta televisio-ohjelmia voitaisiin katsoa TV:stä, TV:n on saatava
lähetesignaali jostakin seuraavista lähteistä:
◆ DVD-videonauhuriin kiinteästi (esim. satelliittivastaanotin) tai väliaikaisesti
(esim. videokamera) kytkettävät laitteet
DVD-videonauhuri on varustettu seuraavilla liittimillä.
SF
Liitin
Sijainti
Tyyppi
Suunta
AV1 (EURO AV) Takapaneeli
SCART
Sisäuan/ulos
AV2 IN
SCART
Sisäuan
Takapaneeli
AUDIO IN
Takapaneeli
AUDIO OUT
VIDEO IN
Audio RCA
Audio RCA
Takapaneeli
VIDEO OUT
Sisäuan
Ulos
Suositeltu käyttö
◆ TV
◆ Satelliittivastaanotin
◆ Muut videolaitteet
◆ Satelliittivastaanotin
◆ KANAVA/DEKOODERI
◆ Muut videolaitteet
◆ Audio Sisäuan
◆ Audio Ulos
RCA
Sisäuan
◆ Video in
RCA
Ulos
◆ Video out
S-VIDEO
OUT
Takapaneeli
S-LIITIN
Ulos
◆ S-videon anto (Vain DVD)
Digital
AUDIO OUT
Takapaneeli
Audio RCA
Ulos
◆ Digitaalinen audioanto (Vain DVD)
TVANTENNIN
Takapaneeli
75 Ω
koaksiaalinen
Takapaneeli
75 Ω
☛
◆
◆
◆
◆
Ulkoantenni
Sisäantenni
Kaapeli-TV-verkko
Satelliittivastaanotin
2
SF
Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä
televisiosta että DVD-videonauhurista on kytketty virta päältä.
1
2
Irrota antennijohto tai kaapeliverkon liitäntäjohto TV:stä.
3
Kytke laitteen mukana toimitettu koaksiaalikaapeli DVD-
Kytke tämä kaapeli 75Ω:n koaksiaalikaapeliliitäntään, joka on
merkitty DVD-videonauhurin takapaneeliin symbolilla
.
videonauhurin
TV
-liitäntään.
4
Kytke koaksiaalikaapelin toinen siihen liitäntään, johon
antennijohto oli aikaisemmin kytkettynä.
5
Korkeampilaatuisten kuvien ja äänen vastaanottamiseksi TV:stä
voit myös kytkeä DVD-videonauhurisi TV:hen SCART-kaapelin
avulla (lue lisää seuraavasta kappaleesta), jos TV:ssäsi on tämä
liitäntämahdollisuus.
4
3
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen SCART-kaapelilla
Antenni
TV
Ulos
◆ TV
LÄHTÖLIITÄNTÄ
ANTENNIN
3
TULOLIITÄNTÄ
Digital Audio
Sisäuan
Optinen
Sisäuan
◆ Digital Audio In
75 Ω
koaksiaalinen
Sisäuan
◆ FM Antenni
Input
FM/AM Antenni Takapaneeli
Input
☛
◆ AM Antenni
2
SCART-kaapeli
◆ Kaapeli-TV-verkko
◆ Satelliittivastaanotin
koaksiaalinen
Takapaneeli
◆ Antenni
RF-koaksiaalikaapeli
Voit kytkeä DVD-videonauhurin TV:hen SCART-kaapelilla, jos TV:ssäsi on tämän kytkennän mahdollistava
liitäntä. Niin tekemällä:
◆ Saat parempilaatuisen kuvan ja äänen
◆ Yksinkertaistat DVD-videonauhurin asetusten tekoa
☛
◆ Valitusta liitäntätavasta riippumatta laitteen mukana toimitettu koaksiaalikaapeli pitää aina
kytkeä laitteiden välille. Muussa tapauksessa kuva ei tule näkyviin TV-ruutuun silloin kun
DVD-videonauhuri on kytketty päältä.
◆ Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä televisiosta että DVD-videonauhurista on
kytketty virta päältä.
Kytke kaikki laitteet päältä ennen audio- tai videolaitteiden liitäntöjen tekemistä.
1
Kytke koaksiaalikaapeli laitteiden välille yllä kuvatulla tavalla.
Lue yksityiskohtaisemmat liitäntä- sekä turvaohjeet laitteiden mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
2
Kytke SCART-kaapelin toinen pää DVD-videonauhurin takapaneelin AV1-liitäntään (EURO AV).
3
Kytke kaapelin toinen pää TV:n vastaavaan liitäntään.
10
11
DVD-videonauhurin kytkeminen satelliittivastaanottimeen
tai muuhun laitteeseen
Voit kytkeä DVD-videonauhurin satelliittivastaanottimeen tai toiseen DVD-videonauhuriin SCART-kaapelilla
silloin nämä liitännät on käytettävissä valituissa laitteissa. Seuraavissa kuvissa annetaan muutamia
esimerkkejä liitäntämahdollisuuksista.
SF
1. AV1 (EURO-AV): 21-nastaista SCART-kaapelia käyttämällä
Kytke satelliittivastaanotin tai jokin muu laite SCART-kaapelilla DVD-videonauhurin takapaneelin AV1-liitäntään
(EURO-AV).
Valitse tämän kytkennän jälkeen ohjelmalähde painamalla INPUT -painiketta AV1-ohjelmalähteen valitsemiseksi.
2. Kun käytät vain anteenikaapelia
Tämän kytkennän tekemisen jälkeen pitää satelliittivirittimen avulla viritetty kanava virittää kohdalleen uudelleen.
Satelliittivirittimen RF-toistokanavaksi pitää valita jokin muu kuin DVD-videonauhurin käyttämä kanava 36, valitse
toistokanavaksi esim. kanava 39.
Antenni
Satelliittiviritin tai muu laite
Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen asetustoiminto
(Plug & Auto Setup)
Kuvanauhurisi asettaa automaattisesti omat virityksensä heti, kun se
on liitetty ensimmäistä kertaa verkkoon. Tv-asemat tallentuvat
muistiin. Menettelyyn kuluu muutamia minuutteja. Sen jälkeen
kuvanauhuri on valmiina käyttöön.
1
Liitä koaksiaalikaapeli sivulla 11 esitetyllä tavalla (Kuvanauhurin
liittäminen tv-vastaanottimeen koaksiaalikaapelilla).
2
Liitä kuvanauhuri virtalähteeseen.
Tulos:
LANGUAGE SET -valikko ilmestyy näkyviin.
3
Valitse haluamasi kieli painamalla œ tai ❷-painiketta.
4
Tallenna valittu kieli painamalla ENTER.
Tulos:
Näytölle ilmestyy viesti.
5
Paina ENTER-painiketta.
Tulos:
Maan valinnan MENU näkyy näyttöruudussa.
6
Paina maan valitsemiseksi joko painiketta œ tai ❷.
☛ Videonauhuri hakee valitsemasi maan asemia esiasetetun
mieltymysluettelosi mukaisesti.
7
Käynnistä automaattinen kanavahakutoiminto painamalla ENTERpainiketta.
◆ Videonauhurin automaattisesti tallentamien asemien määrä
riippuu löydettyjen asemien määrästä (maa, vastaanotto-olot
jne.).
◆ Menettely päättyy muutaman minuutin kuluttua.
Minkä jälkeen kellonaika ja päiväys näkyvät automaattisesti.
8
Tarkasta päiväys ja kellonaika.
Jos ne ovat :
◆ oikein, poistu valikosta painamalla MENU-näppäintä kahdesti.
◆ vääri, katso sivu 18.
Antennijohto
2
TV
1
SCART-kaapeli
RF-koaksiaalikaapeli
1. AV2 IN: 21-nastaista SCART-kaapelia käyttämällä
Kytke satelliittivastaanotin tai jokin muu laite SCART-kaapelilla DVD-videonauhurin takapaneelin AV2 (DEC./EXT.)liitäntään.
Valitse tämän kytkennän jälkeen ohjelmalähde painamalla INPUT -painiketta AV2-ohjelmalähteen valitsemiseksi.
2. RF-koaksiaalikaapelia käyttämällä
Tämän kytkennän tekemisen jälkeen pitää satelliittivirittimen avulla viritetty kanava virittää kohdalleen uudestaan.
Satelliittivirittimen RF-toistokanavaksi pitää valita jokin muu kuin DVD-videonauhurin käyttämä kanava 36, valitse
toistokanavaksi esim. kanava 39.
Antenni
Satelliittiviritin tai muu laite
TV
SF
2
AUTO SET UP
PLEASE WAIT
60%
I■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -------I
RETURN
➢
Automaattinen esiviritys voidaan tehdä painamalla
kuvanauhurin ■ (pysäytys)-painiketta jatkuvasti 5
sekunnin ajan tai enemmän, kun kuvanauhurissa ei ole
kasettia.
CLOCK SET
12:01
1/JAN/2003
WED
Antennijohto
AUTO CLOCK : ON
➛❿œ❷
RETURN
2
1
TV
SCART-kaapeli
RF-koaksiaalikaapeli
12
13
Television virittäminen DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi
Ainoastaan silloin kun SCART-kaapelia ei käytetä televisio tulee
virittää käytettäväksi DVD-videonauhurin kanssa
➢
SF
2
DVD-videonauhurien toistamien kuvien katselemiseksi
silloin kun laitteiden välinen liitäntä on tehty SCARTkaapelilla TV tulee asettaa käyttämään audio/video-tilaa
(AV).
1
Kytke TV päälle.
2
Kytke DVD-videonauhuri päälle painamalla sen etupaneelin tai
sen kauko-ohjaimen STANDBY/ON-painiketta.
3
Valitse TV:n DVD-videonauhurin käyttöä varten viritetty kanava.
4
Lataa videokasetti DVD-videonauhuriin. Tarkista, että DVDvideonauhuri alkaa “lukea” kasettia. Ellei, paina ❿II-painiketta.
5
Käynnistä TV-kanavien selaus tai aseta TV UHF-kanavalle 36.
6
Hienoviritä TV:tä, kunnes kuva ja ääni toistuvat tarkasti.
7
Elleivät kuva ja ääni toimi tai jos viereiset kanavat aiheuttavat
häiriöitä, voi olla aiheellista vaihtaa DVD-videonauhurin
toistokanavaa (lue sivun 24 kappale “DVD-videonauhurin
toistokanavan valinta” ja sivulla 68 oleva kappale “Mahdolliset viat
ja korjaustoimenpiteet”).
4
8
Kun kuva ja ääni toistuvat tarkkoina, tallenna tämä kanava TV:stä
valitulle kanavanumerolle.
Tulos:
Tätä kanavaa käytetään nyt DVD-videonauhurin
toistokanavana.
DVD- ja videonauhuritoimintojen yhteiset painikkeet
Joitakin DVD-videonauhurin painikkeista käytetään sekä DVD- että
videonauhuritoiminnoissa. Seuraavia painikkeita voi käyttää
molemmissa toiminnoissa.
1
STANDBY/ON-painike
Paina joko kauko-ohjaimen tai etupaneelin STANDBY/ONpainiketta DVD-videonauhurin päällekytkemiseksi.
2
DVD-painike
Paina kauko-ohjaimen DVD-painiketta silloin kun haluat ohjata
sillä DVD-toimintoa.
◆ Etupaneelinäytön DVD-ilmaisimeen syttyy valo ilmaisemaan
DVD-toiminnon valitsemista.
3
VCR-painike
Paina kauko-ohjaimen VCR-painiketta silloin kun haluat ohjata
sillä videonauhuritoimintoa.
◆ Etupaneelinäytön VCR-ilmaisimeen syttyy valo ilmaisemaan
VCR-toiminnon valitsemista.
4
FM/AM-painike
Kun painat näppäintä, taajuusalue vaihtuu FM:n ja AM:n välillä.
5
INPUT-painike
Painamalla INPUT-painiketta (sisääntulo) toistuvasti voit vaihtaa
signaalilähteitä, kuten viritintä (PR##) tai AV1-, AV2- ja AUX liitäntää.
➢
Paina kauko-ohjaimen VCR-painiketta
videonauhuritoiminnon valitsemiseksi ennen kuin aloitat
sivuilla 20-45 kuvattujen videonauhuritoimintojen
käytön.
SF
1
1
2
3
4
Paina kauko-ohjaimen DVD-painiketta DVD-toiminnon
valitsemiseksi ennen kuin aloitat sivuilla 46-64
kuvattujen DVD-toimintojen käytön.
5
14
15
Sisäänrakennetun TV-virittimen perustoiminnot
Seuraavia painikkeita voi käyttää katseltaessa TV:tä DVDvideonauhurin sisäänrakennetun TV-virittimen avulla.
1
SF
1
2
2
DVD:n kopiointi videonauhurille
DVD-videonauhurin avulla voit kopioida DVD-levyn sisällön VHSvideokasetille yksinkertaisesti COPY-painiketta painamalla.
TV/VCR-painike
Paina tätä painiketta siirtyäksesi TV:n virittimen käytöstä
videonauhurin sisäänrakennetun virittimen käyttöön tai
päinvastoin.
2
PROG suurempi/pienempi nro -painikkeet
Paina jompaakumpaa näistä painikkeista valitaksesi kanavan
suoraan.
3
0-9 -painikkeet
Paina näitä painikkeita valitaksesi ohjelman suoraan.
4
Näyttö (DISPLAY)
Paina tätä painiketta saadaksesi esiin parhaillaan katseltavan
ohjelmakanavan numeron.
◆ Toimii myös DVD- ja VCR-toiminnoissa (videonauhuri).
Kopioitavaa DVD-levyä ei voida kopioida, jos se on
suojattu kopioinninestotoiminnolla. Macrovision®koodattujen DVD-levyjen kopiointi on kielletty.
1
Lataa levy DVD-soittimeen.
Lataa kopioitava DVD-levy DVD-soittimeen ja sulje levykelkka.
2
Lataa VHS-videokasetti videonauhuriin.
Lataa tyhjä VHS-videokasetti videonauhuriin.
3
Kopioi DVD-levy VHS-videokasetille.
Paina DVD-videonauhurin etupaneelin COPY-painiketta.
◆ DVD-soitin siirtyy toistotilaan ja videonauhuri nauhoitustilaan.
◆ Jos näytölle ilmestyy DVD-valikko, voi sen lisäksi vielä joutua
painamaan PLAY-painiketta kopioinnin käynnistämiseksi.
4
Lopeta kopiointi.
Kun DVD-levyn toisto on päättynyt, paina kauko-ohjaimen VCR- ja
sen jälkeen PYSÄYTYS-painiketta kopioinnin päättämiseksi.
◆ Kopiointi tulee lopettaa manuaalisesti DVD-elokuvan
päättyessä. Muussa tapauksessa DVD:n toisto ja nauhoitus
saattavat käynnistyä uudelleen alusta.
☛
SF
1
2
NTSC-muotoisen DVD- tai VCD-levyn kopiointiprosessi ei voi olla
aktiivinen.
3
3
4
4
16
4
17
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
Kauko-ohjaimeen on asetettava uudet paristot tai siinä olevat
vanhat on vaihdettava uusiin silloin kun:
Näyttökielen valinta
Voit vaihtaa näyttötietojen kielen.
◆ DVD-videonauhuri on juuri ostettu
◆ Kauko-ohjain ei enää toimi kunnolla
SF
1
1
Työnnä kauko-ohjaimen pohjassa olevan paristotilan kannen
sisälaitaa nuolen suuntaan kannen irrottamiseksi.
2
Aseta kaksi AA- tai R6-koon tai vastaavaa paristoa paristotilaan
niiden navat oikeaan suuntaan:
◆
pariston pluspää (+) paristotilan vastaavaan päähän
◆
pariston miinuspää (–) paristotilan vastaavaan päähän
3
Aseta kansi takaisin paikalleen kohdistamalla se kauko-ohjaimen
rungon suuntaiseksi ja painamalla se paikalleen.
➢
Älä käytä yhtä aikaa eri paristotyyppejä (esim. mangaanija alkaliparistoja).
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta LANGUAGE SET kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
LANGUAGE SET -valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse haluttu kieli œ- tai ❷-painikkeita painamalla.
5
Tallenna muistiin kielen valinta painamalla ENTER-painiketta.
6
Paina RETURN-painiketta valikon sulkemiseksi.
Tulos:
Näyttötiedot näytetään tämän jälkeen valitulla kielellä.
1
SF
MAIN MENU
LANGUAGE SET
RETURN
œ❷➛❿
Päivämäärän ja kellonajan asetus
ENTER
LANGUAGE SET
❿ English
MAIN MENU
☛
CLOCK SET
RETURN
DVD-videonauhurissa on 24 tunnin järjestelmän mukainen kello ja
kalenteri, joita voi käyttää esim. seuraaviin toimintoihin:
◆ Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
◆ DVD-videonauhurin automaattinen
ajastinnauhoitustoiminto
Päivämäärä ja kellonaika on asetettava silloin kun:
◆ DVD-videonauhuri on juuri ostettu
œ❷➛❿
ENTER
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
RETURN
œ❷
◆ Päiväys ja kellonaika asetetaan automaattisesti
lähetyssignaalien avulla, mutta tämä toiminto ei toimi
ilman vastaanotettua teksti-TV-signaalia.
◆ Muista asettaa kello oikeaan aikaan silloin kun aika
muuttuu kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin.
CLOCK SET
12:00
1/JAN/2003
WED
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta CLOCK SET kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
CLOCK SET -valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse tunti- ja minuuttilukemat sekä päiväys ja kuukausi ➛- ja ❿painikkeita painamalla.
Tulos:
Valittu vaihtoehto alkaa vilkkua.
5
Lisää tai vähennä lukemia painamalla œ tai ❷.
Tulos:
Viikonpäivä tulee näkyviin automaattisesti.
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina RETURN-painiketta
kahdesti valikon sulkemiseksi.
AUTO CLOCK : ON
➛❿œ❷
RETURN
18
19
ENTER
VCR
TV-kanavien automaattinen esiviritys
☛
MAIN MENU
SF
INSTALLATION
RETURN
œ❷➛❿
ENTER
INSTALLATION
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
:G
:CH36
œ❷➛❿
RETURN
COUNTRY SELECTION
A
B
DK
FIN
D
NL
I
N
P
E
S
CH
TR
GR
HU
PL
CZ
OTHERS
œ❷➛❿
RETURN
TV-kanavia ei tarvitse esivirittää uudelleen, jos ne on jo
kertaalleen esiviritetty automaattisesti. (Lue sivun 13
kappale “Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen
asetustoiminto (Plug & Auto Setup)”
DVD-videonauhurissa on sisäänrakennettu TV-viritin TV-kanavien
vastaanottoa varten.
Virittimen avulla vastaanotettavat TV-kanavat tulee esivirittää.
Tämä voidaan tehdä jollakin seuraavista tavoista:
◆ Plug & Auto Setup -toiminnolla (lue lisää sivulta 13)
◆ Automaattisesti
◆ Manuaalisesti (lue lisää sivulta 21)
Aina 80 kanavaa voidaan tallentaa muistiin.
2%
I--------------------I
RETURN
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan MANUAL SET UP eteen.
5
Valitse ❿-painiketta painamalla kohta MANUAL SET UP.
Tulos:
Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
6
Valitse halutun ohjelmakanavan numero œ- tai ❷-painiketta
painamalla.
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse AUTO SET UP painikkeella œtai ❷. Vahvista valinta
painikkeella ❿ .
Tulos:
Maanvalintavalikko (country selection) tulee ruutuun.
9
Valitse DECODER painikkeella ❷.
5
Videonauhuri hakee valitsemasi maan asemia esiasetetun
mieltymysluettelosi mukaisesti.
10
Paina painiketta ❿ tv-aseman dekooderin käytön aloittamiseksi tai
lopettamiseksi, mikäli tarpeen.
6
Paina ENTER-painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy viesti, joka ilmoittaa videonauhuriin
mahdollisesti jo esivalittujen kanavien poistamisesta.
11
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan NAME eteen.
Aseman nimi asetetaan automaattisesti lähetesignaalin avulla.
7
Käynnistä kanavien automaattihaku painamalla ENTER.
Tulos: ◆ TV-ruudussa alkaa vilkkua viesti PLEASE WAIT.
◆ Viritin käy läpi ensimmäisen taajuusalueen ja
ensimmäiseksi löytynyt ohjelmakanava näytetään
näytöllä ja tallennetaan muistiin.
◆ DVD-videonauhuri alkaa sen jälkeen etsiä seuraavaa
ohjelmakanavaa jne.
◆ Kun kanavien automaattinen hakutoiminto on suoritettu
loppuun, DVD-videonauhuri siirtyy automaattisesti
ohjelmakanavalle numero 1.
12
Ohjelmakanavan nimen muuttamiseksi paina ❿-painiketta.
Tulos:
Nimen 1. kirjain alkaa vilkkua.
13
Halutessasi...
Paina...
Valita nimeen
kirjainmerkin
œ-
Siirtyä seuraavaan tai
edelliseen kirjainmerkkiin
❿- tai ➛-painiketta
➢
➢
DVD-videonauhurin automaattisesti muistiin tallentamien
kanavien määrä riippuu sen löytämistä ohjelmakanavista.
7
Paina ❿-painiketta aseman esivirittämiseksi.
Tulos:
Näytölle ilmestyy MANUAL SET UP -valikko.
8
Käynnistä ohjelmakanavan haku ➛- tai ❿-painiketta painamalla.
Tulos: Viritin käy läpi ensimmäisen taajuusalueen ja
ensimmäiseksi löytynyt ohjelmakanava näytetään näytöllä.
14
Halutessasi keskeyttää ohjelmakanavien automaattisen
hakutoiminnon ennen sen loppuunsuorittamista paina kolmesti
RETURN-painiketta valikon sulkemiseksi.
Jos...
Niin...
Haluat tallentaa
muistiin näytöllä
näkyvä ohjelmakanavan
◆
Et halua tallentaa
muistiin näytöllä
näkyvää ohjelmakanavaa
MAIN MENU
SF
INSTALLATION
RETURN
◆
◆
◆
◆
Paina œ- tai ❷-painiketta, kunnes
kohdistin siirtyy kohdan MFT eteen
Paina tarvittaessa ➛- tai ❿-painiketta
kuvan säätämiseksi
Paina OK ohjelmakanavan tallentamiseksi
muistiin
œ❷➛❿
Toista tämä menettely kohdasta 6 lähtien, kunnes kaikki halutut
asemat on tallennettu muistiin.
16
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
:G
:CH36
œ❷ENTER
RETURN
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
œ
❷
CH
NAME
DEC
❿ SWAPPING:ENTER
RETURN
DELETE:CLEAR
MANUAL TUNING
PR
CH
MFT
DECODER
NAME
:
: --: : OFF
: ----
œ❷➛ ❿
MEMORY:ENTER
RETURN
Paina œ- tai ❷-painiketta, kunnes
kohdistin siirtyy kohdan CH eteen
Paina ➛- tai ❿-painiketta jatkaaksesi
hakua taajuusalueella ja näyttääksesi
seuraavan ohjelmakanavan
Siirry kohdan 14 alkuun
15
ENTER
INSTALLATION
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
tai ❷-painiketta, kunnes haluttu
kirjainmerkki (kirjain, numero tai
“-” -merkki) ilmestyy näyttöön
◆
◆ Päiväys ja kellonaika asetetaan automaattisesti
lähetesignaalista. Jos lähetesignaali on heikko tai TVruudussa näkyy haamukuvia, päiväyksen ja
kellonajan automaattinen asetus ei välttämättä toimi.
Aseta ne siinä tapauksessa manuaalisesti (lue lisää
sivulta 18).
◆ Kun ohjelmakanavien automaattinen hakutoiminto on
päättynyt, viritin on saattanut tallentaa muistiin jonkin
ohjelmakanavan useammin kuin kerran. Valitse siinä
tapauksessa niistä parhaimman kuvan antava kanava
ja poista ne, joita ei enää tarvita (lue lisää sivulta 35).
20
1
2
8
PLEASE WAIT
TV-kanavia ei tarvitse esivirittää manuaalisesti, jos ne jo
on viritetty automaattisesti.
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
PRESS ENTER TO CONTINUE
RETURN TO EXIT
AUTO SET UP
☛
1
YOUR DATA WILL BE LOST
VCR
TV-kanavien manuaalinen esiviritys
21
VCR
Esiviritetyn TV-kanavan poistaminen
Jos olet tallentanut muistiin ohjelmakanavan:
◆ Jota et tarvitse
MAIN MENU
SF
œ❷➛❿
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
:G
:CH36
œ❷ENTER
RETURN
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
œ
❷
CH
003
NAME
---
DEC
OFF
❿ SWAPPING:ENTER
RETURN
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita œ , ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita œ , ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Painaœ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan MANUAL SET UP eteen.
4
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan MANUAL SET UP eteen.
5
Valitse tämä kohta ❿-painiketta painamalla
Tulos:
Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
5
Valitse tämä kohta ❿-painiketta painamalla
Tulos:
Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
6
6
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
poistettavan, esiviritetyn ohjelmakanavan (PR) eteen.
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
halutun, esiviritetyn ohjelmakanavan eteen.
Tulos:
Valittu ohjelmakanava ilmestyy samanaikaisesti TVruutuun.
7
7
Paina CLEAR-painiketta.
Kun haluat muuttaa kanavanumeroa, paina kauko-ohjaimen
ENTER-painiketta. (Esimerkiksi, kun siirrät aseman kanavalta 1
kanavalle 3.)
8
Toista menettely kohdasta 6 lähtien, kunnes kaikki halutut asemat
on poistettu.
8
Tätä ohjelmakanavaa voidaan muuttaa toistamalla sama
menettely kohdasta 6 alkaen.
9
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
9
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
ENTER
INSTALLATION
DELETE:CLEAR
Voit muuttaa esiviritettyjen TV-kanavien luettelossa olevien
kanavien järjestystä ja muuttaa niiden numeroita oman halusi
mukaisesti.
1
1
INSTALLATION
RETURN
◆ Väärälle esivirityspaikalle
Voit poistaa sen.
VCR
Esiviritettyjen TV-kanavien järjestyksen muuttaminen
MAIN MENU
SF
INSTALLATION
œ❷➛❿
RETURN
ENTER
INSTALLATION
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
:G
:CH36
œ❷ENTER
RETURN
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
œ
❷
CH
003
NAME
---
DEC
OFF
❿ SWAPPING:ENTER
RETURN
DELETE:CLEAR
TV STATION TABLE
PR
1
2
3
4
5
œ
❷
CH
003
NAME
DEC
---
OFF
❿ SWAPPING:ENTER
RETURN
22
DELETE:CLEAR
23
VCR
RF OUT -äänitilan valinta (B/G–D/K)
Voit valita äänitilan (B/G) tai D/K) videonauhuriin kytketyn TV:n
mukaisesti.
MAIN MENU
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita œ , ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan TV SYSTEM eteen.
5
Valitse G tai K ❿-painiketta painamalla.
SF
INSTALLATION
RETURN
œ❷➛❿
ENTER
INSTALLATION
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
:G
:CH36
RETURN
œ❷➛❿
VCR
G
K
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kahdesti SETUP-painiketta
valikon sulkemiseksi.
VCR
Värijärjestelmän valinta
Voit valita ennen videokasetin toistoa sen toistossa käytettävän
värijärjestelmän.
Muussa tapauksessa järjestelmä valitsee automaattisesti käytettävän
värijärjestelmän silloin asetukseksi on valittu AUTO.
➢ ◆ Videokasettia toistettaessa DVD-videonauhuri valitsee
automaattisesti käytettävän värijärjestelmän.
◆ NTSC-värijärjestelmän mukaisesti nauhoitettua videokasettia
tällä DVD-videonauhurilla toistettaessa tee värijärjestelmän
asetus TV:n mukaisesti. Jos käytettävä TV toimii ainoastaan
PAL-järjestelmän mukaisesti, aseta asetukseksi NTPB.
Jos taas TV on moninormi-TV (NTSC 4.43 -yhteensopiva),
aseta asetus kohtaan NT4.43, jolloin voit nauhoittaa NT4.43järjestelmän mukaisesti.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta USER SET kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näytölle.
3
4
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan COLOUR SYSTEM eteen.
5
Valitse ❿-painiketta painamalla AUTO ➝ PAL ➝ B/W.
AUTO Videokasetti toistettaessa DVD-videonauhuri valitsee
automaattisesti värijärjestelmän.
B/W
Mustavalkoinen
6
Kun halutut asetukset on tehty, paina kahdesti RETURN-painiketta
valikon sulkemiseksi.
DVD-videonauhurin toistokanavan valinta
MAIN MENU
SF
USER SET
RETURN
œ❷➛❿
USER SET
COLOUR SYSTEM
NICAM
IPC
AUTO POWER OFF
SHOWVIEW EXTEND
AUX AUDIO
:AUTO
:ON
:ON
:OFF
:OFF
:RCA
MAIN MENU
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
VCR
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita œ , ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan VCR OUTPUT CH eteen.
INSTALLATION
RETURN
œ❷➛❿
ENTER
INSTALLATION
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
:G
:CH36
CH21
CH36
➛❿œ❷
RETURN
5
Valitse haluttu toistokanava (CH21-CH69) ➛- ja ❿-painikkeita
painamalla.
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina RETURN-painiketta
kahdesti valikon sulkemiseksi.
Viritä sen jälkeen TV uudelleen käyttöä varten. (sivu 14).
NICAM-järjestelmällä lähetettävät ohjelmat on jaettu kolmeen
tyyppiin. NICAM-stereo, NICAM-mono ja Bilingual (kaksikieliset
lähetykset). NICAM-ohjelmat sisältävät aina myös normaalin
monoäänilähetyksen, minkä vuoksi voit aina valita haluamasi
äänijärjestelmän.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta USER SET kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näytölle.
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan NICAM eteen.
3
4
5
CH69
NICAM-tilaa
6
24
MAIN MENU
USER SET
RETURN
œ❷➛❿
Halutessasi käyttää... Paina ➛ tai ❿, kunnes...
Monotilaa
Näytölle ilmestyy OFF.
OFF: Aseta asetus tähän kohtaan
ainoastaan silloin kun stereoäänessä
on huonojen vastaanottoolosuhteiden vuoksi säröä, ja haluat
sen vuoksi äänittää normaalia
monoääntä NICAM-lähetyksen
aikana.
Näytölle ilmestyy ON.
ON: Aseta asetus normaaliolosuhteissa
tähän kohtaan.
AUTO
PAL
B/W
œ❷➛❿
RETURN
NICAM-järjestelmä
DVD-videonauhurin toistokanavaa voidaan joutua vaihtamaan, jos
toistokuvassa esiintyy häiriöitä tai ellei toistokuva tule näkyviin
TV:hen.
DVD-videonauhurin toistokanava voidaan vaihtaa, jos haluat säätää
ruutunäytöllä näytettävien tietojen näyttötaajuutta.
ENTER
ENTER
USER SET
COLOUR SYSTEM
NICAM
IPC
AUTO POWER OFF
SHOWVIEW EXTEND
AUX AUDIO
RETURN
:AUTO
:ON
:ON
:OFF
:OFF
:RCA
œ❷➛❿
Paina kahdesti RETURN-painiketta valikon sulkemiseksi.
25
ON
OFF
Älykäs kuvansäätö
VCR
Älykäs kuvansäätötoiminto mahdollistaa kuvan terävyyden
automaattisen säädön oman arviosi mukaiseksi.
MAIN MENU
SF
USER SET
RETURN
œ❷➛❿
ENTER
USER SET
COLOUR SYSTEM
NICAM
IPC
AUTO POWER OFF
SHOWVIEW EXTEND
AUX AUDIO
RETURN
:AUTO
:ON
:ON
:OFF
:OFF
:RCA
œ❷➛❿
2
Valitse kohta USER SET kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
1
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näytölle.
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näkyviin.
2
4
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan IPC eteen.
Valitse USER SET -vaihtoehto painamalla vastaavia
œ, ❷ tai ➛, ❿ -painikkeita.
3
5
Valitse IPC (älykäs kuvansäätö) ❿-painiketta painamalla.
Valitse tämä vaihtoehto painamalla OK-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näkyviin.
4
Valitse SHOWVIEW EXTEND painikkeella œtai ❷.
5
Aseta ShowView EXTEND aika painikkeellaa ➛ tai ❿ (10 minuutin
portain).
6
Kytke pois painamalla ➛ tai ❿ kunnes ON näkyy ruudussa.
➢
Paina ❷-painiketta IPC-toiminnon kytkemiseksi päältä (OFF)
kuvan terävyyden säätämiseksi manuaalisesti.
7
Paina ➛- tai ❿-painiketta niin monta kertaa, että kuva näkyy
näytöllä sellaisena kuin itse haluat.
Käytä vain, kun PDC ei ole käytettävissä tai on kytketty pois
(OFF).
MAIN MENU
SF
USER SET
RETURN
œ❷➛❿
RETURN
Kun halutut asetukset on tehty, paina uudelleen RETURNpainiketta.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
œ❷➛❿
ENTER
2
Valitse kohta USER SET kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näytölle.
USER SET
COLOUR SYSTEM
NICAM
IPC
AUTO POWER OFF
SHOWVIEW EXTEND
AUX AUDIO
:AUTO
:ON
:ON
:OFF
:OFF
:RCA
4
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan AUTO POWER OFF eteen.
OFF
5
Valitse automaattiseen virrankatkaisuun kuluva aika ❿-painiketta
painamalla.
2HOUR
3HOUR
OFF
2HOUR
3HOUR
œ❷➛❿
6
26
:AUTO
:ON
:ON
:OFF
:OFF
:RCA
➛❿œ❷
Ellet paina painiketta 10 sekunnin sisällä, PICTURE-valikko
häviää näytöstä automaattisesti.
Automaattinen virrankatkaisutoiminto kytkee DVD-videonauhurin
automaattisesti päältä, mikäli siihen ei syötetä mitään signaalia,
eikä yhtäkään sen painikkeista paineta itse valitun esiasetetun ajan
sisällä.
USER SET
ENTER
USER SET
COLOUR SYSTEM
NICAM
IPC
AUTO POWER OFF
SHOWVIEW EXTEND
AUX AUDIO
Automaattinen virrankatkaisutoiminto
MAIN MENU
RETURN
Jos älykäs kuvansäätötoiminto on jo käytössä (ON), kuvan
terävyys säädetään automaattisesti.
6
8
RETURN
➢
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
➢
VCR
Nauhurissa on ShowView EXTEND -toiminto, jolla nauhoitusaikaa
voi tarvittaessa jatkaa jopa 60 minuuttia.
1
ON
OFF
VCR
ShowView EXTEND
Kun asetus on asetettu valmiiksi paina kahdesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
27
OFF
10
60
VCR
Videokasettityypin valinta
DVD-videonauhuri näyttää useimmat tiedot sekä omasta että TV:n
toiminnasta.
Voit valita näiden tietojen (paitsi hakumerkin (indeksi),
ohjelmointivalikon, ajastintoimintojen, koska niitä ei voi piilottaa)
näyttämisen TV-ruudusta
Halutessasi käyttää nauhalaskuria videokasetin jäännösajan
näyttämiseen, on käytettävän kasetin pituus ilmoitettava.
MAIN MENU
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta VCR FUNCTION SETUP kohdistinpainikkeita
❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
3
4
SF
VCR FUNCTION SETUP
RETURN
œ❷➛❿
ENTER
VCR FUNCTION SETUP
Tape Select
Repeat Play
OSD
➛❿
E180
Off
On
E180
E240
E260
E300
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
2
Valitse kohta VCR FUNCTION SETUP kohdistinpainikkeita
❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan TAPE SELECT eteen.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
VCR FUNCTION SETUP -valikko ilmestyy näytölle.
Paina ➛- tai ❿-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että
oikea kasetin pituus ilmestyy näytölle.
4
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan OSD eteen.
œ,
E240
E260
5
Paina kahdesti RETURN-painiketta valikon sulkemiseksi.
6
VCR
MAIN MENU
SF
1
E180
E300
6
œ❷
RETURN
5
VCR
Näyttötietojen näyttäminen ja piilottaminen
Halutessasi...
Paina ➛ tai ❿, kunnes
Näyttää tiedot ruutunäytöllä
Näytölle ilmestyy ON.
Piilottaa näyttötiedot
Näytölle ilmestyy OFF.
VCR FUNCTION SETUP
œ,
œ❷➛❿
RETURN
ENTER
VCR FUNCTION SETUP
Tape Select
Repeat Play
OSD
RETURN
➛❿
E180
Off
On
œ❷
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina RETURN-painiketta
kahdesti valikon sulkemiseksi.
Koko videokasetin jatkuva toisto
VCR
Nauhoitusnopeuden valinta
Voit asettaa laitteen toistamaan jatkuvalla toistolla koko
videokasettia alusta loppuun.
Videokasetille voi nauhoittaa kahdella eri nauhanopeudella
MAIN MENU
1
2
VCR FUNCTION SETUP
RETURN
œ❷➛❿
ENTER
VCR FUNCTION SETUP
Tape Select
Repeat Play
OSD
RETURN
➛❿
œ❷
28
E180
Off
On
◆ SP (Normaalinopeus)
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Valitse kohta VCR FUNCTION SETUP kohdistinpainikkeita
❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
œ,
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
VCR FUNCTION SETUP -valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina œ- tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan REPEAT PLAY eteen.
5
Jos...
Paina ➛ tai ❿, kunnes
Haluat toistaa videokasettia
jatkuvalla toistolla
Näytölle ilmestyy ON .
Et halua toistaa jatkuvalla
toistolla
Näytölle ilmestyy OFF .
Off
On
6
◆ LP (Puolinopeus)
Puolinopeutta käytettäessä:
◆ Jokaiselle videokasetille voi nauhoittaa puolta pitemmän
ajan
◆ Nauhoituksen laatu on kuitenkin hieman huonompi
Nauhoittaaksesi
videokasetille...
Paina kauko-ohjaimen SPEED-painiketta,
kunnes...
Normaalinopeudella
Puolinopeudella
Näytölle ilmestyy SP
Näytölle ilmestyy LP
Tyyppi
Nauhoitusaika (SP)
E-180
180 min = 3 h
E-240
240 min = 4 h
E-260
260 min = 4 h 20 min
E-300
300 min = 5 h
Kun asetukset on tehty valmiiksi, paina kahdesti RETURN
painiketta valikon sulkemiseksi.
29
On
Off
VCR
Päällenauhoituksen estäminen
Videokasetin pohjassa on suojaliuska, joka (katkaistuna) estää
tahattoman päällenauhoituksen. Jos liuska niin ollen katkaistaan, ei
videokasetille voi nauhoittaa.
1
SF
1
2
VCR
Halutessasi suojata videokasetin päällenauhoitukselta, katkaise
suojaliuska pienellä ruuvimeisselillä.
Halutessasi tämän jälkeen kuitenkin nauhoittaa videokasetille,
jonka suojaliuska on katkaistu, kiinnitä teippi aukon päälle.
Tätä toimintoa käyttämällä voit nauhoittaa videokasetilla aina
yhdeksän tuntia ohjelmaa (LP-toiminnolla).
DVD-videonauhuri pysähtyy automaattisesti asetetun nauhoitusajan
loputtua.
SF
1
Kytke TV päälle.
2
Halutessasi katsella nauhoitettavaa ohjelmaa nauhoituksen aikana
valitse TV:stä DVD-videonauhurille viritetty kanava (tai käytettävä
AV-kanava).
3
3
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle aiot nauhoittaa, sen
suljettu ikkunapuoli ylöspäin ja suojaliuska paikallaan tai
katkaistun suojaliuskan jättämä aukko teipillä peitettynä.
Tulos:
DVD-videonauhuri kytkeytyy päälle automaattisesti.
4
Suora nauhoitus
Ennen ohjelman nauhoittamista vastaava ohjelmakanava tulee
esivirittää (ellet nauhoita ulkoisesta videolaitteesta). Ellet ole vielä
tehnyt niin, lue sivuilla 20-21 olevat kappaleet.
4
1
Kytke TV päälle.
2
Halutessasi katsella nauhoitettavaa ohjelmaa nauhoituksen aikana
valitse TV:stä DVD-videonauhurille viritetty kanava (tai käytettävä
AV-kanava).
3
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle aiot nauhoittaa, sen
suljettu ikkunapuoli ylöspäin ja suojaliuska paikallaan tai
katkaistun suojaliuskan jättämä aukko teipillä peitettynä.
Tulos:
DVD-videonauhuri kytkeytyy päälle automaattisesti.
4
4
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmanlähde INPU -painiketta
käyttämällä satelliittivirittimen tai ulkoisen videolaitteen
käyttämiseksi.
Tulost:
Ohjelmakanavan numero ilmestyy näyttöön ja sen
lähettämä ohjelma näkyy nyt TV:stä.
5
5
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SPEED-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun nopeuden valitsemiseksi. (sivu 29)
6
Pidä REC-painike ( ●) sisäänpainettuna hetken ajan
nauhoituksen käynnistämiseksi.
Tulos:
Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy TV-ruutuun ja DVDvideonauhurin näytölle. Hakumerkki (indeksi) tallentuu
nauhalle (lue lisää sivulta 39).
7
7
4
Paina nauhoituksen keskeyttämiseksi kerran ■-painiketta.
➢ ◆nauhoitusta
Jos DVD-videonauhuri työntää kasetin takaisin ulos
käynnistettäessä, tarkista, että kasetin suojaliuska
Valitse:
◆
Nauhoitettava ohjelmakanava PROG/TRK (œ tai ❷) painikkeilla
tai
4
◆
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmanlähde INPUT-painiketta
käyttämällä satelliittivirittimen tai ulkoisen videolaitteen
käyttämiseksi.
Tulos:
Ohjelmakanavan numero ilmestyy näyttöön ja sen
lähettämä ohjelma näkyy nyt TV:stä.
5
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SPEED-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun nopeuden valitsemiseksi. (sivu 29)
6
Pidä REC-painike (●) sisäänpainettuna hetken ajan nauhoituksen
käynnistämiseksi.
Tulos:
Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy TV-ruutuun ja DVDvideonauhurin näytölle. Hakumerkki (indeksi) tallentuu
nauhalle (lue lisää sivulta 39).
7
Paina REC-painiketta (●) niin monta kertaa kuin tarvitaan halutun
nauhoitusajan lisäämiseksi:
◆
30 minuutin askelin aina 4 tuntiin
◆
1 tunnin askelin aina 9 tuntiin (LP)
Nauhoituksen pituus näkyy TV-ruudussa. Valittua
Tulos:
ohjelmakanavaa nauhoitetaan asetetun ajan
mukaisesti. Sen loputtua DVD-videonauhuri keskeyttää
nauhoituksen automaattisesti.
6
5
Valitse:
◆
Nauhoitettava ohjelmakanava PROG/TRK (œ tai ❷) painikkeilla
tai
◆
6
VCR
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
8
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS REC ●
Halutessasi keskeyttää nauhoituksen ennen asetettua aikaa paina
STANDBY/ON-painiketta.
☛
Jos nauha loppuu ennen nauhoitusajan loppumista:
◆ Nauhoitus keskeytyy.
on paikallaan tai että (liuska katkaisemalla avattu) aukko on
peitetty teipillä.
◆ Jos nauha loppuu kesken nauhoituksen, videokasetti alkaa
automaattisesti kelata nauhaa takaisin kasetin alkuun.
30
31
VCR
ShowView-ohjelmoinnin käyttö
VCR
ShowView-ohjelmoinnin muuttaminen
Ennen DVD-videonauhurin ajastimen ohjelmointia:
◆ Kytke päälle sekä TV että DVD-videonauhuri
◆ Tarkista, että päiväys ja kellonaika ovat oikein asetettuja
◆ Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle nauhoitus
aiotaan tehdä (suojaliuska paikallaan)
SF
1
Aina kuusi ohjelmaa voidaan ohjelmoida nauhoitettavaksi.
1
STANDARD
SHOWVIEW
2
RETURN
œ
❷
SHOWVIEW
3
CODE ---------
1/JAN TUE 12:09
PR DAY START→STOP V/P
-- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- œ
❷
SET:❿
RETURN
DELETE:CLEAR
Halutessasi korjata väärin kirjoitettua ShowView-koodia:
◆ Paina ➛-painiketta, kunnes väärä numero on poistettu.
◆ Näppäile oikea numero.
Paina SETUP-painiketta.
Ohjelmaa koskevat tiedot ilmestyvät TV-ruudulle.
Tulos:
☛
CORRECT:➛
ENTER
CODE:0-9
RETURN
Paina...
Valita ohjelmalähteeksi muun kuin
virittimen (AV1, AV2)
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu PR alkaa vilkkua.
◆
Käyttäessäsi ensimmäisen kerran ShowView-toimintoa
esiviritettyjen ohjelmakanavia ohjelmoitaessa, ohjelmakanavan
numero alkaa vilkkua. Tämä ainoan kerran ohjelmakanavan
numero pitää näppäillä manuaalisesti ❷- ja ❿-painikkeita
käyttämällä. Lue lisätietoja seuraavalta sivulta silloin kun:
◆ Ohjelmakanavan numero tai aikatiedot alkavat vilkkua
◆ Haluat muuttaa ohjelmakanavan asetuksia
4
Jos ohjelmakanavan numero ja aika-asetukset ovat oikein, paina
RETURN-painiketta.
5
Aktivoi ajastin painamalla STANDBY/ON-painiketta.
6
Lue lisätietoja sivulta 35, jos haluat:
◆ Tarkistaa, onko DVD-videonauhuri ohjelmoitu oikein
◆ Peruuttaa ajastetun nauhoituksen
☛
SF
œ-
tai ❷-painiketta yhden tai useamman kerran vaihtaaksesi
valittua ohjelmalähdettä.
Ohjelmanumeron tilalle ilmestyy:
Tulos:
• AV1-, AV2- ohjelmalähde silloin kun
Jos kaikki kuusi ohjelmointia on jo tehty, näyttöön ilmestyy
viesti TIMER IS FULL . Halutessasi peruuttaa jonkin
ajastetuista nauhoituksista lue lisätietoja sivulta 35.
Näppäile numeropainikkeilla nauhoitettavan ohjelman ShowViewkoodi, joka näkyy esim. TV-lehdestä.
➢
ENTER
Halutessasi...
Paina TIMER-painiketta ShowView-tilaan pääsemiseksi.
Valitse SHOWVIEW ❷- ja ❿-painikkeita käyttämällä.
TV-ruutuun ilmestyy viesti, jossa sinua kehotetaan
Tulos:
näppäilemään ShowView-koodi.
☛
TIMER METHOD
Halutessasi korjata Tv-ruudussa näkyvää ohjelmointia tai jotakin sen kohtaa, kuten nauhoitusnopeutta,
voit tehdä niin ennen kuin painat SETUP-painiketta toisen kerran ohjelmoinnin vahvistamiseksi.
➢
œ- tai ❷painikkeella valitaan satelliittiviritin tai ulkoinen
videolaite
Ohjelmalähde tulee valita ennen kuin muutetaan mitään
numeroita
Nauhoittaa jonkin ohjelman päivittäin
(maanantaista sunnuntaihin) samaan
aikaan
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu päivä, DAY, alkaa vilkkua.
Nauhoittaa ohjelman viikoittain
samana päivänä ja samaan aikaan
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu päivä, DAY, alkaa vilkkua.
Pidentää nauhoitusaikaa
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu loppuaika, STOP, alkaa
◆
◆
◆
Valita nauhoitusnopeuden
œ-
tai ❷-painiketta, kunnes W-tunnus (viikottain) ilmestyy
näytölle, ja niiden jälkeen valittu päivä.
Esimerkki: W-SA (Viikottain lauantaisin)
vilkkua.
tai ❷-painiketta, loppumisajan lisäämiseksi tai
vähentämiseksi.
œ-
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes nauhoitusnopeuden ilmaisin alkaa
◆
Valita VPS/PDC-nauhoituksen
œ- tai ❷-painiketta, kunnes DAY-tunnus (päivittäin) ilmestyy
näytölle.
vilkkua.
œ- tai ❷-painiketta, kunnes oikea ilmaisin ilmestyy näytölle.
• AUTO (Automaattinen nauhanopeuden valinta); lue lisää
sivulta 34
• SP (Normaalinopeus)
• LP (Puolinopeus)
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu V/P alkaa vilkkua.
◆ œ- tai ❷-painiketta, kunnes ON tai “-” -ilmaisin ilmestyy
näytölle.
Jokaisen TV-ohjelman vieressä näkyvä numerosarja on
ShowView-koodi, jonka avulla voit nopeasti ohjelmoida
videonauhurisi kauko-ohjainta käyttäen. Näppäile sillä
nopeasti nauhoitettavan ohjelman koodi.
5
☛
Älä valitse kohtaa V/P, ellet ole varma, että ohjelma jonka
aiot nauhoittaa, lähetetään V/P-toiminnolla. Asettaessasi
PDC-toiminnon päälle (ON, valitsemalla kohdan ON näytön
oikeanpuoleisesta sarakkeesta), sinun pitää myös asettaa
alkamisaika TARKASTI julkaistun TV-ohjelman mukaisesti.
Muussa tapauksessa ajastinnauhoitus ei tule onnistumaan.
™ ShowView on Gemstar Development Corporationin tavaramerkki. ShowView-järjestelmä on
valmistettu Gemstar Development Corporationilta saadulla lisenssillä.
32
33
VCR
Ajastimen avulla voit ohjelmoida DVD-videonauhurin
nauhoittamaan ohjelman aina kuukauden ennen sen lähetystä. Aina
kuusi ohjelmointia voi olla voimassa yhtä aikaa.
☛
TIMER METHOD
STANDARD
SHOWVIEW
SF
1
RETURN
œ
❷
1/JAN TUE 12:09
DAY START→STOP V/P
SA 9 12:00→12:50SP ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- œ
❷ ➛❿
SET:❿
RETURN
DELETE:CLEAR
PR
1
------
◆ Sen jälkeen kun olet lopettanut DVD-videonauhurin
ajastinasetusten teon.
◆ Jos olet unohtanut, mitkä ohjelmat piti nauhoittaa
ajastimella.
Tarkista ennen ohjelmoinnin tekemistä, että päiväys ja
kellonaika ovat oikeat.
1
Paina kauko-ohjaimen TIMER-painiketta.
Tulos:
Ajastustaulukko ilmestyy näyttöön.
2
Valitse STANDARD käyttämällä ENTER-painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
2
3
Valitse ohjelmalähde ❿-painikkeella.
Valitse STANDARD käyttämällä ENTER-painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
4
Valitse haluttu ohjelmakanava painamalla
valitaksesi AV1-, AV2- ohjelmalähteen.
3
Valitse haluttu ohjelmakanava œ- ja ❷-painikkeilla.
5
Paina ❿-painiketta nauhoituspäivän valitsemiseksi.
4
Valitse ja muuta haluttuja lukemia painamalla ➛- ja ❿-painikkeita.
Yksityiskohtaisempia ohjeita on edellisellä sivulla.
6
Valitse haluttu päivä painamalla œ- ja ❷-painikkeita.
Paina ❿-painiketta nauhoituksen käynnistymisajan valitsemiseksi.
5
Kun halutut muutokset on tehty, paina kahdesti RETURN-painiketta.
7
8
Valitse tuntilukemat painamalla œ- ja ❷-painikkeita.
9
Paina ❿-painiketta minuuttilukemien valitsemiseksi.
10
Valitse minuuttilukemat painamalla œ- ja ❷-painikkeita.
11
12
Paina ❿-painiketta nauhoituksen päättymisajan valitsemiseksi.
18
œ-
ja
❷-painikkeita
Valitse nauhoituksen päättymisaika painamalla œ- ja ❷ painikkeita, käyttämällä nauhoituksen käynnistymisajan valinnassa
käytettyä menettelyä.
13
Paina ❿-painiketta nauhoitusnopeuden valitsemiseksi.
14
Valitse œ- ja ❷ -painikkeita painamalla jokin nauhoitusnopeusvaihtoehdoista SP (normaalinopeus), LP (puolinopeus) tai
AUTO (Automaattinen nauhanopeuden valinta).
œ
❷
1/JAN TUE 12:09
DAY START→STOP V/P
SA 9 12:00→12:50SP ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ➛❿
RETURN
DELETE:CLEAR
VCR
Voit peruuttaa minkä tahansa ohjelmoinnin, jos se on:
◆ Väärin asetettu
◆ Käynyt tarpeettomaksi
Paina ❿-painiketta VPS- tai PDC-nauhoitustilan (V/P) valitsemiseksi.
1
16
Siirry œ- ja ❷-painikkeita painamalla VPS- tai PDC-tilan (ONilmaisin) ja ei-VPS/PDC-tilan (– -ilmaisin). välillä.
Paina kauko-ohjaimen TIMER-painiketta.
Tulos:
Ajastustaulukko ilmestyy näyttöön.
2
17
Kun asetus on tehty valmiiksi, paina RETURN-painiketta.
Valitse STANDARD käyttämällä ENTER-painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
18
Paina ajastimen aktivoimiseksi STANDBY/ON-painiketta.
Tulos:
Ennen nauhoituksen käynnistymistä DVDvideonauhuri vertaa asetettua nauhoituksen pituutta
videonauhuriin ladatun videonauhan jäännösaikaan.
3
Valitse haluttu ohjelmakanava œ- ja ❷-painikkeilla.
4
Paina CLEAR-painiketta valitun ohjelmoinnin peruuttamiseksi.
Tulos:
Kaikki tätä ohjelmointia koskevat tiedot häviävät, eikä
ohjelmaa nauhoiteta.
5
Kun halutut muutokset on tehty, paina kahdesti RETURN-painiketta.
Automaattinen nauhanopeuden valintatoiminto: DVDvideonauhurin “Automaattinen nauhanopeuden valinta” toiminto vertaa asetettua ajastinnauhoituksen pituutta
videonauhuriin ladatun videonauhan jäännösaikaan. Jos
videonauhan jäännösaika ei riitä koko nauhoitukseen
AUTO-tilassa, DVD-videonauhuri siirtyy automaattisesti
puolinopeustilaan (LP) koko ohjelman nauhoittamiseksi.
PR
1
------
Ajastinnauhoituksen peruuttaminen
15
➢
34
Asetettujen ajastinnauhoitusten tiedot voidaan tarkistaa:
Lataa videokasetti videonauhuriin ja paina kauko-ohjaimen
TIMER-painiketta
Ajastusvalikko ilmestyy esiin.
Tulos:
ENTER
VCR
Ajastinnauhoituksen asetusten tarkistaminen
Ajastinnauhoituksen käyttö
PR
1
-----œ
❷
1/JAN TUE 12:09
DAY START→STOP V/P
SA 9 12:00→12:50SP ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ➛❿
RETURN
DELETE:CLEAR
4
35
SF
VCR
Videokasetin toisto
Tätä toimintoa käyttämällä voit toistaa nauhoitettua videokasettia.
2
3
1
2
SF
Kytke päälle sekä TV että DVD-videonauhuri.
Lataa videonauhuriin toistettava videokasetti, ja jos sen
päällenauhoituksen suojaliuska on paikallaan, paina ❿ll.
Muussa tapauksessa videokasetin toisto käynnistyy automaattisesti.
➢
3
Kun videokasetti ladataan videonauhuriin sen asento
säädetään parhaaksi mahdolliseksi häiriöiden välttämiseksi
(Digitaalinen, automaattinen raidanseuranta). Jos nauhan
loppu saavutetaan videokasettia toistettaessa, videonauhuri
alkaa automaattisesti kelata kasettia sen alkuun.
Tällä DVD-videonauhurilla voi toistaa NTSC-järjestelmän
mukaisia videokasetteja, mutta ei nauhoittaa niitä sen
järjestelmän mukaisesti.
Halutessasi...
Paina...
Keskeyttää toiston
■ (PYSÄYTYS).
3
Ottaa kasetin ulos
VCR
VCR
Äänentoistotilan valinta
Voit valita sen toistotavan, jolla ääni toistetaan kaiuttimien ja AVliitäntöjen kautta. Toistotavan voi valita seuraavista vaihtoehdoista.
Toistotapa
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmän
vasemmasta kanavasta.
R
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmän
oikeasta kanavasta.
MIX
Käytetään äänen toistamiseksi yhtä aikaa sekä
stereojärjestelmästä että normaaleista toistokanavista.
MONO
Käytetään äänen toistamiseksi tavallisella monokanavalla.
LR
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmällä sekä
oikeasta että vasemmasta kanavasta.
➢
(EJECT) (kasetinpoisto).
Automaattinen kuvaraidanseurannan säätö
Kuvaraidanseurantatoiminto mahdollistaa kasettinauhan asennon
säätämisen automaattisesti parhaaksi mahdolliseksi
mahdollisimman korkealaatuisen kuvan aikaansaamiseksi.
Kuvaus
L
SF
L
R
LR
Jos laitteella toistetaan HiFi-stereojärjestelmän
mukaisesti nauhoitettua videokasettia, äänentoisto
siirtyy HiFi-stereojärjestelmän mukaiseen toistoon
viiden sekunnin monotoiston jälkeen.
MIX
MONO
Paina äänentoistotilan valitsemiseksi kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta,
kunnes haluttu vaihtoehto ilmestyy näyttöön.
VCR
Videokasetin hidastettu toisto
Jos toiston aikana TV-ruutuun ilmestyy kohinapalkkeja tai -juovia, säädä
kuvanauhan sijainti ATR painiketta käyttämällä.
Tulos:
◆ Raidanseurantapalkki ilmestyy esiin.
◆ Kuva säädetään automaattisesti.
◆ Raidanseurantapalkki häviää TV-ruudulta sen jälkeen kun
Videokasettia on mahdollisuus toistaa hitaammalla
toistonopeudella.
➢
digitaalinen, automaattinen raidanseurantatoiminto on
suoritettu loppuun.
1
1
◆
Manuaalinen kuvaraidanseurannan säätö
Jos toiston aikana TV-ruutuun ilmestyy kohinapalkkeja tai -juovia, säädä
kuvanauhan sijainti manuaalisesti painamalla PROG/TRK-painikkeita (œ
tai ❷), kunnes kuva on terävä ja värinätön.
Tulos:
◆ Raidanseurantapalkki ilmestyy esiin.
◆ Kuva säädetään.
◆ Raidanseurantapalkki häviää TV-ruudulta sen jälkeen kun
päästät painikkeen.
36
❿ll-painiketta toiston käynnistämiseksi.
❿ll-painiketta uudelleen taukotilaan (STILL) siirtymiseksi.
◆
❿❿-painiketta hitaan toiston (SLOW) käynnistämiseksi.
❿❿- tai ➛➛ -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan
◆
❿ll-painiketta kahdesti normaaliin toistonopeuteen
◆
Kuvaraidanseurantatoiminto mahdollistaa kasettinauhan asennon
säätämisen manuaalisesti mahdollisimman korkealaatuisen kuvan
aikaansaamiseksi.
1
Paina
◆
VCR
Videokasettia hitaammalla toistonopeudella toistettaessa
toistoääni ei tule kuuluviin.
toistonopeuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi.
2
siirtymiseksi.
2
Hidastetulla toistonopeudella toistettaessa kuvassa voi esiintyä
häiriöitä. Näiden häiriöiden vähentämiseksi paina PROG/TRKpainikkeita (œ tai ❷).
☛
2
Jos olet käyttänyt hidastettua toistoa pitempään kuin 5
minuuttia, DVD-videonauhuri keskeyttää automaattisesti
hitaan toiston suojatakseen:
◆ Videokasettia
◆ Äänipäitä
37
VCR
Määrätyn jakson toisto ruutu ruudulta
Voit:
Joka kerta kun nauhoitat videokasettia tällä DVD-videonauhurilla,
hakumerkki (indeksi) merkitään automaattisesti videokasetille
nauhoituksen käynnistyessä.
Hakutoiminnon avulla voit pikakelata videokasettia eteen- tai
taaksepäin tietyn hakumerkin kohdalle ja käynnistää toiston tästä
kohdasta. Valitusta hakusuunnasta riippuen on hakumerkit
numeroitu seuraavalla tavalla.
◆ Keskeyttää kasetin toiston määrätyn ruudun (kuvan)
kohdalla
◆ Toistaa ruutuja yksi kerrallaan
1
SF
Paina:
◆
◆
❿ll-painiketta videokasetin toiston käynnistämiseksi
❿ll-painiketta videokasetin toiston keskeyttämiseksi
◆
Voit siirtyä eteenpäin kääntämällä JOG-valintapyörää.
➢
2
Pystyviivojen vakaus: Videokasettia ruutu ruudulta
toistettaessa TV-ruudussa voi näkyä häiriöitä. Paina
PROG/TRK-painikkeita tämän ilmiön vaimentamiseksi.
➢
Nyk.
toistojakso
Edell.
jakso
jne.
Paina normaaliin toistoon palaamiseksi ❿ll-painiketta.
2
1
SF
➞
määrätyn ruudun kohdalle.
1
VCR
Määrätyn jakson hakeminen
1
Seur.
jakso
1
jne.
2
Tässä videonauhurissa sovelletaan standardoitua
indeksointijärjestelmää (VISS). Näin ollen laite tunnistaa
kaikki muiden samaa järjestelmää käyttävien videonauhureiden tuottamat indeksimerkinnät ja päinvastoin.
INDEX
:
➛➛❿❿
INTRO SCAN
VCR
Määrätyn jakson toisto eri nopeuksilla
1
1
1
◆
2
Äänentoisto ei toimi jaksoa eri nopeuksilla toistettaessa.
Paina
◆
◆
38
Paina ➛➛ tai ❿❿ sen mukaan, missä suunnassa ohjelma on.
3
Kun indeksi löytyy, nauhuri toistaa kuvaa viisi sekuntia, minkä
jälkeen seuraavan indeksin haku alkaa.
4
Jos haluat katsoa nauhaa indeksin löydyttyä, paina ❿II
1
Paina INDEX.
2
Paina ➛➛ tai ❿❿ vielä kaksi kertaa. Nauhuri hakee haluamasi
ohjelman alkukohdan.
3
Indeksihaku toimii sekä eteenpäin (paina ❿❿) että taaksepäin
(paina ➛➛ ).
4
Peruuta indeksihaku näppäimellä ❿II tai ■ .
❿ll-painiketta toiston aikana
Voit katsella nautaa taaksepäin kääntämällä SHUTTLEvalintapyörää vasemmalle
Voit katsella nauhaa eteenpäin kääntämällä SHUTTLEvalintapyörää oikealle
INTRO SCAN
:
➛➛
INDEX SEARCH :
➛➛
- 6
Nopeus muuttuu seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.
TAAKSEPÄIN- TAAKSEPÄIN- TAAKSEPÄIN-
TOISTO
X9
Käynnistä indeksin haku painamalla INDEX.
2
Indeksihaku:
Voit pikakelata nauhan haluamaasi kohtaan. Jos olet tallentanut
esimerkiksi kolme ohjelmaa ja olet kelannut nauhan alkuun, voit
siirtyä INDEX-painiketta painamalla suoraan ohjelman 2 alkuun.
Voit muuttaa toistonopeutta pikahakutoiminnolla (Shuttle) (ja
toistaa videokasettia aina yhdeksän kerta normaalinopeutta
suuremmalla nopeudella).
Esimerkki: Haluat analysoida urheilijan suorituksen liike
liikkeeltä.
Pikahakutoiminto (Shuttle) on käytettävissä kauko-ohjaimesta.
➢
1
TOISTO
X5
TOISTO
X3
•••
PYSÄYTYSKUVA
HIDAS
TOISTO
X1/10
HIDAS
TOISTO
X1/5
TOISTO
TOSITO
X3
TOSITO
X5
TOSITO
X3
2
2
39
VCR
Nauhalaskurin käyttö
Nauhalaskuri:
◆ Ilmoittaa kuluneen ajan toisto- ja nauhoitustiloissa
(tunnit, minuutit ja sekunnit)
◆ Nollautuu silloin kun videokasetti ladataan DVDvideonauhuriin
◆ Auttaa vaivatta löytämään määrätyn jakson alkukohdan
SF
☛
0:00:00
1
Lataa kasetti DVD-videonauhuriin.
2
Nauhalaskurin nollaamiseksi määrätyn jakson alussa:
◆ Paina kahdesti DISPLAY-painiketta nauhalaskurin
esiinsaamiseksi.
◆ Paina CLEAR-painiketta halutessasi nollata nauhalaskurin.
2
2
Jos laitteen halutaan laskevan jäännösajan oikein,
laitteeseen pitää näppäillä käytettävän kasetin pituus.
3
Kun olet valmis
◆ Aloita toisto tai nauhoitus.
◆ Paina ■ .
◆ Pikakelaus kohtaan, jossa nollasit nauha-laskurin: paina ➛➛
tai ❿❿.
➢
VCR
RCA-A/V-kaapelin kytkeminen
DVD-videonauhuriin voi kytkeä muita audio/videolaitteita A/Vkaapeleilla, jos laitteissa on liitännät niitä varten.
Esimerkkejä: ◆ Haluat kopioida videokasetin toisella
videonauhurilla (lue lisää sivulta 42).
◆ Haluat toistaa ja/tai kopioida videokameralla
otettuja kuvia (lue lisää sivulta 42).
☛
◆ Tarkista ennen kaapeleiden kytkemistä, että sekä TV
että videonauhuri on kytketty päältä.
1
Kytke RCA-A/V-kaapelin toinen pää videonauhurin takapaneelissa
etupaneelin VIDEO-liitäntään.
2
Kytke A/V-kaapelin toinen pää toisen laitteen (videonauhuri tai
-kamera) sopivaan antoliitäntään.
3
Kytke RCA-audiokaapelin toinen pää videonauhurin
takapaneelissa etupaneelin AUDIO-liitäntöihin.
➢
4
SF
1
3
Kytke vasen ja oikea kanava niitä vastaaviin värikoodattuihin
liitäntöihin.
Kytke audiokaapelin toinen pää toisen laitteen (videonauhuri,
-kamera tai stereolaite) sopivaan antoliitäntään.
Jotkin DVD-videonauhurin tiedoista, kuten nauhalaskurin
lukemat, voidaan näyttää TV-ruudulla (ellet ole kytkenyt
päältä OSD-tilaa (kuvaruutunäyttö). (Lue lisää sivulta 29)
Paina DISPLAY-painiketta.
◆ Kerran saadaksesi näytölle parhaillaan käytössä
olevan toiminnon, ohjelmoinnin numeron,
nauhoitusnopeuden, päiväyksen, kellonajan ja
nauhalaskurin lukemat.
◆ Kahdesti, jolloin saat esiin ainoastaan nauhalaskurin.
◆ Kolmesti halutessasi saada esiin nauhan jäännösajan.
◆ Neljästi näytön tyhjentämiseksi.
40
41
Nauhoituksen jatkaminen keskeytyskohdasta
joustavalla editointitoiminnolla (Assemble Edit)
VCR
Tämän toiminnon avulla voit käynnistää uuden nauhoituksen
videokasetin määrätystä kohdasta, jolloin uuteen kohtaukseen
siirrytään joustavasti viimeksi nauhoitetusta kohtauksesta.
2
SF
5
1
Lataa editoitava kasetti DVD-videonauhuriin.
2
Käynnistä sen toisto ❿ll-painiketta painamalla.
3
Paina ❿ll-painiketta saavutettuasi kohdan, josta haluat
käynnistää uuden nauhoituksen.
4
Paina JOG uudelleen niin monta kertaa kuin tarvitaan nauhan
siirtämiseksi ruutu ruudulta, kunnes nauhoituksen aloituskohta on
tarkasti paikallaan.
5
Pidä DVD-videonauhurin ollessa pysäytystilassa REC-painike ( ● )
hetken ajan sisäänpainettuna joustavan editointitoiminnon
(Assemble Edit) aktivoimiseksi.
Tulos:
Nauhoituksen ilmaisin alkaa vilkkua näytössä.
6
Valitse nauhoitettava ohjelmalähde painamalla:
◆ PROG/TRK-painikkeita (œ tai ❷) television ohjelmakanavan
valitsemiseksi
◆ INPUT -painiketta AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmalähteiden
valitsemiseksi.
4
VCR
7
Paina nauhoituksen käynnistämiseksi ❿ll-painiketta.
8
Paina ■ -painiketta nauhoituksen loputtua.
Äänen jälkiäänitystoimintoa käyttämällä voit poistaa aikaisemmin
äänitetyn äänen ja korvata sen uudelle ääniraidalla, joka voidaan
äänittää seuraavista äänilähteistä:
◆ CD, DVD
◆ Laitteistoon kytketty mikrofoni
☛
1
2
7
6
42
Esinauhoitettujen videokasettien kopiointi on tekijänoikeuslain
vastaista, samoin niiden uudelleentallentaminen missä tahansa
muodossa ilman tekijänoikeuksien haltijoilta saatua lupaa.
Kytke se DVD-videonauhuri, josta videokasetti aiotaan kopioida,
oman DVD-videonauhurisi takapaneelissa olevaan sopivaan
SCART-A/V-liitäntään sivun 11 ohjeiden mukaisesti.
2
Aseta tyhjä videokasetti DVD-videonauhuriisi.
3
Aseta nauhoitettu videokasetti toiseen videolaitteeseen
(videonauhuri tai -kamera).
4
Valitse INPUT-painiketta painamalla DVD-videonauhurilla
nauhoitettaessa käytettävä nauhoituslähde:
◆ AV1, AV2 -SCART-liitäntää käytettäessä
◆ AUX RCA-liitäntää käytettäessä
5
Käynnistä kopioitavan videokasetin toisto.
6
Pidä REC-painike ( ● ) hetken ajan sisäänpainettuna
käynnistääksesi nauhoituksen omalla DVD-videonauhurillasi.
7
Kun nauhoitus on valmis, paina sekä videonauhurin että DVDvideonauhurin ■ -painiketta (PYSÄYTYS).
SF
◆ Kasettidekki
Rajoitus:
Äänen jälkiäänitys voidaan tehdä ainoastaan pitkittäistallennuksella
äänitetylle ääniraidalle (normaali ääniraita).
1
Kytke RCA-audiokaapeli sopivaan laitteeseen stereojärjestelmässäsi
(esim. kasettisoitin).
2
Kytke RCA-audiokaapelin toinen pää DVD-videonauhurin
takapaneelissa oleviin audio-ottoliitäntiin (IN: L, R).
3
Lataa päälleäänitettävän ääniraidan sisältävä videokasetti DVDvideonauhuriin ja paina ❿ll-painiketta toiston käynnistämiseksi.
4
Hae videokasetilta esiin äänen jälkiäänityksen loppukohta
käyttämällä ❿❿-painiketta, CLOCK/COUNTER-painiketta ja aseta
CLEAR-painiketta painamalla nauhalaskurin lukemat kohtaan
0:00:00.
5
Hae seuraavaksi esiin hieman äänen jälkiäänityksen aloituskohtaa
edeltävä kohta ➛➛ -painiketta käyttämällä.
6
Paina ❿ll-painiketta.
❿ll-painiketta vielä kerran taukotilaan (STILL) siirtymiseksi.
7
Paina A.DUB-painiketta.
Tulos:
Videonauhuri on nyt äänen jälkiäänityksen
valmiustilassa.
8
Hae kasettidekillä esiin se kohta kasettinauhasta, josta haluat
aloittaa äänen jälkiäänityksen videokasetille.
Esimerkki: Raita, jonka haluat äänittää videokasetille.
9
Kun olet valmis:
◆
Käynnistä äänijärjestelmän toisto.
◆
Paina kauko-ohjaimen REC-painiketta.
Tulos:
Videokasetin vanhan ääniraidan määrätyn jakson
päälle äänitetään uusi ääniosuus.
2
Toisen DVD-videonauhurin tai videokameran nauhoittaminen
Voit kopioida kasetin omalle DVD-videonauhurillesi jostakin
toisesta videolähteestä, kuten toisesta videonauhurista tai
videokamerasta.
VCR
Äänen jälkiäänitys videokasetin ääniraidan päälle
10
7
A.DUB
-0:05:23
Äänen jälkiäänitys päättyy videonauhurin nauhalaskurin
saavuttaessa lukemat 0:00:00.
➢
Uusi ääniosuus äänitetään videokasetin normaalille
ääniraidalle, ja alkuperäinen ääni säilyy HiFi-ääniraidalla.
Uuden ääniosuuden ja alkuperäisen kuuntelemiseksi yhtä
aikaa paina kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta, kunnes
MIX-ilmaisin ilmestyy näytölle. (Lue lisää sivulta 37).
43
VCR
Kauko-ohjaimen TV-painikkeiden käyttö
VCR
SQPB-toisto (Super VHS Quasi Playback)
Videonauhurin kauko-ohjain toimii Samsungin televisioiden ja
yhteensopivien laitteiden kanssa.
Tätä toimintoa voi ainoastaan käyttää Super-VHS-formaatin
videokasettien toistoon, ei äänittämiseen.
Selvitä televisiosi yhteensopivuus seuraamalla näitä ohjeita.
SF
1
2
2
1
Lataa videonauhuriin valitsemasi S-VHS-formaatin videokasetti.
1
Kytke televisioon virta päalle.
2
Käynnistä videokasetin toisto painamalla toistopainiketta (❿ll).
2
Suuntaa kauko-ohjain televisiota kohti.
3
Käynnistä SQPB-toisto painamalla SVHS-painiketta.
3
Pidä TV-painiketta painettuna ja syötä televisiosi merkkiä
vastaava kaksinumeroinen koodi painamalla vastaavia
numeronäppäimiä.
TV-merkki
Koodit
TV-merkki
Koodit
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
01 - 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 - 27
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
02, 20, 22
13, 14, 22 - 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 - 19, 21
Tulos:
➢
4
☛
3
4
☛
SF
3
Jos SQPB-toiminto on päällä normaalin toiston aikana,
videokasetin toistossa esiintyy häiriöitä.
Jos televisiosi on yhteensopiva kauko-ohjaimen kanssa,
se kytkeytyy pois päältä. Televisio on nyt ohjelmoitu
toimimaan kauko-ohjaimen kautta.
Jos TV-merkillesi on useita koodivaihtoehtoja, kokeile
kutakin vuorollaan, kunnes löydät toimivan asetuksen.
Kun vaihdat kauko-ohjaimeen uudet paristot, muista
syöttää koodi uudelleen em. ohjetta noudattaen.
Tämän jälkeen voit ohjata television toimintoja seuraavilla painikkeilla.
5
5
Painike
Toiminto
TV STANDBY/ON ➀
Käytetään television ja DVD-VCR-laitteen
käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi.
TV tai VCR ➁
TV-/Videonauhuritilan kytkeminen.
TV INPUT ➂
Ulkoista lähteen valinta.
TV VOL + tai –
PROG/TRK
(œ tai ❷)
➄
➃
Television äänenvoimakkuuden säätö.
Ohjelman valinta.
6
MUTE ➅
➢
44
Käytetään television äänen mykistämiseksi.
Kaikki nämä toiminnot eivät välttämättä toimi kaikissa
televisioissa. Jos kohtaat pulmia, käytä television omaa
kauko-ohjainta.
45
DVD
DVD
Asetusvalikon käyttö
Liitännän valinta
Alla olevassa kuvassa näytetään tavallisia esimerkkejä DVD-soittimen liittämisestä TV:hen ja muihin
laitteisiin. Näitä liitäntöjä voi käyttää ainoastaan DVD-soitinta muihin laitteisiin kytkettäessä. DVDvideonauhurin tuottamaa kuvaa ei voi katsella näillä liitännöillä.
SF
Asetusvalikon avulla voit räätälöidä DVD-soittimesi esim.
valitsemalla eri kieliasetuksista mieleisesi, valitsemalla eri
käytönvalvontatasoja tai säätämällä soitin käyttämäsi TV-ruudun
mukaiseksi.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei
soiteta levyä
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
S-videoliitäntään kytkeminen
MAIN MENU
SF
DVD SETUP
RETURN
œ❷➛❿
• Disc Menu
DVD SETUP
Valikkokieliasetus. Käytä Disc Menu -esiasetusvalikkoa
valitaksesi sen kielen, jolla haluat DVD:n levyvalikon tulevan
esiin.
Television
• Audio
Audiokielen asetus. Käytä Audio-esiasetusvalikkoa valitaksesi
ääniraidalla käytettävän kielen.
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
English
English
Automatic
Unlocked
œ❷ENTER
RETURN
• Subtitle
Tekstityskielen asetus. Käytä Subtitle-esiasetusvalikko
valitaksesi kielen, jolla levyn tekstitys näytetään.
• Parental
Käytönvalvonnan tason asetus. Käyttäjä voi valita käytettävän
käytönvalvonnan tason, jolla lapsia estetään katselemasta
heiltä kiellettyjä, väkivaltaa sisältäviä tai varttuneemmille
tarkoitettuja yms. elokuvia.
• Audio Options
Eri audiovaihtoehtojen asetus.
• Display Options
Eri näyttövaihtoehtojen asetus. Käytetään omien mieltymysten
mukaisten ruutunäyttövaihtoehtojen ja muutamien muiden
asetusten asettamiseen.
S-videoliitäntä
46
4
Käytä kauko-ohjaimen
vaihtoehtojen väliltä..
5
Käytä ENTER-painiketta alivalikoihin siirtymiseksi.
Paina SETUP-painiketta uudelleen asetusnäytön sulkemiseksi sen
jälkeen kun asetukset on tehty valmiiksi.
➢
ENTER
œ-
tai
❷ -painiketta
valitaksesi eri
Levystä riippuen kaikkia Setup Menu -asetusvalikon
toimintoja ei voi välttämättä käyttää.
47
DVD
Levyn valikkokielen valinta
DVD
Levyn ääniraidan (AUDIO) kieliasetukset
MAIN MENU
Tällä toiminnolla vaihdetaan ainoastaan levyvalikkonäyttöjen
tekstien kieli.
MAIN MENU
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei
soiteta levyä.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Paina SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei soiteta levyä.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
2
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse œ- tai ❷-painikkeita käyttämällä Audio.
5
Paina ENTER-painiketta.
6
Valitse œ- tai ❷-painikkeilla ENGLISH.
- Valitse Original halutessasi käyttää alkuasetuskielenä
ääniraidalle tallennettua alkuperäiskieltä.
- Valitse Others, ellei luettelossa näy haluamaasi kieltä.
1
SF
DVD SETUP
RETURN
œ❷➛❿
ENTER
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
English
English
Automatic
Unlocked
œ❷ENTER
RETURN
Audio Language -valikon käyttö:
4
Valitse œ- tai ❷-painikkeita käyttämällä Disc Menu.
5
Paina ENTER-painiketta.
6
Valitse œ- tai ❷-painikkeilla English.
- Valitse Others, ellei luettelossa näy haluamaasi kieltä.
7
Paina ENTER-painiketta.
- English (englanti) on nyt valittu levyvalikkojen näyttökieleksi,
ja kuvaruutunäyttö palaa SETUP MENU -asetusvalikkoon.
DVD SETUP
7
Paina ENTER-painiketta.
- English (englanti) on nyt valittu ääniraitojen kieleksi ja
kuvaruutunäyttö palaa SETUP MENU -asetusvalikkoon.
RETURN
English
English
Automatic
Unlocked
œ❷ENTER
RETURN
AUDIO LANGUAGE
❿ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Original
Others
DISC MENU LANGUAGE
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
RETURN
œ❷ENTER
DVD
Tekstityskieliasetukset
œ❷ENTER
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei
soiteta levyä.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
3
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
4
Valitse œ- tai ❷-painikkeita käyttämällä Subtitle.
5
6
Paina ENTER-painiketta.
7
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
Valitse œ- tai ❷-painikkeilla English.
- Valitse Automatic, jos haluat tekstityskielen olevan sama
kuin ääniraidan (audio) esiasetuskieli.
- Valitse Others, ellei luettelossa näy haluamaasi kieltä.
Joillakin levyillä ei välttämättä ole kieltä, jonka olet valinnut
alkuperäiskieleksi. Siinä tapauksessa levyllä käytetään sen
omaa alkuperäiskieliasetusta.
Paina ENTER-painiketta.
- English (englanti) on nyt valittu tekstityskieleksi ja
kuvaruutunäyttö palaa SETUP MENU -asetusvalikkoon.
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
English
English
Automatic
Unlocked
œ❷ENTER
RETURN
SUBTITLE LANGUAGE
❿ Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
RETURN
➢
48
ENTER
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
❿ English
RETURN
œ❷➛❿
œ❷ENTER
◆ Ellei valittua kieltä ole tallennettu levylle,
alkuperäisäänityksen kieli valitaan tekstityskieleksi.
◆ SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi tai
valikkonäyttöön palaamiseksi asetuksen aikana: Paina
RETURN-painiketta.
49
SF
DVD
Käytönvalvonta-asetukset
MAIN MENU
SF
1
DVD SETUP
RETURN
Käytönvalvontatoiminto toimii luokituksella varustettujen DVDlevyjen kanssa. Levyjen luokitus auttaa asettamaan rajoituksia
perheessä katseltaville DVD-levyille. Levyillä on 8 luokitustasoa.
œ❷➛❿
ENTER
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
English
English
Automatic
Unlocked
œ❷ENTER
RETURN
PARENTAL CONTROL
Use Password
œ❷
RETURN
Yes
8
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
5
Valitse œ- tai ❷-painikkeita käyttämällä haluttu yksikkö. Paina sen
jälkeen ➛- ja ❿-painiketta.
• Dynamic Compression
- On : Dynaaminen pakkaaminen on käytössä.
- Off : Käytetään tavallista aluetta.
• Center SPK Time Delay (lisätietoja on sivulla 68)
• Surround SPK Time Delay (lisätietoja on sivulla 68)
• Dolby Pro Logic II (lisätietoja on sivulla 70)
4
Valitse œ- tai ❷-painikkeita käyttämällä “Parental”. Paina ENTERpainiketta. Parental Control -näyttö ilmestyy esiin.
5
Valitse ➛- ja ❿-painikkeita käyttämällä “Yes”, jos haluat käyttää
salasanaa. Paina ENTER-painiketta. “Enter Password” -näyttö
ilmestyy esiin.
6
Näppäile salasanasi. Näytölle ilmestyy “Re-enter Password” näyttö salasanan vahvistamiseksi. Näppäile salasanasi uudelleen.
Nyt näytölle ilmestyy “Parental Control” -näyttö.
7
Luokitustasosta:
Luokitustaso (Rating Level) toimii ainoastaan silloin kun “Use
Password” -asetus on asetettu kohtaan “Yes”. Soittimen lukituksen
avaamiseksi valitse ➛- ja ❿-painikkeilla “No”. Käytä œ- tai ❷painikkeita luokitustason valitsemiseen ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
- Valitse œ- tai ❷-painikkeita käyttämällä luokitustaso (esim.
taso 6) ja paina ENTER-painiketta. Tason 7 sisältävää levyä ei
voi nyt toistaa.
- Luokitustason peruuttamiseksi valitse ➛- ja ❿-painikkeita
käyttämällä “No” kohdasta “Use Password”.
8
Use Password
Rating Level
Change Password
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
Valitse œ- tai ❷-painikkeita käyttämällä Audio Options. Paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Enter Password
____
PARENTAL CONTROL
2
4
ENTER
PRESS 0-9
Paina SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei soiteta levyä.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
CREATE PASSWORD
RETURN
1
2
➛❿ No
œ❷
RETURN
Paina SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei soiteta levyä.
Asetusvalikkonäyttö ilmestyy esiin.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
DVD
Audioasetukset
➢
MAIN MENU
SF
DVD SETUP
RETURN
œ❷➛❿
- käytössä : D
- ei käytössä
English
English
Automatic
Unlocked
œ❷ENTER
RETURN
◆ SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi tai
valikkonäyttöön palaamiseksi asetuksen aikana: Paina
RETURN-painiketta.
AUDIO OPTIONS
Dynamic Compression
➛❿
Center SPK Time Delay
Surround SPK Time Delay
Dolby Pro Logic II
RETURN
œ❷
◆ SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi tai
valikkonäyttöön palaamiseksi asetuksen aikana: Paina
RETURN-painiketta.
◆ Jos olet unohtanut salasanasi, lue vianetsintäoppaan
kohta “Unohtanut salasanan?”.
ENTER
RATING LEVEL
Level 8 Adult
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids Safe
œ❷
RETURN
50
• keskikaiuttime
• surround-kaiu
• Dolby Pro Log
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
Salasanan vaihtamisesta:
- Valitse œ- tai ❷-painikkeita käyttämällä kohta “Change
Password”. Näyttöön ilmestyy “Change Password” -näyttö.
- Näppäile uusi salasana ja kirjoita se uudelleen.
➢
• Dynaaminen pakkaam
ENTER
ENTER
51
Off
0ms
0ms
On
On
Off
Dyna
kesk
surro
Dol
RE
DVD
Näyttöasetukset
1
Paina SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei soiteta levyä.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta DVD kohdistinpainikkeita œ, ❷, ➛ ja ❿ käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
DVD SETUP-valikko ilmestyy näytölle.
MAIN MENU
SF
DVD
DVD-yksikön S-videoliitännät
Vain DVD-yksikkö käyttää S-videoliitäntää. Televisiovirittimen ja
videonauhurin kuvaa katsellaan RF- tai linjaliitäntöjen kautta.
S-videoliitännän ottaminen käyttöön edellyttää sivulla 52 olevien
DVD-signaalin ulostuloa koskevien ohjeiden noudattamista.
Jos televisiossasi on S-videosisääntuloliitäntä, voit nauttia korkeasta
kuvanlaadusta katsoessasi DVD-levyjä DVD-VCR-laitteen avulla.
SF
1
DVD SETUP
œ❷➛❿
RETURN
ENTER
DVD SETUP
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
4
Valitse œ- ja ❷-painikkeita käyttämällä Display Options. Paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
5
Valitse œ- ja ❷-painikkeita käyttämällä haluttu yksikkö. Paina sen
jälkeen ➛- ja ❿-painiketta.
• TV Aspect
DISPLAY OPTIONS
TV Aspect
Black Level
NTSC Disc Output ➛❿
DVD Out
4:3 L-Box
Low
PAL 60Hz
RGB
PAL 60Hz
NTSC
Yhdistä S-Video Out (S-videosignaalin ulostuloliitäntä)
televisioon
Yhdistä S-videokaapeli DVD-VCR-laitteen takapaneelissa olevan
S-Video Out (S-videosignaalin ulostulo) -liitännän ja television Svideosisäänmenoliitännän välille.
Television S-Videosisäänmenoliitäntään
4:3 Letter Box : Valitse tämä asetus halutessasi katsella
kokonaisuudessaan kuvasuhteen 16:9 DVDtallenteita, vaikka käytössäsi olisikin 4:3 kuvasuhteen TV. TV-ruudun ala- ja ylälaitaan
ilmestyy mustat palkit.
4:3 Pan-Scan : Valitse tämä asetus katsellessasi perinteisellä
kuvasuhteella varustettua TV:tä halutessasi
nähdä 16:9 -kuvasuhteen kuvan keskiosan
(Elokuvan vasen ja oikea reuna leikkautuu
pois.)
16:9 Wide :
Voit katsella 16:9 -kuvaa laajakuva-TV:stä.
English
English
Automatic
Unlocked
œ❷ENTER
RETURN
1
• Black Level
Säätää ruudun kirkkauden.
RETURN
• NTSC Disc Output
œ❷
Levystä riippuen voit toistaa NTSC-formaatin DVD-levyä quasiPAL 60Hz -tilassa (simuloitu PAL).
• DVD Out
DISPLAY OPTIONS
TV Aspect
Black Level
NTSC Disc Output
DVD Out
4:3 L-Box
Low
PAL 60Hz
RGB
RGB :
RGB
S-VIideo
VIDEO
Video :
RETURN
œ❷
➢
52
Lähettää RGB-signaalin AV(/SCART)-liitäntään.
S-Video : Lähettää S-videosignaalin S-videon (S-JACK)liitäntään.
Lähettää komposiittivideosignaalin AV(/SCART)liitäntään.
◆ SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi tai
valikkonäyttöön palaamiseksi asetuksen aikana: Paina
RETURN-painiketta.
53
DVD
Toiston erikoisominaisuudet
Voit DVD- tai CD-levyn toiston aikana käyttää seuraavia toiston
erikoisominaisuuksia. Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla
❿ll-painiketta (Toisto/Pysäytyskuva).
1
SF
1
Kuvan pysäyttäminen
Paina kaukosäätimen ❿ll-painiketta (Toisto/Pysäytyskuva)
Eteneminen kuvaruutu kerrallaan
Kun soitin on pysäytyskuvatilassa, voit siirtyä eteenpäin kuvaruutu
kerrallaan paina kauko-ohjaimen F.ADV/STEP-painiketta.
• Siirtyessäsi kuvaruutu kerrallaan eteenpäin ääni on mykistetty.
• Voit jatkaa tavallista toistoa painamalla ❿ll -painiketta
(Toisto/Pysäytyskuva).
OTA HUOMIOON: Voit edetä kuvaruutu kerrallaan vain eteenpäin.
3
3
1
toiston aikana.
• Kuva pysähtyy paikoilleen ja ääni mykistyy.
• Voit jatkaa toistoa painamalla ❿ll-painiketta (Toisto/Pysäytyskuva).
• Soitin pysäyttää itsensä oltuaan viisi minuuttia pysäytyskuvatilassa.
2
3
2
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen DISPLAY-painiketta.
- Parhaillaan toistettavan nimikkeen ja jakson numero sekä kulunut
toistoaika ilmestyvät näyttöön.
◆ Valitse nimikkeen tai jakson numero ➛- ja ❿-painikkeilla.
Käytä œ- ja ❷- tai numeropainikkeita nimikkeen tai jakson
numeron muuttamiseen, ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
◆ Halutessasi näppäillä aikalukemat, josta toisto aloitetaan,
käytä ➛- ja ❿-painiketta valitaksesi tämän toiminnon. Näppäile
sen jälkeen aika numeropainikkeilla ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
DVD
SF
➛❿
Paina kahdesti kauko-ohjaimen DISPLAY-painiketta.
- Näytölle ilmestyy käytössä oleva audiotila, tekstitys ja
äänenvoimakkuustaso.
- Näytön sulkemiseksi paina uudelleen DISPLAY-painiketta.
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen raitaan tai kohtaukseen
Kun toistat CD- tai DVD-levyä, voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
raitaan tai kohtaukseen painamalla kaukosäätimessä tai laitteen
etupaneelissa olevia (❿❿l / l➛➛)-painikkeita (Siirry edelliseen/seuraavaan).
• Kun painat eteenpäin siirtävää painiketta, siirryt seuraavaan
kohtaukseen tai raitaan.
• Kun painat taaksepäin siirtävää painiketta, siirryt edellisen
kohtauksen tai raidan alkuun.
• Kun painat taaksepäin siirtävää painiketta, siirryt edellisen
kohtauksen tai raidan alkuun.
5
DVD
Näyttötoiminnon käyttö (DVD)
DVD
Näyttötoiminnon käyttö (VCD/CD)
Etsiminen eteen- tai taaksepäin
Kun toistat levyä, voit etsiä eteen- tai taaksepäin 2X - 4X - 8X - 16X
- 32X- 128X-nopeudella pitämällä ❿❿ / ➛➛-painikkeita painettuna
(Eteenpäin/Taaksepäin). Voit palata tavalliseen nopeuteen
painamalla ❿ll-painiketta (Toisto/Pysäytyskuva).
4
5
Hidastus
Aseta toisto pysäytyskuvatilaan painamalla toiston aikana ❿ll painiketta (Toisto/Pysäytyskuva). Voit ottaa käyttöön hidastetun
toiston painamalla (❿❿) -painiketta (Etsi eteenpäin).
• Kun painat hidastuspainiketta uudelleen, hidastetun toiston
nopeus muuttuu 1/8-, 1/4- tai 1,2-kertaiseksi normaalinopeuteen
verrattuna.
• Hidastetun toiston aikana ääni on mykistetty.
• Voit ottaa hidastetun toiston käyttöön myös pitämällä etupaneelin
vastaavan painikkeen painettuna. Voit palata tavalliseen toistoon
painamalla ❿ll-painiketta (Toisto/Pysäytyskuva).
Toiston lopettaminen ja valmiustilaan siirtyminen
• Voit lopettaa toiston painamalla pysäytyspainiketta yhden kerran.
Voit jatkaa DVD- tai CD-levyn toistamista keskeytyskohdasta
painamalla ❿ll -painiketta (Toisto/Pysäytyskuva).
• Voit lopettaa toiston painamalla pysäytyspainiketta ■ kaksi kertaa.
Kun painat seuraavan kerran ❿ll-painiketta (Toisto/Pysäytyskuva),
levyn toistaminen alkaa alusta.
54
1
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen DISPLAY-painiketta.
- Parhaillaan toistettava raita, kulunut toistoaika ja
äänenvoimakkuustaso ilmestyvät näyttöön.
◆ Valitse raita ➛- ja ❿-painikkeilla. Käytä œ- ja ❷- tai
numeropainikkeita raidan numeron muuttamiseen, ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
◆ Halutessasi näppäillä aikalukemat, josta toisto aloitetaan,
käytä ➛- ja ❿-painiketta valitaksesi tämän toiminnon.
Näppäile sen jälkeen aika numeropainikkeilla ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
- Näytön sulkemiseksi paina uudelleen DISPLAY-painiketta.
➢
VCD
➛❿
CD
Mikä on jakso?
Jokainen DVD-levyn nimike voidaan jakaa jaksoihin
(vastaavat audio-CD-levyn raitoja).
➛❿
Mikä on nimike?
DVD-levyllä voi olla useita eri nimikkeitä. Jos esimerkiksi
levyllä on neljä eri elokuvaa, jokaista niistä voidaan pitää
nimikkeenä.
55
DVD
Jatkuva toisto
Voit toistaa jatkuvalla toistolla parhaillaan toistettavaa raitaa,
jaksoa, nimikettä, valittua osuutta (A-B) levyltä tai koko levyä (vain
VCD).
DVD:tä toistaessasi:
1
SF
1
Paina kauko-ohjaimen REPEAT-painiketta. Jatkuvan toiston
(Repeat) näyttö ilmestyy esiin.
2
Valitse ➛- tai ❿-painikkeella “Chapter” (jakso), “Title” (nimike) tai
“A-B” (valittu osuus A-B).
- Osuuden A-B jatkuva toisto
◆ Paina REPEAT-painiketta, valitse ➛- tai ❿-painikkeella
näytöltä “A-B”.
◆ Paina ENTER-painiketta kohdassa (A), josta haluat
käynnistää jatkuvan toiston. Näytön B-kirjain korostuu nyt
automaattisesti.
◆ Paina ENTER-painiketta kohdassa (B), johon haluat jatkuvan
toiston päättyvän.
◆ Osuuden A-B jatkuva toisto käynnistyy ja jatkuu, kunnes
kytket toiminnon päältä.
3
Paina ENTER-painiketta.
4
Normaaliin toistoon palaamiseksi paina REPEAT-painiketta
uudelleen, ja sen jälkeen ➛- tai ❿-painiketta valitaksesi “Off”
(päältä), ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
DVD
VCD
Track
Disc
➢
◆ DVD-soitin toistaa jatkuvalla toistolla joko jaksoa tai
nimikettä. VCD toistavat jatkuvalla toistolla joko levyä
tai sen raitaa.
◆ Levystä riippuen jatkuva toisto ei välttämättä
kuitenkaan toimi ollenkaan.
◆ Jos nimike tai raita loppuu ennen kuin jatkuvan
toiston loppukohta B on ehditty asettaa, nimikkeen tai
raidan loppukohdasta tulee automaattisesti
toistettavan osuuden loppukohta (B).
◆ Tämä toiminto ei toimi VCD 2.0 -tilassa (silloin kun se
on MENU ON -tilassa).
56
DVD
Ohjelmoitu toisto (CD)
1
Paina MODE-painiketta.
2
Valitse ➛- tai ❿-painikkeella kohta PROGRAM ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
3
Valitse ➛- tai ❿-painikkeella ohjelman ensimmäinen jakso (tai
raita) ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta. Ohjelmaan valittujen
yksiköiden numerot tulevat näkyviin “Program Order” -ruudussa.
4
Paina toisto/pysäytyskuva (❿ll). Ohjelmoitu ohjelma toistetaan
valitussa järjestyksessä.
➢
1
SF
PROGRAM
RANDOM
REPEAT
Normaaliin toistoon palaamiseksi paina CLEARpainiketta.
PROGRAM 01
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03 04
07 08
11 12
15 16 ❿
œ❷➛❿
RETURN
Program Order
01 - - - - - -- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --
CLEAR
ENTER
PLAY
PROGRAM 02
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03 04
07 08
11 12
15 16 ❿
œ❷➛❿
RETURN
Program Order
01
-- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --
CLEAR
Paina MODE-painiketta.
2
Valitse ➛- tai ❿-painikkeella kohta RANDOM ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Levy toistetaan arvotussa järjestyksessä.
➢
PLAY
DVD
Satunnaissoitto (CD)
1
ENTER
PROGRAM
RANDOM
◆ Levystä riippuen ohjelmoitu toisto tai satunnaissoitto
ei välttämättä kuitenkaan toimi ollenkaan.
◆ Nämä toiminnot eivät toimi VCD 2.0 -tilassa (silloin
kun se on MENU ON -tilassa).
◆ Normaaliin toistoon palaamiseksi paina CLEARpainiketta.
57
REPEAT
DVD
Kuvan asettelu
1
SF
1
DVD
Ääniraidan kielen valinta (AUDIO-painike)
Paina kaukosäätimen SCREEN FIT -painiketta.
- Tämän painikkeen avulla voidaan poistaa mustat palkit
kuvaruudun ylä- ja alareunoista, kun elokuva esitetään
laajakuvamuodossa (16:9).
- Kun Zoom-toiminto on käytössä, Screen Fit -toimintoa ei voi
käyttää eikä mustia palkkeja voi poistaa ruudusta.
Zoom-toimintoa voidaan sen sijaan käyttää, kun Screen Fit on
otettu käyttöön.
➢ • toistettava
Monet kuvasuhteet ovat valittavissa vain silloin, kun
levy tukee useita kuvamuotoja.
Voit valita halutun kielen nopeasti ja vaivattomasti AUDIOpainiketta painamalla.
1
Paina AUDIO-painiketta.
2
Valitse œ- ja ❷-painiketta painamalla DVD:ltä haluttu kieli.
- Ääniraidan kieli ja tekstityskieli ilmestyvät esiin lyhenteinä.
➢
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun DVD on
tallennettu usean kamerakulman järjestelmällä.
• Joidenkin DVD-levyjen kuvasuhde estää mustien palkkien
poistamisen.
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on
koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien DVD-levyjen
kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVD-levy
toistetaan: Ks. "Kieliominaisuuksien asetukset" sivulla 49.
1
SF
DVD
DVD
Tekstityskielen valinta (SUBTITLE-painike)
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja vaivattomasti
SUBTITLE-painiketta painamalla.
1
Paina SUBTITLE-painiketta.
2
Valitse œ- ja ❷-painiketta painamalla haluttu tekstityskieli.
3
Valitse ➛- tai ❿-painiketta painamalla, haluatko tekstityksen esiin
vai ei.
- Alkuasetuksena tekstityskieltä ei näytetä näytöllä.
- Ääniraidan kieli ja tekstityskieli ilmestyvät esiin lyhenteinä.
1
➢ • Tämä
toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on
koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien DVD-levyjen
kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVDlevy toistetaan: Ks. "Kielivaihtoehtojen asetukset" sivulla 49.
58
59
Kuvakulman vaihtaminen
DVD
Silloin kun DVD:n määrätty kohtaus on kuvattu useista eri
kuvakulmista, voit valita käytettäväksi kuvakulman
valintatoiminnon (Angle).
ANGLE-painikkeen käyttäminen:
Tarkista ensin, näkyykö ‘ANGLE (
)’ -merkki ruutunäytön
oikeassa yläkulmassa.
SF
DVD
Kirjanmerkkitoiminto (DVD/CD)
1
Kirjanmerkkitoiminnolla avulla voit merkitä määrätyt kohdat
DVD:ltä tai VCD:ltä (MENU OFF -tilassa), jolloin voit nopeasti
löytää tämä kohdat levyä myöhemmin toistaessasi.
1
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen MARK-painiketta. Merkki
ilmestyy näyttöön.
1
Jos ‘ANGLE’-merkki näkyy siellä, paina ANGLE-painiketta.
2
Siirry haluttuun kirjanmerkkikuvakkeeseen ➛- tai ❿-painikkeita
painamalla.
2
Valitse haluttu kuvakulma
ENTER-painiketta.
3
Kun olet löytänyt kohtauksen, jonka haluat merkitä, paina ENTERpainiketta. Kuvake muuttuu numeroksi (1, 2 tai 3).
3
Näytön sulkemiseksi paina uudelleen ANGLE-painiketta.
4
Paina MARK-painiketta näytön sulkemiseksi.
œ-
ja
❷-painikkeilla.
Paina sen jälkeen
1
SF
DVD
Kirjanmerkillä merkityn kohtauksen haku
1
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen MARK-painiketta.
2
Valitse ➛- tai ❿-painikkeita painamalla merkitty kohtaus.
3
Paina toisto/pysäytyskuva-painiketta ( ❿ll ) kirjanmerkillä
merkittyyn kohtaukseen siirtymiseksi.
1
DVD
Kirjanmerkin poistaminen
1
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen MARK-painiketta.
2
Siirry poistettavan kirjanmerkin numeroon ➛- tai ❿-painikkeita
painamalla.
3
Poista kirjanmerkki CLEAR-painiketta painamalla.
Sulje näyttö MARK-painiketta painamalla.
➢
60
◆ Aina kolme kohtausta voi olla merkittynä yhtä aikaa.
◆ Tämä toiminto ei toimi VCD 2.0 -tilassa (silloin kun se
on MENU ON -tilassa).
◆ Levystä riippuen tämä toiminto ei välttämättä toimi
ollenkaan.
61
DVD
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/VCD)
2
Valitse œ-, ❷ -, tai ➛ - ja ❿-painikkeilla zoomattava kohta
ruutunäytöstä.
1
3
Kun DVD PLAYER -soittimeen asetetaan MP3-tiedostoja sisältävä
levy, ensimmäisen kansion ensimmäistä musiikkitiedostoa
ryhdytään toistamaan.
Total : 3
1 music c1
2 music c2
3 music c3
music c1
1
Paina ENTER-painiketta.
- Paina DVD:tä toistettaessa ENTER-painiketta zoomataksesi
2X/4X/normaalikoko tässä järjestyksessä.
- Paina VCD:tä toistettaessa ENTER-painiketta zoomataksesi
2X/normaalikoko tässä järjestyksessä.
Voit lopettaa ensimmäisen musiikkitiedoston toistamisen
painamalla STOP-painiketta. Kun painat RETURN-painiketta,
näytön oikeanpuoleiseen laitaan tulee musiikkikansiovalikko.
Näytössä voi olla samaan aikaan enintään kahdeksan
musiikkikansiota. Jos levyssä on enemmän kuin kahdeksan
kansiota, saat ne näyttöön painamalla ➛ tai ❿-painikkeita.
2
œ❷
MP3
ENTER
Total : 12
1 song 1
2 song 2
3 song 3
4 song 4
5 song 5
6 song 6
7 song 7
8 song 8 ❿
music c1
song1
RETURN
œ❷
63
SF
~
Musiikkitiedosto toistetaan uudelleen, kun painat REPEATpainiketta.
Voit siirtyä toiseen musiikkitiedostoon painamalla sitä
uudelleen.
song1
RETURN
~
Voit valita haluamasi musiikkikansion painamalla œ tai ❷ painikkeita. Paina lopuksi ENTER. Voit valita musiikkitiedoston
painamalla œ tai ❷ -painikkeita uudelleen. Voit aloittaa
musiikkitiedoston toiston painamalla ENTER-painiketta.
➢
62
MP3
~
Paina toiston tai toistotauon aikana kauko-ohjaimen ZOOMpainiketta. Ruutunäytölle ilmestyy neliö.
~
SF
1
DVD
MP3-toisto
ENTER
DVD
MP3-toisto (CD-R-MP3-levyt)
FM- ja AM-antennien kytkentä
1
SF
• MP3-tiedostojen tulisi olla ISO 9660- tai JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-MP3-tiedostot ovat yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmien sekä
Applen Mac-tietokoneiden kanssa. Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
• Anna MP3-tiedostoille korkeintaan kahdeksan merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi
".mp3".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3. Varmista, että nimen pituus on korkeintaan kahdeksan merkkiä ja
ettei siinä ole välilyöntejä. Vältä myös seuraavien erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
FM-antennin yhdistäminen
• Connect the FM antenna to the FM 75Ω COAXIAL terminal.
• Yhdistä FM-antenni FM 75Ω COAXIAL -liitäntään.
• Kelaa antenni auki ja kiinnitä se seinään paikkaan, jossa
vastaanotto on hyvä.
Kuunnellessasi CD-R-levyille tallennettuja MP3-tiedostoja ota huomioon edellä esitetyt suositukset
CD-R-levyjä varten ja seuraavat tiedot:
SF
- Jos vastaanotossa esiintyy häiriöitä, käytä antennina ulkona
sijaitsevaa antennia.
Irrota nykyinen FM-antenni ennen uuden antennin yhdistämistä
FM 75Ω COAXIAL -liitäntään.
2
AM-antennin yhdistäminen
• Yhdistä AM -kehäantenni laitteen takana olevaan AM-liitäntään.
• Käännä kehää, kunnes saat parhaan kuuluvuuden
• Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 128 Kbps.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli muunnettaessa
tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 Kbps ja enintään 160 Kbps.
Korkeammat näytteenottotaajuudet, kuten 192 Kbps tai enemmän, eivät välttämättä paranna äänenlaatua.
Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 Kbps, eivät soi kunnolla.
• Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä tiedostot ovat seuraavantyyppisiä: Windows
MediaTM (Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai SDMITM (The SDMI Foundationin rekisteröity
tavaramerkki). Tällaisia tiedostoja ei voi kopioida.
AM antenna
• DVD-soitin hyväksyy vain yhden tiedostohakemistotason.
Lisäksi sinun on joko
- tallennettava kaikki MP3-tiedostot levyn päätasolle, tai
- luotava kullekin esiintyjälle tai musiikkilajille, kuten klassinen musiikki, jazz tai rock, oma hakemistonsa.
FM antenna
• Tärkeää : Yllä olevat suositukset eivät ole takuu siitä, että DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä
äänenlaadulla.
Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-levyille käyttämällä tiettyjä tallennustekniikoita ja menetelmiä tiedostoja ei voi toistaa parhaalla mahdollisella tavalla DVD-soittimessa. Joissakin tapauksissa
äänenlaatu saattaa heiketä tai soitin ei pysty lukemaan tiedostoja.
Tuuletin
Tuuletin varmistaa laitteen virheettömän toiminnan ja estää sitä ylikuumenemasta.
Tuuletin käynnistyy tarvittaessa automaattisesti, kun laitteen lämpötila ylittää tietyn raja-arvon.
Ota seuraavat seikat huomioon turvallisuuden vuoksi:
• Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen ympärillä. Huono tuuletus voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja
vahingoittaa laitetta.
• Varmista, että tuulettimen aukkoa ja ilmanvaihtoaukkoja ei ole tukittu. Jos aukot tukitaan, laite kuumenee niin voimakkaasti,
että on olemassa tulipalon vaara.
• Jäähdytyspuhallin käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta.
64
65
Kaiuttimien yhdistäminen
AUX AUDIO
Yhdistä etu-, keski- ja takakaiuttimet sekä subwoofer laitteen takana
oleviin kaiutinliitäntöihin.
1
Avaa SETUP-asetusvalikko
Paina SETUP-painiketta, kun DVD-levyn toisto on pysähtynyt.
1
SF
Yhdistä kaiuttimet laitteen takana oleviin kaiutinliitäntöihin siten,
että liittimien värit vastaavat liitäntöjen värejä.
2
Siirrä valintaosoitin ylös, alas, vasemmalle ja oikealle osoittavien
näppäinten avulla USER SET -kohtaan ja valitse se painamalla
ENTER-näppäintä.
Varoitus
Keskikaiutinta lukuun ottamatta älä aseta kaiuttimia lähelle televisiota tai
näyttöä, koska vain keskikaiutin on suojattu magneettikenttiä vastaan.
MAIN MENU
Option-asennusvaihtoehdon valitseminen
SF
USER SET
RETURN
3
œ❷➛❿
Siirrä valintanuoli AUX AUDIO -kohtaan. Voit valita seuraavat
vaihtoehdot painamalla oikealle osoittavaa nuolta.
• RCA - Äänen analoginen sisääntulo
• OPTICAL - Äänen digitaalinen sisääntulo
USER SET
COLOUR SYSTEM
NICAM
IPC
AUTO POWER OFF
SHOWVIEW EXTEND
AUX AUDIO
RETURN
Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen
Vasemmanpuoleinen
takakaiutin
1
H/PHONE-äänenvoimakkuus (kuulokkeet)
• Voit säätää äänenvoimakkuutta yhdistämällä kuulokkeet laitteen
etuosassa olevaan H/PHONE JACK -kuulokeliitäntään.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta tasolta 31 alkaen. AMP
SPEAKER -liitäntä mykistetään.
• LINE OUT AUDIO -liitäntään syötetään signaalia, kun
laitteeseen on yhdistetty kaiuttimet.
2
Vasemmanpuolein
en etukaiutin
Oikeanpuoleinen
etukaiutin
AMP SPEAKER -liitännän säätäminen
• Yhdistä kaiutin laitteen takana olevaan kaiutinliitäntään.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta alkaen tasolta 20.
• Jos äänenvoimakkuus oli enemmän kuin 20, kun laite
käynnistettiin viimeksi, äänenvoimakkuudeksi tulee 20. Jos
äänenvoimakkuus oli alle tämän, äänenvoimakkuus asetetaan
tälle tasolle.
Subwoofer
66
:AUTO
:ON
:ON
:OFF
:OFF
:RCA
œ❷➛❿
Keskikaiutin
Oikeanpuolein
en takakaiutin
ENTER
AUX AUDIO
67
RCA
OPTICAL
Kaiuttimien asetukset
1
Kaiuttimien
ihanteellinen
Avaa SETUP-asetusvalikko
Paina SETUP-painiketta, kun DVD-levyn toisto on pysähtynyt.
2
sijoitus
3
Kaiuttimien tasapainon säätäminen
Valitse DVD-vaihtoehto
Siirrä valintaosoitin ylös, alas, vasemmalle ja oikealle osoittavien
näppäinten avulla DVDF Setup -kohtaan ja valitse se painamalla
ENTER-näppäintä.
SF
Kaiuttimien asetukset
Valitse Audio Options (äänivalinnat)
Siirrä valintapalkki Audio Options -kohtaan. Voit tehdä valintoja
painamalla ENTER-näppäintä.
1
2
(A) Etäisyys (jalkaa/tuumaa)
Arvo (millisekuntia)
0.00
1.12
2.23
3.34
4.46
5.58
0.00
13.38
26.77
40.15
53.54
66.93
(B) Etäisyys (jalkaa/tuumaa)
Arvo (millisekuntia)
0.00
3.35
6.69
10.03
13.39
16.73
0.00
40.15
80.31
120.47
160.62
200.79
Voit mukauttaa äänen vastaamaan huoneen akustisia ominaisuuksia
lisäämällä keski- ja takakaiuttimista lähtevään ääneen viiveaikaa.
Viiveaika on alun perin 0 millisekuntia.
◆ Voit nauttia 5.1-kanavaisesta äänestä eniten silloin, kun etäisyys
kaikista kaiuttimista kuuntelijaan on sama. Voit keski- ja
takakaiuttimien äänen viiveaikaa kaiuttimien sijainnin mukaan..
◆ Keskikaiutin
Jos keskikaiuttimen etäisyys on pidempi kuin etukaiuttimen
etäisyys, määritä viiveajaksi 0 ms. Muussa tapauksessa muuta
arvoa taulukon mukaisesti.
(A) = etäisyys etukaiuttimiin - etäisyys keskikaiuttimeen
◆ Takakaiuttimet
Jos etukaiuttimen etäisyys on pidempi kuin takakaiuttimien
etäisyys, määritä viiveajaksi 0 ms.
Muussa tapauksessa muuta arvoa oikealla näkyvän taulukon
mukaan.
(G) = etäisyys etukaiuttimiin - etäisyys takakaiuttimiin
Kaiuttimien ihanteellinen sijoitus
1
1
SF
• Kun painat tätä näppäintä, kaiutin vaihtuu järjestyksessä vasen
etukaiutin ➝ keskikaiutin ➝ oikea etukaiutin ➝ takakaiutin ➝ subwoofer VOL (äänenvoimakkuuden säätö).
Viiveajan määrittäminen
Kaiuttimien
ihanteellinen sijoitus
Paina SPEAKER -näppäintä.
Voit säätää haluamasi kaiuttimen äänenvoimakkuutta + - ja - näppäinten avulla.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta alueella -12 - 0 - +12.
Kaiuttimien testaaminen
2
2
Kaiuttimien testaaminen
1
Press the TEST button.
• Kun painat tätä näppäintä, testiääni vaihtuu järjestyksessä
vasen etukaiutin ➝ keskikaiutin ➝ oikea etukaiutin ➝
takakaiutin ➝ subwoofer.
1
2
Voit lopettaa testiäänen painamalla TEST-näppäintä uudelleen.
➢ Voit
säätää valitsemasi kaiuttimen tasapainon käyttämällä
äänenvoimakkuusnäppäimiä testiäänen kuuluessa.
Keskikaiutin
Aseta keskikaiutin television päälle tai alle. Keskikaiuttimen
yläpinnan tulisi olla samalla tasolla etukaiuttimien yläpinnan
kanssa.
2
Etukaiuttimet
Asenna kaiuttimet siten, että niiden korkeiden äänien kaiuttimet
ovat katsojan korvan tasalla, ja että ne ovat 45 asteen kulmassa
kuuntelupisteeseen nähden.
3
Takakaiuttimet
Aseta takakaiuttimet kuuntelupisteen taakse siten, että niitä on
käännetty hieman sisäänpäin ja noin 60 - 90 cm korvien
yläpuolelle.
Jos kuuntelupisteen takana ei ole tarpeeksi tilaa (kuuntelija istuu
esimerkiksi kiinni seinässä), aseta takakaiuttimet kuuntelijan
molemmille sivuille siten, että ne on käännetty kohti toisiaan.
4
Subwoofer
Subwooferin sijainnilla ei ole merkitystä.
Sen voi asettaa minne tahansa.
68
69
Dolby Pro Logic II -dekooderi
Dolby Pro Logic II uusi monikanavaisen äänen toistomuoto. Se on
tavallista Dolby Pro Logic -muotoa kehittyneempi.
Sen avulla voi koodata Dolby Surround -äänen lisäksi tavallistakin
stereoääntä siten, että kaikki viisi kanavaa ovat käytössä (vasen ja
oikea etukanava, keskikanava, vasen ja oikea takakanava). Lisäksi
voit määrittää useita asetuksia äänilähteen ja sisällön mukaan, joten
äänikenttää voi säätää tarkemmin.
SF
SOUND-TILA TAI TEHOSTE (EFFECT)
Tämä ominaisuus jäljittelee erilaisia kuunteluympäristöjä.
1
PL II
Paina SOUND MODE -näppäintä.
1
• Kun painat näppäintä, äänitila vaihtuu.
• SOUND-tila lisää ääneen kuunteluym
päristövaikutelman toistettaessa
analogista stereoääntä tai digitaalista
PCM-signaalia.
1
Valitse käytettävä lähde. Vaihtoehdot ovat CD, Video, FM/AM tai
linjasisääntulo (AV1, AV2, AUX, TV CH).
SF
NATURAL
JAZZ
CONCERT
1
Paina SOUND MODE -näppäintä.
STADIUM
• Valitse Dolby Pro Logic II -vaihtoehto painamalla SOUND MODE
-näppäintä toistuvasti.
2
Paina SOUND EFFECT -näppäintä.
• Kun painat näppäintä, äänitehoste vaihtuu.
2
3
2
Paina SOUND EFFECT -näppäintä.
2
• Kun painat näppäintä, tilana vuorottelee
EFFECT 1 ja EFFECT 2.
• Suuri luku tarkoittaa voimakasta tehostetta.
• Jos painat näppäintä STEREO-tilassa,
käyttöön tulee vuorotellen STEREO ja 4 Stereo.
Valitse haluamasi tila. Vaihtoehdot ovat MATRIX, MOVIE ja
Ei käytettävissä
MUSIC.
• Matrix: Käytetään kuunneltaessa monoäänilähdettä.
• Movie: Käytetään katseltaessa elokuvia.
• Music: Käytetään kuunneltaessa musiikkia.
➢ ◆ Käytettävä levy voi estää Dolby Pro Logic II -vaihtoehdon
käyttämisen. Näin käy, jos levyllä on DTS DVD-, Dolby Digital
5.1-, VCD- tai MP3-ääntä.
◆ Toistettaessa DVD-levyä, jossa on kaksikanavainen Dolby
Digital -ääni, ääni toistetaan automaattisesti Dolby Pro Logic II
-äänenä.
Tila
PÄÄLLÄ
POIS
● : 5.1-kanavaisuus
▲ : STEREO
PL II
STEREO
NATURAL
JAZZ
CONCERT
STADIUM
Videonauha
●
▲
●
●
●
●
TV, FM/AM
●
▲
●
●
●
●
AUX
●
▲
●
●
●
●
OPTINEN
(PCM)
●
▲
●
●
●
●
Lähde
➢ ◆ Sound-äänitila ja tehosteet eivät toimi toistettaessa Dolby Digital-, DTS-, VCD-, MP3- ja
LPCM-levyjä tai optisesta OPTICAL-lähteestä tulevaa signaalia.
◆ Dolby Pro Logic II toimii vain, kun CD-, VIDEO-, FM/AMtai INPUT (AV1, AV2, AUX tai TV Broadcast) on valittuna.
Tilaa tai äänitehostetta ei voi valita kuunneltaessa DVD-levyn
äänisignaalia.
◆ Dolby Digital, DTS ja optinen sisäänmeno (Dolby Digital): 5.1-kanavainen toisto
◆ VCD-, MP3-, LPCM- ja optinen sisäänmeno (PCM): Ääni toistetaan vasemmasta ja oikeasta
etukaiuttimesta sekä subwooferista.
◆ DTS- tai MPEG-toiston aikana äänisignaali lähetetään vain kaiuttimiin. Äänisignaalia ei
lähetetä muihin liitäntöihin.
70
71
Radiolähetysten kuunteleminen
Tekniset tiedot
Voit kuunnella radio-ohjelmia virittämällä FM- tai AM-asemat
automaattisesti tai manuaalisesti.
1
SF
Paina FM/AM-näppäintä.
Nimellisjännite
230 V, 50 Hz
• Kun painat näppäintä, taajuusalue vaihtuu FM:n ja AM:n välillä.
Paino
6.2 Kg
Mitat
430mm X 383mm X 100mm
Käyttöpaikan lämpötila
+5°C ~ +35°C
1
2
Yleiset
Viritä asemat.
• Automaattinen viritys: Voit aloittaa automaattisen virityksen
pitämällä l➛➛ / ❿❿l painettuna.
• Manuaalinen viritys: Voit alentaa taajuutta painamalla l➛➛ ja
nostaa taajuutta painamalla ❿❿l .
Käyttöpaikkavaatimukset
Ottoliitännät
2
2
➢ FM/AM-toimintoa ei voi valita kuunneltaessa DVD-levyn
äänisignaalia.
Antoliitännät
Euro(scart)-liitäntä: 1,0 Vp-p (epäsymmetrinen) 75Ω
Euro(scart)-liitäntä: -8 dBm, 47 kilo-ohmia, epäsymmetrinen
Audio (vain DVD)
Digitaalinen Audio (optinen)
RF out
UHF 21-69 (alkuasetus kanava 36)
Audio (DVD, Videonauhuri)
RCA-liitäntä, Euro(scart)-liitäntä
Audio (vain DVD)
Digitaalinen audioanto (RCA-liitäntä)
Videokasetin formaatti
Valitse FM-asema painamalla FM/AM-painiketta.
Videonauhuri
• Kun painat näppäintä, taajuusalue vaihtuu FM:n ja AM:n välillä.
2
(VCR)
Värijärjestelmä
PAL, NTSC 4.43, NTSC-toisto PAL-TV:stä
Viritysjärjestelmä
B/G, D/K
Videon häiriöetäisyys (S/N)
Yli 43 dB (vakiotallennus)
Resoluutio
Yli 240 viivaa (vakiotallennus)
Yli 68 dB (HiFi-stereo), 39 dB (Mono)
3
Valitse FM-taajuus 89,1 käyttämällä ➛➛ - ja ❿❿ -näppäimiä .
Audion taajuusvaste
20 Hz - 20 kHz (HiFi-stereo)
Levy
DVD, CD (12 cm), CD (8 cm), VIDEO-CD (12 cm)
4
Paina kaukosäätimen ■ -näppäintä tai ENTER-näppäintä.
t
DVD
• Taajuus 89.1 FM tallennetaan esiviritysmuistipaikkaan FM1..
5
Voit valita esiviritetyn kanavan numeron valitsemalla kanavan.
6
Voit tallentaa FM-kanavan 89,1 FM 1 -paikkaan painamalla STOP-
JÄRJESTELMÄN
tai ENTER-painiketta uudelleen.
7
➢
72
VHS-tyyppinen videokasetti
Äänen häiriöetäisyys (S/N)
3
4
RGB-antoliitäntä: Euro(scart)-liitäntä
Valitse esiviritysmuistipaikka, johon haluat tallentaa aseman.
1
3
RCA-liitäntä, Euro(scart)-liitäntä
S-videon antoliitäntä
S-VHS-tyyppinen videokasetti (vain toisto)
Example: Taajuudella 89,1 MHz lähettävän FM-aseman
tallentaminen FM1-alueen esiviritysmuistipaikkaan 02.
2
Suhteellinen kosteus: Alle 75 %
Audio-otto (Takapaneeli)
Video (vain DVD)
1
Käyttöasento: vaakasuora
Video-otto (Takapaneeli)
Video (DVD, Videonauhuri)
Radioasemien esivirittäminen
SF
Voit tallentaa muita taajuuksia toistamalla edellä kuvatut vaiheet
1 - 6.
• Voit tallentaa enintään 20 FM- ja 10 AM-asemaa käyttämällä
CHANNEL-painiketta.
• Ilmaisee, että viritetään FM-asemaa.
• Voit tallentaa muita taajuuksia toistamalla edellä kuvatut vaiheet
2 - 4.
Äänen häiriöetäisyys (S/N)
95 dB
Äänen dynamiikka-alue
105 dB
YMPÄRISTÖ
5 - 40ºC; kosteus 10 % - 75 %
PAINO
6.2 kg (laite) + 10,2 kg (kaiuttimet) = 16,4 kg
HERKKYYS
RECEIVER
FM
AM
15 dB
64 dB
SIGNAALI-KOHINASUDE
60 dB
35 dB
THD
0.5 %
2%
•
Ilmaisee, että viritetään FM-asemaa.
• Voit tallentaa muita taajuuksia toistamalla edellä kuvatut
vaiheet 2 - 4.
73
Mahdolliset viat ja korjaustoimenpiteet (videonauhuri)
Suorita vian ilmaantuessa seuraavat yksinkertaiset tarkistustoimenpiteet ennen kuin otat yhteyden
Samsungin huoltoon.
ETUKAIUTTIMET
50W X 2 (6Ω)
KESKIKAIUTIN
50 W (6Ω)
SURROUND-KAIUTIN
SF
VAHVISTIN SUBWOOFER-KAIUTIN
50 W X 2 (6Ω)
100 W (3Ω)
TAAJUUSVASTE
20 Hz ~ 20kHz
SIGNAALI-KOHINASUDE
75 dB
KANAVAEROTUS
50 dB
KAIUTINJÄRJESTELMÄ
KAIUTIN
Ongelma
5.1-KANAVAINEN KAIUTINJÄRJESTELMÄ
ETU/KESKI/SURROUND
IMPEDANSSI
TAAJUUSVASTE
O.S.L
SYÖTTÖ
KOKO
KESKI
PAINO
6Ω X 5
3Ω
30Hz ~ 400kHz
87dB/W/M
86dB/W/M
50W
100W
ETU
110 (l) x 129(s) x 100 (k)
SURROUND
Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
Oletko painanut STANDBY/ON-painiketta?
Kasettia ei voi ladata videonauhuriin.
◆
Videokasetin voi ladata videonauhuriin ainoastaan sen suljettu
ikkunapuoli ylöspäin ja päälleäänityksen mahdollistava
suojaliuska itseäsi kohti.
TV-ohjelman nauhoitus ei onnistunut.
◆
◆
◆
Tarkista DVD-videonauhurin antennin liitännät.
Onko DVD-videonauhurin viritin viritetty oikein?
Tarkista, onko päällenauhoituksen mahdollistava suojaliuska
paikallaan videokasetin pohjassa.
Ajastinnauhoitus ei onnistunut.
◆
◆
◆
Onko STANDBY/ON-painiketta painettu ajastimen aktivoimiseksi?
Tarkista nauhoituksen käynnistymis- ja loppumisajan asetukset.
Jos asetetun ajastinauhoituksen aikana tapahtui virrankatkos
tai muu häiriö, ajastinnauhoitus on voinut peruuntua.
Ei toistokuvaa tai kuva on vääristynyt.
◆
Tarkista, käytätkö esinauhoitettua videokasettia.
Normaalit TV-ohjelmat eivät tule näkyviin.
◆
Tarkista TUNER/EXTERNAL -asetus (viritin/ulkopuolinen laite).
Sen pitäisi olla kohdassa TUNER.
Tarkista TV:n/Videonauhurin antenniliitännät.
◆
250 (l) x 250 (s) x 380 (k)
Toistossa esiintyy kohinapalkkeja tai -juovia.
◆
Paina PROG/TRK-painikkeita (œ tai ❷) tämän häiriön
pienentämiseksi.
❿II-painiketta toiston aikana painettaessa
◆
Pysäytyskuvassa saattaa esiintyä kohinajuovia videokasetin
kunnosta riippuen. Paina PROG/TRK-painikkeita (œ tai ❷)
SLOW-tilassa (hidastettu toisto) tämän häiriön minimoimiseksi.
◆
Jos kuvanlaatu on heikko eri videokasetteja toistettaessa,
kuvapäät on ehkä syytä puhdistaa. Tätä ongelmaa ei
tavallisesti esiinny ja ellei sitä esiinny, ei myöskään kuvapäitä
pidä puhdistaa. Kuvapäitä puhdistettaessa lue läpi kaikki
puhdistuskasetissa annetut ohjeet. Jos kuvapäät puhdistetaan
väärin, ne voivat vaurioitua pysyvästi.
150 (l) x 129(s) x 100 (k)
ETU
0.72kg x 4 = 2.88kg
SURROUND
KESKI
◆
◆
SUBWOOFER-KAIUTIN
55Hz ~ 23kHz
Syy/Korjaustoimenpide
Ei virtaa
1.1kg
5.9kg
pysäytyskuvassa on useita selviä
kohinajuovia.
Kuvapäiden puhdistaminen
Jos DVD-videonauhurin testikuvaa TV:hen
1. Irrota antennin liitinpistoke DVD-videonauhurin takapaneelissa
viritettäessä TV:hen ei onnistuta virittämään
olevasta (antennin symbolilla merkitystä) antenniliitännästä.
testikuvaa tai jos testikuvassa esiintyy häiriöitä, 2. Suorita (sivulla 14 olevassa) kappaleessa “Television virittäminen
tämä saattaa johtua DVD-videonauhurin
DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi” kuvattu menettely.
toistokanavan ja katselualueen normaalin
3. Suorita (sivulla 24 olevassa) kappaleessa “ DVD-videonauhurin
TV-lähetyksen välisistä häiriöistä.
toistokanavan valinta” kuvattu menettely ja vaihda kanavan
Näiden häiriöiden poistamiseksi
numero useita numeroita etäämmäksi alkuperäisestä
DVD-videonauhurin toistokanava pitää
kanavanumerosta (esim. 36:stä 39:ään).
vaihtaa seuraavalla tavalla.
4. Liitä antennin liitinpistoke uudelleen DVD-videonauhurin
takapaneelissa olevaan (antennin symbolilla merkittyyn)
antenniliitäntään
5. Viritä TV uudelleen DVD-videonauhurin käyttöön suorittamalla
(sivulla 14 olevassa) kappaleessa “Television virittäminen
DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi” kuvattu menettely.
6. Jos ongelma ei korjaannu tällä menettelyllä, toista kohdat 1-5
ja siirrä DVD-videonauhurin toistokanava vielä useampia
kanavia etäämmälle alkuperäisasetuksesta.
Ellei ongelma korjaannu yllä olevia ohjeita seuraamalla, kirjoita muistiin:
◆ DVD-videonauhurin takapaneelissa olevat malli- ja sarjanumerot
◆ Takuutiedot
◆ Tarkka kuvaus ongelmasta
Ota tämän jälkeen yhteys lähimpään SAMSUNGin huoltoon.
74
75
SF
76
Toistotila eroaa
asetusvalikosta (Setup
Menu) valitusta.
◆
Jotkin asetusvalikosta valitut tilat eivät välttämättä toimi kunnolla,
ellei levyä ole koodattu vastaavan toiminnon käyttöön.
Kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
◆
DVD-levyjen kuvasuhde on vakio.
P52
◆
Kytke virta päälle laitteeseen silloin kun siihen ei ole ladattu levyä.
Pidä etupaneelin ETEENPÄINSIIRTO- ❿❿ ja ➛➛ yhtä aikaa
sisäänpainettuina kolmen sekunnin ajan. Näytölle ilmestyy
valikkokielen valintanäyttö (“Select Menu Language”). Valitse
haluttua kieltä vastaava painike. Paina kauko-ohjaimen SETUPpainiketta valitaksesi käytönvalvontatilan (Parental Mode).
Käytönvalvontatila avautuu, mikä ilmoitetaan näytöllä. Paina
DOWN-alaspainiketta valitaksesi kohdan “Parental”. Paina ENTERpainiketta ja näytölle ilmestyy salasanan kirjoitusnäyttö (Create
Password). Nyt voit asettaa luokitustason ja vaihtaa salasanasi
uudeksi numeroyhdistelmäksi.
P50
P66,71
◆
Asetusta tai toimintoa ei voi suorittaa loppuun juuri nyt, koska:
1. DVD-ohjelmisto rajoittaa sitä.
2. DVD-ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kuvakulmat).
3. Toimintoa ei voi käyttää juuri tällä hetkellä.
4. Olet pyytänyt nimikkeen tai jakson numeroa tai hakuaikaa, joka ei
ole käytettävissä.
P54-63
P47-52
Muut ongelmat
◆
◆
Tarkista sisällysluettelo ja etsi käyttöohjeista ongelmaa vastaava
kohta, jossa se selitetään. Seuraa ongelman ratkaisemisesta
annettuja ohjeita.
Ellei ongelma korjaannu niitäkään noudattamalla, ota yhteys
lähimpään valtuutettuun huoltoon.
CAUTION
ELEC
SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY
Please ensure the form above is completed at the time of purchase and
present it to the dealer to quality for guarantee service,
otherwise your guarantee may be affected.
CUSTOMER'S SIGNATURE
DEALER’S ADDRESS
Handlendesadress, Forhandleradresse, Dirección de negociante, Dirección del vendedor. Endereco de vendedor,
Adresse des Händlers, Adres van handelaar, Adresse du marchand, Dieuvqunsh tou katasthmatoı, Asiakkaan nimi,
Forhandlerens adresse, Handlarens adress
TAKUU
DEALER'S STAMP & SIGNATURE
DEALER’S TEL. NO.
Handlendestelesonnummer, Forhandlertelefonnummer, No. de Tel. de negociante, No. de Tel. del vendedor,
Número de telefone de vendedor, Telefonnummer des Handlers, Telefoon nummer van handelaar, Numéro tél´phone du
marchand, il numero di telefono del commeciante, Ariqmovı thlefwvnou tou katasthvmatoı, Myyjän osoite, Forhandlerens
tel.nr., Handlarens telefonnr.
DEALER’S NAME
Handlendesnavn, Forhandler, Nombre de negociante, Nombre del vendedor, Nome de vendedor, Name des Händlers,
Naam van handelaar, Nom du marchand, il nome del commerciante, Onoma tou katasthvmatoı, Jalleenmyyjan, Forhandler,
Aterforsaljare
CUSTOMER’S ADDRESS
Kundeasdress, Kundeadresse, Dirección de client, Direccion del cliente, Endereco de cliente, Adresse des Kunden,
Adres van klant, adresse du client, L’indrizzo del cliente. Dieuvqunsh tou agopasthv, Ostopäivä, Kundens adresse,
Customer’s address
CUSTOMER’S TEL. NO.
Kundesadress, Kundetelefonnummer, No. de Tel. de client, No. de Tel del cliente, Número de telefone de cliente,
Telefonnummer des Kunden, Telefoon nummer van klant, Numéro de téléphone du client, il numero de telefono del client ,
Ariqmovı thlefwvnou tou agorasthv, Myyjän puh.nro, Kundens telefonnr, Kundens telefonnr.
CUSTOMER’S NAME
Kundesnavn, Kundenavn, Nombre de cliente, Nombrre del cliente, Nome de cliente, Name des Kunden,
Naam van klant, Nom du client, il nome del clinte, Onomatepwvnumo tou agopasthv, Sarjanro, Kundens navn, Kundens namn
DATE OF PURCHASE
Kóbetid, Købsadato, Fecha de compra, Data de compra, Kaufdatum, Datum van aankoop, Date d’achat,
La data d’acquisto, Hmeromhniva agoravı agorasthv, Asiakkaan osoite, Salgsdato, Inköpsdatumv
ΕΓΓΥΗΣΗ
GARANTIA
Tarkista, onko toistettavassa levyssä “Dolby 5.1 ch” -merkintä.
Tarkista, onko audiojärjestelmäsi liitännät tehty oikein ja että se
toimii kunnolla.
GARANTIE
Unohtanut salasanan?
Sivu
GARANTÍA
-kuvake ilmestyy
ruutunäyttöön.
◆
◆
P6
SERIAL NO.
Serienummer, No. de serie, Número serial, Seriennummer, Serie nummer, Numéro de série,
II numero di matricola, Ariqmovı kataskeuhvı, Malli, Serienummer., Serienr
Korjaustoimenpide
GARANTI
5.1-kanavainen äänentoisto
ei onnistu.
Tarkista, että levy on ladattu etikettipuoli ylöspäin.
Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Tällä soittimella ei voi toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM yms.
Lataa soittimeen DVD-, VIDEO-CD- tai CD-levy.
GARANZIA
Levyä ei voi toistaa.
◆
◆
◆
MODEL NAME
Modelnavn, Nombre de modelo, Nombre del modelo, Nome de modelo, Modellbezeichnung, Modelnaam,
Nom du modèle, II nome di modello, Montevlo proi>onv toı, Asiakkaan puh.nro, Modelnaven, Modell
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä).
GUARANTEE
Ongelma
WARRANTY CARD
SF
ELECTRONICS
Vianetsintäopas (DVD)
■ TAKUUEHDOT
1. Takuu on ainoastaan voimassa, jos takuuhuoltoa tarvittaessa
takuukortti on täysin ja oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä
alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan
todisteen kanssa ja ellei tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu
tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan
tuotteen tai sen viallisen osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla
jälleenmyyjällä tai Samsungin valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei
makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä,
joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään
kata sellaisia korjauksia eikä niiden Samsung-tuotteeseen
mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali- eikä valmistusvikoja
silloin kun se pitää muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen
Samsung Electronics Svenska AB
www.samsung.se
Johanneslundsvägen 4. Box 713
194 27 Upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (24) kuukauden
takuu ostopäivästä alkaen materiaali- tai valmistusvikojen varalta.
Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen myyneeseen
liikkeeseen.
Kuitenkin myös muissa EY-maissa toimivat Samsungin valtuutetut
myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EYmaassa myönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee
ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme saa
osoitteesta:
FINLAND
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
tai paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa, joka on
voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin
suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta
eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä
aiheutuvista kustannuksista myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja
normaalin kulumisen aiheuttamia korjauksia tai osien vaihota.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta
aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen
normaalista poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon,
luonnonmullistusten, mellakoiden tai minkä muun tahansa
Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia
vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen
omistusoikeuden takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin
lakisääteisiin oikeuksiin minkään maan lainsäädännössä,
riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta
jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien
vastaista, tämän takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen
yksinomaisia oikeuksiaan, eikä Samsung, sen tytäryhtiöt tai
jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen, video- tai
audionauhojen tai minkään muiden vastaavien laitteiden tai
materiaalien epäsuorista tai seurannaisista menetyksistä tai
minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
Tämän laitteen jakelusta vastaa
www.samsungvcr.com
AK68-00096J
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement